ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 272

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. spalio 31d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. spalio 30 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/1628, kuriuo nustatomos 2019 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2018/120 nuostatos dėl tam tikrų žvejybos galimybių kituose vandenyse

1

 

*

2018 m. liepos 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1629, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai (Gyvūnų sveikatos teisės akto), II priede išdėstytų ligų sąrašas ( 1 )

11

 

*

2018 m. spalio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1630, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Lička janjetina (SGN))

16

 

*

2018 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1631, kuriuo leidžiama pateikti rinkai spanguolių ekstrakto miltelius kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

17

 

*

2018 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1632, kuriuo leidžiama pateikti rinkai galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliatą kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

23

 

*

2018 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1633, kuriuo leidžiama pateikti rinkai rafinuotą krevečių peptidų koncentratą kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

29

 

*

2018 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1634, kuriuo pratęsiamas nuo Tarybos reglamente (EB) Nr. 1967/2006 nustatytų minimalaus atstumo nuo kranto ir minimalaus jūros gylio reikalavimų nukrypti leidžiančios nuostatos, taikomos afijų (Aphia minuta) žvejybai laivo traukiamaisiais tinklais tam tikruose Italijos teritoriniuose vandenyse, galiojimas

35

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1635, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 7333)  ( 1 )

38

 

*

2018 m. spalio 23 d. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos sprendimas (ES) 2018/1636, kuriuo pratęsiamas ir iš dalies pakeičiamas Sprendime (ES) 2018/796 numatytas apribojimas reklamuoti, platinti ar pardavinėti sandorius dėl kainų skirtumo neprofesionaliems klientams

62

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

31.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 272/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1628

2018 m. spalio 30 d.

kuriuo nustatomos 2019 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2018/120 nuostatos dėl tam tikrų žvejybos galimybių kituose vandenyse

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1380/2013 (1) reikalaujama, kad, atsižvelgiant į turimas mokslines, technines ir ekonomines rekomendacijas, įskaitant, kai tinkama, Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto bei kitų patariamųjų įstaigų ataskaitas, į visas patariamųjų tarybų, atsakingų už atitinkamus geografinius rajonus ar kompetencijos sritis, rekomendacijas ir į valstybių narių parengtas bendras rekomendacijas, būtų priimtos išteklių išsaugojimo priemonės;

(2)

Taryba privalo priimti priemones dėl žvejybos galimybių nustatymo ir paskirstymo, įskaitant tam tikras su jomis funkciškai susietas sąlygas, jei tinkama. Žvejybos galimybės valstybėms narėms turėtų būti paskirstytos taip, kad būtų užtikrintas santykinis kiekvienos valstybės narės žvejybos veiklos stabilumas kiekvieno ištekliaus ar žvejybos rūšies atžvilgiu, tinkamai atsižvelgiant į Reglamente (ES) Nr. 1380/2013 nustatytus bendros žuvininkystės politikos (toliau – BŽP) tikslus;

(3)

Reglamente (ES) Nr. 1380/2013 numatytas BŽP tikslas – išteklių naudojimo lygį, užtikrinantį didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY), pasiekti, kai įmanoma, iki 2015 m. ir, palaipsniui vis artėjant prie tikslinio lygio, ne vėliau kaip 2020 m. visų išteklių atveju;

(4)

todėl, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1380/2013, turėtų būti nustatyti bendri leidžiami sužvejoti kiekiai (BLSK), remiantis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, atsižvelgiant į biologinius bei socioekonominius aspektus ir kartu užtikrinant vienodas veiklos sąlygas žvejybos sektoriams, taip pat atsižvelgiant į konsultacijose su suinteresuotaisiais subjektais pareikštas nuomones;

(5)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1139 (2) nustatytas daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas (toliau – planas). Planu siekiama užtikrinti tokį jūrų gyvųjų biologinių išteklių naudojimą, kad būtų atkurtos ir išlaikytos žvejojamų rūšių populiacijos, kurių dydis viršytų dydžius, kuriems esant užtikrinamas MSY. Tuo tikslu atitinkamų išteklių tikslinis mirtingumas dėl žvejybos, išreikštas intervalais, turi būti, palaipsniui vis artėjant prie tikslinio lygio, pasiektas kuo greičiau ir ne vėliau kaip 2020 m. Tikslinga 2019 m. taikytinus Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių laimikio limitus nustatyti taip, kad jie atitiktų plano tikslus;

(6)

Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (ICES) yra nurodžiusi, kad vakarinės Baltijos jūros dalies silkių biomasė ICES 20–24 pakvadračiuose yra mažesnė nei Reglamento (ES) 2016/1139 II priedo A skiltyje nustatyti išteklių neršiančių žuvų biomasės išsaugojimo lygio atskaitos taškai. Pagal to reglamento 5 straipsnio 2 dalį turėtų būti priimamos visos atitinkamos taisomosios priemonės siekiant užtikrinti, kad atitinkamo ištekliaus populiacija greitai atsikurtų iki dydžio, kuriam esant užtikrinamas MSY. Tuo tikslu būtina atsižvelgti į BŽP tikslų apskritai ir į plano tikslų konkrečiai įgyvendinimo tvarkaraštį, atsižvelgiant į tikėtiną taisomųjų priemonių, kurių imamasi, poveikį, tačiau tuo pat metu nepamirštant ekonominės bei socialinės naudos ir naudos užimtumo srityje užtikrinimo tikslų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje. Todėl, laikantis Reglamento (ES) 2016/1139 4 straipsnio 3 dalies, tikslinga nustatyti tokias vakarinės Baltijos jūros dalies silkių žvejybos galimybes, kurios nesiektų to reglamento I priedo A skiltyje nurodyto mirtingumo dėl žvejybos intervalo, kadangi nustatant tokį lygį būtų atsižvelgta į biomasės sumažėjimą;

(7)

mokslinėse rekomendacijose dėl vakarinės Baltijos jūros dalies menkių ištekliaus nurodoma, kad mėgėjų žvejyba reikšmingai prisideda prie bendro šio ištekliaus mirtingumo dėl žvejybos. Todėl tikslinga nustatyti sužvejojamo kiekio dienos ribą vienam žvejui. Tai nedaro poveikio santykinio stabilumo principui, kuris taikomas verslinės žvejybos veiklai;

(8)

kalbant apie rytinės Baltijos jūros dalies menkes, dėl šio ištekliaus biologinių požymių pokyčių ICES kol kas negalėjo nustatyti biologinių atskaitos taškų. Todėl, siekiant padėti įgyvendinti plano tikslus, rytinės Baltijos jūros dalies menkių BLSK tikslinga nustatyti laikantis Reglamente (ES) Nr. 1380/2013 nustatyto atsargumo principo, ir nustatyti draudimo žvejoti laikotarpį;

(9)

siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai išnaudotos priekrantės žvejybos galimybės, tikslinga nustatyti ribotą tarprajoninį lankstumą atlantinių lašišų atžvilgiu (tarp ICES 22–31 pakvadračių ir ICES 32 pakvadračio) toms valstybėms narėms, kurios yra paprašiusios tokio lankstumo;

(10)

kaip teigiama ICES rekomendacijose, apie 29 % laimikio vykdant atlantinių lašišų žvejybą deklaruojama neteisingai, ataskaitose visų pirma nurodant šlakius. Kadangi didžioji dalis šlakių Baltijos jūroje sugaunama priekrantės zonose, tikslinga uždrausti žvejoti šlakius tolesniu nei keturių jūrmylių atstumu ir nustatyti šlakių priegaudos limitą – ne daugiau kaip 3 % suminio šlakių ir atlantinių lašišų laimikio, siekiant padėti užkirsti kelią neteisingoms ataskaitoms, kai apie atlantinių lašišų laimikius pranešama kaip apie šlakių laimikius;

(11)

šiame reglamente nustatytomis žvejybos galimybėmis turi būti naudojamasi laikantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 (3), visų pirma jo 33 ir 34 straipsnių, susijusių su laimikio ir žvejybos pastangų registravimu, ir duomenis apie žvejybos galimybių išnaudojimą perduodant Komisijai. Todėl šiame reglamente turėtų būti nurodyti su išteklių, kuriems taikomas šis reglamentas, iškrovimu susiję kodai, kuriuos valstybės narės turi naudoti siųsdamos duomenis Komisijai;

(12)

Tarybos reglamente (EB) Nr. 847/96 (4) nustatytos papildomos metų sandūros BLSK valdymo sąlygos, įskaitant 3 ir 4 straipsniuose numatytas lankstumo nuostatas dėl atsargumo principu pagrįstų BLSK ir analitiniu įvertinimu pagrįstų BLSK. Pagal to reglamento 2 straipsnį, nustatydama BLSK, Taryba turi nuspręsti, kuriems ištekliams, visų pirma atsižvelgiant į jų biologinę būklę, 3 arba 4 straipsnis netaikomas. Neseniai visiems ištekliams, kuriems galioja įpareigojimas iškrauti laimikį, pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 9 dalį pradėtas taikyti metų sandūros lankstumo mechanizmas. Todėl, siekiant išvengti pernelyg didelio lankstumo, kuris pakenktų racionalaus ir atsakingo jūrų gyvųjų biologinių išteklių naudojimo principui, trukdytų pasiekti BŽP tikslus ir pablogintų biologinę išteklių būklę, turėtų būti nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai analitiniu įvertinimu pagrįstiems BLSK taikomi tik tuo atveju, jei nesinaudojama Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 9 dalyje numatytomis metų sandūros lankstumo priemonėmis;

(13)

remiantis naujausiomis mokslinėmis rekomendacijomis, 2018 m. lapkričio 1 d.–2019 m. spalio 31 d. laikotarpiui turėtų būti nustatytas norveginės menkutės ICES 3a kvadrate ir ICES 2a kvadrato ir ICES 4 parajonio Sąjungos vandenyse preliminarus BLSK;

(14)

ankstesniais metais ančiuvių ICES 9 ir 10 parajoniuose ir CECAF 34.1.1 kvadrato Sąjungos vandenyse BLSK būdavo nustatomas vieniems kalendoriniams metams. 2018 m. liepos mėn. ICES paskelbė rekomendacijas dėl to ištekliaus laikotarpiui nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. Šie laikotarpiai turėtų būti suderinti, kad BLSK laikotarpis sutaptų su ICES rekomendacijose nurodomu laikotarpiu. Išimties tvarka ir tik dėl šio perėjimo ančiuvių BLSK turėtų būti iš dalies pakeistas, kad apimtų 18 mėnesių laikotarpį, kuris baigsis 2019 m. birželio 30 d.;

(15)

siekiant išvengti žvejybos veiklos pertrūkių ir užtikrinti pragyvenimo šaltinį Sąjungos žvejams, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d. Tačiau ančiuvių ICES 9 ir 10 parajoniuose ir CECAF 34.1.1 kvadrato Sąjungos vandenyse atžvilgiu šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d. Toks taikymas atgaline data nedaro poveikio teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principams, nes ilgesnio laikotarpio žvejybos galimybės yra didesnės, palyginti su iš pradžių nustatytomis Reglamente (ES) 2018/120 (5). Be to, šis reglamentas turėtų būti taikomas norveginių menkučių atžvilgiu ICES 3a rajone ir ICES 2a rajono ir ICES 4 parajonio Sąjungos vandenyse nuo 2018 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. spalio 31 d. Dėl skubos priežasčių šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės 2019 metams ir iš dalies keičiamos Reglamentu (ES) 2018/120 nustatytos tam tikros žvejybos galimybės kituose vandenyse.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas Sąjungos žvejybos laivams, žvejojantiems Baltijos jūroje.

2.   Šis reglamentas taip pat taikomas mėgėjų žvejybai, kai ji aiškiai nurodyta atitinkamose nuostatose.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 4 straipsnyje.

Kitos vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   pakvadratis– Baltijos jūros ICES pakvadratis, apibrėžtas Tarybos reglamento (EB) Nr. 2187/2005 (6) I priede;

2)   bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK)– kiekvieno ištekliaus kiekis, kuris gali būti sužvejojamas per metus;

3)   kvota– Sąjungai, valstybei narei arba trečiajai šaliai skirta BLSK dalis;

4)   mėgėjų žvejyba– neverslinė jūrų biologinių išteklių žvejybos veikla poilsio, turizmo arba sporto tikslais.

II SKYRIUS

ŽVEJYBOS GALIMYBĖS

4 straipsnis

BLSK ir jų paskirstymas

BLSK, kvotos ir, kai tikslinga, funkciškai su jais susietos sąlygos išdėstyti priede.

5 straipsnis

Specialiosios nuostatos dėl žvejybos galimybių paskirstymo

Šiame reglamente nustatytos žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos nedarant poveikio:

a)

žvejybos galimybių mainams pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 straipsnio 8 dalį;

b)

išskaitytiems ir perskirstytiems kiekiams pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 37 straipsnį;

c)

papildomiems leidžiamiems iškrauti kiekiams pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnį arba Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 9 dalį;

d)

pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnį neišnaudotiems kiekiams arba pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 9 dalį perkeltiems kiekiams;

e)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 ir 107 straipsnius išskaitytiems kiekiams.

6 straipsnis

Laimikio ir priegaudos iškrovimo sąlygos

Netikslinių rūšių žuvų ištekliai, kurių dydis atitinka saugias biologines ribas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 8 dalyje, ir kurių atžvilgiu galima taikyti nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo įpareigojimo įskaičiuoti laimikį į atitinkamas kvotas, yra nurodyti šio reglamento priede.

