ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 112

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. gegužės 2d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/643 dėl geležinkelių transporto statistikos

1

 

*

2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/644 dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų ( 1 )

19

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/645, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos kėlimo ir Direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų ( 1 )

29

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2018/646 dėl bendros geresnių paslaugų, susijusių su įgūdžiais ir kvalifikacijomis, teikimo sistemos (Europass), kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2241/2004/EB ( 1 )

42

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 112/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/643

2018 m. balandžio 18 d.

dėl geležinkelių transporto statistikos

(nauja redakcija)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 338 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 91/2003 (3) buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (4). Kadangi tą reglamentą reikia keisti dar kartą, dėl aiškumo jis turėtų būti išdėstytas nauja redakcija;

(2)

geležinkeliai yra svarbi Sajungos transporto tinklų dalis;

(3)

kad Komisija galėtų stebėti ir plėtoti bendrą transporto politiką, taip pat su transportu susijusius regioninių ir transeuropinių tinklų politikos elementus, jai reikia krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliais statistikos;

(4)

geležinkelių saugos statistika taip pat būtina, kad Komisija galėtų rengti ir stebėti Sąjungos veiksmus transporto saugos srityje. Europos Sąjungos geležinkelių agentūra pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49/EB (5) I priedą renka eismo įvykių duomenis, susijusius su bendraisiais saugos rodikliais ir bendraisiais eismo įvykių nuostolių skaičiavimo metodais;

(5)

geležinkelių transporto statistika Sąjungos lygiu reikalinga ir tam, kad būtų įvykdyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES (6) 15 straipsnyje numatyti stebėsenos uždaviniai;

(6)

statistiniai duomenys Sąjungos lygiu apie visas transporto rūšis turėtų būti surenkami pagal bendras sąvokas ir standartus, siekiant pasiekti visišką realų transporto rūšių palyginamumą;

(7)

svarbu išvengti darbo dubliavimo ir optimizuoti esamos informacijos, kuri gali būti naudojama statistikos tikslais, panaudojimą. Tuo tikslu ir siekiant užtikrinti, kad Sąjungos piliečiams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams būtų teikiama lengvai prieinama ir naudinga informacija apie geležinkelių transporto saugą ir geležinkelių sistemos, įskaitant geležinkelių infrastruktūrą, sąveikumą, turėtų būti sudaryti tinkami Komisijos tarnybų ir atitinkamų subjektų, be kita ko, tarptautiniu lygmeniu, bendradarbiavimo statistinės veiklos srityje susitarimai;

(8)

naudotojų poreikiai ir respondentų našta rengiant Europos statistiką turėtų būti subalansuoti;

(9)

Europos Parlamentui ir Tarybai skirtoje ataskaitoje dėl taikant Reglamentą (EB) Nr. 91/2003 įgytos patirties Komisija nurodė, kad dėl ilgalaikių pokyčių greičiausiai reikės sumažinti šiuo metu pagal tą reglamentą renkamų duomenų kiekį arba juos supaprastinti ir kad ketinama sutrumpinti geležinkelių keleivių metinių duomenų perdavimo laikotarpį. Komisija turėtų toliau reguliariai teikti ataskaitas, susijusias su tuo, kaip įgyvendinamas šis reglamentas;

(10)

valstybių ir privačių geležinkelio įmonių, veikiančių komercinėje geležinkelių transporto rinkoje, gyvavimas kartu reikalauja aiškiai patikslinti statistinę informaciją, kurią pateikti turėtų visos geležinkelio įmonės, o platinti – Eurostatas;

(11)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. bendrų statistikos standartų, leisiančių rengti suderintus duomenis, kuriuos turėtų įgyvendinti kiekvienos valstybės narės įstaigos ir institucijos, atsakingos už oficialiosios statistikos parengimą sukūrimo, valstybės narės negali deramai pasiekti, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(12)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 (7) pateikia šiame reglamente išdėstytų nuostatų pagrindus;

(13)

siekiant neatsilikti nuo pokyčių valstybėse narėse, ir tuo pačiu metu toliau suderintai rinkti geležinkelių transporto ir geležinkelių saugos duomenis visoje Sąjungoje siekiant išlaikyti aukštą valstybių narių perduodamų duomenų kokybę, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas siekiant pritaikyti technines terminų apibrėžtis ir pateikti papildomas techninių terminų apibrėžtis. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (8) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(14)

Komisija turėtų užtikrinti, kad tais deleguotaisiais aktais valstybėms narėms ar respondentams nebūtų uždedama didelė papildoma našta;

(15)

norint užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai dėl nurodymo, kokia informacija turi būti pateikiama rezultatų kokybės ir palyginamumo ataskaitose, ir dėl Komisijos (Eurostato) rezultatų platinimo tvarkos. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011 (9);

(16)

buvo konsultuotasi su Europos statistikos sistemos komitetu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslas

Šio reglamento tikslas – nustatyti bendrąsias Sąjungos statistinių duomenų apie geležinkelių transportą parengimo taisykles.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas visiems Sajungos geležinkeliams. Kiekviena valstybė narė pateikia statistinius duomenis, susijusius su geležinkelių transportu jos nacionalinėje teritorijoje. Kai geležinkelio įmonė veikia daugiau nei vienoje valstybėje narėje, atitinkamos nacionalinės institucijos reikalauja, kad įmonė duomenis pateiktų atskirai pagal kiekvieną šalį, kurioje ji veikia, taip, kad būtų galimybė sujungti tuos nacionalinius statistinius duomenis.

Į šio reglamento taikymo sritį valstybės narės gali neįtraukti:

a)

geležinkelio įmonės, kurios visiškai ar daugiausia veikia pramonės ar panašiose srityse, įskaitant uostus;

b)

geležinkelio įmonių, daugiausia teikiančias vietines turizmo paslaugas, kaip antai, saugomus istorinius geležinkelius garvežiams.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

1.   Šiame reglamente vartojamos šios terminų apibrėžtys:

1)   atsiskaitančioji šalis– valstybė narė, perduodanti duomenis Eurostatui;

2)   nacionalinės institucijos– nacionaliniai statistikos institutai ir kitos įstaigos, kurios kiekvienoje valstybėje narėje yra atsakingos už Europos statistinių duomenų rengimą;

3)   geležinkelis– susisiekimo linija, kurią sudaro tik bėgiai, skirti geležinkelių transporto priemonėms;

4)   geležinkelių transporto priemonė (riedmenys)– pirminį variklį arba motorą ar tik pastarąjį turintis riedmuo, skirtas kitiems riedmenims traukti (lokomotyvai) arba kitiems riedmenims traukti (keleiviniai vagonai, dyzelinių ir elektrinių traukinių vagonai, priekiniai vagonai ir bagažo vagonai);

5)   geležinkelio įmonė– viešoji ar privati įmonė, teikianti krovinių gabenimo ir (arba) keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas. Šis terminas neapima įmonių, kurių vienintelė veikla yra teikti keleivių vežimo metro, tramvajumi ir (arba) lengvuoju geležinkeliu paslaugas;

6)   krovinių gabenimas geležinkelių transportu– krovinių judėjimas iš pakrovimo vietos į iškrovimo vietą naudojant geležinkelio transporto priemones;

7)   keleivių vežimas geležinkelių transportu– keleivių judėjimas iš įlaipinimo vietos į išlaipinimo vietą naudojant geležinkelių transporto priemones. Šis terminas neapima keleivių vežimo metro, tramvajumi ir (arba) lengvuoju geležinkeliu;

8)   metro (taip pat vadinamas metropoliteno geležinkeliu arba požeminiu geležinkeliu)– elektrinis geležinkelis, skirtas keleivių vežimui, galintis veikti esant dideliems eismo srautams, turintis išimtinę eismo pirmumo teisę, pasižymintis daugiavagoniais traukiniais, dideliu greičiu ir staigia akceleracija, įmantria signalizacija ir pervažų nebuvimu, sudarančiu sąlygas dažnam periodiniam traukinių kursavimui ir aukštai platformos apkrovai. Metro taip pat būdingos netoli viena kitos išdėstytos stotelės, t. y. paprastai stotelės būna išdėstytos 700–1 200 metrų atstumu. „Didelio greičio“ sąvoka naudojama lyginant metro su tramvajais ir lengvuoju geležinkeliu, ir reiškia, kad trumpesnėse distancijose metro išvysto 30–40 km/h greitį, o ilgesnėse distancijose – 40–70 km/h greitį;

9)   tramvajus– keleivius vežanti kelių transporto priemonė, talpinanti daugiau kaip devynis asmenis (įskaitant vairuotoją), prijungta prie elektrinių konduktorių arba varoma dyzelinio variklio ir judanti bėgiais;

10)   lengvasis geležinkelis– geležinkelis keleiviams vežti, kuris dažnai naudoja elektros galia varomus prie bėgių pritvirtintus vagonus, veikiančius pavieniui arba trumpais traukiniais ant fiksuotų dvibėgių linijų. Paprastai stotelės / sustojimai būna išdėstyti 1 200 metrų atstumu. Lyginant su metro, lengvasis geležinkelis yra lengvesnės konstrukcijos, skirtas mažesniems eismo srautams ir paprastai juda mažesniu greičiu. Kartais sunku tiksliai atskirti lengvuosius geležinkelius nuo tramvajų; tramvajai paprastai nebūna atskirti nuo kelių eismo, tuo tarpu lengvasis geležinkelis gali būti atskirtas nuo kitų sistemų;

11)   vidaus vežimas– vežimas geležinkelių transportu tarp dviejų vietų (pakrovimo / įlaipinimo vietos ir iškrovimo / išlaipinimo vietos) esančių atsiskaitančioje šalyje. Vežimas gali būti susijęs su tranzitu per kitos šalies teritoriją;

12)   tarptautinis vežimas– vežimas geležinkelių transportu, tarp (pakrovimo / įlaipinimo ar iškrovimo / išlaipinimo) vietos atsiskaitančioje šalyje ir (pakrovimo / įlaipinimo ar iškrovimo / išlaipinimo) vietos kitoje šalyje;

13)   tranzitas– vežimas geležinkelių transportu per atsiskaitančiąją šalį tarp dviejų vietų (pakrovimo / įlaipinimo vietos ir iškrovimo / išlaipinimo vietos), esančių už atsiskaitančios šalies teritorijos ribų. Vežimo operacijos, kurių metu atsiskaitančios šalies pasienyje į kitos rūšies transporto priemonę ar iš kitos rūšies transporto priemonės pakraunami ar iškraunami kroviniai arba įlaipinami ar išlaipinami keleiviai, nelaikomos tranzitu;

14)   geležinkelių transporto keleivis– bet kuris asmuo, išskyrus traukinio ekipažo narius, keliaujantis geležinkelių transportu. Geležinkelių eismo įvykių statistiniai duomenys apima keleivius, mėginančius įlipti į judantį traukinį ar išlipti iš jo;

15)   keleivių skaičius– geležinkelių transporto keleivių kelionių skaičius, kai kiekviena kelionė apibrėžiama kaip judėjimas iš įlaipinimo vietos į išlaipinimo vietą, persėdant ar nepersėdant iš vienos geležinkelių transporto priemonės į kitą. Jeigu keleiviai naudojasi daugiau kaip vienos geležinkelio įmonės teikiamomis paslaugomis, esant galimybei jie skaičiuojami tik vieną kartą;

16)   keleivio / kilometrų– matavimo vienetas, žymintis vieno keleivio vežimą geležinkelių transportu per kilometrą. Atsižvelgiama tik į tą atstumą, kuris nuvažiuotas atsiskaitančiosios šalies nacionalinėje teritorijoje;

17)   svoris– krovinių kiekis tonomis (1 000 kilogramų). Svoris, į kurį turi būti atsižvelgiama, be vežamų krovinių svorio, taip pat apima pakuočių svorį, konteinerių svorį, apkeičiamųjų dalių (swap body), palečių svorį bei geležinkeliu vežamų kelių transporto priemonių svorį, kai vykdomos kombinuoto vežimo operacijos. Jeigu kroviniai vežami naudojantis daugiau kaip vienos geležinkelio įmonės teikiamomis paslaugomis, esant galimybei krovinių svoris skaičiuojamas tik vieną kartą;

18)   tonkilometris– krovinių vežimo matavimo vienetas, žymintis vienos krovinių tonos (1 000 kilogramų) vežimą geležinkelių transportu per kilometrą. Atsižvelgiama tik į tą atstumą, kuris nuvažiuotas atsiskaitančiosios šalies nacionalinėje teritorijoje;

19)   traukinys– suformuotas ir sukabintas vagonų sąstatas su vienu ar daugiau veikiančių lokomotyvų, važiuojantys lokomotyvai ar kiti savaeigiai riedmenys, judantis su suteiktu numeriu arba konkrečiu paskyrimu iš pradinio fiksuoto taško į galutinį fiksuotą tašką. Rezervinis lokomotyvas, t. y. netraukiantis jokio riedmens nelaikomas traukiniu;

20)   traukinio / kilometrų– matavimo vienetas, žymintis traukinio judėjimą per kilometrą. Naudojamas faktiškai nuvažiuotas atstumas, o jeigu tokio nėra, naudojamas įprastinis tinklo atstumas nuo pradžios iki galutinio tikslo. Atsižvelgiama tik į tą atstumą, kuris nuvažiuotas atsiskaitančiosios šalies nacionalinėje teritorijoje;

21)   sąstato siunta– siunta, susidedanti iš vieno ar daugiau vagonų, siuntų vežamų tuo pačiu metu iš vieno siuntėjo iš tos pačios stoties nekeičiant traukinio vagonų sąstato iki tos pačios galinės stoties to paties gavėjo adresu;

22)   vagono siunta– krovinių siunta, kuriai vežti reikia viso vagono, neatsižvelgiant į tai, ar visiškai, ar ne visiškai išnaudojama vagono kėlimo galia;

23)   TEU (Dvidešimčiai pėdų lygus vienetas)– standartinis vienetas, paremtas ISO 20 pėdų (6,10 m) ilgio konteineriu ir naudojamas kaip statistinė eismo srauto ar mato priemonė. Vienas standartinis 40' ISO 1 serijos konteineris lygus 2 TEU. Nukeliamieji kėbulai, kurie yra trumpesni kaip 20 pėdų, atitinka 0,75 TEU; tos, kurių ilgis nuo 20 iki 40 pėdų – 1,5 TEU, o virš 40 pėdų – 2,25 TEU.

2.   Komisijai pagal 10 straipsnį suteikiami įgaliojamai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis straipsnis, siekiant pritaikyti šio straipsnio 1 dalies 8, 9, 10, 21, 22 ir 23 punktuose išdėstytas techninių terminų apibrėžtis ir nustatyti papildomas techninių terminų apibrėžtis, kai reikia atsižvelgti į naujus pokyčius, dėl kurių reikia apibrėžti tam tikro lygmens techninius aspektus siekiant užtikrinti statistikos suderinimą.

Naudodamasi tais įgaliojimais, Komisija užtikrina, kad deleguotaisiais aktais nebūtų uždedama didelė papildoma našta valstybėms narėms ar respondentams. Be to, Komisija tinkamai pagrindžia tuose deleguotuose aktuose numatytus statistinius veiksmus, prireikus naudodamasi ekonominio veiksmingumo analize, įskaitant respondentams tenkančios naštos ir statistikos rengimo išlaidų vertinimą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 14 straipsnio 3 dalies c punkte.

4 straipsnis

Duomenų rinkimas

1.   Statistiniai duomenys, kuriuos reikia surinkti, yra nustatyti i šio reglamento prieduose. Jie apima šias duomenų rūšis:

a)

statistiniai metiniai krovinių vežimo duomenys – išsami ataskaita (I priedas);

b)

statistiniai metiniai keleivių vežimo duomenys – išsami ataskaita (II priedas);

c)

statistiniai ketvirtiniai krovinių ir keleivių vežimo duomenys (III priedas);

d)

statistiniai regioniniai krovinių ir keleivių vežimo duomenys (IV priedas);

e)

statistiniai eismo srautų geležinkelių tinklais duomenys (V priedas).

2.   Pagal I ir II priedus valstybės narės teikia duomenis dėl įmonių, kurių:

a)

bendras pervežtų krovinių kiekis yra bent 200 000 000 tonkilometrių arba bent 500 000 tonų;

b)

bendras pervežtų keleivių skaičius yra bent 100 000 000 keleivio / kilometrų.

Teikti duomenis įmonėms pagal I ir II priedus nėra privaloma, jeigu ribos yra mažesnės nei nurodytosios a ir b punktuose.

3.   Valstybės narės teikia ataskaitas pagal VIII priedą apie bendruosius 2 dalyje nustatytų ribų nesiekiančių įmonių duomenis, jei tie duomenys nepateikti pagal I ir II priedus, kaip nurodyta VIII priede.

4.   Šiame reglamente kroviniai yra klasifikuojami pagal VI priedą. Pavojingi kroviniai papildomai klasifikuojami pagal VII priedą.

5 straipsnis

Duomenų šaltiniai

1.   Valstybės narės paskiria valstybinę ar privačią organizaciją dalyvauti surenkant pagal šį reglamentą reikalaujamus duomenis.

2.   Būtinus duomenis galima gauti naudojant bet kurį šių šaltinių derinį:

a)

privalomos apklausos;

b)

administraciniai duomenys, įskaitant reguliavimo institucijų surinktus duomenis, visų pirma geležinkelių važtaraščių, jei yra, duomenys;

c)

statistinio įvertinimo procedūros;

d)

geležinkelių pramonės profesinių organizacijų pateikti duomenys;

e)

ad hoc studijos.

3.   Nacionalinės institucijos imasi priemonių duomenų šaltiniams koordinuoti ir į Eurostatą perduotų statistinių duomenų kokybei užtikrinti.

6 straipsnis

Duomenų perdavimas Eurostatui

1.   Valstybės narės pateikia Eurostatui 4 straipsnyje nurodytus statistinius duomenis.

2.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma 4 straipsnyje nurodytų statistinių duomenų perdavimo tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

7 straipsnis

Platinimas

1.   Komisija (Eurostatas) platina I–V ir VIII prieduose nurodytais duomenimis grindžiamą statistiką.

2.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatoma rezultatų platinimo tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

8 straipsnis

Statistinių duomenų kokybė

1.   Siekiant padėti valstybėms narėms palaikyti statistinių duomenų geležinkelių transporto srityje kokybę, Eurostatas parengia ir paskelba metodologines rekomendacijas. Šiose rekomendacijose atsižvelgiama į nacionalinių institucijų, geležinkelio įmonių ir geležinkelio pramonės profesinių organizacijų gerą praktiką.

2.   Valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti perduodamų duomenų kokybę.

3.   Statistinių duomenų kokybę įvertina Eurostatas. Tuo tikslu Eurostato prašymu valstybės narės pateikia informaciją apie statistinių duomenų rengimui taikytus metodus.

4.   Taikant šį reglamentą, perduotiniems duomenims taikomi Reglamento (EB) Nr. 223/2009 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti kokybės kriterijai.

5.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi standartinių kokybės ataskaitų teikimo sąlygos, struktūra, periodiškumas ir palyginamumo aspektai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

9 straipsnis

Įgyvendinimo ataskaitos

Komisija, pasikonsultavusi su Europos statistikos sistemos komitetu, ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d., o po to – kas ketverius metus teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šio reglamento įgyvendinimą ir būsimus pokyčius.

Toje ataskaitoje Komisija atsižvelgia į atitinkamą valstybių narių pateiktą informaciją, susijusią su perduodamų duomenų kokybe, naudojamus duomenų rinkimo metodus ir informaciją apie galimus patobulinimus bei naudotojų poreikius.

Toje ataskaitoje visų pirma:

a)

įvertinama parengtos statistikos nauda Sąjungai, valstybėms narėms ir statistinės informacijos teikėjams bei naudotojams, lyginant su jos kaina;

b)

įvertinama perduodamų duomenų kokybė, naudojami duomenų rinkimo metodai ir parengtos statistikos kokybė.

