ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 194

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. liepos 31d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2018 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1069 dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo

1

 

 

Protokolas, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.)

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. liepos 26 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/1070, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1970, kuriuo nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės 2018 m.

21

 

*

2018 m. liepos 30 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1071, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalis ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/468

23

 

*

2018 m. liepos 30 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1072, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

27

 

*

2018 m. liepos 30 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1073, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 21 straipsnio 2 dalis

30

 

*

2018 m. liepos 30 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1074, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

32

 

*

2018 m. liepos 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1075, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos Ampelomyces quisqualis (padermė AQ10), kaip nedidelės rizikos veikliosios medžiagos, patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

36

 

*

2018 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1076, kuriuo dėl cheminės medžiagos izoflurano klasifikacijos pagal didžiausią leidžiamąją koncentraciją iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 37/2010 ( 1 )

41

 

*

2018 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1077, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės

44

 

*

2018 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1078, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo nustatoma techninė informacija, naudojama techniniams atidėjiniams ir pagrindinėms nuosavoms lėšoms, pateiktiniems ataskaitose, kurių ataskaitinės datos yra nuo 2018 m. birželio 30 d. iki 2018 m. rugsėjo 29 d., apskaičiuoti ( 1 )

47

 

*

2018 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1079 dėl leidimo naudoti Bacillus subtilis (DSM 28343) preparatą kaip nujunkytų paršelių pašarų priedą (leidimo turėtojas – Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

2018 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1080 dėl leidimo naudoti Bacillus subtilis DSM 29784 preparatą kaip retesnių rūšių mėsinių ir dedeklinių naminių paukščių lesalų priedą (leidimo turėtojas – Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

2018 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1081 dėl leidimo naudoti Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) preparatą kaip penimųjų kiaulių pašarų priedą (leidimo turėtojas – Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, kuriam atstovauja Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

137

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/1082, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/610 dėl Europos Sąjungos karinės mokymo misijos Centrinės Afrikos Respublikoje

140

 

*

2018 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/1083, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo

142

 

*

2018 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/1084, kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas ir panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2018/475

144

 

*

2018 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/1085, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

147

 

*

2018 m. liepos 30 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2018/1086, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

150

 

*

2018 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/1087, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

152

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2018 m. kovo 22 d. EPS komiteto, įsteigto pagal Dramblio Kaulo Kranto Respublikos ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių tarpinį ekonominės partnerystės susitarimą, Sprendimas Nr. 1/2018 dėl EPS komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo [2018/1088]

158

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

31.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/1069

2018 m. liepos 26 d.

dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2008 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 242/2008 (1), sudarantį Dramblio Kaulo Kranto Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimą (2) (toliau – susitarimas). Tuomet susitarimas buvo savaime pratęstas ir vis dar galioja;

(2)

paskutinis susitarimo protokolas baigė galioti 2018 m. birželio 30 d.;

(3)

Komisija Sąjungos vardu derėjosi dėl naujo protokolo, kuriuo įgyvendinamas susitarimas (toliau – protokolas). 2018 m. kovo 16 d. protokolas buvo parafuotas;

(4)

protokolo tikslas – sudaryti sąlygas Sąjungai ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikai (toliau – Dramblio Kaulo Krantas) artimiau bendradarbiauti, remiant tausios žuvininkystės politiką, racionalų Dramblio Kaulo Kranto vandenyse esančių žuvininkystės išteklių naudojimą ir Dramblio Kaulo Kranto pastangas plėtoti mėlynąją ekonomiką;

(5)

protokolas turėtų būti pasirašytas;

(6)

siekiant užtikrinti, kad Sąjungos laivai galėtų greitai pradėti žvejybos veiklą, protokolas turėtų būti laikinai taikomas, kol bus užbaigtos jo įsigaliojimui būtinos procedūros,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgaliojama Sąjungos vardu pasirašyti protokolą, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas su sąlyga, kad minėtas protokolas bus sudarytas.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti protokolą.

3 straipsnis

Vadovaujantis protokolo 13 straipsniu, protokolas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos kol bus užbaigtos jo įsigaliojimui būtinos procedūros.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. BLÜMEL


(1)  2008 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 242/2008 dėl Europos bendrijos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo sudarymo (OL L 75, 2008 3 18, p. 51).

(2)  OL L 48, 2008 2 22, p. 41.


31.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/3


PROTOKOLAS,

kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.)

1 straipsnis

Taikymo laikotarpis ir žvejybos galimybės

1.   Šešiems metams nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. žvejybos galimybės, suteikiamos pagal Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 5 straipsnį (toliau – susitarimas), yra tokios:

tunus gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai-šaldikliai – 28 laivai,

paviršinėmis ūdomis žvejojantys laivai – 8 laivai.

Šios žvejybos galimybės susijusios su toli migruojančių rūšių (1982 m. Jungtinių Tautų konvencijos 1 priede išvardytų rūšių) žvejyba, išskyrus rūšis, kurios saugomos arba kurias draudžiama žvejoti pagal Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) priemones ar pagal kitus tarptautinius susitarimus.

2.   1 dalis taikoma, laikantis šio protokolo 5–6 straipsnių nuostatų.

3.   Su Europos Sąjungos valstybės narės vėliava plaukiojantys laivai (toliau – Sąjungos laivai) gali užsiimti žvejybos veikla Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonoje tik turėdami pagal šį protokolą išduotą žvejybos toje zonoje licenciją.

2 straipsnis

Skaidrumas

Dramblio Kaulo Kranto Respublika (toliau – Dramblio Kaulo Krantas) įsipareigoja, laikantis šio protokolo 11 straipsnio, keistis informacija apie bet kokį susitarimą, pagal kurį kitiems užsienio laivams suteikiama prieiga prie jo žvejybos zonos, ypač apie išduotų leidimų skaičių ir laimikį.

Be to, Dramblio Kaulo Krantas teikia duomenis apie savo tunus žvejojančių laivų, kuriems išduota pramoninės žvejybos licencija, žvejybos pastangas.

3 straipsnis

Finansinis įnašas, jo mokėjimo tvarka

1.   Susitarimo 7 straipsnyje nurodytas finansinis įnašas yra 682 000 EUR per metus, o bendra suma už 1 straipsnyje nurodytą laikotarpį – 4 092 000 EUR.

2.   Finansinį įnašą sudaro:

a)

metinė suma už prieigą prie Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonos, atitinkanti 5 500 tonų orientacinį metinį kiekį: 330 000 EUR pirmaisiais ir antraisiais šio protokolo taikymo metais ir 275 000 EUR kiekvienais likusiais metais, ir

b)

speciali metinė suma, skirta Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus politikos įgyvendinimui remti: 352 000 EUR pirmaisiais dvejais šio protokolo taikymo metais ir 407 000 EUR kiekvienais likusiais metais.

3.   Be to, laivų savininkai moka 330 400 EUR dydžio metinį finansinį įnašą už prieigą prie Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonos, kuri suteikiama, laikantis šio protokolo priedo II skyriuje nurodytos tvarkos.

4.   Šio straipsnio 2 dalis yra taikoma, atsižvelgiant į šio protokolo 4, 5, 6 ir 9 straipsnius ir susitarimo 12 ir 13 straipsnius.

5.   Jei Sąjungos laivais Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonoje sužvejotas bendras laimikis viršija orientacinį kiekį, metinis finansinis įnašas yra didinamas 60 EUR už kiekvieną papildomai sužvejotą toną pirmaisiais dviem šio protokolo taikymo metais ir 70 EUR vėlesniais metais. Tačiau bendra metinė Sąjungos mokama suma negali būti daugiau kaip dvigubai didesnė už 2 dalies a punkte nurodytą sumą. Jei Sąjungos laivų sužvejotų žuvų kiekis viršija kiekį, atitinkantį dvigubą bendrą metinę sumą, už kiekį, kuriuo viršijama ši riba, mokėtina suma sumokama kitais metais.

6.   1 dalyje nustatytas finansinis įnašas sumokamas ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo šio protokolo laikino taikymo pradžios pirmaisiais metais, o vėlesniais metais – iki šio protokolo pratęsimo datos.

7.   2 dalies a punkte nurodytą finansinį įnašą Dramblio Kaulo Kranto valdžios institucijos naudoja savo nuožiūra.

8.   2 dalies a punkte nurodytas finansinis įnašas pervedamas į Dramblio Kaulo Kranto valstybės iždą.

9.   2 dalies b punkte nurodytas finansinis įnašas pervedamas į Dramblio Kaulo Kranto valstybės iždo banke atidarytą specialią sąskaitą, skirtą paramai sektoriui įgyvendinti.

Dramblio Kaulo Kranto valdžios institucijos Sąjungai kasmet pateikia aktualių banko sąskaitų rekvizitus.

Kiekvienas finansinis įnašas įtraukiamas į valstybės biudžetą ir jiems taikomos Dramblio Kaulo Kranto valstybės finansų valdymo taisyklės ir procedūros.

4 straipsnis

Parama sektoriui

1.   Parama sektoriui pagal šį protokolą yra skirta padėti įgyvendinti Dramblio Kaulo Kranto žuvų veisimo, žvejybos ir akvakultūros plėtros strateginį planą. Plano tikslas – užtikrinti tausų vidaus vandenų ir jūros žuvininkystės išteklių valdymą, visų pirma:

a)

tobulinant žuvininkystės veiklos stebėseną, kontrolę ir priežiūrą;

b)

tobulinant mokslines žinias apie žuvininkystės išteklius;

c)

gerinant žuvininkystės statistiką;

d)

remiant smulkiąją žvejybą;

e)

stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą;

f)

remiant mėlynąją ekonomiką ir plėtojant akvakultūrą.

2.   Sąjunga ir Dramblio Kaulo Krantas ne vėliau kaip po trijų mėnesių nuo šio protokolo laikino taikymo pradžios susitarimo 9 straipsnio pagrindu įsteigtame jungtiniame komitete susitaria dėl daugiametės sektoriaus programos ir jos taikymo taisyklių, visų pirma, dėl:

a)

metinių ir daugiamečių gairių, kuriomis remiantis bus naudojamas 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas finansinis įnašas;

b)

siektinų tikslų ir metinės bei daugiametės veiklos, kuria siekiama skatinti atsakingą ir tausią žuvininkystę, atsižvelgiant į Dramblio Kaulo Kranto nustatytus nacionalinės žvejybos ir akvakultūros politikos prioritetus;

c)

kasmetinio pasiektų rezultatų vertinimo kriterijų ir tvarkos.

3.   Apie visus siūlomus pakeitimus, susijusius su metine ar daugiamete sektoriaus programa arba konkrečių sumų panaudojimu numatytoms įgyvendinti iniciatyvoms, iš anksto pranešama Europos Komisijai; abi šalys tokius pakeitimus tvirtina jungtiniame komitete, kai tinkama, pasikeisdamos laiškais.

4.   Abi šalys jungtiniame komitete kasmet įvertina daugiametės sektoriaus programos įgyvendinimo rezultatus. Jeigu, atlikus šį vertinimą, paaiškėja, kad 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyto finansinio įnašo tikslų įgyvendinimas nedera su programa arba jei jungtinis komitetas mano, kad įgyvendinimas nėra patenkinamas, šis finansinis įnašas gali būti peržiūrėtas arba jo mokėjimas sustabdytas.

Šalims pasikonsultavus ir susitarus, finansinis įnašas vėl pradedamas mokėti, jei paramos sektoriui įgyvendinimo rezultatai atitinka jungtinio komiteto priimtą programą.

Abi šalys toliau prižiūri paramos sektoriui įgyvendinimą, kol visiškai išnaudojamas 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas specialus finansinis įnašas, jei reikia – ir pasibaigus šio protokolo galiojimui.

Tačiau šio specialaus finansinio įnašo mokėjimas negali būti atliktas vėliau nei praėjus šešiems mėnesiams po šio protokolo galiojimo pabaigos, išskyrus force majeure atvejus.

5 straipsnis

Mokslinis ir techninis bendradarbiavimas, siekiant atsakingos žvejybos

1.   Šalys įsipareigoja skatinti atsakingą žvejybą Dramblio Kaulo Kranto vandenyse, remdamosi įvairių tuose vandenyse žvejojančių laivynų nediskriminavimo principu.

2.   Šio protokolo galiojimo laikotarpiu Sąjunga ir Dramblio Kaulo Kranto valdžios institucijos bendradarbiauja, stebėdamos Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonoje sužvejoto laimikio, žvejybos pastangų ir išteklių būklės pokyčius.

3.   Siekdamos atsakingos žvejybos, šalys įsipareigoja skatinti bendradarbiavimą paregionio lygmeniu, visų pirma, Tarptautinėje Atlanto tunų apsaugos komisijoje (ICCAT) ir kitose kompetentingose paregionio ir tarptautinėse organizacijose. Šalys įsipareigoja laikytis visų ICCAT rekomendacijų.

4.   Pagal susitarimo 4 straipsnį, remdamosi ICCAT priimtomis rekomendacijomis ir rezoliucijomis ir atsižvelgdamos į patikimiausią turimą mokslinę informaciją, šalys tariasi jungtiniame komitete ir, kai tikslinga, po mokslinio posėdžio priima priemones tausiam žuvininkystės išteklių, turinčių poveikio Sąjungos laivų veiklai, valdymui užtikrinti.

5.   Šalys bendradarbiauja ir stiprina kontrolės, inspektavimo ir kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba mechanizmus Dramblio Kaulo Krante.

6 straipsnis

Žvejybos galimybių ir techninių priemonių peržiūra bendru sutarimu

1.   1 straipsnyje nurodytos žvejybos galimybės bendru sutarimu gali būti padidintos po 5 straipsnio 4 dalyje numatytų konsultacijų, jei toks padidinimas neapsunkina tausaus Dramblio Kaulo Kranto išteklių valdymo. Tokiu atveju, 3 straipsnio 1 dalyje numatytas finansinis įnašas yra padidinamas proporcingai ir pro rata temporis.

2.   Priešingai, jei šalys susitaria sumažinti 1 straipsnyje nurodytas žvejybos galimybes, finansinis įnašas sumažinamas proporcingai ir pro rata temporis.

3.   Žvejybos galimybių paskirstymas įvairių kategorijų laivams taip pat gali būti peržiūrėtas, abiems šalims pasikonsultavus tarpusavyje bendru sutarimu, atsižvelgiant į visas galimas 5 straipsnio 4 dalyje paminėto bendro mokslinio posėdžio rekomendacijas dėl išteklių, kurie galėtų būti paveikti tokio perskirstymo, valdymo. Šalys susitaria dėl atitinkamo finansinio įnašo koregavimo, jei to reikia, perskirsčius žvejybos galimybes.

4.   Jungtinis komitetas gali, jei reikia, išnagrinėti ir pritaikyti šiame protokole numatytas žvejybos vykdymo technines sąlygas ir paramos sektoriui įgyvendinimo būdus.

7 straipsnis

Naujos žvejybos galimybės ir žvalgomoji žvejyba

1.   Jei Sąjungos žvejybos laivai yra suinteresuoti 1 straipsnyje nenurodyta žvejybos veikla, Sąjunga, siekdama leidimo tokiai naujai veiklai, konsultuojasi su Dramblio Kaulo Krantu. Vykstant tokioms konsultacijoms, šalys atsižvelgia į aktualias mokslines nuomones, ypač tas, kurias pateikia regioninės ar paregioninės žvejybos organizacijos. Kai tinkama, šalys susitaria dėl tokioms naujoms žvejybos galimybėms taikytinų sąlygų ir dėl daugiamečių valdymo planų įgyvendinimo. Jei reikia, jos iš dalies pakeičia šį protokolą ir jo priedą.

2.   Po 5 straipsnio 4 dalyje numatytų konsultacijų šalys gali leisti žvalgomosios žvejybos kampanijas Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonoje, siekdamos patikrinti naujos žvejybos techninį įgyvendinamumą ir ekonominį gyvybingumą.

2.1

Tuo tikslu Sąjunga perduoda Dramblio Kaulo Kranto valdžios institucijoms žvalgomosios žvejybos licencijų paraiškas, sudarytas iš techninių dokumentų, kuriuose nurodoma:

laivo techninės charakteristikos,

laivo pareigūnų kompetencijos atitinkamos žvejybos srityje lygis,

pasiūlymas dėl reiso techninių detalių (trukmė, žvejybos įrankiai, žvalgymo rajonas, ir pan.).

2.2

Žvalgomosios žvejybos reisai vyksta ne ilgiau kaip šešis mėnesius. Jiems taikomas Dramblio Kaulo Kranto institucijų nustatytas mokestis.

2.3.

Per visą reiso laikotarpį laive būna vėliavos valstybės mokslinis stebėtojas ir Dramblio Kaulo Kranto institucijų paskirtas mokslinis stebėtojas.

2.4.

Žvalgomosios žvejybos reiso tikslus atitinkantis ir per jį sužvejotas laimikis lieka laivo savininko nuosavybė.

2.5.

Išsamūs reiso rezultatai perduodami nagrinėti jungtiniam komitetui.

8 straipsnis

Taikomi teisės aktai

1.   Sąjungos žvejybos laivų veikla Dramblio Kaulo Kranto vandenyse reguliuojama Dramblio Kaulo Krante taikoma teise, išskyrus atvejus, kai susitarime ir šiame protokole numatyta kitaip.

2.   Dramblio Kaulo Kranto valdžios institucijos Sąjungai nedelsiant praneša apie visus su žuvininkystės sektoriumi susijusių teisės aktų pakeitimus arba naujus teisės aktus.

3.   Sąjunga praneša Dramblio Kaulo Kranto valdžios institucijoms apie visus su Sąjungos tolimosios žvejybos laivyno žvejybos veikla susijusių teisės aktų pakeitimus arba naujus teisės aktus.

9 straipsnis

Protokolo įgyvendinimo sustabdymas

1.   Po konsultacijų jungtiniame komitete šio protokolo įgyvendinimas gali būti sustabdytas vienos iš šalių iniciatyva, esant vienai ar daugiau iš šių sąlygų:

a)

žvejybos veiklai Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonoje trukdo neįprastos aplinkybės, apibrėžtos susitarimo 2 straipsnio h dalyje;

b)

žymiai pasikeičia kurios nors šalies žuvininkystės politikos nuostatos bei įgyvendinimas, darant poveikį šio protokolo nuostatoms;

c)

pradedami taikyti Kotonu susitarimo 8 ir 96 straipsniuose numatyti konsultacijos mechanizmai dėl esminių ir pagrindinių žmogaus teises reglamentuojančių nuostatų pažeidimų, kaip apibrėžta to susitarimo 9 straipsnyje;

d)

Sąjunga neatlieka 3 straipsnio 2 dalies a punkte numatyto finansinio įnašo mokėjimo, laikydamasi šio straipsnio 5 dalyje numatytų nuostatų;

e)

jungtiniame komitete vyksta ir nėra išsprendžiamas rimtas abiejų šalių ginčas dėl šio protokolo taikymo ar aiškinimo.

2.   Jei šio protokolo įgyvendinimas sustabdomas dėl kitų priežasčių nei išvardytos 1 dalies c punkte, suinteresuotoji šalis apie tai raštu turi pranešti ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki planuojamo sustabdymo dienos. Jei šio protokolo įgyvendinimas sustabdomas dėl 1 dalies c punkte nurodytų priežasčių, sustabdymas įsigalioja iš karto, priėmus sprendimą.

3.   Jei šio protokolo įgyvendinimas sustabdomas, šalys ir toliau konsultuojasi tarpusavyje, siekdamos taikiai išspręsti ginčą. Kai toks sprendimas randamas, šis protokolas vėl pradedamas taikyti, o finansinės kompensacijos suma sumažinama proporcingai ir pro rata temporis, priklausomai nuo šio protokolo taikymo sustabdymo trukmės.

4.   Sąjungos laivams išduotų žvejybos leidimų galiojimas gali būti sustabdytas drauge su finansinio įnašo mokėjimo sustabdymu, remiantis 3 straipsnio 2 dalies a punktu. Vėl pradėjus mokėti finansinį įnašą, žvejybos leidimų galiojimas pratęsiamas tiek, kiek buvo sustabdytas žvejybos veiklos vykdymas.

5.   Nepažeidžiant šio straipsnio 1 dalies, Sąjungai neatlikus 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyto mokėjimo, Dramblio Kaulo Kranto valdžios institucijos oficialiai praneša Sąjungai, kad mokėjimas neatliktas. Sąjunga atlieka būtinus patikrinimus ir, jei reikia, ne vėliau kaip per šešiasdešimt dienų nuo oficialaus prašymo gavimo atlieka šį mokėjimą.

Jei per tą laikotarpį mokėjimas neatliekamas be tinkamo pateisinimo, Dramblio Kaulo Kranto valdžios institucijos gali sustabdyti šio protokolo taikymą pagal šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalis. Šis protokolas vėl pradedamas taikyti, kai atliekamas atitinkamas mokėjimas.

