ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 101

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. balandžio 20d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. balandžio 16 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/599, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/76/EB, numatantis būtinas prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimo priemones

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2016 m. spalio 10 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/600 dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje pasirašymo Europos Sąjungos vardu

3

 

*

2018 m. balandžio 16 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/601 dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje sudarymo Europos Sąjungos vardu

5

 

 

Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje

6

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. balandžio 19 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/602, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

16

 

*

2018 m. balandžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/603 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

18

 

*

2018 m. balandžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/604, kuriuo dėl prekių lengvatinės kilmės statuso nustatymui Sąjungoje palengvinti skirtų procedūrinių taisyklių iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447 ir panaikinami reglamentai (EEB) Nr. 3510/80 ir (EB) Nr. 209/2005

22

 

*

2018 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/605, kuriuo nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas ( 1 )

33

 

*

2018 m. balandžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/606, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsnį suteikiama apsauga pavadinimui Dons (SKVN)

37

 

*

2018 m. balandžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/607, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams nustatomas galutinis antidempingo muitas, taip pat taikomas importuojamiems iš Maroko ir Korėjos Respublikos siunčiamiems plieniniams lynams ir kabeliams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip šių šalių kilmės

40

 

*

2018 m. balandžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/608, kuriuo nustatomi laivų įrenginių elektroninių žymenų techniniai kriterijai ( 1 )

64

 

 

2018 m. balandžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/609 dėl didžiausios nugriebto pieno miltelių supirkimo kainos nustatymo Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/154 paskelbto konkurso antrame atskirame etape

68

 

 

2018 m. balandžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/610 dėl devynioliktojo dalinio kvietimo dalyvauti konkurse, paskelbtame Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2080, mažiausios nugriebto pieno miltelių pardavimo kainos nustatymo

69

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. balandžio 19 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/611, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

70

 

*

2016 m. balandžio 7 d. Komisijos sprendimas (ES) 2018/612 dėl valstybės pagalbos SA 28876–2012/C (ex CP 202/2009), kurią Graikija suteikė Pirėjo konteinerių terminalui (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 1978)  ( 1 )

73

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Teisėkūros procedūra priimami aktai

SPRENDIMAI

20.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/599

2018 m. balandžio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/76/EB, numatantis būtinas prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimo priemones

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtą Protokolą Nr. 37 dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo, ypač į jo 2 straipsnio pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą, (1)

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

pagal Europos anglių ir plieno bendrijos (EAPB) steigimo sutarties 97 straipsnį ši sutartis nustojo galioti 2002 m. liepos 23 d.2002 m. liepos 24 d. visas EAPB turtas ir įsipareigojimai buvo perduoti Europos Sąjungai;

(2)

Protokole Nr. 37 atkreipiamas dėmesys į norą EAPB lėšas naudoti su anglių ir plieno pramone susijusiems moksliniams tyrimams ir dėl to – į būtinumą šiuo atžvilgiu nustatyti tam tikras specialias taisykles. Protokolo Nr. 37 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad grynoji turto ir įsipareigojimų vertė, nurodyta EAPB balanse 2002 m. liepos 23 d., laikoma turtu, skirtu su anglių ir plieno pramone susijusiems moksliniams tyrimams (vadinamas likviduojamos EAPB turtas). Likvidavimui pasibaigus, jis bus vadinamas „Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo turtu“;

(3)

Protokole Nr. 37 taip pat numatyta, kad iš to turto gaunamos pajamos, vadinamos „Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondu“, turi būti naudojamos tik moksliniams tyrimams, išskyrus mokslinių tyrimų pamatinę programą, su anglių ir plieno pramone susijusiuose sektoriuose pagal šio Protokolo Nr. 37 ir juo remiantis priimtų aktų nuostatas;

(4)

2003 m. vasario 1 d. Taryba priėmė Sprendimą 2003/76/EB (2), kuriame numatė Protokolo Nr. 37 įgyvendinimo taisykles;

(5)

iš likviduojamos EAPB turto gaunamos pajamos, skiriamos moksliniams tyrimams su anglių ir plieno pramone susijusiuose sektoriuose, smarkiai sumažėjo dėl mažų palūkanų kapitalo rinkose pastaraisiais metais, todėl būtina peržiūrėti įsipareigojimų pagal Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programą (toliau – Programa) panaikinimo taisykles, siekiant leisti tokius panaikintus įsipareigojimus atitinkančias sumas panaudoti mokslinių tyrimų programoje. Be to, Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondui taip pat turėtų būti leista panaudoti nuo 2002 m. liepos 24 d. panaikintus įsipareigojimus atitinkančias sumas;

(6)

dėl tos pačios priežasties būtina peržiūrėti ir taisykles dėl sumų, susigrąžintų pagal Programą, siekiant jas perkelti mokslinių tyrimų programoje pagal atitinkamas F Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (3) nuostatas dėl asignuotųjų pajamų;

(7)

todėl Sprendimas 2003/76/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2003/76/EB iš dalies keičiamas taip:

1.

4 straipsnio 4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:

„4.   Bet kurių metų gruodžio 31 d. nepanaudotos pajamos ir vis dar turimi iš šių pajamų susidarę asignavimai, taip pat susigrąžintos sumos automatiškai perkeliami į kitus metus. Tie asignavimai negali būti perkelti į kitus biudžeto punktus.

5.   Biudžeto asignavimai, susiję su įsipareigojimų panaikinimu, automatiškai netenka galios kiekvienų finansinių metų pabaigoje. Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondui leidžiama panaudoti atidėjinius įsipareigojimams, kurie atsilaisvino dėl įsipareigojimų panaikinimo.“;

2.

įterpiamas šis straipsnis:

„4 straipsnis

2018 m. gegužės 10 d. Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondui leidžiama panaudoti nuo 2002 m. liepos 24 d. pagal 4 straipsnio 5 dalį panaikintus įsipareigojimus atitinkančias sumas.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge 2018 m. balandžio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. PORODZANOV


(1)  2018 m. kovo 13 d. pritarimas (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2003 m. vasario 1 d. Tarybos sprendimas 2003/76/EB, numatantis būtinas prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimo priemones (OL L 29, 2003 2 5, p. 22).

(3)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

20.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/3


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/600

2016 m. spalio 10 d.

dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje pasirašymo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2013 m. liepos 22 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Naująja Zelandija siekiant sudaryti Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimą dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje (toliau – Susitarimas). Derybos buvo sėkmingai užbaigtos parafavus Susitarimą 2015 m. rugsėjo 23 d.;

(2)

Susitarimo tikslas yra sukurti bendradarbiavimo sistemos teisinį pagrindą, kad būtų užtikrintas tiekimo grandinės saugumas ir sudarytos palankesnės sąlygos teisėtai prekybai, ir kad būtų sudarytos galimybės keistis informacija siekiant užtikrinti tinkamą muitų teisės aktų taikymą ir muitų teisės aktų pažeidimų prevenciją, tyrimą ir kovą su jais;

(3)

Susitarimas turėtų būti pasirašytas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu įgaliojama pasirašyti Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimą dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje su sąlyga, kad tas susitarimas bus sudarytas (1).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2016 m. spalio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

G. MATEČNÁ


(1)  Susitarimo tekstas bus paskelbtas kartu su sprendimu dėl jo sudarymo.


20.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/5


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/601

2018 m. balandžio 16 d.

dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje sudarymo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

2013 m. liepos 22 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Naująja Zelandija siekiant sudaryti Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimą dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje (toliau – Susitarimas). Derybos buvo sėkmingai užbaigtos parafavus Susitarimą 2015 m. rugsėjo 23 d. Remiantis Tarybos sprendimu (ES) 2018/600 (2), Susitarimas buvo pasirašytas 2017 m. liepos 3 d.;

(2)

Susitarimo tikslas yra sukurti bendradarbiavimo sistemos teisinį pagrindą, kad būtų užtikrintas tiekimo grandinės saugumas ir sudarytos palankesnės sąlygos teisėtai prekybai, ir kad būtų sudarytos galimybės keistis informacija siekiant užtikrinti tinkamą muitų teisės aktų taikymą ir muitų teisės aktų pažeidimų prevenciją, tyrimą ir kovą su jais;

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Susitarimo 21 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą. (3)

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2018 m. balandžio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. PORODZANOV


(1)  2018 m. kovo 13 d. pritarimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

(2)  2016 m. spalio 10 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/600 dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje pasirašymo Europos Sąjungos vardu (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 3).

(3)  Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


20.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/6


Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos

SUSITARIMAS

dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje

EUROPOS SĄJUNGA (toliau – Sąjunga) ir

NAUJOJI ZELANDIJA

Toliau – Susitariančiosios Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į Naujosios Zelandijos ir Sąjungos prekybinių ryšių svarbą ir norėdamos prisidėti prie tų ryšių darnios plėtros, naudingos abiem Susitariančiosioms Šalims;

PRIPAŽINDAMOS, kad siekiant šio tikslo turėtų būti įsipareigota plėtoti muitinių bendradarbiavimą;

ATSIŽVELGDAMOS į Susitariančiųjų Šalių muitinių bendradarbiavimo, susijusio su muitinės procedūromis, plėtotę;

MANYDAMOS, kad muitų teisės aktus pažeidžiantys veiksmai kenkia abiejų Susitariančiųjų Šalių ekonominiams, fiskaliniams ir prekybiniams interesams, ir pripažindamos, kad svarbu užtikrinti tikslų muitų ir kitų mokesčių apskaičiavimą;

ĮSITIKINUSIOS, kad muitinėms bendradarbiaujant priemonės, kurių imamasi siekiant užkirsti kelią tokiems veiksmams, gali būti veiksmingesnės;

PRIPAŽINDAMOS reikšmingą muitinių vaidmenį ir muitinės procedūrų svarbą skatinant palankesnių sąlygų prekybai sudarymą ir stiprinant piliečių apsaugą;

SIEKDAMOS sukurti pagrindą bendradarbiavimui stiprinti toliau paprastinant ir derinant muitinės procedūras ir skatinant bendrus veiksmus, vykdomus įgyvendinant atitinkamas tarptautines iniciatyvas, įskaitant palankesnių sąlygų prekybai sudarymą ir tiekimo grandinės saugumo stiprinimą;

PRIPAŽINDAMOS Susitarimo dėl prekybos lengvinimo, sudaryto globojant Pasaulio prekybos organizacijai (toliau – PPO), reikšmę ir pabrėždamos jo priėmimo ir veiksmingo įgyvendinimo svarbą;

REMDAMOSI svarbiausiomis Pasaulio muitinių organizacijos (toliau – PMO) pasaulinės prekybos saugumo ir supaprastinimo standartų sistemos SAFE (toliau – sistema SAFE) nuostatomis;

ATSIŽVELGDAMOS didelius į abiejų Susitariančiųjų Šalių įsipareigojimus imtis su muitinėmis susijusių veiksmų ir bendradarbiauti kovojant su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais;

ATSIŽVELGDAMOS į Susitariančiųjų Šalių įsipareigojimus, nustatytus jų priimtose arba joms taikomose tarptautinėse konvencijose ir į PPO vykdomą su muitinėmis susijusią veiklą; ir

ATSIŽVELGDAMOS į atitinkamas PMO priemones, visų pirma, į 1953 m. gruodžio 5 d. Rekomendaciją dėl savitarpio administracinės pagalbos,

SUSITARĖ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

1.   Šiame Susitarime:

a)   „muitų teisės aktai“– tai Sąjungos arba Naujosios Zelandijos įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys prekių importo, eksporto bei tranzito ir bet kurio kito muitinės režimo ar procedūros įforminimo prekėms tvarką, įskaitant draudimo, apribojimo ir kontrolės priemones, ir kuriuos savo atitinkamose teritorijose administruoja, taiko ar užtikrina jų vykdymą Susitariančiųjų Šalių muitinės;

b)   „Susitariančiosios Šalies įstatymai ir kiti teisės aktai“, „tos Susitariančiosios Šalies įstatymai ir kiti teisės aktai“ ir „kiekvienos Susitariančiosios Šalies įstatymai ir kiti teisės aktai“– tai pagal aplinkybes Sąjungoje taikomi įstatymai ir kiti teisės aktai ar Naujojoje Zelandijoje taikomi įstatymai ir kiti teisės aktai, atsižvelgiant į kontekstą;

c)   „muitinė“– Sąjungoje tai Europos Komisijos (toliau – Komisija) už muitinių klausimus atsakingos kompetentingos tarnybos ir Sąjungos valstybių narių muitinės; Naujojoje Zelandijoje tai Naujosios Zelandijos muitinė;

d)   „institucija pareiškėja“– tai Susitariančiosios Šalies tam tikslui paskirta kompetentinga administracinė institucija, teikianti pagalbos prašymą pagal šį Susitarimą;

e)   „institucija, į kurią kreipiamasi“– tai Susitariančiosios Šalies tam tikslui paskirta kompetentinga administracinė institucija, gaunanti pagalbos prašymą pagal šį Susitarimą;

f)   „asmuo“– tai bet kuris fizinis asmuo, juridinis asmuo arba bet kuris juridinio asmens statuso neturintis pagal kiekvienos Susitariančiosios Šalies įstatymus ir kitus teisės aktus įsteigtas arba suformuotas subjektas vykdantis prekių importą, eksportą arba tranzitą;

g)   „informacija“– tai duomenys, įskaitant asmens duomenis, dokumentai, ataskaitos ir kiti bet kokios formos pranešimai, įskaitant elektronines jų kopijas;

h)   „asmens duomenys“– tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta;

i)   „muitų teisės aktus pažeidžiantis veiksmas“– tai bet koks muitų teisės aktų pažeidimas ar bandymas juos pažeisti.

2 straipsnis

Teritorinis taikymas

Šis Susitarimas taikomas Sąjungos muitų teritorijoje (kaip apibūdinta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, nustatančio Sąjungos muitinės kodeksą, 4 straipsnyje) ir Naujosios Zelandijos teritorijoje (išskyrus Tokelau), kurioje galioja jos muitų teisės aktai.

3 straipsnis

Įgyvendinimas

1.   Šis Susitarimas įgyvendinamas vadovaujantis pagal aplinkybes Sąjungoje taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais ar Naujojoje Zelandijoje taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, (įskaitant duomenų apsaugos srities teisės aktus) ir atsižvelgiant į jų atitinkamų muitinių turimus išteklius.

2.   Sąjungos ir Naujosios Zelandijos muitinės priima sprendimus dėl visų šio Susitarimo įgyvendinimui būtinų praktinių priemonių ir susitarimų.

4 straipsnis

Ryšys su kitais tarptautiniais susitarimais

1.   Šio Susitarimo nuostatos neturi įtakos nė vienos Susitariančiosios Šalies teisėms ir pareigoms, pagal kurį nors kitą tarptautinį susitarimą, kurio šalimi kuri nors Susitariančioji Šalis yra.

2.   Nepaisant 1 dalies, šio Susitarimo nuostatos yra viršesnės už bet kurio dvišalio susitarimo dėl muitinių bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos, kuris buvo ar gali būti sudarytas tarp atskirų Sąjungos valstybių narių ir Naujosios Zelandijos, nuostatas, jei tų dvišalių susitarimų nuostatos yra nesuderinamos su šio Susitarimo nuostatomis.

3.   Šio Susitarimo nuostatos neturi įtakos Sąjungos nuostatoms, reglamentuojančioms bet kurios informacijos, gautos pagal šį Susitarimą, kuri gali būti svarbi Sąjungai, perdavimo tarp kompetentingų Komisijos tarnybų ir Sąjungos valstybių narių muitinių tvarką.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

MUITINIŲ BENDRADARBIAVIMAS

5 straipsnis

Bendradarbiavimo sritis

1.   Pagal šį Susitarimą bendradarbiavimas apima visus klausimus, susijusius su muitų teisės aktų taikymu.

2.   Siekdamos sudaryti palankias sąlygas teisėtai prekybai ir prekių gabenimui, geriau užtikrinti, kad verslininkai laikytųsi reikalavimų, saugoti piliečius ir intelektinės nuosavybės teises, Sąjungos ir Naujosios Zelandijos muitinės bendradarbiauja siekdamos:

a)

saugoti teisėtą prekybą, veiksmingai užtikrindamos, kad būtų vykdomi teisės aktų reikalavimai ir jų būtų laikomasi;

b)

užtikrinti tiekimo grandinės saugumą, kad būtų sudarytos palankios sąlygos saugiam prekių gabenimui tarp Sąjungos ir Naujosios Zelandijos;

c)

kuo daugiau prisidėti prie PMO, PPO ir kitų susijusių tarptautinių organizacijų veiklos, kuria gerinami muitinių darbo metodai ir sprendžiamos problemos, susijusios su muitinės procedūromis, muitinės reikalavimų vykdymu ir palankių sąlygų prekybai sudarymu; mažinama ekonominės veiklos vykdytojams tenkanti nereikalinga našta; sudaromos palankesnės sąlygos stropiai reikalavimų besilaikantiems veiklos vykdytojams; įgyvendinamos apsaugos nuo sukčiavimo ir neteisėtos ar kenkėjiškos veiklos priemonės;

d)

įgyvendinti atitinkamų Susitariančiųjų Šalių priimtas tarptautines priemones ir standartus, taikomus muitinės veiklos ir verslo srityse, įskaitant materialines Tarptautinės muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo konvencijos (su pakeitimais) ir Tarptautinės suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos konvencijos nuostatas;

e)

įgyvendinti PPO prekybos lengvinimo susitarimą jam įsigaliojus;

f)

bendradarbiauti vykdant naujų muitinės procedūrų tyrimus, plėtrą, bandymus ir vertinimą, rengiant darbuotojams mokymus ir keičiantis jais, taip pat teikiant pagalbą;

g)

keistis informacija apie muitų teisės aktus, jų įgyvendinimą ir muitinės procedūras, visų pirma muitinės procedūrų paprastinimo ir modernizavimo srityje,

h)

rengti bendras iniciatyvas, susijusias su importo, eksporto ir kitomis muitinės procedūromis, ir užtikrinti, kad verslo bendruomenei būtų teikiamos veiksmingos paslaugos.

6 straipsnis

Tiekimo grandinės saugumas ir rizikos valdymas

1.   Susitariančiosios Šalys kartu nagrinėja su muitinės veikla susijusius tarptautinės prekybos tiekimo grandinės saugumo užtikrinimo ir palankesnių sąlygų sudarymo aspektus pagal SAFE sistemą. Be kita ko, jos bendradarbiauja:

a)

stiprindamos su muitinės veikla susijusius tarptautinės prekybos logistikos grandinės saugumo užtikrinimo aspektus, tuo pat metu sudarydamos palankesnes sąlygas teisėtai prekybai;

b)

kiek tai praktiškai įmanoma, nustatydamos rizikos valdymo metodų ir su jais susijusių reikalavimų bei programų minimalius standartus;

c)

kai tinkama, nustatydamos, kad abipusiai pripažįstami rizikos valdymo metodai, rizikos standartai, saugumo kontrolė, tiekimo grandinės saugumas ir verslo partnerystės programos, įskaitant lygiavertes palankesnių sąlygų prekybai sudarymo priemones;

d)

keisdamosi informacija apie tiekimo grandinės saugumą ir rizikos valdymą;

e)

kurdamos kontaktinius centrus keitimuisi informacija apie tiekimo grandinės saugumą ir rizikos valdymą;

f)

prireikus sukurdamos informacijos (įskaitant informaciją, pateikiamą prieš prekių įvežimą ar išvežimą) mainų sąsają;

g)

dalyvaudamos daugiašaliuose forumuose, kuriuose gali būti tinkamai iškeliami ir svarstomi su tiekimo grandinės saugumu ir rizikos valdymu susiję klausimai.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINĖ SAVITARPIO PAGALBA

7 straipsnis

Pagalbos taikymo sritis

1.   Sąjungos ir Naujosios Zelandijos muitinės viena kitai padeda vykdant muitų teisės aktų pažeidimų prevenciją, išaiškinimą, tyrimą ir užkardymą.

2.   Pagal šį Susitarimą teikiama pagalba nepažeidžia nė vienos Susitariančiosios Šalies teisių ar pareigų pagal tarptautinius susitarimus arba jos įstatymus ir kitus teisės aktus dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose. Jos objektu taip pat nėra informacija, kuri gaunama teisminės institucijos prašymu.

3.   Šis Susitarimas netaikomas pagalbai išieškant muitus, mokesčius ar baudas.

8 straipsnis

Prašoma pagalba

1.   Institucijos pareiškėjos prašymu institucija, į kurią kreipiamasi, suteikia jai visą susijusią informaciją, kuri gali jai padėti užtikrinti, tinkamą muitų teisės aktų taikymą, įskaitant informaciją apie nustatytą ar suplanuotą veiklą, kuri yra ar galėtų būti muitų teisės aktus pažeidžiantis veiksmas.

2.   Institucijos pareiškėjos prašymu institucija, į kurią kreipiamasi, praneša jai:

a)

ar prekės, eksportuotos iš vienos Susitariančiosios Šalies, buvo tinkamai importuotos į kitą, prireikus nurodydama prekėms taikytą muitinės procedūrą, ir

b)

ar prekės, importuotos į vieną Susitariančiąją Šalį, buvo tinkamai eksportuotos iš kitos, prireikus nurodydama prekėms taikytą muitinės procedūrą.

3.   Institucijos pareiškėjos prašymu institucija, į kurią kreipiamasi, pagal jai taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus imasi būtinų veiksmų, kad būtų ypatingai prižiūrimi:

a)

asmenys, kurių atžvilgiu yra pagrįstų priežasčių manyti, kad jie dalyvauja arba dalyvavo muitų teisės aktus pažeidžiančiuose veiksmuose;

b)

vietos, kuriose prekės yra arba gali būti saugomos ar surenkamos taip, kad yra pagrįstų priežasčių manyti, kad tos prekės gali būti naudojamos vykdant veiksmus, kuriais pažeidžiami muitų teisės aktai;

c)

prekės, kurios yra arba gali būti vežamos taip, kad yra pagrįstų priežasčių manyti, jog jos gali būti naudojamos vykdant veiksmus, kuriais pažeidžiami muitų teisės aktai, ir

d)

transporto priemonės, kurios yra arba gali būti naudojamos taip, kad yra pagrįstų priežasčių manyti, jog jos gali būti naudojamos vykdant veiksmus, kuriais pažeidžiami muitų teisės aktai.

9 straipsnis

Savanoriška pagalba

Susitariančiosios Šalys, vadovaudamosi savo įstatymais ir kitais teisės aktais, savo iniciatyva teikia viena kitai pagalbą, jei mano, kad tokia pagalba reikalinga tinkamam muitų teisės aktų taikymui, visų pirma suteikdamos gautą informaciją, susijusią su:

a)

veikla, kuri yra arba, atrodo, yra muitų teisės aktus pažeidžiantis veiksmas ir kuri gali dominti kitą Susitariančiąją Šalį;

b)

naujais būdais ar metodais, taikomais vykdant muitų teisės aktus pažeidžiančius veiksmus;

c)

prekėmis, kurios žinomos kaip muitų teisės aktus pažeidžiančių veiksmų objektai;

d)

asmenimis, kurių atžvilgiu yra pagrįstų priežasčių manyti, kad jie dalyvauja arba dalyvavo muitų teisės aktus pažeidžiančiuose veiksmuose, ir

e)

transporto priemonėmis, kurios, yra pagrįstų priežasčių manyti, buvo, yra arba gali būti naudojamos vykdant veiksmus, kuriais pažeidžiamos muitų teisės aktai.

10 straipsnis

Dokumentų pristatymas ir pranešimas

1.   Institucijos pareiškėjos prašymu institucija, į kurią kreipiamasi, vadovaudamasi jai taikomais įstatymais ir kitų teisės aktais, imasi visų reikiamų priemonių, kad:

a)

būtų pristatyti visi dokumentai, arba

b)

adresatui, gyvenančiam arba įsisteigusiam institucijos, į kurią kreipiamasi, jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje, būtų pranešta apie institucijos pareiškėjos sprendimus, priklausančius šio Susitarimo taikymo sričiai.

2.   Prašymai pristatyti dokumentus arba pranešti apie sprendimus teikiami raštu oficialia institucijos, į kurią kreipiamasi, kalba arba tai institucijai priimtina kalba.

11 straipsnis

Pagalbos prašymų forma ir turinys

1.   Prašymai pagal šį Susitarimą pateikiami raštu. Kartu su prašymais teikiami dokumentai, būtini tokiems prašymams patenkinti. Esant neatidėliotinai situacijai, gali būti priimamas ir prašymas žodžiu, tačiau jis nedelsiant patvirtinamas raštu.

2.   1 dalyje nurodytuose prašymuose pateikiama tokia informacija:

a)

institucija pareiškėja;

b)

prašoma priemonė;

c)

prašymo objektas ir priežastis;

d)

susiję įstatymai ir kiti teisės aktai;

e)

kuo tikslesnė ir išsamesnė informacija apie prekes ar asmenis, dėl kurių prašoma atlikti tyrimą, ir

f)

su jau atliktais tyrimais susijusių faktų santrauka.

3.   Prašymai teikiami oficialia institucijos, į kurią kreipiamasi, kalba ar tai institucijai priimtina kalba. Tas reikalavimas netaikomas dokumentams, kurie pridedami prie prašymo, teikiamo pagal 1 dalį.

4.   Jei prašymas neatitinka pirmiau nurodytų formalių reikalavimų, galima prašyti jį pataisyti ar papildyti; iki to gali būti imtasi atsargumo priemonių.

12 straipsnis

Prašymų vykdymas

1.   Siekdama įvykdyti pagalbos prašymą, institucija, į kurią kreipiamasi, veikia pagal savo kompetenciją nedelsdama ir neviršydama turimų išteklių, tarsi veikdama savo iniciatyva arba kitų tos pačios Susitariančiosios Šalies institucijų prašymu, pateikdama jau turimą informaciją, atlikdama atitinkamus tyrimus arba imdamasi priemonių, kad jie būtų atlikti. Ši dalis taip pat taikoma visoms kitoms institucijoms, kurioms institucija, į kurią kreipiamasi, perdavė prašymą, gautą pagal šį Susitarimą, kai negali veikti pati.

2.   Prašymai suteikti pagalbą vykdomi pagal Susitariančiosios Šalies, į kurią kreipiamasi, įstatymus ir kitus teisės aktus.

3.   Vienos Susitariančiosios Šalies tinkamai įgalioti pareigūnai, turėdami kitos Susitariančiosios Šalies sutikimą bei laikydamiesi pastarosios nustatytų sąlygų, gali atvykti į institucijos, į kurią kreipiamasi, ar į kurios nors kitos institucijos, kaip nurodyta 1 dalyje, įstaigas, kad galėtų gauti informacijos, susijusios su veikla, kuri yra ar gali būti muitų teisės aktus pažeidžiantys veiksmai, kurios institucijai pareiškėjai reikia šiame Susitarime nurodytiems tikslams pasiekti.

4.   Tinkamai įgalioti vienos Susitariančiosios Šalies pareigūnai, turėdami kitos Susitariančiosios Šalies sutikimą bei laikydamiesi pastarosios nustatytų sąlygų, gali dalyvauti atliekant tyrimus pastarosios teritorijoje.

13 straipsnis

Informacijos perdavimo forma

1.   Institucija, į kurią kreipiamasi, perduoda institucijai pareiškėjai vykdant prašymą, gautą pagal šį Susitarimą, atliktų tyrimų rezultatus raštu kartu su susijusiais dokumentais, patvirtintomis dokumentų kopijomis ar kita medžiaga.

2.   Informacija, perduodama pagal 1 dalį, gali būti skaitmeninės formos.

3.   Bylų ir dokumentų originalai perduodami tik gavus prašymą, jei patvirtintų kopijų nepakanka. Tie originalai kuo greičiau grąžinami institucijai, į kurią kreipiamasi.

14 straipsnis

Pareigos teikti pagalbą išimtys

1.   Galima atsisakyti teikti pagalbą, patenkančią į šio Susitarimo taikymo sritį, arba ją teikti tik įvykdžius tam tikras sąlygas ar reikalavimus tais atvejais, kai, Susitariančiosios Šalies nuomone, pagalba pagal šį Susitarimą:

a)

galėtų pakenkti Naujosios Zelandijos arba tos Sąjungos valstybės narės, kurios kompetentinga institucija gavo prašymą suteikti pagalbą pagal šį Susitarimą, suverenitetui;

b)

galėtų pakenkti viešajai tvarkai, saugumui ar kitiems esminiams interesams;

c)

pažeistų komercinę paslaptį ar pakenktų teisėtiems komerciniams interesams; arba

d)

būtų nesuderinama su taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, įskaitant tuos, kurie skirti asmens privatumui ar finansiniams asmenų reikalams ir sąskaitoms apsaugoti, bet jais neapsiribojant.

