ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 199I

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. rugpjūčio 7d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. birželio 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1100, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 2271/96, saugančio nuo trečiosios šalies priimtų teisės aktų eksteritorialaus taikymo poveikio ir tuo grindžiamų ar iš to kylančių veiksmų, priedas

1

 

*

2018 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1101, kuriuo nustatomi Tarybos reglamento (EB) Nr. 2271/96, saugančio nuo trečiosios šalies priimtų teisės aktų eksteritorialaus taikymo poveikio ir tuo grindžiamų ar iš to kylančių veiksmų, 5 straipsnio antros pastraipos taikymo kriterijai

7

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. birželio 6 d. Komisijos deleguotasis sprendimas (ES) 2018/1102, kuriuo dėl Irano iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti, III priedas

11

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

7.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 199/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/1100

2018 m. birželio 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 2271/96, saugančio nuo trečiosios šalies priimtų teisės aktų eksteritorialaus taikymo poveikio ir tuo grindžiamų ar iš to kylančių veiksmų, priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. lapkričio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2271/96, saugantį nuo trečiosios šalies priimtų teisės aktų eksteritorialaus taikymo poveikio ir tuo grindžiamų ar iš to kylančių veiksmų (1), ypač į jo 1 straipsnio antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 2271/96 panaikina trečiųjų šalių priimtų įstatymų, įskaitant teisės aktų ir kitų teisėkūros priemonių, ir jais grindžiamų ar iš to kylančių veiksmų ekstrateritorinio taikymo poveikį, jei toks taikymas turi įtakos Sąjungos fizinių asmenų arba Sąjungoje įsisteigusių juridinių asmenų, dalyvaujančių Sąjungos ir trečiųjų šalių tarptautinėje prekyboje ir (arba) kapitalo judėjime ir susijusioje komercinėje veikloje, interesams;

(2)

reglamentu pripažįstama, kad tokių priemonių ekstrateritoriniu taikymu pažeidžiama tarptautinė teisė;

(3)

trečiosios šalies priemonės, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 2271/96, nurodytos to reglamento priede;

(4)

2018 m. gegužės 8 d. Jungtinės Amerikos Valstijos paskelbė, kad jos nutrauks nacionalinių ribojamųjų priemonių, susijusių su Iranu, netaikymą. Kai kurios iš šių priemonių taikomos ekstrateritoriškai ir gali daryti neigiamą poveikį Sąjungos interesams ir fizinių bei juridinių asmenų, besinaudojančių teisėmis pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, interesams;

(5)

todėl šio reglamento priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas siekiant įtraukti tas ribojamąsias priemones,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2271/96 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. birželio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 1996 11 29, p. 1.


PRIEDAS

ĮSTATYMAI, TEISĖS AKTAI IR KITOS TEISĖKŪROS PRIEMONĖS

Pastaba. Pagrindinių šiame priede nurodytų priemonių nuostatų santrauka pateikiama tik informavimo tikslais. Išsami nuostatų apžvalga ir tikslus jų turinys išdėstyti atitinkamose priemonėse.

VALSTYBĖ: JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

AKTAI

1.   „Nacionalinės gynybos įgaliojimo akto 1993 fiskaliniams metams“ XVII antraštinės dalies „1992 m. Kubos demokratijos aktas“ 1704 ir 1706 skirsniai

Atitikties reikalavimai

Reikalavimai pateikti „1996 m. Kubos laisvės ir demokratinio solidarumo akto“ I antraštinėje dalyje, žr. toliau.

Galima žala ES interesams

Patirti įsipareigojimai įtraukti į „1996 m. Kubos laisvės ir demokratinio solidarumo aktą“, žr. toliau.

2.   „1996 m. Kubos laisvės ir demokratinio solidarumo aktas“

I antraštinė dalis

Atitikties reikalavimai

Laikytis ekonominio ir finansinio JAV Kubai taikomo embargo, inter alia, neeksportuojant į JAV jokių Kubos kilmės prekių ar paslaugų, taip pat prekių, kurių sudėtyje yra Kubos kilmės sudedamųjų dalių, nei tiesiogiai, nei per trečiąsias šalis, neprekiaujant prekėmis, kurios yra Kuboje arba vežamos iš jos ar per ją, nereeksportuojant į JAV Kuboje pagaminto cukraus be kompetentingos nacionalinės institucijos pranešimo apie eksportuotoją ar neimportuojant į JAV cukraus gaminių, neįsitikinus, kad tie gaminiai nėra Kuboje pagaminti gaminiai, areštuojant Kubos turtą ir susilaikant nuo finansinių sandorių su Kuba.

