ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 14

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. sausio 19d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. spalio 23 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/76 dėl žvejybos galimybių paskirstymo pagal Protokolą, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas

1

 

*

2018 m. sausio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/77 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

3

 

*

2018 m. sausio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/78, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios 2-fenilfenolio, bensulfuron-metilo, dimetachloro ir lufenurono liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai ( 1 )

6

 

*

2018 m. sausio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/79, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais ( 1 )

31

 

 

2018 m. sausio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/80 dėl šešioliktojo dalinio kvietimo dalyvauti konkurse, paskelbtame Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2080, mažiausios nugriebto pieno miltelių pardavimo kainos nustatymo

35

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

19.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/76

2017 m. spalio 23 d.

dėl žvejybos galimybių paskirstymo pagal Protokolą, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. sausio 28 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/146/ES (1) dėl Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo (toliau – Susitarimas) sudarymo;

(2)

pirmuoju Susitarimo protokolu (2) trejų metų laikotarpiui buvo nustatytos žvejybos galimybės, suteikiamos Sąjungos laivams žvejybos zonoje, į kurią suverenias teises turi Mauricijaus Respublika (toliau – Mauricijus) arba kuri priklauso jo jurisdikcijai, ir Sąjungos skiriamas finansinis įnašas. To protokolo taikymo laikotarpis baigėsi 2017 m. sausio 27 d;

(3)

pagal Tarybos sprendimą (ES) 2017/1960 (3)2017 m. gruodžio 8 d. pasirašytas naujas protokolas, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (toliau – Protokolas);

(4)

visam Protokolo taikymo laikotarpiui reikėtų nustatyti žvejybos galimybių paskirstymo valstybėms narėms metodą;

(5)

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1006/2008 (4) 10 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jei pagal žvejybos leidimų skaičių paaiškėja, kad Protokolu Sąjungai suteikti žvejybos leidimai ar žvejybos galimybės nėra visiškai išnaudojami, Komisija apie tai informuoja atitinkamas valstybes nares ir paprašo jų patvirtinti, kad jos tų žvejybos galimybių neišnaudos. Jei per nustatytą terminą atsakymas nepateikiamas, tai laikoma patvirtinimu, kad atitinkamos valstybės narės laivai tuo laikotarpiu nevisiškai išnaudos savo žvejybos galimybes. Tas terminas turėtų būti nustatytas;

(6)

Protokolas bus taikomas laikinai nuo jo pasirašymo dienos, siekiant užtikrinti, kad Sąjungos laivai galėtų greitai pradėti žvejybos veiklą. Todėl šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas nuo tos dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

(1)   Pagal Protokolą nustatytos žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos taip:

a)

tunus gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai:

Ispanija

22 laivai

Prancūzija

16 laivų

Italija

2 laivai

b)

dreifuojančiosiomis ūdomis žvejojantys laivai:

Ispanija

12 laivų

Prancūzija

29 laivai

Portugalija

4 laivai

(2)   Reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 taikomas nedarant poveikio Susitarimui ir Protokolui.

(3)   Jei pagal 1 dalyje nurodytų valstybių narių pateiktus prašymus išduoti žvejybos leidimą matyti, kad Protokolu nustatytos žvejybos galimybės nebus išnaudotos, Komisija svarsto bet kurios kitos valstybės narės pateiktus prašymus išduoti žvejybos leidimą, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 10 straipsnyje.

(4)   Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 10 straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas yra 10 darbo dienų nuo Komisijos prašymo pateikimo dienos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2017 m. gruodžio 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

K. IVA


(1)  2014 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas 2014/146/ES dėl Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo sudarymo (OL L 79, 2014 3 18, p. 2).

(2)  Protokolas kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (OL L 79, 2014 3 18, p. 9).

(3)  2017 m. spalio 23 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/1960 dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 279, 2017 10 28, p. 1).

(4)  2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93 ir (EB) Nr. 1627/94 bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 3317/94 (OL L 286, 2008 10 29, p. 33).


19.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/77

2018 m. sausio 15 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 57 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (2) priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, visiškai ar iš dalies sudarytai remiantis Kombinuotąja nomenklatūra arba ją papildančiai subpozicijų dalimis, kad būtų galima taikyti tarifinio reguliavimo ir kitas su prekyba prekėmis susijusias priemones;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad suteikta šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija apie šiame reglamente nurodytas prekes jos adresatas galėtų remtis dar tam tikrą laikotarpį, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalyje. Tas laikotarpis turėtų būti trys mėnesiai;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalimi, galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Stephen QUEST

Generalinis direktorius

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Maždaug 200 × 60 × 8 cm dydžio stačiakampio gretasienio formos tekstilės gaminys (čiužinio užvalkalas), pagamintas iš marginto cheminių pluoštų (100 % poliesterio) tekstilės audinio, kurį galima skalbti.

Viename ilgajame gaminio šone įsiūtas užtrauktukas, kad būtų galima apvilkti čiužinį.

Prie vieno ilgojo šono pritvirtinta tekstilės rankenėlė.

(Žr. paveikslą) (*1).

6302 22 90

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis ir KN kodus 6302 , 6302 22 ir 6302 22 90 atitinkančiais prekių aprašymais.

Gaminys pagamintas iš skalbiamos medžiagos ir dėl įsiūto užtrauktuko jį galima bet kuriuo metu nuvilkti nuo čiužinio, todėl jis yra tinkamas skalbti (taip pat žr. Suderintos sistemos (SS) paaiškinimų 6302 pozicijos paaiškinimų pirmąją pastraipą). Taigi jis turi objektyvias lovos baltinių charakteristikas ir savybes.

Todėl gaminys laikytinas lovos baltiniais iš cheminių pluoštų, išskyrus megztus arba nertus, ir jam priskirtinas KN kodas 6302 22 90 .

Image


(*1)  Paveikslas pateikiamas tik dėl informacijos.


19.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/78

2018 m. sausio 16 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios 2-fenilfenolio, bensulfuron-metilo, dimetachloro ir lufenurono liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą ir 49 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

didžiausia leidžiamoji 2-fenilfenolio liekanų koncentracija (toliau – DLK) nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede. Dimetachloro ir lufenurono DLK nustatyta to reglamento III priedo A dalyje. Bensulfuron-metilo DLK anksčiau nebuvo nustatyta;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 1 dalį Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos dabartinės 2-fenilfenolio DLK peržiūros (2). Ji pasiūlė pakeisti liekanų apibrėžtį augaliniams produktams ir rekomendavo sumažinti kiaulių, galvijų ir arklinių šeimos gyvūnų raumenims, riebalams, kepenims bei inkstams ir galvijų ir arklių pienui nustatytą DLK. Ji padarė išvadą, kad trūksta tam tikros informacijos apie citrusiniams vaisiams nustatytą DLK ir kad rizikos valdytojai turi papildomai apsvarstyti šį atvejį. Kadangi rizikos vartotojams nėra, Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede šiam produktui turėtų būti nustatyta esamo arba Tarnybos nustatyto dydžio DLK. Kodekse kriaušėms nustatyta didžiausia leidžiamoji koncentracija yra saugi vartotojams. Todėl tikslinga kriaušėms nustatyti tokio pat dydžio DLK;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 1 dalį Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos dabartinės bensulfuron-metilo DLK (3). Ji rekomendavo padidinti arba palikti nustatytą DLK;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 1 dalį Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos dabartinės dimetachloro DLK (4). Ji rekomendavo padidinti arba palikti nustatytą DLK;

