ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 309

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. gruodžio 5d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1889 dėl pereinamųjų laikotarpių, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) Nr. 648/2012 ir susijusių su nuosavų lėšų reikalavimais pagrindinių sandorio šalių pozicijoms, pratęsimo ( 1 )

1

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1890, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių nuostatos dėl De Nederlandsche Bank išorės auditoriaus

3

 

*

2018 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1891, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/403/ES, kuriuo valstybėms narėms leidžiama taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, susijusias su statistinių duomenų perdavimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 7943)  ( 1 )

5

 

*

2018 m. gruodžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1892 dėl priemonės, kurios ėmėsi Latvija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB siekdama uždrausti pateikti rinkai GGP Italy SpA gaminamą vejapjovę (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 7656)  ( 1 )

40

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

5.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 309/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1889

2018 m. gruodžio 4 d.

dėl pereinamųjų laikotarpių, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) Nr. 648/2012 ir susijusių su nuosavų lėšų reikalavimais pagrindinių sandorio šalių pozicijoms, pratęsimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 497 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant išvengti tarptautinių finansų rinkų sutrikdymo ir užtikrinti, kad įstaigos nebūtų baudžiamos taikant joms didesnius nuosavų lėšų reikalavimus, kai vyksta esamų trečiųjų valstybių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo procesai, Reglamento (ES) Nr. 575/2013 497 straipsnio 2 dalyje nustatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį trečiųjų valstybių pagrindines sandorio šalis, su kuriomis Sąjungoje įsteigtos įstaigos atlieka sandorių tarpuskaitą, tos įstaigos gali laikyti reikalavimus atitinkančiomis pagrindinėmis sandorio šalimis;

(2)

Reglamentu (ES) Nr. 575/2013 iš dalies pakeistos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 (2) nuostatos, susijusios su tam tikrais įvesties duomenimis, naudojamais apskaičiuojant įstaigų nuosavų lėšų reikalavimus trečiųjų valstybių pagrindinių sandorio šalių pozicijoms. Atitinkamai pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 5a dalį reikalaujama, kad tam tikros trečiųjų valstybių pagrindinės sandorio šalys ribotą laikotarpį praneštų apie bendrą pradinės garantinės įmokos, kurią jos gavo iš savo tarpuskaitos narių, sumą. Tas pereinamasis laikotarpis atitinka Reglamento (ES) Nr. 575/2013 497 straipsnio 2 dalyje nustatytą laikotarpį;

(3)

abu pereinamieji laikotarpiai turėjo baigtis 2014 m. birželio 15 d.;

(4)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 497 straipsnio 3 dalimi Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktą, kad išimtinėmis aplinkybėmis pereinamasis laikotarpis, susijęs su nuosavų lėšų reikalavimais, būtų pratęstas šešiems mėnesiams. Tas pratęsimas turėtų galioti ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 5a dalyje nustatytiems terminams. Tie pereinamieji laikotarpiai paskutinį kartą buvo pratęsti Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/815 (3) iki 2018 m. gruodžio 15 d.;

(5)

iš visų trečiosiose valstybėse įsteigtų pagrindinių sandorio šalių, kurios jau kreipėsi dėl pripažinimo pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnį, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija pripažino 32 pagrindines sandorio šalis. Likusios trečiųjų valstybių pagrindinės sandorio šalys vis dar laukia pripažinimo, o jų pripažinimo procesas iki 2018 m. gruodžio 15 d. nebus baigtas. Jeigu pereinamasis laikotarpis nebus pratęstas, Sąjungoje įsteigtos įstaigos (arba jų patronuojamosios įmonės, įsteigtos ne Sąjungoje), kurios turi tų likusių trečiųjų valstybių pagrindinių sandorio šalių pozicijų, bus įpareigotos turėti daug daugiau nuosavų lėšų toms pozicijoms padengti, o dėl to tos įstaigos galėtų nutraukti tiesioginį dalyvavimą tų pagrindinių sandorio šalių veikloje arba bent laikinai galėtų būti nutrauktas tarpuskaitos paslaugų teikimas tų įstaigų klientams, todėl būtų labai sutrikdytos rinkos, kuriose tos pagrindinės sandorio šalys veikia;

(6)

todėl poreikis išvengti rinkų sutrikdymo už Sąjungos ribų, dėl kurio anksčiau jau buvo pratęstas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 497 straipsnio 2 dalyje nustatytas pereinamasis laikotarpis, išliktų pasibaigus pratęstam pereinamajam laikotarpiui, nustatytam Įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/815. Papildomai pratęsus pereinamąjį laikotarpį Sąjungoje įsteigtos įstaigos (arba jų patronuojamosios įmonės, įsteigtos ne Sąjungoje) galėtų išvengti didelio nuosavų lėšų reikalavimų padidėjimo dėl to, kad neužbaigtas pagrindinių sandorio šalių, patikimai bei prieinamu būdu teikiančių specifinės rūšies tarpuskaitos paslaugas, kurių reikia Sąjungoje įsteigtoms įstaigoms (arba jų patronuojamosioms įmonėms, įsteigtoms ne Sąjungoje), pripažinimo procesas. Todėl pereinamuosius laikotarpius derėtų pratęsti dar šešiems mėnesiams;

(7)

šis reglamentas turėtų įsigalioti iki 2018 m. gruodžio 16 d., kad būtų užtikrinta, jog esami pereinamieji laikotarpiai bus pratęsti anksčiau, negu jie pasibaigs. Jam įsigaliojus vėliau, galėtų būti sutrikdyta pagrindinių sandorio šalių, rinkų, kuriose jos veikia, ir įstaigų, kurios turi tų pagrindinių sandorio šalių pozicijų, veikla;

(8)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos bankininkystės komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 497 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 5a dalies antroje pastraipoje nurodyti 15 mėnesių trukmės laikotarpiai, paskutinį kartą pratęsti Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/815, yra pratęsiami dar šešiems mėnesiams iki 2019 m. birželio 15 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(2)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(3)  2018 m. birželio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/815 dėl pereinamųjų laikotarpių, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) Nr. 648/2012 ir susijusių su nuosavų lėšų reikalavimais pagrindinių sandorio šalių pozicijoms, pratęsimo (OL L 137, 2018 6 4, p. 3).


SPRENDIMAI

5.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 309/3


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/1890

2018 m. lapkričio 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių nuostatos dėl De Nederlandsche Bank išorės auditoriaus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtą Protokolą Nr. 4 dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto, ypač į jo 27 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2018 m. spalio 19 d. Europos Centrinio Banko rekomendaciją, skirtą Europos Sąjungos Tarybai, dėl De Nederlandsche Bank išorės auditoriaus (ECB/2018/25) (1),

kadangi:

(1)

Europos Centrinio Banko (ECB) ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų sąskaitų auditą turi atlikti nepriklausomi išorės auditoriai, kuriuos rekomenduoja ECB valdančioji taryba ir tvirtina Europos Sąjungos Taryba;

(2)

dabartinio De Nederlandsche Bank išorės auditoriaus Deloitte Accountants B.V. įgaliojimai baigsis po 2018 finansinių metų audito. Todėl būtina paskirti išorės auditorių nuo 2019 finansinių metų;

(3)

De Nederlandsche Bank išorės auditoriumi 2019–2022 finansiniams metams pasirinko KPMG Accountants N.V., numatant galimybę pratęsti įgaliojimus kasmet iki 2025 finansinių metų;

(4)

ECB valdančioji taryba rekomendavo KPMG Accountants N.V skirti De Nederlandsche Bank išorės auditoriumi 2019–2022 finansiniams metams, numatant galimybę pratęsti įgaliojimus kasmet iki 2025 finansinių metų;.

(5)

atsižvelgiant į ECB valdančiosios tarybos rekomendaciją, reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Tarybos sprendimą 1999/70/EB (2),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 1999/70/EB 1 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:

„8.   KPMG Accountants N.V. patvirtinamas De Nederlandsche Bank išorės auditoriumi 2019–2022 finansiniams metams.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas ECB.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. SCHRAMBÖCK


(1)  OL C 394, 2018 10 30, p. 1.

(2)  1999 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių (OL L 22, 1999 1 29, p. 69).


5.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 309/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1891

2018 m. lapkričio 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/403/ES, kuriuo valstybėms narėms leidžiama taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, susijusias su statistinių duomenų perdavimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 7943)

(Tekstas autentiškas tik airių, anglų, bulgarų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2014 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2014/403/ES, kuriuo valstybėms narėms leidžiama taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, susijusias su statistinių duomenų perdavimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (2),

kadangi:

(1)

vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 549/2013 6 straipsnio 1 dalimi, Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/403/ES valstybėms narėms leista taikyti laikinas nukrypti leidžiančias nuostatas atsižvelgiant į prašymus, pagrįstus poreikiu atlikti svarbių nacionalinių administracinių ir statistikos sistemų pakeitimų, kad būtų įgyvendinti visi to reglamento reikalavimai;

(2)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 549/2013 6 straipsnio 3 dalimi, Komisija patikrino nustatytų nukrypti leidžiančių nuostatų pagrindimą, konsultavosi su Europos statistikos sistemos komitetu ir patvirtino nustatytų nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo ataskaitą (3);

(3)

remiantis ta ataskaita, pagal Reglamentą (ES) Nr. 549/2013 teikiami duomenys tapo prieinamesni, dauguma valstybių narių patvirtino nacionalines administracines ir statistikos sistemas ir pradėjo teikti visus ar kai kuriuos duomenis, kuriems taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos, dar iki pirmos duomenų perdavimo dienos;

(4)

iš 365 nukrypti leidžiančių nuostatų, kurių galiojimas baigiasi 2018, 2019 arba 2020 m., 244 nukrypti leidžiančios nuostatos (67 %) yra tinkamai pagrįstos ir turėtų likti nepakeistos, 98 nukrypti leidžiančios nuostatos (27 %) turėtų būti panaikintos, nes nebėra tinkamai pagrįstos, o 23 nukrypti leidžiančių nuostatų (6 %) apimtį reikėtų siaurinti, kadangi jų pagrindimas yra tinkamas tik iš dalies;

(5)

todėl Įgyvendinimo sprendimas 2014/403/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2014/403/ES priedas pakeičiamas šio įgyvendinimo sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Sprendimas skirtas Belgijos Karalystei, Bulgarijos Respublikai, Danijos Karalystei, Vokietijos Federacinei Respublikai, Estijos Respublikai, Airijai, Graikijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Kroatijos Respublikai, Italijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei, Vengrijai, Maltos Respublikai, Nyderlandų Karalystei, Austrijos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Portugalijos Respublikai, Rumunijai, Slovėnijos Respublikai, Slovakijos Respublikai, Suomijos Respublikai, Švedijos Karalystei ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Marianne THYSSEN

Komisijos narė


(1)  OL L 174, 2013 6 26, p. 1.

(2)  OL L 195, 2014 7 2, p. 1.

(3)  Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje taikymo ir dėl nustatytų nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo, COM(2018) 506.


PRIEDAS

KONKREČIŲ NUO REGLAMENTO (ES) Nr. 549/2013 NUKRYPTI LEIDŽIANČIŲ NUOSTATŲ SĄRAŠAS

Šalis: Belgija

Lentelė

Kodas ir kintamasis

Išsamus nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Laikotarpis, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata / duomenų perdavimo terminas

Pirmas duomenų perdavimas

I ketv.

