ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 207

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. rugpjūčio 16d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pranešimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo įsigaliojimo

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1142, kuriuo dėl orlaivių techninės priežiūros licencijų tam tikrų kategorijų nustatymo, išorės tiekėjų tiekiamų komponentų priėmimo procedūros keitimo ir techninės priežiūros mokymo organizacijų teisių keitimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 ( 1 )

2

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1143, kuriuo dėl tyrimo arklinių šeimos gyvūnų virusiniam arteritui nustatyti iš dalies keičiami sprendimai 92/260/EEB ir 93/197/EEB (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 5071)  ( 1 )

58

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2017 m. spalio 3 d. Rytų ir Pietų Afrikos valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių laikinuoju susitarimu, nustatančiu ekonominės partnerystės susitarimo pagrindą, įsteigto EPS komiteto sprendimas Nr. 1/2017 dėl Kroatijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą ir Sąjungos asocijuotųjų užjūrio šalių ir teritorijų sąrašo pakeitimų priėmimo [2018/1144]

65

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

16.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 207/1


Pranešimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo įsigaliojimo

2018 m. liepos 20 d. užbaigus Bendradarbiavimo susitarimo 116 straipsnio 1 dalyje numatytą procedūrą, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (1) įsigaliojo 2018 m. rugpjūčio 1 d.


(1)  OL L 204, 2012 7 31, p. 20.


REGLAMENTAI

16.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 207/2


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1142

2018 m. rugpjūčio 14 d.

kuriuo dėl orlaivių techninės priežiūros licencijų tam tikrų kategorijų nustatymo, išorės tiekėjų tiekiamų komponentų priėmimo procedūros keitimo ir techninės priežiūros mokymo organizacijų teisių keitimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (1), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį ir 6 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1321/2014 (2) nustatytos įgyvendinimo taisyklės, kuriomis reglamentuojamas orlaivių nepertraukiamasis tinkamumas skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumas naudoti ir su tuo susijusias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimas;

(2)

kad būtų užtikrintas vienodai aukštas aviacijos saugos lygis, reikia Sąjungos lygmeniu nustatyti licencijų išdavimo už išleidimą atsakingiems darbuotojams, atliekantiems ELA1 tipo lėktuvų ir kitokių nei lėktuvai ir sraigtasparniai orlaivių techninę priežiūrą, sistemą. Ta sistema turėtų būti paprasta ir proporcinga. Todėl tam, kad būtų sukurta tokia sistema, dabar reikėtų imtis būtinų priemonių;

(3)

dabartiniai reikalavimai, keliami išduodant licenciją už išleidimą atsakingiems darbuotojams, atliekantiems prie sudėtingų orlaivių grupės nepriskiriamų orlaivių avionikos ir elektrinių sistemų techninę priežiūrą, nėra proporcingi mažesniam tų orlaivių sudėtingumui, visų pirma todėl, kad didelė dalis pagrindinių žinių reikalavimų yra svarbūs tik atliekant sudėtingų orlaivių priežiūrą. Todėl turėtų būti nustatyta nauja licencija, išduodama tokiems darbuotojams. Išduodant naująją licenciją turėtų būti keliami tokie reikalavimai, kuriais būtų užtikrintas ne mažesnis nei dabartine licencija užtikrinamas saugos lygis. Pradėjus naudoti naująją licenciją turėtų sumažėti galimas pavojus saugai, galintis kilti dėl tinkamai kvalifikuotų ir licencijas turinčių darbuotojų, galinčių atlikti susijusias techninės priežiūros užduotis, trūkumo;

(4)

atlikdami techninę priežiūrą asmenys arba organizacijos paprastai naudoja trečiųjų šalių tiekiamus komponentus, dalis arba medžiagas. Būtina sumažinti su tokių komponentų, dalių ar medžiagų priėmimu susijusį pavojų ir visų pirma užtikrinti, kad susiję asmenys ir organizacijos imtųsi reikiamų priemonių tinkamam tokių komponentų, dalių ar medžiagų priėmimui, klasifikavimui ir atskyrimui užtikrinti;

(5)

Europos aviacijos saugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo pranešimų apie nemažą skaičių sukčiavimo atvejų, kai buvo tyčia pažeisti pagal Reglamentą (ES) Nr. 1321/2014 nustatyti egzaminų standartai. Tie atvejai buvo susiję su pagrindinių žinių egzaminais, kuriuos pagrindinio mokymo kurso nelankiusiems studentams rengia patvirtintos techninės priežiūros mokymo organizacijos. Dėl šios padėties labai susirūpinta sauga, nes visų pirma iškilo pavojus, kad atlikus techninę priežiūrą orlaivius išleisti eksploatuoti gali reikalaujamų pagrindinių žinių neturintys licencijų turėtojai. Dabar reikėtų imtis priemonių šiems susirūpinimą sauga keliantiems klausimams išspręsti;

(6)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 1321/2014 komercinius arba nekomercinius skrydžius sudėtingais varikliu varomais orlaiviais vykdantys operatoriai turi užtikrinti, kad su nepertraukiamuoju tinkamumu skraidyti susijusias užduotis atliktų patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija, o orlaivių ir į juos įmontuoti skirtų komponentų techninę priežiūrą – patvirtinta techninės priežiūros organizacija. Tačiau tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, vykdant nekomercinius skrydžius lengvesniais lėktuvais su dviem turbosraigtiniais varikliais, tokių operatorių pastangos laikytis reikalavimų yra neproporcingai didelės, palyginti su tų reikalavimų įgyvendinimo nauda tų operatorių skrydžių saugai. Todėl tokiais atvejais keliami reikalavimai turėtų būti pakoreguoti. Atsižvelgiant į tai, kad pastangos laikytis reikalavimų yra neproporcingai didelės, kad reikia laiko prie tų reikalavimų prisitaikyti, ir įvertinus, jog tų reikalavimų netaikant tol, kol jie bus pakoreguoti, didelio pavojaus aviacijos saugai nekyla, tie reikalavimai kurį laiką iki tinkamos vėlesnės datos turėtų būti netaikomi;

(7)

Reglamentą (ES) Nr. 1321/2014 iš dalies keičiant Reglamentu (ES) 2015/1536 (3), per klaidą buvo išbrauktos išsamios Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo VI priedėlio naudojimo taisyklės. Tą klaidą reikėtų ištaisyti;

(8)

Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 Va priede aptikta redakcinio pobūdžio klaidų, todėl kyla jo įgyvendinimo sunkumų. Tos klaidos turėtų būti ištaisytos;

(9)

būtina visoms susijusioms šalims suteikti pakankamai laiko prisitaikyti prie šiuo reglamentu nustatytomis priemonėmis iš dalies pakeistos reguliavimo sistemos. Todėl tos priemonės turėtų būti pradėtos taikyti praėjus šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Tačiau kai kurios priemonės, atsižvelgiant į jų paskirtį ir į tai, kad susijusios šalys neturi dėti didelių pastangų prisitaikyti, turėtų būti taikomos nedelsiant. Vis dėlto siekiant prisitaikyti prie kai kurių kitų priemonių, susijusių su perėjimu nuo pirminės reguliavimo pagal nacionalinę teisę sistemos prie šiame reglamente nustatytos pakeistos reguliavimo pagal Sąjungos teisę sistemos, reikia įdėti daugiau pastangų, todėl tos priemonės turėtų būti taikomos nuo tinkamos vėlesnės datos;

(10)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Agentūros pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 19 straipsnio 1 dalį pateiktas nuomones;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 65 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

5 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Kol į šį reglamentą bus įtraukti specialūs už išleidimą atsakingiems darbuotojams taikomi reikalavimai, susiję su komponentais, toliau taikomi atitinkamoje valstybėje narėje galiojančiuose nacionalinės teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus už Sąjungos ribų esančias techninės priežiūros organizacijas, kurioms taikomus reikalavimus tvirtina Agentūra.“;

2)

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

išbraukiamas 2 dalies b punktas;

b)

išbraukiama 5 dalis;

c)

įterpiama ši 7 dalis:

„7.   Nukrypstant nuo 1 dalies, komerciniams skrydžiams nenaudojamiems ne didesnės kaip 5 700 kg MTOM lėktuvams su keliais turbosraigtiniais varikliais I priedo (M dalies) M.A.201 dalies g punkto 2 ir 3 papunkčiai taikomi nuo 2025 m. sausio 1 d.“;

3)

I priedas (M dalis) iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

4)

II priedas (145 dalis) iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

5)

III priedas (66 dalis) iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedą.

6)

IV priedas (147 dalis) iš dalies keičiamas pagal šio reglamento IV priedą.

7)

Va priedas (T dalis) iš dalies keičiamas pagal šio reglamento V priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. kovo 5 d.

Tačiau:

1)

1 straipsnio 2 dalies c punktas, 1 straipsnio 7 dalis ir IV priedo 1punktas taikomi nuo 2018 m. rugsėjo 5 d.;

2)

dėl ELA1 tipo lėktuvų, nenaudojamų komerciniam vežimui oro transportu, ir orlaivių, kitų nei lėktuvai ir sraigtasparniai, techninės priežiūros:

a)

reikalavimas, kad pagal III priedą (66 dalį) kompetentinga institucija išduotų naujas arba remiantis to priedo 66.A.70 dalimi pakeistas orlaivių techninės priežiūros licencijas, taikomas nuo 2019 m. spalio 1 d.;

b)

reikalavimas, kad už išleidimą atsakingų darbuotojų kvalifikacija atitiktų III priedo (66 dalies) nuostatas, nustatytas I priedo (M dalies) M.A.606 dalies g punkte ir M.A.801 dalies b punkto 2 papunktyje ir II priedo (145 dalies) 145.A.30 dalies g ir h punktuose, taikomas nuo 2020 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugpjūčio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(2)  2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (OL L 362, 2014 12 17, p. 1).

(3)  2015 m. rugsėjo 16 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1536, kuriuo dėl nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti reikalavimų vienodinimo su Reglamentu (EB) Nr. 216/2008, taip pat dėl ypatingos svarbos techninės priežiūros užduočių ir orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti stebėjimo reikalavimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 (OL L 241, 2015 9 17, p. 16).


I PRIEDAS

I priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

turinys iš dalies keičiamas taip:

(a)

M.A.501 dalis pakeičiama taip:

„M.A.501

Klasifikavimas ir montavimas“;

(b)

M.A.504 dalis pakeičiama taip:

„M.A.504

Komponentų atskyrimas“;

(2)

M.A.501 dalis pakeičiama taip:

„M.A.501   Klasifikavimas ir montavimas

a)

Visi komponentai suskirstomi į šias kategorijas:

(1)

komponentai, kurių būklė atitinka nustatytus reikalavimus ir kurie išleisti eksploatuoti išdavus Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 1 formą ar lygiavertį dokumentą ir paženklinti pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) Q poskyrį, jeigu Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priede (21 dalyje) arba šiame priede (M dalyje) nenustatyta kitaip;

(2)

eksploatuoti netinkami komponentai, kurių techninė priežiūra atliekama pagal šį reglamentą;

(3)

komponentai, priskiriami prie pakartotinai naudoti netinkamų komponentų kategorijos, nes pasibaigusi nustatyta jų eksploatavimo trukmė arba jie yra nepataisomai sugadinti;

(4)

tipinės orlaiviui, varikliui, oro sraigtui arba kitam orlaivio komponentui naudojamos dalys, kurios nurodytos techninės priežiūros duomenyse ir su kuriomis pateikiamas atitikties taikomam standartui įrodymas;

(5)

žaliavos ir medžiagos, naudojamos techninei priežiūrai atlikti, jeigu organizacija yra įsitikinusi, kad tos žaliavos ir medžiagos atitinka nustatytą specifikaciją ir atsekamumo reikalavimus. Su visomis žaliavomis ir medžiagomis turi būti pateikiami dokumentai, kuriuose būtų aiškiai nurodyta konkreti žaliava ar medžiaga, taip pat gamintojas ir tiekėjas ir būtų pateikiama atitikties deklaracija.

b)

Į orlaivį ar komponentą montuojami tik tokie komponentai, tipinės dalys ir medžiagos, kurių būklė atitinka nustatytus reikalavimus, kurie priklauso vienai iš a punkte nurodytų kategorijų ir yra konkrečiai nurodyti taikomuose techninės priežiūros duomenyse.“;

(3)

M.A.502 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

Nukrypstant nuo a punkto ir M.A.801 dalies b punkto 2 papunkčio, M.A.801 dalies b punkto 2 papunktyje nurodyti už išleidimą atsakingi darbuotojai, atsižvelgdami į komponentų techninės priežiūros duomenis, gali atlikti:

(1)

į komerciniam oro transporto vežimui nenaudojamą ELA1 tipo orlaivį įmontuotų arba iš jo laikinai išmontuotų komponentų techninę priežiūrą, išskyrus kapitalinį remontą;

(2)

į komerciniam oro transporto vežimui nenaudojamus CS-VLA, CS-22 ir LSA tipo orlaivius įmontuotų ar iš jų laikinai išmontuotų variklių ir oro sraigtų kapitalinį remontą.

Techninę komponento priežiūrą atlikus pagal d punktą negali būti išduodama EASA 1 forma ir yra taikomi orlaivio išleidimui eksploatuoti keliami M.A.801 dalies reikalavimai.“;

(4)

M.A.504 dalis pakeičiama taip:

„M.A.504   Komponentų atskyrimas

a)

Eksploatuoti ir pakartotinai naudoti netinkami komponentai atskiriami nuo eksploatuoti tinkamų komponentų, tipinių dalių ir medžiagų.

b)

Pakartotinai naudoti netinkami komponentai neturi vėl patekti į komponentų tiekimo sistemą, jei nepratęsiama nustatyta eksploatavimo trukmė arba jei pagal Reglamentą (ES) Nr. 748/2012 nebuvo patvirtintas sprendimas dėl remonto.“;

(5)

M.A.606 dalies g punktas pakeičiamas taip:

„g)

Techninės priežiūros organizacija turi turėti pakankamai už išleidimą atsakingų darbuotojų, galinčių išduoti M.A.612 ir M.A.613 dalyse nurodytus orlaivio ir komponentų išleidimo eksploatuoti pažymėjimus. Darbuotojai turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.

III priedo (66 dalies) reikalavimus, jei išduodamas orlaivio išleidimo eksploatuoti pažymėjimas;

2.

šio reglamento 5 straipsnio 6 dalies reikalavimus, jei išduodamas komponentų išleidimo eksploatuoti pažymėjimas.“;

(6)

M.A.608 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Organizacija turi tikrinti, klasifikuoti ir tinkamai vienus nuo kitų atskirti visus gaunamus komponentus, tipines dalis ir medžiagas.“;

(7)

VII priedėlio pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Toliau išvardyti darbai priskiriami prie M.A.801 dalies b punkto 2 papunktyje ir M.A.801 dalies c punkte nurodytų sudėtingų techninės priežiūros darbų.“


II PRIEDAS

II priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

turinys iš dalies keičiamas taip:

(a)

145.A.40 dalis pakeičiama taip:

„145.A.40    Įranga ir įrankiai“;

(b)

145.A.42 dalis pakeičiama taip:

„145.A.42    Komponentai“;

(2)

145.A.30 dalies f, g, h ir i punktai pakeičiami taip:

„f)

Organizacija pasirūpina, kad su orlaivio konstrukcijomis arba komponentais neardomuosius bandymus, kuriais užtikrinamas nepertraukiamasis orlaivio tinkamumas skraidyti, atliekantys ar tų bandymų atlikimą prižiūrintys arba abi šias užduotis atliekantys darbuotojai pagal Agentūros pripažintą Europos ar jam lygiavertį standartą būtų įgiję atitinkamą kvalifikaciją tam tikriems neardomiesiems bandymams atlikti. Bet kokias kitas specialias užduotis atliekantys darbuotojai turi būti įgiję oficialiai pripažintus standartus atitinkančią kvalifikaciją. Nukrypstant nuo šio punkto, g punkte ir h punkto 1 bei 2 papunkčiuose nurodyti darbuotojai, kurie pagal III priedą (66 dalį) yra įgiję B1, B3 arba L kategoriją, gali atlikti paviršiaus įtrūkių nustatymo bandymus ir (arba) prižiūrėti tų bandymų atlikimą.

g)

Visos organizacijos, atliekančios orlaivių priešskrydinę techninę priežiūrą, išskyrus atvejus, kai j punkte nustatyta kitaip, turi turėti atitinkamam orlaivių tipui parengtus už išleidimą atsakingus darbuotojus, pagal III priedą (66 dalį) ir 145.A.35 dalį įgijusius atitinkamai B1, B2, B2L, B3 ir L kategorijas.

