ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 311

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. gruodžio 7d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. gruodžio 4 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/1909, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatos, susijusios su keitimusi informacija tinkamo atsargų atšaukimo procedūrų taikymo stebėsenos tikslais

1

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2018 m. gruodžio 4 d. Tarybos direktyva (ES) 2018/1910, kuria dėl tam tikrų pridėtinės vertės mokesčio sistemos taisyklių suderinimo ir supaprastinimo, susijusio su valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimu, iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB

3

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. lapkričio 26 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/1911, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/1588 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims ( 1 )

8

 

*

2018 m. gruodžio 4 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1912, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011 nuostatos, susijusios su tam tikrų sandorių Bendrijos viduje neapmokestinimu PVM

10

 

*

2018 m. gruodžio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1913, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos tribenurono patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

13

 

*

2018 m. gruodžio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1914, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nepratęsiamas veikliosios medžiagos chinoksifeno patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

17

 

*

2018 m. gruodžio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1915, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga Metschnikowia fructicola (padermė NRRL Y-27328) ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

20

 

*

2018 m. gruodžio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1916, kuriuo dėl veikliosios medžiagos bispiribako patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

24

 

*

2018 m. gruodžio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1917, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nepratęsiamas veikliosios medžiagos flurtamono patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

27

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. gruodžio 4 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1918, kuriuo Jungtinei Karalystei leidžiama taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 16 ir 168 straipsnių

30

 

*

2018 m. gruodžio 4 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1919, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/790/EB, leidžiantis Lenkijos Respublikai taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio

32

 

*

2018 m. gruodžio 4 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1920, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2010/99/ES leisti Lietuvos Respublikai toliau taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnio

34

 

*

2018 m. gruodžio 4 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1921, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2013/191/ES, kuriuo Latvijai leidžiama nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 26 straipsnio 1 dalies a punkto ir 168 bei 168a straipsnių

36

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

7.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 311/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1909

2018 m. gruodžio 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatos, susijusios su keitimusi informacija tinkamo atsargų atšaukimo procedūrų taikymo stebėsenos tikslais

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 113 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad Tarybos direktyvoje 2006/112/EB (3) numatytas supaprastinimas, susijęs su atsargų atšaukimo procedūromis, galėtų būti stebimas tinkamai, atitinkamoms valstybių narių kompetentingoms institucijoms būtina turėti automatinę prieigą prie duomenų, surinktų iš apmokestinamųjų asmenų tokių sandorių atžvilgiu;

(2)

atsižvelgiant į tai, kad į šį reglamentą įtrauktos nuostatos yra pakeitimų, padarytų Tarybos direktyva (ES) 2018/1910 (4) rezultatas, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tų pakeitimų taikymo pradžios datos;

(3)

todėl Tarybos reglamentas (ES) Nr. 904/2010 (5) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 904/2010 21 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

1)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

asmenų, kurie vykdė b punkte nurodytą prekių tiekimą ir paslaugų teikimą, PVM mokėtojo kodus ir asmenų, kurie pagal Direktyvos 2006/112/EB 262 straipsnio 2 dalį pateikė informaciją apie a punkte nurodytą PVM mokėtojo kodą turinčius asmenis, PVM mokėtojo kodus;“

2)

e punkte įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„e)

kiekvieno c punkte nurodyto asmens vykdytų prekių tiekimo ir paslaugų teikimo, kaip nurodyta b punkte, kiekvienam PVM mokėtojo kodą, suteiktą kitoje valstybėje narėje, turinčiam asmeniui, ir kiekvienam asmeniui, pateikusiam informaciją pagal Direktyvos 2006/112/EB 262 straipsnio 2 dalį, bendrą vertę, jo PVM mokėtojo kodą ir informaciją, kurią jis suteikė apie kiekvieną asmenį, turintį PVM mokėtojo kodą, suteiktą kitoje valstybėje narėje, šiomis sąlygomis:“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. LÖGER


(1)  2018 m. liepos 3 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje)

(2)  OL C 283, 2018 8 10, p. 35.

(3)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).

(4)  2018 m. gruodžio 4 d. Tarybos direktyva (ES) 2018/1910, kuria dėl tam tikrų pridėtinės vertės mokesčio sistemos taisyklių suderinimo ir supaprastinimo, susijusio su valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimu, iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 3).

(5)  2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (OL L 268, 2010 10 12, p. 1).


DIREKTYVOS

7.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 311/3


TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/1910

2018 m. gruodžio 4 d.

kuria dėl tam tikrų pridėtinės vertės mokesčio sistemos taisyklių suderinimo ir supaprastinimo, susijusio su valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimu, iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 113 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

1967 m. Tarybai priėmus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) bendrą sistemą Pirmąja Tarybos direktyva 67/227/EEB (3) ir Antrąja Tarybos direktyva 67/228/EEB (4), buvo įsipareigota sukurti galutinę PVM sistemą, kuri Europos bendrijoje veiktų taip pat, kaip ir bet kurioje atskiroje valstybėje narėje. Kadangi 1992 m. pabaigoje panaikinus fiskalines sienas tarp valstybių narių dar nebuvo politinių ir techninių sąlygų tokiai sistemai įgyvendinti, buvo priimtos pereinamojo laikotarpio PVM procedūros. Tarybos direktyvoje 2006/112/EB (5) numatyta, kad tos pereinamojo laikotarpio procedūros turi būti pakeistos galutinėmis procedūromis;

(2)

laikantis 2016 m. balandžio 7 d. komunikato dėl PVM veiksmų plano, Komisija pateikė pasiūlymą, kuriame nustatyti galutinės PVM sistemos, skirtos tarp valstybių narių vykdomai įmonių tarpvalstybinei prekybai, elementai, kurie būtų grindžiami tarpvalstybinio prekių tiekimo apmokestinimo paskirties valstybėje narėje principu;

(3)

2016 m. lapkričio 8 d. išvadose Taryba paragino Komisiją atlikti tam tikrų Sąjungos PVM taisyklių dėl tarpvalstybinių sandorių patobulinimų, susijusių su PVM mokėtojo kodo vaidmeniu neapmokestinant PVM tiekimo Bendrijos viduje, atsargų atšaukimo procedūromis, grandininiais sandoriais ir gabenimo įrodymais, būtinais siekiant neapmokestinti PVM Bendrijos vidaus sandorių;

(4)

atsižvelgiant į Tarybos prašymą, kad Bendrijos vidaus prekybai skirtai galutinei PVM sistemai įgyvendinti prireiks keleto metų, tikslinga nustatyti tas konkrečias priemones, kuriomis siekiama įmonių labui suderinti ir supaprastinti tam tikras procedūras;

(5)

atsargų atšaukimas nurodo padėtį, kai prekių gabenimo į kitą valstybę narę metu tiekėjas jau žino prekes įsigyjančio asmens, kuriam tos prekės bus patiektos vėliau, tapatybę ir jas atvežus į paskirties valstybę narę. Tokia padėtis šiuo metu laikoma tariamu tiekimu (prekių išvežimo valstybėje narėje) ir tariamu įsigijimu Bendrijos viduje (prekių atvežimo valstybėje narėje), prekes atvežus į atvežimo valstybę narę joje atliekamas tiekimas šalies viduje, ir reikalaujama, kad tiekėjas toje valstybėje narėje būtų įregistruotas PVM mokėtoju. Siekiant to išvengti, tam tikromis sąlygomis turėtų būti laikoma, kad, kai tokie sandoriai vyksta tarp dviejų apmokestinamųjų asmenų, pagal šiuos sandorius yra atliekamas vienas neapmokestinamas tiekimas prekių išvežimo valstybėje narėje ir vienas įsigijimas Bendrijos viduje prekių atvežimo valstybėje narėje;

(6)

grandininiai sandoriai reiškia vienas po kito einantį prekių tiekimą, kuris sudaro vieną gabenimą Bendrijos viduje. Prekių judėjimas Bendrijos viduje turėtų būti priskiriamas tik vienam iš tų tiekimų ir tik tas tiekimas turėtų būti neapmokestinamas PVM kaip tiekimas Bendrijos viduje. Kiti grandinėje vykdomi tiekimai galėtų būti apmokestinami ir tuo tikslu gali būti reikalaujama, kad tiekėjas būtų įregistruotas PVM mokėtoju tiekimo valstybėje narėje. Siekiant, kad valstybės narės netaikytų skirtingų metodų, dėl kurių gali kilti dvigubo apmokestinimo arba neapmokestinimo pavojus, taip pat siekiant veiklos vykdytojams suteikti daugiau teisinio tikrumo, reikėtų nustatyti bendrą taisyklę, kad, jei įvykdytos tam tikros sąlygos, prekių gabenimas turėtų būti priskiriamas vienam tiekimui sandorių grandinėje;

(7)

kiek tai susiję su PVM mokėtojo kodo nurodymu siekiant neapmokestinti PVM prekių tiekimo vykdant Bendrijos vidaus prekybą, siūloma, kad, kartu su sąlyga, kad prekės turi būti gabenamos už tiekimo valstybės narės ribų, esmine neapmokestinimo PVM taikymo sąlyga, o ne formaliu reikalavimu, laikomas prekes įsigyjančio asmens PVM mokėtojo kodo, kurį jam suteikė kita valstybė narė nei ta, kurioje prasideda prekių gabenimas, įtraukimas į PVM informacijos ir mainų sistemą (VIES). Be to, VIES sąrašas būtinas, kad atvežimo valstybė narė būtų informuota apie prekių buvimą jos teritorijoje, todėl jis yra viena pagrindinių kovos su sukčiavimu Sąjungoje priemonių. Dėl šios priežasties valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tuo atveju, kai tiekėjas nesilaiko savo su VIES sąrašu susijusių įsipareigojimų, neapmokestinimas neturėtų būti taikomas, išskyrus atvejus, kai tiekėjas veikia sąžiningai, t. y. kai jis kompetentingiems mokesčių administratoriams gali tinkamai pagrįsti bet kokius savo trūkumus, susijusius su sumuojančiąja ataskaita, kurioje tai taip pat galėtų būti tiekėjo tuo metu pateikta Direktyvos 2006/112/EB 264 straipsnyje reikalaujama teisinga informacija;

(8)

kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. geresnio PVM procedūrų veikimo vykdant įmonių tarpvalstybinę prekybą, valstybės narės negali deramai pasiekti pačios ir kadangi dėl šio tikslo masto ir poveikio tų tikslų geriau siekti Sąjungos lygiu, Sąjunga gali patvirtinti priemones pagal Europos Sąjungos Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(9)

pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. Bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų (6) valstybės narės įsipareigojo pagrįstais atvejais prie pranešimų apie perkėlimo priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudėtinių dalių ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių sąsajos. Šios direktyvos atveju teisės aktų leidėjas laikosi nuomonės, kad tokių dokumentų perdavimas yra pagrįstas;

(10)

todėl Direktyva 2006/112/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2006/112/EB iš dalies keičiama taip:

1)

įterpiamas šis straipsnis:

„17a straipsnis

1.   Jei prekes, sudarančias apmokestinamojo asmens veiklai skirto turto dalį, šis asmuo perveža į kitą valstybę narę pagal atsargų atšaukimo procedūras, šis pervežimas nelaikomas prekių tiekimu už atlygį.