Galima žala ES interesams

Draudimas pakrauti ar iškrauti krovinius iš laivo bet kokioje JAV vietoje arba įplaukti į JAV uostą; atsisakymas importuoti bet kokias Kubos kilmės prekes ar paslaugas arba importuoti į Kubą JAV kilmės prekes ar paslaugas, finansinių sandorių su Kuba blokavimas.

III ir IV antraštinės dalys:

Atitikties reikalavimai

Nutraukti „prekybą“ turtu, anksčiau priklausiusiu JAV asmenims (įskaitant JAV pilietybę gavusius kubiečius) ir konfiskuotu Kubos režimo (prekyba apima: naudojimą, pardavimą, perdavimą, kontrolę, valdymą ir kitą asmeniui naudos teikiančią veiklą).

Galima žala ES interesams

Teisminiai procesai JAV, grindžiami jau sukaupta atsakomybe, prieš ES piliečius ar bendroves, užsiimančius prekyba, dėl tokių procesų kylantys nuosprendžiai arba sprendimai sumokėti (įvairiarūšę) kompensaciją JAV šaliai. Atsisakymas įleisti į JAV prekyba užsiimančius asmenis, įskaitant jų sutuoktinius, nepilnamečius vaikus ar atstovus.

3.   „1996 m. Sankcijų Iranui aktas“

Atitikties reikalavimai

 

Sąmoningai:

i)

neinvestuoti į Iraną didesnės nei 20 mln. USD sumos per 12 mėnesių laikotarpį, kuria tiesiogiai ir reikšmingai būtų prisidedama prie Irano galimybių plėtoti naftos išteklius;

ii)

netiekti Iranui prekių, paslaugų ar kitokios paramos, kurių vertė ne mažesnė nei 1 mln. USD arba bendra vertė ne mažesnė nei 5 mln. USD, per 12 mėnesių laikotarpį, kuria tiesiogiai ir reikšmingai būtų galima palengvinti Irano vidaus rinkos rafinuotų naftos produktų gamybos priežiūrą arba plėtrą arba jos galimybes vystyti Irane esančius naftos išteklius;

iii)

netiekti Iranui prekių, paslaugų ar kitokios paramos, kurių vertė ne mažesnė nei 250 000 USD arba bendra vertė ne mažesnė nei 1 mln. USD, per 12 mėnesių laikotarpį, kuria tiesiogiai ir reikšmingai būtų galima prisidėti prie Irano vidaus rinkos naftos chemijos produktų gamybos priežiūros arba plėtros;

iv)

netiekti Iranui a) rafinuotų naftos produktų arba b) prekių, paslaugų ar kitokios paramos, kurių vertė ne mažesnė nei 1 mln. USD arba bendra vertė ne mažesnė nei 5 mln. USD, per 12 mėnesių laikotarpį, kuria tiesiogiai ir reikšmingai būtų galima padidinti Irano galimybes importuoti rafinuotus naftos produktus;

v)

nedalyvauti bendrojoje įmonėje, įsteigtoje 2002 m. sausio 1 d. arba vėliau, skirtoje vystyti naftos išteklius už Irano ribų ir kurioje Iranas arba jo Vyriausybė turi konkrečių interesų;

vi)

nedalyvauti žalios naftos vežime iš Irano arba neslėpti krovinio, kurį sudaro žalia nafta arba rafinuoti naftos produktai, Irano kilmės.

 

Galima žala ES interesams

Priemonės, skirtos riboti importą į JAV arba tiekimą į JAV, draudimas skirti JAV Vyriausybės fondų pirminiu prekiautoju ar patikėtiniu, draudimas gauti paskolą iš JAV finansų įstaigų arba pavedimus per tokias įstaigas, draudimas sudaryti sandorius užsienio valiuta, kuriems taikoma JAV jurisdikcija, JAV taikomi eksporto apribojimai, draudimas sudaryti su nuosavybe susijusius sandorius, kuriems taikoma JAV jurisdikcija, atsisakymas suteikti paramą „EXIM-Banke“, laivams taikomi iškrovimo ir įplaukimo į uostą ribojimai.

