ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 202

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. rugpjūčio 9d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1105, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su informacijos, kompetentingų institucijų teikiamos ESMA pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1011, teikimo procedūromis ir formomis ( 1 )

1

 

*

2018 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1106, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai dėl atitikties deklaracijų, kurias turi skelbti ir nuolat turėti svarbių ir nesvarbių lyginamųjų indeksų administratoriai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1011, šablonų ( 1 )

9

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

9.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 202/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1105

2018 m. rugpjūčio 8 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su informacijos, kompetentingų institucijų teikiamos ESMA pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1011, teikimo procedūromis ir formomis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 (1), ypač į jo 47 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) 2016/1011 47 straipsnio 2 dalyje kompetentingos institucijos įpareigojamos teikti ESMA visą informaciją, būtiną ESMA pareigoms vykdyti. Siekdamos užtikrinti veiksmingą ir produktyvią komunikaciją, kompetentingos institucijos ir ESMA turėtų naudotis nustatytomis komunikacijos priemonėmis, įskaitant paskirtus kontaktinius asmenis ir standartines formas, kai prašo informacijos, patvirtina gavusios informacijos prašymus ir į juos atsako;

(2)

informacija, kurią kompetentingos institucijos turi teikti pagal Reglamento (ES) 2016/1011 47 straipsnio 2 dalį, apima informaciją, padedančią ESMA sudaryti ir tvarkyti viešą registrą, nurodytą to reglamento 36 straipsnio 1 dalyje, visų pirma informaciją, nurodytą to straipsnio a, c ir d punktuose, ir visus paskesnius tos informacijos pasikeitimus. Kompetentingos institucijos ir ESMA turėtų būti įpareigotos susitarti dėl techninių specifikacijų, taikomų tos informacijos teikimui ESMA interneto svetainėje, siekiant užtikrinti, kad tiksli informacija būtų teikiama saugiai;

(3)

informacija, kurią kompetentingos institucijos turi teikti ESMA pagal Reglamentą (ES) 2016/1011, gali apimti asmens duomenis ir kitus viešai neprieinamus neskelbtinus duomenis. Todėl svarbu, kad informacijos teikimui būtų taikomos tinkamos apsaugos priemonės ir konfidencialumo taisyklės;

(4)

kompetentingoms institucijoms ir ESMA reikėtų suteikti pakankamai laiko šiame reglamente nustatytoms informacijos teikimo procedūroms įdiegti. Todėl šis reglamentas turėtų būti pradėtas taikyti po dviejų mėnesių nuo jo įsigaliojimo;

(5)

šis reglamentas grindžiamas ESMA Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(6)

atvirų viešų konsultacijų dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, ESMA nerengė, taip pat ji neanalizavo galimų susijusių sąnaudų ir naudos, nes padarė išvadą, kad tai būtų neproporcinga pagal techninių įgyvendinimo standartų taikymo sritį ir poveikį, atsižvelgiant į tai, kad jie būtų tiesiogiai susiję tik su valstybių narių nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, bet ne rinkos dalyviais;

(7)

ESMA paprašė Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37 straipsniu įsteigtos Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

ESMA adresuotas pranešimas, skirtas ESMA registrui

1.   Kad ESMA galėtų sudaryti ir tvarkyti viešą registrą, nurodytą Reglamento (ES) 2016/1011 36 straipsnio 1 dalyje, kompetentingos institucijos praneša ESMA to straipsnio a, c ir d punktuose išvardytą informaciją ir apie visus tos informacijos pasikeitimus per penkias darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo.