2.   Institucija, į kurią kreipiamasi, gali atidėti pagalbos teikimą, jei ji gali pakenkti atliekamam tyrimui, teisminiam persekiojimui ar bylos nagrinėjimui teisme. Tada institucija, į kurią kreipiamasi, tariasi su institucija pareiškėja, siekdama nustatyti, ar galima teikti pagalbą tokiomis sąlygomis, kokių gali pareikalauti institucija, į kurią kreipiamasi.

3.   Jei institucija pareiškėja prašo pagalbos, kurios ji pati paprašyta suteikti negalėtų, ji tai nurodo savo prašyme. Tada institucija, į kurią kreipiamasi, sprendžia, kaip atsakyti į tokį prašymą.

4.   1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais institucijos, į kurią kreipiamasi, sprendimas ir jo motyvai nedelsiant pranešami institucijai pareiškėjai.

15 straipsnis

Ekspertai ir liudytojai

Institucijos, į kurią kreipiamasi, pareigūnas gali būti įgaliotas, neviršydamas suteiktų įgaliojimų, būti ekspertu arba liudytoju kitos Susitariančiosios Šalies valdžios institucijoje, kai nagrinėjami klausimai, kuriems taikomas šis Susitarimas, ir pateikti objektus, dokumentus ar jų patvirtintas ar konfidencialias kopijas, kurie gali būti reikalingi tuo tikslu. Pateikiant prašymą dėl pareigūno dalyvavimo, konkrečiai nurodoma, kurioje institucijoje, kokiais klausimais ir kokių pareigų ar kvalifikacijos pareigūnas bus apklausiamas.

16 straipsnis

Pagalbos teikimo išlaidos

Susitariančiosios Šalys nepateikia viena kitai jokių reikalavimų dėl išlaidų, atsiradusių įgyvendinant šį Susitarimą, atlyginimo, išskyrus, jei prireikia, reikalavimus atlyginti ekspertų ir liudytojų dalyvavimo pagal 15 straipsnį išlaidas bei apmokėjimo vertėjams raštu ir žodžiu, kurie nėra valstybės tarnautojai, išlaidas.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

INFORMACIJOS MAINAI

17 straipsnis

Informacijos konfidencialumas ir apsauga

1.   Visa bet kokia forma pagal šį Susitarimą perduota informacija yra laikoma konfidencialia arba riboto naudojimo, priklausomai nuo kiekvienoje iš Susitariančiųjų Šalių taikomų taisyklių.

2.   Susitariančioji Šalis negali naudoti arba atskleisti informacijos, gautos pagal šį Susitarimą, išskyrus atvejus, kai to reikia šiame Susitarime numatytais tikslais arba kai gavusi išankstinį rašytinį informaciją teikiančios Susitariančiosios Šalies sutikimą ir laikydamasi išlygų ir apribojimų, kurių informaciją teikianti Susitariančioji Šalis gali reikalauti. Tačiau jeigu kurios nors Susitariančiosios Šalies įstatymai ir kiti teisės aktai reikalauja atskleisti informaciją, gautą pagal šį Susitarimą, ji apie tokį atskleidimą praneša informaciją pateikusiai Susitariančiajai Šaliai ir, kai įmanoma, iki tokio atskleidimo.

3.   Atsižvelgiant į reikalavimus, taikomus Susitariančiajai Šaliai pagal jos įstatymus ir kitus teisės aktus, arba į aiškiai nurodytas griežtesnės informacijos apsaugos reikalaujančias sąlygas, išlygas, apribojimus ar tvarkymo instrukcijas, visai pagal šį Susitarimą pateikiamai informacijai užtikrinamas to paties arba aukštesnio lygio saugumas ir privatumo apsauga, kaip nurodyta slaptumo žymos klasifikacijoje arba bet kokiose prie institucijos, į kurią kreipiamasi, informacijos pridėtose tvarkymo išlygose.

4.   Asmens duomenimis gali būti keičiamasi tik tuomet, kai Susitariančioji Šalis, galinti juos gauti, įsipareigoja tokius duomenis saugoti tokiu būdu, kokį asmens duomenis galinti perduoti Susitariančioji Šalis laiko tinkamu.

5.   Kiekviena Susitariančioji Šalis suteikia prieigą prie informacijos, gautos pagal šį Susitarimą, tik tiems asmenims, kurie turi žinoti apie jos turinį.

6.   Kiekviena Susitariančioji Šalis leidžia laikyti ir perduoti informaciją, gautą pagal šį Susitarimą, tik naudojant pripažintus apsaugos mechanizmus, pavyzdžiui, slaptažodžius, šifruotes arba kitas tinkamas apsaugos priemones, atitinkančias konkrečios informacijos slaptumo žymų reikalavimus.

7.   Kiekviena Susitariančioji Šalis informuoja kitą Šalį apie bet kokią atsitiktinę arba nesankcionuotą prieigą prie pagal šį Susitarimą gautos informacijos, atsitiktinį ar nesankcionuotą jos naudojimą, atskleidimą, pakeitimą ar sunaikinimą ir pateikia išsamią informaciją apie atsitiktinę arba nesankcionuotą prieigą prie tokios informacijos, atsitiktinį ar nesankcionuotą jos naudojimą, atskleidimą, pakeitimą ar sunaikinimą.

8.   Jei pagal šį Susitarimą gauta informacija buvo atsitiktinai atskleista arba pakeista, kiekviena Susitariančioji Šalis turi padaryti viską, kas pagrįstai įmanoma, kad informacija būtų susigrąžinta arba, jei jos susigrąžinti neįmanoma – kad atskleista arba pakeista informacija būtų sunaikinta.

9.   Kiekviena Susitariančioji Šalis gali paprašyti papildomai apsaugoti itin slaptą informaciją.

10.   Informacija negali būti tvarkoma ir saugoma ilgiau, nei reikia šiam Susitarimui įgyvendinti; tai daroma pagal kiekvienoje Susitariančioje Šalyje galiojančius reikalavimus, susijusius su viešųjų registrų privatumu ir tvarkymu. Kiekviena Susitariančioji Šalis užtikrina, kad informacija, kuri buvo gauta pagal šį Susitarimą, būtų tinkamai sunaikinta, kaip numatyta tos Susitariančiosios Šalies įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

11.   Jokia šio Susitarimo nuostata nekliudo naudoti pagal šį Susitarimą gautą informaciją ar dokumentus kaip įrodymus vėliau pradėtuose teismo procesuose dėl muitų teisės aktus pažeidžiančių veiksmų ar pateikiant dėl jų kaltinimus. Dėl to Susitariančiosios Šalys savo įrodymų medžiagoje, pranešimuose ir parodymuose bei vėliau keliamose bylose ir kaltinimuose, kurie gali būti vėliau panaudoti teismuose, gali naudoti kaip įrodymus pagal šį Susitarimą gautą informaciją ir dokumentus. Apie tokį naudojimą pranešama Susitariančiajai Šaliai, suteikusiai informaciją arba leidusiai susipažinti su tais dokumentais.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Pavadinimai

Šio Susitarimo antraštinių dalių ir straipsnių pavadinimai įrašyti tik tam, kad būtų patogiau daryti į juos nuorodas, ir neturi įtakos šio Susitarimo aiškinimui.

19 straipsnis

Konsultacijos

Visi klausimai ar ginčai, susiję su šio Susitarimo aiškinimu ar įgyvendinimu, sprendžiami Susitariančiųjų Šalių konsultacijomis; kai reikia, priimant 20 straipsnyje nurodyto Jungtinio muitinių bendradarbiavimo komiteto sprendimą.

20 straipsnis

Jungtinis muitinių bendradarbiavimo komitetas

1.   Šiuo dokumentu įkuriamas Jungtinis muitinių bendradarbiavimo komitetas (toliau – JMBK), kurį sudaro Susitariančiųjų Šalių muitinių ir kitų kompetentingų institucijų atstovai. Jo susitikimų vieta, data ir darbotvarkė suderinama abipusiu sutarimu.

2.   JMBK užtikrina tinkamą šio Susitarimo taikymą ir įgyvendinimą ir svarsto visus su jo taikymu susijusius klausimus. Šiuo tikslu JMBK, inter alia,:

a)

imasi priemonių, reikalingų muitinių bendradarbiavimui ir pagalbai laikydamasis šio Susitarimo tikslų, visų pirma:

i)

nustato bet kokius įstatymų ar kitų teisės aktų pakeitimus, būtinus šiam Susitarimui įgyvendinti;

ii)

nustato ir kuria informacijos mainų mechanizmų tobulinimo priemones;

iii)

nustato ir įtvirtina geriausią patirtį, įskaitant geriausią patirtį, sukauptą derinant išankstinio elektroninės informacijos apie krovinius pateikimo reikalavimus su tarptautiniais krovinių įvežimo, išvežimo ir gabenimo tranzitu standartais;

iv)

nustato ir įtvirtina rizikos analizės standartus, taikomus informacijai, kuri yra reikalinga didelės rizikos kroviniams, įvežamiems į Naująją Zelandiją ir Sąjungą, jose perkraunamiems ar per jas gabenamiems tranzitu, identifikuoti;

v)

nustato ir įtvirtina rizikos vertinimo standartų derinimo priemones;

vi)

nustato minimalius kontrolės standartus ir metodus, pagal kuriuos ties standartai gali būti pasiekti;

vii)

tobulina verslo partnerystės programas, skirtas tiekimo grandinės saugumui didinti ir palankesnėms teisėto prekių gabenimo sąlygoms sudaryti, ir nustato jų standartus; ir

viii)

apibrėžia ir įgyvendina konkrečias priemones siekiant abipusio rizikos valdymo metodų, rizikos standartų, saugumo kontrolės ir verslo partnerystės programų, įskaitant lygiavertes palankių sąlygų prekybai sudarymo priemones, pripažinimo;

b)

veikia kaip kompetentinga institucija, sprendžianti klausimus, kylančius dėl III antraštinės dalies įgyvendinimo;

c)

įgaliojamas priimti šiam Susitarimui įgyvendinti reikalingus sprendimus, įskaitant sprendimus dėl duomenų perdavimo ir tarpusavyje sutartų abipusio rizikos valdymo metodų, rizikos standartų, saugumo kontrolės ir verslo partnerystės programų pripažinimo privalumų, taip pat dėl kitų palankių prekybos sąlygų sudarymo priemonių;

d)

keičiasi nuomonėmis bet kuriais abi puses dominančiais klausimais, susijusiais su muitinių bendradarbiavimu, įskaitant klausimus dėl būsimų priemonių ir joms reikalingų išteklių; ir

e)

tvirtina savo vidaus darbo tvarkos taisykles.

3.   JMBK sukuria atitinkamus veiklos mechanizmus, įskaitant darbo grupes, padedančius vykdyti šio Susitarimo įgyvendinimo veiklą.

21 straipsnis

Įsigaliojimas ir trukmė

1.   Šis Susitarimas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po to, kai Susitariančiosios Šalys pasikeisdamos diplomatinėmis notomis pranešė viena kitai apie šiam tikslui reikalingų procedūrų užbaigimą.

2.   Šis Susitarimas gali būti iš dalies pakeistas abipusiu Susitariančiųjų Šalių sutarimu, joms pasikeitus diplomatinėmis notomis. Jeigu Susitariančiosios Šalys nesusitaria kitaip, pakeitimai įsigalioja 1 dalyje nurodytomis sąlygomis.

3.   Kiekviena Susitariančioji Šalis gali nutraukti šį Susitarimą raštu pranešdama kitai Šaliai. Nutraukimas įsigalioja po trijų mėnesių nuo pranešimo kitai Susitariančiajai Šaliai dienos. Iki Susitarimo nutraukimo gauti pagalbos prašymai pabaigiami vykdyti pagal šio Susitarimo nuostatas.

22 straipsnis

Autentiški tekstai

Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; kiekvienas tekstas yra vienodai autentiškas. Kilus nesutarimų tarp Susitariančiųjų Šalių dėl šio Susitarimo teksto, Susitariančiosios Šalys kreipiasi į JMBK.

Tai patvirtindami šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti tinkamai įgalioti atstovai.

Съставено в Брюксел на трети юли през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de julio de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne třetího července dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje juli to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Juli zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juulikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the third day of July in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le trois juillet deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg srpnja godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre luglio duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trešajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų liepos trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év július havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta‘ Lulju fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, drie juli tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego lipca roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em três de julho de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la trei iulie două mii șaptesprezece.

V Bruseli tretieho júla dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne tretjega julija leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tredje juli år tjugohundrasjutton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Нова Зеландия

Por Nueva Zelanda

Za Nový Zéland

For New Zealand

Für Neuseeland

Uus-Meremaa nimel

Για τη Νέα Ζηλανδία

For New Zealand

Pour la Nouvelle-Zélande

Za Novi Zeland

Per la Nuova Zelanda

Jaunzēlandes vārdā –

Naujosios Zelandijos vardu

Új-Zéland részéről

Għal New Zealand

Voor Nieuw-Zeeland

W imieniu Nowej Zelandii

Pela Nova Zelândia

Pentru Noua Zeelandă

Za Nový Zéland

Za Novo Zelandijo

Uuden-Seelannin puolesta

För Nya Zeeland

Image


REGLAMENTAI

20.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/16


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/602

2018 m. balandžio 19 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos reglamentą (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 (1), ypač į jo 47 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2017 m. rugpjūčio 30 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2017/1509;

(2)

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (toliau – KLDR) tęsia savo branduolinę ir balistinių raketų programas pažeisdama savo įsipareigojimus, išdėstytus keliose Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijose. Tos programos yra iš dalies finansuojamos neteisėtai pervedant lėšas ir ekonominius išteklius;

(3)

keturi asmenys, susiję su turto arba išteklių, kuriais galėtų būti finansiškai prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinių, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų, pervedimu, turėtų būti įtraukti į asmenų ir subjektų sąrašus, pateiktus Reglamento (ES) 2017/1509 XV priede;

(4)

todėl Reglamento (ES) 2017/1509 XV priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/1509 XV priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. ZAHARIEVA


(1)  OL L 224, 2017 8 31, p. 1.


PRIEDAS

Į Reglamento (ES) 2017/1509 XV priede po antrašte „c) Pagal 34 straipsnio 4 dalies b punktą nurodyti fiziniai asmenys“ pateiktą asmenų sąrašą įtraukiami šie asmenys:

 

Vardas, pavardė (ir galimi variantai (alias)

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą data

Priežastys

„9.

KIM Yong Nam (KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon)

Gimimo data: 1947 12 2

Gimimo vieta: Sinuju, KLDR

2018 4 20

Ekspertų grupė nustatė KIM Yong Nam esant Žvalgybos generalinio biuro (Jungtinių Tautų įtraukto į sąrašą subjekto) agentą. Ekspertų grupė nustatė, kad jis ir jo sūnus KIM Su Gwang vykdo apgaulingą finansinę veiklą, kuria galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinių, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų. KIM Yong Nam atidarė kelias einamąsias ir taupomąsias sąskaitas Sąjungoje ir dalyvavo vykdant įvairius stambius banko pavedimus į banko sąskaitas Sąjungoje arba sąskaitas už Sąjungos ribų, kol ėjo diplomato pareigas, įskaitant savo sūnaus KIM Su Gwang ir marčios KIM Kyong Hui vardu atidarytas sąskaitas.

10.

DJANG Tcheul Hy

Gimimo data: 1950 5 11

Gimimo vieta: Kangwon

2018 4 20

DJANG Tcheul Hy kartu su savo vyru KIM Yong Nam, savo sūnumi KIM Su Gwan ir marčia KIM Kyong Hui dalyvavo vykdant apgaulingą finansinę veiklą, kuria galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinių, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų. Ji turėjo keletą banko sąskaitų Sąjungoje, kurias jos vardu atidarė jos sūnus KIM Su Gwang. Ji taip pat dalyvavo vykdant keletą banko pavedimų iš savo marčios KIM Kyong Hui sąskaitų į banko sąskaitas už Sąjungos ribų.

11.

KIM Su Gwang (KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang)

Gimimo data: 1976 8 18

Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

Diplomatas, KLDR ambasada Baltarusijoje

2018 4 20

Ekspertų grupė nustatė KIM Su Gwang esant Žvalgybos generalinio biuro (Jungtinių Tautų įtraukto į sąrašą subjekto) agentą. Ekspertų grupė nustatė, kad jis ir jo tėvas KIM Yong Nam vykdo apgaulingą finansinę veiklą, kuria galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinių, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų. KIM Su Gwang atidarė daug banko sąskaitų keliose valstybėse narėse, be kita ko, šeimos narių vardu. Jis dalyvavo vykdant įvairius stambius bankų pavedimus į banko sąskaitas Sąjungoje arba į sąskaitas už Sąjungos ribų, kol ėjo diplomato pareigas, įskaitant sąskaitas savo sutuoktinės KIM Kyong Hui vardu.

12.

KIM Kyong Hui

Gimimo data: 1981 5 6

Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

2018 4 20

KIM Kyong Hui kartu su vyru KIM Su Gwang, šešuru KIM Yong Nam ir anyta DJANG Tcheul Hy dalyvavo vykdant apgaulingą finansinę veiklą, kuria galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinių, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų. Ji gavo kelis banko pavedimus iš savo vyro KIM Su Gwang ir šešuro KIM Yong Nam ir pervedė pinigus į sąskaitas už Sąjungos ribų savo vardu arba savo anytos DJANG Tcheul Hy vardu.“


20.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/603

2018 m. balandžio 12 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 57 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (2) priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, visiškai ar iš dalies sudarytai remiantis Kombinuotąja nomenklatūra arba ją papildančiai subpozicijų dalimis, kad būtų galima taikyti tarifinio reguliavimo ir kitas su prekyba prekėmis susijusias priemones;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad suteikta šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija apie šiame reglamente nurodytas prekes jos adresatas galėtų remtis dar tam tikrą laikotarpį, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalyje. Tas laikotarpis turėtų būti trys mėnesiai;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalimi, galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Stephen QUEST

Generalinis direktorius

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

KN kodas

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Pripučiama plastikinė pagalvėlė (vadinamoji vežimėlio neįgaliesiems pagalvėlė), kurios apytikriai matmenys 40 × 40 cm, sudaryta iš dviejų tarpusavyje sujungtų oro pripildytų stačiakampių kamerų. Kiekvieną kamerą sudaro oro pripildytas plastikinis maišelis, padengtas plonu silikono sluoksniu.

Pagalvėlės aukštį galima reguliuoti keičiant į abi kameras pripučiamo oro kiekį, todėl plastikinių maišelių padėtis kamerose, naudotojui sėdint ant pagalvėlės, kinta.

Pagalvėlė padengta nuimamu neslidžiu tekstilės dangalu, kurio apatinėje pusėje pritvirtintos dvi kibtukinės juostelės.

Gaminio paskirtis – apsaugoti naudotoją nuo pragulų susidarymo. Jis sumažina sėdynkauliui daromą poveikį ir suteikia naudotojui daugiau patogumo.

Žr. paveikslus (*1).

3926 90 97

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1, 3 (b punktu) ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis ir KN kodus 3926 , 3926 90 ir 3926 90 97 atitinkančiais prekių aprašymais.

Gaminys nepriskirtinas 9404 pozicijai (patalynės reikmenys ir panašūs baldų reikmenys), nes pagal 94 skirsnio 1 pastabos a punktą pneumatinės pagalvės šiai pozicijai nepriskiriamos, o pneumatinės pagalvės iš plastikų priskiriamos 3926 pozicijai (taip pat žr. Suderintos sistemos (SS) paaiškinimų 9404 pozicijos paaiškinimų paskutinės pastraipos b punktą).

Gaminys taip pat nelaikytinas vežimėlių neįgaliesiems dalimi ir reikmeniu ir jam nepriskirtinas KN kodas 8714 20 00 , nes jis neatpažįstamas kaip tinkamas naudoti vien tik arba daugiausia vežimėliuose neįgaliesiems, kaip nurodyta XVII skyriaus 3 pastaboje. Pagal savo objektyvias charakteristikas gaminys gali būti naudojamas padėtas ne tik ant vežimėlio neįgaliesiems sėdynės, bet ir ant įvairių kitų sėdimųjų baldų ir kėdžių. Pavyzdžiui, gaminys nėra pritaikytas naudoti padėtas ant tam tikro sėdimojo baldo, nes neturi specialių tvirtinimo priemonių, kurios rodytų, kad jis skirtas naudoti padėtas ant tam tikro sėdimojo baldo. Neslidų dangalą ir kibtukines juosteles galima pritvirtinti prie įvairių rūšių sėdimųjų baldų. Todėl nėra jokių požymių, rodančių, kad gaminys yra skirtas naudoti padėtas ant tam tikros rūšies sėdimųjų baldų (taip pat žr. SS paaiškinimų 8714 pozicijos paaiškinimų pirmos pastraipos i papunktį).

Be to, gaminys nelaikytinas vežimėlių neįgaliesiems dalimi ir reikmeniu ir jam nepriskirtinas KN kodas 8714 20 00 dėl šių priežasčių: jis nėra būtinas naudojantis vežimėliu, nėra skirtas vežimėliui pritaikyti konkrečiam veiksmui atlikti, neišplečia jo galimybių ir nesudaro galimybių naudoti vežimėlį pagal konkrečią paskirtį, susijusią su pagrindine jo funkcija – padėti neįgaliajam judėti (žr. 2011 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo sprendimo Unomedical, C-152/10, ECLI:EU:C:2011:402, 29, 30 ir 36 punktus). Vežimėliu naudojamasi tokiu pat būdu, kaip ir be pagalvėlės. Padėjus pagalvėlę naudotojui tik patogiau ir lengviau sėdėti vežimėlyje.

Nors gaminį sudaro skirtingos sudedamosios dalys (plastikinė pagalvėlė ir tekstilės dangalas), jis klasifikuotinas taip, tarsi jį sudarytų tik plastikinė pagalvėlė, nes ji lemia esminį gaminio požymį, kaip nustatyta 3 bendrosios aiškinimo taisyklės b punkte. Tekstilinė sudedamoji dalis tėra dangalas, apsaugantis pagrindinę sudedamąją dalį ir prilaikantis ją savo vietoje. Todėl gaminys klasifikuotinas pagal medžiagą, iš kurios pagamintas, laikytinas kitu gaminiu iš plastikų ir jam priskirtinas KN kodas 3926 90 97 .

Image

Image


(*1)  Paveikslai pateikiami tik dėl informacijos.


20.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/22


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/604

2018 m. balandžio 18 d.

kuriuo dėl prekių lengvatinės kilmės statuso nustatymui Sąjungoje palengvinti skirtų procedūrinių taisyklių iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447 ir panaikinami reglamentai (EEB) Nr. 3510/80 ir (EB) Nr. 209/2005

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 66 straipsnio a punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/2447 (2) nustatytos, inter alia, Reglamento (ES) Nr. 952/2013 (toliau – Kodeksas) 64 straipsnio 1 dalyje nurodytos procedūrinės taisyklės, skirtos prekių lengvatinės kilmės statuso nustatymui Sąjungoje palengvinti;

(2)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 68 straipsnio 1 dalies paskutiniame sakinyje nustatyta, kad to reglamento 2 skirsnio 2–9 poskirsniai, susiję su Sąjungos bendrosios lengvatinių muitų tarifų sistemos (BLS) prekių kilmės taisyklėmis, taikomi mutatis mutandis. Tačiau tik kai kurios šių poskirsnių nuostatos yra susijusios su eksportuotojų registracija ne pagal Sąjungos BLS. Todėl tas nuostatas reikia nurodyti tiksliau. Komisijos pareiga trečiajai šaliai, su kuria Sąjunga yra sudariusi lengvatinį susitarimą, pateikti už registruotojo eksportuotojo užpildyto kilmės dokumento tikrinimą atsakingų muitinių adresus bet kuriuo atveju kyla iš atitinkamo susitarimo nuostatų, todėl ji nebeturėtų būti nustatyta Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/2447. Tame reglamente nustatyta pereinamojo laikotarpio nuostata, kuria neregistruotam eksportuotojui, turinčiam patvirtinto Sąjungos eksportuotojo statusą, laikinai leidžiama pildyti kilmės dokumentą, yra nebeaktuali ir turėtų būti panaikinta. Kad lengvatiniai susitarimai būtų paprastesni ir labiau derėtų tarpusavyje, mažų siuntų, kurios nėra importuojamos prekybos tikslais, atveju neturėtų būti reikalaujama pateikti kilmės dokumentą, kai tokia išimtis leidžiama, bet tiesiogiai nenustatyta lengvatiniame susitarime. Atsižvelgiant į tai, kad yra kitų būdų nustatyti eksportuotojo tapatybę ir kad Sąjungoje parašas neturi įtakos kilmės dokumento teisiniam statusui, neturėtų būti reikalaujama, kad eksportuotojai pasirašytų tokį dokumentą, tais atvejais, kai tai leidžiama, bet tiesiogiai nenustatyta lengvatiniame susitarime;

(3)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 69 straipsnyje nustatytos lengvatinės kilmės įrodymų, išduotų arba surašytų ne pagal Sąjungos BLS, pakeitimo taisyklės turėtų būti plačiau taikomos kilmės dokumentams. Be to, reikėtų nurodyti, kokia gali būti išduodamo arba surašomo pakaitinio kilmės dokumento forma;

(4)

turėtų būti nustatytos taisyklės, skirtos perdirbtųjų produktų, gautų iš lengvatinės kilmės statusą turinčių prekių, lengvatinės kilmės statuso nustatymui Sąjungoje palengvinti. Šiomis taisyklėmis siekiama apsaugoti atitinkamus ekonominės veiklos vykdytojus nuo neigiamų ir nenumatytų muitinės prižiūrimo perdirbimo procedūros sujungimo Kodekse su laikinojo įvežimo perdirbti procedūra pasekmių, todėl jos turėtų būti taikomos atgaline data nuo Kodekso taikymo pradžios dienos;

(5)

į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 80 straipsnio 2 dalį reikėtų įtraukti nuorodą į naują 22–06A priedą, kuriame pateikiama valstybių narių eksportuotojų registracijai REX sistemoje skirta prašymo forma, nes 22–06 priede pateikta forma skirta eksportuotojų registracijai BLS lengvatomis besinaudojančiose šalyse. Taigi į Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2447 reikia įtraukti naują 22–06A priedą ir atitinkamai iš dalies pakeisti 22–06 priedą. Įtraukiant naują 22–06A priedą, reikėtų iš dalies pakeisti ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 82, 83 ir 86 straipsnius. Atsižvelgiant į tai, kad yra kitų būdų nustatyti eksportuotojo tapatybę ir kad Sąjungoje parašas neturi įtakos dokumento teisiniam statusui, neturėtų būti reikalaujama, kad eksportuotojai pasirašytų Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 92 straipsnyje nurodytą pareiškimą apie prekių kilmę. To straipsnio 1, 2 ir 3 dalys turėtų būti mutatis mutandis taikomos pareiškimams apie prekių kilmę, Sąjungos eksportuotojų surašytiems ne tik Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 (3) 53 straipsnyje nurodytos dvišalės kumuliacijos taikymo tikslais, bet ir prekių, eksportuojamų į Norvegijos, Šveicarijos arba Turkijos BLS lengvatomis besinaudojančią šalį kilmei deklaruoti kumuliacijos su Sąjungos kilmės medžiagomis taikymo tikslais. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 92 straipsnis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 22–07 priedas turėtų būti iš dalies pakeistas ir jame nustatytas simbolis, kurį eksportuotojas turi nurodyti tuo atveju, kai pareiškimas apie prekių kilmę yra susijęs su Seutos ir Meliljos kilmės produktais; Jis taip pat turėtų būti iš dalies pakeistas, kad jame atsispindėtų nuostata, kad tuo atveju, kai pareiškimas apie prekių kilmę yra susijęs su Sąjungos kilmės produktais, eksportuotojas turi nurodyti kilmę naudodamas simbolį ES;

(7)

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3510/80 (4) yra nebeaktualus, nes jo nuostatos pakeistos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 nuostatomis. Todėl, siekiant teisinio tikrumo ir skaidrumo, tas reglamentas turėtų būti panaikintas;

(8)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 209/2005 (5) leidžiama nukrypti nuo Tarybos reglamente (EB) Nr. 1541/98 (6) nustatytos pareigos pateikti tekstilės gaminių, priskiriamų Kombinuotosios nomenklatūros XI skyriui, kilmės įrodymą. Reglamentas (EB) Nr. 1541/98 panaikintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 955/2011 (7). Todėl Reglamentas (EB) Nr. 209/2005 yra nebeaktualus ir, siekiant teisinio tikrumo ir skaidrumo, turėtų būti panaikintas;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447 iš dalies keičiamas taip:

1)

68 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Šio reglamento 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 ir 91 straipsniai taikomi mutatis mutandis.“;

b)

2 dalies pirmame sakinyje žodžiai „10 ir 15 straipsniai“ pakeičiami žodžiais „10 straipsnio 1 dalis ir 15 straipsnis“;

c)

3 ir 5 dalys išbraukiamos;

d)

įtraukiamos šios naujos 6 ir 7 dalys:

„6.   Kai pagal lengvatinį susitarimą Sąjungai leidžiama kilmės statusą turinčių produktų atveju atleisti nuo reikalavimo pateikti kilmės dokumentą, tas atleidimas taikomas 103 straipsnyje nustatytomis sąlygomis, jei tos sąlygos nenustatytos atitinkamame lengvatiniame susitarime.

