ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 294

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. lapkričio 21d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1793, kuriuo patvirtinamas Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priede įregistruotos spiritinio gėrimo geografinės nuorodos techninės bylos pakeitimas, dėl kurio pasikeitė pagrindinės gėrimo [Ron de Guatemala (GN)] specifikacijos

1

 

*

2018 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1794, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/220, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1217/2009, kuriuo sukuriamas žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklas Europos Sąjungoje, taikymo taisyklės

3

 

*

2018 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1795, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnį nustatoma ekonominės pusiausvyros įvertinimo tvarka ir kriterijai ( 1 )

5

 

*

2018 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1796, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų amidosulfurono, bifenokso, chlorpirifoso, metilchlorpirifoso, klofentenzino, dikambos, difenokonazolo, diflubenzurono, diflufenikano, dimoksistrobino, fenoksapropo-P, fenpropidino, lenacilo, mankozebo, mekopropo-P, metiramo, nikosulfurono, oksamilo, pikloramo, piraklostrobino, piriproksifeno ir tritosulfurono patvirtinimo laikotarpių pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

15

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/1797, kuriuo iš dalies pakeičiamas ir atnaujinamas Sprendimas (BUSP) 2018/340, kuriuo sudaromas projektų, kurie turės būti parengti pagal PESCO sistemą, sąrašas

18

 

 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS IR PROCEDŪROS REGLAMENTAI

 

*

Bendrojo Teismo procedūros reglamento praktinių vykdymo nuostatų daliniai pakeitimai

23

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

21.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 294/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1793

2018 m. lapkričio 20 d.

kuriuo patvirtinamas Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priede įregistruotos spiritinio gėrimo geografinės nuorodos techninės bylos pakeitimas, dėl kurio pasikeitė pagrindinės gėrimo [„Ron de Guatemala“ (GN)] specifikacijos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (1), ypač į jo 17 straipsnio 8 dalį ir 21 straipsnį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (EB) Nr. 110/2008 17 straipsnio 5 dalimi, Komisija išnagrinėjo „Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores (ANFAL)“ pateiktą geografinės nuorodos „Ron de Guatemala“, kuri įregistruota minėtu Reglamentu (EB) Nr. 110/2008 (2), techninės bylos pakeitimo paraišką;

(2)

padariusi išvadą, kad paraiška atitinka Reglamento (EB) Nr. 110/2008 reikalavimus, pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 17 straipsnio 6 dalyje;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 110/2008 17 straipsnio 7 dalį Komisija negavo, todėl tikslinga patvirtinti techninės bylos pakeitimus pagal Reglamento (EB) Nr. 110/2008 17 straipsnio 8 dalį;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Spiritinių gėrimų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Ron de Guatemala“ (GN) techninės bylos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 39, 2008 2 13, p. 16.

(2)  2014 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 97/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos III priedas (OL L 33, 2014 2 4, p. 1).

(3)  OL C 317, 2017 9 23, p. 6.


21.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 294/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1794

2018 m. lapkričio 20 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/220, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1217/2009, kuriuo sukuriamas žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklas Europos Sąjungoje, taikymo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1217/2009, kuriuo sukuriamas žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklas Europos Sąjungoje (1), ypač į jo 5a straipsnio 2 dalį ir 19 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/220 (2) 12 straipsnyje nustatytas bendras kiekvienos valstybės narės tinkamai užpildytų ir pateiktų ūkių ataskaitų, už kurias gali būti išmokėtas standartinis mokestis, skaičius. Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 19 straipsnio 1 dalies a punkte numatyta, kad standartinis mokestis sumažinamas iki 80 %, jei ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) rajono arba valstybės narės bendras tinkamai užpildytų ir pateiktų ūkių ataskaitų skaičius yra mažesnis nei 80 % tam ŪADT rajonui arba atitinkamai valstybei narei nustatytų respondentinių valdų skaičiaus. Siekiant užtikrinti teisingą tos nuostatos taikymą, išmokėti kompensacijos už nepateiktas ūkių ataskaitas tame ŪADT rajone už kurį valstybė narė pateikė mažiau nei 80 % tam ŪADT rajonui nustatytų respondentinių valdų ūkių ataskaitų, neturėtų būti įmanoma;

(2)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/220 14 straipsnio 4 dalyje nustatytas 2 mėnesių terminas pateiktoms ūkių ataskaitoms patvirtinti atsižvelgiant į tai, ar už jas galėtų būti išmokėtas padidintas standartinis mokestis. Siekiant didesnio aiškumo dėl to laikotarpio trukmės, ji turėtų būti išreikšta atitinkamos valstybės narės darbo dienomis. Be to, Komisija turėtų turėti galimybę šį laikotarpį išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais pratęsti;

(3)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/220 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

atsižvelgiant į pakeitimų pobūdį, jie turėtų būti taikomi nuo 2018 ataskaitinių metų;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Ūkių apskaitos duomenų tinklo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/220 iš dalies keičiamas taip:

(1)

12 straipsnis papildomas šia dalimi:

„Tačiau laikoma, kad už tas ūkių ataskaitas, kurios yra gautos iš ŪADT rajono, iš kurio pateikta daugiau ūkių ataskaitų, nei tam ŪADT rajonui nustatyta II priede, standartinis mokestis negali būti išmokėtas tame ŪADT rajone, už kurį valstybė narė yra pateikusi mažiau nei 80 % reikalaujamų respondentinių valdų ūkių ataskaitų.“;

(2)

14 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Jei Komisijos pagal šio reglamento 13 straipsnio pirmos pastraipos b punktą patikrinti apskaitos duomenys jų pateikimo Komisijai metu arba per 40 darbo dienų nuo tos dienos, kai Komisija pranešė duomenis pateikusiai valstybei narei, kad jos perduoti apskaitos duomenys nebuvo teisingai parengti, pagal Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 8 straipsnio 2 dalį buvo pripažinti teisingai parengtais, prie 3 dalies a ir b punktuose nurodyto standartinio mokesčio padidinimo 2018 ataskaitiniais metais gali būti pridėti 2 EUR, o nuo 2019 ataskaitinių metų – 5 EUR.

Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais Komisija gali nuspręsti šį 40 darbo dienų laikotarpį pratęsti.

40 darbo dienų laikotarpio arba bet kokio jo pratęsimo pabaigos datą Komisija ir atitinkamos valstybės narės ryšių palaikymo agentūra patvirtina raštu.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 ataskaitinių metų.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 328, 2009 12 15, p. 27.

(2)  2015 m. vasario 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/220, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1217/2009, kuriuo sukuriamas žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklas Europos Sąjungoje, taikymo taisyklės (OL L 46, 2015 2 19, p. 1).


21.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 294/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1795

2018 m. lapkričio 20 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnį nustatoma ekonominės pusiausvyros įvertinimo tvarka ir kriterijai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (1), ypač į jos 11 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2012/34/ES, kuri iš dalies pakeista Direktyva (ES) 2016/2370 (2), atverta keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinka, siekiant sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę. Tai gali turėti įtakos pagal viešųjų paslaugų sutartį teikiamų keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų organizavimui ir finansavimui. Valstybės narės savo teisės aktuose gali numatyti galimybę neleisti naudotis infrastruktūra, jei dėl naujų atvirąja prieiga grindžiamų keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų galėtų kilti pavojus tokių viešųjų paslaugų sutarčių ekonominei pusiausvyrai;

(2)

kita vertus, atsižvelgiant į tų paslaugų ypatumus, pavyzdžiui, kokybės charakteristikas, tvarkaraštį, paskirties vietas ir tikslinius būsimus klientus, jos nebūtinai gali tiesiogiai konkuruoti su viešosiomis paslaugomis ir todėl gali daryti tik nedidelį poveikį viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai. Be to, jos gali daryti teigiamą tinklo poveikį viešųjų paslaugų operatoriams, keleiviai gali gauti grynosios naudos arba gali būti daroma platesnio masto socialinė nauda, ir į tai reikėtų atsižvelgti;

(3)

todėl viešųjų paslaugų sutartį vykdančių operatorių ir kompetentingų institucijų teisėtus interesus būtina suderinti su bendraisiais siekiais sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę ir pasinaudoti tos erdvės teikiama platesnio masto socialine nauda. Atliekant ekonominės pusiausvyros įvertinimą turėtų būti užtikrinta šių konkuruojančių interesų pusiausvyra;

(4)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1370/2007 (3) nustatyta, kad operatoriams už viešųjų paslaugų įsipareigojimų, susijusių su keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų teikimu, vykdymą gali būti atlyginama skiriant finansinę kompensaciją arba suteikiant išimtines teises (arba ir vieną, ir kitą). Tačiau dėl geležinkelių transporto operatoriams suteiktų išimtinių teisių neturėtų atsirasti kliūčių patekti į keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkas;

(5)

tokios išimtinės teisės neturėtų būti kliūtis kitoms geležinkelio įmonėms naudotis prieigos teise, nebent atlikus ekonominės pusiausvyros įvertinimą būtų nustatyta, kad, atsižvelgiant į išimtinių teisių vertę, nauja keleivių vežimo geležinkeliais paslauga turėtų didelį neigiamą poveikį pagal viešųjų paslaugų sutartį teikiamų paslaugų pelningumui arba su jų teikimu susijusioms kompetentingos institucijos grynosioms išlaidoms, arba abiem, priklausomai nuo viešųjų paslaugų sutartyje numatytų rizikos pasidalijimo susitarimų;

(6)

ekonominės pusiausvyros įvertinimą turėtų būti reikalaujama atlikti tik dėl keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų, kurios nėra teikiamos pagal viešųjų paslaugų sutartį ir kurios yra arba visiškai naujos, arba susijusios su esminiu esamos paslaugos pakeitimu. Ši sąvoka apima ir komercines paslaugas, kurias teikia tas pats operatorius, vykdantis viešųjų paslaugų sutartį;

(7)

reguliavimo institucija turėtų įvertinti, ar siūlomas keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos pakeitimas turėtų būti laikomas esminiu. Dažnumo padidinimas arba sustojimų pagausinimas galėtų būti laikomi esminiu pakeitimu. Kainų keitimas neturėtų būti laikomas esminiu pakeitimu, nebent jis nesuderinamas su įprasta elgsena rinkoje ir, atitinkamais atvejais, verslo planu, kuris reguliavimo institucijai buvo pateiktas tuo metu, kai buvo atliktas ankstesnis ekonominės pusiausvyros įvertinimas;

(8)

reguliavimo institucijos sprendime turėtų būti įvertinta grynoji naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos nauda klientams trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu, taip pat jame turėtų būti atsižvelgta į infrastruktūros valdytojo pateiktą techninę informaciją apie atitinkamus su infrastruktūra susijusius reikalavimus ir numatomą poveikį tinklo veikimui, taip pat optimaliam visų pareiškėjų pajėgumų naudojimui;

(9)

reguliavimo institucija turėtų turėti teisę įvertinti galimą naujos keleivių vežimo paslaugos poveikį, taip pat įvertinti, ar toks poveikis būtų didelis ir dėl to sukeltų pavojų esamos viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai;

(10)

kad nebūtų sukelta jau pradėtos teikti naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos trikdžių ir kad būtų suteikta teisinio tikrumo dėl galimybių teikti šią naują paslaugą, laikotarpis, per kurį gali būti reikalaujama atlikti ekonominės pusiausvyros įvertinimą, turėtų būti ribotos trukmės ir susietas su pareiškėjo pranešimo apie savo suinteresuotumą teikti naują keleivių vežimo geležinkeliais paslaugą pateikimo laiku;

(11)

kad prašymas atlikti ekonominės pusiausvyros įvertinimą būtų laikomas priimtinu, jame turėtų būti išdėstyti argumentai, kodėl siūloma nauja paslauga galėtų kelti pavojų viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai;

(12)

siekiant visoms susijusioms šalims užtikrinti teisinį tikrumą ir sudaryti sąlygas infrastruktūros valdytojui nagrinėti prašymus skirti pajėgumų pagal Direktyvos 2012/34/ES IV skyriaus 3 skirsnyje nustatytą tvarką, reguliavimo institucija turėtų priimti sprendimą dėl ekonominės pusiausvyros per iš anksto nustatytą terminą ir bet kokiu atveju iki infrastruktūros valdytojo pagal Direktyvos 2012/34/ES VII priedo 3 punktą nustatyto termino pateikti prašymus skirti pajėgumų;

(13)

tačiau jeigu tuo metu, kai gaunamas pareiškėjo pranešimas, dėl viešųjų paslaugų sutarties vyksta konkursas ir pateiktas prašymas atlikti ekonominės pusiausvyros įvertinimą, reguliavimo institucija gali nuspręsti laikinai sustabdyti naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos paraiškos svarstymą ribotos trukmės laikotarpiui, kol bus sudaryta nauja viešųjų paslaugų sutartis. Toks laikinasis sustabdymas turėtų trukti ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo pareiškėjo pranešimo gavimo dienos arba iki konkurso pabaigos, priklausomai nuo to, kas įvyks pirmiau.

Šios konkrečios nuostatos nedaro poveikio šio reglamento taikymui viešųjų paslaugų sutarčiai, kuri vykdoma tuo metu, kai gaunamas pareiškėjo pranešimas. Tokiomis aplinkybėmis ir jei atlikus esamos viešųjų paslaugų sutarties ekonominės pusiausvyros įvertinimą nustatoma, kad prieiga gali būti suteikta, tokios prieigos trukmė turėtų būti apribota iki esamos viešųjų paslaugų sutarties galiojimo pabaigos;

(14)

turėtų būti laikoma, kad viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai iškilo pavojus, jei siūloma nauja paslauga galėtų padaryti didelį neigiamą poveikį viešųjų paslaugų operatoriaus pelno lygiui ir (arba) dėl jos teikimo gerokai padidėtų kompetentingos institucijos grynosios išlaidos;

(15)

vertindama, ar poveikis yra didelis, reguliavimo institucija turėtų atsižvelgti į tokius kriterijus: ar naujoji paslauga galėtų sukelti pavojų viešosios paslaugos perspektyvumui ir tęstinumui – dėl to, kad viešosios sutarties vykdymas viešųjų paslaugų operatoriui ekonominiu požiūriu nebūtų tvarus, arba dėl gerokai padidėjusių kompetentingos institucijos grynųjų išlaidų;

(16)

be ekonominės analizės, reguliavimo institucija taip pat turėtų įvertinti ir atsižvelgti į grynąją naudą klientams trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu, taip pat poveikį tinklo veikimui ir pajėgumų naudojimui. Reguliavimo institucija turėtų atsižvelgti į infrastruktūros valdytojo pateiktą techninę informaciją apie atitinkamus su infrastruktūra susijusius reikalavimus, numatomą poveikį tinklo veikimui ir optimaliam visų pareiškėjų pajėgumų naudojimui;

(17)

atliekant ekonominę analizę daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama siūlomos naujos paslaugos poveikiui visai viešųjų paslaugų sutarčiai, įskaitant paslaugas, kurioms bus padarytas poveikis, visu sutarties galiojimo laikotarpiu, atsižvelgiant į visų esamų išimtinių teisių, kurios galėjo būti suteiktos, vertę. Joks su žala susijęs iš anksto nustatytas ribinis dydis neturėtų būti taikomas griežtai ar pavieniui, ir tokie ribiniai dydžiai neturėtų būti nustatomi nacionalinės teisės aktuose. Vertinimas turėtų būti grindžiamas objektyvia metodika, kurią reguliavimo institucija priėmė atsižvelgdama į atitinkamos valstybės narės geležinkelių transporto specifiką;

(18)

kai reguliavimo institucija padaro išvadą, kad nauja keleivių vežimo geležinkeliais paslauga galėtų kelti pavojų viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai, savo sprendime ji prireikus turėtų nurodyti galimus naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos pakeitimus, kuriuos atlikus prieiga galėtų būti suteikta. Reguliavimo institucija gali pateikti kompetentingai institucijai rekomendacijas dėl kitų galimų sąlygų, kurias įvykdžius būtų galima suteikti prieigą, visų pirma atsižvelgdama į atliktą naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos grynosios naudos klientams analizę;

(19)

jei prieigos paraiška susijusi su nauja keleivių vežimo geležinkeliais paslauga, kaip apibrėžta Direktyvos 2012/34/ES 3 straipsnio 36 dalyje, o reguliavimo institucijos objektyvi ekonominė analizė rodo, kad nauja keleivių vežimo paslauga turėtų didelį neigiamą poveikį viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai, reguliavimo institucija turėtų nustatyti, kokiomis sąlygomis būtų galima suteikti prieigą pagal Direktyvos 2012/34/ES 11a straipsnį;

(20)

vykdydama visą su ekonominės pusiausvyros įvertinimu susijusią veiklą reguliavimo institucija neturėtų atskleisti iš šalių gautos konfidencialios ar neskelbtinos komercinės informacijos. Visų pirma, ji turėtų pašalinti tokią informaciją iš skelbtino sprendimo. Visiems reguliavimo institucijų sprendimams, įskaitant tuos, kurie susiję su gautos informacijos konfidencialumu, taikoma teisminė kontrolė pagal Direktyvos 2012/34/ES 56 straipsnio 10 dalį;

(21)

kai ekonominės pusiausvyros įvertinimas atliekamas dėl naujos tarptautinės keleivių vežimo paslaugos, nepažeidžiant reguliavimo institucijų nepriklausomumo priimant sprendimus principo, nurodyto Direktyvos 2012/34/ES 55 straipsnio 1 dalyje, atitinkamos reguliavimo institucijos turėtų keistis informacija ir bendradarbiauti, kad tinkamai išspręstų problemą;

(22)

reguliavimo institucijos turėtų keistis geriausia ekonominės pusiausvyros įvertinimo patirtimi, kad ilgainiui pritaikytų savo metodiką ir visose valstybėse narėse būtų parengta nuosekli metodika, kuriai gali būti taikoma Direktyvos 2012/34/ES 57 straipsnio 8 dalis;

(23)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 869/2014 (4) nustatomi naujų tarptautinių keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų pagrindinio tikslo įvertinimo ir ekonominės pusiausvyros įvertinimo kriterijai ir tvarka. Tačiau, atvėrus keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinką, pagrindinio tikslo įvertinimas tapo nebeaktualus, ir visoms naujoms keleivių vežimo geležinkeliais paslaugoms turėtų būti taikomi tie patys kriterijai ir tvarka, neatsižvelgiant į tai, ar tos paslaugos yra vidaus ar tarptautinės. Todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 869/2014 turėtų būti panaikintas;

(24)

kadangi Direktyvos 2012/34/ES 10 straipsnis ir 11 straipsnio 1 dalis taikomi nuo 2019 m. sausio 1 d., tačiau nėra taikomi traukinių paslaugoms, kurios pradedamos teikti iki 2020 m. gruodžio 12 d., Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 869/2014 reikia taikyti ir po 2019 m. sausio 1 d., tačiau tik naujoms keleivių vežimo geležinkeliais paslaugoms, kurias ketinama pradėti teikti iki 2020 m. gruodžio 12 d. Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 869/2014 taikymas turėtų priklausyti nuo to, ar pareiškėjai pateikė pranešimus per tokį terminą, kad leidimų išdavimo ir tvarkaraščių sudarymo procedūra būtų užbaigta per pagrįstą laikotarpį ir kad paslaugos galėtų būti iš tikrųjų pradėtos teikti iki 2020 m. gruodžio 12 d.;

(25)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2012/34/ES 62 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatoma išsami tvarka ir kriterijai, kurių reikia laikytis nustatant, ar nauja keleivių vežimo geležinkeliais paslauga galėtų kelti pavojų viešųjų paslaugų sutarties geležinkelių transporto srityje ekonominei pusiausvyrai.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas tais atvejais, kai valstybė narė nusprendžia apriboti Direktyvos 2012/34/ES 10 straipsnio 2 dalyje nurodytą prieigos teisę naujoms keleivių vežimo geležinkeliais paslaugoms teikti tarp konkrečios išvykimo vietos ir konkrečios paskirties vietos, jei tam pačiam arba alternatyviam maršrutui taikoma viena ar kelios viešųjų paslaugų sutartys, kaip numatyta tos direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   nauja keleivių vežimo geležinkeliais paslauga– pagal tvarkaraštį teikiama reguliarioji keleivių vežimo geležinkeliais paslauga, kuri yra arba visiškai nauja, arba iš esmės pakeista – visų pirma padidinant paslaugos teikimo dažnumą arba sustojimų skaičių – esama keleivių vežimo geležinkeliais paslauga ir kuri nėra teikiama pagal viešųjų paslaugų sutartį;

2)   ekonominės pusiausvyros įvertinimas– Direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnio 1–4 dalyse ir 11a straipsnyje apibūdintas ir 10 straipsnyje išsamiau aprašytas vertinimas, kurį vieno iš Direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnio 2 dalyje nurodytų subjektų prašymu atlieka reguliavimo institucija ir kuriuo siekiama nustatyti, ar siūloma nauja keleivių vežimo geležinkeliais paslauga galėtų kelti pavojų viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai;

3)   viešųjų paslaugų sutartis– viešųjų paslaugų sutartis, apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 2 straipsnio i punkte ir susijusi su geležinkelių transportu;

4)   kompetentinga institucija– kompetentinga institucija, apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 2 straipsnio b punkte;

5)   grynasis finansinis poveikis– naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos poveikis grynajam vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimus pagal viešųjų paslaugų sutartį patiriamų išlaidų ir gaunamų pajamų balansui, apimančiam pagrįstą pelną;

6)   išimtinė teisė– Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 2 straipsnio f punkte apibrėžta teisė.

