ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 140

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. birželio 6d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2018 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/826 dėl Europos Sąjungos ir Libano Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Libano Respublikos dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, sudarymo

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. birželio 4 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/827, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui

3

 

*

2018 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/828, kuriuo iš dalies keičiami Deleguotojo reglamento (ES) 2015/68 reikalavimai dėl stabdžių antiblokavimo sistemų, aukšto slėgio energijos kaupimo įtaisų ir vienalinijinių hidraulinių jungčių ( 1)

5

 

*

2018 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/829, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/208, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 papildomas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimui taikomais transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimais ( 1)

8

 

*

2018 m. kovo 9 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/830, kuriuo dėl transporto priemonių konstrukcijos ir žemės bei miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo bendrųjų reikalavimų suderinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 167/2013 I priedas ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1322/2014

15

 

*

2018 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/831, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais ( 1)

35

 

*

2018 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/832, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios ciantraniliprolo, cimoksanilo, deltametrino, difenokonazolo, fenamidono, flubendiamido, fluopikolido, folpeto, fosetilo, mandestrobino, mepikvato, metazachloro, propamokarbo, propargito, pirimetanilo, sulfoksafloro ir trifloksistrobino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai ( 1)

38

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. birželio 4 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/833, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui

87

 

*

2018 m. birželio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/834, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 3318)  ( 1)

89

 

*

2018 m. birželio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/835 dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Vengrijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 3319)  ( 1)

104

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2018 m. kovo 20 d. ES ir Gruzijos muitinės pakomitečio sprendimas Nr. 1/2018 dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimo I protokolo Dėl sąvokos kilmės statusą turintys produktai apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų pakeitimo [2018/836]

107

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

6.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 140/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/826

2018 m. gegužės 28 d.

dėl Europos Sąjungos ir Libano Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Libano Respublikos dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 186 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos sprendime (ES) 2017/1324 (2) numatyta, kad Sąjunga dalyvauja kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA);

(2)

Libano Respublika (toliau – Libanas) pareiškė norą tapti PRIMA dalyvaujančia valstybe ir dalyvauti joje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip valstybės narės ir bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) asocijuotosios trečiosios šalys, dalyvaujančios partnerystėje PRIMA;

(3)

pagal Sprendimo (ES) 2017/1324 1 straipsnio 2 dalį Libanas taps partnerystėje PRIMA dalyvaujančia valstybe, jei su Sąjunga bus sudarytas tarptautinis susitarimas dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo, kuriame išdėstomos Libano dalyvavimo partnerystėje PRIMA sąlygos;

(4)

remiantis Tarybos sprendimu (ES) 2018/467 (3), Europos Sąjungos ir Libano Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas, kuriuo išdėstomos Libano Respublikos dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos (toliau – Susitarimas), pasirašytas 2018 m. vasario 27 d. su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau;

(5)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Libano Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas, kuriuo išdėstomos Libano Respublikos dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos (4).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Susitarimo 5 straipsnio 2 dalyje numatytą pranešimą (5).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. KARANIKOLOV


(1)  2018 m. balandžio 17 d. pritarimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

(2)  2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2017/1324 dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) (OL L 185, 2017 7 18, p. 1).

(3)  2017 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/467 dėl Europos Sąjungos ir Libano Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Libano Respublikos dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 79, 2018 3 22, p. 1).

(4)  Susitarimas paskelbtas OL L 79, 2018 3 22, p. 3, kartu su sprendimu dėl pasirašymo.

(5)  Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


REGLAMENTAI

6.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 140/3


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/827

2018 m. birželio 4 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui ir panaikinantį Reglamentą (ES) Nr. 961/2010 (1), ypač į jo 46 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2012 m. kovo 23 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 267/2012;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 267/2012 46 straipsnio 7 dalį Taryba peržiūrėjo to reglamento IX ir XIV prieduose pateiktą į sąrašą įtrauktų asmenų ir subjektų sąrašą;

(3)

Taryba padarė išvadą, kad reikėtų atnaujinti Reglamento (ES) Nr. 267/2012 IX priede pateiktus įrašus, susijusius su tam tikrais asmenimis ir subjektais;

(4)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 267/2012 IX priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2018 m. birželio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

T. TSACHEVA


(1)  OL L 88, 2012 3 24, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 267/2012 IX priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

antraštės „I. Asmenys ir subjektai, dalyvaujantys branduolinėje arba su balistinėmis raketomis susijusioje veikloje, bei asmenys ir subjektai, teikiantys paramą Irano Vyriausybei“ poskirsnyje „B. Subjektai“ nustatytame sąraše atitinkami įrašai pakeičiami šiais įrašais:

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„42.(g).

„Shetab Gaman“ (dar žinoma kaip „Taamin Gostaran Pishgaman Azar“)

Adresas: Norouzi aAlley, No. 2, Larestan sStreet, Motahari aAvenue, Teheranas

Veikia „Yasa Part“ vardu.

2010 7 26

49.

„Noavaran Pooyamoj“ (dar žinoma kaip „Noavaran Tejarat Paya“, „Bastan Tejerat Mabna“, „Behdis Tejarat“ (arba „Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company“ arba „Behdis Tejarat General Trading Company“), „Fanavaran Mojpooya“, „Faramoj Company“ (arba „Tosee Danesh Fanavari Faramoj“), „Green Emirate Paya“, „Mehbang Sana“, „Mohandesi Hedayat Control Paya“, „Pooya Wave Company“, „Towsee Fanavari Boshra“)

 

Dalyvauja perkant medžiagas, kurios yra kontroliuojamos ir gali būti tiesiogiai naudojamos centrifugų, skirtų Irano urano sodrinimo programai, gamybai.

2011 5 23

55.

„Ashtian Tablo“

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheranas

Dalyvauja gaminant ir tiekiant specialią elektros įrangą ir medžiagas, kurios tiesiogiai naudojamos Irano branduoliniame sektoriuje.

2011 5 23“

2)

antraštės „II. Islamo revoliucijos gvardija (IRGC)“ poskirsnyje „A. Asmenys“ nustatytame sąraše atitinkami įrašai pakeičiami šiais įrašais:

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„1.

Brigados generolas Javad DARVISH-VAND, Islamo revoliucijos gvardija (IRGC)

 

Buvęs Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) pavaduotojas inspektavimo reikalams, atsakingas už visą MODAFL infrastruktūrą ir įrenginius; tebėra susijęs su MODAFL ir IRGC, be kita ko, per paslaugų teikimą MODAFL ir IRGC.

2008 6 23

8.

IRGC brigados generolas Mohammad Reza NAQDI

Gimęs 1953 m. Nadžafe (Irakas)

IRGC vado pavaduotojas kultūros ir socialiniams reikalams. Buvęs pasipriešinimo pajėgų „Bassij“ vadas.

2010 7 26

10.

Rostam QASEMI (dar žinomas kaip Rostam GHASEMI)

Gimęs 1961 m.

Buvęs „Khatam al Anbiya“ vadovas.

2010 7 26

19.

Amir Ali Haji ZADEH (dar žinomas kaip Amir Ali HAJIZADEH)

 

IRGC oro pajėgų vadas.

2012 1 23“


6.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 140/5


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/828

2018 m. vasario 15 d.

kuriuo iš dalies keičiami Deleguotojo reglamento (ES) 2015/68 reikalavimai dėl stabdžių antiblokavimo sistemų, aukšto slėgio energijos kaupimo įtaisų ir vienalinijinių hidraulinių jungčių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (1), ypač į jo 17 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/68 (2) 6 konstatuojamojoje dalyje numatyta, kad Komisija įvertins reikalavimą nuo 2020 m. sausio 1 d. traktoriuose, kurių didžiausias projektinis greitis yra nuo 40 km/h iki 60 km/h, įrengti stabdžių antiblokavimo sistemas (ABS). Atlikusi to reikalavimo vertinimą, Komisija padarė išvadą, kad, jeigu iš Deleguotojo reglamento būtų išbrauktas toms transporto priemonėms taikomas ABS reikalavimas, pramonė ir naudotojai išvengtų neproporcingai didelės finansinės naštos, o veiksmingą pažangiausių rinkoje technologijų pritaikymą galiausiai tektų atidėti. Todėl reikėtų išbraukti reikalavimą tose transporto priemonėse įrengti ABS;

(2)

aukšto slėgio energijos kaupimo įtaisų veikimo sąlygos turėtų būti tokios, kad būtų įmanoma taikyti pažangiausią slėgio intervalą ir atlikti atitinkamą bandymą. Todėl slėgio ribinės vertės turėtų būti atitinkamai pakeistos;

(3)

siekiant sudaryti sąlygas valstybėms narėms ir pramonei sklandžiai pereiti prie vienalinijinių hidraulinių jungčių uždraudimo, taikant Deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/68 nustatytus stabdymo reikalavimus naujiems traktoriams, sujungtiems su jau eksploatuojamomis priekabomis, ir atsižvelgiant į velkamųjų žemės ir miškų ūkio transporto priemonių parko atnaujinimo spartą, pereinamojo laikotarpio reikalavimų taikymas stabdymo įtaisų ir priekabų stabdžių sukabintuvų vienalinijinėms hidraulinėms jungtims turėtų būti pratęstas iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

(4)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/68 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

atsižvelgiant į tai, kad šiame reglamente yra daug svarbių Deleguotojo reglamento (ES) 2015/68 pakeitimų, būtinų jo sklandžiam taikymui užtikrinti, jis turėtų įsigalioti skubos tvarka,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/68 pakeitimai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/68 iš dalies keičiamas taip:

1)

16 straipsnis pakeičiamas taip:

„16 straipsnis

Vienalinijinių hidraulinių jungčių ir traktorių, kuriuose jos įrengtos, reikalavimai

1.   Vienalinijinėms hidraulinėms stabdžių ir priekabų stabdžių sukabinimo įtaisų jungtims ir traktoriams, kuriuose įrengtos vienalinijinės hidraulinės jungtys, taikomi veiksmingumo reikalavimai išdėstyti XIII priede. Šie reikalavimai taikomi iki 2024 m. gruodžio 31 d.

2.   Po 2024 m. gruodžio 31 d. gamintojai turi nebemontuoti vienalinijinių hidraulinių jungčių naujuose traktoriuose.“;

2)

17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

antra pastraipa išbraukiama;

b)

ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Nuo 2025 m. sausio 1 d. nacionalinės institucijos turi uždrausti tiekti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti naujus traktorius, kuriuose įrengtos vienalinijinės hidraulinės jungtys.“;

3)

Reglamento (ES) 2015/68 I, IV ir XIII priedai iš dalies keičiami pagal šio Reglamento priedą.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. vasario 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 60, 2013 3 2, p. 1.

(2)  2014 m. spalio 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/68, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 papildomas nuostatomis dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo stabdymo reikalavimų (OL L 17, 2015 1 23, p. 1).


PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/68 I, IV ir XIII priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

2.2.1.21.2 punktas išbraukiamas;

b)

2.2.1.23 punktas pakeičiamas taip:

„2.2.1.23.

Jeigu 2.2.1.21.1 punkte nenurodytuose traktoriuose įrengtos stabdžių antiblokavimo sistemos, jie turi atitikti XI priedo reikalavimus.“;

c)

2.2.2.15.1.1 punkte išbraukiamas sakinys „Šis slėgis turi neviršyti 11 500 kPa.“;

d)

įterpiami šie 2.2.2.15.1.1.1 ir 2.2.2.15.1.1.2 punktai:

„2.2.2.15.1.1.1.

Jeigu sistemose naudojami energijos kaupimo įtaisai, kurių didžiausias darbinis slėgis yra 15 000 kPa, šis žemas slėgis hidraulinės energijos kaupimo įtaisuose neturi viršyti 11 500 kPa.

2.2.2.15.1.1.2.

Jeigu sistemose naudojami energijos kaupimo įtaisai, kurie įkraunami iki didžiausio darbinio slėgio, kuris yra didesnis nei 15 000 kPa, siekiant užtikrinti nustatytą stabdymo veiksmingumą, šis žemas slėgis hidraulinės energijos kaupimo įtaisuose gali viršyti 11 500 kPa.“;

2)

IV priedo C dalyje („Hidraulinės stabdžių sistemos su energijos kaupimo įtaisais“) įterpiamas šis 1.3.2.1.1 punktas:

„1.3.2.1.1.

Jeigu sistemose naudojami energijos kaupimo įtaisai, kurie įkraunami iki didžiausio darbinio slėgio, kuris yra didesnis nei 15 000 kPa, siekiant užtikrinti nustatytą stabdymo veiksmingumą, bandymo pradžioje slėgis energijos kaupimo įtaisuose turi atitikti gamintojo nustatytą didžiausią slėgį.“;

3)

XIII priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1.1 punktas pakeičiamas taip:

„1.1.

