ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 122

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. gegužės 17d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pranešimas dėl Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimo laikino taikymo

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/720, kuriuo leidžiama pradėti naudoti Islandijos kilmės naminių paukščių mėsos tarifinę kvotą ir nustatoma jos administravimo tvarka

2

 

*

2018 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/721, kuriuo dėl medžiagos kiaulių prolaktino klasifikacijos pagal didžiausią leidžiamąją koncentraciją iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 37/2010 ( 1 )

5

 

*

2018 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/722, kuriuo dėl cheminės medžiagos eprinomektino klasifikacijos pagal didžiausią leidžiamąją koncentraciją iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 37/2010 ( 1 )

8

 

*

2018 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/723, kuriuo dėl apsvaiginimo žemu atmosferos slėgiu patvirtinimo iš dalies keičiami Tarybos reglamento (EB) Nr. 1099/2009 dėl žudomų gyvūnų apsaugos I ir II priedai ( 1 )

11

 

*

2018 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/724 dėl tam tikrų prekybos politikos priemonių, susijusių su tam tikrais Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktais

14

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2018 m. gegužės 16 d. Komisijos direktyva (ES) 2018/725, kuria, derinant prie technikos ir mokslo pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo III dalies 13 punkto nuostatos dėl chromo VI

29

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. gegužės 2 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2018/726 dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP SAHEL Niger) vadovo skyrimo (EUCAP SAHEL Niger/1/2018)

32

 

*

2018 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/727, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Rumunijos pasiūlytas pakaitinis narys

34

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1385/2013, kuriuo dėl Majoto statuso dalinio pakeitimo Europos Sąjungos atžvilgiu iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 850/98 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1069/2009, (ES) Nr. 1379/2013 ir (ES) Nr. 1380/2013, klaidų ištaisymas ( OL L 354, 2013 12 28 )

35

 

*

2016 m. lapkričio 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/390, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais dėl tam tikrų rizikos ribojimo reikalavimų centriniams vertybinių popierių depozitoriumams ir paskirtoms kredito įstaigoms, teikiančioms papildomas bankinio tipo paslaugas, klaidų ištaisymas ( OL L 65, 2017 3 10 )

35

 

*

2016 m. lapkričio 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/391, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinimas informacijos apie vidinį atsiskaitymų vykdymą turinys, klaidų ištaisymas ( OL L 65, 2017 3 10 )

36

 

*

2017 m. kovo 1 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/363, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 965/2012 nuostatos dėl skrydžių vieno turbininio variklio lėktuvais naktį arba meteorologinėmis sąlygomis pagal prietaisus specialiųjų patvirtinimų ir dėl mokymo, susijusio su pavojingų krovinių vežimu vykdant komercinius specialiuosius skrydžius, nekomercinius skrydžius sudėtingais varikliu varomais orlaiviais ir nekomercinius specialiuosius skrydžius sudėtingais varikliu varomais orlaiviais, patvirtinimo reikalavimų, klaidų ištaisymas ( OL L 55, 2017 3 2 )

36

 

*

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB, klaidų ištaisymas ( OL L 354, 2013 12 28 )

37

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

17.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/1


Pranešimas dėl Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimo laikino taikymo

Šios 2017 m. lapkričio 24 d. Briuselyje pasirašyto Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimo (1) dalys bus laikinai taikomos tarp Sąjungos ir Armėnijos Respublikos nuo 2018 m. birželio 1 d. pagal Tarybos sprendimo dėl susitarimo pasirašymo ir laikino taikymo (2) 3 straipsnį tiek, kiek jomis reglamentuojami klausimai priklauso Sąjungos kompetencijai, įskaitant Sąjungos kompetencijai apibrėžti ir įgyvendinti bendrą užsienio ir saugumo politiką priklausančius klausimus:

a)

I antraštinė dalis;

b)

II antraštinė dalis: 3, 4, 7 ir 8 straipsniai;

c)

III antraštinė dalis: 12 straipsnis, 14 straipsnio 1 dalis ir 15 straipsnis;

d)

V antraštinė dalis:

i)

1 skyrius, išskyrus 38 straipsnio 3 dalies a punktą;

ii)

2 skyrius, išskyrus nuorodą į branduolinę saugą 42 straipsnio 2 dalies f ir g punktuose 42 straipsnio 2 dalies g punkte;

iii)

3 skyrius, išskyrus 46 straipsnio 1 dalies a, c ir e punktus ir

iv)

7, 10, 14 ir 21 skyriai;

e)

VI antraštinė dalis, išskyrus 205 straipsnio 2 dalies b ir c punktus; 203 straipsnis taikomas laikinai tik tiek, kiek jis susijęs su tiesioginėmis investicijomis;

f)

VII antraštinė dalis;

g)

VIII antraštinė dalis, išskyrus 380 straipsnio 1 dalį, tiek, kiek tos antraštinės dalies nuostatos apsiriboja laikino Susitarimo taikymo užtikrinimo tikslu ir

h)

I priedas, II priedas, išskyrus nuorodas į Euratomą, susijusias su infrastruktūra, įgyvendinimo nuostatomis ir branduoline energija, III, VI, VIII, IX, X, XI ir XII priedai, taip pat VII antraštinės dalies I protokolas (finansinė pagalba ir kovos su sukčiavimu ir kontrolės nuostatos), 2 skyrius (kovos su sukčiavimu ir kontrolės nuostatos) ir II protokolas dėl savitarpio administracinės pagalbos muitų srityje.


(1)  OL L 23, 2018 1 26, p. 4.

(2)  OL L 23, 2018 1 26, p. 1.


REGLAMENTAI

17.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/2


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/720

2018 m. gegužės 16 d.

kuriuo leidžiama pradėti naudoti Islandijos kilmės naminių paukščių mėsos tarifinę kvotą ir nustatoma jos administravimo tvarka

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 58 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

buvo sudarytas Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų (2) (toliau – Susitarimas), pasiektas pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 19 straipsnį. Susitarimas Sąjungos vardu patvirtintas Tarybos sprendimu (ES) 2017/1913 (3);

(2)

Susitarimo V priede numatyta leisti pradėti naudoti į Sąjungą importuojamos Islandijos kilmės naminių paukščių mėsos metinę neapmuitinamą tarifinę kvotą;

(3)

remiantis Sprendimu (ES) 2017/1913, Susitarimas turi įsigalioti pirmą septinto mėnesio dieną po tos dienos, kurią šalys pranešė viena kitai apie tai, kad būtinos vidaus procedūros užbaigtos. Paskutinį kartą apie tai pranešta 2017 m. spalio 19 d. Taigi Susitarimas turi įsigalioti 2018 m. gegužės 1 d. Šiame reglamente nustatytos priemonės turėtų būti taikomos nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos;

(4)

Susitarime nurodyta, kad tarifinė kvota turi būti taikoma kasmet, taigi importas turėtų būti administruojamas kalendorinių metų pagrindu. Vis dėlto, kadangi Susitarimas taikomas nuo 2018 m. gegužės 1 d., 2018 ir vėlesnių metų metiniai kiekiai turėtų būti nustatomi remiantis Susitarimo V priedu;

(5)

tarifinę kvotą turėtų administruoti Komisija chronologine tvarka pagal išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracijų priėmimo datą, vadovaudamasi Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/2447 (4) nustatytomis tarifinių kvotų administravimo taisyklėmis;

(6)

Susitarime nustatyta, kad produktams, kuriems taikoma tarifinė kvota, yra taikomos nuostatos, nustatytos Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarimo 3 protokole su pakeitimais, padarytais EB ir Islandijos jungtinio komiteto sprendimu Nr. 2/2005 (5);

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidžiama pradėti naudoti priede nustatytą Islandijos kilmės naminių paukščių mėsos Sąjungos tarifinę kvotą.

2 straipsnis

Priede nustatyta tarifinė kvota administruojama pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 49–54 straipsnius.

3 straipsnis

Kad priede išvardytoms prekėms būtų galima taikyti šiame reglamente nustatytą tarifinę kvotą, jos mutatis mutandis turi atitikti kilmės taisykles ir kitas nuostatas, nustatytas Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo 3 protokole su pakeitimais, padarytais EB ir Islandijos jungtinio komiteto sprendimu Nr. 2/2005.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  OL L 274, 2017 10 24, p. 58.