4.   „2012 m. Irano laisvės ir kovos su ginklų platinimu aktas“

Atitikties reikalavimai

 

Sąmoningai:

i)

neteikti reikšmingos pagalbos, įskaitant palankių sąlygų sudarymą reikšmingiems finansiniams sandoriams, arba prekių ir paslaugų tam tikriems asmenims, veikiantiems Irano uostuose, energijos, laivybos arba laivų statybos sektoriuose, arba šių asmenų vardu, arba Irano asmenims, įtrauktiems į specialiai paskirtųjų piliečių ir blokuotų asmenų sąrašą;

ii)

neprekiauti su Iranu svarbiomis prekėmis ir paslaugomis, naudojamomis Irano energijos, laivybos arba laivų statybos sektoriuose;

iii)

neįsigyti iš Irano naftos arba naftos produktų ir, esant ypatingoms aplinkybėms, nevykdyti su jais susijusių finansinių sandorių;

iv)

nevykdyti prekybos gamtinėmis dujomis parduodant į Iraną arba iš jo sandorių arba nesudaryti tokiems sandoriams palankesnių sąlygų (taikoma užsienio finansų įstaigoms);

v)

neprekiauti su Iranu tauriaisiais metalais, grafitu, metalo žaliavomis arba pusgaminiais bei programine įranga, kuri gali būti naudojama tam tikruose sektoriuose arba susijusi su tam tikrais asmenimis; nesudaryti palankesnių sąlygų reikšmingiems finansiniams sandoriams, susijusiems su tokia prekyba;

vi)

nesuteikti garantijų, draudimo ir perdraudimo paslaugų, susijusių su konkrečia veikla, įskaitant (tačiau ne tik) nurodytą i ir ii punktuose, arba konkrečių kategorijų asmenims;

Tam tikros išimtys taikomos priklausomai nuo prekybos ir sandorių pobūdžio bei nuo taikomo išsamaus patikrinimo lygio.

 

Galima žala ES interesams

Priemonės, skirtos riboti importą į JAV arba tiekimą į JAV, draudimas skirti JAV Vyriausybės fondų pirminiu prekiautoju ar patikėtiniu, draudimas gauti paskolą iš JAV finansų įstaigų arba pavedimus per tokias įstaigas, draudimas vykdyti sandorius užsienio valiuta, kuriems taikoma JAV jurisdikcija, JAV taikomi eksporto apribojimai, draudimas vykdyti su nuosavybe susijusius sandorius, kuriems taikoma JAV jurisdikcija, atsisakymas suteikti paramą „EXIM-Banke“, draudimai ir ribojimai atidaryti ir tvarkyti korespondentines sąskaitas JAV.

5.   „Nacionalinės gynybos įgaliojimo aktas 2012 fiskaliniams metams“

Atitikties reikalavimai

 

Sąmoningai nevykdyti jokių reikšmingų finansinių sandorių su Irano centriniu banku arba kita paskirtąja Irano finansų įstaiga arba nesudaryti tokiems sandoriams palankesnių sąlygų (taikoma užsienio finansų įstaigoms).

 

Taikomos išimtys su maistu arba medicina susijusiems sandoriams ir, esant ypatingoms aplinkybėms, su nafta susijusiems sandoriams.

Galima žala ES interesams

Civilinės ir baudžiamosios sankcijos; draudimai ir ribojimai atidaryti ir tvarkyti korespondentines sąskaitas JAV.

6.   „2012 m. Irano grėsmės mažinimo ir Sirijos žmogaus teisių aktas“

Atitikties reikalavimai

 

Sąmoningai:

i)

tam tikriems Irano asmenims nesuteikti garantijų, draudimo ir perdraudimo paslaugų;

ii)

nesudaryti palankesnių sąlygų Irano valstybės skolos vertybinių popierių arba Irano kontroliuojamų subjektų skolos vertybinių popierių leidimui;

iii)

tiesiogiai arba netiesiogiai nedalyvauti Irano Vyriausybės arba jos jurisdikcijoje esančio asmens sandoriuose, kurie draudžiami pagal JAV teisės aktus (taikoma užsienio patronuojamosioms įmonėms, kurios priklauso JAV asmenims arba yra jų valdomos);

iv)

neteikti specializuotų finansinių mokėjimų pranešimų paslaugų arba neleisti ir nesudaryti palankesnių sąlygų tiesiogiai arba netiesiogiai naudotis tokiomis pranešimų paslaugomis Irano centriniam bankui arba finansų įstaigai, kurios interesai turto atžvilgiu yra blokuojami dėl ryšio su Irano ginklų platinimo veikla.

