ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 208

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. rugpjūčio 17d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. birželio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1145, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 nuostatos dėl vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų

1

 

*

2018 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1146, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/892, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės, ir Reglamentas (EB) Nr. 606/2009, kuriuo nustatoma tam tikra Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogių produktų kategorijoms, vynininkystės metodams ir jų apribojimams tvarka

9

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1147, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl atliekų apdorojimo (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 5070)  ( 1 )

38

 

*

2018 m. rugpjūčio 10 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2018/1148 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir Sprendimo (ES) 2016/1041 panaikinamo (ECB/2018/21)

91

 

 

REKOMENDACIJOS

 

*

2018 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2018/1149 dėl konfliktinių ir didelės rizikos zonų bei kitos tiekimo grandinės rizikos nustatymo neprivalomų gairių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/821

94

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

17.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/1145

2018 m. birželio 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 nuostatos dėl vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 37 straipsnį;

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/891 (2) papildomos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektorių. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2393 (3) iš dalies pakeistas Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, visų pirma jo nuostatos dėl pagalbos vaisų ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijoms. Todėl atitinkamų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų pakeitimai turėtų atsispindėti Deleguotajame reglamente (ES) 2017/891;

(2)

reikėtų atnaujinti nuostatas dėl nacionalinės finansinės paramos vaisių ir daržovių sektoriuje;

(3)

reikėtų patikslinti nuostatas dėl atvejų, kuriais gamintojų organizacijos nariams gamintojams turėtų būti leidžiama tam tikrą savo produkcijos procentinę dalį parduoti ne per gamintojų organizaciją, jei tai leidžiama gamintojų organizacijos įstatuose ir jei tai nepažeidžia valstybės narės nustatytų sąlygų. Reikėtų patikslinti, kokia produkcijos dalis gali būti parduodama ne per gamintojų organizaciją;

(4)

naujos priemonės, susijusios su gamintojų organizacijų ugdomosiomis konsultacijomis ir veiklos programų savitarpio fondų papildymais, turėtų atitikti Sąjungos finansinės paramos reikalavimus;

(5)

valstybės narės iš nacionalinio biudžeto gali toliau teikti nacionalinę finansinę paramą gamintojų organizacijoms tuose Sąjungos regionuose, kuriuose organizacijų steigimosi lygis yra itin žemas. Todėl, siekiant išvengti Sąjungos vidaus rinkos iškraipymų, turėtų būti nustatytos sąlygos, kuriomis vaisių ir daržovių sektoriuje gali būti teikiama nacionalinė finansinė parama, ir organizacijų steigimosi lygio, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 3 dalyje, apskaičiavimo metodas;

(6)

reikėtų patikslinti nuostatas dėl tam tikrų investicijų atitikties Sąjungos finansinės paramos teikimo reikalavimams;

(7)

reikalavimus atitinkantys ir neatitinkantys veiksmai, susiję su pardavimo skatinimu ir komunikacijos veikla, įskaitant veiksmus ir veiklą, kuriais siekiama įvairinti ir konsoliduoti vaisių ir daržovių rinkas siekiant išvengti krizės arba krizės metu, turi būti patikslinti nurodant, kokiems veiksmams ir kokiai veiklai vykdyti gali būti skiriama Sąjungos finansinė parama;

(8)

reikėtų supaprastinti nuostatas, susijusias su metinėmis ataskaitomis dėl gamintojų organizacijų, gamintojų organizacijų asociacijų, įskaitant tarpvalstybines gamintojų organizacijų asociacijas ir gamintojų grupes, ir dėl veiklos fondų, veiklos programų ir pripažinimo planų. Šiomis nuostatomis Komisijai turi būti suteikta galimybė vykdyti tinkamą sektoriaus stebėseną;

(9)

Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/891 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo esamų Deleguotajame reglamente (ES) 2017/891 nustatytų reikalavimų, priemonių ir veiksmų prie naujų šiame reglamente numatytų reikalavimų, priemonių ir veiksmų, reikėtų nustatyti pereinamojo laikotarpio nuostatas;

(11)

šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos kaip ir Reglamentas (ES) 2017/2393. Tačiau nuostatos dėl nacionalinės finansinės paramos, rodiklių ir stebėsenos turėtų būti taikomos nuo 2019 m. sausio 1 d., kad valstybės narės ir ūkio subjektai turėtų laiko prisitaikyti prie naujų taisyklių;

(12)

Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 numatytos naujųjų priemonių ir veiksmų, atitinkančių Sąjungos finansinės paramos sąlygas, taikymo sąlygos turėtų būti taikomos nuo tos pačios dienos kaip ir to reglamento pakeitimai, padaryti Reglamentu (ES) 2017/2393, siekiant gamintojų organizacijoms ir jų nariams užtikrinti rinkos stabilumą, ypač atsižvelgiant į tai, kad tos priemonės daugiausia susijusios su krizių valdymu ir prevencija, ir suteikti galimybę gamintojų organizacijoms ir jų nariams visapusiškai naudotis naujosiomis priemonėmis. Siekdamos apsaugoti teisėtus lūkesčius, gamintojų organizacijos gali nuspęsti tęsti vykdomas veiklos programas pagal taisykles, kurios buvo taikomos tvirtinant programas, arba iš dalies pakeisti savo veiklos programas, kad galėtų pasinaudoti naujomis priemonėmis ir veiksmais, kuriems įgyvendinti gali būti teikiama Sąjungos finansinė parama, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1308/2013,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 pakeitimai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/891 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio e punktas pakeičiamas taip:

„e)   tarpvalstybinė gamintojų organizacijų asociacija– gamintojų organizacijų asociacija, kurios bent viena iš asocijuotųjų organizacijų ar asociacijų yra kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje yra asociacijos pagrindinė buveinė;“;

2)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Produkcijos pardavimas ne per gamintojų organizaciją

1.   Jei leidžiama gamintojų organizacijos įstatuose, nariai gamintojai, laikydamiesi valstybės narės ir gamintojų organizacijos nustatytų sąlygų, gali:

a)

parduoti produktus tiesiogiai ar už savo ūkio ribų vartotojams jų asmeninėms reikmėms;

b)

savarankiškai arba per savo gamintojų organizacijos paskirtą kitą gamintojų organizaciją parduoti produktus, kurių kiekis ar vertė, palyginti su jų organizacijos parduodamų atitinkamų produktų kiekiu ar verte, yra nedideli;

c)

savarankiškai arba per savo gamintojų organizacijos paskirtą kitą gamintojų organizaciją parduoti produktus, kurie dėl savo savybių arba dėl narių gamintojų pagaminamos produkcijos riboto kiekio arba ribotos vertės į gamintojų organizacijos komercinės veiklos sritį paprastai nepatenka.

2.   Produkcijos procentinė dalis, kurią nariai gamintojai parduoda ne per gamintojų organizaciją, kaip nurodyta 1 dalyje, neturi viršyti 25 % kiekvieno nario gamintojo parduodamos produkcijos kiekio arba vertės.

Tačiau valstybės narės gali nustatyti mažesnį nei pirmoje pastraipoje nurodytasis produkcijos, kurią nariai gamintojai gali parduoti ne per gamintojų organizaciją, procentinį dydį. Kai parduodami produktai, kuriems taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (*1), arba kai nariai gamintojai parduoda savo produkciją per savo gamintojų organizacijos paskirtą kitą gamintojų organizaciją, valstybės narės gali padidinti tą procentinį dydį iki 40 %.

(*1)  2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL L 189, 2007 7 20, p. 1).“;"

3)

22 straipsnio 10 dalis pakeičiama taip:

„10.   Jei produkcija sumažėja dėl gaivalinės nelaimės, oro sąlygų, gyvūnų ar augalų ligų arba kenkėjų antplūdžių, bet kokios draudimo išmokos, gautos pagal III skyriaus 7 skirsnyje numatytus derliaus draudimo veiksmus arba lygiaverčius gamintojų organizacijos ar jos narių gamintojų valdomus veiksmus, dėl tų priežasčių gali būti įskaičiuotos į parduodamos produkcijos vertę.“;

4)

30 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijų asociacijos, kurioms suteikta Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 27 straipsnyje arba Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014 (*2) 19 straipsnyje numatyta parama, gali įgyvendinti veiklos programą tuo pačiu laikotarpiu su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė užtikrina, jog paramą už konkretų veiksmą gavėjai gautų tik pagal vieną schemą.

(*2)  2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL L 193, 2014 7 1, p. 1).“;"

5)

31 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Investicijos, įskaitant investicijas pagal išperkamosios nuomos sutartis, gali būti finansuojamos iš veiklos fondo vienintele suma arba dalimis, kurios buvo patvirtintos veiklos programoje.“;

6)

II antraštinės dalies III skyriaus 3 skirsnis pakeičiamas taip:

3 skirsnis

Parama savitarpio fondams

40 straipsnis

Parama savitarpio fondams

1.   Valstybės narės priima išsamias nuostatas dėl paramos savitarpio fondų steigimo administracinėms išlaidoms padengti ir savitarpio fondams papildyti, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punkte.

2.   1 dalyje nurodyta parama savitarpio fondų steigimo administracinėms išlaidoms padengti apima ir Sąjungos finansinę paramą, ir gamintojų organizacijos įnašą. Bendra tos paramos suma neviršija 5 %, 4 % arba 2 % gamintojų organizacijos įnašo į savitarpio fondą dalies atitinkamai pirmaisiais, antraisiais ir trečiaisiais jo veiklos metais.

3.   Gamintojų organizacija gali gauti 1 dalyje nurodytą paramą savitarpio fondų steigimo administracinėms išlaidoms padengti tik kartą ir tik per pirmuosius trejus savitarpio fondo veiklos metus. Kai gamintojų organizacija tos paramos prašo tik antraisiais arba trečiaisiais savitarpio fondų veiklos metais, parama sudaro 4 % arba 2 % gamintojų organizacijos įnašo į savitarpio fondą atitinkamai antraisiais ir trečiaisiais jos veiklos metais.

4.   Valstybės narės gali nustatyti didžiausias sumas, kurias gamintojų organizacija gali gauti kaip paramą savitarpio fondams.“;

7)

II antraštinės dalies III skyrius papildomas šiuo 8 skirsniu:

8 skirsnis

Parama ugdomosioms konsultacijoms

51a straipsnis

Ugdomųjų konsultacijų priemonių įgyvendinimas

1.   Taikant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 3 dalies i punktą, parama teikiama šioms ugdomųjų konsultacijų priemonėms įgyvendinti:

a)

su krizių prevencijos ir valdymo priemonėmis, nurodytomis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 3 dalyje, susijusios geriausios patirties, padedančios pripažintoms gamintojų organizacijoms, gamintojų grupėms arba atskiriems gamintojams pasinaudoti krizių prevencijos ir valdymo priemonių įgyvendinimo patirtimi, mainams vykdyti;

b)

naujų gamintojų organizacijų steigimui ir esamų organizacijų sujungimui skatinti arba galimybei atskiriems gamintojams prisijungti prie esamos gamintojų organizacijos suteikti;

c)

ugdomųjų konsultacijų vykdytojų ir užsakovų tinklaveikos galimybėms suteikti visų pirma siekiant kaip krizių prevencijos ir valdymo priemonę sustiprinti prekybos kanalus.

2.   Ugdomųjų konsultacijų vykdytojas yra gamintojų organizacijų asociacija arba gamintojų organizacija. Ugdomųjų konsultacijų vykdytojas yra paramos ugdomųjų konsultacijų priemonėms įgyvendinti gavėjas.

3.   Ugdomųjų konsultacijų užsakovas yra pripažinta gamintojų organizacija arba gamintojų grupė, esanti regionuose, kuriuose organizacijų steigimosi lygis trejus metus iš eilės iki veiklos programos įgyvendinimo buvo mažesnis nei 20 %.

Atskiri gamintojai, nepriklausantys gamintojų organizacijoms ar jų asociacijoms, gali būti ugdomųjų konsultacijų užsakovais net jei yra regionuose, kuriuose organizacijų steigimosi lygis yra didesnis nei 20 %.

4.   Su ugdomosiomis konsultacijomis susijusios išlaidos priskiriamos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 3 dalyje nurodytos veiklos programos krizių prevencijos bei valdymo priemonėms.

Su ugdomosiomis konsultacijomis susijusios reikalavimus atitinkančios išlaidos nurodytos šio reglamento III priede.

Visos III priede nustatytos išlaidos apmokamos ugdomųjų konsultacijų vykdytojui.

5.   Ugdomųjų konsultacijų priemonės negali būti įgyvendinamos naudojantis užsakomosiomis paslaugomis.“;

8)

52 straipsnis pakeičiamas taip:

„52 straipsnis

Nacionalinės finansinės paramos prašymui taikomos sąlygos

1.   Taikant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 35 straipsnio 1 dalį, gamintojų organizacijų steigimosi lygis valstybės narės regione apskaičiuojamas remiantis verte atitinkamame regione užaugintų vaisių ir daržovių, kuriomis prekiavo:

a)

pripažintos gamintojų organizacijos ir gamintojų organizacijų asociacijos, ir

b)

gamintojų grupės, pripažintos pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 125e straipsnį, arba gamintojų organizacijos ir gamintojų grupės, pripažintos pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 27 straipsnį.

Skaičiavimo tikslais vertė, nustatyta pagal pirmą pastraipą, dalijama iš bendros tame regione užaugintų vaisių ir daržovių vertės.

2.   Atitinkamame regione užaugintų vaisių ir daržovių, kuriuos parduoda 1 dalies pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytos organizacijos, asociacijos ir grupės, vertė apima tik produktų, su kuriais susijęs toms gamintojų organizacijoms, asociacijoms ir grupėms suteiktas pripažinimas, vertę. 22 straipsnis taikomas mutatis mutandis.

Apskaičiuojant bendrą tame regione užaugintų vaisių ir daržovių vertę, mutatis mutandis taikoma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 138/2004 (*3) I priede nustatyta metodika.

3.   Nacionalinė finansinė parama skiriama tik už 4 dalyje nurodytame regione užaugintą vaisių ir daržovių produkciją.

4.   Valstybės narės regionus apibrėžia kaip atskirą savo teritorijos dalį, kurios duomenys, reikalingi 1 dalyje nurodytam organizacijų steigimosi lygiui apskaičiuoti, yra žinomi, naudodamosi objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, tokiais kaip jų agronominės bei ekonominės ypatybės ir jų regioninis žemės ūkio ir (arba) vaisių ir daržovių auginimo potencialas arba jų institucinės ar administracinės struktūros.

Valstybės narės apibrėžti regionai negali būti keičiami bent penkerius metus, išskyrus atvejus, kai toks pakeitimas objektyviai pagrindžiamas, visų pirma remiantis priežastimis, nesusijusiomis su gamintojų organizacijų steigimosi lygio atitinkamame (-uose) regione (-uose) apskaičiavimu.

5.   Prieš suteikdamos nacionalinę finansinę paramą valstybės narės pateikia Komisijai Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 35 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus kriterijus atitinkančių regionų sąrašą ir nurodo tų regionų gamintojų organizacijoms suteikiamos nacionalinės finansinės paramos sumą.

Valstybės narės praneša Komisijai apie visus Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 35 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus kriterijus atitinkančio (-čių) regiono (-ų) pakeitimus.

(*3)  2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 138/2004 dėl žemės ūkio ekonominių sąskaitų Bendrijoje (OL L 33, 2004 2 5, p. 1).“;"

9)

56 straipsnis pakeičiamas taip:

„56 straipsnis

Rodikliai

1.   Veiklos programos ir nacionalinės strategijos stebimos ir vertinamos siekiant įvertinti veiklos programose nustatytų tikslų įgyvendinimo pažangą ir veiklos programų ir nacionalinių strategijų ekonomiškumą bei veiksmingumą siekiant tų tikslų.

2.   1 dalyje nurodyta pažanga, ekonomiškumas ir veiksmingumas vertinami per visą veiklos programos įgyvendinimo laikotarpį pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 II priedo 4 skirsnyje nustatytus rodiklius, susijusius su pripažintų gamintojų organizacijų, gamintojų organizacijų asociacijų, tarpvalstybinių gamintojų organizacijų asociacijų ir gamintojų grupių vykdant veiklos programas įgyvendinamais veiksmais ir priemonėmis.“;

10)

57 straipsnis iš dalies keičiamas kaip nurodyta toliau.

a)

2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

suteikta informacija, reikalinga ataskaitų teikimo reikalavimams įvykdyti.“;

b)

3 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

antra pastraipa pakeičiama taip:

„Atliekant vertinimą, remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 II priedo 4 skirsnyje nustatytais rodikliais nagrinėjama pažanga siekiant bendrų programos tikslų.“;

ii)

paskutinė pastraipa pakeičiama taip:

„Vertinimo ataskaita pridedama prie atitinkamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 21 straipsnyje nurodytos metinės ataskaitos.“;

11)

II, III ir V priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Nedarant poveikio Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 34 straipsnio taikymui, pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011 (4) arba Deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/891 iki 2018 m. sausio 20 d. patvirtinta veiklos programa iki jos pabaigos toliau vykdoma iki 2018 m. sausio 1 d. taikytomis sąlygomis.

Tačiau gamintojo organizacijos arba gamintojų organizacijų asociacijos prašymu valstybės narės gali patvirtinti veiklos programos, kuri iki 2018 m. sausio 20 d. buvo patvirtinta pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011 arba Deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/891, pakeitimus. Tie pakeitimai turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2017/2393, Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 su pakeitimais, padarytais šio reglamento 1 straipsniu, ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/1146 (5), reikalavimus.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d.

Tačiau 1 straipsnio 8, 9 bei 10 punktai ir priedo 3 punktas taikomi nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. birželio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2017 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/891, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektorių, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas nuostatomis dėl tuose sektoriuose taikytinų nuobaudų ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011 (OL L 138, 2017 5 25, p. 4).

(3)  2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2393, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, ir (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos (OL L 350, 2017 12 29, p. 15).

(4)  2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL L 157, 2011 6 15, p. 1).

(5)  2018 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1146, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/892, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės, ir Reglamentas (EB) Nr. 606/2009, kuriuo nustatoma tam tikra Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogių produktų kategorijoms, vynininkystės metodams ir jų apribojimams tvarka (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 9).


PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 priedai iš dalies keičiami taip:

1)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

20 punktas pakeičiamas taip:

„20.

Priemonės, kurias įgyvendinti gamintojo organizacija arba jos asociacija užsakė ne Sąjungoje, išskyrus atvejus, kai pardavimo skatinimas vykdomas už Sąjungos ribų pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 14 straipsnį.“;

b)

įrašomas šis naujas 21 punktas:

„21.

Eksporto kreditas susijęs su veiksmais ir veikla, kuriais siekiama įvairinti ir konsoliduoti vaisių ir daržovių rinkas prevencijos tikslais arba krizės laikotarpiu.“;

2)

į III priedą įtraukiami šie nauji 12, 13 ir 14 punktai:

„12.

Išlaidos, susijusios su konsultuojamuoju ugdymu, kuris vykdomas kaip viena iš veiklos programoje numatytų krizės prevencijos ir valdymo priemonių.

Reikalavimus atitinkančios išlaidos pagal šią priemonę yra:

a)

konsultuojamojo ugdymo organizavimo bei vykdymo išlaidos ir

b)

konsultuojamojo ugdymo vykdytojo kelionės, apgyvendinimo išlaidos ir dienpinigiai.

13.

Išlaidos, susijusios su derybomis dėl trečiosios valstybės fitosanitarijos protokolų ir jų įgyvendinimu bei valdymu Sąjungos teritorijoje, jei jas patiria gamintojų organizacija arba gamintojų organizacijų asociacija, įgyvendindama Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 3 dalies a ir c punktuose nurodytas krizių prevencijos ir valdymo priemones, išskyrus trečiųjų valstybių išlaidų kompensavimą.

14.

Išlaidos, susijusios su Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 14 straipsnyje nurodytomis pardavimo skatinimo ir komunikacijos priemonėmis. Įgyvendinant šias priemones, reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis laikomos išlaidos, susijusios su pardavimo skatinimo ir informavimo renginių organizavimu ir dalyvavimu juose, įskaitant viešųjų ryšių veiklą ir pardavimo skatinimo bei informavimo kampanijas, ir tai gali būti dalyvavimo nacionalinio, Europos ir tarptautinio masto renginiuose, mugėse ir parodose išlaidos. Išlaidos, susijusios su techninio konsultavimo paslaugomis, atitinka reikalavimus, jei jos yra būtinos šiems renginiams organizuoti ar dalyvauti juose arba pardavimo skatinimo ir informavimo kampanijoms.“;

3)

V priedas pakeičiamas taip:

„V PRIEDAS

54 straipsnio b punkte nurodytoje valstybių narių metinėje ataskaitoje pateiktina informacija

Visa informacija turi būti susijusi su ataskaitiniais kalendoriniais metais. Ji turi apimti informaciją apie atliktas patikras ir po tokių patikrų pritaikytas administracines nuobaudas. Jei informacija per metus keičiasi, metinėje ataskaitoje turėtų atsispindėti padėtis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

A DALIS. RINKOS VALDYMO INFORMACIJA

1.

Administracinė informacija:

a)

nacionalinės teisės aktų, priimtų siekiant įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I antraštinės dalies II skyriaus 3 skirsnį ir II antraštinės dalies III skyriaus 1, 2 ir 3 skirsnius, pakeitimai;

b)

nacionalinės tvarių veiklos programų strategijos, taikomos veiklos programoms, pakeitimai.

2.

Informacija, susijusi su gamintojų organizacijomis, gamintojų organizacijų asociacijomis, gamintojų organizacijų tarpvalstybinėmis asociacijomis ir gamintojų grupėmis:

a)

gamintojų organizacijų, gamintojų organizacijų asociacijų, gamintojų organizacijų tarpvalstybinių asociacijų ir gamintojų grupių, kurios yra pripažintos ir (arba) kurių veikla sustabdyta, bendras skaičius. Papildomai nurodoma:

i)

gamintojų organizacijų asociacijų atveju – gamintojų organizacijų narių skaičius;

ii)

gamintojų organizacijų tarpvalstybinių asociacijų atveju – gamintojų organizacijų narių skaičius ir valstybės narės, kuriose yra šių narių pagrindinė buveinė;

b)

gamintojų organizacijų, gamintojų organizacijų asociacijų, gamintojų organizacijų tarpvalstybinių asociacijų ir gamintojų grupių, kurių pripažinimas buvo panaikintas, bendras skaičius. Gamintojų organizacijų tarpvalstybinių asociacijų atveju papildomai nurodoma: gamintojų organizacijų narių skaičius ir valstybės narės, kuriose yra šių narių pagrindinė buveinė;

c)

bendras organizacijų susijungimų skaičius (nurodomas bendras skaičius, naujų organizacijų skaičius ir naujas (-i) ID numeris (-iai);

d)

narių skaičius (bendras ir suskirstytas pagal teisinius subjektus, fizinius asmenis ir vaisių bei daržovių gamintojus);

e)

bendras organizacijų ir (arba) veiklos programą/pripažinimo planą turinčių grupių skaičius (suskirstytas pagal tai, ar jos yra pripažintos, jų veikla yra sustabdyta, ar jos ketina susijungti);

f)

produkcijos, skirtos parduoti šviežių produktų rinkoje, dalis (nurodoma produktų vertė ir kiekis);

g)

perdirbti skirtos produkcijos dalis (nurodoma produktų vertė ir kiekis);

h)

plotas, kuriame auginami vaisiai ir daržovės.

3.

Informacija apie išlaidas:

a)

išlaidos, susijusios su gamintojų organizacijomis, gamintojų organizacijų asociacijomis ir gamintojų organizacijų tarpvalstybinėmis asociacijomis (suskirstytos pagal veiklos fondą, galutinį veiklos fondą ir nacionalinę finansinę paramą);

b)

gamintojų organizacijų, gamintojų organizacijų asociacijų ir gamintojų organizacijų tarpvalstybinių asociacijų veiklos programų bendros faktinės išlaidos (suskirstytos pagal veiksmus ir priemones, susijusias su jų tikslais);

c)

bendros faktinės gamintojų grupių išlaidos;

d)

iš rinkos pašalinti produktai, suskirstyti pagal produktų kategorijas (kiekis, bendros išlaidos, ES finansinės paramos suma ir paskirtis (skirti nemokamai paskirstyti, kompostuoti, naudoti perdirbimo sektoriuje ir kt.)).

4.

Informacija apie veiklos programų ir pripažinimo planų stebėseną:

a)

gamintojų organizacijų, gamintojų organizacijų asociacijų ir gamintojų organizacijų tarpvalstybinių asociacijų rodikliai (suskirstyti pagal veiksmus ir priemones, susijusias su tų organizacijų tikslais);

b)

su gamintojų grupėmis susiję rodikliai.

B DALIS. SĄSKAITŲ PATVIRTINIMO INFORMACIJA

Informacija apie patikras ir administracines nuobaudas:

a)

valstybės narės atliktos patikros: išsami informacija apie aplankytas organizacijas ir apsilankymų datas;

b)

patikrų normos;

c)

patikrų rezultatai;

d)

pritaikytos administracinės nuobaudos.


