ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 286

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. lapkričio 14d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1708, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsnį suteikiama apsauga pavadinimui Însurăței (SKVN)

1

 

*

2018 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1709, kuriuo nustatomi darbo jėgos atrankinio tyrimo, atliekamo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98, nelaimingų atsitikimų darbe ir kitų su darbu susijusių sveikatos problemų 2020 m. ad hoc modulio techniniai rodikliai ( 1 )

3

 

*

2018 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1710, kuriuo patikslinamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 nustatytas 2018 kalendorinių metų tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/866

10

 

*

2018 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1711, kuriuo dėl Indijos eksportuojantiems gamintojams suteiktų išimčių taikymo datos iš dalies keičiamas Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1371/2013

12

 

*

2018 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1712, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1013, kuriuo tam tikriems importuojamiems plieno produktams nustatomos laikinosios apsaugos priemonės

17

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2018 m. lapkričio 6 d. Tarybos direktyva (ES) 2018/1713, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos, susijusios su knygoms, laikraščiams ir periodiniams leidiniams taikomais pridėtinės vertės mokesčio tarifais

20

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. lapkričio 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1714 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtiniame komitete, įsteigtame Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendruoju susitarimu, dėl Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo ir jo pakomitečių bei darbo grupių įgaliojimų priėmimo

22

 

*

2018 m. lapkričio 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1715 dėl valstybių narių Europos plėtros fondui mokėtinų finansinių įnašų, įskaitant 2020 m. sumos viršutinę ribą, 2019 m. metinę sumą, pirmąją 2019 m. įnašo dalį ir preliminarią neprivalomą tikėtinų metinių įnašų sumų 2021 m. ir 2022 m. prognozę

30

 

*

2018 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1716, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/776/ES, kuriuo įsteigiama Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga

33

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

14.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1708

2018 m. lapkričio 13 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsnį suteikiama apsauga pavadinimui „Însurăței“ (SKVN)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 99 straipsnį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 97 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Komisija išnagrinėjo Rumunijos paraišką įregistruoti pavadinimą „Însurăței“, paskelbtą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 98 straipsnį Komisija negavo;

(3)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsniu, pavadinimas „Însurăței“ turėtų būti saugomas ir įtrauktas į to reglamento 104 straipsnyje nurodytą registrą;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pavadinimui „Însurăței“ (SKVN) suteikiama apsauga.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL C 144, 2018 4 25, p. 2.


14.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1709

2018 m. lapkričio 13 d.

kuriuo nustatomi darbo jėgos atrankinio tyrimo, atliekamo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98, nelaimingų atsitikimų darbe ir kitų su darbu susijusių sveikatos problemų 2020 m. ad hoc modulio techniniai rodikliai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1998 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje (1), ypač į jo 7a straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos komunikate „2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa“ (2) pabrėžta, kad būtina kokybiškiau rinkti statistinius duomenis apie nelaimingus atsitikimus darbe ir profesines ligas, profesinį poveikį ir su darbu susijusias ligas. Pakartojus 1999, 2007 ir 2013 m. jau taikytą ad hoc nelaimingų atsitikimų darbe ir su darbu susijusių sveikatos problemų modulį būtų galima papildyti valstybių narių pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 349/2011 (3) perduotus duomenis. Be to, pakartojus šį modulį būtų gauta informacijos apie profesinius fizinės sveikatos ir psichinės būklės rizikos veiksnius;

(2)

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/1851 (4) pateiktos ir aprašytos specifinės informacijos sritys (submoduliai), kurios turėtų būti įtrauktos į nelaimingų atsitikimų darbe ir kitų su darbu susijusių sveikatos problemų 2020 m. ad hoc modulį;

(3)

Komisija turėtų nurodyti nelaimingų atsitikimų darbe ir kitų su darbu susijusių sveikatos problemų ad hoc modulio techninius rodiklius, filtrus, kodus ir duomenų perdavimo terminą;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nelaimingų atsitikimų darbe ir kitų su darbu susijusių sveikatos problemų 2020 m. ad hoc modulio techniniai rodikliai, naudotini filtrai bei kodai ir terminas, iki kurio rezultatai turi būti pateikti Komisijai, nustatyti priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 77, 1998 3 14, p. 3.

(2)  COM(2014) 332 final, 2014 m. birželio 6 d.

(3)  2011 m. balandžio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 349/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe nuostatos dėl nelaimingų atsitikimų darbe statistikos (OL L 97, 2011 4 12, p. 3).

(4)  2016 m. birželio 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1851, kuriuo priimama Tarybos reglamente (EB) Nr. 577/98 nustatyto darbo jėgos atrankinio tyrimo 2019–2021 m. ad hoc modulių programa (OL L 284, 2016 10 20, p. 1).


PRIEDAS

Šiame priede nustatyti nelaimingų atsitikimų darbe ir kitų su darbu susijusių sveikatos problemų ad hoc modulio, kurį suplanuota taikyti 2020 m., techniniai rodikliai, naudotini filtrai ir kodai. Taip pat nustatytos datos, kada duomenys turi būti pateikti Komisijai.

Rezultatų perdavimo Komisijai terminas: 2021 m. kovo 31 d.

Siunčiant duomenis naudotini filtrai ir kodai: kaip nustatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 377/2008 (1) III priede.

Neprivalomiems svorio daugikliams skirtos skiltys, naudotinos imties dalies atveju arba negavus atsakymo: 226–229 skiltys, kuriose įrašomi sveikieji skaičiai, ir 230–231 skiltys, kuriose įrašomi skaičiai dešimtųjų tikslumu.

1.   Submodulis „Nelaimingi atsitikimai darbe“

Filtras: 15 ≤ AGE ≤ 74

Pavadinimas/Skiltis

Kodas

Aprašymas

Filtras

 

 

 

 

ACCIDNUM

 

Nelaimingų atsitikimų darbe skaičius per pastaruosius 12 mėnesių

(WSTATOR = 1,2)

211

 

Nelaimingi atsitikimai darbe, per kuriuos susižeista, per 12 mėnesių iki ataskaitinės savaitės

arba (WSTATOR = 3–5 ir EXISTPR = 1

 

0

Nėra

ir YEARPR ir

 

1

Vienas

MONTHPR nėra

 

2

Du arba daugiau

anksčiau nei likus vieniems metams

 

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

iki

 

Neužpildyta

Nėra atsakymo / Nežino

ataskaitinės savaitės)

 

 

 

 

ACCIDTYP

 

Nelaimingo atsitikimo darbe rūšis

ACCIDNUM = 1,2

212

 

Ar paskutinis nelaimingas atsitikimas darbe buvo eismo įvykis?

 

 

1

Eismo įvykis

 

 

2

Nelaimingas atsitikimas, išskyrus eismo įvykį

 

 

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

 

 

Neužpildyta

Nėra atsakymo / Nežino

 

 

 

 

 

ACCIDJOB

 

Darbas, susijęs su nelaimingu atsitikimu

ACCIDNUM = 1,2

213

 

Darbas, kurį atliekant nutiko paskutinis nelaimingas atsitikimas darbe, per kurį susižeista

 

 

1

Pagrindinis dabartinis darbas

 

 

2

Papildomas dabartinis darbas

 

 

3

Paskutinis darbas (tik tuo atveju, jei asmuo nedirba)

 

 

4

Kuris nors kitas dabartinis arba ankstesnis darbas

 

 

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

 

 

Neužpildyta

Nėra atsakymo / Nežino

 

 

 

 

 

ACCIDBRK

 

Nebuvimo darbe dėl nelaimingo atsitikimo darbe trukmė

ACCIDNUM = 1,2

214–215

 

Kalendorinių dienų – išskyrus dieną, kai nutiko nelaimingas atsitikimas, – kurias asmuo buvo nedarbingas dėl paskutinio nelaimingo atsitikimo darbe, per kurį susižeidė, skaičius per 12 mėnesių iki ataskaitinės savaitės

 

 

00

Dar nedirba, nes neatsigavo po nelaimingo atsitikimo, tačiau tikisi grįžti į darbą

 

 

01

Dėl šio nelaimingo atsitikimo nesitiki grįžti į darbą

 

 

02

Mažiau nei viena diena arba jokių nedarbo dienų

 

 

03

Bent viena diena, bet mažiau nei keturios dienos

 

 

04

Bent keturios dienas, bet mažiau nei dvi savaitės

 

 

05

Bent dvi savaitės, bet mažiau nei mėnuo

 

 

06

Bent mėnuo, bet mažiau nei trys mėnesiai

 

 

07

Bent trys mėnesiai, bet mažiau nei šeši mėnesiai

 

 

08

Bent šeši mėnesiai, bet mažiau nei devyni mėnesiai

 

 

09

Nuo devynių iki dvylikos mėnesių

 

 

99

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

 

 

Neužpildyta

Nėra atsakymo / Nežino

 

 

 

 

 

2.   Submodulis „Su darbu susijusios sveikatos problemos“

Filtras: 15 ≤ AGE ≤ 74

Pavadinimas/Skiltis

Kodas

Aprašymas

Filtras

 