10 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   3 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2016 m. gruodžio 13 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 3 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

11 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 223/2009 įsteigtas Europos statistikos sistemos komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

12 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 91/2003 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą, ir skaitomos pagal X priede pateiktą atitikties lentelę.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2018 m. balandžio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkė

L. PAVLOVA


(1)  2017 m. gruodžio 6 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2018 m. kovo 14 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2018 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 91/2003, dėl geležinkelių transporto statistikos (OL L 14, 2003 1 21, p. 1).

(4)  Žr. IX priedą.

(5)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo bei Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo (Saugos geležinkeliuose direktyva) (OL L 164, 2004 4 30, p. 44).

(6)  2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (OL L 343, 2012 12 14, p. 32).

(7)  2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).

(8)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(9)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).


I PRIEDAS

STATISTINIAI METINIAI KROVINIŲ VEŽIMO DUOMENYS – IŠSAMI ATASKAITA

Kintamųjų dydžių sąrašas ir matavimo vienetai

Vežta krovinių:

tonų

tonkilometrių

Prekinių traukinių judėjimas:

traukinio / kilometrų

Vežta intermodalinių transporto vienetų jame:

skaičius

TEU (20 pėdų ekvivalentinis vienetas) (konteineriams ir nukeliamiesiems kėbulams)

Ataskaitinis laikotarpis

Vieneri metai

Periodiškumas

Kasmet

Lentelių sąrašas ir kiekvienos lentelės duomenų klasifikacija

I1 lentelė: vežta krovinių pagal vežimų rūšis

I2 lentelė: vežta krovinių pagal krovinių rūšis (VI priedas)

I3 lentelė: vežta krovinių (tarptautinis ir tranzitinis vežimas) pagal pakrovimo ir iškrovimo šalį

I4 lentelė: vežta krovinių pagal pavojingų krovinių kategorijas (VII priedas)

I5 lentelė: vežta krovinių pagal siuntų rūšis (pasirinktinai)

I6 lentelė: vežta krovinių intermodaliniuose transporto vienetuose pagal vežimų rūšis ir transporto vienetų rūšis

I7 lentelė: vežtų pakrautų intermodalinių transporto vienetų skaičius pagal vežimų rūšis ir transporto vienetų rūšis

I8 lentelė: vežtų tuščių intermodalinių transporto vienetų skaičius pagal vežimų rūšis ir transporto vienetų rūšis

I9 lentelė: prekinių traukinių judėjimas

Galutinis duomenų perdavimo terminas

Penki mėnesiai po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Pirmasis I1, I2 ir I3 lentelių ataskaitinis laikotarpis

2003 metai

Pirmasis I4, I5, I6, I7, I8 ir I9 lentelių ataskaitinis laikotarpis

2004 metai

Pastabos

1.

Vežimai pagal rūšis skirstomi taip:

vidaus

tarptautiniai įvežti

tarptautiniai išvežti

tranzitas

2.

Siuntų rūšys gali būti skirstomos taip:

sąstato siunta

vagono siunta

kitos

3.

Intermodalinių transporto vienetų rūšys skirstomos taip:

konteineriai ir nukeliamieji kėbulai

puspriekabės (be palydos)

kelių transporto priemonės (lydimos)

4.

Tam, kad užtikrintų duomenų suderinamumą, I3 lentelėje Eurostatas ir valstybės narės gali susitarti ir palengvinti duomenų, kuriuos pateikia kitos valstybės narės, konsolidavimą.

5.

I4 lentelėje valstybės narės nurodo, kurių vežamų kategorijų šie duomenys neapima, jei tokių yra.

6.

I2–I8 lentelėse, kai nėra visos informacijos apie tranzitą, valstybės narės pateikia visus prieinamus duomenis.


II PRIEDAS

STATISTINIAI METINIAI KELEIVIŲ VEŽIMO DUOMENYS – IŠSAMI ATASKAITA

Kintamųjų dydžių sąrašas ir matavimo vienetai

Vežta keleivių:

keleivių skaičius

keleivio / kilometrų

Keleivinių traukinių judėjimas:

traukinio / kilometrų

Ataskaitinis laikotarpis

Vieneri metai

Periodiškumas

Kasmet

Lentelių sąrašas ir kiekvienos lentelės duomenų klasifikacija

II1 lentelė: vežta keleivių pagal vežimo rūšį

II2 lentelė: tarptautinis keleivių vežimas pagal įlaipinimo ir išlaipinimo šalis

II3 lentelė: keleivinių traukinių judėjimas

Galutinis duomenų perdavimo terminas

Aštuoni mėnesiai po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2016 m.

Pastabos

1.

Vežimo rūšys klasifikuojamos taip:

vidaus

tarptautinis

2.

II1 ir II2 lentelėse valstybės narės pateikia tokius duomenis, kurie apima informaciją apie bilietų pardavimą kitoje nei duomenis teikiančioje šalyje. Ši informacija gali būti gauta tiesiogiai iš kitų šalių nacionalinių institucijų arba pagal tarptautinių mokėjimų už bilietus duomenis.


III PRIEDAS

STATISTINIAI KETVIRTINIAI KROVINIŲ IR KELEIVIŲ VEŽIMO DUOMENYS

Kintamųjų sąrašas ir matavimo vienetai

Vežta krovinių:

tonų

tonkilometrių

Pervežta keleivių:

keleivių skaičius

keleivio / kilometrų

Ataskaitinis laikotarpis

Vienas ketvirtis

Periodiškumas

Kas ketvirtį

Lentelių sąrašas ir kiekvienos lentelės duomenų klasifikacija

III1 lentelė: vežta krovinių

III2 lentelė: vežta keleivių

Galutinis duomenų perdavimo terminas

Trys mėnesiai po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2004 m. pirmasis ketvirtis

Pastabos

1.

III1 ir III2 lentelių duomenys gali būti pateikti negalutinių duomenų pagrindu, įskaitant įverčius. III2 lentelėje valstybės narės gali pranešti duomenis, pagrįstus bilietų pardavimu duomenis pateikiančioje šalyje ar kitu prieinamu duomenų šaltiniu.

2.

Šie statistiniai duomenys pateikiami I ir II prieduose nurodytoms įmonėms.


IV PRIEDAS

STATISTINIAI REGIONINIAI KROVINIŲ IR KELEIVIŲ VEŽIMO DUOMENYS

Kintamųjų sąrašas ir matavimo vienetai

Vežta krovinių:

tonų

Vežta keleivių:

keleivių skaičius

Ataskaitinis laikotarpis

Vieneri metai

Periodiškumas

Kas penkerius metus

Lentelių sąrašas ir kiekvienos lentelės duomenų klasifikacija

IV1 lentelė: vidaus krovinių vežimas atskirai pagal pakrovimo ir iškrovimo regionus (NUTS 2)

IV2 lentelė: tarptautinis krovinių vežimas atskirai pagal pakrovimo ir iškrovimo regionus (NUTS 2)

IV3 lentelė: vidaus keleivių vežimas atskirai pagal įlaipinimo ir išlaipinimo regionus (NUTS 2)

IV4 lentelė: tarptautinis keleivių vežimas atskirai pagal įlaipinimo ir išlaipinimo regionus (NUTS 2)

Galutinis duomenų perdavimo terminas

12 mėnesių po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2005 metai

Pastabos

1.

Kai pakrovimo ar iškrovimo (IV1, IV2 lentelės) arba įlaipinimo ar išlaipinimo (IV3, IV4 lentelės) šalys yra ne Europos ekonominėje erdvėje, valstybės narės pateikia tik šalies duomenis.

2.

Siekiant padėti valstybėms narėms parengti šias lenteles, Eurostatas pateikia valstybėms narėms UIC stočių kodų sąrašą ir juos atitinkančius NUTS kodus.

3.

IV3 ir IV4 lentelėse valstybės narės pateikia duomenis, pagrįstus bilietų pardavimu ar kitu prieinamu duomenų šaltiniu.

4.

Šie statistiniai duomenys pateikiami I ir II prieduose nurodytoms įmonėms.


V PRIEDAS

STATISTINIAI EISMO SRAUTŲ GELEŽINKELIŲ TINKLAIS DUOMENYS

Kintamųjų sąrašas ir matavimo vienetai

Krovininis transportas:

traukinių skaičius

Keleivinis transportas:

traukinių skaičius

Kita (paslaugų traukiniai ir pan.) (pasirinktinai):

traukinių skaičius

Ataskaitinis laikotarpis

Vieneri metai

Periodiškumas

Kas penkerius metus

Lentelių sąrašas ir kiekvienos lentelės duomenų klasifikacija

V1 lentelė: krovininis transportas pagal tinklo segmentus

V2 lentelė: keleivinis transportas pagal tinklo segmentus

V3 lentelė: kita (paslaugų traukiniai ir pan.) pagal tinklo segmentus (pasirinktinai)

Galutinis duomenų perdavimo terminas

18 mėnesių po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2005 metai

Pastabos

1.

Siekiant, kad būtų įtraukti bent jau transeuropinio tinklo (TEN) traukiniai, esantys valstybių narių nacionalinėje teritorijoje, valstybės narės apibrėžia tinklo segmentų grupę. Eurostatui jos praneša:

geografines koordinates ir kitus duomenis, kurių reikia kiekvieno tinklo segmentui apibrėžti ir planui sudaryti bei ryšiams tarp segmentų identifikuoti,

informaciją apie kiekvieno tinklo segmento traukinių charakteristikas (įskaitant galingumą).

2.

Kiekvienas tinklo segmentas, kuris yra geležinkelių TEN dalis, yra identifikuojamas papildomais požymiais duomenų registre tam, kad būtų galima įskaityti vežimą TEN geležinkeliais.


VI PRIEDAS

NST 2007

Skyrius

Apibūdinimas

01

Žemės ūkio, medžioklės ir miškininkystės produktai; žuvis ir kiti žuvininkystės produktai

02

Akmens anglys ir rusvosios anglys; žalia nafta ir gamtinės dujos

03

Metalų rūdos ir kiti kasybos bei karjerų eksploatavimo produktai: durpės; uranas ir toris

04

Maisto produktai, gėrimai ir tabakas

05

Tekstilė ir tekstilės gaminiai; oda ir jos dirbiniai

06

Mediena ir medienos bei kamštienos gaminiai bei dirbiniai (išskyrus baldus); gaminiai bei dirbiniai iš šiaudų ir pynimo medžiagų; plaušiena, popierius ir popieriaus gaminiai; spaudiniai ir įrašytos laikmenos

07

Koksas ir rafinuoti naftos produktai

08

Chemikalai, chemijos produktai ir cheminiai pluoštai; guminiai ir plastikiniai gaminiai; branduolinis kuras

09

Kiti nemetalo mineraliniai produktai

10

Pagrindiniai metalai; metalo gaminiai, išskyrus mašinas ir įrenginius

11

Niekur kitur nepriskirtos mašinos ir įranga; įstaigos mašinos ir kompiuteriai; niekur kitur nepriskirtos elektros įranga ir aparatūra; radijo, televizijos ir ryšių įranga bei aparatūra; tikslieji ir optiniai medicinos prietaisai; įvairių tipų laikrodžiai

12

Transporto įranga

13

Baldai; kiti, niekur kitur nepriskirti pramonės gaminiai

14

Antrinės žaliavos; komunalinės atliekos ir kitos atliekos

15

Laiškai, siuntos

16

Krovinių vežimui naudojama įranga ir medžiagos

17

Namų ūkių ir įstaigų persikraustymų metu vežami kroviniai; atskirai nuo keleivių vežamas bagažas; remontui vežamos variklinės transporto priemonės; kiti, niekur kitur nepriskirti, ne rinkai skirti kroviniai

18

Mišrūs kroviniai: kartu vežami įvairių rūšių kroviniai

19

Kroviniai, kurių negalima įvardyti: kroviniai, kurių dėl kokių nors priežasčių negalima įvardyti ir todėl negalima priskirti 01–16 grupėms

20

Kiti, niekur kitur nepriskirti kroviniai


VII PRIEDAS

PAVOJINGŲ KROVINIŲ KLASIFIKACIJA

1.

Sprogstamosios medžiagos

2.

Suslėgtos, suskystintos arba ištirpintosios dujos

3.

Degūs skysčiai

4.1.

Degios kietos medžiagos

4.2.

Savaime užsidegančios medžiagos

4.3.

Medžiagos, sąlytyje su vandeniu išskiriančios degiąsias dujas

5.1.

Oksiduojančios medžiagos

5.2.

Organiniai peroksidai

6.1.

Toksiškos medžiagos

6.2.

Infekcinės medžiagos

7.

Radioaktyviosios medžiagos

8.

Ėsdinančios medžiagos

9.

Įvairios pavojingos medžiagos

Pastaba:

Šios kategorijos apibrėžtos pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliu taisyklėse, paprastai žinomose kaip RID, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/68/EB (1).


(1)  2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (OL L 260, 2008 9 30, p. 13).


VIII PRIEDAS

VIII.1 lentelė

KROVINIŲ VEŽIMO VEIKLOS LYGIS

Kintamųjų dydžių sąrašas ir matavimo vienetai

Vežta krovinių:

tonų iš viso

tonkilometrių iš viso

Krovininių traukinių judėjimas:

traukinio / kilometrų iš viso

Ataskaitinis laikotarpis

Vieneri metai

Periodiškumas

Kasmet

Galutinis duomenų perdavimo terminas

Penki mėnesiai po kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2017 m.

Pastabos

Tik įmonėms, kurių bendrasis vežtų krovinių kiekis yra mažesnis nei 200 mln. tonkilometrių ir 500 000 tonų ir kurios neteikia ataskaitų pagal I priedą (išsamios ataskaitos).


VIII.2 lentelė

KELEIVIŲ VEŽIMO VEIKLOS LYGIS

Kintamųjų dydžių sąrašas ir matavimo vienetai

Vežta keleivių:

keleivių iš viso

keleivio / kilometrų iš viso

Keleivinių traukinių judėjimas:

traukinio / kilometrų iš viso

Ataskaitinis laikotarpis

Vieneri metai

Periodiškumas

Kasmet

Galutinis duomenų perdavimo terminas

Aštuoni mėnesiai po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2017 m.

Pastabos

Tik įmonėms, kurių bendrasis vežtų keleivių skaičius mažesnis nei 100 mln. keleivio / kilometrų ir kurios neteikia ataskaitų pagal II priedą (išsamios ataskaitos).


IX PRIEDAS

PANAIKINAMAS REGLAMENTAS IR JO VĖLESNIŲ PAKEITIMŲ SĄRAŠAS

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 91/2003

(OL L 14, 2003 1 21, p. 1)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1192/2003

(OL L 167, 2003 7 4, p. 13)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1304/2007

(OL L 290, 2007 11 8, p. 14)

Tik 3 straipsnis

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 219/2009

(OL L 87, 2009 3 31, p. 109)

Tik priedo 4.4 punktas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2032

(OL L 317, 2016 11 23, p. 105)

 


X PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Reglamentas (EB) Nr. 91/2003

Šis reglamentas

1, 2 ir 3 straipsniai

1, 2 ir 3 straipsniai

4 straipsnio 1 dalis, įžanginė dalis

4 straipsnio 1 dalis, įžanginė dalis

4 straipsnio 1 dalies a punktas

4 straipsnio 1 dalies a punktas

4 straipsnio 1 dalies c punktas

4 straipsnio 1 dalies b punktas

4 straipsnio 1 dalies e punktas

4 straipsnio 1 dalies c punktas

4 straipsnio 1 dalis dalies f punktas

4 straipsnio 1 dalies d punktas

4 straipsnio 1 dalis dalies g punktas

4 straipsnio 1 dalies e punktas

4 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

4 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

4 straipsnio 5 dalis

5, 6 ir 7 straipsniai

5, 6 ir 7 straipsniai

8 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 1a dalis

8 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio 5 dalis

9, 10 ir 11 straipsniai

9, 10 ir 11 straipsniai

12 straipsnis

13 straipsnis

13 straipsnis

A priedas

I priedas

C priedas

II priedas

E priedas

III priedas

F priedas

IV priedas

G priedas

V priedas

J priedas

VI priedas

K priedas

VII priedas

L priedas

VIII priedas

IX priedas

X priedas


2.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 112/19


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/644

2018 m. balandžio 18 d.

dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

nedaug tarptautinių siuntinių ir kitų pašto siuntų siunčiantiems siuntėjams, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) ir privatiems asmenims, taikomi tarifai tebėra palyginti dideli. Tai daro tiesioginį neigiamą poveikį naudotojams, kurie siekia gauti tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugas, visų pirma e. prekybos srityje;

(2)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 14 straipsnyje pabrėžiama bendrus interesus tenkinančių paslaugų, kaip antai pašto paslaugų, vieta, užimama tarp Sąjungos bendrųjų vertybių, ir jų vaidmuo skatinant socialinę ir teritorinę sanglaudą. Jame nustatyta, kad turi būti rūpinamasi, jog tokios paslaugos būtų pagrįstos principais ir sąlygomis, kurios leistų joms atlikti savo užduotis;

(3)

prie Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) ir SESV pridėtame Protokole Nr. 26 dėl bendrus interesus tenkinančių paslaugų taip pat pabrėžiama, kad pagal SESV 14 straipsnį bendros Sąjungos vertybės, susijusios su bendrus ekonominius interesus tenkinančiomis paslaugomis, apima naudotojų poreikių ir prioritetų skirtumus, galinčius kilti dėl skirtingos geografinės, socialinės ar kultūrinės padėties, taip pat aukštą kokybės, saugos ir prieinamumo lygį, lygias galimybes ir visuotinio prieinamumo bei naudotojų teisių propagavimą;

(4)

SESV 169 straipsnio 1 dalyje ir 169 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta, kad Sąjunga prisideda prie aukšto vartotojų apsaugos lygio užtikrinimo pasitelkdama pagal SESV 114 straipsnį priimtas priemones;

(5)

valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms pavestos su rinkos stebėsena ir teisės aktais nustatyta siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų priežiūra susijusios kompetencijos sritys labai skiriasi. Pavyzdžiui, kai kurios institucijos gali sėkmingai reikalauti, kad paslaugų teikėjai pateiktų atitinkamą informaciją apie kainas. Tokių skirtumų buvimą patvirtino Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos ir Europos pašto paslaugų reguliavimo institucijų grupės parengta bendroji nuomonė, kurioje padaryta išvada, kad nacionalinėms reguliavimo institucijoms reikia atitinkamų reguliavimo įgaliojimų, kad jos galėtų imtis intervencinių veiksmų, ir kad atrodo, jog tokie įgaliojimai suteikti ne visose valstybėse narėse. Dėl tų skirtumų daugiau negu vienoje valstybėje siuntinių pristatymo paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams didėja administracinė našta ir reikalavimų laikymosi išlaidos. Taigi šie skirtumai yra kliūtis tarptautiniam siuntinių pristatymo paslaugų teikimui, todėl daro tiesioginį poveikį vidaus rinkos veikimui;

(6)

dėl tarptautinio pašto ir siuntinių sektoriaus pobūdžio Europos ir tarptautinių techninių standartų tolesnis vystymasis yra svarbus, kad jie būtų naudingi naudotojams ir aplinkai ir tai taip pat svarbu norint didinti verslininkų galimybes rinkoje. Be to, naudotojai dažnai praneša apie tarptautinių siuntinių siuntimo, priėmimo arba grąžinimo paslaugų kokybės problemas. Taigi taip pat reikia toliau gerinti paslaugų standartų kokybę ir tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų sąveikumą. Šiems abiem elementams, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/67/EB (3), ir toliau turėtų būti teikiama pirmenybė pasitelkiant Europos standartizacijos komitetą (toliau – CEN) arba kitu būdu. Taip pat reikalinga didesnė pažanga, kad paslaugos taptų veiksmingesnės, šiuo klausimu visų pirma turėtų būti atsižvelgiama į naudotojų interesus;