7.   Kai pagal lengvatinį susitarimą Sąjungai leidžiama nereikalauti, kad eksportuotojas pasirašytų kilmės dokumentą, tokio parašo nereikalaujama.“;

2)

69 straipsnis pakeičiamas taip:

„69 straipsnis

Kilmės dokumentų, išduotų arba surašytų ne pagal Sąjungos BLS sistemą, pakeitimas

(Kodekso 64 straipsnio 1 dalis)

1.   Jeigu kilmės statusą turintys produktai, kurių kilmės dokumentas prieš tai išduotas arba surašytas taikant Kodekso 56 straipsnio 2 dalies d arba e punkte nurodytą lengvatinių muitų tarifų priemonę (išskyrus Sąjungos BLS sistemą), dar nebuvo išleisti į laisvą apyvartą ir yra pateikti Sąjungos muitinės įstaigos priežiūrai, pirminis kilmės dokumentas gali būti pakeistas vienu ar keliais pakaitiniais kilmės dokumentais, kad visus tuos produktus ar jų dalį būtų galima išsiųsti į kitą Sąjungos vietą.

2.   1 dalyje nurodytas pakaitinis kilmės dokumentas, kurio forma tokia pati kaip pirminio kilmės dokumento arba pakaitinio pareiškimo apie prekių kilmę ir kuris parengtas mutatis mutandis pagal 101 straipsnį ir 22–20 priedą, gali būti išduotas bet kuriam iš toliau nurodytų subjektų arba jį gali surašyti bet kuris iš toliau nurodytų subjektų:

a)

prekes persiunčiantis patvirtintas arba registruotasis Sąjungos eksportuotojas;

b)

prekių persiuntėjas Sąjungoje, jei bendra kilmės statusą turinčių pirminės siuntos, kurią ketinama skaidyti, produktų vertė neviršija taikytinos ribinės vertės;

c)

prekių persiuntėjas Sąjungoje, jei bendra kilmės statusą turinčių pirminės siuntos, kurią ketinama skaidyti, produktų vertė viršija taikytiną ribinę vertę, o prekių persiuntėjas pirminio kilmės dokumento kopiją prideda prie pakaitinio kilmės dokumento.

Jei pirminis kilmės dokumentas negali būti pakeistas pagal pirmą pastraipą, pakaitinis kilmės dokumentas, nurodytas 1 dalyje, gali būti EUR.1 judėjimo sertifikatas, kurį gali išduoti prekes prižiūrinti muitinės įstaiga.

3.   Jeigu pakaitinis kilmės dokumentas yra EUR.1 judėjimo sertifikatas, muitinės įstaigos, išduodančios pakaitinį EUR.1 judėjimo sertifikatą, patvirtinimas įrašomas į sertifikato 11 langelį. Sertifikato 4 langelyje pateikti duomenys apie kilmės šalį turi būti tapatūs pirminiame kilmės dokumente pateiktiems tokiems duomenims. 12 langelyje pasirašo persiuntėjas. 12 langelyje sąžiningai pasirašantis persiuntėjas neatsako už pirminio kilmės dokumento įrašų teisingumą.

Muitinės įstaiga, kurios prašoma išduoti pakaitinį EUR.1 judėjimo sertifikatą, pirminiame kilmės dokumente arba jo priede pažymi siunčiamų produktų svorį, kiekį bei pobūdį, paskirties šalį ir jame nurodo atitinkamo (-ų) pakaitinio (-ų) sertifikato (-ų) serijos numerį (-ius). Pirminį kilmės dokumentą ji saugo ne trumpiau kaip trejus metus.“;

3)

įterpiamas šis 69a straipsnis:

„69a straipsnis

Perdirbtųjų produktų, gautų iš lengvatinės kilmės statusą turinčių prekių, lengvatinė kilmė

(Kodekso 64 straipsnio 1 dalis)

1.   Jei ne Sąjungos prekėms, kurioms pagal lengvatinį Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarimą suteiktas lengvatinės kilmės statusas, įforminama laikinojo įvežimo perdirbti procedūra, laikoma, kad iš jų gauti perdirbtieji produktai, išleidžiami į laisvą apyvartą, turi tokį patį lengvatinės kilmės statusą kaip ir tos prekės.

2.   1 dalis netaikoma nė vienu iš šių atvejų:

a)

kai perdirbimo operacija atliekama ir su ne Sąjungos prekėmis, nenurodytomis 1 dalyje, įskaitant prekes, kurioms lengvatinės kilmės statusas suteiktas pagal kitą lengvatinį susitarimą;

b)

kai perdirbtieji produktai yra gauti iš ekvivalentiškų prekių, nurodytų Kodekso 223 straipsnyje;

c)

kai muitinė pagal Kodekso 258 straipsnį leidžia prekes laikinai reeksportuoti tolesniam perdirbimui.

3.   Jei taikoma 1 dalis, kilmės dokumentas, išduotas arba surašytas dėl prekių, kurioms įforminta laikinojo įvežimo perdirbti procedūra, laikomas kilmės dokumentu, išduotu arba surašytu dėl perdirbtųjų produktų.“;

4)

80 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Gavusios užpildytą 22–06 priede pateiktą prašymo formą, lengvatomis besinaudojančių šalių kompetentingos institucijos eksportuotojui nedelsdamos suteikia registruotojo eksportuotojo kodą ir į REX sistemą įveda minėtą kodą, registracijos duomenis ir registracijos įsigaliojimo pagal 86 straipsnio 4 dalį datą.

Gavusios užpildytą 22–06A priede pateiktą prašymo formą, valstybių narių muitinės eksportuotojui arba, kai tinkama, prekių persiuntėjui nedelsdamos suteikia registruotojo eksportuotojo kodą ir į REX sistemą įveda registruotojo eksportuotojo kodą, registracijos duomenis ir registracijos įsigaliojimo pagal 86 straipsnio 4 dalį datą.

Lengvatomis besinaudojančios šalies kompetentingos institucijos arba valstybės narės muitinė informuoja eksportuotoją arba, kai tinkama, prekių persiuntėją apie suteiktą registruotojo eksportuotojo kodą ir registracijos įsigaliojimo datą.“;

5)

82 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Gavusi eksportuotojo sutikimą, kurį šis išreiškia pasirašydamas atitinkamai 22–06 arba 22–06A priede pateiktos formos 6 langelyje, Komisija paviešina šiuos duomenis:

a)

registruotojo eksportuotojo pavadinimą (vardą, pavardę), nurodytą atitinkamai 22–06 arba 22–06A priede pateiktos formos 1 langelyje;

b)

registruotojo eksportuotojo įsisteigimo vietos adresą, nurodytą atitinkamai 22–06 arba 22–06A priede pateiktos formos 1 langelyje;

c)

kontaktinius duomenis, nurodytus atitinkamai 22–06 arba 22–06A priede pateiktos formos 1 ir 2 langeliuose;

d)

preliminarų prekių, kurios atitinka lengvatinio režimo reikalavimus, aprašymą, įskaitant Suderintos sistemos pozicijų arba skirsnių preliminarų sąrašą, pateiktą atitinkamai 22–06 arba 22–06A priede pateiktos formos 4 langelyje;

e)

registruotojo eksportuotojo EORI kodą, nurodytą 22–06A priede pateiktos formos 1 langelyje, arba registruotojo eksportuotojo verslininko identifikavimo kodą (TIN), nurodytą 22–06 priede pateiktos formos 1 langelyje;

f)

tai, ar registruotasis eksportuotojas yra verslininkas, ar gamintojas, kaip nurodyta atitinkamai 22–06 arba 22–06A priede pateiktos formos 3 langelyje.

Atsisakymas pasirašyti 6 langelyje neturi būti pagrindas atsisakyti registruoti eksportuotoją.“;

b)

8 dalyje po a punkto įrašomas šis b punktas, o dabartiniai b–e punktai atitinkamai pernumeruojami:

„b)

registruotojo eksportuotojo registracijos datą;“;

6)

83 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalyje žodžiai „pridėtame prie 22–06 priede pateikto prašymo“ pakeičiami žodžiais „pridėtame atitinkamai prie 22–06 arba 22–06A priede pateikto prašymo“;

b)

4 dalyje žodžiai „nurodytų 22–06 priede“ pakeičiami žodžiais „nurodytų atitinkamai 22–06 arba 22–06A priede“;

7)

86 straipsnio 2 dalyje žodžiai „22–06 priede“ pakeičiami žodžiais „22–06A priede“;

8)

92 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis papildoma šia pastraipa:

„Nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų pareiškimą apie prekių kilmę.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   1, 2 ir 3 dalys mutatis mutandis taikomos šiems dokumentams:

a)

pareiškimams apie prekių kilmę, surašytiems Sąjungoje Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 53 straipsnyje numatytos dvišalės kumuliacijos taikymo tikslais;

b)

prekių, eksportuojamų į Norvegijos, Šveicarijos arba Turkijos BLS lengvatomis besinaudojančią šalį kumuliacijos su Sąjungos kilmės medžiagomis taikymo tikslais, pareiškimams apie prekių kilmę.“;

9)

22–06 priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu;

10)

po 22–06 priedo įterpiamas naujas 22–06A priedas, išdėstytas šio reglamento II priede;

11)

22–07 priedo 5 išnaša pakeičiama taip:

„(5)

Nurodoma produktų kilmės šalis. Jei pareiškimas apie prekių kilmę susijęs su Sąjungos kilmės produktais, eksportuotojas turi nurodyti kilmę naudodamas simbolį ES. Jei pareiškimas apie prekių kilmę visiškai arba iš dalies susijęs su Seutos ir Meliljos kilmės produktais, kaip apibrėžta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 112 straipsnyje, eksportuotojas turi nurodyti kilmę naudodamas simbolį CM.“

2 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 3510/80 panaikinamas.

3 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 209/2005 panaikinamas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 3 punktas taikomas nuo 2016 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).

(3)  2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

(4)  1980 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3510/80 dėl produktų kilmės sąvokos apibrėžimo, siekiant taikyti tarifines lengvatas, kurias Europos ekonominė bendrija suteikia tam tikriems produktams iš besivystančių šalių (OL L 368, 1980 12 31, p. 1).

(5)  2005 m. vasario 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 209/2005, nustatantis tekstilės gaminių, kurių kilmės nereikia įrodyti išleidžiant juos į laisvą apyvartą Bendrijoje, sąrašą (OL L 34, 2005 2 8, p. 6).

(6)  1998 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1541/98 dėl tam tikrų tekstilės gaminių, klasifikuojamų Kombinuotosios nomenklatūros XI skyriuje ir išleidžiamų į laisvą apyvartą Bendrijoje, kilmės įrodymo ir dėl tokio įrodymo pripažinimo sąlygų (OL L 202, 1998 7 18, p. 11).

(7)  2011 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 955/2011, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1541/98 dėl tam tikrų tekstilės gaminių, klasifikuojamų Kombinuotosios nomenklatūros XI skyriuje ir išleidžiamų į laisvą apyvartą Bendrijoje, kilmės įrodymo ir dėl tokio įrodymo pripažinimo sąlygų ir kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių (OL L 259, 2011 10 4, p. 5).


I PRIEDAS

22–06 PRIEDAS

PRAŠYMAS SUTEIKTI REGISTRUOTOJO EKSPORTUOTOJO STATUSĄ,

suteikiantį galimybę naudotis Europos Sąjungos, Norvegijos, Šveicarijos ir Turkijos  (1) bendrosiomis lengvatinių muitų tarifų sistemomis

1.

Eksportuotojo pavadinimas, tikslus adresas ir šalis, kontaktiniai duomenys, TIN.

2.

Papildomi kontaktiniai duomenys, įskaitant telefono ir fakso numerius, e. pašto adresą, jei yra (neprivaloma).

3.

Nurodyti, ar pagrindinė veikla yra gamyba, ar prekyba.

4.

Preliminarus prekių, kurios atitinka lengvatinio režimo reikalavimus, aprašymas, įskaitant Suderintos sistemos pozicijų (arba skirsnių, kai parduodamos prekės priskiriamos daugiau kaip dvidešimčiai Suderintos sistemos pozicijų) preliminarų sąrašą.

5.

Eksportuotojo prisiimami įsipareigojimai

Toliau pasirašęs asmuo:

pareiškia, kad pirmiau pateikti duomenys yra teisingi;

patvirtina, kad jokia ankstesnė registracija nebuvo panaikinta; priešingu atveju patvirtina, kad padėtis, dėl kurios registracija buvo panaikinta, yra ištaisyta;

įsipareigoja surašyti pareiškimus apie prekių kilmę tik dėl prekių, kurios atitinka lengvatinio režimo reikalavimus ir bendrojoje lengvatų sistemoje toms prekėms nustatytas prekių kilmės taisykles;

įsipareigoja tvarkyti tinkamus lengvatinio režimo reikalavimus atitinkančių prekių gamybos ir tiekimo komercinės apskaitos registrus ir saugoti juos ne mažiau kaip trejus metus nuo kalendorinių metų, kuriais surašytas pareiškimas apie prekių kilmę, pabaigos;

įsipareigoja nedelsdamas pranešti kompetentingai institucijai apie registracijos duomenų pasikeitimus, įvykusius po to, kai gavo registruotojo eksportuotojo kodą;

įsipareigoja bendradarbiauti su kompetentinga institucija;

įsipareigoja sutikti su visais pareiškimų apie prekių kilmę teisingumo patikrinimais, įskaitant apskaitos registrų patikrinimą ir Europos Komisijos ar valstybių narių institucijų, taip pat Norvegijos, Šveicarijos ir Turkijos institucijų vizitus jo patalpose;

įsipareigoja pateikti prašymą panaikinti jo registraciją sistemoje, jeigu jis nebeatitiktų prekių eksporto pagal šią sistemą sąlygų;

įsipareigoja pateikti prašymą panaikinti jo registraciją sistemoje, jeigu jis nebeketintų eksportuoti tokių prekių pagal šią sistemą.

Vieta, data, pasirašyti įgalioto asmens parašas, vardas ir pavardė, pareigos  (2)

6.

Eksportuotojo, susipažinusio su reikiama informacija, išankstinis sutikimas skelbti jo duomenis viešoje interneto svetainėje

Toliau pasirašęs asmuo informuojamas, kad šioje deklaracijoje pateikta informacija gali būti paskelbta viešoje interneto svetainėje. Toliau pasirašęs asmuo sutinka, kad ši informacija būtų skelbiama viešoje interneto svetainėje. Toliau pasirašęs asmuo gali atšaukti savo sutikimą skelbti šią informaciją viešoje interneto svetainėje, nusiųsdamas prašymą už registraciją atsakingoms kompetentingoms institucijoms.

Vieta, data, pasirašyti įgalioto asmens parašas, vardas ir pavardė, pareigos  (2)

7.

Tarnybiniam kompetentingos institucijos naudojimui skirtas langelis

Pareiškėjas įregistruotas toliau nurodytu numeriu

 

Registracijos numeris …

 

Registracijos data …

 

Data, nuo kurios galioja registracija …

Parašas ir antspaudas  (2)

Informacinis pranešimas

apie sistemoje laikomų asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą

1.

Europos Komisijai tvarkant šiame prašyme suteikti registruotojo eksportuotojo statusą pateiktus asmens duomenis taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. Jei šiame prašyme suteikti registruotojo eksportuotojo statusą pateiktus asmens duomenis tvarko Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo įgyvendinančios lengvatomis besinaudojančios šalies arba trečiosios šalies kompetentingos institucijos, taikomos atitinkamos nacionalinės nuostatos, kuriomis įgyvendinama minėta direktyva.

2.

Prašyme suteikti registruotojo eksportuotojo statusą pateikti asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti Sąjungos BLS prekių kilmės taisyklių, nustatytų atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose, laikymąsi. Minėti teisės aktai, kuriuose nustatytos Sąjungos BLS prekių kilmės taisyklės, sudaro teisinį pagrindą tvarkyti asmens duomenis, susijusius su prašymu suteikti registruotojo eksportuotojo statusą.

3.

Šalies, kurioje prašymas pateiktas, kompetentinga institucija yra duomenų valdytoja, atsakinga už duomenų tvarkymą REX sistemoje.

Kompetentingų institucijų sąrašas paskelbtas Komisijos svetainėje.

4.

Galimybė įvedus savo naudotojo vardą ir slaptažodį susipažinti su visais šiame prašyme pateiktais duomenimis yra suteikta Komisijos, lengvatomis besinaudojančių šalių kompetentingų institucijų ir valstybių narių, Norvegijos, Šveicarijos ir Turkijos muitinių naudotojams.

5.

Lengvatomis besinaudojančios šalies kompetentingos institucijos panaikintos registracijos duomenis REX sistemoje saugo dešimt kalendorinių metų. Šis laikotarpis skaičiuojamas nuo metų, kuriais registracija panaikinta, pabaigos.

6.

Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo duomenimis, kurie bus tvarkomi REX sistemoje, ir atitinkamais atvejais – teisę juos ištaisyti, pašalinti ar sustabdyti jų tvarkymą vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 45/2001 arba nacionalinės teisės aktais, kuriais įgyvendinama Direktyva 95/46/EB. Visi prašymai susipažinti su duomenimis, juos ištaisyti, pašalinti ar sustabdyti jų tvarkymą prireikus teikiami už registraciją atsakingoms lengvatomis besinaudojančių šalių kompetentingoms institucijoms ir yra jų tvarkomi. Jeigu registruotasis eksportuotojas prašymą pasinaudoti ta teise pateikia Komisijai, ji persiunčia tokius prašymus atitinkamos lengvatomis besinaudojančios šalies kompetentingoms institucijoms. Jeigu registruotajam eksportuotojui nepavyko pasinaudoti savo teisėmis kreipusis į duomenų valdytoją, registruotasis eksportuotojas tokį prašymą teikia Komisijai, kuri vykdo duomenų valdytojo funkcijas. Komisija turi teisę duomenis taisyti, šalinti arba sustabdyti jų tvarkymą.

7.

Skundai gali būti teikiami atitinkamai nacionalinei duomenų apsaugos institucijai. Nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kontaktinius duomenis galima rasti Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato interneto svetainėje (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2–1).

Jeigu skundas susijęs su Europos Komisijos vykdytu duomenų tvarkymu, jį reikėtų siųsti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (EDAPP) (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


(1)  Ši prašymo forma yra bendra keturių subjektų – Sąjungos (ES), Norvegijos, Šveicarijos ir Turkijos (toliau – subjektai) – BLS prašymo forma. Tačiau atkreipiame dėmesį į tai, kad atitinkamose šių subjektų BLS nurodytos šalys ir produktai gali skirtis. Todėl konkreti registracija galios tik eksportui pagal tą (tas) BLS, pagal kurią (-ias) Jūsų šalis laikoma lengvatomis besinaudojančia šalimi.

(2)  Kai prašymai suteikti registruotojo eksportuotojo statusą teikiami ar kiti informacijos mainai tarp registruotųjų eksportuotojų ir lengvatomis besinaudojančių šalių kompetentingų institucijų arba valstybių narių muitinių vykdomi naudojantis elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis, parašą ir antspaudą, nurodytus 5, 6 ir 7 langeliuose, pakeičia elektroninis autentiškumo patvirtinimas.


II PRIEDAS

22–06A PRIEDAS

PRAŠYMAS SUTEIKTI REGISTRUOTOJO EKSPORTUOTOJO STATUSĄ,

teikiamas valstybių narių eksportuotojams registruoti

1.

Eksportuotojo pavadinimas, tikslus adresas ir šalis, kontaktiniai duomenys, EORI kodas.

2.

Papildomi kontaktiniai duomenys, įskaitant telefono ir fakso numerius, e. pašto adresą, jei yra (neprivaloma).

3.

Nurodyti, ar pagrindinė veikla yra gamyba, ar prekyba.

4.

Preliminarus prekių, kurios atitinka lengvatinio režimo reikalavimus, aprašymas, įskaitant Suderintos sistemos pozicijų (arba skirsnių, kai parduodamos prekės priskiriamos daugiau kaip dvidešimčiai Suderintos sistemos pozicijų) preliminarų sąrašą.

5.

Eksportuotojo prisiimami įsipareigojimai

Toliau pasirašęs asmuo:

pareiškia, kad pirmiau pateikti duomenys yra teisingi;

patvirtina, kad jokia ankstesnė registracija nebuvo panaikinta; priešingu atveju patvirtina, kad padėtis, dėl kurios registracija buvo panaikinta, yra ištaisyta;

įsipareigoja surašyti pareiškimus apie prekių kilmę ir kitus kilmės dokumentus tik dėl prekių, kurios atitinka lengvatinio režimo reikalavimus ir atitinkamame lengvatiniame susitarime toms prekėms nustatytas prekių kilmės taisykles;

įsipareigoja tvarkyti tinkamus lengvatinio režimo reikalavimus atitinkančių prekių gamybos ir tiekimo komercinės apskaitos registrus ir saugoti juos ne trumpiau, nei reikalaujama atitinkamame lengvatiniame susitarime, ir ne mažiau kaip trejus metus nuo kalendorinių metų, kuriais surašytas pareiškimas apie prekių kilmę arba kitas kilmės dokumentas, pabaigos;

įsipareigoja nedelsdamas pranešti muitinei apie registracijos duomenų pasikeitimus, įvykusius po to, kai gavo registruotojo eksportuotojo kodą;

įsipareigoja bendradarbiauti su muitine;

įsipareigoja sutikti su visais pareiškimų apie prekių kilmę ar kitų kilmės dokumentų teisingumo patikrinimais, įskaitant apskaitos registrų patikrinimą ir Europos Komisijos ar valstybių narių institucijų vizitus jo patalpose;

įsipareigoja pateikti prašymą panaikinti jo registraciją sistemoje, jeigu jis nebeatitiktų registruotųjų eksportuotojų sistemos taikymo sąlygų;

įsipareigoja pateikti prašymą panaikinti jo registraciją sistemoje, jeigu jis nebeketintų naudotis registruotųjų eksportuotojų sistema.

Vieta, data, pasirašyti įgalioto asmens parašas, vardas ir pavardė, pareigos  (1)

6.

Eksportuotojo, susipažinusio su reikiama informacija, išankstinis sutikimas skelbti jo duomenis viešoje interneto svetainėje

Toliau pasirašęs asmuo informuojamas, kad šioje deklaracijoje pateikta informacija gali būti paskelbta viešoje interneto svetainėje. Toliau pasirašęs asmuo sutinka, kad ši informacija būtų skelbiama viešoje interneto svetainėje. Toliau pasirašęs asmuo gali atšaukti savo sutikimą skelbti šią informaciją viešoje interneto svetainėje, nusiųsdamas prašymą už registraciją atsakingoms kompetentingoms institucijoms.

Vieta, data, pasirašyti įgalioto asmens parašas, vardas ir pavardė, pareigos  (1)

7.

Tarnybiniam muitinės naudojimui skirtas langelis

Pareiškėjas įregistruotas toliau nurodytu numeriu

 

Registracijos numeris …

 

Registracijos data …

 

Data, nuo kurios galioja registracija …

Parašas ir antspaudas  (1)

Informacinis pranešimas

apie sistemoje laikomų asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą

1.

Europos Komisijai tvarkant šiame prašyme suteikti registruotojo eksportuotojo statusą pateiktus asmens duomenis bus taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

2.

Prašyme suteikti registruotojo eksportuotojo statusą pateikti asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti atitinkamuose Sąjungos lengvatiniuose prekybos susitarimuose nustatytų prekių kilmės taisyklių laikymąsi. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/2447 nustatytos prekių kilmės taisyklės sudaro teisinį pagrindą tvarkyti asmens duomenis, susijusius su prašymu suteikti registruotojo eksportuotojo statusą.

3.

Šalies, kurioje prašymas pateiktas, muitinė yra duomenų valdytoja, atsakinga už duomenų tvarkymą REX sistemoje.

Muitinės padalinių sąrašas paskelbtas Komisijos svetainėje.

4.

Galimybė įvedus savo naudotojo vardą ir slaptažodį susipažinti su visais šiame prašyme pateiktais duomenimis yra suteikta Komisijos ir valstybių narių, Norvegijos, Šveicarijos ir Turkijos muitinių naudotojams.

5.

Valstybių narių muitinės panaikintos registracijos duomenis REX sistemoje saugo dešimt kalendorinių metų. Šis laikotarpis skaičiuojamas nuo metų, kuriais registracija panaikinta, pabaigos.

6.

Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo duomenimis, kurie bus tvarkomi REX sistemoje, ir atitinkamais atvejais – teisę juos ištaisyti, pašalinti ar sustabdyti jų tvarkymą vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 45/2001 arba nacionalinės teisės aktais, kuriais įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Visi prašymai susipažinti su duomenimis, juos ištaisyti, pašalinti ar sustabdyti jų tvarkymą prireikus teikiami už registraciją atsakingoms valstybių narių muitinėms ir yra jų tvarkomi. Jeigu registruotasis eksportuotojas prašymą pasinaudoti ta teise pateikia Komisijai, ji prireikus persiunčia tokius prašymus atitinkamų valstybių narių muitinėms. Jeigu registruotajam eksportuotojui nepavyko pasinaudoti savo teisėmis kreipusis į duomenų valdytoją, registruotasis eksportuotojas tokį prašymą teikia Komisijai, kuri vykdo duomenų valdytojo funkcijas. Komisija turi teisę duomenis taisyti, šalinti arba sustabdyti jų tvarkymą.

7.

Skundai gali būti teikiami atitinkamai nacionalinei duomenų apsaugos institucijai. Nacionalinių duomenų apsaugos institucijų kontaktinius duomenis galima rasti Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato interneto svetainėje (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2–1).

Jeigu skundas susijęs su Europos Komisijos vykdytu duomenų tvarkymu, jį reikėtų siųsti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (EDAPP) (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


(1)  Kai prašymai suteikti registruotojo eksportuotojo statusą teikiami ar kiti informacijos mainai tarp registruotųjų eksportuotojų ir lengvatomis besinaudojančių šalių kompetentingų institucijų arba valstybių narių muitinių vykdomi naudojantis elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis, parašą ir antspaudą, nurodytus 5, 6 ir 7 langeliuose, pakeičia elektroninis autentiškumo patvirtinimas.