Be to, nedidelei planinei priešskrydinei orlaivių techninei priežiūrai atlikti ir paprastiems defektams pašalinti tos organizacijos taip pat gali pasitelkti 66.A.20 dalies a punkto 1 papunktyje bei tos dalies a punkto 3 papunkčio ii papunktyje nustatytas teises turinčius ir pagal III priedą (66 dalį) bei 145.A.35 dalį kvalifikuotus ir toms užduotims atlikti tinkamai parengtus už išleidimą atsakingus darbuotojus. Jeigu turima tokių už išleidimą atsakingų darbuotojų, vis tiek būtina turėti atitinkamai B1, B2, B2L, B3 ir L kategorijų už išleidimą atsakingų darbuotojų.

h)

Bet kuri techninę orlaivio priežiūrą atliekanti organizacija, išskyrus atvejus, kai j punkte nustatyta kitaip, turi turėti:

1.

jei angare atliekama sudėtingų varikliu varomų orlaivių techninė priežiūra – atitinkamam orlaivio tipui parengtus už išleidimą atsakingus darbuotojus, pagal III priedą (66 dalį) ir 145.A.35 dalį įgijusius C kategoriją. Be to, organizacija turi turėti pakankamą skaičių su atitinkamu orlaivio tipu susijusią kvalifikaciją turinčių ir pagal III priedą (66 dalį) ir 145.A.35 dalį atitinkamai B1 ir B2 kategorijas įgijusių darbuotojų, kurie padėtų už išleidimą atsakingiems C kategorijos darbuotojams:

i)

B1 ir B2 kategorijos pagalbiniai darbuotojai užtikrina, kad prieš tai, kai už išleidimą atsakingi C kategorijos darbuotojai išduoda išleidimo eksploatuoti pažymėjimą, pagal nustatytą standartą būtų atliktos visos atitinkamos užduotys arba patikrinimai,

ii)

organizacija tvarko visų tų B1 ir B2 kategorijos pagalbinių darbuotojų sąrašą,

iii)

už išleidimą atsakingi C kategorijos darbuotojai užtikrina, kad būtų laikomasi i punkto ir kad visi užsakovo prašyti darbai būtų atlikti angare per tam tikrą orlaivio techninės priežiūros darbų patikrą arba atliekant darbų rinkinį, taip pat įvertina bet kokio neatlikto darbo poveikį ir sprendžia, ar reikalauti, jog tas darbas būtų atliktas, ar, susitarus su operatoriumi, tą darbą galima atidėti iki kitos konkrečios patikros arba termino;

2.

jei angare atliekama kitų nei sudėtingų varikliu varomų orlaivių techninė priežiūra, organizacija turi turėti:

i)

su atitinkamu orlaivių tipu susijusią kvalifikaciją turinčius už išleidimą atsakingus darbuotojus, pagal III priedą (66 dalį) ir 145.A.35 dalį įgijusius atitinkamai B1, B2, B2L, B3 ir L kategorijas, arba

ii)

su atitinkamu orlaivių tipu susijusią kvalifikaciją ir C kategoriją turinčius už išleidimą atsakingus darbuotojus, kuriems padeda 145.A.35 dalies a punkto i papunktyje nurodyti pagalbiniai darbuotojai.

i)

Už komponentų išleidimą atsakingi darbuotojai kvalifikaciją turi būti įgiję pagal 5 straipsnio 6 dalį ir 145.A.35 dalį.“;

(3)

145.A.35 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

Be 145.A.30 dalies g ir h punktų reikalavimų, organizacija užtikrina, kad už išleidimą atsakingi darbuotojai ir pagalbiniai darbuotojai turėtų tinkamų žinių apie atitinkamą orlaivį ar komponentus arba tiek apie orlaivį, tiek apie komponentus, kurių techninę priežiūrą turi atlikti, ir apie susijusią organizacijos darbo tvarką. Už išleidimą atsakingų darbuotojų atitiktis minėtam reikalavimui užtikrinama prieš suteikiant įgaliojimą išleisti eksploatuoti arba jį atnaujinant.

1.   Pagalbiniai darbuotojai– angare atliekant techninę orlaivių priežiūrą dalyvaujantys ir pagal III priedą (66 dalį) B1, B2, B2L, B3 ir (arba) L kategorijos orlaivių techninės priežiūros licenciją su atitinkamo orlaivio kvalifikacija turintys darbuotojai, galintys neturėti teisės išleisti eksploatuoti.

2.   Atitinkami orlaiviai ir (arba) komponentai– tam tikrame įgaliojime išleisti eksploatuoti nurodyti orlaiviai ar komponentai.

3.   Įgaliojimas išleisti eksploatuoti– įgaliojimas, kurį organizacija suteikia už išleidimą atsakingiems darbuotojams ir kuriame nurodoma, kad tie darbuotojai, atsižvelgdami į tame įgaliojime nustatytus apribojimus, patvirtintos organizacijos vardu gali pasirašyti išleidimo eksploatuoti pažymėjimus.

b)

Išskyrus 145.A.30 dalies j punkte ir 66.A.20 dalies a punkto 3 papunkčio ii punkte nurodytus atvejus, organizacija įgaliojimą išleisti eksploatuoti už išleidimą atsakingiems darbuotojams gali suteikti tik atsižvelgdama į III priede (66 dalyje) reikalaujamoje orlaivių techninės priežiūros licencijoje nustatytas pagrindines kategorijas ar pakategores ir, išskyrus A kategorijos licenciją, visas orlaivių tipų kvalifikacijas, jeigu licencija galioja visą laiką, kuriam suteikti įgaliojimai, o už išleidimą atsakingi darbuotojai visą tą laiką atitinka III priedo (66 dalies) nuostatas.“;

(4)

145.A.40 dalis iš dalies keičiama taip:

(a)

antraštė pakeičiama taip:

„145.A.40    Įranga ir įrankiai“;

(b)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Organizacija turi turėti ir naudoti reikiamą įrangą ir įrankius, kad galėtų atlikti jos patvirtintoje darbo srityje numatytus darbus.

i)

Jeigu gamintojas nurodo naudoti konkretų įrankį arba įrangą, organizacija turi tą įrankį arba įrangą naudoti, jei su kompetentinga institucija organizacijos žinyne nustatyta tvarka nebuvo susitarta dėl kitokių įrankių ar įrangos naudojimo.

ii)

Įranga ir įrankiais turi būti galima naudotis visą laiką, išskyrus visus gana retai naudojamus įrankius ar įrangą, kurių nebūtina nuolatos turėti. Tokie atvejai nurodomi žinyne nustatytos tvarkos apraše.

iii)

Organizacija, patvirtinta atlikti techninę orlaivio priežiūrą angare, turi turėti pakankamą įrangą ir apžiūros / prisitvirtinimo platformas, kurios padėtų užtikrinti prieigą prie orlaivio ir kurių reikia deramam orlaivio patikrinimui atlikti.“;

(5)

145.A.42 dalis pakeičiama taip:

„145.A.42   Komponentai

„a)

Komponentų klasifikavimas. Visi komponentai priskiriami prie toliau nurodytų kategorijų.

i)

Komponentai, kurių būklė atitinka nustatytus reikalavimus ir kurie išleisti eksploatuoti išdavus EASA 1 formą ar lygiavertį dokumentą ir paženklinti pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) Q poskyrį, jeigu Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priede (21 dalyje) arba šiame II priede (145 dalyje) nenustatyta kitaip.

ii)

Eksploatuoti netinkami komponentai, kurių techninė priežiūra atliekama pagal šį reglamentą.

iii)

Komponentai, priskiriami prie pakartotinai naudoti netinkamų komponentų kategorijos, nes pasibaigusi nustatyta jų eksploatavimo trukmė arba jie yra nepataisomai sugadinti.

iv)

Tipinės orlaiviui, varikliui, oro sraigtui arba kitam orlaivio komponentui naudojamos dalys, kurios nurodytos techninės priežiūros duomenyse ir su kuriomis pateikiamas atitikties taikomam standartui įrodymas.

v)

Žaliavos ir medžiagos, naudojamos techninei priežiūrai atlikti, jeigu organizacija yra įsitikinusi, kad tos žaliavos ir medžiagos atitinka nustatytą specifikaciją ir atsekamumo reikalavimus. Su visomis žaliavomis ir medžiagomis pateikiami dokumentai, kuriuose aiškiai nurodoma konkreti žaliava ar medžiaga, taip pat gamintojas ir tiekėjas ir pateikiama atitikties deklaracija.

b)

Montuoti skirti komponentai, tipinės dalys ir medžiagos

i)

Organizacija nustato montuoti skirtų komponentų, tipinių dalių ir medžiagų priėmimo procedūras, kurių tikslas – užtikrinti, kad komponentai, tipinės dalys ir medžiagos atitiktų taikomus a punkto reikalavimus, o jų būklė – nustatytus konkrečius reikalavimus.

ii)

Organizacija nustato procedūras, kurių tikslas – užtikrinti, kad į orlaivį ar komponentą būtų montuojami tik tokie komponentai, tipinės dalys ir medžiagos, kurie atitinka taikomus a punkto reikalavimus ir yra konkrečiai nurodyti taikomuose techninės priežiūros duomenyse, o jų būklė atitinka nustatytus reikalavimus.

iii)

Organizacija gali gaminti tam tikrų tipų dalis, naudotinas jos patalpose atliekant darbus, jeigu organizacijos žinyne yra nustatytos atitinkamos procedūros.

iv)

Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) 21.A.307 dalies c punkte nurodyti komponentai įmontuojami tik jei pripažįstami atitinkančiais reikalavimus, kad juos savo orlaivyje galėtų įmontuoti orlaivio savininkas.

c)

Komponentų atskyrimas

i)

Eksploatuoti ir pakartotinai naudoti netinkami komponentai atskiriami nuo eksploatuoti tinkamų komponentų, tipinių dalių ir medžiagų.

ii)

Pakartotinai naudoti netinkami komponentai neturi vėl patekti į komponentų tiekimo sistemą, jei nepratęsiama nustatyta eksploatavimo trukmė arba jei pagal Reglamentą (ES) Nr. 748/2012 nebuvo patvirtintas sprendimas dėl remonto.“


III PRIEDAS

III priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

turinys papildomas šiomis nuorodomis į VII ir VIII priedėlius:

„VII priedėlis. L kategorijos orlaivių techninės priežiūros licencijai gauti keliami pagrindinių žinių reikalavimai

VIII priedėlis. L kategorijos orlaivių techninės priežiūros licencijai gauti taikomi pagrindinių egzaminų standartai“;

(2)

66.A.3 dalis pakeičiama taip:

„66.A.3   Licencijų kategorijos ir pakategorės

Orlaivių techninės priežiūros licencijos skirstomos pagal šias kategorijas bei, jei taikoma, pakategores ir sistemos kvalifikacijas:

a)

A kategoriją, kuri skirstoma į šias pakategores:

A1. Lėktuvai su turbininiais varikliais,

A2. Lėktuvai su stūmokliniais varikliais,

A3. Sraigtasparniai su turbininiais varikliais,

A4. Sraigtasparniai su stūmokliniais varikliais;

b)

B1 kategoriją, kuri skirstoma į šias pakategores:

B1.1. Lėktuvai su turbininiais varikliais,

B1.2. Lėktuvai su stūmokliniais varikliais,

B1.3. Sraigtasparniai su turbininiais varikliais,

B1.4. Sraigtasparniai su stūmokliniais varikliais;

c)

B2 kategoriją

B2 kategorijos licencija taikoma visiems orlaiviams;

d)

B2L kategoriją

B2L kategorijos licencija taikoma visiems orlaiviams, išskyrus prie 66.A.5 dalies 1 punkte nustatytos 1 grupės priskiriamus orlaivius, ir skirstoma pagal šias sistemos kvalifikacijas:

ryšių / navigacijos,

prietaisų,

automatinio skrydžio,

stebėjimo,

sklandmens sistemų.

B2L kategorijos licencijoje nurodoma bent viena sistemos kvalifikacija;

e)

B3 kategoriją

B3 kategorijos licencija taikoma ne didesnės kaip 2 000 kg MTOM nehermetizuotiesiems lėktuvams su stūmokliniais varikliais;

f)

L kategoriją, kuri skirstoma į šias pakategores:

L1C. Kompozitiniai sklandytuvai,

L1. Sklandytuvai,

L2C. Kompozitiniai varikliniai sklandytuvai ir kompozitiniai ELA1 tipo lėktuvai,

L2. Varikliniai sklandytuvai ir ELA1 tipo lėktuvai,

L3H. Karšto oro balionai,

L3G. Dujiniai oro balionai,

L4H. Karšto oro dirižabliai,

L4G. ELA2 tipo dujiniai dirižabliai,

L5. Dujiniai dirižabliai, išskyrus ELA2 tipo dujinius dirižablius;

g)

C kategoriją

C kategorijos licencija taikoma lėktuvams ir sraigtasparniams.“;

(3)

66.A.5 dalis pakeičiama taip:

„66.A.5   Orlaivių grupės

Taikant orlaivių techninės priežiūros licencijose nurodytas kvalifikacijas, orlaiviai skirstomi į šias grupes:

1)

1 grupė. Sudėtingi varikliniai orlaiviai, sraigtasparniai su keliais varikliais, lėktuvai, kurių didžiausia sertifikuota skrydžio altitudė viršija FL290, orlaiviai, kuriuose įrengtos skrydžio nuotolinio valdymo sistemos, kiti nei ELA2 tipo dujiniai dirižabliai ir kiti orlaiviai, kuriems Agentūros sprendimu būtina orlaivio tipo kvalifikacija.

Agentūra gali nuspręsti pirmoje pastraipoje nustatytas sąlygas atitinkantį orlaivį priskirti prie atitinkamai 2, 3 arba 4 grupės, jei ji mano, kad tai pateisinama dėl konkretaus orlaivio mažesnio sudėtingumo;

2)

2 grupė. Prie 1 grupės nepriskiriami orlaiviai, kurie skirstomi į šiuos pogrupius:

i)

2a pogrupis:

lėktuvai su vienu turbosraigtiniu varikliu,

prie šio pogrupio Agentūros priskiriami mažesnio sudėtingumo turboreaktyviniai lėktuvai ir lėktuvai su keliais turbosraigtiniais varikliais;

ii)

2b pogrupis:

sraigtasparniai su vienu turbininiu varikliu,

prie šio pogrupio Agentūros priskiriami mažesnio sudėtingumo sraigtasparniai su keliais turbininiais varikliais;

iii)

2c pogrupis:

sraigtasparniai su vienu stūmokliniu varikliu,

prie šio pogrupio Agentūros priskiriami mažesnio sudėtingumo sraigtasparniai su keliais stūmokliniais varikliais;

3)

3 grupė. Lėktuvai su stūmokliniais varikliais, nepriskirti prie 1 grupės;

4)

4 grupė. Skaldytuvai, varikliniai sklandytuvai, oro balionai ir dirižabliai, nepriskirti prie 1 grupės.“;

(4)

66.A.20 dalies a punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

4 ir 5 papunkčiai pakeičiami taip:

„4.

