ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 63

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. kovo 6d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/324, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

1

 

*

2018 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/325, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje, 17 straipsnio 3 dalis

3

 

*

2018 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/326, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje

5

 

*

2018 m. kovo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/327 dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), preparatą kaip karpių pašaro priedą (leidimo turėtojas – Huvepharma NV) ( 1 )

7

 

*

2018 m. kovo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/328 dėl leidimo naudoti Bacillus subtilis DSM 29784 preparatą kaip mėsinių viščiukų ir dedeklinių vištaičių lesalo priedą (leidimo turėtojas – ADISSEO France SAS) ( 1 )

10

 

*

2018 m. kovo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/329, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloninis centras ( 1 )

13

 

*

2018 m. kovo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/330, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš nerūdijančio plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas

15

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2018/331, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

44

 

*

2018 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2018/332, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai

46

 

*

2018 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/333, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje

48

 

 

REKOMENDACIJOS

 

*

2018 m. kovo 1 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2018/334 dėl veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu internete priemonių

50

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

6.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/324

2018 m. kovo 5 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos reglamentą (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 (1), ypač į jo 47 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2017 m. rugpjūčio 30 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2017/1509;

(2)

2018 m. vasario 15 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliuciją 1718 (2006), iš dalies pakeitė įrašą dėl vieno į sąrašą įtraukto asmens, kuriam taikomos ribojamosios priemonės;

(3)

todėl Reglamento (ES) 2017/1509 XIII priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/1509 XIII priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. DIMOV


(1)  OL L 224, 2017 8 31, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) 2017/1509 XIII priedo antraštinės dalies „a) Fiziniai asmenys“ 52 įrašas pakeičiamas taip:

„52.

Ri Su Yong

 

Gimimo data: 1968 6 25

Pilietybė: KLDR

Paso nr.: 654310175

Adresas: n. d.

Lytis: vyras

Buvo korporacijos „Korea Ryonbong General Corporation“ atstovas Kuboje

2017 6 2

Korporacijos „Korea Ryonbong General Corporation“ pareigūnas, kurio specializacija – KLDR gynybos pramonei skirtų prekių įsigijimas ir Pchenjano vykdomo pardavimo kariniame sektoriuje rėmimas. Jos viešaisiais pirkimais taip pat turbūt remiama KLDR cheminių ginklų programa.“


6.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/3


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/325

2018 m. kovo 5 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje, 17 straipsnio 3 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 10 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje (1), ypač į jo 17 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 10 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 224/2014;

(2)

2018 m. vasario 16 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 2127 (2013), atnaujino informaciją, susijusią su vienu asmeniu, kuriam taikomos ribojamosios priemonės;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 224/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 224/2014 I priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. DIMOV


(1)  OL L 70, 2014 3 11, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 224/2014 I priedo antraštinės dalies „A. Asmenys“ įrašas, susijęs su toliau nurodytu asmeniu, pakeičiamas šiuo įrašu:

„1.

François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: a) Bozize Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde (gimęs 1948 m. gruodžio 16 d., Izo, Pietų Sudane))

Pareigos: a) Buvęs Centrinės Afrikos Respublikos valstybės vadovas b) Profesorius

Gimimo data: a) 1946 m. spalio 14 d.; b) 1948 m. gruodžio 16 d.

Gimimo vieta: a) Mouila, Gabonas; b) Izo, Pietų Sudanas

Pilietybė: a) Centrinės Afrikos Respublikos; b) Pietų Sudano

Paso Nr.: D00002264, išduotas 2013 m. birželio 11 d. (išduotas Užsienio reikalų ministro Džuboje, Pietų Sudane. Galiojimas baigiasi 2017 m. birželio 11 d. Diplomatinis pasas išduotas Samuel Peter Mudde vardu)

Nacionalinis identifikavimo Nr.: M4800002143743 (pase nurodytas asmens kodas)

Adresas: Uganda

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 m. gegužės 9 d.

Kita informacija: Motinos vardas – Martine Kofio. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo – Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

F. Bozizé į sąrašą įtrauktas 2014 m. gegužės 9 d. pagal Rezoliucijos 2134 (2014) 36 punktą, kadangi „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Centrinės Afrikos Respublikoje, arba juos remia“.

Papildoma informacija

Kartu su savo šalininkais F. Bozizé paskatino 2013 m. gruodžio 5 d. išpuolį prieš Bangį. Nuo to laiko jis toliau stengėsi vykdyti destabilizavimo operacijas, kad palaikytų įtampą Centrinės Afrikos Respublikos sostinėje. Prieš pabėgdamas iš Centrinės Afrikos Respublikos 2013 m. kovo 24 d., F. Bozizé, kaip pranešama, sukūrė „anti-Balaka“ kovinę grupuotę. Kaip teigiama pranešime, F. Bozizé ragino savo karinę grupuotę vykdyti žiaurumus prieš dabartinį režimą ir islamistus. F. Bozizé, kaip pranešama, teikė finansinę ir materialinę paramą kovotojams, kurie siekia destabilizuoti šiuo metu vykstantį pereinamąjį procesą ir grąžinti jį į valdžią. Didžioji dalis „anti-Balaka“ kovotojų yra iš Centrinės Afrikos Respublikos ginkluotųjų pajėgų, kurių nariai po valstybės perversmo išsisklaidė kaimo vietovėse ir kuriuos vėliau F. Bozizé reorganizavo. F. Bozizé ir jo rėmėjai kontroliuoja daugiau kaip pusę „anti-Balaka“ dalinių.

F. Bozizé lojalios pajėgos buvo apginkluotos šturmo pabūklais, minosvaidžiais ir reaktyviniais leidimo įrenginiais ir jos vis dažniau dalyvauja atsakomuosiuose išpuoliuose prieš Centrinės Afrikos Respublikos gyventojus musulmonus. Po 2013 m. gruodžio 5 d. Bangyje „anti-Balaka“ pajėgų įvykdyto išpuolio, per kurį žuvo daugiau kaip 700 žmonių, padėtis Centrinės Afrikos Respublikoje sparčiai pablogėjo.“


6.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/5


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/326

2018 m. kovo 5 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 5 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 5 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 208/2014;

(2)

remiantis Tarybos atliktos peržiūros rezultatais, su dviem asmenimis susiję įrašai turėtų būti išbraukti, o su trimis asmenimis susiję motyvų pareiškimai turėtų būti atnaujinti;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 208/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 208/2014 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. DIMOV


(1)  OL L 66, 2014 3 6, p. 1.


PRIEDAS

I.

Su toliau nurodytais asmenimis susiję įrašai išbraukiami iš Reglamento (ES) Nr. 208/2014 I priede pateikto sąrašo:

4.

Olena Leonidivna Lukash

10.

Serhii Petrovych Kliuiev

II.

Su šiais į Reglamento (ES) Nr. 208/2014 I priedą įtrauktais asmenimis susiję įrašai pakeičiami taip:

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvų pareiškimas

Įtraukimo į sąrašą data

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович)

Gimęs 1973 m. liepos 10 d. Jenakijeve (Donecko sritis), buvusio Prezidento sūnus, verslininkas

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo ir dėl bendrininkavimo atliekant tokius veiksmus.

2014 3 6

11.

Mykola Yanovych Azarov (Микола Янович Азаров),

Nikolai Yanovich Azarov (Николай Янович Азаров)

Gimęs 1947 m. gruodžio 17 d. Kalugoje (Rusija), iki 2014 m. sausio mėn. Ukrainos Ministras Pirmininkas

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo ir dėl bendrininkavimo atliekant tokius veiksmus.

2014 3 6

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

Gimęs 1985 m. rugsėjo 21 d. Kharkiv (Charkove), verslininkas

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo ir dėl piktnaudžiavimo tarnyba siekiant gauti nepagrįstos naudos sau arba siekiant suteikti nepagrįstos naudos trečiajam asmeniui, taip padarant žalą Ukrainos viešosioms lėšoms ar turtui.

2014 3 6


6.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/327

2018 m. kovo 5 d.

dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), preparatą kaip karpių pašaro priedą (leidimo turėtojas – „Huvepharma NV“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), preparatą kaip karpių pašaro priedą, skirtiną prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“;

(4)

leidimas tą preparatą naudoti kaip mėsinių viščiukų, mėsinių kalakutų, vištų dedeklių, retesnių rūšių mėsinių ir dedeklinių naminių paukščių, nujunkytų paršelių ir penimųjų kiaulių pašaro priedą jau buvo dešimčiai metų suteiktas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1043 (2) ir kaip dedeklinių vištaičių ir retesnių rūšių dedeklinių naminių paukščių pašaro priedą – Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1906 (3);

(5)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2017 m. liepos 6 d. priimtoje nuomonėje (4) padarė išvadą, kad endo-1,4-beta-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Tarnyba padarė išvadą, kad priedas yra veiksmingas gerinant karpių zootechninius rodiklius. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(6)

endo-1,4-beta-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), preparato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų suteikimo sąlygos įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „virškinimo stimuliatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašaro priedą tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  2015 m. birželio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1043 dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš grybo Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135), preparatą kaip mėsinių viščiukų, mėsinių kalakutų, vištų dedeklių, nujunkytų paršelių, penimųjų kiaulių ir retesnių rūšių mėsinių ir dedeklinių naminių paukščių pašaro priedą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 2148/2004, (EB) Nr. 828/2007 ir (EB) Nr. 322/2009 (leidimo turėtojas – „Huvepharma NV“) (OL L 167, 2015 7 1, p. 63).

(3)  2017 m. spalio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1906 dėl leidimo naudoti endo-1,4-b-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš grybo Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135), preparatą kaip dedeklinių vištaičių ir retesnių rūšių dedeklinių naminių paukščių pašaro priedą (leidimo turėtojas – „Huvepharma NV“) (OL L 269, 2017 10 19, p. 33).

(4)  EFSA Journal 2017;15(7):4942.


PRIEDAS

Priedo identifikacinis numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai

4a1617

„Huvepharma NV“

endo-1,4-beta-ksilanazė

EC 3.2.1.8

Priedo sudėtis

Endo-1,4-beta-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas yra 6 000  EPU (1)/g

(kieto ir skysto pavidalo)

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

endo-1,4-beta-ksilanazė (EC 3.2.1.8), gauta iš Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135)

Analizės metodas  (2)

Endo-1,4-beta-ksilanazės aktyvumo apibūdinimas:

kolorimetrinis metodas matuojant vandenyje tirpius dažus, endo-1,4-beta-ksilanazės atpalaiduotus iš azurino, kryžmine jungtimi sujungto su kviečių arabinoksilano substratais.

Karpiai

1 050 EPU

 

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

2.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos šiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2028 3 26


(1)  1 EPU – fermento, kuris, esant pH 4,7 ir 50 °C, iš avižų speltos ksilano atpalaiduoja 0,0083 μmol redukuojančio cukraus (ksilozės ekvivalentai) per minutę, kiekis.

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


6.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/328

2018 m. kovo 5 d.

dėl leidimo naudoti Bacillus subtilis DSM 29784 preparatą kaip mėsinių viščiukų ir dedeklinių vištaičių lesalo priedą (leidimo turėtojas – „ADISSEO France SAS“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti Bacillus subtilis DSM 29784 preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti Bacillus subtilis DSM 29784 preparatą kaip mėsinių viščiukų ir dedeklinių vištaičių lesalo priedą, skirtiną prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2017 m. liepos 4 d. nuomonėje (2) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis Bacillus subtilis DSM 29784 preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ir aplinkai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad nagrinėjamasis preparatas gali padėti pagerinti zootechninius mėsinių viščiukų rodiklius. Ši išvada taip pat gali būti taikoma dedeklinėms vištaitėms, kai naudojama ta pati dozė. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

Bacillus subtilis DSM 29784 preparato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašaro priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2017; 15(7):4933.


PRIEDAS

Priedo identifikacinis numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg visaverčio 12 % drėgnio pašaro

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai

4b1829

„Adisseo France S.A.S.“

Bacillus subtilis DSM 29784

Priedo sudėtis

Bacillus subtilis DSM 29784 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 1 × 1010 KSV/g priedo.

Kieto pavidalo

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Gyvybingos Bacillus subtilis DSM 29784 sporos

Analizės metodas  (1)

Bacillus subtilis DSM 29784 apskaičiavimas priede, premiksuose ir pašaruose:

paskleidimo ant plokštelės metodas (EN 15784).

Bacillus subtilis DSM 29784 identifikavimas.

Identifikavimas:

impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).

Mėsiniai viščiukai

Dedeklinės vištaitės

1 × 108

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

2.

Gali būti naudojamas gyvūnų pašaruose, kurių sudėtyje yra leidžiamų kokcidiostatų: natrio monenzino, narazino / nikarbazino, natrio salinomicino, natrio lazalocido A, diklazurilo, narazino, amonio maduramicino, robenidino hidrochlorido ar dekokvinato.

3.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos šiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, kvėpavimo takų ir akių apsaugos priemones.

2028 3 26


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


6.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/329

2018 m. kovo 5 d.

kuriuo skiriamas Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloninis centras

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (1), ypač į jo 95 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisija pagal Reglamento (ES) 2017/625 95 straipsnį surengė viešą Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloninio centro, kuris turėtų paremti Komisijos ir valstybių narių veiklą, susijusią su gyvūnų gerovės reikalavimus nustatančių taisyklių, nurodytų to reglamento 1 straipsnio 2 dalies f punkte, taikymu, atrankos ir skyrimo konkursą;

(2)

šiam konkursui paskirtas vertinimo ir atrankos komitetas padarė išvadą, kad instituto „Wageningen Livestock Research“ vadovaujamas konsorciumas, kurį taip pat sudaro Orhuso universitetas ir „Friedrich-Loeffler“ institutas, atitinka Reglamento (ES) 2017/625 95 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus ir galėtų būti atsakingas už užduotis, nustatytas to reglamento 96 straipsnyje;

(3)

todėl šis konsorciumas turėtų būti paskirtas Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloniniu centru, kuris vykdytų etaloninio centro metinėse ir daugiametėse darbo programose numatytas pagalbines užduotis. Programos turėtų būti sudaromos laikantis tikslų ir prioritetų, kurie yra nustatyti Komisijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 652/2014 (2) 36 straipsnį patvirtintose atitinkamose darbo programose;

(4)

skyrimas turėtų būti peržiūrimas kas penkerius metus, šį terminą pradedant skaičiuoti nuo šio reglamento taikymo dienos;

(5)

šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2018 m. balandžio 29 d., atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2017/625 167 straipsnio 3 dalyje numatytą taikymo datą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Toliau nurodytas konsorciumas skiriamas Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloniniu centru, atsakingu už Komisijos ir valstybių narių horizontaliosios veiklos gyvūnų gerovės reikalavimų srityje rėmimą:

Pavadinimas

:

Konsorciumas, kuriam vadovauja „Wageningen Livestock Research“ ir kurį taip pat sudaro Orhuso universitetas ir „Friedrich-Loeffler“ institutas

Adresas

:

Drevendaalsesteeg 4

6708 PB Wageningen

NEDERLAND

Skyrimas peržiūrimas kas penkerius metus nuo šio reglamento taikymo dienos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. balandžio 29 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(2)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 2008/90/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 882/2004 ir (EB) Nr. 396/2005, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 ir panaikinami Tarybos sprendimai 66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB (OL L 189, 2014 6 27, p. 1).


6.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/15


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/330

2018 m. kovo 5 d.

kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš nerūdijančio plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1), ypač į jo 11 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

1.1.   Galiojančios priemonės

(1)

Atlikus antidempingo tyrimą (toliau – pradinis tyrimas) Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1331/2011 (2) Taryba nustatė galutinį antidempingo muitą importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR arba nagrinėjamoji šalis) kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš nerūdijančio plieno.

(2)

Galiojantys antidempingo muitai sudaro 48,3–71,9 % individualiai nurodytoms bendrovėms ir 71,9 % kitoms bendrovėms.

1.2.   Priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimas

(3)

Paskelbus pranešimą apie artėjančią antidempingo priemonių, galiojančių tam tikriems importuojamiems KLR kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš nerūdijančio plieno, galiojimo pabaigą (3), Komisija gavo prašymą inicijuoti priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Reglamento (ES) 2016/1036 (toliau – pagrindinis reglamentas) 11 straipsnio 2 dalį.

(4)

Prašymą gamintojų, kurie pagamina daugiau nei 50 % visų Sąjungoje pagaminamų besiūlių vamzdžių ir vamzdelių iš nerūdijančio plieno, vardu pateikė Europos Sąjungos besiūlių vamzdžių iš nerūdijančio plieno pramonė (toliau – ESTA arba pareiškėjas).

(5)

Prašymas buvo grindžiamas tuo, kad pasibaigus priemonių galiojimui dempingas ir Sąjungos pramonei daroma žala veikiausiai pasikartotų.

(6)

Nustačiusi, kad yra pakankamai įrodymų priemonių galiojimo termino peržiūrai inicijuoti, Komisija 2016 m. gruodžio 10 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtu pranešimu (4) pranešė inicijuojanti priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį.

(7)

2017 m. vasario 17 d. inicijuotas vengimo tyrimas dėl KLR kilmės nagrinėjamajam produktui nustatytų priemonių vengimo importuojant iš Indijos siunčiamus produktus (5). Atlikus tyrimą priemonių taikymas importui iš Indijos nebuvo išplėstas (6).

1.3.   Suinteresuotosios šalys

(8)

Pranešime apie inicijavimą suinteresuotosios šalys paragintos susisiekti su Komisija, kad galėtų dalyvauti tyrime. Komisija konkrečiai pranešė pareiškėjui, žinomiems Sąjungos gamintojams, naudotojams ir importuotojams, Kinijos Liaudies Respublikos eksportuojantiems gamintojams ir Kinijos valdžios institucijoms apie priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimą ir pakvietė juos bendradarbiauti.

(9)

Komisija taip pat nurodė, kad ji ketina pasirinkti Jungtines Amerikos Valstijas (toliau – JAV) kaip trečiąją rinkos ekonomikos šalį (toliau – panaši šalis), kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punkte. Todėl Komisija informavo JAV gamintojus apie inicijavimą ir paragino juos dalyvauti atliekant tyrimą.

(10)

Be to, Komisija nusiuntė raštus visiems žinomiems besiūlių vamzdžių ir vamzdelių iš nerūdijančio plieno gamintojams Korėjos Respublikoje, Ukrainoje, Indijoje, Japonijoje, Norvegijoje ir Turkijoje, prašydama bendradarbiauti atliekant peržiūrą.

(11)

Visos suinteresuotosios šalys turėjo galimybę teikti pastabas dėl peržiūros inicijavimo ir per pranešime apie inicijavimą nurodytą laikotarpį pateikti prašymą išklausyti dalyvaujant Komisijai ir (arba) prekybos bylas nagrinėjančiam pareigūnui. „Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd.“ prašymu 2017 m. gruodžio 14 d. ir 2018 m. sausio 19 d. surengti klausymai dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui. 2018 m. sausio 30 d. gautas prašymas surengti trečią klausymą; bylas nagrinėjantis pareigūnas prašymą priėmė. Klausymas surengtas 2018 m. vasario 5 d.

1.3.1.   Atranka

(12)

Pranešime apie inicijavimą Komisija nurodė, kad pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį gali vykdyti suinteresuotųjų šalių atranką.

a)   Sąjungos gamintojų atranka

(13)

Pranešime apie inicijavimą Komisija nurodė preliminariai atrinkusi Sąjungos gamintojus ir paragino suinteresuotąsias šalis teikti pastabas per nurodytą laikotarpį. Bendrovės atrinktos remiantis panašaus produkto gamybos ir pardavimo apimtimis peržiūros tiriamuoju laikotarpiu Sąjungoje, kartu užtikrinant geografinį pasiskirstymą. Atrinktos trims didžiausioms Sąjungos gamintojų grupėms priklausančios didžiausios bendrovės, įsisteigusios Švedijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje.

(14)

Vienas iš skundo pateikėjų, „Tubacex Group“, patarė Komisijai atrinkti jo antrą pagal dydį gamintoją, įsisteigusį Austrijoje, vietoje jo didžiausio gamintojo, įsisteigusio Ispanijoje. Tai pasiūlyta todėl, kad šio gamintojo kai kurių rūšių produktas per peržiūros tiriamąjį laikotarpį iš nagrinėjamosios šalies nebuvo importuojamas.

(15)

Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį Komisija vykdo atranką pagal didžiausią gamybos ir pardavimo apimtį, o minėtų rūšių produktai patenka į panašaus produkto apibrėžtį, nuspręsta šio prašymo nepatenkinti. Be to, Komisija laikė, kad iš pradžių atrinktos bendrovės buvo visiškai tipiškos ir, kaip paaiškinta 13 konstatuojamojoje dalyje, jų produktų rūšių aprėptis buvo pakankama.

(16)

Daugiau pastabų dėl preliminariai atrinktų Sąjungos gamintojų nepateikta ir atrinktos bendrovės buvo galutinai patvirtintos.

b)   Importuotojų atranka

(17)

Kad galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), Komisija paprašė nesusijusių importuotojų pateikti pranešime apie inicijavimą nurodytą informaciją.

(18)

Vykdant atranką du nesusiję importuotojai pranešė apie save ir pateikė prašomą informaciją, todėl nesusijusių importuotojų atranka nebuvo būtina.

c)   Kinijos Liaudies Respublikos eksportuojančių gamintojų atranka

(19)

Dešimt eksportuojančių gamintojų atsiuntė užpildytas atrankos formas. Komisija pirmiausia atrinko du iš jų, remdamasi jų eksportu į Sąjungą ir gamybos pajėgumais. Pasitraukus vienam iš atrinktų gamintojų Komisija iš naujo atrinko bendroves ir pasitraukusį eksportuojantį gamintoją pakeitė kitu eilėje, tad vėl buvo atrinkti du eksportuojantys gamintojai, remiantis jų eksportu į Sąjungą ir gamybos pajėgumais.

1.3.2.   Klausimynai

(20)

Komisija nusiuntė klausimyną dviem atrinktiems eksportuojantiems gamintojams, žinomiems galimų panašių šalių gamintojams, trims atrinktiems Sąjungos gamintojams ir visiems žinomiems importuotojams ir naudotojams, veikiantiems Sąjungos rinkoje. Klausimyno atsakymus pateikė du atrinkti eksportuojantys gamintojai, keturi panašios šalies gamintojai ir trys atrinkti Sąjungos gamintojai. Tik vienas iš 18 konstatuojamojoje dalyje minėtų nesusijusių importuotojų pateikė klausimyno atsakymus. Tačiau penki kiti nesusiję importuotojai (keturi iš jų taip pat yra naudotojai) pateikė klausimyno atsakymus.

1.3.3.   Tikrinamieji vizitai

(21)

Komisija rinko ir tikrino visą informaciją, kurią manė esant reikalingą dempingo ir jo daromos žalos pasikartojimo tikimybei nustatyti ir įvertinti, ar priemonių nustatymas prieštarautų Sąjungos interesams. Pagal pagrindinio reglamento 16 straipsnį tikrinamieji vizitai buvo surengti šių bendrovių patalpose:

 

Sąjungos gamintojų:

„AB Sandvik Materials Technology“, Sandvikenas, Švedija;

„Tubacex Tubos Inoxidables S.A.U.“, Bilbao, Ispanija;

„Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France SAS“, Sen Florentenas, Prancūzija.

 

Sąjungos importuotojų ir importuotojų/naudotojų:

„Arcus Nederland BV“, Dordrechtas, Nyderlandai;

„VRV S.p.A.“, Ornagas, Italija;

Mangiarotti S.p.A., Sedeljanas, Italija.

 

KLR eksportuojančių gamintojų:

„Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd“, Hudžou;

„Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube Co. Ltd (BSS)“, Šanchajus.

1.4.   Peržiūros tiriamasis laikotarpis ir nagrinėjamasis laikotarpis

(22)

Atliekant dempingo tęsimosi arba pasikartojimo tikimybės tyrimą nagrinėtas 2015 m. spalio 1 d. – 2016 m. rugsėjo 30 d. laikotarpis (toliau – peržiūros tiriamasis laikotarpis arba PTL).

(23)

Tiriant žalos tęsimosi ar pasikartojimo tikimybei įvertinti svarbias tendencijas buvo nagrinėjamas laikotarpis nuo 2013 m. sausio 1 d. iki peržiūros tiriamojo laikotarpio pabaigos (toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

1.5.   Atskleidimas

(24)

Komisija visoms suinteresuotosioms šalims atskleidė esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remdamasi ketina toliau taikyti galiojančias antidempingo priemones. Visoms šalims buvo suteiktas laikotarpis, per kurį jos galėjo teikti pastabas dėl šio faktų atskleidimo.

(25)

Komisija išnagrinėjo suinteresuotųjų šalių pateiktas pastabas ir, kai tinkama, į jas atsižvelgė.

