ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 22

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. sausio 26d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. sausio 23 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/121, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė ( 1 )

1

 

*

2017 m. spalio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/122, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1007/2011 dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo I, II, VI, VIII ir IX priedai ( 1 )

3

 

*

2018 m. sausio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/123, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo (Cerezas de la Montaña de Alicante (SGN)) specifikacijos pakeitimas

8

 

*

2018 m. sausio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/124, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo (Pane di Matera (SGN)) specifikacijos pakeitimas

9

 

*

2018 m. sausio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/125, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas

10

 

*

2018 m. sausio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/126, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

12

 

*

2018 m. sausio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/127, kuriuo dėl tipinių kainų paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir tipinių kiaušinių albumino kainų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

14

 

*

2018 m. sausio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/128, kuriuo ištaisomos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/504, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 167/2013 nuostatos dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros administracinių reikalavimų, redakcijos tam tikromis kalbomis ( 1 )

16

 

*

2018 m. sausio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/129 dėl leidimo naudoti bakterijų Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 gaminamą L-argininą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą ( 1 )

21

 

*

2018 m. sausio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/130 dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), preparatą kaip penimųjų kiaulių pašarų priedą (leidimo turėtojas – Berg and Schmidt GmbH Co. KG) ( 1 )

25

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2018 m. sausio 23 d. Tarybos direktyva (ES) 2018/131, kuria įgyvendinamas Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų (ECSA) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytas susitarimas iš dalies pakeisti Direktyvą 2009/13/EB atsižvelgiant į 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje pakeitimus, kurie buvo padaryti 2014 m. ir kuriuos 2014 m. birželio 11 d. patvirtino Tarptautinė darbo konferencija ( 1 )

28

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. sausio 25 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2018/132, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

34

 

*

2018 m. sausio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/133, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/911/EB, nustatantis augalinių medžiagų, preparatų ir jų derinių, naudojamų tradiciniams augaliniams vaistams, sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 213)  ( 1 )

36

 

*

2018 m. sausio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/134, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/911/EB, nustatantis augalinių medžiagų, preparatų ir jų derinių, naudojamų tradiciniams augaliniams vaistams, sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 218)  ( 1 )

41

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

26.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/121

2018 m. sausio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 187 straipsnį ir 188 straipsnio pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 560/2014 (3) įsteigta biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (toliau – BPS bendroji įmonė);

(2)

Reglamento (ES) Nr. 560/2014 priede pateiktų BPS bendrosios įmonės įstatų (toliau – įstatai) 12 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad kitų nei Sąjunga BPS bendrosios įmonės narių finansinis įnašas veiklos sąnaudoms padengti turi būti ne mažesnis kaip 182 500 000 EUR per Reglamento (ES) Nr. 560/2014 1 straipsnyje nustatytą laikotarpį, t. y. laikotarpį nuo BPS bendrosios įmonės įsteigimo iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

(3)

Biologinės pramonės sektorių konsorciumas (angl. „The Bio-based Industries Consortium Aisbl“) (toliau – BPS konsorciumas), kuris yra kitas nei Sąjunga BPS bendrosios įmonės narys, yra ir toliau pasirengęs teikti įstatų 12 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio paramą BPS bendrosios įmonės veiklos sąnaudoms dengti. Tačiau jis pasiūlė alternatyvų finansavimo teikimo būdą – galimybę jį sudarantiems subjektams teikti finansinius įnašus netiesioginių veiksmų lygmeniu;

(4)

Biologinės pramonės sektorių bendrosios technologijų iniciatyvos tikslas – vykdyti įvairią veiklą tarpusavyje bendradarbiaujant suinteresuotiesiems subjektams, susijusiems su visa biologinės pramonės vertės grandine, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, mokslinių tyrimų ir technologijų centrus ir universitetus, – gali būti pasiektas tik suteikus BPS konsorciumui ir jį sudarantiems subjektams galimybę teikti finansinį įnašą ne tik atliekant mokėjimus BPS bendrajai įmonei, bet ir finansiniais įnašais remiant BPS bendrosios įmonės finansuojamus netiesioginius veiksmus;

(5)

todėl būtina iš dalies pakeisti įstatus – sudaryti BPS konsorciumui ir jį sudarantiems subjektams sąlygas suteikti visą įstatų 12 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio finansinį įnašą, leidžiant šį įnašą suteikti ne tik atliekant mokėjimus BPS bendrajai įmonei, bet ir finansiniais įnašais remiant BPS bendrosios įmonės finansuojamus netiesioginius veiksmus ir pranešant apie šiuos įnašus BPS bendrajai įmonei,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 560/2014 priede pateiktų biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės įstatų 12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1.

3 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

kitų nei Sąjunga narių arba juos sudarančių subjektų finansiniais įnašais;“;

2.

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Kitų nei Sąjunga narių arba juos sudarančių subjektų finansinių įnašų veiklos sąnaudoms padengti, nurodytų 3 dalies b punkte, suma yra ne mažesnė kaip 182 500 000 EUR per šio reglamento 1 straipsnyje numatytą laikotarpį.

Šie finansiniai įnašai teikiami atliekant mokėjimus BPS bendrajai įmonei arba finansiniais įnašais remiant BPS bendrosios įmonės finansuojamus netiesioginius veiksmus.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

V. GORANOV


(1)  2017 m. spalio 24 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2017 m. balandžio 27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (OL L 169, 2014 6 7, p. 130).


26.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/3


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/122

2017 m. spalio 20 d.

kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1007/2011 dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo I, II, VI, VIII ir IX priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1007/2011 dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo, kuriuo panaikinamos Tarybos direktyva 73/44/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/73/EB bei 2008/121/EB (1), ypač į jo 21 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1007/2011 reikalaujama, kad etiketėje būtų nurodyta tekstilės gaminių pluoštų sudėtis, ir atliekant analizę tikrinama, ar gaminių sudėtis atitinka etiketėje nurodytą informaciją;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1007/2011 6 straipsnį gamintojas pateikė Komisijai prašymą įtraukti poliakrilatą į to reglamento I priede pateiktą sąrašą kaip naują tekstilės pluošto pavadinimą. Su prašymu pateikti techniniai dokumentai, kurie atitiko visus būtiniausius to reglamento II priede nustatytus reikalavimus;

(3)

Komisija, įvertinusi prašymą dėl naujo tekstilės pluošto pavadinimo, surengusi viešas konsultacijas interneto svetainėje „Europa“ ir pasikonsultavusi su valstybių narių ekspertais bei suinteresuotosiomis šalimis, padarė išvadą, kad naujas tekstilės pluošto pavadinimas „poliakrilatas“ turėtų būti įtrauktas į Reglamento (ES) Nr. 1007/2011 I priede pateiktą tekstilės pluoštų pavadinimų sąrašą;

(4)

atsižvelgiant į technikos pažangą, Reglamento (ES) Nr. 1007/2011 II priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, visų pirma kiek tai susiję su siūlomu naujo tekstilės pluošto pavadinimo apibūdinimu ir siūlomais nustatymo ir kiekybinio vertinimo metodais;

(5)

Reglamente (ES) Nr. 1007/2011 nustatytas sąrašas tekstilės gaminių, kuriuos pakanka ženklinti tik bendrąja etikete. Į tą sąrašą įtraukti siuvimo, adymo ir siuvinėjimo siūlai, kurie pateikiami mažmeninei prekybai mažais kiekiais ir kurių gryna masė neviršija 1 g. Tačiau dėl technikos pažangos šis tekstilės gaminys mažmeninei prekybai tokiais kiekiais, kai gryna masė neviršija 1 g, jau nebeteikiamas. Todėl to reglamento VI priede pateiktas tik bendrąja etikete ženklinamų tekstilės gaminių sąrašas turėtų būti atnaujintas;

(6)

siekiant, kad būtų galima taikyti vienodus tekstilės pluoštų mišinių kiekybinės analizės metodus, Reglamento (ES) Nr. 1007/2011 VIII priede nustatyti bandymų metodai turėtų būti iš dalies pakeisti, įtraukiant poliakrilato pluoštą. Be to, į to reglamento VIII priedą turėtų būti įtrauktas naujas poliesterio ir kai kurių kitų pluoštų mišinių kiekybinės analizės bandymų metodas;

(7)

Reglamente (ES) Nr. 1007/2011 taip pat nustatyti sutartiniai dydžiai, naudojami apskaičiuojant tekstilės gaminio sudėtyje esančių pluoštų masę. Taigi į to reglamento IX priede pateiktą sąrašą turėtų būti įtraukta poliakrilatui skirtas sutartinis dydis;

(8)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1007/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1007/2011 I, II, VI, VIII ir IX priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 272, 2011 10 18, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1007/2011 I, II, VI, VIII ir IX priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas papildomas šia 50 eilute:

„50

poliakrilatas

pluoštas, kurį sudaro skersiniais ryšiais susijungusios makromolekulės, kuriose daugiau kaip 35 % (masės) sudaro akrilato grupės (rūgštis, lengvųjų metalų druskos arba esteriai), iki 10 % (masės) sudaro akrilnitrilo grupių grandinės ir iki 15 % (masės) sudaro skersinio ryšio azotas“;

2)

II priede šie punktai iš dalies keičiami taip:

a)

2 ir 3 punktai pakeičiami taip:

„2)

siūlomas tekstilės pluošto apibūdinimas:

siūlomame apibūdinime aprašoma pluošto sudėtis. Naujo tekstilės pluošto apibūdinime minimas savybes, pvz., elastiškumą, turi būti įmanoma patikrinti standartiniais bandymų metodais, kurie turi būti pateikti techniniuose dokumentuose kartu su eksperimentiniais analizių rezultatais;

3)

tekstilės pluošto nustatymas: cheminė formulė, skirtumai, palyginti su esamais tekstilės pluoštais, FTIR spektras ir, jei reikia, išsamūs duomenys, pvz., lydymosi temperatūra, tankis, lūžio rodiklis ir degumas;“;

b)

5 punktas pakeičiamas taip:

„5)

siūlomi nustatymo ir kiekybinio vertinimo metodai, įskaitant eksperimentinius duomenis:

pareiškėjas įvertina galimybę taikyti šio reglamento VIII priede išvardytus metodus arba į tą priedą įtrauktinus darniuosius standartus, kad išanalizuotų labiausiai tikėtinus komercinius naujo tekstilės pluošto ir kitų tekstilės pluoštų mišinius, ir siūlo bent vieną iš tų metodų. Taikant tokius metodus ar darniuosius standartus, pagal kuriuos tekstilės pluoštas gali būti laikomas netirpiu komponentu, pareiškėjas nurodo naujo tekstilės pluošto „d“ koeficientus, kurie atitinka skaičiavimams taikomus masės korekcijos koeficientus (siekiant atsižvelgti į masės sumažėjimą, kuris, kaip žinoma, įvyksta atliekant analizę).