4 straipsnis

Pranešimas apie numatomą naują keleivių vežimo geležinkeliais paslaugą

1.   Pareiškėjas infrastruktūros valdytojams ir atitinkamoms reguliavimo institucijoms praneša apie ketinimą teikti naują keleivių vežimo geležinkeliais paslaugą, laikydamasis Direktyvos 2012/34/ES 38 straipsnio 4 dalyje nustatyto termino.

2.   Reguliavimo institucijos parengia ir savo interneto svetainėje paskelbia pareiškėjo užpildytiną ir pateiktiną standartinę pranešimo formą, kurioje nurodoma ši informacija:

a)

pareiškėjo pavadinimas, adresas, juridinė forma, registracijos numeris (jei tinka);

b)

už užklausas atsakingo asmens duomenys ryšiams;

c)

pareiškėjo licencijos ir saugos sertifikato duomenys arba tos licencijos ar saugos sertifikato išdavimo procedūros etapas;

d)

išsami informacija apie maršrutą, nurodant išvykimo ir paskirties stočių bei tarpinių sustojimų vietas;

e)

siūlomos naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos numatoma pradžios data;

f)

preliminarus naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos tvarkaraštis, dažnumas ir pajėgumas, įskaitant siūlomus išvykimo laikus, atvykimo laikus ir jungtis, taip pat bet kokius su paslaugos dažnumu ir sustojimais susijusius nukrypimus nuo standartinio tvarkaraščio (abiejų krypčių atžvilgiu);

g)

orientacinė informacija apie geležinkelių riedmenis, kuriuos pareiškėjas ketina naudoti.

3.   Informacija apie numatomą naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos teikimą apima bent jau pirmuosius trejus ir, jei įmanoma, pirmuosius penkerius veiklos metus. Tačiau reguliavimo institucija gali pritarti trumpesniam laikotarpiui.

4.   Reguliavimo institucija savo interneto svetainėje paskelbia pareiškėjo pateiktą standartinę pranešimo formą ir, gavusi užpildytą pranešimo formą, nepagrįstai nedelsdama ir ne vėliau kaip per 10 dienų informuoja:

a)

bet kurią kompetentingą instituciją, sudariusią viešųjų paslaugų sutartį dėl keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos teikimo tuo maršrutu arba alternatyviu maršrutu, kaip apibrėžta Direktyvoje 2012/34/ES;

b)

bet kurią kitą suinteresuotą kompetentingą instituciją, turinčią teisę apriboti prieigą pagal Direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnį;

c)

bet kurią geležinkelio įmonę, teikiančią paslaugas pagal viešųjų paslaugų sutartį naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos maršrutu arba alternatyviu maršrutu.

5.   Visa informacija, kurią pareiškėjas pateikia standartinėje pranešimo formoje, ir visi patvirtinamieji dokumentai reguliavimo institucijoms ir infrastruktūros valdytojams siunčiami elektronine forma. Tačiau tinkamai pagrįstais atvejais reguliavimo institucija gali priimti popierinius dokumentus.

6.   Jei pranešimas yra neišsamus, reguliavimo institucija pareiškėjui praneša, kad neišsamūs prašymai nebus svarstomi, ir suteikia jam galimybę per pagrįstą laikotarpį, kuris neturi būti ilgesnis nei dešimt darbo dienų, papildyti savo prašymą.

5 straipsnis

Ekonominės pusiausvyros įvertinimo terminas

1.   Direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodyti subjektai prašymą atlikti ekonominės pusiausvyros įvertinimą reguliavimo institucijai pateikia per toje nuostatoje nustatytą terminą.

2.   Jeigu tuo metu, kai gaunamas 4 straipsnyje nurodytas pareiškėjo pranešimas, vyksta konkursas dėl viešųjų paslaugų sutarties, kuri taikoma tam pačiam arba alternatyviam maršrutui, o konkurso paraiškų pateikimo kompetentingai institucijai terminas yra pasibaigęs, Direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnio 2 dalyje nurodyti subjektai per 1 dalyje nurodytą terminą gali paprašyti atlikti būsimos viešųjų paslaugų sutarties ekonominės pusiausvyros įvertinimą.

Tai nedaro poveikio šio reglamento taikymui viešųjų paslaugų sutarčiai, kuri vykdoma tuo metu, kai pareiškėjas pateikia pranešimą.

3.   Jei per 1 dalyje nurodytą terminą prašymas atlikti ekonominės pusiausvyros įvertinimą nepateikiamas, reguliavimo institucija nedelsdama informuoja pareiškėją ir infrastruktūros valdytoją. Infrastruktūros valdytojas prieigos prašymą svarsto pagal Direktyvos 2012/34/ES IV skyriaus 3 skirsnį.

6 straipsnis

Viešųjų paslaugų sutartys su išimtinėmis teisėmis

Jeigu kompetentinga institucija pagal Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 3 straipsnį suteikė išimtines teises viešųjų paslaugų sutartį vykdančiai geležinkelio įmonei, dėl tokių teisių nedraudžiama pareiškėjui suteikti prieigą naujai keleivių vežimo geležinkeliais paslaugai teikti, jei dėl tokios prieigos nekils pavojus viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai.

Atlikdama įvertinimą pagal 10 straipsnį reguliavimo institucija deramai atsižvelgia į tokių išimtinių teisių vertę.

7 straipsnis

Su ekonominės pusiausvyros įvertinimu susiję reikalavimai pateikti informaciją

1.   Atlikti ekonominės pusiausvyros įvertinimą prašantis subjektas pateikia šią informaciją:

a)

prašančiojo subjekto pavadinimą, adresą, juridinę formą, registracijos numerį (jei tinka);

b)

už užklausas atsakingo asmens duomenis ryšiams;

c)

paaiškinimą, kodėl nauja keleivių vežimo geležinkeliais paslauga gali kelti pavojų sutarties ekonominei pusiausvyrai;

d)

jeigu prašantysis subjektas yra kompetentinga institucija arba viešųjų paslaugų sutartį vykdanti geležinkelio įmonė – viešųjų paslaugų sutarties kopiją.

2.   Reguliavimo institucija gali paprašyti pateikti visą reikalingą informaciją, kurią, priklausomai nuo atvejo, teikia:

a)

kompetentinga institucija:

1)

atitinkamas eismo, paklausos ir pajamų prognozes, įskaitant prognozių metodiką;

2)

prireikus grynajam finansiniam poveikiui pagal Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 6 straipsnio 1 dalį ir to reglamento priedą apskaičiuoti naudotą metodiką ir duomenis;

b)

viešųjų paslaugų sutartį vykdanti geležinkelio įmonė:

1)

viešųjų paslaugų sutarties kopiją, jei ji nepateikta pagal 1 dalies d punktą;

2)

įmonės verslo planą, susijusį su maršrutu, kuriam taikoma viešųjų paslaugų sutartis, arba alternatyviu maršrutu;

3)

atitinkamas eismo, paklausos ir pajamų prognozes, įskaitant prognozių metodiką;

4)

informaciją apie pajamas ir pelną, kurį įmonė gavo teikdama paslaugas maršrutu, kuriam taikoma viešųjų paslaugų sutartis, arba alternatyviu maršrutu;

5)

informaciją apie paslaugų tvarkaraštį, įskaitant išvykimo laikus, tarpinius sustojimus, atvykimo laikus ir jungtis;

6)

numatomą paslaugų elastingumą (pvz., kainos elastingumą, elastingumą paslaugų kokybės atžvilgiu);

7)

pagal viešųjų paslaugų sutartį teikiamų paslaugų kapitalo sąnaudas ir veiklos išlaidas, taip pat su naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos teikimu susijusius išlaidų ir paklausos svyravimus;

c)

pareiškėjas – informaciją, susijusią su jo ketinimais teikti naują keleivių vežimo geležinkeliais paslaugą, įskaitant:

1)

verslo planą;

2)

keleivių srauto ir pajamų prognozę, įskaitant prognozių metodiką;

3)

kainodaros strategijas;

4)

bilietų pardavimo tvarką;

5)

riedmenų specifikacijas (pvz., apkrovos koeficientą, vietų skaičių, vagono konfigūraciją);

6)

rinkodaros strategiją;

d)

infrastruktūros valdytojas:

1)

informaciją apie atitinkamas linijas arba atkarpas, siekiant užtikrinti, kad nauja keleivių vežimo geležinkeliais paslauga galėtų būti teikiama naudojant šią infrastruktūrą;

2)

informaciją apie siūlomos naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos galimą veiksmingumą ir atsparumą;

3)

poveikio pajėgumų naudojimui vertinimą;

4)

infrastruktūros, susijusios su maršrutais, kuriems taikoma siūloma nauja keleivių vežimo geležinkeliais paslauga, plėtros planus, įskaitant informaciją apie tokių planų įgyvendinimo laiką;

5)

informaciją apie atitinkamus preliminariuosius susitarimus, kurie buvo sudaryti arba dėl kurių vyksta diskusijos, visų pirma su viešųjų paslaugų sutartį vykdančia įmone.

Šios dalies pirmos pastraipos d punkte nustatytos infrastruktūros valdytojo pareigos teikti informaciją nedaro poveikio jo įsipareigojimams pagal paskirstymo tvarką, nurodytą Direktyvos 2012/34/ES IV skyriaus 3 skirsnyje.

3.   Visa informacija reguliavimo institucijai siunčiama elektronine forma. Tačiau tinkamai pagrįstais atvejais reguliavimo institucija gali priimti popierinius dokumentus.

8 straipsnis

Konfidencialumas

1.   Reguliavimo institucija neatskleidžia iš šalių gautos neskelbtinos komercinės informacijos, susijusios su ekonominės pusiausvyros įvertinimu.

2.   Atlikti ekonominės pusiausvyros įvertinimą prašantis subjektas ir pareiškėjas kiekvieną siūlomą neskelbtinos komercinės informacijos neatskleidimo atvejį pagrindžia tuo metu, kai informacija pateikiama reguliavimo institucijai. Tokia informacija gali būti visų pirma techninė arba finansinė informacija, susijusi su įmonės praktine patirtimi, verslo planu, sąnaudų struktūra, rinkodaros ir kainodaros strategijomis, tiekimo šaltiniais ir rinkos dalimis. Prieš pranešdama apie savo sprendimą ir paskelbdama jį pagal 11 straipsnio 5 dalį reguliavimo institucija pašalina iš jo neskelbtiną komercinę informaciją. 4 straipsnio 2 dalyje nurodytoje standartinėje pranešimo formoje pateikiama informacija nelaikoma neskelbtina komercine informacija.

3.   Jei reguliavimo institucija mano, kad 2 dalyje nurodytos neatskleidimo priežastys negali būti laikomos priimtinomis, apie tą sprendimą konfidencialumo prašymą pateikusiai šaliai pranešama ir jis pagrindžiamas raštu ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki 11 straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo.

4.   Reguliavimo institucijos sprendimui dėl konfidencialumo taikoma teisminė kontrolė pagal Direktyvos 2012/34/ES 56 straipsnio 10 dalį. Reguliavimo institucija neatskleidžia ginčytinos informacijos tol, kol nacionalinis teismas nepriima sprendimo dėl konfidencialumo.

9 straipsnis

Ekonominės pusiausvyros įvertinimo tvarka

1.   Reguliavimo institucija gali paprašyti, kad ekonominės pusiausvyros įvertinimą prašantis atlikti subjektas, gavęs prašymą, per vieną mėnesį jai pateiktų visą papildomą informaciją, kuri, jos nuomone, yra reikalinga pagal 7 straipsnio 2 dalį. Prašantysis subjektas tokią informaciją pateikia per reguliavimo institucijos nustatytą pagrįstą terminą. Reguliavimo institucija gali paprašyti pateikti kitos informacijos, jeigu mano, kad gautos papildomos informacijos nepakanka.

2.   Jei likus šešioms savaitėms iki galutinės prašymų skirti pajėgumų pateikimo datos, nustatytos pagal Direktyvos 2012/34/ES VII priedo 3 punktą, prašančiojo subjekto pateikta informacija tebėra neišsami, reguliavimo institucija įvertinimą atlieka remdamasi turima informacija. Tačiau jei reguliavimo institucija mano, kad informacijos nepakanka įvertinimui atlikti, ji prašymą atmeta.

3.   Reguliavimo institucija, gavusi prašymą atlikti ekonominės pusiausvyros įvertinimą, per vieną mėnesį taip pat paprašo kitų 7 straipsnio 2 dalyje nurodytų šalių pagal tą nuostatą pateikti jai įvertinimui atlikti reikalingą informaciją, jei tokią informaciją atitinkama šalis gali pagrįstai pateikti. Jei tokia pateikta informacija yra neišsami, reguliavimo institucija gali paprašyti papildomų paaiškinimų ir nustatyti pagrįstus terminus.

4.   Jei likus šešioms savaitėms iki galutinės prašymų skirti pajėgumų pateikimo datos, nustatytos pagal Direktyvos 2012/34/ES VII priedo 3 punktą, pareiškėjo pateikta informacija tebėra neišsami, reguliavimo institucija įvertinimą atlieka remdamasi turima informacija. Tačiau jei reguliavimo institucija mano, kad pareiškėjo pateiktos informacijos nepakanka įvertinimui atlikti, ji priima sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti prieigą.

5.   Jeigu viešųjų paslaugų sutartį vykdanti įmonė nėra prašantysis subjektas ir jeigu likus šešioms savaitėms iki galutinės prašymų skirti pajėgumų pateikimo datos, nustatytos pagal Direktyvos 2012/34/ES VII priedo 3 punktą, šios įmonės pateikta informacija tebėra neišsami, reguliavimo institucija įvertinimą atlieka remdamasi turima informacija. Tačiau jei reguliavimo institucija mano, kad pateiktos informacijos nepakanka įvertinimui atlikti, ji priima sprendimą, kuriuo prieiga suteikiama.

6.   Reguliavimo institucija sprendimą priima per šešias savaites nuo visos reikiamos informacijos gavimo dienos ir bet kuriuo atveju iki galutinės prašymų skirti pajėgumų pateikimo datos, nustatytos pagal Direktyvos 2012/34/ES VII priedo 3 punktą. Reguliavimo institucija apie savo sprendimą nedelsdama praneša infrastruktūros valdytojui.

7.   Kai pagal 5 straipsnio 2 dalį pateikiamas prašymas atlikti viešųjų paslaugų sutarties, dėl kurios vyksta konkursas, ekonominės pusiausvyros įvertinimą, reguliavimo institucija gali sustabdyti paraiškos teikti naują keleivių vežimo geležinkeliais paslaugą svarstymą ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui nuo pareiškėjo pranešimo apie naują keleivių vežimo geležinkeliais paslaugą gavimo dienos arba iki konkurso pabaigos, priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau.

10 straipsnis

Ekonominės pusiausvyros įvertinimo turinys ir vertinimo kriterijai

1.   Reguliavimo institucija įvertina, ar siūloma nauja keleivių vežimo geležinkeliais paslauga galėtų kelti pavojų viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai. Laikoma, kad pavojus ekonominei pusiausvyrai kiltų tuo atveju, jei nauja keleivių vežimo geležinkeliais paslauga turėtų didelį neigiamą poveikį bent vienam iš šių elementų:

a)

paslaugų, kurias geležinkelio įmonė teikia pagal viešųjų paslaugų sutartį, pelningumui;

b)

kompetentingos institucijos, sudarančios viešųjų paslaugų sutartį, grynosioms išlaidoms.

2.   Atliekant analizę vertinama visa viešųjų paslaugų sutartis, o ne atskiros pagal ją teikiamos paslaugos, ir atsižvelgiama į visą jos galiojimo laikotarpį. Iš anksto nustatyti ribiniai dydžiai arba konkretūs kriterijai gali būti taikomi, bet ne griežtai arba atskirai nuo kitų kriterijų.

3.   Reguliavimo institucija įvertina naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos grynąjį finansinį poveikį viešųjų paslaugų sutarčiai. Pagal viešųjų paslaugų sutartį teikiant paslaugas patirtų išlaidų ir gautų pajamų, rinkoje pradėjus teikti naują keleivių vežimo geležinkeliais paslaugą, analizė apima šiuos elementus:

a)

viešųjų paslaugų sutartį vykdančios geležinkelio įmonės patirtų išlaidų ir gautų pajamų pokyčius (įskaitant, pririekus, išlaidų sumažėjimą dėl to, kad nereikia pakeisti riedmenų, kurių naudojimo laikas baigiasi, ar darbuotojų, kurių darbo sutartis baigiasi);

b)

finansinį siūlomos naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos poveikį tinkle, kuriam taikoma viešųjų paslaugų sutartis (pavyzdžiui, pritraukiama keleivių, kurie gali būti suinteresuoti jungtimi su regionine paslauga pagal viešųjų paslaugų sutartį);

c)

viešųjų paslaugų sutartį vykdančios geležinkelio įmonės galimą konkurencinį atsaką;

d)

poveikį atitinkamoms geležinkelio įmonių arba kompetentingų institucijų investicijoms, pavyzdžiui, į riedmenis;

e)

esamų išimtinių teisių vertę.

4.   Reguliavimo institucija įvertina poveikio svarbą atsižvelgdama, visų pirma, į sutartimi įformintus kompetentingos institucijos ir viešąsias paslaugas teikiančios geležinkelio įmonės susitarimus, kuriuose prireikus nurodomas kompensacijos dydis, nustatytas pagal Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 priedą arba pasiūlytas konkurso laimėtojo, ir rizikos (pavyzdžiui, su eismu ir pajamomis susijusios rizikos) pasidalijimo mechanizmai.

5.   Reguliavimo institucija taip pat įvertina:

a)

grynąją naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos naudą klientams trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu;

b)

naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos poveikį geležinkelio paslaugų veiksmingumui ir kokybei;

c)

naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos poveikį geležinkelio paslaugų tvarkaraščio planavimui.

