ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 288

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. lapkričio 16d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1728, kuriuo Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 papildomas nuostatomis dėl papildomo finansavimo ES biudžeto lėšomis skyrimo atvykimo ir išvykimo sistemai įgyvendinti

1

 

*

2018 m. lapkričio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1729, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 206/2009 nuostatos dėl keliautojams ir plačiajai visuomenei plakatuose pateiktinos informacijos dėl tam tikrų asmeninių gyvūninių produktų siuntų ( 1 )

4

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. lapkričio 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1730 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio Šalių konferencijos antrajame susitikime dėl Konvencijos 10 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų rekomendacijų dėl laikino aplinkai saugaus gyvsidabrio, išskyrus gyvsidabrio atliekas, saugojimo priėmimo

7

 

*

2018 m. lapkričio 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1731, kuriuo skiriami Regionų komiteto du Danijos Karalystės pasiūlyti nariai ir du Danijos Karalystės pasiūlyti pakaitiniai nariai

9

 

*

2018 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1732 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo statusą turinčios Europos tektoninių plokščių stebėjimo sistemos (EPOS ERIC) sukūrimo (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 7011)  ( 1 )

10

 

*

2018 m. lapkričio 14 d. Komisijos sprendimas (ES) 2018/1733, kuriuo Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos, Ekvadoro bei Peru prekybos susitarimo XIII priedo 1 priedėlio pakeitimas

15

 

*

2018 m. lapkričio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1734, kuriuo Vokietijos Federacinei Respublikai, Ispanijos Karalystei, Italijos Respublikai ir Kipro Respublikai leidžiama taikyti nuo pareigos teikti statistinius duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1952 nukrypti leidžiančias nuostatas (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 7465)  ( 1 )

19

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

16.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/1728

2018 m. liepos 13 d.

kuriuo Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 papildomas nuostatomis dėl papildomo finansavimo ES biudžeto lėšomis skyrimo atvykimo ir išvykimo sistemai įgyvendinti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (1), ypač į jo 15 straipsnio antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 515/2014 5 straipsnio 5 dalies b punktą 791 mln. EUR skiriama IT sistemoms, kuriomis remiamas išorės sienas kertančių migrantų srautų valdymas, kurti, jei priimami atitinkami Sąjungos teisėkūros procedūra priimami aktai;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 515/2014 15 straipsniu Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriuo paskirstoma Reglamento (ES) Nr. 515/2014 5 straipsnio 5 dalies b punkte nurodyta suma IT sistemoms kurti, jeigu tokia suma nepaskirstyta atitinkamuose Sąjungos teisėkūros procedūra priimtuose aktuose;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2226 (2) sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS). AIS yra viena pagrindinių 1 ir 2 konstatuojamosiose dalyse nurodytų IT sistemų sudedamųjų dalių. Be to, labai svarbu nedelsiant pradėti įgyvendinti Reglamentą (ES) 2017/2226, kad sistema visapusiškai veiktų iki 2020 m., kaip planuota;

(4)

Reglamento (ES) 2017/2226 64 straipsnyje nurodytos su AIS įgyvendinimu susijusios išlaidos, apmokamos iš Sąjungos bendrojo biudžeto (padengiama 100 % šių išlaidų). Tačiau pagal šią nuostatą nenustatytas papildomo finansavimo, kuris bus skirtas toms išlaidoms padengti, dydis, be to, finansavimas nepaskirstytas pagal išlaidų rūšis ir paramos gavėjus;

(5)

iš Reglamento (ES) Nr. 515/2014 5 straipsnio 5 dalies b punkte numatyto finansinio paketo turėtų būti skirta bendra 480 241 000 EUR suma išlaidoms, susijusioms su Reglamento (ES) 2017/2226 64 straipsnio 1 ir 2 dalių taikymu, padengti;

(6)

iš tos bendros skiriamos sumos 287 863 000 EUR suma turėtų būti skirta Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūrai (toliau – „eu-LISA“), kad būtų padengtos Reglamento (ES) 2017/2226 37 straipsnyje numatytos išlaidos, t. y. išlaidos, susijusios su AIS centrinės sistemos, ryšių infrastruktūros, vienodos nacionalinės sąsajos (VNS), saityno paslaugos ir Reglamento (ES) 2017/2226 63 straipsnio 2 dalyje nurodytos duomenų saugyklos sukūrimu ir veikimu, kaip nustatyta to Reglamento 64 straipsnio 1 dalyje;

(7)

iš tos bendros skiriamos sumos 192 378 000 EUR suma turėtų būti suteikta valstybių narių išlaidoms, patirtoms dėl esamos nacionalinės sienų infrastruktūros integravimo ir jos prijungimo prie VNS, padengti, taip pat su VNS priegloba susijusioms išlaidoms padengti, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/2226 64 straipsnio 2 dalyje. Be to, ta suma turėtų padengti Reglamento (ES) 2017/2226 64 straipsnio 1 dalyje nurodytas su VNS sukūrimu ir veikimu susijusias išlaidas, nes tas išlaidas patiria ir „eu-LISA“, ir valstybės narės;