2.   Atitinkamas sprendimas yra bet kuris iš toliau išvardytų kompetentingos institucijos sprendimų, dėl kurių atsiranda prievolė pagal Reglamentą (ES) 2016/1011 pranešti ESMA tą konkrečią informaciją arba apie pasikeitimą:

a)

sprendimas išduoti administratoriui veiklos leidimą arba jį užregistruoti pagal Reglamento (ES) 2016/1011 34 straipsnio 6 dalies a arba b punktą;

b)

sprendimas panaikinti arba sustabdyti administratoriui išduoto veiklos leidimo arba jo registracijos galiojimą pagal to reglamento 35 straipsnio 1 dalį;

c)

sprendimas pripažinti trečiojoje valstybėje įsikūrusį administratorių pagal to reglamento 32 straipsnio 5 dalį;

d)

sprendimas panaikinti arba sustabdyti tokio pripažinimo galiojimą pagal to reglamento 32 straipsnio 8 dalį;

e)

sprendimas leisti patvirtinti lyginamąjį indeksą arba lyginamųjų indeksų grupę pagal to reglamento 33 straipsnio 3 dalį;

f)

sprendimas įpareigoti panaikinti lyginamojo indekso arba lyginamųjų indeksų grupės patvirtinimą pagal to reglamento 33 straipsnio 6 dalį.

Visa informacija arba jos pasikeitimai, nurodyti 1 dalyje, perduodami ESMA naudojantis ESMA komunikacijos priemonėmis, kuriomis užtikrinama, kad informacijos išsamumas, vientisumas ir konfidencialumas būtų išlaikyti perdavimo metu.

3.   Kompetentingos institucijos ir ESMA susitaria dėl informacinių technologijų, taikomų teikiant informaciją ESMA interneto svetainėje ESMA komunikacijos priemonėmis.

2 straipsnis

ESMA adresuotas pranešimas apie pripažintų administratorių lyginamuosius indeksus

Pagal Reglamento (ES) 2016/1011 32 straipsnio 6 dalį ESMA teiktinas pranešimas siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, galinčiomis užtikrinti informacijos išsamumą, vientisumą ir konfidencialumą viso perdavimo proceso metu.

3 straipsnis

Informacijos prašymai

1.   Visi ESMA prašymai dėl informacijos, kurią kompetentinga institucija turi pateikti pagal Reglamento (ES) 2016/1011 47 straipsnio 2 dalį, išskyrus šio reglamento 1 ir 2 straipsniuose nurodytą informaciją, parengiami naudojant šio reglamento I priede pateiktą formą.

2.   Kompetentinga institucija, kurios prašoma pateikti informaciją pagal Reglamento (ES) 2016/1011 47 straipsnio 2 dalį (toliau – institucija, į kurią kreipiamasi), per septynias dienas nuo prašymo gavimo patvirtina gavusi prašymą, naudodama šio reglamento II priede pateiktą formą.

4 straipsnis

Atsakymas į informacijos prašymą

1.   Institucija, į kurią kreipiamasi, pateikia ESMA prašomą informaciją, naudodama šio reglamento III priede pateiktą formą. Institucija, į kurią kreipiamasi, imasi visų pagrįstų veiksmų neviršydama savo įgaliojimų, kad gautų ir pateiktų prašomą informaciją. Jei institucija, į kurią kreipiamasi, negali pateikti informacijos iki numatytos atsakymo datos, nurodytos jos informacijos prašymo gavimo patvirtinime, ji nedelsdama praneša apie tai ESMA ir pateikia naują numatytą atsakymo datą, nurodydama termino nukėlimo priežastis.

2.   Institucija, į kurią kreipiamasi, prireikus konsultuojasi su ESMA, siekdama pasitikslinti prašomos informacijos rūšį ir sužinoti, kokiu periodiškumu reikia teikti atnaujintą informaciją.

5 straipsnis

Informacijos perdavimo priemonės

Visi 3 ir 4 straipsniuose nurodyti informacijos prašymai, gavimo patvirtinimai ir atsakymai į informacijos prašymus atitinka šias taisykles:

a)

jie teikiami raštu;

b)

jie siunčiami paštu ar faksu arba elektroninėmis priemonėmis, galinčiomis užtikrinti informacijos išsamumą, vientisumą ir konfidencialumą viso perdavimo proceso metu;

c)

jų adresatas:

i)

kompetentingai institucijai siunčiamo prašymo atveju – kontaktinis asmuo, paskirtas kompetentingos institucijos pagal 7 straipsnį;

ii)

ESMA adresuoto gavimo patvirtinimo arba atsakymo atveju – kontaktinis asmuo, nurodytas ESMA informacijos prašyme.