Dėl i punkto, išimtys taikomos humanitarinei pagalbai, maisto ir vaistų tiekimui bei atsižvelgiama į taikomą išsamaus patikrinimo lygį.

 

Galima žala ES interesams

Priemonės, skirtos riboti importą į JAV arba tiekimą į JAV, draudimas skirti JAV Vyriausybės fondų pirminiu prekiautoju ar patikėtiniu, draudimas gauti paskolą iš JAV finansų įstaigų arba pavedimus per tokias įstaigas, draudimas vykdyti sandorius užsienio valiuta, kuriems taikoma JAV jurisdikcija, JAV taikomi eksporto apribojimai, draudimas vykdyti su nuosavybe susijusius sandorius, kuriems taikoma JAV jurisdikcija, atsisakymas suteikti paramą „EXIM-Banke“, draudimai ir ribojimai atidaryti ir tvarkyti korespondentines sąskaitas JAV.

TEISĖS AKTAI

„Teisės aktai dėl Irano sandorių ir sankcijų“

Atitikties reikalavimai

 

Nereeksportuoti prekių, technologijų arba paslaugų, kurios a) buvo eksportuotos iš JAV ir b) kurioms taikomos JAV eksporto kontrolės taisyklės, jei eksportuota žinant arba turint pagrindo numanyti, kad jos yra konkrečiai skirtos Iranui arba jo Vyriausybei.

 

Toks draudimas netaikomas prekėms, kurios už JAV ribų buvo iš esmės perdarytos į užsienyje pagamintą produktą, ir prekėms, kurios įtrauktos į tokį produktą ir sudaro mažiau nei 10 % jo vertės.

Galima žala ES interesams

 

Civilinių sankcijų, baudų ir laisvės atėmimo bausmės skyrimas.

 

►C1 1. 31 CFR ◄ (Federalinių teisės aktų kodeksas) V skyriaus (7-1-95 leidimas) 515 dalis. Kubos turto kontrolės teisės aktai, B (Draudimai), E (Licencijos, įgaliojimai ir licencijavimo politikos teiginiai) ir G (Baudos) skyriai

Atitikties reikalavimai

Reikalavimai pateikti „1996 m. Kubos laisvės ir demokratinio solidarumo akto“ I antraštinėje dalyje, žr. pirmiau. Be to, reikalaujama gauti licencijas ir (arba) įgaliojimus su Kuba susijusiai ekonominei veiklai.

Galima žala ES interesams

Baudos, nusavinimas, laisvės atėmimas pažeidimo atveju.


7.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 199/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1101

2018 m. rugpjūčio 3 d.

kuriuo nustatomi Tarybos reglamento (EB) Nr. 2271/96, saugančio nuo trečiosios šalies priimtų teisės aktų eksteritorialaus taikymo poveikio ir tuo grindžiamų ar iš to kylančių veiksmų, 5 straipsnio antros pastraipos taikymo kriterijai

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. lapkričio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2271/96, saugantį nuo trečiosios šalies priimtų teisės aktų eksteritorialaus taikymo poveikio ir tuo grindžiamų ar iš to kylančių veiksmų (1), ypač į jo 5 straipsnio antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 2271/96 numatoma apsauga nuo kai kurių į sąrašą įtrauktų teisės aktų, įskaitant trečiųjų šalių priimtus įstatymus ir kitus teisės aktus, ir jais grindžiamų arba iš jų kylančių veiksmų eksteritorinio taikymo neteisėto poveikio ir jso neutralizavimas, jeigu toks taikymas turi įtakos to reglamento 11 straipsnyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, dalyvaujančių tarptautinėje prekyboje ir (arba) kapitalo judėjime ir susijusioje komercinėje veikloje, kuri vykdoma tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių, interesams;