2.   Taikant šį straipsnį, laikoma, kad atsargų atšaukimo procedūros vykdomos, kai tenkinamos toliau išvardytos sąlygos:

a)

apmokestinamasis asmuo arba trečioji šalis jo vardu siunčia arba gabena prekes į kitą valstybę narę, siekdamas jas ten vėliau, po atvežimo, patiekti kitam apmokestinamajam asmeniui, kuris turi teisę perimti tų prekių nuosavybę pagal galiojantį susitarimą tarp abiejų apmokestinamųjų asmenų;

b)

prekes siunčiantis arba gabenantis apmokestinamasis asmuo valstybėje narėje, į kurią prekės siunčiamos arba gabenamos, nėra įsteigęs verslo ir neturi nuolatinio padalinio;

c)

apmokestinamasis asmuo, kuriam ketinama tiekti prekes, yra įregistruotas PVM mokėtoju valstybėje narėje, į kurią siunčiamos arba gabenamos prekės, o jo tapatybė ir PVM mokėtojo kodas, kurį jam priskyrė ta valstybė narė, yra žinomi b punkte nurodytam apmokestinamajam asmeniui tuo momentu, kai prasideda siuntimas arba gabenimas;

d)

prekes siunčiantis arba gabenantis apmokestinamasis asmuo prekių gabenimą užregistravo 243 straipsnio 3 dalyje numatytame registre, o prekes įsigyjančio apmokestinamojo asmens tapatybę ir valstybės narės, į kurią siunčiamos arba gabenamos prekės, jam suteiktą PVM mokėtojo kodą nurodė sumuojančioje ataskaitoje, nurodytoje 262 straipsnio 2 dalyje.

3.   Kai tenkinamos 2 dalyje nustatytos sąlygos, perduodant 2 dalies c punkte nurodytam apmokestinamajam asmeniui teisę disponuoti prekėmis kaip savininkui, jei perdavimas įvykdomas iki 4 dalyje nustatyto termino, taikomos šios taisyklės:

a)

laikoma, kad prekių tiekimą pagal 138 straipsnio 1 dalį atlieka apmokestinamasis asmuo, kuris arba siunčia ar gabena prekes, arba kurio vardu tai atlieka trečioji šalis valstybėje narėje, iš kurios prekės išsiųstos arba išgabentos;

b)

laikoma, kad prekių įsigijimą Bendrijos viduje atlieka apmokestinamasis asmuo, kuriam tos prekės tiekiamos valstybėje narėje, į kurią prekės buvo išsiųstos arba išgabentos.

4.   Jei per 12 mėnesių po prekių atvykimo į valstybę narę, į kurią jos buvo siunčiamos arba gabenamos, prekės nebuvo patiektos apmokestinamajam asmeniui, kuriam jos buvo skirtos, kaip numatyta 2 dalies c punkte ir 6 dalyje, ir neatsirado nė viena iš 7 dalyje nustatytų aplinkybių, perdavimas, kaip numatyta 17 straipsnyje, laikomas įvykusiu kitą dieną po 12 mėnesių laikotarpio.

5.   Perdavimas, kaip numatyta 17 straipsnyje, nėra laikomas įvykusiu, kai įvykdomos šios sąlygos:

a)

teisė disponuoti prekėmis nebuvo perduota ir tos prekės yra grąžintos į valstybę narę, iš kurios jos buvo išsiųstos arba atgabentos, neviršijant 4 dalyje nurodyto termino, ir

b)

apmokestinamasis asmuo, kuris išsiuntė arba išgabeno prekes, užregistravo jų grąžinimą 243 straipsnio 3 dalyje numatytame registre.

6.   Kai nepasibaigus 4 dalyje nurodytam laikotarpiui 2 dalies c punkte nurodytas apmokestinamasis asmuo pakeičiamas kitu apmokestinamuoju asmeniu, pakeitimo metu nelaikoma, kad įvyko perdavimas, kaip numatyta 17 straipsnyje, jeigu:

a)

įvykdytos visos kitos 2 dalyje nustatytos taikytinos sąlygos; ir

b)

pakeitimą 243 straipsnio 3 dalyje numatytame registre užregistravo 2 dalies b punkte nurodytas apmokestinamasis asmuo.

7.   Kai nepasibaigus 4 dalyje nustatytam terminui kuri nors iš 2 ir 6 dalyse nustatytų sąlygų nustoja būti tenkinama, prekių perdavimas, kaip numatyta 17 straipsnyje, laikomas įvykusiu tuo metu, kai atitinkama sąlyga nebėra tenkinama.

Jei prekės yra tiekiamos asmeniui, kuris nėra 2 dalies c punkte arba 6 dalyje nurodytas apmokestinamasis asmuo, laikoma, kad 2 ir 6 dalyse nustatytos sąlygos nustoja būti tenkinamos prieš pat tokį tiekimą.

Jei prekės yra siunčiamos arba gabenamos į šalį, kuri nėra valstybė narė, iš kurios jos buvo iš pradžių vežamos, laikoma, kad 2 ir 6 dalyse nustatytos sąlygos nustoja būti tenkinamos prieš pat pradedant tokį siuntimą arba gabenimą.

Prekių sunaikinimo, praradimo arba vagystės atveju laikoma, kad 2 ir 6 dalyse nustatytos sąlygos nustoja būti tenkinamos tą dieną, kai prekės buvo faktiškai pašalintos arba sunaikintos, arba jei neįmanoma nustatyti tos dienos, tą dieną, kai buvo sužinota, jog jos yra sunaikintos arba dingusios.“;

2)

V antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje įterpiamas šis straipsnis:

„36a straipsnis

1.   Kai tos pačios prekės yra tiekiamos viena po kitos ir šios prekės yra siunčiamos arba gabenamos iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę tiesiogiai iš pirmojo tiekėjo paskutiniam tiekimo grandinėje esančiam įsigyjančiam asmeniui, siuntimas arba gabenimas priskiriami tik tiekimui, atliktam tarpiniam veiklos vykdytojui.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, siuntimas arba gabenimas priskiriami tik tarpinio veiklos vykdytojo vykdomam prekių tiekimui, kai tarpinis veiklos vykdytojas yra pranešęs tiekėjui valstybės narės, iš kurios prekės yra siunčiamos arba gabenamos, jam suteiktą PVM mokėtojo kodą.

3.   Šiame straipsnyje „tarpinis veiklos vykdytojas“ – grandinėje esantis tiekėjas (išskyrus pirmąjį grandinėje esantį tiekėją), kuris arba siunčia ar gabena prekes, arba kurio vardu tai atlieka trečioji šalis.

4.   Šis straipsnis netaikomos 14a straipsnyje apibrėžtoms situacijoms.“;

3)

138 straipsnis pakeičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės neapmokestina prekių tiekimo, kai tas prekes pardavėjas ar prekes įsigyjantis asmuo išsiunčia ar išgabena į paskirties vietą, esančią Bendrijoje, bet ne jos atitinkamoje teritorijoje, arba kai tai atliekama pardavėjo ar prekes įsigyjančio asmens vardu, jei tenkinamos toliau išvardytos sąlygos:

a)

prekės tiekiamos kitam apmokestinamajam asmeniui ar neapmokestinamajam juridiniam asmeniui, veikiančiam kaip toks kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje pradedamas prekių siuntimas ar gabenimas;

b)

apmokestinamasis asmuo arba neapmokestinamasis juridinis asmuo, kuriam patiektos prekės, yra įregistruotas PVM mokėtoju kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje pradedamas prekių siuntimas arba gabenimas ir kuris tiekėjui yra nurodęs šį PVM mokėtojo kodą.“;

b)

įterpiama ši dalis:

„1a.   1 dalyje numatytas neapmokestinimas netaikomas tada, kai tiekėjas nesilaiko 262 ir 263 straipsniuose nustatyto įpareigojimo pateikti sumuojančią ataskaitą, arba kai jo pateiktoje sumuojančioje ataskaitoje nėra pateikta teisinga informacija apie šį tiekimą, kaip to reikalaujama pagal 264 straipsnį, išskyrus atvejus, kai tiekėjas gali tinkamai pagrįsti šį trūkumą kompetentingoms institucijoms priimtinu būdu.“;

4)

243 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Kiekvienas apmokestinamasis asmuo, kuris perkelia prekes pagal 17a straipsnyje nurodytas atsargų atšaukimo procedūras, pildo registrą, kad mokesčių administratoriai galėtų patikrinti, ar nurodytas straipsnis taikomas tinkamai.

Kiekvienas apmokestinamasis asmuo, kuriam prekės tiekiamos pagal 17a straipsnyje nurodytas atsargų atšaukimo procedūras, pildo tų prekių registrą.“;

5)

262 straipsnis pakeičiamas taip:

„262 straipsnis

1.   Kiekvienas PVM mokėtoju įregistruotas apmokestinamasis asmuo pateikia sumuojamąją ataskaitą, kurioje nurodo:

a)

PVM mokėtojais įregistruotus prekes įsigyjančius asmenis, kuriems jis tiekė prekes 138 straipsnio 1 dalyje ir 138 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytomis sąlygomis;

b)

PVM mokėtojais įregistruotus asmenis, kuriems jis tiekė prekes, kurios jo buvo įsigytos Bendrijos viduje, kaip nurodyta 42 straipsnyje;

c)

apmokestinamuosius asmenis ir neapmokestinamuosius juridinius asmenis, įregistruotus PVM mokėtojais, kuriems jis teikė paslaugas, išskyrus PVM neapmokestinamas paslaugas valstybėje narėje, kurioje sandoris yra apmokestinamas, ir už kurias paslaugos gavėjas privalo sumokėti mokestį pagal 196 straipsnį.