Traktoriuje gali būti įrengta vienalinijinė hidraulinė jungtis ir bet kuri iš šių jungčių:

a)

bet kuri iš I priedo 2.1.4 punkte nurodyto tipo jungčių;

b)

bet kuri iš I priedo 2.1.5.1.1, 2.1.5.1.2 ir 2.1.5.1.3 punktuose nurodytų tipų jungčių. Šiuo atveju, siekiant išvengti jungčių susidvejinimo, kaip vienalinijinė apgaubiamoji hidraulinė jungtis gali būti naudojama I priedo 2.1.5.1.1 punkte aprašyta apgaubiamoji jungtis, su sąlyga, kad ta jungtis būtų veikiama 1.1.1, 1.1.2 ir 1.1.3 punktų reikalavimus atitinkančiu slėgiu.“;

b)

Įterpiami šie 1.1.1, 1.1.2 ir 1.1.3 punktai:

„1.1.1.

Jeigu yra prijungta velkamosios transporto priemonės valdymo linija ir papildoma linija, gautas slėgis pm turi atitikti II priedo 1 priedėlio 2 diagramą.

1.1.2.

Jeigu yra prijungta velkamosios transporto priemonės vienalinijinė hidraulinė jungtis, gautas slėgis pm turi atitikti šio priedo 2 arba 3 punktą.

1.1.3.

Ar 1.1.1 ir 1.1.2 punktuose nurodytos linijos yra prijungtos, nustatoma automatiniu būdu.“


6.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 140/8


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/829

2018 m. vasario 15 d.

kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/208, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 papildomas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimui taikomais transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (1), ypač į jo 17 straipsnio 5 dalį ir 49 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

JT EEK taisyklės, kurios taikomos privalomai, kaip nustatyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 (2) I priede, yra dažnai atnaujinamos. Šiuo požiūriu sąrašas turėtų būti papildytas aiškinamąja pastaba, kad gamintojams leidžiama taikyti paskesnius taikytinos JT taisyklių pakeitimų serijos papildymus, net jei tie papildymai dar nėra paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(2)

reikia ištaisyti tam tikras redakcines JT EEK taisyklių sąrašo, nustatyto Deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 I priede, klaidas;

(3)

redakciniai to reglamento priedo patobulinimai ir tikslios transporto priemonių kategorijų, kurioms tas priedas taikomas, nuorodos yra reikalingos tam, kad nacionalinės valdžios institucijos sklandžiai įgyvendintų Deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 IV priedą;

(4)

vairo mechanizmo reikalavimai, nustatyti Deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 V priede, turi būti suderinti su technikos pažanga laikantis standarto ISO 10998:2008 ir reikalavimų, nustatytų JT EEK taisyklėje Nr. 79, kuri įtraukta į Deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 I priede nustatytą sąrašą;

(5)

modernūs žemės ir miškų ūkio traktoriai yra veikiami elektromagnetinių signalų, kurių dažnis yra iki 2 000 MHz. Todėl Deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XV priedas turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant įtraukti atitinkamus dažnio diapazonus, taikomus atliekant bandymus, ir suderinti su JT EEK taisykle Nr. 10, kurioje yra nustatyti tokių bandymų reikalavimai ir kuri yra taikoma kaip alternatyva XV priede nustatytiems reikalavimams;

(6)

taikant modernius ūkininkavimo būdus ir norint išvengti dirvožemio tankėjimo reikia naudoti platesnes padangas ir didesnius įrankius. Todėl Deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXI priede nustatyti matmenų ir priekabų masės reikalavimai turi būti suderinti su keliose valstybėse narėse jau taikomais reikalavimais, atsižvelgiant į transporto priemonės plotį;

(7)

dėl matmenų reikalavimų suderinimo reikia suderinti ir kai kuriuos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 prieduose nustatytus reikalavimus, būtent VII priede dėl regėjimo lauko ir priekinio lango valytuvų, XII priede dėl apšvietimo įrenginių, XIV priede dėl transporto priemonių išorės ir reikmenų, XXVI priede dėl galinių apsauginių konstrukcijų, XXVII priede dėl šoninės apsaugos ir XXVIII priede dėl krovinių platformų, nes jų nuostatos tiesiogiai susijusios su leidžiamu transporto priemonės pločiu;

(8)

tikimasi, kad mirtinų nelaimingų atsitikimų tikimybė gali būti gerokai sumažinta padidinus žemės ir miškų ūkio transporto priemonių matomumą ir suderinus Deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XII priedo reikalavimus dėl atitinkamų sustiprinto apšvietimo įrenginių;

(9)

siekiant sudaryti galimybę tinkamai taikyti bandymų reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXXIV priede, reikia atnaujinti tam tikras su tokiais bandymais susijusias matematines formules;

(10)

tam kad būtų galima užtikrinti priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, kurioms taikomas Reglamentas (ES) Nr. 167/2013, eismo saugą, Deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXXIV priedo mechaninių sukabinimo įtaisų reikalavimai turėtų būti suderinti siekiant leisti naudoti trimačius mechaninius sukabinimo įtaisus ir turėtų būti priimtos patobulintos velkamųjų transporto priemonių, velkančių kitas transporto priemones, mechaninių sukabinimo įtaisų specifikacijos;

(11)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/208 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas ir ištaisytas;

(12)

šiame reglamente yra keletas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 klaidų ištaisymų, todėl šis reglamentas turėtų kuo greičiau įsigalioti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 pakeitimai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/208 iš dalies keičiamas taip:

1)

IV skyriuje įterpiamas šis 40a straipsnis:

„40a straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Nepaisant šio reglamento su pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/829 (*1), nuostatų taikymo, nacionalinės institucijos iki 2018 m. gruodžio 31 d. taip pat toliau teikia žemės ir miškų ūkio transporto priemonių tipų arba sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų tipų patvirtinimus pagal šio reglamento redakciją, taikomą 2018 m. birželio 8 d.

2.   Nepaisant šio reglamento su pakeitimais, padarytais Deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/829, nuostatų taikymo, valstybės narės iki 2019 m. birželio 30 d. taip pat leidžia pateikti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti žemės ir miškų ūkio transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus, pagamintus pagal tipą, patvirtintą pagal šio reglamento redakciją, taikomą 2018 m. birželio 8 d.

(*1)  2018 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/829, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/208, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 papildomas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimui taikomais transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimais (OL L 140, 2018 6 6, p. 8)“;"

2)

I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII ir XXXIV priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 ištaisymai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 I, IV, XII ir XXXIV priedai ištaisomi pagal šio reglamento II priedą;

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. vasario 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 60, 2013 3 2, p. 1.

(2)  2014 m. gruodžio 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/208, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 papildomas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimui taikomais transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimais (OL L 42, 2015 2 17, p. 1).


I PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 pakeitimai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII ir XXXIV priedai iš dalies keičiami taip:

1)

Po I priedo lentele įrašoma ši pastaba:

„Jeigu šiame reglamente nenumatyta jokių konkrečių alternatyvių datų, taikomos šioje lentelėje išvardytų JT EEK taisyklių pereinamojo laikotarpio nuostatos. Taip pat gali būti pripažįstama atitiktis nurodymams pagal pakeitimus, padarytus po šioje lentelėje išvardytų pakeitimų.“;

2)

V priedo 3.1.2 punkto pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Jeigu tai veikiantis vairo mechanizmas, vairo poveikio jėga, būtina 12 m spindulio posūkiui iš tiesiai priekyje esančios pradinės padėties atlikti, turi būti ne didesnė kaip 25 daN.“;

3)

VII priedo 2 punktas papildomas šiuo sakiniu:

„Standartu ISO 5721-2:2014 nustatyti bandymai ir pripažinimo kriterijai taikomi ir traktoriams, kurių plotis viršija 2,55 m.“;

4)

XII priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

6.15.1 punktas pakeičiamas taip:

„6.15.1.

Įrengimas: privalomas visose transporto priemonėse, kurių ilgis viršija 4,6 m. Neprivalomas visose kitose transporto priemonėse.“;

b)

6.15.6 punktas pakeičiamas taip:

„6.15.6.

Kryptis: į šoną. Jeigu kryptis nesikeičia, atšvaitas gali suktis.“;

c)

6.18.1 punktas pakeičiamas taip:

„6.18.1.

Įrengimas: privalomi visuose traktoriuose, kurių ilgis viršija 4,6 m. Privalomi R3 ir R4 kategorijų priekabose, kurių ilgis viršija 4,6 m. Neprivalomi visose kitose transporto priemonėse.“;

d)

6.18.4.3 punkto paskutinė pastraipa pakeičiama taip:

„Tačiau transporto priemonėse, kurios yra ne ilgesnės kaip 6 m, taip pat važiuoklės ir kabinos sąrankose pakanka vieno šoninio gabaritinio žibinto, įtaisyto pirmame ir (arba) paskutiniame transporto priemonės ilgio trečdalyje. Traktoriuose taip pat pakanka ir vieno šoninio gabaritinio žibinto, įtaisyto viduriniame transporto priemonės ilgio trečdalyje.“;

e)

6.18.4.3 punktas papildomas šia pastraipa:

„Šoninis gabaritinis žibintas gali būti su šoniniu šviesogrąžiu atšvaitu bendra šviesą spinduliuojančio paviršiaus dalis.“;

f)

6.26.1 punktas pakeičiamas taip:

„6.26.1.

Įrengimas:

 

transporto priemonėse, kurių bendras plotis yra didesnis kaip 2,55 m, privalomi.

 

transporto priemonėse, kurių bendras plotis yra ne didesnis kaip 2,55 m, neprivalomi.“;

5)

XIV priedo 2.1 punktas pakeičiamas taip:

„2.1.

Šis priedas taikomas išorinio paviršiaus dalims, kurios, kai transporto priemonė yra pakrauta, joje yra sumontuotos dirvožemio apsaugos funkcijos neatliekančios didžiausio skersmens padangos arba didžiausio vertikaliojo matmens vikšrai, į kuriuos atsižvelgiant ji buvo patvirtinta, ir visos durelės, langai, angos ir pan. yra uždaryti, yra:“;

6)

XV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalyje abejose 3.4.2.1 punkto vietose skaičius „1 000“ pakeičiamas skaičiumi „2 000“;

b)

5 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

1.2 punkte paskutiniai trys sakiniai išbraukiami;

ii)

5.1.3 punkte skaičius „1 000“ pakeičiamas skaičiumi „2 000“;

iii)

6.1 punkte skaičius „1 000“ pakeičiamas skaičiumi „2 000“;

iv)

6.1.1 punktas pakeičiamas taip:

„6.1.1.

Norint patvirtinti, kad transporto priemonė atitinka šios dalies reikalavimus, ji išbandoma taikant iki 14 fiksuotųjų dažnių iš nurodyto diapazono, pvz.: 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900 ir nuo 1 000 iki 2 000 MHz, didinant, kaip nurodyta standarte ISO 11451-1, 3 red., 2005 ir Amd 1:2008.“;

v)

7.1.2 punkte skaičius „1 000“ pakeičiamas skaičiumi „2 000“;

vi)

7.4 punktas papildomas šiuo sakiniu:

„Transporto priemonė veikiama vertikalaus poliarizavimo elektromagnetine spinduliuote 20–2 000 MHz dažnio diapazone.“;

vii)

7.4.2 punktas pakeičiamas taip:

„7.4.2.   Bandymų signalo bangos forma

Turi būti nustatyta ši bandomojo signalo moduliacija:

a)

amplitudės moduliacija (AM) 20–1 000 MHz dažnio diapazone, esant 1 kHz moduliacijai ir 80 % moduliacijos gyliui (m = 0,8 ± 0,04) (kaip nurodyta šios dalies 3 paveiksle), ir

b)

pulsinė moduliacija (PM) 1 000–2 000 MHz dažnio diapazone, esant tonui = 577 μs ir laikotarpiui = 4 600 μs, kaip nurodyta standarte ISO 11451-1, 3 red., 2005 ir Amd 1:2008.“;

viii)

įterpiamas šis 7.4.4 punktas:

„7.4.4.   Ekspozicijos trukmė

Ekspozicijos trukmė kiekviename dažnio diapazone turi būti pakankama, kad bandoma transporto priemonė galėtų reaguoti įprastomis sąlygomis. Bet kokiu atveju ekspozicijos trukmė negali būti trumpesnė kaip 2 sekundės.“;

7)

XXI priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

2.1 punktas pakeičiamas taip:

„2.1.

Didžiausi bet kokios T arba C kategorijos transporto priemonės matmenys:

2.1.1.

ilgis – 12 m;

2.1.2.

plotis – 2,55 m (neatsižvelgiama į išlinkusius padangos šonus ties sąlyčio su kelio paviršiumi vieta);

Plotis gali būti padidintas iki 3,00 m, jeigu tai įvyksta vien tik sumontavus dirvožemiui apsaugoti skirtas padangas, guminius vikšrus ar dvigubas padangas, įskaitant purslų slopinimo sistemas, su sąlyga, kad transporto priemonės nuolatinės konstrukcijos plotis neviršija 2,55 m, o patvirtinto tipo transporto priemonėje taip pat sumontuotas bent vienas padangų ar guminių vikšrų rinkinys, su kuriuo jos plotis negali viršyti 2,55 m.

