ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 141

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. birželio 7d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. gegužės 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/837 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

1

 

*

2018 m. gegužės 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/838 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

4

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. birželio 4 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/839, kuriuo skiriami Regionų komiteto du Danijos Karalystės pasiūlyti nariai ir šeši Danijos Karalystės pasiūlyti pakaitiniai nariai

7

 

*

2018 m. birželio 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/840, kuriuo sudaromas medžiagų, stebėtinų Sąjungos mastu vykdant vandens politiką pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/105/EB, sąrašas ir kuriuo panaikinamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/495 (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 3362)

9

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

7.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/837

2018 m. gegužės 31 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 57 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (2) priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, visiškai ar iš dalies sudarytai remiantis Kombinuotąja nomenklatūra arba ją papildančiai subpozicijų dalimis, kad būtų galima taikyti tarifinio reguliavimo ir kitas su prekyba prekėmis susijusias priemones;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad suteikta šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija apie šiame reglamente nurodytas prekes jos adresatas galėtų remtis dar tam tikrą laikotarpį, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalyje. Tas laikotarpis turėtų būti trys mėnesiai;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalimi, galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Stephen QUEST

Generalinis direktorius

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas (KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Produktą sudaro šios sudedamosios dalys (masės %):

2106 90 98

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis ir KN kodus 2106 , 2106 90 ir 2106 90 98 atitinkančiais prekių aprašymais.

Produktas nelaikytinas farmacijos produktu ir nepriskirtinas 30 skirsniui, nes nenurodytos konkrečios ligos, negalavimai arba jų simptomai, kuriems pasireiškus produktas turi būti vartojamas. Todėl produktas neatitinka 30 skirsnio 1 papildomosios pastabos pirmos pastraipos a punkto reikalavimų.

Produktas nelaikytinas gėrimu ir nepriskirtinas 22 skirsniui, nes jis tiesiogiai negeriamas (taip pat žr. Kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimų 22 skirsnio paaiškinimų bendrųjų nuostatų antros pastraipos antrą sakinį).

Produkto sudėtyje yra saldiklio, įvairių vitaminų ir didelis kiekis glicerolio. Todėl jo sudėtis sudėtingesnė nei paprasto cukraus sirupo, priskirtino 2106 90 30 –2106 90 59 subpozicijoms (taip pat žr. Suderintos sistemos paaiškinimų 2106 pozicijos paaiškinimų 12 punktą).

Specialią produkto kaip maisto papildo paskirtį rodo ir jo mažmeninei prekybai skirta pakuotė bei ženklinimas. Iš objektyvių produkto požymių ir savybių, ypač iš sudėties ir pateikimo būdo, aišku, kad produktas yra specialios paskirties ir skirtas imuninei sistemai stiprinti, o ne platesniam naudojimui kaip cukraus sirupas.

Todėl produktas laikytinas kitu maisto produktu ir jam priskirtinas KN kodas 2106 90 98 .

vanduo

41,6,

cukrus

18,1,

glicerolis

15,1,

citrinų rūgštis

13,9,

maltodekstrinas

4,1,

askorbo rūgštis

3,0,

steviolio glikozidai

1,8,

natūralios kvapiosios medžiagos

1,1,

nedideli vitaminų B6, B12 ir folio rūgšties (B9) kiekiai.

Produktas yra nealkoholinis, aromatizuotas ir dažytas skystis, praskiestas vartojamas kaip maisto papildas. Tiesiogiai negeriamas.

Produktas pateikiamas kaip skirtas imuninei sistemai stiprinti ir energijos žmogaus organizmui suteikti. Produkto paros dozė – du mililitrai. Šį kiekį prieš vartojimą reikia praskiesti. Tokioje paros dozėje yra 40 mg vitamino C, 1 mg vitamino B6, 200 μg folio rūgšties ir 2 μg vitamino B12.

Mažmeninei prekybai produktas pateikiamas 60 ml plastikiniame buteliuke su lašintuvu.