 

 

 

HPROBNUM

 

Su darbu susijusių sveikatos problemų skaičius per pastaruosius 12 mėnesių

(WSTATOR = 1,2)

arba

216

 

Fizinė arba psichinė asmens sveikatos problema (-os) per 12 mėnesių iki ataskaitinės savaitės, kurios (-ių) priežastis buvo darbas arba kuri (-ios) pasunkėjo dėl darbo, išskyrus jau įtrauktą nelaimingą atsitikimą (-us) darbe

(WSTATOR = 3–5 ir

EXISTPR = 1)

 

0

Nėra

 

 

1

Viena

 

 

2

Dvi arba daugiau

 

 

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

 

 

Neužpildyta

Nėra atsakymo / Nežino

 

 

 

 

 

HPROBTYP

 

Su darbu susijusių sveikatos problemų rūšis

HPROBNUM = 1,2

217–218

 

Didžiausios sveikatos problemos, kurios priežastis buvo darbas arba kuri pasunkėjo dėl darbo, rūšis

 

 

00

Su kaulais, sąnariais arba raumenimis susijusi problema, kai daugiausia pakenkiama kaklui, pečiams, rankoms arba plaštakoms

 

 

01

Su kaulais, sąnariais arba raumenimis susijusi problema, kai daugiausia pakenkiama klubams, keliams, kojoms arba pėdoms

 

 

02

Su kaulais, sąnariais arba raumenimis susijusi problema, kai daugiausia pakenkiama nugarai

 

 

03

Su kvėpavimu arba plaučiais susijusi problema

 

 

04

Odos problema

 

 

05

Klausos problema

 

 

06

Stresas, depresija arba nerimas

 

 

07

Galvos ir (arba) akių skausmas

 

 

08

Širdies liga ar širdies smūgis arba kitos problemos, susijusios su kraujotakos sistema

 

 

09

Užkrečiamosios ligos (virusai, bakterijos arba kitokio tipo infekcija)

 

 

10

Su skrandžiu, kepenimis, inkstais susijusi problema arba virškinimo problema

 

 

11

Kita sveikatos problemos rūšis

 

 

99

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

 

 

Neužpildyta

Nėra atsakymo / Nežino

 

 

 

 

 

HPROBLIM

 

Sveikatos problemos, dėl kurių asmuo priverstas riboti kasdienę veiklą

HPROBNUM = 1,2

219

 

Ar dėl didžiausios sveikatos problemos, kurios priežastis buvo darbas arba kuri pasunkėjo dėl darbo, asmuo priverstas riboti įprastą kasdienę veiklą darbe arba po darbo?

 

 

0

Ne

 

 

1

Taip, šiek tiek

 

 

2

Taip, labai

 

 

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

 

 

Neužpildyta

Nėra atsakymo / Nežino

 

 

 

 

 

HPROBJOB

 

Darbas, susijęs su sveikatos problema

HPROBNUM = 1,2

220

 

Darbas, dėl kurio kilo arba pasunkėjo didžiausia sveikatos problema

 

 

1

Pagrindinis dabartinis darbas

 

 

2

Papildomas dabartinis darbas

 

 

3

Paskutinis darbas (tik tuo atveju, jei asmuo nedirba)

 

 

4

Kuris nors kitas dabartinis arba ankstesnis darbas

 

 

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

 

 

Neužpildyta

Nėra atsakymo / Nežino

 

 

 

 

 

HPROBBRK

 

Nebuvimo darbe dėl su darbu susijusios sveikatos problemos trukmė

HPROBNUM = 1,2

221–222

 

Kalendorinių dienų, kurias asmuo buvo nedarbingas dėl didžiausios sveikatos problemos, kurios priežastis buvo darbas arba kuri pasunkėjo dėl darbo, skaičius per 12 mėnesių iki ataskaitinės savaitės

 

 

00

Dar nedirba, nes neatsigavo po sveikatos problemos, tačiau tikisi grįžti į darbą

 

 

01

Dėl šios sveikatos problemos nesitiki grįžti į darbą

 

 

02

Mažiau nei viena diena arba jokių nedarbo dienų

 

 

03

Bent viena diena, bet mažiau nei keturios dienos

 

 

04

Bent keturios dienas, bet mažiau nei dvi savaitės

 

 

05

Bent dvi savaitės, bet mažiau nei mėnuo

 

 

06

Bent mėnuo, bet mažiau nei trys mėnesiai

 

 

07

Bent trys mėnesiai, bet mažiau nei šeši mėnesiai

 

 

08

Bent šeši mėnesiai, bet mažiau nei devyni mėnesiai

 

 

09

Nuo devynių iki dvylikos mėnesių

 

 

99

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

 

 

Neužpildyta

Nėra atsakymo / Nežino

 

 

 

 

 

3.   Submodulis „Fizinės sveikatos ir (arba) psichinės būklės rizikos veiksniai“

Pavadinimas/Skiltis

Kodas

Aprašymas

Filtras

 

 

 

 

PHYSRISK

 

Fizinės sveikatos rizikos veiksnių poveikis

WSTATOR = 1,2

223–224

 

Vieno iš šių veiksnių, galinčių kelti pavojų fizinei sveikatai, poveikis darbe. Nurodyti veiksnį, kuris, kaip manoma, kelia didžiausią pavojų fizinei sveikatai.

 

 

01

Yra, daugiausia dėl varginančios arba skausmingos padėties

 

 

02

Yra, daugiausia dėl pasikartojančių plaštakos arba rankos judesių

 

 

03

Yra, daugiausia dėl darbo su sunkiais objektais

 

 

04

Yra, daugiausia dėl triukšmo

 

 

05

Yra, daugiausia dėl didelės vibracijos

 

 

06

Yra, daugiausia dėl cheminių medžiagų, dulkių, dūmų arba dujų

 

 

07

Yra, daugiausia dėl veiklos, dėl kurios reikia labai įtempti regėjimą

 

 

08

Yra, daugiausia dėl paslydimo, suklupimo ir griuvimo

 

 

09

Yra, daugiausia dėl mašinų arba rankinių įrankių (išskyrus transporto priemones) naudojimo

 

 

10

Yra, daugiausia dėl transporto priemonių (atliekant darbą, neįskaitant kelionės į darbą ir iš jo) naudojimo

 

 

11

Yra, daugiausia dėl kitų svarbių fizinės sveikatos rizikos veiksnių

 

 

00

Nėra svarbių fizinės sveikatos rizikos veiksnių

 

 

99

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

 

 

Neužpildyta

Nėra atsakymo / Nežino

 

 

 

 

 

MENTRISK

 

Psichinės būklės rizikos veiksnių poveikis

WSTATOR = 1,2

225

 

Vieno iš šių veiksnių, galinčių kelti pavojų psichinei savijautai, poveikis darbe. Nurodyti veiksnį, kuris, kaip manoma, kelia didžiausią pavojų psichinei savijautai.

 

 

1

Yra, daugiausia dėl didelio laiko trūkumo arba per didelio darbo krūvio

 

 

2

Yra, daugiausia dėl smurto arba smurto grėsmės

 

 

3

Yra, daugiausia dėl priekabiavimo arba bauginimo

 

 

4

Yra, daugiausia dėl menko bendravimo ar bendradarbiavimo organizacijoje

 

 

5

Yra, daugiausia dėl sudėtingų klientų, pacientų, mokinių ir t. t.

 

 

6

Yra, daugiausia dėl grėsmės prarasti darbą

 

 

7

Yra, daugiausia dėl nepakankamo savarankiškumo arba nepakankamos įtakos darbo spartai ar darbo procesams

 

 

8

Yra, daugiausia dėl kitų svarbių psichinės būklės rizikos veiksnių

 

 

0

Nėra svarbių psichinės būklės rizikos veiksnių

 

 

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

 

 

Neužpildyta

Nėra atsakymo / Nežino

 

 

 

 

 


(1)  2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 377/2008, įgyvendinantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje nuostatas dėl naudotino kodifikavimo duomenims nuo 2009 m. perduoti, imties dalies naudojimo duomenims apie struktūrinius kintamuosius rinkti ir tiriamųjų ketvirčių apibrėžimo (OL L 114, 2008 4 26, p. 57).