ESE – 16. c) Savarankiškai dirbantys asmenys

EMP – 16. b) Užimtumas gamybos vienetuose rezidentuose

Visa ekonomika ir A*10 suskirstymas, dirbtomis valandomis, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys

1995 m. I ketv. – 1999 m. IV ketv.

2020 m.

1A

ESE – 16. c) Savarankiškai dirbantys asmenys

EMP – 16. b) Užimtumas gamybos vienetuose rezidentuose

Visa ekonomika ir A*10 suskirstymas, dirbtomis valandomis

1995–1999 m.

2020 m.

3

EMP – 8. Užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

ESE – 8. a) Savarankiškai dirbantys asmenys pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

Visa ekonomika ir A*21 suskirstymas, tūkstančiais dirbtų valandų

1995–1999 m.

2020 m.

10

Visi kintamieji

NUTS 2 suskirstymas, visa ekonomika ir A*10 suskirstymas

2000–2002 m.

2020 m.

12

Visi kintamieji

NUTS 3 suskirstymas, visa ekonomika ir A*10 suskirstymas

2000–2002 m.

2020 m.

15

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus suskirstymus / išsamius duomenis, ankstesnių metų kainomis

2015–2016 m.

2020 m.

16

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus suskirstymus / išsamius duomenis, ankstesnių metų kainomis

2015–2016 m.

2020 m.

Šalis: Bulgarija

Lentelė

Kodas ir kintamasis

Išsamus nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Laikotarpis, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata / duomenų perdavimo terminas

Pirmas duomenų perdavimas

I ketv.

P.53 – Vertybių įsigijimas atėmus pardavimus / perleidimus

Visa ekonomika, ankstesnių metų kainomis, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys

1995 m. I ketv. – 2012 m. IV ketv.

2020 m.

1A

P.53 – Vertybių įsigijimas atėmus pardavimus / perleidimus

Visa ekonomika, ankstesnių metų kainomis

1995–2012 m.

2020 m.

2

D.9p_S.1311 – iš jų: mokėtini centrinės valdžios subsektoriui (S.1311)

D.9p_S.1313 – iš jų: mokėtini vietos valdžios subsektoriui (S.1313)

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

1995–2012 m.

2020 m.

2

D.29p – Kiti gamybos mokesčiai, mokėtini

S.13 – Valdžios sektorius

1995–2011 m.

2020 m.

3

P.5 – Bendrojo kapitalo formavimas

P.51g – Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas pagal ekonominės veiklos rūšis

Visa ekonomika ir A*10 suskirstymai (jeigu privaloma), galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

1995–1997 m.

2020 m.

11

Visi kintamieji

S.13 – Valdžios sektorius

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai

Visi COFOG skyriai

1995–1997 m.

2020 m.

11

D.92p – iš jų: investicinės dotacijos

S.13 – Valdžios sektorius

Visi COFOG skyriai

1995–2018 m.

2020 m.

11

D.92p – iš jų: investicinės dotacijos

S.13 – Valdžios sektorius

Visos COFOG grupės

2001–2018 m.

2020 m.

20

Visi kintamieji

Visa ekonomika ir A*21 – ekonominės veiklos rūšys, įtrauktos į S.13, einamosios atkuriamosios išlaidos ir ankstesnių metų atkuriamosios išlaidos

2000–2015 m.

2020 m.

22

Visi kintamieji

Visa ekonomika ir A*21 suskirstymas, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

1995–1997 m.

2020 m.

26

Visi kintamieji

Visi sektoriai

1995–2007 m.

2020 m.

26

Visi kintamieji

S.13 – Valdžios sektorius

2008–2013 m.

2020 m.

Šalis: Danija

Lentelė

Kodas ir kintamasis

Išsamus nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Laikotarpis, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata / duomenų perdavimo terminas

Pirmas duomenų perdavimas

3

P.52 – 7. b) Atsargų pokyčiai pagal ekonominės veiklos rūšis

A*10 suskirstymas, galiojančiomis kainomis ir ankstesnių metų kainomis

1995–2018 m.

2020 m.

5

P.3 – 1. Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos pagal paskirtį

COICOP suskirstymas: P101 – Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas, P102 – Vidurinis ugdymas, P103 – Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis ugdymas, baigus vidurinį ugdymą, P104 – Aukštasis (tretinis) ugdymas, P105 – Švietimo paslaugos, neskaidomos pagal lygmenis, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

1995–2018 m.

2020 m.

8

D.212 – Importo mokesčiai ir muitai, išskyrus PVM

D.214 – Mokesčiai produktams, išskyrus PVM ir importo mokesčius

Visi sektoriai, ištekliai (D.214 teiktini su D.212, D.212 nepildoma, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

1995–2018 m.

2020 m.

9

D.212 – Importo mokesčiai ir muitai, išskyrus PVM

D.2122 – Importo mokesčiai, išskyrus PVM ir importo muitus

D.2122b – Importuojamiems produktams taikomos kompensuojamosios pinigų sumos

D.2122c – Akcizai

D.2122d – Bendrieji pardavimo mokesčiai

D.2122e – Specifinių paslaugų mokesčiai

D.2122f – Importo monopolijų pelnas

D.214 – Mokesčiai produktams, išskyrus PVM ir importo mokesčius

D.214a – Akcizai ir vartojimo mokesčiai

D.214b – Žyminiai mokesčiai

D.214c – Finansinių ir kapitalo sandorių mokesčiai

D.214d – Automobilių registracijos mokesčiai

D.214e – Pramogų mokesčiai

D.214f – Loterijų, lošimų ir lažybų mokesčiai

D.214g – Draudimo įmokų mokesčiai

D.214h – Kiti specifinių paslaugų mokesčiai

D.214i – Bendrieji pardavimo arba apyvartos mokesčiai

D.214j – Fiskalinių monopolijų pelnas

D.214k – Eksporto muitai ir eksportui taikomos kompensuojamosios pinigų sumos

D.214l – Kiti mokesčiai produktams (niekur kitur nepriskirti)

S.13 – Valdžios sektorius

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai

S.212 – ES institucijos ir įstaigos

(D.214 ir jo postraipsniai teiktini su D.2122; D.2122 ir jo postraipsniai nepildomi, išskyrus D.2122a, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

1995–2018 m.

2020 m.

11

Visi (susiję) kintamieji

S.13 – Valdžios sektorius

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai

COFOG grupės: 09.1 Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas ir 09.2 Vidurinis ugdymas (teiktini išnašoje išaiškinant, kad didelė, bet neatskiriama 09.1 išlaidų dalis priklauso 09.2)

2001–2018 m.

2020 m.

15

P.11 – Rinkos produkcija

P.13 – Ne rinkos produkcija, neskirta galutiniam naudojimui

A*64 suskirstymas, galiojančiomis kainomis (P.11 teiktinas su P.131; P.13 teiktinas be P.131, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

2010–2014 m.

2020 m.

15

P.11 – Rinkos produkcija

P.13 – Ne rinkos produkcija, neskirta galutiniam naudojimui

A*64 suskirstymas, galiojančiomis kainomis ir ankstesnių metų kainomis (P.11 teiktinas su P.131; P.13 teiktinas be P.131, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

2015–2016 m.

2020 m.

26

AN.11+AN.12 – 2. Ilgalaikis turtas + atsargos

AN.12 – 16. Atsargos

Visi sektoriai

2012–2017 m.

2020 m.

Šalis: Vokietija

Lentelė

Kodas ir kintamasis

Išsamus nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Laikotarpis, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata / duomenų perdavimo terminas

Pirmas duomenų perdavimas

I ketv.

P.52 – 9. b) Atsargų pokyčiai

Visa ekonomika, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys (teiktini be valdžios sektoriaus karinių atsargų, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

1995 m. I ketv. – 2012 m. IV ketv.

2020 m.

1A

P.52 – 9. b) Atsargų pokyčiai

Visa ekonomika, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys (teiktini be valdžios sektoriaus karinių atsargų, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

1995–2012 m.

2020 m.

2

P.52+P.53 – Atsargų pokyčiai ir vertybių įsigijimas atėmus pardavimus / perleidimus

Visi sektoriai (teiktini be valdžios sektoriaus karinių atsargų, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

1995–2012 m.

2020 m.

3

P.51g – 7. a) Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas pagal ekonominės veiklos rūšis – suskirstymas pagal ilgalaikį turtą AN_F6

Suskirstymas pagal ilgalaikį turtą AN_F6 ir NACE A*10 suskirstymas, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys (teiktini naujo ilgalaikio turto atžvilgiu)

1995–2018 m.

2020 m.

3

P.52 – 7. b) Atsargų pokyčiai pagal ekonominės veiklos rūšis

A*10 suskirstymas, galiojančiomis kainomis ir ankstesnių metų kainomis

1995–2018 m.

2020 m.

3

P.52 – 7. b) Atsargų pokyčiai pagal ekonominės veiklos rūšis

Visa ekonomika, galiojančiomis kainomis ir ankstesnių metų kainomis (teiktini be valdžios sektoriaus karinių atsargų, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

1995–2012 m.

2020 m.

5

P.3 –1. Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos pagal paskirtį

P023 – Narkotikai (įtraukiama į P022 – Tabakas), galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

1995–2018 m.

2020 m.

8

P.52 – Atsargų pokyčiai

S.13 – Valdžios sektorius, panaudojimas (teiktini be valdžios sektoriaus karinių atsargų, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

1995–2012 m.

2020 m.

8

EMP – Užimtumas (asmenų skaičius ir dirbtų valandų skaičius)

S.13 – Valdžios sektorius; dirbtų valandų skaičius

1995–2018 m.

2020 m.

801

P.52+P.53 – Atsargų pokyčiai ir grynasis vertybių įsigijimas

S.13 – Valdžios sektorius, panaudojimas, galiojančiomis kainomis, pagal sezoną nekoreguoti (teiktini be valdžios sektoriaus karinių atsargų, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

1999 m. I ketv. – 2012 m. IV ketv.

2020 m.

9

D.51c – Vertės padidėjimo mokesčiai

D.51d – Loterijų arba azartinių lošimų laimėjimų mokesčiai

D.51e – Kiti pajamų mokesčiai (niekur kitur nepriskirti)

Visi sektoriai

1995–2018 m.

2020 m.

10

P.51g – 4. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas (galiojančiomis kainomis)

NUTS 2 suskirstymas, visa ekonomika ir A*10 suskirstymas

2000–2001 m.

2020 m.

10

P.51g – 4. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas (galiojančiomis kainomis)

NUTS 2 suskirstymas, A*10 suskirstymas (teiktini naujo ilgalaikio turto duomenys, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

2002–2017 m.

2020 m.

11

D.92 – iš jų: investicinės dotacijos

S.13 – Valdžios sektorius

Visos COFOG grupės

2001–2011 m.

2020 m.

11

P.5 – Bendrojo kapitalo formavimas

S.13 – Valdžios sektorius

COFOG 2 skyrius ir 2 skyriaus grupės (teiktini be P.52 valdžios sektoriaus karinių atsargų, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

1995–2012 m.

2020 m.

13

Visi kintamieji

NUTS 2 suskirstymas (teiktina S.14 + S.15 suma)

2000–2017 m.

2020 m.

20

AN.1132g – 6. IRT įranga (bendrasis)

AN.11321g – 7. Kompiuterių aparatinė įranga (bendrasis)

AN.11322g – 8. Telekomunikacijų įranga (bendrasis)

AN.1132n – 18. IRT įranga (grynasis)

AN.11321n – 19. Kompiuterių aparatinė įranga (grynasis)

AN.11322n – 20. Telekomunikacijų įranga (grynasis)

Visa ekonomika, einamosios atkuriamosios išlaidos ir ankstesnių metų atkuriamosios išlaidos

2000–2017 m.