2.   NAGRINĖJAMASIS PRODUKTAS IR PANAŠUS PRODUKTAS

2.1.   Nagrinėjamasis produktas

(26)

Nagrinėjamasis produktas – Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) kilmės besiūliai vamzdžiai ir vamzdeliai iš nerūdijančio plieno (išskyrus vamzdžius ir vamzdelius su pritvirtintomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), tinkamus naudoti dujų arba skysčių tiekimui, skirtus naudoti civiliniuose orlaiviuose) (toliau – nagrinėjamasis produktas), kurių KN kodai šiuo metu yra 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ir ex 7304 90 00 (TARIC kodai 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 ir 7304900091).

2.2.   Panašus produktas

(27)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad tokias pačias pagrindines fizines ir technines savybes ir tokią pačią naudojimo paskirtį turi šie produktai:

nagrinėjamasis produktas,

KLR vidaus rinkoje eksportuojančių gamintojų gaminamas ir parduodamas produktas,

panašioje šalyje atrinkto gamintojo gaminamas ir parduodamas produktas ir

Sąjungos pramonės gaminamas ir Sąjungoje parduodamas produktas.

(28)

Komisija padarė išvadą, kad šie produktai yra panašūs produktai, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje.

(29)

Vienas Kinijos eksportuojantis gamintojas teigė, kad į produkto apibrėžtąją sritį klaidingai įtraukti specialūs produktai, skirti branduolinėms ir karinėms reikmėms, ir kad šie produktai turėjo būti išbraukti iš šio tyrimo arba turėjo būti pradėta produkto apibrėžtosios srities peržiūra siekiant juos išbraukti.

(30)

Komisija nurodė, kad produkto apibrėžtoji sritis išliko tokia pati kaip per pradinį tyrimą, pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 9 dalį. Produkto apibrėžtoji sritis apėmė platų produktų, kurie pasižymi tomis pačiomis arba panašiomis techninėmis ir fizinėmis savybėmis, asortimentą. Remiantis teismo praktika (7), nustatant, ar produktai yra panašūs, kad jie galėtų sudaryti tą patį produktą, būtina įvertinti, ar jie pasižymi tomis pačiomis techninėmis ir fizinėmis savybėmis, turi tą pačią pagrindinę galutinę naudojimo paskirtį ir tą patį kainos ir kokybės santykį. Šiuo atžvilgiu reikėtų taip pat įvertinti šių produktų pakeičiamumą vieni kitais ir jų konkurenciją. Atlikus tyrimą nustatyta, kad visų rūšių produktai gaminami iš nerūdijančiojo plieno taikant gamybos procesą, kurio metu pagaminami besiūliai vamzdžiai, taigi naudojama panaši įranga, su kuria gamintojai gali gaminti skirtingų rūšių produktus priklausomai nuo paklausos. Todėl, nors visų skirtingų rūšių produktai nėra tiesiogiai pakeičiami vieni kitais, gamintojai konkuruoja dėl užsakymų, apimančių platų produktų asortimentą. Be to, šių rūšių produktus gamina ir parduoda tiek Sąjungos pramonė, tiek Kinijos eksportuojantys gamintojai, taikantys panašų gamybos metodą. Todėl nebuvo jokio pagrindo manyti, kad produktai, skirti branduolinėms ir karinėms reikmėms, nepriklauso produkto apibrėžtajai sričiai.

(31)

Galima produkto apibrėžtosios srities peržiūra būtų naujas tyrimas, todėl ji nepateko į šio tyrimo aprėptį. Be to, Kinijos eksportuojantis gamintojas pats neparodė iniciatyvos inicijuoti tokią produkto apibrėžtosios srities peržiūrą. Todėl teiginys buvo atmestas.

3.   DEMPINGO TĘSIMOSI ARBA PASIKARTOJIMO TIKIMYBĖ

(32)

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį Komisija išnagrinėjo, ar nustojus galioti dabartinėms priemonėms KLR vykdomas dempingas tęstųsi arba pasikartotų.

3.1.   Dempingas

3.1.1.   Panaši šalis

(33)

Pranešime apie inicijavimą Komisija paragino visas suinteresuotąsias šalis pateikti pastabų dėl ketinimo rinkos ekonomikos trečiąja šalimi normaliajai vertei KLR nustatyti pasirinkti JAV. Komisija taip pat nurodė Indiją kaip galimą panašią šalį, atsižvelgiant į didelį jos gamintojų skaičių ir didelį eksportą į Sąjungą. Be to, pranešime apie inicijavimą paminėtos kitos galimos panašios šalys – Japonija, Korėjos Respublika, Norvegija, Turkija ir Ukraina.

(34)

Prašymai bendradarbiauti buvo išsiųsti žinomiems gamintojams Indijoje, Japonijoje, Korėjos Respublikoje, Norvegijoje, Turkijoje, Ukrainoje ir JAV. Šalių, kuriose apie jokius gamintojus nebuvo žinoma, nacionalinės valdžios institucijų paprašyta pateikti informacijos apie gamintojus. Klausimyno atsakymus pateikė vienas Indijos eksportuojantis gamintojas ir trys JAV eksportuojantys gamintojai.

Panašios šalies pasirinkimas

(35)

Spręsdama, kurią šalį – Indiją ar JAV– pasirinkti, Komisija pasirinko Indiją dėl šių priežasčių: Indijoje buvo daugiau nei 20 žinomų vidaus rinkos gamintojų, todėl Indijos rinkos kainas nulėmė tikra konkurencija. Indijos gamintojo taikytas gamybos metodas buvo toks pats kaip ir Kinijos pramonės dažniausiai naudotas metodas, o jo produktų asortimentas buvo labiau palygintinas su Kinijos eksporto nei su JAV produktų asortimentu. Be to, pradiniame tyrime JAV buvo specialiai nepasirinktos, nes, kaip nurodyta pradinio tyrimo laikinojo reglamento (8) 48 konstatuojamojoje dalyje, JAV gamintojai priklausė nuo pagrindinių žaliavų ir gatavų produktų importo iš ES patronuojančiųjų bendrovių ir vykdė ribotos apimties gamybinę veiklą JAV, daugiausia vykdydami specialius arba skubius užsakymus. JAV gamintojų perdirbimo išlaidos buvo didelės dėl ypatingų gamybos sąlygų ir šios išlaidos atsispindėjo aukštose JAV vidaus rinkos kainose.

(36)

Indijos gamintojas pateikė klausimyno atsakymą ir visą prašomą papildomą informaciją. Dėl 45 konstatuojamojoje dalyje nurodytų priežasčių pateikti duomenys laikyti tiksliais.

Suinteresuotųjų šalių pastabos dėl panašios šalies pasirinkimo

(37)

Sąjungos pramonė pareiškė teikianti pirmenybę JAV pasirinkimui panašia šalimi. Ji teigė, kad dėl didelio Kinijos eksporto į Indiją Indijos vidaus rinkos kainos buvo iškreiptos ir todėl ji nėra tinkama panaši šalis.

(38)

Komisija nurodė, kad tariami Indijos vidaus rinkos kainų iškraipymai nebuvo pagrįsti. Komisija taip pat pastebėjo, kad bet kuriuo atveju Indijos gamintojas daugiausia naudojo paties pagamintas žaliavas ir jo pardavimas vidaus rinkoje buvo pelningas. Todėl nebuvo jokių požymių, kad dėl tariamų iškraipymų Indijos gamintojo vidaus rinkos kainos buvo neįprastai mažos.

(39)

Kinijos eksportuojantys gamintojai teigė, kad KLR prisijungimo prie PPO protokolo 15 skirsnis nustojo galioti po 2016 m. gruodžio 11 d., todėl panašios šalies metodika nebebuvo pagrįsta.

(40)

Komisija priminė, kad pagal taikomo pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalį normalioji vertė buvo nustatyta remiantis panašios šalies duomenimis. Todėl šis teiginys buvo atmestas.

(41)

Po galutinio faktų atskleidimo vienas Kinijos eksportuojantis gamintojas suabejojo dėl Indijos pasirinkimo panašia šalimi ir teigė, kad galutinio atskleidimo dokumente Indijos pasirinkimas nebuvo pakankamai pagrįstas. Pirma, jis teigė, kad Indija nėra tinkama panaši šalis, nes Indijos produktų asortimentas buvo nepakankamai palygintinas su Kinijos eksportuojančių gamintojų eksportu į Sąjungą. Antra, jis teigė, kad Indijos gamintojo patalpose nebuvo surengtas tikrinamasis vizitas, todėl Komisija negalėjo užtikrinti, kad Indijos vidaus rinkoje nebuvo parduodami specialūs produktai, skirti branduolinėms ir karinėms reikmėms. Trečia, jis teigė, kad, remiantis Komisijos išvadomis antidempingo tyrime dėl Kinijos kilmės liejinių (9), geležies rūdos kainos Indijoje buvo iškraipytos. Dėl šio įtariamo iškraipymo teigta, kad dempingui apskaičiuoti taikytos normaliosios vertės buvo pernelyg didelės. Ketvirta, jis teigė, kad Indijos normaliosios vertės buvo pernelyg didelės; tai rodo faktas, kad Ispanijos pardavimo Sąjungoje kainos yra vidutiniškai mažesnės už Indijos vidutines kainas. Jis teigė, kad jei panašia šalimi būtų buvusi pasirinkta Ispanija, dempingo skirtumas būtų buvęs neigiamas.

(42)

Komisija pažymėjo, kad priežastys, dėl kurių Indija pasirinkta panašia šalimi, išdėstytos 35 konstatuojamojoje dalyje, o Kinijos eksportuojantis gamintojas nė vienos iš jų neginčijo. Kinijos eksportuojantis gamintojas taip pat neteigė, kad turėjo būti pasirinkta kita panaši šalis. Dėl konkrečių teiginių, pirmasis argumentas dėl produktų asortimento palyginamumo buvo atmestas, nes Indija, palyginti su kitomis galimomis panašiomis šalimis, panašios rūšies produktų turėjo daugiausia, jei lyginama su Kinijos eksportu į visą Europos Sąjungą, kaip paaiškinta 35 konstatuojamojoje dalyje. Dėl individualus palyginamumo su konkrečiu Kinijos eksportuojančiu gamintoju lygio sprendimas panašia šalimi pasirinkti Indiją negalėjo būti panaikintas, nes vertinimas atliktas visos šalies lygmeniu. Antra, Komisija pažymėjo, kad, kaip paaiškinta 30 konstatuojamojoje dalyje, produktai, skirti branduolinėms ir karinėms reikmėms, priklausė produkto apibrėžtajai sričiai, todėl dėl šio argumento negalėjo būti panaikintas sprendimas panašia šalimi pasirinkti Indiją. Tinkamo skirtingų rūšių produktų palyginimo klausimas atskirai aptartas 60 ir 66 konstatuojamosiose dalyse. Trečia, teiginys, kad įtariamas geležies rūdos kainų iškraipymas turėjo poveikio normaliajai vertei, nebuvo pagrįstas. Bet kuriuo atveju, geležies rūda nenaudota kaip tiesioginė nagrinėjamojo produkto žaliava ir nebuvo jokių įrodymų dėl bet kokio netiesioginio poveikio Indijos vidaus rinkos kainoms. Be to, Komisijai atlikus Kinijos eksportuojančio gamintojo minėtą tyrimą buvo paneigtas teiginys, kad geležies rūdos kaina yra iškraipyta. Todėl įtarimas dėl geležies rūdos kainos iškraipymo buvo atmestas. Ketvirta, tai, kad kitos panašios šalies pasirinkimas būtų buvęs palankesnis konkrečiam Kinijos eksportuojančiam gamintojui, nebuvo tinkamas pagrindas patvirtinti arba atmesti panašią šalį. Be to, Kinijos eksportuojančio gamintojo pateiktas palyginimas su Ispanija buvo pagrįstas įvairių produktų kategorijų vidutinėmis kainomis ir nebuvo atsižvelgta į konkrečias produkto rūšis. Todėl šiais duomenimis neįrodyta, kad Indijos kainos buvo pernelyg didelės. Todėl šis tvirtinimas atmestas. Bet kuriuo atveju panašia šalimi nebūtų buvę galima pasirinkti vien Ispanijos, nes ji yra Sąjungos valstybė narė. Komisija pažymėjo, kad alternatyviai panašia šalimi pasirinkus visą Europos Sąjungą išvada dėl dempingo tęsimosi nebūtų pasikeitusi. Kaip paaiškinta 126 konstatuojamojoje dalyje, nustatyta, kad Sąjungos kainos buvo priverstinai mažinamos dėl Kinijos kainų.

(43)

Todėl Komisija padarė išvadą, kad dėl nė vieno iš šių argumentų negalėjo būti panaikintas sprendimas panašia šalimi pasirinkti Indiją, ir patvirtino, kad Indija yra tinkama panaši šalis.

(44)

Po papildomų paaiškinimų Kinijos eksportuojantis gamintojas pakartojo savo prieštaravimą dėl Indijos pasirinkimo panašia šalimi ir dėl panašios šalies metodo taikymo iš esmės. Be ankstesnių teiginių, jis taip pat teigė, kad Indijos gamintojo patalpose nebuvo surengtas tikrinamasis vizitas, todėl sprendimas panašia šalimi pasirinkti Indiją buvo negaliojantis.

(45)

Komisija pažymėjo, kad tikrinamasis vizitas nebuvo išankstinė panašios šalies pasirinkimo sąlyga ir gali būti svarbus tik vertinant Indijos gamintojo pateiktos informacijos tikslumą. Atlikusi kruopštų vertinimą Komisija padarė išvadą, kad Indijos gamintojo pateikti duomenys buvo nuoseklūs ir išsamūs, o Indijos gamintojo ankstesniuose Komisijos tyrimuose pateikti duomenys buvo tikslūs. Todėl laikyta, kad Indijos gamintojo pateikti duomenys yra tikslūs net ir nesurengus tikrinamojo vizito. Kiti teiginiai jau buvo atmesti 40, 42 ir 43 konstatuojamosiose dalyse ir dėl jų Komisijos išvados nepasikeitė.

(46)

Po papildomų paaiškinimų, kaip paaiškinta 53 konstatuojamojoje dalyje, Kinijos eksportuojantis gamintojas teigė, kad Sąjunga buvo pasirinkta papildoma panašia šalimi, bet suinteresuotosios šalys neturėjo galimybės pateikti pastabų dėl pasirinkimo.

(47)

Komisija paaiškino, kad panašia šalimi pasirinkta Indija ir nebuvo jokios papildomos panašios šalies. Kaip paaiškinta 51 ir 53 konstatuojamosiose dalyse, kitų gamintojų klausimyno atsakymuose pateikta informacija naudota nustatant normaliąją vertę tik būtinais atvejais, nesant informacijos apie Indijos (panašios šalies) apsauginių vamzdžių ir vamzdynų vamzdžių, tinkamų naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, kategorijos produktų pardavimą.

3.1.2.   Normalioji vertė

(48)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalį Komisija pirmiausia nagrinėjo, ar Indijos gamintojo vidaus rinkoje nepriklausomiems pirkėjams parduotas bendras panašaus produkto kiekis buvo tipiškas, palyginti su bendru eksportui iš KLR į Sąjungą parduotu kiekiu, t. y. ar bendras toks vidaus rinkoje parduotas kiekis sudarė ne mažiau kaip 5 % eksportui į Sąjungą parduoto bendro nagrinėjamojo produkto kiekio.

(49)

Vėliau Komisija nustatė panašios šalies vidaus rinkoje parduodamo produkto rūšis, kurios buvo tokios pačios arba panašios į KLR eksportuojančių gamintojų eksportui į Sąjungą parduodamų produktų rūšis. Remdamasi pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalimi Komisija išnagrinėjo, ar panašios šalies kiekvienos rūšies produkto pardavimas vidaus rinkoje buvo tipiškas.

(50)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 4 dalį nustatyta, kad pardavimas vidaus rinkoje vyko įprastomis prekybos sąlygomis. Išanalizavus nustatyta, kad pardavimas Indijos vidaus rinkoje buvo pelningas ir kad vidutinė svertinė pardavimo kaina buvo didesnė už gamybos sąnaudas. Todėl kiekvienos rūšies produkto normalioji vertė buvo pagrįsta faktine vidaus rinkos kaina, kuri buvo apskaičiuota kaip vidutinė svertinė kiekvienos rūšies produkto viso pardavimo vidaus rinkoje per peržiūros tiriamąjį laikotarpį kaina.

(51)

Tų rūšių, kurių produktas panašios šalies vidaus rinkos nebuvo parduodamas, eksportuoto produkto normalioji vertė buvo nustatyta remiantis panašios šalies panašiausios rūšies produkto vidaus rinkos kaina. Siekiant atsižvelgti į skirtingų rūšių produkto skirtumus, nustatant normaliąją vertę atsižvelgta į produkto rūšies savybes, kaip nustatyta pagal produkto kontrolės numerį: produkto kategoriją, išorės skersmenį, sienelių storį, plieno markę, bandymą, vamzdžio galą, apdailą ir ilgį. Šios savybės atsispindi koeficientuose, kurie taikyti panašiausios rūšies produkto Indijos vidaus rinkos kainai. Prireikus, kitų gamintojų klausimyno atsakymuose pateikta informacija naudota i) koeficientams ir ii) apsauginių vamzdžių ir vamzdynų vamzdžių, tinkamų naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, kategorijos produktų normaliosioms vertėms nustatyti. Dviem savybėms (bandymui ir vamzdžio galui) netaikytas didesnis koeficientas, todėl nustatyta normalioji vertė buvo nuosaikesnė.

(52)

Po galutinio faktų atskleidimo vienas Kinijos eksportuojantis gamintojas nurodė, kad Indijos gamintojo produktų asortimentas neapėmė visų kategorijų, plieno markių ir skersmenų produktų, kurie buvo įtraukti į Kinijos eksportą į Sąjungą. Todėl jis teigė, kad normaliosios vertės nustatymas remiantis pardavimu Indijos vidaus rinkoje buvo neteisingas.

(53)

Komisija paaiškino, kad tais atvejais, kai nebuvo tiesiogiai atitinkančių rūšių produktų pardavimo Indijos vidaus rinkoje, vietoje jo naudota kitų gamintojų klausimyno atsakymuose pateikta informacija. Nesant Kinijos eksportuojančio gamintojo nurodytų kategorijų, plieno markių ir skersmenų produktų pardavimo vidaus rinkoje, Komisija tų rūšių produktų normaliajai vertei nustatyti rėmėsi Sąjungos gamintojų klausimyno atsakymuose nurodytais panašiausių rūšių produktais. Šių konkrečių rūšių produktai atskleisti Kinijos eksportuojančiam gamintojui ir išskirtinai buvo tik apsauginių vamzdžių ir vamzdynų vamzdžių, tinkamų naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, kategorijos produktai.

(54)

Po šių papildomų paaiškinimų Kinijos eksportuojantis gamintojas teigė, kad dėl Komisijos pasirinktų apsauginių vamzdžių ir vamzdynų vamzdžių, tinkamų naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, kategorijos panašiausių rūšių produktų buvo nustatyti pernelyg dideli dempingo skirtumai. Antra, jis teigė, kad Komisija turėjo atskleisti, kurių konkrečių Sąjungos gamintojų duomenys buvo naudojami. Trečia, jis teigė, kad papildomuose paaiškinimuose nepaaiškinta, ar Sąjungos pramonės duomenimis remtasi nustatant šios kategorijos visų rūšių eksportuojamų produktų normaliąją vertę, ar tik kai kurių. Galiausiai, jis prašė, kad apskaičiuojant dempingą nebūtų atsižvelgiama į visus specialios plieno markės (13 % Cr) produktus, remdamasis tuo, kad šios plieno markės produktų eksportas buvo produktų, kurių pats Kinijos eksportuojantis gamintojas negamino, perpardavimas.

(55)

Komisija paaiškino, kad panašiausių rūšių produktai pasirinkti remiantis sutampančių savybių, kaip paaiškinta 60 konstatuojamojoje dalyje, skaičiumi. Kiekvienos rūšies eksportuotą produktą atitinkantis panašiausios rūšies produktas buvo atskleistas Kinijos eksportuojančiam gamintojui. Antra, Kinijos eksportuojantis gamintojas nepateikė jokių argumentų, pagrindžiančių jo teiginį. Trečia, Kinijos eksportuojančiam gamintojui pateikti papildomi paaiškinimai patvirtino, kad nebuvo Kinijos eksportuojančio gamintojo nurodytų kategorijų, plieno markių ir skersmenų produktų pardavimo Indijos vidaus rinkoje. Todėl šių rūšių produktų visam pardavimui naudoti kitų gamintojų duomenys. Kinijos eksportuojančiam gamintojui nurodytas normaliosios vertės intervalas taikytas visiems šios produktų kategorijos panašiausių rūšių produktams. Galiausiai, Komisija teisiškai privalo nustatyti viso eksporto į Sąjungą normaliąją vertę, todėl apskaičiuojant dempingą negalima neįtraukti produkto kategorijos. Bet kuriuo atveju, net jei apskaičiuojant dempingą į šios kategorijos produktų eksportą nebūtų atsižvelgta, išvada, kad per PTL buvo toliau vykdomas dempingas, nebūtų pasikeitusi. Todėl šie teiginiai buvo atmesti.

3.1.3.   Eksporto kaina

(56)

Eksporto kaina buvo nustatyta vadovaujantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 8 dalimi, t. y. remiantis pirmam nepriklausomam pirkėjui faktiškai sumokėtomis ar mokėtinomis eksporto kainomis.

3.1.4.   Palyginimas ir dempingo skirtumai

(57)

Komisija palygino normaliąją vertę ir atrinktų eksportuojančių gamintojų eksporto kainas. Kaip numatyta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalyse, panašaus visų rūšių produkto normaliosios vertės panašioje šalyje svertinis vidurkis buvo lyginamas su nagrinėjamojo produkto atitinkamos rūšies svertine vidutine eksporto kaina.

(58)

Palyginus normaliąją vertę ir eksporto kainas nustatytas dempingas, todėl padaryta išvada, kad pakoregavus eksporto kainas, kurios išreikštos pagal FOB kainos principą, nebūtų panaikinta išvada, kad vykdytas dempingas, nes jei pakoregavus eksporto kainą ji būtų dar labiau sumažinta, dempingo skirtumas būtų tik dar didesnis.

(59)

Vienas Kinijos eksportuojantis gamintojas teigė, kad kainų palyginimas gali būti iškreiptas, nes į Indijos pardavimą galėjo būti įtraukti aukštos kokybės produktai, skirti branduolinėms ir karinėms reikmėms, kurie buvo palyginti su įprastais Kinijos produktais. Jis kritikavo produkto kontrolės numerio (toliau – PKN) struktūrą ir teigė, kad PKN tinkamai neatspindėjo tokių skirtumų, todėl palyginimas buvo neteisingas. Jis paprašė Komisijos visoms šalims pakartotinai pateikti klausimynus patikslinus PKN struktūrą. Tuos pačius teiginius jis pateikė ir dėl Sąjungos pardavimo (žr. 125 konstatuojamąją dalį).

(60)

Komisija atsižvelgė į produkto rūšių skirtumus ir užtikrino, kad jos būtų teisingai palygintos. Kiekvienos rūšies produktui, kurį pagamino ir pardavė Kinijos eksportuojantys gamintojai, panašios šalies gamintojas ir Sąjungos pramonė, buvo priskirtas unikalus produkto kontrolės numeris (PKN). PKN priklauso nuo pagrindinių produkto savybių, šiuo atveju – produkto kategorijos, išorinio skersmens, sienelių storio, plieno markės, bandymo, vamzdžio galo, apdailos ir ilgio. Todėl PKN struktūroje nuodugniai atsižvelgta į kiekvienos rūšies produkto specifikacijas ir buvo galima atlikti teisingą palyginimą. Todėl nebuvo būtina keisti PKN struktūrą ir pateikti naujus klausimynus. Be to, kaip paaiškinta 42 konstatuojamojoje dalyje, produktai, skirti branduolinėms ir karinėms reikmėms, priklausė produkto apibrėžtajai sričiai, todėl nebuvo jokio pagrindo jų neįtraukti. Nebuvo jokių požymių, kad Indijos produktai, skirti branduolinėms ir karinėms reikmėms, buvo netinkamai palyginti su Kinijos eksportu. Kinijos eksportuojančio gamintojo nurodytų rūšių produktų, dėl kurių, kaip įtariama, galėjo kilti painiava, susijusi su standartiniams vamzdeliams ir branduolinėms reikmėms skirtiems vamzdeliams gaminti naudojamo plieno markėmis, Kinijos eksportuojantis gamintojas iš tiesų neeksportavo. Kadangi šiuo pagrindu palyginimas nebuvo iškraipytas, teiginys buvo atmestas.

(61)

Tuo remiantis dviejų atrinktų gamintojų procentais išreikštas CIF kainos Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą vidutinis svertinis dempingo skirtumas sudarė [25–35 %]. Todėl padaryta išvada, kad peržiūros tiriamuoju laikotarpiu dempingas tęsėsi.