B2L kategorijos orlaivių techninės priežiūros licencijos turėtojui suteikiama teisė išduoti išleidimo eksploatuoti pažymėjimus ir dirbti B2L kategorijos pagalbiniu darbuotoju, kai atliekama:

elektrinių sistemų techninė priežiūra,

avionikos sistemų techninė priežiūra, atsižvelgiant į licencijoje patvirtintas konkrečias sistemos kvalifikacijas, ir

su jėgaine ir mechaninėmis sistemomis, kurių tinkamumui eksploatuoti įrodyti užtenka atlikti paprastus bandymus, susiję elektros ir avionikos (sistemų priežiūros) darbai, jei tas pagalbinis darbuotojas turi sklandmens sistemų kvalifikaciją.

5.

B3 kategorijos orlaivių techninės priežiūros licencijos turėtojui suteikiama teisė išduoti išleidimo eksploatuoti pažymėjimus ir dirbti B3 kategorijos pagalbiniu darbuotoju, kai:

atliekama lėktuvo konstrukcijos, jėgainės, mechaninių ir elektrinių sistemų techninė priežiūra ir

atliekami avionikos sistemų priežiūros darbai, kurių tinkamumui eksploatuoti įrodyti užtenka atlikti paprastus bandymus, ir nereikia šalinti trikčių.“;

b)

punktas papildomas šiais 6 ir 7 papunkčiais:

„6.

L kategorijos orlaivių techninės priežiūros licencijos turėtojui suteikiama teisė išduoti išleidimo eksploatuoti pažymėjimus ir dirbti L kategorijos pagalbiniu darbuotoju, kai:

atliekama orlaivio konstrukcijos, jėgainės, mechaninių ir elektrinių sistemų techninė priežiūra,

dirbama su radijo, avarinių vietos nustatymo siųstuvų (ELT) ir atsakiklių sistemomis ir

dirbama su kitomis avionikos sistemomis, kurių tinkamumui eksploatuoti įrodyti užtenka atlikti paprastus bandymus.

L2 pakategorė apima L1 pakategorę. Bet koks L2 pakategorei pagal 66.A.45 dalies h punktą taikomas apribojimas taikomas ir L1 pakategorei.

L2C pakategorė apima L1C pakategorę.

7.

C kategorijos orlaivių techninės priežiūros licencijos turėtojui suteikiama teisė išduoti išleidimo eksploatuoti pažymėjimus atlikus orlaivio techninę priežiūrą angare. Ši teisė taikoma visam orlaiviui.“;

(5)

66.A.25 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Pareiškėjas, siekiantis įgyti kitų nei B2L ir L kategorijų orlaivių techninės priežiūros licenciją arba papildyti turimą licenciją kita kategorija ar pakategore, turi įrodyti žinių lygį išlaikydamas atitinkamų III priedo (66 dalies) I priedėlyje nurodytų mokymo modulių egzaminus. Egzaminai turi atitikti III priedo (66 dalies) II priedėlyje nustatytą standartą, o juos turi rengti pagal IV priedą (147 dalį) tinkamai patvirtinta mokymo organizacija arba kompetentinga institucija.“;

(6)

66.A.25 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

b ir c punktai pakeičiami taip:

„b)

Pareiškėjas, siekiantis įgyti L kategorijos tam tikros pakategorės orlaivių techninės priežiūros licenciją arba papildyti turimą licenciją kita pakategore, turi įrodyti žinių lygį išlaikydamas atitinkamų III priedo (66 dalies) VII priedėlyje nurodytų mokymo modulių egzaminus. Egzaminai turi atitikti III priedo (66 dalies) VIII priedėlyje nustatytą standartą, o juos turi rengti pagal IV priedą (147 dalį) tinkamai patvirtinta mokymo organizacija ar kompetentinga institucija arba jie turi būti rengiami gavus kompetentingos institucijos pritarimą.

Laikoma, kad B1.2 pakategorės arba B3 kategorijos orlaivio techninės priežiūros licencijos turėtojas atitinka pagrindinių žinių reikalavimus, keliamus siekiant įgyti L1C, L1, L2C ir L2 pakategorių licenciją.

L4H pakategorės licencijai gauti keliami pagrindinių žinių reikalavimai apima L3H pakategorės licencijai gauti keliamus pagrindinių žinių reikalavimus.

L4G pakategorės licencijai gauti keliami pagrindinių žinių reikalavimai apima L3G pakategorės licencijai gauti keliamus pagrindinių žinių reikalavimus.

c)

Pareiškėjas, siekiantis įgyti konkrečios sistemos kvalifikacijos B2L kategorijos orlaivių techninės priežiūros licenciją arba papildyti turimą licenciją kita sistemos kvalifikacija, turi įrodyti žinių lygį išlaikydamas atitinkamų III priedo (66 dalies) I priedėlyje nurodytų mokymo modulių egzaminus. Egzaminai turi atitikti III priedo (66 dalies) II priedėlyje nustatytą standartą, o juos turi rengti pagal IV priedą (147 dalį) tinkamai patvirtinta mokymo organizacija arba kompetentinga institucija.“

b)

dalis papildoma šiais d, e ir f punktais:

„d)

Mokymo kursai ir egzaminai turi būti baigti ne seniau kaip prieš dešimt metų iki paraiškos įgyti orlaivių techninės priežiūros licenciją ar papildyti ją kita kategorija ar pakategore pateikimo. Jei taip nėra, egzaminai gali būti įskaityti pagal e punkto nuostatas.

e)

Pareiškėjas, siekdamas įvykdyti pagrindinių žinių reikalavimus, gali prašyti kompetentingos institucijos įskaityti visus ar dalį egzaminų, jei:

i)

yra išlaikęs pagrindinių žinių egzaminus, kurie neatitinka d punkte nurodyto reikalavimo;

ii)

turi bet kokią kitą techninę kvalifikaciją, kurią kompetentinga institucija prilygina III priede (66 dalyje) nustatytam žinių standartui.

Egzaminai įskaitomi pagal šio priedo (66 dalies) B skyriaus E poskyrį.

f)

Kompetentingos institucijos pareiškėjui įskaityti egzaminai galioja dešimt metų. Terminui praėjus pareiškėjas gali vėl prašyti įskaityti egzaminus.“;

(7)

į 66.A.30 dalies a punktą įterpiami šie 2a ir 2b papunkčiai:

„2a.

B2L kategorijai:

i)

trejų metų praktinę eksploatuojamų orlaivių techninės priežiūros patirtį, susijusią su atitinkama (-omis) sistemos kvalifikacija (-omis), jeigu pareiškėjas anksčiau nebuvo įgijęs atitinkamo techninio parengimo, arba

ii)

dvejų metų praktinę eksploatuojamų orlaivių techninės priežiūros patirtį, susijusią su atitinkama (-omis) sistemos kvalifikacija (-omis), ir turi būti baigęs profesinį kvalifikuotų darbuotojų mokymo kursą, kurį kompetentinga institucija pripažįsta tinkamu, arba

iii)

vienų metų praktinę eksploatuojamų orlaivių techninės priežiūros patirtį, susijusią su atitinkama (-omis) sistemos kvalifikacija (-omis), ir turi būti baigęs pagrindinio mokymo kursą, patvirtintą pagal 147 dalį.

Norint turimą B2L kategorijos licenciją papildyti nauja (-omis) sistemos kvalifikacija (-omis), reikalaujama turėti su kiekviena nauja sistemos kvalifikacija, kuria norima papildyti turimą licenciją, susijusią trijų mėnesių techninės priežiūros patirtį.

2b.

L kategorijai:

i)

dvejų metų praktinę eksploatuojamų orlaivių techninės priežiūros patirtį, apimančią atitinkamai pakategorei tipinį techninės priežiūros užduočių rinkinį;

ii)

nukrypstant nuo i papunkčio, vienų metų praktinę eksploatuojamų orlaivių techninės priežiūros patirtį, apimančią atitinkamai pakategorei tipinį techninės priežiūros užduočių rinkinį, jeigu taikomas 66.A.45 dalies h punkto ii papunkčio 3 dalyje nustatytas apribojimas.

Norint į turimą L kategorijos licenciją įtraukti papildomą pakategorę, pagal i ir ii punktus reikalaujama patirtis yra atitinkamai 12 ir 6 mėnesiai.

Laikoma, kad B1.2 pakategorės arba B3 kategorijos orlaivio techninės priežiūros licencijos turėtojas atitinka būtinosios patirties reikalavimus, keliamus siekiant įgyti L1C, L1, L2C ir L2 pakategorių licenciją.“;

(8)

66.A.45 dalis pakeičiama taip:

„66.A.45   Patvirtinimas orlaivių kvalifikacijoms

a)

Kad orlaivių techninės priežiūros licencijos turėtojas galėtų naudotis pažymėjimų išdavimo konkretaus tipo orlaiviams teisėmis, jo licencijoje turi būti patvirtintos atitinkamos orlaivių kvalifikacijos:

B1, B2 arba C kategorijas atitinka šios orlaivių kvalifikacijos:

i)

jei tai 1 grupės orlaiviai – atitinkama orlaivio tipo kvalifikacija;

ii)

jei tai 2 grupės orlaiviai – atitinkama orlaivio tipo kvalifikacija, gamintojo pogrupio kvalifikacija arba viso pogrupio kvalifikacija;

iii)

jei tai 3 grupės orlaiviai – atitinkama orlaivio tipo kvalifikacija arba visos grupės kvalifikacija;

iv)

jei tai 4 grupės orlaiviai – B2 kategorijos licenciją atitinka visos grupės kvalifikacija;

B2L kategoriją atitinka šios orlaivių kvalifikacijos:

i)

jei tai 2 grupės orlaiviai – atitinkama gamintojo pogrupio kvalifikacija arba viso pogrupio kvalifikacija;

ii)

jei tai 3 grupės orlaiviai – visos grupės kvalifikacija;

iii)

jei tai 4 grupės orlaiviai – visos grupės kvalifikacija;

B3 kategoriją atitinka kvalifikacija „ne didesnės kaip 2 000 kg MTOM nehermetizuotieji lėktuvai su stūmokliniais varikliais“;

L kategoriją atitinka šios orlaivių kvalifikacijos:

i)

L1C pakategorę – kvalifikacija „kompozitiniai sklandytuvai“;

ii)

L1 pakategorę – kvalifikacija „sklandytuvai“;

iii)

L2C pakategorę – kvalifikacija „kompozitiniai varikliniai sklandytuvai ir kompozitiniai ELA1 tipo lėktuvai“;

iv)

L2 pakategorę – kvalifikacija „varikliniai sklandytuvai ir ELA1 tipo lėktuvai“;

v)

L3H pakategorę – kvalifikacija „karšto oro balionai“;

vi)

L3G pakategorę – kvalifikacija „dujiniai oro balionai“;

vii)

L4H pakategorę – kvalifikacija „karšto oro dirižabliai“;

viii)

L4G pakategorę – kvalifikacija „ELA2 tipo dujiniai dirižabliai“;

ix)

L5 pakategorę – atitinkama dirižablio tipo kvalifikacija;

A kategorijai kvalifikacijos nereikalaujama, jei laikomasi II priedo (145 dalies) 145.A.35 dalies reikalavimų.

b)

Kad būtų patvirtintos orlaivio tipo kvalifikacijos, būtina sėkmingai baigti vieną iš šių mokymo kursų:

III priedo (66 dalies) III priedėlyje nustatytą atitinkamos B1, B2 arba C kategorijos orlaivio tipo mokymo kursą;

B2 arba L5 kategorijos licencijoje tvirtinant dujinių dirižablių tipo kvalifikacijas – kompetentingos institucijos pagal 66.B.130 dalį patvirtintą tipo mokymo kursą.

c)

Kitų nei C kategorijos licencijų atveju, siekiant pirmosios tam tikros kategorijos / pakategorės orlaivių tipo kvalifikacijos patvirtinimo, be b punkte išdėstytų reikalavimų, būtina sėkmingai baigti atitinkamą mokymą darbo vietoje. Šis mokymas darbo vietoje turi atitikti III priedo (66 dalies) III priedėlio reikalavimus; kita vertus, dujinių dirižablių atveju jį turi tiesiogiai patvirtinti kompetentinga institucija.

d)

Nukrypstant nuo b ir c punktų, 2 ir 3 grupių orlaivio tipo kvalifikacijos licencijoje taip pat gali būti tvirtinamos įvykdžius šias sąlygas:

pagal šio priedo (66 dalies) III priedėlio reikalavimus sėkmingai išlaikius atitinkamos B1, B2 arba C kategorijos orlaivio tipo egzaminus;

B1 ir B2 kategorijų atveju įrodžius su orlaivio tipu susijusią praktinę patirtį. Tokiu atveju praktinė patirtis turi apimti atitinkamai licencijos kvalifikacijai tipinį techninės priežiūros užduočių rinkinį.

Jei C kategorijos kvalifikacija suteikiama asmeniui, kurio kvalifikacija patvirtinta 66.A.30 dalies a punkto 7 papunktyje nurodytu akademiniu laipsniu, pirmas laikomas orlaivio tipo egzaminas yra B1 arba B2 kategorijos lygio.

e)

2 grupės orlaivių atveju:

i)

B1 ir C kategorijų licencijų turėtojai, siekiantys gamintojo pogrupių kvalifikacijos patvirtinimo, turi tenkinti orlaivių tipo kvalifikacijos reikalavimus, taikomus bent dviem to paties gamintojo orlaivių tipams, kurių derinys yra tipinis tam gamintojo pogrupiui;

ii)

B1 ir C kategorijų licencijų turėtojai, siekiantys viso pogrupio kvalifikacijos patvirtinimo, turi atitikti orlaivio tipo kvalifikacijos reikalavimus, taikomus bent trims skirtingų gamintojų orlaivių tipams, kurių derinys yra tipinis tam pogrupiui;

iii)

B2 ir B2L kategorijų licencijos turėtojai, siekiantys gamintojo pogrupio ir viso pogrupio kvalifikacijų patvirtinimo, turi įrodyti praktinę patirtį, apimančią atitinkamai licencijos kategorijai ir atitinkamam orlaivių pogrupiui – o B2L kategorijos atveju –atitinkamai (-oms) sistemos kvalifikacijai (-oms) – tipinį techninės priežiūros užduočių rinkinį;

iv)

nukrypstant nuo e punkto iii papunkčio, B2 arba B2L kategorijos licencijos turėtojas, kuriam suteiktas viso 2b pogrupio patvirtinimas, turi teisę gauti viso 2c pogrupio patvirtinimą.

f)

3 ir 4 grupių orlaivių atveju:

i)

B1, B2, B2L ir C kategorijų licencijų turėtojai, siekiantys visos 3 grupės kvalifikacijos patvirtinimo, ir B2 ir B2L kategorijų licencijų turėtojai, siekiantys visos 4 grupės kvalifikacijos patvirtinimo, turi įrodyti turį praktinės patirties, apimančios atitinkamai licencijos kategorijai ir 3 arba 4 grupei tipinį techninės priežiūros užduočių rinkinį;

ii)

jei B1 kategorijos licenciją turintis pareiškėjas neįrodo turįs atitinkamos patirties, 3 grupės kvalifikacijai taikomi šie licencijoje nurodomi apribojimai:

hermetizuotieji lėktuvai,

metalinės konstrukcijos lėktuvai,

kompozitinės konstrukcijos lėktuvai,

medinės konstrukcijos lėktuvai,

audiniu aptrauktos metalinių vamzdelių konstrukcijos lėktuvai;

iii)

nukrypstant nuo f punkto i papunkčio, B2L kategorijos licencijos turėtojas, kuriam suteiktas viso 2a arba 2b pogrupio patvirtinimas, turi teisę gauti 3 ir 4 grupių patvirtinimą.

