ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 91

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. balandžio 9d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalio susitarimo dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių įsigaliojimo

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. balandžio 6 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/548, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

2

 

*

2018 m. balandžio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/549, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas

11

 

*

2018 m. balandžio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/550, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis, II priedas

13

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. balandžio 6 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2018/551, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

16

 

*

2018 m. balandžio 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/552, kuriuo atnaujinami Tarybos direktyvoje 2003/96/EB nurodyti tam tikrų produktų Kombinuotosios nomenklatūros kodai

27

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

9.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/1


Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalio susitarimo dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių įsigaliojimo

Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstijos pranešė viena kitai apie tai, kad užbaigtos procedūros, būtinos Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalio susitarimo dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių (1) įsigaliojimui. Todėl šis susitarimas, pagal jo 8 straipsnį, įsigaliojo 2018 m. balandžio 4 d.


(1)  OL L 258, 2017 10 6, p. 4.


REGLAMENTAI

9.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/2


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/548

2018 m. balandžio 6 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2017 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos reglamentą (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 (1), ypač į jo 47 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2017 m. rugpjūčio 30 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2017/1509;

(2)

2018 m. kovo 30 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliuciją 1718 (2006), vieną asmenį ir 21 subjektą įtraukė į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, taip pat nustatė 15 laivų, kuriems taikomas turto įšaldymas, 25 laivus, kuriems draudžiama įplaukti į uostą, ir 12 laivų, iš kurių atimama teisė plaukioti su vėliava;

(3)

todėl Reglamento (ES) 2017/1509 XIII ir XIV priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/1509 XIII ir XIV priedai iš dalies keičiami taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. ZAHARIEVA


(1)  OL L 224, 2017 8 31, p. 1.


PRIEDAS

1)

Toliau išvardyti asmenys ir subjektai įtraukiami į fizinių asmenų ir subjektų, nurodytų 34 straipsnio 1 ir 3 dalyse, sąrašą, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/1509 XIII priede:

„a)   Fiziniai asmenys

 

Vardas, pavardė

Alias

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į JT sąrašą data

Motyvų pareiškimas

80.

TSANG YUNG YUAN

Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

Gimimo data: 1957 10 20

Paso Nr.: 302001581

2018 3 30

Tsang Yung Yuan koordinavo KLDR anglių eksportą su trečiojoje valstybėje veikiančiu KLDR tarpininku ir yra vykdęs kitą veiklą, kuria vengiama sankcijų.

b)   Juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos

 

Pavadinimas

Alias

Vieta

Įtraukimo į JT sąrašą data

Kita informacija

55.

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Image;

CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY

Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Honkongas, Kinija

2018 3 30

Su Panamos vėliava plaukiojančio krovininio laivo HUA FU, kuris Radžine (angl. Najin) (KLDR) 2017 m. rugsėjo 24 d. buvo pakrautas KLDR anglių, registruotasis savininkas, laivo valdytojas ir komercinis valdytojas.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pchenjanas, KLDR; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

Su KLDR vėliava plaukiojančio laivo CHON MYONG 1, iš kurio 2017 m. gruodžio mėn. pabaigoje iš laivo į laivą buvo perduota kuro, registruotasis savininkas.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

KLDR tanklaivio PAEK MA, kuris 2018 m. sausio mėn. viduryje dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, savininkas.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

KLDR tanklaivio NAM SAN 8, kuris, manoma, dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, registruotasis savininkas ir laivo HAP JANG GANG 6 savininkas.

59.

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

Image

Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Honkongas, Kinija

2018 3 30

„ASIA Bridge 1“ laivo ir komercinis valdytojas. Tikėtina, kad Honkongui priklausančiam laivui „ASIA Bridge 1“2017 m. spalio 19 d. bendrovė „Huaxin Shipping“ nurodė pasirengti įplaukti į Nampo (KLDR), kad į jį būtų pakrautas anglių krovinys, skirtas vežti į Vietnamą. Nenustatytos tapatybės „Huaxin Shipping Ltd.“ darbuotojas „ASIA Bridge 1“ nurodė pasiruošti priimti 8 000  metrinių tonų anglių ir plaukti į Kam Fa (Vietnamas). Laivo kapitonui buvo nurodyta būnant Nampo uoste brezentu uždengti laivo pavadinimą ir kitus ženklinimus.

60.

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

 

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Maršalo Salos

2018 3 30

2017 m. Tsang Yung Yuan (aka Neil Tsang) ir Kingly Won bandė sudaryti naftos sandorį, kurio vertė viršija 1 mln. JAV dolerių, su trečiojoje valstybėje esančia naftos bendrove, siekiant neteisėtai perduoti naftą į KLDR. Kingly Won veikė kaip tos naftos bendrovės ir Kinijos bendrovės, kuri kreipėsi į Kingly Won, siekdama savo vardu nupirkti jūrinio dyzelino, tarpininkas.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Sochang-dong, Chung-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

KLDR tanklaivio CHON MA SAN registruotasis savininkas. Su KLDR vėliava plaukiojantis CHON MA SAN pasiruošė galimoms perdavimo iš laivo į laivą operacijoms 2018 m. sausio mėn. pabaigoje. Su KLDR vėliava plaukiojančio motorinio tanklaivio YU JONG 2 kapitonas 2017 m. lapkričio 18 d. pranešė nenustatytam KLDR esančiam eismo vadovui, kad laivas siekia išvengti audros prieš perdavimą iš laivo į laivą. Kapitonas pasiūlė mazutą į YU JONG 2 perkelti pirmiau, nei į su KLDR vėliava plaukiojantį tanklaivį CHON MA SAN, nes CHON MA SAN, kaip didesnis laivas, buvo labiau tinkamas perdavimams iš laivo į laivą audros sąlygomis. Po to, kai į CHON MA SAN buvo pakrautas mazutas iš laivo, į YU JONG 2 vykdant perdavimo iš laivo į laivą operaciją 2017 m. lapkričio 19 d. buvo pakrauta 1 168 kilolitrai mazuto.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