10 straipsnis

Bendravimas elektroniniais ryšiais

1.   Sąjunga ir Dramblio Kaulo Krantas užtikrina gerą IT sistemų, reikalingų, norint elektroniniu būdu keistis visa su susitarimo ir šio protokolo įgyvendinimu susijusia informacija ir dokumentais, veikimą.

2.   Elektroninė dokumento versija visais atvejais bus laikoma lygiaverte popierinei versijai.

3.   Sąjunga ir Dramblio Kaulo Krantas nedelsdamos praneša viena kitai apie bet kokį IT sistemos sutrikimą. Tokiu atveju su susitarimo ir šio protokolo įgyvendinimu susijusi informacija ir dokumentai automatiškai pakeičiami jų popierinėmis versijomis.

11 straipsnis

Informacijos konfidencialumas

Sąjunga ir Dramblio Kaulo Krantas įsipareigoja visus su Sąjungos laivais ir jų žvejybos veikla susijusius asmens duomenis, gautus, taikant susitarimą ir šį protokolą, visuomet naudoti, tiksliai laikantis savo konfidencialumo ir duomenų apsaugos principų.

Šalys užtikrina, kad viešai skelbiami būtų tik suvestiniai tunų žvejybos laivyno veiklos Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonoje duomenys, laikantis atitinkamų ICCAT ir kitų regioninių ar paregioninių žvejybos organizacijų nuostatų.

Duomenys, kurie gali būti laikomi konfidencialiais, kompetentingų institucijų naudojami tik susitarimo ir šio protokolo įgyvendinimo tikslais.

12 straipsnis

Nutraukimas

1.   Norėdama nutraukti šį protokolą, atitinkama šalis apie savo ketinimą kitai šaliai praneša raštu likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki dienos, kurią šis protokolas turėtų būti nutrauktas.

2.   Po 1 dalyje numatyto pranešimo išsiuntimo šalys pradeda konsultacijas.

13 straipsnis

Laikinas taikymas

Šis protokolas laikinai taikomas nuo tada, kai šalys jį pasirašo.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis protokolas įsigalioja tą dieną, kurią Šalys viena kitai praneša, kad šiam tikslui reikalingos procedūros yra baigtos.

Europos Sąjungos vardu

Dramblio Kaulo Kranto Respublikos vardu


PRIEDAS

SĄJUNGOS LAIVŲ ŽVEJYBOS DRAMBLIO KAULO KRANTO ŽVEJYBOS ZONOJE SĄLYGOS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.   Kompetentingos institucijos skyrimas

Jei nėra nurodyta kitaip, bet kokia nuoroda į Europos Sąjungą arba į Dramblio Kaulo Krantą, kaip kompetentingą instituciją, šiame priede reiškia:

Europos Sąjungos atveju nuorodą į Europos Komisiją, kai taikytina, per Europos Sąjungos delegaciją Dramblio Kaulo Krante,

Dramblio Kaulo Kranto atveju nuorodą į už žuvininkystę atsakingą ministeriją.

2.   Žvejybos zona

Dramblio Kaulo Kranto valdžios institucijos kuo greičiau praneša kompetentingoms Sąjungos tarnyboms geografines Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonos koordinates nuo bazinės linijos.

Sąjungos laivai žvejybos veiklą gali vykdyti už 12 jūrmylių nuo bazinės linijos, laikydamiesi toliau išdėstyto šio skyriaus 3 punkto nuostatų.

3.   Laivybai ir žvejybai draudžiamos zonos

Išduodamas žvejybos licencijas, Dramblio Kaulo Krantas praneša laivų savininkams bei Sąjungai zonų, kuriose uždrausta laivyba ir žvejyba, ribas. Sąjungai kuo greičiau pranešama apie bet kokius šių zonų pakeitimus.

4.   Banko sąskaita

Prieš pradedant laikinai taikyti šį protokolą, Dramblio Kaulo Krantas Sąjungai praneša valstybinio iždo sąskaitos, į kurią turėtų būti pervedamos sumos, kurias Sąjungos laivai moka pagal šį susitarimą, rekvizitus. Susijusias banko pavedimų išlaidas apmoka laivų savininkai.

II SKYRIUS

ŽVEJYBOS LEIDIMAI

Taikant šio priedo nuostatas, terminas „licencija“ yra lygiavertis terminui „žvejybos leidimas“, apibrėžtam Sąjungos teisės aktuose.

1 skirsnis. Taikomos procedūros

1.   Žvejybos licencijos suteikimo sąlygos – reikalavimus atitinkantys laivai

Žvejybos Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonoje licenciją gali gauti tik reikalavimus atitinkantys laivai. Tam jie turi būti įtraukti į Sąjungos laivų registrą ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/2403 (1).

Kad laivas atitiktų reikalavimus, jo savininkui, kapitonui ir pačiam laivui negali būti uždrausta vykdyti žvejybos veiklą Dramblio Kaulo Kranto vandenyse. Jie negali būti padarę Dramblio Kaulo Kranto administracinės tvarkos pažeidimų, t. y. turi būti įvykdę visus ankstesnius įsipareigojimus, susijusius su žvejybos veikla, Dramblio Kaulo Krante vykdoma pagal su Sąjunga sudarytus žvejybos susitarimus.

2.   Licencijos paraiška

Sąjungos kompetentingos institucijos už žuvininkystę atsakingai Dramblio Kaulo Kranto ministerijai elektroniniu būdu ar bet kuria kita sparčia priemone pateikia paraišką dėl kiekvieno laivo, pageidaujančio žvejoti pagal susitarimą, ne vėliau kaip likus 30 darbo dienų iki licencijos galiojimo pradžios, prašomos paraiškoje.

Paraiškos pateikiamos už žuvininkystę atsakingai ministerijai, naudojant formą, kurios pavyzdys pateikiamas 1 priedėlyje.

Prie licencijos paraiškos pridedami tokie dokumentai:

įrodymas, kad sumokėtas nustatyto dydžio avansas už licencijos galiojimo laikotarpį,

laivo tinkamumo plaukioti pažymėjimas,

laivo draudimo pažymėjimas,

neseniai daryta spalvota laivo nuotrauka (vaizdas iš šono), aiškiai nurodant laivo pavadinimą ir jo identifikavimo numerį,

išsamus naudojamų žvejybos įrankių pavaizdavimas ir aprašymas.

Norint pagal šį protokolą pratęsti laivo, kurio techninės specifikacijos nėra pakeistos, žvejybos licencijos galiojimą, kartu su prašymu pratęsti leidimo galiojimą pateikiamas tik įrodymas, kad mokestis sumokėtas.

3.   Nustatyto dydžio mokestis

Mokestis pervedamas į Dramblio Kaulo Kranto valdžios institucijų nurodytą sąskaitą, laikantis šio priedo 1 skyriaus 4 punkto.

Į šį mokestį įskaitomi visi nacionaliniai ir vietos mokesčiai, išskyrus uosto ir paslaugų mokesčius.

4.   Leidimus žvejoti turinčių laivų laikinasis sąrašas

Gavęs žvejybos leidimų paraiškas ir pranešimą apie sumokėtą avansą, Dramblio Kaulo Krantas nedelsdamas sudaro laikiną licencijų prašančių laivų sąrašą. Šis sąrašas nedelsiant elektroniniu būdu pateikiamas Sąjungos ir nacionalinei už žvejybos kontrolę atsakingai institucijai. Laivams leidžiama žvejoti nuo tada, kai jie įtraukiami į laikiną sąrašą. Tokiuose laivuose iki žvejybos leidimo išdavimo turi būti nuolat saugoma laikino sąrašo kopija.

5.   Licencijų išdavimas

Visos laivams išduotos licencijos per dvidešimt vieną darbo dieną nuo tos dienos, kai už žuvininkystę atsakinga Dramblio Kaulo Kranto ministerija gauna visus šio skyriaus 2 punkte nurodytus dokumentus, perduodamos laivų savininkams arba jų atstovams per Europos Sąjungos delegaciją Dramblio Kaulo Krante.

Licencijos galioja ne ilgiau kaip vienus metus ir jų galiojimas gali būti pratęsiamas.

6.   Leidimus žvejoti turinčių laivų sąrašas

Išdavusi žvejybos leidimus, Dramblio Kaulo Krantas nedelsdama sudaro galutinį laivų, kuriems leista žvejoti Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonoje, sąrašą. Šis sąrašas nedelsiant pateikiamas nacionalinei už žvejybos kontrolę atsakingai institucijai ir Sąjungai ir juo pakeičiamas minėtasis laikinas sąrašas.

7.   Licencijos perleidimas

Licencija išduodama konkrečiam laivui ir nėra perleidžiama. Tačiau Sąjungai paprašius, įrodytu force majeure atveju, pavyzdžiui, kai didelio techninio gedimo atveju laivas prarandamas ar jo negalima ilgai naudoti, vieno laivo licencija, nemokant naujo mokesčio, pakeičiama nauja licencija kitam laivui, kuris yra tos pačios kategorijos, kaip nurodyta šio protokolo 1 straipsnyje, priklauso tam pačiam savininkui, tai pačiai savininkų asociacijai ar tai pačiai gamintojų organizacijai kaip ir laivas, kurį reikia pakeisti. Tokiu atveju, norint nustatyti galimą papildomą mokėjimą, sužvejotas laimikis yra apskaičiuojamas, sudedant abiejų laivų sužvejotą laimikį.

Pakeičiamo laivo savininkas arba jo atstovas per Europos Sąjungos delegaciją Dramblio Kaulo Krante grąžina panaikintą licenciją už žuvininkystę atsakingai Dramblio Kaulo Kranto ministerijai.

Nauja licencija įsigalioja tą dieną, kai laivo savininkas už žuvininkystę atsakingai Dramblio Kaulo Kranto ministerijai grąžina panaikintą licenciją. Europos Sąjungos delegacijai Dramblio Kaulo Krante pranešama apie licencijos perleidimą.

8.   Licencijos laikymas laive

Licencija visą laiką turi būti laikoma laive. Tačiau laivams leidžiama žvejoti nuo to momento, kai jie įtraukiami į laikiną sąrašą, nurodytą šio skyriaus 4 punkte.

9.   Aptarnaujantys laivai

Sąjungai prašant ir Dramblio Kaulo Kranto institucijoms prašymą išnagrinėjus, Dramblio Kaulo Krantas leidžia, kad žvejybos licencijas turintiems Sąjungos žvejybos laivams padėtų aptarnaujantys laivai.

Aptarnaujančiuose laivuose negali būti žvejybos įrankių. Aprūpinimas neapima nei kuro papildymo, nei laimikio perkrovimo.

Aprūpinimo laivams, kiek įmanoma, taikoma tokia pati prašymų išduoti žvejybos leidimą teikimo procedūra, kokia nustatyta šiame skyriuje. Dramblio Kaulo Krantas sudaro aptarnaujančių laivų, kuriems leidžiama vykdyti veiklą, sąrašą ir nedelsdamas jį perduoda Sąjungai.

Šiems laivams taikomas 3 500 EUR metinis mokestis.

2 skirsnis. Mokesčiai ir avansai

1.   Tunus gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų ir paviršinėmis ūdomis žvejojančių laivų mokestis už Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonoje sugautą toną yra:

60 EUR pirmaisiais ir antraisiais šio protokolo taikymo metais;

70 EUR trečiaisiais, ketvirtaisiais, penktaisiais ir šeštaisiais metais.

2.   Licencijos yra išduodamos, kai kompetentingoms nacionalinėms institucijoms pervedami šie nustatyto dydžio išankstiniai mokesčiai:

a)

tunus gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams:

7 620 EUR už laivą; tai atitinka mokesčius už 127 tonas per metus pirmaisiais ir antraisiais šio protokolo taikymo metais;

8 890 EUR už laivą; tai atitinka mokesčius už 127 tonas per metus trečiaisiais, ketvirtaisiais, penktaisiais ir šeštaisiais metais;

b)

paviršinėmis ūdomis žvejojantiems laivams:

2 400 EUR už laivą; tai atitinka mokesčius už 40 tonų per metus pirmaisiais ir antraisiais šio protokolo taikymo metais;

2 800 EUR už laivą; tai atitinka mokesčius už 40 tonų per metus trečiaisiais, ketvirtaisiais, penktaisiais ir šeštaisiais metais.

Jeigu licencija išduodama trumpesniam nei vienų metų laikotarpiui, mokesčio dydis nustatomas proporcingai licencijos galiojimo laikui pagal Dramblio Kaulo Kranto teisės aktus. Tačiau tunus gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams išduodamos licencijos galiojimo laikas negali būti trumpesnis nei 12 mėnesių.

3.   Sąjunga parengia kiekvieno laivo laimikio ir mokesčių ataskaitą už praėjusių kalendorinių metų metinį sezoną. Ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio mėnesio pabaigos tas ataskaitas ji išsiunčia Dramblio Kaulo Kranto valdžios institucijoms. Dramblio Kaulo Krantas, remdamasis dokumentiniais įrodymais, gali užginčyti šias ataskaitas per 30 dienų nuo jų gavimo. Kilus nesutarimams, šalys tarpusavyje konsultuojasi jungtiniame komitete. Jei Dramblio Kaulo Krantas per 30 dienų nepareiškia prieštaravimo, laikoma, kad ataskaitos yra priimtos.

4.   Jei galutinės ataskaitos suma yra didesnė už žvejybos leidimui gauti sumokėtą nustatyto dydžio mokestį, laivo savininkas trūkstamą sumą perveda Dramblio Kaulo Krantui per 45 dienas, nebent laivo savininkas sumą ginčija. Tačiau jei galutinėje ataskaitoje nurodyta suma yra mažesnė už šio skirsnio 2 punkte nurodytą avanso sumą, laivo savininkui skirtumas negrąžinamas.

III SKYRIUS

LAIMIKIO ATASKAITŲ TEIKIMAS

1.   Žvejybos žurnalas

Pagal susitarimą žvejojančio Sąjungos laivo kapitonas pildo žvejybos žurnalą, laikydamasis atitinkamų seineriams ir ūdomis žvejojantiems laivams skirtų ICCAT rekomendacijų ir rezoliucijų.

Kapitonas žvejybos žurnalą pildo kiekvieną dieną, kurią laivas praleidžia Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonoje.

Kapitonas į žvejybos žurnalą kiekvieną dieną įrašo gyvojo svorio kilogramais arba, jei reikia, žuvų skaičiumi išreikštą kiekvienos rūšies sužvejotų ir laive laikomų žuvų kiekį, žuvų rūšį, nurodydamas Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) triraidžiu kodu. Jei pagrindinių rūšių žuvų nesužvejota, kapitonas tai taip pat nurodo. Reikalui esant, kapitonas taip pat kiekvieną dieną žvejybos žurnale įrašo atgal į jūrą išmestų kiekvienos rūšies žuvų kiekį, išreikštą gyvojo svorio kilogramais arba, kai būtina, žuvų skaičiumi.

Žvejybos žurnalas pildomas įskaitomai, didžiosiomis raidėmis, jį pasirašo kapitonas.

Už žvejybos žurnale įrašytų duomenų tikslumą atsako kapitonas.

2.   Laimikio ataskaitų perdavimas

Po kiekvieno reiso kapitonas deklaruoja laivo sužvejotą laimikį – Dramblio Kaulo Krantui jis pateikia laikotarpio, kurį laivas praleido Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonoje, žvejybos žurnalų elektronines kopijas. Tuo pat metu jis nusiunčia kopiją Centre de Recherches Océanologiques de Côte d'Ivoire (Dramblio Kaulo Kranto okeanologinių tyrimų centrui (CRO)) ir vienam iš šių mokslinių institutų:

a)

Institut de recherche pour le développement (IRD);

b)

Instituto Español de Oceanografia (IEO);

c)

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

Jei iš Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonos išplaukiama reisui nepasibaigus, neužsukant į jokį Dramblio Kaulo Kranto uostą, žvejybos žurnalas išsiunčiamas per septynias dienas nuo išplaukimo iš Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonos.

Jei duomenų negalima perduoti elektroniniu paštu, laimikio ataskaitas galima siųsti paštu arba faksu.

Prieš pradedant laikinai taikyti šį protokolą, Dramblio Kaulo Kranto valdžios institucijos praneša atitinkamą e. pašto adresą bei telefono ir fakso numerius. Dramblio Kaulo Krantas atitinkamiems laivams ir Sąjungos nedelsdamas praneša apie bet kokius tų kontaktinių duomenų pasikeitimus.

Jei laivas nesilaiko šio skyriaus nuostatų, Dramblio Kaulo Kranto Vyriausybė pasilieka teisę sustabdyti jo licencijos galiojimą, kol bus atlikti formalumai, ir laivo savininkui skirti Dramblio Kaulo Krante galiojančiais teisės aktais nustatytą sankciją. Apie tai pranešama Sąjungai ir vėliavos valstybei narei.

3.   Perėjimas prie elektroninės duomenų apie sužvejotą kiekį perdavimo sistemos (ERS)

Abi šalys pirmaisiais šio protokolo taikymo metais reiškia bendrą iniciatyvą užtikrinti perėjimą prie elektroninės ataskaitų teikimo ir su žvejybos veikla susijusių duomenų perdavimo sistemos, kuri leistų kasdien pateikti laimikio ataskaitas.

Šalys sutaria drauge jungtiniame komitete apibrėžti tokio perėjimo tvarką, siekiant, kad sistema pradėtų veikti kuo anksčiau.

IV SKYRIUS

TECHNINĖS PRIEMONĖS

Licencijas turintiems laivams taikomos techninės priemonės, susijusios su žvejybos zona, leidžiamais naudoti įrankiais ir žvejoti draudžiamomis žuvų rūšimis, yra nustatytos šio priedo 2 priedėlyje esančioje techninių duomenų lentelėje.

Laivai laikosi tam regionui priimtų ICCAT priemonių ir rekomendacijų dėl žvejybos įrankių ir žuvų suburiamųjų įrenginių, jų techninių specifikacijų ir visų kitų žvejybos veiklai taikytinų techninių priemonių.

V SKYRIUS

STEBĖSENA, KONTROLĖ IR PRIEŽIŪRA

I skirsnis. Kontrolė ir tikrinimas

1.   Įplaukimas į zoną ir išplaukimas iš jos

1.1.

Sąjungos laivai Dramblio Kaulo Kranto žvejybos kontrolės institucijoms apie savo planuojamą įplaukimą į Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zoną arba išplaukimą iš jos praneša ne vėliau kaip prieš tris valandas.

Pranešant apie laivo įplaukimą ar išplaukimą, visų pirma, nurodoma:

i)

numatyta įplaukimo (išplaukimo) data, laikas ir geografinės koordinatės;

ii)

laive laikomas kiekvienos rūšies žuvų kiekis (nurodomas FAO triraidis kodas ir gyvojo svorio kilogramai arba, jei reikia, žuvų skaičius) ir

iii)

produktų pobūdis ir pateikimas.

1.2.

1.1. pateikta informacija perduodama, pageidautina, naudojant e. paštą arba, jei nepavyktų perduoti e. paštu, faksą. Dramblio Kaulo Krantas nedelsdamas patvirtina jos gavimą.

1.3.

Žvejybos operacijų vykdymas, apie tai nepranešus kompetentingai Dramblio Kaulo Kranto valdžios institucijai, yra laikomas pažeidimu.

2.   Patikrinimų procedūros

2.1.

Dramblio Kaulo Kranto vandenyse žvejybos veiklą vykdančių Sąjungos laivų kapitonai sudaro galimybę atlikti savo užduotis visiems tinkamai įgaliotiems Dramblio Kaulo Kranto pareigūnams, kurie aiškiai atpažįstami kaip paskirti žvejybos kontrolei vykdyti.

2.2.

Pareigūnai laive užtrunka laive ne ilgiau nei būtina užduotims atlikti.

Kiekvieno inspektavimo pabaigoje Dramblio Kaulo Kranto inspektoriai parengia inspektavimo ataskaitą. Sąjungos laivo kapitonas turi teisę į inspektavimo ataskaitą įrašyti savo pastabas. Inspektavimo ataskaitą pasirašo ją parengęs inspektorius ir Sąjungos laivo kapitonas. Tai, kad kapitonas pasirašo inspektavimo ataskaitą, nedaro poveikio laivo savininko teisei į gynybą galimai nustatyto pažeidimo atveju. Jei kapitonas atsisako pasirašyti tą dokumentą, jis turi raštu nurodyti atsisakymo priežastis, o inspektorius ataskaitoje įrašo „atsisakė pasirašyti“. Prieš palikdami laivą, Dramblio Kaulo Kranto inspektoriai Sąjungos laivo kapitonui atiduoda inspektavimo ataskaitos kopiją.

2.3

Dramblio Kaulo Krantas gali leisti Sąjungai dalyvauti inspektavimo veikloje stebėtojo teisėmis.

3.   Dalyvavimas, kovojant su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba

Kad žvejybos priežiūra ir kova su NNN žvejyba būtų veiksmingesnės, Sąjungos žvejybos laivai praneša apie visus Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonoje esančius laivus, įtariamus vykdant neteisėtą žvejybą.