17.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1146

2018 m. birželio 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/892, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės, ir Reglamentas (EB) Nr. 606/2009, kuriuo nustatoma tam tikra Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogių produktų kategorijoms, vynininkystės metodams ir jų apribojimams tvarka

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 38 straipsnį, 182 straipsnio 1 ir 4 dalis ir 223 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 62 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/892 (3) nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2393 (4) iš dalies pakeistos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos, visų pirma susijusios su pagalba vaisių ir daržovių sektoriuje. Todėl į Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/892 turėtų būti perkelti atitinkamų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų pakeitimai;

(2)

turėtų būti atnaujintos vaisių ir daržovių sektoriuje teikiamos nacionalinės finansinės paramos įgyvendinimo taisyklės;

(3)

siekiant užtikrinti, kad visoje Sąjungoje pagalbos paraiškos būtų teikiamos ir Sąjungos paramos didinimo sąlygos būtų tikrinamos nuosekliai, turėtų būti nustatyta Sąjungos finansinės paramos ribos didinimo nuo 50 iki 60 % tvarka valstybėse narėse, kuriose gamintojų organizacijos parduoda mažiau kaip 20 % vaisių ir daržovių produkcijos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 3 dalies f punkte, visų pirma gamintojų steigimosi lygio valstybėje narėje apskaičiavimo tvarka;

(4)

be to, turėtų būti paaiškinta, kad produktų pardavimo skatinimas kaip krizės prevencijos priemonė apima vaisių ir daržovių rinkų įvairinimą ir stiprinimą;

(5)

turėtų būti supaprastintos nuostatos, susijusios su metinėmis ataskaitomis apie gamintojų organizacijas, gamintojų organizacijų asociacijas, įskaitant tarpvalstybines organizacijas, ir gamintojų grupes, taip pat apie veiklos fondus, veiklos programas ir pripažinimo planus. Pagal šias ataskaitas Komisija turėtų sugebėti tinkamai stebėti sektorių;

(6)

turėtų būti paaiškintos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 182 straipsnyje nurodytos importo muitų, kurie gali būti taikomi tam tikriems importuojamiems vaisiams ir daržovėms, taikymo sąlygos;

(7)

kai gamintojų organizacijų asociacija arba tarpvalstybinė gamintojų organizacijų asociacija įgyvendina veiklos programą, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų išvengta dvigubo finansavimo ir kad būtų atliekamos tinkamos veiksmų, įgyvendinamų tiek gamintojų organizacijų asociacijos, tiek gamintojų organizacijų, kurios yra tos asociacijos narės, lygmeniu, patikros, kaip reikalaujama pagal Reglamentą (ES) Nr. 1306/2013;

(8)

turėtų būti atnaujinti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 I ir II priedai, siekiant supaprastinti valstybių narių metinės ataskaitos A dalį, bendrus veiklos rodiklius ir išbraukti bendrus pradinius rodiklius;

(9)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/892 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VIII priedo I dalies A skirsnio 3 punkte valstybėms narės nustatytas įpareigojimas pranešti Komisijai apie to skirsnio 2 punkte nustatytų ribų padidinimą. Siekiant nustatyti šios valstybių narių informacijos teikimo Komisijai tvarką, turėtų būti iš dalies pakeistas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 606/2009 (5);

(11)

šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos kaip ir Reglamentas (ES) 2017/2393. Tačiau siekiant valstybėms narėms ir susijusiems ekonominės veiklos vykdytojams skirti pakankamai laiko šiame reglamente nustatytiems pakeitimams įgyvendinti, su ataskaitų teikimu susijusios nuostatos turėtų būti taikomos nuo 2019 m. sausio 1 d. Lanksčiomis sąlygomis, kurios gamintojų organizacijoms sudaromos pereinamojo laikotarpio nuostatose numatytomis naujomis priemonėmis ir veiksmais, turi būti galima pasinaudoti atgaline data, kad lanksčios sąlygos būtų taikomos nuo Reglamento (ES) 2017/2393 taikymo datos ir taip būtų paisoma Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 pakeitimų taikymo;

(12)

Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 numatytos naujųjų priemonių ir veiksmų, atitinkančių Sąjungos finansinės paramos sąlygas, taikymo sąlygos turėtų būti taikomos nuo tos pačios dienos kaip ir to reglamento pakeitimai, padaryti Reglamentu (ES) 2017/2393, siekiant gamintojų organizacijoms ir jų nariams užtikrinti rinkos stabilumą, ypač atsižvelgiant į tai, kad tos priemonės daugiausia susijusios su krizių valdymu ir prevencija, ir suteikti galimybę gamintojų organizacijoms ir jų nariams visapusiškai naudotis naujosiomis priemonėmis. Siekdamos užtikrinti teisėtus lūkesčius, gamintojų organizacijos gali nuspręsti savo veiklos programas toliau įgyvendinti pagal esamą teisinį pagrindą arba jas pakeisti, kad galėtų naudotis naujosiomis priemonėmis ir veiksmais, atitinkančiais Sąjungos finansinės paramos reikalavimus, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1308/2013;

(13)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/892 iš dalies keičiamas taip:

1)

Įterpiamas naujas 8a straipsnis:

„8a straipsnis

Sąjungos finansinės paramos ribos didinimas nuo 50 iki 60 %

1.   Sąjungos finansinės paramos riba pripažintos gamintojų organizacijos veiklos programai arba veiklos programos daliai padidinama nuo 50 iki 60 %, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 3 dalies f punkte, jei:

a)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 3 dalies f punkte nurodytos sąlygos tenkinamos kiekvienais veiklos programos įgyvendinimo metais ir laikantis šio reglamento 9 straipsnio 2 dalies g punkte nurodytos procedūros;

b)

pripažinta gamintojų organizacija prašymą pateikė teikdama savo veiklos programą.

2.   Siekiant Sąjungos finansinės paramos ribą veiklos programai arba jos daliai padidinti nuo 50 iki 60 %, gamintojų organizacijų vaisių ir daržovių produkcijos pardavimo norma, nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 3 dalies f punkte, kiekvienais veiklos programos trukmės metais apskaičiuojama kaip gamintojų organizacijų tam tikroje valstybėje narėje parduotos produkcijos vertės dalis nuo vaisių ir daržovių produkcijos, kuri tam tikroje valstybė narėje parduota per Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 23 straipsnio 1 dalyje nustatytą referencinį laikotarpį, bendros vertės.

Tačiau valstybės narės, kurios taiko Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 23 straipsnio 3 dalyje nustatytą alternatyvų metodą, gamintojų organizacijų vaisių ir daržovių produkcijos pardavimo normą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 3 dalies f punkte, kiekvienais veiklos programos trukmės metais apskaičiuoja kaip gamintojų organizacijų tam tikroje valstybėje narėje parduotos produkcijos vertės dalį nuo vaisių ir daržovių produkcijos, kuri tam tikroje valstybė narėje parduota laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. metais, ėjusiais prieš metus, kuriais pagalba patvirtinta pagal šio reglamento 8 straipsnį, bendros vertės.

3.   Kaip nustatyta šio reglamento 8 straipsnyje, valstybės narės praneša prašymą pateikusiai gamintojų organizacijai patvirtintą pagalbos sumą, įskaitant padidinimo, atlikto pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 3 dalies f punktą, sumą, ne vėliau kaip iki metų, einančių prieš veiklos programos įgyvendinimo metus, gruodžio 15 d.

4.   Valstybės narės kiekvienais veiklos programos trukmės metais tikrina, kad būtų laikomasi Sąjungos finansinės paramos ribos didinimo nuo 50 iki 60 % sąlygų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 3 dalies f punkte.“;

2)

4 straipsnio 1 dalies a punktas iš dalies keičiamas taip:

„a)

pradinės padėties aprašymas, prireikus pagrįstas II priedo 4.1 lentelėje išvardytais rodikliais;“;

3)

9 straipsnio 6 ir 7 dalys pakeičiamos taip:

„6.   Gamintojų organizacijos paraišką skirti pagalbą gamintojų organizacijų lygmeniu įgyvendinamiems veiksmams teikia toje valstybėje narėje, kurioje jos yra pripažintos. Jeigu gamintojų organizacijos yra tarpvalstybinės gamintojų organizacijų asociacijos narės, valstybei narei, kurioje yra tarpvalstybinės gamintojų organizacijų asociacijos būstinė, jos pateikia paraiškos kopiją.

7.   Tarpvalstybinė gamintojų organizacijų asociacija paraišką skirti pagalbą tarpvalstybinės asociacijos lygmeniu įgyvendinamiems veiksmams teikia valstybėje narėje, kurioje yra asociacijos būstinė. Valstybės narės užtikrina, kad nekiltų dvigubo finansavimo rizika.“;

4)

14 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės priima nuostatas dėl pardavimo skatinimo ir informavimo priemonėms, be kita ko, veiksmams ir veiklai, kuriais siekiama įvairinti ir stiprinti vaisių ir daržovių rinkas, taikomų sąlygų, kai tos priemonės susijusios su krizių prevencija arba valdymu. Prireikus pagal tas nuostatas turi būti įmanoma skubiai imtis priemonių.

Pagrindinis tų priemonių tikslas – didinti gamintojų organizacijų ir jų asociacijų parduodamų produktų konkurencingumą tais atvejais, kai smarkiai sutrikdomas rinkos veikimas, prarandamas vartotojų pasitikėjimas ar kyla kitų susijusių problemų.

Konkretūs gamintojų organizacijų ir jų asociacijų įgyvendinamų pardavimo skatinimo ir informavimo priemonių uždaviniai yra šie:

a)

didinti informuotumą apie Sąjungoje gaminamų žemės ūkio produktų kokybę ir jų gamybai Sąjungoje taikomus aukštus kokybės standartus;

b)

didinti žemės ūkio produktų ir tam tikrų Sąjungoje pagamintų perdirbtųjų produktų konkurencingumą ir vartojimą, didinti informuotumą apie jų kokybę Sąjungoje ir už jos ribų;

c)

didinti informuotumą apie Sąjungos kokybės sistemas Sąjungoje ir už jos ribų;

d)

didinti žemės ūkio produktų ir tam tikrų Sąjungoje pagamintų perdirbtųjų produktų rinkos dalį, ypač daug dėmesio skiriant trečiųjų šalių rinkoms, kurios turi didžiausią augimo potencialą, ir

e)

padėti Sąjungos rinkoje atkurti įprastas rinkos sąlygas smarkiai sutrikus rinkos veikimui, praradus vartotojų pasitikėjimą ar kilus kitoms susijusioms problemoms.“;

5)

III skyrius išbraukiamas;

6)

21 straipsnis pakeičiamas taip:

„21 straipsnis

Gamintojų grupių, gamintojų organizacijų ir gamintojų organizacijų asociacijų teikiama informacija bei metinės ataskaitos ir valstybių narių teikiamos metinės ataskaitos

Valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu gamintojų grupės, sudarytos pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 125e straipsnį, pripažintos gamintojų organizacijos, gamintojų organizacijų asociacijos, tarpvalstybinės gamintojų organizacijų asociacijos ir gamintojų grupės pateikia visą susijusią informaciją, reikalingą Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 54 straipsnio b punkte nurodytai metinei ataskaitai parengti. Metinės ataskaitos struktūra nustatyta šio reglamento II priede.

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, siekdamos gauti informacijos apie gamintojų organizacijų, kurios nepateikė veiklos programų, narių skaičių ir parduodamos produkcijos kiekį bei vertę. Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 27 straipsnyje nurodytų gamintojų organizacijų ir gamintojų grupių prašoma pateikti informaciją apie savo narių skaičių ir parduodamos produkcijos kiekį bei vertę.“;

7)

33 straipsnio 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„3.   Valstybė narė, kurioje yra pagrindinė tarpvalstybinės gamintojų organizacijos asociacijos buveinė, yra:

a)

visapusiškai atsakinga už patikrų, susijusių su tarpvalstybinės asociacijos lygmeniu įgyvendinamos veiklos programos veiksmais ir tarpvalstybinės asociacijos veiklos fondu, rengimą ir už administracinių nuobaudų taikymą, jei per tokias patikras nustatoma, kad pareigų nebuvo laikomasi, ir

b)

koordinuoja patikras ir mokėjimus, susijusius su tarpvalstybinės asociacijos veiklos programos veiksmais, įgyvendintais už valstybės narės, kurioje yra tos asociacijos pagrindinė buveinė, ribų.

4.   Veiklos programų veiksmai turi atitikti valstybės narės, kurioje remiantis 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis pateikta pagalbos paraiška, nacionalines taisykles ir nacionalinę strategiją.

Tačiau aplinkosaugos bei fitosanitarijos klausimams ir krizių prevencijos bei valdymo priemonėms taikomos valstybės narės, kurioje tos priemonės ir veiksmai faktiškai įgyvendinami, taisyklės.“;

8)

39 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 182 straipsnio 1 dalyje nurodytas papildomas importo muitas gali būti taikomas šio reglamento VII priede išvardytiems produktams ir nustatytais laikotarpiais. Tas papildomas importo muitas taikomas, jei bet kuriuo tame priede nustatytu taikymo laikotarpiu bet kurio produkto, išleisto į laisvą apyvartą, kiekis viršija tam produktui nustatytą ribinį kiekį, nebent nėra tikėtina, kad importas galėtų sutrikdyti Sąjungos rinką, arba jei papildomo importo muito poveikis būtų neproporcingas siekiamam tikslui.“;

9)

I ir II priedai pakeičiami šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 606/2009 pakeitimas

Į Reglamentą (EB) Nr. 606/2009 įterpiamas naujas 12a straipsnis:

„12a straipsnis

Pranešimai apie valstybių narių sprendimus, kuriais leidžiama padidinti natūralią alkoholio koncentraciją

1.   Valstybės narės, nusprendusios pasinaudoti galimybe leisti padidinti natūralią alkoholio koncentraciją tūrio procentais pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VIII priedo I dalies A skirsnio 3 punktą, apie tai praneša Komisijai prieš priimdamos tokį sprendimą. Pranešime valstybės narės nurodo procentinius dydžius, kuriais padidinamos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VIII priedo I dalies A skirsnio 2 punkte nustatytos ribos, regionus ir rūšis, kuriems taikomas sprendimas, ir pateikia duomenis bei įrodymus, liudijančius, kad klimato sąlygos atitinkamuose regionuose buvo ypač nepalankios.

2.   Pranešimas teikiamas pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/1183 (*1) ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/1185 (*2).

3.   Apie šį pranešimą Komisija praneša kitų valstybių narių institucijoms naudodamasi savo įdiegta informacine sistema.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d.

Tačiau 1 straipsnio 5, 6 ir 9 punktai taikomi nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. birželio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  2017 m. kovo 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/892, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL L 138, 2017 5 25, p. 57).

(4)  2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2393, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, ir (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos (OL L 350, 2017 12 29, p. 15).

(5)  2009 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 606/2009, kuriuo nustatoma tam tikra Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogių produktų kategorijoms, vynininkystės metodams ir jų apribojimams tvarka (OL L 193, 2009 7 24, p. 1).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

Tvarioms veiklos programoms rengti skirtos nacionalinės strategijos, nurodytos 2 straipsnyje, struktūra ir turinys

1.   Nacionalinės strategijos trukmė

Nurodo valstybė narė.

2.   Padėties analizė, įvertinant privalumus ir trūkumus ir tobulinimo galimybes, į juos atsižvelgiant pasirinkta strategija ir pasirinktų prioritetų pagrindimas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 36 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose.

2.1.   Padėties analizė.

Remiantis atitinkamais II priedo 4.1 lentelėje nurodytais rodikliais parengtas dabartinės padėties vaisių ir daržovių sektoriuje aprašymas, naudojantis kiekybiniais duomenimis, pabrėžiant privalumus ir trūkumus, skirtumus, reikmes ir spragas bei tobulinimo galimybes. Aprašyme nagrinėjami bent šie dalykai:

vaisių ir daržovių sektoriaus efektyvumas: sektoriaus privalumai ir trūkumai, konkurencingumas ir gamintojų organizacijų tobulinimo galimybės,

vaisių ir daržovių gamybos poveikis aplinkai (padariniai, neigiamas poveikis ir nauda), įskaitant pagrindines tendencijas.

2.2.   Įvertinus stipriąsias ir silpnąsias vietas pasirinkta strategija.

Pagrindinių sričių, kuriose, kaip tikimasi, intervencijos pridėtinė vertė bus didžiausia, aprašymas:

veiklos programoms nustatytų tikslų bei tikėtinų rezultatų svarba ir realios jų įgyvendinimo galimybės,

vidinis strategijos nuoseklumas, vienas kitą stiprinančių sąveikos elementų buvimas ir galimų konfliktų arba prieštaravimų tarp veiklos tikslų, nustatytų skirtingiems pasirinktiems veiksmams, buvimas,

pasirinktų veiksmų tarpusavio papildomumas ir nuoseklumas, taip pat tų veiksmų ir kitų nacionalinių arba regioninių veiksmų, remiamų iš Sąjungos fondų, visų pirma kaimo plėtros priemonių ir pardavimo skatinimo programų, tarpusavio papildomumas ir nuoseklumas,

numatomi rezultatai ir poveikis, palyginti su pradine padėtimi, ir jų indėlis siekiant Sąjungos tikslų.

2.3.   Ankstesnės nacionalinės strategijos poveikis (jei taikoma).

Neseniai įgyvendintų veiklos programų rezultatų ir poveikio aprašymas.

3.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 36 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyti veiklos programų tikslai ir veiklos rodikliai.

Pasirinktų paramos reikalavimus atitinkančių veiksmų rūšių (nebaigtinis sąrašas), siekiamų tikslų, patikrinamų tikslų ir rodiklių, kuriuos naudojant galima įvertinti tikslų įgyvendinimo pažangą, ekonomiškumą ir veiksmingumą, aprašymas.

3.1.   Visų arba kelių rūšių veiksmams taikomi reikalavimai.

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinėje strategijoje ir nacionalinėje programoje numatytus veiksmus būtų galima patikrinti ir kontroliuoti. Jei atlikus veiklos programų įgyvendinimo vertinimą nustatoma, kad nesilaikoma su patikrinimu ir kontrole susijusių reikalavimų, susiję veiksmai atitinkamai pakoreguojami arba jų atsisakoma. Kai parama skiriama remiantis standartiniais fiksuotais dydžiais arba fiksuotaisiais vieneto įkainiais, valstybės narės užtikrina, kad atitinkami skaičiavimai būtų tinkami bei tikslūs ir atlikti iš anksto, laikantis teisingo, sąžiningo ir patikrinamo apskaičiavimo metodo. Aplinkosaugos veiksmai turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus.

Valstybės narės patvirtina apsaugos priemones, nuostatas ir patikras, kuriomis užtikrinama, kad pasirinkti paramos reikalavimus atitinkantys veiksmai nebūtų remiami ir pagal kitas atitinkamas bendrosios žemės ūkio politikos priemones, pirmiausia kaimo plėtros rėmimo priemones, pardavimo skatinimo programas arba kitas nacionalines ar regionines sistemas. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 6 dalį taikomos veiksmingos apsaugos priemonės, skirtos apsisaugoti nuo galimo didesnio neigiamo poveikio aplinkai dėl investicijų, remiamų pagal veiklos programas, ir pagal to reglamento 36 straipsnio 1 dalį nustatyti atitikties reikalavimams kriterijai, skirti užtikrinti, kad investicijos į atskirus ūkius, remiamos pagal veiklos programas, atitiktų SESV 191 straipsnyje ir septintojoje Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programoje nustatytus tikslus.

3.2.   Specifinė informacija apie tam tikrų rūšių veiksmus, kuriais siekiama Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 1 dalyje nustatytų arba nurodytų tikslų (pildoma tik pasirinktoms veiksmų rūšims)

3.2.1.   Ilgalaikio turto įsigijimas:

paramos reikalavimus atitinkančių investicijų rūšys,

kiti paramos reikalavimus atitinkantys įsigijimo būdai, pvz., trumpalaikė nuoma, išperkamoji nuoma,

išsami informacija apie paramos reikalavimus.

3.2.2.   Kiti veiksmai:

paramos reikalavimus atitinkančių veiksmų rūšių aprašymas,

išsami informacija apie paramos reikalavimus.

4.   Kompetentingų institucijų ir atsakingų įstaigų paskyrimas.

Valstybės narės paskirta nacionalinė valdžios institucija, atsakinga už nacionalinės strategijos administravimą, stebėseną ir vertinimą.

5.   Stebėsenos ir vertinimo sistemų aprašymas

Nacionalinėje strategijoje nustatyti veiklos rodikliai apima 4 straipsnyje nurodytus ir II priedo 4.1 lentelėje išvardytus rodiklius. Prireikus nacionalinėje strategijoje nurodomi papildomi rodikliai, pagrįsti su nacionalinėmis veiklos programomis susijusiais nacionaliniais arba regiono poreikiais, sąlygomis ir tikslais.

5.1.   Veiklos programų vertinimas ir gamintojų organizacijoms nustatyti ataskaitų teikimo įpareigojimai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 36 straipsnio 2 dalies d ir e punktuose.

Veiklos programų stebėsenos ir vertinimo reikalavimų bei procedūrų, įskaitant gamintojų organizacijoms nustatytus ataskaitų teikimo įpareigojimus, aprašymas.

5.2.   Nacionalinės strategijos stebėsena ir vertinimas.

Nacionalinės strategijos stebėsenos ir vertinimo reikalavimų bei procedūrų aprašymas.

„II PRIEDAS

Metinės ataskaitos A dalis

METINĖS ATASKAITOS STRUKTŪRA. A DALIS

Šios formos – tai metinės ataskaitos, kurią valstybių narių kompetentingos institucijos turi pateikti Europos Komisijai iki kiekvienų metų, einančių po ataskaitoje nagrinėjamų kalendorinių metų, lapkričio 15 d., A dalis.

Šių formų pagrindas – Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/891, kuriuo nustatomos išsamios Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės, 54 straipsnio b punkte ir V priede nustatyti ataskaitų teikimo reikalavimai.

1.   Administracinė informacija

1.1 lentelė.

Nacionalinės teisės aktų pakeitimai, priimti siekiant įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I antraštinės dalies II skyriaus 3 skirsnį ir II antraštinės dalies III skyriaus 1, 2 ir 3 skirsnius (vaisių ir daržovių sektoriuje)

1.2 lentelė.

Pakeitimai, susiję su veiklos programoms taikoma nacionaline tvarių veiklos programų strategija

2.   Informacija apie gamintojų organizacijas, tarpvalstybines gamintojų organizacijas, gamintojų organizacijų asociacijas, tarpvalstybines gamintojų organizacijų asociacijas ir gamintojų grupes

2.1 lentelė.

Gamintojų organizacijos

2.2 lentelė.

Tarpvalstybinės gamintojų organizacijos

2.3 lentelė.

Gamintojų organizacijų asociacijos

2.4 lentelė.

Tarpvalstybinės gamintojų organizacijų asociacijos

2.5 lentelė.

Gamintojų grupės

3.   Informacija apie išlaidas

3.1 lentelė.

Su gamintojų organizacijomis, tarpvalstybinėmis gamintojų organizacijomis, gamintojų organizacijų asociacijomis ir tarpvalstybinėmis gamintojų organizacijų asociacijomis susijusios išlaidos

3.2 lentelė.

Visos gamintojų organizacijų, tarpvalstybinių gamintojų organizacijų, gamintojų organizacijų asociacijų ir tarpvalstybinių gamintojų organizacijų asociacijų veiklos programų išlaidos

3.3 lentelė.

Visos gamintojų grupių išlaidos

3.4 lentelė.

Pašalinimas iš rinkos

4.   Veiklos programų ir (arba) pripažinimo planų stebėsena

4.1 lentelė.

Su gamintojų organizacijomis ir tarpvalstybinėmis gamintojų organizacijomis, gamintojų organizacijų asociacijomis ir tarpvalstybinėmis gamintojų organizacijų asociacijomis susiję rodikliai

4.2 lentelė.

Su gamintojų grupėmis susiję rodikliai

Aiškinamosios pastabos

Santrumpos

Bendras rinkos organizavimas

BRO

Gamintojų grupė

GG

Gamintojų organizacija

GO

Tarpvalstybinė gamintojų organizacija

TGO

Gamintojų organizacijų asociacija

GOA

Tarpvalstybinė gamintojų organizacijų asociacija

TGOA

Veiklos fondas

VF

Veiklos programa

VP

Parduodamos produkcijos vertė

PPV

Valstybė narė

VN

Šalių kodai

Šalies pavadinimas (originalo kalba)

Trumpasis pavadinimas (lietuvių kalba)

Kodas

Belgique/België

Belgija

BE

България (*1)

Bulgarija

BG

Česká republika

Čekija

CZ

Danmark

Danija

DK

Deutschland

Vokietija

DE

Eesti

Estija

EE

Éire/Ireland

Airija

IE

Ελλάδα (*1)

Graikija

EL

España

Ispanija

ES

France

Prancūzija

FR

Italia

Italija

IT

Κύπρος (*1)

Kipras

CY

Latvija

Latvija

LV

Lietuva

Lietuva

LT

Luxembourg

Liuksemburgas

LU

Magyarország

Vengrija

HU

Мalta

Мalta

MT

Nederland

Nyderlandai

NL

Österreich

Austrija

AT

Polska

Lenkija

PL

Portugal

Portugalija

PT

Republika Hrvatska

Kroatija

HR

România

Rumunija

RO

Slovenija

Slovėnija

SI

Slovensko

Slovakija

SK

Suomi/Finland

Suomija

FI

Sverige

Švedija

SE

United Kingdom

Jungtinė Karalystė

UK

Regionų kodai

Vlaams Gewest

BE2

Région Wallonne

BE3

Valstybė narė, pasirinkusi skirstyti duomenis pagal regionus, atitinkamą regioną gali nurodyti kiekvieno skirsnio tituliniame lape ir kiekvienos lentelės pradžioje.

GO, TGO, GOA, TGOA ir GG kodas (ID)

Kiekvienai GO, TGO, GOA, TGOA arba GG priskiriamas UNIKALUS kodas. Jei GO, TGO, GOA, TGOA arba GG pripažinimas panaikinamas, toks pats kodas niekada nebenaudojamas.

Piniginės vertės

Visos piniginės vertės turėtų būti pateikiamos eurais, išskyrus valstybes nares, kuriose naudojama nacionalinė valiuta. Laukelis „NACIONALINĖ VALIUTA“ yra lentelių VIRŠUJE.

Valiuta

 

Laukelyje reikėtų nurodyti naudojamos nacionalinės valiutos kodą.

