ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 64

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. kovo 7d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. vasario 28 d. Valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas (ES, Euratomas) 2018/335 dėl Teisingumo Teismo teisėjų ir generalinių advokatų skyrimo

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

SPRENDIMAI

7.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/1


VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVŲ SPRENDIMAS (ES, Euratomas) 2018/335

2018 m. vasario 28 d.

dėl Teisingumo Teismo teisėjų ir generalinių advokatų skyrimo

EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI,

atsižvelgdami į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 19 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 253 ir 255 straipsnius,

atsižvelgdami į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2018 m. spalio 6 d. baigiasi keturiolikos Teisingumo Teismo teisėjų ir penkių generalinių advokatų kadencija. Todėl reikėtų paskirti asmenis į šias pareigas laikotarpiui nuo 2018 m. spalio 7 d. iki 2024 m. spalio 6 d.;

(2)

Teisingumo Teismo teisėjus Alexander ARABADJIEV, Jean-Claude BONICHOT, Thomas VON DANWITZ, Carl Gustav FERNLUND, Egils LEVITS, Constantinos LYCOURGOS, Jiří MALENOVSKÝ ir teisėją Alexandra PRECHAL buvo pasiūlyta paskirti dar vienai kadencijai. Teisingumo Teismo generalinius advokatus Yves BOT ir Maciej SZPUNAR buvo pasiūlyta paskirti dar vienai kadencijai. Be to, Teisingumo Teismo teisėjos pareigoms eiti buvo pasiūlyta Lucia Serena ROSSI kandidatūra, o Teisingumo Teismo generalinio advokato pareigoms eiti buvo pasiūlyta Giovanni PITRUZZELLA kandidatūra;

(3)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsniu įsteigtas komitetas pateikė nuomonę dėl pirmiau nurodytų kandidatų tinkamumo eiti Teisingumo Teismo teisėjo ir generalinio advokato pareigas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Laikotarpiui nuo 2018 m. spalio 7 d. iki 2024 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo teisėjais ir teisėjomis skiriami:

Alexander ARABADJIEV,

Jean-Claude BONICHOT,

Thomas VON DANWITZ,

Carl Gustav FERNLUND,

Egils LEVITS,

Constantinos LYCOURGOS,

Jiří MALENOVSKÝ,

Alexandra PRECHAL,

Lucia Serena ROSSI.

2 straipsnis

Laikotarpiui nuo 2018 m. spalio 7 d. iki 2024 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo generaliniais advokatais skiriami:

Yves BOT,

Giovanni PITRUZZELLA,

Maciej SZPUNAR.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2018 m. vasario 28 d.

Pirmininkas

D. TZANTCHEV