2.   Be 1 dalyje nurodytos informacijos, kiekvienas apmokestinamasis asmuo pateikia informaciją apie apmokestinamųjų asmenų, kuriems prekės, išsiųstos arba išgabentos pagal atsargų atšaukimo procedūras 17a straipsnyje išdėstytomis sąlygomis, yra skirtos, PVM mokėtojo kodus ir apie bet kokį pateiktos informacijos pasikeitimą.“;

6)

403 ir 404 straipsniai išbraukiami.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2020 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. LÖGER


(1)  2018 m. spalio 3 d. nuomonė.

(2)  2018 m. kovo 14 d. nuomonė.

(3)  1967 m. balandžio 11 d. Pirmoji Tarybos direktyva 67/227/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių apyvartos mokesčius, suderinimo (OL 71, 1967 4 14, p. 1301).

(4)  1967 m. balandžio 11 d. Antroji Tarybos direktyva 67/228/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su apyvartos mokesčiais ir pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos taikymo struktūra bei procedūromis, derinimo (OL 71, 1967 4 14, p. 1303).

(5)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).

(6)  OL C 369, 2011 12 17, p. 14.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

7.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 311/8


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1911

2018 m. lapkričio 26 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/1588 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 109 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) 2015/1588 (2) Komisijai suteikti įgaliojimai priimant reglamentus paskelbti, kad tam tikrų nurodytų rūšių pagalba yra suderinama su vidaus rinka ir Sutarties 108 straipsnio 3 dalyje nustatytas reikalavimas apie ją pranešti netaikomas;

(2)

centralizuotai valdomų ES fondų, t. y. tiesiogiai arba netiesiogiai Sąjungos valdomų fondų (išskyrus pagal pasidalijamojo valdymo principą kartu su valstybėmis narėmis valdomus fondus), lėšomis, pasitelkiant finansines priemones arba biudžeto garantijas, vis daugiau remiama bendros ES svarbos veikla ir taip itin vertingai prisidedama prie augimo ir sanglaudos. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai paskelbti, kad tam tikromis sąlygomis valstybių narių skiriama pagalba, kai tokia pagalba teikiama naudojantis arba remiama tokiomis centralizuotai valdomomis finansinėmis priemonėmis arba biudžeto garantijomis, yra suderinama su vidaus rinka ir reikalavimas apie ją pranešti netaikomas. Komisijos patirtis rodo, kad tokia pagalba nesukelia reikšmingų konkurencijos iškraipymų, nes ji yra suderinta su atitinkamoms Sąjungos įstaigų įgyvendinamoms finansinėms priemonėms arba biudžeto garantijoms taikomomis sąlygomis ir gali būti nustatytos aiškios suderinamumo sąlygos;

(3)

Europos teritorinio bendradarbiavimo skatinimas yra svarbus ES sanglaudos politikos prioritetas. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai paskelbti, kad tam tikromis sąlygomis pagalba Europos teritorinio bendradarbiavimo projektams yra suderinama su vidaus rinka ir reikalavimas apie ją pranešti netaikomas. Komisijos patirtis rodo, kad tokia pagalba turi tik ribotą poveikį konkurencijai ir valstybių narių tarpusavio prekybai ir gali būti nustatytos aiškios suderinamumo sąlygos;

(4)

todėl Reglamento (ES) 2015/1588 taikymo sritį reikėtų išplėsti įtraukiant tokių rūšių pagalbą;

(5)

todėl Reglamentas (ES) 2015/1588 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2015/1588 1 straipsnio 1 dalies a punktas papildomas šiais papunkčiais:

„xv)

finansavimui, kuris teikiamas naudojantis arba remiamas ES centralizuotai valdomomis finansinėmis priemonėmis arba biudžeto garantijomis, jeigu pagalba teikiama kaip papildomas finansavimas iš valstybės išteklių;

xvi)

projektams, remiamiems pagal ES Europos teritorinio bendradarbiavimo programas;“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  2018 m. lapkričio 14 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1588 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims (OL L 248, 2015 9 24, p. 1).


7.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 311/10


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1912

2018 m. gruodžio 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011 nuostatos, susijusios su tam tikrų sandorių Bendrijos viduje neapmokestinimu PVM

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 397 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

savo 2016 m. balandžio 7 d. komunikate dėl PVM veiksmų plano Komisija paskelbė apie ketinimą pateikti pasiūlymą, kuriuo nustatoma galutinė pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema, skirta tarp valstybių narių vykdomai įmonių tarpvalstybinei prekybai. Kol ji nepriimta, 2016 m. lapkričio 8 d. išvadose Taryba paragino Komisiją atlikti tam tikrus tarpvalstybiniams sandoriams taikomų Sąjungos PVM taisyklių patobulinimus, inter alia, dėl sandorių Bendrijos viduje neapmokestinimo PVM;

(2)

Direktyvoje 2006/112/EB nustatytos kelios sąlygos dėl prekių tiekimo neapmokestinimo PVM vykdant tam tikrus sandorius Bendrijos viduje. Viena iš tų sąlygų – prekės turi būti išsiunčiamos arba išgabenamos iš vienos valstybės narės į kitą;

(3)

tačiau dėl skirtingų valstybių narių požiūrių į tų tarpvalstybinių sandorių neapmokestinimą PVM įmonėms atsirado sunkumų ir teisinio netikrumo. Tai prieštarauja tikslui stiprinti Bendrijos vidaus prekybą ir panaikinti fiskalines sienas. Todėl svarbu apibrėžti ir suderinti sąlygas, kuriomis sandorių būtų galima neapmokestinti PVM;

(4)

tarpvalstybinis sukčiavimas PVM yra visų pirma susijęs su Bendrijos viduje tiekiamų prekių neapmokestinimu PVM, todėl reikia nustatyti tam tikras aplinkybes, kuriomis prekes būtų galima laikyti išsiųstomis ar išgabentomis iš tiekimo valstybės narės teritorijos;

(5)

siekiant praktinio sprendimo įmonėms ir garantijų mokesčių administratoriams, Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 282/2011 (2) turėtų būti nustatytos dvi nuginčijamosios prezumpcijos;

(6)

kartu su atsargų atšaukimo procedūrų supaprastinimu turėtų būti numatytos atitinkamos registravimo prievolės, kad būtų užtikrintas tinkamas jų taikymas;

(7)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2011 iš dalies keičiamas taip:

1)

VIII skyriuje įterpiamas šis skirsnis:

2A skirsnis

Sandorių Bendrijos viduje neapmokestinimas pvm

(Direktyvos 2006/112/EB 138–142 straipsniai)

45a straipsnis

1.   Direktyvos 2006/112/EB 138 straipsnyje numatytais atvejais neapmokestinant PVM daroma prielaida, kad prekės buvo išsiųstos arba išgabentos iš valstybės narės į paskirties vietą, esančią Bendrijoje, bet ne jos teritorijoje, esant vienai iš toliau nurodytų atvejų:

a)

pardavėjas nurodo, kad prekes išsiuntė ar išgabeno jis arba jo vardu tai padarė trečioji šalis, ir pardavėjas turi bent du vienas kitam neprieštaraujančius įrodymus, nurodytus 3 dalies a punkte, kuriuos išdavė dvi skirtingos viena nuo kitos, nuo pardavėjo ir nuo prekes įsigyjančio asmens nepriklausančios šalys, arba pardavėjas turi vieną iš įrodymų, nurodytų 3 dalies a punkte kartu su vienu jam neprieštaraujančiu įrodymu, nurodytu 3 dalies b punkte, kuriais patvirtinimas išsiuntimas arba išgabenimas, ir kuriuos išdavė dvi skirtingos viena nuo kitos, nuo pardavėjo ir nuo prekes įsigyjančio asmens nepriklausančios šalys;

b)

pardavėjas turi:

i)

rašytinį patvirtinimą iš prekes įsigyjančio asmens, kuriame nurodyta, kad prekes įgyjantis asmuo prekes išsiuntė ar išgabeno arba tai jo vardu padarė trečioji šalis, ir nurodyta prekių paskirties valstybė narė; Tame rašytiniame patvirtinime turi būti nurodyta išdavimo data, prekes įsigyjančio asmens pavadinimas arba vardas bei pavardė ir adresas, prekių kiekis ir rūšis, prekių atvykimo data ir vieta, o transporto priemonių tiekimo atveju – transporto priemonės identifikacinis numeris, ir prekes įsigyjančio asmens vardu prekes priimančio asmens tapatybė; ir

ii)

bent du vienas kitam neprieštaraujančius įrodymus, nurodytus 3 dalies a punkte, kuriuos išdavė dvi skirtingos viena nuo kitos, nuo pardavėjo ir nuo prekes įsigyjančio asmens nepriklausančios šalys, arba vieną iš įrodymų, nurodytų 3 dalies a punkte kartu su vienu jam neprieštaraujančiu įrodymu, nurodytu 3 dalies b punkte, kuriais patvirtinamas išsiuntimas arba išgabenimas, ir kuriuos išdavė dvi skirtingos viena nuo kitos, nuo pardavėjo ir nuo prekes įsigyjančio asmens nepriklausančios šalys.

Prekes įsigyjantis asmuo pardavėjui iki dešimtos kito mėnesio po tiekimo dienos pateikia rašytinį patvirtinimą, nurodytą b punkto i papunktyje.

