ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 84

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. kovo 28d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/511, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2018/120 nuostatos, susijusios su tam tikromis žvejybos galimybėmis

1

 

*

2018 m. kovo 27 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/512, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 747/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sudane 15 straipsnio 3 dalis

13

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2018/513 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Vokietijos paraišką EGF/2017/008 DE/Goodyear

16

 

*

2018 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2018/514 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Švedijos paraišką EGF/2017/007 SE/Ericsson

18

 

*

2018 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2018/515 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

20

 

*

2018 m. kovo 27 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2018/516, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2014/450/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sudane

22

 

*

2018 m. kovo 21 d. Komisijos sprendimas (ES) 2018/517 dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos Bičiuliai britai, likite su mumis Europos Sąjungoje (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 1730)

25

 

*

2018 m. kovo 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/518, kuriuo nustatomi gyvūnų sveikatos reikalavimai ir veterinarinio sertifikavimo sąlygos, taikytini pakartotinai įvežant registruotus arklius varžyboms po jų laikino eksporto į Indoneziją, dėl Indonezijos įrašo iš dalies keičiamas Sprendimo 93/195/EEB I priedas ir dėl Indonezijos įrašo trečiųjų šalių ir jų teritorijų, iš kurių į Sąjungą leidžiama importuoti gyvus arklinių šeimos gyvūnus ir arklių rūšių spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąraše iš dalies keičiamas Sprendimo 2004/211/EB I priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 1725)  ( 1 )

27

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

28.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/511

2018 m. kovo 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2018/120 nuostatos, susijusios su tam tikromis žvejybos galimybėmis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) 2018/120 (1) 2018 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikytinos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams;

(2)

turėtų būti pakeisti tam tikri ataskaitose nurodytini kodai, kad būtų galima tiksliai pranešti apie laimikius. Turėtų būti ištaisytos tikros nuorodos į išnašas ir jų formuluotės;

(3)

Reglamente (ES) 2018/120 nustatytas ICES 2a ir 3a kvadratuose ir ICES 4 parajonyje taikomas tobinių BLSK yra nulinis. Tobinės yra trumpai gyvenančių žuvų rūšis; atitinkamos mokslinės rekomendacijos dėl šios rūšies teikiamos antroje vasario mėn. pusėje, o žvejybos veikla prasideda balandžio mėn.;

(4)

ICES 2a ir 3a kvadratuose ir ICES 4 parajonyje taikomas tobinių laimikio limitas šiuo metu turėtų būti iš dalies pakeistas atsižvelgiant į 2018 m. vasario 23 d. Tarptautinės jūros tyrinėjimo tarybos (ICES) paskelbtas naujausias mokslines rekomendacijas;

(5)

remiantis mokslinėmis rekomendacijomis, tobinių žvejybos tikslais ICES 2a ir 3a kvadratai ir ICES 4 parajonis yra padalyti į du valdymo rajonus. Didžioji dalis 3r valdymo rajono yra Norvegijos vandenyse. Tačiau dalis jo yra ir Sąjungos vandenyse, įskaitant kelias svarbias žvejybos bankas, besidriekiančias per 2r ir 3r valdymo rajonus. ICES rekomendacijose nurodyta, kad vidutiniškai 8 % 3r valdymo rajono laimikio sužvejojama Sąjungos vandenyse. Atsižvelgiant į tas rekomendacijas turėtų būti nustatytas 3r valdymo rajono Sąjungos vandenyse taikomas laimikio limitas;

(6)

turėtų būti iš dalies pakeistas menkių bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK) ICES 1 parajonyje ir 2b kvadrate, kad būtų teisingai atspindėtos Sąjungos laivams tame rajone skirtos žvejybos galimybės;

(7)

turėtų būti iš dalies pakeistas didžiausias ICCAT konvencijos rajone Maltai leidžiamas naudoti ūdomis žvejojančių laivų, kuriems leidžiama rytų Atlante ir Viduržemio jūroje žvejoti, laikyti laive, perkrauti, transportuoti arba iškrauti paprastuosius tunus, skaičius, kad būtų atsižvelgta į padidėjusį laivų, kuriems tai leidžiama daryti, skaičių;

(8)

todėl Reglamentas (ES) 2018/120 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

Reglamente (ES) 2018/120 numatyti laimikio limitai taikomi nuo 2018 m. sausio 1 d. Todėl šiuo reglamentu nustatytos nuostatos dėl laimikio limitų taip pat turėtų būti taikomos nuo tos dienos. Toks taikymas atgaline data nedaro poveikio teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principams, nes atitinkamos žvejybos galimybės dar neišnaudotos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2018/120 IA, IB ir IV priedai iš dalies keičiami pagal šio Reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. ZAHARIEVA


(1)  2018 m. sausio 23 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/120, kuriuo 2018 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/127 (OL L 27, 2018 1 31, p. 1).


PRIEDAS

1.

IA priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

paprastųjų tobių ir susijusios priegaudos žvejybos 2a, 3a kvadratų ir 4 parajonio Sąjungos vandenyse galimybių lentelė pakeičiama taip:

Rūšis:

Paprastieji tobiai ir susijusi priegauda

Ammodytes spp.

Zona:

2a, 3a kvadratų ir 4 parajonio Sąjungos vandenys (1)

Danija

195 875  (2)

 

 

Jungtinė Karalystė

4 282  (2)

 

 

Vokietija

300 (2)

 

 

Švedija

7 193  (2)

 

 

Sąjunga

207 650

 

 

BLSK

207 650

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas

b)

atlantinių argentinų žvejybos 3a kvadrato ir 4 parajonio Sąjungos vandenyse galimybių lentelė pakeičiama taip:

Rūšis:

Atlantinė argentina

Argentina silus

Zona

3a kvadrato ir 4 parajonio Sąjungos vandenys

(ARU/3A4-C)

Danija

1 093

 

 

Vokietija

11

 

 

Prancūzija

8

 

 

Airija

8

 

 

Nyderlandai

51

 

 

Švedija

43

 

 

Jungtinė Karalystė

20

 

 

Sąjunga

1 234

 

 

BLSK

1 234

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK“

c)

paprastųjų brosmių žvejybos 3a kvadrate galimybių lentelė pakeičiama taip:

Rūšis:

Paprastoji brosmė

Brosme brosme

Zona:

3a kvadratas

(USK/03A.)

Danija

15

 

 

Švedija

8

 

 

Vokietija

8

 

 

Sąjunga

31

 

 

BLSK

31

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 2 dalis“

d)

paprastųjų brosmių žvejybos 5, 6 ir 7 parajonių Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse galimybių lentelė pakeičiama taip:

Rūšis:

Paprastoji brosmė

Brosme brosme

Zona:

5, 6 ir 7 parajonių Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(USK/567EI.)

Vokietija

17

 

 

Ispanija

60

 

 

Prancūzija

705

 

 

Airija

68

 

 

Jungtinė Karalystė

340

 

 

Kitos

17 (4)

 

 

Sąjunga

1 207

 

 

Norvegija

2 923  (5)  (6)  (7)  (8)

 

 

BLSK

4 130

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 12 straipsnio 1 dalis

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 2 dalis

e)

juodadėmių menkių žvejybos 3a kvadrate galimybių lentelė pakeičiama taip:

Rūšis:

Juodadėmė menkė

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

3a kvadratas

(HAD/03A.)