Jei šiame reglamente išvardyti metodai netinka, pareiškėjas nurodo atitinkamas priežastis ir pasiūlo vieną ar kelis naujus metodus. Siūlant naują metodą arba metodus apibūdinama taikymo sritis (įskaitant pluoštų mišinius), esmė (visų pirma cheminis procesas ir etapai), prietaisai ir reagentas ar reagentai, bandymo atlikimo tvarka, rezultatų apskaičiavimas ir išraiška (įskaitant „d“ koeficientų vertę), taip pat tikslumas (rezultatų patikimumo ribos).

Prašyme pateikiami visi eksperimentiniai duomenys, visų pirma susiję su pluošto savybėmis, siūlomi nustatymo ir kiekybinio vertinimo metodai. Dokumentuose pateikiami duomenys apie metodų tikslumą, patikimumą ir pakartojamumą;“;

c)

7 punktas pakeičiamas taip:

„7)

papildoma informacija apie gamybos procesą ir reikšmę vartotojams, kuria grindžiamas prašymas:

techninių dokumentų rinkinyje pateikiama bent informacija apie gamintojų skaičių, gamybos įrenginių vietą ir numatomą naujo pluošto arba iš jo pagamintų gaminių prieinamumą rinkoje;“;

d)

pridedamas šis 8 punktas:

„8)

bandinių pateikimas:

gamintojas arba gamintojo vardu veikiantis asmuo pateikia naujo gryno tekstilės pluošto ir atitinkamų tekstilės pluoštų mišinių reprezentatyvius bandinius, kad būtų galima patikrinti siūlomų nustatymo ir kiekybinio vertinimo metodų tikslumą, patikimumą ir pakartojamumą. Komisija gali paprašyti gamintojo arba gamintojo vardu veikiančio asmens pateikti papildomų atitinkamų pluoštų mišinių bandinių.“;

3)

VI priedo 18 punktas pakeičiamas taip:

„18.

siuvimo, adymo ir siuvinėjimo siūlai, pateikiami mažmeninei prekybai“;

4)

VIII priedo 2 skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

į IV punkto suvestinę lentelę įtraukiama tokia metodo Nr. 17 eilutė:

„17.

Poliesteris

Tam tikri kiti pluoštai

Trichloracto rūgštis ir chloroformas“;

b)

metodas Nr. 1 iš dalies keičiamas taip:

i)

1 punkto 2 dalis pakeičiama taip:

„2.

vilna (1), gyvūnų plaukais arba ašutais (2 ir 3), šilku (4), medvilne (5), linu (7), tikrosiomis kanapėmis (8), džiutu (9), abaka (10), alfa (11), koiru (12), spartina (13), rame (14), sizaliu (15), vario amoniakiniu pluoštu (21), modaliniu pluoštu (22), baltyminiu pluoštu (23), viskoze (25), akriliniu pluoštu (26), poliamidiniu pluoštu arba nailonu (30), poliesteriu (35), polipropileniniu pluoštu (37), elastomultiesteriu (45), elastolefinu (46), melaminu (47), dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštu (49) ir poliakrilatu (50).

Šis metodas jokiu būdu netaikomas acetatiniams pluoštams, kurių paviršius buvo deacetilintas.“;

ii)

5 punktas pakeičiamas taip:

„5.   REZULTATŲ APSKAIČIAVIMAS IR IŠRAIŠKA

Rezultatai apskaičiuojami kaip aprašyta bendruosiuose nurodymuose. „d“ vertė yra 1,00, išskyrus melaminą ir poliakrilatą, kurių „d“ vertė yra 1,01.“;

c)

metodo Nr. 5 1 punkto 2 dalis pakeičiama taip:

„2.

triacetatiniu pluoštu (24), polipropileniniu pluoštu (37), elastolefinu (46), melaminu (47), dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštu (49) ir poliakrilatu (50).“;

d)

metodo Nr. 6 1 punkto 2 dalis pakeičiama taip:

„2.

vilna (1), gyvūnų plaukais arba ašutais (2 ir 3), šilku (4), medvilne (5), vario amoniakiniu pluoštu (21), modaliniu pluoštu (22), viskoze (25), akriliniu pluoštu (26), poliamidiniu pluoštu arba nailonu (30), poliesteriu (35), polipropileniniu pluoštu (37), stiklo pluoštu (44), elastomultiesteriu (45), elastolefinu (46), melaminu (47), dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštu (49) ir poliakrilatu (50).

Pastaba.

Triacetatiniai pluoštai, kurie apdailos metu buvo iš dalies hidrolizuoti, nebėra visiškai tirpūs reagente. Tokiais atvejais šis metodas netaikomas.“;

e)

metodas Nr. 8 iš dalies keičiamas taip:

i)

1 punkto 2 dalis pakeičiama taip:

„2.

vilna (1), gyvūnų plaukais arba ašutais (2 ir 3), šilku (4), medvilne (5), vario amoniakiniu pluoštu (21), modaliniu pluoštu (22), viskoze (25), poliamidiniu pluoštu arba nailonu (30), poliesteriu (35), polipropileniniu pluoštu (37), elastomultiesteriu (45), elastolefinu (46), melaminu (47), dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštu (49) ir poliakrilatu (50).

Jis vienodai taikomas akriliniams pluoštams ir tam tikriems modakriliniams pluoštams, apdorotiems metalokompleksiniais dažais, tačiau netaikomas pluoštams, po dažymo chrominiais dažais apdorotiems metalo druskomis.“;

ii)

5 punktas pakeičiamas taip:

„5.   REZULTATŲ APSKAIČIAVIMAS IR IŠRAIŠKA

Rezultatai apskaičiuojami kaip aprašyta bendruosiuose nurodymuose. „d“ vertė yra 1,00, išskyrus vilną, medvilnę, vario amoniakinį pluoštą, modalinį pluoštą, poliesterį, elastomultiesterį, melaminą ir poliakrilatą, kurių „d“ vertė yra 1,01.“;

f)

metodas Nr. 9 iš dalies keičiamas taip:

i)

1 punkto 2 dalis pakeičiama taip:

„2.

vilna (1), gyvūnų plaukais arba ašutais (2 ir 3), šilku (4), medvilne (5), vario amoniakiniu pluoštu (21), modaliniu pluoštu (22), viskoze (25), akriliniu pluoštu (26), poliamidiniu pluoštu arba nailonu (30), poliesteriu (35), polipropileniniu pluoštu (37), stiklo pluoštu (44), elastomultiesteriu (45), melaminu (47), dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštu (49) ir poliakrilatu (50).

Kai vilnos ar šilko kiekis mišinyje viršija 25 %, taikomas 2 metodas.

Kai poliamidinio pluošto arba nailono kiekis mišinyje viršija 25 %, taikomas 4 metodas.“;

ii)

5 punktas pakeičiamas taip:

„5.   REZULTATŲ APSKAIČIAVIMAS IR IŠRAIŠKA

Rezultatai apskaičiuojami kaip aprašyta bendruosiuose nurodymuose. „d“ vertė yra 1,00, išskyrus melaminą ir poliakrilatą, kurių „d“ vertė yra 1,01.“;

g)

metodas Nr. 13 iš dalies keičiamas taip:

i)

1 punkto 2 dalis pakeičiama taip:

„2.

vilna (1), gyvūnų plaukais arba ašutais (2 ir 3), šilku (4), medvilne (5), acetatiniu pluoštu (19), vario amoniakiniu pluoštu (21), modaliniu pluoštu (22), triacetatiniu pluoštu (24), viskoze (25), akriliniu pluoštu (26), poliamidiniu pluoštu arba nailonu (30), poliesteriu (35), stiklo pluoštu (44), elastomultiesteriu (45), melaminu (47) ir poliakrilatu (50).“;

ii)

5 punktas pakeičiamas taip:

„5.   REZULTATŲ APSKAIČIAVIMAS IR IŠRAIŠKA

Rezultatai apskaičiuojami kaip aprašyta bendruosiuose nurodymuose. „d“ vertė yra 1,00, išskyrus melaminą ir poliakrilatą, kurių „d“ vertė yra 1,01.“;

h)

metodas Nr. 15 iš dalies keičiamas taip:

i)

1 punkto 2 dalis pakeičiama taip:

„2.

vilna (1), gyvūnų plaukais arba ašutais (2 ir 3), šilku (4), medvilne (5), vario amoniakiniu pluoštu (21), modaliniu pluoštu (22), viskoze (25), akriliniu pluoštu (26), poliamidiniu pluoštu arba nailonu (30), stiklo pluoštu (44), melaminu (47) ir poliakrilatu (50).

Jeigu mišinyje yra modakrilinio pluošto ar elastano, pirmiausia atliekant parengiamąjį bandymą nustatoma, ar pluoštas yra visiškai tirpus reagente.

Mišinius, kurių sudėtyje yra chloringųjų pluoštų, taip pat galima analizuoti taikant metodą Nr. 9 arba Nr. 14.“;

ii)

5 punktas pakeičiamas taip:

„5.   REZULTATŲ APSKAIČIAVIMAS IR IŠRAIŠKA

Rezultatai apskaičiuojami kaip aprašyta bendruosiuose nurodymuose. „d“ vertė yra 1,00, išskyrus poliakrilatą, kurio „d“ vertė yra 1,02, šilką ir melaminą, kurių „d“ vertė yra 1,01, ir akrilinį pluoštą, kurio „d“ vertė yra 0,98.“;

i)

pridedamas šis metodas:

„METODAS Nr. 17

Poliesteris ir tam tikri kiti pluoštai

(Metodas, naudojant trichloracto rūgštį ir chloroformą)

1.   TAIKYMO SRITIS

Šis metodas taikomas dviejų komponentų pluoštų mišiniams, iš jų pašalinus nepluoštinę medžiagą, sudarytiems iš:

1)

poliesterio (35)

su:

2)

poliakrilatu (50).