4.   Iškrovimas ir perkrovimas

4.1.

Sąjungos laivai, pageidaujantys iškrauti ar perkrauti laimikį Dramblio Kaulo Kranto vandenyse, šią operaciją atlieka tik Dramblio Kaulo Kranto uostuose ar jų akvatorijose.

4.2.

Tokių laivų savininkai ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas turi kompetentingoms Dramblio Kaulo Kranto institucijoms pateikti tokią informaciją:

iškrovime ar perkrovime dalyvaujančių žvejybos laivų pavadinimus,

perkrovimo atveju laivo, į kurį perkraunama, pavadinimą, Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) numerį ir vėliavos valstybę,

perkraunamų ar iškraunamų žuvų kiekį (tonomis pagal rūšis),

operacijos datą ir vietą.

4.3

Perkrovimo atveju kapitonai kompetentingoms Dramblio Kaulo Kranto institucijoms pateikia laimikio ataskaitas.

4.4

Sąjungos laivų, vykdančių iškrovimo arba perkrovimo operacijas Dramblio Kaulo Kranto uoste, kapitonai leidžia šias operacijas tikrinti tinkamai įgaliotiems inspektoriams, kurie aiškiai atpažįstami kaip paskirti atlikti tokią užduotį. Atlikus patikrinimą, laivo kapitonui išduodama ataskaitos kopija.

II skirsnis. Palydovinė laivų stebėjimo sistema

1.   Pranešimai apie laivo geografines koordinates

Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonoje esančiuose, licencijas turinčiuose Sąjungos laivuose turi būti įdiegta palydovinė laivų stebėjimo sistema (LSS), užtikrinanti, kad duomenys apie tų laivų geografines koordinates būtų visuomet nuolat automatiškai perduodami jų vėliavos valstybės žvejybos stebėjimo centrui (ŽSC).

Pranešimai apie laivo geografines koordinates turi atitikti specifikacijas, susijusias su laivų geografinės padėties nurodymo reikalavimais, pateiktais ICCAT rekomendacijose. Tie pranešimai turėtų būti sudaryti taip, kad atitiktų ICCAT nustatytus standartus.

Vėliavos valstybės ŽSC užtikrina automatinį duomenų apdorojimą ir, jei reikia, elektroninį pranešimų apie geografines koordinates perdavimą. Pranešimai apie geografines koordinates registruojami saugiu būdu ir saugomi trejus metus.

2.   Laivo pranešimų perdavimas, sugedus LSS

Kapitonai užtikrina, kad jų laivų LSS nuolat veiktų visu pajėgumu ir kad pranešimai apie geografines koordinates būtų tinkamai perduodami vėliavos valstybės ŽSC.

Sugedusi laivo LSS sistema turi būti pataisyta ar pakeista per vieną mėnesį. Pasibaigus šiam laikotarpiui, laivui nebebus leidžiama žvejoti Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonoje.

Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonoje žvejojantys laivai, kurių LSS sistema yra sugedusi, pranešimus apie geografines koordinates perduoda vėliavos valstybės ŽSC ne rečiau kaip kas keturias valandas e. paštu, radiju arba faksu ir pateikia visą privalomą, 1 punkte nurodytą informaciją.

3.   Saugus pranešimų apie geografines koordinates perdavimas Dramblio Kaulo Krantui

Vėliavos valstybės ŽSC, naudodamas saugią elektroninę ryšių sistemą, automatiškai siunčia pranešimus apie atitinkamų laivų geografines koordinates Dramblio Kaulo Kranto ŽSC.

Vėliavos valstybės ir Dramblio Kaulo Kranto ŽSC pasikeičia kontaktiniais e. pašto adresais ir nedelsdami vienas kitą informuoja apie tų adresų pasikeitimus.

Dramblio Kaulo Kranto ŽSC nedelsdamas informuoja vėliavos valstybės ŽSC ir Sąjungą apie bet kokį pertrūkį, gaunant iš eilės teikiamus laivo, turinčio licenciją ir nepranešusio apie išplaukimą iš Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonos, pranešimus.

4.   Ryšių sistemos sutrikimai

Dramblio Kaulo Krantas užtikrina, kad jo elektroninė įranga būtų suderinama su vėliavos valstybės ŽSC turima įranga, ir nedelsdamas praneša Sąjungai apie bet kokį sutrikimą, perduodant ir priimant pranešimus apie geografines koordinates, kad kuo greičiau būtų rastas techninis sprendimas. Kilusius ginčus nagrinėja jungtinis komitetas.

Kapitonas laikomas atsakingu už bet kokią įrodymais pagrįstą manipuliaciją laivo LSS, kuria siekiama sutrikdyti LSS veikimą ar suklastoti per ją teikiamus pranešimus apie geografines koordinates. Už bet kokį pažeidimą taikomos Dramblio Kaulo Kranto teisės aktuose numatytos sankcijos.

5.   Pranešimų apie geografines koordinates teikimo dažnumo pakeitimas

Remdamasis dokumentais, kuriais įrodomas pažeidimas, Dramblio Kaulo Krantas vėliavos valstybės ŽSC gali paprašyti (prašymo kopija nusiunčiama Sąjungai), kad nustatytą tyrimo laikotarpį pranešimai apie geografines koordinates būtų siunčiami kas 30 minučių. Šiuos pagrindžiamuosius dokumentus Dramblio Kaulo Krantas nedelsdamas turi nusiųsti vėliavos valstybės ŽSC ir Sąjungai. Vėliavos valstybės ŽSC pranešimus apie geografines koordinates Dramblio Kaulo Krantui nedelsdamas pradeda siųsti, laikydamasis naujo dažnumo reikalavimo.

Pasibaigus nustatytam tyrimo laikotarpiui, Dramblio Kaulo Krantas nedelsdamas apie tai praneša vėliavos valstybės ŽSC ir Sąjungai; jis praneša jiems apie tolesnius veiksmus, kurių galimai imtasi po to tyrimo.

VI SKYRIUS

JŪRININKŲ PRIĖMIMAS Į LAIVĄ

1.   Sąjungos laivų savininkai įsipareigoja įdarbinti Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalių piliečius, taikydami šias sąlygas ir apribojimus:

a)

tunų žvejybos trečiųjų šalių žvejybos zonose sezonu mažiausiai 20 % tunus gaubiamaisiais tinklais žvejojančiame laivyne įdarbintų jūreivių turi būti iš AKR šalių;

b)

žvejybos trečiųjų šalių žvejybos zonose sezonu mažiausiai 20 % paviršinėmis ūdomis žvejojančiame laivyne įdarbintų jūreivių turi būti iš AKR šalių.

2.   Laivų savininkai stengiasi pirmiausia priimti jūreivius, turinčius Dramblio Kaulo Kranto pilietybę.

3.   Sąjungos laivuose dirbantiems jūreiviams, be apribojimų taikoma Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) deklaracija dėl pagrindinių darbo teisių ir principų. Tai, visų pirma, yra: asociacijų laisvė, faktinis teisės vesti kolektyvines darbuotojų derybas pripažinimas ir diskriminacijos panaikinimas darbo ir profesinėje srityse.

4.   AKR šalių jūreivių darbo sutartis, kurių kopija pateikiama sutartis pasirašiusiems asmenims, sudaro laivų savininko atstovas (-ai) ir jūreiviai bei (arba) jų profesinės sąjungos arba jų atstovai. Tomis sutartimis užtikrinamas jūrininkams Dramblio Kaulo Krante taikomas socialinis draudimas, įskaitant draudimą mirties atveju, sveikatos draudimą ir draudimą nuo nelaimingų atsitikimų.

5.   Atlyginimą AKR šalių jūreiviams moka laivų savininkai. Atlyginimas nustatomas bendru laivų savininkų arba jų atstovų ir jūreivių ir (arba) jų profesinių sąjungų arba atstovų sutarimu. Tačiau AKR šalių jūreivių atlyginimo sąlygos negali būti blogesnės nei taikomos atitinkamų trečiųjų šalių laivų įguloms ir bet kokiu atveju ne blogesnės už TDO normas.

6.   Visi Sąjungos laivuose įdarbinti jūreiviai dieną prieš pasiūlytą jų priėmimo į laivą datą prisistato paskirto laivo kapitonui. Jei jūreivis neatvyksta numatytą jo priėmimo į laivą dieną ir valandą, laivo savininkas savaime atleidžiamas nuo įpareigojimo priimti tą jūreivį į laivą.

7.   Jei laivas sutartu laiku neatvyksta į iš anksto sutartą uostą, kad paimtų Dramblio Kaulo Kranto jūreivį, laivo savininkas moka nustatytą 80 EUR per parą mokestį už uoste laukiantį jūreivį (apgyvendinimas, maitinimas ir pan.).

8.   Jei Dramblio Kaulo Kranto jūreivis išlaipinamas ne Dramblio Kaulo Kranto uoste, laivo savininkas kuo greičiau savo sąskaita užtikrina, kad Dramblio Kaulo Kranto jūreivis grįžtų į Dramblio Kaulo Krantą.

9.   Laivų savininkai kasmet pateikia informaciją apie į laivus priimtus jūreivius. Toje informacijoje nurodomas skaičius jūreivių, kurių pilietybė yra:

a)

Sąjungos;

b)

vienos AKR šalių, išskiriant Dramblio Kaulo Kranto piliečius iš kitų AKR šalių piliečių;

c)

ne Sąjungos ir ne AKR šalių.

10.   Įdarbinti numatytus Dramblio Kaulo Kranto jūreivius laivo savininkas laisvai pasirenka iš Dramblio Kaulo Kranto jūreivių direkcijos sąrašo. Jei Sąjungos laivuose jau yra dirbančių Dramblio Kaulo Kranto jūreivių, kapitonas pateikia Dramblio Kaulo Kranto jūreivių direkcijai jų sąrašą, taip pat jų tapatybės dokumentų kopijas.

VII SKYRIUS

STEBĖTOJAI

1.   Žvejybos veiklos stebėjimas

Kol bus įgyvendinta regiono stebėtojų sistema, laivai, kuriems leidžiama pagal susitarimą žvejoti Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonoje, vietoj regioninių stebėtojų pagal toliau nurodytas taisykles priima Dramblio Kaulo Kranto paskirtus stebėtojus, kaip nurodyta šiame skyriuje, kad būtų įmanoma atlikti šio skyriaus 4 punkte nurodytus veiksmus.

2.   Paskirti laivai ir stebėtojai

Dramblio Kaulo Krantas sudaro laivų, paskirtų priimti stebėtoją, sąrašą, ir į laivus paskirtų stebėtojų sąrašą. Tie sąrašai nuolat atnaujinami. Sąrašai pateikiami Sąjungai, kai tik jie sudaromi, o vėliau – kas ketvirtį, jei jie atnaujinami.

Dramblio Kaulo Krantas, išduodamas licenciją arba likus ne mažiau kaip penkiolikai dienų iki numatytos stebėtojo įlaipinimo datos, atitinkam laivo savininkui arba jo atstovui praneša laivui paskirto stebėtojo vardą ir pavardę.

Stebėtojas laive lieka vieną reisą. Tačiau, Dramblio Kaulo Krantui aiškiai paprašius, stebėtojas laive gali būti kelis reisus, priklausomai nuo konkrečiam laivui numatytos vidutinės reiso trukmės. Dramblio Kaulo Krantas tokį prašymą pateikia, pranešdamas konkrečiame laive dirbti paskirto stebėtojo vardą ir pavardę.

3.   Įlaipinimo ir išlaipinimo sąlygos

Stebėtojo priėmimo į laivą sąlygas bendru sutarimu nustato laivo savininkas arba jo atstovas ir Dramblio Kaulo Krantas.

Stebėtojas įlaipinamas į laivą savininko pasirinktame uoste, pradedant pirmąjį žvejybos Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonoje reisą, po to, kai gautas laivų, kuriems paskirti stebėtojai, sąrašas.

Atitinkami laivų savininkai per dvi savaites ir ne vėliau kaip prieš dešimt dienų praneša numatytus stebėtojų priėmimo į laivą uostus ir datas.

Jei stebėtojas į laivą priimamas ne Dramblio Kaulo Kranto uoste, stebėtojo kelionės išlaidas padengia laivo savininkas.

Jei stebėtojas sutartu laiku neatvyksta į sutartą vietą ir nepasirodo dar dvylika valandų, laivų savininkas automatiškai atleidžiamas nuo pareigos priimti tą stebėtoją į laivą.

Laivo kapitonas imasi visų pagal atsakomybę jam tenkančių priemonių, siekdamas užtikrinti savo pareigas atliekančių stebėtojų fizinį saugumą ir gerovę.

Stebėtojams sudaromos sąlygos naudotis visa jų pareigoms vykdyti reikalinga įranga. Kapitonas suteikia jiems galimybę naudotis ryšio priemonėmis, reikalingomis, atliekant jų užduotis, dokumentais, tiesiogiai susijusiais su laivo žvejybos veikla, įskaitant, visų pirma, laivo žurnalą ir navigacijos žurnalą, jiems leidžiama patekti į atitinkamas laivo dalis, kad būtų lengviau atlikti savo užduotis.

Laivo savininkas savo sąskaita užtikrina stebėtojų apgyvendinimo ir maitinimo laive sąlygas, kurios atitinka pareigūnams taikomas sąlygas, atsižvelgiant į laivo galimybes.

Už stebėtojų darbo atlyginimą ir socialinio draudimo įmokas atsako Dramblio Kaulo Krantas.

4.   Stebėtojo užduotys

Stebėtojui laive taikomas aukšto rango įgulos nario statusas. Kol laivas vykdo veiklą Dramblio Kaulo Kranto vandenyse, stebėtojas atlieka tokias užduotis:

stebi laivo žvejybos veiklą,

tikrina žvejybos operacijas vykdančio laivo buvimo vietą,

atlieka biologinių mėginių ėmimo operacijas pagal mokslo programas,

registruoja naudojamą žvejybos įrankį,

tikrina į žvejybos žurnalą įrašytus Dramblio Kaulo Kranto žvejybos vandenyse sužvejoto laimikio duomenis,

tikrina priegaudos procentinę dalį ir įvertina išmetamą parduoti tinkamų žuvų kiekį,

tinkamomis priemonėmis savo kompetentingai institucijai praneša žvejybos duomenis, įskaitant laive esančio laimikio ir priegaudos kiekį.

5.   Stebėtojo pareigos

Būdamas laive, stebėtojas:

privalo imtis visų reikalingų veiksmų tam, kad užtikrintų, jog sąlygos, pagal kurias jis priimamas į laivą, ir jo buvimas laive nenutrauktų žvejybos ir jai netrukdytų,

tinkamai elgiasi su laive esančiomis medžiagomis ir įranga ir gerbia visų laivo dokumentų slaptumą,

pasibaigus stebėjimo laikui, prieš išvykdamas iš laivo, stebėtojas parengia veiklos ataskaitą, kuri perduodama kompetentingoms institucijoms, o jos kopija – Sąjungai. Stebėtojas pasirašo ataskaitą, dalyvaujant kapitonui, kuris gali ją papildyti arba paprašyti papildyti, įtraukiant, jo nuomone, naudingas pastabas, po kuriomis jis pats pasirašo. Palikdamas laivą, mokslinis stebėtojas palieka kapitonui ataskaitos kopiją.

6.   Nustatyto dydžio finansinis įnašas

Mokėdamas metinį avansą licencijai gauti, laivo savininkas Dramblio Kaulo Krantui sumoka nustatyto 400 EUR dydžio metinį finansinį įnašą už kiekvieną laivą; įnašas yra skirtas prisidėti prie Dramblio Kaulo Kranto stebėtojų priėmimo Sąjungos laivuose išlaidų.

VIII SKYRIUS

PAŽEIDIMAI

1.   Su pažeidimais susijusios informacijos tvarkymas

Apie bet kokį Sąjungos laivo, turinčio licenciją, padarytą pažeidimą pagal šio priedo nuostatas Dramblio Kaulo Kranto valdžios institucijos praneša Sąjungai per 24 valandas. Pareiškimas apie pažeidimą Sąjungai ir vėliavos valstybei perduodamas per septynias darbo dienas.

2.   Laivo nukreipimas į uostą. Informacinis susitikimas

Bet kuris Sąjungos laivas, įtariamas pažeidimu, gali būti priverstas nutraukti žvejybos veiklą ir, jei jis tuo metu yra jūroje, įplaukti į kurį nors Dramblio Kaulo Kranto uostą.

Ne vėliau kaip per dvidešimt keturias valandas Dramblio Kaulo Krantas Sąjungai praneša apie bet kokį žvejybos leidimą turinčio Sąjungos laivo nukreipimą į uostą. Prie pranešimo pridedami nustatyto pažeidimo įrodymai.

Prieš taikydamas priemones laivui, kapitonui, įgulai ar kroviniui, išskyrus įrodymams išsaugoti būtinas priemones, Dramblio Kaulo Krantas Sąjungos prašymu per vieną kalendorinę dieną nuo pranešimo apie laivo nukreipimą į uostą surengia informacinį susitikimą faktams išsiaiškinti ir tolesniems veiksmams, kurių gali būti imamasi, paaiškinti. Tokiame informaciniame susitikime gali dalyvauti laivo vėliavos valstybės atstovas.

3.   Sankcijos už pažeidimus. Kompromiso procedūra

Sankciją už nustatytą pažeidimą Dramblio Kaulo Krantas skiria, remdamasis Dramblio Kaulo Kranto įstatymais.

Kai pažeidimui sureguliuoti reikalingas teismo procesas, prieš jį pradedant ir jei pažeidimas nesusijęs su nusikalstama veika, Dramblio Kaulo Krantas ir laivo savininkas ar jo atstovas gali pradėti kompromiso procedūrą sankcijos sąlygoms ir dydžiui nustatyti. Tokioje kompromiso procedūroje gali dalyvauti laivo vėliavos valstybės ir Sąjungos atstovai. Kompromiso procedūra baigiama ne vėliau kaip per tris paras nuo pranešimo apie laivo nukreipimą į uostą.

4.   Teismo procesas. Banko užstatas

Jei kompromiso procedūra rezultatų neduoda ir pažeidimo byla atsiduria kompetentingame teisme, laivo-pažeidėjo savininkas Dramblio Kaulo Kranto nurodytam bankui pateikia banko užstatą, o užstato suma, kurią nustato Dramblio Kaulo Krantas, turi padengti su laivo nukreipimu į uostą ir sulaikymu, numatoma bauda ir galimomis kompensacinėmis sumomis susijusias išlaidas. Banko užstato negalima atsiimti iki teismo proceso pabaigos.

Paskelbus nuosprendį, banko užstato užšaldymas panaikinamas ir laivo savininkui užstato suma grąžinama nedelsiant:

a)

visa, jei netaikoma jokia sankcija;

b)

jos likutis, jei taikoma sankcija yra bauda, kurios suma mažesnė už banko užstatą.

Apie teismo proceso baigtį Dramblio Kaulo Krantas praneša Sąjungai per septynias darbo dienas nuo teismo sprendimo priėmimo dienos.

5.   Laivo ir įgulos paleidimas

Laivui ir jo ekipažui leidžiama išplaukti iš uosto:

a)

jei įvykdomi draugiško susitarimo procedūros metu nustatyti įpareigojimai arba

b)

sumokėjus užstatą.

Priedėliai

1.

Licencijos paraiškos forma

2.

Duomenų lapas

(1)  2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2403 dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 (OL L 347, 2017 12 28, p. 81).

1 priedėlis

Image Tekstas paveikslėlio

2 priedėlis

Duomenų lapas

TUNUS GAUBIAMAISIAIS TINKLAIS ŽVEJOJANTYS LAIVAI-ŠALDIKLIAI IR PAVIRŠINĖMIS ŪDOMIS ŽVEJOJANTYS LAIVAI

1.   Žvejybos zona

Už 12 jūrmylių nuo bazinės linijos.

2.   Leidžiama naudoti įranga:

 

Tinklai

 

Paviršinės ūdos

3.   Žvejoti draudžiamų žuvų rūšys:

Remiantis Migruojančių rūšių konvencija ir ICCAT rezoliucijomis, draudžiama žvejoti: milžinryklius (Cetorhinus maximus), baltuosius ryklius (Carcharodon carcharias), didžiaakes jūrų lapes (Alopias superciliosus), Sphyrnidae šeimos kūjaryklius (išskyrus mažuosius kūjaryklius tiburo), ilgapelekius pilkuosius ryklius (Carcharhinus longimanus), floridinius šilkinius ryklius (Carcharhinus falciformis), australinius smėlryklius (Carcharias taurus) ir paprastuosius sriubinius ryklius (Galeorhinus galeus).

Dėl šio sąrašo atnaujinimo, remiantis mokslinėmis rekomendacijomis, šalys tariasi jungtiniame komitete.

4.   Laivų savininkų mokami mokesčiai:

4.1.