(3)  2017 m. spalio 9 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/1913 dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų sudarymo (OL L 274, 2017 10 24, p. 57);

(4)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 58).

(5)  2005 m. gruodžio 22 d. EB ir Islandijos jungtinio komiteto sprendimas Nr. 2/2005, iš dalies keičiantis Susitarimo 3 protokolą dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų (OL L 131, 2006 5 18, p. 1).


PRIEDAS

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių turi būti laikoma, kad produktų aprašymas yra tik nurodomojo pobūdžio, o lengvatų sistemos aprėptis, atsižvelgiant į šį priedą, nustatoma pagal lentelės antroje skiltyje nurodytą SS poziciją.

Kvotos Nr.

SS pozicija

Produktų aprašymas

Metinės tarifinės kvotos dydis

(neto masė tonomis)

Kvotos muito norma

(%)

09.0830

0207

Naminių paukščių mėsa

Nuo 2018 5 1 iki 2018 12 31:

100

Kiekvienais kalendoriniais metais nuo 2019 1 1:

300

0


17.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/721

2018 m. gegužės 16 d.

kuriuo dėl medžiagos kiaulių prolaktino klasifikacijos pagal didžiausią leidžiamąją koncentraciją iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 37/2010

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009, nustatantį Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (1), ypač į jo 14 straipsnį kartu su 17 straipsniu,

atsižvelgdama į Veterinarinių vaistų komiteto suformuluotą Europos vaistų agentūros (toliau – EMA) nuomonę,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 17 straipsnį reikalaujama, kad farmakologiškai aktyvių medžiagų, naudojamų Sąjungoje maistiniams gyvūnams skirtuose veterinariniuose vaistuose arba gyvulininkystėje naudojamuose biocidiniuose produktuose, didžiausia leidžiamoji liekanų koncentracija (toliau – DLK) būtų nustatyta reglamentu;

(2)

Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 (2) priedo 1 lentelėje išvardytos farmakologiškai aktyvios medžiagos, suklasifikuotos atsižvelgiant į jų DLK gyvūniniuose maisto produktuose;

(3)

kiaulių prolaktinas nėra įtrauktas į tą lentelę;

(4)

EMA pateiktas prašymas nustatyti kiaulėms taikomą kiaulių prolaktino DLK;

(5)

remdamasi Veterinarinių vaistų komiteto nuomone, EMA savo rekomendacijoje nurodė, kad žmonių sveikatai apsaugoti nebūtina nustatyti kiaulėms taikomos kiaulių prolaktino DLK;

(6)

pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 5 straipsnį EMA turi svarstyti, ar konkrečiam maisto produktui nustatytą farmakologiškai aktyvios medžiagos DLK galima taikyti kitam maisto produktui, gaunamam iš tos pačios rūšies gyvūnų, arba vienos ar kelių rūšių gyvūnams nustatytą farmakologiškai aktyvios medžiagos DLK – kitų rūšių gyvūnams;

(7)

EMA nusprendė, kad dėl duomenų trūkumo šiuo metu netikslinga iš kiaulių gauto kiaulių prolaktino klasifikaciją, kai „DLK nebūtina“, ekstrapoliuoti kitų rūšių gyvūnams;

(8)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 37/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Veterinarinių vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 152, 2009 6 16, p. 11.

(2)  2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose (OL L 15, 2010 1 20, p. 1).


PRIEDAS

Į Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę abėcėlės tvarka įtraukiamas šios medžiagos įrašas:

Farmakologiškai aktyvi medžiaga

Žymeklio likutis

Gyvūnų rūšis

DLK

Tiksliniai audiniai

Kitos nuostatos (pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 14 straipsnio 7 dalį)

Terapinė klasifikacija

„Kiaulių prolaktinas

NETAIKOMA

Kiaulės

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Oraliniam vartojimui atsivestiems paršeliams, jei gyvūnui skiriama dozė neviršija 0,2 mg.

Oraliniam vartojimui paršavedėms, jei gyvūnui skiriama sukauptoji dozė neviršija 5 mg.

Veikliosios medžiagos, veikiančios reprodukcijos sistemą“


17.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/722

2018 m. gegužės 16 d.

kuriuo dėl cheminės medžiagos eprinomektino klasifikacijos pagal didžiausią leidžiamąją koncentraciją iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 37/2010

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009, nustatantį Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (1), ypač į jo 14 straipsnį kartu su 17 straipsniu,

atsižvelgdama į Veterinarinių vaistų komiteto suformuluotą Europos vaistų agentūros (EMA) nuomonę,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 17 straipsnį reikalaujama, kad farmakologiškai aktyvių medžiagų, naudojamų Sąjungoje maistiniams gyvūnams skirtuose veterinariniuose vaistuose arba gyvulininkystėje naudojamuose biocidiniuose produktuose, didžiausia leidžiamoji liekanų koncentracija (toliau – DLK) būtų nustatyta reglamentu;

(2)

Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 (2) priedo 1 lentelėje išvardytos farmakologiškai aktyvios medžiagos, suklasifikuotos atsižvelgiant į jų DLK gyvūniniuose maisto produktuose;

(3)

eprinomektinas jau yra įtrauktas į tą lentelę kaip medžiaga, leidžiama naudoti visiems atrajotojams (taikoma raumenims, riebalams, kepenims, inkstams ir pienui);

(4)

EMA pateiktas prašymas dabartinį eprinomektino įrašą papildyti įtraukiant pelekines žuvis;

(5)

EMA, remdamasi Veterinarinių vaistų komiteto nuomone, rekomendavo pelekinėms žuvims nustatyti eprinomektino DLK;

(6)

pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 5 straipsnį EMA turi svarstyti, ar konkrečiam maisto produktui nustatytą farmakologiškai aktyvios medžiagos DLK galima taikyti kitam maisto produktui, gaunamam iš tos pačios rūšies gyvūnų, arba vienos ar kelių rūšių gyvūnams nustatytą farmakologiškai aktyvios medžiagos DLK – kitų rūšių gyvūnams;

(7)

EMA nusprendė, kad tikslinga ekstrapoliuoti eprinomektino DLK arklių ir triušių audiniams;

(8)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 37/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

tikslinga nustatyti tinkamą laikotarpį susijusiems suinteresuotiesiems subjektams imtis priemonių, kurių gali reikėti, kad būtų laikomasi naujos DLK;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Veterinarinių vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. liepos 16 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 152, 2009 6 16, p. 11.

(2)  2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose (OL L 15, 2010 1 20, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje medžiagos eprinomektino įrašas pakeičiamas taip:

Farmakologiškai aktyvi medžiaga

Žymeklio likutis

Gyvūnų rūšis

DLK

Tiksliniai audiniai

Kitos nuostatos (pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 14 straipsnio 7 dalį)

Terapinė klasifikacija

„Eprinomektinas

Eprinomektinas B1a

Visi atrajotojai, arklinių šeimos gyvūnai

50 μg/kg

Raumenys

ĮRAŠO NĖRA

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endo- ir ektoparazitus“

250 μg/kg

Riebalai

1 500 μg/kg

Kepenys

300 μg/kg

Inkstai

20 μg/kg

Pienas

Pelekinės žuvys

50 μg/kg

Raumenys ir oda natūraliu santykiu

Triušiai

50 μg/kg

Raumenys

250 μg/kg

Riebalai

1 500 μg/kg

Kepenys

300 μg/kg

Inkstai


17.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/723

2018 m. gegužės 16 d.

kuriuo dėl apsvaiginimo žemu atmosferos slėgiu patvirtinimo iš dalies keičiami Tarybos reglamento (EB) Nr. 1099/2009 dėl žudomų gyvūnų apsaugos I ir II priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1099/2009 dėl žudomų gyvūnų apsaugos (1), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį ir 14 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktą,

pasikonsultavusi su Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniu komitetu,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1099/2009 I priede išdėstytas patvirtintų svaiginimo metodų sąrašas, susijusios specifikacijos ir tam tikriems metodams taikomi specialūs reikalavimai;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1099/2009 II priede išdėstyti reikalavimai dėl skerdyklų išplanavimo, konstrukcijos ir įrangos;