2.   BENDROJI INFORMACIJA

Metodo esmė, prietaisai ir reagentas, bandymo atlikimo tvarka, rezultatų apskaičiavimas ir išraiška, taikomi dviejų komponentų pluoštų mišiniams, sudarytiems iš poliesterio su poliakrilatu, aprašyti standarte EN ISO 1833–25:2013. „d“ vertė yra 1,01.“;

5)

į IX priedą įtraukiamas šis 50-as įrašas:

„50.

Poliakrilatas

30,00“.


26.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/123

2018 m. sausio 15 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo („Cerezas de la Montaña de Alicante“ (SGN)) specifikacijos pakeitimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Ispanijos pateiktą saugomos geografinės nuorodos „Cerezas de la Montaña de Alicante“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1107/96 (2) su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (ES) Nr. 106/2011 (3), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (4), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Cerezas de la Montaña de Alicante“ (SGN) specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  1996 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1107/96 dėl geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų įregistravimo vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 17 straipsnyje nustatyta tvarka (OL L 148, 1996 6 21, p. 1).

(3)  2011 m. vasario 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 106/2011, kuriuo patvirtinami esminiai saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimai [Cerezas de la Montaña de Alicante (SGN)] (OL L 32, 2011 2 8, p. 3).

(4)  OL C 329, 2017 9 30, p. 16.


26.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/124

2018 m. sausio 15 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo („Pane di Matera“ (SGN)) specifikacijos pakeitimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Italijos pateiktą saugomos geografinės nuorodos „Pane di Matera“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 160/2008 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Pane di Matera“ (SGN) specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  2008 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 160/2008, įtraukiantis į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą tam tikrus pavadinimus (Pane di Matera (SGN), (Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino (SKVN)) (OL L 48, 2008 2 22, p. 27).

(3)  OL C 305, 2017 9 15, p. 20.


26.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/125

2018 m. sausio 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies e punktą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 nustatyta prekių nomenklatūra (toliau – Kombinuotoji nomenklatūra) ir pateikta to reglamento I priede;

(2)

Kombinuotosios nomenklatūros 27 skirsnio 2 papildomosios pastabos f punkte apibrėžta produktų grupė „skystasis kuras (mazutai)“. Šie produktai pagal savo fizines ir chemines savybes priskiriami 2710 19 51–2710 19 68 arba 2710 20 31–2710 20 39 subpozicijoms;

(3)

viena iš tokių fizinių ir cheminių savybių yra hidrolizės skaičius. 2 papildomosios pastabos f punkto pirmos pastraipos pirmoje įtraukoje nurodyto skystojo kuro (mazutų) hidrolizės skaičius turi būti mažesnis kaip 4. Ši taisyklė taikoma 2710 19 51–2710 19 68 subpozicijoms priskiriamiems produktams. Tačiau išimtis padaryta 2710 20 31–2710 20 39 subpozicijoms priskiriamiems produktams (produktams, kurių sudėtyje yra riebalų rūgščių monoalkilesterių (FAMAE)), kurių hidrolizės skaičius didesnis kaip 4. Ta išimtis dabar nustatyta 2 papildomosios pastabos f punkto išnašoje;

(4)

2 papildomosios pastabos f punkto išnašoje nustatytos išimties aprėptį reikėtų išplėsti atsižvelgiant į technologijų naujoves, visų pirma į naujovišką kurą iš atsinaujinančiųjų išteklių, kurio sudėtyje yra gyvūninių arba augalinių riebalų arba aliejų. To reikia ir siekiant apriboti galimybes falsifikuoti dyzelinius degalus; paprastai falsifikuojama į gazolius įmaišant nedidelį kiekį augalinių arba gyvūninių riebalų arba aliejų, kad jie būtų priskirti ne prie gazolių (apmokestinamų akcizu), o prie kitų produktų (kurie akcizais neapmokestinami). Įmaišius augalinių aliejų visų pirma pasikeičia distiliavimosi parametrai ir gaunamas hidrolizės skaičius, kuris yra ne mažesnis kaip 4. Įmaišius nedidelį kiekį tokių medžiagų esminės skystojo kuro (mazutų) fizinės ir cheminės savybės nepakinta. Jie ir toliau naudojami kaip skystasis kuras (mazutai). Panaikinus reikalavimą, kad hidrolizės skaičius turi būti mažesnis kaip 4, tokie produktai būtų klasifikuojami teisingai – laikomi skystuoju kuru (mazutais), o ne kitais produktais;

(5)

dabartinės išimties, taikomos produktams, kurių sudėtyje yra FAMAE, aprėptį reikia išplėsti, kad ji apimtų ne tik tuos produktus, kurių hidrolizės skaičius yra didesnis kaip 4, bet ir tuos, kurių hidrolizės skaičius yra lygus 4;

(6)

27 skirsnio 2 papildomosios pastabos f punktas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas siekiant užtikrinti vienodą jo aiškinimą visoje Sąjungoje;

(7)

todėl Reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede pateiktos Kombinuotosios nomenklatūros 27 skirsnio 2 papildomosios pastabos f punktas iš dalies keičiamas taip:

1)

pirmos pastraipos pirma įtrauka, įskaitant išnašą, pakeičiama taip:

„—

ne didesnė už nurodytąją toliau pateiktos lentelės I eilutėje, kai sulfatinių pelenų kiekis, nustatytas ISO 3987 metodu, mažesnis kaip 1 %, o hidrolizės skaičius, nustatytas ISO 6293-1 arba ISO 6293-2 metodais, mažesnis kaip 4 (jeigu produkto sudėtyje yra vienas arba daugiau biokomponentų, šioje įtraukoje nustatytas reikalavimas, kad hidrolizės skaičius turi būti mažesnis kaip 4, netaikomas),“;

2)

įterpiama tokia ketvirta pastraipa:

„Terminu „biokomponentai“ įvardijami gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejai arba riebalų rūgščių monoalkilesteriai (FAMAE).“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.


26.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/126

2018 m. sausio 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/137/BUSP (1),

atsižvelgdama į 2016 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 (2), ypač į jo 20 straipsnio b punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) 2016/44 V priede pateiktas sąrašas laivų, kuriuos nurodė JT Sankcijų komitetas pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2146 (2014) 11 punktą. Tiems laivams taikomi įvairūs draudimai pagal tą reglamentą, įskaitant draudimą krauti, gabenti ar iškrauti žalią naftą iš Libijos ir atvykti į Sąjungos teritorijoje esančius uostus;

(2)

2018 m. sausio 18 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas iš dalies pakeitė laivo CAPRICORN, kuriam taikomos ribojamosios priemonės, identifikavimo duomenis. Todėl Reglamento (ES) 2016/44 V priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) 2016/44 V priedas iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovė


(1)  OL L 206, 2015 8 1, p. 34.

(2)  OL L 12, 2016 1 19, p. 1.


PRIEDAS

Tarybos reglamento (ES) 2016/44 V priedas iš dalies keičiamas taip:

įrašas:

„1.   Pavadinimas: CAPRICORN

Į sąrašą įtrauktas pagal Rezoliucijos 2146 (2014), išplėstos ir su pakeitimais, padarytais Rezoliucijos 2362 (2017) 2 punktu (draudimas pakrauti, vežti ar iškrauti; draudimas atvykti į uostus), 10 punkto a ir b papunkčius. Pagal Rezoliucijos 2146 11 punktą 2017 m. spalio 20 d. Komitetas atnaujino šį įtraukimą į sąrašą; jis galioja iki 2018 m. sausio 18 d., nebent Komitetas jo galiojimą nutrauktų anksčiau pagal Rezoliucijos 2146 12 punktą. Vėliavos valstybė: nežinoma.

Papildoma informacija

Įtrauktas į sąrašą 2017 m. liepos 21 d. TJO: 8900878. 2017 m. rugsėjo 21 d. duomenimis, laivas buvo prie Jungtinių Arabų Emyratų krantų.“

pakeičiamas šiuo įrašu:

„1.   Pavadinimas: CAPRICORN

Į sąrašą įtrauktas pagal Rezoliucijos 2146 (2014), išplėstos ir su pakeitimais, padarytais Rezoliucijos 2362 (2017) 2 punktu (draudimas pakrauti, vežti ar iškrauti; draudimas atvykti į uostus), 10 punkto a ir b papunkčius. Pagal Rezoliucijos 2146 11 punktą 2018 m. sausio 18 d. Komitetas atnaujino šį įtraukimą į sąrašą; jis galioja iki 2018 m. balandžio 17 d., nebent Komitetas jo galiojimą nutrauktų anksčiau pagal Rezoliucijos 2146 12 punktą. Vėliavos valstybė: nežinoma.

Papildoma informacija

Įtrauktas į sąrašą 2017 m. liepos 21 d. TJO: 8900878. 2017 m. rugsėjo 21 d. duomenimis, laivas buvo prie Jungtinių Arabų Emyratų krantų.“


26.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/127

2018 m. sausio 24 d.

kuriuo dėl tipinių kainų paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir tipinių kiaušinių albumino kainų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 183 straipsnio b punktą,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/2014, kuriuo nustatoma prekybos tvarka, taikoma tam tikroms prekėms, gaunamoms perdirbant žemės ūkio produktus, ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1216/2009 ir (EB) Nr. 614/2009 (2), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1484/95 (3) nustatytos išsamios papildomų importo muitų sistemos taikymo taisyklės ir paukštienos bei kiaušinių sektorių ir kiaušinių albumino tipinės kainos;

(2)

iš reguliarios duomenų, pagal kuriuos nustatomos paukštienos bei kiaušinių sektorių produktų ir kiaušinių albumino tipinės kainos, kontrolės matyti, kad reikia pakeisti kai kurių produktų importo tipines kainas, atsižvelgiant į kainų svyravimą pagal produktų kilmę;

(3)

Reglamentas (EB) Nr. 1484/95 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

siekiant užtikrinti, kad ši priemonė būtų taikoma kuo greičiau pateikus atnaujintus duomenis, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1484/95 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 150, 2014 5 20, p. 1.

(3)  1995 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1484/95, nustatantis išsamias papildomų importo muitų sistemos taikymo taisykles ir papildomus importo muitus paukštienos bei kiaušinių sektoriams bei kiaušinių albuminui ir panaikinantis Reglamentą Nr. 163/67/EEB (OL L 145, 1995 6 29, p. 47).