KOREA ANSAN SHPG COMPANY

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

KLDR tanklaivio AN SAN 1, kuris, manoma, dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, registruotasis savininkas.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

YU PHYONG 5 registruotasis savininkas. 2017 m. lapkričio mėn. pabaigoje YU PHYONG 5 atliko 1 721 metrinių tonų mazuto perdavimo iš laivo į laivą operaciją.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Tonghung-dong, Chung-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

KLDR tanklaivių SAM JONG 1 ir SAM JONG 2 registruotasis savininkas. Manoma, kad abu laivai pažeisdami JT sankcijas 2018 m. sausio mėn. pabaigoje importavo rafinuotą naftą į KLDR.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

 

Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

Su KLDR vėliava plaukiojantis tanklaivis SAM MA 2, priklausantis „Korea Samma Shipping Company“, 2017 m. spalio mėn. viduryje atliko naftos perdavimą iš laivo į laivą ir klastojo dokumentus; per vieną operaciją buvo pakrauta beveik 1 600 metrinių tonų mazuto. Laivo kapitonui buvo nurodyta ištrinti SAMMA SHIPPING ir korėjietiškus užrašus, esančius laivo ženkle, ir vietoj to įrašyti „Hai Xin You 606“, siekiant nuslėpti laivo priklausymą KLDR.

66.

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

 

Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pchenjanas, KLDR;

Bendrovės kodas: IMO 5434358

2018 3 30

KLDR tanklaivio YU JONG 2 registruotasis savininkas, kuris 2017 m. lapkričio 19 d. per perdavimo iš laivo į laivą operaciją pakrovė 1 168 kilolitrus mazuto.

67.

KOTI CORP

 

Panama City, Panama

2018 3 30

Su Panamos vėliava plaukiojančio laivo KOTI valdytojas ir komercinis valdytojas; šis laivas 2017 m. gruodžio 9 d. atliko perdavimo iš laivo į laivą operacijas, manoma, naftos produkto, į su KLDR vėliava plaukiojantį laivą KUM UN SAN 3.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

KLDR naftos produktų tanklaivio YU SON, kuris, manoma, dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, laivo valdytojas.

69.

PAEKMA SHIPPING CO

Care of First Oil JV Co Ltd

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

KLDR tanklaivio PAEK MA, kuris 2018 m. sausio mėn. viduryje dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, registruotasis savininkas.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Otan-dong, Chung-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

KLDR tanklaivio JI SONG 6, kuris, manoma, 2018 m. sausio mėn. pabaigoje dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, registruotasis savininkas. Šiai bendrovei taip pat priklauso laivai JI SONG 8 ir WOORY STAR.

71.

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

 

Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa

2018 3 30

Tsang Yung Yuan priklausanti ir jo kontroliuojama bendrovė, dalyvaujanti neteisėtuose KLDR anglių perdavimuose.

72.

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

Image

Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Šanchajus, 200083, Kinija

2018 3 30

Laivo DONG FENG 6, į kurį 2017 m. liepos 11 d. Humhung (KLDR) pažeidžiant JT sankcijas buvo pakrautas eksportui skirtų anglių krovinys, registruotasis savininkas, laivo ir komercinis valdytojas.

73.

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

 

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Honkongas, Kinija

2018 3 30

Su Sent Kitso ir Nevio vėliavomis plaukiojančių laivų HAO FAN 2 ir HAO FAN 6 laivo ir komercinis valdytojas. 2017 m. rugpjūčio 27 d. į HAO FAN 6 Nampo (KLDR) buvo pakrauta anglių. 2017 m. birželio 3 d. į HAO FAN 2 Nampo (KLDR) buvo pakrauta Šiaurės Korėjos anglių.

74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Kinija

2018 3 30

Laivo XIN GUANG HAI, į kurį 2017 m. spalio 27 d. Taean (KLDR) buvo pakrauta anglių, laivo ir komercinis valdytojas; šio laivo numatomas atvykimo į Kam Fa (Vietnamas) uostą laikas buvo 2017 m. lapkričio 14 d., tačiau laivas ten neatvyko, o 2017 m. gruodžio 18 d. nuplaukė į Pelabuhan Klangą (Malaizija).

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore 048624, Singapūras

2018 3 30

YUK TUNG laivo, kuris atliko rafinuotos naftos produkto perdavimą iš laivo į laivą, valdytojas ir komercinis valdytojas.“

2)

Toliau išvardyti laivai įtraukiami į laivų, kuriems taikomos Reglamento (ES) 2017/1509 XIV priedo A dalyje nurodytos ribojamosios priemonės, sąrašą. Areštuojami laivai:

„1.   Pavadinimas: CHON MYONG 1

Papildoma informacija

IMO: 8712362

2.   Pavadinimas: AN SAN 1

Papildoma informacija

IMO: 7303803

3.   Pavadinimas: YU PHYONG 5

Papildoma informacija

IMO: 8605026

4.   Pavadinimas: SAM JONG 1

Papildoma informacija

IMO: 8405311

5.   Pavadinimas: SAM JONG 2

Papildoma informacija

IMO: 7408873

6.   Pavadinimas: SAM MA 2

Papildoma informacija

IMO: 8106496

7.   Pavadinimas: YU JONG 2

Papildoma informacija

IMO: 8604917

8.   Pavadinimas: PAEK MA

Papildoma informacija

IMO: 9066978

9.   Pavadinimas: JI SONG 6

Papildoma informacija

IMO: 8898740

10.   Pavadinimas: CHON MA SAN

Papildoma informacija

IMO: 8660313

11.   Pavadinimas: NAM SAN 8

Papildoma informacija

IMO: 8122347

12.   Pavadinimas: YU SON

Papildoma informacija

IMO: 8691702

13.   Pavadinimas: WOORY STAR

Papildoma informacija

IMO: 8408595

14.   Pavadinimas: JI SONG 8

Papildoma informacija

IMO: 8503228

15.   Pavadinimas: HAP JANG GANG 6

Papildoma informacija

IMO: 9066540“

3)