(3)

vienai privačiai įmonei pateikus prašymą, Komisija Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) paprašė pateikti nuomonę dėl žemo atmosferos slėgio sistemos (toliau – metodas) broilerių (mėsinių viščiukų) apsvaiginimui;

(4)

2017 m. spalio 25 d. nuomonėje (2) EFSA nustatė, kad:

šį metodą gyvūnų gerovės požiūriu galima laikyti bent jau lygiaverčiu vienam iš šiuo metu taikomų svaiginimo metodų,

šis metodas tinkamas tik tam tikromis sąlygomis, susijusiomis visų pirma su techninėmis specifikacijomis (pvz., slėgio mažinimo tempas, kiekvieno etapo trukmė ir bendra poveikio trukmė), gyvūnų savybėmis (mėsiniai viščiukai) ir tam tikromis aplinkos sąlygomis (pvz., temperatūra ir drėgnumas),

vertinimas apsiriboja tik ne daugiau kaip 4 kg sveriančiais skerdžiamais mėsiniais viščiukais, jo taikymas negali būti išplėstas kitų kategorijų paukščiams;

(5)

tam, kad kompetentingos valdžios institucijos galėtų reguliariai atlikti šiam metodui keliamų sąlygų atitikties tikrinimus, reikėtų nustatyti šiam metodui taikytinus specialius reikalavimus;

(6)

šis metodas, neskaitant jo taikymo komercinės paskirties skerdimui, pripažintas tinkamu viščiukų žudymo metodu, kai siekiama juos sunaikinti;

(7)

šis metodas taip pat tinkamas ir kitais atvejais, kai būtina nužudyti didelį kiekį viščiukų dėl priežasčių, nesusijusių su visuomenės sveikata, gyvūnų sveikata, gyvūnų gerove ar aplinkos apsauga;

(8)

kadangi šis metodas gyvūnų gerovės požiūriu lygiavertis bent vienam patvirtintam metodui, būtina iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1099/2009 I priedą;

(9)

tam, kad šį metodą būtų galima veiksmingai taikyti ir stebėti, turėtų būti laikomasi specialių reikalavimų dėl išplanavimo, konstrukcijos ir įrangos. Todėl Reglamento (EB) Nr. 1099/2009 II priedą taip pat reikia iš dalies pakeisti;

(10)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1099/2009 I ir II priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1099/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

I skyriaus 3 lentelė iš dalies keičiama taip:

i)

3 lentelės pavadinimas pakeičiamas taip:

3 lentelė. Kontroliuojamos aplinkos metodai“;

ii)

pridedama 7-a eilutė:

Nr.

Pavadinimas

Apibūdinimas

Naudojimo sąlygos

Pagrindiniai parametrai

Šio priedo II skyriuje nustatyti specialūs reikalavimai

„7

Apsvaiginimas žemu atmosferos slėgiu

Sąmonę turinčių gyvūnų veikimas laipsniškai mažinant slėgį, deguonies kiekį sumažinant iki mažiau nei 5 %.

Mėsiniai viščiukai iki 4 kg gyvojo svorio.

Skerdimas, naikinimas ir kiti atvejai.

Slėgio mažinimo tempas.

Poveikio trukmė.

Aplinkos temperatūra ir drėgnumas.

10.1–10.5 punktai“

b)

II skyrius papildomas 10 dalimi:

„10.   Apsvaiginimas žemu atmosferos slėgiu

10.1.   Pirmuoju etapu slėgio mažinimo tempas yra ne didesnis nei lygiavertis slėgio sumažinimui nuo 760 torų standartinio atmosferos slėgio jūros lygio aukštyje iki 250 torų ne mažiau kaip 50 sekundžių.

10.2.   Antruoju etapu per tolesnes 210 sekundžių pasiekiamas 160 torų minimalus standartinis atmosferos slėgis jūros lygio aukštyje.

10.3.   Slėgio kitimo laike kreivė priderinama taip, kad per ciklo trukmę visi paukščiai būtų apsvaiginti negrįžtamai.

10.4.   Prieš kiekvieną naudojimą, bet ne rečiau kaip kartą per dieną patikrinamas kameros sandarumas ir sukalibruojami slėgmačiai.

10.5.   Absoliutaus vakuuminio slėgio, poveikio trukmės, temperatūros ir drėgnumo informacija saugoma ne trumpiau kaip metus.“;

2)

II priedas papildomas šiuo 7 punktu:

„7.   Apsvaiginimas žemu atmosferos slėgiu

7.1.   Apsvaiginimo žemu atmosferos slėgiu įranga projektuojama ir konstruojama taip, kad būtų užtikrintas kameros vakuumas, dėl kurio būtų galima lėtai mažinti slėgį ir deguonies lygį, išlaikant minimalų slėgį.

7.2.   Sistema turi būti įrengta taip, kad būtų nuolat matuojamas, rodomas ir registruojamas absoliutus vakuuminis slėgis, poveikio trukmė, temperatūra ir drėgnumas ir, jei slėgis nukryptų nuo reikalaujamo lygio, būtų pateikiamas aiškiai matomas ir girdimas perspėjimas. Darbuotojai įrenginį turi aiškiai matyti.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 303, 2009 11 18, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2017;15(12):5056.


17.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/724

2018 m. gegužės 16 d.

dėl tam tikrų prekybos politikos priemonių, susijusių su tam tikrais Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2018 m. kovo 8 d. Jungtinės Amerikos Valstijos (toliau – Jungtinės Valstijos) patvirtino apsaugos priemones – neribotam laikotarpiui nuo 2018 m. kovo 23 d. padidino tam tikriems importuojamiems plieno ir aliuminio produktams taikomus tarifus. Kovo 22 d. Europos Sąjungai taikytinų tarifų padidinimo įsigaliojimo data buvo atidėta iki 2018 m. gegužės 1 d.;

(2)

nepaisant to, kad Jungtinės Valstijos šias priemones apibūdina kaip saugumo priemones, iš esmės jos yra apsaugos priemonės. Jas sudaro taisomieji veiksmai, kurie trikdo iš Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) steigimo sutarties kylančią nuolaidų ir įsipareigojimų pusiausvyrą ir riboja importą, siekiant apsaugoti vidaus pramonę nuo užsienio konkurencijos, kad būtų užtikrintas tos pramonės komercinis klestėjimas. 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994) saugumo išimtys netaikomos tokioms apsaugos priemonėms ir jų nepateisina, be to, jos neturi poveikio teisei iš naujo subalansuoti pagal atitinkamas PPO steigimo sutarties nuostatas;

(3)

PPO susitarimas dėl apsaugos priemonių numato kiekvienos eksportuojančios narės, kuriai taikoma apsaugos priemonė, teisę sustabdyti iš esmės lygiaverčių nuolaidų ar kitų įsipareigojimų taikymą PPO narės, taikančios apsaugos priemonę, prekybai, jeigu konsultacijų metu tinkamo sprendimo rasti nepavyksta ir PPO Prekybos prekėmis taryba neprieštarauja;

(4)

Jungtinių Valstijų ir Sąjungos konsultacijų metu, kaip numatyta PPO susitarimo dėl apsaugos priemonių 8 ir 12.3 straipsniuose, tinkamo sprendimo rasti nepavyko (2);

(5)

Sąjungos iš esmės lygiaverčių nuolaidų ar kitų įsipareigojimų sustabdymas turėtų įsigalioti praėjus 30 dienų po pranešimo apie tai Prekybos prekėmis tarybai, išskyrus atvejus, kai Prekybos prekėmis taryba tam nepritaria. PPO susitarime numatyta galimybė sustabdymo teise pasinaudoti a) nedelsiant, jei apsaugos priemonės nebuvo imtasi dėl absoliutaus importo padidėjimo arba ji neatitinka atitinkamų PPO susitarimo nuostatų, arba b) pasibaigus trejų metų laikotarpiui nuo apsaugos priemonės taikymo pradžios;

(6)

Komisija pasinaudoja teise sustabdyti iš esmės lygiaverčių nuolaidų ar kitų įsipareigojimų taikymą, siekdama iš naujo subalansuoti nuolaidas ar kitus įsipareigojimus prekybos santykiuose su trečiosiomis šalimis, remdamasi Reglamento (ES) Nr. 654/2014 4 straipsnio 1 dalimi. Tinkami veiksmai – tai prekybos politikos priemonės, kurias gali sudaryti, inter alia, tarifų nuolaidų sustabdymas ir naujų arba didesnių muitų nustatymas;