g)

B3 licencijos atveju:

i)

siekiant kvalifikacijos „ne didesnės kaip 2 000 kg MTOM nehermetizuotieji lėktuvai su stūmokliniais varikliais“ patvirtinimo, būtina įrodyti praktinę patirtį, apimančią atitinkamai licencijos kategorijai tipinį techninės priežiūros užduočių rinkinį;

ii)

jei pareiškėjas neįrodo turįs atitinkamos patirties, i punkte nurodytai kvalifikacijai taikomi šie licencijoje nurodomi apribojimai:

medinės konstrukcijos lėktuvai,

audiniu aptrauktos metalinių vamzdelių konstrukcijos lėktuvai,

metalinės konstrukcijos lėktuvai,

kompozitinės konstrukcijos lėktuvai.

h)

Visų L kategorijos licencijos pakategorių, išskyrus L5 pakategorę, atveju:

i)

siekiant kvalifikacijų patvirtinimo būtina įrodyti praktinę patirtį, apimančią atitinkamai licencijos pakategorei tipinį techninės priežiūros užduočių rinkinį;

ii)

jei pareiškėjas neįrodo turįs atitinkamos patirties, kvalifikacijoms taikomi šie licencijoje nurodomi apribojimai:

1)

kvalifikacijoms „sklandytuvai“ ir „varikliniai sklandytuvai ir ELA1 tipo lėktuvai“:

audiniu aptrauktos medinės konstrukcijos orlaiviai,

audiniu aptrauktos metalinių vamzdelių konstrukcijos orlaiviai,

metalinės konstrukcijos orlaiviai,

kompozitinės konstrukcijos orlaiviai;

2)

kvalifikacijai „dujiniai oro balionai“:

kiti nei ELA1 tipo dujiniai oro balionai ir

3)

jei pareiškėjas, pasinaudodamas 66.A.30 dalies a punkto 2b papunkčio ii punkte nurodyta išimtimi, įrodė turįs vienų metų patirtį, licencijoje nurodomas šis apribojimas:

„I priedo (M dalies) VII priedėlyje nurodyti sudėtingi techninės priežiūros darbai, Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) 21.A.90B dalyje nurodyti standartiniai pakeitimai ir Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) 21.A.431B dalyje nurodytas standartinis remontas“.

Laikoma, kad B1.2 pakategorės orlaivio techninės priežiūros licencijos turėtojas, kuriam suteiktas 3 grupės kvalifikacijos patvirtinimas, arba B3 kategorijos orlaivio techninės priežiūros licencijos turėtojas, kuriam suteiktas kvalifikacijos „ne didesnės kaip 2 000 kg MTOM nehermetizuotieji lėktuvai su stūmokliniais varikliais“ patvirtinimas, atitinka L1 ir L2 pakategorių licencijos, kurioje nurodomos visos atitinkamos kvalifikacijos ir tokie patys apribojimai, kokie nurodyti B1.2 / B3 kategorijų licencijoje, išdavimo reikalavimus.“;

(9)

66.A.50 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Orlaivių techninės priežiūros licencijoje nurodomi apribojimai yra teisės išleisti eksploatuoti išimtys, o 66.A.45 dalyje nurodyti apribojimai taikomi visam orlaiviui.“;

(10)

66.A.70 dalies c ir d punktai pakeičiami taip:

„c)

Jeigu reikia, orlaivių techninės priežiūros licencijoje įrašomi 66.A.50 dalyje numatyti apribojimai, kad būtų galima atskirti:

i)

už išleidimą atsakingų darbuotojų kvalifikacijos, galiojusios valstybėje narėje prieš įsigaliojant šiame priede (66 dalyje) nurodytai taikytinai licencijos kategorijai arba pakategorei, taikymo sritį;

ii)

šio priedo (66 dalies) I ir II priedėliuose nustatytus pagrindinių žinių reikalavimus ir pagrindinių egzaminų standartus.

d)

Nukrypstant nuo c punkto, licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 turinčių oro vežėjų nenaudojamų orlaivių, išskyrus sudėtingus varikliu varomus orlaivius, ir oro balionų, sklandytuvų, variklinių sklandytų ir dirižablių techninės priežiūros licencijoje nurodomi 66.A.50 dalyje numatyti apribojimai, siekiant užtikrinti, kad liktų nepakitusios prieš įsigaliojant pagal 66 dalį taikytinai licencijos kategorijai / pakategorei valstybėje narėje galiojusios už išleidimą atsakingų darbuotojų teisės ir pagal 66 dalį pakeista orlaivių techninės priežiūros licencija suteikiamos teisės.“;

(11)

66.B.100 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Kompetentinga institucija patikrina, kokius egzaminus yra išlaikęs pareiškėjas ir (arba) patvirtina įskaitytus egzaminus, kad, atsižvelgiant į šio priedo (66 dalies) reikalavimus, būtų užtikrinta atitiktis visiems I arba VII priedėlyje nurodytiems modulių reikalavimams.“;

(12)

66.B.110 dalis pakeičiama taip:

„66.B.110   Orlaivių techninės priežiūros licencijos pakeitimo, įtraukiant papildomą pagrindinę kategoriją ar pakategorę, tvarka

a)

Atlikus 66.B.100 arba 66.B.105 dalyje nurodytas procedūras, kompetentinga institucija papildomą pagrindinę kategoriją, pakategorę ar, jei tai B2L kategorijos licencija, sistemos kvalifikaciją (-as) orlaivio techninės priežiūros licencijoje patvirtina antspaudu ir parašu arba išduoda naują licenciją.

b)

Atitinkamai pakeičiami įrašai kompetentingos institucijos sistemoje.

c)

Pareiškėjo prašymu kompetentinga institucija B2L kategorijos licenciją pakeičia B2 kategorijos licencija, kurioje nurodoma ta pati orlaivio kvalifikacija (-os), jei licencijos turėtojas įrodo, kad tenkina abi šias sąlygas:

i)

yra išlaikęs egzaminus, iš kurių matyti I priedėlyje nustatytų pagrindinių žinių, susijusių su turima B2L kategorijos licencija, ir pagrindinių žinių, susijusių su B2 kategorijos licencija, skirtumas;

ii)

turi pagal IV priedėlį reikalaujamą praktinę patirtį.

d)

Gavusi B1.2 pakategorės orlaivio techninės priežiūros licencijos turėtojo, kuriam suteiktas 3 grupės kvalifikacijos patvirtinimas, arba B3 kategorijos orlaivio techninės priežiūros licencijos turėtojo, kuriam suteiktas kvalifikacijos „ne didesnės kaip 2 000 kg MTOM nehermetizuotieji lėktuvai su stūmokliniais varikliais“ patvirtinimas, paraišką, kompetentinga institucija išduoda L1 ir L2 pakategorių licenciją, kurioje nurodomos visos kvalifikacijos ir tokie patys apribojimai, kokie nurodyti B1.2 / B3 kategorijų licencijoje.“;

(13)

66.B.115 dalies f punktas pakeičiamas taip:

„f)

Kompetentinga institucija užtikrina, kad atitiktis praktinių tipo mokymo kurso elementų reikalavimams būtų įrodyta vienu iš šių būdų:

i)

pateikiant pagal 66.B.130 dalį kompetentingos institucijos tiesiogiai patvirtintus išsamius kursą rengusios organizacijos praktinio mokymo užrašus ar registracijos žurnalą;

ii)

pateikiant (jei turimas) pagal IV priedą (147 dalį) tinkamai patvirtintos techninės priežiūros mokymo organizacijos išduotą mokymo pažymėjimą, kuriame nurodyti praktiniai mokymo elementai.“;

(14)

66.B.125 dalies b punkto 1 papunktis pakeičiamas taip:

„1.

B1 arba C kategorijos:

sraigtasparniai su stūmokliniu varikliu, visa grupė: keičiama į „visą 2c pogrupį“ ir nurodomos sraigtasparnių su vienu stūmokliniu varikliu, kurie priskiriami prie 1 grupės, tipo kvalifikacijos,

sraigtasparniai su stūmokliniu varikliu, gamintojo grupė: keičiama į „gamintojo 2c pogrupį“ ir nurodomos to gamintojo sraigtasparnių su vienu stūmokliniu varikliu, kurie priskiriami prie 1 grupės, tipo kvalifikacijos,

sraigtasparniai su turbininiu varikliu, visa grupė: keičiama į „visą 2b pogrupį“ ir nurodomos sraigtasparnių su vienu turbininiu varikliu, kurie priskiriami prie 1 grupės, tipo kvalifikacijos,

sraigtasparniai su turbininiu varikliu, gamintojo grupė: keičiama į „gamintojo 2b pogrupį“ ir nurodomos to gamintojo sraigtasparnių su vienu turbininiu varikliu, kurie priskiriami prie 1 grupės, tipo kvalifikacijos,

metalinės konstrukcijos lėktuvai su vienu stūmokliniu varikliu, visa grupė arba gamintojo grupė: keičiama į „visą 3 grupę“. B1 kategorijos licencijai taikomi šie apribojimai: kompozitinės konstrukcijos lėktuvai, medinės konstrukcijos lėktuvai ir audiniu aptrauktos metalinių vamzdelių konstrukcijos lėktuvai,

metalinės konstrukcijos lėktuvai su keliais stūmokliniais varikliais, visa grupė arba gamintojo grupė: keičiama į „visą 3 grupę“ ir nurodomos atitinkamos visos grupės arba gamintojų grupės lėktuvų su keliais stūmokliniais varikliais, kurie priskiriami prie 1 grupės, tipo kvalifikacijos. B1 kategorijos licencijai taikomi šie apribojimai: kompozitinės konstrukcijos lėktuvai, medinės konstrukcijos lėktuvai ir audiniu aptrauktos metalinių vamzdelių konstrukcijos lėktuvai,

medinės konstrukcijos lėktuvai su vienu stūmokliniu varikliu, visa grupė arba gamintojo grupė: keičiama į „visą 3 grupę“. B1 kategorijos licencijai taikomi šie apribojimai: hermetizuotieji lėktuvai, metalinės konstrukcijos lėktuvai, kompozitinės konstrukcijos lėktuvai ir audiniu aptrauktos metalinių vamzdelių konstrukcijos lėktuvai,

medinės konstrukcijos lėktuvai su keliais stūmokliniais varikliais, visa grupė arba gamintojo grupė: keičiama į „visą 3 grupę“. B1 kategorijos licencijai taikomi šie apribojimai: hermetizuotieji lėktuvai, metalinės konstrukcijos lėktuvai, kompozitinės konstrukcijos lėktuvai ir audiniu aptrauktos metalinių vamzdelių konstrukcijos lėktuvai,

kompozitinės konstrukcijos lėktuvai su vienu stūmokliniu varikliu, visa grupė arba gamintojo grupė: keičiama į „visą 3 grupę“. B1 kategorijos licencijai taikomi šie apribojimai: hermetizuotieji lėktuvai, metalinės konstrukcijos lėktuvai, medinės konstrukcijos lėktuvai ir audiniu aptrauktos metalinių vamzdelių konstrukcijos lėktuvai,

kompozitinės konstrukcijos lėktuvai su keliais stūmokliniais varikliais, visa grupė arba gamintojo grupė: keičiama į „visą 3 grupę“. B1 kategorijos licencijai taikomi šie apribojimai: hermetizuotieji lėktuvai, metalinės konstrukcijos lėktuvai, medinės konstrukcijos lėktuvai ir audiniu aptrauktos metalinių vamzdelių konstrukcijos lėktuvai,

lėktuvai su vienu turbininiu varikliu, visa grupė: keičiama į „visą 2a pogrupį“ ir nurodomos lėktuvų su vienu turbosraigtiniu varikliu, kurie priskiriami prie 1 grupės ir kuriems pagal ankstesnę sistemą nereikėjo orlaivio tipo kvalifikacijos, tipo kvalifikacijos,

lėktuvai su vienu turbininiu varikliu, gamintojo grupė: keičiama į „gamintojo 2a pogrupį“ ir nurodomos to gamintojo lėktuvų su vienu turbosraigtiniu varikliu, kurie priskiriami prie 1 grupės ir kuriems pagal ankstesnę sistemą nereikėjo orlaivio tipo kvalifikacijos, tipo kvalifikacijos,

lėktuvai su keliais turbininiais varikliais, visa grupė: keičiama į lėktuvų su keliais turbosraigtiniais varikliais, kuriems pagal ankstesnę sistemą nereikėjo orlaivio tipo kvalifikacijos, tipo kvalifikacijas.“;

(15)

66.B.130 dalis pakeičiama taip:

„66.B.130   Orlaivių tipo mokymo kurso tiesioginio patvirtinimo tvarka

a)

Kompetentinga institucija pagal šio priedo (66 dalies) III priedėlio 1 punktą gali patvirtinti orlaivio, išskyrus dirižablius, tipo mokymo kursus, kuriuos rengia ne techninės priežiūros mokymo organizacija, patvirtinta pagal IV priedą (147 dalį). Tokiu atveju kompetentinga institucija turi turėti darbo tvarką, kuria užtikrinama, kad orlaivio tipo mokymo kursas atitiktų šio priedo (66 dalies) III priedėlį.

b)

Prie 1 grupės priskiriamų dirižablių tipo mokymo kursus visais atvejais tiesiogiai tvirtina kompetentinga institucija. Kompetentinga institucija turi turėti darbo tvarką, kuria užtikrinama, kad į dirižablio tipo mokymo kurso programą būtų įtraukti visi projekto patvirtinimo turėtojo techninės priežiūros duomenų elementai.“;

(16)

66.B.200 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Pagrindiniai egzaminai turi atitikti šio priedo (66 dalies) I ir II arba VII ir VIII priedėliuose nustatytus taikomus standartus.“;

(17)

66.B.305 dalies b punkto junginys „III priedėlyje“ pakeičiamas junginiu „I priedėlyje“;

(18)

66.B.405 dalis pakeičiama taip:

„66.B.405   Egzaminų įskaitymo pranešimas

a)

Egzaminų įskaitymo pranešime palyginami šie elementai:

i)

taikomi moduliai, modulių dalys, dalykai ir žinių lygis, nurodyti šio priedo (66 dalies) I arba VII priedėlyje;

ii)

atitinkamos techninės kvalifikacijos programa, susijusi su konkrečia siekiama įgyti kategorija.

Atliekant šį palyginimą nurodoma, ar įrodyta atitiktis, o kiekvienas teiginys pagrindžiamas.

b)

Egzaminus, išskyrus pagal IV priedą (147 dalį) patvirtintose techninės priežiūros mokymo organizacijose laikomus pagrindinių žinių egzaminus, gali įskaityti tik valstybės narės, kurioje įgyta kvalifikacija, kompetentinga institucija, jei su tokia kompetentinga institucija nėra sudaryta oficialaus susitarimo, kuriame būtų nustatyta kitaip.

c)

Egzaminus įskaityti galima tik pagal atitikties kiekvienam moduliui ir modulio daliai patvirtinimo pranešimą, kuriame nurodoma, kur techninės kvalifikacijos apraše galima rasti lygiavertį standartą.

d)

Kompetentinga institucija reguliariai tikrina, ar nepasikeitė:

i)

nacionalinis kvalifikacijos standartas;

ii)

taikomas šio priedo (66 dalies) I arba VII priedėlis.