PRIEDAS

I PRIEDAS

KN kodas

Prekių aprašymas

Tipinė kaina

(EUR/100 kg)

3 straipsnyje nurodytas užstatas

(EUR/100 kg)

Kilmės šalis (1)

0207 12 10

Užšaldytos viščiukų skerdenėlės, pateiktos kaip „70 % viščiukai“

113,6

0

AR

0207 12 90

Užšaldytos viščiukų skerdenėlės, pateiktos kaip „65 % viščiukai“

132,5

0

AR

217,2

0

BR

0207 14 10

Užšaldytos vištų ar gaidžių skerdenėlių dalys be kaulų

250,0

15

AR

225,3

22

BR

309,7

0

CL

253,3

14

TH

0207 27 10

Užšaldytos kalakutų skerdenėlių dalys be kaulų

336,9

0

BR

306,0

0

CL

0408 91 80

Kiaušiniai be lukštų, džiovinti

320,6

0

AR

1602 32 11

Nevirti ir nekepti gaminiai iš vištų ar gaidžių

200,4

26

BR


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7).


26.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/128

2018 m. sausio 25 d.

kuriuo ištaisomos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/504, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 167/2013 nuostatos dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros administracinių reikalavimų, redakcijos tam tikromis kalbomis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 167/2013 (1) dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros, ypač į jo 34 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/504 (2) redakcijose estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lietuvių, maltiečių, portugalų, rumunų, slovėnų, suomių ir švedų kalbomis padaryta klaida – IV priedo 4.2.1.3 punkte tekstas „STAGE 3“ turėtų būti anglų kalba;

(2)

be to, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/504 redakcijose estų, graikų, kroatų, latvių, lietuvių, portugalų ir rumunų kalbomis klaida taip pat padaryta IV priedo 1 priedėlio 3 ir 4 punktuose – tekstas „C2a STAGE 1“ turėtų būti anglų kalba;

(3)

papildomų klaidų padaryta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/504 redakcijoje estų kalba – IV priedo 2.1.1.6–2.1.1.9 ir 4.2.1.6–4.2.1.9 punktuose bei IV priedo 1 priedėlio 1–6 punktuose netiksliai parašytos kai kurios raidės, susijusios su identifikavimo plokštelės pavyzdžiu;

(4)

papildomų klaidų padaryta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/504 redakcijoje ispanų kalba – IV priedo 2.1.1.6, 2.1.1.7, 2.1.1.9, 4.2.1.6, 4.2.1.7 ir 4.2.1.9 punktuose netiksliai parašytos kai kurios raidės, susijusios su identifikavimo plokštelės pavyzdžiu;

(5)

todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/504 redakcijos estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lietuvių, maltiečių, portugalų, rumunų, slovėnų, suomių ir švedų kalbomis turėtų būti atitinkamai ištaisytos. Teksto redakcijų kitomis kalbomis taisyti nereikia;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Komiteto, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 167/2013 69 straipsnio 1 dalyje, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/504 ištaisomas taip:

1)

(netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba);

2)

(netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba);

3)

(netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba);

4)

(netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba);

5)

IV priedo 4.2.1.3 punktas pakeičiamas taip:

„4.2.1.3.

Transporto priemonės kategorija, įskaitant pakategorę ir greičio indeksą (*), taip pat patvirtinimo etapas (jei tai bazinė transporto priemonė, pirmo etapo identifikavimas praleidžiamas; jei tai vėlesni etapai – su pateikiama informacija nurodomas etapas: pvz., jei tai trečias etapas – „STAGE 3“), o kiekvienas įrašas atskiriamas vienu arba keliais tarpais.“;

6)

(netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba);

7)

(netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba);

8)

(netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba);

9)

(netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba);

10)

(netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba);

11)

(netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba);

12)

IV priedo 1 priedėlio 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.   C PAVYZDYS. C2a kategorijos transporto priemonės 1 etapas

JEAN NICOLE TRACTORS Ltd.

C2a STAGE 1

e3*167/2013*14863

ZFS159000AZ000055

820 kg

A-1: 366 kg

S-2: 454 kg P: 255 kPa

 

 

T-1

T-2

T-3

B-1

1 000 kg

2 000 kg

1 000 kg

B-2

1 000 kg

2 000 kg

1 000 kg

B-3

2 000 kg

3 000 kg

2 000 kg

B-4

4 000 kg

5 000 kg

4 000 kg“

13)

IV priedo 1 priedėlio 4 punktas pakeičiamas taip:

„4.   C PAVYZDŽIUI alternatyvus D PAVYZDYS. C2a kategorijos transporto priemonės 1 etapas

JEAN NICOLE TRACTORS Ltd.

C2a STAGE 1

e3*167/2013*14863

ZFS159000AZ000055

820 kg

A-1: 366 kg

S-2: 454 kg P: 255 kPa

 

 

T-1

T-2

T-3

B-1

1 000 kg

2 000 kg

1 000 kg

B-2

1 000 kg

2 000 kg

1 000 kg

B-3

2 000 kg

3 000 kg

2 000 kg

B-4

4 000 kg

5 000 kg

4 000 kg“

14)

(netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba);

15)

(netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba).

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 60, 2013 3 2, p. 1.

(2)  2015 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/504, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 167/2013 nuostatos dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros administracinių reikalavimų (OL L 85, 2015 3 28, p. 1).


26.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/129

2018 m. sausio 25 d.

dėl leidimo naudoti bakterijų Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 gaminamą L-argininą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti bakterijų Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 gaminamą L-argininą kaip pašarų priedą pašaruose ir geriamajame vandenyje. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo bakterijų Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 gaminamą L-argininą naudoti kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2017 m. gegužės 17 d. priimtoje nuomonėje (2) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis bakterijų Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 gaminamas L-argininas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, vartotojų sveikatai arba aplinkai ir kad vartotojų saugai nekiltų pavojaus, su sąlyga, kad bus imtasi tinkamų apsaugos priemonių;

(5)

Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad priedas yra veiksmingas aminorūgšties arginino šaltinis visų rūšių gyvūnams, o tam, kad papildomas L-argininas būtų visapusiškai veiksmingas atrajotojams, jis turėtų būti apsaugotas nuo suirimo didžiajame skrandyje. Tarnyba savo nuomonėse išreiškė susirūpinimą dėl saugos, kai L-argininas naudojamas su geriamuoju vandeniu. Tačiau Tarnyba nepasiūlė didžiausio leidžiamo L-arginino kiekio. Be to, Tarnyba rekomenduoja papildomai naudoti L-argininą tinkamais kiekiais. Taigi, kai papildomai naudojamas L-argininas, ypač su geriamuoju vandeniu, reikėtų įspėti naudotoją, kad jis atsižvelgtų į visų pagrindinių ir sąlyginai pagrindinių aminorūgščių šaltinius mityboje;

(6)

Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta Etaloninė laboratorija;

(7)

atlikus bakterijų Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 gaminamo L-arginino vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimų suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą medžiagą;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą medžiagą, priklausančią priedų kategorijai „maistiniai priedai“ ir funkcinei grupei „aminorūgštys, jų druskos ir analogai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2017; 15(6):4858.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: aminorūgštys, jų druskos ir analogai

3c362

L-argininas

Priedo sudėtis

Milteliai, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 98 % L-arginino (sausosios medžiagos) ir ne daugiau kaip 0,5 % vandens

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

L-argininas ((S)-2-amino-5-guanidinpentano rūgštis), gaunamas fermentuojant su bakterijomis Corynebacterium glutamicum KCCM 80099.

Cheminė formulė: C6H14N4O2

CAS numeris: 74–79–3

Analizės metodas  (1)

L-arginino pašarų priede apibūdinimas:

Maisto cheminių medžiagų kodekso L-argininui skirtas skyrius.

Arginino pašarų priede ir vandenyje kiekybinis nustatymas:

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir fotometrinio aptikimo būdus (IEC-VIS).

Arginino premiksuose, pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose kiekybinis nustatymas:

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir fotometrinio aptikimo būdus (IEC-VIS) (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009).

Visų rūšių gyvūnai

 

 

 

1.

L-argininas gali būti teikiamas rinkai ir naudojamas kaip priedas preparato forma.

2.

Priedas gali būti naudojamas ir su geriamuoju vandeniu.

3.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos, stabilumas termiškai apdorojant ir stabilumas geriamajame vandenyje.

4.

Nuorodos, pateikiamos priedo ir premiksų etiketėse: „papildomai naudojant L-argininą, ypač su geriamuoju vandeniu, reikėtų atsižvelgti į visų pagrindinių ir sąlyginai pagrindinių aminorūgščių šaltinius mityboje, kad būtų išvengta disbalanso.“

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimo pavojaus, susijusio su jų naudojimu, ypač atsižvelgiant į tai, kad jie ėsdina odą ir akis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.

2028 m. vasario 15 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


26.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/25


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/130

2018 m. sausio 25 d.

dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), preparatą kaip penimųjų kiaulių pašarų priedą (leidimo turėtojas – „Berg and Schmidt GmbH Co. KG“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), preparatą kaip penimųjų kiaulių pašarų priedą, skirtiną prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2017 m. sausio 25 d. priimtoje nuomonėje (2) padarė išvadą, kad endo-1,4-beta-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Tarnyba padarė išvadą, kad priedas yra laikomas veiksmingu penimųjų kiaulių galutinei kūno masei ir pašarų kiekio ir prieaugio santykiui pagerinti. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

endo-1,4-beta-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), preparato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimo išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „virškinimo stimuliatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2017;15(2):4707.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai

4a26

Berg and Schmidt GmbH Co. KG

Endo-1,4-beta-ksilanazė

EC 3.2.1.8

Priedo sudėtis

Endo-1,4-beta-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas 15 000  EPU (1)/g

(kieto pavidalo)

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Endo-1,4-beta-ksilanazė (EC 3.2.1.8), gauta iš Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755)

Analizės metodas  (2)

Kiekybiniam endo-1,4-beta-ksilanazės aktyvumo nustatymui:

kolorimetrinis metodas matuojant vandenyje tirpius dažus, endo-1,4-beta-ksilanazės atpalaiduotus iš azurino, kryžmine jungtimi sujungto su kviečių arabinoksilano substratais.

Penimosios kiaulės

1 500 EPU

 

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

2.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų. apsaugos priemones.

2028 m. vasario 15 d.


(1)  1 EPU – tai fermento, kuris, esant pH 4,7 ir 50 °C temperatūrai, iš avižų speltos ksilano atpalaiduoja 0,0083 μmol redukuojančio cukraus (ksilozės ekvivalentas) per minutę, kiekis.