(7)

rengdama ir pasirinkdama tinkamas prekybos politikos priemones, Komisija taiko objektyvius kriterijus pagal Reglamento (ES) Nr. 654/2014 4 straipsnio 2 dalies c punktą ir 4 straipsnio 3 dalį, įskaitant, kai taikytina, bet kokių priemonių proporcingumą, galimybes padėti Sąjungos pramonės šakoms, kurioms poveikio turi apsaugos priemonės, ir siekį kuo labiau sumažinti neigiamą ekonominį poveikį Sąjungai, įskaitant pagrindinių žaliavų atžvilgiu;

(8)

pagal Reglamento (ES) Nr. 654/2014 9 straipsnį Komisija suinteresuotiesiems subjektams suteikė galimybę išreikšti savo nuomonę ir pateikti informacijos apie su tuo susijusius Sąjungos ekonominius interesus (3);

(9)

Jungtinių Valstijų apsaugos priemonės gali turėti didelį neigiamą ekonominį poveikį susijusioms Sąjungos pramonės šakoms. Dėl jų labai sumažėtų atitinkamų Sąjungos plieno ir aliuminio produktų eksportas į Jungtines Valstijas. Susijęs atitinkamų Sąjungos plieno ir aliuminio produktų importas į Jungtines Valstijas 2017 m. sudarė mažiausiai 6,41 mlrd. EUR (iš jų 5,30 mlrd. EUR – bendras plieno importas, o 1,11 mlrd. EUR – bendras aliuminio importas);

(10)

todėl prekybos lengvatų tam tikriems produktams sustabdymas iki tokio lygio, kuris atspindi sumą, kuri būtų gauta taikant Jungtinių Valstijų muitus plieno ir aliuminio produktų importui iš Sąjungos į Jungtines Valstijas, ir jos neviršija yra tinkamas iš esmės lygiaverčių prekybos lengvatų taikymo sustabdymas pagal PPO susitarimą dėl apsaugos priemonių;

(11)

vėliau, priimdama atskirą įgyvendinimo aktą, Komisija gali nuspręsti įgyvendinti prekybos lengvatų taikymo sustabdymą, jei būtina, arba tiek, kiek tai būtina, taikant papildomus muitus tam tikriems į Sąjungą importuojamiems Jungtinių Valstijų kilmės produktams. Komisija turėtų nuspręsti dėl taikymo srities ir atsižvelgti į 5 konstatuojamojoje dalyje aprašytus terminus, atsižvelgdama į tai, ar Jungtinės Valstijos tam tikriems produktams ar bendrovėms netaiko apsaugos priemonių;

(12)

atsižvelgiant į 5 konstatuojamojoje dalyje aprašytus terminus, papildomi muitai, jei būtina, arba tiek, kiek tai būtina, turėtų būti taikomi dviem etapais. Pirmuoju etapu I priede išvardytų produktų importui ne didesni kaip 25 % ad valorem muitai gali būti pradėti taikyti nedelsiant ir kol Jungtinės Valstijos produktams iš Sąjungos nustoja taikyti savo apsaugos priemones;

(13)

pirmuoju etapu bendra ad valorem muitų suma atspindi iš Sąjungos į Jungtines Valstijas importuojamiems „anglies ir lydinių plokštiems produktams“ ir „anglies ir lydinių ilgiems produktams“ (4) taikomo tarifo padidėjimą 25 % (2017 m. bendra Sąjungos importo į Jungtines Valstijas vertė – 2,83 mlrd. EUR). Tai plieno produktai, kurių atžvilgiu Jungtinių Valstijų apsaugos priemonių buvo imtasi ne dėl absoliutaus importo padidėjimo;

(14)

antruoju etapu II priede išvardytų produktų importui tolesni papildomi, ne didesni kaip 10 %, 25 %, 35 % ir 50 %, ad valorem muitai gali būti taikomi nuo 2021 m. kovo 23 d. arba datos, kurią PPO Ginčų sprendimo taryba priima sprendimą, kad Jungtinių Valstijų apsaugos priemonės neatitinka atitinkamų PPO steigimo sutarties nuostatų, arba PPO Ginčų sprendimo tarybai pranešama apie tokį sprendimą, jei ši data yra ankstesnė, iki Jungtinių Valstijų apsaugos priemonių taikymo pabaigos;

(15)

bendra ad valorem muitų suma antruoju etapu atspindi Jungtinių Valstijų iš Sąjungos į Jungtines Valstijas importuojamiems aliuminio produktams (5) taikomo tarifo padidėjimą 10 %, o importuojamiems „anglies ir lydinių vamzdžių ir vamzdelių produktams“, „anglies ir lydinių pusgaminiams“ bei „nerūdijančio plieno produktams“ (6) – 25 % (2017 m. bendra Sąjungos importo į Jungtines Valstijas vertė – 3,58 mlrd. EUR, iš kurių 2,47 mlrd. EUR sudaro plieno importas, o 1,11 mlrd. EUR – aliuminio importas). Tai produktai, kurių importas padidėjo absoliučiąja verte;

(16)

tinkamos prekybos politikos priemonės ir susiję produktai buvo atrinkti laikantis Reglamento (ES) Nr. 654/2014 4 straipsnio 2 dalies c punkto ir 3 dalies kriterijų;

(17)

prekybos politikos priemonės yra proporcingos Jungtinių Valstijų apsaugos priemonių poveikiui ir nėra pernelyg didelės, nes neviršija Sąjungos importo, nukentėjusio nuo Jungtinių Valstijų apsaugos priemonių, kaip aprašyta 9 ir 10 konstatuojamosiose dalyse, vertės. Taip pat pažymima, kad iš pradžių bus taikoma tik dalis visos turimos vertės, kaip aprašyta 12 ir 13 konstatuojamosiose dalyse;

(18)

prekybos politikos priemonės turėtų šiek tiek sumažinti Jungtinių Valstijų apsaugos priemonių poveikį Sąjungos plieno ir aliuminio pramonei;

(19)

prekybos politikos priemonės turėtų būti taikomos importuojamiems Jungtinių Valstijų kilmės produktams, nuo kurių tiekimo Sąjunga nėra iš esmės priklausoma. Prekybos politikos priemonės taip pat gali būti taikomos plieno ir aliuminio sektoriams. Taip kiek įmanoma išvengiama neigiamo poveikio įvairiems Sąjungos rinkos dalyviams, įskaitant vartotojus;

(20)

produktams, kuriems iki šio reglamento įsigaliojimo dienos buvo išduota nuo muito atleidžianti ar jį sumažinanti importo licencija, šie papildomi muitai neturėtų būti taikomi;

(21)

produktams, dėl kurių importuotojai gali įrodyti, kad jie buvo eksportuoti iš Jungtinių Valstijų į Sąjungą iki papildomų muitų taikymo dienos, papildomi muitai neturėtų būti taikomi;

(22)

šiuo reglamentu nedaromas poveikis Jungtinių Valstijų apsaugos priemonių atitikties atitinkamoms PPO steigimo sutarties nuostatoms klausimui;

(23)

atsižvelgiant į taikomus PPO terminus ir į preliminarų šio akto pobūdį, tikslinga, kad jis įsigaliotų jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(24)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/1843 (7) įsteigto Prekybos kliūčių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Komisija nedelsdama ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 2018 m. gegužės 18 d. raštu praneša PPO Prekybos prekėmis tarybai apie tai, kad, Prekybos prekėmis tarybai neišreiškus nepritarimo, Sąjunga nuo 2018 m. birželio 20 d. sustabdo importo muitų lengvatų pagal GATT 1994 taikymą Jungtinių Valstijų prekybai I ir II prieduose išvardytais produktais, kad šių Jungtinių Valstijų kilmės produktų importui būtų galima taikyti papildomus muitus.