(7)

pašto paslaugų standartizavimas ir paslaugų kokybės gerinimas siekiant užtikrinti Direktyvos 97/67/EB įgyvendinimą yra strateginis Sąjungos prioritetas ir ši veikla turėtų būti tęsiama. Techninis standartizavimas yra būtinas siekiant skatinti nacionalinių tinklų sąveikumą ir veiksmingų universaliųjų paslaugų buvimą. 2016 m. rugpjūčio mėn. Komisija pateikė ketvirtą CEN skirtą standartizacijos prašymą, kad būtų parengta darbo programa, o 2020 m. rugpjūčio mėn. – pateikta galutinė ataskaita (4). Toje darbo programoje visų pirma turėtų būti atsižvelgiama į naudotojų interesus ir aplinkos apsaugos aspektus, taip pat veiksmingumą ir turėtų būti skatinama kurti Sąjungos bendrąją skaitmeninę rinką;

(8)

tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų rinkai būdinga įvairovė, ji yra sudėtinga ir konkurencinga, nes joje įvairūs paslaugų teikėjai siūlo įvairias paslaugas ir kainas, kurios priklauso nuo siunčiamų siuntinių svorio, dydžio ir formos, taip pat nuo jų paskirties vietos, pridėtinės vertės ypatybių, kaip antai siuntinių atsekimo sistemų, ir siunčiamų siuntinių kiekio. Keliose valstybių narių universaliųjų paslaugų teikėjai neužima didžiausios siuntinių pristatymo paslaugų rinkos dalies. Dėl tokios įvairovės vartotojams ir naudotojams sunku palyginti įvairių paslaugų teikėjų siūlomas siuntinių pristatymo paslaugas kokybės, ir kainos požiūriu, nes jie dažnai nežino apie įvairias siuntinių pristatymo galimybes, taikomas panašioms paslaugoms tarptautinės e. prekybos srityje. Atitinkamą informaciją lengviau gauti turėtų visų pirma MVĮ bei privatūs asmenys. Be to, mažieji ir vidutiniai verslininkai nurodė, kad pristatymo problemos yra kliūtis prekiaujant daugiau nei vienoje valstybėje;

(9)

siekiant pagerinti tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugas, visų pirma privatiems asmenims ir mažiems bei labai mažiems verslininkams, įskaitant esantiems atokiuose ar retai apgyvendintuose regionuose, taip pat asmenims su negalia ar riboto judumo asmenims, būtina užtikrinti, kad viešai skelbiami tarifų, taikomų nedidelei grupei tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų, sąrašai būtų prieinamesni ir skaidresni. Užtikrinus didesnį tarptautinių pristatymo paslaugų kainų skaidrumą ir lengvesnį palyginamumą visoje Sąjungoje turėtų būti paskatinta mažinti nepagrįstus tarifų skirtumus, taip pat, kai taikytina, mažinti nepagrįstus siuntinių pristatymo šalies viduje ir tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų tarifų skirtumus;

(10)

vienetinio siuntinio pristatymo paslaugos visose valstybėse narėse yra universaliųjų paslaugų dalis ir jos taip pat yra paslauga, kurią dažniausiai naudoja privatūs asmenys ir mažieji verslininkai. Vienetinių tarifų skaidrumo ir prieinamumo didinimas svarbus tolesniam e. prekybos plėtojimui;

(11)

daugelio bendrovių, kurios parduoda, parduodavo ar bandė parduoti internetu, nuomone, problemų kelia didelės pristatymo išlaidos ir brangus skundų nagrinėjimo procesas bei garantijos. Reikia imtis tolesnių veiksmų, visų pirma siekiant užtikrinti, kad MVĮ ir privatūs asmenys atokiuose regionuose galėtų visapusiškai naudotis nepertraukiamai teikiamomis tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugomis, kurios būtų prieinamos ir užtikrinti, kad jos būtų įperkamos;

(12)

terminu „universaliųjų paslaugų teikėjai“ nurodomi pašto paslaugų teikėjai, kurie teikia universaliąją pašto paslaugą ar tam tikras jos dalis konkrečioje valstybėje narėje. Daugiau nei vienoje valstybėje narėje paslaugas teikiantys universaliųjų paslaugų teikėjai turėtų būti priskiriami universaliųjų paslaugų teikėjų kategorijai tik valstybėje narėje ar valstybėse narėse, kurioje (-se) jie teikia universaliąją pašto paslaugą;

(13)

šiuo metu pašto paslaugas reglamentuoja Direktyva 97/67/EB. Ta direktyva nustato bendros pašto paslaugų ir universaliųjų pašto paslaugų teikimo Sąjungoje taisykles. Ji pirmiausia, bet ne išimtinai, skirta nacionalinėms universaliosioms paslaugoms ir neapima teisės aktais nustatytos siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų priežiūros. Valstybės narės paskirta nacionalinė reguliavimo institucija užtikrina, kad būtų laikomasi ta direktyva nustatytų minimalių universaliosioms paslaugoms taikomų reikalavimų. Todėl šiuo reglamentu Direktyvoje 97/67/EB nustatytos taisyklės papildomos tiek, kiek tai susiję su tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugomis. Šiuo reglamentu nedaromas poveikis Direktyvoje 97/67/EB nustatytoms teisėms ir garantijoms, įskaitant visų pirma nepertraukiamą universaliosios pašto paslaugos teikimą naudotojams;

(14)

šiuo reglamentu nepakeičiama Direktyvos 97/67/EB 2 straipsnio 6 punkte pateikto termino „pašto siunta“ apibrėžtis ar ja grindžiamų nacionalinėje teisėje pateiktų terminų apibrėžtys;

(15)

apskaičiuota, kad dabar 80 % su e. prekyba susijusių adresuotų siuntinių sveria mažiau nei du kilogramus ir dažnai jie tvarkomi su korespondencijos siuntų srautu. Tačiau neturima informacijos apie kitais būdais pristatomų siuntinių svorį. Svarbu, kad šis reglamentas būtų taikomas toms lengvesnėms siuntoms;

(16)

šio reglamento įgyvendinimo tikslais svarbu aiškiai apibrėžti siuntinių, siuntinių pristatymo paslaugų ir siuntinių pristatymo paslaugų teikėjo terminus ir nurodyti, kokioms pašto siuntoms tos apibrėžtys yra taikomos. Laikoma, kad didesnėse nei 20 mm storio pašto siuntose siunčiamos prekės, išskyrus korespondencijos siuntas, nesvarbu, ar jas tvarko universaliųjų paslaugų teikėjas. Pašto siuntos, kurias sudaro tik korespondencija, neturėtų patekti į siuntinių pristatymo paslaugų sritį. Todėl, atsižvelgiant į nuoseklią praktiką, šis reglamentas turėtų būti taikomas siuntiniams, kuriais yra siunčiamos komercinę vertę turinčios ar jos neturinčios prekės, kurių svoris yra iki 31,5 kg, nes vienas vidutinio sudėjimo asmuo sunkesnių siuntų negali tvarkyti be pagalbinių mechaninių priemonių ir ta veikla yra krovinių vežimo ir logistikos sektoriaus dalis;

(17)

alternatyvius verslo modelius, pavyzdžiui, tuos, kurie yra grindžiami dalijimosi ekonomika ir e. prekybos platformomis, taikantiems siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams šis reglamentas turėtų būti taikomas tuo atveju, jei jie atlieka bent vieną iš pašto siuntų pristatymo grandinės veiksmų. Siuntinių pristatymo paslaugomis turėtų būti laikomas surinkimas, rūšiavimas ir paskirstymas, įskaitant siuntinių pridavimą ir atsiėmimą (angl. pick-up), įskaitant atvejus, kai šias paslaugas teikia skubių siuntų ir kurjerių paslaugų teikėjai, taip pat komplektuotojai, atsižvelgiant į dabartinę praktiką. Kai vykdomas vien vežimas, kuris nėra atliekamas kartu su kitu iš tų veiksmų, jis neturėtų būti įtrauktas į siuntinių pristatymo paslaugų sritį, įskaitant atvejus, kai juos atlieka subrangovai taikydami alternatyvius verslo modelius ar jų netaikydami, nes tuo atveju ši veikla turėtų būti laikoma transporto sektoriaus dalimi, išskyrus atvejus, kai atitinkama įmonė arba viena iš jos patronuojamųjų įmonių ar susijusių įmonių kitaip patenka į šio reglamento taikymo sritį;

(18)

šis reglamentas neturėtų būti taikomas įmonėms, kurios įsteigtos tik vienoje valstybėje narėje ir kurios turi tik šalyje veikiančius vidinius pristatymo tinklus, kad įvykdytų prekių, kurias jos pačios pardavė pagal pirkimo–pardavimo sutartį, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES (5) 2 straipsnio 5 punkte, užsakymus. Šis reglamentas turėtų būti taikomas įmonėms, kurios šalyje veikiančius vidinius pristatymo tinklus naudoja taip pat naudoja ir trečiųjų šalių parduotų prekių pristatymui;

(19)

turėtų būti apibrėžta būtiniausia konfidenciali informacija, kuri turėtų būti perduodama nacionalinėms reguliavimo institucijoms, ir procedūros, kurių turi laikytis tos institucijos, siekiant užtikrinti atitiktį komerciniam nacionalinių paslaugų teikėjų pobūdžiui, ir nustatyti saugius jų komunikavimo būdus;

(20)

būtina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos statistikos tikslais turėtų žinių ir informacijos apie rinkoje veikiančius siuntinių pristatymo paslaugų teikėjus per deramas leidimų išdavimo procedūras ar kitus teisinius reikalavimus. Dėl sektoriaus imlumo darbui ir siekiant mažinti administracinę naštą, tenkančią smulkiesiems siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams, veikiantiems tik šalies ar regiono rinkoje, turėtų būti taikoma mažesnė nei 50 asmenų riba, nustatoma atsižvelgiant į per praėjusius kalendorinius metus paslaugų teikėjui dirbusių asmenų, susijusių su siuntinių pristatymo paslaugų teikimu valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs paslaugų teikėjas, skaičių, išskyrus atvejus, kai paslaugų teikėjas yra įsisteigęs daugiau nei vienoje valstybėje narėje. Ši riba atitinka Komisijos rekomendaciją 2003/361/EB (6), atspindi sektoriaus imlumą darbui ir atitinka didžiąją dalį siuntinių pristatymo rinkos bei rinkos dalies dydį, visų pirma valstybėse, kuriose siuntinių srautai yra nedideli. Ta riba turėtų visų pirma apimti asmenis, dalyvaujančius teikiant siuntinių pristatymo paslaugas, pavyzdžiui, visą darbo dieną dirbančius, ne visą darbo dieną dirbančius bei laikinuosius darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis, kurie dirba siuntinių pristatymo paslaugų teikėjui. Duomenys, nurodant asmenų, pagal užimtumo statusą, skaičių turėtų būti išskirstomi laikantis atitinkamų valstybių narių teisės aktų. Tam tikrais atvejais, atsižvelgiant į atitinkamos valstybės narės konkrečius ypatumus, nacionalinė reguliavimo institucija turėtų galėti sumažinti ribą iki 25 asmenų arba prašyti tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų teikėjo į šią ribą įtraukti visą darbo dieną dirbančius, ne visą darbo dieną dirbančius bei laikinuosius darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis, kurie dirba jo subrangovams, kad būtų padidintas tarptautinių siuntinių pristatymo tarifų ir visos rinkos skaidrumas;

(21)

visa nacionalinei reguliavimo institucijai teikiama informacija apie asmenų, dirbančių siuntinių pristatymo paslaugų teikėjui, skaičių, turėtų būti teikiama laikantis nustatytos bendrovės ataskaitų teikimo praktikos, susijusios su statistine informacija. Tai svarbu siekiant užtikrinti duomenų palyginamumą ir užtikrinti, kad paslaugų teikėjams tenkanti administracinė našta būtų kuo mažesnė;

(22)

vieta, kurioje yra įsisteigęs paslaugų teikėjas, turi būti nustatoma atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką. Kai paslaugų teikėjas turi buveines keliose vietose, svarbu nustatyti buveinės, iš kurios iš tikrųjų teikiamos susijusios paslaugos, vietą;

(23)

pateikiant informaciją nacionalinei reguliavimo institucijai į siuntinių pristatymo paslaugų charakteristikas turėtų būti įtraukti paslaugų teikėjo vykdomi pašto siuntų pristatymo grandinės veiksmai (surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir skirstymas), nurodoma, ar paslauga įeina į universaliųjų paslaugų pareigos taikymo sritį, kokia yra paslaugos teritorinė aprėptis (regioninė, nacionalinė, tarptautinė) ir tai, ar sukuriama pridėtinė vertė;

(24)

pašto siuntų, kurioms taikomos kainų skaidrumo priemonės, sąrašas turėtų būti ribotas siekiant palengvinti palyginamumą ir sumažinti tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams ir nacionalinėms reguliavimo institucijoms tenkančią administracinę naštą. Turėtų būti įtrauktos standartinio ir registruoto pristatymo paslaugos, atsižvelgiant į tai, kad jos yra universaliųjų paslaugų pareigos pagrindas, ir atsižvelgiant į stebėjimo ir sekimo funkcijos svarbą e. prekybai, kad būtų užtikrintas palyginamumas visoje Sąjungoje, turėtų būti įtrauktos ir siuntinių stebėjimo ir sekimo bei registruotųjų siuntinių kainos, neatsižvelgiant į tai, ar jos yra universaliųjų paslaugų pareigos dalis. Turėtų būti sutelktas dėmesys į lengvesnio svorio siuntas, kurios sudaro daugumą siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų pristatomų pašto siuntų, ir į didesnio nei 20 mm storio pašto siuntų, kurios tvarkomos kaip korespondencijos siuntos, kainas. Turėtų būti įtraukti tik vienetiniai tarifai, nes tai smulkiausių siuntėjų mokamos kainos. Atitinkamos pašto siuntos turėtų būti aiškiai nurodytos šio reglamento priede. Šis reglamentas neįpareigoja tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų teikti visų tame priede išvardytų pašto siuntų pristatymo paslaugų. Siekiant užtikrinti informacijos apie tarifus tikslumą, ją turėtų teikti patys tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai. Komisija tuos tarifus turėtų skelbti tam skirtoje svetainėje, kuri pagal savo pobūdį turi būti neutrali ir nekomercinė;

(25)

objektyviai vertindamos tarptautinių siuntinių pristatymo tarifus, kuriuos, jų manymu, būtina įvertinti, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų remtis tokiais elementais kaip antai kilmės valstybės narės ir paskirties valstybės narės palyginamų siuntinių pristatymo paslaugų vidaus ir visi kiti susiję tarifai; visi atvejai, kai dviejose ar daugiau valstybių narių taikomas vienodas tarifas; dvišaliai kiekiai, specifinės vežimo ar tvarkymo sąnaudos; kitos atitinkamos sąnaudos bei paslaugų kokybės standartai; ir, kai įmanoma, neužkraunant neproporcingos naštos – tikėtinas taikytinų tarptautinių siuntinių pristatymo tarifų poveikis privatiems naudotojams ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms, įskaitant atokiuose ar retai apgyvendintuose regionuose esančius naudotojus, ir pavieniams asmenims su negalia ar riboto judumo naudotojams. Tuos bendrus elementus galima papildyti kitais elementais, kurie ypač svarbūs norint paaiškinti tam tikrus tarifus, kaip antai ar tarifams taikomas specialus kainų reguliavimas pagal nacionalinės teisės aktus arba ar pagal atitinkamą taikytiną teisę buvo nustatyta piktnaudžiavimo dominuojančia vieta rinkoje atvejų. Be to, siekiant sumažinti administracinę naštą nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir paslaugų teikėjams, kuriems taikoma universaliųjų paslaugų pareiga, ir laikantis proporcingumo principo, kai svarstoma, kurie tarptautinių siuntinių pristatymo tarifai yra reikalingi, nacionalinės reguliavimo institucijos savo svarstymus gali pagrįsti objektyvaus išankstinio vertinimo filtro mechanizmu;

(26)

siekiant išsaugoti regioninę ir socialinę sanglaudą, gali būti svarbu nustatyti vienodus dviejų ar daugiau valstybių narių tarptautinių siuntinių pristatymo tarifus. Tomis aplinkybėmis reikėtų atsižvelgti į poreikį skatinti e. prekybą atokiuose ar retai apgyvendintuose regionuose ir suteikti jiems naujų galimybių, kad jie galėtų dalyvauti e. prekyboje ir būtų atgaivinta šių regionų ekonomika;

(27)

dideli vidaus ir tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų tarifų skirtumai turėtų būti pagrįsti objektyviais kriterijais, kaip antai specialiomis vežimo ar tvarkymo sąnaudomis ir kitomis susijusiomis sąnaudomis. Vertinimo tikslais nacionalinei reguliavimo institucijai gali prireikti surinkti įrodymus. Tie įrodymai ir visi vertinamų tarifų pagrindimai turėtų būti pateikiami nacionalinei reguliavimo institucijai jos prašymu;

(28)

siekiant užtikrinti skaidrumą visoje Sąjungoje, Komisija turėtų paskelbti kiekvienos nacionalinės reguliavimo institucijos pateikto vertinimo nekonfidencialią versiją;

(29)

siekiant riboti administracinę naštą, siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai, nacionalinės reguliavimo institucijos ir Komisija turėtų perduoti duomenis elektroniniu būdu ir ypač leisti naudoti elektroninį parašą, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 (7);

(30)

kadangi siuntinių pristatymo paslaugų rinkos greitai kinta, Komisija turėtų pakartotinai įvertinti šio reglamento veiksmingumą, atsižvelgdama į pokyčius e. prekybos srityje, ir turėtų Europos Parlamentui bei Tarybai reguliariai teikti ataskaitą. Prireikus kartu su ta ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų būti teikiami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl peržiūros. Ta ataskaita turėtų būti parengta dalyvaujant visiems atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant pašto sektoriaus Europos socialinio dialogo komitetą;

(31)

Komisija turėtų remtis vertingu Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupės, kurią sudaro nacionalinių reguliavimo institucijų atstovai, indėliu;

(32)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti, kokia forma siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai teikia tokią informaciją nacionalinėms reguliavimo institucijoms. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (8);

(33)

šiuo reglamentu laikomasi pagrindinių teisių ir principų, visų pirma nustatytų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ir reglamentas turėtų būti įgyvendinamas vadovaujantis tomis teisėmis ir principais;

(34)

įgyvendinant šį reglamentą, asmens duomenų tvarkymui taikomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 (9) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 (10);

(35)

valstybės narės turėtų nustatyti sankcijų, taikomų pažeidus šį reglamentą, taisykles ir turėtų užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos;

(36)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. nustatyti reguliavimo principus ir taisykles, būtinus siekiant gerinti teisės aktais nustatytą priežiūrą, didinti tarifų skaidrumą ir nustatyti tam tikrus su tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugomis susijusius principus, kuriais būtų remiama konkurencija, siekiant skatinti teikti geresnes tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugas naudotojams ir tą darant taip pat didinti vartotojų pasitikėjimą tarptautine e. prekyba, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina šiam tikslui pasiekti;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir tikslai

Papildant Direktyvoje 97/67/EB įtvirtintas nuostatas, šiuo reglamentu nustatomos specialios nuostatos, kuriomis skatinamos geresnių tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų teikimas, dėl:

a)

teisės aktais nustatytos priežiūros, susijusios su siuntinių pristatymo paslaugomis;

b)

tarifų skaidrumo ir tam tikrų tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų tarifų vertinimo, siekiant nustatyti tuos tarifus, kurie yra nepagrįstai dideli;

c)

verslininkų vartotojams teikiamos informacijos apie tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugas.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojami Direktyvos 97/67/EB 2 straipsnyje ir Direktyvos 2011/83/ES 2 straipsnio 1, 2 ir 5 punktuose apibrėžti terminai. Taip pat vartojami šie terminai:

1.   siuntinys– pašto siunta, kurioje siunčiamos komercinę vertę turinčios ar jos neturinčios prekės, išskyrus korespondencijos siuntas, ir kurios svoris neviršija 31,5 kg;

2.   siuntinių pristatymo paslaugos– paslaugos, susijusios su siuntinių surinkimu, rūšiavimu, vežimu ir paskirstymu;

3.   siuntinių pristatymo paslaugų teikėjas– įmonė, teikianti vieną ar daugiau siuntinių pristatymo paslaugų, išskyrus įmones, įsisteigusias tik vienoje valstybėje narėje ir teikiančias tik siuntinių pristatymo šalies viduje paslaugas pagal pirkimo–pardavimo sutartį bei pagal tokią sutartį naudotojui asmeniškai pristatančias prekes, kurios yra tos sutarties objektas;

4.   subrangovas– įmonė, teikianti siuntinių pristatymo paslaugų teikėjui siuntinių surinkimo, rūšiavimo, vežimo ir paskirstymo paslaugas.