14.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1710

2018 m. lapkričio 13 d.

kuriuo patikslinamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 nustatytas 2018 kalendorinių metų tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/866

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/866 (2) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 nustatytas 2018 kalendorinių metų tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas. Šis koregavimo koeficientas nustatytas remiantis informacija, turėta rengiant 2019 m. biudžeto projektą, visų pirma atsižvelgiant į 468,7 mln. EUR sumą, pagal finansinės drausmės mechanizmą skirtą Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 25 straipsnyje nurodytam Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervui;

(2)

poreikis toliau taikyti 468,7 mln. EUR dydžio finansinės drausmės mechanizmą Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervui išlieka, tačiau iš informacijos, pateiktos 2019 m. biudžeto projekto Komisijos taisomajame rašte Nr. 1 dėl tiesioginių išmokų ir su rinka susijusių išlaidų prognozės, matyti, kad Įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/866 nustatytą koeficientą pagal finansinės drausmės mechanizmą reikia patikslinti;

(3)

todėl, remiantis nauja Komisijos turima informacija, koregavimo koeficientas pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 4 dalį turėtų būti patikslintas iki kalendorinių metų, kuriais jis taikomas, gruodžio 1 d.;

(4)

paprastai ūkininkui, pateikusiam paraišką gauti tiesiogines išmokas už vienus kalendorinius metus (N), parama išmokama per nustatytą finansinių metų (N + 1) mokėjimo laikotarpį. Tačiau valstybės narės su tam tikrais apribojimais išmokas ūkininkams gali mokėti vėliau, pasibaigus tam mokėjimo laikotarpiui. Tokie pavėluoti mokėjimai gali būti atlikti kitais finansiniais metais. Kai finansinės drausmės mechanizmas taikomas konkretiems kalendoriniams metams, koregavimo koeficientas neturėtų būti taikomas išmokoms, dėl kurių paramos paraiškos buvo pateiktos kitais kalendoriniais metais nei tie, kuriais taikomas finansinės drausmės mechanizmas. Todėl siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams, reikėtų nustatyti, kad koregavimo koeficientas būtų taikomas tik išmokoms, dėl kurių paramos paraiškos buvo pateiktos tais kalendoriniais metais, kuriais taikomas finansinės drausmės mechanizmas, nepriklausomai nuo to, kada parama išmokama ūkininkams;

(5)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 (3) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnį nustatytas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas taikomas tik 2 000 EUR viršijančioms tiesioginėms išmokoms, kurios turi būti skiriamos ūkininkams atitinkamais kalendoriniais metais. Be to, Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dėl laipsniško tiesioginių išmokų įvedimo koregavimo koeficientas Kroatijai taikomas tik nuo 2022 m. sausio 1 d. Todėl koregavimo koeficientas, kuris turi būti nustatytas šiuo reglamentu, neturėtų būti taikomas tos valstybės narės ūkininkams skiriamoms išmokoms;

(6)

patikslintas koregavimo koeficientas turėtų būti taikomas apskaičiuojant visas išmokas, skiriamas ūkininkui pagal paramos paraiškas, pateiktas už 2018 kalendorinius metus. Todėl, siekiant aiškumo, Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/866 turėtų būti panaikintas;

(7)

siekiant užtikrinti, kad patikslintas koregavimo koeficientas būtų taikomas nuo dienos, kurią pagal Reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 pradedamos mokėti išmokos ūkininkams, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2018 m. gruodžio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 25 ir 26 straipsniuose numatyto koregavimo koeficiento nustatymo tikslu ir laikantis Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 8 straipsnio 1 dalies, Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 I priede išvardytų paramos schemų tiesioginių išmokų, skiriamų ūkininkams pagal paramos paraiškas, pateiktas už 2018 kalendorinius metus, sumos, viršijančios 2 000 EUR, mažinamos 1,411917 % koregavimo koeficientu.

2.   1 dalyje nustatytas sumažinimas netaikomas Kroatijai.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/866 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(2)  2018 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/866, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 nustatomas 2018 kalendorinių metų tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas (OL L 149, 2018 6 14, p. 1).

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).


14.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1711

2018 m. lapkričio 13 d.

kuriuo dėl Indijos eksportuojantiems gamintojams suteiktų išimčių taikymo datos iš dalies keičiamas Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1371/2013

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 4 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį,

pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis,

kadangi:

1.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(1)

2011 m. rugpjūčio 9 d., atlikus antidempingo tyrimą, Taryba Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 (2) tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams nustatė galutinį 62,9 % antidempingo muitą.

(2)

2012 m. liepos 24 d., atlikus vengimo tyrimą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 (3) (toliau – pagrindinis reglamentas) 13 straipsnį, Taryba Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 672/2012 (4) išplėtė priemonių taikymo sritį tam tikriems iš Malaizijos siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Malaizijos kilmės.

(3)

2013 m. sausio 16 d., atlikus vengimo tyrimą pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnį, Taryba Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 21/2013 (5) išplėtė priemonių taikymo sritį tam tikriems iš Taivano ir Tailando siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Taivano ir Tailando kilmės.

(4)

2013 m. gruodžio 20 d., atlikus vengimo tyrimą pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnį, Taryba Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1371/2013 (6) išplėtė priemonių taikymo sritį tam tikriems iš Indijos ir Indonezijos siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos ir Indonezijos kilmės, ir „Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd.“ atleido nuo muito taikymo. Vadovaujantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1371/2013 1 straipsnio 3 dalimi, visam nagrinėjamojo produkto (išskyrus „Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd.“ gaminamo produkto) importui, kuriam anksčiau Komisijos reglamentu (ES) Nr. 322/2013 (7), kuriuo inicijuojamas priemonių vengimo tyrimas, nustatytas registravimo reikalavimas, taikomas muitas.

(5)

2014 m. sausio 21 d.„Pyrotek Incorporated“ – Šiaurės Amerikos bendrovė, kurios gamyklų ar prekybos atstovybių yra įvairiose šalyse, įskaitant Sąjungos valstybes nares, pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalį paprašė netaikyti išplėstųjų priemonių bendrovei „Pyrotek India Pvt. Ltd.“, kuri yra Indijos eksportuojantis gamintojas.

(6)

Atsakydama į Komisijos klausimyną, „Pyrotek India Pvt Ltd.“ nurodė nagrinėjamąjį produktą eksportavusi laikotarpiu, kai buvo atliekamas priemonių vengimo tyrimas, po kurio priemonių taikymas buvo išplėstas Indijai, t. y. nuo 2012 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. kovo 31 d. Todėl „Pyrotek India Pvt Ltd.“ neatitiko pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų sąlygų. Vis dėlto prašyme pateikta pakankamai įrodymų, pagrindžiančių priemonių, kurių taikymas išplėstas Indijai pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį ir 13 straipsnio 4 dalį, dalinės tarpinės peržiūros inicijavimą.

(7)

2014 m. rugsėjo 23 d. Komisija inicijavo dalinę tarpinę peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį ir 13 straipsnio 4 dalį. Atlikdama šią dalinę tarpinę peržiūrą, Komisija nustatė, kad „Pyrotek India Pvt. Ltd.“ buvo tikroji nagrinėjamojo produkto gamintoja, nes savo gamybą pradėjo 2011 m. rugpjūčio mėn., ir nevengė priemonių.

(8)

2015 m. rugsėjo 10 d., atlikus tyrimą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį ir 13 straipsnio 4 dalį, Komisija Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1507 (8) tam tikrus Indijos gamintojus, įskaitant „Pyrotek India Pvt. Ltd.“ atleido nuo išplėstojo muito, taikytino iš Indijos siunčiamam importuojamam nagrinėjamam produktui, deklaruojamam arba nedeklaruojamam kaip Indijos kilmės. Taigi „Pyrotek India Pvt. Ltd.“ buvo atleista nuo išplėstųjų priemonių taikymo eksportui į Sąjungą nuo tos datos.

(9)

2017 m. lapkričio 6 d., atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį, Komisija Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1993 (9) tam tikriems importuojamiems KLR kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams nustatė galutinį antidempingo muitą, kurio taikymas išplėstas iš Indijos, Indonezijos, Malaizijos, Taivano ir Tailando siunčiamiems tam tikriems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip šių šalių kilmės.

2.   TYRIMO DĖL ATLEIDIMO NUO PRIEMONIŲ ATNAUJINIMAS

(10)

Kaip išdėstyta 6 konstatuojamojoje dalyje, Komisija nustatė, kad „Pyrotek India Pvt. Ltd.“ buvo tikroji nagrinėjamojo produkto gamintoja, nes savo gamybą pradėjo 2011 m. rugpjūčio mėn., ir nevengė priemonių. Todėl Komisija nusprendė iš dalies atnaujinti tyrimą dėl atleidimo nuo priemonių.

(11)

2018 m. gegužės 18 d. Komisija inicijavo dalinį tyrimo dėl atleidimo nuo priemonių atnaujinimą dėl importuojamų KLR kilmės arba siunčiamų iš Indijos, deklaruojamų arba nedeklaruojamų kaip Indijos kilmės tinklinių stiklo pluošto audinių, kurių akutės ilgis ir plotis yra didesni nei 1,8 mm, o svoris didesnis nei 35 g/m2, išskyrus stiklo pluošto diskus, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7019 51 00 ir ex 7019 59 00. Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbė pranešimą apie inicijavimą (10) (toliau – pranešimas apie inicijavimą).

(12)

Pranešime apie inicijavimą Komisija nurodė, kad atnaujinus tyrimą buvo vertinama tik tai, ar būtų tikslinga išplėsti atleidimo nuo priemonių taikymo laikotarpį, kad būtų įtrauktas 2013 m. gruodžio 21 d.–2015 m. rugsėjo 10 d. laikotarpis.