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 2271/96 pripažįstama, kad eksteritoriškai taikant tokius įstatymus, įskaitant kitus teisės aktus, pažeidžiama tarptautinė teisė;

(3)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 2271/96 5 straipsnio pirma pastraipa, to reglamento 11 straipsnyje nurodyti asmenys nesilaiko, tiesiogiai ar per patronuojamąją įmonę, ar kitą tarpininkaujantį asmenį, aktyviais veiksmais arba tyčiniu neveikimu, jokio reikalavimo ar draudimo, įskaitant užsienio valstybių teismų prašymus, grindžiamo tokiais įstatymais ar iš jų kylančio, arba nevykdo jais grindžiamų arba iš jų kylančių veiksmų;

(4)

vis dėlto remiantis Reglamento (EB) Nr. 2271/96 5 straipsnio antra pastraipa to reglamento 11 straipsnyje nurodytiems asmenims leidžiama prašyti Komisijos juos įgalioti visiškai arba iš dalies paklusti tokiam reikalavimui arba draudimui, jeigu jų nesilaikymas padarytų didelės žalos jų arba Sąjungos interesams;

(5)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, taip pat užtikrinti, kad Reglamentas (EB) Nr. 2271/96 būtų veiksmingai įgyvendintas, kartu tam tikromis tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis atsižvelgiant į pavojų, kad to reglamento 11 straipsnyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų interesams gali būti padaryta didelė žala, būtina nustatyti Reglamento (EB) Nr. 2271/96 5 straipsnio antros pastraipos taikymo kriterijus;

(6)

kadangi Komisijai pavesta prižiūrėti, kad ES teisė, įskaitant Reglamentą (EB) Nr. 2271/96, būtų taikoma vienodai, Komisija atidžiai stebės, kaip taikomas šis reglamentas ir, remdamasi savo atliktu šio reglamento taikymo vertinimu, priims reikiamas pritaikymo priemones;

(7)

taip pat turėtų būti nustatyti pagrindiniai procedūros, vykdytinos pateikus prašymą Komisijai įgalioti visiškai arba iš dalies vykdyti tokį reikalavimą arba draudimą, etapai;

(8)

pagal šį reglamentą tvarkant asmens duomenis turėtų būti laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (2) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (3) nuostatų;

(9)

pagal šį reglamentą teikiami prašymai turėtų būti susiję su veiksmais arba neveikimu, tiesiogiai ar netiesiogiai grindžiamais Reglamento (EB) Nr. 2271/96 priede nurodytų įstatymų taikymu ar iš jo kylančiais, arba juo grindžiamais ar iš jo kylančiais veiksmais;

(10)

prašymas išnagrinėjamas per kuo trumpesnį laiką;

(11)

šiame reglamente nurodytos priemonės atitinka Eksteritorinių teisės aktų suderinamumo komiteto nuomonę ir yra priimtos pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011 (4),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi Reglamento (EB) Nr. 2271/96 5 straipsnio antros pastraipos taikymo kriterijai.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   į sąrašą įtraukti eksteritoriniai teisės aktai– įstatymai ir kiti teisės aktai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 2271/96 priede, įskaitant jais grindžiamus ar iš jų kylančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

b)   tolesni veiksmai– į sąrašą įtrauktais eksteritoriniais teisės aktais grindžiami arba iš jų kylantys veiksmai;

c)   nesilaikymas– į sąrašą įtrauktais eksteritoriniais teisės aktais arba tolesniais veiksmais pagrįstų arba tiesiogiai ar netiesiogiai iš jų kylančių reikalavimų arba draudimų, įskaitant užsienio valstybių teismų prašymus, nesilaikymas tiesioginiais veiksmais arba tyčiniu neveikimu;

d)   ginami interesai– bet kurio Reglamento (EB) Nr. 2271/96 11 straipsnyje nurodyto asmens interesai, Sąjungos interesai arba ir viena, ir kita;

e)   pareiškėjas– Reglamento (EB) Nr. 2271/96 11 straipsnyje nurodytas asmuo, pateikęs prašymą suteikti įgaliojimą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 2271/96 5 straipsnio antroje pastraipoje.