3 straipsnis

Suderinimo lygis

Šiame reglamente nustatyti reikalavimai yra minimalūs reikalavimai ir jie neužkerta kelio valstybei narei palikti galioti arba nustatyti papildomas būtinas ir proporcingas priemones, kad būtų užtikrintos geresnių tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų teikimas su sąlyga, kad tos priemonės atitinka Sąjungos teisę.

II SKYRIUS

TEISĖS AKTAIS NUSTATYTA PRIEŽIŪRA

4 straipsnis

Informacijos teikimas

1.   Visi siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę, nacionalinei reguliavimo institucijai teikia toliau nurodytą informaciją, išskyrus atvejus, kai ta nacionalinė reguliavimo institucija jau yra paprašiusi pateikti tokią informaciją ir ją yra gavusi:

a)

savo pavadinimą, teisinį statusą ir formą, registracijos prekybos arba panašiame registre numerį, PVM mokėtojo kodą, savo buveinės adresą ir asmens ryšiams kontaktinius duomenis;

b)

savo siūlomų siuntinių pristatymo paslaugų charakteristikas ir, jei įmanoma, išsamų aprašymą;

c)

savo bendrąsias siuntinių pristatymo paslaugų sąlygas, įskaitant išsamią informaciją apie naudotojų skundų nagrinėjimo procedūras ir visus potencialius atsakomybės apribojimus.

2.   Siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai per 30 dienų informuoja nacionalinę reguliavimo instituciją apie visus 1 dalyje nurodytos informacijos pasikeitimus.

3.   Ne vėliau kaip kiekvienų kalendorinių metų birželio 30 d. visi siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę, nacionalinei reguliavimo institucijai pateikia toliau nurodytą informaciją, išskyrus atvejus, kai nacionalinė reguliavimo institucija jau yra paprašiusi pateikti tokią informaciją ir ją yra gavusi:

a)

metinę siuntinių pristatymo paslaugų apyvartą per praėjusius kalendorinius metus valstybėje narėje, kurioje jie yra įsisteigę, išskirstytą pagal siuntinių pristatymo paslaugas šalies viduje ir gaunamų bei išsiunčiamų tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugas;

b)

per praėjusius kalendorinius metus jiems dirbusių ir su siuntinių pristatymo paslaugų teikimu valstybėje narėje, kurioje jie yra įsisteigę, susijusių asmenų skaičių, įskaitant duomenų suskirstymą nurodant asmenų pagal jų užimtumo statusą, ir ypač nurodant tų asmenų, kurie dirba visą darbo dieną ir ne visą darbo dieną bei tuos asmenis, kurie yra laikini darbuotojai ir tuos, kurie yra savarankiškai dirbantys asmenys, skaičių;

c)

valstybėje narėje, kurioje jie yra įsisteigę, per praėjusius kalendorinius metus sutvarkytų siuntinių skaičių, išskirstytą pagal vidaus siuntinius, gaunamus ir išsiunčiamus tarptautinius siuntinius;

d)

savo subrangovų, susijusių su siuntinių pristatymo paslaugų teikimu, pavadinimus kartu su savo turima informacija apie tų subrangovų teikiamų siuntinių pristatymo paslaugų charakteristikas;

e)

jei esama, viešai skelbiamą siuntinių pristatymo paslaugų kainoraštį, taikomą nuo kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 d.

4.   Ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 23 d. Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustato 1 ir 3 dalyse nurodytos informacijos teikimo formą. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 12 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5.   Be 1 ir 3 dalyse nurodytų informacijos reikalavimų, nacionalinės reguliavimo institucijos gali nustatyti papildomus informacijos reikalavimus, su sąlyga, kad jie yra būtini ir proporcingi.

6.   1–5 dalys netaikomos siuntinių pristatymo paslaugų teikėjui, kuriam praėjusiais kalendoriniais metais dirbo vidutiniškai mažiau nei 50 asmenų, susijusių su siuntinių pristatymo paslaugų teikimu valstybėje narėje, kurioje tas paslaugų teikėjas yra įsisteigęs, išskyrus atvejus, kai tas paslaugų teikėjas yra įsisteigęs daugiau nei vienoje valstybėje narėje. Nacionalinė reguliavimo institucija į 50 asmenų ribą gali įtraukti asmenis, dirbančius siuntinių pristatymo paslaugų teikėjo subrangovams.

7.   Nepaisant 6 dalies, nacionalinė reguliavimo institucija gali prašyti, kad siuntinių pristatymo paslaugų teikėjas, kuriam praėjusiais kalendoriniais metais dirbo vidutiniškai nuo 25 iki 49 asmenų, pateiktų informaciją pagal 1–5 dalis, jeigu to reikia atsižvelgiant į atitinkamos valstybės narės konkrečius ypatumus ir su sąlyga, kad tai būtina ir proporcinga, siekiant užtikrinti atitiktį šiam reglamentui.

5 straipsnis

Tarptautinių siuntinių pristatymo tarifų skaidrumas

1.   Visi tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai, kuriems netaikomos 4 straipsnio 6 ir 7 dalių išimtys, valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę, nacionalinei reguliavimo institucijai teikia kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 d. taikytiną viešai skelbiamą tarifų, taikomų prie priede nurodytų kategorijų priskiriamų vienetinių pašto siuntų, išskyrus korespondencijos siuntas, pristatymui, sąrašą. Ta informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip kiekvienų kalendorinių metų sausio 31 d.

2.   Nedelsdamos ir ne vėliau kaip kiekvienų kalendorinių metų vasario 28 d. nacionalinės reguliavimo institucijos pagal 1 dalį gautus viešai skelbiamus tarifų sąrašus pateikia Komisijai. Komisija juos paskelbia tam skirtoje interneto svetainėje ne vėliau kaip kiekvienų kalendorinių metų kovo 31 d. ir užtikrina, kad tam skirta interneto svetainė būtų neutrali ir nekomercinė.

6 straipsnis

Tarptautinių vienetinių siuntinių pristatymo tarifų vertinimas

1.   Remdamasi pagal 5 straipsnį gautu viešai skelbiamu tarifų sąrašu, nacionalinė reguliavimo institucija nustato kiekvienai priede išvardytai vienetinei pašto siuntai siuntinių pristatymo paslaugų teikėjo iš jo valstybės narės taikomus tarptautinių siuntinių pristatymo tarifus, kuriems taikoma universaliųjų paslaugų pareiga ir kuriuos, nacionalinės reguliavimo institucijos objektyvia nuomone, būtina įvertinti.

2.   Nacionalinė reguliavimo institucija, laikantis Direktyvos 97/67/EB 12 straipsnio principų, objektyviai įvertina 1 dalyje nurodytus tarptautinių siuntinių pristatymo tarifus, kad nustatytų tuos tarptautinių siuntinių pristatymo tarifus, kurie, jos nuomone, yra nepagrįstai dideli. Atliekant tą vertinimą, nacionalinė reguliavimo institucija visų pirma atsižvelgia į šiuos elementus:

a)

kilmės valstybėje narėje ir paskirties valstybėje narėje taikomus vidaus ir visus kitus atitinkamus panašių siuntinių pristatymo paslaugų tarifus;

b)

visus atvejus, kai dviejose ar daugiau valstybių narių taikomas vienodas tarifas;

c)

dvišalius kiekius, specifines vežimo ar tvarkymo sąnaudas, kitas atitinkamas sąnaudas ir paslaugų kokybės standartus;

d)

tikėtiną taikytinų tarptautinių siuntinių pristatymo tarifų poveikį privatiems naudotojams ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms, įskaitant atokiuose ar retai apgyvendintuose regionuose esančius naudotojus, ir pavieniams asmenims su negalia ar riboto judumo naudotojams, jei įmanoma, neužkraunant neproporcingos naštos.

3.   Be 2 dalyje išvardytų elementų, nacionalinė reguliavimo institucija gali, kai mano tai esant reikalinga, visų pirma atsižvelgti į šiuos elementus:

a)

ar tarifams taikomas specialus kainų reguliavimas pagal nacionalinės teisės aktus;

b)

ar pagal atitinkamą taikytiną teisę buvo nustatyta piktnaudžiavimo dominuojančia vieta rinkoje atvejų.

4.   Komisija nustato 2 ir 3 dalyse išvardytų elementų atžvilgiu taikytinos metodikos gaires.

5.   2 dalyje nurodyto vertinimo tikslais, nacionalinė reguliavimo institucija prašo, kai mano, kad tai yra būtina, pateikti daugiau svarbių įrodymų, susijusių su tais tarifais, kurių reikia norint atlikti vertinimą.

6.   5 dalyje nurodyti įrodymai nacionalinei reguliavimo institucijai pateikiami per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, kartu pateikiant visus vertinamų tarifų pagrindimus.

7.   Nacionalinė reguliavimo institucija savo vertinimą Komisijai pateikia ne vėliau kaip atitinkamų kalendorinių metų birželio 30 d. Be to, nacionalinė reguliavimo institucija pateikia Komisijai nekonfidencialią to vertinimo versiją.

8.   Komisija paskelbia nacionalinių reguliavimo institucijų pateiktą nekonfidencialią vertinimo versiją nedelsdama ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos.

7 straipsnis

Informacija vartotojams

Sutarčių, kurioms taikoma Direktyva 2011/83/ES, atveju visi verslininkai, su vartotojais sudarantys pirkimo–pardavimo sutartis, kurios apima tarptautinių siuntinių siuntimą, kai įmanoma ir taikoma, prieš pasirašant sutartį pateikia informaciją apie tarptautinių siuntinių pristatymo galimybes, susijusias su konkrečia pirkimo–pardavimo sutartimi, ir vartotojų už tarptautinių siuntinių pristatymą mokamus mokesčius, taip pat, jei taikoma, informuoja apie savo skundų nagrinėjimo politiką.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8 straipsnis

Sankcijos

1.   Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šį reglamentą, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 23 d. praneša Komisijai apie savo teisės aktų nuostatas, kurias jos priima pagal 1 dalį, ir nedelsdamos praneša jai apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

9 straipsnis

Konfidencialumas

Visa konfidenciali verslo informacija, pagal šį reglamentą pateikta nacionalinėms reguliavimo institucijoms arba Komisijai, tvarkoma laikantis griežtų konfidencialumo reikalavimų pagal taikytinas Sąjungos ir nacionalinės teisės nuostatas.

10 straipsnis

Taikymas

Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente būtų konkrečiai nustatyta kitaip, šiuo reglamentu nedaromas poveikis Sąjungos ir nacionalinei teisei, atitinkamoms leidimų išdavimo procedūroms, taikomoms siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams, socialinės ir užimtumo srities taisyklėms ir reikalavimams pateikti informaciją nacionalinėms reguliavimo institucijoms.

11 straipsnis

Peržiūra

Ne vėliau kaip 2020 m. gegužės 23 d., o vėliau – kas trejus metus Komisija teikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui šio reglamento taikymo ir įgyvendinimo ataskaitą, o prireikus kartu ir pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl jo peržiūros. Prieš rengiant tą ataskaitą turėtų būti įtraukti ir informuoti visi susiję suinteresuotieji subjektai.

Komisija vertina bent šiuos dalykus:

a)

kiek šiuo reglamentu prisidėta prie tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų pagerinimo, įskaitant jų prieinamumą MVĮ ir privatiems asmenims, visų pirma esantiems atokiuose ar retai apgyvendintuose regionuose, ir ar padidėjo tarptautinių siuntinių pristatymo tarifai;

b)

šio reglamento poveikį tarptautinių siuntinių pristatymo mastui ir e. prekybai, įskaitant duomenis apie pristatymo mokesčius;

c)

kokių sunkumų nacionalinėms reguliavimo institucijoms kilo taikant šį reglamentą, įskaitant kiekybinę administracinių pasekmių analizę;

d)

pasiektą pažangą, susijusią su kitomis iniciatyvomis, kuriomis siekiama sukurti bendrąją siuntinių pristatymo paslaugų rinką, ir ypač susijusią su pažanga vartotojų apsaugos ir standartų kūrimo srityse.

12 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda pagal Direktyvos 97/67/EB 21 straipsnį įsteigtas Pašto direktyvos komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 2018 m. gegužės 22 d., išskyrus 8 straipsnį, kuris taikomas nuo 2019 m. lapkričio 23 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2018 m. balandžio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkė

L. PAVLOVA


(1)  OL C 34, 2017 2 2, p. 106.

(2)  2018 m. kovo 13 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2018 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimas.

(3)  1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo (OL L 15, 1998 1 21, p. 14).

(4)  2016 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl standartizacijos prašymo Europos standartizacijos komitetui dėl pašto paslaugų ir paslaugų kokybės gerinimo siekiant užtikrinti 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/67/EB įgyvendinimą.

(5)  2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011 11 22, p. 64).

(6)  2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinio dydžio įmonių apibrėžties (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

(7)  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

(8)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(9)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(10)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).


PRIEDAS

Vienetinės pašto siuntos, kurių siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų taikomiems tarifams taikomos 5 ir 6 straipsniuose numatytos kainų skaidrumo priemonės ir vertinimas:

a)

500 g (siunčiama šalyje ir Sąjungoje) standartinė korespondencijos siunta;

b)

1 kg (siunčiama šalyje ir Sąjungoje) standartinė korespondencijos siunta;

c)

2 kg (siunčiama šalyje ir Sąjungoje) standartinė korespondencijos siunta;

d)

500 g (siunčiama šalyje ir Sąjungoje) registruotoji korespondencijos siunta;

e)

1 kg (siunčiama šalyje ir Sąjungoje) registruotoji korespondencijos siunta;

f)

2 kg (siunčiama šalyje ir Sąjungoje) registruotoji korespondencijos siunta;

g)

500 g (siunčiama šalyje ir Sąjungoje) stebima ir sekama korespondencijos siunta;

h)

1 kg (siunčiama šalyje ir Sąjungoje) stebima ir sekama korespondencijos siunta;

i)

2 kg (siunčiama šalyje ir Sąjungoje) stebima ir sekama korespondencijos siunta;

j)

1 kg (siunčiamas šalyje ir Sąjungoje) standartinis siuntinys;

k)

2 kg (siunčiamas šalyje ir Sąjungoje) standartinis siuntinys;

l)

5 kg (siunčiamas šalyje ir Sąjungoje) standartinis siuntinys;

m)

1 kg (siunčiamas šalyje ir Sąjungoje) stebimas ir sekamas siuntinys;

n)

2 kg (siunčiamas šalyje ir Sąjungoje) stebimas ir sekamas siuntinys;

o)

5 kg (siunčiamas šalyje ir Sąjungoje) stebimas ir sekamas siuntinys.

a–o punktuose išvardytos pašto siuntos turi atitikti šiuos kriterijus:

a)

a–i punktuose išvardytų pašto siuntų (korespondencijos siuntų) dydis turi atitikti šią taisyklę:

ilgis, plotis ir storis kartu – 900 mm, didžiausias matmuo neviršija 600 mm, mažiausias matmuo turi būti didesnis nei 20 mm;

b)

j–o punktuose išvardyti siuntiniai turi būti ne mažesni negu a–i punktuose nurodytas siuntinių dydis.

Elementai, į kuriuos turi būti atsižvelgta teikiant informaciją apie tarifus a–o punktų atveju:

(*)

Pašto siuntų tarifai turi būti vienetiniai ir pateikti be jokių specialių nuolaidų, suteiktų dėl kiekio ar taikant kokią nors kitą specialią tvarką.

(**)

Tarifų dydis nacionalinėms reguliavimo institucijoms nurodomas be PVM.

(***)

Daugiau nei vieną pašto siuntą, atitinkančią pirmiau nustatytus kriterijus, siūlantys paslaugų teikėjai turėtų nurodyti mažiausią tarifą.

(****)

Pirmiau nurodyti tarifai turi būti pašto siuntų pristatymo į adresato namus ar kitas patalpas paskirties valstybėje narėje tarifai arba į kitas adresato prašomas patalpas, jei tarifas apima tokią galimybę be papildomų mokesčių.


DIREKTYVOS

2.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 112/29


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/645

2018 m. balandžio 18 d.

kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos kėlimo ir Direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

2011 m. kovo 28 d. baltojoje knygoje „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“ Komisija išdėstė visiškai saugaus eismo vizijos siekį, pagal kurį Sąjunga turėtų siekti pozicijos, kad žūčių kelių eismo įvykiuose skaičius ne vėliau kaip 2050 m. taptų artimas nuliui;

(2)

Komisija komunikate dėl 2011–2020 m. kelių eismo saugos politikos krypčių „Kuriama saugi Europos kelių eismo erdvė. 2011–2020 m. kelių eismo saugos politikos kryptys“ pasiūlė siekti tikslo ne vėliau kaip 2020 m. dar perpus sumažinti bendrą žūčių Sąjungos keliuose skaičių, pradedant nuo 2010 m. Šiam tikslui pasiekti Komisija nustatė septynis strateginius tikslus, įskaitant tikslą gerinti kelių eismo dalyvių švietimą bei mokymą ir pažeidžiamų kelių eismo dalyvių apsaugą;

(3)

2014 m. spalio 23–24 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino privalomą tikslą ne vėliau kaip 2030 m. viduje visos ekonomikos mastu išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti ne mažiau kaip 40 %, palyginti su 1990 m. Šis išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslas padės pasiekti Paryžiaus susitarime nustatytus ilgalaikius tikslus ir prie to tikslo turėtų prisidėti visi ekonomikos sektoriai. Transporto sektorius turi laikytis visapusiško požiūrio, kad būtų skatinamas išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir energijos vartojimo efektyvumas. Turėtų būti daroma pažanga pereinant prie mažataršio judumo, inter alia, atliekant mokslinius tyrimus ir diegiant turimas naujausias technologijas. Vairuotojai turi būti tinkamai apmokyti vairuoti kuo efektyviau;

(4)

įvertinusi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/59/EB (3) įgyvendinimą Komisija nustatė tam tikrų trūkumų. Pagrindiniai nustatyti trūkumai: sunkumai, susiję su išimčių aiškinimu ir teisiniu netikrumu; mokymo turinys, kuris, kaip nustatyta, tik iš dalies atitinka vairuotojų poreikius; vairuotojų sunkumai gauti baigto arba iš dalies baigto mokymo kitoje valstybėje narėje tarpusavio pripažinimą ir neatitiktis tarp Direktyvoje 2003/59/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/126/EB (4) nustatytų minimalaus amžiaus reikalavimų;

(5)

siekiant padidinti Direktyvos 2003/59/EB teisinį aiškumą, visos nuorodos į panaikintus arba pakeistus Sąjungos aktus turėtų būti pašalintos arba iš dalies pakeistos;

(6)

siekiant suteikti tikrumo ir užtikrinti derėjimą su kitais Sąjungos aktais, turėtų būti atlikta tam tikrų su Direktyvos 2003/59/EB taikymo išimtimis susijusių pakeitimų, atsižvelgiant į panašias išimtis, kurios taikomos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (5). Kai kurios iš tų išimčių yra susijusios su situacijomis, kai vairavimas nėra pagrindinė vairuotojo veikla ir kai vairuotojui pareiga laikytis Direktyvos 2003/59/EB reikalavimų būtų neproporcinga našta. Paprastai vairavimas nelaikomas pagrindine vairuotojo veikla, jeigu jis užima mažiau kaip 30 % slankiojo mėnesio darbo laiko;