2020 m.

22

P.51g_AN1132 – 6. BPKF, IRT įranga

P.51g_AN11321 – 7. BPKF, kompiuterių aparatinė įranga P.51g_AN11322 – 8. BPKF, telekomunikacijų įranga

Visa ekonomika, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

2000–2017 m.

2020 m.

22

P.51g_AN.111 – 2. BPKF, būstas

P.51g_AN.112 – 3. BPKF, kiti pastatai ir statiniai

P.51g_AN.113 + P.51g_AN.114 – 4. BPKF, mašinos ir įrenginiai + ginklų sistemos

P.51g_AN.1131 – 5. BPKF, transporto įranga

P.51g_AN.115 – 10. BPKF, auginami biologiniai ištekliai

A*21 suskirstymas (teiktini naujo ilgalaikio turto duomenys), galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

1995–2017 m.

2020 m.

26

AN.1121 – 6. Pastatai, išskyrus būstą

AN.1122 – 7. Kiti statiniai

AN.12 – 16. Atsargos

Visi sektoriai

2012–2017 m.

2020 m.

Šalis: Estija

Lentelė

Kodas ir kintamasis

Išsamus nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Laikotarpis, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata / duomenų perdavimo terminas

Pirmas duomenų perdavimas

3

EMP – 8. Užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

ESE – 8. a) Savarankiškai dirbantys asmenys pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

EEM – 8. b) Samdomieji darbuotojai pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

Visa ekonomika ir A*21 suskirstymas, tūkstančiais dirbtų valandų

1995–1999 m.

2020 m.

3

ESE – 8. a) Savarankiškai dirbantys asmenys pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

B, D, E, I, J, K, L, N, O, P, Q, R ir T sekcijų A*21 suskirstymas, tūkstančiais dirbtų valandų

2000–2018 m.

2020 m.

3

EMP – 8. Užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

17, 18, 19, 21, 24, 27, 29_30, 29, 30, 37_39, 51, 58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68A, 69_70, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 95 ir 97_98 skyrių A*64 suskirstymas, tūkstančiais asmenų

1995–2017 m.

2020 m.

3

EEM – 8. b) Samdomieji darbuotojai pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

03, 17, 18, 19, 21, 24, 29_30, 29, 30, 37_39, 51, 58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68A, 69_70, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 95 ir 97_98 skyrių A*64 suskirstymas, tūkstančiais asmenų

1995–2017 m.

2020 m.

3

ESE – 8. a) Savarankiškai dirbantys asmenys pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

02, 03, 05, 09, 10_12, 13_15, 16_18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22_23, 22, 23, 24_25, 24, 25, 26, 27, 28, 29_30, 29, 30, 31_32, 33, 35, 36, 37_39, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55_56, 58_60, 58, 59_60, 61, 62_63, 64, 65, 66, 68A, 69_70, 69_71, 71, 72, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 80_82, 84, 85, 86, 87_88, 90_92, 93, 94, 95 ir 97_98 skyrių A*64 suskirstymas, tūkstančiais asmenų

1995–2017 m.

2020 m.

3

ESE – 8. a) Savarankiškai dirbantys asmenys pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

41_43, 49 ir 96 skyrių A*64 suskirstymas, tūkstančiais asmenų

1995–1996 m.

2020 m.

3

ESE – 8. a) Savarankiškai dirbantys asmenys pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

B, D, E, I, J, K, L, N, O, P, Q, R ir T sekcijų A*21 suskirstymai, tūkstančiais asmenų

1995–2018 m.

2020 m.

3

ESE – 8. a) Savarankiškai dirbantys asmenys pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

F, H, M ir S sekcijų A*21 suskirstymai, tūkstančiais asmenų

1995–1996 m.

2020 m.

3

EMP – 8. Užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

EEM – 8. b) Samdomieji darbuotojai pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

U ir T sekcijų A*21 suskirstymai, tūkstančiais dirbtų valandų

2000–2018 m.

2020 m.

3

EMP – 8. Užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

EEM – 8. b) Samdomieji darbuotojai pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

U ir T sekcijų A*21 suskirstymas, tūkstančiais asmenų

1995–2018 m.

2020 m.

Šalis: Airija

Lentelė

Kodas ir kintamasis

Išsamus nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Laikotarpis, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata / duomenų perdavimo terminas

Pirmas duomenų perdavimas

I ketv.

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus (privalomus) suskirstymus / išsamius duomenis

Duomenų perdavimas – t + 70 dienų

2020 m.

3

P.51c – 4. Pagrindinio kapitalo vartojimas pagal ekonominės veiklos rūšis

A*64 suskirstymas, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys (teiktinas A*38 suskirstymas, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

1995–2017 m.

2020 m.

5

P.3 – 1. Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos pagal paskirtį

P082 – Telefonų ir telefaksų įranga, P083 – Telefono ir telefakso paslaugos, P090 – Poilsis ir kultūra, P101 – Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas, P102 – Vidurinis ugdymas, P103 – Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis ugdymas, baigus vidurinį ugdymą, P104 – Aukštasis (tretinis) ugdymas, P105 – Švietimo paslaugos, neskaidomos pagal lygmenis, P096 – Atostogų išvykos, P110 – Restoranai ir viešbučiai, P112 – Apgyvendinimo paslaugos, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

1995–2018 m.

2020 m.

Šalis: Ispanija

Lentelė

Kodas ir kintamasis

Išsamus nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Laikotarpis, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata / duomenų perdavimo terminas

Pirmas duomenų perdavimas

1A

D.21 – 2. a) Mokesčiai produktams

D.31 – 2. b) Subsidijos produktams

Visa ekonomika, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys, perdavimas – t + 2 mėnesiai (teiktinas D.21 likutis atėmus D.31)

1995–2018 m.

2020 m.

3

P.52 – 7. b) Atsargų pokyčiai pagal ekonominės veiklos rūšis

A*10 suskirstymas, galiojančiomis kainomis ir ankstesnių metų kainomis

1995–2018 m.

2020 m.

3

P.53 – 7. c) Vertybių įsigijimas atėmus pardavimus / perleidimus

Visa ekonomika, ankstesnių metų kainomis

1995–2018 m.

2020 m.

5

P.3 – 1. Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos pagal paskirtį

P103 – Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis ugdymas, baigus vidurinį ugdymą (įtrauktinas į P104), P122+P127 – Prostitucija ir kitos niekur kitur nepriskirtos paslaugos (teiktini be P122), galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

1995–2018 m.

2020 m.

9

D.611C – Privalomosios faktinės darbdavių socialinės įmokos

D.611V – Savanoriškosios faktinės darbdavių socialinės įmokos

D.613c – Privalomosios faktinės namų ūkių socialinės įmokos

D.613ce – Privalomosios faktinės darbuotojų socialinės įmokos

D.613v – Savanoriškosios faktinės namų ūkių socialinės įmokos

Visi sektoriai

1995–2013 m.

2020 m.

11

Visi kintamieji

Visi sektoriai,

G0702 – Ambulatorinės paslaugos

G0703 – Ligoninių paslaugos (G0702 įtrauktini į G0703)

2001–2018 m.

2020 m.

15

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus išsamius duomenis / suskirstymą, ankstesnių metų kainomis

2015–2016 m.

2020 m.

16

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus išsamius duomenis / suskirstymą, ankstesnių metų kainomis

2015–2016 m.

2020 m.

16

K1 – Pagrindinio kapitalo vartojimas

B2A3N – Likutinis perteklius ir grynosios mišriosios pajamos

NACE A*64 suskirstymas, galiojančiomis kainomis

2010–2015 m.

2018 m.

17

K1 – Pagrindinio kapitalo vartojimas

B2A3N – Likutinis perteklius ir grynosios mišriosios pajamos

CPA P*64 suskirstymas, galiojančiomis kainomis

2010, 2015 m.

2018 m.

26

AN.11 – 3. Ilgalaikis turtas

AN.112 – 5. Kiti pastatai ir statiniai

AN.113+AN.114 – 8. Mašinos ir įrenginiai + ginklų sistemos

AN.115 – 9. Auginami biologiniai ištekliai

AN.117 – 10. Intelektinės nuosavybės produktai

S.1 – Visa ekonomika

2000–2011 m.

2020 m.

Šalis: Prancūzija

Lentelė

Kodas ir kintamasis

Išsamus nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Laikotarpis, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata / duomenų perdavimo terminas

Pirmas duomenų perdavimas

2

TC – iš jų: mokėtini mokesčių kreditai, viršijantys mokestinę prievolę

S.13 – Valdžios sektorius

2012–2018 m.

2020 m.

3

P.51c – 4. Pagrindinio kapitalo vartojimas pagal ekonominės veiklos rūšis

A*64 suskirstymas, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys (teiktinas A*38 suskirstymas, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

1995–2017 m.

2020 m.

3

B.2n+B.3n – 5. Grynasis likutinis perteklius ir grynosios mišriosios pajamos

A*64 suskirstymas, galiojančiomis kainomis (teiktinas A*38 suskirstymas)

1995–2017 m.

2020 m.

3

B.2n+B.3n – 5. Grynasis likutinis perteklius ir grynosios mišriosios pajamos

D.29–D.39 – 6. Kiti gamybos mokesčiai atėmus kitas subsidijas gamybai

D1 – 9. Atlygis darbuotojams pagal ekonominės veiklos rūšis

D.11 – 9. a) Darbo užmokestis pagal ekonominės veiklos rūšis

A*21 suskirstymas, galiojančiomis kainomis, duomenų perdavimas – t + 9 mėnesiai

Duomenų perdavimas – t + 21 mėnuo

2020 m.

3

EMP – 8. Užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

EEM – 8. b) Samdomieji darbuotojai pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

ESE – 8. a) Savarankiškai dirbantys asmenys pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

A*21 suskirstymas, tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų, duomenų perdavimas – t + 9 mėnesiai

Duomenų perdavimas – t + 21 mėnuo

2020 m.

5

P.3 – 1. Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos pagal paskirtį

P023 – Narkotikai

P101 – Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas

P102 – Vidurinis ugdymas

P103 – Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis ugdymas, baigus vidurinį ugdymą

P104 – Aukštasis (tretinis) ugdymas

P105 – Švietimo paslaugos, neskaidomos pagal lygmenis, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

1995–2018 m.

2020 m.

10

B.1g – 1. Bendroji pridėtinė vertė bazinėmis kainomis (augimo rodiklis, grindžiamas ankstesnių metų kainomis)

NUTS 2 suskirstymas, iš viso, duomenų perdavimas – t + 24 mėnesiai

Duomenų perdavimas – t + 27 mėnesiai

2020 m.

10

P.51g – 4. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas (galiojančiomis kainomis)

NUTS 2 suskirstymas, iš viso ir A*10 suskirstymas, duomenų perdavimas – t + 24 mėnesiai

Duomenų perdavimas – t + 27 mėnesiai

2020 m.

Šalis: Kroatija

Lentelė

Kodas ir kintamasis

Išsamus nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Laikotarpis, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata / duomenų perdavimo terminas

Pirmas duomenų perdavimas

I ketv.

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus suskirstymus / išsamius duomenis

1995 m. I ketv. – 1999 m. IV ketv.

2020 m.

I ketv.

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus suskirstymus / išsamius duomenis

Duomenų perdavimas – t + 70 dienų

2020 m.

I ketv.