7 straipsnis

Priemonės dėl menkių mėgėjų žvejybos 22–24 pakvadračiuose

1.   Vykdant mėgėjų žvejybą, 22–24 pakvadračiuose vienam žvejui leidžiama pasilikti ne daugiau kaip septynis menkių egzempliorius per dieną.

2.   1 dalis neturi poveikio griežtesnėms nacionalinėms priemonėms.

8 straipsnis

Priemonės dėl šlakių mėgėjų žvejybos 22–32 pakvadračiuose

1.   Žvejybos laivams draudžiama žvejoti šlakius už keturių jūrmylių nuo bazinės linijos 22–32 pakvadračiuose laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Vykdant atlantinių lašišų žvejybą tuose vandenyse sužvejota šlakių priegauda negali viršyti 3 % bendro atlantinių lašišų ir šlakių laimikio, kuris kuriuo nors momentu laikomas laive ar iškraunamas po kiekvieno žvejybos reiso.

2.   1 dalis neturi poveikio griežtesnėms nacionalinėms priemonėms.

9 straipsnis

Lankstumas

1.   Ištekliams, kuriems taikomas atsargumo principu pagrįstas BLSK, yra taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis, o ištekliams, kuriems taikomas analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK – to reglamento 3 straipsnio 2 bei 3 dalys ir 4 straipsnis, išskyrus atvejus, kai šio reglamento priede nurodyta kitaip.

2.   Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnio 2 bei 3 dalys ir 4 straipsnis netaikomi, jei valstybė narė pasinaudoja metų sandūros lankstumo priemonėmis, numatytomis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 9 dalyje.

10 straipsnis

Duomenų perdavimas

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 33 ir 34 straipsnius siųsdamos Komisijai duomenis apie sužvejotus arba iškrautus išteklių kiekius, valstybės narės naudoja šio reglamento priede nustatytus išteklių kodus.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11 straipsnis

Reglamento (ES) 2018/120 daliniai pakeitimai

Reglamento (ES) 2018/120 IA priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

europinių ančiuvių ICES 9 ir 10 parajoniuose, CECAF 34.1.1 kvadrato ir Sąjungos vandenyse žvejybos galimybių lentelė pakeičiama taip:

Rūšis:

Europiniai ančiuviai

Engraulis encrasicolus

Zona:

9 ir 10; CECAF 34.1.1 kvadrato Sąjungos vandenys

(ANE/9/3411)

Ispanija

10 802  (7)

 

 

Portugalija

11 784  (7)

 

 

Sąjunga

22 586  (7)

 

 

BLSK

22 586  (7)

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

2)

norveginės menkutės ir susijusios priegaudos ICES 3a kvadrate ir ICES 2a kvadrato bei ICES 4 parajonio Sąjungos vandenyse žvejybos galimybių lentelė pakeičiama taip:

Rūšis:

Norveginė menkutė ir susijusi priegauda

Trisopterus esmarkii

Zona:

3a kvadratas; 2a kvadrato ir 4 parajonio Sąjungos vandenys

(NOP/2A3A4.)

Metai

2018 m.

2019 m.

 

 

Danija

85 186  (8)  (10)

49 953  (8)  (13)

 

 

Vokietija

16 (8)  (9)  (10)

10 (8)  (9)  (13)

 

 

Nyderlandai

63 (8)  (9)  (10)

37 (8)  (9)  (13)

 

 

Sąjunga

85 265  (8)  (10)

50 000  (8)  (13)

 

 

Norvegija

15 000  (11)

0

 

 

Farerų Salos

6 000  (12)

0

 

 

BLSK

Netaikoma

Netaikoma

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d., išskyrus 11 straipsnio 2 punktą – jis taikomas nuo 2018 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. spalio 31 d., ir išskyrua 11 straipsnio 1 punktą – jis taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

(2)  2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1139, kuriuo nustatomas daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 bei panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007 (OL L 191, 2016 7 15, p. 1).

(3)  2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Sąjungos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).

(4)  1996 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 847/96, nustatantis bendrų leistinų sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas (OL L 115, 1996 5 9, p. 3).

(5)  2018 m. sausio 23 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/120, kuriuo 2018 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/127 (OL L 27, 2018 1 31, p. 1).

(6)  2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 dėl žuvų išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1434/98 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 88/98 (OL L 349, 2005 12 31, p. 1).

(7)  Žvejoti pagal kvotas galima tik nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d.“;

(8)  Ne daugiau kaip 5 % kvotos gali sudaryti juodadėmių menkių ir paprastųjų merlangų priegauda (OT2/*2A3A4). Juodadėmių menkių ir paprastųjų merlangų priegauda, įskaičiuota į kvotą pagal šį reglamentą, ir kitų rūšių priegauda, įskaičiuota į kvotą pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 8 dalį, kartu negali viršyti 9 % kvotos.

(9)  Pagal šią kvotą galima žvejoti tik ICES 2a, 3a ir 4 zonų Sąjungos vandenyse.

(10)  Žvejoti pagal Sąjungos kvotas galima tik nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. spalio 31 d.

(11)  Turi būti naudojamas rūšiuojamasis tinklelis.

(12)  Turi būti naudojamas rūšiuojamasis tinklelis. Apima ne daugiau kaip 15 % neišvengiamos priegaudos (NOP/*2A3A4), kuri įskaičiuojama į šią kvotą.

(13)  Žvejoti pagal Sąjungos kvotas galima nuo 2018 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. spalio 31 d.“


PRIEDAS

BLSK, taikomi Sąjungos žvejybos laivams rajonuose, kuriuose nustatyti BLSK pagal žuvų rūšį ir rajoną

Toliau pateiktose lentelėse nustatyti kiekvieno ištekliaus BLSK ir kvotos (gyvojo svorio tonomis, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip) bei funkciškai su jais susietos sąlygos.

Nuorodos į žvejybos zonas reiškia nuorodas į ICES zonas, jei nenurodyta kitaip.

Žuvų ištekliai nurodyti abėcėlės tvarka pagal lotynišką rūšies pavadinimą.

Šiame reglamente pateikiama tokia lotyniškų ir bendrinių pavadinimų atitikmenų lentelė:

Mokslinis pavadinimas

Triraidis kodas

Bendrinis pavadinimas

Clupea harengus

HER

Silkės

Gadus morhua

COD

Atlantinės menkės

Pleuronectes platessa

PLE

Jūrinės plekšnės

Salmo salar

SAL

Atlantinės lašišos

Sprattus sprattus

SPR

Atlantiniai šprotai


Rūšis:

Silkės

Clupea harengus

Zona:

30–31 pakvadračiai

(HER/30/31.)

Suomija

72 724

 

 

Švedija

15 979

 

 

Sąjunga

88 703

 

 

BLSK

88 703

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK


Rūšis:

Silkės

Clupea harengus

Zona:

22–24 pakvadračiai

(HER/3BC+24)

Danija

1 262

 

 

Vokietija

4 966

 

 

Suomija

1

 

 

Lenkija

1 171

 

 

Švedija

1 601

 

 

Sąjunga

9 001

 

 

BLSK

9 001

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnio 2 ir 3 dalys netaikomos.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.


Rūšis:

Silkės

Clupea harengus

Zona:

25–27, 28.2, 29 ir 32 pakvadračių Sąjungos vandenys

(HER/3D-R30)

Danija

3 748

 

 

Vokietija

994

 

 

Estija

19 139

 

 

Suomija

37 360

 

 

Latvija

4 723

 

 

Lietuva

4 973

 

 

Lenkija

42 444

 

 

Švedija

56 979

 

 

Sąjunga

170 360

 

 

BLSK

Netaikoma

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikomas šio reglamento 6 straipsnis.


Rūšis:

Silkės

Clupea harengus

Zona:

28.1 pakvadratis

(HER/03D.RG)

Estija

14 336

 

 

Latvija

16 708

 

 

Sąjunga

31 044

 

 

BLSK

31 044

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikomas šio reglamento 6 straipsnis.


Rūšis:

Atlantinės menkės

Gadus morhua

Zona:

25–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

(COD/3DX32.)

Danija

5 539  (1)

 

 

Vokietija

2 203  (1)

 

 

Estija

540 (1)

 

 

Suomija

424 (1)

 

 

Latvija

2 060  (1)

 

 

Lietuva

1 357  (1)

 

 

Lenkija

6 377  (1)

 

 

Švedija

5 612  (1)

 

 

Sąjunga

24 112  (1)

 

 

BLSK

Netaikoma

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnio 2 ir 3 dalys netaikomos.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.


Rūšis:

Atlantinės menkės

Gadus morhua

Zona:

22–24 pakvadračiai

(COD/3BC+24)

Danija

4 152

 

 

Vokietija

2 031

 

 

Estija

92

 

 

Suomija

82

 

 

Latvija

344

 

 

Lietuva

223

 

 

Lenkija

1 111

 

 

Švedija

1 480

 

 

Sąjunga

9 515

 

 

BLSK

9 515

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnio 2 ir 3 dalys netaikomos.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.


Rūšis:

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

Zona:

22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

(PLE/3BCD-C)

Danija

7 251

 

 

Vokietija

806

 

 

Lenkija

1 518

 

 

Švedija

547

 

 

Sąjunga

10 122

 

 

BLSK

10 122

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikomas šio reglamento 6 straipsnis.


Rūšis:

Atlantinės lašišos

Salmo salar

Zona:

22–31 pakvadračių Sąjungos vandenys

(SAL/3BCD-F)

Danija

18 885  (2)

 

 

Vokietija

2 101  (2)

 

 

Estija

1 919  (2)  (3)

 

 

Suomija

23 548  (2)

 

 

Latvija

12 012  (2)

 

 

Lietuva

1 412  (2)

 

 

Lenkija

5 729  (2)

 

 

Švedija

25 526  (2)

 

 

Sąjunga

91 132  (2)

 

 

BLSK

Netaikoma

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnio 2 ir 3 dalys netaikomos.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.


Rūšis:

Atlantinės lašišos

Salmo salar

Zona:

32 pakvadračio Sąjungos vandenys

(SAL/3D32.)

Estija

995 (4)

 

 

Suomija

8 708  (4)

 

 

Sąjunga

9 703  (4)

 

 

BLSK

Netaikoma

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK


Rūšis:

Atlantiniai šprotai

Sprattus sprattus

Zona:

22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

(SPR/3BCD-C)

Danija

26 710

 

 

Vokietija

16 921

 

 

Estija

31 016

 

 

Suomija

13 982

 

 

Latvija

37 460

 

 

Lietuva

13 551

 

 

Lenkija

79 497

 

 

Švedija

51 635

 

 

Sąjunga

270 772

 

 

BLSK

Netaikoma

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikomas šio reglamento 6 straipsnis.


(1)  25 ir 26 pakvadračiuose žvejoti pagal šią kvotą draudžiama laikotarpiu nuo liepos 1 d. iki liepos 31 d.

a)

žvejybos laivams, kurių bendrasis ilgis yra 12 metrų arba didesnis, žvejojantiems tralais, jūriniais užmetamaisiais tinklais arba panašiais žvejybos įrankiais, kurių tinklo akies dydis yra 90 mm arba didesnis, ir

b)

žvejybos laivams, kurių bendrasis ilgis yra 12 metrų arba didesnis, žvejojantiems žiauniniais tinklais, pinkliaisiais tinklais arba sieniniais tinklais, kurių akies dydis yra 90 mm arba didesnis, arba dugninėmis ūdomis, ūdomis, išskyrus dreifuojančiąsias ūdas, rankines ūdas ir traukiamąsias ūdas.

(2)  Nurodomas atskirų žuvų skaičius.

(3)  Speciali sąlyga: ne daugiau kaip 20 % šios kvotos ir ne daugiau kaip 400 žuvų egzempliorių pagal šią kvotą galima sužvejoti Sąjungos vandenyse 32 pakvadratyje (SAL/*3D32)

(4)  Nurodomas atskirų žuvų skaičius.


