ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 203

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. rugpjūčio 10d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2018 m. liepos 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1107 dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. gegužės 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1108, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 papildoma elektroninių pinigų išleidėjų ir mokėjimo paslaugų teikėjų pagrindinių kontaktinių punktų skyrimo kriterijų techniniais reguliavimo standartais ir jų funkcijas reglamentuojančiomis taisyklėmis ( 1 )

2

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1109, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 pratęsiamas leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 59122 (DAS-59122–7), kurie iš jų sudaryti arba pagaminti (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 4978)  ( 1 )

7

 

*

2018 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1110, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų su dviem arba trimis atskiromis modifikacijomis iš 1507, 59122, MON 810 ir NK603, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, ir kuriuo panaikinami sprendimai 2009/815/EB, 2010/428/ES ir 2010/432/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 4937)  ( 1 )

13

 

*

2018 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1111, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų MON 87427 × MON-89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) kukurūzų ar genetiškai modifikuotų kukurūzų, sudarytų iš dviejų iš MON 87427, MON 89034 ir NK603 genetinių modifikacijų derinių, kurie iš šių kukurūzų sudaryti ar pagaminti, ir panaikinamas Sprendimas 2010/420/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 5014)  ( 1 )

20

 

*

2018 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1112, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 pratęsiamas leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų GA21 (MON-ØØØ21-9), kurie iš jų sudaryti arba pagaminti (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 5020)  ( 1 )

26

 

*

2018 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1113, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 pratęsiamas leidimas pateikti rinkai maisto produktus ir pašarus, pagamintus iš genetiškai modifikuotų cukrinių runkelių H7-1 (KM-ØØØH71-4) (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 5029)  ( 1 )

32

 

*

2018 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1114, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 5510)  ( 1 )

37

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

10.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/1107

2018 m. liepos 20 d.

dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnį, 100 straipsnį, 207 straipsnį ir 209 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (toliau – Susitarimas) buvo pasirašytas 2012 m. gegužės 11 d., atsižvelgiant į tai, kad jis gali būti sudarytas vėliau;

(2)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas kartu su priedais ir Europos Sąjungos vienašale deklaracija, kurie pridedami prie Baigiamojo akto. (2)

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Susitarimo 116 straipsnyje numatytą pranešimą, kuriuo išreiškiamas Sąjungos sutikimas laikytis Susitarimo. (3)

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. BLÜMEL


(1)  2018 m. liepos 4 d. pritarimas (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  Susitarimas buvo paskelbtas 2012 m. liepos 31 d. OL L 204, p. 20, kartu su sprendimu dėl jo pasirašymo.

(3)  Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas.


REGLAMENTAI

10.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/2


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/1108

2018 m. gegužės 7 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 papildoma elektroninių pinigų išleidėjų ir mokėjimo paslaugų teikėjų pagrindinių kontaktinių punktų skyrimo kriterijų techniniais reguliavimo standartais ir jų funkcijas reglamentuojančiomis taisyklėmis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (1), visų pirma į jos 45 straipsnio 11 dalį,

kadangi:

(1)

elektroninių pinigų išleidėjai ir mokėjimo paslaugų teikėjai gali skirti pagrindinius kontaktinius punktus, kurie skiriančiųjų įstaigų vardu užtikrintų, jog bus laikomasi kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisyklių, ir sudarytų palankesnes sąlygas kompetentingoms institucijoms vykdyti priežiūrą. Valstybės narės gali reikalauti, kad būtų paskirtas pagrindinis kontaktinis punktas tuo atveju, kai elektroninių pinigų išleidėjai ir mokėjimo paslaugų teikėjai savo paslaugas jų teritorijose teikia per kitos nei filialai formos padalinius, bet ne tada, kai tos paslaugos teikiamos neįsteigus padalinio;

(2)

siekiant užtikrinti atitiktį kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisyklėms, pagrindinis kontaktinis punktas gali būti pagrįstai įsteigtas tuo atveju, kai per kitos nei filialai formos padalinius vykdomos mokėjimo paslaugų teikėjų ir elektroninių pinigų išleidėjų veiklos apimtis ir mastas atitinka arba viršija tam tikras ribas. Tos nustatytos ribos turėtų būti proporcingo dydžio, atitinkančio Direktyvos (ES) 2015/849 tikslą sudaryti palankesnes sąlygas kompetentingoms institucijoms vykdyti minėtų padalinių priežiūrą siekiant skiriančiųjų įstaigų vardu užtikrinti, kad jie laikytųsi vietos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimų, tačiau tuo pačiu mokėjimo paslaugų teikėjams ir elektroninių pinigų išleidėjams neužkraunant nepagrįstos reglamentavimo naštos;

(3)

reikalavimas skirti pagrindinį kontaktinį punktą gali būti pagrįstas ir tada, kai valstybė narė nusprendžia, kad išaugo su tokių padalinių veikla susijusi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika, nustatyta, pvz., remiantis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, susijusios su tam tikrų kategorijų mokėjimo paslaugų teikėjais arba elektroninių pinigų išleidėjais, vertinimu. Valstybių narių neturėtų būti reikalaujama šiuo tikslu atlikti atskirų įstaigų rizikos vertinimo;

(4)

tačiau išimtiniais atvejais, kai valstybės narės turi pagrįstų įtarimų, kad konkretus mokėjimo paslaugų teikėjas arba elektroninių pinigų išleidėjas, turintis jų teritorijose padalinių, yra susijęs su didele pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika, jos turėtų turėti teisę reikalauti, kad išleidėjas arba teikėjas skirtų pagrindinį kontaktinį punktą, net jeigu jis neatitinka šiame reglamente nustatytų ribų arba nepriklauso tos kategorijos įstaigoms, kurios, atsižvelgdamos į valstybių narių atliktą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą, privalo skirti pagrindinį kontaktinį punktą;

(5)

paskirtas pagrindinis kontaktinis punktas mokėjimo paslaugų teikėjo arba elektroninių pinigų išleidėjo vardu turėtų užtikrinti, kad jų padaliniai atitiktų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisykles. Šiuo tikslu pagrindinis kontaktinis punktas turėtų aiškiai suprasti taikomus kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimus ir sudaryti palankesnes sąlygas kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politikai ir procedūrai plėtoti ir vykdyti;

(6)

pagrindinis kontaktinis punktas, siekdamas sudaryti palankesnes sąlygas priežiūrai vykdyti, be kita ko, turėtų tapti pagrindiniu skiriančiojo elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo bei jų padalinių ir valstybės narės, kurioje veikia padaliniai, kompetentingų institucijų veiklos tarpusavio koordinatoriumi;

(7)

remiantis valstybių narių atliktu pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, susijusios su veikla, kurią vykdo mokėjimo paslaugų teikėjai ir elektroninių pinigų išleidėjai, įsteigti jų teritorijose kita nei filialai forma, bendru vertinimu, valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė nustatyti, kad pagrindiniai kontaktiniai punktai, vykdydami pareigą laikytis vietos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimų, privalo atlikti tam tikras papildomas funkcijas. Visų pirma, valstybės narės gali pagrįstai reikalauti, kad pagrindiniai kontaktiniai punktai skiriančiųjų mokėjimo paslaugų teikėjų arba elektroninių pinigų išleidėjų vardu teiktų ataskaitas apie įtartinus sandorius priimančiosios valstybės narės, kurios teritorijoje yra įsteigtas įpareigotasis subjektas, finansinės žvalgybos padaliniui (toliau – FŽP);

(8)

kiekviena valstybė narė pati turi nuspręsti, ar pagrindiniai kontaktiniai punktai turėtų būti konkrečios formos. Jeigu forma yra nustatyta, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad reikalavimai atitiktų proporcingumo principą ir neviršytų to, kas būtina siekiant tikslo laikytis kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisyklių ir sudaryti palankesnes sąlygas priežiūrai vykdyti;

(9)

šis reglamentas grindžiamas Europos priežiūros institucijų (Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) techninių reglamentavimo standartų projektais, pateiktais Komisijai;

(10)

Europos bankininkystės institucija dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas bei naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (2) 37 straipsnį, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1094/2010 (3) ir atitinkamai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 (4), pateikti savo nuomonę;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomi:

a)

aplinkybių, kuriomis tikslinga paskirti pagrindinį kontaktinį punktą pagal Direktyvos (ES) 2015/849 45 straipsnio 9 dalį, nustatymo kriterijai;

b)

pagrindinių kontaktinių punktų funkcijas reglamentuojančios taisyklės.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   kompetentinga institucija– valstybės narės institucija, kompetentinga užtikrinti, kad elektroninių pinigų išleidėjai ir mokėjimo paslaugų teikėjai, kurie yra įsteigti jos teritorijoje kita nei filialai forma ir kurių pagrindinė buveinė yra kitoje valstybėje narėje, laikytųsi į nacionalinės teisės aktus perkeltų Direktyvos (ES) 2015/849 reikalavimų;

2)   priimančioji valstybė narė– valstybė narė, kurios teritorijoje elektroninių pinigų išleidėjai ir mokėjimo paslaugų teikėjai, kurių pagrindinė buveinė yra kitoje valstybėje narėje, yra įsteigti kita nei filialai forma;

3)   elektroninių pinigų išleidėjai ir mokėjimo paslaugų teikėjai– elektroninių pinigų išleidėjai, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/110/EB (5) 2 straipsnio 3 punkte, ir mokėjimo paslaugų teikėjai, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/64/EB (6) 4 straipsnio 9 punkte.

3 straipsnis

Pagrindinio kontaktinio punkto skyrimo kriterijai

1.   Priimančiosios valstybės narės gali reikalauti, kad elektroninių pinigų išleidėjai ir mokėjimo paslaugų teikėjai, kurie yra įsteigę jų teritorijose kitos nei filialai formos padalinių ir kurių pagrindinė buveinė yra kitoje valstybėje narėje, paskirtų pagrindinį kontaktinį punktą, jei jie atitinka bet kurį iš šių kriterijų:

a)

tokių padalinių yra 10 arba daugiau;

b)

tikėtina, kad bendra padalinių išmokėtų ir gautų elektroninių pinigų suma arba bendra atliktų mokėjimo operacijų vertė per finansinius metus gali viršyti 3 mln. EUR, arba per ankstesnius finansinius metus viršijo 3 mln. EUR;

c)

laiku nesuteikiama priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos prašoma informacija, reikalinga tam, kad būtų įvertinta, ar paisoma a arba b punkte nustatyto kriterijaus.

2.   Nepažeidžiant 1 dalyje nustatyto kriterijaus, priimančiosios valstybės narės gali reikalauti, kad elektroninių pinigų išleidėjai ir mokėjimo paslaugų teikėjai, kurie yra įsteigę jų teritorijose kitos nei filialai formos padalinių ir kurių pagrindinė buveinė yra kitoje valstybėje narėje, skirtų pagrindinį kontaktinį punktą, jeigu šis reikalavimas yra proporcingas, atsižvelgiant į pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, susijusią su šių padalinių veikla.

3.   Priimančiosios valstybės narės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, susijusios su šių padalinių veikla, vertinimą grindžia rizikos vertinimų, atliktų remiantis Direktyvos (ES) 2015/849 6 straipsnio 1 dalimi ir 7 straipsnio 1 dalimi, išvadomis ir kitais jų turimais svarbiais bei patikimais šaltiniais. Priimančiosios valstybės narės, atlikdamos šį vertinimą, atsižvelgia bent į šiuos kriterijus:

a)

pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, susijusią su siūlomų produktų bei paslaugų tipais ir naudojamais platinimo kanalais;

b)

pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, susijusią su klientų tipais;

c)

pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, kai vyrauja nenuolatiniai sandoriai, o ne verslo ryšiai;

d)

pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, susijusią su šalimis ir geografinėmis vietovėmis, kuriose teikiamos paslaugos.