(7)

kai vairuojama nedažnai, vairavimas vyksta kaimo vietovėse ir kai vairavimą vykdo vairuotojai, pristatantys krovinius į savo įmonę, turėtų būti taikomos išimtys su sąlyga, kad vis tiek užtikrinamas kelių eismo saugumas. Dėl skirtingų Sąjungos kaimo vietovių geografinių, klimato ir gyventojų tankumo sąlygų valstybės narės turėtų galėti savo nuožiūra nustatyti, ar toks vairavimas gali būti laikomas nenuolatiniu ir ar tokia išimtis daro poveikį kelių eismo saugumui; pavyzdžiui, atsižvelgiant į kelių tipą, eismo apimtį arba tai, ar yra pažeidžiamų kelių eismo dalyvių;

(8)

kadangi atstumai, kuriuos asmenys, dirbantys žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio ir žuvininkystės sektoriuose, kuriems ši direktyva netaikoma, turi įveikti savo darbo metu, skiriasi visoje Sąjungoje, pačios valstybės narės turėtų savo nacionalinėje teisėje apibrėžti didžiausius leidžiamus atstumus, skaičiuojamus nuo įmonės, kuriai taikomos išimtys, buveinės;

(9)

vis dėlto, tebetaikant pradinės kvalifikacijos reikalavimo išimtį, turėtų būti reikalaujama, kad tie vairuotojai, kuriems ir toliau taikoma ši išimtis, lankytų kvalifikacijos kėlimo mokymus, siekiant užtikrinti, kad būtų atnaujintos jų žinios darbui būtinais klausimais;

(10)

valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija, turėtų elektroniniu būdu keistis informacija apie profesinės kompetencijos pažymėjimus (toliau – PKP). Jos turėtų, atsižvelgdamos į Komisijos atliktą sąnaudų ir naudos analizę, sukurti reikiamą elektroninę platformą, taip pat numatyti galimybę išplėsti ES vairuotojo pažymėjimų tinklą, nustatytą pagal Direktyvą 2006/126/EB. Be kitų privalumų, tai valstybėms narėms leis nesunkiai gauti informaciją apie baigtą mokymą, kuris nėra nurodytas vairuotojo pažymėjime. Svarbu, kad valstybės narės ir Komisija dėtų pastangas toliau tobulinti šią funkciją, kad ja būtų galima naudotis realiuoju laiku vykdant patikrinimus keliuose;

(11)

atsižvelgiant į mokymo ir švietimo srities pokyčius, taip pat siekiant padidinti Direktyvos 2003/59/EB indėlį į kelių eismo saugumą ir mokymo tinkamumą vairuotojams, mokymo kursuose turėtų būti skiriama daugiau dėmesio su kelių eismo saugumu susijusiems dalykams, kaip antai pavojų suvokimui, pažeidžiamų kelių eismo dalyvių, visų pirma pėsčiųjų, dviratininkų ir riboto judumo asmenų, apsaugai; taupiam vairavimui; vairavimui ekstremaliomis oro sąlygomis ir nestandartinių krovinių vežimui. Šiomis aplinkybėmis kursai taip pat turėtų apimti intelektines transporto sistemas ir turėtų neatsilikti nuo technologijų plėtros;

(12)

valstybėms narėms turėti būti suteikta aiški galimybė tobulinti ir modernizuoti mokymo praktiką daliai mokymo kursų naudojant informacijos ir ryšių technologijų (toliau – IRT) priemones, kaip antai e. mokymąsi ir mišrųjį mokymąsi, kartu užtikrinant mokymo kokybę. Tobulinant ir modernizuojant IRT priemones, svarbu atsižvelgi į tai, kad kai kuriems konkretiems dalykams reikalingas praktinis mokymas ir jų negalima tinkamai išdėstyti naudojant šias mokymo priemones, pavyzdžiui, sniego grandinių montavimui ar krovinio tvirtinimui arba kitiems mokymo dalykams, kuriems svarbi praktinė dalis. Į praktinį mokymą galėtų – bet nebūtinai turi – įeiti transporto priemonės vairavimas. Didelė pagal šią direktyvą reikalaujamų mokymų dalis turėtų būti rengiama patvirtintame mokymo centre;

(13)

siekiant užtikrinti skirtingų pagal Sąjungos teisę reikalaujamo mokymo formų derėjimą, valstybės narės turėtų galimybę derinti įvairias atitinkamo mokymo rūšis, pavyzdžiui, turėtų būti įmanoma derinti pavojingų krovinių vežimo srities mokymą, žinių apie neįgaliuosius gerinimą arba gyvūnų vežimo srities mokymą, su Direktyvoje 2003/59/EB numatytu mokymu;

(14)

siekiant išvengti, kad dėl skirtingos valstybių narių praktikos atsirastų tarpusavio pripažinimo kliūčių ir būtų apribota vairuotojų teisė kelti kvalifikaciją valstybėje narėje, kurioje jie dirba, turėtų būti reikalaujama, kad valstybių narių valdžios institucijos tuo atveju, kai baigtas mokymas negali būti nurodytas vairuotojo pažymėjime, išduotų standartiniuose modeliuose nurodytos formos kvalifikacinę vairuotojo kortelę, kuria kiekvienam vairuotojui, kuris atitinka Direktyvos 2003/59/EB reikalavimus, bus užtikrintas tarpusavio pripažinimas;

(15)

jei vairuotojai iš trečiųjų valstybių kaip įrodymą, kad laikomasi mokymo reikalavimų, naudoja vairuotojo liudijimą, tai vairuotojams gali tapti kliūtimi, kai vežėjas grąžina liudijimą išdavusiajai institucijai, visų pirma, kai tie vairuotojai nori įsidarbinti kitoje valstybėje narėje. Siekiant išvengti situacijų, kai, esant tokioms aplinkybėms, vairuotojai turi iš naujo mokytis prieš pereidami į naują darbą, valstybės narės turėtų būti paskatintos bendradarbiauti ir keistis informacija apie vairuotojų kvalifikaciją;

(16)

siekiant sklandaus perėjimo, galiojantys vairuotojų liudijimai ir galiojančios vairuotojo kvalifikacijos kortelės, išduotos laikantis taisyklių, taikytinų iki nuostatų, iš dalies pakeistų šia Direktyva, taikymo, turėtų būti pripažįstami laikotarpiui iki jų galiojimo pabaigos datos. Tie daliniai pakeitimai nepanaikina suteiktų mokymų ar vairuotojo pažymėjimų, išduotų patvirtinant tokius mokymus, iki tų dalinių pakeitimų įsigaliojimo datos;

(17)

siekiant suteikti teisinio aiškumo ir užtikrinti, kad minimalaus amžiaus reikalavimai būtų suvienodinti, siekiant Direktyvoje 2003/59/EB nustatytų tikslų, Direktyvoje 2006/126/EB turėtų būti nustatyta aiški išimtis, t. y. nurodyta, kad vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami sulaukus Direktyvoje 2003/59/EB nurodyto minimalaus amžiaus. Šis paaiškinimas yra susijęs su bendru minimalaus amžiaus reikalavimu tam tikrų transporto priemonių kategorijų vairuotojams, kurie turi PKP, ir iš dalies nedaro poveikio esamoms galimybėms tokį minimalaus amžiaus reikalavimą sumažinti arba taikyti jam išimtis;

(18)

Direktyvos 2006/126/EB daliniai pakeitimai turėtų būti apriboti tik tais pakeitimai, kurie yra tiesiogiai susiję su Direktyvos 2003/59/EB peržiūra ir su palankių sąlygų naudoti alternatyviaisiais degalais varomas transporto priemones sudarymu. Pageidautina atlikti išsamesnę Direktyvos 2006/126/EB įgyvendinimo ir taikymo analizę, įskaitant tam tikrų kategorijų transporto priemonių atskyrimą, ir ją reikėtų įtraukti į būsimą Direktyvos 2006/126/EB peržiūrą;

(19)

siekiant prisidėti prie išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir oro kokybės gerinimo, sudarant palankesnes sąlygas naudoti alternatyviaisiais degalais varomas transporto priemones, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė leisti savo teritorijoje B kategorijos vairuotojo pažymėjimą turintiems asmenims vairuoti tam tikras alternatyviaisiais degalais varomas transporto priemones, kurių didžiausia leidžiamoji masė yra didesnė kaip 3 500 kg, bet neviršija 4 250 kg. Ta galimybė viršyti 3 500 kg turėtų būti galima su sąlyga, kad ta papildoma leistina masė viršijama tik dėl joje įrengtų alternatyvių varymo sistemų masės, ir jai turėtų būti taikomi apribojimai ir sąlygos, kuriais siekiama išvengti neigiamo poveikio kelių eismo saugumui;

(20)

kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. pagerinti tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams arba keleiviams vežti vairuotojams visoje ES taikomus pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos kėlimo standartus – valstybės narės negali deramai pasiekti dėl kelių transporto tarpvalstybinio pobūdžio ir problemų, kurias šia direktyva ketinama išspręsti, ir todėl to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo priemones gali patvirtinti Sąjunga. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(21)

todėl direktyvos 2003/59/EB ir 2006/126/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2003/59/EB iš dalies keičiama taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Taikymo sritis

Ši direktyva taikoma transporto priemonių vairavimui, kurį atlieka:

a)

valstybių narių piliečiai ir

b)

trečiųjų valstybių piliečiai, kuriuos samdo arba naudoja valstybėje narėje įsisteigusi įmonė;

toliau – vairuotojai, kurie dalyvauja vežant kelių transportu Sąjungoje, viešai prieinamais keliais, naudodami:

transporto priemones, kurioms vairuoti būtina turėti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/126/EB (*1) apibrėžtą C1, C1 + E, C ar C + E kategorijos vairuotojo pažymėjimą arba tokį vairuotojo pažymėjimą, kuris pripažįstamas lygiaverčiu,

transporto priemones, kurioms vairuoti būtina turėti Direktyvoje 2006/126/EB apibrėžtą D1, D1 + E, D ar D + E kategorijos vairuotojo pažymėjimą arba tokį vairuotojo pažymėjimą, kuris pripažįstamas lygiaverčiu.

Šios direktyvos tikslais nuorodos į vairuotojo pažymėjimų kategorijas, kuriose yra pliuso ženklas („+“), skaitomos pagal III priede nustatytą atitikties lentelę.

(*1)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (OL L 403, 2006 12 30, p. 18).“;"

2)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Išimtys

1.   Ši direktyva netaikoma:

a)

transporto priemonių, kurių didžiausias leistinas greitis neviršija 45 km/h., vairuotojams;

b)

ginkluotųjų pajėgų, civilinės gynybos, priešgaisrinės tarnybos, už viešosios tvarkos palaikymą atsakingų pajėgų ir greitosios pagalbos tarnybų naudojamų arba kontroliuojamų transporto priemonių, kai vežimo operacija yra tiesiogiai susijusi su toms tarnyboms paskirtomis užduotimis, vairuotojams;

c)

transporto priemonių, su kuriomis atliekami techninio tobulinimo, remonto arba techninės priežiūros bandymai kelyje, arba naujų ar suremontuotų transporto priemonių, kurios dar nepradėtos eksploatuoti, vairuotojams;

d)

transporto priemonių, kurioms vairuoti būtina turėti D arba D1 kategorijos vairuotojo pažymėjimą, ir kuriose nėra keleivių bei kurias techninės priežiūros personalas vairuoja į techninės priežiūros centrą, kuris yra įsikūręs netoli artimiausios techninės priežiūros stoties, kuria naudojasi vežėjas, arba iš jo, su sąlyga, kad transporto priemonės vairavimas nėra pagrindinė vairuotojo veikla, vairuotojams;

e)

transporto priemonių, kurios naudojamos paskelbus nepaprastąją padėtį arba skiriamos gelbėjimo darbams, įskaitant transporto priemones, naudojamas nekomerciniam humanitarinės pagalbos vežimui, vairuotojams;

f)

transporto priemonių, kurios naudojamos visų asmenų, pageidaujančių įgyti vairuotojo pažymėjimą ar Profesinės kvalifikacijos pažymėjimą (toliau – PKP) pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalį, mokymui vairuoti ir egzaminavimui, jei tos transporto priemonės nenaudojamos komerciniam krovinių ir keleivių vežimui, vairuotojams;

g)

transporto priemonių, kurios naudojamos nekomerciniam keleivių arba krovinių vežimui, vairuotojams;

h)

transporto priemonių, kuriomis vežamos medžiagos, įranga arba mechanizmai, kuriuos vairuotojas naudos atlikdamas savo darbą, jeigu transporto priemonių vairavimas nėra pagrindinė vairuotojo veikla, vairuotojams.

Taikant šios dalies f punktą, ši direktyva netaikoma asmeniui, norinčiam gauti vairuotojo pažymėjimą ar PKP pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalį, kai tas asmuo papildomai mokosi vairuoti mokydamasis darbo vietoje, jei tą asmenį lydi kitas asmuo, turintis tame punkte nustatytu tikslu naudojamos transporto priemonės kategorijos PKP, arba tos transporto priemonės kategorijos vairavimo instruktorius.

2.   Ši direktyva netaikoma, jei įvykdomos visos toliau nurodytos sąlygos:

a)

vairuotojai naudoja transporto priemones kaimo vietovėse kroviniams pristatyti į vairuotojo nuosavą įmonę;

b)

vairuotojai neteikia transporto paslaugų ir

c)

valstybės narės pripažįsta, kad transporto veikla yra nenuolatinė ir neturi poveikio kelių eismo saugumui.

3.   Ši direktyva netaikoma žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio, gyvulininkystės ar žuvininkystės įmonių naudojamų arba jų be vairuotojo išsinuomotų transporto priemonių, kurias naudojant atliekamos su tų įmonių profesine veikla susijusios krovinių vežimo operacijos, vairuotojams, išskyrus atvejus, kai vairavimas yra pagrindinė vairuotojo veikla arba vairuojant viršijamas nacionalinės teisės aktuose nustatytas atstumas nuo įmonės, kuriai priklauso transporto priemonė, kuri ją nuomojasi ar nuomoja, buveinės.“;

3)

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Kvalifikacijos kėlimas

Kvalifikacijos kėlimas – tai mokymas, leidžiantis PKP turėtojams atnaujinti jų darbui svarbias žinias, ypatingą dėmesį skiriant kelių eismo saugumui, darbuotojų sveikatai ir saugai ir vairavimo poveikio aplinkai mažinimui.

Tą mokymą organizuoja patvirtintas mokymo centras laikantis I priedo 5 skirsnio. Kvalifikacijos kėlimą sudaro mokymas klasėje, praktinis mokymas ir, jei rengiamas, mokymas naudojant informacinių ir ryšių technologijų priemones (toliau – IRT) arba aukščiausios klasės treniruoklius. Jeigu vairuotojas pereina į kitą įmonę, atsižvelgiama į jo jau išklausytą kursą.

Kvalifikacijos kėlimu siekiama pagilinti kai kurių I priedo 1 skirsnyje nurodytų dalykų išmanymą ir pakartoti juos. Jis apima įvairius dalykus ir į jį visuomet įtraukiamas bent vienas su kelių eismo saugumu susijęs dalykas. Mokymo dalykuose atsižvelgiama į atitinkamų teisės aktų bei technologijų pokyčius ir, kiek įmanoma, į konkrečius vairuotojo mokymo poreikius.“;

4)

9 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Šios direktyvos 1 straipsnio a punkte nurodyti vairuotojai šios direktyvos 5 straipsnyje nurodytą pradinę kvalifikaciją įgyja valstybėje narėje, kurioje yra jų įprastinė gyvenamoji vieta, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/126/EB 12 straipsnyje.“;

5)

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Sąjungos kodas

1.   Valstybių narių kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į pradinę kvalifikaciją patvirtinantį PKP ir kvalifikacijos kėlimą patvirtinantį PKP bei šios direktyvos 5 straipsnio 2 ir 3 dalių ir šios direktyvos 8 straipsnio nuostatas, Direktyvos 2006/126/EB I priede numatytą suderintą Sąjungos kodą „95“ įrašo šalia atitinkamų pažymėjimo kategorijų:

vairuotojo pažymėjime arba

pagal šios direktyvos II priede pateiktą pavyzdį parengtoje vairuotojo kvalifikacinėje kortelėje.

Jeigu valstybės narės, kurioje įgytas PKP, kompetentingos institucijos negali vairuotojo pažymėjime nurodyti Sąjungos kodo, jos išduota vairuotojui vairuotojo kvalifikacinę kortelę.

Valstybės narės išduota vairuotojo kvalifikacinė kortelė turi būti tarpusavyje pripažįstama. Išduodamos kortelę kompetentingos institucijos patikrina vairuotojo pažymėjimo galiojimą atitinkamai transporto priemonės kategorijai.

2.   1 straipsnio b punkte nurodytam vairuotojui, vairuojančiam transporto priemones, kuriomis keliais vežami kroviniai, taip pat leidžiama įrodyti, kad jis yra įgijęs šia direktyva numatomą kvalifikaciją ir išklausęs mokymo kursą, pateikiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1072/2009 (*2) numatytą vairuotojo liudijimą, jei jame yra įrašytas Sąjungos kodas „95“. Taikant šią direktyvą išduodančioji valstybė narė atitinkamo liudijimo pastabų skiltyje nurodo Sąjungos kodą „95“, jei atitinkamas vairuotojas yra įvykdęs šioje direktyvoje numatytus kvalifikacijos reikalavimus ir yra išklausęs mokymo kursą.

3.   Sąjungos kodu „95“ nepažymėti vairuotojų liudijimai, išduoti anksčiau nei 2020 m. gegužės 23 d. laikantis Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 5 straipsnio ir visų pirma jo 7 dalies, siekiant patvirtinti atitiktį šia direktyva nustatytiems mokymo reikalavimams priimami kaip kvalifikacijos įrodymas iki jų galiojimo pabaigos.

(*2)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL L 300, 2009 11 14, p. 72).“;"

6)

įterpiamas šis straipsnis:

„10a straipsnis

Vykdymo užtikrinimo tinklai

1.   Vykdymo užtikrinimo tikslais valstybės narės keičiasi informacija apie išduotus arba panaikintus PKP. Šiuo tikslu valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija, sukuria elektroninį tinklą arba imasi veiksmų, kad būtų išplėstas esamas tinklas, atsižvelgdamos į Komisijos atliktą ekonomiškai efektyviausio varianto įvertinimą.

2.   Tinkle gali būti pateikiama informacija, nurodyta PKP, taip pat informacija, susijusi su administracinėmis procedūromis, taikomomis PKP.

3.   Laikydamosi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (*3), valstybės narės užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tik siekiant patikrinti, ar laikomasi šios direktyvos, visų pirma šioje direktyvoje nustatytų mokymo reikalavimų.

4.   Prieiga prie tinklo turi būti apsaugota. Valstybės narės gali suteikti prieigą tik kompetentingoms institucijoms, atsakingoms už šios direktyvos įgyvendinimą ir už jos laikymosi kontrolę.

(*3)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).“;"

7)

I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Direktyva 2006/126/EB iš dalies keičiama taip:

1)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

e punkto trečia įtrauka pakeičiama taip:

„—

nustatytas minimalus amžius gauti C1 ir C1E kategorijų vairuotojo pažymėjimą yra 18 metų;“;

ii)

g punkto antra įtrauka pakeičiama taip:

„—

nustatytas minimalus amžius gauti C ir CE kategorijų vairuotojo pažymėjimą yra 21 metai;“;

iii)

i punkto antra įtrauka pakeičiama taip:

„—

nustatytas minimalus amžius gauti D1 ir D1E kategorijų vairuotojo pažymėjimą yra 21 metai;“;

iv)

k punkto antra įtrauka pakeičiama taip:

„—

nustatytas minimalus amžius gauti D ir DE kategorijų vairuotojo pažymėjimą yra 24 metai;“;

b)

papildomas šia dalimi:

„7.   Nukrypstant nuo minimalaus amžiaus reikalavimų, nustatytų šio straipsnio 4 dalies g, i ir k punktuose, minimalus amžius gauti C ir CE, D1 ir D1E, D ir DE kategorijų vairuotojo pažymėjimą yra atitinkamai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/59/EB (*4) 5 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 3 dalies a punkto i papunkčio pirmoje pastraipoje, 5 straipsnio 3 dalies a punkto ii papunkčio pirmoje pastraipoje arba 5 straipsnio 3 dalies b punkte nustatytas minimalus amžius, kurio būdami profesinės kompetencijos pažymėjimų (PKP) turėtojai gali vairuoti tokias transporto priemones.