 

KODAS

Euras

EUR

Svaras sterlingų

GBP

Kontaktinis centras ryšiams palaikyti

Valstybė narė:

 

Metai:

 

Regionas:

 

 

 


Organizacija

Pavadinimas

 

Pašto adresas

 

1-as asmuo ryšiams

Pavardė

 

Vardas

 

Pareigos

 

E. paštas

 

Darbo telefonas

 

Darbo faksas

 

2-as asmuo ryšiams

Pavardė

 

Vardas

 

Pareigos

 

E. paštas

 

Darbo telefonas

 

Darbo faksas

 

Metinės ataskaitos A dalis

Valstybė narė:

 

Metai:

 

Regionas:

 

 

 

1 SKIRSNIS

ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1 lentelė.   Nacionalinės teisės aktų pakeitimai, priimti siekiant įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I antraštinės dalies II skyriaus 3 skirsnį (vaisių ir daržovių sektoriuje)

Nacionalinės teisės aktai

Pavadinimas

Paskelbimas valstybės narės OL

Saitas

 

 

 


1.2 lentelė.   Veiklos programoms taikomos nacionalinės tvarių veiklos programų strategijos pakeitimai

Nacionalinė strategija

Nacionalinės strategijos pakeitimai  (1)

Saitas

 

 

Metinės ataskaitos A dalis

Valstybė narė:

 

Metai:

 

Regionas:

 

 

 

2 SKIRSNIS

SU GO, TGO, GOA, TGOA IR GG SUSIJUSI INFORMACIJA

2.1 lentelė.   Gamintojų organizacijos

Bendras pripažintų GO skaičius

 

Bendras laikinai sustabdytų GO skaičius

 

Bendras GO, kurių pripažinimas panaikintas, skaičius

 

Bendras GO, susijungusių su kita (arba keliomis) GO/GOA/TGO/TGOA, skaičius

Bendras susijusių GO skaičius

 

Bendras naujų GO/GOA/TGO/TGOA skaičius

 

Naujas (-i) ID kodas (-ai)

 

GO narių skaičius

Iš viso

 

Juridiniai asmenys

 

Fiziniai asmenys

 

Vaisių ir (arba) daržovių gamintojų skaičius

 

Bendras veiklos programą įgyvendinančių GO skaičius

pripažintos GO

 

laikinai sustabdytos GO

 

susijungusios GO

 

Šviežių produktų rinkai skirta produkcijos dalis

Vertė

 

Kiekis (tonomis)

 

Perdirbimui skirta produkcijos dalis

Vertė

 

Kiekis (tonomis)

 

Bendras plotas, kuriame auginami vaisiai ir daržovės (ha)  (*2)

 


2.2 lentelė.   Tarpvalstybinės gamintojų organizacijos  (2)

Bendras pripažintų TGO skaičius

 

 

GO narių skaičius

 

 

VN, kuriose įsteigtos GO narių buveinės, sąrašas

 

Bendras laikinai sustabdytų TGO skaičius

 

 

GO narių skaičius

 

 

VN, kuriose įsteigtos GO narių buveinės, sąrašas

 

Bendras TGO, kurių pripažinimas panaikintas, skaičius

 

 

GO narių skaičius

 

 

VN, kuriose įsteigtos GO narių buveinės, sąrašas

 

Bendras TGO, susijungusių su kita (arba keliomis) TGO/TGOA, skaičius

Bendras susijusių TGO skaičius

 

Bendras naujų TGO/TGOA skaičius

 

Naujas (-i) ID kodas (-ai)

 

TGO narių skaičius

Iš viso

 

Juridiniai asmenys

 

Fiziniai asmenys

 

Vaisių ir (arba) daržovių gamintojų skaičius

 

Bendras veiklos programą įgyvendinančių TGO skaičius

pripažintos TGO

su visa VP

 

su daline VP

 

laikinai sustabdytos TGO

su visa VP

 

su daline VP

 

susijungusios TGO

su visa VP

 

su daline VP

 

Šviežių produktų rinkai skirta produkcijos dalis

Vertė

 

Kiekis (tonomis)

 

Perdirbimui skirta produkcijos dalis

Vertė

 

Kiekis (tonomis)

 

Bendras plotas, kuriame auginami vaisiai ir daržovės (ha)  (*3)

 


2.3 lentelė.   Gamintojų organizacijų asociacijos  (3)

Bendras pripažintų GOA skaičius

 

 

GO narių skaičius

 

Bendras laikinai sustabdytų GOA skaičius

 

 

GO narių skaičius

 

Bendras GOA, kurių pripažinimas panaikintas, skaičius

 

 

GO narių skaičius

 

Bendras GOA, susijungusių su kita (ar keliomis) GOA/TGOA, skaičius

Bendras susijusių GOA skaičius

 

Bendras naujų GOA/TGOA skaičius

 

Naujas (-i) ID kodas (-ai)

 

GOA narių skaičius

Iš viso

 

Juridiniai asmenys

 

Fiziniai asmenys

 

Vaisių ir (arba) daržovių gamintojų skaičius

 

Bendras veiklos programą įgyvendinančių GOA skaičius

pripažintos GOA

su visa VP

 

su daline VP

 

laikinai sustabdytos GOA

su visa VP

 

su daline VP

 

susijungusios GOA

su visa VP

 

su daline VP

 

Šviežių produktų rinkai skirta produkcijos dalis

Vertė

 

Kiekis (tonomis)

 

Perdirbimui skirta produkcijos dalis

Vertė

 

Kiekis (tonomis)

 

Bendras plotas, kuriame auginami vaisiai ir daržovės (ha)  (*4)

 


2.4 lentelė.   Tarpvalstybinės gamintojų organizacijų asociacijos  (4)

Bendras pripažintų TGOA skaičius

 

 

GO/TGO/GOA narių skaičius

 

 

VN, kuriose įsteigtos GO/TGO/GOA narių buveinės, sąrašas

 

Bendras laikinai sustabdytų TGOA skaičius

 

 

GO/TGO/GOA narių skaičius

 

 

VN, kuriose įsteigtos GO/TGO/GOA narių buveinės, sąrašas

 

Bendras TGOA, kurių pripažinimas panaikintas, skaičius

 

 

GO/TGO/GOA narių skaičius

 

 

VN, kuriose įsteigtos GO/TGO/GOA narių buveinės, sąrašas

 

Bendras TGOA, susijungusių su kita TGOA arba keliomis, skaičius

Bendras susijusių TGOA skaičius

 

Bendras naujų TGOA skaičius

 

Naujas (-i) ID kodas (-ai)

 

TGOA narių skaičius

Iš viso

 

Juridiniai asmenys

 

Fiziniai asmenys

 

Vaisių ir (arba) daržovių gamintojų skaičius

 

Bendras veiklos programą įgyvendinančių TGOA skaičius

pripažintos TGOA

su visa VP

 

su daline VP

 

laikinai sustabdytos TGOA

su visa VP

 

su daline VP

 

susijungusios TGOA

su visa VP

 

su daline VP

 

Šviežių produktų rinkai skirta produkcijos dalis

Vertė

 

Kiekis (tonomis)

 

Perdirbimui skirta produkcijos dalis

Vertė

 

Kiekis (tonomis)

 

Bendras plotas, kuriame auginami vaisiai ir daržovės (ha)  (*5)

 


2.5 lentelė.   Gamintojų grupės

Bendras pripažintų GG skaičius

 

Bendras laikinai sustabdytų GG skaičius

 

Bendras GG, kurių pripažinimas panaikintas, skaičius

 

Bendras GG, kurios tapo GO, skaičius

 

Bendras GG, susijungusių su kita GG arba keliomis, skaičius

Bendras susijusių GG skaičius

 

Bendras naujų GG skaičius

 

Naujas (-i) ID kodas (-ai)

 

GG narių skaičius

Iš viso

 

Juridiniai asmenys

 

Fiziniai asmenys

 

Vaisių ir (arba) daržovių gamintojų skaičius

 

Šviežių produktų rinkai skirta produkcijos dalis

Vertė

 

Kiekis (tonomis)

 

Perdirbimui skirta produkcijos dalis

Vertė

 

Kiekis (tonomis)

 

Bendras plotas, kuriame auginami vaisiai ir daržovės (ha)  (*6)

 

Metinės ataskaitos A dalis

Valstybė narė:

 

Metai:

 

Regionas:

 

 

 

3 SKIRSNIS

INFORMACIJA APIE IŠLAIDAS

3.1 lentelė.   Su GO, TGO, GOA ir TGOA susijusios išlaidos

 

Visos GO

Visos TGO

Visos GOA

Visos TGOA

Veiklos fondas

Iš viso patvirtinta

 

 

 

 

Organizacijos ir (arba) organizacijos narių finansinių įnašų suma

 

 

 

 

Sąjungos finansinės pagalbos suma

 

 

 

 

Galutinis veiklos fondas

Iš viso išlaidų

 

 

 

 

Organizacijos narių finansinių įnašų suma

 

 

 

 

Sąjungos finansinės pagalbos suma

 

 

 

 

Nacionalinė finansinė pagalba

Faktiškai išmokėtos nacionalinės finansinės pagalbos suma

 

 

Apskaičiuotoji faktiškai išmokėtos nacionalinės finansinės pagalbos suma, kurią turi kompensuoti ES

 

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 35 straipsnį pagalbą gaunančių regionų sąrašas

 

Parduodamos produkcijos vertė (apskaičiuota pagal Reglamento (ES) 2017/891 22 straipsnį)

 

 

 

 

(Duomenys pateikiami eurais arba nacionaline valiuta)

3.2 lentelė.   Bendros faktinės veiklos programų išlaidos GO, TGO, GOA ir TGOA

Veiksmai / Priemonės

Reglamento (ES) 2017/891 2 straipsnio f ir g punktai

Tikslai

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 152 straipsnio 1 dalies c punktas

Iš viso faktinių išlaidų (eurais arba nacionaline valiuta)

Visos GO

Visos TGO

Visos GOA

Visos TGOA

Investicijos

Gamybos planavimas

 

 

 

 

Produktų kokybės gerinimas

 

 

 

 

Produktų komercinės vertės didinimas

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos priemonės

 

 

 

 

Krizių prevencija ir valdymas

 

 

 

 

Moksliniai tyrimai

 

 

 

 

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė gamyba

Gamybos planavimas

 

 

 

 

Produktų kokybės gerinimas

 

 

 

 

Produktų komercinės vertės didinimas

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos priemonės

 

 

 

 

Kokybės sistemos (ES ir nacionalinės) ir kokybės gerinimo priemonės

Produktų kokybės gerinimas

 

 

 

 

Pardavimo skatinimas ir informavimas

Produktų komercinės vertės didinimas

 

 

 

 

Produktų pardavimo skatinimas

 

 

 

 

Krizių prevencija ir valdymas

 

 

 

 

Mokymasis ir keitimasis geriausios praktikos pavyzdžiais

Gamybos planavimas

 

 

 

 

Produktų kokybės gerinimas

 

 

 

 

Produktų komercinės vertės didinimas

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos priemonės

 

 

 

 

Krizių prevencija ir valdymas

 

 

 

 

Konsultavimo paslaugos ir techninė pagalba

Gamybos planavimas

 

 

 

 

Produktų kokybės gerinimas

 

 

 

 

Produktų komercinės vertės didinimas

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos priemonės

 

 

 

 

Ekologinė gamyba

Aplinkos apsaugos priemonės

 

 

 

 

Integruota gamyba

 

 

 

 

Geresnis vandens naudojimas ir (arba) vandentvarka, įskaitant vandens taupymą ir sausinimą

 

 

 

 

Dirvožemio išsaugojimo veiksmai

 

 

 

 

Biologinei įvairovei palankių sąlygų buveinėse sukūrimo ar palaikymo veiksmai arba kraštovaizdžio priežiūros, įskaitant istorinių vertybių išsaugojimą, veiksmai

 

 

 

 

Energijos taupymo skatinimo veiksmai (išskyrus transportą)

 

 

 

 

Susidarančių atliekų kiekio mažinimo ir atliekų tvarkymo gerinimo veiksmai

 

 

 

 

Transportas

 

 

 

 

Pardavimas

 

 

 

 

Savitarpio pagalbos fondų steigimas

Krizių prevencija ir valdymas

 

 

 

 

Savitarpio pagalbos fondų papildymas

 

 

 

 

Sodų atsodinimas

 

 

 

 

Pašalinimas iš rinkos

 

 

 

 

Nemokamas paskirstymas

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

Neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimas

 

 

 

 

Derliaus nenuėmimas

 

 

 

 

Derliaus draudimas

 

 

 

 

Konsultuojamasis ugdymas

 

 

 

 

Administracinės išlaidos

Gamybos planavimas

 

 

 

 

Produktų kokybės gerinimas

Produktų komercinės vertės didinimas

Aplinkos apsaugos priemonės

Krizių prevencija ir valdymas

Moksliniai tyrimai

Kita

Gamybos planavimas

 

 

 

 

Produktų kokybės gerinimas

 

 

 

 

Produktų komercinės vertės didinimas

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos priemonės

 

 

 

 

Pastaba.

Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 nustatyti tokie tikslai:

Gamybos planavimas     33 straipsnio 1 dalies a punktas ir 152 straipsnio 1 dalies c punkto i, ii ir xi papunkčiai

Produktų kokybės gerinimas     33 straipsnio 1 dalies b punktas ir 152 straipsnio 1 dalies c punkto i, iv ir vi papunkčiai

Produktų komercinės vertės didinimas     33 straipsnio 1 dalies c punktas ir 152 straipsnio 1 dalies c punkto i, ii, iii, iv, ix ir xi papunkčiai

Produktų pardavimo skatinimas     33 straipsnio 1 dalies d punktas ir 152 straipsnio 1 dalies c punkto vi ir ix papunkčiai

Aplinkos apsaugos priemonės     33 straipsnio 1 dalies e punktas ir 152 straipsnio 1 dalies c punkto iii, iv, v, vii ir viii papunkčiai

Krizių prevencija ir valdymas     33 straipsnio 1 dalies f punktas, 33 straipsnio 3 dalies a punktas ir 152 straipsnio 1 dalies c punkto iv ir xi papunkčiai

Moksliniai tyrimai     152 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis


3.3 lentelė.   Bendros faktinės gamintojų grupių išlaidos

 

Bendros faktinės visų GG išlaidos

(eurais arba nacionaline valiuta)

GG investicijos

GG pripažinimui gauti reikalingos investicijos

 

Sąjungos finansinės pagalbos suma

 

VN finansinės pagalbos suma

 

GG ir (arba) GG narių įnašų suma

 


3.4 lentelė.   Pašalinimas iš rinkos

 

Bendras metinis kiekis

(tonomis)

Iš viso išlaidų

(eurais arba nacionaline valiuta)

ES finansinės pagalbos suma

Nemokamas paskirstymas

(tonomis)

Kompostavimas

(tonomis)

Perdirbimo pramonė

(tonomis)

Kita paskirtis

(tonomis)

Reglamento (ES) 2017/891 IV priede išvardyti produktai

Žiediniai kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

Pomidorai

 

 

 

 

 

 

 

Obuoliai

 

 

 

 

 

 

 

Vynuogės

 

 

 

 

 

 

 

Abrikosai

 

 

 

 

 

 

 

Nektarinai

 

 

 

 

 

 

 

Persikai

 

 

 

 

 

 

 

Kriaušės

 

 

 

 

 

 

 

Baklažanai

 

 

 

 

 

 

 

Melionai

 

 

 

 

 

 

 

Arbūzai

 

 

 

 

 

 

 

Apelsinai

 

 

 

 

 

 

 

Mandarinai

 

 

 

 

 

 

 

Klementinai

 

 

 

 

 

 

 

Likeriniai mandarinai

 

 

 

 

 

 

 

Citrinos

 

 

 

 

 

 

 

Kiti produktai

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

Metinės ataskaitos A dalis

Valstybė narė:

 

Metai:

 

Regionas:

 

 

 

4 SKIRSNIS

VEIKLOS PROGRAMŲ STEBĖSENA

Rodikliai, susiję su pripažintų gamintojų organizacijų, gamintojų organizacijų asociacijų, tarpvalstybinių organizacijų ir gamintojų grupių veiksmais pagal veiklos programą arba pripažinimo planą, gali neatspindėti visų galimų veiksnių, kurie galėtų paveikti veiklos programos arba pripažinimo plano produktyvumą, rezultatus ir poveikį. Tokiomis aplinkybėmis, aiškinant rodiklių duomenis, reikėtų atsižvelgti į kiekybinius ir kokybinius duomenis, susijusius su kitais svarbiais veiksniais, kurie gali nulemti programos arba plano įgyvendinimo sėkmę.

Jeigu rodikliams apskaičiuoti valstybės narės naudoja imtis, Komisijos tarnyboms kartu su metine ataskaita pateikiama informacija apie imties dydį, reprezentatyvumą ir kitus jos sudėtinius elementus.

4.1 lentelė.   Su GO, TGO, GOA ir TGOA susiję rodikliai

Veiksmai / Priemonės

Reglamento (ES) 2017/891 2 straipsnio f ir g punktai

Tikslai

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 152 straipsnio 1 dalies c punktas

Rodikliai

Visos GO

Visos TGO

Visos GOA

Visos TGOA

Investicijos (5)

Gamybos planavimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Bendra vertė

 

 

 

 

Produktų kokybės gerinimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Bendra vertė

 

 

 

 

Produktų komercinės vertės didinimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Bendra vertė

 

 

 

 

Parduodamos produkcijos bendra vertė / Visas parduodamos produkcijos kiekis (eurais arba nacionaline valiuta už kg)

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos priemonės

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Bendra vertė

 

 

 

 

Krizių prevencija ir valdymas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Bendra vertė

 

 

 

 

Moksliniai tyrimai

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Bendra vertė

 

 

 

 

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė gamyba

Gamybos planavimas

Bendra vertė

 

 

 

 

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Produktų kokybės gerinimas

Bendra vertė

 

 

 

 

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Produktų komercinės vertės didinimas

Bendra vertė

 

 

 

 

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos priemonės

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Bendra vertė

 

 

 

 

Kokybės sistemos (ES ir nacionalinės) (6) ir kokybės gerinimo priemonės

Produktų kokybės gerinimas

SKVN / SGN / GTG (7) plotas (ha)

 

 

 

 

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Kiekis (tonomis)

 

 

 

 

Pardavimo skatinimas ir informavimas (8)

Produktų komercinės vertės didinimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Reklaminių kampanijų skaičius

 

 

 

 

Produktų pardavimo skatinimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Reklaminių kampanijų skaičius

 

 

 

 

Krizių prevencija ir valdymas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Reklaminių kampanijų skaičius

 

 

 

 

Mokymasis ir keitimasis geriausios praktikos pavyzdžiais

Gamybos planavimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Veiksmų skaičius

 

 

 

 

Produktų kokybės gerinimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Veiksmų skaičius

 

 

 

 

Produktų komercinės vertės didinimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Veiksmų skaičius

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos priemonės

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Veiksmų skaičius

 

 

 

 

Krizių prevencija ir valdymas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Veiksmų skaičius

 

 

 

 

Konsultavimo paslaugos ir techninė pagalba

Gamybos planavimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Veiksmų skaičius

 

 

 

 

Produktų kokybės gerinimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Veiksmų skaičius

 

 

 

 

Produktų komercinės vertės didinimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Veiksmų skaičius

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos priemonės

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Veiksmų skaičius

 

 

 

 

Ekologinė gamyba

Aplinkos apsaugos priemonės

Plotas, kuriame auginami ekologiški vaisiai ir (arba) daržovės (ha)

 

 

 

 

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Integruota gamyba

Plotas, kuriame integruotai auginami vaisiai ir (arba) daržovės (ha)

 

 

 

 

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Geresnis vandens naudojimas ir (arba) vandentvarka, įskaitant vandens taupymą ir sausinimą

Plotas, kuriame auginami vaisiai ir daržovės ir kuriame naudojama mažiau vandens (ha)

 

 

 

 

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Tūrio skirtumas (m3)

n – 1/n)

 

 

 

 

Dirvožemio išsaugojimo veiksmai

Plotas, kuriame auginami vaisiai ir daržovės, kuriam gresia dirvožemio erozija ir kuriame įgyvendinamos erozijos prevencijos ar mažinimo priemonės (ha)  (9)

 

 

 

 

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Viename ha panaudotų trąšų skirtumas (t/ha)

n – 1/n)

 

 

 

 

Biologinei įvairovei palankių sąlygų buveinėse sukūrimo ar palaikymo veiksmai arba kraštovaizdžio priežiūros, įskaitant istorinių vertybių išsaugojimą, veiksmai

Plotas, kuriame taikomi buveinių ir biologinės įvairovės apsaugos gerinimo veiksmai (ha)

 

 

 

 

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Energijos taupymo skatinimo veiksmai (išskyrus transportą)

Plotas, kuriame auginami vaisiai ir daržovės ir kuriame naudojama mažiau energijos (ha)

 

 

 

 

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Suvartotos energijos skirtumas

n – 1/n)

 

Kietasis kuras

(t/parduodamos produkcijos kiekis)

 

 

 

 

Skysčiai

(l/parduodamos produkcijos kiekis)

 

 

 

 

Dujos

(m3/parduodamos produkcijos kiekis)

 

 

 

 

Elektros energija

(kWh/parduodamos produkcijos kiekis)

 

 

 

 

Susidarančių atliekų kiekio mažinimo ir atliekų tvarkymo gerinimo veiksmai

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Atliekų kiekio skirtumas (m3/parduodamos produkcijos kiekis)

n – 1/n)

 

 

 

 

Pakuočių kiekio skirtumas (m3/parduodamos produkcijos kiekis)

n – 1/n)

 

 

 

 

Transportas

Suvartotos energijos skirtumas

n – 1/n)

 

 

 

 

Skysčiai

(l/parduodamos produkcijos kiekis)

 

 

 

 

Dujos

(m3/parduodamos produkcijos kiekis)

 

 

 

 

Elektros energija

(kWh/parduodamos produkcijos kiekis)

 

 

 

 

Pardavimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Veiksmų skaičius

 

 

 

 

Savitarpio pagalbos fondų steigimas (10)

Krizių prevencija ir valdymas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Savitarpio pagalbos fondų papildymas (11)

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Sodų atsodinimas

Susiję plotai (ha)

 

 

 

 

Pašalinimas iš rinkos (11)

Taikomų veiksmų skaičius

 

 

 

 

Neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimas (12)

Taikomų veiksmų skaičius

 

 

 

 

Susijęs plotas (ha)

 

 

 

 

Derliaus nenuėmimas (12)

Taikomų veiksmų skaičius

 

 

 

 

Susijęs plotas (ha)

 

 

 

 

Derliaus draudimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Konsultuojamasis ugdymas

Taikomų veiksmų skaičius

 

 

 

 

Kita

Gamybos planavimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Produktų kokybės gerinimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Produktų komercinės vertės didinimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos priemonės

Ūkių skaičius

 

 

 

 


4.2 lentelė.   Su gamintojų grupėmis susiję rodikliai

 

Rodiklis

Skaičius

GG investicijos

GG pripažinimui gauti reikalingos investicijos

GG narių skaičius

 

GG, kurios pripažintos kaip GO, skaičius

 


(*1)  Transliteracija lotyniškais rašmenimis: България = Bulgaria; Ελλάδα = Elláda; Κύπρος = Kýpros.

(1)  Per ataskaitinius metus padarytų nacionalinės strategijos pakeitimų santrauka.

(*2)  išskyrus grybus

(2)  Šioje lentelėje nurodomos valstybės narės, kuriose įsteigtos TGO buveinės.

Bendras plotas reiškia TGO narių, t. y. GO, augintojų, kurie yra TGO priklausančių GO nariai, ir augintojų, kurie yra TGO nariai, naudojamą plotą.

(*3)  išskyrus grybus

(3)  Šioje lentelėje nurodomos valstybės narės, kuriose įsteigtos GOA buveinės.

Bendras plotas reiškia GOA narių, t. y. GO ir augintojų, kurie yra GOA priklausančių GO nariai, naudojamą plotą.

(*4)  išskyrus grybus

(4)  Šioje lentelėje nurodomos valstybės narės, kuriose įsteigtos TGOA buveinės.

Bendras plotas reiškia TGOA narių, t. y. GO ir augintojų, kurie yra TGOA priklausančių GO nariai, naudojamą plotą.

(*5)  išskyrus grybus

(*6)  išskyrus grybus

(5)  Įskaitant negamybines investicijas, susijusias su įsipareigojimų, prisiimtų pagal veiklos programą, vykdymu.

(6)  Čia kalbama apie išsamių įpareigojimų rinkinį, susijusį su gamybos metodais, a) kurių laikymasis tikrinamas atliekant nepriklausomą kontrolę ir b) kurie turi įtakos galutinei produkto kokybei, kuri i) yra gerokai aukštesnė už įprastus prekybos standartus, susijusius su visuomenės sveikatos, augalų sveikatos ir aplinkosaugos standartais, ir ii) atitinka dabartines ir numatomas rinkos galimybes. Siūloma, kad pagrindinės kokybės sistemos apimtų šiuos dalykus: a) sertifikuotą ekologišką gamybą; b) saugomas geografines nuorodas ir saugomas kilmės vietos nuorodas, c) sertifikuotą integruotą gamybą, d) privačias sertifikuotas produktų kokybės sistemas.

(7)  Saugomos kilmės vietos nuorodos / saugomos geografinės nuorodos / garantuotas tradicinis gaminys

(8)  Kiekviena reklaminės kampanijos arba informavimo diena laikoma vienu veiksmu.

(9)  Laikoma, kad dirvožemio erozijos rizika gresia tada, kai sklypo nuolydis yra didesnis kaip 10 %, neatsižvelgiant į tai, ar sklype taikomos erozijos prevencijos ir mažinimo priemonės (pvz., dirvožemio danga, sėjomaina ir pan.). Jei turima reikiamos informacijos, valstybė narė gali vartoti šią apibrėžtį: dirvožemio erozijos rizika gresia bet kuriame sklype, kuriame prognozuojamas dirvožemio praradimas yra spartesnis už natūralaus dirvožemio formavimosi procesą, neatsižvelgiant į tai, ar jame taikomos erozijos prevencijos ir mažinimo priemonės (pvz., dirvožemio danga ar sėjomaina).

(10)  Su skirtingų savitarpio fondų steigimu arba papildymu susiję veiksmai laikomi skirtingais veiksmais.

(11)  To paties produkto pašalinimas iš rinkos skirtingais metų laikotarpiais ir skirtingų produktų pašalinimas iš rinkos laikomi skirtingais veiksmais. Kiekviena konkretaus produkto pašalinimo iš rinkos operacija laikoma vienu veiksmu.

