ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 192

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. liepos 30d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. gegužės 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1063, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos

1

 

*

2018 m. liepos 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1064, kuriuo dėl tipinių kainų paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir tipinių kiaušinių albumino kainų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

29

 

*

2018 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1065, kuriuo dėl automatinio Sąjungos orlaivių įgulos narių licencijų patvirtinimo ir kilimo bei tūpimo mokymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011

31

 

*

2018 m. liepos 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1066, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo

34

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. liepos 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1067, kuriuo dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/163/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 4804)  ( 1 )

36

 

*

2018 m. liepos 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1068, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 5121)  ( 1 )

43

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos, klaidų ištaisymas ( OL L 343, 2015 12 29 )

62

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

30.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 192/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/1063

2018 m. gegužės 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 2, 7, 24, 65, 88, 99, 142, 151, 156, 160, 212, 216, 231 ir 253 straipsnius,

kadangi:

(1)

praktiškai įgyvendinant Reglamentą (ES) Nr. 952/2013 (toliau – Kodeksas) kartu su Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2446 (2), paaiškėjo, jog tam, kad tas deleguotasis reglamentas labiau atitiktų ekonominės veiklos vykdytojų ir muitinės administracijų poreikius, reikia atlikti kai kuriuos jo pakeitimus;

(2)

reikėtų pakoreguoti Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 1 straipsnio 19 punkte pateiktą eksportuotojo apibrėžtį – patikslinti nuostatą dėl eksportuotinų prekių, kurios nėra vežamos privataus asmens asmeniniame bagaže, siekiant verslo partneriams suteikti daugiau laisvės pasirinkti eksportuotojo funkcijas atliekantį asmenį. Dabartinė apibrėžtis kelia problemų, nes pagal ją eksportuotoju laikomas tik visus tris nustatytus reikalavimus atitinkantis asmuo: įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje, sudaręs sutartį su prekių gavėju trečiojoje šalyje ir turintis teisę nuspręsti, kad prekės turi būti išgabentos už Sąjungos muitų teritorijos ribų. Todėl naujoji eksportuotojo apibrėžtis turėtų būti ne tokia ribojanti, o joje nustatyti eksportuotojui taikomi reikalavimai turėtų atitikti tik esminius eksporto procedūros reikalavimus: eksportuotojas turi turėti teisę nuspręsti, kad prekės turi būti išgabentos už Sąjungos muitų teritorijos ribų, ir, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 170 straipsnio 2 dalimi, turi būti įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje. Tik tais atvejais, kai verslo partneriai neapsisprendžia, kuris asmuo gali būti laikomas atliekančiu eksportuotojo funkcijas, arba kai toks asmuo yra įsisteigęs ne Sąjungos muitų teritorijoje, eksportuotoju laikytinas asmuo nustatomas pagal muitų teisės aktus;

(3)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 5 straipsnio 1 dalyje turėtų būti reikalaujama, kad prašymą įforminti Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymą teikiantys asmenys, nepriklausomai nuo to, ar jie yra įsisteigę Sąjungos muitų teritorijoje, registruotųsi, kad jiems būtų suteiktas EORI kodas ir jie galėtų pasinaudoti Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/578 (3) priede nurodyta SMK Sąjungos prekių statuso įrodymo sistema;

(4)

muitinėms reikia suteikti nuolatinį leidimą nukrypti nuo pareigos naudoti elektronines duomenų apdorojimo priemones tais atvejais, kai jų naudojimas susijęs su retai pasitaikančiais prašymais ir sprendimais ir todėl laikantis pareigos naudoti elektronines duomenų apdorojimo priemones būtų patiriama neproporcingai didelių ekonominių sąnaudų. Įvairiose valstybėse narėse taikomos skirtingos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, todėl prašymai ir sprendimai, dėl kurių turėtų būti leidžiama taikyti šią nukrypti leidžiančią nuostatą, taip pat skiriasi kiekvienoje valstybėje narėje. Visose valstybėse narėse elektroninės duomenų apdorojimo priemonės privalo būti naudojamos tais atvejais, kai jų naudojimas susijęs su prašymais ir sprendimais, kuriems nustatyti bendrieji duomenų reikalavimai ir kuriems tvarkyti įdiegtos bendros elektroninės sistemos. Todėl Deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/2446 reikėtų papildyti 7a straipsniu, kuriuo ne elektronines duomenų apdorojimo priemones būtų leista naudoti tik tais atvejais, kai jų naudojimas susijęs su prašymais ir sprendimais, kuriems atitinkami duomenų reikalavimai Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 A priede nenustatyti;

(5)

tam, kad sprendimų priėmimo procedūra nepagrįstai neužsitęstų dėl to, kad pareiškėjas nepateikė muitinei tinkamos informacijos, nors turėjo galimybę tai padaryti, Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 10 straipsnio a punkte teisė būti išklausytam neturėtų būti suteikta pareiškėjams, kurie buvo paprašyti pateikti atitinkamą informaciją, bet jos nepateikė ir dėl to muitinė negalėjo priimti jų prašymo;

(6)

reikėtų patikslinti Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 37 straipsnio 21 punkte pateiktą registruotojo eksportuotojo apibrėžtį, kad ji apimtų ir eksportuotojus, įsisteigusius valstybėje narėje ir tos valstybės narės muitinės įregistruotus kaip eksportuotojus, eksportuojančius Sąjungos kilmės produktus į šalį ar teritoriją, su kuria Sąjunga yra sudariusi lengvatinės prekybos susitarimą, ir kad tiems eksportuotojams būtų leista surašyti kilmės deklaracijas siekiant pasinaudoti atitinkamu lengvatiniu susitarimu. Ta apibrėžtimi, priešingai, Sąjungos registruotiesiems eksportuotojams neturėtų būti suteikta teisė surašyti pakaitinius pareiškimus apie prekių kilmę persiunčiant prekes į Turkiją, nes galimybės tokiais atvejais ES surašyti pakaitinius kilmės įrodymus nėra;

(7)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 40 straipsnyje numatyta galimybė naudotis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis teikiant prašymą suteikti registruotojo eksportuotojo statusą. Ši nuolatinė nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti išplėsta ir taikoma visais informacijos perdavimo ir mainų atvejais, susijusiais su prašymais suteikti registruotojo eksportuotojo statusą bei atitinkamais sprendimais ir visais paskesniais prašymais ir veiksmais, susijusiais su tų sprendimų administravimu, nes esamoje Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/578 priede nurodytoje elektroninėje registruotųjų eksportuotojų duomenų apdorojimo sistemoje (registruotųjų eksportuotojų sistemoje (REX)) kol kas nėra informacijai ekonominės veiklos vykdytojams perduoti skirtos darniosios sąsajos. Ši leidžianti nukrypti nuostata yra laikina ir jos nebereikės taikyti, kai REX sistemoje bus įdiegta minėta darnioji sąsaja;

(8)

siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi prekių kilmės taisyklių, valstybių narių muitinės ir lengvatomis besinaudojančių šalių kompetentingos institucijos, taikančios dvišalę arba regioninę kumuliaciją pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 53 straipsnį ir 55 straipsnio 8 dalį, turėtų patikrinti ne tik prekių kilmės įrodymų išdavimą arba surašymą, bet ir atlikti visus būtinus prekių kilmės patikrinimus;

(9)

tam, kad taisyklė, pagal kurią nustatoma prekių kilmė taikant regioninę kumuliaciją, būtų aiškesnė, reikėtų sujungti Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 55 straipsnio 4 ir 6 dalių antrą bei trečią pastraipas;

(10)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 76 straipsnio nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo perdirbtųjų produktų, gautų taikant laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą, importo muito sumos apskaičiavimo metodo, formuluotę reikėtų iš dalies pakeisti, kad joje būtų vartojami to reglamento 166 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose, 167 straipsnio 1 dalies s punkte, 168 straipsnyje ir 169 straipsnyje vartojami terminai;

(11)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 82 straipsnyje dėl aiškumo turėtų būti pateikta nuoroda į priedus, kuriuose nustatyti atitinkami bendrieji duomenų reikalavimai, taikomi garanto įsipareigojimui;

(12)

tam, kad nuostatos dėl garantijų derėtų tarpusavyje, Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 83 straipsnyje vietoj valstybių narių turėtų būti nurodytos muitinės;

(13)

sprendimo dėl muitų grąžinimo arba atsisakymo juos išieškoti priėmimo terminas, nustatytas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 97 straipsnyje, turėtų būti pratęsiamas tais atvejais, kai kompetentinga muitinė negali laiku atlikti vertinimo ir priimti sprendimo dėl muitų grąžinimo arba atsisakymo juos išieškoti, nes tas sprendimas priklauso nuo Europos Sąjungos Teisingumo Teisme pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnį nagrinėjamo faktų ir teisės normų požiūriu tapataus ar panašaus atvejo arba vykstančių specialių administracinių procedūrų, galinčių turėti įtakos tokiam sprendimui, baigties. Kad minėto termino pratęsimas nedarytų neigiamo poveikio pareiškėjui, tą terminą turėtų būti leidžiama pratęsti tik tuo atveju, jei pareiškėjas tam neprieštarauja, ir jis turėtų būti pratęsiamas tik minėtais konkrečiais atvejais;

(14)

siekiant užtikrinti sklandžią Sąjungos muitų teritorijos dalių, kurioms taikoma Tarybos direktyva 2006/112/EB (4) arba Tarybos direktyva 2008/118/EB (5), ir tos teritorijos dalių, kuriose tos nuostatos netaikomos (specialiosios fiskalinės teritorijos), tarpusavio prekybą Sąjungos prekėmis, Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 114 ir 134 straipsniuose turėtų būti nustatyti tam tikri muitinės formalumų ir tikrinimo supaprastinimai, taikomi tokiai prekybai, kai ji vyksta toje pačioje valstybėje narėje;

(15)

vadovaujantis Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 115 straipsniu, kita nei kompetentinga muitinės įstaiga vieta gali būti pripažinta priimtina prekėms pateikti, jeigu prekės deklaruojamos muitinės procedūrai įforminti arba reeksportuojamos per labai trumpą laikotarpį. Tą laikotarpį reikėtų šiek tiek pailginti, kad minėtą sąlygą galėtų įvykdyti daugiau ekonominės veiklos vykdytojų. Atitinkamai reikėtų pailginti ir kitos nei laikinojo saugojimo sandėlis vietos pripažinimo priimtina prekėms laikinai saugoti sąlygos įvykdymo laikotarpį;

(16)

siekiant apsaugoti informaciją apie vietą, kurioje buvo sužvejoti žvejybos produktai, tais atvejais, kai atspausdintas žvejybos žurnalo išrašas pateikiamas trečiųjų šalių institucijoms, kad šios galėtų patvirtinti, jog jūrų žvejybos produktais ir prekėmis, perkraunamais ir vežamais per jų šalį ar teritoriją, nebuvo manipuliuojama, ekonominės veiklos vykdytojams turėtų būti leidžiama minėto patvirtinimo tikslais pateikiamame atspausdintame žvejybos žurnalo išraše nenurodyti tos informacijos. Kad jūrų žvejybos produktus ir prekes būtų galima susieti su atitinkamu žvejybos žurnalu tais atvejais, kai patvirtinimas, kad tais produktais ir prekėmis nebuvo manipuliuojama, pateikiamas ne atspausdintame žvejybos žurnalo išraše, o kitame blanke ar dokumente, ekonominės veiklos vykdytojas turėtų į tą kitą blanką ar dokumentą įtraukti nuorodą į atitinkamą žvejybos žurnalą;

(17)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 136 straipsnyje numatyta galimybė žodžiu pateikti transporto priemonių laikinojo įvežimo deklaracijas turėtų būti suteikiama ir to deleguotojo reglamento 214, 215 ir 216 straipsniuose nurodytais atvejais, nes paprastai tokioms prekėms įforminti nebūtina atlikti įprastų muitinės formalumų;

(18)

identiškos nuostatos dėl importo muito sumos apskaičiavimo tam tikrais laikinojo įvežimo perdirbti atvejais kartojasi dviejose vietose: Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 76 straipsnio b punkte ir 168 straipsnio 2 dalyje. Kad šios nuostatos nesikartotų, reikėtų išbraukti 168 straipsnio 2 dalį;

(19)

leidimuose taikyti galutinio vartojimo procedūrą, kuriais leidžiama kartu saugoti skirtingus Kombinuotosios nomenklatūros 27 ir 29 skirsniams priskiriamus produktus (mišrusis saugojimas), turėtų būti pateikta pakankamai garantijų, kad vėliau būtų galima identifikuoti skirtingas prekes, kurios buvo sumaišytos, ir joms taikyti muitinės priežiūrą. Į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/2446 reikėtų įtraukti nuostatą, panašią į nustatytąją panaikintame Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93 (6);

(20)

tam, kad Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 189 straipsnis derėtų su Kodekso 118 straipsnio 4 dalimi, juo turėtų būti suteikta galimybė defektų turinčioms arba sutarties sąlygų neatitinkančioms prekėms įforminti išorinio tranzito procedūrą, o ne išvežti jas iš Sąjungos muitų teritorijos, nes bet kuriuo iš šių abiejų atvejų šios prekės praranda Sąjungos prekių muitinį statusą;

(21)

siekiant supaprastinti eksporto procedūros, po kurios atliekama tranzito procedūra, taikymo tvarką ir pašalinti riziką, kad atsiras skola muitinei ir skola dėl kitų privalomųjų mokėjimų, kurių neapima garantija, reikėtų nustatyti reikalavimą, kad Sąjungos prekėms, eksportuojamoms į trečiąją šalį ir gabenamoms per Sąjungos muitų teritoriją atliekant TIR operaciją arba įforminus tranzito procedūrą atitinkamai pagal ATA ar Stambulo konvenciją, būtų įforminta išorinio tranzito procedūra ir taip jos prarastų Sąjungos prekių muitinį statusą;

(22)

tam, kad muitinei būtų lengviau vykdyti Tarybos direktyvos 2008/118/EB 1 straipsnyje nurodytų prekių, kurioms įforminta eksporto procedūra, po kurios atliekama tranzito procedūra, gabenimo priežiūrą, turėtų būti leidžiama šioms prekėms įforminti išorinio tranzito procedūrą, nes taip jos praranda Sąjungos prekių muitinį statusą;

