ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 111

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. gegužės 2d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pranešimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, įsigaliojimo

1

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimas (ES) 2018/666, kuriuo dėl ekologinių kriterijų, taikomų suteikiant ES ekologinį ženklą patalpų vidaus ir išorės dažams ir lakams, galiojimo laikotarpio iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/312/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 2479)  ( 1)

2

 

*

2018 m. balandžio 19 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2018/667 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2018 m. (ECB/2018/12)

3

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2018 m. balandžio 20 d. ES ir Šveicarijos jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2018, kuriuo iš dalies keičiamos 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo su pakeitimais 2 protokolo III ir IV lentelės [2018/668]

7

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2018 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamento (ES) 2018/605, kuriuo nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas, klaidų ištaisymas ( OL L 101, 2018 4 20 )

10

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

2.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/1


Pranešimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, įsigaliojimo (1)

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, įsigaliojo 2018 m. gegužės 1 d., 2018 m. balandžio 9 d. užbaigus šio protokolo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą.


(1)  OL L 344, 2017 12 23, p. 3.


SPRENDIMAI

2.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/2


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2018/666

2018 m. balandžio 27 d.

kuriuo dėl ekologinių kriterijų, taikomų suteikiant ES ekologinį ženklą patalpų vidaus ir išorės dažams ir lakams, galiojimo laikotarpio iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/312/ES

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 2479)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba,

kadangi:

(1)

esamų ekologinių kriterijų, taikomų suteikiant ES ekologinį ženklą patalpų vidaus ir išorės dažams ir lakams, ir su jais susijusių vertinimo bei patikros reikalavimų, nustatytų Komisijos sprendimu 2014/312/ES (2), galiojimas baigiasi 2018 m. gegužės 28 d.;

(2)

atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad Sprendimu 2014/312/ES nustatyti ekologiniai kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai yra aktualūs ir tinkami. Taigi tų kriterijų ir vertinimo bei patikros reikalavimų galiojimo laikotarpį tikslinga pratęsti;

(3)

todėl Sprendimas 2014/312/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 66/2010 16 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2014/312/ES 4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Produktų grupės „patalpų vidaus ir išorės dažai ir lakai“ ekologiniai kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja iki 2022 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 27 d.

Komisijos vardu

Karmenu VELLA

Komisijos narys


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.

(2)  2014 m. gegužės 28 d. Komisijos sprendimas 2014/312/ES, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą patalpų vidaus ir išorės dažams ir lakams (OL L 164, 2014 6 3, p. 45).


2.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/3


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2018/667

2018 m. balandžio 19 d.

dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2018 m. (ECB/2018/12)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 30 straipsnį,

atsižvelgdama į 2014 m. spalio 22 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių (ECB/2014/41) (2), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

visa metinių priežiūros mokesčių suma, taikoma pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 9 straipsnio 2 dalį, turėtų padengti Europos Centrinio Banko (ECB) išlaidas, patirtas vykdant jo priežiūros uždavinius atitinkamu mokestiniu laikotarpiu, tačiau jų neviršyti. Šios išlaidos – tai visų pirma išlaidos, tiesiogiai susijusios su ECB vykdomais priežiūros uždaviniais, pavyzdžiui, svarbių subjektų priežiūra, stebėjimu, kaip vykdoma mažiau svarbių subjektų priežiūra, ir horizontaliųjų uždavinių vykdymu bei specializuotų paslaugų teikimu. Į jas įskaitomos ir netiesiogiai su ECB vykdomais priežiūros uždaviniais susijusios išlaidos, pavyzdžiui, išlaidos pagalbinių ECB veiklos sričių teikiamoms paslaugoms, įskaitant patalpų, žmogiškųjų išteklių valdymo, administracines paslaugas, biudžeto planavimo ir kontrolės, apskaitos, teisines, komunikacijos ir vertimo paslaugas, vidaus audito, statistikos ir informacinių technologijų paslaugas;

(2)

apskaičiuojant metinius priežiūros mokesčius, kurie mokami už svarbius prižiūrimus subjektus ir svarbias prižiūrimas grupes bei mažiau svarbius prižiūrimus subjektus ir mažiau svarbias prižiūrimas grupes, visos sąnaudos turėtų būti padalytos atsižvelgiant į tai, kaip išlaidos pasiskirsčiusios tarp atitinkamų funkcinių sričių, kurios atlieka tiesioginę svarbių prižiūrimų subjektų ir svarbių prižiūrimų grupių priežiūrą ir netiesioginę mažiau svarbių prižiūrimų subjektų ir mažiau svarbių prižiūrimų grupių priežiūrą;

