ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 104

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. balandžio 24d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. kovo 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/625, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1430

1

 

*

2018 m. kovo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/626, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo nuostatų įgyvendinimo taisyklės ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1431

37

 

*

2018 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/627, kuriuo ištaisomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų tam tikrų kalbų redakcijos ( 1 )

57

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

24.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/625

2018 m. kovo 5 d.

kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1430

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (1), ypač į jo 48 straipsnį, 49 straipsnio 3 dalį, 65 straipsnį, 73 straipsnį, 96 straipsnio 4 dalį, 97 straipsnio 6 dalį, 98 straipsnio 5 dalį, 100 straipsnio 2 dalį, 101 straipsnio 5 dalį, 103 straipsnio 3 dalį, 106 straipsnio 3 dalį, 121 straipsnį, 168 straipsnį, 194 straipsnio 3 dalį ir 196 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 (2), kuris buvo kodifikuotas kaip Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 (3), sukurta speciali Sąjungos sistema, skirta užtikrinti prekių ženklų apsaugai, suteikiamai Sąjungos lygmeniu remiantis Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (toliau – Tarnyba) paduota paraiška;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/2424 (4), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 207/2009, jame Komisijai suteikti įgaliojimai suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsniais. Siekiant laikytis naujos teisinės sistemos, sukurtos atlikus minėtą suderinimą, priimti Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1430 (5) ir Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1431 (6);

(3)

Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 buvo kodifikuotas kaip Reglamentas (ES) 2017/1001. Siekiant aiškumo ir paprastumo, deleguotojo reglamento nuorodos turėtų atitikti naują straipsnių numeraciją po tokios atitinkamo pagrindinio akto kodifikacijos. Todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1430 turėtų būti panaikintas ir to deleguotojo reglamento nuostatos turėtų būti išdėstytos šiame reglamente su atnaujintomis nuorodomis į Reglamentą (ES) 2017/1001;

(4)

protesto procedūrinėmis taisyklėmis turėtų būti užtikrinta, kad Tarnyba veiksmingai, efektyviai ir sparčiai nagrinėtų ir registruotų ES prekių ženklų paraiškas taikydama skaidrią, nuodugnią, teisingą ir nešališką procedūrą. Siekiant padidinti teisinį tikrumą ir aiškumą, tose protesto taisyklėse reikėtų atsižvelgti į Reglamente (ES) 2017/1001 nustatytus išplėstus santykinius atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindus, visų pirma susijusius su protesto procedūros priimtinumo ir pagrindimo reikalavimais, be to, taisyklės turėtų būti pakoreguotos taip, kad labiau atitiktų Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką ir kad būtų kodifikuota Tarnybos taikoma tvarka;

(5)

kad Sąjungos prekių ženklų sistema būtų lankstesnė, nuoseklesnė ir šiuolaikiškesnė ir kartu būtų užtikrintas teisinis tikrumas, tikslinga sumažinti procedūrų inter partes šalims tenkančią administracinę naštą sušvelninant ankstesnių teisių pagrindimo reikalavimus, kai susijusių įrodymų turinys iš Tarnybos pripažįstamo šaltinio yra prieinamas internetu, taip pat reikalavimą įrodymus pateikti procedūros kalba;

(6)

siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, svarbu aiškiai ir išsamiai išdėstyti ES prekių ženklo paraiškos keitimo reikalavimus;

(7)

ES prekių ženklų panaikinimo ir paskelbimo negaliojančiais procedūrinėmis taisyklėmis turėtų būti užtikrinta, kad ES prekių ženklą būtų galima panaikinti ar paskelbti negaliojančiu veiksmingai ir efektyviai, taikant skaidrias, nuodugnias, teisingas ir nešališkas procedūras. Siekiant didesnio aiškumo, nuoseklumo, taip pat veiksmingumo ir teisinio tikrumo, ES prekių ženklų panaikinimo ir paskelbimo negaliojančiais procedūrines taisykles reikėtų suderinti su protesto procedūroms taikomomis taisyklėmis, išlaikant tik dėl ypatingo panaikinimo ir paskelbimo negaliojančiais procedūrų pobūdžio būtinus skirtumus. Be to, prašymai perleisti atstovo, kuris neturi leidimo, vardu įregistruotą ES prekių ženklą turėtų būti tvarkomi laikantis tos pačios procedūrinės tvarkos kaip ir negaliojimo paskelbimo procedūrose, taigi praktiškai tai būtų ženklo paskelbimo negaliojančiu alternatyva;

(8)

pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką (7), jeigu nenumatyta kitaip, nagrinėdama pavėlavus pateiktus įrodymus, kuriais siekiama pagrįsti protestą arba protesto ar negaliojimo paskelbimo procedūroje įrodyti, kad ankstesnis ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas, Tarnyba gali veikti savo nuožiūra. Kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas, protesto procedūrų arba ES prekių ženklų paskelbimo negaliojančiais procedūrų taisyklėse reikėtų tiksliai nurodyti atitinkamas tokios galimybės veikti savo nuožiūra ribas;

(9)

siekiant užtikrinti veiksmingą, efektyvią ir, atsižvelgiant į šalių apibrėžtą apeliacijos apimtį, išsamią pirmojoje instancijoje Tarnybos priimtų sprendimų peržiūrą taikant skaidrią, nuodugnią, teisingą ir nešališką apeliacinę procedūrą, kuri būtų pritaikyta prie ypatingo intelektinės nuosavybės teisės pobūdžio ir kurioje būtų atsižvelgiama į Reglamente (ES) 2017/1001 nustatytus principus, tikslinga aiškiau išdėstyti ir apibrėžti procedūrines taisykles ir šalių procedūrines garantijas, ypač kai atsakovas naudojasi teise pateikti priešpriešinę apeliaciją, ir taip padidinti teisinį tikrumą ir nuspėjamumą;

(10)

kad Apeliacinių tarybų darbas būtų organizuojamas veiksmingai ir efektyviai, turėtų būti reikalaujama, kad Apeliacinių tarybų pirmininkas, pirmininkaujantys asmenys ir nariai, vykdydami jiems Reglamentu (ES) 2017/1001 ir šiuo reglamentu pavestas atitinkamas funkcijas, užtikrintų, kad tarybos dėl apeliacijų nepriklausomai priimtų aukštos kokybės ir nuoseklius sprendimus ir kad apeliacinės procedūros būtų veiksmingos;

(11)

kad būtų užtikrintas Apeliacinių tarybų pirmininko, pirmininkaujančių asmenų ir narių nepriklausomumas, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/1001 166 straipsnyje, priimdama atitinkamas įgyvendinimo taisykles, Valdančioji taryba turėtų atsižvelgti į pastarąjį straipsnį, kad pagal Tarnybos nuostatų 110 straipsnį būtų laikomasi Tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų;

(12)

kad apeliacinės procedūros būtų skaidresnės ir nuspėjamesnės, Apeliacinių tarybų darbo tvarkos taisykles, iš pradžių nustatytas Komisijos reglamente (EB) Nr. 2868/95 (8) ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 216/96 (9), reikėtų išdėstyti viename tekste ir tinkamai susieti su Tarnybos organams, dėl kurių sprendimų teikiamos apeliacijos, taikomomis procedūrinėmis taisyklėmis;

(13)

siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, reikia kodifikuoti ir aiškiau išdėstyti tam tikras žodinio proceso procedūrines taisykles, ypač susijusias su tokio proceso kalba. Siekiant padidinti veiksmingumą ir lankstumą, taip pat tikslinga suteikti galimybę dalyvauti žodiniame procese naudojantis techninėmis priemonėmis ir, užuot rengus žodinio proceso protokolą, daryti tokio proceso įrašą;

(14)

kad procedūros būtų dar sklandesnės ir nuoseklesnės, tikslinga nustatyti visose procedūrose Tarnybai pateiktinų įrodymų bazinę struktūrą ir formatą, taip pat nurodyti pasekmes, jei teikiant įrodymus tos struktūros ir formato būtų nepaisoma;

(15)

siekiant modernizuoti Sąjungos prekių ženklų sistemą ir pritaikyti ją prie interneto eros, taip pat tikslinga apibrėžti pranešimų srityje vartojamą sąvoką „elektroninės priemonės“ ir numatyti nepasenusių pranešimų teikimo formų;

(16)

kad tvarka būtų veiksmingesnė, skaidresnė ir patogesnė naudotojams, Tarnyba turėtų visomis Tarnybos oficialiomis kalbomis parengti standartinių formų, skirtų informacijai Tarnyboje vykdomose procedūrose perduoti, kurias būtų galima užpildyti internetu;

(17)

siekiant padidinti aiškumą, nuoseklumą ir efektyvumą, reikėtų įtraukti nuostatą dėl protesto, panaikinimo, negaliojimo paskelbimo arba apeliacinės procedūros laikino nutraukimo, taip pat nustatyti ilgiausią laikino nutraukimo, kurio prašo abi šalys, trukmę;

(18)

terminų skaičiavimo ir trukmės nustatymo taisyklės, sprendimo panaikinimo arba įrašo registre anuliavimo procedūros, išsami procedūrų atnaujinimo tvarka ir išsamios atstovavimo Tarnyboje nuostatos turi būti tokios, kad ES prekių ženklų sistema veiktų sklandžiai, veiksmingai ir efektyviai;

(19)

būtina užtikrinti, kad tarptautiniai prekių ženklai būtų registruojami veiksmingai ir efektyviai, visapusiškai laikantis Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokole nustatytų taisyklių;

(20)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1431 ir Deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/1430 pakeistos taisyklės, pirmiau nustatytos reglamentais (EB) Nr. 2868/95 ir (EB) Nr. 216/96, kurie buvo panaikinti. Nepaisant to panaikinimo, tam tikroms procedūroms, kurios buvo pradėtos prieš Reglamento (ES) 2017/1430 taikymo pradžią, konkrečios reglamentų (EB) Nr. 2868/95 ir (EB) Nr. 216/96 nuostatos turi būti toliau taikomos iki tų procedūrų pabaigos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, kuriomis apibrėžiama:

a)

išsami protesto prieš ES prekių ženklo registraciją Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje (toliau – Tarnyba) pareiškimo ir nagrinėjimo procedūra;

b)

išsami ES prekių ženklo paraiškos keitimo procedūra;

c)

išsami ES prekių ženklo panaikinimo ir paskelbimo negaliojančiu, taip pat atstovo, kuris neturi leidimo, vardu įregistruoto ES prekių ženklo perdavimo tvarka;

d)

apeliacijos turinio reikalavimai ir apeliacijos pateikimo bei nagrinėjimo procedūra, Apeliacinių tarybų sprendimų turinio bei formos reikalavimai ir apeliacijos mokesčio grąžinimo tvarka, taip pat išsami Apeliacinių tarybų darbo organizavimo tvarka ir sąlygos, kuriomis sprendimus dėl apeliacijų priima vienas narys;

e)

išsami žodinio proceso ir įrodymų rinkimo tvarka;

f)

išsami Tarnybos pranešimų teikimo tvarka ir taisyklės dėl informacijos perdavimo Tarnybai priemonių;

g)

išsami terminų skaičiavimo ir trukmės nustatymo tvarka;

h)

sprendimo panaikinimo arba įrašo ES prekių ženklų registre anuliavimo procedūra;

i)

išsami procedūrų Tarnyboje atnaujinimo tvarka;

j)

bendro atstovo skyrimo sąlygos ir procedūra, sąlygos, kuriomis darbuotojai ir profesionalūs atstovai turi pateikti įgaliojimą, ir tokio įgaliojimo turinys, taip pat aplinkybės, kuriomis asmuo gali būti pašalintas iš leidžiamų profesionalių atstovų sąrašo;

k)

išsami procedūra, taikoma tarptautinei registracijai, grindžiamai pagrindine paraiška arba pagrindine registracija, susijusia su kolektyviniu ženklu, sertifikavimo ženklu arba garantiniu ženklu, taip pat protesto prieš tarptautinę registraciją pareiškimo ir nagrinėjimo procedūra.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

PROTESTO PROCEDŪRA IR NAUDOJIMO ĮRODYMAS

2 straipsnis

Protestas

1.   Protestas gali būti pareikštas remiantis vienu ar keliais ankstesniais ženklais ar kitomis teisėmis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnyje, jeigu pagal Reglamento (ES) 2017/1001 46 straipsnį protestą reiškiantys savininkai arba įgaliotieji asmenys turi teisę tai daryti dėl visų ankstesnių ženklų ar teisių. Jeigu ankstesnis ženklas priklauso keliems savininkams (bendra nuosavybė) arba ankstesne teise gali naudotis keli asmenys, protestą pagal Reglamento (ES) 2017/1001 46 straipsnį gali pareikšti bet kuris iš savininkų ar įgaliotųjų asmenų arba jie visi.

2.   Proteste nurodoma:

a)

paraiškos, dėl kurios reiškiamas protestas, bylos numeris ir ES prekių ženklą norinčio įregistruoti pareiškėjo vardas bei pavardė (pavadinimas);

b)

aiški ankstesnio ženklo arba teisės, kuriais grindžiamas protestas, nuoroda, būtent:

i)

jei protestas grindžiamas ankstesniu ženklu, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 2 dalies a arba b punkte, – ankstesnio ženklo bylos numeris arba registracijos numeris, informacija, ar ankstesnis ženklas yra įregistruotas, ar paduota to ženklo registracijos paraiška, taip pat valstybių narių, įskaitant, jei taikoma, Beniliuksą, kuriose arba kurioms ankstesnis ženklas yra saugomas, nuoroda, arba, jei taikoma, informacija, kad tai yra ES prekių ženklas;

ii)

jei protestas grindžiamas plačiai žinomu ženklu, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 2 dalies c punkte, – valstybės (-ių) narės (-ių), kurioje (-ose) tas ženklas yra plačiai žinomas, nuoroda ir ženklo vaizdas;

iii)

jei protestas grindžiamas tuo, kad savininkas nedavė sutikimo, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 3 dalyje, – teritorijos, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra saugomas, nuoroda, ženklo vaizdas ir, jei taikoma, informacija, ar dėl ankstesnio ženklo yra paduota paraiška, ar jis yra įregistruotas, – pastaruoju atveju taip pat pateikiamas paraiškos arba registracijos numeris;

iv)

jei protestas grindžiamas ankstesniu ženklu arba kitu žymeniu, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 4 dalyje, – jo rūšies ar pobūdžio nuoroda, ankstesnio ženklo arba žymens vaizdas ir informacija, ar teisė į ankstesnį ženklą arba žymenį egzistuoja visoje Sąjungoje, ar tik vienoje arba keliose valstybėse narėse, o jei taip – tų valstybių narių nuoroda;

v)

jei protestas grindžiamas ankstesne kilmės vietos nuoroda arba geografine nuoroda, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 6 dalyje, – jos pobūdžio nuoroda, ankstesnės kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos vaizdas ir informacija, ar ji yra saugoma visoje Sąjungoje, ar tik vienoje arba keliose valstybėse narėse, o jei taip – tų valstybių narių nuoroda;

c)

protesto pagrindai pateikiant pareiškimą, kad dėl kiekvieno ankstesnio ženklo ar teisės, kuriais remiasi protestą reiškianti šalis, Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1, 3, 4, 5 arba 6 dalyje nustatyti reikalavimai yra įvykdyti;

d)

jei dėl ankstesnio prekių ženklo yra paduota paraiška arba jis įregistruotas, – paraiškos padavimo data ir, jei yra, registracijos data, taip pat ankstesnio ženklo prioriteto data;

e)

Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 6 dalyje nurodytų ankstesnių teisių atveju – registracijos paraiškos padavimo data arba, jei tos datos nurodyti neįmanoma, apsaugos suteikimo data;

f)

jei dėl ankstesnio prekių ženklo yra paduota paraiška arba jis įregistruotas, – įregistruoto ankstesnio ženklo arba ankstesnio ženklo, dėl kurio paduota paraiška, vaizdas; jei ankstesnis ženklas yra spalvotas, vaizdas taip pat turi būti spalvotas;

g)

prekių ar paslaugų, su kuriomis susijęs kiekvienas protesto pagrindas, nuoroda;

h)

protestą reiškiančios šalies duomenys:

i)

protestą reiškiančios šalies identifikavimo duomenys pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/626 (10) 2 straipsnio 1 dalies b punktą;

ii)

jei protestą reiškianti šalis yra paskyrusi atstovą arba jei pagal Reglamento (ES) 2017/1001 119 straipsnio 2 dalį atstovavimas yra privalomas, – atstovo vardas bei pavardė (pavadinimas) ir verslo adresas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/626 2 straipsnio 1 dalies e punktą;

iii)

jei protestą reiškia licencijos turėtojas arba asmuo, pagal susijusius Sąjungos arba nacionalinės teisės aktus turintis teisę naudotis ankstesne teise, – šio fakto patvirtinimas ir su įgaliojimu arba turima teise pareikšti protestą susijusios nuorodos;

i)

prekių ar paslaugų, dėl kurių reiškiamas protestas, nuoroda; jei tokia nuoroda nepateikta, protestas laikomas reiškiamu dėl visų prekių ar paslaugų, nurodytų protestuojamoje ES prekių ženklo paraiškoje.

3.   Jeigu protestas grindžiamas keliais ankstesniais ženklais arba ankstesnėmis teisėmis, 2 dalis taikoma kiekvienam iš tų ženklų, žymenų, kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų.

4.   Proteste gali būti pateikiamas ir argumentuotas pareiškimas, kuriame nurodomi pagrindai, faktai ir argumentai, kuriais grindžiamas protestas, taip pat pateikiama patvirtinamųjų dokumentų.

3 straipsnis

Kalbų vartojimas protesto procedūrose

Protestą reiškianti šalis arba pareiškėjas gali iki dienos, kurią pagal 6 straipsnio 1 dalį turėtų prasidėti rungimosi principu grindžiama protesto procedūros dalis, pranešti Tarnybai, kad pareiškėjas ir protestą reiškianti šalis pagal Reglamento (ES) 2017/1001 146 straipsnio 8 dalį susitarė dėl protesto procedūros vykdymo kita kalba. Jeigu protestas pareikštas ne ta kalba, pareiškėjas gali prašyti, kad protestą reiškianti šalis pateiktų vertimą į tą kalbą. Tokį prašymą Tarnyba turi būti gavusi ne vėliau kaip tą dieną, kurią turėtų prasidėti rungimosi principu grindžiama protesto procedūros dalis. Tarnyba nustato terminą, per kurį protestą reiškianti šalis turi pateikti vertimą. Jeigu vertimas nepateikiamas arba pateikiamas pavėlavus, pagal Reglamento (ES) 2017/1001 146 straipsnį nustatyta procedūros kalba („proceso kalba“) lieka nepakeista.

4 straipsnis

Protesto procedūros šalių informavimas

Protestą ir visus protestą reiškiančios šalies pateiktus dokumentus, taip pat visus pranešimus, vienai iš šalių Tarnybos nusiųstus dar nepadarius išvados dėl priimtinumo, Tarnyba siunčia kitai šaliai, kad informuotų ją apie pareikštą protestą.

5 straipsnis

Protesto priimtinumas

1.   Jeigu per Reglamento (ES) 2017/1001 46 straipsnio 1 dalyje nustatytą protesto pareiškimo laikotarpį nesumokėtas protesto mokestis, protestas laikomas nepareikštu. Jeigu protesto mokestis sumokėtas pasibaigus protesto pareiškimo laikotarpiui, jis grąžinamas protestą reiškiančiai šaliai.

2.   Jeigu protestas pareikštas pasibaigus protesto pareiškimo laikotarpiui, Tarnyba protestą atmeta kaip nepriimtiną.

3.   Jeigu protestas pareikštas ne viena iš Tarnybos kalbų, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) 2017/1001 146 straipsnio 5 dalį, arba jis neatitinka šio reglamento 2 straipsnio 2 dalies a, b arba c punkto, ir jeigu šie trūkumai neištaisomi iki protesto pareiškimo laikotarpio pabaigos, Tarnyba protestą atmeta kaip nepriimtiną.

4.   Jeigu protestą reiškianti šalis nepateikia vertimo, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) 2017/1001 146 straipsnio 7 dalį, protestas atmetamas kaip nepriimtinas. Jeigu protestą reiškianti šalis pateikia neišsamų vertimą, vertinant priimtinumą į neišverstą protesto dalį neatsižvelgiama.

5.   Jeigu protestas neatitinka 2 straipsnio 2 dalies d–h punktų nuostatų, Tarnyba apie tai praneša protestą reiškiančiai šaliai ir paragina ją per du mėnesius ištaisyti nurodytus trūkumus. Jeigu trūkumai iki nustatyto termino pabaigos neištaisomi, Tarnyba protestą atmeta kaip nepriimtiną.

6.   Tarnyba praneša pareiškėjui apie bet kokią pagal 1 dalį padarytą išvadą, kad protestas laikomas nepareikštu, ir apie bet kokį sprendimą pagal 2, 3, 4 arba 5 dalį atmesti protestą kaip nepriimtiną. Jeigu pagal 2, 3, 4 arba 5 dalį visas protestas atmetamas kaip nepriimtinas prieš siunčiant 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą, sprendimas dėl išlaidų nepriimamas.

6 straipsnis

Rungimosi principu grindžiamos protesto procedūros dalies pradžia ir išankstinis procedūros užbaigimas

1.   Jeigu pagal 5 straipsnį nustatoma, kad protestas yra priimtinas, Tarnyba šalims siunčiamu pranešimu jas informuoja, kad rungimosi principu grindžiama protesto procedūros dalis turėtų prasidėti po dviejų mėnesių nuo to pranešimo gavimo dienos. Tas laikotarpis iš viso gali būti pratęstas 24 mėnesiams, jeigu abi šalys paprašo jį pratęsti, kol nepraėjo minėtieji du mėnesiai.

2.   Jeigu per 1 dalyje nurodytą laikotarpį paraiška atsiimama arba apribojama prekėmis ar paslaugomis, dėl kurių protestas nereiškiamas, arba Tarnybai pranešama apie šalių susitarimą, arba paraiška atmetama lygiagrečioje procedūroje, protesto procedūra užbaigiama.

3.   Jeigu per 1 dalyje nurodytą laikotarpį pareiškėjas apriboja paraišką iš jos išbraukdamas kai kurias prekes ar paslaugas, dėl kurių reiškiamas protestas, Tarnyba paragina protestą reiškiančią šalį per Tarnybos nustatytą laikotarpį nurodyti, ar ji vis vien reiškia protestą, o jei taip – dėl kurių neišbrauktų prekių ar paslaugų. Jeigu protestą reiškianti šalis dėl minėto apribojimo protestą atsiima, protesto procedūra užbaigiama.

4.   Jeigu 1 dalyje nurodytam laikotarpiui nepasibaigus protesto procedūra užbaigiama pagal 2 arba 3 dalį, sprendimas dėl išlaidų nepriimamas.

5.   Jeigu 1 dalyje nurodytam laikotarpiui nepasibaigus protesto procedūra užbaigiama atsiėmus ar apribojus paraišką pagal 2 dalį arba atsiėmus protestą pagal 3 dalį, protesto mokestis grąžinamas.

7 straipsnis

Protesto pagrindimas

1.   Tarnyba protestą reiškiančiai šaliai suteikia galimybę pateikti faktų, įrodymų ir argumentų, kad pagrįstų protestą, arba papildyti pagal 2 straipsnio 4 dalį jau pateiktus faktus, įrodymus ar argumentus. Tuo tikslu Tarnyba nustato bent dviejų mėnesių terminą, prasidedantį tą dieną, kurią pagal 6 straipsnio 1 dalį turėtų prasidėti rungimosi principu grindžiama protesto procedūros dalis.

2.   Per 1 dalyje nurodytą laikotarpį protestą reiškianti šalis taip pat pateikia savo ankstesnio ženklo ar teisės apsaugos egzistavimo, galiojimo ir apimties įrodymų, taip pat įrodymų, kad ji turi teisę pareikšti protestą. Visų pirma protestą reiškianti šalis pateikia šiuos įrodymus:

a)

jei protestas grindžiamas ankstesniu prekių ženklu, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose, kuris nėra ES prekių ženklas, – įrodymus, kad dėl jo paduota paraiška arba jis įregistruotas, būtent:

i)

administracijos, kuriai paduota prekių ženklo paraiška, išduoto atitinkamo paraiškos padavimo liudijimo arba lygiaverčio dokumento kopiją, jei prekių ženklas dar neįregistruotas, arba

ii)

jei ankstesnis prekių ženklas įregistruotas, – administracijos, kuri įregistravo prekių ženklą, išduoto atitinkamo registracijos liudijimo ir, jei taikoma, naujausio pratęsimo liudijimo, iš kurio matyti, kad prekių ženklo apsaugos terminas yra ilgesnis už 1 dalyje nurodytą terminą ar bet kokį jo pratęsimą, arba lygiaverčių dokumentų kopiją;

b)

jei protestas grindžiamas plačiai žinomu ženklu, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 2 dalies c punkte, – įrodymus, kad tas ženklas pagal šio reglamento 2 straipsnio 2 dalies g punktą nurodytų prekių ar paslaugų atžvilgiu atitinkamoje teritorijoje yra plačiai žinomas;

c)

jei protestas grindžiamas tuo, kad savininkas nedavė sutikimo, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 3 dalyje, – protestą reiškiančios šalies turimų ankstesnio prekių ženklo nuosavybės teisių įrodymus ir jos ryšių su atstovu ar patikėtiniu įrodymus;

d)

jei protestas grindžiamas ankstesne teise, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 4 dalyje, – įrodymus, kad ta teise naudotasi didesnės nei vietinės reikšmės prekyboje, taip pat jos įgijimo, nuolatinio egzistavimo ir apsaugos apimties įrodymus, be to, jeigu ankstesne teise remiamasi pagal valstybės narės teisę, aiškiai nurodomas nacionalinės teisės akto, kuriuo remiamasi, turinys, t. y. pateikiamas paskelbtas susijusių nuostatų arba jurisprudencijos tekstas;

e)

jei protestas grindžiamas ankstesne kilmės vietos nuoroda arba geografine nuoroda, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 6 dalyje, – jos įgijimo, nuolatinio egzistavimo ir apsaugos apimties įrodymus, be to, jeigu ankstesne kilmės vietos nuoroda arba geografine nuoroda remiamasi pagal valstybės narės teisę, aiškiai nurodomas nacionalinės teisės akto, kuriuo remiamasi, turinys, t. y. pateikiamas paskelbtas susijusių nuostatų arba jurisprudencijos tekstas;

f)

jei protestas grindžiamas gerą vardą (reputaciją) turinčiu ženklu, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 5 dalyje, – ne tik šios dalies a punkte nurodytus įrodymus, bet ir įrodymus, kad tas ženklas pagal šio reglamento 2 straipsnio 2 dalies g punktą nurodytų prekių ar paslaugų atžvilgiu Sąjungoje arba atitinkamoje valstybėje narėje turi gerą vardą, taip pat įrodymus arba argumentus, kad prekių ženklą, dėl kurio paduota paraiška, naudojant be deramos priežasties būtų nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems pakenkta.