4.   Nepažeidžiant 1 ir 2 dalyse nustatytų kriterijų, priimančioji valstybė narė išimtiniais atvejais gali įgalioti priimančiosios valstybės narės kompetentingą instituciją, kad elektroninių pinigų išleidėjas arba mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris yra įsteigęs jos teritorijoje kitos nei filialai formos padalinių ir kurio pagrindinė buveinė yra kitoje valstybėje narėje, skirtų pagrindinį kontaktinį punktą, su sąlyga, kad priimančioji valstybė narė turi pagrįstų įtarimų, jog minėto elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo padalinių veikla kelia didelę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką.

4 straipsnis

Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisyklių taikymo užtikrinimas

Pagrindinis kontaktinis punktas užtikrina, kad Direktyvos (ES) 2015/849 45 straipsnio 9 dalyje nurodyti padaliniai laikytųsi priimančiosios valstybės narės nustatytų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisyklių. Šiuo tikslu pagrindinis kontaktinis punktas:

a)

sudaro palankesnes sąlygas kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politikai bei procedūrai plėtoti ir vykdyti remiantis Direktyvos (ES) 2015/849 8 straipsnio 3 ir 4 dalimis, pranešdamas skiriančiajam elektroninių pinigų išleidėjui arba mokėjimo paslaugų teikėjui apie priimančiojoje valstybėje narėje taikomus kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimus;

b)

skiriančiojo elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo vardu prižiūri, ar minėti padaliniai laikosi priimančiojoje valstybėje narėje taikomų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimų ir remiantis Direktyvos (ES) 2015/849 8 straipsnio 3 ir 4 dalimis priimtų skiriančiojo elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo politikos bei tikrinimo priemonių ir procedūrų;

c)

skiriančiojo elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo pagrindinei buveinei praneša apie bet kokius pažeidimus arba reikalavimų nepaisymo atvejus minėtuose padaliniuose, įskaitant bet kokią informaciją, kuri gali turėti įtakos padalinio gebėjimui veiksmingai laikytis skiriančiojo elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo taikomos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politikos ir procedūrų ar kitaip paveikti skiriančiojo elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo rizikos vertinimą;

d)

skiriančiojo elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo vardu užtikrina, kad būtų imtasi taisomųjų veiksmų tais atvejais, kai minėti padaliniai nesilaiko taikomų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisyklių arba kilus tokiai rizikai;

e)

skiriančiojo elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo vardu užtikrina, kad minėti padaliniai ir jų darbuotojai dalyvautų Direktyvos (ES) 2015/849 46 straipsnio 1 dalyje nurodytose mokymo programose;

f)

atstovauja skiriančiajam elektroninių pinigų išleidėjui arba mokėjimo paslaugų teikėjui palaikant ryšius su priimančiosios valstybės narės kompetentingomis institucijomis ir FŽP.

5 straipsnis

Palankesnių sąlygų sudarymas priežiūrą vykdančiai priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai

Pagrindinis kontaktinis punktas sudaro palankesnes sąlygas priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms, vykdančioms Direktyvos (ES) 2015/849 45 straipsnio 9 dalyje nurodytų padalinių priežiūrą. Šiuo tikslu pagrindinis kontaktinis punktas skiriančiojo elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo vardu:

a)

atstovauja skiriančiajam elektroninių pinigų išleidėjui arba mokėjimo paslaugų teikėjui palaikant ryšius su kompetentingomis institucijomis;

b)

turi teisę susipažinti su minėtų padalinių saugoma informacija;

c)

teikia atsakymus į bet kokius kompetentingų institucijų prašymus, susijusius su minėtų padalinių veikla, teikia kompetentingoms institucijoms skiriančiojo elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo ir minėtų padalinių saugomą atitinkamą informaciją ir, kai taikoma, reguliarias ataskaitas;

d)

prireikus sudaro palankesnes sąlygas tikrinti padalinius vietoje, kai to reikalauja kompetentingos institucijos.

6 straipsnis

Papildomos pagrindinio kontaktinio punkto funkcijos

1.   Be 4 ir 5 straipsniuose nurodytų funkcijų valstybės narės gali reikalauti, kad pagrindiniai kontaktiniai punktai skiriančiojo elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo vardu atliktų vieną ar daugiau iš šių funkcijų:

a)

teiktų ataskaitas pagal Direktyvos (ES) 2015/849 33 straipsnio 1 dalį, vadovaudamiesi į priimančiosios valstybės narės nacionalinės teisės aktus perkeltomis nuostatomis;

b)

teiktų atsakymus į bet kokius FŽP prašymus, susijusius su Direktyvos (ES) 2015/849 45 straipsnio 9 dalyje nurodytų padalinių veikla, ir teiktų su minėtais padaliniais susijusią atitinkamą informaciją FŽP;

c)

tikrintų sandorius, kad būtų galima nustatyti įtartinus sandorius, kai taikoma, atsižvelgiant į elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo operacijų priimančiojoje valstybėje narėje mastą ir sudėtingumą.

2.   Priimančiosios valstybės narės gali reikalauti, kad pagrindiniai kontaktiniai punktai atliktų vieną ar kelias 1 dalyje nurodytas papildomas funkcijas, jeigu šios papildomos funkcijos yra proporcingos, atsižvelgiant į bendrą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, susijusią su minėtų elektroninių pinigų išleidėjų ir mokėjimo paslaugų teikėjų, kurie yra įsteigę jos teritorijoje kitos nei filialai formos padalinių, veikla.

3.   Priimančiosios valstybės narės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, susijusios su tokių padalinių veikla, vertinimą grindžia rizikos vertinimų, atliktų remiantis Direktyvos (ES) 2015/849 6 straipsnio 1 dalimi ir 7 straipsnio 1 dalimi bei, kai taikoma, šio reglamento 3 straipsnio 2 dalimi, išvadomis ir kitais jų turimais svarbiais bei patikimais šaltiniais.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 141, 2015 6 5, p. 73.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

(4)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(5)  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš dalies keičianti Direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 2000/46/EB (OL L 267, 2009 10 10, p. 7.

(6)  2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičianti direktyvas 97/7/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 97/5/EB (OL L 319, 2007 12 5, p. 1).


SPRENDIMAI

10.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1109

2018 m. rugpjūčio 1 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 pratęsiamas leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 59122 (DAS-59122–7), kurie iš jų sudaryti arba pagaminti

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 4978)

(Tekstas autentiškas tik nyderlandų, anglų ir prancūzų kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį ir 23 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2007/702/EB (2) leista pateikti rinkai maistą ir pašarus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų 59122 (toliau – kukurūzai 59122). Į leidimą įtraukti ir kiti nei maistas ir pašarai produktai, kurių sudėtyje yra kukurūzų 59122, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti, naudojami ta pačia paskirtimi kaip bet kurie kiti kukurūzai, išskyrus auginimą;

(2)

2016 m. liepos 19 d.„Pioneer Overseas Corporation“ ir „Dow AgroSciences Ltd“ kartu pateikė Komisijai prašymą pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 11 ir 23 straipsnius dėl to leidimo pratęsimo;

(3)

2005 m. spalio 12 d.„Pioneer Overseas Corporation“ ir „Dow AgroSciences Ltd“ kartu pateikė kitą prašymą dėl tų pačių produktų, kuriems skirtas šis sprendimas, ir dėl kukurūzų 59122 auginimo. 2017 m. liepos 27 d.„Pioneer Overseas Corporation“ ir „Dow AgroSciences Ltd“ atsiėmė prašymą dėl kitų minėtame prašyme nurodytų naudojimo paskirčių, išskyrus auginimą;

(4)

2017 m. birželio 29 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – EFSA) pateikė palankią nuomonę pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 ir 18 straipsnius. Ji padarė išvadą (3), kad nagrinėjant prašymą dėl leidimo pratęsimo nenustatyta naujų pavojų ar pakitusio poveikio ir mokslinio netikrumo, dėl kurių pasikeistų kukurūzų 59122 pirminio rizikos vertinimo (4) išvados;

(5)

pateiktoje nuomonėje EFSA apsvarstė visus konkrečius valstybių narių iškeltus klausimus ir problemas, išsakytus konsultuojantis su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 4 dalyje ir 18 straipsnio 4 dalyje;

(6)

EFSA taip pat padarė išvadą, kad pareiškėjų pateiktas aplinkos stebėsenos planas, kurį sudaro bendrosios priežiūros planas, atitinka numatomas produktų naudojimo paskirtis;

(7)

atsižvelgiant į šias aplinkybes turėtų būti pratęstas leidimas pateikti rinkai maisto produktus ir pašarus, kurių sudėtyje yra kukurūzų 59122, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, ir produktus, kurie iš jų sudaryti arba kurių sudėtyje jų yra, naudoti pagal kitą paskirtį nei maistui ar pašarams, išskyrus auginimą;

(8)

Sprendimu 2007/702/EB kukurūzams 59122 priskirtas unikalus identifikatorius pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 65/2004 (5). Tas unikalus identifikatorius turėtų būti ir toliau naudojamas;

(9)

remiantis pirmiau minėta EFSA nuomone, produktams, kuriems taikomas šis sprendimas, nebūtina taikyti specialių ženklinimo reikalavimų, išskyrus nustatytuosius Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1830/2003 (6) 4 straipsnio 6 dalyje. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad produktai, kurių sudėtyje yra arba kurie sudaryti iš kukurūzų 59122, būtų toliau naudojami pagal paskirtį, kuri nustatyta šiuo sprendimu, ženklinant produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 59122 arba kurie iš jų sudaryti, išskyrus maisto produktus, reikėtų aiškiai nurodyti, kad šie produktai neskirti auginti;

(10)

leidimo turėtojai turėtų pateikti poveikio aplinkai stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimo ir rezultatų bendras metines ataskaitas. Šie rezultatai turėtų būti pateikti pagal Komisijos sprendimą 2009/770/EB (7);

(11)

visa reikiama informacija dėl leidimo pateikti produktus rinkai turėtų būti įrašoma į ES genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1829/2003;

(12)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1946/2003 (8) 9 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnio 2 dalies c punktą apie šį sprendimą per Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centrą turėtų būti pranešta Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą pasirašiusioms šalims;

(13)

Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas nepateikė nuomonės per komiteto pirmininko nustatytą terminą. Buvo nuspręsta, kad reikia šio įgyvendinimo akto, taigi pirmininkas jį pateikė toliau svarstyti apeliaciniame komitete. Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka apeliacinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Genetiškai modifikuotas organizmas ir unikalus identifikatorius

Priedo b punkte nurodytiems genetiškai modifikuotiems 59122 linijos kukurūzams (Zea mays L.) yra priskiriamas unikalus identifikatorius DAS-59122–7, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 65/2004.

2 straipsnis

Leidimo pratęsimas

Laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų, pratęsiamas leidimas pateikti rinkai toliau išvardytus produktus:

a)

maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, kurių sudėtyje yra kukurūzų 59122, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

b)

pašarus, kurių sudėtyje yra kukurūzų 59122, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

c)

kukurūzus 59122 produktuose, kurių sudėtyje jų yra arba kurie iš jų sudaryti, naudojamuose pagal kitą paskirtį nei nurodytosios a ir b punktuose, išskyrus auginimą.