6.   Jeigu reguliavimo institucija nagrinėja daugiau nei vieną prieigos paraišką, ji dėl gautų paraiškų gali priimti skirtingus sprendimus, remdamasi jų atitinkamo poveikio ekonominei viešųjų paslaugų sutarties pusiausvyrai, konkurencinio poveikio, grynosios naudos klientams ir poveikio tinklui, taip pat jų bendro poveikio viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai analize.

7.   Pagal šį straipsnį atliekamas vertinimas nedaro poveikio reguliavimo institucijos pareigai teikti nacionalinėms valdžios institucijoms pranešimus valstybės pagalbos klausimais pagal Direktyvos 2012/34/ES 56 straipsnio 12 dalies antrą pastraipą.

11 straipsnis

Ekonominės pusiausvyros įvertinimo rezultatas

1.   Pagal 9 ir 10 straipsnius atlikusi ekonominės pusiausvyros įvertinimą reguliavimo institucija priima Direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnio 2 dalyje numatytą sprendimą, kuriuo remiantis suteikiama teisė naudotis geležinkelių infrastruktūra, ta teisė iš dalies keičiama, suteikiama tik laikantis sąlygų arba ją suteikti atsisakoma.

2.   Jei nauja keleivių vežimo geležinkeliais paslauga galėtų kelti pavojų viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai, reguliavimo institucija:

a)

atitinkamais atvejais nurodo galimus tos naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos pakeitimus, pavyzdžiui, dažnumo, linijų, tarpinių sustojimų ar tvarkaraščio pakeitimus, kuriais būtų užtikrinta, kad būtų įvykdytos Direktyvos 2012/34/ES 10 straipsnio 2 dalyje numatytos prieigos teisės suteikimo sąlygos, ir (arba)

b)

atsižvelgusi į šio reglamento 10 straipsnio 5 dalies a punkte nurodytą grynąją naudą klientams prireikus gali pateikti kompetentingoms institucijoms rekomendacijų dėl kitų su nauja keleivių vežimo paslauga nesusijusių pakeitimų, kurie užtikrintų, kad būtų įvykdytos prieigos teisės suteikimo sąlygos.

3.   Jei prieigos prašymas yra susijęs su naujos paslaugos, apibrėžtos Direktyvos 2012/34/ES 3 straipsnio 36 dalyje, teikimu, atlikusi šiame reglamente nustatytą procedūrą ir analizę reguliavimo institucija imasi veiksmų pagal Direktyvos 2012/34/ES 11a straipsnį.

4.   5 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje aprašytomis aplinkybėmis, jei atlikus esamos viešųjų paslaugų sutarties ekonominės pusiausvyros įvertinimą nustatoma, kad prieiga gali būti suteikta, ta prieiga turi būti ribotos trukmės, kol bus gauti pagal 5 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą ir 9 straipsnio 7 dalį atliktino ekonominės pusiausvyros įvertinimo rezultatai.

5.   Reguliavimo institucija nekonfidencialią savo sprendimo versiją pateikia Direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnio 3 dalyje nurodytiems subjektams ir paskelbia ją savo interneto svetainėje.

12 straipsnis

Reguliavimo institucijų, kurių kompetencijai priklauso nauja tarptautinė keleivių vežimo paslauga, bendradarbiavimas

1.   Gavusi pareiškėjo pranešimą apie ketinimą pradėti teikti naują tarptautinę keleivių vežimo paslaugą, reguliavimo institucija informuoja kitas reguliavimo įstaigas, kurių kompetencijai priklauso siūlomos naujos paslaugos maršrutas. Atitinkamos reguliavimo institucijos patikrina gautą informaciją ir praneša viena kitai apie bet kokius neatitikimus.

2.   Gavusi iš Direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnio 2 dalyje nurodytų subjektų prašymą atlikti ekonominės pusiausvyros įvertinimą, reguliavimo institucija apie tai praneša kitoms kompetentingoms reguliavimo institucijoms.

3.   Reguliavimo institucijos viena kitai teikia savo atitinkamų ekonominės pusiausvyros įvertinimų rezultatus, kad kitos reguliavimo institucijos turėtų galimybę pateikti pastabų dėl tų įvertinimų rezultatų prieš juos galutinai įforminant. Laikydamosi Direktyvos 2012/34/ES 57 straipsnio, jos bendradarbiauja, kad rastų problemos sprendimą.

4.   Keisdamosi informacija apie įvertinimus, reguliavimo institucijos užtikrina iš šalių, su kuriomis susiję įvertinimai, gautos neskelbtinos komercinės informacijos konfidencialumą. Jos gali naudoti informaciją tik atitinkamam atvejui nagrinėti.

13 straipsnis

Mokesčiai

Valstybė narė arba reguliavimo institucija gali nuspręsti, kad mokestį už ekonominės pusiausvyros įvertinimą sumokėtų įvertinimą atlikti prašantis subjektas.

14 straipsnis

Metodika

1.   Reguliavimo institucijos taikoma vertinimo metodika turi būti aiški, skaidri bei nediskriminacinė ir turi būti skelbiama jos interneto svetainėje.

2.   Reguliavimo institucijos Direktyvos 2012/34/ES 57 straipsnio 1 dalimi sukurtame tinkle keičiasi patirtimi ir geriausiais savo atitinkamos metodikos taikymo pavyzdžiais.

15 straipsnis

Panaikinimas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 869/2014 panaikinamas nuo 2020 m. gruodžio 12 d. Jis taikomas po 2019 m. sausio 1 d. gautiems pareiškėjų pranešimams tik tuo atveju, jei jie pateikti pakankamai anksti, kad naujas keleivių vežimo geležinkeliais paslaugas būtų galima pradėti teikti iki 2020 m. gruodžio 12 d.

16 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d., kad būtų pasiruošta 2020 m. gruodžio 12 d. įsigaliosiančiam tarnybiniam traukinių tvarkaraščiui.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 32.

(2)  2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2370, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/34/ES, kiek tai susiję su keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimu ir geležinkelių infrastruktūros valdymu (OL L 352, 2016 12 23, p. 1).

(3)  2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 (OL L 315, 2007 12 3, p. 1).

(4)  2014 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 869/2014 dėl naujų keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų (OL L 239, 2014 8 12, p. 1).


21.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 294/15


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1796

2018 m. lapkričio 20 d.

kuriuo dėl veikliųjų medžiagų amidosulfurono, bifenokso, chlorpirifoso, metilchlorpirifoso, klofentenzino, dikambos, difenokonazolo, diflubenzurono, diflufenikano, dimoksistrobino, fenoksapropo-P, fenpropidino, lenacilo, mankozebo, mekopropo-P, metiramo, nikosulfurono, oksamilo, pikloramo, piraklostrobino, piriproksifeno ir tritosulfurono patvirtinimo laikotarpių pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 17 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (2) priedo A dalyje išvardytos veikliosios medžiagos laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009;

(2)

veikliųjų medžiagų chlorpirifoso, metilchlorpirifoso, dimoksistrobino, mankozebo, mekopropo-P, metiramo, oksamilo ir piraklostrobino patvirtinimo laikotarpiai paskutinį kartą buvo pratęsti Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/84 (3). Šių medžiagų patvirtinimo galiojimas baigiasi 2019 m. sausio 31 d.;

(3)

veikliosios medžiagos tritosulfurono patvirtinimo galiojimas baigiasi 2018 m. lapkričio 30 d.;

(4)

veikliųjų medžiagų amidosulfurono, bifenokso, klofentenzino, dikambos, difenokonazolo, diflubenzurono, diflufenikano, fenoksapropo-P, fenpropidino, lenacilo, nikosulfurono, pikloramo ir piriproksifeno patvirtinimo galiojimas baigiasi 2018 m. gruodžio 31 d.;

(5)

paraiškos dėl šių medžiagų patvirtinimo galiojimo pratęsimo buvo pateiktos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 844/2012 (4);

(6)

atsižvelgiant į tai, kad šias medžiagas įvertinti pavėluota dėl nuo pareiškėjų nepriklausančių priežasčių, šių veikliųjų medžiagų patvirtinimas veikiausiai baigs galioti prieš priimant sprendimą dėl jo pratęsimo. Todėl reikia pratęsti jų patvirtinimo galiojimo laikotarpius;

(7)

atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 17 straipsnio pirmos pastraipos tikslą, tais atvejais, kai Komisija priims reglamentą, kuriame bus nustatyta, kad šio reglamento priede nurodytų veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimas nepratęsiamas, nes neatitinka patvirtinimo kriterijų, Komisija nustatys galiojimo pabaigos datą – ji bus arba ta pati, kaip ir prieš priimant šį reglamentą, arba data, kurią įsigalioja reglamentas dėl veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimo nepratęsimo, priklausomai nuo to, kuri iš šių datų bus vėlesnė. Tais atvejais, kai Komisija priims reglamentą, kuriuo pratęsiamas šio reglamento priede nurodytos veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimas, Komisija stengsis nustatyti, kai tinkama konkrečiomis aplinkybėmis, kuo ankstesnę taikymo datą;

(8)

atsižvelgiant į tai, kad veikliosios medžiagos tritosulfurono patvirtinimo galiojimas baigiasi 2018 m. lapkričio 30 d., šis reglamentas turėtų įsigalioti kuo greičiau;

(9)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).

(3)  2018 m. sausio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/84, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų chlorpirifoso, metilchlorpirifoso, klotianidino, vario junginių, dimoksistrobino, mankozebo, mekopropo-P, metiramo, oksamilo, petoksamido, propikonazolo, propinebo, propizamido, piraklostrobino ir zoksamido patvirtinimo laikotarpių pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 16, 2018 1 20, p. 8).

(4)  2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 844/2012, kuriuo nustatomos veikliųjų medžiagų patvirtinimo pratęsimo procedūros įgyvendinimo nuostatos, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 252, 2012 9 19, p. 26).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalis iš dalies keičiama taip:

1)

šeštoje skiltyje mekopropo-P (57 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. sausio 31 d.“;

2)

šeštoje skiltyje piraklostrobino (81 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. sausio 31 d.“;

3)

šeštoje skiltyje chlorpirifoso (111 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. sausio 31 d.“;

4)

šeštoje skiltyje metilchlorpirifoso (112 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. sausio 31 d.“;

5)

šeštoje skiltyje mankozebo (114 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. sausio 31 d.“;

6)

šeštoje skiltyje metiramo (115 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. sausio 31 d.“;

7)

šeštoje skiltyje oksamilo (116 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. sausio 31 d.“;

8)

šeštoje skiltyje dimoksistrobino (128 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. sausio 31 d.“;

9)

šeštoje skiltyje amidosulfurono (169 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. gruodžio 31 d.“;

10)

šeštoje skiltyje nikosulfurono (170 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. gruodžio 31 d.“;

11)

šeštoje skiltyje klofentezino (171 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. gruodžio 31 d.“;

12)

šeštoje skiltyje dikambos (172 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. gruodžio 31 d.“;

13)

šeštoje skiltyje difenokonazolo (173 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. gruodžio 31 d.“;

14)

šeštoje skiltyje diflubenzurono (174 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. gruodžio 31 d.“;

15)

šeštoje skiltyje lenacilo (176 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. gruodžio 31 d.“;

16)

šeštoje skiltyje pikloramo (178 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. gruodžio 31 d.“;

17)

šeštoje skiltyje piriproksifeno (179 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. gruodžio 31 d.“;

18)

šeštoje skiltyje bifenokso (180 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. gruodžio 31 d.“;

19)

šeštoje skiltyje diflufenikano (181 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. gruodžio 31 d.“;

20)

šeštoje skiltyje fenoksapropo-P (182 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. gruodžio 31 d.“;

21)

Šeštoje skiltyje fenpropidino (183 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. gruodžio 31 d.“;

22)

šeštoje skiltyje tritosulfurono (186 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. lapkričio 30 d.“


SPRENDIMAI

21.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 294/18


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/1797

2018 m. lapkričio 19 d.

kuriuo iš dalies pakeičiamas ir atnaujinamas Sprendimas (BUSP) 2018/340, kuriuo sudaromas projektų, kurie turės būti parengti pagal PESCO sistemą, sąrašas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 46 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į 2017 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2017/2315, kuriuo nustatomas nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas (PESCO) ir nustatomas dalyvaujančių valstybių narių sąrašas (1),

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2017 m. gruodžio 11 d. Taryba priėmė sprendimą (BUSP) 2017/2315;

(2)

Sprendimo (BUSP) 2017/2315 4 straipsnio 2 dalies e punkte nustatyta, kad Taryba turi sudaryti projektų, kurie turės būti parengti pagal nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą (PESCO), sąrašą, kuriuose atsispindėtų parama pajėgumų plėtojimui ir didelės paramos teikimas atsižvelgiant į priemones ir pajėgumus bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) operacijoms ir misijoms;

(3)

2018 m. kovo 6 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2018/340, kuriuo sudaromas projektų, kurie turės būti parengti pagal PESCO sistemą, sąrašas (2);

(4)

2018 m. kovo 6 d. Taryba priėmė Rekomendaciją dėl PESCO įgyvendinimo veiksmų gairių (3) (toliau – Rekomendacija);

(5)

Rekomendacijos 9 punkte buvo nurodyta, kad ne vėliau kaip 2018 m. lapkričio mėn. Taryba turėtų PESCO projektų sąrašą atnaujinti, kad būtų įtrauktas kitas projektų rinkinys pagal procedūrą, nustatytą Sprendimo (BUSP) 2017/2315 5 straipsnyje, kuriame visų pirma nustatyta, kad remdamasis PESCO sekretoriato pateiktais įvertinimais, atliktais po to, kai Europos Sąjungos karinis komitetas (ESKK) pateikia karines rekomendacijas, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) gali pateikti rekomendaciją, kad Taryba galėtų priimti sprendimą dėl PESCO projektų nustatymo ir vertinimo;

(6)

2018 m. birželio 25 d. Taryba priėmė sprendimą (BUSP) 2018/909, kuriuo nustatomas bendras PESCO projektų valdymo taisyklių rinkinys (4).

(7)

2018 m. spalio 11 d. vyriausiasis įgaliotinis pateikė rekomendaciją Tarybai dėl pagal PESCO sistemą pateiktų projektų pasiūlymų nustatymo ir vertinimo;

(8)

2018 m. lapkričio 13 d. Politinis ir saugumo komitetas pritarė rekomendacijoms, išdėstytoms ESKK karinėse rekomendacijose dėl vyriausiojo įgaliotinio rekomendacijos dėl pagal PESCO sistemą pateiktų projektų pasiūlymų nustatymo ir vertinimo;

(9)

todėl Taryba turėtų atnaujinti ir iš dalies pakeisti Sprendimą (BUSP) 2018/340,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas (BUSP) 2018/340 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnyje pateiktas sąrašas papildomas šiais projektais:

„18.

Sraigtasparnių mokymai aukštos temperatūros ir didelio aukščio sąlygomis (H3 mokymai)

19.

Bendroji ES žvalgybos mokykla

20.

ES bandymų ir vertinimo centrai

21.

Integruota be operatoriaus veikianti antžeminė sistema (UGS)

22.

ES užhorizontinės (BLOS) sausumos mūšio lauko raketinės sistemos

23.

Dislokuojamų modulinių povandeninių intervencinių pajėgumų rinkinys (DIVEPACK)

24.

Europos vidutinio skrydžio aukščio ir didelio nuotolio nuotoliniu būdu valdomų orlaivių sistema – Europos MALE RPAS (Eurodrone)

25.

Europos atakos sraigtasparniai TIGER Mark III

26.

Kovos su bepilotėmis orlaivių sistemomis priemonės (C-UAS)

27.

Europos aukštųjų atmosferos sluoksnių dirižablių platforma (EHAAP). Nuolatiniai žvalgybos, stebėjimo ir išžvalgymo (ISR) pajėgumai

28.

Viena dislokuojamų specialiųjų operacijų pajėgų (SOF) taktinio vadovavimo ir kontrolės (C2) vadavietė (CP) mažos apimties jungtinėms operacijoms (SJO) – (SOCC) skirta SJO

29.

Elektroninių kariavimo pajėgumų ir sąveikumo programa būsimam bendradarbiavimui bendros žvalgybos, stebėjimo ir išžvalgymo (JISR) srityje

30.

Cheminis, biologinis, radiacinis ir branduolinis (CBRN) stebėjimas kaip paslauga (CBRN SaaS)

31.

Bendras bazavimasis

32.

Geometeorologinis ir okeanografinis (GeoMETOC) paramos koordinavimo elementas (GMSCE)

33.

ES radionavigacinis sprendimas (EURAS)

34.

Europos karinis stebėjimo tinklas informuotumui apie padėtį kosmose (EU-SSA-N)“.

2.

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Kiekvieno atskiro projekto narių sąrašas pateikiamas I priede.“

3.

Įterpiamas šis straipsnis:

„2a straipsnis

Informavimo tikslais suvestinis atnaujintas kiekvieno atskiro projekto narių sąrašas pateikiamas II priede.“

4.

Priedas yra iš dalies pakeičiamas taip:

„a)

jis įvardinamas kaip „I priedas“;

b)

šio sprendimo I priedo įrašai pridedami prie lentelės.“

5.

Šio sprendimo II priede esantis tekstas yra pridedamas kaip II priedas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  OL L 331, 2017 12 14, p. 57.

(2)  OL L 65, 2018 3 8, p. 24.

(3)  OL C 88, 2018 3 8, p. 1.

(4)  OL L 161, 2018 6 26, p. 37.


I PRIEDAS

Projektas

Projekto nariai

„18.

Sraigtasparnių mokymai aukštos temperatūros ir didelio aukščio sąlygomis (H3 mokymai)

Graikija, Italija, Rumunija

19.

Bendroji ES žvalgybos mokykla

Graikija, Kipras

20.

ES bandymų ir vertinimo centrai

Prancūzija, Švedija, Ispanija, Slovakija

21.

Integruota be operatoriaus veikianti antžeminė sistema (UGS)

Estija, Belgija, Čekija, Ispanija, Prancūzija, Latvija, Vengrija, Nyderlandai, Lenkija, Suomija

22.

ES užhorizontinės (BLOS) sausumos mūšio lauko raketinės sistemos

Prancūzija, Belgija, Kipras

23.

Dislokuojamų modulinių povandeninių intervencinių pajėgumų rinkinys (DIVEPACK)

Bulgarija, Graikija, Prancūzija

24.

Europos vidutinio skrydžio aukščio ir didelio nuotolio nuotoliniu būdu valdomų orlaivių sistema – Europos MALE RPAS (Eurodrone)

Vokietija, Čekija, Ispanija, Prancūzija, Italija

25.

Europos atakos sraigtasparniai TIGER Mark III

Prancūzija, Vokietija, Ispanija

26.

Kovos su bepilotėmis orlaivių sistemomis priemonės (C-UAS)

Italija, Čekija

27.

Europos aukštųjų atmosferos sluoksnių dirižablių platforma (EHAAP). Nuolatiniai žvalgybos, stebėjimo ir išžvalgymo (ISR) pajėgumai

Italija, Prancūzija

28.

Viena dislokuojamų specialiųjų operacijų pajėgų (SOF) taktinio vadovavimo ir kontrolės (C2) vadavietė (CP) mažos apimties jungtinėms operacijoms (SJO) – (SOCC) skirta SJO

Graikija, Kipras

29.

Elektroninių kariavimo pajėgumų ir sąveikumo programa būsimam bendradarbiavimui bendros žvalgybos, stebėjimo ir išžvalgymo (JISR) srityje

Čekija, Vokietija

30.

Cheminis, biologinis, radiacinis ir branduolinis (CBRN) stebėjimas kaip paslauga (CBRN SaaS)

Austrija, Prancūzija, Kroatija, Vengrija, Slovėnija

31.