(5)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 1 dalį Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos dabartinės lufenurono DLK (5). Ji pasiūlė pakeisti liekanų apibrėžtį visiems produktams ir rekomendavo sumažinti citrusiniams vaisiams, sėklavaisiams, saldžiosioms vyšnioms, slyvoms, valgomosioms vynuogėms, vynuogėms vynui gaminti, figoms, persimonams / rytiniams persimonams, kiviams, bulvėms, pomidorams, paprikoms, agurkams, cukinijoms ir sojoms nustatytą DLK. Kitų produktų atveju ji rekomendavo padidinti arba palikti nustatytą DLK. Ji padarė išvadą, kad trūksta tam tikros informacijos apie abrikosams, persikams, braškėms ir žemuogėms, kornišonams, sultenėms, salotoms, salotinėms trūkažolėms / endivijoms, sėjamosioms pipirnėms, kitiems daigams ir ūgliams, ankstyvosioms barborytėms, sėjamosioms gražgarstėms, raukšlėtiesiems bastučiams, jaunų lapų augalams (įskaitant brassica rūšis), kiaulių galvijų, avių, ožkų, arklinių šeimos gyvūnų ir naminių paukščių kepenims ir inkstams nustatytą DLK ir kad rizikos valdytojai turi papildomai apsvarstyti šį atvejį. Kadangi rizikos vartotojams nėra, Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede šiems produktams turėtų būti nustatyta esama arba Tarnybos nustatyto dydžio DLK. Ši DLK bus peržiūrėta; atliekant peržiūrą bus atsižvelgta į informaciją, kuri bus gauta per dvejus metus po šio reglamento paskelbimo;

(6)

produktams, kuriems apsaugoti nesuteiktas atitinkamo augalų apsaugos produkto naudojimo leidimas ir kuriems nenustatytas leidžiamasis importo nuokrypis ar kodekso didžiausios leidžiamosios koncentracijos (CXL) vertės, DLK turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į konkrečią nustatymo ribą arba atitikti numatytąją DLK, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsnio 1 dalies b punkte;

(7)

Komisija konsultavosi su Europos Sąjungos etaloninėmis pesticidų liekanų laboratorijomis dėl būtinybės pakoreguoti tam tikras nustatymo ribas. Šios laboratorijos dėl kelių medžiagų padarė išvadą, kad dėl su tam tikromis prekėmis susijusios technikos raidos reikia nustatyti konkrečias jų nustatymo ribas;

(8)

remiantis Tarnybos pagrįstomis nuomonėmis ir atsižvelgiant į su svarstomu klausimu susijusius veiksnius, daroma išvada, kad tam tikri DLK pakeitimai atitinka Reglamento (EB) Nr. 396/2005 14 straipsnio 2 dalies reikalavimus;

(9)

per Pasaulio prekybos organizaciją konsultuotasi dėl naujų DLK verčių su Sąjungos prekybos partneriais ir į jų pastabas atsižvelgta;

(10)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

kad šiuos produktus būtų galima įprastai parduoti, perdirbti ir vartoti, šiame reglamente reikėtų numatyti pereinamojo laikotarpio priemones produktams, kurie buvo pagaminti prieš pakeičiant DLK ir kuriais, remiantis turima informacija, užtikrinamas aukštas vartotojų apsaugos lygis;

(12)

prieš pradedant taikyti pakeistą DLK turėtų būti skiriamas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės, trečiosios šalys ir maisto tvarkymo subjektai galėtų pasirengti laikytis dėl DLK pakeitimo atsiradusių naujų reikalavimų;

(13)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 be šiuo reglamentu padarytų pakeitimų toliau taikomas produktams, kurie buvo teisėtai pagaminti iki 2018 m. rugpjūčio 8 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. rugpjūčio 8 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  Europos maisto saugos tarnyba. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 2-phenylphenol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(1):4696.

(3)  Europos maisto saugos tarnyba. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bensulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(10):4596.

(4)  Europos maisto saugos tarnyba. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dimethachlor according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(11):4632.

(5)  Europos maisto saugos tarnyba. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for lufenuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(1):4652.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1.

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

2-fenilfenoliui skirta skiltis pakeičiama taip:

„Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatoma DLK, grupės ir pavyzdžiai (a)

2-fenilfenolis (2-fenilfenolio ir jo konjugatų suma, išreikšta kaip 2-fenilfenolis) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

 

0110000

Citrusiniai vaisiai

10

0110010

Greipfrutai

 

0110020

Apelsinai

 

0110030

Citrinos

 

0110040

Žaliosios citrinos

 

0110050

Mandarinai

 

0110990

Kita

 

0120000

Medžių riešutai

0,01  (*1)

0120010

Migdolai

 

0120020

Bertoletijos

 

0120030

Anakardžiai

 

0120040

Kaštainiai

 

0120050

Kokosai

 

0120060

Lazdyno riešutai

 

0120070

Makadamijos

 

0120080

Karijos

 

0120090

Pinijos

 

0120100

Pistacijos

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

0120990

Kita

 

0130000

Sėklavaisiai

0,01  (*1)

0130010

Obuoliai

0,01  (*1)

0130020

Kriaušės

20

0130030

Svarainiai

0,01  (*1)

0130040

Šliandros

0,01  (*1)

0130050

Lokvos / japoninės lokvos

0,01  (*1)

0130990

Kita

0,01  (*1)

0140000

Kaulavaisiai

0,01  (*1)

0140010

Abrikosai

 

0140020

Vyšnios (saldžiosios)

 

0140030

Persikai

 

0140040

Slyvos

 

0140990

Kita

 

0150000

Uogos ir smulkūs vaisiai

0,01  (*1)

0151000

a)

Vynuogės

 

0151010

Valgomosios vynuogės

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

0152000

b)

Braškės ir žemuogės

 

0153000

c)

Uogos, augančios ant dvimečių ūglių

 

0153010

Gervuogės

 

0153020

Paprastosios gervuogės

 

0153030

Avietės (raudonosios ir geltonosios)

 

0153990

Kita

 

0154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

0154010

Mėlynės, vaivorai ir šilauogės

 

0154020

Spanguolės

 

0154030

Serbentai (juodieji, raudonieji ir baltieji)

 

0154040

Agrastai (žalieji, raudonieji ir geltonieji)

 

0154050

Erškėtuogės

 

0154060

Šilkmedžio uogos (juodojo ir baltojo)

 

0154070

Gudobelės vaisiai / pietinės gudobelės vaisiai

 

0154080

Šeivamedžio uogos

 

0154990

Kita

 

0160000

Kiti vaisiai kurių

0,01  (*1)

0161000

a)

Valgoma luobelė

 

0161010

Datulės

 

0161020

Figos

 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

0161040

Kinkanai

 

0161050

Karambolos

 

0161060

Persimonai / rytiniai persimonai

 

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai

 

0161990

Kita

 

0162000

b)

Nevalgoma luobelė, smulkūs

 

0162010

Kiviai (žalieji, raudonieji, geltonieji)

 

0162020

Ličiai

 

0162030

Valgomosios pasifloros

 

0162040

Opuncijos

 

0162050

Gelčių sėklos

 

0162060

Virgininiai persimonai (Virginia kaki)

 

0162990

Kita

 

0163000

c)

Nevalgoma luobelė, stambūs

 

0163010

Avokadai

 

0163020

Bananai

 

0163030

Mangai

 