Be to, kompetentinga institucija tikrina, ar dėl to reikia keisti egzaminų įskaitymo pranešimą. Tokie pakeitimai patvirtinami dokumentais, datuojami ir registruojami.“;

(19)

66.B.410 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Pasibaigus įskaitytų egzaminų galiojimui, pareiškėjas gali vėl prašyti juos įskaityti. Kompetentinga institucija pratęsia jų galiojimą dar dešimčiai metų be papildomo vertinimo, jei nepasikeitė taikomame šio priedo (66 dalies) I arba VII priedėlyje nustatyti pagrindinių žinių reikalavimai.“;

(20)

I priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 punkto antraštinė dalis ir pirma pastraipa pakeičiamos taip:

I priedėlis

Reikalaujamos pagrindinės žinios

(išskyrus L kategorijos licencijas)

1.   A, B1, B2, B2L, B3 ir C kategorijų orlaivių techninės priežiūros licencijoms gauti reikalaujamas žinių lygis

Kiekvieno taikomo dalyko A, B1, B2, B2L ir B3 kategorijų pagrindinės žinios vertinamos lygiais (1, 2 arba 3). C kategorijos pareiškėjai turi atitikti B1 arba B2 kategorijos pagrindinių žinių lygį.

“;

(b)

2 punkto antraštė, pirma pastraipa ir pirma lentelė pakeičiamos taip:

„2.   Skirstymas į modulius

Kiekvienos orlaivių techninės priežiūros licencijos kategorijos arba pakategorės pagrindinių dalykų kvalifikacija turi atitikti šią matricą, kurioje taikytini dalykai pažymėti kryželiu.

 

A, B1 ir B3 kategorijos:

Teminis modulis

A arba B1 lėktuvas su:

A arba B1 sraigtasparnis su:

B3

 

Turbininiu (-iais) varikliu (-iais)

Stūmokliniu (-iais) varikliu (-iais)

Turbininiu (-iais) varikliu (-iais)

Stūmokliniu (-iais) varikliu (-iais)

Ne didesnės kaip 2 000  kg MTOM nehermetizuotieji lėktuvai su stūmokliniais varikliais

1

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

7A

X

X

X

X

 

7B

 

 

 

 

X

8

X

X

X

X

X

9A

X

X

X

X

 

9B

 

 

 

 

X

10

X

X

X

X

X

11A

X

 

 

 

 

11B

 

X

 

 

 

11C

 

 

 

 

X

12

 

 

X

X

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

X

 

X

 

 

16

 

X

 

X

X

17A

X

X

 

 

 

17B

 

 

 

 

X

 

B2 ir B2L kategorijos:

Teminis modulis / modulio dalys

B2

B2L

1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

6

X

X

7A

X

X

7B

 

 

8

X

X

9A

X

X

9B

 

 

10

X

X

11A

 

 

11B

 

 

11C

 

 

12

 

 

13.1 ir 13.2

X

X

13.3 a)

X

X (taikoma sistemos kvalifikacijai „Automatinis skrydis“)

13.3 b)

X

 

13.4 a)

X

X (taikoma sistemos kvalifikacijai „Ryšiai / navigacija“)

13.4 b)

X

X (taikoma sistemos kvalifikacijai „Stebėjimas“)

13.4 c)

X

 

13.5

X

X

13.6

X

 

13.7

X

X (taikoma sistemos kvalifikacijai „Automatinis skrydis“)

13.8

X

X (taikoma sistemos kvalifikacijai „Prietaisai“)

13.9

X

X

13.10

X

 

13.11–13.18

X

X (taikoma sistemos kvalifikacijai „Sklandmens sistemos“)

13.19–13.22

X

 

14

X

X (taikoma sistemos kvalifikacijoms „Prietaisai“ ir „Sklandmens sistemos“)“

15

 

 

16

 

 

17A

 

 

17B

 

 

(c)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 8, 9A, 10 ir 14 modulių lentelėse turinio langelis

LYGIS

B2

pakeičiamas taip:

LYGIS

B2

B2L

(d)

5 modulio lentelėje 5.5 modulio dalies a punkto skiltyje, skirtoje B3 kategorijos licencijai, skaitmuo „1“ pakeičiamas ženklu „—“;

(e)

7B modulio lentelėje 7.4 modulio dalies skiltyje, skirtoje B3 kategorijos licencijai, ženklas „—“ pakeičiamas skaitmeniu „1“;

(f)

7B modulio lentelėje 7.10 modulio dalies skiltyje, skirtoje B3 kategorijos licencijai, skaitmuo „1“ pakeičiamas skaitmeniu „2“;

(g)

11A modulio lentelėje 11.8 modulio dalies b punkto skiltyje, skirtoje B1.1 kategorijos licencijai, skaitmuo „1“ pakeičiamas skaitmeniu „2“;

(h)

11A modulio lentelėje 11.16 modulio dalies pirmos skilties turinio langelyje tekstas pakeičiamas šiuo tekstu:

„11.16   Pneumatinė / vakuumo sistema (ATA 36)

 

Sistemos išdėstymas;

 

Šaltiniai: variklis / pagalbinė jėgainė (APU), kompresoriai, rezervuarai, antžeminis tiekimas;

 

Slėgio ir vakuumo siurbliai;

 

Slėgio reguliavimas;

 

Paskirstymas;

 

Rodmenys ir įspėjimai;

 

Sąsajos su kitomis sistemomis.“;

(i)

11A modulio lentelėje 11.20 modulio dalies pirmos skilties turinio langelyje tekstas pakeičiamas šiuo tekstu:

„11.20   Keleivių salono sistemos (ATA 44)

Įrenginiai ir komponentai, teikiantys keleiviams pramogas ir užtikrinantys ryšį orlaivyje (ryšio su keleivių salonu duomenų sistema, CIDS) ir tarp orlaivio keleivių salono bei antžeminių stočių (ryšio su keleivių salonu sistema, CNS). Jie skirti pokalbiams, duomenims, muzikai ir vaizdui perduoti.

CIDS užtikrina ryšį tarp įgulos kabinos / keleivių salono įgulos ir keleivių salono sistemų. Šios sistemos palaiko keitimąsi duomenimis tarp įvairių susijusių keičiamųjų modulių (LRU) ir paprastai yra valdomos iš skrydžio palydovų pultų (FAP).

CNS paprastai sudaro serveris, susietas su šiomis bei kitomis sistemomis:

duomenų perdavimo / radijo ryšio sistema;

keleivių salono pagrindine sistema (CCS);

skrydžio pramogų sistema (IFES);

išorinio ryšio sistema (ECS);

keleivių salono atmintinės sistema (CMMS);

keleivių salono stebėjimo sistema (CMS);

įvairios paskirties keleivių salono sistemomis (MCS).

CNS gali turėti tokias funkcijas:

prieigos prie pasiruošimo išvykti / išvykimo ataskaitų;

prieigos prie e. pašto / vidaus tinklo / interneto; keleivių duomenų bazės.“;

(j)

11B modulio lentelėje 11.8 modulio dalies b punkto skiltyje, skirtoje B1.2 kategorijos licencijai, skaitmuo „3“ pakeičiamas skaitmeniu „2“;

(k)

11B modulio lentelėje 11.16 modulio dalies pirmos skilties turinio langelyje tekstas pakeičiamas šiuo tekstu:

„11.16   Pneumatinė / vakuumo sistema (ATA 36)

 

Sistemos išdėstymas;

 

Šaltiniai: variklis / pagalbinė jėgainė (APU), kompresoriai, rezervuarai, antžeminis tiekimas;

 

Slėgio ir vakuumo siurbliai;

 

Slėgio reguliavimas;

 

Paskirstymas;

 

Rodmenys ir įspėjimai;

 

Sąsajos su kitomis sistemomis.“;

(l)

12 modulio lentelėje 12.16 modulio dalies pirmos skilties turinio langelyje tekstas pakeičiamas šiuo tekstu:

„12.16   Pneumatinė / vakuumo sistemos (ATA 36)

 

Sistemos išdėstymas;

 

Šaltiniai: variklis / pagalbinė jėgainė (APU), kompresoriai, rezervuarai, antžeminis tiekimas;

 

Slėgio ir vakuumo siurbliai;

 

Slėgio reguliavimas;

 

Paskirstymas;

 

Rodmenys ir įspėjimai;

 

Sąsajos su kitomis sistemomis.“;

(m)

13 modulis pakeičiamas taip:

„13 MODULIS. ORLAIVIŲ AERODINAMIKA, KONSTRUKCIJOS IR SISTEMOS

 

LYGIS

 

B2

B2L

13.1.

Skrydžio teorija

 

(a)

Lėktuvo aerodinamika ir vairai

1

Veikimo principas ir poveikis:

posvyrio valdymas: eleronai ir spoileriai,

polinkio valdymas: aukščio vairai, stabilizatoriai, reguliuojamo atakos kampo stabilizatoriai ir priekiniai elementai ir

pokrypio valdymas: vairų ribotuvai;

Valdymas naudojant elevonus ir krypties vairus;

Keliamosios jėgos didinimo įrenginiai: plyšiai, priešsparniai, užsparniai;

Pasipriešinimo didinimo įrenginiai: spoileriai, keliamosios jėgos slopintuvai, oro stabdžiai;

Trimerių, servotrimerių ir valdymo plokštumų nuokrypio valdymas ir poveikis.

 

(b)

Skrydis dideliu greičiu

1

Garso greitis, skrydis ikigarsiniu, transgarsiniu ir viršgarsiniu greičiu;

Macho skaičius, kritinis Macho skaičius.

 

(c)

Keliamojo sraigto aerodinamika

1

Terminija;

Ciklinio žingsnio, bendrojo žingsnio ir reaktyvinio momento kompensavimo veikimo principas ir poveikis.

 

13.2.

Konstrukcijos. Bendrosios sąvokos

 

Konstrukcinių sistemų pagrindai;

1

Zonų ir skyrių nustatymo sistemos;

2

Orlaivio metalizacija;

2

Apsauga nuo žaibo iškrovos.

2

13.3.

Automatinis skrydis (ATA 22)

 

a)

3

Orlaivio automatinio valdymo pagrindai, įskaitant veikimo režimą ir vartojamą terminiją;

Valdymo signalų apdorojimas;

Darbo režimai: posvyrio, polinkio ir pokrypio kanalai;

Pokrypio slopintuvai;

Stabilumo didinimo sistemos sraigtasparniuose;

Automatinis trimerių valdymas;

Autopiloto pagalbinės navigacijos priemonės;

 

b)

3

Automatinės traukos reguliavimo sistemos;

Automatinės tūpimo sistemos: veikimo principai ir kategorijos, darbo režimas, artėjimas, tūptinės nuolydis, tūpimas, pakilimas pakartotiniam bandymui, sistemos stebėjimas ir gedimų sąlygos.

 

13.4.

Ryšiai / navigacija (ATA 23/34)

 

a)

3

Perdavimo radijo bangomis pagrindai, antenos, perdavimo kanalai, ryšys, imtuvas ir siųstuvas;

Šių sistemų veikimo režimas:

labai aukšto dažnio (VHF) radijo ryšio,

aukšto dažnio (HF) radijo ryšio,

audiosistemos,

avarinio vietos nustatymo siųstuvo (ELT),

kabinos pokalbių savirašio (CVR),

labai aukšto dažnio visakrypčio (radaro) siekio (VOR),

automatinio krypties ieškojimo (ADF),

tūpimo pagal prietaisus sistemos (ILS),

komandinio prietaiso sistemų (FDS); tolimačio įrangos (DME),

zoninės navigacijos sistemos, RNAV sistemos,

skrydžio valdymo sistemos (FMS),

pasaulinės padėties nustatymo sistemos (GPS), pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS),

duomenų ryšio.

 

b)

3

Oro eismo kontrolės atsakiklis, antrinis apžvalgos radaras,

oro eismo pavojaus ir susidūrimo vengimo sistema (TCAS),

meteorologinis radaras,

radijo aukštimatis,

transliavimo automatinė priklausomoji apžvalga (ADS-B).

 

c)

3

Mikrobangė tūpimo sistema (MLS),

labai žemo dažnio ir hiperbolinės navigacijos sistema (VLF / Omega),

doplerinė navigacijos sistema,

inercinės navigacijos sistema (INS),

ARINC (angl. Aircraft Radio Incorporated) ryšio ir pranešimo sistema.

 

13.5.

Elektros energija (ATA 24)

3

Akumuliatorių įmontavimas ir naudojimas;

Nuolatinės srovės gamyba;

Kintamosios srovės gamyba;

Avarinė elektros energijos gamyba;

Įtampos reguliavimas;

Energijos paskirstymas;

Keitikliai, transformatoriai, lygintuvai;

Grandinių apsauga;

Išorinis / antžeminis energijos tiekimas.

 

13.6.   Prietaisai ir įranga (ATA 25)

Elektroninės avarinės įrangos reikalavimai;

Keleivių salono pramogų įranga.

3

13.7.

Vairai (ATA 27)

 

a)

2

Pagrindinis valdymas: eleronas, aukščio vairas, krypties vairas, spoileris;

Valdymas trimeriais;

Aktyvus apkrovos reguliavimas;

Keliamosios jėgos didinimo įrenginiai;

Keliamosios jėgos slopintuvai, oro stabdžiai;

Sistemos valdymas: rankinis, hidraulinis, pneumatinis;

Dirbtinė valdymo svertų apkrova, pokrypio slopintuvas, balansavimas pagal Macho skaičių, krypties vairo ribotuvas, vairų fiksatorius;

Smukos išvengimo sistemos.

 

b)

3

Sistemos valdymas: elektrinis, nuotolinis.

 

13.8.

Prietaisai (ATA 31)

3

Klasifikacija;

Atmosfera;

Terminija;

Slėgio matavimo įranga ir sistemos;

Pito-statinės sistemos;

Aukštimačiai;

Variometrai;

Oro greičio matuokliai;

Machometrai;

Aukščio pranešimo / įspėjimo sistemos;

Oro duomenų kompiuteriai;

Pneumatinių prietaisų sistemos;

Tiesioginio matavimo slėgio ir temperatūros matuokliai;

Temperatūros rodymo sistemos;

Degalų kiekio rodymo sistemos;

Giroskopiniai reiškiniai;

Aviahorizontai;

Slydimo rodikliai;

Krypties giroskopai;

Žemės artumo įspėjimo sistemos (GPWS);

Kompasų sistemos;

Skrydžio duomenų įrašymo sistemos (FDRS);

Elektroninės skrydžio prietaisų sistemos (EFIS);

Įspėjimo prietaisų sistemos, įskaitant pagrindines įspėjimo sistemas ir centralizuotus įspėjimo prietaisų skydus;

Smukos įspėjimo sistemos ir atakos kampo rodymo sistemos;

Virpesių matavimas ir rodymas;

Prietaisai ant kabinos stiklo.

 

13.9.

Žibintai (ATA 33)

3

Išorės: navigaciniai žiburiai, tūpimo ir riedėjimo žibintai, ledodaros signalizacija;

Vidaus: keleivių salono, įgulos kabinos, krovinių skyriaus;

Avarinis apšvietimas.

 

13.10.

Vidinės techninės priežiūros sistemos (ATA 45)

3

Centriniai techninės priežiūros kompiuteriai;

Duomenų įkelties sistema;

Elektroninės bibliotekos sistema;

Spausdinimo sistema;

Konstrukcijos stebėjimo sistema (atsparumo pažeidimams stebėjimas).

 

13.11.

Oro kondicionavimo ir kabinos hermetizacijos sistema (ATA 21)

 

13.11.1.

Oro tiekimas

2

Oro tiekimo šaltiniai, įskaitant variklį, pagalbinę jėgainę ir antžeminį automobilį.

 

13.11.2.