(23)

tam, kad muitinėms būtų lengviau nagrinėti prašymus ir kad ekonominės veiklos vykdytojų prašymų teikimo procesas būtų efektyvesnis, įgaliotiesiems siuntėjams reikėtų leisti prašymus suteikti leidimą naudoti specialias plombas teikti muitinei, kompetentingai suteikti įgaliotojo siuntėjo statusą;

(24)

įvairiose su laikinuoju įvežimu susijusiose nuostatose daroma nuoroda į asmeniniais ar komerciniais tikslais naudojamas transporto priemones. Reikėtų išaiškinti šių sąvokų, vartojamų visose taisyklėse, susijusiose su laikinojo įvežimo procedūra visiškai atleidžiant nuo importo muito, reikšmę. Todėl Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 215 straipsnio 4 dalyje pateiktos terminų apibrėžtys turėtų būti pakeistos bendresnio pobūdžio nuostata, pateikiama to deleguotojo reglamento 207 straipsnyje;

(25)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 215 straipsnis turėtų būti papildytas nauja dalimi, pagal kurią fiziniai asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Sąjungos muitų teritorijoje, galėtų pasinaudoti laikinojo įvežimo procedūra ir Sąjungoje naudoti asmeniniams tikslams išsinuomotą ne Sąjungos kelių transporto priemonę. Suteikus tokią galimybę būtų išspręstos tam tikros problemos, su kuriomis susiduria automobilių nuomos agentūros, ir būtų skatinamas pasienio turizmas. Tačiau laikinojo įvežimo procedūra iš esmės skirta asmenims, įsisteigusiems už Sąjungos ribų, todėl 218 straipsnyje turėtų būti nustatyta, kad tokią transporto priemonę asmeniniams tikslams galima naudoti tik trumpą laiką;

(26)

laikinojo įvežimo procedūrą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 218, 220, 223, 228 ir 231–236 straipsnius reikėtų leisti taikyti ir tais atvejais, kai tos procedūros vykdytojas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje. Toks lankstumas yra būtinas, nes nėra priežasčių, dėl kurių asmenims, įsisteigusiems Sąjungos muitų teritorijoje arba už jos ribų, būtų taikomi skirtingi reikalavimai, susiję su laikinu tam tikrų prekių (pvz., prekių, kurios bus eksponuojamos arba naudojamos viešame renginyje) įvežimu;

(27)

siekiant užtikrinti, kad atitinkamos elektroninės sistemos būtų sukurtos deramai atsižvelgiant į teisines nuostatas, turėtų būti iš dalies pakeistos tam tikros Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 A ir B priedų nuostatos;

(28)

Sprendimu 94/800/EB (7) Taryba patvirtino Sutartį dėl kilmės taisyklių, pridėtą prie 1994 m. balandžio 15 d. Marakeše pasirašyto baigiamojo akto. Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 22–01 priede nustatytos konkrečios taisyklės, pagal kurias nustatoma, kurioje šalyje įvyko paskutinis esminis tam tikrų prekių pakeitimas, apibrėžtas to paties reglamento 32 straipsnyje. Šį taisyklių sąrašą reikėtų išplėsti ir į jį įtraukti papildomų produktų, kad jų atveju būtų vienodai suprantamas paskutinio esminio pakeitimo principas. Be to, siekiant užtikrinti, kad tos taisyklės būtų tinkamai taikomos, šis sąrašas atnaujinamas remiantis naujausia prekių nomenklatūros, sudarytos pagal Tarptautinę konvenciją dėl suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos (toliau – Suderinta sistema), redakcija;

(29)

paskelbtame Deleguotajame reglamente (ES) 2015/2446 buvo aptikta įvairaus pobūdžio klaidų ir jas reikia ištaisyti. 124a, 126a, 129a, 129d, 131, 193, 195 ir 197 straipsniuose reikia patikslinti nuorodas į Kodekso straipsnius, kurie minėtais straipsniais papildomi. A ir B prieduose reikia geriau apibrėžti tam tikrus duomenų elementus. Siekiant nuoseklumo, B-03 ir B-05 prieduose pateikti blankų pavyzdžiai, kuriuose esanti skaitinė duomenų elemento „Registracijos numeris/UCR“ nuoroda yra klaidinga, turėtų būti pakeisti naujais pavyzdžiais, o 71–05 priede pateiktoje nuorodoje į bendrą duomenų elementą „KN kodas, neto kiekis, vertė (M)“ įsivėlusi klaida turėtų būti ištaisyta. 90 priede turėtų būti ištaisytos neteisingos nuorodos į Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92 (8), Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 ir Kodeksą;

(30)

šio reglamento nuostatomis iš dalies keičiamos kelios Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos, kurias, kaip paaiškėjo, sunku taikyti praktiškai. Tos nuostatos turėtų įsigalioti kuo skubiau, nes jomis reikėtų užtikrinti, kad Kodeksas ir deleguotasis reglamentas būtų įgyvendinami geriau atsižvelgiant į ekonomikos realijas. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo;

(31)

siekiant teisinio tikrumo, naujoji nuostata dėl ne elektroninių duomenų apdorojimo priemonių naudojimo tais atvejais, kai jų naudojimas susijęs su prašymais ir sprendimais, kuriems atitinkami duomenų reikalavimai Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 A priede nenustatyti, turėtų būti taikoma nuo 2017 m. spalio 2 d. Tą dieną buvo įdiegta Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/578 priede nurodyta SMK muitinės sprendimų sistema ir nuo tos dienos pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 (9) 2 straipsnį muitinės nebegali leisti ne elektroninių duomenų apdorojimo priemonių naudoti tais atvejais, kai jų naudojimas susijęs su muitinės sprendimais ir prašymais. Tačiau po 2017 m. spalio 2 d. vis dar prireikė naudoti tam tikrus popieriuje surašytus prašymus ir sprendimus. Tie prašymai ir sprendimai turėtų turėti pasekmių tam tikrą laikotarpį, todėl nei ekonominės veiklos vykdytojai, nei valstybės narės nėra suinteresuoti, kad jų galiojimu būtų suabejota dėl reikalavimų neatitinkančios jų formos;

(32)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas ir ištaisytas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 pakeitimai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 19 punktas pakeičiamas taip:

„19)   eksportuotojas

a)

privatus asmuo, savo asmeniniame bagaže vežantis prekes, kurias ketina išgabenti iš Sąjungos muitų teritorijos;

b)

kitais atvejais (kai netaikomas a punktas) –

i)

Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigęs asmuo, turintis teisę nuspręsti ir nusprendęs, kad prekės turi būti išgabentos iš tos muitų teritorijos;

ii)

kai netaikomas i papunktis – Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigęs asmuo, kuris yra sutarties, pagal kurią prekės turi būti išgabentos iš tos muitų teritorijos, šalis;“;

2)

5 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„f)

prašydamas įregistruoti ir patvirtinti Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymą.“;

3)

I antraštinės dalies 2 skyriaus 2 skirsnyje įterpiamas šis poskirsnis:

„0 poskirsnis

Informacijos mainų priemonės, naudojamos tais atvejais, kai jų naudojimas susijęs su prašymais ir sprendimais, kuriems atitinkami duomenų reikalavimai A priede nenustatyti

7a straipsnis

Prašymai ir sprendimai, teikiami naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis

(Kodekso 6 straipsnio 3 dalies a punktas)

Muitinė gali leisti ne elektronines duomenų apdorojimo priemones naudoti tais atvejais, kai jų naudojimas susijęs su prašymais ir sprendimais, kuriems atitinkami duomenų reikalavimai A priede nenustatyti, ir su visais paskesniais prašymais ir veiksmais, susijusiais su tų sprendimų administravimu.“;

4)

10 straipsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a)

kai prašymas priimti sprendimą nepriimamas pagal šio reglamento 11 straipsnį arba Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 (*1) 12 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą;

(*1)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).“;"

5)

37 straipsnio 21 punkto b ir c papunkčiai pakeičiami taip:

„b)

valstybėje narėje įsisteigęs eksportuotojas, kurį tos valstybės narės muitinė įregistravo kaip Sąjungos kilmės produktų, kurie eksportuojami į šalį arba teritoriją, su kuria Sąjunga yra sudariusi lengvatinės prekybos susitarimą, eksportuotoją, arba

c)

valstybėje narėje įsisteigęs prekių persiuntėjas, kurį tos valstybės narės muitinė įregistravo kaip persiuntėją, surašantį pakaitinius pareiškimus apie prekių kilmę persiunčiant kilmės statusą turinčius produktus į kitą vietą Sąjungos muitų teritorijoje arba, kai taikoma, į Norvegiją arba Šveicariją (toliau – registruotasis persiuntėjas);“;

6)

40 straipsnis pakeičiamas taip:

„40 straipsnis

Prašymų suteikti registruotojo eksportuotojo statusą pateikimo ir informacijos mainų su registruotaisiais eksportuotojais priemonės

(Kodekso 6 straipsnio 3 dalies a punktas)

Ne elektroninės duomenų apdorojimo priemonės gali būti naudojamos visais informacijos perdavimo ir mainų atvejais, kai jų naudojimas susijęs su prašymais suteikti registruotojo eksportuotojo statusą bei atitinkamais sprendimais ir visais paskesniais prašymais ir veiksmais, susijusiais su tų sprendimų administravimu.“;

7)

53 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šio reglamento 41–52 straipsniai ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 108 straipsnis mutatis mutandis taikomi eksportui iš Sąjungos į lengvatomis besinaudojančią šalį taikant dvišalę kumuliaciją.“;

8)

55 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Regioninė kumuliacija tarp tos pačios regioninės grupės lengvatomis besinaudojančių šalių taikoma tik su sąlyga, kad lengvatomis besinaudojančioje šalyje, kurioje medžiagos toliau apdorojamos ar įkomponuojamos, atliktų apdorojimo ar perdirbimo operacijų mastas yra didesnis nei 47 straipsnio 1 dalyje aprašytų operacijų mastas, o tekstilės gaminių atveju – taip pat didesnis nei 22–05 priede nurodytų operacijų mastas.

Kai pirmoje pastraipoje nurodyta sąlyga neįvykdyta, produktams eksportuoti į Sąjungą išduotame arba surašytame kilmės įrodyme kaip kilmės šalis nurodoma ta regioninės grupės šalis, kuriai priskiriama didžiausia galutiniam produktui pagaminti panaudotų medžiagų vertės dalis.“;

b)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Gavus leidimą taikyti regioninę kumuliaciją ir ją taikant tarp I arba III grupės lengvatomis besinaudojančių šalių, vienos regioninės grupės šalies kilmės medžiagos laikomos kitai regioninei grupei priklausančios šalies kilmės medžiagomis, jeigu jos įkomponuojamos į joje gautą produktą, su sąlyga, kad pastarojoje lengvatomis besinaudojančioje šalyje atliktų apdorojimo ar perdirbimo operacijų mastas yra didesnis nei 47 straipsnio 1 dalyje aprašytų operacijų mastas, o tekstilės gaminių atveju – taip pat didesnis nei 22–05 priede nurodytų operacijų mastas.

Kai pirmoje pastraipoje nurodyta sąlyga neįvykdyta, produktams eksportuoti į Sąjungą naudojamame kilmės įrodyme kaip kilmės šalis nurodoma ta kumuliacijoje dalyvaujanti šalis, kuriai priskiriama didžiausia galutiniam produktui pagaminti panaudotų medžiagų vertės dalis.“;

c)

8 dalis pakeičiama taip:

„8.   „Šio reglamento 41–52 straipsniai ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 108–111 straipsniai mutatis mutandis taikomi eksportui iš vienos lengvatomis besinaudojančios šalies į kitą lengvatomis besinaudojančią šalį taikant regioninę kumuliaciją.“;

9)

76 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

muitinės deklaracijos prekių laikinojo įvežimo perdirbti procedūrai įforminti priėmimo metu joms būtų pritaikyta žemės ūkio ar prekybos politikos priemonė, laikinas arba galutinis antidempingo muitas, kompensacinis muitas, apsaugos priemonė ar papildomas muitas dėl sustabdyto nuolaidų taikymo, jei tos prekės būtų deklaruotos išleidimui į laisvą apyvartą įforminti;“;

10)

82 straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.   Bendrieji duomenų reikalavimai, taikomi garanto įsipareigojimui pateikti vienkartinę garantiją, vienkartinę lakštų formos garantiją arba bendrąją garantiją, yra nustatyti atitinkamai 32–01, 32–02 ir 32–03 prieduose.“;

11)

83 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Muitinė priima 1 dalyje nurodytų formų garantijas tokiu mastu, kokiu šių formų garantijos yra priimtinos pagal jų nacionalinę teisę.“;

12)

97 straipsnis pakeičiamas taip:

„97 straipsnis

Sprendimo dėl grąžinimo arba atsisakymo išieškoti priėmimo termino pratęsimas

(Kodekso 22 straipsnio 3 dalis)

1.   Kai taikoma Kodekso 116 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa arba antros pastraipos b punktas, sprendimo dėl grąžinimo arba atsisakymo išieškoti priėmimo termino trukmės skaičiavimas sustabdomas tol, kol atitinkama valstybė narė gaus pranešimą apie Komisijos sprendimą arba Komisijos pranešimą apie bylos grąžinimą dėl šio reglamento 98 straipsnio 6 dalyje nurodytų priežasčių.

2.   Kai taikomas Kodekso 116 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b punktas, sprendimo dėl grąžinimo arba atsisakymo išieškoti priėmimo termino trukmės skaičiavimas sustabdomas tol, kol atitinkama valstybė narė gaus pranešimą apie Komisijos sprendimą dėl nagrinėjamo faktų ir teisės normų požiūriu panašaus atvejo.