2 straipsnis

Papildomi muitai šiems produktams, remiantis vėlesniu Komisijos įgyvendinimo aktu, taikomi laikantis šių kriterijų ir atsižvelgiant į bet kokį vėlesnį tam tikrų produktų ar bendrovių pašalinimą iš Jungtinių Valstijų apsaugos priemonių taikymo srities:

a)

pirmuoju etapu I priede išvardytiems importuojamiems produktams papildomas ne didesnis kaip 25 % ad valorem muitas gali būti taikomas nuo 2018 m. birželio 20 d.;

b)

antruoju etapu II priede išvardytiems importuojamiems produktams tolesnis papildomas, ne didesnis kaip 10 %, 25 %, 35 % arba 50 %, ad valorem muitas gali būti taikomas:

nuo 2021 m. kovo 23 d. arba

nuo penktos dienos po datos, kurią PPO Ginčų sprendimo taryba priima sprendimą, kad Jungtinių Valstijų apsaugos priemonės neatitinka atitinkamų PPO steigimo sutarties nuostatų, arba PPO Ginčų sprendimo tarybai pranešama apie tokį sprendimą, jei ši data yra ankstesnė. Pastaruoju atveju Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia pranešimą, kuriame nurodo tokio sprendimo priėmimo arba pranešimo apie jį datą.

3 straipsnis

1 straipsnyje numatytas sustabdymas gali būti taikomas tiek laiko ir tokiu mastu, kiek Jungtinės Valstijos taiko arba iš naujo taiko apsaugos priemones taip, kad tai darytų poveikį Sąjungos produktams. Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia pranešimą, kuriame nurodo datą, kurią Jungtinės Valstijos nustoja taikyti apsaugos priemones.

4 straipsnis

1.   Prieduose išvardytiems produktams, kuriems iki šio reglamento įsigaliojimo dienos buvo išduota nuo muito atleidžianti ar jį sumažinanti importo licencija, papildomas muitas netaikomas.

2.   Prieduose išvardytiems produktams, dėl kurių importuotojai gali įrodyti, kad jie buvo eksportuoti iš Jungtinių Valstijų į Sąjungą iki papildomo muito taikymo tam produktui dienos, papildomas muitas netaikomas.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 189, 2014 6 27, p. 50.

(2)  Sąjunga paprašė konsultacijų 2018 m. balandžio 16 d. Susitarimas nepasiektas, o PPO apsaugos priemonių susitarimo 8 straipsnyje nurodytas 30 dienų laikotarpis konsultacijoms pasibaigė.

(3)  http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=253

(4)  2018 m. sausio 11 d. JAV prekybos departamento ataskaitoje nurodyti produktai (https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_steel_on_the_national_security_-_with_redactions_-_20180111.pdf).

(5)  2018 m. sausio 17 d. JAV prekybos departamento ataskaitoje nurodyti produktai (https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_aluminum_on_the_national_security_-_with_redactions_-_20180117.pdf).

(6)  Ten pat, žr. 4 išnašą.

(7)  2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1843, kuriuo nustatomos Sąjungos procedūros bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, ypač sudarytomis globojant Pasaulio prekybos organizacijai (PPO), suteiktų Sąjungos teisių įgyvendinimą (kodifikuota redakcija) (OL L 272, 2015 10 16, p. 1).


I PRIEDAS

Produktai, kuriems papildomi muitai gali būti taikomi nuo 2018 m. birželio 20 d.

KN 2018 (1)

Papildomas muitas

0710 40 00

25 %

0711 90 30

25 %

0713 33 90

25 %

1005 90 00

25 %

1006 30 21

25 %

1006 30 23

25 %

1006 30 25

25 %

1006 30 27

25 %

1006 30 42

25 %

1006 30 44

25 %

1006 30 46

25 %

1006 30 48

25 %

1006 30 61

25 %

1006 30 63

25 %

1006 30 65

25 %

1006 30 67

25 %

1006 30 92

25 %

1006 30 94

25 %

1006 30 96

25 %

1006 30 98

25 %

1006 40 00

25 %

1904 10 30

25 %

1904 90 10

25 %

2001 90 30

25 %

2004 90 10

25 %

2005 80 00

25 %

2008 11 10

25 %

2009 12 00

25 %

2009 19 11

25 %

2009 19 19

25 %

2009 19 91

25 %

2009 19 98

25 %

2009 81 11

25 %

2009 81 19

25 %

2009 81 31

25 %

2009 81 59

25 %

2009 81 95

25 %

2009 81 99

25 %

2208 30 11

25 %

2208 30 19

25 %

2208 30 82

25 %

2208 30 88

25 %

2402 10 00

25 %

2402 20 10

25 %

2402 20 90

25 %

2402 90 00

25 %

2403 11 00

25 %

2403 19 10

25 %

2403 19 90

25 %

2403 91 00

25 %

2403 99 10

25 %

2403 99 90

25 %

3304 20 00

25 %

3304 30 00

25 %

3304 91 00

25 %

6109 10 00

25 %

6109 90 20

25 %

6109 90 90

25 %

6203 42 31

25 %

6203 42 90

25 %

6203 43 11

25 %

6204 62 31

25 %

6204 62 90

25 %

6302 31 00

25 %

6403 59 95

25 %

7210 12 20

25 %

7210 12 80

25 %

7219 12 10

25 %

7219 12 90

25 %

7219 13 10

25 %

7219 13 90

25 %

7219 32 10

25 %

7219 32 90

25 %

7219 33 10

25 %

7219 33 90

25 %

7219 34 10

25 %

7219 34 90

25 %

7219 35 90

25 %

7222 20 11

25 %

7222 20 21

25 %

7222 20 29

25 %

7222 20 31

25 %

7222 20 81

25 %

7222 20 89

25 %

7222 40 10

25 %

7222 40 50

25 %

7222 40 90

25 %

7223 00 11

25 %

7223 00 19

25 %

7223 00 91

25 %

7226 92 00

25 %

7228 30 20

25 %

7228 30 41

25 %

7228 30 49

25 %

7228 30 61

25 %

7228 30 69

25 %

7228 30 70

25 %

7228 30 89

25 %

7228 50 20

25 %

7228 50 40

25 %

7228 50 69

25 %

7228 50 80

25 %

7229 90 20

25 %

7229 90 50

25 %

7229 90 90

25 %

7301 20 00

25 %

7304 31 20

25 %

7304 31 80

25 %

7304 41 00

25 %

7306 30 11

25 %

7306 30 19

25 %

7306 30 41

25 %

7306 30 49

25 %

7306 30 72

25 %

7306 30 77

25 %

7306 30 80

25 %

7306 40 20

25 %

7306 40 80

25 %

7307 11 10

25 %

7307 11 90

25 %

7307 19 10

25 %

7307 19 90

25 %

7308 30 00

25 %

7308 40 00

25 %

7308 90 51

25 %

7308 90 59

25 %

7308 90 98

25 %

7309 00 10

25 %

7309 00 51

25 %

7309 00 59

25 %

7310 29 10

25 %

7310 29 90

25 %

7311 00 13

25 %

7311 00 19

25 %

7311 00 99

25 %

7314 14 00

25 %

7314 19 00

25 %

7314 49 00

25 %

7315 11 10

25 %

7315 11 90

25 %

7315 12 00

25 %

7315 19 00

25 %

7315 89 00

25 %

7315 90 00

25 %

7318 14 10

25 %

7318 14 91

25 %

7318 14 99

25 %

7318 16 40

25 %

7318 16 60

25 %

7318 16 92

25 %

7318 16 99

25 %

7321 11 10

25 %

7321 11 90

25 %

7322 90 00

25 %

7323 93 00

25 %

7323 99 00

25 %

7324 10 00

25 %

7325 10 00

25 %

7325 99 10

25 %

7325 99 90

25 %

7326 90 30

25 %

7326 90 40

25 %

7326 90 50

25 %

7326 90 60

25 %

7326 90 92

25 %

7326 90 96

25 %

7606 11 10

25 %

7606 11 91

25 %

7606 12 20

25 %

7606 12 92

25 %

7606 12 93

25 %

8711 40 00

25 %

8711 50 00

25 %

8903 91 10

25 %

8903 91 90

25 %

8903 92 10

25 %

8903 92 91

25 %

8903 92 99

25 %

8903 99 10

25 %

8903 99 91

25 %

8903 99 99

25 %

9504 40 00

25 %


(1)  Nurodyti nomenklatūros kodai – tai Kombinuotosios nomenklatūros kodai, kaip apibrėžta 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1) 1 straipsnio 2 dalyje ir išdėstyta jo I priede, kurie galioja šio reglamento paskelbimo metu ir mutatis mutandis su pakeitimais, padarytais vėlesniais teisės aktais, įskaitant paskutinį kartą 2017 m. spalio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1925, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 282, 2017 10 31, p. 1).