Toliau išvardyti laivai įtraukiami į laivų, kuriems taikomos Reglamento (ES) 2017/1509 XIV priedo B dalyje nurodytos ribojamosios priemonės, sąrašą. Laivai, kuriems draudžiama įplaukti į uostus:

„9.   Pavadinimas: CHON MYONG 1

Papildoma informacija

IMO: 8712362

10.   Pavadinimas: AN SAN 1

Papildoma informacija

IMO: 7303803

11.   Pavadinimas: YU PHYONG 5

Papildoma informacija

IMO: 8605026

12.   Pavadinimas: SAM JONG 1

Papildoma informacija

IMO: 8405311

13.   Pavadinimas: SAM JONG 2

Papildoma informacija

IMO: 7408873

14.   Pavadinimas: SAM MA 2

Papildoma informacija

IMO: 8106496

15.   Pavadinimas: YU JONG 2

Papildoma informacija

IMO: 8604917

16.   Pavadinimas: PAEK MA

Papildoma informacija

IMO: 9066978

17.   Pavadinimas: JI SONG 6

Papildoma informacija

IMO: 8898740

18.   Pavadinimas: CHON MA SAN

Papildoma informacija

IMO: 8660313

19.   Pavadinimas: NAM SAN 8

Papildoma informacija

IMO: 8122347

20.   Pavadinimas: YU SON

Papildoma informacija

IMO: 8691702

21.   Pavadinimas: WOORY STAR

Papildoma informacija

22.   Pavadinimas: ASIA Bridge 1

Papildoma informacija

IMO: 8916580

23.   Pavadinimas: XIN GUANG HAI

Papildoma informacija

IMO: 9004700

24.   Pavadinimas: HUA FU

Papildoma informacija

IMO: 9020003

25.   Pavadinimas: YUK TUNG

Papildoma informacija

IMO: 9030591

26.   Pavadinimas: KOTI

Papildoma informacija

IMO: 9417115

27.   Pavadinimas: DONG FENG 6

Papildoma informacija

IMO: 9008201

28.   Pavadinimas: HAO FAN 2

Papildoma informacija

IMO: 8747604

29.   Pavadinimas: HAO FAN 6

Papildoma informacija

IMO: 8628597

30.   Pavadinimas: JIN HYE

Papildoma informacija

IMO: 8518572

31.   Pavadinimas: FAN KE

Papildoma informacija

IMO: 8914934

32.   Pavadinimas: WAN HENG 11

Papildoma informacija

IMO: 8791667

33.   Pavadinimas: MIN NING DE YOU 078

Papildoma informacija

IMO: nėra“


9.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/549

2018 m. balandžio 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies e punktą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 nustatyta prekių nomenklatūra (toliau – Kombinuotoji nomenklatūra, arba KN) ir pateikta to reglamento I priede;

(2)

Kombinuotosios nomenklatūros 17 skirsnio 6 papildomojoje pastaboje apibrėžtas KN subpozicijose 1702 60 80 ir 1702 90 80 vartojamas terminas „inulino sirupas“. Tai tiesioginis produktas, hidrolizės būdu gautas iš inulino arba oligofruktozės, kurio tam tikrą sausosios medžiagos masės dalį sudaro laisva arba sacharozės pavidalo fruktozė;

(3)

Komisijos iniciatyva, remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 12 straipsnio 3 dalimi ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1294/2013 (2) 7 straipsnio a punkto ii papunkčiu, vykdant Europos muitinių laboratorijų tinklo 2 veiksmą (3) atliktas 2016 m. cukrų ir produktų, kurių sudėtyje yra cukrų, nustatymo kompetencijos tikrinimo testas (4) (angl. Proficiency Test on Sugars and Sugar Containing Products 2016). Jį atlikus paaiškėjo, kad Sąjungos muitinių laboratorijos skirtingai aiškina žodžių junginį „laisva arba sacharozės pavidalo fruktozė“ 17 skirsnio 6 papildomojoje pastaboje;

(4)

todėl tos papildomosios pastabos tekstą reikėtų suformuluoti aiškiau. Sudėtyje esančių cukrų kiekis (išreikštas sausosios medžiagos kiekiu) turėtų būti nustatomas efektyviosios skysčių chromatografijos metodu, kuris yra tiksliausias iš naudojamų;

(5)

siekiant išlaikyti teisinį tikrumą, tą papildomąją pastabą būtina iš dalies pakeisti esamą tekstą papildant nauja pastraipa;

(6)

siekiant užtikrinti, kad Kombinuotosios nomenklatūros nuostatos, sietinos su KN subpozicijoms 1702 60 80 ir 1702 90 80 priskiriamo inulino sirupo apibrėžtimi, visoje Sąjungoje būtų aiškinamos vienodai, reikėtų iš dalies pakeisti Kombinuotosios nomenklatūros 17 skirsnio 6 papildomąją pastabą;

(7)

todėl Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede pateiktos Kombinuotosios nomenklatūros antros dalies 17 skirsnio 6 papildomoji pastaba papildoma šia pastraipa:

Laisvos arba sacharozės pavidalo fruktozės kiekis sausojoje medžiagoje nustatomas taikant formulę F + 0,5 S/0,95, čia F – fruktozės kiekis, o S – sacharozės kiekis, nustatyti efektyviosios skysčių chromatografijos metodu.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1294/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. Europos Sąjungos muitinių veiksmų programa („Muitinė 2020“) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 624/2007/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 209).