20.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/33


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/605

2018 m. balandžio 19 d.

kuriuo nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 78 straipsnio 1 dalies a punktą ir II priedo 3.6.5 punkto antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

moksliniai veikliųjų medžiagų, apsauginių medžiagų ir sinergiklių endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 tikslus, kurie yra užtikrinti aukštą žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugos lygį, visų pirma užtikrinant, kad į rinką pateiktos veikliosios medžiagos arba produktai nepakenktų žmonių ar gyvūnų sveikatai arba neturėtų nepriimtino poveikio aplinkai, ir pagerinti vidaus rinkos veikimą bei kartu padidinti žemės ūkio produktyvumą;

(2)

2002 m. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) vykdydama savo tarptautinę cheminės saugos programą pasiūlė endokrininę sistemą ardančių medžiagų apibrėžtį (2), o 2009 m. – nepageidaujamo poveikio apibrėžtį (3). Šioms apibrėžtims iki šiol pritarė didžioji dalis mokslininkų. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) patvirtino šias apibrėžtis savo mokslinėje nuomonėje dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų, priimtoje 2013 m. vasario 28 d. (4) (toliau – Tarnybos mokslinė nuomonė). Tokios nuomonės laikosi ir Vartotojų saugos mokslinis komitetas (5). Todėl tikslinga endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijus grįsti tomis PSO apibrėžtimis;

(3)

siekiant įgyvendinti šiuos kriterijus, turėtų būti taikomas įrodomosios duomenų galios metodas, visų pirma atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 (6) nustatytą duomenų įrodomosios galios metodą. Reiktų įvertinti ir ankstesnę patirtį, susijusią su OECD rekomendaciniu dokumentu dėl cheminių medžiagų endokrininės sistemos ardomųjų savybių vertinimo standartizuotų bandymų gairių (anglų k. Guidance document on standardised test guidelines for evaluating chemicals for endocrine disruption of OECD) (7). Be to, kriterijų įgyvendinimas turėtų būti grindžiamas visais susijusiais moksliniais įrodymais, įskaitant tyrimus, kurių duomenys pateikti pagal galiojančius duomenų pateikimo reikalavimus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 1107/2009. Šie tyrimai daugiausia grindžiami tarptautiniu mastu suderintais tyrimų protokolais;

(4)

endokrininės sistemos ardomųjų savybių, turinčių poveikio žmonių sveikatai, nustatymas turėtų būti grindžiamas su žmonėmis ir (arba) gyvūnais susijusiais įrodymais, kad būtų galima identifikuoti žinomas ir numanomas endokrininę sistemą ardančias medžiagas;

(5)

kadangi šiame reglamente nustatyti konkretūs moksliniai kriterijai atspindi dabartines mokslo ir technikos žinias ir turi būti taikomi vietoj kriterijų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 3.6.5 punkte, jie turėtų būti nustatyti tame priede;

(6)

siekiant atsižvelgti į dabartines mokslo ir technikos žinias, turėtų būti nurodyti konkretūs moksliniai kriterijai, kad būtų galima identifikuoti endokrininės sistemos ardomųjų savybių turinčias veikliąsias medžiagas, apsaugines medžiagas ir sinergiklius, kurie gali daryti nepageidaujamą poveikį netiksliniams organizmams. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 3.8.2 punktą ir įrašyti tuos konkrečius kriterijus;

(7)

atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 tikslus Komisija turėtų įvertinti patirtį, įgytą taikant galiojančiu reglamentu nustatytus endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo mokslinius kriterijus;

(8)

endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai atspindi dabartinę mokslo ir technikos žinių būklę ir leidžia tiksliau identifikuoti endokrininės sistemos ardomųjų savybių turinčias veikliąsias medžiagas. Todėl nauji kriterijai turėtų būti pradėti taikyti kuo greičiau, kartu atsižvelgiant į laiką, reikalingą valstybėms narėms ir Tarnybai pasirengti šių kriterijų taikymui. Todėl šie kriterijai turėtų būti taikomi nuo 2018 m. spalio 20 d., nebent atitinkamas komitetas balsavo dėl reglamento projekto iki 2018 m. spalio 20 d. Komisija apsvarstys kiekvienos nebaigtos procedūros pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 pasekmes ir prireikus imsis atitinkamų priemonių tinkamai atsižvelgdama į pareiškėjų teises. Gali būti prašoma, kad pareiškėjas pateiktų papildomos informacijos ir (arba) kad valstybė narė ataskaitos rengėja ir Tarnyba pateiktų papildomų mokslinių argumentų;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 3.6.5 ir 3.8.2 punktai su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, taikomi nuo 2018 m. spalio 20 d., išskyrus dėl procedūrų, kai Komitetas balsavo dėl reglamento projekto iki 2018 m. spalio 20 d.

3 straipsnis

Iki 2025 m. spalio 20 d. Komisija pateikia Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 79 straipsnyje nurodytam Komitetui patirties, įgytos taikant šiuo reglamentu nustatytus endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo mokslinius kriterijus, vertinimą.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. spalio 20 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  WHO/IPCS (Pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinė cheminės saugos programa), 2002 m. Global Assessment of the State-of-the-science of Endocrine Disruptors. WHO/PCS/EDC/02.2, paskelbta adresu http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/.

(3)  WHO/IPCS (Pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinė cheminės saugos programa), 2009 m. Principles and Methods for the Risk Assessment of Chemicals in Food. Environmental Health Criteria 240, paskelbta adresu http://www.who.int/foodsafety/publications/chemical-food/en/

(4)  Scientific Opinion on the hazard assessment of endocrine disruptors: Scientific criteria for identification of endocrine disruptors and appropriateness of existing test methods for assessing effects mediated by these substances on human health and the environment. EFSA Journal 2013;11(3):3132, doi: 10.2903/j.efsa.2013.3132.

(5)  Vartotojų saugos mokslinis komitetas, Memorandum on Endocrine disruptors, 2014 12 16 (SCCS/1544/14).

(6)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

(7)  OECD Series on Testing and Assessment, Nr. 150.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

3.6.5 punkte po ketvirtos pastraipos įterpiamos šios pastraipos:

„Nuo 2018 m. spalio 20 d. laikoma, kad veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis turi endokrininės sistemos ardomųjų savybių, kurios gali sukelti nepageidaujamą poveikį žmonėms, jeigu, remiantis šeštos pastraipos 1–4 punktais, tai yra medžiaga, kuri atitinka visus toliau nurodytus kriterijus, nebent yra įrodymų, patvirtinančių, kad nustatytas nepageidaujamas poveikis nėra susijęs su žmonėmis:

1)

nustatyta, kad medžiaga daro nepageidaujamą poveikį visam organizmui arba palikuonims, kuris yra organizmo, sistemos arba (sub)populiacijos morfologiniai, fiziologiniai, augimo, vystymosi, reprodukcijos pokyčiai arba gyvenimo trukmės pokyčiai, kurie pasireiškia funkcinio pajėgumo, pajėgumo kompensuoti papildomą stresą susilpnėjimu arba jautrumo kitai įtakai padidėjimu;

2)

medžiaga pasižymi endokrininio veikimo būdu, t. y. ji pakeičia endokrininės sistemos funkciją (-as);

3)

nepageidaujamas poveikis yra endokrininio veikimo būdo pasekmė.

Kad veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis turi endokrininės sistemos ardomųjų savybių, kurios gali sukelti nepageidaujamą poveikį žmonėms, kaip nurodyta penktoje pastraipoje, nustatoma remiantis visais toliau nurodytais kriterijais:

1)

visais turimais moksliniais duomenimis (tyrimais in vivo arba naudojant tinkamai patvirtintas alternatyvias tyrimų sistemas, leidžiančias numatyti nepageidaujamą poveikį žmonėms ar gyvūnams; taip pat tyrimais in vivo, in vitro arba, jei taikoma, in silico, suteikiančiais duomenų apie endokrininio veikimo būdus):

a)

moksliniais duomenimis, gautais pagal tarptautiniu mastu suderintų tyrimų protokolus, visų pirma išvardytus Komisijos komunikatuose pagal duomenų apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos produktus reikalavimų nustatymo sistemą, laikantis šio reglamento;

b)

kitais moksliniais duomenimis, atrinktais pagal sisteminės peržiūros metodiką, visų pirma toliau nurodytas gaires dėl literatūros duomenų, kurios nurodytos Komisijos komunikatuose pagal duomenų apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos produktus reikalavimų nustatymo sistemą, laikantis šio reglamento;

2)

turimų mokslinių duomenų vertinimu, grindžiamu įrodomosios duomenų galios nustatymo metodu siekiant nustatyti, ar penktoje pastraipoje nustatyti kriterijai yra įvykdyti; taikant įrodomosios duomenų galios nustatymo metodą, moksliniai įrodymai vertinami, pirmiausia atsižvelgiant į visus šiuos veiksnius:

a)

teigiamus ir neigiamus tyrimų rezultatus;

b)

tyrimo plano tinkamumą nepageidaujamo poveikio ir endokrininio veikimo būdo vertinimui;

c)

duomenų kokybę ir nuoseklumą, atsižvelgiant į panašiai suplanuotų tyrimų, atliktų su skirtingomis rūšimis, ir jų tarpusavio palyginimo rezultatų tendencijas ir suderinamumą;

d)

patekimo į organizmą kelio, toksikinetikos ir metabolizmo tyrimus;

e)

ribinės dozės koncepciją ir tarptautines gaires dėl didžiausių rekomenduojamų dozių ir pernelyg didelio toksiškumo klaidinančio poveikio vertinimo;

3)

taikant įrodomosios duomenų galios nustatymo metodą nustatoma nepageidaujamo poveikio ir endokrininio veikimo būdo tarpusavio sąsaja, grindžiama biologiniu tikėtinumu, kuris nustatomas atsižvelgiant į dabartines mokslo žinias ir laikantis tarptautiniu mastu suderintų gairių;

4)

nepageidaujamas poveikis, kuris pasireiškia kaip nespecifinės kito toksinio poveikio pasekmės, nėra laikomas tinkamu kriterijumi endokrininę sistemą ardančioms medžiagoms identifikuoti.“;

2)

3.8.2 punkte po vienintelės pastraipos įterpiamos šios pastraipos:

„Nuo 2018 m. spalio 20 d. laikoma, kad veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis turi endokrininės sistemos ardomųjų savybių, kurios gali sukelti nepageidaujamą poveikį netiksliniams organizmams, jeigu, remiantis trečios pastraipos 1–4 punktais, tai yra medžiaga, kuri atitinka visus toliau nurodytus kriterijus, nebent yra įrodymų, patvirtinančių, kad nustatytas nepageidaujamas poveikis nepasireiškia netikslinių organizmų (sub)populiacijos lygmeniu:

1)

nustatyta, kad medžiaga daro nepageidaujamą poveikį netiksliniams organizmams, kuris yra organizmo, sistemos ar (sub)populiacijos morfologiniai, fiziologiniai, augimo, vystymosi, reprodukcijos pokyčiai arba gyvenimo trukmės pokyčiai, kurie pasireiškia funkcinio pajėgumo, pajėgumo kompensuoti papildomą stresą susilpnėjimu arba jautrumo kitai įtakai padidėjimu;

2)

medžiaga pasižymi endokrininio veikimo būdu, t. y. ji pakeičia endokrininės sistemos funkciją (-as);

3)

nepageidaujamas poveikis yra endokrininio veikimo būdo pasekmė.

Kad veiklioji medžiaga, apsauginė medžiaga ar sinergiklis turi endokrininės sistemos ardomųjų savybių, kurios gali sukelti nepageidaujamą poveikį netiksliniams organizmams, kaip nurodyta antroje pastraipoje, nustatoma remiantis visais toliau nurodytais kriterijais:

1)

visais turimais moksliniais duomenimis (tyrimais in vivo arba naudojant tinkamai patvirtintas alternatyvias tyrimų sistemas, leidžiančias numatyti nepageidaujamą poveikį žmonėms ar gyvūnams; taip pat tyrimais in vivo, in vitro arba, jei taikoma, in silico, suteikiančiais duomenų apie endokrininio veikimo būdus):

a)

moksliniais duomenimis, gautais pagal tarptautiniu mastu suderintų tyrimų protokolus, visų pirma išvardytus Komisijos komunikatuose pagal duomenų apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos produktus reikalavimų nustatymo sistemą, laikantis šio reglamento;

b)

kitais moksliniais duomenimis, atrinktais pagal sisteminės peržiūros metodiką, visų pirma toliau nurodytas gaires dėl literatūros duomenų, kurio nurodytos Komisijos komunikatuose pagal duomenų apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos produktus reikalavimų nustatymo sistemą, laikantis šio reglamento;

2)

turimų mokslinių duomenų vertinimu, grindžiamu įrodomosios duomenų galios metodu siekiant nustatyti, ar antroje pastraipoje nustatyti kriterijai yra įvykdyti; taikant įrodomosios duomenų galios nustatymo metodą mokslinių įrodymų vertinimas atliekamas, atsižvelgiant į visus šiuos veiksnius:

a)

teigiamus ir neigiamus tyrimų rezultatus, suskirstytus pagal taksonomines grupes (pvz., žinduolius, paukščius, žuvis, amfibijas), jei tinkama;

b)

tyrimo plano tinkamumą nepageidaujamo poveikio vertinimui, jo tinkamumą (sub)populiacijos lygmeniu ir endokrininio veikimo būdo vertinimui;

c)

nepageidaujamą poveikį reprodukcijai ir augimui (vystymuisi) ir kitą nepageidaujamą poveikį, kuris, kaip tikėtina, pasireikš (sub)populiacijų lygmeniu; taip pat turi būti apsvarstyti tinkami, patikimi ir reprezentatyvūs lauko tyrimo ar stebėsenos duomenys ir (arba) populiacijų modelių tyrimų rezultatai, jeigu jų yra;

d)

duomenų kokybę ir nuoseklumą, atsižvelgiant į panašiai suplanuotų tyrimų, atliktų su skirtingomis taksonominėmis grupėmis, ir jų tarpusavio palyginimo rezultatų tendencijas ir suderinamumą;

e)

ribinės dozės koncepciją ir tarptautines gaires dėl didžiausių rekomenduojamų dozių ir pernelyg didelio toksiškumo klaidinančio poveikio vertinimo;

3)

taikant įrodomosios duomenų galios nustatymo metodą nustatoma nepageidaujamo poveikio ir endokrininio veikimo būdo tarpusavio sąsaja, grindžiama biologiniu tikėtinumu, kuris nustatomas atsižvelgiant į dabartines mokslo žinias ir laikantis tarptautiniu mastu suderintų gairių;

4)

nepageidaujamas poveikis, kuris pasireiškia kaip nespecifinės kito toksinio poveikio pasekmės, nėra laikomas tinkamu kriterijumi identifikuoti medžiagą kaip netikslinių organizmų endokrininę sistemą ardančią medžiagą.“.


20.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/37


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/606

2018 m. balandžio 19 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsnį suteikiama apsauga pavadinimui „Dons“ (SKVN)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 99 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 97 straipsnio 2 ir 3 dalis Komisija išnagrinėjo Danijos paraišką įregistruoti saugomą kilmės vietos nuorodą „Dons“ ir šią paraišką paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

2016 m. vasario 4, 5 ir 8 d. elektroniniais laiškais buvo gauti Italijos žemės ūkio ministerijos, „Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la Tutela delle Denominazioni dei Vini Italiani“ (FEDERDOC) ir „L'Alleanza delle Cooperative Italiane-Agroalimentare“ prieštaravimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 98 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 607/2009 (3) 14 straipsnį. Komisijos nuomone, visų trijų šalių prieštaravimai yra priimtini pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 607/2009 15 straipsnį;

(3)

2016 m. gegužės 24 d. raštu Komisija šiuos prieštaravimus perdavė Danijos institucijoms ir paragino jas per du mėnesius pateikti pastabų pagal Reglamento (EB) Nr. 607/2009 16 straipsnio 1 dalį. Danija savo pastabas perdavė 2016 m. liepos 4 d., t. y. per nustatytą laiką;

(4)

kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 607/2009 16 straipsnio 1 dalyje, Komisija 2017 m. sausio 12 d. raštais Danijos institucijų pastabas perdavė trims prieštaravimus pateikusioms šalims ir suteikė dviejų mėnesių terminą galimoms pastaboms pateikti. 2017 m. kovo 10 d. Komisija gavo dar vieną Italijos žemės ūkio ministerijos pranešimą, kuriame ji pakartojo savo prieštaravimą;

(5)

Reglamento (EB) Nr. 607/2009 16 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Komisija priima sprendimą remdamasi turimais įrodymais;

(6)

visos trys prieštaravimus pateikusios šalys teigia, kad kai kurios „Dons“ gaminti naudojamos vynuogių veislės, visų pirma, „Cabernet Cortis“, „Orion“, „Regent“, „Rondo“ ir „Solaris“, kurias jos laiko hibridais, išvestais kryžminant rūšis Vitis vinifera su kitomis genties Vitis rūšimis, neturėtų būti naudojamos vynui su saugoma kilmės vietos nuoroda gaminti remiantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 93 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunkčiu. Be to, jos teigia, kad sukryžminus atskiras rūšis išvesta veislė negali būti laikoma rūšimi Vitis vinifera. Italijos žemės ūkio ministerijos ir FEDERDOC manymu, ištyrus genomą, bet kurioje Europos Sąjungos šalyje galima nustatyti, ar veislė priklauso rūšiai Vitis vinifera, ar yra išvesta kryžminant su kitomis genties Vitis rūšimis;

(7)

Italijos žemės ūkio ministerija taip pat teigia, kad neišsamiai nurodyti žmogiškieji veiksniai, priežastinis gamtos ir žmogiškųjų veiksnių ryšys, informacija apie produkto kokybę ir nuo geografinės aplinkos priklausančias produkto savybes. Be to, ši prieštaravimą pateikusi šalis teigia, kad tvirtinimas, esą rūgštumą lemia „gana atsparių veislių atranka“, techniškai ir moksliškai nepagrįstas, nes veislių atranka yra ilgalaikis procesas, kuris gali būti siejamas su kryžminant atskiras rūšis išvestomis veislėmis;

(8)

galiausiai Italijos žemės ūkio ministerija laikosi nuomonės, kad nereikia nustatyti vynuogių veislių ir derliaus metų ženklinimo reikalavimų, nes tokie reikalavimai nustatyti Reglamento (EB) Nr. 607/2009 61 ir 62 straipsniuose;

(9)

Komisija įvertino prieštaravimą pateikusių šalių ir pareiškėjo argumentus bei pateiktus įrodymus ir padarė išvadą, kad dėl toliau nurodytų priežasčių pavadinimas „Dons“ turėtų būti įregistruotas kaip saugoma kilmės vietos nuoroda;

(10)

nagrinėjant teiginius, kad produktas pagamintas ne iš veislių Vitis vinifera vynuogių, atsižvelgta į keletą aspektų. Pirma, Vitis vinifera priklausančių vynuogių veislių klasifikacija ES lygmeniu nėra suderinta. Be to, nėra jokio oficialios kompetentingos institucijos, pvz., Tarptautinės vynuogių ir vyno organizacijos (OIV), parengto sąrašo arba mokslinio dokumento, kuriuo remiantis šiuo metu būtų galima neginčijamai klasifikuoti rūšis Vitis vinifera ar Vitis vinifera kryžminant su kitomis genties Vitis rūšimis išvestas rūšis arba jas atskirti. Todėl mokslinės apibrėžties klausimas pirmiausia turėtų būti nagrinėjamas valstybei narei taikant preliminarią nacionalinę procedūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 96 straipsnį. Danija remiasi Vokietijos klasifikacija, pagal kurią penkios nurodytos vyninių vynuogių veislės laikomos priklausančiomis rūšiai Vitis vinifera. Antra, Reglamento (EB) Nr. 607/2009 16 straipsnio 3 dalyje dėl prieštaravimo tikrinimo nustatyta, kad sprendimą nesuteikti kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos arba ją užregistruoti Komisija priima remdamasi turimais įrodymais. Šiuo atveju prieštaraujančios šalys nepateikė jokių patikimų mokslinių įrodymų arba duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad produktas nėra gaminamas iš Vitis vinifera priklausančių vynuogių veislių. Galiausiai Komisija pažymi, kad keletas kitų valstybių narių gamina savo vynus, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda, naudodamos aptariamas vyninių vynuogių veisles;

(11)

atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, negalima daryti išvados, kad pavadinimu „Dons“ žymimas produktas gaminamas iš Vitis vinifera nepriklausančių vynuogių veislių. Todėl su tuo susiję prieštaravimai turi būti atmesti;

(12)

dėl tariamai trūkstamos informacijos apie priežastinį ryšį Komisija atkreipia dėmesį, kad buvo pateiktas atitinkamų geografinės aplinkos gamtos veiksnių aprašas ir nurodytas jų ryšys su ypatinga produkto kokybe bei savybėmis (svarbiausias šio ryšio įrodymas – didesnis produkte esančios pieno rūgšties kiekis, dėl kurio vynas skiriasi nuo klasikinių putojančių vynų). Todėl daroma išvada, kad būtina informacija apie priežastinį ryšį buvo nurodyta, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 607/2009 7 straipsnyje. Kalbant apie žmogiškuosius veiksnius, pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 93 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį laikoma, kad produkto rūgštumas gali būti siejamas su gana atsparių veislių atranka;

(13)

kalbant apie teiginius, esą nereikia nurodyti reglamente jau nustatytų reikalavimų, reikia pasakyti, kad kai kurie reikalavimai yra didesni, nei nustatyti Sąjungos teisėje, todėl siekiant aiškumo ir kad juos tinkamai suprastų galimai susiję gamintojai, šiuos reikalavimus nurodyti atrodo tikslinga;

(14)

atsižvelgdama į tai, kas pirmiau išdėstyta, ir remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsniu, Komisija laikosi nuomonės, kad paraiška atitinka tame reglamente nustatytas sąlygas ir kad pavadinimas „Dons“ turėtų būti saugomas bei įtrauktas į to reglamento 104 straipsnyje nurodytą registrą;

(15)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pavadinimas „Dons“ (SKVN) yra saugomas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL C 407, 2015 12 8, p. 4.

(3)  2009 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu (OL L 193, 2009 7 24, p. 60).


20.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/40


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/607

2018 m. balandžio 19 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams nustatomas galutinis antidempingo muitas, taip pat taikomas importuojamiems iš Maroko ir Korėjos Respublikos siunčiamiems plieniniams lynams ir kabeliams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip šių šalių kilmės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 11 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

1.1.   Ankstesni tyrimai ir galiojančios priemonės

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1796/1999 (2) Taryba nustatė antidempingo muitą importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR), Vengrijos, Indijos, Meksikos, Lenkijos, Pietų Afrikos ir Ukrainos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams. Šios priemonės toliau vadinamos pradinėmis priemonėmis, o tyrimas, kurį atlikus Reglamentu (EB) Nr. 1796/1999 buvo nustatytos priemonės, toliau vadinamas pradiniu tyrimu.

(2)

Vėliau, atlikus tyrimą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 (3) 13 straipsnį, nustatyta, kad pradinių priemonių, taikomų importui iš Ukrainos ir KLR, vengiama vežant atitinkamai per Moldovą ir Maroką. Todėl galutinio antidempingo muito, nustatyto Ukrainos kilmės plieninių lynų ir kabelių importui, taikymą Reglamentu (EB) Nr. 760/2004 (4) Taryba išplėtė tų pačių produktų, siunčiamų iš Moldovos, importui. Panašiai Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1886/2004 (5) buvo išplėstas KLR kilmės plieninių lynų ir kabelių importui nustatyto antidempingo muito taikymas tiems patiems produktams, siunčiamiems iš Maroko.

(3)

Reglamentu (EB) Nr. 1858/2005 (6) Taryba, pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 2 dalį atlikusi priemonių galiojimo termino peržiūrą, paliko galioti pradines priemones, nustatytas importuojamiems KLR, Indijos, Pietų Afrikos ir Ukrainos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams. Meksikos kilmės importui taikomos priemonės baigė galioti 2004 m. rugpjūčio 18 d. (7) Kadangi Vengrija ir Lenkija 2004 m. gegužės 1 d. tapo Europos Sąjungos narėmis, priemonės baigė galioti tą dieną.

(4)

Po to, kai pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnį buvo atliktas priemonių vengimo tyrimas, 2010 m. gegužės mėn. Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 400/2010 (8) Taryba išplėtė galutinio antidempingo muito, Reglamentu (EB) Nr. 1858/2005 nustatyto importuojamiems KLR kilmės plieniniams lynams ir kabeliams, taikymą importuojamiems plieniniams lynams ir kabeliams, siunčiamiems iš Korėjos Respublikos, deklaruojamiems kaip Korėjos Respublikos kilmės arba ne. Tam tikriems Korėjos eksportuojantiems gamintojams buvo padaryta išplėsto muito taikymo išimtis, nes buvo nustatyta, kad jie galutinių antidempingo muitų nevengė.

(5)

Indijos kilmės importui taikomos priemonės baigė galioti 2010 m. lapkričio 17 d. (9)

(6)

2012 m. sausio mėn. Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 102/2012 (10) Taryba, pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 (11) 11 straipsnio 2 dalį atlikusi priemonių galiojimo termino peržiūrą, paliko galioti KLR taikomą antidempingo muitą, išplėstą Marokui bei Korėjos Respublikai, ir Ukrainai taikomą antidempingo muitą, išplėstą Moldovai. Šios priemonės toliau vadinamos galiojančiomis priemonėmis, o priemonių galiojimo termino peržiūros tyrimas, baigtas Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 102/2012, toliau vadinamas ankstesniu priemonių galiojimo termino peržiūros tyrimu.

(7)

Tuo pačiu reglamentu Taryba taip pat užbaigė peržiūrą dėl Pietų Afrikos. Pietų Afrikos kilmės importui taikomos priemonės baigė galioti 2012 m. vasario 9 d.

1.2.   Prašymas atlikti priemonių galiojimo termino peržiūrą

(8)

Paskelbus pranešimą apie artėjantį priemonių galiojimo terminą (12), Komisija pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį gavo prašymą atlikti peržiūrą (toliau – prašymas atlikti peržiūrą).

(9)

Prašymą atlikti peržiūrą gamintojų, kurie pagamina daugiau nei 25 % visų plieninių lynų ir kabelių Sąjungoje, vardu 2016 m. lapkričio 7 d. pateikė „E.U. Wire Rope Industries“ ryšių palaikymo komitetas (toliau – pareiškėjas). Prašymas grįstas tuo, kad nustojus galioti KLR taikomų galutinių antidempingo priemonių galiojimui dempingas greičiausiai tęstųsi ir jo daroma žala Sąjungos pramonei pasikartotų. Pareiškėjas nepateikė pakankamai įrodymų, kad nustojus galioti Ukrainai galiojančioms priemonėms dempingas greičiausiai tęstųsi ir jo daroma žala pasikartotų.

1.3.   Inicijavimas

(10)

Po konsultacijų su komitetu, įsteigtu pagrindinio reglamento 15 straipsnio 1 dalimi, nustačiusi, kad esama pakankamai įrodymų priemonių galiojimo termino peržiūrai inicijuoti, Komisija 2017 m. vasario 8 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (13) paskelbtu pranešimu (toliau – pranešimas apie inicijavimą) pranešė inicijuojanti priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį.

(11)

Nesant tinkamai pagrįsto prašymo atlikti importuojamiems Ukrainos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams taikomų priemonių galiojimo termino peržiūrą, Komisija pateikė pranešimą, kad Ukrainai taikoma antidempingo priemonė baigs galioti. Taigi, importuojamiems Ukrainos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams taikomas antidempingo muitas baigė galioti 2017 m. vasario 10 d. (14)

1.4.   Peržiūros tiriamasis laikotarpis ir nagrinėjamasis laikotarpis

(12)

Atliekant dempingo tęsimosi arba pasikartojimo tyrimą buvo nagrinėjamas 2016 m. sausio 1 d. – 2016 m. gruodžio 31 d. laikotarpis (toliau – peržiūros tiriamasis laikotarpis arba PTL). Atliekant žalos tęsimosi arba pasikartojimo tikimybei įvertinti svarbių tendencijų tyrimą nagrinėtas laikotarpis nuo 2013 m. sausio 1 d. iki peržiūros tiriamojo laikotarpio pabaigos – 2016 m. gruodžio 31 d. (toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

1.5.   Suinteresuotosios šalys

(13)

Pranešime apie inicijavimą Komisija paragino visas suinteresuotąsias šalis dalyvauti tyrime. Be to, Komisija apie priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimą oficialiai pranešė pareiškėjui, kitiems žinomiems Sąjungos gamintojams, KLR eksportuojantiems gamintojams, žinomiems susijusiems importuotojams ir (arba) naudotojams, taip pat KLR valdžios institucijoms.

(14)

Visos suinteresuotosios šalys buvo paragintos per pranešime apie inicijavimą nurodytus terminus pareikšti savo nuomonę, pateikti informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus. Suinteresuotosioms šalims taip pat buvo suteikta galimybė raštu paprašyti, kad Komisijos tyrimo tarnybos ir (arba) prekybos proceso bylas nagrinėjantis pareigūnas surengtų svarstymą.

1.5.1.   Atranka

(15)

Pranešime apie inicijavimą Komisija nurodė, kad pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį gali vykdyti suinteresuotųjų šalių atranką.

1.5.1.1.   KLR eksportuojančių gamintojų atranka

(16)

Atsižvelgiant į akivaizdžiai didelį KLR eksportuojančių gamintojų skaičių, pranešime apie inicijavimą buvo numatyta vykdyti atranką.

(17)

Kad galėtų nuspręsti, ar atranka būtina (o jei būtina – kad galėtų atrinkti bendroves), Komisija paprašė 21 žinomo KLR eksportuojančio gamintojo pateikti pranešime apie inicijavimą nurodytą informaciją. Prašoma informacija – tai, be kita ko, gamybos apimtis ir gamybos pajėgumai. Be to, Komisija paprašė KLR atstovybės Europos Sąjungoje nurodyti kitus eksportuojančius gamintojus (jei tokių yra), kurie galbūt norėtų dalyvauti atliekant tyrimą, ir (arba) su jais susisiekti.