(12)  Su skirtingais produktais susijęs neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimas ir derliaus nenuėmimas laikomi skirtingais veiksmais. Su tuo pačiu produktu susijęs neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimas ir derliaus nenuėmimas laikomi vienu veiksmu, neatsižvelgiant į šioms operacijoms atlikti reikalingą dienų skaičių, dalyvaujančių ūkių skaičių ir susijusių sklypų ar hektarų skaičių.


SPRENDIMAI

17.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/38


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1147

2018 m. rugpjūčio 10 d.

kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl atliekų apdorojimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 5070)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (1), ypač į jos 13 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvadomis remiamasi nustatant leidimų sąlygas įrenginiams, kuriems taikomas Direktyvos 2010/75/ES II skyrius, ir kompetentingos valdžios institucijos turėtų nustatyti tokias išmetamųjų teršalų ribines vertes, kuriomis būtų užtikrinama, kad įprastinėmis eksploatacijos sąlygomis išmetamas teršalų kiekis neviršytų GPGB išvadose nurodyto su geriausiais prieinamais gamybos būdais siejamo išmetamųjų teršalų kiekio;

(2)

2011 m. gegužės 16 d. Komisijos sprendimu (2) įsteigtas valstybių narių, atitinkamų pramonės sektorių ir aplinkos apsaugos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų atstovų forumas 2017 m. gruodžio 19 d. pateikė Komisijai savo nuomonę apie pasiūlytą atliekų apdorojimui taikytinų geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) informacinio dokumento turinį. Ta nuomonė yra viešai prieinama;

(3)

svarbiausias to GPGB informacinio dokumento elementas yra šio sprendimo priede išdėstytos GPGB išvados;

(4)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2010/75/ES 75 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priimamos šiame priede išdėstytos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl atliekų apdorojimo.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugpjūčio 10 d.

Komisijos vardu

Karmenu VELLA

Komisijos narys


(1)  OL L 334, 2010 12 17, p. 17.

(2)  2011 m. gegužės 16 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų 13 straipsnį sukuriamas keitimosi informacija forumas (OL C 146, 2011 5 17, p. 3).


PRIEDAS

GERIAUSIŲ PRIEINAMŲ GAMYBOS BŪDŲ (GPGB) IŠVADOS DĖL ATLIEKŲ APDOROJIMO

TAIKYMO SRITIS

Šios GPGB išvados skirtos šiai Direktyvos 2010/75/ES I priede nurodytai veiklai:

5.1.

Pavojingų atliekų šalinimas arba jų panaudojimas, kai pajėgumas didesnis kaip 10 tonų per dieną, įskaitant vieną ar daugiau šių veiklos rūšių:

a)

biologinį apdorojimą;

b)

fizinį ir cheminį apdorojimą;

c)

sumaišymą arba maišymą prieš perduodant vykdyti bet kurios kitos rūšies veiklą, nei išvardyta Direktyvos 2010/75/ES I priedo 5.1 ir 5.2 punktuose;

d)

perpakavimą prieš perduodant vykdyti bet kurios kitos rūšies veiklą, nei išvardyta Direktyvos 2010/75/ES I priedo 5.1 ir 5.2 punktuose;

e)

tirpiklių atnaujinimą ir (arba) regeneraciją;

f)

neorganinių medžiagų, išskyrus metalus arba jų junginius, perdirbimą ir (arba) atnaujinimą;

g)

rūgščių arba bazių regeneraciją;

h)

taršai mažinti naudojamų komponentų panaudojimą;

i)

katalizatorių komponentų panaudojimą;

j)

naftos perdirbimą arba kitokį pakartotinį naftos produktų naudojimą;

5.3.

a)

Nepavojingų atliekų šalinimas, kai pajėgumas didesnis kaip 50 tonų per dieną, įskaitant vienos ar daugiau iš toliau nurodytų rūšių veiklą, išskyrus veiklą, kuriai taikoma Tarybos direktyva 91/271/EEB (1):

i)

biologinis apdorojimas;

ii)

fizinis ir cheminis apdorojimas;

iii)

pirminis atliekų paruošimas deginimui arba bendram deginimui;

iv)

pelenų apdorojimas;

v)

metalo atliekų, įskaitant elektros ir elektroninės įrangos atliekas ir transporto priemonių laužą ir jų sudedamųjų dalių atliekas, apdorojimas smulkintuvuose;

b)

nepavojingų atliekų panaudojimas arba panaudojimo ir šalinimo derinys, kai pajėgumas didesnis kaip 75 tonos per dieną, įskaitant vienos ar daugiau iš toliau nurodytų rūšių veiklą, išskyrus veiklą, kuriai taikoma Direktyva 91/271/EEB:

i)

biologinis apdorojimas;

ii)

pirminis atliekų paruošimas deginimui arba bendram deginimui;

iii)

pelenų apdorojimas;

iv)

metalo atliekų, įskaitant elektros ir elektroninės įrangos atliekas ir transporto priemonių laužą ir jų sudedamųjų dalių atliekas, apdorojimas smulkintuvuose.

Tais atvejais, kai vienintelė vykdoma atliekų tvarkymo veikla yra anaerobinis apdorojimas, šios veiklos pajėgumo riba turi būti 100 tonų per dieną.

5.5.

Laikinas pavojingų atliekų saugojimas, kuriam netaikomas Direktyvos 2010/75/ES I priedo 5.4 punktas, prieš atliekant bet kurios Direktyvos 2010/75/ES I priedo 5.1, 5.2, 5.4 ir 5.6 punktuose išvardytos rūšies veiklą, kai bendras pajėgumas yra didesnis kaip 50 tonų, išskyrus laikiną saugojimą atliekų susidarymo vietoje prieš surenkant.

6.11.

Nepriklausomai atliekamas nuotekų, kurioms netaikoma Direktyva 91/271/EEB ir kurios išleidžiamos iš įrenginių, kuriuose vykdoma pirmiau 5.1, 5.3 arba 5.5 punkte nurodyta veikla, valymas.

Kai šiose GPGB išvadose kalbama apie pirmiau nurodytą nepriklausomai atliekamą nuotekų, kurioms netaikoma Direktyva 91/271/EEB, valymą, jis apima ir kombinuotąjį įvairios kilmės nuotekų valymą, jei pagrindinės teršalų apkrovos šaltinis yra pirmiau 5.1, 5.3 arba 5.5 punkte nurodyta veikla.

Šios GPGB išvados netaikomos:

sukaupimui žemės paviršiuje;

gyvulių skerdenų arba gyvūninių atliekų šalinimui arba perdirbimui, atitinkančiam Direktyvos 2010/75/ES I priedo 6.5 punkte pateiktą veiklos aprašymą, jei jam taikomos GPGB išvados dėl skerdyklų ir šalutinių gyvūninės kilmės produktų pramonės šakų;

mėšlo perdirbimui ūkyje, jei jam taikomos GPGB išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo;

tiesioginiam (t. y. neatlikus pirminio apdorojimo) atliekų kaip žaliavų pakaitalo naudojimui įrenginiuose, vykdančiuose veiklą, kuriai taikomos kitos GPGB išvados, pvz.,

tiesioginiam švino (pvz., iš baterijų), cinko arba aliuminio druskų naudojimui arba metalų iš katalizatorių naudojimui. Tokiam naudojimui gali būti taikomos spalvotųjų metalų pramonės šakų GPGB išvados;

popieriaus apdorojimui antrinio perdirbimo tikslais. Tokiam apdorojimui gali būti taikomos GPGB išvados dėl plaušienos, popieriaus ir kartono gamybos;

atliekų kaip kuro arba žaliavų panaudojimui cemento krosnyse. Tokiam apdorojimui gali būti taikomos GPGB išvados dėl cemento, kalkių ir magnio oksido gamybos;

(bendram) atliekų deginimui, pirolizei ir dujinimui. Šiems procesams gali būti taikomos GPGB išvados dėl atliekų deginimo arba GPGB išvados dėl didelių kurą deginančių įrenginių;

atliekų sąvartynams. Jiems taikoma Tarybos direktyva 1999/31/EB (2). Direktyva 1999/31/EB visų pirma apima požemines nuolatines ir ilgalaikes saugyklas (≥ 1 metai iki šalinimo, ≥ 3 metai iki utilizavimo);

užteršto dirvožemio atkūrimui in situ (t. y. neiškasto dirvožemio);

šlakų ir nuosėdinių pelenų apdorojimui. Šiems procesams gali būti taikomos GPGB išvados dėl atliekų deginimo ir (arba) GPGB išvados dėl didelių kurą deginančių įrenginių;

metalo laužo ir metalingų medžiagų lydymui. Šiam procesui gali būti taikomos spalvotųjų metalų pramonės šakų GPGB išvados, GPGB išvados dėl geležies ir plieno gamybos ir (arba) kalvių ir liejyklų pramonės GPGB išvados;

panaudotų rūgščių ir šarmų regeneracijai, jei jai taikomos juodųjų metalų apdirbimo pramonės GPGB išvados;

kuro deginimui, jei jam degant nesusidaro karštų dujų, kurios tiesiogiai liestųsi su atliekomis. Tokiam deginimui gali būti taikomos GPGB išvados dėl didelių kurą deginančių įrenginių arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2193 (3).

Kitos GPGB išvados ir informaciniai dokumentai, kurie gali būti susiję su šiose GPGB išvadose aptariama veikla, yra:

ekonominiai klausimai ir poveikis aplinkos terpėms;

teršalų išmetimas iš saugyklų;

energijos vartojimo efektyvumas;

iš įrenginių, kuriems taikoma Direktyva dėl pramoninių išmetamų teršalų (PITD), į orą ir vandenį išleidžiamų teršalų stebėsena;

cemento, kalkių ir magnio oksido gamyba;

bendrosios nuotekų ir išmetamųjų dujų valymo ir (arba) tvarkymo sistemos chemijos sektoriuje;

intensyvus paukščių arba kiaulių auginimas.

Šios GPGB išvados taikomos nedarant poveikio atitinkamoms ES teisės aktų nuostatoms, pvz., dėl atliekų hierarchijos.

APIBRĖŽTYS

Šiose GPGB išvadose vartojamų terminų apibrėžtys:

Vartojamas terminas

Apibrėžtis

Bendrieji terminai

Vamzdžiais išmetamų teršalų kiekis

Per bet kokį vamzdį, ventiliacinį kanalą, dūmtakį ar pan. į aplinką išmetamų teršalų kiekis. Į jį įeina ir iš neuždengtų biologinių filtrų išmetami teršalai.

Nuolatinis matavimas

Matavimas vietoje stacionariai sumontuota automatine matavimo sistema.

Švarumo deklaracija

Atliekų gamintojo arba turėtojo pateikiamas rašytinis dokumentas, kuriuo paliudijama, kad tam tikros tuščios atliekų pakuotės (pvz., statinės, konteineriai) atitinka priimtino švarumo kriterijus.

Pasklidieji išmetamieji teršalai

Ne per vamzdžius išmetami teršalai (pvz., dulkės, organiniai junginiai, kvapai), galintys išsiskirti iš didelio ploto (pvz., rezervuarų) arba taškinių (pvz., vamzdžių jungių) šaltinių. Šie teršalai apima ir iš atvirųjų komposto vartytuvų išmetamus teršalus.

Tiesioginis išleidimas

Išleidimas į nuotekų priimtuvą, nuotekų toliau nebeapdorojant.

Išmetamųjų teršalų koeficientai

Skaičiai, iš kurių galima padauginti žinomus duomenis, kaip antai duomenis apie įrenginį ir (arba) procesą arba našumo duomenis, ir taip įvertinti išmetamųjų teršalų kiekį.

Esamas įrenginys

Įrenginys, kuris nėra naujas įrenginys.

Fakelų deginimas

Aukštatemperatūris oksidavimas siekiant atvira liepsna sudeginti pramoninių operacijų metu susidarančiose išmetamosiose dujose esančius degius junginius. Dujų fakelai dažniausiai naudojami degiosioms dujoms deginti saugos sumetimais arba susidarius neįprastoms eksploatacijos sąlygoms.

Lakieji pelenai

Dūmtakių dujų pernešamos iš degimo kameros patenkančios arba dūmtakių dujų sraute susidariusios dalelės.

Nevaldomieji išmetamieji teršalai

Pasklidieji išmetamieji teršalai iš taškinių šaltinių.

Pavojingos atliekos

Pavojingos atliekos, apibrėžtos Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 2 punkte.

Netiesioginis išleidimas

Išleidimas, kuris nėra tiesioginis išleidimas.

Skystos biologiškai skaidžios atliekos

Biologinės kilmės palyginti labai vandeningos atliekos (pvz., riebalų skirtuvo turinys, organinis dumblas, viešojo maitinimo atliekos).

Įrenginio rekonstrukcija

Didelis įrenginio konstrukcijos arba jame naudojamos technologijos pakeitimas, iš esmės pritaikant arba pakeičiant technologiją ir (arba) taršos mažinimo būdą (-us) ir susijusią įrangą.

Mechaninis biologinis apdorojimas

Mišrių kietųjų atliekų apdorojimas derinant mechaninį apdorojimą ir biologinį apdorojimą, kaip antai aerobinį arba anaerobinį apdorojimą.

Naujas įrenginys

Po šių GPGB išvadų paskelbimo pirmą kartą įrenginio eksploatavimo vietoje naudoti leidžiamas įrenginys arba po šių GPGB išvadų paskelbimo visiškai pakeistas įrenginys.

Sutvarkytos atliekos

Apdorotos iš atliekų apdorojimo įrenginio išleidžiamos atliekos.

Tirštosios atliekos

Netakus dumblas.

Periodinis matavimas

Matavimas tam tikrais intervalais rankiniu būdu arba automatizuotai.

Naudojimas

Naudojimas, apibrėžtas Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 15 punkte.

Pakartotinis rafinavimas

Alyvų atliekų apdorojimas, siekiant paversti jas bazine alyva.

Regeneracija

Apdorojimas ir procesai, kurių pagrindinė paskirtis pasiekti, kad išvalytos medžiagos (pvz., panaudotos aktyvintosios anglys arba panaudotas tirpiklis) būtų vėl tinkamos naudoti panašioms reikmėms.

Jautrus receptorius

Specialios apsaugos reikalaujanti vieta, kaip antai:

gyvenamosios vietovės;

vietovės, kuriose vyksta žmogaus veikla (pvz., greta esančios darbo vietos, mokyklos, dienos centrai, poilsiavietės, ligoninės ar slaugos namai).

Sukaupimas žemės paviršiuje

Skystų atliekų arba dumblo talpinimas karjeruose, tvenkiniuose, telkiniuose ir pan.

Šilumingų atliekų apdorojimas

Medienos atliekų, alyvų atliekų, plastiko atliekų, tirpiklių atliekų ir pan. apdorojimas, siekiant gauti kuro arba geriau panaudoti jų šilumingumą.

LFA

Lakieji (hidro)fluorangliavandeniliai – LOJ, kuriuos sudaro fluoro turintys angliavandeniliai, visų pirma chlorfluorangliavandeniliai (CFC), hidrochlorfluorangliavandeniliai (HCFC) ir hidrofluorangliavandeniliai (HFC).

LAV

Lakieji angliavandeniliai – LOJ, kuriuos sudaro tik vandenilio ir anglies atomai (pvz., etanas, propanas, izobutanas, ciklopentanas).

LOJ

Direktyvos 2010/75/ES 3 straipsnio 45 punkte apibrėžtas lakusis organinis junginys.

Atliekų turėtojas

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB (4) 3 straipsnio 6 punkte apibrėžtas atliekų turėtojas.

Tvarkytinos atliekos

Atliekos, kurias reikia apdoroti atliekų apdorojimo įrenginyje.

Vandeningos skystosios atliekos

Iš vandeningų skysčių, rūgščių ir (arba) šarmų arba pumpuojamo dumblo (pvz., emulsijų, rūgščių atliekų, vandeningų jūrinių atliekų) sudarytos atliekos, kurios nėra skystos biologiškai skaidžios atliekos.

Teršalai ir parametrai

AOX

Adsorbuojamieji organiniai halogenai, išreikšti Cl, apima adsorbuojamąjį organinį chlorą, bromą ir jodą.

Arsenas

Arseno kiekis, išreikštas As, apima visus neorganinius ir organinius ištirpusius arba į daleles susijungusius arseno junginius.

BDS

Biocheminis deguonies suvartojimas. Deguonies kiekis, kurio reikia, kad organinė ir (arba) neorganinė medžiaga per penkias (BDS5) arba per septynias dienas (BDS7) biochemiškai oksiduotųsi.

Kadmis

Kadmio kiekis, išreikštas Cd, apima visus neorganinius ir organinius ištirpusius arba į daleles susijungusius kadmio junginius.

CFC

Chlorfluorangliavandeniliai – LOJ, kuriuos sudaro anglies, chloro ir fluoro atomai.

Chromas

Chromo kiekis, išreikštas Cr, apima visus neorganinius ir organinius ištirpusius arba į daleles susijungusius chromo junginius.

Šešiavalentis chromas

Šešiavalenčio chromo kiekis, išreikštas Cr(IV), apima visus chromo junginius, kuriuose chromo oksidacijos laipsnis yra +6.

ChDS

Cheminis deguonies suvartojimas. Deguonies kiekis, kurio reikia, kad organinė medžiaga visiškai chemiškai oksiduotųsi į anglies dioksidą. ChDS yra organinių junginių masės koncentracijos rodiklis.

Varis

Vario kiekis, išreikštas Cu, apima visus neorganinius ir organinius ištirpusius arba į daleles susijungusius vario junginius.

Cianidas

Laisvasis cianidas, išreikštas CN-.

Dulkės

Bendras (ore skendinčių) kietųjų dalelių kiekis.

HOI

Angliavandenilinis rodiklis. Bendras junginių, kuriuos galima ekstrahuoti angliavandeniliniu tirpikliu (įskaitant ilgagrandžius arba šakotuosius alifatinius, aliciklinius, aromatinius angliavandenilius arba aromatinius angliavandenilius su alkilų pakaitais), kiekis.

HCl

Visi neorganiniai dujiniai chloro junginiai, išreikšti kaip HCl kiekis.

HF

Visi neorganiniai dujiniai fluoro junginiai, išreikšti kaip HF kiekis.

H2S

Vandenilio sulfidas. Karbonilsulfidas ir tioliai neįtraukti.

Švinas

Švino kiekis, išreikštas Pb, apima visus neorganinius ir organinius ištirpusius arba į daleles susijungusius švino junginius.

Gyvsidabris

Gyvsidabrio kiekis, išreikštas Hg, apima elementinį gyvsidabrį ir visus neorganinius ir organinius dujinius, ištirpusius arba į daleles susijungusius gyvsidabrio junginius.

NH3

Amoniakas.

Nikelis

Nikelio kiekis, išreikštas Ni, apima visus neorganinius ir organinius ištirpusius arba į daleles susijungusius nikelio junginius.

Kvapų koncentracija

Europinių kvapo vienetų (ouE) skaičius viename kubiniame metre norminėmis sąlygomis, išmatuotas dinaminės olfaktometrijos metodu pagal standartą EN 13725.

PCB

Polichlorintasis bifenilas.

Dioksinų tipo bifenilai

Į Komisijos reglamentą (EB) Nr. 199/2006 (5) įrašyti polichlorintieji bifenilai.

PCDD/F

Polichlorintieji dibenzo-p-dioksinai ir polichlorintieji dibenzo-p-furanai.

PFOA

Perfluoroktano rūgštis.

PFOS

Perfluoroktansulfonrūgštis.

Fenolio skaičius

Bendras fenolio junginių kiekis, nurodomas kaip fenolio koncentracija ir matuojamas pagal standartą EN ISO 14402.

BOA

Bendroji organinė anglis, išreikšta C (vandenyje), apima visus organinius junginius.

Bendrasis N

Bendrasis azoto kiekis, išreikštas N, apima laisvąjį amoniaką ir amonio azotą (NH4–N), nitrito azotą (NO2–N), nitrato azotą (NO3–N) ir organinį azotą.

Bendrasis P

Bendrasis fosforo kiekis, išreikštas P, apima visus neorganinius ir organinius ištirpusius arba į daleles susijungusius fosforo junginius.

BSM

Bendrasis skendinčių medžiagų kiekis. Masinė visų skendinčių kietųjų medžiagų koncentracija (vandenyje), išmatuota filtruojant per stiklo pluošto filtrus ir gravimetrijos būdu.

BLOA

Bendras dujinės organinės anglies kiekis, išreikštas kaip C kiekis (ore).

Cinkas

Cinko kiekis, išreikštas Zn, apima visus neorganinius ir organinius ištirpusius arba į daleles susijungusius cinko junginius.

Šiose GPGB išvadose vartojamos santrumpos:

Santrumpa

Apibrėžtis

AVS

Aplinkosaugos vadybos sistema

ENTP

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, apibrėžtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB (6)) 2 straipsnio 2 punkte

HEPA (filtras)

Labai efektyvus kietųjų dalelių (filtras)

IBC

Didmaišis

NAIR

Nuotėkio aptikimas ir remontas

VTV

Vietinė traukiamosios ventiliacijos sistema

POT

Patvarusis organinis teršalas (įrašytas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/2004 (7))

EEĮA

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos (apibrėžtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES (8) 3 straipsnio 1 punkte)

BENDRIEJI ASPEKTAI

Geriausi prieinami gamybos būdai

Šiose GPGB išvadose išvardyti ir apibūdinti gamybos būdai nėra nei privalomi, nei išsamūs. Galima taikyti kitus gamybos būdus, kuriais užtikrinamas bent lygiavertis aplinkos apsaugos lygis.

Jei nenurodyta kitaip, GPGB išvados taikomos visuotinai.

Su geriausiais prieinamais gamybos būdais siejami į orą išmetamų teršalų kiekiai

Jeigu nenurodyta kitaip, šiose GPGB išvadose nurodyti su GPGB siejami į orą išmetamų teršalų kiekiai reiškia koncentraciją (išmestų teršalų masę išmetamųjų dujų tūrio vienete) norminėmis sąlygomis (sausosios dujos esant 273,15 K temperatūrai ir 101,3 kPa slėgiui), nekoreguotą pagal sudėtyje esantį deguonį ir išreiškiamą μg/Nm3 arba mg/Nm3.

Nustatant su GPGB siejamų į orą išmetamų teršalų kiekių vidurkinimo laikotarpius, taikomos toliau nurodytos apibrėžtys.

Matavimo tipas

Vidurkinimo laikotarpis

Apibrėžtis

Nuolatinis

Paros vidurkis

Vienos paros laikotarpio vidurkis, gautas iš tinkamų valandos arba pusvalandžio vidurkių.

Periodinis

Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis

Bent trijų vienas po kito atliktų matavimų, kurių kiekvienas yra bent 30 min. trukmės, vidutinė vertė (9).

Jei matavimas nuolatinis, su GPGB siejamus išmetamųjų teršalų kiekius galima išreikšti kaip paros vidurkius.

Su geriausiais prieinamais gamybos būdais siejami į vandenį išleidžiamų teršalų kiekiai

Jeigu nenurodyta kitaip, šiose GPGB išvadose nurodyti su GPGB siejami į vandenį išleidžiamų teršalų kiekiai reiškia koncentraciją (išmestų medžiagų masę vandens tūrio vienete), išreikštą μg/l arba mg/l.

Jeigu nenurodyta kitaip, su GPGB siejamų išmetamųjų teršalų kiekių vidurkinimo laikotarpiai reiškia vieną iš šių dviejų atvejų:

jei nuotekos išleidžiamos nuolat – paros vidurkį, t. y. srautui proporcingų sudėtinių ėminių 24 valandų vidurkį;

jei išleidžiama partijomis – vidutines vertes per tam tikros trukmės išleidimo laikotarpį, kurios nustatomos imant srautui proporcingus sudėtinius ėminius arba, jei ištekančios nuotekos tinkamai sumaišytos ir homogeniškos, prieš išleidžiant imant akimirkinį ėminį.

Jei yra įrodyta, kad srautas yra pakankamai stabilus, sudėtiniai ėminiai gali būti imami proporcingai laiko atžvilgiu.

Visi su GPGB siejami į vandenį išleidžiamų teršalų kiekiai taikomi teršalų išleidimo iš įrenginio vietoje.

Taršos mažinimo efektyvumas

Apskaičiuojant šiose GPGB išvadose nurodytą vidutinį taršos mažinimo efektyvumą (žr. 6.1 lentelę) ChDS ir BOA atveju neįtraukti pradiniai apdorojimo etapai, per kuriuos stambios organinės medžiagos atskiriamos nuo vandeningų skystųjų atliekų, kaip antai garinimas ir kondensavimas, emulsijos ardymas arba fazių atskyrimas.

1.   BENDROSIOS GPGB IŠVADOS

1.1.   Bendras aplinkosauginis veiksmingumas

1 GPGB. Siekiant pagerinti bendrą aplinkos apsaugos veiksmingumą, GPGB yra įgyvendinti ir taikyti aplinkosaugos vadybos sistemą (AVS), kuriai būdingos šios ypatybės:

I.

vadovybės, įskaitant aukščiausiąją vadovybę, įsipareigojimas;

II.

vadovybės nustatoma aplinkosaugos politika, apimanti nuolatinį įrangos aplinkosauginio veiksmingumo gerinimą;

III.

su finansiniu planavimu ir investicijomis susijusių būtinų procedūrų, tikslų ir uždavinių planavimas ir įgyvendinimas;

IV.

procedūrų įdiegimas, ypatingą dėmesį skiriant:

a)

struktūrai ir atsakomybei,

b)

įdarbinimui, mokymui, sąmoningumui ir kompetencijai,

c)

komunikacijai,

d)

darbuotojų dalyvavimui,

e)

dokumentacijai,

f)

veiksmingai procesų kontrolei,

g)

techninės priežiūros programoms,

h)

avarinei parengčiai ir reagavimui,

i)

atitikties aplinkos teisės aktams užtikrinimui;

V.

veiklos rezultatų tikrinimas ir taisomųjų veiksmų taikymas, ypatingą dėmesį skiriant:

a)

stebėsenai ir matavimui (taip pat žr. JRC informacinį pranešimą apie PITD įrenginių išmetamųjų teršalų ir į vandenį išleidžiamų teršalų stebėseną),

b)

taisomiesiems ir prevenciniams veiksmams,

c)

įrašų tvarkymui,

d)

nepriklausomam (jeigu įmanoma) vidaus ar išorės auditui siekiant nustatyti, ar AVS atitinka numatytas priemones ir ar ji tinkamai įgyvendinama bei atnaujinama;

VI.

aukščiausiosios vadovybės atliekama AVS ir jos nuolatinio tinkamumo, pakankamumo ir veiksmingumo peržiūra;

VII.