(8)

remiantis Reglamento (ES) 2017/2226 64 straipsnio 2 dalies antra pastraipa, 192 378 000 EUR suma negali būti naudojama toje pastraipoje išvardytoms išlaidoms padengti. Tačiau šios išlaidos būtų tinkamos finansuoti pagal Vidaus saugumo fondo nacionalines programas, remiantis Reglamentu (ES) Nr. 515/2014, taikant bendro finansavimo normą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 514/2014 16 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse;

(9)

kadangi Reglamentas (ES) 2017/2226 grindžiamas Šengeno acquis, remdamasi prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 4 straipsniu Danija nusprendė įgyvendinti Reglamentą (ES) 2017/2226 savo nacionalinėje teisėje. Todėl Danija pagal tarptautinę teisę privalo įgyvendinti šį reglamentą;

(10)

šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2000/365/EB (3). Todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas. Dėl to šis reglamentas neturėtų būti skirtas Jungtinei Karalystei;

(11)

šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2002/192/EB (4). Todėl Airija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas. Dėl to šis reglamentas neturėtų būti skirtas Airijai;

(12)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarime dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (5), patenkančios į Tarybos sprendimo 1999/437/EB (6) 1 straipsnio A ir B punktuose nurodytas sritis;

(13)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (7), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A ir B punktuose nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2008/146/EB (8) 3 straipsniu;

(14)

Lichtenšteino atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (9), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A ir B punktuose nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2011/350/ES (10) 3 straipsniu;

(15)

siekiant sudaryti sąlygas nedelsiant taikyti šiame reglamente nustatytas priemones, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(16)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka visų valstybių narių ekspertų, su kuriais konsultuotasi specialiai šiuo tikslu, nuomonę;

(17)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 turėtų būti atitinkamai papildytas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (ES) 2017/2226 įgyvendinimo išlaidoms padengti pagal to reglamento 64 straipsnį iš Sąjungos bendrojo biudžeto iš viso skiriama 480 241 000 EUR.

2.   1 dalyje nurodyta suma skiriama iš Reglamento (ES) Nr. 515/2014 5 straipsnio 5 dalies b punkte nurodytos 791 000 000 EUR sumos, numatytos IT sistemoms kurti.

2 straipsnis

1 straipsnio 1 dalyje nurodyta suma naudojama taip:

a)

287 863 000 EUR skiriama Reglamentu (ES) Nr. 1077/2011 įsteigtai Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūrai, kad būtų padengtos Reglamento (ES) 2017/2226 64 straipsnio 1 dalyje nurodytos išlaidos.

b)

192 378 000 EUR skiriama valstybėms narėms, kad būtų padengtos Reglamento (ES) 2017/2226 64 straipsnio 2 dalyje nurodytos išlaidos, taip pat išlaidos, susijusios su vienodos nacionalinės sąsajos sukūrimu ir veikimu, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2226 64 straipsnio 1 dalyje. Pagal Reglamento (ES) 2017/2226 64 straipsnio 1 ir 2 dalis įnašas iš Sąjungos biudžeto patirtoms išlaidoms apmokėti sudaro 100 % visų reikalavimus atitinkančių išlaidų. Šis įnašas valstybėms narėms skiriamas lygiomis dalimis.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 150, 2014 5 20, p. 143.

(2)  2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 327, 2017 12 9, p. 20).

(3)  2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43).

(4)  2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20).

(5)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(6)  1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimas 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (OL L 176, 1999 7 10, p. 31).

(7)  OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

(8)  Tarybos sprendimas 2008/146/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 53, 2008 2 27, p. 1). 2008 m. sausio 28 d.

(9)  OL L 160, 2011 6 18, p. 21.

(10)  2011 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas 2011/350/ES dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su patikrinimų prie vidaus sienų panaikinimu ir asmenų judėjimu (OL L 160, 2011 6 18, p. 19).