3 straipsnis

Prašymų teikimas

1.   Prašymas suteikti Reglamento (EB) Nr. 2271/96 5 straipsnio antroje pastraipoje nurodytą įgaliojimą teikiamas raštu šiuo adresu:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

EC-AUTHORISATIONS-BLOCKING-REG@ec.europa.eu

2.   Prašymuose nurodomi pareiškėjų vardai, pavardės (pavadinimai), kontaktiniai duomenys, konkrečios į sąrašą įtrauktų eksteritorinių teisės aktų nuostatos arba susiję tolesni veiksmai, taip pat apibūdinama prašomo įgaliojimo apimtis ir žala, kuri atsirastų dėl nesilaikymo.

3.   Prašyme pareiškėjai pateikia pakankamai įrodymų, kad nesilaikymas padarytų didelės žalos bent vienam iš ginamų interesų.

4.   Prireikus Komisija gali paprašyti, kad pareiškėjai pateiktų papildomų įrodymų, kurie turi būti pateikti per Komisijos nustatytą pagrįstą laikotarpį.

5.   Gavusi prašymus Komisija nedelsdama apie tai informuoja Eksteritorinių teisės aktų komitetą.

4 straipsnis

Prašymų vertinimas

Vertindama, ar ginamiems interesams galėtų būti padaryta didelė žala, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2271/96 5 straipsnio antroje pastraipoje, Komisija prireikus atsižvelgia, inter alia, į toliau nurodytus nesumuojamus kriterijus:

a)

į tai, ar ginamam interesui kils konkretus pavojus, atsižvelgiant į aplinkybes, žalos ginamam interesui pobūdį ir atsiradimo priežastis;

b)

į tai, ar trečioji šalis, kuri yra į sąrašą įtrauktų eksteritorinių teisės aktų kilmės šalis, pareiškėjo atžvilgiu vykdo administracinį ar teisminį tyrimą arba į tai, ar su ja buvo sudarytas pretenzijų sureguliavimo susitarimas;

c)

į tai, ar yra glaudi sąsaja su trečiąja šalimi, kuri yra į sąrašą įtrauktų eksteritorinių teisės aktų kilmės šalis arba vykdo tolesnius veiksmus, pavyzdžiui, į tai, ar pareiškėjas turi patronuojančiųjų ar patronuojamųjų bendrovių; arba į tai, ar veikloje dalyvauja fiziniai arba juridiniai asmenys, kuriems trečioji šalis, kuri yra į sąrašą įtrauktų eksteritorinių teisės aktų kilmės šalis arba vykdo tolesnius veiksmus, yra pirminė jurisdikcija;

d)

į tai, ar pareiškėjas galėtų pagrįstai imtis priemonių, kad išvengtų žalos arba ją sumažintų;

e)

į neigiamą poveikį vykdomai ekonominei veiklai, visų pirma į tai, ar pareiškėjas patirtų didelių ekonominių nuostolių, dėl kurių, pavyzdžiui, kiltų pavojus jo ekonominiam gyvybingumui arba atsirastų didelė bankroto rizika;

f)

į tai, ar dėl prarastų svarbių indėlių arba išteklių, kurių negalima tinkamai pakeisti, pareiškėjui būtų pernelyg sudėtinga vykdyti veiklą;

g)

į tai, ar pareiškėjui būtų gerokai sudėtingiau naudotis individualiomis teisėmis;

h)

į tai, ar kyla pavojus saugai, saugumui, žmogaus gyvybės ir sveikatos apsaugai ir aplinkos apsaugai;

i)

į tai, ar kyla pavojus Sąjungos gebėjimams vykdyti savo humanitarinę, vystymosi ir prekybos politiką arba įgyvendinti vidaus politikos sričių išorės aspektus;

j)

į strateginių prekių arba paslaugų tiekimo Sąjungoje ar valstybėje narėje arba į jas saugumą ir tokių prekių arba paslaugų trūkumo arba tiekimo nutraukimo poveikį;

k)

į pasekmes vidaus rinkai, susijusias su laisvu prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimu, taip pat finansiniam bei ekonominiam stabilumui arba pagrindinei Sąjungos infrastruktūrai;

l)

į sisteminius žalos padarinius, visų pirma šalutinį poveikį kitiems sektoriams;

m)

į poveikį vienos ar kelių valstybių narių darbo rinkai ir tokio poveikio tarpvalstybines pasekmes Sąjungoje;

n)

į bet kokį kitą svarbų veiksnį.