31.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 272/11


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/1629

2018 m. liepos 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės akto“), II priede išdėstytų ligų sąrašas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktą“) (1), ir visų pirma į jo 5 straipsnio 2 ir 4 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2016/429 nustatomos gyvūnų ligų, kurios perduodamos gyvūnams arba žmonėms, prevencijos ir kontrolės taisyklės, įskaitant prioritetų, susijusių su Sąjungai susirūpinimą keliančiomis ligomis, nustatymą ir tų ligų suskirstymą į kategorijas. Reglamento (ES) 2016/429 5 straipsnyje nustatyta, kad konkrečioms ligoms taikomos ligų prevencijos ir kontrolės taisyklės yra taikomos to reglamento tame straipsnyje ir II priede išvardytoms ligoms. Be to, to reglamento 5 straipsnio 3 dalyje nustatyti tam tikri kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti darant dalinius to priedo sąrašo pakeitimus, o vertinimo kriterijai, kuriais reikia naudotis siekiant nustatyti, ar liga atitinka įtraukimo į sąrašą sąlygas pagal tą straipsnį, yra išdėstyti to reglamento 7 straipsnyje;

(2)

be to, Reglamento (ES) 2016/429 275 straipsnyje nustatyta, kad Komisija turi ne vėliau kaip iki 2019 m. balandžio 20 d. peržiūrėti to reglamento II priede išdėstytą ligų sąrašą;

(3)

Komisija, padedama Europos maisto saugos tarnybos (EMST), remdamasi ES Gyvūnų sveikatos etaloninių laboratorijų (ESEL) pateiktomis mokslinėmis žiniomis ir Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) standartais, sistemingai vertino gyvūnų ligas, kurioms reikia Sąjungos intervencijos. Šiam vertinimui ji naudojo Reglamento (ES) 2016/429 5 straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus ir to reglamento 7 straipsnyje išdėstytus vertinimo parametrus;

(4)

prie vertintų ligų priskiriamos 39 į dabartinį Reglamento (ES) 2016/429 II priedo sąrašą įtrauktos ligos ir dar 19 ligų, ypač susijusių su ligų prevencijos, kontrolės ar prekybos priemonėmis, kaip antai enzootinė galvijų leukozė, infekcinis galvijų rinotracheitas arba Aujeskio ligos viruso infekcija, ir tam tikros į OIE sąrašą įtrauktos ligos, kaip antai tripanozomozė (Trypanosoma evansi) arba kontaginė ožkų pleuropneumonija;

(5)

vertinimo tikslais EMST buvo paprašyta pateikti 29 mokslines nuomones dėl skirtingų gyvūnų ligų. Jas pateikdama, EMST laikėsi metodo, nustatyto 2017 m. balandžio 5 d. jos priimtoje mokslinėje nuomonėje dėl gyvūnų ligų įtraukimo į sąrašą ir suskirstymo į kategorijas vertinimo ad hoc metodo pagal Gyvūnų sveikatos aktą (2). Likusių ligų vertinimai buvo pagrįsti naujausiomis EMST nuomonėmis arba ES gyvūnų sveikatos etaloninių laboratorių pateikta informacija. Vertinant visas ligas, buvo laikomasi susijusių OIE standartų;

(6)

tam tikrų ligų, kaip antai tripanozomozės (Trypanosoma evansi(3), enzootinės galvijų leukozės (4), Venesuelos arklių encefalomielito (5), užsikrėtimo kenkėju Varroa spp. (varozės) (6) ir koi herpeso viruso infekcijos (7), atvejais EMST moksliniai rezultatai buvo nepakankami. Atsižvelgiant į gyvūnų sveikatos ekspertų grupių (8) posėdžiuose vykusias diskusijas, šios penkios ligos atitinka Reglamento (ES) 2016/429 5 straipsnio 3 dalyje išdėstytus reikalavimus. Todėl šios ligos turi būti įtrauktos į to reglamento II priedo sąrašą;

(7)

atliktų mokslinių įvertinimų rezultatai parodė, kad kiaulių vezikulinė liga (9), vezikulinis stomatitas (9), epizootinis opinis sindromas (10) ir Tešeno liga neatitinka Reglamento (ES) 2016/429 5 straipsnio 3 dalyje išdėstytų reikalavimų. Todėl šios ligos turi būti išbrauktos iš to reglamento II priedo sąrašo;

(8)

tačiau tripanozomozė (Trypanosoma evansi(3), Ebolos virusinė liga (11), paratuberkuliozė (12), japoniškasis encefalitas (13), Vakarų Nilo karštligė (14), Ku (Q) karštligė (15), infekcinis galvijų rinotracheitas ir (arba) infekcinis pustulinis vulvovaginitas (16), galvijų virusinė diarėja (17), galvijų (genitalijų) kampilobakteriozė (18), trichomonozė (19), enzootinė galvijų leukozė (4), kontaginė ožkų pleuropneumonija (20), avių epidimitas (Brucella ovis(21), įnosių (Burkholderia mallei) infekcija, arklių virusinio arterito infekcija, arklių infekcinė anemija, kergimo liga, kontaginis arklių metritas, rytų ir vakarų arklių encefalomielitas (22), Aujeskio ligos viruso infekcija (23), kiaulių reprodukcinio ir kvėpavimo sindromo viruso infekcija (24), paukščių mikoplazmozė (Mycoplasma gallisepticum ir M. meleagridis(25), mažai patogeniško paukščių gripo virusų infekcija (26), paukščių chlamidiozė (27), užsikrėtimas kenkėju Varroa spp. (varozė), (6), užsikrėtimas bitiniu žvilgvabaliu (Aethina tumida(28), amerikinis puvinys, užsikrėtimas Tropilaelaps spp (28) ir užsikrėtimas Batrachochytrium salamandrivorans (29) atitinka Reglamento (ES) 2016/429 5 straipsnio 3 dalyje išdėstytus reikalavimus. Todėl šios ligos turi būti įtrauktos į to reglamento II priedo sąrašą;

(9)

be to, Reglamento (ES) 2016/429 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šis reglamentas taikomas užkrečiamosioms ligoms, įskaitant zoonozes, nedarant poveikio taisyklėms, nustatytoms Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1082/2013/ES (30), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 999/2001 (31), Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/99/EB (32) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2160/2003 (33). Kadangi šiuose teisės aktuose nustatytos taisyklės taikomos tokioms ligoms, kaip listeriozė, salmoneliozė (zoonozinė salmonelė), trichineliozė, verocitotoksigeninė Escherichia coli ir užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos (USE), kurioms jau taikomos konkretiems sektoriams nustatytos taisyklės, tad šias ligas reikėtų išbraukti iš Reglamento (ES) 2016/429 II priede išdėstyto sąrašo;

(10)

todėl Reglamento (ES) 2016/429 II priede pateiktas ligų sąrašas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

todėl Reglamentas (ES) 2016/429 turėtų būti iš dalies pakeistas;

(12)

Reglamentas (ES) 2016/429 taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d., tad šiuo reglamentu jame atlikti pakeitimai irgi turėtų būti taikomi nuo tos dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2016/429 II priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 84, 2016 3 31, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2017;15(7):4783.

(3)  EFSA Journal 2017;15(7):4892.

(4)  EFSA Journal 2017;15(8):4956.

(5)  EFSA Journal 2017;15(8):4950.

(6)  EFSA Journal 2017;15(10):4997.

(7)  EFSA Journal 2017;15(7):4907.

(8)  https://ec.europa.eu/food/animals/health/expert_group_en

(9)  EFSA Journal 2012;10(4):2631.

(10)  EFSA Journal 2011;9(10):2387.

(11)  EFSA Journal 2017;15(7):4890.

(12)  EFSA Journal 2017;15(7):4960.

(13)  EFSA Journal 2017;15(7):4948.

(14)  EFSA Journal 2017;15(8):4955.

(15)  EFSA Journal 2010; 8(5):1595.

(16)  EFSA Journal 2017;15(7):4947.

(17)  EFSA Journal 2017;15(8):4952.

(18)  EFSA Journal 2017;15(10):4990.

(19)  EFSA Journal 2017;15(10):4992.

(20)  EFSA Journal 2017;15(10):4996.

(21)  EFSA Journal 2017;15(10):4994.

(22)  EFSA Journal 2017;15(7):4946.

(23)  EFSA Journal 2017;15(7):4888.

(24)  EFSA Journal 2017;15(7):4949.

(25)  EFSA Journal 2017;15(8):4953.

(26)  EFSA Journal 2017;15(7):4891.

(27)  2002 m. balandžio 16 d. priimta Gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės mokslinio komiteto ataskaita, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scah_out73_en.pdf

(28)  EFSA Journal 2013;11(3):3128.

(29)  EFSA Journal 2017;15(11):5071.

(30)  2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 2013 11 5, p. 1).

(31)  2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (OL L 147, 2001 5 31, p. 1).

(32)  2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/99/EB dėl zoonozių ir zoonozių sukėlėjų monitoringo, iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 90/424/EEB ir panaikinanti Tarybos direktyvą 92/117/EEB (OL L 325, 2003 12 12, p. 31).

(33)  2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės (OL L 325, 2003 12 12, p. 1).


PRIEDAS

II PRIEDAS

GYVŪNŲ LIGŲ SĄRAŠAS

Galvijų maro viruso infekcija

Rifo slėnio karštligės infekcija

Galvijų bruceliozės (Brucella abortus), B. melitensis ir B. suis infekcija

Mycobacterium tuberculosis komplekso (M. bovis, M. caprae ir M. tuberculosis) infekcija

Pasiutligės viruso infekcija

Mėlynojo liežuvio viruso infekcija (1–24 serologiniai tipai)

Užsikrėtimas Echinococcus multilocularis

Epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcija

Juodligė

Tripanozomozė (Trypanosoma evansi)

Ebolos virusinė liga

Paratuberkuliozė

Japoniškasis encefalitas

Vakarų Nilo karštligė

Ku (Q) karštligė

Gumbelinės viruso infekcija

Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC infekcija (kontaginė galvijų pleuropneumonija)

Infekcinis galvijų rinotracheitas ir (arba) infekcinis pustulinis vulvovaginitas

Galvijų virusinė diarėja

Galvijų (genitalijų) kampilobakteriozė

Trichomonozė

Enzootinė galvijų leukozė

Avių ir ožkų raupai

Smulkiųjų atrajotojų maro viruso infekcija

Kontaginė ožkų pleuropneumonija

Avių epididimitas (Brucella ovis)

Įnosių (Burkholderia mallei) infekcija

Arklių virusinio arterito infekcija

Arklių infekcinė anemija

Kergimo liga

Venesuelos arklių encefalomielitas

Kontaginis arklių metritas

Rytų ir vakarų arklių encefalomielitas

Aujeskio ligos viruso infekcija

Kiaulių reprodukcinio ir kvėpavimo sindromo viruso infekcija

Niukaslo ligos viruso infekcija

Paukščių mikoplazmozė (Mycoplasma gallisepticum ir M. meleagridis)

Salmonella Pullorum, S. Gallinarum ir S. arizonae infekcija

Mažai patogeniško paukščių gripo virusų infekcija

Paukščių chlamidiozė

Užsikrėtimas kenkėju Varroa spp. (varozė)

Užsikrėtimas bitiniu žvilgvabaliu (Aethina tumida)

Amerikinis puvinys

Užsikrėtimas Tropilaelaps spp.

Užsikrėtimas Batrachochytrium salamandrivorans

Epizootinė hematopoetinė nekrozė

Virusinė hemoraginė septicemija

Infekcinė hematopoetinė nekrozė

Užsikrėtimo HPR genotipu su iškrita labai polimorfinėje srityje lašišų anemijos virusu

Koi herpeso viruso infekcija,

Microcytos mackini infekcija

Perkinsus marinus infekcija

Bonamiozė

Bonamia exitiosa infekcija

Marteiliozė

Taura sindromo viruso infekcija

Geltongalvių viruso infekcija

Baltmės (vitiligo) sindromo viruso infekcija


31.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 272/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1630

2018 m. spalio 24 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas („Lička janjetina“ (SGN))

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Kroatijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Lička janjetina“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Lička janjetina“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojamas pavadinimas „Lička janjetina“ (SGN).

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 1.1 klasei „Šviežia mėsa (ir subproduktai)“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 153, 2018 5 2, p. 11.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


31.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 272/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1631

2018 m. spalio 30 d.

kuriuo leidžiama pateikti rinkai spanguolių ekstrakto miltelius kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (1), ypač į jo 12 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2015/2283 nustatyta, kad rinkai Sąjungoje galima pateikti tik leidžiamus naudoti ir į Sąjungos sąrašą įtrauktus naujus maisto produktus;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 8 straipsnį buvo priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 (2), kuriuo nustatomas Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąrašas;

(3)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnį Komisija turi priimti sprendimą, kuriuo leidžiama pateikti Sąjungos rinkai naują maisto produktą ir kuriuo atnaujinamas Sąjungos sąrašas;

(4)

2011 m. rugsėjo 20 d. bendrovė „Ocean Spray Cranberries Inc.“ (toliau – pareiškėjas) paprašė Prancūzijos kompetentingos institucijos leisti pateikti Sąjungos rinkai spanguolių ekstrakto miltelius kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/97 (3) 1 straipsnio 2 dalies c punktą. Paraiškoje prašoma spanguolių ekstrakto miltelius leisti naudoti vaisių aromato gėrimuose, izotoniniuose gėrimuose, arbatos gėrimuose, vitaminais praturtintuose vandenyse, jogurtuose ir jogurtų gėrimuose;

(5)

2014 m. gruodžio 11 d. Prancūzijos kompetentinga institucija pateikė pirminio vertinimo ataskaitą. Toje ataskaitoje ji padarė išvadą, kad spanguolių ekstrakto milteliai atitinka naujų maisto sudedamųjų dalių kriterijus, išdėstytus Reglamento (EB) Nr. 258/97 3 straipsnio 1 dalyje. Toje pačioje ataskaitoje Prancūzijos kompetentinga institucija taip pat išreiškė susirūpinimą dėl galimos mitybos rizikos, susijusios su tuo, kad 1–3 metų vaikai suvartoja pernelyg didelį kiekį polifenolių, kurių jie gauna vartodami naują maisto produktą ir iš kitų vaikų racione esančių polifenolių šaltinių;

(6)

2015 m. sausio 16 d. Komisija pirminio vertinimo ataskaitą persiuntė kitoms valstybėms narėms. Kitos valstybės narės per Reglamento (EB) Nr. 258/97 6 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nustatytą 60 dienų laikotarpį pareiškė pagrįstų prieštaravimų dėl nepakankamų duomenų, neapimančių rizikos 1–3 metų mažiems vaikams, dėl neišsamios naujo maisto produkto specifikacijos, dėl trūkstamos informacijos apie sudėtyje esančius baltymus, kuri reikalinga norint atmesti alergijos riziką;