16.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1729

2018 m. lapkričio 15 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 206/2009 nuostatos dėl keliautojams ir plačiajai visuomenei plakatuose pateiktinos informacijos dėl tam tikrų asmeninių gyvūninių produktų siuntų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio 5 dalies trečią įtrauką,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 206/2009 (2) nustatytos į Sąjungą įvežamų asmeninių nekomercinio pobūdžio gyvūninių produktų, kurie yra keleivių bagažo dalis arba siunčiami privatiems asmenims kaip mažos siuntos arba užsakomi nuotoliniu būdu ir pristatomi vartotojui, siuntų įvežimo į Sąjungą taisyklės;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 206/2009 3 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, kad visuose įvažiavimo į Sąjungą punktuose iš trečiųjų šalių atvykstančių keliautojų dėmesys būtų atkreipiamas į asmeninėms siuntoms, įvežamoms į Sąjungą, taikomas veterinarines sąlygas. Keliautojams turi būti pateikiama bent ta informacija, kuri nurodoma minėto reglamento III priede pateikiamuose plakatuose;

(3)

siekiant, kad informacija būtų matomesnė keliautojams ir plačiajai visuomenei, tikslinga paskelbti naujai sumaketuotus plakatus;

(4)

todėl Reglamento (EB) Nr. 206/2009 III priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateikiamais dviem plakatais papildomas Reglamento (EB) Nr. 206/2009 III priedas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  2009 m. kovo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 206/2009 dėl gyvūninių produktų asmeninių siuntų įvežimo į Bendriją, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 136/2004 (OL L 77, 2009 3 24, p. 1).


PRIEDAS

Image

Image


SPRENDIMAI

16.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/7


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/1730

2018 m. lapkričio 12 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio Šalių konferencijos antrajame susitikime dėl Konvencijos 10 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų rekomendacijų dėl laikino aplinkai saugaus gyvsidabrio, išskyrus gyvsidabrio atliekas, saugojimo priėmimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Minamatos konvencija dėl gyvsidabrio (toliau – Konvencija) Sąjungos buvo sudaryta Tarybos sprendimu (ES) 2017/939 (1) ir įsigaliojo 2017 m. rugpjūčio 16 d.;

(2)

pagal Sprendimą MC-1/1 dėl darbo tvarkos taisyklių, kurį Konvencijos Šalių konferencija priėmė per savo pirmąjį susitikimą, šalys turi dėti visas pastangas, kad visais esminiais klausimais susitartų bendru sutarimu;

(3)

2018 m. lapkričio 19–23 d. antrajame savo susitikime Konvencijos Šalių konferencija turi priimti rekomendacijas dėl aplinkai saugaus gyvsidabrio, išskyrus gyvsidabrio atliekas, laikino saugojimo (toliau – Rekomendacijos);

(4)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi antrajame Konvencijos Šalių konferencijos susitikime, kadangi šios Rekomendacijos turės teisinę galią, nes Konvencijos šalys turi atsižvelgti į tas Rekomendacijas, imantis laikino saugojimo priemonių;

(5)

dalyvaudama tarp susitikimų vykusiame ekspertų darbe, pradėtu remiantis Sprendimu MC-1/18, kuris buvo priimtas Konvencijos Šalių konferencijos per jos pirmąjį susitikimą, Sąjunga prisidėjo prie Rekomendacijų projekto peržiūros. Sąjungos nuomone, nebuvo būtina siūlyti tolesnius dalinius pakeitimus peržiūrėtam Rekomendacijų projektui, parengtam to tarp susitikimų vykusio darbo metu;

(6)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/852 (2), ypač jo 7 straipsnio 3 dalis, atitinka Konvencijos 10 straipsnio 2 dalies nuostatas, kaip papildyta peržiūrėtu Rekomendacijų projektu;

(7)

todėl peržiūrėtam Rekomendacijų projektui reikėtų pritarti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio Šalių konferencijos antrajame susitikime (toliau – COP2), yra pritarti Konvencijos 10 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų rekomendacijų dėl laikino aplinkai saugaus gyvsidabrio, išskyrus gyvsidabrio atliekas, saugojimo, kaip išdėstyta priėmimui COP2 metu pateiktuose dokumentuose, priėmimui.

Neesminiams pirmoje pastraipoje nurodytų dokumentų pakeitimams, atsižvelgiant į pokyčius COP2, Sąjungos atstovai, konsultuodamiesi su valstybėmis narėmis vietoje vykstančiuose koordinaciniuose posėdžiuose, gali pritarti be tolesnio Tarybos sprendimo.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. BLÜMEL


(1)  2017 m. gegužės 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/939 dėl Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 142, 2017 6 2, p. 4).

(2)  2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/852 dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008 (OL L 137, 2017 5 24, p. 1).