2.   Mokesčių institucija gali nuginčyti 1 dalyje nustatytą prezumpciją.

3.   Taikant 1 dalį, priimtinais išsiuntimo ar išgabenimo įrodymais laikoma:

a)

dokumentai, susiję su prekių išsiuntimu ar išgabenimu, pavyzdžiui, krovinių vežimo keliais dokumentas arba pranešimas, konosamentas, oro krovinio sąskaita faktūra, arba prekių vežėjo sąskaita faktūra;

b)

šie dokumentai:

i)

draudimo liudijimas, susijęs su prekių išsiuntimu ar gabenimu, arba banko dokumentai, kuriais įrodoma, kad už prekių išsiuntimą ar išgabenimą sumokėta;

ii)

oficialūs dokumentai, kuriuos išduoda valdžios institucija, pavyzdžiui, notaras, kuriais patvirtinamas prekių atvykimas į paskirties valstybę narę;

iii)

kvitas, kurį yra išrašęs sandėlio savininkas paskirties valstybėje narėje ir kuriuo patvirtinamas prekių sandėliavimas toje valstybėje narėje.“;

2)

X skyriuje įterpiamas šis skirsnis:

1A skirsnis

Bendrosios prievolės

(Direktyvos 2006/112/EB 242–243 straipsniai)

54a straipsnis

1.   Direktyvos 2006/112/EB 243 straipsnio 3 dalyje nurodytame registre, kurį privalo pildyti visi apmokestinamieji asmenys, kurie perkelia prekes pagal atsargų atšaukimo procedūras, nurodoma ši informacija:

a)

valstybė narė, iš kurios prekės buvo išsiųstos arba išgabentos, ir prekių išsiuntimo arba išgabenimo data;

b)

apmokestinamojo asmens, kuriam prekės yra skirtos, PVM mokėtojo kodas, suteiktas valstybės narės, į kurią prekės yra siunčiamos arba gabenamos;

c)

valstybė narė, į kurią prekės yra siunčiamos arba gabenamos, sandėlio savininko PVM mokėtojo kodas, sandėlio, kuriame jos laikomos po pristatymo, adresas ir prekių atvykimo į sandėlį data;

d)

į sandėlį pristatytų prekių vertė, aprašymas ir kiekis;

e)

apmokestinamojo asmens, kuris pakeičia šios dalies b punkte nurodytą apmokestinamąjį asmenį, PVM mokėtojo kodas laikantis Direktyvos 2006/112/EB 17a straipsnio 6 dalyje nurodytų sąlygų;

f)

patiektų prekių apmokestinamoji vertė, aprašymas ir kiekis, taip pat data, kada buvo atliktas Direktyvos 2006/112/EB 17a straipsnio 3 dalies a punkte nurodytas prekių tiekimas, ir prekes įsigyjančio asmens PVM mokėtojo kodas;

g)

patiektų prekių apmokestinamoji vertė, aprašymas ir kiekis bei bet kurios iš nurodytų sąlygų atsiradimo data ir Direktyvos 2006/112/EB 17a straipsnio 7 dalyje nurodytas atitinkamas pagrindas;

h)

grąžintų prekių vertė, aprašymas bei kiekis ir Direktyvos 2006/112/EB 17a straipsnio 5 dalyje nurodyto prekių grąžinimo data.

2.   Direktyvos 2006/112/EB 243 straipsnio 3 dalyje nurodytame registre, kurį privalo pildyti visi apmokestinamieji asmenys, kuriems prekės tiekiamos pagal atsargų atšaukimo procedūras, nurodoma ši informacija:

a)

apmokestinamojo asmens, kuris perkelia prekes pagal atsargų atšaukimo procedūras, PVM mokėtojo kodas;

b)

jam skirtų prekių aprašymas ir kiekis;

c)

jam skirtų prekių pristatymo į sandėlį data;

d)

jam patiektų prekių apmokestinamoji vertė, aprašymas ir kiekis ir data, kada buvo atliktas Direktyvos 2006/112/EB 17a straipsnio 3 dalies b punkte nurodytas prekių įsigijimas Bendrijos viduje;

e)

prekių aprašymas ir kiekis ir data, kada prekės buvo paimtos iš sandėlio a punkte nurodyto apmokestinamojo asmens nurodymu;

f)

sunaikintų arba dingusių prekių aprašymas ir kiekis ir prieš tai į sandėlį pristatytų prekių sunaikinimo, praradimo arba vagystės data arba data, kai buvo aptikta, kad prekės yra sunaikintos arba dingusios.

Kai prekės išsiunčiamos arba gabenamos pagal atsargų atšaukimo procedūras sandėlio savininkui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, kuriam tiekiamos prekės yra skirtos, to apmokestinamojo asmens registre nereikia įrašyti pirmos pastraipos c, e ir f punktuose nurodytos informacijos.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. LÖGER


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(2)  2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės (OL L 77, 2011 3 23, p. 1).


7.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 311/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1913

2018 m. gruodžio 6 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos tribenurono patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 20 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos direktyva 2005/54/EB (2) tribenuronas įtrauktas į Tarybos direktyvos 91/414/EEB (3) I priedą kaip veiklioji medžiaga;

(2)

į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtrauktos veikliosios medžiagos laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 ir yra išvardytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (4) priedo A dalyje;

(3)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalyje nustatyta, kad veikliosios medžiagos tribenurono patvirtinimas nustoja galioti 2019 m. spalio 31 d.;

(4)

pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 844/2012 (5) 1 straipsnį per tame straipsnyje nustatytą laikotarpį buvo pateikta paraiška dėl tribenurono patvirtinimo galiojimo pratęsimo;

(5)

pareiškėjas pateikė papildomus dokumentų rinkinius, kurių reikalaujama pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 844/2012 6 straipsnį. Valstybė narė ataskaitos rengėja nustatė, kad paraiška išsami;

(6)

valstybė narė ataskaitos rengėja, konsultuodamasi su antrąja tą pačią ataskaitą rengiančia valstybe nare, parengė patvirtinimo galiojimo pratęsimo vertinimo ataskaitą ir 2016 m. birželio 23 d. pateikė ją Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) ir Komisijai;

(7)

Tarnyba patvirtinimo galiojimo pratęsimo vertinimo ataskaitą perdavė pareiškėjui ir valstybėms narėms, kad jie pateiktų pastabų, o gautas pastabas persiuntė Komisijai. Tarnyba taip pat viešai paskelbė papildomų dokumentų rinkinių santraukas;

(8)

2017 m. birželio 29 d. Tarnyba pateikė Komisijai išvadą (6), ar galima manyti, kad tribenuronas atitinka patvirtinimo kriterijus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje. 2017 m. gruodžio 12 d. Komisija pateikė tribenurono patvirtinimo galiojimo pratęsimo ataskaitos projektą Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniam komitetui;

(9)

Komisija paragino pareiškėją pateikti pastabų dėl Tarnybos išvadų ir, remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 844/2012 14 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa, dėl atnaujinimo ataskaitos projekto. Pareiškėjas pateikė pastabas ir jos buvo atidžiai išnagrinėtos;

(10)

nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytų patvirtinimo kriterijų yra laikomasi, kai bent vienas augalų apsaugos produktas, kurio sudėtyje yra tribenurono, naudojamas pagal vieną ar kelias tipiškas paskirtis. Todėl tikslinga pratęsti tribenurono patvirtinimo galiojimą;

(11)

tribenurono patvirtinimo galiojimo pratęsimo rizikos vertinimas grindžiamas nedideliu tipiško naudojimo paskirčių skaičiumi, tačiau augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra tribenurono, leidžiamos naudojimo paskirtys dėl to neapribojamos. Todėl tikslinga neberiboti jo tik kaip herbicido naudojimo;

(12)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(13)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/1262 (7) tribenurono patvirtinimo galiojimo pabaigos data pratęsta iki 2019 m. spalio 31 d., kad šios medžiagos patvirtinimo galiojimo pratęsimo procedūra būtų užbaigta iki pasibaigiant šios medžiagos patvirtinimo galiojimui. Kadangi sprendimas dėl pratęsimo priimtas iki šios pratęstos galiojimo pabaigos datos, šis reglamentas taikomas nuo 2019 m. vasario 1 d.;

(14)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimo pratęsimas

Veikliosios medžiagos tribenurono patvirtinimo galiojimas pratęsiamas, kaip nustatyta I priede.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo pradžios data

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. vasario 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  2005 m. rugsėjo 19 d. Komisijos direktyva 2005/54/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąją medžiagą tribenuroną (OL L 244, 2005 9 20, p. 21).

(3)  1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 230, 1991 8 19, p. 1).

(4)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).

(5)  2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 844/2012, kuriuo nustatomos veikliųjų medžiagų patvirtinimo pratęsimo procedūros įgyvendinimo nuostatos, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 252, 2012 9 19, p. 26).

(6)  EFSA (Europos maisto ir saugos tarnyba), 2017 m. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tribenuron. EFSA Journal 2017;15(7):4912 [p. 39]. doi: 10.2903/j.efsa.2017.4912.

(7)  2018 m. rugsėjo 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1262, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų 1-metil-ciklopropeno, beta ciflutrino, chlortalonilo, chlortolurono, klomazono, cipermetrino, daminozido, deltametrino, p-dimetenamido, diurono, fludioksonilo, flufenaceto, flurtamono, fostiazato, indoksakarbo, MCPA, MCPB, prosulfokarbo, metiltiofanato ir tribenurono patvirtinimo galiojimo laikotarpio pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 238, 2018 9 21, p. 62).


I PRIEDAS

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

Tribenuronas (pradinė medžiaga)

CAS Nr. 106040-48-6

CIPAC Nr. 546

2-[[(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-metilkarbamoil]sulfamoil] benzenkarboksirūgštis

≥ 960 g/kg (išreikšta metiltribenuronu)

2019 m. vasario 1 d.

2034 m. sausio 30 d.

Įgyvendinant vienodus principus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, atsižvelgiama į tribenurono patvirtinimo galiojimo pratęsimo ataskaitos išvadas, visų pirma į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį skiria:

vartotojų apsaugai, visų pirma likučiams gyvūniniuose produktuose,

požeminio vandens apsaugai,

vandens organizmų ir netikslinių sausumos augalų apsaugai.

Naudojimo sąlygose prireikus nurodomos rizikos mažinimo priemonės.


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta patvirtinimo galiojimo pratęsimo ataskaitoje.


II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

A dalyje tribenuronui skirtas 106 įrašas išbraukiamas;

2)

B dalis papildoma šiuo įrašu:

Numeris

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

„128

Tribenuronas (pradinė medžiaga)

CAS Nr. 106040-48-6

CIPAC Nr. 546

2-[[(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-metilkarbamoil]sulfamoil] benzenkarboksirūgštis

≥ 960 g/kg (išreikšta metiltribenuronu)

2019 m. vasario 1 d.

2034 m. sausio 30 d.

Įgyvendinant vienodus principus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, atsižvelgiama į tribenurono patvirtinimo galiojimo pratęsimo ataskaitos išvadas, visų pirma į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį skiria:

vartotojų apsaugai, visų pirma likučiams gyvūniniuose produktuose,

požeminio vandens apsaugai,

vandens organizmų ir netikslinių sausumos augalų apsaugai.

Naudojimo sąlygose prireikus nurodomos rizikos mažinimo priemonės.“


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta patvirtinimo galiojimo pratęsimo ataskaitoje.