Bendras bazavimasis

Prancūzija, Belgija, Čekija, Vokietija, Ispanija, Nyderlandai

32.

Geometeorologinis ir okeanografinis „GeoMETOC“ paramos koordinavimo elementas (GMSCE)

Vokietija, Graikija, Prancūzija, Rumunija

33.

ES radionavigacinis sprendimas (EURAS)

Prancūzija, Belgija, Vokietija, Ispanija, Italija

34.

Europos karinis stebėjimo tinklas informuotumui apie padėtį kosmose (EU-SSA-N)

Italija, Prancūzija“


II PRIEDAS

II PRIEDAS

SUVESTINIS ATNAUJINTAS KIEKVIENO ATSKIRO PROJEKTO NARIŲ SĄRAŠAS

Projektas

Projekto nariai

1.

Europos medicininės paramos vadavietė

Vokietija, Čekija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Rumunija, Slovakija, Švedija

2.

Europos apsaugotas programine įranga valdomas radijo ryšys (ESSOR)

Prancūzija, Belgija, Vokietija, Ispanija, Italija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Suomija

3.

Logistikos centrų tinklas Europoje ir parama operacijoms

Vokietija, Belgija, Bulgarija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Kroatija, Italija, Kipras, Vengrija, Nyderlandai, Lenkija, Slovėnija, Slovakija

4.

Karinis mobilumas

Nyderlandai, Belgija, Bulgarija, Čekija, Vokietija, Estija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Kroatija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Vengrija, Austrija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Suomija, Švedija

5.

Europos Sąjungos mokymo misijų kompetencijos centras (ES TMCC)

Vokietija, Belgija, Čekija, Airija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Austrija, Rumunija, Švedija

6.

Europos kariuomenėms skirtas Europos mokymo atestavimo centras

Italija, Graikija

7.

Energijos tiekimo funkcija (EOF)

Prancūzija, Belgija, Ispanija, Italija

8.

Dislokuojami kariniai pagalbos nelaimės atveju pajėgumai

Italija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Austrija

9.

Jūrų (pusiau) autonominės apsaugos nuo minų sistemos (MAS MCM)

Belgija, Graikija, Latvija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija

10.

Uostų ir jūrų stebėjimas ir apsauga (HARMSPRO)

Italija, Graikija, Lenkija, Portugalija

11.

Jūrų stebėjimo modernizavimas

Graikija, Bulgarija, Airija, Ispanija, Kroatija, Italija, Kipras

12.

Dalijimosi informacija apie reagavimą į kibernetines grėsmes ir incidentus platforma

Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Vengrija, Austrija, Portugalija

13.

Greitojo reagavimo į kibernetinius incidentus komandos ir savitarpio pagalba kibernetinio saugumo srityje

Lietuva, Estija, Ispanija, Prancūzija, Kroatija, Nyderlandai, Lenkija, Rumunija, Suomija

14.

Strateginio vadovavimo ir kontrolės (C2) sistema, skirta BSGP misijoms ir operacijoms

Ispanija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Portugalija

15.

Šarvuotos pėstininkų kovos mašinos / Amfibinės puolamosios mašinos / Lengvieji šarvuočiai

Italija, Graikija, Slovakija

16.

Netiesioginė artilerijos parama („EuroArtillery“)

Slovakija, Italija

17.

EUFOR reagavimo į krizes operacijų centras (EUFOR CROC)

Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Kipras

18.

Sraigtasparnių mokymai aukštos temperatūros ir didelio aukščio sąlygomis (H3 mokymai)

Graikija, Italija, Rumunija

19.

Bendroji ES žvalgybos mokykla

Graikija, Kipras

20.

ES bandymų ir vertinimo centrai

Prancūzija, Švedija, Ispanija, Slovakija

21.

Integruota be operatoriaus veikianti antžeminė sistema (UGS)

Estija, Belgija, Čekija, Ispanija, Prancūzija, Latvija, Vengrija, Nyderlandai, Lenkija, Suomija

22.

ES užhorizontinės (BLOS) sausumos mūšio lauko raketinės sistemos

Prancūzija, Belgija, Kipras

23.

Dislokuojamų modulinių povandeninių intervencinių pajėgumų rinkinys (DIVEPACK)

Bulgarija, Graikija, Prancūzija

24.

Europos vidutinio skrydžio aukščio ir didelio nuotolio nuotoliniu būdu valdomų orlaivių sistema – Europos MALE RPAS (Eurodrone)

Vokietija, Čekija, Ispanija, Prancūzija, Italija

25.

Europos atakos sraigtasparniai TIGER Mark III

Prancūzija, Vokietija, Ispanija

26.

Kovos su bepilotėmis orlaivių sistemomis priemonės (C-UAS)

Italija, Čekija

27.

Europos aukštųjų atmosferos sluoksnių dirižablių platforma (EHAAP). Nuolatiniai žvalgybos, stebėjimo ir išžvalgymo (ISR) pajėgumai

Italija, Prancūzija

28.

Viena dislokuojamų specialiųjų operacijų pajėgų (SOF) taktinio vadovavimo ir kontrolės (C2) vadavietė (CP) mažos apimties jungtinėms operacijoms (SJO) – (SOCC) skirta SJO

Graikija, Kipras

29.

Elektroninių kariavimo pajėgumų ir sąveikumo programa būsimam bendradarbiavimui bendros žvalgybos, stebėjimo ir išžvalgymo (JISR) srityje

Čekija, Vokietija

30.

Cheminis, biologinis, radiacinis ir branduolinis (CBRN) stebėjimas kaip paslauga (CBRN SaaS)

Austrija, Prancūzija, Kroatija, Vengrija, Slovėnija

31.

Bendras bazavimasis

Prancūzija, Belgija, Čekija, Vokietija, Ispanija, Nyderlandai

32.

Geometeorologinis ir okeanografinis „GeoMETOC“ paramos koordinavimo elementas (GMSCE)

Vokietija, Graikija, Prancūzija, Rumunija

33.

ES radionavigacinis sprendimas (EURAS)

Prancūzija, Belgija, Vokietija, Ispanija, Italija

34.

Europos karinis stebėjimo tinklas informuotumui apie padėtį kosmose (EU-SSA-N)

Italija, Prancūzija


DARBO TVARKOS TAISYKLĖS IR PROCEDŪROS REGLAMENTAI

21.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 294/23


BENDROJO TEISMO PROCEDŪROS REGLAMENTO PRAKTINIŲ VYKDYMO NUOSTATŲ DALINIAI PAKEITIMAI

BENDRASIS TEISMAS,

vadovaudamasis savo Procedūros reglamento 224 straipsniu;

atsižvelgdamas į Bendrojo Teismo procedūros reglamento praktines vykdymo nuostatas;

atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 11 d. priimtus Bendrojo Teismo procedūros reglamento pakeitimus (1) ir į tą pačią dieną priimtą Bendrojo Teismo sprendimą dėl procesinių dokumentų pateikimo ir įteikimo per taikomąją programą e-Curia (2);

atsižvelgdamas į tai, kad pagal šiuos dokumentus nuo 2018 m. gruodžio 1 d. taikomoji programa e-Curia taps išimtiniu būdu keistis dokumentais tarp šalims atstovaujančių asmenų ir Bendrojo Teismo kanceliarijos;

atsižvelgdamas į tai, kad reikia atitinkamai iš dalies pakeisti kai kuriuos Praktinių vykdymo nuostatų punktus;

atsižvelgdamas į tai, kad šalių ir teismo labui taip pat pageidautina pateikti patikslinimus dėl terminų skaičiavimo, taikymo sustabdymo ar kitų laikinųjų apsaugos priemonių prašymų pateikimo, techninių priemonių naudojimo teismo posėdyje ir šaliai atstovaujančio asmens statuso neturinčių asmenų pasisakymų tvarkos;

atsižvelgdamas į tai, kad priėmus 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2016/1192 dėl jurisdikcijos perdavimo Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai spręsti Europos Sąjungos ir jos tarnautojų ginčus (3) reikia panaikinti visas nuorodas į Bendrajam Teismui teikiamus apeliacinius skundus dėl Europos Sąjungos tarnautojų teismo sprendimų;

atsižvelgdamas į tai, kad dėl pakeitimų, padarytų dabar galiojančiose Praktinėse vykdymo nuostatose, siekiant, kad tekstas taptų suprantamesnis, reikia pateikti naują punktų numeraciją ir atnaujinti kryžmines nuorodas;

PRIIMA ŠIUOS BENDROJO TEISMO PROCEDŪROS REGLAMENTO PRAKTINIŲ VYKDYMO NUOSTATŲ DALINIUS PAKEITIMUS:

1 straipsnis

Bendrojo Teismo procedūros reglamento praktinės vykdymo nuostatos (4) iš dalies keičiamos taip:

1.

Dešimtos konstatuojamosios dalies pabaigoje po žodžių „pagal Procedūros reglamento 105 straipsnio 11 dalį priimtame sprendime“ įterpiama tokia išnaša:

„2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas (ES) 2016/2387 dėl pagal Procedūros reglamento 105 straipsnio 1 arba 2 dalį pateiktų informacijos ar įrodymų apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 355, 2016 12 24, p. 18) (toliau – 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas).“

2.

Po dešimtos konstatuojamosios kaip vienuolikta konstatuojamoji dalis įterpiamas toks tekstas:

„atsižvelgdamas į tai, kad taisyklės dėl procesinių dokumentų pateikimo ir įteikimo per taikomąją programą e-Curia įtvirtintos sprendime, kurį Bendrasis Teismas priėmė remdamasis Procedūros reglamento 56a straipsnio 2 dalimi;“.

3.

Vienuoliktoje konstatuojamojoje dalyje įterpiama tokia išnaša:

„2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas dėl procesinių dokumentų pateikimo ir įteikimo per taikomąją programą e-Curia (OL L 240, 2018 9 25, p. 72) (toliau – 2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas).“

4.

Paskutinėje konstatuojamojoje dalyje, prasidedančioje žodžiais „pasikonsultavęs su“, po žodžių junginio „Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui“ įterpiamas žodžių junginys „dabar – Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)“.

5.

7 punkte žodžių junginys „Kai Teismo kanceliarija lankytojų nepriima, procesiniai dokumentai bet kuriuo dienos ar nakties metu gali būti“ pakeičiamas tekstu „Kai Teismo kanceliarija lankytojų nepriima, Procedūros reglamento 72 straipsnio 4 dalyje nurodytas priedas ir 147 straipsnio 6 dalyje nurodytas procesinis dokumentas bet kuriuo dienos ar nakties metu gali būti“.

6.

9 punkte nuoroda „Bendrojo Teismo pagal Procedūros reglamento 105 straipsnio 11 dalį priimtame sprendime“ pakeičiama nuoroda „2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo sprendime“.

7.

13 punkte:

a)

žodžių junginys „padaromas kiekviename šalių pateiktame procesinio dokumento originale arba versijoje, laikomoje šio dokumento originalu2, ir kiekvienoje joms įteikiamoje kopijoje“ pakeičiamas žodžių junginiu „padaromas prie bylos medžiagos pridėtame procesiniame dokumente ir kiekvienoje šalims įteikiamoje kopijoje“;

b)

išnaša išbraukiama.

8.

14–270 punktai ir su jais susijusios antraštinės dalys keičiamos šiuo tekstu:

„14.

Šių nuostatų 13 punkte nurodyta pateikimo data pagal aplinkybes laikoma 2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimo 5 straipsnyje nurodyta data, procesinio dokumento gavimo Teismo kanceliarijoje data, šių nuostatų 7 punkte nurodyta data arba 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo sprendimo 3 straipsnio antroje įtraukoje nurodyta data. Statuto 54 straipsnio pirmoje pastraipoje numatytais atvejais šių nuostatų 13 punkte nurodyta pateikimo data laikoma diena, kai procesinis dokumentas per e-Curia pateikiamas Teisingumo Teismo kanceliarijai, o jeigu dokumentas pateikiamas pagal Procedūros reglamento 147 straipsnio 6 dalį, – dokumento pateikimo Teisingumo Teismo kancleriui data.

15.

Laikantis Procedūros reglamento 125c straipsnio, dokumentai, pateikti vykstant Procedūros reglamento 125a–125d straipsniuose numatytai draugiško ginčo sprendimo procedūrai, registruojami specialiame registre, kuriam netaikoma minėto reglamento 36 ir 37 straipsniuose numatyta tvarka.

D.   Bylos numeris

16.

Registruojant ieškinį registre, bylai suteikiamas eilės numeris, prieš jį rašoma raidė „T-“, o toliau nurodomi metai.

17.

Su nagrinėjamomis bylomis susijusiems laikinųjų apsaugos priemonių prašymams, prašymams išspręsti tam tikrą klausimą, dėl kurio nepriimtas sprendimas, prašymams atnaujinti bylą, protestams dėl už akių priimto sprendimo, trečiojo asmens skundams, prašymams dėl bylinėjimosi išlaidų nustatymo ir nemokamos teisinės pagalbos prašymams suteikiamas pagrindinės bylos eilės numeris, po jo pateikiama nuoroda į specialią procedūrą.

18.

Nemokamos teisinės pagalbos prašymui, kuris paduotas ketinant pareikšti ieškinį, suteikiamas eilės numeris, prieš jį rašoma raidė „T-“, o toliau nurodomi metai ir pateikiama speciali nuoroda.

19.

Ieškiniui, prieš kurį pareiškiant buvo pateiktas su juo susijęs nemokamos teisinės pagalbos prašymas, suteikiamas tas pats bylos numeris kaip ir šiam prašymui.

20.

Teisingumo Teismo po sprendimo panaikinimo ar peržiūros grąžintai bylai suteikiamas toks pats numeris, koks buvo suteiktas Bendrajame Teisme, ir po jo pateikiama speciali nuoroda.

21.

Bylos eilės numeris kartu su šalių pavardėmis ar pavadinimais nurodomas procesiniuose dokumentuose, su byla susijusioje korespondencijoje ir, nepažeidžiant Procedūros reglamento 66 straipsnio, Bendrojo Teismo leidiniuose ir dokumentuose, skelbiamuose Europos Sąjungos Teisingumo Teismo interneto svetainėje.

E.   Bylos medžiaga ir susipažinimas su ja

E.1.   Bylos medžiagos tvarkymas

22.

Bylos medžiagą sudaro: procesiniai dokumentai, įskaitant prireikus jų priedus, į kuriuos atsižvelgiama priimant sprendimą byloje, kuriuose padarytas šių nuostatų 13 punkte minėtas įrašas, pasirašytas Teismo kanclerio, korespondencija su šalimis, prireikus susitikimo su šalimis protokolas, teismo posėdžio pranešimas, posėdžio protokolas, pasirengimo nagrinėti bylą posėdžio protokolas, taip pat šioje byloje priimti sprendimai ar nutartys.

23.

Bylos medžiagą sudarantys dokumentai sunumeruojami.

24.

Procesinių dokumentų konfidencialios ir nekonfidencialios versijos ir jų priedai laikomi bylos medžiagoje atskirai.

25.

Su atskiromis šių nuostatų 17 punkte nurodytomis procedūromis susiję dokumentai bylos medžiagoje laikomi atskirai.

26.

Dokumentai, pateikti vykstant draugiško ginčo sprendimo procedūrai pagal Procedūros reglamento 125a straipsnį, laikomi atskirame nuo bylos medžiagos dokumentų rinkinyje.

27.

Į byloje pateiktus ir prie bylos medžiagos pridėtus procesinį dokumentą ir jo priedus negali būti atsižvelgta rengiant nagrinėti kitą bylą.

28.

Pasibaigus procesui Bendrajame Teisme, bylos medžiagos ir Procedūros reglamento 125c straipsnio 1 dalyje numatyto dokumentų rinkinio tvarkymo užbaigimu ir jų saugojimu pasirūpina Teismo kanceliarija. Į baigtą tvarkyti bylos medžiagą įtraukiamas prie bylos medžiagos pridėtų procesinių dokumentų sąrašas, kuriame nurodomas jų numeris, taip pat antraštinis lapas, kuriame nurodomas bylos eilės numeris, bylos šalys ir bylos užbaigimo data.

29.

Pagal Procedūros reglamento 105 straipsnio 1 ar 2 dalį pateiktų informacijos arba įrodymų tvarkymo taisyklės nustatytos 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo sprendime.

E.2.   Susipažinimas su bylos medžiaga

30.

Bendrojo Teismo nagrinėjamos bylos pagrindinėms šalims atstovaujantys asmenys Teismo kanceliarijos patalpose gali susipažinti su bylos medžiaga, įskaitant Bendrajam Teismui pateiktą administracinių bylų medžiagą, ir prašyti procesinių dokumentų kopijų, išrašų iš bylos medžiagos ar registro išrašų.

31.

Šalims, kurioms buvo leista įstoti į bylą pagal Procedūros reglamento 144 straipsnį, atstovaujantys asmenys turi tokią pačią teisę susipažinti su bylos medžiaga kaip ir pagrindinės šalys, nepažeidžiant Procedūros reglamento 144 straipsnio 5 ir 7 dalių.

32.

Visoms sujungtų bylų šalims atstovaujantys asmenys turi teisę susipažinti su kiekvienos iš sujungtų bylų medžiaga, nepažeidžiant Procedūros reglamento 68 straipsnio 4 dalies.

33.

Pagal Procedūros reglamento 147 straipsnį nemokamos teisinės pagalbos prašymus be advokato pagalbos pateikę asmenys turi teisę susipažinti su dokumentais, susijusiais su nemokama teisine pagalba.

34.

Susipažinti su konfidencialia procesinių dokumentų versija ir prireikus jų priedais gali tik tos šalys, kurių atžvilgiu nebuvo nurodyta užtikrinti konfidencialumo.

35.

Šių nuostatų 29 punktas taikomas pagal Procedūros reglamento 105 straipsnio 1 ar 2 dalį pateiktiems informacijai ar įrodymams.

36.

Šių nuostatų 30–35 punktuose nustatyti reikalavimai netaikomi susipažinimui su Procedūros reglamento 125c straipsnio 1 dalyje nurodytu dokumentų rinkiniu. Susipažinimo su šiuo specialiu dokumentų rinkiniu tvarka reglamentuojama minėtu Procedūros reglamento straipsniu.

F.   Sprendimų ir nutarčių originalai

37.

Bendrojo Teismo sprendimų ir nutarčių originalai saugomi Teismo kanceliarijos archyvuose sudėti chronologine eilės tvarka. Prie bylos medžiagos pridedama patvirtinta jų kopija.

38.

Šalių prašymu Teismo kancleris pateikia joms sprendimo arba nutarties originalo, prireikus nekonfidencialios jų versijos, kopiją.

39.

Trečiųjų asmenų prašymu Teismo kancleris gali pateikti nepatvirtintas sprendimų ir nutarčių kopijas, kai šie sprendimai ar nutartys dar nėra viešai paskelbti ir juose nėra konfidencialių duomenų.

40.

Apie nutartį, kuria ištaisomas teismo sprendimas ar nutartis, sprendimą ar nutartį, kuriais išaiškinamas teismo sprendimas ar nutartis, sprendimą, priimtą padavus protestą dėl už akių priimto sprendimo, sprendimą ar nutartį, priimtą procese dėl trečiojo asmens skundo ar prašymo atnaujinti bylą, taip pat Teisingumo Teismo priimtą sprendimą ar nutartį dėl apeliacinio skundo arba Teisingumo Teismo peržiūros atveju daromas įrašas atitinkamo sprendimo ar nutarties paraštėje; jų originalas arba patvirtinta kopija pridedama prie sprendimo arba nutarties originalo.

G.   Vertimas

41.