Kai pagal Direktyvos 2003/59/EB 5 straipsnio 3 dalies a punkto i papunkčio antrą pastraipą arba 5 straipsnio 3 dalies a punkto ii papunkčio antrą pastraipą valstybė narė savo teritorijoje leidžia vairuoti nuo jaunesnio amžiaus, vairuotojo pažymėjimas galioja tik išduodančiosios valstybės narės teritorijoje, kol pažymėjimo turėtojas sulauks šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyto atitinkamo minimalaus amžiaus ir jam bus išduotas PKP.

(*4)  2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, iš dalies keičianti Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 76/914/EEB (OL L 226, 2003 9 10, p. 4).“;"

2)

6 straipsnio 4 dalis papildomas šiuo punktu:

„c)

alternatyviaisiais degalais varomas transporto priemones, nurodytas Tarybos direktyvos 96/53/EB (*5) 2 straipsnyje, kurių didžiausia leidžiamoji masė yra didesnė kaip 3 500 kg, bet neviršija 4 250 kg, prekių vežimui be priekabos, kai jas veža asmenys, turintys bent prieš dvejus metus išduotą B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, jeigu 3 500 kg masė viršijama tik dėl didesnės varomosios sistemos masės, palyginti su tokio paties dydžio transporto priemonės, turinčios įprastą kibirkštinio uždegimo arba slėginio uždegimo principu veikiantį vidaus degimo variklį, varymo sistema, ir jeigu krovumas nėra didesnis palyginti su ta pačia transporto priemone.

(*5)  1996 m. liepos 25 d., Tarybos direktyva 96/53/EB nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (OL L 235, 1996 9 17, p. 59).“;"

3)

15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

Tarpusavio pagalba

1.   Valstybės narės padeda viena kitai įgyvendinti šią direktyvą ir keičiasi informacija apie jų išduotus, pakeistus, naujai išduotus, atnaujintus arba atšauktus pažymėjimus. Jos naudojasi tam tikslui įkurtu ES vairuotojo pažymėjimų tinklu, jam pradėjus veikti.

2.   Tinklu taip pat galima naudotis siekiant keistis informacija kontrolės tikslais, numatytais Sąjungos teisės aktuose.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad šioje direktyvoje nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi tik siekiant įgyvendinti šią direktyvą bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2003/59/EB ir (ES) 2015/413 (*6). Bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal šią direktyvą atliekamas laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) 2016/679 (*7) ir (EB) Nr. 45/2001 (*8).

4.   Prieiga prie tinklo turi būti apsaugota. Valstybės narės gali suteikti prieigą tik kompetentingoms institucijoms, atsakingoms už šios direktyvos, direktyvų 2003/59/EB ir (ES) 2015/413 įgyvendinimą ir kontrolę.

(*6)  2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/413, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus (OL L 68, 2015 3 13, p. 9);"

(*7)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1);"

(*8)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).“."

3 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2020 m. gegužės 23 d., išskyrus įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos 1 straipsnio 6 punkto, kurie turi įsigalioti ne vėliau kaip nuo 2021 m. gegužės 23 d. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2018 m. balandžio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkė

L. PAVLOVA


(1)  OL C 288, 2017 8 31, p. 115.

(2)  2018 m. kovo 13 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2018 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, iš dalies keičianti Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 76/914/EEB (OL L 226, 2003 9 10, p. 4).

(4)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (OL L 403, 2006 12 30, p. 18).

(5)  2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1.).


PRIEDAS

Direktyvos 2003/59/EB priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

antra pastraipa pakeičiama taip:

„Minimalus kvalifikacijos lygis turi būti panašus bent į Europos kvalifikacijų sąrangos 2 lygmenį, nustatytą 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos (*1) II priede.

(*1)  2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo (OL C 111, 2008 5 6, p. 1).“;"

ii)

1.2 punktas pakeičiamas taip:

1.2.   Tikslas – išmanyti technines saugos valdiklių charakteristikas ir jų veikimą, kad būtų galima valdyti transporto priemonę, užtikrinti kuo mažesnį dėvėjimąsi ir užkirsti kelią veikimo sutrikimams:

stabdžių ir lėtintuvo naudojimo apribojimai, stabdžių naudojimas kartu su lėtintuvu, geresnis greičio ir pavarų dėžės perdavimo koeficiento naudojimas, transporto priemonės inercijos panaudojimas, transporto priemonės greičio mažinimas ir jos stabdymas važiuojant nuokalnėn, veiksmai gedimo atveju, elektroninių ir mechaninių prietaisų, pavyzdžiui, elektroninės stabilumo programos (ESP), pažangiosios avarinio stabdymo sistemos (AEBS), stabdžių antiblokavimo sistemos (ABS), traukos kontrolės sistemos (TCS), transporto priemonių stebėsenos sistemų (IVMS) ir kitų patvirtintų naudoti pagalbinių vairavimo ar automatizavimo įtaisų naudojimas.“;

iii)

1.3 punktas pakeičiamas taip:

1.3.   Tikslas – gebėjimas optimaliai naudoti degalus:

optimalus degalų naudojimas remiantis praktine patirtimi, susijusia su 1.1 ir 1.2 punktais, eismo srauto numatymo svarba, tinkama distancija kitų transporto priemonių atžvilgiu ir judančios transporto priemonės inercijos panaudojimas, pastovus greitis, nuosaikus vairavimo stilius ir tinkamas padangų slėgis, taip pat intelektinių transporto sistemų, kurios didina vairavimo efektyvumą ir padeda planuoti maršrutus, išmanymas.“;

iv)

prieš pavadinimą „C, C + E, C1, C1 + E kategorijos pažymėjimai“ įterpiamas šis punktas:

1.3a.   Tikslas – gebėjimas numatyti, vertinti eismo pavojus ir prie jų prisitaikyti:

 

turėti žinių apie skirtingas kelio, eismo ir oro sąlygas bei prisitaikyti prie jų, numatyti būsimus įvykius; suprasti, kaip pasiruošti kelionei esant neįprastoms oro sąlygoms ir kaip tą kelionę suplanuoti; išmanyti, kaip naudoti atitinkamą saugos įrangą, ir suprasti, kada kelionė turi būti atidėta arba atšaukta dėl ekstremalių oro sąlygų; prisitaikyti prie eismo pavojų, įskaitant pavojingą elgseną vykstant eismui ar dėmesio nukreipimą vairuojant (naudojant elektroninius prietaisus, valgant, geriant ir t. t.); atpažinti pavojingas situacijas ir prisitaikyti prie jų bei sugebėti valdyti su tuo susijusį stresą, visų pirma, kai tai susiję su transporto priemonių dydžiu ir svoriu bei pažeidžiamais kelių eismo dalyviais, pavyzdžiui, pėsčiaisiais, dviratininkais ir dviratėmis motorinėmis transporto priemonėmis;

 

nustatyti galimas pavojingas situacijas ir tinkamai suvokti, kaip šios galimai pavojingos situacijos gali virsti situacijomis, kuriose nebus įmanoma išvengti susidūrimo, taip pat pasirinkti ir imtis tokių veiksmų, kuriais saugumo atsarga padidinama tiek, kad tuo atveju, jei galimi pavojai taptų realūs, susidūrimo dar būtų galima išvengti.“;

v)

1.4 punktas pakeičiamas taip:

1.4.   Tikslas – gebėjimas pakrauti transporto priemonę deramai laikantis saugos ir tinkamo transporto priemonės naudojimo taisyklių:

 

važiuojančias transporto priemones veikiančios jėgos, pavarų dėžės perdavimo koeficientų naudojimas atsižvelgiant į transporto priemonės apkrovą ir kelio profilį, automatinės transmisijos sistemų naudojimas, transporto priemonės arba transporto priemonių junginio naudingosios apkrovos apskaičiavimas, bendro tūrio apskaičiavimas, krovinio paskirstymas, ašies perkrovos pasekmės, transporto priemonės stovumas ir sunkio centras, pakuočių ir padėklų tipai;

 

pagrindiniai krovinių, kuriuos būtina sutvirtinti, tipai, fiksavimo ir sutvirtinimo būdai, sutvirtinimo juostų naudojimas, sutvirtinimo įtaisų tikrinimas, krovos įrangos naudojimas, dengimas brezentu ir jo nuėmimas.“;

vi)

1.5 punktas pakeičiamas taip:

1.5.   Tikslas – gebėjimas užtikrinti keleivių patogumus ir saugą:

šoninių ir išilginių transporto priemonės svyravimų sureguliavimas, važiuojamosios dalies dalijimasis su kitais kelių eismo dalyviais, padėtis važiuojamojoje dalyje, tolydus stabdymas, iškyšų priežiūra, naudojimasis specialia infrastruktūra (viešosiomis erdvėmis, specialiomis eismo juostomis), saugaus vairavimo derinimas su kitomis vairuotojo funkcijomis, bendravimas su keleiviais, tam tikrų keleivių grupių (neįgaliųjų, vaikų) ypatumai.“;

vii)

1.6 punktas pakeičiamas taip:

1.6.   Tikslas – gebėjimas pakrauti transporto priemonę deramai laikantis saugos ir tinkamo transporto priemonės naudojimo taisyklių:

važiuojančias transporto priemones veikiančios jėgos, pavarų dėžės perdavimo koeficientų naudojimas atsižvelgiant į transporto priemonės apkrovą ir kelio profilį, automatinės transmisijos sistemų naudojimas, transporto priemonės arba transporto priemonių junginio naudingosios apkrovos apskaičiavimas, krovinio paskirstymas, ašies perkrovos pasekmės, transporto priemonės stovumas ir sunkio centras.“;

viii)

2.1 punktas pakeičiamas taip:

2.1.   Tikslas – išmanyti su kelių transportu susijusią socialinę aplinką ir jį reglamentuojančias taisykles:

transporto sektoriui būdingas ilgiausias darbo laikas; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 561/2006 (*2) ir (ES) Nr. 165/2014 (*3) principai, taikymas ir pasekmės; baudos už tai, kad nenaudojamas tachografas, jis naudojamas netinkamai ir už jo rodmenų klastojimą; su kelių transportu susijusios socialinės aplinkos išmanymas: vairuotojų teisės ir pareigos, susijusios su pradine kvalifikacija ir kvalifikacijos kėlimu.

(*2)  2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1.)"

(*3)  2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL L 60, 2014 2 28, p. 1).“;"

ix)

2.2 punktas pakeičiamas taip:

2.2.   Tikslas – išmanyti krovinių vežimą nustatančius reglamentus:

leidimai atlikti vežimą, dokumentai, kuriuos privaloma turėti transporto priemonėje, draudimas važiuoti tam tikrais keliais, kelių mokesčiai, įprastais vežimo susitarimais nustatomi įpareigojimai, vežimo susitarimą sudarančių dokumentų rengimas, tarptautiniai vežimo leidimai, Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija nustatomi įpareigojimai, tarptautinio važtaraščio parengimas, sienų kirtimas, krovinio ekspeditoriai, specialūs krovinius lydintys dokumentai.“;

x)

3.7 punktas pakeičiamas taip:

3.7.   Tikslas – išmanyti vežimo kelių transportu ekonominius klausimus ir rinkos organizavimą:

kelių transportas, palyginti su kitomis transporto rūšimis (konkurencija, krovinio siuntėjai), skirtingos kelių transporto veiklos rūšys (vežimas samdos pagrindais arba už atlygį, savo sąskaita, pagalbinė vežimo veikla), pagrindinių tipų transporto bendrovių organizacinė struktūra ir pagalbinės vežimo veiklos organizavimas, įvairių rūšių vežimo specializacija (automobilinėmis cisternomis, reguliuojamos temperatūros transporto priemonėmis, pavojingus krovinius vežti skirtomis transporto priemonėmis, gyvūnams vežti skirtomis transporto priemonėmis ir t. t.), sektoriaus pokyčiai (teikiamų paslaugų įvairinimas, vežimas geležinkelių/kelių transportu, subrangos sutarčių sudarymas ir t. t.).“;

xi)

3.8 punktas pakeičiamas taip:

3.8.   Tikslas – išmanyti keleivių vežimo kelių transportu ekonominius klausimus ir rinkos organizavimą:

keleivių vežimas kelių transportu, palyginti su jų vežimu kitų rūšių transporto priemonėmis (geležinkeliu, privačiais automobiliais), įvairi veikla, susijusi su keleivių vežimu keliais, žinių apie neįgaliuosius gerinimas, sienų kirtimas (tarptautinis vežimas), pagrindinių tipų bendrovių, keleivius vežančių kelių transportu, organizacinė struktūra.“;

b)

2 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

2.1 punktas pakeičiamas taip:

„2.1.   Galimybė, apjungianti kurso lankymą ir egzaminą

Pradinė kvalifikacija turi apimti visų 1 skirsnyje išvardytų dalykų mokymą. Šio pradinės kvalifikacijos kurso trukmė turi būti 280 valandų.

Kiekvienas apmokomas vairuotojas bent 20 valandų turi individualiai vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemonę, atitinkančią bent Direktyvoje 2006/126/EB nustatytus egzaminavimui naudojamos transporto priemonės reikalavimus.

Su apmokomu vairuotoju, kai jis individualiai vairuoja transporto priemonę, turi būti instruktorius, su kuriuo patvirtintas mokymo centras yra sudaręs darbo sutartį. Kiekvienas apmokomas vairuotojas iš jam skiriamo 20 valandų individualaus vairavimo laiko ne ilgiau nei aštuonias valandas transporto priemonę gali vairuoti specialioje vietovėje arba naudodamasis aukščiausios klasės treniruokliu, kad būtų galima įvertinti įgytą gebėjimą racionaliai vairuoti laikantis saugumo taisyklių, ypač atsižvelgiant į transporto priemonės valdymą skirtingomis kelio sąlygomis ir jų pasikeitimą esant skirtingoms atmosferos sąlygoms, važiuojant dieną arba naktį, ir gebėjimą optimaliai naudoti degalus.

Valstybės narės gali leisti dalį mokymo kurso dėstyti patvirtintame mokymo centre naudojant IRT priemones, pavyzdžiui, e. mokymosi priemones, kartu išlaikant aukštą mokymo kokybę ir efektyvumą ir pasirenkant dalykus, kuriuos mokant IRT priemones galima veiksmingiausiai panaudoti. Visų pirma valstybės narės reikalauja patikimo naudotojo tapatybės nustatymo ir tinkamų kontrolės priemonių. Valstybės narės pagal kitus Sąjungos teisės aktus reikalaujamą specialų mokymą gali laikyti mokymo dalimi. Toks mokymas apima bent mokymą, kurį pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/68/EB (*4) reikia baigti norint vežti pavojingus krovinius, žinių apie neįgaliuosius gerinimą, numatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 181/2011 (*5), ir mokymą apie gyvūnų vežimą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2005 (*6).

5 straipsnio 5 dalyje nurodytiems vairuotojams pradinės kvalifikacijos suteikimo kursas turi trukti 70 valandų, įskaitant penkias individualaus vairavimo valandas.

To mokymo pabaigoje valstybės narės kompetentingos institucijos arba jų paskiriama įstaiga surengia vairuotojui rašytinį arba žodinį egzaminą. Į egzaminą turi būti įtraukiamas bent vienas klausimas iš kiekvieno tikslo, kuris nurodomas 1 skirsnyje pateikiamame dalykų sąraše.

(*4)  2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (OL L 260, 2008 9 30, p. 13)."

(*5)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 55, 2011 2 28, p. 1)."

(*6)  2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiantis Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL L 3, 2005 1 5, p. 1).“;"

ii)

2.2 punkto b papunkčio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Praktiniam egzaminui naudojama transporto priemonė turi atitikti bent Direktyvoje 2006/126/EB nustatytus egzaminavimui naudojamos transporto priemonės reikalavimus.“;

c)

3 ir 4 skirsniai pakeičiami taip:

„3 skirsnis. 3 straipsnio 2 dalyje numatoma pagreitintu būdu įgyta pradinė kvalifikacija

Pagreitintu būdu įgyta pradinė kvalifikacija turi apimti visų 1 skirsnyje išvardytų dalykų mokymą. Jo trukmė turi būti 140 valandų.

Kiekvienas apmokomas vairuotojas turi bent 10 valandų individualiai vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemonę, atitinkančią bent Direktyvoje 2006/126/EB nustatytus egzaminavimui naudojamos transporto priemonės reikalavimus.

Su apmokomu vairuotoju, kai jis individualiai vairuoja transporto priemonę, turi būti instruktorius, su kuriuo patvirtintas mokymo centras yra sudaręs darbo sutartį. Kiekvienas apmokomas vairuotojas iš jam skiriamo 10 valandų individualaus vairavimo laiko ne ilgiau nei keturias valandas transporto priemonę gali vairuoti specialioje vietovėje arba naudodamasis aukščiausios klasės treniruokliu, kad būtų galima įvertinti įgytą gebėjimą racionaliai vairuoti laikantis saugumo taisyklių, ypač atsižvelgiant į transporto priemonės vairavimą skirtingomis kelio sąlygomis ir tų kelio sąlygų pasikeitimą esant skirtingoms atmosferos sąlygoms, važiuojant dieną arba naktį, ir gebėjimą optimaliai naudoti degalus.

2.1 punkto ketvirtos pastraipos nuostatos taip pat taikomos pagreitintu būdu įgytai pradinei kvalifikacijai.

5 straipsnio 5 dalyje nurodytiems vairuotojams pagreitintu būdu įgyjant pradinę kvalifikaciją mokymo kursas turi trukti 35 valandas, įskaitant dvi su puse individualaus vairavimo valandas.

To mokymo pabaigoje valstybės narės kompetentingos institucijos arba jų paskiriama įstaiga surengia vairuotojui rašytinį arba žodinį egzaminą. Į egzaminą turi būti įtraukiamas bent vienas klausimas iš kiekvieno tikslo, kuris nurodomas 1 skirsnyje pateikiamame dalykų sąraše.

4 skirsnis. 3 straipsnio 1 dalies b punkte numatomas privalomas kvalifikacijos kėlimas

Privalomus kvalifikacijos kėlimo kursus turi organizuoti patvirtintas mokymo centras. Jų trukmė turi būti 35 valandos kas penkerius metus, o dėstomi jie bent septynių valandų trukmės laikotarpiais, kuriuos galima išdalyti per dvi iš eilės einančias dienas. Naudojant e. mokymosi priemones patvirtintas mokymo centras užtikrina, kad būtų išlaikoma tinkama mokymo kokybė, įskaitant renkantis dalykus, kurių mokant galima veiksmingiausiai panaudoti IRT priemones. Visų pirma valstybės narės reikalauja patikimo naudotojo tapatybės nustatymo ir tinkamų kontrolės priemonių. Ilgiausia e. mokymosi trukmė negali viršyti 12 valandų. Bent vienu mokymo kurso laikotarpiu turi būti dėstomas su kelių eismo saugumu susijęs dalykas. Sudarant mokymo turinį atsižvelgiama į mokymo poreikius, susijusius su vairuotojo atliekamomis vežimo operacijomis, ir į atitinkamus teisinius ir technologijų pokyčius, taip pat, kiek įmanoma, turėtų būti atsižvelgiama į konkrečius vairuotojo mokymo poreikius. Įvairūs dalykai turėtų būti išdėstomi per 35 valandas, įskaitant pakartotinį mokymą, kai matyti, kad vairuotojui reikalingas specialus pakartojimas.