6 straipsnis

Konfidencialumas

1.   Faktą, kad pagal Reglamento (ES) 2016/1011 47 straipsnio 2 dalį pateiktas informacijos prašymas, to prašymo turinį ir visus klausimus, kylančius tą prašymą vykdant, visų pirma su prašymu susijusias ESMA ir kompetentingos institucijos konsultacijas, kompetentingos institucijos laiko paslaptyje.

2.   Tačiau kompetentinga institucija gali atskleisti tokius faktus ar klausimus tuo atveju, jei ESMA duoda leidimą juos atskleisti arba juos atskleisti būtina dėl teismo proceso.

7 straipsnis

Kontaktiniai asmenys

Kiekviena kompetentinga institucija šio reglamento taikymo tikslais paskiria kontaktinį asmenį ir jo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis praneša ESMA per 30 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo datos. Apie visus paskesnius paskirto asmens arba jo kontaktinių duomenų pasikeitimus ESMA pranešama nedelsiant.

8 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. spalio 29 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugpjūčio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 171, 2016 6 29, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


I PRIEDAS

Informacijos prašymo forma

INFORMACIJOS PRAŠYMAS

Registracijos numeris: …

Data: …

Bendroji informacija

SIUNTĖJAS:

Valstybė narė (jei tinka):

Prašančioji institucija:

Juridinis adresas:

(Pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1105 7 straipsnį paskirto kontaktinio asmens kontaktiniai duomenys)

Vardas, pavardė:

Telefonas:

E. paštas:

GAVĖJAS:

Valstybė narė (jei tinka):

Institucija, į kurią kreipiamasi:

Juridinis adresas:

(Pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1105 7 straipsnį paskirto kontaktinio asmens kontaktiniai duomenys)

Vardas, pavardė:

Telefonas:

E. paštas:

Gerb. [įrašyti atitinkamą vardą ir pavardę],

remdamiesi Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1105, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai [kuriais nustatomos keitimosi informacija procedūros ir formos], 3 straipsniu, prašome informacijos, susijusios su toliau išsamiau paaiškintu (-ais) klausimu (-ais).

Prašytume minėtą informaciją pateikti iki [įrašykite orientacinę atsakymo datą] arba, jei tai neįmanoma, nurodyti, kada, jūsų nuomone, galėtumėte prašomą informaciją pateikti.

Informacijos prašymo priežastys

[Įrašykite Reglamento (ES) 2016/1011 nuostatą (-as), pagal kurią (-ias) prašančioji institucija turi kompetenciją spręsti šį klausimą]

Prašymas teikiamas dėl informacijos apie: …

[Aprašykite prašymo dalyką, susijusią lyginamojo indekso priežiūros sritį ir tikslą, kuriuo prašoma informacijos]

Atsižvelgiant į …

[Jei taikoma, įrašykite ankstesnio prašymo duomenis, kad būtų galima jį identifikuoti]

Į šį prašymą įtraukta informacija laikoma konfidencialia pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1105 5 straipsnį.

Pagarbiai

[parašas]


II PRIEDAS

Informacijos prašymo gavimo patvirtinimo forma

INFORMACIJOS PRAŠYMO GAVIMO PATVIRTINIMAS

Registracijos numeris: …

Data: …

SIUNTĖJAS:

Valstybė narė (jei tinka):

Institucija, į kurią kreipiamasi:

Juridinis adresas:

(Pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1105 7 straipsnį paskirto kontaktinio asmens kontaktiniai duomenys)

Vardas, pavardė:

Telefonas:

E. paštas:

GAVĖJAS:

Valstybė narė (jei tinka):

Prašančioji institucija:

Juridinis adresas:

(Pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1105 7 straipsnį paskirto kontaktinio asmens kontaktiniai duomenys)

Vardas, pavardė:

Telefonas:

E. paštas:

Gerb. [įrašyti atitinkamą vardą ir pavardę],

remdamiesi Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1105, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai [kuriais nustatomos keitimosi informacija procedūros ir formos], 4 straipsniu, patvirtiname, kad gavome jūsų informacijos prašymą, registracijos Nr. [įrašyti prašymo registracijos Nr.].