(62)

Po galutinio faktų atskleidimo vienas Kinijos eksportuojantis gamintojas paprašė, pirma, paaiškinti, kaip apskaičiuotas jo dempingo skirtumas, ypač kaip taikyti panašios šalies gamintojo PKN ir koeficientai normaliosioms vertėms apskaičiuoti. Antra, jis paprašė daugiau informacijos apie Indijos vidaus rinkos kainas, teigdamas, kad pagal atskleistą normaliųjų verčių ir dempingo skirtumų intervalą nebuvo galima patikrinti skaičiavimo tikslumo, ir teigė, kad didesnės vertės nustatytos dėl iškraipytos išvados. Trečia, jis taip pat paprašė pateikti daugiau paaiškinimų dėl Indijos vidaus rinkoje parduodamų produktų rūšių, ypač, kaip Komisija užtikrino, kad specialūs produktai, skirti branduolinėms ir karinėms reikmėms, nebuvo neteisingai palyginti su Kinijos eksportu į Sąjungą.

(63)

Po Komisijos atsakymo Kinijos eksportuojantis gamintojas pateikė papildomų prašymų ir reikalavimų. Ketvirta, jis paprašė viso Sąjungos pramonės ir JAV gamintojų PKN sąrašo, kuriame būtų nurodytas koeficientų nustatymas. Penkta, jis teigė, kad JAV gamintojų klausimyno atsakymai neturėtų būti naudojami koeficientams nustatyti, remiantis tuo, kad dėl 35 konstatuojamojoje dalyje paaiškintų priežasčių JAV nebuvo laikomos tinkama panašia šalimi, ir teigė, kad JAV kainomis pagrįsti koeficientai gali būti padidinti. Šešta, jis teigė, kad apskaičiuojant jo eksporto kainą buvo klaidingai įtrauktas vienas iš jo eksporto sandorių. Septinta, jis teigė, kad Komisija vietoje intervalų turėjo pateikti daugiau informacijos apie normaliąsias vertes ir dempingo skirtumus pagal kiekvieną PKN. Aštunta, jis teigė, kad eksportuoto produkto rūšys, kurias atitinkančių rūšių produktai nebuvo parduodami panašios šalies vidaus rinkoje, neturėjo būti įtraukti į skaičiavimą; tokie produktai turėjo būti laikomi produktais ne dempingo kaina, siekiant išvengti „kaltumo prezumpcijos“. Galiausiai, Kinijos eksportuojantis gamintojas taip pat paprašė pratęsti terminą pastaboms dėl atskleistų faktų pateikti.

(64)

Pirma, Komisija Kinijos eksportuojančiam gamintojui pateikė sąrašą PKN, kuriais buvo remiamasi nustatant normaliąją vertę, įskaitant sąrašą tų PKN, kurie buvo tiesiogiai susiję su Kinijos eksportu į Sąjungą ir, tais atvejais, kai nebuvo tiesiogiai susijusių PKN, informaciją apie tai, kuriais PKN buvo remiamasi nustatant normaliąją vertę taikant koeficientus. PKN sąrašas parodė, kad į pardavimą Indijos vidaus rinkoje, taikytą nustatant normaliąją vertę, nebuvo įtrauktas specialių markių plienas, paprastai naudotas branduolinėms ir karinėms reikmėms. Komisija taip pat pateikė išsamų visų taikytų koeficientų sąrašą.

(65)

Antra, Komisija Kinijos eksportuojančiam gamintojui pateikė kiekvienos rūšies eksportuoto produkto normaliųjų verčių ir dempingo skirtumų intervalus. Išsamių duomenų apie gamintojus negalima pateikti neatskleidžiant konfidencialių duomenų, todėl duomenys pateikiami intervalais. Atsakydama į konkrečius susirūpinimą keliančius klausimus dėl didžiausių dempingo skirtumų Komisija pastebėjo, kad tiek didžiausi, tiek mažiausi dempingo skirtumai buvo susiję tik su mažais kiekiais (mažiau nei 7 % eksporto) ir todėl buvo pernelyg maži, kad dėl jų būtų pašalintas bendras Kinijos eksportuojančio gamintojo dempingo skirtumas. Todėl, net jei į tokias vertes ir nebūtų buvę atsižvelgta, išvada, kad per PTL buvo toliau vykdomas dempingas, nebūtų pasikeitusi.

(66)

Trečia, dėl teisingo produktų rūšių palyginimo, Komisija paaiškino, kad Kinijos eksportuojančio gamintojo eksportuoto kiekvienos rūšies produkto dempingo skirtumas nustatytas palyginus eksporto kainą ir tos pačios rūšies produkto normaliąją vertę arba, jei atitinkamos rūšies produkto nebuvo, panašiausios rūšies produkto normaliąją vertę, kuriai taikyti koeficientai, atspindintys pagal PKN nustatytas savybes. Todėl įprastų rūšių produkto eksporto kainos nebuvo palygintos su specialių rūšių produktų. Konkrečiai kalbant, į palyginimui taikytą Indijos pardavimą vidaus rinkoje nebuvo įtrauktas specialių markių plienas, paprastai naudotas branduolinėms ir karinėms reikmėms skirtiems produktams. Todėl Komisija padarė išvadą, kad nebuvo pavojaus, kad palyginimas būtų neteisingas, kaip teigė Kinijos eksportuojantis gamintojas. Bet kuriuo atveju, nors Komisija teisiškai privalo nustatyti į Sąjungą eksportuojamo kiekvienos rūšies produkto normaliąją vertę, dempingas nustatytas ir tuo atveju, kai atsižvelgta tik į tiesiogiai atitinkančių rūšių produktus. Tai parodė, kad panašiausios rūšies produkto pasirinkimas arba koeficientų nustatymas nenulėmė bendros išvados dėl dempingo.

(67)

Ketvirta, be išsamaus koeficientų sąrašo, Komisija pateikė papildomą paaiškinimą, kaip buvo taikomi koeficientai normaliosioms vertėms nustatyti remiantis panašios rūšies produktu, jei panašioje šalyje nebuvo tiesiogiai atitinkančios rūšies produkto. Išsamaus JAV ir Sąjungos PKN sąrašo ir koeficientų skaičiavimo nebuvo galima pateikti, nes juos atskleidus būtų reikėję atskleisti neskelbtiną JAV ir Sąjungos gamintojų verslo informaciją.

(68)

Penkta, Komisija paaiškino, kad koeficientai buvo nustatyti procentine išraiška, kuri atspindėjo santykinius skirtingų rūšių produktų skirtumus, o ne absoliučius JAV kainų lygius. Todėl teiginys, kad dėl absoliutaus JAV kainų lygio buvo nustatyta pernelyg didelė normalioji vertė, buvo atmestas.

(69)

Šešta, Komisija pastebėjo, kad nurodytas eksporto sandoris buvo susijęs tik su maža apimtimi (mažiau nei 3 % eksporto), ir todėl, net jei šis sandoris nebūtų buvęs įtrauktas, išvada, kad peržiūros tiriamuoju laikotarpiu buvo toliau vykdomas dempingas, nebūtų pasikeitusi.

(70)

Septinta, kaip paaiškinta 65 konstatuojamojoje dalyje, Komisija pateikė normaliųjų verčių ir dempingo skirtumų intervalus pagal kiekvieną eksportuoto produkto PKN. Išsamių duomenų apie gamintojus negalima pateikti neatskleidžiant konfidencialių duomenų, todėl duomenys pateikiami intervalais.

(71)

Aštunta, Komisija pažymėjo, kad ji turėjo nustatyti kiekvienos rūšies eksportuoto produkto normaliąją vertę ir dempingo skirtumą. Nebuvo jokios „kaltumo prezumpcijos“, nes dempingas buvo nustatytas tik tuo atveju, kai eksporto kaina buvo mažesnė už normaliąją vertę, o apskaičiuojant bendrą dempingo skirtumą visiškai atsižvelgta į neigiamas dempingo sumas.

(72)

Galiausiai, buvo pratęstas terminas reaguoti į Kinijos eksportuojančiam gamintojui pateiktus naujus paaiškinimus, išdėstytus 64–70 konstatuojamosiose dalyse.

(73)

Po papildomų paaiškinimų Kinijos eksportuojantis gamintojas toliau prieštaravo dėl konkrečių palyginimo ir dempingo nustatymo aspektų bei pakartojo kai kuriuos savo ankstesnius teiginius.

(74)

Pirma, jis teigė, kad remiantis masto ekonomija, prekybos lygiu, mažesniu našumu, pardavimo išlaidomis, išeigos norma, pelningumu ir žaliavų kainomis panašios šalies kainos turėjo būti koreguojamos. Antra, jis teigė, kad pagal pateiktus paaiškinimus vis dar nebuvo aišku, kaip buvo nustatytos normaliosios vertės. Trečia, jis pakartojo savo prašymą gauti JAV ir Sąjungos gamintojų sąnaudų duomenis pagal kiekvieną PKN, bent jau intervalais. Be to, jis prašė informacijos apie kiekvieno koeficiento šaltinį ir paprašė atskleisti produkto savybes. Ketvirta, jis teigė, kad koeficientai buvo iškraipyti dėl JAV ir Sąjungoje esančių branduolinėms arba karinėms reikmėms skirtų produktų. Penkta, jis teigė, kad Komisija taikė neteisingus koeficientus. Jis pateikė alternatyvius koeficientus, kuriuos pritaikius tariamai parodyta, kad jo eksportas į Sąjungą nebuvo vykdomas dempingo kaina. Taip pat jis paprašė Komisijos pakoreguoti koeficientus remiantis taikytu gamybos metodu, susijusiu pirkimu arba naudotos žaliavos rūšimi. Šešta, jis teigė, kad net jei atsižvelgta vien tik į tiesiogiai atitinkančių rūšių produktus, išvadoje dėl dempingo neatsižvelgta į bendrai mažesnes Indijos kainas, jo nurodytus panašios šalies kainų koregavimus ir konkrečią panašios šalies gamintojo padėtį.

(75)

Komisija nuodugniai išnagrinėjo papildomus teiginius.

(76)

Pirma, kaip paaiškinta 35 konstatuojamojoje dalyje, Indijos vidaus rinkos kainas nulėmė tikra konkurencija, todėl jos laikytos patikimomis. Teiginiai dėl Indijos vidaus rinkos kainų iškraipymų jau buvo aptarti 42 konstatuojamojoje dalyje. Naujų teiginių dėl Indijos vidaus rinkos kainų koregavimo Kinijos eksportuojantis gamintojas nepagrindė, todėl jie buvo atmesti.

(77)

Antra, Komisija pateikė išsamią papildomą informaciją apie koeficientus, jų šaltinius ir skaičiavimo metodą, kaip paaiškinta 64–71 konstatuojamosiose dalyse, ir vėliau atsakė į keletą techninių klausimų, susijusių su skaičiavimo metodu (10). Kaip išdėstyta 83 konstatuojamojoje dalyje, Komisija taip pat pateikė pavyzdį, kaip koeficientas buvo apskaičiuotas pagal sąnaudų duomenis. Siekiant užtikrinti konfidencialumą pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį, pavyzdyje faktiniai sąnaudų duomenys buvo išreikšti intervalais. Todėl padaryta išvada, kad Kinijos eksportuojantis gamintojas gavo pakankamai informacijos, kad galėtų suprasti normaliųjų verčių nustatymo metodą.

(78)

Trečia, prašymas gauti prieigą prie papildomų JAV ir Sąjungos gamintojų duomenų jau buvo atmestas dėl 67 konstatuojamojoje dalyje nurodytų priežasčių. Atskleidus kiekvieno koeficiento šaltinį būtų atskleista informacija apie tai, kokių rūšių produktus gamina kiekvienas gamintojas. Visų duomenų pateikimas intervalais taip pat būtų sudaręs nepagrįstai didelę naštą, atsižvelgiant į kiekvienos bendrovės didelės apimties sąnaudų duomenis (daugiau nei 2 000 eilučių ir daugiau nei 50 stulpelių). Be to, pastebėta, kad prašomi duomenys buvo susiję su sąnaudų lygiu pagal kiekvieną PKN. Sąnaudų lygis savaime neturėjo jokio poveikio normaliųjų verčių nustatymui, nes koeficientai buvo taikomi pagal santykį (kaip procentinės dalys), o ne kaip absoliučiosios vertės. Kitaip tariant, sąnaudų lygis pagal kiekvieną PKN neturėjo poveikio išvadai. Galiausiai, taikant intervalus nebūtų galima prasmingai atspindėti koeficientams apskaičiuoti reikalingo tikslumo laipsnio. Taip yra todėl, kad kryžmiškai sudauginus intervalais išreikštas vertes gautas intervalas būtų pernelyg platus, kad jį būtų galima laikyti reikšmingu. Nors dėl minėtų priežasčių pagrindiniai sąnaudų duomenys nebuvo atskleisti, gauti faktiniai koeficientai buvo visiškai atskleisti. Galiausiai, pardavimo Indijos vidaus rinkoje kainos pateiktos intervalais. Taip yra todėl, kad, skirtingai nei sąnaudų duomenys, kurie taikyti koeficientams apskaičiuoti, Indijos kainos taikytos normaliųjų verčių baziniam lygiui apskaičiuoti. Todėl Kinijos eksportuojančiam gamintojui buvo galima pagrįstai suteikti prieigą patikrinti šiuos duomenis.

(79)

Ketvirta, kaip paaiškinta 30 konstatuojamojoje dalyje, produktų, skirtų branduolinėms ir karinėms reikmėms, rūšys priklausė produkto apibrėžtajai sričiai, todėl nebuvo jokio pagrindo keisti produkto apibrėžtąją sritį. Produkto savybės atsispindėjo PKN struktūroje; dėl 60 ir 66 konstatuojamosiose dalyse nurodytų priežasčių tai užtikrino teisingą produkto rūšių palyginimą. Jokie faktiniai iškraipymai nebuvo pagrįsti. Taip pat nebuvo jokių požymių, kad įtariamas iškraipymas būtų pakankamas, jog bendra išvada, kad peržiūros tiriamuoju laikotarpiu buvo toliau vykdomas dempingas, būtų pasikeitusi. Todėl teiginiai, susiję su produktų, skirtų branduolinėms ir karinėms reikmėms, rūšimis, buvo atmesti.

(80)

Penkta, atsižvelgiant į pastabas, išorės skersmeniui ir plieno markei taikyti koeficientai buvo peržiūrėti ir pakeisti. Patikslinti koeficientai ir susiję individualių dempingo skirtumų pokyčiai buvo atskleisti. Nors dėl pakeitimų vieno Kinijos eksportuojančio gamintojo dempingo skirtumas sumažėjo, jie nebuvo pakankami, jog bendra išvada, kad peržiūros tiriamuoju laikotarpiu buvo toliau vykdomas dempingas, būtų pasikeitusi. Priešingai, Kinijos eksportuojančio gamintojo pateikti alternatyvūs koeficientai nebuvo priimti, nes jie buvo pagrįsti Sąjungos gamintojo standartiniais kainoraščiais, susijusiais su laikotarpiu, nepriklausančiu peržiūros tiriamajam laikotarpiui. Faktiniai peržiūros tiriamojo laikotarpio kiekvienos bendrovės duomenys buvo patikimesnis pagrindas normaliajai vertei nustatyti. Teiginiai dėl koeficientų koregavimo pagal gamybos metodą, žaliavos rūšį arba susijusį pirkimą buvo nepagrįsti ir nekonkretūs, nes nė vienas Kinijos eksportuojančio gamintojo nurodytų elementų neturėjo poveikio koeficientų nustatymui, todėl jie buvo atmesti.

(81)

Šešta, prašomi koregavimai nebuvo pagrįsti ir nebuvo jokių požymių, kad jie yra pakankamai reikšmingi, kad dėl jų būtų priimta priešinga išvada dėl dempingo. Bendras Indijos eksporto į Sąjungą kainų lygis nebuvo susijęs, nes normaliosios vertės nustatymas buvo pagrįstas vidaus rinkos kainomis, o ne eksporto kainomis, ir bet kuriuo atveju kiekvieno PKN palyginimas buvo tikslesnis nei vidutinių kainų palyginimas, nes įvairių rūšių produktų asortimentas buvo didelis ir jų kainos labai skyrėsi, o tai nebūtinai atsispindėtų vidutinėse kainose. Todėl teiginiai buvo atmesti.

(82)

Labai vėlyvu tyrimo etapu Kinijos eksportuojantis gamintojas paprašė surengti antrą klausymą dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui, nes jis teigė, kad buvo pažeistos jo teisės į gynybą, nes, jo nuomone, jam nebuvo pateiktas tinkamas paaiškinimas dėl Komisijos taikytos metodikos jo dempingui nustatyti, konkrečiau, kaip koeficientai buvo nustatyti ir taikyti normaliajai vertei apskaičiuoti. Jis taip pat paprašė, kad kitos suinteresuotosios šalys, t. y. Sąjungos gamintojai, Indijos (panašios šalies) gamintojas ir bendradarbiaujantys JAV gamintojai dalyvautų šiame posėdyje. Tačiau nė viena iš šių suinteresuotųjų šalių nepriėmė kvietimo.

(83)

Po klausymo bylas nagrinėjantis pareigūnas pateikė tam tikras rekomendacijas ir nurodė Komisijai išsamiau paaiškinti taikytą metodiką, papildant anksčiau per tyrimą papildomai atskleistą informaciją ir pateiktus paaiškinimus. Todėl Komisija atskleidė papildomos informacijos, susijusios tik su bylas nagrinėjančio pareigūno nurodytais aspektais, dėl kurių galimai buvo pažeistos teisės į gynybą, ir paragino eksportuojantį gamintoją pateikti pastabų šiais klausimais. Šio papildomos informacijos atskleidimo turinys išdėstytas 53, 77, 78 ir 80 konstatuojamosiose dalyse. Be to, dėl koregavimo, atlikto atsižvelgiant į eksportuojančio gamintojo pastabas, Kinijos eksportuojančių gamintojų vidutinis dempingo skirtumas sumažėjo: dempingo skirtumas buvo sumažintas iki [25–35 %] intervalo, kaip nurodyta 61 konstatuojamojoje dalyje, šiek tiek mažesnio nei galutinio atskleidimo etapu apskaičiuotas [30–40 %] intervalas. Tikslus dempingo skirtumo lygis neturėjo poveikio eksportuojantiems gamintojams, nes priemonių galiojimo termino peržiūra neturėjo poveikio priemonių lygiui, kaip nurodyta 195 konstatuojamojoje dalyje.

(84)

Komisija suteikė Kinijos eksportuojantiems gamintojams pakankamai laiko pateikti pastabų dėl jiems atskleistos papildomos informacijos.

(85)

Tačiau vienas Kinijos eksportuojantis gamintojas savo pareiškime pateikė ne vien tik pastabų dėl bylas nagrinėjančio pareigūno nurodytų aspektų, dėl kurių Komisija pateikė papildomų paaiškinimų. Jis dar kartą suabejojo Komisijos taikyta metodika ir ginčijo jau ankstesniu procedūros etapu pateiktus paaiškinimus, kaip nurodyta 59–83 konstatuojamosiose dalyse. Be to, vėlyvą 2018 m. sausio 26 d., penktadienio, popietę, prieš pastabų pateikimo terminą 2018 m. sausio 29 d., pirmadienį, jis pateikė naujų klausimų ir prašymų, kurie nebuvo pateikti ankstesniais procedūros etapais ar dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui, ir teigė, kad nepateikus atsakymų į šiuos klausimus arba neatskleidus informacijos bus pažeistos jo teisės į gynybą.

(86)

Į tai atsakydama Komisija visų pirma priminė, kad dėl teisinių ir procedūrinių veiksmų ir terminų peržiūros tyrimui užbaigti ji negalėjo priimti tolesnių argumentų, prašymų ir klausimų, pateiktų vėlyvu procedūros etapu, nes tai trukdytų laiku užbaigti tyrimą, ypač atsižvelgiant į tai, kad šalims buvo suteikta pakankamai galimybių ir laiko pateikti pastabas anksčiau. Tai juo labiau taikytina šiuo atveju, kai metodika buvo išsamiai paaiškinta per kelis klausymus ir daugelyje suinteresuotosioms šalims skirtų atskleidimo dokumentų. Dėl šių priežasčių Komisija po klausymo pateiktuose paaiškinimuose aiškiai paprašė Kinijos eksportuojančio gamintojo pateikti pastabas tik dėl konkrečių klausimų, dėl kurių jis bylas nagrinėjančiam pareigūnui teigė, kad jo teisės į gynybą buvo pažeistos, ir dėl kurių jam buvo pateikti išsamesni paaiškinimai. Kinijos eksportuojantis gamintojas neparodė, kokiu būdu buvo pažeistos jo teisės į gynybą, ir nepagrindė, kaip nurodyti klausimai galėjo turėti įtakos visoms tyrimo išvadoms.

(87)

Kinijos eksportuojantis gamintojas ne tik ginčijo normaliosios vertės nustatymo metodiką, bet ir toliau teigė, kad dėl branduolinėms ir karinėms reikmėms skirtų vamzdžių ir įprastinėms reikmėms skirtų vamzdžių palyginimo nustatytas pernelyg didelis jo dempingo skirtumas. Tačiau, kaip paaiškinta 79 konstatuojamojoje dalyje, toks palyginimas nebuvo atliktas ir tokių konkrečių rūšių produktų normalioji vertė nebuvo nustatyta.

(88)

Be to, eksportuojantis gamintojas, pirmą kartą šiuo vėlyvu tyrimo etapu, prašė atlikti koregavimą siekiant užtikrinti teisingą kainų palyginimą, remdamasis tuo, kad jo našumas buvo 2,5 karto didesnis nei Indijos (panašios šalies) gamintojo. Jis taip pat pabrėžė Indijos gamintojo pelno dydį ir paprašė koreguojant sumažinti nustatytą normaliąją vertę, remdamasis tuo, kad per PTL pardavimas Indijos vidaus rinkoje buvo pelningesnis nei pradiniame tyrime nustatytas tikslinis Sąjungos pramonės pelnas. Remiantis abiem teiginiais bendras normaliosios vertės sumažėjimas sudarė 28 % ir todėl dempingo skirtumas tariamai buvo neigiamas.

(89)

Pirmasis teiginys pateiktas tokiu etapu, kai jo nebuvo įmanoma patikrinti. Bet kuriuo atveju, net jei pirmasis teiginys būtų pateiktas ankstesniu tyrimo etapu, jis nebuvo pagrįstas įrodymais ir todėl neatitiko pagrindinio reglamento 6 straipsnio 8 dalyje išdėstytų reikalavimų. Antrasis teiginys nebuvo pagrįstas, nes normalioji vertė buvo grindžiama panašios šalies gamintojo faktinėmis pardavimo vidaus rinkoje kainomis, kaip išdėstyta 48–51 konstatuojamosiose dalyse, ir nebuvo apskaičiuota remiantis sąnaudomis ir pelnu. Į panašios šalies gamintojo pardavimo vidaus rinkoje pelningumą atsižvelgta nustatant, kad pardavimas vidaus rinkoje vyko įprastomis prekybos sąlygomis, kaip paaiškinta 50 konstatuojamojoje dalyje. Priešingai, Sąjungos pramonės tikslinis pelnas atspindėjo pelną, kurį būtų buvę galima gauti nesant importo dempingo kaina. Savaime pelningumas vidaus rinkoje ir Sąjungos pramonės tikslinis pelnas nebuvo sulyginami. Todėl abu teiginiai buvo atmesti. Todėl, atmetus 28 % koregavimą, net jei Kinijos eksportuojančio gamintojo alternatyvus dempingo skaičiavimas būtų priimtas, išvada, kad per PTL buvo toliau vykdomas dempingas, nebūtų pasikeitusi.

(90)

2018 m. vasario 5 d. klausyme tas pats Kinijos eksportuojantis gamintojas pakartotinai nurodė PPO apeliacinės tarybos sprendimą dėl importuojamų Kinijos kilmės tvirtinimo detalių (byla DS397). Jis teigė, kad, remiantis tuo sprendimu, Komisija turėjo nurodyti Indijos (panašios šalies) gamintojo, bendradarbiaujančių JAV gamintojų ir Sąjungos pramonės kiekvienos rūšies produkto visas sąnaudas, kainas ir normaliąsias vertes, ir teigė, kad priešingu atveju jo teisės į gynybą buvo pažeistos.

(91)

Tačiau Komisija atkreipė dėmesį į tai, kad sprendime nurodyta atskleisti tik Kinijos gamintojo eksportuotų rūšių produktų normaliosios vertės apskaičiavimo metodiką, taip užtikrinant viso eksporto aprėptį. Sprendimas nereiškė, kad eksportuojančiam gamintojui turėtų būti pateikiami visų šalių visos veiklos konfidencialūs bendrovių duomenys. Todėl teiginys buvo atmestas.