(13)

Pranešime apie inicijavimą Komisija taip pat paragino suinteresuotąsias šalis pranešti apie save, kad galėtų dalyvauti tyrime. Ji konkrečiai pranešė „Pyrotek India Pvt. Ltd.“, Sąjungos pramonei ir kitoms suinteresuotosioms šalims, kurios, kaip žinoma, yra susijusios su tyrimo dėl atleidimo nuo priemonių inicijavimu, ir paragino juos dalyvauti tyrime.

(14)

Suinteresuotosios šalys turėjo galimybę per pranešime apie inicijavimą nustatytą terminą raštu pareikšti nuomonę Komisijai ir (arba) prekybos bylą nagrinėjančiam pareigūnui ir prašyti būti išklausytoms.

3.   NAGRINĖJAMASIS PRODUKTAS

(15)

Šiame tyrime nagrinėjamas produktas – KLR kilmės tinkliniai stiklo pluošto audiniai, kurių akutės ilgis ir plotis yra didesni nei 1,8 mm, o svoris didesnis nei 35 g/m2, išskyrus stiklo pluošto diskus, arba siunčiami iš Indijos, deklaruojami arba nedeklaruojami kaip Indijos kilmės, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7019 51 00 ir ex 7019 59 00 (TARIC kodai 7019510014, 7019590014).

4.   TYRIMAS

a)   Tyrimo aprėptis

(16)

Tyrime vertinama tik tai, ar būtų tikslinga išplėsti atleidimo nuo priemonių taikymo laikotarpį, kad būtų įtrauktas 2013 m. gruodžio 21 d. – 2015 m. rugsėjo 10 d. laikotarpis.

b)   „Pyrotek India Pvt. Ltd.“

(17)

„Pyrotek India Pvt. Ltd.“ yra JAV įsikūrusios tarptautinės grupės „Pyrotek“ patronuojamoji Indijos bendrovė. „Pyrotek“ grupė tiekia įvairias medžiagas ir priemones metalo ir aliuminio pramonei.

(18)

Pareiškėjas gamina peržiūrimąjį produktą savo gamykloje Čenajuje, Indijoje, ir parduoda jį susijusioms bendrovėms Sąjungoje. Susijusios bendrovės Sąjungoje daugeliu atvejų toliau perdirba peržiūrimąjį produktą ir parduoda galutinį produktą galutiniams vartotojams.

c)   Tyrimo išvados

(19)

Primenama, kad Komisija ankstesnėje dalinėje tarpinėje peržiūroje (11) nustatė, kad „Pyrotek India Pvt. Ltd.“ yra tikroji nagrinėjamojo produkto gamintoja ir nevengia priemonių.

(20)

Kaip nustatyta 6 konstatuojamojoje dalyje, „Pyrotek India Pvt. Ltd.“ eksportavo nagrinėjamąjį produktą vengimo tyrimo, po kurio priemonių taikymas buvo išplėstas Indijai, laikotarpiu, t. y. 2012 m. balandžio 1 d.–2013 m. kovo 31 d., ir mokėjo į Sąjungą eksportuojamo produkto antidempingo muitą pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1371/2013.

(21)

Kaip nustatyta 11 konstatuojamojoje dalyje, 2015 m. rugsėjo 10 d. Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1507 „Pyrotek India Pvt. Ltd.“ buvo atleista nuo išplėstųjų priemonių taikymo eksportui į Sąjungą nuo 2015 m. rugsėjo 11 d. Tačiau šios išimties taikymo pradžios data neapėmė laikotarpio iki šios datos; tuo laikotarpiu „Pyrotek India Pvt. Ltd.“ turėjo mokėti antidempingo muitą eksportui į Europos Sąjungą.

(22)

Komisija iš naujo įvertino padėtį ir nustatė, kad „Pyrotek India Pvt. Ltd.“ eksportui į Sąjungą 2013 m. gruodžio 21 d. – 2015 m. rugsėjo 10 d. laikotarpiu turėtų būti netaikomas priemonių vengimo muitas.

(23)

Nei viena suinteresuotoji šalis nepranešė apie save per pranešime apie inicijavimą nustatytą laikotarpį. Taip pat nei viena suinteresuotoji šalis nepareiškė savo nuomonės raštu ar nepaprašė būti išklausyta dalyvaujant Komisijai ar prekybos bylas nagrinėjančiam pareigūnui.

(24)

Todėl Komisija mano, kad būtų tikslinga „Pyrotek India Pvt. Ltd.“ atleisti nuo priemonių. Ši išimtis turėtų būti taikoma 2013 m. gruodžio 21 d. – 2015 m. rugsėjo 10 d. laikotarpiui pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį.

(25)

Todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1371/2013 turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų patikslinta, jog „Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd.“ ir „Pyrotek India Pvt. Ltd.“ suteiktos išimtys taikomos nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1371/2013 įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 2013 m. gruodžio 21 d., iki Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1507 įsigaliojimo dienos, t. y. 2015 m. rugsėjo 11 d. Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1371/2013 1 straipsnio 2 dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(26)

Be to, remiantis „Pyrotek India Pvt. Ltd.“ po faktų atskleidimo pateiktomis pastabomis, Komisija mano esant tikslinga paaiškinti, kad dėl visų antidempingo muitų, sumokėtų dėl „Pyrotek India Pvt. Ltd.“ gaminamo ir Komisijos reglamentu (ES) Nr. 322/2013 nustatytu registravimo laikotarpiu į Sąjungą importuoto nagrinėjamojo produkto, taip pat turėtų būti galima teikti prašymus atsisakyti juos išieškoti arba grąžinti.

(27)

Todėl tikslinga Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 (12) 121 straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą pratęsti iki 2019 m. rugsėjo 1 d. siekiant užtikrinti, kad nacionalinės muitinės nepagrįstai sumokėtus muitus grąžintų arba atsisakytų juos išieškoti pagal taikytinus muitinės teisės aktus tais atvejais, kai toje dalyje nustatyti terminai baigėsi iki šio reglamento taikymo pradžios dienos.

5.   PROCEDŪRA

(28)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2016/1036 15 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1371/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   „Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd.“ ir „Pyrotek India Pvt. Ltd.“ atleidžiamos nuo priemonių, jeigu valstybių narių muitinėms pateikiama galiojanti komercinė sąskaita faktūra, kuri turi atitikti šio reglamento priede išdėstytus reikalavimus. Nepateikus tokios sąskaitos faktūros taikomas 1 dalyje nustatytas antidempingo muitas.

„Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd.“ ir „Pyrotek India Pvt. Ltd.“ suteiktos išimtys taikomos nuo 2013 m. gruodžio 21 d.“

2)

1 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos galiojančios muitus reglamentuojančios nuostatos. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 (*1) 121 straipsnio 1 dalyje nurodytas laikotarpis dėl „Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd.“ ir „Pyrotek India Pvt. Ltd.“ pateiktų prašymų atsisakyti išieškoti muitus ar prašymų grąžinti muitus pagal taikytinus muitinės teisės aktus pratęsiamas iki 2019 m. rugsėjo 1 d., kad apimtų nagrinėjamojo produkto importui taikomo antidempingo muito grąžinimą ar atsisakymą išieškoti 2013 m. gruodžio 21 d. – 2015 m. rugsėjo 10 d. laikotarpiu arba Reglamento (ES) Nr. 322/2013 2 straipsnyje nustatytu registravimo laikotarpiu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2018/825 (OL L 143, 2018 6 7, p. 1).

(2)  2011 m. rugpjūčio 3 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 791/2011, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, galutinis surinkimas (OL L 204, 2011 8 9, p. 1).

(3)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 343, 2009 12 22, p. 51) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 37/2014 (OL L 18, 2014 1 21, p. 1) (pakeistas Reglamentu (ES) 2016/1036 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2018/825).

(4)  2012 m. liepos 16 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 672/2012, kuriuo galutinio antidempingo muito, nustatyto Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama tam tikriems iš Malaizijos siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Malaizijos kilmės (OL L 196, 2012 7 24, p. 1).

(5)  2013 m. sausio 10 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 21/2013, kuriuo galutinio antidempingo muito, nustatyto Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama tam tikriems iš Taivano ir Tailando siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Taivano ir Tailando kilmės (OL L 11, 2013 1 16, p. 1).

(6)  2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1371/2013, kuriuo galutinio antidempingo muito, nustatyto Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama tam tikriems iš Indijos ir Indonezijos siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos ir Indonezijos kilmės (OL L 346, 2013 12 20, p. 20).

(7)  2013 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 322/2013 dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, vengimo importuojant tam tikrus iš Indijos ir Indonezijos siunčiamus tinklinius stiklo pluošto audinius, deklaruojamus kaip Indijos ir Indonezijos kilmės arba ne, tyrimo inicijavimo ir įpareigojimo registruoti tokius importuojamus produktus (OL L 101, 2013 4 10, p. 1).

(8)  2015 m. rugsėjo 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1507, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1371/2013, kuriuo galutinio antidempingo muito, nustatyto tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama iš, be kita ko, Indijos siunčiamam importuojamam produktui, deklaruojamam arba nedeklaruojamam kaip Indijos kilmės (OL L 236, 2015 9 10, p. 1).