(7)

atsižvelgdama į Prancūzijos kompetentingos institucijos pateiktą pradinio vertinimo ataskaitą ir kai kurių valstybių narių pareikštus prieštaravimus, Komisija 2016 m. balandžio 20 d. kreipėsi į Europos maisto saugos tarnybą (toliau – Tarnyba), prašydama jos atlikti papildomą spanguolių ekstrakto miltelių kaip naujo maisto produkto vertinimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97;

(8)

pareiškėjas, palaikydamas ryšius su Tarnyba, nurodė, kad naujas maisto produktas nėra numatytas teikti rinkai kaip kūdikiams, mažiems vaikams ir jaunesniems kaip 19 metų vaikams skirtas produktas;

(9)

2017 m. balandžio 4 d. Tarnyba patvirtino mokslinę nuomonę dėl spanguolių ekstrakto miltelių kaip naujos maisto sudedamosios dalies saugos pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97 (Scientific Opinion on the safety of cranberry extract powder as a novel food ingredient pursuant to Regulation (EC) No 258/97), kurioje padarė išvadą, kad spanguolių ekstraktas yra saugus tais naudojimo atvejais, apie kuriuos pranešė pareiškėjas (4). Nors šią nuomonę Tarnyba parengė ir patvirtino pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97, ji atitinka Reglamento (ES) 2015/2283 11 straipsnio reikalavimus;

(10)

2017 m. birželio 7 d. Komisija informavo pareiškėją apie savo ir tam tikrų valstybių narių pozicijas, kad, atsižvelgiant į riziką, kad kūdikiai, maži vaikai ir jaunesni nei 19 metų vaikai galėtų vartoti atitinkamų produktų, norint suteikti leidimą reikėtų atlikti papildomą šių amžiaus grupių asmenų saugos vertinimą. Kaip alternatyvą Komisija pasiūlė, kad, jeigu spanguolių ekstrakto leidimas būtų suteiktas kaip suaugusiesiems skirto naujo maisto papildo leidimas, tuomet būtų galima pakankamai suvaldyti riziką, kad produktą vartos tų amžiaus grupių asmenys, dėl kurių saugos Tarnyba nėra padariusi išvadų (5);

(11)

2017 m. gruodžio 22 d. pareiškėjas informavo Komisiją apie savo sprendimą šiame etape siekti gauti leidimą teikti rinkai spanguolių ekstraktą, numatytą naudoti visiems suaugusiems vartotojams skirtuose maisto papilduose, nedarant poveikio kitai paskesnei paraiškai dėl naudojimo sąlygų išplėtimo, grindžiamo kitu Tarnybos saugos vertinimu;

(12)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 35 straipsnio 1 dalį paraiškos pateikti naują maisto produktą rinkai Sąjungoje, kurios buvo pateiktos valstybei narei pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/97 4 straipsnį ir dėl kurių galutinis sprendimas iki 2018 m. sausio 1 d. nepriimtas, laikomos paraiškomis, pateiktomis pagal Reglamentą (ES) 2015/2283.Paraiška taip pat atitinka Reglamente (ES) 2015/2283 nustatytus reikalavimus;

(13)

Tarnybos nuomonė suteikia pakankamą pagrindą nustatyti, kad spanguolių ekstrakto milteliai, naudojami visiems suaugusiems vartotojams skirtuose maisto papilduose, atitinka Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnio 1 dalį;

(14)

2018 m. gegužės 2 d. pareiškėjas pateikė Komisijai prašymą apsaugoti nuosavybinius duomenis, esančius trijuose tyrimuose, pateiktuose siekiant pagrįsti paraišką, konkrečiai, 10-ies savaičių klinikiniame tyrime su sveikais suaugusiaisiais (6), 12-os savaičių klinikiniame tyrime su suaugusiaisiais, kuriems kyla maža arba vidutinė rizika susirgti širdies ir kraujagyslių liga (7), ir ataskaitoje apie poveikį tiriamųjų žmonių sisteminėms imuninėms funkcijoms, šlapimo takų ir sisteminiams sveikatos biožymenims ir išmatų charakteristikoms 10-ies savaičių vartojimo laikotarpiu (8). Pareiškėjas taip pat pateikė Komisijai prašymą apsaugoti nuosavybinius duomenis, tai yra informaciją apie spanguolių sulčių kokteilių produkto suvartojimą Europoje ir informaciją apie suvartojimą, susijusį su vaikais (9). Taip pat Komisijai buvo pateiktas prašymas apsaugoti nuosavybinius duomenis (10), t. y. duomenis apie sudėtį ir gaunamo kiekio įverčius pagal spanguolių gėrimų suvartojimą (11);

(15)

2018 m. birželio 27 d. Tarnyba nusprendė (12), kad, rengiant nuomonę apie spanguolių ekstrakto miltelius kaip naują maisto produktą, buvo reikalinga informacija apie sudėtį (IX.b-1 lentelė, pirminė paraiška, 2011 m. birželio mėn., 24 psl.) ir gaunamo kiekio įverčius pagal spanguolių gėrimų suvartojimą (rinkmena: „Ocean Spray“ atsakymas dėl valstybių narių prieštaravimų, 2015 m. lapkričio mėn.“) siekiant nustatyti naujo maisto produkto charakteristiką ir specifikacijas, taip pat siekiant identifikuoti jo keliamą riziką ir siekiant įvertinti, ar galimas su nauju maisto produktu gaunamas proantocianidinų (PAC) kiekis yra panašus į vartojant spanguolių sulčių produktus gaunamą PAC kiekį. Todėl laikoma, kad be pirmiau minėtų duomenų negalėjo būti padarytos išvados dėl spanguolių ekstrakto miltelių saugos;

(16)

gavusi Tarnybos nuomonę, Komisija paprašė pareiškėjo išsamiau patikslinti pateiktą pagrindimą dėl nuosavybės teisių į duomenis reikalavimo ir išimtinės teisės panaudoti tuos duomenis reikalavimą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose;

(17)

pareiškėjas pareiškė, kad paraiškos pateikimo metu jam pagal nacionalinę teisę priklausė nuosavybės teisė į įrodymus ir duomenis ir išimtinė teisė juos panaudoti, todėl trečiosios šalys negalėjo teisėtai gauti tyrimo ar naudoti tų mokslinių įrodymų ar mokslinių duomenų. Komisija įvertino visą pareiškėjo pateiktą informaciją ir padarė išvadą, kad pareiškėjas pateikė pakankamą pagrindimą, kad įvykdė Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus;

(18)

todėl, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalyje, pareiškėjo duomenų rinkinyje pateiktų duomenų apie sudėtį ir gaunamo kiekio įverčius, be kurių Tarnyba nebūtų galėjusi įvertinti naujo maisto produkto, Tarnyba neturėtų naudoti paskesnių pareiškėjų naudai penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Todėl naują maisto produktą, kurį leidžiama naudoti šiuo reglamentu, pateikti rinkai Sąjungoje penkerius metus turėtų būti leidžiama tik pareiškėjui;

(19)

tačiau leidimas tik pareiškėjui pateikti rinkai šį naują maisto produktą ir tik pareiškėjui panaudoti pareiškėjo duomenų rinkinyje pateiktus mokslinius įrodymus ir mokslinius duomenis neužkerta kelio kitiems pareiškėjams teikti paraišką leisti pateikti rinkai tą patį naują maisto produktą, jei jų paraiška yra pagrįsta teisėtai gauta informacija, kuria pagrindžiamas leidimas pagal šį reglamentą;

(20)

Direktyvoje 2002/46/EB nustatyti maisto papildams taikomi reikalavimai. Leidimas naudoti spanguolių ekstrakto miltelius neturėtų daryti poveikio tai direktyvai;

(21)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Spanguolių ekstrakto milteliai, kaip nurodyta šio reglamento priede, įtraukiami į Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąrašą, nustatytą Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2470.

2.   Penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo tik pareiškėjui:

bendrovei „Ocean Spray Cranberries Inc.“

adresas: „One Ocean Spray DRIVE“ Lakeville-Middleboro, MA, 02349, JAV;

leidžiama pateikti rinkai Sąjungoje 1 dalyje nurodytą naują maisto produktą, nebent paskesni pareiškėjai gautų leidimą dėl to paties naujo maisto produkto, nesiremdami pagal šio reglamento 2 straipsnį apsaugotais duomenimis arba jei gautų „Ocean Spray Cranberries Inc.“ sutikimą.

3.   Į 1 dalyje nurodyto Sąjungos sąrašo įrašą turi būti įtrauktos šio reglamento priede nustatytos naudojimo sąlygos ir ženklinimo reikalavimai.

4.   Šiame straipsnyje nustatytas leidimas neturi daryti poveikio Direktyvos 2002/46/EB nuostatoms.

2 straipsnis

Paraiškos dokumentų rinkinyje pateikti duomenys, kuriais remdamasi Tarnyba įvertino 1 straipsnyje nurodytą naują maisto produktą ir kurį pareiškėjas laiko atitinkančiu Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, negali būti naudojami paskesnių pareiškėjų naudai penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos be „Ocean Spray Cranberries Inc.“ sutikimo.

3 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 327, 2015 12 11, p. 1.

(2)  2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas (OL L 351, 2017 12 30, p. 72).

(3)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (OL L 43, 1997 2 14, p. 1).

(4)  EFSA Journal 2017; 15(5):4777.

(5)  Maisto papildams taikomi specialūs ženklinimo ir teikimo rinkai reikalavimai pagal 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (OL L 183, 2002 7 12, p. 51).

(6)  Nantz et al., nepaskelbtas rankraštis.

(7)  Juturu et al., nepaskelbtas rankraštis

(8)  Neskelbta ataskaita.

(9)  Pirminė paraiška, 2011 m. birželio mėn.

(10)  IX.b-1 lentelė, pradinė paraiška, 2011 m. birželio mėn., 24 psl.

(11)  „Ocean Spray“ atsakymas dėl valstybių narių prieštaravimų, 2015 m. lapkričio mėn.

(12)  EFSA Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies, Minutes of XXX. Plenarinis posėdis vyko 2018 m. birželio 28–29 d.


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 lentelėje „Leidžiami naudoti nauji maisto produktai“ įterpiama ši paskutinė skiltis:

„Duomenų apsauga“

2)

1 lentelėje („Leidžiami naudoti nauji maisto produktai“) abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

„Leidžiami naudoti nauji maisto produktai

Naujo maisto produkto naudojimo sąlygos

Papildomi specialieji ženklinimo reikalavimai

Kiti reikalavimai

Duomenų apsauga

Spanguolių ekstrakto milteliai

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „Spanguolių ekstrakto milteliai“

 

Leidimas naudoti suteiktas 2018 m. lapkričio 20 d. Įtraukimas grindžiamas nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį.

Pareiškėjas: „Ocean Spray Cranberries Inc.“, One Ocean Spray DRIVE Lakeville-Middleboro, MA, 02349, JAV.

Duomenų apsaugos laikotarpiu pateikti rinkai Sąjungoje naują maisto produktą spanguolių ekstrakto miltelius leidžiama tik „Ocean Spray Cranberries Inc.“, nebent paskesni pareiškėjai gautų leidimą dėl šio naujo maisto produkto, nesiremdami nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį, arba gautų „Ocean Spray Cranberries Inc.“ leidimą.

Duomenų apsaugos pabaigos data: 2023 m. lapkričio 20 d.“

Direktyvoje 2002/46/EB apibrėžti maisto papildai, skirti suaugusiesiems

350 mg per dieną

3)

Į 2 lentelę „Specifikacijos“ abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

„Leidžiami naudoti nauji maisto produktai

Specifikacija

Spanguolių ekstrakto milteliai

Aprašymas/apibrėžtis

Spanguolių ekstrakto milteliai – tai vandenyje tirpūs milteliai, kurių sudėtyje yra daug fenolio, kurie gaunami etanolyje ekstrahuojant spanguolių veislės Vaccinium macrocarpon nepažeistų, prisirpusių uogų sulčių koncentratą.

Charakteristikos/sudėtis

Drėgnis (% w/w): ≤ 4

Proantocianidinai (PAC) (% w/w sausosios medžiagos masės)

OSC-DMAC metodas (1)  (3): 55,0–60,0 arba

BL-DMAC metodas (2)  (3): 15,0–18,0

Bendras fenolių kiekis (GAE (4), % w/w sausosios medžiagos masės) (3)

Folin-Ciocalteau metodas: > 46,2

Tirpumas (vandenyje): 100 %, be jokių matomų netirpių dalelių

Etanolio kiekis (mg/kg): ≤ 100

Sietų analizė: 100 % per 30 mešų sietą

Miltelių išvaizda ir aromatas: birūs, tamsiai raudonos spalvos. Žemės aromato, neturi paskrudimo kvapo.

Sunkieji metalai:

Arsenas (ppm): < 3

Mikrobiologiniai kriterijai:

Mielės: < 100 KSV (5)/g

Pelėsiai: < 100 KSV/g

Aerobinių bakterijų skaičius: < 1 000 KSV/g

Koliforminės bakterijos: < 10 KSV/g

Escherichia coli: < 10 KSV/g

Salmonella: Neaptinkama 375 g


(1)  OSC-DMAC (4-dimetilaminocinamaldehido) metodas („Ocean Spray Cranberries, Inc“) Martin MA, Ramos S, Mateos R, Marais JPJ, Bravo-Clemente, L, Khoo C, Goya L. Food Res Intl 2015 71: 68-82. Pakeista pagal Cunningham DG, Vannozzi S, O'Shea E, Turk R (2002) In: Ho C-T, Zheng QY (eds) Quality Management of Nutraceuticals ACS Symposium series 803, Washington DC. Quantitation of PACs by DMAC Color Reaction pp. 151–166.