Teisėjo, generalinio advokato arba vienos iš šalių prašymu Teismo kancleris, laikydamasis Procedūros reglamento 47 straipsnio, pasirūpina, kad tai, kas sakoma arba rašoma per procesą, būtų išversta į proceso kalbą arba prireikus į kitą Procedūros reglamento 45 straipsnio 1 dalyje nurodytą kalbą. Jeigu tinkamai proceso eigai užtikrinti būtinas vertimas į kitą Procedūros reglamento 44 straipsnyje nurodytą kalbą, Teismo kancleris taip pat pasirūpina, kad jis būtų atliktas.

H.   Liudytojai ir ekspertai

42.

Teismo kancleris imasi reikiamų priemonių nutartims dėl ekspertizės arba liudytojų apklausos vykdyti.

43.

Liudytojų išlaidas ir prarastą uždarbį pagrindžiantys dokumentai ir ekspertų sąskaitos, kuriose nurodomos užmokestis už darbą ir jų išlaidos, pateikiami Teismo kancleriui.

44.

Teismo kancleris pasirūpina, kad iš Bendrojo Teismo kasos liudytojams ir ekspertams būtų sumokėtos pagal Procedūros reglamentą mokėtinos sumos. Jei dėl tokių sumų pateikiamas prieštaravimas, Teismo kancleris perduoda klausimą spręsti pirmininkui.

I.   Kanceliarijos mokesčiai

45.

Jeigu registro išrašas pateikiamas laikantis Procedūros reglamento 37 straipsnio, Teismo kancleriui sumokamas 3,50 euro kanceliarijos mokestis už patvirtintos kopijos puslapį ir 2,50 euro kanceliarijos mokestis už nepatvirtintos kopijos puslapį.

46.

Jeigu šaliai jos pačios prašymu pagal Procedūros reglamento 38 straipsnio 1 dalį pateikiama procesinio dokumento popierinė kopija ar popierinis išrašas iš bylos medžiagos, Teismo kancleriui sumokamas 3,50 euro kanceliarijos mokestis už patvirtintos kopijos puslapį ir 2,50 euro kanceliarijos mokestis už nepatvirtintos kopijos puslapį.

47.

Jeigu šaliai jos pačios prašymu pagal Procedūros reglamento 38 straipsnio 1 dalį ar 170 straipsnį siunčiama nutartis ar sprendimas, kad būtų vykdomi, Teismo kancleriui sumokamas 3,50 euro kanceliarijos mokestis už puslapį.

48.

Jeigu trečiajam asmeniui jo prašymu pagal šių nuostatų 39 punktą pateikiama sprendimo ar nutarties nepatvirtinta kopija, Teismo kancleriui sumokamas 2,50 euro kanceliarijos mokestis už puslapį.

49.

Jeigu šaliai pateikus prašymą Teismo kancleris pasirūpina, kad būtų išverstas procesinis dokumentas arba išrašas iš bylos medžiagos, kurių apimtis pagal Procedūros reglamento 139 straipsnio b punktą laikoma pernelyg didele, sumokamas 1,25 euro kanceliarijos mokestis už eilutę.

50.

Jeigu šalis ar prašymą įstoti į bylą pateikęs asmuo pakartotinai nesilaiko Procedūros reglamente arba šiose praktinėse vykdymo nuostatose nustatytų reikalavimų, taikant Procedūros reglamento 139 straipsnio c punktą Teismo kancleriui sumokamas kanceliarijos mokestis; šis mokestis negali viršyti 7 000 eurų (2 000 kartų šių nuostatų 45–47 punktuose nustatyto 3,50 euro mokesčio).

J.   Sumų susigrąžinimas

51.

Jeigu kaip nemokamą teisinę pagalbą sumokėtas sumas, liudytojams ar ekspertams išmokėtas sumas arba Bendrojo Teismo patirtas išlaidas, kurių buvo galima išvengti, kaip numatyta Procedūros reglamento 139 straipsnio a punkte, reikia grąžinti Bendrojo Teismo kasai, Teismo kancleris sumokėti šias sumas pareikalauja iš tos šalies, kuri turi jas padengti.

52.

Jeigu šių nuostatų 51 punkte nurodytos sumos nesumokamos per Teismo kanclerio nustatytą terminą, jis gali prašyti Bendrojo Teismo priimti vykdytiną nutartį ir prireikus reikalauti priverstinio jos vykdymo.

53.

Jeigu Bendrojo Teismo kasai turi būti grąžinti kanceliarijos mokesčiai, Teismo kancleris sumokėti šias sumas pareikalauja iš tos šalies ar to trečiojo asmens, kurie turi jas padengti.

54.

Jeigu šių nuostatų 53 punkte nurodytos sumos nesumokamos per Teismo kanclerio nustatytą terminą, jis pagal Procedūros reglamento 35 straipsnio 4 dalį gali priimti vykdytiną sprendimą ir prireikus reikalauti priverstinio jo vykdymo.

K.   Leidiniai ir dokumentų skelbimas internete

55.

Teismo kancleris pasirūpina, kad Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje būtų paskelbti Bendrojo Teismo pirmininko ir jo pavaduotojo vardai ir pavardės, taip pat Bendrojo Teismo išrinktų kolegijų pirmininkų vardai ir pavardės, kolegijų sudėtis ir nustatyti bylų paskirstymo kolegijoms kriterijai, taip pat kriterijai, skirti, atsižvelgiant į atvejį, bylą nagrinėjančio teismo sudėčiai papildyti arba kvorumui pasiekti, kai vienas iš bylą nagrinėjančio teismo narių negali vykdyti savo pareigų, Teismo kanclerio vardas ir pavardė, prireikus Bendrojo Teismo išrinkto vieno ar kelių Teismo kanclerio pavaduotojų vardai ir pavardės ir Teismo atostogų datos.

56.

Teismo kancleris pasirūpina, kad Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje būtų paskelbti Procedūros reglamento 11 straipsnio 3 dalyje, 56a straipsnio 2 dalyje ir 105 straipsnio 11 dalyje nurodyti sprendimai.

57.

Teismo kancleris pasirūpina, kad Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje būtų paskelbta nemokamos teisinės pagalbos anketa.

58.

Teismo kancleris pasirūpina, kad Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje būtų paskelbti pranešimai apie pareikštus ieškinius ir sprendimus ar nutartis, kuriais užbaigiamas procesas, išskyrus sprendimus ir nutartis, kuriais užbaigiamas procesas, bet kurie priimti prieš ieškinio įteikimą atsakovui.

59.

Teismo kancleris užtikrina, kad Bendrojo Teismo praktika būtų prieinama visuomenei laikantis šio teismo nustatytos tvarkos. Su šia tvarka galima susipažinti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo interneto svetainėje.

II.   SU BYLŲ NAGRINĖJIMU SUSIJUSIOS BENDROSIOS NUOSTATOS

A.   Įteikimas

60.

Teismo kanceliarija dokumentus įteikia laikydamasi Procedūros reglamento 57 straipsnio.

61.

Įteiktino dokumento kopija siunčiama kartu su laišku, kuriame nurodomas bylos numeris, registracijos numeris ir trumpai – dokumento pobūdis.

62.

Jeigu dokumentas įteikiamas taikant Procedūros reglamento 57 straipsnio 2 dalį, adresatui apie tai pranešama per taikomąją programą e-Curia perduodant kartu su įteiktinu dokumentu išsiųsto laiško kopiją, atkreipiant jo dėmesį į Procedūros reglamento 57 straipsnio 2 dalį.

63.

Įteikimo įrodymas saugomas bylos medžiagoje.

64.

Nepavykus ieškinio įteikti atsakovui, Teismo kancleris nustato terminą, per kurį, atsižvelgiant į atvejį, ieškovas turi nurodyti papildomą informaciją, kurios reikia dokumentams įteikti, arba atsakyti, ar jis sutinka sumokėti už teismo tvarkdario paslaugas, kad būtų atliktas naujas dokumentų įteikimas.

B.   Terminai

65.

Pagal Procedūros reglamento 58 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, jeigu terminas nustatytas savaitėmis, mėnesiais arba metais, jis pasibaigia su paskutinės jo savaitės, mėnesio arba metų diena, kuri atitinka tą savaitės, mėnesio arba metų dieną, nuo kurios terminas yra skaičiuojamas, t. y. dieną, kai atsitiko įvykis arba buvo atliktas veiksmas, nuo kurio terminas skaičiuojamas, o ne kitą dieną.

66.

Procedūros reglamento 58 straipsnio 2 dalis, kurioje numatyta, kad jeigu terminas baigiasi šeštadienį, sekmadienį arba oficialiosios šventės dieną, jis pratęsiamas iki artimiausios darbo dienos pabaigos, taikoma tik jeigu visas terminas, įskaitant terminą dėl nuotolių, baigiasi šeštadienį, sekmadienį arba oficialiosios šventės dieną.

67.

Teismo kancleris nustato Procedūros reglamente numatytus terminus pagal pirmininko jam suteiktus įgaliojimus.

68.

Pagal Procedūros reglamento 62 straipsnį procesiniai ar kiti dokumentai, kuriuos Teismo kanceliarija gauna pasibaigus jų pateikimo terminui, gali būti priimti tik tuo atveju, kai pirmininkas suteikia leidimą.

69.

Teismo kancleris gali pratęsti nustatytus terminus pagal pirmininko jam suteiktus įgaliojimus. Prireikus jis teikia pirmininkui siūlymus dėl terminų pratęsimo. Prašymai pratęsti terminus turi būti tinkamai motyvuoti ir pateikiami laiku iki nustatyto termino pabaigos.

70.

Terminas gali būti pratęstas daugiau kaip vieną kartą tik dėl išimtinių priežasčių.

C.   Anonimiškumas

71.

Jeigu šalis mano, kad Bendrajam Teismui nagrinėjant bylą visuomenei neturi būti atskleista jos tapatybė, ji, remdamasi Procedūros reglamento 66 straipsniu, turi kreiptis į šį teismą, kad šis prireikus užtikrintų visišką arba dalinį nagrinėjamos bylos anonimiškumą.

72.

Prašymas užtikrinti anonimiškumą turi būti pateiktas atskiru dokumentu ir tinkamai motyvuotas.

73.

Kad būtų galima veiksmingai užtikrinti anonimiškumą, svarbu prašymą pateikti proceso pradžioje. Kadangi informacija apie bylą skelbiama internete, anonimiškumo veiksmingumui pakenkiama, jeigu atitinkama byla nurodoma Europos Sąjungos Teisingumo Teismo interneto svetainėje paskelbtame Bendrojo Teismo gautų bylų sąraše arba kai pranešimas apie atitinkamą bylą jau paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

D.   Duomenų neatskleidimas visuomenei

74.

Procedūros reglamento 66 straipsnyje nurodytomis sąlygomis šalis gali prašyti su byla susijusiuose visuomenei prieinamuose dokumentuose nenurodyti vykstant procesui paminėtų trečiųjų asmenų tapatybės ar tam tikros konfidencialaus pobūdžio informacijos.

75.

Prašymas neatskleisti tam tikrų duomenų turi būti pateiktas atskiru dokumentu. Jame turi būti aiškiai nurodyti atitinkami duomenys ir kiekvieno iš šių duomenų konfidencialaus pobūdžio pagrindimas.

76.

Kad būtų galima veiksmingai užtikrinti duomenų neatskleidimą visuomenei, rekomenduojama prašymą pateikti, atsižvelgiant į atvejį, proceso pradžioje ar pateikiant procesinį dokumentą, kuriame yra tokių duomenų, ar iškart, kai tik susipažinta su tokiu dokumentu. Kadangi informacija apie bylą skelbiama internete, labai sunku užtikrinti duomenų neatskleidimą visuomenei, kai pranešimas apie atitinkamą bylą jau paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba kai Bendrojo Teismo sprendimas, priimtas nagrinėjant bylą, ar procesą užbaigiantis sprendimas paskelbtas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo interneto svetainėje.

III.   PROCESINIAI DOKUMENTAI IR JŲ PRIEDAI

A.   Procesinių dokumentų ir jų priedų pateikimas per e-Curia

77.

Visi procesiniai dokumentai Teismo kanceliarijai turi būti pateikti elektroniniu būdu, naudojant taikomąją programą e-Curia (https://curia.europa.eu/e-Curia), laikantis 2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimo ir Taikomosios programos e-Curia naudojimo sąlygų, išskyrus šių nuostatų 89–91 punktuose nurodytus atvejus. Šie dokumentai paskelbti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo interneto svetainėje.

78.

Dokumentą per e-Curia pateikiantis šaliai atstovaujantis asmuo turi atitikti visus Statuto 19 straipsnyje nurodytus reikalavimus, o tuo atveju, jeigu jis yra advokatas, – būti nepriklausomas nuo šalies, kuriai atstovauja.

79.

Šaliai atstovaujančio asmens naudotojo vardo ir slaptažodžio naudojimas prilyginamas procesinio dokumento, pateikto pagal 2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimo 3 straipsnį, pasirašymui ir užtikrina tokio dokumento autentiškumą. Naudodamasis savo naudotojo vardu ir slaptažodžiu, šaliai atstovaujantis asmuo prisiima atsakomybę už pateikto dokumento turinį.

B.   Procesinių dokumentų ir jų priedų įforminimas

B.1.   Procesiniai dokumentai

80.

Kiekvieno procesinio dokumento pirmame puslapyje turi būti nurodyta:

a)

bylos numeris (T-…/…), jeigu Teismo kanceliarija jį jau pranešė;

b)

procesinio dokumento pavadinimas (ieškinys, atsiliepimas į ieškinį, atsakymas į ieškinį, dublikas, triplikas, prašymas įstoti į bylą, įstojimo į bylą paaiškinimas, nepriimtinumu grindžiamas prieštaravimas, pastabos dėl …, atsakymai į klausimus ir t. t.);

c)

ieškovo, atsakovo, įstojusios į bylą šalies, jeigu yra, taip pat kiekvienos kitos intelektinės nuosavybės bylose dalyvaujančios šalies pavardė arba pavadinimas;

d)

šalies, kurios vardu pateikiamas procesinis dokumentas, pavardė arba pavadinimas.

81.

Kad su procesiniais dokumentais būtų lengviau susipažinti elektroniniu būdu, jie turi būti pateikti:

a)

A4 formato lape;

b)

vienu iš įprastų šriftų (pavyzdžiui, Times New Roman, Courier ar Arial) ne mažesniu kaip 12 punktų dydžio, o išnašos – ne mažesniu kaip 10 punktų dydžio, eilučių protarpiai – 1, paraštės – ne mažesnės kaip 2,5 cm (puslapio viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje);

c)

su nuosekliai ir didėjančia tvarka sunumeruotais punktais;

d)

išdėstant puslapius nuosekliai sunumeruotus ir didėjančia tvarka.

B.2.   Priedų sąrašas

82.

Procesinio dokumento pabaigoje turi būti nurodytas priedų sąrašas. Be priedų sąrašo pateikti priedai nepriimami.

83.

Priedų sąraše nurodomi šie kiekvieno pridedamo dokumento duomenys:

a)

priedo numeris (nurodyti procesinį dokumentą, prie kurio pridedami dokumentai, parašant raidę ir numerį: pavyzdžiui, ieškinio atveju – priedas A.1, priedas A.2 ir t. t.; atsiliepimo į ieškinį atveju – priedas B.1, priedas B.2 ir t. t.; dubliko atveju – priedas C.1, priedas C.2 ir t. t.; tripliko atveju – priedas D.1, priedas D.2 ir t. t.);

b)

trumpas priedo apibūdinimas, nurodant jo pobūdį (pavyzdžiui, „laiškas“, nurodant jo datą, autorių, adresatą ir puslapių skaičių);

c)

kiekvieno priedo pradžios ir pabaigos puslapiai atsižvelgiant į nuoseklią priedų puslapių numeraciją (pavyzdžiui: priedų 43–49 puslapiai);

d)

punktas, kuriame priedas paminėtas pirmą kartą ir kuriuo remiantis jis pateiktas.

84.

Siekiant optimizuoti priedų tvarkymą Teismo kanceliarijoje būtina aiškiai nurodyti spalvotus priedus.

B.3.   Priedai

85.

Kaip procesinio dokumento priedai gali būti pateikiami tik tie dokumentai, kurie paminėti procesinio dokumento tekste ir priedų sąraše ir būtini jo turiniui įrodyti ar paaiškinti.

86.

Prie procesinio dokumento pridėti dokumentai turi būti pateikti taip, kad Bendrajam Teismui nebūtų sudėtinga elektroniniu būdu susipažinti su dokumentais ir būtų išvengta painiavos. Tam reikia laikytis šių reikalavimų:

a)

kiekvienas priedas numeruojamas laikantis šių nuostatų 83 punkto a papunkčio;

b)

prieš priedą rekomenduojama įterpti specialų titulinį lapą;

c)

jeigu patys priedai turi priedų, jie numeruojami ir įforminami taip, kad būtų išvengta painiavos;

d)

procesinio dokumento priedų puslapiai nurodomi viršutiniame dešiniajame puslapio kampe didėjančia tvarka. Šie priedai turi būti numeruojami nuosekliai, tačiau atskirai nuo procesinio dokumento, prie kurio pridėti;

e)

priedai turi būti lengvai įskaitomi.

87.

Kiekvienoje nuorodoje į pateikiamą dokumentą turi būti nurodytas atitinkamo priedo numeris, atitinkantis nurodytąjį priedų sąraše, ir procesinis dokumentas, su kuriuo pateiktas priedas (pavyzdžiui: ieškinio A.1 priedas).

C.   Per taikomąją programą e-Curia pateiktų rinkmenų įforminimas

88.

Per taikomąją programą e-Curia pateikiami procesiniai dokumentai perduodami rinkmenų forma. Siekiant palengvinti jų tvarkymą Teismo kanceliarijoje, rekomenduojama laikytis Naudojimosi e-Curia vadove, kuris paskelbtas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo interneto svetainėje, suformuluotų praktinių patarimų, t. y.:

rinkmenose turi būti nurodytas procesinį dokumentą apibūdinantis pavadinimas (pareiškimas, priedų 1 dalis, priedų 2 dalis, lydraštis ir t. t.),

procesinio dokumento tekstas gali būti iš karto išsaugotas PDF formatu naudojant teksto apdorojimo programą, nesant būtinybės jo skenuoti,

procesiniame dokumente turi būti priedų sąrašas,

priedai turi būti vienoje ar keliose rinkmenose, atskirose nuo rinkmenos su procesiniu dokumentu. Vienoje rinkmenoje gali būti keli priedai. Nebūtina kurti atskiros rinkmenos kiekvienam priedui. Rekomenduojama priedus pateikti didėjančia tvarka ir gana aiškiai nurodyti jų pavadinimus (pavyzdžiui: 1–3 priedai, 4–6 priedai ir t. t.).

D.   Pateikimas ne per e-Curia, o kitu būdu

89.

Bendroji taisyklė, pagal kurią visi procesiniai dokumentai Teismo kanceliarijai pateikiami per e-Curia, netaikoma Procedūros reglamento 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 147 straipsnio 6 dalyje nurodytais atvejais.

90.

Be to, procesiniame dokumente paminėti šio dokumento priedai, kurių pobūdis neleidžia pateikti jų per e-Curia, gali būti perduoti atskirai paštu arba pateikiami Teismo kanceliarijai laikantis Procedūros reglamento 72 straipsnio 4 dalies su sąlyga, kad šie priedai nurodyti per e-Curia pateikto dokumento priedų sąraše. Priedų sąraše turi būti išvardyti priedai, kurie bus pateikti atskirai. Šiuos priedus Teismo kanceliarija turi gauti ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo procesinio dokumento pateikimo per e-Curia dienos. Dokumentai pateikiami šiuo adresu:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo kanceliarijai

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

91.