2.1.3.

aukštis – 4 m.“;

b)

įterpiami šie 2.3, 2.3.1, 2.3.2 ir 2.3.3 punktai:

„2.3.

Didžiausi bet kokios R kategorijos transporto priemonės matmenys:

2.3.1.

ilgis – 12 m;

2.3.2.

plotis – 2,55 m (neatsižvelgiama į išlinkusius padangos šonus ties sąlyčio su kelio paviršiumi vieta).

Plotis gali būti padidintas iki 3,00 m, jeigu tai įvyksta dėl vienos iš šių priežasčių:

a)

naudojamos dirvos apsaugai skirtos padangos, su sąlyga, kad transporto priemonėje taip pat gali būti montuojamas bent vienas padangų rinkinys, su kuriuo jos plotis neviršys 2,55 m. Vežimui reikalingos transporto priemonės konstrukcijos plotis negali viršyti 2,55 m. Jeigu transporto priemonėje taip pat gali būti montuojamas bent vienas padangų rinkinys, su kuriuo jos plotis neviršija 2,55 m, purslų slopinimo sistemos, jeigu jos yra sumontuotos, turi būti tokios, su kuriomis transporto priemonės plotis neviršytų 2,55 m;

b)

joje transporto priemonei būtinų ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB įgyvendinimo nuostatas atitinkančių įrankių (*1). Vežimui reikalingos transporto priemonės konstrukcijos plotis negali viršyti 2,55 m.;

2.3.3.

aukštis – 4 m.

(*1)  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB (OL L 157, 2006 6 9, p. 24).“;"

8)

XXVI priedo 2.4.2 punktas pakeičiamas taip:

„2.4.2.

Įtaiso plotis jokioje vietoje neturi būti didesnis už labiausiai nutolusiuose ratų taškuose išmatuotą galinės ašies plotį, išskyrus padangų išsipūtimus prie žemės paviršiaus, ir tas įtaisas abiejuose kraštuose negali būti trumpesnis daugiau nei 10 cm. Jeigu yra kelios galinės ašys, turi būti atsižvelgiama į plačiausią ašį. Įtaiso plotis jokiu atveju negali viršyti 2,55 m.“;

9)

XXVII priedo 2.1 punkto pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Transporto priemonės su įtaisu plotis neviršija didžiausio bendro transporto priemonės pločio arba 2,55 m, nelygu, kuris yra mažesnis. Pagrindinė įtaiso išorinio paviršiaus dalis nuo tolimiausios išorinės transporto priemonės plokštumos (didžiausio pločio) į transporto priemonės vidų turi būti išsikišusi ne daugiau kaip 120 mm.“;

10)

XXVIII priedo 2 punkto antra įtrauka pakeičiama taip:

„—

plotis neviršytų didžiausio bendro traktoriaus pločio arba 2,55 m, nelygu, kuris iš šių dydžių yra mažesnis.“;

11)

XXXIV priede įrašomas šis naujas punktas:

„2.9.

Jeigu velkamoji transporto priemonė velka kitą transporto priemonę, jos mechaninio sukabinimo įtaisas turi atitikti traktorių mechaniniams sukabinimo įtaisams taikomus reikalavimus.“


II PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 ištaisymai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 I, IV, XII ir XXXIV priedai ištaisomi taip:

1)

I priedas ištaisomas taip:

a)

išbraukiama eilutė po eilutės, skirtos Taisyklei Nr. 5;

b)

išbraukiama eilutė po eilutės, skirtos Taisyklei Nr. 21;

c)

išbraukiama eilutė po eilutės, skirtos Taisyklei Nr. 75;

2)

IV priedas ištaisomas taip:

a)

1.1, 1.2 ir 2 punktai išbraukiami;

b)

įterpiami šie 2, 3 ir 4 punktai:

„2.

Tb ir Cb kategorijų transporto priemonių, kurių didžiausias projektinis greitis yra didesnis kaip 40 km/h, bet ne didesnis kaip 60 km/h, vairo mechanizmui taikomi standarte ISO 10998:2008, Amd 1:2014 nustatyti reikalavimai.

3.

Cb kategorijos traktorių vairavimas turi atitikti XXXIII priedo 3.9 punkte nustatytus reikalavimus.

4.

1 punkte nurodytų transporto priemonių vairo poveikio jėgai taikomi tokie pat reikalavimai kaip I priede nurodytos JT EEK taisyklės Nr. 79 6 skirsnyje N2 kategorijos transporto priemonėms nustatyti reikalavimai.

Transporto priemonės, kurioje įrengta balninė sėdynė ir vairas su rankenomis, rankenos viduriui taikomi tokie pat vairo poveikio jėgos reikalavimai.“;

3)

XII priedas ištaisomas taip:

a)

6.15.5 punkto paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Vertikalusis kampas žemiau horizontalės gali būti sumažintas iki 5°, jeigu atšvaitas įtaisytas mažesniame kaip 750 mm aukštyje virš žemės paviršiaus.“;

b)

3 priedėlio pavadinimas pakeičiamas taip:

„Transporto priemonių, kurių plotis didesnis kaip 2,55 m, signalinėms plokštėms ir signaliniams lakštams taikomi būtiniausi matmenų, atspindimojo paviršiaus mažiausio dydžio, spalvos bei fotometriniai reikalavimai ir tų plokščių bei lakštų identifikavimas ir ženklinimas.“;

4)

XXXIV priedas ištaisomas taip:

a)

3.4.1 punkto h2 formulė pakeičiama taip:

„h2 ≤ (((mla – 0,2 × mt) × 1 – (S × c))/(0,6 × (mlt – 0,2 × mt + S)))“;

b)

8 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

R1a arba R2a kategorijos keičiamos velkamosios įrangos, daugiausia skirtos medžiagoms apdoroti, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 167/2013 3 straipsnio 9 dalyje;“.

6.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 140/15


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/830

2018 m. kovo 9 d.

kuriuo dėl transporto priemonių konstrukcijos ir žemės bei miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo bendrųjų reikalavimų suderinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 167/2013 I priedas ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1322/2014

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (1), ypač į jo 18 straipsnio 4 dalį ir 49 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

reikėtų iš dalies pakeisti keletą Reglamento (ES) Nr. 167/2013 I priedo įrašų, kad papildomoms transporto priemonių kategorijoms būtų galima nustatyti reikalavimų pagal naujausias Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) standartinių normų dėl žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių oficialaus bandymo (toliau – EBPO standartinės normos) redakcijas (2);

(2)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 (3) I priede išvardytos JT EEK taisyklės, kurias privaloma taikyti, yra dažnai atnaujinamos. Šiuo atveju sąrašas turėtų būti papildytas aiškinamąja pastaba, kad gamintojams leidžiama remtis tų JT EEK taisyklių taikytinos serijos pakeitimų paskesniais papildymais, net jeigu jie nėra paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

(3)

siekiant užtikrinti, kad tam tikri Sąjungos teisės aktų reikalavimai būtų lygiaverčiai nustatytiesiems EBPO standartinėse normose ir juos visiškai atitiktų, reikėtų suderinti tų reikalavimų tekstą ir tam tikruose Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 prieduose nustatytą numeraciją, kad jie atitiktų atitinkamų EBPO standartinių normų tekstą ir numeraciją;

(4)

siekiant mažinti sužalojimų ir mirčių, kurių priežastis yra potencialiai pavojingose situacijose nepakelta siauros tarpvėžės traktorių gale montuojama sulankstomoji virtimo apsauginė konstrukcija, skaičių, reikėtų nustatyti, kad ergonominių reikalavimų taikymas yra privalomas, ir taip sudaryti palankesnes sąlygas prireikus pakelti virtimo apsaugines konstrukcijas ir skatinti tai daryti;

(5)

reikėtų atnaujinti sąrašą, į kurį įtraukti remiantis EBPO standartinėmis normomis skelbiami bandymų protokolai, kurie ES tipo patvirtinimo tikslais pripažįstami kaip alternatyva remiantis Deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1322/2014 skelbiamoms bandymų ataskaitoms;

(6)

siekiant išaiškinti ir patobulinti tam tikras bandymų procedūras, reikėtų papildomai šiek tiek iš dalies pakeisti Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1322/2014 nustatytą vairuotojo sėdynės bandymų metodą ir vairavimo vietos prieigos, mažiausio valdymo įtaisų stiprumo bei kabinoje esančių medžiagų degimo spartos reikalavimus;

(7)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 167/2013 ir Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1322/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 167/2013 I priedo pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 167/2013 I priedo eilutėje Nr. 38, transporto priemonių Ca ir Cb kategorijoms skirtoje skiltyje „NA“ pakeičiama „X“.

2 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 pakeitimai

Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1322/2014 iš dalies keičiamas taip:

(1)

12 straipsnyje žodžiai „T2, T3 ir T4.3 kategorijų transporto priemonės“ pakeičiami žodžiais „T2/C2, T3/C3 ir T4.3/C4.3 kategorijų transporto priemonės“;

(2)

V skyriuje įterpiamas šis 35a straipsnis:

„35A straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Iki 2018 m. birželio 26 d. nacionalinės institucijos ir toliau tvirtina žemės ir miškų ūkių transporto priemonių arba sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų tipus pagal šį nuo 2018 m. birželio 25 d. taikytinos redakcijos reglamentą.

2.   Iki 2018 m. gruodžio 31 d. valstybės narės, atsižvelgdamos į tipo patvirtinimą pagal šį nuo 2018 m. birželio 25 d. taikytinos redakcijos reglamentą, leidžia pateikti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti žemės ir miškų ūkių transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus.“;

(3)

I priedo tekste po antrašte „Paaiškinimas.“ įterpiamos šios pastraipos:

„Jeigu šiame reglamente nenumatyta jokių konkrečių alternatyvių datų, taikomos šioje lentelėje išvardytų JT EEK taisyklių pereinamojo laikotarpio nuostatos. Taip pat gali būti pripažįstama atitiktis reikalavimams, nustatytiems po šioje lentelėje išvardytų pakeitimų padarytais pakeitimais.“;

(4)

II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

(5)

VI priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

B dalis iš dalies keičiama taip:

a)

3.8.2 punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Kai taikoma, trapėjimo šaltu oru savybės tikrinamos pagal 3.8.2.1–3.8.2.7 punktų arba pagal 3.8.3 punkto reikalavimus.“;

b)

įterpiamas šis 3.8.3 punktas:

„3.8.3.

Atsparumas trapėjimui šaltu oru gali būti įrodomas sumažintos – 18 °C arba žemesnės temperatūros sąlygomis taikant šios B dalies 3 skirsnio taisykles ir nurodymus. Prieš atliekant dinaminį bandymą apsauginė konstrukcija ir visa montavimo įranga atvėsinama iki – 18 °C arba žemesnės temperatūros.“;

(6)

VI priedo paaiškinimų 1 paaiškinimas pakeičiamas taip:

„(1)

Jeigu nenurodyta kitaip, B dalyje pateiktas reikalavimų tekstas ir numeracija sutampa su tekstu ir numeracija, pateiktais EBPO standartinėje normoje dėl žemės ir miškų ūkio traktorių apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų (dinaminio bandymo), EBPO standartinė norma Nr. 3, 2017 m. vasario mėn. parengta 2017 m. redakcija.“;

(7)

VII priede to priedo paaiškinimų 1 paaiškinimas pakeičiamas taip:

„(1)

Jeigu nenurodyta kitaip, B dalyje pateiktas reikalavimų tekstas ir numeracija sutampa su tekstu ir numeracija, pateiktais EBPO standartinėje normoje dėl vikšrinių žemės ir miškų ūkio traktorių apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų, EBPO standartinė norma Nr. 8, 2017 m. vasario mėn. parengta 2017 m. redakcija.“;

(8)

VIII priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

B dalies 3.11.2 punktas pakeičiamas taip:

„3.11.2.

„Kai taikoma, trapėjimo šaltu oru savybės tikrinamos pagal 3.11.2.1–3.11.2.7 punktų reikalavimus.“;

b)

VIII priedo paaiškinimų 1 paaiškinimas pakeičiamas taip:

„(1)

Jeigu nenurodyta kitaip, B dalyje pateiktas reikalavimų tekstas ir numeracija sutampa su tekstu ir numeracija, pateiktais EBPO standartinėje normoje dėl žemės ir miškų ūkio traktorių apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų (statinio bandymo), EBPO standartinė norma Nr. 4, 2017 m. vasario mėn. parengta 2017 m. redakcija.“;

(9)

IX priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą;

(10)

X priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedą;

(11)

XI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento IV priedą;

(12)

XIII priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

3.1.3 punktas papildomas šia pastraipa:

„Gamintojo nuožiūra gali būti atliktas papildomas neprivalomas triukšmo matavimo bandymas išjungus variklį ir tokiai pagalbinei įrangai kaip ventiliatoriai, atšildymo ir kiti elektros įtaisai veikiant didžiausia galia.“;

b)

įterpiamas šis 3.2.2.2.2 punktas:

„3.2.2.2.2.

