ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 214

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. rugpjūčio 23d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2018 m. birželio 21 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1194 dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos ir valstybių narių vardu

1

 

*

2018 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1195 dėl Susitarimo dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (Interbus susitarimo) protokolo dėl reguliariųjų ir specialių reguliariųjų tarptautinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais paslaugų pasirašymo Europos Sąjungos vardu ( 1 )

3

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2018 m. vasario 9 d. ELPA priežiūros institucijos deleguotasis sprendimas Nr. 18/18/COL dėl Marteilia refringens ir Bonamia ostreae neužkrėstos teritorijos statuso suteikimo Norvegijai [2018/1196]

5

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

23.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/1194

2018 m. birželio 21 d.

dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos ir valstybių narių vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį ir 207 bei 209 straipsnius kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Kroatijos stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

pagal Tarybos sprendimą (ES) 2017/1567 (1) Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolas (toliau – Protokolas), kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, buvo pasirašytas 2017 m. liepos 17 d. su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau;

(2)

klausimais, kurie patenka į Europos atominės energijos bendrijos kompetencijos sritį, Protokolo sudarymui taikoma atskira procedūra;

(3)

Protokolas turėtų būti patvirtintas Sąjungos ir valstybių narių vardu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos ir valstybių narių vardu patvirtinamas Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (2).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos ir valstybių narių vardu pateikia Protokolo (3) 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2018 m. birželio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. PETKOV


(1)  2017 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/1567 dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu ir jo laikino taikymo (OL L 238, 2017 9 16, p. 1).

(2)  Protokolo tekstas paskelbtas OL L 238, 2017 9 16 kartu su sprendimu dėl jo pasirašymo.

(3)  Protokolo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


23.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/3


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/1195

2018 m. liepos 16 d.

dėl Susitarimo dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (Interbus susitarimo) protokolo dėl reguliariųjų ir specialių reguliariųjų tarptautinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais paslaugų pasirašymo Europos Sąjungos vardu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

remiantis Tarybos sprendimu 2002/917/EB (1), 2002 m. spalio 3 d. Sąjungos vardu buvo sudarytas ir 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojo (2) Susitarimas dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (Interbus susitarimas) (3);

(2)

2014 m. gruodžio 5 d. Taryba suteikė įgaliojimus Komisijai pradėti derybas su Albanijos Respublika, Bosnija ir Hercegovina, buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija, Moldovos Respublika, Juodkalnija, Turkijos Respublika ir Ukraina dėl Interbus susitarimo protokolo(toliau – Protokolas);

(3)

2017 m. lapkričio 10 d.Interbus susitarimo susitariančiųjų šalių posėdyje derybos buvo sėkmingai užbaigtos;

(4)

protokolu turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos Interbus susitarimo susitariančiosioms šalims tarpusavyje teikti reguliariąsias ir specialias reguliariąsias paslaugas ir taip pagerinti keleivių vežimą maršrutais tarp jų;

(5)

kalbant apie bendrąsias nuostatas, visų pirma nuostatas dėl jungtinio komiteto veikimo, taip pat siekiant sudaryti palankesnes sąlygas jungtiniam komitetui veikti, protokolo projekte iš esmės įtvirtintos Interbus susitarimo taisyklėms analogiškos nuostatos;

(6)

tam, kad protokolo nauda nebūtų pernelyg pavėluota, taip pat analogiškai Interbus susitarimo nuostatoms, protokole nustatyta, kad jį patvirtinusioms arba ratifikavusioms susitariančiosioms šalims jis įsigalioja tada, kai jį bus patvirtinusios arba ratifikavusios keturios susitariančiosios šalys, įskaitant Sąjungą;

(7)

todėl Protokolas turėtų būti pasirašytas Sąjungos vardu su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Susitarimo dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (Interbus susitarimo) protokolo dėl reguliariųjų ir specialių reguliariųjų tarptautinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais paslaugų pasirašymas su sąlyga, kad jis bus sudarytas (4).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Protokolą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  2002 m. spalio 3 d. Tarybos sprendimas 2002/917/EB dėl Susitarimo dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (Interbus susitarimo) sudarymo (OL L 321, 2002 11 26, p. 11).