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


DIREKTYVOS

26.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/28


TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/131

2018 m. sausio 23 d.

kuria įgyvendinamas Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų (ECSA) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytas susitarimas iš dalies pakeisti Direktyvą 2009/13/EB atsižvelgiant į 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje pakeitimus, kurie buvo padaryti 2014 m. ir kuriuos 2014 m. birželio 11 d. patvirtino Tarptautinė darbo konferencija

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 155 straipsnio 2 dalį, kartu su 153 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktais,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 155 straipsnio 2 dalį administracija ir darbuotojai (toliau – socialiniai partneriai) gali bendrai prašyti, kad Sąjungos lygmeniu jų sudaryti susitarimai būtų įgyvendinami remiantis Komisijos pasiūlymu priimtu Tarybos sprendimu;

(2)

Tarybos direktyva 2009/13/EB (1) įgyvendintas 2008 m. gegužės 19 d. Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų (ECSA) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytas susitarimas į Sąjungos teisę įtraukti Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje (toliau – KDJL) privalomas nuostatas, kad būtų atnaujinti galiojantys Sąjungos teisės aktai įtraukiant tuos Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje standartus, kurie palankesni jūrininkams. Taip siekta pagerinti jūrininkų darbo sąlygas, ypač susijusias su darbo sutartimis, darbo laiku, repatriacija, karjera ir įgūdžių tobulinimu, apgyvendinimu ir poilsio sąlygomis, maistu ir maitinimu, sveikatos apsauga ir sauga, sveikatos priežiūra ir skundų procedūromis;

(3)

atsižvelgdama į susitikimų su tarptautiniais ekspertais rezultatus, TDO pradėjo KDJL dalinio pakeitimo procesą, kad būtų sprendžiami, viena vertus, susirūpinimą keliantys klausimai, susiję su jūrininkų palikimu likimo valiai ir finansiniu garantu, ir, kita vertus, su reikalavimais, susijusiais su jūrininkų mirtimi ar ilgalaikiu neįgalumu. Pagal KDJL įsteigtas Specialusis trišalis komitetas 2014 m. balandžio 7–11 d. posėdžiuose priėmė du su tais klausimais susijusius pakeitimus. Tam tikros pakeistų taisyklių dalys priklausė Sąjungos kompetencijai ir buvo susijusios su klausimais, dėl kurių Sąjunga jau buvo priėmusi taisykles, visų pirma socialinės politikos ir transporto srityse. Todėl 2014 m. gegužės 26 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/346/ES (2) dėl pozicijos, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi 103-iojoje Tarptautinės darbo konferencijos (TDK) sesijoje. Sąjungos pozicija buvo siekiama pritarti, kad KDJL kodekso pakeitimai (toliau – 2014 m. padaryti KDJL pakeitimai) būtų patvirtinti;

(4)

2014 m. padarytus KDJL pakeitimus 2014 m. birželio 11 d. Ženevoje patvirtino TDK savo 103-iojoje sesijoje, o jie įsigaliojo 2017 m. sausio 18 d. Jie susiję su veiksmingos finansinio garanto sistemos, kuria būtų apsaugotos jūrininkų teisės palikimo likimo valiai atveju ir užtikrintas kompensacijos mokėjimas dėl sutartinių reikalavimų jūrininkų mirties ar ilgalaikio neįgalumo dėl profesinio sužalojimo, ligos ar pavojaus atveju, užtikrinimu. Jais patobulinama ir optimizuojama esama jūrininkų apsaugos sistema, be kita ko, nustatomas įpareigojimas laivuose turėti finansinio garanto sistemos patvirtinamuosius dokumentus ir išplečiama sistema įtraukiant į ją dvi naujas palikimo likimo valiai aplinkybes. Tos aplinkybės susijusios su atvejais, kai jūrininkams nesuteikiamas reikiamas aprūpinimas ir pagalba arba kai laivo savininkas vienašališkai paaštrina savo santykius su jūrininku, be kita ko, bent du mėnesius nesumoka sutartyje nustatyto atlygio;

(5)

2016 m. gruodžio 5 d. jūrų transporto sektoriaus socialiniai partneriai – ECSA ir ETF – sudarė susitarimą (toliau – socialinių partnerių susitarimas) iš dalies pakeisti Direktyvą 2009/13/EB atsižvelgiant į 2014 m. padarytus KDJL pakeitimus. 2016 m. gruodžio 12 d. jie paprašė Komisijos pagal SESV 155 straipsnio 2 dalį pateikti pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria būtų įgyvendinamas tas susitarimas;

(6)

socialinių partnerių susitarime pakartojamas 2014 m. padarytų KDJL pakeitimų privalomų nuostatų turinys. Pirmasis pakeitimas dėl finansinio garanto sistemos, taikomos jūrininko palikimo likimo valiai atveju, susijęs tiek su sveikata ir sauga, tiek su darbo sąlygomis, todėl jam taikomi SESV 153 straipsnio 1 dalies a ir b punktai. Antrajam pakeitimui dėl finansinio garanto sistemai taikomų reikalavimų užtikrinti kompensacijos mokėjimą jūrininkų mirties ar ilgalaikio neįgalumo dėl profesinio sužalojimo, ligos ar pavojaus atveju taikomas SESV 153 straipsnio 1 dalies c punktas dėl darbuotojų socialinio draudimo ir socialinės apsaugos. Taigi socialinių partnerių susitarimas susijęs su klausimais, kuriems taikomas SESV 153 straipsnis, ir pagal SESV 155 straipsnio 2 dalį gali būti įgyvendinamas remiantis Komisijos pasiūlymu priimtu Tarybos sprendimu. Taikant SESV 288 straipsnį, socialinių partnerių susitarimui įgyvendinti tinkama priemonė yra direktyva;

(7)

vadovaudamasi 1998 m. gegužės 20 d. Komisijos komunikatu dėl socialinio dialogo derinimo ir skatinimo Bendrijos lygmeniu, Komisija įvertino pasirašiusiųjų šalių atstovaujamąjį statusą ir kiekvienos socialinių partnerių susitarimo nuostatos teisėtumą;

(8)

socialinių partnerių susitarimu iš dalies keičiamas prie Direktyvos 2009/13/EB pridėtas 2008 m. gegužės 19 d. sudarytas ECSA ir ETF susitarimas dėl KDJL ir į tą direktyvą įtraukiami 2014 m. padaryti KDJL pakeitimai, kad su valstybės narės vėliava plaukiojančiuose laivuose būtų pagerintos jūrininkų darbo sąlygos, sveikata bei sauga ir socialinė apsauga;

(9)

iš dalies pakeitus Direktyvą 2009/13/EB, socialinių partnerių susitarimu 2014 m. TDO padarytų KDJL pakeitimų privalomos nuostatos, kurioms jau taikoma KDJL priežiūros sistema, bus įtrauktos į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/54/ES (3) ir Sąjungos teisės priežiūros ir stebėsenos sistemą, įskaitant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikciją. Tikėtina, kad dėl to valstybės narės ir laivų savininkai labiau laikysis reikalavimų;

(10)

nedarydama poveikio socialinių partnerių susitarimo nuostatoms dėl socialinių partnerių Sąjungos lygmeniu vykdomo tolesnės susijusios veiklos stebėjimo ir peržiūros, Komisija stebės, kaip įgyvendinama ši direktyva ir socialinių partnerių susitarimas;

(11)

valstybės narės gali pavesti socialiniams partneriams įgyvendinti šią direktyvą, jeigu jie to bendrai paprašo ir jeigu valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos bet kuriuo metu galėtų garantuoti, jog bus pasiekti pagal šią direktyvą siektini rezultatai;

(12)

pagal SESV 155 straipsnio 2 dalį Komisija informavo Europos Parlamentą apie savo pasiūlymą dėl šios direktyvos pateikdama jo tekstą;

(13)

šia direktyva gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač jos 31 straipsnyje;

(14)

kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. pagerinti darbuotojų darbo sąlygas, sveikatą bei saugą ir socialinę apsaugą jūrų transporto sektoriuje, o tai yra tarpvalstybinis sektorius, kuriame veikla vykdoma plaukiojant su įvairių valstybių narių vėliavomis, valstybės narės negali deramai pasiekti ir tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(15)

todėl Direktyva 2009/13/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Šia direktyva įgyvendinamas 2016 m. gruodžio 5 d. Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų (ECSA) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytas susitarimas iš dalies pakeisti Direktyvą 2009/13/EB atsižvelgiant į 2014 m. padarytus Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje pakeitimus.

2 straipsnis

Pagal socialinių partnerių susitarimą ECSA ir ETF sudarytas Susitarimas dėl 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje, išdėstytos Direktyvos 2009/13/EB priede, iš dalies keičiamas kaip išdėstyta šios direktyvos priede:

3 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 2020 m. vasario 16 d. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3.   Valstybės narės gali pavesti šią direktyvą įgyvendinti socialiniams partneriams, jeigu socialiniai partneriai to bendrai paprašo ir jeigu valstybės narės imasi visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų garantuoti, jog bus pasiekti pagal šią direktyvą siektini rezultatai.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

V. GORANOV


(1)  2009 m. vasario 16 d. Tarybos direktyva 2009/13/EB, įgyvendinanti Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų (ECSA) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytą susitarimą dėl 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ir iš dalies keičianti Direktyvą 1999/63/EB (OL L 124, 2009 5 20, p. 30).

(2)  2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas 2014/346/ES dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi 103-iojoje Tarptautinės darbo konferencijos sesijoje dėl Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje kodekso pakeitimų (OL L 172, 2014 6 12, p. 28).

(3)  2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/54/ES dėl tam tikrų vėliavos valstybės įsipareigojimų užtikrinti, kad būtų laikomasi 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ir kad ji būtų vykdoma (OL L 329, 2013 12 10, p. 1).


PRIEDAS

Direktyvos 2009/13/EB priede ECSA ir ETF sudarytas Susitarimas dėl 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje iš dalies keičiamas taip:

1)

antraštėje „A2.5 standartas. Repatriacija“„A2.5“ pakeičiamas „A2.5.1“;

2)

įterpiamas šis standartas:

„A2.5.2 standartas. Finansinis garantas

1.

Siekiant įgyvendinti 2.5 taisyklės 2 dalį, šiame standarte nustatomi reikalavimai, kuriais užtikrinama operatyvi ir veiksminga finansinio garanto sistema, leidžianti teikti pagalbą likimo valiai paliktiems jūrininkams.