0163040

Papajos

 

0163050

Granatai

 

0163060

Peruvinės anonos

 

0163070

Gvajavos

 

0163080

Ananasai

 

0163090

Duonvaisiai

 

0163100

Durijai

 

0163110

Dygliuotosios anonos

 

0163990

Kita

 

0200000

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

0210000

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

0,01  (*1)

0211000

a)

Bulvės

 

0212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

0212010

Manijokai

 

0212020

Valgomieji batatai

 

0212030

Dioskorėjos

 

0212040

Bermudinės marantos

 

0212990

Kita

 

0213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

0213010

Burokėliai

 

0213020

Morkos

 

0213030

Gumbiniai salierai

 

0213040

Krienai

 

0213050

Topinambai

 

0213060

Pastarnokai

 

0213070

Petražolės šaknys / šakninės petražolės

 

0213080

Ridikai

 

0213090

Pūteniai

 

0213100

Griežčiai

 

0213110

Ropės

 

0213990

Kita

 

0220000

Svogūninės daržovės

0,01  (*1)

0220010

Valgomieji česnakai

 

0220020

Valgomieji svogūnai

 

0220030

Valgomieji svogūnėliai

 

0220040

Svogūnlaiškiai (išskyrus žaliuosius svogūnus ir tuščialaiškius česnakus)

 

0220990

Kita

 

0230000

Vaisinės daržovės

0,01  (*1)

0231000

a)

Bulvinių šeimos

 

0231010

Pomidorai

 

0231020

Paprikos

 

0231030

Baklažanai

 

0231040

Valgomosios ybiškės

 

0231990

Kita

 

0232000

b)

Moliūginių šeimos (valgoma luobelė)

 

0232010

Agurkai

 

0232020

Kornišonai

 

0232030

Cukinijos

 

0232990

Kita

 

0233000

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luobelė)

 

0233010

Melionai

 

0233020

Moliūgai

 

0233030

Arbūzai

 

0233990

Kita

 

0234000

d)

Cukriniai kukurūzai

 

0239000

e)

Kitos vaisinės daržovės

 

0240000

Kopūstinės daržovės (išskyrus brassica rūšių šakniavaisius ir brassica rūšių jaunų lapų augalus)

0,01  (*1)

0241000

a)

Žiedinės

 

0241010

Brokoliniai kopūstai

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

0241990

Kita

 

0242000

b)

Gūžinės

 

0242010

Briuseliniai kopūstai

 

0242020

Gūžiniai kopūstai

 

0242990

Kita

 

0243000

c)

Lapinės

 

0243010

Pekininiai kopūstai

 

0243020

Garbiniuotieji kopūstai

 

0243990

Kita

 

0244000

d)

Ropiniai kopūstai

 

0250000

Lapinės daržovės, prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

 

0251000

a)

Salotos ir salotiniai augalai

0,01  (*1)

0251010

Sultenės

 

0251020

Sėjamosios salotos

 

0251030

Salotinės trūkažolės / endivijos

 

0251040

Sėjamosios pipirnės, kiti daigai ir ūgliai

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

 

0251060

Sėjamosios gražgarstės

 

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

 

0251080

Jaunų lapų augalai (įskaitant brassica rūšis)

 

0251990

Kita

 

0252000

b)

Špinatai ir panašūs (lapai)

0,01  (*1)

0252010

Daržiniai špinatai

 

0252020

Paprastosios portulakos

 

0252030

Burokėlių lapai

 

0252990

Kita

 

0253000

c)

Vynuogių ir panašių rūšių augalų lapai

0,01  (*1)

0254000

d)

Rėžiukai

0,01  (*1)

0255000

e)

Paprastosios trūkažolės / Cikorijos

0,01  (*1)

0256000

f)

Prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

0,02  (*1)

0256010

Daržiniai builiai

 

0256020

Laiškiniai česnakai

 

0256030

Salierų lapai

 

0256040

Petražolės

 

0256050

Vaistiniai šalavijai

 

0256060

Kvapieji rozmarinai

 

0256070

Čiobreliai

 

0256080

Bazilikai ir valgomosios gėlės

 

0256090

Kilniojo lauramedžio lapai

 

0256100

Vaistiniai kiečiai

 

0256990

Kita

 

0260000

Ankštinės daržovės

0,01  (*1)

0260010

Pupelės (su ankštimis)

 

0260020

Pupelės (be ankščių)

 

0260030

Žirniai (su ankštimis)

 

0260040

Žirniai (be ankščių)

 

0260050

Lęšiai

 

0260990

Kita

 

0270000

Stiebinės daržovės

0,01  (*1)

0270010

Smidrai

 

0270020

Dygieji artišokai

 

0270030

Salierai

 

0270040

Paprastojo pankolio azorinis varietetas

 

0270050

Artišokai

 

0270060

Porai

 

0270070

Rabarbarai

 

0270080

Bambukų ūgliai

 

0270090

Palmių šerdys

 

0270990

Kita

 

0280000

Grybai, samanos ir kerpės

0,01  (*1)

0280010

Auginamieji grybai

 

0280020

Miško grybai

 

0280990

Samanos ir kerpės

 

0290000

Dumbliai ir prokariotai

0,01 (*1)

0300000

ANKŠTINIAI AUGALAI

0,02  (*1)

0300010

Pupos

 

0300020

Lęšiai

 

0300030

Žirniai

 

0300040

Lubinai / lubinų pupelės

 

0300990

Kita

 

0400000

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINGI VAISIAI

0,01  (*1)

0401000

Aliejinių augalų sėklos

 

0401010

Sėmenys

 

0401020

Žemės riešutai

 

0401030

Aguonų sėklos

 

0401040

Sezamų sėklos.

 

0401050

Saulėgrąžų sėklos

 

0401060

Rapsų sėklos

 

0401070

Sojos

 

0401080

Garstyčių sėklos

 

0401090

Vilnamedžių sėklos

 

0401100

Moliūgų sėklos

 

0401110

Dažiniai dygminai

 

0401120

Agurklės

 

0401130

Sėjamosios judros

 

0401140

Kanapių sėklos

 

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

 

0401990

Kita

 

0402000

Aliejiniai vaisiai

 

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

0402020

Alyvpalmių branduoliai

 

0402030

Alyvpalmių vaisiai

 

0402040

Tikrųjų kapokmedžių vaisiai

 

0402990

Kita

 

0500000

GRŪDAI

0,02  (*1)

0500010

Miežiai

 

0500020

Grikiai ir kitos javams prilyginamos kultūros

 

0500030

Kukurūzai

 

0500040

Tikrosios soros

 

0500050

Avižos

 

0500060

Ryžiai

 

0500070

Rugiai

 

0500080

Dvispalviai sorgai

 

0500090

Paprastieji kviečiai

 

0500990

Kita

 

0600000

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI, KAKAVA ir SALDŽIOSIOS CERATONIJOS

0,05  (*1)

0610000

Arbata

 

0620000

Kavos pupelės

 

0630000

Žolelių užpilai (gauti iš

 

0631000

a)

Žiedai

 

0631010

Vaistinės ramunės

 

0631020

Jamaikinės kinrožės

 

0631030

Rožės

 

0631040

Jazminai

 

0631050

Liepų žiedai

 

0631990

Kita

 

0632000

b)

Lapai ir prieskoninės žolės

 

0632010

Daržinės braškės

 

0632020

Siauralapis raibsteglis

 

0632030

Paragvajinis bugienis

 