3.   Kai sprendimui dėl grąžinimo arba atsisakymo išieškoti įtakos gali turėti viena iš toliau nurodytų vykstančių administracinių procedūrų ar teismo procesų, sprendimo dėl grąžinimo arba atsisakymo išieškoti priėmimo terminas, pareiškėjui pritarus, gali būti pratęstas taip:

a)

jei Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnį nagrinėja faktų ir teisės normų požiūriu tapatų arba panašų atvejį, sprendimo dėl grąžinimo arba atsisakymo išieškoti priėmimo terminas gali būti pratęstas laikotarpiu, kuris baigiasi ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo Teisingumo Teismo sprendimo priėmimo dienos;

b)

jei sprendimas dėl grąžinimo arba atsisakymo išieškoti priklauso nuo prašymo atlikti paskesnį lengvatinės kilmės įrodymo, surašyto pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 109, 110 ar 125 straipsnį arba pagal atitinkamą lengvatinį susitarimą, tikrinimą nagrinėjimo baigties, sprendimo dėl grąžinimo arba atsisakymo išieškoti priėmimo terminas gali būti pratęstas laikotarpiu, per kurį atliekamas tikrinimas, nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 109, 110 ar 125 straipsnyje arba atitinkamame lengvatiniame susitarime, ir bet kuriuo atveju ne daugiau kaip 15 mėnesių nuo prašymo išsiuntimo dienos ir

c)

jei sprendimas dėl grąžinimo arba atsisakymo išieškoti priklauso nuo konsultavimosi procedūros, kuria siekiama Sąjungos lygmeniu užtikrinti teisingą ir vienodą atitinkamų prekių tarifinį klasifikavimą arba kilmės nustatymą, vykdomos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 23 straipsnio 2 dalį, sprendimo dėl grąžinimo arba atsisakymo išieškoti priėmimo terminas gali būti pratęstas laikotarpiu, kuris baigiasi ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo Komisijos pranešimo apie PTI ir PKI sprendimų priėmimo laikino sustabdymo, numatyto to įgyvendinimo reglamento 23 straipsnio 3 dalyje, atšaukimą.“;

13)

114 straipsnis pakeičiamas taip:

„114 straipsnis

Prekyba su specialiosiomis fiskalinėmis teritorijomis

(Kodekso 1 straipsnio 3 dalis)

1.   Valstybės narės šio reglamento 115–118 straipsnius ir Kodekso 133–152 straipsnius taiko Sąjungos prekėms, įvežamoms iš specialiosios fiskalinės teritorijos į kitą Sąjungos muitų teritorijos dalį, kuri nėra specialioji fiskalinė teritorija ir kuri nėra toje pačioje valstybėje narėje, arba iš tos kitos Sąjungos muitų teritorijos dalies į specialiąją fiskalinę teritoriją.

2.   Kai Sąjungos prekės siunčiamos iš specialiosios fiskalinės teritorijos į kitą Sąjungos muitų teritorijos dalį, kuri nėra specialioji fiskalinė teritorija, tačiau yra toje pačioje valstybėje narėje, jos pateikiamos muitinei iš karto, kai tik atvežamos į tą kitą Sąjungos muitų teritorijos dalį. Tačiau, atitinkamos valstybės narės muitinei sutikus, prekės gali būti pateikiamos nustatytoje muitinės įstaigoje arba bet kurioje kitoje tos muitinės nustatytoje arba jai priimtinoje vietoje prieš jų išvežimą iš specialiosios fiskalinės teritorijos.

Prekes muitinei pateikia asmuo, įvežantis prekes į kitą muitų teritorijos dalį, arba asmuo, kurio vardu arba kurio interesais prekės įvežamos į tą Sąjungos muitų teritorijos dalį.

3.   Kai Sąjungos prekės išsiunčiamos iš Sąjungos muitų teritorijos dalies, kuri nėra specialioji fiskalinė teritorija, į toje pačioje valstybėje narėje esančią specialiąją fiskalinę teritoriją, jos pateikiamos muitinei iš karto, kai tik atvežamos į specialiąją fiskalinę teritoriją. Tačiau, atitinkamos valstybės narės muitinei sutikus, prekės gali būti pateikiamos nustatytoje muitinės įstaigoje arba bet kurioje kitoje tos muitinės nustatytoje arba jai priimtinoje vietoje prieš jų išvežimą iš išsiuntimo vietos.

Prekes pateikia asmuo, įvežantis prekes į specialiąją fiskalinę teritoriją, arba asmuo, kurio vardu arba kurio interesais prekės įvežamos į tą specialiąją fiskalinę teritoriją.

4.   2 ir 3 dalyse nurodytoms Sąjungos prekėms taikomos tik šio reglamento 134 straipsnyje nurodytos muitų teisės aktų nuostatos.“;

14)

115 straipsnis pakeičiamas taip:

„115 straipsnis

Prekių pateikimo muitinei ir laikinojo saugojimo vietos pripažinimas priimtina

(Kodekso 139 straipsnio 1 dalis ir 147 straipsnio 1 dalis)

1.   Kita nei kompetentinga muitinės įstaiga vieta gali būti pripažinta priimtina prekėms pateikti, jeigu laikomasi šių sąlygų:

a)

yra įvykdyti Kodekso 148 straipsnio 2 bei 3 dalyse ir šio reglamento 117 straipsnyje nustatyti reikalavimai;

b)

per 3 dienas arba, jei prekių gavėjas yra Kodekso 233 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytas įgaliotasis gavėjas, per 6 dienas po pateikimo prekės deklaruojamos muitinės procedūrai įforminti arba reeksportuojamos, jei muitinė nepareikalauja prekių patikrinti pagal Kodekso 140 straipsnio 2 dalį.

Tokio pripažinimo nereikalaujama, jeigu toje vietoje jau leista turėti laikinojo saugojimo sandėlį.

2.   Kita nei laikinojo saugojimo sandėlis vieta gali būti pripažinta priimtina prekėms laikinai saugoti, jeigu laikomasi šių sąlygų:

a)

yra įvykdyti Kodekso 148 straipsnio 2 bei 3 dalyse ir 117 straipsnyje nustatyti reikalavimai;

b)

per 3 dienas arba, jei prekių gavėjas yra Kodekso 233 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytas įgaliotasis gavėjas, per 6 dienas po pateikimo prekės deklaruojamos muitinės procedūrai įforminti arba reeksportuojamos, jei muitinė nepareikalauja prekių patikrinti pagal Kodekso 140 straipsnio 2 dalį.“;

15)

133 straipsnis pakeičiamas taip:

„133 straipsnis

Produktai ir prekės, perkraunami Sąjungos muitų teritorijai nepriklausančioje šalyje arba teritorijoje ir vežami per ją

(Kodekso 6 straipsnio 2 dalis ir 3 dalies a punktas)

1.   Jeigu 119 straipsnio 1 dalies d ir e punktuose nurodyti produktai ir prekės perkraunami Sąjungos muitų teritorijai nepriklausančioje šalyje arba teritorijoje ir vežami per ją, tų produktų ir prekių muitiniam statusui pagal 129 straipsnį įrodyti pateikiamas atspausdintas Sąjungos žvejybos laivo arba Sąjungos žvejybos produktų perdirbimo laivo žvejybos žurnalo išrašas ir, jei taikoma, atspausdinta perkrovimo deklaracija, kuriuose, be 130 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos, papildomai nurodoma ši informacija:

a)

tos šalies arba teritorijos muitinės patvirtinimas;

b)

produktų ir prekių atvežimo į tą šalį ar teritoriją ir išvežimo iš jos datos;

c)

transporto priemonė, naudota produktams ir prekėms persiųsti į Sąjungos muitų teritoriją;

d)

a punkte nurodytos muitinės adresas.

Pateikiant produktus ir prekes Sąjungos muitų teritorijai nepriklausančios šalies arba teritorijos muitinei, pirmoje pastraipoje nurodytame atspausdintame žvejybos žurnalo išraše nebūtina pateikti informacijos apie vietą, kurioje žvejybos produktai buvo sužvejoti, kurios reikalaujama 130 straipsnio 1 dalies a punkte.

2.   Kai taikant 1 dalį naudojami kiti nei atspausdintas žvejybos žurnalo išrašas blankai ir dokumentai, juose, be informacijos, kurios reikalaujama pagal 1 dalį, papildomai pateikiama nuoroda į žvejybos žurnalą, leidžianti nustatyti atitinkamą žvejybos reisą.“;

16)

134 straipsnis pakeičiamas taip:

„134 straipsnis

Muitinės deklaracijų naudojimas vykdant prekybą su specialiosiomis fiskalinėmis teritorijomis

(Kodekso 1 straipsnio 3 dalis)

1.   Kodekso 1 straipsnio 3 dalyje nurodytai prekybai Sąjungos prekėmis mutatis mutandis taikomos šios nuostatos:

a)

Kodekso V antraštinės dalies 2, 3 ir 4 skyriai;

b)

Kodekso VIII antraštinės dalies 2 ir 3 skyriai;

c)

šio reglamento V antraštinės dalies 2 ir 3 skyriai;

d)

šio reglamento VIII antraštinės dalies 2 ir 3 skyriai.

2.   Jei Kodekso 1 straipsnio 3 dalyje nurodyta prekyba Sąjungos prekėmis vykdoma toje pačioje valstybėje narėje, tos valstybės narės muitinė gali sutikti, kad į specialiąsias fiskalines teritorijas, iš jų arba iš vienos specialiosios fiskalinės teritorijos į kitą siunčiamoms prekėms deklaruoti būtų naudojamas vienas dokumentas – išsiuntimo deklaracija, o įvežamoms prekėms deklaruoti – įvežimo deklaracija.

3.   Jei Kodekso 1 straipsnio 3 dalyje nurodyta prekyba Sąjungos prekėmis vykdoma toje pačioje valstybėje narėje, tos valstybės narės muitinė gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/578 priede nurodytų nacionalinių importo sistemų patobulinimo datų vietoj išsiuntimo arba įvežimo deklaracijos naudoti sąskaitą faktūrą arba transporto dokumentą.“;

17)

136 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

208–216 straipsniuose nurodytų padėklų, konteinerių bei transporto priemonių ir tiems padėklams, konteineriams bei transporto priemonėms skirtų atsarginių dalių, reikmenų ir įrangos;“;

18)

168 straipsnio 2 dalis išbraukiama;

19)

VII antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje įterpiamas šis 177a straipsnis:

„177a straipsnis

Mišrusis muitinės prižiūrimų produktų saugojimas taikant galutinio vartojimo procedūrą

(Kodekso 211 straipsnio 1 dalis)

Kodekso 211 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytame leidime taikyti galutinio vartojimo procedūrą mišriojo saugojimo tikslais turi būti nustatytos produktų, priskiriamų Kombinuotosios nomenklatūros 27 ir 29 skirsniams, arba minėtų produktų, kurių sudėtyje yra neapdorotos naftos alyvų, kurioms priskiriamas KN kodas 2709 00, identifikavimo ir muitinės priežiūros priemonės ir metodai.

Kai pirmoje pastraipoje nurodytiems produktams nepriskiriamas tas pats aštuonženklis KN kodas arba kai tie produktai nėra tos pačios prekinės kokybės ir neturi tų pačių techninių bei fizinių charakteristikų, mišrusis saugojimas leidžiamas tik tuo atveju, jei su visomis sumaišytomis prekėmis turi būti atlikta viena iš Kombinuotosios nomenklatūros 27 skyriaus 5 papildomojoje pastaboje nurodytų operacijų.“;

20)

189 straipsnis pakeičiamas taip:

„189 straipsnis

Išorinio tranzito procedūros taikymas konkrečiais atvejais

(Kodekso 226 straipsnio 2 dalis)

1.   Jeigu Sąjungos prekės eksportuojamos į trečiąją šalį, kuri yra Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros susitariančioji šalis, arba jeigu Sąjungos prekės eksportuojamos ir gabenamos per vieną arba daugiau bendrojo tranzito šalių ir taikomos Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros nuostatos, išorinio Sąjungos tranzito procedūra, nurodyta Kodekso 226 straipsnio 2 dalyje, toms prekėms įforminama šiais atvejais:

a)

buvo atlikti Sąjungos prekių eksporto muitinės formalumai, kad jas eksportuojant į trečiąsias šalis pagal bendrąją žemės ūkio politiką būtų skiriamos grąžinamosios išmokos;

b)

Sąjungos prekės paimtos iš intervencinių atsargų, joms taikomos jų naudojimo ir (arba) paskirties tikrinimo priemonės ir jas eksportuojant į trečiąsias šalis pagal bendrąją žemės ūkio politiką buvo atlikti muitinės formalumai;

c)

Sąjungos prekės atitinka importo muitų grąžinimo arba atsisakymo juos išieškoti reikalavimus pagal Kodekso 118 straipsnio 1 dalį.

2.   Sąjungos prekėms, atitinkančioms importo muitų grąžinimo arba atsisakymo juos išieškoti reikalavimus pagal Kodekso 118 straipsnio 1 dalį, gali būti įforminta Kodekso 118 straipsnio 4 dalyje ir 226 straipsnio 2 dalyje nurodyta išorinio tranzito procedūra.

3.   Kai Sąjungos prekės eksportuojamos į trečiąją šalį ir gabenamos Sąjungos muitų teritorijoje atliekant TIR operaciją arba taikant tranzito procedūrą atitinkamai pagal ATA konvenciją ar Stambulo konvenciją, toms prekėms įforminama Kodekso 226 straipsnio 2 dalyje nurodyta išorinio tranzito procedūra.