16.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/9


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/1731

2018 m. lapkričio 12 d.

kuriuo skiriami Regionų komiteto du Danijos Karalystės pasiūlyti nariai ir du Danijos Karalystės pasiūlyti pakaitiniai nariai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį,

atsižvelgdama į Danijos vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2015 m. sausio 26 d., 2015 m. vasario 5 d. ir 2015 m. birželio 23 d. Taryba priėmė sprendimus (ES) 2015/116 (1), (ES) 2015/190 (2) ir (ES) 2015/994 (3), kuriais skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d.2016 m. balandžio 5 d. Tarybos sprendimu (ES) 2016/552 (4) vietoj Thomas KASTRUP-LARSEN nariu buvo paskirtas Erik NIELSEN; 2017 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimu (ES) 2017/426 (5) vietoj Erik NIELSEN nare buvo paskirta Kirstine BILLE, o Kirsten JENSEN buvo dar kartą paskirta nare;

(2)

pasibaigus Kirstine BILLE ir Jens Christian GJESING kadencijoms tapo laisvos dvi Regionų komiteto narių vietos;

(3)

pasibaigus John SCHMIDT ANDERSEN ir Kirsten JENSEN kadencijoms tapo laisvos dvi Regionų komiteto pakaitinių narių vietos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam dabartinės kadencijos laikui iki 2020 m. sausio 25 d. į Regionų komitetą skiriami:

a)

nariais:

Jens Christian GJESING, Councillor Haderslev,

Kirstine BILLE, 2. Deputy Mayor Syddjurs,

b)

pakaitiniais nariais:

Kirsten JENSEN, Mayor Hillerød,

Karsten SØNDERGAARD NIELSEN, Mayor Egedal.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. BLÜMEL


(1)  2015 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/116, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 20, 2015 1 27, p. 42).

(2)  2015 m. vasario 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/190, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 31, 2015 2 7, p. 25).

(3)  2015 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/994, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 159, 2015 6 25, p. 70).

(4)  2016 m. balandžio 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/552, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Danijos Karalystės pasiūlytas narys. (OL L 95, 2016 4 9, p. 12).

(5)  2017 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/426, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Danijos Karalystės pasiūlytas narys ir Danijos Karalystės pasiūlytas pakaitinis narys (OL L 64, 2017 3 10, p. 108).


16.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1732

2018 m. spalio 30 d.

dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo statusą turinčios Europos tektoninių plokščių stebėjimo sistemos (EPOS ERIC) sukūrimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 7011)

(Tekstas autentiškas tik anglų, danų, graikų, ispanų, italų, nyderlandų, portugalų, prancūzų, slovėnų ir vokiečių kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Belgija, Danija, Italija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija ir Slovėnija paprašė Komisijos sukurti Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo statusą turinčią Europos tektoninių plokščių stebėjimo sistemą (toliau – EPOS ERIC). Graikija, Islandija ir Šveicarija pranešė apie savo sprendimą iš pradžių EPOS ERIC veikloje dalyvauti stebėtojų teisėmis. Jos susitarė, kad EPOS ERIC priimančioji valstybė narė bus Italija;

(2)

kadangi 2017 m. kovo 29 d., remdamasi Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu, Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą pasitraukti iš Sąjungos, Sutartys Jungtinei Karalystei nustos galioti nuo susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nebus, praėjus dvejiems metams nuo pranešimo gavimo, nebent Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, nuspręstų tą laikotarpį pratęsti. Todėl, nedarant poveikio jokiai susitarimo dėl išstojimo nuostatai, šio įgyvendinimo sprendimo taikymo tikslais Jungtinė Karalystė nuo išstojimo dienos bus laikoma trečiąja šalimi, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 723/2009 2 straipsnio b punkte;

(3)

Reglamentas (EB) Nr. 723/2009 buvo įtrauktas į Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimą EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 72/2015 (2);

(4)

Komisija įvertino paraišką pagal Reglamento (EB) Nr. 723/2009 5 straipsnio 2 dalį ir padarė išvadą, kad ji atitinka tame reglamente nustatytus reikalavimus;

(5)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 723/2009 20 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Sukuriama Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo statusą turinti Europos tektoninių plokščių stebėjimo sistema (toliau – EPOS ERIC).

2.   Esminiai EPOS ERIC įstatų elementai išdėstyti priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei, Danijos Karalystei, Graikijos Respublikai, Islandijai, Italijos Respublikai, Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei, Nyderlandų Karalystei, Norvegijos Karalystei, Portugalijos Respublikai, Prancūzijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai ir Šveicarijos Konfederacijai.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Carlos MOEDAS

Komisijos narys


(1)  OL L 206, 2009 8 8, p. 1.

(2)  2015 m. kovo 20 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 72/2015, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis [2016/755] (OL L 129, 2016 5 19, p. 85).


PRIEDAS

ESMINIAI EPOS ERIC ĮSTATŲ ELEMENTAI

Toliau pateiktuose EPOS ERIC įstatų straipsniuose ir jų dalyse nustatyti Tarybos reglamento (EB) Nr. 723/2009 6 straipsnio 3 dalyje nurodyti esminiai elementai.

1.   Užduotys ir veikla

(EPOS ERIC įstatų 3 straipsnis)

1.

