ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 217

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. rugpjūčio 27d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. rugpjūčio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1198, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo (Oli de l'Empordà / Aceite de l'Empordà (SKVN)) specifikacijos pakeitimas

1

 

*

2018 m. rugpjūčio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1199, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo [Boudin blanc de Rethel (SGN)] specifikacijos pakeitimas

3

 

*

2018 m. rugpjūčio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1200, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo (Brioche vendéenne (SGN)) specifikacijos pakeitimas

4

 

*

2018 m. rugpjūčio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1201, kuriuo garantuotų tradicinių gaminių registre įregistruojamas pavadinimas [Kiełbasa krakowska sucha staropolska (GTG)]

5

 

*

2018 m. rugpjūčio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1202, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Czosnek galicyjski (SGN)]

6

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. rugpjūčio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1203, kuriuo valstybėms narėms leidžiama laikinai nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės arba Jungtinėse Amerikos Valstijose perdirbtos uosio medienos ir kuriuo panaikinamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/204 (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 5848)

7

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 217/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1198

2018 m. rugpjūčio 22 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo („Oli de l'Empordà“ / „Aceite de l'Empordà“ (SKVN)) specifikacijos pakeitimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Ispanijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Oli de l'Empordà“ / „Aceite de l'Empordà“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (ES) 2015/385 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Oli de l'Empordà“ / „Aceite de l'Empordà“ (SKVN) specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugpjūčio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Pierre MOSCOVICI

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  2015 m. kovo 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/385, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Oli de l'Empordà / Aceite de L'Empordà (SKVN)) (OL L 65, 2015 3 10, p. 4).

(3)  OL C 67, 2018 2 22, p. 19.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 217/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1199

2018 m. rugpjūčio 22 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo [„Boudin blanc de Rethel“ (SGN)] specifikacijos pakeitimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Prancūzijos pateiktą saugomos geografinės nuorodos „Boudin blanc de Rethel“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2036/2001 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Boudin blanc de Rethel“ (SGN) specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugpjūčio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Pierre MOSCOVICI

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  2001 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2036/2001, papildantis Reglamento (EB) Nr. 2400/96 dėl tam tikrų pavadinimų įtraukimo į Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos numatytą „Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą“ priedą (OL L 275, 2001 10 18, p. 9).

(3)  OL C 97, 2018 3 15, p. 13.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 217/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1200

2018 m. rugpjūčio 22 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo („Brioche vendéenne“ (SGN)) specifikacijos pakeitimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Prancūzijos pateiktą saugomos geografinės nuorodos „Brioche vendéenne“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 738/2004 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Patvirtinamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Brioche vendéenne“ (SGN) specifikacijos pakeitimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugpjūčio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Pierre MOSCOVICI

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 738/2004, papildantis Reglamento (EB) Nr. 2400/96 dėl tam tikrų pavadinimų įtraukimo į „Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą“ priedą („Peras de Rincón de Soto“ ir „Brioche vendéenne“) (OL L 116, 2004 4 22, p. 5).

(3)  OL C 95, 2018 3 13, p. 27.


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 217/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1201

2018 m. rugpjūčio 22 d.

kuriuo garantuotų tradicinių gaminių registre įregistruojamas pavadinimas [„Kiełbasa krakowska sucha staropolska“ (GTG)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies b punktu, Lenkijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Kiełbasa krakowska sucha staropolska“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Kiełbasa krakowska sucha staropolska“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojamas pavadinimas „Kiełbasa krakowska sucha staropolska“ (GTG).

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 1.2 klasei „Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugpjūčio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Pierre MOSCOVICI

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 53, 2018 2 13, p. 11.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 217/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1202

2018 m. rugpjūčio 22 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [„Czosnek galicyjski“ (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Lenkijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Czosnek galicyjski“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Czosnek galicyjski“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojamas pavadinimas „Czosnek galicyjski“ (SGN).