(92)

2018 m. vasario 5 d. klausyme tas pats Kinijos eksportuojantis gamintojas toliau tvirtino, kad Komisijos nustatyti pakoreguoti koeficientai taip pat buvo neteisingi. Jis prieštaravo dėl patikslintų plieno markės koeficientų ir mažiausių skersmenų koeficientų. Jis teigė, kad visi koeficientai, kurie nustatyti remiantis JAV eksportuojančių gamintojų duomenimis, turėjo būti grindžiami standartiniu sąnaudų apskaičiavimu. Jis pateikė alternatyvų dempingo skaičiavimą taikant alternatyvius koeficientus; dėl 28 % dydžio koregavimo taikant šį skaičiavimą gautas neigiamas dempingo dydis, kaip paaiškinta 88–89 konstatuojamosiose dalyse.

(93)

Komisija vėl atmetė alternatyvius koeficientus, nes jie buvo pagrįsti kito laikotarpio (ne PTL) standartiniais kainoraščiais, kaip paaiškinta 80 konstatuojamojoje dalyje. Komisija patvirtino, kad antidempingo tyrimuose privaloma naudoti faktines sąnaudas, t. y. standartines sąnaudas, pakoreguotas pagal kiekio ir kainos neatitikimus. Be to, patikslinti koeficientai iš esmės buvo panašūs į Kinijos eksportuojančio gamintojo pateiktus alternatyvius koeficientus. Bet kuriuo atveju, alternatyvūs koeficientai savaime, net jei jie būtų priimti, nebuvo pakankami, jog bendra išvada, kad peržiūros tiriamuoju laikotarpiu buvo toliau vykdomas dempingas, būtų pasikeitusi.

3.2.   Dempingo tęsimosi iš KLR tikimybė

(94)

Atsižvelgdama į peržiūros tiriamuoju laikotarpiu padarytas išvadas dėl dempingo Komisija išnagrinėjo dempingo tęsimosi tikimybę, jei priemonės būtų panaikintos. Buvo analizuojami tokie papildomi elementai: gamybos pajėgumai ir nepanaudoti pajėgumai KLR, KLR gamintojų kainodaros politika kitose rinkose ir Sąjungos rinkos patrauklumas.

3.2.1.   KLR gamybos pajėgumai ir nepanaudoti pajėgumai

(95)

Dviejų atrinktų Kinijos gamintojų pajėgumų naudojimo koeficientas sudarė [40–60 %]. Dviejų atrinktų gamintojų nepanaudoti pajėgumai sudarė [40 000–50 000 tonų]. Tai atitinka [30–50 %] Sąjungos suvartojimo. Be to, nustatyta, kad buvo planuojama statyti papildomų pajėgumų.

(96)

Pareiškėjo apskaičiavimu, visų KLR gamintojų bendri pajėgumai viršijo 1 mln. tonų. Remiantis atrinktų gamintojų pajėgumų naudojimo koeficientu apskaičiuota, kad bendri nepanaudoti pajėgumai sudarė maždaug 500 000 tonų ir keturis kartus viršijo Sąjungos suvartojimą. NET jei kitų eksportuojančių gamintojų pajėgumų naudojimo koeficientai būtų buvę aukštesni nei atrinktų gamintojų, bendri Kinijos nepanaudoti pajėgumai vis dar būtų dideli ir sudarytų daugiau nei bendras Sąjungos suvartojimas.

(97)

Pareiškėjas pagal Kinijos vidaus rinkos gamybą, importą ir eksportą apskaičiavo, kad bendras KLR vidaus suvartojimas yra 310 000 tonų. Kadangi nepanaudoti pajėgumai sudarė daugiau nei 150 % apskaičiuoto Kinijos vidaus suvartojimo, laikyta, kad nėra tikėtina, jog KLR vidaus suvartojimas galėtų padidėti 150 % ir absorbuoti didelius nepanaudotus pajėgumus.

(98)

Todėl buvo padaryta išvada, kad yra labai didelių nepanaudotų pajėgumų, kurie gali būti bent iš dalies nukreipti į Sąjungos rinką, jei būtų leista nebetaikyti priemonių KLR.

3.2.2.   KLR kainodaros politika kitose rinkose

(99)

Eurazijos ekonominė sąjunga (Baltarusija, Kazachstanas ir Rusija) ir Ukraina iš KLR importuojamam nagrinėjamajam produktui taikė antidempingo priemones. Šios priemonės rodė, kad visa Kinijos pramonė taikė dempingo praktiką, kiek tai susiję su nagrinėjamuoju produktu kitose rinkose.

(100)

Be to, nustatyta, kad Kinijos eksporto į visas kitas trečiąsias šalis kainos iš esmės buvo mažesnės už eksporto į Sąjungą. Remiantis Kinijos eksporto statistikos duomenimis, vidutinės Kinijos eksporto į trečiąsias šalis kainos buvo 23 % mažesnės už eksporto į Sąjungą kainas.

(101)

Komisija padarė išvadą, kad panaikinus šiuo metu galiojančias priemones, tikėtina, kad Kinijos eksportuojantys gamintojai nukreiptų eksportą į Sąjungą dempingo kaina.

3.2.3.   Sąjungos rinkos patrauklumas

(102)

Sąjungos rinkos dydis viršijo 100 000 tonų; apskaičiuota, kad po Kinijos ji yra antroji pagal dydį rinka pasaulyje, didesnė nei JAV. Todėl jau vien dėl dydžio Sąjungos rinka yra patraukli Kinijos eksportuotojams.

(103)

Antra, nustatyta, kad vidutinės Kinijos eksporto į Sąjungą kainos buvo gerokai didesnės nei vidutinės Kinijos eksporto į kitas rinkas kainos, o tai dar geriau įrodė Sąjungos rinkos patrauklumą. Kaip pabrėžta 100 konstatuojamojoje dalyje, Kinijos eksporto į trečiąsias šalis kainos buvo 23 % mažesnės už eksporto į Sąjungą kainas.

(104)

Trečia, dėl kitose rinkose, kaip antai Rusijoje ir Ukrainoje, taikomų antidempingo priemonių sumažėjo kitų rinkų Kinijos eksportui. Todėl tikėtina, kad jei būtų leista nebetaikyti priemonių, Kinijos eksportas būtų vėl nukreiptas į Sąjungos rinką, ir tikėtina, kad jis galėtų įgyti rinkos dalį, panašią į turėtą prieš nustatant priemones, kuri sudarė 18 %.

(105)

Apibendrinant, Komisija nustatė, kad tikėtina, jog panaikinus priemones Sąjungos rinka būtų labai patraukli Kinijos eksportui.

3.3.   Išvada dėl dempingo tęsimosi tikimybės

(106)

Tyrimas parodė, kad peržiūros tiriamuoju laikotarpiu produktai iš Kinijos į Sąjungos rinką ir toliau importuoti dempingo kainomis. Taip pat nustatyta, kad KLR nepanaudoti pajėgumai buvo labai dideli, palyginti su Sąjungos suvartojimu peržiūros tiriamuoju laikotarpiu. Šie nepanaudoti pajėgumai būtų greičiausiai bent iš dalies nukreipti į Sąjungos rinką, jei būtų leista nebetaikyti priemonių.

(107)

Be to, kitose rinkose galiojo iš KLR importuojamam nagrinėjamajam produktui taikomos antidempingo priemonės, o Kinijos eksporto į kitas rinkas kainos buvo mažesnės nei eksporto į Sąjungą. Kinijos eksporto kainodaros politika trečiosiose rinkose rodo tikimybę, kad, jei būtų leista nebetaikyti priemonių, Sąjungos rinkoje dempingas tęstųsi.

(108)

Galiausiai, Sąjungos rinkos dydžio ir kainų patrauklumas ir tai, kad kitos rinkos išlieka uždarytos dėl taikomų antidempingo priemonių, rodė, kad, jei būtų leista nebetaikyti priemonių, tikėtina, jog Kinijos eksportas būtų nukreiptas į Sąjungos rinką.

(109)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Komisija padarė išvadą, kad buvo didelė tikimybė, jog panaikinus antidempingo priemones labai padidėtų importo iš KLR į Sąjungą dempingo kaina apimtis.

4.   PADĖTIS SĄJUNGOS RINKOJE

4.1.   Sąjungos pramonės apibrėžtis ir Sąjungos gamyba

(110)

Panašų produktą peržiūros tiriamuoju laikotarpiu Sąjungoje gamino 23 žinomi gamintojai; kai kurie iš jų buvo susiję tarpusavyje. Jie sudaro Sąjungos pramonę, apibrėžtą pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje.

(111)

Remiantis pareiškėjo pateiktais duomenimis nustatyta, kad Sąjungos gamyba peržiūros tiriamuoju laikotarpiu sudarė maždaug 117 000 tonų.

(112)

Tyrime atrinktoms bendrovėms tenka 54 % Sąjungos gamybos ir 55 % Sąjungos pardavimo. Atrinktų bendrovių duomenys yra tipiški Sąjungos pramonės padėčiai.

4.2.   Sąjungos suvartojimas

(113)

Sąjungos suvartojimą Komisija nustatė remdamasi i) Sąjungos pramonės Sąjungos rinkoje parduota apimtimi pagal pareiškėjo pateiktus duomenis ir ii) importu iš trečiųjų šalių pagal Eurostato duomenų bazės duomenis. Šios duomenų bazės duomenys buvo tiksliausi, nes be importo įprastinio režimo sąlygomis jie apėmė ir importą laikinojo įvežimo perdirbti procedūros sąlygomis.

(114)

Sąjungos suvartojimo raida:

1 lentelė

Sąjungos suvartojimas (metrinėmis tonomis)

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

PTL

Bendras Sąjungos suvartojimas

108 152

116 718

111 324

104 677

Indeksas (2013 m. = 100)

100

108

103

97

Šaltinis: klausimyno atsakymai, pareiškėjo duomenys ir Eurostato duomenų bazė.

(115)

Nors Sąjungos suvartojimas 2014 m. padidėjo 8 %, nuo 2014 m. iki peržiūros tiriamojo laikotarpio jis sumažėjo 11 %. Tokį sumažėjimą daugiausia lėmė mažesnės investicijos į naftos ir dujų pramonę, kuri yra viena iš pagrindinių naudotojų.

4.3.   Importas iš nagrinėjamosios šalies

4.3.1.   Importo iš nagrinėjamosios šalies apimtis ir rinkos dalis

(116)

Remdamasi Eurostato duomenų bazės informacija (10 skaitmenų lygmens) Komisija nustatė importo apimtį. Tačiau, pagal Eurostato duomenų bazėje nurodytas importo kilmės šalis buvo aišku, kad kai kurios įtrauktos šalys negamino besiūlių vamzdžių ir vamzdelių iš nerūdijančio plieno. Todėl importas iš šių šalių nebuvo įtrauktas atliekant šį tyrimą, nes jis akivaizdžiai nesusijęs su nagrinėjamuoju produktu. Su susijusia informacija suinteresuotosios šalys galėjo susipažinti joms skirtoje atviroje byloje. Su KLR, Indija, Ukraina ir kitomis besiūlius vamzdžius ir vamzdelius iš nerūdijančio plieno gaminančiomis šalimis susijusių duomenų nereikėjo koreguoti.

(117)

Importo rinkos dalis taip pat nustatyta remiantis koreguotais Eurostato duomenimis.

(118)

Importo į Sąjungą iš KLR raida:

2 lentelė

Importo apimtis (metrinėmis tonomis) ir rinkos dalis

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

PTL

Bendra importo iš KLR apimtis (tonomis)

2 437

1 804

1 951

2 317

Indeksas (2013 m. = 100)

100

74

80

95

Rinkos dalis (%)

2,3

1,5

1,8

2,2

Importo iš KLR apimtis (išskyrus laikinojo įvežimo perdirbti duomenis)

1 173

1 120

1 014

820

Indeksas (2013 m. = 100)

100

95

86

70

Rinkos dalis (%)

1,1

1

0,9

0,8

Šaltinis: klausimyno atsakymai, pareiškėjo duomenys ir Eurostato duomenų bazė.

(119)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu importo iš KLR apimtis buvo nedidelė. Bendra importo iš KLR apimtis nagrinėjamuoju laikotarpiu sudarė maždaug 2 % rinkos dalį. Jei neatsižvelgiama į laikinojo įvežimo perdirbti duomenis, tokio importo apimtis nagrinėjamuoju laikotarpiu sudarė maždaug 1 % rinkos dalį. Pagal laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą importuoti produktai buvo pakartotinai eksportuoti kaip gatavi gaminiai, kaip antai šilumokaičiai.

(120)

Importo lygis buvo toks žemas nuo pradinių priemonių nustatymo 2011 m., todėl galima manyti, kad jį nulėmė galiojančios antidempingo priemonės.

4.3.2.   Importo iš nagrinėjamosios šalies kainos ir priverstinis kainų mažinimas

(121)

Pirmiausia reikia pažymėti, kad nagrinėjamojo produkto vidutinės kainos negali būti tipiškos pagal kiekvienos rūšies produktą, nes produkto asortimentas platus, o skirtingų rūšių produkto kainos labai skiriasi. Nepaisant to, minėtos kainos pateikiamos toliau.

3 lentelė

Vidutinė importo iš KLR kaina

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

PTL

Vidutinė importo iš KLR kaina (EUR už toną)

5 288

6 911

6 604

4 615

Indeksas

100

131

125

87

Įprastinis režimas (EUR už toną)

5 711

6 146

6 442

5 420

Indeksas

100

108

113

95

Laikinojo įvežimo perdirbti procedūra (EUR už toną)

4 895

8 162

6 780

4 174

Indeksas

100

167

138

85

Šaltinis: TARIC duomenų bazė.

(122)

Vidutinės importo iš KLR kainos nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjo 13 %.

(123)

Bendradarbiaujantiems eksportuojantiems gamintojams teko 56 % importo iš Kinijos ir maždaug 1 % rinkos dalis peržiūros tiriamuoju laikotarpiu.

(124)

Komisija priverstinį kainų mažinimą per peržiūros tiriamąjį laikotarpį įvertino palyginusi vidutines svertines trijų atrinktų Sąjungos gamintojų kiekvienos rūšies produkto pardavimo kainas, taikytas nesusijusiems pirkėjams Sąjungos rinkoje, pakoreguotas atsižvelgiant į gamintojo kainas EXW sąlygomis, ir atrinktų gamintojų importuoto kiekvienos rūšies produkto atitinkamas vidutines CIF Sąjungos pasienyje svertines kainas pirmam nepriklausomam pirkėjui Sąjungos rinkoje, tinkamai pakoreguotas siekiant atsižvelgti į išlaidas po importo. Lygintos sandorių kiekvienos rūšies produkto kainos, kurios prireikus buvo tinkamai pakoreguotos atskaičius lengvatas ir nuolaidas. Palyginus gauti rezultatai išreikšti Sąjungos gamintojų apyvartos peržiūros tiriamuoju laikotarpiu procentine dalimi.

(125)

Vienas Kinijos eksportuojantis gamintojas teigė, kad kainų palyginimas gali būti iškreiptas, nes į Sąjungos pardavimą įtraukti aukštos kokybės produktai, skirti branduolinėms ir karinėms reikmėms, kurie buvo palyginti su įprastais Kinijos produktais. Jis kritikavo produkto rūšies struktūrą, teigdamas, kad ji tinkamai neatspindėjo tokių skirtumų. Tačiau produkto rūšies sistema užtikrino, kad šie Sąjungos pramonės pagaminti specialių rūšių produktai nebūtų lyginami su Kinijos eksportuojančių gamintojų importuotų produktų rūšimis; šiems specialiems Sąjungos pramonės pagamintiems produktams suteiktas kitas kodas pagal plieno markę.

(126)

Remiantis pirmiau nurodyta metodika, dėl importo Sąjungos pramonės kainos buvo priverstinai sumažintos vidutiniškai 44 %. NET pridėjus antidempingo muitus (tai netaikoma importui pagal laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą) dėl vidutinės tokio importo iš Kinijos kainos Sąjungos pramonės kainos priverstinai sumažintos 32 %.

(127)

Vienas Kinijos eksportuojantis gamintojas teigė, kad vienas iš jo pardavimo sandorių buvo neteisingai nurodytas kaip laikinojo įvežimo perdirbti sandoris, nors toks nebuvo. Kadangi minėtas sandoris (vienas iš daugiau nei 100 sandorių bendrai) buvo susijęs su mažiau nei 3 % jo pardavimo Sąjungoje apimties, šis sandoris neturėjo poveikio 126 konstatuojamojoje dalyje nurodytiems skirtumams.

4.3.3.   Importas iš trečiųjų šalių

(128)

Lentelėje apžvelgiama importo į Sąjungą iš kitų trečiųjų šalių apimties, rinkos dalies ir vidutinės importo kainos raida nagrinėjamuoju laikotarpiu. 121 konstatuojamojoje dalyje išdėstyta pastaba dėl vidutinių kainų naudingumo galioja ir šiuo atveju.

4 lentelė

Importas iš trečiųjų šalių

Šalis

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

PTL

Indija

Apimtis tonomis

13 531

17 230

18 911

19 845

 

Indeksas

100

127

140

147

 

Rinkos dalis (%)

12,5

14,8

17,0

19,0

 

Vidutinė kaina

(EUR už toną)

5 315

4 790

5 217

4 519

 

Indeksas

100

90

98

85

Ukraina

Apimtis tonomis

10 170

12 535

12 201

11 870

 

Indeksas

100

123

120

117

 

Rinkos dalis (%)

9,4

10,7

11,0

11,3

 

Vidutinė kaina

(EUR už toną)

7 276

6 984

6 706

6 069

 

Indeksas

100

96

92

83

Korėjos Respublika

Apimtis tonomis

3 731

3 526

3 481

3 166

 

Indeksas

100

95

93

85

 

Rinkos dalis (%)

3,4

3

3,1

3

 

Vidutinė kaina

(EUR už toną)

6 614

6 124

6 537

6 599

 

Indeksas

100

93

99

100

JAV

Apimtis tonomis

3 062

4 647

3 280

3 113

 

Indeksas

100

152

107

102

 

Rinkos dalis (%)

2,8

4

2,9

3

 

Vidutinė kaina

(EUR už toną)

15 442

12 181

14 801

15 503

 

Indeksas

100

79

96

100

Japonija

Apimtis tonomis

3 605

4 980

4 602

3 052

 

Indeksas

100

138

128

85

 

Rinkos dalis (%)

3,3

4,3

4,1

2,9

 

Vidutinė kaina

(EUR už toną)

7 762

5 477

6 359

8 021

 

Indeksas

100

71

82

103

Kitos trečiosios šalys

Apimtis tonomis

7 267

10 257

8 740

4 019

 

Indeksas

100

141

120

55

 

Rinkos dalis (%)

6,7

8,8

7,9

3,8

 

Vidutinė kaina

(EUR už toną)

6 614

6 124

6 537

6 599

 

Indeksas

100

93

99

100

Bendras importas iš trečiųjų šalių, išskyrus nagrinėjamąją šalį

Apimtis tonomis

41 366

53 175

51 215

45 065

 

Indeksas

100

129

124

109

 

Rinkos dalis (%)

38,2

45,6

46,0

43,1

 

Vidutinė kaina

(EUR už toną)

7 434

6 616

6 570

6 454

 

Indeksas

100

89

88

87

Šaltinis: TARIC duomenų bazė.

(129)

Importo iš kitų nei nagrinėjamoji šalis trečiųjų šalių apimtis peržiūros tiriamuoju laikotarpiu pasiekė 43,1 % bendro Sąjungos suvartojimo. Didžiausia rinkos dalis teko importui iš Indijos (19 % bendro Sąjungos suvartojimo). Kitas didelės apimties importas peržiūros tiriamuoju laikotarpiu buvo iš Ukrainos (11,3 % rinkos dalis).

(130)

Vidutinės kainos, kuriomis šis importas buvo įvežamas į Sąjungą, buvo nedidelės, palyginti su vidutinėmis Sąjungos pramonės kainomis. Vidutinė importo iš Indijos vieneto pardavimo kaina buvo ypač maža – 4 519 EUR už toną peržiūros tiriamuoju laikotarpiu.

(131)

Du Kinijos eksportuojantys gamintojai teigė, kad vidutinė Indijos gamintojų importo kaina buvo mažesnė už Kinijos importo kainas. Kaip paaiškinta 121 konstatuojamojoje dalyje, didesnės už vidutines kainos nebūtinai yra teisingas arba prasmingas pagrindas kainoms palyginti. Komisija priverstinio kainų mažinimo dėl Kinijos importo analizę (126 konstatuojamoji dalis) atliko palygindama kiekvieną rūšį. Indijos importo į Sąjungą tyrimui reikalingų kiekvienos rūšies duomenų nebuvo.

4.4.   Sąjungos pramonės ekonominė padėtis

4.4.1.   Bendrosios pastabos

(132)

Pagal pagrindinio reglamento 3 straipsnio 5 dalį nagrinėjant importo dempingo kaina poveikį Sąjungos pramonei buvo įvertinti visi ekonominiai rodikliai, nagrinėjamuoju laikotarpiu turėję įtakos Sąjungos pramonės būklei.

(133)

Žalai analizuoti Komisija atskyrė makroekonominius žalos rodiklius nuo mikroekonominių. Mikroekonominius rodiklius Komisija vertino remdamasi ESTA pateiktais duomenimis. Duomenys susiję su visais žinomais Sąjungos gamintojais. Mikroekonominius rodiklius Komisija vertino remdamasi atrinktų Sąjungos gamintojų klausimyno atsakymuose pateiktais ir patikrintais duomenimis. Nustatyta, kad abu duomenų rinkiniai yra tipiški Sąjungos pramonės ekonominės padėties atžvilgiu.

(134)

Makroekonominiai rodikliai: gamyba, gamybos pajėgumai, pajėgumų naudojimas, pardavimo apimtis, rinkos dalis, augimas, atsargos, užimtumas, našumas, dempingo skirtumo dydis ir atsigavimas nuo buvusio dempingo.

(135)

Mikroekonominiai rodikliai: vidutinės vieneto kainos, vieneto sąnaudos, darbo sąnaudos, pelningumas, pinigų srautas, investicijos, investicijų grąža ir pajėgumas padidinti kapitalą.

4.4.2.   Makroekonominiai rodikliai

4.4.2.1.   Gamyba, gamybos pajėgumai ir pajėgumų naudojimas

(136)

Bendroji Sąjungos gamybos, gamybos pajėgumų ir pajėgumų naudojimo raida nagrinėjamuoju laikotarpiu:

5 lentelė

Gamyba, gamybos pajėgumai ir pajėgumų naudojimas

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

PTL

Gamybos apimtis (tonomis)

146 346

164 008

132 541

117 034

Indeksas

100

112

91

80

Gamybos pajėgumai (tonomis)

242 821

249 029

247 420

248 575

Indeksas

100

103

102

102

Pajėgumų naudojimas (%)

60

66

54

47

Indeksas

100

109

89

78

Šaltinis: ESTA pateikti klausimyno atsakymai, susiję su visais Sąjungos gamintojais.

(137)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu gamybos apimtis sumažėjo 20 %; didžiausias sumažėjimas vyko 2015 m.

(138)

Peržiūros tiriamuoju laikotarpiu gamybos pajėgumai šiek tiek padidėjo, nagrinėjamuoju laikotarpiu – 2 %. Tokį padidėjimą lėmė investicijos į įrangą ir įrenginius, dėl kurių šiek tiek padidėjo efektyvumas.

(139)

Pajėgumų naudojimas nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjo. Pajėgumų naudojimo sumažėjimas 22 % atspindi gamybos apimties sumažėjimą nagrinėjamuoju laikotarpiu.

4.4.2.2.   Pardavimo apimtis ir rinkos dalis

(140)

Sąjungos pramonės pardavimo apimties ir rinkos dalies raida nagrinėjamuoju laikotarpiu:

6 lentelė

Pardavimo apimtis ir rinkos dalis

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

PTL

Pardavimo apimtis Sąjungos rinkoje (tonomis)

64 349

61 739

58 157

57 295

Indeksas

100

96

90

89

Rinkos dalis (%)

59,5

52,9

52,2

54,7

Indeksas

100

89

88

92

Eksporto apimtys (tonomis)

63 641

78 164

53 884

49 691

Indeksas

100

123

85

78

Šaltinis: ESTA pateikti klausimyno atsakymai, susiję su visais Sąjungos gamintojais.

(141)

Pardavimo Sąjungos rinkoje apimtis sumažėjo iki 57 295 tonų peržiūros tiriamuoju laikotarpiu ir atitiko 11 % sumažėjimą nagrinėjamuoju laikotarpiu. Sąjungos pramonės rinkos dalis per tą patį laikotarpį sumažėjo 8 %, o Sąjungos pramonės eksporto apimtis sumažėjo 22 %.

4.4.2.3.   Augimas

(142)

Kaip matyti iš 6 lentelės, Sąjungos pramonės rinkos dalis nagrinėjamuoju laikotarpiu nedidėjo ir netgi sumažėjo.