0632990

Kita

 

0633000

c)

Šaknys

 

0633010

Valerijonas

 

0633020

Ženšenis

 

0633990

Kita

 

0639000

d)

bet kurios kitos augalo dalys

 

0640000

Kakavos pupelės

 

0650000

Saldžiosios ceratonijos

 

0700000

APYNIAI

0,05  (*1)

0800000

PRIESKONIAI

 

0810000

Sėklos prieskoniai

0,05  (*1)

0810010

Anyžinė ožiažolė

 

0810020

Persiniai gumbakmyniai

 

0810030

Salierai

 

0810040

Blakinės kalendros

 

0810050

Kuminai

 

0810060

Krapai

 

0810070

Paprastieji pankoliai

 

0810080

Vaistinės ožragės

 

0810090

Muskatai

 

0810990

Kita

 

0820000

Vaisių prieskoniai

0,05  (*1)

0820010

Kvapieji pimentai

 

0820020

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

 

0820030

Kmynai

 

0820040

Kardamonas

 

0820050

Kadagio uogos

 

0820060

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji)

 

0820070

Vanilė

 

0820080

Tamarindas

 

0820990

Kita

 

0830000

Žievės prieskoniai

0,05  (*1)

0830010

Cinamonas

 

0830990

Kita

 

0840000

Šaknys ir šakniastiebiai prieskoniai

 

0840010

Paprastasis saldymedis

0,05  (*1)

0840020

Imbieras

0,05  (*1)

0840030

Daržinės ciberžolės

0,05  (*1)

0840040

Krienai

(+)

0840990

Kita

0,05  (*1)

0850000

Pumpurų prieskoniai

0,05  (*1)

0850010

Gvazdikėliai

 

0850020

Kaparėliai

 

0850990

Kita

 

0860000

Žiedų purkų prieskoniai

0,05  (*1)

0860010

Šafranai

 

0860990

Kita

 

0870000

Kevalų prieskoniai

0,05  (*1)

0870010

Muskatmedžio vaisiai

 

0870990

Kita

 

0900000

CUKRINIAI AUGALAI

0,01  (*1)

0900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

 

0900020

Cukranendrės

 

0900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

 

0900990

Kita

 

1000000

GYVŪNINIAI PRODUKTAI. SAUSUMOS GYVŪNAI

 

1010000

Audiniai

0,01  (*1)

1011000

a)

Kiaulių

 

1011010

Raumenys

 

1011020

Riebalų audiniai

 

1011030

Kepenys

 

1011040

Inkstai

 

1011050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1011990

Kita

 

1012000

b)

Galvijų

 

1012010

Raumenys

 

1012020

Riebalų audiniai

 

1012030

Kepenys

 

1012040

Inkstai

 

1012050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1012990

Kita

 

1013000

c)

Avių

 

1013010

Raumenys

 

1013020

Riebalų audiniai

 

1013030

Kepenys

 

1013040

Inkstai

 

1013050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1013990

Kita

 

1014000

d)

Ožkų

 

1014010

Raumenys

 

1014020

Riebalų audiniai

 

1014030

Kepenys

 

1014040

Inkstai

 

1014050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1014990

Kita

 

1015000

e)

Arklinių šeimos gyvūnų

 

1015010

Raumenys

 

1015020

Riebalų audiniai

 

1015030

Kepenys

 

1015040

Inkstai

 

1015050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1015990

Kita

 

1016000

f)

Naminių paukščių

 

1016010

Raumenys

 

1016020

Riebalų audiniai

 

1016030

Kepenys

 

1016040

Inkstai

 

1016050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1016990

Kita

 

1017000

g)

Kitų ūkinės paskirties sausumos gyvūnų

 

1017010

Raumenys

 

1017020

Riebalų audiniai

 

1017030

Kepenys

 

1017040

Inkstai

 

1017050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1017990

Kita

 

1020000

Pienas

0,01  (*1)

1020010

Galvijai

 

1020020

Avys

 

1020030

Ožkos

 

1020040

Arkliai

 

1020990

Kita

 

1030000

Paukščių kiaušiniai

0,01  (*1)

1030010

Vištos

 

1030020

Antys

 

1030030

Žąsys

 

1030040

Putpelės

 

1030990

Kita

 

1040000

Medus ir kiti bitininkystės produktai

0,05 (*1)

1050000

Varliagyviai ir ropliai

0,01  (*1)

1060000

Sausumos bestuburiai gyvūnai

0,01  (*1)

1070000

Laukiniai sausumos stuburiniai gyvūnai

0,01  (*1)

b)

pridedamos šios bensulfuron-metilui, dimetachlorui ir lufenuronui skirtos skiltys:

„Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatoma DLK, grupės ir pavyzdžiai (a)

Bensulfuron-metilas

Dimetachloras

Lufenuronas (bet koks jo izomerų santykis) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0110000

Citrusiniai vaisiai

 

 

0,01  (*2)

0110010

Greipfrutai

 

 

 

0110020

Apelsinai

 

 

 

0110030

Citrinos

 

 

 

0110040

Žaliosios citrinos

 

 

 

0110050

Mandarinai

 

 

 

0110990

Kita

 

 

 

0120000

Medžių riešutai

 

 

0,01  (*2)

0120010

Migdolai

 

 

 

0120020

Bertoletijos

 

 

 

0120030

Anakardžiai

 

 

 

0120040

Kaštainiai

 

 

 

0120050

Kokosai

 

 

 

0120060

Lazdyno riešutai

 

 

 

0120070

Makadamijos

 

 

 

0120080

Karijos

 

 

 

0120090

Pinijos

 

 

 

0120100

Pistacijos

 

 

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

 

 

0120990

Kita

 

 

 

0130000

Sėklavaisiai

 

 

0,15

0130010

Obuoliai

 

 

 

0130020

Kriaušės

 

 

 

0130030

Svarainiai

 

 

 

0130040

Šliandros

 

 

 

0130050

Lokvos / japoninės lokvos

 

 

 

0130990

Kita

 

 

 

0140000

Kaulavaisiai

 

 

 

0140010

Abrikosai

 

 

0,2 (+)

0140020

Vyšnios (saldžiosios)

 

 

0,01  (*2)

0140030

Persikai

 

 

0,2 (+)

0140040

Slyvos

 

 

0,01  (*2)

0140990

Kita

 

 

0,01  (*2)

0150000

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

 

0,01  (*2)

0151000

a)

Vynuogės

 

 

 

0151010

Valgomosios vynuogės

 

 

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

 

 

0152000

b)

Braškės ir žemuogės

 

 

 

0153000

c)

Uogos, augančios ant dvimečių ūglių

 

 

 

0153010

Gervuogės

 

 

 

0153020

Paprastosios gervuogės

 

 

 

0153030

Avietės (raudonosios ir geltonosios)

 

 

 

0153990

Kita

 

 

 

0154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

 

 

0154010

Mėlynės, vaivorai ir šilauogės

 

 

 

0154020

Spanguolės

 

 

 

0154030

Serbentai (juodieji, raudonieji ir baltieji)

 

 

 

0154040

Agrastai (žalieji, raudonieji ir geltonieji)

 

 

 

0154050

Erškėtuogės

 

 

 

0154060

Šilkmedžio uogos (juodojo ir baltojo)

 

 

 

0154070

Gudobelės vaisiai / pietinės gudobelės vaisiai

 

 

 

0154080

Šeivamedžio uogos

 

 

 