(18)

Tik viena eksportuojančių gamintojų grupė atsakė, kad nori bendradarbiauti. Nors tai grupei tenka 100 % viso plieninių lynų ir kabelių eksporto iš KLR į Sąjungą, jai tenka tik mažiau nei 2 % viso Kinijoje gaminamo plieninių lynų ir kabelių kiekio. Kadangi norą bendradarbiauti pareiškė tik viena eksportuojančių gamintojų grupė, atrankos taikyti neprireikė.

1.5.1.2.   Sąjungos gamintojų atranka

(19)

Pranešime apie inicijavimą Komisija nurodė preliminariai atrinkusi Sąjungos gamintojus. Pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį atranka buvo grindžiama panašaus produkto pardavimo apimtimi. Atrinkti šeši Sąjungos gamintojai. Atrinkti Sąjungos gamintojai per PTL pagamino apie 50,5 % visos Sąjungoje gaminamo kiekio. Komisija paragino suinteresuotąsias šalis teikti pastabas dėl preliminariai atrinktų bendrovių. Per nustatytą terminą pastabų negauta, todėl preliminariai atrinktos bendrovės buvo patvirtintos. Atrinktos bendrovės laikomos tipiškomis Sąjungos pramonės bendrovėmis.

1.5.1.3.   Nesusijusių importuotojų atranka

(20)

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina – kad galėtų atrinkti bendroves), visi nesusiję importuotojai arba jų vardu veikiantys atstovai buvo paraginti dalyvauti šiame tyrime. Tos suinteresuotosios šalys buvo prašomos apie save pranešti Komisijai, pateikiant pranešimo apie inicijavimą II priede prašomą informaciją apie savo bendroves.

(21)

Be to, inicijavimo etapu Komisija susisiekė su prašyme atlikti peržiūrą nurodytais 44 importuotojais ir jie buvo paraginti paaiškinti savo veiklą ir užpildyti minėtąjį priedą.

(22)

Apie savo pranešė tik septyni importuotojai, tačiau, remiantis jų atsakymais, šeši iš jų per PTL plieninių lynų ir kabelių neimportavo. Todėl atrankos neprireikė.

1.5.2.   Klausimynai

(23)

Komisija išsiuntė klausimynus bendradarbiaujančiai eksportuojančių gamintojų, kurie užpildė atrankos formą, grupei, šešiems atrinktiems Sąjungos gamintojams, vienam importuotojui, dešimčiai naudotojų, kurie apie save pranešė inicijavus tyrimą, ir 50 žinomų gamintojų galimose rinkos ekonomikos trečiosiose šalyse (Indijoje, Japonijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), Kanadoje, Malaizijoje, Meksikoje, Pietų Afrikoje, Pietų Korėjoje, Rusijoje, Šveicarijoje, Tailande, Turkijoje ir Ukrainoje).

(24)

Klausimyno atsakymus pateikė eksportuojančių gamintojų grupė ir penki Sąjungos gamintojai. Klausimyno atsakymų nepateikė nė vienas importuotojas ir nė vienas naudotojas.

(25)

Klausimyno atsakymus pateikė du rinkos ekonomikos trečiųjų šalių gamintojai, vienas iš Turkijos, kitas iš JAV.

1.5.3.   Tikrinamieji vizitai

(26)

Komisija rinko ir tikrino visą informaciją, kurią manė esant reikalingą išvadoms dėl dempingo ir jo daromos žalos tęsimosi ar pasikartojimo tikimybės bei Sąjungos interesų padaryti. Pagal pagrindinio reglamento 16 straipsnį tikrinamieji vizitai buvo surengti šių bendrovių patalpose:

 

Sąjungos gamintojai

„Bridon International Ltd“, Donkasteris, Jungtinė Karalystė

„Casar Drahtseilwerk Saar GmbH“, Kirkelis, Vokietija

„Drumet Liny i Druty sp z o.o.“, Vloclavekas, Lenkija

„Gustav Wolf GmbH“, Giuterslas, Vokietija

„Redaelli Tecna Spa“, Milanas, Italija

 

KLR eksportuojantis gamintojas

„Fasten Group Imp. & Exp. Co., Ltd.“, Dzianginas, Usi, Dziangsu provincija

 

Rinkos ekonomikos trečiosios šalies gamintojas

„WireCo World Group“, Prairie Village, KS, JAV.

2.   PERŽIŪRIMASIS PRODUKTAS IR PANAŠUS PRODUKTAS

2.1.   Peržiūrimasis produktas

(27)

Peržiūrimasis produktas – KLR kilmės plieniniai lynai ir kabeliai, įskaitant uždaros konstrukcijos lynus, išskyrus nerūdijančiojo plieno lynus ir kabelius, kurių didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis nei 3 mm (toliau – PLK arba peržiūrimasis produktas), kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ir ex 7312 10 98.

2.2.   Panašus produktas

(28)

KLR gaminami ir į Sąjungą eksportuojami PLK, KLR gaminami ir rinkos ekonomikos trečiosios šalies JAV vidaus rinkoje parduodami PLK ir Sąjungos gamintojų Sąjungoje gaminami ir parduodami PLK naudojami ta pačia galutinio naudojimo paskirtimi, todėl pagal savo fizines ir technines savybes jie laikomi panašiais produktais pagal pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalį.

3.   DEMPINGO TĘSIMOSI ARBA PASIKARTOJIMO TIKIMYBĖ

(29)

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį Komisija išnagrinėjo, ar nustojus galioti dabartinėms priemonėms KLR vykdomas dempingas tęstųsi arba pasikartotų.

3.1.   Pirminės pastabos

(30)

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį Komisija išnagrinėjo, ar nustojus galioti dabartinėms priemonėms KLR vykdomas dempingas tęstųsi arba pasikartotų.

(31)

Kaip nurodyta 18 konstatuojamojoje dalyje, atliekant šį tyrimą bendradarbiavo tik viena eksportuojančių gamintojų grupė, kuriai tenka mažiau negu 2 % bendros PLK gamybos KLR. Tą grupę sudaro septynios tarpusavyje susijusios PLK gaminančios ir parduodančios bendrovės. Kadangi tai grupei tenka 100 % PLK eksporto iš KLR į Sąjungą per PTL, Komisija manė, kad ji turi pakankamai informacijos, kad galėtų įvertinti eksporto kainą ir dempingo skirtumą per PTL (3.2 skirsnis).

(32)

Tačiau buvo nustatyta, kad vienintelės bendradarbiaujančios eksportuojančių gamintojų grupės pateikti duomenys apie pardavimą eksportui į kitas trečiąsias šalis turi trūkumų: keturios su grupe susijusios bendrovės, gaminančios ir parduodančios PLK, nepateikė atskiro klausimyno atsakymo, kaip buvo reikalaujama. Nepateikdamos reikalaujamo atsakymo jos nesuteikė informacijos apie savo pardavimą eksportui į kitas trečiąsias šalis. Be to, viena su grupe susijusi bendrovė nors ir pateikė klausimyno atsakymą, tačiau nenurodė savo pardavimo eksportui į kitas trečiąsias šalis sandorių pagal produkto rūšį.

(33)

Taigi, Komisija vienintelę bendradarbiaujančią eksportuojančių gamintojų grupę informavo, kad ji pardavimo eksportui į trečiąsias šalis atžvilgiu ketina taikyti pagrindinio reglamento 18 straipsnį ir kad grupei suteikiama galimybė pateikti paaiškinimus pagal to reglamento 18 straipsnio 4 dalį.

(34)

Savo paaiškinimuose bendradarbiaujanti eksportuojančių gamintojų grupė neneigė, kad ji nepateikė klausimyno atsakymo už savo keturias susijusias bendroves. Tačiau ji teigė, kad reikalauti pardavimo eksportui į trečiąsias šalis informacijos apie kiekvieną sandorį pagal produkto kontrolės numerį (PKN) yra nepagrįsta. Šiam argumentui negalima pritarti. Prašoma informacija buvo laikoma reikalinga, nes, siekiant prognozuoti būsimą KLR gamintojų elgseną po galimos priemonių galiojimo pabaigos, svarbu turėti tikslią ir visapusišką informaciją apie jų dabartinę elgseną eksportuojant plieninius lynus ir kabelius į kitas trečiąsias šalis. Jeigu, kaip ir šiuo atveju, suinteresuotoji šalis nesistengia pateikti visų prašomų duomenų, o pateikia tik jų dalį, o, be to, šie duomenys dar yra nepakankamai išsamūs ir jų negalima patikrinti, tokios dalinės informacijos negalima laikyti pakankamai tikslia ir visapusiška, kad Komisija, iki galo žinodama padėtį, galėtų tinkamai įvertinti Kinijos gamintojų elgseną eksportuojant PLK į kitas trečiąsias šalis.

(35)

Todėl 3.3.2 skirsnyje pateiktos išvados pagrįstos turimais faktais. Tuo tikslu, siekiant susidaryti išsamų vaizdą apie kitose svarbiose trečiųjų šalių rinkose KLR atžvilgiu taikomas antidempingo priemones, kaip paaiškinta 68 konstatuojamojoje dalyje, buvo naudojama vienintelės bendradarbiaujančios eksportuojančių gamintojų grupės pateikta informacija, neapimanti pardavimo į trečiąsias šalis, prašymas atlikti priemonių termino galiojimo peržiūrą, pareiškėjų pateikta informacija, Kinijos eksporto statistikos (15) (KLR duomenų bazės) informacija, Pasaulio banko informacija ir kita viešai prieinama informacija.

3.2.   Dempingas

(36)

KLR eksporto dempingas per PTL buvo nustatytas remiantis vienintelės bendradarbiaujančios eksportuojančių gamintojų grupės pateikta informacija, kuri atitinka visą PLK eksportą iš KLR į Sąjungą per PTL (žr. 18 konstatuojamąją dalį).

Rinkos ekonomikos trečioji šalis

(37)

Per pradinį tyrimą nė vienam KLR eksportuojančiam gamintojui nesuteiktas rinkos ekonomikos režimas. Todėl, remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a ir b punktais, visų eksportuojančių gamintojų normalioji vertė turi būti nustatyta remiantis kaina arba apskaičiuotąja verte rinkos ekonomikos trečiojoje šalyje. Tam reikėjo parinkti trečiąją rinkos ekonomikos šalį.

(38)

Pranešime apie inicijavimą Komisija numatė rinkos ekonomikos trečiąja šalimi pasirinkti Turkiją. Pranešime apie inicijavimą taip pat nurodyta, kad panašus produktas gali būti gaminamas kitose rinkos ekonomikos trečiosiose šalyse, pvz., Tailande, Vietname ir Malaizijoje. Komisija paragino visas suinteresuotąsias šalis pateikti pastabų dėl rinkos ekonomikos trečiosios šalies pasirinkimo normaliajai vertei KLR nustatyti. Per pranešime apie inicijavimą nurodytą laiką pastabų nebuvo gauta.

(39)

Kaip nurodyta pranešime apie inicijavimą, Komisija išnagrinėjo, ar tose rinkos ekonomikos trečiosiose šalyse, kuriose, kaip manoma, produktas buvo gaminamas, panašus produktas tikrai buvo gaminamas ir parduodamas. Be to, remdamasi prašyme atlikti peržiūrą nurodyta informacija ir Eurostato turima informacija, Komisija nurodė kitas galimas rinkos ekonomikos trečiąsias šalis: Indiją, Japoniją, JAV, Kanadą, Malaiziją, Meksiką, Pietų Afriką, Pietų Korėją, Rusiją, Šveicariją, Tailandą ir Ukrainą. Komisija tose šalyse nurodė 50 galimų gamintojų, su kuriais buvo susisiekta ir jie buvo paraginti pateikti reikiamą informaciją.

(40)

Tačiau apie save pranešė ir prašomą informaciją pateikė tik vienas Turkijos ir vienas JAV gamintojas.

Rinkos ekonomikos trečiosios šalies pasirinkimas

(41)

Iš viso JAV panašų produktų gamina 15 galimų gamintojų. Taip pat buvo nustatyta, kad JAV rinka yra atvira rinka, į kurią per PTL buvo importuojami ir iš jos eksportuojami dideli PLK kiekiai. Importuojamiems PLK JAV netaikė importo muitų, antidempingo muitų ar kompensacinių muitų. Bendradarbiaujančio JAV gamintojo gaminamas kiekis buvo nemažas, palyginti su bendru JAV gaminamu produkto kiekiu (jis sudarė [15–25 %] bendro apytikrio JAV viduje gaminamo kiekio).

(42)

Taigi, buvo nuspręsta, kad JAV yra atvira ir didelė rinka, kurioje tarpusavyje konkuruoja daug vidaus gamintojų ir importuotojų. Buvo nustatyta, kad konkurencijos laipsnis JAV yra didesnis negu Turkijoje. Be to, Turkijos gamintojo pateikti duomenys turėjo daug trūkumų ir juose nebuvo būtinų elementų normaliajai vertei nustatyti, o JAV gamintojo atsakymo kokybė buvo pakankama, kad juo remiantis būtų galima nustatyti patikimą normaliąją vertę. Taigi, Komisija tinkama rinkos ekonomikos trečiąja šalimi pasirinko JAV.

(43)

Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pateikti pastabų dėl JAV pasirinkimo rinkos ekonomikos trečiąja šalimi tinkamumo. Iki nustatyto termino pastabų negauta.

(44)

Tuo remdamasi Komisija nusprendė rinkos ekonomikos trečiąja šalimi šiai peržiūrai pasirinkti JAV.

Normalioji vertė

(45)

Pirmiausia pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalį Komisija išnagrinėjo, ar peržiūros tiriamuoju laikotarpiu visas rinkos ekonomikos trečiosios šalies gamintojo vidaus rinkoje parduotas panašaus produkto kiekis buvo tipiškas. Nustatyta, kad bendradarbiaujančio panašaus produkto JAV gamintojo vidaus rinkoje parduotas panašaus produkto kiekis yra tipiškas, palyginti su Kinijos eksportuojančio gamintojo į Sąjungą eksportuoto peržiūrimojo produkto kiekiu.

(46)

Komisija vėliau nagrinėjo, ar toks pardavimas gali būti laikomas pardavimu įprastomis prekybos sąlygomis pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 4 dalį. Tai atlikta nustatant produkto pelningo pardavimo nepriklausomiems pirkėjams dalį. Pardavimo sandoriai laikyti pelningais, kai vieneto kaina per tiriamąjį laikotarpį buvo lygi JAV gamintojo gamybos sąnaudoms arba už jas didesnė.

(47)

Komisija nustatė produkto rūšis, kurių daugiau kaip 80 % vidaus rinkoje parduoto produkto kiekio buvo parduota didesnėmis už sąnaudas kainomis, ir tos rūšies produkto vidutinės svertinės pardavimo kainos atitiko arba viršijo vieneto gamybos sąnaudas. Tais atvejais normalioji vertė pagal produkto rūšį buvo apskaičiuota kaip atitinkamos rūšies produkto viso parduoto kiekio faktinių vidaus rinkos kainų svertinis vidurkis, neatsižvelgiant į tai, ar pardavimas buvo pelningas. Tai buvo nustatyta maždaug 50 % į Sąjungą eksportuojamų rūšių produktų atžvilgiu.

(48)

Kai konkrečios rūšies produkto pelningai parduotas kiekis sudarė 80 % arba mažesnę bendro tos rūšies produkto parduoto kiekio dalį, normalioji vertė buvo grindžiama faktine vidaus rinkos kaina, kuri buvo apskaičiuojama kaip tik pelningai tiriamuoju laikotarpiu vidaus rinkoje parduoto kiekio kainos svertinis vidurkis. Tai buvo nustatyta maždaug 50 % į ES eksportuojamų rūšių produktų atžvilgiu.

(49)

Todėl visų rūšių produktų normalioji vertė buvo nustatyta pagal vidaus rinkoje parduoto kiekio kainas.

(50)

Normalioji vertė buvo nustatyta remiantis bendradarbiaujančio JAV gamintojo parduotų PLK kainomis, kaip numatyta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a ir b punktuose ir 2 straipsnio 1–6 dalyse.

Eksporto kaina

(51)

Eksporto kaina buvo nustatyta remiantis informacija, kurią pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 8 dalį pateikė bendradarbiaujanti KLR eksportuojančių gamintojų grupė, t. y. remiantis pirmam nepriklausomam Sąjungos pirkėjui, kuris buvo nesusijęs importuotojas, faktiškai sumokėtomis ar mokėtinomis eksporto kainomis.

Palyginimas

(52)

Kadangi viso PKN lygmeniu bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų grupės eksportuojamų produktų rūšių ir rinkos ekonomikos trečiosios šalies vidaus rinkoje parduodamų produktų rūšių atitikties nėra, normalioji vertė buvo nustatyta remiantis panašiausios rūšies produkto toje rinkos ekonomikos šalyje vidaus rinkos kaina. Siekiant atsižvelgti į skirtingų rūšių produkto skirtumus, nustatant normaliąją vertę atsižvelgta į produkto rūšies savybes, kaip nustatyta pagal PKN: produkto kategoriją, kabelių savybes, lynų rūšį, išorinį diametrą ir tempiamąjį stiprį. Siekiant atsižvelgti į produktų rūšių skirtumus pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies a punktą, atlikti [5–15 %] dydžio koregavimai.

(53)

Eksportui iš KLR taikomas iš dalies grąžintinas eksporto PVM, o JAV visi mokesčiai, susiję su pardavimu vidaus rinkoje, yra grąžinami. Taigi, Komisija, siekdama užtikrinti sąžiningą palyginimą ir laikydamasi nusistovėjusios teismo praktikos (16), atliko koregavimą pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies b punktą, atsižvelgdama į parduoto iš KLR į Sąjungą eksportuotų produktų kiekio pridėtinės vertės mokesčių (PVM) skirtumą (eksportuojant taikomas 17 % PVM, o vėliau 5 % jo grąžinama).

(54)

Be to, remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies e ir f punktais, normalioji vertė taip pat buvo pakoreguota atsižvelgiant į pakavimo išlaidų skirtumus (mažiau negu 2 %) ir gabenimo vidaus rinkoje išlaidų skirtumus (2–10 % intervale). Be to, remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies e punktu, eksporto kaina buvo pakoreguota atsižvelgiant į krovimo ir aptarnavimo išlaidas (mažiau negu 1 %), gabenimo KLR vidaus rinkoje išlaidas (1–5 % intervale), jūrų frachto išlaidas (1–5 % intervale) ir draudimo išlaidas (mažiau negu 1 %). Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies g ir k punktus iš eksporto kainos taip pat buvo atimtos kredito išlaidos (mažiau negu 1 %) ir bankų mokesčiai (mažiau negu 1 %).

(55)

Galiausiai pardavimas eksportui į Sąjungą buvo atliekamas per susijusias Kinijos pardavimo bendroves. Komisija nenagrinėjo, ar pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies i punktą to pardavimo atžvilgiu reikėtų atlikti koregavimą. Priežastis – priemonių galiojimo termino peržiūros tikslas yra ne nustatyti tikslius dempingo skirtumus, o nustatyti, ar dempingas buvo tęsiamas peržiūros tiriamuoju laikotarpiu.

Dempingo skirtumas

(56)

Komisija palygino kiekvienos rūšies produkto normaliąją vertę ir eksporto kainas, kaip apskaičiuota 45–51 konstatuojamosiose dalyse, kainų palyginamumui užtikrinti. Kaip numatyta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalyse, panašaus visų rūšių produkto normaliosios vertės rinkos ekonomikos trečiojoje šalyje svertinis vidurkis buvo lyginamas su peržiūrimo atitinkamos rūšies produkto svertine vidutine eksporto kaina.

(57)

Tuo remiantis, procentais išreikštas CIF (kaina, draudimas ir frachtas) kainos Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą vidutinis svertinis dempingo skirtumas buvo 16,7 %.

3.3.   Importo raida, jeigu priemonės būtų panaikintos

(58)

Nustačiusi, kad peržiūros tiriamuoju laikotarpiu buvo vykdytas dempingas, Komisija analizavo, ar yra tikimybė, kad dempingas tęstųsi, jei priemonės būtų panaikintos. Analizuoti šie veiksniai: KLR gaminamas kiekis, gamybos pajėgumai ir nepanaudoti pajėgumai, Kinijos gamintojų eksporto politika kitose trečiosiose šalyse, vengimo metodai ir Sąjungos rinkos patrauklumas.

(59)

Vienintelė bendradarbiaujanti eksportuojančių gamintojų grupė sudarė mažiau negu 3 % bendrų gamybos pajėgumų ir mažiau negu 2 % bendro KLR gaminamo PLK kiekio. Atsižvelgiant į tai, kad daugiau bendradarbiaujančių KLR PLK gamintojų nebuvo, tikimybė, kad dempingas tęsis arba pasikartos, kurią reikia apskaičiuoti siekiant įvertinti importo tendencijas, kurios susidarytų, jeigu priemonės būtų panaikintos, buvo nustatoma remiantis Komisijai prieinama informacija, t. y. vienintelės bendradarbiaujančios eksportuojančių gamintojų grupės pateikta informacija, prašymu atlikti peržiūrą, KLR duomenų bazės informacija, Pasaulio banko informacija ir kita viešai prieinama informacija, kaip paaiškinta 68 konstatuojamojoje dalyje, kad būtų galima susidaryti išsamų vaizdą apie kitose svarbiose rinkose PLK taikomas antidempingo priemones.

3.3.1.   Gamyba, gamybos pajėgumai ir nepanaudoti pajėgumai KLR

(60)

Neturėdama jokios kitos informacijos, Komisija savo išvadas grindė prašymu atlikti peržiūrą, kuriame buvo išdėstytas tyrimas „Pasiūlos ir paklausos tendencijos Kinijos plieninių lynų ir kabelių pramonėje 2012–2016 m. ir artimoje ateityje“ (toliau – tyrimas). Remiantis ta informacija, KLR PLK gamybos pajėgumai apytikriai vertinami 5,8 mln. tonų per metus, faktinis gaminamas kiekis apytikriai vertinamas 4,0 mln. tonų per metus ir tuo remiantis nepanaudoti gamybos pajėgumai KLR 2016 m. apytikriai vertinami 1,8 mln. tonų, o tai gerokai – daugiau nei 10 kartų – viršija bendrą Sąjungoje sunaudojamą PLK kiekį per PTL, kaip nurodyta 75 konstatuojamojoje dalyje.

(61)

Tyrimo medžiagoje nurodyta, kad KLR viduje sunaudojama maždaug 3,8 mln. tonų per metus. Atliekant tyrimą nebuvo atsižvelgta į jokius elementus, kuriais remiantis būtų galima daryti prielaidą, kad artimoje ateityje paklausa Kinijos vidaus rinkoje gerokai padidės. Tas pat pasakytina apie Kinijos eksportą į kitas trečiąsias šalis, nes nėra informacijos, pagal kurią būtų galima daryti prielaidą, kad PLK paklausa visame pasaulyje gerokai padidės.

(62)

Kalbant apie prašymą atlikti peržiūrą ir konkrečiai apie tyrimą, pažymėtina, kad ten išdėstytos informacijos neginčijo nė viena suinteresuotoji šalis. Be to, kaip nurodyta 17 ir 18 konstatuojamosiose dalyse, taip pat primenama, kad dauguma Kinijos PLK eksportuojančių gamintojų nepateikė prašomos reikalingos informacijos ir kad vienintelė bendradarbiaujanti eksportuojančių gamintojų grupė, kuriai tenka mažiau negu 3 % bendrų Kinijos gamybos pajėgumų, bendradarbiavo ir pateikė aktualią informaciją, kurios buvo prašoma.

(63)

Todėl, nesant jokios kitos informacijos, manoma, kad Kinijoje turimi nepanaudoti pajėgumai nebus iki galo išnaudoti nei PLK paklausai vidaus rinkoje, nei jų paklausai pasaulio mastu tenkinti.

3.3.2.   Eksporto į kitas trečiąsias šalis tendencijos

(64)

Kaip paaiškinta 32–35 konstatuojamosiose dalyse, vienintelės bendradarbiaujančios eksportuojančių gamintojų grupės pateikta informacija negalėjo būti naudojama Kinijos eksportuojančių gamintojų eksporto į kitas trečiąsias šalis tendencijoms tinkamai įvertinti. Todėl šioms tendencijoms įvertinti pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį Komisijai teko remtis turimais faktais. Kaip ir per ankstesnę priemonių galiojimo termino peržiūrą, Komisija šiuo tikslu naudojosi KLR duomenų baze (17).

(65)

Tačiau pažymėtina, kad KLR duomenų bazė apima platesnę produkto apibrėžtąją sritį negu peržiūrimasis produktas, nes ji taip pat apima suvytą vielą, nerūdijančio plieno lynus ir kabelius, taip pat plieninius lynus ir kabelius, kurių maksimalus skerspjūvio matmuo neviršija 3 mm. Taigi, remiantis KLR duomenų bazėje rasta informacija, nebuvo galima atlikti prasmingos į kitas rinkas eksportuojamo kiekio analizės. Nepaisant to, KLR duomenų baze buvo galima naudotis kainų analizei atlikti. Kainų analizė grindžiama pagrįstais apytikriais vertinimais, nes kitų produktų, galimai įtraukiamų į analizę, savybės yra panašios.

(66)

Tuo remdamasi Komisija nustatė, kad, palyginus Kinijos eksporto į penkias pagrindines jų eksporto rinkas, išskyrus Sąjungą (o tai yra Indija, JAV, Pietų Korėja, Tailandas ir Vietnamas), kainas su normaliąja verte, nustatyta 45–50 konstatuojamosiose dalyse aprašytoje rinkos ekonomikos trečiojoje šalyje, per PTL dempingo skirtumai sudarė 129–314 %. Kinijos PLK eksportas į minėtas penkias kitas rinkas sudarė maždaug 40 % bendro Kinijos PLK eksporto. Remiantis ta pačia informacija, pardavimo į Sąjungą dempingo skirtumas siekė 97 %.

(67)

Todėl PLK eksporto iš KLR į kitas trečiąsias šalis dempingo lygis per PTL, tikėtina, buvo aukštesnis nei pardavimo eksportui į Sąjungą dempingo lygis. Nesant jokios kitos informacijos, eksporto į kitas trečiąsias šalis kainų lygį galima laikyti tikėtino eksporto į Sąjungą pardavimo kainų lygio panaikinus priemones rodikliu. Atsižvelgiant į tai, kad trečiųjų šalių rinkose kainų lygis yra žemas, buvo padaryta išvada, kad yra daug erdvės mažinti eksporto į Sąjungą kainą ir dėl to gali padidėti dempingas.

(68)

Be to, remiantis viešai prieinamais duomenimis (18), KLR kilmės PLK taikomos antidempingo priemonės taip pat galioja Turkijoje (19), Meksikoje (20) ir Brazilijoje (21). Kinijos kilmės PLK importo antidempingo tyrimą neseniai pradėjo Kolumbija (22), 2017 m. gruodžio mėn. buvo nustatytos laikinosios 15 % antidempingo priemonės. Tai aiškiai rodo, kad Kinijos eksportuojančių gamintojų gaminami PLK dempingo kainomis taip pat buvo eksportuojami į kitas rinkas. Be to, tai rodo, kad Kinijos PLK eksportas į tas rinkas yra arba bus ribojamas ir kad Kinijos PLK eksportuojantys gamintojai turi rasti alternatyvias rinkas savo nepanaudotiems pajėgumams.

3.3.3.   Sąjungos rinkos patrauklumas

(69)

Remiantis turima informacija, kaip paaiškinta 66 konstatuojamojoje dalyje, buvo nustatyta, kad KLR eksportuojantys gamintojai Sąjungos rinkoje gali gauti aukštesnę kainą negu kitose trečiosiose šalyse. Remiantis KLR duomenų baze, per PTL vidutinė FOB (angl. free on board) eksporto į Sąjungą kaina buvo 1 688 EUR už toną, o penkių pagrindinių trečiųjų šalių rinkoms skirto eksporto kaina vidutiniškai buvo tik 1 191 EUR už toną. Taigi, Kinijos eksporto į trečiąsias šalis kainos buvo maždaug 30 % mažesnės negu eksporto į Sąjungą kainos (neatsižvelgiant į Sąjungos rinkoje sumokamus antidempingo muitus). Tai rodo, kad Sąjungos rinka yra patraukli rinka, nes Kinijos eksportuojantys gamintojai nuo pardavimo Sąjungoje gali gauti didesnį pelną negu nuo pardavimo kitose eksporto rinkose.