3 straipsnis

Ženklinimas

1.   Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, organizmo pavadinimas yra „kukurūzai“.

2.   Produktų, kurių sudėtyje yra kukurūzų 59122 arba kurie iš jų sudaryti, išskyrus maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, etiketėse ar prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose įrašomi žodžiai „neskirta auginti“.

4 straipsnis

Aptikimo metodas

Kukurūzams 59122 aptikti taikomas priedo d punkte nustatytas metodas.

5 straipsnis

Poveikio aplinkai stebėsenos planas

1.   Leidimo turėtojai užtikrina, kad būtų parengtas ir įgyvendintas priedo h punkte nurodytas poveikio aplinkai stebėsenos planas.

2.   Leidimo turėtojai pateikia Komisijai bendras metines stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimo ir rezultatų ataskaitas, parengtas pagal Sprendimą 2009/770/EB.

6 straipsnis

Bendrijos registras

Šio sprendimo priede nurodyta informacija įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnyje.

7 straipsnis

Leidimo turėtojai

1.   Leidimo turėtojai yra:

a)

„Pioneer Overseas Corporation“, Belgija, atstovaujanti „Pioneer Hi-Bred International, Inc.“, Jungtinės Valstijos, ir

b)

„Dow AgroSciences Ltd“, Jungtinė Karalystė, atstovaujanti „Dow AgroSciences LLC“, Jungtinės Valstijos.

2.   Abu leidimo turėtojai atsako už šiuo sprendimu ir Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003 nustatytų leidimo turėtojų pareigų vykdymą.

8 straipsnis

Galiojimas

Šis sprendimas taikomas 10 metų nuo pranešimo apie jį dienos.

9 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas:

a)

„Pioneer Overseas Corporation“, Avenue des Arts 44, B-1040 Brussels, Belgija, ir

b)

„Dow AgroSciences Europe Ltd.“, European Development Centre, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Jungtinė Karalystė.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugpjūčio 1 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(2)  2007 m. spalio 24 d. Komisijos sprendimas 2007/702/EB dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų 59122 (DAS-59122–7), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 285, 2007 10 31, p. 42).

(3)  Scientific opinion on an application for renewal of authorisation for continued marketing of maize 59122 and derived food and feed submitted under articles 11 and 23 of Regulation (EC) No 1829/2003 by Pioneer Overseas Corporation and Dow AgroSciences LLC. EFSA Journal (2017); 15(6):4861.

(4)  Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (Reference EFSA-GMO-NL-2005–12) for the placing on the market of insect-resistant genetically modified maize 59122, for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003, from Pioneer Hi-Bred International, Inc. and Mycogen Seeds, c/o Dow Agrosciences LLC. The EFSA Journal 2007;470, 1–25.

(5)  2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2004, nustatantis genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių sudarymo ir priskyrimo sistemą (OL L 10, 2004 1 16, p. 5).

(6)  2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB (OL L 268, 2003 10 18, p. 24).

(7)  2009 m. spalio 13 d. Komisijos sprendimas 2009/770/EB nustatyti standartines pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB atliekamo genetiškai modifikuotų organizmų kaip atskirų produktų arba kaip kitų produktų sudėtinių dalių apgalvoto išleidimo į aplinką, siekiant juos tiekti rinkai, monitoringo rezultatų ataskaitų formas (OL L 275, 2009 10 21, p. 9).

(8)  2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvalstybinio judėjimo (OL L 287, 2003 11 5, p. 1).


PRIEDAS

a)

Pareiškėjai ir leidimo turėtojai:

Pavadinimas

:

„Pioneer Overseas Corporation“

Adresas

:

Avenue des Arts 44, B-1040 Briuselis, Belgija

veikia „Pioneer Hi-Bred International, Inc.“, 7100 NW 62nd Avenue, P. O. Box 1014, Johnston, IA 50131–1014, Jungtinės Valstijos, vardu

bei

Pavadinimas

:

„Dow AgroSciences Europe Ltd.“

Adresas

:

European Development Center, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Jungtinė Karalystė

veikia „Dow AgroSciences LLC“, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268–1054, Jungtinės Valstijos, vardu

b)

Produktų paskirtis ir specifikacija:

1.

maisto produktai, kurių sudėtyje yra kukurūzų 59122, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

2.

pašarai, kurių sudėtyje yra kukurūzų 59122, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

3.

kukurūzai 59122 produktuose, kurių sudėtyje jų yra arba kurie iš jų sudaryti, skirtuose naudoti pagal kitą paskirtį nei nurodytoji 1 ir 2 punktuose, išskyrus auginimą.

Kukurūzai 59122, kaip aprašyta prašyme, sintetina Cry34Ab1 ir Cry35Ab1 baltymus, gautus iš Bacillus thuringiensis, kurie apsaugo nuo tam tikrų žvynasparnių kenkėjų, įskaitant kukurūzų vakarinį lapgraužį, ir PAT baltymą, gautą iš Streptomyces viridochromogenes, kuris kukurūzus padaro atsparius amonio gliufozinato pagrindu pagamintiems herbicidams, ir kuris buvo naudojamas kaip atrankos žymuo.

c)

Ženklinimas:

1.

Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, organizmo pavadinimas yra „kukurūzai“.

2.

Produktų, kurių sudėtyje yra kukurūzų 59122 arba kurie iš jų sudaryti, išskyrus maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, etiketėse ir prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose įrašomi žodžiai „neskirta auginti“.

d)

Aptikimo metodas:

1.

Konkretaus įvykio realaus laiko kiekybine PGR pagrįstas metodas, taikomas genetiškai modifikuotiems kukurūzams DAS-59122–7 aptikti.

2.

Tinkamumas patvirtintas ES etaloninės laboratorijos, įsteigtos Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003, paskelbtas adresu http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

3.

Etaloninė medžiaga: ERM®-BF424 (dėl DAS-59122–7) pateikta Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JTC) tinklalapyje adresu https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/.

e)

Unikalus identifikatorius:

DAS-59122–7

f)

Informacija, kurios reikalaujama pagal Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo II priedą

[Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centras, įrašo Nr.: gavus pranešimą paskelbta genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].

g)

Produktų pateikimo rinkai, naudojimo arba tvarkymo sąlygos arba apribojimai:

Nereikalaujama.

h)

Poveikio aplinkai stebėsenos planas:

Poveikio aplinkai stebėsenos planas, parengtas pagal Direktyvos 2001/18/EB (1) VII priedą.

[Nuoroda: planas, paskelbtas genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].

i)

Rinkai pateikto žmonėms vartoti skirto maisto stebėsenos reikalavimai:

Nereikalaujama.

Pastaba. Nuorodos į susijusius dokumentus ilgainiui gali keistis. Visuomenė su šiais pakeitimais galės susipažinti nuolat atnaujinamame genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre.


(1)  2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1).


10.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1110

2018 m. rugpjūčio 3 d.

kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų su dviem arba trimis atskiromis modifikacijomis iš 1507, 59122, MON 810 ir NK603, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, ir kuriuo panaikinami sprendimai 2009/815/EB, 2010/428/ES ir 2010/432/ES

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 4937)

(Tekstas autentiškas tik nyderlandų, anglų ir prancūzų kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. vasario 3 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius bendrovė „Pioneer Overseas Corporation“ bendrovės „Pioneer Hi-Bred International Inc.“ (JAV) vardu pateikė nacionalinei kompetentingai Nyderlandų institucijai prašymą dėl maisto produktų, maisto sudedamųjų dalių ir pašarų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, pateikimo rinkai (toliau – prašymas). Prašymas taip pat pateiktas dėl produktų, kurie sudaryti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 arba kurių sudėtyje jų yra, pateikimo rinkai naudoti pagal kitą paskirtį nei maistui ar pašarams, išskyrus auginimą;

(2)

be to, prašymas apima atskirų modifikacijų, sudarančių kukurūzus 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, dešimt subderinių, iš kurių penkis jau leidžiama pateikti rinkai. Šis sprendimas taikomas aštuoniems iš šių subderinių. Likę du į taikymo sritį neįtraukti subderiniai – tai subderinys 1507 × NK603, kurį leidžiama pateikti rinkai Komisijos sprendimu 2007/703/EB (2), ir subderinys NK603 × MON 810, kurį leidžiama pateikti rinkai Komisijos sprendimu 2007/701/EB (3);

(3)

subderinius 59122 × 1507 × NK603 ir 59122 × NK603 jau leista pateikti rinkai atitinkamai Komisijos sprendimais 2010/428/ES (4) ir 2009/815/EB (5). Bendrovė leidimo turėtoja „Pioneer Overseas Corporation“ paprašė Komisijos priimant šį sprendimą panaikinti ankstesnius sprendimus ir juos įtraukti į šio sprendimo taikymo sritį;

(4)

subderinį 1507 × 59122 jau leista pateikti rinkai Komisijos sprendimu 2010/432/ES (6). 2018 m. sausio 28 d. raštu bendrovė „Dow Agro Sciences Ltd“ kaip bendro leidimo pateikti rinkai kukurūzus 1507 × 59122 turėtoja paprašė, kad jos teisės ir prievolės būtų perduotos bendrovei „Pioneer Overseas Corporation“. 2018 m. sausio 26 d. raštu bendrovė „Pioneer Overseas Corporation“ sutiko su šiuo perdavimu ir paprašė Komisijos priimant šį sprendimą panaikinti Sprendimą 2010/432/ES ir įtraukti į šio sprendimo taikymo sritį leidimą pateikti rinkai kukurūzus 1507 × 59122;

(5)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 straipsnio 5 dalį ir 17 straipsnio 5 dalį į prašymą įtraukta informacija apie rizikos vertinimą, atliktą laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/18/EB (7) II priede nustatytų principų, ir jo išvados, taip pat tos direktyvos III ir IV prieduose nustatyta būtina informacija. Prašyme taip pat pateiktas poveikio aplinkai stebėsenos planas, nurodytas Direktyvos 2001/18/EB VII priede;

(6)

2017 m. lapkričio 28 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė palankią nuomonę pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 (8) 6 ir 18 straipsnius. Tarnyba padarė išvadą, kad, įvertinus prašymo aprėptį, genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 tokie pat saugūs ir maistingi kaip genetiškai nemodifikuotas komparatorius. Nebuvo nustatyta, kad anksčiau įvertinti penki subderiniai (59122 × 1507 × NK603, 1507 × 59122, 59122 × NK603, 1507 × NK603 ir NK603 × MON 810) keltų naujų saugos problemų, o ankstesnės išvados dėl šių subderinių tebegalioja;

(7)

dėl likusių penkių subderinių (1507 × 59122 × MON 810, 1507 × MON 810 × NK603, 59122 × MON 810 × NK603, 1507 × MON 810 ir 59122 × MON 810) Tarnyba padarė išvadą, kad tikėtina, kad jie yra tokie pat saugūs kaip ir atskiros kukurūzų modifikacijos 1507, 59122, MON 810 ir NK603, kaip anksčiau įvertinti penki subderinai ir kaip iš keturių modifikacijų sudaryti kukurūzai 1507 × 59122 × MON 810 × NK603;

(8)

pateiktoje nuomonėje Tarnyba apsvarstė konkrečius valstybių narių iškeltus klausimus ir problemas, išsakytus konsultuojantis su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 4 dalyje ir 18 straipsnio 4 dalyje;

(9)

Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad pareiškėjo pateiktas poveikio aplinkai stebėsenos planas, kurį sudaro bendrosios priežiūros planas, atitinka numatomas produktų naudojimo paskirtis;