Pagrindinė EPOS ERIC užduotis – sukurti ir eksploatuoti paskirstytąją Europos tektoninių plokščių stebėjimo sistemą ir įdiegti efektyvią valdymo sistemą siekiant integruoti ir koordinuoti temines pagrindines paslaugas (TCS) ir nustatyti bei vykdyti integruotųjų pagrindinių paslaugų (ICS) valdymą.

2.

EPOS ERIC vykdo šią veiklą:

a)

teikia TCS įvairioms EPOS veikloje dalyvaujančioms bendruomenėms;

b)

užtikrina TCS koordinavimą EPOS ERIC struktūroje, įskaitant teisinius, valdymo ir finansinius aspektus, ir techninį ryšį su ICS;

c)

plėtoja ICS, kad užtikrintų sąveikumą, duomenų valdymą ir galimybes naudotis paslaugomis;

d)

derina EPOS įgyvendinimą su nacionaliniais prioritetais ir strategijomis;

e)

integruoja EPOS į pasaulio mokslo bendruomenę, kad išplėstų EPOS paslaugas;

f)

užtikrina visapusišką naujos mokslinių tyrimų infrastruktūros laimėjimų panaudojimą;

g)

skatina mokymus, informavimo veiklą ir tarptautinį bendradarbiavimą;

h)

dalyvauja įgyvendinant ES finansuotus projektus;

i)

vykdo bet kokią kitą susijusią veiklą, reikalingą jos tikslui pasiekti.

3.

EPOS ERIC pagrindinę užduotį vykdo nesiekdama ekonominės naudos. EPOS ERIC gali vykdyti ribotą ekonominę veiklą, jei ši glaudžiai susijusi su jos pagrindine užduotimi ir nekelia grėsmės šios užduoties vykdymui.

4.

EPOS ERIC atskirai registruoja savo ekonominės veiklos sąnaudas bei pajamas ir tokios veiklos kainas nustato pagal rinkos kainas arba, jei rinkos kainos nežinomos, prie visų sąnaudų pridėdama pagrįstą maržą. Šiai veiklai atleidimas nuo mokesčių netaikomas.

2.   EPOS ERIC buveinė

(EPOS ERIC įstatų 2 straipsnio 3 dalis)

EPOS ERIC buveinė yra Romoje (Italija).

3.   Pavadinimas

(EPOS ERIC įstatų 2 straipsnio 1 dalis)

Europos tektoninių plokščių stebėjimo sistema įsteigiama kaip Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (ERIC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 723/2009 ir vadinama EPOS ERIC (toliau – EPOS ERIC).

4.   Trukmė

(EPOS ERIC įstatų 26 straipsnis)

EPOS ERIC įsteigiama pradiniam dvidešimties metų laikotarpiui. Tas laikotarpis gali būti pratęstas, jei visuotinis susirinkimas taip nusprendžia dviejų trečdalių balsų dauguma.

5.   Likvidavimas

(EPOS ERIC įstatų 27 straipsnis)

1.

Dėl EPOS ERIC likvidavimo nusprendžia visuotinis susirinkimas pagal šių įstatų 10 straipsnį.

2.

Be nereikalingo delsimo ir bet kuriuo atveju per dešimt dienų po sprendimo likviduoti EPOS ERIC priėmimo EPOS ERIC praneša Europos Komisijai apie tokį sprendimą.

3.

Sumokėjus EPOS ERIC skolas likęs turtas padalijamas nariams proporcingai jų sukauptai įstatų 9 straipsnyje nurodyto EPOS ERIC mokėtino metinio įnašo sumai.

4.

Be nereikalingo delsimo ir bet kuriuo atveju per dešimt dienų po likvidavimo procedūros užbaigimo EPOS ERIC praneša apie tai Komisijai.

5.

EPOS ERIC nustoja egzistuoti atitinkamo Europos Komisijos pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

6.   Atsakomybė

(EPOS ERIC įstatų 18 straipsnis)

1.

EPOS ERIC atsako už savo skolas.

2.

Nariai nėra solidariai atsakingi už EPOS ERIC skolas. Narių ir nuolatinių stebėtojų finansinė atsakomybė už EPOS ERIC skolas ribojama atitinkamais jų įnašais, sumokėtais EPOS ERIC, kaip nurodyta įstatų 9 straipsnyje.

3.

EPOS ERIC pasirūpina tinkamu rizikos, susijusios su savo infrastruktūros kūrimu ir veikimu, draudimu.

7.   Prieigos politika

(EPOS ERIC įstatų 19 straipsnis)

1.

EPOS ERIC duomenų prieigos politika grindžiama geriausia tarptautine viešųjų duomenų srities praktika, kaip antai Europos Sąjungos nustatyta praktika; pagal šią politiką pripažįstamos duomenų savininkų teisės.

2.