Atliekant neprivalomą trečiąjį matavimą variklis išjungiamas, o tokia pagalbinė įranga kaip ventiliatoriai, atšildymo ir kiti elektros įtaisai turi veikti didžiausia galia.“;

(13)

XIV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento V priedą;

(14)

XV priedo 3.3.2 punktas pakeičiamas taip:

„3.3.2.

Iš transporto priemonės išlipantis asmuo turi lengvai pastebėti ir pasiekti viršutinį laiptelį arba skersinį. Vertikalus atstumas tarp gretimų laiptelių arba skersinių turi būti vienodas. Leidžiamoji nuokrypa yra 20 mm.“;

(15)

XVIII priede to priedo paaiškinimų 1 paaiškinimas pakeičiamas taip:

„(1)

Išskyrus numeraciją, B dalyje išdėstyti reikalavimai sutampa su tekstu, pateiktu EBPO standartinėje normoje dėl žemės ir miškų ūkio traktorių apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų (statinio bandymo), EBPO standartinė norma Nr. 4, 2017 m. vasario mėn. parengta 2017 m. redakcija.“;

(16)

XXII priedo 4 skirsnis pakeičiamas taip:

„4.   Triukšmo verčių nurodymas

Operatoriaus vadove nurodoma operatoriaus girdimo triukšmo, išmatuoto visomis XIII priede nustatytomis matavimo sąlygomis, vertė arba pagal EBPO standartinę normą Nr. 5 atliktų garso lygio bandymų rezultatai, remiantis joje nustatytos pavyzdinės bandymų ataskaitos 4 dalimi.“;

(17)

XXIII priedo 1.2.1 punktas pakeičiamas taip:

„1.2.1.

Valdymo įtaisai, tokie kaip vairaračiai arba vairavimo svirtys, pavarų perjungimo svirtys, valdymo svirtys, paleidimo įtaisai, pedalai ir jungikliai, turi būti pasirinkti, suprojektuoti, sukonstruoti ir išdėstyti taip, kad jų įjungimo jėgos, poslinkis, įrengimo vietos, veikimo būdai ir spalvų kodai atitiktų standartą ISO 15077:2008, įskaitant to standarto A ir C prieduose išdėstytas nuostatas.“;

(18)

XXVII priedo 2 skirsnis pakeičiamas taip:

„2.   Kabinoje esančių medžiagų degimo sparta

Kabinoje esančių medžiagų, tokių kaip sėdynės apmušalas, sienelių, grindų ir lubų apmušalai, jeigu jie yra, degimo sparta turi būti ne didesnė kaip 150 mm/min., atliekant bandymus pagal standartą ISO 3795:1989 arba standartą FMVSS302.“

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 60, 2013 3 2, p. 1.

(2)  http://www.oecd.org/tad/code/oecd-standard-codes-official-testing-agricultural-forestry-tractors.htm

(3)  2014 m. rugsėjo 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1322/2014, kuriuo dėl transporto priemonių konstrukcijos ir žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo bendrųjų reikalavimų papildomas ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 (OL L 364, 2014 12 18, p. 1).


I PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 II priedo lentelė pakeičiama taip:

„EBPO standartinės normos, kuria grindžiamas bandymų protokolas, numeris

Dalykas

Redakcija

Taikymas

Alternatyva ES bandymų protokolui, kurio pagrindas

3

Oficialūs žemės ir miškų ūkio traktorių apsauginių konstrukcijų bandymai

(dinaminis bandymas)

2017 m. redakcija

2017 m. vasario mėn.

T1, T4.2 ir T4.3

VI priedas

XVIII priedas (jei atlikti saugos diržų tvirtinimo įtaisų bandymai)

4

Oficialūs žemės ir miškų ūkio traktorių apsauginių konstrukcijų bandymai

(statinis bandymas)

2017 m. redakcija

2017 m. vasario mėn.

T1/C1, T4.2/C4.2 ir T4.3/C4.3

VIII priedas ir

XVIII priedas (jei atlikti saugos diržų tvirtinimo įtaisų bandymai)

5

Oficialus triukšmo lygio matavimas žemės ir miškų ūkio traktorių vairavimo vietoje (-ose)

2017 m. redakcija

2017 m. vasario mėn.

T ir C

XIII priedas

6

Oficialūs siauros tarpvėžės ratinių žemės ir miškų ūkio traktorių priekinėje dalyje tvirtinamų virtimo apsauginių konstrukcijų bandymai

2017 m. redakcija

2017 m. vasario mėn.

T2/C2, T3/C3 ir T4.3/C4.3

IX priedas (jei buvo atliktas sulankstomųjų virtimo apsauginių konstrukcijų veiksmingumo reikalavimų atitikties bandymas ir jų yra paisoma) ir

XVIII priedas (jei atlikti saugos diržų tvirtinimo įtaisų bandymai)

7

Oficialūs siauros tarpvėžės ratinių žemės ir miškų ūkio traktorių galinėje dalyje tvirtinamos virtimo apsauginės konstrukcijos bandymai

2017 m. redakcija

2017 m. vasario mėn.

T2/C2, T3/C3 ir T4.3/C4.3

X priedas (jei buvo atliktas sulankstomųjų virtimo apsauginių konstrukcijų veiksmingumo reikalavimų atitikties bandymas ir jų yra paisoma) ir

XVIII priedas (jei atlikti saugos diržų tvirtinimo įtaisų bandymai)

8

Oficialūs vikšrinių žemės ir miškų ūkio traktorių apsauginių konstrukcijų bandymai

2017 m. redakcija

2017 m. vasario mėn.

C1, C2, C4.2 ir C4.3

VII priedas ir

XVIII priedas (jei atlikti saugos diržų tvirtinimo įtaisų bandymai)

10

Oficialūs žemės ir miškų ūkio traktorių apsaugos nuo krintančių objektų konstrukcijų bandymai

2017 m. redakcija

2017 m. vasario mėn.

T ir C

XI priedas

C dalis“.


II PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 IX priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

B dalis iš dalies keičiama taip:

a)

1.3.1 punktas pakeičiamas taip:

„1.3.1.   Pirminė apibrėžtis: rato arba vikšro vidurio plokštuma.

Rato arba vikšro vidurio plokštuma – vienodu atstumu nuo ratlankių arba vikšrų išorinius kraštus liečiančių dviejų plokštumų esanti plokštuma.“;

b)

1.3.2 punktas papildomas šiuo sakiniu:

„Jei tai vikšriniai traktoriai, tada tarpvėžė – atstumas tarp vikšrų vidurio plokštumų.“;

c)

1.4 punktas papildomas šiuo sakiniu:

„Jei tai traktoriai su vikšrais, tada atstumas tarp traktoriaus vidurinei išilginei plokštumai statmenų vertikalių plokštumų, kertančių varomųjų ratų ašis.“;

d)

2.1.2 ir 2.1.3 punktai pakeičiami taip:

„2.1.2.

vienos iš ašių nereguliuojamas arba reguliuojamas mažiausias tarpvėžės plotis mažesnis nei 1 150 mm, kai ant šios ašies ratų sumontuotos didesnių matmenų padangos arba vikšrai. Tariama, kad ašies, ant kurios ratų sumontuotos platesnės padangos arba vikšrai, nustatytas ne didesnis kaip 1 150 mm tarpvėžės plotis. Kitos ašies tarpvėžės plotį turi būti įmanoma nustatyti taip, kad išoriniai siauresnių padangų arba vikšrų kraštai neatsidurtų už kitos ašies padangų arba vikšrų išorinių kraštų. Jeigu ant abiejų ašių sumontuoti vienodo dydžio ratlankiai ir padangos arba vikšrai abiejų ašių ratų reguliuojamos ar nereguliuojamos tarpvėžės plotis turi būti mažesnis kaip 1 150 mm;

2.1.3.

masė didesnė kaip 400 kg, bet mažesnė kaip 3 500 kg, atitinkanti nepakrauto traktoriaus masę, įskaitant virtimo apsauginę konstrukciją ir didžiausių matmenų padangas arba vikšrus, kuriuos yra rekomendavęs gamintojas. Didžiausia leidžiamoji masė neviršija 5 250 kg, o masių santykis (didžiausios leidžiamosios masės ir etaloninės masės) turi būti ne didesnis kaip 1,75;“;

e)

3.1.2.3 punktas papildomas šiuo sakiniu:

„Jei traktorius yra su vikšrais, gamintojas nustato tarpvežės plotį.“;

f)

3.1.3.2 punkto antras ir trečias sakiniai pakeičiami taip:

„Kai traktoriaus pusiausvyra, jo ratams arba vikšrams liečiant žemę, pasidaro nestabili, šis kampas turi tapti lygus bent 38°. Bandymas atliekamas du kartus: pirmą kartą atliekant bandymą traktoriaus vairaratis turi būti iki galo pasuktas į dešinę, o antrą kartą – į kairę.“;

g)

3.1.4.3.1 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

traktoriaus charakteristikai B0 skirta eilutė pakeičiama taip:

B0

m)

Galinės padangos arba vikšro plotis“;

ii)

traktoriaus charakteristikoms D2 ir D3 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

D2

m)

Priekinių padangų arba vikšrų aukštis, kai ašiai tenka visa numatyta apkrova

D3

m)

Priekinių padangų arba vikšrų aukštis, kai ašiai tenka visa numatyta apkrova“;

iii)

Traktoriaus charakteristikai S skirtoje eilutėje sakinys „Tarpvėžės pločio S ir padangos B0 pločio suma turi būti didesnė už apsauginės konstrukcijos plotį B6.“ pakeičiamas sakiniu „Galinės tarpvėžės pločio S ir padangos arba vikšro B0 pločio suma turi būti didesnė už apsauginės konstrukcijos plotį B6.“

h)

3.1.4.3.2.2 punktas pakeičiamas taip:

„3.1.4.3.2.2.

ašis, apie kurią sukasi virstantis traktorius, yra lygiagreti su traktoriaus išilgine ašimi ir eina per žemiau stovinčių priekinio ir galinio ratų arba vikšrų sąlyčio su šlaitu paviršių vidurį;“;

i)

3.1.5.1 punkto paskutinė pastraipa pakeičiama taip:

„Atstumai tarp sunkio centro ir galinės ašies (L3 ) arba priekinės ašies (L2 ) apskaičiuojami atsižvelgiant į traktoriaus masės pasiskirstymą tarp galinių ir priekinių ratų arba vikšrų.“;

j)

3.1.5.2 punktas pakeičiamas taip:

„3.1.5.2.   Galinių (D3 ) ir priekinių (D2 ) padangų arba vikšrų aukščiai

Išmatuojamas atstumas nuo padangos arba vikšro aukščiausio taško iki žemės paviršiaus plokštumos (6.5 pav.) (taikant tą patį metodą matuojamas priekinių ir galinių padangų arba vikšrų minėtas atstumas).“;

k)

3.1.5.4 punkto paskutinė pastraipa pakeičiama taip:

„Smūgio taškas apibrėžiamas apsauginę konstrukciją liečiančia plokštuma, kertančią liniją, kuri brėžiama per viršutinius išorinius priekinių ir galinių padangų arba vikšrų taškus (6.7 pav.).“;

l)

3.1.5.6 punkto paskutinė pastraipa pakeičiama taip:

„Smūgio taškas apibrėžiamas variklio dangtį ir apsauginę konstrukciją liečiančia plokštuma, einančią per priekinės padangos arba vikšro viršutinius išorinius taškus (6.7 pav.). Matuojama iš abiejų variklio dangčio šonų.“;

m)

3.1.5.9 punkte pirma ir antra pastraipos po antrašte „Priekinės ašies sukimosi centro aukštis (H0)“ pakeičiamos taip:

„Vertikalusis atstumas nuo priekinio tilto posūkio ašies vidurio iki priekinių padangų arba vikšrų viduriniosios ašies (H01 ); šis atstumas įtraukiamas į gamintojo rengiamą techninę ataskaitą ir patikrinamas.

Turi būti išmatuotas vertikalusis atstumas nuo priekinių padangų arba vikšrų ašies centro iki žemės paviršiaus plokštumos (H02 ) (6.8 pav.).“;

n)

3.1.5.10 ir 3.1.5.11 punktai pakeičiami taip:

„3.1.5.10.   Galinės tarpvėžės plotis (S)

Mažiausias galinės tarpvėžės plotis traktoriui sumontavus didžiausias gamintojo nurodytas padangas arba vikšrus (6.9 pav.).

3.1.5.11.   Galinės padangos arba vikšro plotis (B0 )

Atstumas tarp galinės padangos arba vikšro viršutinės dalies išorinės ir vidinės vertikaliųjų plokštumų (6.9 pav.).“;

o)

3.2.1.3.4 punktas pakeičiamas taip:

„3.2.1.3.4.

Turi būti nustatytas toks tarpvėžės plotis, kad atliekant stiprumo bandymus apsauginė konstrukcija, jei įmanoma, nesiremtų į padangas ar vikšrus. Jeigu šie bandymai atliekami laikantis statinių bandymų procedūros, ratus ar vikšrus galima nuimti.“;

p)

3.2.2.2.4 punktas pakeičiamas taip:

„3.2.2.2.4.