Jeigu dėl techninių kliūčių procesinio dokumento negalima pateikti per e-Curia, šaliai atstovaujantis asmuo turi imtis 2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimo 7 straipsnyje numatytų veiksmų. Ne per e-Curia, bet kitu būdu pagal 2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimo 7 straipsnio antrą pastraipą pateikto dokumento kopijoje turi būti nurodytas priedų sąrašas ir visi jame minimi priedai. Taip pateikto procesinio dokumento kopijos nereikia pasirašyti ranka.

E.   Atsisakymas priimti procesinius ir kitus dokumentus

92.

Teismo kancleris atsisako registruoti registre ir pridėti prie bylos medžiagos procesinius dokumentus ir, nelygu atvejis, kitus dokumentus, kurie nenumatyti Procedūros reglamente. Jei kyla abejonių, Teismo kancleris perduoda klausimą spręsti pirmininkui.

93.

Išskyrus Procedūros reglamente aiškiai numatytus atvejus ir atsižvelgiant į šių nuostatų 99 ir 100 punktus, Teismo kancleris atsisako registruoti registre ir pridėti prie bylos medžiagos ne proceso kalba parengtus procesinius ar kitus dokumentus.

94.

Jeigu šalis užginčija Teismo kanclerio atsisakymą registruoti registre ar pridėti prie bylos medžiagos procesinį ar kitą dokumentą, Teismo kancleris kreipiasi į pirmininką, kad būtų nuspręsta, ar atitinkamas procesinis ar kitas dokumentas turi būti priimtas.

F.   Procesinių dokumentų ir jų priedų trūkumų pašalinimas

F.1.   Bendrosios nuostatos

95.

Teismo kancleris užtikrina, kad bylos medžiagą sudarantys procesiniai dokumentai ir jų priedai atitiktų Statuto, Procedūros reglamento nuostatas ir šias praktines vykdymo nuostatas.

96.

Prireikus jis nustato terminą, per kurį šalys gali pašalinti pateiktų procesinių dokumentų formos trūkumus.

97.

Jeigu pakartotinai nesilaikoma Procedūros reglamente arba šiose praktinėse vykdymo nuostatose nustatytų reikalavimų ir dėl to reikia prašyti pašalinti trūkumus, išlaidas, susijusias su veiksmais, kurių turėjo imtis Bendrasis Teismas, Teismo kanclerio prašymu padengia atitinkama šalis arba prašymą įstoti į bylą pateikęs asmuo pagal Procedūros reglamento 139 straipsnio c punktą.

98.

Jeigu, nepaisant prašymo pašalinti trūkumus, priedai vėl pateikiami nesilaikant Procedūros reglamento nuostatų ar šių praktinių vykdymo nuostatų, Teismo kancleris kreipiasi į pirmininką, kad šis nuspręstų, ar reikia atsisakyti priimti šiuos priedus.

99.

Jeigu nepateiktas dokumentų, pridėtų prie procesinio dokumento, vertimas į proceso kalbą ir jeigu toks vertimas reikalingas tinkamai proceso eigai, Teismo kancleris paprašo atitinkamos šalies jį pateikti. Jeigu šis trūkumas nepašalinamas, atitinkami priedai išimami iš bylos medžiagos.

100.

Jeigu prašymas įstoti į bylą, kurį pateikė trečiasis asmuo, kuris nėra valstybė narė, parengtas ne proceso kalba, Teismo kancleris paprašo, kad trūkumas būtų pašalintas prieš įteikiant šį prašymą šalims. Jeigu tokio prašymo proceso kalba versija pateikiama per Teismo kanclerio šiam tikslui nustatytą terminą, data, kai buvo pateikta pirmoji versija kita kalba, laikoma procesinio dokumento pateikimo data.

F.2.   Ieškinio trūkumų pašalinimo atvejai

101.

Jei ieškinys neatitinka šių praktinių vykdymo nuostatų 1 priede nurodytų sąlygų, Teismo kanceliarija neįteikia ieškinio ir nustatomas protingas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu trūkumas nepašalinamas, ieškinys gali būti atmestas kaip nepriimtinas taikant Procedūros reglamento 78 straipsnio 6 dalį, 177 straipsnio 6 dalį ar 194 straipsnio 5 dalį.

102.

Jei ieškinys neatitinka šių praktinių vykdymo nuostatų 2 priede nurodytų formos reikalavimų, ieškinio įteikimas atidedamas ir nustatomas protingas terminas trūkumams pašalinti.

103.

Jeigu ieškinys neatitinka šių praktinių vykdymo nuostatų 3 priede nurodytų formos reikalavimų, jis įteikiamas, tačiau nustatomas protingas terminas trūkumams pašalinti.

F.3.   Kitų procesinių dokumentų trūkumų pašalinimo atvejai

104.

Šių nuostatų 101–103 punktuose išvardytiems trūkumų pašalinimo atvejams taikomos nuostatos tiek, kiek reikia, taikomos kitiems nei ieškinys procesiniams dokumentams.

IV.   RAŠYTINĖ PROCESO DALIS

A.   Pareiškimų apimtis

A.1.   Tiesioginiai ieškiniai

105.

Tiesioginių ieškinių, kaip jie suprantami pagal Procedūros reglamento 1 straipsnį, atveju didžiausias pareiškimų (5) puslapių skaičius negali viršyti:

Tiesioginių ieškinių, pateiktų ne pagal SESV 270 straipsnį, atveju:

50 puslapių ieškinio ir atsiliepimo į ieškinį atveju,

25 puslapių dubliko ir tripliko atveju,

20 puslapių nepriimtinumu grindžiamo prieštaravimo ir pastabų dėl šio prieštaravimo atveju,

20 puslapių įstojimo į bylą paaiškinimo atveju ir 15 puslapių pastabų dėl šio paaiškinimo atveju.

Pagal SESV 270 straipsnį pateiktų ieškinių atveju:

30 puslapių ieškinio ir atsiliepimo į ieškinį atveju,

15 puslapių dubliko ir tripliko atveju,

10 puslapių nepriimtinumu grindžiamo prieštaravimo ir pastabų dėl šio prieštaravimo atveju,

10 puslapių įstojimo į bylą paaiškinimo atveju ir 5 puslapių pastabų dėl šio paaiškinimo atveju.

106.

Viršyti šią maksimalią apimtį gali būti leidžiama, tik kai kyla ypač sudėtingų teisinių ar faktinių klausimų.

A.2.   Intelektinės nuosavybės bylos

107.

Intelektinės nuosavybės bylose didžiausias pareiškimų (6) puslapių skaičius negali viršyti:

20 puslapių ieškinio ir atsakymo į ieškinį atveju,

15 puslapių priešpriešinio ieškinio ir atsakymo į šį priešpriešinį ieškinį atveju,

10 puslapių nepriimtinumu grindžiamo prieštaravimo ir pastabų dėl jo atveju,

10 puslapių įstojimo į bylą paaiškinimo ir 5 puslapių pastabų dėl šio paaiškinimo atveju.

108.

Viršyti šią maksimalią apimtį gali būti leidžiama, tik kai kyla ypač sudėtingų teisinių ar faktinių klausimų.

A.3.   Pareiškimų trūkumų dėl per didelės apimties pašalinimas

109.

Kai pareiškimo puslapių skaičius 40 % arba daugiau viršija atitinkamai šių nuostatų 105 ir 107 punktuose nurodytą maksimalų puslapių skaičių, šis trūkumas turi būti pašalintinas, nebent pirmininkas nurodytų kitaip.

110.

Kai pareiškimo puslapių skaičius mažiau kaip 40 % viršija atitinkamai šių nuostatų 105 ir 107 punktuose nurodytą maksimalų puslapių skaičių, pirmininko nurodymu gali būti prašoma pašalinti šį trūkumą.

111.

Kai šalies buvo prašoma pašalinti pareiškimo trūkumą dėl per didelės apimties, pareiškimo, kurio apimties trūkumas turi būti pašalintas, įteikimas atidedamas.

B.   Pareiškimų struktūra ir turinys

B.1.   Tiesioginiai ieškiniai

1.   Ieškinys

112.

Ieškinyje pateiktina privaloma informacija nurodyta Procedūros reglamento 76 straipsnyje.

113.

Po ieškinio įžanginės dalies turi būti trumpai išdėstytos faktinės ginčo aplinkybės.

114.

Ieškinio pradžioje arba pabaigoje turi būti tiksliai suformuluoti ieškinio reikalavimai.

115.

Teisiniai argumentai turi būti dėstomi atsižvelgiant į ieškinio pagrindus, kuriais remiamasi. Apskritai naudinga prieš šiuos argumentus apibendrintai nurodyti ieškinio pagrindus, kuriais remiamasi. Be to, labai pageidautina, kad kiekvienas ieškinio pagrindas, kuriuo remiamasi, turėtų pavadinimą, kad būtų lengviau jį identifikuoti.

116.

Kartu su ieškiniu turi būti pateikti Procedūros reglamento 51 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir 78 straipsnyje nurodyti dokumentai.

117.

Siekiant įvykdyti reikalavimą pateikti Procedūros reglamento 51 straipsnio 2 dalyje nurodytą dokumentą, patvirtinantį, kad šaliai atstovaujantis ar jos atstovui padedantis advokatas turi teisę verstis advokato praktika valstybės narės arba kitos valstybės, Europos ekonomės erdvės susitarimo šalies, teisme, galima pateikti nuorodą į Bendrojo Teismo nagrinėjamoje byloje jau pateiktą dokumentą.

118.

Prie kiekvieno ieškinio turi būti pridėta jo pagrindų ir pagrindinių argumentų, kuriais remiamasi, santrauka, skirta padėti Procedūros reglamento 79 straipsnyje numatytam pranešimui, kuris pagal Procedūros reglamento 79 straipsnį turi būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, parengti.

119.

Kad Bendrajam Teismui būtų lengviau tvarkyti ieškinio pagrindų ir pagrindinių argumentų, kuriais remiamasi, santrauką, prašoma:

pateikti ją atskirai nuo ieškinio ir jame paminėtų priedų,

užtikrinti, kad ji neviršytų dviejų puslapių,

parengti ją proceso kalba pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo interneto svetainėje pateiktą pavyzdį,

pateikti ją elektroniniu paštu, kaip paprastą elektroninę rinkmeną, parengtą naudojant teksto tvarkymo programinę įrangą, adresu GC.Registry@curia.europa.eu, su nuoroda į bylą, su kuria ji susijusi.

120.

Jeigu ieškinys pareiškiamas po to, kai pateikiamas nemokamos teisinės pagalbos prašymas, dėl kurio pateikimo, kaip numatyta Procedūros reglamento 147 straipsnio 7 dalyje, sustabdomas ieškinio pareiškimo terminas, ši informacija turi būti nurodyta ieškinio pradžioje.

121.

Jeigu ieškinys pareiškiamas po to, kai įteikiama nutartis dėl nemokamos teisinės pagalbos prašymo, arba po to, kai įteikiama nutartis, kuria paskiriamas advokatas atstovauti nemokamos teisinės pagalbos prašymą pateikusiam asmeniui, jeigu nutartyje dėl nemokamos teisinės pagalbos prašymo toks advokatas nebuvo paskirtas, ieškinyje taip pat turi būti nurodyta data, kada ieškovui buvo įteikta nutartis.

122.

Siekiant palengvinti ieškinio parengimą formaliu požiūriu, šalims atstovaujančių asmenų prašoma susipažinti su dokumentu „Atmintinė: Ieškinys“, paskelbtu Europos Sąjungos Teisingumo Teismo interneto svetainėje.

2.   Atsiliepimas į ieškinį

123.

Atsiliepime į ieškinį pateiktina privaloma informacija nurodyta Procedūros reglamento 81 straipsnio 1 dalyje.

124.

Atsiliepimo į ieškinį pradžioje arba pabaigoje turi būti tiksliai suformuluoti atsakovo reikalavimai.

125.

Ieškovo nurodytos faktinės aplinkybės visais atvejais turi būti ginčijamos aiškiai ir turi būti tiksliai nurodytos atitinkamos aplinkybės.

126.

Kadangi ginčo teisinis pagrindas nurodomas ieškinyje, atsiliepimo į ieškinį argumentai turi būti dėstomi kuo labiau atsižvelgiant į ieškinyje nurodytus pagrindus ar kaltinimus.

127.

Atsiliepimui į ieškinį taikomi šių nuostatų 116 ir 117 punktai.

128.

Pageidautina, kad pagal SESV 270 straipsnį iškeltose bylose institucijos prie atsiliepimo į ieškinį pridėtų cituojamus visuotiniai taikomus aktus, kurie nepaskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ir nurodytų jų priėmimo, įsigaliojimo ir prireikus jų panaikinimo datas.

3.   Dublikas ir triplikas

129.

Jei nuspręsta antrą kartą pasikeisti pareiškimais, pagrindinės šalys savo argumentus gali papildyti atitinkamai pateikdamos dubliką ar tripliką.

130.

Kadangi bylos esmę sudarančios aplinkybės, pagrindai ir kaltinimai išsamiai išdėstyti (arba užginčyti) ieškinyje ir atsiliepime į ieškinį, dublikas ir triplikas skirti tam, kad būtų sudaryta galimybė ieškovui ir atsakovui patikslinti savo poziciją arba pateikti išsamesnių argumentų dėl svarbaus klausimo ir pareikšti nuomonę dėl naujų atsiliepime į ieškinį ir dublike pateiktų argumentų. Be to, pagal Procedūros reglamento 83 straipsnio 3 dalį pirmininkas taip pat gali nurodyti klausimus, kurie turėtų būti aptarti šiuose procesiniuose dokumentuose.

B.2.   Intelektinės nuosavybės bylos

1.   Ieškinys

131.

Ieškinyje pateiktina privaloma informacija nurodyta Procedūros reglamento 177 straipsnio 1 dalyje.

132.

Ieškinyje taip pat turi būti pateikta Procedūros reglamento 177 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyta informacija.

133.

Kartu su ieškiniu turi būti pateikti Procedūros reglamento 177 straipsnio 3–5 dalyse nurodyti dokumentai.

134.

Ieškiniams intelektinės nuosavybės bylose taikomi šių nuostatų 113–115, 117 ir 120–122 punktai.

2.   Atsakymas į ieškinį

135.

Atsakyme į ieškinį pateiktina privaloma informacija nurodyta Procedūros reglamento 180 straipsnio 1 dalyje.

136.

Atsakymo į ieškinį pradžioje arba pabaigoje turi būti tiksliai suformuluoti atsakovo arba įstojusios į bylą šalies reikalavimai.

137.

Kartu su įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį turi būti pateikti Procedūros reglamento 177 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodyti dokumentai, jeigu jie nebuvo pateikti anksčiau pagal Procedūros reglamento 173 straipsnio 5 dalį.

138.

Atsakymui į ieškinį taikomi šių nuostatų 117, 125 ir 126 punktai.

3.   Priešpriešinis ieškinys ir atsakymas į priešpriešinį ieškinį

139.

Jei Apeliacinėje taryboje nagrinėtos bylos šalis, kuri nėra ieškovė ir kuriai buvo įteiktas ieškinys, ketina ginčyti ginčijamą sprendimą ieškinyje nenurodytu aspektu, pateikdama atsakymą į ieškinį ji turi paduoti priešpriešinį ieškinį. Šis priešpriešinis ieškinys turi būti paduotas atskiru dokumentu ir atitikti Procedūros reglamento 183 ir 184 straipsniuose nurodytus reikalavimus.

140.

Kai paduodamas toks priešpriešinis ieškinys, kitos bylos šalys gali pateikti atsakymą į priešpriešinį ieškinį; jis gali apimti tik priešpriešiniame ieškinyje nurodytus reikalavimus, pagrindus ir argumentus.

V.   ŽODINĖ PROCESO DALIS

A.   Prašymai surengti teismo posėdį

141.

Kaip matyti iš Procedūros reglamento 106 straipsnio, Bendrasis Teismas teismo posėdį rengia ex officio arba pagrindinės šalies prašymu.

142.

Pagrindinė šalis, kuri nori būti išklausyta per teismo posėdį, per tris savaites po to, kai šalims įteikiamas pranešimas apie rašytinės proceso dalies pabaigą, turi pateikti motyvuotą prašymą. Motyvus – kurie neturi būti painiojami su pareiškimu ar pastabomis raštu ir kurių apimtis neturi viršyti trijų puslapių – reikia pagrįsti konkrečiu teismo posėdžio naudos atitinkamai šaliai įvertinimu ir juose būtina nurodyti bylos medžiagos aspektus arba argumentus, kuriuos, kaip pati šalis mano, būtina išsamiau išdėstyti arba paneigti per teismo posėdį. Tam, kad būtų galima geriau užtikrinti, kad vykstant teismo posėdžiui teisminiuose ginčuose dėmesys būtų sutelktas į konkrečius klausimus, pageidautina, kad motyvai nebūtų bendro pobūdžio, pavyzdžiui, nebūtų tik nurodyta bylos svarba.

143.

Jeigu pagrindinė šalis per nustatytą terminą motyvuoto prašymo nepateikia, Bendrasis Teismas gali nuspręsti priimti sprendimą dėl ieškinio nerengdamas žodinės proceso dalies.

B.   Pasirengimas teismo posėdžiui

144.

Likus bent mėnesiui iki teismo posėdžio Teismo kanceliarija šalims išsiunčia kvietimą į jį, išskyrus situacijas, kai aplinkybės pateisina tai, kad šalys į teismo posėdį būtų pakviestos anksčiau.

145.

Pagal Procedūros reglamento 107 straipsnio 2 dalį prašymai atidėti teismo posėdį tenkinami tik esant ypatingoms aplinkybėms. Tokius prašymus gali pateikti tik pagrindinės šalys, jie turi būti tinkamai motyvuoti, prie jų pridėti atitinkami patvirtinamieji dokumentai ir perduoti Bendrajam Teismui kuo greičiau po kvietimo į teismo posėdį gavimo.

146.

Jei šaliai atstovaujantis asmuo neketina dalyvauti teismo posėdyje, jo prašoma apie tai pranešti Bendrajam Teismui kuo greičiau po kvietimo į posėdį gavimo.

147.

Bendrasis Teismas imasi veiksmų, kad šalims atstovaujantiems asmenims trumpas teismo posėdžio pranešimas būtų perduotas likus trims savaitėms iki teismo posėdžio. Trumpas teismo posėdžio pranešimas skirtas tik teismo posėdžiui parengti.

148.

Teisėjo pranešėjo parengtame trumpame teismo posėdžio pranešime tik išvardijami teisiniai pagrindai ir pateikiama trumpa šalių argumentų santrauka.

149.

Pastabų dėl trumpo teismo posėdžio pranešimo šalys gali pateikti per teismo posėdį. Tokiu atveju apie tokias pastabas pažymima teismo posėdžio protokole.

150.

Trumpas teismo posėdžio pranešimas prieinamas visuomenei prie įėjimo į posėdžių salę teismo posėdžio dieną, nebent visas teismo posėdis būtų uždaras.

151.

Prieš kiekvieną viešą teismo posėdį Teismo kancleris prie posėdžių salės proceso kalba skelbia šią informaciją: teismo posėdžio datą, laiką, bylą nagrinėjančio teismo sudėtį, bylą ar bylas, kurios bus nagrinėjamos, ir šalių pavardes ar pavadinimus.

152.

Prašymas dėl tam tikrų techninių priemonių naudojimo darant pristatymą turi būti pateiktas bent prieš dvi savaites iki teismo posėdžio datos. Pirmininkui patenkinus prašymą, tokių priemonių naudojimo tvarka turi būti nustatyta kartu su Teismo kanceliarija, kad būtų atsižvelgta į galimus techninio ar praktinio pobūdžio suvaržymus. Tokio pristatymo vienintelis tikslas – iliustruoti bylos medžiagoje pateiktą informaciją, taigi jį darant negali būti pateikta naujų pagrindų ar įrodymų. Tokio pristatymo pagalbinė medžiaga nepridedama prie bylos medžiagos, nebent pirmininkas nusprendžia kitaip.