3.   Jeigu 2 dalies a punkte arba, jei taikoma, 2 dalies d ar e punkte nurodyti įrodymai, kad dėl ankstesnių teisių paduota paraiška arba jos įregistruotos, arba su atitinkamų nacionalinės teisės aktų turiniu susiję įrodymai yra iš Tarnybos pripažįstamo šaltinio prieinami internetu, protestą reiškianti šalis tokius įrodymus gali pateikti duodama nuorodą į tą šaltinį.

4.   Visi 2 dalies a, d arba e punkte nurodyti paraiškos padavimo, registracijos ar pratęsimo liudijimai arba lygiaverčiai dokumentai, taip pat visos taikomos nacionalinės teisės nuostatos, reglamentuojančios teisių įgijimą ir jų apsaugos apimtį, kaip nurodyta 2 dalies d ir e punktuose, įskaitant internetu prieinamus 3 dalyje nurodytus įrodymus, pateikiami procedūros kalba arba kartu pateikiamas vertimas į tą kalbą. Protestą reiškianti šalis savo iniciatyva vertimą pateikia per dokumento originalui pateikti nustatytą terminą. Visiems kitiems įrodymams, protestą reiškiančios šalies pateiktiems protestui pagrįsti, taikomas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/626 24 straipsnis. Į vertimus, pateiktus atitinkamiems terminams pasibaigus, neatsižvelgiama.

5.   Į rašytinę informaciją ar jos dalis, kurios nebuvo pateiktos procedūros kalba arba nebuvo išverstos į tą kalbą per Tarnybos pagal 1 dalį nustatytą terminą, Tarnyba neatsižvelgia.

8 straipsnis

Protesto nagrinėjimas

1.   Jeigu iki 7 straipsnio 1 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos protestą reiškianti šalis nepateikė jokių įrodymų arba jeigu pateikti įrodymai yra akivaizdžiai nereikšmingi arba jų akivaizdžiai nepakanka, kad dėl bet kurios ankstesnės teisės būtų įvykdyti 7 straipsnio 2 dalyje nustatyti reikalavimai, protestas atmetamas kaip nepagrįstas.

2.   Jeigu protestas pagal 1 dalį neatmetamas, apie protestą reiškiančios šalies pateiktus dokumentus Tarnyba praneša pareiškėjui ir paragina jį per Tarnybos nustatytą laikotarpį pateikti pastabų.

3.   Jeigu pareiškėjas pastabų nepateikia, sprendimą dėl protesto Tarnyba priima remdamasi turimais įrodymais.

4.   Pareiškėjo pateiktos pastabos perduodamos protestą reiškiančiai šaliai, ir Tarnyba, jei mano, kad tai būtina, ją paragina per Tarnybos nustatytą laikotarpį pateikti atsakymą.

5.   Jeigu 7 straipsnio 1 dalyje nurodytam laikotarpiui pasibaigus protestą reiškianti šalis pateikia faktų ar įrodymų, kuriais papildomi per tą laikotarpį pateikti reikšmingi faktai ar įrodymai ir kurie yra susiję su 7 straipsnio 2 dalyje nurodytu tuo pačiu reikalavimu, Tarnyba pagal Reglamento (ES) 2017/1001 95 straipsnio 2 dalį savo nuožiūra sprendžia, ar priimti tuos papildomus faktus ar įrodymus. Tuo tikslu Tarnyba visų pirma atsižvelgia į procedūros etapą ir į tai, ar prima facie tikėtina, kad tie faktai ar įrodymai yra reikšmingi bylos baigčiai, ir ar pateikti tuos faktus ar įrodymus pavėluota dėl svarbių priežasčių.

6.   Tarnyba paragina pareiškėją dėl jų pateikti papildomų pastabų, jei mano, kad susiklosčiusiomis aplinkybėmis tai tikslinga.

7.   Jeigu protestas neatmetamas pagal 1 dalį, o protestą reiškiančios šalies pateiktų įrodymų nepakanka pagal 7 straipsnį protestui dėl bet kurios ankstesnės teisės pagrįsti, protestas atmetamas kaip nepagrįstas.

8.   6 straipsnio 2 ir 3 dalys taikomos mutatis mutandis po tos dienos, kurią turėtų prasidėti rungimosi principu grindžiama protesto procedūros dalis. Norėdamas atsiimti arba apriboti ginčijamą paraišką, pareiškėjas tai atlieka atskiru dokumentu.

9.   Tam tikrais atvejais Tarnyba gali paraginti šalis pateikti pastabų tik dėl konkrečių klausimų; tokiu atveju ji šalims leidžia iškelti kitų klausimų vėlesniame procedūros etape. Negali būti reikalaujama, kad Tarnyba praneštų šaliai apie galimybę pateikti tam tikrų reikšmingų faktų ar įrodymų, kurių ta šalis pirmiau nepateikė.

9 straipsnis

Dauginiai protestai

1.   Jeigu dėl tos pačios ES prekių ženklo registracijos paraiškos pareikšti keli protestai, Tarnyba gali juos nagrinėti vienoje procedūroje. Tarnyba gali vėliau nuspręsti tuos protestus nagrinėti atskirai.

2.   Jeigu per preliminarų vieno ar kelių protestų nagrinėjimą paaiškėja, kad ES prekių ženklo, kurio registracijos paraiška paduota, kai kurioms arba visoms prekėms ar paslaugoms, kurioms siekiama jo registracijos, įregistruoti gali būti negalima, Tarnyba gali laikinai nutraukti su ta paraiška susijusias kitas protesto procedūras. Tarnyba protestą reiškiančioms šalims, kurioms laikinas nutraukimas turi įtakos, praneša apie visus susijusius sprendimus, priimtus tebevykstančiose procedūrose.

3.   Kai 1 dalyje nurodytas sprendimas atmesti paraišką tampa galutinis, protestai, kurių procedūros pagal 2 dalį buvo laikinai nutrauktos, laikomi panaikintais ir apie tai pranešama atitinkamoms protestą reiškiančioms šalims. Toks panaikinimas laikomas atveju, kai byloje sprendimas nepriimamas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1001 109 straipsnio 5 dalyje.

4.   Tarnyba grąžina 50 % kiekvienos protestą reiškiančios šalies, kurios protestas laikomas panaikintu pagal 3 dalį, sumokėto protesto mokesčio, jeigu su tuo protestu susijusi procedūra buvo laikinai nutraukta prieš prasidedant rungimosi principu grindžiamai protesto procedūros daliai.

10 straipsnis

Naudojimo įrodymas

1.   Prašymas pagal Reglamento (ES) 2017/1001 47 straipsnio 2 arba 3 dalį įrodyti, kad ankstesnis ženklas buvo naudojamas, yra priimtinas, jeigu yra pateikiamas kaip besąlygiškas prašymas atskiru dokumentu per laikotarpį, Tarnybos nustatytą pagal šio reglamento 8 straipsnio 2 dalį.

2.   Jeigu pareiškėjas pateikė Reglamento (ES) 2017/1001 47 straipsnio 2 arba 3 dalies reikalavimus atitinkantį prašymą įrodyti, kad ankstesnis ženklas buvo naudojamas, Tarnyba paragina protestą reiškiančią šalį per Tarnybos nustatytą terminą pateikti reikiamus įrodymus. Jeigu iki nustatyto termino pabaigos protestą reiškianti šalis nepateikia jokių įrodymų ar nenurodo nenaudojimo priežasčių arba jeigu pateikti įrodymai ar nurodytos priežastys yra akivaizdžiai nereikšmingi arba jų akivaizdžiai nepakanka, Tarnyba protestą atmeta, kiek jis yra grindžiamas tuo ankstesniu ženklu.

3.   Teikiant naudojimo nuorodas ir įrodymus nurodoma prekių ženklo, dėl kurio reiškiamas protestas, naudojimo prekėms ar paslaugoms, kurioms žymėti jis buvo įregistruotas ir kuriomis grindžiamas protestas, vieta, laikas, apimtis ir pobūdis.

4.   3 dalyje nurodyti įrodymai pateikiami laikantis 55 straipsnio 2 dalies, 63 ir 64 straipsnių ir apribojami taip, kad būtų teikiami tik patvirtinamieji dokumentai ir daiktai, kaip antai pakuotės, etiketės, kainoraščiai, katalogai, sąskaitos faktūros, nuotraukos, skelbimai laikraščiuose ir Reglamento (ES) 2017/1001 97 straipsnio 1 dalies f punkte nurodyti raštiški pareiškimai.

5.   Prašymas pateikti naudojimo įrodymų gali būti teikiamas tuo pat metu kaip ir pastabos dėl protesto pareiškimo pagrindų. Tokių pastabų gali būti pateikiama ir kartu su pastabomis dėl naudojimo įrodymų.

6.   Jeigu protestą reiškiančios šalies pateikti įrodymai išdėstyti ne procedūros kalba, Tarnyba gali reikalauti, kad protestą reiškianti šalis pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/626 24 straipsnį pateiktų tų įrodymų vertimą į atitinkamą kalbą.

7.   Jeigu 2 dalyje nurodytam terminui pasibaigus protestą reiškianti šalis pateikia nuorodų ar įrodymų, kuriais papildomos iki to termino pabaigos jau pateiktos reikšmingos nuorodos ar įrodymai ir kurie yra susiję su 3 dalyje nurodytu tuo pačiu reikalavimu, Tarnyba pagal Reglamento (ES) 2017/1001 95 straipsnio 2 dalį savo nuožiūra sprendžia, ar priimti tas papildomas nuorodas ar įrodymus. Tuo tikslu Tarnyba visų pirma atsižvelgia į procedūros etapą ir į tai, ar prima facie tikėtina, kad tos nuorodos ar įrodymai yra reikšmingi bylos baigčiai, ir ar pateikti tas nuorodas ar įrodymus pavėluota dėl svarbių priežasčių.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

PARAIŠKOS KEITIMAS

11 straipsnis

Paraiškos keitimas

1.   Pagal Reglamento (ES) 2017/1001 49 straipsnio 2 dalį teikiamame paraiškos keitimo prašyme pateikiami šie duomenys:

a)

paraiškai suteiktas bylos numeris;

b)

pareiškėjo vardas bei pavardė (pavadinimas) ir adresas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/626 2 straipsnio 1 dalies b punktą;

c)

keistino paraiškos elemento nuoroda ir pakeista elemento versija;

d)

jei pakeitimas susijęs su ženklo vaizdu, pakeistas ženklo vaizdas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/626 3 straipsnį.

2.   Jeigu paraiškos keitimo reikalavimai neįvykdomi, Tarnyba pareiškėjui praneša apie trūkumą ir nustato terminą tam trūkumui ištaisyti. Jeigu per nustatytą terminą pareiškėjas trūkumo neištaiso, Tarnyba keitimo prašymą atmeta.

3.   Jeigu pakeista prekių ženklo paraiška yra skelbiama pagal Reglamento (ES) 2017/1001 49 straipsnio 2 dalį, mutatis mutandis taikomi šio reglamento 2–10 straipsniai.

4.   Tas pats pareiškėjas gali pateikti vieną bendrą prašymą keisti tą patį dviejų ar daugiau paraiškų elementą.

5.   Prašymams ištaisyti pareiškėjo paskirto atstovo vardą bei pavardę (pavadinimą) ar verslo adresą mutatis mutandis taikomos 1, 2 ir 4 dalys.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

PANAIKINIMAS IR NEGALIOJIMO PASKELBIMAS ARBA PERLEIDIMAS

12 straipsnis

Prašymas panaikinti arba paskelbti negaliojančiu

1.   Pagal Reglamento (ES) 2017/1001 63 straipsnį Tarnybai teikiamame prašyme panaikinti arba paskelbti negaliojančiu pateikiami šie duomenys:

a)

ES prekių ženklo, kurį norima panaikinti arba paskelbti negaliojančiu, registracijos numeris ir jo savininko vardas bei pavardė (pavadinimas);

b)

prašymo pagrindai pateikiant pareiškimą, kad Reglamento (ES) 2017/1001 58, 59, 60, 81, 82, 91 arba 92 straipsnyje išdėstyti atitinkami reikalavimai yra įvykdyti;

c)

prašymo teikėjo duomenys:

i)

prašymo teikėjo identifikavimo duomenys pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/626 2 straipsnio 1 dalies b punktą;

ii)

jei prašymo teikėjas yra paskyręs atstovą arba jei pagal Reglamento (ES) 2017/1001 119 straipsnio 2 dalį atstovavimas yra privalomas, – atstovo vardas bei pavardė (pavadinimas) ir verslo adresas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/626 2 straipsnio 1 dalies e punktą;

d)

prekių ar paslaugų, dėl kurių siekiama panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu, nuoroda; jei tokia nuoroda nepateikta, prašymas laikomas teikiamu dėl visų prekių ir paslaugų, kurioms naudojamas ginčijamas ES prekių ženklas.

2.   Be 1 dalyje išdėstytų reikalavimų, santykiniais pagrindais grindžiamame prašyme paskelbti negaliojančiu pateikiami šie duomenys:

a)

jei prašymas teikiamas pagal Reglamento (ES) 2017/1001 60 straipsnio 1 dalį, – ankstesnės teisės, kuria grindžiamas prašymas, nuoroda pagal šio reglamento 2 straipsnio 2 dalies b punktą, kuris mutatis mutandis taikomas tokiam prašymui;

b)

jei prašymas teikiamas pagal Reglamento (ES) 2017/1001 60 straipsnio 2 dalį, – ankstesnės teisės, kuria grindžiamas prašymas, pobūdžio nuoroda, jos vaizdas ir informacija, ar ši ankstesnė teisė egzistuoja visoje Sąjungoje, ar tik vienoje arba keliose valstybėse narėse, o jei taip – tų valstybių narių nuoroda;

c)

išsamūs duomenys pagal šio reglamento 2 straipsnio 2 dalies d–g punktus, kurie mutatis mutandis taikomi tokiam prašymui;

d)

jei prašymą teikia licencijos turėtojas arba asmuo, pagal susijusius Sąjungos arba nacionalinės teisės aktus turintis teisę naudotis ankstesne teise, – su įgaliojimu arba turima teise pateikti prašymą susijusi nuoroda.

3.   Jeigu pagal Reglamento (ES) 2017/1001 60 straipsnį teikiamas prašymas paskelbti negaliojančiu grindžiamas keliais ankstesniais ženklais ar ankstesnėmis teisėmis, šio straipsnio 1 dalies b punktas ir 2 dalis taikomi kiekvienam iš tų ženklų arba teisių.

4.   Prašyme gali būti pateikiamas argumentuotas pareiškimas dėl pagrindų, kuriame išdėstomi faktai ir argumentai, kuriais grindžiamas prašymas, taip pat pateikiama patvirtinamųjų dokumentų.

13 straipsnis

Panaikinimo arba negaliojimo paskelbimo procedūrose vartojamos kalbos

Prašymo panaikinti arba paskelbti negaliojančiu teikėjas arba ES prekių ženklo savininkas gali nepraėjus dviem mėnesiams nuo dienos, kurią ES prekių ženklo savininkas gavo 17 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą, pranešti Tarnybai, kad pagal Reglamento (ES) 2017/1001 146 straipsnio 8 dalį susitarta dėl procedūros vykdymo kita kalba. Jeigu prašymas pateiktas ne ta kalba, savininkas gali prašyti, kad prašymo teikėjas pateiktų vertimą į tą kalbą. Tokį prašymą Tarnyba turi būti gavusi nepraėjus dviem mėnesiams nuo dienos, kurią ES prekių ženklo savininkas gavo 17 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą. Tarnyba nustato terminą, per kurį prašymo teikėjas turi pateikti vertimą. Jeigu vertimas nepateikiamas arba pateikiamas pavėlavus, procedūros kalba lieka nepakeista.

14 straipsnis

Šalių informavimas apie prašymą panaikinti arba paskelbti negaliojančiu

Prašymą panaikinti arba paskelbti negaliojančiu ir visus prašymo teikėjo pateiktus dokumentus, taip pat visus pranešimus, vienai iš šalių Tarnybos nusiųstus dar nepadarius išvados dėl priimtinumo, Tarnyba siunčia kitai šaliai, kad informuotų ją apie pateiktą prašymą panaikinti arba paskelbti negaliojančiu.

15 straipsnis

Prašymo panaikinti arba paskelbti negaliojančiu priimtinumas

1.   Jeigu pagal Reglamento (ES) 2017/1001 63 straipsnio 2 dalį reikalaujamas mokestis nesumokėtas, Tarnyba paragina prašymo teikėją per Tarnybos nustatytą laikotarpį sumokėti tą mokestį. Jeigu per nustatytą laikotarpį reikiamas mokestis nesumokamas, Tarnyba praneša prašymo teikėjui, kad prašymas panaikinti arba paskelbti negaliojančiu laikomas nepateiktu. Jeigu mokestis sumokėtas pasibaigus nustatytam laikotarpiui, jis grąžinamas prašymo teikėjui.

2.   Jeigu prašymas pateiktas ne viena iš Tarnybos kalbų, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) 2017/1001 146 straipsnio 5 dalį, arba jis neatitinka šio reglamento 12 straipsnio 1 dalies a ar b punkto arba, jei taikoma, 12 straipsnio 2 dalies a ar b punkto, Tarnyba prašymą atmeta kaip nepriimtiną.

3.   Jeigu per vieną mėnesį nuo prašymo panaikinti arba paskelbti negaliojančiu pateikimo dienos nepateikiama pagal Reglamento (ES) 2017/1001 146 straipsnio 7 dalies antrą pastraipą reikalaujamo vertimo, Tarnyba prašymą panaikinti arba paskelbti negaliojančiu atmeta kaip nepriimtiną.

4.   Jeigu prašymas neatitinka 12 straipsnio 1 dalies c punkto, 12 straipsnio 2 dalies c arba d punkto nuostatų, Tarnyba apie tai praneša prašymo teikėjui ir paragina jį per du mėnesius ištaisyti nurodytus trūkumus. Jeigu trūkumai iki nustatyto termino pabaigos neištaisomi, Tarnyba prašymą atmeta kaip nepriimtiną.

5.   Tarnyba praneša prašymo teikėjui ir ES prekių ženklo savininkui apie bet kokią pagal 1 dalį padarytą išvadą, kad prašymas panaikinti arba paskelbti negaliojančiu laikomas nepateiktu, ir apie bet kokį sprendimą pagal 2, 3 arba 4 dalį prašymą panaikinti arba paskelbti negaliojančiu atmesti kaip nepriimtiną. Jeigu pagal 2, 3 arba 4 dalį visas prašymas panaikinti arba paskelbti negaliojančiu atmetamas kaip nepriimtinas prieš siunčiant 17 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą, sprendimas dėl išlaidų nepriimamas.

16 straipsnis

Prašymo panaikinti arba paskelbti negaliojančiu pagrindimas

1.   Prašymo teikėjas faktus, įrodymus ir argumentus prašymui pagrįsti pateikia iki rungimosi principu grindžiamos panaikinimo arba negaliojimo paskelbimo procedūros dalies pabaigos. Visų pirma prašymo teikėjas pateikia šiuos duomenis:

a)

jei prašymas teikiamas pagal Reglamento (ES) 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies b ar c punktą arba 59 straipsnį, – faktus, argumentus ir įrodymus, kad patvirtintų prašymo panaikinti arba paskelbti negaliojančiu pagrindus;

b)

jei prašymas teikiamas pagal Reglamento (ES) 2017/1001 60 straipsnio 1 dalį, – įrodymus, kuriuos pateikti reikalaujama pagal šio reglamento 7 straipsnio 2 dalį, taip pat mutatis mutandis taikomos 7 straipsnio 3 dalies nuostatos;

c)

jei prašymas teikiamas pagal Reglamento (ES) 2017/1001 60 straipsnio 2 dalį, – atitinkamos ankstesnės teisės įgijimo, nuolatinio egzistavimo ir apsaugos apimties įrodymus, taip pat įrodymus, kad prašymo teikėjas turi teisę pateikti prašymą; be to, jeigu ankstesne teise remiamasi pagal valstybės narės teisę, aiškiai nurodomas nacionalinės teisės akto, kuriuo remiamasi, turinys, t. y. pateikiamas paskelbtas susijusių nuostatų arba jurisprudencijos tekstas. Jeigu įrodymai, kad dėl Reglamento (ES) 2017/1001 60 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytos ankstesnės teisės paduota paraiška arba ji įregistruota, arba su atitinkamų nacionalinės teisės aktų turiniu susiję įrodymai yra iš Tarnybos pripažįstamo šaltinio prieinami internetu, prašymo teikėjas tokius įrodymus gali pateikti duodamas nuorodą į tą šaltinį.

2.   Paraiškos dėl ankstesnių teisių padavimo, jų registracijos ar pratęsimo įrodymai arba, jei taikoma, su atitinkamų nacionalinės teisės aktų turiniu susiję įrodymai, įskaitant internetu prieinamus 1 dalies b ir c punktuose nurodytus įrodymus, pateikiami procedūros kalba arba kartu pateikiamas vertimas į tą kalbą. Prašymo teikėjas savo iniciatyva vertimą pateikia per vieną mėnesį nuo tokių įrodymų pateikimo dienos. Visiems kitiems įrodymams, kuriuos prašymui pagrįsti pateikė prašymo teikėjas arba, jei prašymas panaikinti teikiamas pagal Reglamento (ES) 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punktą, ginčijamo ES prekių ženklo savininkas, taikomas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/626 24 straipsnis. Į vertimus, pateiktus atitinkamiems terminams pasibaigus, neatsižvelgiama.

17 straipsnis

Prašymo panaikinti arba paskelbti negaliojančiu esmės nagrinėjimas

1.   Jeigu pagal 15 straipsnį nustatoma, kad prašymas yra priimtinas, Tarnyba šalims siunčiamu pranešimu jas informuoja, kad pradedama rungimosi principu grindžiama panaikinimo arba negaliojimo paskelbimo procedūros dalis, ir paragina ES prekių ženklo savininką per nustatytą laikotarpį pateikti pastabų.

2.   Jeigu Tarnyba pagal Reglamento (ES) 2017/1001 64 straipsnio 1 dalį paragino šalį per nustatytą laikotarpį pateikti pastabų, o ta šalis per nurodytą laikotarpį pastabų nepateikia, Tarnyba užbaigia rungimosi principu grindžiamą procedūros dalį ir sprendimą dėl panaikinimo arba negaliojimo paskelbimo priima remdamasi turimais įrodymais.

3.   Jeigu prašymo teikėjas nepateikė faktų, argumentų ar įrodymų, būtinų prašymui pagrįsti, prašymas atmetamas kaip nepagrįstas.

4.   Nedarant poveikio 62 straipsniui, visos šalių pateiktos pastabos siunčiamos kitai susijusiai šaliai.

5.   Jeigu savininkas atsisako ES prekių ženklo, dėl kurio teikiamas 12 straipsnyje nurodytas prašymas, taip, kad ženklas būtų taikomas tik prekėms ar paslaugoms, dėl kurių prašymas neteikiamas, arba ES prekių ženklas panaikinamas ar paskelbiamas negaliojančiu lygiagrečiose procedūrose, arba baigia galioti, procedūra užbaigiama, išskyrus atvejus, kai taikoma Reglamento (ES) 2017/1001 57 straipsnio 2 dalis arba prašymo teikėjas įrodo turįs teisėtų interesų sužinoti sprendimą dėl esmės.

6.   Jeigu savininkas iš dalies atsisako ES prekių ženklo išbraukdamas kai kurias prekes ar paslaugas, dėl kurių teikiamas prašymas, Tarnyba paragina prašymo teikėją per Tarnybos nustatytą laikotarpį nurodyti, ar jis vis vien teikia prašymą, o jei taip – dėl kurių neišbrauktų prekių ar paslaugų. Jeigu prašymo teikėjas dėl atsisakymo atsiima prašymą arba Tarnybai pranešama apie šalių susitarimą, procedūra užbaigiama.

7.   Norėdamas atsisakyti ginčijamo ES prekių ženklo, savininkas tai atlieka atskiru dokumentu.

8.   Mutatis mutandis taikoma 8 straipsnio 9 dalis.

18 straipsnis

Dauginiai prašymai panaikinti arba paskelbti negaliojančiu

1.   Jeigu pateikti keli su tuo pačiu ES prekių ženklu susiję prašymai panaikinti arba paskelbti negaliojančiu, Tarnyba gali juos nagrinėti vienoje procedūroje. Tarnyba gali vėliau nuspręsti tuos prašymus nagrinėti atskirai.

2.   Mutatis mutandis taikomos 9 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys.

19 straipsnis

Su prašymu panaikinti arba paskelbti negaliojančiu susijęs naudojimo įrodymas

1.   Jeigu prašymas panaikinti teikiamas pagal Reglamento (ES) 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punktą, Tarnyba paragina ES prekių ženklo savininką per Tarnybos nustatytą laikotarpį pateikti įrodymų, kad tas ženklas iš tikrųjų naudojamas arba kad yra svarbių nenaudojimo priežasčių. Jeigu iki nustatyto termino pabaigos savininkas nepateikia naudojimo iš tikrųjų įrodymų ar nenaudojimo priežasčių įrodymų arba pateikti įrodymai ar nurodytos priežastys yra akivaizdžiai nereikšmingi arba jų akivaizdžiai nepakanka, ES prekių ženklas panaikinamas. Mutatis mutandis taikomos šio reglamento 10 straipsnio 3, 4, 6 ir 7 dalys.

2.   Prašymas pagal Reglamento (ES) 2017/1001 64 straipsnio 2 arba 3 dalį įrodyti, kad ženklas buvo naudojamas, yra priimtinas, jeigu ES prekių ženklo savininkas jį pateikia kaip besąlygišką prašymą atskiru dokumentu per laikotarpį, Tarnybos nustatytą pagal šio reglamento 17 straipsnio 1 dalį. Jeigu ES prekių ženklo savininkas pateikė Reglamento (ES) 2017/1001 64 straipsnio 2 arba 3 dalies reikalavimus atitinkantį prašymą įrodyti, kad ankstesnis ženklas buvo naudojamas arba kad yra svarbių nenaudojimo priežasčių, Tarnyba paragina prašymo paskelbti negaliojančiu teikėją per Tarnybos nustatytą terminą pateikti reikiamus įrodymus. Jeigu iki nustatyto termino pabaigos prašymo paskelbti negaliojančiu teikėjas nepateikia naudojimo iš tikrųjų įrodymų ar nenaudojimo priežasčių įrodymų arba pateikti įrodymai ar nurodytos priežastys yra akivaizdžiai nereikšmingi arba jų akivaizdžiai nepakanka, Tarnyba prašymą paskelbti negaliojančiu atmeta, kiek jis yra grindžiamas tuo ankstesniu ženklu. Mutatis mutandis taikomos šio reglamento 10 straipsnio 3–7 dalys.