4.   Kai eksportuojamos Direktyvos 2008/118/EB 1 straipsnyje nurodytos prekės, turinčios Sąjungos prekių muitinį statusą, toms prekėms gali būti įforminta Kodekso 226 straipsnio 2 dalyje nurodyta išorinio tranzito procedūra.“;

21)

įterpiamas šis 197a straipsnis:

„197a straipsnis

Prašymai leisti naudoti specialias plombas

(Kodekso 22 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa)

Jei įgaliotasis siuntėjas arba ekonominės veiklos vykdytojas, teikiantis prašymą suteikti Kodekso 233 straipsnio 4 dalies a punkte nurodytą įgaliotojo siuntėjo statusą, teikia ir prašymą išduoti leidimą naudoti Kodekso 233 straipsnio 4 dalies c punkte nurodytas specialias plombas, tas prašymas gali būti teikiamas muitinei, kompetentingai priimti sprendimą toje valstybėje narėje, kurioje turi būti pradėtos įgaliotojo siuntėjo vykdomos Sąjungos tranzito procedūros.“;

22)

207 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Šiame poskirsnyje transporto priemonių naudojimas komerciniams tikslams yra transporto priemonių naudojimas keleiviams vežti už atlygį arba transporto priemonių naudojimas pramoniniam ar komerciniam prekių vežimui už atlygį ar be jo. Transporto priemonių naudojimas asmeninėms reikmėms yra transporto priemonių naudojimas nekomerciniams tikslams.“;

23)

212 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kai transporto priemonės deklaruojamos laikinajam įvežimui įforminti žodžiu pagal 136 straipsnio 1 dalį arba kitu veiksmu pagal 139 straipsnio 1 dalį kartu su 141 straipsnio 1 dalimi, laikinojo įvežimo leidimas suteikiamas asmeniui, kuris fiziškai kontroliuoja prekes jas išleidžiant laikinojo įvežimo procedūrai atlikti, išskyrus atvejus, kai šis asmuo veikia kito asmens interesais. Tokiu atveju leidimas suteikiamas pastarajam asmeniui.“;

24)

215 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama ši dalis:

„2a.   Fiziniai asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Sąjungos muitų teritorijoje, visiškai atleidžiami nuo importo muito, taikytino kelių transporto priemonei, kurią jie išsinuomojo pagal rašytinę sutartį su profesionaliu automobilių nuomos paslaugų teikėju ir naudoja asmeninėms reikmėms.“;

b)

4 dalis išbraukiama;

25)

218 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.   215 straipsnio 2a dalyje nurodytu atveju kelių transporto priemonės reeksportuojamos per 8 dienas nuo tada, kai joms buvo įforminta laikinojo įvežimo procedūra.“;

26)

220 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Leidimo taikyti laikinojo įvežimo procedūrą prašantis asmuo ir laikinojo įvežimo procedūros vykdytojas, įsisteigę Sąjungos muitų teritorijoje, taip pat visiškai atleidžiami nuo jūreivių gerovės reikmenims taikomo importo muito.“;

27)

223 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Pareiškėjas ir procedūros vykdytojas gali būti įsisteigę Sąjungos muitų teritorijoje.“;

28)

228 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Pareiškėjas ir procedūros vykdytojas gali būti įsisteigę Sąjungos muitų teritorijoje.“;

29)

231 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Pareiškėjas ir procedūros vykdytojas gali būti įsisteigę Sąjungos muitų teritorijoje.“;

30)

232 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Pareiškėjas ir procedūros vykdytojas gali būti įsisteigę Sąjungos muitų teritorijoje.“;

31)

233 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Pareiškėjas ir procedūros vykdytojas gali būti įsisteigę Sąjungos muitų teritorijoje.“;

32)

234 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.   „Pareiškėjas ir procedūros vykdytojas gali būti įsisteigę Sąjungos muitų teritorijoje.“;

33)

235 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Pareiškėjas ir procedūros vykdytojas gali būti įsisteigę Sąjungos muitų teritorijoje.“;

34)

236 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Atvejais, nurodytais b punkte, pareiškėjas ir procedūros vykdytojas gali būti įsisteigę Sąjungos muitų teritorijoje.“;

35)

A priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento I priede;

36)

B priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento II priede;

37)

22–01 priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento III priede.

2 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 pataisos

Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 ištaisomas taip:

1)

124a straipsnio antraštė pakeičiama taip:

„124a straipsnis

Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymas pateikiant T2L arba T2LF dokumentą

(Kodekso 6 straipsnio 2 dalis, 3 dalies a punktas ir 153 straipsnio 2 dalis)“;

2)

126a straipsnio antraštė pakeičiama taip:

„126a straipsnis

Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymas pateikiant laivybos bendrovės manifestą

(Kodekso 6 straipsnio 2 dalis ir 3 dalies a punktas)“;

3)

129a straipsnio antraštė pakeičiama taip:

„129a straipsnis

Formalumai, atliekami, kai įgaliotasis išdavėjas išduoda T2L arba T2LF dokumentą, sąskaitą faktūrą arba transporto dokumentą

(Kodekso 6 straipsnio 2 dalis ir 3 dalies a punktas)“;

4)

129d straipsnio antraštė pakeičiama taip:

„129d straipsnis

Leidimo surašyti laivybos bendrovės manifestą po išvykimo suteikimo sąlygos

(Kodekso 6 straipsnio 3 dalies a punktas ir 153 straipsnio 2 dalis)“;

5)

131 straipsnio antraštė pakeičiama taip:

„131 straipsnis

Perkrovimas

(Kodekso 6 straipsnio 3 dalies a punktas)“;

6)

193 straipsnio antraštė pakeičiama taip:

„193 straipsnis

Leidimų naudotis įgaliotojo siuntėjo statusu prekėms įforminant Sąjungos tranzito procedūrą suteikimas

(Kodekso 233 straipsnio 4 dalies a punktas)“;

7)

195 straipsnio antraštė pakeičiama taip:

„195 straipsnis

Leidimų naudotis įgaliotojo gavėjo statusu gaunant prekes, gabenamas įforminus Sąjungos tranzito procedūrą, suteikimas

(Kodekso 233 straipsnio 4 dalies b punktas)“;

8)

197 straipsnio antraštė pakeičiama taip:

„197 straipsnis

Leidimas naudoti specialias plombas

(Kodekso 233 straipsnio 4 dalies c punktas)“;

9)

A priedas ištaisomas taip, kaip nurodyta šio reglamento IV priede;

10)

B priedas ištaisomas taip, kaip nurodyta šio reglamento V priede;

11)

B-03 priedas ištaisomas taip, kaip nurodyta šio reglamento VI priede;

12)

B-04 priedo II antraštinės dalies 9 punkto „Pakeliui atliekami formalumai“ antroje pastraipoje po antrašte „Langelis „Perkrovimas (7/1)““ žodžiai „18 langelį“ pakeičiami žodžiais „langelį „Išvykstančios transporto priemonės identifikavimo duomenys (7/7)“ ir langelį „Išvykstančios transporto priemonės registracijos šalis (7/8)““;

13)

B-05 priedas ištaisomas taip, kaip nurodyta šio reglamento VII priede;

14)

71–05 priedo A skirsnio pirmos lentelės septintos eilutės „Perdirbtųjų produktų KN kodas, neto kiekis, vertė (M)“ pirmos skilties „Bendrieji duomenų elementai“ tekstas pakeičiamas taip:

„Prekių KN kodas, neto kiekis, vertė (M)“.

15)

90 priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento VIII priede.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 3 dalis taikoma nuo 2017 m. spalio 2 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

(3)  2016 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/578, kuriuo nustatoma darbo programa, susijusi su Sąjungos muitinės kodekse numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu (OL L 99, 2016 4 15, p. 6).

(4)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).

(5)  2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/EEB (OL L 9, 2009 1 14, p. 12).

(6)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).

(7)  1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (OL L 336, 1994 12 23, p. 1).

(8)  1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).

(9)  2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (OL L 69, 2016 3 15, p. 1).


I PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 A priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

I antraštinės dalies 1 skyriaus pastabų lentelėje 14 pastaba pakeičiama taip:

„Ši informacija teikiama tik leidimo taikyti laikinojo įvežimo perdirbti EX/IM procedūrą atveju, kai nevykdomi 176 straipsnyje nurodyti standartizuoti informacijos mainai, ir leidimo taikyti laikinojo įvežimo perdirbti IM/EX procedūrą atveju.“;

2)

I antraštinės dalies 1 skyriaus pastabų lentelėje 15 pastaba pakeičiama taip:

„Ši informacija teikiama tik leidimo taikyti laikinojo įvežimo perdirbti IM/EX arba galutinio vartojimo procedūrą atveju.“;

3)

I antraštinės dalies 2 skyriaus dalies „Duomenų reikalavimai“ 4 grupės „Datos, laikas, laikotarpiai ir vietos“ 4/3 duomenų elemento „Vieta, kurioje laikomi pagrindiniai muitinei reikalingi apskaitos registrai arba galima su jais susipažinti“ pirma pastraipa po antrašte „Naudojamos visos atitinkamos lentelės skiltys“ pakeičiama taip:

„Kaip nurodyta Kodekso 22 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, pagrindiniai muitinei reikalingi apskaitos registrai yra tie registrai, kuriuos muitinė laiko pagrindiniais muitinei reikalingais apskaitos registrais, leidžiančiais muitinei prižiūrėti ir stebėti visą veiklą, kuriai vykdyti išduotas atitinkamas leidimas arba dėl kurios priimtas atitinkamas sprendimas. Pareiškėjo turimą komercinę, fiskalinę ar kitą apskaitos medžiagą galima priimti kaip pagrindinius muitinei reikalingus apskaitos registrus, jei jie palengvina auditu pagrįstą tikrinimą.“;

4)

I antraštinės dalies 2 skyriaus dalies „Duomenų reikalavimai“ 5 grupės „Prekių identifikavimo duomenys“ 5/9 duomenų elemento „Prekių kategorijos arba jų gabenimo atvejai, kuriems taikomos išimtys“ pastraipa po antrašte „Naudojamos visos atitinkamos lentelės skiltys“ pakeičiama taip:

„Nurodomi gabenimo atvejai arba – naudojant šešiaženklį Kombinuotosios nomenklatūros kodą – prekės, kuriems supaprastinimas netaikomas.“;

5)

I antraštinės dalies 2 skyriaus dalies „Duomenų reikalavimai“ 7 grupės „Veikla ir procedūros“ 7/2 duomenų elemento „Muitinės procedūrų rūšis“ pastraipa po antrašte „Naudojamos visos atitinkamos lentelės skiltys“ pakeičiama taip:

„Naudojantis atitinkamais Sąjungos kodais, nurodoma, ar leidimas naudotinas vykdant muitinės procedūras ar turint sandėlius. Atitinkamais atvejais įrašomas leidimo registracijos numeris, jei jo nėra prašyme pateiktoje informacijoje. Jei leidimas dar nesuteiktas, nurodomas prašymo registracijos numeris.“;

6)

IV antraštinės dalies 1 skyriaus duomenų reikalavimų lentelėje IV/6 duomenų elementui skirtos eilutės skilties „D. E. pavadinimas“ tekstas pakeičiamas taip:

„Supaprastinimas, kuriuo jau leista naudotis, suteiktos lengvatos, saugumo ir saugos sertifikatai, išduoti remiantis tarptautinėmis konvencijomis, Tarptautinės standartizacijos organizacijos tarptautiniu standartu arba Europos standartizacijos organizacijos Europos standartu, arba trečiosiose šalyse išduoti sertifikatai, kuriais suteikiamas AEO statusui lygiavertis statusas ir kurie pripažinti susitarime.“;

7)

IV antraštinės dalies 2 skyriaus dalies „Duomenų reikalavimai“ IV/6 duomenų elemento antraštė pakeičiama taip:

„IV/6.   „Supaprastinimas, kuriuo jau leista naudotis, suteiktos lengvatos, saugumo ir saugos sertifikatai, išduoti remiantis tarptautinėmis konvencijomis, Tarptautinės standartizacijos organizacijos tarptautiniu standartu arba Europos standartizacijos organizacijos Europos standartu, arba trečiosiose šalyse išduoti sertifikatai, kuriais suteikiamas AEO statusui lygiavertis statusas ir kurie pripažinti susitarime.“;

8)

V antraštinės dalies 2 skyriaus dalies „Duomenų reikalavimai“ V/1 duomenų elemento pastraipa po antrašte pakeičiama taip:

„Nurodoma, kuriems elementams, kurie turi būti pridėti prie kainos arba atskaityti iš jos pagal Kodekso 71 ir 72 straipsnius, arba kuriems elementams, kurie sudaro dalį faktiškai sumokėtos arba mokėtinos kainos pagal Kodekso 70 straipsnio 2 dalį, taikomas supaprastinimas (pvz., pagalbinės prekės ir paslaugos, mokesčiai už patentus, transporto išlaidos ir t. t.), ir nurodomas atitinkamoms sumoms nustatyti naudotas apskaičiavimo metodas.“;

9)

VI antraštinės dalies 2 skyriaus dalies „Duomenų reikalavimai“ VI/2 duomenų elemento pastraipa po antrašte pakeičiama taip:

„Nurodomas vidutinis laikotarpis, apskaičiuojamas remiantis pastaruoju 12 mėnesių laikotarpiu, nuo muitinės procedūros įforminimo prekėms iki tos procedūros pripažinimo įvykdyta arba tam tikrais atvejais nuo prekių laikinojo saugojimo pradžios iki jo pabaigos. Ši informacija pateikiama tik jei bendroji garantija naudotina prekėms įforminant specialiąją procedūrą arba turint laikinojo saugojimo sandėlį.“;

10)

XIII antraštinės dalies 1 skyriaus duomenų reikalavimų lentelėje XIII/6 duomenų elementui skirtos eilutės skiltyje „Statusas“ pateikta nuoroda „[1]“ išbraukiama;

11)

XIV antraštinės dalies 1 skyriaus duomenų reikalavimų lentelėje XIV/4 duomenų elementui skirtos eilutės skilties „D. E. pavadinimas“ tekstas pakeičiamas taip:

„Papildomos deklaracijos pateikimo terminas“;

12)

XIV antraštinės dalies 2 skyriaus dalies „Duomenų reikalavimai“ XIV/2 duomenų elemento tekstas po antrašte pakeičiamas taip:

„Prašymas

Jei prašymas susijęs su eksportu arba reeksportu, pateikiama įrodymų, kad tenkinamos Kodekso 263 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Leidimas

Jeigu leidimas susijęs su eksportu arba reeksportu, motyvuojama, kodėl pagal Kodekso 263 straipsnio 2 dalį turėtų būti atleidžiama nuo nustatytos pareigos.“;

13)

XIV antraštinės dalies 2 skyriaus dalies „Duomenų reikalavimai“ XIV/4 duomenų elementas pakeičiamas taip:

„XIV/4.   Papildomos deklaracijos pateikimo terminas

Sprendimą priimanti muitinė leidime nustato terminą, per kurį leidimo turėtojas prižiūrinčiajai muitinės įstaigai turi nusiųsti papildomos deklaracijos duomenis.