(10)

atsižvelgiant į šias aplinkybes reikėtų leisti pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra prašyme nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, ir toliau nurodytų jų 8 subderinių: keturių subderinių su trimis modifikacijomis (1507 × 59122 × MON 810, 59122 × 1507 × NK603, 1507 × MON 810 × NK603 ir 59122 × MON 810 × NK603) ir keturių subderinių su dviem modifikacijomis (1507 × 59122, 1507 × MON 810, 59122 × MON 810 ir 59122 × NK603);

(11)

supaprastinimo sumetimais sprendimai 2009/815/EB, 2010/428/ES ir 2010/432/ES turėtų būti panaikinti;

(12)

pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 65/2004 (9) kiekvienam genetiškai modifikuotam organizmui (toliau – GMO), kuriam taikomas šis sprendimas, turėtų būti priskirtas unikalus identifikatorius. Toliau turėtų būti naudojami sprendimais 2009/815/EB, 2010/428/ES ir 2010/432/ES priskirti unikalūs identifikatoriai;

(13)

remiantis Tarnybos nuomone, produktams, kuriems taikomas šis sprendimas, nebūtina taikyti specialių ženklinimo reikalavimų, išskyrus nustatytuosius Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 (10) 4 straipsnio 6 dalyje. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad produktai būtų naudojami pagal paskirtį, kuri nustatyta šiuo sprendimu, ženklinant produktus, kuriems taikomas šis sprendimas, išskyrus maisto produktus, etiketėje reikėtų papildomai aiškiai nurodyti, kad šie produktai neskirti auginti;

(14)

leidimo turėtojas turėtų pateikti poveikio aplinkai stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimo ir rezultatų metines ataskaitas. Šiuos rezultatus reikėtų pateikti laikantis standartinių ataskaitų formos reikalavimų, išdėstytų Komisijos sprendime 2009/770/EB (11);

(15)

Tarnybos nuomonė negali būti pagrindas taikyti specialias Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 5 dalies e punkte ir 18 straipsnio 5 dalyje nurodytas konkrečių ekosistemų (aplinkos) ir geografinių regionų apsaugos sąlygas;

(16)

visa reikiama informacija dėl leidimo pateikti produktus rinkai turėtų būti įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1829/2003;

(17)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1946/2003 (12) 9 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnio 2 dalies c punktą apie šį sprendimą per Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centrą turėtų būti pranešta Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą pasirašiusioms šalims;

(18)

Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas nepateikė nuomonės per komiteto pirmininko nustatytą terminą. Buvo nuspręsta, kad reikia šio įgyvendinimo akto, taigi pirmininkas jį pateikė toliau svarstyti apeliaciniame komitete. Apeliacinis komitetas nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Genetiškai modifikuoti organizmai ir unikalūs identifikatoriai

Šio sprendimo priedo b punkte nurodytiems genetiškai modifikuotiems kukurūzams yra priskiriami tokie unikalūs identifikatoriai pagal Reglamentą (EB) Nr. 65/2004:

a)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 priskiriamas unikalus identifikatorius DAS-Ø15Ø7–1 × DAS-59122–7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3–6;

b)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) 1507 × 59122 × MON 810 priskiriamas unikalus identifikatorius DAS-Ø15Ø7–1 × DAS-59122–7 × MON-ØØ81Ø-6;

c)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) 59122 × 1507 × NK603 priskiriamas unikalus identifikatorius DAS-59122–7 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-ØØ6Ø3–6;

d)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) 1507 × MON 810 × NK603 priskiriamas unikalus identifikatorius DAS-Ø15Ø7–1 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3–6;

e)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) 59122 × MON 810 × NK603 priskiriamas unikalus identifikatorius DAS-59122–7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3–6;

f)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) 1507 × 59122 priskiriamas unikalus identifikatorius DAS-Ø15Ø7–1 × DAS-59122–7;

g)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) 1507 × MON 810 priskiriamas unikalus identifikatorius DAS-Ø15Ø7–1 × MON-ØØ81Ø-6;

h)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) 59122 × MON 810 priskiriamas unikalus identifikatorius DAS-59122–7 × MON-ØØ81Ø-6;

i)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) 59122 × NK603 priskiriamas unikalus identifikatorius DAS-59122–7 × MON-ØØ6Ø3–6.

2 straipsnis

Leidimas

Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 4 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais ir laikantis šiame sprendime nurodytų sąlygų leidžiama pateikti rinkai šiuos produktus:

a)

maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, kurių sudėtyje yra 1 straipsnyje nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

b)

pašarus, kurių sudėtyje yra 1 straipsnyje nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

c)

1 straipsnyje nurodytus genetiškai modifikuotus kukurūzus, esančius produktuose, kurių sudėtyje jų yra arba kurie iš jų sudaryti, naudojamuose pagal kitą paskirtį nei nurodytoji a ir b punktuose, išskyrus auginimą.

3 straipsnis

Ženklinimas

1.   Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, organizmo pavadinimas yra „kukurūzai“.

2.   Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų, kurių sudėtyje yra 1 straipsnyje nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų arba kurie iš jų sudaryti, išskyrus maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, etiketėje ir prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose.

4 straipsnis

Aptikimo metodas

1 straipsnyje nurodytiems genetiškai modifikuotiems kukurūzams aptikti taikomas priedo d punkte nustatytas metodas.

5 straipsnis

Poveikio aplinkai stebėsena

1.   Leidimo turėtojas užtikrina, kad būtų parengtas ir įgyvendintas priedo h punkte nurodytas poveikio aplinkai stebėsenos planas.

2.   Leidimo turėtojas pateikia Komisijai stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimo ir rezultatų metines ataskaitas, parengtas pagal Sprendimą 2009/770/EB.

6 straipsnis

Bendrijos registras

Šio sprendimo priede nurodyta informacija įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnyje.

7 straipsnis

Leidimo turėtojas

Leidimo turėtoja – bendrovė „Pioneer Hi-Bred International, Inc.“ (Jungtinės Amerikos Valstijos), kuriai atstovauja bendrovė „Pioneer Overseas Corporation“ (Belgija).

8 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimai 2009/815/EB, 2010/428/ES ir 2010/432/ES panaikinami.

9 straipsnis

Galiojimas

Šis sprendimas taikomas 10 metų nuo pranešimo apie jį dienos.

10 straipsnis

Adresatas

Šis sprendimas skirtas:

„Pioneer Overseas Corporation“, Avenue des Arts 44, B-1040 Brussels, Belgija;

„Dow Agro Sciences Ltd“, European Development Centre, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Jungtinė Karalystė.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugpjūčio 3 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(2)  2007 m. spalio 24 d. Komisijos sprendimas 2007/703/EB dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7–1 × MON-ØØ6Ø3–6), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 285, 2007 10 31, p. 47).

(3)  2007 m. spalio 24 d. Komisijos sprendimas 2007/701/EB dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, kurie susideda arba yra pagaminti iš genetiškai modifikuotų NK603×MON810 (MON-ØØ6Ø3–6 × MON-ØØ81Ø-6) kukurūzų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 285, 2007 10 31, p. 37).

(4)  2010 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimas 2010/428/ES, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 59122 × 1507 × NK603 (DAS-59122–7 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-ØØ6Ø3–6), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 201, 2010 8 3, p. 41).

(5)  2009 m. spalio 30 d. Komisijos sprendimas 2009/815/EB dėl leidimo pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra, kurie sudaryti ar pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų 59122 × NK603 (DAS-59122–7 × MON-ØØ6Ø3–6), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 289, 2009 11 5, p. 29).

(6)  2010 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimas 2010/432/ES, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 × 59122 (DAS-Ø15Ø7–1 × DAS-59122–7) arba kurie iš jų sudaryti, arba kurie iš jų pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 202, 2010 8 4, p. 11).

(7)  2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1).

(8)  EFSA GMO Panel (EFSA Panel on genetically Modified Organisms), 2017. Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize 1507 × 59122 × MON810 × NK603 and subcombinations, for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2011–92). EFSA Journal 2017;15(11):5000, p. 29. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5000

(9)  2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2004, nustatantis genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių sudarymo ir priskyrimo sistemą (OL L 10, 2004 1 16, p. 5),

(10)  2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB (OL L 268, 2003 10 18, p. 24).

(11)  2009 m. spalio 13 d. Komisijos sprendimas 2009/770/EB nustatyti standartines pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB atliekamo genetiškai modifikuotų organizmų kaip atskirų produktų arba kaip kitų produktų sudėtinių dalių apgalvoto išleidimo į aplinką, siekiant juos tiekti rinkai, monitoringo rezultatų ataskaitų formas (OL L 275, 2009 10 21, p. 9).

(12)  2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvalstybinio judėjimo (OL L 287, 2003 11 5, p. 1).


PRIEDAS

a)

Pareiškėjas ir leidimo turėtojas:

Pavadinimas

:

bendrovė „Pioneer Hi-Bred International, Inc.“

Adresas

:

7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131–1014, JAV

kuriai atstovauja bendrovė „Pioneer Overseas Corporation“, Avenue des Arts, 44, 1040 Brussels, Belgija.

b)

Produktų paskirtis ir specifikacija:

1.

maisto produktai ir maisto sudedamosios dalys, kurių sudėtyje yra e punkte nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų (Zea mays L.), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

2.

pašarai, kurių sudėtyje yra e punkte nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų (Zea mays L.), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

3.

e punkte nurodyti genetiškai modifikuoti kukurūzai (Zea mays L.), esantys produktuose, kurių sudėtyje jų yra arba kurie iš jų sudaryti, naudojamuose pagal kitą paskirtį nei nurodytoji 1 ir 2 punktuose, išskyrus auginimą.

Kukurūzai DAS-Ø15Ø7–1 sintetina Cry1F baltymą, kuris apsaugo nuo tam tikrų Lepidoptera būrio kenkėjų, ir PAT baltymą, kuris kukurūzus padaro atsparius amonio gliufozinato pagrindu pagamintiems herbicidams.

Kukurūzai DAS-59122–7 sintetina Cry34Ab1 ir Cry35Ab1 baltymus, kurie apsaugo nuo tam tikrų Coleoptera būrio kenkėjų, ir PAT baltymą, kuris kukurūzus padaro atsparius amonio gliufozinato pagrindu pagamintiems herbicidams.

Kukurūzai MON-ØØ81Ø-6 sintetina Cry1Ab baltymą, kuris apsaugo nuo tam tikrų Lepidoptera būrio kenkėjų.

Kukurūzai MON-ØØ6Ø3–6 sintetina CP4 EPSPS baltymą, kuris kukurūzus padaro atsparius herbicidams, kurių sudėtyje yra glifosato.

c)

Ženklinimas:

1.

Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „kukurūzai“.

2.

Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų, kurių sudėtyje yra e punkte nurodytų kukurūzų arba kurie iš jų sudaryti, išskyrus maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, etiketėse ir prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose.

d)

Aptikimo metodas:

1.

Konkretaus įvykio kiekybine PGR pagrįsti metodai, taikomi kukurūzams 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 aptikti – tai metodai, patvirtinti kukurūzų modifikacijoms DAS-Ø15Ø7–1, DAS-59122–7, MON-ØØ81Ø-6 ir MON-ØØ6Ø3–6.

2.

Įteisintas ES etaloninės laboratorijos, įkurtos Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003, ir paskelbtas adresu http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3.