4.4.2.4.   Užimtumas ir našumas

(143)

Užimtumo ir našumo raida nagrinėjamuoju laikotarpiu:

7 lentelė

Užimtumas ir našumas

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

PTL

Darbuotojų skaičius

4 825

4 859

4 451

4 462

Indeksas

100

101

92

92

Našumas (tonomis darbuotojui)

30

34

30

26

Indeksas

100

111

98

86

Šaltinis: ESTA pateikti klausimyno atsakymai, susiję su visais Sąjungos gamintojais.

(144)

Darbuotojų skaičius per nagrinėjamąjį laikotarpį sumažėjo 8 %. Nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungos gamintojų darbo jėgos našumas, vertinamas pagal darbuotojo išdirbį (tonomis) per metus, sumažėjo 14 %.

4.4.2.5.   Atsargos

(145)

Atrinktų Sąjungos gamintojų atsargų raida nagrinėjamuoju laikotarpiu:

8 lentelė

Atsargos

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

PTL

Laikotarpio pabaigos atsargos (tonomis)

8 065

8 906

8 294

6 470

Indeksas

100

110

103

80

Laikotarpio pabaigos atsargos gamybos procentine dalimi

5,5 %

5,4 %

6,3 %

5,5 %

Indeksas

100

99

114

100

Šaltinis: ESTA pateikti klausimyno atsakymai, susiję su visais Sąjungos gamintojais.

(146)

Peržiūros tiriamuoju laikotarpiu, palyginti su 2013 m., laikotarpio pabaigos atsargos sumažėjo 20 %. Palyginti su gamybos lygiu, laikotarpio pabaigos atsargos šiuo laikotarpiu išliko nepakitę.

4.4.2.6.   Dempingo skirtumo dydis ir atsigavimas nuo buvusio dempingo

(147)

Kaip paaiškinta 3 skirsnyje, peržiūros tiriamuoju laikotarpiu dempingas tęsėsi. Kinijos gamintojų taikomas didelis dempingas turėjo neigiamo poveikio Sąjungos pramonės rezultatams, nes dėl tokių kainų buvo smarkiai priverstinai mažinamos Sąjungos pramonės pardavimo kainos.

(148)

Tačiau nagrinėjamuoju laikotarpiu importo iš KLR dempingo kaina apimtis buvo gerokai mažesnė nei pradiniu tiriamuoju laikotarpiu. Remiantis tuo galima daryti išvadą, kad dempingo skirtumo dydžio poveikis Sąjungos pramonei taip pat buvo mažesnis.

4.4.3.   Mikroekonominiai rodikliai

4.4.3.1.   Kainos ir kainoms poveikio turintys veiksniai

(149)

Atrinktų Sąjungos gamintojų vidutinių svertinių vieneto pardavimo nesusijusiems pirkėjams Sąjungoje kainų raida nagrinėjamuoju laikotarpiu.

9 lentelė

Pardavimo kainos Sąjungoje

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

PTL

Vidutinė pardavimo kaina nesusijusioms šalims (EUR už toną)

9 601

9 013

9 256

8 668

Indeksas

100

94

96

90

Vieneto gamybos sąnaudos (EUR už toną)

9 065

8 155

9 106

8 425

Indeksas

100

90

100

93

Šaltinis: atrinktų Sąjungos gamintojų duomenys.

(150)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu pardavimo Sąjungoje kainos sumažėjo 10 %. Sumažėjus žaliavų, ypač nikelio, kainoms, vieneto gamybos sąnaudos sumažėjo 7 %. Vieneto sąnaudų padidėjimą 2015 m. galima paaiškinti gamybos ir pardavimo apimties sumažėjimu tais metais (5 ir 6 lentelės).

(151)

Reikėtų pažymėti, kad nurodytos vidutinės kainos ir vidutinės vieneto sąnaudos apima ir aukštos kokybės produktus, parduodamus tam tikroms pramonės šakoms, kurie nekonkuruoja su importu iš Kinijos. Todėl lyginant importo ir Sąjungos pramonės pardavimo Sąjungos rinkoje kainas šie produktai nebuvo įtraukti (žr. 124 konstatuojamąją dalį).

4.4.3.2.   Darbo sąnaudos

(152)

Atrinktų Sąjungos gamintojų vidutinių darbo sąnaudų raida nagrinėjamuoju laikotarpiu:

10 lentelė

Vidutinės vieno darbuotojo darbo sąnaudos

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

PTL

Vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis (EUR)

63 156

64 353

64 117

61 394

Indeksas

100

102

102

97

Šaltinis: atrinktų Sąjungos gamintojų duomenys.

(153)

Vidutinių vieno darbuotojo darbo sąnaudų tendencija nagrinėjamuoju laikotarpiu išliko gana stabili. Nuo 2013 m. iki peržiūros tiriamojo laikotarpio vidutinės vieno darbuotojo darbo sąnaudos sumažėjo 3 %.

4.4.3.3.   Pelningumas, pinigų srautas, investicijos, investicijų grąža ir pajėgumas padidinti kapitalą

(154)

Komisija atrinktų Sąjungos gamintojų pelningumą nustatė panašaus produkto pardavimo nesusijusiems pirkėjams Sąjungoje ikimokestinį grynąjį pelną išreiškusi šio pardavimo apyvartos procentine dalimi. Grynasis pinigų srautas yra Sąjungos gamintojų gebėjimas patiems finansuoti veiklą. Investicijų grąža išreiškiama investicijų grynosios buhalterinės vertės procentiniu pelnu.

(155)

Atrinktų Sąjungos gamintojų pelningumo, pinigų srauto, investicijų ir investicijų grąžos raida nagrinėjamuoju laikotarpiu:

11 lentelė

Pelningumas, pinigų srautas, investicijos ir investicijų grąža

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

PTL

Pardavimo Sąjungoje nesusijusiems pirkėjams pelningumas (pardavimo apyvartos procentine dalimi)

5,6

6,8

0,8

0,3

Indeksas

100

123

14

5

Pinigų srautas (EUR) (indeksas, 2013 m. = 100)

100

73

60

38

Investicijos (EUR) (indeksas, 2013 m. = 100)

100

76

99

102

Investicijų grąža

35,9

35,6

6,8

3,0

Indeksas

100

99

19

8

Šaltinis: atrinktų Sąjungos gamintojų duomenys.

(156)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungos pramonės pelnas sumažėjo. 2014 m., palyginti su 2013 m., pramonės pelnas padidėjo 23 %. Nuo 2014 m. iki 2015 m. pelnas sumažėjo 88 %, o peržiūros tiriamuoju laikotarpiu pramonė išvengė nepatyrusi nuostolių ir jos pelnas dar labiau sumažėjo iki 0,3 %.

(157)

Grynasis pinigų srautas ir investicijų grąža kito panašiai kaip ir pelningumas.

(158)

Atrinktų bendrovių investicijų lygis nagrinėjamuoju laikotarpiu toliau išliko stabilus. Investicijos buvo daugiausia skirtos esamų gamybos linijų efektyvumui ir sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos sąlygoms pagerinti.

4.5.   Išvada dėl žalos

(159)

Nagrinėjamojo laikotarpio pradžioje tam tikri Sąjungos pramonės ekonominiai rodikliai atspindėjo teigiamą padėtį ir rodė aiškius atsigavimo po pradiniame tyrime nustatytos žalos ženklus. Konkrečiai, 2013 ir 2014 m. Sąjungos pramonės pelno lygiai viršijo jos tikslinį pelną. Sąjungos pramonė taip pat galėjo gerokai padidinti savo gamybos ir pajėgumų naudojimo lygius bei pardavimo eksportui apimtį.

(160)

Tačiau nuo 2015 m. dauguma ekonominių rodiklių smarkiai pablogėjo. Visų pirma, smarkiai sumažėjo Sąjungos pramonės pelningumo lygis (iki 0,3 % peržiūros tiriamuoju laikotarpiu), gamybos ir pajėgumų naudojimo lygiai, taip pat vieneto pardavimo kainos ir užimtumas. Apibendrinant, beveik visų ekonominių rodiklių tendencijos nagrinėjamuoju laikotarpiu pablogėjo.

(161)

Neigiamas tendencijas galima paaiškinti bendru keleto veiksnių poveikiu, dėl kurio vis dar nestabili Sąjungos pramonės padėtis dar labiau pablogėjo: iš Kinijos toliau importuojama, nors ir mažesne apimtimi, palyginti su pradiniu tyrimu, dempingo kaina, dėl kurios smarkiai priverstinai mažinamos Sąjungos gamintojų kainos; gerokai sumažėjo investicijos į pasaulio naftos ir dujų pramonę, kuri yra didžiausia nagrinėjamojo produkto rinka; padidėjo importas mažomis kainomis iš trečiųjų šalių (visų pirma Indijos, bet taip pat ir Ukrainos), dėl kurio Sąjungos pramonei buvo daromas spaudimas mažinti kainas.

(162)

Po faktų atskleidimo du Kinijos eksportuojantys gamintojai teigė, kad turėjo būti pateikta išsamesnės informacijos apie 161 konstatuojamojoje dalyje nurodytus tris priežastinius veiksnius. Tačiau šie veiksniai yra tinkamai paaiškinti ir nė viena suinteresuotoji šalis nenurodė jokio kito veiksnio, turėjusio didelę reikšmę. Todėl išsamumo atžvilgiu Komisija manė, kad jos analizė buvo tinkama.

(163)

Iš tiesų, išvada, kad importas iš Kinijos darė esminį poveikį Sąjungos pramonės padėčiai, kaip reikalaujama pagal pagrindinio reglamento 3 straipsnio 6 dalį, padaryta atsižvelgiant į didelius priverstinio kainų mažinimo lygius, kaip nurodyta 4.3.2 skirsnyje. Po faktų atskleidimo pateiktas vieno eksportuojančio gamintojo teiginys, kad Kinijos importui tenkanti rinkos dalis sudarė tik 1 %, yra neteisingas, nes nustatant Kinijos rinkos dalį taip pat reikėtų atsižvelgti į pardavimą Sąjungoje pagal laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą. Taip yra dėl to, kad importas pagal laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą sudaro peržiūrimojo produkto suvartojimo dalį ir konkuruoja su kitu pardavimu Sąjungos rinkoje, įskaitant Sąjungos pramonės pardavimą. 115 konstatuojamojoje dalyje toliau paaiškinta, kad nagrinėjamuoju laikotarpiu vartojimas sumažėjo 3 % ir šį sumažėjimą daugiausia lėmė investicijų į naftos ir dujų pramonę, kuri yra svarbiausia nagrinėjamojo produkto naudotojų pramonė, sumažėjimas nuo 2015 m. Nedidelę šio naudotojų sektoriaus paklausą antroje nagrinėjamojo laikotarpio pusėje patvirtino ESTA; su jos pareiškimu (kuris nebuvo užginčytas) galėjo susipažinti visos suinteresuotosios šalys. Todėl šis veiksnys, dėl kurio sumažėjo paklausa, taip pat turėjo įtakos Sąjungos pramonės padėčiai antroje nagrinėjamojo laikotarpio pusėje. Galiausiai, padidėjęs importas iš Indijos ir kitų trečiųjų šalių išsamiai aptartas 4.3.3 skirsnyje, o 4 lentelėje pateikiama išsami informacija apie padidėjimo mastą, kainų pokyčius ir rinkos dalių padidėjimą. Nors vidutinės importo iš Indijos kainos rodo, kad dėl šio importo buvo priverstinai mažinamos Sąjungos pramonės kainos, negalima daryti aiškios išvados, nes norint atlikti tinkamą kainų palyginimą reikėtų naudoti daugiau tikslių duomenų ir atsižvelgti į atitinkamus būsimus pokyčius (žr. 176–180 konstatuojamąsias dalis). Bet kuriuo atveju, Komisija pastebi, kad pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalimi nereikalaujama atlikti atskiros priežastinio ryšio analizės, kad esant tikimybei, jog dempingas tęsis arba pasikartos žala, kaip nustatyta šiame reglamente, būtų galima pratęsti muitų taikymą. Įvertinus visus šiuos veiksnius negalima daryti išvados, kad importas iš Indijos arba kitų trečiųjų šalių yra vienintelis veiksnys, dėl kurio Sąjungos pramonė peržiūros tiriamuoju laikotarpiu patyrė žalą. Trys veiksniai ir jų svarba nustatyti įvertinus byloje, su kuria galėjo susipažinti visos suinteresuotosios šalys, pateiktą informaciją. Todėl teiginys, kad priežastinis ryšys buvo atskleistas nepakankamai, atmestas.

(164)

Todėl Komisija padarė išvadą, kad nustatytos pradinės priemonės Sąjungos pramonei buvo naudingos, kaip matoma pagal nagrinėjamuoju laikotarpiu padarytą pažangą (ypač 2013 ir 2014 m.), palyginti su pradiniu tiriamuoju laikotarpiu nustatyta padėtimi (2010 m.). Tačiau, atsižvelgiant į minėtus veiksnius, Sąjungos pramonė atsigauna lėtai ir vis dar yra nestabili ir pažeidžiama. Atitinkamai nustatyta, kad peržiūros tiriamuoju laikotarpiu Sąjungos pramonei buvo padaryta materialinė žala, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 3 straipsnio 5 dalyje.

5.   ŽALOS TĘSIMOSI TIKIMYBĖ, JEI PRIEMONĖS BŪTŲ PANAIKINTOS

(165)

164 konstatuojamojoje dalyje padaryta tyrimo išvada, kad Sąjungos pramonei padaryta žala. Todėl Komisija įvertino, ar tikėtina, kad dėl importo iš Kinijos dempingo kaina žala tęstųsi, jei būtų leista KLR nebetaikyti priemonių, pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį.

(166)

Šiuo atžvilgiu Komisija išnagrinėjo šiuos veiksnius: KLR nepanaudotus pajėgumus, Sąjungos rinkos patrauklumą, tikėtinus Kinijos importo kainų lygius, jei antidempingo priemonės nebūtų taikomos, ir jų poveikį Sąjungos pramonei.

5.1.   KLR nepanaudoti pajėgumai ir Sąjungos rinkos patrauklumas

(167)

Komisija nustatė, kad peržiūros tiriamuoju laikotarpiu į Sąjungos rinką iš Kinijos importuota dempingo kainomis, dėl kurių buvo priverstinai labai mažinamos Sąjungos gamintojų kainos. Atitinkamai Komisija padarė išvadą (109 konstatuojamojoje dalyje), kad yra tikimybė, jog dempingas tęstųsi, jei būtų leista nebetaikyti priemonių.

(168)

95–98 konstatuojamosiose dalyse Komisija patvirtino, kad KLR buvo didelių nepanaudotų pajėgumų, kurie, kaip apskaičiuota, daugiau nei keturis kartus didesni už bendrą Sąjungos rinkos suvartojimą. Šiuo požiūriu tyrimas taip pat patvirtino (žr. 102 konstatuojamąją dalį), kad Sąjungos besiūlių vamzdžių ir vamzdelių iš nerūdijančio plieno rinka yra didžiausia rinka pasaulyje (išskyrus KLR) pagal suvartojimo lygius.

(169)

Be to, tyrime taip pat nustatyta, kad Kinijos eksportuojantys gamintojai į kitas rinkas taip pat eksportavo dempingo kaina. Dėl šios priežasties Kinijos eksportuojantiems gamintojams keliose šalyse nustatytos antidempingo priemonės, todėl sumažėjo rinkų Kinijos eksportui.

(170)

Todėl Komisija padarė išvadą, kad tikėtina, jog bent dalis didelių KLR nepanaudotų pajėgumų būtų nukreipti į Sąjungos rinką, jei būtų leista nebetaikyti priemonių.

5.2.   Numatomos importo apimties poveikis ir poveikis kainoms panaikinus priemones

(171)

Remiantis 5.1 skirsnyje nurodytomis aplinkybėmis atlikus tyrimą patvirtinta, kad jei nebūtų taikomos antidempingo priemonės, Kinijos eksportuojantys gamintojai būtų labai skatinami gerokai padidino savo importo į Sąjungos rinką apimtį. Komisija taip pat nustatė, kad yra didelė tikimybė, kad dempingas tęstųsi, jei būtų leista nebetaikyti priemonių (106–109 konstatuojamosios dalys).

(172)

Kinijos importo kainų lygiui netaikant priemonių nustatyti Komisija įvertino tokius veiksnius: i) Kinijos importo į Sąjungą netaikant antidempingo muito (t. y. importo pagal laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą) kainų ir Sąjungos pramonės kainų peržiūros tiriamuoju laikotarpiu palyginimą ir ii) Kinijos eksportuojančių gamintojų kainodaros politiką trečiųjų šalių rinkose (kuriose netaikomos antidempingo priemonės).

(173)

Atlikus kainų palyginimą nustatyta, kad Kinijos importo į Sąjungos rinką kainos netaikant antidempingo muito buvo vidutiniškai 44 % mažesnės už Sąjungos pramonės kainas. Be to, išanalizavus Kinijos gamintojų eksporto politiką nustatyta, kad Kinijos eksportas į kitas trečiųjų šalių rinkas iš esmės vykdytas mažesnėmis kainomis nei eksportas į Sąjungą. Todėl Komisija patvirtino, kad Kinijos eksportuojantys gamintojai laikėsi nuoseklios eksporto labai mažomis kainomis politikos visose rinkose.

(174)

Dėl šių veiksnių labai tikėtina, kad Kinijos importas dempingo kaina patektų į Sąjungos rinką didelėmis apimtimis ir kainomis, dėl kurių priverstinai labai mažinamos Sąjungos gamintojų kainos. Tai turėtų neigiamo poveikio Sąjungos pramonei, nes dėl tokių labai padidėjusių importo apimčių būtų mažinamos pardavimo kainos, kurias galėtų pasiekti Sąjungos pramonė, būtų mažinama Sąjungos pramonės pardavimo apimtis ir jos pajėgumų naudojimas ir dėl to padidėtų jos gamybos sąnaudos. Dėl tikėtino importo maža dempingo kaina padidėjimo toliau smarkiai blogėtų Sąjungos pramonės finansiniai rezultatai, ypač pelningumas.

(175)

Vienas Kinijos eksportuojantis gamintojas suabejojo, ar Kinijos nagrinėjamojo produkto importo į Sąjungos rinką apimtis vėl būtų didelė ir dėl jos Sąjungos pramonė patirtų žalą, atsižvelgiant į šiuo metu esamas dideles importo iš Indijos apimtis. Šiuo atžvilgiu šalis teigė, kad importas iš Indijos pakeitė importą iš Kinijos, todėl mažai tikėtina, kad importo iš Kinijos pardavimo apimtys būtų tokios kaip anksčiau, nes Indijos kainos visą laiką buvo mažesnės už Kinijos. Nors Kinijos importo į trečiųjų šalių rinkas kainos buvo tik šiek tiek mažesnės už Kinijos importo į Sąjungą kainas, Indijos importo į Sąjungą kainos buvo gerokai mažesnės už Kinijos importo į Sąjungą kainas.

(176)

Atsakant į šiuos teiginius reikėtų plačiau aptarti kelis argumentus.

(177)

Pirma, pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalies reikalavimus, atliekant šį tyrimą vertinama tik tai, ar yra dempingo ir žalos pasikartojimo tikimybė dėl nagrinėjamojo produkto importo iš Kinijos žalinga kaina, jei susiję muitai būtų panaikinti. Tai, kad šiuo metu importas iš Kinijos į Sąjungos rinką yra gerokai mažesnis, palyginti su importu prieš nustatant priemones, rodo, kad nustačius muitus sėkmingai atkurtos neiškraipytos Kinijos nagrinėjamojo produkto eksportuotojų ir Sąjungos pramonės konkurencijos sąlygos. Tai, kad dėl importo iš Indijos buvo priverstinai mažinamos importo iš Kinijos kainos, nekeičia Komisijos įsipareigojimų nagrinėti tik su šiuo tyrimu susijusius aspektus. Iš tiesų, kaip rodo Bendrojo Teismo praktika, pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį matyti, kad Komisija turi tik patvirtinti teiginį, jog yra tikimybė, kad dėl Kinijos importo dempingo kaina daroma žala pasikartos arba tęsis, jei būtų leista nebetaikyti priemonių (11). Kaip nurodyta 183 konstatuojamojoje dalyje, remiantis šiame reglamente atliktu vertinimu nustatyta, kad tikimybė yra.

(178)

Antra, reikėtų priminti, kaip nurodyta 121 konstatuojamojoje dalyje, kad nagrinėjamojo produkto vidutines kainas reikėtų taikyti atsargiai, nes kainos už toną labai skiriasi ir, jei įmanoma, reikėtų palyginti kiekvienos rūšies produktų kainas. Tačiau nustatydama žalos tęsimosi tikimybę Komisija Kinijos pardavimo kainas ir apimtis palygino ne su Indijos pardavimo kainomis ir apimtimis, o su Sąjungos pramonės pardavimo apimtimis ir kainomis. Iš tiesų, Komisija netvirtina, kad Kinijos importas pakeistų importą iš Indijos. Toks pokytis savaime nepadidintų Sąjungos pramonės patiriamos žalos. Tačiau dėl didelio priverstinio kainų mažinimo skirtumo, susijusio su Kinijos importu (žr. 173 konstatuojamąją dalį), ir didelių turimų nepanaudotų pajėgumų manoma, kad Kinijos importas labai padidėtų ir todėl Sąjungos pramonei toliau būtų daroma žala, jei priemonės būtų panaikintos. Todėl toks importas keltų didelę grėsmę Sąjungos pramonės pardavimo apimtims ir pelningumui.

(179)

Trečia, dėl Kinijos importo kainų ir Indijos importo kainų palyginimo, atrinktų Kinijos eksportuojančių gamintojų analizė aiškiai rodo, kad nagrinėjamuoju laikotarpiu importą sudarė specialūs produktai (kaip antai preciziniai vamzdžiai) arba jis buvo susijęs su importu pagal laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą. Akivaizdu, kad panaikinus priemones įvairesnių rūšių importas galėtų patekti į rinką ir padidėtų standartinių rūšių produktų (kurie sudaro didžiausią Sąjungos pramonės produktų apimtį) importas. Kinijos importo apimtis greičiausiai padidėtų, nepriklausomai nuo to, ar jis konkuruotų su Indijos importu.

(180)

Tas pats Kinijos eksportuojantis gamintojas taip pat naudojo Indijos importo į Sąjungą vidutinės kainos duomenis paaiškinti, kodėl pagal Kinijos eksporto kainas į trečiąsias šalis nėra pagrindžiama išvada dėl žalos tęsimosi tikimybės. Vėlgi, jei taikomos vidutinės kainos, tai reiškia, kad Komisija tokios analizės negali priimti. Komisija naudojo Kinijos eksporto į trečiąsias šalis duomenis remdamasi prasmingu palyginimu pagal produktų rūšis.

(181)

Kinijos eksportuotojas nurodė 7 konstatuojamojoje dalyje minėtą tyrimą dėl priemonių vengimo importuojant iš Indijos. Tačiau šis argumentas negali būti priimtas, nes tikslios išvados galimos tik palyginus kainas pagal kiekvieną rūšį. Nuorodos į vidutines importo kainas, net jei jos yra mažos, atliekant šią priemonių galiojimo termino peržiūrą nėra prasmingos.

(182)

Dėl visų šių priežasčių Komisija atmeta teiginį, kad ji nepateikė pakankamai paaiškinimų dėl žalos tęsimosi.

5.3.   Išvada dėl žalos tęsimosi tikimybės

(183)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Komisija padarė išvadą, kad labai tikėtina, jog panaikinus priemones Kinijos importas dempingo kaina, dėl kurio priverstinai mažinamos Sąjungos pramonės kainos, labai padidėtų ir todėl dar labiau padidėtų Sąjungos pramonei daroma žala. Dėl šios priežasties Sąjungos pramonės gyvybingumui iškiltų rimtas pavojus.

6.   SĄJUNGOS INTERESAI

(184)

Pagal pagrindinio reglamento 21 straipsnį Komisija nagrinėjo, ar KLR taikomų antidempingo priemonių tolesnis taikymas neprieštarautų visos Sąjungos interesams. Vertinant Sąjungos interesus įvertinti visi susiję, t. y. Sąjungos pramonės, importuotojų, didmenininkų ir naudotojų, interesai. Pagal tai galima įvertinti dėl jau galiojančių antidempingo priemonių daromą neigiamą poveikį susijusioms šalims.

(185)

Visoms suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę pagal pagrindinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

(186)

Tuo remiantis buvo nagrinėjama, ar būta įtikinamų priežasčių padaryti išvadą, kad tolesnis galiojančių priemonių taikymas neatitiktų Sąjungos interesų.

6.1.   Sąjungos pramonės interesai

(187)

Nors dėl galiojančių antidempingo priemonių importas dempingo kaina iš esmės negalėjo patekti į Sąjungos rinką, Sąjungos pramonės padėtis tebėra nestabili – tą patvirtina neigiama kai kurių pagrindinių žalos rodiklių raidos tendencija.