Numatoma atsakymo data (jei tuo metu įmanoma nurodyti): …

Pagarbiai

[parašas]


III PRIEDAS

Atsakymo į informacijos prašymą forma

ATSAKYMAS Į INFORMACIJOS PRAŠYMĄ

Registracijos numeris: …

Data: …

Bendroji informacija

SIUNTĖJAS:

Valstybė narė (jei tinka):

Institucija, į kurią kreipiamasi:

Juridinis adresas:

(Pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1105 7 straipsnį paskirto kontaktinio asmens kontaktiniai duomenys)

Vardas, pavardė:

Telefonas:

E. paštas:

GAVĖJAS:

Valstybė narė (jei tinka):

Prašančioji institucija:

Juridinis adresas:

(Pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1105 7 straipsnį paskirto kontaktinio asmens kontaktiniai duomenys)

Vardas, pavardė:

Telefonas:

E. paštas:

Gerb. [įrašyti atitinkamą vardą ir pavardę],

remdamiesi Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1105, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai [kuriais nustatomos keitimosi informacija procedūros ir formos], 4 straipsniu, jūsų [mmmm.mm.dd] informacijos prašymą, registracijos Nr. [įrašyti prašymo registracijos Nr.], išnagrinėjome.

Prašoma informacija

Teikiama informacija yra konfidenciali ir [kam, įrašyti prašančiosios institucijos pavadinimą] atskleidžiama pagal [įrašyti taikytino sektoriaus teisės akto nuostatą] su sąlyga, kad ši informacija liks konfidenciali pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1105 5 straipsnį. [Įrašyti prašančiosios institucijos pavadinimą] turi laikytis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1105 5 straipsnio reikalavimų dėl apribojimų, susijusių su tos informacijos konfidencialumu, ir leistino jos naudojimo.

Pagarbiai

[parašas]


9.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 202/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1106

2018 m. rugpjūčio 8 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai dėl atitikties deklaracijų, kurias turi skelbti ir nuolat turėti svarbių ir nesvarbių lyginamųjų indeksų administratoriai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1011, šablonų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 (1), ypač į jo 25 straipsnio 8 dalies ir 26 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) 2016/1011 25 straipsnio 7 dalyje svarbių lyginamųjų indeksų administratoriai, kurie nusprendžia nesilaikyti vieno ar daugiau konkrečių to reglamento reikalavimų, įpareigojami skelbti ir nuolat turėti atitikties deklaraciją, kurioje nurodoma, kodėl laikoma tinkama, kad jie tų reikalavimų nesilaikytų. To reglamento 26 straipsnio 3 dalyje nustatoma panaši prievolė nesvarbių lyginamųjų indeksų administratoriams, nurodant didesnį skaičių reikalavimų, kurių jie gali nesilaikyti;

(2)

visi atitikties deklaracijos skaitytojai turėtų galėti aiškiai nustatyti Reglamento (ES) 2016/1011 nuostatas, kurių nesilaikyti yra nusprendęs lyginamojo indekso administratorius, ir priežastis, dėl kurių, administratoriaus manymu, yra tinkama tų nuostatų nesilaikyti;

(3)

Reglamento (ES) 2016/1011 25 straipsnio 7 dalyje ir 26 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad atitikties deklaracijoje būtų aiškiai nurodyta, kodėl, administratoriaus manymu, yra tinkama konkrečių nuostatų nesilaikyti. Todėl pagal šabloną reikėtų pateikti atskirą paaiškinimą dėl kiekvienos nuostatos, kurios administratorius nesilaiko;

(4)

Reglamento (ES) 2016/1011 25 straipsnio 1 dalyje nurodytos neprivalomos reikalavimų taikymo išimtys, taikomos svarbių lyginamųjų indeksų atveju, sudaro dalį galimų išimčių, nustatytų nesvarbiems lyginamiesiems indeksams pagal to paties reglamento 26 straipsnio 1 dalį. Siekiant užtikrinti dviejų pagal 25 straipsnio 8 dalį ir 26 straipsnio 5 dalį dėl tų išimčių reikalaujamų techninių įgyvendinimo standartų suderinamumą ir išvengti galimos nereikalingos administracinės naštos lyginamųjų indeksų administratoriams, pageidautina šiuos techninius įgyvendinimo standartus pateikti viename reglamente;