Oro kondicionavimas

 

Oro kondicionavimo sistemos;

2

Oro cirkuliavimo sistema ir garo aušintuvai;

3

Paskirstymo sistemos;

1

Srauto, temperatūros ir drėgmės reguliavimo sistemos.

3

13.11.3.

Hermetizacija

3

Hermetizacijos sistemos;

Valdymas ir rodmenys, įskaitant reguliavimo ir apsauginius vožtuvus;

Kabinos oro slėgio valdikliai.

 

13.11.4.

Saugos ir įspėjamoji įranga

3

Apsaugos ir įspėjamoji įranga.

 

13.12.

Gaisrinė sauga (ATA 26)

 

a)

3

Gaisro ir dūmų aptikimo ir įspėjimo sistemos;

Gaisro gesinimo sistemos;

Sistemų patikrinimas.

 

b)

1

Nešiojamieji gesintuvai.

 

13.13.

Degalų sistemos (ATA 28)

 

Sistemos išdėstymas;

1

Degalų bakai;

1

Degalų tiekimo sistemos;

1

Degalų nupylimas, išleidimas ir išpylimas savitaka;

1

Kryžminis degalų tiekimas ir perdavimas;

2

Rodmenys ir įspėjimai;

3

Degalų pripylimas ir išpylimas;

2

Išilginio balansavimo degalų sistemos.

3

13.14.

Hidraulinė sistema (ATA 29)

 

Sistemos išdėstymas;

1

Hidrauliniai skysčiai;

1

Hidrauliniai rezervuarai ir akumuliatoriai;

1

Slėgio sudarymas: elektrinis, mechaninis, pneumatinis;

3

Avarinio slėgio sudarymas;

3

Filtrai;

1

Slėgio reguliavimas;

3

Energijos paskirstymas;

1

Rodmenų ir įspėjimo sistemos;

3

Sąsajos su kitomis sistemomis.

3

13.15.

Apsauga nuo ledo ir lietaus (ATA 30)

 

Ledo susidarymas, klasifikavimas ir aptikimas;

2

Apsaugos nuo apledėjimo sistemos: elektrinė, karšto oro ir cheminė;

2

Ledo pašalinimo sistemos: elektrinė, karšto oro, pneumatinė ir cheminė;

3

Lietaus vandenį atstumiančios medžiagos;

1

Zondų ir drenų šildymas;

3

Valytuvų sistemos.

1

13.16.

Važiuoklė (ATA 32)

 

Konstrukcija, smūgio slopinimas;

1

Važiuoklės išleidimo ir įtraukimo sistemos: įprasta ir avarinė;

3

Rodmenys ir įspėjimai;

3

Ratai, stabdžiai, ratų antiblokavimo sistema ir automatinė stabdžių sistema;

3

Padangos;

1

Vairavimas;

3

Pakilimo ir nutūpimo jutikliai.

3

13.17.

Deguonies sistema (ATA 35)

 

Sistemos išdėstymas: įgulos kabinoje, keleivių salone;

3

Šaltiniai, saugojimas, pripildymas ir paskirstymas;

3

Tiekimo reguliavimas;

3

Rodmenys ir įspėjimai.

3

13.18.

Pneumatinė / vakuumo sistema (ATA 36)

 

Sistemos išdėstymas;

2

Šaltiniai: variklis / pagalbinė jėgainė (APU), kompresoriai, rezervuarai, antžeminis tiekimas;

2

Slėgio reguliavimas;

3

Paskirstymas;

1

Rodmenys ir įspėjimai;

3

Sąsajos su kitomis sistemomis.

3

13.19.

Vandens tiekimo / atliekų sistemos (ATA 38)

2

Vandens sistemos išdėstymas, vandens tiekimas, paskirstymas bei nutekėjimas ir sistemos priežiūra;

Tualetų sistemos išdėstymas, nuplovimas ir priežiūra;

 

13.20.

Integruotoji modulinė avionika (IMA) (ATA 42)

3

Pagrindinė sistema;

Tinklo komponentai.

Pastaba. Į integruotosios modulinės avionikos modulius, be kitų, paprastai gali būti įtrauktos šios funkcijos:

oro tiekimo valdymo;

oro slėgio reguliavimo;

oro vėdinimo ir valdymo;

avionikos ir įgulos kabinos vėdinimo valdymo; temperatūros reguliavimo;

oro eismo ryšio;

avionikos ryšio maršrutizatoriaus;

elektros apkrovos valdymo;

srovės pertraukiklio stebėjimo;

elektros sistemos integruotosios tikrinimo įrangos (BITE);

degalų valdymo;

stabdymo valdymo;

vairavimo valdymo;

važiuoklės išleidimo ir įtraukimo;

oro slėgio padangose rodymo;

alyvos slėgio rodymo;

stabdžių temperatūros stebėjimo.

 

13.21.

Keleivių salono sistemos (ATA 44)

3

Įrenginiai ir komponentai, teikiantys keleiviams pramogas ir užtikrinantys ryšį orlaivyje (ryšio su keleivių salonu duomenų sistema, CIDS) ir tarp orlaivio keleivių salono bei antžeminių stočių (ryšio su keleivių salonu sistema, CNS). Jie skirti pokalbiams, duomenims, muzikai ir vaizdui perduoti.

CIDS užtikrina ryšį tarp įgulos kabinos / keleivių salono įgulos ir keleivių salono sistemų. Šios sistemos palaiko keitimąsi duomenimis tarp įvairių susijusių keičiamųjų modulių (LRU) ir paprastai yra valdomos iš skrydžio palydovų pultų (FAP).

CNS paprastai sudaro serveris, susietas su šiomis bei kitomis sistemomis:

duomenų perdavimo / radijo ryšio sistema;

keleivių salono pagrindine sistema (CCS);

skrydžio pramogų sistema (IFES);

išorinio ryšio sistema (ECS);

keleivių salono atmintinės sistema (CMMS);

keleivių salono stebėjimo sistema (CMS);

įvairios paskirties keleivių salono sistemomis (MCS).

CNS gali turėti tokias funkcijas:

prieigos prie pasiruošimo išvykti / išvykimo ataskaitų;

prieigos prie e. pašto / vidaus tinklo / interneto;

keleivių duomenų bazės.

 

13.22.

Informacijos sistemos (ATA 46)

3

Įrenginiai ir komponentai, naudojami kaip priemonė skaitmeninei informacijai, kuri paprastai pateikiama popieriuje, mikrofilmuose ar mikrokortose, saugoti, atnaujinti ir atrinkti. Jiems priskiriami įrenginiai, skirti informacijai saugoti ir atrinkti, pvz., elektroninės bibliotekos kaupiklis ir valdiklis, tačiau jiems nepriskiriami kitais tikslais įrengti įtaisai ar kiti komponentai, kurie kartu naudojami ir kitoms sistemoms, pvz., įgulos kabinos spausdintuvas ar bendrosios paskirties monitorius.

Tipiniai pavyzdžiai –

oro eismo ir informacijos valdymo sistemos, tinklo serverio sistemos.

Bendroji orlaivio informacijos sistema;

Įgulos kabinos informacijos sistema;

Techninės priežiūros informacijos sistema;

Keleivių salono informacijos sistema;

Įvairios informacijos sistemos“.

 

(21)

II priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

antraštė pakeičiama taip:

II priedėlis

Pagrindinių egzaminų standartas

(išskyrus L kategorijos licencijas)“;

b)

2.2.1–2.2.10 punktuose junginys „B2 kategorija“ pakeičiamas junginiu „B2 ir B2L kategorijos“;

c)

2.2.13 ir 2.2.14 punktai pakeičiami taip:

„2.13. 13   MODULIS. ORLAIVIŲ AERODINAMIKA, KONSTRUKCIJOS IR SISTEMOS

B2 kategorija. 180 klausimų su keliais atsakymų variantais ir 0 tekstinių klausimų. Skirtas laikas – 225 min. Prireikus klausimai ir skirtas laikas gali būti padalyti surengiant du egzaminus.

B2L kategorija

Sistemos kvalifikacija

Klausimų su keliais atsakymų variantais skaičius

Skirtas laikas (min.)

Pagrindiniai reikalavimai

(13.1, 13.2, 13.5 ir 13.9 modulio dalys)

28

35

RYŠIAI / NAVIGACIJA

(13.4 modulio dalies a punktas)

24

30

PRIETAISAI

(13.8 modulio dalis)

20

25

AUTOMATINIS SKRYDIS

(13.3 modulio dalies a punktas ir 13.7 modulio dalis)

28

35

STEBĖJIMAS

(13.4 modulio dalies b punktas)

8

10

SKLANDMENS SISTEMOS

(13.11–13.18 modulio dalys)

32

40

2.14.   14 MODULIS. TRAUKA

B2 ir B2L kategorijos. 24 klausimai su keliais atsakymų variantais ir 0 tekstinių klausimų. Skirtas laikas – 30 min.

PASTABA. Pagal 14 modulį rengiamas B2L kategorijos egzaminas skirtas tik kvalifikacijoms „Prietaisai“ ir „Sklandmens sistemos“.“;

(22)

III priedėlis iš dalies keičiamas taip:

(a)

1 dalies a punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

Turi atitikti, išskyrus leidžiamas c punkte aprašyto skirtumų mokymo išlygas, šio priedėlio 3.1 dalyje nustatytą standartą ir, jei yra, susijusius elementus, apibrėžtus pagal Reglamentą (ES) Nr. 748/2012 nustatytų tinkamumo naudoti duomenų privalomoje dalyje.“;

(b)

1 dalies b punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

Turi atitikti, išskyrus leidžiamas c punkte aprašyto skirtumų mokymo išlygas, šio priedėlio 3.2 dalyje nustatytą standartą ir, jei yra, susijusius elementus, apibrėžtus pagal Reglamentą (ES) Nr. 748/2012 nustatytų tinkamumo naudoti duomenų privalomoje dalyje.“;

(c)

3.1 dalies c punkto lentelės išnašos pakeičiamos taip:

„(1)

Mažesnės nei 2 000 kg MTOM nehermetizuotųjų lėktuvų su stūmokliniais varikliais mokymo kurso mažiausia trukmė gali būti sumažinta 50 %.

(2)

2 grupės sraigtasparnių (apibrėžtų 66.A.5 dalyje) mokymo kurso mažiausia trukmė gali būti sumažinta 30 %.“;

(d)

3.1 dalies e punkto lentelės dalies „Sklandmens sistemos“ eilutės „21A Oro tiekimo“ skiltyse „Sraigtasparniai su turbininiais varikliais“ nurodytas mokymo lygis pakeičiamas taip:

„3

1“;

(e)

3.1 dalies e punkto lentelės dalies „Sklandmens sistemos“ eilutės „31A Prietaisų sistemos“ skiltyse „Sraigtasparniai su stūmokliniais varikliais“ nurodytas mokymo lygis pakeičiamas taip:

„3

1“;

(23)

IV priedėlis pakeičiamas taip:

IV priedėlis

Patirties reikalavimai norint išplėsti orlaivių techninės priežiūros licencijos pagal 66 dalį taikymo sritį

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta patirtis, kurią reikia sukaupti norint į turimą techninės priežiūros licenciją pagal 66 dalį papildomai įrašyti naują kategoriją arba pakategorę.

Patirtis – praktinė eksploatuojamų orlaivių, atitinkančių paraiškos formoje nurodytą pakategorę, techninės priežiūros patirtis.

Reikalaujama patirtis sumažinama 50 %, jeigu pareiškėjas yra baigęs pakategorę atitinkantį pagal 147 dalį patvirtintą kursą.

Į

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

B2L

B3

A1

6 mėn.

6 mėn.

6 mėn.

2 metai

6 mėn.

2 metai

1 metai

2 metai

1 metai

6 mėn.

A2

6 mėn.

6 mėn.

6 mėn.

2 metai

6 mėn.

2 metai

1 metai

2 metai

1 metai

6 mėn.

A3

6 mėn.

6 mėn.

6 mėn.

2 metai

1 metai

2 metai

6 mėn.

2 metai

1 metai

1 metai

A4

6 mėn.

6 mėn.

6 mėn.

2 metai

1 metai

2 metai

6 mėn.

2 metai

1 metai

1 metai

B1.1

Nėra

6 mėn.

6 mėn.

6 mėn.

6 mėn.

6 mėn.

6 mėn.

1 metai

1 metai

6 mėn.

B1.2

6 mėn.

Nėra

6 mėn.

6 mėn.

2 metai

2 metai

6 mėn.

2 metai

1 metai

Nėra

B1.3

6 mėn.

6 mėn.

Nėra

6 mėn.

6 mėn.

6 mėn.

6 mėn.

1 metai

1 metai

6 mėn.

B1.4

6 mėn.

6 mėn.

6 mėn.

Nėra

2 metai

6 mėn.

2 metai

2 metai

1 metai

6 mėn.

B2

6 mėn.

6 mėn.

6 mėn.

6 mėn.

1 metai

1 metai

1 metai

1 metai

1 metai

B2L

6 mėn.

6 mėn.

6 mėn.

6 mėn.

1 metai

1 metai

1 metai

1 metai

1 metai

1 metai

B3

6 mėn.

Nėra

6 mėn.

6 mėn.

2 metai

6 mėn.

2 metai

1 metai

2 metai

1 metai

“;

(24)

V priedėlis pakeičiamas taip:

V priedėlis

Paraiškos forma – EASA 19 forma

1.

Šiame priedėlyje pateikiamas III priede (66 dalyje) nurodytos orlaivių techninės priežiūros licencijos paraiškos pavyzdys.

2.

Valstybės narės kompetentinga institucija gali pakeisti EASA 19 formą tik taip, kad į ją būtų įtraukiama papildoma informacija, kuri reikalinga tuo atveju, kai pagal nacionalinius reikalavimus leidžiama arba reikalaujama, kad pagal III priedą (66 dalį) išduota orlaivių techninės priežiūros licencija būtų naudojama ne pagal I priedo (M dalies) ir II priedo (145 dalies) reikalavimus.
Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio
“;

(25)

VI priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

antraštė pakeičiama taip:

VI priedėlis. III priede (66 dalyje) nurodyta orlaivio techninės priežiūros licencija – EASA 26 forma“;

b)

VI priedėlio pradžioje prieš EASA 26 formą įterpiamas šis tekstas:

„1.

III priede (66 dalyje) nurodytos orlaivio techninės priežiūros licencijos pavyzdys pateiktas toliau.

2.

Spausdintas dokumentas turi būti pateiktos standartinės formos, tačiau, kad jį būtų galima parengti kompiuteriu, jo dydis gali būti sumažintas. Sumažinus dydį reikia užtikrinti, kad liktų pakankamai vietos laukuose, kuriuose turi būti dedami oficialūs antspaudai arba spaudai. Kompiuteriu parengtuose dokumentuose gali būti ne visi laukai, jei tokie laukai lieka tušti, o dokumentas yra aiškiai atpažįstamas kaip orlaivio techninės priežiūros licencija, išduota pagal III priedą (66 dalį).

3.

Dokumentas gali būti pildomas anglų arba oficialiąja valstybės narės, kurioje yra kompetentinga institucija, kalba. Antruoju atveju visiems licencijos turėtojams, kurie ją turi naudoti už valstybės narės ribų, prie oficialiąja valstybės narės kalba parengto dokumento pridedama licencija anglų kalba, kad būtų užtikrintas supratimas ir atitinkamas abipusis pripažinimas.

4.

Kiekvienas licencijos turėtojas turi turėti unikalų licencijos turėtojo numerį, sudarytą iš nacionalinio identifikavimo numerio ir raidinio skaitmeninio kodo.

5.