Etaloninė medžiaga: ERM®-BF418 (skirta DAS-Ø15Ø7–1), ERM®-BF424 (skirta DAS-59122–7), ERM®-BF413 (skirta MON-ØØ81Ø-6) ir ERM®-BF415 (skirta MON-ØØ6Ø3–6) pateikta Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JTC) tinklalapyje https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/

e)

Unikalūs identifikatoriai:

 

DAS-Ø15Ø7–1 × DAS-59122–7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3–6;

 

DAS-Ø15Ø7–1 × DAS-59122–7 × MON-ØØ81Ø-6;

 

DAS-59122–7 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-ØØ6Ø3–6;

 

DAS-Ø15Ø7–1 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3–6;

 

DAS-59122–7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3–6;

 

DAS-Ø15Ø7–1 × DAS-59122–7;

 

DAS-Ø15Ø7–1 × MON-ØØ81Ø-6;

 

DAS-59122–7 × MON-ØØ81Ø-6;

 

DAS-59122–7 × MON-ØØ6Ø3–6.

f)

Informacija, kurios reikalaujama pagal Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo II priedą

[Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centras, įrašo Nr.: gavus pranešimą paskelbta Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].

g)

Produktų pateikimo rinkai, naudojimo arba tvarkymo sąlygos arba apribojimai:

Nereikalaujama.

h)

Poveikio aplinkai stebėsenos planas:

Poveikio aplinkai stebėsenos planas, parengtas pagal Direktyvos 2001/18/EB VII priedą.

[Nuoroda: planas, paskelbtas Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].

i)

Rinkai pateikto žmonėms vartoti skirto maisto stebėsenos reikalavimai

Nereikalaujama.

Pastaba. Nuorodos į susijusius dokumentus ilgainiui gali keistis. Visuomenė su šiais pakeitimais galės susipažinti nuolat atnaujinamame Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre.


10.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/20


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1111

2018 m. rugpjūčio 3 d.

kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų MON 87427 × MON-89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) kukurūzų ar genetiškai modifikuotų kukurūzų, sudarytų iš dviejų iš MON 87427, MON 89034 ir NK603 genetinių modifikacijų derinių, kurie iš šių kukurūzų sudaryti ar pagaminti, ir panaikinamas Sprendimas 2010/420/ES

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 5014)

(Tekstas autentiškas tik nyderlandų ir prancūzų kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2013 m. rugsėjo 13 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius bendrovė „Monsanto Europe S.A./N.V.“ pateikė nacionalinei kompetentingai Belgijos institucijai prašymą leisti pateikti rinkai maisto produktus, maisto sudedamąsias dalis ir pašarus, kurių sudėtyje yra MON 87427 × MON 89034 × NK603 kukurūzų, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (toliau – prašymas). Šis prašymas taip pat pateiktas dėl produktų, kurie sudaryti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87427 × MON 89034 × NK603 arba kurių sudėtyje jų yra, pateikimo rinkai naudoti pagal kitą paskirtį nei maistui ar pašarams, išskyrus auginimą;

(2)

prašymas apima visus pavienių genetinių modifikacijų, sudarančių kukurūzus MON 87427 × MON 89034 × NK603, tris derinius, skirtus naudoti pagal šią paskirtį. Vienas iš šių derinių, MON 89034 × NK603, jau buvo leistas naudoti Komisijos sprendimu 2010/420/ES (2). „Monsanto Europe S.A./N.V.“ paprašė Komisijos panaikinti tą sprendimą, kai bus suteikti leidimai naudoti kukurūzus MON 87427 × MON 89034 × NK603 ir visus jų derinius;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 straipsnio 5 dalį ir 17 straipsnio 5 dalį į prašymą įtraukta informacija apie rizikos vertinimą, atliktą laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/18/EB (3) II priede nustatytų principų, ir jo išvados, taip pat tos direktyvos III ir IV prieduose nustatyta informacija. Prašyme taip pat pateiktas poveikio aplinkai stebėsenos planas, nustatytas Direktyvos 2001/18/EB VII priede;

(4)

2017 m. rugpjūčio 1 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – EFSA) pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 ir 18 straipsnius pateikė palankią nuomonę (4). EFSA padarė išvadą, kad, įvertinus prašymo aplinkybes, prašyme aprašyti genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 87427 × MON 89034 × NK603 tokie pat saugūs ir maistingi kaip genetiškai nemodifikuotas komparatorius ir genetiškai nemodifikuoti kontrolinių veislių kukurūzai. Nebuvo nustatyta, kad anksčiau vertintas derinys MON 89034 × NK603 keltų naujų saugos problemų, o ankstesnės išvados lieka galioti;

(5)

dėl likusių dviejų derinių EFSA padarė išvadą, kad tikėtina, kad jie yra tokie pat saugūs ir maistingi, kaip pavienės genetinės modifikacijos MON 87427, MON 89034 ir NK603, kaip anksčiau vertinti kukurūzai MON 89034 × NK603 ir kaip kukurūzai, sudaryti iš visų trijų modifikacijų MON 87427 × MON 89034 × NK603;

(6)

pateiktoje nuomonėje EFSA apsvarstė visus konkrečius valstybių narių iškeltus klausimus ir problemas, išsakytus konsultuojantis su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 4 dalyje ir 18 straipsnio 4 dalyje;

(7)

EFSA taip pat padarė išvadą, kad pareiškėjo pateiktas poveikio aplinkai stebėsenos planas, kurį sudaro bendrosios priežiūros planas, atitinka numatomas produktų naudojimo paskirtis. Tačiau pasiūlytas stebėsenos planas buvo patikslintas, kaip rekomendavo EFSA, kad būtų įtraukti visi deriniai;

(8)

atsižvelgiant į šias aplinkybes, turėtų būti suteiktas leidimas teikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87427 × MON 89034 × NK603 ir visų galimų jų trijų derinių, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, naudoti prašyme nurodytomis paskirtimis;

(9)

Sprendimas 2010/420/ES, kuriuo suteiktas leidimas naudoti kukurūzus MON 89034 × NK603, turėtų būti panaikintas;

(10)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 65/2004 (5) kiekvienam šiuo sprendimu reglamentuojamam genetiškai modifikuotam organizmui (toliau – GMO) turėtų būti priskirtas unikalus identifikatorius. Kukurūzams MON 89034 × NK603 Sprendimu 2010/420/ES priskirtas unikalus identifikatorius turėtų būti naudojamas ir toliau;

(11)

remiantis EFSA nuomone, produktams, kuriems taikomas šis sprendimas, nebūtina taikyti specialių ženklinimo reikalavimų, išskyrus nustatytuosius Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1830/2003 (6) 4 straipsnio 6 dalyje. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad šie produktai būtų naudojami pagal paskirtį, kuri nustatyta šiuo sprendimu, ženklinant produktus, kurių sudėtyje yra kukurūzų MON 87427 × MON 89034 × NK603, MON 87427 × NK603, MON 89034 × NK603 ir MON 87427 × MON 89034 arba kurie iš jų sudaryti, išskyrus maisto produktus, reikėtų papildomai aiškiai nurodyti, kad šie produktai nėra skirti auginimui;

(12)

leidimo turėtojas turėtų pateikti poveikio aplinkai stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimo ir rezultatų metines ataskaitas. Šiuos rezultatus reikėtų pateikti laikantis standartinių ataskaitų formos reikalavimų, išdėstytų Komisijos sprendime 2009/770/EB (7);

(13)

EFSA nuomonė negali būti pagrindas taikyti specialias Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 5 dalies e punkte ir 18 straipsnio 5 dalyje nurodytas konkrečių ekosistemų (aplinkos) ir geografinių regionų apsaugos sąlygas;

(14)

visa reikiama informacija dėl leidimo pateikti produktus rinkai turėtų būti įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1829/2003;

(15)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1946/2003 (8) 9 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnio 2 dalies c punktą apie šį sprendimą per Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centrą turėtų būti pranešta Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą pasirašiusioms šalims;

(16)

Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas nepateikė nuomonės per komiteto pirmininko nustatytą terminą. Buvo nuspręsta, kad reikia šio įgyvendinimo akto, taigi pirmininkas jį pateikė toliau svarstyti apeliaciniame komitete. Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Apeliacinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Genetiškai modifikuotas organizmas ir unikalus identifikatorius

Šio sprendimo priedo b punkte nurodytiems genetiškai modifikuotiems kukurūzams yra priskiriami tokie unikalūs identifikatoriai pagal Reglamentą (EB) Nr. 65/2004:

a)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × NK603 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6;

b)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MON 87427 × NK603 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-87427-7 × MON-ØØ6Ø3-6;

c)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MON 89034 × NK603 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6;

d)

genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 priskiriamas unikalus identifikatorius MON-87427-7 × MON-89Ø34-3.

2 straipsnis

Leidimas

Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 4 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais ir laikantis šiame sprendime nurodytų sąlygų leidžiama pateikti rinkai šiuos produktus:

a)

maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, kurių sudėtyje yra 1 straipsnyje nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

b)

pašarus, kurių sudėtyje yra 1 straipsnyje nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

c)

1 straipsnyje nurodytus genetiškai modifikuotus kukurūzus, esančius produktuose, kurių sudėtyje jų yra arba kurie iš jų sudaryti, skirtuose naudoti pagal kitą paskirtį nei nurodytoji a ir b punktuose, išskyrus auginimą.

3 straipsnis

Ženklinimas

1.   Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „kukurūzai“.

2.   Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų, kurių sudėtyje yra 1 straipsnyje nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų arba kurie iš jų sudaryti, išskyrus maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, etiketėje ir prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose.

4 straipsnis

Poveikio aplinkai stebėsena

1.   Leidimo turėtojas užtikrina, kad būtų parengtas ir įgyvendintas priedo h punkte nurodytas poveikio aplinkai stebėsenos planas.

2.   Leidimo turėtojas pateikia Komisijai stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimo ir rezultatų metines ataskaitas, parengtas pagal Sprendimą 2009/770/EB.

5 straipsnis

Aptikimo metodas

Kukurūzams MON 87427 ×MON 89034 × NK603, MON 87427 × NK603, MON 89034 × NK603 ir MON 87427 × MON 89034 aptikti taikomas priedo d punkte nustatytas metodas.

6 straipsnis

Bendrijos registras

Šio sprendimo priede nurodyta informacija įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnyje.

7 straipsnis

Leidimo turėtojas

Leidimo turėtojas – „Monsanto Europe S.A./N/V.“ (Belgija), atstovaujanti „Monsanto Company“ (Jungtinės Amerikos Valstijos).

8 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2010/420/ES panaikinamas.

9 straipsnis

Galiojimas

Šis sprendimas taikomas 10 metų nuo pranešimo apie jį dienos.

10 straipsnis

Adresatas

Šis sprendimas skirtas „Monsanto Europe S.A./N.V.“, Scheldelaan 460, 2040 Antverpenas, Belgija

Priimta Briuselyje 2018 m. rugpjūčio 3 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(2)  2010 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimas 2010/420/ES dėl leidimo teikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų MON 89034 × NK603 (MON-89Ø34–3 × MON-ØØ6Ø3–6) kukurūzų, kurie susideda arba yra pagaminti iš jų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 197, 2010 7 29, p. 15).

(3)  2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1).

(4)  EFSA GMO grupės (angl. EFSA Panel on Genetically Modified Organisms) 2017 m. nuomonė. Scientific Opinion on application EFSA-GMO-BE-2013-117 for authorisation of genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × NK603 and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses, import and processing submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto Company. EFSA Journal 2017;15(8):4922, 26 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4922

(5)  2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2004, nustatantis genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių sudarymo ir priskyrimo sistemą (OL L 10, 2004 1 16, p. 5).