Valstybės narės gali numatyti, kad baigtas specialus mokymas, kurio reikalaujama pagal kitus Sąjungos teisės aktus, gali būti įskaitomas kaip ne daugiau kaip vienas iš numatytų septynių valandų trukmės laikotarpių. Tas mokymas apima bent pagal Direktyvą 2008/68/EB reikalaujamą mokymą apie pavojingų krovinių vežimą, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1/2005 reikalaujamą mokymą apie gyvūnų vežimą ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 181/2011 reikalaujamą žinių apie neįgaliuosius gerinimą, kuris būtinas norint vežti keleivius. Tačiau valstybės narės gali nuspręsti, kad baigtas specialus mokymas apie pavojingų krovinių vežimą, kurio reikalaujama pagal Direktyvą 2008/68/EB, įskaitomas kaip du iš septynių valandų trukmės laikotarpių, jeigu tai yra vienintelis kitas mokymas, į kurį atsižvelgiama keliant kvalifikaciją.“;

2)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„SUSITARIMAI DĖL VAIRUOTOJO KVALIFIKACINĖS KORTELĖS EUROPOS SĄJUNGOS PAVYZDŽIO“;

b)

2 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

nuostatos, susijusios su vairuotojo kvalifikacinės kortelės pirma puse, iš dalies keičiamos taip:

d punkto 9 papunktis pakeičiamas taip:

„9.

transporto priemonių, kurias vairuotojui leidžiama vairuoti atsižvelgiant į jo pradinę kvalifikaciją ir kvalifikacijos kėlimo reikalavimus, kategorijos;“;

e punkto pirmasis sakinys pakeičiamas taip:

„pavadinimas „Europos Sąjungos pavyzdys“ kortelę išdavusios valstybės narės kalba ar kalbomis bei pavadinimas „vairuotojo kvalifikacinė kortelė“ kitomis Sąjungos oficialiosiomis kalbomis, atspausdintas mėlyna spalva, kad sudarytų kortelės foną:“;

ii)

kiek tai susiję su vairuotojo kvalifikacinės kortelės antra puse, a punkte 9 ir 10 punktai yra pakeičiami taip:

„9.

transporto priemonių, kurias vairuotojui leidžiama vairuoti atsižvelgiant į jo pradinę kvalifikaciją ir kvalifikacijos kėlimo reikalavimus, kategorijos;

10.

Direktyvos 2006/126/EB I priede numatytas suderintas Sąjungos kodas „95“;“;

c)

4 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„VAIRUOTOJO KVALIFIKACINĖS KORTELĖS EUROPOS SĄJUNGOS PAVYZDYS“;

ii)

antroje pavyzdžio pusėje, 10 punkte „Bendrijos kodas“ pakeičiamas žodžiais „Sąjungos kodas.“;

d)

papildoma šiuo skirsniu:

„5.   Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Vairuotojo kvalifikacinės kortelės, išduotos anksčiau nei 2020 m. gegužės 23 d. galioja iki jų galiojimo datos pabaigos.“;

3)

papildoma šiuo priedu:

III PRIEDAS

NUORODŲ Į TAM TIKRAS VAIRUOTOJŲ PAŽYMĖJIMŲ KATEGORIJAS ATITIKTIES LENTELĖ

Nuoroda šioje direktyvoje

Nuoroda Direktyvoje 2006/126/EB

C + E

CE

C1 + E

C1E

D + E

DE

D1 + E

D1ESPRENDIMAI

2.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 112/42


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/646

2018 m. balandžio 18 d.

dėl bendros geresnių paslaugų, susijusių su įgūdžiais ir kvalifikacijomis, teikimo sistemos („Europass“), kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2241/2004/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 165 ir 166 straipsnius,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

asmenims, ieškantiems darbo arba priimantiems sprendimus dėl mokymosi, studijų ar darbo, svarbu gauti informacijos ir rekomendacijų apie esamas galimybes, apie tai, kaip įvertinti savo įgūdžius, ir apie būdus, kaip pateikti informaciją apie savo įgūdžius ir kvalifikaciją;

(2)

vartojamų sąvokų apibrėžčių, dokumentų formatų, kalbų, taip pat vertinimo ir patvirtinimo metodų skirtumai kelia nemažų sunkumų asmenims, darbdaviams ir kompetentingoms institucijoms ir įstaigoms. Tų sunkumų daugiausia kyla tada, kai asmenys persikelia į kitą valstybę (įskaitant trečiąsias šalis), tačiau taip pat tada, kai jie ieško naujo darbo arba pradeda mokytis ir planuoti karjerą. Aiški ir plačiai skelbiama informacija, vienodas įgūdžių ir kvalifikacijų supratimas ir didesnis jų skaidrumas yra svarbios sąlygos norint įveikti tuos sunkumus;

(3)

Komisijos 2016 m. birželio 10 d. priimtoje Naujoje Europos įgūdžių darbotvarkėje valstybės narės, socialiniai partneriai, pramonės atstovai ir kiti suinteresuotieji subjektai raginami bendradarbiauti įgyvendinant dešimt veiksmų, kuriais siekiama gerinti įgūdžių lavinimo kokybę ir aktualumą, užtikrinti didesnį įgūdžių matomumą ir palyginamumą ir gerinti žinių apie įgūdžius, ypač informacijos, padedančios geriau pasirinkti karjerą, rinkimą. Kaip vienas iš dešimties veiksmų, galinčių suteikti esminių priemonių tiems tikslams pasiekti ir paremti, buvo pasiūlyta „Europass“ sistemos peržiūra;

(4)

Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 2241/2004/EB (3) sukurta sistema, skirta problemoms, susijusioms su darbo paieška, mokymosi pradžia ir karjeros planavimu, spręsti. Tuo sprendimu siekta didesnio kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumo naudojant dokumentų rinkinį, vadinamą „Europass“, kuriuo asmenys gali savanoriškai naudotis. Tuo sprendimu taip pat įsteigti nacionaliniais „Europass“ centrais vadinami nacionaliniai organai „Europass“ sistemai įgyvendinti;

(5)

siekiant pagrindinio „Europass“ sistemos tikslo dėmesys joje sutelktas į priemones, kurias naudojant įgūdžiai ir kvalifikacijos patvirtinami dokumentais. Tos priemonės pradėtos plačiai naudoti per „Europass“ internetinę informacijos sistemą;

(6)

nacionaliniai „Europass“ centrai teikia paramą naudotojams ir skatina įgūdžių ir kvalifikacijų patvirtinimą dokumentais. Tinklas „Euroguidance“, kuriuo skatinamas europinis orientavimo aspektas ir suteikiama itin kokybiška informacija apie orientavimą visą gyvenimą ir tarpvalstybinį judumą mokymosi tikslais, taip pat padeda plėtoti informacijos apie įgūdžiams ir kvalifikacijoms taikomas Sąjungos priemones teikimą. Europos kvalifikacijų sandaros nacionaliniai koordinavimo punktai teikia paramą nacionalinėms institucijoms susiejant nacionalines kvalifikacijų sandaras ir sistemas su Europos kvalifikacijų sandara (toliau – EKS) ir pirmiausia siekia priartinti EKS prie asmenų ir organizacijų. Turėtų būti užtikrinama parama toms nacionalinėms tarnyboms ir geresnis jų veiklos koordinavimas, siekiant padidinti jų įtaką, tačiau kartu atsižvelgiant į nacionalinių sistemų įvairovę;

(7)

Komisija savo 2013 m. gruodžio 19 d. ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai dėl „Europass“ vertinimo padarė išvadą, kad nacionalinių „Europass“ centrų misija didinti informuotumą apie „Europass“ ir teikti reikiamą informaciją suinteresuotosioms šalims yra tinkamas „Europass“ įgyvendinimo modelis. Tačiau Komisija taip pat konstatavo, kad dauguma „Europass“ priemonių vis dar nepasiekia visų galimų naudotojų, kad jų poveikis yra nevienodas geografiniu ir amžiaus grupių požiūriu ir kad reikėtų geriau koordinuoti ir integruoti orientavimo ir judumo rėmimo paslaugas „Europass“ sistemoje, nes taip būtų galima nukreipti pastangas į didesnį potencialių naudotojų skaičių;

(8)

įrodyta, kad „Europass“ naudojasi dideliu skaitmeniniu raštingumu pasižyminčios socialinės grupės, o nepalankesnėje padėtyje esančios grupės, pvz., asmenys, kurių išsilavinimo lygis žemesnis, vyresnio amžiaus žmonės arba ilgalaikiai bedarbiai, dažnai nieko nežino apie „Europass“ ir jos priemones, todėl negali naudotis ja;

(9)

„Europass“ dokumentų rinkinys yra viena iš kelių priemonių ir įrankių, pateiktų naudotis Sąjungos lygmeniu siekiant didinti įgūdžių ir kvalifikacijų skaidrumą ir suprantamumą;

(10)

„Europass“ rinkinį sudaro penki dokumentų šablonai. Naudodami „Europass“ Curriculum Vitae (CV) šabloną asmenys gali standartizuotu formatu rengti savo CV. Nuo 2004 m., kai „Europass“ CV buvo sukurtas, internetu parengta daugiau kaip 100 milijonų „Europass“ CV. Naudojant du kvalifikacijos dokumentų priedėlių šablonus, t. y. „Europass“ diplomo priedėlį ir „Europass“ pažymėjimo priedėlį, pateikiama informacija apie kvalifikacijos turinį ir su ja siejamus mokymosi rezultatus, taip pat apie švietimo sistemą toje šalyje, kurioje įgyta kvalifikacija. Kalbų mokėjimas apibūdinamas naudojantis „Europass“ kalbų pasu. „Europass“ mobilumo dokumento šablone apibūdinami įgūdžiai, įgyti kartu su judumo patirtimi užsienyje mokantis arba dirbant;

(11)

2017 m. gegužės 22 d. Tarybos rekomendacijoje (4) numatoma bendra orientacinė sistema siekiant padėti asmenims ir organizacijoms palyginti įvairias kvalifikacijos sistemas ir tose sistemose įgytos kvalifikacijos lygius;

(12)

2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacijoje (5) valstybės narės raginamos ne vėliau kaip 2018 m., atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes ir ypatumus ir tokiu mastu, kokį laiko tinkamu, turėti nustačius neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo priemones, kurias taikant galėtų būti patvirtintos piliečių neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu įgytos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos ir jie galėtų įgyti visą ar, atitinkamais atvejais, dalinę kvalifikaciją;

(13)

2004 m. gegužės 28 d. Tarybos rezoliucijoje dėl politikos, sistemų ir praktikos stiprinimo orientavimo visą gyvenimą srityje nurodomi pagrindiniai Sąjungos piliečių orientavimo visą gyvenimą politikos tikslai. 2008 m. lapkričio 21 d. Tarybos rezoliucijoje (6) pabrėžiama orientavimo mokymosi visą gyvenimą klausimais svarba;

(14)

Mokymosi galimybių ir kvalifikacijų Europoje portale galima gauti informacijos apie mokymosi galimybes ir kvalifikacijų įgijimo perspektyvas įvairiose Europos švietimo sistemose ir apie nacionalinių kvalifikacijų sistemų palyginimą naudojant EKS;

(15)

ES įgūdžių panoramos portale teikiama informacija apie įgūdžius įvairiose profesinėse srityse ir konkrečiuose pramonės sektoriuose, įskaitant jų pasiūlą ir paklausą nacionaliniu lygmeniu;

(16)

laisvų darbo vietų ir kitų darbo rinkos tendencijų analizė – įprastas būdas rinkti žinias apie įgūdžius siekiant suprasti įgūdžių trūkumo ir kvalifikuotų darbuotojų stokos, taip pat kvalifikacijų paklausos ir pasiūlos neatitikimų problemas;

(17)

daugiakalbe Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijų ir profesijų klasifikacija (toliau – ESCO), kurią išplėtojo ir nuolat atnaujina Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais, siekiama skatinti įgūdžių ir kvalifikacijų skaidrumą švietimo ir mokymosi bei su darbu susijusiais tikslais. Atlikus atitinkamus bandymus ir deramai atsižvelgus į valstybių narių poziciją, Komisija galėtų naudoti ESCO „Europass“ sistemoje; valstybės narės galės naudotis ESCO savanoriškai po to, kai jos ją išbandys ir įvertins;

(18)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/589 (7) įsteigtas Europos užimtumo tarnybų tinklas (EURES) yra bendradarbiavimo tinklas, skirtas keistis informacija ir palengvinti darbo ieškančių asmenų ir darbdavių bendravimą. Jis nemokamai teikia pagalbą darbo ieškantiems asmenims, norintiems persikelti į kitą valstybę, ir padeda darbdaviams, norintiems įdarbinti darbuotojus iš kitų šalių. „Europass“ ir EURES portalų sąveika ir bendradarbiavimas galėtų sustiprinti abiejų sistemų poveikį;

(19)

tokie darbo rinkos procesai kaip skelbimas apie laisvas darbo vietas, kandidatų paraiškų į darbo vietas teikimas, įgūdžių vertinimas ir įdarbinimas vis dažniau valdomi internetu pasitelkiant priemones, kurias taikant naudojamasi socialine žiniasklaida, dideliais duomenų rinkiniais ir kitomis technologijomis. Kandidatų atranka valdoma priemonėmis ir procesais, kuriais siekiama gauti informacijos apie įgūdžius ir kvalifikacijas, įgytus formaliojo mokymosi, neformaliojo mokymosi ir savišvietos sąlygomis;

(20)

šiuo metu formalusis, neformalusis mokymasis ir savišvieta taip pat įgauna naujas formas ir vyksta naujoviškoje aplinkoje, o tokias paslaugas teikia įvairūs teikėjai, ypač naudodami skaitmenines technologijas ir platformas, nuotolinį mokymąsi, e. mokymąsi, tarpusavio mokymąsi, atvirus masinio nuotolinio mokymo kursus ir atviruosius švietimo išteklius. Be to, įgūdžiai, patirtis ir mokymosi pasiekimai taip pat pripažįstami įvairiomis formomis, kaip antai naudojant skaitmeninius atviruosius skiriamuosius ženklus. Skaitmeninės technologijos taip pat naudojamos pripažįstant įgūdžius, įgytus neformaliojo mokymosi būdu, pavyzdžiui, jaunimo darbu ir savanoriška veikla;

(21)

šiame sprendime įgūdžiai suprantami plačiai, kaip apimantys tai, ką žmogus išmano, supranta ir gali padaryti. Įgūdžiai – tai įvairaus mokymosi rezultatai, jie apima žinias ir kompetencijas, taip pat gebėjimą taikyti žinias ir naudoti praktinę patirtį atliekant užduotis ir sprendžiant problemas. Be to, kad pripažįstama profesinių įgūdžių svarba, didėja ir universaliųjų arba socialinių emocinių įgūdžių, kaip antai kritinio mąstymo, komandinio darbo, problemų sprendimo ir kūrybiškumo, skaitmeninių įgūdžių arba kalbos žinių, kurie yra esminės savirealizacijos ir profesinės realizacijos sąlygos ir kuriuos galima pritaikyti įvairiose srityse, svarba. Asmenims galėtų būti naudingos priemonės ir gairės, kad jie galėtų įvertinti ir apibūdinti tuos ir kitus savo įgūdžius;

(22)

informaciją apie savo įgytus įgūdžius ir kvalifikaciją asmenys tradiciškai teikia CV ir tokiuose patvirtinamuosiuose dokumentuose kaip pažymėjimai arba diplomai. Šiuo metu prieinamos naujos priemonės, kurios gali padėti lengviau parodyti savo įgūdžius ir kvalifikaciją naudojantis įvairiais internetiniais ir skaitmeniniais formatais. Naujosios priemonės taip pat gali asmenims padėti savarankiškai įvertinti savo įgūdžius, įgytus įvairiomis aplinkybėmis;

(23)

„Europass“ sistema turėtų reaguoti į dabartinius ir būsimus poreikius. Naudotojams reikia priemonių, kad jie galėtų savo įgūdžius ir kvalifikaciją patvirtinti dokumentais. Be to, priimant sprendimus dėl įsidarbinimo ir mokymosi galimybių gali būti naudinga turėti įgūdžių vertinimo ir įsivertinimo priemonių bei prieigą prie atitinkamos informacijos, įskaitant informaciją apie patvirtinimo galimybes ir orientavimą;

(24)

Sąjungos priemonės, skirtos įgūdžių ir kvalifikacijų reikmėms, turėtų būti pritaikomos prie kintančios praktikos ir technologijų pažangos, kad būtų užtikrintas jų aktualumas ir vertė naudotojui. To siekti reikėtų, be kita ko, kuriant inovacines ypatybes, kaip antai interaktyvias priemones, dokumentų redagavimą ir išdėstymą, siekiant užtikrinti visapusiškesnes, veiksmingesnes ir efektyvesnes priemones ir supaprastinimą, taip pat didesnį techninį susijusių priemonių, įskaitant tas, kurias sukūrė trečiosios šalys, sąveikumą ir sinergiją, ir atsižvelgiant į specifinius neįgaliųjų poreikius. Be to, skaitmeniniams dokumentams apie įgūdžius ir kvalifikacijas patikrinti galėtų būti naudojamos autentiškumo patvirtinimo priemonės;

(25)

taigi Sprendimu Nr. 2241/2004/EB sukurtą „Europass“ sistemą reikėtų pakeisti nauja sistema, kad būtų tenkinami kintantys poreikiai;

(26)

„Europass“ sistema turėtų atitikti visų galutinių naudotojų, kaip antai, besimokančių, darbo ieškančių asmenų, įskaitant bedarbius ir darbuotojus, taip pat visų kitų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų, pavyzdžiui, darbdavių (ypač mažų ir vidutinių įmonių), prekybos rūmų, pilietinės visuomenės organizacijų, savanorių, orientavimo specialistų, viešųjų užimtumo tarnybų, socialinių partnerių, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjų, jaunimo organizacijų, darbo su jaunimu organizatorių, atsakingų nacionalinių institucijų bei politikos formuotojų, poreikius ir lūkesčius. Joje taip pat turėtų būti atsižvelgiama į trečiųjų šalių piliečių, atvykstančių į Sąjungą arba joje gyvenančių, poreikius siekiant remti jų integraciją;

(27)

„Europass“ sistema turėtų būti toliau tobulinama, kad joje būtų įmanoma apibūdinti įvairių rūšių mokymąsi ir įgūdžius, ypač tuos, kurie įgyjami neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu;

(28)

„Europass“ sistema turėtų būti plėtojama taikant į naudotojus orientuotą požiūrį, pagrįstą grįžtamąja informacija ir reikalavimų rinkimu, be kita ko, per apklausas ir bandymus, atsižvelgiant į konkrečius dabartinius ir būsimus „Europass“ tikslinių grupių poreikius. „Europass“ ypatybės turėtų visų pirma atspindėti valstybių narių ir Sąjungos įsipareigojimą užtikrinti lygias galimybes neįgaliesiems patekti į darbo rinką ir naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis bei sistemomis. „Europass“ priemonės turėtų būti suvokiamos, galimos naudoti, suprantamos ir tvarios, kad būtų prieinamesnės naudotojams, ypač neįgaliesiems;

(29)

„Europass“ sistema turėtų būti atnaujinama ir keičiama bendradarbiaujant su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, kaip antai užimtumo tarnybomis, orientavimo specialistais, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais, socialiniais partneriais, pavyzdžiui, profesinėmis sąjungomis ir darbdavių asociacijomis, ir visiškai laikantis vykstančio politinio bendradarbiavimo nuostatų, pavyzdžiui, Bolonijos proceso Europos aukštojo mokslo erdvėje. Siekiant sėkmingai plėtoti ir įgyvendinti „Europass“ sistemą, itin svarbus konstruktyvus Komisijos, valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas;

(30)

pagal šį sprendimą saugomų ir tvarkomų asmens duomenų tvarkymui turėtų būti taikomi atitinkami Sąjungos teisės aktai dėl asmens duomenų apsaugos ir nacionalinės šių teisės aktų įgyvendinimo priemonės. Naudotojai turėtų turėti galimybę apriboti prieigą prie jų asmens duomenų;

(31)

sistemoje turėtų galėti dalyvauti Europos ekonominės erdvės narės, kurios nėra Sąjungos valstybės narės, stojančiosios valstybės, valstybės kandidatės ir potencialios valstybės kandidatės, ketinančios stoti į Sąjungą, turint omenyje ilgalaikį jų suinteresuotumą ir bendradarbiavimą su Sąjunga šioje srityje. Jų dalyvavimas turėtų atitikti reikiamas teisės aktų, reglamentuojančių Sąjungos santykius su šiomis šalimis, nuostatas. Informacija apie įgūdžius ir kvalifikacijas, teikiama naudojant „Europass“ sistemą, turėtų būti gauta ne tik iš joje dalyvaujančių šalių, bet ir iš kitų šalių bei švietimo sistemų ir atspindėti migracijos į kitas pasaulio šalis ir iš jų srautus;

(32)

Komisija turėtų užtikrinti darnų šio sprendimo įgyvendinimą ir stebėseną per „Europass“ patariamąją grupę, sudarytą iš valstybių narių ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų atstovų. Ši patariamoji grupė visų pirma turėtų parengti strateginį „Europass“ įgyvendinimo ir plėtojimo ateityje planą ir patarti internetinių priemonių kūrimo (be kita ko, atliekant bandymus) ir informacijos, teikiamos „Europass“ interneto platformoje, klausimais, kai reikia, bendradarbiaudama su kitomis grupėmis;

(33)

bendras šio sprendimo įgyvendinimo finansavimas teikiamas, be kita ko, pagal Sąjungos programą „Erasmus+“, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1288/2013 (8). Pagal tą reglamentą sukurtas komitetas dalyvauja strateginėse diskusijose dėl „Europass“ sistemos įgyvendinimo pažangos ir būsimų pokyčių;

(34)

kadangi šio sprendimo tikslo, t. y. sukurti visapusišką ir sąveikią priemonių ir informacijos sistemą, visų pirma įsidarbinimo kitose šalyse ir judumo siekiant mokytis tikslais, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomų veiksmų poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(35)

pagal bendrą principą valstybių narių prievolės ir administracinės bei finansinės kliūtys turėtų būti aiškiai subalansuojamos atsižvelgiant į sąnaudas ir naudą;

(36)

pagal šį sprendimą vykdomą veiklą savo kompetencija turėtų remti Sąjungos agentūros, visų pirma Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop), savo įgaliojimų srityje;

(37)

todėl Sprendimas Nr. 2241/2004/EB turėtų būti panaikintas, nedarant poveikio anksčiau išduotų „Europass“ dokumentų galiojimui arba statusui. Visi nustatyti „Europass“ dokumentų šablonai turėtų būti saugomi naujojoje sistemoje iki tol, kol pagal šį sprendimą bus padaryti reikiami pakeitimai ar atnaujinimai. Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie „Europass“ interneto platformos, „Europass“ internetinė informacinė sistema, nustatyta Sprendimu Nr. 2241/2004/EB, turėtų veikti iki tol, kol bus sukurta ir pradės veikti „Europass“ interneto platforma,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo sprendimu sukuriama Europos sistema siekiant remti įgūdžių ir kvalifikacijų, įgytų formaliojo, neformaliojo mokymosi ir savišvietos sąlygomis, taip pat mokantis iš praktinės patirties, dirbant kitose šalyse ir užsiimant savanoriška veikla, skaidrumą ir suprantamumą („Europass“).