švaresnių technologijų plėtros stebėjimas;

VIII.

įrenginio poveikio aplinkai nutraukus jo eksploataciją įvertinimas naujo įrenginio projektavimo etape ir per visą jo eksploatavimo laikotarpį;

IX.

reguliarus lyginamosios sektoriaus analizės taikymas;

X.

atliekų srautų valdymas (žr. 2 GPGB);

XI.

nuotekų ir išmetamųjų dujų srautų apyrašas (žr. 3 GPGB);

XII.

liekanų valdymo planas (žr. aprašymą 6.5 skirsnyje);

XIII.

avarijų likvidavimo planas (žr. aprašymą 6.5 skirsnyje);

XIV.

kvapų valdymo planas (žr. 12 GPGB);

XV.

triukšmo ir vibracijos valdymo planas (žr. 17 GPGB).

Taikymas

AVS taikymo sritis (pvz., išsamumas) ir pobūdis (pvz., standartizuota ar nestandartizuota) apskritai priklauso nuo įrenginio pobūdžio, dydžio ir sudėtingumo, taip pat nuo galimo jo poveikio aplinkai (kurį lemia ir apdorojamų atliekų rūšis bei kiekis).

2 GPGB. Siekiant padidinti įrenginio bendrą aplinkosauginį veiksmingumą, GPGB yra taikyti visus toliau nurodytus metodus.

Metodas

Apibūdinimas

a.

Atliekų apibūdinimo ir priimtinumo nustatymo procedūrų nustatymas ir įgyvendinimas

Šių procedūrų tikslas – prieš pristatant atliekas į įrenginį užtikrinti, kad atliekų apdorojimo operacijos būtų techniškai (ir teisiškai) tinkamos konkrečioms atliekoms apdoroti. Jos apima informacijos apie tvarkytinas atliekas rinkimo procedūras ir gali apimti atliekų ėminių ėmimą ir apibūdinimą, siekiant gauti pakankamai žinių apie atliekų sudėtį. Atliekų priimtinumo nustatymo procedūros grindžiamos rizikos vertinimu, atsižvelgiant, pavyzdžiui, į pavojingas atliekų savybes, atliekų keliamą riziką procesų saugai, darbo saugai ir jų poveikį aplinkai, taip pat įvertinant ankstesnio atliekų turėtojo (-ų) pateiktą informaciją.

b.

Atliekų priėmimo procedūrų nustatymas ir įgyvendinimas

Priėmimo procedūrų paskirtis – patvirtinti atliekų priimtinumo nustatymo etape nustatytas jų charakteristikas. Šiose procedūrose nustatoma, ką reikia patikrinti, kai atliekos pristatomos į įrenginį, taip pat nustatomi atliekų priėmimo ir atsisakymo jas priimti kriterijai. Procedūros gali apimti atliekų ėminių ėmimą, patikrą ir analizę. Atliekų priėmimo procedūros grindžiamos rizikos vertinimu, atsižvelgiant, pavyzdžiui, į pavojingas atliekų savybes, atliekų keliamą riziką procesų saugai, darbo saugai ir jų poveikį aplinkai, taip pat įvertinant ankstesnio atliekų turėtojo (-ų) pateiktą informaciją.

c.

Atliekų sekimo sistemos ir apyrašo sukūrimas ir įgyvendinimas

Atliekų sekimo sistemos ir apyrašo tikslas – sekti, kur ir kiek atliekų yra įrenginyje. Juose laikoma visa per atliekų priimtinumo nustatymo, priėmimo, saugojimo, apdorojimo ir (arba) perkėlimo už įrenginio vietos ribų procedūras surinkta informacija (pvz., pristatymo į įrenginį data ir unikalus atliekų registracijos numeris, informacija apie ankstesnį atliekų turėtoją (-us), priimtinumo nustatymo ir priėmimo metu atliktų analizių rezultatai, numatoma apdorojimo seka, vietoje laikomų atliekų pobūdis ir kiekis, įskaitant visus nustatytus pavojus). Atliekų sekimo sistema grindžiama rizikos vertinimu, atsižvelgiant, pavyzdžiui, į pavojingas atliekų savybes, atliekų keliamą riziką procesų saugai, darbo saugai ir jų poveikį aplinkai, taip pat įvertinant ankstesnio atliekų turėtojo (-ų) pateiktą informaciją.

d.

Sutvarkytų atliekų kokybės valdymo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas

Šis metodas apima sutvarkytų atliekų kokybės valdymo sistemos sukūrimą ir įgyvendinimą, pavyzdžiui, taikant esamus EN standartus, siekiant užtikrinti, kad apdorotos atliekos atitiktų lūkesčius. Ši valdymo sistema suteikia ir galimybę stebėti bei optimizuoti atliekų apdorojimo veiksmingumą; šiuo tikslu į ją gali būti įtraukta atitinkamų medžiagų srautų visame atliekų apdorojimo cikle analizė. Medžiagų srautų analizės naudojimas grindžiamas rizikos vertinimu, atsižvelgiant, pavyzdžiui, į pavojingas atliekų savybes, atliekų keliamą riziką procesų saugai, darbo saugai ir jų poveikį aplinkai, taip pat įvertinant ankstesnio atliekų turėtojo (-ų) pateiktą informaciją.

e.

Atliekų atskyrimo užtikrinimas

Atliekos laikomos atskirai pagal jų savybes, kad jas saugoti ir apdoroti būtų lengviau ir kad dėl to kiltų mažesnis pavojus aplinkai. Atliekų atskyrimo pagrindas – fizinis jų atskyrimas ir procedūros, kuriomis nustatoma, kada ir kur saugomos atliekos.

f.

Atliekų suderinamumo užtikrinimas prieš jas maišant arba jų įmaišant

Suderinamumas užtikrinamas tikrinimo priemonių ir bandymų rinkiniu, kurio tikslas – aptikti visas maišant, įmaišant atliekas arba atliekant kitus apdorojimo veiksmus galinčias įvykti nepageidaujamas ir (arba) pavojingas chemines reakcijas (pvz., polimerizacija, dujų išsiskyrimas, egzoterminė reakcija, skilimas, kristalizacija, nuosėdų susidarymas). Suderinamumo bandymai grindžiami rizikos vertinimu, atsižvelgiant, pavyzdžiui, į pavojingas atliekų savybes, atliekų keliamą riziką procesų saugai, darbo saugai ir jų poveikį aplinkai, taip pat įvertinant ankstesnio atliekų turėtojo (-ų) pateiktą informaciją.

g.

Tvarkytinų kietųjų atliekų rūšiavimas

Rūšiuojant tvarkytinas kietąsias atliekas (10) siekiama išvengti nepageidaujamų medžiagų patekimo į tolesnį atliekų apdorojimo procesą (-us). Jis gali apimti:

apžiūra pagrįstą rankinį atskyrimą;

juodųjų metalų, spalvotųjų metalų arba visų metalų atskyrimą;

optinį atskyrimą, pvz., naudojant artimosios infraraudonosios spektroskopijos arba rentgeno sistemas;

atskyrimą pagal tankį, pvz., naudojant orinius separatorius, atskyrimo pagal plūdrumą rezervuarus, vibracinius stalus;

atskyrimą pagal dydį, naudojant gaudykles ir sietus.

3 GPGB. Siekiant sudaryti sąlygas, kad į vandenį ir orą būtų išleidžiama mažiau teršalų, GPGB yra sudaryti ir nuolat atnaujinti nuotekų ir išmetamųjų dujų srautų apyrašą, kuris būtų aplinkosaugos vadybos sistemos, apimančios visus toliau išvardytus elementus (žr. 1 GPGB), dalis.

i)

Informacija apie atliekų, kurias reikia apdoroti, charakteristikas ir jų apdorojimo procesus, įskaitant:

a)

supaprastintą proceso diagramą, kurioje pavaizduota, kur susidaro teršalai;

b)

į procesą integruotų metodų ir nuotekų/išmetamųjų dujų valymo taršos šaltinyje, taip pat jų veiksmingumo aprašymą;

ii)

informacija apie nuotekų srautų charakteristikas, kaip antai:

a)

vidutinės srauto vertės ir kintamumas, pH, temperatūra, laidumas;

b)

atitinkamų medžiagų vidutinės koncentracijos ir apkrovos vertės bei jų kintamumas (pvz., ChDS/BOA, azoto formų, fosforo, metalų, prioritetinių medžiagų arba mikroteršalų);

c)

biologinio pašalinamumo duomenys (pvz., BDS, BDS/ChDS santykis, Zahn-Wellens bandymas, biologinio slopinimo potencialas (pvz., aktyviojo dumblo slopinimas)) (žr. 52 GPGB);

iii)

informacija apie išmetamųjų dujų srautų charakteristikas, kaip antai:

a)

vidutinės srauto ir temperatūros vertės ir kintamumas;

b)

atitinkamų medžiagų vidutinės koncentracijos ir apkrovos vertės bei jų kintamumas (pvz., organinių junginių, tokių POT kaip PCB);

c)

degumas, apatinė ir viršutinė sprogumo ribos, reaktyvumas;

d)

kitų medžiagų, kurios gali turėti poveikį išmetamųjų dujų apdorojimo sistemai arba įrenginio saugai (pvz., deguonies, azoto, vandens garų, dulkių), buvimas.

Taikymas

Apyrašo taikymo sritis (pvz., išsamumas) ir pobūdis apskritai priklauso nuo įrenginio pobūdžio, dydžiu ir sudėtingumo, taip pat nuo galimo jo poveikio aplinkai (kurį lemia ir apdorojamų atliekų rūšis bei kiekis).

4 GPGB. Siekiant sumažinti su atliekų saugojimu susijusią riziką aplinkai, GPGB yra taikyti visus toliau nurodytus metodus.

Metodas

Apibūdinimas

Taikymas

a.

Optimalios saugojimo vietos parinkimas

Apima tokius metodus, kaip:

kiek leidžia techninės ir ekonominės galimybės, parinkti saugojimo vietą, esančią kuo toliau nuo jautrių receptorių, vandentakių ir pan.;

parinkti tokią saugojimo vietos, kad įrenginyje operacijos su atliekomis nebūtų atliekamos be reikalo arba tai būtų daroma kuo mažiau (pvz., kad tos pačios atliekos nebūtų tvarkomos du arba daugiau kartų arba kad jos įrenginio teritorijoje nebūtų be reikalo gabenamos ilgais atstumais).

Visuotinai taikoma naujiems įrenginiams.

b.

Pakankamas saugojimo pajėgumas

Imamasi priemonių, kad atliekos nesikauptų, kaip antai:

atsižvelgiant į atliekų charakteristikas (pvz., susijusias su gaisro rizika) ir į apdorojimo pajėgumą, aiškiai nustatomas ir neviršijamas didžiausias atliekų saugojimo pajėgumas;

saugomų atliekų kiekis reguliariai stebimas ir lyginamas su didžiausiu leidžiamu saugojimo pajėgumu;

aiškiai nustatoma ilgiausia atliekų buvimo trukmė.

Taikoma visuotinai.

c.

Saugus saugojimo vietų eksploatavimas

Apima tokias priemones, kaip:

atliekų krovimo, iškrovimo ir laikymo įranga aiškiai užregistruojama dokumentuose ir paženklinama;

jei žinoma, kad atliekos jautriai reaguoja į šilumą, šviesą, orą, vandenį ar pan., jos nuo tokių aplinkos sąlygų apsaugomos;

konteineriai ir statinės atitinka paskirtį ir yra saugiai laikomi.

d.

Supakuotų pavojingų atliekų saugojimas ir tvarkymas atskiroje vietoje

Jei aktualu, supakuotos pavojingos atliekos saugomos ir tvarkomos specialiai tam skirtoje vietoje.

5 GPGB. Siekiant sumažinti su atliekų tvarkymu ir perkėlimu susijusią riziką aplinkai, GPGB yra nustatyti tvarkymo ir perkėlimo procedūras ir jas įgyvendinti.

Apibūdinimas

Tvarkymo ir perkėlimo procedūrų tikslas – užtikrinti, kad atliekos būtų saugiai tvarkomos ir perkeliamos į atitinkamas saugojimo arba apdorojimo vietas. Jos apima šiuos elementus:

atliekas tvarko ir perkelia kompetentingi darbuotojai;

atliekų tvarkymas ir perkėlimas tinkamai registruojamas dokumentuose, kurie tvirtinami prieš atliekant veiksmus ir tikrinami juos užbaigus;

imamasi priemonių, kad būtų išvengta skysčio išsiliejimo, jis būtų aptiktas ir sušvelnintas jo poveikis;

maišant arba įmaišant atliekas imamasi eksploatacinių ir konstrukcinių atsargumo priemonių (pvz., dulkingos ar miltelių pavidalo atliekos siurbiamos).

Tvarkymo ir perkėlimo procedūros grindžiamos rizikos vertinimu, atsižvelgiant į avarijų ir incidentų tikimybę bei į jų poveikį aplinkai.

1.2.   Stebėsena

6 GPGB. Nuotekų srautų apyraše (žr. 3 GPGB) nustatytų atitinkamų į vandenį išleidžiamų teršalų kiekių atžvilgiu GPGB yra stebėti pagrindinius procesų parametrus (pvz., nuotekų srautą, pH, temperatūrą, laidumą, BDS) esminėse vietose (pvz., įleidimo į pirminio apdorojimo bloką arba išleidimo iš jo vietoje, įleidimo į galutinio apdorojimo bloką vietoje, teršalų išleidimo iš įrenginio taške).

7 GPGB. GPGB yra stebėti į vandenį išleidžiamų teršalų kiekį ne rečiau, nei nurodyta toliau, ir laikantis EN standartų. Jei EN standartų nėra, GPGB yra ISO, nacionalinių ar kitų tarptautinių standartų, kuriuos taikant gaunami lygiavertės mokslinės kokybės duomenys, taikymas.

Medžiaga / parametras

Standartas (-ai)

Atliekų apdorojimo procesas

Mažiausias stebėsenos dažnis (11)  (12)

Kas stebima

Adsorbuojamieji organiniai halogenai (AOX) (13)  (14)

EN ISO 9562

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Kasdien

20 GPGB

Benzenas, toluenas, etilbenzenas, ksilenas (BTEX) (13)  (14)

EN ISO 15680

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Kas mėnesį

Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) (15)  (16)

EN standarto nėra

Visų rūšių atliekų, išskyrus vandeningas skystąsias atliekas, apdorojimas

Kas mėnesį

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Kasdien

Laisvasis cianidas (CN-) (13)  (14)

Įvairūs EN standartai (t. y. EN ISO 14403-1 ir 14403–2)

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Kasdien

Angliavandenilinis rodiklis (HOI) (14)

EN ISO 9377-2

Mechaninis metalo atliekų apdorojimas smulkintuvuose

Kas mėnesį

EEĮA, kuriose yra LFA ir (arba) LAV, apdorojimas

Pakartotinis alyvų atliekų rafinavimas

Fizinis ir cheminis šilumingų atliekų apdorojimas

Iškasto užteršto dirvožemio plovimas vandeniu

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Kasdien

Arsenas (As), kadmis (Cd), chromas (Cr), varis (Cu), nikelis (Ni), švinas (Pb), cinkas (Zn) (13)  (14)

Įvairūs EN standartai (pvz., EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)

Mechaninis metalo atliekų apdorojimas smulkintuvuose

Kas mėnesį

EEĮA, kuriose yra LFA ir (arba) LAV, apdorojimas

Mechaninis biologinis atliekų apdorojimas

Pakartotinis alyvų atliekų rafinavimas

Fizinis ir cheminis šilumingų atliekų apdorojimas

Fizinis ir cheminis kietųjų ir (arba) tirštųjų atliekų apdorojimas

Panaudotų tirpiklių regeneracija

Iškasto užteršto dirvožemio plovimas vandeniu

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Kasdien

Manganas (Mn) (13)  (14)

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Kasdien

Šešiavalentis chromas (Cr(VI)) (13)  (14)

Įvairūs EN standartai (t. y. EN ISO 10304-3, EN ISO 23913)

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Kasdien

Gyvsidabris (Hg) (13)  (14)

Įvairūs EN standartai (t. y. EN ISO 17852, EN ISO 12846)

Mechaninis metalo atliekų apdorojimas smulkintuvuose

Kas mėnesį

EEĮA, kuriose yra LFA ir (arba) LAV, apdorojimas

Mechaninis biologinis atliekų apdorojimas

Pakartotinis alyvų atliekų rafinavimas

Fizinis ir cheminis šilumingų atliekų apdorojimas

Fizinis ir cheminis kietųjų ir (arba) tirštųjų atliekų apdorojimas

Panaudotų tirpiklių regeneracija

Iškasto užteršto dirvožemio plovimas vandeniu

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Kasdien

PFOA (13)

EN standarto nėra

Visų rūšių atliekų apdorojimas

Kas pusmetį

PFOS (13)

Fenolio skaičius (16)

EN ISO 14402

Pakartotinis alyvų atliekų rafinavimas

Kas mėnesį

Fizinis ir cheminis šilumingų atliekų apdorojimas

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Kasdien

Bendrasis azoto kiekis (bendrasis N) (16)

EN 12260, EN ISO 11905-1

Biologinis atliekų apdorojimas

Kas mėnesį

Pakartotinis alyvų atliekų rafinavimas

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Kasdien

Bendroji organinė anglis (BOA) (15)  (16)

EN 1484

Visų rūšių atliekų, išskyrus vandeningas skystąsias atliekas, apdorojimas

Kas mėnesį

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Kasdien

Bendrasis fosforas (bendrasis P) (16)

Įvairūs EN standartai (t. y. EN ISO 15681-1 ir -2, EN ISO 6878, EN ISO 11885)

Biologinis atliekų apdorojimas

Kas mėnesį

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Kasdien

Bendrasis skendinčių medžiagų kiekis (BSM) (16)

EN 872

Visų rūšių atliekų, išskyrus vandeningas skystąsias atliekas, apdorojimas

Kas mėnesį

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Kasdien

8 GPGB. GPGB yra stebėti vamzdžiais į orą išmetamų teršalų kiekį ne rečiau, nei nurodyta toliau, ir laikantis EN standartų. Jei EN standartų nėra, GPGB yra ISO, nacionalinių ar kitų tarptautinių standartų, kuriuos taikant gaunami lygiavertės mokslinės kokybės duomenys, taikymas.

Medžiaga / Parametras

Standartas (-ai)

Atliekų apdorojimo procesas

Mažiausias stebėsenos dažnis (17)

Kas stebima

Brominti antipirenai (18)

EN standarto nėra

Mechaninis metalo atliekų apdorojimas smulkintuvuose

Kasmet

25 GPGB

CFC

EN standarto nėra

EEĮA, kuriose yra LFA ir (arba) LAV, apdorojimas

Kas pusmetį

29 GPGB

Dioksinų tipo bifenilai

EN 1948-1, -2, ir -4 (19)

Mechaninis metalo atliekų apdorojimas smulkintuvuose (18)

Kasmet

25 GPGB

Įrangos, kurioje yra PCB, neutralizavimas

Kas tris mėnesius

51 GPGB

Dulkės

EN 13284-1

Mechaninis atliekų apdorojimas

Kas pusmetį

25 GPGB

Mechaninis biologinis atliekų apdorojimas

34 GPGB

Fizinis ir cheminis kietųjų ir (arba) tirštųjų atliekų apdorojimas

41 GPGB

Šiluminis panaudotų aktyvintųjų anglių, katalizatorių atliekų ir iškasto užteršto dirvožemio apdorojimas

49 GPGB

Iškasto užteršto dirvožemio plovimas vandeniu

50 GPGB

HCl

EN 1911

Šiluminis panaudotų aktyvintųjų anglių, katalizatorių atliekų ir iškasto užteršto dirvožemio apdorojimas (18)

Kas pusmetį

49 GPGB

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas (18)

53 GPGB

HF

EN standarto nėra

Šiluminis panaudotų aktyvintųjų anglių, katalizatorių atliekų ir iškasto užteršto dirvožemio apdorojimas (18)

Kas pusmetį

49 GPGB

Hg

EN 13211

EEĮA, kuriose yra gyvsidabrio, apdorojimas

Kas tris mėnesius

32 GPGB

H2S

EN standarto nėra

Biologinis atliekų apdorojimas (20)

Kas pusmetį

34 GPGB

Metalai ir pusmetaliai, išskyrus gyvsidabrį

(pvz., As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V) (18)

EN 14385

Mechaninis metalo atliekų apdorojimas smulkintuvuose

Kasmet

25 GPGB

NH3

EN standarto nėra

Biologinis atliekų apdorojimas (20)

Kas pusmetį

34 GPGB

Fizinis ir cheminis kietųjų ir (arba) tirštųjų atliekų apdorojimas (18)

Kas pusmetį

41 GPGB

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas (18)

53 GPGB

Kvapų koncentracija

EN 13725

Biologinis atliekų apdorojimas (21)

Kas pusmetį

34 GPGB

PCDD/F (18)

EN 1948-1, -2 ir -3 (19)

Mechaninis metalo atliekų apdorojimas smulkintuvuose

Kasmet

25 GPGB

BLOA

EN 12619

Mechaninis metalo atliekų apdorojimas smulkintuvuose

Kas pusmetį

25 GPGB

EEĮA, kuriose yra LFA ir (arba) LAV, apdorojimas

Kas pusmetį

29 GPGB

Mechaninis šilumingų atliekų apdorojimas (18)

Kas pusmetį

31 GPGB

Mechaninis biologinis atliekų apdorojimas

Kas pusmetį

34 GPGB

Fizinis ir cheminis kietųjų ir (arba) tirštųjų atliekų apdorojimas (18)

Kas pusmetį

41 GPGB

Pakartotinis alyvų atliekų rafinavimas

44 GPGB

Fizinis ir cheminis šilumingų atliekų apdorojimas

45 GPGB

Panaudotų tirpiklių regeneracija

47 GPGB

Šiluminis panaudotų aktyvintųjų anglių, katalizatorių atliekų ir iškasto užteršto dirvožemio apdorojimas

49 GPGB

Iškasto užteršto dirvožemio plovimas vandeniu

50 GPGB

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas (18)

53 GPGB

Įrangos, kurioje yra PCB, neutralizavimas (22)

Kas tris mėnesius

51 GPGB

9 GPGB. GPGB yra bent kartą per metus stebėti dėl panaudotų tirpiklių regeneravimo, įrangos, kurioje yra POT, neutralizavimo tirpikliais ir fizinio cheminio tirpiklių apdorojimo siekiant panaudoti jų šilumingumą į orą išmetamų pasklidžiųjų organinių junginių kiekį, naudojant vieną iš toliau nurodytų metodų arba jų derinį.

Metodas

Apibūdinimas

a.

Matavimas

Įsiurbiamieji metodai, optinio dujų vaizdo kūrimas, saulės uždengimo srautas arba atrankioji sugertis. Žr. apibūdinimą 6.2 skirsnyje.

b.

Išmetamųjų teršalų koeficientai

Išmetamųjų teršalų kiekio apskaičiavimas remiantis išmetamųjų teršalų koeficientais, kurie periodiškai (pvz., kas dvejus metus) patikrinami matavimais.

c.

Masės balansas

Pasklidžiųjų išmetamųjų teršalų apskaičiavimas naudojant masės balansą, atsižvelgiant į panaudotus tirpiklius, vamzdžiais į orą išmetamų teršalų kiekį, į vandenį išleidžiamų teršalų kiekį, po proceso išleidžiamo tirpiklio kiekį ir proceso (pvz., distiliacijos) liekanas.

10 GPGB. GPGB yra periodiškai stebėti skleidžiamus kvapus.

Apibūdinimas

Skleidžiamus kvapus galima stebėti:

pagal EN standartus (pvz., pagal standartą EN 13725 taikant dinaminę olfaktometriją kvapų koncentracijai nustatyti arba taikant standartą EN 16841-1 arba -2 kvapų poveikiui nustatyti);

taikant alternatyvius metodus, kuriems EN standartai nenustatyti (pvz., vertinant kvapų poveikį), pagal ISO, nacionalinius arba kitus tarptautinius standartus, kuriais gaunami lygiavertės mokslinės kokybės duomenys.

Stebėsenos dažnis nustatomas kvapų valdymo plane (žr. 12 GPGB).

Taikymas

Taikoma tik tais atvejais, kai numatoma ir (arba) pagrįsta, kad nemalonus kvapas pasieks jautrius receptorius.

11 GPGB. GPGB yra ne rečiau kaip kasmet stebėti per metus suvartojamo vandens, energijos ir žaliavų kiekį ir per metus susidarančių liekanų ir nuotekų kiekį.

Apibūdinimas

Stebėsena apima tiesioginius matavimus, skaičiavimus arba registravimą, pvz., naudojant tinkamus skaitiklius arba sąskaitas faktūras. Stebėsena suskirstoma tinkamiausiu lygmeniu (pvz., procesų arba įrenginio ar objekto lygmeniu) ir vykdoma atsižvelgiant į visus reikšmingus įrenginių ar objekto pakeitimus.

1.3.   Į orą išmetami teršalai

12 GPGB. Siekiant išvengti kvapų sklidimo iš įrenginio arba, jei tai neįmanoma, jį sumažinti, GPGB yra parengti, įgyvendinti ir reguliariai peržiūrėti kvapų valdymo planą, kuris yra aplinkosaugos vadybos sistemos (žr. 1 GPGB) dalis ir kurį sudaro visi toliau nurodyti elementai:

protokolas, kuriame nurodyti veiksmai ir terminai;

10 GPGB išdėstytos kvapų stebėsenos vykdymo protokolas;

reagavimo į nustatytus su kvapais susijusius incidentus, pvz., skundus, protokolas;

kvapų prevencijos ir mažinimo programa, kurios paskirtis – nustatyti kvapų šaltinį (-ius), apibūdinti pavienių kvapų šaltinių poveikį ir įgyvendinti kvapų prevencijos ir (arba) mažinimo priemones.