0154990

Kita

 

 

 

0160000

Kiti vaisiai kurių

 

 

0,01  (*2)

0161000

a)

Valgoma luobelė

 

 

 

0161010

Datulės

 

 

 

0161020

Figos

 

 

 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

 

 

0161040

Kinkanai

 

 

 

0161050

Karambolos

 

 

 

0161060

Persimonai / rytiniai persimonai

 

 

 

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai

 

 

 

0161990

Kita

 

 

 

0162000

b)

Nevalgoma luobelė, smulkūs

 

 

 

0162010

Kiviai (žalieji, raudonieji, geltonieji)

 

 

 

0162020

Ličiai

 

 

 

0162030

Valgomosios pasifloros

 

 

 

0162040

Opuncijos

 

 

 

0162050

Gelčių sėklos

 

 

 

0162060

Virgininiai persimonai (Virginia kaki)

 

 

 

0162990

Kita

 

 

 

0163000

c)

Nevalgoma luobelė, stambūs

 

 

 

0163010

Avokadai

 

 

 

0163020

Bananai

 

 

 

0163030

Mangai

 

 

 

0163040

Papajos

 

 

 

0163050

Granatai

 

 

 

0163060

Peruvinės anonos

 

 

 

0163070

Gvajavos

 

 

 

0163080

Ananasai

 

 

 

0163090

Duonvaisiai

 

 

 

0163100

Durijai

 

 

 

0163110

Dygliuotosios anonos

 

 

 

0163990

Kita

 

 

 

0200000

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

 

 

0210000

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0211000

a)

Bulvės

 

 

 

0212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

 

 

0212010

Manijokai

 

 

 

0212020

Valgomieji batatai

 

 

 

0212030

Dioskorėjos

 

 

 

0212040

Bermudinės marantos

 

 

 

0212990

Kita

 

 

 

0213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

 

 

0213010

Burokėliai

 

 

 

0213020

Morkos

 

 

 

0213030

Gumbiniai salierai

 

 

 

0213040

Krienai

 

 

 

0213050

Topinambai

 

 

 

0213060

Pastarnokai

 

 

 

0213070

Petražolės šaknys / šakninės petražolės

 

 

 

0213080

Ridikai

 

 

 

0213090

Pūteniai

 

 

 

0213100

Griežčiai

 

 

 

0213110

Ropės

 

 

 

0213990

Kita

 

 

 

0220000

Svogūninės daržovės

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0220010

Valgomieji česnakai

 

 

 

0220020

Valgomieji svogūnai

 

 

 

0220030

Valgomieji svogūnėliai

 

 

 

0220040

Svogūnlaiškiai (išskyrus žaliuosius svogūnus ir tuščialaiškius česnakus)

 

 

 

0220990

Kita

 

 

 

0230000

Vaisinės daržovės

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0231000

a)

Bulvinių šeimos

 

 

 

0231010

Pomidorai

 

 

0,4

0231020

Paprikos

 

 

0,8

0231030

Baklažanai

 

 

0,3

0231040

Valgomosios ybiškės

 

 

0,01  (*2)

0231990

Kita

 

 

0,01  (*2)

0232000

b)

Moliūginių šeimos (valgoma luobelė)

 

 

 

0232010

Agurkai

 

 

0,15

0232020

Kornišonai

 

 

0,15

0232030

Cukinijos

 

 

0,15

0232990

Kita

 

 

0,01  (*2)

0233000

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luobelė)

 

 

 

0233010

Melionai

 

 

0,4

0233020

Moliūgai

 

 

0,4

0233030

Arbūzai

 

 

0,4

0233990

Kita

 

 

0,01  (*2)

0234000

d)

Cukriniai kukurūzai

 

 

0,01  (*2)

0239000

e)

Kitos vaisinės daržovės

 

 

0,01  (*2)

0240000

Kopūstinės daržovės (išskyrus brassica rūšių šakniavaisius ir brassica rūšių jaunų lapų augalus)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0241000

a)

Žiedinės

 

 

 

0241010

Brokoliniai kopūstai

 

 

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

 

 

0241990

Kita

 

 

 

0242000

b)

Gūžinės

 

 

 

0242010

Briuseliniai kopūstai

 

 

 

0242020

Gūžiniai kopūstai

 

 

 

0242990

Kita

 

 

 

0243000

c)

Lapinės

 

 

 

0243010

Pekininiai kopūstai

 

 

 

0243020

Garbiniuotieji kopūstai

 

 

 

0243990

Kita

 

 

 

0244000

d)

Ropiniai kopūstai

 

 

 

0250000

Lapinės daržovės, prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

 

 

 

0251000

a)

Salotos ir salotiniai augalai

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0251010

Sultenės

 

 

 

0251020

Sėjamosios salotos

 

 

 

0251030

Salotinės trūkažolės / endivijos

 

 

 

0251040

Sėjamosios pipirnės, kiti daigai ir ūgliai

 

 

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

 

 

 

0251060

Sėjamosios gražgarstės

 

 

 

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

 

 

 

0251080

Jaunų lapų augalai (įskaitant brassica rūšis)

 

 

 

0251990

Kita

 

 

 

0252000

b)

Špinatai ir panašūs (lapai)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0252010

Daržiniai špinatai

 

 

 

0252020

Paprastosios portulakos

 

 

 

0252030

Burokėlių lapai

 

 

 

0252990

Kita

 

 

 

0253000

c)

Vynuogių ir panašių rūšių augalų lapai

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0254000

d)

Rėžiukai

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0255000

e)

Paprastosios trūkažolės / Cikorijos

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0256000

f)

Prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

0,02  (*2)

0,02 (*2)

0,02  (*2)

0256010

Daržiniai builiai

 

 

 

0256020

Laiškiniai česnakai

 

 

 

0256030

Salierų lapai

 

 

 

0256040

Petražolės

 

 

 

0256050

Vaistiniai šalavijai

 

 

 

0256060

Kvapieji rozmarinai

 

 

 

0256070

Čiobreliai

 

 

 

0256080

Bazilikai ir valgomosios gėlės

 

 

 

0256090

Kilniojo lauramedžio lapai

 

 

 

0256100

Vaistiniai kiečiai

 

 

 

0256990

Kita

 

 

 

0260000

Ankštinės daržovės

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0260010

Pupelės (su ankštimis)

 

 

 

0260020

Pupelės (be ankščių)

 

 

 

0260030

Žirniai (su ankštimis)

 

 

 

0260040

Žirniai (be ankščių)

 

 

 

0260050

Lęšiai

 

 

 

0260990

Kita

 

 

 

0270000

Stiebinės daržovės

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0270010

Smidrai

 

 

 

0270020

Dygieji artišokai

 

 

 

0270030

Salierai

 

 

 

0270040

Paprastojo pankolio azorinis varietetas

 

 

 

0270050

Artišokai

 

 

 

0270060

Porai

 

 

 

0270070

Rabarbarai

 

 

 

0270080

Bambukų ūgliai

 

 

 

0270090

Palmių šerdys

 

 

 

0270990

Kita

 

 

 

0280000

Grybai, samanos ir kerpės

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0280010

Auginamieji grybai

 

 

 

0280020

Miško grybai

 

 

 

0280990

Samanos ir kerpės

 

 

 

0290000

Dumbliai ir prokariotai

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300000

ANKŠTINIAI AUGALAI

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300010

Pupos

 

 

 

0300020

Lęšiai

 

 

 

0300030

Žirniai

 

 

 

0300040

Lubinai / lubinų pupelės

 

 

 

0300990

Kita

 

 

 

0400000

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINGI VAISIAI

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

0401000

Aliejinių augalų sėklos

 

 

 

0401010

Sėmenys

 

0,01  (*2)

 

0401020

Žemės riešutai

 

0,01  (*2)

 

0401030

Aguonų sėklos

 

0,01  (*2)

 

0401040

Sezamų sėklos.