20 straipsnis

Prašymas perleisti ženklą

1.   Jeigu prekių ženklo savininkas pagal Reglamento (ES) 2017/1001 21 straipsnio 1 dalį ir 2 dalies a punktą prašo perleisti ženklą užuot jį paskelbus negaliojančiu, mutatis mutandis taikomos šio reglamento 12–19 straipsnių nuostatos.

2.   Jeigu pagal Reglamento (ES) 2017/1001 21 straipsnio 2 dalį pateiktą prašymą perleisti ženklą Tarnyba arba ES prekių ženklų teismas iš dalies arba visiškai patenkina, Tarnybos arba teismo sprendimui tapus galutiniam, Tarnyba užtikrina, kad atitinkamas dalinis arba visiškas ES prekių ženklo perdavimas būtų įrašomas į registrą ir paskelbiamas.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

APELIACIJOS

21 straipsnis

Apeliacija

1.   Apeliacija teikiama pagal Reglamento (ES) 2017/1001 68 straipsnio 1 dalį ir joje pateikiami šie duomenys:

a)

apelianto vardas bei pavardė (pavadinimas) ir adresas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/626 2 straipsnio 1 dalies b punktą;

b)

jei apeliantas yra paskyręs atstovą, – atstovo vardas bei pavardė (pavadinimas) ir verslo adresas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/626 2 straipsnio 1 dalies e punktą;

c)

jei pagal Reglamento (ES) 2017/1001 119 straipsnio 2 dalį atstovavimas apeliantui yra privalomas, – atstovo vardas bei pavardė (pavadinimas) ir verslo adresas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/626 2 straipsnio 1 dalies e punktą;

d)

aiški ir vienareikšmė sprendimo, dėl kurio teikiama apeliacija, nuoroda, kurią teikiant nurodoma jo paskelbimo data ir procedūros, su kuria susijęs sprendimas, dėl kurio teikiama apeliacija, bylos numeris;

e)

jei sprendimas, dėl kurio teikiama apeliacija, ginčijamas tik iš dalies, aiškiai ir vienareikšmiškai nurodomos prekės ar paslaugos, dėl kurių ginčijamas sprendimas, dėl kurio teikiama apeliacija.

2.   Jeigu apeliacija pateikiama ne ta Sąjungos oficialiąja kalba, kuri yra procedūros kalba, apeliantas per keturis mėnesius nuo dienos, kurią pranešta apie sprendimą, dėl kurio teikiama apeliacija, pateikia jos vertimą.

3.   Jeigu procedūroje ex parte sprendimas, dėl kurio teikiama apeliacija, priimtas ne ta oficialiąja kalba, kuri yra procedūros kalba, apeliantas gali teikti apeliaciją procedūros kalba arba kalba, kuria priimtas sprendimas, dėl kurio teikiama apeliacija; abiem atvejais kalba, kuria teikiama apeliacija, tampa apeliacinės procedūros kalba, o 2 dalis netaikoma.

4.   Apie procedūroje inter partes pateiktą apeliaciją tuoj pat pranešama atsakovui.

22 straipsnis

Pareiškimas, kuriame nurodomi pagrindai

1.   Pagal Reglamento (ES) 2017/1001 68 straipsnio 1 dalies ketvirtą sakinį teikiamame pareiškime, kuriame nustatomi apeliacijos pagrindai, aiškiai ir vienareikšmiškai nurodoma:

a)

apeliacinė procedūra, kuriai jis skirtas, t. y. nurodomas atitinkamas apeliacijos numeris arba sprendimas, dėl kurio teikiama apeliacija, laikantis šio reglamento 21 straipsnio 1 dalies d punkte išdėstytų reikalavimų;

b)

apeliacijos pagrindai, kuriais remiantis prašoma pagal šio reglamento 21 straipsnio 1 dalies e punktą nustatytu mastu panaikinti ginčijamą sprendimą;

c)

faktai, įrodymai ir argumentai, kuriais patvirtinami nurodomi pagrindai, pateikti laikantis 55 straipsnio 2 dalyje išdėstytų reikalavimų.

2.   Pareiškimas, kuriame nurodomi pagrindai, teikiamas pagal 21 straipsnio 2 ir 3 dalis nustatyta apeliacijos procedūros kalba. Jeigu pareiškimas, kuriame nurodomi pagrindai, pateikiamas kita Sąjungos oficialiąja kalba, apeliantas per vieną mėnesį nuo pirminio pareiškimo pateikimo dienos pateikia jo vertimą.

23 straipsnis

Apeliacijos priimtinumas

1.   Apeliacinė taryba apeliaciją atmeta kaip nepriimtiną bet kuriuo iš šių atvejų:

a)

jei apeliacija nepateikta per du mėnesius nuo dienos, kurią pranešta apie sprendimą, dėl kurio teikiama apeliacija;

b)

jei apeliacija neatitinka Reglamento (ES) 2017/1001 66 ir 67 straipsnių arba šio reglamento 21 straipsnio 1 dalies d punkte ir 21 straipsnio 2 ir 3 dalyse išdėstytų reikalavimų, nebent per keturis mėnesius nuo dienos, kurią pranešta apie sprendimą, dėl kurio teikiama apeliacija, šie trūkumai ištaisomi;

c)

jei apeliacija neatitinka 21 straipsnio 1 dalies a, b, c ir e punktuose išdėstytų reikalavimų, o apeliantas, nors ir buvo Apeliacinės tarybos apie tai informuotas, per tuo tikslu Apeliacinės tarybos nustatytą terminą tų trūkumų neištaisė;

d)

jei pareiškimas, kuriame nurodomi pagrindai, nepateiktas per keturis mėnesius nuo dienos, kurią pranešta apie sprendimą, dėl kurio teikiama apeliacija;

e)

jei pareiškimas, kuriame nurodomi pagrindai, neatitinka 22 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose išdėstytų reikalavimų, o apeliantas, nors ir buvo Apeliacinės tarybos apie tai informuotas, per tuo tikslu Apeliacinės tarybos nustatytą terminą tų trūkumų neištaisė arba pagal 22 straipsnio 2 dalį per vieną mėnesį nuo pirminio pareiškimo pateikimo dienos nepateikė pareiškimo, kuriame nurodomi pagrindai, vertimo.

2.   Jeigu apeliacija atrodo nepriimtina, Apeliacinei tarybai, kuriai pagal 35 straipsnio 1 dalį priskirta byla, pirmininkaujantis asmuo gali prašyti Apeliacinės tarybos nedelsiant priimti sprendimą dėl apeliacijos priimtinumo prieš pranešant atsakovui atitinkamai apie apeliaciją arba pareiškimą, kuriame nurodomi pagrindai.

3.   Jeigu apeliacijos mokestis sumokėtas pasibaigus Reglamento (ES) 2017/1001 68 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje nustatytam terminui, Apeliacinė taryba paskelbia, kad apeliacija laikoma nepateikta. Tokiu atveju taikoma šio straipsnio 2 dalis.

24 straipsnis

Atsiliepimas

1.   Procedūrose inter partes atsakovas gali pateikti atsiliepimą per du mėnesius nuo dienos, kurią pranešta apie apelianto pareiškimą, kuriame nurodomi pagrindai. Išimtinėmis aplinkybėmis argumentuotu atsakovo prašymu tas terminas gali būti pratęstas.

2.   Atsiliepime nurodomas atsakovo vardas bei pavardė (pavadinimas) ir adresas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/626 2 straipsnio 1 dalies b punktą; atsiliepimas mutatis mutandis turi atitikti šio reglamento 21 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose, 22 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose ir 22 straipsnio 2 dalyje išdėstytas sąlygas.

25 straipsnis

Priešpriešinė apeliacija

1.   Jeigu atsakovas pagal Reglamento (ES) 2017/1001 68 straipsnio 2 dalį siekia sprendimo, kuriuo ginčijamas sprendimas būtų panaikintas arba pakeistas apeliacijoje nenurodytu pagrindu, tokia priešpriešinė apeliacija pateikiama per atsiliepimui pateikti nustatytą terminą pagal šio reglamento 24 straipsnio 1 dalį.

2.   Priešpriešinė apeliacija teikiama nuo atsiliepimo atskiru dokumentu.

3.   Priešpriešinėje apeliacijoje nurodomas atsakovo vardas bei pavardė (pavadinimas) ir adresas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/626 2 straipsnio 1 dalies b punktą; priešpriešinė apeliacija mutatis mutandis turi atitikti šio reglamento 21 straipsnio 1 dalies b–e punktuose ir 22 straipsnyje išdėstytas sąlygas.

4.   Priešpriešinė apeliacija atmetama kaip nepriimtina bet kuriuo iš šių atvejų:

a)

jei ji nepateikta per 1 dalyje nustatytą terminą;

b)

jei ji pateikta nesilaikant 2 dalyje arba 21 straipsnio 1 dalies d punkte išdėstytų reikalavimų;

c)

jei ji neatitinka 3 dalyje nurodytų reikalavimų, o atsakovas, nors ir buvo Apeliacinės tarybos apie tai informuotas, per tuo tikslu Apeliacinės tarybos nustatytą terminą tų trūkumų neištaisė arba per vieną mėnesį nuo pirminio dokumento pateikimo dienos nepateikė priešpriešinės apeliacijos ir atitinkamo pareiškimo, kuriame nurodomi pagrindai, vertimo.

5.   Apeliantas paraginamas per du mėnesius nuo dienos, kurią gavo atitinkamą pranešimą, dėl atsakovo priešpriešinės apeliacijos pateikti pastabų. Išimtinėmis aplinkybėmis argumentuotu apelianto prašymu Apeliacinė taryba gali tą terminą pratęsti. Mutatis mutandis taikomas 26 straipsnis.

26 straipsnis

Dublikas ir triplikas procedūrose inter partes

1.   Argumentuotu apelianto prašymu, pateiktu per dvi savaites po to, kai buvo pranešta apie atsiliepimą, Apeliacinė taryba pagal Reglamento (ES) 2017/1001 70 straipsnio 2 dalį gali leisti apeliantui per Apeliacinės tarybos nustatytą laikotarpį papildyti pareiškimą, kuriame nurodomi pagrindai, dubliku.

2.   Tokiu atveju Apeliacinė taryba taip pat leidžia atsakovui per Apeliacinės tarybos nustatytą laikotarpį papildyti atsiliepimą tripliku.

27 straipsnis

Apeliacijos nagrinėjimas

1.   Procedūrose ex parte, taip pat atsižvelgdama į prekes ar paslaugas, kurios yra apeliacijos dalyko dalis, Apeliacinė taryba, laikydamasi Reglamento (ES) 2017/1001 45 straipsnio 3 dalies, veikia pagal Reglamento (ES) 2017/1001 42 straipsnį, jeigu taikydama tą nuostatą nustato prekių ženklo paraiškos atmetimo pagrindą, kuris dar nebuvo nurodytas sprendime, dėl kurio teikiama apeliacija.

2.   Procedūrose inter partes nagrinėjant apeliaciją ir – atitinkamais atvejais – priešpriešinę apeliaciją atsižvelgiama tik į pareiškime, kuriame nurodomi pagrindai, ir – atitinkamais atvejais – priešpriešinėje apeliacijoje nurodytus pagrindus. Šalių neiškeltus teisinius klausimus Apeliacinė taryba nagrinėja tik jei jie susiję su esminiais procedūriniais reikalavimais arba jei juos išspręsti būtina siekiant užtikrinti, kad, atsižvelgiant į šalių pateiktus faktus, įrodymus ir argumentus, Reglamentas (ES) 2017/1001 būtų taikomas tinkamai.

3.   Nagrinėjant apeliaciją įtraukiamos su toliau nurodytais dalykais susijusios pretenzijos ar prašymai, jeigu jie buvo nurodyti pareiškime, kuriame nurodomi apeliacijos pagrindai, arba – atitinkamais atvejais – priešpriešinėje apeliacijoje ir laiku pareikšti sprendimą, dėl kurio teikiama apeliacija, priėmusio Tarnybos organo vykdomose procedūrose:

a)

naudojant ženklą užsitikrintu atskiriamumu, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 3 dalyje ir 59 straipsnio 2 dalyje;

b)

naudojant ženklą užsitikrintu ankstesnio prekių ženklo pripažinimu rinkoje, taikant Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktą;

c)

naudojimo įrodymu pagal Reglamento (ES) 2017/1001 47 straipsnio 2 ir 3 dalis arba 64 straipsnio 2 ir 3 dalis.

4.   Laikydamasi Reglamento (ES) 2017/1001 95 straipsnio 2 dalies, Apeliacinė taryba gali priimti pirmą kartą jai pateiktus faktus ar įrodymus tik jei tie faktai ar įrodymai atitinka šiuos reikalavimus:

a)

iš pirmo žvilgsnio tikėtina, kad jie yra reikšmingi bylos baigčiai, ir

b)

jie nebuvo pateikti laiku dėl svarbių priežasčių, ypač jei jais tik papildomi laiku jau pateikti reikšmingi faktai ir įrodymai arba jei jie pateikiami ginčijant padarytas išvadas arba pirmojoje instancijoje savo iniciatyva nagrinėjami sprendime, dėl kurio teikiama apeliacija.

5.   Apeliacinė taryba ne vėliau kaip savo sprendime dėl apeliacijos ir – atitinkamais atvejais – priešpriešinės apeliacijos priima sprendimą dėl prašymų dėl ginčijamo ženklo apribojimo, padalijimo arba dalinio teisinės apsaugos atsisakymo, apie kuriuos pagal Reglamento (ES) 2017/1001 49, 50 arba 57 straipsnį per apeliacinę procedūrą yra paskelbęs pareiškėjas arba savininkas. Pripažinusi apribojimą, padalijimą arba dalinį teisinės apsaugos atsisakymą, Apeliacinė taryba nedelsdama apie tai praneša už registrą atsakingam departamentui ir departamentams, tvarkantiems su tuo pačiu ženklu susijusias lygiagrečias procedūras.

28 straipsnis

Apeliacinės tarybos pranešimai

1.   Nagrinėjant apeliaciją arba siekiant sudaryti palankesnes sąlygas procedūrą užbaigti draugiškai, Apeliacinės tarybos pranešimus rengia ir su Apeliacinei tarybai pirmininkaujančio asmens sutikimu juos Apeliacinės tarybos vardu pasirašo pranešėjas.

2.   Jeigu Apeliacinė taryba šalims siunčia pranešimą, susijusį su jos preliminaria nuomone dėl faktinių ar teisinių klausimų, ji nurodo, kad nėra saistoma tokio pranešimo.

29 straipsnis

Pastabos dėl bendros svarbos klausimų

Apeliacinė taryba gali savo iniciatyva arba raštišku argumentuotu Tarnybos vykdomojo direktoriaus prašymu paraginti vykdomąjį direktorių pateikti pastabų dėl bendros svarbos klausimų, iškilusių jos vykdomose procedūrose. Šalys turi teisę pateikti pastabų dėl vykdomojo direktoriaus pastabų.

30 straipsnis

Absoliučių pagrindų nagrinėjimo atnaujinimas

1.   Jeigu procedūrose ex parte Apeliacinė taryba mano, kad absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas gali būti taikomas prekių ženklo paraiškoje išvardytoms prekėms ar paslaugoms, kurios nėra apeliacijos dalyko dalis, ji apie tai praneša už tos paraiškos nagrinėjimą atsakingam ekspertui, o jis gali nuspręsti pagal Reglamento (ES) 2017/1001 45 straipsnio 3 dalį atnaujinti su tomis prekėmis ar paslaugomis susijusį nagrinėjimą.

2.   Jeigu apeliacija teikiama dėl Protesto skyriaus sprendimo, Apeliacinė taryba gali argumentuotu tarpiniu sprendimu ir nedarydama poveikio Reglamento (ES) 2017/1001 66 straipsnio 1 daliai laikinai nutraukti apeliacinę procedūrą ir ginčijamą paraišką grąžinti už tos paraiškos nagrinėjimą atsakingam ekspertui kartu rekomenduodama pagal Reglamento (ES) 2017/1001 45 straipsnio 3 dalį atnaujinti nagrinėjimą, jei mano, kad absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas taikomas kai kurioms arba visoms toje prekių ženklo paraiškoje išvardytoms prekėms ar paslaugoms.

3.   Jeigu ginčijama paraiška grąžinta taikant 2 dalį, ekspertas nedelsdamas praneša Apeliacinei tarybai, ar ginčijamos paraiškos nagrinėjimas atnaujintas. Jeigu nagrinėjimas atnaujintas, apeliacinė procedūra lieka laikinai nutraukta, kol ekspertas priims sprendimą ir, jei ginčijama paraiška visiškai ar iš dalies atmetama, kol atitinkamas eksperto sprendimas taps galutinis.

31 straipsnis

Apeliacijos nagrinėjimas pirmumo tvarka

1.   Remdamasi argumentuotu apelianto arba atsakovo prašymu ir išklausiusi kitą šalį, Apeliacinė taryba, atsižvelgdama į ypatingą bylos skubumą ir aplinkybes, gali nuspręsti apeliaciją nagrinėti pirmumo tvarka, nedarydama poveikio 23 ir 26 straipsnių nuostatoms, tarp jų – nuostatoms dėl terminų.

2.   Prašymas apeliaciją nagrinėti pirmumo tvarka gali būti pateikiamas bet kuriuo metu vykstant apeliacinei procedūrai. Jis pateikiamas atskiru dokumentu ir kartu pateikiama bylos skubumo ir ypatingų aplinkybių įrodymų.

32 straipsnis

Apeliacinės tarybos sprendimo turinio reikalavimai

Apeliacinės tarybos sprendime pateikiama:

a)

teiginys, kad sprendimas priimtas Apeliacinių tarybų;

b)

sprendimo priėmimo data;

c)

šalių ir jų atstovų vardai bei pavardės (pavadinimai);

d)

apeliacijos, dėl kurios priimtas sprendimas, numeris ir sprendimo, dėl kurio teikiama apeliacija, nuoroda laikantis 21 straipsnio 1 dalies d punkte išdėstytų reikalavimų;

e)

Apeliacinės tarybos sandaros nuoroda;

f)

pirmininkaujančio asmens ir priimant sprendimą dalyvavusių narių vardai bei pavardės ir, nedarant poveikio 39 straipsnio 5 daliai, parašai, taip pat informacija, kas byloje atliko pranešėjo funkcijas, arba, jei sprendimą priima vienas narys, sprendimą priėmusio nario vardas bei pavardė ir parašas;

g)

registro tvarkytojo arba – atitinkamais atvejais – registro tvarkytojo vardu pasirašančio registro nario vardas bei pavardė ir parašas;

h)

šalių pateiktų faktų ir argumentų santrauka;

i)

priežasčių, dėl kurių priimtas sprendimas, išdėstymas;

j)

Apeliacinės tarybos nutartis, taip pat, jei reikia, sprendimas dėl išlaidų.

33 straipsnis

Apeliacijos mokesčio grąžinimas

Apeliacijos mokestis grąžinamas Apeliacinės tarybos nutartimi bet kuriuo iš šių atvejų:

a)

jei apeliacija laikoma nepateikta pagal Reglamento (ES) 2017/1001 68 straipsnio 1 dalies antrą sakinį;

b)

jei sprendimus priimantis Tarnybos organas, kuris priėmė ginčijamą sprendimą, pagal Reglamento (ES) 2017/1001 69 straipsnio 1 dalį atlieka peržiūrą arba taikydamas Reglamento (ES) 2017/1001 103 straipsnį panaikina ginčijamą sprendimą;

c)

jei po to, kai laikantis pagal šio reglamento 30 straipsnio 2 dalį pateiktos Apeliacinės tarybos rekomendacijos buvo atnaujinta nagrinėjimo procedūra, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1001 45 straipsnio 3 dalyje, galutiniu eksperto sprendimu ginčijama paraiška atmesta ir dėl to apeliacija neteko prasmės;

d)

jei Apeliacinė taryba mano, kad mokestis turi būti grąžintas, nes buvo padarytas esminis procedūrinis pažeidimas.

34 straipsnis

Sprendimo, dėl kurio teikiama apeliacija, peržiūra ir panaikinimas

1.   Jeigu procedūroje ex parte apeliacija pagal 23 straipsnio 1 dalį neatmetama, Apeliacinė taryba apeliaciją ir pareiškimą, kuriame nurodomi apeliacijos pagrindai, perduoda ginčijamą sprendimą priėmusiam Tarnybos organui, kad būtų taikomas Reglamento (ES) 2017/1001 69 straipsnis.

2.   Jeigu sprendimą, dėl kurio teikiama apeliacija, priėmęs Tarnybos organas nusprendžia pagal Reglamento (ES) 2017/1001 69 straipsnio 1 dalį atlikti peržiūrą, jis nedelsdamas apie tai praneša Apeliacinei tarybai.

3.   Jeigu sprendimą, dėl kurio teikiama apeliacija, priėmęs Tarnybos organas pagal Reglamento (ES) 2017/1001 103 straipsnio 2 dalį pradėjo sprendimo, dėl kurio teikiama apeliacija, panaikinimo procedūrą, jis nedelsdamas apie tai praneša Apeliacinei tarybai, kad būtų taikomas šio reglamento 71 straipsnis. Jis taip pat nedelsdamas praneša Apeliacinei tarybai apie tos procedūros baigtį.

35 straipsnis

Apeliacijos priskyrimas Tarybai ir pranešėjo paskyrimas

1.   Kai tik pateikiama apeliacija, Tarybų pirmininkas bylą priskiria vienai iš Apeliacinių tarybų remdamasis Reglamento (ES) 2017/1001 166 straipsnio 4 dalies c punkte nurodytais Apeliacinių tarybų prezidiumo nustatytais objektyviais kriterijais.

2.   Kiekvienoje pagal 1 dalį Apeliacinei tarybai priskirtoje byloje tai Tarybai pirmininkaujantis asmuo paskiria tos Apeliacinės tarybos narį arba pirmininkaujantį asmenį pranešėju.

3.   Jeigu pagal 36 straipsnio 1 dalį byla priklauso vieno nario kompetencijai, bylą nagrinėjanti Apeliacinė taryba pagal Reglamento (ES) 2017/1001 165 straipsnio 5 dalį paskiria pranešėją vieninteliu nariu.

4.   Jeigu byloje priimtas Apeliacinės tarybos sprendimas panaikintas arba pakeistas galutiniu Bendrojo Teismo arba – atitinkamais atvejais – Teisingumo Teismo sprendimu, Apeliacinių tarybų pirmininkas, pagal Reglamento (ES) 2017/1001 72 straipsnio 6 dalį siekdamas užtikrinti, kad tas sprendimas būtų vykdomas, pagal šio straipsnio 1 dalį iš naujo priskiria bylą vienai iš Apeliacinių tarybų, kurioje nėra panaikintą sprendimą priėmusių narių, nebent byla perduodama išplėstinei Apeliacinei tarybai (Didžiajai tarybai) arba panaikintą sprendimą buvo priėmusi Didžioji taryba.

5.   Dėl to paties sprendimo pateiktos kelios apeliacijos nagrinėjamos toje pačioje procedūroje. Dėl atskirų sprendimų, susijusių su tuo pačiu ženklu, pateiktos apeliacijos, kurių šalys yra tos pačios arba kurios turi kitų bendrų reikšmingų faktinių ar teisinių elementų, gavus šalių sutikimą gali būti nagrinėjamos sujungtoje procedūroje.

36 straipsnis

Vieno nario kompetencijai priklausančios bylos

1.   Bylą nagrinėjanti Apeliacinė taryba gali paskirti vieną narį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1001 165 straipsnio 2 dalyje, tokiems sprendimams priimti:

a)

pagal 23 straipsnį priimamiems sprendimams;

b)

sprendimams užbaigti apeliacinę procedūrą atšaukus, atmetus ginčijamo arba ankstesnio ženklo registraciją, jos atsisakius ar ją anuliavus;

c)

sprendimams užbaigti apeliacinę procedūrą atsiėmus protestą, prašymą panaikinti ar paskelbti negaliojančiu arba apeliaciją;

d)

sprendimams dėl priemonių pagal Reglamento (ES) 2017/1001 102 straipsnio 1 dalį ir 103 straipsnio 2 dalį, jeigu taisomas arba atitinkamais atvejais panaikinamas vieno nario priimtas sprendimas dėl apeliacijos;

e)

pagal Reglamento (ES) 2017/1001 104 straipsnio 4 dalį priimamiems sprendimams;

f)

pagal Reglamento (ES) 2017/1001 109 straipsnio 4, 5 ir 8 dalis priimamiems sprendimams;

g)

sprendimams dėl apeliacijų, pateiktų dėl procedūrose ex parte remiantis Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnyje išdėstytais pagrindais priimtų sprendimų, kurie yra akivaizdžiai nepagrįsti arba akivaizdžiai tinkamai pagrįsti.

2.   Jeigu mano, kad 1 dalyje arba Reglamento (ES) 2017/1001 165 straipsnio 5 dalyje nustatytos sąlygos yra nevykdomos arba nebevykdomos, vienintelis narys bylą grąžina trijų narių Apeliacinei tarybai pagal šio reglamento 41 straipsnį pateikdamas sprendimo projektą.

37 straipsnis

Bylos perdavimas Didžiajai tarybai

1.   Nedarant poveikio galimybei bylą perduoti Didžiajai tarybai pagal Reglamento (ES) 2017/1001 165 straipsnio 3 dalį, Apeliacinė taryba jai priskirtą bylą perduoda Didžiajai tarybai, jeigu mano, kad turi nukrypti nuo ankstesniame Didžiosios tarybos sprendime pateikto susijusių teisės aktų aiškinimo, arba jeigu nustato, kad Apeliacinės tarybos dėl teisės klausimo, kuris gali turėti poveikio bylos baigčiai, yra priėmusios skirtingus sprendimus.

2.   Visuose sprendimuose apeliacijos bylas perduoti Didžiajai tarybai nurodomos priežastys, kodėl bylą perduodanti Apeliacinė taryba arba – atitinkamais atvejais – Apeliacinių tarybų prezidiumas mano, kad tai pagrįsta; tie sprendimai perduodami bylos šalims ir skelbiami Tarnybos oficialiajame leidinyje.

3.   Didžioji taryba nedelsdama grąžina bylą Apeliacinei tarybai, kuriai byla buvo iš pradžių priskirta, jeigu mano, kad sąlygos, kuriomis byla iš pradžių jai perduota, yra nevykdomos arba nebevykdomos.

4.   Prašymai pagal Reglamento (ES) 2017/1001 157 straipsnio 4 dalies l punktą pareikšti pagrįstą nuomonę dėl teisinių klausimų Didžiajai tarybai teikiami raštu, juose nurodomi teisiniai klausimai, kuriuos prašoma išaiškinti, taip pat gali būti pateikiama vykdomojo direktoriaus nuomonė apie įvairius galimus aiškinimus ir atitinkamas jų teisines bei praktines pasekmes. Prašymas skelbiamas Tarnybos oficialiajame leidinyje.