Belgija

12

 

 

Danija

2 070

 

 

Vokietija

132

 

 

Nyderlandai

2

 

 

Švedija

245

 

 

Sąjunga

2 461

 

 

BLSK

2 569

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK“

f)

Europinių jūrinių lydekų žvejybos 3a kvadrate galimybių lentelė pakeičiama taip:

Rūšis:

Europinė jūrinė lydeka

Merluccius merluccius

Zona:

3a kvadratas

(HKE/03A.)

Danija

2 890  (9)

 

 

Švedija

246 (9)

 

 

Sąjunga

3 136

 

 

BLSK

3 136  (10)

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 2 dalis

g)

šiaurinių žydrųjų merlangų žvejybos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parajonių, 8a, 8b, 8d, 8e kvadratų, 12 ir 14 parajonių Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse galimybių lentelė pakeičiama taip:

Rūšis:

Šiaurinis žydrasis merlangas

Micromesistius poutassou

Zona:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parajonių, 8a, 8b, 8d, 8e kvadratų, 12 ir 14 parajonių Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(WHB/1X14)

Danija

61 277  (11)

 

 

Vokietija

23 825  (11)

 

 

Ispanija

51 949  (11)  (12)

 

 

Prancūzija

42 644  (11)

 

 

Airija

47 451  (11)

 

 

Nyderlandai

74 720  (11)

 

 

Portugalija

4 826  (11)  (12)

 

 

Švedija

15 158  (11)

 

 

Jungtinė Karalystė

79 513  (11)

 

 

Sąjunga

401 363  (11)  (13)

 

 

Norvegija

110 000

 

 

Farerų Salos

10 000

 

 

BLSK

Netaikoma

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 2 dalis

h)

melsvųjų molvų žvejybos 3a kvadrato Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse galimybių lentelė pakeičiama taip:

Rūšis:

Melsvosios molvos

Molva dypterygia

Zona:

3a kvadrato Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(BLI/03A-)

Danija

3

 

 

Vokietija

2

 

 

Švedija

3

 

 

Sąjunga

8

 

 

BLSK

8

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK“

i)

paprastųjų molvų žvejybos 3a kvadrato Sąjungos vandenyse galimybių lentelė pakeičiama taip:

Rūšis:

Paprastoji molva

Molva molva

Zona:

3a kvadrato Sąjungos vandenys

(LIN/03A.)

Belgija

6

 

 

Danija

50

 

 

Vokietija

6

 

 

Švedija

19

 

 

Jungtinė Karalystė

6

 

 

Sąjunga

87

 

 

BLSK

87

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK“

j)

paprastųjų molvų žvejybos 6, 7, 8, 9, 10, 12 ir 14 parajonių Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse galimybių lentelė pakeičiama taip:

Rūšis:

Paprastoji molva

Molva molva

Zona:

6, 7, 8, 9, 10, 12 ir 14 parajonių Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(LIN/6X14.)

Belgija

48 (14)

 

 

Danija

8 (14)

 

 

Vokietija

173 (14)

 

 

Ispanija

3 498

 

 

Prancūzija

3 730  (14)

 

 

Airija

935

 

 

Portugalija

8

 

 

Jungtinė Karalystė

4 296  (14)

 

 

Sąjunga

12 696

 

 

Norvegija

7 500  (15)  (16)  (17)

 

 

Farerų Salos

200 (18)  (19)

 

 

BLSK

20 396

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 12 straipsnio 1 dalis

k)

norveginių omarų žvejybos 3a kvadrate galimybių lentelė pakeičiama taip:

Rūšis:

Norveginis omaras

Nephrops norvegicus

Zona:

3a kvadratas

(NEP/03A.)

Danija

8 626

 

 

Vokietija

25

 

 

Švedija

3 087

 

 

Sąjunga

11 738

 

 

BLSK

11 738

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 2 dalis“

l)

rombinių rajožuvių žvejybos 6a, 6b, 7a-c ir 7e-k kvadratų Sąjungos vandenyse galimybių lentelės 3 išnašoje pranešimo kodas „(RJE/7FG)“ pakeičiamas „(RJE/7FG.) kodu“;

m)

europinių jūrų liežuvių žvejybos 3a kvadrate ir 22–24 pakvadračių Sąjungos vandenyse galimybių lentelė pakeičiama taip:

Rūšis:

Europinis jūrų liežuvis

Solea solea

Zona:

3a kvadratas; 22–24 pakvadračių Sąjungos vandenys

(SOL/3ABC24)

Danija

376

 

 

Vokietija

22 (20)

 

 

Nyderlandai

36 (20)

 

 

Švedija

14

 

 

Sąjunga

448

 

 

BLSK

448

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

n)

paprastųjų stauridžių ir susijusios priegaudos žvejybos 4b, 4c ir 7d kvadratų Sąjungos vandenyse galimybių lentelė pakeičiama taip:

Rūšis:

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

Trachurus spp.

Zona:

4b, 4c ir 7d kvadratų Sąjungos vandenys

(JAX/4BC7D)

Belgija

14 (21)

 

 

Danija

5 985  (21)

 

 

Vokietija

529 (21)  (22)

 

 

Ispanija

111 (21)

 

 

Prancūzija

497 (21)  (22)

 

 

Airija

376 (21)

 

 

Nyderlandai

3 604  (21)  (22)

 

 

Portugalija

13 (21)

 

 

Švedija

75 (21)

 

 

Jungtinė Karalystė

1 425  (21)  (22)

 

 

Sąjunga

12 629

 

 

Norvegija

2 550  (23)

 

 

BLSK

15 179

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

2.

IB priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

atlantinių menkių žvejybos 1 parajonyje ir 2b kvadrate galimybių lentelė pakeičiama taip:

Rūšis:

Atlantinė menkė

Gadus morhua

Zona:

1 parajonis ir 2b kvadratas

(COD/1/2B.)

Vokietija

5 409  (26)

 

 

Ispanija

12 047  (26)

 

 

Prancūzija

2 461  (26)

 

 

Lenkija

2 359  (26)

 

 

Portugalija

2 472  (26)

 

 

Jungtinė Karalystė

3 552  (26)

 

 

Kitos valstybės narės

390 (24)  (26)

 

 

Sąjunga

28 690  (25)

 

 

BLSK

Netaikoma

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas

b)

paprastųjų jūrinių ešerių (pelaginių) žvejybos NAFO 1F kvadrato Grenlandijos vandenyse ir 5, 12 ir 14 parajonių Grenlandijos vandenyse galimybių lentelė pakeičiama taip:

Rūšis:

Paprastieji jūriniai ešeriai (pelaginiai)

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 1F kvadrato Grenlandijos vandenys ir 5, 12 ir 14 parajonių Grenlandijos vandenys

(RED/N1G14P)

Vokietija

858 (27)  (28)  (29)

 

 

Prancūzija

4 (27)  (28)  (29)

 

 

Jungtinė Karalystė

6 (27)  (28)  (29)

 

 

Sąjunga

868 (27)  (28)  (29)

 

 

Norvegija

628 (27)  (28)

 

 

Farerų Salos

0 (27)  (28)  (30)

 

 

BLSK

Netaikoma

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas

3.