(3)  2 veiksmas skirtas muitinių laboratorijoms tarpusavyje palyginti ir metodams patvirtinti.

(4)  Galutinę ataskaitą Europos Komisija paskelbė 2017 m. balandžio 24 d. ir išplatino Europos muitinių laboratorijų tinkle.


9.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/550

2018 m. balandžio 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis, II priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančią Direktyvą 92/12/EEB (1), ypač į jos 29 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant vykdyti Bendrojo muitų tarifo, Sąjungos išorės prekybos statistikos ir kitos Sąjungos politikos, kuria reglamentuojamas prekių importas ir eksportas, reikalavimus Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 (2) nustatyta prekių nomenklatūra (Kombinuotoji nomenklatūra);

(2)

pildant tam tikrus pranešimų, kuriais keičiamasi taikant Direktyvos 2008/118/EB 21–25 straipsnius, duomenų laukus, turi būti naudojami Komisijos reglamento (EB) Nr. 684/2009 (3) II priede nurodyti kodai;

(3)

produktai, kuriems taikomos Tarybos direktyvos 2003/96/EB (4) nuostatos, apibūdinami nurodant Komisijos reglamente (EB) Nr. 2031/2001 (5) nustatytus Kombinuotosios nomenklatūros kodus;

(4)

tam tikri energetikos produktai išvardyti Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 11 punkto lentelėje („Akcizais apmokestinamas produktas“) ir apibūdinti nurodant Reglamente (EB) Nr. 2031/2001 nustatytus Kombinuotosios nomenklatūros kodus;

(5)

iš dalies pakeitus Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedą (paskutiniai pakeitimai padaryti Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1925 (6)), tam tikrų Direktyvoje 2003/96/EB nurodytų energetikos produktų Kombinuotosios nomenklatūros kodai buvo pakeisti naujais;

(6)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2018/552 (7) tam tikrų energetikos produktų, kuriems taikomos Direktyvos 2003/96/EB nuostatos, Kombinuotosios nomenklatūros kodai buvo atnaujinti atsižvelgiant į Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimus (paskutiniai pakeitimai padaryti Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1925);

(7)

būtina užtikrinti, kad Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 11 punkto lentelėje („Akcizais apmokestinamas produktas“) išvardytiems energetikos produktams apibūdinti naudojami Kombinuotosios nomenklatūros kodai būtų Direktyvoje 2003/96/EB, atnaujintoje Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2018/552, nurodyti Kombinuotosios nomenklatūros kodai;

(8)

Tarybos direktyva 95/60/EB (8) nereikalaujama taikyti bendrojo mokestinio žymiklio reaktyviniams degalams, kurių KN kodas yra 2710 19 21. Todėl šis kodas neturėtų būti naudojamas žymėtam žibalui apibūdinti;

(9)

prie akcizais apmokestinamo produkto kodo E490 aprašyme nurodytas platus KN kodų intervalas, tačiau pagal Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktą šis akcizais apmokestinamo produkto kodas turėtų būti taikomas tik kai kuriems iš jų. Todėl šį aprašymą reikėtų paaiškinti, kad būtų išvardyti tik susiję KN kodai;

(10)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 684/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Akcizų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 11 punkto lentelėje („Akcizais apmokestinamas produktas“) eilutės, kuriose nurodyti akcizais apmokestinami produktai, kurių kodai yra nuo E410 iki E490 ir E910 bei E920, pakeičiamos taip:

EPC

CAT

VIENETAS

Apibūdinimas

A

P

D

E410

E

2

Benzinas, kurio sudėtyje yra švino, priskiriamas KN kodams 2710 12 31 , 2710 12 51 ir 2710 12 59 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

Y

E420

E

2

Bešvinis benzinas, priskiriamas KN kodams 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 ir 2710 12 49 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

Y

E430

E

2

Gazolis, nežymėtas, priskiriamas KN kodams 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 ir 2710 20 19 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

Y

E440

E

2

Gazolis, žymėtas, priskiriamas KN kodams 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 ir 2710 20 19 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

Y

E450

E

2

Žibalas, priskiriamas KN kodui 2710 19 21 , ir nežymėtas žibalas, priskiriamas KN kodui 2710 19 25 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

Y

E460

E

2

Žibalas, žymėtas, priskiriamas KN kodui 2710 19 25 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

Y

E470

E

1

Mazutas, priskiriamas KN kodams 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 ir 2710 20 39 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

N

E480

E

2

Produktai, priskiriami KN kodams 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 ir 2710 20 90 (tik produktai, kurių mažiau nei 90 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 210 °C temperatūroje ir ne mažiau kaip 65 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250 °C temperatūroje, nustatant pagal ISO 3405 metodą (ekvivalentiškas ASTM D 86 metodui)) esant didmeniniam komercinės paskirties judėjimui (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

Y

E490

E

2

Produktai, priskiriami KN kodams 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 ir 2710 19 55 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

Y

E910

E

2

Riebalų rūgščių monoalkilesteriai (FAMAE), kurių sudėtyje esantys esteriai sudaro ne mažiau kaip 96,5 % masės, priskiriami KN kodui 3826 00 10 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies h punktas)

N

N

Y

E920

E

2

Produktai, priskiriami KN kodams 3824 99 86 , 3824 99 92 (išskyrus apsaugos nuo rūdijimo preparatus, kurių aktyviosios sudedamosios dalys yra aminai, ir sudėtinius neorganinius lakų ir panašių produktų tirpiklius ir skiediklius), 3824 99 93 , 3824 99 96 (išskyrus apsaugos nuo rūdijimo preparatus, kurių aktyviosios sudedamosios dalys yra aminai, ir sudėtinius neorganinius lakų ir panašių produktų tirpiklius ir skiediklius) ir 3826 00 90 , jei jie skirti naudoti kaip krosnių kuras ar variklių degalai (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies h punktas)

N

N

Y

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. rugsėjo 15 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 9, 2009 1 14, p. 12.

