ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 183

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. liepos 19d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1017, kuriuo iš dalies keičiami įgyvendinimo reglamentai (ES) 2017/366 ir ES) 2017/367, kuriais importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) nustatomi galutiniai kompensaciniai ir antidempingo muitai, ir įgyvendinimo reglamentai (ES) 2016/184 ir (ES) 2016/185, kuriais galutinio kompensacinio ir antidempingo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems importuojamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams), taikymas išplečiamas importuojamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams), siunčiamiems iš Malaizijos ir Taivano ir deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Malaizijos ir Taivano kilmės

1

 

*

2018 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1018, kuriuo leidžiama išplėsti UV apdorotų kepimo mielių (Saccharomyces cerevisiae) naudojimo kaip naujo maisto produkto pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 paskirtį ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1)

9

 

*

2018 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1019, kuriuo, remiantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nepratęsiamas veikliosios medžiagos oksasulfurono patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1)

14

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1020 dėl Europos klasifikatoriaus įgūdžių, gebėjimų ir profesijų sąrašo, skirto automatiniam susiejimui per bendrą IT platformą, priėmimo ir atnaujinimo ( 1)

17

 

*

2018 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1021 dėl techninių standartų ir formatų, kurių reikia norint užtikrinti automatinį susiejimą per bendrą IT platformą naudojantis Europos klasifikatoriumi ir nacionalinių sistemų bei Europos klasifikatoriaus sąveikumą ( 1)

20

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2018 m. liepos 6 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 154/2018, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XI priedas (Elektroniniai ryšiai, audiovizualinės paslaugos ir informacinė visuomenė) ir 37 protokolas (kuriame pateikiamas 101 straipsnyje nurodytas sąrašas) [2018/1022]

23

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2018 m. liepos 9 d. Komisijos reglamento (ES) 2018/978, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II ir III priedai, klaidų ištaisymas ( OL L 176, 2018 7 12 .)

27

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

19.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1017

2018 m. liepos 18 d.

kuriuo iš dalies keičiami įgyvendinimo reglamentai (ES) 2017/366 ir ES) 2017/367, kuriais importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) nustatomi galutiniai kompensaciniai ir antidempingo muitai, ir įgyvendinimo reglamentai (ES) 2016/184 ir (ES) 2016/185, kuriais galutinio kompensacinio ir antidempingo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems importuojamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams), taikymas išplečiamas importuojamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams), siunčiamiems iš Malaizijos ir Taivano ir deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Malaizijos ir Taivano kilmės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis antidempingo reglamentas), ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį ir 13 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (2) (toliau – pagrindinis antisubsidijų reglamentas), ypač į jo 23 straipsnio 6 dalį ir 24 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

A.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(1)

2013 m. gruodžio 2 d. Taryba nustatė antidempingo (3) ir kompensacines priemones (4) Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) (toliau – pradinės priemonės).

(2)

2016 m. vasario 11 d. Komisija šių priemonių taikymą išplėtė iš Malaizijos ir Taivano siunčiamiems importuojamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams), deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Malaizijos ir Taivano kilmės, išskyrus importuojamus produktus, kuriuos pagamino tam tikros konkrečiai nuo tų priemonių atleistos bendrovės (toliau – išplėstosios priemonės) (5).

(3)

Atlikus pradinių priemonių galiojimo termino peržiūros tyrimą, 2017 m. kovo 1 d. Komisija 18 mėnesių laikotarpiui nustatė antidempingo ir kompensacinius muitus (toliau – pratęstos priemonės) (6). Tą pačią dieną ji taip pat nutraukė du dalinius tarpinės peržiūros tyrimus, kurie susiję tik su Sąjungos interesais (7).

(4)

2017 m. kovo 3 d. Komisija inicijavo dalinę tarpinę galiojančių priemonių peržiūrą, kurią atliekant nagrinėjama tik pratęstų priemonių forma ir dydis (8). Atlikus šią peržiūrą, Komisija iš dalies pakeitė pratęstas priemones po to, kai buvo paskelbtas 2017 m. spalio 1 d. įsigaliojęs Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1570 (9).

(5)

2017 m. lapkričio 8 d. Komisija iš dalies pakeitė išplėstąsias priemones ir į bendrovių, kurios atleistos nuo priemonių, sąrašą, nustatytą atitinkamai Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/184 1 straipsnio 1 dalyje ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/185 1 straipsnio 1 dalyje (10), įtraukė naują eksportuojantį gamintoją.

(6)

Atitinkamai, šiuo metu importuojamiems iš Malaizijos ir Taivano siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams), deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Malaizijos ir Taivano kilmės, galiojančios kompensacinės ir antidempingo priemonės – tai Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/366 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/367 nustatytos priemonės, išskyrus importuojamus produktus, kuriuos pagamino nuo tų priemonių atleistos bendrovės, konkrečiai nurodytos Įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/184 ir Įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/185 su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1997.

B.   PROCEDŪRA

1.   Inicijavimas

(7)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1994 (11) (toliau – inicijavimo reglamentas) Komisija inicijavo išplėstųjų priemonių peržiūrą, siekdama nustatyti galimybę atleisti nuo šių priemonių Malaizijos fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų) eksportuojantį gamintoją „Longi (Kuching) SDN.BHD“ (toliau – pareiškėjas arba „Longi Kuching“). Peržiūros inicijavimo reglamentu taip pat panaikinti pareiškėjui taikomi antidempingo muitai ir nustatyta privaloma pareiškėjo importuojamo produkto registracija.

(8)

Pareiškėjo prašyme buvo pateikta pakankamai prima facie įrodymų, pagrindžiančių pareiškėjo teiginį, kad jis yra naujasis eksportuojantis gamintojas ir tenkina kriterijus, pagal kuriuos jis gali būti atleistas nuo priemonių pagal pagrindinio antidempingo reglamento 11 straipsnio 4 dalį ir 13 straipsnio 4 dalį ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 23 straipsnio 6 dalį, būtent:

per tiriamąjį laikotarpį, taikytą tyrime, kuriuo remiantis išplėstas priemonių taikymas, t. y. nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. kovo 31 d., neeksportavo peržiūrimojo produkto į Sąjungą,

nevengia priemonių ir

turi neatšaukiamų sutartinių įsipareigojimų eksportuoti į Sąjungą didelį jo kiekį.

2.   Peržiūrimasis produktas

(9)

Peržiūrimasis produktas – fotovoltiniai moduliai arba plokštės iš kristalinio silicio ir tam tikrų rūšių elementai, naudojami fotovoltiniuose moduliuose arba plokštėse iš kristalinio silicio (elementų storis neviršija 400 mikrometrų), siunčiami iš Malaizijos ir Taivano ir deklaruojami arba nedeklaruojami kaip Malaizijos ir Taivano kilmės, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ir ex 8541 40 90.

(10)

Šių rūšių produktai nepatenka į peržiūrimojo produkto apibrėžtį:

iš mažiau kaip šešių elementų sudaryti nešiojami saulės įkrovikliai, kurių paskirtis tiekti elektrą prietaisams arba įkrauti baterijas,

fotovoltiniai produktai plona plėvele,

fotovoltiniai produktai iš kristalinio silicio, visam laikui įmontuoti į elektros prietaisus, kurių paskirtis nėra energijos gamyba ir kurie naudoja integruoto fotovoltinio elemento (-ų) iš kristalinio silicio gaminamą elektrą,

moduliai ar plokštės, kurių išėjimo įtampa neviršija 50 V nuolatinės srovės, o atiduodamoji galia neviršija 50 W, ir kurie skirti tik tiesiogiai naudoti kaip baterijų įkrovikliai tokios pačios įtampos ir galios sistemose.

3.   Ataskaitinis laikotarpis

(11)

Ataskaitinis laikotarpis – nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

4.   Tyrimas

(12)

Komisija apie peržiūros inicijavimą pranešė „Longi Kuching“, Sąjungos pramonei, kuriai pradiniame tyrime atstovavo skundo pateikėjas („ES ProSun“) ir Malaizijos ir Kinijos Liaudies Respublikos valdžios institucijoms.

(13)

Komisija rinko ir tikrino visą informaciją, kuri, jos manymu, buvo reikalinga peržiūrai atlikti. Visų pirma ji gavo pareiškėjo klausimyno atsakymus. 2018 m. kovo mėn. pareiškėjo patalpose Malaizijoje buvo surengtas tikrinamasis vizitas.