IV priedo 4 punkto A lentelė pakeičiama taip:

„A lentelė

Žvejybos laivų skaičiu (31)

 

Kipras (32)

Graikija (33)

Kroatija

Italija

Prancūzija

Ispanija

Malta (34)

Gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai

1

1

16

12

20

6

1

Ūdomis žvejojantys laivai

20 (35)

0

0

30

8

31

54

Kartinėmis ūdomis su jauku žvejojantys laivai

0

0

0

0

37

60

0

Rankinės ūdos

0

0

12

0

33 (36)

2

0

Traleriai

0

0

0

0

57

0

0

Kiti tradiciniais žvejybos įrankiais žvejojantys laivai (37)

0

42

0

0

118

184

0


(1)  Išskyrus vandenis, esančius šešių jūrmylių atstumu nuo Jungtinės Karalystės bazinių linijų prie Šetlando, Fero salos ir Fulos.

(2)  Iki 2 % kvotos gali sudaryti paprastųjų merlangų ir atlantinių skumbrių priegauda (OT1/*2A3A4). Paprastųjų merlangų ir atlantinių skumbrių priegauda, įskaičiuojama į kvotą pagal šią nuostatą, ir rūšių, kurių žuvys įskaičiuojamos į kvotą pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 8 dalį, priegauda drauge turi neviršyti 9 % kvotos.

Specialioji sąlyga:

laikantis pirmiau minėtų kvotų, ne didesnius nei toliau nurodyti kiekius galima sužvejoti šiuose IID priede apibrėžtuose tobinių išteklių valdymo rajonuose:

Zona

:

paprastųjų tobių išteklių valdymo rajonų Sąjungos vandenys

 

1r

2r (3)

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danija

126 837

4 717

8 177

55 979

0

165

0

Jungtinė Karalystė

2 772

103

179

1 224

0

4

0

Vokietija

194

7

13

86

0

0

0

Švedija

4 658

173

300

2 056

0

6

0

Sąjunga

134 461

5 000

8 669

59 345

0

175

0

Iš viso

134 461

5 000

8 669

59 345

0

175

0

(3)  2r valdymo rajone BLSK gali būti sužvejojamas tik stebėsenos tikslais, laikantis su ja susijusio šios žvejybos duomenų rinkimo protokolo.“

(4)  Tik priegauda. Pagal šią kvotą specializuotoji žvejyba neleidžiama.

(5)  Turi būti sužvejota 2a kvadrato, 4 parajonio, 5b kvadrato, 6 ir 7 parajonių Sąjungos vandenyse (USK/*24X7C).

(6)  Specialioji sąlyga: leidžiama, kad 25 % šio kiekio sudarytų 5b kvadrate, 6 ir 7 parajoniuose kiekvieno laivo bet kada atsitiktinai sužvejotas kitų rūšių žuvų laimikis. Tačiau pirmąsias 24 valandas nuo žvejybos tam tikrame rajone pradžios šį procentinį dydį galima viršyti. Bendras atsitiktinai sužvejotų kitų rūšių žuvų laimikis 5b kvadrate, 6 ir 7 parajoniuose neturi viršyti toliau nurodyto kiekio tonomis (OTH/*5B67-.): 3 000. Atlantinių menkių priegauda pagal šią nuostatą 6a kvadrate negali viršyti 5 %.

(7)  Įskaitant paprastąsias molvas. Toliau nurodytos Norvegijos kvotos žvejojamos tik ūdomis 5b kvadrate, 6 ir 7 parajoniuose:

Paprastosios molvos (LIN/*5B67-)

7 500

Paprastosios brosmės (USK/*5B67-)

2 923

(8)  Norvegijai skirtas paprastųjų molvų ir paprastųjų brosmių kvotas galima iškeisti neviršijant šio kiekio tonomis: 2 000.“

(9)  Šią kvotą galima perkelti į 2a kvadrato ir 4 parajonio Sąjungos vandenis. Tačiau apie tokį perkėlimą iš anksto pranešama Komisijai.

(10)  Neviršijant toliau nurodyto bendro europinių jūrinių lydekų šiaurinių išteklių BLSK: 111 785.“

(11)  Specialioji sąlyga: neviršijant bendro 21 500 tonų kiekio, kurį leidžiama sužvejoti Sąjungai, valstybės narės Farerų Salų vandenyse gali sužvejoti ne daugiau kaip šią jų kvotų procentinę dalį (WHB/*05-F.): 9,2 %.

(12)  Šią kvotą galima perkelti į 8c kvadratą, 9 ir 10 parajonius; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenis. Tačiau apie tokį perkėlimą iš anksto pranešama Komisijai.

(13)  Specialioji sąlyga: iš ES kvotų 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parajonių, 8a, 8b, 8d, 8e kvadratų, 12 ir 14 parajonių Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse (WHB/*NZJM1) ir 8c kvadrate, 9 ir 10 parajoniuose; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenyse (WHB/*NZJM2), toliau nurodytas kiekis gali būti sužvejotas Norvegijos ekonominėje zonoje arba žvejybos zonoje aplink Jano Majeno salą: 227 975.“

(14)  Specialioji sąlyga: ne daugiau kaip 15 % šios kvotos kiekio gali būti sužvejota 4 parajonio Sąjungos vandenyse (LIN/*04-C.).

(15)  Specialioji sąlyga: leidžiama, kad 25 % šio kiekio sudarytų 5b kvadrate, 6 ir 7 parajoniuose kiekvieno laivo bet kada atsitiktinai sužvejotas kitų rūšių žuvų laimikis. Tačiau pirmąsias 24 valandas nuo žvejybos tam tikrame rajone pradžios šį procentinį dydį galima viršyti. Bendras atsitiktinai sužvejotų kitų rūšių žuvų laimikis 5b kvadrate, 6 ir 7 parajoniuose neturi viršyti toliau nurodyto kiekio tonomis (OTH/*6X14.): 3 000. Atlantinių menkių priegauda pagal šią nuostatą 6a kvadrate negali viršyti 5 %.

(16)  Įskaitant paprastąsias brosmes. Norvegijos kvotos žvejojamos tik ūdomis 5b kvadrate, 6 ir 7 parajoniuose ir yra tokios:

Paprastosios molvos (LIN/*5B67-)

7 500

Paprastosios brosmės (USK/*5B67-)

2 923

(17)  Norvegijai skirtas paprastųjų molvų ir paprastųjų brosmių kvotas galima iškeisti neviršijant šio kiekio tonomis: 2 000.

(18)  Įskaitant paprastąsias brosmes. Turi būti sužvejota 6b kvadrate ir 6a kvadrate į šiaurę nuo 56° 30′ šiaurės platumos (LIN/*6BAN.).