7.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/838

2018 m. gegužės 31 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 57 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (2) priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, visiškai ar iš dalies sudarytai remiantis Kombinuotąja nomenklatūra arba ją papildančiai subpozicijų dalimis, kad būtų galima taikyti tarifinio reguliavimo ir kitas su prekyba prekėmis susijusias priemones;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad suteikta šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija apie šiame reglamente nurodytas prekes jos adresatas galėtų remtis dar tam tikrą laikotarpį, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalyje. Tas laikotarpis turėtų būti trys mėnesiai;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalimi, galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Stephen QUEST

Generalinis direktorius

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas (KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Gaminys – su vaikams skirtu naktipuodžiu naudojamas vienkartinis įdėklas, sudarytas iš plastikinio maišelio, kurio apačioje pritvirtintas daugiasluoksnis sugeriamasis įklotas, pagamintas iš popieriaus ir granulių pavidalo stipriai absorbuojančio poliakrilato polimero.

Dėl sąlyčio su šlapimu šios stipriai absorbuojančio poliakrilato granulės pavirsta į gelį.

3924 90 00

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1, 3 (b punktu) ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis ir KN kodus 3924 ir 3924 90 00 atitinkančiais prekių aprašymais.

Gaminys nepriskirtinas 4818 pozicijai, nes gaminio esminį požymį lemia ne jo popierinės sudedamosios dalys, bet stipriai absorbuojantis poliakrilato polimeras.

Gaminys nepriskirtinas 9619 pozicijai, nes jis nesuformuotas taip, kad tiktų dėti ant žmogaus kūno (taip pat žr. Suderintos sistemos (SS) paaiškinimų 9619 pozicijos paaiškinimus).

Gaminį sudaro plastikų ir kitų medžiagų derinys. Gaminys, sudarytas iš plastikų ir kitų medžiagų, priskiriamas 39 skirsniui, jei jis nepraranda esminių gaminio iš plastikų požymių (taip pat žr. Suderintos sistemos (SS) paaiškinimų 39 skirsnio paaiškinimų bendrąsias nuostatas).

Esminį gaminio požymį lemia stipriai absorbuojantis polimeras, o popierius atlieka tik pagalbinės medžiagos arba pakuotės funkciją.

Todėl gaminys laikytinas kitu namų apyvokos ir higienos arba tualeto reikmeniu iš plastikų ir jam priskirtinas KN kodas 3924 90 00 .


SPRENDIMAI

7.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/7


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/839

2018 m. birželio 4 d.

kuriuo skiriami Regionų komiteto du Danijos Karalystės pasiūlyti nariai ir šeši Danijos Karalystės pasiūlyti pakaitiniai nariai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį,

atsižvelgdama į Danijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2015 m. sausio 26 d., 2015 m. vasario 5 d. ir 2015 m. birželio 23 d. Taryba priėmė sprendimus (ES) 2015/116 (1), (ES) 2015/190 (2) ir (ES) 2015/994 (3), kuriais skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d.2015 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimu (ES) 2015/2237 (4) vietoj Peter KOFOD POULSEN pakaitiniu nariu buvo paskirtas Niels Erik SØNDERGAARD;

(2)

pasibaigus Regionų komiteto narių Henrik Ringbæk MADSEN ir Marc Perera CHRISTENSEN kadencijai tapo laisvos dvi Regionų komiteto narių vietos;

(3)

pasibaigus Henrik BRADE JOHANSEN, Martin HULGAARD, Niels Erik SØNDERGAARD, Jane Strange NIELSEN ir Henrik QVIST kadencijai tapo laisvos penkios Regionų komiteto pakaitinių narių vietos;

(4)

Per NØRHAVE paskyrus Regionų komiteto nariu tapo laisva pakaitinio nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam dabartinės kadencijos laikui iki 2020 m. sausio 25 d. į Regionų komitetą skiriami:

a)

nariais:

Arne LÆGAARD, Regional councillor, Central Denmark Region,

Per NØRHAVE, 1. Deputy Mayor, Municipality of Ringsted;

b)

pakaitiniais nariais:

Karen MELCHIOR, Member of The City Council of Copenhagen,

Anders Rosenstand LAUGESEN, Councillor, Municipality of Skanderborg,

Erik HØGH-SØRENSEN, Regional councillor, North Denmark Region,

Evan LYNNERUP, Regional councillor, Zealand Region,

Ursula Beate DIETRICH-PETERSEN, Regional councillor, Zealand Region,

Marc Perera CHRISTENSEN, Magistrate member, Aarhus Municipality.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2018 m. birželio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

T. TSACHEVA


(1)  2015 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/116, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 20, 2015 1 27, p. 42).