5.   Jeigu Apeliacinė taryba jos nagrinėjamoje byloje turi priimti sprendimą dėl to paties teisinio klausimo, kuris jau iškeltas Didžiajai tarybai pagal Reglamento (ES) 2017/1001 165 straipsnio 3 dalį arba 157 straipsnio 4 dalies l punktą perduotoje byloje, ji laikinai nutraukia procedūrą, kol Didžioji taryba priims sprendimą arba pareikš pagrįstą nuomonę.

6.   Gamintojams, paslaugų teikėjams, prekiautojams ar vartotojams atstovaujančios grupės ar įstaigos, kurios gali pagrįsti suinteresuotumą Didžiajai tarybai perduotos apeliacijos bylos baigtimi arba jai pateikto prašymo pareikšti pagrįstą nuomonę rezultatu, gali raštu pateikti pastabų per du mėnesius nuo sprendimo perduoti bylą arba – atitinkamais atvejais – prašymo pareikšti pagrįstą nuomonę paskelbimo Tarnybos oficialiajame leidinyje dienos. Jos nėra Didžiojoje taryboje vykdomos procedūros šalys ir pačios apmoka savo išlaidas.

38 straipsnis

Tarybos sudėties keitimas

1.   Jeigu, pasibaigus žodiniam procesui, pagal 43 straipsnio 2 ir 3 dalis keičiama Apeliacinės tarybos sudėtis, visoms procedūros šalims pranešama, kad bet kurios šalies prašymu naujos sudėties Apeliacinėje taryboje žodinis procesas rengiamas iš naujo. Žodinis procesas taip pat rengiamas iš naujo, jeigu to prašo naujasis narys, su sąlyga, kad kiti Apeliacinės tarybos nariai yra davę sutikimą.

2.   Naujasis Apeliacinės tarybos narys jau priimto tarpinio sprendimo yra saistomas tiek pat, kiek ir kiti nariai.

39 straipsnis

Svarstymas, balsavimas ir sprendimų pasirašymas

1.   Pranešėjas kitiems Apeliacinės tarybos nariams pateikia priimtino sprendimo projektą ir nustato pagrįstą terminą, per kurį galima prieštarauti arba prašyti padaryti pakeitimų.

2.   Jeigu Apeliacinės tarybos narių nuomonės nesutampa, Apeliacinė taryba susirenka svarstyti priimtino sprendimo. Svarstyme dalyvauja tik Apeliacinės tarybos nariai, tačiau Apeliacinei tarybai pirmininkaujantis asmuo gali leisti dalyvauti ir kitiems pareigūnams, pvz., registro tvarkytojui arba vertėjams žodžiu. Svarstymas yra ir lieka slaptas.

3.   Apeliacinės tarybos nariams svarstant sprendimą, pirmiausia išklausoma pranešėjo nuomonės, o jei pranešėjas nėra pirmininkaujantis asmuo, pirmininkaujančio asmens nuomonės išklausoma paskiausiai.

4.   Jeigu reikia balsuoti, balsai atiduodami ta pačia seka, tik pirmininkaujantis asmuo visada balsuoja paskutinis. Susilaikyti negalima.

5.   Visi sprendimą priimantys Apeliacinės tarybos nariai jį pasirašo. Vis dėlto, jeigu Apeliacinė taryba jau yra parengusi galutinį sprendimą, o vienas iš narių negali eiti savo pareigų, tas narys nėra pakeičiamas ir to nario vardu sprendimą pasirašo pirmininkaujantis asmuo. Jeigu pirmininkaujantis asmuo negali eiti savo pareigų, pirmininkaujančio asmens vardu sprendimą pasirašo vyriausias Apeliacinės tarybos narys, kaip nustatyta pagal 43 straipsnio 1 dalį.

6.   Jeigu pagal Reglamento (ES) 2017/1001 165 straipsnio 2 dalį ir šio reglamento 36 straipsnio 1 dalį sprendimą turi priimti vienas narys, 1–5 dalys netaikomos. Tokiais atvejais sprendimus pasirašo vienintelis narys.

40 straipsnis

Apeliacinei tarybai pirmininkaujantis asmuo

Apeliacinei tarybai pirmininkaujantis asmuo atlieka šias pareigas:

a)

kiekvienoje pagal 35 straipsnio 2 dalį tai Apeliacinei tarybai priskirtoje byloje paskiria Apeliacinės tarybos narį arba pats pasiskiria pranešėju;

b)

Apeliacinės tarybos vardu pagal Reglamento (ES) 2017/1001 165 straipsnio 2 dalį paskiria pranešėją vieninteliu nariu;

c)

pagal šio reglamento 23 straipsnio 2 dalį prašo Apeliacinės tarybos priimti sprendimą dėl apeliacijos priimtinumo;

d)

vadovauja pagal šio reglamento 41 straipsnį pranešėjo atliekamam parengiamajam bylos nagrinėjimui;

e)

pirmininkauja žodinio proceso posėdžiams ir įrodymų rinkimui ir pasirašo atitinkamus protokolus.

41 straipsnis

Apeliacinės tarybos pranešėjas

1.   Pranešėjas atlieka jam priskirtos apeliacijos preliminarų tyrimą, parengia bylą nagrinėti ir svarstyti Apeliacinėje taryboje ir parengia Apeliacinės tarybos priimtino sprendimo projektą.

2.   Tuo tikslu pranešėjas, vadovaujamas Apeliacinei tarybai pirmininkaujančio asmens, prireikus atlieka šias pareigas:

a)

ragina šalis pagal Reglamento (ES) 2017/1001 70 straipsnio 2 dalį pateikti pastabų;

b)

priima sprendimus dėl prašymų pratęsti terminus ir – atitinkamais atvejais – nustato terminus, kaip nurodyta šio reglamento 24 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 5 dalyje ir 26 straipsnyje, taip pat priima sprendimus dėl laikino nutraukimo pagal 71 straipsnį;

c)

rengia pagal 28 straipsnį siunčiamus pranešimus ir žodinio proceso posėdžius;

d)

pasirašo žodinio proceso ir įrodymų rinkimo protokolus.

42 straipsnis

Registras

1.   Prie Apeliacinių tarybų įkuriamas registras. Jis atsakingas už visų su Apeliacinėse tarybose vykdomomis procedūromis susijusių dokumentų priėmimą, perdavimą, saugojimą ir registravimą ir už atitinkamų bylų sudarymą.

2.   Registrui vadovauja registro tvarkytojas. Apeliacinių tarybų pirmininkui pavaldus registro tvarkytojas atlieka šiame straipsnyje nurodytas užduotis nedarydamas poveikio 3 dalies nuostatoms.

3.   Registro tvarkytojas užtikrina, kad būtų laikomasi visų formalių reikalavimų ir terminų, nustatytų Reglamente (ES) 2017/1001, šiame reglamente arba pagal Reglamento (ES) 2017/1001 166 straipsnio 4 dalies c ir d punktus priimtuose Apeliacinių tarybų prezidiumo sprendimuose. Tuo tikslu registro tvarkytojas atlieka šias pareigas:

a)

pasirašo Apeliacinių tarybų priimtus sprendimus dėl apeliacijų;

b)

rengia ir pasirašo žodinio proceso ir įrodymų rinkimo protokolus;

c)

savo iniciatyva arba Apeliacinės tarybos prašymu Apeliacinei tarybai teikia pagrįstą nuomonę dėl procedūrinių ir formalių reikalavimų, be kita ko, susijusių su pažeidimais pagal šio reglamento 23 straipsnio 2 dalį;

d)

pagal šio reglamento 34 straipsnio 1 dalį perduoda apeliaciją ginčijamą sprendimą priėmusiam Tarnybos organui;

e)

šio reglamento 33 straipsnio a ir b punktuose nurodytais atvejais Apeliacinės tarybos vardu nurodo grąžinti apeliacijos mokestį.

4.   Apeliacinių tarybų pirmininkui pavedus, registro tvarkytojas atlieka šias pareigas:

a)

pagal 35 straipsnio 1 ir 4 dalis priskiria bylas;

b)

pagal Reglamento (ES) 2017/1001 166 straipsnio 4 dalies b punktą įgyvendina Apeliacinių tarybų prezidiumo sprendimus, susijusius su procedūrų Apeliacinėse tarybose vykdymu.

5.   Apeliacinių tarybų pirmininko pasiūlymu Apeliacinių tarybų prezidiumui pavedus, registro tvarkytojas gali atlikti ir kitų užduočių, susijusių su apeliacinių procedūrų vykdymu Apeliacinėse tarybose ir Apeliacinių tarybų darbo organizavimu.

6.   Šiame straipsnyje nurodytas užduotis registro tvarkytojas gali pavesti registro nariui.

7.   Jeigu registro tvarkytojas negali eiti savo pareigų, kaip apibrėžta 43 straipsnio 4 dalyje, arba registro tvarkytojo postas yra neužimtas, registro tvarkytojo užduotims atlikti, kai pastarojo nėra, Apeliacinių tarybų pirmininkas paskiria registro narį.

8.   Registro nariams vadovauja registro tvarkytojas.

43 straipsnis

Vyresnumas ir narių bei pirmininkaujančių asmenų pakeitimas

1.   Pirmininkaujančių asmenų ir narių vyresnumas nustatomas atsižvelgiant į datą, kurią jie pradėjo eiti pareigas, nurodytą paskyrimo dokumente arba, jei tokios informacijos nėra, nustatytą Tarnybos Valdančiosios tarybos. Jeigu pareigų ėjimo trukmė yra vienoda, vyresnumas nustatomas pagal amžių. Pirmininkaujančių asmenų ir narių, kurių kadencija pratęsiama, buvęs vyresnumas išlieka.

2.   Jeigu Apeliacinei tarybai pirmininkaujantis asmuo negali eiti savo pareigų, paisant pagal 1 dalį nustato vyresnumo jis pakeičiamas vyriausiu tos Apeliacinės tarybos nariu arba, jei tinkamų tos Apeliacinės tarybos narių nėra, vyriausiu iš kitų Apeliacinių tarybų narių.

3.   Jeigu Apeliacinės tarybos narys negali eiti savo pareigų, paisant pagal 1 dalį nustato vyresnumo jis pakeičiamas vyriausiu tos Apeliacinės tarybos nariu arba, jei tinkamų tos Apeliacinės tarybos narių nėra, vyriausiu iš kitų Apeliacinių tarybų narių.

4.   Taikant 2 ir 3 dalis, Apeliacinėms taryboms pirmininkaujantys asmenys ir Apeliacinių tarybų nariai laikomi negalinčiais eiti savo pareigų, jeigu yra atostogose, serga, turi neišvengiamų prievolių ir yra nušalinti pagal Reglamento (ES) 2017/1001 169 straipsnį ir šio reglamento 35 straipsnio 4 dalį. Pirmininkaujantis asmuo taip pat laikomas negalinčiu eiti savo pareigų, jeigu pagal šio reglamento 47 straipsnio 2 dalį ad interim eina Apeliacinių tarybų pirmininko pareigas. Jeigu pirmininkaujančio asmens arba nario postas yra neužimtas, atitinkamos jų funkcijos vykdomos ad interim laikantis šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatų dėl pakeitimo.

5.   Nariai, manantys, kad negali eiti savo pareigų, nedelsdami informuoja atitinkamai Apeliacinei tarybai pirmininkaujantį asmenį. Pirmininkaujantys asmenys, manantys, kad negali eiti savo pareigų, nedelsdami vienu metu informuoja pagal 2 dalį nustatytą asmenį, kuriuo pakeičiamas tas pirmininkaujantis asmuo, ir Apeliacinių tarybų pirmininką.

44 straipsnis

Nušalinimas ir prieštaravimas

1.   Prieš Apeliacinei tarybai priimant sprendimą pagal Reglamento (ES) 2017/1001 169 straipsnio 4 dalį, susijęs pirmininkaujantis asmuo arba narys paraginamas pateikti pastabų, ar esama priežasčių jį nušalinti arba prieštarauti jo dalyvavimui.

2.   Jeigu Apeliacinė taryba ne iš susijusio nario arba procedūros šalies, o iš kito šaltinio sužino apie galimą nušalinimo arba prieštaravimo priežastį pagal Reglamento (ES) 2017/1001 169 straipsnio 3 dalį, taikoma Reglamento (ES) 2017/1001 169 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

3.   Atitinkama procedūra laikinai nutraukiama, kol pagal Reglamento (ES) 2017/1001 169 straipsnio 4 dalį bus priimtas sprendimas, kokių veiksmų imtis.

45 straipsnis

Didžioji taryba

1.   Parengiamas sąrašas ir jame pagal šio reglamento 43 straipsnio 1 dalį nustatyta vyresnumo tvarka pateikiami visų Apeliacinių tarybų narių, išskyrus Apeliacinių tarybų pirmininką ir Apeliacinėms taryboms pirmininkaujančius asmenis, vardai bei pavardės, kad iš jų būtų galima rotacijos principu atrinkti Reglamento (ES) 2017/1001 167 straipsnio 2 dalyje nurodytus Didžiosios tarybos narius. Jeigu apeliacija Didžiajai tarybai perduota pagal Reglamento (ES) 2017/1001 165 straipsnio 3 dalies b punktą, į Didžiąja tarybą įtraukiamas prieš perdavimą paskirtas pranešėjas.

2.   Didžiajai tarybai pirmininkaujančio asmens pareigas atliekančiam Apeliacinių tarybų pirmininkui taikomas 40 straipsnis. Didžiosios tarybos pranešėjui taikomas 41 straipsnis.

3.   Jeigu Apeliacinių tarybų pirmininkas negali eiti Didžiajai tarybai pirmininkaujančio asmens pareigų, paisant pagal 43 straipsnio 1 dalį nustatyto vyresnumo, toms pareigoms ir atitinkamais atvejais kaip Didžiosios tarybos pranešėjas Apeliacinių tarybų pirmininkas pakeičiamas vyriausiu Apeliacinėms taryboms pirmininkaujančiu asmeniu. Jeigu Didžiosios tarybos narys negali eiti savo pareigų, jis pakeičiamas kitu Apeliacinių tarybų nariu, paskiriamu pagal Reglamento (ES) 2017/1001 167 straipsnio 2 dalį ir šio straipsnio 1 dalį. Mutatis mutandis taikomos šio reglamento 43 straipsnio 4 ir 5 dalys.

4.   Didžioji taryba gali svarstyti bylas ar balsuoti dėl jų ir žodinis procesas Didžiojoje taryboje gali vykti tik jei dalyvauja bent septyni jos nariai, įskaitant jai pirmininkaujantį asmenį ir pranešėją.

5.   Svarstymui ir balsavimui Didžiojoje taryboje taikomos 39 straipsnio 1–5 dalys. Balsams pasiskirsčius po lygiai, pirmininkaujančio asmens balsas yra lemiamas.

6.   Didžiosios tarybos sprendimams ir mutatis mutandis jos pagrįstoms nuomonėms, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1001 157 straipsnio 4 dalies l punkte, taikomas 32 straipsnis.

46 straipsnis

Apeliacinių tarybų prezidiumas

1.   Apeliacinių tarybų prezidiumas atlieka šias pareigas:

a)

priima sprendimus dėl Apeliacinių tarybų sudėties;

b)

nustato objektyvius apeliacijos bylų priskyrimo Apeliacinėms taryboms kriterijus ir sprendžia visus su jų taikymu susijusius ginčus;

c)

atsižvelgdamas į Apeliacinių tarybų pirmininko pasiūlymą, nustato Apeliacinių tarybų išlaidų poreikius, kad būtų galima sudaryti Tarnybos išlaidų sąmatas;

d)

nustato savo vidaus taisykles;

e)

nustato narių nušalinimo ir prieštaravimo jų dalyvavimui pagal Reglamento (ES) 2017/1001 169 straipsnį įforminimo taisykles;

f)

nustato registro darbo nurodymus;

g)

imasi kitų priemonių pagal Reglamento (ES) 2017/1001 165 straipsnio 3 dalies a punktą ir 166 straipsnio 4 dalies a punktą vykdydamas su taisyklių nustatymu ir Apeliacinių tarybų darbo organizavimu susijusias savo funkcijas.

2.   Prezidiumas gali teisėtai svarstyti klausimus tik jei dalyvauja bent du trečdaliai jo narių, įskaitant Prezidiumui pirmininkaujantį asmenį ir pusę Apeliacinėms taryboms pirmininkaujančių asmenų (prireikus šis skaičius gali būti suapvalintas). Prezidiumo sprendimai priimami balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, pirmininkaujančio asmens balsas yra lemiamas.

3.   Pagal 43 straipsnio 1 dalį, 45 straipsnio 1 dalį ir šio straipsnio 1 dalies a ir b punktus Prezidiumo priimti sprendimai skelbiami Tarnybos oficialiajame leidinyje.

47 straipsnis

Apeliacinių tarybų pirmininkas

1.   Jeigu Apeliacinių tarybų pirmininkas negali eiti savo pareigų, kaip apibrėžta 43 straipsnio 4 dalyje, paisant pagal šio reglamento 43 straipsnio 1 dalį nustatyto vyresnumo, Apeliacinių tarybų pirmininkui pagal Reglamento (ES) 2017/1001 166 straipsnio 4 dalį pavestas vadovaujamas ir organizacines funkcijas vykdo vyriausias Apeliacinėms taryboms pirmininkaujantis asmuo.

2.   Jeigu Apeliacinių tarybų pirmininko postas yra neužimtas, paisant pagal 43 straipsnio 1 dalį nustatyto vyresnumo, pirmininko funkcijas ad interim vykdo vyriausias Apeliacinėms taryboms pirmininkaujantis asmuo.

48 straipsnis

Su kitomis procedūromis susijusių nuostatų taikymas apeliacinei procedūrai

Jeigu šioje antraštinėje dalyje nenustatyta kitaip, su sprendimą, dėl kurio teikiama apeliacija, priėmusio Tarnybos organo vykdomomis procedūromis susijusios nuostatos mutatis mutandis taikomos ir apeliacinei procedūrai.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

ŽODINIS PROCESAS IR ĮRODYMŲ RINKIMAS

49 straipsnis

Šaukimas dalyvauti žodiniame procese

1.   Šalys šaukiamos dalyvauti Reglamento (ES) 2017/1001 96 straipsnyje numatytame žodiniame procese ir jų dėmesys atkreipiamas į šio straipsnio 3 dalį.

2.   Teikdama šaukimą, Tarnyba prireikus paprašo šalių visą susijusią informaciją ir dokumentus pateikti prieš parodymų išklausymą. Tarnyba gali paraginti šalis žodiniame procese susitelkti į vieną ar kelis konkrečius klausimus. Ji taip pat gali šalims suteikti galimybę dalyvauti žodiniame procese naudojantis vaizdo konferencijos ar kitomis techninėmis priemonėmis.

3.   Jeigu šalis, tinkamai pašaukta dalyvauti Tarnybos vykdomame žodiniame procese, neatvyksta, procedūra gali būti tęsiama be jos.

4.   Tarnyba užtikrina, kad užbaigus žodinį procesą bylos medžiaga būtų parengta sprendimui priimti, nebent būtų ypatingų priežasčių pasielgti kitaip.

50 straipsnis

Žodinio proceso kalbos

1.   Žodinis procesas vykdomas procedūros kalba, nebent šalys susitaria vartoti kitą Sąjungos oficialiąją kalbą.

2.   Tarnyba gali žodiniame procese perduoti informaciją kita Sąjungos oficialiąja kalba ir gali leisti tai daryti to paprašiusiai šaliai, jeigu gali būti užtikrintas sinchroninis vertimas į procedūros kalbą. Sinchroninio vertimo išlaidas atitinkamai apmoka tokį prašymą pareiškusi šalis arba Tarnyba.

51 straipsnis

Šalių, liudytojų ar ekspertų žodiniai parodymai ir patikrinimas

1.   Jeigu Tarnyba mano, kad reikia išklausyti šalių, liudytojų ar ekspertų žodinius parodymus arba atlikti patikrinimą, ji tuo tikslu priima tarpinį sprendimą ir nurodo, kokiais būdais ketina gauti įrodymų, taip pat įrodytinus reikšmingus faktus ir parodymų išklausymo arba patikrinimo datą, laiką ir vietą. Jeigu išklausyti liudytojų ar ekspertų žodinius parodymus prašo viena iš šalių, Tarnyba savo sprendime nustato laikotarpį, per kurį ta šalis turi pranešti Tarnybai liudytojų ar ekspertų vardus bei pavardes ir adresus.

2.   Šalims, liudytojams ar ekspertams skirtame šaukime duoti parodymus pateikiama:

a)

1 dalyje nurodyto sprendimo išrašas, kuriame nurodoma paskirto parodymų išklausymo data, laikas bei vieta ir pateikiami faktai, dėl kurių tos šalys, liudytojai ir ekspertai turi būti išklausyti;

b)

procedūros šalių vardai bei pavardės (pavadinimai) ir išsami informacija apie teises, kuriomis pagal 54 straipsnio 2–5 dalis gali remtis liudytojai ar ekspertai.

Šaukime taip pat nurodoma galimybė šaukiamoms šalims, liudytojams ar ekspertams dalyvauti žodiniame procese naudojantis vaizdo konferencijos ar kitomis techninėmis priemonėmis.

3.   Mutatis mutandis taikoma 50 straipsnio 2 dalis.

52 straipsnis

Ekspertų paslaugų užsakymas ir jų nuomonės

1.   Kokia forma ekspertas turi pareikšti nuomonę, sprendžia Tarnyba.

2.   Eksperto įgaliojimų dokumente pateikiama:

a)

tikslus eksperto užduoties apibūdinimas;

b)

eksperto nuomonės pareiškimo terminas;

c)

procedūros šalių vardai bei pavardės (pavadinimai);

d)

išsami informacija apie teises, kuriomis pagal 54 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis gali remtis ekspertas.

3.   Jeigu ekspertas paskiriamas, eksperto nuomonė pareiškiama procedūros kalba arba kartu pateikiamas vertimas į tą kalbą. Raštu pareikštos nuomonės ir prireikus vertimo kopija siunčiama šalims.

4.   Šalys gali prieštarauti eksperto skyrimui dėl nekompetencijos arba dėl tų pačių pagrindų, dėl kurių pagal Reglamento (ES) 2017/1001 169 straipsnio 1 ir 3 dalis gali būti prieštaraujama eksperto arba skyriaus ar Apeliacinės tarybos nario dalyvavimui. Prieštaravimas eksperto skyrimui reiškiamas procedūros kalba arba kartu pateikiamas vertimas į tą kalbą. Sprendimą dėl prieštaravimo priima atitinkamas Tarnybos departamentas.

53 straipsnis

Žodinio proceso protokolai

1.   Rengiami žodinio proceso arba žodinių parodymų ėmimo protokolai ir juose nurodoma:

a)

bylos, su kuria susijęs žodinis procesas, numeris ir žodinio proceso data;

b)

dalyvaujančių Tarnybos pareigūnų, šalių, jų atstovų, taip pat liudytojų ir ekspertų vardai bei pavardės (pavadinimai);

c)

šalių pateikti dokumentai ir prašymai;

d)

parodymų davimo arba įrodymų gavimo būdai;

e)

jei taikoma, Tarnybos paskelbti nurodymai arba priimtas sprendimas.

2.   Protokolai įtraukiami į atitinkamos ES prekių ženklo paraiškos arba registracijos bylą. Apie juos pranešama šalims.

3.   Jeigu Tarnyboje vykdomas žodinis procesas arba įrodymų rinkimas įrašomi, protokolai pakeičiami įrašu ir mutatis mutandis taikoma 2 dalis.

54 straipsnis

Įrodymų rinkimo žodiniame procese išlaidos

1.   Gali būti nustatoma, kad Tarnyba įrodymus renka su sąlyga, kad surinkti įrodymus paprašiusi šalis jai sumoka užstatą, kurio suma nustatoma atsižvelgiant į išlaidų sąmatą.

2.   Tarnybos pašaukti ir atvykę liudytojai ir ekspertai turi teisę gauti pagrįstų kelionės ir pragyvenimo išlaidų kompensaciją, jeigu tokių išlaidų patyrė. Tarnyba gali jiems skirti avansą tokioms išlaidoms apmokėti.

3.   Liudytojai, turintys teisę į kompensaciją pagal 2 dalį, taip pat turi teisę gauti tinkamą kompensaciją už prarastas pajamas, o ekspertai – užmokestį už darbą. Tokia kompensacija liudytojams ir ekspertams mokama po to, kai jie atliko savo pareigas ar užduotis, jeigu tokius liudytojus ir ekspertus Tarnyba šaukė savo iniciatyva.

4.   Pagal 1, 2 ir 3 dalis mokėtinos sumos ir avansai išlaidoms apmokėti nustatomi vykdomojo direktoriaus ir skelbiami Tarnybos oficialiajame leidinyje. Sumos apskaičiuojamos taip pat, kaip yra nustatyta pagal Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygas, nustatytas Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (11) ir jo VII priede.

5.   Atsakomybė už sumas, mokėtinas arba išmokėtas pagal 1–4 dalis, tenka:

a)

Tarnybai, jeigu ji savo iniciatyva šaukė liudytojus ar ekspertus;

b)

atitinkamai šaliai, jeigu ta šalis paprašė, kad liudytojai ar ekspertai duotų žodinius parodymus, laikantis sprendimo dėl išlaidų paskirstymo ir nustatymo pagal Reglamento (ES) 2017/1001 109 ir 110 straipsnius ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/626 18 straipsnį. Tokia šalis Tarnybai grąžina visas tinkamai avansu išmokėtas sumas.

55 straipsnis

Raštiškų įrodymų nagrinėjimas

1.   Tarnyba nagrinėja bet kurioje joje vykdomoje procedūroje pateiktus ar gautus įrodymus tokiu mastu, kad galėtų atitinkamoje procedūroje priimti sprendimą.

2.   Dokumentai ar kiti įrodymai pateikiami iš eilės sunumeruotuose teikiamo dokumento prieduose. Į teikiamą dokumentą įtraukiama rodyklė, kurioje nurodomas kiekvieno pridėto dokumento ar įrodymo:

a)

priedo numeris;

b)

trumpas dokumento ar elemento aprašymas ir, jei taikoma, puslapių skaičius;

c)

teikiamo dokumento puslapis, kuriame minimas tas dokumentas ar elementas.

Dokumentą teikianti šalis priedų rodyklėje taip pat gali nurodyti, kuriomis konkrečiomis dokumento dalimis remiasi, kad pagrįstų savo argumentus.

3.   Jeigu teikiamas dokumentas arba priedai neatitinka 2 dalyje nustatytų reikalavimų, Tarnyba gali paraginti dokumentą teikiančią šalį per Tarnybos nustatytą laikotarpį ištaisyti trūkumus.

4.   Jeigu per Tarnybos nustatytą laikotarpį trūkumas neištaisomas ir Tarnyba vis vien negali aiškiai nustatyti, su kuriuo pagrindu ar argumentu dokumentas ar įrodymas yra susijęs, į tą dokumentą ar įrodymą neatsižvelgiama.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

TARNYBOS PRANEŠIMAI

56 straipsnis

Bendrosios nuostatos dėl pranešimų

1.   Tarnyboje vykdomose procedūrose Tarnybos pranešimai teikiami pagal Reglamento (ES) 2017/1001 94 straipsnio 2 dalį, t. y. perduodamas dokumentas, apie kurį turi būti pranešta susijusioms šalims. Perdavimas gali būti atliekamas užtikrinant elektroninę prieigą prie to dokumento.