Taikymas

Taikoma tik tais atvejais, kai numatoma ir (arba) pagrįsta, kad nemalonus kvapas pasieks jautrius receptorius.

13 GPGB. Siekiant išvengti kvapų sklidimo iš įrenginio arba, jei tai neįmanoma, jį sumažinti, GPGB yra taikyti vieną iš toliau nurodytų metodų ar juos derinti.

Metodas

Apibūdinimas

Taikymas

a.

Buvimo trukmės mažinimas

Užtikrinama, kad (galimai) kvapą skleidžiančios atliekos saugojimo arba tvarkymo sistemose (pvz., vamzdžiuose, rezervuaruose, konteineriuose), ypač anaerobinėmis sąlygomis, būtų kuo trumpiau. Jei aktualu, nustatomos tinkamos atliekų priėmimo nuostatos, taikytinos sezoninio piko metu.

Taikoma tik atviroms sistemoms.

b.

Cheminio apdorojimo taikymas

Naudojamos cheminės priemonės kvapiesiems junginiams suardyti arba jų susidarymui sumažinti (pvz., sieros vandeniliui oksiduoti arba nusodinti).

Netaikoma, jei gali pakenkti pageidaujamai sutvarkytų atliekų kokybei.

c.

Aerobinio apdorojimo optimizavimas

Jei aerobiškai apdorojamos vandeningos skystosios atliekos, gali būti taikomi tokie metodai:

grynojo deguonies naudojimas;

išplūdų pašalinimas iš rezervuarų;

dažnai atliekama aeravimo sistemos techninė priežiūra.

Jei aerobiškai apdorojamos kitos atliekos nei vandeningos skystosios atliekos, žr. 36 GPGB.

Taikoma visuotinai.

14 GPGB. Siekiant išvengti pasklidžiųjų teršalų, visų pirma dulkių, organinių junginių ir kvapų, išmetimo į orą arba, jei tai praktiškai neįmanoma, sumažinti tokių teršalų kiekį, GPGB yra naudoti tinkamą toliau nurodytų metodų derinį.

Priklausomai nuo to, kokia yra su pasklidžiaisiais išmetamaisiais teršalais susijusi atliekų keliama rizika, itin svarbu taikyti 14 GPGB d punktą.

Metodas

Apibūdinimas

Taikymas

a.

Galimų pasklidžiųjų išmetamųjų teršalų šaltinių skaičiaus mažinimas

Apima tokius metodus, kaip:

tinkamas vamzdynų išdėstymo projektavimas (pvz., kuo mažesnis vamzdyno ilgis, jungių ir vožtuvų skaičiaus sumažinimas, virintinių jungčių ir vamzdžių naudojimas);

pirmenybės teikimas perkėlimui naudojant gravitaciją, o ne siurblius;

medžiagų kritimo aukščio ribojimas;

judėjimo greičio ribojimas;

vėjo užtvarų naudojimas.

Taikoma visuotinai.

b.

Labai sandarios įrangos parinkimas ir naudojimas

Apima tokius metodus, kaip:

vožtuvai su dvigubais tarpiklių sandarikliais arba atitinkamo veiksmingumo įranga;

labai sandarūs tarpikliai (pvz., spiraliniai, žiediniai tarpikliai) kritiniais naudojimo atvejais;

siurbliai, kompresoriai, purtyklės su mechaniniais sandarikliais vietoj tarpiklių;

magnetiniai siurbliai, kompresoriai, purtyklės;

tinkami aptarnavimo žarnų prieigos punktai, pramušimo replės, grąžtai, pvz., šalinant dujas iš EEĮA, kuriose yra LFA ir (arba) LAV.

Esamuose įrenginiuose taikymas gali būti ribotas dėl eksploatacinių reikalavimų.

c.

Korozijos prevencija

Apima tokius metodus, kaip:

tinkamas statybinių medžiagų parinkimas;

įrangos apmušimas arba padengimas ir vamzdžių dažymas korozijos slopikliais.

Taikoma visuotinai.

d.

Pasklidžiųjų išmetamųjų teršalų lokalizavimas, surinkimas ir apdorojimas

Apima tokius metodus, kaip:

atliekų ir medžiagų, iš kurių gali išsiskirti pasklidžiųjų išmetamųjų teršalų, saugojimas, apdorojimas ir tvarkymas uždaruose pastatuose ir (arba) uždaroje įrangoje (pvz., naudojant konvejerio juostas);

tinkamo slėgio palaikymas uždaroje įrangoje arba pastatuose;

išmestų teršalų surinkimas ir nukreipimas per oro ištraukimo sistemą ir (arba) oro siurbimo sistemą, esančią netoli taršos šaltinio, į tinkamą taršos mažinimo sistemą (žr. 6.1 skirsnį).

Uždaros įrangos arba pastatų naudojimas gali būti ribotas dėl saugos aspektų, kaip antai sprogimo arba deguonies išeikvojimo rizikos.

Uždaros įrangos arba pastatų naudojimas gali būti ribotas ir dėl atliekų kiekio.

e.

Drėkinimas

Galimų pasklidžiųjų dulkių šaltinių (pvz., atliekų saugyklos, eismo zonų ir atvirų tvarkymo procesų zonų) drėkinimas vandeniu arba rūku.

Taikoma visuotinai.

f.

Techninė priežiūra

Apima tokius metodus, kaip:

prieigos prie potencialiai nesandarios įrangos užtikrinimas;

reguliari apsauginės įrangos, kaip antai juostinių užuolaidų, greitaeigių durų, kontrolė.

Taikoma visuotinai.

g.

Atliekų apdorojimo ir saugojimo vietų valymas

Apima tokius metodus, kaip reguliarus viso ploto, kuriame apdorojamos atliekos (salių, transportavimo, saugojimo vietų), konvejerių juostų, įrangos ir talpyklų valymas.

Taikoma visuotinai.

h.

Nuotėkio aptikimo ir remonto (NAIR) programa

Žr. 6.2 skirsnį. Jei tikėtina, kad bus išmetami organiniai junginiai, naudojant rizikos vertinimu pagrįstą metodą ir visų pirma atsižvelgiant į įrenginio konstrukciją ir tikėtinų organinių junginių kiekį ir pobūdį, nustatoma ir įgyvendinama NAIR programa.

Taikoma visuotinai.

15 GPGB. GPGB yra fakelus degti tik saugos sumetimais arba neįprastomis eksploatacijos sąlygomis (pvz., paleidimo, stabdymo metu), taikant abu toliau nurodytus metodus.

Metodas

Apibūdinimas

Taikymas

a.

Tinkamas įrenginio projektavimas

Suprojektuojama pakankamo pajėgumo dujų surinkimo sistema, kurioje naudojami labai sandarūs apsauginiai vožtuvai.

Visuotinai taikoma naujiems įrenginiams.

Esamuose įrenginiuose dujų surinkimo sistemą galima modernizuoti.

b.

Įrenginio valdymas

Apima dujų sistemos balansavimą ir pažangią proceso kontrolę.

Taikoma visuotinai.

16 GPGB. Siekiant sumažinti iš fakelų į orą išmetamų teršalų kiekį, kai fakelų deginimas yra neišvengiamas, GPGB yra taikyti abu toliau nurodytus metodus.

Metodas

Apibūdinimas

Taikymas

a.

Tinkamas fakelų projektavimas

Aukščio, slėgio, pagalbinio garo, oro arba dujų, fakelo antgalių rūšies ir pan. optimizavimas, kad nerūktų dūmai, eksploatavimas būtų patikimas ir būtų veiksmingai sudegintos perteklinės dujos.

Visuotinai taikoma naujiems fakelams. Esamuose įrenginiuose taikymas gali būti ribotas, pvz., dėl laiko techninei priežiūrai atlikti stokos.

b.

Stebėsena ir įrašų registravimas kaip fakelų tvarkymo dalis

Apima nuolatinę į fakelą tiekiamų dujų kiekio stebėseną. Gali apimti apytikrį kitų parametrų (pvz., dujų srauto sudėties, entalpijos, pagalbinių medžiagų santykio, greičio, valomųjų dujų debito, išmetamųjų teršalų (pvz., NOX, CO, angliavandenilių) kiekio, triukšmo) įvertinimą. Įrašai apie fakelų deginimą paprastai apima deginimo atvejų trukmę ir skaičių ir padeda įvertinti išmestų teršalų kiekį ir išvengti fakelų deginimo ateityje.

Taikoma visuotinai.

1.4.   Triukšmas ir vibracija

17 GPGB. Siekiant išvengti arba, jei tai neįmanoma, sumažinti įrenginio skleidžiamą triukšmą ir vibraciją, GPGB yra parengti, įgyvendinti ir reguliariai peržiūrėti triukšmo ir vibracijos valdymo planą, kuris yra aplinkosaugos vadybos sistemos (žr. 1 GPGB) dalis ir kurį sudaro visi toliau nurodyti elementai:

I.

protokolas, kuriame nurodyti atitinkami veiksmai ir terminai;

II.

triukšmo ir vibracijos stebėsenos vykdymo protokolas;

III.

reagavimo į nustatytus su triukšmu ir vibracija susijusius incidentus, pvz., skundus, protokolas;

IV.

triukšmo ir vibracijos mažinimo programa, kurios paskirtis – nustatyti triukšmo šaltinį (-ius), išmatuoti ir (arba) įvertinti triukšmo ir vibracijos poveikį, apibūdinti pavienių triukšmo ir vibracijos šaltinių poveikį, įgyvendinti triukšmo ir vibracijos prevencijos ir (arba) mažinimo priemones.

Taikymas

Taikoma tik tais atvejais, kai numatoma ir (arba) pagrįsta, kad problemų keliantis triukšmas ir vibracija pasieks jautrius receptorius.

18 GPGB. Siekiant išvengti skleidžiamo triukšmo ir vibracijos arba, jei tai neįmanoma, juos sumažinti, GPGB yra taikyti vieną iš toliau nurodytų metodų ar juos derinti.

Metodas

Apibūdinimas

Taikymas

a.

Tinkamas pastatų ir įrangos vietos parinkimas

Triukšmą galima sumažinti padidinus nuotolį tarp triukšmo šaltinio ir veikiamo objekto, taip pat triukšmui sulaikyti naudojant pastatus bei keičiant pastatų įėjimų ir išėjimų vietas.

Esamuose įrenginiuose galimybės keisti įrangos ir pastatų įėjimų bei išėjimų vietas gali būti ribotos dėl vietos stokos arba pernelyg didelių išlaidų.

b.

Veiklos priemonės

Apima tokius metodus, kaip:

i)

įrangos tikrinimas ir techninė priežiūra;

ii)

jei įmanoma, uždaromos patalpų durys ir langai;

iii)

įrangą eksploatuoja patyrę darbuotojai;

iv)

jei įmanoma, vengiama triukšmingos veiklos naktį;

v)

numatomos triukšmo mažinimo priemonės, taikytinos vykdant techninę priežiūrą, esant eismui, tvarkant ir apdorojant atliekas.

Taikoma visuotinai.

c.

Mažiau triukšmo skleidžianti įranga

Gali apimti tiesioginės pavaros variklius, kompresorius, siurblius ir fakelus.

d.

Triukšmo ir vibracijos mažinimo įranga

Apima tokius metodus, kaip:

i)

triukšmo slopintuvai;

ii)

akustinis ir vibracinis įrangos izoliavimas;

iii)

triukšmingos įrangos laikymas atskiroje patalpoje;

iv)

pastatų garso izoliacija.

Taikymas gali būti ribotas dėl vietos trūkumo (esamuose įrenginiuose).

e.

Triukšmo silpninimas

Triukšmo sklidimą galima sumažinti tarp triukšmo šaltinio ir veikiamų objektų įrengiant triukšmo barjerus (pvz., apsaugines sienas, pylimus ir pastatus).

Taikoma tik esamiems įrenginiams, kadangi nauji įrenginiai turėtų būti projektuojami taip, kad šio metodo taikyti nebereikėtų. Esamuose įrenginiuose galimybės įrengti triukšmo barjerus gali būti ribotos dėl vietos stokos.

Mechaniškai apdorojant metalo atliekas smulkintuvuose taikymas ribotas dėl deflagracijos rizikos smulkintuvuose.

1.5.   Į vandenį išleidžiami teršalai

19 GPGB. Siekiant optimizuoti vandens suvartojimą, sumažinti susidarančių nuotekų tūrį ir išvengti teršalų išleidimo į dirvožemį ir vandenį arba, jei tai praktiškai neįmanoma, sumažinti jų kiekį, GPGB yra naudoti tinkamą toliau nurodytų metodų derinį.

Metodas

Apibūdinimas

Taikymas

a.

Vandens išteklių valdymas

Vandens suvartojimas optimizuojant taikant priemones, kurios gali apimti:

vandens taupymo planus (pvz., tausaus vandens vartojimo tikslų, srautų diagramų ir vandens masės balanso nustatymas);

plovimo vandens naudojimo optimizavimas (pvz., valyti sausuoju būdu vietoj praplovimo žarna, visoje plovimo įrangoje naudoti spaudikliu reguliuojamą plovimo įrangą);

vandens naudojimo vakuumui sukurti mažinimas (pvz., naudoti žiedinius-skystinius vakuuminius siurblius ir aukštos virimo temperatūros skysčius).

Taikoma visuotinai.

b.

Vandens recirkuliacija

Vandens srautų recirkuliacija įrenginyje, jei reikia – juos apdorojus. Galimas recirkuliacijos laipsnis priklauso nuo įrenginio vandens balanso, nuo priemaišų sudėties (pvz., kvapiųjų junginių) ir (arba) nuo vandens srautų charakteristikų (pvz., sudėtyje esančių maistinių medžiagų).

Taikoma visuotinai.

c.

Nepralaidus paviršius

Priklausomai nuo to, kokią dirvožemio ir (arba) vandens užteršimo riziką kelia atliekos, pasirūpinama, kad visų zonų, kuriose apdorojamos atliekos (pvz., atliekų priėmimo, tvarkymo, saugojimo, apdorojimo ir skirstymo vietų), paviršius būtų nepralaidus atitinkamiems skysčiams.

Taikoma visuotinai.

d.

Rezervuarų ir indų perpildymo ir prakiurimo tikimybės ir poveikio mažinimo metodai

Priklausomai nuo to, kokia yra rezervuaruose ir induose laikomi skysčių keliama dirvožemio ir (arba) vandens užteršimo rizika, tai apima tokius metodus, kaip:

perpildos detektoriai;

į sulaikomąją drenažo sistemą (t. y. į tinkamą antrinio sulaikymo vietą arba kitą indą) nukreipti perpildos vamzdžiai;

tinkamoje antrinio sulaikymo vietoje esantys skysčių rezervuarai; toks tūrio nustatymas, kad antrinio sulaikymo vietoje tilptų iš didžiausio rezervuaro ištekėjęs skystis;

rezervuarų, indų ir antrinio sulaikymo vietos izoliavimas (pvz., vožtuvų uždarymas).

Taikoma visuotinai.

e.

Atliekų saugojimo ir apdorojimo vietų uždengimas stogu

Priklausomai nuo to, kokią dirvožemio ir (arba) vandens užteršimo riziką kelia atliekos, jos saugomos ir apdorojamos po stogu, taip išvengiant sąlyčio su lietaus vandeniu ir tokiu būdu sumažinant užterštų paviršinių nuotekų kiekį.

Taikymas gali būti ribotas, jei saugomų arba apdorojamų atliekų tūris yra didelis (pvz., kai smulkintuvuose mechaniškai apdorojamos metalo atliekos).

f.

Nuotekų srautų atskyrimas

Visos nuotekos (pvz., paviršinės nuotekos, technologinis vanduo) surenkamos ir valomos atskirai, remiantis jų sudėtyje esančiais teršalais ir valymo metodų deriniu. Ypač svarbu atskirti neužterštų nuotekų srautus nuo nuotekų srautų, kuriuos reikia valyti.

Visuotinai taikoma naujiems įrenginiams.

Visuotinai taikoma esamiems įrenginiams, atsižvelgiant į apribojimus, susijusius su vandens surinkimo sistemos išdėstymu.

g.

Tinkama drenažo infrastruktūra

Atliekų apdorojimo zona yra sujungta su drenažo infrastruktūra.

Drenažo infrastruktūroje kartu su plovimo vandeniu, atsitiktinai išlietais skysčiais ir pan. surenkamas į apdorojimo ir saugojimo zonas iškrentančių kritulių vanduo, kuris, priklausomai nuo sudėtyje esančių teršalų, recirkuliuojamas arba siunčiamas į tolesnį etapą valyti.

Visuotinai taikoma naujiems įrenginiams.

Visuotinai taikoma esamiems įrenginiams, atsižvelgiant į apribojimus, susijusius su vandens drenažo sistemos išdėstymu.

h.

Nuostatos dėl konstrukcijos ir techninės priežiūros, padedančios aptikti nuotėkius ir sutaisyti nesandarią įrangą

Reguliariai vykdoma galimų nuotėkių stebėsena grindžiama rizikos vertinimu, o prireikus įranga sutaisoma.

Naudojama kuo mažiau požeminių sudedamųjų dalių. Jei naudojamos požeminės sudedamosios dalys, priklausomai nuo to, kokią dirvožemio ir (arba vandens užteršimo riziką jos kelia, įrengiama požeminių sudedamųjų dalių perpildos antrinio sulaikymo sistema.

Naujiems įrenginiams antžeminių sudedamųjų dalių naudojimas taikomas visuotinai. Tačiau taikymą gali riboti užšalimo rizika.

Antrinio sulaikymo sistemos įrengimo galimybės esamuose įrenginiuose gali būti ribotos.

i.

Tinkamos talpos sulaikymo rezervuaras

Remiantis rizikos vertinimu (pvz., atsižvelgiant į teršalų pobūdį, poveikį tolesniam nuotekų valymui ir aplinkai, į kurią jie gali patekti), įrengiamas tinkamos talpos kitomis aplinkybėmis nei įprastos eksploatacijos sąlygos susidarančių nuotekų sulaikymo rezervuaras.

Nuotekas iš šio sulaikymo rezervuaro galima išleisti tik pritaikius tinkamas priemones (pvz., stebėsenos, valymo, pakartotinio panaudojimo).

Visuotinai taikoma naujiems įrenginiams.

Taikymas esamuose įrenginiuose gali būti ribotas dėl vietos trūkumo ir dėl nuotekų surinkimo sistemos konfigūracijos.

20 GPGB. Siekiant sumažinti į vandenį išleidžiamų teršalų kiekį, GPGB yra išvalyti nuotekas, naudojant tinkamą toliau nurodytų metodų derinį.

Metodas (23)

Tipiniai šalintini teršalai

Taikymas

Parengtinis ir pirminis valymas, pvz.

a.

Išlyginimas

Visi teršalai

Taikoma visuotinai.

b.

Neutralizavimas

Rūgštys, šarmai

c.

Fizinis atskyrimas, pvz., gaudyklės, sietai, smėlio skirtuvai, riebalų skirtuvai, alyvos ir vandens skirtuvai arba pirminiai nusodintuvai

Stambios šiukšlės, skendinčios kietosios medžiagos, alyvos ir riebalai

Fizinis ir cheminis apdorojimas, pvz.

d.

Adsorbcija

Adsorbuojamieji ištirpę biologiškai neskaidūs arba slopinantieji teršalai, pvz., angliavandeniliai, gyvsidabris, AOX

Taikoma visuotinai.

e.

Distiliacija ir (arba) rektifikavimas

Ištirpę biologiškai neskaidūs arba slopinantieji teršalai, kuriuos galima distiliuoti, pvz., kai kurie tirpikliai

f.

Nusodinimas

Ištirpę biologiškai neskaidūs arba slopinantieji teršalai, kuriuos galima nusodinti, pvz., metalai, fosforas

g.

Cheminė oksidacija

Ištirpę biologiškai neskaidūs arba slopinantieji teršalai, kurie gali oksiduotis, pvz., nitrito jonai, cianidas

h.

Cheminė redukcija

Ištirpę biologiškai neskaidūs arba slopinantieji teršalai, kurie gali redukuotis, pvz., šešiavalentis chromas (Cr(VI))

i.

Garinimas

Tirpūs teršalai

j.

Jonų mainai

Ištirpę jonų pavidalo biologiškai neskaidūs arba slopinantieji teršalai, pvz., metalai

k.

Stripingas

Teršalai, kuriuos galima pašalinti prapučiant dujų srautu, pvz., vandenilio sulfidas (H2S), amoniakas (NH3), kai kurie adsorbuojamieji organiniai halogenai (AOX), angliavandeniliai

Biologinis apdorojimas, pvz.

l.

Valymas aktyviuoju dumblu

Biologiškai skaidūs organiniai junginiai

Taikoma visuotinai.

m.

Membraninis bioreaktorius

Azoto šalinimas

n.

Nitrifikacija ir (arba) denitrifikacija, jei apdorojimas apima biologinį apdorojimą

Bendrasis azoto kiekis, amoniakas

Nitrifikacija gali nebūti pritaikoma, jei yra didelė chlorido koncentracija (pvz., daugiau kaip 10 g/l) ir jei chlorido koncentracijos sumažinimas prieš nitrifikaciją būtų nepagrįstas atsižvelgiant į naudą aplinkai. Nitrifikacija netaikoma, jei nuotekų temperatūra žema (pvz., žemesnė kaip 12 °C).

Kietųjų medžiagų šalinimas, pvz.,

o.

Koaguliacija ir flokuliacija

Skendinčios kietosios medžiagos ir kietosiose dalelėse esantys metalai

Taikoma visuotinai.

p.

Sedimentacija

q.

Filtravimas (pvz., filtravimas smėliu, mikrofiltravimas, ultrafiltravimas)

r.

Flotacija


6.1 lentelė

Su GPGB siejami į nuotekų priimtuvą tiesiogiai išleidžiamų teršalų kiekiai

Medžiaga / Parametras

Su GPGB siejamas išmetamųjų teršalų kiekis (24)

Atliekų apdorojimo procesas, kuriam taikomas su GPGB siejamas išmetamųjų teršalų kiekis

Bendroji organinė anglis (BOA) (25)

10–60 mg/l

Visų rūšių atliekų, išskyrus vandeningas skystąsias atliekas, apdorojimas

10–100 mg/l (26)  (27)

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) (25)

30–180 mg/l

Visų rūšių atliekų, išskyrus vandeningas skystąsias atliekas, apdorojimas

30–300 mg/l (26)  (27)

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Bendrasis skendinčių medžiagų kiekis (BSM)

5–60 mg/l

Visų rūšių atliekų apdorojimas

Angliavandenilinis rodiklis

0,5–10 mg/l

Mechaninis metalo atliekų apdorojimas smulkintuvuose

EEĮA, kuriose yra LFA ir (arba) LAV, apdorojimas

Pakartotinis alyvų atliekų rafinavimas

Fizinis ir cheminis šilumingų atliekų apdorojimas

Iškasto užteršto dirvožemio plovimas vandeniu

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Bendrasis azoto kiekis (bendrasis N)

1–25 mg/l (28)  (29)

Biologinis atliekų apdorojimas

Pakartotinis alyvų atliekų rafinavimas

10–60 mg/l (28)  (29)  (30)

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Bendrasis fosforas (bendrasis P)

0,3–2 mg/l

Biologinis atliekų apdorojimas

1–3 mg/l (27)

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Fenolio skaičius

0,05–0,2 mg/l

Pakartotinis alyvų atliekų rafinavimas

Fizinis ir cheminis šilumingų atliekų apdorojimas

0,05–0,3 mg/l

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Laisvasis cianidas (CN-) (31)

0,02–0,1 mg/l

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Adsorbuojamieji organiniai halogenai (AOX) (31)

0,2–1 mg/l

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Metalai ir pusmetaliai (31)

Arsenas (išreikštas As)

0,01–0,05 mg/l

Mechaninis metalo atliekų apdorojimas smulkintuvuose

EEĮA, kuriose yra LFA ir (arba) LAV, apdorojimas

Mechaninis biologinis atliekų apdorojimas

Pakartotinis alyvų atliekų rafinavimas

Fizinis ir cheminis šilumingų atliekų apdorojimas

Fizinis ir cheminis kietųjų ir (arba) tirštųjų atliekų apdorojimas

Panaudotų tirpiklių regeneracija

Iškasto užteršto dirvožemio plovimas vandeniu

Kadmis (išreikštas Cd)

0,01–0,05 mg/l

Chromas (išreikštas Cr)

0,01–0,15 mg/l

Varis (išreikštas Cu)

0,05–0,5 mg/l

Švinas (išreikštas Pb)

0,05–0,1 mg/l (32)

Nikelis (išreikštas Ni)

0,05–0,5 mg/l

Gyvsidabris (išreikštas Hg)

0,5–5 μg/l

Cinkas (išreikštas Zn)

0,1–1 mg/l (33)

Arsenas (išreikštas As)

0,01–0,1 mg/l

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Kadmis (išreikštas Cd)

0,01–0,1 mg/l

Chromas (išreikštas Cr)

0,01–0,3 mg/l

Šešiavalentis chromas (išreikštas Cr(VI))

0,01–0,1 mg/l

Varis (išreikštas Cu)

0,05–0,5 mg/l

Švinas (išreikštas Pb)

0,05–0,3 mg/l

Nikelis (išreikštas Ni)

0,05–1 mg/l

Gyvsidabris (išreikštas Hg)

1–10 μg/l

Cinkas (išreikštas Zn)

0,1–2 mg/l

Susijusi stebėsena nurodyta 7 GPGB.