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 1.6 klasei „Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugpjūčio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Pierre MOSCOVICI

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 110, 2018 3 23, p. 32.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


SPRENDIMAI

27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 217/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1203

2018 m. rugpjūčio 21 d.

kuriuo valstybėms narėms leidžiama laikinai nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės arba Jungtinėse Amerikos Valstijose perdirbtos uosio medienos ir kuriuo panaikinamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/204

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 5848)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką ir IV priedo A dalies I skirsnio 2.3, 2.4 ir 2.5 punktus,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2000/29/EB 5 straipsnio 1 dalyje kartu su tos direktyvos IV priedo A dalies I skirsnio 2.3 punktu nustatyti specialūs reikalavimai dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės uosio (Fraxinus L.) medienos ir tam tikrų kitų rūšių medienos įvežimo į Sąjungą;

(2)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/204 (2) valstybėms narėms leidžiama laikinai nukrypti nuo Direktyvos 2000/29/EB 5 straipsnio 1 dalyje kartu su tos direktyvos IV priedo A dalies I skirsnio 2.3 punktu nustatytų specialių reikalavimų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės uosio (Fraxinus L.) medienos įvežimo į Sąjungą;

(3)

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/204 baigė galioti 2018 m. birželio 30 d. Todėl jį turėtų pakeisti šis sprendimas, siekiant užtikrinti, kad ta mediena būtų toliau įvežama į Sąjungą;

(4)

atsižvelgiant į Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/204 taikymo metu įgytą patirtį, jo reikalavimus tikslinga toliau taikyti pagal šį sprendimą;

(5)

tačiau remiantis per Komisijos 2018 m. sausio mėn. auditą Jungtinėse Amerikos Valstijose gauta informacija ir Jungtinių Amerikos Valstijų nacionalinės augalų apsaugos organizacijos per tą auditą ir jam pasibaigus pateikta informacija, tikslinga griežčiau tikrinti ir prižiūrėti uosio medieną Jungtinėse Amerikos Valstijose. Todėl reikėtų nustatyti konkrečias registro įrašų, procedūrų ir ženklinimo audito, patikrinimo prieš išsiuntimą ir patvirtintų lentpjūvių stebėsenos sąlygas;

(6)

siekiant geriau įvertinti, kaip taikomas šis sprendimas, valstybės narės turėtų pateikti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms informaciją apie importą;

(7)

siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/204 turėtų būti panaikintas;

(8)

šis sprendimas turėtų būti taikomas iki 2020 m. birželio 30 d., kad iki to laiko būtų galima peržiūrėti jo įgyvendinimą;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Leidimas numatyti leidžiančią nukrypti nuostatą

Nukrypstant nuo Direktyvos 2000/29/EB 5 straipsnio 1 dalies kartu su tos direktyvos IV priedo A dalies I skirsnio 2.3 punktu, valstybės narės gali leisti įvežti į savo teritoriją Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės arba Jungtinėse Amerikos Valstijose perdirbtą uosio (Fraxinus L.) medieną (toliau – nurodytoji mediena), kuri prieš išvežimą iš Jungtinių Amerikos Valstijų atitiko šio sprendimo priede nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Fitosanitarinis sertifikatas

1.   Kartu su nurodytąja mediena pateikiamas Jungtinėse Amerikos Valstijose išduotas fitosanitarinis sertifikatas, kuriuo pagal Direktyvos 2000/29/EB 13a straipsnio 3 ir 4 dalis patvirtinama, kad atlikus patikrinimą kenksmingųjų organizmų nerasta.

2.   Fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“ nurodomi šie duomenys:

a)

teiginys „Pagal Europos Sąjungos reikalavimus, nustatytus Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2018/1203“;

b)

paketo (-ų) numeris (-iai), atitinkantis (-ys) kiekvieną konkretų eksportuojamą paketą;

c)

Jungtinėse Amerikos Valstijose patvirtintos (-ų) įmonės (-ių) pavadinimas (-ai).

3 straipsnis

Importo ataskaitų teikimas

Importuojanti valstybė narė iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms informaciją apie po šio sprendimo priėmimo tais metais importuotos nurodytosios medienos siuntų kiekį.

4 straipsnis

Pranešimas apie neatitiktį

Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie kiekvieną siuntą, neatitinkančią šiame sprendime nustatytų reikalavimų. Pranešama ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo tokios siuntos aptikimo dienos.

5 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/204 panaikinimas

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/204 panaikinamas.