(9)  2017 m. lapkričio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1993, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį, tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams nustatomas galutinis antidempingo muitas, kurio taikymas išplėstas iš Indijos, Indonezijos, Malaizijos, Taivano ir Tailando siunčiamiems tam tikriems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos, Indonezijos, Malaizijos, Taivano ir Tailando kilmės (OL L 288, 2017 11 7, p. 4).

(10)  Pranešimas apie inicijavimą dėl antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, kurių taikymas išplėstas iš Indijos siunčiamam importuojamam produktui, deklaruojamam arba nedeklaruojamam kaip Indijos kilmės (OL C 171, 2018 5 18, p. 10).

(11)  Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1507 12–16 konstatuojamosios dalys.

(12)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(*1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.


14.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1712

2018 m. lapkričio 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1013, kuriuo tam tikriems importuojamiems plieno produktams nustatomos laikinosios apsaugos priemonės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/478 (1), ypač į jo 5 ir 7 straipsnius,

atsižvelgdama į 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/755 (2), ypač į jo 3 ir 4 straipsnius,

kadangi:

I.   PAGRINDINIAI FAKTAI

(1)

Komisija 2018 m. liepos 18 d. Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/1013 (3) tam tikriems importuojamiems plieno produktams nustatė laikinąsias apsaugos priemones. Tos priemonės buvo taikomos ir Pietų Afrikai.

(2)

Tačiau pagal Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos vystymosi bendrijos (toliau – PAVB) valstybių ekonominės partnerystės susitarimo (4) (toliau – EPS) 33 straipsnį PAVB EPS valstybėms neturėtų būti taikomos apsaugos priemonės, kurių ES imasi pagal PPO susitarimą dėl apsaugos priemonių.

(3)

Šiuo metu iš PAVB EPS valstybių tik Pietų Afrikai yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės dėl 2 kategorijų plieno produktų: karštai valcuotų lakštų bei juostelių iš nerūdijančiojo plieno (8 kategorijos produktų) ir šaltai valcuotų lakštų bei juostelių iš nerūdijančiojo plieno (9 kategorijos produktų).

(4)

Todėl Reglamentas (ES) 2018/1013 turėtų būti iš dalies pakeistas, kad Pietų Afrikai nebebūtų taikomos laikinosios priemonės dėl šių dviejų kategorijų produktų.

II.   IMPORTO DIDĖJIMAS

(5)

Kaip matyti iš toliau pateiktų lentelių, jei Pietų Afrikai nebus taikomos laikinosios priemonės, bendros dviejų kategorijų aptariamų produktų importo tendencijos, kurios vis dar rodo žymų importo padidėjimą, nesikeis.

8 produktų kategorija

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Iš viso importuota (tonomis)

175 816

233 028

269 697

351 075

436 173

Indeksas (2013 m. = 100)

100

133

153

200

248

Išskyrus Pietų Afriką

157 289

214 041

246 965

325 272

407 050

Indeksas (2013 m. = 100)

100

136

157

207

259

9 produktų kategorija

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Iš viso importuota (tonomis)

697 457

1 017 613

787 521

843 352

976 108

Indeksas (2013 m. = 100)

100

146

113

121

140

Išskyrus Pietų Afriką

645 259

954 614

697 537

751 259

869 549

Indeksas (2013 m. = 100)

100

148

108

116

135

(6)

Apskritai, Pietų Afrikai taikoma išimtis taip pat nekeičia bendros importo raidos, nes 2013–2017 m. jai teko mažiau nei 0,5 % visos importo apimties. Dėl tos pačios priežasties importas iš Pietų Afrikos nekeičia Reglamento (ES) 2018/1013 81 konstatuojamosios dalies išvadų dėl kitų veiksnių poveikio Sąjungos pramonės padėčiai.

III.   LAIKINŲJŲ PRIEMONIŲ DYDIS

(7)

Pietų Afrikai neturėtų būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės dėl 8 ir 9 kategorijų produktų, todėl reikėtų atitinkamai patikslinti 8 ir 9 kategorijų produktų kvotos dydį. Į produktus, importuotus iš Pietų Afrikos nuo laikinųjų priemonių įsigaliojimo, skaičiuojant neapmuitinamą kvotą likusiu laikinųjų priemonių galiojimo laikotarpiu neturėtų būti atsižvelgta atgaline data.

(8)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2015/478 3 straipsnio 3 dalį ir Reglamento (ES) 2015/755 22 straipsnio 3 dalį įsteigto Apsaugos priemonių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentu (ES) 2018/1013 nustatytos laikinosios apsaugos priemonės netaikomos Reglamento (ES) 2018/1013 V priede išvardytiems importuojamiems Pietų Afrikos kilmės 8 ir 9 kategorijų produktams. Dėl 8 ir 9 kategorijų produktų Reglamento (ES) 2018/1013 V priedas keičiamas taip:

V PRIEDAS

Tarifinės kvotos

Produkto numeris

Eilės Nr.

Produkto kategorija

KN kodai

Tarifinės kvotos dydis (tonos (neto))

Papildomo muito norma

8

09.8508

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, karštai valcuoti

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

178 865

25 %

9

09.8509

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, šaltai valcuoti

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

423 442

25 %

2 straipsnis

1.   Reglamento (ES) 2018/1013 IV priedas turėtų būti iš dalies pakeistas tiek, kiek jis susijęs su Pietų Afrikos kilmės 8 ir 9 produktų grupėmis, kad būtų atsižvelgta į 1 straipsnio nuostatas. Dėl Pietų Afrikos Reglamento (ES) 2018/1013 IV priedas keičiamas taip:

IV PRIEDAS

Besivystančių šalių, kurioms taikomos laikinosios priemonės, kilmės produktų sąrašas (pažymėta „x“)

Šalis/Produktų grupė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

25

26

28

Pietų Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Į 8 ir 9 produktų kategorijoms priskiriamas Pietų Afrikos kilmės prekes, kurios į ES buvo importuotos po to, kai įsigaliojo Reglamentas (ES) 2018/1013, neturėtų būti atsižvelgta skaičiuojant neapmuitinamą kvotą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 83, 2015 3 27, p. 16.

(2)  OL L 123, 2015 5 19, p. 33.

(3)  2018 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1013, kuriuo tam tikriems importuojamiems plieno produktams nustatomos laikinosios apsaugos priemonės (OL L 181, 2018 7 18, p. 39).

(4)  OL L 250, 2016 9 16, p. 3.


DIREKTYVOS

14.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/20


TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/1713

2018 m. lapkričio 6 d.

kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos, susijusios su knygoms, laikraščiams ir periodiniams leidiniams taikomais pridėtinės vertės mokesčio tarifais

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 113 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

Tarybos direktyvoje 2006/112/EB (3) nustatyta, kad valstybės narės gali taikyti lengvatinius pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifus bet kokio fizinio pavidalo leidiniams. Tačiau lengvatinio PVM tarifo negalima taikyti elektroniniams leidiniams, ir jie turi būti apmokestinami standartiniu PVM tarifu;

(2)

vadovaujantis 2015 m. gegužės 6 d. Komisijos komunikatu dėl Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos ir siekiant neatsilikti nuo technologinės pažangos skaitmeninėje ekonomikoje, valstybėms narėms turėtų būti leista elektroniniams leidiniams taikomus PVM tarifus suvienodinti su mažesniais fiziniu pavidalu teikiamiems leidiniams taikomais PVM tarifais;

(3)

Savo 2016 m. balandžio 7 d. komunikate dėl PVM veiksmų plano Komisija nurodė, jog elektroniniams leidiniams turėtų būti taikoma tokia pati lengvatinių PVM tarifų taikymo tvarka kaip ir fiziniu pavidalu teikiamiems leidiniams. Teisingumo Teismas neseniai priimtame sprendime Byloje C-390/15 (4) nusprendė, kad skaitmeninių leidinių tiekimas fiziniu pavidalu ir skaitmeninių leidinių tiekimas elektroniniu būdu yra panašios situacijos. Todėl tikslinga suteikti galimybę visoms valstybėms narėms taikyti lengvatinį PVM tarifą knygų, laikraščių ir periodinių leidinių tiekimui, neatsižvelgiant į tai, ar jie tiekiami fiziniu pavidalu ar elektroniniu būdu. Dėl tų pačių priežasčių tikslinga leisti toms valstybėms narėms, kurios pagal Sąjungos teisę šiuo metu tam tikroms knygoms, laikraščiams arba periodiniams leidiniams, kurie tiekiami fiziniu pavidalu, taiko PVM tarifus, mažesnius nei nustatyta Direktyvos 2006/112/EB 99 straipsnyje, arba kurios jų neapmokestina, suteikdamos teisę atskaityti anksčiau sumokėtą PVM, taikyti tą patį PVM režimą tokioms knygoms, laikraščiams arba periodiniams leidiniams, kai jie tiekiami elektroniniu būdu;