P3 – 5. a) Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos (nacionalinė sąvoka)

Suskirstymas pagal vartojimo trukmę, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys

2000 m. I ketv. – 2019 m. IV ketv.

2020 m.

I ketv.

P.5 – 9. Bendrojo kapitalo formavimas

Visa ekonomika, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys (teiktini be P.53)

2000 m. I ketv. – 2019 m. IV ketv.

2020 m.

I ketv.

P.51g – 9. a) Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas

AN_F6: ilgalaikio turto suskirstymas, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys

2000 m. I ketv. – 2019 m. IV ketv.

2020 m.

I ketv.

P.53 – 9.c Vertybių įsigijimas atėmus pardavimus / perleidimus

Visa ekonomika, galiojančiomis kainomis ir ankstesnių metų kainomis, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys

2000 m. I ketv. – 2019 m. IV ketv.

2020 m.

1A

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus suskirstymus / išsamius duomenis, duomenų perdavimas – t + 2 mėnesiai

Duomenų perdavimas – t + 70 dienų

2020 m.

1A

D.1 – 17. Atlygis darbuotojams, dirbantiems gamybos vienetuose rezidentuose, ir atlygis darbuotojams rezidentams

A*10 suskirstymas, galiojančiomis kainomis

1995–1999 m.

2018 m.

1A

D.11 – 17. a) Darbo užmokestis

D.12 – 17. b) Darbdavių socialinės įmokos

Visa ekonomika ir A*10 suskirstymas, galiojančiomis kainomis

1995–1999 m.

2018 m.

1A

P3 – 5. a) Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos (nacionalinė sąvoka)

Suskirstymas pagal vartojimo trukmę, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

1995–2004 m.

2020 m.

1A

P.5 – 9. Bendrojo kapitalo formavimas

Visa ekonomika, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys (teiktini be P.53)

1995–2018 m.

2020 m.

1A

P.51g – 9. a) Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas

AN_F6 ilgalaikio turto suskirstymas, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

1995–2004 m.

2020 m.

1A

P.53 – 9. c) Vertybių įsigijimas atėmus pardavimus / perleidimus

Visa ekonomika, galiojančiomis kainomis ir ankstesnių metų kainomis

1995–2018 m.

2020 m.

1A

EMP – 16. b) Užimtumas gamybos vienetuose rezidentuose (tūkstančiais dirbančiųjų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų) ir rezidentų užimtumas (tūkstančiais asmenų)

ESE – 16. c) Savarankiškai dirbantys asmenys

EEM – 16. d) Samdomieji darbuotojai

A*10 suskirstymas, tūkstančiais dirbančiųjų

1995–1999 m.

2018 m.

1A

EMP – 16. b) Užimtumas gamybos vienetuose rezidentuose (tūkstančiais dirbančiųjų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų) ir rezidentų užimtumas (tūkstančiais asmenų)

ESE – 16. c) Savarankiškai dirbantys asmenys

EEM – 16. d) Samdomieji darbuotojai

Visa ekonomika ir A*10 suskirstymas, tūkstančiais dirbtų valandų

1995–1999 m.

2018 m.

2

Visi kintamieji

S.13 – Valdžios sektorius

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai

1995–2000 m.

2020 m.

2

P.5 – Bendrojo kapitalo formavimas

P.52+P.53 – Atsargų pokyčiai ir vertybių įsigijimas atėmus pardavimus / perleidimus

S.13 – Valdžios sektorius

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai

(teiktini be P.53)

2001–2009 m.

2020 m.

2

NP – Nesukurto nefinansinio turto įsigijimai atėmus pardavimus / perleidimus

S.13 – Valdžios sektorius

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai

2001–2009 m.

2020 m.

2

OP5ANP – Bendrojo kapitalo formavimas ir nesukurto nefinansinio turto įsigijimai atėmus pardavimus / perleidimus

S.13 – Valdžios sektorius

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai

Visi COFOG skyriai ir grupės

(teiktini be NP ir P.53)

2001–2009 m.

2020 m.

3

Visi kintamieji

A*10/A*21 suskirstymai, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys, duomenų perdavimas – t + 9 mėnesiai

Duomenų perdavimas – t + 21 mėnuo

2020 m.

3

P.51c – 4. Pagrindinio kapitalo vartojimas pagal ekonominės veiklos rūšis

A*21 ir A*64 suskirstymai, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

1995–2018 m.

2020 m.

3

P.5 – 9. Bendrojo kapitalo formavimas

Visa ekonomika, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys (teiktini be P.53)

1995–2018 m.

2020 m.

3

P.51g – 7. a) Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas pagal ekonominės veiklos rūšis

A*10 suskirstymas, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

1995–2004 m.

2020 m.

3

P.51g – 7. a) Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas pagal ekonominės veiklos rūšis, suskirstymas pagal ilgalaikį turtą AN_F6

A*10 suskirstymas ir AN_F6 ilgalaikio turto suskirstymas, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

1995–2004 m.

2020 m.

3

P.52 – 7. b) Atsargų pokyčiai pagal ekonominės veiklos rūšis

Visa ekonomika ir A*10 suskirstymas, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

1995–2018 m.

2020 m.

3

P.53 – 7. c) Vertybių įsigijimas atėmus pardavimus / perleidimus

Visa ekonomika, galiojančiomis kainomis ir ankstesnių metų kainomis

1995–2018 m.

2020 m.

3

EMP – 8. Užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

ESE – 8. a) Savarankiškai dirbantys asmenys pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

EEM – 8. b) Samdomieji darbuotojai pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

A*21 ir A*64 suskirstymai, tūkstančiais asmenų

1995–1999 m.

2018 m.

3

EMP – 8. Užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

ESE – 8. a) Savarankiškai dirbantys asmenys pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

EEM – 8. b) Samdomieji darbuotojai pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

Visa ekonomika ir A*21 bei A*64 suskirstymai, tūkstančiais dirbtų valandų

1995–1999 m.

2018 m.

5

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus suskirstymus / išsamius duomenis

1995–2004 m.

2020 m.

6

Visi kintamieji

Sandoriai, turtas ir įsipareigojimai, visa ekonomika ir visi (sub)sektoriai, konsoliduoti ir nekonsoliduoti

1995–2001 m.

2020 m.

7

Visi kintamieji

Sandoriai, turtas ir įsipareigojimai, visa ekonomika ir visi (sub)sektoriai, konsoliduoti ir nekonsoliduoti

1995–2000 m.

2020 m.

8

Visi kintamieji

Visi sektoriai, panaudojimas ir ištekliai

1995–2001 m.

2020 m.

8

P.53 – Vertybių įsigijimas atėmus pardavimus / perleidimus

S.1 – Visa ekonomika, panaudojimas

2002–2018 m.

2020 m.

8

NP – Nesukurto nefinansinio turto įsigijimai atėmus pardavimus / perleidimus

S.13 – Valdžios sektorius, panaudojimas

2001–2009 m.

2020 m.

801

NP – Nesukurto nefinansinio turto įsigijimai atėmus pardavimus / perleidimus

S.13 – Valdžios sektorius, panaudojimas, galiojančiomis kainomis, pagal sezoną nekoreguoti duomenys

2001 m. I ketv. – 2009 m. IV ketv.

2020 m.

9

Visi kintamieji

S.13 – Valdžios sektorius

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai

1995–2001 m.

2020 m.

9

D.612 – Sąlyginės darbdavių socialinės įmokos

S.13 – Valdžios sektorius

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai

1995–2012 m.

2020 m.

9

D.613c – Privalomosios faktinės namų ūkių socialinės įmokos

D.613ce – Privalomosios faktinės darbuotojų socialinės įmokos

D.613v – Savanoriškosios faktinės namų ūkių socialinės įmokos

S.13 – Valdžios sektorius

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai

2002–2018 m.

2020 m.

10

B.1g – 1. Bendroji pridėtinė vertė bazinėmis kainomis (augimo rodiklis, grindžiamas ankstesnių metų kainomis)

NUTS 2 suskirstymai, visa ekonomika

2000–2018 m.

2020 m.

10

D.1 – 3. Atlygis darbuotojams (galiojančiomis kainomis)

P.51g – 4. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas (galiojančiomis kainomis)

Visa ekonomika ir visi NUTS 2 suskirstymai, A*10 suskirstymai

2000–2006 m.

2020 m.

10

ETO – 5. Visas užimtumas, tūkstančiais asmenų ir tūkstančiais dirbtų valandų

Visi NUTS 2 suskirstymai, visa ekonomika, tūkstančiais asmenų, duomenų perdavimas – t + 12 mėnesių

Duomenų perdavimas – t + 24 mėnesiai

2019 m.

11

Visi kintamieji

S.13 – Valdžios sektorius

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai

Visi COFOG skyriai

1995–2000 m.

2020 m.

11

OP5ANP – Bendrojo kapitalo formavimas + nesukurto nefinansinio turto įsigijimai atėmus pardavimus / perleidimus

S.13 – Valdžios sektorius

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai

Visi COFOG skyriai ir grupės

(teiktini be NP ir P.53)

2001–2009 m.

2020 m.

11

P.5 – Bendrojo kapitalo formavimas

S.13 – Valdžios sektorius

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai

Visi COFOG skyriai ir grupės

(teiktini be P.53)

2001–2009 m.

2020 m.

11

NP – Nesukurto nefinansinio turto įsigijimai atėmus pardavimus / perleidimus

S.13 – Valdžios sektorius

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai

Visi COFOG skyriai ir grupės

2001–2009 m.

2020 m.

13

Visi kintamieji

Visi NUTS 2 suskirstymai

2000–2011 m.

2020 m.

15

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus išsamius duomenis / suskirstymus, ankstesnių metų kainomis

2015–2016 m.

2020 m.

16

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus išsamius duomenis / suskirstymus, ankstesnių metų kainomis

2015–2016 m.

2020 m.

20

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus suskirstymus / išsamius duomenis

2000–2017 m.

2020 m.

22

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus suskirstymus / išsamius duomenis

1995–2004 m.

2020 m.

26

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus suskirstymus / išsamius duomenis, be AN.111 – Būstas

1995–2017 m.

2020 m.

27

Visi kintamieji

S.13 – Valdžios sektorius

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai

1999 m. I ketv. – 2001 m. IV ketv.

2020 m.

Šalis: Kipras

Lentelė

Kodas ir kintamasis

Išsamus nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Laikotarpis, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata / duomenų perdavimo terminas

Pirmas duomenų perdavimas

I ketv.

P.53 – 9. c) Vertybių įsigijimas atėmus pardavimus / perleidimus

Visa ekonomika, galiojančiomis kainomis ir ankstesnių metų kainomis, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys

1995 m. I ketv. – 2017 m. IV ketv.

2018 m.

I ketv.

Visi kintamieji

Visa ekonomika ir visi NACE suskirstymai, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys

Duomenų perdavimas – t + 70 dienų

2020 m.

1A

Visi kintamieji

Visa ekonomika ir visi NACE suskirstymai, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys, duomenų perdavimas – t + 2 mėnesiai

Duomenų perdavimas – t + 70 dienų

2020 m.

3

P.52 – 7. b) Atsargų pokyčiai pagal ekonominės veiklos rūšis

Visa ekonomika ir A*10 suskirstymas, galiojančiomis ir ankstesnių metų kainomis, duomenų perdavimas – t + 9 mėnesiai

Duomenų perdavimas – t + 21 mėnuo

2020 m.