2.   „Europass“ sudaro internetinės priemonės ir atitinkama prieinama informacija, įskaitant europiniam orientavimo aspektui remti skirtą informaciją, kurios teikiamos per interneto platformą ir kurias remia nacionalinės tarnybos siekiant padėti naudotojams geriau aprašyti ir pristatyti savo įgūdžius ir kvalifikaciją ir palyginti kvalifikacijas.

3.   „Europass“ yra skirta:

a)

pavieniams galutiniams naudotojams, kaip antai besimokantiems, darbo ieškantiems asmenims, darbuotojams ir savanoriams, ir

b)

atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams, t. y. švietimo ir mokymo paslaugų teikėjams, orientavimo specialistams, darbdaviams, viešosioms užimtumo tarnyboms, socialiniams partneriams, darbo su jaunimu organizatoriams, jaunimo organizacijoms ir politikos formuotojams.

4.   „Europass“ naudojimas yra savanoriškas ir nereiškia jokių įsipareigojimų bei nesuteikia jokių teisių, išskyrus tai, kas apibrėžta šiame sprendime.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamos šios terminų apibrėžtys:

a)   pažymėjimo priedėlis– dokumentas, pridedamas prie kompetentingų institucijų arba įstaigų išduoto profesinio rengimo ir mokymo arba profesinio pažymėjimo siekiant, kad tretiesiems asmenims – ypač kitoje šalyje – būtų lengviau suprasti kvalifikaciją turinčio asmens pasiektus mokymosi rezultatus, taip pat įgyto išsilavinimo ir užbaigto mokymo bei įgytų įgūdžių pobūdį, lygį, kontekstą, turinį bei statusą;

b)   diplomo priedėlis– dokumentas, pridedamas prie kompetentingų institucijų arba įstaigų išduoto aukštojo mokslo diplomo siekiant, kad tretiesiems asmenims – ypač kitoje šalyje – būtų lengviau suprasti kvalifikaciją turinčio asmens pasiektus mokymosi rezultatus, taip pat įgyto išsilavinimo ir užbaigto mokymo bei įgytų įgūdžių pobūdį, lygį, kontekstą, turinį bei statusą;

c)   „Europass“ priedėliai– kompetentingų institucijų arba įstaigų išduodamų dokumentų, t. y. diplomo priedėlių ir pažymėjimo priedėlių, rinkinys;

d)   orientavimas– nuolatinis procesas, kurio metu asmenys gali nustatyti savo gebėjimus, įgūdžius ir interesus, užsiimdami įvairia individualia ir kolektyvine veikla priimti su švietimu, mokymu ir užimtumu susijusius sprendimus ir formuoti savo gyvenimo kelią mokymosi, darbo ir kitose srityse, kuriose tie įgūdžiai ir kompetencijos yra įgyjami arba naudojami;

e)   europinis orientavimo aspektas– tai bendradarbiavimas ir parama Sąjungos lygmeniu siekiant sustiprinti orientavimo politikos kryptis, sistemas ir praktiką Sąjungoje;

f)   kvalifikacija– oficialus vertinimo ir tvirtinimo proceso rezultatas, kuris gaunamas kompetentingai institucijai arba įstaigai nustačius, kad asmuo pasiekė nustatytus standartus atitinkančius mokymosi rezultatus;

g)   įgūdžių vertinimas– asmenų įgūdžių, įgytų formaliojo, neformaliojo mokymosi ar savišvietos sąlygomis, vertinimo, apimties nustatymo ir apibūdinimo procesas arba metodas, taikant įsivertinimą arba trečiosios šalies patvirtintą vertinimą, arba juos abu;

h)   įgūdžių įsivertinimas– tai procesas, kurio metu asmuo sistemiškai apmąsto savo įgūdžius remdamasis nustatytu įgūdžių aprašu;

i)   žinių apie įgūdžius rinkimas– tai kiekybinė arba kokybinė iš esamų šaltinių surinktų suvestinių duomenų apie įgūdžius, atsižvelgiant į darbo rinką, ir švietimo ir mokymo sistemų siūlomų atitinkamų mokymosi galimybių analizė, galinti padėti teikti orientavimo ir konsultavimo paslaugas, palengvinti įdarbinimo procesus, studijų, mokymosi ir karjeros krypčių pasirinkimą;

j)   autentiškumo patvirtinimo paslaugos– tai techniniai procesai, kaip antai elektroniniai parašai ir interneto svetainės tapatumo nustatymas, kurie leidžia naudotojams patikrinti informaciją, pavyzdžiui, savo tapatybę, per „Europass“;

k)   techninis sąveikumas– tai informacinių ir ryšių technologijų sistemų gebėjimas tarpusavyje sąveikauti, kad būtų galima dalytis informacija, dėl kurio susitaria visos šalys ir informacijos savininkai;

l)   tvirtinimas– procesas, kai kompetentinga institucija arba įstaiga patvirtina, kad asmuo pasiekė pagal atitinkamus standartus įvertintus mokymosi rezultatus, įskaitant rezultatus, pasiektus neformaliojo mokymosi ir savišvietos sąlygomis, ir kurį sudaro keturi atskiri etapai, t. y. nustatymas, patvirtinimas dokumentais, vertinimas ir vertinimo rezultatų sertifikavimas suteikiant atitinkamai visą kvalifikaciją, kreditų arba dalinę kvalifikaciją, atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes;

m)   atvirieji standartai– techniniai standartai, kurie buvo sukurti vykstant bendradarbiavimo procesui ir paskelbti ir kuriais gali laisvai naudotis bet kuri suinteresuotoji šalis;

n)   interneto platforma– internetinė taikomoji programa, kurioje suteikiama informacija ir priemonės galutiniams naudotojams ir kurioje jie gali internetu atlikti konkrečias užduotis;

o)   asmens duomenys– bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta.

3 straipsnis

Interneto platforma

1.   „Europass“ interneto platformoje pateikiamos internetinės priemonės, skirtos:

a)

asmens duomenims pateikti dokumentuose ir apibūdinti įvairiais formatais, įskaitant curriculum vitae (CV) šablonus;

b)

įgūdžiams ir kvalifikacijoms, įgytiems per darbo ir mokymosi patirtį, įskaitant judumą ir savanorišką veiklą, pateikti dokumentuose ir apibūdinti;

c)

įgūdžiams vertinti, įskaitant įsivertinimo priemones;

d)

su kvalifikacijomis susijusiems mokymosi rezultatams pateikti dokumentuose, įskaitant „Europass“ priedėlių šablonus, kaip nurodyta 5 straipsnyje.

„Europass“ įgūdžių vertinimo ir įgūdžių įsivertinimo priemonių naudojimas, kaip nurodyta c punkte, tiesiogiai nelemia oficialaus kvalifikacijos pripažinimo arba suteikimo.

2.   „Europass“ interneto platformoje suteikiama prieinama informacija arba nuorodos į prieinamą informaciją apie:

a)

mokymosi galimybes;

b)

kvalifikacijas ir kvalifikacijų sandaras ar sistemas;

c)

neformaliojo mokymosi ir savišvietos patvirtinimo galimybes;

d)

įvairiose šalyse, įskaitant trečiąsias šalis, įprastą pripažinimo praktiką ir atitinkamus teisės aktus;

e)

su tarpvalstybiniu judumu mokymosi tikslais ir karjeros planavimu susijusias orientavimo paslaugas;

f)

žinių apie įgūdžius, kurios gaunamos vykdant atitinkamą veiklą Sąjungos lygmeniu ir kurias teikia agentūros savo kompetencijos srityse, rinkimą;

g)

informaciją apie įgūdžius ir kvalifikacijas, kurios galėtų būti svarbios konkretiems trečiųjų šalių piliečių, atvykstančių į Sąjungą arba joje gyvenančių, poreikiams tenkinti siekiant remti jų integraciją.

4 straipsnis

Pagrindiniai principai ir funkcijos

1.   „Europass“ interneto platforma ir internetinės priemonės, įskaitant jų turinį bei funkcijas, yra patogūs naudoti, saugūs ir nemokamai prieinami visiems naudotojams.

2.   „Europass“ interneto platforma ir internetinės priemonės, įskaitant jų turinį bei funkcijas, yra prieinami neįgaliesiems, laikantis atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose išdėstytų prieinamumo reikalavimų.

3.   Naudojant „Europass“ internetines priemones taikomi atvirieji standartai, kurie suteikiami nemokamai, kad juos galėtų savanoriškai pakartotinai naudoti valstybės narės ir kiti suinteresuotieji subjektai.

4.   Kai tinkama ir atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes, teikiant informaciją apie kvalifikacijas, apibūdinant nacionalines švietimo bei mokymo sistemas ir kitus svarbius klausimus, „Europass“ internetinės priemonės teikia nuorodas į EKS.

5.   „Europass“ interneto platformoje naudotojams gali būti suteikta galimybė joje laikyti asmens duomenis, pvz., susikuriant asmeninį profilį. Tokių asmens duomenų tvarkymui taikomi Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktai. Naudotojams suteikiama keletas galimybių apriboti prieigą prie jų duomenų ar tam tikrų jų požymių.

6.   „Europass“ sistemoje turi būti įmanoma naudotis autentiškumo patvirtinimo paslaugomis teikiant bet kokius skaitmeninius dokumentus arba pateikiant informaciją apie įgūdžius ir kvalifikaciją.

7.   „Europass“ internetinės priemonės pateikiamos naudotis oficialiosiomis Sąjungos institucijų kalbomis.

8.   „Europass“ internetinės priemonės remia ir užtikrina techninį sąveikumą ir sinergiją su kitomis atitinkamomis priemonėmis ir paslaugomis, kuriomis siūloma naudotis Sąjungos ir tam tikrais atvejais – nacionaliniu lygmenimis.

5 straipsnis

„Europass“ priedėliai

1.   „Europass“ priedėlius naudodamos pateiktus šablonus išduoda kompetentingos institucijos arba įstaigos. Siekiant užtikrinti suprantamumą ir pateikti išsamią informaciją, ypač reikėtų laikytis kiekvieno šablonuose pateikto punkto išdėstymo tvarkos.

2.   1 dalyje nurodytus šablonus parengia ir, kai būtina, peržiūri Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama ir konsultuodamasi su valstybėmis narėmis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, kaip antai Europos Taryba ir Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija, kad būtų užtikrintas priedėlių aktualumas ir tinkamumas.

3.   „Europass“ priedėliai išduodami nemokamai ir, kai įmanoma, elektronine forma. „Europass“ priedėliai išduodami atitinkamos šalies kalba ir, kai įmanoma, dar viena Europos kalba.

4.   „Europass“ priedėliai nepakeičia originalių diplomų arba pažymėjimų ir neprilygsta kitų šalių kompetentingų institucijų arba įstaigų oficialiam originalaus diplomo arba pažymėjimo pripažinimui.

6 straipsnis

Komisijos užduotys

1.   „Europass“ interneto platformą valdo Komisija. Tuo tikslu Komisija:

a)

užtikrina Sąjungos lygmens aukštos kokybės informacijos arba nuorodų į tokią turimą informaciją prieinamumą, kaip nurodyta 3 straipsnio 2 dalyje;

b)

kuria, bando ir prireikus atnaujina „Europass“ interneto platformą, įskaitant atviruosius standartus, atsižvelgdama į naudotojų poreikius ir technologinę pažangą, taip pat į darbo rinkų ir švietimo ir mokymo paslaugų teikimo pokyčius;

c)

stebi ir prireikus integruoja naujausius technologinius pokyčius, kurie gali pagerinti „Europass“ platformos prieinamumą vyresnio amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems;

d)

užtikrina, kad plėtojant ar atnaujinant „Europass“ interneto platformą, įskaitant atviruosius standartus, būtų išlaikomas informacijos nuoseklumas ir užtikrinama aiški papildoma nauda;

e)

užtikrina, kad visos internetinės priemonės, ypač vertinimo ir įsivertinimo priemonės, būtų visapusiškai išbandytos ir būtų garantuota jų kokybė; ir

f)

užtikrina „Europass“ interneto platformos, įskaitant internetines priemones, kokybę ir stebi jos efektyvumą, atsižvelgdama į naudotojų poreikius.

2.   Komisija užtikrina veiksmingą šio sprendimo įgyvendinimą. Tuo tikslu Komisija:

a)

užtikrina aktyvų valstybių narių dalyvavimą vykdant strateginį planavimą, be kita ko, nustatant strateginius tikslus ir jų laikantis, taip pat kokybės užtikrinimą ir finansavimą, ir deramai atsižvelgia į valstybių narių pozicijas;

b)

užtikrina aktyvų valstybių narių dalyvavimą kuriant, bandant, atnaujinant ir vertinant „Europass“ interneto platformą, įskaitant atviruosius standartus, ir deramai atsižvelgia į jų pozicijas;

c)

užtikrina, kad atitinkami suinteresuotieji subjektai Sąjungos lygmeniu dalyvautų įgyvendinant ir vertinant šį sprendimą;

d)

rengia mokymosi veiklą ir keitimąsi geriausia patirtimi tarp valstybių narių ir, kai tinka, valstybių narių prašymu sudaro sąlygas tarpusavio konsultacijoms;

e)

užtikrina, kad Sąjungos lygmeniu būtų vykdoma pakankama skatinimo, orientavimo ir informavimo veikla, kad būtų pasiekti reikiami naudotojai ir suinteresuotieji subjektai, įskaitant neįgaliuosius.

7 straipsnis

Valstybių narių užduotys

1.   Kiekviena valstybė narė atsako už šio sprendimo įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu per atitinkamas nacionalines tarnybas, nedarant poveikio nacionalinėms įgyvendinimo ir organizacinėms nuostatoms. Tuo tikslu valstybės narės:

a)

koordinuoja su „Europass“ internetinių priemonių įgyvendinimu susijusią veiklą;

b)

skatina naudoti „Europass“ ir didina informuotumą apie ją bei jos pastebimumą;

c)

skatina teikti ir teikia informaciją apie orientavimo paslaugas, susijusias su tarpvalstybiniu judumu mokymosi tikslais ir karjeros planavimu, įskaitant, jei tinka, individualias orientavimo paslaugas;

d)

skelbia informaciją apie mokymosi galimybes, kvalifikacijas ir pripažinimo praktiką „Europass“ interneto platformoje, be kita ko, pateikdamos nuorodas į atitinkamas nacionalines interneto svetaines;

e)

įtraukia suinteresuotuosius subjektus iš visų atitinkamų sektorių į savo atsakomybės sričiai priklausančią veiklą ir skatina viešųjų ir privačiųjų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą vykdant šią veiklą;

2.   Informacijos teikimas „Europass“ interneto platformoje pagal 3 straipsnio 2 dalį valstybėms narėms nesukuria jokių papildomų prievolių.

8 straipsnis

Duomenų tvarkymas ir apsauga

Šiame sprendime numatytos priemonės įgyvendinamos taikant Sąjungos asmens duomenų apsaugos teisę, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB (9) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 (10).

9 straipsnis

Stebėjimas ir vertinimas

1.   Priėmus šį sprendimą, Komisija teikia pažangos ir ateityje numatomų pokyčių ataskaitas, atsižvelgdama į atitinkamas švietimo, mokymo ir užimtumo politikos programas.

2.   Ne vėliau kaip 2023 m. gegužės 23 d. ir vėliau kas penkerius metus Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio sprendimo įgyvendinimo ir poveikio vertinimo ataskaitą.

3.   Vertinimą atlieka nepriklausoma įstaiga, jį grįsdama kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais, kuriuos parengia Komisija konsultuodamasi su valstybėmis narėmis.

10 straipsnis

Dalyvaujančios šalys

1.   Šiame sprendime nurodytoje veikloje gali dalyvauti Europos ekonominės erdvės narės, kurios nėra Sąjungos valstybės narės, pagal Europos ekonominės erdvės susitarime nustatytas sąlygas.

2.   Taip pat gali dalyvauti stojančiosios valstybės, valstybės kandidatės ir potencialios valstybės kandidatės, siekiančios Sąjungos narystės, pagal su Sąjunga sudarytas sutartis.

11 straipsnis

Finansinės nuostatos

Šio sprendimo įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu bendrai finansuojamas pagal Sąjungos programas. Europos Parlamentas ir Taryba leidžia daryti metinius lėšų asignavimus, neviršijančius daugiametėje finansinėje programoje nustatytų ribų.

12 straipsnis

Panaikinimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Sprendimas Nr. 2241/2004/EB panaikinamas.

2.   „Europass“ internetinė informacinė sistema, nustatyta Sprendimu Nr. 2241/2004/EB, toliau veikia iki tol, kol bus sukurta ir pradės veikti šiuo sprendimu nustatyta „Europass“ interneto platforma.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre 2018 m. balandžio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkė

L. PAVLOVA


(1)  OL C 173, 2017 5 31, p. 45.

(2)  2018 m. kovo 15 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2018 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL L 390, 2004 12 31, p. 6).

(4)  2017 m. gegužės 22 d. Tarybos rekomendacija dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros, kuria panaikinama 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo (OL C 189, 2017 6 15, p. 15).

(5)  2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacija dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo (OL C 398, 2012 12 22, p. 1).

(6)  2008 m. lapkričio 21 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų rezoliucija „Geresnis orientavimo visą gyvenimą integravimas į švietimo ir mokymosi visą gyvenimą strategijas“ (OL C 319, 2008 12 13, p. 4).

(7)  2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/589 dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/2013 (OL L 107, 2016 4 22, p. 1).

(8)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50).

(9)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(10)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).