(2)  2015 m. vasario 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/190, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 31, 2015 2 7, p. 25).

(3)  2015 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/994, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 159, 2015 6 25, p. 70).

(4)  2015 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2237, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Danijai atstovaujantis pakaitinis narys (OL L 317, 2015 12 3, p. 35).


7.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/840

2018 m. birželio 5 d.

kuriuo sudaromas medžiagų, stebėtinų Sąjungos mastu vykdant vandens politiką pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/105/EB, sąrašas ir kuriuo panaikinamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/495

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 3362)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/105/EB dėl aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje, iš dalies keičiančią ir panaikinančią Tarybos direktyvas 82/176/EEB, 83/513/EEB, 84/156/EEB, 84/491/EEB, 86/280/EEB ir iš dalies keičiančią Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB (1), ypač į jos 8b straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2008/105/EB 8b straipsnio 1 dalyje numatyta sudaryti medžiagų, kurių visos Sąjungos lygmeniu vykdomos stebėsenos duomenys turi būti renkami siekiant jais pagrįsti būsimus medžiagų prioritetiškumo nustatymus, vykdomus pagal Direktyvos 2000/60/EB (2) 16 straipsnio 2 dalį, stebėjimo sąrašą. Pirmajame tokiame stebėjimo sąraše turėjo būti nurodytos stebėsenos terpės ir galimi analizės metodai, dėl kurių nepatiriama pernelyg didelių išlaidų.

(2)

Direktyvos 2008/105/EB 8b straipsnyje, be kita ko, nustatytos į stebėjimo sąrašą įtrauktų medžiagų stebėsenos ir valstybių narių atliekamos stebėsenos rezultatų ataskaitų teikimo sąlygos ir tvarka;

(3)

į stebėjimo sąrašą įtraukiamos medžiagos turi būti atrenkamos iš tų medžiagų, kurios, remiantis turima informacija, Sąjungos lygmeniu gali kelti didelę grėsmę vandens aplinkai arba per ją, tačiau nepakanka jų stebėsenos duomenų, kad būtų galima padaryti išvadą apie keliamą faktinę grėsmę. Derėtų apsvarstyti galimybę į stebėjimo sąrašą įtraukti daugelyje valstybių narių naudojamas ir į vandens aplinką išleidžiamas itin toksiškas medžiagas, kurių stebėsena nevykdoma arba vykdoma retai. Atrenkant medžiagas derėtų atsižvelgti į informaciją, nurodytą Direktyvos 2008/105/EB 8b straipsnio 1 dalies a–e punktuose, ypač daug dėmesio skiriant naujiems teršalams;

(4)

vykdant į stebėjimo sąrašą įtrauktų medžiagų stebėseną turėtų būti gaunama kokybiškų duomenų apie jų koncentraciją vandens aplinkoje, kurie – atliekant atskirą peržiūrą pagal Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 4 dalį – būtų tinkami rizikos vertinimui, kuriuo remiantis nustatomos prioritetinės medžiagos, pagrįsti. Per tokią peržiūrą nustačius, kad medžiagos kelia didelę grėsmę, jos galėtų būti įtraukiamos į prioritetinių medžiagų sąrašą. Kartu būtų nustatytas aplinkos kokybės standartas, kurio valstybės narės turėtų laikytis. Pasiūlymas įtraukti medžiagą į prioritetinių medžiagų sąrašą turėtų būti grindžiamas poveikio vertinimu;

(5)

pirmasis stebėjimo sąrašas nustatytas Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2015/495 (3); į jį buvo įtraukta dešimt medžiagų ar medžiagų grupių, nurodyta stebėjimo terpė, galimi pernelyg didelių išlaidų nereikalaujantys analizės metodai ir didžiausios priimtinos metodo aptikimo ribos;

(6)

Direktyvos 2008/105/EB 8b straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad stebėjimo sąrašą Komisija turi atnaujinti kas dvejus metus. Sąrašą atnaujindama Komisija turi išbraukti visas medžiagas, kurių rizikos vertinimą, kaip nurodyta Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 2 dalyje, galima atlikti be papildomos stebėsenos duomenų.