26

AN.113+AN.114 – 8. Mašinos ir įrenginiai + ginklų sistemos;

AN.117 – 10. Intelektinės nuosavybės produktai

Visi sektoriai

2012–2017 m.

2020 m.

26

AN.12 – 16. Atsargos

Visi sektoriai

2012–2017 m.

2020 m.

26

AN.211 – 20. Žemė

S.14 + S.15

1995–2017 m.

2020 m.

Šalis: Latvija

Lentelė

Kodas ir kintamasis

Išsamus nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Laikotarpis, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata / duomenų perdavimo terminas

Pirmas duomenų perdavimas

3

P.1 – 1. Produkcija bazinėmis kainomis pagal ekonominės veiklos rūšis

P.2 – 2. Tarpinis vartojimas pirkėjų kainomis pagal ekonominės veiklos rūšis

D1 – 9. Atlygis darbuotojams pagal ekonominės veiklos rūšis

D.11 – 9. a) Darbo užmokestis pagal ekonominės veiklos rūšis

A*64 suskirstymai, galiojančiomis kainomis

1995–1999 m.

2020 m.

3

B.1g – 3. Bendroji pridėtinė vertė bazinėmis kainomis pagal ekonominės veiklos rūšis

A*64 suskirstymai, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

1995–1999 m.

2020 m.

3

B.2n+B.3n – 5. Grynasis likutinis perteklius ir grynosios mišriosios pajamos

D.29–D.39 – 6. Kiti gamybos mokesčiai atėmus kitas subsidijas gamybai

A*21 ir A*64 suskirstymai, galiojančiomis kainomis

1995–2000 m.

2020 m.

3

P.52 – 7. b) Atsargų pokyčiai pagal ekonominės veiklos rūšis

A*10 suskirstymai, galiojančiomis kainomis ir ankstesnių metų kainomis

1995–1999 m.

2020 m.

3

P.52 – 7. b) Atsargų pokyčiai pagal ekonominės veiklos rūšis

A*10 suskirstymai, ankstesnių metų kainomis

2000–2009 m.

2020 m.

3

EMP – 8. Užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

ESE – 8. a) Savarankiškai dirbantys asmenys pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

EEM – 8. b) Samdomieji darbuotojai pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

A*21 ir A*64 suskirstymai, tūkstančiais asmenų ir tūkstančiais dirbtų valandų (jeigu privaloma)

1995–1999 m.

2020 m.

11

Visi kintamieji

S.13 – Valdžios sektorius

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai

Visos COFOG grupės

2001–2006 m.

2020 m.

15

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus išsamius duomenis / suskirstymus, ankstesnių metų kainomis

2015–2016 m.

2020 m.

16

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus išsamius duomenis / suskirstymą, ankstesnių metų kainomis

2015–2016 m.

2020 m.

Šalis: Liuksemburgas

Lentelė

Kodas ir kintamasis

Išsamus nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Laikotarpis, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata / duomenų perdavimo terminas

Pirmas duomenų perdavimas

I ketv.

Visi kintamieji

Visa ekonomika ir visi NACE suskirstymai, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys (ši nukrypti leidžianti nuostata pakeis nukrypti leidžiančią nuostatą, kuria prašoma t + 90 dienų termino 2016 kalendoriniais metais).

Duomenų perdavimas – t + 85 dienos

2020 m.

1A

Visi kintamieji

Visa ekonomika ir visi NACE suskirstymai, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys, duomenų perdavimas – t + 2 mėnesiai (ši nukrypti leidžianti nuostata pakeis nukrypti leidžiančią nuostatą, kuria prašoma t + 90 dienų termino 2016 kalendoriniais metais).

Duomenų perdavimas – t + 85 dienos

2020 m.

6

Visi kintamieji

Sandoriai ir kiti pokyčiai, turtas ir įsipareigojimai, visa ekonomika ir visi (sub)sektoriai, konsoliduoti ir nekonsoliduoti duomenys

1995–1998 m.

2020 m.

7

Visi kintamieji

Turtas ir įsipareigojimai, visa ekonomika ir visi (sub)sektoriai, konsoliduoti ir nekonsoliduoti

1995–1998 m.

2020 m.

Šalis: Vengrija

Lentelė

Kodas ir kintamasis

Išsamus nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Laikotarpis, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata / duomenų perdavimo terminas

Pirmas duomenų perdavimas

I ketv.

P.51g – 9. a) Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas

AN_F6: Ilgalaikio turto suskirstymas: AN.117 – Intelektinės nuosavybės produktai, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys

1995 m. I ketv. – 2011 m. IV ketv.

2020 m.

2

P.52+P.53 – Atsargų pokyčiai ir vertybių įsigijimas atėmus pardavimus / perleidimus OP5ANP – Bendrojo kapitalo formavimas ir nesukurto nefinansinio turto įsigijimai atėmus pardavimus / perleidimus

S.13 – Valdžios sektorius

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai

(teiktini be P.53, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

1995–2018 m.

2020 m.

3

EMP – 8. Užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

ESE – 8. a) Savarankiškai dirbantys asmenys pagal ekonominės veiklos rūšis

EEM – 8. b) Samdomieji darbuotojai pagal ekonominės veiklos rūšis

Visa ekonomika ir A*21 suskirstymas, dirbtomis valandomis

1995–2009 m.

2020 m.

8

P.53 – Vertybių įsigijimas atėmus pardavimus / perleidimus

Visi sektoriai, panaudojimas

1995–2018 m.

2020 m.

8

NP – Nesukurto turto įsigijimai atėmus pardavimus / perleidimus

Visi sektoriai, išskyrus S.13 valdžios sektorių, panaudojimas

1995–2018 m.

2020 m.

20

AN.1132g – 6. IRT įranga (bendrasis);

AN.11321g – 7. Kompiuterių aparatinė įranga (bendrasis);

AN.11322g – 8. Telekomunikacijų įranga (bendrasis);

AN.117g – 11. Intelektinės nuosavybės produktai (bendrasis);

AN.1173g – 12. Kompiuterių programinė įranga ir duomenų bazės (bendrasis);

AN.1132n – 18. IRT įranga (grynasis);

AN.11321n – 19. Kompiuterių aparatinė įranga (grynasis);

AN.11322n – 20. Telekomunikacijų įranga (grynasis);

AN.117n – 23. Intelektinės nuosavybės produktai (grynasis);

AN.1173n – 24. Kompiuterių programinė įranga ir duomenų bazės (grynasis)

Visa ekonomika ir A*21 suskirstymas (jeigu privaloma),einamosios atkuriamosios išlaidos ir ankstesnių metų atkuriamosios išlaidos

2000–2011 m.

2020 m.

22

P.51g_AN.1132 – 6. BPKF, IRT įranga;

P.51g_AN.11321 – 7. BPKF, kompiuterių aparatinė įranga;

P.51g_AN.11322 – 8. BPKF, telekomunikacijų įranga;

P.51g_AN.1173 – 12. BPKF, kompiuterių programinė įranga ir duomenų bazės

Visa ekonomika, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

2000–2011 m.

2020 m.

26

AN.211 – 20. Žemė

Sektoriai: S.14 + S.15 – Namų ūkiai + namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

1995–2017 m.

2020 m.

Šalis: Мalta

Lentelė

Kodas ir kintamasis

Išsamus nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Laikotarpis, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata / duomenų perdavimo terminas

Pirmas duomenų perdavimas

I ketv.

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus suskirstymus / išsamius duomenis

Duomenų perdavimas – t + 70 dienų

2020 m.

I ketv.

Visi kintamieji

Visa ekonomika ir visi suskirstymai (NACE, AN_F6, vartojimo trukmė), galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys

1995 m. I ketv. – 1999 m. IV ketv.

2020 m.

I ketv.

B.1g – 1. Bendroji pridėtinė vertė bazinėmis kainomis

A*10 suskirstymas, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys

2000 m. I ketv. – 2014 m. IV ketv.

2020 m.

I ketv.

EMP – 8. Užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

ESE – 8. a) Savarankiškai dirbantys asmenys pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

EEM – 8. b) Samdomieji darbuotojai pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

Visa ekonomika ir A*10 suskirstymas (jeigu privaloma), tūkstančiais dirbtų valandų, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys

1995 m. I ketv. – 1999 m. IV ketv.

2020 m.

1A

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus suskirstymus / išsamius duomenis, duomenų perdavimas – t + 2 mėnesiai

Duomenų perdavimas – t + 70 dienų

2020 m.

1A

Visi kintamieji

Visa ekonomika ir visi suskirstymai (NACE, AN_F6, vartojimo trukmė), ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

1995–1999 m.

2020 m.

1A

B.1g – 1. Bendroji pridėtinė vertė bazinėmis kainomis

A*10 suskirstymas, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

2000–2014 m.

2020 m.

1A

EMP – 8. Užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

ESE – 8. a) Savarankiškai dirbantys asmenys pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

EEM – 8. b) Samdomieji darbuotojai pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

Visa ekonomika ir A*10 suskirstymas (jeigu privaloma), tūkstančiais dirbtų valandų

1995–1999 m.

2020 m.

3

Visi kintamieji

Visa ekonomika ir visi NACE ir AN_F6 suskirstymai, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

1995–1999 m.

2020 m.

3

B.1g – 3. Bendroji pridėtinė vertė bazinėmis kainomis pagal ekonominės veiklos rūšis

A*21 ir A*64 suskirstymai, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

2000–2018 m.

2020 m.

3

P.51c – 4. Pagrindinio kapitalo vartojimas pagal ekonominės veiklos rūšis

A*21 ir A*64 suskirstymai, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

2000–2018 m.

2020 m.

3

P.52 – 7. b) Atsargų pokyčiai pagal ekonominės veiklos rūšis

A*10 suskirstymas, galiojančiomis kainomis ir ankstesnių metų kainomis

1995–2007 m.

2020 m.

3

P.52 – 7. b) Atsargų pokyčiai pagal ekonominės veiklos rūšis

A*10 suskirstymas, galiojančiomis kainomis ir ankstesnių metų kainomis

Duomenų perdavimas – t + 48 mėnesiai

2020 m.

3

EMP – 8. Užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

ESE – 8. a) Savarankiškai dirbantys asmenys pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

EEM – 8. b) Samdomieji darbuotojai pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

A*21 suskirstymas, tūkstančiais dirbtų valandų

1995–1999 m.

2020 m.

5

Visi kintamieji

Visi COICOP suskirstymai (jeigu privaloma), ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

1995–1999 m.

2020 m.

8

Visi kintamieji

Visi sektoriai, panaudojimas ir ištekliai

1995–2004 m.

2020 m.

8

EMP – Užimtumas (asmenų skaičius ir dirbtų valandų skaičius)

S.13 – Valdžios sektorius, asmenų skaičius

1995–1999 m.

2020 m.

8

EMP – Užimtumas (asmenų skaičius ir dirbtų valandų skaičius)

S.13 – Valdžios sektorius, dirbtų valandų skaičius

1995–2018 m.

2020 m.

801

Visi kintamieji

Visi sektoriai, panaudojimas ir ištekliai, galiojančiomis kainomis, pagal sezoną nekoreguoti ir koreguoti duomenys

1999 m. I ketv. – 2004 m. IV ketv.

2020 m.

10

B.1g – 1. Bendroji pridėtinė vertė bazinėmis kainomis (augimo rodiklis, grindžiamas ankstesnių metų kainomis)

NUTS 2 suskirstymas, visa ekonomika

2000–2017 m.

2020 m.