153.

Dėl saugumo priemonių, susijusių su patekimu į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatus, šalims atstovaujantiems asmenims rekomenduojama imtis priemonių ir atvykti į posėdžių salę likus bent 15 min. iki teismo posėdžio pradžios, nes pagal nusistovėjusią praktiką bylą nagrinėjančio teismo nariai susitinka su šiais asmenimis teismo posėdžio organizavimo klausimams aptarti.

154.

Rengiantis teismo posėdžiui šalims atstovaujančių asmenų prašoma susipažinti su dokumentu „Atmintinė – Teismo posėdis“, paskelbtu Europos Sąjungos Teisingumo Teismo interneto svetainėje.

C.   Teismo posėdžio eiga

155.

Per teismo posėdį šalims atstovaujantys asmenys turi vilkėti mantijas.

156.

Teismo posėdis skirtas:

prireikus pozicijai labai glaustai priminti, pabrėžiant esminius raštu išdėstytus pagrindus,

prireikus kai kuriems rašytinėje proceso dalyje išdėstytiems argumentams paaiškinti ir pateikti naujiems argumentams, susijusiems su įvykiais, įvykusiais užbaigus rašytinę proceso dalį, kurių dėl šios priežasties nebuvo galima pateikti raštu pateiktuose dokumentuose,

atsakyti į galimus Bendrojo Teismo klausimus.

157.

Atsižvelgdama į šių nuostatų 156 punkte apibrėžtus teismo posėdžio tikslus, kiekviena šalis turi įvertinti, ar iš tikrųjų prasminga sakyti kalbą, ar pakanka paprastos nuorodos į raštu pateiktas pastabas ar pareiškimus. Tokiu atveju teismo posėdyje galima sutelkti dėmesį į atsakymus į Bendrojo Teismo klausimus. Jeigu šaliai atstovaujantis asmuo mano, kad pasisakyti būtina, jam rekomenduojama apsiriboti tam tikrų klausimų išdėstymu, o dėl kitų klausimų remtis pareiškimais.

158.

Jeigu prieš teismo posėdį Bendrasis Teismas, remdamasis Procedūros reglamento 89 straipsnio 4 dalimi, prašė šalių savo kalbose sutelkti dėmesį į vieną ar kelis konkrečius klausimus, per teismo posėdį tokie klausimai turi būti aptarti pirmiausia.

159.

Jeigu šalis nusprendžia nesakyti kalbos, toks sprendimas jokiu būdu nėra aiškinamas kaip jos sutikimas su kitos šalies išsakyta kalba, jeigu nagrinėjami argumentai jau buvo paneigti raštu. Sprendimas nesakyti kalbos neužkerta kelio šiai šaliai replikuoti į kitos šalies kalbą

160.

Dėl aiškumo ir siekiant Bendrojo Teismo nariams sudaryti galimybes geriau suprasti kalbas paprastai pageidautina kalbėti laisvai remiantis užrašais, o ne skaityti tekstą. Šalims atstovaujančių asmenų prašoma taip pat padaryti bylos pristatymą kuo paprastesnį ir pirmenybę teikti trumpiems sakiniams. Be to, šalims atstovaujantys asmenys pagelbėtų Bendrajam Teismui, jeigu jų kalbos būtų susistemintos ir prieš kalbėdami jie nurodytų planą, kurio ketina laikytis.

161.

Kad Bendrajam Teismui būtų paaiškinti tam tikri techninio pobūdžio klausimai, konkrečios sudėties teismo pirmininkas gali leisti šalims atstovaujantiems asmenims suteikti galimybę pasisakyti kitiems asmenims, kurie, nors neturi šaliai atstovaujančio asmens statuso, gali geriau išdėstyti poziciją. Tokie asmenys pasisako tik dalyvaujant atitinkamai šaliai atstovaujančiam asmeniui ir šis yra už juos atsakingas. Prieš pasisakydami tokie asmenys turi nurodyti savo vardą ir pavardę.

162.

Kalbų trukmė gali būti įvairi, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir į tai, ar yra naujų faktinių aplinkybių. Kiekviena pagrindinė šalis savo kalbą turi pasakyti per 15 minučių, o kiekviena įstojusi į bylą šalis – per 10 minučių (sujungtose bylose kiekvienos pagrindinės šalies kalbai skirta 15 minučių dėl kiekvienos bylos, o kiekvienos įstojusios į bylą šalies kalbai – 10 minučių dėl kiekvienos bylos), nebent Teismo kanceliarija šiuo atžvilgiu jiems būtų nurodžiusi kitaip. Šis apribojimas taikomas tik pačiai kalbai ir neapima laiko, būtino atsakymams į per teismo posėdį užduotus klausimus pateikti ar baigiamosioms replikoms.

163.

Jeigu to reikalauja aplinkybės, likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki teismo posėdžio (arba ypatingomis tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis – vėliau), Teismo kanceliarijai galima pateikti tinkamai motyvuotą prašymą leisti nukrypti nuo šios įprastos trukmės, nurodant kalbos laiką, kuris, manoma, yra reikalingas. Pateikus tokius prašymus, šalims atstovaujantiems asmenims pranešama apie laiką, kuris bus skirtas jų kalbai.

164.

Jeigu šaliai atstovauja keli asmenys, paprastai leidžiama kalbėti ne daugiau kaip dviem iš jų, o bendras kalbos laikas neturi būti ilgesnis nei nurodytasis šių nuostatų 162 punkte. Tačiau atsakyti į teisėjų klausimus ir sakyti baigiamąsias replikas gali ir kalbos nesakę šalims atstovaujantys asmenys.

165.

Jei tuos pačius teiginius Bendrajame Teisme gina kelios šalys (pavyzdžiui, įstojimo į bylą ar sujungtų bylų atveju), joms atstovaujančių asmenų prieš teismo posėdį prašoma susitarti, kad nebūtų pasikartojimų kalbose.

166.

Kai šalims atstovaujantys asmenys cituoja Teisingumo Teismo, Bendrojo Teismo ar Tarnautojų teismo sprendimą ar nutartį, jų prašoma pateikiant įprastą sprendimo ar nutarties pavadinimą nurodyti bylos numerį ir prireikus vieną ar kelis svarbius punktus.

167.

Laikantis Procedūros reglamento 85 straipsnio 3 dalies išimties tvarka pagrindinės šalys dar gali pateikti įrodymų vykstant teismo posėdžiui. Tokiu atveju išklausoma kitų šalių nuomonė dėl jų priimtinumo ir turinio. Prireikus reikėtų pasirūpinti pakankamu jų egzempliorių skaičiumi.

D.   Vertimas žodžiu

168.

Siekiant palengvinti vertimą žodžiu, šalims atstovaujančių asmenų prašoma iš anksto elektroniniu paštu (interpret@curia.europa.eu) Vertimo žodžiu direktoratui atsiųsti jų galimą raštu parengtą kalbos tekstą arba pagalbinę medžiagą.

169.

Perduotų kalbų užrašų konfidencialumas užtikrinamas. Siekiant išvengti bet kokių nesusipratimų, turi būti nurodyta šalies pavardė ar pavadinimas. Kalbos užrašai prie bylos medžiagos nepridedami.

170.

Šalims atstovaujantiems asmenims primenama, kad, atsižvelgiant į konkrečius atvejus, tik kai kurie Bendrojo Teismo nariai kalbų klausosi ta kalba, kuria jos sakomos, o visi kiti klausosi sinchroninio vertimo. Siekiant užtikrinti geriausią teismo posėdžio eigą ir kokybišką sinchroninį vertimą, šalims atstovaujantiems asmenims labai rekomenduojama kalbėti lėtai ir į mikrofoną.

171.

Kai šalims atstovaujantys asmenys ketina pažodžiui cituoti tam tikrų tekstų ar dokumentų dalis, ypač neminėtas bylos medžiagoje, naudinga prieš teismo posėdį jas nurodyti vertėjams žodžiu. Be to, galėtų būti naudinga atkreipti vertėjų žodžiu dėmesį į terminus, kuriuos gali būti sudėtinga išversti.

E.   Teismo posėdžio protokolas

172.

Teismo kancleris proceso kalba surašo kiekvieno teismo posėdžio protokolą, kuriame nurodoma: byla, teismo posėdžio data, laikas ir vieta, prireikus, kad teismo posėdis buvo uždaras, dalyvaujančių teisėjų ir Teismo kanclerio pavardės, dalyvaujančių šalių atstovų pavardės ir statusas, kai to reikia, žyma apie pastabas dėl trumpo teismo posėdžio pranešimo, išklausytų liudytojų ar ekspertų, jei tokių yra, vardai, pavardės, statusas ir adresai, prireikus teismo posėdyje pateikti procesiniai dokumentai ir tiek, kiek reikia, teismo posėdyje padaryti pareiškimai, taip pat Bendrojo Teismo arba pirmininko teismo posėdyje paskelbti sprendimai ar nutartys.

VI.   KONFIDENCIALIŲ INFORMACIJOS IR ĮRODYMŲ TVARKYMAS

A.   Bendrosios nuostatos

173.

Laikydamasis Procedūros reglamento 64 straipsnio ir nepažeisdamas šio reglamento 68 straipsnio 4 dalies, 104 straipsnio, 105 straipsnio 8 dalies ir 144 straipsnio 7 dalies, Bendrasis Teismas atsižvelgia tik į tuos procesinius ir kitus dokumentus, su kuriais šalims atstovaujantys asmenys galėjo susipažinti ir dėl kurių jie turėjo galimybę pareikšti savo nuomonę.

174.

Iš to matyti, kad, laikantis Procedūros reglamento 103–105 straipsnių nuostatų, į ieškovo pateiktą prašymą užtikrinti tam tikrų bylos medžiagos duomenų konfidencialumą atsakovo atžvilgiu negali būti atsižvelgta. Atsakovas taip pat negali pateikti tokio prašymo ieškovo atžvilgiu.

175.

Tačiau, remdamasi Procedūros reglamento 144 straipsnio 7 dalimi, pagrindinė šalis gali prašyti neperduoti įstojusiai į bylą šaliai tam tikrų bylos medžiagoje esančių konfidencialaus pobūdžio duomenų.

176.

Kiekviena šalis taip pat gali prašyti, kad taikant Procedūros reglamento 68 straipsnio 4 dalį sujungtų bylų šaliai nebūtų leista susipažinti su tam tikra sujungtų bylų medžiagoje esančia informacija dėl nurodyto jos konfidencialumo.

B.   Konfidencialus tvarkymas prašymo įstoti į bylą atveju

177.

Kai byloje pateiktas prašymas į ją įstoti, per Teismo kanclerio nustatytą terminą pagrindinių šalių prašoma nurodyti, ar jos pageidauja, kad būtų užtikrintas tam tikrų prie bylos medžiagos pridėtuose procesiniuose ir kituose dokumentuose esančių duomenų konfidencialumas.

178.

Vėliau visus procesinius ir kitus dokumentus pagrindinės šalys prireikus turi pateikti kartu su prašymu užtikrinti konfidencialumą. Jeigu toks prašymas nepateikiamas, pateikti procesiniai ir kiti dokumentai perduodami įstojusiai į bylą šaliai.

179.

Prašymas užtikrinti konfidencialumą turi būti pateiktas atskiru dokumentu. Negali būti pateikta konfidenciali jo versija ir todėl jame negali būti konfidencialių duomenų.

180.

Prašyme užtikrinti konfidencialumą turi būti nurodyta šalis, kurios atžvilgiu šį konfidencialumą prašoma užtikrinti.

181.

Prašymas užtikrinti konfidencialumą turi būti pateikiamas tik dėl tos informacijos, dėl kurios tai griežtai būtina, ir jis jokiu atveju negali būti teikiamas dėl viso procesinio dokumento, tik išimtiniais atvejais jis gali būti teikiamas dėl viso priedo. Paprastai įmanoma pateikti nekonfidencialią procesinio ar kito dokumento versiją, kurioje būtų išbrauktos tam tikros pastraipos, žodžiai ar skaičiai, nepažeidžiant esamų interesų.

182.

Prašyme užtikrinti konfidencialumą turi būti tiksliai nurodytos atitinkamos pastraipos ar informacija ir išdėstyti motyvai, kodėl kiekviena iš šių pastraipų ar informacija yra konfidenciali. To nepadarius, Bendrasis Teismas gali netenkinti prašymo.

183.

Pateikdama prašymą užtikrinti vieno ar kelių procesinių dokumentų konfidencialumą, šalis turi pateikti nekonfidencialią viso atitinkamo procesinio ar kito dokumento ar dokumentų versiją, kurioje nebūtų prašyme nurodytos informacijos ar pastraipų.

184.

Jeigu prašymas užtikrinti konfidencialumą pateikiamas nesilaikant šių nuostatų 179, 180 ir 183 punktų, Teismo kancleris atitinkamai šaliai pateikia prašymą pašalinti trūkumus. Jeigu, nepaisant prašymo pašalinti trūkumus, prašymas užtikrinti konfidencialumą ir toliau neatitinka šių praktinių vykdymo nuostatų reikalavimų, jis negali būti tinkamai nagrinėjamas ir visi atitinkami procesiniai ar kiti dokumentai perduodami įstojusiai į bylą šaliai.

C.   Konfidencialus tvarkymas bylų sujungimo atveju

185.

Jei ketinama sujungti kelias bylas, per Teismo kanclerio nustatytą terminą šalių prašoma nurodyti, ar jos pageidauja, kad būtų užtikrintas tam tikrų prie bylų medžiagos pridėtuose procesiniuose ar kituose dokumentuose esančių duomenų konfidencialumas.

186.

Vėliau visus procesinius ir kitus dokumentus pagrindinės šalys prireikus turi pateikti kartu su prašymu užtikrinti konfidencialumą. Jeigu toks prašymas nepateikiamas, pateikti procesiniai ir kiti dokumentai tampa prieinami kitoms sujungtų bylų šalims.

187.

Sujungtų bylų atveju pateikiamiems prašymams užtikrinti konfidencialumą taikomi šių nuostatų 179–184 punktai.

D.   Konfidencialus tvarkymas pagal Procedūros reglamento 103 straipsnį

188.

Imdamasis Procedūros reglamento 91 straipsnyje nurodytų pasirengimo nagrinėti bylą priemonių Bendrasis Teismas gali nurodyti šaliai pateikti su byla susijusios informacijos ar įrodymų. Pagal Procedūros reglamento 92 straipsnio 3 dalį nurodyti pateikti tokią informaciją ar įrodymus galima, tik jeigu atitinkama šalis, kuriai ši priemonė skirta, neįgyvendino anksčiau šiuo tikslu paskirtos proceso organizavimo priemonės arba kai ji to aiškiai prašo ir pagrindžia poreikį jos imtis priimant nutartį imtis pasirengimo nagrinėti bylą priemonės.

189.

Kai, atsakydama į prašymą imtis proceso organizavimo priemonės ar prašydama imtis tokios priemonės, pagrindinė šalis prieštarauja informacijos ar įrodymų perdavimui ir remiasi jų konfidencialiu pobūdžiu, Bendrasis Teismas, manydamas, kad ši informacija ar įrodymai gali būti svarbūs norint išspręsti ginčą, nurodo juos pateikti pagal Procedūros reglamento 91 straipsnio b punktą priimdamas nutartį imtis pasirengimo nagrinėti bylą priemonės. Bendrajam Teismui taip pateiktų konfidencialių informacijos ar įrodymų tvarkymo taisyklės nustatytos Procedūros reglamento 103 straipsnyje. Nagrinėjamomis taisyklėmis nenukrypstama nuo rungimosi principo taikymo procese, o nustatoma šio principo įgyvendinimo tvarka.

190.

Vadovaudamasis 103 straipsniu Bendrasis Teismas nagrinėja informacijos ir įrodymų svarbą ginčui išspręsti ir tikrina jų konfidencialumą. Jeigu Bendrasis Teismas mano, kad atitinkama informacija svarbi norint išspręsti ginčą ir konfidenciali, jis palygina šio konfidencialaus pobūdžio ir reikalavimų, susijusių su teise į veiksmingą teisminę gynybą, pirmiausia su rungimosi principo laikymusi, svarbą ir atlikęs nurodytą palyginimą turi dvi galimybes.

191.

Bendrasis Teismas gali nuspręsti konfidencialius informaciją ar įrodymą pateikti susipažinti kitai pagrindinei šaliai nepaisydamas jų konfidencialaus pobūdžio. Šiuo atveju Bendrasis Teismas gali imtis proceso organizavimo priemonės ir paprašyti kitoms šalims nei konfidencialius duomenis pateikusi šalis atstovaujančių asmenų įsipareigoti užtikrinti dokumento ar įrodymo konfidencialumą ir neatskleisti duomenų, kuriuos jie sužinos, savo įgaliotiesiems asmenims ar tretiesiems asmenims. Dėl šio įsipareigojimo pažeidimo gali būti taikomas Procedūros reglamento 55 straipsnis.

192.

Kitu atveju Bendrasis Teismas gali nuspręsti neperduoti konfidencialių duomenų ir suteikti kitai pagrindinei šaliai galimybę gauti nekonfidencialius duomenis, kad laikantis rungimosi principo jai būtų suteikta kuo daugiau galimybių pateikti pastabas. Tam Bendrasis Teismas nurodo konfidencialius duomenis pateikusiai pagrindinei šaliai tam tikrą informaciją perduoti tokia forma, kuri leistų suderinti poreikį užtikrinti duomenų konfidencialumą ir rungimosi procesą. Tam tikra informacija galėtų būti perduota, pavyzdžiui, santraukos forma. Jeigu Bendrasis Teismas mano, kad kita pagrindinė šalis negali veiksmingai pasinaudoti savo teise į gynybą, jis gali priimti vieną ar tiek nutarčių, kiek mano esant būtina, kad procesas būtų tęsiamas laikantis rungimosi principo.

193.

Kai Bendrasis Teismas mano, kad laikantis pagal Procedūros reglamento 103 straipsnio 3 dalį priimtoje nutartyje nustatytų sąlygų kitai pagrindinei šaliai perduota informacija suteikė šiai šaliai galimybę veiksmingai pareikšti savo nuomonę, Bendrasis Teismas neatsižvelgia į šiai šaliai neperduotus konfidencialius informaciją ar įrodymus. Konfidencialūs informacija ar įrodymai išimami iš bylos medžiagos ir apie tai pranešama šalims.

E.   Konfidencialus tvarkymas pagal Procedūros reglamento 104 straipsnį

194.

Nagrinėdamas institucijos akto, kuriuo atsisakoma leisti susipažinti su dokumentu, teisėtumą, Bendrasis Teismas, imdamasis Procedūros reglamento 91 straipsnio c punkte nurodytos pasirengimo nagrinėti bylą priemonės, gali nurodyti pateikti šį dokumentą.

195.

Kitoms šalims šis dokumentas neperduodamas, nebent dėl to ginčas netektų dalyko.

F.   Konfidencialus tvarkymas pagal Procedūros reglamento 105 straipsnį

196.

Pagal Procedūros reglamento 105 straipsnio 1 ir 2 dalis pagrindinė bylos šalis savo iniciatyva arba vykdydama Bendrojo Teismo nustatytą pasirengimo nagrinėti bylą priemonę gali pateikti informacijos arba įrodymų, susijusių su Europos Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių saugumu ar jų tarptautiniais santykiais. Šio straipsnio 3–10 dalyse įtvirtintos tokiai informacijai ir įrodymams taikytinos procesinės nuostatos.

197.