2.   Pranešimai teikiami vienu iš šių būdų:

a)

elektroninėmis priemonėmis pagal 57 straipsnį;

b)

paštu arba per pasiuntinių tarnybą pagal 58 straipsnį;

c)

viešu pranešimu pagal 59 straipsnį.

3.   Jeigu adresatas nurodė kontaktinius duomenis, skirtus ryšiui su juo palaikyti elektroninėmis priemonėmis, Tarnyba gali rinktis naudotis tomis priemonėmis arba siųsti pranešimą paštu ar per pasiuntinių tarnybą.

57 straipsnis

Pranešimų teikimas elektroninėmis priemonėmis

1.   Pranešimų teikimas elektroninėmis priemonėmis – tai perdavimas laidais, radijo bangomis, optinėmis ar kitokiomis elektromagnetinėmis priemonėmis, tarp jų – internetu.

2.   Išsamius naudotinų konkrečių elektroninių priemonių duomenis, elektroninių priemonių naudojimo būdą ir pranešimų teikimo elektroninėmis priemonėmis terminą nustato vykdomasis direktorius.

58 straipsnis

Pranešimų teikimas paštu ar per pasiuntinių tarnybą

1.   Nepaisant 56 straipsnio 3 dalies, apie sprendimus, dėl kurių apeliacija gali būti pateikta per tam tikrą terminą, šaukimus ir kitus vykdomojo direktoriaus nustatytus dokumentus pranešama per pasiuntinių tarnybą arba registruotu laišku, abiem atvejais su pranešimu apie įteikimą. Visi kiti pranešimai siunčiami per pasiuntinių tarnybą arba registruotu laišku su pranešimu apie įteikimą arba be tokio pranešimo, arba įprastu paštu.

2.   Nepaisant 56 straipsnio 3 dalies, pranešimai adresatams, kurie Europos ekonominėje erdvėje (EEE) neturi nei gyvenamosios vietos, nei pagrindinės verslo vietos arba faktinio ir veikiančio pramoninio ar komercinio padalinio ir nėra paskyrę atstovo, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) 2017/1001 119 straipsnio 2 dalį, teikiami dokumentą, apie kurį turi būti pranešta, siunčiant įprastu paštu.

3.   Jeigu pranešimas siunčiamas per pasiuntinių tarnybą arba registruotu laišku su pranešimu apie įteikimą arba be tokio pranešimo, laikoma, kad jis adresatui įteiktas dešimtą dieną po jo išsiuntimo dienos, nebent laiškas nepasiekė adresato arba pasiekė jį vėliau. Kilus ginčui, nustatyti, ar laiškas pasiekė tikslą, arba atitinkamais atvejais nustatyti datą, kurią laiškas įteiktas adresatui, turi Tarnyba.

4.   Per pasiuntinių tarnybą arba registruotu laišku siunčiamas pranešimas laikomas nusiųstu net jei adresatas atsisako priimti laišką.

5.   Įprastu paštu siunčiamas pranešimas laikomas nusiųstu dešimtą dieną po jo išsiuntimo dienos.

59 straipsnis

Viešas pranešimas

Jeigu neįmanoma sužinoti adresato adreso arba, bent kartą pabandžius, 56 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytais būdais įteikti pranešimo nepavyko, rengiamas viešas pranešimas.

60 straipsnis

Pranešimas atstovams

1.   Jeigu yra paskirtas atstovas arba bendroje paraiškoje pirmas nurodytas pareiškėjas pagal 73 straipsnio 1 dalį laikomas bendru atstovu, pranešimai adresuojami paskirtajam arba bendram atstovui.

2.   Jeigu viena šalis yra paskyrusi kelis atstovus, pranešama pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/626 2 straipsnio 1 dalies e punktą. Jeigu kelios šalys yra paskyrusios bendrą atstovą, pakanka vieną pranešimo dokumentą perduoti bendram atstovui.

3.   Pranešimas ar kita informacija, kurią Tarnyba perduoda tinkamai įgaliotam atstovui, turi tokį pat poveikį, kokį turėtų, jei būtų perduoti atstovaujamam asmeniui.

61 straipsnis

Pažeidimai teikiant pranešimą

Jeigu dokumentas pasiekė adresatą, tačiau Tarnyba negali įrodyti, kad apie jį adresatui pranešta tinkamai, arba jeigu nesilaikyta su pranešimu apie jį susijusių nuostatų, laikoma, kad apie dokumentą pranešta tą dieną, kurios data nustatyta kaip gavimo data.

62 straipsnis

Pranešimas apie dokumentus esant kelioms šalims

Apie šalių pateiktus dokumentus visada pranešama kitoms šalims. Pranešimas gali būti neteikiamas, jeigu dokumente nėra naujų pareiškimų, o medžiaga yra parengta sprendimui priimti.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

RAŠYTINĖS INFORMACIJOS PERDAVIMO BŪDAI IR FORMOS

63 straipsnis

Informacijos perdavimas Tarnybai raštu ar kitomis priemonėmis

1.   ES prekių ženklo registracijos paraiškos, taip pat kiti Reglamente (ES) 2017/1001 numatyti prašymai ir visa kita Tarnybai skirta informacija perduodama tokiais būdais:

a)

informacija siunčiama elektroninėmis priemonėmis – tokiu atveju nurodytas siuntėjo vardas ir pavardė laikomi prilygstančiais parašui;

b)

atitinkamo dokumento originalas su parašu Tarnybai siunčiamas paštu ar per pasiuntinių tarnybą.

2.   Tarnyboje vykdomose procedūrose informacijos pateikimo ar perdavimo data laikoma dienos, kurią Tarnyba gavo informaciją, data.

3.   Jeigu elektroninėmis priemonėmis gauta informacija yra neišsami ar neįskaitoma arba Tarnyba pagrįstai abejoja, ar ji perduota tiksliai, Tarnyba apie tai praneša siuntėjui ir paragina jį per Tarnybos nustatytą laikotarpį pakartotinai perduoti originalą arba pateikti jį pagal 1 dalies b punktą. Jeigu per nustatytą laikotarpį tas prašymas įvykdomas, pirminės informacijos gavimo data laikoma dienos, kurią gautas pakartotinai perduotas dokumentas arba dokumento originalas, data. Vis dėlto jeigu trūkumas susijęs su prekių ženklo registracijos paraiškos padavimo datos nustatymu, taikomos nuostatos dėl paraiškos padavimo datos. Jeigu per nustatytą laikotarpį tas prašymas neįvykdomas, informacija laikoma negauta.

64 straipsnis

Paštu ar per pasiuntinių tarnybą perduodamos informacijos priedai

1.   Perduodamos informacijos priedai gali būti teikiami duomenų laikmenose laikantis vykdomojo direktoriaus nustatytų techninių specifikacijų.

2.   Jeigu informaciją su priedais pagal 63 straipsnio 1 dalies b punktą perduoda procedūros, kurioje dalyvauja kelios šalys, šalis, ji pateikia tiek priedų kopijų, kiek yra procedūros šalių. Priedai įtraukiami į rodyklę laikantis 55 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų.

65 straipsnis

Formos

1.   Tarnyba nemokamai teikia viešai prieinamas formas, kurias galima užpildyti internetu ir kurios yra skirtos:

a)

ES prekių ženklo paraiškai paduoti, atitinkamais atvejais įskaitant prašymus pateikti paieškos ataskaitas;

b)

protestui pareikšti;

c)

prašymui panaikinti teises pateikti;

d)

prašymui paskelbti ES prekių ženklą negaliojančiu arba jį perleisti pateikti;

e)

prašymui užregistruoti perdavimą, taip pat Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/626 13 straipsnio 3 dalies d punkte nurodytai perdavimo formai arba dokumentui pateikti;

f)

prašymui užregistruoti licenciją pateikti;

g)

prašymui pratęsti ES prekių ženklo registracijos galiojimą pateikti;

h)

apeliacijai pateikti;

i)

atstovui įgalioti: individualaus įgaliojimo arba bendro įgaliojimo forma;

j)

tarptautinei paraiškai arba paskesniam nurodymui pagal 1989 m. birželio 27 d. Madride priimtą Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą (12) Tarnybai pateikti.

2.   Tarnyboje vykdomų procedūrų šalys taip pat gali naudoti:

a)

formas, nustatytas pagal Sutartį dėl prekių ženklų įstatymų arba atsižvelgiant į Paryžiaus sąjungos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos asamblėjos rekomendacijas;

b)

išskyrus 1 dalies i punkte nurodytą formą, – tokio pat turinio ir formato formas, kaip nurodytosios 1 dalyje.

3.   1 dalyje nurodytas formas Tarnyba teikia visomis Sąjungos oficialiosiomis kalbomis.

66 straipsnis

Atstovų perduodama informacija

Informacija, kurią Tarnybai perduoda tinkamai įgaliotas atstovas, turi tokį pat poveikį, kokį turėtų, jei ją būtų perdavęs atstovaujamas asmuo.

IX ANTRAŠTINĖ DALIS

TERMINAI

67 straipsnis

Terminų skaičiavimas ir trukmė

1.   Skaičiuoti terminą pradedama nuo kitos dienos po atitinkamo įvykio, tokio kaip procesinis veiksmas arba kito termino pabaiga, dienos. Jeigu tas procesinis veiksmas yra pranešimas, minėtasis įvykis yra dokumento, apie kurį pranešama, gavimas, nebent nustatyta kitaip.

2.   Jeigu nustatomas vienų ar kelerių metų terminas, jis baigiasi atitinkamų paskesnių metų to paties pavadinimo mėnesio tuo pačiu skaitmeniu žymimą dieną, kurią įvyko atitinkamas įvykis. Jeigu atitinkamas mėnuo neturi tuo pačiu skaitmeniu žymimos dienos, terminas baigiasi paskutinę to mėnesio dieną.

3.   Jeigu nustatomas vieno ar kelių mėnesių terminas, jis baigiasi atitinkamo paskesnio mėnesio dieną, žymimą tuo pačiu skaitmeniu kaip ir diena, kurią įvyko atitinkamas įvykis. Jeigu atitinkamas paskesnis mėnuo neturi tuo pačiu skaitmeniu žymimos dienos, terminas baigiasi paskutinę to mėnesio dieną.

4.   Jeigu nustatomas vienos ar kelių savaičių terminas, jis baigiasi atitinkamos paskesnės savaitės dieną tuo pačiu pavadinimu kaip ir diena, kurią įvyko minėtasis įvykis.

68 straipsnis

Terminų pratęsimas

Atsižvelgdama į Reglamente (ES) 2017/1001, Įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/626 arba šiame reglamente nustatytus konkrečius arba ilgiausius terminus, Tarnyba, gavusi argumentuotą prašymą, gali terminą pratęsti. Tokį prašymą susijusi šalis turi pateikti iki atitinkamo termino pabaigos. Jeigu šalių yra dvi ar daugiau, Tarnyba gali nuspręsti terminą pratęsti tik gavusi kitų šalių sutikimą.

69 straipsnis

Terminų pabaiga ypatingais atvejais

1.   Jeigu terminas baigiasi dieną, kurią Tarnyba nepriima dokumentų, arba dieną, kurią dėl 2 dalyje nenurodytų priežasčių vietovėje, kurioje įsikūrusi Tarnyba, įprastas paštas nepristatomas, tas terminas pratęsiamas iki pirmos dienos, kurią Tarnyba priima dokumentus ir pristatomas įprastas paštas.

2.   Jeigu terminas baigiasi dieną, kurią valstybėje narėje, kurioje įsikūrusi Tarnyba, apskritai laikinai nutrūksta pašto pristatymas, arba, jei ir tokiu mastu, kokiu vykdomasis direktorius leido pagal Reglamento (ES) 2017/1001 100 straipsnio 1 dalį informaciją perduoti elektroninėmis priemonėmis, dieną, kurią faktiškai laikinai nutrūkus ryšiui Tarnyba negali naudotis tomis elektroninio ryšio priemonėmis, tas terminas pratęsiamas iki pirmos dienos, kurią Tarnyba priima dokumentus ir pristatomas įprastas paštas arba atkūrus ryšį Tarnyba vėl gali naudotis tomis elektroninio ryšio priemonėmis.

X ANTRAŠTINĖ DALIS

SPRENDIMO PANAIKINIMAS

70 straipsnis

Sprendimo arba įrašo registre panaikinimas

1.   Jeigu Tarnyba savo iniciatyva arba iš procedūros šalių gavusi atitinkamos informacijos nustato, kad sprendimas arba įrašas registre pagal Reglamento (ES) 2017/1001 103 straipsnį turi būti panaikintas, apie numatomą panaikinimą ji praneša susijusiai šaliai.

2.   Susijusi šalis per Tarnybos nustatytą terminą pateikia pastabų dėl numatomo panaikinimo.

3.   Jeigu susijusi šalis sutinka su numatomu panaikinimu arba per nustatytą terminą nepateikia pastabų, Tarnyba panaikina sprendimą arba įrašą. Jeigu susijusi šalis nesutinka su numatomu panaikinimu, Tarnyba priima sprendimą dėl numatomo panaikinimo.

4.   Jeigu numatomas panaikinimas tikriausiai turės poveikio ne vienai šaliai, mutatis mutandis taikomos 1, 2 ir 3 dalys. Tokiais atvejais vienos iš šalių pagal 3 dalį pateiktos pastabos visada perduodamos kitai šaliai ar šalims ir jos paraginamos pateikti pastabų.

5.   Jeigu sprendimo arba įrašo registre panaikinimas turi poveikio paskelbtam sprendimui arba įrašui, apie panaikinimą taip pat paskelbiama.

6.   Panaikinimas pagal 1–4 dalis priklauso sprendimą priėmusio departamento ar padalinio kompetencijai.

XI ANTRAŠTINĖ DALIS

LAIKINAS PROCEDŪROS NUTRAUKIMAS

71 straipsnis

Laikinas procedūros nutraukimas

1.   Protesto, panaikinimo bei negaliojimo paskelbimo ir apeliacines procedūras kompetentingas departamentas arba Apeliacinė taryba gali laikinai nutraukti:

a)

savo iniciatyva, jei jas laikinai nutraukti tikslinga dėl bylos aplinkybių;

b)

argumentuotu vienos iš procedūros inter partes šalių prašymu, jei jas laikinai nutraukti tikslinga dėl bylos aplinkybių, atsižvelgiant į šalių interesus ir procedūros etapą.

2.   Abiejų procedūros inter partes šalių prašymu kompetentingas departamentas arba Apeliacinė taryba procedūrą laikinai nutraukia ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams. Abiejų šalių prašymu toks laikinas nutraukimas iš viso gali būti pratęstas daugiausia dvejiems metams.

3.   Visų su atitinkama procedūra susijusių terminų, išskyrus taikomų mokesčių mokėjimo terminus, skaičiavimas pertraukiamas nuo laikino nutraukimo datos. Nedarant poveikio Reglamento (ES) 2017/1001 170 straipsnio 5 daliai, terminai perskaičiuojami naują terminą pradedant nuo dienos, kurią procedūra atnaujinama.

4.   Jeigu atsižvelgiant į bylos aplinkybes tai yra tikslinga, šalys gali būti paraginamos pateikti pastabų dėl procedūros laikino nutraukimo ar atnaujinimo.

XII ANTRAŠTINĖ DALIS

PROCEDŪROS SUSTABDYMAS

72 straipsnis

Procedūros atnaujinimas

1.   Jeigu Tarnyboje vykdoma procedūra sustabdyta pagal Reglamento (ES) 2017/1001 106 straipsnio 1 dalį, pagal Reglamento (ES) 2017/1001 106 straipsnio 2 dalį Tarnybai pranešama apie asmens, įgalioto joje tęsti procedūrą, tapatybę. Tarnyba praneša tam asmeniui ir visiems suinteresuotiems tretiesiems asmenims, kad procedūra atnaujinama nuo Tarnybos nustatysimos datos.

2.   Jeigu per tris mėnesius nuo procedūros sustabdymo pagal Reglamento (ES) 2017/1001 106 straipsnio 1 dalies c punktą Tarnybai nepranešta apie naujo atstovo paskyrimą, ji ES prekių ženklo paraišką padavusiam asmeniui arba ženklo savininkui praneša:

a)

jei taikoma Reglamento (ES) 2017/1001 119 straipsnio 2 dalis, – kad ES prekių ženklo paraiška bus laikoma atsiimta, jeigu per du mėnesius nuo šio pranešimo perdavimo ta informacija nebus pateikta;

b)

jei Reglamento (ES) 2017/1001 119 straipsnio 2 dalis netaikoma, – kad procedūra su ES prekių ženklo paraišką padavusiu asmeniu arba ženklo savininku bus atnaujinta nuo šio pranešimo perdavimo datos.

3.   ES prekių ženklo paraišką padavusiam asmeniui arba ženklo savininkui procedūros sustabdymo dieną galioję terminai, išskyrus registracijos galiojimo pratęsimo mokesčių mokėjimo terminą, vėl pradedami skaičiuoti nuo dienos, kurią procedūra atnaujinama.

XIII ANTRAŠTINĖ DALIS

ATSTOVAVIMAS

73 straipsnis

Bendro atstovo skyrimas

1.   Jeigu yra keli pareiškėjai, o ES prekių ženklo paraiškoje bendras atstovas nenurodomas, pirmas paraiškoje nurodytas pareiškėjas, EEE turintis gyvenamąją vietą, pagrindinę verslo vietą arba faktinį ir veikiantį pramoninį ar komercinį padalinį, arba jo atstovas, jei paskirtas, laikomas bendru atstovu. Jeigu visi pareiškėjai privalo paskirti profesionalų atstovą, pirmas paraiškoje nurodytas profesionalus atstovas laikomas bendru atstovu. Tai mutatis mutandis taikoma ir tretiesiems asmenims, kurie veikia kartu pareikšdami protestą arba pateikdami prašymą panaikinti ar paskelbti negaliojančiu, ir ES prekių ženklo bendraturčiams.

2.   Jeigu procedūros metu ženklas perduodamas keliems asmenims, o tie asmenys nėra paskyrę bendro atstovo, taikoma 1 dalis. Jeigu tokiu būdu paskirti atstovo neįmanoma, Tarnyba reikalauja, kad tie asmenys per du mėnesius paskirtų bendrą atstovą. Jeigu tas prašymas nevykdomas, bendrą atstovą paskiria Tarnyba.

74 straipsnis

Įgaliojimai

1.   Pagal Reglamento (ES) 2017/1001 119 straipsnio 3 dalį fiziniams ar juridiniams asmenims atstovaujantys darbuotojai, taip pat į Tarnybos pagal Reglamento (ES) 2017/1001 120 straipsnio 2 dalį tvarkomą sąrašą įtraukti praktikuojantys teisininkai ir profesionalūs atstovai prie bylų pridėtiną pasirašytą įgaliojimą pagal Reglamento (ES) 2017/1001 119 straipsnio 3 dalį ir 120 straipsnio 1 dalį Tarnybai pateikia tik jei Tarnyba to aiškiai pareikalauja arba jei procedūros, kurioje atstovas veikia Tarnyboje, šalių yra kelios ir kita šalis to aiškiai paprašo.

2.   Jeigu pagal Reglamento (ES) 2017/1001 119 straipsnio 3 dalį ir 120 straipsnio 1 dalį reikalaujama pateikti pasirašytą įgaliojimą, toks įgaliojimas gali būti pateikiamas bet kuria Sąjungos oficialiąja kalba. Jis gali būti taikomas vienai ar kelioms paraiškoms arba registruotiems prekių ženklams arba tai gali būti bendras įgaliojimas atstovui veikti visose Tarnyboje vykdomose procedūrose, kurių šalis yra įgaliojimą suteikęs asmuo.

3.   Tarnyba nustato terminą, per kurį toks įgaliojimas turi būti pateiktas. Jeigu įgaliojimas laiku nepateikiamas, procedūra tęsiama su atstovaujamu asmeniu. Visi atstovo atlikti procesiniai veiksmai, išskyrus paraiškos padavimą, laikomi neatliktais, jeigu atstovaujamas asmuo per Tarnybos nustatytą terminą jų nepatvirtina.

4.   1 ir 2 dalys mutatis mutandis taikomos ir įgaliojimo panaikinimo dokumentui.

5.   Įgaliojimo netekęs atstovas ir toliau laikomas atstovu, kol Tarnybai pranešama apie jo įgaliojimo panaikinimą.

6.   Jeigu įgaliojime nenustatyta priešingai, mirus įgaliojimą suteikusiam asmeniui, įgaliojimas Tarnybos atžvilgiu savaime nenustoja galios.

7.   Pranešant Tarnybai apie atstovo paskyrimą, atstovo vardas bei pavardė (pavadinimas) ir verslo adresas nurodomi pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/626 2 straipsnio 1 dalies e punktą. Stodamas Tarnyboje, jau paskirtas atstovas nurodo vardą bei pavardę (pavadinimą) ir atstovui Tarnybos priskirtą identifikacinį numerį. Jeigu viena šalis paskiria kelis atstovus, nepaisydami savo įgaliojimų nuostatų, kuriose teigiama priešingai, jie gali veikti kartu arba pavieniui.

8.   Atstovų asociacijos paskyrimas ar įgaliojimas laikomas bet kurio toje asociacijoje praktikuojančio atstovo paskyrimu ar įgaliojimu.

75 straipsnis

Profesionalių atstovų sąrašo keitimas

1.   Pagal Reglamento (ES) 2017/1001 120 straipsnio 5 dalį profesionalus atstovas automatiškai išbraukiamas iš sąrašo:

a)

jei profesionalus atstovas mirė arba tapo teisiškai neveiksnus;

b)

jei profesionalus atstovas jau nėra vienos iš EEE valstybių narių pilietis, nebent vykdomasis direktorius pagal Reglamento (ES) 2017/1001 120 straipsnio 4 dalies b punktą yra padaręs išimtį;

c)

jei profesionalus atstovas jau neturi verslo arba darbo vietos EEE;

d)

jei profesionalus atstovas jau neturi Reglamento (ES) 2017/1001 120 straipsnio 2 dalies c punkto pirmame sakinyje nurodytos teisės.

2.   Profesionalaus atstovo įrašo galiojimas Tarnybos iniciatyva sustabdomas, jeigu sustabdyta jo teisė atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje arba valstybės narės centrinėje pramoninės nuosavybės tarnyboje, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1001 120 straipsnio 2 dalies c punkto pirmame sakinyje.

3.   Jeigu sąlygų, dėl kurių asmuo išbrauktas, nebelieka, iš sąrašo išbrauktas asmuo, padavęs prašymą ir pagal Reglamento (ES) 2017/1001 120 straipsnio 3 dalį kartu pateikęs pažymėjimą, vėl įtraukiamas į profesionalių atstovų sąrašą.

4.   Jeigu turi žinių apie 1 ir 2 dalyse nurodytus reikšmingus įvykius, Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyba ir atitinkamų valstybių narių centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos apie tai nedelsdamos praneša Tarnybai.

XIV ANTRAŠTINĖ DALIS

TARPTAUTINĖS ŽENKLŲ REGISTRACIJOS PROCEDŪROS

76 straipsnis

Kolektyviniai ir sertifikavimo ženklai

1.   Nedarant poveikio Reglamento (ES) 2017/1001 193 straipsniui, jeigu tarptautinė registracija nurodant Sąjungą pagal Reglamento (ES) 2017/1001 194 straipsnio 1 dalį traktuojama kaip ES kolektyvinis ženklas arba ES sertifikavimo ženklas, pranešimas apie ex officio preliminarų atsisakymą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/626 33 straipsnį taip pat teikiamas šiais atvejais:

a)

jei egzistuoja vienas iš Reglamento (ES) 2017/1001 76 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytų atsisakymo pagrindų kartu taikant to straipsnio 3 dalį arba Reglamento (ES) 2017/1001 85 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytų atsisakymo pagrindų kartu taikant to straipsnio 3 dalį;

b)

jei pagal Reglamento (ES) 2017/1001 194 straipsnio 2 dalį nepateiktos ženklo naudojimą reglamentuojančios taisyklės.

2.   Pranešimas apie ženklo naudojimą reglamentuojančių taisyklių pakeitimus pagal Reglamento (ES) 2017/1001 79 ir 88 straipsnius skelbiamas Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenyje.

77 straipsnis

Protesto procedūra

1.   Jeigu pagal Reglamento (ES) 2017/1001 196 straipsnį dėl tarptautinės registracijos nurodant Sąjungą reiškiamas protestas, jame nurodoma:

a)

tarptautinės registracijos, dėl kurios reiškiamas protestas, numeris;

b)

prekės ar paslaugos, išvardytos tarptautinės registracijos, dėl kurios reiškiamas protestas, dokumente;

c)

tarptautinės registracijos savininko vardas bei pavardė (pavadinimas);

d)

šio reglamento 2 straipsnio 2 dalies b–h punktuose reikalaujami duomenys.

2.   Vykdant su tarptautine registracija nurodant Sąjungą susijusias protesto procedūras taikomos šio reglamento 2 straipsnio 1, 3 ir 4 dalys ir 3–10 straipsniai, laikantis šių sąlygų:

a)

visos nuorodos į ES prekių ženklo registracijos paraišką laikomos nuorodomis į tarptautinę registraciją;

b)

visos nuorodos į ES prekių ženklo registracijos paraiškos atsiėmimą laikomos nuorodomis į tarptautinės registracijos atsisakymą Sąjungos atžvilgiu;

c)

visos nuorodos į pareiškėją laikomos nuorodomis į tarptautinės registracijos savininką.

3.   Jeigu protestas pareiškiamas nepasibaigus Reglamento (ES) 2017/1001 196 straipsnio 2 dalyje nurodytam vieno mėnesio laikotarpiui, protestas laikomas pareikštu pirmą dieną po to, kai baigėsi tas vieno mėnesio laikotarpis.

4.   Jeigu pagal Reglamento (ES) 2017/1001 119 straipsnio 2 dalį tarptautinės registracijos savininkas Tarnyboje vykdomose procedūrose turi būti atstovaujamas ir jis dar nėra paskyręs atstovo, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1001 120 straipsnio 1 dalyje, tarptautinės registracijos savininkui pagal šio reglamento 6 straipsnio 1 dalį siunčiamame pranešime apie protestą pateikiamas prašymas per du mėnesius nuo pranešimo perdavimo datos paskirti atstovą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1001 120 straipsnio 1 dalyje.

Jeigu tarptautinės registracijos savininkas per tą terminą atstovo nepaskiria, Tarnyba priima sprendimą nesuteikti tarptautinės registracijos apsaugos.