(3)

visa metinių priežiūros mokesčių suma už 2018 m. turėtų būti apskaičiuota kaip šių kategorijų suma: a) numatomos priežiūros uždavinių metinės sąnaudos už 2018 m., pagrįstos patvirtintu 2018 m. ECB biudžetu, atsižvelgiant į bet kokius numatytų ECB metinių sąnaudų, kurios buvo žinomos priimant šį sprendimą, pokyčius ir b) 2017 m. perteklius arba deficitas;

(4)

perteklius arba deficitas turėtų būti nustatomas iš Europos Centrinio Banko sprendimo (ES) 2017/760 (ECB/2017/11) (3) priede nustatytų 2017 m. numatytų metinių sąnaudų atėmus 2017 m. patirtas faktines metines priežiūros uždavinių sąnaudas, apibūdintas 2017 m. ECB finansinėse ataskaitose (4);

(5)

vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5 straipsnio 3 dalimi, 2018 m. numatomose priežiūros uždavinių metinėse sąnaudose taip pat reikėtų atsižvelgti į su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susijusias mokesčių sumas, kurios nebuvo renkamos, gautas palūkanas pagal 14 straipsnį ir kitas tam tikras gautas arba grąžintas sumas, jei jų yra, laikantis to reglamento 7 straipsnio 3 dalies,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamos Europos Centrinio Banko reglamente (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (5) ir Reglamente (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) pateiktos sąvokų apibrėžtys.

2 straipsnis

Visa metinių priežiūros mokesčių suma už 2018 m.

1.   Visa metinių priežiūros mokesčių suma už 2018 m. yra 474 785 269 EUR, apskaičiuota kaip nurodyta I priede.

2.   Kiekvienos kategorijos prižiūrimi subjektai ir prižiūrimos grupės moka visą šią metinių priežiūros mokesčių sumą:

a)

svarbūs prižiūrimi subjektai ir svarbios prižiūrimos grupės: 428 485 342 EUR;

b)

mažiau svarbūs prižiūrimi subjektai ir mažiau svarbios prižiūrimos grupės: 46 299 927 EUR.

Visos metinių priežiūros mokesčių sumos, mokėtinos už 2018 m., padalijimas kiekvienai kategorijai nurodytas II priede.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. balandžio 19 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  OL L 311, 2014 10 31, p. 23.

(3)  2017 m. balandžio 24 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2017/760 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2017 m. (ECB/2017/11) (OL L 113, 2017 4 29, p. 52).

(4)  Paskelbta 2018 m. vasario mėn. ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu.

(5)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).


I PRIEDAS

Visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2018 m. apskaičiavimas

(EUR)

Numatomos 2018 m. metinės sąnaudos

502 467 814

Darbo užmokestis ir kitos išmokos

247 584 306

Nuoma ir pastatų priežiūra

53 932 669

Kitos veiklos išlaidos

200 950 839

2017 m. perteklius/deficitas

– 27 930 375

Sumos, į kurias turi būti atsižvelgta pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5 straipsnio 3 dalį

247 830

Su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susijusios mokesčių sumos, kurios nebuvo renkamos

0

Pagal pirmiau nurodyto reglamento 14 straipsnį gautos palūkanos

– 7 079

Pagal pirmiau nurodyto reglamento 7 straipsnio 3 dalį gautos arba grąžintos sumos

254 909

IŠ VISO

474 785 269


II PRIEDAS

Visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2018 m. padalijimas

(EUR)

 

Svarbūs prižiūrimi subjektai ir svarbios prižiūrimos grupės

Mažiau svarbūs prižiūrimi subjektai ir mažiau svarbios prižiūrimos grupės

Iš viso

Numatomos 2018 m. metinės sąnaudos

458 594 063

43 873 751

502 467 814

2017 m. perteklius/deficitas

– 30 206 780

2 276 405

– 27 930 375

Sumos, į kurias turi būti atsižvelgta pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5 straipsnio 3 dalį

98 059

149 771

247 830

Su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susijusios mokesčių sumos, kurios nebuvo renkamos

0

0

0

Pagal pirmiau nurodyto reglamento 14 straipsnį gautos palūkanos

– 3 859

– 3 220

– 7 079

Pagal pirmiau nurodyto reglamento 7 straipsnio 3 dalį gautos arba grąžintos sumos