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(3)  2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis (OL L 197, 2009 7 29, p. 24).

(4)  2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva 2003/96/EB pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (OL L 283, 2003 10 31, p. 51).

(5)  2001 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2031/2001, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 279, 2001 10 23, p. 1).

(6)  2017 m. spalio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1925, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 282, 2017 10 31, p. 1).

(7)  2018 m. balandžio 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/552, kuriuo atnaujinami Tarybos direktyvoje 2003/96/EB nurodyti tam tikrų produktų Kombinuotosios nomenklatūros kodai (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 27).

(8)  1995 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 95/60/EB dėl gazolių ir žibalo žymėjimo mokesčių tikslams (OL L 291, 1995 12 6, p. 46).


SPRENDIMAI

9.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/16


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2018/551

2018 m. balandžio 6 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2013/183/BUSP (1), ypač į jo 33 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. gegužės 27 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/849;

(2)

2018 m. kovo 30 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliuciją 1718 (2006), vieną asmenį ir 21 subjektą įtraukė į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, taip pat nustatė 15 laivų, kuriems taikomas turto įšaldymas, 25 laivus, kuriems draudžiama įplaukti į uostą, ir 12 laivų, iš kurių atimama teisė plaukioti su vėliava;

(3)

todėl Sprendimo (BUSP) 2016/849 I ir IV priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2016/849 I ir IV priedai iš dalies keičiami taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. ZAHARIEVA


(1)  OL L 141, 2016 5 28, p. 79.


PRIEDAS

1)

Toliau nurodyti asmenys ir subjektai įtraukiami į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, išdėstytą Sprendimo (BUSP) 2016/849 I priede:

„A.   Asmenys

 

Pavadinimas

Alias

Gimimo data

Įtraukimo į JT sąrašą data

Motyvų pareiškimas

80.

TSANG YUNG YUAN

Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

Gimimo data: 1957 10 20

Paso Nr.: 302001581

2018 3 30

Tsang Yung Yuan koordinavo KLDR anglių eksportą su trečiojoje valstybėje veikiančiu KLDR tarpininku ir yra vykdęs kitą veiklą, kuria vengiama sankcijų.

B.   Subjektai

 

Pavadinimas

Alias

Vieta

Įtraukimo į JT sąrašą data

Kita informacija

55.

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Image;

CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY

Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29–31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Honkongas, Kinija

2018 3 30

Su Panamos vėliava plaukiojančio krovininio laivo HUA FU, kuris Radžine (angl. Najin) (KLDR) 2017 m. rugsėjo 24 d. buvo pakrautas KLDR anglių, registruotasis savininkas, laivo valdytojas ir komercinis valdytojas.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pchenjanas, KLDR; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

Su KLDR vėliava plaukiojančio laivo CHON MYONG 1, iš kurio 2017 m. gruodžio mėn. pabaigoje iš laivo į laivą buvo perduota kuro, registruotasis savininkas.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

KLDR tanklaivio PAEK MA, kuris 2018 m. sausio mėn. viduryje dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, savininkas.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

KLDR tanklaivio NAM SAN 8, kuris, manoma, dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, registruotasis savininkas ir laivo HAP JANG GANG 6 savininkas.

59.

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

Image

Room 2105, Trend Centre, 29–31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Honkongas, Kinija

2018 3 30

ASIA Bridge 1 laivo ir komercinis valdytojas. Tikėtina, kad Honkongui priklausančiam laivui „ASIA Bridge 1“2017 m. spalio 19 d. bendrovė „Huaxin Shipping“ nurodė pasirengti įplaukti į Nampo (KLDR), kad į jį būtų pakrautas anglių krovinys, skirtas vežti į Vietnamą. Nenustatytos tapatybės „Huaxin Shipping Ltd.“ darbuotojas „ASIA Bridge 1“ nurodė pasiruošti priimti 8 000  metrinių tonų anglių ir plaukti į Kam Fa (Vietnamas). Laivo kapitonui buvo nurodyta būnant Nampo uoste brezentu uždengti laivo pavadinimą ir kitus ženklinimus.

60.

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

 

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Maršalo Salos

2018 3 30

2017 m. Tsang Yung Yuan (aka Neil Tsang) ir Kingly Won bandė sudaryti naftos sandorį, kurio vertė viršija 1 mln. JAV dolerių, su trečiojoje valstybėje esančia naftos bendrove, siekiant neteisėtai perduoti naftą į KLDR. Kingly Won veikė kaip tos naftos bendrovės ir Kinijos bendrovės, kuri kreipėsi į Kingly Won, siekdama savo vardu nupirkti jūrinio dyzelino, tarpininkas.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Sochang-dong, Chung-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

KLDR tanklaivio CHON MA SAN registruotasis savininkas. Su KLDR vėliava plaukiojantis CHON MA SAN pasiruošė galimoms perdavimo iš laivo į laivą operacijoms 2018 m. sausio mėn. pabaigoje. Su KLDR vėliava plaukiojančio motorinio tanklaivio YU JONG 2 kapitonas 2017 m. lapkričio 18 d. pranešė nenustatytam KLDR esančiam eismo vadovui, kad laivas siekia išvengti audros prieš perdavimą iš laivo į laivą. Kapitonas pasiūlė mazutą į YU JONG 2 perkelti pirmiau, nei į su KLDR vėliava plaukiojantį tanklaivį CHON MA SAN, nes CHON MA SAN, kaip didesnis laivas, buvo labiau tinkamas perdavimams iš laivo į laivą audros sąlygomis. Po to, kai į CHON MA SAN buvo pakrautas mazutas iš laivo, į YU JONG 2 vykdant perdavimo iš laivo į laivą operaciją 2017 m. lapkričio 19 d. buvo pakrauta 1 168 kilolitrai mazuto.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