5.   Jeigu pagal Reglamento (ES) 2017/1001 193 straipsnį pareiškiamas ex officio preliminarus atsisakymas suteikti apsaugą, protesto procedūra sustabdoma. Jeigu po to, kai buvo pareikštas ex officio preliminarus atsisakymas, priimtas sprendimas nesuteikti ženklui apsaugos ir tas sprendimas tapo galutinis, Tarnyba nebevykdo veiksmų sprendimui byloje priimti ir sugrąžina protesto mokestį, o sprendimo dėl išlaidų paskirstymo nepriimama.

78 straipsnis

Pranešimas apie protestu grindžiamus preliminarius atsisakymus

1.   Jeigu protestas dėl tarptautinės registracijos Tarnybai pareiškiamas pagal Reglamento (ES) 2017/1001 196 straipsnio 2 dalį arba jeigu protestas laikomas pareikštu pagal šio reglamento 77 straipsnio 3 dalį, Tarnyba Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos tarptautiniam biurui (toliau – Tarptautinis biuras) pateikia pranešimą apie protestu grindžiamą preliminarų atsisakymą suteikti apsaugą.

2.   Pranešime apie protestu grindžiamą preliminarų atsisakymą suteikti apsaugą nurodoma:

a)

tarptautinės registracijos numeris;

b)

informacija, jog atsisakymas grindžiamas tuo, kad yra pareikštas protestas, kartu su Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio nuostatų, kuriomis grindžiamas protestas, nuoroda;

c)

protestą reiškiančios šalies vardas bei pavardė (pavadinimas) ir adresas.

3.   Jeigu protestas grindžiamas prekių ženklo paraiška arba registracija, 2 dalyje nurodytame pranešime nurodoma:

a)

paraiškos pateikimo data, registracijos data ir prioriteto data, jei yra;

b)

paraiškos numeris ir registracijos numeris, jei jie skiriasi;

c)

savininko vardas bei pavardė (pavadinimas) ir adresas;

d)

ženklo atvaizdas;

e)

prekių ar paslaugų, kuriomis grindžiamas protestas, sąrašas.

4.   Jeigu preliminarus atsisakymas susijęs tik su prekių ar paslaugų dalimi, 2 dalyje nurodytame pranešime nurodomos tos prekės ar paslaugos.

5.   Tarnyba Tarptautiniam biurui praneša:

a)

jei po protesto procedūros preliminarus atsisakymas atšauktas, tai, kad Sąjungoje ženklas yra saugomas;

b)

jei po to, kai pagal Reglamento (ES) 2017/1001 66 straipsnį buvo pateikta apeliacija arba pagal Reglamento (ES) 2017/1001 72 straipsnį buvo pateiktas skundas, sprendimas nesuteikti ženklui apsaugos tapo galutinis, tai, kad Sąjungoje apsauga ženklui nesuteikiama;

c)

jei b punkte nurodytas atsisakymas susijęs tik su prekių ar paslaugų dalimi, apie prekes ar paslaugas, kurioms Sąjungoje ženklas yra saugomas.

6.   Jeigu pagal Reglamento (ES) 2017/1001 193 straipsnio 2 dalį arba šio straipsnio 1 dalį dėl vienos tarptautinės registracijos pareikšti keli preliminarūs atsisakymai, šio straipsnio 5 dalyje nurodytas pranešimas teikiamas dėl visiško arba dalinio atsisakymo suteikti ženklui apsaugą pagal Reglamento (ES) 2017/1001 193 ir 196 straipsnius.

79 straipsnis

Pranešimas apie apsaugos suteikimą

1.   Jeigu Tarnyba pagal Reglamento (ES) 2017/1001 193 straipsnį nėra pateikusi ex officio preliminaraus pranešimo apie atsisakymą, per Reglamento (ES) 2017/1001 196 straipsnio 2 dalyje nurodytą protesto pareiškimo laikotarpį nėra gavusi jokio protesto ir nėra pareiškusi ex officio preliminaraus atsisakymo remdamasi trečiųjų asmenų pateiktomis pastabomis, Tarnyba Tarptautiniam biurui siunčia pranešimą apie apsaugos suteikimą, kuriame nurodoma, kad Sąjungoje ženklas yra saugomas.

2.   Taikant Reglamento (ES) 2017/1001 189 straipsnio 2 dalį, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas pranešimas apie apsaugos suteikimą turi tokį pat poveikį kaip ir Tarnybos pareiškimas, kad pranešimas apie atsisakymą yra atšauktas.

XV ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

80 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Reglamentų (EB) Nr. 2868/95 ir (EB) Nr. 216/96 nuostatos toliau taikomos vykstančioms procedūroms, kurioms šis reglamentas pagal jo 82 straipsnį netaikomas, iki tų procedūrų pabaigos.

81 straipsnis

Panaikinimas

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1430 panaikinamas.

82 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo 1 dalyje nurodytos įsigaliojimo datos, išskyrus šias išimtis:

a)

2–6 straipsniai netaikomi protestams, pareikštiems prieš 2017 m. spalio 1 d.;

b)

7 ir 8 straipsniai netaikomi protesto procedūroms, kurių rungimosi principu grindžiama dalis prasidėjo prieš 2017 m. spalio 1 d.;

c)

9 straipsnis netaikomas laikinai nutraukus procedūrą prieš 2017 m. spalio 1 d.;

d)

10 straipsnis netaikomas prašymams pateikti naudojimo įrodymų, pateiktiems prieš 2017 m. spalio 1 d.;

e)

III antraštinė dalis netaikoma keitimo prašymams, pateiktiems prieš 2017 m. spalio 1 d.;

f)

12–15 straipsniai netaikomi prašymams panaikinti arba paskelbti negaliojančiu arba prašymams perleisti, pateiktiems prieš 2017 m. spalio 1 d.;

g)

16 ir 17 straipsniai netaikomi procedūroms, kurių rungimosi principu grindžiama dalis prasidėjo prieš 2017 m. spalio 1 d.;

h)

18 straipsnis netaikomas laikinai nutraukus procedūrą prieš 2017 m. spalio 1 d.;

i)

19 straipsnis netaikomas prašymams pateikti naudojimo įrodymų, pateiktiems prieš 2017 m. spalio 1 d.;

j)

V antraštinė dalis netaikoma apeliacijoms, pateiktoms prieš 2017 m. spalio 1 d.;

k)

VI antraštinė dalis netaikoma žodiniams procesams, pradėtiems prieš 2017 m. spalio 1 d., arba raštiškiems įrodymams, kurių pateikimo laikotarpis prasidėjo prieš tą datą;

l)

VII antraštinė dalis netaikoma pranešimams, pateiktiems prieš 2017 m. spalio 1 d.;

m)

VIII antraštinė dalis netaikoma informacijai, gautai prieš 2017 m. spalio 1 d., ir formoms, pateiktoms prieš tą datą;

n)

IX antraštinė dalis netaikoma terminams, nustatytiems prieš 2017 m. spalio 1 d.;

o)

X antraštinė dalis netaikoma prieš 2017 m. spalio 1 d. priimtų sprendimų arba registre padarytų įrašų panaikinimui;

p)

XI antraštinė dalis netaikoma laikinai nutraukus procedūrą, kai šalys to paprašė arba Tarnyba tai nurodė prieš 2017 m. spalio 1 d.;

q)

XII antraštinė dalis netaikoma procedūroms, sustabdytoms prieš 2017 m. spalio 1 d.;

r)

73 straipsnis netaikomas ES priekių ženklo paraiškoms, gautoms prieš 2017 m. spalio 1 d.;

s)

74 straipsnis netaikomas atstovams, paskirtiems prieš 2017 m. spalio 1 d.;

t)

75 straipsnis netaikomas profesionalių atstovų sąrašo įrašams, padarytiems prieš 2017 m. spalio 1 d.;

u)

XIV antraštinė dalis netaikoma ES prekių ženklo nuorodoms, padarytoms prieš 2017 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 154, 2017 6 16, p. 1.

(2)  1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994 1 14, p. 1).

(3)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009 3 24, p. 1).

(4)  2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių (OL L 341, 2015 12 24, p. 21).

(5)  2017 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1430, kuriuo papildomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2868/95 ir (EB) Nr. 216/96 (OL L 205, 2017 8 8, p. 1).

(6)  2017 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1431, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 205, 2017 8 8, p. 39).

(7)  2007 m. kovo 13 d. Sprendimo VRDT/Kaul GmbH, (ARCOL/CAPOL), C-29/05P, ECLI:EU:C:2007:162, 42–44 punktai; 2013 m. liepos 18 d. Sprendimo New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG/VRDT, (FISHBONE/FISHBONE BEACHWEAR), C-621/11P, ECLI:EU:C:2013:484, 28–30 punktai; 2013 m. rugsėjo 26 d. Sprendimo Centrotherm Systemtechnik GmbH/VRDT, (CENTROTHERM), C-610/11P, ECLI:EU:C:2013:593, 85–90 ir 110–113 punktai; 2013 m. spalio 3 d. Sprendimo Bernhard Rintisch/VRDT, (PROTI SNACK/PROTI), C-120/12P, ECLI:EU:C:2013:638, 32, 38 ir 39 punktai; 2013 m. spalio 3 d. Sprendimo Bernhard Rintisch/VRDT, (PROTIVITAL/PROTI), C-121/12P, ECLI:EU:C:2013:639, 33, 39 ir 40 punktai; 2013 m. spalio 3 d. Sprendimo Bernhard Rintisch/VRDT, (PROTIACTIVE/PROTI), C-122/12P, ECLI:EU:C:2013:628, 33, 39 ir 40 punktai; 2016 m. liepos 21 d. Sprendimo EUIPO/Xavier Grau Ferrer, C-597/14P, ECLI:EU:C:2016:579, 26 ir 27 punktai.

(8)  1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, 1995 12 15, p. 1).

(9)  1996 m. vasario 5 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 216/96 nustatantis Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklai ir dizainas) Apeliacinių tarybų darbo tvarką (OL L 28, 1996 2 6, p. 11).

(10)  2018 m. kovo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/626 kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo nuostatų įgyvendinimo taisyklės ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1431 (OL L 104, 24.4.2018, p. 37)

(11)  1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (Tarnybos nuostatai) (OL L 56, 1968 3 4, p. 1).

(12)  OL L 296, 2003 11 14, p. 22.


24.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/37


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/626

2018 m. kovo 5 d.

kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo nuostatų įgyvendinimo taisyklės ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1431

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (1), ypač į jo 20 straipsnio 6 dalį, 31 straipsnio 4 dalį, 35 straipsnio 2 dalį, 38 straipsnio 4 dalį, 39 straipsnio 6 dalį, 44 straipsnio 5 dalį, 50 straipsnio 9 dalį, 51 straipsnio 3 dalį, 54 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, 55 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, 56 straipsnio 8 dalį, 57 straipsnio 5 dalį, 75 straipsnio 3 dalį, 84 straipsnio 3 dalį, 109 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą, 116 straipsnio 4 dalį, 117 straipsnio 3 dalį, 140 straipsnio 6 dalį, 146 straipsnio 11 dalį, 161 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, 184 straipsnio 9 dalį, 186 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 2 dalį, 192 straipsnio 6 dalį, 193 straipsnio 8 dalį, 198 straipsnio 4 dalį, 202 straipsnio 10 dalį ir 204 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 (2), kuris buvo kodifikuotas kaip Reglamentas (EB) Nr. 207/2009, sukurta speciali Sąjungos sistema, skirta prekių ženklų apsaugai, suteikiamai Sąjungos lygmeniu remiantis Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (toliau – Tarnyba) paduota paraiška, užtikrinti;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/2424 (3) suderinti Reglamentu (EB) Nr. 207/2009 Komisijai suteikti įgaliojimai su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsniais. Siekiant laikytis naujos teisinės sistemos, sukurtos atlikus minėtą suderinimą, priimti Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1430 (4) ir Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1431 (5);

(3)

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 (6) buvo kodifikuotas kaip Reglamentas (ES) 2017/1001. Siekiant aiškumo ir paprastumo, įgyvendinimo reglamento nuorodos turėtų atitikti naują straipsnių numeraciją po tokios atitinkamo pagrindinio akto kodifikacijos. Todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1431 turėtų būti panaikintas ir jo nuostatos turėtų būti išdėstytos šiame reglamente su atnaujintomis nuorodomis į Reglamentą (ES) 2017/1001;

(4)

siekiant aiškumo, teisinio tikrumo ir veiksmingumo, taip pat norint palengvinti ES prekių ženklo paraiškų padavimą, itin svarbu aiškiai ir išsamiai (kartu išvengiant nereikalingos administracinės naštos) nurodyti privalomus ir neprivalomus duomenis, kurie turėtų būti įtraukiami į ES prekių ženklo paraišką;

(5)

pagal Reglamentą (ES) 2017/1001 nebereikalaujama, kad ženklo vaizdas būtų grafinis, jeigu iš jo kompetentingos institucijos ir visuomenė gali aiškiai ir tiksliai nustatyti apsaugos dalyką. Todėl, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina aiškiai patvirtinti, kad konkretus prekių ženklo registracija suteikiamos išimtinės teisės apsaugos dalykas būtų apibrėžiamas vaizdu. Prireikus vaizdas turėtų būti papildomas atitinkamo ženklo rūšies nuoroda. Be to, prireikus jis gali būti papildomas žymens aprašymu. Tokia nuoroda arba aprašymas turėtų atitikti vaizdą;

(6)

be to, siekiant užtikrinti ES prekių ženklo paraiškos padavimo proceso nuoseklumą ir padidinti įforminimo reikmėms atliekamų paieškų veiksmingumą, tikslinga nustatyti bendrus principus, kuriuos turi atitikti kiekvieno ženklo vaizdas, taip pat konkrečias taisykles ir reikalavimus, taikomus tam tikrų rūšių prekių ženklų vaizdams, atsižvelgiant į konkretų prekių ženklo pobūdį ir savybes;

(7)

atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti modernizavimą ir į naujas technologijas, nustatyta grafinio vaizdavimo techninių alternatyvų; taip registracijos procesas tampa techniškai pažangesnis. Be to, siekiant užtikrinti, kad ES prekių ženklų sistema liktų sąveiki su sistema, nustatyta pagal 1989 m. birželio 27 d. Madride priimtą Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą (7) (toliau – Madrido protokolas), turėtų būti išdėstytos su prekių ženklo vaizdo (įskaitant vaizdus, teikiamus elektroniniu būdu) padavimu susijusios techninės specifikacijos. Pagal Reglamentą (ES) 2017/1001 ir siekiant lanksčiau ir greičiau prisitaikyti prie technologijų pažangos, nustatyti su elektroniniu būdu pateikiamais ženklais susijusias technines specifikacijas reikėtų leisti Tarnybos vykdomajam direktoriui;

(8)

tikslinga supaprastinti procedūras ir kartu sumažinti administracinę naštą, susijusią su paraiškų padavimu ir prašymų pripažinti prioritetą ir pirmenybę tvarkymu. Todėl turėtų nebebūti privaloma pateikti patvirtintų ankstesnės paraiškos ar registracijos kopijų. Be to, prašymo pripažinti prioritetą atveju Tarnybai nebeturėtų būti privaloma į bylą įtraukti ankstesnės prekių ženklo paraiškos kopijos;

(9)

panaikinus prekių ženklo grafinio vaizdavimo reikalavimą tam tikrų rūšių prekių ženklai gali būti vaizduojami elektronine forma, taigi jų skelbimas įprastais būdais nebetinkamas. Siekiant užtikrinti, kad skaidrumo ir teisinio tikrumo reikmėms būtų skelbiama visa informacija apie paraišką, prieiga prie prekių ženklo vaizdo pateikiant nuorodą į Tarnybos elektroninį registrą turėtų būti pripažįstama kaip tinkama žymens vaizdo forma skelbimo reikmėms;

(10)

dėl tų pačių priežasčių Tarnybai taip pat turėtų būti leidžiama išduoti registracijos liudijimus, kuriuose prekių ženklo reprodukcija pakeista elektronine nuoroda. Be to, po registracijos išduotų liudijimų reikmėms ir siekiant patenkinti prašymus, paduotus po to, kai galbūt pasikeitė registracijos duomenys, tikslinga nustatyti galimybę išduoti atnaujintas liudijimo versijas, kuriose nurodomi atitinkami vėlesni registro įrašai;

(11)

praktinė ankstesnės tvarkos taikymo patirtis parodė, kad siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo reikia aiškiau išdėstyti tam tikras nuostatas, visų pirma susijusias su daliniais perdavimais ir daliniais atsisakymais nuo teisinės apsaugos;

(12)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir kartu išsaugoti tam tikrą lankstumą reikia nustatyti būtiniausią taisyklių, reglamentuojančių ES kolektyvinių ženklų ir ES sertifikavimo ženklų, teikiamų pagal Reglamentą (ES) 2017/1001, naudojimą, turinį, kad rinkos subjektai galėtų naudotis šios naujos rūšies prekių ženklų apsauga;

(13)

reikėtų nustatyti didžiausias atstovavimo išlaidų, kurias patiria Tarnyboje procedūras laimėjusi šalis, normas, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad kita šalis negalėtų piktnaudžiauti pareiga padengti išlaidas, be kita ko, taktiniais sumetimais;

(14)

siekiant veiksmingumo reikėtų suteikti leidimą Tarnybai informaciją skelbti elektroniniu būdu;

(15)

būtina užtikrinti, kad Tarnyba ir valstybių narių institucijos administracinio bendradarbiavimo srityje efektyviai ir veiksmingai dalytųsi informacija, tinkamai atsižvelgdamos į susipažinimo su bylomis apribojimus;

(16)

prašymų dėl pavertimo reikalavimai turėtų padėti užtikrinti sklandžią ir veiksmingą ES prekių ženklų sistemos ir nacionalinių prekių ženklų sistemų sąsają;

(17)

siekiant racionalizuoti Tarnybos procedūras, reikėtų suteikti galimybę teikti tik procedūroms aktualių dokumentų dalių vertimą. Dėl tos pačios priežasties Tarnybai turėtų būti leista reikalauti įrodyti, kad vertimas atitinka originalą, tik kilus abejonių;

(18)

siekiant užtikrinti veiksmingumą, tam tikrus Tarnybos sprendimus, susijusius su protestais ar prašymais panaikinti ES prekių ženklą arba paskelbti jį negaliojančiu, turėtų priimti vienas narys;

(19)

kadangi Sąjunga prisijungė prie Madrido protokolo, išsamūs reikalavimai, reglamentuojantys su ženklų tarptautine registracija susijusias procedūras, turi visiškai atitikti to protokolo taisykles;

(20)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1431 pakeistos taisyklės, pirmiau nustatytos Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2868/95 (8), kuris buvo panaikintas. Nepaisant to panaikinimo, tam tikroms procedūroms, kurios buvo pradėtos prieš Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1431 taikymo pradžią, konkrečios Reglamento (EB) Nr. 2868/95 nuostatos turėtų būti toliau taikomos iki tų procedūrų pabaigos;

(21)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Įgyvendinimo taisyklių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, kuriomis patikslinama:

a)

duomenys, nurodytini ES prekių ženklo paraiškoje, pateiktinoje Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (toliau – Tarnyba);

b)

dokumentai, pateiktini prašant pripažinti ankstesnės paraiškos prioritetą ir prašant pripažinti pirmenybę, taip pat įrodymai, pateiktini prašant pripažinti parodos prioritetą;

c)

duomenys, pateiktini skelbiant ES prekių ženklo paraišką;

d)

pareiškimo dėl paraiškos padalijimo turinys, taip pat patikslinama tai, kaip Tarnyba turi tvarkyti tokį pareiškimą, ir kokia išsami informacija pateiktina skelbiant apie atskirąją paraišką;

e)

registracijos liudijimo turinys ir forma;

f)

pareiškimo dėl registracijos padalijimo turinys ir tai, kaip Tarnyba turi tvarkyti tokį pareiškimą;

g)

prašymuose dėl pakeitimo ir prašymuose dėl vardo, pavardės (pavadinimo) ar adreso pakeitimo pateiktina išsami informacija;

h)

prašymo įregistruoti perdavimą turinys, dokumentai, kurie reikalingi perdavimui patvirtinti, ir tai, kaip tvarkyti dalinio perdavimo prašymus;

i)

pareiškime dėl atsisakymo nuo teisinės apsaugos pateiktina išsami informacija ir tai, kokių dokumentų reikia siekiant įrodyti trečiojo asmens sutikimą;

j)

ES kolektyvinio ženklo bei ES sertifikavimo ženklo naudojimą reglamentuojančiose taisyklėse pateiktina išsami informacija;

k)

didžiausios procedūroms būtinų ir faktiškai patirtų išlaidų normos;

l)

tam tikros išsamios nuostatos dėl informacijos skelbimo Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenyje ir Tarnybos oficialiajame leidinyje;

m)

išsami Tarnybos ir valstybių narių institucijų keitimosi informacija tarpusavyje ir leidimo susipažinti su bylomis tvarka;

n)

išsami informacija, pateiktina prašymuose dėl pavertimo ir prašymo dėl pavertimo skelbime;

o)

kokia apimtimi Tarnybos rašytiniame procese naudojamus patvirtinamuosius dokumentus galima teikti bet kuria iš Sąjungos oficialiųjų kalbų ir kada reikia pateikti vertimą, taip pat vertimų būtini standartai;

p)

sprendimai, kuriuos priima Protestų skyriaus ir Anuliavimo skyriaus vienas narys;

q)

dėl tarptautinės ženklų registracijos:

i)

tarptautinei paraiškai paduoti naudotina forma;

ii)

faktai ir sprendimai dėl negaliojimo, apie kuriuos turi būti pranešama Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos tarptautiniam biurui (toliau – Tarptautinis biuras), ir atitinkamas tokio pranešimo laikas;

iii)

išsamūs reikalavimai, taikomi teritorinio išplėtimo prašymams, teikiamiems atlikus tarptautinę registraciją;

iv)

išsami informacija, pateiktina prašyme pripažinti tarptautinės registracijos pirmenybę, ir išsami informacija, pateiktina Tarptautiniam biurui;

v)

išsami informacija, pateiktina pranešime apie ex officio preliminarų atsisakymą suteikti apsaugą, kuris turi būti siunčiamas Tarptautiniam biurui;

vi)

išsami informacija, pateiktina galutiniuose pranešimuose dėl apsaugos suteikimo ar atsisakymo ją suteikti;

vii)

išsami informacija, pateiktina pranešime apie negaliojimą;

viii)

išsami informacija, pateiktina prašymuose dėl tarptautinės registracijos pavertimo ir skelbiant tokius prašymus;

ix)

išsami informacija, pateiktina paraiškoje dėl pakeitimo.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

2 straipsnis

Paraiškos turinys

1.   ES prekių ženklo paraišką sudaro:

a)

prašymas įregistruoti prekių ženklą kaip ES prekių ženklą;

b)

pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), adresas ir valstybė, kurioje jis turi nuolatinę gyvenamąją vietą arba buveinę ar įstaigą. Jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo, nurodoma jo pavardė (-ės) ir vardas (-ai). Nurodomi juridinių asmenų, taip pat Reglamento (ES) 2017/1001 3 straipsnyje nurodytų institucijų oficialūs pavadinimai ir teisinė forma, kuri gali būti įprastu būdu trumpinama. Taip pat gali būti nurodomas bendrovės nacionalinis identifikavimo numeris (jei turima). Tarnyba gali reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų telefono numerius arba kitus kontaktinius duomenis bendravimo elektroninėmis priemonėmis reikmėms, kaip nustatyta vykdomojo direktoriaus. Kiekvienas pareiškėjas iš esmės nurodo tik vieną adresą. Jei nurodomi keli adresai, paprastai atsižvelgiama tik į tą, kuris nurodytas pirmas, išskyrus tuos atvejus, kai pareiškėjas vieną iš tų adresų nurodo kaip susirašinėjimui skirtą adresą. Jeigu Tarnyba jau pateikė identifikavimo numerį, pakanka, kad pareiškėjas nurodytų tą numerį ir pareiškėjo vardą, pavardę (pavadinimą);

c)

prekių arba paslaugų, kurioms siekiama įregistruoti prekių ženklą, sąrašas pagal Reglamento (ES) 2017/1001 33 straipsnio 2 dalį. Visas tas sąrašas arba jo dalis gali būti atrinkta iš Tarnybos pateiktos priimtinų formuluočių duomenų bazės;

d)

prekių ženklo vaizdas pagal šio reglamento 3 straipsnį;

e)

jeigu pareiškėjas yra paskyręs atstovą, to atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) bei verslo adresas arba identifikavimo numeris pagal b punktą; jeigu atstovas turi ne vieną verslo adresą arba jei yra du ar keli atstovai skirtingais verslo adresais ir paraiškoje nenurodyta, kuris adresas naudotinas kaip susirašinėjimui skirtas adresas, susirašinėjimui skirtu adresu laikomas pirmas nurodytas adresas;

f)

jei prašoma pripažinti ankstesnės paraiškos prioritetą pagal Reglamento (ES) 2017/1001 35 straipsnį, – tokio pobūdžio pareiškimas, kuriame nurodoma data, kurią ankstesnė paraiška buvo paduota, taip pat šalis, kurioje ar kuriai ji paduota;

g)

jei prašoma pripažinti parodos prioritetą pagal Reglamento (ES) 2017/1001 38 straipsnį, – tokio pobūdžio pareiškimas, kuriame nurodomas tos parodos pavadinimas ir data, kurią prekės ar paslaugos buvo pirmą kartą eksponuojamos;

h)

jeigu paraiškoje prašoma pripažinti vieno ar kelių ankstesnių prekių ženklų, įregistruotų valstybėje narėje, įskaitant prekių ženklus, įregistruotus Beniliukso šalyse ar įregistruotus pagal valstybėje narėje galiojančius tarptautinius susitarimus, pirmenybę pagal Reglamento (ES) 2017/1001 39 straipsnio 1 dalį, – tokio pobūdžio pareiškimas, kuriame nurodoma valstybė narė (valstybės narės), kurioje (kuriose) ar kuriai (kurioms) įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, data, nuo kurios atitinkama registracija galiojo, atitinkamos registracijos numeris bei prekės arba paslaugos, kurioms tas prekių ženklas įregistruotas. Toks pareiškimas taip pat gali būti pateiktas per laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) 2017/1001 39 straipsnio 2 dalyje;

i)

prireikus nurodoma, kad tai paraiška įregistruoti ES kolektyvinį ženklą pagal Reglamento (ES) 2017/1001 74 straipsnį arba paraiška įregistruoti ES sertifikavimo ženklą pagal Reglamento (ES) 2017/1001 83 straipsnį;

j)

nurodymas, kuria kalba paduodama paraiška ir kuri kalba bus antroji pagal Reglamento (ES) 2017/1001 146 straipsnio 3 dalį;

k)

pareiškėjo arba pareiškėjo atstovo parašas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/625 (9) 63 straipsnio 1 dalį;

l)

prireikus – prašymas pateikti Reglamento (ES) 2017/1001 43 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytą paieškos ataskaitą.

2.   Į paraišką gali būti įtraukiamas teiginys, kad žymuo yra tapęs atskiriamu dėl naudojimo, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 3 dalyje, taip pat gali būti nurodoma, ar šis teiginys laikytinas pagrindiniu ar papildomu. Toks teiginys taip pat gali būti pateiktas per laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) 2017/1001 42 straipsnio 2 dalies antrame sakinyje.