EPOS ERIC paskirtis – sudaryti geresnes sąlygas moksliniams tyrimams ir vadovaujantis sąžiningo naudojimo principais iš esmės skatinti atvirąją prieigą prie mokslinių tyrimų duomenų, duomenų produktų, paslaugų ir programinės įrangos bei mokslinių tyrimų infrastruktūros.

3.

Jei su duomenų mainais ir fizine prieiga susijusios politikos kryptys skiriasi, EPOS ERIC skatina laikytis atvirumo principų ir dalytis duomenimis su viešosiomis mokslinių tyrimų bendruomenėmis, nariais, stebėtojais ir kitais subjektais. Prieiga grindžiama atvirosios prieigos principais pagal kriterijus, procedūras ir sąlygas, nustatytus EPOS ERIC įgyvendinimo taisyklėse.

4.

Procedūros ir vertinimo kriterijai skelbiami viešai EPOS ERIC svetainėje.

8.   Mokslinio vertinimo politika

(EPOS ERIC įstatų 20 straipsnis)

EPOS ERIC veiklą kas penkerius metus vertina nepriklausoma aukščiausio lygio tarptautinių išorės ekspertų komisija, kurią paskiria visuotinis susirinkimas ir kuri jam atsiskaito; komisija atlieka mokslinius EPOS ERIC veiklos vertinimus.

9.   Rezultatų sklaidos politika

(EPOS ERIC įstatų 21 straipsnis)

1.

EPOS ERIC skatina tyrėjus savo mokslinių tyrimų rezultatus skelbti viešai ir naudojantis EPOS ERIC.

2.

Kad pasiektų tikslines auditorijas, EPOS ERIC naudoja įvairius kanalus, įskaitant interneto portalą, naujienlaiškius, praktinius seminarus, dalyvavimą konferencijose, straipsnius žurnaluose ir žiniasklaidoje.

10.   Intelektinės nuosavybės teisės

(EPOS ERIC įstatų 22 straipsnis)

1.

Sąvoka „intelektinė nuosavybė“ suprantama pagal 1967 m. liepos 14 d. pasirašytos Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos steigimo konvencijos 2 straipsnį.

2.

Intelektinės nuosavybės teisės į vykdant EPOS ERIC veiklą gautus ir sukurtus EPOS ERIC duomenis ir kitas žinias priklauso juos sukūrusiam (-iems) subjektui (-ams) ar asmeniui (-ims).

3.

Nariai arba atstovaujantieji subjektai keičiasi intelektine nuosavybe ir ją integruoja laikydamiesi visuotinio susirinkimo patvirtintų įgyvendinimo taisyklių. Įgyvendinimo taisyklėse taip pat nustatomos su duomenų, kuriais keičiamasi, konfidencialumu susijusios sąlygos.

4.

Vykdant vien tik EPOS ERIC finansuotą veiklą sukurta intelektinė nuosavybė yra EPOS ERIC nuosavybė.

5.

EPOS ERIC laikosi taikomų duomenų ir privatumo apsaugos srities teisės aktų.

11.   Įdarbinimo politika

(EPOS ERIC įstatų 23 straipsnis)

1.

EPOS ERIC įdarbinimo politiką reglamentuoja šalies, kurioje įdarbinami darbuotojai arba kurioje ji įprastai vykdo veiklą, įstatymai.

2.

EPOS ERIC darbuotojų atrankos procedūra, įdarbinimas ir darbo sąlygos pagrįsti skaidrumo, nediskriminavimo ir lygių galimybių principais. Visos EPOS ERIC darbo vietos skelbiamos viešai.

12.   Viešųjų pirkimų politika

(EPOS ERIC įstatų 24 straipsnis)

1.

Visiems viešųjų pirkimų kandidatams ir konkursų dalyviams EPOS ERIC sudaro vienodas ir nediskriminacines sąlygas. Vykdant EPOS ERIC viešųjų pirkimų politiką paisoma skaidrumo, nediskriminavimo ir konkurencijos principų. Išsamios taisyklės dėl viešųjų pirkimų procedūrų ir kriterijų nustatomos įgyvendinimo taisyklėse.

2.

Nariai ir stebėtojai vykdo su EPOS ERIC veikla susijusius viešuosius pirkimus taip, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į EPOS ERIC poreikius, techninius reikalavimus ir atitinkamų įstaigų išleistas specifikacijas.