Jeigu tarp traktoriaus kėbulo ir ratų arba vikšrų sumontuota pakabos sistema, atliekant bandymus ji įtvirtinama.“;

q)

3.2.5.4 punktas pakeičiamas taip:

„3.2.5.4.   Gniuždymo įrenginys

6.10 paveiksle parodytu įrenginiu turi būti įmanoma apsauginę konstrukciją spausti žemyn maždaug 250 mm pločio standžia sija, kuri universaliaisiais lankstais sujungta su apkrovą užtikrinančiu mechanizmu. Turi būti numatytos ašims tinkamos pasparos, kad traktoriaus padangų arba vikšrų neveiktų gniuždymo jėga.“;

r)

3.3.2.2 punkto antros pastraipos paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Siekiant tai įvertinti, naudojamos gamintojo nustatytos standartinės mažiausios traktoriaus priekinės ir galinės padangos ar vikšrai, kurių tarpvėžės plotis yra mažiausias.“;

s)

6.5 paveikslas pakeičiamas taip:

6.5 pav.

Traktoriaus, kuris virsdamas gali suktis apie vieną iš trijų ašių, virtimui apskaičiuoti būtini duomenys

Image

Pastaba. D2 ir D3 turėtų būti matuojami tada, kai ašiai tenka visa numatytoji apkrova.“;

t)

5.3.1 punkto paskutinė pastraipa papildoma šiuo sakiniu:

„Jeigu traktorius yra su vikšrais, gamintojas nustato tarpvežės plotį.“;

u)

B4 skirsnyje („Virtualiųjų bandymų reikalavimai“) pridedama ši pastraipa:

„Jeigu traktorius yra su vikšrais, pradiniame modelyje turi būti pakeičiamos šios eilutės:

 

520 LOCATE 12, 40: PRINT „HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=“

 

*540 PRINT „HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=“: LOCATE 13, 29: PRINT ““

 

650 LOCATE 17, 40: PRINT „REAR TRACKS WIDTH B0=“

 

970 LPRINT TAB(40); „HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=“;

 

*980 LPRINT „HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=“;

 

1160 LPRINT TAB(40); „REAR TRACK WIDTH B0=“;

 

1390 W2 = SQR(H0 * H0 + L0 * L0): S1 = S/2 + B0/2

 

1530 F2 = 2 * ATN(- L0/D3 + SQR((L0/D3) ^ 2 – (D2/D3) + 1))

 

1590 X(1, 5) = D3

 

1660 Y(1, 5) = -L3

*

Jei taikoma.“;

(2)

IX priedo paaiškinimų 1 paaiškinimas pakeičiamas taip:

„(1)

Išskyrus B2 ir B3 skirsnių punktų numeraciją, kuri buvo suderinta su visu priedu, B dalyje išdėstytas reikalavimų tekstas ir numeracija sutampa su tekstu ir numeracija, pateiktais EBPO standartinėje normoje dėl siauros tarpvėžės žemės ir miškų ūkio traktorių priekinėje dalyje tvirtinamų virtimo apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų (EBPO standartinė norma Nr. 6, 2017 m. vasario mėn. parengta 2017 m. redakcija).“;

III PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 X priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

A dalis papildoma šiuo 3 punktu:

„3.

Be 2 punkte išdėstytų reikalavimų, turi būti laikomasi B3 skirsnyje nustatytų sulankstomųjų virtimo apsauginių konstrukcijų veiksmingumo reikalavimų.“;

(2)

B dalis iš dalies keičiama taip:

(1)

3.1.2.2.5 punktas pakeičiamas taip:

„3.1.2.2.5.

Pirmam konstrukcijos galinės dalies poveikiui apkrova išrenkamas tas jos šonas, kuris, bandymus atliekančių institucijų nuomone, konstrukcijai nepalankiausiomis sąlygomis patirtų daugybinę apkrovą. Šoninė apkrova taikoma kitoje traktoriaus vidurio plokštumos pusėje nei išilginė apkrovą. Priekinė apkrova taikoma toje pačioje apsauginės konstrukcijos išilginės vidurio plokštumos pusėje kaip šoninė apkrova.“;

(2)

pridedamas šis B3 skirsnis:

„B3   SULANKSTOMŲJŲ VIRTIMO APSAUGINIŲ KONSTRUKCIJŲ VEIKSMINGUMO REIKALAVIMAI

„5.1.   Taikymo sritis

Šiame skirsnyje nustatyti būtiniausi gale montuojamų sulankstomųjų virtimo apsauginių konstrukcijų, kurias rankiniu būdu pakelia ir (arba) nuleidžia stovintis operatorius (procesas gali būti iš dalies automatizuotas) ir kurios užfiksuojamos rankiniu arba automatiniu būdu, veiksmingumo ir bandymų reikalavimai.

5.2.   Šiame skirsnyje vartojamų terminų apibrėžtys:

5.2.1.   rankinė sulankstomoji virtimo apsauginė konstrukcija– gale sumontuota dviejų ramsčių apsauginė konstrukcija, kurią pakelia ir nuleidžia pats operatorius (procesas gali būti iš dalies automatizuotas);

5.2.2.   automatinė sulankstomoji virtimo apsauginė konstrukcija– gale sumontuota dviejų ramsčių apsauginė konstrukcija, kuri pakeliama ir nuleidžiama visiškai automatiškai;

5.2.3.   fiksavimo sistema– įtaisas pakeltai arba nuleistai virtimo apsauginei konstrukcijai užfiksuoti rankiniu arba automatiniu būdu;

5.2.4.   suėmimo vieta– vieta, gamintojo apibrėžta kaip virtimo apsauginės konstrukcijos dalis ir (arba) prie virtimo apsauginės konstrukcijos primontuota papildoma rankena, kuria naudodamasis operatorius gali konstrukciją pakelti arba nuleisti;

5.2.5.   prieinama suėmimo vietos dalis– vieta, kurioje pakeliama arba nuleidžiama virtimo apsauginė konstrukcija yra valdoma operatoriaus. Ši vieta apibrėžiama atsižvelgiant į suėmimo vietos skerspjūvių geometrinį centrą;

5.2.6.   prieinama zona– erdvė, kurioje stovintis operatorius jėga gali pakelti ir (arba) nuleisti virtimo apsauginę konstrukciją;

5.2.7.   suspaudimo vieta– vieta, kurioje viena kitos arba nejudamų dalių atžvilgiu judančios dalys gali suspausti žmogų ar tam tikras jo kūno dalis;

5.2.8.   nupjovimo vieta– vieta, kurioje išilgai viena kitos arba išilgai kitų dalių judančios dalys gali suspausti žmogų ar tam tikras jo kūno dalis arba jas nupjauti;

5.2.9.   stovėjimo vieta– vieta traktoriaus kabinoje, į kurią patenkama pro pagrindinę įlipimo į vairavimo vietą angą ir kurioje operatoriui yra užtektinai vietos stovėti.

5.3.   Rankinės sulankstomosios virtimo apsauginės konstrukcijos

5.3.1.   Išankstinės bandymų sąlygos

5.3.1.1.   Suėmimo vieta

Rankinį valdymą atlieka stovintis operatorius vieną ar kelis kartus suimdamas statramsčio suėmimo vietą.

Statramstis valdomas stovint ant žemės arba tam skirtoje kabinos vietoje (7.8a ir 7.8b pav.).

Operatorius gali valdyti statramstį stovėdamas lygiagrečiai jo trajektorijai arba būdamas priešais.

Leidžiama taikyti kelių etapų procesą, kuriam būdinga tai, kad yra keletas operatoriui skirtų vietų ir keletas nustatytų suėmimo vietų.

Suėmimo vieta turi būti aiškiai ir nuolat pažymėta (7.9 pav.).

Ši vieta turi būti suprojektuota be aštrių briaunų, aštrių kampų ir šiurkščių paviršių, galinčių sužeisti operatorių.

Ši vieta galėtų būti vienoje arba abiejose traktoriaus pusėse ir galėtų būti statramsčio arba papildomų rankenų konstrukcinė dalis. Šioje suėmimo vietoje ranka keliant ar nuleidžiant statramstį operatoriui neturi kilti nupjovimo, suspaudimo arba nevaldomo judėjimo pavojaus.

5.3.1.2.   Prieinamos zonos

Atsižvelgiant į horizontalią žemės paviršiaus plokštumą ir vertikalias plokštumas, liečiančias išorines traktoriaus dalis, kurios riboja operatoriaus padėtį arba poslinkį, nustatomos trys prieinamos zonos, kuriose leidžiama naudoti skirtingo dydžio jėgas (7.10 pav.).

I zona: komforto zona.

II zona: zona, prieinama operatoriui nepasilenkus į priekį.

III zona: zona, prieinama operatoriui pasilenkus į priekį.

Statramsčio valdymas stovint lygiagrečiai jo trajektorijai

 

Operatoriaus padėtį ir judėjimą riboja kliūtys. Tai traktoriaus dalys, kurios yra apibrėžtos vertikalių plokštumų, liečiančių išorinius kliūties kraštus.

 

Jeigu operatoriui ranka valdant statramstį reikia pajudinti pėdą, pasislinkti leidžiama su statramsčio trajektorija lygiagrečioje plokštumoje arba tik dar vienoje su ankstesne plokštuma lygiagrečioje plokštumoje, kad būtų įveikta kliūtis. Bendru poslinkiu laikomas su statramsčio trajektorija lygiagrečių ir jai statmenų tiesių derinys. Poslinkis gali būti statmenas su sąlyga, kad operatorius prisiartina prie statramsčio. Prieinama vieta laikoma skirtingų prieinamų zonų apybrėža (7.11 pav.).

Statramsčio valdymas būnant priešais jo trajektoriją

 

Išplėstos II ir III zonos laikomos prieinamomis tik tuo atveju, jei statramstis valdomas būnant priešais jo trajektoriją (7.12 pav.). Šiose išplėstose zonose priimtinomis laikomos tos pačios poveikio jėgos kaip ir II bei III zonose.

 

Jeigu operatorius, ranka valdydamas statramstį, turi pajudėti, pasislinkti leidžiama tada, kai su statramsčio trajektorija lygiagrečioje plokštumoje nėra jokios kliūties.

Tokiu atveju prieinama vieta laikoma skirtingų prieinamų zonų apybrėža.

5.3.1.3.   Stovėjimo vieta

Į bet kurią gamintojo nurodytą stovėjimo vietą kabinoje patenkama pro pagrindinę įlipimo į vairavimo vietą angą, ir ta vieta turi atitikti šiuos reikalavimus:

Stovėjimo vietoje turi būti pakankamai erdvės abejoms operatoriaus pėdoms, jos paviršius turi būti plokščias ir neslydus. Priklausomai nuo transporto priemonės konfigūracijos, ji gali būti sudaryta iš dviejų atskirų paviršių ir jai gali būti naudojamos transporto priemonės sudedamosios dalys. Ji turi būti taip išdėstyta, kad dirbdamas darbą operatorius galėtų stovėti stabiliai ant vienodo aukščio pagrindo; leidžiamoji nuokrypa – ± 50 mm.

Turi būti įrengta rankena (-os) ir (arba) turėklai, kad būtų galima remtis trijuose taškuose. Transporto priemonės dalys gali būti laikomos atitinkančiomis šiuos reikalavimus.

Stovėjimo vieta laikoma pakankamai didele, jeigu jos forma yra kvadratinė ir kiekviena kraštinė yra ne trumpesnė kaip 400 mm (7.13 pav.).

Stovėjimo vietos reikalavimas taip pat gali būti laikomas įvykdytu, jei yra užtektinai vietos pėdai padėti ant plokščio paviršiaus, o keliui atremti į sėdynę.

5.3.1.4.   Bandymo sąlygos

Traktoriuje turi būti sumontuotos gamintojo nurodyto didžiausio skersmens ir pagal tą skersmenį mažiausio skerspjūvio padangos. Padangos turi būti pripūstos taip, kad jų slėgis atitiktų rekomenduojamąjį lauko darbams.

Turi būti nustatytas mažiausias galinių ratų tarpvėžės plotis; priekinių ratų tarpvėžės plotis turi kuo labiau atitikti galinių ratų tarpvėžę. Jeigu galima nustatyti du priekinių ratų tarpvėžės pločius, kurie vienodai skiriasi nuo mažiausio galinių ratų tarpvėžės pločio, pasirenkamas didesnysis iš tų dviejų priekinių ratų tarpvėžės pločių.

5.3.2.   Bandymų procedūra

Bandymo tikslas – išmatuoti jėgą, reikalingą statramsčiui pakelti arba nuleisti. Bandymas bus atliekamas statinėmis sąlygomis: iš pradžių statramstis neturi judėti. Kiekvienas statramsčiui pakelti arba nuleisti reikalingos jėgos matavimas atliekamas statramsčio trajektorijos liestinės ir suėmimo vietos skerspjūvių geometrinio centro kirtimo kryptimi.