13

Visi kintamieji

NUTS 2 suskirstymas

2000–2004 m.

2020 m.

15

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus išsamius duomenis / suskirstymus, galiojančiomis kainomis

Duomenų perdavimas – t + 54 mėnesiai

2020 m.

15

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus išsamius duomenis / suskirstymą, ankstesnių metų kainomis

2015–2016 m.

2020 m.

16

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus išsamius duomenis / suskirstymus, galiojančiomis kainomis

Duomenų perdavimas – t + 54 mėnesiai

2020 m.

16

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus išsamius duomenis / suskirstymą, ankstesnių metų kainomis

2015–2016 m.

2020 m.

16

16 lentelė. Penkios papildomos lentelės (panaudojimo lentelė bazinėmis kainomis, vidaus produkcijos panaudojimo lentelė, importo panaudojimo lentelė, prekybos ir transporto maržos, mokesčiai produktams atėmus subsidijas)

Visa papildoma lentelė, įskaitant visus suskirstymus / išsamius duomenis, galiojančiomis kainomis

Duomenų perdavimas – t + 54 mėnesiai

2020 m.

17

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus išsamius duomenis / suskirstymus, galiojančiomis kainomis

Duomenų perdavimas – t + 54 mėnesiai

2020 m.

20

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus išsamius duomenis / suskirstymus

2000–2017 m.

2020 m.

22

Visi kintamieji

Visa ekonomika ir A*21 suskirstymas, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

1995–1999 m.

2020 m.

26

Visi (privalomi) kintamieji, išskyrus AN.111 – Būstas

Visi (privalomi) sektoriai

1995–2017 m.

2020 m.

27

Visi kintamieji

S.13 – Valdžios sektorius

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia,

įskaitant visų sektorių atitiktinius duomenis

1999 m. I ketv. – 2003 m. IV ketv.

2020 m.

Šalis: Austrija

Lentelė

Kodas ir kintamasis

Išsamus nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Laikotarpis, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata / duomenų perdavimo terminas

Pirmas duomenų perdavimas

13

Visi kintamieji

NUTS 2 suskirstymas (teiktina S.14 + S.15 bendra suma, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

2012–2017 m.

2020 m.

26

AN.11+AN.12 – 2. Ilgalaikis turtas + atsargos

AN.1121 – 6. Pastatai, išskyrus būstą

AN.1122 – 7. Kiti statiniai

AN.12 – 16. Atsargos

Visi sektoriai

2012–2017 m.

2020 m.

Šalis: Lenkija

Lentelė

Kodas ir kintamasis

Išsamus nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Laikotarpis, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata / duomenų perdavimo terminas

Pirmas duomenų perdavimas

I ketv.

D.1 – 17. Atlygis darbuotojams, dirbantiems gamybos vienetuose rezidentuose, ir atlygis darbuotojams rezidentams

Visa ekonomika, galiojančiomis kainomis, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys

1995 m. I ketv. – 1998 m. IV ketv.

2020 m.

I ketv.

D.11 – 17. a) Darbo užmokestis

D.12 – 17. b) Darbdavių socialinės įmokos

Visa ekonomika, galiojančiomis kainomis, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys

1995 m. I ketv. – 2000 m. IV ketv.

2020 m.

I ketv.

D.1 – 17. Atlygis darbuotojams, dirbantiems gamybos vienetuose rezidentuose, ir atlygis darbuotojams rezidentams

D.11 – 17. a) Darbo užmokestis

D.12 – 17. b) Darbdavių socialinės įmokos

A*10 suskirstymas, galiojančiomis kainomis, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys

1995 m. I ketv. – 2000 m. IV ketv.

2020 m.

I ketv.

D.1 – 17. Atlygis darbuotojams, dirbantiems gamybos vienetuose rezidentuose, ir atlygis darbuotojams rezidentams

D.11 – 17. a) Darbo užmokestis

D.12 – 17. b) Darbdavių socialinės įmokos

Visa ekonomika ir A*10 suskirstymas, galiojančiomis kainomis, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys

Duomenų perdavimas – t + 95 dienos

2020 m.

I ketv.

B.2g+B.3g – 13. Bendrasis likutinis perteklius ir bendrosios mišriosios pajamos

D.2 – 14. Gamybos ir importo mokesčiai

D.3 – 15. Subsidijos

Visa ekonomika, galiojančiomis kainomis, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys

1995 m. I ketv. – 1998 m. IV ketv.

2020 m.

I ketv.

B.2g+B.3g – 13. Bendrasis likutinis perteklius ir bendrosios mišriosios pajamos

D.2 – 14. Gamybos ir importo mokesčiai

D.3 – 15. Subsidijos

Visa ekonomika, galiojančiomis kainomis, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys

Duomenų perdavimas – t + 95 dienos

2020 m.

I ketv.

EMP – 16. b) Užimtumas gamybos vienetuose rezidentuose (tūkstančiais dirbančiųjų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų) ir rezidentų užimtumas (tūkstančiais asmenų)

ESE – 16. c) Savarankiškai dirbantys asmenys

EEM – 16. d) Samdomieji darbuotojai

Visa ekonomika ir A*10 suskirstymas, tūkstančiais asmenų ir tūkstančiais dirbtų valandų, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys

1995 m. I ketv. – 2000 m. IV ketv.

2020 m.

I ketv.

P.6 – 10. Prekių (FOB) ir paslaugų eksportas

P.7 – 11. Prekių (FOB) ir paslaugų importas, geografinis suskirstymas

P6/P7 suskirstymas (jeigu privaloma): S.2I – valstybės narės, kurių valiuta yra euras, ECB ir kitos euro zonos institucijos bei įstaigos, S.21–S.2I – valstybės narės, kurių valiuta nėra euras, ir Europos Sąjungos institucijos bei įstaigos (išskyrus ECB ir kitas euro zonos institucijas bei įstaigas), S.22 – šalys, kurios nėra valstybės narės, ir tarptautinės organizacijos, kurios nėra ES rezidentės, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys, nekoreguoti duomenys

Duomenų perdavimas – t + 65 dienos

2020 m.

I ketv.

P.6 – 10. Prekių (FOB) ir paslaugų eksportas

P.7 – 11. Prekių (FOB) ir paslaugų importas, geografinis suskirstymas

P6/P7 suskirstymas (jeigu privaloma): S.2I – valstybės narės, kurių valiuta yra euras, ECB ir kitos euro zonos institucijos bei įstaigos, S.21–S.2I – valstybės narės, kurių valiuta nėra euras, ir Europos Sąjungos institucijos bei įstaigos (išskyrus ECB ir kitas euro zonos institucijas bei įstaigas), S.22 – šalys, kurios nėra valstybės narės, ir tarptautinės organizacijos, kurios nėra ES rezidentės, galiojančiomis kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys, pagal sezoną koreguoti duomenys

Duomenų perdavimas – t + 65 dienos

2020 m.

1A

EMP – 16. b) Užimtumas gamybos vienetuose rezidentuose (tūkstančiais dirbančiųjų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų) ir rezidentų užimtumas (tūkstančiais asmenų)

ESE – 16. c) Savarankiškai dirbantys asmenys

EEM – 16. d) Samdomieji darbuotojai

Visa ekonomika ir A*10 suskirstymas, tūkstančiais asmenų ir tūkstančiais dirbtų valandų

1995–2000 m.

2020 m.

1A

B.2g+B.3g – 13. Bendrasis likutinis perteklius ir bendrosios mišriosios pajamos

D.2 – 14. Gamybos ir importo mokesčiai

D.3 – 15. Subsidijos

Visa ekonomika, galiojančiomis kainomis, duomenų perdavimas – t + 2 mėnesiai

Duomenų perdavimas – t + 95 dienos

2020 m.

1A

D.1 – 17. Atlygis darbuotojams, dirbantiems gamybos vienetuose rezidentuose, ir atlygis darbuotojams rezidentams

D.11 – 17. a) Darbo užmokestis

D.12 – 17. b) Darbdavių socialinės įmokos

Visa ekonomika ir A*10 suskirstymas, galiojančiomis kainomis, duomenų perdavimas – t + 2 mėnesiai

Duomenų perdavimas – t + 95 dienos

2020 m.

1A

P.6 – 10. Prekių (FOB) ir paslaugų eksportas

P.7 – 11. Prekių (FOB) ir paslaugų importas, geografinis suskirstymas

P6/P7 suskirstymas (jeigu privaloma): S.2I – valstybės narės, kurių valiuta yra euras, ECB ir kitos euro zonos institucijos bei įstaigos, S.21–S.2I – valstybės narės, kurių valiuta nėra euras, ir Europos Sąjungos institucijos bei įstaigos (išskyrus ECB ir kitas euro zonos institucijas bei įstaigas), S.22 – šalys, kurios nėra valstybės narės, ir tarptautinės organizacijos, kurios nėra ES rezidentės, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys, duomenų perdavimas – t + 2 mėnesiai

Duomenų perdavimas – t + 65 dienos

2020 m.

2

NP – Nesukurto nefinansinio turto įsigijimai atėmus pardavimus / perleidimus

OP5ANP – Bendrojo kapitalo formavimas ir nesukurto nefinansinio turto įsigijimai atėmus pardavimus / perleidimus

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai

1995–2009 m.

2020 m.

2

NP – Nesukurto nefinansinio turto įsigijimai atėmus pardavimus / perleidimus

S.13 – Valdžios sektorius

1995–2004 m.

2020 m.

2

OP5ANP – Bendrojo kapitalo formavimas ir nesukurto nefinansinio turto įsigijimai atėmus pardavimus / perleidimus

S.13 – Valdžios sektorius (teiktini be NP, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

1995–2004 m.

2020 m.

2

D.995 – Valdžios sektoriaus kapitalo pervedimai atitinkamiems sektoriams, atitinkantys mokesčius ir socialines įmokas, kurie buvo apskaičiuoti, bet greičiausiai nebus surinkti

S.1313 – Vietos valdžia

1995–2000 m.

2020 m.

3

EMP – 8. Užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

ESE – 8. a) Savarankiškai dirbantys asmenys pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

EEM – 8. b) Samdomieji darbuotojai pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

Visa ekonomika ir A*21 suskirstymas, tūkstančiais asmenų ir tūkstančiais dirbtų valandų

1995–2000 m.

2020 m.

3

EMP – 8. Užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

ESE – 8. a) Savarankiškai dirbantys asmenys pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

EEM – 8. b) Samdomieji darbuotojai pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkstančiais asmenų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų)

A*64 suskirstymas, tūkstančiais asmenų

1995–2009 m.

2020 m.

3

P.1 – 1. Produkcija bazinėmis kainomis pagal ekonominės veiklos rūšis

P.2 – 2. Tarpinis vartojimas pirkėjų kainomis pagal ekonominės veiklos rūšis

D.29–D.39 – 6. Kiti gamybos mokesčiai atėmus kitas subsidijas gamybai

D.1 – 9. Atlygis darbuotojams pagal ekonominės veiklos rūšis

D.11 – 9. a) Darbo užmokestis pagal ekonominės veiklos rūšis

A*64 suskirstymas, galiojančiomis kainomis, duomenų perdavimas – t + 21 mėnuo

Duomenų perdavimas – t + 24 mėnesiai

2020 m.

3

B.1g – 3. Bendroji pridėtinė vertė bazinėmis kainomis pagal ekonominės veiklos rūšis

P.51c – 4. Pagrindinio kapitalo vartojimas pagal ekonominės veiklos rūšis

A*64 suskirstymas, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys, duomenų perdavimas – t + 21 mėnuo

Duomenų perdavimas – t + 24 mėnesiai

2020 m.