3.3.4.   Išvada

(70)

Padaryta išvada, kad nustatytas PTL dempingo skirtumas, dideli KLR nepanaudoti pajėgumai, nustatytas Sąjungos rinkos patrauklumas ir eksportuotojų elgsena kitose trečiosiose šalyse rodo, jog panaikinus priemones dempingas veikiausiai tęstųsi, o Sąjungos rinką užplūs didelis kiekis dempingo kaina eksportuojamų produktų. Todėl manoma, kad yra dempingo tęsimosi tikimybė, jei būtų leista nebetaikyti dabartinių antidempingo priemonių.

4.   ŽALOS TĘSIMOSI ARBA PASIKARTOJIMO TIKIMYBĖ

4.1.   Sąjungos pramonės apibrėžtis ir Sąjungos gamyba

(71)

Sąjungoje PLK per PTL gamino daugiau kaip 22 gamintojai ir (arba) gamintojų grupės. Jie sudaro Sąjungos pramonę, apibrėžtą pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 4 dalyje.

(72)

Remiantis prašymu atlikti peržiūrą, pareiškėjo pateiktais bendrais duomenimis ir atrinktų Sąjungos gamintojų klausimyno atsakymais, bendras Sąjungos gamybos kiekis PTL laikotarpiu buvo 168 701 tona.

(73)

Kaip nurodyta 19 konstatuojamojoje dalyje, buvo atrinkti šeši gamintojai ir (arba) gamintojų grupės. Komisija gavo ir patikrino penkių Sąjungos gamintojų klausimyno atsakymus. Penki gamintojai per PTL pagamino 43 % viso Sąjungoje gaminamo kiekio. Taigi, atrinktos bendrovės laikomos tipiškomis Sąjungos pramonės bendrovėmis.

4.2.   Sąjungos suvartojimas

(74)

Sąjungos suvartojimas buvo nustatytas remiantis Sąjungos pramonės parduotu kiekiu Sąjungos rinkoje ir iš trečiųjų šalių į Sąjungą importuotu kiekiu, – šiuos duomenis pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 6 dalį (14 straipsnio 6 dalimi nustatyta duomenų bazė) Komisijai pranešė valstybės narės, – ir remiantis patikrintais bendradarbiaujančių Kinijos eksportuojančių gamintojų duomenimis.

(75)

1 lentelėje išdėstytos Sąjungos suvartojimo tendencijos nagrinėjamuoju laikotarpiu.

1 lentelė

Sąjungos suvartojimas

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

PTL

Bendras suvartojimas (tonomis)

175 589

175 675

170 454

164 446

Indeksas (2013 m. = 100)

100

100

97

94

Šaltinis: 14 straipsnio 6 dalimi nustatyta duomenų bazė, patikrinti duomenys.

(76)

2013–2014 m. Sąjungos suvartojimas išliko stabilus, o nuo 2014 m. iki PTL sumažėjo 6 %.

4.3.   Importas iš KLR

4.3.1.   Importo iš KLR apimtis ir rinkos dalis

(77)

Remdamasi bendradarbiaujančios eksportuojančių gamintojų grupės pateiktu patikrintu atsakymu į klausimyną ir 14 straipsnio 6 dalimi nustatytos duomenų bazės nagrinėjamojo laikotarpio duomenimis, Komisija nustatė iš KLR importuojamą kiekį.

(78)

Remiantis šiais duomenimis, importo į Sąjungą iš KLR ir jo rinkos dalies raida yra tokia:

2 lentelė

Importo apimtis ir rinkos dalis

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

PTL

Importas (tonomis)

2 697

1 780

3 207

2 005

Indeksas (2013 m. = 100)

100

66

119

74

Rinkos dalis (%)

1,5

1,0

1,9

1,2

Indeksas (2013 m. = 100)

100

66

122

79

Šaltinis: 14 straipsnio 6 dalimi nustatyta duomenų bazė, patikrinti duomenys.

(79)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu PLK importo iš KLR apimtis svyravo kiekvienais metais. 2013–2014 m. importo apimčiai sumažėjus 34 %, 2014–2015 m. ji padidėjo 80 % (23). Galiausiai per PTL importo apimtis sumažėjo nuo 2 697 tonų 2013 m. iki 2 005 tonų. Importo apimtis per nagrinėjamąjį laikotarpį iš viso sumažėjo 26 %.

(80)

Importo iš KLR rinkos dalis kito pagal panašią tendenciją. Per nagrinėjamąjį laikotarpį ji sumažėjo nuo 1,5 % iki 1,2 %.

4.3.2.   Importo iš KLR kainos

(81)

Remdamasi bendradarbiaujančios Kinijos eksportuojančių gamintojų grupės pateiktu patikrintu klausimyno atsakymu ir 14 straipsnio 6 dalimi nustatytos duomenų bazės nagrinėjamojo laikotarpio duomenimis, Komisija nustatė importuotų produktų kainas. Importo į Sąjungą iš KLR vidutinių kainų raida yra tokia:

3 lentelė

Vidutinė importo iš KLR kaina

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

PTL

Vidutinė kaina be muito (EUR už toną)

1 712

1 360

1 669

2 474

Indeksas (2013 m. = 100)

100

79

98

145

Šaltinis: 14 straipsnio 6 dalimi nustatyta duomenų bazė, patikrinti duomenys.

(82)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu iš KLR importuojamo produkto vidutinė kaina svyravo kiekvienais metais. Iš pradžių 2014 m. kainos sumažėjo 21 %. 2015 m. kainos padidėjo, pasiekdamos beveik 2013 m. lygį, o tada per PTL dar labiau padidėjo. Per nagrinėjamąjį laikotarpį kainos iš viso padidėjo 45 %.

4.4.   Priverstinis kainų mažinimas

(83)

Priverstinį kainų mažinimą per tiriamąjį laikotarpį Komisija nustatė lygindama:

a)

atrinktų Sąjungos gamintojų kiekvienos rūšies produkto vidutines svertines pardavimo kainas, taikytas nesusijusiems pirkėjams Sąjungos rinkoje, pakoreguotas atsižvelgiant į gamintojo kainas EXW sąlygomis, ir

b)

atitinkamas bendradarbiaujančios Kinijos eksportuojančių gamintojų grupės kiekvienos rūšies importuojamo produkto svertines pardavimo kainas, nustatytas CIF (kaina, draudimas ir frachtas) pagrindu ir taikomas pirmam nepriklausomam pirkėjui Sąjungos rinkoje. Sąjungos pramonė nepardavė nė vienos iš aštuonių rūšių produktų, kuriuos bendradarbiaujanti eksportuojančių gamintojų grupė pardavė į Sąjungą. Nesant galimybių nustatyti atitiktį, produktų rūšys buvo supaprastintos – nepaisoma tempiamojo stiprio (24) ir nustatytas diametro skirtumų kainos dedamosios vidurkis (25). Taikant šį metodą buvo nustatyta 100 % atitiktis.

(84)

Palyginimo rezultatai išreikšti Sąjungos pramonės vidutinės svertinės kainos per PTL procentine dalimi. Priverstinio kainų mažinimo nebuvimas rodo priemonių veiksmingumą. Jeigu priemonės būtų nebetaikomos ir Kinijos PLK eksportuojantys gamintojai savo eksporto kainas išlaikytų panašaus lygio, priverstinio kainų mažinimo skirtumas turėtų būti apskaičiuojamas iš importo kainos atimant antidempingo muitą. Taip nustatytas priverstinio kainų mažinimo skirtumas būtų 36,3 %. Tai laikoma ateityje galimų į Sąjungą eksportuojamų produktų kainų pagrįstu rodikliu, jeigu priemonių būtų leista nebetaikyti.

4.5.   Importas iš trečiųjų šalių, išskyrus KLR

(85)

Importas iš trečiųjų šalių, išskyrus KLR – tai daugiausia importas iš Korėjos Respublikos, Turkijos, Tailando, Rusijos ir Malaizijos.

(86)

Tų produktų importo į Sąjungą apimtis ir jų rinkos dalis bei vidutinės kainos parodytos 4 lentelėje:

4 lentelė

Importas iš trečiųjų šalių, išskyrus KLR

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

PTL

Importas (tonomis)

63 381

65 336

63 747

63 798

Indeksas (2013 m. = 100)

100

103

101

101

Rinkos dalis (%)

36,1

37,2

37,4

38,8

Vidutinė kaina (EUR už toną)

1 712

1 588

1 624

1 488

Indeksas (2013 m. = 100)

100

93

95

87

Šaltinis: 14 straipsnio 6 dalimi nustatyta duomenų bazė, patikrinti duomenys.

(87)

Apskritai nagrinėjamuoju laikotarpiu importo iš trečiųjų šalių apimtis išliko gana stabili ir šiek tiek padidėjo (1 %).

(88)

Kadangi nagrinėjamuoju laikotarpiu bendras Sąjungos suvartojimas sumažėjo, šiuo laikotarpiu minėtas padidėjimas pasireiškė kaip rinkos dalies padidėjimas nuo 36,1 % iki 38,8 %.

(89)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu iš trečiųjų šalių, išskyrus KLR, importuojamo produkto vidutinė kaina svyravo kiekvienais metais. Iš pradžių 2014 m. kainos sumažėjo 7 %. 2015 m. kainos padidėjo 2 %, o per PTL vėl sumažėjo 8 %. Per nagrinėjamąjį laikotarpį kainos iš viso sumažėjo 13 %.

4.5.1.   Importas iš šalių, kurioms taip pat nustatytos priemonės

Korėjos Respublika

(90)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu Korėjos Respublika turėjo didžiausią Sąjungos rinkos dalį po Sąjungos pramonės.

(91)

Kaip minėta 4 konstatuojamojoje dalyje, PLK importui iš KLR taikomų pradinių priemonių buvo vengiama vežant per Korėjos Respubliką. Todėl 2010 m. importuojamiems KLR kilmės produktams nustatytas antidempingo muitas taip pat buvo nustatytas iš Pietų Korėjos siunčiamiems importuojamiems tokiems pat produktams, išskyrus produktus, pagamintus 15 tikrų Pietų Korėjos eksportuojančių gamintojų.

(92)

Praktiškai visus iš Korėjos Respublikos į Sąjungą per PTL importuojamus PLK eksportavo gamintojai, kuriems netaikomas išplėstas antidempingo muitas, t. y. 99,98 % visos importo iš Korėjos apimties.

(93)

5 lentelėje išdėstyta Korėjos importo į Sąjungą apimties, rinkos dalies ir vidutinių kainų raida nagrinėjamuoju laikotarpiu:

5 lentelė

Korėjos importo apimtis, rinkos dalis ir vidutinė kaina

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

PTL

Importas (tonomis)

36 800

34 157

30 274

32 928

Indeksas (2013 m. = 100)

100

93

82

89

Rinkos dalis (%)

21,0

19,4

17,8

20,0

Indeksas (2013 m. = 100)

100

93

85

96

Vidutinė kaina (EUR už toną)

1 559

1 621

1 646

1 506

Indeksas (2013 m. = 100)

100

104

106

97

Šaltinis: 14 straipsnio 6 dalimi nustatyta duomenų bazė.

(94)

Importo iš Korėjos Respublikos apimtis nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjo 11 %, šiek tiek didesniu tempu negu sumažėjo suvartojimas.

(95)

Kadangi nagrinėjamuoju laikotarpiu importo apimtis sumažėjo didesniu tempu negu sumažėjo suvartojimas, rinkos dalis tik šiek tiek sumažėjo nuo 21,0 % iki 20,0 %.

(96)

2013–2015 m. vidutinė importuojamų produktų kaina padidėjo 6 %, o per PTL – sumažėjo 9 %, taigi, kaina nagrinėjamuoju laikotarpiu iš viso sumažėjo 3 %. Vidutinė kaina (CIF, neįskaitant muito) buvo 48 % žemesnė negu vidutinė Sąjungos pramonės kaina (EXW).

Marokas

(97)

Nustatyta, kad nagrinėjamuoju laikotarpiu beveik nebuvo importuojamų Maroko kilmės arba iš Maroko siunčiamų produktų. Todėl manyta, kad tolesnio tyrimo atlikti nereikia.

4.5.2.   Iš trečiųjų šalių importuojami produktai, kuriems nagrinėjamuoju laikotarpiu buvo taikomi antidempingo muitai

Ukraina ir Moldova

(98)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu importuojamiems Ukrainos kilmės PLK vis dar galiojo 51,8 % antidempingo muitas, išplėstas importuojamiems tokiems patiems iš Moldovos siunčiamiems produktams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Moldovos kilmės.

(99)

Tos priemonės baigė galioti 2017 m. vasario 10 d., kaip paaiškinta 11 konstatuojamojoje dalyje.

(100)

Nustatyta, kad nagrinėjamuoju laikotarpiu beveik nebuvo importuojamų Ukrainos ir Moldovos kilmės arba iš Ukrainos ir Moldovos siunčiamų produktų. Todėl manyta, kad tolesnio nagrinėjamojo laikotarpio tyrimo atlikti nereikia.

4.5.3.   Importas iš kitų trečiųjų šalių

(101)

Importas iš likusiųjų trečiųjų šalių – tai daugiausia importas iš Malaizijos, Rusijos, Tailando ir Turkijos. 6 lentelėje išdėstoma šio importo raida:

6 lentelė

Importas iš kitų trečiųjų šalių

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

PTL

Turkija

Importas (tonomis)

6 814

8 608

7 508

7 028

Indeksas (2013 m. = 100)

100

126

110

103

Rinkos dalis (%)

3,9

4,9

4,4

4,3

Vidutinė kaina (EUR už toną)

1 384

1 322

1 328

1 255

Indeksas (2013 m. = 100)

100

95

96

91

Tailandas

Importas (tonomis)

5 206

6 514

6 268

6 122

Indeksas (2013 m. = 100)

100

125

120

118

Rinkos dalis (%)

3,0

3,7

3,7

3,7

Vidutinė kaina (EUR už toną)

1 445

1 391

1 656

1 468

Indeksas (2013 m. = 100)

100

96

115

102

Rusija

Importas (tonomis)

1 639

3 541

5 063

4 838

Indeksas (2013 m. = 100)

100

216

309

295

Rinkos dalis (%)

0,9

2,0

3,0

2,9

Vidutinė kaina (EUR už toną)

1 341

1 150

1 135

1 057

Indeksas (2013 m. = 100)

100

86

85

79

Malaizija

Importas (tonomis)

4 525

4 377

5 932

4 530

Indeksas (2013 m. = 100)

100

97

131

100

Rinkos dalis (%)

2,6

2,5

3,5

2,8

Vidutinė kaina (EUR už toną)

1 552

1 416

1 437

1 343

Indeksas (2013 m. = 100)

100

91

93

87

Kitos šalys

Importas (tonomis)

8 257

8 061

8 701

8 294

Indeksas (2013 m. = 100)

100

98

105

100

Rinkos dalis (%)

4,7

4,6

5,1

5,0

Vidutinė kaina (EUR už toną)

2 951

2 180

2 196

1 967

Indeksas (2013 m. = 100)

100

96

108

100

Iš viso

Importas (tonomis)

26 441

31 102

33 472

30 812

Indeksas (2013 m. = 100)

100

118

127

117

Rinkos dalis (%)

15

18

20

19

Vidutinė kaina (EUR už toną)

1 912

1 552

1 605

1 471

Indeksas (2013 m. = 100)

100

81

84

77

Šaltinis: 14 straipsnio 6 dalimi nustatyta duomenų bazė.

(102)

2013–2015 m. laikotarpiu bendras iš trečiųjų šalių importuojamas kiekis padidėjo 27 %. Per PTL importuojamas kiekis sumažėjo 10 %. Per nagrinėjamąjį laikotarpį importuojamas kiekis iš viso padidėjo 17 %. Kadangi nagrinėjamuoju laikotarpiu suvartojimas sumažėjo, kaip aprašyta 76 konstatuojamojoje dalyje, kitų trečiųjų šalių rinkos dalis tuo pačiu laikotarpiu padidėjo nuo 15 % iki 19 %.

(103)

Iš Turkijos importuojamas kiekis nagrinėjamuoju laikotarpiu svyravo, tačiau per PTL jis pasiekė panašų lygį kaip 2013 m. (nagrinėjamojo laikotarpio pradžioje), t. y. 7 028 tonas. Iš viso jų rinkos dalis išliko gana stabili – nagrinėjamuoju laikotarpiu padidėjo tik 0,4 procentiniais punktais, t. y. nuo 3,9 % 2013 m. iki 4,3 % per PTL. Vidutinė kaina sumažėjo 9 %.

(104)

2013–2014 m. iš Tailando importuojamas kiekis padidėjo 25 %, tačiau paskui nuolat mažėjo ir nuo 5 206 tonų 2013 m. per PTL pasiekė 6 122 tonas. Per nagrinėjamąjį laikotarpį importuojamas kiekis iš viso padidėjo 18 %. 2014 m. taip pat padidėjo rinkos dalis, ji per PTL išliko stabili. Vidutinė importuojamų produktų kaina 2014–2015 m. laikotarpiu svyravo (– 4 %, + 15 %) ir nuo 2013 m. per PTL padidėjo 2 %.

(105)

Iš Rusijos importuojamas kiekis nagrinėjamuoju laikotarpiu gerokai padidėjo, tačiau per visą nagrinėjamąjį laikotarpį išliko gana mažas. Rinkos dalis taip pat išaugo – nuo 0,9 % iki 2,9 %. Vidutinė kaina nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjo 21 %.

(106)

Iš Malaizijos importuojamas kiekis nuo nagrinėjamojo laikotarpio pradžios svyravo, tačiau per PTL jis pasiekė beveik tą patį lygį kaip 2013 m., t. y. 4 530 tonų. Nepaisant svyravimų, nagrinėjamuoju laikotarpiu iš Malaizijos importuojamų PLK rinkos dalis iš viso padidėjo nedaug – 0,2 procentinių punktų. Vidutinė importuojamų produktų kaina nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjo 13 %.

(107)

Per PTL iš Malaizijos, Rusijos, Tailando ir Turkijos importuojamų PLK kainos vidutiniškai buvo mažesnės negu Sąjungos pramonės vidutinė kaina (49–63 %). Jos taip pat buvo mažesnės negu iš KLR importuojamų produktų kaina (41–57 %).

4.6.   Sąjungos pramonės ekonominė padėtis

4.6.1.   Bendrosios pastabos

(108)

Pagal pagrindinio reglamento 3 straipsnio 5 dalį Komisija išnagrinėjo visus svarbius ekonominius veiksnius ir rodiklius, turėjusius įtakos Sąjungos pramonės padėčiai nagrinėjamuoju laikotarpiu.

(109)

Siekdama nustatyti žalą Komisija atskirai nagrinėjo makroekonominius ir mikroekonominius žalos rodiklius. Komisija įvertino su visa Sąjungos pramone susijusius makroekonominius rodiklius remdamasi pareiškėjo pateiktais duomenimis, kryžmiškai sutikrintais su kelių Sąjungos gamintojų informacija, pateikta prieš inicijuojant tyrimą, ir atrinktų Sąjungos gamintojų patikrintais klausimyno atsakymais. Mikroekonominius rodiklius Komisija vertino remdamasi atrinktų Sąjungos gamintojų klausimyno atsakymuose pateiktais ir patikrintais duomenimis. Nustatyta, kad abu duomenų rinkiniai atspindi Sąjungos pramonės ekonominę padėtį.

(110)

Makroekonominiai rodikliai: gamyba, gamybos pajėgumai, pajėgumų naudojimas, pardavimo apimtis, rinkos dalis, augimas, užimtumas, našumas ir dempingo skirtumo dydis.

(111)

Mikroekonominiai rodikliai: vidutinės vieneto kainos, vieneto sąnaudos, darbo sąnaudos, atsargos, pelningumas, pinigų srautas, investicijos, investicijų grąža ir pajėgumas padidinti kapitalą.

4.6.2.   Makroekonominiai rodikliai

4.6.2.1.   Gamyba, gamybos pajėgumai ir pajėgumų naudojimas

(112)

7 lentelėje išdėstyta bendroji Sąjungos gamybos, gamybos pajėgumų ir pajėgumų naudojimo raida nagrinėjamuoju laikotarpiu:

7 lentelė

Gamyba, gamybos pajėgumai ir pajėgumų naudojimas

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

PTL

Gamyba (tonomis)

206 053

203 763

193 757

168 701

Indeksas (2013 m. = 100)

100

99

94

82

Gamybos pajėgumai (tonomis)

290 092

299 773

301 160

305 550

Indeksas (2013 m. = 100)

100

103

104

105

Pajėgumų naudojimas (%)

71

68

64

55

Indeksas (2013 m. = 100)

100

96

91

78

Šaltinis: pareiškėjo informacija, pateikta prieš inicijuojant tyrimą, ir patikrinti klausimyno atsakymai.

(113)

2013–2014 m. laikotarpiu bendra gamybos apimtis išliko gana stabili, o 2015 m. sumažėjo 5 %. Tačiau per PTL gamybos apimtis sumažėjo dar 12 %. Nagrinėjamuoju laikotarpiu gamybos apimtis iš viso sumažėjo 18 %.

(114)

Gamybos pajėgumas nagrinėjamuoju laikotarpiu padidėjo nedaug, o iš viso – tik 5 %.

(115)

Todėl pajėgumų naudojimas sumažėjo nuo 71 % 2013 m. iki 55 % per PTL. Nagrinėjamuoju laikotarpiu, sumažėjus gamybos apimčiai, pajėgumų naudojimas iš viso sumažėjo 22 %.

4.6.2.2.   Pardavimo apimtis ir rinkos dalis

(116)

Sąjungos pramonės pardavimo apimties ir rinkos dalies raida nagrinėjamuoju laikotarpiu:

8 lentelė

Pardavimo apimtis ir rinkos dalis

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

PTL

Pardavimo apimtis (tonomis)

109 511

108 559

103 499

98 643

Indeksas (2013 m. = 100)

100

99

95

90

Rinkos dalis (%)

62,4

61,8

60,7

60,0

Indeksas (2013 m. = 100)

100

99

97

96

Šaltinis: pareiškėjo informacija, pateikta prieš inicijuojant tyrimą, ir patikrinti klausimyno atsakymai.

(117)

Pardavimo apimtis kito ta pačia tendencija kaip ir gamybos apimtis. 2013–2014 m. laikotarpiu ji išliko gana stabili, o 2015 m. sumažėjo 5 %. Per PTL gamybos apimtis sumažėjo dar 5 %. Nagrinėjamuoju laikotarpiu pardavimo apimtis iš viso sumažėjo 10 %.

(118)

Sąjungos pramonės rinkos dalis nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjo 2,4 procentiniais punktais nuo 62,4 % iki 60,0 %.

4.6.2.3.   Augimas

(119)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungos suvartojimas sumažėjo 6 %. Sąjungos pramonės pardavimo apimtis sumažėjo dar labiau, t. y. 10 %. Todėl Sąjungos pramonė neteko 2,4 procentinių punktų rinkos dalies. Pardavimo apimties sumažėjimą taip pat atspindėjo pajėgumų naudojimas – jis sumažėjo 22 %.

4.6.2.4.   Užimtumas ir našumas

(120)

Užimtumo ir našumo raida nagrinėjamuoju laikotarpiu:

9 lentelė

Užimtumas ir našumas

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

PTL

Darbuotojų skaičius

3 329

3 309

3 238

3 026

Indeksas (2013 m. = 100)

100

99

97

91

Našumas (tonomis darbuotojui)

62

62

60

56

Indeksas (2013 m. = 100)

100

99

97

90

Šaltinis: pareiškėjo informacija, pateikta prieš inicijuojant tyrimą, ir patikrinti klausimyno atsakymai.

(121)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungos pramonės darbuotojų skaičius sumažėjo 9 %, jis daugiausia mažėjo per PTL. Darbuotojų skaičius sumažėjo tada, kai sumažėjo gamybos ir pardavimo apimtis, kaip aprašyta 113 ir 117 konstatuojamosiose dalyse.

(122)

Kadangi gamybos apimtis sumažėjo labiau negu darbuotojų skaičius, produktyvumas nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjo 10 %.

4.6.2.5.   Dempingo skirtumo dydis ir atsigavimas nuo buvusio dempingo

(123)

Kaip nurodyta 57 konstatuojamojoje dalyje, atlikus tyrimą nustatyta, kad peržiūrimasis produktas buvo toliau iš KLR į Sąjungos rinką importuojamas taikant 16,7 % dempingą. Importo apimtis buvo maža dėl galiojančių antidempingo priemonių veiksmingumo. Nepaisant to, Kinijos gamintojai išliko Sąjungos rinkoje, per PTL išlaikydami 1,2 % rinkos dalį (žr. 2 lentelę).

(124)

Per praėjusią priemonių galiojimo termino peržiūrą buvo pastebimas Sąjungos pramonės atsigavimas nuo ankstesnio dempingo poveikio. Nagrinėjamuoju laikotarpiu atsigavimo procesas sulėtėjo, o pagrindiniai žalos rodikliai rodė mažėjimo tendenciją. Be to, dėl mažesnės urmu parduodamų biržos prekių paklausos ir sumažėjusios naftos kainos susitraukė kasybos, naftos ir dujų sektorių veikla. Vėliau susidarė neigiamas poveikis PLK paklausai ir dėl to nagrinėjamuoju laikotarpiu 6 % sumažėjo suvartojimas (žr. 1 lentelę).

(125)

Kadangi nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungoje kainos laipsniškai mažėjo, Sąjungos pramonė negalėjo dar labiau atsigauti nuo ankstesnio dempingo poveikio.

4.6.3.   Mikroekonominiai rodikliai

4.6.3.1.   Kainos ir poveikį kainoms turintys veiksniai

(126)

Sąjungos pramonės pardavimo nesusijusiems pirkėjams Sąjungoje vidutinių kainų raida nagrinėjamuoju laikotarpiu:

10 lentelė

Vidutinės pardavimo kainos ir vieneto sąnaudos

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

PTL

Vidutinė vieneto pardavimo Sąjungoje kaina (EUR už toną)

3 297

3 133

2 950

2 887

Indeksas (2013 m. = 100)

100

95

89

88

Vieneto gamybos sąnaudos Sąjungoje (EUR už toną)

2 774

2 866

3 072

3 138

Indeksas (2013 m. = 100)

100

103

111

113

Šaltinis: patikrinti klausimyno atsakymai.

(127)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungos pramonės vidutinė vieneto pardavimo nesusijusiems pirkėjams Sąjungoje kaina sumažėjo 12 %.

(128)

Kartu nagrinėjamuoju laikotarpiu vidutinės vieneto gamybos sąnaudos sumažėjo 13 %. Tą vieneto gamybos sąnaudų padidėjimą daugiausia lėmė gamybos ir pardavimo apimties sumažėjimas (atitinkamai 18 % ir 10 % nagrinėjamuoju laikotarpiu, kaip nurodyta 113 konstatuojamojoje dalyje (žr. 7 lentelę) ir 117 konstatuojamojoje dalyje (žr. 8 lentelę)). Pažymėtina, kad vieneto gamybos sąnaudos taip padidėjo nepaisant to, kad bendros gamybos sąnaudos nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjo. Taigi, nors Sąjungos pramonė sugebėjo sumažinti bendras gamybos sąnaudas, ji nesugebėjo sumažinti vieneto gamybos sąnaudų, nes gerokai sumažėjo gamybos ir pardavimo apimtis.

4.6.3.2.   Darbo sąnaudos

(129)

Sąjungos gamintojų vidutinių darbo sąnaudų raida nagrinėjamuoju laikotarpiu:

11 lentelė

Vieno darbuotojo vidutinės darbo sąnaudos

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

PTL

Vieno darbuotojo vidutinės darbo sąnaudos

48 708

48 277

51 586

50 021

Indeksas (2013 m. = 100)

100

99

106

103

Šaltinis: patikrinti klausimyno atsakymai.

(130)

Vidutinės darbo sąnaudos nagrinėjamuoju laikotarpiu po nedidelių svyravimų iš viso padidėjo nedaug – 3 %.

4.6.3.3.   Atsargos

(131)

Sąjungos gamintojų atsargų raida nagrinėjamuoju laikotarpiu:

12 lentelė

Atsargos

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

PTL

Laikotarpio pabaigos atsargos (tonomis)

15 191

15 889

15 260

14 796

Indeksas (2013 m. = 100)

100

105

100

97

Laikotarpio pabaigos atsargos gamybos procentine dalimi (%)

16,7

17,4

17,4

23,0

Indeksas (2013 m. = 100)

100

104

105

138

Šaltinis: patikrinti klausimyno atsakymai.

(132)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu atsargų lygis sumažėjo nedaug – 3 %. Kadangi Sąjungos pramonė turi išlaikyti minimalų būdingiausių PLK atsargų lygį, kad būtų galima nedelsiant patenkinti paklausą, atsargos negalėjo toliau mažėti ir dėl to jų vertė gamybos apimties procentine išraiška padidėjo 38 %.