(188)

Tikėtina, kad, jei būtų leista nebetaikyti priemonių, veikiausiai labai padidėtų importas dempingo kaina iš nagrinėjamosios šalies ir vėl būtų daroma žala Sąjungos pramonei. Dėl tokio importo padidėjimo, be kitų dalykų, veikiausiai būtų prarasta rinkos dalis, sumažėtų pardavimo kainos bei pajėgumų naudojimas ir apskritai labai pablogėtų Sąjungos pramonės finansinė padėtis.

(189)

Todėl Komisija padarė išvadą, kad tolesnis antidempingo priemonių taikymas KLR atitiktų Sąjungos pramonės interesus.

6.2.   Nesusijusių importuotojų ir naudotojų interesai

(190)

Atlikus pradinį tyrimą nustatyta, kad priemonių nustatymas veikiausiai neturėtų didelio neigiamo poveikio Sąjungos importuotojų ir naudotojų padėčiai. Šeši importuotojai (keturi iš jų taip pat buvo nagrinėjamojo produkto naudotojai) bendradarbiavo atliekant šį tyrimą ir pateikė klausimyno atsakymus; tik vienas iš jų nurodė prieštaraujantis priemonėms.

(191)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad daugiausia buvo importuojama pagal laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą (tokiu atveju antidempingo muitas neturi būti mokamas). Be to, dažnu atveju šie importuotojai vykdė didelės apimties veiklą verslo segmentuose, visiškai nesusijusiuose su nagrinėjamuoju produktu. Taip pat šie importuotojai paaiškino, kad jie turėjo daug kitų nagrinėjamojo produkto tiekimo šaltinių. Be to, išnagrinėjus naudotojų sąnaudas paaiškėjo, kad nagrinėjamasis produktas (vidutiniškai) sudarė mažiau nei 10 % jų bendrų gatavų gaminių gamybos sąnaudų.

(192)

Remiantis ankstesne konstatuojamąja dalimi patvirtinta, kad importuotojams ir naudotojams priemonės neturėjo didelio poveikio, todėl Komisija padarė išvadą, kad tolesnis priemonių taikymas neturėtų reikšmingo neigiamo poveikio Sąjungos importuotojams ir naudotojams.

(193)

Viena suinteresuotoji šalis didelę importo iš Kinijos eksportuojančių gamintojų dalį pakeitė importu iš Indijos eksportuojančių gamintojų ir teigė, kad Sąjungos pramonei priemonės nebuvo naudingos. Tačiau, kaip paaiškinta 4.5 skirsnyje, bendra Sąjungos pramonės padėtis rodo, kad nesant didelės apimties importo iš KLR ji sugebėjo pasinaudoti priemonių teikiama nauda.

6.3.   Išvada dėl Sąjungos interesų

(194)

Remdamasi tuo, kas išdėstyta, Komisija padarė išvadą, kad nėra jokių įtikinamų priežasčių manyti, jog tolesnis galiojančių antidempingo priemonių taikymas importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės nagrinėjamajam produktui neatitiktų Sąjungos interesų.

7.   GALUTINĖS ANTIDEMPINGO PRIEMONĖS

(195)

Atsižvelgiant į išvadas, padarytas dėl dempingo tęsimosi tikimybės ir žalos, daroma išvada, kad, remiantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalimi, Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1331/2011 tam tikriems importuojamiems KLR kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš nerūdijančio plieno nustatytos antidempingo priemonės turėtų būti taikomos toliau.

(196)

Atsižvelgiant į naujausią Teisingumo Teismo praktiką (12), būtų tikslinga nustatyti delspinigių, mokėtinų galutinių muitų grąžinimo atveju, normą, nes pagal susijusias galiojančias muitų nuostatas tokia palūkanų norma nenumatyta, o taikant nacionalines taisykles atsirastų nepagrįstų iškraipymų tarp ekonominės veiklos vykdytojų priklausomai nuo to, kokią valstybę narę jie pasirinko muitiniam įforminimui atlikti.

(197)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2016/1036 15 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš nerūdijančio plieno (išskyrus vamzdžius ir vamzdelius su pritvirtintomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), tinkamus naudoti dujų arba skysčių tiekimui, skirtus naudoti civiliniuose orlaiviuose), kurių KN kodai šiuo metu yra 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ir ex 7304 90 00 (TARIC kodai 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 ir 7304900091) nustatomas galutinis antidempingo muitas.

2.   Galutinio antidempingo muito norma, taikoma 1 dalyje aprašytų produktų, kuriuos pagamino toliau išvardytos bendrovės, neto kainai Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą, yra tokia:

Bendrovė (-ės)

Galutinio antidempingo muito norma

Papildomas TARIC kodas

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

71,9 %

B120

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

48,3 %

B118

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacuring, Co. Ltd, Yongzhong

48,6 %

B119

I priede išvardytos bendrovės

56,9 %

 

Visos kitos bendrovės

71,9 %

B999

3.   Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos galiojančios muitus reglamentuojančios nuostatos. Delspinigių, mokėtinų muitų grąžinimo atveju, kai atsiranda teisė į delspinigių mokėjimą, norma yra Europos Centrinio Banko pagrindinėms refinansavimo operacijoms taikoma norma, paskelbta Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje, galiojanti pirmą kalendorinę mėnesio, kurį sueina mokėjimo terminas, dieną, padidinta vienu procentiniu punktu.

4.   Jeigu naujas Kinijos Liaudies Respublikos eksportuojantis gamintojas pateikia Komisijai pakankamai įrodymų, kad: a) 2009 m. liepos 1 d.–2010 m. birželio 30 d. (pradiniu tiriamuoju laikotarpiu) neeksportavo į Sąjungą 1 dalyje aprašyto produkto, b) nėra susijęs su jokiu Kinijos Liaudies Respublikos eksportuotoju arba gamintoju, kuriam taikomos šiuo reglamentu nustatytos antidempingo priemonės, c) jis faktiškai eksportavo į Sąjungą nagrinėjamąjį produktą arba yra prisiėmęs neatšaukiamą sutartinį įsipareigojimą eksportuoti į Sąjungą didelį kiekį pasibaigus pradiniam tiriamajam laikotarpiui, Komisija gali iš dalies pakeisti I priedą įtraukdama naują eksportuojantį gamintoją į pradiniame tyrime neatrinktų bendradarbiaujančių bendrovių, kurioms taikomas 56,9 % neviršijantis vidutinis svertinis muitas, sąrašą.

5.   2 dalyje nurodytoms bendrovėms nustatytos individualios antidempingo muito normos taikomos, jeigu valstybių narių muitinėms pateikiama galiojanti komercinė sąskaita faktūra, kurioje pateikiama deklaracija su nurodyta data ir pasirašyta tą sąskaitą faktūrą išdavusio subjekto atstovo, kurio nurodomas vardas, pavardė ir pareigos: „Aš, toliau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad (kiekis) šioje sąskaitoje faktūroje nurodytų besiūlių vamzdžių ir vamzdelių iš nerūdijančio plieno, parduodamų eksportuoti į Europos Sąjungą, (nagrinėjamoji šalis) pagamino (bendrovės pavadinimas ir adresas) (papildomas TARIC kodas). Patvirtinu, kad šioje sąskaitoje faktūroje pateikta informacija yra išsami ir teisinga.“ Jeigu tokia sąskaita faktūra nepateikiama, taikoma visoms kitoms bendrovėms nustatyta muito norma.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(2)  2011 m. gruodžio 14 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1331/2011, kuriuo tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš nerūdijančio plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito galutinis surinkimas (OL L 336, 2011 12 20, p. 6).

(3)  OL C 117, 2016 4 2, p. 10.

(4)  Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš nerūdijančio plieno, galiojimo termino peržiūros inicijavimą (OL C 461, 2016 12 10, p. 12).

(5)  OL L 40, 2017 2 17, p. 64.

(6)  OL L 299, 2017 11 16, p. 1.

(7)  2013 m. balandžio 18 d. Sprendimo Steinel Vertrieb, C-595/11, ECLI:ES:C:2013:251, 44 punktas.

(8)  OL L 169, 2011 6 29, p. 6.

(9)  OL L 211, 2017 8 17, p. 22.

(10)  2017 m. gruodžio 27 ir 29 d. susirašinėjimas su Kinijos eksportuojančio gamintojo teisiniais atstovais.

(11)  2015 m. balandžio 30 d. Sprendimo VTZ ir kt. prieš Tarybą, T-432/12, ES:T:2015:248, 74 punktas.

(12)  Sprendimo byloje Wortmann, C-365/15, ES:C:2017:19, 35–39 punktai.


I PRIEDAS

PRADINIAME TYRIME NEATRINKTI KLR BENDRADARBIAUJANTYS EKSPORTUOJANTYS GAMINTOJAI

Pavadinimas

Papildomas TARIC kodas

Baofeng Steel Group, Co. Ltd., Lishui,

B 236

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Changzhou,

B 237

Huadi Steel Group, Co. Ltd., Wenzhou,

B 238

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Huzhou,

B 239

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd., Huzhou,

B 240

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Huzhou,

B 241

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Beijing,

B 242

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Jiangyin

B 243

Lixue Group, Co. Ltd., Ruian,

B 244

Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd., Shanghai,

B 245

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,

B 246

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Shanghai,

B 247

Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd., Shanghai,

B 248

Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,

B 249

Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd., Wenzhou,

B 250

Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd., Wenzhou,

B 251

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Jixing,

B 252

Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd., Jiaxing,

B 253

Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Wenzhou,

B 254

Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 255

Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 256

Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd., Jiaxing City,

B 257

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,

B 258

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd., Huzhou,

B 259

Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 260

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,

B 261

Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd., Wenzhou,

B 262

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd., Lishui,

B 263

Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd., Xiping Town.

B 264


SPRENDIMAI

6.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/44


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2018/331

2018 m. kovo 5 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2013/183/BUSP (1), ypač į jo 33 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. gegužės 27 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/849;

(2)

2018 m. vasario 15 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliuciją 1718 (2006), iš dalies pakeitė įrašą dėl vieno į sąrašą įtraukto asmens, kuriam taikomos ribojamosios priemonės;

(3)

todėl Sprendimo (BUSP) 2016/849 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2016/849 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. DIMOV


(1)  OL L 141, 2016 5 28, p. 79.


PRIEDAS

Sprendimo (BUSP) 2016/849 I priedo antraštinės dalies „A. Asmenys“ 52 įrašas pakeičiamas taip:

„52.

Ri Su Yong

 

Gimimo data: 1968 6 25

Pilietybė: KLDR

Paso Nr.: 654310175

Adresas: n. d.

Lytis: vyras

Buvo korporacijos „Korea Ryonbong General Corporation“ atstovas Kuboje

2017 6 2

Korporacijos „Korea Ryonbong General Corporation“ pareigūnas, kurio specializacija – KLDR gynybos pramonei skirtų prekių įsigijimas ir Pchenjano vykdomo pardavimo kariniame sektoriuje rėmimas. Jos viešaisiais pirkimais taip pat turbūt remiama KLDR cheminių ginklų programa.“


6.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/46


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2018/332

2018 m. kovo 5 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimą 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai (1), ypač į jo 2c straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2013 m. gruodžio 23 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/798/BUSP;

(2)

2018 m. vasario 16 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 2127 (2013), atnaujino informaciją, susijusią su vienu asmeniu, kuriam taikomos ribojamosios priemonės;

(3)

todėl Sprendimo 2013/798/BUSP priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2013/798/BUSP priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. DIMOV


(1)  OL L 352, 2013 12 24, p. 51.


PRIEDAS

Sprendimo 2013/798 /BUSP priede antraštėje „A. Asmenys“ įrašas, susijęs su toliau nurodytu asmeniu, pakeičiamas šiuo įrašu:

„1.

François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: a) Bozize Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde (gimęs 1948 m. gruodžio 16 d., Izo, Pietų Sudane))

Pareigos: a) Buvęs Centrinės Afrikos Respublikos valstybės vadovas b) Profesorius

Gimimo data: a) 1946 m. spalio 14 d.; b) 1948 m. gruodžio 16 d.

Gimimo vieta: a) Mouila, Gabonas; b) Izo, Pietų Sudanas

Pilietybė: a) Centrinės Afrikos Respublikos; b) Pietų Sudano

Paso Nr.: D00002264, išduotas 2013 m. birželio 11 d. (išduotas Užsienio reikalų ministro Džuboje, Pietų Sudane. Galiojimas baigiasi 2017 m. birželio 11 d. Diplomatinis pasas išduotas Samuel Peter Mudde vardu)

Nacionalinis identifikavimo Nr.: M4800002143743 (pase nurodytas asmens kodas)

Adresas: Uganda

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 m. gegužės 9 d.

Kita informacija: Motinos vardas – Martine Kofio. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo – Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

F. Bozizé į sąrašą įtrauktas 2014 m. gegužės 9 d. pagal Rezoliucijos 2134 (2014) 36 punktą, kadangi „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Centrinės Afrikos Respublikoje, arba juos remia“.

Papildoma informacija

Kartu su savo šalininkais F. Bozizé paskatino 2013 m. gruodžio 5 d. išpuolį prieš Bangį. Nuo to laiko jis toliau stengėsi vykdyti destabilizavimo operacijas, kad palaikytų įtampą Centrinės Afrikos Respublikos sostinėje. Prieš pabėgdamas iš Centrinės Afrikos Respublikos 2013 m. kovo 24 d., F. Bozizé, kaip pranešama, sukūrė „anti-Balaka“ kovinę grupuotę. Kaip teigiama pranešime, F. Bozizé ragino savo karinę grupuotę vykdyti žiaurumus prieš dabartinį režimą ir islamistus. F. Bozizé, kaip pranešama, teikė finansinę ir materialinę paramą kovotojams, kurie siekia destabilizuoti šiuo metu vykstantį pereinamąjį procesą ir grąžinti jį į valdžią. Didžioji dalis „anti-Balaka“ kovotojų yra iš Centrinės Afrikos Respublikos ginkluotųjų pajėgų, kurių nariai po valstybės perversmo išsisklaidė kaimo vietovėse ir kuriuos vėliau F. Bozizé reorganizavo. F. Bozizé ir jo rėmėjai kontroliuoja daugiau kaip pusę „anti-Balaka“ dalinių.

F. Bozizé lojalios pajėgos buvo apginkluotos šturmo pabūklais, minosvaidžiais ir reaktyviniais leidimo įrenginiais ir jos vis dažniau dalyvauja atsakomuosiuose išpuoliuose prieš Centrinės Afrikos Respublikos gyventojus musulmonus. Po 2013 m. gruodžio 5 d. Bangyje „anti-Balaka“ pajėgų įvykdyto išpuolio, per kurį žuvo daugiau kaip 700 žmonių, padėtis Centrinės Afrikos Respublikoje sparčiai pablogėjo.“


6.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/48


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/333

2018 m. kovo 5 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 5 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/119/BUSP (1);

(2)

remiantis to sprendimo peržiūros rezultatais, iki 2019 m. kovo 6 d. turėtų būti pratęstas ribojamųjų priemonių taikymas, su dviem asmenimis susiję įrašai turėtų būti išbraukti, o su trimis asmenimis susiję motyvų pareiškimai turėtų būti atnaujinti;

(3)

todėl Sprendimas 2014/119/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2014/119/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

5 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šis sprendimas taikomas iki 2019 m. kovo 6 d.“;

2)

priedas iš dalies keičiamas, kaip nustatyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. DIMOV


(1)  2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 66, 2014 3 6, p. 26).


PRIEDAS

I.

Iš Sprendimo 2014/119/BUSP priede pateikto sąrašo išbraukiami su toliau nurodytais asmenimis susiję įrašai:

4.

Olena Leonidivna Lukash

10.

Serhii Petrovych Kliuiev

II.

Su šiais į Sprendimo 2014/119/BUSP priedą įtrauktais asmenimis susiję įrašai pakeičiami taip:

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvų pareiškimas

Įtraukimo į sąrašą data

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович)

Gimęs 1973 m. liepos 10 d. Jenakijeve (Donecko sritis), buvusio Prezidento sūnus, verslininkas

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo ir dėl bendrininkavimo atliekant tokius veiksmus.

2014 3 6

11.

Mykola Yanovych Azarov (Микола Янович Азаров),

Nikolai Yanovich Azarov (Николай Янович Азаров)

Gimęs 1947 m. gruodžio 17 d. Kalugoje (Rusija), iki 2014 m. sausio mėn.Ukrainos Ministras Pirmininkas

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo ir dėl bendrininkavimo atliekant tokius veiksmus.

2014 3 6

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

Gimęs 1985 m. rugsėjo 21 d. Charkove, verslininkas

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo ir dėl piktnaudžiavimo tarnyba siekiant gauti nepagrįstos naudos sau arba siekiant suteikti nepagrįstos naudos trečiajam asmeniui, taip padarant žalą Ukrainos viešosioms lėšoms ar turtui.

2014 3 6


REKOMENDACIJOS

6.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/50


KOMISIJOS REKOMENDACIJA (ES) 2018/334

2018 m. kovo 1 d.

dėl veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu internete priemonių

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 292 straipsnį,

kadangi:

(1)

internetas ir jame veiklą vykdantys paslaugų teikėjai labai prisideda prie inovacijų, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Sąjungoje. Daugelis tų paslaugų teikėjų atlieka labai svarbų vaidmenį skaitmeninėje ekonomikoje – padeda įmonėms ir piliečiams užmegzti ryšius, taip pat sudaro palankesnes sąlygas viešai diskutuoti ir skleisti faktinę informaciją, nuomones ir idėjas bei su jomis susipažinti. Tačiau tam tikrais atvejais trečiosios šalys jų teikiamomis paslaugomis naudojasi nederamai – neteisėtai veiklai internete vykdyti, pavyzdžiui, tam tikrai informacijai, susijusiai su terorizmu, seksualine prievarta prieš vaikus, nusikalstamu neapykantos kurstymu ar vartotojų apsaugos teisės aktų pažeidimais, platinti, o tai gali pakirsti tų paslaugų naudotojų pasitikėjimą ir pakenkti tų paslaugų teikėjų verslo modeliams. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, jei be teisių turėtojų leidimo pateikiamas autorių teisėmis saugomas turinys, ta veikla net gali duoti tam tikros naudos atitinkamiems paslaugų teikėjams;

(2)

neteisėto turinio pateikimas internete turi rimtų neigiamų padarinių naudotojams, kitiems susijusiems piliečiams bei įmonėms ir visai visuomenei. Atsižvelgiant į tai, kokį svarbų vaidmenį jie atlieka, ir į jų turimas su teikiamomis paslaugomis susijusias technologines priemones ir pajėgumus, internetinių paslaugų teikėjams tenka ypatinga visuomeninė atsakomybė padėti kovoti su neteisėtu turiniu, platinamu naudojantis jų teikiamomis paslaugomis;

(3)

siekiant apriboti tolesnę neteisėto turinio sklaidą ir jo daromą žalą, dažnai labai svarbu greitai jį pašalinti arba panaikinti prieigą prie jo, todėl atitinkami paslaugų teikėjai, be kita ko, turėtų gebėti greitai priimti sprendimus dėl galimų su neteisėtu turiniu internete susijusių veiksmų. Be to, jie turėtų taikyti veiksmingas ir tinkamas apsaugos priemones, visų pirma siekdami veikti uoliai ir proporcingai ir užtikrinti, kad netyčia nebūtų pašalintas turinys, kuris nėra neteisėtas;

(4)

daugelis internetinių paslaugų teikėjų prisiėmė šią atsakomybę ir ėmėsi atitinkamų veiksmų. Kolektyviniu lygmeniu padaryta svarbi pažanga taikant įvairias savanoriškas priemones, pavyzdžiui, veikia Kovai su teroristiniu turiniu internete skirtas ES interneto forumas ir taikomi Kovos su neapykantos kurstymu internete elgesio kodeksas bei Susitarimo memorandumas dėl prekybos suklastotomis prekėmis. Tačiau, nepaisant šių dedamų pastangų ir pažangos, neteisėtas turinys internete išlieka didelė problema Sąjungoje;

(5)

sunerimusi dėl virtinės teroristinių išpuolių ES ir dėl teroristinės propagandos internete daugėjimo, Europos Vadovų Taryba 2017 m. birželio 22–23 d. susitikime pareiškė, kad „tikisi, kad pramonė <…> plėtos naujas technologijas ir priemones, kuriomis būtų pagerintas automatinis turinio, kuriuo skatinama vykdyti teroro aktus, aptikimas ir jo pašalinimas. <…>“ Europos Parlamentas 2017 m. birželio 15 d. rezoliucijoje paragino interneto platformas „sugriežtinti kovos su neteisėtu ir žalingu turiniu internete priemones“. Raginimą įmonėms aktyviau saugoti savo paslaugų naudotojus nuo teroristinio turinio valstybių narių ministrai pakartojo ES interneto forume. Dėl intelektinės nuosavybės teisių pasakytina, kad Taryba 2014 m. gruodžio 4 d. išvadose dėl tokių teisių užtikrinimo paragino Komisiją apsvarstyti klausimus, susijusius su turimų priemonių, skirtų intelektinės nuosavybės teisių pažeidėjams nustatyti, naudojimu ir tarpininkų vaidmeniu padedant kovoti su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais;

(6)

2017 m. rugsėjo 28 d. Komisija priėmė komunikatą, kuriame pateikė gairių dėl internetinių paslaugų teikėjų atsakomybės, susijusios su neteisėtu turiniu internete (1). Tame komunikate Komisija paaiškino įvertinsianti, ar reikia papildomų priemonių, be kita ko, stebėdama pažangą, daromą taikant savanoriškas priemones. Ši rekomendacija parengta remiantis tuo komunikatu – ja atsižvelgiama į jame nustatytus užmojus ir tie užmojai įgyvendinami, kartu deramai atsižvelgiant į svarbią pažangą, padarytą taikant tas savanoriškas priemones, ir ja remiantis;

(7)

šioje rekomendacijoje pripažįstama, kad reikėtų deramai atsižvelgti į kovos su skirtingų rūšių neteisėtu turiniu internete ypatumus ir į tai, kokių konkrečių atsakomųjų veiksmų, įskaitant specialiai tam skirtų teisėkūros priemonių taikymą, gali reikėti imtis. Pavyzdžiui, pripažindama tokių konkrečių teisėkūros priemonių poreikį, Komisija 2016 m. gegužės 25 d. priėmė pasiūlymą, kuriuo, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES (2). 2016 m. rugsėjo 14 d. ji priėmė ir Direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje pasiūlymą (3), kuriame nustatyta, kad tam tikri paslaugų teikėjai turi, bendradarbiaudami su teisių turėtojais, imtis priemonių užtikrinti, kad veiktų su teisių turėtojais sudaryti susitarimai dėl jų kūrinių ar kitų objektų naudojimo, arba neleisti naudojantis jų paslaugų teikimo priemone pasiekti turinio ar kito objekto, kurį bendradarbiaudami su paslaugų teikėjais nurodė teisių turėtojai. Šia rekomendacija nedaromas poveikis tokioms teisėkūros priemonėms ir pasiūlymams;

(8)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/31/EB (4) numatyti atvejai, kuriais tam tikri internetinių paslaugų teikėjai, įskaitant tos direktyvos 14 straipsnyje nurodytus prieglobos (direktyvoje – „informacijos pateikimo internete“) paslaugų teikėjus, tam tikromis sąlygomis gali būti atleidžiami nuo atsakomybės. Kad būtų atleisti nuo atsakomybės, prieglobos paslaugų teikėjai turi nedelsdami pašalinti savo saugomą neteisėtą informaciją arba panaikinti prieigą prie jos, kai tik gauna apie tai faktinių žinių, o, jei pateikiamas reikalavimas atlyginti žalą, kai tik sužino apie faktus ar aplinkybes, rodančias, kad verčiamasi neteisėta veikla arba teikiama neteisėta informacija. Gauti tokių žinių arba apie tai sužinoti jie gali, be kita ko, iš jiems pateiktų pranešimų. Direktyva 2000/31/EB yra pagrindas, kuriuo remiantis rengiamos neteisėtos informacijos šalinimo arba prieigos prie jos panaikinimo procedūros. Ta direktyva taip pat suteikia valstybėms narėms galimybę reikalauti, kad atitinkami paslaugų teikėjai, kurie galbūt saugo neteisėtą turinį, laikytųsi rūpestingumo principo;

(9)

imdamosi priemonių dėl neteisėto turinio internete, valstybės narės turi laikytis Direktyvoje 2000/31/EB nustatyto kilmės šalies principo. Todėl jos negali dėl toje direktyvoje nurodytai koordinuojamai sričiai priskiriamų priežasčių riboti kitoje valstybėje narėje įsisteigusių paslaugų teikėjų laisvės teikti informacinės visuomenės paslaugas, nors tam tikromis toje direktyvoje nustatytomis sąlygomis gali taikyti šios nuostatos išlygas;