Dokumento puslapiai gali būti išdėstyti kita nei šiame pavyzdyje tvarka ir jame gali nebūti kai kurių arba visų skiriamųjų linijų, jei informacija pateikta taip, kad kiekvieno puslapio išdėstymas aiškiai atitinka pateikto orlaivio techninės priežiūros licencijos pavyzdžio formą.

6.

Dokumentą turi parengti kompetentinga institucija. Tačiau, jei kompetentinga institucija sutinka ir jei dokumentas rengiamas laikantis II priedo (145 dalies) 145.A.70 dalyje nurodytame techninės priežiūros organizacijos žinyne nustatytos tvarkos, jį gali rengti ir bet kuri pagal II priedą (145 dalį) patvirtinta techninės priežiūros organizacija. Visais atvejais dokumentą išduoda kompetentinga institucija.

7.

Visus galiojančios orlaivio techninės priežiūros licencijos pakeitimus turi rengti kompetentinga institucija. Tačiau, jei kompetentinga institucija sutinka ir jei pakeitimai rengiami laikantis II priedo (145 dalies) 145.A.70 dalyje nurodytame techninės priežiūros organizacijos žinyne nustatytos tvarkos, juos gali rengti ir bet kuri pagal II priedą (145 dalį) patvirtinta techninės priežiūros organizacija. Visais atvejais dokumentą keičia kompetentinga institucija.

8.

Orlaivio techninės priežiūros licencijos turėtojas licenciją turi išlaikyti geros būklės ir užtikrinti, kad joje nebūtų padaryta neteisėtų įrašų. Jei šios taisyklės nesilaikoma, licencija gali būti pripažinta negaliojančia arba turėtojui gali būti panaikinta bet kokia teisė išleisti eksploatuoti. Dėl to pagal nacionalinius įstatymus taip pat gali būti patraukiama baudžiamojon atsakomybėn.

9.

Pagal III priedą (66 dalį) išduota orlaivio techninės priežiūros licencija turi būti pripažįstama visose valstybėse narėse ir dirbant kitoje valstybėje narėje jos keisti nereikalaujama.

10.

EASA 26 formos priedas gali būti naudojamas pasirinktinai ir tik įrašams apie suteiktas nacionalines teises, jeigu tokios teisės nacionalinės teisės aktais yra nustatytos ne III priedo (66 dalies) taikymo srityje.

11.

Kompetentinga institucija gali nuspręsti orlaivio techninės priežiūros licencijos orlaivio tipo kvalifikacijos puslapį išduoti tik tada, kai reikia patvirtinti pirmąją orlaivio tipo kvalifikaciją, ir priklausomai nuo įtrauktinų tipo kvalifikacijų skaičiaus tokių puslapių gali reikėti išduoti daugiau nei vieną.

12.

Nepaisant 11 punkto, kiekvienas puslapis turi būti išduodamas laikantis šio pavyzdžio formos ir jame turi būti tame puslapyje reikalaujama pateikti informacija.

13.

Orlaivio techninės priežiūros licencijoje turi būti aiškiai nurodyta, kad apribojimai yra teisių išleisti eksploatuoti išimtys. Jeigu apribojimų nėra, puslapyje „APRIBOJIMAI“ turi būti įrašyta „Apribojimų nėra“.

14.

Jei išduodant orlaivių techninės priežiūros licenciją naudojama iš anksto išspausdinta forma, visi kategorijų, pakategorių ar orlaivio tipo kvalifikacijos laukai, kuriuose įrašų apie kvalifikaciją nėra, turi būti pažymėti taip, kad būtų matoma, jog kvalifikacija nesuteikta.“;

c)

26 forma pakeičiama taip:

Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio “;

(26)

pridedami šie VII ir VIII priedėliai:

VII priedėlis

L kategorijos orlaivių techninės priežiūros licencijai gauti keliami pagrindinių žinių reikalavimai

Šiame priedėlyje reikalaujamų žinių įvairių lygių apibrėžtys pateiktos III priedo (66 dalies) I priedėlio 1 punkte.

Pakategorės

Kiekvienai pakategorei gauti reikalaujami moduliai (žr. toliau pateiktą programos lentelę)

L1C. Kompozitiniai sklandytuvai

1L, 2L, 3L, 5L, 7L ir 12L

L1. Sklandytuvai

1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L ir 12L

L2C. Kompozitiniai varikliniai sklandytuvai ir kompozitiniai ELA1 tipo lėktuvai

1L, 2L, 3L, 5L, 7L, 8L ir 12L

L2. Varikliniai sklandytuvai ir ELA1 tipo lėktuvai

1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L ir 12L

L3H. Karšto oro balionai

1L, 2L, 3L, 9L ir 12L

L3G. Dujiniai oro balionai

1L, 2L, 3L, 10L ir 12L

L4H. Karšto oro dirižabliai

1L, 2L, 3L, 8L, 9L, 11L ir 12L

L4G. ELA2 tipo dujiniai dirižabliai

1L, 2L, 3L, 8L, 10L, 11L ir 12L

L5. Didesni nei ELA2 tipo dujiniai dirižabliai

Visoms B1 pakategorėms keliami pagrindinių žinių reikalavimai

ir

8L (B1.1 ir B1.3 pakategorėms), 10L, 11L ir 12L

TURINYS

Modulio pavadinimas

1L

„Pagrindinės žinios“

2L

„Žmogiškieji veiksniai“

3L

„Aviacijos teisės aktai“

4L

„Medinės / audiniu aptrauktos metalinių vamzdelių konstrukcijos sklandmuo“

5L

„Kompozitinės konstrukcijos sklandmuo“

6L

„Metalinės konstrukcijos sklandmuo“

7L

„Bendrieji sklandmens aspektai“

8L

„Jėgainė“

9L

„Karšto oro balionas / dirižablis“

10L

„Dujinis oro balionas / dirižablis (laisvasis / pririšamasis)“

11L

„Karšto oro / dujinis dirižablis“

12L

„Radijo ryšys / ELT / atsakiklis / prietaisai“

1L MODULIS. PAGRINDINĖS ŽINIOS

 

Lygis

1L.1.   Matematika

Aritmetika

Aritmetikos sąvokos ir ženklai

Daugybos ir dalybos būdai

Paprastos ir dešimtainės trupmenos

Daugikliai ir kartotiniai

Svoriniai daugikliai, matai ir perskaičiavimo koeficientai

Santykis ir proporcija

Vidurkiai ir procentinės dalys

Plotai ir tūriai, kvadratai, kubai

Algebra

Paprastų algebrinių išraiškų pertvarkymas: sudėtis, atimtis, daugyba ir dalyba

Skliaustų naudojimas

Paprastos algebrinės trupmenos

Geometrija

Paprastos geometrinės figūros

Grafinis vaizdavimas: grafikų rūšys ir naudojimas

1

1L.2   Fizika

Medžiaga

Medžiagos rūšys: cheminiai elementai

Cheminiai junginiai

Būviai: kietasis, skystasis ir dujinis

Perėjimas iš vieno būvio į kitą

Mechanika

Jėgos, momentai ir jėgų poros, vaizdavimas vektoriais

Sunkio centras

Tempimas, gniuždymas, šlytis ir sukimas

Kietosios medžiagos, skysčiai ir dujos, jų savybės

Temperatūra

Termometrai ir temperatūros skalės: Celsijaus, Farenheito ir Kelvino

Šilumos apibrėžtis

1

1L.3   Elektros įranga

Nuolatinės srovės grandinės

Omo dėsnis, Kirchofo įtampos ir srovės dėsniai

Maitinimo šaltinio vidinės varžos svarba

Varža / varžas

Varžų spalvinis kodas, vertės ir nuokrypos, tinkamiausios vertės, vardinė naudojamoji galia

Nuoseklusis ir lygiagretusis varžų jungimas

1

1L.4   Aerodinamika / aerostatika

Tarptautinė standartinė atmosfera (ISA), jos taikymas aerodinamikoje ir aerostatikoje.

Aerodinamika

Oro tekėjimas apie kūną

Paribio sluoksnis, sluoksninis ir turbulentinis srautas

Trauka, svoris, aerodinaminė atstojamoji

Keliamosios jėgos ir oro pasipriešinimo atsiradimas: atakos kampas, polinė kreivė, srauto atitrūkimas

Aerostatika

Poveikis gaubtinei, vėjo, aukščio ir temperatūros poveikis

1

1L.5   Darbo vietos sauga ir aplinkos apsauga

Saugaus darbo praktika ir dirbant su elektra, dujomis (ypač deguonimi), alyvomis ir cheminėmis medžiagomis naudotinos atsargumo priemonės

Pavojingųjų (pavojų saugai ir aplinkai keliančių) medžiagų ženklinimas, laikymas ir šalinimas

Veiksmai, kurių reikia imti kilus gaisrui ar įvykus kitam nelaimingam atsitikimui, dėl kurio kyla vienas ar daugiau pavojų, ir, be kita ko, žinios apie gesinimo medžiagas

2


2L MODULIS. ŽMOGIŠKIEJI VEIKSNIAI

 

Lygis

2L.1   Bendroji dalis

Būtinybė atsižvelgti į žmogiškuosius veiksnius

Dėl žmogiškųjų veiksnių / žmogaus klaidos įvykstantys incidentai

Merfio dėsniai

1

2L.2   Žmogaus galimybės ir jų ribos

Rega, klausa, informacijos apdorojimas, dėmesys, suvokimas, atmintis

1

2L.3   Socialinė psichologija

Atsakomybė, motyvacija, tarpusavio spaudimas, grupinis darbas

1

2L.4   Žmogaus galimybėms poveikį turintys veiksniai

Tinkama fizinė būklė / sveikata, stresas, miegas, nuovargis, alkoholio, vaistų, narkotikų vartojimas

1

2L.5   Fizinė aplinka

Darbo aplinka (klimatas, triukšmas, apšvietimas)

1


3L MODULIS. AVIACIJOS TEISĖS AKTAI

 

Lygis

3L.1   Reguliavimo sistema

Europos Komisijos, EASA ir nacionalinių aviacijos institucijų vaidmuo

M dalies ir 66 dalies taikomos dalys

1

3L.2   Remontas ir keitimai

Pakeitimų (remonto ir keitimų) tvirtinimas

Standartiniai pakeitimai ir standartinis remontas

2

3L.3   Techninės priežiūros duomenys

Tinkamumo skraidyti nurodymai, nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti nurodymai (orlaivio techninės priežiūros žinynas, iliustruotasis dalių katalogas ir kt.)

Orlaivio naudojimo vadovas

Techninės priežiūros duomenys

2


4L MODULIS. MEDINĖS / AUDINIU APTRAUKTOS METALINIŲ VAMZDELIŲ KONSTRUKCIJOS SKLANDMUO

 

Lygis

4L.1   Medinės konstrukcijos / iš metalinių vamzdelių ir audinio sudarytos konstrukcijos sklandmuo

Mediena, fanera, lipniosios medžiagos, impregnavimas, maitinimo tinklas, savybės, mechaninis apdirbimas

Dengiamasis sluoksnis (dengiamosios medžiagos, lipniosios medžiagos ir apdaila, natūralios ir sintetinės dengiamosios medžiagos ir klijai)

Dažymo, surinkimo ir remonto būdai

Žalos, kurią daro per dideli medinių / audiniu aptrauktų metalinių vamzdelių konstrukcijų įtempiai, atpažinimas

Medinių komponentų ir dengiamųjų sluoksnių būklės blogėjimas

Metalinių komponentų įtrūkių tikrinimas (optinis metodas, pvz., naudojant didinamąjį stiklą). Korozija ir jos prevencijos metodai. Sveikatos apsauga ir gaisrinė sauga

2

4L.2   Medžiagos

Medienos rūšys, stabilumas ir mechaninio apdirbimo savybės

Plieniniai ir lengvo lydinio vamzdeliai ir detalės, suvirintų siūlių įtrūkių patikrinimas

Plastikai (apžvalga, savybių išmanymas)

Dažai ir jų šalinimas

Klijai ir lipniosios medžiagos

Dengiamosios medžiagos ir dengimo technologijos (naudojant natūralius ir sintetinius polimerus)

2

4L.3   Žalos nustatymas

Per dideli medinių / audiniu aptrauktų metalinių vamzdelių konstrukcijų įtempiai

Apkrovos perskirstymas

Nuovargio ribos bandymas ir įtrūkių tikrinimas

3

4L.4   Praktinių užduočių atlikimas

Kaiščių, sraigtų, vainikinių veržlių ir sraigtinių suveržiamųjų movų fiksavimas

Sujungimas antgaliais

Sujungiamųjų sistemų „Nicopress“ ir „Talurit“ remontas

Dengiamųjų sluoksnių remontas

Stiklinių dalių remontas

Remonto pratybos (fanera, stringeris, turėklai, orlaivio danga)

Orlaivio įrengimas. Valdymo plokštumų masės pusiausvyros ir judėjimo amplitudės apskaičiavimas, veikimo jėgų matavimas

Medinės konstrukcijos arba iš metalinių vamzdelių ir audinio sudarytos konstrukcijos sklandmens patikrinimas kas 100 valandų / metinis patikrinimas

2


5L MODULIS. KOMPOZITINĖS KONSTRUKCIJOS SKLANDMUO

 

Lygis

5L.1   Armuoto plastiko (FRP) sklandmuo

Pagrindiniai armuoto plastiko konstrukcijos principai

Dervos (epoksidinė, poliesterinė, fenolinė, vinilesterinė dervos)

Armavimo medžiagos: stiklas, aramidinis ir anglies pluoštai, jų savybės

Užpildai

Atraminiai karkasai (kūginės balsos mediena, akytieji karkasai, putplastis)

Konstrukcijos, apkrovos perskirstymas (kietas armuoto plastiko karkasas, sluoksniniai elementai)

Žalos, kurią daro per dideli komponentų įtempiai, nustatymas

Armuoto plastiko projektams taikoma procedūra, įskaitant medžiagos laikymo sąlygas (pagal techninės priežiūros organizacijos žinyną)

2

5L.2   Medžiagos

Termoreaktyvieji plastikai, termoplastiniai polimerai, katalizatoriai

Savybių ir mechaninio apdirbimo technologijų išmanymas, mokėjimas atskirti, sujungti ir suvirinti

Armuotam plastikui naudojamos dervos: epoksidinė, poliesterinė, vinilesterinė ir fenolinė

Armavimo medžiagos

Nuo plaukelių iki gijų (antiadhezinės medžiagos, apdaila), audimo raštai

Atskirų armavimo medžiagų (E stiklo pluošto, aramidinio ir anglies pluoštų) savybės

Problemos, susijusios su iš kelių medžiagų sudarytomis sistemomis, rišamosios medžiagos

Priekiba / sankiba, skirtingos pluoštinių medžiagų savybės

Užpildų medžiagos ir pigmentai

Užpildų medžiagoms keliami techniniai reikalavimai

Dervos sudėties savybių keitimas, naudojant E tipo stiklą, mikrosferas, aerozolius, medvilnę, mineralus, metalo miltelius, organines medžiagas

Dažai, surinkimo ir remonto technologijos

Tvirtinimo medžiagos

Akytosios medžiagos (popierius, armuotas plastikas, metalas), kūginės balsos mediena, „Divinycell“ („Contizell“), medžiagų gerinimo tendencijos

2

5L.3   Pluoštu armuotos kompozitinės konstrukcijos sklandmenų sąranka

Kietas karkasas

Sluoksniniai elementai

Aerodinaminių mentės profilių, liemens, valdymo plokštumų sąranka

2

5L.4   Žalos nustatymas

Armuoto plastiko komponentų savybės esant per dideliems įtempiams

Išsisluoksniavimo, atsilaisvinusių sankibų nustatymas

Aerodinaminių mentės profilių lenkimo virpesių dažnis

Apkrovos perskirstymas

Frikcinis jungimas ir standusis fiksavimas

Metalinių dalių nuovargio riba ir korozija

Metalo suvirinimas, plieno ir aliuminio komponentų paviršiaus apdaila surišant armuotu plastiku