Papildomas mokestis už kiekvieną sužvejotą žuvų toną

60 EUR už toną pirmaisiais dviem protokolo taikymo metais ir 70 EUR už toną vėlesniais metais.

4.2

Nustatyto dydžio metinis mokestis

Tunus gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai – 7 620 EUR pirmaisiais dviem protokolo taikymo metais ir 8 890 EUR vėlesniais metais.

Paviršinėmis ūdomis žvejojantys laivai – 2 400 EUR pirmaisiais dviem protokolo taikymo metais ir 2 800 EUR vėlesniais metais.

4.3.

Nustatyto dydžio stebėtojų mokestis

400 EUR už laivą per metus.

4.4.

Aptarnaujamam laivui taikomas mokestis

3 500 EUR už laivą per metus.

5.

Laivų, kuriems leidžiama žvejoti, skaičius

28 tunus gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai,

8 paviršinėmis ūdomis žvejojantys laivai.


REGLAMENTAI

31.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/21


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1070

2018 m. liepos 26 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1970, kuriuo nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės 2018 m.

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1139 (1), Tarybos reglamentu (ES) 2017/1970 (2), be kita ko, nustatytos silkių ICES 30–31 pakvadračiuose (toliau – Botnijos įlankos silkių ištekliai) žvejybos galimybės;

(2)

atsižvelgiant į ICES pateiktą naujausią mokslinę informaciją, Reglamento (ES) 2016/1139 nuostatos dėl Botnijos įlankos silkių išteklių iš dalies pakeistos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/976 (3);

(3)

atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2016/1139 dalinį pakeitimą, Botnijos įlankos silkių išteklių žvejybos galimybės turėtų būti padidintos;

(4)

todėl Reglamentas (ES) 2017/1970 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

pagrindinis silkių žvejybos tinklinėmis gaudyklėmis sezonas prasideda gegužės mėnesį. Šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo, kad valstybės narės galėtų paskirstyti žvejybos galimybes nacionaliniu lygmeniu kuo greičiau,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/1970 priede įrašas, susijęs su silkėmis ICES 30–31 pakvadračiuose, pakeičiamas taip:

Rūšis:

Silkė

Clupea harengus

Zona:

30–31 pakvadračiai

(HER/30/31.)

Suomija

78 351

 

 

Švedija

17 215

 

 

Sąjunga

95 566

 

 

BLSK

95 566

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. BLÜMEL


(1)  2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1139, kuriuo nustatomas daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 bei panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007 (OL L 191, 2016 7 15, p. 1).

(2)  2017 m. spalio 27 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1970, kuriuo nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės 2018 m. ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/127 (OL L 281, 2017 10 31, p. 1).

(3)  2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/976, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139, kiek tai susiję su tam tikrų Baltijos jūros silkių išteklių mirtingumo dėl žvejybos intervalais ir išsaugojimo lygiu (OL L 179, 2018 7 16, p. 76).


31.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/23


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1071

2018 m. liepos 30 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalis ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/468

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2018 m. kovo 21 d. Taryba priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/468 (2), kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 2 straipsnio 3 dalis, kuria nustatomas atnaujintas asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 2580/2001, sąrašas (toliau – sąrašas);

(2)

Taryba, kai buvo praktiškai įmanoma, visiems asmenims, grupėms ir organizacijoms pateikė motyvų pareiškimus, kuriuose paaiškinta, kodėl jie buvo įtraukti į sąrašą;

(3)

Taryba Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtu pranešimu informavo sąraše išvardytus asmenis, grupes ir organizacijas, kad ji nusprendė palikti juos sąraše. Taryba taip pat informavo atitinkamus asmenis, grupes ir organizacijas, kad tuo atveju, jei jiems dar nėra pateiktas Tarybos motyvų pareiškimas, kuriame paaiškinta, kodėl jie buvo įtraukti į sąrašą, jie gali prašyti pateikti tokį motyvų pareiškimą;

(4)

Taryba peržiūrėjo sąrašą, kaip reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 2 straipsnio 3 dalį. Atlikdama tą peržiūrą, Taryba atsižvelgė į suinteresuotųjų subjektų jai pateiktas pastabas, taip pat į atnaujintą informaciją, gautą iš nacionalinių kompetentingų institucijų apie į sąrašą įtrauktų asmenų ir subjektų statusą nacionaliniu lygmeniu;

(5)

Taryba patikrino, kad kompetentingos institucijos, kaip nurodyta Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP (3) 1 straipsnio 4 dalyje, būtų priėmusios sprendimus dėl visų asmenų, grupių ir organizacijų, kadangi jie yra susiję su teroro aktais, kaip apibrėžta Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse. Taryba taip pat padarė išvadą, kad asmenims, grupėms ir organizacijoms, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, turėtų būti toliau taikomos konkrečios ribojamosios priemonės, numatytos Reglamente (EB) Nr. 2580/2001;

(6)

sąrašas turėtų būti atitinkamai atnaujintas, o Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/468 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 2 straipsnio 3 dalyje numatytas sąrašas pateikiamas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/468 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. BLÜMEL


(1)  OL L 344, 2001 12 28, p. 70.

(2)  2018 m. kovo 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/468, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalis ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1420 (OL L 79, 2018 3 22, p. 7).

(3)  2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos bendroji pozicija 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu (OL L 344, 2001 12 28, p. 93).


PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTAS ASMENŲ, GRUPIŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

I.   ASMENYS

1.

ABDOLLAHI Hamed (dar žinomas kaip Mustafa Abdullahi), gimęs 1960 m. rugpjūčio 11 d. Irane. Paso Nr.: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, gimęs Al Ihsa (Saudo Arabija); Saudo Arabijos pilietis.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, gimęs 1966 m. spalio 16 d. Tarute (Saudo Arabija); Saudo Arabijos pilietis.

4.

ARBABSIAR Manssor (dar žinomas kaip Mansour Arbabsiar), gimęs 1955 m. kovo 6 d. arba 15 d. Irane. Irano ir JAV pilietis. Paso Nr.: C2002515 (Iranas). Paso Nr.: 477845448 (JAV). Nacionalinio tapatybės dokumento Nr.: 07442833, galioja iki 2016 m. kovo 15 d. (JAV vairuotojo pažymėjimas).

5.

BOUYERI, Mohammed (dar žinomas kaip Abu ZUBAIR; dar žinomas kaip SOBIAR; dar žinomas kaip Abu ZOUBAIR), gimęs 1978 m. kovo 8 d. Amsterdame (Nyderlandai).

6.

EL HAJJ, Hassan, gimęs 1988 m. kovo 22 d. Zaghdraiya, Sidone, Libane, Kanados pilietis. Paso Nr.: JX446643 (Kanada).

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (dar žinomas kaip GARBAYA, Ahmed; dar žinomas kaip SA-ID; dar žinomas kaip SALWWAN, Samir), gimęs 1963 m. Libane, Libano pilietis.

8.

MELIAD, Farah, gimęs 1980 m. lapkričio 5 d. Sidnėjuje (Australija), Australijos pilietis. Paso Nr.: M2719127 (Australija).

9.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (dar žinomas kaip ALI, Salem; dar žinomas kaip BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; dar žinomas kaip HENIN, Ashraf Refaat Nabith; dar žinomas kaip WADOOD, Khalid Adbul), gimęs 1965 m. balandžio 14 d. arba 1964 m. kovo 1 d. Pakistane, paso Nr.: 488555.

10.

ȘANLI, Dalokay (dar žinomas kaip Sinan), gimęs 1976 m. spalio 13 d. Piuliumiūre (Pülümür; Turkija).

11.

SHAHLAI Abdul Reza (dar žinomas kaip Abdol Reza Shala'i; dar žinomas kaip Abd-al Reza Shalai; dar žinomas kaip Abdorreza Shahlai; dar žinomas kaip Abdolreza Shahla'i; dar žinomas kaip Abdul-Reza Shahlaee; dar žinomas kaip Hajj Yusef; dar žinomas kaip Haji Yusif; dar žinomas kaip Hajji Yasir; dar žinomas kaip Hajji Yusif; dar žinomas kaip Yusuf Abu-al-Karkh), gimęs apie 1957 m. Irane. Adresai: 1) Kermanšahas, Iranas, 2) Mehrano karinė bazė, Ilamo provincija, Iranas.

12.

SHAKURI, Ali Gholam, gimęs apie 1965 m. Teherane (Iranas).

13.

SOLEIMANI Qasem (dar žinomas kaip Ghasem Soleymani, dar žinomas kaip Qasmi Sulayman, dar žinomas kaip Qasem Soleymani, dar žinomas kaip Qasem Solaimani, dar žinomas kaip Qasem Salimani, dar žinomas kaip Qasem Solemani, dar žinomas kaip Qasem Sulaimani, dar žinomas kaip Qasem Sulemani), gimęs 1957 m. kovo 11 d. Irane. Irano pilietis. Paso Nr.: 008827 (Irano diplomatinis), išduotas 1999 m. Laipsnis: generolas majoras.

II.   GRUPĖS IR ORGANIZACIJOS

1.

Abu Nidal organizacija (Abu Nidal Organisation, ANO) (dar žinoma kaip „Fatah“ revoliucinė taryba (Fatah Revolutionary Council); dar žinoma kaip Arabų revoliucinės brigados (Arab Revolutionary Brigades); dar žinoma kaip „Juodasis rugsėjis“ (Black September); dar žinoma kaip Musulmonų socialistų revoliucinė organizacija (Revolutionary Organisation of Socialist Muslims).

2.

„Al-Aqsa“ kankinių brigada (Al-Aqsa Martyrs' Brigade).

3.

„Al-Aqsa e.V.“

4.

„Babbar Khalsa“.

5.

Filipinų komunistų partija (Communist Party of the Philippines), įskaitant Naująją liaudies armiją (New People's Army, NPA), Filipinai.

6.

„Gama'a al-Islamiyya“ (dar žinoma kaip „Al-Gama'a al-Islamiyya“) (Islamo grupuotė (Islamic Group, IG)).

7.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ – IBDA-C (Didysis islamo rytų karių frontas (Great Islamic Eastern Warriors Front)).

8.

„Hamas“, įskaitant „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“.

9.

„Hizballah“ karinis sparnas (Hizballah Military Wing) (dar žinomas kaip „Hezbollah“ karinis sparnas; dar žinomas kaip „Hizbullah“ karinis sparnas; dar žinomas kaip „Hizbollah“ karinis sparnas; dar žinomas kaip „Hezballah“ karinis sparnas; dar žinomas kaip „Hisbollah“ karinis sparnas; dar žinomas kaip „Hizbu'llah“ karinis sparnas; dar žinomas kaip „Hizb Allah“ karinis sparnas; dar žinomas kaip „Džihado taryba“ (Jihad Council) (ir visi jam pavaldūs padaliniai, įskaitant Išorės saugumo organizaciją (External Security Organisation)).

10.

„Hizbul Mujahideen“, HM.

11.

Khalistano Zindabad pajėgos (Khalistan Zindabad Force, KZF).

12.

Kurdistano darbininkų partija (Kurdistan Workers' Party, PKK) (dar žinoma kaip KADEK; dar žinoma kaip KONGRA-GEL).

13.

Tamilų Elamo išlaisvinimo tigrai (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE).

14.

„Ejército de Liberación Nacional“ (Nacionalinė išlaisvinimo armija).

15.

Palestinos islamo džihadas (Palestinian Islamic Jihad, PIJ).

16.

Palestinos išlaisvinimo liaudies frontas (Popular Front for the Liberation of Palestine, PFLP).

17.

Palestinos išlaisvinimo liaudies fronto Aukščiausioji vadovybė (Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command) (dar žinoma kaip PFLP Aukščiausioji vadovybė).

18.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – DHKP/C (dar žinoma kaip „Devrimci Sol“) („Revoliucinė kairė“); (dar žinoma kaip „Dev Sol“) („Revoliucinė liaudies išlaisvinimo armija / frontas / partija“).

19.

Grupuotė „Šviečiantis kelias“ („Sendero Luminoso“ (Shining Path)).

20.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – TAK (dar žinoma kaip „Kurdistano laisvės sakalai“; dar žinoma kaip „Kurdistano laisvės vanagai“).

31.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/27


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1072

2018 m. liepos 30 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 269/2014;

(2)

Taryba, vadovaudamasi Sąjungos vykdoma Krymo ir Sevastopolio neteisėtos aneksijos nepripažinimo politika, laikosi nuomonės, kad Kerčės tilto statyba yra dar vienas veiksmas, kenkiantis Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei;

(3)

šio tilto statyba ir jo oficialus atidarymas 2018 m. gegužės 15 d. yra itin svarbūs simboliniai žingsniai įtvirtinant Rusijos Federacijos vykdomą neteisėtai aneksuotų Krymo ir Sevastopolio kontrolę ir toliau izoliuojant šį pusiasalį nuo Ukrainos;

(4)

atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateiktą asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą turėtų būti įtraukti papildomi subjektai;

(5)

todėl Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede išvardyti subjektai įtraukiami į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateiktą subjektų sąrašą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. BLÜMEL


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 6.


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodytų subjektų sąrašas

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„42.

AO „Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg“

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Adresas:

7 Yablochkova street,

St. Petersburg, 197198

Russia

Interneto svetainė: http://gpsm.ru

El. paštas: office@gpsm.ru

AO „Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg“ parengė tilto dizainą ir taip dalyvavo, statant Kerčės tiltą, kuriuo Rusija sujungiama su neteisėtai aneksuotu Krymo pusiasaliu. Todėl ši bendrovė padeda įtvirtinti neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2018 7 31

43.

PJSC „Mostotrest“

ПАО Мостотрест

Adresas:

6 Barklaya street, Bld. 5

Moscow, 121087,

Russia

PJSC „Mostotrest“ aktyviai dalyvavo, statant Kerčės tiltą pagal jos valstybinę sutartį dėl tilto techninės priežiūros, sujungiant Rusiją su neteisėtai aneksuotu Krymo pusiasaliu. Be to, ji nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui (Arkady Rotenberg), kuris jau yra įtrauktas į sąrašą dėl jo veiksmų, kuriais kenkiama Ukrainos suverenitetui (šiame priede nurodytas asmuo Nr. 92). Todėl ši bendrovė padeda įtvirtinti neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2018 7 31

44.

JSC „Zaliv Shipyard“

Судостроительный завод „Залив“

Adresas:

4 Tankistov street,

298310 Kerch,

Crimea

Interneto svetainė: http://zalivkerch.com

JSC „Zaliv Shipyard“ aktyviai dalyvavo, tiesiant naują geležinkelio liniją iki Kerčės tilto, sujungiant Rusiją su neteisėtai aneksuotu Krymo pusiasaliu. Todėl ji padeda įtvirtinti neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2018 7 31

45.

„Stroygazmontazh“ Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Adresas:

Prospect Vernadskogo 53,

Moscow, 119415

Russia

Interneto svetainė: www.ooosgm.com

„Stroygazmontazh“ Corporation (SGM Group) aktyviai dalyvavo, statant Kerčės tiltą pagal jos valstybinę sutartį dėl tilto statybos, sujungiant Rusiją su neteisėtai aneksuotu Krymo pusiasaliu.

Be to, ji nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui (Arkady Rotenberg), kuris jau yra įtrauktas į sąrašą dėl jo veiksmų, kuriais kenkiama Ukrainos suverenitetui (šiame priede nurodytas asmuo Nr. 92). Todėl ši bendrovė padeda įtvirtinti neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2018 7 31

46.

OOO „Stroygazmontazh Most“

OOO Стройгазмонтаж-Мост

Adresas:

Barklaya street 6, building 7,

Moscow 121087

Russia

Registracijos identifikacinis numeris: 1157746088170

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7730018980

Interneto svetainė: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most

El. paštas: kerch-most@yandex.ru

OOO „Stroygazmontazh Most“ yra vadovaujančio rangovo – bendrovės „Stroygazmontazh“ – patronuojamoji bendrovė, valdanti tilto per Kerčės sąsiaurį statybos projektą. Be to, ji nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui (Arkady Rotenberg), kuris jau yra įtrauktas į sąrašą dėl jo veiksmų, kuriais kenkiama Ukrainos suverenitetui (šiame priede nurodytas asmuo Nr. 92). Todėl ši bendrovė padeda įtvirtinti neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2018 7 31

47.

CJSC „VAD“

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО „ВАД“

Adresas:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast 160019, Russia

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg 195267, Russia

Registracijos identifikacinis numeris: 1037804006811 (Rusija)

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7802059185

Interneto svetainė: www.zaovad.com

El. paštas: office@zaovad.com

CJSC „VAD“ yra pagrindinis rangovas, atsakingas už greitkelio „Tavrida“ Kryme, kelio per Kerčės tiltą ir privažiuojamųjų kelių prie jo statybą. Greitkelis „Tavrida“ užtikrins galimybę transporto priemonėms patekti į Krymą per naujai pastatytų kelių, kurie yra pagrindinė jungtis su Kerčės tiltu, sistemą. Todėl CJSC „VAD“ padeda įtvirtinti neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai, savo ruožtu, toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2018 7 31“


31.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/30


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1073

2018 m. liepos 30 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 21 straipsnio 2 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 (1), ypač į jo 21 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. sausio 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2016/44;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2016/44 21 straipsnio 6 dalį Taryba peržiūrėjo to reglamento III priede pateiktą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(3)

Taryba padarė išvadą, kad vienas asmuo nebeturėtų būti įtrauktas į Reglamento (ES) 2016/44 III priede pateiktą asmenų ir subjektų sąrašą;

(4)

todėl Reglamento (ES) 2016/44 III priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2016/44 III priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. BLÜMEL


(1)  OL L 12, 2016 1 19, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) 2016/44 III priedo „6 straipsnio 2 dalyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašas“ A dalis „Asmenys“ įrašas Nr. 3 (dėl ASHKAL, Omar) išbraukiamas, o likę įrašai atitinkamai pernumeruojami.


31.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/32


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1074

2018 m. liepos 30 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos reglamentą (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 (1), ypač į jo 47 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2017 m. rugpjūčio 30 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2017/1509;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2017/1509 47a straipsnio 1 dalį Taryba peržiūrėjo to reglamento XV, XVI, XVII ir XVIII prieduose pateiktą asmenų ir subjektų sąrašą;

(3)

Taryba padarė išvadą, kad reikėtų atnaujinti Reglamento (ES) 2017/1509 XV ir XVI prieduose pateiktus įrašus, susijusius su tam tikrais asmenimis ir subjektais;

(4)

todėl Reglamento (ES) 2017/1509 XV ir XVI priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/1509 XV ir XVI priedai iš dalies keičiami taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. BLÜMEL


(1)  OL L 224, 2017 8 31, p. 1.


PRIEDAS

1.   

Reglamento (ES) 2017/1509 XV priedo antraštinė dalis „a) Pagal 34 straipsnio 4 dalies a punktą nurodyti fiziniai asmenys“ iš dalies keičiama taip:

a)

esami įrašai pernumeruojami į 1–30;

b)

šie įrašai pakeičiami taip:

 

Vardas, pavardė

(ir galimi variantai (alias))

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą data

Priežastys

„3.

HYON Chol-hae (alias: HYON Chol Hae)

Gimimo data: 1934 m.

Gimimo vieta: Manchuria (Mandžiūrija), Kinija.

2009 12 22

Nuo 2016 m. balandžio mėn. Korėjos liaudies armijos maršalas. Buvęs Korėjos liaudies armijos bendrosios politikos departamento direktoriaus pavaduotojas (Kim Jong Il (mirusio) patarėjas kariniais klausimais). 2016 m. gegužės mėn. vykusiame 7-ajame Korėjos darbininkų partijos suvažiavime, kuriame KDP priėmė sprendimą tęsti KLDR branduolinę programą, išrinktas Korėjos darbininkų partijos Centrinio komiteto nariu.

6.

PAK Jae-gyong (alias: Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)

Gimimo data: 1933 m.

Paso Nr.: 554410661

2009 12 22

Buvęs Liaudies ginkluotųjų pajėgų Bendrosios politikos departamento direktoriaus pavaduotojas ir Liaudies ginkluotųjų pajėgų Logistikos biuro direktoriaus pavaduotojas (Kim Jong-Il (mirusio) patarėjas kariniais klausimais). Dalyvauja KIM Jong Un vykdomuose Strateginių raketų pajėgų vadovybės patikrinimuose. Korėjos darbininkų partijos Centrinio komiteto narys.

16.

KIM Jong-gak (alias: KIM Jong Gak)

Gimimo data: 1941 7 20

Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

2016 5 20

Buvęs Korėjos liaudies armijos bendrosios politikos departamento direktorius. Korėjos liaudies armijos vicemaršalas, Kim Il Sung karo universiteto rektorius, vieno iš svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų – Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos buvęs narys. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų branduolinių, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų rėmimą ar propagavimą.

18.

KIM Won-hong (alias: KIM Won Hong)

Gimimo data: 1945 1 7

Gimimo vieta: Pyongyang, KLDR.