II PRIEDAS

Produktai, kuriems tolesni papildomi muitai gali būti taikomi nuo 2021 m. kovo 23 d. arba JAV apsaugos priemonių neatitikties PPO nuostatoms nustatymo dienos

KN 2018 (1)

Papildomas muitas

2008 93 11

25 %

2008 93 19

25 %

2008 93 29

25 %

2008 93 91

25 %

2008 93 93

25 %

2008 93 99

25 %

2208 30 11

25 %

2208 30 19

25 %

2208 30 82

25 %

2208 30 88

25 %

3301 12 10

10 %

3301 13 10

10 %

3301 90 10

10 %

3301 90 30

10 %

3301 90 90

10 %

3302 90 10

10 %

3302 90 90

10 %

3304 10 00

10 %

3305 30 00

10 %

4818 20 10

25 %

4818 20 91

35 %

4818 20 99

25 %

4818 30 00

25 %

4818 50 00

35 %

4818 90 10

25 %

4818 90 90

35 %

5606 00 91

10 %

5606 00 99

10 %

5907 00 00

10 %

5911 10 00

10 %

5911 20 00

10 %

5911 31 11

10 %

5911 31 19

10 %

5911 31 90

10 %

5911 32 11

10 %

5911 32 19

10 %

5911 32 90

10 %

6203 42 11

50 %

6203 42 33

50 %

6203 42 35

50 %

6203 42 51

50 %

6203 42 59

50 %

6203 43 19

50 %

6203 43 31

50 %

6203 43 39

50 %

6203 43 90

50 %

6204 62 11

50 %

6204 62 33

50 %

6204 62 39

50 %

6204 62 51

50 %

6204 62 59

50 %

6205 30 00

50 %

6301 30 10

50 %

6301 30 90

50 %

6402 19 00

25 %

6402 99 10

50 %

6402 99 31

25 %

6402 99 39

25 %

6402 99 50

25 %

6402 99 91

25 %

6402 99 93

25 %

6402 99 96

25 %

6402 99 98

25 %

6403 59 05

25 %

6403 59 11

25 %

6403 59 31

25 %

6403 59 35

25 %

6403 59 39

25 %

6403 59 50

25 %

6403 59 91

25 %

6403 59 99

25 %

6601 10 00

50 %

6911 10 00

50 %

6911 90 00

50 %

6912 00 21

50 %

6912 00 23

50 %

6912 00 25

50 %

6912 00 29

50 %

6912 00 81

50 %

6912 00 83

50 %

6912 00 85

50 %

6912 00 89

50 %

6913 10 00

50 %

6913 90 10

50 %

6913 90 93

50 %

6913 90 98

50 %

6914 10 00

50 %

6914 90 00

50 %

7005 21 25

25 %

7005 21 30

25 %

7005 21 80

25 %

7007 19 10

10 %

7007 19 20

10 %

7007 19 80

10 %

7007 21 20

10 %

7007 21 80

10 %

7007 29 00

10 %

7009 10 00

25 %

7009 91 00

10 %

7013 28 10

10 %

7013 28 90

10 %

7102 31 00

10 %

7113 11 00

25 %

7113 19 00

25 %

7113 20 00

25 %

7228 50 61

25 %

7326 90 98

10 %

7604 29 90

25 %

7606 11 93

25 %

7606 11 99

25 %

8422 11 00

50 %

8450 11 11

50 %

8450 11 19

50 %

8450 11 90

50 %

8450 12 00

50 %

8450 19 00

50 %

8506 10 11

10 %

8506 10 18

10 %

8506 10 91

10 %

8506 10 98

10 %

8506 90 00

10 %

8543 70 01

50 %

8543 70 02

50 %

8543 70 03

50 %

8543 70 04

50 %

8543 70 05

50 %

8543 70 06

50 %

8543 70 07

50 %

8543 70 08

50 %

8543 70 09

50 %

8543 70 10

50 %

8543 70 30

50 %

8543 70 50

50 %

8543 70 60

50 %

8543 70 90

25 %

8704 21 10

10 %

8704 21 31

10 %

8704 21 39

10 %

8704 21 91

10 %

8704 21 99

10 %

8711 40 00

25 %

8711 50 00

25 %

8901 90 10

50 %

8901 90 90

50 %

8902 00 10

50 %

8902 00 90

50 %

8903 10 10

10 %

8903 10 90

10 %

8903 92 91

25 %

8903 92 99

25 %

9401 61 00

50 %

9401 69 00

50 %

9401 71 00

50 %

9401 79 00

50 %

9401 80 00

50 %

9404 90 10

25 %

9404 90 90

25 %

9405 99 00

25 %


(1)  Nurodyti nomenklatūros kodai – tai Kombinuotosios nomenklatūros kodai, kaip apibrėžta 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1) 1 straipsnio 2 dalyje ir išdėstyta jo I priede, kurie galioja šio reglamento paskelbimo metu ir mutatis mutandis su pakeitimais, padarytais vėlesniais teisės aktais, įskaitant paskutinį kartą 2017 m. spalio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1925, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 282, 2017 10 31, p. 1).


DIREKTYVOS

17.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/29


KOMISIJOS DIREKTYVA (ES) 2018/725

2018 m. gegužės 16 d.

kuria, derinant prie technikos ir mokslo pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo III dalies 13 punkto nuostatos dėl chromo VI

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/48/EB dėl žaislų saugos (1), ypač į jos 46 straipsnio 1 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2009/48/EB nustatytos nugrandytoje žaislo medžiagoje, pavyzdžiui, žaislo dažuose, kietuosiuose ir minkštuosiuose polimeruose, medienoje, tekstilėje ir kitose medžiagose, esančio chromo VI ribinės vertės. Dabartinė ribinė vertė (0,2 mg/kg) grindžiama faktiškai saugia doze – 0,0053 μg chromo VI vienam kilogramui kūno svorio per parą, kurią pasiūlė Kalifornijos aplinkos apsaugos agentūros Pavojingumo aplinkai ir sveikatai vertinimo biuras (OEHHA) (2);

(2)

Pavojų sveikatai ir aplinkai mokslinis komitetas (PSAMK) Europos Komisijos prašymu 2015 m. įvertino, ar chromas VI gali sukelti burnos vėžį. 2015 m. sausio 22 d. priimtoje nuomonėje dėl chromo VI žaisluose (3) PSAMK pranešė peržiūrėjęs, be kita ko, OEHHA visuomenės sveikatos apsaugos tikslo dėl chromo VI geriamajame vandenyje techninės paramos dokumentą (4) ir Jungtinių Valstijų nacionalinės toksikologijos programos tyrimą (5). PSAMK manymu, OEHHA nustatyta dozė – 0,0002 μg chromo VI vienam kilogramui kūno svorio per parą, siejama su vienu papildomu vėžio atveju iš milijono, yra tinkama iš esmės saugi dozė;

(3)

kadangi vaikai turi sąlytį su chromu VI ne tik per žaislus, bet ir iš kitų šaltinių, chromo VI ribinės vertės apskaičiavimas turėtų būti grindžiamas tik tam tikra iš esmės saugios dozės procentine dalimi. Toksiškumo, ekotoksiškumo ir aplinkos mokslinis komitetas 2004 m. nuomonėje (6) rekomendavo, kad per žaislus gaunamo chromo VI didžiausia leidžiamoji paros dozė sudarytų 10 % Šią procentinę dalį 2010 m. du kartus patvirtino Pavojų sveikatai ir aplinkai mokslinis komitetas (7)  (8);

(4)

be to, siekiant užtikrinti, kad būtų tik likučių, kurie yra suderinami su gerosios gamybos praktika, Direktyvos 2009/48/EB 22 konstatuojamojoje dalyje siūloma nustatyti tokias chromo VI ir kitų ypač toksiškų cheminių medžiagų ribines vertes, kurios būtų perpus mažesnės nei atitinkamo mokslinio komiteto saugiomis laikomos vertės;