(4)

nuo 2015 m. sausio 1 d. PVM už visas elektroniniu būdu suteiktas paslaugas mokamas valstybėje narėje, kurioje yra pirkėjas. Atsižvelgiant į tai, kad taikomas paskirties šalies principas, tam, kad būtų užtikrintas vidaus rinkos sukūrimas bei veikimas ir išvengta konkurencijos iškraipymo, nebėra būtina elektroniniams leidiniams taikyti standartinio tarifo;

(5)

siekiant užkirsti kelią tam, kad garso ir vaizdo turiniui būtų pernelyg dažnai taikomi lengvatiniai PVM tarifai, valstybėms narėms turėtų būti leista taikyti lengvatinį tarifą knygoms, laikraščiams ir periodiniams leidiniams tik tuo atveju, jei tų leidinių ar didžiosios jų dalies, neatsižvelgiant į tai, ar jie teikiami fiziniu pavidalu, ar elektroniniu būdu, nesudaro muzikos ar vaizdo turinys;

(6)

valstybės narės turėtų ir toliau galėti savo nuožiūra nustatyti leidiniams taikomus PVM tarifus ir apriboti lengvatinių PVM tarifų taikymo sritį, be kita ko, atsižvelgdamos į objektyvų pagrindimą, kai skaitmeniniuose leidiniuose pateikiamas toks pats skaitinys;

(7)

kadangi Direktyvos tikslo, t. y. leisti valstybėms narėms taikyti tuos pačius PVM tarifus elektroniniu būdu teikiamiems leidiniams, kokie šiuo metu taikomi bet kokio fizinio pavidalo leidiniams, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(8)

todėl Direktyva 2006/112/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2006/112/EB iš dalies keičiama taip:

1.

98 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Lengvatiniai tarifai netaikomi elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms, išskyrus III priedo 6 punkte nurodytas paslaugas.“;

2.

99 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 ir 2 dalių ir papildant 98 straipsnio 1 dalyje nurodytus tarifus, valstybės narės, kurios 2017 m. sausio 1 d. pagal Sąjungos teisę tam tikrų prekių, nurodytų III priedo 6 punkte, tiekimui taikė lengvatinius tarifus, kurie yra mažesni nei šiame straipsnyje nurodytas minimalus tarifas, arba jų neapmokestino, suteikdamos teisę atskaityti anksčiau sumokėtą PVM, taip pat gali taikyti tą patį PVM režimą, kai tos prekės tiekiamos elektroniniu būdu, kaip nurodyta III priedo 6 punkte.“;

3.

III priedo 6 punktas pakeičiamas taip:

„6.

fiziniu pavidalu ar elektroniniu būdu arba abiem būdais teikiamų knygų, laikraščių ir periodinių leidinių (įskaitant brošiūras, skrajutes ir panašius spaudinius, vaikams skirtas iliustruotas, piešimo ar spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius ir hidrografines ar panašias schemas), išskyrus leidinius, visiškai ar didžiąja dalimi skirtus reklamos tikslams, ir išskyrus kitus leidinius, kuriuos visus ar didžiąją jų dalį sudaro girdimo garso ar vaizdo turinys, tiekimas, įskaitant jų išdavimą panaudai bibliotekose;“.

2 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. LÖGER


(1)  OL C 307, 2018 8 30, p. 205.

(2)  OL C 345, 2017 10 13, p. 79.

(3)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).

(4)  2017 m. kovo 7 d. Teisingumo Teismo sprendimas RPO, C-390/15, ECLI:EU:C:2017:174, 49 punktas.


SPRENDIMAI

14.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/22


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/1714

2018 m. lapkričio 6 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtiniame komitete, įsteigtame Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendruoju susitarimu, dėl Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo ir jo pakomitečių bei darbo grupių įgaliojimų priėmimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 212 straipsnio 1 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendrasis susitarimas (1) (toliau – Susitarimas) pasirašytas 2017 m. rugpjūčio 7 d. Maniloje ir jis iš dalies laikinai taikomas nuo 2018 m. spalio 4 d.;

(2)

Susitarimo įgyvendinimui palengvinti jo 56 straipsnio 1 dalimi įsteigtas Jungtinis komitetas kuris, be kita ko, skatina veiksmingą Susitarimo įgyvendinimą;

(3)

Susitarimo 56 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Jungtinis komitetas turi priimti savo darbo tvarkos taisykles ir gali steigti pakomitečius ir sudaryti darbo grupes konkretiems klausimams spręsti;

(4)

siekiant užtikrinti veiksmingą Susitarimo įgyvendinimą, Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklės ir jo pakomitečių bei darbo grupių įgaliojimai turėtų būti priimti kuo greičiau;

(5)

todėl Sąjungos pozicija Jungtiniame komitete dėl Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo ir jo pakomitečių bei darbo grupių įgaliojimų priėmimo turėtų būti grindžiama prie šio sprendimo pridėtais Jungtinio komiteto sprendimų projektais,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi pirmajame Jungtinio komiteto, įsteigto pagal Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendruoju susitarimo, dėl sprendimų dėl Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo ir jo pakomitečių bei darbo grupių įgaliojimų priėmimo 56 straipsnį, posėdyje, grindžiama prie šio sprendimo pridedamais Jungtinio komiteto sprendimų projektais.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. LÖGER


(1)  OL L 237, 2017 9 15, p. 7.


PROJEKTAS

ES IR AUSTRALIJOS JUNGTINIS KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …/2018

… m. … … d.

dėl Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo

ES IR AUSTRALIJOS JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendrąjį susitarimą (1) (toliau – Susitarimas), ypač į jo 56 straipsnį,

kadangi:

(1)

tam tikros Susitarimo dalys laikinai taikomos nuo 2018 m. spalio 4 d.;

(2)

pagal Susitarimo 56 straipsnio 1 dalį įsteigiamas Jungtinis komitetas, kurį sudaro Šalių atstovai;

(3)

pagal Susitarimo 56 straipsnio 4 dalį Jungtinis komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priimamos šio sprendimo priede pateiktos Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklės.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalios jo priėmimo dieną.

Pasirašyta …

ES ir Australijos jungtinio komiteto vardu

Bendrapirmininkiai


(1)  OL L 237, 2017 9 15, p. 7.


PRIEDAS

JUNGTINIO KOMITETO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

1 straipsnis

Užduotys ir sudėtis

1.   Jungtinis komitetas atliks Susitarimo 56 straipsnyje nustatytas užduotis.

2.   Jungtinį komitetą sudarys Šalių tinkamo lygmens atstovai.

2 straipsnis

Pirmininkas

Jungtiniam komitetui bendrai pirmininkaus Šalys.

3 straipsnis

Posėdžiai

1.   Jungtinis komitetas posėdžiaus kartą per metus, jeigu Šalys nenusprendė kitaip. Jungtinio komiteto posėdžius sušauks bendrapirmininkiai; jie rengiami pakaitomis Briuselyje ir Kanberoje bendru sutarimu nustatytu laiku. Šalims bendrai sutarus, vienos iš Šalių prašymu gali būti rengiami neeiliniai Jungtinio komiteto posėdžiai.

2.   Jungtinis komitetas posėdžius rengs vyresniųjų pareigūnų lygmeniu, tačiau posėdžiai gali būti rengiami ir ministerijų atstovų lygmeniu.

4 straipsnis

Viešumas

Jeigu Šalys nenusprendžia kitaip, Jungtinio komiteto posėdžiai bus uždari.

5 straipsnis

Posėdžių dalyviai

1.   Prieš kiekvieną posėdį per sekretorius bendrapirmininkiams praneš apie planuojamą kiekvienos Šalies delegacijos sudėtį.

2.   Prireikus Šalių pritarimu dalyvauti Jungtinio komiteto posėdžiuose stebėtojų teisėmis arba tam, kad pateiktų informacijos konkrečiu klausimu, gali būti kviečiami ekspertai arba kitų įstaigų atstovai.

6 straipsnis

Sekretoriai

Europos išorės veiksmų tarnybos atstovas ir Australijos užsienio reikalų ir prekybos departamento atstovas kartu eis Jungtinio komiteto sekretorių pareigas. Visi bendrapirmininkių gaunami ir teikiami pranešimai bus perduodami sekretoriams.

7 straipsnis

Posėdžių darbotvarkės

1.   Bendrapirmininkiai parengs preliminarią kiekvieno posėdžio darbotvarkę. Ji ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki posėdžio kartu su susijusiais dokumentais bus perduodama kitai Šaliai.

2.   Į preliminarią darbotvarkę įtraukiami klausimai, bendrapirmininkiams bus pateikti ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki posėdžio.

3.   Jungtinis komitetas tvirtins galutinę darbotvarkę kiekvieno posėdžio pradžioje. Šalių bendru sutarimu į darbotvarkę gali būti įtraukta ir kitų klausimų, kurie nebuvo įtraukti į preliminarią darbotvarkę.

4.   Jei Šalys pritaria, bendrapirmininkiai prireikus gali sutrumpinti 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus terminus.