(2)  BL-DMAC (4-dimetilaminocinamaldehido) metodas (Brunswick Lab) Multi-laboratory validation of a standard method for quantifying proanthocyanidins in cranberry powders. Prior RL, Fan E, Ji H, Howell A, Nio C, Payne MJ, Reed J. J Sci Food Agric. 2010 Jul;90(9):1473-8.

(3)  Šių trijų parametrų vertės skiriasi, nes naudojami skirtingi metodai.

(4)  GAE: galo rūgšties ekvivalentai.

(5)  KSV: kolonijas sudarantys vienetai.“


31.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 272/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1632

2018 m. spalio 30 d.

kuriuo leidžiama pateikti rinkai galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliatą kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (1), ypač į jo 12 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2015/2283 nustatyta, kad rinkai Sąjungoje galima pateikti tik leidžiamus naudoti ir į Sąjungos sąrašą įtrauktus naujus maisto produktus;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 8 straipsnį buvo priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 (2), kuriuo nustatomas Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąrašas;

(3)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnį Komisija turi priimti sprendimą, kuriuo leidžiama pateikti Sąjungos rinkai naują maisto produktą ir kuriuo atnaujinamas Sąjungos sąrašas;

(4)

2016 m. rugpjūčio 22 d. bendrovė „Armor Protéines S.A.S.“ (toliau – pareiškėjas) paprašė Airijos kompetentingos institucijos leisti pateikti Sąjungos rinkai galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliatą, gautą iš nugriebto galvijų pieno per keletą gryninimo etapų, kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/97 (3) 1 straipsnio 2 dalies e punktą. Paraiškoje prašoma galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliatą leisti naudoti pradinio maitinimo kūdikių mišiniuose, tolesnio maitinimo kūdikių mišiniuose, viso paros raciono pakaitaluose svoriui kontroliuoti, specialiosios medicininės paskirties maisto produktuose ir maisto papilduose;

(5)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 35 straipsnio 1 dalį paraiškos pateikti naują maisto produktą rinkai Sąjungoje, kurios buvo pateiktos valstybei narei pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų 4 straipsnį ir dėl kurių galutinis sprendimas iki 2018 m. sausio 1 d. nepriimtas, laikomos paraiškomis, pateiktomis pagal Reglamentą (ES) 2015/2283;

(6)

paraiška leisti pateikti rinkai Sąjungoje galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliatą kaip naują maisto produktą buvo pateikta valstybei narei pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 4 straipsnį, tačiau paraiška taip pat atitinka ir Reglamente (ES) 2015/2283 nustatytus reikalavimus;

(7)

2017 m. birželio 27 d. Airijos kompetentinga institucija pateikė pirminio vertinimo ataskaitą. Toje ataskaitoje ji padarė išvadą, kad galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliatas atitinka Reglamento (EB) Nr. 258/97 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus naujų maisto sudedamųjų dalių kriterijus;

(8)

2017 m. liepos 4 d. Komisija pirminio vertinimo ataskaitą persiuntė kitoms valstybėms narėms. Kitos valstybės narės per Reglamento (EB) Nr. 258/97 6 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nustatytą 60 dienų laikotarpį pareiškė pagrįstų prieštaravimų dėl galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliato saugos kūdikiams ir dėl 6-ių savaičių toksiškumo jaunų žiurkių vystymuisi tyrimo rezultatų reikšmingumo toksikologiniu požiūriu (4);

(9)

atsižvelgdama į kitų valstybių narių pareikštus prieštaravimus, Komisija 2017 m. gruodžio 11 d. kreipėsi į Europos maisto saugos tarnybą (toliau – Tarnyba), prašydama jos atlikti papildomą galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliato kaip naujos maisto sudedamosios dalies vertinimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97;

(10)

2018 m. sausio 3 d. pareiškėjas pateikė Komisijai paskesnę paraišką, kurioje paprašė apsaugoti nuosavybės teises į duomenis, esančius keliuose tyrimuose, pateiktuose siekiant pagrįsti paraišką, konkrečiai, dviejuose klinikiniuose galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliato tyrimuose su žmonėmis (5) (6), in vitro bakterijų grįžtamųjų mutacijų tyrime (7), in vitro žinduolių ląstelių mikrobranduolių tyrime (8), 90-ies dienų toksiškumo per virškinamąjį traktą tyrime su žiurkėmis (9), 6-ių savaičių toksiškumo jaunų žiurkių vystymuisi tyrime ir galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliato elektroforezės analizėje (10);

(11)

2018 m. birželio 27 d. Tarnyba priėmė mokslinę nuomonę dėl galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliato kaip naujo maisto produkto saugos pagal Reglamentą (ES) 2015/2283 (Scientific Opinion on the safety of bovine milk basic whey protein isolate as a novel food pursuant to Regulation (ES) 2015/2283(11). Ta nuomonė atitinka Reglamento (ES) 2015/2283 11 straipsnio reikalavimus;

(12)

minėta nuomonė suteikia pakankamą pagrindą nustatyti, kad galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliatas, pagal siūlomas paskirtis ir laikantis pasiūlytų koncentracijos verčių naudojamas kaip pradinio maitinimo kūdikių mišinių, tolesnio maitinimo kūdikių mišinių, viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir maisto papildų sudedamoji dalis, atitinka Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnio 1 dalį;

(13)

Tarnyba savo nuomonėje dėl galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliato nurodė, kad 90-ies dienų toksiškumo per virškinamąjį traktą tyrimo su žiurkėmis duomenys buvo laikomi pagrindu nustatant atskaitos tašką ir vertinant, ar ekspozicijos riba, susijusi su siūloma žmonėms skirta didžiausia naujo maisto produkto doze, yra pakankama. Todėl ji nusprendė, kad išvadų dėl galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliato saugos nebūtų buvę galima padaryti be to tyrimo ataskaitos duomenų;

(14)

gavusi Tarnybos nuomonę, Komisija paprašė pareiškėjo labiau patikslinti pateiktą pagrindimą dėl 90-ies dienų toksiškumo per virškinamąjį traktą tyrimo su žiurkėmis nuosavybės teisių reikalavimo ir išimtinės teisės remtis tuo tyrimu reikalavimo, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose;

(15)

pareiškėjas taip pat nurodė, kad paraiškos pateikimo metu jam pagal nacionalinę teisę priklausė tyrimo nuosavybės teisė ir išimtinė teisė juo remtis, todėl trečiosios šalys negalėjo teisėtai gauti tyrimo ar juo naudotis. Komisija įvertino visą pareiškėjo pateiktą informaciją ir padarė išvadą, kad pareiškėjas pateikė pakankamą pagrindimą ir įvykdė Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus;

(16)

todėl, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalyje, pareiškėjo duomenų rinkinyje pateikto 90-ies dienų toksiškumo per virškinamąjį traktą tyrimo su žiurkėmis, be kurio Tarnyba nebūtų galėjusi įvertinti naujo maisto produkto, Tarnyba neturėtų naudoti paskesnių pareiškėjų naudai penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Todėl naują maisto produktą, kurį leidžiama naudoti šiuo reglamentu, penkerius metus pateikti rinkai Sąjungoje turėtų galėti tik pareiškėjas;

(17)

tačiau leidimas tik pareiškėjui pateikti rinkai šį naują maisto produktą ir tik pareiškėjui panaudoti pareiškėjo duomenų rinkinyje pateiktą 90-ies dienų toksiškumo per virškinamąjį traktą tyrimą su žiurkėmis neužkerta kelio kitiems pareiškėjams teikti paraišką leisti pateikti rinkai tą patį naują maisto produktą, jei jų paraiška yra pagrįsta teisėtai gauta informacija, kuria pagrindžiamas leidimas pagal šį reglamentą;

(18)

kadangi naujas maisto produktas gaunamas iš pieno, kuris Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 (12) II priede yra nurodytas kaip viena iš daugelio medžiagų arba produktų, sukeliančių alergiją arba netoleravimą, maisto produktai ir maisto papildai, kurių sudėtyje yra galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliato, turėtų būti tinkamai ženklinami laikantis minėto reglamento 21 straipsnio reikalavimų;

(19)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/46/EB (13) yra nustatyti reikalavimai maisto papildams. Leidimas naudoti galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliatą neturėtų daryti poveikio tai direktyvai;

(20)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 609/2013 (14) nustatyti kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti reikalavimai. Leidimas naudoti galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliatą neturėtų daryti poveikio tam reglamentui;

(21)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliatas, kaip nurodyta šio reglamento priede, įtraukiamas į Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąrašą, sudarytą Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2470.

2.   Penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo tik pirminiam pareiškėjui:

bendrovei „Armor Protéines S.A.S.“

adresas: „Armor Protéines S.A.S.“, 19 bis, rue de la Libération 35460 Saint-Brice-en-Coglès, Prancūzija;

leidžiama pateikti rinkai Sąjungoje 1 dalyje nurodytą naują maisto produktą, nebent paskesni pareiškėjai gautų leidimą dėl šio naujo maisto produkto, nesiremdami pagal šio reglamento 2 straipsnį apsaugotais duomenimis, arba jei gautų „Armor Protéines S.A.S.“ sutikimą.

3.   Į pirmoje dalyje nurodyto Sąjungos sąrašo įrašą turi būti įtrauktos šio reglamento priede nustatytos naudojimo sąlygos ir ženklinimo reikalavimai.

4.   Šiame straipsnyje nustatytas leidimas neturi daryti poveikio Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 nuostatoms, Direktyvos 2002/46/EB nuostatoms ir Reglamento (ES) Nr. 609/2013 nuostatoms.

2 straipsnis

Paraiškos dokumentų rinkinyje pateiktas tyrimas, kuriuo remdamasi Tarnyba įvertino 1 straipsnyje nurodytą naują maisto produktą ir kurį pareiškėjas laiko atitinkančiu Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, negali būti naudojamas paskesnių pareiškėjų naudai penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos be „Armor Protéines S.A.S.“ sutikimo.

3 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 327, 2015 12 11, p. 1.

(2)  2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas (OL L 351, 2017 12 30, p. 72).

(3)  1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (OL L 43, 1997 2 14, p. 1).

(4)  Spézia (2012).

(5)  Armor Protéines (2013).

(6)  Schmitt & Mireaux (2008).

(7)  Sire, G. (2012a).

(8)  Sire, G. (2012b).

(9)  Silvano (2012).

(10)  Armor Protéines (2017).

(11)  EFSA Journal 2018; 16(7):5360.

(12)  2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL L 304, 2011 11 22, p. 18).

(13)  2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (OL L 183, 2002 7 12, p. 51).

(14)  2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (OL L 181, 2013 6 29, p. 35).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 lentelėje „Leidžiami naudoti nauji maisto produktai“ įterpiama ši paskutinė skiltis:

„Duomenų apsauga“

2)

1 lentelėje („Leidžiami naudoti nauji maisto produktai“) abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

Leidžiami naudoti nauji maisto produktai

Naujo maisto produkto naudojimo sąlygos

Papildomi specialieji ženklinimo reikalavimai

Kiti reikalavimai

Duomenų apsauga

„Galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliatas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „Galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliatas“.

Maisto papildų, kurių sudėtyje yra galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliato, etiketėje nurodoma:

„Šio maisto papildo neturėtų vartoti jaunesni kaip trejų/aštuoniolikos (*) metų vaikai/paaugliai.“

(*)

Priklausomai nuo amžiaus grupės, kuriai skirtas maisto papildas.

 

Leidimas naudoti suteiktas 2018 m. lapkričio 20 d. Įtraukimas grindžiamas nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį.

Pareiškėjas: „Armor Protéines S.A.S.“, 19 bis, rue de la Libération 35460 Saint-Brice-en-Coglès, Prancūzija. Duomenų apsaugos laikotarpiu pateikti rinkai Sąjungoje naują maisto produktą galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliatą leidžiama tik bendrovei „Armor Protéines S.A.S.“, nebent paskesni pareiškėjai gautų leidimą dėl šio naujo maisto produkto, nesiremdami nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį, arba gautų bendrovės „Armor Protéines S.A.S.“ leidimą.

Duomenų apsaugos pabaigos data: 2023 m. lapkričio 20 d.“

Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

30 mg/100 g (milteliai)

3,9 mg/100 ml (regeneruoti)

Tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

30 mg/100 g (milteliai)

4,2 mg/100 ml (regeneruoti)

Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

300 mg per dieną

Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

58 mg per dieną mažiems vaikams

380 mg per dieną 3–18 metų vaikams ir paaugliams

610 mg per dieną suaugusiesiems

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

58 mg per dieną mažiems vaikams

250 mg per dieną 3–18 vaikams ir paaugliams

610 mg per dieną suaugusiesiems

(3)

Į 2 lentelę „Specifikacijos“ abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

Leidžiami naudoti nauji maisto produktai

Specifikacija

„Galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliatas

Aprašymas

Galvijų pieno bazinių išrūgų baltymų izoliatas yra gelsvai pilki milteliai, gaunami iš nugriebto galvijų pieno per keletą izoliavimo ir gryninimo etapų.