6 straipsnis

Galiojimo pabaigos data

Šis sprendimas baigia galioti 2020 m. birželio 30 d.

7 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugpjūčio 21 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2017 m. vasario 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/204, kuriuo valstybėms narėms leidžiama laikinai nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės arba Jungtinėse Amerikos Valstijose perdirbtos uosio medienos ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2416, kuriuo tam tikros Jungtinių Amerikos Valstijų vietovės pripažįstamos neužkrėstomis vabalais Agrilus planipennis (OL L 32, 2017 2 7, p. 35).


PRIEDAS

1.   Perdirbimo reikalavimai

Perdirbant nurodytąją medieną, turi būti laikomasi visų šių reikalavimų:

a)

Žievės lupimas

Nurodytosios medienos žievė yra nulupama, išskyrus matomus atskirus mažus žievės gabalėlius, kuriuos galima aiškiai atskirti ir kurie atitinka vieną iš šių reikalavimų:

i)

jie yra siauresni nei 3 cm (nepriklausomai nuo ilgio) arba,

ii)

jei jie platesni nei 3 cm, bendras kiekvieno atskiro žievės gabalėlio paviršiaus plotas yra mažesnis nei 50 cm2.

b)

Pjaustymas

Nurodytoji pjautinė mediena pagaminta iš apvaliosios medienos nulupta žieve.

c)

Terminis apdorojimas

Nurodytosios medienos profilis kaitinamas 1 200 minučių iki mažiausiai 71 °C kaitinimo kameroje, kurią patvirtino Gyvūnų ir augalų sveikatos tikrinimo tarnyba (toliau – APHIS) arba APHIS patvirtinta agentūra.

d)

Džiovinimas

Nurodytoji mediena džiovinama bent dvi savaites pagal pramoninio džiovinimo tvarkaraščius, kuriuos patvirtino APHIS.

Galutinis medienos drėgnis negali viršyti 10 proc. sausosios medžiagos, išreikštos procentais.

2.   Reikalavimai dėl įmonių

Nurodytoji mediena turi būti gaminama, tvarkoma ir laikoma įmonėje, atitinkančioje tokius reikalavimus:

a)

ją turi oficialiai patvirtinti APHIS arba APHIS patvirtinta agentūra pagal sertifikavimo dėl kenksmingojo organizmo Agrilus planipennis Fairmaire programą;

b)

ji turi būti registruota APHIS svetainėje paskelbtoje duomenų bazėje;

c)

bent kartą per mėnesį APHIS arba APHIS patvirtinta agentūra turi atlikti jos auditą ir turi būti nustatyta, kad įmonė atitinka šio priedo reikalavimus. Jei auditą atlieka APHIS patvirtinta agentūra, APHIS turi kas pusmetį atlikti šio darbo auditą. Per tokį kas pusmetį atliekamą auditą turi būti patikrintos agentūros procedūros, dokumentai ir patvirtintų įmonių auditai;

d)

įmonėje turi būti naudojama nurodytosios medienos apdirbimo įranga, kuri būtų nuolat kalibruojama pagal įrangos eksploatavimo vadovą;

e)

turi būti registruojamos įmonėje atliktos procedūros, įskaitant apdirbimo trukmę, apdirbimo metu pasiektą temperatūrą, ir kiekvieno atskiro eksportui paruošto paketo atitiktis reikalavimams bei galutinis drėgnis, kad tokius registro įrašus galėtų patikrinti APHIS arba APHIS patvirtinta agentūra.

3.   Ženklinimas

Kiekviename nurodytosios medienos pakete turi būti aiškiai nurodytas unikalus paketo numeris ir etiketė su užrašu „HT-KD“ arba „Heat Treated-Kiln Dried“. Šią etiketę turi išduoti patvirtintos įmonės paskirtas pareigūnas arba ji turi būti išduota jam prižiūrint, nustačius, kad buvo laikomasi 1 punkte nustatytų perdirbimo reikalavimų ir 2 punkte nustatytų reikalavimų dėl įmonių.

4.   Patikrinimai prieš eksportą

Prieš Sąjungai skirtos nurodytosios medienos eksportą ją turi patikrinti APHIS arba APHIS patvirtinta agentūra, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 1 ir 3 punktuose nustatytų reikalavimų.