Paso Nr.: 745310010

2016 5 20

Generolas. Korėjos liaudies armijos bendrosios politikos departamento direktoriaus pirmasis pavaduotojas. Buvęs Valstybės saugumo departamento direktorius. Valstybės saugumo ministras. Svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų – Korėjos darbininkų partijos Vyriausiosios karo komisijos ir Nacionalinės gynybos komisijos, kuri buvo vienas iš svarbiausių KLDR nacionalinių gynybos organų, prieš tai, kai ji buvo pertvarkyta į Valstybinių reikalų komisiją, narys. Pagal savo pareigas atsakingas už KLDR vykdomų branduolinių, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų rėmimą ar propagavimą.

21.

SON Chol-ju (alias: SON Chol Ju)

 

2016 5 20

Korėjos liaudies armijos generolas pulkininkas. Direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už Korėjos liaudies armijos organizavimą ir buvęs oro bei priešlėktuvinių pajėgų, prižiūrinčių modernizuotų priešlėktuvinių raketų vystymą, politinis direktorius. Pagal šias pareigas atsakingas už KLDR vykdomų branduolinių, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų rėmimą ar propagavimą.“

2.   

Reglamente (ES) 2017/1509 XV priedo antraštinė dalis „b) Pagal 34 straipsnio 4 dalies a punktą nurodyti juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos“ esami įrašai pernumeruojami į 1–5.

3.   

Reglamento (ES) 2017/1509 XV priedo antraštinė dalis „c) Pagal 34 straipsnio 4 dalies b punktą nurodyti fiziniai asmenys“ iš dalies keičiama taip:

a)

šie įrašai pakeičiami taip:

 

Vardas, pavardė

(ir galimi variantai (alias)

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą data

Priežastys

„10.

DJANG Tcheul Hy

(JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy)

Gimimo data: 1950 5 11

Gimimo vieta: Kangwon

2018 4 20

DJANG Tcheul Hy kartu su savo vyru KIM Yong Nam, savo sūnumi KIM Su Gwan ir marčia KIM Kyong Hui dalyvavo vykdant apgaulingą finansinę veiklą, kuria galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinių, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų. Ji turėjo keletą banko sąskaitų Sąjungoje, kurias jos vardu atidarė jos sūnus KIM Su Gwang. Ji taip pat dalyvavo vykdant keletą banko pavedimų iš savo marčios KIM Kyong Hui sąskaitų į banko sąskaitas už Sąjungos ribų.

11.

KIM Su Gwang

(KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang)

Gimimo data: 1976 8 18

Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

2018 4 20

Ekspertų grupė nustatė KIM Su Gwang esant Žvalgybos generalinio biuro (Jungtinių Tautų įtraukto į sąrašą subjekto) agentą. Ekspertų grupė nustatė, kad jis ir jo tėvas KIM Yong Nam vykdo apgaulingą finansinę veiklą, kuria galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinių, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų. KIM Su Gwang atidarė daug banko sąskaitų keliose valstybėse narėse, be kita ko, šeimos narių vardu. Jis dalyvavo vykdant įvairius stambius bankų pavedimus į banko sąskaitas Sąjungoje arba į sąskaitas už Sąjungos ribų, kol ėjo diplomato pareigas, įskaitant sąskaitas savo sutuoktinės KIM Kyong Hui vardu.“

b)

esami įrašai pernumeruojami į 1–6.

4.   

Reglamento (ES) 2017/1509 XVI priedo antraštinės dalies „34 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytų asmenų, subjektų arba įstaigų sąrašas“ poskirsnyje „a) Fiziniai asmenys“ toliau nurodytas įrašas pakeičiamas taip:

 

Vardas, pavardė

(ir galimi alias)

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą data

Įtraukimo į sąrašą priežastys

„4.

JON Chol Young,

dar žinomas kaip JON Chol Yong

Paso Nr.: 563410192

Diplomatas KLDR ambasadoje Angoloje

Gimimo data: 1975 4 30

2018 1 22

Bendrovės „Green Pine Associated Corporation“ atstovas Angoloje ir KLDR akredituotas diplomatas Angoloje.

„Green Pine“ buvo JT įtraukta į sąrašą dėl savo veiklos, be kita ko, apimančios JT ginklų embargo pažeidimą. Taip pat „Green Pine“ derėjosi dėl sutarčių dėl Angolos karo laivų atnaujinimo, taip pažeisdama Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijomis nustatytus draudimus.“


31.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/36


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1075

2018 m. liepos 27 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos Ampelomyces quisqualis (padermė AQ10), kaip nedidelės rizikos veikliosios medžiagos, patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 22 straipsnio 1 dalį kartu su jo 20 straipsnio 1 dalimi,

kadangi:

(1)

Komisijos direktyva 2005/2/EB (2) medžiaga Ampelomyces quisqualis (padermė AQ10) įtraukta į Tarybos direktyvos 91/414/EEB (3) I priedą kaip veiklioji medžiaga;

(2)

į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtrauktos veikliosios medžiagos laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 ir yra išvardytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (4) priedo A dalyje;

(3)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalyje nustatyta, kad veikliosios medžiagos Ampelomyces quisqualis (padermė AQ10) patvirtinimas nustoja galioti 2018 m. liepos 31 d.;

(4)

pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 844/2012 (5) 1 straipsnį per tame straipsnyje nustatytą laikotarpį buvo pateikta paraiška dėl Ampelomyces quisqualis (padermė AQ10) patvirtinimo galiojimo pratęsimo;

(5)

pareiškėjas pateikė papildomus dokumentų rinkinius, kurių reikalaujama pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 844/2012 6 straipsnį. Valstybė narė ataskaitos rengėja nustatė, kad paraiška išsami;

(6)

valstybė narė ataskaitos rengėja, konsultuodamasi su antrąja tą pačią ataskaitą rengiančia valstybe nare, parengė patvirtinimo galiojimo pratęsimo vertinimo ataskaitą ir 2016 m. lapkričio 25 d. pateikė ją Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) ir Komisijai;

(7)

Tarnyba patvirtinimo galiojimo pratęsimo vertinimo ataskaitą perdavė valstybėms narėms ir pareiškėjui, kad jie pateiktų pastabų, o gautas pastabas persiuntė Komisijai. Tarnyba taip pat viešai paskelbė papildomo dokumentų rinkinio santrauką;

(8)

2017 m. lapkričio 20 d. Tarnyba pateikė Komisijai išvadą (6), ar galima manyti, kad Ampelomyces quisqualis (padermė AQ10) atitinka patvirtinimo kriterijus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje. 2018 m. kovo 23 d. Komisija pateikė Ampelomyces quisqualis (padermė AQ10) patvirtinimo galiojimo pratęsimo ataskaitos projektą Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniam komitetui;

(9)

pareiškėjui buvo suteikta galimybė pateikti pastabų dėl patvirtinimo galiojimo pratęsimo ataskaitos;

(10)

nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytų patvirtinimo kriterijų yra laikomasi, kai bent vienas augalų apsaugos produktas, kurio sudėtyje yra Ampelomyces quisqualis (padermė AQ10), naudojamas pagal vieną ar kelias tipiškas paskirtis;

(11)

Ampelomyces quisqualis (padermė AQ10) patvirtinimo galiojimo pratęsimo rizikos vertinimas grindžiamas nedideliu tipiško naudojimo paskirčių skaičiumi, tačiau augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra Ampelomyces quisqualis (padermė AQ1), leidžiamos naudojimo paskirtys dėl to neapribojamos. Todėl nėra tikslinga toliau riboti šios medžiagos tik kaip fungicido naudojimą;

(12)

be to, Komisijos nuomone, Ampelomyces quisqualis (padermė AQ10) yra nedidelės rizikos veiklioji medžiaga pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 22 straipsnį. Ampelomyces quisqualis (padermė AQ10) atitinka sąlygas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 5 punkte. Ampelomyces quisqualis (padermė AQ10) yra mikroorganizmo, kuris atsižvelgiant į numatytas naudojimo paskirtis, gali kelti nedidelę riziką žmonėms, gyvūnams ir aplinkai, padermė. Be to, Ampelomyces quisqualis (padermė AQ10) yra mikroorganizmo (grybo) padermė, kuri nėra patogeniška žmonėms ir nesusijusi su jokiais žinomais žmonių, gyvūnų ir augalų patogenais, ir nėra žinoma, kad ji būtų įgijusi daugialypį atsparumą medicinoje arba veterinarijoje naudojamoms antimikrobinėms medžiagoms;

(13)

todėl tikslinga pratęsti Ampelomyces quisqualis (padermė AQ10) kaip nedidelės rizikos veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimą;

(14)

tačiau pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 14 straipsnio 1 dalį kartu su to reglamento 6 straipsniu ir atsižvelgiant į dabartines mokslo ir technikos žinias būtina nustatyti tam tikras sąlygas;

(15)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 20 straipsnio 3 dalį kartu su jo 13 straipsnio 4 dalimi Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(16)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 841/2017 (7) Ampelomyces quisqualis (padermė AQ10) patvirtinimo galiojimas pratęstas iki 2018 m. liepos 31 d., kad jo patvirtinimo galiojimo pratęsimo procedūra būtų užbaigta iki pasibaigiant šios medžiagos patvirtinimo galiojimo terminui. Atsižvelgiant į tai, kad veikliosios medžiagos patvirtinimas nustoja galioti 2018 m. liepos 31 d., šis reglamentas turėtų įsigalioti nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.;

(17)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimo pratęsimas

I priede nurodytos veikliosios medžiagos Ampelomyces quisqualis (padermė AQ10) patvirtinimo galiojimas pratęsiamas pagal šiame priede nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo pradžios data

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  2005 m. sausio 19 d. Komisijos direktyva 2005/2/EB, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant Ampelomyces quisqualis ir Gliocladium catenulatum kaip veikliąsias medžiagas (OL L 20, 2005 1 22, p. 15).

(3)  1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 230, 1991 8 19, p. 1).

(4)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).

(5)  2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 844/2012, kuriuo nustatomos veikliųjų medžiagų patvirtinimo pratęsimo procedūros įgyvendinimo nuostatos, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 252, 2012 9 19, p. 26).

(6)  EFSA Journal 2017;15(11):5078, 24 pp. doi:10.2903/j.efsa.2017.5078. Pateikta internete adresu: www.efsa.europa.eu.

(7)  2017 m. gegužės 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/841, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų alfa cipermetrino, Ampelomyces quisqualis (padermė AQ 10), benalaksilo, bentazono, bifenazato, bromoksinilo, etilkarfentrazono, chlorprofamo, ciazofamido, desmedifamo, dikvato, DPX KE 459 (metilflupirsulfurono), etoksazolio, famoksadono, fenamidono, flumioksazino, foramsulfurono, Gliocladium catenulatum (padermė J1446), imazamokso, izoksaflutolo, laminarino, metalaksilo-M, metoksifenozido, milbemektino, oksasulfurono, pendimetalino, fenmedifamo, pimetrozino, s-metolachloro ir trifloksistrobino patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 125, 2017 5 18, p. 12).


I PRIEDAS

Bendrinis pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

Ampelomyces quisqualis (padermė AQ10)

Netaikoma

Mažiausias gyvybingų sporų kiekis:

3,0 × 1012 KSV/kg

2018 m. rugpjūčio 1 d.

2033 m. rugpjūčio 1 d.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į Ampelomyces quisqualis (padermė AQ10) patvirtinimo galiojimo pratęsimo ataskaitos išvadas, visų pirma į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti operatorių ir darbuotojų apsaugai, atsižvelgiant į tai, kad mikroorganizmai yra laikomi potencialiais jautrikliais per se, ir užtikrinant, kad į naudojimo sąlygas būtų įtrauktas reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones.

Gamintojas užtikrina, kad būtų griežtai laikomasi aplinkos apsaugos reikalavimų ir kad gamybos metu būtų vykdoma kokybės kontrolės analizė.

Naudojimo sąlygose prireikus nurodomos rizikos mažinimo priemonės.


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

A dalyje Ampelomyces quisqualis (padermė AQ10) skirtas įrašas išbraukiamas;

2.

D dalis papildoma šiuo įrašu:

Numeris

Bendrinis pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

„14

Ampelomyces quisqualis (padermė AQ10)

Netaikoma

Mažiausias gyvybingų sporų kiekis:

3,0 × 1012 KSV/kg

2018 m. rugpjūčio 1 d.

2033 m. rugpjūčio 1 d.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į Ampelomyces quisqualis (padermė AQ10) patvirtinimo galiojimo pratęsimo ataskaitos išvadas, visų pirma į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti operatorių ir darbuotojų apsaugai, atsižvelgiant į tai, kad mikroorganizmai yra laikomi potencialiais jautrikliais per se, ir užtikrinant, kad į naudojimo sąlygas būtų įtrauktas reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones.

Gamintojas užtikrina, kad būtų griežtai laikomasi aplinkos apsaugos reikalavimų ir kad gamybos metu būtų vykdoma kokybės kontrolės analizė.

Naudojimo sąlygose prireikus nurodomos rizikos mažinimo priemonės.“


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


31.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/41


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1076

2018 m. liepos 30 d.

kuriuo dėl cheminės medžiagos izoflurano klasifikacijos pagal didžiausią leidžiamąją koncentraciją iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 37/2010

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009, nustatantį Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (1), ypač į jo 14 straipsnį kartu su 17 straipsniu,

atsižvelgdama į Veterinarinių vaistų komiteto suformuluotą Europos vaistų agentūros nuomonę,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 17 straipsnį reikalaujama, kad farmakologiškai aktyvių medžiagų, naudojamų Sąjungoje maistiniams gyvūnams skirtuose veterinariniuose vaistuose arba gyvulininkystėje naudojamuose biocidiniuose produktuose, didžiausia leidžiamoji liekanų koncentracija (toliau – DLK) būtų nustatyta reglamentu;

(2)

Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 (2) priedo 1 lentelėje išvardytos farmakologiškai aktyvios medžiagos, jų klasifikacija ir DLK gyvūniniuose maisto produktuose;

(3)

izofluranas jau įtrauktas į minėtą lentelę kaip medžiaga, kurią leidžiama naudoti arklinių šeimos gyvūnams tik anestetinėms reikmėms. Dabartiniam įrašui skirta klasifikacija „DLK nebūtina“;

(4)

Europos vaistų agentūrai (EMA) pateiktas prašymas dabartinį izofluranui skirtą įrašą papildyti įtraukiant kiaules;

(5)

EMA, remdamasi Veterinarinių vaistų komiteto nuomone, rekomendavo nustatyti izoflurano DLK kiaulėms;

(6)

pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 5 straipsnį EMA turi svarstyti, ar konkrečiam maisto produktui nustatytą farmakologiškai aktyvios medžiagos DLK galima taikyti kitam maisto produktui, gaunamam iš tos pačios rūšies gyvūnų, arba vienos ar kelių rūšių gyvūnams nustatytą farmakologiškai aktyvios medžiagos DLK – kitų rūšių gyvūnams;

(7)

EMA nusprendė, kad šiuo metu neįmanoma patikimai įvertinti izofluranui skirto įrašo ekstrapoliacijos kitoms amžiaus grupėms ir rūšims, nes neturima pakankamai duomenų;

(8)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 37/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

tikslinga nustatyti pagrįstą laikotarpį susijusiems suinteresuotiesiems subjektams imtis priemonių, kurių gali reikėti, kad būtų laikomasi naujos DLK;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Veterinarinių vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. rugsėjo 29 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 152, 2009 6 16, p. 11.

(2)  2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose (OL L 15, 2010 1 20, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje izofluranui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Farmakologiškai aktyvi medžiaga

Žymeklio likutis

Gyvūnų rūšis

DLK

Tiksliniai audiniai

Kitos nuostatos (pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 14 straipsnio 7 dalį)

Terapinė klasifikacija

„Izofluranas

NETAIKOMA

Arklinių šeimos gyvūnai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti inhaliacijoms

Bendrieji anestetikai“

Kiaulės

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti iki 7 dienų amžiaus paršeliams inhaliacijoms


31.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/44


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1077

2018 m. liepos 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014 (2) nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 taikymo taisyklės. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2393 (3) iš dalies pakeistas Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 supaprastinant Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP) taikomas taisykles. Todėl Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 įgyvendinimo taisyklės turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos;

(2)

buvo panaikinta prievolė pagal specialią kvietimo teikti pasiūlymus procedūrą atrinkti įstaigas konsultacijoms teikti. Todėl kvietimų teikti pasiūlymus įgyvendinimo taisyklės turėtų būti išbrauktos;

(3)

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 2 straipsnio 1 dalies n punkte nustatytos taisyklės, pagal kurias jaunieji ūkininkai gali įsisteigti kartu su kitais ūkininkais, o to reglamento 2 straipsnio 1 dalies s punkte pateikta termino „įsisteigimo diena“ apibrėžtis. Todėl turėtų būti suderintos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014 I priedo 1 dalies 8 punkto nuostatos dėl jaunojo ūkininko. Be to, dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014 (4) 57 straipsnio, kuriame nustatytos ūkio ir verslo plėtros taisyklės, išbraukimo taip pat reikėtų supaprastinti Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 808/2014 nustatytas taisykles dėl verslo plano;

(4)

buvo supaprastintos finansinių priemonių taisyklės. Konkrečiai, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 49 straipsnio 4 dalyje nustatyta nuo veiksmų, remiamų finansinėmis priemonėmis, atrankos kriterijų taikymo nukrypti leidžianti nuostata. Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014 I priedo 1 dalies 8 punktas turėtų būti suderintas su šia nukrypti leidžiančia nuostata;

(5)

siekiant išvengti nereikalingos administracinės naštos ir, visų pirma, dažno finansavimo planų keitimo, būtina išaiškinti, kad riba, iki kurios gali būti viršijami kiekvienos programos finansiniame plane nurodyti planuojami EŽŪFKP įnašai, apskaičiuojama kiekvienai priemonei skirtos bendros sumos lygmeniu;

(6)

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 39a straipsnyje numatyta skirti paramą ūkininkams naudojantis konkrečiam sektoriui pritaikyta pajamų stabilizavimo priemone, o to reglamento 37 straipsniu leista remti žemės ūkio draudimo sutartis, kuriomis padengiami nuostoliai, viršijantys 20 % vidutinės metinės produkcijos vertės, patirti dėl neigiamo poveikio aplinkai, gyvūnų arba augalų ligų, kenksmingųjų organizmų antpuolių ar su aplinka susijusių įvykių. Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 8 straipsnio 1 dalies h punktu, finansiniame plane turėtų būti nurodyta planuojama EŽŪFKP parama ir įnašo lygis;

(7)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kaimo plėtros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

7 straipsnis išbraukiamas;

2)

8 straipsnio 1 dalis išbraukiama;

3)

I priedo 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

8 punktas „Atrinktų priemonių aprašymas“ iš dalies keičiamas taip:

i)

2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

taikymo sritį, paramos lygį, reikalavimus atitinkančius gavėjus ir, jei taikoma, kiekvienai papriemonei ir (arba) kiekvieno tipo veiksmams skiriamos paramos sumos arba lygio apskaičiavimo metodą, jei būtina; reikalavimus atitinkančias kiekvieno tipo veiksmų išlaidas, jų finansavimo sąlygas, taikomas sumas ir paramos lygį, taip pat atrankos kriterijų nustatymo principus; kai parama teikiama finansinei priemonei įgyvendinti pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a ir b punktus, pateikiamas finansinės priemonės rūšies aprašas, bendros galutinių paramos gavėjų kategorijos, bendros reikalavimus atitinkančių išlaidų kategorijos ir didžiausias paramos lygis.“;

ii)

2 dalies e punkto 5 papunktis pakeičiamas taip:

„5.   Ūkio ir verslo plėtra (Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 19 straipsnis)

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 19 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktyje nurodytų smulkiųjų ūkių apibrėžtis,

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 2 straipsnio 1 dalies s punkte nurodytų veiksmų (įsisteigimo dienos) apibrėžtis,

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 19 straipsnio 4 dalies penktoje pastraipoje nurodytų viršutinių ir apatinių ribų nustatymas,

paramos jauniesiems ūkininkams, kurie steigiasi ne kaip vieninteliai valdos valdytojai, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 807/2014 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse, konkrečios sąlygos,

informacija apie Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 807/2014 2 straipsnio 3 dalyje nurodyto lengvatinio laikotarpio taikymą,

verslo planų reikalavimų santrauka,

pasinaudojimas galimybe derinti įvairias priemones per verslo planą, kuriuo jaunajam ūkininkui sudaromos galimybės pasinaudoti tomis priemonėmis,

remiamos veiklos įvairinimo sritys.“;

iii)

2 dalies e punkto 16 papunkčio antraštė pakeičiama taip:

„16.    Rizikos valdymas (Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 36–39a straipsniai)“;

b)

10 punkto c papunktis iš dalies keičiamas taip:

i)

pirma pastraipa papildoma v papunkčiu:

„v)

veiksmų, įgyvendinamų pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 37 straipsnį, atveju, kai minimali nuostolių riba yra 20 %, ir veiksmų, įgyvendinamų pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 39a straipsnį, atveju – preliminarus bendras Sąjungos įnašas ir preliminarus įnašo lygis.“;

ii)

pridedama ši pastraipa:

„Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 36 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų tikslais priemonės lygmeniu turi būti išmokamas 37 straipsnyje nurodytas likutis, atliekamas to reglamento 51 straipsnyje nurodytas sąskaitų patvirtinimas ir sumokamas su reikalavimus atitinkančiomis viešosiomis atitinkamos programos išlaidomis susijęs įnašas.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 487.