Charakteristikos / sudėtis

Bendras baltymų kiekis (w/produkto masė): ≥ 90 %

Laktoferinas (w/produkto masė): 25–75 %

Laktoperoksidazė (w/produkto masė): 10–40 %

Kiti baltymai (w/produkto masė): ≤ 30 %

TGF-β2: 12–18 mg/100 g

Drėgnis: ≤ 6,0 %

pH (5 % w/v tirpalas): 5,5–7,6

Laktozė: ≤ 3,0 %

Riebalai: ≤ 4,5 %

Peleningumas: ≤ 3,5 %

Geležis: ≤ 25 mg/100 g

Sunkieji metalai:

Švinas: < 0,1 mg/kg

Kadmis: < 0,2 mg/kg

Gyvsidabris: < 0,6 mg/kg

Arsenas: < 0,1 mg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai:

Aerobinių mezofilinių bakterijų skaičius: ≤ 10 000 KSV/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 KSV/g

Escherichia coli: nėra/g

Koaguliazę gaminantys stafilokokai: nėra/g

Salmonella: nėra/25 g

Listeria: nėra/25 g

Cronobacter spp.: nėra/25 g

Pelėsiai: ≤ 50 KSV/g

Mielės: ≤ 50 KSV/g

KSV:

kolonijas sudarantys vienetai“

31.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 272/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1633

2018 m. spalio 30 d.

kuriuo leidžiama pateikti rinkai rafinuotą krevečių peptidų koncentratą kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (1), ypač į jo 12 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2015/2283 nustatyta, kad rinkai Sąjungoje galima pateikti tik leidžiamus naudoti ir į Sąjungos sąrašą įtrauktus naujus maisto produktus;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 8 straipsnį buvo priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 (2), kuriuo nustatomas Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąrašas;

(3)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnį Komisija turi priimti sprendimą, kuriuo leidžiama pateikti Sąjungos rinkai naują maisto produktą ir kuriuo atnaujinamas Sąjungos sąrašas;

(4)

2016 m. gruodžio 22 d. bendrovė „Marealis AS“ (toliau – pareiškėjas) paprašė Suomijos kompetentingos institucijos leisti pateikti Sąjungos rinkai rafinuotą krevečių peptidų koncentratą, gaunamą atliekant šiaurinių paprastųjų krevečių (Pandalus borealis) kiautų ir galvų fermentinę hidrolizę, kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/97 (3) 1 straipsnio 2 dalies e punktą. Paraiškoje prašoma rafinuotą krevečių peptidų koncentratą leisti naudoti maisto papilduose, skirtuose visiems suaugusiems vartotojams;

(5)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 35 straipsnio 1 dalį paraiškos pateikti naują maisto produktą rinkai Sąjungoje, kurios buvo pateiktos valstybei narei pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų 4 straipsnį ir dėl kurių galutinis sprendimas iki 2018 m. sausio 1 d. nepriimtas, laikomos paraiškomis, pateiktomis pagal Reglamentą (ES) 2015/2283;

(6)

paraiška leisti pateikti rinkai Sąjungoje rafinuotą krevečių peptidų koncentratą kaip naują maisto produktą buvo pateikta valstybei narei pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 4 straipsnį, tačiau paraiška taip pat atitinka ir Reglamente (ES) 2015/2283 nustatytus reikalavimus;

(7)

2017 m. kovo 8 d. Suomijos kompetentinga institucija pateikė pirminio vertinimo ataskaitą. Toje ataskaitoje ji padarė išvadą, kad rafinuotas krevečių peptidų koncentratas atitinka Reglamento (EB) Nr. 258/97 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus naujų maisto sudedamųjų dalių kriterijus;

(8)

2017 m. kovo 13 d. Komisija pirminio vertinimo ataskaitą persiuntė kitoms valstybėms narėms. Kitos valstybės narės per Reglamento (EB) Nr. 258/97 6 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nustatytą 60 dienų laikotarpį pareiškė pagrįstų prieštaravimų dėl rafinuoto krevečių peptidų koncentrato saugos vartotojams, kurie serga hipotenzija, hipertenzija ir kurių spaudimas yra normalus, atsižvelgiant į galimą šio koncentrato antihipertenzinį poveikį, jo galimą šalutinį poveikį, susijusį su numanomu angiotenziną konvertuojančio fermento (ACE) inhibavimu, galimą poveikį širdžiai ir jo galimą sąveiką su vaistais, kurie naudojami kraujo spaudimo sutrikimams gydyti;

(9)

atsižvelgdama į kitų valstybių narių pareikštus prieštaravimus, Komisija 2017 m. rugsėjo 21 d. kreipėsi į Europos maisto saugos tarnybą (toliau – Tarnyba), prašydama jos atlikti papildomą rafinuoto krevečių peptidų koncentrato kaip naujos maisto sudedamosios dalies vertinimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97;

(10)

2018 m. vasario 2 d. pareiškėjas pateikė Komisijai prašymą apsaugoti nuosavybinius duomenis, esančius keliuose tyrimuose, pateiktuose siekiant pagrįsti paraišką, konkrečiai, de novo peptidų sintezės tyrime (4), ACE slopinamojo poveikio tyrimo analitinėje ataskaitoje (5), ūmaus toksiškumo per virškinamąjį traktą tyrime (6), in vitro bakterijų grįžtamųjų mutacijų tyrime (7), 90-ies dienų toksiškumo per virškinamąjį traktą tyrime (8), rafinuoto krevečių peptidų koncentrato antihipertenzinio poveikio ir saugos vertinimo tyrime su sveikais žmonėmis, turinčiais lengvos ar vidutinio sunkumo formos hipertenzijos simptomų (9), ir abipusiai aklame, placebu kontroliuojamame paraleliniame tyrime su sveikais žmonėmis, turinčiais lengvos ar vidutinio sunkumo formos hipertenzijos simptomų, kuriame vertinamas maisto papilduose esančio rafinuoto krevečių peptidų koncentrato antihipertenzinis poveikis ir sauga (10). 2018 m. kovo 29 d. pateiktoje paskesnėje paraiškoje pareiškėjas dar kartą to paprašė;

(11)

2018 m. balandžio 18 d. Tarnyba patvirtino mokslinę nuomonę dėl krevečių peptidų koncentrato kaip naujo maisto produkto saugos pagal Reglamentą (ES) 2015/2283 (Scientific Opinion on the safety of shrimp peptide concentrate as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283(11). Ta nuomonė atitinka Reglamento (ES) 2015/2283 11 straipsnio reikalavimus;

(12)

minėta nuomonė suteikia pakankamą pagrindą nustatyti, kad rafinuotas krevečių peptidų koncentratas, pagal siūlomas paskirtis ir laikantis pasiūlytų koncentracijos verčių naudojamas kaip maisto papildų sudedamoji dalis, atitinka Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnio 1 dalį;

(13)

Tarnyba savo nuomonėje nurodė, kad 90-ies dienų toksiškumo per virškinamąjį traktą tyrimo duomenys buvo laikomi pagrindu vertinant rafinuoto krevečių peptidų koncentrato toksikologines savybes ir nustatant nepastebėto neigiamo poveikio ribą (NOAEL). Rafinuoto krevečių peptidų koncentrato antihipertenzinio poveikio ir saugos vertinimo tyrimo su sveikais žmonėmis, turinčiais lengvos ar vidutinio sunkumo formos hipertenzijos simptomų, duomenys ir abipusiai aklo, placebu kontroliuojamo paralelinio tyrimo su sveikais žmonėmis, turinčiais lengvos ar vidutinio sunkumo formos hipertenzijos simptomų, kuriame vertinamas rafinuoto krevečių peptidų koncentrato kaip maisto papildo antihipertenzinis poveikis ir sauga, duomenys buvo laikomi pagrindu nustatant šiai vartotojų kategorijai skirto naujo maisto produkto saugą. Todėl ji nusprendė, kad išvadų dėl rafinuoto krevečių peptidų koncentrato saugos nebūtų buvę galima padaryti be nepaskelbtų tų tyrimų ataskaitų duomenų;

(14)

gavusi Tarnybos nuomonę, Komisija paprašė pareiškėjo labiau patikslinti pateiktą pagrindimą dėl nuosavybės teisių į tyrimų ataskaitas reikalavimo ir patikslinti išimtinės teisės panaudoti tuos tyrimus reikalavimą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad paraiškos pateikimo metu jam pagal nacionalinę teisę priklausė nuosavybės teisė į tyrimus ir išimtinė teisė juos panaudoti, todėl trečiosios šalys negalėjo teisėtai gauti tyrimų ar jais naudotis. Komisija įvertino visą pareiškėjo pateiktą informaciją ir padarė išvadą, kad pareiškėjas pateikė pakankamą pagrindimą, kad įvykdė Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus;

(15)

todėl, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalyje, pareiškėjo duomenų rinkinyje pateikto 90-ies dienų toksiškumo per virškinamąjį traktą tyrimo, rafinuoto krevečių peptidų koncentrato antihipertenzinio poveikio ir saugos vertinimo tyrimo su sveikais žmonėmis, turinčiais lengvos ar vidutinio sunkumo formos hipertenzijos simptomų, ir abipusiai aklo, placebu kontroliuojamo paralelinio tyrimo su sveikais žmonėmis, turinčiais lengvos ar vidutinio sunkumo formos hipertenzijos simptomų, kuriame vertinamas rafinuoto krevečių peptidų koncentrato kaip maisto papildo antihipertenzinis poveikis ir sauga, be kurių Tarnyba nebūtų galėjusi įvertinti naujo maisto produkto, Tarnyba neturėtų naudoti paskesnių pareiškėjų naudai penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Todėl naują maisto produktą, kurį leidžiama naudoti šiuo reglamentu, penkerius metus pateikti rinkai Sąjungoje turėtų būti leidžiama tik pareiškėjui;

(16)

tačiau leidimas tik pareiškėjui pateikti rinkai šį naują maisto produktą ir tik pareiškėjui panaudoti pareiškėjo duomenų rinkinyje pateiktą 90-ies dienų toksiškumo per virškinamąjį traktą tyrimą, rafinuoto krevečių peptidų koncentrato antihipertenzinio poveikio ir saugos vertinimo tyrimą su sveikais žmonėmis, turinčiais lengvos ar vidutinio sunkumo formos hipertenzijos simptomų, ir abipusiai aklą, placebu kontroliuojamą paralelinį tyrimą su sveikais žmonėmis, turinčiais lengvos ar vidutinio sunkumo formos hipertenzijos simptomų, kuriame vertinamas rafinuoto krevečių peptidų koncentrato kaip maisto papildo antihipertenzinis poveikis ir sauga, neužkerta kelio kitiems pareiškėjams teikti paraišką leisti pateikti rinkai tą patį naują maisto produktą, jei jų paraiška yra pagrįsta teisėtai gauta informacija, kuria pagrindžiamas leidimas pagal šį reglamentą;

(17)

kadangi naujas maisto produktas gaunamas iš vėžiagyvių ir jame gali būti žuvų, kitų vėžiagyvių ir moliuskų, kurie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 (12) II priede yra nurodyti kaip medžiagos arba produktai, sukeliantys alergiją arba netoleravimą, liekanų, maisto papildai, kurių sudėtyje yra rafinuoto krevečių peptidų koncentrato, turėtų būti tinkamai ženklinami laikantis minėto reglamento 21 straipsnio reikalavimų;

(18)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/46/EB (13) yra nustatyti reikalavimai maisto papildams. Leidimas naudoti rafinuotą krevečių peptidų koncentratą neturėtų daryti poveikio tai direktyvai;

(19)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Rafinuotas krevečių peptidų koncentratas, kaip nurodyta šio reglamento priede, įtraukiamas į Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąrašą, sudarytą Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2470.

2.   Penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo tik pirminiam pareiškėjui:

bendrovei „Marealis AS“,

adresas: Stortorget 1, Kystens Hus, 2 aukštas, N-9008, Tromsø; adresas korespondencijai: P.O. Box 1065, 9261 Tromsø, Norvegija,

leidžiama pateikti rinkai Sąjungoje 1 dalyje nurodytą naują maisto produktą, nebent paskesni pareiškėjai gautų leidimą dėl šio naujo maisto produkto, nenaudodami pagal šio reglamento 2 straipsnį apsaugotų duomenų, arba jei gautų „Marealis AS“ sutikimą.

3.   Į 1 dalyje nurodyto Sąjungos sąrašo įrašą turi būti įtrauktos šio reglamento priede nustatytos naudojimo sąlygos ir ženklinimo reikalavimai.

4.   Šiame straipsnyje nustatytas leidimas neturi daryti poveikio Direktyvos 2002/46/EB nuostatoms ir Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 nuostatoms.

2 straipsnis

Paraiškos dokumentų rinkinyje pateikti tyrimai, kuriais remdamasi Tarnyba įvertino 1 straipsnyje nurodytą naują maisto produktą ir kuriuos pareiškėjas laiko atitinkančiais Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, negali būti naudojami paskesnių pareiškėjų naudai penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos be „Marealis AS“ sutikimo.

3 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 327, 2015 12 11, p. 1.

(2)  2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas (OL L 351, 2017 12 30, p. 72).

(3)  1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (OL L 43, 1997 2 14, p. 1).