Atsižvelgiant į tai, kad su Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių saugumu ar jų tarptautiniais santykiais susijusi informacija arba įrodymai yra neskelbtini ir konfidencialūs, norint įgyvendinti Procedūros reglamento 105 straipsnyje nustatytas taisykles būtina įtvirtinti tinkamą saugumo sistemą, skirtą aukštam šios informacijos ar įrodymų apsaugos lygiui užtikrinti. Tokia sistema įtvirtinama 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo sprendime.

VII.   NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA

198.

Laikantis Procedūros reglamento 147 straipsnio 2 dalies pateikiant nemokamos teisinės pagalbos prašymą privaloma naudoti anketą. Ši anketa skelbiama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo interneto svetainėje.

199.

Nemokamos teisinės pagalbos prašantis asmuo, kuriam teikiant nemokamos teisinės pagalbos anketą advokatas neatstovauja, tinkamai užpildytos ir pasirašytos anketos popierinę versiją Teismo kanceliarijai pagal Procedūros reglamento 147 straipsnio 6 dalį gali pateikti paštu arba asmeniškai šių nuostatų 90 punkte nurodytu adresu. Į ranka nepasirašytą anketą neatsižvelgiama.

200.

Kai nemokamos teisinės pagalbos prašančiam asmeniui teikiant šį prašymą atstovauja advokatas, prašymas pateikiamas laikantis Procedūros reglamento 72 straipsnio 1 dalies ir atsižvelgiant į šių nuostatų 77–79 punktus.

201.

Nemokamos teisinės pagalbos prašymo anketa siekiama sudaryti galimybes Bendrajam Teismui pagal Procedūros reglamento 147 straipsnio 3 ir 4 dalis surinkti visą informaciją, reikalingą tinkamam sprendimui dėl nemokamos teisinės pagalbos prašymo priimti. Kalbama apie šią informaciją:

duomenis apie prašymą pateikusio asmens ekonominę situaciją

ir

tuo atveju, jeigu ieškinys dar nepareikštas, – informaciją, susijusią su šio ieškinio dalyku, bylos faktinėmis aplinkybėmis ir ieškinį grindžiančiais argumentais.

202.

Nemokamos teisinės pagalbos prašymą pateikiantis asmuo kartu su nemokamos teisinės pagalbos prašymo anketa turi pateikti šių nuostatų 201 punkte nurodytą informaciją patvirtinančius dokumentus.

203.

Prireikus prie nemokamos teisinės pagalbos prašymo pridedami Procedūros reglamento 51 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir 78 straipsnio 4 dalyje nurodyti dokumentai.

204.

Tinkamai užpildyta nemokamos teisinės pagalbos prašymo anketa ir patvirtinamieji dokumentai turi būti savaime aiškūs.

205.

Nepažeidžiant Bendrojo Teismo galimybės prašyti pateikti papildomos informacijos ar dokumentų pagal Procedūros reglamento 89 ir 90 straipsnius, nemokamos teisinės pagalbos prašymas negali būti papildytas vėliau pateikiant priedus. Tokie priedai, jeigu jie bus pateikti Bendrajam Teismui nepaprašius, nebus priimti. Vis dėlto išimtiniais atvejais patvirtinamieji dokumentai, kuriais siekiama įrodyti sunkią nemokamos teisinės pagalbos pateikusio asmens finansinę padėtį, gali būti priimti ir vėliau, jei pateikiamas tinkamas paaiškinimas dėl vėlavimo juos pateikti.

206.

Pagal Procedūros reglamento 147 straipsnio 7 dalį pateikus nemokamos teisinės pagalbos prašymą su šiuo prašymu susijusio ieškinio pareiškimo terminas sustabdomas iki nutarties, kuria nusprendžiama dėl tokio prašymo, įteikimo dienos arba, jeigu šia nutartimi nepaskiriamas nemokamos teisinės pagalbos prašymą pateikiančiam asmeniui atstovausiantis advokatas, iki nutarties, kuria atstovauti prašymą pateikiančiam asmeniui paskiriamas advokatas, įteikimo dienos.

207.

Kadangi pateikus nemokamos teisinės pagalbos prašymą ieškinio pareiškimo terminas sustabdomas iki šių nuostatų 206 punkte nurodytos nutarties įteikimo, likęs ieškinio pareiškimo terminas gali būti labai trumpas. Todėl nemokamą teisinę pagalbą gavusiam asmeniui, kuriam tinkamai atstovauja advokatas, rekomenduojama atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad būtų laikomasi teisės nuostatose nustatyto termino.

VIII.   SKUBOS PROCEDŪROS

A.   Pagreitinta procedūra

A.1.   Prašymas taikyti pagreitintą procedūrą

208.

Pagal Procedūros reglamento 152 straipsnio 1 dalį prašymas taikyti pagreitintą procedūrą turi būti paduotas atskiru dokumentu ir, atsižvelgiant į atvejį, kartu su ieškiniu arba atsiliepimu į ieškinį; jame turi būti nurodyti ypatingą bylos skubą pagrindžiantys motyvai ir kitos svarbios aplinkybės.

209.

Kad Teismo kanceliarija nedelsdama galėtų tvarkyti prašymą taikyti pagreitintą procedūrą, jo pirmame puslapyje turi būti nurodyta, kad šis prašymas pateikiamas remiantis Procedūros reglamento 151 ir 152 straipsniais.

210.

Ieškinio, dėl kurio prašoma priimti sprendimą taikyti pagreitintą procedūrą, apimtis iš esmės neturi viršyti 25 puslapių. Šis ieškinys turi būti pateiktas laikantis šių nuostatų 112–121 punktuose išvardytų reikalavimų.

211.

Rekomenduotina, kad šalis, prašanti taikyti pagreitintą procedūrą, savo prašyme nurodytų atitinkamo pareiškimo (ieškinio ar atsiliepimo į ieškinį) pagrindus, argumentus arba dalis, kurie pateikiami tik tam atvejui, jeigu byloje nebūtų taikoma ši procedūra. Ši Procedūros reglamento 152 straipsnio 2 dalyje numatyta informacija prašyme turi būti suformuluota tiksliai, taip pat turi būti nurodyti atitinkamų pastraipų numeriai.

A.2.   Sutrumpinta versija

212.

Rekomenduojama prie prašymo taikyti pagreitintą procedūrą, kuriame pateikiama 211 punkte nurodyta informacija, taip pat pridėti sutrumpintą atitinkamo pareiškimo versiją.

213.

Pateikiama sutrumpinto pareiškimo versija turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

sutrumpinta versija turi atitikti pirminę atitinkamo pareiškimo versiją, iš kurios išbrauktos dalys pažymimos laužtiniais skliaustais, kuriuose yra įrašas „praleista“;

b)

sutrumpintoje versijoje paliktų pastraipų numeracija išlieka ta pati kaip ir pirminės atitinkamo pareiškimo versijos pastraipų numeracija;

c)

jeigu sutrumpintoje versijoje nedaroma nuoroda į visus pirminės atitinkamo pareiškimo versijos priedus, prie jos pridėtame priedų sąraše įrašas „praleista“ daromas kiekvienam praleistam priedui identifikuoti;

d)

prie sutrumpintos versijos paliktų pirminės atitinkamo pareiškimo versijos priedų numeracija turi išlikti ta pati kaip ir esanti pirminės atitinkamo pareiškimo versijos priedų sąraše;

e)

prie sutrumpintos versijos pridedamame sąraše paminėti priedai turi būti pridėti prie šios versijos.

214.

Kad sutrumpinta versija būtų išnagrinėta kuo greičiau, ji turi atitikti pirmiau išvardytus reikalavimus.

215.

Kai remdamasis Procedūros reglamento 151 straipsnio 3 dalimi Bendrasis Teismas prašo pateikti sutrumpintą pareiškimo versiją, jei nenurodoma kitaip, sutrumpinta versija turi būti parengta vadovaujantis pirmiau išvardytais reikalavimais.

A.3.   Atsiliepimas į ieškinį

216.

Jeigu ieškovas savo prašyme nenurodė ieškinio pagrindų, argumentų arba dalių, į kuriuos turi būti atsižvelgta tik tuo atveju, jeigu byloje nebus taikoma pagreitinta procedūra, atsakovas per vieną mėnesį turi pateikti atsiliepimą į ieškinį.

217.

Jeigu ieškovas savo prašyme nurodė ieškinio pagrindus, argumentus arba dalis, į kuriuos turi būti atsižvelgta tik tuo atveju, jeigu byloje nebus taikoma pagreitinta procedūra, atsakovas per mėnesį turi pateikti atsiliepimą į ieškinyje pateiktus pagrindus ir argumentus, atsižvelgdamas į prašyme taikyti pagreitintą procedūrą pateiktą informaciją.

218.

Jeigu ieškovas prie prašymo prideda sutrumpintą ieškinio versiją, atsakovas per vieną mėnesį turi pateikti atsiliepimą į šioje sutrumpintoje ieškinio versijoje nurodytus pagrindus ir argumentus.

219.

Jeigu Bendrasis Teismas nusprendžia netenkinti prašymo taikyti pagreitintą procedūrą dar prieš atsakovui pateikiant atsiliepimą į ieškinį, Procedūros reglamento 154 straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno mėnesio terminas šiam atsiliepimui pateikti yra pratęsiamas vienu mėnesiu.

220.

Jeigu Bendrasis Teismas nusprendžia netenkinti prašymo taikyti pagreitintą procedūrą atsakovui pateikus atsiliepimą į ieškinį per Procedūros reglamento 154 straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą, šiai šaliai suteikiamas papildomas vieno mėnesio terminas atsiliepimui į ieškinį papildyti; jis skaičiuojamas nuo sprendimo netenkinti prašymo taikyti pagreitintą procedūrą įteikimo dienos.

A.4.   Žodinė proceso dalis

221.

Kadangi pagreitintos procedūros rašytinę dalį iš principo sudaro vienas pasikeitimas pareiškimais, svarbi yra žodinė proceso dalis ir teismo posėdis rengiamas kuo greičiau po rašytinės proceso dalies užbaigimo. Vis dėlto Bendrasis Teismas gali nuspręsti nagrinėti bylą nerengdamas žodinės proceso dalies, kai pagrindinės šalys per pirmininko nustatytą terminą nurodo, kad atsisako dalyvauti teismo posėdyje ir kai Bendrasis Teismas mano, kad bylos medžiagoje yra pakankamai informacijos.

222.

Jeigu Bendrasis Teismas neleido pateikti įstojimo į bylą paaiškinimo, įstojusi į bylą šalis savo pastabas gali pateikti tik žodžiu, jeigu rengiamas teismo posėdis.

B.   Taikymo sustabdymo ar kitų laikinųjų apsaugos priemonių prašymas

223.

Pagal Procedūros reglamento 156 straipsnio 5 dalį taikymo sustabdymo ar kitų laikinųjų apsaugos priemonių prašymas turi būti pateiktas atskiru dokumentu. Jis turi būti aiškus savaime, kad nereikėtų ieškoti informacijos pagrindinėje byloje pareikštame ieškinyje, įskaitant ieškinio priedus.

224.

Kad Teismo kanceliarija galėtų nedelsdama tvarkyti taikymo sustabdymo ar kitų laikinųjų apsaugos priemonių prašymą, jo pirmame puslapyje turi būti nurodyta, kad šis prašymas pateikiamas remiantis Procedūros reglamento 156 straipsniu ir kad jame suformuluotas Procedūros reglamento 157 straipsnio 2 dalimi grindžiamas prašymas, jeigu toks teikiamas.

225.

Taikymo sustabdymo ar kitų laikinųjų apsaugos priemonių prašyme turi būti labai trumpai ir glaustai nurodytas ginčo dalykas, faktiniai bei teisiniai pagrindinio ieškinio pagrindai, prima facie pagrindžiantys ieškinio pagrįstumą (fumus boni juris), ir aplinkybės, patvirtinančios skubą. Jame taip pat turi būti nurodyti visi turimi įrodymai ir pasiūlymai pateikti įrodymų, skirti laikinųjų apsaugos priemonių taikymui pagrįsti.

226.

Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių prašymas skirtas leisti įvertinti fumus boni juris vykstant sutrumpintam procesui, jame negali būti pakartotas visas pagrindinėje byloje pateikto ieškinio tekstas.

227.

Kad laikinųjų apsaugos priemonių prašymas galėtų būti skubiai išnagrinėtas, jo maksimali apimtis, atsižvelgiant į bylos sritį ir jos aplinkybes, iš esmės neturi viršyti 25 puslapių.

IX.   ŠIŲ PRAKTINIŲ VYKDYMO NUOSTATŲ ĮSIGALIOJIMAS

228.

Šiomis praktinėmis vykdymo nuostatomis panaikinami ir pakeičiami 2007 m. liepos 5 d. Nurodymai Bendrojo Teismo kancleriui (OL L 232, 2007 9 4, p. 1), iš dalies pakeisti 2010 m. gegužės 17 d. (OL L 170, 2010 7 6, p. 53) ir 2012 m. sausio 24 d. (OL L 68, 2012 3 7, p. 20), ir 2012 m. sausio 24 d. Praktiniai nurodymai šalims Bendrajame Teisme (OL L 68, 2012 3 7, p. 23).

229.

Šios praktinės vykdymo nuostatos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jos įsigalioja pirmą kito mėnesio po jų paskelbimo dieną.“

9.

1 priedas pakeičiamas šiuo tekstu:

1 PRIEDAS

Sąlygos, kurių nepaisymas pateisina ieškinio neįteikimą (šių praktinių vykdymo nuostatų 101 punktas)

Nepašalinus su nurodytais punktais susijusių trūkumų, ieškinys arba apeliacinis skundas gali būti atmesti kaip nepriimtini pagal Procedūros reglamento 78 straipsnio 6 dalį, 177 straipsnio 6 dalį ir 194 straipsnio 5 dalį.

 

Tiesioginiai ieškiniai

Intelektinės nuosavybės bylos

a)

dokumento, patvirtinančio, kad advokatas turi teise verstis advokato praktika teisme, pateikimas (Procedūros reglamento 51 straipsnio 2 dalis)

dokumento, patvirtinančio, kad advokatas turi teise verstis advokato praktika teisme, pateikimas (Procedūros reglamento 51 straipsnio 2 dalis)

b)

neseniai išduoto privatinės teisės reglamentuojamo juridinio asmens teisinio egzistavimo įrodymo pateikimas (Procedūros reglamento 78 straipsnio 4 dalis)

neseniai išduoto privatinės teisės reglamentuojamo juridinio asmens teisinio egzistavimo įrodymo pateikimas (Procedūros reglamento 177 straipsnio 4 dalis)

c)

įgaliojimo pateikimas tuo atveju, kai atstovaujama privatinės teisės reglamentuojamam juridiniam asmeniui (Procedūros reglamento 51 straipsnio 3 dalis)

įgaliojimo pateikimas tuo atveju, kai atstovaujama privatinės teisės reglamentuojamam juridiniam asmeniui (Procedūros reglamento 51 straipsnio 3 dalis)

d)

ginčijamo akto (ieškinio dėl panaikinimo atveju) arba dokumento, patvirtinančio prašymo priimti sprendimą datą (ieškinio dėl neveikimo atveju), pateikimas (Statuto 21 straipsnio antra pastraipa; Procedūros reglamento 78 straipsnio 1 dalis)

ginčijamo Apeliacinės tarybos sprendimo pateikimas (Procedūros reglamento 177 straipsnio 3 dalis)

e)

skundo, kaip apibrėžta Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalyje, ir sprendimo, kuriuo atsakoma į šį skundą, pateikimas (Procedūros reglamento 78 straipsnio 2 dalis)

 

f)

sutarties, kurioje yra arbitražinė išlyga, egzemplioriaus pateikimas (Procedūros reglamento 78 straipsnio 3 dalis)

 

g)

 

procedūros Apeliacinėje taryboje šalių pavardžių ar pavadinimų ir adreso, kurį jos nurodė dokumentams įteikti vykstant šiai procedūrai, nurodymas (Procedūros reglamento 177 straipsnio 2 dalis)

h)

skundo, kaip apibrėžta Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalyje, pateikimo ir sprendimo, kuriuo atsakoma į šį skundą, įteikimo datų nurodymas (Procedūros reglamento 78 straipsnio 2 dalis)

Apeliacinės tarybos sprendimo įteikimo datos nurodymas (Procedūros reglamento 177 straipsnio 3 dalis)

10.

2 priedas pakeičiamas šiuo tekstu:

2 PRIEDAS

Formos reikalavimai, kurių nesilaikymas pateisina įteikimo atidėjimą (šių praktinių vykdymo nuostatų 102 punktas)

a)

ieškovo adreso nurodymas (Statuto 21 straipsnio pirma pastraipa; Procedūros reglamento 76 straipsnio a punktas; 177 straipsnio 1 dalies a punktas ir 194 straipsnio 1 dalies a punktas)

b)

ieškovui atstovaujančio asmens adreso nurodymas (Procedūros reglamento 76 straipsnio b punktas, 177 straipsnio 1 dalies b punktas ir 194 straipsnio 1 dalies b punktas)

c)

naujas ieškinio, kurio apimtis turėjo būti sumažinta, originalas (šių praktinių vykdymo nuostatų 109 ir 110 punktai)

d)

naujas tapataus turinio ieškinio originalas, kurio pastraipos sunumeruotos (šių praktinių vykdymo nuostatų 81 punkto c papunktis)

e)

naujas tapataus turinio ieškinio originalas, kurio puslapiai sunumeruoti (šių praktinių vykdymo nuostatų 81 punkto d papunktis)

f)

priedų sąrašo, kuriame nurodyti privalomi duomenys, pateikimas (Procedūros reglamento 72 straipsnio 3 dalis; šių praktinių vykdymo nuostatų 83 punktas)

g)

ieškinyje paminėtų, bet nepateiktų priedų pateikimas (Procedūros reglamento 72 straipsnio 3 dalis)

h)

priedų, kurių puslapiai sunumeruoti, pateikimas (šių praktinių vykdymo nuostatų 86 punkto d papunktis)

i)

sunumeruotų priedų pateikimas (šių praktinių vykdymo nuostatų 86 punkto a papunktis)

11.

3 priedas pakeičiamas šiuo tekstu:

3 PRIEDAS

Formos reikalavimai, kurių nesilaikymas neužkerta kelio įteikimui (šių praktinių vykdymo nuostatų 103 punktas)

a)

dokumento, patvirtinančio kiekvieno kito papildomo advokato teisę verstis advokato praktika teisme, pateikimas (Procedūros reglamento 51 straipsnio 2 dalis)

b)

pagrindų ir pagrindinių argumentų santraukos pateikimas kitose nei intelektinės nuosavybės bylose (šių praktinių vykdymo nuostatų 118 ir 119 punktai)

c)

kita nei proceso kalba surašyto dokumento vertimo į proceso kalbą pateikimas (Procedūros reglamento 46 straipsnio 2 dalis; šių praktinių vykdymo nuostatų 99 punktas)

2 straipsnis

Šie Bendrojo Teismo procedūros reglamento praktinių vykdymo nuostatų daliniai pakeitimai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jie įsigalioja 2018 m. gruodžio 1 d.

Priimta Liuksemburge 2018 m. spalio 17 d.

Kancleris

E. COULON

Pirmininkas

M. JAEGER


(1)  OL L 240, 2018 9 25, p. 68.

(2)  OL L 240, 2018 9 25, p. 72.

(3)  2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2016/1192 dėl jurisdikcijos perdavimo Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai spręsti Europos Sąjungos ir jos tarnautojų ginčus (OL L 200, 2016 7 26, p. 137).

(4)  OL L 152, 2015 6 18, p. 1.

(5)  Tekstas turi būti surašytas laikantis šių praktinių vykdymo nuostatų 81 punkto b papunktyje nustatytų reikalavimų.

(6)  Tekstas turi būti surašytas laikantis šių praktinių vykdymo nuostatų 81 punkto b papunktyje nustatytų reikalavimų.