(7)

2017 m. Komisija išanalizavo į pirmąjį sąrašą įtrauktų medžiagų pirmųjų metų stebėsenos duomenis. Remdamasi šia analize Komisija padarė išvadą, kad apie medžiagas trialatą, oksadiazoną, 2,6-di-tret-butil-4-metilfenolį ir diklofenaką turima pakankamai kokybiškų stebėsenos duomenų ir todėl tas medžiagas iš stebėjimo sąrašo reikėtų išbraukti;

(8)

kaip nurodyta Įgyvendinimo sprendime (ES) 2015/495, būtų tikslinga stebėti medžiagą 2-etilheksil-4-metoksicinamatą nuosėdose. Tačiau dauguma surinktų stebėsenos duomenų yra susiję su vandens terpe, o surinktų su nuosėdų terpe susijusių duomenų nepakanka, kad apie šią terpę būtų galima padaryti galutines išvadas. Siekdama užtikrinti, kad apie šią medžiagą surinkti duomenys visiškai atspindėtų jos keliamą riziką, Komisija toliau aiškinsis, ar valstybės narės galėtų patikimai ir palyginamu būdu stebėti ją nuosėdose. Kol kas ta medžiaga iš sąrašo turėtų būti pašalinta;

(9)

apie makrolidų grupės antibiotiką azitromiciną ir du neonikotinoidus, būtent imidaklopridą ir tiametoksamą, reikia surinkti papildomų aukštos kokybės stebėsenos duomenų, kad jais būtų galima pagrįsti Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 2 dalyje numatytą tikslinį rizikos vertinimą. Todėl šios medžiagos turėtų likti stebėjimo sąraše. Makrolidų grupės antibiotikai ir neonikotinoidai į pirmąjį stebėjimo sąrašą įtraukti kaip grupės atsižvelgiant į tai, kad tokio paties veikimo būdo medžiagos gali turėti adityvųjį poveikį. Dėl šio argumento abi grupes pagrįstai galima palikti stebėjimo sąraše, nors apie tam tikras šioms grupėms priskiriamas medžiagas (makrolidų grupės antibiotikus klaritromiciną ir eritromiciną ir neonikotinoidus acetamipridą, klotianidiną ir tiaklopridą) turimi stebėsenos duomenys yra pakankamai kokybiški;

(10)

2017 m. Komisija taip pat rinko duomenis apie įvairias kitas medžiagas, kurias būtų galima įtraukti į stebėjimo sąrašą. Ji atsižvelgė į įvairių rūšių svarbią informaciją, nurodytą Direktyvos 2008/105/EB 8b straipsnio 1 dalyje, ir konsultavosi su valstybių narių ekspertais bei suinteresuotųjų subjektų grupėmis. Į sąrašą neturėtų būti įtraukiamos medžiagos, dėl kurių toksiškumo kyla abejonių, arba kurių prieinami stebėsenos metodai yra nepakankamai jautrūs, patikimi ar palyginami. Kaip tinkamos įtraukti į sąrašą nustatytos šio medžiagos: insekticidas metaflumizonas ir antibiotikai amoksicilinas ir ciprofloksacinas. Amoksicilino ir ciprofloksacino įtraukimas dera ir su Bendros sveikatos koncepcija grindžiamu Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms (AAM) veiksmų planu (4), kuriame pritariama tam, kad stebėjimo sąrašas būtų naudojamas siekiant pagerinti žinias apie antimikrobinių medžiagų atsiradimą ir plitimą aplinkoje;

(11)

pagal Direktyvos 2008/105/EB 8b straipsnio 1 dalį Komisija nustatė galimus siūlomų medžiagų analizės metodus. Metodo aptikimo riba kiekvienos medžiagos atveju turėtų būti bent ne mažesnė nei prognozuojama poveikio nesukelianti atitinkamos medžiagos koncentracija atitinkamoje terpėje;