(19)  Specialioji sąlyga: leidžiama, kad 20 % šio kiekio sudarytų 6a ir 6b kvadratuose kiekvieno laivo bet kada atsitiktinai sužvejotas kitų rūšių žuvų laimikis. Tačiau pirmąsias 24 valandas nuo žvejybos tam tikrame rajone pradžios šį procentinį dydį galima viršyti. Bendras atsitiktinai sužvejotų kitų rūšių žuvų laimikis 6a ir 6b kvadratuose neturi viršyti šio kiekio tonomis (OTH/*6AB.): 75.“

(20)  Pagal šią kvotą galima žvejoti tik 3a kvadrato ir 22–24 pakvadračių Sąjungos vandenyse.“

(21)  Iki 5 % kvotos gali sudaryti smulkiadyglių saulažuvių, juodadėmių menkių, paprastųjų merlangų ir atlantinių skumbrių priegauda (OTH/*4BC7D). Smulkiadyglių saulažuvių, juodadėmių menkių, paprastųjų merlangų ir atlantinių skumbrių priegauda, įskaičiuojama į kvotą pagal šią nuostatą, ir rūšių, kurių žuvys įskaičiuojamos į kvotą pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 8 dalį, priegauda drauge turi neviršyti 9 % kvotos.

(22)  Specialioji sąlyga: iki 5 % šios kvotos kiekio, sužvejoto 7d kvadrate, gali būti įskaičiuojama į kvotą, kuri nustatyta šioms zonoms: 2a, 4a kvadratų, 6 parajonio, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d ir 8e kvadratų Sąjungos vandenims; 5b kvadrato Sąjungos ir tarptautiniams vandenims; 12 ir 14 parajonių tarptautiniams vandenims (JAX/*2A-14).

(23)  Galima sužvejoti 4a kvadrato Sąjungos vandenyse, bet negalima sužvejoti 7d kvadrato Sąjungos vandenyse (JAX/*04-C.).“

(24)  Išskyrus Vokietiją, Ispaniją, Prancūziją, Lenkiją, Portugaliją ir Jungtinę Karalystę.

(25)  Skiriant atlantinių menkių, kurias Sąjungai leidžiama sužvejoti Špicbergeno ir Lokių salos zonoje, išteklių dalį ir susijusią juodadėmių menkių priegaudą griežtai laikomasi 1920 m. Paryžiaus sutartyje nustatytų teisių ir pareigų.

(26)  Juodadėmių menkių priegauda gali sudaryti iki 14 % viso per vieną valksmą sužvejoto laimikio. Juodadėmių menkių priegauda pridedama prie atlantinių menkių kvotos.“

(27)  Gali būti sužvejota tik gegužės 10 d.–gruodžio 31 d.

(28)  Gali būti sužvejota tik Grenlandijos vandenyse paprastųjų jūrinių ešerių apsaugos rajone, kurio ribas žymi linijos, jungiančios šias koordinates:

Taškas

Platuma

Ilguma

1

64° 45′ šiaurės platumos

28° 30′ vakarų ilgumos

2

62° 50′ šiaurės platumos

25° 45′ vakarų ilgumos

3

61° 55′ šiaurės platumos

26° 45′ vakarų ilgumos

4

61° 00′ šiaurės platumos

26° 30′ vakarų ilgumos

5

59° 00′ šiaurės platumos

30° 00′ vakarų ilgumos

6

59° 00′ šiaurės platumos

34° 00′ vakarų ilgumos

7

61° 30′ šiaurės platumos

34° 00′ vakarų ilgumos

8

62° 50′ šiaurės platumos

36° 00′ vakarų ilgumos

9

64° 45′ šiaurės platumos

28° 30′ vakarų ilgumos

(29)  Specialioji sąlyga: pagal šią kvotą taip pat galima žvejoti pirmiau minėto paprastųjų jūrinių ešerių apsaugos rajono tarptautiniuose vandenyse (RED/*5–14P).

(30)  Žvejoti galima tik 5 ir 14 parajonių Grenlandijos vandenyse (RED/*514GN).“

(31)  1, 2 ir 3 punktuose nurodyti skaičiai gali būti sumažinti, siekiant laikytis Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų.

(32)  Vienas vidutinio dydžio laivas, žvejojantis gaubiamaisiais tinklais, gali būti pakeistas ne daugiau kaip 10 ūdomis žvejojančių laivų arba vienu mažu gaubiamaisiais tinklais žvejojančiu laivu ir ne daugiau kaip trimis ūdomis žvejojančiais laivais.

(33)  Vienas vidutinio dydžio laivas, žvejojantis gaubiamaisiais tinklais, gali būti pakeistas ne daugiau kaip 10 ūdomis žvejojančių laivų arba vienu mažu gaubiamaisiais tinklais žvejojančiu laivu ir trimis kitais smulkiosios žvejybos laivais.

(34)  Vienas vidutinio dydžio laivas, žvejojantis gaubiamaisiais tinklais, gali būti pakeistas ne daugiau kaip 10 ūdomis žvejojančių laivų.

(35)  Universalios paskirties laivai, kuriuose naudojami įvairūs žvejybos įrankiai.

(36)  Ūdomis žvejojantys laivai, veiklą vykdantys Atlanto vandenyne.

(37)  Universalios paskirties laivai, kuriuose naudojami įvairūs žvejybos įrankiai (ūdos, rankinės ūdos, velkamosios ūdos).“


28.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/13


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/512

2018 m. kovo 27 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 747/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sudane 15 straipsnio 3 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. liepos 10 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 747/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sudane, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 131/2004 ir (EB) Nr. 1184/2005 (1), ypač į jo 15 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 10 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 747/2014;

(2)

2018 m. kovo 14 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1591 (2005) 5 punktą, atnaujino informaciją, susijusią su trimis asmenimis, kuriems taikomos ribojamosios priemonės;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 747/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 747/2014 I priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. ZAHARIEVA


(1)  OL L 203, 2014 7 11, p. 1.


PRIEDAS

Įrašai, susiję su toliau išvardytais asmenimis, pakeičiami šiais įrašais:

„2.   ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Dar žinomas kaip: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem.

Pareigos: a) buvęs Sudano Nacionalinės Asamblėjos narys, atstovavęs Al-Waha apygardai; b) buvęs Federalinių reikalų ministerijos specialusis patarėjas, c) Mahamid genties Šiaurės Darfūre vyriausiasis vadas.

Gimimo data: a) 1964 m. sausio 1 d.; b) 1959 m.

Gimimo vieta: Kutumas.

Adresas: a) Kabkabiya, Sudanas; b) Kutum, Sudanas (gyvena Kabkabiya ir Kutum mieste, Šiaurės Darfūre, ir yra gyvenęs Khartoum).

Pilietybė: Sudano.

Pasas: a) diplomatinis pasas Nr. D014433, išduotas 2013 m. vasario 21 d. (galiojimas baigėsi 2015 m. vasario 21 d.);

b) diplomatinis pasas Nr. D009889, išduotas 2011 m. vasario 17 d. (galiojimas baigėsi 2013 m. vasario 17 d.).

Nacionalinis identifikavimo Nr.: Pilietybės pažymėjimas Nr. A0680623.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2006 m. balandžio 25 d.