16.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/15


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2018/1733

2018 m. lapkričio 14 d.

kuriuo Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos, Ekvadoro bei Peru prekybos susitarimo XIII priedo 1 priedėlio pakeitimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimą 2012/735/ES dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (2) (toliau – Susitarimas) Peru laikinai taikomas nuo 2013 m. kovo 1 d. (3), o Kolumbijai – nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. (4). Ekvadoras prie Susitarimo prisijungė sudarydamas Prisijungimo protokolą (5); jis laikinai taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.;

(2)

Susitarimo 209 straipsnyje numatyta galimybė užbaigus prieštaravimo procedūrą ir išnagrinėjus geografines nuorodas, kaip nurodyta jo 208 straipsnyje, į Susitarimo XIII priedo 1 priedėlį įtraukti naujas geografines nuorodas;

(3)

Kolumbija pateikė Sąjungai prašymą į Susitarimo XIII priedo 1 priedėlį įtraukti naujų geografinių nuorodų. Sąjunga užbaigė prieštaravimo procedūrą ir išnagrinėjo devynias naujas Kolumbijos geografines nuorodas;

(4)

Susitarimo 257 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pagal Susitarimo 257 straipsnio 1 dalį Šalių įsteigtas Intelektinės nuosavybės pakomitetis yra atsakingas už Susitarimo 209 straipsnyje nurodytos informacijos vertinimą ir pagal Susitarimo 12 straipsnio 1 dalį įsteigtam Prekybos komitetui teikia pasiūlymus dėl Susitarimo XIII priedo 1 priedėlio pakeitimo;

(5)

2018 m. spalio 5 d. Intelektinės nuosavybės pakomitetis įvertino informaciją apie devynias naujas Kolumbijos geografines nuorodas ir pasiūlė Prekybos komitetui atitinkamai pakeisti Susitarimo XIII priedo 1 priedėlį;

(6)

Susitarimo 13 straipsnio 1 dalies d punkte nustatyta, kad Prekybos komitetas vertina ir priima sprendimus bet kokiais Susitarime numatytais klausimais, kuriuos jam perduoda pagal Susitarimą įsteigti specialieji organai;

(7)

vadovaujantis Susitarimo 14 straipsnio 3 dalimi, 12 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais visus sprendimus priima ES šalis ir atitinkama Susitarimą pasirašiusi Andų šalis ir tie sprendimai taikomi tik toms Šalims. Šiam klausimui taikomos 12 straipsnio 4 dalies nuostatos, nes jis susijęs tik su dvišaliais ES šalies ir Kolumbijos santykiais ir buvo aptartas Intelektinės nuosavybės pakomitečio dvišaliame posėdyje;

(8)

todėl Susitarimo XIII priedo 1 priedėlis turėtų būti iš dalies pakeistas, o pakeitimai turėtų būti patvirtinti Sąjungos vardu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinami Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos, Ekvadoro bei Peru prekybos susitarimo XIII priedo 1 priedėlio pakeitimai, išdėstyti Prekybos komiteto sprendimo projekte.

Prekybos komiteto sprendimo projektas pateikiamas šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Sąjungos delegacijos Prekybos komitete vadovas įgaliojamas Europos Sąjungos vardu patvirtinti to komiteto sprendimą.

3 straipsnis

Priimtas Prekybos komiteto sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2012 12 21, p. 1.

(2)  Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (OL L 354, 2012 12 21, p. 3).

(3)  Pranešimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo laikino taikymo tarp Europos Sąjungos ir Peru (OL L 56, 2013 2 28, p. 1).

(4)  Pranešimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo laikino taikymo tarp Europos Sąjungos ir Kolumbijos (OL L 201, 2013 7 26, p. 7).

(5)  2016 m. lapkričio 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/2369 dėl Prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą, pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 356, 2016 12 24, p. 1).


PRIEDAS

PREKYBOS KOMITETO SPRENDIMAS Nr. […]/2018

2018 m. […]

kuriuo keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos, Ekvadoro bei Peru prekybos susitarimo XIII priedo 1 priedėlis

PREKYBOS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos, Ekvadoro bei Peru prekybos susitarimą, ypač į jo 13 straipsnio 1 dalies d punktą,

kadangi:

(1)

2014 m. vasario 11 d. Kolumbija pateikė Sąjungai prašymą pagal Susitarimo 209 straipsnį į Susitarimo XIII priedo 1 priedėlį įtraukti naujų geografinių nuorodų. Sąjunga užbaigė prieštaravimo procedūrą ir išnagrinėjo devynias naujas Kolumbijos geografines nuorodas;

(2)

remdamasis Susitarimo 257 straipsnio 2 dalimi, 2018 m. spalio 5 d. ES šalies ir Kolumbijos posėdyje Intelektinės nuosavybės pakomitetis įvertino informaciją apie devynias naujas Kolumbijos geografines nuorodas ir pasiūlė Prekybos komitetui atitinkamai pakeisti Susitarimo XIII priedo 1 priedėlį;

(3)

todėl Susitarimo XIII priedo 1 priedėlis turėtų būti pakeistas;

(4)

vadovaujantis Prekybos susitarimo 14 straipsnio 3 dalimi, sprendimas dėl Susitarimo XIII priedo 1 priedėlio pakeitimo gali būti priimtas Sąjungos šalies ir Kolumbijos Prekybos komiteto posėdyje, nes jis susijęs tik su jų dvišaliais santykiais ir nedaro poveikio kitos Susitarimą pasirašiusios Andų šalies teisėms ir įsipareigojimams,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Į Susitarimo XIII priedo 1 priedėlio lentelės a punktą „Kolumbijos žemės ūkio ir maisto produktų, vynų, spiritinių gėrimų ir aromatintų vynų geografinės nuorodos“ įtraukiami šio sprendimo priede nurodyti įrašai.