Suėmimo vieta laikoma prieinama, jeigu yra prieinamose zonose arba skirtingų prieinamų zonų apybrėžoje (7.14 pav.).

Statramsčiui pakelti ir nuleisti reikalinga jėga matuojama skirtinguose taškuose, kurie yra prieinamoje suėmimo vietos dalyje (7.15 pav.).

Pirmas matavimas atliekamas tolimiausiame prieinamos suėmimo vietos dalies taške, kai statramstis yra visiškai nuleistas (1 taškas, 7.15 pav.).

Antrasis apibrėžiamas pagal 1 taško padėtį statramsčiui pasisukus iki taško, kuriame statramsčio trajektorijai statmena tiesė tampa vertikali (2 taškas, 7.15 pav.).

Trečiasis apibrėžiamas statramsčiui pasisukus aukštyn iki prieinamos suėmimo vietos dalies viršaus (3 taškas, 7.15 pav.).

Jeigu trečiojo matavimo metu statramstis nėra visiškai pakeltas, tas taškas matuojamas tolimiausiame prieinamos suėmimo vietos dalies krašte, kai statramstis yra visiškai pakeltas (4 taškas, 7.15 pav.).

Jeigu tarp 1 ir 3 taškų tolimiausio prieinamos suėmimo vietos dalies krašto trajektorija kerta ribą tarp I ir II zonų, šiame taške atliekamas papildomas matavimas (7.16 pav.).

Šiuos taškus veikiančios didžiausios jėgos neturi viršyti priimtinos jėgos, veikiančios zonoje (I, II arba III).

Siekiant išmatuoti jėgą reikiamuose taškuose, galima tiesiogiai išmatuoti vertę arba išmatuoti sukimo momentą, reikalingą statramsčiui pakelti ar nuleisti, ir taip apskaičiuoti jėgą.

5.3.3.   Priėmimo sąlygos

5.3.3.1.   Reikalaujama jėga

Virtimo apsauginei konstrukcijai valdyti priimtina jėga priklauso nuo prieinamos zonos, kaip nurodyta 7.2 lentelėje.

7.2 lentelė

Leidžiamos jėgos

Zona

I

II

III

Priimtina jėga (N)

100

75

50

Šias priimtinas jėgas leidžiama padidinti ne daugiau kaip 25 %, kai statramstis yra visiškai nuleistas arba visiškai pakeltas.

Šias priimtinas jėgas leidžiama padidinti ne daugiau kaip 25 %, jeigu statramstis valdomas būnant priešais jo trajektoriją.

Šias priimtinas jėgas leidžiama padidinti ne daugiau kaip 50 % nuleidžiant statramstį.

5.3.3.2.   Papildomi reikalavimai

Ranka pakeliant ar nuleidžiant statramstį operatoriui neturi kilti nupjovimo, suspaudimo arba nevaldomo judėjimo pavojaus.

Suspaudimo vieta operatoriaus plaštakoms nelaikoma pavojinga, jeigu suėmimo vietoje saugus atstumas nuo statramsčio iki nejudamų traktoriaus dalių yra ne mažesnis kaip 100 mm (plaštakai, riešui ir kumščiui) ir 25 mm (pirštui; standartas ISO 13854:1996). Saugūs atstumai turi būti patikrinti atsižvelgiant į operatoriaus vadove gamintojo numatytą valdymo būdą.

5.4.   Rankinio fiksavimo sistema

Virtimo apsauginei konstrukcijai pakeltoje arba nuleistoje padėtyje fiksuoti skirtas įtaisas turi būti suprojektuotas taip, kad:

būtų valdomas vieno nuolatinio operatoriaus ir būtų vienoje iš prieinamų zonų;

būtų vos atskirtas nuo virtimo apsauginės konstrukcijos (pavyzdžiui, fiksavimo kaiščiais arba sulaikyti skirtais kaiščiais);

nebūtų jokios painiavos fiksuojant (turi būti nurodytas tinkamas kaiščių išdėstymas);

nebūtų galima netyčia pašalinti ar prarasti dalių.

Jeigu virtimo apsauginė konstrukcija pakeltoje arba nuleistoje padėtyje fiksuojama kaiščiais, jie turi būti lengvai įkišami arba pašalinami. Jei norint tai padaryti statramstį reikia veikti jėga, turi būti laikomasi 1 ir 3 arba 4 taškui taikomų reikalavimų (žr. 5.3 punktą).

Visi kiti fiksavimo įtaisai turi būti sukurti atsižvelgiant į ergonomikos reikalavimus, susijusius su forma ir jėga, ypač siekiant išvengti suspaudimo ar nupjovimo pavojų.

5.5.   Parengtinis automatinio fiksavimo sistemos bandymas

Automatinio fiksavimo sistema, montuojama rankinėse sulankstomosiose virtimo apsauginėse konstrukcijose, parengtiniam bandymui turi būti pateikiama prieš atliekant virtimo apsauginės konstrukcijos stiprumo bandymą.

Statramstis judinamas iš žemesniosios padėties į pakeltą fiksuotą padėtį ir atgal. Šie veiksmai atitinka vieną ciklą. Atliekama 500 ciklų.

Tai galėtų būti daroma ranka arba naudojant išorės energiją (hidraulinę, pneumatinę ar elektrines pavaras). Abiem atvejais jėga veikiama plokštumoje, kuri yra lygiagreti su statramsčio trajektorija ir kerta suėmimo vietą, o statramsčio kampinis greitis turi būti maždaug pastovus ir mažesnis nei 20 laipsnių per sekundę.

Po 500 ciklų jėga, naudojama, kai statramstis yra pakeltoje padėtyje, turi būti ne daugiau kaip 50 % didesnė už leidžiamą jėgą (7.2 lentelė).

Statramstis atpalaiduojamas pagal operatoriaus vadovą.

Įvykdžius 500 ciklų neturi būti atliekama fiksavimo sistemos techninė priežiūra arba reguliavimas.

1 pastaba. Parengtinis bandymas galėtų būti taikomas ir automatinių sulankstomųjų virtimo apsauginių konstrukcijų sistemoms. Bandymas turėtų būti atliekamas prieš virtimo apsauginės konstrukcijos stiprumo bandymą.

2 pastaba. Parengtinį bandymą gali atlikti gamintojas. Tokiu atveju gamintojas turi bandymų stočiai pateikti sertifikatą, kuriame nurodoma, kad bandymas buvo atliekamas laikantis bandymo procedūros ir kad po 500 ciklų nebuvo atliekama fiksavimo sistemos techninės priežiūros arba reguliavimo. Bandymų stotis patikrins įtaiso veikimą atlikdama vieną ciklą iš žemesniosios padėties į fiksuotą pakeltą padėtį ir atgal.

Image

7.8a pav.

Stovint ant žemės paviršiaus

7.8b pav.

Stovint ant platformos

Image

7.9 pav.

Suėmimo vieta

Suėmimo vieta

Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio Image

7.14 pav.

Prieinamos suėmimo vietos dalies pavyzdys

Prieinamos zonos

Suėmimo vietos trajektorija

Prieinama suėmimo vietos dalis

Image

7.15 pav.

Taškai, kuriuose turi būti kontroliuojama reikalaujama jėga

1 taškas

2 taškas

3 taškas

4 taškas

Image

7.16 pav.

Papildomas taškas, kuriuose turi būti kontroliuojama reikalaujama jėga

Papildomas taškas

1 taškas

2 taškas

3 taškas

4 taškas

“;

(3)

X priedo paaiškinimų 1 paaiškinimas pakeičiamas taip:

„(1)

Išskyrus B2 ir B3 skirsnių punktų numeraciją, kuri buvo suderinta su visu priedu, B dalyje išdėstytas reikalavimų tekstas ir numeracija sutampa su tekstu ir numeracija, pateiktais EBPO standartinėje normoje dėl siauros tarpvėžės ratinių žemės ir miškų ūkio traktorių galinėje dalyje tvirtinamų virtimo apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų (EBPO standartinė norma Nr. 7, 2017 m. vasario mėn. parengta 2017 m. redakcija).“;

IV PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XI priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

C punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

3.1.3 punktas pakeičiamas taip:

„3.1.3.

Apsauginė konstrukcija gali būti skirta tik vairuotojui apsaugoti nuo krintančio objekto. Ant šios konstrukcijos gali būti įmanoma sumontuoti vairuotojo apsaugos nuo oro sąlygų poveikio priemones (daugiau ar mažiau laikino pobūdžio). Esant šiltam orui vairuotojas paprastai jas nuima. Vis dėlto yra apsauginių konstrukcijų, kurių apdangalas nenuimamas, o vėdinimas šiltu oru užtikrinamas pro langus ar atvartus. Apdangalas gali sustiprinti konstrukciją, o įvykus nelaimingam atsitikimui nuimamo apdangalo gali ir nebūti, tad atliekant bandymą visos dalys, kurias vairuotojas gali nuimti, yra pašalinamos. Atliekant bandymą durys ir langai, kuriuos galima atidaryti, pašalinami arba atidaromi ir užfiksuojami, kad nestiprintų apsauginės konstrukcijos“.

b)

įterpiamas šis 3.1.3.1 punktas:

„3.1.3.1.

Jeigu saugos zonos vertikaliojoje projekcijoje yra atveriamas stogo liukas, gamintojo prašymu, jo atsakomybe ir pagal jo instrukcijas bandymas gali būti atliekamas, kai stogo liukas yra:

uždarytas ir užrakintas;

atidarytas;

pašalintas.

Bet kuriuo atveju turi būti įvykdyti 3.3 punkto reikalavimai, o bandymo sąlygos aprašas turi būti nurodytas bandymo ataskaitoje.

Toliau šiose taisyklėse bus daroma nuoroda tik į apsauginės konstrukcijos bandymą. Turi būti suprantama, kad konstrukcijai priskiriamas ir apdangalas, kuris nėra laikino pobūdžio.

Bet kurio pateikto laikino apdangalo aprašas turi būti įtrauktas į specifikacijas. Prieš atliekant bandymą pašalinamos visos stiklinės ar panašios dužios medžiagos. Gamintojo pageidavimu prieš atliekant bandymą gali būti pašalinti traktoriaus ir apsauginės konstrukcijos komponentai, kurie per bandymą gali būti be reikalo sugadinti ir kurie neturi poveikio apsauginės konstrukcijos stiprumui ar jos matmenims. Bandymo metu negalima atlikti jokio remonto ar reguliavimo. Jeigu reikia atlikti kelis krintančių objektų bandymus, gamintojas gali pateikti kelis identiškus pavyzdžius.“;

c)

prieš 10.2 lentelę įrašomas 3.6.2.8 punktas:

„3.6.2.8.

Atitiktis šiems reikalavimams taip pat gali būti patikrinta smūgiuojant į bandymo objektą, kai visi konstrukcijos elementai yra – 18 °C arba žemesnės temperatūros.“;

d)

10.3 paveikslo pavadinimas pakeičiamas taip:

10.3 pav.

Būtiniausia apsaugos nuo krintančių objektų konstrukcijos bandymo konfigūracija

Apsauginė konstrukcija yra standžiai sujungta su bandymų stendu, kuris yra įprastoje montavimo vietoje“;

(2)

XI priedo paaiškinimų 1 paaiškinimas pakeičiamas taip:

„(1)

Jeigu nenurodyta kitaip, C dalyje išdėstytas reikalavimų tekstas ir numeracija sutampa su tekstu ir numeracija, pateiktais EBPO standartinėje normoje dėl žemės ir miškų ūkio traktorių apsaugos nuo krintančių objektų konstrukcijų oficialių bandymų (EBPO standartinė norma Nr. 10, 2017 m. vasario mėn. parengta 2017 m. redakcija).“

V PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XIV priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

3 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

lentelėje PS Nr. 1 ir 2 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„PS Nr.

a

10 – 4 m

t

s

1

0 089

 

2

0 215“;

 

b)

lentelėje PS Nr. 699 ir 700 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„PS Nr.

a

10 – 4 m

t

s

699

0 023

 

700

0 000

28·0“;

(2)

4a priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

lentelėje PS Nr. 1 ir 2 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„PS Nr.

a

10 – 4 m

t

s

1

0 022

 

2

0 089“;

 

b)

lentelėje PS Nr. 699 skirta eilutė pakeičiama taip:

„PS Nr.

a

10 – 4 m

t

s

699

0 062“.