Terminas išreiškiamas dienomis.“;

14)

XX antraštinės dalies 2 skyriaus dalies „Duomenų reikalavimai“ XX/2 duomenų elemento tekstas po antrašte pakeičiamas taip:

„Prašymas

Nurodomas sprendimo suteikti bendrąją garantiją arba atleisti nuo pareigos pateikti garantiją registracijos numeris. Jei atitinkamas leidimas dar nesuteiktas, nurodomas prašymo registracijos numeris.

Leidimas

Nurodomas sprendimo suteikti bendrąją garantiją arba atleisti nuo pareigos pateikti garantiją registracijos numeris.“


II PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 B priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

I antraštinės dalies 3 skyriaus 1 skirsnio 1 grupės duomenų reikalavimų lentelėje 1/6 duomenų elementui skirtos eilutės G3 skilties tekstas išbraukiamas;

2)

I antraštinės dalies 3 skyriaus 1 skirsnio 2 grupės duomenų reikalavimų lentelėje 2/2 duomenų elementui skirta eilutė pakeičiama taip:

„2/2.

Papildoma informacija

44

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

B

XY

A

XY

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

 

A

XY

 

 

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY“

 

3)

I antraštinės dalies 3 skyriaus 1 skirsnio 2 grupės duomenų reikalavimų lentelėje 2/3 duomenų elementui skirta eilutė pakeičiama taip:

„2/3.

Pateikiami dokumentai, sertifikatai bei leidimai ir papildomos nuorodos

44

A

[7]

[8]

X

 

A

[7]

X

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7] [9]

XY

 

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

X

A

[7]

XY

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

Y

A

X

A

X

 

 

 

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

X

A

[7] [9]

XY“

 

4)

I antraštinės dalies 3 skyriaus 1 skirsnio 3 grupės duomenų reikalavimų lentelė papildoma šiomis eilutėmis:

„3/45.

Garantiją teikiančio asmens identifikacinis numeris

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

A

Y

A

Y

 

 

 

 

3/46.

Muitą mokančio asmens identifikacinis numeris

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y“;

 

5)

I antraštinės dalies 3 skyriaus 1 skirsnio 5 grupės duomenų reikalavimų lentelė papildoma šia eilute:

„5/31.

Priėmimo data

 

 

 

 

A

XY

[51]

A

XY

[51]

 

A

XY

[51]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

[51]

 

A

XY

[51]

A

XY

[51]

A

XY

[51]“;

 

 

 

6)

I antraštinės dalies 3 skyriaus 1 skirsnio 7 grupės duomenų reikalavimų lentelėje 7/1 duomenų elementui skirtos eilutės D3 skilties tekstas išbraukiamas;

7)

I antraštinės dalies 3 skyriaus 1 skirsnio 7 grupės duomenų reikalavimų lentelėje 7/19 duomenų elementui skirtos eilutės D3 skilties tekstas išbraukiamas;

8)

I antraštinės dalies 3 skyriaus 1 skirsnio 8 grupės duomenų reikalavimų lentelėje 8/2 ir 8/3 duomenų elementams skirtų eilučių H2 skilties tekstas išbraukiamas;

9)

I antraštinės dalies 3 skyriaus 1 skirsnio 8 grupės duomenų reikalavimų lentelėje 8/7 duomenų elementui „Nurašymas“ skirta eilutė išbraukiama;

10)

I antraštinės dalies 3 skyriaus 2 skirsnyje įterpiama ši pastaba:

„[51]

Šis duomenų elementas naudojamas tik papildomose deklaracijose.“;

11)

II antraštinės dalies dalyje „Duomenų reikalavimai“ 1 grupės 1/6 duomenų elemento „Prekių rūšies Nr.“ aprašyme žodžiai „Duomenų reikalavimų lentelės A1–A3, B1–B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a–F1d, F2a–F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G3–G5, H1–H6 ir I1 skiltys“ pakeičiami šiais žodžiais:

„Duomenų reikalavimų lentelės A1–A3, B1–B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a–F1d, F2a–F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, H1–H6 ir I1 skiltys:“;

12)

II antraštinės dalies dalyje „Duomenų reikalavimai“ 2 grupės 2/1 duomenų elementas „Supaprastinta deklaracija/ankstesni dokumentai“ iš dalies keičiamas taip:

a)

prieš antraštę „D1–D3 duomenų reikalavimų lentelės skiltys“ įrašomas šis tekstas:

„B1 ir H1 duomenų reikalavimų lentelės skiltys

 

Įrašoma informacija, susijusi su atitinkamoje deklaracijoje deklaruotų prekių nurašymu, kuris susijęs su laikinojo saugojimo užbaigimu.

 

Ši informacija apima nurašomų prekių kiekį ir atitinkamą matavimo vienetą.“;

b)

antraštė „E2 duomenų reikalavimų lentelės skiltis“ ir po ja esantis tekstas pakeičiami taip:

„E2 duomenų reikalavimų lentelės skiltis

 

Įrašomas prekių įvežimo bendrosios (-ųjų) deklaracijos (-ų), pateiktos (-ų) prieš įvežant jas į Sąjungos muitų teritoriją, MRN.

 

Teikiant informaciją apie Sąjungos prekes, atitinkamais atvejais įrašoma nuoroda į muitinės deklaraciją, pagal kurią prekės buvo išleistos į laisvą apyvartą, jei ją žino asmuo, pateikiantis muitinį prekių manifestą.

 

Jei yra nurodytas įvežimo bendrosios deklaracijos arba išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijos MRN, o muitinis prekių manifestas arba Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymas taikomas ne visoms atitinkamai įvežimo bendrojoje deklaracijoje arba muitinės deklaracijoje deklaruotoms prekių rūšims, į įvežimo bendrąją deklaraciją arba muitinės deklaraciją įrašomi atitinkamų rūšių numeriai, jei juos žino asmuo, pateikiantis elektroninį manifestą.“;

c)

antraštė „G3 duomenų reikalavimų lentelės skiltis“ ir po ja esantis tekstas pakeičiami taip:

„G3 duomenų reikalavimų lentelės skiltis

 

Nepažeidžiant Kodekso 139 straipsnio 4 dalies, įrašomas įvežimo bendrosios (-ųjų) deklaracijos (-ų) MRN arba, Kodekso 130 straipsnyje nurodytais atvejais, laikinojo saugojimo arba muitinės deklaracijos (-ų), pateiktos (-ų) deklaruojant prekes, MRN.

 

Jei deklaruojant atitinkamas prekes pateikiama laikinojo saugojimo deklaracija pagal Kodekso 145 straipsnio 3 dalį, įrašoma nuoroda į tą laikinojo saugojimo deklaraciją.

 

Jei pranešime apie prekių pateikimą nurodytos ne visos minėtoje ankstesnėje deklaracijoje nurodytos prekių rūšys, prekes pateikiantis asmuo nurodo atitinkamą (-us) rūšies (-ių) numerį (-ius), priskirtus prekėms toje ankstesnėje deklaracijoje.“;

13)

II antraštinės dalies dalyje „Duomenų reikalavimai“ į 2 grupės 2/3 duomenų elemento „Pateikiami dokumentai, sertifikatai bei leidimai ir papildomos nuorodos“ aprašymą prieš antraštę „B1–B4, C1, H1–H5 ir I1 duomenų reikalavimų lentelės skiltys“ įterpiamas šis tekstas:

„B1 ir H1 duomenų reikalavimų lentelės skiltys

 

Įrašoma informacija, susijusi su atitinkamoje deklaracijoje deklaruotų prekių nurašymu, kuris susijęs su importo ir (arba) eksporto licencijomis ir sertifikatais.

 

Ši informacija apima nuorodą į instituciją, išduodančią atitinkamą licenciją ar sertifikatą, atitinkamos licencijos arba sertifikato galiojimo laikotarpį, nurašomą sumą arba nurašomų prekių kiekį ir atitinkamą matavimo vienetą.“;

14)

II antraštinės dalies dalyje „Duomenų reikalavimai“ 3 grupės duomenų reikalavimai papildomi šiuo tekstu:

3/45.    Garantiją teikiančio asmens identifikacinis numeris

Naudojamos visos atitinkamos duomenų reikalavimų lentelės skiltys

Įrašomas garantiją teikiančio asmens, jei jis skiriasi nuo deklaranto, EORI kodas, nurodytas 1 straipsnio 18 punkte.

3/46.    Muitą mokančio asmens identifikacinis numeris

Naudojamos visos atitinkamos duomenų reikalavimų lentelės skiltys

Įrašomas muitą mokančio asmens, jei jis skiriasi nuo deklaranto, EORI kodas, nurodytas 1 straipsnio 18 punkte.“;

15)

II antraštinės dalies dalyje „Duomenų reikalavimai“ 5 grupės duomenų reikalavimai papildomi šiuo tekstu:

5/31.   Priėmimo data

Naudojamos visos atitinkamos duomenų reikalavimų lentelės skiltys

Įrašoma supaprastintos deklaracijos priėmimo arba prekių įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus data.“;

16)

II antraštinės dalies dalyje „Duomenų reikalavimai“ 7 grupės 7/1 duomenų elemento „Perkrovimas“ antraštė „Lentelės D3 skiltis“ ir po ja esantis tekstas išbraukiami;

17)

II antraštinės dalies dalyje „Duomenų reikalavimai“ 7 grupės 7/19 duomenų elemento „Kiti įvykiai gabenant krovinį“ antraštė „Lentelės D3 skiltis“ ir po ja esanti pastraipa išbraukiamos;

18)

II antraštinės dalies dalyje „Duomenų reikalavimai“ 8 grupės 8/7 duomenų elemento „Nurašymas“ antraštė ir po ja esantis tekstas išbraukiami.


III PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 22–01 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

įvadinių pastabų 2.1 punkto trečias sakinys pakeičiamas taip:

„Suderinta sistema (SS)– prekių nomenklatūra, sudaryta pagal Tarptautinę konvenciją dėl suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos, su pakeitimais, padarytais 2014 m. birželio 27 d. Muitinių bendradarbiavimo tarybos rekomendacija (2017 m. SS).“;

2)

visame priedo tekste žodžiai „2012 m. SS kodas“ pakeičiami žodžiais „2017 m. SS kodas“;

3)

I skyriaus 2 skirsnio lentelėje įterpiama ši eilutė:

„0206

Galvijų, kiaulių, avių, ožkų, arklių, asilų, mulų arba arklėnų valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti.

Šiai pozicijai priskiriamų prekių kilmės šalis – šalis, kurioje kiaulės, avys ar ožkos prieš paskerdžiant penėtos ne mažiau kaip 2 mėnesius, o kiti gyvuliai – ne mažiau kaip 3 mėnesius.“;

4)

II skyriuje prieš 14 skirsnį įterpiamas šis tekstas:

„11 SKIRSNIS

Malybos produkcija; salyklas; krakmolas; inulinas; kviečių glitimas

Skirsnio likutinė taisyklė, taikoma mišiniams

1.

Taikant šią likutinę taisyklę, maišymas – tikslinga ir proporcingai kontroliuojama operacija, kurios metu drauge sujungiamos dvi arba daugiau pakeičiamų medžiagų.

2.

Šiam skirsniui priskiriamų produktų mišinių kilmės šalis – medžiagų, kurios sudaro daugiau kaip 50 % mišinio masės, kilmės šalis. Medžiagų, kurių kilmės šalis yra ta pati, masė susumuojama.

3.

Jei nė viena iš panaudotų medžiagų nesudaro nustatytos procentinės dalies, mišinio kilmės šalis – šalis, kurioje medžiagos sumaišytos.

Skirsnio likutinė taisyklė

Jei kilmės šalies neįmanoma nustatyti taikant pirmines taisykles ir skirsnio kitą (-as) likutinę (-es) taisyklę (-es), prekių kilmės šalis – šalis, kurios kilmės medžiagų masė sudaro didžiausią visų prekės medžiagų masės dalį.

2017 m. SS kodas

Prekių aprašymas

Pirminės taisyklės

1101

Kvietiniai arba meslininiai (kviečių ir rugių mišinio) miltai

CC

1102

Kitų javų, išskyrus kviečius ir mesliną (kviečių ir rugių mišinį), miltai

CC

1103

Javų kruopos, rupiniai ir granulės

CC

1104

Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006 pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti

CC

1105

Bulvių miltai, rupiniai, milteliai, dribsniai ir granulės

CC

1106

Džiovintų ankštinių daržovių, priskiriamų 0713 pozicijai, sago palmių šerdžių arba šakniavaisių ar gumbavaisių, priskiriamų 0714 pozicijai, arba produktų, priskiriamų 8 skirsniui, miltai, rupiniai ir milteliai

CC

1107

Salyklas, skrudintas arba neskrudintas

CC

1108

Krakmolas; inulinas

CTH

1109

Kviečių glitimas, džiovintas arba nedžiovintas

CTH“;

5)

IV skyriaus 20 skirsnio lentelėje 2012 m. SS kodui ex 2009 skirtos eilutės skiltyje „Prekių aprašymas“ žodžiai „Vynuogių sultys Kiti“ pakeičiami žodžiais „Vynuogių sultys“;

6)

IX skyriaus 58 skirsnio lentelėje 2012 m. SS kodui 5804 skirtos eilutės skilties „Prekių aprašymas“ tekstas pakeičiamas taip:

„Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos, išskyrus austas, megztas arba nertas medžiagas; nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais, išskyrus medžiagas, priskiriamas 6002–6006 pozicijoms.“;

7)

XVI skyriaus 84 skirsnyje antraštė „Terminas „Puslaidininkių produktų surinkimas“, taikomas 8473 pozicijos atveju“ ir po ja esantys du sakiniai pakeičiami taip:

„Termino „Puslaidininkių produktų surinkimas“ apibrėžtis

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta pirminė taisyklė „Puslaidininkių produktų surinkimas“ reiškia lustų ar kitų puslaidininkių produktų pakavimą arba montavimą ant bendros laikmenos, kad būtų galima juos prijungti, arba prijungimą ir po jo atliekamą montavimą. Puslaidininkių produktų surinkimas nelaikomas minimalia operacija.“;

8)

XVI skyriaus 85 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

antraštė „Termino „Puslaidininkių produktų surinkimas“ apibrėžtis, taikoma 8535, 8536, 8537, 8541 ir 8542 pozicijų atveju“ ir po ja esantys du sakiniai pakeičiami taip:

„Termino „Puslaidininkių produktų surinkimas“ apibrėžtis

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta pirminė taisyklė „Puslaidininkių produktų surinkimas“ reiškia lustų ar kitų puslaidininkių produktų pakavimą arba montavimą ant bendros laikmenos, kad būtų galima juos prijungti, arba prijungimą ir po jo atliekamą montavimą. Puslaidininkių produktų surinkimas nelaikomas minimalia operacija.“;

b)

lentelėje po eilutės, skirtos 2012 m. SS kodui ex 8501, įterpiamos šios eilutės:

„ex 8523 59

Lustinės kortelės integrinis grandynas su integruota rite

CTH arba puslaidininkių produktų surinkimas

ex 8525 80

Puslaidininkinis vaizdo sukūrimo komponentas

CTH arba puslaidininkių produktų surinkimas;“

c)

lentelėje eilutės, skirtos 2012 m. SS kodui 8536, skilties „Prekių aprašymas“ tekstas pakeičiamas taip:

„Puslaidininkinė elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti, taip pat elektros grandinėms prijungti arba sujungti (pavyzdžiui, jungikliai, relės, saugikliai, viršįtampių slopintuvai, kištukai, kištukiniai lizdai, elektros lempų laikikliai ir kitos jungtys, jungiamosios dėžės), skirta ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai.“;

d)

lentelės eilutė, skirta 2012 m. SS kodui ex 8537 10, išbraukiama;

e)

lentelėje įterpiama ši eilutė:

„ex 8548 90

Smartconnect tipo moduliai su ryšio valdikliu ir saugiuoju intelektinės kortelės valdikliu

CTH arba puslaidininkių produktų surinkimas;“

9)

XVIII skyriaus 90 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

antraštė „Termino „Puslaidininkių produktų surinkimas“ apibrėžtis, taikoma 9026 ir 9031 pozicijų atveju“ ir po ja esantys du sakiniai pakeičiami taip:

„Termino „Puslaidininkių produktų surinkimas“ apibrėžtis

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta pirminė taisyklė „Puslaidininkių produktų surinkimas“ reiškia lustų ar kitų puslaidininkių produktų pakavimą arba montavimą ant bendros laikmenos, kad būtų galima juos prijungti, arba prijungimą ir po jo atliekamą montavimą. Puslaidininkių produktų surinkimas nelaikomas minimalia operacija.“;

b)

lentelė pakeičiama taip:

„2017 m. SS kodas

Prekių aprašymas

Pirminės taisyklės

ex 9029

Magnetiniam laukui jautrus puslaidininkinis komponentas, kurio pagrindą sudaro magnetiniam laukui jautrūs varžiniai elementai, su papildomu signalų formavimo komponentu arba be jo

CTH, išskyrus iš 9033 pozicijos, arba puslaidininkių produktų surinkimas“.


IV PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 A priedas ištaisomas taip:

1)

I antraštinės dalies 1 skyriaus pastabų lentelėje 10 pastaba pakeičiama taip:

„Ši informacija pateikiama tik teikiant šiuos prašymus:

a)

prašymus suteikti leidimą taikyti laikinojo įvežimo perdirbti arba galutinio vartojimo procedūrą, jei pareiškėjas yra įsisteigęs ne Sąjungos muitų teritorijoje, kaip nurodyta 162 straipsnyje;

b)

prašymus suteikti laikinojo įvežimo leidimą, kaip nurodyta 205 straipsnyje.“;

2)

I antraštinės dalies 2 skyriaus dalies „Duomenų reikalavimai“ 4 grupės „Datos, laikas, laikotarpiai ir vietos“ 4/8 duomenų elemento „Prekių buvimo vieta“ tekstas po antrašte „Lentelės 7b–7d skiltys“ pakeičiamas taip:

„Naudojant atitinkamą kodą įrašomas vietos (-ų), kurioje (-iose) gali būti prekės, kai joms įforminama muitinės procedūra, identifikatorius.“;

3)

I antraštinės dalies 2 skyriaus dalies „Duomenų reikalavimai“ 4 grupės „Datos, laikas, laikotarpiai ir vietos“ 4/10 duomenų elemento „Įforminimo muitinės įstaiga (-os)“ tekstas pakeičiamas taip:

„Naudojamos visos atitinkamos lentelės skiltys

Nurodoma (-os) siūloma (-os) įforminimo muitinės įstaiga (-os), apibrėžta (-os) 1 straipsnio 17 punkte.“;

4)

I antraštinės dalies 2 skyriaus dalies „Duomenų reikalavimai“ 4 grupės „Datos, laikas, laikotarpiai ir vietos“ 4/13 duomenų elemento „Prižiūrinčioji muitinės įstaiga“ tekstas pakeičiamas taip:

„Naudojamos visos atitinkamos lentelės skiltys

Nurodoma kompetentinga prižiūrinčioji muitinės įstaiga, apibrėžta 1 straipsnio 36 punkte.“;

5)

I antraštinės dalies 2 skyriaus dalies „Duomenų reikalavimai“ 5 grupės „Prekių identifikavimo duomenys“ 5/1 duomenų elemento „Prekės kodas“ antraštė „Lentelės 7c–7d skiltys“ pakeičiama šia antrašte:

„Lentelės 7b–7d skiltys“;

6)

I antraštinės dalies 2 skyriaus dalies „Duomenų reikalavimai“ 5 grupės „Prekių identifikavimo duomenys“ 5/4 duomenų elementas „Prekių vertė“ ištaisomas taip:

a)

antraštė „Lentelės 8a, 8b ir 8d skiltys“ pakeičiama antrašte „Lentelės 8a–8d skiltys“;

b)

antraštė „Lentelės 8c skiltis“ ir po ja esantis tekstas išbraukiami;

7)

XVI antraštinės dalies 2 skyriaus dalies „Duomenų reikalavimai“ XVI/3 duomenų elemento „Papildomos garantijos“ ketvirta įtrauka pakeičiama taip:

„—

bananai pasverti vadovaujantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 61–03 priede nustatyta procedūra,“.


V PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 B priedas ištaisomas taip:

1)

I antraštinės dalies 2 skyriaus 1 skirsnio lentelėje G4 skirtos eilutės skilties „Teisinis pagrindas“ tekstas pakeičiamas taip:

„Kodekso 5 straipsnio 17 dalis ir 145 straipsnis“;

2)

I antraštinės dalies 2 skyriaus 1 skirsnio lentelėje G5 skirtos eilutės skilties „Teisinis pagrindas“ tekstas pakeičiamas taip:

„Kodekso 148 straipsnio 5 dalies b ir c punktai“;

3)

I antraštinės dalies 3 skyriaus 1 skirsnio 5 grupės duomenų reikalavimų lentelėje 5/1 duomenų elementui skirtos eilutės skiltyje „Langelio Nr.“ išbraukiama nuoroda S12;

4)

I antraštinės dalies 3 skyriaus 1 skirsnio 7 grupės duomenų reikalavimų lentelėje 7/13 duomenų elementui skirtos eilutės skilties „D. E. pavadinimas“ tekstas pakeičiamas taip:

„Konteinerio tiekėjo tipo kodas“;

5)

netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba;

6)

netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba;

7)

II antraštinės dalies dalyje „Duomenų reikalavimai“ 3 grupės „Šalys“ 3/2 duomenų elemento „Eksportuotojo identifikacinis numeris“ aprašyme žodžiai „H1–H4 ir I1 duomenų reikalavimų lentelės skiltys“ pakeičiami šiais žodžiais:

„H1, H3 ir H4 duomenų reikalavimų lentelės skiltys“;

8)

II antraštinės dalies dalyje „Duomenų reikalavimai“ 3 grupės „Šalys“ 3/17 duomenų elemento „Deklarantas“ antra pastraipa po antrašte „H1–H6 ir I1 duomenų reikalavimų lentelės skiltys“ pakeičiama taip:

„Jei deklarantas ir importuotojas yra tas pats asmuo, įrašomas D. E. 2/2 „Papildoma informacija“ nustatytas atitinkamas kodas.“;

9)

II antraštinės dalies dalyje „Duomenų reikalavimai“ 3 grupės „Šalys“ 3/36 duomenų elemento „Informuotino asmens identifikacinis numeris – ekspeditoriaus lygmens vežimo sutartis“ pirma pastraipa po antrašte „Naudojamos visos atitinkamos duomenų reikalavimų lentelės skiltys“ pakeičiama taip:

„Įrašomas informuotino asmens EORI kodas, nurodytas 1 straipsnio 18 punkte, jeigu deklarantas šį kodą žino.“;

10)

II antraštinės dalies dalyje „Duomenų reikalavimai“ 5 grupės „Datos/Laikas/Laikotarpiai/Vietos/Šalys/Regionai“ 5/1 duomenų elemento „Numatyta atvykimo į pirmąją atvykimo vietą Sąjungos muitų teritorijoje data ir laikas“ aprašyme žodžiai „G1–G3 duomenų reikalavimų lentelės skiltys“ pakeičiami šiais žodžiais:

„G1 ir G2 duomenų reikalavimų lentelės skiltys“;

11)

II antraštinės dalies dalyje „Duomenų reikalavimai“ 5 grupės „Datos/Laikas/Laikotarpiai/Vietos/Šalys/Regionai“ 5/20 duomenų elementas „Šalių, per kurių teritoriją vežama siunta, kodai“ pakeičiamas taip:

5/20.    Šalių, per kurių teritoriją vežama siunta, kodai

Naudojamos visos atitinkamos duomenų reikalavimų lentelės skiltys

Chronologine tvarka nurodomos šalys, per kurias prekės vežamos iš šalies, kurioje yra pirminė išvykimo vieta, į šalį, kurioje yra prekių galutinės paskirties vieta, nurodytos pirminiame ekspeditoriaus laivo važtaraštyje (konosamente), pirminiame ekspeditoriaus orlaivio važtaraštyje arba kelių/geležinkelių transporto dokumente. Nurodoma šalis, kurioje yra pirminė išvykimo vieta, ir šalis, kurioje yra prekių galutinė paskirties vieta.“;

12)

netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba;

13)

II antraštinės dalies dalyje „Duomenų reikalavimai“ 6 grupės „Prekių identifikavimo duomenys“ 6/16 duomenų elementas „Prekės kodas – papildomi TARIC kodai“ ir 6/17 duomenų elementas „Prekės kodas – nacionaliniai papildomi kodai“ pakeičiami taip:

6/16.    Prekės kodas – papildomas (-i) TARIC kodas (-ai)

Naudojamos visos atitinkamos duomenų reikalavimų lentelės skiltys

Įrašomas (-i) konkrečią prekių rūšį atitinkantis (-ys) papildomas (-i) TARIC kodas (-ai).

6/17.    Prekės kodas – nacionalinis (-iai) papildomas (-i) kodas (-ai)

Naudojamos visos atitinkamos duomenų reikalavimų lentelės skiltys

Įrašomas (-i) konkrečią prekių rūšį atitinkantys nacionalinis (-iai) papildomas (-i) kodas (-i).“;

14)

II antraštinės dalies dalyje „Duomenų reikalavimai“ 7 grupės „Transporto informacija (rūšis, priemonės ir įranga)“ 7/3 duomenų elemento „Gabenimo registracijos numeris“ pastabos pakeičiamos taip:

7/3.    Gabenimo registracijos numeris

Naudojamos visos atitinkamos duomenų reikalavimų lentelės skiltys

 

Nurodomi transporto priemonės kelionės identifikavimo duomenys, pavyzdžiui, atitinkamais atvejais, laivo reiso, IATA orlaivio reiso arba kitos transporto priemonės reiso numeris.

 

Jūrų ir oro transporto atveju, jeigu laivo arba orlaivio naudotojas veža prekes pagal bendro laivo ar orlaivio naudojimo, bendro kodo ar panašų sutartiniais santykiais grindžiamą susitarimą su partneriais, turi būti nurodomi partnerių vykdomų laivo reiso arba orlaivio reiso numeriai.“;

15)

II antraštinės dalies dalyje „Duomenų reikalavimai“ 7 grupės „Transporto informacija (rūšis, priemonės ir įranga)“ 7/7 duomenų elementas „Išvykstančios transporto priemonės identifikavimo duomenys“ ištaisomas taip:

a)

žodžiai „B1 ir B2 duomenų reikalavimų lentelės skiltys“ pakeičiami žodžiais „B1, B2 ir B3 duomenų reikalavimų lentelės skiltys“;

b)

pirma pastraipa po antrašte „D1–D3 duomenų reikalavimų lentelės skiltys“ pakeičiama taip:

„Pateikiant informaciją apie vežimą jūrų arba vidaus vandenų keliais, nurodomas TJO laivo identifikavimo kodas arba unikalus Europos laivo identifikavimo kodas (ENI kodas). Kitų transporto rūšių atveju identifikavimo metodas yra identiškas numatytajam B1, B2 ir B3 duomenų reikalavimų lentelės skiltyse.“;

16)

II antraštinės dalies dalyje „Duomenų reikalavimai“ 7 grupės „Transporto informacija (rūšis, priemonės ir įranga)“ 7/9 duomenų elemento „Atvykstančios transporto priemonės identifikavimo duomenys“ aprašyme žodžiai „G4 ir G5 duomenų reikalavimų lentelės skiltys“ pakeičiami šiais žodžiais:

„G4 duomenų reikalavimų lentelės skiltis“;

17)

II antraštinės dalies dalyje „Duomenų reikalavimai“ 7 grupės „Transporto informacija (rūšis, priemonės ir įranga)“ 7/11 duomenų elemento „Konteinerio dydžio ir rūšies identifikavimo duomenys“ antraštė pakeičiama taip: „Konteinerio dydis ir rūšis“;

18)

II antraštinės dalies dalyje „Duomenų reikalavimai“ 7 grupės „Transporto informacija (rūšis, priemonės ir įranga)“ 7/14 duomenų elemento „Per sieną vykstančios aktyviosios transporto priemonės identifikavimo duomenys“ aprašyme žodžiai „E2, F1a–F1c, F2a, F2b, F4a, F4b ir F5 duomenų reikalavimų lentelės skiltys“ pakeičiami šiais žodžiais:

„E2, F1a–F1c, F4a, F4b ir F5 duomenų reikalavimų lentelės skiltys“;

19)

II antraštinės dalies dalyje „Duomenų reikalavimai“ 7 grupės „Transporto informacija (rūšis, priemonės ir įranga)“ 7/15 duomenų elemento „Per sieną vykstančios aktyviosios transporto priemonės registracijos šalis“ aprašyme žodžiai „F1a, F1b, F2a, F2b, F4a, F4b ir F5 duomenų reikalavimų lentelės skiltys“ pakeičiami šiais žodžiais:

„F1a, F1b, F4a, F4b ir F5 duomenų reikalavimų lentelės skiltys“.