 

0,01  (*2)

 

0401050

Saulėgrąžų sėklos

 

0,01  (*2)

 

0401060

Rapsų sėklos

 

0,02  (*2)

 

0401070

Sojos

 

0,01  (*2)

 

0401080

Garstyčių sėklos

 

0,02 (*2)

 

0401090

Vilnamedžių sėklos

 

0,01  (*2)

 

0401100

Moliūgų sėklos

 

0,01  (*2)

 

0401110

Dažiniai dygminai

 

0,01  (*2)

 

0401120

Agurklės

 

0,01  (*2)

 

0401130

Sėjamosios judros

 

0,02 (*2)

 

0401140

Kanapių sėklos

 

0,01  (*2)

 

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

 

0,01  (*2)

 

0401990

Kita

 

0,01  (*2)

 

0402000

Aliejiniai vaisiai

 

0,01  (*2)

 

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

 

 

0402020

Alyvpalmių branduoliai

 

 

 

0402030

Alyvpalmių vaisiai

 

 

 

0402040

Tikrųjų kapokmedžių vaisiai

 

 

 

0402990

Kita

 

 

 

0500000

GRŪDAI

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0500010

Miežiai

 

 

 

0500020

Grikiai ir kitos javams prilyginamos kultūros

 

 

 

0500030

Kukurūzai

 

 

 

0500040

Tikrosios soros

 

 

 

0500050

Avižos

 

 

 

0500060

Ryžiai

 

 

 

0500070

Rugiai

 

 

 

0500080

Dvispalviai sorgai

 

 

 

0500090

Paprastieji kviečiai

 

 

 

0500990

Kita

 

 

 

0600000

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI, KAKAVA ir SALDŽIOSIOS CERATONIJOS

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0610000

Arbata

 

 

 

0620000

Kavos pupelės

 

 

 

0630000

Žolelių užpilai (gauti iš

 

 

 

0631000

a)

Žiedai

 

 

 

0631010

Vaistinės ramunės

 

 

 

0631020

Jamaikinės kinrožės

 

 

 

0631030

Rožės

 

 

 

0631040

Jazminai

 

 

 

0631050

Liepų žiedai

 

 

 

0631990

Kita

 

 

 

0632000

b)

Lapai ir prieskoninės žolės

 

 

 

0632010

Daržinės braškės

 

 

 

0632020

Siauralapis raibsteglis

 

 

 

0632030

Paragvajinis bugienis

 

 

 

0632990

Kita

 

 

 

0633000

c)

Šaknys

 

 

 

0633010

Valerijonas

 

 

 

0633020

Ženšenis

 

 

 

0633990

Kita

 

 

 

0639000

d)

bet kurios kitos augalo dalys

 

 

 

0640000

Kakavos pupelės

 

 

 

0650000

Saldžiosios ceratonijos

 

 

 

0700000

APYNIAI

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0800000

PRIESKONIAI

0,05  (*2)

 

 

0810000

Sėklos prieskoniai

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0810010

Anyžinė ožiažolė

 

 

 

0810020

Persiniai gumbakmyniai

 

 

 

0810030

Salierai

 

 

 

0810040

Blakinės kalendros

 

 

 

0810050

Kuminai

 

 

 

0810060

Krapai

 

 

 

0810070

Paprastieji pankoliai

 

 

 

0810080

Vaistinės ožragės

 

 

 

0810090

Muskatai

 

 

 

0810990

Kita

 

 

 

0820000

Vaisių prieskoniai

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0820010

Kvapieji pimentai

 

 

 

0820020

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

 

 

 

0820030

Kmynai

 

 

 

0820040

Kardamonas

 

 

 

0820050

Kadagio uogos

 

 

 

0820060

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji)

 

 

 

0820070

Vanilė

 

 

 

0820080

Tamarindas

 

 

 

0820990

Kita

 

 

 

0830000

Žievės prieskoniai

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0830010

Cinamonas

 

 

 

0830990

Kita

 

 

 

0840000

Šaknys ir šakniastiebiai prieskoniai

 

 

 

0840010

Paprastasis saldymedis

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840020

Imbieras

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840030

Daržinės ciberžolės

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840040

Krienai

(+)

(+)

(+)

0840990

Kita

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850000

Pumpurų prieskoniai

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850010

Gvazdikėliai

 

 

 

0850020

Kaparėliai

 

 

 

0850990

Kita

 

 

 

0860000

Žiedų purkų prieskoniai

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0860010

Šafranai

 

 

 

0860990

Kita

 

 

 

0870000

Kevalų prieskoniai

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0870010

Muskatmedžio vaisiai

 

 

 

0870990

Kita

 

 

 

0900000

CUKRINIAI AUGALAI

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

 

 

 

0900020

Cukranendrės

 

 

 

0900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

 

 

 

0900990

Kita

 

 

 

1000000

GYVŪNINIAI PRODUKTAI. SAUSUMOS GYVŪNAI

 

 

 

1010000

Audiniai

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

1011000

a)

Kiaulių

 

 

 

1011010

Raumenys

 

 

0,03

1011020

Riebalų audiniai

 

 

0,7

1011030

Kepenys

 

 

0,04 (+)

1011040

Inkstai

 

 

0,04 (+)

1011050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

 

0,7

1011990

Kita

 

 

0,02 (*2)

1012000

b)

Galvijų

 

 

 

1012010

Raumenys

 

 

0,03

1012020

Riebalų audiniai

 

 

0,7

1012030

Kepenys

 

 

0,04 (+)

1012040

Inkstai

 

 

0,04 (+)

1012050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

 

0,7

1012990

Kita

 

 

0,02 (*2)

1013000

c)

Avių

 

 

 

1013010

Raumenys

 

 

0,03

1013020

Riebalų audiniai

 

 

0,7

1013030

Kepenys

 

 

0,04 (+)

1013040

Inkstai

 

 

0,04 (+)

1013050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

 

0,7

1013990

Kita

 

 

0,02 (*2)

1014000

d)

Ožkų

 

 

 

1014010

Raumenys

 

 

0,03

1014020

Riebalų audiniai

 

 

0,7

1014030

Kepenys

 

 

0,04 (+)

1014040

Inkstai

 

 

0,04 (+)

1014050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

 

0,7

1014990

Kita

 

 

0,02 (*2)

1015000

e)

Arklinių šeimos gyvūnų

 

 

 

1015010

Raumenys

 

 

0,03

1015020

Riebalų audiniai

 

 

0,7

1015030

Kepenys

 

 

0,04 (+)

1015040

Inkstai

 

 

0,04 (+)

1015050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

 

0,7

1015990

Kita

 

 

0,02 (*2)

1016000

f)

Naminių paukščių

 

 

 

1016010

Raumenys

 

 

0,02 (*2)

1016020

Riebalų audiniai

 

 

0,04

1016030

Kepenys

 

 

0,02  (*2) (+)

1016040

Inkstai

 

 

0,02  (*2) (+)

1016050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

 

0,04

1016990

Kita

 

 

0,02 (*2)

1017000

g)

Kitų ūkinės paskirties sausumos gyvūnų

 

 

 

1017010

Raumenys

 

 

0,03

1017020

Riebalų audiniai

 

 

0,7

1017030

Kepenys

 

 

0,04 (+)

1017040

Inkstai

 

 

0,04 (+)

1017050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

 

0,7

1017990

Kita

 

 

0,02 (*2)

1020000

Pienas

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,1

1020010

Galvijai

 

 

 

1020020

Avys

 

 

 

1020030

Ožkos

 

 

 

1020040

Arkliai

 

 

 

1020990

Kita

 

 

 

1030000

Paukščių kiaušiniai

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1030010

Vištos

 

 

 

1030020

Antys

 

 

 

1030030

Žąsys

 

 

 

1030040

Putpelės

 

 

 

1030990

Kita

 

 

 

1040000

Medus ir kiti bitininkystės produktai

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

1050000

Varliagyviai ir ropliai

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1060000

Sausumos bestuburiai gyvūnai

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1070000

Laukiniai sausumos stuburiniai gyvūnai

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

2.