 


6.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 140/35


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/831

2018 m. birželio 5 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantį Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalies a, d, e, h ir i punktus, 11 straipsnio 3 dalį ir 12 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (ES) Nr. 10/2011 (2) I priede pateiktas Sąjungos cheminių medžiagų, kurias galima naudoti gaminant plastikines medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maisto produktais, sąrašas;

(2)

nuo paskutinio Reglamento (ES) Nr. 10/2011 pakeitimo Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) paskelbė naujų mokslinių nuomonių dėl tam tikrų cheminių medžiagų, kurios gali būti naudojamos su maistu besiliečiančiose medžiagose (toliau – MBM), ir dėl jau leidžiamų naudoti cheminių medžiagų leidžiamų naudojimo būdų. Siekiant užtikrinti, kad Reglamente (ES) Nr. 10/2011 atsispindėtų naujausios Tarnybos išvados, tas reglamentas turėtų būti iš dalies pakeistas;

(3)

Tarnyba priėmė nuomones, kuriose pakartotinai įvertino maisto užteršimą perchloratu ir su maistu gaunamo perchlorato poveikį žmonėms (3) (4). Perchloro rūgšties druskos (perchloratas) (MBM Nr. 822) yra įtrauktos į Reglamento (ES) Nr. 10/2011 I priedo 1 lentelę kaip priedas ar polimerų gamybos pagalbinė medžiaga. Tai medžiagai taikoma 0,05 mg/kg konkreti išsiskyrimo ribinė vertė apskaičiuota remiantis įprastine su maistu gaunamo medžiagos kiekio per su maistu besiliečiančias medžiagas prielaida, kad 60 kg sveriantis žmogus per dieną suvalgo 1 kg maisto. Atlikusi pakartotinius perchlorato vertinimus, Tarnyba nustatė leidžiamąją paros dozę (toliau – LPD) – 0,3 μg vienam kg kūno masės per dieną ir pažymėjo, kad tiek trumpalaikis, tiek ilgalaikis perchlorato poveikis iš visų maisto šaltinių vaikų ir jaunimo atveju viršijo LPD, o suaugusiųjų atveju – ją atitiko. Atsižvelgiant į tai, konkreti išsiskyrimo ribinė vertė turėtų būti apskaičiuojama remiantis LPD, o MBM turėtų būti taikomas įprastinis 10 % LPD paskirstymo koeficientas. Taigi, perchloratui taikoma 0,05 mg/kg konkreti išsiskyrimo ribinė vertė turėtų būti sumažinta iki 0,002 mg/kg, siekiant užtikrinti, kad perchlorato išsiskyrimas į maistą iš plastikinių MBM nekeltų pavojaus žmonių sveikatai;

(4)

Tarnyba priėmė palankią mokslinę nuomonę (5) dėl cheminės medžiagos fosfito rūgšties, 2,4-bis(1,1-dimetilpropil)fenil ir 4-(1,1-dimetilpropil)fenil triesterių mišinio (MBM Nr. 974 ir CAS Nr. 939402–02–5) naudojimo. Šiai cheminei medžiagai leidžiama išsiskyrimo ribinė vertė yra 5 mg/kg maisto produkto. Remdamasi naujais moksliniais įrodymais Tarnyba padarė išvadą, kad ši cheminė medžiaga nekeltų pavojaus vartotojų saugai jos konkrečią išsiskyrimo ribinę vertę padidinus nuo 5 iki 10 mg/kg maisto produkto, jei būtų laikomasi kitų galiojančių apribojimų. Todėl šios cheminės medžiagos išsiskyrimo ribinė vertė turėtų būti padidinta nuo 5 iki 10 mg/kg su sąlyga, kad laikomasi kitų apribojimų;

(5)

Tarnyba priėmė palankią mokslinę nuomonę (6) dėl cheminės medžiagos 1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2,6-dikarboksirūgšties dimetilesterio (MBM Nr. 1066 ir CAS Nr. 23985–75–3) naudojimo. Tarnyba padarė išvadą, kad ši cheminė medžiaga nekelia pavojaus vartotojų saugai, kai ji naudojama kaip komonomeras gaminant poliesterio sluoksnį, skirtą naudoti kaip vidinį sluoksnį daugiasluoksnio plastiko medžiagoje, kuri skirta liestis su maisto produktais, kuriems Reglamento (ES) Nr. 10/2011 III priedo 2 lentelėje priskirti maistiniai modeliniai tirpalai A, B, C ir (arba) D1. Šios cheminės medžiagos ir jos dimerų (ciklinių ir atviros grandinės) bendra išsiskyrimo vertė neturėtų viršyti 0,05 mg/kg maisto produkto. Todėl tas monomeras turėtų būti įtrauktas į Sąjungos leidžiamų naudoti cheminių medžiagų sąrašą, nustatant apribojimą, kad turėtų būti laikomasi šių specifikacijų;

(6)

Tarnyba priėmė palankią mokslinę nuomonę (7) dėl cheminės medžiagos [3-(2,3-epoksipropoksi)propil]trimetoksisilano (MBM Nr. 1068, CAS Nr. 2530–83–8) naudojimo. Tarnyba padarė išvadą, kad nors ši cheminė medžiaga pasižymi genotoksiniu potencialu, ji nekelia pavojaus saugai dėl mažo poveikio, jei toks yra, kai ji naudojama kaip klijinančių medžiagų komponentas apdorojant stiklo pluoštą, dedamą į žemo difuzijos koeficiento plastiką, kaip antai polietileno tereftalatą (PET), polikarbonatą (PC), polibutilentereftalatą (PBTP), termoreaktyviuosius poliesterius ir epoksibisfenolvinilesterį, skirtus vienkartiniam ir daugkartiniam naudojimui su ilgo laikymo kambario temperatūroje galimybe, trumpalaikiam daugkartiniam kontaktui padidintoje ar aukštoje temperatūroje visiems maisto produktams. Kadangi kai kurie šios cheminės medžiagos reakcijos produktai, turintys epoksidinę funkciją, taip pat gali turėti genotoksinio potencialo, cheminės medžiagos ir kiekvieno iš reakcijos produktų liekanų apdorotame stiklo pluošte neturėtų būti aptinkama 10 μg/kg cheminės medžiagos ir 60 μg/kg kiekvieno reakcijos produkto atveju (hidrolizuoti monomerai ir ekposidinę funkciją turintys cikliniai dimerai, trimerai ir tetramerai);

(7)

todėl Reglamento (ES) Nr. 10/2011 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 10/2011 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Plastikinės medžiagos ir gaminiai, atitinkantys Reglamento (ES) Nr. 10/2011 reikalavimus, taikytus iki šio reglamento įsigaliojimo, gali būti tiekiami rinkai iki 2019 m. birželio 26 d. ir gali likti rinkoje tol, kol baigsis jų atsargos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. birželio 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 338, 2004 11 13, p. 4.

(2)  2011 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais (OL L 12, 2011 1 15, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2017;15(10):5043.

(4)  EFSA Journal 2014;12(10):3869.

(5)  EFSA Journal 2017;15(5):4841.

(6)  EFSA Journal 2017;15(5):4840.

(7)  EFSA Journal 2017;15(10):5014.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 10/2011 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 punkto 1 lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

MBM cheminėms medžiagoms Nr. 822 ir Nr. 974 skirti įrašai pakeičiami taip:

„822

71938

 

perchloro rūgšties druskos

taip

ne

ne

0,002

 

 

(4)“

„974

74050

939402–02–5

fosfito rūgštis, 2,4-bis(1,1-dimetilpropil)fenil ir 4-(1,1-dimetilpropil)fenil triesterių mišinys

taip

ne

taip

10

 

SML išreikštas cheminės medžiagos fosfitų ir fosfatų bei 4-tert-pentilfenolio ir 2,4-di-tert-pentilfenolio bendru kiekiu. 2,4-di-tert-pentilfenolio išsiskiriantis kiekis neturi viršyti 1 mg/kg maisto produkto.“

 

b)

Prie MBM cheminių medžiagų numerių eilės tvarka pridedami šie įrašai:

„1066

 

23985–75–3

1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2,6-dikarboksirūgšties dimetilesteris

ne

taip

ne

0,05

 

Naudojamas tik kaip komonomeras gaminant poliesterio sluoksnį, skirtą naudoti kaip vidinį sluoksnį daugiasluoksnio plastiko medžiagoje, kuri skirta liestis tik su maisto produktais, kuriems III priedo 2 lentelėje priskirti maistiniai modeliniai tirpalai A, B, C ir (arba) D1. 8 skiltyje pateikta konkreti išsiskyrimo ribinė vertė nurodo cheminės medžiagos ir jos dimerų (ciklinių ir atviros grandinės) bendrą kiekį.

 

1068

 

2530–83–8

[3-(2,3-epoksipropoksi)propil]trimetoksisilanas

taip

ne

ne

 

 

Naudojamas tik kaip klijinančių medžiagų komponentas apdorojant stiklo pluoštą, dedamą į stiklo pluoštu armuoto žemo difuzijos koeficiento plastiką (polietileno tereftalatą (PET), polikarbonatą (PC), polibutilentereftalatą (PBTP), termoreaktyviuosius poliesterius ir epoksibisfenolvinilesterį), skirtus visiems maisto produktams.

Apdorotame stiklo pluošte cheminės medžiagos liekanų neturėtų būti aptinkama 0,01 mg/kg cheminės medžiagos atveju ir 0,06 mg/kg kiekvieno reakcijos produkto atveju (hidrolizuotų monomerų ir ekposidinę funkciją turinčių ciklinių dimerų, trimerų ir tetramerų).“

 


6.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 140/38


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/832

2018 m. birželio 5 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios ciantraniliprolo, cimoksanilo, deltametrino, difenokonazolo, fenamidono, flubendiamido, fluopikolido, folpeto, fosetilo, mandestrobino, mepikvato, metazachloro, propamokarbo, propargito, pirimetanilo, sulfoksafloro ir trifloksistrobino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą ir 18 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

didžiausia leidžiamoji ciantraniliprolo, cimoksanilo, deltametrino, fenamidono, folpeto, mandestrobino, mepikvato, metazachloro, propamokarbo, pirimetanilo, sulfoksafloro ir trifloksistrobino koncentracija (toliau – DLK) nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede. Difenokonazolo, flubendiamido, fluopikolido ir fosetilo DLK nustatyta to reglamento III priedo A dalyje. Propargito DLK nustatyta to reglamento V priede;

(2)

2015 m. liepos 11 d. Maisto kodekso komisija patvirtino fenamidono (2) kodekso didžiausias leidžiamąsias koncentracijos vertes (toliau – CXL vertės);

(3)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 (3) 5 straipsnio 3 dalį, jei yra arba netrukus bus parengti tarptautiniai standartai, į juos atsižvelgiama tobulinant arba derinant maisto produktus reglamentuojančius teisės aktus, nebent minėti standartai arba tam tikros jų dalys būtų neveiksminga arba netinkama priemonė maisto produktus reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytiems teisėtiems tikslams įgyvendinti arba jie yra pagrįsti moksliškai, arba jie lemtų tokį apsaugos lygį, kuris skirtųsi nuo Sąjungoje tinkamu laikomo lygio. Be to, pagal to reglamento 13 straipsnio e punktą, Sąjunga turi užtikrinti tarptautinių techninių standartų ir maisto produktus reglamentuojančių teisės aktų nuoseklumą, kartu užtikrindama, kad Sąjungoje priimtas aukštas apsaugos lygis nesumažėtų;

(4)

Sąjunga Pesticidų liekanų kodekso komitetui išreiškė abejonę dėl CXL verčių, pasiūlytų šiems pesticidų ir produktų deriniams: fenamidonas (žiedinėms kopūstinėms daržovėms; vaisinėms daržovėms, išskyrus moliūginių šeimos daržoves);

(5)

todėl fenamidono CXL vertės, kurios nėra nurodytos 4 konstatuojamojoje dalyje, turėtų būti įtrauktos į Reglamentą (EB) Nr. 396/2005 kaip DLK, išskyrus atvejus, kai jos susijusios su produktais, kurie nėra nurodyti to reglamento I priede, arba kai jos nustatytos žemesnio lygio, palyginti su dabartinėmis DLK. Šios CXL vertės yra saugios Sąjungos vartotojams (4);

(6)

vykdant augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos cimoksanilo, naudojimo patvirtinimo procedūrą, pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 6 straipsnio 1 dalį buvo pateikta paraiška pakeisti nustatytą dabartinę DLK, kad šį produktą būtų galima naudoti pupelėms be ankščių apsaugoti;

(7)

pateikta paraiška leisti naudoti deltametriną lapiniams kopūstams apsaugoti; Pateikta paraiška leisti naudoti difenokonazolą kitoms žiedinėms brassica daržovėms, briuseliniams kopūstams, salotinėms trūkažolėms, sėjamosioms gražgarstėms, špinatams ir panašiems lapams, paprastosioms trūkažolėms ir rabarbarams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti fluopikolidą burokėlių lapams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti folpetą obuoliams ir kriaušėms apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti fosetilą sėklavaisiams, persikams ir bulvėms apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti mandestrobiną abrikosams, vyšnioms, persikams ir slyvoms apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti metazachlorą pekininiams kopūstams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti propamokarbą burokėlių lapams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti pirimetanilą moliūginių šeimos daržovėms valgoma luobele apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti sulfoksaflorą vynuogių lapams ir artišokams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti trifloksistrobiną kitiems smulkiems vaisiams ir uogoms, salotoms ir salotiniams augalams, paprastosioms portulakoms, pupelėms be ankščių, žirniams ir ankštiniams augalams apsaugoti;