(6)  2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB (OL L 268, 2003 10 18, p. 24).

(7)  2009 m. spalio 13 d. Komisijos sprendimas 2009/770/EB nustatyti standartines pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB atliekamo genetiškai modifikuotų organizmų kaip atskirų produktų arba kaip kitų produktų sudėtinių dalių apgalvoto išleidimo į aplinką, siekiant juos tiekti rinkai, monitoringo rezultatų ataskaitų formas (OL L 275, 2009 10 21, p. 9).

(8)  2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvalstybinio judėjimo (OL L 287, 2003 11 5, p. 1).


PRIEDAS

a)

Pareiškėjas ir leidimo turėtojas:

Pavadinimas

:

„Monsanto Europe S.A./N.V.“

Adresas

:

Scheldelaan 460, 2040, Antverpenas, Belgija.

Atstovaujanti:

bendrovei „Monsanto Company“ (800 N. Lindbergh Boulevard St. Louis, Missouri 63167, JAV)

b)

Produktų paskirtis ir specifikacija:

1)

maisto produktai ir maisto sudedamosios dalys, kurių sudėtyje yra e punkte nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų (Zea mays L.), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

2)

pašarai, kurių sudėtyje yra e punkte nurodytų genetiškai modifikuotų kukurūzų (Zea mays L.), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti.

3)

genetiškai modifikuoti kukurūzai (Zea mays L.), nurodyti e punkte, esantys produktuose, kurių sudėtyje jų yra arba kurie iš jų sudaryti, skirtuose naudoti pagal kitą paskirtį nei nurodytoji 1 ir 2 punktuose, išskyrus auginimą.

Kukurūzai MON-87427-7 sintetina CP4 EPSPS baltymą, kuris kukurūzus padaro atsparius glifosato pagrindu pagamintiems herbicidams.

Kukurūzai MON-89Ø34-3 sintetina Cry1A.105 ir Cry2Ab2 baltymus, kurie apsaugo nuo tam tikrų žvynasparnių kenkėjų.

Kukurūzai MON-ØØ6Ø3-6 sintetina CP4 EPSPS baltymą ir jo variantą CP4 EPSPS L214P, kuris kukurūzus padaro atsparius glifosato pagrindu pagamintiems herbicidams.

c)

Ženklinimas:

1)

Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „kukurūzai“.

2)

Produktų, kurių sudėtyje yra e punkte nurodytų kukurūzų arba kurie iš jų sudaryti, išskyrus maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, etiketėse ir prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose įrašomi žodžiai „neskirta auginti“.

d)

Aptikimo metodas:

1)

Kiekybinė įvykių atžvilgiu specifinė PGR – kukurūzų MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 aptikimo metodai, kurie patvirtinti kaip tinkami kukurūzų modifikacijoms MON-87427-7, MON-89Ø34-3 ir MON-ØØ6Ø3-6 aptikti.

2)

Tinkamumas patvirtintas ES etaloninės laboratorijos, įsteigtos Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003, ir paskelbtas adresu: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3)

Etaloninė medžiaga: etaloninė medžiaga – ERM®-BF415 (dėl MON-ØØ6Ø3-6), pateikta Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JTC), Etaloninių medžiagų ir matavimų instituto (EMMI) tinklalapyje https://crm.jrc.ec.europa.eu/ ir AOCS 0512-A (dėl MON-87427-7), AOCS 0906-E (dėl MON-89Ø34-3), pateikta the American Oil Chemists Society tinklalapyje https://www.aocs.org/crm.

e)

Unikalūs identifikatoriai:

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6;

 

MON-87427-7 × MON-ØØ6Ø3-6;

 

MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3.

f)

Informacija, kurios reikalaujama pagal Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo II priedą

[Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centras, įrašo Nr.: gavus pranešimą paskelbta Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].

g)

Produktų pateikimo rinkai, naudojimo arba tvarkymo sąlygos arba apribojimai:

Nereikalaujama.

h)

Poveikio aplinkai stebėsenos planas:

Poveikio aplinkai stebėsenos planas, parengtas pagal Direktyvos 2001/18/EB VII priedą.

[Nuoroda: planas, paskelbtas Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].

i)

Rinkai pateikto žmonėms vartoti skirto maisto stebėsenos reikalavimai

Nereikalaujama.

Pastaba. Nuorodos į susijusius dokumentus ilgainiui gali keistis. Visuomenė su šiais pakeitimais galės susipažinti nuolat atnaujinamame Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre.


10.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1112

2018 m. rugpjūčio 3 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 pratęsiamas leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų GA21 (MON-ØØØ21-9), kurie iš jų sudaryti arba pagaminti

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 5020)

(Tekstas autentiškas tik nyderlandų ir prancūzų kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį ir 23 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2008/280/EB (2) leista pateikti rinkai maistą ir pašarus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų GA21 (toliau – kukurūzai GA21), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti. Tas prašymas apima ir kitus nei maistas ar pašarai produktus, kurių sudėtyje yra kukurūzų GA21 arba kurie iš jų sudaryti, skirtus naudoti pagal tą pačią paskirtį, kaip ir bet kuriuos kitus kukurūzus, išskyrus auginimą.

(2)

2016 m. spalio 6 d. bendrovė „Syngenta France SAS“ bendrovės „Syngenta Crop Protection AG“ (Šveicarija) vardu pateikė Komisijai prašymą pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 11 ir 23 straipsnius dėl to leidimo pratęsimo;

(3)

2017 m. spalio 24 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – EFSA) pateikė palankią nuomonę pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 ir 18 straipsnius. Remdamasi pateiktais duomenimis, ji padarė išvadą (3), kad prašyme dėl leidimo pratęsimo nebuvo duomenų apie naujus pavojus, pakitusį poveikį arba mokslinį netikrumą, dėl kurių pasikeistų kukurūzų GA21 pirminio rizikos vertinimo (4) išvados;

(4)

pateiktoje nuomonėje EFSA apsvarstė visus konkrečius valstybių narių iškeltus klausimus ir problemas, išsakytus konsultuojantis su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 4 dalyje ir 18 straipsnio 4 dalyje;

(5)

EFSA taip pat padarė išvadą, kad pareiškėjo pateiktas aplinkos stebėsenos planas, kurį sudaro bendrosios priežiūros planas, atitinka numatomas produktų naudojimo paskirtis;

(6)

2018 m. vasario 27 d. raštu bendrovė „Syngenta France SAS“ kaip pagal Sprendimą 2008/280/EB suteikto leidimo turėtoja paprašė, kad jos teisės ir prievolės būtų perduotos bendrovei „Syngenta Crop Protection NV/SA“ (Belgija). 2018 m. vasario 27 d. raštu bendrovė „Syngenta Crop Protection NV/SA“ (Belgija) patvirtino sutinkanti su šiuo perdavimu ir nurodė, kad ji Sąjungoje veikia kaip bendrovės „Syngenta Crop Protection AG“ (Šveicarija) atstovė;

(7)

atsižvelgiant į šias aplinkybes turėtų būti pratęstas leidimas pateikti rinkai maisto produktus ir pašarus, kurių sudėtyje yra kukurūzų GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, ir produktus, kurie iš jų sudaryti arba kurių sudėtyje jų yra, naudoti pagal kitą paskirtį nei maistui ar pašarams, išskyrus auginimą;

(8)

pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 65/2004 (5) kukurūzams GA21 Sprendimu 2008/280/EB buvo priskirtas unikalus identifikatorius. Tas unikalus identifikatorius turėtų būti naudojamas ir toliau;

(9)

remiantis EFSA nuomone, produktams, kuriems taikomas šis sprendimas, nebūtina taikyti specialių ženklinimo reikalavimų, išskyrus nustatytuosius Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje (6). Tačiau, siekiant užtikrinti, kad produktai, kurių sudėtyje yra kukurūzų GA21 arba kurie iš jų sudaryti, būtų toliau naudojami pagal paskirtį, kuri nustatyta šiuo sprendimu, ženklinant šiuos produktus, išskyrus maisto produktus, etiketėje reikėtų aiškiai nurodyti, kad šie produktai neskirti auginti;

(10)

leidimo turėtojas turėtų pateikti metines veiklos, nurodytos aplinkos stebėsenos plane, vykdymo ir rezultatų ataskaitas. Šie rezultatai turėtų būti pateikti pagal Komisijos sprendimą 2009/770/EB (7);

(11)

visa reikiama informacija dėl leidimo pateikti produktus rinkai turėtų būti įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1829/2003;

(12)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1946/2003 (8) 9 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnio 2 dalies c punktą apie šį sprendimą per Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centrą turėtų būti pranešta Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą pasirašiusioms šalims;

(13)

Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas nepateikė nuomonės per komiteto pirmininko nustatytą terminą. Buvo nuspręsta, kad reikia šio įgyvendinimo akto, taigi pirmininkas jį pateikė toliau svarstyti apeliaciniame komitete. Apeliacinis komitetas nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Genetiškai modifikuotas organizmas ir unikalus identifikatorius

Šio sprendimo priedo b punkte nurodytiems genetiškai modifikuotiems kukurūzams (Zea mays L.) GA21 yra priskiriamas unikalus identifikatorius MON-ØØØ21-9, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 65/2004.

2 straipsnis

Leidimo pratęsimas

Laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų, pratęsiamas leidimas pateikti rinkai toliau išvardytus produktus:

a)

maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, kurių sudėtyje yra kukurūzų GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

b)

pašarus, kurių sudėtyje yra kukurūzų GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

c)

kukurūzus GA21 produktuose, kurių sudėtyje jų yra arba kurie iš jų sudaryti, naudojamuose pagal kitą paskirtį nei nurodytosios a ir b punktuose, išskyrus auginimą.

3 straipsnis

Ženklinimas

1.   Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, organizmo pavadinimas yra „kukurūzai“.

2.   Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų, kurių sudėtyje yra kukurūzų GA21 arba kurie iš jų sudaryti, išskyrus maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, etiketėse ir prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose.

4 straipsnis

Aptikimo metodas

Kukurūzams GA21 aptikti taikomas priedo d punkte nustatytas metodas.

5 straipsnis

Poveikio aplinkai stebėsena

1.   Leidimo turėtojas užtikrina, kad būtų parengtas ir įgyvendintas priedo h punkte nurodytas poveikio aplinkai stebėsenos planas.

2.   Leidimo turėtojas pateikia Komisijai stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimo ir rezultatų metines ataskaitas, parengtas pagal Sprendimą 2009/770/EB.

6 straipsnis

Bendrijos registras

Šio sprendimo priede nurodyta informacija įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnyje.

7 straipsnis

Leidimo turėtojas

Leidimo turėtoja – bendrovė „Syngenta Crop Protection AG“ (Šveicarija), kuriai atstovauja bendrovė „Syngenta Crop Protection NV/SA“ (Belgija).

8 straipsnis

Galiojimas

Šis sprendimas taikomas 10 metų nuo pranešimo apie jį dienos.

9 straipsnis

Adresatas

Šis sprendimas skirtas bendrovei „Syngenta Crop Protection NV/SA“, Avenue Louise 489, 1050 Brussels, Belgija.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugpjūčio 3 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(2)  2008 m. kovo 28 d. Komisijos sprendimas 2008/280/EB dėl leidimo pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų GA21 (MON-ØØØ21-9), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 87, 2008 3 29, p. 19).

(3)  Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize GA21 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-005). EFSA Journal 2017;15(10):5006.