(2)  OL L 321, 2002 11 26, p. 44.

(3)  OL L 321, 2002 11 26, p. 13.

(4)  Protokolo tekstas bus paskelbtas kartu su sprendimu dėl jo sudarymo.


III Kiti aktai

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

23.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/5


ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS DELEGUOTASIS SPRENDIMAS

Nr. 18/18/COL

2018 m. vasario 9 d.

dėl Marteilia refringens ir Bonamia ostreae neužkrėstos teritorijos statuso suteikimo Norvegijai [2018/1196]

ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 109 straipsnį ir 1 protokolą,

atsižvelgdama į ELPA valstybių susitarimą dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo, ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies d punktą ir 1 protokolą,

atsižvelgdama į EEE susitarimo I priedo I skyriaus 3.1 dalies 8a punkte nurodytą teisės aktą, t. y. 2006 m. spalio 24 d. Tarybos direktyvą 2006/88/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, ir dėl tam tikrų vandens gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės (1) (toliau – Direktyva 2006/88/EB) su pakeitimais, suderintą su EEE susitarimu šio susitarimo 1 protokolu, ypač į to akto 53 straipsnį,

kadangi:

2010 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. 291/10/COL Priežiūros institucija Marteilia refringens ir Bonamia ostreae neužkrėsta teritorija pripažino visą Norvegijos pakrantę, išskyrus pietų Norvegijos Rytų Agderio fiulkę, kiek tai susiję su Bonamia ostreae;

2017 m. vasario 23 d. Norvegijos maisto saugos tarnyba, naudodamasi Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) išankstinio perspėjimo sistema (2), pranešė apie įtariamą pietų Norvegijos Hordalando fiulkės Biomlu savivaldybėje esančiame plokščiųjų austrių (Ostrea edulis) akvakultūros ūkyje natūraliai augančių valgomųjų midijų (Mytilus edulis) infekcijos Marteilia refringens atvejį;

2017 m. vasario 28 d. e. laišku (dokumento Nr. 844246) Norvegijos maisto saugos tarnyba informavo Priežiūros instituciją apie tą patį įtarimą ir apie tai, kad valgomųjų midijų ir plokščiųjų austrių įvežimui į akvakultūros ūkį ir išvežimui iš jo taikomi apribojimai;

po 2017 m. kovo 16 d. pranešimo per Europos pranešimo apie gyvūnų ligas sistemą (ADNS) Norvegijos maisto saugos tarnyba tą pačią dieną e. laišku (dokumento Nr. 847935) informavo Priežiūros instituciją, kad Europos Sąjungos etaloninė moliuskų ligų tyrimo laboratorija patvirtino ligą ir kad aplink akvakultūros ūkį bus įrengtas izoliuotas plotas;

Direktyvos 2006/88/EB 53 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jei epizootinis tyrimas patvirtina didelę tikimybę, jog esama infekcijos, ligos neapimtos atitinkamos valstybės narės, zonos arba teritorinio vieneto statusas yra atšaukiamas laikantis tos tvarkos, pagal kurią buvo suteiktas toks statusas;

rugsėjo 28 d. Norvegijos prekybos, pramonės ir žuvininkystės ministerija Priežiūros institucijai nusiuntė raštą (dokumento Nr. 875660), prie kurio pridėjo 2017 m. rugsėjo 22 d. Norvegijos maisto saugos tarnybos pranešimą (dokumentas Nr. 875658), kuriame nurodyta, kad priimtas potvarkis, kuriuo Norvegijos Biomlu savivaldybėje (3) turi būti įrengtas izoliuotas Marteilia refringens kontrolės plotas, ir patvirtinta, kad, remiantis atitinkamais nacionalinės teisės aktais (4), „Marteilia refringens atžvilgiu visa Norvegijos pakrantės zona priskiriama I kategorijai, išskyrus Norvegijos Biomlu savivaldybėje esantį izoliuotą plotą“;

Priežiūros institucija laikosi nuomonės, kad įvykdytos sąlygos panaikinti liga neužkrėstos teritorijos statusą Norvegijos Biomlu savivaldybės paveiktoje geografinėje teritorijoje;

atitinkamai 2010 m. liepos 7 d. sprendimas Nr. 291/10/COL turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju sprendimu;

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka ELPA priežiūros institucijai padedančio ELPA veterinarijos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Norvegijai suteikiamas Marteilia refringens ir Bonamia ostreae neužkrėstos teritorijos statusas aprašomas priede.