KOREA ANSAN SHPG COMPANY

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

KLDR tanklaivio AN SAN 1, kuris, manoma, dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, registruotasis savininkas.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

YU PHYONG 5 registruotasis savininkas. 2017 m. lapkričio mėn. pabaigoje YU PHYONG 5 atliko 1 721 metrinių tonų mazuto perdavimo iš laivo į laivą operaciją.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Tonghung-dong, Chung-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

KLDR tanklaivių SAM JONG 1 ir SAM JONG 2 registruotasis savininkas. Manoma, kad abu laivai pažeisdami JT sankcijas 2018 m. sausio mėn. pabaigoje importavo rafinuotą naftą į KLDR.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

 

Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

Su KLDR vėliava plaukiojantis tanklaivis SAM MA 2, priklausantis „Korea Samma Shipping Company“, 2017 m. spalio mėn. viduryje atliko naftos perdavimą iš laivo į laivą ir klastojo dokumentus; per vieną operaciją buvo pakrauta beveik 1 600 metrinių tonų mazuto. Laivo kapitonui buvo nurodyta ištrinti SAMMA SHIPPING ir korėjietiškus užrašus, esančius laivo ženkle, ir vietoj to įrašyti „Hai Xin You 606“, siekiant nuslėpti laivo priklausymą KLDR.

66.

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

 

Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pchenjanas, KLDR;

Bendrovės kodas: IMO 5434358

2018 3 30

KLDR tanklaivio YU JONG 2 registruotasis savininkas, kuris 2017 m. lapkričio 19 d. per perdavimo iš laivo į laivą operaciją pakrovė 1 168 kilolitrus mazuto.

67.

KOTI CORP

 

Panama City, Panama

2018 3 30

Su Panamos vėliava plaukiojančio laivo KOTI valdytojas ir komercinis valdytojas; šis laivas 2017 m. gruodžio 9 d. atliko perdavimo iš laivo į laivą operacijas, manoma, naftos produkto, į su KLDR vėliava plaukiojantį laivą KUM UN SAN 3.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

KLDR naftos produktų tanklaivio YU SON, kuris, manoma, dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, laivo valdytojas.

69.

PAEKMA SHIPPING CO

Care of First Oil JV Co Ltd

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

KLDR tanklaivio PAEK MA, kuris 2018 m. sausio mėn. viduryje dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, registruotasis savininkas.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Otan-dong, Chung-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

KLDR tanklaivio JI SONG 6, kuris, manoma, 2018 m. sausio mėn. pabaigoje dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, registruotasis savininkas. Šiai bendrovei taip pat priklauso laivai JI SONG 8 ir WOORY STAR.

71.

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

 

Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa

2018 3 30

Tsang Yung Yuan priklausanti ir jo kontroliuojama bendrovė, dalyvaujanti neteisėtuose KLDR anglių perdavimuose.

72.

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

 

Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Šanchajus, 200083, Kinija

2018 3 30

Laivo DONG FENG 6, į kurį 2017 m. liepos 11 d. Humhung (KLDR) pažeidžiant JT sankcijas buvo pakrautas eksportui skirtų anglių krovinys, registruotasis savininkas, laivo ir komercinis valdytojas.

73.

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

Image

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Honkongas, Kinija

2018 3 30

Su Sent Kitso ir Nevio vėliavomis plaukiojančių laivų HAO FAN 2 ir HAO FAN 6 laivo ir komercinis valdytojas. 2017 m. rugpjūčio 27 d. į HAO FAN 6 Nampo (KLDR) buvo pakrauta anglių. 2017 m. birželio 3 d. į HAO FAN 2 Nampo (KLDR) buvo pakrauta Šiaurės Korėjos anglių.

74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419–201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Kinija

2018 3 30

Laivo XIN GUANG HAI, į kurį 2017 m. spalio 27 d. Taean (KLDR) buvo pakrauta anglių, laivo ir komercinis valdytojas; šio laivo numatomas atvykimo į Kam Fa (Vietnamas) uostą laikas buvo 2017 m. lapkričio 14 d., tačiau laivas ten neatvyko, o 2017 m. gruodžio 18 d. nuplaukė į Pelabuhan Klangą (Malaizija).

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

17–22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore 048624, Singapūras

2018 3 30

YUK TUNG laivo, kuris atliko rafinuotos naftos produkto perdavimą iš laivo į laivą, valdytojas ir komercinis valdytojas.“

2)

Toliau išvardyti laivai įtraukiami į laivų, kuriems taikomos Sprendimo (BUSP) 2016/849 IV priedo A dalyje nurodytos ribojamosios priemonės, sąrašą. Laivai be vėliavos

„1.   Pavadinimas: ASIA Bridge 1

Papildoma informacija

IMO: 8916580

2.   Pavadinimas: XIN GUANG HAI

Papildoma informacija

IMO: 9004700

3.   Pavadinimas: HUA FU

Papildoma informacija

IMO: 9020003

4.   Pavadinimas: YUK TUNG

Papildoma informacija

IMO: 9030591

5.   Pavadinimas: KOTI

Papildoma informacija

IMO: 9417115

6.   Pavadinimas: DONG FENG 6

Papildoma informacija

IMO: 9008201

7.   Pavadinimas: HAO FAN 2

Papildoma informacija

IMO: 8747604

8.   Pavadinimas: HAO FAN 6

Papildoma informacija

IMO: 8628597

9.   Pavadinimas: JIN HYE

Papildoma informacija

IMO: 8518572

10.   Pavadinimas: FAN KE

Papildoma informacija

IMO: 8914934

11.   Pavadinimas: WAN HENG 11

Papildoma informacija

IMO: 8791667

12.   Pavadinimas: MIN NING DE YOU 078

Papildoma informacija

IMO: nėra“

3)