C.   NUSTATYTIEJI FAKTAI

(14)

„Longi Kuching“ yra tikrasis Malaizijos fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir elementų gamintojas, įsteigtas 2016 m. sausio mėn. Komercinę modulių ir elementų gamybą jis pradėjo 2016 m. gegužės mėn.

(15)

Per tiriamąjį laikotarpį, taikytą tyrime, kuriuo remiantis išplėstas priemonių taikymas, t. y. nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. kovo 31 d., „Longi Kuching“ neeksportavo peržiūrimojo produkto į Sąjungą, „Longi Kuching“ taip pat nepirko peržiūrimojo produkto iš KLR tolesniam perpardavimui arba perkrovimui į Sąjungą iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t. y. 2017 m. gruodžio 31 d. Tačiau jis sudarė sutartinį įsipareigojimą eksportuoti peržiūrimąjį produktą pirkėjui Sąjungoje.

(16)

Atlikus patikrinimą pareiškėjo patalpose nustatyta, kad sutartis buvo įvykdyta ir pareiškėjas peržiūrimąjį produktą pristatė pirkėjui Lenkijoje 2017 m. lapkričio mėn. Iki šiol nebuvo sudaryta jokių kitų pardavimo Sąjungoje sandorių.

(17)

Pareiškėjas yra patronuojamoji bendrovė, visiškai priklausanti Honkonge įsisteigusiai bendrovei „Longi H.K. Trading Limited“, kuri savo ruožtu visiškai priklauso Kinijos bendrovei „Longi Green Energy Technology Co., Ltd.“ Pastaroji bendrovė yra pagrindinė „Longi“ grupės patronuojančioji bendrovė, veikianti visoje saulės energijos fotovoltinių produktų vertės grandinėje ir gaminanti, be kita ko, plokšteles, luitus, saulės elementus ir saulės modulius. „Longi“ grupei taikomos šiuo metu galiojančios kompensacinės ir antidempingo priemonės, taikomos importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir elementams. Kaip nurodyta inicijavimo reglamente, Komisija atidžiai išnagrinėjo šį ryšį ir patikrino, ar „Longi Kuching“ buvo įsteigta ar naudojama siekiant išvengti galiojančių priemonių.

(18)

Komisija nustatė, kad „Longi Kuching“ yra tikrasis peržiūrimojo produkto gamintojas, turintis visus naujausius gamybos įrenginius tiek elementų, tiek modulių gamybai, įskaitant mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Ji nevykdė priemonių vengimo veiklos, kaip antai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės saulės modulių ir elementų perkrovimo, surinkimo operacijų ar perpardavimo į Sąjungą.

(19)

Todėl Komisija padarė išvadą, kad „Longi Kuching“ nebuvo nei įsteigta, nei naudojama vengiant pradinių priemonių ir kad Kinijos nuosavybė savaime nėra pagrindas atmesti paraišką.

(20)

Atsižvelgusi į šias aplinkybes, Komisija nemanė, kad būtina nustatyti specialias stebėsenos sąlygas, jei būtų atleidžiama nuo priemonių. Siekdama užtikrinti tinkamą atleidimo nuo priemonių taikymą, Komisija laikėsi nuomonės, kad tikslinga taikyti specialias priemones, taikytinas visoms bendrovėms, kurios buvo atleistos nuo priemonių. Tokios specialios priemonės – tai reikalavimas valstybių narių muitinėms pateikti galiojančią komercinę sąskaitą faktūrą, atitinkančią reikalavimus, nustatytus Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/184 1 straipsnio 2 dalyje ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/185 1 straipsnio 2 dalyje. Importuojami produktai, prie kurių nepridedama tokia sąskaita faktūra, apmokestinami atitinkamai išplėstu dempingo ir kompensaciniu muitu.

(21)

Atsižvelgusi į 13–19 konstatuojamosiose dalyse aprašytus nustatytuosius faktus, Komisija priėjo prie išvados, kad „Longi (Kuching) SDN.BHD“ atitinka kriterijus, išdėstytus pagrindinio antidempingo reglamento 11 straipsnio 4 dalyje ir 13 straipsnio 4 dalyje ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 23 straipsnio 6 dalyje, ir turėtų būti atleista nuo išplėstųjų priemonių.

(22)

Minėti nustatytieji faktai atskleisti pareiškėjui ir kitoms suinteresuotosioms šalims, kuriems suteikta galimybė teikti pastabas. Pastabų negauta.

D.   BENDROVIŲ, ATLEISTŲ NUO IŠPLĖSTŲJŲ PRIEMONIŲ, SĄRAŠO PAKEITIMAS

(23)

Atsižvelgdama į minėtus nustatytuosius faktus, Komisija padarė išvadą, kad bendrovė „Longi (Kuching) SDN.BHD“ turėtų būti įtraukta į bendrovių, kurios atleistos nuo atitinkamai Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/184 ir Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/185 nustatytų kompensacinio muito ir antidempingo muito, sąrašą.

(24)

Atsižvelgiant į tai, kad Malaizijos ir Taivano eksportuojančių gamintojų, kurie atleisti nuo priemonių, sąrašas taip pat buvo įtrauktas į Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/366 ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/367, „Longi (Kuching) SDN.BHD“ taip pat reikėtų įtraukti į šiuose dviejuose reglamentuose pateiktą eksportuojančių gamintojų sąrašą.

(25)

Atitinkamai „Longi (Kuching) SDN.BHD“ turėtų būti įtraukta į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/184 1 straipsnio 1 dalyje, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/185 1 straipsnio 1 dalyje, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/366 4 straipsnio 1 dalyje ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/367 4 straipsnio 1 dalyje atskirai nurodytų bendrovių sąrašą.

(26)

Be to, nuo priemonių atleidžiama, jeigu laikomasi reikalavimo, nustatyto Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/184 1 straipsnio 2 dalyje ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/185 1 straipsnio 2 dalyje. Šis reikalavimas taip pat nustatytas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/366 4 straipsnio 2 dalyje ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/367 4 straipsnio 2 dalyje.

(27)

Atskirai nurodytų bendrovių sąrašas turėtų būti vienodas visuose galiojančiuose įgyvendinimo reglamentuose. Kadangi Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1997 „Jinko Solar Technology SDN.BHD“ buvo įtraukta į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/184 1 straipsnio 1 dalyje ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/185 1 straipsnio 1 dalyje pateiktą atskirai nurodytų bendrovių sąrašą, jos pavadinimas taip pat turi būti įtrauktas į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/366 4 straipsnio 1 dalyje ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/367 4 straipsnio 1 dalyje pateiktą atskirai nurodytų bendrovių sąrašą.

(28)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2016/1036 15 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/184 su pakeitimais 1 straipsnio 1 dalyje pateikta lentelė pakeičiama šia lentele:

„Šalis

Bendrovė

Papildomas TARIC kodas

Malaizija

AUO - SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Taivanas

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 “

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/185 su pakeitimais 1 straipsnio 1 dalyje pateikta lentelė pakeičiama šia lentele:

„Šalis

Bendrovė

Papildomas TARIC kodas

Malaizija

AUO - SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Taivanas

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 “

3 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/366 4 straipsnio 1 dalyje pateikta lentelė pakeičiama šia lentele:

„Šalis

Bendrovė

Papildomas TARIC kodas

Malaizija

AUO - SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Taivanas

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 “

4 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/367 4 straipsnio 1 dalyje pateikta lentelė pakeičiama šia lentele:

„Šalis

Bendrovė

Papildomas TARIC kodas

Malaizija

AUO - SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Taivanas

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 “

5 straipsnis

Muitinėms nurodoma nutraukti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1994 3 straipsnį vykdomą importuojamo produkto registraciją. Antidempingo muitas už registruotą importuojamą produktą nerenkamas.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(2)  OL L 176, 2016 6 30, p. 55.

(3)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1238/2013, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito galutinis surinkimas, OL L 325, 2013 12 5, p. 1.

(4)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1239/2013, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) nustatomas galutinis kompensacinis muitas, OL L 325, 2013 12 5, p. 66.

(5)  2016 m. vasario 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/184, kuriuo išplečiamas galutinio kompensacinio muito, nustatyto 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1239/2013, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) nustatomas galutinis kompensacinis muitas, taikymas (OL L 37, 2016 2 12, p. 56), ir 2016 m. vasario 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/185, kuriuo išplečiamas galutinio antidempingo muito, nustatyto 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1238/2013, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) nustatomas galutinis antidempingo muitas, taikymas (OL L 37, 2016 2 12, p. 76).

(6)  2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/366, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1037 18 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) nustatomi galutiniai kompensaciniai muitai ir nutraukiamas dalinės tarpinės peržiūros tyrimas pagal Reglamento (ES) 2016/1037 19 straipsnio 3 dalį (OL L 56, 2017 3 3, p. 1), ir 2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/367, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) nustatomas galutinis antidempingo muitas ir nutraukiamas dalinės tarpinės peržiūros tyrimas pagal Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 3 dalį (OL L 56, 2017 3 3, p. 131).

(7)  Ten pat.

(8)  Pranešimas apie dalinės tarpinės antidempingo ir kompensacinių priemonių, taikomų importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams), peržiūros inicijavimą (OL C 67, 2017 3 3, p. 16).

(9)  2017 m. rugsėjo 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1570, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/366 ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/367, kuriais importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) nustatomi galutiniai kompensaciniai ir antidempingo muitai, ir panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/707/ES, kuriuo patvirtinamas pasiūlyto įsipareigojimo, susijusio su antidempingo ir antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų), priėmimas galutinių priemonių taikymo laikotarpiui (OL L 238, 2017 9 16, p. 22).

(10)  2017 m. lapkričio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1997, kuriuo iš dalies keičiami įgyvendinimo reglamentai (ES) 2016/184 ir (ES) 2016/185, kuriais galutinio kompensacinio ir antidempingo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems importuojamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams), taikymas išplečiamas importuojamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams), siunčiamiems iš Malaizijos ir Taivano ir deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Malaizijos ir Taivano kilmės (OL L 289, 2017 11 8, p. 1).

(11)  2017 m. lapkričio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1994, kuriuo inicijuojama Įgyvendinimo reglamentų (ES) 2016/184 ir (ES) 2016/185 (kuriais galutinio kompensacinio ir antidempingo muito, nustatyto importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams), taikymas išplečiamas importuojamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams), siunčiamiems iš Malaizijos ir Taivano ir deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Malaizijos ir Taivano kilmės, peržiūra siekiant nustatyti, ar vieną Malaizijos eksportuojantį gamintoją galima atleisti nuo šių priemonių, ir kuriuo panaikinamas antidempingo muitas importuojamiems šio eksportuojančio gamintojo produktams bei nustatoma privaloma importuojamų šio eksportuojančio gamintojo produktų registracija (OL L 288, 2017 11 7, p. 30).


19.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1018

2018 m. liepos 18 d.

kuriuo leidžiama išplėsti UV apdorotų kepimo mielių (Saccharomyces cerevisiae) naudojimo kaip naujo maisto produkto pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 paskirtį ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (1), ypač į jo 12 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2015/2283 nustatyta, kad rinkai Sąjungoje galima pateikti leidžiamus naudoti ir į Sąjungos sąrašą įtrauktus naujus maisto produktus;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 8 straipsnį buvo priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 (2), kuriuo nustatomas Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąrašas;

(3)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnį Komisija turi pateikti įgyvendinimo akto, kuriuo leidžiama pateikti rinkai Sąjungoje naują maisto produktą ir kuriuo atnaujinamas Sąjungos sąrašas, projektą;

(4)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/396/ES (3) leidžiama, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 258/97 (4) ir Europos maisto saugos tarnybos nuomone (5), pateikti rinkai UV apdorotas kepimo mieles (Saccharomyces cerevisiae) kaip naują maisto sudedamąją dalį, skirtą naudoti tam tikruose maisto produktuose, įskaitant mielinę duoną ir mielines bandeles bei smulkius mielinius duonos ar pyrago kepinius, taip pat maisto papilduose;

(5)

2016 m. gruodžio 6 d. bendrovė „Lallemand Bio-Ingredients“ pateikė Danijos kompetentingai institucijai paraišką išplėsti UV apdorotų kepimo mielių (Saccharomyces cerevisiae) naudojimo paskirtį ir pakeisti koncentracijos vertes. Paraiškoje prašoma išplėsti UV apdorotų kepimo mielių (Saccharomyces cerevisiae) naudojimo paskirtį papildomų kategorijų maisto produktams, t. y. naudoti naminiams kepiniams skirtas fasuotas šviežias ir sausas mieles ir maisto papilduose nenurodyti didžiausios leidžiamosios koncentracijos. Be to, pareiškėjas paprašė iš dalies pakeisti mažesnės koncentracijos specifikaciją, susijusią su D2 kiekiu mielių koncentrate, nuo 1 800 000 TV (450 μg/g) iki 800 000 TV (200 μg/g);

(6)

pagal Reglamento (ES) 2015/2283 35 straipsnio 1 dalį paraiškos pateikti naują maisto produktą rinkai Sąjungoje, kurios buvo pateiktos valstybei narei pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/97 4 straipsnį ir dėl kurių galutinis sprendimas iki 2018 m. sausio 1 d. nepriimtas, laikomos paraiškomis, pateiktomis pagal Reglamentą (ES) 2015/2283;

(7)

nors paraiška išplėsti UV apdorotų kepimo mielių (Saccharomyces cerevisiae) naudojimo paskirtį ir pakeisti koncentracijos vertes buvo pateikta valstybei narei pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 4 straipsnį, paraiška taip pat atitinka Reglamente (ES) 2015/2283 nustatytus reikalavimus;

(8)

2017 m. birželio 30 d. Danijos kompetentinga institucija pateikė pirminio vertinimo ataskaitą. Toje ataskaitoje ji padarė išvadą, kad UV apdorotų kepimo mielių (Saccharomyces cerevisiae) naudojimo paskirties išplėtimas ir siūloma didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinka naujų maisto produktų kriterijus, išdėstytus Reglamento (EB) Nr. 258/97 3 straipsnio 1 dalyje;

(9)

2017 m. liepos 7 d. Komisija pirminio vertinimo ataskaitą persiuntė kitoms valstybėms narėms. Kitos valstybės narės pateikė pastabas per 60 dienų laikotarpį, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 258/97 6 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje, nurodydamos, kad metodai, taikyti galimoms mutacijoms tinkamai nustatyti, nėra pakankamai pagrįsti saugos atžvilgiu, kad būtų galima pagrįstai pašalinti didžiausią leidžiamąją koncentraciją maisto papilduose; trūksta informacijos apie naujos formos naujo maisto produkto laikymo trukmę, trūksta informacijos apie laboratorijų akreditavimą ir apie tai, ar vartojant naują maisto produktą gali būti viršijama EFSA (6) nustatyta didžiausia leidžiamoji vitamino D dozė;

(10)

atsižvelgdamas į kitų valstybių narių pateiktas pastabas, pareiškėjas pateikė papildomus paaiškinimus, kurie sumažino valstybių narių ir Komisijos susirūpinimą. Šie paaiškinimai suteikia pakankamą pagrindą nustatyti, kad UV apdorotų kepimo mielių (Saccharomyces cerevisiae) naudojimo paskirties išplėtimas ir koncentracijos vertės pakeitimas atitinka Reglamento (ES) 2015/2283 12 straipsnio 1 dalį;

(11)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/46/EB (7) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1925/2006 (8) nustatytos specialios nuostatos dėl vitaminų ir mineralinių medžiagų naudojimo maisto papilduose ir maisto produktuose. Išplėsti UV apdorotų kepimo mielių naudojimo paskirtį turėtų būti leidžiama nepažeidžiant tų specialių nuostatų;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Medžiagai UV apdorotoms kepimo mielėms (Saccharomyces cerevisiae) skirtas įrašas Sąjungos leidžiamų naudoti naujų maisto produktų sąraše, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2015/2283 8 straipsnyje, iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2.   Į pirmoje dalyje nurodytą Sąjungos sąrašo įrašą įtraukiamos šio reglamento priede nustatytos naudojimo sąlygos ir ženklinimo reikalavimai.

3.   Šiame straipsnyje nustatytu leidimu nepažeidžiamos Direktyvos 2002/46/EB ir Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 nuostatos.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 327, 2015 12 11, p. 1.

(2)  2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas (OL L 351, 2017 12 30, p. 72).

(3)  2014 m. birželio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/396/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 leidžiama pateikti rinkai UV apdorotas kepimo mieles (Saccharomyces cerevisiae) kaip naują maisto sudedamąją dalį (OL L 186, 2014 6 26, p. 108).

(4)  1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (OL L 43, 1997 2 14, p. 1).

(5)  Scientific Opinion on the safety of vitamin D-enriched UV-treated baker's yeast, EFSA Journal 2014; 12(1):3520.

(6)  EFSA Journal 2012;10(7):2813

(7)  2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (OL L 183, 2002 7 12, p. 51).

(8)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis (OL L 404, 2006 12 30, p. 26).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2470 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 lentelėje (Leidžiami naudoti nauji maisto produktai) įrašas „UV apdorotos kepimo mielės (Saccharomyces cerevisiae)“ pakeičiamas taip:

Leidžiami naudoti nauji maisto produktai

Naujo maisto produkto naudojimo sąlygos

Papildomi specialieji ženklinimo reikalavimai

Kiti reikalavimai

UV apdorotos kepimo mielės ( Saccharomyces cerevisiae )

Nurodyta maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas vitamino D2 kiekis

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „mielės su vitaminu D“ arba „mielės su vitaminu D2“.

 

Mielinė duona ir mielinės bandelės

5 μg vitamino D2/100 g

Smulkieji mieliniai duonos ar pyrago kepiniai

5 μg vitamino D2/100 g

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

 

Naminiams kepiniams skirtos fasuotos šviežios arba sausos mielės

45 μg/100 g šviežių mielių

200 μg/100 g sausų mielių

1.

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra naujo maisto produkto, etiketėje nurodomas naujo maisto produkto pavadinimas „mielės su vitaminu D“ arba „mielės su vitaminu D2“.

2.

Naujų maisto produktų etiketėje nurodomas teiginys, kad maisto produktas skirtas tik kepimui ir kad jo žalio neturėtų būti valgoma.

3.

Naujų maisto produktų etiketėje pateikiamos naudojimo instrukcijos galutiniams vartotojams, kad nebūtų neviršijama didžiausia 5 μg/100 g vitamino D2 koncentracija gatavuose naminiuose kepiniuose.“

2)

2 lentelėje „Specifikacijos“ įrašas „UV apdorotos kepimo mielės (Saccharomyces cerevisiae)“ pakeičiamas taip:

Leidžiami naudoti nauji maisto produktai

Specifikacija

UV apdorotos kepimo mielės ( Saccharomyces cerevisiae )

Aprašymas/apibrėžtis:

Kepimo mielės (Saccharomyces cerevisiae) yra veikiamos ultravioletine šviesa, siekiant paskatinti ergosterolio konversiją į vitaminą D2 (ergokalciferolį). Vitamino D2 kiekis mielių koncentrate 800 000 –3 500 000 TV vitamino D/100 g (200–875 μg/g). Mielės gali būti neaktyvuotos.

Mielių koncentratas maišomas su įprastomis kepimo mielėmis, kad nebūtų viršijama didžiausia leidžiamoji koncentracija naminiams kepiniams skirtose fasuotose šviežiose arba sausose mielėse.

Gelsvai rudos spalvos birios granulės.

Vitaminas D2:

Cheminis pavadinimas: (5Z,7E,22E)-3S,-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-olis

Sinonimas: ergokalciferolis

CAS Nr. 50–14–6

Molekulinė masė: 396,65 g/mol

Mielių koncentrato mikrobiologiniai kriterijai:

Koliforminės bakterijos: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: nėra 25 g“


19.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1019

2018 m. liepos 18 d.

kuriuo, remiantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nepratęsiamas veikliosios medžiagos oksasulfurono patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 20 straipsnio 1 dalies b punktą ir 78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos direktyva 2003/23/EB (2) oksasulfuronas įtrauktas į Tarybos direktyvos 91/414/EEB (3) I priedą kaip veiklioji medžiaga;

(2)

į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtrauktos veikliosios medžiagos laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 ir yra išvardytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (4) priedo A dalyje;

(3)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalyje nustatyta, kad veikliosios medžiagos oksasulfurono patvirtinimas nustoja galioti 2019 m. liepos 31 d.;

(4)

pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 844/2012 (5) 1 straipsnį per tame straipsnyje nustatytą laikotarpį buvo pateikta paraiška dėl oksasulfurono patvirtinimo galiojimo pratęsimo;

(5)

pareiškėjas pateikė papildomus dokumentų rinkinius, kurių reikalaujama pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 844/2012 6 straipsnį. Valstybė narė ataskaitos rengėja nustatė, kad paraiška išsami;

(6)

valstybė narė ataskaitos rengėja, konsultuodamasi su antrąja tą pačią ataskaitą rengiančia valstybe nare, parengė patvirtinimo galiojimo pratęsimo vertinimo ataskaitą ir 2016 m. sausio 29 d. pateikė ją Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) ir Komisijai;

(7)

Tarnyba patvirtinimo galiojimo pratęsimo vertinimo ataskaitą perdavė valstybėms narėms ir pareiškėjui, kad jie pateiktų pastabų, o gautas pastabas persiuntė Komisijai. Tarnyba taip pat viešai paskelbė papildomo dokumentų rinkinio santrauką;

(8)

2017 m. vasario 2 d. Tarnyba pateikė Komisijai išvadą (6), ar galima manyti, kad oksasulfuronas atitinka patvirtinimo kriterijus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje.

(9)

Tarnyba nustatė, jog trūksta daug duomenų ir dėl to nebuvo galima užbaigti rizikos vertinimo keliose srityse. Visų pirma, remiantis informacija apie oksasulfuroną ir jo metabolitus, nebuvo galima užbaigti bendro poveikio vartotojams, poveikio požeminiam vandeniui, rizikos vandens organizmams, sliekams, dirvos makro- ir mikroorganizmams ir netiksliniams sausumos augalams vertinimo;

(10)

2017 m. liepos 19 d. Komisija pateikė oksasulfurono patvirtinimo galiojimo pratęsimo ataskaitos projektą ir reglamento dėl oksasulfurono projektą Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniam komitetui;

(11)

Komisija paprašė pareiškėjo pateikti pastabų dėl Tarnybos išvadų. Be to, remdamasi Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 844/2012 14 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa, Komisija paragino pareiškėją pateikti pastabų dėl galiojimo pratęsimo ataskaitos projekto. Pareiškėjas pateikė pastabas ir jos buvo atidžiai išnagrinėtos;

(12)

vis dėlto, nepaisant pareiškėjo argumentų, 9 konstatuojamojoje dalyje minėtų problemų išspręsti nepavyko;

(13)

dėl šių priežasčių nebuvo nustatyta, kad yra laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytų patvirtinimo kriterijų, kai bent vienas augalų apsaugos produktas yra naudojamas pagal vieną ar kelias tipiškas paskirtis. Dėl to veikliosios medžiagos oksasulfurono patvirtinimo galiojimas neturėtų būti pratęstas;

(14)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(15)

valstybėms narėms turėtų būti skirta pakankamai laiko augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra oksasulfurono, registracijai panaikinti;

(16)

tais atvejais, kai valstybės narės augalų apsaugos produktams, kurių sudėtyje yra oksasulfurono, pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsnį nustato kokį nors lengvatinį laikotarpį, šis laikotarpis turėtų baigtis ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 8 d.;

(17)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/917 (7) oksasulfurono patvirtinimo galiojimo pabaigos data pratęsta iki 2019 m. liepos 31 d., kad medžiagos patvirtinimo galiojimo pratęsimo procedūra būtų užbaigta iki pasibaigiant medžiagos patvirtinimo galiojimui. Atsižvelgiant į tai, kad sprendimas yra priimamas iki pratęsto galiojimo pabaigos datos, šis reglamentas turėtų būti taikomas kuo greičiau;

(18)

šiuo reglamentu nepanaikinama galimybė pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 7 straipsnį pateikti dar vieną paraišką dėl oksasulfurono patvirtinimo;

(19)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimo nepratęsimas

Veikliosios medžiagos oksasulfurono patvirtinimo galiojimas nėra pratęsiamas.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai

Iš Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalies išbraukiama 42 eilutė (oksasulfuronas).

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Valstybės narės panaikina augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos oksasulfurono, registraciją ne vėliau kaip 2018 m. lapkričio 8 d.

4 straipsnis

Lengvatinis laikotarpis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 20 straipsnį valstybių narių nustatomas lengvatinis laikotarpis yra kuo trumpesnis ir baigiasi ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 8 d.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  2003 m. kovo 25 d. Komisijos direktyva 2003/23/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, kad būtų įrašytos veikliosios medžiagos imazamoksas, oksasulfuronas, etoksisulfuronas, foramsulfuronas, oksadiargilas ir ciazofamidas (OL L 81, 2003 3 28, p. 39).

(3)  1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 230, 1991 8 19, p. 1).

(4)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).

(5)  2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 844/2012, kuriuo nustatomos veikliųjų medžiagų patvirtinimo pratęsimo procedūros įgyvendinimo nuostatos, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 252, 2012 9 19, p. 26).

(6)  EFSA Journal 2017;15(2):4722, p. 33 doi:10.2903/j.efsa.2017.4722. Pateikta internete adresu www.efsa.europa.eu.

(7)  2018 m. birželio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/917, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų alfa cipermetrino, beflubutamido, benalaksilo, bentiavalikarbo, bifenazato, boskalido, bromoksinilo, kaptano, karvono, chlorprofamo, ciazofamido, desmedifamo, dimetoato, dimetomorfo, dikvato, etefono, etoprofoso, etoksazolio, famoksadono, fenamidono, fenamifoso, flumioksazino, fluoksastrobino, folpeto, foramsulfurono, formetanato, Gliocladium catenulatum (padermė J1446), izoksaflutolo, metalaksilo-M, metiokarbo, metoksifenozido, metribuzino, milbemektino, oksasulfurono, Paecilomyces lilacinus (padermė 251), fenmedifamo, fosmeto, metilpirimifoso, propamokarbo, protiokonazolo, pimetrozino ir s-metolachloro patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 163, 2018 6 28, p. 13).


SPRENDIMAI

19.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1020

2018 m. liepos 18 d.

dėl Europos klasifikatoriaus įgūdžių, gebėjimų ir profesijų sąrašo, skirto automatiniam susiejimui per bendrą IT platformą, priėmimo ir atnaujinimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/589 dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES), darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/2013 (1), ypač į jo 19 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2016/589 nustatoma bendra IT platforma, kurioje skelbiama apie laisvas Europos Sąjungos darbo vietas ir kaupiami darbo prašymai ir gyvenimo aprašymai (darbo ieškančių asmenų profiliai) ir ši informacija teikiama portalui EURES;

(2)

kad būtų galima susieti laisvas darbo vietas ir darbo ieškančių asmenų profilius, informacija turi būti keičiamasi naudojantis bendra sistema, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/589 17 straipsnyje, ir remiantis bendrais techniniais standartais ir formatais;

(3)

siekiant palengvinti informacijos apie laisvas darbo vietas ir darbo ieškančių asmenų profilius mainus ir užtikrinti kokybišką skirtingų kalbų ir skirtingų nacionalinių kontekstų informacijos susiejimą, aprašant profesijas, įgūdžius ir gebėjimus būtina naudotis išsamia daugiakalbe terminija. Tokia terminija bus bendras atskaitos taškas keičiantis informacija apie kandidatus ar laisvas darbo vietas tarpvalstybinės darbo paieškos atveju ir užtikrins, kad būtų išsaugotas informacijos prasmingumas;

(4)

todėl Reglamento (ES) 2016/589 19 straipsnyje nustatyta, kad siekiant tokio sąveikumo lygio, kokio reikia kokybiškam susiejimui bendroje IT platformoje užtikrinti, naudojamasi Europos klasifikatoriumi;

(5)

todėl Komisija, rengdama Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatorių (ESCO), glaudžiai bendradarbiavo su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais. kad būtų užtikrintas glaudus bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis, ji subūrė valstybių narių darbo grupę ESCO klausimams spręsti. Ji taip pat įsteigė ESCO techninės priežiūros komitetą, teikiantį technines konsultacijas ESCO valdymo, atnaujinimo, įgyvendinimo ir kokybės užtikrinimo klausimais. Suinteresuotieji subjektai, dalyvavę kontrolinėse grupėse ir internetinėse konsultacijose, taip pat prisidėjo prie ESCO plėtotės;

(6)

Komisija, prieš paskelbdama pirmą ESCO versiją visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis 2017 m. liepos 28 d., konsultavosi su ESCO valstybių narių darbo grupėmis dėl ESCO klasifikacijos ir vertimo;

(7)

todėl pirmosios ESCO versijos daugiakalbiai įgūdžių, gebėjimų ir profesijų sąrašai turėtų būti priimti kaip Europos klasifikatorius, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/589 19 straipsnyje;

(8)

nustatytas minimalus reikalavimas, pagal kurį į šiuos sąrašus turi būti įtrauktas bent vienas kiekvienos profesijos, įgūdžio ar gebėjimo terminas kiekviena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų, unikalus identifikatorius (URI), aprašas ir, kalbant apie profesijas, nuoroda į naujausią Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus (ISCO) versiją;

(9)

Europos klasifikatorius kaip stabilus atskaitos taškas turi būti naudojamas internetinio daugiakalbio EURES ir kitų darbo paieškos platformų susiejimo tikslais, tačiau dėl darbo rinkos, terminijos ir susiejimo technologijų evoliucijos bus būtina reguliariai jį atnaujinti. Atnaujintos Europos klasifikatoriaus versijos priėmimo procedūra bus grindžiama geru Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimu;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka EURES komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas, taikymo sritis ir apibrėžtys

1.   Sprendimu nustatomas Europos klasifikatoriaus įgūdžių, gebėjimų ir profesijų sąrašas, naudotinas operacijoms EURES bendroje IT platformoje, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/589 19 straipsnyje, ir nustatomos šio sąrašo atnaujinimo ir peržiūros procedūros.

2.   Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

(a)

įgūdžius ir gebėjimus sudaro:

(1)

žinios, kurios yra mokantis gaunamos informacijos įsisavinimo rezultatas ir su darbo arba studijų sritimi susijusių faktų, principų, teorijų ir praktikos visuma;

(2)

įgūdžiai – gebėjimas praktiškai pritaikyti žinias ir praktinę patirtį sprendžiant uždavinius ir problemas;

(3)

gebėjimai – įrodyti gebėjimai naudoti žinias, įgūdžius ir asmeninius, socialinius ir (arba) metodinius pajėgumus dirbant, studijuojant ir siekiant profesinio bei asmeninio tobulėjimo;

(b)

profesija – tam tikri darbai, kuriems atlikti vykdomos panašios užduotys ir reikalingi panašūs įgūdžiai, o darbas – vieno asmens tam tikroje darbo aplinkoje atliekamų užduočių ir pareigų rinkinys;

(c)

sąrašas – unikalių identifikatorių, susietų su profesijomis ar su įgūdžiais ir gebėjimais, išvardijimas, pridedant metaduomenis;

(d)

nedidelės pataisos – priimtų Europos klasifikatoriaus įgūdžių, gebėjimų ir profesijų sąrašų keitimas, siekiant ištaisyti vertimo ar rašybos bei kitas akivaizdžias klaidas ir nekeičiant nei klasifikatoriaus struktūros, nei terminų ar kito turinio prasmės;

(e)

ESCO paslaugų platforma – interneto svetainė (2), kurioje Komisija teikia Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatorių ir kuri yra viešai prieinama.

2 straipsnis

Sąrašo parengimas

Europos klasifikatoriaus įgūdžių, gebėjimų ir profesijų sąrašą, nurodytą Reglamento (ES) 2016/589 19 straipsnio 2 dalyje, sudaro:

(a)

profesijos, paskelbtos 2017 m. liepos 28 d. ESCO paslaugų platformoje kaip Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatoriaus dalis;

(b)

įgūdžiai ir gebėjimai, paskelbti 2017 m. liepos 28 d. ESCO paslaugų platformoje kaip Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatoriaus dalis.

3 straipsnis

Sąrašo atnaujinimas

1.   Komisija drauge su valstybėmis narėmis reguliariai vertina reikmę atnaujinti portalo EURES operacijoms naudotiną Europos klasifikatoriaus įgūdžių, gebėjimų ir profesijų sąrašą, kad jis atitiktų darbo rinkos, švietimo ir mokymo ar terminijos pokyčius.

2.   Prieš siūlydama priimti atnaujintą Europos klasifikatoriaus įgūdžių, gebėjimų ir profesijų sąrašą, nurodytą 2 straipsnyje, iš dalies ar visiškai pakeisdama šį sprendimą, Komisija konsultuojasi su EURES koordinavimo grupe, nurodyta Reglamento (ES) 2016/589 14 straipsnyje, ir su valstybių narių darbo grupe ESCO klausimams spręsti.

3.   Nedidelės sąrašų pataisos nelaikomos naujomis atnaujintomis klasifikatoriaus versijomis. Tačiau Komisija iš anksto ir bent 30 dienų iki tokios nedidelės pataisos įvedimo informuoja apie tai valstybes nares per EURES koordinavimo grupes ir valstybių narių darbo grupę ESCO klausimams spręsti.

4 straipsnis

Sąrašo skelbimas

1.   EURES Europos koordinavimo centras užtikrina, kad Europos klasifikatoriaus įgūdžių, gebėjimų ir profesijų sąrašas ir visos atnaujintos jo versijos būtų skelbiami ESCO paslaugų platformoje.

2.   EURES Europos koordinavimo centras pateikia šį sąrašą valstybėms narėms tokiu formatu, kuris padėtų valstybėms narėms parengti ir atnaujinti aprašą, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/589 19 straipsnio 3 dalyje.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 107, 2016 4 22, p. 1.

(2)  http://ec.europa.eu/esco


19.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/20


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1021

2018 m. liepos 18 d.

dėl techninių standartų ir formatų, kurių reikia norint užtikrinti automatinį susiejimą per bendrą IT platformą naudojantis Europos klasifikatoriumi ir nacionalinių sistemų bei Europos klasifikatoriaus sąveikumą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/589 dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES), darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/2013 (1), ypač į jo 19 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2016/589 nustatoma bendra IT platforma, kurioje skelbiama apie laisvas Europos Sąjungos darbo vietas ir kaupiami darbo prašymai ir gyvenimo aprašymai (darbo ieškančių asmenų profiliai);

(2)

kad būtų galima susieti laisvas darbo vietas ir darbo prašymus bei darbo ieškančių asmenų profilius, informacija turi būti keičiamasi naudojantis bendra sistema, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/589 17 straipsnyje, ir remiantis bendrais techniniais standartais ir formatais;

(3)

kokybiško daugiakalbio susiejimo bendroje IT platformoje tikslais Reglamento (ES) 2016/589 19 straipsnyje nustatyta, kad reikia naudoti Europos įgūdžių, gebėjimų ir profesijų klasifikatorių;

(4)

valstybės narės, kurios nacionalinėse laisvų darbo vietų ir darbo ieškančių asmenų profilių sistemose, prijungtose prie bendro koordinuojamo kanalo pagal Reglamento (ES) 2016/589 18 straipsnį, Europos klasifikatoriaus nenaudoja, turi parengti tų sistemų klasifikatorių ir Europos klasifikatoriaus atitikmenis, kad būtų užtikrintas jų sąveikumas;

(5)

norint nustatyti nacionalinių, regioninių ar sektorinių klasifikatorių ir Europos klasifikatoriaus atitikmenis, reikia parengti ir reguliariai atnaujinti aprašus ir atitikmenų lenteles;

(6)

kad būtų lengviau rengti ir atnaujinti atitikmenų aprašus ir lenteles ir vėliau keistis atitikmenimis grindžiama informacija, Komisija turėtų pateikti reikiamus techninius standartus ir formatus bei tinkamas pagalbines technines taikomąsias programas;

(7)

skelbdamos nacionalines atitikmenų lenteles ir dalydamosi jomis su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija, valstybės narės prisidės prie Europos klasifikatoriaus ir EURES paslaugų ir priemonių, pavyzdžiui, paieškos ir susiejimo algoritmų, plėtotės ir gerinimo;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka EURES komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiame sprendime nustatomi techniniai standartai ir formatai, reikalingi automatinio susiejimo per bendrą IT platformą naudojantis Europos klasifikatoriumi veikimui ir nacionalinių sistemų bei Europos klasifikatoriaus sąveikumui užtikrinti.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   atitikmenų lentelės– mašininio nuskaitymo atitikties lentelės, kuriose parodoma, kaip vieno klasifikatoriaus sąvokos siejasi su viena ar daugiau kito klasifikatoriaus sąvokų. Atitikmenų lentelės yra naudojamos automatiniam informacijos perkodavimui automatinio susiejimo per bendrą IT platformą tikslais;

b)   mašininio nuskaitymo– tam tikru formatu pateikta informacija, kurią galima lengvai apdoroti kompiuteriu;

c)   perkodavimas– vienos informacijos koduotės pakeitimas į kitą;

d)   sintaksė– struktūrinio informacijos pateikimo taisyklės ir tvarka;

e)   ESCO paslaugų platforma– interneto svetainė (2), kurioje Komisija teikia Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatorių ir kuri yra viešai prieinama.

3 straipsnis

Atitikmenų lentelių rengimas

1.   Valstybės narės, kurios informaciją apie profesijas, įgūdžius ar gebėjimus nacionalinėse laisvų darbo vietų ir darbo ieškančių asmenų profilių sistemose, prijungtose prie bendro koordinuojamo kanalo pagal Reglamento (ES) 2016/589 18 straipsnį, fiksuoja naudodamosi nacionaliniais, regioniniais ar sektoriniais klasifikatoriais, siekdamos pateikti juos portale EURES, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/589 17 straipsnio 1 dalyje, parengia ir naudoja kiekvieno iš šių nacionalinių, regioninių ir sektorinių klasifikatorių ir Europos klasifikatoriaus, priimto pagal Reglamento (ES) 2016/589 19 straipsnio 2 dalį, mašininio nuskaitymo atitikmenų lenteles.

2.   Valstybės narės parengia šias lenteles laikydamosi bendrų techninių standartų ir formatų, kad būtų užtikrintas veiksmingas automatinio susiejimo per bendrą IT platformą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/589 19 straipsnio 6 dalyje, veikimas.

3.   2 dalyje nurodytus techninius standartus ir formatus sudaro:

a)

į atitikmenų lenteles įtrauktinos informacijos rinkinys;

b)

informacijos rinkinio raiškos sintaksė.

4.   EURES Europos koordinavimo centras 2 dalyje nurodytus techninius standartus ir formatus skelbia ir pateikia portalo EURES ekstranete (3).

5.   Kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/589 19 straipsnio 5 dalyje, Europos Komisija ir EURES Europos koordinavimo centras remia valstybes nares, rengiančias atitikmenų lenteles. Visų pirma jie pateikia taikomąją programą, padedančią nustatyti ir atnaujinti aprašus ir atitikmenų lenteles.

6.   Valstybėms narėms, kurios pagal Reglamento (ES) 2016/589 19 straipsnio 4 dalį nacionaliniu lygmeniu naudoja Europos klasifikatorių, šiame sprendime nurodytų atitikmenų lentelių rengti nereikia.

7.   Laikantis 6 straipsnyje nustatytos tvarkos, EURES Europos koordinavimo centras gali atnaujinti techninius standartus ir formatus.

4 straipsnis

Sąveikumo su bendra IT platforma užtikrinimas per atitikmenų lenteles

3 straipsnyje nurodytos atitikmenų lentelės naudojamos automatiniam informacijos apie laisvas darbo vietas ar darbo ieškančių asmenų profilius perkodavimui automatinio susiejimo per bendrą IT platformą tikslais. Valstybės narės užtikrina, kad bet kokie nacionalinių, regioninių ir sektorinių klasifikatorių laisvų darbo vietų ir darbo ieškančių asmenų profilių kodai pagal Reglamento (ES) 2016/589 17 straipsnio 1 dalį būtų pakeisti ar papildyti atitinkamais Europos klasifikatoriaus kodais, perkodavimui naudojant atitikmenų lenteles, ir tik tada skelbiami portale EURES.

5 straipsnis

Atitikmenų lentelių skelbimas

Valstybės narės, naudodamosi 3 straipsnio 2 dalyje nustatytais standartais ir formatais, paskelbia savo atitikmenų lenteles ESCO paslaugų platformoje.

6 straipsnis

Techninių standartų ir formatų valdymas ir atnaujinimas

1.   Visos valstybės narės paskiria vieną informacinį punktą, kuriam teikiami visi su šio sprendimo taikymu susiję prašymai, užklausos ir pranešimai, ir per savo EURES nacionalinius koordinavimo biurus apie jį praneša EURES Europos koordinavimo centrui.

2.   EURES koordinavimo grupė, nurodyta Reglamento (ES) 2016/589 14 straipsnyje, kartą per metus peržiūri šio sprendimo taikymą.

3.   EURES Europos koordinavimo centras gali atnaujinti techninius standartus ir formatus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalyje, jei to reikia veiksmingam automatiniam susiejimui per bendrą IT platformą.

4.   Prieš priimdamas naują techninių standartų ir formatų versiją ir pateikdamas ją portalo EURES ekstranete, EURES Europos koordinavimo centras oficialiai konsultuojasi su EURES koordinavimo grupe.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 107, 2016 4 22, p. 1.

(2)  http://ec.europa.eu/esco

(3)  http://eures.europa.eu


III Kiti aktai

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

19.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/23


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 154/2018

2018 m. liepos 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XI priedas (Elektroniniai ryšiai, audiovizualinės paslaugos ir informacinė visuomenė) ir 37 protokolas (kuriame pateikiamas 101 straipsnyje nurodytas sąrašas) [2018/1022]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (1);

(2)

pripažindamas, kad duomenų apsauga yra pagrindinė teisė, apsaugota įvairiuose tarptautiniuose žmogaus teisių susitarimuose;

(3)

pripažindamas, kaip svarbu užtikrinti lygias duomenų valdytojų ir tvarkytojų teises ir pareigas visoje EEE;

(4)

šiame sprendime nustatoma, kad ELPA valstybių priežiūros institucijos visapusiškai dalyvauja įgyvendinant vieno langelio ir nuoseklumo užtikrinimo mechanizmus ir, išskyrus teisę balsuoti ir kandidatuoti Reglamentu (ES) 2016/679 įsteigtos Europos duomenų apsaugos valdybos (toliau – Valdyba) pirmininko ar jo pavaduotojų rinkimuose, Valdyboje turi tas pačias teises ir pareigas, kaip ir ES valstybių narių priežiūros institucijos. Šiuo tikslu ELPA valstybių priežiūros institucijos turi būti įtrauktos į Valdybos veiklą, įskaitant visus pogrupius, kuriuos Valdyba gali įsteigti savo darbui atlikti, ir gauti visą informaciją, kurios reikia jų veiksmingam dalyvavimui užtikrinti, įskaitant prireikus visišką prieigą prie bet kurios elektroninės keitimosi informacija sistemos, kurią Valdyba gali įsteigti;

(5)

Reglamentu (ES) 2016/679 panaikinama į EEE susitarimą įtraukta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB (2), todėl ji turi būti iš EEE susitarimo išbraukta;

(6)

todėl EEE susitarimo XI priedas ir 37 protokolas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo XI priedo 5e punkto tekstas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB) pakeičiamas šiuo tekstu:

32016 R 0679: 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Reglamento nuostatos šio susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

a)

ELPA valstybių priežiūros institucijos dalyvauja Europos duomenų apsaugos valdybos (toliau – Valdyba) veikloje. Šiuo tikslu jos, išskyrus teisę balsuoti ir kandidatuoti Valdybos pirmininko ar jo pavaduotojų rinkimuose, Valdyboje turi tas pačias teises ir pareigas, kaip ir ES valstybių narių priežiūros institucijos, nebent šiame susitarime nenumatyta kitaip. ELPA valstybių priežiūros institucijų pozicijas Valdyba registruoja atskirai.

Valdybos darbo tvarkos taisyklėmis sudaromos sąlygos visateisiam ELPA valstybių priežiūros institucijų ir ELPA priežiūros institucijos dalyvavimui, išskyrus teises balsuoti ir kandidatuoti Valdybos pirmininko ar jo pavaduotojų rinkimuose;

b)

nepaisant šio susitarimo 1 protokolo ir jeigu šiame susitarime nenumatyta kitaip, sąvokos „valstybė (-s) narė (-s)“ ir „priežiūros institucijos“, be jų reikšmės reglamente, atitinkamai reiškia ir ELPA valstybes ir jų priežiūros institucijas;

c)

nuorodos į Sąjungos teisę arba Sąjungos duomenų apsaugos nuostatas atitinkamai laikomos nuorodomis į EEE susitarimą arba jame pateiktas duomenų apsaugos nuostatas;

d)

13 straipsnio 1 dalies f punkte ir 14 straipsnio 1 dalies f punkte, kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, po žodžių „Komisijos sprendimo dėl tinkamumo buvimą arba nebuvimą“ įterpiami žodžiai „pagal EEE susitarimą“;

e)

45 straipsnyje, kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, po 1 dalies įterpiamas šis tekstas:

„1a.   Kol bus priimtas EEE jungtinio komiteto sprendimas įtraukti į EEE susitarimą įgyvendinimo aktą, priimtą pagal šio straipsnio 3 ar 5 dalis, ELPA valstybės gali nuspręsti taikyti jame nustatytas priemones.

Prieš įsigaliojant bet kokiam įgyvendinimo aktui, priimtam pagal šio straipsnio 3 arba 5 dalį, kiekviena ELPA valstybė priima sprendimą ir informuoja Komisiją ir ELPA priežiūros instituciją, ar ji, kol bus priimtas EEE jungtinio komiteto sprendimas įtraukti į EEE susitarimą įgyvendinimo aktą, taikys jame nustatytas priemones tuo pačiu metu kaip ES valstybės narės, ar ne. Jeigu nusprendžiama kitaip, kiekviena ELPA valstybė taiko priemones, nustatytas įgyvendinimo aktu, priimtu pagal šio straipsnio 3 arba 5 dalį, tuo pačiu metu kaip ir ES valstybės narės.

Nepaisant susitarimo 102 straipsnio, jei susitarimas dėl įgyvendinimo akto, priimto pagal šio straipsnio 3 arba 5 dalį, įtraukimo į EEE susitarimą negali būti pasiektas EEE jungtiniame komitete per dvylika mėnesių nuo įgyvendinimo akto įsigaliojimo dienos, bet kuri ELPA valstybė gali nutraukti tokių priemonių taikymą ir apie tai nedelsdama praneša Komisijai ir ELPA priežiūros institucijai.

Kitos EEE susitarimo susitariančios šalys, nukrypdamos nuo 1 straipsnio 3 dalies, apriboja arba uždraudžia laisvą asmens duomenų judėjimą į ELPA valstybę, kuri netaiko įgyvendinimo aktu, priimtu pagal šio straipsnio 5 dalį, nustatytų priemonių tuo pačiu būdu, nes tos priemonės neleidžia perduoti asmens duomenis į trečiąją šalį arba tarptautinei organizacijai.“;

f)

jei ES pradeda konsultacijas su trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis, siekdama priimti sprendimą dėl tinkamumo pagal 45 straipsnį, ELPA valstybės tinkamai informuojamos. Tais atvejais, kai trečioji šalis arba tarptautinė organizacija prisiima konkrečius įsipareigojimus dėl valstybių narių asmens duomenų tvarkymo, ES atsižvelgs į ELPA valstybių padėtį ir aptars su trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis galimus mechanizmus, kuriuos vėliau galėtų taikyti ELPA valstybės;

g)

46 straipsnio 2 dalies d punktas papildomas taip:

„ELPA valstybių priežiūros institucijos turi tokią pačią teisę kaip ES priežiūros institucijos pateikti standartines duomenų apsaugos sąlygas Komisijai tvirtinti pagal 93 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“;

h)

46 straipsnyje, kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, po 2 dalies įterpiama ši dalis:

„2a.   Kol bus priimtas EEE jungtinio komiteto sprendimas įtraukti į EEE susitarimą įgyvendinimo aktą, jei ELPA valstybė taiko jame nustatytas priemones, remiantis 46 straipsnio 2 dalies c ir d punktuose nurodytomis standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis gali būti numatytos 1 dalyje nurodytos tinkamos apsaugos priemonės.

Prieš įsigaliojant įgyvendinimo aktams, priimtiems pagal 46 straipsnio 2 dalies c ir d punktus, kiekviena ELPA valstybė priima sprendimą ir informuoja Komisiją ir ELPA priežiūros instituciją, ar ji, kol bus priimtas EEE jungtinio komiteto sprendimas įtraukti į EEE susitarimą įgyvendinimo aktą, taikys jame nustatytas priemones tuo pačiu metu kaip ES valstybės narės, ar ne. Jeigu nenusprendžiama priešingai, kiekviena ELPA valstybė taiko priemones, nustatytas įgyvendinimo aktu, priimtu pagal 46 straipsnio 2 dalies c ir d punktus, tuo pačiu metu kaip ir ES valstybės narės.