8 straipsnis

Posėdžių protokolai

1.   Kiekvieno posėdžio protokolo projektą kartu parengs sekretoriai, per 30 kalendorinių dienų nuo posėdžio pabaigos. Protokolo projektas bus grindžiamas Jungtinio komiteto padarytomis išvadomis, kurias apibendrina bendrapirmininkiai.

2.   Protokolo projektą per 45 kalendorines dienas nuo posėdžio pabaigos arba iki bet kurios kitos Šalių sutartos datos bendrai patvirtins Šalys. Kai bendrai sutariama dėl protokolo projekto, bendrapirmininkiai ir sekretoriai pasirašys du originalius egzempliorius. Kiekviena Šalis gaus po vieną originalų egzempliorių.

9 straipsnis

Sprendimai ir rekomendacijos

1.   Jungtinis komitetas gali priimti sprendimus arba rekomendacijas pagal Susitarimo 56 straipsnio 4 dalį bendru Šalių sutarimu.

2.   Jungtinis komitetas gali nuspręsti priimti sprendimus ar rekomendacijas taikydamas rašytinę procedūrą. Tokiais atvejais Šalys bendrai sutars dėl procedūros termino. Jei pasibaigus šiam terminui nė viena Šalis neišreiškė prieštaravimo siūlomam sprendimui ar rekomendacijai, Jungtinio komiteto bendrapirmininkiai paskelbs, kad sprendimas ar rekomendacija yra priimti bendru sutarimu.

3.   Jungtinio komiteto sprendimai ir rekomendacijos bus vadinami „sprendimu“ arba „rekomendacija“, juose nurodomas serijos numeris, priėmimo data ir apibūdinama tema. Kiekviename sprendime bus nurodoma jo įsigaliojimo data.

4.   Jungtinio komiteto priimti sprendimai ir rekomendacijos bus rengiami dviem egzemplioriais, pasirašytais Jungtinio komiteto bendrapirmininkių.

5.   Kiekviena Šalis gali nuspręsti paskelbti Jungtinio komiteto sprendimus ir rekomendacijas savo atitinkamame oficialiajame leidinyje.

10 straipsnis

Korespondencija

1.   Jungtiniam komitetui skirta korespondencija bus adresuojama vienos iš Šalių, kuriai priklauso autorius, sekretoriui, o jis apie tai informuos kitą sekretorių.

2.   Sekretoriai užtikrins, kad Jungtiniam komitetui skirta korespondencija būtų persiųsta bendrapirmininkiams ir prireikus išplatinta pagal 11 straipsnį.

3.   Bendrapirmininkių korespondenciją sekretoriai siųs Šalims ir prireikus išplatins pagal 11 straipsnį.

4.   Bendrapirmininkių gaunama ir siunčiama korespondencija gali būti parašyta bet kokiomis priemonėmis, įskaitant elektroninį paštą.

11 straipsnis

Dokumentai

Kai Jungtinio komiteto svarstymai grindžiami dokumentais, sekretoriai tuos dokumentus sunumeruos ir išplatins posėdžių dalyviams.

12 straipsnis

Išlaidos

1.   Kiekviena Šalis apmokės visas dėl dalyvavimo Jungtinio komiteto posėdžiuose patiriamas išlaidas, susijusias su darbuotojų, kelionės bei pragyvenimo išlaidomis ir pašto bei telekomunikacijų išlaidomis.

2.   Posėdžių organizavimo ir dokumentų dauginimo išlaidas apmokės posėdį rengianti Šalis.

13 straipsnis

Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai

Šalys gali bendrai sutarti pagal 9 straipsnį iš dalies pakeisti darbo tvarkos taisykles.

14 straipsnis

Pakomitečiai ir darbo grupės

1.   Jungtinis komitetas gali nuspręsti įsteigti pakomitečius ir darbo grupes, kurie padėtų jam atlikti užduotis.

2.   Jungtinis komitetas gali nuspręsti pakeisti pakomitečio ar darbo grupės atsakomybės sritį arba panaikinti bet kurį savo įsteigtą pakomitetį ar darbo grupę.


PROJEKTAS

ES IR AUSTRALIJOS JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …/2018

… m. … … d.

dėl pakomitečių ir darbo grupių įgaliojimų priėmimo

ES IR AUSTRALIJOS JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendrąjį susitarimą (1) (toliau – Susitarimas), ypač į jo 56 straipsnį ir Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių 14 straipsnį,

kadangi Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Jungtinis komitetas gali įsteigti pakomitečius ir darbo grupes, kurie padėtų jam atlikti jo užduotis,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priimami šio sprendimo priede pateikti Jungtinio komiteto pakomitečių ir darbo grupių įgaliojimai.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalios jo priėmimo dieną.

Pasirašyta …

ES ir Australijos jungtinio komiteto vardu

Bendrapirmininkiai


(1)  OL L 237, 2017 9 15, p. 7.


PRIEDAS

JUNGTINIO KOMITETO PAKOMITEČIŲ IR DARBO GRUPIŲ ĮGALIOJIMAI

1 straipsnis

Pakomitečiai ir darbo grupės gali aptarti Susitarimo įgyvendinimą savo atsakomybės srityse. Jie taip pat gali aptarti klausimus arba specialius projektus, susijusius su atitinkama dvišalio bendradarbiavimo sritimi.

2 straipsnis

1.   Pakomitečiai ir darbo grupės bus pavaldūs Jungtiniam komitetui. Jie per 30 kalendorinių dienų po kiekvieno posėdžio pateiks bendrapirmininkiams posėdžio protokolą ir išvadas.

2.   Pakomitečiai ir darbo grupės neturės sprendimų priėmimo galios, tačiau gali teikti rekomendacijas Jungtiniam komitetui.

3 straipsnis

1.   Pakomitečius ir darbo grupes sudarys Šalių atstovai.

2.   Pakomitečiai ir darbo grupės gali kviesti į savo posėdžius ekspertus, kad jie išdėstytų savo požiūrį tam tikrais konkrečiais darbotvarkės klausimais.

4 straipsnis

Pakomitečiams ir darbo grupėms bendrai pirmininkaus Šalys.

5 straipsnis

Kiekvienos Šalies atstovas kartu eis kiekvieno iš pakomitečių ir darbo grupių sekretorių pareigas.

6 straipsnis

1.   Pakomitečių ir darbo grupių posėdžiai esant reikalui bus rengiami kurios nors iš Šalių rašytiniu prašymu. Dėl kiekvieno posėdžio vietos ir datos Šalys susitars bendrai.

2.   Jei viena Šalis prašo sušaukti pakomitečių ir darbo grupių posėdį, kitos Šalies sekretorius atsakymą pateiks per 15 darbo dienų nuo to prašymo gavimo. Ypatingos skubos atvejais pakomitečių ir darbo grupių posėdžiai gali būti sušaukiami per trumpesnį laiką, jei Šalys tam bendrai pritaria.

3.   Pakomitečių ir darbo grupių posėdžius kartu šauks abu sekretoriai.

7 straipsnis

1.   Bet kuri Šalis gali prašyti bendrapirmininkių įtraukti klausimą į posėdžio darbotvarkę. Tokie prašymai bus pateikiami sekretoriams ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų, o visi patvirtinamieji dokumentai – ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki posėdžio.

2.   Darbotvarkės projektą sekretoriai Šalims pateiks ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki posėdžio. Išimtinėmis aplinkybėmis Šalys gali bendrai sutarti į darbotvarkę įtraukti klausimus iki posėdžio likus nedaug laiko.

8 straipsnis

Sekretoriai kartu parengs kiekvieno posėdžio protokolo projektą.

9 straipsnis

Pakomitečių ir darbo grupių posėdžiai bus uždari, nebent Šalys nusprendžia kitaip.


14.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/30


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/1715

2018 m. lapkričio 12 d.

dėl valstybių narių Europos plėtros fondui mokėtinų finansinių įnašų, įskaitant 2020 m. sumos viršutinę ribą, 2019 m. metinę sumą, pirmąją 2019 m. įnašo dalį ir preliminarią neprivalomą tikėtinų metinių įnašų sumų 2021 m. ir 2022 m. prognozę

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų vidaus susitarimą dėl Europos Sąjungos pagalbos finansavimo pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą vadovaujantis AKR ir ES partnerystės susitarimu ir dėl finansinės paramos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ketvirtoji dalis (1), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2015 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentą (ES) 2015/323 dėl 11-ajam Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento (2), ypač į jo 21 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) 2015/323 21 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką iki 2018 m. spalio 15 d. Komisija turi pateikti pasiūlymą, kuriame nurodoma a) 2020 m. įnašo sumos viršutinė riba; b) 2019 m. metinė įnašo suma; c) 2019 m. pirmosios įnašo dalies suma ir d) preliminari neprivaloma tikėtinų metinių įnašų sumų 2021–2022 m. prognozė;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2015/323 52 straipsnį Europos investicijų bankas (EIB) atsiuntė Komisijai atnaujintas jo valdomų priemonių įsipareigojimų ir mokėjimų sąmatas;

(3)

Reglamento (ES) 2015/323 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kvietimuose sumokėti įnašus pirmiausia panaudojamos sumos, nustatytos ankstesniems Europos plėtros fondams (EPF). Todėl lėšos pagal 10-ąjį EPF turėtų būti skirtos EIB, o lėšos pagal 11-ąjį EPF – Komisijai;

(4)

Tarybos sprendime (ES) 2017/2171 (3) nustatyta, kad valstybių narių Komisijai ir EIB mokėtino 2019 m. EPF metinio įnašo sumos viršutinė riba yra atitinkamai 4 600 000 000 EUR ir 300 000 000 EUR,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybių narių 2020 m. EPF metinių įnašų sumos viršutinė riba yra 4 900 000 000 EUR. 4 600 000 000 EUR skiriama Komisijai ir 300 000 000 EUR – EIB.