VI PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 B-03 priedo I skyriuje pateiktas prekių sąrašo pavyzdys pakeičiamas taip:

Image“.


VII PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 B-05 priedo I antraštinėje dalyje pateiktas tranzito/saugumo prekių sąrašo pavyzdys pakeičiamas taip:

Image“.


VIII PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 90 priedo lentelė iš dalies keičiama taip:

1)

5 eilutės skilties „Pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2913/92 ir Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 taikytinos nuostatos“ tekstas pakeičiamas taip:

„Leidimai naudotis supaprastinta deklaracija (Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 76 straipsnio 1 dalies a ir b punktai, Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 253–253g, 254, 260–262, 269–271, 276–278, 282 ir 289 straipsniai)“;

2)

6 eilutės skilties „Pagal Kodeksą, šį reglamentą ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2447 taikytinos nuostatos“ trečia pastraipa pakeičiama taip:

„ir (arba) muitinės nustatyta (-os) ar jai priimtina (-os) vieta (-os), kaip nurodyta Kodekso 5 straipsnio 33 punkte)“;

3)

15 eilutės skilties „Pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2913/92 ir Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 taikytinos nuostatos“ antra pastraipa pakeičiama taip:

„(Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 84–90, 114–123 ir 129 straipsniai ir Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 496–523 ir 536–549 straipsniai)“;

4)

16 eilutės skilties „Pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2913/92 ir Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 taikytinos nuostatos“ pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Leidimas taikyti laikinojo įvežimo perdirbti sąlyginio apmokestinimo sistemą (Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 84–90 ir 114–129 straipsniai ir Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 496–523, 536–544 ir 550 straipsniai)“.


30.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 192/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1064

2018 m. liepos 25 d.

kuriuo dėl tipinių kainų paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir tipinių kiaušinių albumino kainų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 183 straipsnio b punktą,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/2014, kuriuo nustatoma prekybos tvarka, taikoma tam tikroms prekėms, gaunamoms perdirbant žemės ūkio produktus, ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1216/2009 ir (EB) Nr. 614/2009 (2), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1484/95 (3) nustatytos išsamios papildomų importo muitų sistemos taikymo taisyklės ir paukštienos bei kiaušinių sektorių ir kiaušinių albumino tipinės kainos;

(2)

iš reguliarios duomenų, pagal kuriuos nustatomos paukštienos bei kiaušinių sektorių produktų ir kiaušinių albumino tipinės kainos, kontrolės matyti, kad reikia pakeisti kai kurių produktų importo tipines kainas, atsižvelgiant į kainų svyravimą pagal produktų kilmę;

(3)

Reglamentas (EB) Nr. 1484/95 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

siekiant užtikrinti, kad ši priemonė būtų taikoma kuo greičiau pateikus atnaujintus duomenis, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1484/95 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 150, 2014 5 20, p. 1.

(3)  1995 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1484/95, nustatantis išsamias papildomų importo muitų sistemos taikymo taisykles ir papildomus importo muitus paukštienos bei kiaušinių sektoriams bei kiaušinių albuminui ir panaikinantis Reglamentą Nr. 163/67/EEB (OL L 145, 1995 6 29, p. 47).


PRIEDAS

I PRIEDAS

KN kodas

Prekių aprašymas

Tipinė kaina

(EUR/100 kg)

3 straipsnyje nurodytas užstatas

(EUR/100 kg)

Kilmės šalis (1)

0207 12 10

Užšaldytos Gallus domesticus rūšies paukščių skerdenėlės, vadinamos „70 % viščiukas“

108,6

0

AR

0207 12 90

Užšaldytos Gallus domesticus rūšies paukščių skerdenėlės, vadinamos „65 % viščiukas“

139,4

0

AR

225,0

0

BR

0207 14 10

Užšaldytos Gallus domesticus rūšies paukščių skerdenėlių dalys be kaulų

263,5

11

AR

249,1

15

BR

334,8

0

CL

255,3

13

TH

0207 27 10

Užšaldytos kalakutų skerdenėlių dalys be kaulų

305,0

0

BR

321,9

0

CL

0408 91 80

Kiaušiniai be lukštų, džiovinti

242,1

1

AR

1602 32 11

Nevirti ir nekepti gaminiai iš Gallus domesticus rūšies paukščių (vištų ir gaidžių)

237,5

15

BR


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7).


30.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 192/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1065

2018 m. liepos 27 d.

kuriuo dėl automatinio Sąjungos orlaivių įgulos narių licencijų patvirtinimo ir kilimo bei tūpimo mokymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (1), ypač į jo 7 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 1178/2011 (2) nustatyti imituojamo skrydžio treniruoklių sertifikavimo, tam tikrais orlaiviais skraidančių pilotų sertifikavimo ir asmenų bei organizacijų, dalyvaujančių mokant, egzaminuojant ir tikrinant pilotus, sertifikavimo techniniai reikalavimai;

(2)

atlikus patikrinimus peronuose už valstybių narių teritorijos ribų ir nustačius, kad skrydžių įgulos nariai skraidė orlaiviais, registruotais kitoje valstybėje narėje, negu jų piloto licencijas išdavusi valstybė narė, Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO) iš dalies pakeitė Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 1 priedą, siekdama regioninių saugos priežiūros organizacijų susitarimais palengvinti automatinį licencijų patvirtinimą;

(3)

į šį pakeitimą turėtų būti atsižvelgta Reglamente (ES) Nr. 1178/2011, kad būtų galima vykdyti automatinį Sąjungos orlaivių įgulos narių licencijų patvirtinimą trečiosiose šalyse. Pagal ICAO 1 priedo 174-o pakeitimo 1.2.2.3.2.1 punktą turėtų būti numatytas pereinamasis laikotarpis, kad būtų galima atlikti būtinus galiojančių pilotų licencijų pakeitimus;

(4)

įsigaliojus Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedui (FCL daliai), kuris buvo parengtas remiantis dokumente „Joint Aviation Requirements Flight Crew Licensing 1“ (toliau – JAR-FCL 1) nustatytomis sąlygomis, Sąjunga laikosi požiūrio, kuris labiau pagrįstas kompetencija ir padeda užtikrinti, kad orlaivių įgulos nario licencijai gauti būtų laikomasi proporcingų ir rezultatais grindžiamų reikalavimų. Todėl kilimo ir tūpimo mokymo reikalavimas, taikomas per mokymo kursų daugianarės įgulos piloto licencijai gauti sudėtingų įgūdžių mokymo etapą, turėtų būti iš dalies pakeistas, kad atitiktų ICAO rekomendacijas, pateiktas dokumente Nr. 9868 „Procedures for Air Navigation Services - Training“ (toliau – PANS-TRG);

(5)

Europos aviacijos saugos agentūra Komisijai pateikė įgyvendinimo taisyklių projektą kartu su savo Nuomone Nr. 16/2016 ir Nuomone Nr. 03/2017;

(6)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 65 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnis papildomas šia dalimi:

„9.   Licencijų, išduotų iki 2018 m. rugpjūčio 19 d., atžvilgiu valstybės narės įvykdo reikalavimus, nustatytus ARA.FCL.200 dalies a punkto antroje pastraipoje su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (ES) 2018/1065 (*1), ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.

(*1)  2018 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1065, kuriuo dėl automatinio Sąjungos orlaivių įgulos narių licencijų patvirtinimo ir kilimo bei tūpimo mokymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 (OL L 192, 2018 7 30, p. 31).“;"

2)

I priedas (FCL dalis) iš dalies keičiamas taip:

a)

FCL.045 dalis papildoma e punktu:

„e)

Pilotas, ketinantis skraidyti už Sąjungos teritorijos ribų orlaiviu, registruotu kitoje valstybėje narėje, negu orlaivių įgulos nario licenciją išdavusi valstybė narė, turi su savimi turėti atspausdintą arba elektroninio formato naujausią ICAO priedą, kuriame nurodytas susitarimo, kuriuo pripažįstamas automatinis licencijų patvirtinimas, ICAO registracijos numeris, ir pateiktas valstybių, kurios yra šio susitarimo šalys, sąrašas.“;

b)

5 priedėlio 11 punktas pakeičiamas taip:

„11.

Siekiant užtikrinti, kad būtų įgyta kompetencija, mokymo kursą sudaro bent 12 pakilimų ir nutūpimų. Šis pakilimų ir nutūpimų skaičius gali būti sumažintas iki ne mažiau kaip šešių, su sąlyga, kad ATO ir operatorius prieš mokymą užtikrina, kad:

a)

būtų nustatyta piloto mokinio reikiamo kompetencijos lygio vertinimo tvarka ir

b)

būtų numatyta procedūra, pagal kurią būtų imamasi taisomųjų veiksmų, jei mokymo metu atlikus vertinimą nustatomas toks poreikis.

Šie kilimo ir tūpimo veiksmai atliekami prižiūrint instruktoriui lėktuvu, kurio tipo kvalifikaciją siekiama gauti.“;

3)

VI priedas (ARA dalis) iš dalies keičiamas taip:

a)

ARA.GEN.105 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

įterpiami 3a ir 3b punktai:

„3a.   ARO.RAMP– Reglamento dėl skrydžių vykdymo II priedo RAMP skyrius.

3b.   Automatiškai patvirtinta– reiškia, kad ICAO susitariančioji valstybė, įtraukta į ICAO priedo sąrašą be formalumų priima pagal Čikagos konvencijos I priedą valstybės išduotos orlaivių įgulos nario licenciją.“;

ii)

12 punktas pakeičiamas taip:

„12.   ICAO priedas– automatiškai patvirtintos pagal Čikagos konvencijos I priedą išduotos orlaivių įgulos nario licencijos priedas, nurodytas orlaivių įgulos nario licencijos XIII punkte.“;

b)

ARA.FCL.200 dalis iš dalies keičiama taip:

ARA.FCL.200 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Licencijų išdavimas ir kvalifikacijų suteikimas. Kompetentinga institucija išduoda orlaivių įgulos nario licenciją ir suteikia atitinkamą kvalifikaciją naudodama šios dalies I priedėlyje nustatytą formą.

Jei pilotas ketina skraidyti už Sąjungos teritorijos ribų orlaiviu, registruotu kitoje valstybėje narėje, negu orlaivių įgulos nario licenciją išdavusi valstybė narė, kompetentinga institucija:

1)

įrašo tokią pastabą orlaivių įgulos nario licencijos XIII punkte: „Ši licencija automatiškai patvirtinama pagal šios licencijos ICAO priedą.“ ir

2)

suteikia galimybę pilotui gauti atspausdintą arba elektroninio formato ICAO priedą.“;

c)

I priedėlio a punkto 2 dalies XIII punktas pakeičiamas taip:

„XIII)

pastabos: t. y. specialūs su apribojimais susiję patvirtinimai ir teisių patvirtinimai, įskaitant kalbos įgūdžių patvirtinimus, pastabas apie automatinį licencijos patvirtinimą ir su II priede nurodytais orlaiviais susijusių kvalifikacijų patvirtinimus, kai šie orlaiviai naudojami komerciniams skrydžiams, ir“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(2)  2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 311, 2011 11 25, p. 1).


30.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 192/34


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1066

2018 m. liepos 27 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2465/96 (1), ypač į jo 11 straipsnio b punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priede išvardytos viešosios įstaigos, korporacijos ir agentūros, taip pat fiziniai ir juridiniai asmenys, buvusios Irako Vyriausybės įstaigos ir organizacijos, kuriems pagal tą reglamentą taikomas lėšų ir ekonominių išteklių, kurie 2003 m. gegužės 22 d. buvo laikomi už Irako ribų, įšaldymas;

(2)

2018 m. liepos 23 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas nusprendė pašalinti keturis įrašus iš asmenų ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašo;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovė


(1)  OL L 169, 2003 7 8, p. 6.


PRIEDAS

Išbraukiami šie III priedo įrašai:

a)

„71.

IRAQI TOBACCO STATE ESTABLISHMENT (alias IRAQI TOBACCO STATE ENTERPRISE). Adresai: (a) Karrada Al Sharkiya, Nadhimiya, P.O. Box 10026, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 10026, Jumhuriya Street, Khallani Square, Baghdad, Iraq.“;

b)

„87.

MOSUL SUGAR STATE COMPANY (alias MOSUL SUGAR STATE ENTERPRISE). Adresas: P.O. Box 42, Gizlany Street, Mosul, Iraq.“;

c)

„132.

STATE ENTERPRISE FOR DAIRY PRODUCTS. Adresas: P.O. Box 11183, Baghdad, Iraq.“;

d)

„153.

STATE ENTERPRISE FOR VEGETABLE OILS. Adresas: P.O. Box 2379, Muaskar Al Rashid Road, Baghdad, Iraq.“.