3

5L.5   Liejimo formų gamyba

Gipsinės, keraminės formos

Stiklo pluošto formos, gelinis sluoksnis, armavimo medžiagos, standumo problemos

Metalinės formos

Pozityvinė ir negatyvinė formos

2

5L.6   Praktinių užduočių atlikimas

Kaiščių, sraigtų, vainikinių veržlių ir sraigtinių suveržiamųjų movų fiksavimas

Sujungimas antgaliais

Sujungiamųjų sistemų „Nicopress“ ir „Talurit“ remontas

Dengiamųjų sluoksnių remontas

Kietų armuoto plastiko karkasų remontas

Formų gamyba / komponento (pvz., liemens priekinės dalies, važiuoklės aptako, sparno galo, vertikalaus sparnelio) liejimas

Sluoksninio karkaso su pažeistais vidiniu ir išoriniu sluoksniais remontas

Sluoksninio karkaso remontas slegiant vakuuminiu maišu

Stiklinių dalių (PMMA) remontas naudojant vienkompenentes ir dvikomponentes lipniąsias medžiagas

Stiklinių dalių sujungimas su gaubto rėmu

Stiklinių dalių ir kitų komponentų grūdinimas

Sluoksninio karkaso remontas (nereikšmingas, mažesnio kaip 20 cm sluoksnio)

Orlaivio įrengimas. Valdymo plokštumų masės pusiausvyros ir judėjimo amplitudės apskaičiavimas, veikimo jėgų matavimas

Armuoto plastiko sklandmens patikrinimas kas 100 valandų / metinis patikrinimas

2


6L MODULIS. METALINĖS KONSTRUKCIJOS SKLANDMUO

 

Lygis

6L.1   Metalinės konstrukcijos sklandmuo

Metalinės medžiagos, pusgaminiai, mechaninio apdirbimo būdai

Nuovargio ribos bandymas ir įtrūkių tikrinimas

Metalinės konstrukcijos komponentų, kniedinių jungčių, klijuotinių sujunginių sąranka

Žalos komponentams, kuriuos veikia per didelis įtempis, nustatymas, korozijos poveikis

Sveikatos ir gaisrinė sauga

2

6L.2   Medžiagos

Plienas ir jo lydiniai

Lengvieji metalai ir jų lengvieji lydiniai

Kniedžių medžiagos

Plastikai

Spalvos ir dažai

Metalui skirtos lipniosios medžiagos

Korozijos rūšys

Dengiamosios medžiagos ir dengimo technologijos (naudojant natūralias ir sintetines medžiagas)

2

6L.3   Žalos nustatymas

Per didelio įtempio veikiami metalinės konstrukcijos sklandmenys, niveliavimas, simetrijos nustatymas

Apkrovos perskirstymas

Nuovargio ribos bandymas ir įtrūkių tikrinimas

Atsilaisvinusių kniedinių jungčių nustatymas

3

6L.4   Metalinės ir kompozitinės konstrukcijos sklandmenų sąranka

Orlaivio danga

Rėmai

Stringeriai ir lonžeronai

Rėmų konstrukcija

Problemos, susijusios su iš kelių medžiagų sudarytomis sistemomis

2

6L.5   Tvirtinimo detalės

Sąlaidų ir tarpų klasifikacija

Metrinė ir imperinė matavimo sistemos

Remontinių matmenų varžtai

2

6L.6   Praktinių užduočių atlikimas

Kaiščių, sraigtų, vainikinių veržlių ir sraigtinių suveržiamųjų movų fiksavimas

Sujungimas antgaliais

Sujungiamųjų sistemų „Nicopress“ ir „Talurit“ remontas

Dengiamųjų sluoksnių, pažeistų paviršių remontas, įtrūkių stabdymo gręžiant metodai

Stiklinių dalių remontas

Lakštinio metalo (aliuminio ir lengvųjų lydinių, plieno ir lydinių) išpjovimas

Išlinkių lankstymas, šoninis apspaudimas, mušimas, paviršiaus lyginimas, kraštavimas

Metalinės konstrukcijos sklandmenų kniedytojo sujunginio remontas pagal remonto instrukcijas arba brėžinius

Kniedžių naudojimo klaidų vertinimas

Orlaivio įrengimas. Valdymo plokštumų masės pusiausvyros ir judėjimo amplitudės apskaičiavimas, veikimo jėgų matavimas

Metalinės konstrukcijos sklandmens patikrinimas kas 100 valandų / metinis patikrinimas

2


7L MODULIS. BENDRIEJI SKLANDMENS ASPEKTAI

 

Lygis

7L.1   Vairų sistema

Pilotų kabinos valdymo įtaisai: pilotų kabinoje įrengti valdymo įtaisai, žymėjimas spalvomis, valdymo mygtukų formos

Vairų paviršiai, užsparniai, aerodinaminių stabdžių paviršiai, valdymo įtaisai, lankstai, pelengai, gembės, trauklės, alkūninės svirtys, sirenos, skriemuliai, lynai, grandinės, vamzdžiai, ritinėliai, kreipiančiosios dalys, sraigtiniai kėlikliai, paviršiai, judėjimas, tepimas, stabilizatoriai, valdymo įtaisų balansavimas

Valdymo įtaisų derinimas: užsparnių eleronai, užsparnių aerodinaminiai stabdžiai

Balansavimo sistemos

3

7L.2   Sklandmuo

Važiuoklė: važiuoklių ir amortizatorių atramų savybės, važiuoklės išleidimas, stabdžiai, būgnas, diskai, ratai, padangos, važiuoklės įtraukimo mechanizmas, elektrinis įtraukimas, avarinė padėtis

Sparnų tvirtinimo prie orlaivio liemens taškai, uodegos (kilio ir stabilizatoriaus) tvirtinimo prie orlaivio liemens taškai, valdymo plokštumų tvirtinimo taškai

Leidžiamos techninės priežiūros priemonės

Vilkimas: vilkimo / kėlimo įranga / mechanizmas

Salonas: sėdynės ir saugos diržai, salono išdėstymas, priekiniai stiklai, langai, lentelės, bagažo skyrius, pilotų kabinos valdymo įtaisai, oro tiekimo į saloną sistema, orpūtė

Vandens balastas: vandens talpyklos, vamzdynai, vožtuvai, kanalizacijos vamzdžiai, ventiliacijos angos, bandymai

Degalų sistema: bakai, vamzdžiai, filtrai, ventiliacijos angos, išleidimo vamzdžiai, užpildymas, skirstytuvas, siurbliai, rodmenys, bandymai, sujungimas

Hidraulika: sistemos išdėstymas, akumuliatoriai, slėgio ir galios paskirstymas, rodmenys

Skysčiai ir dujos: hidraulinis skystis, kiti skysčiai, lygiai, talpykla, vamzdžiai, vožtuvai, filtras

Apsaugos sistemos: ugniasienės, gaisrinė sauga, apsauga nuo žaibo smūgio, sraigtinės sąvaržos, fiksavimo įtaisai, iškrovikliai

2

7L.3   Tvirtinimo detalės

Kaiščių, kniedžių, sraigtų patikimumas

Kontroliniai kabeliai, sraigtinės sąvaržos

Greito atleidimo sujungimai („L'Hotellier“, SZD, „Poland“)

2

7L.4   Fiksavimo įranga

Priimtini fiksavimo metodai, fiksavimo kaiščiai, spyruoklinio plieno kaiščiai, fiksavimo vielos, fiksavimo veržlės, dažai

Greito atleidimo sujungimai

2

7L.5

Svorio ir pusiausvyros niveliavimas

2

7L.6

Gelbėjimo sistemos

2

7L.7   Orlaivių moduliai

Pito statinė sistema, vakuuminė / dinaminė sistema, hidraulinis bandymas

Skrydžio prietaisai: oro greičio matuoklis, aukščiamatis, variometras, sujungimas ir veikimas, žymėjimas

Išdėstymas ir monitorius, skydas, elektros laidai

Giroskopas, filtrai, matuokliai, veikimo kontrolė

Magnetinis kompasas: įrengimas ir nuokrypių pataisymas

Sklandytuvai: akustinis variometras, skrydžių savirašiai, susidūrimo vengimo priemonės

Deguonies sistema

2

7L.8   Orlaivių modulių įrengimas ir sujungimas

Skrydžio prietaisai, įrengimo reikalavimai (CS-22 avarinio tūpimo sąlygos)

Elektros instaliacija, maitinimo šaltiniai, akumuliatorių rūšys, elektros parametrai, elektros generatorius, srovės pertraukiklis, energijos balansas, įžeminimas, jungtys, gnybtai, įspėjamieji signalai, lydieji saugikliai, žibintai, apšvietimo įranga, perjungikliai, voltmetrai, ampermetrai, elektros matuokliai

2

7L.9   Stūmoklinių variklių trauka

Jėgainės ir sklandmens sąsaja

2

7L.10   Oro sraigtas

Patikrinimas

Keitimas

Balansavimas

2

7L.11   Įtraukimo sistema

Oro sraigto padėties valdymas

Variklio ir (arba) oro sraigto įtraukimo sistema

2

7L.12   Fizinio patikrinimo procedūros

Valymas, apšvietimo įrangos ir veidrodžių naudojimas

Matuokliai

Valdymo įtaisų nuokrypio matavimas

Sraigtų ir varžtų sukimo momentas

Guolių nusidėvėjimas

Patikrinimo įranga

Matuoklių kalibravimas

2


8L MODULIS. JĖGAINĖ

 

Lygis

8L.1   Triukšmo ribos

Sąvokos „triukšmo lygis“ paaiškinimas

Triukšmo pažymėjimas

Geresnė garso izoliacija

Galimas skleidžiamo garso mažinimas

1

8L.2   Stūmokliniai varikliai

Keturtaktis kibirkštinio uždegimo variklis, oru aušinamas variklis, skysčiu aušinamas variklis

Dvitaktis variklis

Rotorinis stūmoklinis variklis

Efektyvumas ir įtaką darantys veiksniai (slėgio ir tūrio diagrama, galios kreivė)

Triukšmo valdymo įtaisas

2

8L.3   Oro sraigtas

Mentė, aptakas, užpakalinis skydelis, akumuliatoriaus slėgis, stebulė

Oro sraigtų veikimas

Keičiamojo žingsnio oro sraigtai, mechaniniu, elektriniu ir hidrauliniu būdais ant žemės ir skrydžio metu reguliuojami oro sraigtai

Balansavimas (statinis, dinaminis)

Triukšmo problemos

2

8L.4   Variklio valdymo įtaisai

Mechaniniai valdymo įtaisai

Elektriniai valdymo įtaisai

Bako rodmenys

Funkcijos, savybės, įprastos klaidos ir klaidų rodymas

2

8L.5   Žarnos

Degalų ir alyvos žarnų medžiaga ir mechaninis apdirbimas

Naudojimo trukmės kontrolė

2

8L.6   Pagalbiniai reikmenys

Magnetinio uždegimo sistemos veikimas

Techninės priežiūros ribų kontrolė

Karbiuratorių veikimas

Tipinių elementų techninės priežiūros instrukcijos

Elektriniai degalų siurbliai

Oro sraigto valdymo įtaisų veikimas

Elektrinio oro sraigto kontrolė

Hidraulinio oro sraigto kontrolė

2

8L.7   Uždegimo sistema

Konstrukcijos: ritinis, magnetinis ir tiristorinis uždegimas

Uždegimo ir šildymo sistemos efektyvumas

Uždegimo ir šildymo sistemos moduliai

Uždegimo žvakės tikrinimas ir bandymas

2

8L.8   Įsiurbimo ir išmetimo sistemos

Veikimas ir sąranka

Duslintuvai ir šildymo įrenginiai

Gondolos ir aptakai

Patikrinimas ir bandymas

Išmetamo CO tikrinimas

2

8L.9   Degalai ir tepalai

Degalų savybės

Ženklinimas, aplinkai nekenksmingas laikymas

Mineralinės ir sintetinės tepamosios alyvos ir jų savybės: ženklinimas ir savybės, naudojimas

Aplinkai nekenksmingas laikymas ir tinkamas panaudotos alyvos pašalinimas

2

8L.10   Dokumentai

Gamintojo parengti variklio ir oro sraigto dokumentai

Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti nurodymai

Orlaivio naudojimo vadovai ir orlaivio techninės priežiūros žurnalai

Laikotarpis tarp dviejų kapitalinių remontų

Tinkamumo skraidyti nurodymai, techninės pastabos ir techniniai biuleteniai

2

8L.11   Iliustracinė medžiaga

Cilindro modulis su vožtuvu

Karbiuratorius

Aukštosios įtampos magneta

Cilindrų slėgio diferencialinis tikrintuvas

Perkaitę / sugadinti stūmokliai

Kitaip eksploatuotų variklių uždegimo žvakės

2

8L.12   Praktinė patirtis

Darbo sauga / nelaimingų atsitikimų prevencija (darbas su degalais ir tepalais, variklių paleidimas)

Įrangos ir variklio valdymo sistemos traukės ir Boudeno lynai

Sukimosi dažnio tuščiąja eiga nustatymas

Uždegimo taško tikrinimas ir nustatymas

Magnetų veikimo tikrinimas

Uždegimo sistemos tikrinimas

Uždegimo žvakių tikrinimas ir valymas

Su varikliu susijusių užduočių atlikimas atliekant lėktuvo patikrinimą kas 100 valandų / metinį patikrinimą

Cilindro slėgio bandymas

Variklio veikimo statinis bandymas ir vertinimas

Techninės priežiūros darbų, įskaitant komponentų keitimą, dokumentavimas

2

8L.13   Dujų apytaka vidaus degimo varikliuose

Keturtaktis slankiųjų stūmoklių variklis ir valdymo įtaisai

Energijos nuostoliai

Uždegimo nustatymas

Tiesiasrovis valdymo įtaisų režimas

Vankelio variklis ir valdymo įtaisai

Dvitaktis variklis ir valdymo įtaisai

Prapūtimas

Prapučiantis pūstuvas

Tuščiaeigis ir galios intervalas

2

8L.14   Uždegimas, degimas ir karbiuracija

Uždegimas

Uždegimo žvakės

Uždegimo sistema

Degimo procesas

Įprastas degimas

Efektyvumas ir vidutinis slėgis

Variklio bildesys ir oktaninio skaičiaus nustatymas

Degimo kameros formos

Degalų / oro mišinys karbiuratoriuje

Karbiuratoriaus veikimo principas ir lygtis

Paprastas karbiuratorius

Su paprastu karbiuratoriumi susijusios problemos ir jų sprendimo būdai

Karbiuratorių modeliai

Įpurškiant degalus susidarantis degalų / oro mišinys

Mechaniškai valdomas įpurškimas

Elektroniniu būdu valdomas įpurškimas

Nuolatinis įpurškimas

Karbiuratoriaus ir įpurškimo palyginimas

2

8L.15   Orlaivių su degalų įpurškimo varikliais skrydžio prietaisai

Specialieji skrydžio prietaisai (degalų įpurškimo variklis)

Atliekant statinį bandymą gautų rodmenų aiškinimas

Rodmenų skrendant įvairiais skrydžio lygiais aiškinimas

2

8L.16   Orlaivių su degalų įpurškimo varikliais techninė priežiūra

Techninė informacija, gamintojo dokumentai ir pan.

Bendrosios techninės priežiūros instrukcijos (valandiniai patikrinimai)

Naudojimo bandymai

Antžeminiai bandymai

Skrydžio bandymai