4.6.3.4.   Pelningumas, pinigų srautas, investicijos, investicijų grąža ir pajėgumas padidinti kapitalą

(133)

Sąjungos pramonės pelningumo, pinigų srauto, investicijų ir investicijų grąžos raida nagrinėjamuoju laikotarpiu tokia:

13 lentelė

Pelningumas, pinigų srautas, investicijos ir investicijų grąža

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

PTL

Pardavimo Sąjungoje nesusijusiems pirkėjams pelningumas (%)

7,5

6,1

2,6

– 1,6

Indeksas (2013 m. = 100)

100

81

34

– 21

Pinigų srautas (tūkst. EUR)

42 881

36 692

33 631

8 885

Indeksas (2013 m. = 100)

100

86

78

21

Investicijos (tūkst. EUR)

12 014

8 843

9 003

5 950

Indeksas (2013 m. = 100)

100

74

75

50

Investicijų grąža (%)

33,3

20,8

8,6

– 5,2

Indeksas (2013 m. = 100)

100

62

26

– 16

Šaltinis: patikrinti klausimyno atsakymai.

(134)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungos pramonės pelningumas sumažėjo – 2013 m. buvo gautas 7,5 % pelnas, o PTL buvo baigtas 1,6 % nuostoliu.

(135)

Pinigų srautas nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjo drastiškai – 79 %. Tai – papildomas Sąjungos pramonės eksploatacinės veiklos prasto efektyvumo ir jos patirto likvidumo trūkumo rodiklis.

(136)

Vėliau nagrinėjamuoju laikotarpiu investicijos sumažėjo iki 50 %. Dėl mažėjančių pelno dydžių ir didelio spaudimo kainoms daugiausia buvo daromos tik aplinkosaugos ar saugumo reikalavimams įvykdyti reikalingos investicijos. Kartu nagrinėjamuoju laikotarpiu buvo labai mažai investuojama į eksploataciją ir gamybos technologijas, kuriomis būtų galima padidinti efektyvumą ir produktyvumą.

(137)

Investicijų grąža reiškia investicijos duodamą pelną arba nuostolį, palyginti su investuota suma. Nagrinėjamuoju laikotarpiu ji sumažėjo nuo 33,3 % iki neigiamo dydžio – – 5,2 %.

4.6.4.   Išvada dėl žalos

(138)

Dėl taikytų antidempingo muitų Sąjungos pramonė per pirmuosius du nagrinėjamojo laikotarpio metus (2013–2014 m.) tęsė atsigavimą nuo ankstesnio žalingo dempingo poveikio ir sugebėjo išlaikyti pelno dydį, viršijantį tikslinį 5 % pelningumą.

(139)

Nepaisant to, dėl mažesnės urmu parduodamų biržos prekių paklausos ir sumažėjusios naftos kainos susitraukė kasybos, naftos ir dujų sektorių veikla. Taigi, PLK paklausa nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjo. Šis paklausos sumažėjimas Sąjungos pramonei turėjo tiesioginį poveikį – sumažėjo jos gamybos ir pardavimo apimtis ir rinkos dalis. Kartu žema kaina parduodamų PLK dalis padidėjo ir dėl to sumažėjo Sąjungoje mokama kaina, dar labiau pakenkusi jos finansiniams rezultatams. Taigi, beveik visi žalos rodikliai pablogėjo. Remiantis tuo, kas išdėstyta, padaryta išvada, kad Sąjungos pramonė patyrė materialinę žalą.

(140)

Importuojami KLR kilmės PLK ribotai prisidėjo prie Sąjungos pramonei daromos žalos. Dėl galiojančių priemonių jų rinkos dalis visu nagrinėjamuoju laikotarpiu buvo maža. Nepaisant to, importuojami Kinijos PLK ir toliau buvo parduodami Sąjungos rinkoje.

(141)

Kartu nagrinėjamuoju laikotarpiu iš kitų trečiųjų šalių importuojamų produktų bendra rinkos dalis sudarė 38,8 % ir šiek tiek padidėjo (žr. 4 lentelę). Vidutinės iš kitų trečiųjų šalių importuojamų produktų kainos kito mažėjančia linkme ir dažniausiai būdavo žemesnės už Sąjungos pramonės pardavimo Sąjungos rinkoje kainą. Todėl tie importuojami produktai darė nemažą žalą Sąjungos pramonei. Kaip jau išnagrinėta 85–89 konstatuojamosiose dalyse, nagrinėjamuoju laikotarpiu šios šalys sugebėjo ne tik išlaikyti savo rinkos dalį, bet ir ją padidinti. Be to, tuo pačiu laikotarpiu vidutinė importuojamų produktų kaina sumažėjo (89 konstatuojamoji dalis), sukeldama dar didesnį neigiamą poveikį Sąjungoje mokamai kainai, todėl nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungoje mokamos kainos sumažėjo 12 % (žr. 127 konstatuojamąją dalį) ir dar labiau pablogėjo jos finansiniai rezultatai.

(142)

Todėl Komisija padarė išvadą, kad pradinės priemonės Sąjungos pramonei buvo naudingos, nes per pirmuosius dvejus nagrinėjamojo laikotarpio metus (2013–2014 m.) tęsėsi Sąjungos pramonės atsigavimas nuo ankstesnio žalingo dempingo. Tačiau dėl minėtų veiksnių atsigavimo procesas sustojo.

4.7.   Importuojamų Kinijos produktų daromos žalos pasikartojimo tikimybė

4.7.1.   Pirminės pastabos

(143)

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį Komisija nagrinėjo, ar, leidus nebetaikyti KLR atžvilgiu taikomų priemonių, importuojamų Kinijos produktų daroma materialinė žala pasikartotų. Tyrimas parodė, kad per PTL importas iš KLR buvo vykdomas dempingo kaina (57 konstatuojamoji dalis) ir tikėtina, kad dempingas tęsis, jei būtų leista nebetaikyti priemonių (70 konstatuojamoji dalis).

(144)

Žalos pasikartojimo tikimybei nustatyti nagrinėti šie veiksniai: i) KLR gamybos pajėgumai ir nepanaudoti pajėgumai, ii) galimas importuojamų Kinijos produktų kainų lygis, jeigu priemonių būtų leista nebetaikyti, iii) Kinijos eksportuojančių gamintojų elgsena kitose trečiosiose šalyse, iv) Sąjungos rinkos patrauklumas ir v) importuojamų Kinijos produktų poveikis Sąjungos pramonės padėčiai, jeigu priemonių būtų leista nebetaikyti.

4.7.1.1.   KLR turimi gamybos pajėgumai ir nepanaudoti pajėgumai

(145)

Kaip paaiškinta 60 konstatuojamojoje dalyje, KLR gamintojai Kinijoje turi didelius gamybos pajėgumus ir atitinkamai nepanaudotus pajėgumus, kurie per PTL gerokai viršijo ne tik į Sąjungą eksportuotų produktų kiekį, bet ir visą Sąjungos suvartojimą per PTL.

(146)

Be to, kaip teigiama 63 konstatuojamojoje dalyje, nenustatyta elementų, kurie rodytų, kad artimiausioje ateityje PLK paklausa KLR vidaus rinkoje arba bet kurios trečiosios šalies rinkoje pastebimai padidės. Todėl Komisija padarė išvadą, kad turimų nepanaudotų pajėgumų nebūtų galima iki galo išnaudoti Kinijos vidaus rinkos arba kitų trečiųjų šalių rinkų paklausai patenkinti.

4.7.1.2.   Galimas importuojamų Kinijos produktų kainų lygis

(147)

Vis dėlto, kaip minėta 18 konstatuojamojoje dalyje, vienintelė bendradarbiaujanti KLR eksportuojančių gamintojų grupė nepateikė duomenų apie savo pardavimą eksportui į kitų trečiųjų šalių rinkas. Todėl, nesant jokios kitos informacijos, eksportuojamų Kinijos produktų kainoms kitose trečiųjų šalių rinkose nustatyti buvo naudojamasi KLR duomenų baze.

(148)

Tų eksportuojamų produktų kainos taip pat buvo laikomos ateityje galimų į Sąjungą eksportuojamų produktų kainų pagrįstu rodikliu, jeigu priemonių būtų leista nebetaikyti.

(149)

Kaip paaiškinta 69 konstatuojamojoje dalyje, iš KLR į kitas eksporto rinkas eksportuojamų produktų kainos vidutiniškai buvo gerokai žemesnės už produktų, eksportuojamų į Sąjungą, kainas – maždaug 30 %. Tuo remiantis buvo padaryta išvada, kad KLR gamintojams esama pakankamai erdvės mažinti į Sąjungą eksportuojamų produktų kainas.

(150)

Be to, bendradarbiaujančios eksportuojančių gamintojų grupės importuojamų produktų kaina, neatsižvelgiant į antidempingo muitus, per PTL lėmė priverstinį Sąjungos pramonės parduodamų produktų kainų mažinimą 36,3 %, kaip paminėta 84 konstatuojamojoje dalyje. Tai laikoma ateityje galimų į Sąjungą eksportuojamų produktų kainų pagrįstu rodikliu, jeigu priemonių būtų leista nebetaikyti.

4.7.1.3.   Kinijos PLK eksportuojančių gamintojų elgsena kitose trečiosiose šalyse

(151)

Todėl, kaip paaiškinta 64 ir 65 konstatuojamosiose dalyse, nesant kitos prieinamos informacijos, eksportuojamų Kinijos produktų kainoms kitose trečiųjų šalių rinkose nustatyti buvo naudojamasi KLR duomenų baze.

(152)

Remiantis ta informacija, nustatyta, kad į kitų trečiųjų šalių rinkas eksportuojamų Kinijos PLK kainos, priklausomai nuo eksporto rinkos, vidutiniškai buvo apie 40–80 % žemesnės negu Sąjungos pramonės parduodamų produktų kainos.

(153)

Pagrindinės trys Kinijos PLK eksporto paskirties vietos per PTL buvo Korėjos Respublika (123 891 tona, arba 11 % bendro jų eksporto), JAV (97 936 tonos, arba 9 % bendro jų eksporto) ir Vietnamas (76 344 tonos, arba 7 % bendro jų eksporto). Vidutinės į tas rinkas eksportuojamų produktų kainos buvo atitinkamai 1 107 EUR už toną, 1 444 EUR už toną ir 781 EUR už toną. Taigi, vidutinės į tas šalis parduodamų produktų kainos buvo nuo 50 % iki maždaug 80 % žemesnės negu vidutinė Sąjungos pramonės kaina.

4.7.1.4.   Sąjungos rinkos patrauklumas

(154)

Atsižvelgiant į pirmesnėje konstatuojamojoje dalyje išdėstytą kainų analizę, jeigu priemonių būtų leista nebetaikyti, Kinijos eksportuojantys gamintojai turėtų nemažai pajėgumų sumažinti į Sąjungos rinką importuojamų savo produktų kainas ir juos Sąjungos rinkoje vis tiek parduoti aukštesnėmis kainomis negu kitų trečiųjų šalių rinkose. Taigi, Kinijos eksportuojantys gamintojai turi didelių paskatų nukreipti savo eksportuojamus produktus į Sąjungą, kurioje jie gautų aukštesnes kainas ir vis tiek galėtų gerokai privestinai sumažinti Sąjungos pramonės parduodamų produktų kainą. Be to, jie turėtų paskatą bent dalį savo nepanaudotų pajėgumų žemomis kainomis eksportuoti į Sąjungos rinką.

(155)

Dar vienas Sąjungos rinkos patrauklumo ženklas yra tai, kad nuo priemonių taikymo pradžios Kinijos eksportuotojai bandė jų vengti, tačiau šie bandymai buvo nustatyti ir neutralizuoti, kaip paaiškinta 2 ir 4 konstatuojamosiose dalyse.

(156)

Be to, Sąjungos rinkos patrauklumą rodo KLR kilmės produktų importas dempingo kaina, vykdomas nepaisant to, kad priemonės galioja nuo 1999 m.

(157)

Todėl padaryta išvada, kad KLR eksportuojantys gamintojai turi potencialą ir paskatą gerokai padidinti savo PLK eksporto į Sąjungą dempingo kainomis apimtį, gerokai privestinai sumažindami Sąjungos pramonės kainas, jeigu priemonių būtų leista nebetaikyti.

4.7.2.   Poveikis Sąjungos pramonei

(158)

Jeigu Sąjungos pramonė išlaikys dabartinį kainų lygį, ji negalės išlaikyti savo pardavimo apimties ir rinkos dalies žema kaina importuojamų Kinijos produktų atžvilgiu. Labai tikėtina, kad, jeigu priemonių būtų leista nebetaikyti, Kinijai tenkanti rinkos dalis greitai padidėtų. Labiausiai tikėtina, kad tai įvyktų Sąjungos pramonės sąskaita, nes jos kainų lygis yra aukščiausias. Sumažėjus pardavimo apimčiai, dar sumažėtų pajėgumų panaudojimas ir padidėtų vidutinės gamybos sąnaudos. Tai savo ruožtu dar labiau pablogintų finansinę Sąjungos pramonės padėtį ir padidintų nuostolingumą, jau susidariusius per PTL.

(159)

Vis dėlto, jeigu Sąjungos pramonė nuspręstų sumažinti savo kainų lygį bandydama išlaikyti savo pardavimo apimtį ir rinkos dalį, beveik iš karto pablogės jos finansinė padėtis ir gerokai padidės per PTL pastebėtas nuostolingumas.

(160)

Pagal abu scenarijus tikėtina, kad priemonių galiojimo pabaiga turės neigiamą poveikį Sąjungos pramonei, ypač užimtumui. Nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungos pramonė jau buvo priversta 9 % sumažinti su produktais susijusį užimtumą (žr. 9 lentelę). Dar labiau pablogėjus Sąjungos pramonės padėčiai, gali tekti uždaryti ištisus gamybos padalinius.

(161)

Taigi, darytina išvada, jog yra didelė tikimybė, kad baigus galioti esamoms priemonėms pasikartotų iš Kinijos importuojamų PLK daroma žala, ir tikėtina, kad jau ir taip bloga Sąjungos pramonės padėtis dar labiau pablogėtų.

(162)

Ankstesnės priemonių galiojimo termino peržiūros nagrinėjamuoju laikotarpiu (2007–2010 m.) ekonominės Sąjungos pramonės padėties raida buvo teigiama. NET per pirmuosius dvejus dabartinio nagrinėjamojo laikotarpio metus (2013–2014 m.) Sąjungos pramonė sugebėjo išlaikyti savo pelningumą arti tikslinio 5 % pelningumo. Todėl Sąjungos pramonė įrodė, kad yra struktūriškai gyvybinga ir gali įveikti savo nuostolingumą. Tačiau dabartinės priemonių galiojimo termino peržiūros nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungos pramonė sugrįžo į pažeidžiamą finansinę padėtį ir tikimasi, kad ji dar labiau pablogės, jeigu priemonės baigs galioti. Tada Sąjungos pramonė negalėtų įveikti dabartinės blogos padėties ir dėl labai tikėtino Kinijos PLK importo dempingo kainomis patirtų dar didesnę žalą.

(163)

Pripažįstama, kad PLK importas iš Korėjos Respublikos ir kitų trečiųjų šalių, atsižvelgiant į jo apimtį ir mažas kainas, yra veiksniai, prisidedantys prie Sąjungos pramonės patiriamos žalos. Tačiau pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį atliekant šį tyrimą buvo vertinama tik tai, ar yra žalos pasikartojimo tikimybė dėl PLK importo iš Kinijos žalinga kaina, jeigu dabartinės antidempingo priemonės baigtų galioti. Atsižvelgiant į pažeidžiamą Sąjungos pramonės padėtį, bet koks importo iš Kinijos padidėjimas gerokai pablogintų padėtį dėl didelių KLR nepanaudotų pajėgumų, Sąjungos rinkos patrauklumo ir galimai žemų iš Kinijos į Sąjungą eksportuojamų PLK kainų.

(164)

Tai, kad šiuo metu PLK importas iš Kinijos į Sąjungos rinką yra gerokai mažesnis, palyginti su importu prieš nustatant priemones, rodo, kad nustačius antidempingo muitus sėkmingai atkurtos neiškraipytos Kinijos peržiūrimojo produkto eksportuotojų ir Sąjungos pramonės konkurencijos sąlygos. Tai, kad dėl importo iš Korėjos Respublikos ir kitų trečiųjų šalių buvo priverstinai mažinamos importo iš Kinijos kainos, nekeičia Komisijos įsipareigojimų nagrinėti tik su šiuo tyrimu susijusius aspektus. Kaip išdėstyta 165 konstatuojamojoje dalyje, Komisija įrodė, jog yra didelė tikimybė, kad baigus galioti priemonėms žala pasikartotų.

4.7.3.   Išvada

(165)

Komisija padarė išvadą, jog labai tikėtina, kad panaikinus priemones Kinijos PLK importas dempingo kaina, dėl kurio priverstinai mažinamos Sąjungos pramonės kainos, labai padidėtų ir todėl dar labiau padidėtų Sąjungos pramonei daroma žala. Dėl šios priežasties Sąjungos pramonės gyvybingumui iškiltų rimtas pavojus.

5.   SĄJUNGOS INTERESAI

(166)

Pagal pagrindinio reglamento 21 straipsnį Komisija nagrinėjo, ar toliau taikant galiojančias antidempingo priemones nebūtų prieštaraujama visos Sąjungos interesams. Vertinant Sąjungos interesus įvertinti visi susiję, t. y. Sąjungos pramonės, importuotojų ir naudotojų, interesai.

(167)

Visoms suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę pagal pagrindinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

(168)

Primintina, jog per ankstesnę priemonių galiojimo termino peržiūrą nuspręsta, kad priemonių priėmimas neprieštarauja Sąjungos interesams. Be to, šis tyrimas yra priemonių galiojimo termino peržiūra ir jį atliekant nagrinėjama padėtis jau po antidempingo priemonių nustatymo, todėl galima įvertinti bet kokį netinkamą neigiamą poveikį, kurį šios galiojančios antidempingo priemonės daro susijusioms šalims.

(169)

Atsižvelgiant į tai buvo nagrinėjama, ar, nepaisant išvadų dėl dempingo tęsimosi ir žalos pasikartojimo tikimybės, yra įtikinamų priežasčių, leidžiančių daryti išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju tolesnis priemonių taikymas prieštarautų Sąjungos interesams.

5.1.   Sąjungos pramonės interesai

(170)

Tyrimas taip pat parodė, kad, jeigu priemonės baigtų galioti, tai, tikėtina, turėtų didelį neigiamą poveikį Sąjungos pramonei ir jos šiuo metu pažeidžiama finansinė padėtis dar labiau pablogėtų. Priemonių galiojimo pabaiga keltų didelę grėsmę Sąjungos pramonės gyvybingumui, nes Sąjungos gamintojai būtų priversti nutraukti veiklą ir Sąjungos rinka atitinkamai taptų visiškai priklausoma nuo PLK importo.

(171)

Praeityje Sąjungos pramonė įrodė esanti gyvybinga pramonė, pasiekianti teigiamų ekonominių ir finansinių rezultatų. Ji sugebėjo likti pelninga ir išlaikyti pelno dydį, viršijantį tikslinį pelningumą.

(172)

Todėl galiojančių antidempingo priemonių išsaugojimas yra naudingas Sąjungos pramonei.

5.2.   Importuotojų interesai

(173)

Kaip nurodyta 20–22 ir 24 konstatuojamosiose dalyse, atliekant šį tyrimą nebendradarbiavo ir prašomos informacijos nepateikė nė vienas importuotojas. Reikia priminti, kad per ankstesnius tyrimus buvo nustatyta, jog importuotojams nustatytų priemonių poveikis būtų nedidelis. Nesant priešingų įrodymų, atitinkamai galima patvirtinti, kad šiuo metu galiojančios priemonės neturėjo žymaus neigiamo poveikio jų finansinei padėčiai ir kad tolesnis priemonių taikymas importuotojų pernelyg neapsunkintų.

5.3.   Naudotojų interesai

(174)

PLK naudojami įvairiai: žuvininkystės, jūrų ir laivybos, naftos ir dujų, kasybos, miškininkystės, oro transporto, civilinės inžinerijos, statybos ir liftų gamybos sektoriuose.

(175)

Kaip nurodyta 23 ir 24 konstatuojamosiose dalyse, atliekant šį tyrimą nebendradarbiavo ir prašomos informacijos nepateikė nė vienas naudotojas. Kai kurie apie save pranešę naudotojai nurodė, kad PLK jie naudoja tik epizodiškai. Taigi, kaip ir per ankstesnius tyrimus, buvo padaryta išvada, kad šiuo metu galiojančios priemonės neturėjo žymaus neigiamo poveikio ekonominei naudotojų padėčiai ir kad dėl to tęsiamos priemonės pernelyg neapsunkintų naudotojų pramonės padėties.

5.4.   Išvada dėl Sąjungos interesų

(176)

Taigi, Komisija padarė išvadą, kad nėra įtikinamų su Sąjungos interesais susijusių priežasčių, kodėl KLR kilmės importuojamiems produktams nereikėtų toliau taikyti galutinių antidempingo priemonių.

6.   ANTIDEMPINGO PRIEMONĖS

(177)

Visoms suinteresuotosioms šalims buvo pranešta apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis ketinama rekomenduoti toliau taikyti galiojančias priemones importuojamiems KLR kilmės PLK. Buvo nustatytas laikas pastaboms dėl atskleistų faktų pareikšti. Šalių pastabų negauta.

(178)

Kaip išdėstyta 6 konstatuojamojoje dalyje, importuojamiems KLR kilmės PLK taikomi antidempingo muitai taip pat buvo išplėsti importuojamiems iš Maroko ir Korėjos Respublikos siunčiamiems PLK, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Maroko ar Korėjos Respublikos kilmės. Importuojamiems KLR kilmės PLK ir toliau taikytinas antidempingo muitas taip pat turėtų būti toliau taikomas importuojamiems iš Maroko ir Korėjos Respublikos siunčiamiems PLK, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Maroko ar Korėjos Respublikos kilmės. Maroko eksportuojančiam gamintojas, kuris buvo atleistas nuo priemonių, kurių taikymo sritis buvo išplėsta Reglamentu (EB) Nr. 1886/2004, taip pat turėtų būti atleistas nuo šiuo reglamentu nustatytų priemonių. Penkiolika Pietų Korėjos eksportuojančių gamintojų, kurie buvo atleisti nuo priemonių, kurių taikymo sritis buvo išplėsta Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 400/2010, taip pat turėtų būti atleisti nuo šiuo reglamentu nustatytų priemonių.

(179)

Atsižvelgiant į naujausią Teisingumo Teismo praktiką (26), yra tikslinga nustatyti delspinigių, mokėtinų galutinių muitų grąžinimo atveju, normą, nes pagal susijusias galiojančias muitų nuostatas tokia palūkanų norma nenumatyta, o taikant nacionalines taisykles atsirastų nepagrįstų iškraipymų tarp ekonominės veiklos vykdytojų priklausomai nuo to, kokią valstybę narę jie pasirinko muitiniam įforminimui atlikti.

(180)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2016/1036 15 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šiuo reglamentu nustatomas galutinis antidempingo muitas plieniniams lynams ir kabeliams, įskaitant uždaros konstrukcijos lyno rites, išskyrus lynus ir kabelius iš nerūdijančio plieno, kurių didžiausias skerspjūvis didesnis kaip 3 mm, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ir ex 7312 10 98 (TARIC kodai 7312108112, 7312108113, 7312108119, 7312108312, 7312108313, 7312108319, 7312108512, 7312108513, 7312108519, 7312108912, 7312108913, 7312108919, 7312109812, 7312109813 ir 7312109819).

2.   Galutinio antidempingo muito norma, taikoma 1 dalyje aprašyto KLR kilmės produkto CIF neto kainai Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą, yra 60,4 %.

3.   Importuojamiems KLR kilmės produktams taikytinas galutinis antidempingo muitas, kaip išdėstyta 2 dalyje, šiuo reglamentu išplečiamas importuojamiems tokiems patiems plieniniams lynams ir kabeliams, siunčiamiems iš Maroko ir deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Maroko kilmės (TARIC kodai 7312108112, 7312108312, 7312108512, 7312108912 ir 7312109812), išskyrus bendrovės Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Morocco, pagamintus produktus (papildomas TARIC kodas A567), ir importuojamiems tokiems patiems plieniniams lynams ir kabeliams, siunčiamiems iš Korėjos Respublikos ir deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Korėjos Respublikos kilmės (TARIC kodai 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 ir 7312109813), išskyrus produktus, pagamintus toliau nurodytų bendrovių:

Šalis

Bendrovė

Papildomas TARIC kodas

Korėjos Respublika

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621–872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682–4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 31–102, Junam maeul 2-gil, Yangsan, Gyeongsangnam-do

A969

Cosmo Wire Ltd, 4–10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim – Ri, Daesan-Myun, Haman – Gun, Gyungnam

A969

Daechang Steel Co., Ltd, 1213, Aam-daero, Namdong-gu, Incheon

C057

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

Goodwire MFG. Co. Ltd, 984–23, Maegok-Dong, Yangsan-City, Kyungnam

B955

Kiswire Ltd, 37, Gurak-Ro, 141 Beon-Gil, Suyeong-Gu, Busan, Korea 48212

A969

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85–2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam

B926

Seil Wire and Cable, 47–4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

Shin Han Rope Co., Ltd, 715–8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, 1559–4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71–1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969

2 straipsnis

Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos atitinkamos galiojančios muitus reglamentuojančios nuostatos. Delspinigių, mokėtinų tuo atveju, kai turi būti grąžinami muitai ir dėl to atsiranda teisė į delspinigių mokėjimą, norma yra Europos Centrinio Banko savo pagrindinėms refinansavimo operacijoms taikoma norma, paskelbta Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje ir galiojusi mėnesio, kurį sueina mokėjimo terminas, pirmą kalendorinę dieną, padidinus ją vienu procentiniu punktu.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(2)  1999 m. rugpjūčio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1796/1999 dėl galutinio antidempingo muito nustatymo ir nustatyto laikino antidempingo muito galutinio surinkimo už plieninių lynų ir kabelių, kurių kilmės šalys yra Kinijos Liaudies Respublika, Vengrija, Indija, Meksika, Lenkija, Pietų Afrika ir Ukraina, importą ir antidempingo tyrimo dėl Korėjos Respublikos kilmės produktų importo nutraukimo (OL L 217, 1999 8 17, p. 1).

(3)  1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 56, 1996 3 6, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 461/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 12).

(4)  2004 m. balandžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 760/2004, išplečiantis galutinio antidempingo muito, įvesto Reglamentu (EB) Nr. 1796/1999 importuojamiems plieniniams lynams ir kabeliams, kurių kilmės šalis, inter alia, Ukraina, galiojimą importuojamiems plieniniams lynams ir kabeliams, siunčiamiems iš Moldovos, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Moldovos kilmės (OL L 120, 2004 4 24, p. 1).

(5)  2004 m. spalio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1886/2004, išplečiantis galutinio antidempingo muito, įvesto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1796/1999 už plieninių lynų ir kabelių, kurių kilmės šalis, inter alia, yra Kinijos Liaudies Respublika, importą, galiojimą, jį taikant iš Maroko siunčiamiems plieniniams lynams ir kabeliams, nepaisant to, ar nurodyta kilmės šalis Marokas ar ne, ir nutraukiantis antidempingo tyrimą dėl importo iš vieno Maroko eksportuotojo (OL L 328, 2004 10 30, p. 1).

(6)  2005 m. lapkričio 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1858/2005 Kinijos Liaudies Respublikos, Indijos, Pietų Afrikos ir Ukrainos plieninių lynų ir kabelių importui vadovaujantis atliktos priemonių galiojimo termino peržiūros išvadomis pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 2 dalį (OL L 299, 2005 11 16, p. 1).

(7)  Pranešimas apie artėjančią tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo pabaigą (OL C 203, 2004 8 11, p. 4).

(8)  2010 m. balandžio 26 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 400/2010, kuriuo galutinio antidempingo muito, Reglamentu (EB) Nr. 1858/2005 nustatyto importuojamiems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams, taikymas išplečiamas importuojamiems plieniniams lynams ir kabeliams, siunčiamiems iš Korėjos Respublikos, deklaruojamiems kaip Korėjos Respublikos kilmės arba ne, ir baigiamas tyrimas dėl importuojamų produktų, siunčiamų iš Malaizijos (OL L 117, 2010 5 11, p. 1).

(9)  Pranešimas apie tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo pabaigą (OL C 311, 2010 11 16, p. 16).