Kita informacija: Yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Organizacijos „Human Rights Watch“ ataskaitoje nurodyta, kad jie turi Šiaurės Darfūro vietos valdžios biuro 2004 m. vasario 13 d. memorandumą, kuriuo „vietoje esantiems saugumo padaliniams“ nurodoma „leisti mudžahedinams ir Šeicho Musa Hilal vadovaujamiems savanoriams vykdyti veiklą [Šiaurės Darfūro] rajonuose ir tenkinti jų gyvybinius poreikius“. 2005 m. rugsėjo 28 d. arabų nereguliariosios karinės pajėgos (400 asmenų) atakavo Vakarų Darfūre esančius Aro Sharrow (įskaitant ten esančią šalies viduje perkeltų asmenų stovyklą), Acho ir Gozmena kaimus. Taip pat manoma, kad Musa Hilal dalyvavo Aro Sharrow esančios šalies viduje perkeltų asmenų stovyklos puolime: jo sūnus buvo nužudytas per Sudano išlaisvinimo armijos vykdytą Shareia puolimą, todėl jis vykdė asmeninį kraujo kerštą. Esama pagrįstų priežasčių manyti, kad būdamas genties vyriausiuoju vadu jis yra tiesiogiai atsakingas už šiuos veiksmus ir yra atsakingas už tarptautinės humanitarinės bei žmogaus teisių teisės pažeidimus ir kitus žiaurumus.

3.   SHAREIF Adam

Dar žinomas kaip: a) Adam Yacub Shant; b) Adam Yacoub.

Pareigos: Sudano išlaisvinimo armijos vadas.

Gimimo data:1970 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: El-Fasher.

Pilietybė: Sudano.

Paso Nr.: P00182993, išduotas 2010 m. liepos 19 d. (galiojimas baigėsi 2015 m. liepos 18 d.).

Nacionalinis identifikavimo Nr.: 103–0037–6235 (kaip nurodyta pase).

Įtraukimo į JT sąrašą data:2006 m. balandžio 25 d.

Kita informacija: pranešta, kad 2012 m. birželio 7 d. mirė. Yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Adam Yacub Shant vadovaujami Sudano išlaisvinimo armijos kariai pažeidė susitarimą dėl ugnies nutraukimo, nes 2005 m. liepos 23 d. netoli Abu Hamra (Šiaurės Darfūras) užpuolė Sudano Vyriausybės karinį kontingentą, lydintį sunkvežimių konvojų, ir nužudė tris kareivius. Po puolimo buvo pagrobti Vyriausybės karių ginklai ir amunicija. Ekspertų grupė turi informacijos, liudijančios Sudano išlaisvinimo armijos karių puolimo faktą ir akivaizdžiai organizuotą jo pobūdį; taigi, jis buvo tinkamai suplanuotas. Todėl grupė padarė išvadą, kad galima pagrįstai daryti prielaidą, jog Shant, patvirtintas Sudano išlaisvinimo armijos vadas tame rajone, turėjo žinoti apie puolimą ir jį patvirtinti arba įsakyti jį vykdyti. Todėl jis yra tiesiogiai atsakingas už puolimą ir atitinka įtraukimo į sąrašą kriterijus.

4.   MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Dar žinomas kaip: a) General Gibril Abdul Kareem Barey; b) „Tek“; c) Gabril Abdul Kareem Badri.

Pareigos: Nacionalinio judėjimo siekiant reformų ir vystymosi karo lauko vadas

Gimimo data:1967 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: El-Fasher, Šiaurės Darfūras.

Pilietybė: gimus – Sudano.

Adresas: Tine, Sudanas (gyvena Tine, sienos su Čadu Sudano pusėje).

Nacionalinis identifikavimo Nr.: a) 192–3238459–9, b) pilietybės pažymėjimas, išduotas gimus, Nr. 302581.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2006 m. balandžio 25 d.

Kita informacija: Yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Mayu yra atsakingas už Afrikos Sąjungos misijos Sudane (AMIS) personalo pagrobimą Darfūre 2005 m. spalio mėn. Mayu atvirai mėgina kliudyti AMIS misijai grasinimais; pavyzdžiui, jis grasino numušti Afrikos Sąjungos (AS) sraigtasparnius Jebel Moon rajone 2005 m. lapkričio mėn. Tokiais veiksmais Mayu akivaizdžiai pažeidė ST rezoliuciją 1591 keldamas pavojų stabilumui Darfūre ir atitinka kriterijus, kad Komitetas jį įtrauktų į asmenų, kuriems turi būti taikomos sankcijos, sąrašą.“


SPRENDIMAI

28.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/16


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/513

2018 m. kovo 14 d.

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Vokietijos paraišką „EGF/2017/008 DE/Goodyear“

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (2), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko dėl globalizacijos sukeltų esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)

EGF lėšų didžiausia metinė suma neturi būti didesnė kaip 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 (3) 12 straipsnyje;

(3)

2017 m. spalio 6 d. Vokietija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas atsižvelgiant į „Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH“ įmonėje Vokietijoje vykdomą darbuotojų atleidimą iš darbo. Paraiška buvo papildyta papildoma informacija, pateikta pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Ta paraiška atitinka EGF finansinei paramai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)

todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 2 165 231 EUR suma finansinei paramai pagal Vokietijos pateiktą paraišką suteikti;

(5)

siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2018 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 2 165 231 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2018 m. kovo 14 d.

Priimta Strasbūre 2018 m. kovo 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkė

L. PAVLOVA


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).


28.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/18


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/514

2018 m. kovo 14 d.

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Švedijos paraišką „EGF/2017/007 SE/Ericsson“

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (2), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko dėl globalizacijos sukeltų esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)

EGF didžiausia metinė suma neturi būti didesnė kaip 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 (3) 12 straipsnyje;

(3)

2017 m. rugpjūčio 9 d. Švedija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas atsižvelgiant į „Ericsson“ („Telefonaktiebolaget LM Ericsson“) įmonėje Švedijoje vykdomą darbuotojų atleidimą iš darbo. Paraiška buvo papildyta papildoma informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Ta paraiška atitinka EGF finansinei paramai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)

todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 2 130 400 EUR suma finansinei paramai pagal Švedijos pateiktą paraišką suteikti;

(5)

siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2018 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 2 130 400 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2018 m. kovo 14 d.

Priimta Strasbūre 2018 m. kovo 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkė

L. PAVLOVA


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).


28.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/20


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/515

2018 m. kovo 14 d.

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2017/006 ES/Galicia apparel“

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (2), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko dėl globalizacijos sukeltų esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)

EGF didžiausia metinė suma neturi būti didesnė kaip 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 (3) 12 straipsnyje;

(3)

2017 m. liepos 19 d. Ispanija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo 5 drabužių siuvimo (gamybos) sektoriuje veiklą vykdančiose įmonėse Galisijos regione Ispanijoje. Paraiška buvo papildyta papildoma informacija, pateikta pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Ta paraiška atitinka EGF finansinei paramai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 2 dalį Ispanijos paraiška laikoma priimtina, kadangi darbuotojų atleidimas turi didelės įtakos užimtumui ir vietos ekonomikai;

(5)

todėl finansinei paramai pagal Ispanijos pateiktą paraišką suteikti iš EGF turėtų būti mobilizuota 720 000 EUR suma;

(6)

siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2018 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 720 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2018 m. kovo 14 d.

Priimta Strasbūre 2018 m. kovo 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkė

L. PAVLOVA


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).