(5)

administratoriai gali nuspręsti lyginamųjų indeksų grupei naudoti vieną atitikties deklaraciją, jeigu ta deklaracija sudaro sąlygas aiškiai nustatyti nuostatas, kurių administratorius yra nusprendęs nesilaikyti kiekvieno lyginamojo indekso, nurodyto toje atitikties deklaracijoje, atžvilgiu. Į vieną atitikties deklaraciją įtraukti ir svarbių, ir nesvarbių lyginamųjų indeksų negalima. Jeigu lyginamųjų indeksų grupę sudaro tiek svarbūs, tiek nesvarbūs lyginamieji indeksai, reikėtų parengti bent dvi atitikties deklaracijas;

(6)

administratoriams reikėtų suteikti pakankamai laiko, kad jie galėtų užtikrinti atitiktį šio reglamento reikalavimams. Todėl šis reglamentas turėtų būti pradėtas taikyti po dviejų mėnesių nuo jo įsigaliojimo;

(7)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(8)

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37 straipsniu, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Atitikties deklaracijų šablonai

1.   Reglamento (ES) 2016/1011 25 straipsnio 7 dalyje nurodytos atitikties deklaracijos šablonas nustatytas šio reglamento I priede.

2.   Reglamento (ES) 2016/1011 26 straipsnio 3 dalyje nurodytos atitikties deklaracijos šablonas nustatytas šio reglamento II priede.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. spalio 29 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugpjūčio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 171, 2016 6 29, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


I PRIEDAS

Reglamento (ES) 2016/1011 25 straipsnio 7 dalyje nurodytos atitikties deklaracijos šablonas

Punktas

Teksto laukelis

A.   Bendroji informacija

1.

Šio dokumento parengimo data ir, jei buvo, paskutinio jo atnaujinimo data

1.

Parengtas: [mm/mm/dd]

Paskutinį kartą atnaujintas: [mm/mm/dd]

2.

Administratoriaus pavadinimas

2.

[Kaip nurodyta ESMA skelbiamame Administratorių ir lyginamųjų indeksų registre]

3.

Atitinkama nacionalinė kompetentinga institucija

3.

[Kompetentinga institucija, išdavusi administratoriui veiklos leidimą arba jį užregistravusi pagal Reglamento (ES) 2016/1011 34 straipsnio 1 dalį]

Tolesniame skirsnyje:

nurodomas svarbus lyginamasis indeksas arba indeksai, kurių atžvilgiu nuostatų nesilaikoma,

nurodomos nuostatos, kurių administratorius nusprendė nesilaikyti, ir

paaiškinama, kodėl laikoma tinkama, kad administratorius kiekvienos iš tų nuostatų nesilaikytų.

Jei šis dokumentas yra susijęs su daugiau nei vienu administratoriaus teikiamu svarbiu lyginamuoju indeksu, reikia užpildyti atskirą skirsnį dėl kiekvienos grupės lyginamųjų indeksų, kurių atžvilgiu:

nuostatos, kurių administratorius nusprendė netaikyti, yra tos pačios visiems tiems lyginamiesiems indeksams, ir

paaiškinimas, kodėl kiekvienos tos nuostatos atžvilgiu laikoma tinkama, kad administratorius jos nesilaikytų, yra toks pats visiems tiems lyginamiesiems indeksams.

B.    [Įrašyti A skirsnio 2 punkte nurodytą administratoriaus pavadinimą] nusprendžia nesilaikyti toliau nurodytų Reglamento (ES) 2016/1011 nuostatų toliau nurodyto svarbaus lyginamojo indekso arba indeksų atžvilgiu

1.

Lyginamasis indeksas arba indeksai, kurių atžvilgiu nuostatos (-ų) nesilaikoma

1.

[Įrašyti lyginamojo indekso arba kiekvieno iš lyginamųjų indeksų pavadinimą kartu su jo tarptautiniu vertybinių popierių identifikavimo numeriu (ISIN kodu) arba, jei ISIN kodo nėra, bet kuriuo kitu turimu identifikatoriumi]

2.