(4)  Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on applications (references EFSA-GMO-UK-2005-19 and EFSA-GMO-RX-GA21) for the placing on the market of glyphosate-tolerant genetically modified maize GA21, for food and feed uses, import and processing and for renewal of the authorisation of maize GA21 as existing product, both under Regulation (EC) No 1829/2003 from Syngenta Seeds S.A.S. on behalf of Syngenta Crop Protection AG. EFSA Journal (2007) 541, 1–25.

(5)  2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2004, nustatantis genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių sudarymo ir priskyrimo sistemą (OL L 10, 2004 1 16, p. 5),

(6)  2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB (OL L 268, 2003 10 18, p. 24).

(7)  2009 m. spalio 13 d. Komisijos sprendimas 2009/770/EB nustatyti standartines pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB atliekamo genetiškai modifikuotų organizmų kaip atskirų produktų arba kaip kitų produktų sudėtinių dalių apgalvoto išleidimo į aplinką, siekiant juos tiekti rinkai, monitoringo rezultatų ataskaitų formas (OL L 275, 2009 10 21, p. 9).

(8)  2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvalstybinio judėjimo (OL L 287, 2003 11 5, p. 1).


PRIEDAS

a)   Pareiškėjas ir leidimo turėtojas:

pavadinimas

:

bendrovė „Syngenta Crop Protection AG“

adresas

:

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Šveicarija

Atstovaujama bendrovės „Syngenta Crop Protection NV/SA“, Avenue Louise 489, 1050 Brussels, Belgija.

b)   Produktų paskirtis ir specifikacija:

1)

maisto produktai, kurių sudėtyje yra kukurūzų GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

2)

pašarai, kurių sudėtyje yra kukurūzų GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

3)

kukurūzai GA21 produktuose, kurių sudėtyje jų yra arba kurie iš jų sudaryti, naudojamuose pagal kitą paskirtį nei nurodytoji 1 ir 2 punktuose, išskyrus auginimą.

Kukurūzai GA21, kaip aprašyta prašyme, sintetina mEPSPS baltymą, kuris kukurūzus padaro atsparius herbicidui glifosatui.

c)   Ženklinimas:

1)

laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, organizmo pavadinimas yra „kukurūzai“;

2)

žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų, kurių sudėtyje yra kukurūzų GA21 arba kurie iš jų sudaryti, išskyrus maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, etiketėse ir prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose.

d)   Aptikimo metodas:

1)

konkretaus įvykio realaus laiko kiekybine PGR pagrįstas metodas, taikomas genetiškai modifikuotiems kukurūzams MON-ØØØ21-9 aptikti;

2)

įteisintas ES etaloninės laboratorijos, įkurtos Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003, ir paskelbtas adresu http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/summaries/GA21Syngenta_validated_Method_correctedVersion1.pdf;

3)

etaloninė medžiaga: AOCS 0407-A ir AOCS 0407-B, pateikta Amerikos naftos chemikų draugijos (American Oil Chemists Society) tinklalapyje http://www.aocs.org/tech/crm.

e)   Unikalus identifikatorius:

MON-ØØØ21-9

f)   Informacija, kurios reikalaujama pagal Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo II priedą:

[Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centras, įrašo Nr.: gavus pranešimą paskelbta genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre].

g)   Produktų pateikimo rinkai, naudojimo arba tvarkymo sąlygos arba apribojimai:

nereikalaujama.

h)   Poveikio aplinkai stebėsenos planas:

Poveikio aplinkai stebėsenos planas, parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/18/EB (1) VII priedą.

[Nuoroda: planas, paskelbtas genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre]

i)   Rinkai pateikto žmonėms vartoti skirto maisto stebėsenos reikalavimai:

nereikalaujama.

Pastaba. Nuorodos į susijusius dokumentus ilgainiui gali keistis. Visuomenė su šiais pakeitimais galės susipažinti nuolat atnaujinamame genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre.


(1)  2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1).


10.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/32


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1113

2018 m. rugpjūčio 3 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 pratęsiamas leidimas pateikti rinkai maisto produktus ir pašarus, pagamintus iš genetiškai modifikuotų cukrinių runkelių H7-1 (KM-ØØØH71-4)

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 5029)

(Tekstas autentiškas tik nyderlandų, prancūzų ir vokiečių kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį ir 23 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2007/692/EB (2) leista pateikti rinkai maisto produktus, maisto sudedamąsias dalis ir pašarus, pagamintus iš genetiškai modifikuotų cukrinių runkelių H7-1 (toliau – cukriniai runkeliai H7-1);

(2)

2018 m. sausio 22 d. bendrovė KWS SAAT SE pranešė Komisijai, kad 2015 m. balandžio 15 d. ji tapo ankstesnės bendro leidimo turėtojos bendrovės KWS SAAT AG teisių perėmėja. Todėl bendrovė KWS SAAT SE perėmė bendro leidimo turėtojos bendrovės KWS SAAT AG teises ir prievoles;

(3)

2016 m. spalio 20 d. bendrovė KWS SAAT SE ir bendrovė „Monsanto Europe S.A./N.V.“ kartu pateikė Komisijai prašymą pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 11 ir 23 straipsnius dėl to leidimo pratęsimo;

(4)

2017 m. lapkričio 16 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – EFSA) paskelbė palankią nuomonę pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 ir 18 straipsnius. Ji padarė išvadą (3), kad nagrinėjant prašymą dėl leidimo pratęsimo nenustatyta naujų pavojų ar pakitusio poveikio ir mokslinio netikrumo, dėl kurių pasikeistų cukrinių runkelių H7-1 pirminio rizikos vertinimo (4) išvados;

(5)

pateiktoje nuomonėje EFSA apsvarstė visus konkrečius valstybių narių iškeltus klausimus ir problemas, išsakytus konsultuojantis su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 4 dalyje ir 18 straipsnio 4 dalyje;

(6)

atsižvelgiant į šias aplinkybes turėtų būti pratęstas leidimas pateikti rinkai maisto produktus, maisto sudedamąsias dalis ir pašarus, pagamintus iš genetiškai modifikuotų cukrinių runkelių H7-1;

(7)

Komisijos sprendimu 2007/702/EB (5) cukriniams runkeliams H7-1 priskirtas unikalus identifikatorius pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 65/2004 (6). Tas unikalus identifikatorius turėtų būti naudojamas ir toliau;

(8)

remiantis pirmiau paminėta EFSA nuomone, atrodo, kad produktams, kuriems taikomas šis sprendimas, nereikia jokių specialių ženklinimo reikalavimų, išskyrus nustatytuosius Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje;

(9)

be to, EFSA nuomonė negali būti pagrindas taikyti specialias pateikimo rinkai arba naudojimo ir tvarkymo sąlygas ar apribojimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 5 dalies e punkte ir 18 straipsnio 5 dalies e punkte;

(10)

visa reikiama informacija dėl leidimo pateikti produktus rinkai turėtų būti įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1829/2003;

(11)

Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas nepateikė nuomonės per komiteto pirmininko nustatytą terminą. Buvo nuspręsta, kad reikia šio įgyvendinimo akto, taigi pirmininkas jį pateikė toliau svarstyti apeliaciniame komitete. Apeliacinis komitetas nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Genetiškai modifikuotas organizmas ir unikalus identifikatorius

Priedo b punkte nurodytiems genetiškai modifikuotiems cukriniams runkeliams (Beta vulgaris subsp. vulgaris) H7-1, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 65/2004, yra priskiriamas unikalus identifikatorius KM-ØØØH71-4.

2 straipsnis

Leidimo pratęsimas

Laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų, pratęsiamas leidimas pateikti rinkai šiuos produktus:

a)

maisto produktai ir maisto sudedamosios dalys, pagaminti iš cukrinių runkelių KM-ØØØH71-4;

b)

pašarai, pagaminti iš cukrinių runkelių KM-ØØØH71-4.

3 straipsnis

Ženklinimas

Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „cukriniai runkeliai“.

4 straipsnis

Aptikimo metodas

Cukriniams runkeliams H7-1 aptikti taikomas priedo d punkte nustatytas metodas.

5 straipsnis

Bendrijos registras

Šio sprendimo priede nurodyta informacija įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnyje.

6 straipsnis

Leidimo turėtojai

1.   Leidimo turėtojai yra:

a)

KWS SAAT SE, Vokietija, ir

b)

„Monsanto Company“, JAV, kuriai atstovauja „Monsanto Europe S.A./N.V.“, Belgija.

2.   Abu leidimo turėtojai atsako už šiuo sprendimu ir Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003 nustatytų leidimo turėtojų pareigų vykdymą.

7 straipsnis

Galiojimas

Šis sprendimas taikomas 10 metų nuo pranešimo apie jį dienos.

8 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas:

a)

KWS SAAT SE, Grimsehlstrasse 31, D-37574 Einbeck, Vokietija, ir

b)

„Monsanto Europe S.A./N.V.“, Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antwerp, Belgija.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugpjūčio 3 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(2)  2007 m. spalio 24 d. Komisijos sprendimas 2007/692/EB, leidžiantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 pateikti į rinką maisto produktus ir pašarus, pagamintus iš genetiškai modifikuotų H7-1 (KM-ØØØH71-4) cukrinių runkelių (OL L 283, 2007 10 27, p. 69).

(3)  Assessment of genetically modified sugar beet H7-1 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-006). EFSA Journal 2017;15(11):5065.

(4)  Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (reference EFSA GMO-UK-2004-08) for the placing on the market of products produced from glyphosate-tolerant genetically modified sugar beet H7-1, for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 from KWS SAAT and Monsanto. EFSA Journal 2006;4(12):431.

(5)  2007 m. spalio 24 d. Komisijos sprendimas 2007/702/EB dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų 59122 (DAS-59122-7), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 285, 2007 10 31, p. 42).

(6)  2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2004, nustatantis genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių sudarymo ir priskyrimo sistemą (OL L 10, 2004 1 16, p. 5).


PRIEDAS

a)

Pareiškėjai ir leidimo turėtojai

Pavadinimas

:

KWS SAAT SE

Adresas

:

Grimsehlstrasse 31, D-37574 Einbeck, Vokietija

ir

Pavadinimas

:

„Monsanto Company“

Adresas

:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, JAV

kuriai atstovauja „Monsanto Europe S.A./N.V.“, Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antwerp, Belgija.

b)

Produktų paskirtis ir specifikacija

1)

maisto produktai ir maisto sudedamosios dalys, pagaminti iš cukrinių runkelių KM-ØØØH71-4;

2)

pašarai, pagaminti iš cukrinių runkelių KM-ØØØH71-4.

Genetiškai modifikuoti cukriniai runkeliai KM-ØØØH71-4, kaip aprašyta prašyme, išreiškia baltymą CP4 EPSPS, kuris gaunamas į cukrinį runkelį (Beta vulgaris subsp. vulgaris) įterpus iš Agrobacterium sp. padermės CP4 gautą geną cp4 epsps.

CP4 EPSPS baltymas suteikia atsparumo glifosato turintiems herbicidams.

c)

Ženklinimas

Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „cukriniai runkeliai“.

d)

Aptikimo metodas

1)

Konkretaus įvykio realaus laiko PGR pagrįstas metodas, taikomas cukrinių runkelių KM-ØØØH71-4 kiekybiniam vertinimui atlikti;

2)

ES etaloninės laboratorijos, įkurtos Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003, įteisintas ir paskelbtas adresu http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx;

3)

etaloninė medžiaga: ERM®-BF419, pateikta Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JTC) tinklalapyje https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/.

e)

Unikalus identifikatorius

KM-ØØØH71-4.

f)

Informacija, kurios reikalaujama pagal Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo II priedą

Netaikoma.

g)

Produktų pateikimo rinkai, naudojimo arba tvarkymo sąlygos arba apribojimai

Nereikalaujama.

h)

Poveikio aplinkai stebėsenos planas

Netaikoma.

i)

Rinkai pateikto žmonėms vartoti skirto maisto stebėsenos reikalavimai

Nereikalaujama.