8

EMP – Užimtumas (asmenų skaičius ir dirbtų valandų skaičius)

S.13 – Valdžios sektorius, tūkstančiais asmenų ir tūkstančiais dirbtų valandų

1995–2009 m.

2020 m.

8

NP – Nesukurto turto įsigijimai atėmus pardavimus / perleidimus

Visi sektoriai, panaudojimas

1995–2004 m.

2020 m.

801

NP – Nesukurto turto įsigijimai atėmus pardavimus / perleidimus

Visi sektoriai, panaudojimas, galiojančiomis kainomis, pagal sezoną nekoreguoti duomenys

1999 m. I ketv. – 2004 m. IV ketv.

2020 m.

10

EMP – 5. Užimtumas, tūkstančiais asmenų ir tūkstančiais dirbtų valandų

ETO – Iš viso

EEM – Samdomieji darbuotojai

Visi NUTS suskirstymai, A*10 suskirstymas, tūkstančiais dirbtų valandų

2000–2007 m.

2020 m.

11

Visi kintamieji

S.13 – Valdžios sektorius

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai

Visi COFOG skyriai

1995–2001 m.

2020 m.

11

Visi kintamieji

S.13 – Valdžios sektorius

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai

Visos COFOG grupės

2001 m.

2020 m.

11

NP – Nesukurto nefinansinio turto įsigijimai atėmus pardavimus / perleidimus

S.13 – Valdžios sektorius

Visi COFOG suskirstymai

2002–2009 m.

2020 m.

11

OP5ANP – Bendrojo kapitalo formavimas + Nesukurto nefinansinio turto įsigijimai atėmus pardavimus / perleidimus

S.13 – Valdžios sektorius

Visi COFOG suskirstymai (teiktini be NP, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

2002–2009 m.

2020 m.

11

NP – Nesukurto nefinansinio turto įsigijimai atėmus pardavimus / perleidimus

OP5ANP – Bendrojo kapitalo formavimas + Nesukurto nefinansinio turto įsigijimai atėmus pardavimus / perleidimus

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai

Visi COFOG suskirstymai

1995–2009 m.

2020 m.

15

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus išsamius duomenis / suskirstymą, ankstesnių metų kainomis

2015–2016 m.

2020 m.

16

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus išsamius duomenis / suskirstymą, ankstesnių metų kainomis

2015–2016 m.

2020 m.

20

AN.1132g – 6. IRT įranga (bendrasis)

AN.11321g – 7. Kompiuterių aparatinė įranga (bendrasis)

AN.11322g – 8. Telekomunikacijų įranga (bendrasis)

AN.1139g+AN.114g – 9. Kitos mašinos ir įrenginiai (bendrasis) + ginklų sistemos (bendrasis)

AN.1132n – 18. IRT įranga (grynasis)

AN.11321n – 19. Kompiuterių aparatinė įranga (grynasis)

AN.11322n – 20. Telekomunikacijų įranga (grynasis)

AN.1139n+AN.114n – 21. Kitos mašinos ir įrenginiai (grynasis) + ginklų sistemos (grynasis)

Visa ekonomika, einamosios atkuriamosios išlaidos ir ankstesnių metų atkuriamosios išlaidos

2000–2017 m.

2020 m.

22

P.51g_AN.11 – 1. BPKF, ilgalaikis turtas

P51g_AN.1132 – 6. BPKF, IRT įranga P51g_AN.11321 – 7. BPKF, kompiuterių aparatinė įranga

P51g_AN.11322 – 8. BPKF, telekomunikacijų įranga

P51g_AN.1139+AN.114 – 9. BPKF, kitos mašinos ir įrenginiai + ginklų sistemos

Visa ekonomika, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

2000–2017 m.

2020 m.

26

AN.211 – 20. Žemė

S.14 + S.15 – Namų ūkiai + namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

1995–2009 m.

2020 m.

Šalis: Portugalija

Lentelė

Kodas ir kintamasis

Išsamus nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Laikotarpis, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata / duomenų perdavimo terminas

Pirmas duomenų perdavimas

17

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus išsamius duomenis / suskirstymus

2010 m.

2020 m.

Šalis: Rumunija

Lentelė

Kodas ir kintamasis

Išsamus nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Laikotarpis, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata / duomenų perdavimo terminas

Pirmas duomenų perdavimas

I ketv.

P3 – 5. a) Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos (nacionalinė sąvoka)

Suskirstymas pagal vartojimo trukmę, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys, pagal sezoną koreguoti duomenys

1995 m. I ketv. – 2017 m. IV ketv.

2018 m.

I ketv.

P.51g – 9. a) Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas

AN_F6: ilgalaikio turto suskirstymas, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys

1995 m. I ketv. – 2019 m. IV ketv.

2020 m.

11

Visi kintamieji

S.13 – Valdžios sektorius

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai

Visos COFOG grupės

2001–2006 m.

2020 m.

20

Visi kintamieji

Visa ekonomika ir A*21 suskirstymas, einamosios atkuriamosios išlaidos ir ankstesnių metų atkuriamosios išlaidos

2000–2017 m.

2020 m.

22

P.51g_AN.1132 BPKF, IRT įranga

P.51g_AN.11321 BPKF, kompiuterių aparatinė įranga

P.51g_AN.11322 BPKF, telekomunikacijų įranga

Visa ekonomika, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

2000–2017 m.

2020 m.

26

Visi privalomi kintamieji, išskyrus AN.111 – Būstas

Visa ekonomika ir visi privalomi sektorių suskirstymai

1995–2017 m.

2020 m.

Šalis: Slovėnija

Lentelė

Kodas ir kintamasis

Išsamus nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Laikotarpis, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata / duomenų perdavimo terminas

Pirmas duomenų perdavimas

11

Visi kintamieji

S.13 – Valdžios sektorius

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai

Visi COFOG skyriai

1995–1998 m.

2020 m.

26

AN.211 – 20. Žemė

S.14 + S.15 – Namų ūkiai + namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

1995–2014 m.

2018 m.

27

Visi kintamieji

S.13 – Valdžios sektorius

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai, įskaitant visų sektorių atitiktinius duomenis

1999 m. I ketv. – 2003 m. IV ketv.

2020 m.

Šalis: Slovakija

Lentelė

Kodas ir kintamasis

Išsamus nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Laikotarpis, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata / duomenų perdavimo terminas

Pirmas duomenų perdavimas

5

P.3 – 1. Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos pagal paskirtį

P102 – Vidurinis ugdymas, P103 – Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis ugdymas, baigus vidurinį ugdymą, galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys

1995–2017 m.

2019 m.

11

Visi kintamieji

S.13 – Valdžios sektorius

S.1311 – Centrinė valdžia

S.1313 – Vietos valdžia

S.1314 – Socialinės apsaugos fondai

Visos COFOG grupės

2001–2002 m.

2019 m.

20

Visi kintamieji

Visa ekonomika ir A*21 suskirstymas, einamosios atkuriamosios išlaidos ir ankstesnių metų atkuriamosios išlaidos

2000–2003 m.

2019 m.

26

AN.11+AN.12 – 2. Ilgalaikis turtas + atsargos

AN.1121 – 6. Pastatai, išskyrus būstą

AN.1122 – 7. Kiti statiniai

AN.12 – 16. Atsargos

Visi sektoriai

2012–2016 m.

2019 m.

26

AN.11 – 3. Ilgalaikis turtas

AN.112 – 5. Kiti pastatai ir statiniai

AN.113+AN.114 – 8. Mašinos ir įrenginiai + ginklų sistemos

AN.115 – 9. Auginami biologiniai ištekliai

AN.117 – 10. Intelektinės nuosavybės produktai

Visi sektoriai (jeigu privaloma)

2000–2017 m.

2019 m.

26

AN.211 – 20. Žemė

S.14 + S.15 – Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos

1995–2016 m.

2019 m.

Šalis: Suomija

Lentelė

Kodas ir kintamasis

Išsamus nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Laikotarpis, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata / duomenų perdavimo terminas

Pirmas duomenų perdavimas

I ketv.

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus (privalomus) suskirstymus / išsamius duomenis

Duomenų perdavimas – t + 65 dienos

2020 m.

1A

Visi kintamieji

Visa lentelė, įskaitant visus (privalomus) suskirstymus / išsamius duomenis, duomenų perdavimas – t + 2 mėnesiai

Duomenų perdavimas – t + 65 dienos

2020 m.

Šalis: Švedija

Lentelė

Kodas ir kintamasis

Išsamus nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Laikotarpis, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata / duomenų perdavimo terminas

Pirmas duomenų perdavimas

I ketv.

P.6 – 10. Prekių (FOB) ir paslaugų eksportas

P.7 – 11. Prekių (FOB) ir paslaugų importas

P6/P7 suskirstymas (jeigu privaloma): S.2I – valstybės narės, kurių valiuta yra euras, ECB ir kitos euro zonos institucijos bei įstaigos, S.21–S.2I – valstybės narės, kurių valiuta nėra euras, ir Europos Sąjungos institucijos bei įstaigos (išskyrus ECB ir kitas euro zonos institucijas bei įstaigas), galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys (P6/P7 suskirstymas teiktinas be duomenų apie euro zoną / Europos institucijas ir įstaigas, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

1995 m. I ketv. – 2019 m. IV ketv.

2020 m.

I ketv.

D.1 – 17. Atlygis darbuotojams, dirbantiems gamybos vienetuose rezidentuose, ir atlygis darbuotojams rezidentams

D.11 – 17. a) Darbo užmokestis

D.12 – 17. b) Darbdavių socialinės įmokos

Darbuotojų rezidentų atlygio A*10 suskirstymas, galiojančiomis kainomis, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys (teiktini be duomenų apie darbuotojų užsienyje atlyginimą, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

1995 m. I ketv. – 2019 m. IV ketv.

2020 m.

I ketv.

EMP – 16. b) Užimtumas gamybos vienetuose rezidentuose (tūkstančiais dirbančiųjų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų) ir rezidentų užimtumas (tūkstančiais asmenų)

ESE – 16. c) Savarankiškai dirbantys asmenys

EEM – 16. d) Samdomieji darbuotojai

Visa ekonomika ir rezidentų užimtumo A*10 suskirstymas, tūkstančiais asmenų ir tūkstančiais dirbtų valandų, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys (teiktini be duomenų apie užimtumą užsienyje, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

1995 m. I ketv. – 2019 m. IV ketv.

2020 m.

1A

P.6 – 10. Prekių (FOB) ir paslaugų eksportas

P.7 – 11. Prekių (FOB) ir paslaugų importas

P6/P7 suskirstymas (jeigu privaloma): S.2I – valstybės narės, kurių valiuta yra euras, ECB ir kitos euro zonos institucijos bei įstaigos, S.21–S.2I – valstybės narės, kurių valiuta nėra euras, ir Europos Sąjungos institucijos bei įstaigos (išskyrus ECB ir kitas euro zonos institucijas bei įstaigas), galiojančiomis kainomis, ankstesnių metų kainomis ir grandininiu metodu susietų apimčių duomenys (P6/P7 suskirstymas teiktinas be duomenų apie euro zoną / Europos institucijas ir įstaigas, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

1995–2018 m.

2020 m.