101 918

152 991

254 909

IŠ VISO

428 485 342

46 299 927

474 785 269


TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

2.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/7


ES IR ŠVEICARIJOS JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2018

2018 m. balandžio 20 d.

kuriuo iš dalies keičiamos 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo su pakeitimais 2 protokolo III ir IV lentelės [2018/668]

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą (1), iš dalies pakeistą 2004 m. spalio 26 d. Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu, iš dalies keičiančiu 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų (2) (toliau – Susitarimas), ypač į jo 2 protokolo 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

siekiant įgyvendinti Susitarimo 2 protokolą Susitariančiosios Šalys nustatė vidaus atskaitos kainas;

(2)

Susitariančiųjų Šalių vidaus rinkose pasikeitė žaliavų, kurioms taikomos kainų kompensavimo priemonės, faktinės kainos;

(3)

dėl to būtina atitinkamai atnaujinti 2 protokolo III ir IV lentelėse išvardytas atskaitos kainas ir sumas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Susitarimo 2 protokolas iš dalies keičiamas taip:

a)

III lentelė pakeičiama šio sprendimo I priedo tekstu;

b)

IV lentelės b dalies tekstas pakeičiamas šio sprendimo II priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 20 d.

Jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Lukas SIEGENTHALER


(1)  OL L 300, 1972 12 31, p. 189.

(2)  OL L 23, 2005 1 26, p. 19.


I PRIEDAS

III LENTELĖ

ES ir Šveicarijos vidaus atskaitos kainos

Žemės ūkio žaliava

Šveicarijos vidaus atskaitos kaina

CHF už 100 kg neto

ES vidaus atskaitos kaina

CHF už 100 kg neto

4 straipsnio 1 dalis

Taikoma Šveicarijoje Šveicarijos ir ES atskaitos kainų skirtumas

CHF už 100 kg neto

3 straipsnio 3 dalis

Taikoma ES Šveicarijos ir ES atskaitos kainų skirtumas

EUR už 100 kg neto

Paprastieji kviečiai

50,55

20,58

29,95

0,00

Kietieji kviečiai

1,20

0,00

Rugiai

41,05

20,28

20,75

0,00

Miežiai

Kukurūzai

Paprastųjų kviečių miltai

92,49

42,89

49,60

0,00

Nenugriebto pieno milteliai

585,28

358,72

226,55

0,00

Lieso pieno milteliai

394,17

195,36

198,80

0,00

Sviestas

1 010,24

642,03

368,20

0,00

Baltasis cukrus

Kiaušiniai

38,00

0,00

Šviežios bulvės

40,93

22,50

18,45

0,00

Augaliniai riebalai

170,00

0,00“.


II PRIEDAS

„b)

Apskaičiuojant žemės ūkiui skirtą mokesčio dalį yra taikomos šios pagrindinės žemės ūkio žaliavų sumos:

Žemės ūkio žaliava

Šveicarijoje taikoma pagrindinė suma

3 straipsnio 2 dalis

ES taikoma pagrindinė suma

4 straipsnio 2 dalis

CHF už 100 kg neto

EUR už 100 kg neto

Paprastieji kviečiai

24,40

0,00

Kietieji kviečiai

1,00

0,00

Rugiai

16,90

0,00

Miežiai

Kukurūzai

Paprastųjų kviečių miltai

40,40

0,00

Nenugriebto pieno milteliai

184,65

0,00

Lieso pieno milteliai

162,00

0,00

Sviestas

300,10

0,00

Baltasis cukrus

Kiaušiniai

30,95

0,00

Šviežios bulvės

13,35

0,00

Augaliniai riebalai

138,55

0,00“.


Klaidų ištaisymas

2.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/10


2018 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamento (ES) 2018/605, kuriuo nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 101, 2018 m. balandžio 20 d. )

1.

34 puslapis, 8 konstatuojamoji dalis ir 2 bei 4 straipsniai:

yra:

„2018 m. spalio 20 d.“,

turi būti:

„2018 m. lapkričio 10 d.“

2.

34 puslapis, 3 straipsnis:

yra:

„2025 m. spalio 20 d.“,

turi būti:

„2025 m. lapkričio 10 d.“

3.

Priedas, 35 ir 36 puslapiai, 1 ir 2 punktai:

yra:

„2018 m. spalio 20 d.“,

turi būti:

„2018 m. lapkričio 10 d.“