2.

Šiame standarte laikoma, kad jūrininkas buvo paliktas likimo valiai, jei, pažeisdamas šio Susitarimo reikalavimus arba darbo sutarties su jūrininkais sąlygas, laivo savininkas:

a)

nepadengia jūrininko repatriacijos išlaidų; arba

b)

neužtikrino reikiamo jūrininko aprūpinimo ir nesuteikė pagalbos; arba

c)

kitaip vienašališkai paaštrino savo santykius su jūrininku, įskaitant sutartyje nustatyto atlygio bent už du mėnesius nesumokėjimą.

3.

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad šiame standarte nustatytus reikalavimus atitinkanti finansinio garanto sistema būtų taikoma su narės vėliava plaukiojantiems laivams. Finansinio garanto sistema gali veikti kaip socialinės apsaugos sistema, draudimas ar nacionalinis fondas arba kita panaši sistema. Valstybė narė sprendimą dėl jos formos priima pasikonsultavusi su suinteresuotomis laivų savininkų ir jūrininkų organizacijomis.

4.

Finansinio garanto sistema padeda užtikrinti, kad kiekvienas likimo valiai paliktas su valstybės narės vėliava plaukiojančio laivo jūrininkas turėtų turėti tiesioginę galimybę pasinaudoti tinkamos aprėpties ir operatyvia finansine pagalba, kaip nurodyta šiame standarte.

5.

Šio standarto 2 dalies b punkte nurodytas reikiamas jūrininkų aprūpinimas ir pagalba apima: tinkamą maistą, apgyvendinimą, geriamojo vandens tiekimą, kurą, kuris svarbus, kai prireikia išgyventi laive, ir būtinąją medicinos pagalbą.

6.

Kiekviena valstybė narė reikalauja, kad su jos vėliava plaukiojančiuose laivuose, kuriuose pagal nacionalinės teisės aktus reikalaujama arba to prašo laivo savininkas, būtų finansinio garanto teikėjo išduotas pažymėjimas ar kitas finansinį garantą patvirtinantis dokumentas. Tokio dokumento kopija pakabinama jūrininkams matomoje vietoje laive. Jei draudime dalyvauja daugiau nei vienas finansinio garanto teikėjas, laive laikomas kiekvieno tokio finansinio garanto teikėjo išduotas dokumentas.

7.

Pažymėjime ar kitame finansinį garantą patvirtinančiame dokumente pateikiama ši informacija anglų kalba arba pridedamas jos vertimas į anglų kalbą:

a)

laivo pavadinimas;

b)

laivo registracijos uostas;

c)

laivo šaukinys;

d)

laivo TJO numeris;

e)

finansinio garanto teikėjo (-ų) pavadinimas ir adresas;

f)

už jūrininkų prašymų skirti paramą nagrinėjimą atsakingų asmenų ar subjektų kontaktiniai duomenys;

g)

laivo savininko vardas ir pavardė (pavadinimas);

h)

finansinio garanto galiojimo terminas ir

i)

finansinio garanto teikėjo patvirtinimas, kad finansinis garantas atitinka šio A2.5.2 standarto reikalavimus.

8.

Pagal finansinio garanto sistemą pagalba teikiama nedelsiant, gavus jūrininko arba jo paskirto atstovo prašymą, kuriame pateikiama reikiama informacija, įrodanti teisę gauti tokią pagalbą pagal šio standarto 2 dalį.

9.

Atsižvelgiant į 2.5 taisyklę, pagal finansinio garanto sistemą teikiamos pagalbos turėtų pakakti šiems dalykams:

a)

atlyginimams ir kitoms išmokoms, kurių laivo savininkas nesumokėjo jūrininkui pagal jo darbo sutartį, atitinkamą kolektyvinę sutartį ar laivo vėliavos valstybės nacionalinę teisę, bet už ne ilgesnį nei keturių mėnesių laikotarpį, už kurį buvo nesumokėtas toks atlyginimas ar tokia išmoka;

b)

išlaidoms, kurių pagrįstai turėjo jūrininkas, įskaitant šio standarto 10 dalyje nurodytas repatriacijos išlaidas; ir

c)

pagrindiniams jūrininko poreikiams, kol jis pasieks namus, patenkinti, įskaitant tinkamą maistą, drabužius, jei reikia, apgyvendinimą, geriamojo vandens tiekimą, kurą, kuris svarbus, kai prireikia išgyventi laive, ir būtinąją medicinos pagalbą bei kitas pagrįstas išlaidas ar mokesčius, atsiradusius dėl su palikimu likimo valioje susijusio veikimo ar neveikimo.

10.

Repatriacijos išlaidos apima kelionės tinkamu ir greitu būdu, paprastai oru, išlaidas, įskaitant maistą ir jūrininko apgyvendinimą nuo išvykimo iš laivo dienos iki atvykimo į namus dienos, būtinąją medicinos pagalbą ir asmeninių daiktų vežimą ir pervežimą, taip pat kitas pagrįstas išlaidas ar mokesčius, atsiradusius dėl palikimo likimo valioje.

11.

Finansinis garantas nenustoja galiojęs anksčiau nei finansinio garanto galiojimo laikotarpio pabaiga, nebent finansinio garanto teikėjas bent prieš 30 dienų pateikė pranešimą vėliavos valstybės kompetentingai institucijai.

12.

Jei draudiko arba kito finansinio garanto teikėjas atliko mokėjimą kuriam nors jūrininkui pagal šį standartą, toks teikėjas, atsižvelgiant į jo sumokėtą sumą ir taikytinus teisės aktus, subrogacijos, teisių perleidimo ar kitu būdu įgyja jūrininkui priklausiusias teises.

13.

Nė viena šio standarto nuostata nepažeidžiama draudiko ar finansinio garanto teikėjo atgręžtinio reikalavimo teisė trečiųjų šalių atžvilgiu.

14.

Šio standarto nuostatos nelaikomos išskirtinėmis ar galinčiomis pažeisti kitas teises, reikalavimus ar teisių gynimo priemones, kurios gali būti nustatytos siekiant kompensuoti likimo valioje paliktų jūrininkų patirtą žalą. Nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose gali būti nustatyta galimybė pagal šį standartą mokėtiną sumą padengti iš kitų šaltinių gauta suma, atsiradusia dėl teisių, reikalavimų ar teisių gynimo priemonių, kurios gali būti kompensavimo pagal šį standartą objektas.“;

3)

„A4.2 standartas. Laivų savininkų atsakomybė“ iš dalies keičiamas taip:

a)

„A4.2“ pakeičiamas „A4.2.1“;

b)

papildoma šiomis dalimis:

„8.

Nacionaliniais įstatymais ir kitais teisės aktais įtvirtinama, kad finansinio garanto sistema, kuria užtikrinamas kompensacijos mokėjimas, kaip nustatyta šio standarto 1 dalies b punkte, dėl sutartinių reikalavimų, kurie apibrėžti A4.2.2 standarte, atitinka šiuos minimaliuosius reikalavimus:

a)

sutartinė kompensacija, jei ji nurodyta jūrininko darbo sutartyje ir ja nepažeidžiamas šios dalies c punktas, mokama visa ir nedelsiant;

b)

nedaromas spaudimas sutikti su mažesne suma, nei nurodyta sutartinė suma;

c)

jei dėl jūrininko ilgalaikio neįgalumo sunku įvertinti visą kompensaciją, kurią galbūt jūrininkas turi teisę gauti, jūrininkui mokama tarpinė suma ar sumos siekiant išvengti nereikalingų sunkumų;

d)

remiantis 4.2 taisyklės 2 dalimi jūrininkui mokama nepažeidžiant kitų teisiškai pagrįstų teisių, bet tokią mokamą sumą laivo savininkas gali išskaičiuoti iš sumos, kuri išmokėta kompensuojant padarytą žalą pagal jūrininko laivo savininkui pateiktą kitą reikalavimą ir susijusi su tuo pačiu įvykiu; ir

e)

susijęs jūrininkas, jo giminaitis arba jūrininko atstovas ar paskirtasis gavėjas sutartinės kompensacijos reikalavimą gali pateikti tiesiogiai.

9.

Nacionaliniais įstatymais ir kitais teisės aktais užtikrinama, kad jūrininkams būtų iš anksto pranešta apie ketinimą sustabdyti ar nutraukti laivo savininko finansinio garanto galiojimą.

10.

Nacionaliniais įstatymais ir kitais teisės aktais užtikrinama, kad finansinio garanto teikėjas vėliavos valstybės kompetentingai institucijai praneštų apie tai, kad laivo savininko finansinio garanto galiojimas sustabdomas arba nutraukiamas.

11.

Kiekviena valstybė narė reikalauja, kad su jos vėliava plaukiojančiuose laivuose būtų finansinio garanto teikėjo išduotas pažymėjimas arba kitas finansinį garantą patvirtinantis dokumentas. Tokio dokumento kopija pakabinama jūrininkams matomoje vietoje laive. Jei draudime dalyvauja daugiau nei vienas finansinio garanto teikėjas, laive laikomas kiekvieno tokio finansinio garanto teikėjo išduotas dokumentas.

12.

Finansinis garantas nenustoja galiojęs anksčiau nei finansinio garanto galiojimo laikotarpio pabaiga, nebent finansinio garanto teikėjas bent prieš 30 dienų pateikė pranešimą vėliavos valstybės kompetentingai institucijai.

13.

Finansiniu garantu užtikrinamas visų jo sąlygose numatytų sutartinių reikalavimų, kurie pateikti dokumento galiojimo laikotarpiu, apmokėjimas.

14.

Pažymėjime ar kitame finansinį garantą patvirtinančiame dokumente pateikiama ši informacija anglų kalba arba pridedamas jos vertimas į anglų kalbą:

a)

laivo pavadinimas;

b)

laivo registracijos uostas;

c)

laivo šaukinys;

d)

laivo TJO numeris;

e)

finansinio garanto teikėjo (-ų) pavadinimas ir adresas;

f)

už jūrininkų sutartinių reikalavimų nagrinėjimą atsakingų asmenų ar subjektų kontaktiniai duomenys;

g)

laivo savininko vardas ir pavardė (pavadinimas);

h)

finansinio garanto galiojimo terminas; ir

i)

finansinio garanto teikėjo patvirtinimas, kad finansinis garantas atitinka A4.2.1 standarto reikalavimus.“;

4)

įterpiamas šis standartas:

„A4.2.2 standartas. Sutartiniams reikalavimams taikoma tvarka

1.