1A

D.1 – 17. Atlygis darbuotojams, dirbantiems gamybos vienetuose rezidentuose, ir atlygis darbuotojams rezidentams

D.11 – 17. a) Darbo užmokestis

D.12 – 17. b) Darbdavių socialinės įmokos

Darbuotojų rezidentų atlygio A*10 suskirstymas, galiojančiomis kainomis, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys (teiktini be duomenų apie darbuotojų užsienyje atlyginimą, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

1995–2018 m.

2020 m.

1A

EMP – 16. b) Užimtumas gamybos vienetuose rezidentuose (tūkstančiais dirbančiųjų, tūkstančiais dirbtų valandų ir tūkstančiais darbo vietų) ir rezidentų užimtumas (tūkstančiais asmenų)

ESE – 16. c) Savarankiškai dirbantys asmenys

EEM – 16. d) Samdomieji darbuotojai

Visa ekonomika ir rezidentų užimtumo A*10 suskirstymas, tūkstančiais asmenų ir tūkstančiais dirbtų valandų, nekoreguoti ir pagal sezoną koreguoti duomenys (teiktini be duomenų apie užimtumą užsienyje, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

1995–2018 m.

2020 m.

3

P.1 – 1. Produkcija bazinėmis kainomis pagal ekonominės veiklos rūšis

P.2 – 2. Tarpinis vartojimas pirkėjų kainomis pagal ekonominės veiklos rūšis

B.2n+B.3n – 5. Grynasis likutinis perteklius ir grynosios mišriosios pajamos

D.29–D.39 – 6. Kiti gamybos mokesčiai atėmus kitas subsidijas gamybai

Visa ekonomika ir A*21 suskirstymas, galiojančiomis kainomis, duomenų perdavimas – t + 9 mėnesiai

Duomenų perdavimas – t + 21 mėnuo

2020 m.

9

D.61SC – Mokėjimai už socialinio draudimo sistemos paslaugas

D.614 – Papildomos namų ūkių socialinės įmokos

S.212 – ES institucijos ir įstaigos

2012–2018 m.

2020 m.

15

P7 – Prekių ir paslaugų importas

P7 suskirstymas: S.2I – valstybės narės, kurių valiuta yra euras, ECB ir kitos euro zonos institucijos bei įstaigos, S.21–S.2I – valstybės narės, kurių valiuta nėra euras, ir Europos Sąjungos institucijos bei įstaigos (išskyrus ECB ir kitas euro zonos institucijas bei įstaigas) pagal CPA P*64 suskirstymą, galiojančiomis kainomis ir ankstesnių metų kainomis (jeigu privaloma) (teiktina be duomenų apie euro zoną / Europos institucijas ir įstaigas, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

2010–2016 m.

2020 m.

15

Visi kintamieji

Suskirstymas: ekonominės veiklos rūšys / produktai 36, 37–39 (teiktini kaip 36–37 ir 38–39 suma, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

Suskirstymas: ekonominės veiklos rūšys / produktai 45, 46 ir 47 (teiktini kaip 45–47 suma, kol galios nukrypti leidžianti nuostata), galiojančiomis kainomis ir ankstesnių metų kainomis (jeigu privaloma)

2010–2016 m.

2020 m.

16

P6 – Prekių ir paslaugų eksportas

P6 suskirstymas: S.2I – valstybės narės, kurių valiuta yra euras, ECB ir kitos euro zonos institucijos bei įstaigos, S.21–S.2I – valstybės narės, kurių valiuta nėra euras, ir Europos Sąjungos institucijos bei įstaigos (išskyrus ECB ir kitas euro zonos institucijas bei įstaigas) pagal CPA P*64 suskirstymą, galiojančiomis kainomis ir ankstesnių metų kainomis (jeigu privaloma) (teiktina be duomenų apie euro zoną / Europos institucijas ir įstaigas, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

2010–2016 m.

2020 m.

16

Visi kintamieji

Suskirstymas: ekonominės veiklos rūšys / produktai 36, 37–39 (teiktini kaip 36–37 ir 38–39 suma, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

Suskirstymas: ekonominės veiklos rūšys / produktai 45, 46 ir 47 (teiktini kaip 45–47 suma, kol galios nukrypti leidžianti nuostata), galiojančiomis kainomis ir ankstesnių metų kainomis (jeigu privaloma)

2010–2016 m.

2020 m.

16

B2A3N – Likutinis perteklius ir grynosios mišriosios pajamos

B2A3G – Likutinis perteklius ir bendrosios mišriosios pajamos

NACE A*64 suskirstymas, galiojančiomis kainomis

2010–2016 m.

2020 m.

17

P6 – Prekių ir paslaugų eksportas

P7 – Prekių ir paslaugų importas

P6/P7 suskirstymas: S.2I – valstybės narės, kurių valiuta yra euras, ECB ir kitos euro zonos institucijos bei įstaigos, S.21–S.2I – valstybės narės, kurių valiuta nėra euras, ir Europos Sąjungos institucijos bei įstaigos (išskyrus ECB ir kitas euro zonos institucijas bei įstaigas) pagal CPA P*64 suskirstymą, galiojančiomis kainomis (teiktina be duomenų apie euro zoną / Europos institucijas ir įstaigas, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

2010, 2015 m.

2020 m.

17

Visi kintamieji

Suskirstymas: produktai 36, 37–39 (teiktini kaip 36–37 ir 38–39 suma, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

Suskirstymas: produktai 45, 46 ir 47 (teiktini kaip 45–47 suma, kol galios nukrypti leidžianti nuostata), galiojančiomis kainomis

2010, 2015 m.

2020 m.

17

B2A3N – Likutinis perteklius ir grynosios mišriosios pajamos

B2A3G – Likutinis perteklius ir bendrosios mišriosios pajamos

CPA P*64 suskirstymas, galiojančiomis kainomis

2010, 2015 m.

2020 m.

20

AN.11g 1. Ilgalaikis turtas (bendrasis); AN.111g 2. Būstas (bendrasis); AN.112g 3. Kiti pastatai ir statiniai (bendrasis); AN.113g + AN.114g 4. Mašinos ir įrenginiai + ginklų sistemos (bendrasis); AN.1131g 5. Transporto įranga (bendrasis); AN 1132g 6. IRT įranga (bendrasis); AN.11321g 7. Kompiuterių aparatinė įranga (bendrasis); AN.11322g 8. Telekomunikacijų įranga (bendrasis); AN.1139g + AN.114g 9. Kitos mašinos ir įrenginiai + ginklų sistemos (bendrasis); AN.115g 10. Auginami biologiniai ištekliai (bendrasis); AN.117g 11. Intelektinės nuosavybės produktai (bendrasis); AN.1173g 12. Kompiuterių programinė įranga ir duomenų bazės (bendrasis)

Visa ekonomika ir NACE A*21 suskirstymas, einamosios atkuriamosios išlaidos ir ankstesnių metų atkuriamosios išlaidos

2000–2017 m.

2020 m.

Šalis: Jungtinė Karalystė

Lentelė

Kodas ir kintamasis

Išsamus nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Laikotarpis, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata / duomenų perdavimo terminas

Pirmas duomenų perdavimas

26

Visi kintamieji

Visi sektoriai (visos ekonomikos ir institucinių sektorių AN.1, AN.11, AN.11 + 12, AN.111, AN.112, AN.1121, AN.1122, AN.113+AN.114, AN.115 duomenys, įskaitant metaduomenis, teiktini žemesnės kokybės, kol galios nukrypti leidžianti nuostata)

1995–2014 m.

2018 m.


5.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 309/40


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1892

2018 m. gruodžio 3 d.

dėl priemonės, kurios ėmėsi Latvija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB siekdama uždrausti pateikti rinkai „GGP Italy SpA“ gaminamą vejapjovę

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 7656)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičiančią Direktyvą 95/16/EB (1), ypač į jos 11 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 1 d. Latvija pranešė Komisijai apie priemonę, kuria siekia uždrausti pateikti rinkai „GGP Italy SpA“ (via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Italija) gaminamą „Stiga Collector 35 EL“ tipo (C350, 297352654/S13) vejapjovę;

(2)

Latvija ėmėsi priemonės 2013 m. gruodžio 3 d. nusprendusi, kad vejapjovė neatitiko Direktyvos 2006/42/EB I priedo 1.3.8 ir 1.4.1 punktuose nustatytų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų, nes ji neatitiko darniojo standarto EN 60335–2-77:2010;

(3)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2015/902 (2) Komisija nustatė, kad priemonė, kurios ėmėsi Latvija, yra pagrįsta;

(4)

2017 m. sausio 26 d. sprendimu (3) Bendrasis Teismas panaikino Įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/902, remdamasis tuo, kad sprendimas nebuvo pagrįstas aiškiu Direktyvoje 2006/42/EB nustatytų sveikatos ir saugos reikalavimų pažeidimo įrodymu, o tik tuo, kad vejapjovė neatitiko darniojo standarto EN 60335-2-77:2010, tačiau pagal darnųjį standartą EN 60335-2-77:2006 jai vis dar galiotų atitikties tiems reikalavimams nagrinėjamuoju laikotarpiu (t. y. nuo 2012 m. rugsėjo 3 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d.) prielaida (4);

(5)

tam, kad įvykdytų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 266 straipsnyje nustatytą pareigą, Komisija turi imtis būtinų priemonių Bendrojo Teismo sprendimui įgyvendinti;

(6)

tuo tikslu Komisija konsultavosi su susijusiomis šalimis;

(7)

gamintojas patvirtino, kad nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. vejapjovės nebuvo gaminamos ar pateiktos rinkai nė vienoje ES valstybėje narėje. Gamintojas patvirtino, kad 2014 m. pradžioje vejapjovės buvo atsiimtos iš prekiautojų ir platintojų Latvijoje ir pateikė informacijos, kuria tvirtinama, kad darnusis standartas EN 60335-2-77:2006 buvo taikomas teisingai;

(8)

Latvija informavo, kad jos nacionalinė priemonė tebetaikoma. Ji taip pat patvirtino, kad priemonė buvo grindžiama tik darniojo standarto EN 60335-2-77:2010 taikymu ir vertinama tik pagal tą standartą. Latvijos pateiktos papildomos informacijos nepakako įrodyti, kad darnusis standartas EN 60335-2-77:2006 buvo taikomas neteisingai;

(9)

atsižvelgiant į visą turimą informaciją ir pažymint visų pirma tai, kad Latvijos priemonė buvo grindžiama atitikties darniajam standartui EN 60335-2-77:2010 vertinimu, o iš 2017 m. sausio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimo matyti, kad nagrinėjamuoju laikotarpiu gaminiui buvo taikomas darnusis standartas EN 60335-2-77:2006, nacionalinė priemonė negali būti laikoma pagrįsta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priemonė, kurios ėmėsi Latvija, siekdama uždrausti pateikti rinkai „GGP Italy SpA“ (via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Italija) gaminamą „Stiga Collector 35 EL“ tipo (C 350, 297352654/S13) vejapjovę, yra nepagrįsta.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 3 d.

Komisijos vardu

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Komisijos narė


(1)  OL L 157, 2006 6 9, p. 24.

(2)  2015 m. birželio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/902 dėl priemonės, kurios ėmėsi Latvija vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB, siekdama uždrausti pateikti rinkai „GGP Italy spa“ gaminamą vejapjovę (OL L 147, 2015 6 12, p. 22).

(3)  Byla T-474/15, Global Garden Products Italy SpA (GGP Italy) prieš Europos Komisija, ECLI:EU:T:2017:36.

(4)  ECLI:EU:T:2017:36, 70 ir 71 punktai.