ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 178

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. liepos 16d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2018/994, kuriuo iš dalies keičiamas prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas pridėtas Aktas dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/995, kuriuo dėl paraiškų teikimo laikotarpių iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2080

4

 

*

2018 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/996, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo [Limone Femminello del Gargano (SGN)] specifikacijos pakeitimas

6

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/997, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/392/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP SAHEL Niger)

7

 

*

2018 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/998, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2009/177/EB I priedo nuostatos dėl Kroatijos statuso dėl koi herpeso viruso (KHV) infekcijos, Suomijos statuso dėl infekcinės hematopoetinės nekrozės (IHN), Bonamia ostreae neapimtų Airijos teritorijų sąrašo, Marteilia refringens neapimtų Jungtinės Karalystės teritorijų sąrašo ir Sprendimo 2010/221/ES I priedo nuostatos dėl austrių herpeso viruso 1 μνar (OsHV-1 μVar) neapimtų Jungtinės Karalystės teritorijų sąrašo (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 4381)  ( 1)

9

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Teisėkūros procedūra priimami aktai

SPRENDIMAI

16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 178/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES, Euratomas) 2018/994

2018 m. liepos 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas pridėtas Aktas dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 223 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

Aktas dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise (2) (toliau – Rinkimų aktas), pridėtas prie Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas (3), įsigaliojo 1978 m. liepos 1 d. ir vėliau buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2002/772/EB, Euratomas (4);

(2)

turi būti padaryti tam tikri Rinkimų akto pakeitimai;

(3)

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Taryba pagal specialią teisėkūros procedūrą turi nustatyti nuostatas, būtinas, kad Europos Parlamento narius būtų galima išrinkti remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise;

(4)

rinkimų proceso skaidrumas ir galimybė gauti patikimą informaciją yra svarbūs siekiant didinti europinį politinį sąmoningumą ir užtikrinti didelį rinkėjų aktyvumą ir pageidautina, kad Sąjungos piliečiai būtų gerokai prieš Europos Parlamento rinkimus informuojami apie tuose rinkimuose dalyvaujančius kandidatus ir apie nacionalinių politinių partijų priklausymą Europos politinėms partijoms;

(5)

siekiant paskatinti rinkėjų dalyvavimą Europos Parlamento rinkimuose ir visapusiškai pasinaudoti technologinių pokyčių teikiamomis galimybėmis, valstybės narės galėtų numatyti, inter alia, išankstinio balsavimo, balsavimo paštu ir balsavimo elektroniniu būdu bei internetu galimybes, kartu užtikrindamos visų pirma rezultatų patikimumą, balsavimo slaptumą ir asmens duomenų apsaugą pagal taikytiną Sąjungos teisę;

(6)

Sąjungos piliečiai turi teisę dalyvauti jos demokratiniame gyvenime, visų pirma, balsuodami arba būdami kandidatais Europos Parlamento rinkimuose;

(7)

valstybės narės raginamos imtis priemonių, būtinų, kad jų piliečiai, gyvenantys trečiosiose šalyse, galėtų balsuoti Europos Parlamento rinkimuose;

(8)

todėl Rinkimų aktas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ

1 straipsnis

Rinkimų aktas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

1.   Kiekvienoje valstybėje narėje Europos Parlamento nariai renkami kaip Sąjungos piliečių atstovai remiantis proporciniu atstovavimu, taikant kandidatų sąrašo arba vieno perleidžiamo balso sistemą.

2.   Valstybės narės gali leisti balsuoti pagal preferencinio sąrašo sistemą laikantis jų priimtos tvarkos.

3.   Rinkimai vyksta remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, yra laisvi ir slapti.“;

2)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

1.   Valstybės narės gali nustatyti minimalią vietų paskirstymo ribą. Nacionaliniu lygmeniu ši riba negali viršyti 5 % atiduotų galiojančių balsų.

2.   Valstybės narės, taikančios sąrašo sistemą, rinkimų apygardoms, kuriose renkami daugiau nei 35 nariai, nustato minimalią vietų paskirstymo ribą. Ši riba negali būti mažesnė nei 2 % ir negali viršyti 5 % atitinkamoje rinkimų apygardoje, įskaitant vienos rinkimų apygardos valstybę narę, atiduotų galiojančių balsų.

3.   Valstybės narės imasi priemonių, būtinų, kad antroje dalyje nustatytas įpareigojimas būtų įvykdytas ne vėliau kaip iki kitų Europos Parlamento rinkimų, einančių po pirmų rinkimų, surengtų po Tarybos sprendimo (ES, Euratomas) 2018/994 (*1).

(*1)  2018 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimo (ES, Euratomas) 2018/994, kuriuo iš dalies keičiamas prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas pridėtas Aktas dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise (OL L 178, 2018 7 16, p. 1).“;"

3)

įterpiami šie straipsniai:

„3a straipsnis

Kai nacionalinėse nuostatose nustatomas kandidatūrų Europos Parlamento rinkimams pateikimo terminas, tas terminas turi būti ne mažiau kaip trys savaitės iki pagal 15 straipsnio 1 dalį atitinkamos valstybės narės nustatytos dienos, kurią turi būti surengti Europos Parlamento rinkimai.

3b straipsnis

Valstybės narės gali leisti, kad ant balsavimo biuletenių būtų nurodytas Europos politinės partijos, su kuria yra susijusi nacionalinė politinė partija arba atskiras kandidatas, pavadinimas arba pateiktas jos logotipas.“;

4)

įterpiamas šis straipsnis:

„4a straipsnis

Valstybės narės Europos Parlamento rinkimuose gali numatyti išankstinio balsavimo, balsavimo paštu ir balsavimo elektroniniu būdu bei internetu galimybes. Kai valstybės narės tokias galimybes numato, jos patvirtina pakankamas priemones, kad būtų užtikrintas visų pirma rezultatų patikimumas, balsavimo slaptumas ir asmens duomenų apsauga pagal taikytiną Sąjungos teisę.“;

5)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

1.   Nė vienas asmuo per Europos Parlamento narių rinkimus negali balsuoti daugiau kaip vieną kartą.

2.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad už balsavimą Europos Parlamento rinkimuose du kartus būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos sankcijos.“;

6)

įterpiami šie straipsniai:

„9a straipsnis

Pagal savo nacionalines rinkimų procedūras valstybės narės gali imtis priemonių, būtinų, kad jų piliečiai, gyvenantys trečiosiose šalyse, galėtų balsuoti Europos Parlamento rinkimuose.

9b straipsnis

1.   Kiekviena valstybė narė paskiria kontaktinę instituciją, atsakingą už keitimąsi duomenimis apie rinkėjus ir kandidatus su kitų valstybių narių kontaktinėmis institucijomis.

2.   Nedarant poveikio nacionalinėms nuostatoms dėl rinkėjų įtraukimo į rinkėjų sąrašą ir kandidatūrų teikimo, 1 dalyje nurodyta institucija, vadovaudamasi taikytina Sąjungos teise dėl asmens duomenų apsaugos, ne vėliau kaip likus šešioms savaitėms iki pirmosios 15 straipsnio 1 dalyje nurodyto rinkimų laikotarpio dienos pradeda siųsti toms kontaktinėms institucijoms Tarybos direktyvoje 93/109/EB (*2) nurodytus duomenis apie Sąjungos piliečius, kurie valstybėje narėje, kurios piliečiai jie nėra, yra įtraukti į rinkėjų sąrašą arba yra kandidatai.

(*2)  1993 m. gruodžio 6 d. Tarybos direktyva 93/109/EB, nustatanti išsamias priemones Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems šios valstybės piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus (OL L 329, 1993 12 30, p. 34).“"

2 straipsnis

1.   Valstybės narės patvirtina šį sprendimą laikydamosi savo atitinkamų konstitucinių reikalavimų. Valstybės narės praneša Tarybos Generaliniam sekretoriatui, kad šiuo tikslu reikalingos procedūros yra užbaigtos.

2.   Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po to, kai bus gautas paskutinis 1 dalyje nurodytas pranešimas. (5)

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. LÖGER


(1)  2018 m. liepos 4 d. pritarimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 278, 1976 10 8, p. 5.

(3)  1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimas 76/787/EAPB, EEB, Euratomas (OL L 278, 1976 10 8, p. 1).

(4)  2002 m. birželio 25 d. ir rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas 2002/772/EB, Euratomas, iš dalies keičiantis prie Sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas pridėtą Aktą dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise (OL L 283, 2002 10 21, p. 1).

(5)  Sprendimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 178/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/995

2018 m. liepos 12 d.

kuriuo dėl paraiškų teikimo laikotarpių iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2080

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1240, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taikymo taisyklės (2), ypač į jo 28 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2080 (3) pradėtas nugriebto pieno miltelių pardavimas konkurso tvarka. Iš pradžių jame buvo numatyti du daliniai kvietimai dalyvauti konkurse per mėnesį, išskyrus rugpjūčio ir gruodžio mėn.;

(2)

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2080 buvo iš dalies pakeistas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/472 (4), kuriuo laikotarpių, per kuriuos gali būti teikiamos paraiškos, skaičius buvo sumažintas iki vieno per mėnesį ir panaikinta nuostata dėl tokio laikotarpio rugpjūčio mėn.;

(3)

ligšiolinė patirtis, įgyta 2018 m. organizuojant dalinius kvietimus dalyvauti konkurse, parodė, kad susidomėjimas konkursu dabartinėmis rinkos sąlygomis auga. Todėl tikslinga atkurti pradinį laikotarpių, per kuriuos gali būti teikiamos paraiškos, skaičių ir numatyti tokį laikotarpį rugpjūčio mėn.;

(4)

atsižvelgiant į tai, kad rugpjūčio mėn. toks laikotarpis baigiasi ketvirtąjį antradienį, rugsėjo mėn. tikslinga numatyti tik vieną laikotarpį, kad du konkursai nevyktų dvi savaites iš eilės;

(5)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2080 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/2080 2 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Antro ir vėlesnių dalinių kvietimų dalyvauti konkurse paraiškų teikimo laikotarpiai prasideda pirmą darbo dieną po ankstesnio laikotarpio pabaigos. Jie baigiasi 11.00 Briuselio laiku pirmąjį ir trečiąjį mėnesio antradienį. Tačiau rugpjūčio mėn. šis laikotarpis baigiasi 11.00 Briuselio laiku ketvirtąjį antradienį, rugsėjo mėn. – 11.00 Briuselio laiku trečiąjį trečiadienį, gruodžio mėn. – 11.00 Briuselio laiku antrąjį antradienį. Jei antradienis yra įstatymo nustatyta valstybinė šventė, paraiškų teikimo laikotarpis baigiasi prieš tą antradienį einančios darbo dienos 11.00 Briuselio laiku.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2018 m. liepos 18 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 206, 2016 7 30, p. 71.

(3)  2016 m. lapkričio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2080, kuriuo pradedamas nugriebto pieno miltelių pardavimas konkurso tvarka (OL L 321, 2016 11 29, p. 45).

(4)  2017 m. kovo 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/472, kuriuo dėl paraiškų teikimo laikotarpių iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2080 (OL L 73, 2017 3 18, p. 5).


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 178/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/996

2018 m. liepos 12 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo [„Limone Femminello del Gargano“ (SGN)] specifikacijos pakeitimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Italijos pateiktą saugomos geografinės nuorodos „Limone Femminello del Gargano“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 148/2007 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Limone Femminello del Gargano“ (SGN) specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  2007 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 148/2007, įtraukiantis tam tikrus pavadinimus į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą (Geraardsbergse mattentaart (SGN), Pataca de Galicia arba Patata de Galicia (SGN), Poniente de Granada (SKVN), Gata-Hurdes (SKVN), Patatas de Prades arba Patates de Prades (SGN), Mantequilla de Soria (SKVN), Huile d'olive de Nîmes (SKVN), Huile d'olive de Corse arba Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (SKVN), Clémentine de Corse (SGN), Agneau de Sisteron (SGN) – Connemara Hill Lamb arba Uain Sléibhe Chonamara (SGN) – Sardegna (SKVN), Carota dell'Altopiano del Fucino (SGN), Stelvio arba Stilfser (SKVN), Limone Femminello del Gargano (SGN), Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (SKVN), Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre (SGN), Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre (SGN), Sangueira de Barroso – Montalegre (SGN), Batata de Trás-os-Montes (SGN), Salpicão de Barroso – Montalegre (SGN), Alheira de Barroso – Montalegre (SGN), Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso arba Borrego de leite de Barroso (SGN), Azeite do Alentejo Interior (SKVN), Paio de Beja (SGN), Linguíça do Baixo Alentejo arba Chouriço de carne do Baixo Alentejo (SGN), Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (SKVN)) (OL L 46, 2007 2 16, p. 14).

(3)  OL C 51, 2018 2 10, p. 17.


SPRENDIMAI

16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 178/7


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/997

2018 m. liepos 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/392/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP SAHEL Niger)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2012 m. liepos 16 d. Taryba priėmė Sprendimą 2012/392/BUSP (1), kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos BSGP misija Nigeryje Nigerio saugumo subjektų pajėgumų, skirtų kovai su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, stiprinimui remti (EUCAP SAHEL Niger);

(2)

2016 m. liepos 18 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/1172 (2), kuriuo EUCAP SAHEL Niger įgaliojimai pratęsiami iki 2018 m. liepos 15 d.2017 m. liepos 11 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2017/1253 (3), kuriuo nustatoma EUCAP SAHEL Niger orientacinė finansavimo suma iki 2018 m. liepos 15 d.;

(3)

EUCAP SAHEL Niger įgaliojimai turėtų būti pratęsti ir orientacinė suma jai turėtų būti skirta iki 2018 m. rugsėjo 30 d.;

(4)

todėl Sprendimas 2012/392/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

EUCAP SAHEL Niger bus vykdoma aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2012/392/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

13 straipsnio 1 dalies paskutinė pastraipa pakeičiama taip:

„Orientacinė finansavimo suma, skirta su EUCAP SAHEL Niger susijusioms išlaidoms padengti laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 16 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d., yra 31 000 000 EUR.“;

2)

16 straipsnio antras sakinys pakeičiamas taip:

„Jis taikomas iki 2018 m. rugsėjo 30 d.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2018 m. liepos 16 d.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. LÖGER


(1)  2012 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas 2012/392/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP SAHEL Niger) (OL L 187, 2012 7 17, p. 48).

(2)  2016 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/1172, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/392/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP Sahel Niger) (OL L 193, 2016 7 19, p. 106).

(3)  2017 m. liepos 11 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/1253, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/392/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP Sahel Niger) (OL L 179, 2017 7 12, p. 15).


16.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 178/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/998

2018 m. liepos 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2009/177/EB I priedo nuostatos dėl Kroatijos statuso dėl koi herpeso viruso (KHV) infekcijos, Suomijos statuso dėl infekcinės hematopoetinės nekrozės (IHN), Bonamia ostreae neapimtų Airijos teritorijų sąrašo, Marteilia refringens neapimtų Jungtinės Karalystės teritorijų sąrašo ir Sprendimo 2010/221/ES I priedo nuostatos dėl austrių herpeso viruso 1 μνar (OsHV-1 μVar) neapimtų Jungtinės Karalystės teritorijų sąrašo

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 4381)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. spalio 24 d. Tarybos direktyvą 2006/88/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, ir dėl tam tikrų vandens gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės (1), ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį, 49 straipsnio 1 dalį, 50 straipsnio 3 dalį, 51 straipsnio 2 dalį ir 53 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimo 2009/177/EB (2) I priedo C dalyje pateikiamas tam tikrų Direktyvos 2006/88/EB IV priedo II dalyje nurodytų ligų neapimtų valstybių narių, zonų ir teritorinių vienetų sąrašas;

(2)

šiuo metu tame sąraše visa Kroatijos teritorija yra paskelbta neapimta koi herpeso viruso (KHV) infekcijos, o visa Suomijos teritorija yra paskelbta neapimta infekcinės hematopoetinės nekrozės (IHN). Tačiau pastaraisiais metais šios valstybės narės pranešė apie keletą šių ligų protrūkių;

(3)

abi valstybės narės pateikė Komisijai informaciją, patvirtinančią, kad prieš šiuos protrūkius jos ėmėsi priemonių pagal Direktyvą 2006/88/EB. Šios priemonės vis dar taikomos kai kuriose teritorijose;

(4)

tame sąraše dabar visa Airijos pakrantė paskelbta neapimta bonamiozės (Bonamia ostreae), išskyrus aštuonias įlankas. Dėl naujausio bonamiozės protrūkio kitoje įlankoje, kuri yra Airijos teritorijoje, laikomoje neapimta tos ligos, buvo nustatyti ir vis dar taikomi apribojimai pagal Direktyvą 2006/88/EB;

(5)

be to, visa Šiaurės Airijos pakrantė paskelbta neapimta marteiliozės (Marteilia refringens). Tačiau Jungtinė Karalystė paskelbė, kad du šios ligos protrūkiai užfiksuoti dvejose skirtingose įlankose Šiaurės Airijoje. Pagal Direktyvą 2006/88/EB buvo nustatyti ir vis dar taikomi judėjimo apribojimai;

(6)

remiantis Kroatijos, Suomijos, Airijos ir Jungtinės Karalystės pateikta informacija, susijusios teritorijos neturėtų būti paskelbtos neapimtomis minėtų ligų, o ligų neapimtų teritorijų Kroatijoje, Suomijoje, Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje geografines ribas reikėtų nustatyti iš naujo;

(7)

Komisijos sprendimo 2010/221/ES (3) I priede pateikiamas valstybių narių, zonų ir teritorinių vienetų, laikomų neapimtais tam tikrų Direktyvos 2006/88/EB IV priedo II dalyje nenurodytų ligų, sąrašas;

(8)

tame sąraše dabar Šiaurės Airijos teritorija Jungtinėje Karalystėje laikoma neapimta austrių herpeso viruso 1 μνar (OsHV-1 μVar), išskyrus tam tikras įlankas. Dėl naujausio OsHV-1 μVar protrūkio kitoje įlankoje, ligos neapimtos teritorijos Jungtinėje Karalystėje geografines ribas reikėtų nustatyti iš naujo;

(9)

todėl Sprendimo 2009/177/EB I priedas ir Sprendimo 2010/221/ES I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2009/177/EB I priedo C dalyje lentelės ketvirtoji skiltis „Ligos neapimtos teritorijos geografinės ribos (valstybė narė, zonos ar teritoriniai vienetai)“ iš dalies keičiama taip:

1)

eilutėje „Koi herpes virusinė (KHV) liga“ Kroatijai skirtas įrašas pakeičiamas taip: „Visa teritorija, išskyrus šias zonas: zoną, apimančią akvakultūros gamybos verslo vietą Doni Micholiace (patvirtinimo numeris 2HR0109), įskaitant Dravos upę nuo Dubravos užtvankos iki jos žiočių Dunojaus upėje, ir zoną, apimančią akvakultūros gamybos verslo vietą Grudniake (patvirtinimo numeris 2HR0177), įskaitant Vučicos upės vagą iki jos žiočių Karašicos upėje, o nuo šios ribos – Karašicos upę iki jos žiočių Dravos upėje“;

2)

eilutėje „Infekcinė hematopoetinė nekrozė (IHN)“ Suomijai skirtas įrašas pakeičiamas taip: „Visa teritorija, išskyrus teritorinio vieneto Y pakrantės zoną Kuivaniemyje ir šiuos vandens baseinus: 14.72 Virmasvesį, 14.73 Nilaką, 4.74 Sarijervio vietovę ir 4.41 Pielisjervio vietovę“;

3)

eilutėje „Bonamiozės (Bonamia ostreae) infekcija“ Airijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Visa Airijos pakrantė, išskyrus:

1)

Korko įlanką;

2)

Golvėjaus įlanką;

3)

Balinakilo įlanką (Ballinakill Harbour);

4)

Klu įlanką;

5)

Akelio sąsiaurį;

6)

Lochmorą, Blaksodo įlanką;

7)

Foilo įlanką;

8)

Svilio ežerą;

9)

Kilkirano įlanką.“;

4)

eilutėje „Marteiliozės (Marteilia refringens) infekcija“ Jungtinei Karalystei skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Visa Didžiosios Britanijos pakrantė.

Visa Šiaurės Airijos pakrantė, išskyrus Belfasto įlanką ir Dandramo įlanką.

Visa Gernsio ir Hermo pakrantė.

Džersio valstijų pakrantės zona: šią zoną sudaro potvynio ir atoslūgio ir artimiausia kranto teritorija tarp pagrindinės aukščiausio vandens pakilimo žymės Džersio saloje ir menamos linijos, nubrėžtos per tris jūrmyles nuo pagrindinės žemiausio atoslūgio taško žymės Džersio saloje. Ši zona yra Normandijos ir Bretanės įlankoje, pietinėje Lamanšo sąsiaurio pusėje.

Visa Meno salos pakrantė.“

2 straipsnis

Sprendimo 2010/221/ES I priede lentelės ketvirtosios skilties „Teritorijos, kurioms patvirtintos nacionalinės priemonės, geografinių ribų nustatymas“ eilutėje „Austrių herpeso virusas 1 μνar (OsHV-1 μVar)“ Jungtinei Karalystei skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Didžiosios Britanijos teritorija, išskyrus Raučo upę, Kraučo upę, Blakvoterio estuariją ir Kolno upę Esekse, Šiaurinę Kento pakrantę, Pulo įlanką Dorsete ir Tino upę Devone.

Šiaurės Airijos teritorija, išskyrus šias dalis: Dandramo įlanką, Kilocho įlanką, Foilo įlanką, Karlingfordo įlanką, Larno įlanką ir Strangfordo įlanką.

Gernsio teritorija.“

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 12 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 328, 2006 11 24, p. 14.

(2)  2008 m. spalio 31 d. Komisijos sprendimas 2009/177/EB, kuriuo įgyvendinama Tarybos direktyva 2006/88/EB dėl priežiūros ir likvidavimo programų ir valstybių narių, zonų ir teritorinių vienetų ligos neapimtos teritorijos statuso (OL L 63, 2009 3 7, p. 15).

(3)  2010 m. balandžio 15 d. Komisijos sprendimas 2010/221/ES patvirtinti nacionalines akvakultūros ir laukinių vandens gyvūnų tam tikrų ligų poveikio ribojimo priemones pagal Tarybos direktyvos 2006/88/EB 43 straipsnį (OL L 98, 2010 4 20, p. 7).