(8)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 6 straipsnio 2 ir 4 dalis pateiktos paraiškos leisti naudoti flubendiamidą Jungtinėse Valstijose abrikosams, persikams, slyvoms ir sojoms apsaugoti, dinatrio fosfonatą – Jungtinėse Valstijose medžių riešutams (išskyrus kokosus) apsaugoti ir propargitą – Brazilijoje apelsinams ir Indijoje arbatai apsaugoti. Pareiškėjai teigia, kad atitinkamose eksportuojančiose šalyse šių medžiagų, naudojamų tokiems kultūriniams augalams apsaugoti, liekanos yra didesnės negu Reglamente (EB) Nr. 396/2005 nustatyta DLK, todėl, siekiant išvengti prekybos kliūčių tų kultūrinių augalų importui, būtina nustatyti didesnę DLK;

(9)

2017 m. rugpjūčio 8 d. Jungtinė Karalystė pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (5) 53 straipsnį informavo Komisiją, kad dėl netikėto Drosophila suzukii protrūkio ji leido pateikti rinkai gervuogėms ir avietėms skirtą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos ciantraniliprolo. 2017 m. rugsėjo 13 d. Jungtinė Karalystė pagal 53 straipsnį informavo Komisiją, kad dėl netikėto Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiqua ir Phytomyza gymnostoma protrūkio ji leido pateikti rinkai porams skirtą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos ciantraniliprolo. Tokie leidimai buvo reikalingi, nes tokių kenksmingųjų organizmų protrūkio keliamo pavojaus nebuvo įmanoma pašalinti jokiomis kitomis pagrįstomis priemonėmis. Jungtinė Karalystė pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsnio 4 dalį apie leidimą pranešė ir kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnybai) ir pateikė paraiškas nustatyti tiems kultūriniams augalams laikinąją DLK;

(10)

2017 m. rugsėjo 19 d. Graikija pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 53 straipsnį informavo Komisiją, kad ji leido pateikti rinkai vilnamedžiams skirtą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos mepikvato, kaip augalų augimo reguliatorių. Toks leidimas buvo reikalingas siekiant neprarasti derliaus. Graikija pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsnio 4 dalį apie leidimą pranešė ir kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir Tarnybai ir pateikė paraišką nustatyti laikinąją DLK vilnamedžių sėkloms;

(11)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 8 straipsnį atitinkamos valstybės narės įvertino pateiktas paraiškas ir vertinimo ataskaitas pateikė Komisijai;

(12)

Tarnyba įvertino paraiškas ir vertinimo ataskaitas, visų pirma atsižvelgdama į galimą grėsmę vartotojams ir, jei reikia, gyvūnams, ir pateikė pagrįstas nuomones dėl siūlomų DLK (6). Šias nuomones Tarnyba pateikė Komisijai, valstybėms narėms ir visuomenei;

(13)

Tarnyba pagrįstoje nuomonėje padarė išvadą, kad dėl deltametrino naudojimo lapiniams kopūstams apsaugoti rizikos vertinimui daro poveikį tam tikri nestandartiniai neaiškumai. Vis dėlto, atsižvelgiant į mažą suvartojamų lapinių kopūstų kiekį, yra tikslinga nustatyti 0,15 mg/kg DLK;

(14)

dėl trifloksistrobino pareiškėjas pateikė trūkstamą informaciją apie gyvūninių produktų analizės metodus ir pateikė rinkai CGA321113 pamatinį etaloną;

(15)

dėl flubendiamido naudojimo sojoms apsaugoti eksportuojančioje šalyje dabar nustatyta 0,25 mg/kg DLK. Atsižvelgiant į tai, kad didžiausia nustatyta liekanų koncentracija yra šiek tiek didesnė nei minėtoji, tikslinga nustatyti suapvalintą 0,3 mg/kg DLK;

(16)

dėl ciantraniliprolo naudojimo gervuogėms, avietėms ir porams apsaugoti DLK turėtų būti laikina ir taikoma iki 2021 m. birželio 30 d.;

(17)

dėl mepikvato naudojimo vilnamedžiams apsaugoti vilnamedžių sėkloms nustatyta DLK turėtų būti laikina ir taikoma iki 2021 m. birželio 30 d.;

(18)

dėl visų kitų paraiškų Tarnyba padarė išvadą, kad, remiantis vartotojų patiriamos ekspozicijos vertinimu, atliktu tiriant 27 konkrečias Europos vartotojų grupes, visi duomenys atitinka reikalavimus, ir pareiškėjų prašomi DLK pakeitimai vartotojų saugos atžvilgiu yra priimtini. Tarnyba atsižvelgė į naujausią informaciją apie toksikologines medžiagų savybes. Nustatyta, kad nei visą gyvenimą trunkanti šių medžiagų, gaunamų vartojant visus maisto produktus, kuriuose gali būti šių medžiagų, ekspozicija, nei trumpalaikis labai didelio kiekio atitinkamų produktų vartojimas nekeltų rizikos, kad bus viršyta leidžiamoji paros dozė arba ūmaus poveikio etaloninė dozė;

(19)

remiantis Tarnybos pagrįstomis nuomonėmis ir atsižvelgiant į su svarstomu klausimu susijusius veiksnius, daroma išvada, kad tam tikri DLK pakeitimai atitinka Reglamento (EB) Nr. 396/2005 14 straipsnio 2 dalies reikalavimus;

(20)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(21)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. birželio 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf.

Jungtinė FAO ir PSO maisto standartų programa, Maisto kodekso komisija. III ir IV priedėliai. Trisdešimt aštuntoji sesija. Ženeva, Šveicarija, 2015 m. liepos 6–11 d.

(3)  2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

(4)  Scientific support for preparing an ES position for the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2014;12(7):3737 [182 p.];

(5)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

(6)  EFSA mokslinės ataskaitos pateikiamos svetainėje http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries. EFSA Journal 2017;15(11):5061 [24 p.];

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks. EFSA Journal 2018;16(1):5124 [24 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods. EFSA Journal 2017;15(11):5066 [19 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale. EFSA Journal 2018;16(1):4683 [28 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops. EFSA Journal, 2018; 16(1):5143 [p. 28].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans. EFSA Journal 2018;16(1):5128 [31 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards. EFSA Journal 2018;16(1):5135 [21 p.];

 

Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears. EFSA Journal 2017;15(10):5041 [21 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato. EFSA Journal 2018;16(2):5161 [36 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums. EFSA Journal 2018;16(1):5148 [22 p.];

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton. EFSA Journal 2018;16(2):5162 [25 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage. EFSA Journal 2018;16(1):5127 [20 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves. EFSA Journal 2017;15(11):5055 [22 p.];

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea. EFSA Journal 2018;16(2):5193 [25 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2018;16(2):5145 [20 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes. EFSA Journal 2017;15(11):5070 [23 p.];

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops. EFSA Journal 2018;16(1):5154 [33 p.];


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai iš dalies keičiami taip:

1.

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

ciantraniliprolui, cimoksanilui, deltametrinui, fenamidonui, folpetui, mandestrobinui, mepikvatui, metazachlorui, propamokarbui, pirimetanilui, sulfoksaflorui ir trifloksistrobinui skirtos skiltys pakeičiamos taip:

Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatoma DLK, grupės ir pavyzdžiai (1)

Ciantraniliprolas

Cimoksanilas

Deltametrinas (cis-deltametrinas) (F)

Fenamidonas

Folpetas (bendras folpeto ir ftalimido kiekis, išreikštas kaip folpetas (R)

Mandestrobinas

Mepikvatas (bendras mepikvato ir jo druskų kiekis, išreikštas kaip mepikvato chloridas)

Metazachloras (bendras metabolitų 479M04, 479M08 ir 479M16 kiekis, išreikštas kaip metazachloras) (R)

Propamokarbas (bendras propamokarbo ir jo druskų kiekis, išreikštas kaip propamokarbas) (R)

Pirimetanilas (R)

Sulfoksafloras (izomerų suma)

Trifloksistrobinas (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; MEDŽIŲ RIEŠUTAI

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Citrusiniai vaisiai

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Greipfrutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

Apelsinai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

Citrinos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

Žaliosios citrinos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

Mandarinai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Medžių riešutai

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Migdolai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

Bertoletijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

Anakardžiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

Kaštainiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

Kokosai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

Lazdyno riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

Makadamijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

Karijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

Pinijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

Pistacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Sėklavaisiai

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

Obuoliai

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

Kriaušės

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

Svarainiai

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

Šliandros

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

Lokvos / japoninės lokvos

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

Kita (2)

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Kaulavaisiai

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

Abrikosai

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

Vyšnios (saldžiosios)

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

Persikai

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

Slyvos

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

Kita (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

a)

vynuogės

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

Valgomosios vynuogės

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

braškės ir žemuogės

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

c)

uogos, augančios ant dvimečių ūglių

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

Gervuogės

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

Paprastosios gervuogės

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

Avietės (raudonosios ir geltonosios)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Kita (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

d)

kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

Mėlynės

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

Spanguolės

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

Serbentai (juodieji, raudonieji ir baltieji)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

Agrastai (žalieji, raudonieji ir geltonieji)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

Erškėtuogės

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

Šilkmedžio uogos (juodojo ir baltojo)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

Gudobelės vaisiai / pietinės gudobelės vaisiai

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

Šeivamedžio uogos

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

Kita (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Kiti vaisiai su

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

a)

valgoma luobele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Datulės

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Figos

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Valgomosios alyvuogės

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Kinkanai

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Karambolos

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Persimonai / rytiniai persimonai

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Kita (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

b)

nevalgoma luobele, smulkūs

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Kiviai (žalieji, raudonieji, geltonieji)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Ličiai

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Valgomosios pasifloros

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Opuncijos

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Gelčių sėklos

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Virgininiai juodmedžiai (virgininiai persimonai)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Kita (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

c)

nevalgoma luobele, stambūs

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

Avokadai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Bananai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

Mangai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Papajos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Granatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Peruvinės anonos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Gvajavos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ananasai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Duonvaisiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Durijai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Dygliuotosios anonos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

bulvės

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

b)

tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Manijokai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Valgomieji batatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Dioskorėjos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Bermudinės marantos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Burokėliai

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Morkos

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Gumbiniai salierai

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Krienai

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Topinambai

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Pastarnokai

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Petražolių šaknys / šakninės petražolės

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Ridikai

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Pūteniai

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Griežčiai

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Ropės

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Kita (2)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Svogūninės daržovės

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

Valgomieji česnakai

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Valgomieji svogūnai

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Valgomieji svogūnėliai

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Svogūnlaiškiai / žalieji svogūnai ir tuščialaiškiai česnakai

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Kita (2)

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Vaisinės daržovės

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae ir Malvaceae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Pomidorai

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

Paprikos

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Baklažanai

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

Valgomosios ybiškės

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Kita (2)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

moliūginių šeimos (valgoma luobele)

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Agurkai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Kornišonai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Cukinijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

moliūginių šeimos (nevalgoma luobele)

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Melionai

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Moliūgai

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Arbūzai

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Kita (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

saldieji kukurūzai

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

kitos vaisinės daržovės

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Kopūstinės daržovės (išskyrus brassica rūšių šakniavaisius ir brassica rūšių jaunų lapų augalus)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

a)

žiedinės brassica daržovės

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

Brokoliniai kopūstai

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Kita (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

b)

gūžinės

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Briuseliniai kopūstai

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Gūžiniai kopūstai

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Kita (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

lapinės

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

Pekininiai kopūstai

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

Lapiniai kopūstai

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Kita (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

d)

ropiniai kopūstai

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Lapinės daržovės, prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

salotos ir salotiniai augalai

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

Sultenės

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Sėjamosios salotos

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

Salotinės trūkažolės / endivijos

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Sėjamosios pipirnės, kiti daigai ir ūgliai

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Sėjamosios gražgarstės

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Jaunų lapų augalai (įskaitant brassica rūšis)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Kita (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

b)

špinatai ir panašūs lapai

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

Daržiniai špinatai

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

Paprastosios portulakos

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

Burokėlių lapai

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Kita (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

c)

vynuogių ir panašių rūšių augalų lapai

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

d)

rėžiukai

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

paprastosios trūkažolės / cikorijos

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

Daržiniai builiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256020

Laiškiniai česnakai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256030

Salierų lapai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

0256040

Petražolės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256050

Vaistiniai šalavijai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256060

Kvapieji rozmarinai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256070

Čiobreliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256080

Bazilikai ir valgomosios gėlės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256090

Kilniojo lauramedžio lapai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256100

Vaistiniai kiečiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256990

Kita (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0260000

Ankštinės daržovės

 

 

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Pupelės (su ankštimis)

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

 

 

 

 

0,1

3

 

1 (+)

0260020

Pupelės (be ankščių)

0,3

0,05  (*1)

 

0,15

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

Žirniai (su ankštimis)

2

0,15

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

Žirniai (be ankščių)

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

Lęšiai

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0260990

Kita (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270000

Stiebinės daržovės

 

 

 

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0270010

Smidrai

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0270020

Dygieji artišokai

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Salierai

15