(2)  2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 18).

(3)  2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2393, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, ir (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos (OL L 350, 2017 12 29, p. 15).

(4)  2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 69).


31.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/47


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1078

2018 m. liepos 30 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo nustatoma techninė informacija, naudojama techniniams atidėjiniams ir pagrindinėms nuosavoms lėšoms, pateiktiniems ataskaitose, kurių ataskaitinės datos yra nuo 2018 m. birželio 30 d. iki 2018 m. rugsėjo 29 d., apskaičiuoti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 77e straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

siekiant draudimo ir perdraudimo įmonėms užtikrinti vienodas sąlygas apskaičiuoti techninius atidėjinius ir pagrindines nuosavas lėšas pagal Direktyvą 2009/138/EB, kiekvienai ataskaitinei datai reikėtų nustatyti techninę informaciją apie atitinkamas nerizikingų palūkanų normų struktūras pagal terminą, fundamentaliuosius skirtumus suderinimo korekcijai apskaičiuoti ir svyravimų korekcijas;

(2)

draudimo ir perdraudimo įmonės turėtų naudoti techninę informaciją, pagrįstą rinkos duomenimis, susijusiais su paskutinio mėnesio prieš pirmą ataskaitinę datą, kuriai taikomas šis reglamentas, pabaiga. 2018 m. liepos 5 d. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija pateikė Komisijai techninę informaciją, susijusią su 2018 m. birželio mėnesio pabaigos rinkos duomenimis. Ta informacija buvo paskelbta 2018 m. liepos 5 d. pagal Direktyvos 2009/138/EB 77e straipsnio 1 dalį;

(3)

atsižvelgiant į poreikį techninę informaciją gauti nedelsiant, svarbu, kad šis reglamentas įsigaliotų kuo skubiau;

(4)

dėl prudencinių priežasčių būtina, kad draudimo ir perdraudimo įmonės naudotų tą pačią techninę informaciją techniniams atidėjiniams ir pagrindinėms nuosavoms lėšoms apskaičiuoti, nepriklausomai nuo datos, kurią jos teikia ataskaitas savo kompetentingoms institucijoms. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo pirmos ataskaitinės datos, kuriai taikomas šis reglamentas;

(5)

siekiant kuo skubiau užtikrinti teisinį tikrumą, yra tinkamai pagrįstų privalomos skubos priežasčių, susijusių su galimybe gauti informaciją apie atitinkamą nerizikingų palūkanų normų struktūrą pagal terminą, šiuo reglamentu numatytas priemones priimti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (2) 8 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Draudimo ir perdraudimo įmonės, apskaičiuodamos techninius atidėjinius ir pagrindines nuosavas lėšas, pateiktinus ataskaitose, kurių ataskaitinės datos yra nuo 2018 m. birželio 30 d. iki 2018 m. rugsėjo 29 d., naudoja 2 dalyje nurodytą techninę informaciją.

2.   Kiekvienos atitinkamos valiutos atveju techninė informacija, naudojama tiksliausiam įverčiui apskaičiuoti pagal Direktyvos 2009/138/EB 77 straipsnį, suderinimo korekcijai apskaičiuoti pagal tos direktyvos 77c straipsnį ir svyravimų korekcijai apskaičiuoti pagal tos direktyvos 77d straipsnį, yra tokia:

a)

I priede nustatytos atitinkamos nerizikingų palūkanų normų struktūros pagal terminą;

b)

II priede nustatyti fundamentalieji skirtumai suderinimo korekcijai apskaičiuoti;

c)

III priede nustatytos svyravimų korekcijos kiekvienai atitinkamai nacionalinei draudimo rinkai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(2)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).


I PRIEDAS

Atitinkamos nerizikingų palūkanų normų struktūros pagal terminą tiksliausiam įverčiui apskaičiuoti, netaikant suderinimo korekcijos ar svyravimų korekcijos

Laikotarpis iki termino (metais)

euro

Čekijos krona

Danijos krona

Forintas

Krona

Kuna

1

– 0,353 %

1,300 %

– 0,363 %

0,693 %

– 0,425 %

– 0,028 %

2

– 0,275 %

1,532 %

– 0,285 %

1,538 %

– 0,260 %

0,330 %

3

– 0,136 %

1,665 %

– 0,146 %

1,862 %

– 0,065 %

0,668 %

4

0,016 %

1,754 %

0,006 %

2,150 %

0,126 %

0,967 %

5

0,165 %

1,816 %

0,154 %

2,568 %

0,314 %

1,256 %

6

0,308 %

1,854 %

0,298 %

2,950 %

0,492 %

1,522 %

7

0,444 %

1,879 %

0,434 %

3,221 %

0,656 %

1,755 %

8

0,571 %

1,903 %

0,561 %

3,425 %

0,800 %

1,950 %

9

0,690 %

1,924 %

0,680 %

3,584 %

0,931 %

2,110 %

10

0,789 %

1,940 %

0,779 %

3,703 %

1,048 %

2,242 %

11

0,887 %

1,952 %

0,877 %

3,797 %

1,201 %

2,356 %

12

0,981 %

1,959 %

0,970 %

3,876 %

1,372 %

2,454 %

13

1,062 %

1,962 %

1,051 %

3,941 %

1,540 %

2,540 %

14

1,128 %

1,968 %

1,118 %

3,997 %

1,698 %

2,616 %

15

1,179 %

1,983 %

1,168 %

4,043 %

1,842 %

2,685 %

16

1,215 %

2,008 %

1,204 %

4,082 %

1,972 %

2,747 %

17

1,243 %

2,042 %

1,232 %

4,116 %

2,090 %

2,804 %

18

1,270 %

2,081 %

1,259 %

4,144 %

2,196 %

2,855 %

19

1,300 %

2,124 %

1,290 %

4,168 %

2,291 %

2,903 %

20

1,338 %

2,170 %

1,327 %

4,189 %

2,378 %

2,947 %

21

1,383 %

2,216 %

1,373 %

4,207 %

2,456 %

2,988 %

22

1,435 %

2,263 %

1,425 %

4,223 %

2,528 %

3,025 %

23

1,491 %

2,309 %

1,481 %

4,237 %

2,594 %

3,061 %

24

1,549 %

2,355 %

1,540 %

4,249 %

2,654 %

3,094 %

25

1,609 %

2,400 %

1,599 %

4,260 %

2,709 %

3,125 %

26

1,668 %

2,444 %

1,659 %

4,269 %

2,760 %

3,154 %

27

1,728 %

2,487 %

1,719 %

4,277 %

2,808 %

3,182 %

28

1,786 %

2,528 %

1,778 %

4,284 %

2,852 %

3,208 %

29

1,844 %

2,568 %

1,835 %

4,291 %

2,893 %

3,232 %

30

1,899 %

2,607 %

1,891 %

4,296 %

2,931 %

3,256 %

31

1,954 %

2,644 %

1,946 %

4,301 %

2,967 %

3,278 %

32

2,006 %

2,680 %

1,999 %

4,306 %

3,001 %

3,299 %

33

2,057 %

2,715 %

2,050 %

4,310 %

3,033 %

3,318 %

34

2,107 %

2,748 %

2,099 %

4,313 %

3,062 %

3,337 %

35

2,154 %

2,780 %

2,147 %

4,317 %

3,091 %

3,355 %

36

2,200 %

2,810 %

2,193 %

4,319 %

3,117 %

3,373 %

37

2,244 %

2,840 %

2,237 %

4,322 %

3,142 %

3,389 %

38

2,286 %

2,868 %

2,280 %

4,324 %

3,166 %

3,405 %

39

2,327 %

2,895 %

2,321 %

4,326 %

3,189 %

3,420 %

40

2,366 %

2,922 %

2,360 %

4,328 %

3,210 %

3,434 %

41

2,404 %

2,947 %

2,398 %

4,330 %

3,230 %

3,448 %

42

2,440 %

2,971 %

2,434 %

4,332 %

3,250 %

3,461 %

43

2,475 %

2,994 %

2,469 %

4,333 %

3,268 %

3,474 %

44

2,509 %

3,017 %

2,503 %

4,334 %

3,286 %

3,486 %

45

2,541 %

3,038 %

2,536 %

4,335 %

3,303 %

3,498 %

46

2,572 %

3,059 %

2,567 %

4,336 %

3,319 %

3,509 %

47

2,602 %

3,079 %

2,597 %

4,337 %

3,335 %

3,520 %

48

2,631 %

3,098 %

2,626 %

4,338 %

3,349 %

3,530 %

49

2,659 %

3,117 %

2,654 %

4,339 %

3,364 %

3,540 %

50

2,686 %

3,135 %

2,681 %

4,340 %

3,377 %

3,550 %

51

2,712 %

3,152 %

2,707 %

4,340 %

3,391 %

3,559 %

52

2,737 %

3,169 %

2,732 %

4,341 %

3,403 %

3,569 %

53

2,761 %

3,185 %

2,756 %

4,341 %

3,415 %

3,577 %

54

2,784 %

3,200 %

2,780 %

4,342 %

3,427 %

3,586 %

55

2,807 %

3,215 %

2,802 %

4,342 %

3,438 %

3,594 %

56

2,829 %

3,230 %

2,824 %

4,343 %

3,449 %

3,602 %

57

2,850 %

3,244 %

2,845 %

4,343 %

3,460 %

3,609 %

58

2,870 %

3,258 %

2,866 %

4,343 %

3,470 %

3,617 %

59

2,890 %

3,271 %

2,885 %

4,344 %

3,480 %

3,624 %

60

2,909 %

3,284 %

2,904 %

4,344 %

3,489 %

3,631 %

61

2,927 %

3,296 %

2,923 %

4,344 %

3,498 %

3,637 %

62

2,945 %

3,308 %

2,941 %

4,344 %

3,507 %

3,644 %

63

2,962 %

3,319 %

2,958 %

4,345 %

3,516 %

3,650 %

64

2,979 %

3,331 %

2,975 %

4,345 %

3,524 %

3,656 %

65

2,995 %

3,342 %

2,991 %

4,345 %

3,532 %

3,662 %

66

3,011 %

3,352 %

3,007 %

4,345 %

3,540 %

3,668 %

67

3,027 %

3,363 %

3,023 %

4,345 %

3,548 %

3,674 %

68

3,042 %

3,373 %

3,038 %

4,346 %

3,555 %

3,679 %

69

3,056 %

3,382 %

3,052 %

4,346 %

3,562 %

3,684 %

70

3,070 %

3,392 %

3,066 %

4,346 %

3,569 %

3,689 %

71

3,084 %

3,401 %

3,080 %

4,346 %

3,576 %

3,694 %

72

3,097 %

3,410 %

3,094 %

4,346 %

3,582 %

3,699 %

73

3,110 %

3,419 %

3,107 %

4,346 %

3,589 %

3,704 %

74

3,123 %

3,427 %

3,119 %

4,346 %

3,595 %

3,709 %

75

3,135 %

3,435 %

3,132 %

4,346 %

3,601 %

3,713 %

76

3,147 %

3,443 %

3,144 %

4,346 %

3,607 %

3,718 %

77

3,159 %

3,451 %

3,155 %

4,347 %

3,613 %

3,722 %

78

3,170 %

3,459 %

3,167 %

4,347 %

3,618 %

3,726 %

79

3,181 %

3,466 %

3,178 %

4,347 %

3,624 %

3,730 %

80

3,192 %

3,474 %

3,189 %

4,347 %

3,629 %

3,734 %

81

3,202 %

3,481 %

3,199 %

4,347 %

3,634 %

3,738 %

82

3,213 %

3,488 %

3,210 %

4,347 %

3,639 %

3,742 %

83

3,223 %

3,494 %

3,220 %

4,347 %

3,644 %

3,745 %

84

3,233 %

3,501 %

3,229 %

4,347 %

3,649 %

3,749 %

85

3,242 %

3,507 %

3,239 %

4,347 %

3,654 %

3,752 %

86

3,252 %

3,514 %

3,248 %

4,347 %

3,658 %

3,756 %

87

3,261 %

3,520 %

3,258 %

4,347 %

3,663 %

3,759 %

88

3,270 %

3,526 %

3,267 %

4,347 %

3,667 %

3,763 %

89

3,278 %

3,532 %

3,275 %

4,347 %

3,672 %

3,766 %

90

3,287 %

3,537 %

3,284 %

4,347 %

3,676 %

3,769 %

91

3,295 %

3,543 %

3,292 %

4,347 %

3,680 %

3,772 %

92

3,303 %

3,548 %

3,301 %

4,347 %

3,684 %

3,775 %

93

3,311 %

3,554 %

3,309 %

4,347 %

3,688 %

3,778 %

94

3,319 %

3,559 %

3,316 %

4,347 %

3,692 %

3,781 %

95

3,327 %

3,564 %

3,324 %

4,347 %

3,695 %

3,784 %

96

3,334 %

3,569 %

3,332 %

4,347 %

3,699 %

3,786 %

97

3,342 %

3,574 %

3,339 %

4,348 %

3,703 %

3,789 %

98

3,349 %

3,579 %

3,346 %

4,348 %

3,706 %

3,792 %

99

3,356 %

3,584 %

3,353 %

4,348 %

3,710 %

3,794 %

100

3,363 %

3,589 %

3,360 %

4,348 %

3,713 %

3,797 %

101

3,370 %

3,593 %

3,367 %

4,348 %

3,716 %

3,799 %

102

3,376 %

3,598 %

3,374 %

4,348 %

3,720 %

3,802 %

103

3,383 %

3,602 %

3,380 %

4,348 %

3,723 %

3,804 %

104

3,389 %

3,606 %

3,387 %

4,348 %

3,726 %

3,807 %

105

3,396 %

3,610 %

3,393 %

4,348 %

3,729 %

3,809 %

106

3,402 %

3,615 %

3,399 %

4,348 %

3,732 %

3,811 %

107

3,408 %

3,619 %

3,405 %

4,348 %

3,735 %

3,813 %

108

3,414 %

3,623 %

3,411 %

4,348 %

3,738 %

3,816 %

109

3,419 %

3,627 %

3,417 %

4,348 %

3,741 %

3,818 %

110

3,425 %

3,630 %

3,423 %

4,348 %

3,744 %

3,820 %

111

3,431 %

3,634 %

3,428 %

4,348 %

3,746 %

3,822 %

112

3,436 %

3,638 %

3,434 %

4,348 %

3,749 %

3,824 %

113

3,442 %

3,641 %

3,439 %

4,348 %

3,752 %

3,826 %

114

3,447 %

3,645 %

3,445 %

4,348 %

3,754 %

3,828 %

115

3,452 %

3,649 %

3,450 %

4,348 %

3,757 %

3,830 %

116

3,457 %

3,652 %

3,455 %

4,348 %

3,760 %

3,832 %

117

3,462 %

3,655 %

3,460 %

4,348 %

3,762 %

3,834 %

118

3,467 %

3,659 %

3,465 %

4,348 %

3,764 %

3,835 %

119

3,472 %

3,662 %

3,470 %

4,348 %

3,767 %

3,837 %

120

3,477 %

3,665 %

3,475 %

4,348 %

3,769 %

3,839 %

121

3,482 %

3,668 %

3,480 %

4,348 %

3,772 %

3,841 %

122

3,486 %

3,672 %

3,484 %

4,348 %

3,774 %

3,842 %

123

3,491 %

3,675 %

3,489 %

4,348 %

3,776 %

3,844 %

124

3,496 %

3,678 %

3,493 %

4,348 %

3,778 %

3,846 %

125

3,500 %

3,681 %

3,498 %

4,348 %

3,780 %

3,847 %

126

3,504 %

3,684 %

3,502 %

4,348 %

3,783 %

3,849 %

127

3,509 %

3,686 %

3,507 %

4,348 %

3,785 %

3,851 %

128

3,513 %

3,689 %

3,511 %

4,348 %

3,787 %

3,852 %

129

3,517 %

3,692 %

3,515 %

4,348 %

3,789 %

3,854 %

130

3,521 %

3,695 %

3,519 %

4,348 %

3,791 %

3,855 %

131

3,525 %

3,698 %

3,523 %

4,348 %

3,793 %

3,857 %

132

3,529 %

3,700 %

3,527 %

4,348 %

3,795 %

3,858 %

133

3,533 %

3,703 %

3,531 %

4,348 %

3,797 %

3,860 %

134

3,537 %

3,705 %

3,535 %

4,348 %

3,799 %

3,861 %

135

3,541 %

3,708 %

3,539 %

4,348 %

3,800 %

3,862 %

136

3,544 %

3,710 %

3,542 %

4,348 %

3,802 %

3,864 %

137

3,548 %

3,713 %

3,546 %

4,348 %

3,804 %

3,865 %

138

3,552 %

3,715 %

3,550 %

4,348 %

3,806 %

3,867 %

139

3,555 %

3,718 %

3,553 %

4,348 %

3,808 %

3,868 %

140

3,559 %

3,720 %

3,557 %

4,348 %

3,809 %

3,869 %

141

3,562 %

3,722 %

3,560 %

4,348 %

3,811 %

3,870 %

142

3,566 %

3,725 %

3,564 %

4,348 %

3,813 %

3,872 %

143

3,569 %

3,727 %

3,567 %

4,348 %

3,814 %

3,873 %

144

3,572 %

3,729 %

3,571 %

4,348 %

3,816 %

3,874 %

145

3,576 %

3,732 %

3,574 %

4,348 %

3,818 %

3,875 %

146

3,579 %

3,734 %

3,577 %

4,348 %

3,819 %

3,877 %

147

3,582 %

3,736 %

3,580 %

4,348 %

3,821 %

3,878 %

148

3,585 %

3,738 %

3,583 %

4,348 %

3,822 %

3,879 %

149

3,588 %

3,740 %

3,587 %

4,348 %

3,824 %

3,880 %

150

3,591 %

3,742 %

3,590 %

4,348 %

3,825 %

3,881 %


Laikotarpis iki termino (metais)