2 straipsnis

Šį dviem egzemplioriais parengtą sprendimą pasirašo Prekybos komiteto atstovai, kuriems suteikti įgaliojimai veikti Šalių vardu keičiant Susitarimą. Šis sprendimas galioja nuo tos dienos, kurią jį pasirašo paskutinė šalis.

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta

Prekybos komiteto vardu

ES delegacijos vadovas

Kolumbijos delegacijos vadovas


PRIEDAS

Café de Nariño

Kava

Café de Cauca

Kava

Café del Huila

Kava

Bizcocho de Achira del Huila

Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai

Queso Paipa

Sūris

Queso del Caquetá

Sūris

Clavel de Colombia

Gėlės ir dekoratyviniai augalai

Rosa de Colombia

Gėlės ir dekoratyviniai augalai

Crisantemo de Colombia

Gėlės ir dekoratyviniai augalai


16.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1734

2018 m. lapkričio 14 d.

kuriuo Vokietijos Federacinei Respublikai, Ispanijos Karalystei, Italijos Respublikai ir Kipro Respublikai leidžiama taikyti nuo pareigos teikti statistinius duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1952 nukrypti leidžiančias nuostatas

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 7465)

(Tekstas autentiškas tik vokiečių, graikų, italų ir ispanų kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1952 dėl Europos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistikos, kuriuo panaikinama Direktyva 2008/92/EB (1), ypač į jo 9 straipsnį,

kadangi:

(1)

Vokietija, Ispanija, Italija ir Kipras pateikė Komisijai prašymus, kad joms būtų leista taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas dėl gamtinių dujų ir elektros energijos kainų konkrečių statistinių duomenų teikimo;

(2)

šių valstybių narių pateikta informacija ir (arba) priežastys pateisina leidimą taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas;

(3)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Patvirtinamos šios nuo Reglamento (ES) 2016/1952 nukrypti leidžiančios nuostatos:

1)

Vokietijos Federacinei Respublikai leidžiama nukrypti nuo pareigos rengti 2017 ir 2018 ataskaitinių metų statistinius duomenis pagal:

 

I priedo 5 punkto b papunktį dėl suvartojimo grupės I6 kainų duomenų;

 

I priedo 6 punkto a papunktį;

 

II priedo 4 punkto b papunktį dėl suvartojimo grupės IG kainų duomenų;

 

II priedo 5 punkto a papunktį dėl tinklų kainų subkomponentų ir mokesčių, įmokų, rinkliavų ir išlaidų subkomponentų.

2)

Ispanijos Karalystei leidžiama nukrypti nuo pareigos rengti 2017 ir 2018 ataskaitinių metų statistinius duomenis pagal:

 

I priedo 6 punkto a papunktį dėl komponentų ir subkomponentų;

 

I priedo 7 punktą dėl metinių suvartojamų kiekių;

 

II priedo 5 punkto a ir b papunkčius dėl trijų pagrindinių komponentų ir tinklų kainų subkomponentų ir elektros energijos kainų mokesčių, įmokų, rinkliavų ir išlaidų subkomponentų, ir šių elektros energijos kainų suskirstymo į tris lygmenis.

3)

Italijos Respublikai leidžiama nukrypti nuo pareigos rengti 2017 ir 2018 ataskaitinių metų statistinius duomenis pagal:

 

I priedo 6 punkto a papunktį dėl tinklų kainų subkomponentų ir mokesčių, įmokų, rinkliavų ir išlaidų subkomponentų;

 

II priedo 5 punkto a papunktį dėl tinklų kainų subkomponentų ir mokesčių, įmokų, rinkliavų ir išlaidų subkomponentų.

4)

Kipro Respublikai leidžiama nukrypti nuo pareigos rengti 2017 ataskaitinių metų statistinius duomenis pagal:

II priedo 5 punkto a papunktį dėl tinklų kainų subkomponentų ir mokesčių, įmokų, rinkliavų ir išlaidų subkomponentų.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai, Ispanijos Karalystei, Italijos Respublikai ir Kipro Respublikai.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 14 d.

Komisijos vardu

Marianne THYSSEN

Komisijos narė


(1)  OL L 311, 2016 11 17, p. 1.