(4)  Marealis A.S., 2016.

(5)  Marealis A.S., 2009–2016.

(6)  Marealis A.S., 2010.

(7)  Marealis A.S., 2011.

(8)  Marealis A.S., 2011.

(9)  Sarkkinen, E., et al. 2013.

(10)  Pelipyagina, T., 2016.

(11)  EFSA Journal 2018; 16(5):5267.

(12)  2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL L 304, 2011 11 22, p. 18).

(13)  2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (OL L 183, 2002 7 12, p. 51).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 lentelėje „Leidžiami naudoti nauji maisto produktai“ įterpiama ši paskutinė skiltis:

„Duomenų apsauga“

2)

1 lentelėje („Leidžiami naudoti nauji maisto produktai“) abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

Leidžiami naudoti nauji maisto produktai

Naujo maisto produkto naudojimo sąlygos

Papildomi specialieji ženklinimo reikalavimai

Kiti reikalavimai

Duomenų apsauga

„Rafinuotas krevečių peptidų koncentratas

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „Rafinuotas krevečių peptidų koncentratas“.

 

Leidimas naudoti suteiktas 2018 m. lapkričio 20 d. Įtraukimas grindžiamas nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį.

Pareiškėjas: „Marealis AS“, Stortorget 1, Kystens Hus, 2 aukštas, N-9008 Tromsø, adresas korespondencijai: P.O. Box 1065, 9261 Tromsø, Norvegija. Duomenų apsaugos laikotarpiu pateikti rinkai Sąjungoje naują maisto produktą rafinuotą krevečių peptidų koncentratą leidžiama tik „Marealis AS“, nebent paskesni pareiškėjai gautų leidimą dėl šio naujo maisto produkto, nesinaudodami nuosavybiniais moksliniais įrodymais ir moksliniais duomenimis, apsaugotais pagal Reglamento (ES) 2015/2283 26 straipsnį, arba gautų „Marealis AS“ leidimą.

Duomenų apsaugos pabaigos data: 2023 m. lapkričio 20 d.“

Direktyvoje 2002/46/EB apibrėžti maisto papildai, skirti suaugusiesiems

1 200 mg per dieną

3)

Į 2 lentelę „Specifikacijos“ abėcėlės tvarka įterpiamas šis įrašas:

Leidžiami naudoti nauji maisto produktai

Specifikacija

„Rafinuotas krevečių peptidų koncentratas

Aprašymas

Rafinuotas krevečių peptidų koncentratas – peptidų mišinys, gaunamas iš šiaurinių paprastųjų krevečių (Pandalus borealis) kiautų ir galvų per keletą gryninimo etapų, vėliau atliekant fermentinę proteolizę naudojant iš Bacillus licheniformis ir (arba) Bacillus amyloliquefaciens gautą proteazę.

Charakteristikos/sudėtis

Bendras sausosios medžiagos kiekis (%): ≥ 95,0 %

Peptidai (w/sausosios medžiagos masė): ≥ 87,0 %, iš jų peptidai, kurių molekulinė masė < 2 kDa: ≥ 99,9 %

Riebalai (w/w): ≤ 1,0 %

Angliavandeniai (w/w): ≤ 1,0 %

Peleningumas (w/w): ≤ 15,0 %

Kalcis: ≤ 2,0 %

Kalis: ≤ 0,15 %

Natris: ≤ 3,5 %

Sunkieji metalai:

Arsenas (neorganinis): ≤ 0,22 mg/kg

Arsenas (organinis): ≤ 51,0 mg/kg

Kadmis: ≤ 0,09 mg/kg

Švinas: ≤ 0,18 mg/kg

Suminis gyvsidabrio kiekis: ≤ 0,03 mg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai:

Bendras gyvybingų ląstelių skaičius: ≤ 20 000 KSV/g

Salmonella: ND/25 g

Listeria monocytogenes: ND/25 g

Escherichia coli: ≤ 20 KSV/g

Koaguliazę gaminantis Staphylococcus aureus: ≤ 200 KSV/g

Pseudomonas aeruginosa: ND/25 g

Pelėsiai/mielės: ≤ 20 KSV/g

KSV: kolonijas sudarantys vienetai

ND:

neaptinkama“

31.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 272/35


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1634

2018 m. spalio 30 d.

kuriuo pratęsiamas nuo Tarybos reglamente (EB) Nr. 1967/2006 nustatytų minimalaus atstumo nuo kranto ir minimalaus jūros gylio reikalavimų nukrypti leidžiančios nuostatos, taikomos afijų (Aphia minuta) žvejybai laivo traukiamaisiais tinklais tam tikruose Italijos teritoriniuose vandenyse, galiojimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių, iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1626/94 (1), ypač į jo 13 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 13 straipsnio 1 dalimi draudžiama naudoti velkamuosius žvejybos įrankius trijų jūrmylių ir mažesniu atstumu nuo kranto arba iki 50 m gylio izobatos, jei tas gylis yra pasiekiamas trumpesniu atstumu nuo kranto;

(2)

valstybės narės prašymu Komisija gali leisti taikyti nuo Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 13 straipsnio 1 dalies nukrypti leidžiančią nuostatą, jei įvykdomos tam tikros 13 straipsnio 5 ir 9 dalyse nustatytos sąlygos;

(3)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 988/2011 (2) iki 2014 m. kovo 31 d. leista taikyti nuo minėto reglamento 13 straipsnio 1 dalies nukrypti leidžiančią nuostatą laivams, laivo traukiamaisiais tinklais žvejojantiems afijas (Aphia minuta) 9 geografinio parajonio, apibrėžto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1343/2011 (3) I priede, teritoriniuose vandenyse;

(4)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2407 (4) leista pratęsti nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimą iki 2018 m. kovo 31 d.;

(5)

2018 m. gegužės 23 d. Komisija gavo Italijos prašymą pratęsti nukrypti leidžiančios nuostatos, kuri baigė galioti 2018 m. kovo 31 d., galiojimą. Italija pateikė naujausios informacijos, pagrindžiančios nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimo pratęsimą;

(6)

Italija atitinkamu potvarkiu (5) pagal Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 19 straipsnio 2 dalį priėmė valdymo planą. Priimtas valdymo planas yra skirtas taikyti per visą nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimo laikotarpį;

(7)

2018 m. liepos mėn. Prancūzijos prašymą dėl nukrypti leidžiančios nuostatos ir su ja susijusį atnaujintą valdymo planą įvertino Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK) (6). Bendras ŽMTEK vertinimas buvo teigiamas, su biologiniais, ekologiniais, laivyno ir pastangų aspektais susijusi informacija pateikta tinkamai. ŽMTEK pažymėjo, kad valdymo plane siūlomi tikslai dera su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 (7) 2 straipsnyje nustatytais tikslais ir atitinkamomis jo 6 straipsnio nuostatomis. Kitų rūšių žuvų šios žvejybos laimikyje pasitaiko gana retai. Laivo traukiamasis tinklas, kuriuo žvejojamos afijos, gali būti laikomas selektyviosios žvejybos įrankiu, o jo poveikis Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 III priede nurodytoms rūšims gali būti vertinamas kaip labai mažas. ŽMTEK pažymėjo, kad į valdymo planą įtraukta daug su žvejybos veiklos stebėsena ir valdymu susijusių elementų. Jis pabrėžė, kad reikėtų aiškiau apibūdinti įrankių sąveiką su jūros dugnu ir stebėseną, taip pat pateikti išsamesnių mokslinių duomenų. Italijos paprašyta šiuos klausimus išnagrinėti. Siekdamos patobulinti mokslinius duomenis Italijos institucijos sutiko atnaujinti valdymo planą ir sugriežtinti privalomas pareigas teikti ataskaitas įtraukiant įpareigojimą 2019–2020 m. žvejybos sezono pabaigoje pateikti preliminarią mokslinę ataskaitą;

(8)

Italijos prašymas leisti pratęsti nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimą atitinka Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 13 straipsnio 5 ir 9 dalyse nustatytas sąlygas;

(9)

prašyme nurodytame rajone esama specifinių geografinių kliūčių, nes žemyninio šelfo dydis ribotas, o tikslinės rūšys išsidėsčiusios išimtinai tam tikrose pakrantės rajonų zonose, kuriose gylis mažesnis nei 50 m. Taigi žvejybos plotai yra riboti;

(10)

ŽMTEK išreiškė susirūpinimą dėl trūkstamų naujausių duomenų apie žvejybos operacijų erdvinį paskirstymą, palyginti su jūrų žolių buveinių išsidėstymu. Tačiau kalbant apie poveikį jūros dugnui pažymėtina, kad žvejybos sezonu laivuose vykdyto stebėjimo rezultatai parodė, jog laivo traukiamieji tinklai realiai naudojami tik augmenijos neturinčiuose smėliu ar purvu padengtuose dugno plotuose, nes žvejyba virš jūrų žolių Posidonia sąžalynų yra draudžiama. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, padaryta išvada, kad žvejyba laivo traukiamaisiais tinklais neturi didelio poveikio saugomoms buveinėms ir yra labai selektyvaus pobūdžio – tinklai traukiami per vandens storymę ir nesiekia jūros dugno, nes dugno medžiagos rinkimas sužalotų tikslinių rūšių žuvis ir dėl labai mažo sužvejojamų žuvų dydžio jų būtų beveik neįmanoma atrinkti;

(11)

žvejyba laivo traukiamaisiais tinklais vykdoma netoli kranto nedideliame gylyje. Dėl šio tipo žvejybos pobūdžio jos vykdyti neįmanoma jokiais kitais žvejybos įrankiais;

(12)

Italijos prašymas dėl nukrypti leidžiančios nuostatos susijęs su 117 laivų;

(13)

Italijos pateiktame valdymo plane užtikrinama, kad žvejybos pastangos nebus didinamos, nes žvejybos leidimai bus išduoti nurodytiems 117 laivų, kurių bendros pastangos – 5 886,9 kW ir kuriems Italija jau yra suteikusi žvejybos leidimus;

(14)

prašymas pateiktas dėl laivų, kurie, užregistruotais duomenimis, žvejybos veiklą yra vykdę daugiau kaip penkerius metus;

(15)

tie laivai įrašyti į sąrašą, perduotą Komisijai pagal Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 13 straipsnio 9 dalies reikalavimus;

(16)

aptariama žvejybos veikla atitinka Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 4 straipsnio reikalavimus, nes Italijos valdymo plane aiškiai nustatytas draudimas vykdyti žvejybą virš saugomų buveinių;

(17)

Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 8 straipsnio 1 dalies h punkto reikalavimai netaikomi, nes jie susiję su traleriais;

(18)

dėl Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 9 straipsnio 3 dalyje nustatyto minimalaus tinklo akių dydžio reikalavimo pažymėtina, kad, turint omenyje, jog susijusi žvejybos veikla yra labai selektyvi, turi nežymų poveikį jūrų aplinkai ir nėra vykdoma virš saugomų buveinių, Italija pagal Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 9 straipsnio 7 dalį savo valdymo plane leido nukrypti nuo to reikalavimo;

(19)

aptariama žvejybos veikla atitinka duomenų registravimo reikalavimus, nustatytus Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 (8) 14 straipsnyje;

(20)

aptariama žvejybos veikla vykdoma labai netoli kranto ir netrukdo laivų, naudojančių kitokius įrankius nei tralai, traukiamieji tinklai ar panašūs velkamieji tinklai, veiklai;

(21)

žvejybos laivo traukiamaisiais tinklais veikla reguliuojama Italijos valdymo planu, siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 III priede nurodytų rūšių žuvų būtų sužvejojama kuo mažiau. Be to, pagal Italijos valdymo plano 5.1.2 punkto a papunktį Alphia minuta žvejyba kasmet vykdoma tik lapkričio 1 d. – kovo 31 d. trunkančiu žvejybos sezonu ir vienas laivas per žvejybos sezoną žvejoja ne daugiau kaip 60 dienų;

(22)

galvakojai moliuskai laivo traukiamaisiais tinklais nežvejojami;

(23)

į Italijos valdymo planą įtrauktos žvejybos veiklos stebėsenos priemonės, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 13 straipsnio 9 dalies trečioje pastraipoje;

(24)

todėl prašymas pratęsti nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimą turėtų būti patenkintas;

(25)

Italija turėtų laiku teikti Komisijai ataskaitas, laikydamasi savo valdymo plane numatyto stebėsenos plano;

(26)

nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimo trukmė bus apribota, kad tuo atveju, jei Komisijai pateikta ataskaita parodytų, kad naudojamų išteklių būklė yra prasta, būtų galima nedelsiant imtis taisomųjų priemonių ir būtų sudarytos sąlygos stiprinti mokslinės informacijos bazę, kuria remiantis būtų tobulinamas valdymo planas;

(27)

todėl nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti taikoma iki 2021 m. kovo 31 d.;

(28)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypti leidžianti nuostata

Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 13 straipsnio 1 dalis netaikoma Italijos teritoriniuose vandenyse, esančiuose greta Ligūrijos ir Toskanos pakrantės, žvejojant afijas (Aphia minuta) laivo traukiamaisiais tinklais, naudojamais laivų:

a)

kurie registruoti atitinkamai Genujos ir Livorno jūrų reikalų direktoratuose (Direzione Marittima);

b)

užregistruotais duomenimis, žvejybos veiklą yra vykdę daugiau kaip penkerius metus ir neprisidės prie jokio būsimo naudojamų žvejybos pastangų didinimo ir

c)

turi žvejybos leidimą ir veiklą vykdo laikydamiesi Italijos valdymo plano, priimto remiantis Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 19 straipsnio 2 dalimi.