Levas

Svaras sterlingų

Rumunijos lėja

Zlotas

Islandijos krona

Norvegijos krona

1

– 0,403 %

0,780 %

3,539 %

1,260 %

4,747 %

1,105 %

2

– 0,325 %

0,924 %

4,001 %

1,499 %

4,830 %

1,347 %

3

– 0,186 %

1,039 %

4,367 %

1,856 %

4,940 %

1,483 %

4

– 0,034 %

1,134 %

4,636 %

2,170 %

5,009 %

1,611 %

5

0,114 %

1,210 %

4,825 %

2,416 %

5,057 %

1,719 %

6

0,258 %

1,267 %

4,937 %

2,679 %

5,103 %

1,814 %

7

0,394 %

1,319 %

5,014 %

2,905 %

5,150 %

1,895 %

8

0,520 %

1,364 %

5,085 %

3,054 %

5,187 %

1,966 %

9

0,639 %

1,403 %

5,155 %

3,138 %

5,205 %

2,024 %

10

0,738 %

1,438 %

5,226 %

3,165 %

5,210 %

2,075 %

11

0,836 %

1,467 %

5,275 %

3,183 %

5,204 %

2,128 %

12

0,929 %

1,491 %

5,304 %

3,203 %

5,192 %

2,185 %

13

1,010 %

1,513 %

5,317 %

3,225 %

5,175 %

2,242 %

14

1,077 %

1,527 %

5,320 %

3,246 %

5,155 %

2,299 %

15

1,127 %

1,537 %

5,314 %

3,268 %

5,133 %

2,355 %

16

1,163 %

1,548 %

5,302 %

3,289 %

5,109 %

2,410 %

17

1,190 %

1,556 %

5,286 %

3,310 %

5,085 %

2,463 %

18

1,217 %

1,562 %

5,267 %

3,331 %

5,060 %

2,514 %

19

1,248 %

1,565 %

5,245 %

3,351 %

5,035 %

2,563 %

20

1,286 %

1,564 %

5,221 %

3,370 %

5,011 %

2,610 %

21

1,332 %

1,561 %

5,197 %

3,389 %

4,986 %

2,656 %

22

1,385 %

1,560 %

5,172 %

3,407 %

4,962 %

2,699 %

23

1,442 %

1,558 %

5,146 %

3,425 %

4,939 %

2,740 %

24

1,501 %

1,555 %

5,121 %

3,442 %

4,916 %

2,779 %

25

1,562 %

1,553 %

5,095 %

3,458 %

4,893 %

2,817 %

26

1,622 %

1,549 %

5,070 %

3,473 %

4,872 %

2,853 %

27

1,683 %

1,545 %

5,046 %

3,488 %

4,851 %

2,887 %

28

1,743 %

1,541 %

5,021 %

3,503 %

4,830 %

2,920 %

29

1,801 %

1,535 %

4,998 %

3,517 %

4,811 %

2,951 %

30

1,858 %

1,529 %

4,975 %

3,530 %

4,792 %

2,981 %

31

1,914 %

1,521 %

4,953 %

3,543 %

4,773 %

3,009 %

32

1,967 %

1,514 %

4,931 %

3,555 %

4,756 %

3,036 %

33

2,019 %

1,506 %

4,910 %

3,567 %

4,739 %

3,062 %

34

2,070 %

1,499 %

4,890 %

3,578 %

4,722 %

3,087 %

35

2,118 %

1,493 %

4,870 %

3,589 %

4,707 %

3,111 %

36

2,165 %

1,488 %

4,851 %

3,600 %

4,691 %

3,134 %

37

2,210 %

1,483 %

4,833 %

3,610 %

4,677 %

3,156 %

38

2,253 %

1,476 %

4,815 %

3,620 %

4,662 %

3,177 %

39

2,294 %

1,468 %

4,798 %

3,629 %

4,649 %

3,197 %

40

2,334 %

1,457 %

4,782 %

3,638 %

4,636 %

3,217 %

41

2,373 %

1,443 %

4,766 %

3,647 %

4,623 %

3,235 %

42

2,410 %

1,428 %

4,750 %

3,655 %

4,611 %

3,253 %

43

2,446 %

1,414 %

4,736 %

3,664 %

4,599 %

3,270 %

44

2,480 %

1,402 %

4,721 %

3,671 %

4,588 %

3,287 %

45

2,513 %

1,392 %

4,708 %

3,679 %

4,577 %

3,303 %

46

2,545 %

1,385 %

4,694 %

3,686 %

4,566 %

3,318 %

47

2,575 %

1,383 %

4,681 %

3,693 %

4,556 %

3,333 %

48

2,605 %

1,384 %

4,669 %

3,700 %

4,546 %

3,347 %

49

2,633 %

1,390 %

4,657 %

3,707 %

4,537 %

3,361 %

50

2,660 %

1,401 %

4,646 %

3,713 %

4,527 %

3,374 %

51

2,687 %

1,417 %

4,634 %

3,719 %

4,519 %

3,386 %

52

2,712 %

1,437 %

4,624 %

3,725 %

4,510 %

3,399 %

53

2,737 %

1,460 %

4,613 %

3,731 %

4,502 %

3,411 %

54

2,760 %

1,486 %

4,603 %

3,736 %

4,494 %

3,422 %

55

2,783 %

1,513 %

4,593 %

3,742 %

4,486 %

3,433 %

56

2,806 %

1,542 %

4,584 %

3,747 %

4,478 %

3,444 %

57

2,827 %

1,572 %

4,575 %

3,752 %

4,471 %

3,454 %

58

2,848 %

1,602 %

4,566 %

3,757 %

4,464 %

3,464 %

59

2,868 %

1,633 %

4,557 %

3,762 %

4,457 %

3,474 %

60

2,887 %

1,664 %

4,549 %

3,766 %

4,451 %

3,483 %

61

2,906 %

1,696 %

4,541 %

3,771 %

4,444 %

3,492 %

62

2,924 %

1,727 %

4,533 %

3,775 %

4,438 %

3,501 %

63

2,942 %

1,757 %

4,526 %

3,779 %

4,432 %

3,510 %

64

2,959 %

1,788 %

4,518 %

3,784 %

4,426 %

3,518 %

65

2,976 %

1,818 %

4,511 %

3,788 %

4,420 %

3,526 %

66

2,992 %

1,848 %

4,504 %

3,791 %

4,415 %

3,534 %

67

3,007 %

1,878 %

4,498 %

3,795 %

4,410 %

3,541 %

68

3,023 %

1,907 %

4,491 %

3,799 %

4,404 %

3,549 %

69

3,037 %

1,935 %

4,485 %

3,802 %

4,399 %

3,556 %

70

3,052 %

1,963 %

4,479 %

3,806 %

4,394 %

3,563 %

71

3,066 %

1,990 %

4,473 %

3,809 %

4,389 %

3,570 %

72

3,079 %

2,017 %

4,467 %

3,813 %

4,385 %

3,576 %

73

3,092 %

2,043 %

4,461 %

3,816 %

4,380 %

3,583 %

74

3,105 %

2,069 %

4,456 %

3,819 %

4,376 %

3,589 %

75

3,118 %

2,094 %

4,450 %

3,822 %

4,371 %

3,595 %

76

3,130 %

2,119 %

4,445 %

3,825 %

4,367 %

3,601 %

77

3,142 %

2,143 %

4,440 %

3,828 %

4,363 %

3,607 %

78

3,153 %

2,166 %

4,435 %

3,831 %

4,359 %

3,613 %

79

3,165 %

2,190 %

4,430 %

3,833 %

4,355 %

3,618 %

80

3,176 %

2,212 %

4,425 %

3,836 %

4,351 %

3,623 %

81

3,186 %

2,234 %

4,421 %

3,839 %

4,348 %

3,629 %

82

3,197 %

2,256 %

4,416 %

3,841 %

4,344 %

3,634 %

83

3,207 %

2,277 %

4,412 %

3,844 %

4,341 %

3,639 %

84

3,217 %

2,297 %

4,407 %

3,846 %

4,337 %

3,644 %

85

3,227 %

2,318 %

4,403 %

3,848 %

4,334 %

3,648 %

86

3,236 %

2,337 %

4,399 %

3,851 %

4,331 %

3,653 %

87

3,246 %

2,357 %

4,395 %

3,853 %

4,327 %

3,658 %

88

3,255 %

2,376 %

4,391 %

3,855 %

4,324 %

3,662 %

89

3,264 %

2,394 %

4,387 %

3,857 %

4,321 %

3,666 %

90

3,272 %

2,412 %

4,384 %

3,860 %

4,318 %

3,671 %

91

3,281 %

2,430 %

4,380 %

3,862 %

4,315 %

3,675 %

92

3,289 %

2,447 %

4,376 %

3,864 %

4,312 %

3,679 %

93

3,297 %

2,465 %

4,373 %

3,866 %

4,309 %

3,683 %

94

3,305 %

2,481 %

4,369 %

3,868 %

4,307 %

3,687 %

95

3,313 %

2,498 %

4,366 %

3,870 %

4,304 %

3,691 %

96

3,321 %

2,514 %

4,363 %

3,871 %

4,301 %

3,694 %

97

3,328 %

2,529 %

4,359 %

3,873 %

4,299 %

3,698 %

98

3,336 %

2,545 %

4,356 %

3,875 %

4,296 %

3,702 %

99

3,343 %

2,560 %

4,353 %

3,877 %

4,294 %

3,705 %

100

3,350 %

2,574 %

4,350 %

3,879 %

4,291 %

3,709 %

101

3,357 %

2,589 %

4,347 %

3,880 %

4,289 %

3,712 %

102

3,364 %

2,603 %

4,344 %

3,882 %

4,287 %

3,715 %

103

3,370 %

2,617 %

4,341 %

3,884 %

4,284 %

3,718 %

104

3,377 %

2,631 %

4,339 %

3,885 %

4,282 %

3,722 %

105

3,383 %

2,644 %

4,336 %

3,887 %

4,280 %

3,725 %

106

3,389 %

2,657 %

4,333 %

3,888 %

4,278 %

3,728 %

107

3,396 %

2,670 %

4,331 %

3,890 %

4,275 %

3,731 %

108

3,402 %

2,683 %

4,328 %

3,891 %

4,273 %

3,734 %

109

3,408 %

2,695 %

4,325 %

3,893 %

4,271 %

3,737 %

110

3,413 %

2,708 %

4,323 %

3,894 %

4,269 %

3,739 %

111

3,419 %

2,720 %

4,320 %

3,896 %

4,267 %

3,742 %

112

3,425 %

2,731 %

4,318 %

3,897 %

4,265 %

3,745 %

113

3,430 %

2,743 %

4,316 %

3,898 %

4,263 %

3,748 %

114

3,436 %

2,754 %

4,313 %

3,900 %

4,262 %

3,750 %

115

3,441 %

2,765 %

4,311 %

3,901 %

4,260 %

3,753 %

116

3,446 %

2,776 %

4,309 %

3,902 %

4,258 %

3,756 %

117

3,451 %

2,787 %

4,307 %

3,903 %

4,256 %

3,758 %

118

3,456 %

2,798 %

4,304 %

3,905 %

4,254 %

3,761 %

119

3,461 %

2,808 %

4,302 %

3,906 %

4,253 %

3,763 %

120

3,466 %

2,819 %

4,300 %

3,907 %

4,251 %

3,765 %

121

3,471 %

2,829 %

4,298 %

3,908 %

4,249 %

3,768 %

122

3,476 %

2,839 %

4,296 %

3,909 %

4,248 %

3,770 %

123

3,480 %

2,849 %

4,294 %

3,911 %

4,246 %

3,772 %

124

3,485 %

2,858 %

4,292 %

3,912 %

4,245 %

3,774 %

125

3,490 %

2,868 %

4,290 %

3,913 %

4,243 %

3,777 %

126

3,494 %

2,877 %

4,288 %

3,914 %

4,241 %

3,779 %

127

3,498 %

2,886 %

4,286 %

3,915 %

4,240 %

3,781 %

128

3,503 %

2,895 %

4,284 %

3,916 %

4,238 %

3,783 %

129

3,507 %

2,904 %

4,283 %

3,917 %

4,237 %

3,785 %

130

3,511 %

2,913 %

4,281 %

3,918 %

4,236 %

3,787 %

131

3,515 %

2,921 %

4,279 %

3,919 %

4,234 %

3,789 %

132

3,519 %

2,930 %

4,277 %

3,920 %

4,233 %

3,791 %

133

3,523 %

2,938 %

4,276 %

3,921 %

4,231 %

3,793 %

134

3,527 %

2,947 %

4,274 %

3,922 %

4,230 %

3,795 %

135

3,531 %

2,955 %

4,272 %

3,923 %

4,229 %

3,797 %

136

3,535 %

2,963 %

4,271 %

3,924 %

4,227 %

3,799 %

137

3,539 %

2,971 %

4,269 %

3,925 %

4,226 %

3,801 %

138

3,542 %

2,978 %

4,267 %

3,926 %

4,225 %

3,802 %

139

3,546 %

2,986 %

4,266 %

3,927 %

4,224 %

3,804 %

140

3,549 %

2,994 %

4,264 %

3,927 %

4,222 %

3,806 %

141

3,553 %

3,001 %

4,263 %

3,928 %

4,221 %

3,808 %

142

3,557 %

3,008 %

4,261 %

3,929 %

4,220 %

3,809 %

143

3,560 %

3,016 %

4,260 %

3,930 %

4,219 %

3,811 %

144

3,563 %

3,023 %

4,258 %

3,931 %

4,217 %

3,813 %

145

3,567 %

3,030 %

4,257 %

3,932 %

4,216 %

3,814 %

146

3,570 %

3,037 %

4,256 %

3,933 %

4,215 %

3,816 %

147

3,573 %

3,044 %

4,254 %

3,933 %

4,214 %

3,818 %

148

3,576 %

3,050 %

4,253 %

3,934 %

4,213 %

3,819 %

149

3,580 %

3,057 %

4,251 %

3,935 %

4,212 %

3,821 %

150

3,583 %

3,064 %

4,250 %

3,936 %

4,211 %

3,822 %


Laikotarpis iki termino (metais)