28.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/22


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2018/516

2018 m. kovo 27 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2014/450/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sudane

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2014 m. liepos 10 d. Tarybos sprendimą 2014/450/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sudane, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/423/BUSP (1), ypač į jo 6 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 10 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/450/BUSP;

(2)

2018 m. kovo 14 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1591 (2005) 5 punktą, atnaujino informaciją, susijusią su trimis asmenimis, kuriems taikomos ribojamosios priemonės;

(3)

todėl Sprendimo 2014/450/BUSP priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2014/450/BUSP priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. ZAHARIEVA


(1)  OL L 203, 2014 7 11, p. 106.


PRIEDAS

Įrašai, susiję su toliau išvardytais asmenimis, pakeičiami šiais įrašais:

„2.   ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Dar žinomas kaip: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem

Pareigos: a) buvęs Sudano Nacionalinės Asamblėjos narys, atstovavęs Al-Waha apygardai, b) buvęs Federalinių reikalų ministerijos specialusis patarėjas, c) Mahamid genties Šiaurės Darfūre vyriausiasis vadas

Gimimo data: a) 1964 m. sausio 1 d. b) 1959 m.;

Gimimo vieta: Kutum

Adresas: a) Kabkabiya, Sudanas; b) Kutum, Sudanas (gyvena Kabkabiya ir Kutum mieste, Šiaurės Darfūre, ir yra gyvenęs Khartoum).

Pilietybė: Sudano

Pasas: a) diplomatinis pasas Nr. D014433, išduotas 2013 m. vasario 21 d. (galiojimas baigėsi 2015 m. vasario 21 d.);

b) diplomatinis pasas Nr. D009889, išduotas 2011 m. vasario 17 d. (galiojimas baigėsi 2013 m. vasario 17 d.)

Nacionalinis identifikavimo Nr.: Pilietybės pažymėjimas Nr. A0680623

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. balandžio 25 d.

Kita informacija: yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Organizacijos „Human Rights Watch“ ataskaitoje nurodyta, kad jie turi Šiaurės Darfūro vietos valdžios biuro 2004 m. vasario 13 d. memorandumą, kuriuo „vietoje esantiems saugumo padaliniams“ nurodoma „leisti mudžahedinams ir Šeicho Musa Hilal vadovaujamiems savanoriams vykdyti veiklą [Šiaurės Darfūro] rajonuose ir tenkinti jų gyvybinius poreikius“. 2005 m. rugsėjo 28 d. arabų nereguliariosios karinės pajėgos (400 asmenų) atakavo Vakarų Darfūre esančius Aro Sharrow (įskaitant ten esančią šalies viduje perkeltų asmenų stovyklą), Acho ir Gozmena kaimus. Taip pat manoma, kad Musa Hilal dalyvavo Aro Sharrow esančios šalies viduje perkeltų asmenų stovyklos puolime: jo sūnus buvo nužudytas per Sudano išlaisvinimo armijos vykdytą Shareia puolimą, todėl jis vykdė asmeninį kraujo kerštą. Esama pagrįstų priežasčių manyti, kad būdamas genties vyriausiuoju vadu jis yra tiesiogiai atsakingas už šiuos veiksmus ir yra atsakingas už tarptautinės humanitarinės bei žmogaus teisių teisės pažeidimus ir kitus žiaurumus.

3.   SHAREIF Adam

Dar žinomas kaip: a) Adam Yacub Shant; b) Adam Yacoub

Pareigos: Sudano išlaisvinimo armijos vadas

Gimimo data: 1970 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: El-Fasher

Pilietybė: Sudano

Paso Nr.: P00182993, išduotas 2010 m. liepos 19 d. (galiojimas baigėsi 2015 m. liepos 18 d.)

Nacionalinis identifikavimo Nr.: 103–0037–6235 (kaip nurodyta pase)

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. balandžio 25 d.

Kita informacija: pranešta, kad 2012 m. birželio 7 d. mirė. Yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Adam Yacub Shant vadovaujami Sudano išlaisvinimo armijos kariai pažeidė susitarimą dėl ugnies nutraukimo, nes 2005 m. liepos 23 d. netoli Abu Hamra (Šiaurės Darfūras) užpuolė Sudano Vyriausybės karinį kontingentą, lydintį sunkvežimių konvojų, ir nužudė tris kareivius. Po puolimo buvo pagrobti Vyriausybės karių ginklai ir amunicija. Ekspertų grupė turi informacijos, liudijančios Sudano išlaisvinimo armijos karių puolimo faktą ir akivaizdžiai organizuotą jo pobūdį; taigi, jis buvo tinkamai suplanuotas. Todėl grupė padarė išvadą, kad galima pagrįstai daryti prielaidą, jog Shant, patvirtintas Sudano išlaisvinimo armijos vadas tame rajone, turėjo žinoti apie puolimą ir jį patvirtinti arba įsakyti jį vykdyti. Todėl jis yra tiesiogiai atsakingas už puolimą ir atitinka įtraukimo į sąrašą kriterijus.

4.   MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Dar žinomas kaip: a) General Gibril Abdul Kareem Barey; b) „Tek“; c) Gabril Abdul Kareem Badri

Pareigos: Nacionalinio judėjimo siekiant reformų ir vystymosi karo lauko vadas

Gimimo data: 1967 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: El-Fasher, Šiaurės Darfūras

Pilietybė: gimus – Sudano

Adresas: Tine, Sudanas (gyvena Tine, sienos su Čadu Sudano pusėje)

Nacionalinis identifikavimo Nr.: a) 192-3238459-9, b) pilietybės pažymėjimas, išduotas gimus, Nr. 302581

Įtraukimo į JT sąrašą data:2006 m. balandžio 25 d.

Kita informacija: yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Mayu yra atsakingas už Afrikos Sąjungos misijos Sudane (AMIS) personalo pagrobimą Darfūre 2005 m. spalio mėn. Mayu atvirai mėgina kliudyti AMIS misijai grasinimais; pavyzdžiui, jis grasino numušti Afrikos Sąjungos (AS) sraigtasparnius Jebel Moon rajone 2005 m. lapkričio mėn. Tokiais veiksmais Mayu akivaizdžiai pažeidė ST rezoliuciją 1591 (2005), keldamas pavojų stabilumui Darfūre, ir atitinka kriterijus, kad Komitetas jį įtrauktų į asmenų, kuriems turi būti taikomos sankcijos, sąrašą.“


28.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/25


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2018/517

2018 m. kovo 21 d.

dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos „Bičiuliai britai, likite su mumis Europos Sąjungoje“

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 1730)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

pasiūlytos iniciatyvos „Bičiuliai britai, likite su mumis Europos Sąjungoje“ dalykas aprašytas taip: „2016 m. įvykęs „Brexit“ buvo ne įpareigojamasis plebiscitas, o tik viešas referendumas, kuriuo britų parlamentas siekė sužinoti britų nuomonę tuo momentu.“;

(2)

pagrindiniai pasiūlytos iniciatyvos tikslai: „Mūsų tikslas bus sukurti platformą, kurį suteiktų visiems ES piliečiams galimybę dalyvauti šioje iniciatyvoje ir pasiekti daugumą Didžiosios Britanijos piliečių (įskaitant ES gyvenančius Didžiosios Britanijos piliečius, iš kurių buvo atimta teisė balsuoti pirminiame referendume), kad visi Didžiosios Britanijos piliečiai turėtų galimybę išreikšti savo nuomonę.“;

(3)