5 straipsnis

Išvada dėl prašymo

1.   Jeigu atlikusi 4 straipsnyje nurodytą vertinimą Komisija nustato, kad pakanka įrodymų, kad nesilaikymas padarytų didelės žalos ginamiems interesams, Komisija skubiai pateikia Eksteritorinių teisės aktų komitetui sprendimo, kuriame nurodomos tinkamos priemonės, kurių būtina imtis, projektą.

2.   Jeigu atlikusi 4 straipsnyje nurodytą vertinimą Komisija nenustato, kad pakanka įrodymų, kad nesilaikymas padarytų didelės žalos ginamiems interesams, Komisija pateikia Eksteritorinių teisės aktų komitetui sprendimo atmesti prašymą projektą.

3.   Komisija nedelsdama praneša pareiškėjui apie galutinį sprendimą.

6 straipsnis

Duomenų tvarkymas

1.   Komisija, vykdydama užduotis pagal šį reglamentą, tvarko asmens duomenis.

2.   Tvarkant asmens duomenis laikomasi Reglamento (ES) 2016/679 ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatų.

3.   Šio reglamento tikslais Užsienio politikos priemonių tarnyba paskiriama Komisijos duomenų valdytoju, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 straipsnio d punkte, siekiant užtikrinti, kad atitinkami fiziniai asmenys galėtų naudotis savo teisėmis pagal minėtą reglamentą.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugpjūčio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 1996 11 29, p. 1.

(2)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(3)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(4)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).


SPRENDIMAI

7.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 199/11


KOMISIJOS DELEGUOTASIS SPRENDIMAS (ES) 2018/1102

2018 m. birželio 6 d.

kuriuo dėl Irano iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti, III priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti (1), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

nuo tada, kai buvo priimtas Sprendimas Nr. 466/2014/ES, Irane padaryta didelė pažanga ekonomikos, socialinių reikalų, aplinkos ir politikos srityse;

(2)

2016 m. lapkričio mėn. Taryba palankiai įvertino perspektyvą išplėsti Europos investicijų banko išorės skolinimo įgaliojimą, kad jis būtų taikomas ir Iranui;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2018/412 (2), Iranas įtrauktas į to sprendimo II priede pateiktą reikalavimus galinčių atitikti regionų ir šalių sąrašą;

(4)

konkretūs veiksmai, kurių imsis Iranas siekdamas gerbti visuotines pagrindines laisves, teisinės valstybės principus ir žmogaus teises, ir toliau būtų itin svarbūs formuojant Sąjungos būsimą politiką Irano atžvilgiu;

(5)

Europos investicijų bankas turėtų ir toliau įgyvendinti tinkamą politiką ir procesus, kad apsaugotų savo vientisumą ir pasitikėjimą banku;

(6)

todėl Komisija, dalyvaujant Europos išorės veiksmų tarnybai, nustatė, kad dėl bendros ekonominės, socialinės, aplinkos ir politinės padėties Iraną galima įtraukti į Sprendimo Nr. 466/2014/ES III priedą, kuriame pateiktas Europos investicijų banko finansavimo, kuriam taikoma Sąjungos garantija, reikalavimus atitinkančių regionų ir šalių sąrašas;

(7)

todėl Sprendimas Nr. 466/2014/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo Nr. 466/2014/ES III priedo C punkto 2 papunktyje žodžiai: „Bangladešas, Butanas, Filipinai, Indija, Indonezija, Irakas, Jemenas, Kambodža, Kinija, Laosas, Malaizija, Maldyvai, Mongolija, Mianmaras/Birma, Nepalas, Pakistanas, Šri Lanka, Tailandas, Vietnamas“ pakeičiami žodžiais: „Bangladešas, Butanas, Filipinai, Indija, Indonezija, Irakas, Iranas, Jemenas, Kambodža, Kinija, Laosas, Malaizija, Maldyvai, Mongolija, Mianmaras/Birma, Nepalas, Pakistanas, Šri Lanka, Tailandas, Vietnamas“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. birželio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 135, 2014 5 8, p. 1.

(2)  2018 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2018/412, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti (OL L 76, 2018 3 19, p. 30).