6.2 lentelė

Su GPGB siejami į nuotekų priimtuvą netiesiogiai išleidžiamų teršalų kiekiai

Medžiaga / Parametras

Su GPGB siejamas išmetamųjų teršalų kiekis (34)  (35)

Atliekų apdorojimo procesas, kuriam taikomas su GPGB siejamas išmetamųjų teršalų kiekis

Angliavandenilinis rodiklis

0,5–10 mg/l

Mechaninis metalo atliekų apdorojimas smulkintuvuose

EEĮA, kuriose yra LFA ir (arba) LAV, apdorojimas

Pakartotinis alyvų atliekų rafinavimas

Fizinis ir cheminis šilumingų atliekų apdorojimas

Iškasto užteršto dirvožemio plovimas vandeniu

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Laisvasis cianidas (CN-) (36)

0,02–0,1 mg/l

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Adsorbuojamieji organiniai halogenai (AOX) (36)

0,2–1 mg/l

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Metalai ir pusmetaliai (36)

Arsenas (išreikštas As)

0,01–0,05 mg/l

Mechaninis metalo atliekų apdorojimas smulkintuvuose

EEĮA, kuriose yra LFA ir (arba) LAV, apdorojimas

Mechaninis biologinis atliekų apdorojimas

Pakartotinis alyvų atliekų rafinavimas

Fizinis ir cheminis šilumingų atliekų apdorojimas

Fizinis ir cheminis kietųjų ir (arba) tirštųjų atliekų apdorojimas

Panaudotų tirpiklių regeneracija

Iškasto užteršto dirvožemio plovimas vandeniu

Kadmis (išreikštas Cd)

0,01–0,05 mg/l

Chromas (išreikštas Cr)

0,01–0,15 mg/l

Varis (išreikštas Cu)

0,05–0,5 mg/l

Švinas (išreikštas Pb)

0,05–0,1 mg/l (37)

Nikelis (išreikštas Ni)

0,05–0,5 mg/l

Gyvsidabris (išreikštas Hg)

0,5–5 μg/l

Cinkas (išreikštas Zn)

0,1–1 mg/l (38)

Arsenas (išreikštas As)

0,01–0,1 mg/l

Vandeningų skystųjų atliekų apdorojimas

Kadmis (išreikštas Cd)

0,01–0,1 mg/l

Chromas (išreikštas Cr)

0,01–0,3 mg/l

Šešiavalentis chromas (išreikštas Cr(VI))

0,01–0,1 mg/l

Varis (išreikštas Cu)

0,05–0,5 mg/l

Švinas (išreikštas Pb)

0,05–0,3 mg/l

Nikelis (išreikštas Ni)

0,05–1 mg/l

Gyvsidabris (išreikštas Hg)

1–10 μg/l

Cinkas (išreikštas Zn)

0,1–2 mg/l

Susijusi stebėsena nurodyta 7 GPGB.

1.6.   Per incidentus ir avarijas išmetami teršalai

21 GPGB. Siekiant išvengti poveikio aplinkai įvykus avarijai arba incidentui arba jį sumažinti, GPGB yra taikyti visus toliau nurodytus metodus, įtraukiant juos į avarijų likvidavimo planą (žr. 1 GPGB).

Metodas

Apibūdinimas

a.

Apsaugos priemonės

Apima tokias priemones, kaip:

įrenginio apsaugojimas nuo piktavališkų veiksmų;

apsaugos nuo gaisro ir sprogimo sistema, kurioje įrengta prevencijos, aptikimo ir gesinimo įranga;

atitinkamos kontrolės įrangos pasiekiamumas ir tinkamumas naudoti avarinėse situacijose.

b.

Per incidentą arba avariją išmetamų teršalų valdymas

Nustatomos per avarijas ir incidentus, kaip antai per išsiliejimus, su gaisro gesinimo vandeniu arba per saugos vožtuvus, išmestų teršalų valdymo (stengiantis juos sulaikyti) procedūros ir techninės nuostatos.

c.

Incidentų ir avarijų registracijos ir vertinimo sistema

Apima tokius metodus, kaip:

registracijos žurnalas, kuriame registruojamos visos avarijos, incidentai, procedūrų pakeitimai ir patikrų išvados;

tokių incidentų ir avarijų nustatymo, reagavimo į juos ir mokymosi iš jų procedūros.

1.7.   Medžiagų naudojimo efektyvumas

22 GPGB. Siekiant efektyviai naudoti medžiagas, GPGB yra pakeisti medžiagas atliekomis.

Apibūdinimas

Vietoj kitų atliekoms apdoroti skirtų medžiagų naudojamos atliekos (pvz., pH reguliuoti naudojamos šarmų atliekos arba rūgščių atliekos, lakieji pelenai panaudojami kaip rišikliai).

Taikymas

Yra taikymo apribojimų, susijusių su užteršimo rizika, kurią kelia atliekose, kuriomis pakeičiamos kitos medžiagos, esančios priemaišos (pvz., sunkieji metalai, POT, druskos, patogenai). Kitas ribojantis veiksnys – atliekų, kuriomis pakeičiamos kitos medžiagos, suderinamumas su tvarkytinomis atliekomis (žr. 2 GPGB).

1.8.   Energijos vartojimo efektyvumas

23 GPGB. Siekiant efektyviai naudoti energiją, GPGB yra taikyti abu toliau nurodytus metodus.

Metodas

Apibūdinimas

a.

Efektyvaus energijos vartojimo planas

Efektyvaus energijos vartojimo plane apibrėžiamos ir apskaičiuojamas (vienos arba kelių rūšių) veiklos savitosios energijos sąnaudos, kasmet nustatomi rezultatų vertinimo rodikliai (pavyzdžiui, savitosios energijos sąnaudos, išreikštos kWh tonai apdorotų atliekų) ir planuojami periodiniai efektyvumo didinimo tikslai bei susiję veiksmai. Planas pritaikomas atsižvelgiant į atliekų apdorojimo ypatumus, t. y. į vykdomą procesą (-us), apdorojamų atliekų srautą (-us) ir pan.

b.

Energijos balanso registras

Energijos balanso registre nurodomas pagal šaltinių rūšis (t. y. elektros energija, dujos, tradicinis skystasis kuras, tradicinis kietasis kuras ir atliekos) suskirstytas suvartotos ir pagamintos (įskaitant eksportui) energijos kiekis. Į jį įeina:

i)

informacija apie energijos suvartojimą atsižvelgiant į patiektą energiją;

ii)

informacija apie iš įrenginio eksportuotą energiją;

iii)

informacija apie energijos srautus (pvz., Sankey diagramos arba energijos balansai), iš kurios matyti, kaip energija vartojama visame procese.

Energijos balanso registras pritaikomas atsižvelgiant į atliekų apdorojimo ypatumus, t. y. į vykdomą procesą (-us), apdorojamų atliekų srautą (-us) ir pan.

1.9.   Pakartotinis pakuočių naudojimas

24 GPGB. Siekiant sumažinti šalinti siunčiamų atliekų kiekį, GPGB yra kuo daugiau pakuočių panaudoti pakartotinai – tai įtraukiama į liekanų valdymo planą (žr. 1 GPGB).

Apibūdinimas

Jei pakuotės (statinės, konteineriai, didmaišiai, padėklai ir pan.) yra geros būklės ir pakankamai švarios, jos, prieš tai patikrinus medžiagų suderinamumą (jei jos dedamos vienos po kitų), vėl naudojamos atliekoms sudėti. Prireikus, prieš naudojant pakartotinai, pakuotės siunčiamos tinkamai apdoroti (pvz., atnaujinti išvalyti).

Taikymas

Yra taikymo apribojimų, susijusių su atliekų užteršimo rizika, kylančia dėl pakartotinio pakuočių naudojimo.

2.   GPGB IŠVADOS DĖL MECHANINIO ATLIEKŲ APDOROJIMO

Jeigu nenurodyta kitaip, mechaniniam atliekų apdorojimui, jei jis nederinamas su biologiniu apdorojimu, taikomos 2 skirsnyje pateiktos GPGB išvados kartu su 1 skirsnyje pateiktomis bendrosiomis GPGB išvadomis.

2.1.   Bendrosios GPGB išvados dėl mechaninio atliekų apdorojimo

2.1.1.   Į orą išmetami teršalai

25 GPGB. Siekiant sumažinti į orą išmetamų dulkių ir kietosiose dalelėse esančių metalų, PCDD/F ir dioksinų tipo bifenilų kiekį, GPGB yra taikyti 14 GPGB d punktą ir naudoti vieną iš toliau nurodytų metodų ar juos derinti.

Metodas

Apibūdinimas

Taikymas

a.

Ciklonas

Žr. 6.1 skirsnį.

Ciklonai daugiausia naudojami pirminiam stambių dulkių atskyrimui.

Taikoma visuotinai.

b.

Audeklinis filtras

Žr. 6.1 skirsnį.

Gali netikti tiesiogiai su smulkintuvu sujungtiems ortakiams, per kuriuos išleidžiamas oras, jei nėra galimybių sušvelninti deflagracijos poveikio audekliniam filtrui (pvz., naudojant viršslėgio vožtuvus).

c.

Šlapiasis dujų valymas

Žr. 6.1 skirsnį.

Taikoma visuotinai.

d.

Vandens įpurškimas į smulkintuvą

Atliekos, kurios bus smulkinamos, sudrėkinamos į smulkintuvą įpurškiant vandens. Įpurškiamo vandens kiekis reguliuojamas pagal smulkinamų atliekų kiekį (kurį galima stebėti pagal smulkintuvo variklio suvartojamos energijos kiekį).

Išmetamosios dujos, kuriose yra dulkių liekanų, nukreipiamos į cikloną (-us) ir (arba) į drėgnąjį dujų plautuvą.

Taikoma tik atsižvelgiant į vietos sąlygų lemiamus apribojimus (pvz., žema temperatūra, sausra).


6.3 lentelė

Su GPGB siejamas mechaniškai apdorojant atliekas vamzdžiais į orą išmetamų dulkių kiekis

Parametras

Vienetas

Su GPGB siejamas išmetamųjų teršalų kiekis

(Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis)

Dulkės

mg/Nm3

2–5 (39)

Susijusi stebėsena nurodyta 8 GPGB.

2.2.   GPGB išvados dėl mechaninio metalo atliekų apdorojimo smulkintuvuose

Jei nenurodyta kitaip, šiame skirsnyje pateiktos GPGB išvados, kartu su 25 GPGB, taikomos mechaniniam metalo atliekų apdorojimui smulkintuvuose.

2.2.1.   Bendras aplinkosauginis veiksmingumas

26 GPGB. Siekiant padidinti bendrą aplinkosauginį veiksmingumą ir išvengti teršalų išmetimo dėl incidentų ir avarijų, GPGB yra taikyti 14 GPGB g punktą ir visus toliau nurodytus metodus:

a)

nuodugnaus susikaupusių atliekų patikrinimo prieš smulkinant procedūros įgyvendinimas;

b)

pavojingų objektų pašalinimas iš tvarkytinų atliekų srauto ir saugus jų išmetimas (pvz., dujų balionai, ENTP, iš kurių nepašalinti taršos šaltiniai, EEĮA, iš kurių nepašalinti taršos šaltiniai, PCB arba gyvsidabriu užteršti objektai, radioaktyvūs objektai);

c)

konteineriai apdorojami tik jei pateikiami kartu su švarumo deklaracija.

2.2.2.   Deflagracija

27 GPGB. Siekiant išvengti deflagracijos ir sumažinti įvykus deflagracijai išmetamų teršalų kiekį, GPGB yra taikyti toliau nurodytus a metodą kartu su b arba c metodu arba šiais abiem metodais.

Metodas

Apibūdinimas

Taikymas

a.

Deflagracijos valdymo planas

Į jį įeina:

deflagracijos mažinimo programa, kurios paskirtis nustatyti deflagracijos šaltinį (-us) ir įgyvendinti deflagracijos prevencijos priemones, pvz., 26 GPGB a punkte aprašytą tvarkytinų atliekų tikrinimą, 26 GPGB b punkte aprašytą pavojingų objektų šalinimą;

ankstesnių deflagracijos incidentų ir taisomųjų veiksmų peržiūra bei žinių apie deflagraciją sklaida;

reagavimo į deflagracijos incidentus protokolas.

Taikoma visuotinai.

b.

Viršslėgio slopintuvai

Įrengiami viršslėgio slopintuvai, kurių paskirtis – nuslopinti per deflagraciją susidariusio slėgio bangas, kurios sukeltų didelių pažeidimų ir į aplinką būtų išmesta teršalų.

c.

Pirminis smulkinimas

Prieš pagrindinį smulkintuvą įrengiamas ir naudojamas lėtaeigis smulkintuvas.

Visuotinai taikoma naujiems įrenginiams, atsižvelgiant į tvarkytinas medžiagas.

Taikoma rekonstruojamiems įrenginiams, jei pagrįstai nustatyta daug deflagracijos atvejų.

2.2.3.   Energijos vartojimo efektyvumas

28 GPGB. Siekiant efektyviai naudoti energiją, GPGB yra palaikyti stabilų į smulkintuvą tiekiamų atliekų srautą.

Apibūdinimas

Į smulkintuvą tiekiamų atliekų srautas išlyginamas vengiant atliekų srauto pertrūkių ir perkrovų, dėl kurių smulkintuvą reikėtų išjungti ir iš naujo paleisti, kai tai nepageidaujama.

2.3.   GPGB išvados dėl EEĮA, kuriose yra LFA ir (arba) LAV, apdorojimo

Jeigu nenurodyta kitaip, šiame skirsnyje pateiktos GPGB išvados kartu su 25 GPGB taikomos EEĮA, kuriose yra LFA ir (arba) LAV, apdorojimui.

2.3.1.   Į orą išmetami teršalai

29 GPGB. Siekiant išvengti organinių junginių išmetimo į orą arba, jei tai praktiškai neįmanoma, sumažinti jų kiekį, GPGB yra taikyti 14 GPGB d ir h punktus ir naudoti toliau nurodytus a metodą kartu su b arba c metodu arba abiem.

Metodas

Apibūdinimas

a.

Aušalų ir alyvų šalinimo ir surinkimo optimizavimas

Visi aušalai ir alyvos iš EEĮA, kuriose yra LFA ir (arba) LAV, pašalinami ir surenkami vakuumine siurbimo sistema (pvz., pasiekiant, kad būtų pašalinta bent 90 % aušalų). Aušalai atskiriami nuo alyvų, o iš alyvų pašalinamos dujos.

Iki minimumo sumažinamas kompresoriuje likusios alyvos kiekis (tiek, kad iš kompresoriaus nevarvėtų).

b.

Kriogeninė kondensacija

Išmetamosios dujos, kuriose yra organinių junginių, kaip antai LFA ir LAV, nukreipiamos į kriogeninės kondensacijos bloką, kuriame jos suskystinamos (žr. aprašymą 6.1 skirsnyje). Suskystintos dujos saugomos slėginiuose induose, kad būtų apdorojamos toliau.

c.

Adsorbcija

Išmetamosios dujos, kuriose yra organinių junginių, kaip antai LFA ir LAV, nukreipiamos į adsorbcijos sistemas (žr. aprašymą 6.1 skirsnyje). Panaudotos aktyvintosios anglys regeneruojamos į filtrą pumpuojant pakaitintą orą, kad desorbuotųsi organiniai junginiai. Tada regeneruojant išmestos dujos suspaudžiamos ir ataušinamos, kad suskystėtų organiniai junginiai (kai kuriais atvejais naudojama kriogeninė kondensacija). Suskystintos dujos saugomos slėginiuose induose. Po suspaudimo etapo likusios išmetamosios dujos paprastai nukreipiamos atgal į adsorbcijos sistemą, kad būtų išmetama kuo mažiau LFA ir LAV.


6.4 lentelė

Su GPGB siejami apdorojant EEĮA, kuriose yra LFA ir (arba) LAV, vamzdžiais į orą išmetamų BLOA ir CFC kiekiai

Parametras

Vienetas

Su GPGB siejamas išmetamųjų teršalų kiekis

(Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis)

BLOA

mg/Nm3

3–15

CFC

mg/Nm3

0,5–10

Susijusi stebėsena nurodyta 8 GPGB.

2.3.2.   Sprogimai

30 GPGB. Siekiant išvengti, kad per apdorojant EEĮA, kuriose yra LFA ir (arba) LAV, įvykusius sprogimus nebūtų išmetama teršalų, GPGB yra naudoti kurį nors iš toliau nurodytų metodų.

Metodas

Apibūdinimas

a.

Inertinė atmosfera

Į uždarą įrangą (pvz., uždarus smulkintuvus, grūstuvus, dulkių ir putų rinktuvus) įpurškiama inertinių dujų (pvz., azoto) ir taip joje sumažinama deguonies koncentracija (pvz., iki 4 % tūrio).

b.

Dirbtinė ventiliacija

Taikant dirbtinę ventiliaciją, angliavandenilių koncentracija uždaroje įrangoje (pvz., uždaruose smulkintuvuose, grūstuvuose, dulkių ir putų rinktuvuose) sumažinama iki < 25 % apatinės sprogumo ribos.

2.4.   GPGB išvados dėl mechaninio šilumingų atliekų apdorojimo

Šiame skirsnyje pateiktos GPGB išvados kartu su 25 GPGB taikomos mechaniniam šilumingų atliekų apdorojimui, kuriam taikoma Direktyvos 2010/75/ES I priedo 5.3 punkto a papunkčio iii dalis ir 5.3 punkto b papunkčio ii dalis.

2.4.1.   Į orą išmetami teršalai

31 GPGB. Siekiant sumažinti į orą išmetamų organinių junginių kiekį, GPGB yra taikyti 14 GPGB d punktą ir naudoti vieną iš toliau nurodytų metodų ar jų derinį.

Metodas

Apibūdinimas

a.

Adsorbcija

Žr. 6.1 skirsnį.

b.

Biologinis filtras

c.

Terminė oksidacija

d.

Šlapiasis dujų valymas


6.5 lentelė

Su GPGB siejamas mechaniškai apdorojant šilumingas atliekas vamzdžiais į orą išmetamos BLOA kiekis

Parametras

Vienetas

Su GPGB siejamas išmetamųjų teršalų kiekis

(Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis)

BLOA

mg/Nm3

10–30 (40)

Susijusi stebėsena nurodyta 8 GPGB.

2.5.   GPGB išvados dėl mechaninio EEĮA, kuriose yra gyvsidabrio, apdorojimo

Jei nenurodyta kitaip, šiame skirsnyje pateiktos GPGB išvados, kartu su 25 GPGB, taikomos mechaniniam EEĮA, kuriose yra gyvsidabrio, apdorojimui.

2.5.1.   Į orą išmetami teršalai

32 GPGB. Siekiant sumažinti į orą išmetamo gyvsidabrio kiekį, GPGB yra surinkti išmetamą gyvsidabrį jo išsiskyrimo vietoje, nusiųsti jį į taršos mažinimo bloką ir vykdyti tinkamą stebėseną.

Apibūdinimas

Į šį GPGB įeina visos toliau nurodytos priemonės:

EEĮA, kuriose yra gyvsidabrio, apdoroti naudojama įranga yra uždara, slėgis joje yra sumažintas ir ji sujungta su vietine traukiamosios ventiliacijos sistema;

iš procesams vykstant išmetamų dujų pašalinamos dulkės, pvz., ciklonais, audekliniais ir HEPA filtrais, o po to atliekama adsorbcija aktyvintosiomis anglimis (žr. 6.1 skirsnį);

stebimas išmetamųjų dujų apdorojimo efektyvumas;

siekiant aptikti galimus gyvsidabrio nuotėkius, dažnai (pvz., kas savaitę) matuojamas gyvsidabrio kiekis apdorojimo ir saugojimo zonose.

6.6 lentelė

Su GPGB siejamas mechaniškai apdorojant EEĮA, kuriose yra gyvsidabrio, vamzdžiais į orą išmetamo gyvsidabrio kiekis

Parametras

Vienetas

Su GPGB siejamas išmetamųjų teršalų kiekis

(Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis)

Gyvsidabris (Hg)

μg/Nm3

2–7

Susijusi stebėsena nurodyta 8 GPGB.

3.   GPGB IŠVADOS DĖL BIOLOGINIO ATLIEKŲ APDOROJIMO

Jeigu nenurodyta kitaip, biologiniam atliekų apdorojimui taikomos 3 skirsnyje pateiktos GPGB išvados kartu su 1 skirsnyje pateiktomis bendrosiomis GPGB išvadomis. 3 skirsnyje pateiktos GPGB išvados netaikomos vandeningų skystųjų atliekų apdorojimui.

3.1.   Bendrosios GPGB išvados dėl biologinio atliekų apdorojimo

3.1.1.   Bendras aplinkosauginis veiksmingumas

33 GPGB. Siekiant sumažinti skleidžiamą kvapą ir padidinti bendrą aplinkosauginį veiksmingumą, GPGB yra atrinkti tvarkytinas atliekas.

Apibūdinimas

Metodą sudaro atliekų priimtinumo nustatymo, atliekų priėmimo ir tvarkytinų atliekų rūšiavimo (žr. 2 GPGB) vykdymas, kad būtų užtikrintas tvarkytinų atliekų tinkamumas apdoroti, pvz., pagal jų maistinių medžiagų balansą, drėgnį arba sudėtyje esančius toksinius junginius, kurie gali sumažinti biologinį aktyvumą.

3.1.2.   Į orą išmetami teršalai

34 GPGB. Siekiant sumažinti vamzdžiais į orą išmetamų dulkių, organinių junginių ir kvapiųjų junginių, įskaitant H2S ir NH3, kiekį, GPGB yra naudoti vieną iš toliau nurodytų metodų arba jų derinį.

Metodas

Apibūdinimas

a.

Adsorbcija

Žr. 6.1 skirsnį.

b.

Biologinis filtras

Žr. 6.1 skirsnį.

Jei sudėtyje yra daug NH3 (pvz., 5–40 mg/Nm3), gali prireikti parengiamojo išmetamųjų dujų apdorojimo prieš joms patenkant į biologinį filtrą (pvz., praplaunant dujas vandeniu arba rūgštimis), kad būtų reguliuojamas biologinio filtro terpės pH ir jame susidarytų mažiau N2O.

Kai kurie kvapieji junginiai (pvz., merkaptanai, H2S) gali rūgštinti biologinio filtro terpę, todėl gali būti būtina prieš išmetamosioms dujoms patenkant į biologinį filtrą atlikti parengiamąjį jų apdorojimą, praplaunant vandeniu arba šarmu.

c.

Audeklinis filtras

Žr. 6.1 skirsnį. Audeklinis filtras naudojamas, kai atliekos apdorojamos mechaniniu biologiniu būdu.

d.

Terminė oksidacija

Žr. 6.1 skirsnį.

e.

Šlapiasis dujų valymas

Žr. 6.1 skirsnį. Dujų plovimas vandeniu, rūgštimis arba šarmais derinamas su biologiniu filtru, termine oksidacija arba adsorbcija aktyvintosiomis anglimis.


6.7 lentelė

Su GPGB siejamas biologiškai apdorojant atliekas vamzdžiais į orą išmetamo NH3, kvapo, dulkių ir BLOA kiekis

Parametras

Vienetas

Su GPGB siejamas išmetamųjų teršalų kiekis

(Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis)

Atliekų apdorojimo procesas

NH3  (41)  (42)

mg/Nm3

0,3–20

Visų rūšių biologinis atliekų apdorojimas

Kvapų koncentracija (41)  (42)

ouE/Nm3

200–1 000

Dulkės

mg/Nm3

2–5

Mechaninis biologinis atliekų apdorojimas

BLOA

mg/Nm3

5–40 (43)

Susijusi stebėsena nurodyta 8 GPGB.

3.1.3.   Į vandenį išmetami teršalai ir vandens naudojimas

35 GPGB. Siekiant, kad susidarytų mažiau nuotekų ir būtų suvartojama mažiau vandens, GPGB yra taikyti visus toliau nurodytus metodus.

Metodas

Apibūdinimas

Taikymas

a.

Nuotekų srautų atskyrimas

Komposto krūvų ir vartytuvų prosunkos vanduo atskiriamas nuo paviršinių nuotekų (žr. 19 GPGB f punktą).

Visuotinai taikoma naujiems įrenginiams.

Visuotinai taikoma esamiems įrenginiams, atsižvelgiant į apribojimus, susijusius su vandens cirkuliavimo sistemos konfigūracija.

b.

Vandens recirkuliacija

Recirkuliuojami technologinio vandens srautai (pvz., gauti pašalinus vandenį iš skysto degazuotojo substrato anaerobiniuose procesuose) arba sunaudojama kiek įmanoma daugiau kitokio vandens srautų (pvz., vandens kondensato, skalavimo vandens, paviršinių nuotekų). Galimas recirkuliacijos laipsnis priklauso nuo įrenginio vandens balanso, priemaišų sudėties (pvz., sunkiųjų metalų, druskų, patogenų, kvapiųjų junginių) ir (arba) vandens srautų charakteristikų (pvz., sudėtyje esančių maistinių medžiagų).

Taikoma visuotinai.

c.

Prosunkos vandens susidarymo mažinimas

Optimizuojamas atliekų drėgnis, kad susidarytų mažiau prosunkos vandens.

Taikoma visuotinai.

3.2.   GPGB išvados dėl aerobinio atliekų apdorojimo

Jeigu nenurodyta kitaip, aerobiniam atliekų apdorojimui taikomos šiame skirsnyje pateiktos GPGB išvados kartu su 3.1 skirsnyje pateiktomis bendrosiomis GPGB išvadomis dėl biologinio atliekų apdorojimo.

3.2.1.   Bendras aplinkosauginis veiksmingumas

36 GPGB. Siekiant sumažinti į orą išmetamų teršalų kiekį ir padidinti bendrą aplinkosauginį veiksmingumą, GPGB yra stebėti ir (arba) reguliuoti pagrindinius atliekų ir procesų parametrus.

Apibūdinimas

Pagrindinių atliekų ir procesų parametrų stebėsena ir (arba) reguliavimas, įskaitant:

tvarkytinų atliekų charakteristikas (pvz., C ir N santykį, dalelių dydį);

temperatūrą ir drėgnį įvairiuose vartomo komposto taškuose;

vartomo komposto aeravimą (pvz., reguliuojant komposto vartymo dažnį, O2 ir (arba) CO2 koncentraciją jame, jei aeruojama dirbtinai – oro srautų temperatūrą);

vartomo komposto akytumą, aukštį ir plotį.