Europos Sąjungos sutartimi (toliau – ES sutartis) sustiprinama Sąjungos pilietybė ir dar labiau sutvirtinamas demokratinis Sąjungos veikimas, nes joje, inter alia, nustatyta, kad kiekvienam piliečiui turi būti suteikta teisė dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime teikiant Europos piliečių iniciatyvą;

(4)

todėl procedūros ir sąlygos, kurias reikia taikyti siekiant įgyvendinti piliečių iniciatyvą, turėtų būti aiškios, paprastos, lengvos taikyti ir turėtų atitikti piliečių iniciatyvos pobūdį, kad būtų skatinamas piliečių dalyvavimas, o Sąjunga būtų prieinamesnė;

(5)

valstybių narių teisė išstoti iš Europos Sąjungos yra įtvirtinta ES sutarties 50 straipsnio 1 dalyje – joje nustatyta, kad bet kuri valstybė narė pagal savo konstitucines nuostatas gali nuspręsti išstoti iš Sąjungos;

(6)

nors Europos Komisija apgailestauja, kad Jungtinė Karalystė nusprendė išstoti iš Europos Sąjungos, kaip nurodyta 2016 m. birželio 24 d. bendrame Europos Komisijos Pirmininko Jeano-Claude'o Junckerio, Europos Parlamento Pirmininko Martino Schulzo, Europos Vadovų Tarybos Pirmininko Donaldo Tusko ir Europos Sąjungos Tarybai pirmininkavusios valstybės narės Ministro Pirmininko Marko Rutte pareiškime (2), Sutartyse nėra teisinio pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima priimti teisės aktą, susijusį su kurios nors valstybės narės sprendimo pagal ES sutarties 50 straipsnį pranešti apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos priėmimo procesu;

(7)

todėl pasiūlyta piliečių iniciatyva „Bičiuliai britai, likite su mumis Europos Sąjungoje“ akivaizdžiai nepatenka į Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis, kaip nurodyta reglamento 4 straipsnio 2 dalies b punkte, taikomame kartu su to reglamento 2 straipsnio 1 punktu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Atsisakoma registruoti pasiūlytą iniciatyvą „Bičiuliai britai, likite su mumis Europos Sąjungoje“.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas pasiūlytos piliečių iniciatyvos „Bičiuliai britai, likite su mumis Europos Sąjungoje“ organizatoriams (piliečių komiteto nariams), kuriems, kaip kontaktiniai asmenys, atstovauja [pasikonsultavus su organizatoriais asmens duomenys ištrinti].

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 21 d.

Komisijos vardu

Frans TIMMERMANS

Pirmasis pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 65, 2011 3 11, p. 1.

(2)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2329_lt.htm.


28.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/518

2018 m. kovo 26 d.

kuriuo nustatomi gyvūnų sveikatos reikalavimai ir veterinarinio sertifikavimo sąlygos, taikytini pakartotinai įvežant registruotus arklius varžyboms po jų laikino eksporto į Indoneziją, dėl Indonezijos įrašo iš dalies keičiamas Sprendimo 93/195/EEB I priedas ir dėl Indonezijos įrašo trečiųjų šalių ir jų teritorijų, iš kurių į Sąjungą leidžiama importuoti gyvus arklinių šeimos gyvūnus ir arklių rūšių spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąraše iš dalies keičiamas Sprendimo 2004/211/EB I priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 1725)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą 2009/156/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą (1), ypač į jos 12 straipsnio 1 ir 4 dalis, 16 straipsnio 2 dalį ir 19 straipsnio a ir b punktus,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2009/156/EB nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi į Sąjungą importuojamiems gyviems arklinių šeimos gyvūnams. Joje nustatyta, kad į Sąjungą arklinių šeimos gyvūnus leidžiama importuoti tik iš tų trečiųjų šalių, kurios laikosi tam tikrų gyvūnų sveikatos reikalavimų;

(2)

Komisijos sprendimo 93/195/EEB (2) I priede pateikiami į A–E sanitarines grupes suskirstytų trečiųjų šalių sąrašai. Šio sprendimo VII priede, be kita ko, pateikiamas veterinarijos sertifikato, naudojamo pakartotinai įvežant registruotus arklius po jų laikino eksporto trumpesniam kaip 60 dienų laikotarpiui dalyvauti Azijos šalių žaidynių jojimo renginiuose arba ištvermingumo pasaulio taurės lenktynėse, pavyzdys;

(3)

18-ųjų Azijos žaidynių jojimo renginiai vyks 2018 m. rugpjūčio 18 d. – rugsėjo 2 d. Džakartoje (Indonezija). Šie renginiai, be kita ko, bus konkūro, dailiojo jojimo ir trikovės rungtys, globojamos Tarptautinės žirginio sporto federacijos, ir juose taip pat dalyvaus jojikų ir žirgų deriniai iš Sąjungos;

(4)

tam, kad registruotus arklius varžyboms po jų laikino eksporto dalyvauti Azijos žaidynėse būtų leidžiama 2018 m. rugpjūčio 10 d. – rugsėjo 10 d. pakartotinai įvežti į Sąjungą ir kad prie tokių registruotų arklių būtų pridedamas veterinarijos sertifikato pavyzdys, būtina nustatyti, kad tuos arklius į Sąjungą būtų galima pakartotinai įvežti tik tuo atveju, jeigu prie jų pridedamas pagal Sprendimo 93/195/EEB VII priede pateiktą pavyzdį parengtas veterinarijos sertifikatas. Tuo tikslu taip pat būtina įtraukti Indoneziją į atitinkamą to sprendimo I priede nustatytą sanitarinę grupę;

(5)

kadangi I priedas buvo kelis kartus iš dalies keistas, jis turėtų būti atnaujintas ir, siekiant teisinio aiškumo, pakeistas visas;

(6)

todėl Sprendimas 93/195/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

Komisijos sprendimo 2004/211/EB (3) I priede nustatytas trečiųjų šalių arba, jeigu taikomas suskirstymas į regionus, jų teritorijų, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti arklinių šeimos gyvūnus ir jų spermą, kiaušialąstes bei embrionus, sąrašas ir nurodytos tokiam importui taikomos sąlygos;

(8)

Indonezijos kompetentingos institucijos, norėdamos surengti 2018 m. Azijos žaidynių jojimo renginius, pateikė prašymą šios šalies teritorijos dalį, kuri yra Džakartos miesto centre esančioje gyvenamojoje zonoje visiškai aptvertame hipodrome ir aplink jį, ir kuriame nuo 2016 m. gegužės mėn. nebuvo arklinių šeimos gyvūnų, pripažinti arklinių šeimos gyvūnų ligomis neužkrėsta zona. Ši arklinių šeimos gyvūnų ligomis neužkrėsta zona nustatyta remiantis Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) (4) rekomendacijomis ir pasitelkus specialistus;

(9)

Indonezijos kompetentingos institucijos pateikė keletą garantijų, visų pirma dėl prievolės pranešti apie jų šalyje užfiksuotas Direktyvos 2009/156/EB I priede išvardytas ligas ir dėl įsipareigojimo visiškai laikytis tos direktyvos 12 straipsnio 2 dalies f punkte nustatyto reikalavimo nedelsiant pranešti apie arklinių šeimos gyvūnų ligas Komisijai ir valstybėms narėms;