2 straipsnis

Valstybių narių 2019 m. EPF metinė įnašų suma yra 4 700 000 000 EUR. 4 400 000 000 EUR skiriama Komisijai ir 300 000 000 EUR – EIB.

3 straipsnis

Kiekvienos valstybės narės Komisijai ir EIB mokėtinos EPF 2019 m. pirmosios įnašų dalys nustatytos šio sprendimo priede pateiktoje lentelėje.

4 straipsnis

Preliminari neprivaloma tikėtinų metinių įnašų sumų 2021 m. prognozė yra 4 000 000 000 EUR Komisijai ir 300 000 000 EUR – EIB, o 2022 m. prognozė – 3 500 000 000 EUR Komisijai ir 400 000 000 EUR – EIB.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. BLÜMEL


(1)  OL L 210, 2013 8 6, p. 1.

(2)  OL L 58, 2015 3 3, p. 17.

(3)  2017 m. lapkričio 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/2171 dėl valstybių narių Europos plėtros fondui mokėtinų finansinių įnašų, įskaitant 2019 m. sumos viršutinę ribą, 2018 m. metinę sumą, pirmąją 2018 m. įnašo dalį ir preliminarią neprivalomą tikėtinų metinių įnašų sumų 2020 m. ir 2021 m. prognozę (OL L 306, 2017 11 22, p. 21).


PRIEDAS

VALSTYBĖS NARĖS

10-asis EPF %

11-asis EPF %

Pirmoji 2019 m. įnašo dalis (EUR)

Iš viso

Komisija

EIB

11-asis EPF

10-asis EPF

BELGIJA

3,53

3,24927

64 985 400,00

3 530 000,00

68 515 400,00

BULGARIJA

0,14

0,21853

4 370 600,00

140 000,00

4 510 600,00

ČEKIJA

0,51

0,79745

15 949 000,00

510 000,00

16 459 000,00

DANIJA

2,00

1,98045

39 609 000,00

2 000 000,00

41 609 000,00

VOKIETIJA

20,50

20,57980

411 596 000,00

20 500 000,00

432 096 000,00

ESTIJA

0,05

0,08635

1 727 000,00

50 000,00

1 777 000,00

AIRIJA

0,91

0,94006

18 801 200,00

910 000,00

19 711 200,00

GRAIKIJA

1,47

1,50735

30 147 000,00

1 470 000,00

31 617 000,00

ISPANIJA

7,85

7,93248

158 649 600,00

7 850 000,00

166 499 600,00

PRANCŪZIJA

19,55

17,81269

356 253 800,00

19 550 000,00

375 803 800,00

KROATIJA

0,00

0,22518

4 503 600,00

0,00

4 503 600,00

ITALIJA

12,86

12,53009

250 601 800,00

12 860 000,00

263 461 800,00

KIPRAS

0,09

0,11162

2 232 400,00

90 000,00

2 322 400,00

LATVIJA

0,07

0,11612

2 322 400,00

70 000,00

2 392 400,00

LIETUVA

0,12

0,18077

3 615 400,00

120 000,00

3 735 400,00

LIUKSEMBURGAS

0,27

0,25509

5 101 800,00

270 000,00

5 371 800,00

VENGRIJA

0,55

0,61456

12 291 200,00

550 000,00

12 841 200,00

MALTA

0,03

0,03801

760 200,00

30 000,00

790 200,00

NYDERLANDAI

4,85

4,77678

95 535 600,00

4 850 000,00

100 385 600,00

AUSTRIJA

2,41

2,39757

47 951 400,00

2 410 000,00

50 361 400,00

LENKIJA

1,30

2,00734

40 146 800,00

1 300 000,00

41 446 800,00

PORTUGALIJA

1,15

1,19679

23 935 800,00

1 150 000,00

25 085 800,00

RUMUNIJA

0,37

0,71815

14 363 000,00

370 000,00

14 733 000,00

SLOVĖNIJA

0,18

0,22452

4 490 400,00

180 000,00

4 670 400,00

SLOVAKIJA

0,21

0,37616

7 523 200,00

210 000,00

7 733 200,00

SUOMIJA

1,47

1,50909

30 181 800,00

1 470 000,00

31 651 800,00

ŠVEDIJA

2,74

2,93911

58 782 200,00

2 740 000,00

61 522 200,00

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

14,82

14,67862

293 572 400,00

14 820 000,00

308 392 400,00

IŠ VISO ES 28

100,00

100,00

2 000 000 000,00

100 000 000,00

2 100 000 000,00


14.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/33


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1716

2018 m. lapkričio 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/776/ES, kuriuo įsteigiama Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (1), ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1475 (2) nustatoma Europos solidarumo korpuso, kuris jaunuoliams sudarys galimybių dalyvauti solidarumo veikloje, teisinė sistema. Programa padės tenkinti nepatenkintus visuomenės poreikius ir stiprinti bendruomenes, kartu didinti jaunuolių asmeninį, šviečiamąjį, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą;

(2)

dalies Europos solidarumo korpuso veiksmų valdymas apima techninių projektų, dėl kurių nereikia priimti politinių sprendimų ir kuriems per visą jų gyvavimo trukmę būtina aukšto lygio techninė ir finansinė kompetencija, įgyvendinimą;

(3)

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (toliau – Agentūra) įrodė gebanti veiksmingai valdyti Sąjungos programas. Per kelerius metus ji įgijo jai perduotų programų valdymo kompetenciją, įgūdžius ir gebėjimus;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 58/2003 3 straipsnio 1 dalį atlikta sąnaudų ir naudos analizė parodė, kad dalį Europos solidarumo korpuso veiksmų valdymo perdavus Agentūrai, tai suteiktų tiek kiekybinių, tiek kokybinių pranašumų;

(5)

sąnaudų ir naudos analizėje palyginus sąnaudas, nustatyta, kad pasirinkus užduočių valdymo perdavimą Agentūrai, tai būtų veiksmingiau ir kainuotų apie 30 % mažiau, vertinant grynąja dabartine verte, negu pasirinkus vidinio valdymo variantą. Numatoma Agentūrai perduoti nauja veikla atitinka jos dabartinius įgaliojimus ir misiją. Be to, ši veikla yra dabar vykdomos veiklos, pavyzdžiui, Europos savanorių tarnybos projektų, perduotų jai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1288/2013 (3) nustatytą programą „Erasmus+“, tąsa. Be kita ko, Europos solidarumo korpuso suinteresuotiesiems subjektams būtų naudinga Agentūros sukaupta programos valdymo patirtis. Tuo tarpu programų vidinis valdymas turėtų neigiamą poveikį, nes numatomos perduoti veiklos pagrindiniai generaliniai direktoratai niekada nevaldė, jiems trūksta pajėgumų valdyti ją viduje;

(6)

todėl Agentūrai turėtų būti suteikta atsakomybė už dalies naujų Europos solidarumo korpuso veiksmų pagal Reglamentą (ES) 2018/1475 įgyvendinimą ir todėl Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/776/ES (4) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

siekiant užtikrinti nuoseklų šio sprendimo ir atitinkamų veiksmų įgyvendinimą, būtina užtikrinti, kad Agentūra vykdytų savo užduotis, susijusias su tų veiksmų įgyvendinimu, nuo Reglamento (ES) 2018/1475 įsigaliojimo dienos;

(8)

šiame įgyvendinimo sprendime nustatytos priemonės atitinka Vykdomųjų įstaigų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2013/776/ES 3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa papildoma f punktu:

„f)

Europos solidarumo korpusas.

Agentūrai taip pat pavesta teikti paslaugas kitoms Sąjungos programoms, kuriomis padedama siekti Europos solidarumo korpuso tikslų, kaip nurodyta Reglamento, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema, 5 straipsnio 3 dalyje (*1).

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo pagrindinio teisės akto, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema (5), įsigaliojimo dienos.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 11, 2003 1 16, p. 1.

(2)  2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1475, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES (OL L 250, 2018 10 4, p. 1).

(3)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50).

(4)  2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/776/ES, kuriuo įsteigiama Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga ir panaikinamas Sprendimas 2009/336/EB (OL L 343, 2013 12 19, p. 46).

(5)  Žr. 2 išnašą.