(5)

taikant 10 % iš esmės saugios dozės, padauginus iš vaiko iki trejų metų vidutinio svorio, kuris, kaip apskaičiuota, yra 7,5 kg, padalijus iš per parą praryjamos nugrandytos žaislo medžiagos kiekio, kuris, kaip apskaičiuota, yra 8 mg per parą, ir padauginus iš pusės, išėjo 0,0094 mg/kg, kurį PSAMK pasiūlė minėtoje nuomonėje dėl chromo VI žaisluose, kaip patikslintą nugrandytoje žaislo medžiagoje esančio chromo VI ribinę vertę;

(6)

tačiau negalima patikrinti pasiūlytos ribinės vertės atitikties taikant bandymo metodą, nurodytą Europos standarte EN 71-3:2013+A1:2014, kurio nuoroda paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (9). Pasiūlyta ribinė vertė yra beveik šešis kartus mažesnė nei mažiausia koncentracija, kuri yra 0,053 mg/kg ir kurią būtų galima patikimai kiekybiškai įvertinti, taikant standarte nurodytą bandymo metodą;

(7)

atsižvelgdama į šias aplinkybes, Komisijos įsteigtai Žaislų saugos ekspertų grupei priklausanti Cheminių medžiagų darbo grupė (10)2016 m. spalio 14 d. posėdyje rekomendavo sumažinti chromo VI ribinę vertę nuo dabartinės 0,2 mg/kg iki 0,053 mg/kg. Cheminių medžiagų darbo grupė taip pat rekomendavo kas dvejus metus peržiūrėti esamus chromo VI bandymo metodus, jei įmanoma, siekiant nustatyti bandymo metodą, pagal kurį būtų galima patikimai nustatyti dar mažesnes koncentracijas, atitinkančias PSAMK pasiūlytą ribinę vertę;

(8)

Europos standartizacijos komitetas (CEN) šiuo metu peržiūri Europos standarte EN 71-3 nurodytą bandymo metodą, kad būtų geriau aptinkamas chromas VI. Tikimasi, kad netrukus bus galima taikyti peržiūrėtą bandymo metodą ir patikimai nustatyti net 0,0025 mg/kg koncentraciją. Tada būtų galima dar labiau sumažinti nugrandytoje žaislo medžiagoje esančio chromo VI ribinę vertę;

(9)

todėl Direktyva 2009/48/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(10)

šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Žaislų saugos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2009/48/EB II priedo III dalies 13 punkte chromui VI skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Elementas

mg/kg

sausoje, trapioje, miltelių pavidalo ar lanksčioje žaislo medžiagoje

mg/kg

skystoje ar lipnioje žaislo medžiagoje

mg/kg

nugrandytoje žaislo medžiagoje

„Chromas (VI)

0,02

0,005

0,053“

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 17 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2019 m. lapkričio 18 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 170, 2009 6 30, p. 1.

(2)  OEHHA (1999). Visuomenės sveikatos apsaugos tikslas dėl chromo koncentracijos geriamajame vandenyje (Public health goal for chromium in drinking water). Kalifornijos aplinkos apsaugos agentūros Pavojingumo aplinkai ir sveikatai vertinimo biuro Pesticidų ir aplinkos toksikologijos skyrius (Pesticide and Environmental Toxicology Section, Office of Environmental Health Hazard Assessment, California Environmental Protection Agency). 1999 m. vasario mėn. Cituojama: Chemicals in Toys. A general methodology for assessment of chemical safety of toys with a focus on elements RIVM report 320003001/2008. Nyderlandų nacionalinis visuomenės sveikatos ir aplinkos institutas (RIVM), p. 114, 8-1 lentelė.

(3)  Scientific Committee on Health and Environmental Risks (SCHER), Opinion on „Chromium VI in toys“. Priimta 2015 m. sausio 22 d. http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_167.pdf

(4)  OEHHA (2011). Public health goals for chemicals in drinking water. Hexavalent chromium (Cr VI). http://oehha.ca.gov/water/phg/072911Cr6PHG.html

(5)  National Toxicology Program (2008). Toxicology and Carcinogenesis Studies of Sodium Dichromate Dihydrate (CAS No. 7789-12-0) in F344/N Rats and B6C3F1 Mice (Drinking Water Studies). NTP TR 546, NIEHS, Research Triangle Park, NC. NIH Publication No. 08-5887.

(6)  Toksiškumo, ekologinio toksiškumo ir aplinkos mokslinis komitetas. Opinion on „Assessment of the bioavailability of certain elements in toys“. Priimta 2004 m. birželio 22 d. http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out235_en.pdf

(7)  Pavojų sveikatai ir aplinkai mokslinis komitetas (PSAMK). Opinion on „Risk from organic CMR substances in toys“. Priimta 2010 m. gegužės 18 d.

(8)  Pavojų sveikatai ir aplinkai mokslinis komitetas (PSAMK). Opinion on „Evaluation of the migration limits for chemical elements in Toys“. Priimta 2010 m. liepos 1 d.

(9)  OL C 378, 2015 11 13, p. 1.

(10)  Žr. Komisijos ekspertų grupių registrą (Žaislų saugos ekspertų grupė (E01360)). http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1360


SPRENDIMAI

17.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/32


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS (BUSP) 2018/726

2018 m. gegužės 2 d.

dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP SAHEL Niger) vadovo skyrimo (EUCAP SAHEL Niger/1/2018)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 38 straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimą 2012/392/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP SAHEL Niger) (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Sprendimo 2012/392/BUSP 9 straipsnio 1 dalimi, Politinis ir saugumo komitetas (toliau – PSK) yra įgaliotas pagal Sutarties 38 straipsnį priimti atitinkamus sprendimus EUCAP SAHEL Niger politinės kontrolės vykdymo ir strateginio vadovavimo jai tikslu, įskaitant visų pirma sprendimą dėl misijos vadovo skyrimo;

(2)

2014 m. gegužės 6 d. PSK priėmė Sprendimą EUCAP Sahel Niger/2/2014 (2), kuriuo Filip DE CEUNINCK paskirtas EUCAP SAHEL Niger misijos vadovu nuo 2014 m. gegužės 6 d. iki 2014 m. liepos 15 d.;

(3)

2014 m. liepos 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/482/BUSP (3), kuriuo EUCAP SAHEL Niger įgaliojimai pratęsiami nuo 2014 m. liepos 16 d. iki 2016 m. liepos 15 d.;

(4)

2014 m. liepos 24 d. PSK priėmė Sprendimą EUCAP Sahel Niger/3/2014 (4), kuriuo EUCAP SAHEL Niger misijos vadovo Filip DE CEUNINCK įgaliojimai pratęsiami nuo 2014 m. liepos 16 d. iki 2015 m. liepos 15 d.;

(5)

2015 m. balandžio 15 d. PSK priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/611 (5), kuriuo EUCAP SAHEL Niger misijos vadovo Filip DE CEUNINCK įgaliojimai pratęsiami nuo 2015 m. liepos 16 d. iki 2016 m. liepos 15 d.;

(6)

2016 m. liepos 18 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/1172 (6), kuriuo EUCAP SAHEL Niger įgaliojimai pratęsiami nuo 2016 m. liepos 16 d. iki 2018 m. liepos 15 d.;

(7)

2016 m. liepos 26 d. PSK priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/1632 (7), kuriuo Kirsi HENRIKSSON paskirta EUCAP SAHEL Niger misijos vadove nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. liepos 15 d.;

(8)

2017 m. birželio 13 d. PSK priėmė Sprendimą (BUSP) 2017/1174 (8), kuriuo EUCAP SAHEL Niger misijos vadovės Kirsi HENRIKSSON įgaliojimai pratęsiami nuo 2017 m. liepos 16 d. iki 2018 m. liepos 15 d.;

(9)

2018 m. balandžio 25 d. Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai EUCAP SAHEL Niger misijos vadovu pasiūlė skirti Frank VAN DER MUEREN,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP SAHEL Niger) vadovu nuo 2018 m. gegužės 1 d. skiriamas Frank VAN DER MUEREN.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 2 d.

Politinio ir saugumo komiteto vardu

Pirmininkas

W. STEVENS


(1)  OL L 187, 2012 7 17, p. 48.