Toliau išvardyti laivai įtraukiami į laivų, kuriems taikomos Sprendimo (BUSP) 2016/849 IV priedo D dalyje nurodytos ribojamosios priemonės, sąrašą. Laivai, kuriems draudžiama įplaukti į uostus:

„9.   Pavadinimas: CHON MYONG 1

Papildoma informacija

IMO: 8712362

10.   Pavadinimas: AN SAN 1

Papildoma informacija

IMO: 7303803

11.   Pavadinimas: YU PHYONG 5

Papildoma informacija

IMO: 8605026

12.   Pavadinimas: SAM JONG 1

Papildoma informacija

IMO: 8405311

13.   Pavadinimas: SAM JONG 2

Papildoma informacija

IMO: 7408873

14.   Pavadinimas: SAM MA 2

Papildoma informacija

IMO: 8106496

15.   Pavadinimas: YU JONG 2

Papildoma informacija

IMO: 8604917

16.   Pavadinimas: PAEK MA

Papildoma informacija

IMO: 9066978

17.   Pavadinimas: JI SONG 6

Papildoma informacija

IMO: 8898740

18.   Pavadinimas: CHON MA SAN

Papildoma informacija

IMO: 8660313

19.   Pavadinimas: NAM SAN 8

Papildoma informacija

IMO: 8122347

20.   Pavadinimas: YU SON

Papildoma informacija

IMO: 8691702

21.   Pavadinimas: WOORY STAR

Papildoma informacija

IMO: 8408595

22.   Pavadinimas: ASIA Bridge 1

Papildoma informacija

IMO: 8916580

23.   Pavadinimas: XIN GUANG HAI

Papildoma informacija

IMO: 9004700

24.   Pavadinimas: HUA FU

Papildoma informacija

IMO: 9020003

25.   Pavadinimas: YUK TUNG

Papildoma informacija

IMO: 9030591

26.   Pavadinimas: KOTI

Papildoma informacija

IMO: 9417115

27.   Pavadinimas: DONG FENG 6

Papildoma informacija

IMO: 9008201

28.   Pavadinimas: HAO FAN 2

Papildoma informacija

IMO: 8747604

29.   Pavadinimas: HAO FAN 6

Papildoma informacija

IMO: 8628597

30.   Pavadinimas: JIN HYE

Papildoma informacija

IMO: 8518572

31.   Pavadinimas: FAN KE

Papildoma informacija

IMO: 8914934

32.   Pavadinimas: WAN HENG 11

Papildoma informacija

IMO: 8791667

33.   Pavadinimas: MIN NING DE YOU 078

Papildoma informacija

IMO: nėra“

4)

Toliau išvardyti laivai įtraukiami į laivų, kuriems taikomos Sprendimo (BUSP) 2016/849 IV priedo E dalyje nurodytos ribojamosios priemonės, sąrašą. Laivai, kuriems taikomas turto įšaldymas

„1.   Pavadinimas: CHON MYONG 1

Papildoma informacija

IMO: 8712362

2.   Pavadinimas: AN SAN 1

Papildoma informacija

IMO: 7303803

3.   Pavadinimas: YU PHYONG 5

Papildoma informacija

IMO: 8605026

4.   Pavadinimas: SAM JONG 1

Papildoma informacija

IMO: 8405311

5.   Pavadinimas: SAM JONG 2

Papildoma informacija

IMO: 7408873

6.   Pavadinimas: SAM MA 2

Papildoma informacija

IMO: 8106496

7.   Pavadinimas: YU JONG 2

Papildoma informacija

IMO: 8604917

8.   Pavadinimas: PAEK MA

Papildoma informacija

IMO: 9066978

9.   Pavadinimas: JI SONG 6

Papildoma informacija

IMO: 8898740

10.   Pavadinimas: CHON MA SAN

Papildoma informacija

IMO: 8660313

11.   Pavadinimas: NAM SAN 8

Papildoma informacija

IMO: 8122347

12.   Pavadinimas: YU SON

Papildoma informacija

IMO: 8691702

13.   Pavadinimas: WOORY STAR

Papildoma informacija

IMO: 8408595

14.   Pavadinimas: JI SONG 8

Papildoma informacija

IMO: 8503228

15.   Pavadinimas: HAP JANG GANG 6

Papildoma informacija

IMO: 9066540“


9.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/552

2018 m. balandžio 6 d.

kuriuo atnaujinami Tarybos direktyvoje 2003/96/EB nurodyti tam tikrų produktų Kombinuotosios nomenklatūros kodai

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvą 2003/96/EB, pakeičiančią Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (1), ypač į jos 2 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

siekiant vykdyti Bendrojo muitų tarifo, Sąjungos išorės prekybos statistikos ir kitos Sąjungos politikos, kuria reglamentuojamas prekių importas ir eksportas, reikalavimus Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 (2) nustatyta prekių nomenklatūra (Kombinuotoji nomenklatūra);

(2)

produktai, kuriems taikomos Direktyvos 2003/96/EB nuostatos, apibūdinami nurodant Komisijos reglamente (EB) Nr. 2031/2001 (3) nustatytus Kombinuotosios nomenklatūros kodus;

(3)

iš dalies pakeitus Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedą (paskutiniai pakeitimai padaryti Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1925 (4)), tam tikrų Direktyvoje 2003/96/EB nurodytų produktų Kombinuotosios nomenklatūros kodai buvo pakeisti naujais;

(4)

Todėl Direktyvoje 2003/96/EB nurodytus tam tikrus kodus tikslinga atnaujinti, siekiant užtikrinti, kad joje nurodyti produktai būtų apibūdinti naudojant naujus Kombinuotosios nomenklatūros, atnaujintos Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1925, kodus;