Taikymas

Vartomo komposto drėgnio stebėsena netaikoma uždariems procesams, kai nustatyta, kad kyla problemų sveikatai ir (arba) saugumui. Tokiu atveju drėgnį galima stebėti prieš pradedant uždaro atliekų kompostavimo etapą ir jį pareguliuoti, kai uždaro kompostavimo etapas baigiamas ir kompostas išimamas.

3.2.2.   Kvapai ir į orą išmetami pasklidieji išmetamieji teršalai

37 GPGB. Siekiant sumažinti apdorojimo atvirame ore etapuose į orą išmetamų pasklidžiųjų dulkių, kvapų ir biologinių aerozolių kiekį, GPGB yra naudoti vieną iš toliau nurodytų metodų arba abu.

Metodas

Apibūdinimas

Taikymas

a.

Puslaidžių membranų dangų naudojimas

Veikiantys vartomo komposto įrenginiai uždengiami puslaidėmis membranomis.

Taikoma visuotinai.

b.

Operacijų pritaikymas prie meteorologinių sąlygų

Apima tokius metodus, kaip:

Imantis didelio masto lauke vykdomo proceso, atsižvelgiama į oro sąlygas ir prognozes. Pavyzdžiui, esant prastoms meteorologinėms sąlygoms, turinčioms įtakos teršalų sklidimui (pvz., vėjo greitis yra per menkas arba per didelis arba vėjas pučia jautrių receptorių kryptimi), vengiama formuoti arba vartyti komposto krūvas arba sąvartas, leisti per gaudykles arba smulkti.

Vartomo komposto sąvartos orientuojamos taip, kad kuo didesnė kompostuojamos masės dalis būtų apsaugota nuo vyraujančiųjų vėjų ir nuo vartomo komposto paviršiaus sklistų kuo mažiau teršalų. Vartomo komposto krūvas ir sąvartas geriausia supilti pačioje žemiausioje objekto teritorijos vietoje.

Taikoma visuotinai.

3.3.   GPGB išvados dėl anaerobinio atliekų apdorojimo

Jeigu nenurodyta kitaip, anaerobiniam atliekų apdorojimui taikomos šiame skirsnyje pateiktos GPGB išvados kartu su 3.1 skirsnyje pateiktomis bendrosiomis GPGB išvadomis dėl biologinio atliekų apdorojimo.

3.3.1.   Į orą išmetami teršalai

38 GPGB. Siekiant sumažinti į orą išmetamų teršalų kiekį ir padidinti bendrą aplinkosauginį veiksmingumą, GPGB yra stebėti ir (arba) reguliuoti pagrindinius atliekų ir procesų parametrus.

Apibūdinimas

Įgyvendinama rankinės ir (arba) automatinės stebėsenos sistema:

užtikrinama, kad pūdytuvas stabiliai veiktų;

kuo labiau sumažinami eksploataciniai sunkumai, kaip antai putojimas, dėl kurių gali sklisti kvapai;

pakankamai anksti įspėjama apie sistemos gedimus, kurie gali lemti išsihermetinimą arba sukelti sprogimus.

Apima pagrindinių atliekų ir procesų parametrų stebėseną, pvz.:

į pūdytuvą dedamų atliekų pH ir šarmingumo;

pūdytuvo eksploatacinės temperatūros;

pūdytuvo hidraulinės ir organinės apkrovos;

lakiųjų riebalų rūgščių ir amoniako koncentracijos pūdytuve ir degazuotajame substrate;

biodujų kiekio, sudėties (pvz., H2S) ir slėgio;

skysčių ir putų kiekio pūdytuve.

3.4.   GPGB išvados dėl mechaninio biologinio atliekų apdorojimo

Jeigu nenurodyta kitaip, mechaniniam biologiniam atliekų apdorojimui taikomos šiame skirsnyje pateiktos GPGB išvados kartu su 3.1 skirsnyje pateiktomis bendrosiomis GPGB išvadomis dėl biologinio atliekų apdorojimo.

Kur tinka, mechaniniam biologiniam atliekų apdorojimui taikomos GPGB išvados dėl aerobinio apdorojimo (3.2 skirsnis) ir anaerobinio apdorojimo (3.3 skirsnis).

3.4.1.   Į orą išmetami teršalai

39 GPGB. Siekiant sumažinti į orą išmetamų teršalų kiekį, GPGB yra taikyti abu toliau nurodytus metodus.

Metodas

Apibūdinimas

Taikymas

a.

Išmetamųjų dujų srautų atskyrimas

Bendro išmetamųjų dujų srauto išskaidymas į išmetamųjų dujų srautus, kurių sudėtyje yra daug teršalų, ir išmetamųjų dujų srautus, kurių sudėtyje yra mažai teršalų, kaip nustatyta 3 GPGB nurodytame apyraše.

Visuotinai taikoma naujiems įrenginiams.

Visuotinai taikoma esamiems įrenginiams, atsižvelgiant į apribojimus, susijusius su oro cirkuliavimo sistemos konfigūracija.

b.

Išmetamųjų dujų recirkuliacija

Išmetamųjų dujų, kurių sudėtyje yra mažai teršalų, recirkuliacija biologinio apdorojimo procese, po to jas apdorojant, atsižvelgiant į teršalų koncentraciją (žr. 34 GPGB).

Išmetamųjų dujų panaudojimo biologinio apdorojimo procese galimybes gali riboti išmetamųjų dujų temperatūra ir (arba) jų sudėtyje esantys teršalai.

Prieš pakartotinai naudojant išmetamąsias dujas, gali būti būtina kondensuoti jose esančius vandens garus. Tokiu atveju būtina dujas ataušinti, o kondensuotas vanduo, jei įmanoma, recirkuliuojamas (žr. 35 GPGB) arba prieš išleidžiant apdorojamas.

4.   GPGB IŠVADOS DĖL FIZINIO IR CHEMINIO ATLIEKŲ APDOROJIMO

Jeigu nenurodyta kitaip, fiziniam ir cheminiam atliekų apdorojimui taikomos 4 skirsnyje pateiktos GPGB išvados kartu su 1 skirsnyje pateiktomis bendrosiomis GPGB išvadomis.

4.1.   GPGB išvados dėl fizinio ir cheminio kietųjų ir (arba) tirštųjų atliekų apdorojimo

4.1.1.   Bendras aplinkosauginis veiksmingumas

40 GPGB. Siekiant padidinti bendrą aplinkosauginį veiksmingumą, GPGB yra į atliekų priimtinumo nustatymo ir atliekų priėmimo procedūras (žr. 2 GPGB) įtraukti tvarkytinų atliekų stebėseną.

Apibūdinimas

Stebimi, pvz., šie tvarkytinų atliekų parametrai:

sudėtyje esančių organinių medžiagų, oksidatorių, metalų (pvz., gyvsidabrio), druskų, kvapiųjų junginių kiekis;

H2 susidarymo potencialas dūmtakių dujų apdorojimo liekanoms, pvz., lakiesiems pelenams, susimaišius su vandeniu.

4.1.2.   Į orą išmetami teršalai

41 GPGB. Siekiant sumažinti į orą išmetamų dulkių, organinių junginių ir NH3 kiekį, GPGB yra taikyti 14 GPGB d punktą ir naudoti vieną iš toliau nurodytų metodų ar jų derinį.

Metodas

Apibūdinimas

a.

Adsorbcija

Žr. 6.1 skirsnį.

b.

Biologinis filtras

c.

Audeklinis filtras

d.

Šlapiasis dujų valymas


6.8 lentelė

Su GPGB siejamas fizinio ir cheminio kietųjų ir (arba) tirštųjų atliekų apdorojimo metu vamzdžiais į orą išmetamų dulkių kiekis

Parametras

Vienetas

Su GPGB siejamas išmetamųjų teršalų kiekis

(Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis)

Dulkės

mg/Nm3

2–5

Susijusi stebėsena nurodyta 8 GPGB.

4.2.   GPGB išvados dėl pakartotinio alyvų atliekų rafinavimo

4.2.1.   Bendras aplinkosauginis veiksmingumas

42 GPGB. Siekiant padidinti bendrą aplinkosauginį veiksmingumą, GPGB yra į atliekų priimtinumo nustatymo ir atliekų priėmimo procedūras įtraukti tvarkytinų atliekų stebėseną (žr. 2 GPGB).

Apibūdinimas

Stebimi tvarkytinose atliekose esantys chlorintieji junginiai (pvz., chlorintieji tirpikliai arba PCB).

43 GPGB. Siekiant sumažinti šalintinų atliekų kiekį, GPGB yra taikyti vieną iš toliau nurodytų metodų arba abu.

Metodas

Apibūdinimas

a.

Medžiagų atgavimas

Organinių vakuuminio distiliavimo, ekstrakcijos tirpikliais, plonasluoksnių garintuvų ir pan. liekanų panaudojimas asfalto produktams ir pan.

b.

Energijos gavyba iš atliekų

Energijos gavyba iš organinių vakuuminio distiliavimo, ekstrakcijos tirpikliais, plonasluoksnių garintuvų ir pan. liekanų.

4.2.2.   Į orą išmetami teršalai

44 GPGB. Siekiant sumažinti į orą išmetamų organinių junginių kiekį, GPGB yra taikyti 14 GPGB d punktą ir naudoti vieną iš toliau nurodytų metodų ar jų derinį.

Metodas

Apibūdinimas

a.

Adsorbcija

Žr. 6.1 skirsnį.

b.

Terminė oksidacija

Žr. 6.1 skirsnį. Apima atvejus, kai išmetamosios dujos nukreipiamos į technologinę krosnį arba katilą.

c.

Šlapiasis dujų valymas

Žr. 6.1 skirsnį.

Taikomas 4.5 skirsnyje nurodytas su GPGB siejamas išmetamųjų teršalų kiekis.

Susijusi stebėsena nurodyta 8 GPGB.

4.3.   GPGB išvados dėl fizinio ir cheminio šilumingų atliekų apdorojimo

4.3.1.   Į orą išmetami teršalai

45 GPGB. Siekiant sumažinti į orą išmetamų organinių junginių kiekį, GPGB yra taikyti 14 GPGB d punktą ir naudoti vieną iš toliau nurodytų metodų ar jų derinį.

Metodas

Apibūdinimas

a.

Adsorbcija

Žr. 6.1 skirsnį.

b.

Kriogeninė kondensacija

c.

Terminė oksidacija

d.

Šlapiasis dujų valymas

Taikomas 4.5 skirsnyje nurodytas su GPGB siejamas išmetamųjų teršalų kiekis.

Susijusi stebėsena nurodyta 8 GPGB.

4.4.   GPGB išvados dėl panaudotų tirpiklių regeneracijos

4.4.1.   Bendras aplinkosauginis veiksmingumas

46 GPGB. Siekiant padidinti bendrą panaudotų tirpiklių regeneracijos aplinkosauginį veiksmingumą, GPGB yra taikyti vieną iš toliau nurodytų metodų arba abu.

Metodas

Apibūdinimas

Taikymas

a.

Medžiagų atgavimas

Tirpikliai iš distiliacijos liekanų regeneruojami garinant.

Taikymas gali būti ribotas, jei tirpikliui atgauti reikia pernelyg daug energijos, palyginti su atgaunamo tirpiklio kiekiu.

b.

Energijos gavyba iš atliekų

Energijos gavyba iš distiliacijos liekanų.

Taikoma visuotinai.

4.4.2.   Į orą išmetami teršalai

47 GPGB. Siekiant sumažinti į orą išmetamų organinių junginių kiekį, GPGB yra taikyti 14 GPGB d punktą ir naudoti toliau nurodytų metodų derinį.

Metodas

Apibūdinimas

Taikymas

a.

Proceso metu išsiskiriančių dujų recirkuliacija garo katile

Proceso metu išsiskiriančios dujos iš kondensatorių nukreipiamos į įrenginį aprūpinantį garo katilą.

Gali būti netaikytina halogenintų tirpiklių atliekoms apdoroti, kad nesusidarytų ir nebūtų išleidžiami PCB ir (arba) PCDD/F.

b.

Adsorbcija

Žr. 6.1 skirsnį.

Metodo panaudojimo galimybės gali būti ribotos dėl saugos priežasčių (pvz., aktyvintųjų anglių sluoksnis yra linkęs savaime užsidegti, jei prisotinamas ketonų).

c.

Terminė oksidacija

Žr. 6.1 skirsnį.

Gali būti netaikytina halogenintų tirpiklių atliekoms apdoroti, kad nesusidarytų ir nebūtų išleidžiami PCB ir (arba) PCDD/F.

d.

Kondensacija arba kriogeninė kondensacija

Žr. 6.1 skirsnį.

Taikoma visuotinai.

e.

Šlapiasis dujų valymas

Žr. 6.1 skirsnį.

Taikoma visuotinai.

Taikomas 4.5 skirsnyje nurodytas su GPGB siejamas išmetamųjų teršalų kiekis.

Susijusi stebėsena nurodyta 8 GPGB.

4.5.   Su GPGB siejamas pakartotinai rafinuojant alyvų atliekas, fiziškai ir chemiškai apdorojant šilumingas atliekas ir regeneruojant panaudotus tirpiklius į orą išmetamų organinių junginių kiekis

6.9 lentelė

Su GPGB siejamas pakartotinai rafinuojant alyvų atliekas, fiziškai ir chemiškai apdorojant šilumingas atliekas ir regeneruojant panaudotus tirpiklius vamzdžiais į orą išmetamos BLOA kiekis

Parametras

Vienetas

Su GPGB siejamas išmetamųjų teršalų kiekis (44)

(Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis)

BLOA

mg/Nm3

5–30

4.6.   GPGB išvados dėl šiluminio panaudotų aktyvintųjų anglių, katalizatorių atliekų ir iškasto užteršto dirvožemio apdorojimo

4.6.1.   Bendras aplinkosauginis veiksmingumas

48 GPGB. Siekiant padidinti bendrą šiluminio panaudotų aktyvintųjų anglių, katalizatorių atliekų ir iškasto užteršto dirvožemio apdorojimo aplinkosauginį veiksmingumą, GPGB yra taikyti visus toliau nurodytus metodus.

Metodas

Apibūdinimas

Taikymas

a.

Šilumos rekuperavimas iš krosnies išmetamų dujų

Rekuperuotą šilumą galima panaudoti, pavyzdžiui, degimo orui pakaitinti arba generuoti garui, kuris irgi naudojamas panaudotoms aktyvintosioms anglims vėl suaktyvinti.

Taikoma visuotinai.

b.

Netiesiogiai kūrenama krosnis

Siekiant išvengti krosnies turinio sąlyčio su degiklio (-ių) dūmų dujomis, naudojama netiesiogiai kūrenama krosnis.

Netiesiogiai kūrenamos krosnys paprastai konstruojamos su metaliniu vamzdžiu ir jų taikymas gali būti ribotas dėl korozijos problemų.

Gali būti ir ekonominių esamų įrenginių modernizavimo apribojimų.

c.

Į procesą integruoti į orą išmetamų teršalų kiekio mažinimo metodai

Apima tokius metodus, kaip:

krosnies temperatūros ir sukamosios krosnies sukimosi greičio kontrolė;

kuro parinkimas;

sandariosios krosnies naudojimas arba krosnies eksploatavimas sumažinus slėgį, kad į orą nepasklistų pasklidieji išmetamieji teršalai.

Taikoma visuotinai.

4.6.2.   Į orą išmetami teršalai

49 GPGB. Siekiant sumažinti į orą išmetamų HCl, HF, dulkių ir organinių junginių kiekį, GPGB yra taikyti 14 GPGB d punktą ir naudoti vieną iš toliau nurodytų metodų ar jų derinį.

Metodas

Apibūdinimas

a.

Ciklonas

Žr. 6.1 skirsnį. Šis metodas naudojamas kartu su kitais taršos mažinimo būdais.

b.

Elektrostatinis nusodintuvas

Žr. 6.1 skirsnį.

c.

Audeklinis filtras

d.

Šlapiasis dujų valymas

e.

Adsorbcija

f.

Kondensacija

g.

Terminė oksidacija (45)

Susijusi stebėsena nurodyta 8 GPGB.

4.7.   GPGB išvados dėl iškasto užteršto dirvožemio plovimo vandeniu

4.7.1.   Į orą išmetami teršalai

50 GPGB. Siekiant sumažinti saugojimo, tvarkymo ir plovimo etapuose į orą išmetamų dulkių ir organinių junginių kiekį, GPGB yra taikyti 14 GPGB d punktą ir naudoti vieną iš toliau nurodytų metodų ar jų derinį.

Metodas

Apibūdinimas

a.

Adsorbcija

Žr. 6.1 skirsnį.

b.

Audeklinis filtras

c.

Šlapiasis dujų valymas

Susijusi stebėsena nurodyta 8 GPGB.

4.8.   GPGB išvados dėl įrangos, kurioje yra PCB, neutralizavimo

4.8.1.   Bendras aplinkosauginis veiksmingumas

51 GPGB. Siekiant padidinti bendrą aplinkosauginį veiksmingumą ir sumažinti vamzdžiais į orą išmetamų PCB ir organinių junginių kiekį, GPGB yra taikyti visus toliau nurodytus metodus.

Metodas

Apibūdinimas

a.

Saugojimo ir apdorojimo zonų padengimas danga

Apima tokius metodus, kaip:

visos saugojimo ir apdorojimo zonos betoninių grindų padengimas dervos danga.

b.

Darbuotojų prieigos taisyklių įgyvendinimas, siekiant išvengti taršos sklidimo

Apima tokius metodus, kaip:

prieigos prie saugojimo ir apdorojimo zonų užrakinimas;

į zoną, kurioje saugojama ir tvarkoma užteršta įranga, galima patekti tik turint specialią kvalifikaciją;

atskiros „švarios“ ir „nešvarios“ rūbinės asmeniniams apsauginiams drabužiams apsirengti ir nusirengti.

c.

Įrangos valymo ir skysčių iš jos šalinimo optimizavimas

Apima tokius metodus, kaip:

išorinių užterštos įrangos paviršių valymas anijoniniu plovikliu;

įrangos tuštinimas naudojant siurblį arba sudarant vakuumą, o ne pasinaudojant sunkio jėga;

pildymo, tuštinimo ir vakuuminio indo prijungimo bei atjungimo procedūrų nustatymas ir naudojimas;

ilgo skysčių šalinimo laikotarpio (bent 12 valandų) užtikrinimas, kad tolesnio apdorojimo operacijose tikrai neišvarvėtų užteršto skysčio, kai pagrindinė dalis bus atjungta nuo elektros transformatoriaus korpuso.

d.

Į orą išmetamų teršalų kontrolė ir stebėsena

Apima tokius metodus, kaip:

oras iš neutralizavimo zonos surenkamas ir apdorojamas aktyvintųjų anglių filtrais;

pirmiau c metode nurodyto vakuuminio siurblio išmetamoji dalis sujungiama su teršalų mažinimo galutinio išleidimo vietoje sistema (pvz., aukštatemperatūriu deginimo įrenginiu, terminės oksidacijos arba adsorbcijos aktyvintosiomis anglimis įranga);

stebimas vamzdžiais išmetamų teršalų kiekis (žr. 8 GPGB);

stebimos galimos atmosferinės PCB iškritos (pvz., vykdant fizinius ir cheminius matavimus arba biologinę stebėseną).

e.

Atliekų apdorojimo liekanų šalinimas

Apima tokius metodus, kaip:

akytos, užterštos elektros transformatoriaus dalys (mediena ir popierius) siunčiamos į aukštatemperatūrio deginimo įrenginį;

alyvose esantys PCB suardomi (pvz., dechloruojant, hidrinant, taikant solvatuotųjų elektronų procesus, aukštatemperatūrį deginimą).

f.

Tirpiklio regeneracija, kai plaunama tirpikliu

Organinis tirpiklis surenkamas ir distiliuojamas, kad jį vėl būtų galima panaudoti procese.

Susijusi stebėsena nurodyta 8 GPGB.

5.   GPGB IŠVADOS DĖL VANDENINGŲ SKYSTŲJŲ ATLIEKŲ APDOROJIMO

Jeigu nenurodyta kitaip, vandeningų skystųjų atliekų apdorojimui taikomos 5 skirsnyje pateiktos GPGB išvados kartu su 1 skirsnyje pateiktomis bendrosiomis GPGB išvadomis.

5.1.   Bendras aplinkosauginis veiksmingumas

52 GPGB. Siekiant padidinti bendrą aplinkosauginį veiksmingumą, GPGB yra į atliekų priimtinumo nustatymo ir atliekų priėmimo procedūras įtraukti tvarkytinų atliekų stebėseną (žr. 2 GPGB).

Apibūdinimas

Stebimi, pvz., šie tvarkytinų atliekų parametrai:

biologinis pašalinamumas (pvz., BDS, BDS ir ChDS santykis, Zahn-Wellens bandymas, biologinio slopinimo potencialas (pvz., aktyviojo dumblo slopinimas));

emulsijos ardymo galimybės, pvz., atliekant laboratorinius bandymus.

5.2.   Į orą išmetami teršalai

53 GPGB. Siekiant sumažinti į orą išmetamų HCl, NH3 ir organinių junginių kiekį, GPGB yra taikyti 14 GPGB d punktą ir naudoti vieną iš toliau nurodytų metodų ar jų derinį.

Metodas

Apibūdinimas

a.

Adsorbcija

Žr. 6.1 skirsnį.

b.

Biologinis filtras

c.

Terminė oksidacija

d.

Šlapiasis dujų valymas


6.10 lentelė

Su GPGB siejami apdorojant vandeningas skystąsias atliekas vamzdžiais į orą išmetamų HCl ir BLOA kiekiai

Parametras

Vienetas

Su GPGB siejamas išmetamųjų teršalų kiekis (46)

(Ėminių ėmimo laikotarpio vidurkis)

Vandenilio chloridas (HCl)

mg/Nm3

1–5

BLOA

3–20 (47)

Susijusi stebėsena nurodyta 8 GPGB.

6.   METODŲ APIBŪDINIMAS

6.1.   Vamzdžiais į orą išmetami teršalai

Metodas

Tipinis šalinamas teršalas (-ai)

Apibūdinimas

Adsorbcija

Gyvsidabris, lakieji organiniai junginiai, vandenilio sulfidas, kvapieji junginiai

Adsorbcija – heterogeninė reakcija, kuriai vykstant dujų molekulės sulaikomos ant kietojo arba skystojo paviršiaus, prie kurio tam tikri junginiai jungiasi pirmiau nei kiti, ir taip pašalinamos iš nutekamųjų srautų. Paviršiui adsorbavus tiek medžiagų, kiek leidžia jo pajėgumas, adsorbentas pakeičiamas arba adsorbuotos medžiagos desorbuojamos ir taip regeneruojamas adsorbentas. Desorbuoti teršalai paprastai būna labiau koncentruoti ir juos galima arba panaudoti, arba pašalinti. Dažniausiai naudojamas adsorbentas – aktyvintųjų anglių granuliatas.

Biologinis filtras

Amoniakas, vandenilio sulfidas, lakieji organiniai junginiai, kvapieji junginiai

Išmetamųjų dujų srautas leidžiamas per organinės medžiagos (kaip antai durpių, viržių, komposto, šaknų, medžių žievės, spygliuočių medienos ir įvairių jų derinių) arba kokios nors inertiškos medžiagos (kaip antai molio, aktyvintųjų anglių ir poliuretano) sluoksnį, kuriame natūraliai esantys mikroorganizmai biologiškai oksiduoja leidžiamas dujas į anglies dioksidą, vandenį, neorganines druskas ir biomasę.

Biologinis filtras projektuojamas atsižvelgiant į tvarkytinų atliekų rūšį (-is). Parenkama tinkama sluoksnio medžiaga, atsižvelgiant į jos pajėgumą sulaikyti vandenį, piltinį tankį, akytumą, struktūrinį vientisumą. Svarbu parinkti ir tinkamą filtravimo sluoksnio aukštį bei paviršiaus plotą. Biologinis filtras sujungiamas su tinkama ventiliavimo ir oro cirkuliavimo sistema, kad oras vienodai pasiskirstytų visame sluoksnyje ir kad išmetamosios dujos sluoksnyje išbūtų tinkamą laiko tarpą.

Kondensacija ir kriogeninė kondensacija

Lakieji organiniai junginiai

Kondensacija – metodas, kurį taikant tirpiklio garai iš išmetamųjų dujų srauto pašalinami jo temperatūrą sumažinant žemiau rasos taško. Kai taikoma kriogeninė kondensacija, kondensacijos įrenginio eksploatacinė temperatūra gali būti pažeminta iki – 120 °C, tačiau praktikoje dažniausiai naudojama temperatūra nuo – 40 °C iki – 80 °C. Taikant kriogeninę kondensaciją galima pašalinti visus LOJ ir lakiuosius neorganinius teršalus, nesvarbu koks kiekvieno jų garų slėgis. Taikoma žema temperatūra leidžia labai efektyviai kondensuoti, todėl šį metodą labai tinka naudoti kaip galutinės išmetamų LOJ kontrolės metodą.

Ciklonas

Dulkės

Cikloniniai filtrai naudojami sunkesnėms dalelėms atskirti; šios dalelės iškrenta priverčiant dujas suktis sūkuriais prieš jas išleidžiant iš skirtuvo.

Ciklonai naudojami kietųjų dalelių, visų pirma KD10, kiekiui mažinti.

Elektrostatinis nusodintuvas

Dulkės

Elektrostatinių nusodintuvų veikimo principas – kietosios dalelės įelektrinamos ir atskiriamos veikiant elektriniam laukui. Elektrostatinius nusodintuvus galima naudoti labai įvairiomis sąlygomis. Sausajame elektrostatiniame nusodintuve surinkta medžiaga pašalinama mechaniškai (pvz., purtant, vibruojant, naudojant suspaustą orą), o šlapiajame elektrostatiniame nusodintuve ji išplaunama tinkamu skysčiu, paprastai vandeniu.

Audeklinis filtras