A4.2.1 standarto 8 dalyje ir šiame standarte sąvoka „sutartinis reikalavimas“ reiškia bet kokį reikalavimą, kuris susijęs su jūrininkų mirtimi arba ilgalaikiu neįgalumu dėl profesinio sužeidimo, ligos ar pavojaus, kaip nustatyta nacionalinės teisės aktuose, jūrininkų darbo sutartyje arba kolektyvinėje sutartyje.

2.

Finansinio garanto sistema, kaip nurodyta A4.2.1 standarto 1 dalies b punkte, gali veikti kaip socialinės apsaugos sistema, draudimas ar fondas ar kita panaši sistema. Valstybė narė sprendimą dėl jos formos priima pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis laivų savininkų ir jūrininkų organizacijomis.

3.

Nacionaliniais įstatymais ir kitais teisės aktais užtikrinamos veiksmingos priemonės, kurias taikant su A4.2.1 standarto 8 dalyje nurodytu kompensavimu susiję sutartiniai reikalavimai yra gaunami, nagrinėjami ir nešališkai spendžiami taikant skubias ir teisingas procedūras.“.


SPRENDIMAI

26.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/34


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2018/132

2018 m. sausio 25 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2015 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/137/BUSP (1), ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2015 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/1333;

(2)

2018 m. sausio 18 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1970 (2011), atnaujino ir iš dalies pakeitė informaciją apie į sąrašą įtrauktą laivą, kuriam taikomos ribojamosios priemonės;

(3)

todėl Sprendimo (BUSP) 2015/1333 V priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2015/1333 V priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. KRALEVA


(1)  OL L 206, 2015 8 1, p. 34.


PRIEDAS

Sprendimo (BUSP) 2015/1333 V priedo B skirsnyje (Subjektai) 1 įrašas pakeičiamas taip:

„1.   Pavadinimas: CAPRICORN

Dar žinomas kaip: n. d. Anksčiau žinomas pavadinimu: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2017 m. liepos 21 d. (iš dalies pakeista 2017 m. spalio 20 d., 2017 m. lapkričio 27 d. ir 2018 m. sausio 18d.)

Papildoma informacija

TJO: 8900878. Į sąrašą įtrauktas pagal Rezoliucijos 2146 (2014), išplėstos ir su pakeitimais, padarytais Rezoliucijos 2362 (2017) 2 punktu (draudimas pakrauti, vežti ar iškrauti; draudimas atvykti į uostus), 10 punkto a ir b papunkčius. Pagal Rezoliucijos 2146 11 punktą 2018 m. sausio 18 d. Komitetas atnaujino šį įtraukimą į sąrašą ir jis galioja iki 2018 m. balandžio 17 d., nebent Komitetas jo galiojimą nutrauktų anksčiau pagal Rezoliucijos 2146 12 punktą. Vėliavos valstybė: nežinoma. 2017 m. rugsėjo 21 d. duomenimis, laivas buvo tarptautiniuose vandenyse prie Jungtinių Arabų Emyratų.“


26.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/36


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/133

2018 m. sausio 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/911/EB, nustatantis augalinių medžiagų, preparatų ir jų derinių, naudojamų tradiciniams augaliniams vaistams, sąrašą

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 213)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (1), ypač į jo 16f straipsnį,

atsižvelgdama į 2016 m. vasario 2 d. Augalinių vaistų komiteto suformuluotą Europos vaistų agentūros nuomonę,

kadangi:

(1)

Valeriana officinalis L. pagal Direktyvos 2001/83/EB apibrėžtis gali būti laikoma augaline medžiaga, augaliniu preparatu ar jų deriniu ir atitinka tos direktyvos reikalavimus;

(2)

todėl tikslinga Valeriana officinalis L. įtraukti į augalinių medžiagų, preparatų ir jų derinių, naudojamų tradiciniams augaliniams vaistams gaminti, sąrašą, nustatytą Komisijos sprendimu 2008/911/EB (2);

(3)

todėl Sprendimas 2008/911/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Žmonėms skirtų vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2008/911/EB I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 24 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 311, 2001 11 28, p. 67.

(2)  2008 m. lapkričio 21 d. Komisijos sprendimas 2008/911/EB, nustatantis augalinių medžiagų, preparatų ir jų derinių, naudojamų tradiciniams augaliniams vaistams, sąrašą (OL L 328, 2008 12 6, p. 42).


PRIEDAS

Sprendimas 2008/911/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

I priede po įrašo Thymus vulgaris L., Thymus zygis Loefl. ex L., aetheroleum įrašoma tokia medžiaga:

Valeriana officinalis L.“;

2)

II priede po įrašo „BENDRIJOS SĄRAŠO ĮRAŠAS THYMUS VULGARIS L., THYMUS ZYGIS LOEFL. EX L., AETHEROLEUM“ įrašoma:

„SAJUNGOS SĄRAŠO ĮRAŠAS VALERIANA OFFICINALIS L.

Mokslinis augalo pavadinimas

Valeriana officinalis L.

Botaninė šeima

Valerianaceae

Bendrinis augalinio preparato pavadinimas visomis ES oficialiosiomis kalbomis

BG (bălgarski): Валериана, корен

CS (čeština): kozlíkový kořen

DA (dansk): Baldrianrod

DE (Deutsch): Baldrianwurzel

EL (elliniká): Ρίζα βαλεριανής

EN (English): Valerian root

ES (español): Valeriana, raíz de

ET (eesti keel): palderjanijuur

FI (suomi): rohtovirmajuuri, juuri

FR (français): Valériane (racine de)

HR (hrvatska): odoljenov korijen

HU (magyar): Macskagyökér

IT (italiano): Valeriana radice

LT (lietuvių kalba): Valerijonų šaknys

LV (latviešu valoda): Baldriāna saknes

MT (Malti): Għerq tal-Valerjana

NL (Nederlands): Valeriaanwortel

PL (polski): Korzeń kozłka

PT (português): Valeriana, raiz

RO (română): rădăcină de valeriană

SK (slovenčina): Koreň valeriány

SL (slovenščina): korenina zdravilne špajke

SV (svenska): Vänderot, rot

IS (íslenska):

NO (norsk): Valerianarot

Augalinis (-iai) preparatas (-ai)

a)

Susmulkinta augalinė medžiaga

b)

Augalinės medžiagos milteliai

c)

Iš šviežių šaknų išspaustos sultys (1:0,60-0,85)

d)

Sausasis ekstraktas (DER 4-6:1), ekstrahentas vanduo

e)

Skystasis ekstraktas (DER 1:4-6), ekstrahentas vanduo

f)

Sausasis ekstraktas (DER 4-7:1), ekstrahentas 45 % (V/V) metanolis

g)

Sausasis ekstraktas (DER 5,3-6,6:1), ekstrahentas 45 % (m/m) metanolis

h)

Skystasis ekstraktas (DER 1:7-9), ekstrahentas saldus vynas

i)

Skystasis ekstraktas (DER 1:1), ekstrahentas 60 % (V/V) etanolis

j)

Tinktūra (augalinės medžiagos ir ekstrahento santykis 1:8), ekstrahentas 60 % (V/V) etanolis

k)

Tinktūra (augalinės medžiagos ir ekstrahento santykis 1:10), ekstrahentas 56 % etanolis

l)

Tinktūra (augalinės medžiagos ir ekstrahento santykis 1:5), ekstrahentas 70 % (V/V) etanolis

m)

Tinktūra (augalinės medžiagos ir ekstrahento santykis 1:5), ekstrahentas 60–80 % (V/V) etanolis

n)

Sausasis ekstraktas (DER 5,5-7,4:1), ekstrahentas 85 % (m/m) metanolis

Nuoroda į Europos farmakopėjos monografiją

04:2017:0453

Indikacijos

Tradicinis augalinis vaistas, skirtas palengvinti nesunkius protinės įtampos simptomus ir pagerinti miegą.

Tai tradicinis augalinis vaistas, naudojamas pagal nurodytas indikacijas, išimtinai remiantis ilgalaikėmis vartojimo tradicijomis.

Tradicijos apibūdinimas

Europos

Nurodytas stiprumas

Žiūrėti sk. „Nurodytas dozavimas“

Nurodytas dozavimas

Paaugliams, suaugusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms

Vartoti per burną.

a)

Vienkartinė dozė: 0,3–3 g

Siekiant palengvinti nesunkius protinės įtampos simptomus – iki 3 kartų per parą.

Siekiant pagerinti miegą – viena dozė likus nuo pusvalandžio iki valandos prieš einant miegoti, esant būtinybei, dar vieną dozę galima suvartoti anksčiau vakare.

Žolelių arbata: 0,3–3 g susmulkintos augalinės medžiagos užplikyti 150 ml verdančio vandens.

b)

Vienkartinė dozė: 0,3–2,0 g

Siekiant palengvinti nesunkius protinės įtampos simptomus – iki 3 kartų per parą.

Siekiant pagerinti miegą – viena dozė likus nuo pusvalandžio iki valandos prieš einant miegoti, esant būtinybei, dar vieną dozę galima suvartoti anksčiau vakare.

c)

Vienkartinė dozė: 10 ml

Siekiant palengvinti nesunkius protinės įtampos simptomus – iki 3 kartų per parą.

Siekiant pagerinti miegą – viena dozė likus nuo pusvalandžio iki valandos prieš einant miegoti, esant būtinybei, dar vieną dozę galima suvartoti anksčiau vakare.

d)

Vienkartinė dozė: 420 mg

Siekiant palengvinti nesunkius protinės įtampos simptomus – iki 3 kartų per parą.

Siekiant pagerinti miegą – viena dozė likus nuo pusvalandžio iki valandos prieš einant miegoti, esant būtinybei, dar vieną dozę galima suvartoti anksčiau vakare.

e)

Vienkartinė dozė: 20 ml

Siekiant palengvinti nesunkius protinės įtampos simptomus – iki 3 kartų per parą.

Siekiant pagerinti miegą – viena dozė likus nuo pusvalandžio iki valandos prieš einant miegoti.

f)

Vienkartinė dozė: 144–288 mg

Siekiant palengvinti nesunkius protinės įtampos simptomus – iki 4 kartų per parą.