III priede išbraukiamos dimetachlorui ir lufenuronui skirtos skiltys.


(*1)  Analizinio nustatymo riba

(F)

=

Tirpus riebaluose.

2-fenilfenolis (2-fenilfenolio ir jo konjugatų suma, išreikšta kaip 2-fenilfenolis)

(R)

=

Skirtingai apibrėžiamos liekanos pesticidų, kurių kodų skaitmenų deriniai nurodomi toliau:

2-fenilfenolis – kodas 100000, išskyrus 1040000: 2-fenilfenolis

(+)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 20 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į perdirbimo (džiovinimo) sukeliamus liekanų pokyčius, prieskonių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas 0840040) taikytina didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinka daržovių kategorijos šakniavaisių ir gumbavaisių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas 0213040) nustatytą DLK.

0840040

Krienai“

(*2)  Analizinio nustatymo riba

(F)

=

Tirpus riebaluose.

Bensulfuron-metilas

(+)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 20 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į perdirbimo (džiovinimo) sukeliamus liekanų pokyčius, prieskonių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas 0840040) taikytina didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinka daržovių kategorijos šakniavaisių ir gumbavaisių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas 0213040) nustatytą DLK.

0840040

Krienai

Dimetachloras

(+)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 20 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į perdirbimo (džiovinimo) sukeliamus liekanų pokyčius, prieskonių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas 0840040) taikytina didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinka daržovių kategorijos šakniavaisių ir gumbavaisių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas 0213040) nustatytą DLK.

0840040

Krienai

Lufenuronas (bet koks jo izomerų santykis) (F)

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2020 m. kovo 19 d., arba, jeigu iki tos datos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0140010

Abrikosai

0140030

Persikai

(+)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 20 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į perdirbimo (džiovinimo) sukeliamus liekanų pokyčius, prieskonių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas 0840040) taikytina didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinka daržovių kategorijos šakniavaisių ir gumbavaisių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas 0213040) nustatytą DLK.

0840040

Krienai

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2020 m. kovo 19 d., arba, jeigu iki tos datos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

1011030

Kepenys

1011040

Inkstai

1012030

Kepenys

1012040

Inkstai

1013030

Kepenys

1013040

Inkstai

1014030

Kepenys

1014040

Inkstai

1015030

Kepenys

1015040

Inkstai

1016030

Kepenys

1016040

Inkstai

1017030

Kepenys

1017040

Inkstai“


19.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/79

2018 m. sausio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantį Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalies a, d, e, h ir i punktus, 11 straipsnio 3 dalį ir 12 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 10/2011 (2) (toliau – Reglamentas) sudarytas Sąjungos cheminių medžiagų, kurias leidžiama naudoti gaminant plastikines medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maisto produktais, sąrašas;

(2)

nuo paskutinio Reglamento (ES) Nr. 10/2011 pakeitimo Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) paskelbė naujų mokslinių nuomonių dėl tam tikrų cheminių medžiagų, kurios gali būti naudojamos su maistu besiliečiančiose medžiagose (toliau – MBM), ir dėl jau leidžiamų naudoti cheminių medžiagų leidžiamų naudojimo būdų. Siekiant užtikrinti, kad Reglamente (ES) Nr. 10/2011 atsispindėtų naujausios Tarnybos išvados, tas reglamentas turėtų būti iš dalies pakeistas;

(3)

Tarnyba priėmė palankią mokslinę nuomonę (3) dėl cheminės medžiagos (butadieno, stireno, metilmetakrilato, butilakrilato) kopolimero, kryžminėmis jungtimis sujungto su divinilbenzenu arba 1,3-butandiolio dimetilakrilatu (MBM Nr. 856 ir CAS Nr. 25101-28-4), naudojimo. Tarnyba padarė išvadą, kad cheminė medžiaga nekelia pavojaus vartotojų saugai, jeigu ji naudojama kaip polimerinis priedas daugkartinio naudojimo gaminiuose, sudarytuose iš stireno akrilnitrilo kopolimero (SAN) / poli(metilmetakrilato) (PMMA) mišinių, kuriuose šios medžiagos masinė dalis neviršija 40 %, ir skirtuose kambario temperatūroje liestis su vandeniniais, rūgštiniais ir (arba) mažos alkoholio koncentracijos (< 20 %) maisto produktais ne ilgiau kaip vieną dieną ir su sausais maisto produktais bet kokio ilgio laikotarpį, įskaitant ilgą laikymą. Dabartinis leidimas naudoti šią cheminę medžiagą turėtų būti išplėstas, į jį įtraukiant šią paskirtį, jeigu laikomasi šių specifikacijų;

(4)

Tarnyba priėmė palankią mokslinę priemonę (4) dėl monomero 2,4,4′-trifluorbenzofenono (MBM Nr. 1061 ir CAS Nr. 80512-44-3) naudojimo. Tarnyba padarė išvadą, kad ta cheminė medžiaga nekelia pavojaus vartotojų saugai, kai ji naudojama kaip komonomeras gaminant polietereterketono plastiką, kai galutinėje medžiagoje jos masinė dalis neviršija 0,3 %. Todėl tas monomeras turėtų būti įtrauktas į Sąjungos leidžiamų naudoti cheminių medžiagų sąrašą, nustatant apribojimą, kad turėtų būti laikomasi šios specifikacijos;

(5)

Tarnyba priėmė palankią mokslinę priemonę (5) dėl monomero 2,3,3,4,4,5,5-heptafluor-1-penteno (MBM Nr. 1063 ir CAS Nr. 1547-26-8) naudojimo. Tarnyba padarė išvadą, kad ta cheminė medžiaga nekelia pavojaus vartotojų saugai, kai ji naudojama kaip komonomeras kartu su tetrafluoretilenu ir (arba) etileno komonomerais gaminant fluorkopolimerus, kuriuos ketinama naudoti tik kaip polimerų perdirbimo pagalbines medžiagas kai jų masinė dalis su maistu besiliečiančiose medžiagose neviršija 0,2 %. Cheminę medžiagą naudojant šiuo būdu, mažos molekulinės masės (mažesnės kaip 1 500 Da) dalis fluorkopolimere neturėtų viršyti 30 mg/kg. Tas monomeras turėtų būti įtrauktas į Sąjungos leidžiamų naudoti cheminių medžiagų sąrašą, nustatant apribojimą, kad turėtų būti laikomasi šių specifikacijų;

(6)

Tarnyba priėmė palankią mokslinę priemonę (6) dėl cheminės medžiagos volframo oksido (WOn (n = 2,72–2,90) (MBM Nr. 1064 ir CAS Nr. 39318-18-8) naudojimo. Tarnyba padarė išvadą, kad, jeigu tas priedas naudojamas kaip pakaitinimo cheminė medžiaga gaminant polietileno tereftalatą (PET), ji nekelia pavojaus vartotojų saugai. Tarnyba mano, kad dėl to, jog ši cheminė medžiaga yra netirpi, tikėtina, kad ją naudojant pagal bet kurią numatytą paskirtį kaip pakaitinimo priedą gaminant PET, išsiskirtų nedidelis jos kiekis. Todėl nebūtina tikrinti išsiskyrimo ribinės vertės. Dėl cheminės medžiagos naudojimo kitoms techninėms funkcijoms arba gaminant kitus polimerus Tarnyba padarė išvadą, kad išsiskyrimas neturėtų viršyti 0,05 mg/kg (išreikštas kaip volframas). Ta cheminė medžiaga turėtų būti įtraukta į Sąjungos leidžiamų naudoti cheminių medžiagų sąrašą, nustatant apribojimą, kad turėtų būti laikomasi šių specifikacijų;

(7)

Tarnyba priėmė palankią mokslinę nuomonę (7) dėl šakotųjų ir linijinių metilo C14-C18 alkanamidų, gautų iš riebalų rūgščių, mišinio (MBM Nr. 1065 ir CAS Nr. 85711-28-0) naudojimo. Tarnyba padarė išvadą, kad, jei cheminė medžiaga naudojama gaminant poliolefino gaminius, skirtus liestis su maisto produktais, išskyrus riebius maisto produktus (kaip apibrėžta maistiniu modeliniu tirpalu D2) ir jei išsiskyrimas neviršija 5 mg/kg maisto produkto, ji nekelia pavojaus vartotojų saugai. Todėl tas mišinys turėtų būti įtrauktas į Sąjungos leidžiamų naudoti cheminių medžiagų sąrašą, nustatant apribojimą, kad turėtų būti laikomasi šių specifikacijų;

(8)

todėl Reglamento (ES) Nr. 10/2011 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 10/2011 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Plastikinės medžiagos ir gaminiai, atitinkantys Reglamento (ES) Nr. 10/2011 reikalavimus, taikytus iki šio reglamento įsigaliojimo, gali būti tiekiami rinkai iki 2019 m. vasario 8 d. ir gali likti rinkoje tol, kol baigsis jų atsargos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 338, 2004 11 13, p. 4.

(2)  2011 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais (OL L 12, 2011 1 15, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2016;14(11):4637.

(4)  EFSA Journal 2016;14(7):4532.

(5)  EFSA Journal 2016;14(10):4582.

(6)  EFSA Journal 2017;15(1):4661.

(7)  EFSA Journal 2017;15(2):4724.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 10/2011 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 punkto 1 lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

MBM Nr. 856 įrašas pakeičiamas taip:

„856

40563

25101-28-4

(butadieno, stireno, metilmetakrilato, butilakrilato) kopolimeras, kryžminėmis jungtimis sujungtas su divinilbenzenu ar 1,3-butandiolio dimetakrilatu

taip

ne

ne

 

 

Naudojamas tik:

kietame polivinilchloride (PVC), ne didesnės kaip 12 % koncentracijos, kambario ar žemesnėje temperatūroje, arba

kai jo masinė dalis stireno akrilnitrilo kopolimero (SAN) / poli (metilmetakrilato) (PMMA) mišiniuose daugkartinio naudojimo gaminiuose neviršija 40 %, kambario ar žemesnėje temperatūroje, ir jei liečiasi tik su vandeniniais, rūgštiniais ir (arba) mažos alkoholio koncentracijos (< 20 %) maisto produktais ne ilgiau kaip 1 dieną, arba tik su sausais maisto produktais bet kokio ilgio laikotarpį.“;

 

b)

cheminių medžiagų su maistu besiliečiančioje medžiagoje numerių eilės tvarka įterpiami šie įrašai:

„1061

 

80512-44-3

2,4,4′-trifluorobenzofenonas

ne

taip

ne

 

 

Naudojamas tik kaip komonomeras gaminant polietereterketono plastiką kai jo masinė dalis galutinėje medžiagoje neviršija 0,3 %.

 

1063

 

1547-26-8

2,3,3,4,4,5,5-heptafluoto-1-pentenas

ne

taip

ne

 

 

Naudojamas tik kartu su tetrachloretileno ir (arba) etileno komonomerais gaminant fluorokopolimerus, skirtus naudoti kaip polimerų perdirbimo pagalbines medžiagas, kai jo masinė dalis MBM neviršija 0,2 %, ir jei mažos molekulinės masės (mažesnės kaip 1 500 Da) dalis fluorkopolimere neviršija 30 mg/kg.

 

1064

 

39318-18-8

volframo oksidas

taip

ne

ne

0,05

 

Steichiometrija WOn, n = 2,72–2,90

(25)

1065

 

85711-28-0

šakotųjų ir linijinių metilo C14-C18 alkanmidų, gautų iš riebalų rūgščių, mišinys

taip

ne

ne

5

 

Naudojamas tik gaminant gaminius iš poliolefinų ir kurie nesiliečia su maisto produktais, kuriems III priedo 2 lentelėje priskirtas maistinis modelinis tirpalas D2.

(26)“;

2)

3 punkto 3 lentelė papildoma tokiais įrašais:

„(25)

Kai naudojamas kaip pakaitinimo medžiaga gaminant polietileno tereftalatą (PET), nereikalaujama tikrinti, ar laikomasi konkrečios išsiskyrimo ribinės vertės; visais kitais atvejais atitiktis konkrečiai išsiskyrimo ribinei vertei tikrinama pagal 18 straipsnį; konkreti išsiskyrimo ribinė vertė yra išreikšta mg volframo/kg maisto.

(26)

Netikrinama, ar stearamido, įtraukto į 1 lentelės MBM įrašą Nr. 306, kuriam netaikoma jokia konkreti išsiskyrimo ribinė vertė, mišinio išsiskyrimas atitinka tam mišiniui nustatytą konkrečią išsiskyrimo ribinę vertę.“


19.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/35


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/80

2018 m. sausio 18 d.

dėl šešioliktojo dalinio kvietimo dalyvauti konkurse, paskelbtame Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2080, mažiausios nugriebto pieno miltelių pardavimo kainos nustatymo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1240, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taikymo taisyklės (2), ypač į jo 32 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2080 (3) pradedamas nugriebto pieno miltelių pardavimas konkurso tvarka;

(2)

atsižvelgiant į šešioliktojo dalinio kvietimo dalyvauti konkurse paraiškas, reikėtų nustatyti mažiausią pardavimo kainą;

(3)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šešioliktojo dalinio kvietimo dalyvauti nugriebto pieno miltelių pardavimo konkurse, paskelbtame Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2080, kurio paraiškų teikimo laikotarpis baigėsi 2018 m. sausio 16 d., mažiausia pardavimo kaina yra 119,00 EUR už 100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 206, 2016 7 30, p. 71.

(3)  2016 m. lapkričio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2080, kuriuo pradedamas nugriebto pieno miltelių pardavimas konkurso tvarka (OL L 321, 2016 11 29, p. 45).