3.   Į ES kolektyvinio ženklo arba ES sertifikavimo ženklo paraišką gali būti įtraukiamos jų naudojimą reglamentuojančios taisyklės. Kai tokios taisyklės į paraišką neįtraukiamos, jos pateikiamos per laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) 2017/1001 75 straipsnio 1 dalyje ir 84 straipsnio 1 dalyje.

4.   Jeigu pareiškėjų yra daugiau nei vienas, paraiškoje gali būti nurodoma, kad vienas pareiškėjas arba atstovas yra paskirtas bendru atstovu.

3 straipsnis

Prekių ženklo vaizdas

1.   Prekių ženklas vaizduojamas bet kokia tinkama forma, naudojant visuotinai prieinamas technologijas, jei jį galima aiškiai, tiksliai, užbaigtai, lengvai prieinamai, suprantamai, pastoviai ir objektyviai atgaminti registre, kad kompetentingos institucijos ir visuomenė galėtų aiškiai ir tiksliai nustatyti jo savininkui suteiktos apsaugos dalyką.

2.   Prekių ženklo vaizde apibūdinamas registracijos dalykas. Kai prie vaizdo pridedamas aprašymas pagal 3 dalies d ir e punktus, f punkto ii papunktį, h punktą arba 4 dalį, toks aprašymas atitinka vaizdą ir nepraplečia jo taikymo srities.

3.   Jeigu paraiška susijusi su a–j punktuose išvardytų rūšių prekių ženklais, tai atitinkamai nurodoma. Nedarant poveikio 1 arba 2 daliai, prekių ženklo rūšis ir jo vaizdas atitinka vienas kitą, kaip išdėstyta toliau:

a)

jeigu prekių ženklą sudaro vien žodžiai ar raidės, skaitmenys, kiti įprasti tipografiniai ženklai arba jų derinys (žodinis ženklas), ženklas vaizduojamas pateikiant žymens reprodukciją su įprastais rašmenimis ir išdėstymu, be jokio specialaus grafinio žymens ar spalvos;

b)

jeigu prekių ženklo rašmenys neįprasti, stilizuoti ar ypatingai išdėstyti arba jeigu naudojamas grafinis žymuo ar spalva (vaizdinis ženklas), įskaitant ženklus, kuriuos sudaro vien vaizdiniai elementai arba žodinių ir vaizdinių elementų derinys, ženklas vaizduojamas pateikiant žymens reprodukciją, kurioje rodomi visi jo elementai ir prireikus spalvos;

c)

jeigu prekių ženklas yra (be kita ko) erdvinės formos, įskaitant talpyklas, pakuotę, patį gaminį ar jo išvaizdą (tam tikros formos ženklas), ženklas vaizduojamas pateikiant grafinę formos reprodukciją, įskaitant kompiuterinius vaizdus, arba fotografinę reprodukciją. Grafinėje ar fotografinėje reprodukcijoje gali būti pateikiamos įvairios perspektyvos. Kai vaizdas neteikiamas elektroniniu būdu, jį gali sudaryti iki šešių skirtingų rakursų;

d)

jeigu prekių ženklas pateikiamas ar tvirtinamas ant prekių specialiu būdu (pozicinis prekių ženklas), ženklas vaizduojamas pateikiant reprodukciją, kurioje tinkamai nurodoma ženklo padėtis ir dydis arba proporcija atitinkamų prekių atžvilgiu. Registracijos dalyko nesudarantys elementai vizualiai išskiriami – pageidautina, brūkšninėmis arba punktyrinėmis linijomis. Prie vaizdo gali būti pridedamas aprašymas, kuriame išsamiai nurodoma, kaip žymuo tvirtinamas ant prekių;

e)

jeigu prekių ženklą sudaro vien reguliariai pakartoti elementai (ženklas su raštais), jis vaizduojamas pateikiant reprodukciją, kurioje matyti pasikartojantys raštai. Prie vaizdo gali būti pridedamas aprašymas, kuriame išsamiai nurodoma, kaip jo elementai kartojami;

f)

spalvinio ženklo atveju:

i)

jeigu prekių ženklą sudaro tik viena spalva be kontūrų, ženklas vaizduojamas pateikiant spalvos reprodukciją ir ta spalva nurodoma pridedant nuorodą į bendrai pripažįstamą spalvos kodą;

ii)

jeigu prekių ženklą sudaro vien spalvų derinys be kontūrų, ženklas vaizduojamas pateikiant reprodukciją, iš kurios matyti vienodas, iš anksto nustatytas sisteminis spalvų išdėstymas, ir tos spalvos nurodomos pateikiant nuorodą į bendrai pripažįstamus spalvų kodus. Taip pat gali būti pridedamas aprašymas, kuriame išsamiai nurodytas sisteminis spalvų išdėstymas;

g)

jeigu prekių ženklą sudaro vien garsas ar garsų derinys (garsinis ženklas), ženklas vaizduojamas pateikiant garso failą, kuriame atkuriamas garsas, arba jis tiksliai vaizduojamas pateikiant muzikos natas;

h)

jeigu prekių ženklą sudaro (be kita ko) judantys elementai arba elementai, kurių padėtis kinta (judantis ženklas), ženklas vaizduojamas pateikiant vaizdo failą arba nuoseklių nejudančių vaizdų seriją, iš kurių matyti judesys arba padėties kitimas. Jeigu naudojami nejudantys vaizdai, jie gali būti sunumeruojami ir prie jų gali būti pridedamas seką paaiškinantis aprašymas;

i)

jeigu prekių ženklą sudaro (be kita ko) vaizdo ir garso derinys (multimedinis ženklas), ženklas vaizduojamas pateikiant audiovizualinį failą, kuriame pateikiamas vaizdo ir garso derinys;

j)

jeigu prekių ženklą sudaro holografinių charakteristikų turintys elementai (holograminis ženklas), ženklas vaizduojamas pateikiant vaizdo failą arba grafinę ar fotografinę reprodukciją, kurioje pateikiami rakursai, būtini norint tinkamai identifikuoti visą holografinį efektą.

4.   Jeigu prekių ženklas nėra nė vienos iš 3 dalyje išvardytų rūšių, jo vaizdas turi atitikti 1 dalyje išdėstytus standartus ir prie jo gali būti pridedamas aprašymas.

5.   Jeigu vaizdas pateikiamas elektroniniu būdu, Tarnybos vykdomasis direktorius nustato elektroninio failo formatus ir dydį, taip pat kitas atitinkamas technines specifikacijas.

6.   Jeigu vaizdas neteikiamas elektroniniu būdu, prekių ženklas pavaizduojamas ant vieno popieriaus lapo, pateikiamo atskirai nuo to, ant kurio surašytas paraiškos tekstas. Tame viename lape, kuriame vaizduojamas ženklas, pateikiamos visos reikiamos perspektyvos ir vaizdai; jis turi būti ne didesnis nei DIN A4 formato (29,7 cm ilgio, 21 cm pločio). Iš visų pusių paliekama bent po 2,5 cm paraštę.

7.   Jeigu teisinga ženklo padėtis nėra akivaizdi, ji nurodoma prie kiekvienos reprodukcijos pridedant žodį „viršus“.

8.   Ženklo reprodukcija turi būti tokios kokybės, kad būtų galima ją:

a)

sumažinti iki ne mažiau negu 8 cm pločio ir 8 cm ilgio arba

b)

padidinti iki ne daugiau negu 8 cm pločio ir 8 cm ilgio.

9.   Paduotas pavyzdys nėra tinkamas prekių ženklo vaizdas.

4 straipsnis

Prašymas pripažinti prioritetą

1.   Jeigu paraiškoje prašoma pripažinti vienos ar kelių ankstesnių paraiškų prioritetą pagal Reglamento (ES) 2017/1001 35 straipsnį, pareiškėjas nurodo tos ankstesnės paraiškos bylos numerį ir per tris mėnesius nuo paraiškos padavimo datos pateikia ankstesnės paraiškos kopiją. Toje kopijoje nurodoma ankstesnės paraiškos padavimo data.

2.   Jei ankstesnės paraiškos, kurios prioritetą prašoma pripažinti, kalba nėra viena iš Tarnybos kalbų, pareiškėjas Tarnybai, jei ji to pareikalauja, per Tarnybos nustatytą terminą pateikia ankstesnės paraiškos vertimą į Tarnybos kalbą, vartojamą kaip paraiškos pirmoji arba antroji kalba.

3.   Kai prašymas pripažinti prioritetą susijęs su viena ar daugiau ankstesnių registracijų, 1 ir 2 dalis taikomos mutatis mutandis.

5 straipsnis

Parodos prioritetas

Jeigu paraiškoje prašoma pripažinti parodos prioritetą pagal Reglamento (ES) 2017/1001 38 straipsnio 1 dalį, pareiškėjas per tris mėnesius nuo paraiškos padavimo dienos pateikia parodoje išduotą liudijimą, kurį išdavė institucija, atsakinga už pramoninės nuosavybės apsaugą parodoje. Tame liudijime patvirtinama, kad ženklas buvo naudojamas prekėms arba paslaugoms, dėl kurių paduota paraiška. Jame taip pat nurodoma parodos atidarymo data ir pirmo viešo panaudojimo data, jeigu ji skiriasi nuo parodos atidarymo datos. Prie liudijimo pridedamas institucijos tinkamai patvirtintas to ženklo faktinio panaudojimo atpažinimo dokumentas.

6 straipsnis

Prašymas pripažinti nacionalinio prekių ženklo pirmenybę prieš registruojant ES prekių ženklą

Jeigu prašoma pripažinti anksčiau įregistruoto prekių ženklo, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1001 39 straipsnio 1 dalyje, pirmenybę pagal Reglamento (ES) 2017/1001 39 straipsnio 2 dalį, pareiškėjas per tris mėnesius nuo dienos, kurią Tarnyba gavo prašymą pripažinti pirmenybę, pateikia susijusios registracijos kopiją.

7 straipsnis

Paraiškos skelbimo turinys

Paraiškos skelbimą sudaro:

a)

pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

b)

prireikus pareiškėjo paskirto atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir verslo adresas, išskyrus atstovą, kuriam taikomas Reglamento (ES) 2017/1001 119 straipsnio 3 dalies pirmas sakinys. Jeigu yra daugiau negu vienas atstovas tuo pačiu verslo adresu, skelbiamas tik pirmo nurodyto atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir verslo adresas, o po jo rašomi žodžiai „ir kiti“. Jeigu yra du ar daugiau atstovų su skirtingais verslo adresais, skelbiamas tik tas susirašinėjimui skirtas adresas, kuris atitinka šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies e punkto nuostatas. Jeigu pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2018/625 74 straipsnio 8 dalį paskiriama atstovų asociacija, skelbiamas tik asociacijos pavadinimas ir verslo adresas;

c)

ženklo vaizdas, prireikus su elementais ir aprašymais, nurodytais 3 straipsnyje. Jeigu vaizdas pateikiamas elektroniniame faile, prieiga prie jo suteikiama pateikiant nuorodą į tą failą;

d)

sąrašas prekių arba paslaugų, sugrupuotų pagal Nicos klasifikacijos klases, prieš kiekvieną grupę nurodant tos klasifikacijos klasės, kuriai priklauso prekių arba paslaugų grupė, numerį ir surašant klasifikacijos nustatyta klasių eilės tvarka;

e)

paraiškos padavimo data ir jai suteiktas numeris;

f)

prireikus pagal Reglamento (ES) 2017/1001 35 straipsnį pareiškėjo pateikto prašymo pripažinti prioritetą duomenys;

g)

prireikus pagal Reglamento (ES) 2017/1001 38 straipsnį pareiškėjo pateikto prašymo pripažinti parodos prioritetą duomenys;

h)

prireikus pagal Reglamento (ES) 2017/1001 39 straipsnį pareiškėjo pateikto prašymo pripažinti pirmenybę duomenys;

i)

prireikus pagal Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 3 dalį nurodoma, kad dėl naudojimo prekių ženklas yra tapęs atskiriamu tų prekių ar paslaugų, kurioms prašoma registracijos, atžvilgiu;

j)

prireikus nurodoma, kad paraiška paduota ES kolektyviniam ženklui arba ES sertifikavimo ženklui įregistruoti;

k)

nurodoma kalba, kuria buvo paduota paraiška, ir antroji kalba, kurią pareiškėjas nurodė pagal Reglamento (ES) 2017/1001 146 straipsnio 3 dalį;

l)

prireikus nurodoma, kad paraiška paduodama dėl tarptautinės registracijos, kurioje nurodyta Sąjunga, pakeitimo pagal Reglamento (ES) 2017/1001 204 straipsnio 2 dalį, kartu nurodoma tarptautinės registracijos pagal Madrido protokolo 3 straipsnio 4 dalį data arba data, kurią po tarptautinės registracijos pagal Madrido protokolo 3ter straipsnio 2 dalį tarptautiniame registre buvo įregistruotas teritorinis išplėtimas įtraukiant Sąjungą, ir, jei taikytina, tarptautinės registracijos prioriteto data.

8 straipsnis

Paraiškos padalijimas

1.   Pareiškime dėl paraiškos padalijimo pagal Reglamento (ES) 2017/1001 50 straipsnį nurodoma:

a)

paraiškos bylos numeris;

b)

pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies b punktą;

c)

prekių arba paslaugų, sudarančių atskirąją paraišką, sąrašas, arba, kai siekiama padalyti į daugiau kaip vieną atskirąją paraišką, – kiekvienos atskirosios paraiškos prekių arba paslaugų sąrašas;

d)

pirminėje paraiškoje paliekamų prekių arba paslaugų sąrašas.

2.   Kiekvienai atskirajai paraiškai Tarnyba užveda atskirą bylą, kurią sudaro išsami pirminės paraiškos failo kopija, įskaitant pareiškimą dėl padalijimo ir su tuo susijusią korespondenciją. Kiekvienai atskirajai paraiškai Tarnyba suteikia naują paraiškos numerį.

3.   Skelbiant apie kiekvieną atskirąją paraišką pateikiami duomenys ir elementai, nustatyti 7 straipsnyje.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

REGISTRAVIMO PROCEDŪRA

9 straipsnis

Registracijos liudijimas

Į registracijos liudijimą, išduodamą pagal Reglamento (ES) 2017/1001 51 straipsnio 2 dalį, įtraukiami registro įrašai, nurodyti Reglamento (ES) 2017/1001 111 straipsnio 2 dalyje, ir pareiškimas, kad tie įrašai padaryti registre. Jeigu ženklo vaizdas pateikiamas elektroniniame faile, prieiga prie atitinkamo įrašo suteikiama pateikiant nuorodą į tą failą. Prireikus prie liudijimo pridedamas išrašas, kuriame nurodomi visi į registrą įtrauktini įrašai pagal Reglamento (ES) 2017/1001 111 straipsnio 3 dalį, ir pareiškimas, kad tie įrašai padaryti registre.

10 straipsnis

Prašymo dėl registracijos pakeitimo turinys

Tarnybai teikiamame prašyme dėl registracijos pakeitimo pagal Reglamento (ES) 2017/1001 54 straipsnio 2 dalį nurodoma:

a)

ES prekių ženklo registracijos numeris;

b)

ES prekių ženklo savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies b punktą;

c)

ES prekių ženklo vaizde keistinas elementas ir to elemento naujasis variantas pagal Reglamento (ES) 2017/1001 54 straipsnio 3 dalį;

d)

pakeisto ES prekių ženklo vaizdas pagal šio reglamento 3 straipsnį.

11 straipsnis

Pareiškimas dėl registracijos padalijimo

1.   Pareiškime dėl registracijos padalijimo pagal Reglamento (ES) 2017/1001 56 straipsnio 1 dalį nurodoma:

a)

ES prekių ženklo registracijos numeris;

b)

ES prekių ženklo savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies b punktą;

c)

prekių arba paslaugų, sudarančių atskirąją registraciją, sąrašas arba, kai siekiama padalyti į daugiau kaip vieną atskirąją registraciją – kiekvienos atskirosios registracijos prekių arba paslaugų sąrašas;

d)

pirminėje registracijoje paliekamų prekių arba paslaugų sąrašas.

2.   Atskirajai registracijai Tarnyba užveda atskirą bylą, kurią sudaro išsami pirminės registracijos bylos kopija, įskaitant pareiškimą dėl padalijimo ir su tuo susijusią korespondenciją. Atskirajai registracijai Tarnyba suteikia naują registracijos numerį.

12 straipsnis

Prašymo dėl ES prekių ženklo savininko arba ES prekių ženklo pareiškėjo vardo, pavardės (pavadinimo) ar adreso pakeitimo turinys

Registruoto ES prekių ženklo savininko vardo, pavardės (pavadinimo) ar adreso pakeitimo prašyme pagal Reglamento (ES) 2017/1001 55 straipsnio 1 dalį nurodoma:

a)

ES prekių ženklo registracijos numeris;

b)

registre užregistruoti ES prekių ženklo savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas; jeigu Tarnyba savininkui jau suteikė identifikavimo numerį, pareiškėjui pakanka nurodyti tą numerį ir savininko vardą, pavardę (pavadinimą);

c)

naujas ES prekių ženklo savininko vardas, pavardė (pavadinimas) arba adresas pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies b punktą.

Prašymo dėl ES prekių ženklo pareiškėjo asmens vardo, pavardės (pavadinimo) ar adreso pakeitimo reikmėms pirmos pastraipos b ir c punktai taikomi mutatis mutandis. Tokiame prašyme taip pat pateikiamas paraiškos numeris.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

PERDAVIMAS

13 straipsnis

Prašymas įregistruoti perdavimą

1.   Prašyme įregistruoti perdavimą pagal Reglamento (ES) 2017/1001 20 straipsnio 5 dalį pateikiama:

a)

ES prekių ženklo registracijos numeris;

b)

naujojo savininko asmens duomenys pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies b punktą;

c)

jeigu ženklas perduodamas ne visoms įregistruotoms prekėms arba paslaugoms, – duomenys apie įregistruotas prekes arba paslaugas, su kuriomis siejamas perdavimas;

d)

derami perdavimo įrodymai pagal Reglamento (ES) 2017/1001 20 straipsnio 2 ir 3 dalis;

e)

prireikus naujojo savininko atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) bei verslo adresas pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies e punktą.

2.   Prašymo įregistruoti ES prekių ženklo paraiškos perdavimą reikmėms 1 dalies b–e punktai taikomi mutatis mutandis.

3.   Taikant 1 dalies d punktą, pakankamas perdavimo įrodymas yra:

a)

registruoto savininko arba to savininko atstovo, taip pat teisių perėmėjo arba to teisių perėmėjo atstovo pasirašytas prašymas įregistruoti perdavimą arba,

b)

jeigu prašymą paduoda registruotas savininkas arba to savininko atstovas, – teisių perėmėjo arba to teisių perėmėjo atstovo pasirašytas pareiškimas, kad jis sutinka, kad būtų įregistruotas perdavimas;

c)

jeigu prašymą dėl įregistravimo paduoda teisių perėmėjas, – registruoto savininko arba to savininko atstovo pasirašytas pareiškimas, kad registruotas savininkas sutinka, kad būtų įregistruotas teisių perėmėjas, arba

d)

registruoto savininko arba to savininko atstovo, taip pat teisių perėmėjo arba to teisių perėmėjo atstovo pasirašyta išsami perdavimo forma arba dokumentas, kaip išdėstyta Deleguotojo reglamento (ES) 2018/625 65 straipsnio 1 dalies e punkte.

14 straipsnis

Prašymų dėl dalinio perdavimo tvarkymas

1.   Jeigu prašymas įregistruoti perdavimą susijęs tik su kai kurioms prekėms arba paslaugoms, kurioms ženklas įregistruotas, pareiškėjas pirminėje registracijoje nurodytas prekes arba paslaugas paskirsto tarp likusios registracijos ir prašymo dėl dalinio perdavimo, kad prekės arba paslaugos likusioje registracijoje ir naujoje registracijoje nesutaptų.

2.   Naujajai registracijai Tarnyba užveda atskirą bylą, kurią sudaro išsami pirminės registracijos bylos kopija, įskaitant prašymą dėl dalinio perdavimo registracijos ir su tuo susijusią korespondenciją. Naujajai registracijai Tarnyba suteikia naują registracijos numerį.

3.   Prašymo įregistruoti ES prekių ženklo paraiškos perdavimą reikmėms 1 ir 2 dalys taikomos mutatis mutandis. Naujajai ES prekių ženklo paraiškai Tarnyba suteikia naują paraiškos numerį.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

ATSISAKYMAS NUO TEISINĖS APSAUGOS

15 straipsnis

Atsisakymas nuo teisinės apsaugos

1.   Pareiškime dėl atsisakymo nuo teisinės apsaugos pagal Reglamento (ES) 2017/1001 57 straipsnio 2 dalį nurodoma:

a)

ES prekių ženklo registracijos numeris;

b)

savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies b punktą;

c)

jei atsisakymas nuo teisinės apsaugos pareiškiamas tik daliai prekių arba paslaugų, kurioms tas ženklas įregistruotas, – prekės arba paslaugos, kurioms ženklas lieka įregistruotas.

2.   Jeigu į registrą yra įrašyta trečiojo asmens teisė naudoti ES prekių ženklą, trečiojo asmens sutikimui dėl atsisakymo nuo teisinės apsaugos įrodyti pakanka tos teisės savininko arba to savininko atstovo pasirašyto pareiškimo dėl sutikimo su atsisakymu nuo teisinės apsaugos.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

ES KOLEKTYVINIAI ŽENKLAI IR ES SERTIFIKAVIMO ŽENKLAI

16 straipsnis

ES kolektyvinių ženklų naudojimą reglamentuojančių taisyklių turinys

ES kolektyvinius ženklus reglamentuojančiose taisyklėse, nurodytose Reglamento (ES) 2017/1001 75 straipsnio 1 dalyje, nurodoma:

a)

pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas);

b)

asociacijos paskirtis arba viešosios teisės reglamentuojamo juridinio asmens paskirtis;

c)

asociacijai arba viešosios teisės reglamentuojamam juridiniam asmeniui atstovauti įgaliotos įstaigos;

d)

asociacijos atveju – narystės sąlygos;

e)

ES kolektyvinio ženklo vaizdas;

f)

asmenys, kuriems leidžiama naudoti ES kolektyvinį ženklą;

g)

prireikus ES kolektyvinio ženklo naudojimo sąlygos, įskaitant sankcijas;

h)

prekės arba paslaugos, kurioms skirtas ES kolektyvinis ženklas, prireikus įskaitant bet kokį apribojimą, nustatytą taikant Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies j, k arba l punktą;

i)

prireikus Reglamento (ES) 2017/1001 75 straipsnio 2 dalies antrame sakinyje nurodytas leidimas.

17 straipsnis

ES sertifikavimo ženklų naudojimą reglamentuojančių taisyklių turinys

ES sertifikavimo ženklų naudojimą reglamentuojančiose taisyklėse, nustatytose Reglamento (ES) 2017/1001 84 straipsnyje, nurodoma:

a)

pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas);

b)

pareiškimas, kad pareiškėjas laikosi Reglamento (ES) 2017/1001 83 straipsnio 2 dalyje išdėstytų reikalavimų;

c)

ES sertifikavimo ženklo vaizdas;

d)

prekės arba paslaugos, kurioms skirtas ES sertifikavimo ženklas;

e)

prekių arba paslaugų, sertifikuotinų ES sertifikavimo ženklu, charakteristikos, pavyzdžiui, prekių medžiaga ir gamybos būdas arba paslaugų teikimo būdas, kokybė arba tikslumas;

f)

ES sertifikavimo ženklo naudojimo sąlygos, įskaitant sankcijas;

g)

Asmenys, kuriems leidžiama naudoti ES sertifikavimo ženklą;

h)

tvarka, pagal kurią sertifikavimo įstaiga turėtų tikrinti tas charakteristikas ir prižiūrėti ES sertifikavimo ženklo naudojimą.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS

18 straipsnis

Didžiausios išlaidų normos

1.   Reglamento (ES) 2017/1001 109 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas išlaidas padengia pralaimėjusioji šalis taikant šias didžiausias normas:

a)

kai laimėjusioji šalis neturi atstovo, šios šalies vieno asmens kelionės į abi puses, t. y. nuo jo gyvenamosios vietos ar verslo buveinės iki vietos, kurioje pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2018/625 49 straipsnį vykdomas žodinis procesas, išlaidas ir pragyvenimo išlaidas:

i)

bilieto traukiniu pirmąja klase, įskaitant įprastinį papildomą transportą, kai bendras atstumas geležinkeliu neviršija 800 km, arba bilieto lėktuvu turistine klase, kai bendras atstumas geležinkeliu viršija 800 km arba į maršrutą įeina ir kelionė jūra, kainą;

ii)

pragyvenimo išlaidas, nustatytas Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (10) išdėstytų Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų VII priedo 13 straipsnyje;

b)

atstovų, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/1001 120 straipsnio 1 dalyje, kelionės išlaidas, taikant šios dalies a punkto i papunktyje nustatytas normas;

c)

laimėjusiosios šalies patirtas atstovavimo, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/1001 120 straipsnio 1 dalyje, išlaidas:

i)

protesto procedūros atveju: 300 EUR;

ii)

su ES prekių ženklo panaikinimu ar paskelbimu negaliojančiu susijusios procedūros atveju: 450 EUR;

iii)

apeliacinės procedūros atveju: 550 EUR;

iv)

jei vyko žodinis procesas, į kurį šalys buvo pakviestos pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2018/625 49 straipsnį, i, ii arba iii punktuose nurodyta suma, padidinta 400 EUR.

2.   Jeigu yra keli ES prekių ženklo paraiškos teikėjai arba registracijos savininkai arba jeigu yra kelios kartu protestą pareiškusios arba kartu prašymą panaikinti arba paskelbti negaliojančiu pateikusios šalys, 1 dalies a punkte nurodytas išlaidas pralaimėjusioji šalis atlygina tik vienam iš šių asmenų.

3.   Jeigu laimėjusiajai šaliai atstovauja daugiau kaip vienas atstovas, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/1001 120 straipsnio 1 dalyje, šio straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytas išlaidas pralaimėjusioji šalis atlygina tik vienam asmeniui.

4.   Pralaimėjusioji šalis neprivalo laimėjusiajai šaliai atlyginti jokių kitų išlaidų ar mokesčių, susijusių su Tarnybos procedūromis, išskyrus nurodytus 1, 2 ir 3 dalyse.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

PERIODINIAI LEIDINIAI

19 straipsnis

Periodiniai leidiniai

1.   Jeigu duomenys skelbiami Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenyje pagal Reglamentą (ES) 2017/1001, Deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/625 arba šį reglamentą, Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenyje nurodyta išleidimo data laikoma tų duomenų paskelbimo data.