SPRENDIMAI

30.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 192/36


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1067

2018 m. liepos 26 d.

kuriuo dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/163/ES

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 4804)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose monitoringo priemonių, panaikinančią Direktyvas 85/358/EEB ir 86/469/EEB bei Sprendimus 89/187/EEB ir 91/664/EEB (1), ypač į jos 29 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 96/23/EB 29 straipsniu reikalaujama, kad trečiosios šalys, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti toje direktyvoje reglamentuojamus gyvūnus ir gyvūninius produktus, pateiktų liekanų stebėsenos planus, kuriuose būtų nurodytos būtinos garantijos (toliau – planai). Į tuos planus reikėtų įtraukti bent jau tos direktyvos I priede išvardytų liekanų ir medžiagų grupes;

(2)

Komisijos sprendimu 2011/163/ES (2) patvirtinti tam tikrų trečiųjų šalių pateikti planai dėl nurodytų į to sprendimo priedo sąrašą įtrauktų gyvūnų ir gyvūninių produktų (toliau – sąrašas);

(3)

atsižvelgiant į tam tikrų trečiųjų šalių pateiktus naujausius planus ir Komisijos gautą papildomą informaciją, sąrašą būtina atnaujinti;

(4)

Bosnija ir Hercegovina Komisijai pateikė planą dėl jautienos, avienos ir kiaulienos. Tame plane pateikiamos pakankamos garantijos ir jis turėtų būti patvirtintas. Todėl į sąrašą turėtų būti įtraukti Bosnijai ir Hercegovinai skirti įrašai dėl jautienos, avienos ir kiaulienos;

(5)

Grenlandija yra įtraukta į sąrašą dėl avienos, ūkiuose auginamų ir laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos. Tačiau Grenlandija pranešė Komisijai, kad ji nebeketina eksportuoti į Sąjungą laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos, nes laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsa parduodama tik vidaus rinkoje. Todėl Grenlandijai skirtas įrašas dėl laukinių medžiojamųjų gyvūnų turėtų būti išbrauktas iš sąrašo;

(6)

todėl Sprendimas 2011/163/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2011/163/ES priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 26 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 125, 1996 5 23, p. 10.

(2)  2011 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimas 2011/163/ES dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo (OL L 70, 2011 3 17, p. 40).


PRIEDAS

PRIEDAS

ISO2 kodas

Šalis

Galvijai

Avys / ožkos

Kiaulės

Arklinių šeimos gyvūnai

Naminiai paukščiai

Akvakultūros gyvūnai

Pienas

Kiaušiniai

Triušiai

Laukiniai medžiojamieji gyvūnai

Ūkiuose auginami medžiojamieji gyvūnai

Medus

AD

Andora

X

X

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Jungtiniai Arabų Emyratai

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanija

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armėnija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnija ir Hercegovina

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladešas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BF

Burkina Fasas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BJ

Beninas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BN

Brunėjus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazilija

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botsvana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Baltarusija

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belizas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Šveicarija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Čilė

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kinija

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbija

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

CR

Kosta Rika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Dominikos Respublika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ekvadoras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Folklando Salos

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Farerų Salos

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Gruzija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Gana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Grenlandija

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GT

Gvatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Hondūras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonezija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izraelis (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indija

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iranas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonija

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirgizija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Pietų Korėja

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Šri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokas

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Juodkalnija

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

MG

Madagaskaras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Mianmaro Sąjungos Respublika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauricijus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X (3)

MX

Meksika

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaizija

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambikas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibija

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Naujoji Kaledonija

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragva

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Naujoji Zelandija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filipinai

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Sen Pjeras ir Mikelonas

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitkerno Salos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paragvajus

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbija (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusija

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudo Arabija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapūras

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Marinas

X

 

X (3)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

SR

Surinamas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvadoras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svazilandas

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Tailandas

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisas

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turkija

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taivanas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraina

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Urugvajus

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venesuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnamas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Pietų Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

ZM

Zambija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X


(1)  Tik kupranugarių pienas.

(2)  Skersti skirtų gyvų arklinių šeimos gyvūnų eksportas į Sąjungą (taikoma tik maistiniams gyvūnams).

(3)  Trečiosios šalys, naudojančios tik žaliavas iš valstybių narių arba kitų trečiųjų šalių, patvirtintų tokioms žaliavoms eksportuoti į Sąjungą, vadovaujantis 2 straipsniu.

(4)  Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija; dėl galutinio šios šalies kodo bus susitarta užbaigus Jungtinėse Tautose vykstančias derybas.

(5)  Neįskaitant Kosovo (šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 ir Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos).

(6)  Taikoma tik iš Murmansko ir Jamalo Nencų regionų įvežamiems šiaurės elniams.

(7)  Toliau suprantamas kaip Izraelio Valstybė, neįskaitant nuo 1967 m. birželio mėn. Izraelio administracijos kontroliuojamų teritorijų, t. y. Golano aukštumų, Gazos Ruožo, Rytų Jeruzalės ir likusios Vakarų Kranto dalies.

(8)  Taikoma tik Naujosios Zelandijos kilmės šviežiai mėsai, kuri yra skirta Sąjungai ir iškraunama, perkraunama ir vežama tranzitu bei sandėliuojama arba nesandėliuojama Singapūre.


30.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 192/43


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1068

2018 m. liepos 27 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 5121)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (3), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES (4) nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, susijusios su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, kuriose nustatyta patvirtintų tos ligos atvejų naminių arba laukinių kiaulių populiacijoje (toliau – susijusios valstybės narės). To įgyvendinimo sprendimo priedo I–IV dalyse nustatytos ir išvardytos tam tikros susijusių valstybių narių sritys, išskirstytos pagal dėl šios ligos susiklosčiusia epizootine padėtimi grindžiamos rizikos lygį. Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas buvo kelis kartus iš dalies pakeistas, kad jame būtų atsižvelgta į Sąjungos epizootinės padėties, susijusios su afrikiniu kiaulių maru, pokyčius. Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas paskutinį kartą iš dalies buvo pakeistas Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2018/1036 (5) po afrikinio kiaulių maro atvejų Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Rumunijoje;

(2)

kaip matyti iš pastarojo meto afrikinio kiaulių maro epizootinės raidos Sąjungoje ir kaip patvirtinta 2015 m. liepos 14 d. paskelbtoje Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) gyvūnų sveikatos ir gerovės grupės mokslinėje nuomonėje, 2017 m. kovo 23 d. paskelbtoje EFSA mokslinėje ataskaitoje dėl afrikinio kiaulių maro Baltijos šalyse ir Lenkijoje epizootinės analizės ir 2017 m. lapkričio 7 d. (6) paskelbtoje EFSA mokslinėje ataskaitoje dėl afrikinio kiaulių maro Baltijos šalyse ir Lenkijoje epizootinės analizės, rizika, kad ši liga išplis tarp laukinių gyvūnų, yra susijusi su natūraliu lėtu šios ligos plitimu laukinių kiaulių populiacijose ir su rizika, susijusia su žmogaus veikla;

(3)

po Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/1036 priėmimo dienos Sąjungos epizootinė padėtis, susijusi su afrikiniu kiaulių maru, pasikeitė ir buvo nustatyta daugiau šios ligos atvejų, į kuriuos reikia atsižvelgti Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede;

(4)

2018 m. liepos mėn. nustatyti trys afrikinio kiaulių maro protrūkiai naminių kiaulių populiacijoje Lenkijos Chelmo, Vlodavos ir Hrubešuvo apskrityse. Dėl šių afrikinio kiaulių maro protrūkių naminių kiaulių populiacijoje padidėja rizikos lygis, ir į tai reikėtų atsižvelgti Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede. Todėl šios afrikinio kiaulių maro paveiktos Lenkijos sritys turėtų būti įtrauktos į to priedo III dalį, o ne į II dalį;

(5)

2018 m. liepos mėn. nustatyti du afrikinio kiaulių maro protrūkiai naminių kiaulių populiacijoje Lietuvos Marijampolės ir Šiaulių apskrityse. Dėl šių afrikinio kiaulių maro protrūkių naminių kiaulių populiacijoje padidėja rizikos lygis, ir į tai reikėtų atsižvelgti Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede. Todėl šios afrikinio kiaulių maro paveiktos Lietuvos sritys turėtų būti įtrauktos į to priedo III dalį, o ne į I ir II dalį;

(6)

2018 m. liepos mėn. nustatytas vienas afrikinio kiaulių maro protrūkis naminių kiaulių populiacijoje Latvijos Kuldygos apskrityje. Dėl šio afrikinio kiaulių maro protrūkio naminių kiaulių populiacijoje padidėja rizikos lygis, ir į tai reikėtų atsižvelgti Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede. Todėl ši afrikinio kiaulių maro paveikta Latvijos sritis turėtų būti įtraukta į to priedo III dalį, o ne į II dalį;

(7)

2018 m. liepos mėn. nustatyti keturi afrikinio kiaulių maro atvejai laukinių kiaulių populiacijoje Lenkijos Kentšyno, Kozenicų ir Liubartuvo apskrityse. Dėl šių afrikinio kiaulių maro atvejų laukinių kiaulių populiacijoje padidėja rizikos lygis, ir į tai reikėtų atsižvelgti Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede. Todėl šios afrikinio kiaulių maro paveiktos Lenkijos sritys turėtų būti įtrauktos į to priedo II dalį, o ne į I dalį;

(8)

2018 m. liepos mėn. nustatytas vienas afrikinio kiaulių maro atvejis laukinių kiaulių populiacijoje Lietuvos Klaipėdos apskrityje. Dėl šio afrikinio kiaulių maro atvejo laukinių kiaulių populiacijoje padidėja rizikos lygis, ir į tai reikėtų atsižvelgti Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede. Todėl ši afrikinio kiaulių maro paveikta Lietuvos sritis turėtų būti įtraukta į to priedo II dalį;

(9)

siekiant atsižvelgti į naujausią epizootinę afrikinio kiaulių maro raidą Sąjungoje ir aktyviai kovoti su rizika, susijusia su šios ligos plitimu, turėtų būti nustatytos naujos pakankamo dydžio didelės rizikos zonos Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje ir jos turėtų būti tinkamai įtrauktos į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo sąrašus. Todėl minėtas priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 27 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(4)  2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES (OL L 295, 2014 10 11, p. 63).

(5)  2018 m. liepos 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1036, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 185, 2018 7 23, p. 29).

(6)  EFSA Journal 2015;13(7):4163. EFSA Journal 2017;15(3):4732. EFSA Journal 2017;15(11):5068.


PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas pakeičiamas taip:

PRIEDAS

I DALIS

1.   Čekija

Šios Čekijos sritys:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

2.   Estija

Šios Estijos sritys:

Hiiu maakond.

3.   Vengrija

Šios Vengrijos sritys:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vaiņodes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos,

Šilalės rajono savivalybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė,

6.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

gmina Pozezdrze, część gminy Węgorzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 i część gminy Budry położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie węgorzewskim,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,

gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn i Korsze w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gminy Elbląg, Godkowo, Pasłęk i Tolkmicko i część gminy Milejewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg.

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gmina Kotuń w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów, Kozienice, Sieciechów i część gminy Głowaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,

gminy Łęczna, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 813 w powiecie łęczyńskim,

gminy Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

gminy Trzeszczany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

gminy Abramów, Kamionka i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,

gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Kraśniczyn, Gorzków, Izbica, Żółkiewka, część gminy Siennica Różana położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw i miasto Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gmina Łaszczów, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

powiat miejski Lublin.

7.   Rumunija

Šios Rumunijos sritys:

Galați county,

Vrancea county,

Buzău county,

Cluj county,

Maramureș county,

Bistrița county,

Arad county with the following delimitation:

In the North side of the line described by following localities:

Macea

Șiria

Bârzava

Toc, which is junction with National Road no. 7

North of National Road no. 7

Hunedoara county with the following delimitation:

North of the line described by following localities:

Brănișca

Deva municipality

Turdaș

Zam and Aurel Vlaicu localities which are at junction with National Road no. 7

North of National Road no. 7

Alba county with the following delimitation:

North of National Road no. 7

Vaslui county,

Bacau county,

Covasna county,

Prahova county,

Ilfov county,

Giurgiu county.

II DALIS

1.   Čekija

Šios Čekijos sritys:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

2.   Estija

Šios Estijos sritys:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Vengrija

Šios Vengrijos sritys:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novada Īles un Vecauces pagasts un Lielauces pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļu uz Dienvidiem no autoceļa P96, Auces pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Cieceres, Gaiķu un Remtes pagasts, Blīdenes pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A9, Brocēnu pilsēta,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu un Naudītes pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104, Dobeles pilsēta,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads Zalves, Neretas un Pilskalnes pagasts,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novada Tērvetes un Augstkalnes pagast,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, un Valles pagasts,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto ir Jurbarkų, seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gmina Młynary i część gminy Milejewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gminy Barciany i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,

gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewo, część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim,

część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

część gminy Budry położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 i część gminy Węgorzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie węgorzewskim,

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy, Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

powiat miejski Białystok.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wodynie, część gminy Siedlce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i i następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim, gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,

gmina Joniec w powiecie płońskim,

gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,

gmina Borowie w powiecie garwolińskim,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat otwocki,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew i część gminy Głowaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa.

 

w województwie lubelskim:

gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Wohyń, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Uścimów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy i część gminy Ostrów Lubelski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę biegnącą do wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów w powiecie lubartowskim,

gmina Trawniki i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Milejów, Puchaczów, część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 813 i część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 w powiecie łęczyńskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim,

część gminy wiejskiej Chełm położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 biegnącą od południowej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym do południowej granicy gminy łączącą miejscowości Strupin Duży i Wojsławice i część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec w powiecie zamojskim.

III DALIS

1.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Auces novada Ukru un Bēnes pagasti un Lielauces pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa P96

Brocēnu novada Blīdenes pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A9

Dobeles novada Penkules pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, pagasts,

Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118,

Neretas novada Mazzalves pagasts,

Ozolnieku novada Salgales pagasts,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts

Tērvetes novada Bukaišu pagasts

Vecumnieku novada Kurmenes pagasts.

2.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Klovainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė.

3.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim

 

w województwie podlaskim:

gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,

gmina Goniądz w powiecie monieckim

 

w województwie mazowieckim:

gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,

gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim,

gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Skórzec, Wiśniew, część gminy Siedlce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnowschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości: Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

 

w województwie lubelskim:

gminy Białopole, Dubienka, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy wiejskiej Chełm położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 biegnącą od południowej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie na zachód i na północ od powiatu miejskiego Chełm, część gminy Leśniowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym do południowej granicy gminy łączącą miejscowości Strupin Duży i Wojsławice i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Siennica Różana położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 w powiecie łęczyńskim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie bialskim,

gmina Ulan Majorat, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, a następnie na zachód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski do jej przecięcia z drogą nr 19 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski, część gminy Borki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie radzyńskim,

gminy Jeziorzany, Michów, Kock, część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Ostrów Lubelski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów i część gminy Uścimów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścim