ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 161

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. birželio 26d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2016 m. balandžio 21 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/902 dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu bei laikino taikymo

1

 

 

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

3

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/903, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Kosove įgaliojimų terminas ( *1)

7

 

*

2018 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/904, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Vidurinėje Azijoje įgaliojimų terminas

12

 

*

2018 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/905, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Somalio pusiasalyje įgaliojimų terminas

16

 

*

2018 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/906, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Sahelyje įgaliojimų terminas

22

 

*

2018 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/907, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Pietų Kaukaze ir krizės Gruzijoje klausimais įgaliojimų terminas

27

 

*

2018 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/908, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Bosnijoje ir Hercegovinoje įgaliojimų terminas

32

 

*

2018 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/909, kuriuo nustatomas bendras PESCO projektų valdymo taisyklių rinkinys

37

 

*

2018 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/910, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 4060)  ( 1)

42

 

*

2018 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/911, kuriuo nustatomos laikinosios apsaugos priemonės, kad Bulgarijoje neplistų smulkiųjų atrajotojų maras (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 4071)  ( 1)

67

 


 

(*1)   Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 (1999) bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

26.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/902

2016 m. balandžio 21 d.

dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu bei laikino taikymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 ir 212 straipsnius kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Aktą dėl Kroatijos Respublikos stojimo, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2010 m. gegužės 10 d. Briuselyje pasirašytas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimas (1) (toliau – Susitarimas);

(2)

2013 m. liepos 1 d. Kroatijos Respublika tapo Europos Sąjungos nare;

(3)

remiantis Stojimo akto 6 straipsnio 2 dalimi, dėl Kroatijos prisijungimo prie Susitarimo turi būti susitarta sudarant Susitarimo protokolą. Taikytina supaprastinta procedūra, pagal kurią protokolą vienbalsiai valstybių narių vardu turi sudaryti Taryba ir atitinkamos trečiosios šalys;

(4)

2012 m. rugsėjo 14 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su atitinkamomis trečiosiomis šalimis. Derybos su Korėjos Respublika sėkmingai užbaigtos parafavus protokolą;

(5)

protokolo 4 straipsnio 3 dalyje numatyta jį laikinai taikyti iki jo įsigaliojimo;

(6)

protokolas turėtų būti pasirašytas ir taikomas laikinai, kol bus baigtos jo sudarymo procedūros,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgaliojama Sąjungos ir jos valstybių narių vardu pasirašyti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimo protokolą, su sąlyga, kad protokolas bus sudarytas.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos ir jos valstybių narių vardu pasirašyti protokolą.

3 straipsnis

Protokolas taikomas laikinai, kol bus baigtos jo sudarymo procedūros.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2016 m. balandžio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. VAN DER STEUR


(1)  OL L 20, 2013 1 23, p. 2.


26.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/3


Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimo

PROTOKOLAS,

kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

KROATIJOS RESPUBLIKA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJA,

MALTOS RESPUBLIKA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Susitariančiosios Šalys, toliau – valstybės narės, bei

EUROPOS SĄJUNGA, toliau – Sąjunga,

ir

KORĖJOS RESPUBLIKA,

toliau kartu – Susitariančiosios Šalys,

Kadangi:

2010 m. gegužės 10 d. Briuselyje pasirašytas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimas (toliau – Susitarimas);

2011 m. gruodžio 9 d. Briuselyje pasirašyta Sutartis dėl Kroatijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą (toliau – Stojimo sutartis);

Kroatijos Respublika turėtų prisijungti prie Susitarimo sudarydama Europos Sąjungos Tarybos, –Sąjungos bei jos valstybių narių vardu, ir Korėjos Respublikos sudaryto Susitarimo protokolą,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Kroatijos Respublika prisijungia prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimo kaip Susitariančioji Šalis.

2 straipsnis

Tinkamu metu po šio protokolo parafavimo Sąjunga valstybėms narėms ir Korėjos Respublikai pateikia Susitarimo tekstą kroatų kalba. Įsigaliojus šiam protokolui, tekstas pirmame šio straipsnio sakinyje nurodyta kalba tampa autentiškas tomis pačiomis sąlygomis kaip ir Susitarimo tekstai originalo kalbomis.

3 straipsnis

Šis protokolas yra neatskiriama Susitarimo dalis.

4 straipsnis

1.   Šį protokolą patvirtina Susitariančiosios Šalys pagal savo procedūras. Susitariančiosios Šalys viena kitai praneša apie tuo tikslu būtinų procedūrų užbaigimą.

2.   Šis protokolas įsigalioja kito mėnesio po to, kai Susitariančiosios Šalys viena kitai praneša apie tuo tikslu būtinų procedūrų užbaigimą, pirmą dieną.

3.   Kol įsigalios ir su sąlyga, kad bus sudarytas vėliau, protokolas taikomas laikinai nuo jo pasirašymo dienos.

5 straipsnis

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kurių tekstas airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių kalbomis ir Korėjoje vartojama oficialiąja kalba yra autentiškas.

TAI PATVIRTINDAMI šį protokolą pasirašė toliau nurodyti tinkamai įgalioti atstovai.

Съставено в Брюксел на двадесет и първи юни през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de junio de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého prvního června dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende juni to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Juni zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty-first day of June in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt-et-un juin deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset prvog lipnja godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno giugno duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit pirmajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų birželio dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év június havának huszonegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, eenentwintig juni tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de junho de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și unu iunie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho prvého júna dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne enaindvajsetega junija leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta juni år tjugohundrasjutton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Корея

Por la República de Corea

Za Korejskou republiku

For Republikken Korea

Für die Republik Korea

Korea Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κορέας

For the Republic of Korea

Pour la République de Corée

Za Republiku Koreju

Per la Repubblica di Corea

Korejas Republikas vārdā –

Korėjos Respublikos vardu,

A Koreai Köztársaság részéről

Għar-Repubblíka tal-Korea

Voor de Republiek Korea

W imieniu Republiki Korei

Pela República da Coreia

Pentru Republica Coreea

Za Kórejskú republiku

Za Republiko Korejo

Korean tasavallan puolesta

På Republiken Koreas vägnar

Image

Image


SPRENDIMAI

26.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/7


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/903

2018 m. birželio 25 d.

kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Kosove (*1) įgaliojimų terminas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 33 straipsnį ir 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. rugpjūčio 4 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/1338 (1), kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio (toliau – ES specialusis įgaliotinis) Kosove įgaliojimų terminas ir ES specialiąja įgaliotine Kosove skiriama Nataliya APOSTOLOVA. ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas baigiasi 2018 m. birželio 30 d.;

(2)

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas turėtų būti pratęstas tolesniam 20 mėnesių laikotarpiui;

(3)

ES specialusis įgaliotinis vykdys savo įgaliojimus tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų sutrukdyti siekti Sutarties 21 straipsnyje nustatytų Sąjungos išorės veiksmų tikslų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

ES specialiosios įgaliotinės Kosove Nataliya APOSTOLOVA įgaliojimų terminas pratęsiamas iki 2020 m. vasario 29 d. Taryba, remdamasi Politinio ir saugumo komiteto (PSK) įvertinimu bei Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (vyriausiojo įgaliotinio) pasiūlymu, gali nuspręsti ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimus nutraukti anksčiau.

2 straipsnis

Politikos tikslai

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Sąjungos politikos Kosove tikslais. Šie tikslai apima vieno iš svarbiausių vaidmenų atlikimą siekiant, kad būtų sukurtas stabilus, perspektyvus, taikus, demokratinis ir daugiatautis Kosovas, stabilumo regione stiprinimą ir indėlį į bendradarbiavimą regione ir gerus kaimyniškus santykius Vakarų Balkanuose, taip pat Kosovo, kuris būtų įsipareigojęs laikytis teisinės valstybės principo bei užtikrinti mažumų ir kultūros bei religinio paveldo apsaugą, kūrimą, paramą Kosovo europinei perspektyvai ir suartėjimui su Sąjunga atsižvelgiant į regiono perspektyvą ir Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (2) (toliau – Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas) ir Tarybos sprendimą (ES) 2015/1988 (3), ir laikantis atitinkamų Tarybos išvadų.

3 straipsnis

Įgaliojimai

Kad būtų pasiekti politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami šie įgaliojimai:

a)

teikti Sąjungos rekomendacijas ir paramą politiniame procese;

b)

skatinti bendrą Sąjungos politinį koordinavimą Kosove;

c)

skatinti aktyvesnį Sąjungos dalyvavimą vykdant veiklą Kosove ir užtikrinti, kad toks dalyvavimas būtų darnus ir veiksmingas;

d)

vietoje teikti politines rekomendacijas Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX KOSOVO) vadovui, be kita ko, su vykdomosiomis pareigomis susijusių klausimų politiniais aspektais;

e)

užtikrinti Sąjungos veiksmų Kosove nuoseklumą ir darną, be kita ko, vietoje vadovaujant EULEX KOSOVO pereinamajam procesui, kol galiausiai veikla bus perduota atitinkamai ES specialiajam įgaliotiniui arba ES biurui Kosove ir (arba) vietos valdžios institucijoms;

f)

remti Kosovo europinę perspektyvą ir suartėjimą su Sąjunga laikantis regiono perspektyvos ir pagal Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą ir Tarybos sprendimą (ES) 2015/1988 bei vadovaujantis atitinkamomis Tarybos išvadomis, pasitelkiant tikslines viešosios komunikacijos priemones ir Sąjungos informavimo veiklą, skirtą užtikrinti Kosovo visuomenės geresnį su Sąjunga susijusių reikalų supratimą ir paramą, įskaitant EULEX KOSOVO veiklą;

g)

visomis turimomis priemonėmis ir būdais, remiant ES biurui Kosove, stebėti, padėti ir palengvinti pažangą įgyvendinant politinius, ekonominius ir Europos prioritetus, atsižvelgiant į atitinkamus institucijų įgaliojimus ir atsakomybę, ir remti Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo įgyvendinimą, be kita ko, vykdant Europos reformų darbotvarkę;

h)

prisidėti prie pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, įskaitant moterų ir vaikų teises bei laisves, ir mažumų apsaugos plėtojimo ir stiprinimo Kosove pagal Sąjungos žmogaus teisių politiką ir Sąjungos gaires dėl žmogaus teisių;

i)

padėti įgyvendinti Belgrado ir Prištinos dialogą, kuriam tarpininkauja Sąjunga, įskaitant operatyvinės paramos uždavinius, kurie turi būti perduoti iš EULEX KOSOVO;

j)

remti atitinkamai specialiųjų bylų kolegijos ir specialiųjų bylų prokuratūros įgaliojimus, be kita ko, komunikacijos ir informavimo priemonėmis.

4 straipsnis

Įgaliojimų vykdymas

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri vyriausiasis įgaliotinis.

2.   PSK palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba ES specialusis įgaliotinis bendrauja pirmiausia per šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines konsultacijas ir nurodo politinę kryptį pagal savo įgaliojimus, nedarydamas poveikio vyriausiojo įgaliotinio įgaliojimams.

3.   ES specialusis įgaliotinis savo veiksmus glaudžiai koordinuoja su Europos išorės veiksmų tarnyba (toliau – EIVT) ir atitinkamais jos padaliniais.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu laikotarpiu nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2020 m. vasario 29 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 5 150 000 EUR.

2.   Išlaidos tvarkomos pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles. ES specialiojo įgaliotinio viešojo pirkimo sutarčių skyrimo procedūrose fiziniai ir juridiniai asmenys dalyvauja be apribojimų. Be to, ES specialiojo įgaliotinio perkamoms prekėms netaikomos jokios kilmės taisyklės.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis yra atskaitingas Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės sudarymas ir sudėtis

1.   Neviršydamas ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių išteklių, ES specialusis įgaliotinis sudaro darbuotojų grupę. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis nedelsdamas praneša Tarybai ir Komisijai apie darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir EIVT gali pasiūlyti deleguoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą tokiems deleguotiems darbuotojams moka atitinkamai ta valstybė narė, atitinkama Sąjungos institucija arba EIVT. Valstybių narių į Sąjungos institucijas arba EIVT deleguoti ekspertai taip pat gali būti komandiruojami dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti vienos iš valstybių narių pilietybę.

3.   Visi deleguoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei, siunčiančiajai Sąjungos institucijai arba EIVT ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų labui.

7 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio ir ES specialiojo įgaliotinio personalo privilegijos ir imunitetai

Su priimančiosiomis šalimis atitinkamai susitariama dėl ES specialiojo įgaliotinio ir ES specialiojo įgaliotinio personalo narių užduočių įvykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir kitų garantijų. Valstybės narės ir EIVT šiuo tikslu teikia visą reikalingą paramą.

8 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

1.   ES specialusis įgaliotinis ir ES specialiojo įgaliotinio darbuotojų grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų Tarybos sprendimu 2013/488/ES (4).

2.   Vyriausiajam įgaliotiniui suteikiami įgaliojimai laikantis ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių NATO/KFOR atskleisti šiems veiksmams parengtą ES įslaptintą informaciją ir dokumentus, pažymėtus ne aukštesnio kaip „CONFIDENTIEL UE/ES CONFIDENTIAL“ lygio slaptumo žyma.

3.   Vyriausiajam įgaliotiniui suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į ES specialiojo įgaliotinio veiklos poreikius, Jungtinėms Tautoms ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai laikantis ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių atskleisti šiems veiksmams parengtą ES įslaptintą informaciją ir dokumentus, pažymėtus ne aukštesnio kaip „RESTREINT UE/ES RESTRICTED“ lygio slaptumo žyma. Šiuo tikslu sudaromi vietos susitarimai.

4.   Vyriausiajam įgaliotiniui suteikiami įgaliojimai su šiuo sprendimu susijusioms trečiosioms šalims atskleisti neįslaptintus ES dokumentus, susijusius su Tarybos svarstymais dėl veiksmų, kuriems pagal Tarybos darbo tvarkos taisyklių (5) 6 straipsnio 1 dalį taikomas profesinės paslapties reikalavimas.

9 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija ir Tarybos Generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Prireikus Sąjungos delegacija ir (arba) valstybės narės regione teikia logistinę paramą.

10 straipsnis

Saugumas

ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis Sąjungos politikos dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, laikydamasis ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį jo atsakomybei priskirtoje teritorijoje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių tiesiogiai ES specialiajam įgaliotiniui pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas konkretų saugumo planą, grindžiamą EIVT gairėmis, įskaitant konkrečias fizines, organizacines ir procedūrines saugumo priemones, kuriuo reglamentuojamas personalo saugaus atvykimo į jo atsakomybei priskirtą teritoriją ir judėjimo joje valdymas, taip pat saugumo incidentų valdymas, įskaitant misijos nenumatytų atvejų planą bei evakuacijos planą;

b)

užtikrindamas, kad visi už Sąjungos ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu dėl sąlygų atsakomybei priskirtoje teritorijoje;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į jo atsakomybei priskirtą teritoriją būtų organizuotas visų ES specialiojo įgaliotinio darbuotojų grupės narių, dislokuotinų už Sąjungos ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus, atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į EIVT nustatytą rizikos lygį toje teritorijoje;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui bei Komisijai raštu būtų teikiamos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo klausimų ataskaitos, sudarančios pažangos ataskaitos ir įgaliojimų vykdymo ataskaitos dalį.

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

ES specialusis įgaliotinis vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas žodžiu ir raštu. ES specialusis įgaliotinis taip pat prireikus teikia ataskaitas Tarybos darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos platinamos per sistemą COREU. ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Užsienio reikalų tarybai. Pagal Sutarties 36 straipsnį ES specialusis įgaliotinis gali dalyvauti informuojant Europos Parlamentą.

12 straipsnis

Koordinavimas

1.   ES specialusis įgaliotinis prisideda prie Sąjungos veiksmų vieningumo, nuoseklumo ir veiksmingumo užtikrinimo bei padeda užtikrinti, kad visos Sąjungos priemonės ir valstybių narių veiksmai būtų vykdomi suderintai siekiant Sąjungos politikos tikslų. Kai tikslinga, siekiama palaikyti ryšius su valstybėmis narėmis.ES specialiojo įgaliotinio veikla atitinkamai derinama su Komisijos veikla bei su kitų tame regione veikiančių ES specialiųjų įgaliotinių veikla. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Sąjungos delegacijas.

2.   Veiksmų vietoje palaikomas glaudus ryšys su Sąjungos delegacijų regione vadovais ir valstybių narių misijų vadovais. Jie deda visas įmanomas pastangas, kad padėtų ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti jo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis vietoje teikia politines rekomendacijas EULEX KOSOVO vadovui, be kita ko, su vykdomosiomis pareigomis susijusių klausimų politiniais aspektais. ES specialusis įgaliotinis ir civilinių operacijų vadas prireikus konsultuojasi tarpusavyje. ES specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su atitinkamais vietos organais ir kitais tarptautiniais bei regioniniais subjektais veiksmų vietoje.

3.   ES specialusis įgaliotinis kartu su kitais veiksmų vietoje esančiais Sąjungos subjektais užtikrina informacijos platinimą ir veiksmų vietoje esančių Sąjungos subjektų keitimąsi informacija, kad padėtis būtų kuo labiau vienodai suprantama ir vertinama.

13 straipsnis

Pagalba pretenzijų atveju

ES specialusis įgaliotinis ir ES specialiojo įgaliotinio personalas teikia pagalbą, susijusią su atsaku į bet kokias pretenzijas ir prievoles, kylančias dėl ankstesnių ES specialiųjų įgaliotinių Kosove įgaliojimų vykdymo, ir dėl tokių tikslų suteikia administracinę pagalbą bei prieigą prie atitinkamų dokumentų.

14 straipsnis

Peržiūra

Šio sprendimo įgyvendinimas ir jo suderinamumas su kita Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. Ne vėliau kaip 2018 m. spalio 31 d. ES specialusis įgaliotinis pateikia Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijai pažangos ataskaitą, o ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 30 d. – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2018 m. birželio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(*1)  Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 (1999) bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

(1)  2016 m. rugpjūčio 4 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/1338, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2015/2052, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Kosove (Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.) įgaliojimų terminas (OL L 212, 2016 8 5, p. 109).

(2)  OL L 71, 2016 3 16, p. 3.

(3)  2015 m. spalio 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1988 dėl Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimo pasirašymo Sąjungos vardu (OL L 290, 2015 11 6, p. 4).

(4)  2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas 2013/488/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 274, 2013 10 15, p. 1).

(5)  2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/937/ES, patvirtinantis Tarybos darbo tvarkos taisykles (OL L 325, 2009 12 11, p. 35).


26.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/12


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/904

2018 m. birželio 25 d.

kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Vidurinėje Azijoje įgaliojimų terminas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 33 straipsnį ir 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2015 m. balandžio 15 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/598 (1), kuriuo Peter BURIAN buvo paskirtas Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (ES specialiuoju įgaliotiniu) Vidurinėje Azijoje. ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas baigiasi 2018 m. birželio 30 d.;

(2)

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas turėtų būti pratęstas tolesniam 20 mėnesių laikotarpiui;

(3)

ES specialusis įgaliotinis vykdys savo įgaliojimus tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų sutrukdyti siekti Sutarties 21 straipsnyje nustatytų Sąjungos išorės veiksmų tikslų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

ES specialiojo įgaliotinio Vidurinėje Azijoje Peter BURIAN įgaliojimų terminas pratęsiamas iki 2020 m. vasario 29 d. Taryba, remdamasi Politinio ir saugumo komiteto (PSK) įvertinimu bei Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (vyriausiojo įgaliotinio) pasiūlymu, gali nuspręsti ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimus nutraukti anksčiau.

2 straipsnis

Politikos tikslai

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Sąjungos politikos tikslais Vidurinėje Azijoje. Tie tikslai, be kita ko, yra:

a)

skatinti gerus ir glaudžius Sąjungos ir Vidurinės Azijos šalių santykius, pagrįstus bendromis vertybėmis bei interesais, kaip nustatyta atitinkamuose susitarimuose;

b)

prisidėti prie regiono šalių stabilumo ir bendradarbiavimo stiprinimo;

c)

prisidėti prie demokratijos, teisinės valstybės, gero valdymo ir pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms Vidurinėje Azijoje stiprinimo;

d)

įveikti pagrindines grėsmes, visų pirma konkrečias problemas, turinčias tiesioginės įtakos Sąjungai;

e)

didinti Sąjungos veiksmingumą ir matomumą regione, be kita ko, glaudžiau koordinuojant veiklą su kitais atitinkamais partneriais bei tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) ir JT.

3 straipsnis

Įgaliojimai

1.   Kad būtų pasiekti politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami šie įgaliojimai:

a)

skatinti bendrą Sąjungos politinių veiksmų koordinavimą Vidurinėje Azijoje ir padėti užtikrinti Sąjungos išorės veiksmų regione nuoseklumą;

b)

vyriausiojo įgaliotinio vardu kartu su Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) ir Komisija stebėti Sąjungos naujos partnerystės su Vidurine Azija strategijos įgyvendinimo procesą, papildytą atitinkamomis Tarybos išvadomis ir vėlesnėmis ataskaitomis apie Sąjungos Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimo procesą, teikti rekomendacijas ir reguliariai atsiskaityti atitinkamiems Tarybos organams;

c)

padėti Tarybai toliau plėtoti visapusišką politiką Vidurinės Azijos klausimais;

d)

įdėmiai sekti politinius įvykius Vidurinėje Azijoje, plėtojant ir palaikant glaudžius ryšius su vyriausybėmis, parlamentais, teismais, pilietine visuomene ir žiniasklaida;

e)

raginti Kazachstaną, Kirgiziją, Tadžikistaną, Turkmėnistaną ir Uzbekistaną bendradarbiauti regioniniais bendro intereso klausimais;

f)

plėtoti atitinkamus ryšius ir bendradarbiavimą su pagrindiniais suinteresuotais subjektais regione ir visomis atitinkamomis regioninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;

g)

prisidėti įgyvendinant Sąjungos žmogaus teisių politiką regione bendradarbiaujant su ES specialiuoju įgaliotiniu žmogaus teisių klausimais, įskaitant Sąjungos žmogaus teisių gaires – visų pirma Sąjungos gaires dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų bei dėl smurto prieš moteris bei mergaites ir kovos su visų formų moterų bei mergaičių diskriminacija – ir Sąjungos politiką, susijusią su JT Saugumo Tarybos rezoliucija 1325 (2000) dėl moterų, taikos ir saugumo, be kita ko, stebint pokyčius šioje srityje, pranešant apie juos ir rengiant rekomendacijas šioje srityje;

h)

glaudžiai bendradarbiaujant su JT ir ESBO prisidėti prie konfliktų prevencijos ir sprendimo, plėtojant ryšius su valdžios institucijomis ir kitais vietos subjektais, kaip antai nevyriausybinėmis organizacijomis, politinėmis partijomis, mažumomis, religinėmis grupėmis ir jų vadovais;

i)

prisidėti prie bendros užsienio ir saugumo politikos energetinio saugumo, sienų apsaugos, kovos su sunkiais nusikaltimais, įskaitant narkotikus ir prekybą žmonėmis, taip pat vandens išteklių valdymo, aplinkos ir klimato kaitos aspektų, susijusių su Vidurine Azija, formulavimo;

j)

skatinti regioninį saugumą Vidurinės Azijos šalių teritorijoje mažinant tarptautinių subjektų dalyvavimą Afganistane.

2.   ES specialusis įgaliotinis remia vyriausiojo įgaliotinio darbą ir stebi bendrą visų sričių Sąjungos veiklą regione.

4 straipsnis

Įgaliojimų vykdymas

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri vyriausiasis įgaliotinis.

2.   PSK palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba ES specialusis įgaliotinis bendrauja pirmiausia pasitelkęs šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines gaires ir politinius nurodymus pagal jo įgaliojimus, nedarant poveikio vyriausiojo įgaliotinio galioms.

3.   ES specialusis įgaliotinis savo veiksmus glaudžiai koordinuoja su EIVT ir atitinkamais jos padaliniais.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu laikotarpiu nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2020 m. vasario 29 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 1 660 000 EUR.

2.   Išlaidos tvarkomos pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis atsiskaito Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės sudarymas ir sudėtis

1.   ES specialusis įgaliotinis sudaro darbuotojų grupę, neviršydamas savo įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių išteklių. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis nedelsdamas praneša Tarybai ir Komisijai apie savo darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir EIVT gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą tokiems komandiruotiems darbuotojams atitinkamai moka atitinkama valstybė narė, atitinkama Sąjungos institucija arba EIVT. Valstybių narių į Sąjungos institucijas arba EIVT komandiruoti ekspertai taip pat gali būti priskirti dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti valstybės narės pilietybę.

3.   Visi komandiruoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei, siunčiančiajai Sąjungos institucijai ar EIVT ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų labui.

4.   ES specialiojo įgaliotinio personalas bendrai įkuriamas kartu su atitinkamu EIVT padaliniu ar Sąjungos delegacijomis siekiant užtikrinti jų atitinkamų veiksmų suderinamumą ir nuoseklumą.

7 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio ir ES specialiojo įgaliotinio personalo privilegijos ir imunitetai

Su priimančiosiomis šalimis atitinkamai susitariama dėl ES specialiojo įgaliotinio ir ES specialiojo įgaliotinio personalo narių užduočių įvykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir kitų garantijų. Valstybės narės ir EIVT tuo tikslu teikia visą reikalingą paramą.

8 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

ES specialusis įgaliotinis ir jo darbuotojų grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų Tarybos sprendimu 2013/488/ES (2).

9 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija, EIVT ir Tarybos generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Prireikus Sąjungos delegacijos regione ir (arba) valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis

Saugumas

ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis Sąjungos politikos dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį jo atsakomybei priskirtoje teritorijoje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių viso tiesiogiai ES specialiajam įgaliotiniui pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas konkretų saugumo planą, grindžiamą EIVT pateiktomis gairėmis, įskaitant konkrečias fizines, organizacines ir procedūrines saugumo priemones, kuriuo reglamentuojamas saugaus personalo atvykimo į jo atsakomybei priskirtą teritoriją ir judėjimo toje teritorijoje valdymas, taip pat saugumo incidentų valdymas, įskaitant nenumatytų atvejų planą bei evakuacijos planą;

b)

užtikrindamas, kad visi už Sąjungos ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu atsižvelgiant į sąlygas jo atsakomybei priskirtoje teritorijoje;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į jų atsakomybei priskirtą teritoriją būtų organizuotas visų ES specialiojo įgaliotinio grupės narių, dislokuotinų už Sąjungos ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus, atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į EIVT nustatytą rizikos lygį tai teritorijai;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijai būtų raštu teikiamos ataskaitos dėl šių rekomendacijų įgyvendinimo ir dėl kitų saugumo klausimų, teikiant pažangos ataskaitą ir įgaliojimų vykdymo ataskaitą.

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

ES specialusis įgaliotinis vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas žodžiu ir raštu. ES specialusis įgaliotinis prireikus taip pat teikia ataskaitas Tarybos darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos platinamos per sistemą COREU. ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Užsienio reikalų tarybai. Pagal Sutarties 36 straipsnį ES specialusis įgaliotinis gali dalyvauti informuojant Europos Parlamentą.

12 straipsnis

Koordinavimas

1.   ES specialusis įgaliotinis prisideda prie Sąjungos veiksmų vieningumo, suderinamumo ir efektyvumo ir padeda užtikrinti, kad visos Sąjungos priemonės ir valstybių narių veiksmai būtų naudojami suderintai siekiant Sąjungos politikos tikslų. Kai tikslinga, siekiama palaikyti ryšius su valstybėmis narėmis. ES specialiojo įgaliotinio veikla koordinuojama su atitinkamo EIVT geografinio padalinio ir Komisijos veikla. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Sąjungos delegacijas.

2.   Vietos lygiu glaudus ryšys palaikomas su atitinkamų valstybių narių atstovybių vadovais ir Sąjungos delegacijų vadovais. Jie deda visas įmanomas pastangas, kad padėtų ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti jo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su kitais tarptautiniais bei regioniniais veikėjais vietoje.

13 straipsnis

Pagalba pretenzijų atveju

ES specialusis įgaliotinis ir ES specialiojo įgaliotinio personalas teikia pagalbą, susijusią su atsaku į bet kokias pretenzijas ir prievoles, kylančias dėl ankstesnių ES specialiųjų įgaliotinių Vidurinėje Azijoje įgaliojimų vykdymo, ir dėl tokių tikslų suteikia administracinę pagalbą bei prieigą prie atitinkamų dokumentų.

14 straipsnis

Peržiūra

Šio sprendimo įgyvendinimas ir jo suderinamumas su kita Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. Ne vėliau kaip 2018 m. spalio 31 d. ES specialusis įgaliotinis pateikia Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijai pažangos ataskaitą, o ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 30 d. – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2018 m. birželio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  2015 m. balandžio 15 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/598, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Vidurinėje Azijoje (OL L 99, 2015 4 16, p. 25).

(2)  2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas 2013/488/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 274, 2013 10 15, p. 1).


26.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/16


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/905

2018 m. birželio 25 d.

kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Somalio pusiasalyje įgaliojimų terminas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 33 straipsnį ir 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2011 m. gruodžio 8 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/819/BUSP (1), kuriuo paskyrė Alexander RONDOS Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (toliau – ES specialusis įgaliotinis) Somalio pusiasalyje. ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas baigiasi 2018 m. birželio 20 d.;

(2)

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas turėtų būti pratęstas tolesniam 20 mėnesių laikotarpiui;

(3)

ES specialusis įgaliotinis įgaliojimus vykdys tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Sutarties 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

1.   ES specialiojo įgaliotinio Somalio pusiasalyje Alexander RONDOS įgaliojimų terminas pratęsiamas iki 2020 m. vasario 29 d. Taryba, remdamasi Politinio ir saugumo komiteto (toliau – PSK) įvertinimu bei Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) pasiūlymu, gali nuspręsti ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimus nutraukti anksčiau.

2.   ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymo tikslais Somalio pusiasalis apibrėžiamas kaip apimantis Džibučio Respubliką, Eritrėjos Valstybę, Etiopijos Federacinę Demokratinę Respubliką, Kenijos Respubliką, Somalio Federacinę Respubliką, Sudano Respubliką, Pietų Sudano Respubliką ir Ugandos Respubliką. Spręsdamas klausimus, turinčius platesnį poveikį regionų lygmeniu, ES specialusis įgaliotinis atitinkamai bendradarbiauja su šalimis ir regioniniais subjektais, nepriklausančiais Somalio pusiasaliui.

2 straipsnis

Politikos tikslai

1.   ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Sąjungos politikos tikslais, susijusiais su Somalio pusiasaliu, kurie išdėstyti 2016 m. birželio mėn. ES visuotinėje strategijoje, 2011 m. lapkričio 14 d. priimtoje Somalio pusiasaliui skirtoje strateginėje programoje, 2015 m. spalio 26 d. priimtame Somalio pusiasaliui skirtame 2015–2020 m. regioniniame veiksmų plane ir atitinkamose Tarybos išvadose, t. y. aktyviai prisidėti prie veiksmų regioniniu ir tarptautiniu lygmeniu siekiant taikaus sambūvio ir ilgalaikės taikos, saugumo ir vystymosi šio regiono šalyse ir tarp jų. ES specialusis įgaliotinis taip pat prisideda prie Sąjungos vykdomos įvairialypės veiklos Somalio pusiasalyje kokybės gerinimo, jos intensyvumo, poveikio ir matomumo stiprinimo.

2.   Politikos tikslai, prie kurių prisideda ES specialusis įgaliotinis, inter alia, apima:

a)

tolesnę Somalio pusiasalio stabilizaciją, atsižvelgiant į platesnę regiono dinamiką;

b)

siekį išspręsti konfliktus, vykstančius konkrečiai Somalyje, Pietų Sudane ir Sudane, ir kelio galimiems konfliktams tarp regiono šalių arba jų viduje užkirtimą ir išankstinį įspėjimą apie juos;

c)

paramą politiniam bei ekonominiam regionų bendradarbiavimui ir regionų bendradarbiavimui saugumo srityje, visų pirma atnaujinto politinio Sąjungos ir Tarpvyriausybinės vystymosi institucijos (IGAD) bendradarbiavimo kontekste;

d)

geresnį mišrių migracijos srautų iš Somalio pusiasalio ir jame valdymą, kuriuo taip pat nagrinėjamos tokių srautų esminės priežastys ir jų humanitariniai aspektai;

e)

saugumą prie Raudonosios jūros.

3 straipsnis

Įgaliojimai

1.   Kad būtų pasiekti su Somalio pusiasaliu susiję Sąjungos politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami šie įgaliojimai:

a)

remiantis strategine programa ir jos regioniniu veiksmų planu, bendradarbiauti su visais suinteresuotaisiais regiono subjektais, Vyriausybėmis, regioninės valdžios institucijomis, tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis, pilietine visuomene ir diasporomis, siekiant padėti įgyvendinti Sąjungos tikslus ir prisidėti prie to, kad būtų geriau suvokiamas Sąjungos vaidmuo regione;

b)

bendradarbiauti su svarbiausiais subjektais už regiono ribų, turinčiais įtakos Somalio pusiasalyje, siekiant spręsti platesnio regiono stabilumo problemas, be kita ko, susijusias su Raudonąja jūra, Indijos vandenyno vakarine dalimi ir Afrikos Sąjungos misijos Somalyje (AMISOM) finansavimu. Tie kontaktai apima dvišalį bendradarbiavimą su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Persijos įlankos šalimis, Egiptu, Turkija ir Kinija, regioninius kontaktus su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba ir bendravimą su kitais svarbiais subjektais, kai tokių atsiranda;

c)

prireikus atstovauti Sąjungai atitinkamuose tarptautiniuose forumuose ir užtikrinti Sąjungos paramos krizių valdymui, konfliktų sprendimui ir prevencijai matomumą;

d)

skatinti ir remti veiksmingą politinį bendradarbiavimą, bendradarbiavimą saugumo srityje ir ekonominę integraciją regione, pasitelkiant Sąjungos partnerystę su Afrikos Sąjunga (AS) ir regioninėmis organizacijomis, visų pirma IGAD; prisidėti prie tolesnės veiklos, susijusios su ES ir IGAD ministrų posėdžiais ir neformaliais ES ministrų susitikimais su IGAD šalių narių atstovais;

e)

stebėti politinius pokyčius regione ir prisidėti prie Sąjungos politikos regiono atžvilgiu vystymo, siekiant suformuluoti konkrečius pasiūlymus dėl veiksmų, be kita ko, kiek tai susiję su Eritrėja, Etiopija, Somaliu, Sudanu, Pietų Sudanu, Džibučio ir Eritrėjos sienos ginču, Etiopijos ir Eritrėjos sienos ginču, Alžyro susitarimo įgyvendinimu, Nilo ginčo klausimu bei kitais susirūpinimą keliančiais klausimais regione, kurie daro poveikį jo saugumui, stabilumui ir gerovei;

f)

kalbant apie Somalį, glaudžiai koordinuojant veiklą su Sąjungos delegacijos Somalyje vadovu ir atitinkamais regioniniais bei tarptautiniais partneriais, be kita ko, JT Generalinio sekretoriaus specialiuoju įgaliotiniu Somalyje, AS ir IGAD, toliau aktyviai prisidėti prie veiksmų ir iniciatyvų, kuriais siekiama toliau stabilizuoti padėtį Somalyje, visų pirma užbaigti federacinės valstybės kūrimo procesą ir įgyvendinti pereinamojo laikotarpio planą, kad būtų galima pradėti procesą, susijusį su laipsnišku perėjimu nuo AMISOM prie Somalio vyriausybės bei institucijų ir AMISOM pareigų joms perdavimu.. Be to, ES specialusis įgaliotinis toliau remia saugumo sektoriaus plėtrą Somalyje, be kita ko, pasitelkiant regione dislokuotas Sąjungos bendros saugumo ir gynybos politikos misijas, ir, glaudžiai konsultuodamasis su valstybėmis narėmis, vykdo veiklą siekiant sustiprinti tarptautinių donorų veiklos remiant saugumo sektorių Somalyje koordinavimą;

g)

kalbant apie Sudaną, glaudžiai bendradarbiaujant su Sąjungos delegacijos Chartume ir delegacijos AS Adis Abeboje vadovais, prisidėti prie Sąjungos politikos Sudano atžvilgiu nuoseklumo bei veiksmingumo ir remti padėties Darfūre, Pietų Kordofano ir Mėlynojo Nilo provincijose politinius sprendimus ir nacionalinį susitaikymą užtikrinant visa apimantį politinį procesą, be kita ko, rengiantis 2020 m. planuojamiems surengti rinkimams; tuo atžvilgiu ES specialusis įgaliotinis prisideda prie nuoseklaus tarptautinio požiūrio kartu su AS, visų pirma AS aukšto lygio įgyvendinimo komisija Sudane ir Pietų Sudane, JT ir kitais svarbiausiais regioniniais ir tarptautiniais suinteresuotaisiais subjektais, taip pat atsižvelgiant į poreikį remti taikų Sudano ir Pietų Sudano sambūvį, visų pirma įgyvendinant Adis Abebos susitarimus ir išsprendžiant likusius klausimus, kurie nebuvo išspręsti sudarius visuotinį taikos susitarimą;

h)

kalbant apie Pietų Sudaną, remiantis Susitarimu dėl konflikto sprendimo Pietų Sudane ir aukšto lygio atgaivinimo forumo procesu, ES specialusis įgaliotinis toliau vykdo veiklą regionų lygmeniu, visų pirma su JT, AS, IGAD, Pietų Sudano kaimyninėmis valstybėmis ir kitais svarbiausiais tarptautiniais partneriais, siekiant užkirsti kelią tolesniam konfliktui ir užtikrinti bet kurio patikimo susitarimo įgyvendinimą; tuo klausimu ES specialusis įgaliotinis dirba glaudžiai bendradarbiaudamas su Sąjungos delegacijos Džuboje ir delegacijos AS Adis Abeboje vadovais;

i)

nagrinėti tarpvalstybinius iššūkius, visų pirma susijusius su migracija, ir gavus prašymą dalyvauti dialoguose migracijos klausimais su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir bendrai prisidėti prie Sąjungos politikos migracijos ir pabėgėlių srityje regiono atžvilgiu, laikantis Sąjungos politinių prioritetų, siekiant padidinti bendradarbiavimą, be kita ko, grąžinimo ir readmisijos klausimais;

j)

atidžiai stebėti kitus tarpvalstybinius iššūkius, kurie turi įtakos Somalio pusiasaliui, sutelkiant dėmesį į radikalizaciją ir terorizmą, tačiau taip pat atsižvelgiant į laivybos saugumą ir piratavimą, organizuotą nusikalstamumą, ginklų kontrabandą ir neteisėtą prekybą ginklais, laukinės gyvūnijos produktais, narkotikais ir kitą kontrabandą, ir į visas humanitarinių krizių politines pasekmes ir pasekmes saugumui;

k)

siekti, kad būtų sudarytos galimybės teikti humanitarinę pagalbą visame regione;

l)

prisidėti įgyvendinant Tarybos sprendimą 2011/168/BUSP (2) ir Sąjungos žmogaus teisių politiką bendradarbiaujant su ES specialiuoju įgaliotiniu žmogaus teisių klausimais, įskaitant ES gaires dėl žmogaus teisių, visų pirma ES gaires dėl vaikų ir ginkluoto konflikto, taip pat ES gaires dėl smurto prieš moteris ir mergaites ir kovos su visų formų moterų ir mergaičių diskriminacija, ir Sąjungos politiką, susijusią su JT Saugumo Tarybos rezoliucija 1325 (2000), be kita ko, vykdant pokyčių stebėseną ir teikiant ataskaitas apie juos bei rengiant rekomendacijas šioje srityje.

2.   Vykdydamas savo įgaliojimus, ES specialusis įgaliotinis, inter alia:

a)

prireikus konsultuoja ir teikia ataskaitas Sąjungos pozicijų tarptautiniuose forumuose nustatymo klausimu, siekiant aktyviai propaguoti Sąjungos visapusišką politikos požiūrį Somalio pusiasalio atžvilgiu;

b)

nuolat stebi visą Sąjungos veiklą.

4 straipsnis

Įgaliojimų vykdymas

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri vyriausiasis įgaliotinis.

2.   PSK palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu ir per šį komitetą ES specialusis įgaliotinis bendrauja su Taryba. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines gaires ir nurodo politinę kryptį pagal jo įgaliojimus, nedarant poveikio vyriausiojo įgaliotinio galioms.

3.   ES specialusis įgaliotinis savo veiksmus glaudžiai koordinuoja su Europos išorės veiksmų tarnyba (toliau – EIVT) ir atitinkamais jos padaliniais.

4.   ES specialusis įgaliotinis visų pirma veikia regione, kartu užtikrindamas reguliarų buvimą EIVT būstinėje.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu laikotarpiu nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2020 m. vasario 29 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 4 295 000 EUR.

2.   Išlaidos tvarkomos pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis atsiskaito Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės sudarymas ir sudėtis

1.   ES specialusis įgaliotinis sudaro darbuotojų grupę, neviršydamas savo įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių išteklių. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos ir saugumo srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose, įskaitant dėl lyties. ES specialusis įgaliotinis nedelsdamas ir reguliariai praneša Tarybai ir Komisijai apie darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir EIVT gali pasiūlyti deleguoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą tokiems deleguotiems darbuotojams moka atitinkamai ta valstybė narė, atitinkama Sąjungos institucija arba EIVT. Valstybių narių į Sąjungos institucijas arba EIVT deleguoti ekspertai taip pat gali būti komandiruojami dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Pagal sutartį pasamdyti tarptautiniai darbuotojai turi turėti vienos iš valstybių narių pilietybę.

3.   Visi deleguoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei, siunčiančiajai Sąjungos institucijai arba EIVT ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų labui.

4.   ES specialiojo įgaliotinio personalas bendrai įkuriamas kartu su atitinkamais EIVT padaliniais ar Sąjungos delegacijomis siekiant užtikrinti jų atitinkamų veiksmų suderinamumą ir nuoseklumą.

7 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio ir ES specialiojo įgaliotinio personalo privilegijos ir imunitetai

Su priimančiosiomis šalimis atitinkamai susitariama dėl ES specialiojo įgaliotinio ir ES specialiojo įgaliotinio personalo narių misijos įvykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir kitų garantijų. Valstybės narės ir EIVT tuo tikslu teikia visą reikalingą paramą.

8 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

ES specialusis įgaliotinis ir ES specialiojo įgaliotinio darbuotojų grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų Tarybos sprendimu 2013/488/ES (3).

9 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija, EIVT ir Tarybos Generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Prireikus Sąjungos delegacijos regione ir (arba) valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis

Saugumas

ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis Sąjungos politikos dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas savo įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį jo atsakomybei priskirtoje teritorijoje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių viso tiesiogiai ES specialiajam įgaliotiniui pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas konkretų saugumo planą, grindžiamą EIVT gairėmis, įskaitant konkrečias fizines, organizacines ir procedūrines saugumo priemones, kuriuo reglamentuojamas personalo saugaus atvykimo į jo atsakomybei priskirtą teritoriją ir judėjimo joje valdymas, taip pat saugumo incidentų valdymas, įskaitant nenumatytų atvejų planą bei evakuacijos planą;

b)

užtikrindamas, kad visi už Sąjungos ribų dislokuoti darbuotojai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu atsižvelgiant į sąlygas jo atsakomybei priskirtoje teritorijoje;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į jo atsakomybei priskirtą teritoriją būtų organizuotas visų ES specialiojo įgaliotinio darbuotojų grupės narių, dislokuotinų už Sąjungos ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus, atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į EIVT nustatytą rizikos lygį toje teritorijoje;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijai būtų raštu teikiamos ataskaitos dėl tų rekomendacijų įgyvendinimo ir dėl kitų saugumo klausimų, teikiant pažangos ataskaitą ir įgaliojimų vykdymo ataskaitą.

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

ES specialusis įgaliotinis vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas žodžiu ir raštu. ES specialusis įgaliotinis taip pat prireikus teikia ataskaitas Tarybos darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos platinamos per COREU sistemą. ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Užsienio reikalų tarybai. Pagal Sutarties 36 straipsnį ES specialusis įgaliotinis gali dalyvauti informuojant Europos Parlamentą.

12 straipsnis

Koordinavimas

1.   ES specialusis įgaliotinis prisideda prie Sąjungos veiksmų vieningumo, nuoseklumo bei veiksmingumo ir padeda užtikrinti, kad visos Sąjungos priemonės ir valstybių narių veiksmai būtų vykdomi suderintai, kad būtų pasiekti Sąjungos politikos tikslai. Kai tikslinga, siekiama palaikyti ryšius su valstybėmis narėmis. ES specialiojo įgaliotinio veikla derinama su Sąjungos delegacijų ir Komisijos veikla. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Sąjungos delegacijas regione.

2.   Vietos lygmeniu glaudus ryšys palaikomas su atitinkamų valstybių narių atstovybių vadovais ir Sąjungos delegacijų vadovais. Jie deda visas įmanomas pastangas, kad padėtų ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti jo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis, glaudžiai koordinuodamas veiklą su atitinkamomis Sąjungos delegacijomis, teikia vietos politines gaires operacijos EUNAVFOR Atalanta pajėgų vadui, EUTM Somalia misijos vadui ir EUCAP Somalia misijos vadovui. Prireikus ES specialusis įgaliotinis, ES operacijų vadai ir civilinių operacijų vadas konsultuojasi tarpusavyje.

3.   ES specialusis įgaliotinis glaudžiai bendradarbiauja su atitinkamų šalių valdžios institucijomis, JT, AS, IGAD, kitais nacionaliniais, regioniniais ir tarptautiniais suinteresuotaisiais subjektais, taip pat su pilietine visuomene regione.

13 straipsnis

Pagalba pretenzijų atveju

ES specialusis įgaliotinis ir ES specialiojo įgaliotinio personalas teikia pagalbą siekiant reaguoti į pretenzijas ir vykdyti pareigas, kylančias dėl ankstesnių ES specialiųjų įgaliotinių Sudane ir Pietų Sudane įgaliojimų, ir tais tikslais teikia administracinę pagalbą bei užtikrina galimybę susipažinti su atitinkamomis bylomis.

14 straipsnis

Peržiūra

Šio sprendimo įgyvendinimas ir jo suderinamumas su kita Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. Ne vėliau kaip 2018 m. spalio 31 d. ES specialusis įgaliotinis pateikia Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijai pažangos ataskaitą, o ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 30 d. – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2018 m. birželio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  2011 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimas 2011/819/BUSP, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Afrikos Kyšulyje (OL L 327, 2011 12 9, p. 62).

(2)  2011 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimas 2011/168/BUSP dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2003/444/BUSP (OL L 76, 2011 3 22, p. 56).

(3)  2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas 2013/488/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 274, 2013 10 15, p. 1).


26.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/22


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/906

2018 m. birželio 25 d.

kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Sahelyje įgaliojimų terminas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 33 straipsnį ir 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2015 m. gruodžio 7 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/2274 (1), kuriuo paskyrė Ángel LOSADA FERNÁNDEZ Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (ES specialiuoju įgaliotiniu) Sahelyje. ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas baigiasi 2018 m. birželio 30 d.;

(2)

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas turėtų būti pratęstas tolesniam 20 mėnesių laikotarpiui;

(3)

ES specialusis įgaliotinis vykdys įgaliojimus tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Sutarties 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

1.   ES specialiojo įgaliotinio Sahelyje Ángel LOSADA FERNÁNDEZ įgaliojimų terminas pratęsiamas iki 2020 m. vasario 29 d. Taryba, remdamasi Politinio ir saugumo komiteto (toliau – PSK) įvertinimu bei Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (vyriausiojo įgaliotinio) pasiūlymu, gali nuspręsti ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimus nutraukti anksčiau.

2.   ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymo tikslais Sahelis apibrėžiamas kaip apimantis ES strategijos saugumo ir vystymosi Sahelio regione srityje (Strategijos) ir jos regioninio veiksmų plano (RVP) svarbiausią objektą, t. y. Burkina Fasą, Čadą, Malį, Mauritaniją ir Nigerį. Spręsdamas klausimus, kurie svarbūs platesniam regionui, ES specialusis įgaliotinis atitinkamai bendradarbiauja su Čado ežero baseino šalimis ir kitomis šalimis bei regioniniais arba tarptautiniais subjektais už Sahelio ribų, įskaitant Magribą, Vakarų Afriką ir Gvinėjos įlanką.

2 straipsnis

Politikos tikslai

1.   ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Sąjungos politikos tikslu Sahelio atžvilgiu, siekiant aktyviai prisidėti prie veiksmų regioniniu ir tarptautiniu lygmenimis, kad būtų užtikrinta ilgalaikė taika, saugumas ir vystymasis regione. ES specialusis įgaliotinis taip pat siekia gerinti įvairialypio Sąjungos dalyvavimo Sahelyje kokybę, stiprinti jo intensyvumą ir poveikį.

2.   ES specialusis įgaliotinis padeda parengti ir įgyvendinti visas Sąjungos pastangas regione, visų pirma politinėje, saugumo ir vystymosi srityse, ir padeda koordinuoti visas atitinkamas Sąjungos veiksmų priemones.

3.   Veiklą koordinuojant su Sąjungos delegacijomis ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant valstybes nares, Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT), prioritetas teikiamas Malio ilgalaikei stabilizacijai ir partnerystei su Sahelio penketuku.

4.   Sąjungos politikos tikslais siekiama, suderintai ir veiksmingai naudojant visas jos priemones, skatinti, kad Malis ir jo gyventojai grįžtų į taikos, susitaikymo, saugumo ir vystymosi kelią.

5.   Sąjungos politikos tikslais taip pat siekiama stiprinti saugumo ir vystymosi klausimų sąsają Sahelio penketuko šalyse.

3 straipsnis

Įgaliojimai

1.   Kad būtų pasiekti Sąjungos politikos tikslai, susiję su Saheliu, ES specialusis įgaliotinis įgaliojamas:

a)

aktyviai prisidėti prie Strategijos ir jos RVP įgyvendinimo ir koordinuoti bei toliau plėtoti Sąjungos integruotą požiūrį į regiono krizes, siekiant didinti Sąjungos veiklos Sahelyje bendrą nuoseklumą ir veiksmingumą;

b)

bendradarbiauti su visais atitinkamais suinteresuotaisiais regiono subjektais, vyriausybėmis, regioninėmis organizacijomis, visų pirma su Sahelio penketuku ir jo jungtinėmis pajėgomis, kurių atveju dėmesys turėtų būti, inter alia, skiriamas pagarbos žmogaus teisėms propagavimui ir nekariniams jėgos elementams, pavyzdžiui, policijos komponentui,, tarptautinėmis organizacijomis, pilietine visuomene ir diasporomis, įskaitant Magribo ir Čado ežero baseino šalis, siekiant padėti įgyvendinti Sąjungos tikslus ir prisidėti prie to, kad būtų geriau suvokiamas Sąjungos vaidmuo Sahelyje;

c)

atstovauti Sąjungai atitinkamuose regioniniuose bei tarptautiniuose forumuose ir propaguoti juose Sąjungos interesus ir matomumą, be kita ko, dalyvaujant Malio taikos susitarimo tolesnės veiklos komitete ir palengvinti visiškai suderintus ir visaapimančius Sąjungos veiksmus regione remiantis visais atitinkamais instrumentais, įskaitant vystomąjį bendradarbiavimą, pavyzdžiui, Sahelio partnerystę, valstybių narių veiksmus ir Sąjungos paramą krizių valdymui ir konfliktų prevencijai, Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali), Europos Sąjungos BSGP misijos Malyje (EUCAP Sahel Mali), Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP Sahel Niger) pagalba ir stabilizavimo veiklos pagal Sutarties 28 straipsnį;

d)

toliau glaudžiai bendradarbiauti su JT, visų pirma Generalinio sekretoriaus specialiuoju atstovu Vakarų Afrikoje ir Sahelyje, Generalinio sekretoriaus specialiuoju atstovu ir JT daugialypės integruotos stabilizavimo misijos vadovu, Afrikos Sąjunga (AS), visų pirma AS vyriausiuoju įgaliotiniu Malyje ir Sahelyje, Sahelio penketuku, visų pirma Sahelio penketukui pirmininkaujančia valstybe ir jos nuolatiniu sekretoriumi, Vakarų Afrikos valstybių ekonomine bendrija, Čado ežero baseino komisija ir kitais pagrindiniais nacionaliniais, regioniniais ir tarptautiniais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant kitus specialiuosius pasiuntinius Sahelyje, taip pat su atitinkamomis institucijomis Magribo ir Artimųjų Rytų teritorijoje;

e)

atidžiai stebėti regioninį ir tarpvalstybinį iššūkių, su kuriais regionas susiduria, aspektus, įskaitant terorizmą, organizuotą nusikalstamumą, ginklų kontrabandą, prekybą žmonėmis bei neteisėtą žmonių gabenimą, prekybą narkotikais, pabėgėlių ir migrantų srautus bei susijusius finansinius srautus; glaudžiai bendradarbiaujant su ES kovos su terorizmu koordinatoriumi, prisidėti prie tolesnio ES kovos su terorizmu strategijos įgyvendinimo;

f)

atidžiai stebėti didelio masto pabėgėlių bei migracijos srautų ir susijusių neteisėtų finansinių srautų regione humanitarines, politines pasekmes, taip pat pasekmes saugumui ir vystymuisi; gavus prašymą dalyvauti dialoguose migracijos klausimais su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir bendriau prisidėti prie Sąjungos politikos migracijos ir pabėgėlių klausimais regiono atžvilgiu, laikantis Sąjungos politikos prioritetų, siekiant didinti bendradarbiavimą, be kita ko, grąžinimo ir readmisijos klausimais; dirbti su Sahelio šalimis, siekiant vykdyti tolesnę veiklą, dėl kurios susitarta 2015 m. lapkričio mėn. Valetos aukščiausiojo lygio susitikime, įskaitant Skubiosios pagalbos patikos fondą stabilumui didinti ir pagrindinėms neteisėtos migracijos ir asmenų persikėlimo Afrikoje priežastims šalinti ir veiklą ryšium su partnerystės modeliais;

g)

palaikyti reguliarius aukšto lygio politinius ryšius su regiono šalimis, susiduriančiomis su terorizmu ir tarptautiniu nusikalstamumu, ir užtikrinti esminį Sąjungos vaidmenį tarptautiniu lygiu kovojant su terorizmu ir tarptautiniu nusikalstamumu. Tai apima Sąjungos pastangas stiprinti savo paramą saugumo sektoriui, regionalizuojant BSGP misijas ir aktyviai remiant regioninių pajėgumų stiprinimą, visų pirma Sahelio penketuko jungtinių pajėgų, jų koordinavimą su tarptautiniais dalyviais, tokiais kaip MINUSMA, ir jų ryšius su vietos gyventojais, laikantis JT Saugumo Tarybos rezoliucijos (toliau – JT ST rezoliucija) 2359 (2017) ir JT ST rezoliucijos 2391 (2017), ir užtikrinant, kad būtų tinkamai kovojama su pagrindinėmis terorizmo ir tarptautinio nusikalstamumo Sahelyje priežastimis;

h)

atidžiai stebėti humanitarinių krizių regione politines pasekmes, taip pat pasekmes saugumui ir vystymuisi;

i)

kalbant apie Malį, prisidėti prie šalies stabilizavimo, visų pirma siekti, kad būtų vėl užtikrinta normali konstitucinė padėtis bei valdymas visoje teritorijoje ir palaikomas patikimas bei visa apimantis nacionalinis dialogas bendrame Malio taikos susitarimo kontekste. Tai taip pat apima institucijų stiprinimo, saugumo sektoriaus reformos laikantis JT ST rezoliucijos 2364 (2017), ir ilgalaikės taikos kūrimo bei susitaikymo skatinimą ir kovą su korupcija bei nebaudžiamumu Malyje bei aktyvių ir visapusiškai suderintų Sąjungos pastangų skatinti sklandų Malio taikos susitarimo įgyvendinimą palengvinimą;

j)

bendradarbiaujant su ES specialiuoju įgaliotiniu žmogaus teisių klausimais, prisidėti prie Sąjungos žmogaus teisių politikos, įskaitant ES gaires dėl žmogaus teisių, visų pirma ES gaires dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų bei dėl smurto prieš moteris ir mergaites ir kovos su visų formų moterų diskriminacija, ir Sąjungos politikos dėl moterų, taikos ir saugumo, įgyvendinimo regione ir skatinti įtraukumą ir lyčių lygybę valstybės stiprinimo procese, laikantis JT ST rezoliucijos 1325 (2000) ir vėlesnių rezoliucijų dėl moterų, taikos ir saugumo, įskaitant JT ST rezoliuciją 2242 (2015). Indėlis apims pokyčių stebėsenos vykdymą ir ataskaitų dėl jų teikimą, taip pat rekomendacijų šiuo klausimu formulavimą, nuolatinių ryšių su atitinkamomis valdžios institucijomis Malyje ir regione, Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroro tarnyba, Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro tarnyba ir žmogaus teisių gynėjais ir stebėtojais regione palaikymą;

k)

vykdyti tolesnę veiklą ir teikti ataskaitas dėl atitinkamų JT ST rezoliucijų, visų pirma JT ST rezoliucijų 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012), 2100 (2013), 2295 (2016), 2364 (2017), ir 2374 (2017), 2359 (2017), 2391 (2017), laikymosi.

2.   Vykdydamas ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimus, ES specialusis įgaliotinis, inter alia:

a)

prireikus konsultuoja ir teikia ataskaitas Sąjungos pozicijų regioniniuose ir tarptautiniuose forumuose nustatymo klausimu, siekiant aktyviai propaguoti ir stiprinti Sąjungos visapusišką požiūrį į krizę Sahelyje;

b)

apžvelgia visą Sąjungos veiklą ir glaudžiai bendradarbiauja su visomis atitinkamomis Sąjungos delegacijomis.

4 straipsnis

Įgaliojimų vykdymas

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri vyriausiasis įgaliotinis.

2.   PSK palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba ES specialusis įgaliotinis bendrauja pirmiausia per šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines gaires ir nurodo politinę kryptį pagal jo įgaliojimus, nedarant poveikio vyriausiojo įgaliotinio atsakomybei.

3.   ES specialusis įgaliotinis savo veiksmus glaudžiai koordinuoja su Europos išorės veiksmų tarnyba (toliau – EIVT) ir atitinkamais jos padaliniais.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu laikotarpiu nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2020 m. vasario 29 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 2 400 000 EUR.

2.   Išlaidos tvarkomos pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis atsiskaito Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės sudarymas ir sudėtis

1.   ES specialusis įgaliotinis sudaro darbuotojų grupę, neviršydamas savo įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių išteklių. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos ir saugumo srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose, įskaitant dėl lyties. ES specialusis įgaliotinis nedelsdamas praneša Tarybai ir Komisijai apie darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir EIVT gali pasiūlyti deleguoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą tokiems deleguotiems darbuotojams moka atitinkamai valstybė narė, siunčiančioji Sąjungos institucija arba EIVT. Valstybių narių į Sąjungos institucijas arba EIVT komandiruoti ekspertai taip pat gali būti priskirti ES specialiajam įgaliotiniui. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti valstybės narės pilietybę.

3.   Visi deleguotieji darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei, siunčiančiajai Sąjungos institucijai arba EIVT ir vykdo savo pareigas bei veikia vadovaudamiesi ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų interesais.

4.   ES specialiojo įgaliotinio personalas įkurdinamas kartu su atitinkamais EIVT departamentais arba Sąjungos delegacijomis, kad būtų užtikrintas atitinkamos jų veiklos suderinamumas ir nuoseklumas.

7 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio ir ES specialiojo įgaliotinio darbuotojų privilegijos ir imunitetai

Su priimančiosiomis šalimis atitinkamai susitariama dėl ES specialiojo įgaliotinio ir jo personalo narių misijos įvykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir kitų garantijų. Valstybės narės ir EIVT tuo tikslu teikia visą būtiną paramą.

8 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

ES specialusis įgaliotinis ir jo darbuotojų grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų Tarybos sprendimu 2013/488/ES (2).

9 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija, EIVT ir Tarybos generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Prireikus Sąjungos delegacijos regione ir (arba) valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis

Saugumas

ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis Sąjungos politikos dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį geografinėje atsakomybės srityje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių viso tiesiogiai ES specialiajam įgaliotiniui pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas konkretų saugumo planą, grindžiamą EIVT gairėmis, įskaitant konkrečias fizines, organizacines ir procedūrines saugumo priemones, kuriuo reglamentuojamas personalo saugaus atvykimo į jo atsakomybei priskirtą teritoriją ir judėjimo joje valdymas, taip pat saugumo incidentų valdymas ir nenumatytų atvejų planas bei evakuacijos planas;

b)

užtikrindamas, kad visi už Sąjungos ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu atsižvelgiant į sąlygas jo atsakomybei priskirtoje teritorijoje;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į jų atsakomybei priskirtą teritoriją būtų organizuotas visų ES specialiojo įgaliotinio grupės narių, dislokuotinų už Sąjungos ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus, atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į EIVT nustatytą rizikos lygį tai teritorijai;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijai būtų raštu teikiamos ataskaitos dėl šių rekomendacijų įgyvendinimo ir dėl kitų saugumo klausimų, teikiant pažangos ataskaitą ir įgaliojimų vykdymo ataskaitą.

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

ES specialusis įgaliotinis vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas, įskaitant 2019 m. pavasario ataskaitą dėl pereinamojo laikotarpio įgaliojimų. ES specialusis įgaliotinis taip pat prireikus teikia ataskaitas Tarybos darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos platinamos per sistemą COREU. ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Užsienio reikalų tarybai. Pagal Sutarties 36 straipsnį ES specialusis įgaliotinis gali dalyvauti informuojant Europos Parlamentą.

12 straipsnis

Veiksmų derinimas su kitais Sąjungos subjektais

1.   Pagal Strategiją ir RVP ES specialusis įgaliotinis prisideda prie Sąjungos politinių ir diplomatinių veiksmų vieningumo, nuoseklumo bei veiksmingumo ir padeda užtikrinti, kad visos Sąjungos priemonės ir valstybių narių veiksmai būtų vykdomi suderintai, kad būtų pasiekti Sąjungos politikos tikslai. Kai tikslinga, siekiama palaikyti ryšius su valstybėmis narėmis.

2.   ES specialiojo įgaliotinio veikla koordinuojama su Sąjungos delegacijų ir Komisijos veikla bei kitų regione veikiančių ES specialiųjų įgaliotinių veikla. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Sąjungos delegacijas regione.

3.   Vietos lygmeniu glaudus ryšys palaikomas su atitinkamų valstybių narių atstovybių vadovais ir Sąjungos delegacijų vadovais. Jie deda visas įmanomas pastangas, kad padėtų ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti jo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis, glaudžiai derindamas veiklą su atitinkamomis Sąjungos delegacijomis, teikia politines gaires vietos lygiu EUCAP Sahel Niger bei EUCAP Sahel Mali misijų vadovams ir EUTM Mali misijos vadui. ES specialusis įgaliotinis, EUTM Mali misijos vadas ir EUCAP Sahel Niger bei EUCAP Sahel Mali civilinių operacijų vadai prireikus konsultuojasi tarpusavyje.

13 straipsnis

Pagalba pretenzijų atveju

ES specialusis įgaliotinis ir ES specialiojo įgaliotinio personalas teikia pagalbą, susijusią su atsaku į bet kokias pretenzijas ir prievoles, kylančias dėl ankstesnio ES specialiojo įgaliotinio Sahelyje įgaliojimų vykdymo, ir dėl tokių tikslų suteikia administracinę pagalbą bei prieigą prie atitinkamų dokumentų.

14 straipsnis

Peržiūra

Šio sprendimo įgyvendinimas ir jo suderinamumas su kita Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. Ne vėliau kaip 2018 m. spalio 31 d. ES specialusis įgaliotinis pateikia Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijai pažangos ataskaitą, o ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 30 d. – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2018 m. birželio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  2015 m. gruodžio 7 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/2274, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Sahelyje (OL L 322, 2015 12 8, p. 44).

(2)  2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas 2013/488/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 274, 2013 10 15, p. 1).


26.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/27


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/907

2018 m. birželio 25 d.

kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Pietų Kaukaze ir krizės Gruzijoje klausimais įgaliojimų terminas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 33 straipsnį ir 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2017 m. lapkričio 13 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2017/2071 (1), kuriuo Toivo KLAAR paskirtas Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (ES specialiuoju įgaliotiniu) Pietų Kaukaze ir krizės Gruzijoje klausimais. ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas baigiasi 2018 m. birželio 30 d.;

(2)

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas turėtų būti pratęstas tolesniam 20 mėnesių laikotarpiui;

(3)

ES specialusis įgaliotinis vykdys įgaliojimus tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Sutarties 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

Šiuo sprendimu ES specialiojo įgaliotinio Pietų Kaukaze ir krizės Gruzijoje klausimais Toivo KLAAR įgaliojimų terminas pratęsiamas iki 2020 m. vasario 29 d. Taryba, remdamasi Politinio ir saugumo komiteto (PSK) įvertinimu bei Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (vyriausiojo įgaliotinio) pasiūlymu, gali nuspręsti ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimus nutraukti anksčiau.

2 straipsnis

Politikos tikslai

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami su Pietų Kaukazu susijusios Sąjungos politikos tikslais, įskaitant tikslus, išdėstytus 2008 m. rugsėjo 1 d. Briuselyje įvykusio neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadose ir 2008 m. rugsėjo 15 d. bei 2012 m. vasario 27 d. Tarybos išvadose. Tie tikslai yra:

a)

remiantis esamais mechanizmais, įskaitant Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją (ESBO) ir jos Minsko grupę, regione vykdyti konfliktų prevenciją, padėti taikiai sureguliuoti jame kilusius konfliktus, įskaitant krizę Gruzijoje ir konfliktą Kalnų Karabache, skatinant pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų grįžimą, taip pat kitomis atitinkamomis priemonėmis, ir remti tokio sureguliavimo įgyvendinimą laikantis tarptautinės teisės principų;

b)

konstruktyviai bendradarbiauti su pagrindiniais suinteresuotais veikėjais regiono klausimais;

c)

skatinti ir remti tolesnį Armėnijos, Azerbaidžano ir Gruzijos ir, atitinkamais atvejais, jų kaimyninių šalių tarpusavio bendradarbiavimą;

d)

didinti Sąjungos veiksmingumą ir matomumą regione.

3 straipsnis

Įgaliojimai

Kad būtų pasiekti politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami šie įgaliojimai:

a)

regione plėtoti ryšius su vyriausybėmis, parlamentais, kitais svarbiausiais politikos subjektais, teismais ir pilietine visuomene;

b)

skatinti regiono šalis bendradarbiauti bendro intereso regioniniais klausimais, pavyzdžiui, bendrų grėsmių saugumui, kovos su terorizmu, neteisėta prekyba ir organizuotu nusikalstamumu klausimais;

c)

padėti taikiai sureguliuoti konfliktus laikantis tarptautinės teisės principų ir, glaudžiai bendradarbiaujant su Jungtinėmis Tautomis, ESBO ir jos Minsko grupe, sudaryti palankesnes sąlygas tokiam sureguliavimui įgyvendinti;

d)

krizės Gruzijoje klausimais:

i)

padėti rengiantis tarptautinėms diskusijoms, vykstančioms pagal 2008 m. rugpjūčio 12 d. susitarimo 6 punktą (Ženevos tarptautinis dialogas) ir jo 2008 m. rugsėjo 8 d. įgyvendinimo priemones, įskaitant diskusijas dėl susitarimų dėl saugumo ir stabilumo regione, dėl pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų klausimo sprendimo remiantis tarptautiniu lygiu pripažintais principais, dėl kitų šalių bendru susitarimu sutartų klausimų;

ii)

prisidėti nustatant Sąjungos poziciją bei ES specialiojo įgaliotinio lygiu jai atstovauti i papunktyje nurodytų diskusijų metu ir

iii)

sudaryti palankesnes sąlygas 2008 m. rugpjūčio 12 d. susitarimui ir jo 2008 m. rugsėjo 8 d. įgyvendinimo priemonėms įgyvendinti;

e)

sudaryti palankesnes sąlygas rengti ir įgyvendinti pasitikėjimo stiprinimo priemones, koordinuojant su valstybių narių turima patirtimi, kai ji prieinama ir tinkama;

f)

prireikus padėti rengti Sąjungos paramą, skirtą galimam konflikto sprendimui įgyvendinti;

g)

intensyvinti Sąjungos dialogą su pagrindiniais susijusiais subjektais regiono klausimais;

h)

padėti Sąjungai toliau plėtoti visapusišką politiką Pietų Kaukazo klausimais;

i)

vykdant šiame straipsnyje nustatytą veiklą, prisidėti įgyvendinant Sąjungos žmogaus teisių politiką ir Sąjungos žmogaus teisių gaires, ypač jų aspektus dėl vaikų ir moterų nuo konfliktų nukentėjusiose vietovėse, pirmiausia stebint pokyčius šioje srityje ir reaguojant į juos.

4 straipsnis

Įgaliojimų vykdymas

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri vyriausiasis įgaliotinis.

2.   PSK palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba ES specialusis įgaliotinis bendrauja pirmiausia per šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines gaires ir politinius nurodymus pagal jo įgaliojimus, nedarant poveikio vyriausiojo įgaliotinio galioms.

3.   ES specialusis įgaliotinis savo veiksmus glaudžiai koordinuoja su Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) ir atitinkamais jos padaliniais.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu laikotarpiu nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2020 m. vasario 29 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 4 340 000 EUR.

2.   Išlaidos tvarkomos pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis atsiskaito Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės sudarymas ir sudėtis

1.   ES specialusis įgaliotinis sudaro darbuotojų grupę, neviršydamas savo įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių išteklių. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis nedelsdamas praneša Tarybai ir Komisijai apie darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir EIVT gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą tokiems komandiruotiems darbuotojams moka atitinkamai ta valstybė narė, Sąjungos institucija arba EIVT. Valstybių narių į Sąjungos institucijas arba EIVT komandiruoti ekspertai taip pat gali būti priskirti dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti valstybės narės pilietybę.

3.   Visi komandiruoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei, siunčiančiajai Sąjungos institucijai ar EIVT ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų labui.

4.   ES specialiojo įgaliotinio personalas įkurdinamas kartu su atitinkamais EIVT departamentais arba Sąjungos delegacijomis, kad būtų užtikrintas atitinkamos jų veiklos suderinamumas ir nuoseklumas.

7 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio ir ES specialiojo įgaliotinio personalo privilegijos ir imunitetai

Su priimančiosiomis šalimis atitinkamai susitariama dėl ES specialiojo įgaliotinio ir ES specialiojo įgaliotinio personalo narių užduočių vykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir kitų garantijų. Valstybės narės ir EIVT tuo tikslu teikia visą reikalingą paramą.

8 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

ES specialusis įgaliotinis ir jo darbuotojų grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų Tarybos sprendimu 2013/488/ES (2).

9 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija ir Tarybos Generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Prireikus Sąjungos delegacijos regione ir (arba) valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis

Saugumas

ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis Sąjungos politikos dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį jo atsakomybei priskirtoje teritorijoje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių tiesiogiai ES specialiajam įgaliotiniui pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas konkretų saugumo planą, grindžiamą EIVT gairėmis, įskaitant konkrečias fizines, organizacines ir procedūrines saugumo priemones, kuriuo reglamentuojamas personalo saugaus atvykimo į jo atsakomybei priskirtą teritoriją ir judėjimo joje valdymas, taip pat saugumo incidentų valdymas ir nenumatytų atvejų planas bei evakuacijos planas;

b)

užtikrindamas, kad visi už Sąjungos ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu atsižvelgiant į sąlygas jo atsakomybei priskirtoje teritorijoje;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į jų atsakomybei priskirtą teritoriją būtų organizuotas visų ES specialiojo įgaliotinio grupės narių, dislokuotinų už Sąjungos ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus, atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į EIVT nustatytą rizikos lygį tai teritorijai;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijai būtų raštu teikiamos ataskaitos dėl šių rekomendacijų įgyvendinimo ir dėl kitų saugumo klausimų, teikiant pažangos ataskaitą ir įgaliojimų vykdymo ataskaitą.

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

ES specialusis įgaliotinis vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas žodžiu ir raštu. ES specialusis įgaliotinis taip pat prireikus teikia ataskaitas Tarybos darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos platinamos per sistemą COREU. ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Užsienio reikalų tarybai. Pagal Sutarties 36 straipsnį ES specialusis įgaliotinis gali dalyvauti informuojant Europos Parlamentą.

12 straipsnis

Koordinavimas

1.   ES specialusis įgaliotinis prisideda prie Sąjungos veiksmų vieningumo, suderinamumo ir efektyvumo ir padeda užtikrinti, kad visos Sąjungos priemonės ir valstybių narių veiksmai yra naudojami suderintai, siekiant Sąjungos politikos tikslų. Kai tikslinga, siekiama palaikyti ryšius su valstybėmis narėmis. ES specialiojo įgaliotinio veiksmai derinami su Komisijos veiksmais. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Sąjungos delegacijas.

2.   Vietos lygiu glaudus ryšys palaikomas su Sąjungos delegacijų vadovais ir valstybių narių atstovybių vadovais. Jie deda visas pastangas, kad padėtų ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti jo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis, glaudžiai bendradarbiaudamas su Sąjungos delegacijos Gruzijoje vadovu, vietoje teikia politines rekomendacijas Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje (EUMM Georgia) vadovui. ES specialusis įgaliotinis ir EUMM Georgia civilinės operacijos vadas prireikus konsultuojasi tarpusavyje. ES specialusis įgaliotinis vietos lygiu taip pat palaiko ryšius su kitais tarptautiniais bei regioniniais subjektais.

13 straipsnis

Pagalba pretenzijų atveju

ES specialusis įgaliotinis ir jo personalas padeda pateikiant elementus siekiant atsakyti į reikalavimus ir įsipareigojimus, kylančius iš ankstesnių ES specialiųjų įgaliotinių Pietų Kaukaze ir krizės Gruzijoje klausimais įgaliojimų, ir tais tikslais teikia administracinę pagalbą bei prieigą prie atitinkamų bylų.

14 straipsnis

Peržiūra

Šio sprendimo įgyvendinimas ir jo suderinamumas su kita Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. Ne vėliau kaip 2018 m. spalio 31 d. ES specialusis įgaliotinis pateikia Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijai pažangos ataskaitą, o ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 30 d. – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2018 m. birželio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  2017 m. lapkričio 13 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/2071, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Pietų Kaukaze ir krizės Gruzijoje klausimais (OL L 295, 2017 11 14, p. 55).

(2)  2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas 2013/488/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 274, 2013 10 15, p. 1).


26.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/32


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/908

2018 m. birželio 25 d.

kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Bosnijoje ir Hercegovinoje įgaliojimų terminas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 33 straipsnį ir 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2015 m. sausio 19 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/77 (1), kuriuo Lars-Gunnar WIGEMARK paskirtas Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (ES specialiuoju įgaliotiniu) Bosnijoje ir Hercegovinoje; ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas baigiasi 2018 m. birželio 30 d.;

(2)

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas turėtų būti pratęstas tolesniam 14 mėnesių laikotarpiui;

(3)

ES specialusis įgaliotinis vykdys įgaliojimus tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti siekti Sutarties 21 straipsnyje nustatytų Sąjungos išorės veiksmų tikslų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

ES specialiojo įgaliotinio Lars-Gunnar WIGEMARK įgaliojimai pratęsiami iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. Taryba, remdamasi Politinio ir saugumo komiteto (PSK) įvertinimu bei Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (vyriausiojo įgaliotinio) pasiūlymu, gali nuspręsti ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimus nutraukti anksčiau.

2 straipsnis

Politikos tikslai

1.   ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami šiais Sąjungos politikos tikslais Bosnijoje ir Hercegovinoje:

a)

tolesnė stabilizacijos ir asociacijos proceso pažanga;

b)

stabilios, perspektyvios, taikios, daugiatautės bei vieningos Bosnijos ir Hercegovinos, taikiai bendradarbiaujančios su savo kaimynėmis, užtikrinimas ir

c)

negrįžtamo ėjimo link narystės ES užtikrinimas.

2.   ES taip pat toliau rems Bendrojo pamatinio susitarimo dėl taikos Bosnijoje ir Hercegovinoje įgyvendinimą.

3 straipsnis

Įgaliojimai

Kad būtų pasiekti politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami šie įgaliojimai:

a)

teikti Sąjungos rekomendacijas ir palengvinti politinį procesą, visų pirma skatinant dialogą tarp įvairių vyriausybės lygmenų;

b)

užtikrinti Sąjungos veiksmų nuoseklumą ir suderinamumą;

c)

sudaryti palankesnes sąlygas siekti pažangos įgyvendinant politinius, ekonominius ir Sąjungos prioritetus, visų pirma skatinant tolimesnį darbą, susijusį su koordinavimo mechanizmu Sąjungos klausimais bei tolesnį Reformų darbotvarkės įgyvendinimą;

d)

remti šalies pastangas pagal europinius standartus užtikrinti, kad būtų galima įgyvendinti rinkimų rezultatus;

e)

stebėti visų lygių Bosnijos ir Hercegovinos vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios institucijų veiklą ir joms patarti, palaikyti ryšius su Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijomis ir politinėmis partijomis;

f)

užtikrinti Sąjungos pastangų įvairiose teisinės valstybės ir saugumo sektoriaus reformos veiklos srityse įgyvendinimą, skatinti bendrą Sąjungos pastangų koordinavimą ir teikti vietos lygio politines gaires dėl Sąjungos pastangų kovojant su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir terorizmu, ir šiame kontekste prireikus teikti vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijai įvertinimus ir rekomendacijas;

g)

remti sustiprintą ir veiksmingesnį Bosnijos ir Hercegovinos baudžiamojo teisingumo sistemos ir policijos bendradarbiavimą bei iniciatyvas, skirtas stiprinti teisminių institucijų efektyvumą ir nešališkumą, visų pirma struktūrinį dialogą teisingumo klausimais;

h)

nedarant poveikio karinei pavaldumo tvarkai, teikti ES pajėgų vadui politines konsultacijas vietos politinio pobūdžio kariniais klausimais, visų pirma susijusias su ypatingomis operacijomis, santykiais su vietos valdžios institucijomis ir su vietos žiniasklaida; konsultuotis su ES pajėgų vadu prieš imantis politinių veiksmų, kurie gali turėti įtakos saugumo padėčiai ir koordinuoti veiksmus dėl nuoseklios informacijos vietos valdžios institucijoms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms; prisidėti prie konsultacijų dėl EUFOR/ALTHEA strateginės peržiūros;

i)

koordinuoti ir įgyvendinti Sąjungos pastangas informuojant Bosnijos ir Hercegovinos plačiąją visuomenę Sąjungos klausimais;

j)

skatinti Sąjungos integracijos procesą vykdant tikslinę viešosios diplomatijos ir Sąjungos informavimo veiklą, skirtą užtikrinti Bosnijos ir Hercegovinos visuomenės geresnį su Sąjungos susijusių reikalų supratimą ir paramą, be kita ko įtraukiant vietos pilietinės visuomenės veikėjus;

k)

prisidėti prie pagarbos žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms plėtojimo ir stiprinimo Bosnijoje ir Hercegovinoje, laikantis ES žmogaus teisių politikos ir ES gairių dėl žmogaus teisių;

l)

skatinti atitinkamas Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas visapusiškai bendradarbiauti su Tarptautinių baudžiamųjų tribunolų mechanizmu;

m)

atsižvelgiant į Sąjungos integracijos procesą patarti, padėti su politiniu dialogu dėl būtinų Konstitucijos ir atitinkamų teisės aktų pakeitimų, sudaryti jam palankesnes sąlygas ir jį stebėti;

n)

palaikyti glaudžius ryšius ir glaudžiai konsultuotis su vyriausiuoju įgaliotiniu Bosnijoje ir Hercegovinoje ir kitomis susijusiomis šalyje veikiančiomis tarptautinėmis organizacijomis; tame kontekste informuoti Tarybą apie diskusijas vietoje dėl šalyje veikiančių tarptautinių subjektų, įskaitant Vyriausiojo įgaliotinio biurą;

o)

prireikus patarti vyriausiajam įgaliotiniui dėl fizinių ar juridinių asmenų, kuriems galėtų būti taikomos ribojamosios priemonės, atsižvelgiant į padėtį Bosnijoje ir Hercegovinoje;

p)

nedarant poveikio taikomai pavaldumo tvarkai, padėti užtikrinti, kad visomis Sąjungos priemonėmis veiksmų vietoje būtų darniai siekiama Sąjungos politikos tikslų.

4 straipsnis

Įgaliojimų vykdymas

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri vyriausiasis įgaliotinis.

2.   PSK palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba ES specialusis įgaliotinis bendrauja pirmiausia per šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines konsultacijas ir nurodo politinę kryptį pagal savo įgaliojimus, nedarydamas poveikio vyriausiojo įgaliotinio įgaliojimams.

3.   ES specialusis įgaliotinis savo veiksmus glaudžiai koordinuoja su Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) ir atitinkamais jos padaliniais.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu laikotarpiu nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 7 521 937 EUR.

2.   Išlaidos tvarkomos pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles. ES specialiojo įgaliotinio viešojo pirkimo sutarčių skyrimo procedūrose fiziniai ir juridiniai asmenys dalyvauja be apribojimų. Be to, ES specialiojo įgaliotinio perkamoms prekėms netaikomos jokios kilmės taisyklės.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis yra atskaitingas Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės sudarymas ir sudėtis

1.   Neviršydamas ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių išteklių, ES specialusis įgaliotinis sudaro ES specialiojo įgaliotinio darbuotojų grupę. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis nedelsdamas praneša Tarybai ir Komisijai apie darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir EIVT gali pasiūlyti deleguoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą tokiems komandiruotiems darbuotojams moka atitinkamai valstybė narė, atitinkama Sąjungos institucija arba EIVT. Valstybių narių į Sąjungos institucijas arba EIVT deleguoti ekspertai taip pat gali būti komandiruojami dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti valstybės narės pilietybę.

3.   Visi deleguoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei, siunčiančiajai Sąjungos institucijai arba EIVT ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų labui.

7 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio ir ES specialiojo įgaliotinio personalo privilegijos ir imunitetai

Su priimančiosiomis šalimis atitinkamai susitariama dėl ES specialiojo įgaliotinio ir ES specialiojo įgaliotinio personalo narių užduočių įvykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir kitų garantijų. Valstybės narės ir EIVT šiuo tikslu teikia visą reikalingą paramą.

8 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

ES specialusis įgaliotinis ir jo darbuotojų grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų Tarybos sprendimu 2013/488/ES (2).

9 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija ir Tarybos Generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Prireikus Sąjungos delegacija ir (arba) valstybės narės regione teikia logistinę paramą.

10 straipsnis

Saugumas

ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis Sąjungos politikos dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, laikydamasis ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį jo atsakomybei priskirtoje teritorijoje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių tiesiogiai ES specialiajam įgaliotiniui pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas konkretų saugumo planą, grindžiamą EIVT gairėmis, įskaitant konkrečias fizines, organizacines ir procedūrines saugumo priemones, kuriuo reglamentuojamas personalo saugaus atvykimo į jo atsakomybei priskirtą teritoriją ir judėjimo joje valdymas, taip pat saugumo incidentų valdymas, įskaitant nenumatytų atvejų planą bei evakuacijos planą;

b)

užtikrindamas, kad visi už Sąjungos ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu dėl sąlygų atsakomybei priskirtoje teritorijoje;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į jo atsakomybei priskirtą teritoriją būtų organizuotas visų ES specialiojo įgaliotinio darbuotojų grupės narių, dislokuotinų už Sąjungos ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus, atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į EIVT nustatytą rizikos lygį toje teritorijoje;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui bei Komisijai raštu būtų teikiamos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo klausimų ataskaitos, sudarančios pažangos ataskaitos ir įgaliojimų vykdymo ataskaitos dalį.

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

ES specialusis įgaliotinis vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas. ES specialusis įgaliotinis taip pat prireikus teikia ataskaitas Tarybos darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos platinamos per sistemą COREU. ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Užsienio reikalų tarybai. Pagal Sutarties 36 straipsnį ES specialusis įgaliotinis gali dalyvauti informuojant Europos Parlamentą.

12 straipsnis

Koordinavimas

1.   ES specialusis įgaliotinis prisideda prie Sąjungos veiksmų vieningumo, nuoseklumo ir veiksmingumo užtikrinimo bei padeda užtikrinti, kad visos Sąjungos priemonės ir valstybių narių veiksmai būtų vykdomi suderintai siekiant Sąjungos politikos tikslų. Kai tikslinga, siekiama palaikyti ryšius su valstybėmis narėmis. ES specialiojo įgaliotinio veikla atitinkamai derinama su Komisijos veikla bei su kitų tame regione veikiančių ES specialiųjų įgaliotinių veikla. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Sąjungos delegacijas.

2.   Veiksmų vietoje glaudus ryšys palaikomas su Sąjungos delegacijų vadovais regione ir valstybių narių atstovybių vadovais. Jie deda visas įmanomas pastangas padėdami ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti savo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su tarptautiniais ir regioniniais subjektais veiksmų vietoje, visų pirma veiklą glaudžiai koordinuoja su vyriausiuoju įgaliotiniu Bosnijoje ir Hercegovinoje.

3.   Prisidėdamas prie Sąjungos krizių valdymo operacijų, ES specialusis įgaliotinis kartu su kitais veiksmų vietoje esančiais Sąjungos subjektais gerina informacijos skleidimą ir tų Sąjungos subjektų keitimąsi ja siekiant kuo geresnio bendros padėties suvokimo ir įvertinimo.

13 straipsnis

Su reikalavimais susijusi pagalba

ES specialusis įgaliotinis ir ES specialiojo įgaliotinio personalas teikia pagalbą, susijusią su atsaku į bet kokias pretenzijas ir prievoles, kylančias dėl ankstesnių ES specialiųjų įgaliotinių Bosnijoje ir Hercegovinoje įgaliojimų vykdymo, ir dėl tokių tikslų suteikia administracinę pagalbą bei prieigą prie atitinkamų dokumentų.

14 straipsnis

Peržiūra

Šio sprendimo įgyvendinimas ir jo suderinamumas su kita Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. Ne vėliau kaip 2018 m. spalio 31 d. ES specialusis įgaliotinis pateikia Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijai pažangos ataskaitą, o ne vėliau kaip 2019 m. gegužės 31 d. – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2018 m. birželio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  2015 m. sausio 19 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/77, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Bosnijoje ir Hercegovinoje (OL L 13, 2015 1 20, p. 7).

(2)  2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas 2013/488/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 274, 2013 10 15, p. 1).


26.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/37


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/909

2018 m. birželio 25 d.

kuriuo nustatomas bendras PESCO projektų valdymo taisyklių rinkinys

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 46 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į 2017 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2017/2315, kuriuo nustatomas nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas (PESCO) ir nustatomas dalyvaujančių valstybių narių sąrašas (1),

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2017 m. gruodžio 11 d. Taryba priėmė sprendimą (BUSP) 2017/2315;

(2)

to sprendimo 4 straipsnio 2 dalies f punkte numatyta, kad Taryba turi nustatyti bendrą projektų valdymo taisyklių rinkinį, kurį dalyvaujančios valstybės narės, dalyvaujančios pavieniame projekte, prireikus galėtų pritaikyti to projekto reikmėms;

(3)

kaip numatyta Tarybos sprendimo (BUSP) 2018/340 (2) 5 konstatuojamojoje dalyje, siekiant užtikrinti nuoseklumą, visų projektų pagal PESCO įgyvendinimas bus grindžiamas bendru projektų valdymo taisyklių rinkiniu, įskaitant, inter alia, taisykles dėl stebėtojų vaidmens, jei tikslinga;

(4)

laikantis 2018 m. kovo 6 d. Tarybos rekomendacijos dėl PESCO įgyvendinimo veiksmų gairių (3) 12 punkto, bendrą projektų valdymo taisyklių rinkinį Taryba turėtų priimti ne vėliau kaip 2018 m. birželio mėn. Laikantis Sprendimo (BUSP) 2017/2315 5 straipsnio 2 dalies ir siekiant sudaryti sąlygas Tarybai atlikti reikiamą priežiūrą, rinkinyje turėtų būti nustatyta sistema, kuria bus užtikrintas darnus ir nuoseklus PESCO projektų įgyvendinimas, ir nustatytos reguliaraus Tarybos informavimo apie pavienių projektų eigą sąlygos. Šiuo atžvilgiu turėtų būti papildomai patikslintos dalyvaujančių valstybių narių, įskaitant, inter alia, valstybių stebėtojų vaidmenį, jei taikoma, taip pat PESCO sekretoriato, kurio paslaugas bendrai teikia Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT), įskaitant ES karinį štabą (ESKŠ), ir Europos gynybos agentūra (EGA), funkcijos ir pareigos. Pagal Sprendimo (BUSP) 2017/2315 5 straipsnio 3 dalį šia sistema dalyviams taip pat turėtų būti pateikiamos bendros gairės dėl tinkamos kiekvieno projekto valdymo tvarkos nustatymo. Šiame kontekste Taryba ne vėliau kaip 2018 m. birželio mėn. vėl svarstys klausimą dėl dalyvaujančių valstybių narių koordinavimo funkcijų vykdant projektus;

(5)

Sprendimo (BUSP) 2017/2315 7 straipsnyje nustatyta, kad EIVT, įskaitant ESKŠ, ir EGA bendrai teikia reikiamas sekretoriato paslaugas PESCO; jame taip pat apibrėžiamos šių subjektų funkcijos ir pareigos remiant PESCO veikimą, įskaitant PESCO projektus;

(6)

pagal Sprendimo (BUSP) 2017/2315 4 straipsnio 2 dalies g punktą Taryba turėtų priimti sprendimą, kuriuo tinkamu laiku būtų nustatytos bendrosios sąlygos, pagal kurias, atsižvelgiant į to sprendimo 9 straipsnį, visų pirma jo 9 straipsnio 1 dalį, ir 2018 m. kovo 6 d. Tarybos rekomendacijos 13 punktą, trečiosios valstybės išimties tvarka galėtų būti pakviestos dalyvauti pavieniuose projektuose;

(7)

todėl Taryba turėtų priimti sprendimą, kuriuo nustatomas bendras PESCO projektų valdymo taisyklių rinkinys,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtis

Šiame sprendime „projekto dalyviai“ – PESCO projekte dalyvaujančios valstybės narės.

2 straipsnis

Tarybos informavimas ir vykdoma priežiūra

1.   Taryba ne vėliau kaip kiekvienų metų lapkričio mėn. peržiūri ir atitinkamai atnaujina Sprendimą (BUSP) 2018/340. Kiekvieno pavienio projekto dalyvių atnaujintas sąrašas, apimantis tuos, kurie pateikė projekto pasiūlymą, ir tuos, kurie priimti į projektą pagal Sprendimo (BUSP) 2017/2315 5 straipsnio 2 dalį, skelbiamas kartu su tokiu atnaujintu Tarybos sprendimu.

2.   Projekto dalyviai kartą per metus tinkamai informuoja Tarybą apie atitinkamų PESCO projektų eigą. Tuo tikslu projekto dalyviai per projekto koordinatorius PESCO sekretoriatui pateikia pažangos, pasiektos atitinkamuose PESCO projektuose, ataskaitą, naudodami 2018 m. kovo 6 d. Tarybos rekomendacijos 11 punkte nurodytą projekto aprašymo šabloną, pateikiamą bendroje elektroninėje darbo erdvėje. Tose ataskaitose pateikiama suvestinė informacija apie projekto įgyvendinimo pažangą, jo veiksmų gaires, tikslus ir orientyrus apie tai, kaip juo prisidedama prie atitinkamų labiau saistančių įsipareigojimų vykdymo. Vadovaujantis Tarybos sprendimu 2013/488/ES (4), projekto dalyviai tarpusavyje gali susitarti dėl atitinkamų teiktinos informacijos dalių įslaptinimo.

PESCO sekretoriatas paskelbia skelbimą pateikti informaciją – projekto koordinatoriai turi šešias savaites ataskaitai pateikti – ir surenka suvestinę informaciją apie PESCO projektus, kad ją perduotų Tarybai. Informacija Tarybai paprastai perduodama pirmiau nei vyriausiojo įgaliotinio teikiama metinė ataskaita dėl PESCO, atsižvelgiant į 2018 m. kovo 6 d. Tarybos rekomendacijos 14, 15 ir 16 punktus.

3.   Be įprastos 2 dalyje nurodytos informacijos, Tarybos prašymu projekto dalyviai per projekto koordinatorius pateikia papildomos informacijos apie tam tikrus konkrečius projektus.

4.   Dalyvaujančios valstybės narės taip pat pateikia informaciją apie savo individualų įnašą PESCO projektuose, kuriuose jos dalyvauja, teikdamos nacionalinius įgyvendinimo planus, kurie turi būti kasmet peržiūrimi ir prireikus atnaujinami remiantis Sprendimo (BUSP) 2017/2315 3 straipsnio 2 dalimi.

5.   Projekto koordinatoriai naudojasi bendra elektronine darbo erdve norėdami pranešti apie kitą atitinkamą pažangą ir pasikeitimus projekto atžvilgiu, įskaitant naujų projekto dalyvių ir stebėtojų priėmimą bei tokio priėmimo datą. Bendra elektroninė darbo erdvė naudojama taip, kad visoms dalyvaujančioms valstybėms narėms būtų užtikrintas teikiamos informacijos skaidrumas.

3 straipsnis

PESCO sekretoriatas

Remdamasis Sprendimo (BUSP) 2017/2315 7 straipsniu ir kad įvykdytų savo pareigas, PESCO sekretoriatas:

a)

teikia vieno bendro kontaktinio punkto funkcijas Sąjungoje visais PESCO klausimais;

b)

teikia vieno bendro kontaktinio punkto funkcijas visoms dalyvaujančioms valstybėms narėms dalinantis atitinkama informacija naudojantis vienu bendru el. pašto adresu ir bendra elektronine darbo erdve. PESCO sekretoriatas taip pat platina savo dokumentus bendroje elektroninėje darbo erdvėje;

c)

teikia paramos ir koordinavimo funkcijas, susijusias su pasiūlymų dėl PESCO projektų vertinimu, ir padeda dalyvaujančioms valstybėms narėms struktūrizuotai pateikti informaciją, būtiną projektų vertinimui ir ataskaitų pateikimui Tarybai;

d)

remia pasiūlyti projektą ketinančias dalyvaujančias valstybes nares (jų prašymu), kai jos informuoja kitas dalyvaujančias valstybes nares. Vadovaujantis Sprendimo (BUSP) 2017/2315 5 straipsnio 2 dalimi, tokia informacija išplatinama laiku, kad būtų gautas pritarimas ir kad susidomėjusios dalyvaujančios valstybės narės turėtų galimybę prisijungti ir pasiūlymą pateikti kartu;

e)

remia projekto dalyvius, kai jie pateikia savo atitinkamų projektų atnaujinimus, kai taikoma, atitinkamuose Tarybos parengiamuosiuose organuose ir EGA sistemoje;

f)

pateikia atitinkamoms EIVT tarnyboms, įskaitant ESKŠ, ir EGA projekto dalyvių teikiamus prašymus dėl paramos atitinkamiems projektams ir jų įgyvendinimui.

4 straipsnis

Projekto dalyviai

1.   Pagal Sprendimo (BUSP) 2017/2315 5 straipsnio 3 dalį projekto dalyviai tarpusavyje vieningai susitaria dėl savo bendradarbiavimo tvarkos ir aprėpties ir dėl projekto valdymo.

2.   Ta tvarka gali apimti būtinus įnašus, kurių reikia norint dalyvauti projekte, ir susijusius reikalavimus, sprendimų priėmimo procesą projekto kontekste, pasitraukimo iš projekto sąlygas arba kitų dalyvaujančių valstybių narių prisijungimo prie projekto sąlygas ir su stebėtojo statusu susijusias nuostatas. Ta tvarka taip pat gali apimti 7 straipsnyje nurodytus klausimus.

3.   Pagal Sprendimo (BUSP) 2017/2315 5 straipsnio 2 dalį projekto dalyviai gali tarpusavyje vieningai susitarti į projektą priimti kitas dalyvaujančias valstybes nares pastarųjų prašymu. Jie praneša Tarybai apie naujų dalyvių priėmimą.

4.   Projekto dalyviai gali tarpusavyje vieningai susitarti, kad tam tikri sprendimai, pavyzdžiui, susiję su administraciniais klausimais, bus priimami laikantis skirtingų balsavimo taisyklių.

5.   Projekto dalyviai prisideda prie projekto savo ištekliais ir ekspertinėmis žiniomis. Atsižvelgdamas į projekto aprėptį, kiekvienas projekto dalyvis nusprendžia dėl savo įnašo pobūdžio; tai gali apimti žmogiškuosius išteklius, finansinius išteklius, ekspertines žinias, įrangą ar nepiniginius įnašus. Tokiais įnašais remiamas projekto tikslo įgyvendinimas ir daromas poveikis projektui.

6.   Projekto dalyviai stengiasi kiekvieną projektą parengti taip, kad būtų užtikrintas jo rezultatų ir tvarkaraščio nuoseklumas su kitais PESCO projektais ir kad projektas derėtų su iniciatyvomis, plėtojamomis kitose atitinkamose institucinėse struktūrose, kartu užtikrinant skaidrumą bei įtraukumą ir vengiant bereikalingo dubliavimosi.

7.   Projekto dalyviai, laikydamiesi labiau saistančių įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė kaip dalyvaujančios valstybės narės, siekia suteikti tinkamas naudoti pajėgas ir pajėgumus, kurie visų pirma yra aprūpinti gera įranga, parengti ir sąveikūs, turi būtinas struktūras, atsargų ir atsarginių dalių ir kurie gali būti dislokuojami į operacijas, gali vykdyti ir sustiprinti operacijas.

8.   Kiekvienas projekto dalyvis paskiria nacionalinį kontaktinį punktą kiekvienam PESCO projektui, kuriame jis dalyvauja.

5 straipsnis

Projektų koordinatoriai

1.   Kiekvieno PESCO projekto dalyviai nustato ir paskiria iš savo tarpo vieną ar daugiau projekto koordinatorių, kuris atlieka koordinavimo funkcijas. Iš esmės projekto iniciatorius gali prisiimti koordinatoriaus vaidmenį.

2.   Projekto koordinatoriai visų pirma:

a)

bent kartą per metus atnaujina projekto informaciją PESCO sekretoriato sukurtoje bendroje elektroninėje darbo erdvėje, naudodamiesi PESCO projekto aprašymo šablonu;

b)

palengvina projekto dalyvių tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su kitų atitinkamų PESCO projektų koordinatoriais ir veikia kaip ryšių punktas su projektu susijusiems klausimams spręsti;

c)

gali padėti rengti projektui taikomą tvarką, nurodytą 4 straipsnyje, ir būtinus projekto dokumentus, įskaitant ataskaitas. Tuo tikslu projekto koordinatoriai gali naudotis pagalbinėmis projekto valdymo priemonėmis, kurios siūlomos dalyvaujančioms valstybėms narėms EGA sistemoje;

d)

atitinkamais atvejais skatina, kad įgyvendinant projektą sukurtais pajėgumais būtų siekiama šalinti pajėgumų trūkumus, nustatytus pagal Pajėgumų plėtojimo planą ir Suderintą metinę peržiūrą gynybos srityje, ir prisidėti prie labiau saistančių įsipareigojimų įgyvendinimo, be kita ko, sudėtingiausių misijų atveju, taip pat prisidėti prie to, kad būtų pasiektas Sąjungos tikslų mastas.

3.   Projekto dalyviai gali tarpusavyje susitarti dėl papildomų susitarimų, susijusių su projekto koordinatoriaus funkcijomis ir pareigomis, atspindinčių projekto ypatumus. Visų pirma, jei projekto dalyviai susitaria projekto koordinatoriaus vaidmenį paskirti keliems dalyviams iš savo tarpo, išlaikomas vienas bendras kontaktinis punktas ryšiams su PESCO sekretoriatu.

6 straipsnis

Stebėtojai

1.   Projekto dalyviai gali tarpusavyje susitarti leisti kitoms dalyvaujančioms valstybėms narėms tapti projekto stebėtojais.

2.   Dalyvaujančios valstybės narės iš esmės stebėtojais gali tapti tik taikant tam tikras sąlygas, be kita ko, dėl trukmės, kurias turi nustatyti projekto dalyviai atsižvelgiant į projekto ypatumus. Apie tas sąlygas praneša projekto koordinatoriai, gavę prašymą.

3.   Projekto dalyviai gali tarpusavyje susitarti dėl specifinės su stebėtojų statusu susijusios tvarkos, kuria atsižvelgiama į projekto ypatumus ir jo skirtingus plėtojimo etapus.

4.   Stebėtojai neturi jokios prievolės prisidėti prie projekto savo ištekliais ir ekspertinėmis žiniomis. Jie gali siekti tapti projekto dalyviais vėlesniame etape, tačiau dėl to neturi būti stabdoma projekto įgyvendinimo pažanga.

7 straipsnis

Kiti klausimai, kuriems taikoma projektų tvarka

1.   Tvarka, dėl kurios projekto dalyviai gali tarpusavyje susitarti, prireikus – raštu, dėl kiekvieno PESCO projekto, siekdami įgyvendinti Sprendimo (BUSP) 2017/2315 5 straipsnio 3 dalį, apima, inter alia, tam tikras arba visas šias sritis:

pasirengimą projekto dalyvių posėdžiams, pirmininkavimą jiems ir jų koordinavimą;

funkcijų ir pareigų paskirstymą projekto dalyviams;

kvietimą Komisijai atitinkamai dalyvauti projekto procedūrose;

biudžeto ir finansų taisykles;

stebėtojų buvimą projekto procedūrų metu;

taisykles, taikytinas tuo atveju, jei projekto dalyvis nuspręstų pasitraukti iš projekto, įskaitant teisinius ir finansinius aspektus, arba jei dalyvaujanti valstybė narė nuspręstų prisijungti prie projekto;

atvejų, kada projekto dalyviai gali prašyti EIVT, įskaitant ESKŠ, ir EGA paramos, nustatymą;

specifikacijas, įsigijimo strategiją, pagalbinės projekto valdymo struktūros pasirinkimą ir pramonės įmonių atranką. Šiuo atžvilgiu projekto dalyviai gali tarpusavyje susitarti taikyti EGA naudojamas projekto valdymo priemones, tokias kaip susitarimai dėl projektų, bendri personalo tikslai, bendri reikalavimai personalui, arba verslo modelius.

2.   Projekto dalyviai gali tarpusavyje vieningai susitarti dėl sprendimų pirmiau minėtais klausimais priėmimo pagal 4 straipsnio 4 dalį.

8 straipsnis

Pajėgų ir pajėgumų naudojimas

Įgyvendinant PESCO projektą sukurtas pajėgas ir pajėgumus projekto dalyviai gali naudoti atskirai arba, atitinkamais atvejais, bendrai veiklos, kurią vykdo Europos Sąjunga, taip pat JT, NATO ar kitos struktūros, kontekste.

9 straipsnis

Peržiūra

Šis sprendimas peržiūrimas ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.

Šis sprendimas prireikus adaptuojamas, siekiant atsižvelgti į bendrąsias trečiųjų valstybių dalyvavimo pavieniuose projektuose sąlygas, dėl kurių turi nuspręsti Taryba pagal Sprendimo (BUSP) 2017/2315 4 straipsnio 2 dalies g punktą ir 9 straipsnio 1 dalį.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2018 m. birželio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  OL L 331, 2017 12 14, p. 57.

(2)  2018 m. kovo 6 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/340, kuriuo sudaromas projektų, kurie turės būti parengti pagal PESCO sistemą, sąrašas (OL L 65, 2018 3 8, p. 24).

(3)  OL C 88, 2018 3 8, p. 1.

(4)  2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas 2013/488/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 274, 2013 10 15, p. 1).


26.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/42


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/910

2018 m. birželio 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 4060)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (3), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES (4) nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, susijusios su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, kuriose nustatyta patvirtintų tos ligos atvejų naminių arba laukinių kiaulių populiacijoje (toliau – susijusios valstybės narės). To įgyvendinimo sprendimo priedo I–IV dalyse nustatytos ir išvardytos tam tikros susijusių valstybių narių sritys, išskirstytos pagal dėl šios ligos susiklosčiusia epizootine padėtimi grindžiamos rizikos lygį. Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas buvo kelis kartus iš dalies pakeistas, kad jame būtų atsižvelgta į Sąjungos epizootinės padėties, susijusios su afrikiniu kiaulių maru, pokyčius;

(2)

kaip matyti iš pastarojo meto afrikinio kiaulių maro epizootinės raidos Sąjungoje ir kaip patvirtinta 2015 m. liepos 14 d. paskelbtoje Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) gyvūnų sveikatos ir gerovės grupės mokslinėje nuomonėje, 2017 m. kovo 23 d. paskelbtoje EFSA mokslinėje ataskaitoje dėl afrikinio kiaulių maro Baltijos šalyse ir Lenkijoje epizootinės analizės ir 2017 m. lapkričio 7 d. paskelbtoje EFSA mokslinėje ataskaitoje dėl afrikinio kiaulių maro Baltijos šalyse ir Lenkijoje epizootinės analizės (5), rizika, kad ši liga išplis tarp laukinių gyvūnų, yra susijusi su natūraliu lėtu šios ligos plitimu laukinių kiaulių populiacijose ir su rizika, susijusia su žmogaus veikla;

(3)

2018 m. birželio mėn. nustatyti trisdešimt aštuoni afrikinio kiaulių maro protrūkiai naminių kiaulių populiacijoje ir keli afrikinio kiaulių maro atvejai šernų populiacijoje Rumunijos Tulčos apskrityje. Dėl šių afrikinio kiaulių maro protrūkių naminių kiaulių populiacijoje ir dėl afrikinio kiaulių maro atvejų šernų populiacijoje toje pačioje Rumunijos srityje padidėja rizikos lygis, ir į tai reikėtų atsižvelgti Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede. Todėl ši afrikinio kiaulių maro paveikta Rumunijos sritis turėtų būti įtraukta į to priedo I, II ir III dalis;

(4)

2018 m. birželio mėn. nustatytas vienas afrikinio kiaulių maro protrūkis naminių kiaulių populiacijoje Latvijos Saldaus apskrityje. Dėl šio afrikinio kiaulių maro protrūkio naminių kiaulių populiacijoje ir dėl afrikinio kiaulių maro atvejų šernų populiacijoje toje pačioje Latvijos srityje padidėja rizikos lygis, ir į tai reikėtų atsižvelgti Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede. Todėl ši afrikinio kiaulių maro paveikta Latvijos sritis turėtų būti įtraukta į to priedo III dalį;

(5)

2018 m. birželio mėn. nustatyti trys afrikinio kiaulių maro protrūkiai naminių kiaulių populiacijoje Lietuvoje, Šiaulių, Vilniaus ir Kauno apskrityse. Dėl šių afrikinio kiaulių maro protrūkių naminių kiaulių populiacijoje ir dėl naujų afrikinio kiaulių maro atvejų šernų populiacijoje tose pačiose Lietuvos srityse padidėja rizikos lygis, ir į tai reikėtų atsižvelgti Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede. Todėl šios afrikinio kiaulių maro paveiktos Lietuvos sritys turėtų būti įtrauktos į to priedo III dalį;

(6)

2018 m. birželio mėn. nustatyti du afrikinio kiaulių maro protrūkiai naminių kiaulių populiacijoje Lenkijos Palenkės ir Liublino vaivadijose. Dėl šių protrūkių naminių kiaulių populiacijoje ir dėl naujų afrikinio kiaulių maro atvejų šernų populiacijoje toje pačioje Lenkijos srityje padidėja rizikos lygis, ir į tai reikėtų atsižvelgti Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede. Todėl šios afrikinio kiaulių maro paveiktos Lenkijos sritys turėtų būti įtrauktos į to priedo III dalį;

(7)

siekiant atsižvelgti į naujausią epizootinę afrikinio kiaulių maro raidą Sąjungoje ir aktyviai kovoti su rizika, susijusia su šios ligos plitimu, turėtų būti nustatytos naujos pakankamo dydžio didelės rizikos zonos Rumunijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje ir jos turėtų būti tinkamai įtrauktos į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo sąrašus. Todėl minėtas priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. birželio 25 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(4)  2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES (OL L 295, 2014 10 11, p. 63).

(5)  EFSA Journal 2015;13(7):4163. EFSA Journal 2017;15(3):4732. EFSA Journal 2017;15(11):5068.


PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas pakeičiamas taip:

PRIEDAS

I DALIS

1.   Čekija

Šios Čekijos sritys:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

2.   Estija

Šios Estijos sritys:

Hiiu maakond.

3.   Vengrija

Šios Vengrijos sritys:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vaiņodes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnija,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė.

6.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

powiat gołdapski,

powiat węgorzewski,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,

gminy Bisztynek i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gminy Barciany, Korsze i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg.

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gmina Kotuń w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,

powiat kozienicki,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stromiec i Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,

gminy Łęczna, Milejów, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy, część gminy Cyców położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 841 do miejscowości Wólka Cycowska, a następnie od miejscowości Wólka Cycowska przez drogę 82 do zachodniej granicy gminy i część gminy Puchaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 82 do miejscowości Stara Wieś, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Stara Wieś, Puchaczów i Dratów w powiecie łęczyńskim,

gminy Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny i część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie południową granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gminy Grabowiec, Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

gminy Trzeszczany, Werbkowice, Mircze, część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Abramów, Kamionka, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki, Ostrów Lubelski w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,

gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,

powiat świdnicki,

gminy Fajsławice, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Gorzków, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Izbica, Siennica Różana w powiecie krasnostawskim,

gmina Tyszowce w powiecie tomaszowskim,

powiat miejski Lublin.

7.   Rumunija

Šios Rumunijos sritys:

Satu Mare county:

Commune Apa with folowing localities:

Locality Apa,

Locality Lunca Apei,

Locality Someșeni,

Commune Batarci with folowing localities:

Locality Batarci,

Locality Comlausa,

Locality Sirlău,

Locality Tămășeni,

Commune Bixad with folowing localities:

Locality Bixad,

Locality Boinești,

Locality Trip,

Commune Călinesti-Oaș with folowing localities:

Locality Călinești-Oaș,

Locality Coca,

Locality Lechința,

Locality Pășunea Mare,

Commune Carmazana,

Commune Certeze with folowing localities:

Locality Certeze,

Locality Huța Certeze,

Locality Moișeni,

Commune Culciu with folowing localities:

Locality Culciu Mare,

Locality Apateu,

Locality Cărășeu,

Locality Corod,

Locality Culciu Mic,

Locality Lipău,

Commune Doba with folowing localities:

Locality Doba,

Locality Boghiș,

Locality Dacia,

Locality Paulian,

Locality Traian,

Commune Gherța Mică,

Commune Halmeu with folowing localities:

Locality Babești,

Locality Dobolț,

Locality Halmeu Vii,

Commune Livada with folowing localities:

Locality Livada,

Locality Adrian,

Locality Dumbrava,

Locality Livada Mică,

Commune Medieșu Aurit with folowing localities:

Locality Potău,

Locality Românesti,

Locality Medieșu Aurit,

Locality Babășești,

Locality Iojib,

Locality Medieș Rături,

Locality Medieș Vii,

Satmarel locality from Satu Mare Municipality,

Commune Odoreu with folowing localities:

Locality Odoreu,

Locality Berindan,

Locality Cucu,

Commune Ardud witl folowing localities:

Locality Ardud,

Locality Ardud-Vii,

Locality Baba Novac,

Locality Gerăușa,

Locality Mădăraș,

Locality Sărătura,

Commune Negrești-Oaș with folowing localities:

Locality Negrești-Oaș,

Locality Luna,

Locality Tur,

Commune Orașu Nou with folowing localities:

Locality Orașu Nou,

Locality Orașu Nou-Vii,

Locality Prilog,

Locality Prilog Vii,

Locality Racșa,

Locality Racșa Vii,

Locality Remetea Oașului,

Commune Păulești with folowing localities:

Locality Păulești,

Locality Amati,

Locality Ambud,

Locality Hrip,

Locality Petin,

Locality Rușeni,

Commune Târna Mare with folowing localities:

Locality Târna Mare,

Locality Bocicău,

Locality Valea Seacă,

Locality Văgaș,

Commune Tarsolt with folowing localities:

Locality Tarsolt,

Locality Aliceni,

Commune Terebești with folowing localities:

Locality Terebești,

Locality Aliza,

Locality Gelu,

Locality Pișcari,

Commune Turț with folowing localities:

Locality Turț,

Locality Gherța Mare,

Locality Turț Băi,

Commune Turulung with folowing localities:

Locality Turulung Vii,

Commune Vama,

Commune Vetiș with folowing localities:

Locality Vetiș,

Locality Decebal,

Locality Oar,

Commune Viile Satu Mare with folowing localities:

Locality Viile Satu Mare,

Locality Cionchești,

Locality Medișa,

Locality Tătărești,

Locality Țireac,

Commune Pișcolt with folowing localities:

Locality Pișcolt,

Locality Resighea,

Locality Scărișoara Nouă,

Commune Sanislăuwith folowing localities:

Locality Sanislău,

Locality Marna Nouă,

Commune Ciumeștiwith folowing localities:

Locality Ciumești,

Locality Berea,

Locality Viișoara,

Locality Horea,

Commune Foieniwith folowing localities:

Locality Foieni,

Commune Urziceni with folowing localities:

Locality Urziceni,

Locality Urzicenii de Pădure,

Commune Cămin with folowing localities:

Locality Cămin,

Commune Căpleni with folowing localities:

Locality Căpleni,

Commune Berveni with folowing localities:

Locality Berveni,

Locality Lucăceni,

Commune Moftin with folowing localities:

Locality Domănești.

Tulcea county:

Commune Beidaud with folowing localities:

Locality Beidaud,

Locality Neatârnare,

Locality Sarighiol de Deal,

Commune Mihai Viteazu with folowing localities:

Locality Mihai Viteazu,

Locality Sinoie,

Galati municipality,

Commune I. C. Brătianu with I. C. Brătianu locality,

Commune Jijila with following localities:

Garvăn locality,

Jijila locality,

Commune Smârdan with Smârdan locality,

Commune Măcin with Măcin locality,

Commune Carcaliu with Carcaliu locality,

Commune Greci with Greci Locality,

Commune Turcoaia with Turcoaia locality,

Commune Cerna with following localities:

Cerna locality,

Traian locality,

Mircea Vodă locality,

General Praporgescu locality,

Commune Peceneaga with Peceneaga localitz,

Commune Dorobanțu with following localities:

Ardealu locality,

Dorobanțu locality,

Cârjelari locality,

Fântâna Oilor locality,

Meșteru locality,

Commune Ostrov with following localities:

Ostrov locality,

Piatra locality,

Commune Dăeni with Dăeni locality,

Commune Topolog with follwing localities:

Măgurele locality,

Făgărașu Nou locality,

Luminița locality,

Topolog locality,

Calfa locality,

Sâmbăta Nouă locality,

Cerbu locality,

Commune Casimcea with following localities:

Rahman locality,

Haidar locality,

Cișmeaua Nouă locality,

Stânca locality,

Corugea locality,

Casimcea locality.

II DALIS

1.   Čekija

Šios Čekijos sritys:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

2.   Estija

Šios Estijos sritys:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Vengrija

Šios Vengrijos sritys:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada,Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles,Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novada, Ozolnieku un Cenu pagasts,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Akmenės rajono savivaldybė: Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Punios ir Simno seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Joniškio, Rudiškių, Satkūnų, Skaistgirio ir Žagarės seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, ir Rozalimo seniūnija,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto ir Tyrulių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Kalnujų seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Braniewo z miastem Braniewo, Lelkowo, Pieniężno, Frombork, Płoskinia i część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509w powiecie braniewskim.

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

powiat miejski Białystok.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Domanice, Skórzec, Siedlce, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,

gmina Joniec w powiecie płońskim,

gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,

gmina Borowie w powiecie garwolińskim,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat otwocki,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

powiat miejski Siedlce,

powiat miejski Warszawa.

 

w województwie lubelskim:

powiat radzyński,

gminy Krzywda, wiejska Łuków z miastem Łuków, Stanin, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wojcieszków, Wola Mysłowska i Trzebieszów w powiecie łukowskim,

gmina Wyryki, część gminy Urszulin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położna na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na północ od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Siemień, Sosnowica, część gminy Dębowa Kłoda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, część gminy Parczew położona na zachód od drogi nr 819 biegnącej do skrzyżowania z drogą nr 813 i na zachód od drogi nr 813 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Uścimów i część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,

część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy, część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 82 i część gminy Puchaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 82 do miejscowości Stara Wieś, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Stara Wieś, Puchaczów i Dratów w powiecie łęczyńskim,

gminy Uchanie, Horodło i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 w powiecie hrubieszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź w powiecie chełmskim.

7.   Rumunija

Šios Rumunijos sritys:

Tulcea county

Commune Bestepe with folowing localities:

Locality Băltenii de Jos,

Locality Băltenii de Sus,

Locality Bestepe,

Locality Periprava,

Locality Sfistofca,

Commune Sarichioi with folowing localities:

Locality Sarichioi,

Locality Enisala,

Locality Sabangia,

Locality Visterna,

Locality Zebil,

Commune Baia with folowing localities:

Locality Baia,

Locality Camena,

Locality Caugagia,

Locality Ceamurlia de Sus,

Locality Panduru,

Commune Ceamurlia de Jos with folowing localities:

Locality Ceamurlia de Jos,

Locality Lunca,

Commune Ciucurova with folowing localities:

Locality Ciucurova,

Locality Atmagea,

Locality Fântâna Mare,

Commune Babadag with Babadag locality,

Commune Slava Cercheza with folowing localities:

Locality Slava Cercheza,

Locality Slava Rusă,

Commune Stejaru with folowing localities:

Locality Stejaru,

Locality Mina Altan Tepe,

Locality Vasile Alecsandri,

Commune Jurilovca with folowing localities:

Locality Jurilovca,

Locality Visina,

Locality Salcioara.

III DALIS

1.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasts,

Ozolnieku novada Salgales pagasts,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts.

2.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės ir Ventos seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Pivašiūnų ir Raitininkų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė: Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus ir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė: Gataučių, Kepalių, Kriukų ir Saugėlaukio seniūnijos,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Grinkiškio, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Trakų rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė.

3.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

 

w województwie podlaskim:

gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,

gmina Goniądz w powiecie monieckim

gminy Mielnik i Nurzec-Stacja w powiecie siemiatyckim.

 

w województwie mazowieckim:

gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,

gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim

gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień i część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, część gminy Urszulin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,

część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i na północ od drogi nr 841 w powiecie łęczyńskim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, część gminy Dębowa Kłoda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, część gminy Parczew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819 biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 813 i na wschód od drogi nr 813 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie bialskim,

gminy Jeziorzany, Michów, Kock i część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

gmina Baranów w powiecie puławskim,

gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim.

4.   Rumunija

Šios Rumunijos sritys:

Satu Mare county

Commune Agriș with folowing localities:

Locality Agriș,

Locality Ciuperceni,

Commune Botiz,

Commune Dorolț with folowing localities:

Locality Atea,

Locality Dara,

Locality Petea,

Locality Dorolț,

Commune Halmeu with folowing localities:

Locality Halmeu,

Locality Cidreag,

Locality Mesteacăn,

Locality Porumbești,

Commune Lazuri with folowing localities:

Locality Lazuri,

Locality Bercu,

Locality Nisipeni,

Locality Noroieni,

Locality Peleș,

Locality Pelișor,

Commune Micula with folowing localities:

Locality Micula,

Locality Bercu Nou,

Locality Micula Nouă,

Satu Mare Municipality,

Commune Turulung with folowing localities:

Locality Turulung,

Locality Drăgușeni.

Tulcea county

Tulcea Municipality with folowing localities:

Locality Tulcea,

Locality Tudor Vladimirescu,

Commune Ceatalchioi with folowing localities:

Locality Ceatalchioi,

Locality Patlageanca,

Locality Plauru,

Locality Salceni,

Commune Pardina with Pardina locality,

Commune Somova with folowing localities:

Locality Somova,

Locality Mineri,

Locality Parches,

Commune Frecăței with folowing localities:

Locality Frecăței,

Locality Cataloi,

Locality Poșta,

Locality Telita,

Commune Horia with folowing localities:

Locality Horia,

Locality Cloșca,

Locality Florești,

Commune Izvoarele with folowing localities:

Locality Izvoarele,

Locality Alba,

Locality Iulia,

Locality Valea Teilor,

Commune Mihai Bravu with folowing localities:

Locality Mihai Bravu,

Locality Satu Nou,

Locality Turda,

Commune Mihail Kogălniceanu with folowing localities:

Locality Mihail Kogălniceanu,

Locality Lăstuni,

Locality Rândunica,

Commune Nalbant with folowing localities:

Locality Nalbant,

Locality Nicolae Bălcescu,

Locality Trestenic,

Commune Niculițel with Niculițel locality,

Commune Isaccea with folowing localities:

Locality Isaccea,

Locality Tichilești,

Locality Revărsarea,

Commune C.A.Rosetti with folowing localities:

Locality C.A.Rosetti,

Locality Cardon,

Locality Letea,

Commune Valea Nucarilor with folowing localities:

Locality Valea Nucarilor,

Locality Agighiol,

Locality Iazurile,

Commune Chilia Veche with folowing localities:

Locality Chilia Veche,

Locality Calita,

Locality Ostrovu Tataru,

Locality Tatanir,

Commune Crisan with folowing localities:

Locality Crisan,

Locality Caraorman,

Locality Mila 23,

Commune Mahmudia with Mahmudia locality,

Commune Maliuc with folowing localities:

Locality Maliuc,

Locality Ilganii de Sus,

Locality Gorgova,

Locality Partizani,

Locality Vulturu,

Commune Murighiol with folowing localities:

Locality Murighiol,

Locality Colina,

Locality Dunavatu de Jos,

Locality Dunavatu de Sus,

Locality Plopu,

Locality Sarinasuf,

Locality Uzlina,

Commune Nufaru with folowing localities:

Locality Nufaru,

Locality Ilagnii de Jos,

Locality Malcoci,

Locality Victoria,

Commune Sulina with Sulina localities,

Commune Sfantu Gheorghe with Sfantu Gheorghe locality,

Commune Luncavița with folowing localities:

Locality Văcăreni,

Locality Luncavița,

Locality Rachelu,

Commune Hamcearca with following localities:

Locality Nifon,

Locality Căprioara,

Locality Hamcearca,

Locality Balabancea,

Commune Grindu with Grindu Locality.

IV DALIS

Italija

Šios Italijos sritys:

tutto il territorio della Sardegna.


26.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/67


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/911

2018 m. birželio 25 d.

kuriuo nustatomos laikinosios apsaugos priemonės, kad Bulgarijoje neplistų smulkiųjų atrajotojų maras

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 4071)

(Tekstas autentiškas tik bulgarų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

smulkiųjų atrajotojų maras (SAM) – sunki virusinė smulkiųjų atrajotojų, visų pirma avių ir ožkų, liga, dažniausiai perduodama per tiesioginį kontaktą. Sergamumas ir mirtingumas dėl SAM gali būti labai didelis (ypač tos srityse, kuriose SAM atsiranda pirmą kartą) ir gali daryti didelį ekonominį poveikį žemės ūkio sektoriui. Žmonės SAM užsikrėsti negali. SAM yra endeminis daugelyje Afrikos, Artimųjų Rytų ir Azijos šalių ir kelia didelį susirūpinimą dėl gyvūnų sveikatos ir gerovės;

(2)

Tarybos direktyvoje 92/119/EEB (3) nustatytos bendrosios tam tikrų gyvūnų ligų, įskaitant SAM, kontrolės priemonės. Joje taip pat nustatytos kontrolės priemonės, kurių reikia imtis, jei ūkyje įtariamas ar patvirtinamas SAM. Be kitų kontrolės priemonių, aplink protrūkio vietovę turi būti nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos ir turi būti imtasi kitų papildomų ligos plitimo kontrolės priemonių;

(3)

pagal Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (angl. OIE) Sausumos gyvūnų sveikatos kodekso (4) (toliau – kodeksas) (2017 leidimas) 14.7.7 straipsnį, jeigu šalyje arba zonoje, kurioje SAM anksčiau nebūta, kyla SAM protrūkis arba SAM infekcija ir jeigu taikoma likvidavimo strategija, regeneravimo laikotarpis yra šeši mėnesiai nuo paskutinio šia liga užsikrėtusio gyvūno paskerdimo, jei laikytasi minėto kodekso 14.7.32 straipsnio;

(4)

2018 m. birželio 23 d. Bulgarija pranešė Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie tris SAM protrūkius smulkiųjų atrajotojų ūkiuose Boliarovo savivaldybėje Bulgarijos Jambolo regione;

(5)

Bulgarija ėmėsi Direktyvoje 92/119/EEB nustatytų kontrolės priemonių, visų pirma likvidavo užkrėstas bandas ir nustatė apsaugos ir priežiūros zonas aplink protrūkių vietoves, kaip nustatyta toje direktyvoje. Be to, buvo aktyviau prižiūrimos su paveiktomis zonomis besiribojančios savivaldybės, taip pat savivaldybės, esančios prie Sąjungos sienos su trečiosiomis šalimis, kuriose yra SAM atvejų;

(6)

be Direktyvoje 92/119/EEB nustatytų priemonių, būtina imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kad SAM neplistų. Atitinkamai tam, kad SAM neplistų į kitas Bulgarijos vietoves ir kitas valstybes nares bei trečiąsias šalis, visų pirma prekiaujant smulkiaisiais atrajotojais ir jų genetinės medžiagos produktais, reikėtų kontroliuoti tam tikrų smulkiųjų atrajotojų siuntų siuntimą ir smulkiųjų atrajotojų produktų pateikimą rinkai;

(7)

kol bus surengtas Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto posėdis, Komisija, bendradarbiaudama su susijusia valstybe nare, turėtų nustatyti laikinas apsaugos nuo smulkiųjų atrajotojų maro Bulgarijoje priemones;

(8)

per kitą Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto posėdį padėtis bus įvertinta ir priemonės prireikus pritaikytos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu nustatoma laikinoji apsaugos priemonė, kad Sąjungoje neplistų smulkiųjų atrajotojų maras.

Ji taikoma smulkiesiems atrajotojams ir tų gyvūnų spermai, kiaušialąstėms ir embrionams, taip pat tam tikroms šių gyvūnų prekėms.

2 straipsnis

1.   Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   smulkieji atrajotojai– avys ir ožkos;

b)   neperdirbti šalutiniai gyvūniniai produktai– šalutiniai gyvūniniai produktai, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009 (5) 3 straipsnio 1 punkte;

2.   Be to, taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 (6) I priede pateiktos apibrėžtys.

3 straipsnis

Bulgarija iš Jambolo regiono į kitas Bulgarijos dalis, kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis uždraudžia siųsti šias prekes:

a)

smulkiuosius atrajotojus;

b)

smulkiųjų atrajotojų spermą, kiaušialąstes ir embrionus.

4 straipsnis

1.   Bulgarija uždraudžia pateikti rinkai už Jambolo regiono ribų šias iš Jambolo regiono kilmės smulkiųjų atrajotojų pagamintas prekes:

a)

šviežią mėsą;

b)

smulkintą mėsą ir mėsos pusgaminius, pagamintus iš a punkte nurodytos mėsos;

c)

žmonėms vartoti skirtus mėsos produktus ir apdorotus skrandžius, pūsles ir žarnas, pagamintus iš a punkte nurodytos mėsos, išskyrus tuos, kurie buvo apdoroti siekiant panaikinti tam tikrus pavojus gyvūnų sveikatai pagal Tarybos direktyvos 2002/99/EB (7) III priedą;

d)

žalią pieną ir pieno produktus, išskyrus tuos, kurie buvo apdoroti hermetiškai užplombuotoje taroje, kai F0 vertė 3,00 arba daugiau, kaip aprašyta Direktyvos 2002/99/EB III priede;

e)

produktus, kurių sudėtyje yra a–d punktuose nurodytų prekių,

f)

neperdirbtus šalutinius gyvūninius produktus.

2.   Nukrypstant nuo 2 dalies f punkte nustatyto draudimo, kompetentinga institucija gali leisti taikant oficialią priežiūrą išsiųsti neperdirbtus šalutinius gyvūninius produktus, skirtus perdirbti ar pašalinti gamykloje, kurią ji toms reikmėms patvirtino Bulgarijos teritorijoje pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 4 straipsnio 4 dalį.

5 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2018 m. gruodžio 23 d.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Bulgarijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2018 m. birželio 25 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 92/119/EEB, nustatanti Bendrijos bendrąsias tam tikrų gyvūnų ligų kontrolės priemones ir konkrečias priemones nuo kiaulių vezikulinės ligos (OL L 62, 1993 3 15, p. 69).

(4)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_ppr.htm

(5)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas) (OL L 300, 2009 11 14, p. 1).

(6)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL L 139, 2004 4 30, p. 55).

(7)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2002/99/EB, nustatanti gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (OL L 18, 2003 1 23, p. 11).