2 straipsnis

Sprendimas Nr. 291/10/COL panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2018 m. vasario 8 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Norvegijai.

5 straipsnis

Šio sprendimo tekstas autentiškas tik anglų kalba.

Priimta Briuselyje 2018 m. vasario 9 d.

ELPA priežiūros institucijos vardu, veikdami pagal Deleguotąjį sprendimą Nr. 494/13/COL,

Högni S. KRISTJÁNSSON

Atsakingas kolegijos narys

Carsten ZATSCHLER

Už teisę ir vykdomuosius reikalus atsakingas direktorius, kontrasignuojantis sprendimą


(1)  OL L 328, 2006 11 24, p. 14.

(2)  2017 2 24 Norvegijos perspėjimas OIE.

(3)  Forskrift om kontrollområde for å bekjempe sykdommen Marteiliose hos bløtdyr, Bømlo kommune, Hordaland, FOR-2017-09-08-1377 (Potvarkis dėl izoliuoto ploto Hordalando fiulkės Biomlu savivaldybėje įrengimo, siekiant kovoti su Marteilia refringens sukelta moliuskų liga).

(4)  Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr, FOR-2008-06-17-819 (Potvarkis dėl akvakultūros gyvūnų ir akvakultūros gyvūnų produktų pardavimo ir vandens gyvūnų infekcinių ligų prevencijos ir kontrolės).


PRIEDAS

1.

Marteilia refringens neužkrėsta teritorija yra visa Norvegijos pakrantė, išskyrus pietų Norvegijos Hordalando fiulkės Biomlu savivaldybėje esantį izoliuotą plotą, kurio teritorija pagal Norvegijos potvarkio dėl izoliuoto ploto Hordalando fiulkės Biomlu savivaldybėje įrengimo, siekiant kovoti su Marteilia refringens sukelta moliuskų liga, 2 punktą (FOR-2017-09-08-1377) (toliau – potvarkis) (1), ribojama tiesios linijos, einančios nuo:

pietiniame Sturdo salos kyšulyje esančio taško (59° 44,805′ šiaurės platumos; 5° 27,560′ rytų ilgumos) pietų kryptimi iki

Biomlu ir Sveju savivaldybių ribos, toliau šių savivaldybių riba pietvakarių kryptimi iki

jūroje esančio taško (59° 34,420′ šiaurės platumos; 5° 14,623′ rytų ilgumos), toliau vakarų kryptimi iki jūroje esančio taško (59° 33,72′ šiaurės platumos; 5° 05,46′ rytų ilgumos). Toliau linija eina šiaurės kryptimi iki Biomlu ir Austevolio savivaldybių ribos ir šių savivaldybių riba vakarų kryptimi iki

jūroje esančio taško (59° 59,948′ šiaurės platumos; 5° 19,629′ rytų ilgumos), toliau pietų–pietvakarių kryptimi iki

šiauriniame Sturdo salos kyšulyje esančio taško (59° 58,917′ šiaurės platumos; 5° 19,114′ rytų ilgumos).

Prie potvarkio pridėtas izoliuoto ploto žemėlapis pateikiamas šio sprendimo priedėlyje.

2.

Visa Norvegijos pakrantė yra Bonamia ostreae neužkrėsta teritorija, išskyrus

pietų Norvegijos Rytų Agderio fiulkę.

Priedėlis

Image

(1)  Forskrift om kontrollområde for å bekjempe sykdommen Marteiliose hos bløtdyr, Bømlo kommune, Hordaland, FOR-2017-09-08-1377.