Šveicarijos frankas

Australijos doleris

Batas

Kanados doleris

Čilės pesas

Kolumbijos pesas

1

– 0,745 %

1,962 %

1,284 %

1,848 %

2,642 %

4,533 %

2

– 0,639 %

2,016 %

1,523 %

2,070 %

3,118 %

4,913 %

3

– 0,498 %

2,063 %

1,738 %

2,178 %

3,403 %

5,314 %

4

– 0,359 %

2,180 %

1,908 %

2,245 %

3,594 %

5,551 %

5

– 0,226 %

2,279 %

2,044 %

2,269 %

3,750 %

5,798 %

6

– 0,102 %

2,372 %

2,161 %

2,296 %

3,889 %

5,964 %

7

0,018 %

2,452 %

2,266 %

2,305 %

4,008 %

6,247 %

8

0,125 %

2,523 %

2,362 %

2,342 %

4,104 %

6,393 %

9

0,218 %

2,583 %

2,446 %

2,358 %

4,181 %

6,397 %

10

0,314 %

2,639 %

2,516 %

2,371 %

4,242 %

6,426 %

11

0,388 %

2,690 %

2,570 %

2,392 %

4,289 %

6,446 %

12

0,460 %

2,735 %

2,614 %

2,417 %

4,326 %

6,446 %

13

0,528 %

2,774 %

2,654 %

2,442 %

4,356 %

6,431 %

14

0,601 %

2,806 %

2,691 %

2,463 %

4,379 %

6,406 %

15

0,624 %

2,830 %

2,727 %

2,480 %

4,398 %

6,373 %

16

0,648 %

2,846 %

2,763 %

2,490 %

4,413 %

6,335 %

17

0,681 %

2,856 %

2,799 %

2,495 %

4,425 %

6,294 %

18

0,717 %

2,862 %

2,835 %

2,495 %

4,435 %

6,250 %

19

0,748 %

2,866 %

2,869 %

2,489 %

4,443 %

6,205 %

20

0,772 %

2,869 %

2,903 %

2,479 %

4,449 %

6,159 %

21

0,787 %

2,872 %

2,937 %

2,465 %

4,454 %

6,113 %

22

0,797 %

2,873 %

2,968 %

2,449 %

4,457 %

6,067 %

23

0,807 %

2,871 %

2,999 %

2,433 %

4,460 %

6,022 %

24

0,819 %

2,866 %

3,029 %

2,419 %

4,462 %

5,978 %

25

0,837 %

2,857 %

3,057 %

2,407 %

4,464 %

5,935 %

26

0,862 %

2,845 %

3,085 %

2,399 %

4,465 %

5,892 %

27

0,893 %

2,831 %

3,111 %

2,394 %

4,465 %

5,852 %

28

0,927 %

2,818 %

3,137 %

2,394 %

4,465 %

5,812 %

29

0,964 %

2,808 %

3,161 %

2,398 %

4,465 %

5,774 %

30

1,003 %

2,803 %

3,184 %

2,407 %

4,465 %

5,737 %

31

1,043 %

2,804 %

3,206 %

2,420 %

4,464 %

5,701 %

32

1,084 %

2,809 %

3,228 %

2,438 %

4,463 %

5,667 %

33

1,125 %

2,817 %

3,248 %

2,458 %

4,462 %

5,634 %

34

1,165 %

2,829 %

3,268 %

2,480 %

4,461 %

5,602 %

35

1,205 %

2,843 %

3,287 %

2,504 %

4,460 %

5,571 %

36

1,245 %

2,858 %

3,305 %

2,528 %

4,459 %

5,542 %

37

1,283 %

2,874 %

3,323 %

2,554 %

4,458 %

5,513 %

38

1,321 %

2,892 %

3,340 %

2,580 %

4,456 %

5,486 %

39

1,358 %

2,910 %

3,356 %

2,606 %

4,455 %

5,460 %

40

1,394 %

2,928 %

3,371 %

2,632 %

4,454 %

5,435 %

41

1,428 %

2,947 %

3,386 %

2,658 %

4,452 %

5,410 %

42

1,462 %

2,966 %

3,400 %

2,683 %

4,451 %

5,387 %

43

1,495 %

2,985 %

3,414 %

2,709 %

4,449 %

5,364 %

44

1,526 %

3,003 %

3,428 %

2,733 %

4,448 %

5,343 %

45

1,557 %

3,021 %

3,440 %

2,758 %

4,446 %

5,322 %

46

1,587 %

3,040 %

3,453 %

2,782 %

4,445 %

5,302 %

47

1,616 %

3,057 %

3,465 %

2,805 %

4,444 %

5,283 %

48

1,643 %

3,075 %

3,476 %

2,827 %

4,442 %

5,264 %

49

1,670 %

3,092 %

3,487 %

2,850 %

4,441 %

5,246 %

50

1,696 %

3,109 %

3,498 %

2,871 %

4,439 %

5,229 %

51

1,721 %

3,125 %

3,508 %

2,892 %

4,438 %

5,212 %

52

1,746 %

3,141 %

3,518 %

2,912 %

4,437 %

5,196 %

53

1,769 %

3,156 %

3,528 %

2,932 %

4,435 %

5,180 %

54

1,792 %

3,171 %

3,537 %

2,951 %

4,434 %

5,165 %

55

1,814 %

3,186 %

3,546 %

2,970 %

4,433 %

5,151 %

56

1,835 %

3,200 %

3,555 %

2,988 %

4,432 %

5,137 %

57

1,856 %

3,214 %

3,563 %

3,006 %

4,431 %

5,123 %

58

1,876 %

3,228 %

3,571 %

3,023 %

4,429 %

5,110 %

59

1,896 %

3,241 %

3,579 %

3,040 %

4,428 %

5,097 %

60

1,914 %

3,254 %

3,587 %

3,056 %

4,427 %

5,085 %

61

1,933 %

3,266 %

3,594 %

3,072 %

4,426 %

5,073 %

62

1,950 %

3,279 %

3,601 %

3,087 %

4,425 %

5,062 %

63

1,967 %

3,290 %

3,608 %

3,102 %

4,424 %

5,050 %

64

1,984 %

3,302 %

3,615 %

3,116 %

4,423 %

5,039 %

65

2,000 %

3,313 %

3,622 %

3,130 %

4,422 %

5,029 %

66

2,016 %

3,324 %

3,628 %

3,144 %

4,421 %

5,019 %

67

2,031 %

3,334 %

3,634 %

3,157 %

4,420 %

5,009 %

68

2,046 %

3,345 %

3,640 %

3,170 %

4,419 %

4,999 %

69

2,060 %

3,355 %

3,646 %

3,182 %

4,418 %

4,990 %

70

2,074 %

3,365 %

3,652 %

3,194 %

4,417 %

4,981 %

71

2,088 %

3,374 %

3,657 %

3,206 %

4,416 %

4,972 %

72

2,101 %

3,383 %

3,663 %

3,218 %

4,415 %

4,963 %

73

2,114 %

3,392 %

3,668 %

3,229 %

4,415 %

4,955 %

74

2,127 %

3,401 %

3,673 %

3,240 %

4,414 %

4,947 %

75

2,139 %

3,410 %

3,678 %

3,251 %

4,413 %

4,939 %

76

2,151 %

3,418 %

3,683 %

3,261 %

4,412 %

4,931 %

77

2,162 %

3,426 %

3,688 %

3,271 %

4,411 %

4,923 %

78

2,174 %

3,434 %

3,692 %

3,281 %

4,411 %

4,916 %

79

2,185 %

3,442 %

3,697 %

3,291 %

4,410 %

4,909 %

80

2,195 %

3,449 %

3,701 %

3,300 %

4,409 %

4,902 %

81

2,206 %

3,457 %

3,705 %

3,309 %

4,408 %

4,895 %

82

2,216 %

3,464 %

3,710 %

3,318 %

4,408 %

4,888 %

83

2,226 %

3,471 %

3,714 %

3,327 %

4,407 %

4,882 %

84

2,236 %

3,478 %

3,718 %

3,336 %

4,406 %

4,876 %

85

2,245 %

3,484 %

3,722 %

3,344 %

4,406 %

4,869 %

86

2,255 %

3,491 %

3,725 %

3,352 %

4,405 %

4,863 %

87

2,264 %

3,497 %

3,729 %

3,360 %

4,405 %

4,857 %

88

2,273 %

3,503 %

3,733 %

3,368 %

4,404 %

4,852 %

89

2,281 %

3,510 %

3,736 %

3,376 %

4,403 %

4,846 %

90

2,290 %

3,516 %

3,740 %

3,383 %

4,403 %

4,840 %

91

2,298 %

3,521 %

3,743 %

3,390 %

4,402 %

4,835 %

92

2,306 %

3,527 %

3,746 %

3,398 %

4,402 %

4,830 %

93

2,314 %

3,533 %

3,750 %

3,404 %

4,401 %

4,825 %

94

2,322 %

3,538 %

3,753 %

3,411 %

4,401 %

4,820 %

95

2,330 %

3,544 %

3,756 %

3,418 %

4,400 %

4,815 %

96

2,337 %

3,549 %

3,759 %

3,425 %

4,400 %

4,810 %

97

2,344 %

3,554 %

3,762 %

3,431 %

4,399 %

4,805 %

98

2,352 %

3,559 %

3,765 %

3,437 %

4,399 %

4,800 %

99

2,359 %

3,564 %

3,768 %

3,443 %

4,398 %

4,796 %

100

2,366 %

3,569 %

3,771 %

3,450 %

4,398 %

4,791 %

101

2,372 %

3,574 %

3,773 %

3,455 %

4,397 %

4,787 %

102

2,379 %

3,578 %

3,776 %

3,461 %

4,397 %

4,783 %

103

2,385 %

3,583 %

3,779 %

3,467 %

4,396 %

4,778 %

104

2,392 %

3,587 %

3,781 %

3,473 %

4,396 %

4,774 %

105

2,398 %

3,592 %

3,784 %

3,478 %

4,395 %

4,770 %

106

2,404 %

3,596 %

3,786 %

3,483 %

4,395 %

4,766 %

107

2,410 %

3,600 %

3,789 %

3,489 %

4,394 %

4,762 %

108

2,416 %

3,604 %

3,791 %

3,494 %

4,394 %

4,759 %

109

2,422 %

3,608 %

3,794 %

3,499 %

4,394 %

4,755 %

110

2,428 %

3,612 %

3,796 %

3,504 %

4,393 %

4,751 %

111

2,433 %

3,616 %

3,798 %

3,509 %

4,393 %

4,747 %

112

2,439 %

3,620 %

3,801 %

3,514 %

4,393 %

4,744 %

113

2,444 %

3,624 %

3,803 %

3,518 %

4,392 %

4,740 %

114

2,449 %

3,628 %

3,805 %

3,523 %

4,392 %

4,737 %

115

2,455 %

3,631 %

3,807 %

3,528 %

4,391 %

4,734 %

116

2,460 %

3,635 %

3,809 %

3,532 %

4,391 %

4,730 %

117

2,465 %

3,639 %

3,811 %

3,537 %

4,391 %

4,727 %

118

2,470 %

3,642 %

3,813 %

3,541 %

4,390 %

4,724 %

119

2,475 %

3,645 %

3,815 %

3,545 %

4,390 %

4,721 %

120

2,479 %

3,649 %

3,817 %

3,549 %

4,390 %

4,718 %

121

2,484 %

3,652 %

3,819 %

3,553 %

4,389 %

4,715 %

122

2,489 %

3,655 %

3,821 %

3,558 %

4,389 %

4,712 %

123

2,493 %

3,659 %

3,823 %

3,562 %

4,389 %

4,709 %

124

2,498 %

3,662 %

3,825 %

3,565 %

4,388 %

4,706 %

125

2,502 %

3,665 %

3,826 %

3,569 %

4,388 %

4,703 %

126

2,506 %

3,668 %

3,828 %

3,573 %

4,388 %

4,700 %

127

2,511 %

3,671 %

3,830 %

3,577 %

4,388 %

4,697 %

128

2,515 %

3,674 %

3,832 %

3,581 %

4,387 %

4,695 %

129

2,519 %

3,677 %

3,833 %

3,584 %

4,387 %

4,692 %

130

2,523 %

3,680 %

3,835 %

3,588 %

4,387 %

4,689 %

131

2,527 %

3,682 %

3,837 %

3,591 %

4,386 %

4,687 %

132

2,531 %

3,685 %

3,838 %

3,595 %

4,386 %

4,684 %

133

2,535 %

3,688 %

3,840 %

3,598 %

4,386 %

4,682 %

134

2,539 %

3,691 %

3,841 %

3,602 %

4,386 %

4,679 %

135

2,543 %

3,693 %

3,843 %

3,605 %

4,385 %

4,677 %

136

2,546 %

3,696 %

3,845 %

3,608 %

4,385 %

4,674 %

137

2,550 %

3,699 %

3,846 %

3,611 %

4,385 %

4,672 %

138

2,554 %

3,701 %

3,848 %

3,615 %

4,385 %

4,670 %

139

2,557 %

3,704 %

3,849 %

3,618 %

4,384 %

4,667 %

140

2,561 %

3,706 %

3,850 %

3,621 %

4,384 %

4,665 %

141

2,564 %

3,708 %

3,852 %

3,624 %

4,384 %

4,663 %

142

2,568 %

3,711 %

3,853 %

3,627 %

4,384 %

4,661 %

143

2,571 %

3,713 %

3,855 %

3,630 %

4,383 %

4,658 %

144

2,574 %

3,716 %

3,856 %

3,633 %

4,383 %

4,656 %

145

2,577 %

3,718 %

3,857 %

3,635 %

4,383 %

4,654 %

146

2,581 %

3,720 %

3,859 %

3,638 %

4,383 %

4,652 %

147

2,584 %

3,722 %

3,860 %

3,641 %

4,382 %

4,650 %

148

2,587 %

3,725 %

3,861 %

3,644 %

4,382 %

4,648 %

149

2,590 %

3,727 %

3,862 %

3,647 %

4,382 %

4,646 %

150

2,593 %

3,729 %

3,864 %

3,649 %

4,382 %

4,644 %


Laikotarpis iki termino (metais)

Honkongo doleris

Indijos rupija

Meksikos pesas

Naujasis Taivano doleris

Naujosios Zelandijos doleris

Pietų Afrikos randas

1

2,127 %

7,068 %

8,188 %

0,395 %

1,952 %

6,941 %

2

2,354 %

7,341 %

8,042 %

0,485 %

2,026 %

7,153 %

3

2,488 %

7,567 %

7,870 %

0,555 %

2,159 %

7,349 %

4

2,572 %

7,740 %

7,797 %

0,608 %

2,288 %

7,534 %

5

2,624 %

7,861 %

7,764 %

0,655 %

2,431 %

7,712 %

6

2,653 %

7,929 %

7,789 %

0,716 %

2,563 %

7,881 %

7

2,674 %

7,978 %

7,841 %

0,759 %

2,685 %

8,033 %

8

2,694 %

8,000 %

7,894 %

0,799 %

2,792 %

8,160 %

9

2,719 %

8,005 %

7,948 %

0,851 %

2,877 %

8,267 %

10

2,747 %

8,002 %

8,005 %

0,903 %

2,955 %

8,363 %

11

2,780 %

7,981 %

8,065 %

0,970 %

3,029 %

8,464 %

12

2,810 %

7,945 %

8,127 %

1,050 %

3,098 %

8,564 %

13

2,835 %

7,900 %

8,188 %

1,136 %

3,160 %

8,655 %

14

2,857 %

7,847 %

8,246 %

1,225 %

3,215 %

8,727 %

15

2,879 %

7,791 %

8,301 %

1,315 %

3,262 %

8,775 %

16

2,904 %

7,731 %

8,352 %

1,404 %

3,300 %

8,794 %

17

2,930 %

7,670 %

8,395 %

1,491 %

3,331 %

8,788 %

18

2,957 %

7,609 %

8,427 %

1,575 %

3,358 %

8,764 %

19

2,984 %

7,547 %

8,445 %

1,656 %

3,381 %

8,725 %

20

3,011 %

7,486 %

8,447 %

1,734 %

3,403 %

8,675 %

21

3,038 %

7,427 %

8,431 %

1,809 %

3,423 %

8,618 %

22

3,065 %

7,368 %

8,400 %

1,880 %

3,442 %

8,554 %

23

3,091 %

7,311 %

8,358 %

1,949 %

3,460 %

8,487 %

24

3,116 %

7,256 %

8,308 %

2,014 %

3,477 %

8,417 %

25

3,141 %

7,203 %

8,251 %

2,076 %

3,493 %

8,346 %

26

3,165 %

7,151 %

8,189 %

2,136 %

3,509 %

8,274 %

27

3,188 %

7,101 %

8,124 %

2,192 %

3,524 %

8,202 %

28

3,210 %

7,053 %

8,058 %

2,246 %

3,538 %

8,131 %

29

3,232 %

7,007 %

7,990 %

2,297 %

3,552 %

8,061 %

30

3,252 %

6,963 %

7,923 %

2,346 %

3,564 %

7,993 %

31

3,272 %

6,920 %

7,855 %

2,393 %

3,577 %

7,926 %

32

3,292 %

6,879 %

7,789 %

2,438 %

3,589 %

7,861 %

33

3,310 %

6,840 %

7,724 %

2,480 %

3,600 %

7,798 %

34

3,328 %

6,802 %

7,660 %

2,521 %

3,611 %

7,737 %

35

3,345 %

6,766 %

7,598 %

2,560 %

3,621 %

7,679 %

36

3,362 %

6,731 %

7,537 %

2,597 %

3,631 %

7,622 %

37

3,378 %

6,698 %

7,479 %

2,633 %

3,641 %

7,567 %

38

3,393 %

6,665 %

7,422 %

2,667 %

3,650 %

7,514 %

39

3,408 %

6,635 %

7,367 %

2,700 %

3,659 %

7,464 %

40

3,422 %

6,605 %

7,314 %

2,731 %

3,667 %

7,415 %

41

3,435 %

6,577 %

7,263 %

2,761 %

3,675 %

7,368 %

42

3,448 %

6,549 %

7,214 %

2,790 %

3,683 %

7,323 %

43

3,461 %

6,523 %

7,166 %

2,817 %

3,691 %

7,279 %

44

3,473 %

6,498 %

7,121 %

2,844 %

3,698 %

7,237 %

45

3,485 %

6,474 %

7,076 %

2,869 %

3,705 %

7,197 %

46

3,496 %

6,450 %

7,034 %

2,894 %

3,712 %

7,158 %

47

3,507 %

6,428 %

6,993 %

2,917 %

3,719 %

7,121 %

48

3,518 %

6,406 %

6,954 %

2,940 %

3,725 %

7,085 %

49

3,528 %

6,385 %

6,916 %

2,962 %

3,731 %

7,050 %

50

3,538 %

6,365 %

6,879 %

2,983 %

3,737 %

7,017 %

51

3,548 %

6,346 %

6,844 %

3,003 %

3,743 %

6,985 %

52

3,557 %

6,327 %

6,810 %

3,022 %

3,748 %

6,954 %

53

3,566 %

6,309 %

6,777 %

3,041 %

3,753 %

6,924 %

54

3,574 %

6,292 %

6,745 %

3,060 %

3,759 %

6,895 %

55

3,583 %

6,275 %

6,715 %

3,077 %

3,764 %

6,867 %

56

3,591 %

6,259 %

6,685 %

3,094 %

3,768 %

6,840 %

57

3,598 %

6,243 %

6,656 %

3,111 %

3,773 %

6,814 %

58

3,606 %

6,228 %

6,629 %

3,126 %

3,778 %

6,789 %

59

3,613 %

6,213 %

6,602 %

3,142 %

3,782 %

6,765 %

60

3,620 %

6,199 %

6,576 %

3,157 %

3,786 %

6,741 %

61

3,627 %

6,185 %

6,551 %

3,171 %

3,791 %

6,718 %

62

3,634 %

6,172 %

6,527 %

3,185 %

3,795 %

6,696 %

63

3,640 %

6,159 %

6,503 %

3,199 %

3,798 %

6,675 %

64

3,647 %

6,146 %

6,481 %

3,212 %

3,802 %

6,654 %

65

3,653 %

6,134 %

6,459 %

3,225 %

3,806 %

6,634 %

66

3,659 %

6,122 %

6,437 %

3,237 %

3,810 %

6,614 %

67

3,664 %

6,110 %

6,416 %

3,249 %

3,813 %

6,596 %

68

3,670 %

6,099 %

6,396 %

3,261 %

3,816 %

6,577 %

69

3,675 %

6,088 %

6,377 %

3,272 %

3,820 %

6,559 %

70

3,681 %

6,078 %

6,358 %

3,283 %

3,823 %

6,542 %

71

3,686 %

6,068 %

6,339 %

3,294 %

3,826 %

6,525 %

72

3,691 %

6,058 %

6,321 %

3,304 %

3,829 %

6,509 %

73

3,696 %

6,048 %

6,304 %

3,314 %

3,832 %

6,493 %

74

3,700 %

6,039 %

6,287 %

3,324 %

3,835 %

6,477 %

75

3,705 %

6,029 %

6,270 %

3,334 %

3,838 %

6,462 %

76

3,709 %

6,020 %

6,254 %

3,343 %

3,841 %

6,448 %

77

3,714 %

6,012 %

6,238 %

3,352 %

3,843 %

6,433 %

78

3,718 %

6,003 %

6,223 %

3,361 %

3,846 %

6,419 %

79

3,722 %

5,995 %

6,208 %

3,370 %

3,848 %

6,406 %

80

3,726 %

5,987 %

6,193 %

3,378 %

3,851 %

6,392 %

81

3,730 %

5,979 %

6,179 %

3,387 %

3,853 %

6,380 %

82

3,734 %

5,971 %

6,165 %

3,395 %

3,856 %

6,367 %

83

3,738 %

5,964 %

6,152 %

3,402 %

3,858 %

6,355 %

84

3,742 %

5,957 %

6,139 %

3,410 %

3,860 %

6,343 %

85

3,745 %

5,949 %

6,126 %

3,418 %

3,863 %

6,331 %

86

3,749 %

5,942 %

6,113 %

3,425 %

3,865 %

6,319 %

87

3,752 %

5,936 %

6,101 %

3,432 %

3,867 %

6,308 %

88

3,756 %

5,929 %

6,089 %

3,439 %

3,869 %

6,297 %

89

3,759 %

5,922 %

6,077 %

3,446 %

3,871 %

6,287 %

90

3,762 %

5,916 %

6,066 %

3,453 %

3,873 %

6,276 %

91

3,765 %

5,910 %

6,055 %

3,459 %

3,875 %

6,266 %

92

3,768 %

5,904 %

6,044 %

3,466 %

3,877 %

6,256 %

93

3,771 %

5,898 %

6,033 %

3,472 %

3,879 %

6,246 %

94

3,774 %

5,892 %

6,022 %

3,478 %

3,880 %

6,237 %

95

3,777 %

5,886 %

6,012 %

3,484 %

3,882 %

6,227 %

96

3,780 %

5,881 %

6,002 %

3,490 %

3,884 %

6,218 %

97

3,783 %

5,875 %

5,992 %

3,496 %

3,886 %

6,209 %

98

3,786 %

5,870 %

5,982 %

3,501 %

3,887 %

6,200 %

99

3,788 %

5,864 %

5,973 %

3,507 %

3,889 %

6,192 %

100

3,791 %

5,859 %

5,964 %

3,512 %

3,890 %

6,183 %

101

3,793 %

5,854 %

5,955 %

3,517 %

3,892 %

6,175 %

102

3,796 %

5,849 %

5,946 %

3,523 %

3,894 %

6,167 %

103

3,798 %

5,844 %

5,937 %

3,528 %

3,895 %

6,159 %

104

3,801 %

5,840 %

5,928 %

3,533 %

3,897 %

6,151 %

105

3,803 %

5,835 %

5,920 %

3,538 %

3,898 %

6,143 %

106

3,806 %

5,830 %

5,912 %

3,543 %

3,899 %

6,136 %

107

3,808 %

5,826 %

5,904 %

3,547 %

3,901 %

6,128 %

108

3,810 %

5,822 %

5,896 %

3,552 %

3,902 %

6,121 %

109

3,812 %

5,817 %

5,888 %

3,556 %

3,904 %

6,114 %

110

3,814 %

5,813 %

5,880 %

3,561 %

3,905 %

6,107 %

111

3,817 %

5,809 %

5,873 %

3,565 %

3,906 %

6,100 %

112

3,819 %

5,805 %

5,865 %

3,570 %

3,908 %

6,094 %

113

3,821 %

5,801 %

5,858 %

3,574 %

3,909 %

6,087 %

114

3,823 %

5,797 %

5,851 %

3,578 %

3,910 %

6,081 %

115

3,825 %

5,793 %

5,844 %

3,582 %

3,911 %

6,074 %

116

3,827 %

5,789 %

5,837 %

3,586 %

3,912 %

6,068 %

117

3,828 %

5,785 %

5,830 %

3,590 %

3,914 %

6,062 %

118

3,830 %

5,781 %

5,824 %

3,594 %

3,915 %

6,056 %

119

3,832 %

5,778 %

5,817 %

3,598 %

3,916 %

6,050 %

120

3,834 %

5,774 %

5,811 %

3,602 %

3,917 %

6,044 %

121

3,836 %

5,771 %

5,805 %

3,605 %

3,918 %

6,038 %

122

3,838 %

5,767 %

5,798 %

3,609 %

3,919 %

6,032 %

123

3,839 %

5,764 %

5,792 %

3,613 %

3,920 %

6,027 %

124

3,841 %

5,761 %

5,786 %

3,616 %

3,921 %

6,021 %

125

3,843 %

5,757 %

5,780 %

3,619 %

3,922 %

6,016 %

126

3,844 %

5,754 %

5,775 %

3,623 %

3,923 %

6,011 %

127

3,846 %

5,751 %

5,769 %

3,626 %

3,924 %

6,006 %

128

3,848 %

5,748 %

5,763 %

3,630 %

3,925 %

6,000 %

129

3,849 %

5,745 %

5,758 %

3,633 %

3,926 %

5,995 %

130

3,851 %

5,742 %

5,752 %

3,636 %

3,927 %

5,990 %

131

3,852 %

5,739 %

5,747 %

3,639 %

3,928 %

5,985 %

132

3,854 %

5,736 %

5,742 %

3,642 %

3,929 %

5,981 %

133

3,855 %

5,733 %

5,736 %

3,645 %

3,930 %

5,976 %

134

3,857 %

5,730 %

5,731 %

3,648 %

3,931 %

5,971 %

135

3,858 %

5,727 %

5,726 %

3,651 %

3,932 %

5,967 %

136

3,859 %

5,724 %

5,721 %

3,654 %

3,933 %

5,962 %

137

3,861 %

5,722 %

5,716 %

3,657 %

3,933 %

5,958 %

138

3,862 %

5,719 %

5,711 %

3,660 %

3,934 %

5,953 %

139

3,864 %

5,716 %

5,707 %

3,663 %

3,935 %

5,949 %

140

3,865 %

5,714 %

5,702 %

3,666 %

3,936 %

5,944 %

141

3,866 %

5,711 %

5,697 %

3,668 %

3,937 %

5,940 %

142

3,867 %

5,708 %

5,693 %

3,671 %

3,938 %

5,936 %

143

3,869 %

5,706 %

5,688 %

3,674 %

3,938 %

5,932 %

144

3,870 %

5,703 %

5,684 %

3,676 %

3,939 %

5,928 %

145

3,871 %

5,701 %

5,679 %

3,679 %

3,940 %

5,924 %

146

3,872 %

5,699 %

5,675 %

3,681 %

3,941 %

5,920 %

147

3,874 %

5,696 %

5,671 %

3,684 %

3,941 %

5,916 %

148

3,875 %

5,694 %

5,667 %

3,686 %

3,942 %

5,912 %

149

3,876 %

5,692 %

5,662 %

3,689 %

3,943 %

5,908 %

150

3,877 %

5,689 %

5,658 %

3,691 %

3,944 %

5,905 %


Laikotarpis iki termino (metais)

Realas

Ženminbi juanis

Ringitas

Rusijos rublis

Singapūro doleris

Pietų Korėjos vonas

1

7,160 %

2,871 %

3,531 %

7,370 %

1,743 %

1,736 %

2

8,496 %

2,938 %

3,557 %

7,463 %

1,954 %

1,871 %

3

9,264 %

3,027 %

3,600 %

7,570 %

2,080 %

1,952 %

4

10,143 %

3,121 %

3,651 %

7,669 %

2,165 %

2,003 %

5

10,733 %

3,196 %

3,697 %

7,735 %

2,240 %

2,034 %

6

11,110 %

3,244 %

3,763 %

7,828 %

2,310 %

2,056 %

7

11,364 %

3,277 %

3,837 %

7,900 %

2,370 %

2,076 %

8

11,543 %

3,299 %

3,906 %

7,989 %

2,421 %

2,097 %

9

11,640 %

3,318 %

3,967 %

8,079 %

2,470 %

2,119 %

10

11,678 %

3,338 %

4,017 %

8,142 %

2,522 %

2,141 %

11

11,663 %

3,361 %

4,058 %

8,165 %

2,581 %

2,162 %

12

11,608 %

3,385 %

4,100 %

8,155 %

2,639 %

2,182 %

13

11,524 %

3,411 %

4,149 %

8,120 %

2,690 %

2,197 %

14

11,418 %

3,436 %

4,201 %

8,067 %

2,734 %

2,208 %

15

11,296 %

3,462 %

4,254 %

8,002 %

2,769 %

2,214 %

16

11,163 %

3,487 %

4,305 %

7,928 %

2,797 %

2,216 %

17

11,023 %

3,512 %

4,351 %

7,848 %

2,821 %

2,217 %

18

10,878 %

3,535 %

4,393 %

7,764 %

2,841 %

2,221 %

19

10,730 %

3,559 %

4,429 %

7,678 %

2,861 %

2,229 %

20

10,582 %

3,581 %

4,458 %

7,591 %

2,882 %

2,244 %

21