(10)  2012 m. sausio 27 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 102/2012, kuriuo pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos ir Ukrainos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams nustatomas galutinis antidempingo muitas, kuris taip pat taikomas importuojamiems iš Maroko, Moldovos ir Korėjos Respublikos siunčiamiems plieniniams lynams ir kabeliams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip šių šalių kilmės, ir baigiama pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį atliekama importuojamiems Pietų Afrikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams taikomų priemonių galiojimo termino peržiūra (OL L 36, 2012 2 9, p. 1).

(11)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 343, 2009 12 22, p. 51).

(12)  Pranešimas apie artėjančią tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo pabaigą (OL C 180, 2016 5 19, p. 2).

(13)  Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams, galiojimo termino peržiūros inicijavimą (OL C 41, 2017 2 8, p. 5).

(14)  Pranešimas apie artėjančią tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo pabaigą (OL C 41, 2017 2 8, p. 4).

(15)  http://info.hktdc.com/chinastat/gcb/index2.htm (paskutinį kartą atsisiųsta 2017 9 28).

(16)  2013 m. rugsėjo 19 d. Teisingumo Teismo sprendimas Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials prieš Tarybą, C-15/12 P, ES:C:2013:572, 34–35 punktai.

(17)  Žr. Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 102/2012 51 konstatuojamąją dalį (OL L 36, 2012 2 9, p. 5).

(18)  Bown, Chad P. (2016) „Global Antidumping Database“, The World Bank, birželio mėn., šaltinis: http://econ.worldbank.org/ttbd/gad/.

(19)  Muito tarifas yra 1 000 USD už toną.

(20)  Muito tarifas yra 2 580 USD už toną.

(21)  Muito tarifas yra 124,33–627 USD už toną.

(22)  http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=82791&name=Resolucion_220_del_15_de_diciembre_de_2017__Preliminar_cables_y_torones_....pdf&prefijo=file (paskutinį kartą atsisiųsta 2018 2 2).

(23)  Importo apimties procentinis padidėjimas, 2 lentelė: (119 – 66)/66 = 0,80 * 100 = 80 %

(24)  Kabelio tempiamasis stipris rodo jo gebėjimą atlaikyti konkretų įtempį.

(25)  i) dviejų produktų, turinčių artimiausią diametrą (mažesnį arba didesnį 1 mm), kontrolės numerių, taikomų Sąjungos pramonės duomenims, vidurkis, jeigu visi kiti produkto kontrolės numerio struktūros skaičiai yra tie patys (taikomi 6-ajam ir 7-ajam produkto kontrolės numeriui); ii) artimiausio diametro vieneto kaina, taikant koeficientą, atitinkantį diametro kainos skirtumą, kai visi Sąjungos pramonės parduodami tų pačių diametrų produktai palyginami ir rezultatai taikomi Sąjungos pramonės duomenims.

(26)  Sprendimas Wortmann, C-365/15, ES:C:2017:19, 35–39 punktai.


20.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/64


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/608

2018 m. balandžio 19 d.

kuriuo nustatomi laivų įrenginių elektroninių žymenų techniniai kriterijai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/90/ES dėl laivų įrenginių, kuria panaikinama Tarybos direktyva 96/98/EB (1), ypač į jos 11 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvą 2014/90/ES Komisija turi įgyvendinimo įgaliojimus nustatyti atitinkamus elektroninio žymens modelio, veikimo, pritvirtinimo ir naudojimo techninius kriterijus;

(2)

atliktoje sąnaudų ir naudos analizėje (2) elektroninio žymens, kaip šturvalo ženklo priedo, naudojimas įvertintas teigiamai;

(3)

laivų įrenginiams paženklinti elektroniniais žymenimis nereikia daug investicijų ir toks ženklinimas naudingas gamintojams, laivų savininkams ir naudotojams, taip pat rinkos priežiūros institucijoms;

(4)

šiame reglamente pateikiamos specifikacijos parengtos sąnaudų ir naudos analizės tikslais palyginus turimas technologijas, taip pat atsižvelgus į pasiūlymus, kokios sandaros kodais dera identifikuoti laivų įrenginius;

(5)

sąnaudų ir naudos analizės tikslais palyginus esamus duomenų laikmenų ir duomenų mainų architektūros variantus parengta rekomendacija, kad tinkamiausios naudoti technologijos yra dvimačiai brūkšniniai kodai ir radijo dažninis atpažinimas (RFID);

(6)

sąnaudų ir naudos analizė taip pat parodė, kad elektroniniame žymenyje duomenų telpa mažai, todėl jame saugomoje informacijoje turi būti saitas su duomenų baze, kurioje laikoma išsami informacija. Šiame reglamente nurodytais dvimačiais brūkšniniais kodais ir radijo dažniniu atpažinimu galima perduoti pagrindinę informaciją, kurioje būtų tokie saitai;

(7)

todėl turėtų būti naudojamas unikalus laivų įrenginių identifikavimas, grindžiamas standartizuota kodo sandara, nepriklausoma nuo elektroninio žymens rūšies. Toks identifikavimas turėtų būti pakankamai lankstus, kad naudotojai turėtų tiesioginę prieigą prie laivų įrenginių svarbiausių duomenų bazių;

(8)

būtinos informacijos kodavimo duomenų laikmenose formatas turėtų būti grindžiamas ISO standartais. Tokiu formatu turėtų būti įmanoma koduoti papildomą gamintojų naudojamą informaciją, visų pirma, gamintojai turėtų galėti į duomenų laikmenas įterpti papildomo saugumo elementus, kad būtų lengviau atpažinti padirbtus gaminius;

(9)

kad laivų įrenginius, kuriuose vietoje šturvalo ženklo naudojamas elektroninis žymuo, būtų lengviau pastebėti, tokie įrenginiai turėtų būti žymimi atitinkamu ženklu;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komiteto (COSS) nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   elektroninis žymuo– žymuo su radijo dažninio atpažinimo funkcija arba dvimačiu brūkšniniu kodu;

2)   naudojimo identifikatorius– skaitinis priešdėlis, kuriuo apibūdinama koduotų duomenų elementų reikšmė ir formatas.

2 straipsnis

Laivų įrenginių gamintojai gali naudoti, kaip nustatyta priede, šiuos elektroninius žymenis:

a)

visam laikui pritvirtintus laivo įrenginio RFID žymenis;

b)

visam laikui pritvirtintus laivo įrenginio žymenis su optiškai nuskaitomais dvimačiais brūkšniniais kodais arba

c)

visam laikui uždėtus laivo įrenginio žymenis su optiškai nuskaitomais dvimačiais brūkšniniais kodais.

3 straipsnis

Jei vietoje šturvalo ženklo naudojamas elektroninis RFID žymuo, ant to žymens arba prie jo turi būti priedo 3.1 arba 3.2 punktuose apibūdintas matomas, įskaitomas ir nenutrinamas ženklas.

Jei vietoje šturvalo ženklo naudojamas žymuo su optiškai nuskaitomais dvimačiais brūkšniniais kodais, ant to žymens arba prie jo turi būti priedo 3.3 punkte apibūdintas matomas, įskaitomas ir nenutrinamas ženklas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 257, 2014 8 28, p. 146.

(2)  „Galimybė laivų įrenginiuose elektroninį žymenį naudoti kaip šturvalo ženklo priedą arba vietoje jo“ (The possible introduction of an electronic tag as a supplement or a replacement of the wheel mark in marine equipment), Europos Komisijos Mobilumo ir transporto GD kvietimas teikti pasiūlymus Nr. MOVE/D2/2015-372 V1.0.


PRIEDAS

1.   Laivų įrenginių identifikavimas

1.1.

Elektroniškai nuskaitomuose laivų įrenginių identifikavimo elektroniniuose žymenyse su įdiegtu radijo dažniniu atpažinimu arba su dvimačiais brūkšniniais kodais turi būti laikoma ši informacija:

a)

reikiamas naudojimo identifikatorius, atitinkantis standartus ISO/IEC 15434:2006 ir ISO/IEC 15418:2016, su ASC MH10 duomenų identifikatoriumi arba GS1 naudojimo identifikatoriumi;

b)

Direktyvos 2014/90/ES II priede nustatytas (-i) atitikties vertinimo modulio, pagal kurį vertinta atitiktis, tipas (-ai) [vienas raidinis ženklas];

c)

pagal Direktyvos 2014/90/ES IV priedo 3.1 punktą Komisijos suteiktas notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris [4 skaitmenys];

d)

vieneto patikros (G modulis) numeris (-iai) arba EB tipo tyrimas ir atitikties tipui sertifikatai (B ir D, E arba F moduliai) [maks. 20 raidinių skaitinių ženklų].

1.2.

Be 1.1. punkte numatytos informacijos, elektroniniuose žymenyse gali taip pat būti standartą ISO/IEC 15434:2006 atitinkančios informacijos, susijusios su gamybos vietos numeriu, gaminio kodu, partijos arba siuntos numeriu, ir (arba) papildomos gamintojo parengtos informacijos [su ASC MH10 duomenų identifikatoriais arba GS1 naudojimo identifikatoriais].

1.3.

Pavyzdžiai:

 

B ir D moduliai: [žr. 1.2 punktą] + ([reikiamas identifikatorius]) B 0575 40123+D 0038 040124

 

B ir E moduliai: [žr. 1.2 punktą] + ([reikiamas identifikatorius]) B 0575 40123+E 0038 040125

 

B ir F moduliai: [žr. 1.2 punktą] + ([reikiamas identifikatorius]) B 0575 40123+F 0038 040126

 

G modulis: [žr. 1.2 punktą] + ([reikiamas identifikatorius]) G 0575 040126

2.   Elektroninis žymuo

2.1.   RFID žymenys

RFID atsakikliai turi veikti 860 MHz–960 MHz dažnių ruože pagal standartą ISO/IEC 18000-6:2004 (C tipas).

Elektroninis žymuo prie atitinkamo laivo įrenginio turi būti tvirtinamas patikimai ir patvariai siekiant užtikrinti, kad elektroninį žymenį būtų galima reikiamai nuskaityti visą numatytą laivo įrenginio naudojimo laiką.

2.2.   Dvimačiai brūkšniniai kodai

Dvimačiai brūkšniniai kodai turi atitikti standartą ISO/IEC 16022:2006.

Elektroniniu žymeniu atitinkamas laivo įrenginys turi būti žymimas arba tas žymuo prie atitinkamo laivo įrenginio turi būti tvirtinamas patikimai ir patvariai siekiant užtikrinti, kad elektroninį žymenį būtų galima reikiamai nuskaityti visą numatytą laivo įrenginio naudojimo laiką.

3.   Ženklai

3.1.

Image

3.2.

Image

3.3.

Image

20.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/68


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/609

2018 m. balandžio 19 d.

dėl didžiausios nugriebto pieno miltelių supirkimo kainos nustatymo Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/154 paskelbto konkurso antrame atskirame etape

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (1), ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/154 (2) Komisijos reglamente (ES) 2016/1240 (3) nustatytomis sąlygomis paskelbtas nugriebto pieno miltelių supirkimas konkurso tvarka valstybės intervencijos laikotarpiu nuo 2018 m. kovo 1 d. iki rugsėjo 30 d.;

(2)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1240 14 straipsnio 1 dalį Komisija, remdamasi atskirais konkurso etapais gautomis paraiškomis, turi nustatyti didžiausią supirkimo kainą arba nuspręsti jos nenustatyti;

(3)

atsižvelgiant į antru atskiru konkurso etapu gautas paraiškas, didžiausia supirkimo kaina neturėtų būti nustatyta;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/154 paskelbto nugriebto pieno miltelių supirkimo konkurso antrame atskirame etape, kurio paraiškų teikimo terminas baigėsi 2018 m. balandžio 17 d., didžiausia supirkimo kaina nenustatoma.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas


(1)  OL L 346, 2013 12 20, p. 12.

(2)  2018 m. sausio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/154, kuriuo skelbiamas konkursas dėl nugriebto pieno miltelių supirkimo valstybės intervencijos laikotarpiu nuo 2018 m. kovo 1 d. iki rugsėjo 30 d. (OL L 29, 2018 2 1, p. 6).

(3)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1240, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taikymo taisyklės (OL L 206, 2016 7 30, p. 71).


20.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/69


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/610

2018 m. balandžio 19 d.

dėl devynioliktojo dalinio kvietimo dalyvauti konkurse, paskelbtame Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2080, mažiausios nugriebto pieno miltelių pardavimo kainos nustatymo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1240, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taikymo taisyklės (2), ypač į jo 32 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2080 (3) pradedamas nugriebto pieno miltelių pardavimas konkurso tvarka;

(2)

atsižvelgiant į devynioliktojo dalinio kvietimo dalyvauti konkurse paraiškas, reikėtų nustatyti mažiausią pardavimo kainą;

(3)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Devynioliktojo dalinio kvietimo dalyvauti nugriebto pieno miltelių pardavimo konkurse, paskelbtame Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2080, kurio paraiškų teikimo laikotarpis baigėsi 2018 m. balandžio 17 d., mažiausia pardavimo kaina yra 105,10 EUR už 100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 206, 2016 7 30, p. 71.

(3)  2016 m. lapkričio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2080, kuriuo pradedamas nugriebto pieno miltelių pardavimas konkurso tvarka (OL L 321, 2016 11 29, p. 45).


SPRENDIMAI

20.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/70


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/611

2018 m. balandžio 19 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. gegužės 27 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/849 (1), kuriuo nustatomos ribojamosios priemonės Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai (KLDR);

(2)

KLDR tęsia savo branduolinę ir balistinių raketų programas pažeisdama savo įsipareigojimus, išdėstytus keliose Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijose. Tos programos yra iš dalies finansuojamos neteisėtai pervedant lėšas ir ekonominius išteklius;

(3)

keturi asmenys, susiję su turto arba išteklių, kuriais galėtų būti finansiškai prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinių, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų, pervedimu, turėtų būti įtraukti į asmenų ir subjektų sąrašus, pateiktus Sprendimo (BUSP) 2016/849 II priede;

(4)

todėl Sprendimo (BUSP) 2016/849 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2016/849 II priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. ZAHARIEVA


(1)  2016 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2013/183/BUSP (OL L 141, 2016 5 28, p. 79).


PRIEDAS

Sprendimo (BUSP) 2016/849 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

II antraštė pakeičiama taip:

„II.   

Asmenys ir subjektai, teikiantys finansines paslaugas arba susiję su turto ar išteklių, kuriais galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinių, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų, pervedimu“;

2.

po II antraštės paantrašte „A. Asmenys“ įrašomi šie įrašai:

 

Vardas, pavardė

Alias

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą data

Motyvų pareiškimas

„9.

KIM Yong Nam

KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon

Gimimo data: 1947 12 2

Gimimo vieta: Sinuju, KLDR

2018 4 20

Ekspertų grupė nustatė KIM Yong Nam esant Žvalgybos generalinio biuro (Jungtinių Tautų įtraukto į sąrašą subjekto) agentą. Ekspertų grupė nustatė, kad jis ir jo sūnus KIM Su Gwang vykdo apgaulingą finansinę veiklą, kuria galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinių, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų. KIM Yong Nam atidarė kelias einamąsias ir taupomąsias sąskaitas Sąjungoje ir dalyvavo vykdant įvairius stambius banko pavedimus į banko sąskaitas Sąjungoje arba sąskaitas už Sąjungos ribų, kol ėjo diplomato pareigas, įskaitant savo sūnaus KIM Su Gwang ir marčios KIM Kyong Hui vardu atidarytas sąskaitas.

10.

DJANG Tcheul Hy

 

Gimimo data: 1950 5 11

Gimimo vieta: Kangwon

2018 4 20

DJANG Tcheul Hy kartu su savo vyru KIM Yong Nam, savo sūnumi KIM Su Gwan ir marčia KIM Kyong Hui dalyvavo vykdant apgaulingą finansinę veiklą, kuria galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinių, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų. Ji turėjo keletą banko sąskaitų Sąjungoje, kurias jos vardu atidarė jos sūnus KIM Su Gwang. Ji taip pat dalyvavo vykdant keletą banko pavedimų iš savo marčios KIM Kyong Hui sąskaitų į banko sąskaitas už Sąjungos ribų.

11.

KIM Su Gwang

KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang

Gimimo data: 1976 8 18

Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

diplomatas, KLDR ambasada Baltarusijoje

2018 4 20

Ekspertų grupė nustatė KIM Su Gwang esant Žvalgybos generalinio biuro (Jungtinių Tautų įtraukto į sąrašą subjekto) agentą. Ekspertų grupė nustatė, kad jis ir jo tėvas KIM Yong Nam vykdo apgaulingą finansinę veiklą, kuria galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinių, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų. KIM Su Gwang atidarė daug banko sąskaitų keliose valstybėse narėse, be kita ko, šeimos narių vardu. Jis dalyvavo vykdant įvairius stambius bankų pavedimus į banko sąskaitas Sąjungoje arba į sąskaitas už Sąjungos ribų, kol ėjo diplomato pareigas, įskaitant sąskaitas savo sutuoktinės KIM Kyong Hui vardu.

12.

KIM Kyong Hui

 

Gimimo data: 1981 5 6

Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), KLDR

2018 4 20

KIM Kyong Hui kartu su vyru KIM Su Gwang, šešuru KIM Yong Nam ir anyta DJANG Tcheul Hy dalyvavo vykdant apgaulingą finansinę veiklą, kuria galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinių, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų. Ji gavo kelis banko pavedimus iš savo vyro KIM Su Gwang ir šešuro KIM Yong Nam ir pervedė pinigus į sąskaitas už Sąjungos ribų savo vardu arba savo anytos DJANG Tcheul Hy vardu.“


20.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/73


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2018/612

2016 m. balandžio 7 d.

dėl valstybės pagalbos SA 28876–2012/C (ex CP 202/2009), kurią Graikija suteikė Pirėjo konteinerių terminalui

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 1978)

(Tekstas autentiškas tik graikų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 108 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

(1)

2015 m. kovo 23 d. Komisija priėmė galutinį sprendimą (1) (toliau – galutinis sprendimas), kuriuo ji padarė išvadą, kad Graikija, pažeisdama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalį, neteisėtai taikė nesuderinamas pagalbos priemones AB Pirėjo konteinerių terminalo (toliau – PKT) ir jį patronuojančios įmonės ir kreditorės Cosco Pacific Limited (toliau – COSCO) naudai, ir nurodė panaikinti atitinkamas pagalbos priemones ir susigrąžinti išmokėtą pagalbą.

(2)

2015 m. birželio 2 d. Graikija apskundė galutinį sprendimą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui.

2.   IŠSAMUS PRIEMONĖS APRAŠYMAS

2.1.   Galutinis sprendimas

(3)

2009 m. Komisija gavo skundų dėl kelių mokestinių priemonių, kurios Įstatymu Nr. 3755/2009 (toliau – Įstatymas) buvo suteiktos vienos Pirėjo uosto dalies koncesininkei COSCO ir jos patronuojamam PKT (2). Šios lengvatos yra susijusios su 2008 m. suteikta pradine koncesija. 2012 m. liepos 11 d. Komisija pradėjo oficialią tyrimo procedūrą ir išreiškė abejonių dėl šių mokesčių lengvatų (toliau – sprendimas pradėti procedūrą) (3). 2015 m. kovo 23 d. Komisija baigė oficialią bylos tyrimo procedūrą ir nusprendė, kad šios priemonės yra neteisėta ir nesuderinama valstybės pagalba (4):

atleidimas nuo pajamų mokesčio už susikaupusias palūkanas iki III molo veikimo pradžios;

teisė į PVM likutį, neatsižvelgiant į sutarties įvykdymo mastą; sąvokos „investicinė prekė“ apibrėžimas atsižvelgiant į PVM taisykles; teisė imti delspinigius už paslaugas pirmą dieną po 60 dienos nuo prašymo grąžinti PVM pateikimo;

nuostolių perkėlimas be laiko apribojimo;

galimybė rinktis iš trijų skirtingų investicijų kainos nusidėvėjimo metodų, susijusių su II ir III molų rekonstrukcija;

atleidimas nuo paskolų sutarčių, kurios sudaromos siekiant finansuoti projektą, ir susijusių susitarimų žyminio mokesčio;

atleidimas nuo visų mokesčių, žyminio mokesčio, įmokų ir visų teisių, teikiančių naudą valstybei ar trečiosioms šalims, pasirašančioms paskolų kreditavimo sutartis, kuriomis jiems perleidžiamos jose numatytos teisės arba pareigos;

atleidimas nuo žyminio mokesčio, taikomo bet kokio tipo kompensacijoms, kurias Pirėjo uosto direkcija moka PKT pagal koncesijos sutartį ir kurios nepatenka į PVM kodekso taikymo sritį;

apsaugos teikimas pagal specialią užsienio investicijų apsaugos tvarką.

(4)

Tame pačiame sprendime Komisija padarė išvadą, kad Graikija nesuteikė valstybės pagalbos atleisdama PKT nuo bendrųjų prievartinio turto eksproprijavimo taisyklių (5).

2.2.   Vertinama priemonė: atleidimas nuo žyminio mokesčio už kompensacijas, kurias Pirėjo uosto direkcija moka PKT  (6)

(5)

Kalbant apie atleidimą nuo žyminio mokesčio už kompensacijas, kurias Pirėjo uosto direkcija moka PKT, galutiniame sprendime Komisija padarė išvadą, kad Pirėjo uosto direkcija suteikė atrankųjį pranašumą, kuris yra palankus PKT, nes pastarasis buvo atleistas nuo įsipareigojimo mokėti žyminį mokestį tuo atveju, jei: a) Pirėjo uosto direkcija mokėtų kompensaciją, jei būtų pradėta taikyti koncesijos sutarties nuostata dėl kompensacijos, ir b) Pirėjo uosto direkcija mokėtų kitokias kompensacijas, pvz., už žalą, susijusią su koncesijos sutartimi, arba tarptautinių koncesinių įsipareigojimų nevykdymą (7).

(6)

Konkrečiai dėl to atvejo, jei Pirėjo uosto direkcija mokėtų kompensaciją dėl to, kad būtų pradėta taikyti nuostata dėl kompensacijos (t. y. pagal ankstesnės konstatuojamosios dalies a punktą), Komisija padarė išvadą, kad Pirėjo konteinerių terminalui suteiktas pranašumas buvo tas, kad jis buvo atleistas nuo įsipareigojimo tokiais atvejais mokėti fiksuotą žyminį mokestį (8). Ši išvada buvo pagrįsta kriterijumi, kad vadovaujantis bendrai taikoma tvarka, t. y. žyminio mokesčio kodeksu (9), kaip jis yra išaiškintas cirkuliare Nr. 44/1987, pagalbinio susitarimo, susijusio su PVM apmokestinama sutartimi, pasirašymas yra apmokestinamas fiksuotu žyminiu mokesčiu (10).

(7)

Tačiau Bendrajam Teismui pateiktame prašyme panaikinti galutinį sprendimą Graikija nurodė, kad fiksuotas žyminis mokestis bendrai yra panaikintas nuo 2001 m. (11), t. y. jis buvo panaikintas prieš tai, kai Įstatymu Nr. 3755/2009 nustatytas atitinkamas atleidimas PKT naudai.

3.   PRIEMONĖS ĮVERTINIMAS

(8)

Administracinės procedūros, po kurios buvo priimtas galutinis sprendimas, metu Graikijos valdžios institucijos nė karto neatkreipė Komisijos dėmesio į tai, kad pagal Įstatymo Nr. 2873/2000 25 straipsnį nuo 2001 m. fiksuotas žyminis mokestis yra panaikintas. Graikijos valdžios institucijos niekada neminėjo šio fakto, nors sprendimu pradėti procedūrą buvo pradėta oficiali tyrimo procedūra pagal SESV 108 straipsnio 2 dalį dėl PKT atleidimo nuo žyminio mokesčio bendrai (įskaitant fiksuotą ir proporcingą žyminį mokestį), kuris buvo suteiktas PKT remiantis Įstatymo 2 straipsnio 10 dalimi (12). Todėl remiantis informacija, kurią Komisija turėjo tuo metu, kai buvo priimamas galutinis sprendimas, Komisija turėjo teisę padaryti išvadą, kad pagal Įstatymo 2 straipsnio 10 dalį PKT buvo suteikta nesuderinama valstybės pagalba atleidžiant jį ir nuo fiksuoto, ir nuo proporcingo žyminio mokesčio už kompensaciją, kurią Pirėjo uosto direkcija moka PKT pagal koncesijos sutartį (13).

(9)

Nors Graikijos valdžios institucijos pavėluotai (14) informavo Komisiją apie bendrą fiksuoto žyminio mokesčio panaikinimą ir nors Komisija neprivalo keisti galutinio sprendimo, ji, veikdama kaip tinkama administravimo institucija, vis dėlto pageidauja galutinį sprendimą pakeisti, kad būtų visapusiškai atsižvelgta į esamą padėtį. Konkrečiai, atsižvelgdama į Įstatymo Nr. 2873/2000 25 straipsnį, Komisija nebeturi pagrindo manyti, kad atleidimu pagal Įstatymo 2 straipsnio 10 dalį PKT suteikiamas pranašumas tuo atveju, jei, pradėjus taikyti koncesijos sutarties nuostatą dėl kompensacijos, Pirėjo uosto direkcija mokėtų kompensacijas PKT. Vadovaujantis tokių kompensacijų mokėjimui bendrai taikomomis taisyklėmis, tuo metu, kai buvo priimtas Įstatymas Nr. 3755/2009, žyminio mokesčio nereikėjo mokėti. Todėl atitinkamu atleidimu nuo žyminio mokesčio PKT nesuteikiamas atrankusis pranašumas, taigi, šis atleidimas atitinkamai nėra valstybės pagalba.

(10)

Kadangi ši informacija Komisijai buvo pranešta tik po to, kai ji priėmė galutinį sprendimą šioje byloje, vadovaudamasi gero viešojo administravimo principu ji nusprendžia iš dalies pakeisti savo 2015 m. kovo 23 d. sprendimą dėl konkretaus priemonės pranašumo. Galutinis sprendimas niekaip nėra keičiamas dėl PKT atleidimo nuo (proporcingo) žyminio mokesčio, kuris paprastai turi būti mokamas už kitokias Pirėjo uosto direkcijos mokamas kompensacijas (t. y. pagal šio sprendimo 5 konstatuojamosios dalies b punktą).

4.   IŠVADA

(11)

Todėl Komisija nusprendė, kad Graikija nesuteikė valstybės pagalbos PKT atleisdama jį nuo žyminio mokesčio tuo atveju, jei, pradėjus taikyti koncesijos sutarties nuostatą dėl kompensacijos, Pirėjo uosto direkcija mokėtų kompensaciją PKT. Todėl ji iš dalies keičia savo 2015 m. kovo 23 d. sprendimą dėl šio priemonės aspekto. Visos kitos minėtojo sprendimo išvados lieka tos pačios.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo byloje SA.28876 dėl Pirėjo konteinerių terminalo ir Cosco Pacific Limited (OL L 269, 2015 10 15, p. 93) 1 straipsnio septintame punkte įrašomas antras sakinys:

„Ši priemonė neapima kompensacijos, mokamos PKT tuo atveju, jei būtų pradėta taikyti koncesijos sutarties nuostata dėl kompensacijos, jei žyminis mokestis ir taip nėra mokėtinas.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Graikijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2016 m. balandžio 7 d.

Komisijos vardu

Margrethe VESTAGER

Komisijos narė


(1)  OL L 269, 2015 10 15, p. 93.

(2)  Žr. galutinio sprendimo 10–19 konstatuojamąsias dalis.

(3)  OL C 301, 2012 10 5, p. 55.

(4)  Žr. galutinio sprendimo 1 straipsnį.

(5)  Žr. galutinio sprendimo 2 straipsnį.

(6)  Įstatymo Nr. 3755/2009 2 straipsnio 10 dalis.

(7)  Žr. galutinio sprendimo 195–209 konstatuojamąsias dalis.

(8)  Žr. galutinio sprendimo 201–203 konstatuojamąsias dalis.

(9)  1931 m. liepos 28 d. Prezidento dekretas, OL A239 1931.

(10)  Žr. galutinio sprendimo 197 punktą.

(11)  Pagal Įstatymo Nr. 2873/2000 25 straipsnį.

(12)  Žr. sprendimo pradėti procedūrą 4.2.3.8 skirsnį (194–203 konstatuojamąsias dalis).

(13)  Taip pat žr. Sprendimo Nuova Agricast, C-390/06, EU:C:2008:224, 54 punktą.

(14)  Pirmą kartą – teikdama prašymą panaikinti galutinį sprendimą Bendrajam Teismui.