2 straipsnis

Stebėsenos planas ir ataskaitų teikimas

Italija per vienus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisijai pateikia ataskaitą, parengtą pagal 1 straipsnio c punkte nurodytame valdymo plane nustatytą stebėsenos planą.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo laikotarpis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas iki 2021 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 409, 2006 12 30, p. 11.

(2)  2011 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 988/2011, kuriuo nustatoma nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1967/2006 nuostatų dėl minimalaus atstumo nuo kranto ir minimalaus jūros gylio reikalavimų, taikomų laivų gaubiamaisiais tinklais žvejojant afijas (Aphia minuta) tam tikruose Italijos teritoriniuose vandenyse, nukrypti leidžianti nuostata (OL L 260, 2011 10 5, p. 15).

(3)  2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių (OL L 347, 2011 12 30, p. 44).

(4)  2015 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2407, kuriuo pratęsiamas nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1967/2006 nuostatų dėl minimalaus atstumo nuo kranto ir minimalaus jūros gylio reikalavimų, taikomų laivų gaubiamaisiais tinklais žvejojant afijas (Aphia minuta) tam tikruose Italijos teritoriniuose vandenyse, nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimas (OL L 333, 2015 12 19, p. 104).

(5)  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 226, 28.9.2018, supplemento ordinario n. 44.

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(7)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

(8)  2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Sąjungos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).


SPRENDIMAI

31.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 272/38


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1635

2018 m. spalio 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 7333)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (3), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES (4) nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, susijusios su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, kuriose nustatyta patvirtintų tos ligos atvejų naminių arba laukinių kiaulių populiacijoje (toliau – susijusios valstybės narės). To įgyvendinimo sprendimo priedo I–IV dalyse nustatytos ir išvardytos tam tikros susijusių valstybių narių sritys, išskirstytos pagal dėl šios ligos susiklosčiusia epizootine padėtimi grindžiamos rizikos lygį. Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas buvo kelis kartus iš dalies pakeistas, kad jame būtų atsižvelgta į Sąjungos epizootinės padėties, susijusios su afrikiniu kiaulių maru, pokyčius. Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas paskutinį kartą iš dalies buvo pakeistas Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2018/1576 (5) po afrikinio kiaulių maro atvejų Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Rumunijoje;

(2)

kaip matyti iš pastarojo meto afrikinio kiaulių maro epizootinės raidos Sąjungoje ir kaip patvirtinta 2015 m. liepos 14 d. paskelbtoje Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) gyvūnų sveikatos ir gerovės grupės mokslinėje nuomonėje, 2017 m. kovo 23 d. paskelbtoje EFSA mokslinėje ataskaitoje dėl afrikinio kiaulių maro Baltijos šalyse ir Lenkijoje epizootinės analizės ir 2017 m. lapkričio 8 d. paskelbtoje EFSA mokslinėje ataskaitoje dėl afrikinio kiaulių maro Baltijos šalyse ir Lenkijoje (6) epizootinės analizės, rizika, kad ši liga išplis tarp laukinių gyvūnų, yra susijusi su natūraliu lėtu šios ligos plitimu laukinių kiaulių populiacijose ir su rizika, susijusia su žmogaus veikla;

(3)

po Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/1576 priėmimo dienos Sąjungos epizootinė padėtis, susijusi su afrikiniu kiaulių maru, pasikeitė ir buvo nustatyta daugiau šios ligos atvejų, į kuriuos reikia atsižvelgti Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede;

(4)

2018 m. spalio mėn. nustatytas vienas afrikinio kiaulių maro atvejis laukinių kiaulių populiacijoje Bulgarijos Silistros apskrityje. Dėl šio afrikinio kiaulių maro atvejo laukinių kiaulių populiacijoje padidėja rizikos lygis, ir į tai reikėtų atsižvelgti Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede. Todėl ši afrikinio kiaulių maro paveikta Bulgarijos sritis turėtų būti įtraukta į to priedo II dalį;

(5)

2018 m. spalio mėn. nustatytas afrikinio kiaulių maro protrūkis naminių kiaulių populiacijoje Rumunijos Maramurešo apskrityje. Dėl šio afrikinio kiaulių maro protrūkio naminių kiaulių populiacijoje padidėja rizikos lygis, ir į tai reikėtų atsižvelgti Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede. Todėl ši afrikinio kiaulių maro paveikta Rumunijos sritis turėtų būti įtraukta į to priedo III dalį, o ne į I dalį; Atsižvelgiant į tai, kad Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo III dalyje išvardytos sritys, kuriose padėtis vis dar kinta ir yra dinamiška, darant bet kokius pakeitimus, susijusius su toje dalyje išvardytomis sritimis, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui aplinkinėse teritorijose;

(6)

siekiant atsižvelgti į naujausią epizootinę afrikinio kiaulių maro raidą Sąjungoje ir aktyviai kovoti su rizika, susijusia su šios ligos plitimu, turėtų būti nustatytos naujos pakankamo dydžio didelės rizikos zonos Bulgarijoje ir Rumunijoje ir jos turėtų būti tinkamai įtrauktos į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo I, II ir III dalių sąrašus. Todėl Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(4)  2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES (OL L 295, 2014 10 11, p. 63).

(5)  2018 m. spalio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1576, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 262, 2018 10 19, p. 71).

(6)  EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.


PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas pakeičiamas taip:

PRIEDAS

I DALIS

1.   Bulgarija

Šios Bulgarijos sritys:

 

in Silistra region:

within municipality of Alfatar:

Bistra,

Alekovo,

within municipality of Dulovo:

Kolobar,

Varbina,

Kozyak,

Mezhden,

Chukovetz,

Tzar Asen,

Cherkovna,

Dulovo,

Chernik,

Poroyno,

Vodno,

Chernolik,

within municipality of Sitovo:

Sitovo,

Yastrebno,

Slatina,

within municipality of Silistra:

Bradvari,

Zlatoklas,

Yordanovo,

Profesor Ishirkovo,

Kazimir,

Babuk,

Sarpovo,

Smiletz,

Tzenovich,

Polkovnik Lambrinovo,

Srebarna,

Aydemir,

Silistra,

Kalipetrovo,

 

in Dobrich region:

within municipality of General Toshevo:

Rosen,

Krasen,

Zhiten,

Snop,

Gradini,

within municipality of Krushari:

Severnyak,

Abrit,

Dobrin,

Alexandria,

Polkovnik Dyakovo,

Zagortzi,

Krushartzi,

Bistretz,

Telerig,

Lozenetz,

within municipality of Tervel:

Onogur,

Balik,

Аngelariy,

Sarnetz,

Bozhan,

Popgruevo,

Kochmar,

Guslar,

Mali Izvor,

Тervel,

Bonevo,

Voynikovo,

Bezmer,

Chestimensko,

Profesor Zlatarski,

Kableshkovo,

Glavantzi,

Nova kamena,

Kladentzi,

Gradnitza,

within municipality of Dobrich:

Kragulevo,

Dobrevo,

Cherna,

Pchelnik,

Zhitnitza,

Polkovnik Ivanovo,

Hitovo,

Vodnyantzi,

Feldfebel Denkovo (Dyankovo),

Podslon,

Geshanovo.

2.   Čekija

Šios Čekijos sritys:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

3.   Estija

Šios Estijos sritys:

Hiiu maakond.

4.   Vengrija

Šios Vengrijos sritys:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658403, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901560, 901590, 901850, 901950, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550120, 550130, 550210, 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Priekules novads,

Skrundas novada Rudbāržu pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

6.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos,

Šilalės rajono savivalybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

gminy Dźwierzuty i Świętajno w powiecie szczycieńskim.

gminy Orneta, Lubomino, część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński oraz na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gminy Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Pasłęk i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

powiat miejski Elbląg,

gminy Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany i Kolno w powiecie olsztyńskim,

gmina Miłakowo w powiecie ostródzkim,

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

część gminy Kotuń położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Mrozy, Kałuszyn, Stanisławów, część gminy Cegłów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

gminy Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Sobolew, Trojanów, Żelechów i część gminy Miastków Kościelny położona na południe od rzeki Wilga w powiecie garwolińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów, i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Jabłonna, Krzczonów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk i Wojciechów w powiecie lubelskim,

gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

gminy Trzeszczany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

gminy Jeziorzany i Kock, w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

powiat rycki,

gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Karczmiska, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Gorzków, Izbica, Rudnik i Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Łaszczów, Susiec, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,

powiat miejski Lublin.

 

w województwie podkarpackim:

gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików i Wielkie Oczy i część gminy Oleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na zachód od tej drogi w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim.

8.   Rumunija

Šios Rumunijos sritys:

Județul Alba cu următoarea delimitare:

La nord de drumul național nr. 7,

Județul Arad cu următoarea delimitare:

La nord de linia descrisă de următoarele localități:

Macea,

Șiria,

Bârzava,

Toc, care se află la joncțiunea cu drumul național nr. 7,

La nord de drumul național nr. 7,

Județul Argeș,

Județul Bistrița,

Județul Brașov,

Județul Cluj,

Județul Covasna,

Județul Dolj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara cu următoarea delimitare:

La nord de linia descrisă de următoarele localități:

Brănișca,

Municipiul Deva,

Turdaș,

Localitățile Zam și Aurel Vlaicu, care se află la joncțiunea cu drumul național nr. 7,

La nord de drumul național nr. 7,

Județul Iași,

Județul Neamț,

Județul Vâlcea,

Județul Bistrița Nasaud,

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Comuna Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș.

II DALIS

1.   Bulgarija

Šios Bulgarijos sritys:

 

in Silistra region:

within municipality of Kaynardzha:

Voynovo,

Kaynardzha,

Kranovo,

Zarnik,

Dobrudzhanka,

Golesh,

Svetoslav,

Polk. Cholakovo,

Kamentzi,

Gospodinovo,

Sredishte,

Strelkovo,

Poprusanovo,

Posev,

within municipality of Alfatar:

Alfatar,

Kutlovitza,

Vasil Levski,

within municipality of Silistra:

Glavan,

Popkralevo,

Bogorovo,

Sratzimir,

Bulgarka,

 

in Dobrich region:

within municipality of Krushari:

Kapitan Dimitrovo,

Ognyanovo,

Zimnitza,

within municipality of Tervel:

Brestnitza,

Kolartzi.

2.   Čekija

Šios Čekijos sritys:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

3.   Estija

Šios Estijos sritys:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Vengrija

Šios Vengrijos sritys:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902 és 659000 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Šķēdes, Nīgrandes, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, un Pampāļu pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Nīkrāces, Skrundas un Raņķu pagasts, Skrundas pilsēta,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Užvenčio ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių, Videniškių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybės: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Karnavės, Musninkų, Širvintų, Zibalų seniūnijos,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų, Žujūnų seniūnijos,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gmina Milejewo i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewow powiecie braniewskim,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511 oraz na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 i miasto Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

powiat hajnowski,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gminy Boćki, Orla i Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Wodynie, Skórzec i część gminy Mordy położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,

gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

powiat nowodworski,

gminy Joniec i Nowe Miasto w powiecie płońskim,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Dębe Wielkie, Halinów, Sulejówek miasto Mińsk Mazowiecki i części gminy Latowicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

gminy Borowie, Wilga i Garwolin z miastem Garwolin, Maciejowice i część gminy Miastków Kościelny położona na północ od rzeki Wilga w powiecie garwolińskim,

gminy Celestynów, Józefów, Karczew, Osieck, Otwock, Sobienie Jeziory i Wiązowna w powiecie otwockim

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa.

 

w województwie lubelskim:

gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów i Lubartów z miastem Lubartów, w powiecie lubartowskim,

gminy Niemce i Garbów w powiecie lubelskim,

część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gmina Fajsławice, Kraśniczyn, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw, miasto Krasnystaw i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec w powiecie zamojskim,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim.

III DALIS

1.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu, Zaņas, Ezeres un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

2.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Akmenės rajono savivaldybė,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių, Giedraičių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė: Alionių seniūnija,

Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija,

Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės sen.

3.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim,

gminy Bartoszyce z miastem Bartoszyce, Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gmina Młynary w powiecie elbląskim,

część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 i część gminy Lidzbark Warmiński położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511 w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Wiśniew, Mokobody, Siedlce, Suchożebry, część gminy Kotuń położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków, część gminy Mordy położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gmina Siennica, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy, część gminy Cegłów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i części gminy Latowicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

gmina Kołbiel w powiecie otwockim,

gminy Parysów i Pilawa w powiecie garwolińskim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,

gmina Ulan Majorat, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, a następnie na zachód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski do jej przecięcia z drogą nr 19 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski, część gminy Borki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie radzyńskim,

gminy, Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,

gminy Wojcieszków, część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków, część miasta Łuków położona na zachód i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą do wschodniej granicy miasta Łuków, część gminy Stanin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807 i część gminy Krzywda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów w powiecie łukowskim;

gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

 

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Lubaczów z miastem Lubaczów i część gminy Oleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na wschód od tej drogi w powiecie lubaczowskim.

4.   Rumunija

Šios Rumunijos sritys:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Județul Olt,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmației,

Comuna Sarasau,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeti,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,

Comuna Ieud,

Comuna Saliștea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călinești,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,