(12)

peržiūrėdama pirmąjį stebėjimo sąrašą Komisija rado naujos ekotoksikologinės informacijos apie makrolidų grupės antibiotikus klaritromiciną ir azitromiciną, metiokarbą, neonikotinoidus imidaklopridą, tiaklopridą ir tiametoksamą, kuria remiantis teko peržiūrėti šių medžiagų prognozuojamos poveikio nesukeliančios koncentracijos vertes. Todėl reikėtų atitinkamai atnaujinti stebėjimo sąraše nurodytas šių medžiagų didžiausias priimtinas metodo aptikimo ribas;

(13)

laikoma, kad stebėjimo sąraše nurodytiems analizės metodams pernelyg didelių išlaidų nereikės. Jei ateityje gavus naujos informacijos tam tikrų medžiagų prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija būtų mažinama, gali tekti mažinti į sąrašą įrašytų medžiagų didžiausias priimtinas metodo aptikimo ribas;

(14)

siekiant, kad rezultatus būtų galima palyginti, visos medžiagos turėtų būti stebimos analizuojant visą vandens mėginį;

(15)

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/495 turėtų būti panaikintas;

(16)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2000/60/EB 21 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ

1 straipsnis

Direktyvos 2008/105/EB 8b straipsnyje nurodytas Sąjungos mastu stebėtinų medžiagų sąrašas pateikiamas šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/495 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. birželio 5 d.

Komisijos vardu

Karmenu VELLA

Komisijos narys


(1)  OL L 348, 2008 12 24, p. 84.

(2)  2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).

(3)  2015 m. kovo 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/495, kuriuo sudaromas medžiagų, stebėtinų Sąjungos mastu vykdant vandens politiką pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/105/EB, sąrašas (OL L 78, 2015 3 24, p. 40).

(4)  Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms (AAM) veiksmų planas“, COM (2017) 339 final.


PRIEDAS

Sąjungos mastu stebėtinų medžiagų sąrašas, nustatytas Direktyvos 2008/105/EB 8b straipsnyje

Medžiagos arba medžiagų grupės pavadinimas

CAS Nr. (1)

ES Nr. (2)

Orientacinis analizės metodas (3)  (4)

Didžiausia priimtina metodo aptikimo riba (ng/l)

17-alfa-etinilestradiolis (EE2)

57-63-6

200-342-2

Didelio tūrio SPE – LC-MS-MS

0,035

17-beta-estradiolis (E2), estronas (E1)

50-28-2,

53-16-7

200-023-8

SPE – LC-MS-MS

0,4

Makrolidų grupės antibiotikai (5)

 

 

SPE – LC-MS-MS

19

Metiokarbas

2032-65-7

217-991-2

SPE – LC-MS-MS

arba GC-MS

2

Neonikotinoidai (6)

 

 

SPE – LC-MS-MS

8,3

Metaflumizonas

139968-49-3

604-167-6

LLE - LC-MS-MS arba SPE – LC-MS-MS

65

Amoksicilinas

26787-78-0

248-003-8

SPE – LC-MS-MS

78

Ciprofloksacinas

85721-33-1

617-751-0

SPE – LC-MS-MS

89


(1)  Chemijos santraukų parengimo tarnyba.

(2)  Europos Sąjungos numeris – jį turi ne visos medžiagos.

(3)  Kad būtų galima palyginti skirtingų valstybių narių rezultatus, visos cheminės medžiagos turi būti stebimos analizuojant visą vandens mėginį.

(4)  Ekstrahavimo metodai:

LLE– skystinis skysčio ekstrahavimas;

SPE– kietosios fazės ekstrahavimas.

Analizės metodai:

GC-MS– dujų chromatografija ir masių spektrometrija;

LC-MS-MS– skysčių chromatografija ir tandeminė trijų kvadrupolių masių spektrometrija.

(5)  Eritromicinas (CAS Nr. 114-07-8, ES Nr. 204-040-1), klaritromicinas (CAS Nr. 81103-11-9), azitromicinas (CAS Nr. 83905-01-5, ES Nr. 617-500-5).

(6)  Imidaklopridas (CAS Nr. 105827-78-9; 138261-41-3, ES Nr. 428-040-8), tiaklopridas (CAS Nr. 111988-49-9), tiametoksamas (CAS Nr. 153719-23-4, ES Nr. 428-650-4), klotianidinas (CAS Nr. 210880-92-5, ES Nr. 433-460-1), acetamipridas (CAS Nr. 135410-20-7/160430-64-8).