Informacija, kur paskelbta atitinkamo lyginamojo indekso arba kiekvieno iš atitinkamų lyginamųjų indeksų pažyma

2.

[pvz., interneto svetainės saitas]

3.

i)

Reglamento (ES) 2016/1011 nuostata ar nuostatos, kurių nesilaikoma;

ii)

kiekvienos nuostatos atžvilgiu priežastys, dėl kurių laikoma tinkama, kad administratorius tos nuostatos nesilaikytų

3. i)

[Kiekvienos nuostatos atžvilgiu nurodyti Reglamento (ES) 2016/1011 straipsnio, dalies ir, jei yra, konkretaus punkto numerį ir pateikti visą nuostatos tekstą.]

3. ii)

[Kiekvienos nuostatos atžvilgiu pateikti konkretų, išsamų ir aiškų paaiškinimą, kodėl laikoma tinkama, kad administratorius tos nuostatos nesilaikytų, atsižvelgiant į lyginamojo indekso ar indeksų pobūdį ir poveikį bei administratoriaus dydį.]

II PRIEDAS

Reglamento (ES) 2016/1011 26 straipsnio 3 dalyje nurodytos atitikties deklaracijos šablonas

Punktas

Teksto laukelis

A.   Bendroji informacija

1.

Šio dokumento parengimo data ir, jei buvo, paskutinio jo atnaujinimo data

1.

Parengtas: [mm/mm/dd]

Paskutinį kartą atnaujintas: [mm/mm/dd]

2.

Administratoriaus pavadinimas

2.

[Kaip nurodyta ESMA skelbiamame Administratorių ir lyginamųjų indeksų registre]

Tolesniame skirsnyje:

nurodomas nesvarbus lyginamasis indeksas arba indeksai, kurių atžvilgiu nuostatų nesilaikoma,

nurodomos nuostatos, kurių administratorius nusprendė nesilaikyti, ir

paaiškinama, kodėl laikoma tinkama, kad administratorius kiekvienos iš tų nuostatų nesilaikytų.

Jei šis dokumentas yra susijęs su administratoriaus teikiamų nesvarbių lyginamųjų indeksų grupe, reikia užpildyti atskirą skirsnį dėl kiekvienos grupės lyginamųjų indeksų, kurių atžvilgiu:

nuostatos, kurių administratorius nusprendė netaikyti, yra tos pačios visiems tiems lyginamiesiems indeksams, ir

paaiškinimas, kodėl kiekvienos tos nuostatos atžvilgiu laikoma tinkama, kad administratorius jos nesilaikytų, yra toks pats visiems tiems lyginamiesiems indeksams.

B.    [Įrašyti A skirsnio 2 punkte nurodytą administratoriaus pavadinimą] nusprendžia nesilaikyti toliau nurodytų Reglamento (ES) 2016/1011 nuostatų toliau nurodyto nesvarbaus lyginamojo indekso arba indeksų atžvilgiu

1.

Lyginamasis indeksas arba indeksai, kurių atžvilgiu nuostatos (-ų) nesilaikoma

1.

[Įrašyti lyginamojo indekso arba kiekvieno iš lyginamųjų indeksų pavadinimą kartu su jo tarptautiniu vertybinių popierių identifikavimo numeriu (ISIN kodu) arba, jei ISIN kodo nėra, bet kuriuo kitu turimu identifikatoriumi]

2.

i)

Reglamento (ES) 2016/1011 nuostata ar nuostatos, kurių nesilaikoma;

ii)

kiekvienos nuostatos atžvilgiu priežastys, dėl kurių laikoma tinkama, kad administratorius tos nuostatos nesilaikytų

2. i)

[Kiekvienos nuostatos atžvilgiu nurodyti Reglamento (ES) 2016/1011 straipsnio, dalies ir, jei yra, konkretaus punkto numerį ir pateikti visą nuostatos tekstą.]

2. ii)

[Kiekvienos nuostatos atžvilgiu pateikti konkretų, išsamų ir aiškų paaiškinimą, kodėl laikoma tinkama, kad administratorius tos nuostatos nesilaikytų.]