Pastaba. Nuorodos į susijusius dokumentus ilgainiui gali keistis. Visuomenė su šiais pakeitimais galės susipažinti nuolat atnaujinamame genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre.


10.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/37


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1114

2018 m. rugpjūčio 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 5510)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (3), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES (4) nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, susijusios su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, kuriose nustatyta patvirtintų tos ligos atvejų naminių arba laukinių kiaulių populiacijoje (toliau – susijusios valstybės narės). To įgyvendinimo sprendimo priedo I–IV dalyse nustatytos ir išvardytos tam tikros susijusių valstybių narių sritys, išskirstytos pagal dėl šios ligos susiklosčiusia epizootine padėtimi grindžiamos rizikos lygį. Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas buvo kelis kartus iš dalies pakeistas, kad jame būtų atsižvelgta į Sąjungos epizootinės padėties, susijusios su afrikiniu kiaulių maru, pokyčius. Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas paskutinį kartą iš dalies buvo pakeistas Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2018/1068 (5) po afrikinio kiaulių maro atvejų Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje;

(2)

kaip matyti iš pastarojo meto afrikinio kiaulių maro epizootinės raidos Sąjungoje ir kaip patvirtinta 2015 m. liepos 14 d. paskelbtoje Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) gyvūnų sveikatos ir gerovės grupės mokslinėje nuomonėje, 2017 m. kovo 23 d. paskelbtoje EFSA mokslinėje ataskaitoje dėl afrikinio kiaulių maro Baltijos šalyse ir Lenkijoje epizootinės analizės ir 2017 m. lapkričio 7 d. paskelbtoje EFSA mokslinėje ataskaitoje dėl afrikinio kiaulių maro Baltijos šalyse ir Lenkijoje epizootinės analizės, rizika, kad ši liga išplis tarp laukinių gyvūnų, yra susijusi su natūraliu lėtu šios ligos plitimu laukinių kiaulių populiacijose ir su rizika, susijusia su žmogaus veikla (6);

(3)

po Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/1068 priėmimo dienos Sąjungos epizootinė padėtis, susijusi su afrikiniu kiaulių maru, pasikeitė ir buvo nustatyta daugiau šios ligos atvejų, į kuriuos reikia atsižvelgti Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede;

(4)

2018 m. liepos mėn. nustatyti keli afrikinio kiaulių maro protrūkiai naminių kiaulių populiacijoje Lenkijos Barštyno, Chelmo, Kentšyno, Liubartuvo, Minsko ir Unguros apskrityse. Dėl šių afrikinio kiaulių maro protrūkių naminių kiaulių populiacijoje padidėja rizikos lygis, ir į tai reikėtų atsižvelgti Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede. Todėl šios afrikinio kiaulių maro paveiktos Lenkijos sritys turėtų būti įtrauktos į to priedo III dalį, o ne į I ir II dalį;

(5)

2018 m. liepos ir rugpjūčio mėn. nustatyti du afrikinio kiaulių maro protrūkiai naminių kiaulių populiacijoje Rumunijos Galacio apskrityje. Dėl šių afrikinio kiaulių maro protrūkių naminių kiaulių populiacijoje padidėja rizikos lygis, ir į tai reikėtų atsižvelgti Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede. Todėl ši afrikinio kiaulių maro paveikta Rumunijos sritis turėtų būti įtraukta į to priedo III dalį, o ne į I dalį;

(6)

2018 m. liepos mėn. nustatytas afrikinio kiaulių maro protrūkis naminių kiaulių populiacijoje Lietuvos Šiaulių apskrityje netoli ribos su Telšių apskritimi. Dėl šio afrikinio kiaulių maro protrūkio naminių kiaulių populiacijoje padidėja rizikos lygis, ir į tai reikėtų atsižvelgti Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede. Todėl ši afrikinio kiaulių maro paveikta Lietuvos sritis turėtų būti įtraukta į to priedo III dalį, o ne į II dalį;

(7)

2018 m. rugpjūčio mėn. nustatytas afrikinio kiaulių maro protrūkis naminių kiaulių populiacijoje Latvijos Saldaus apskrityje. Dėl šio afrikinio kiaulių maro protrūkio naminių kiaulių populiacijoje padidėja rizikos lygis, ir į tai reikėtų atsižvelgti Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede. Todėl ši afrikinio kiaulių maro paveikta Latvijos sritis turėtų būti įtraukta į to priedo III dalį, o ne į II dalį;

(8)

2018 m. rugpjūčio mėn. nustatytas afrikinio kiaulių maro protrūkis naminių kiaulių populiacijoje Lenkijos Lubačuvo apskrityje. Dėl šio afrikinio kiaulių maro protrūkio naminių kiaulių populiacijoje padidėja rizikos lygis, ir į tai reikėtų atsižvelgti Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede. Todėl naujos afrikinio kiaulių maro paveiktos Lenkijos sritys turėtų būti įtrauktos į to priedo III dalį;

(9)

siekiant atsižvelgti į naujausią epizootinę afrikinio kiaulių maro raidą Sąjungoje ir aktyviai kovoti su rizika, susijusia su šios ligos plitimu, turėtų būti nustatytos naujos pakankamo dydžio didelės rizikos zonos Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Rumunijoje ir jos turėtų būti tinkamai įtrauktos į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo sąrašus. Todėl minėtas priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugpjūčio 9 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(4)  2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES (OL L 295, 2014 10 11, p. 63).

(5)  2018 m. liepos 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1068, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 192, 2018 7 30, p. 43).

(6)  EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.


PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas pakeičiamas taip:

PRIEDAS

I DALIS

1.   Čekija

Šios Čekijos sritys:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

2.   Estija

Šios Estijos sritys:

Hiiu maakond.

3.   Vengrija

Šios Vengrijos sritys:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vaiņodes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos,

Šilalės rajono savivalybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė,

6.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,

gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

część gminy Lidzbark Warmiński położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński, na południe i zachód od granic miasta Lidzbark Warmiński i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511, miasto Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gminy Elbląg, Godkowo, Pasłęk i Tolkmicko i część gminy Milejewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

gminy Dobre Miasto i Jeziorany w powiecie olsztyńskim,

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

część gminy Kotuń położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Mrozy, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Stanisławów, część gminy Cegłów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,

gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów, Kozienice, Sieciechów i część gminy Głowaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,

gminy Łęczna i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

gminy Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

gminy Trzeszczany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

gminy Abramów, Kamionka i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,

gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Kraśniczyn, Gorzków, Izbica, Żółkiewka, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw i miasto Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Łaszczów, Susiec, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,

powiat miejski Lublin,

 

w województwie podkarpackim:

gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików i Wielkie Oczy i część gminy Oleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na zachód od tej drogi w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim.

7.   Rumunija

Šios Rumunijos sritys:

Alba county with the following delimitation:

North of National Road no. 7

Arad county with the following delimitation:

In the North side of the line described by following localities:

Macea,

Șiria,

Bârzava,

Toc, which is junction with National Road no. 7,

North of National Road no. 7,

Bistrița county,

Brașov county with the following delimitation:

In the East side of the line described by National Road no. 1A from the entrance into the Brasov county and National Road no. 103B intersecting the Dălghiu locality,

Cluj county,

Covasna county,

Giurgiu county,

Harghita county,

Hunedoara county with the following delimitation:

North of the line described by following localities:

Brănișca,

Deva municipality,

Turdaș,

Zam and Aurel Vlaicu localities which are at junction with National Road no. 7,

North of National Road no. 7,

Iasi county,

Ilfov county,

Maramureș county,

Neamt county,

Prahova county.

II DALIS

1.   Čekija

Šios Čekijos sritys:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

2.   Estija

Šios Estijos sritys:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Vengrija

Šios Vengrijos sritys:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novada Īles un Vecauces pagasts un Lielauces pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļu uz Dienvidiem no autoceļa P96, Auces pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A9, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu un Naudītes pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104, Dobeles pilsēta,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads Zalves, Neretas un Pilskalnes pagasts,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Šķēdes, Nīgrandes, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres un Pampāļu pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novada Tērvetes un Augstkalnes pagast,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, un Valles pagasts,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto ir Jurbarkų, seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gmina Młynary i część gminy Milejewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewo, część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim,

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy, Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

powiat miejski Białystok,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Wodynie, część gminy Mordy położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,

gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,

gmina Joniec w powiecie płońskim,

gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gmina Sulejówek i części gminy Latowicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

gmina Borowie w powiecie garwolińskim,

gminy Celestynów, Józefów, Karczew, Osieck, Otwock, Sobienie Jeziory i Wiązowna w powiecie otwockim

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew i część gminy Głowaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa,

 

w województwie lubelskim:

gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Wohyń, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek i część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,

gmina Trawniki i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gmina Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Milejów, Puchaczów, część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 820 i część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 w powiecie łęczyńskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec w powiecie zamojskim.

III DALIS

1.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Auces novada Ukru un Bēnes pagasti un Lielauces pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa P96,

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Blīdenes pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A9, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Dobeles novada Penkules pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104,

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes pagasts,

Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118,

Neretas novada Mazzalves pagasts,

Ozolnieku novada Salgales pagasts,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta,

Tērvetes novada Bukaišu pagasts,

Vecumnieku novada Kurmenes pagasts.

2.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Akmenės rajono savivaldybė,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Klovainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija,

Trakų rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė.

3.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim,

gminy Bartoszyce z miastem Bartoszyce, Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 i część gminy Lidzbark Warmiński położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511 w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

 

w województwie podlaskim:

gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,

gmina Goniądz w powiecie monieckim,

 

w województwie mazowieckim:

gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,

gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim,

gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Skórzec, Wiśniew, Mokobody, Siedlce, Suchożebry, część gminy Kotuń położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków, część gminy Mordy położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnowschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości: Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gmina Siennica, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy, część gminy Cegłów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i części gminy Latowicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

gmina Kołbiel w powiecie otwockim,

gminy Parysów i Pilawa w powiecie garwolińskim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 części gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 820 i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie bialskim,

gmina Ulan Majorat, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, a następnie na zachód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski do jej przecięcia z drogą nr 19 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski, część gminy Borki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie radzyńskim,

gminy Jeziorzany, Michów, Kock, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów i część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów, Serokomla Wojcieszków, część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków, część miasta Łuków położona na zachód i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą do wschodniej granicy miasta Łuków, część gminy Stanin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807 i część gminy Krzywda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów w powiecie łukowskim;

gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Baranów w powiecie puławskim,

gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim,

 

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Lubaczów z miastem Lubaczów i część gminy Oleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na wschód od tej drogi w powiecie lubaczowskim.

4.   Rumunija

Šios Rumunijos sritys:

Constanța county,

Satu Mare county,

Tulcea county,

Bacau county,

Bihor county,

Brăila county,

Buzău county,

Călărași county.

Galați county,

Ialomița county,

Salaj county,

Vaslui county,

Vrancea county.

IV DALIS

Italija

Šios Italijos sritys:

tutto il territorio della Sardegna.