(10)

su internete pateikiamu ir platinamu tam tikrų rūšių neteisėtu turiniu susiję teisiniai pagrindai yra nustatyti ir keliuose kituose Sąjungos teisės aktuose. Visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/93/ES (5) valstybėms narėms yra nustatytas reikalavimas imtis priemonių tinklalapiams, kuriuose yra vaikų pornografijos arba per kurias ji platinama, pašalinti ir suteiktas leidimas, taikant tam tikras apsaugos priemones, blokuoti prieigą prie tokių tinklalapių. Panašių nuostatų, susijusių su internetiniu turiniu, kuriuo viešai kurstoma įvykdyti teroristinį nusikaltimą, pateikiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/541 (6), kuri turi būti perkelta į nacionalinę teisę iki 2018 m. rugsėjo 8 d. Direktyvoje (ES) 2017/541 taip pat nustatomos būtiniausios taisyklės, pagal kurias apibrėžiamos nusikalstamos veikos teroristinių nusikaltimų, su teroristine grupe susijusių nusikalstamų veikų ir su teroristine veikla susijusių nusikalstamų veikų srityje. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/48/EB (7) numatyta, kad kompetentingos teismo institucijos gali nustatyti draudimus tarpininkams, kurių paslaugomis trečioji šalis naudojasi pažeisdama intelektinės nuosavybės teises;

(11)

šiomis aplinkybėmis kai kurios valstybės narės nuo tada, kai priimta Direktyva 2000/31/EB, savanoriškas priemones, kurių ėmėsi tam tikri internetinių paslaugų teikėjai, papildė priimtomis taisyklėmis dėl pranešimo ir veiksmų mechanizmų. Kitos valstybės narės svarsto galimybę priimti tokias taisykles. Tokių mechanizmų tikslas paprastai yra sudaryti palankesnes sąlygas pranešti atitinkamam prieglobos paslaugų teikėjui apie turinį, kurį pranešimą teikianti šalis laiko neteisėtu (toliau – pranešimas), kad tas paslaugų teikėjas, remdamasis tuo pranešimu, galėtų nuspręsti, ar sutinka su tuo vertinimu ir ar nori pašalinti tą turinį ar panaikinti prieigą prie jo (toliau – veiksmas). Tokios nacionalinės taisyklės vis labiau skiriasi. Todėl atitinkamiems paslaugų teikėjams gali tekti laikytis įvairių teisinių reikalavimų, kurių turinys ir taikymo sritis yra nevienodi;

(12)

atsižvelgiant į vidaus rinkos interesus ir siekiant veiksmingiau kovoti su neteisėtu turiniu internete bei išlaikyti pusiausvyrą, kurią siekiama užtikrinti Direktyva 2000/31/EB, būtina nustatyti tam tikrus pagrindinius principus, kuriais šiuo atžvilgiu turėtų būti grindžiami valstybių narių ir atitinkamų paslaugų teikėjų veiksmai;

(13)

tie principai turėtų būti nustatyti ir taikomi visapusiškai paisant Sąjungos teisės normomis saugomų pagrindinių teisių, visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija) užtikrintų pagrindinių teisių. Kovojant su neteisėtu turiniu internete turėtų būti taikomos tinkamos ir patikimos apsaugos priemonės, kuriomis būtų užtikrinta visų suinteresuotųjų šalių įvairių pagrindinių teisių apsauga. Į šias teises, priklausomai nuo aplinkybių, įeina atitinkamų paslaugų naudotojų saviraiškos laisvė, įskaitant laisvę gauti ir skleisti informaciją, teisė į privatų gyvenimą, teisė į asmens duomenų apsaugą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Į jas taip pat gali įeiti prieglobos paslaugų teikėjų laisvė užsiimti verslu, įskaitant laisvę sudaryti sutartis, taip pat vaiko teisės ir tam tikrų kitų susijusių šalių teisės į nuosavybės, įskaitant intelektinę nuosavybę, apsaugą, žmogaus orumą ir nediskriminavimą. Visų pirma, priimdami sprendimus pašalinti savo saugomą turinį arba panaikinti prieigą prie jo, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų deramai atsižvelgti į savo paslaugų naudotojų pagrindines teises bei teisėtus interesus ir į tai, koks svarbus pagal taikomą teisę paprastai būna tų paslaugų teikėjų vaidmuo sudarant palankesnes sąlygas viešai diskutuoti ir skleisti faktus, nuomones ir idėjas bei su jais susipažinti;

(14)

laikantis horizontaliojo principo, kuriuo grindžiamas Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje nustatytas atleidimas nuo atsakomybės, ši rekomendacija turėtų būti taikoma bet kokios rūšies turiniui, neatitinkančiam Sąjungos ar valstybių narių teisės aktų, nepriklausomai nuo konkretaus jų dalyko ar pobūdžio. Pakanka atsižvelgti į teisės aktus, taikomus su konkrečios paslaugos teikimu susijusiose valstybėse narėse, visų pirma valstybėse narėse, kurių teritorijoje yra įsisteigęs prieglobos paslaugų teikėjas arba teikiamos paslaugos. Be to, įgyvendinant šią rekomendaciją turėtų būti deramai atsižvelgiama į žalos, kurią gali padaryti neteisėtas turinys, dydį ir rūšį (tai gali būti glaudžiai susiję su tuo, kaip greitai imamasi veiksmų) ir į tai, ko galima pagrįstai tikėtis iš prieglobos paslaugų teikėjų, atitinkamais atvejais atsižvelgiant į technologijų pažangos lygį ir naudojimo galimybes. Taip pat reikėtų deramai atsižvelgti į galimus svarbius skirtingos rūšies neteisėto turinio ir veiksmų, kurių reikia imtis siekiant su juo kovoti, skirtumus;

(15)

prieglobos paslaugų teikėjai atlieka itin svarbų vaidmenį kovojant su neteisėtu turiniu internete, nes jie savo paslaugų naudotojų prašymu saugo jų pateiktą informaciją ir – dažnai dideliu mastu – suteikia prieigą prie jos kitiems naudotojams. Todėl ši rekomendacija daugiausia susijusi su tų paslaugų teikėjų veikla ir atsakomybe. Tačiau pateiktos rekomendacijos atitinkamais atvejais gali būti mutatis mutandis taikomos ir kitiems susijusiems internetinių paslaugų teikėjams. Šios rekomendacijos tikslas – mažinti Sąjungos vartotojams kylančius su neteisėtu turiniu internete susijusius pavojus, todėl ji yra susijusi su visų prieglobos paslaugų teikėjų veikla, nepriklausomai nuo to, ar jie įsisteigę Sąjungoje, ar trečiojoje šalyje, jei jie orientuoja savo veiklą į Sąjungoje gyvenančius vartotojus;

(16)

svarbi kovos su neteisėtu turiniu internete priemonė – pranešimų apie neteisėtu laikomą turinį teikimo prieglobos paslaugų teikėjams mechanizmai. Tokie mechanizmai turėtų padėti visiems to pageidaujantiems asmenims ar subjektams lengviau teikti tokius pranešimus. Todėl tokie mechanizmai turėtų būti lengvai prieinami ir patogūs naudoti visiems naudotojams. Tačiau prieglobos paslaugų teikėjams turėtų būti palikta galimybė rinktis, pavyzdžiui, pranešimų teikimo formatą ar naudosimą technologiją, kad būtų galima taikyti veiksmingus sprendimus ir kad tiems paslaugų teikėjams nebūtų užkrauta neproporcinga našta;

(17)

remiantis su Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsniu susijusia Teisingumo Teismo praktika, pranešimai turėtų būti pakankamai tikslūs ir tinkamai pagrįsti, kad juos gaunantis prieglobos paslaugų teikėjas galėtų priimti informacija pagrįstą ir nuodugniai apsvarstytą sprendimą dėl veiksmų, kurių reikėtų imtis reaguojant į pranešimą. Todėl reikėtų kuo geriau užtikrinti, kad šio standarto būtų laikomasi. Tačiau sprendimas dėl to, ar iš konkretaus pranešimo gauta tos direktyvos 14 straipsnyje nurodytų žinių arba sužinota apie tame straipsnyje nurodytus dalykus, turi būti priimamas atsižvelgiant į kiekvieno atskiro atvejo ypatumus, nepamirštant, kad tokių žinių gauti arba apie tai sužinoti galima ir ne iš pranešimų, o kitais būdais;

(18)

prieglobos paslaugų teikėjui paprastai nebūtina turėti pranešėjo kontaktinių duomenų, kad jis galėtų priimti informacija pagrįstą ir nuodugniai apsvarstytą sprendimą dėl tolesnių veiksmų, kurių reikėtų imtis dėl gauto pranešimo. Reikalavimas teikiant pranešimą nurodyti kontaktinius duomenis trukdytų teikti pranešimus. Tačiau nurodyti kontaktinius duomenis būtina, kad prieglobos paslaugų teikėjas galėtų pateikti grįžtamąją informaciją. Todėl pranešėjui turėtų būti suteikta galimybė nurodyti savo kontaktinius duomenis, tačiau neturėtų būti reikalaujama to daryti;

(19)

kad pranešimo ir veiksmų mechanizmai būtų skaidresni ir tiksliau veiktų ir kad prireikus būtų galima ištaisyti padėtį, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų tais atvejais, kai turi pranešėjų ir (arba) turinio teikėjų kontaktinius duomenis, laiku tinkamai informuoti tuos asmenis apie atliktus su minėtais mechanizmais susijusius veiksmus, visų pirma apie savo sprendimus dėl prašymų pašalinti atitinkamą turinį arba panaikinti prieigą prie jo. Teiktinos informacijos kiekis turėtų būti proporcingas, t. y. turėtų atitikti informaciją, kurią atitinkami asmenys pateikė savo pranešimuose ar kontrapranešimuose, suteikti galimybę taikyti tinkamus ir diferencijuotus sprendimus ir būti toks, kad nebūtų užkrauta per didelė našta paslaugų teikėjams;

(20)

kad būtų užtikrintas skaidrumas ir sąžiningumas ir kad netyčia nebūtų pašalintas turinys, kuris nėra neteisėtas, turinio teikėjai iš principo turėtų būti informuojami apie sprendimą pašalinti jų prašymu saugomą turinį arba panaikinti prieigą prie jo; jiems turėtų būti suteikta galimybė užginčyti tą sprendimą kontrapranešimu, kad atitinkamais atvejais tas sprendimas būtų atšauktas, nepriklausomai nuo to, kaip jis buvo priimtas: remiantis pranešimu, kreipimusi ar prieglobos paslaugų teikėjo taikomomis aktyviomis priemonėmis;

(21)

tačiau atsižvelgiant į konkretaus turinio pobūdį, tokios kontrapranešimo procedūros tikslą ir dėl jos prieglobos paslaugų teikėjams tenkančią papildomą naštą, rekomenduoti teikti tokią informaciją apie tą sprendimą ir tą galimybę jį užginčyti nėra pagrindo tais atvejais, kai akivaizdu, kad atitinkamas turinys yra neteisėtas ir susijęs su sunkiomis nusikalstamomis veikomis, keliančiomis pavojų asmenų gyvybei ar saugumui, pavyzdžiui, Direktyvoje (ES) 2017/541 ir Direktyvoje 2011/93/ES nurodytomis nusikalstamomis veikomis. Be to, tam tikrais atvejais gali būti pagrindo iš karto neteikti tos informacijos atitinkamam turinio teikėjui dėl priežasčių, susijusių su viešąja tvarka ir saugumu, visų pirma su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu už jas. Todėl prieglobos paslaugų teikėjai dėl priežasčių, susijusių su viešąja tvarka ir saugumu, turėtų to nedaryti tais atvejais, kai kompetentinga institucija to paprašo, jei tos institucijos prašymas yra pagrįstas tomis priežastimis. Jei tuo apribojama teisė būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą, turėtų būti laikomasi atitinkamų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 (8) nustatytų sąlygų;

(22)

pranešimo ir veiksmų mechanizmai jokiu būdu neturėtų daryti poveikio susijusių šalių teisei pagal taikytiną teisę pradėti teismo procesą dėl bet kokio neteisėtu laikomo turinio ar dėl bet kokių priemonių, kurių šiuo atžvilgiu ėmėsi prieglobos paslaugų teikėjai. Be teismo procesų, svarbi papildoma su tuo susijusių ginčų sprendimo priemonė gali būti neteisminiai ginčų sprendimo mechanizmai, ypač tais atvejais, kai jie suteikia galimybę tokius ginčus išspręsti veiksmingai, nebrangiai ir greitai. Todėl turėtų būti skatinama ginčus spręsti neteismine tvarka su sąlyga, kad atitinkami mechanizmai atitinka konkrečius, visų pirma proceso sąžiningumo, standartus, kad šalys išlaiko teisę kreiptis į teismą ir kad išvengiama piktnaudžiavimo;

(23)

kad būtų galima geriau vertinti, kiek veiksmingi pranešimo ir veiksmų mechanizmai bei kita su neteisėtu laikomu turiniu susijusi prieglobos paslaugų teikėjo veikla, ir kad būtų užtikrinta atskaitomybė, plačiajai visuomenei turėtų būti teikiama skaidri informacija. Todėl prieglobos paslaugų teikėjai turėtų reguliariai skelbti tų mechanizmų ir kitos veiklos ataskaitas, kurios turėtų būti pakankamai išsamios ir detalios, kad būtų galima susidaryti tinkamą vaizdą. Be to, jie turėtų ex ante užtikrinti aiškumą, savo paslaugų teikimo sąlygose informuodami apie savo taikomą bet kokio jų saugomo turinio, įskaitant neteisėtą turinį, šalinimo ar prieigos prie jo panaikinimo politiką;

(24)

be pranešimo ir veiksmų mechanizmų, kovoti su neteisėtu turiniu internete gali padėti ir prieglobos paslaugų teikėjų savanoriškai, nedarant poveikio Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio 1 daliai, taikomos proporcingos bei konkrečios aktyvios priemonės, įskaitant tam tikrais atvejais naudojamas automatines priemones. Dėl tokių aktyvių priemonių pasakytina, kad turėtų būti atsižvelgiama į prieglobos paslaugų teikėjų, kurių dydis ir veiklos mastas, taigi ir turimi ištekliai bei praktinės žinios, yra riboti, padėtį ir į būtinybę kartu su tokiomis priemonėmis taikyti veiksmingas ir tinkamas apsaugos priemones;

(25)

taikyti tokias aktyvias priemones gali būti tikslinga visų pirma tais atvejais, kai jau nustatyta, kad turinys yra neteisėtas, arba kai turinys yra tokios rūšies, kad nėra būtina įvertinti su juo susijusių aplinkybių. Sprendimas dėl numatytų priemonių taikymo gali priklausyti ir nuo jų pobūdžio, masto ir tikslo, nuo konkretaus turinio rūšies, nuo to, ar apie turinį pranešė teisėsaugos institucijos arba Europolas, ir nuo to, ar dėl jo jau imtasi kokių nors veiksmų dėl to, kad jis laikomas neteisėtu. Laikydamiesi įsipareigojimų, prisiimtų dalyvaujant Pasaulinėje kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete sąjungoje, prieglobos paslaugų teikėjai visų pirma turėtų imtis aktyvių priemonių, padedančių aptikti su seksualine prievarta prieš vaikus susijusią medžiagą ir užkirsti kelią jos platinimui;

(26)

atsižvelgdama į tai, Komisija 2017 m. rugsėjo 28 d. Komunikate dėl kovos su neteisėtu turiniu internete nurodė mananti, kad imdamasis tokių savanoriškų aktyvių priemonių atitinkamas prieglobos paslaugų teikėjas savaime nepraranda galimybės pasinaudoti Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje numatytu atleidimu nuo atsakomybės;

(27)

taikant bet kokias kovos su neteisėtu turiniu internete priemones, labai svarbu kartu taikyti veiksmingas ir tinkamas apsaugos priemones, kurių tikslas – užtikrinti, kad nustatydami ir vykdydami su savo saugomu turiniu, įskaitant neteisėtą turinį, susijusią politiką prieglobos paslaugų teikėjai veiktų uoliai ir proporcingai, visų pirma tam, kad naudotojai galėtų pagal taikytiną teisę laisvai gauti ir skleisti informaciją internete. Be taikytinoje teisėje nustatytų apsaugos priemonių, pavyzdžiui, asmens duomenų apsaugos priemonių, turėtų būti numatytos tam tikros apsaugos priemonės, visų pirma žmogaus atliekama priežiūra ir patikrinimai, kurios prireikus turėtų būti taikomos tais atvejais, kai naudojamos automatinės priemonės, kad nebūtų priimami nenumatyti ir klaidingi sprendimai;

(28)

turėtų būti užtikrintas sklandus, veiksmingas ir tinkamas kompetentingų institucijų ir prieglobos paslaugų teikėjų bendradarbiavimas kovojant su neteisėtu turiniu internete. Atitinkamais atvejais, pavyzdžiui, kovojant su terorizmu ir seksualine prievarta prieš vaikus bei jų seksualiniu išnaudojimu, vaikų pornografija ir ryšių su vaikais mezgimu seksualiniais tikslais, galėtų būti naudojamasi Europolo pagalba. Kad būtų sudarytos palankesnės tokio bendradarbiavimo sąlygos, valstybės narės ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų paskirti ryšių palaikymo punktus ir nustatyti procedūras, pagal kurias tų institucijų pateikti pranešimai būtų tvarkomi pirmumo tvarka ir pasitikint tų pranešimų tikslumu tiek, kiek derėtų, atsižvelgiant į išskirtines tų institucijų praktines žinias ir atsakomybės sritis. Kad būtų veiksmingai kovojama su tam tikrais itin sunkiais nusikalstamais, tokiais kaip Direktyvoje (ES) 2017/541 ir Direktyvoje 2011/93/ES nurodytos nusikalstamos veikos, apie kuriuos vykdydami veiklą gali sužinoti prieglobos paslaugų teikėjai, valstybės narės turėtų būti skatinamos pasinaudoti Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybe, laikantis taikytinos teisės, visų pirma Reglamento (ES) 2016/679, teisės aktuose nustatyti pranešimo prievoles;

(29)

be kompetentingų institucijų, išskirtinių praktinių žinių gali turėti ir tam tikri asmenys ar subjektai, be kita ko, nevyriausybinės organizacijos ir prekybos asociacijos, – jie gali norėti savanoriškai prisiimti tam tikrus su kova su neteisėtu turiniu internete susijusius įsipareigojimus. Atsižvelgiant į pridėtinę jų vertę ir į tai, kad kartais gaunama daug pranešimų, turėtų būti skatinamas tokių patikimų pranešėjų ir prieglobos paslaugų teikėjų bendradarbiavimas – visų pirma jų teikiami pranešimai taip pat turėtų būti tvarkomi pirmumo tvarka ir tiek, kiek derėtų, pasitikint jų tikslumu. Tačiau, atsižvelgiant į ypatingą jų statusą, užmegzti tokį bendradarbiavimą turėtų būti galima tik su asmenimis ir subjektais, kurie gerbia Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje nustatytas vertybes, kuriomis grindžiama Sąjunga, ir kurie atitinka tam tikras tinkamai nustatytas sąlygas, kurios taip pat turėtų būti aiškios, objektyvios ir viešai paskelbtos;

(30)

kova su neteisėtu turiniu internete turi būti pagrįsta holistiniu požiūriu, nes toks turinys dažnai lengvai perkeliamas iš vieno paslaugų teikėjo teikiamos prieglobos į kitą, paprastai pasinaudojant silpniausiomis grandinės grandimis. Todėl labai svarbu bendradarbiauti, visų pirma savanoriškai keistis patirtimi, technologiniais sprendimais ir geriausia praktika. Toks bendradarbiavimas ypač svarbus prieglobos paslaugų teikėjams, kurių dydis ir veiklos mastas, taigi ir turimi ištekliai bei praktinės žinios, yra riboti;

(31)

terorizmas apima neteisėtą ir beatodairišką smurto prieš piliečius naudojimą ir jų bauginimą. Teroristai vis daugiau naudojasi internetu teroristinei propagandai platinti, dažnai taikydami įmantrius metodus, kuriais užtikrinama greita ir plati sklaida. Nors šioje srityje, ypač vykdant ES interneto forumo veiklą, padaryta pažanga, tebėra būtina greičiau ir veiksmingiau reaguoti į teroristinį turinį internete, o ES interneto forume dalyvaujantys prieglobos paslaugų teikėjai dar turi pasistengti visapusiškai vykdyti savo įsipareigojimus veiksmingai teikti išsamius pranešimus;

(32)

atsižvelgiant į kovos su teroristiniu turiniu internete ypatumus, su bendra kova su neteisėtu turiniu susijusios rekomendacijos, remiantis vykdant ES interneto forumo veiklą dėtomis pastangomis ir jas sutelkiant, turėtų būti papildytos tam tikromis rekomendacijomis, susijusiomis būtent su kova su teroristiniu turiniu internete;

(33)

atsižvelgiant į itin didelius pavojus, susijusius su teroristiniu turiniu, ir į tai, kad prieglobos paslaugų teikėjai atlieka labai svarbų vaidmenį platinant tokį turinį, jie turėtų imtis visų tinkamų priemonių, kad teroristinis turinys būtų draudžiamas ir, jei įmanoma, kad jam nebūtų suteikiama priegloba; taikant šią nuostatą turėtų būti neapribojama jų galimybė nustatyti paslaugų teikimo sąlygas bei užtikrinti jų vykdymą, atsižvelgiama į būtinybę taikyti veiksmingas ir tinkamas apsaugos priemones ir neturėtų būti daromas poveikis Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsniui;

(34)

į tas priemones visų pirma turi įeiti su kreipimaisis susijęs bendradarbiavimas su kompetentingomis institucijomis ir Europolu; kreipimaisi yra specialus pranešimų teikimo prieglobos paslaugų teikėjams būdas, pritaikytas prie kovos su teroristiniu turiniu ypatumų. Kompetentingoms institucijoms ir Europolui turėtų būti suteikta galimybė, nurodant atitinkamus taikytinus teisės aktus arba atitinkamo prieglobos paslaugų teikėjo paslaugų teikimo sąlygas, kreipimuose prašyti pašalinti turinį, kurį jie laiko teroristiniu, arba panaikinti prieigą prie jo. Tokie kreipimosi mechanizmai turėtų egzistuoti kartu su pranešimų, įskaitant patikimų pranešėjų teikiamus pranešimus, teikimo mechanizmais – šie mechanizmai gali būti naudojami ir pranešimams apie teroristiniu laikomą turinį teikti;

(35)

atsižvelgiant į tai, kad teroristinis turinys paprastai žalingiausias pirmąją valandą po jo pasirodymo internete, ir į išskirtines kompetentingų institucijų ir Europolo praktines žinias bei atsakomybės sritis, kreipimaisi paprastai turėtų būti įvertinami ir atitinkamais atvejais veiksmų dėl jų imamasi per vieną valandą;

(36)

kovos su teroristiniu turiniu priemones taip pat turėtų sudaryti proporcingos bei konkrečios aktyvios priemonės, įskaitant automatinių priemonių naudojimą, kuriomis siekiama aptikti, nustatyti ir greitai pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą prie jo ir užtikrinti, kad jis neatsirastų iš naujo – tai neturėtų daryti poveikio Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio 1 daliai. Šiuo atžvilgiu turėtų būti atsižvelgiama į būtinybę kartu su tokiomis priemonėmis taikyti tinkamas ir veiksmingas apsaugos priemones, visų pirma rekomenduotąsias šios rekomendacijos II skyriuje;

(37)

siekiant kovoti su teroristiniu turiniu internete nepaprastai svarbus tiek prieglobos paslaugų teikėjų tarpusavio, tiek jų ir kompetentingų institucijų bendradarbiavimas. Siekiant užkirsti kelią teroristinio turinio platinimui naudojantis skirtingų prieglobos teikėjų paslaugomis, gali itin praversti technologinės priemonės, suteikiančios galimybę automatiškai aptikti turinį, pavyzdžiui, saitažodžių duomenų bazė. Turėtų būti skatinamas toks bendradarbiavimas ir tokių technologinių priemonių kūrimas, naudojimas ir keitimasis jomis, prireikus naudojantis Europolo praktinėmis žiniomis. Tokie bendradarbiavimo veiksmai ypač svarbūs siekiant padėti įgalinti prieglobos paslaugų teikėjus, kurių dydis ir veiklos mastas, taigi ir turimi ištekliai bei praktinės žinios, kurių reikia norint veiksmingai ir skubiai reaguoti į kreipimusis ir imtis aktyvių priemonių, kaip rekomenduojama, yra riboti;

(38)

prie tų bendradarbiavimo veiksmų turėtų prisijungti kuo daugiau atitinkamų prieglobos paslaugų teikėjų, ir visi dalyvaujantys prieglobos paslaugų teikėjai turėtų padėti užtikrinti, kad tos priemonės būtų naudojamos kuo optimaliau ir daugiau. Taip pat turėtų būti skatinama sudaryti visų susijusių šalių, įskaitant atitinkamais atvejais Europolą, darbo susitarimus, nes tokie susitarimai gali padėti užtikrinti, kad būtų laikomasi nuoseklaus ir veiksmingo požiūrio, ir suteikti galimybę keistis aktualia patirtimi ir praktinėmis žiniomis;

(39)

siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma pagrindinės fizinių asmenų teisės į apsaugą tvarkant asmens duomenis, taip pat užtikrinti laisvą tokių duomenų judėjimą, asmens duomenys, renkami taikant priemones, kurių imtasi siekiant įgyvendinti šią rekomendaciją, turėtų būti tvarkomi visapusiškai laikantis duomenų apsaugos taisyklių, visų pirma Reglamento (ES) 2016/679 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/680 (9), o jų tvarkymą turėtų stebėti kompetentingos priežiūros institucijos;

(40)

šia rekomendacija gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Chartijoje. Visų pirma šia rekomendacija siekiama užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi Chartijos 1, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 21, 24 ir 47 straipsnių;

(41)

Komisija ketina atidžiai stebėti veiksmus, kurių imtasi pagal šią rekomendaciją. Todėl valstybės narės ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų būti pasirengę Komisijos prašymu pateikti jai visą aktualią informaciją, kurios iš jų pagrįstai galima tikėtis, kad būtų įmanoma atlikti tokią stebėseną. Remdamasi taip gauta ir visa kita prieinama informacija, įskaitant ataskaitas, teikiamas pagal įvairias savanoriškas priemones, Komisija įvertins šios rekomendacijos įgyvendinimą ir nuspręs, ar reikia imtis papildomų veiksmų, be kita ko, pasiūlyti privalomųjų Sąjungos teisės aktų. Atsižvelgiant į kovos su teroristiniu turiniu internete ypatumus ir skubumą, su ja susijusi stebėsena ir vertinimas turėtų būti atlikti remiantis išsamia informacija ir ypač greitai – per tris mėnesius nuo šios rekomendacijos paskelbimo dienos, o su kitu neteisėtu turiniu susijusią stebėseną ir vertinimą tikslinga atlikti per šešis mėnesius nuo jos paskelbimo,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

I SKYRIUS

Tikslas ir terminai

1.