Siekiant pagerinti miegą – viena dozė likus nuo pusvalandžio iki valandos prieš einant miegoti, esant būtinybei, dar vieną dozę galima suvartoti anksčiau vakare.

g)

Vienkartinė dozė: 450 mg

Siekiant palengvinti nesunkius protinės įtampos simptomus – iki 3 kartų per parą.

Siekiant pagerinti miegą – viena dozė likus nuo pusvalandžio iki valandos prieš einant miegoti, esant būtinybei, dar vieną dozę galima suvartoti anksčiau vakare.

h)

Vienkartinė dozė: 10 ml, iki 3 kartų per parą.

i)

Vienkartinė dozė: 0,3–1,0 ml, iki 3 kartų per parą.

j)

Vienkartinė dozė: 4–8 ml, iki 3 kartų per parą.

k)

Vienkartinė dozė: 0,84 ml.

Siekiant palengvinti nesunkius protinės įtampos simptomus – 3–5 kartus per parą.

Siekiant pagerinti miegą – viena dozė likus pusvalandžiui iki einant miegoti.

l)

Vienkartinė dozė: 1,5 ml (protinė įtampa), 3 ml (miegui pagerinti).

Siekiant palengvinti nesunkius protinės įtampos simptomus – iki 3 kartų per parą.

Siekiant pagerinti miegą – viena dozė likus pusvalandžiui iki einant miegoti.

m)

Vienkartinė dozė: 10 ml, iki 3 kartų per parą.

n)

Vienkartinė dozė: 322 mg, iki 3 kartų per parą.

Naudoti kaip vonios priedą.

Vienkartinė dozė: 100 g pilnai voniai, ne daugiau kaip 1 vonia per parą.

Vartojimo būdas

Vartoti per burną.

Naudoti kaip vonios priedą. Temperatūra 34–37 °C, vonios trukmė – 10–20 minučių.

Vartojimo trukmė arba vartojimo trukmės apribojimai

Jei vartojant šį vaistinį preparatą, simptomai neišnyksta, būtina pasitarti su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

Kita saugiam vartojimui būtina informacija

Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai.

Naudoti kaip vonios priedą.

Gulėti vonioje negalima esant atviroms žaizdoms, dideliam pažeistos odos plotui, sergant ūmiomis odos ligomis, karščiuojant, sergant sunkiomis infekcijomis, esant sunkiems kraujotakos sutrikimams ir širdies nepakankamumui.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Vartojimas jaunesniems nei 12 metų vaikams neįteisintas, kadangi trūksta atitinkamų duomenų.

Jei vartojant šio vaisto paciento būklė pablogėja, būtina pasitarti su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

Tinktūrų ir ekstraktų, kurių sudėtyje yra etanolio, pakuotėse būtina nurodyti informaciją apie etanolį, vadovaujantis „Informacijos apie pagalbines medžiagas pateikimo žmonėms skirtų vaistinių preparatų etiketėse ir pakuotės lapeliuose gairėmis“.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nenustatyta.

Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Saugumas nėščiosioms ir žindyvėms nenustatytas. Nesant pakankamai duomenų, nėštumo ir žindymo laikotarpiu preparato vartoti nerekomenduojama.

Duomenų apie poveikį vaisingumui nėra.

Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Gali paveikti gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus. Poveikį pajutusiems pacientams negalima vairuoti ar valdyti mechanizmų.

Nepageidaujamas poveikis

Vartojant per burną

Nurijus valerijonų šaknų preparatų, gali pasireikšti virškinimo trakto simptomai (pvz., pykinimas, pilvo spazmai). Dažnis nežinomas.

Jei pasireiškia kitos, pirmiau nepaminėtos nepageidaujamos reakcijos, reikia pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

Naudojant kaip vonios priedą

Nežinomas.

Jei pasireiškia nepageidaujamos reakcijos, reikia pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

Perdozavimas

Vartojant per burną

Maždaug 20 g valerijonų šaknų dozė sukėlė tokius simptomus, kaip nuovargis, pilvo spazmai, krūtinės užgulimas, galvos svaigimas, rankų drebulys ir midriazė; jie praėjo per 24 valandas. Pasireiškus simptomams, reikėtų taikyti pagalbinį gydymą.

Naudojant kaip vonios priedą

Pranešimų apie perdozavimą negauta.

Farmaciniai duomenys [jei būtina]

Duomenys nebūtini.

Farmakologinis poveikis ar veiksmingumas, kurio galima tikėtis įvertinus ilgalaikį vaisto vartojimą ir esamą patirtį (jei būtina saugiam preparato vartojimui)

Duomenys nebūtini.“


26.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/41


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/134

2018 m. sausio 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/911/EB, nustatantis augalinių medžiagų, preparatų ir jų derinių, naudojamų tradiciniams augaliniams vaistams, sąrašą

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 218)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (1), ypač į jos 16f straipsnį,

atsižvelgdama į 2016 m. vasario 2 d. Augalinių vaistų komiteto suformuluotą Europos vaistų agentūros nuomonę,

kadangi:

(1)

Sideritis scardica Griseb., herba pagal Direktyvos 2001/83/EB apibrėžtis gali būti laikoma augaline medžiaga, augaliniu preparatu ar jų deriniu ir atitinka tos direktyvos reikalavimus;

(2)

todėl tikslinga Sideritis scardica Griseb., herba įtraukti į augalinių medžiagų, preparatų ir jų mišinių, naudojamų tradiciniams augaliniams vaistams gaminti, sąrašą, nustatytą Komisijos sprendimu 2008/911/EB (2);

(3)

todėl Sprendimas 2008/911/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Žmonėms skirtų vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2008/911/EB I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 24 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 311, 2001 11 28, p. 67.

(2)  2008 m. lapkričio 21 d. Komisijos sprendimas 2008/911/EB, nustatantis augalinių medžiagų, preparatų ir jų derinių, naudojamų tradiciniams augaliniams vaistams, sąrašą (OL L 328, 2008 12 6, p. 42).


PRIEDAS

Sprendimas 2008/911/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

I priede po įrašo Pimpinella anisum L. įrašoma tokia medžiaga:

Sideritis scardica Griseb., herba“;

2)

II priede po ĮTRAUKIMO Į BENDRIJOS SĄRAŠĄ Pimpinella anisum L. įrašoma:

„SĄJUNGOS SĄRAŠO ĮRAŠAS SIDERITIS SCARDIA GRISEB., HERBA

Mokslinis augalo pavadinimas

Sideritis scardica Griseb.

Botaninė šeima

Lamiaceae (Labiatae)

Augalinė medžiaga

Timsrų žolė (Sideritis herba)

Bendrinis augalinės medžiagos pavadinimas visomis ES oficialiosiomis kalbomis

BG (bălgarski): Мурсалски чай, стрък

CS (čeština): nať hojníku

DA (dansk): Kortkroneurt

DE (Deutsch): Balkan-Gliedkraut

EL (elliniká): Πόα σιδηρίτου

EN (English): Ironwort

ES (español): Siderita, partes aéreas de

ET (eesti keel): haavarohuürt

FI (suomi): raudakki, verso

FR (français): Crapaudine (parties aériennes de)

HR (hrvatska): očistova zelen

HU (magyar): sármányvirág virágos hajtása

IT (italiano): Stregonia parti aeree fiorite

LT (lietuvių kalba): Timsrų žolė

LV (latviešu valoda): Siderītu laksts

MT (Malti): ħaxixa tas-Sideritis

NL (Nederlands): (Griekse) bergthee, kruid

PL (polski): Ziele gojnika

PT (português): Siderite, partes aéreas

RO (română): iarba de ceaiul muntelui cretan

SK (slovenčina): Vňať ránhoja

SL (slovenščina): zel sklepnjaka

SV (svenska): Sårmynta, ört

IS (íslenska):

NO (norsk): Gresk fjellte

Žoliniai preparatai

Susmulkinta augalinė medžiaga

Nuoroda į Europos farmakopėjos monografiją

Netaikoma

Indikacijos

1 indikacija

Tradicinis augalinis vaistas, vartojamas atsikosėjimui peršalus palengvinti.

2 indikacija

Tradicinis augalinis vaistas, vartojamas diskomfortui virškinimo trakte sumažinti.

Tai tradicinis augalinis vaistas, vartojamas pagal nurodytas indikacijas, išimtinai remiantis ilgalaikėmis vartojimo tradicijomis.

Tradicijos apibūdinimas

Europos

Nurodytas stiprumas

Žr. „Nurodytas dozavimas“

Nurodytas dozavimas

Suaugusiems ir pagyvenusiems žmonėms

1 ir 2 indikacijos

Vienkartinė dozė: žolelių arbata: 2–3 kartus per dieną vartojamas žolelių užpilas, paruošiamas iš 2–4 g susmulkintos augalinės medžiagos ir 150–200 ml vandens

Dienos dozė: iki 12 g

Jaunesniems nei 18 metų amžiaus vaikams ir paaugliams vartoti nerekomenduojama (žr. „Įspėjimas dėl vaisto vartojimo ir atsargumo priemonės“)

Vartojimo būdas

Oralinis

Vartojimo trukmė arba vartojimo trukmės apribojimai

1 indikacija

Jei vartojant šį vaistą simptomai neišnyksta ilgiau kaip 1 savaitę, būtina pasitarti su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

2 indikacija

Jei vartojant šį vaistinį preparatą simptomai neišnyksta ilgiau kaip 2 savaitę, būtina pasitarti su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

Kita saugiam vartojimui būtina informacija

Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai ir kitiems Lamiaceae (Labiatae) šeimos augalams

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Vartojimas vaikams ir jaunesniems nei 18 metų paaugliams nepatvirtintas, kadangi trūksta atitinkamų duomenų.

Jei vartojant šį vaistinį preparatą paciento būklė pablogėja, būtina pasitarti su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitos sąveikos formos

Nenustatyta

Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėra jokių duomenų apie vaisto saugumą moterims nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Nesant pakankamai duomenų, nėštumo ir žindymo laikotarpiu preparato vartoti nerekomenduojama.

Duomenų apie poveikį vaisingumui nėra.

Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta.

Nepageidaujamas poveikis

Nežinoma

Jei pasireiškia nepageidaujama reakcija, reikia pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

Perdozavimas

Pranešimų apie perdozavimą negauta.

Farmaciniai duomenys (jei būtina)

Netaikoma

Farmakologinis poveikis ar veiksmingumas, kurio galima tikėtis įvertinus ilgalaikį vaisto vartojimą ir esamą patirtį (jei būtina saugiam vaisto vartojimui)

Netaikoma.“