(10)

remiantis Indonezijos ir Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) pateikta informacija, Indonezijoje niekada nebuvo nustatyta afrikinės arklių ligos, Venesuelos arklių encefalomielito ir vezikulinio stomatito atvejų;

(11)

nors ankstesniais metais nenustatyta kergimo ligos ir įnosės atvejų, Indonezija priežiūros ir apsaugos zonose, kurios yra aplink Džakartos municipalinėje srityje esančią arklinių šeimos gyvūnų ligomis neužkrėstą zoną, atliko išsamų arklinių šeimos gyvūnų populiacijos serologinį tyrimą ir visais atvejais nustatė, kad jie nėra užkrėsti afrikine arklių liga ir kergimo liga. Tačiau vienam iš 600 arklių, kuriems buvo atliktas serologinis tyrimas, nustatytos įnosės;

(12)

6 mėnesių laikotarpiu, kuris oficialiai prasidėjo 2018 m. vasario 15 d., pagrindinėje zonoje, kurioje yra Azijos žaidynėms skirta vieta, nebus arklinių šeimos gyvūnų ir iki kol varžybose dalyvaujantys arkliai bus įvesti laikantis sutarto karantino protokolo, bus nustatytos visos kontrolės ir biologinio saugumo priemonės, susijusios su arklinių šeimos gyvūnų ligomis neužkrėsta zona;

(13)

tam, kad arklinių šeimos gyvūnų ligomis neužkrėstoje zonoje būtų užtikrinta nenutrūkstama arklinių šeimos gyvūnų populiacijos sveikatos būklės apsauga, Indonezijos valdžios institucijos įsipareigojo šioje zonoje įrengti karantino patalpas arklinių šeimos gyvūnams, atvežamiems iš kitų Indonezijos teritorijų ūkių ir tam tikrų trečiųjų šalių, neįtrauktų į Sprendimo 2004/211/EB I priedą, tikrinti. Gyvūnams, kurie prieš įvežant laikomi šiose karantino patalpose, bus atliekami gyvūnų sveikatos tyrimai, atitinkantys Sąjungos importo sąlygas, taikytinas toje pačioje sanitarinėje grupėje esančioms šalims;

(14)

atsižvelgiant į patenkinamą Indonezijos pateiktą informaciją bei suteiktas garantijas, Indoneziją 2018 m. rugpjūčio 10 d. – rugsėjo 10 d. laikotarpiu reikėtų įtraukti į Sprendimo 2004/211/EB I priede nustatytą trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama pakartotinai įvežti registruotus arklius, sąrašą. Kartu Indonezija turėtų būti suskirstyta į regionus pagal tam tikrų arklinių šeimos gyvūnų ligų paplitimą. Epizootiniu požiūriu Indonezijos teritorijos arklinių šeimos gyvūnų ligomis neužkrėsta zona turėtų būti priskirta to sprendimo I priedo sąrašo C sanitarinei grupei;

(15)

todėl Sprendimas 2004/211/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(16)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės leidžia registruotus arklius po jų laikino eksporto varžyboms į Indonezijos teritorijos dalį, suskirstytą į regionus dalyvavimo 2018 m. Džakartoje vyksiančiose Azijos žaidynėse tikslais, pakartotinai įvežti į Sąjungą, jeigu prie tokių registruotų arklių pridedamas tinkamai užpildytas veterinarijos sertifikatas, atitinkantis Sprendimo 93/195/EEB VII priede pateiktą veterinarijos sertifikato pavyzdį, ir jeigu arkliai ir prie jų pridedami veterinarijos sertifikatai pateikiami Sąjungos pasienio kontrolės poste per Sprendimo 2004/211/EB I priede nurodytą terminą.

2 straipsnis

Sprendimo 93/195/EEB I priedas pakeičiamas šio sprendimo I priede pateiktu tekstu.

3 straipsnis

Sprendimo 2004/211/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo II priedą.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Šis sprendimas taikomas iki 2018 m. rugsėjo 30 d.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 26 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 192, 2010 7 23, p. 1.

(2)  1993 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimas 93/195/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų ir veterinarinio sertifikavimo pakartotinai įvežant registruotus arklius lenktynėms, varžyboms ir kultūriniams renginiams po jų laikino eksporto (OL L 86, 1993 4 6, p. 1).

(3)  2004 m. sausio 6 d. Komisijos sprendimas 2004/211/EB, nustatantis trečiųjų šalių ir jų teritorijos dalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti gyvus arklinių šeimos gyvūnus ir arklių rūšių spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąrašą ir iš dalies pakeičiantis Sprendimus 93/195/EEB ir 94/63/EB (OL L 73, 2004 3 11, p. 1).

(4)  http://www.oie.int/our-scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/equine-disease-free-zones/


I PRIEDAS

I PRIEDAS

A sanitarinė grupė  (1)

Šveicarija (CH), Grenlandija (GL), Islandija (IS).

B sanitarinė grupė  (1)

Australija (AU), Baltarusija (BY), Juodkalnija (ME), Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (2) (MK), Naujoji Zelandija (NZ), Serbija (RS), Rusija (3) (RU), Ukraina (UA).

C sanitarinė grupė  (1)

Kanada (CA), Kinija (3) (CN), Honkongas (HK), Indonezija (3)  (4) (ID), Japonija (JP), Korėjos Respublika (KR), Makao (MO), Malaizija (pusiasalis) (MY), Singapūras (SG), Tailandas (TH), Jungtinės Amerikos Valstijos (US).

D sanitarinė grupė  (1)

Argentina (AR), Barbadosas (BB), Bermuda (BM), Bolivija (BO), Brazilija (3) (BR), Čilė (CL), Kosta Rika (3) (CR), Kuba (CU), Jamaika (JM), Meksika (3) (MX), Peru (3) (PE), Paragvajus (PY), Urugvajus (UY).

E sanitarinė grupė  (1)

Jungtiniai Arabų Emyratai (AE), Bahreinas (BH), Alžyras (DZ), Izraelis (5) (IL), Jordanija (JO), Kuveitas (KW), Libanas (LB), Marokas (MA), Omanas (OM), Kataras (QA), Saudo Arabija (3) (SA), Tunisas (TN), Turkija (3) (TR).II PRIEDAS

Sprendimo 2004/211/EB I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Lentelėje ISO kodų abėcėline tvarka tarp Honkongui ir Izraeliui skirtų įrašų įterpiamas Indonezijai skirtas įrašas:

„ID

Indonezija

ID-0

Visa šalis

 

Galioja nuo 2018 m. rugpjūčio 10 d. iki rugsėjo 10 d.“

ID-1

Arklinių šeimos gyvūnų ligomis neužkrėsta Džakartos zona (žr. išsamiau 9 langelį)

C

X

2.

Pridedamas šis 9 langelis:

„9 langelis

ID

Indonezija

ID-1

Arklinių šeimos gyvūnų ligomis neužkrėsta Džakartos zona, kurią sudaro:

1.

pagrindinė zona, į kurią įeina renginio vieta Pulomase;

2.

priežiūros zonoje esantis magistralinis koridorius iš renginio vietos į Džakartos tarptautinius oro uostus (Sukarto-Hatos ir Halim Perdankusumos).“