Valstybės narės ir prieglobos paslaugų teikėjai yra raginami imtis su turinio teikėjų pateiktu turiniu, kurį jie saugo tų turinio teikėjų prašymu, susijusių veiksmingų, tinkamų ir proporcingų priemonių, kuriomis siekiama kovoti su neteisėtu turiniu internete, vadovaujantis šioje rekomendacijoje nustatytais principais ir visapusiškai laikantis Chartijos, visų pirma paisant teisės į saviraiškos ir informacijos laisvę, ir kitų taikytinų Sąjungos teisės nuostatų, visų pirma nuostatų, susijusių su asmens duomenų apsauga, konkurencija ir elektronine prekyba.

2.

Ši rekomendacija parengta atsižvelgiant į pažangą (kuri šia rekomendacija konsoliduojama), padarytą taikant savanoriškas su įvairių rūšių neteisėtu turiniu susijusias priemones, dėl kurių susitarė prieglobos paslaugų teikėjai ir kiti susiję paslaugų teikėjai. Terorizmo srityje šia rekomendacija atsižvelgiama į pažangą (kuri šia rekomendacija konsoliduojama), padarytą vykdant ES interneto forumo veiklą.

3.

Ši rekomendacija nedaro poveikio valstybių narių teisėms ir pareigoms pagal Sąjungos teisę imtis priemonių dėl neteisėto turinio internete, įskaitant galimybę valstybių narių teismams ar administravimo institucijoms, laikantis savo šalies teisinės sistemos, reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai pašalintų neteisėtą turinį arba panaikintų prieigą prie jo. Šia rekomendacija taip pat nedaromas poveikis Direktyvoje 2000/31/EB nustatytam prieglobos paslaugų teikėjų statusui ir tų paslaugų teikėjų galimybei pagal Sąjungos teisę ir valstybių narių teisės aktus nustatyti savo paslaugų teikimo sąlygas ir užtikrinti jų vykdymą.

4.

Šioje rekomendacijoje vartojami šie terminai:

a)   prieglobos paslaugų teikėjas– bet kurioje vietoje įsisteigęs Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje nurodytų informacinės visuomenės paslaugų, kurias sudaro paslaugų gavėjo pateiktos informacijos saugojimas jo prašymu, teikėjas, kuris orientuoja savo veiklą į Sąjungoje gyvenančius vartotojus;

b)   neteisėtas turinys– bet kokia Sąjungos arba atitinkamos valstybės narės teisės neatitinkanti informacija;

c)   naudotojas– bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra prieglobos paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų gavėjas;

d)   turinio teikėjas– naudotojas, pateikęs informaciją, kurią jo prašymu saugo ar saugojo prieglobos paslaugų teikėjas;

e)   pranešimas– prieglobos paslaugų teikėjui skirta pranešėjo pateikta informacija, kuri yra susijusi su to prieglobos paslaugų teikėjo saugomu turiniu, kurį pranešėjas laiko neteisėtu, ir kurią teikiant to prieglobos paslaugų teikėjo prašoma savanoriškai pašalinti tą turinį arba panaikinti prieigą prie jo;

f)   pranešėjas– asmuo ar subjektas, pateikęs pranešimą prieglobos paslaugų teikėjui;

g)   patikimas pranešėjas– asmuo ar subjektas, kurio praktines žinias ir atsakomybės sritis prieglobos paslaugų teikėjas laiko išskirtinėmis kovojant su neteisėtu turiniu internete;

h)   teroristinis turinys– bet kokia informacija, kurios platinimas prilygsta Direktyvoje (ES) 2017/541 nurodytoms nusikalstamoms veikoms arba atitinkamos valstybės narės teisėje nurodytiems teroristiniams nusikaltimams, be kita ko, atitinkamos informacijos, kurią parengė arba kurios rengėju laikytinos teroristinės grupės arba subjektai, įtraukti į atitinkamus Sąjungos ar Jungtinių Tautų sudarytus sąrašus, platinimas;

i)   teisėsaugos institucijos– pagal nacionalinę teisę valstybių narių paskirtos institucijos, kurių kompetencijai priklauso vykdyti teisėsaugos užduotis, kad būtų užtikrinama su neteisėtu turiniu internete susijusių nusikalstamų veikų prevencija, tyrimas, atskleidimas ar baudžiamasis persekiojimas už jas;

j)   kompetentingos institucijos– pagal nacionalinę teisę valstybių narių paskirtos institucijos, kurių kompetencijai priklauso vykdyti užduotis, į kurias įeina kova su neteisėtu turiniu internete, be kita ko, teisėsaugos ir administravimo institucijos, kurioms pavesta užtikrinti tam tikrose konkrečiose srityse taikytinų teisės aktų vykdymą, nepriklausomai nuo tų teisės aktų pobūdžio ar konkretaus dalyko;

k)   kreipimasis– prieglobos paslaugų teikėjui skirta kompetentingos institucijos arba Europolo pateikta informacija, kuri yra susijusi su to prieglobos paslaugų teikėjo saugomu turiniu, kurį ta kompetentinga institucija arba Europolas laiko teroristiniu, ir kurią teikiant to prieglobos paslaugų teikėjo prašoma savanoriškai pašalinti tą turinį arba panaikinti prieigą prie jo.

II SKYRIUS

Bendrosios su visų rūšių neteisėtu turiniu susijusios rekomendacijos

Pranešimų teikimas ir tvarkymas

5.

Turėtų būti numatyti pranešimų teikimo mechanizmai. Tie mechanizmai turėtų būti lengvai prieinami, patogūs naudoti ir suteikti galimybę pranešimus teikti elektroniniu būdu.

6.

Tie mechanizmai turėtų suteikti galimybę ir skatinti teikti pakankamai tikslius ir tinkamai pagrįstus pranešimus, kad atitinkamas prieglobos paslaugų teikėjas galėtų priimti informacija pagrįstą ir nuodugniai apsvarstytą sprendimą dėl turinio, su kuriuo susijęs pranešimas, visų pirma dėl to, ar tas turinys laikytinas neteisėtu ir dėl to turėtų būti pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo. Tie mechanizmai turėtų būti tokie, kad pranešėjai galėtų lengvai teikti pranešimus, kuriuose išdėsto priežastis, dėl kurių laiko tą turinį neteisėtu, ir aiškiai nurodo to turinio vietą.

7.

Pranešėjai turėtų turėti galimybę pranešime nurodyti savo kontaktinius duomenis, tačiau neprivalėtų to daryti. Jei jie nuspręstų tai padaryti, turėtų būti užtikrinta, kad jų tapatybė liktų nežinoma turinio teikėjui.

8.

Tais atvejais, kai prieglobos paslaugų teikėjas turi pranešėjo kontaktinius duomenis, jis turėtų nusiųsti pranešėjui pranešimo gavimo patvirtinimą ir be reikalo nedelsdamas proporcingu būdu informuoti jį apie savo sprendimą dėl turinio, su kuriuo susijęs pranešimas.

Turinio teikėjų informavimas ir kontrapranešimai

9.

Jei prieglobos paslaugų teikėjas nusprendžia pašalinti savo saugomą turinį ar panaikinti prieigą prie jo, nes laiko jį neteisėtu, nepriklausomai nuo to, kokiomis priemonėmis tas turinys aptinkamas, nustatomas, pašalinamas ar panaikinama prieiga prie jo, ir jei tas prieglobos paslaugų teikėjas turi turinio teikėjo kontaktinius duomenis, jis turėtų be reikalo nedelsdamas proporcingu būdu informuoti turinio teikėją apie tą sprendimą bei jo priežastis ir suteikti jam 11 punkte nurodytą galimybę tą sprendimą užginčyti.

10.

Tačiau 9 punktas neturėtų būti taikomas tais atvejais, kai akivaizdu, kad atitinkamas turinys yra neteisėtas ir susijęs su sunkiomis nusikalstamomis veikomis, keliančiomis pavojų asmenų gyvybei ar saugumui. Be to, prieglobos paslaugų teikėjai neturėtų teikti tame punkte nurodytos informacijos tais atvejais, kai – ir tol, kol – to prašo kompetentinga institucija dėl priežasčių, susijusių su viešąja tvarka ir saugumu, visų pirma su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu už jas.

11.

Turinio teikėjams turėtų būti suteikiama galimybė per pagrįstą laikotarpį užginčyti 9 punkte nurodytą prieglobos paslaugų teikėjo sprendimą pateikiant tam prieglobos paslaugų teikėjui kontrapranešimą. Tokių kontrapranešimų teikimo mechanizmas turėtų būti patogus naudoti ir suteikti galimybę kontrapranešimus teikti elektroniniu būdu.

12.

Turėtų būti užtikrinta, kad prieglobos paslaugų teikėjai deramai atsižvelgtų į visus gaunamus kontrapranešimus. Jei kontrapranešime nurodomos priežastys, verčiančios prieglobos paslaugų teikėją manyti, kad turinys, su kuriuo susijęs kontrapranešimas, neturi būti laikomas neteisėtu, jis turėtų be reikalo nedelsdamas atšaukti savo sprendimą pašalinti tą turinį arba panaikinti prieigą prie jo – tuo nedaromas poveikis jo galimybei pagal Sąjungos teisę ir valstybių narių teisės aktus nustatyti savo paslaugų teikimo sąlygas ir užtikrinti jų vykdymą.

13.

Jei atitinkamas prieglobos paslaugų teikėjas turi turinio teikėjo, kuris pateikė kontrapranešimą, ir atitinkamo pranešėjo kontaktinius duomenis, jis turėtų be reikalo nedelsdamas juos informuoti apie savo priimtą sprendimą dėl atitinkamo turinio.

Neteisminis ginčų sprendimas

14.

Valstybės narės raginamos atitinkamais atvejais sudaryti palankesnes sąlygas ginčus, susijusius su neteisėto turinio pašalinimu arba prieigos prie jo panaikinimu, spręsti neteismine tvarka. Tokie neteisminio ginčų sprendimo mechanizmai turėtų būti lengvai prieinami, veiksmingi, skaidrūs ir objektyvūs ir turėtų būti užtikrinta, kad taikant juos ginčai būtų sprendžiami sąžiningai ir laikantis taikytinos teisės. Bandymai išspręsti tokius ginčus neteismine tvarka neturėtų daryti poveikio atitinkamų ginčo šalių teisei kreiptis į teismą.

15.

Tais atvejais, kai atitinkamoje valstybėje narėje tokia galimybė yra, prieglobos paslaugų teikėjai raginami suteikti galimybę naudotis neteisminio ginčų sprendimo mechanizmais.

Skaidrumas

16.

Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų būti skatinami skelbti aiškiai, lengvai suprantamai ir pakankamai išsamiai paaiškintą savo politiką, susijusią su jų saugomo turinio, įskaitant neteisėtu laikomą turinį, šalinimu ar prieigos prie jo panaikinimu.

17.

Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų būti skatinami reguliariai, pageidautina, bent kasmet, skelbti savo veiklos, susijusios su neteisėtu laikomo turinio, šalinimu ir prieigos prie jo panaikinimu, ataskaitas. Tose ataskaitose visų pirma turėtų būti pateikiama informacija apie pašalinto turinio kiekį ir rūšį, gautų pranešimų ir kontrapranešimų skaičių ir laiką, prabėgusį iki tol, kol imtasi veiksmų.

Aktyvios priemonės

18.

Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų būti skatinami atitinkamais atvejais imtis su neteisėtu turiniu susijusių proporcingų bei konkrečių aktyvių priemonių. Kaip tokios aktyvios priemonės galėtų būti naudojamos automatinės neteisėto turinio aptikimo priemonės, tačiau tai turėtų būti daroma tik kai tai tinkama ir proporcinga ir kartu turėtų būti taikomos veiksmingos ir tinkamos apsaugos priemonės, visų pirma 19 ir 20 punktuose nurodytos apsaugos priemonės.

Apsaugos priemonės

19.

Kad nebūtų šalinamas turinys, kuris nėra neteisėtas, nedarant poveikio prieglobos paslaugų teikėjų galimybei pagal Sąjungos teisę ir valstybių narių teisės aktus nustatyti savo paslaugų teikimo sąlygas ir užtikrinti jų vykdymą, turėtų būti nustatytos veiksmingos ir tinkamos apsaugos priemonės, kurių tikslas – užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, vykdydami su savo saugomu turiniu susijusius veiksmus, visų pirma tvarkydami pranešimus bei kontrapranešimus ir priimdami sprendimus dėl galimo neteisėtu laikomo turinio pašalinimo arba prieigos prie jo panaikinimo, veiktų uoliai ir proporcingai.

20.

Jei prieglobos paslaugų teikėjai savo saugomam turiniui taiko automatines priemones, turėtų būti numatytos veiksmingos ir tinkamos apsaugos priemonės, kurių tikslas – užtikrinti, kad dėl to turinio priimami sprendimai, visų pirma sprendimai pašalinti neteisėtu laikomą turinį arba panaikinti prieigą prie jo, būtų tikslūs ir tinkamai pagrįsti. Tokios apsaugos priemonės visų pirma turėtų būti žmogaus atliekama priežiūra ir patikrinimai – jos turėtų būti taikomos atitinkamais atvejais ir kiekvieną kartą, kai norint nustatyti, ar turinys laikytinas neteisėtu, reikia nuodugniai įvertinti atitinkamas aplinkybes.

Apsauga nuo piktnaudžiavimo

21.

Turėtų būti taikomos veiksmingos ir tinkamos priemonės, padedančios užtikrinti, kad pranešimai ir kontrapranešimai nebūtų teikiami nesąžiningai, kad dėl tokių pranešimų nebūtų imamasi veiksmų ir kad būtų apsisaugota nuo kitų rūšių piktnaudžiavimo, susijusio su šioje rekomendacijoje nustatytomis rekomenduojamomis kovos su neteisėtu turiniu internete priemonėmis.

Prieglobos paslaugų teikėjų ir valstybių narių bendradarbiavimas

22.

Valstybės narės ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų paskirti ryšių, susijusių su neteisėto turinio internete klausimais, palaikymo punktus.

23.

Turėtų būti nustatytos paspartintos kompetentingų institucijų pateiktų pranešimų tvarkymo procedūros.

24.

Valstybės narės raginamos teisiškai įpareigoti prieglobos paslaugų teikėjus nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais, laikantis taikytinų teisinių reikalavimų, visų pirma su asmens duomenų apsauga susijusių reikalavimų, be kita ko, Reglamento (ES) 2016/679, nedelsiant informuoti teisėsaugos institucijas apie bet kokius įtariamų sunkių nusikalstamų veikų, keliančių pavojų asmenų gyvybei ar saugumui, faktus, kuriuos jie sužinojo vykdydami neteisėto turinio šalinimo ir prieigos prie jo panaikinimo veiklą.

Prieglobos paslaugų teikėjų ir patikimų pranešėjų bendradarbiavimas

25.

Turėtų būti skatinamas prieglobos paslaugų teikėjų ir patikimų pranešėjų bendradarbiavimas. Visų pirma turėtų būti nustatytos paspartintos patikimų pranešėjų pateiktų pranešimų tvarkymo procedūros.

26.

Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų būti skatinami skelbti aiškias ir objektyvias sąlygas, pagal kurias jie nustato, kuriuos asmenis ar subjektus laiko patikimais pranešėjais.

27.

Tomis sąlygomis turėtų būti siekiama užtikrinti, kad atitinkami asmenys ar subjektai turėtų patikimo pranešėjo funkcijai būtinų praktinių žinių ir vykdytų šią funkciją uoliai ir objektyviai, gerbdami vertybes, kuriomis grindžiama Sąjunga.

Prieglobos paslaugų teikėjų tarpusavio bendradarbiavimas

28.

Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų atitinkamais atvejais keistis kovos su neteisėtu turiniu internete patirtimi, technologiniais sprendimais ir geriausia praktika tarpusavyje ir ypač su prieglobos paslaugų teikėjais, kurių dydis ir veiklos mastas, taigi ir turimi ištekliai bei praktinės žinios, yra riboti – tai, be kita ko, turėtų įeiti į vykstantį prieglobos paslaugų teikėjų bendradarbiavimą pagal elgesio kodeksus, susitarimo memorandumus ir kitas savanoriškas priemones.

III SKYRIUS

Konkrečios su teroristiniu turiniu susijusios rekomendacijos

Bendrosios pastabos

29.

Be II skyriuje išdėstytų bendrųjų rekomendacijų, taikomos šiame skyriuje išdėstytos konkrečios su teroristiniu turiniu susijusios rekomendacijos.

30.

Prieglobos paslaugų teikėjai savo paslaugų teikimo sąlygose turėtų aiškiai nurodyti nesaugosiantys teroristinio turinio.

31.

Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų taikyti priemones, padedančias užtikrinti, kad jie nesaugotų teroristinio turinio, visų pirma reaguoti į kreipimusis, taikyti aktyvias priemones ir bendradarbiauti, kaip nurodyta 32–40 punktuose.

Kreipimųsi teikimas ir tvarkymas

32.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų kompetentingos institucijos būtų pajėgios ir turėtų pakankamai išteklių veiksmingai aptikti ir nustatyti teroristinį turinį ir teikti atitinkamiems prieglobos paslaugų teikėjams kreipimusis, visų pirma per nacionalinius internetinės informacijos žymėjimo padalinius ir bendradarbiaujant su Europolo ES internetinės informacijos žymėjimo padaliniu.

33.

Turėtų būti numatyti tokių kreipimųsi teikimo mechanizmai. Turėtų būti nustatytos paspartintos kreipimųsi, visų pirma nacionalinių internetinės informacijos žymėjimo padalinių ir Europolo ES internetinės informacijos žymėjimo padalinio pateiktų kreipimųsi, tvarkymo procedūros.

34.

Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų be reikalo nedelsdami siųsti kompetentingoms institucijoms ar Europolui kreipimųsi gavimo patvirtinimus ir juos informuoti apie savo sprendimus dėl turinio, su kuriuo susiję tie kreipimaisi, atitinkamai nurodydami, kada buvo pašalintas tas turinys arba panaikinta prieiga prie jo arba kodėl jie nusprendė nepašalinti to turinio arba nepanaikinti prieigos prie jo.

35.

Paprastai prieglobos paslaugų teikėjai turėtų įvertinti kreipimuose nurodytą turinį ir atitinkamais atvejais jį pašalinti arba panaikinti prieigą prie jo per vieną valandą nuo tada, kai gavo kreipimąsi.

Aktyvios priemonės

36.

Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų taikyti proporcingas bei konkrečias aktyvias priemones, įskaitant automatinių priemonių naudojimą, kuriomis siekiama aptikti, nustatyti ir greitai pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą prie jo.

37.

Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų taikyti proporcingas bei konkrečias aktyvias priemones, įskaitant automatinių priemonių naudojimą, kuriomis siekiama iš karto užtikrinti, kad turinio teikėjai negalėtų iš naujo pateikti turinio, kuris laikomas teroristiniu ir dėl to jau buvo pašalintas arba buvo panaikinta prieiga prie jo.

Bendradarbiavimas

38.

Siekiant užkirsti kelią teroristinio turinio platinimui naudojantis skirtingų prieglobos teikėjų paslaugomis, jie turėtų būti skatinami bendradarbiauti – keistis veiksmingomis, tinkamomis ir proporcingomis technologinėmis priemonėmis, įskaitant priemones, suteikiančias galimybę automatiškai aptikti turinį, ir tas priemones optimizuoti. Jei technologiškai įmanoma, turėtų būti aprėpiami visi aktualūs formatai, naudojami teroristiniam turiniui platinti. Į tokį bendradarbiavimą visų pirma turėtų būti įtraukti prieglobos paslaugų teikėjai, kurių dydis ir veiklos mastas, taigi ir turimi ištekliai bei praktinės žinios, yra riboti.

39.

Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų būti skatinami taikyti priemones, reikalingas, kad 38 punkte nurodytos priemonės veiktų tinkamai ir vis geriau – visų pirma nurodyti viso teroristiniu laikomo turinio identifikatorius ir naudotis visomis šių priemonių teikiamomis galimybėmis.

40.

Kompetentingos institucijos ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų sudaryti darbo susitarimus (atitinkamais atvejais ir su Europolu) dėl klausimų, susijusių su teroristiniu turiniu internete, kuriais, be kita ko, būtų siekiama didinti supratimą apie teroristinę veiklą internete, tobulinti kreipimosi mechanizmus, užtikrinti, kad veiksmai be reikalo nesidubliuotų, ir sudaryti palankesnes sąlygas teisėsaugos institucijoms teikti prašymus su terorizmu susijusių nusikalstamų veikų tyrimų tikslais.

IV SKYRIUS

Informacijos teikimas

41.

Valstybės narės turėtų reguliariai, pageidautina, kas tris mėnesius, pranešti Komisijai apie jų kompetentingų institucijų pateiktus kreipimusis ir apie prieglobos paslaugų teikėjų dėl šių kreipimųsi priimtus sprendimus, taip pat apie savo bendradarbiavimą su prieglobos paslaugų teikėjais kovos su teroristiniu turiniu srityje.

42.

Kad Komisija galėtų ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šios rekomendacijos paskelbimo dienos atlikti su teroristiniu turiniu susijusių jos aspektų įgyvendinimo stebėseną, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų jos prašymu pateikti jai visą tokiai stebėsenai atlikti reikalingą aktualią informaciją. Į tą informaciją visų pirma gali įeiti informacija apie turinio, kuris, remiantis kreipimaisis, pranešimais arba taikant aktyvias priemones ir naudojant automatines priemones, buvo pašalintas arba buvo panaikinta prieiga prie jo, kiekį. Į ją taip pat gali įeiti informacija apie gautų kreipimųsi skaičių ir laiką, prabėgusį iki tol, kol imtasi veiksmų, taip pat apie turinio, kurio nepavyko pateikti arba pakartotinai pateikti dėl to, kad buvo naudotos automatinės turinio aptikimo ir kitos technologinės priemonės, kiekį.

43.

Kad Komisija galėtų ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios rekomendacijos paskelbimo dienos atlikti su neteisėtu turiniu, išskyrus teroristinį turinį, susijusių jos aspektų įgyvendinimo stebėseną, valstybės narės ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų jos prašymu pateikti jai visą tokiai stebėsenai atlikti reikalingą aktualią informaciją.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu

Andrus ANSIP

Pirmininko pavaduotojas


(1)  2017 m. rugsėjo 28 d., COM(2017) 555 final.

(2)  2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1). COM(2016) 287 final.

(3)  2016 m. rugsėjo 14 d., COM(2016) 593 final.

(4)  2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

(5)  2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR (OL L 335, 2011 12 17, p. 1).

(6)  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

(7)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, 2004 4 30, p. 45).

(8)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(9)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).