2.   Jei prekių ženklo registracijos įrašai, palyginti su paskelbta paraiška, nepasikeitė, tokie įrašai skelbiami nurodant paskelbtoje paraiškoje pateiktą informaciją.

3.   Tarnyba gali Tarnybos oficialiojo leidinio leidimus elektroninėmis priemonėmis skelbti viešai.

IX ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINIS BENDRADARBIAVIMAS

20 straipsnis

Tarnybos ir valstybių narių institucijų keitimasis informacija

1.   Nedarant poveikio Reglamento (ES) 2017/1001 152 straipsniui, Tarnyba ir valstybių narių centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos, įskaitant Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybą, gavusios prašymą, perduoda viena kitai reikalingą informaciją apie ES prekių ženklų ar nacionalinių ženklų paraiškų padavimą ir apie procedūras, susijusias su tokiomis paraiškomis ir pagal jas įregistruotais ženklais.

2.   Tarnyba ir valstybių narių teismai arba institucijos keičiasi informacija Reglamento (ES) 2017/1001 tikslais tiesiogiai arba per valstybių narių centrines pramoninės nuosavybės tarnybas.

3.   Tokios komunikacijos pagal 1 ir 2 dalis išlaidas padengia informaciją perduodanti institucija. Tokiai komunikacijai mokesčiai netaikomi.

21 straipsnis

Leidimas susipažinti su bylomis

1.   Susipažinti su ES prekių ženklų paraiškų ir registruotų ES prekių ženklų bylomis valstybių narių teismai ar institucijos gali susipažindami su dokumentų originalais ar jų kopijomis arba techninėmis saugojimo priemonėmis, jei bylos saugomos tokiu būdu.

2.   Perduodama su ES prekių ženklais, dėl kurių teikiama paraiška arba kurie yra įregistruoti, susijusias bylas arba jų kopijas valstybių narių teismams ar prokuratūroms susipažinti, Tarnyba nurodo apribojimus, kurie taikomi susipažinimui su tomis bylomis pagal Reglamento (ES) 2017/1001 114 straipsnį.

3.   Valstybių narių teismai ar prokuratūros gali per jose atliekamas procedūras leisti su bylomis ar jų kopijomis, kurias jiems perdavė Tarnyba, susipažinti tretiesiems asmenims. Tokiam susipažinimui taikomas Reglamento (ES) 2017/1001 114 straipsnis.

X ANTRAŠTINĖ DALIS

PAVERTIMAS

22 straipsnis

Prašymo dėl pavertimo turinys

Prašyme dėl ES prekių ženklo paraiškos arba įregistruoto ES prekių ženklo pavertimo į nacionalinę prekių ženklo paraišką pagal Reglamento (ES) 2017/1001 139 straipsnį nurodoma:

a)

pavertimo siekiančio pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies b punktą;

b)

ES prekių ženklo paraiškos bylos numeris arba ES prekių ženklo registracijos numeris;

c)

pavertimo pagrindas pagal Reglamento (ES) 2017/1001 139 straipsnio 1 dalies a arba b punktą;

d)

valstybė narė arba valstybės narės, kurių atžvilgiu prašoma pavertimo;

e)

jeigu prašymas nesiejamas su visomis prekėmis arba paslaugomis, kurioms buvo paduota ta paraiška arba kurioms buvo įregistruotas tas ES prekių ženklas, – nurodoma, kurioms prekėms arba paslaugoms prašoma pavertimo, ir, jei pavertimo prašoma keleto valstybių narių atžvilgiu, o prekių arba paslaugų sąrašas yra ne tas pats visoms valstybėms narėms, – susijusios prekės arba paslaugos kiekvienoje valstybėje narėje;

f)

jeigu pagal Reglamento (ES) 2017/1001 139 straipsnio 6 dalį pavertimo prašoma remiantis tuo, kad ES prekių ženklas neteko galios ES prekių ženklų teismo sprendimu, nurodoma data, kurią tas sprendimas tapo galutiniu, ir pateikiama sprendimo kopija; ją galima pateikti ta pačia kalba, kuria priimtas sprendimas.

23 straipsnis

Prašymo dėl pavertimo skelbimo turinys

Prašymo dėl pavertimo skelbime pagal Reglamento (ES) 2017/1001 140 straipsnio 2 dalį nurodoma:

a)

ES prekių ženklo, dėl kurio prašoma pavertimo, paraiškos bylos numeris arba registracijos numeris;

b)

nuoroda į ankstesnį prašymo arba registracijos skelbimą Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenyje;

c)

valstybė narė arba valstybės narės, kurių atžvilgiu prašoma pavertimo;

d)

jeigu prašymas nesiejamas su visomis prekėmis arba paslaugomis, kurioms buvo paduota paraiška arba įregistruotas ES prekių ženklas, – nurodoma, kurioms prekėms arba paslaugoms prašoma pavertimo;

e)

jeigu pavertimo prašoma kelių valstybių narių atžvilgiu ir prekių arba paslaugų sąrašas yra ne tas pats visoms valstybėms narėms, – nurodomos susijusios prekės arba paslaugos kiekvienoje valstybėje narėje;

f)

prašymo dėl pavertimo data.

XI ANTRAŠTINĖ DALIS

KALBOS

24 straipsnis

Patvirtinamųjų dokumentų teikimas rašytiniame procese

Jeigu šiame reglamente arba Deleguotajame reglamente (ES) 2018/625 nenustatyta kitaip, patvirtinamieji dokumentai, naudotini Tarnybos rašytiniame procese, gali būti pateikiami bet kuria Sąjungos oficialiąja kalba. Jeigu tokių dokumentų kalba nėra proceso kalba, kaip nustatyta pagal Reglamento (ES) 2017/1001 146 straipsnį, Tarnyba gali savo iniciatyva arba pagrįstu kitos šalies prašymu pareikalauti, kad per jos nurodytą terminą būtų pateiktas vertimas į tą kalbą.

25 straipsnis

Vertimų standartai

1.   Jeigu Tarnybai turi būti pateiktas dokumento vertimas, vertime turi būti pateikiama nuoroda į išverstą dokumentą, vertimas turi atitikti dokumento originalo struktūrą ir turinį. Jeigu šalis nurodo, kad svarbios tik tam tikros dokumento dalys, gali būti verčiamos tik jos.

2.   Jeigu Reglamente (ES) 2017/1001, Deleguotajame reglamente (ES) 2018/625 arba šiame reglamente nenustatyta kitaip, laikoma, kad Tarnyba negavo dokumento, kurio vertimą būtina pateikti, šiais atvejais:

a)

jeigu vertimą Tarnyba gauna pasibaigus nustatytam dokumento originalo arba jo vertimo pateikimo terminui;

b)

jeigu per Tarnybos nurodytą terminą nepateikiamas šio reglamento 26 straipsnyje nurodytas liudijimas.

26 straipsnis

Vertimo teisinis autentiškumas

Jeigu neįrodyta arba nenurodyta kitaip, Tarnyba daro prielaidą, kad vertimas atitinka teksto originalą. Kilus abejonių, Tarnyba gali pareikalauti, kad per tam tikrą terminą būtų pateiktas liudijimas, kad vertimas atitinka originalo tekstą.

XII ANTRAŠTINĖ DALIS

TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

27 straipsnis

Sprendimai, kuriuos priima Protestų skyriaus arba Anuliavimo skyriaus vienas narys

Pagal Reglamento (ES) 2017/1001 161 straipsnio 2 dalį arba 163 straipsnio 2 dalį Protestų skyriaus arba Anuliavimo skyriaus vienas narys priima šių rūšių sprendimus:

a)

sprendimus dėl išlaidų paskirstymo;

b)

sprendimus dėl išlaidų, kompensuotinų pagal Reglamento (ES) 2017/1001 109 straipsnio 7 dalies pirmą sakinį, sumos nustatymo;

c)

sprendimus nutraukti procedūras arba sprendimus, kuriais patvirtinama, kad nereikia priimti sprendimo dėl bylos esmės;

d)

sprendimus atmesti protestą kaip nepriimtiną nepasibaigus Deleguotojo reglamento (ES) 2018/625 6 straipsnio 1 dalyje nurodytam laikotarpiui;

e)

sprendimus dėl procesinių veiksmų sustabdymo;

f)

sprendimus dėl kelių protestų sujungimo arba atskyrimo pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2018/625 9 straipsnio 1 dalį.

XIII ANTRAŠTINĖ DALIS

TARPTAUTINĖS žENKLŲ REGISTRACIJOS PROCEDŪROS

28 straipsnis

Tarptautinei paraiškai paduoti naudotina forma

Tarnybos pateikiama tarptautinės paraiškos padavimo forma, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1001 184 straipsnio 1 dalyje, apima visus Tarptautinio biuro teikiamos oficialios formos elementus. Pareiškėjai taip pat gali naudoti Tarptautinio biuro teikiamą oficialią formą.

29 straipsnis

Faktai ir sprendimai dėl negaliojimo, apie kuriuos turi būti pranešama Tarptautiniam biurui

1.   Tarnyba Tarptautinį biurą per penkerius metus nuo tarptautinės registracijos datos informuoja šiais atvejais:

a)

jeigu ES prekių ženklo paraiška, kuria buvo grindžiama tarptautinė registracija, yra atšaukta, laikoma atšaukta arba buvo atmesta galutiniu sprendimu dėl visų arba kai kurių prekių ar paslaugų, išvardytų tarptautinėje registracijoje;

b)

jeigu ES prekių ženklas, kuriuo buvo grindžiama tarptautinė registracija, nustoja galioti, nes jo atsisakyta, jo galiojimas nepratęstas, jis panaikintas arba Tarnybos galutiniu sprendimu ar ES prekių ženklo teismo, remiantis priešieškiniu teisių pažeidimo procedūrose, yra pripažintas negaliojančiu dėl visų arba kai kurių prekių ar paslaugų, išvardytų tarptautinėje registracijoje;

c)

jeigu ES prekių ženklo paraiška ar ES prekių ženklas, kuriuo buvo grindžiama tarptautinė registracija, yra padalytas į dvi paraiškas ar registracijas.

2.   1 dalyje nustatytame pranešime nurodoma:

a)

tarptautinės registracijos numeris;

b)

tarptautinės registracijos savininko vardas, pavardė (pavadinimas);

c)

faktai ir sprendimai, turintys įtakos pagrindinei paraiškai ar registracijai, ir tų faktų bei sprendimų įsigaliojimo data;

d)

1 dalies a ar b punkte nurodytu atveju – prašymas panaikinti tarptautinę registraciją;

e)

jeigu 1 dalies a ar b punkte nurodytas aktas turi įtakos pagrindinei paraiškai ar pagrindinei registracijai tik tam tikrų prekių arba paslaugų atžvilgiu, tos prekės arba paslaugos ar prekės arba paslaugos, kurioms tas aktas įtakos neturi;

f)

1 dalies c punkte minėtu atveju – kiekvienos ES prekių ženklo paraiškos ar atitinkamos registracijos numeris.

3.   Tarnyba Tarptautinį biurą pasibaigus penkerių metų laikotarpiui nuo tarptautinės registracijos datos informuoja šiais atvejais:

a)

jeigu yra neišnagrinėta apeliacija dėl eksperto sprendimo pagal Reglamento (ES) 2017/1001 42 straipsnį atmesti ES prekių ženklo paraišką, kuria buvo grindžiama tarptautinė registracija;

b)

jeigu yra neišnagrinėtas protestas dėl ES prekių ženklo paraiškos, kuria buvo grindžiama tarptautinė registracija;

c)

jeigu yra neišnagrinėtas prašymas panaikinti ES prekių ženklą, kuriuo buvo grindžiama tarptautinė registracija, arba prašymas paskelbti jį negaliojančiu;

d)

jeigu ES prekių ženklų registre yra nurodyta, kad ES prekių ženklų teismui dėl ES prekių ženklo, kuriuo buvo grindžiama tarptautinė paraiška, yra pateiktas priešieškinis dėl panaikinimo ar paskelbimo negaliojančiu, bet registre nėra nurodytas ES prekių ženklo teismo sprendimas dėl to priešieškinio.

4.   Kai 3 dalyje nurodytos procedūros užbaigiamos galutiniu sprendimu arba įrašu į registrą, Tarnyba apie tai praneša Tarptautiniam biurui pagal 2 dalį.

5.   1 ir 3 dalių reikmėms prie ES prekių ženklo, kuriuo buvo grindžiama tarptautinė registracija, pridedama ES prekių ženklo registracija pagal ES prekių ženklo paraišką, kuria buvo grindžiama tarptautinė paraiška.

30 straipsnis

Teritorinio išplėtimo prašymas atlikus tarptautinę registraciją

1.   Tarnybai teikiamas teritorinio išplėtimo prašymas pagal Reglamento (ES) 2017/1001 187 straipsnio 1 dalį turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

jis pateikiamas naudojant vieną iš šio reglamento 31 straipsnyje nurodytų formų ir jame pateikiami visi duomenys ir informacija, kurių reikalaujama naudojamoje formoje;

b)

jame nurodomas susijusios tarptautinės registracijos numeris;

c)

prekių arba paslaugų sąrašas atitinka tarptautinėje registracijoje nurodytą prekių arba paslaugų sąrašą;

d)

pagal tarptautinėje formoje nurodytus duomenis pareiškėjas pagal Madrido protokolo 2 straipsnio 1 dalies ii punktą ir 3ter straipsnio 2 dalį turi teisę daryti nurodymą per Tarnybą atlikus tarptautinę registraciją.

2.   Jeigu teritorinio išplėtimo prašymas neatitinka visų 1 dalyje nustatytų reikalavimų, Tarnyba prašo pareiškėjo per jos nustatytą terminą ištaisyti trūkumus.

31 straipsnis

Naudotina teritorinio išplėtimo prašymo forma

Tarnybos pateikiama teritorinio išplėtimo po tarptautinės registracijos prašymo forma, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1001 187 straipsnio 1 dalyje, apima visus Tarptautinio biuro teikiamos oficialios formos elementus. Pareiškėjai taip pat gali naudoti Tarptautinio biuro teikiamą oficialią formą.

32 straipsnis

Tarnybai teikiami prašymai pripažinti pirmenybę

1.   Nedarant poveikio Reglamento (ES) 2017/1001 39 straipsnio 7 daliai, prašymuose pripažinti pirmenybę pagal Reglamento (ES) 2017/1001 192 straipsnio 1 dalį nurodoma:

a)

tarptautinės registracijos numeris;

b)

tarptautinės registracijos savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies b punktą;

c)

valstybė narė arba valstybės narės, kuriose arba kurioms įregistruotas ankstesnis prekių ženklas;

d)

atitinkamos registracijos numeris ir paraiškos padavimo data;

e)

prekės arba paslaugos, kurioms yra įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, ir prekės arba paslaugos, kurių atžvilgiu prašoma pripažinti pirmenybę;

f)

atitinkamo registracijos liudijimo kopija.

2.   Jeigu tarptautinės registracijos savininkui turi būti atstovaujama Tarnybos procedūrose pagal Reglamento (ES) 2017/1001 119 straipsnio 2 dalį, prašyme pripažinti pirmenybę nurodomas atstovo paskyrimas, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/1001 120 straipsnio 1 dalyje.

3.   Priėmusi prašymą pripažinti pirmenybę Tarnyba apie tai atitinkamai informuoja Tarptautinį biurą, pranešdama:

a)

atitinkamos tarptautinės registracijos numerį;

b)

valstybės narės ar valstybių narių, kurioje (-ose) arba kuriai (-ioms) įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, pavadinimą (-us);

c)

atitinkamos registracijos numerį;

d)

datą, nuo kurios galiojo atitinkama registracija.

33 straipsnis

Pranešimas Tarptautiniam biurui apie ex officio preliminarų atsisakymą

1.   Pranešime apie ex officio preliminarų atsisakymą suteikti tarptautinės registracijos visą ar dalinę apsaugą, pateiktiname Tarptautiniam biurui pagal Reglamento (ES) 2017/1001 193 straipsnio 2 ir 5 dalis, nedarant poveikio to reglamento 193 straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimams, nurodoma:

a)

tarptautinės registracijos numeris;

b)

nuoroda į Reglamento (ES) 2017/1001 nuostatas, kurios yra susijusios su preliminariu atsisakymu;

c)

kad preliminarus atsisakymas suteikti apsaugą bus patvirtintas Tarnybos sprendimu, jei tarptautinės registracijos savininkas nepanaikins atsisakymo pagrindų per du mėnesius nuo tos dienos, kurią Tarnyba pareiškė apie preliminarų atsisakymą, pateikdamas pastabų;

d)

jeigu preliminarus atsisakymas susijęs tik su prekių arba paslaugų dalimi, nurodomos tos prekės arba paslaugos.

2.   Kiekvieno pranešimo Tarptautiniam biurui apie ex officio preliminarų atsisakymą atveju, jeigu terminas protestui pateikti yra praėjęs ir pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2018/625 78 straipsnio 1 dalį nėra pateikta pranešimų apie protestu grindžiamą preliminarų atsisakymą, Tarnyba Tarptautiniam biurui praneša:

a)

jeigu atlikus Tarnybos procedūras preliminarus atsisakymas atšauktas, apie tai, kad ženklas Sąjungoje yra saugomas;

b)

jeigu sprendimas atsisakyti suteikti ženklui apsaugą tampa galutiniu, jei taikoma, pateikus apeliaciją pagal Reglamento (ES) 2017/1001 66 straipsnį arba skundą pagal Reglamento (ES) 2017/1001 72 straipsnį, apie tai, kad ženklui apsauga Sąjungoje nesuteikiama;

c)

jeigu atsisakymas pagal b punktą yra susijęs tik su prekių arba paslaugų dalimi, apie tas prekes arba paslaugas, kurioms ženklas Sąjungoje yra saugomas.

34 straipsnis

Pranešimas Tarptautiniam biurui apie tarptautinės registracijos paskelbimą negaliojančia

Pranešime, nurodytame Reglamento (ES) 2017/1001 198 straipsnio 3 dalyje, pateikiama data ir nurodoma:

a)

kad sprendimą dėl negaliojimo paskelbimo priėmė Tarnyba, arba nurodomas ES prekių ženklų teismas, kuris priėmė sprendimą dėl negaliojimo paskelbimo;

b)

ar sprendimas dėl paskelbimo negaliojančiu yra priimtas tarptautinės registracijos savininko teisių panaikinimo forma, ar pareiškimo, kad prekių ženklas negalioja dėl absoliučių pagrindų, forma, ar pareiškimo, kad prekių ženklas negalioja dėl santykinių pagrindų, forma;

c)

kad dėl negaliojimo paskelbimo nebegalima pateikti apeliacijos;

d)

tarptautinės registracijos numeris;

e)

tarptautinės registracijos savininko vardas, pavardė (pavadinimas);

f)

jeigu negaliojimo paskelbimas yra susijęs su ne visomis prekėmis arba paslaugomis, nurodomos tos prekės arba paslaugos, kurioms paskelbtas negaliojimas, ar tos prekės arba paslaugos, kurioms negaliojimas nėra paskelbtas;

g)

data, kurią buvo paskelbtas negaliojimas, taip pat data, nuo kurios negaliojimo paskelbimas įsigaliojo.

35 straipsnis

Prašymas dėl tarptautinės registracijos pavertimo į nacionalinio prekių ženklo paraišką arba į nuorodą į valstybes nares

1.   Prašyme dėl tarptautinės registracijos, kurioje nurodyta Sąjunga, pavertimo į nacionalinio prekių ženklo paraišką arba į nuorodą į valstybes nares pagal Reglamento (ES) 2017/1001 139 ir 202 straipsnius, nedarant poveikio to reglamento 202 straipsnio 4–7 dalių reikalavimams, nurodoma:

a)

tarptautinės registracijos numeris;

b)

tarptautinės registracijos data arba Sąjungos nurodymo data po tarptautinės registracijos pagal Madrido protokolo 3ter straipsnio 2 dalį ir prireikus informacija apie prašymą pripažinti tarptautinės registracijos prioritetą pagal Reglamento (ES) 2017/1001 202 straipsnio 2 dalį ir informacija apie prašymą pripažinti pirmenybę pagal Reglamento (ES) 2017/1001 39, 40 arba 191 straipsnį;

c)

Reglamento (ES) 2017/1001 140 straipsnio 1 dalyje ir šio reglamento 22 straipsnio a, c ir d punktuose nurodyti duomenys ir elementai.

2.   1 dalyje nurodyto pavertimo prašymo skelbime pateikiami 23 straipsnyje išdėstyti duomenys.

36 straipsnis

Tarptautinės registracijos, kurioje nurodyta Sąjunga, pakeitimas į ES prekių ženklo paraišką

Paraiškoje dėl pakeitimo pagal Reglamento (ES) 2017/1001 204 straipsnio 3 dalį, be šio reglamento 2 straipsnyje nurodytų duomenų ir elementų, nurodoma:

a)

panaikintos tarptautinės registracijos numeris;

b)

data, kurią Tarptautinis biuras panaikino tarptautinę registraciją;

c)

prireikus tarptautinės registracijos pagal Madrido protokolo 3 straipsnio 4 dalį data arba teritorinio išplėtimo nurodant Sąjungą po tarptautinės registracijos pagal Madrido protokolo 3ter straipsnio 2 dalį įrašo data;

d)

prireikus tarptautinėje paraiškoje prašomo prioriteto data, įrašyta į Tarptautinio biuro tvarkomą tarptautinį registrą.

XIV ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Reglamento (EB) Nr. 2868/95 nuostatos toliau taikomos vykstančioms procedūroms, kurioms šis reglamentas pagal jo 39 straipsnį netaikomas, iki tų procedūrų pabaigos.

38 straipsnis

Panaikinimas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1431 panaikinamas.

39 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo 1 dalyje nurodytos įsigaliojimo datos, išskyrus šias išimtis:

a)

II antraštinė dalis netaikoma ES prekių ženklo paraiškoms, pateiktoms iki 2017 m. spalio 1 d., taip pat tarptautinėms registracijoms, kurioms Sąjunga nurodyta iki tos datos;

b)

9 straipsnis netaikomas ES prekių ženklams, įregistruotiems iki 2017 m. spalio 1 d.;

c)

10 straipsnis netaikomas prašymams dėl pakeitimo, pateiktiems iki 2017 m. spalio 1 d.;

d)

11 straipsnis netaikomas pareiškimams dėl padalijimo, pateiktiems iki 2017 m. spalio 1 d.;

e)

12 straipsnis netaikomas vardo, pavardės (pavadinimo) ar adreso pakeitimo prašymams, pateiktiems iki 2017 m. spalio 1 d.;

f)

IV antraštinė dalis netaikoma prašymams įregistruoti perdavimą, pateiktiems iki 2017 m. spalio 1 d.;

g)

V antraštinė dalis netaikoma pareiškimams dėl atsisakymo nuo teisinės apsaugos, pateiktiems iki 2017 m. spalio 1 d.;

h)

VI antraštinė dalis netaikoma ES kolektyvinių ženklų arba ES sertifikavimo ženklų paraiškoms, pateiktoms iki 2017 m. spalio 1 d., taip pat tarptautinėms registracijoms, kurioms Sąjunga nurodyta iki tos datos;

i)

VII antraštinė dalis netaikoma iki 2017 m. spalio 1 d. pradėtų procedūrų išlaidoms;

j)

VIII antraštinė dalis netaikoma leidiniams, paskelbtiems iki 2017 m. spalio 1 d.;

k)

IX antraštinė dalis netaikoma prašymams pateikti informacijos arba leisti susipažinti, pateiktiems iki 2017 m. spalio 1 d.;

l)

X antraštinė dalis netaikoma prašymams dėl pavertimo, pateiktiems iki 2017 m. spalio 1 d.;

m)

XI antraštinė dalis netaikoma patvirtinamiesiems dokumentams arba vertimams, pateiktiems iki 2017 m. spalio 1 d.;

n)

XII antraštinė dalis netaikoma sprendimams, priimtiems iki 2017 m. spalio 1 d.;

o)

XIII antraštinė dalis netaikoma tarptautinėms paraiškoms, pranešimams apie faktus ir sprendimus dėl ES prekių ženklo paraiškos ar registracijos, kuriomis buvo grindžiama tarptautinė registracija, negaliojimo, teritorinio išplėtimo prašymams, prašymams pripažinti pirmenybę, pranešimui apie ex officio preliminarų atsisakymą, pranešimams apie tarptautinės registracijos paskelbimą negaliojančia, prašymams dėl tarptautinės registracijos pavertimo į nacionalinio prekių ženklo paraišką ir paraiškoms dėl tarptautinės registracijos, kurioje nurodyta Sąjunga, pakeitimo į ES prekių ženklo paraišką, pateiktiems arba priimtiems iki 2017 m. spalio 1 d., priklausomai nuo situacijos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 154, 2017 6 16, p. 1.

(2)  1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994 1 14, p. 1).

(3)  2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių (OL L 341, 2015 12 24, p. 21).

(4)  2017 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1430, kuriuo papildomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2868/95 ir (EB) Nr. 216/96 (OL L 205, 2017 8 8, p. 1).

(5)  2017 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1431, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 205, 2017 8 8, p. 39).

(6)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009 3 24, p. 1.)

(7)  OL L 296, 2003 11 14, p. 22.

(8)  1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, 1995 12 15, p. 1).

(9)  2018 m. kovo 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/625, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1430 (OL L 104, 24.4.2018, p. 1).

(10)  1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (OL L 56, 1968 3 4, p. 1).


24.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/57


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/627

2018 m. balandžio 20 d.

kuriuo ištaisomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų tam tikrų kalbų redakcijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 vokiečių kalbos redakcijos II priedo D dalies 12.2 maisto produktų kategorijoje ir II priedo E dalies 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 ir 17.1 maisto produktų kategorijose yra klaidų. Todėl teksto redakcijoje vokiečių kalba 12.2 maisto produktų kategorijos pavadinimas ir 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 ir 17.1 maisto produktų kategorijų maisto priedų naudojimo sąlygos (apribojimai/išimtys) turėtų būti ištaisyti, kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas maisto tvarkymo subjektams ir sklandus vidaus rinkos veikimas;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 graikų kalbos redakcijos II priedo E dalies 05.2 maisto produktų kategorijoje yra klaidų. Todėl teksto redakcijoje graikų kalba 05.2 maisto produktų kategorijos maisto priedų naudojimo sąlygos (apribojimai/išimtys) turėtų būti ištaisytos, kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas maisto tvarkymo subjektams ir sklandus vidaus rinkos veikimas;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 čekų kalbos redakcijos II priedo E dalies 08.2 maisto produktų kategorijoje yra klaidų. Todėl teksto redakcijoje čekų kalba 08.2 maisto produktų kategorijos maisto priedų naudojimo sąlygos (apribojimai/išimtys) turėtų būti ištaisytos, kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas maisto tvarkymo subjektams ir sklandus vidaus rinkos veikimas;

(4)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 redakcijos čekų, graikų ir vokiečių kalbomis turėtų būti atitinkamai ištaisytos. Teksto redakcijų kitomis kalbomis taisyti nereikia;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

(netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba)

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.