(2)  2014 m. gegužės 6 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUCAP Sahel Niger/2/2014 dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP Sahel Niger) vadovo skyrimo (2014/259/BUSP) (OL L 136, 2014 5 9, p. 26).

(3)  2014 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas 2014/482/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/392/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP Sahel Niger) (OL L 217, 2014 7 23, p. 31).

(4)  2014 m. liepos 24 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUCAP Sahel Niger/3/2014, kuriuo pratęsiami Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP Sahel Niger) vadovo įgaliojimai (2014/643/BUSP) (OL L 267, 2014 9 6, p. 5).

(5)  2015 m. balandžio 15 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2015/611, kuriuo pratęsiami Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP Sahel Niger) vadovo įgaliojimai (EUCAP Sahel Niger/1/2015) (OL L 101, 2015 4 18, p. 61).

(6)  2016 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/1172, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/392/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP Sahel Niger) (OL L 193, 2016 7 19, p. 106).

(7)  2016 m. liepos 26 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2016/1632 dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP Sahel Niger) vadovo skyrimo (EUCAP Sahel Niger/1/2016) (OL L 243, 2016 9 10, p. 6).

(8)  2017 m. birželio 13 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2017/1174, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP SAHEL Niger) vadovo įgaliojimų terminas (EUCAP Sahel Niger/1/2017) (OL L 170, 2017 7 1, p. 92).


17.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/34


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/727

2018 m. gegužės 14 d.

kuriuo skiriamas Regionų komiteto Rumunijos pasiūlytas pakaitinis narys

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį,

atsižvelgdama į Rumunijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2015 m. sausio 26 d., 2015 m. vasario 5 d. ir 2015 m. birželio 23 d. Taryba priėmė sprendimus (ES) 2015/116 (1), (ES) 2015/190 (2) ir (ES) 2015/994 (3), kuriais skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d.2017 m. balandžio 3 d. Tarybos sprendimu (ES) 2017/665 (4) vietoj Florin Grigore TECĂU pakaitiniu nariu buvo paskirtas Marius Horia ȚUȚUIANU;

(2)

2017 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimu (ES) 2017/1762 (5) Marius Horia ȚUȚUIANU paskyrus Regionų komiteto nariu tapo laisva Regionų komiteto pakaitinio nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam dabartinės kadencijos laikui iki 2020 m. sausio 25 d. Regionų komiteto pakaitine nare skiriama:

Daniela CÎMPEAN, President of Sibiu County Council.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. ZAHARIEVA


(1)  2015 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/116, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 20, 2015 1 27, p. 42).

(2)  2015 m. vasario 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/190, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 31, 2015 2 7, p. 25).

(3)  2015 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/994, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 159, 2015 6 25, p. 70).

(4)  2017 m. balandžio 3 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/665, kuriuo skiriami Regionų komiteto penki Rumunijos pasiūlyti nariai ir devyni Rumunijos pasiūlyti pakaitiniai nariai (OL L 94, 2017 4 7, p. 40).

(5)  2017 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/1762, kuriuo skiriami Regionų komiteto du Rumunijos pasiūlyti nariai (OL L 250, 2017 9 28, p. 56).


Klaidų ištaisymas

17.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/35


2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1385/2013, kuriuo dėl Majoto statuso dalinio pakeitimo Europos Sąjungos atžvilgiu iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 850/98 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1069/2009, (ES) Nr. 1379/2013 ir (ES) Nr. 1380/2013, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 354, 2013 m. gruodžio 28 d. )

88 puslapis, 3 straipsnio (Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 dalinis pakeitimas) 2 punktas:

yra:

„2)

36 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„5.   Nukrypstant nuo 1 dalies, Prancūzijai iki 2021 m. gruodžio 31 d. netaikoma prievolė į savo Sąjungos žvejybos laivų registrą įtraukti laivus, kurių bendras ilgis yra mažesnis negu 10 m ir kurie eksploatuojami iš Majoto.

6.   Iki 2021 m. gruodžio 31 d. Prancūzija tvarko laikiną žvejybos laivų, kurių bendras ilgis yra mažesnis negu 10 m ir kurie eksploatuojami iš Majoto, registrą. Tame registre pateikiamas bent jau kiekvieno laivo pavadinimas, bendras ilgis ir identifikavimo kodas. Laikiname registre įregistruoti laivai laikomi Majote registruotais laivais.““,

turi būti:

„2)

36 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„4.   Nukrypstant nuo 1 dalies, Prancūzijai iki 2021 m. gruodžio 31 d. netaikoma prievolė į savo Sąjungos žvejybos laivų registrą įtraukti laivus, kurių bendras ilgis yra mažesnis negu 10 m ir kurie eksploatuojami iš Majoto.

5.   Iki 2021 m. gruodžio 31 d. Prancūzija tvarko laikiną žvejybos laivų, kurių bendras ilgis yra mažesnis negu 10 m ir kurie eksploatuojami iš Majoto, registrą. Tame registre pateikiamas bent jau kiekvieno laivo pavadinimas, bendras ilgis ir identifikavimo kodas. Laikiname registre įregistruoti laivai laikomi Majote registruotais laivais.““


17.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/35


2016 m. lapkričio 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/390, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais dėl tam tikrų rizikos ribojimo reikalavimų centriniams vertybinių popierių depozitoriumams ir paskirtoms kredito įstaigoms, teikiančioms papildomas bankinio tipo paslaugas, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 65, 2017 m. kovo 10 d. )

32 puslapis, 26 straipsnis, 1 dalis:

yra:

„CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas privalo turėti 2 ir 3 dalių reikalavimus atitinkančias veiksmingas dienos kredito grąžinimo procedūras.“,

turi būti:

„CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas privalo turėti 2 dalies reikalavimus atitinkančias veiksmingas dienos kredito grąžinimo procedūras.“


17.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/36


2016 m. lapkričio 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/391, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinimas informacijos apie vidinį atsiskaitymų vykdymą turinys, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 65, 2017 m. kovo 10 d. )

44 puslapis, 6 konstatuojamoji dalis:

yra:

„EVPRI dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 10 straipsnį, pateikti savo nuomonę;“,

turi būti:

„EVPRI dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę;“.


17.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/36


2017 m. kovo 1 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/363, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 965/2012 nuostatos dėl skrydžių vieno turbininio variklio lėktuvais naktį arba meteorologinėmis sąlygomis pagal prietaisus specialiųjų patvirtinimų ir dėl mokymo, susijusio su pavojingų krovinių vežimu vykdant komercinius specialiuosius skrydžius, nekomercinius skrydžius sudėtingais varikliu varomais orlaiviais ir nekomercinius specialiuosius skrydžius sudėtingais varikliu varomais orlaiviais, patvirtinimo reikalavimų, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 55, 2017 m. kovo 2 d. )

5 puslapis, priedo 2 punkto a papunktis, kuriuo pakeičiami Reglamento (ES) Nr. 965/2012 III priedo ORO.GEN.110 dalies j ir k punktai, keičiamo j punkto paskutinis sakinys:

yra:

„Vežėjų, vykdančių komercinius skrydžius, nesvarbu, ar jie veža pavojinguosius krovinius ar ne, taip pat vežėjų, kurie vykdo kitus nei CAT skrydžius, nurodytus ORO.GEN.005 dalies b, c ir d punktuose, ir veža pavojinguosius krovinius, mokymo programas turi peržiūrėti ir patvirtinti kompetentinga institucija.“,

turi būti:

„Vežėjų, vykdančių komercinius skrydžius, nesvarbu, ar jie veža pavojinguosius krovinius ar ne, taip pat vežėjų, kurie vykdo ORO.GEN.005 dalies b, c ir d punktuose nurodytus ne CAT skrydžius ir veža pavojinguosius krovinius, mokymo programas turi peržiūrėti ir patvirtinti kompetentinga institucija.“


17.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/37


2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 354, 2013 m. gruodžio 28 d. )

44 puslapis, 34 straipsnio 2 dalis:

yra:

„2.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2014 m. juin 30 d. parengia akvakultūros veiklos plėtojimo jų teritorijoje daugiamečius nacionalinius strateginius planus.“,

turi būti:

„2.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2014 m. birželio 30 d. parengia akvakultūros veiklos plėtojimo jų teritorijoje daugiamečius nacionalinius strateginius planus.“