(5)

sprendimas atnaujinti nuorodas į tam tikrus Kombinuotosios nomenklatūros kodus negali pakeisti jokių Direktyvoje 2003/96/EB nustatytų minimalių mokesčių normų ar turėti įtakos pridedant arba išbraukiant energetikos produktus;

(6)

todėl Direktyva 2003/96/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Akcizų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvoje 2003/96/EB nurodyti tam tikri Reglamentu (EB) Nr. 2031/2001 nustatytos Kombinuotosios nomenklatūros kodai atnaujinami – pakeičiami atitinkamais Įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/1925 nurodytais kodais:

1)

2 straipsnio 1 dalies h punkte kodas „3824 90 99“ pakeičiamas kodais „3824 99 86, 3824 99 92 (išskyrus apsaugos nuo rūdijimo preparatus, kurių aktyviosios sudedamosios dalys yra aminai, ir sudėtinius neorganinius lakų ir panašių produktų tirpiklius ir skiediklius), 3824 99 93, 3824 99 96 (išskyrus apsaugos nuo rūdijimo preparatus, kurių aktyviosios sudedamosios dalys yra aminai, ir sudėtinius neorganinius lakų ir panašių produktų tirpiklius ir skiediklius), 3826 00 10 ir 3826 00 90“;

2)

16 straipsnio 1 dalyje nurodyti tam tikri kodai atnaujinami taip:

a)

pirmos pastraipos antroje įtraukoje kodas „3824 90 55“ pakeičiamas kodu „3824 99 55“;

b)

pirmos pastraipos antroje įtraukoje kodai „3824 90 80–3824 90 99“ pakeičiami kodais „3824 99 80, 3824 99 85, 3824 99 86, 3824 99 92 (išskyrus apsaugos nuo rūdijimo preparatus, kurių aktyviosios sudedamosios dalys yra aminai, ir sudėtinius neorganinius lakų ir panašių produktų tirpiklius ir skiediklius), 3824 99 93, 3824 99 96 (išskyrus apsaugos nuo rūdijimo preparatus, kurių aktyviosios sudedamosios dalys yra aminai, ir sudėtinius neorganinius lakų ir panašių produktų tirpiklius ir skiediklius), 3826 00 10 ir 3826 00 90“;

c)

antroje pastraipoje kodas „2851 00 10“ pakeičiamas kodu „2853 90 10“;

3)

20 straipsnio 1 dalyje nurodyti tam tikri kodai atnaujinami taip:

a)

c punkto pirmame sakinyje kodai „nuo 2710 11 iki 2710 19 69“ pakeičiami kodais „nuo 2710 12 iki 2710 19 68, nuo 2710 20 iki 2710 20 39 ir 2710 20 90 (tik produktai, kurių mažiau nei 90 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 210 °C temperatūroje ir ne mažiau kaip 65 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250 °C temperatūroje, nustatant pagal ISO 3405 metodą (ekvivalentiškas ASTM D 86 metodui))“;

b)

c punkto antrame sakinyje kodas „2710 11 21“ pakeičiamas kodu „2710 12 21“;

c)

c punkto antrame sakinyje kodas „2710 11 25“ pakeičiamas kodu „2710 12 25“;

d)

c punkto pirmame sakinyje kodas „2710 19 29“ pakeičiamas kodais „2710 19 29 ir 2710 20 90 (tik produktai, kurių mažiau nei 90 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 210 °C temperatūroje ir ne mažiau kaip 65 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250 °C temperatūroje, nustatant pagal ISO 3405 metodą (ekvivalentiškas ASTM D 86 metodui))“;

e)

h punkte kodas „3824 90 99“ pakeičiamas kodais „3824 99 86, 3824 99 92 (išskyrus apsaugos nuo rūdijimo preparatus, kurių aktyviosios sudedamosios dalys yra aminai, ir sudėtinius neorganinius lakų ir panašių produktų tirpiklius ir skiediklius), 3824 99 93, 3824 99 96 (išskyrus apsaugos nuo rūdijimo preparatus, kurių aktyviosios sudedamosios dalys yra aminai, ir sudėtinius neorganinius lakų ir panašių produktų tirpiklius ir skiediklius), 3826 00 10 ir 3826 00 90“;

4)

I priede nurodyti tam tikri kodai atnaujinami taip:

a)

A lentelė atnaujinama taip:

i)

kodas „2710 11 31“ pakeičiamas kodu „2710 12 31“;

ii)

kodas „2710 11 41“ pakeičiamas kodu „2710 12 41“;

iii)

kodas „2710 11 45“ pakeičiamas kodu „2710 12 45“;

iv)

kodas „2710 11 49“ pakeičiamas kodu „2710 12 49“;

v)

kodas „2710 11 51“ pakeičiamas kodu „2710 12 51“;

vi)

kodas „2710 11 59“ pakeičiamas kodu „2710 12 59“;

vii)

kodai „2710 19 41–2710 19 49“ pakeičiami kodais „2710 19 43–2710 19 48 ir 2710 20 11–2710 20 19“;

b)

B lentelėje kodai „2710 19 41–2710 19 49“ pakeičiami kodais „2710 19 43–2710 19 48 ir 2710 20 11–2710 20 19“;

c)

C lentelė atnaujinama taip:

i)

kodai „2710 19 41–2710 19 49“ pakeičiami kodais „2710 19 43–2710 19 48 ir 2710 20 11–2710 20 19“;

ii)

kodai „2710 19 61–2710 19 69“ pakeičiami kodais „2710 19 62–2710 19 68 ir 2710 20 31–2710 20 39“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. rugsėjo 15 d.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 283, 2003 10 31, p. 51.

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(3)  2001 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2031/2001, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 279, 2001 10 23, p. 1).

(4)  2017 m. spalio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1925, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 282, 2017 10 31, p. 1).