Nepaisant susitarimo 102 straipsnio, jei susitarimas dėl įgyvendinimo akto, priimto pagal 46 straipsnio 2 dalies c ir d punktus, įtraukimo į EEE susitarimą negali būti pasiektas EEE jungtiniame komitete per dvylika mėnesių nuo įgyvendinimo akto įsigaliojimo dienos, bet kuri ELPA valstybė gali nutraukti tokių priemonių taikymą ir apie tai nedelsdama praneša Komisijai ir ELPA priežiūros institucijai.“;

i)

58 straipsnio 4 dalyje, kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, žodžiai „laikantis Chartijos“ netaikomi;

j)

59 dalyje po žodžio „Komisijai“ įterpiami žodžiai „ELPA priežiūros institucijai“;

k)

ELPA priežiūros institucija turi teisę dalyvauti Valdybos posėdžiuose be balsavimo teisės. ELPA priežiūros institucija paskiria atstovą;

l)

ELPA priežiūros institucija, kai jai reikia vykdyti šio susitarimo 109 straipsniu nustatytas funkcijas, turi teisę prašyti Valdybos patarti ar pateikti nuomonę ir ją informuoti tam tikrais klausimais pagal 63 straipsnį, 64 straipsnio 2 dalį, 65 straipsnio 1 dalies c punktą ir 70 straipsnio 1 dalies e punktą. 63 straipsnyje, 64 straipsnio 2 dalyje, 65 straipsnio 1 dalies c punkte ir 70 straipsnio 1 dalies e punkte po žodžio „Komisija“ atitinkamu linksniu įterpiami žodžiai „ir prireikus ELPA priežiūros institucija“ atitinkamu linksniu;

m)

Valdybos pirmininkas arba sekretoriatas praneša ELPA priežiūros institucijai apie Valdybos veiklą atitinkamais atvejais pagal 64 straipsnio 5 dalies a ir b punktus, 65 straipsnio 5 dalį ir 75 straipsnio 6 dalies b punktą. 64 straipsnio 5 dalies a ir b punktuose, 65 straipsnio 5 dalyje ir 75 straipsnio 6 dalies b punkte po žodžio „Komisija“ atitinkamu linksniu įterpiami žodžiai „ir prireikus ELPA priežiūros institucija“ atitinkamu linksniu.

ELPA priežiūros institucija, kai jai reikia vykdyti šio susitarimo 109 straipsniu nustatytas funkcijas, pagal 66 straipsnio 1 dalį turi teisę gauti informaciją iš vienos iš susijusių ELPA valstybių priežiūros institucijos. 66 straipsnio 1 dalyje po žodžio „Komisijai“ įterpiami žodžiai „ir prireikus ELPA priežiūros institucijai“;

n)

71 straipsnio 1 dalyje po žodžio „Tarybai“ įterpiami žodžiai „ELPA valstybių nuolatiniam komitetui, ELPA priežiūros institucijai“;

o)

73 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Valdybos nariai iš ELPA valstybių negali būti renkami pirmininku arba jo pavaduotojais.““

2 straipsnis

EEE susitarimo 37 protokolo 13 punkto tekstas (Darbo grupė asmenų apsaugai tvarkant asmens duomenis) išbraukiamas.

3 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Reglamento (ES) 2016/679 tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*1).

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 6 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkė

Oda Helen SLETNES


(1)  OL L 119, 2016 5 4, p. 1.

(2)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(*1)  Konstituciniai reikalavimai nurodyti.


Bendra susitariančiųjų šalių deklaracija dėl 2018 m. liepos 6 d. Jungtinio komiteto sprendimo Nr. 154/2018, kuriuo į EEE susitarimą įtraukiamas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

Atsižvelgdamos į EEE susitarimo dviejų ramsčių sistemą ir tiesioginį privalomą Europos duomenų apsaugos valdybos sprendimų poveikį EEE narėmis esančių ELPA valstybių nacionalinėms priežiūros institucijoms, susitariančiosios šalys:

atkreipia dėmesį į tai, kad Europos duomenų apsaugos valdybos sprendimai yra skirti nacionalinėms priežiūros institucijoms,

pripažįsta, kad šiuo sprendimu nesukuriamas precedentas būsimoms ES aktų, kuriuos reikia įtraukti į EEE susitarimą, adaptacijoms.


Klaidų ištaisymas

19.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/27


2018 m. liepos 9 d. Komisijos reglamento (ES) 2018/978, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II ir III priedai, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 176, 2018 m. liepos 12 d .)

Priedo tekstas pakeičiamas taip:

PRIEDAS

II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1)

II priedo lentelėje įterpiamas šis įrašas:

Nuorodos numeris

Medžiagos identifikacija

Cheminis pavadinimas ir (arba) INN

CAS numeris

EB numeris

a

b

c

d

„1383

Tagetes erecta žiedų ekstraktas (*1)

90131–43–4

290–353–9

Tagetes erecta žiedų aliejus (*2)

90131–43–4

290–353–9/-

2)

III priedo lentelėje įterpiami šie įrašai:

Nuorodos numeris

Medžiagos identifikacija

Apribojimai

Naudojimo sąlygų bei įspėjimų formuluotė

Cheminis pavadinimas (INN)

Bendrųjų ingredientų glosarijaus pavadinimas

CAS numeris

EB numeris

Gaminių rūšis, kūno dalys

Didžiausia koncentracija gatavame preparate

Kita

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„308

Tagetes minuta žiedų ekstraktas (*3)

Tagetes minuta žiedų aliejus (*4)

Tagetes minuta žiedų ekstraktas

Tagetes minuta žiedų aliejus

91770–75–1;

91770–75–1/8016–84–0

294–862–7;

294–862–7

a)

Nenuplaunami gaminiai

a)

0,01 %

a ir b punktams: alfa-tertienilo (tertiofeno) kiekis ekstrakto/aliejaus sudėtyje ≤ 0,35 %

a punktui: Nenaudoti apsaugos nuo saulės gaminiuose ir gaminiuose, skirtuose naudoti veikiant natūraliems ir (arba) dirbtiniams UV spinduliams.

a ir b punktams: Jei naudojama kartu su Tagetes patula (309 įrašas), bendras Tagetes kiekis gatavame preparate neturi viršyti g skiltyje nustatytų didžiausios koncentracijos ribų.

 

b)

Nuplaunami gaminiai

b)

0,1 %

309

Tagetes patula žiedų ekstraktas (*5)

Tagetes patula žiedų aliejus (*6)

Tagetes patula žiedų ekstraktas

Tagetes patula žiedų aliejus

91722–29–1;

91722–29–1/8016–84–0

294–431–3;

294–431–3/-

a)

Nenuplaunami gaminiai

a)

0,01 %

a ir b punktams: alfa-tertienilo (tertiofeno) kiekis ekstrakto/aliejaus sudėtyje ≤ 0,35 %

a punktui: Nenaudoti apsaugos nuo saulės gaminiuose ir gaminiuose, skirtuose naudoti veikiant natūraliems ir (arba) dirbtiniams UV spinduliams.

a ir b punktams: Jei naudojama kartu su Tagetes minuta (308 įrašas), bendras Tagetes kiekis gatavame preparate neturi viršyti g skiltyje nustatytų didžiausios koncentracijos ribų.

 

b)

Nuplaunami gaminiai

b)

0,1 %


(*1)  Nuo 2019 m. gegužės 1 d. kosmetikos gaminiai, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, Sąjungos rinkai neteikiami. Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. kosmetikos gaminiai, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, Sąjungos rinkai netiekiami.

(*2)  Nuo 2019 m. gegužės 1 d. kosmetikos gaminiai, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, Sąjungos rinkai neteikiami. Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. kosmetikos gaminiai, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, Sąjungos rinkai netiekiami.“

(*3)  Nuo 2019 m. gegužės 1 d. kosmetikos gaminiai, kurių sudėtyje yra šios medžiagos ir kurie neatitinka šių apribojimų, Sąjungos rinkai neteikiami. Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. kosmetikos gaminiai, kurių sudėtyje yra šios medžiagos ir kurie neatitinka šių apribojimų, Sąjungos rinkai netiekiami.

(*4)  Nuo 2019 m. gegužės 1 d. kosmetikos gaminiai, kurių sudėtyje yra šios medžiagos ir kurie neatitinka šių apribojimų, Sąjungos rinkai neteikiami. Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. kosmetikos gaminiai, kurių sudėtyje yra šios medžiagos ir kurie neatitinka šių apribojimų, Sąjungos rinkai netiekiami.

(*5)  Nuo 2019 m. gegužės 1 d. kosmetikos gaminiai, kurių sudėtyje yra šios medžiagos ir kurie neatitinka šių apribojimų, Sąjungos rinkai neteikiami. Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. kosmetikos gaminiai, kurių sudėtyje yra šios medžiagos ir kurie neatitinka šių apribojimų, Sąjungos rinkai netiekiami.

(*6)  Nuo 2019 m. gegužės 1 d. kosmetikos gaminiai, kurių sudėtyje yra šios medžiagos ir kurie neatitinka šių apribojimų, Sąjungos rinkai neteikiami. Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. kosmetikos gaminiai, kurių sudėtyje yra šios medžiagos ir kurie neatitinka šių apribojimų, Sąjungos rinkai netiekiami.“