7.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 311/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1914

2018 m. gruodžio 6 d.

kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nepratęsiamas veikliosios medžiagos chinoksifeno patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 20 straipsnio 1 dalį ir 78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos direktyva 2004/60/EB (2) chinoksifenas įtrauktas į Tarybos direktyvos 91/414/EEB (3) I priedą kaip veiklioji medžiaga;

(2)

į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtrauktos veikliosios medžiagos laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 ir yra išvardytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (4) priedo A dalyje;

(3)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalyje nustatyta, kad veikliosios medžiagos chinoksifeno patvirtinimas nustoja galioti 2019 m. balandžio 30 d.;

(4)

pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 844/2012 (5) 1 straipsnį per tame straipsnyje nustatytą laikotarpį buvo pateikta paraiška dėl chinoksifeno patvirtinimo galiojimo pratęsimo;

(5)

pareiškėjas pateikė papildomus dokumentų rinkinius, kurių reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 844/2012 6 straipsnį. Valstybė narė ataskaitos rengėja nustatė, kad paraiška išsami;

(6)

valstybė narė ataskaitos rengėja, konsultuodamasi su antrąja tą pačią ataskaitą rengiančia valstybe nare, parengė patvirtinimo galiojimo pratęsimo vertinimo ataskaitą ir 2016 m. gruodžio 5 d. pateikė ją Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) ir Komisijai;

(7)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 844/2012 11 straipsnio 4 dalį buvo atliktas tik tikslinis vertinimas. Atliekant vertinimą buvo vertinama tik tapatybė, analizės metodai, išlikimas ir elgsena aplinkoje bei ekotoksikologinė informacija, susijusi su chinoksifeno galimomis patvariomis, bioakumuliacinėmis ir toksiškomis (PBT) savybėmis, labai patvariomis ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) savybėmis ir patvariojo organinio teršalo (POT) savybėmis, nes netenkinami Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 3.7.2 ir 3.7.3 punktuose nustatyti kriterijai;

(8)

Tarnyba patvirtinimo galiojimo pratęsimo vertinimo ataskaitą perdavė valstybėms narėms ir pareiškėjui, kad jie pateiktų pastabų, o gautas pastabas persiuntė Komisijai. Tarnyba taip pat viešai paskelbė papildomo dokumentų rinkinio santrauką;

(9)

2017 m. lapkričio 24 d. Tarnyba pateikė Komisijai išvadą (6), ar galima manyti, kad chinoksifenas atitinka patvirtinimo kriterijus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje. Išvados yra susijusios tik su tiksliniu pavojaus vertinimu (daugiausia dėmesio skiriant Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 3.7 punkte nurodytiems elementams) ir neapima visų patvirtinimo kriterijų. Tarnyba padarė išvadą, kad chinoksifenas yra PBT medžiaga ir vPvB medžiaga;

(10)

Komisija paragino pareiškėją pateikti pastabų dėl Tarnybos išvadų ir, remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 844/2012 14 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa, dėl galiojimo pratęsimo ataskaitos. Pareiškėjas pateikė pastabas ir jos buvo atidžiai išnagrinėtos;

(11)

vis dėlto, nepaisant pareiškėjo argumentų, su medžiaga susijusių problemų pašalinti nepavyko;

(12)

remiantis nustatytomis problemomis, nebuvo nustatyta, kad yra laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytų patvirtinimo kriterijų, kai bent vienas augalų apsaugos produktas, kurio sudėtyje yra chinoksifeno, yra naudojamas pagal vieną ar kelias tipiškas paskirtis. Todėl, remiantis to reglamento 20 straipsnio 1 dalies b punktu, tikslinga neatnaujinti chinoksifeno patvirtinimo galiojimo;

(13)

valstybėms narėms turėtų būti skirtas pakankamas laikotarpis augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra chinoksifeno, registracijai panaikinti;

(14)

tais atvejais, kai valstybės narės augalų apsaugos produktams, kurių sudėtyje yra chinoksifeno, pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsnį nustato kokį nors lengvatinį laikotarpį, šis laikotarpis turėtų baigtis ne vėliau kaip 2020 m. kovo 27 d.;

(15)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/524 (7) chinoksifeno patvirtinimo galiojimo pabaigos data pratęsta iki 2019 m. balandžio 30 d., kad medžiagos patvirtinimo galiojimo pratęsimo procedūra būtų užbaigta iki pasibaigiant medžiagos patvirtinimo galiojimui. Atsižvelgiant į tai, kad sprendimas priimtas iki pratęsto galiojimo pabaigos datos, šis reglamentas turėtų būti taikomas kuo greičiau;

(16)

šiuo reglamentu nepanaikinama galimybė pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 7 straipsnį pateikti dar vieną paraišką dėl chinoksifeno patvirtinimo;

(17)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimo nepratęsimas

Veikliosios medžiagos chinoksifeno patvirtinimo galiojimas nėra pratęsiamas.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai

Iš Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalies išbraukiama 82 eilutė (chinoksifenas).

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Valstybės narės panaikina augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos chinoksifeno, registraciją ne vėliau kaip 2019 m. birželio 27 d.

4 straipsnis

Lengvatinis laikotarpis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsnį valstybių narių nustatomas lengvatinis laikotarpis yra kuo trumpesnis ir baigiasi ne vėliau kaip 2020 m. kovo 27 d.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  2004 m. balandžio 23 d. Komisijos direktyva 2004/60/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, į veikliųjų medžiagų sąrašą įtraukiant chinoksifeną (OL L 120, 2004 4 24, p. 39).

(3)  1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 230, 1991 8 19, p. 1).

(4)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).

(5)  2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 844/2012, kuriuo nustatomos veikliųjų medžiagų patvirtinimo pratęsimo procedūros įgyvendinimo nuostatos, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 252, 2012 9 19, p. 26).

(6)  EFSA (European Food SAFEty Authority), 2018 m. Peer review of the targeted hazard assessment of the pesticide active substance quinoxyfen. EFSA Journal 2018;16(1):5085 [p. 11]. DOI: 10.2903/j.efsa.2018.5085.

(7)  2018 m. kovo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/524, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų Bacillus subtilis (Cohn 1872) padermės QST 713, tolygios padermei AQ 713, klodinafopo, klopiralido, ciprodinilo, dichlorpropo-P, fosetilo, mepanipirimo, metkonazolo, metrafenono, pirimikarbo, Pseudomonas chlororaphis padermės MA 342, pirimetanilo, chinoksifeno, rimsulfurono, spinozado, tiakloprido, tiametoksamo, tiramo, metiltolkofoso, triklopiro, trineksapako, tritikonazolo ir ziramo patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 88, 2018 4 4, p. 4).


7.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 311/20


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1915

2018 m. gruodžio 6 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga Metschnikowia fructicola (padermė NRRL Y-27328) ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2014 m. rugsėjo 30 d. bendrovė „Koppert B.V.“ pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 7 straipsnio 1 dalį pateikė Prancūzijai paraišką dėl veikliosios medžiagos Metschnikowia fructicola (padermė NRRL Y-27328) patvirtinimo;

(2)

pagal to reglamento 9 straipsnio 3 dalį Prancūzija kaip valstybė narė ataskaitos rengėja 2015 m. birželio 3 d. pranešė pareiškėjui, kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) apie paraiškos priimtinumą;

(3)

2016 m. spalio 17 d. valstybė narė ataskaitos rengėja pateikė Komisijai vertinimo ataskaitos projektą (kopiją – Tarnybai), kuriame vertinama, ar galima manyti, kad veiklioji medžiaga atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytus patvirtinimo kriterijus;

(4)

Tarnyba laikėsi Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 12 straipsnio 1 dalies nuostatų. Pagal to reglamento 12 straipsnio 3 dalį 2017 m. kovo 20 d. ji paprašė pareiškėjo pateikti valstybėms narėms, Komisijai ir Tarnybai papildomos informacijos. 2017 m. rugsėjo 12 d. valstybė narė ataskaitos rengėja, atnaujindama vertinimo ataskaitos projektą, pateikė Tarnybai papildomos informacijos vertinimą;

(5)

2017 m. lapkričio 24 d. Tarnyba pareiškėjui, valstybėms narėms ir Komisijai pranešė savo išvadą (2) dėl to, ar galima manyti, kad veiklioji medžiaga Metschnikowia fructicola (padermė NRRL Y-27328) atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytus patvirtinimo kriterijus. Tarnyba suteikė visuomenei galimybę susipažinti su šia išvada;

(6)

2018 m. liepos 20 d. Komisija pateikė Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniam komitetui Metschnikowia fructicola (padermė NRRL Y-27328) peržiūros ataskaitą ir reglamento, kuriuo nustatoma, kad Metschnikowia fructicola (padermė NRRL Y-27328) patvirtinama, projektą;

(7)

nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytų patvirtinimo kriterijų yra laikomasi, kai bent vienas augalų apsaugos produktas, kurio sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, naudojamas pagal vieną ar kelias tipiškas paskirtis, visų pirma peržiūros ataskaitoje išnagrinėtas ir išsamiai aprašytas paskirtis;

(8)

todėl Metschnikowia fructicola (padermė NRRL Y-27328) tikslinga patvirtinti;

(9)

tačiau pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 2 dalį kartu su to reglamento 6 straipsniu ir atsižvelgiant į dabartines mokslo ir technikos žinias būtina nustatyti tam tikras sąlygas;

(10)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 4 dalį Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (3) priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos patvirtinimas

I priede nurodyta veiklioji medžiaga Metschnikowia fructicola (padermė NRRL Y-27328) patvirtinama pagal šiame priede nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  EFSA (Europos maisto saugos tarnyba), 2018 m. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 EFSA Journal 2017;15(12):5084, 19 p. doi:10.2903/j.efsa.2017.5084.

(3)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).


I PRIEDAS

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

Metschnikowia fructicola (padermė NRRL Y-27328)

Inventoriaus numeris Peorijos (Ilinojus, JAV) Nacionalinio naudojimo žemės ūkyje tyrimų centro Žemės ūkio tyrimų tarnybos kultūrų rinkinyje.

Netaikoma

Mažiausia koncentracija:

1 × 1010 KSU/g

2018 m. gruodžio 27 d.

2028 m. gruodžio 27 d.

Įgyvendinant vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, atsižvelgiama į Metschnikowia fructicola (padermė NRRL Y-27328) peržiūros ataskaitos išvadas, visų pirma į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį skiria:

su medžiaga dirbančių asmenų ir darbuotojų apsaugai, nes Metschnikowia fructicola (padermė NRRL Y-27328) yra potencialus jautriklis.

Gamintojas užtikrina, kad būtų griežtai laikomasi aplinkos apsaugos sąlygų ir kad gamybos metu būtų vykdoma kokybės kontrolės analizė.

Naudojimo sąlygose prireikus nurodomos rizikos mažinimo priemonės.


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo B dalis papildoma šiuo įrašu:

Nr.

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

„129

Metschnikowia fructicola (padermė NRRL Y-27328)

Inventoriaus numeris Peorijos (Ilinojus, JAV) Nacionalinio naudojimo žemės ūkyje tyrimų centro Žemės ūkio tyrimų tarnybos kultūrų rinkinyje.

Netaikoma

Mažiausia koncentracija:

1 × 1010 KSU/g

2018 m. gruodžio 27 d.

2028 m. gruodžio 27 d.

Įgyvendinant vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, atsižvelgiama į Metschnikowia fructicola (padermė NRRL Y-27328) peržiūros ataskaitos išvadas, visų pirma į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį skiria:

su medžiaga dirbančių asmenų ir darbuotojų apsaugai, nes Metschnikowia fructicola (padermė NRRL Y-27328) yra potencialus jautriklis.

Gamintojas užtikrina, kad būtų griežtai laikomasi aplinkos apsaugos sąlygų ir kad gamybos metu būtų vykdoma kokybės kontrolės analizė.

Naudojimo sąlygose prireikus nurodomos rizikos mažinimo priemonės.“


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


7.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 311/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1916

2018 m. gruodžio 6 d.

kuriuo dėl veikliosios medžiagos bispiribako patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 17 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (2) priedo B dalyje išvardytos veikliosios medžiagos, patvirtintos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009;

(2)

veikliosios medžiagos bispiribako patvirtinimo galiojimas baigiasi 2021 m. liepos 31 d.;

(3)

paraiška dėl šios veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimo pratęsimo buvo pateikta pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 844/2012 (3). Tačiau patvirtinimas dėl nuo pareiškėjo nepriklausančių priežasčių veikiausiai nustos galioti dar prieš priimant sprendimą dėl patvirtinimo galiojimo pratęsimo. Todėl būtina pratęsti patvirtinimo galiojimo laikotarpį pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 17 straipsnį;

(4)

atsižvelgiant į laiką ir išteklius, reikalingus daugybės veikliųjų medžiagų, kurių patvirtinimo galiojimas baigiasi 2019–2021 m., patvirtinimo galiojimo pratęsimo paraiškų vertinimui užbaigti, Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2016)6104 (4) sudaryta darbo programa, kuria veikliosios medžiagos sugrupuotos pagal jų panašumus, ir nustatyti prioritetai atsižvelgiant į su žmonių bei gyvūnų sveikata ir aplinka susijusius saugos aspektus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 18 straipsnyje;

(5)

į šį reglamentą įtrauktos veikliosios medžiagos nepriskirtos prioritetinėms Įgyvendinimo sprendimo C(2016)6104 kategorijoms, todėl patvirtinimo galiojimo laikotarpis turėtų būti pratęstas dvejiems metams, atsižvelgiant į dabartinę galiojimo datą, į tai, kad, remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 844/2012 6 straipsnio 3 dalimi, papildomas veikliosios medžiagos dokumentų rinkinys turi būti pateiktas likus ne mažiau kaip 30 mėnesių iki patvirtinimo galiojimo pabaigos, į poreikį užtikrinti tolygų narėms ataskaitų rengėjoms ir antrosioms tą pačią ataskaitą rengiančioms valstybėms narėms tenkančių pareigų ir darbo pasiskirstymą ir turimus vertinimui atlikti ir sprendimams priimti būtinus išteklius. Todėl tikslinga pratęsti veikliosios medžiagos bispiribako patvirtinimo galiojimo laikotarpį dvejiems metams;

(6)

atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 17 straipsnio pirmos pastraipos tikslą, jei likus 30 mėnesių iki šio reglamento priede nustatytos atitinkamos galiojimo pabaigos datos pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 844/2012 nebus pateikta papildomų dokumentų rinkinio, Komisija nustatys galiojimo pabaigos datą – ji bus ta pati, kaip ir prieš priimant šį reglamentą, arba kita anksčiausia data;

(7)

atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 17 straipsnio pirmos pastraipos tikslą, tais atvejais, kai Komisija priims reglamentą, kuriame bus nustatyta, kad šio reglamento priede nurodytų veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimas nepratęsiamas, nes neatitinka patvirtinimo kriterijų, Komisija nustatys galiojimo pabaigos datą – ji bus ta pati, kaip prieš priimant šį reglamentą, arba diena, kurią įsigalioja reglamentas dėl veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimo nepratęsimo, nelygu, kuri iš šių datų bus vėlesnė. Tais atvejais, kai Komisija priims reglamentą, kuriuo pratęsiamas šio reglamento priede nurodytos veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimas, Komisija stengsis nustatyti, kai tinkama konkrečiomis aplinkybėmis, kuo ankstesnę taikymo datą;

(8)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).

(3)  2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 844/2012, kuriuo nustatomos veikliųjų medžiagų patvirtinimo pratęsimo procedūros įgyvendinimo nuostatos, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 252, 2012 9 19, p. 26).

(4)  2016 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl veikliųjų medžiagų patvirtinimų, kurie nustoja galioti 2019, 2020 ir 2021 m., atnaujinimo paraiškų vertinimo darbo programos sudarymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 (OL C 357, 2016 9 29, p. 9).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo B dalis iš dalies keičiama taip:

šeštoje skiltyje bispiribako (1 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2023 m. liepos 31 d.“


7.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 311/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1917

2018 m. gruodžio 6 d.

kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nepratęsiamas veikliosios medžiagos flurtamono patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 20 straipsnio 1 dalį ir 78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos direktyva 2003/84/EB (2) flurtamonas įtrauktas į Tarybos direktyvos 91/414/EEB (3) I priedą kaip veiklioji medžiaga;

(2)

į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtrauktos veikliosios medžiagos laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 ir yra išvardytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (4) priedo A dalyje;

(3)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalyje nustatyta, kad veikliosios medžiagos flurtamono patvirtinimas nustoja galioti 2019 m. spalio 31 d.;

(4)

pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 844/2012 (5) 1 straipsnį per tame straipsnyje nustatytą laikotarpį buvo pateikta paraiška dėl flurtamono patvirtinimo galiojimo pratęsimo;

(5)

pareiškėjas pateikė papildomus dokumentų rinkinius, kurių reikalaujama pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 844/2012 6 straipsnį. Valstybė narė ataskaitos rengėja nustatė, kad paraiška išsami;

(6)

valstybė narė ataskaitos rengėja, konsultuodamasi su antrąja tą pačią ataskaitą rengiančia valstybe nare, parengė patvirtinimo galiojimo pratęsimo vertinimo ataskaitą ir 2015 m. gegužės 29 d. pateikė ją Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) ir Komisijai;

(7)

Tarnyba patvirtinimo galiojimo pratęsimo vertinimo ataskaitą perdavė valstybėms narėms ir pareiškėjui, kad jie pateiktų pastabų, o gautas pastabas persiuntė Komisijai. Tarnyba taip pat viešai paskelbė papildomo dokumentų rinkinio santrauką;

(8)

2017 m. rugpjūčio 10 d. Tarnyba pateikė Komisijai išvadą (6), ar galima manyti, kad flurtamonas atitinka patvirtinimo kriterijus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje;

(9)

Tarnybai susirūpinimą kėlė konkretūs klausimai. Visų pirma ji padarė išvadą, kad remiantis turima informacija negalima atmesti flurtamono mutageninio potencialo galimybės ir nebuvo galima nustatyti sveikatos rodikliais pagrįstų pamatinių verčių. Todėl Tarnyba padarė išvadą, kad nebuvo galima atlikti rizikos vartotojams vertinimo ir ne per maistą kylančios rizikos vertinimo. Be to, Tarnyba padarė išvadą, kad dėl daugelio trūkumų dokumentų rinkinyje nebuvo galima užbaigti bendro vartotojams kylančios rizikos dėl metabolito trifluoracto rūgšties, kurio, kaip numatyta, atsiranda požeminiame vandenyje visais susijusiais scenarijais ir jo liekanų yra augaluose, poveikio vertinimo. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad remiantis turimais tyrimais nebuvo galima atlikti endokrininę sistemą ardančių savybių vertinimo;

(10)

Komisija paragino pareiškėją pateikti pastabų dėl Tarnybos išvadų ir, remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 844/2012 14 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa, dėl galiojimo pratęsimo ataskaitos projekto. Pareiškėjas pateikė pastabas ir jos buvo atidžiai išnagrinėtos;

(11)

vis dėlto, nepaisant pareiškėjo argumentų, su veikliąja medžiaga susijusių problemų pašalinti nepavyko;

(12)

dėl šių priežasčių nebuvo nustatyta, kad yra laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytų patvirtinimo kriterijų, kai bent vienas augalų apsaugos produktas yra naudojamas pagal vieną ar kelias tipiškas paskirtis. Todėl, remiantis to reglamento 20 straipsnio 1 dalies b punktu, tikslinga nepratęsti veikliosios medžiagos flurtamono patvirtinimo galiojimo;

(13)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(14)

valstybėms narėms turėtų būti skirtas pakankamas laikotarpis augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra flurtamono, registracijai panaikinti;

(15)

tais atvejais, kai valstybės narės augalų apsaugos produktams, kurių sudėtyje yra flurtamono, pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsnį nustato kokį nors lengvatinį laikotarpį, šis laikotarpis turėtų baigtis ne vėliau kaip 2020 m. kovo 27 d.;

(16)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/1262 (7) flurtamono patvirtinimo galiojimo pabaigos data pratęsta iki 2019 m. spalio 31 d., kad medžiagos patvirtinimo galiojimo pratęsimo procedūra būtų užbaigta iki pasibaigiant medžiagos patvirtinimo galiojimui. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad sprendimas buvo priimtas iki pratęsto galiojimo pabaigos datos, šis reglamentas turėtų būti taikomas kuo greičiau;

(17)

šiuo reglamentu nepanaikinama galimybė pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 7 straipsnį pateikti dar vieną paraišką dėl flurtamono patvirtinimo;

(18)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimo nepratęsimas

Veikliosios medžiagos flurtamono patvirtinimo galiojimas nėra pratęsiamas.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimas

Iš Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalies išbraukiama 64 eilutė (flurtamonas).

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Valstybės narės panaikina augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos flurtamono, registraciją ne vėliau kaip 2019 m. birželio 27 d.

4 straipsnis

Lengvatinis laikotarpis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsnį valstybių narių nustatomas lengvatinis laikotarpis turi būti kuo trumpesnis ir baigtis ne vėliau kaip 2020 m. kovo 27 d..

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  2003 m. rugsėjo 25 d. Komisijos direktyva 2003/84/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, kad būtų įrašytos veikliosios medžiagos flurtamonas, flufenacetas, jodsulfuronas, p-dimetenamidas, pikoksistrobinas, fostiazatas ir siltiofamas (OL L 247, 2003 9 30, p. 20).

(3)  1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 230, 1991 8 19, p. 1).

(4)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).

(5)  2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 844/2012, kuriuo nustatomos veikliųjų medžiagų patvirtinimo pratęsimo procedūros įgyvendinimo nuostatos, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 252, 2012 9 19, p. 26).

(6)  EFSA (Europos maisto saugos tarnyba), 2017 m.; Conclusion on the updated peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flurtamone. EFSA Journal 2017;15(8):4976, 25 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4976.

(7)  2018 m. rugsėjo 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1262, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų 1-metil-ciklopropeno, beta ciflutrino, chlortalonilo, chlortolurono, klomazono, cipermetrino, daminozido, deltametrino, p-dimetenamido, diurono, fludioksonilo, flufenaceto, flurtamono, fostiazato, indoksakarbo, MCPA, MCPB, prosulfokarbo, metiltiofanato ir tribenurono patvirtinimo galiojimo laikotarpio pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 238, 2018 9 21, p. 62).


SPRENDIMAI

7.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 311/30


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1918

2018 m. gruodžio 4 d.

kuriuo Jungtinei Karalystei leidžiama taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 16 ir 168 straipsnių

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 395 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimu 2006/659/EB (2) Jungtinei Karalystei buvo leista taikyti specialią supaprastinimo priemonę (toliau – Priemonė), siekiant vienodo tarifo pagrindu nustatyti neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dalį, susijusią su tarnybinių automobilių, kurie naudojami ne vien tik verslo tikslais, degalų įsigijimo išlaidomis. Sistema, kuri yra neprivaloma apmokestinamiesiems asmenims, grindžiama automobilio išmetamu anglies dvideginio (CO2) kiekiu, kadangi šis kiekis yra proporcingai susijęs su degalų naudojimu, taigi su degalų įsigijimo išlaidomis;

(2)

Sprendimas 2006/659/EB buvo pakeistas Tarybos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2015/2109 (3), kurio galiojimas pasibaigs 2018 m. gruodžio 31 d.;

(3)

Komisijos 2018 m. balandžio 27 d. užregistruotu raštu Jungtinė Karalystė paprašė leidimo toliau taikyti Priemonę iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

(4)

2018 m. birželio 11 d. raštu Komisija informavo kitas valstybes nares apie Jungtinės Karalystės prašymą. 2018 m. birželio 12 d. raštu Komisija pranešė Jungtinei Karalystei, kad turi visą prašymui apsvarstyti būtiną informaciją;

(5)

kaip reikalaujama pagal Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/2109 4 straipsnį, Jungtinė Karalystė pateikė ataskaitą apie specialios priemonės veikimą. Jungtinė Karalystė teigia, kad taikant šią tvarką PVM, susijusio su tarnybiniams automobiliams skirtų degalų įsigijimo išlaidomis, surinkimo procedūra tiek apmokestinamiems asmenims, tiek mokesčių administratoriui supaprastėjo;

(6)

todėl Jungtinei Karalystei turėtų būti leidžiama taikyti Priemonę iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

(7)

nukrypti leidžianti priemonė neturės neigiamo poveikio Sąjungos nuosaviems ištekliams, gaunamiems iš PVM,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 16 ir 168 straipsnių, Jungtinei Karalystei leidžiama nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. vienodo tarifo pagrindu nustatyti PVM dalį, susijusią su asmeniniais tikslais naudojant tarnybinius automobilius sunaudojamų degalų įsigijimo išlaidomis.

2 straipsnis

1 straipsnyje nurodyta mokesčio dalis išreiškiama fiksuotomis sumomis, nustatytomis remiantis tam tikros rūšies automobilių išmetamu CO2 kiekiu, kurios atspindi degalų sunaudojimą. Jungtinė Karalystė tas fiksuotas sumas kasmet patikslina, atsižvelgdama į vidutinės degalų kainos pasikeitimus.

3 straipsnis

Remiantis šiuo sprendimu nustatyta sistema apmokestinamiesiems asmenims nėra privaloma.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. LÖGER


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(2)  2006 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas 2006/659/EB, leidžiantis Jungtinei Karalystei taikyti specialią priemonę, nukrypstančią nuo Direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo 5 straipsnio 6 dalies ir 11 straipsnio A skirsnio 1 dalies b punkto (OL L 272, 2006 10 3, p. 15).

(3)  2015 m. lapkričio 17 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2109, kuriuo leidžiama Jungtinei Karalystei taikyti specialiąją priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 26 straipsnio 1 dalies a punkto ir 168 bei 168a straipsnių (OL L 305, 2015 11 21, p. 49).


7.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 311/32


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1919

2018 m. gruodžio 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/790/EB, leidžiantis Lenkijos Respublikai taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 395 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2006/112/EB 287 straipsnio 14 punktu Lenkijai leidžiama nuo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta neviršija 10 000 EUR sumos, apskaičiuotos nacionaline valiuta pagal jos įstojimo dieną galiojusį valiutos perskaičiavimo kursą;

(2)

remiantis Tarybos sprendimu 2009/790/EB (2) Lenkijai iki 2012 m. gruodžio 31 d. buvo leista nuo PVM atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta neviršija 30 000 EUR lygiavertės sumos nacionaline valiuta pagal jos įstojimo dienos valiutos konvertavimo kursą. Leidimas taikyti tą specialią priemonę vėliau buvo pratęstas Tarybos įgyvendinimo sprendimu 2012/769/ES (3) iki 2015 m. gruodžio 31 d., o Tarybos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2015/1173 (4) – iki 2018 m. gruodžio 31 d. Tarybos įgyvendinimo Sprendimu (ES) 2016/2090 (5) atleidimo nuo mokesčio riba padidinta iki 40 000 EUR sumos, apskaičiuotos nacionaline valiuta;

(3)

Komisijos 2018 m. gegužės 15 d. užregistruotu raštu Lenkija paprašė leidimo toliau nuo PVM atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta neviršija 40 000 EUR sumos, apskaičiuotos nacionaline valiuta;

(4)

vadovaudamasi Direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnio 2 dalies antra pastraipa Komisija 2018 m. liepos 20 d. raštu Lenkijos prašymą perdavė kitoms valstybėms narėms, išskyrus Ispaniją, kuriai prašymas buvo perduotas 2018 m. liepos 23 d. raštu. 2018 m. liepos 23 d. raštu Komisija pranešė Lenkijai, kad turi visą prašymui įvertinti būtiną informaciją;

(5)

iš Lenkijos pateiktos informacijos matyti, kad prašymo taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą priežastys iš esmės nepasikeitusios. Ja supaprastinama su verslu susijusi našta, tenkanti didesniam skaičiui apmokestinamųjų asmenų, kurie vykdo nedidelę verslo veiklą. Dėl priemonės taip pat sumažėja administracinė našta mokesčių administratoriui, nes sumažinamas poreikis kontroliuoti mažus apmokestinamuosius asmenis; ši kontrolė yra santykinai brangi, palyginti su PVM dydžiu. Ta speciali priemonė apmokestinamiesiems asmenims visiškai neprivaloma;

(6)

atsižvelgiant į tai, kad dėl didesnės ribos sumažėjo smulkaus verslo įmonių PVM prievolės, nors tokios įmonės ir toliau gali pasirinkti taikyti įprastines PVM procedūras, kaip nustatyta Direktyvos 2006/112/EB 290 straipsnyje, Lenkijai reikėtų leisti taikyti specialią priemonę tolesniu ribotos trukmės laikotarpiu iki 2021 m. gruodžio 31 d.;

(7)

kadangi Direktyvos 2006/112/EB 281–294 straipsniai dėl specialios smulkaus verslo įmonėms skirtos schemos šiuo metu yra peržiūrimi, gali būti, kad direktyva, kuria iš dalies keičiami tie straipsniai, bus priimta anksčiau nei 2021 m. gruodžio 31 d. baigs galioti nukrypti leidžianti nuostata ir nustatys datą, nuo kurios valstybės narės turės taikyti nacionalines nuostatas. Tuo atveju šis sprendimas turėtų būti nebetaikomas;

(8)

nukrypti leidžianti nuostata nedaro poveikio Sąjungos nuosaviems ištekliams, gaunamiems iš PVM, nes Lenkija turi apskaičiuoti kompensaciją pagal Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 (6) 6 straipsnį;

(9)

todėl Sprendimas 2009/790/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2009/790/EB 2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d. iki ankstesnės iš šių dviejų datų:

a)

2021 m. gruodžio 31 d.;

b)

datos, nuo kurios valstybės narės turi taikyti nacionalines nuostatas, kurias jos turės priimti, jei būtų priimta direktyva, kuria iš dalies keičiami Direktyvos 2006/112/EB 281–294 straipsniai dėl specialios smulkaus verslo įmonėms skirtos schemos.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Lenkijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. LÖGER


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(2)  2009 m. spalio 20 d. Tarybos sprendimas 2009/790/EB, leidžiantis Lenkijos Respublikai taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio (OL L 283, 2009 10 30, p. 53).

(3)  2012 m. gruodžio 4 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2012/769/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/790/EB, kuriuo Lenkijos Respublikai leidžiama taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio (OL L 338, 2012 12 12, p. 27).

(4)  2015 m. liepos 14 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1173, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/790/EB, leidžiantis Lenkijos Respublikai taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio (OL L 189, 2015 7 17, p. 36).

(5)  2016 m. lapkričio 21 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2090, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/790/EB, leidžiantis Lenkijos Respublikai taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio (OL L 324, 2016 11 30, p. 7).

(6)  1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 dėl galutinių vienodų nuosavų išteklių, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimo priemonių (OL L 155, 1989 6 7, p. 9).


7.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 311/34


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1920

2018 m. gruodžio 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2010/99/ES leisti Lietuvos Respublikai toliau taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnio

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 395 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 15 d. Tarybos sprendimu 2006/388/EB (2) Lietuvai leista taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 77/388/EEB (3) 21 straipsnio ir nustatoma, kad apmokestinamasis asmuo, kuriam tam tikrais atvejais yra tiekiamos prekės arba teikiamos paslaugos, būtų asmuo, privalantis sumokėti pridėtinės vertės mokestį (PVM);

(2)

nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 193 straipsnio, Tarybos įgyvendinimo sprendimu 2010/99/ES (4) Lietuvai dar kartą leista iki 2012 m. gruodžio 31 d. taikyti specialią priemonę, kuria ir toliau nustatoma, kad prievolė sumokėti PVM tenka apmokestinamajam asmeniui, kuriam tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos, toliau nurodytais atvejais: kai prekes tiekia ir paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, kurio atžvilgiu pradėta teisminė bankroto arba restruktūrizavimo procedūra, ir kai tiekiama mediena (toliau – speciali priemonė). Leidimo taikyti specialią priemonę galiojimas vėliau pratęstas iki 2015 m. gruodžio 31 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu 2012/704/ES (5) ir iki 2018 m. gruodžio 31 d. – Tarybos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2015/2395 (6);

(3)

raštu (jį Komisija užregistravo 2018 m. balandžio 27 d.) Lietuva paprašė leisti toliau taikyti specialią priemonę. Raštu (jį Komisija užregistravo 2018 m. liepos 23 d.) Lietuva Komisijai pateikė specialios priemonės taikymo ataskaitą, kurios reikalaujama Įgyvendinimo sprendimo 2010/99/ES 2 straipsnio trečioje dalyje;

(4)

vadovaudamasi Direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnio 2 dalies antra pastraipa, 2018 m. rugpjūčio 16 d. raštais apie Lietuvos prašymą Komisija pranešė kitoms valstybėms narėms (Ispanija ir Kipras informuoti 2018 m. rugpjūčio 17 d. raštais). 2018 m. rugpjūčio 20 d. raštu Komisija pranešė Lietuvai, kad ji turi visą prašymui įvertinti būtiną informaciją;

(5)

dažnai apmokestinamieji asmenys, kurių atžvilgiu pradėtos bankroto arba restruktūrizavimo procedūros, dėl finansinių sunkumų negali sumokėti sąskaitose faktūrose nurodyto PVM, apskaičiuoto už jų tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas. Be to, Lietuvos medienos rinkoje susiduriama su problemomis dėl rinkos pobūdžio ir joje veikiančių įmonių. Rinkoje dominuoja mažos vietinės bendrovės, dažni perpardavėjai ir tarpininkai, kuriuos mokesčių administratoriui yra sunku kontroliuoti. Dažniausiai mokesčiai nuslepiami tokiu būdu: įmonė išrašo sąskaitą faktūrą už prekes ir nesumokėjusi mokesčio dingsta, tačiau palieka klientui galiojančią sąskaitą faktūrą, suteikiančią teisę jam atskaityti mokestį. Lietuvos teigimu, ši specialiosios priemonės taikymą pateisinusi padėtis tebėra nepakitusi. Lietuvos mokesčių administratoriaus atlikti tyrimai ir analizė, susiję su specialios priemonės taikymu, parodė, kad ji padeda veiksmingai užkirsti kelią sukčiavimui PVM, kai kalbama apie apmokestinamuosius asmenis, kurių atžvilgiu pradėtos bankroto arba restruktūrizavimo procedūros, ir apie medienos sandorius;

(6)

todėl Lietuvai turėtų būti leidžiama dar vieną ribotą laikotarpį – iki 2021 m. gruodžio 31 d. – taikyti specialią priemonę;

(7)

nukrypti leidžiančią nuostatą paprastai leidžiama taikyti ribotą laiką, kad būtų galima įvertinti, ar atitinkamos specialios priemonės yra tinkamos ir veiksmingos. Nukrypti leidžiančios nuostatos suteikia valstybėms narėms laiko iki atitinkamų specialiųjų priemonių galiojimo pabaigos nustatyti kitas įprastas problemos sprendimo priemones ir tuomet nebereikia pratęsti nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimo. Nukrypti leidžianti nuostata, kuri sudaro sąlygas taikyti atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą, yra išskirtinai taikoma tik konkrečioms sritims, kuriose linkstama sukčiauti, ir tik kraštutiniu atveju. Todėl Lietuva kitas įprastas priemones, skirtas kovoti su tolesniu sukčiavimo PVM plitimu tais atvejais, kai apmokestinamųjų asmenų atžvilgiu pradėtos bankroto arba restruktūrizavimo procedūros ir medienos tiekimo atveju, turėtų įgyvendinti iki šios specialios nuostatos galiojimo pabaigos ir dėl to tokių prekių tiekimo ir paslaugų teikimo atžvilgiu jai nebereikėtų nukrypti nuo Direktyvos 2006/112/EB 193 straipsnio;

(8)

speciali priemonė neturės neigiamo poveikio Sąjungos nuosaviems ištekliams, kuriuos sudaro surenkamas PVM;

(9)

todėl Įgyvendinimo sprendimas 2010/99/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2010/99/ES 2 straipsnio 2 dalyje pakeičiamas taip:

„Jis taikomas iki 2021 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Lietuvos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. LÖGER


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(2)  2006 m. gegužės 15 d. Tarybos sprendimas 2006/388/EB, leidžiantis Lietuvos Respublikai taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Šeštosios direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo 21 straipsnio (OL L 150, 2006 6 3, p. 13).

(3)  1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, 1977 6 13, p. 1).

(4)  2010 m. vasario 16 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2010/99/ES leisti Lietuvos Respublikai toliau taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnio (OL L 45, 2010 2 20, p. 10).

(5)  2012 m. lapkričio 13 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2012/704/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2010/99/ES leisti Lietuvos Respublikai toliau taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnio (OL L 319, 2012 11 16, p. 7).

(6)  2015 m. gruodžio 10 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2395, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2010/99/ES leisti Lietuvos Respublikai toliau taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnio (OL L 332, 2015 12 18, p. 140).


7.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 311/36


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1921

2018 m. gruodžio 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2013/191/ES, kuriuo Latvijai leidžiama nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 26 straipsnio 1 dalies a punkto ir 168 bei 168a straipsnių

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 395 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos įgyvendinimo sprendimu 2013/191/ES (2) Latvijai leista nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB 26 straipsnio 1 dalies a punkto ir 168 bei 168a straipsnių, (toliau – Speciali priemonė). Vėliau leidimas taikyti Specialią priemonę buvo iš dalies pakeistas ir jo galiojimas pratęstas iki 2018 m. gruodžio 31 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2015/2429 (3);

(2)

Specialia priemone iki 50 % apribojama teisė atskaityti lengvųjų automobilių, kurių didžiausias leistinas svoris neviršija 3 500 kilogramų ir kuriuose, be vairuotojo vietos, yra ne daugiau kaip aštuonios vietos, pirkimo, išperkamosios nuomos, įsigijimo Bendrijoje ir importo pridėtinės vertės mokestį (PVM) ir išlaidas, susijusias su tokių automobilių priežiūra, remontu ir degalais;

(3)

Komisijos 2018 m. birželio 20 d. užregistruotu raštu Latvija paprašė leisti toliau taikyti Specialią priemonę, kad būtų apribota teisė atskaityti PVM, taikomą išlaidoms susijusioms su tam tikrais lengvaisiais automobiliais, kurie naudojami ne vien verslo reikmėms;

(4)

Komisija 2018 m. rugsėjo 7 d. raštu Latvijos prašymą nusiuntė valstybėms narėms. 2018 m. rugsėjo 10 d. raštu Komisija pranešė Latvijai turinti visą informaciją, kuri yra būtina prašymui įvertinti;

(5)

pagal Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/2429 6 straipsnio 2 dalį, Latvija pateikė ataskaitą, kurioje peržiūrėta numatyta teisės atskaityti PVM apribojimo procentinė dalis. Remdamasi šiuo metu prieinama informacija Latvija teigia, kad taikyti 50 % apribojimą vis dar būtų pagrįsta ir ši riba tebėra tinkama;

(6)

Speciali priemonė turėtų būti taikoma ribotą laikotarpį, kad būtų galima peržiūrėti jos būtinumą ir veiksmingumą bei procentinės dalies tinkamumą. Atsižvelgiant į teigiamą Specialios priemonės poveikį mokesčių mokėtojų ir mokesčių administratoriaus administracinei naštai, Latvijai turėtų būti leista toliau taikyti Specialią priemonę ribotą laikotarpį – iki 2021 m. gruodžio 31 d.;

(7)

jei Latvija manys, kad Specialios priemonės taikymo laikotarpį būtina pratęsti po 2021 m., ji ne vėliau kaip 2021 m. kovo 31 d. Komisijai turėtų pateikti ataskaitą, į kurią įtraukta taikomos procentinės dalies peržiūra, kartu su prašymu dėl pratęsimo;

(8)

Speciali priemonė turės tik nedidelį poveikį bendrai mokesčių pajamų, surenkamų galutinio vartojimo etapu, sumai ir neturės neigiamo poveikio Sąjungos nuosaviems ištekliams, gaunamiems iš PVM;

(9)

todėl Įgyvendinimo sprendimas 2013/191/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2013/191/ES 6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

1.   Šis sprendimas taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d. ir nustoja galioti 2021 m. gruodžio 31 d.

2.   Bet koks prašymas pratęsti šiame sprendime numatyto leidimo galiojimą Komisijai pateikiamas ne vėliau kaip 2021 m. kovo 31 d. Kartu su tokiu prašymu pateikiama ataskaita, į kurią įtraukta 1 straipsnyje nustatytos procentinės dalies peržiūra.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Latvijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. LÖGER


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(2)  2013 m. balandžio 22 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2013/191/ES, kuriuo Latvijai leidžiama nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 26 straipsnio 1 dalies a punkto ir 168 bei 168a straipsnių (OL L 113, 2013 4 25, p. 11).

(3)  2015 m. gruodžio 10 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2429, kuriuo Latvijai leidžiama nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 26 straipsnio 1 dalies a punkto ir 168 bei 168a straipsnių (OL L 334, 2015 12 22, p. 15).