ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 11

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. sausio 16d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2017 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/61 dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos bendrijos susitarimo dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje pakeitimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo

1

 

 

Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos bendrijos susitarimo dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje 1 pakeitimas

3

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2017 m. sausio 25 d. Komisijos sprendimo (ES) 2017/175, kuriuo nustatomi ES ekologinio ženklo kriterijai turistų apgyvendinimo srityje, klaidų ištaisymas ( OL L 28, 2017 2 2 )

6

 

*

2017 m. birželio 9 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/978, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios flupiramo, heksachlorcikloheksano (HCH) alfa izomero, heksachlorcikloheksano (HCH) beta izomero, heksachlorcikloheksano (HCH) izomerų sumos, išskyrus gama izomerą, lindano (heksachlorcikloheksano (HCH) gama izomero), nikotino ir profenofoso liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai, klaidų ištaisymas ( OL L 151, 2017 6 14 )

7

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

16.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 11/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/61

2017 m. kovo 21 d.

dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos bendrijos susitarimo dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje pakeitimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. rugsėjo 25 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos bendrijos susitarimo dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje (1) (toliau – Susitarimas), įsigaliojusio 2011 m. gegužės 1 d., pakeitimo. Derybos buvo sėkmingai baigtos vyriausiesiems derybininkams pasikeitus elektroniniais laiškais, kuriuose jie išreiškė pritarimą suderėtam tekstui;

(2)

sutartu Susitarimo pakeitimu (toliau – 1 pakeitimas) išplečiamos bendradarbiavimo pagal Susitarimą sritys, kuriose gali būti taikomas atitikties išvadų ir patvirtinimų tarpusavio pripažinimas, kad būtų optimaliai panaudoti ištekliai ir sutaupomos atitinkamos sąnaudos išlaikant aukštą oro transporto saugos lygį;

(3)

1 pakeitimas turėtų būti pasirašytas;

(4)

atsižvelgiant į tai, kad, išplėtus Susitarimo taikymo sritį, būtų galima priimti naują priedą dėl pilotų licencijavimo, kurio svarba turi būti vertinama pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011 (2) atitinkamas nuostatas dėl trečiojoje šalyje išduotos piloto licencijos pakeitimo, 1 pakeitimas turėtų būti taikomas laikinai, kol bus baigtos jo įsigaliojimui būtinos procedūros,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu leidžiama pasirašyti Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos bendrijos susitarimo dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje 1 pakeitimą su sąlyga, kad minėtas pakeitimas bus sudarytas.

1 pakeitimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti 1 pakeitimą Sąjungos vardu.

3 straipsnis

1 pakeitimas taikomas laikinai pagal jo 2 straipsnį nuo jo pasirašymo dienos, kol bus baigtos jo įsigaliojimui būtinos procedūros.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. SCICLUNA


(1)  OL L 291, 2011 11 9, p. 3.

(2)  2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 311, 2011 11 25, p. 1).


16.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 11/3


Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos bendrijos susitarimo dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje

1 PAKEITIMAS

1 straipsnis

Bendrosios nuostatos

Remdamosi Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – Jungtinės Valstijos) ir Europos bendrijos (toliau kartu – Šalys, o atskirai – Šalis) Susitarimo dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje (toliau – Susitarimas) 19 straipsnio B dalies nuostatomis, Šalys susitaria pakeisti Susitarimą taip:

a)

2 straipsnio B dalis išbraukiama ir pakeičiama taip:

„Bendradarbiavimas pagal šį Susitarimą apima:

1)

civilinės aviacijos gaminių tinkamumo skraidyti patvirtinimą ir stebėseną;

2)

civilinės aviacijos gaminių aplinkosauginius bandymus ir patvirtinimus;

3)

techninės priežiūros objektų patvirtinimą ir stebėseną;

4)

personalo licencijavimą ir mokymą;

5)

orlaivio eksploatavimą ir

6)

oro eismo paslaugas ir oro eismo valdymą.“;

b)

5 straipsnis išbraukiamas ir pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Priedai

Klausimais, kuriems taikomas Susitarimas, Šalys arba jų atstovai Valdyboje parengia priedus, kuriuose apibūdinamos tokių atitikties išvadų ir patvirtinimų savitarpio pripažinimo sąlygos, kai susitariama, kad kiekvienos Šalies civilinės aviacijos standartai, taisyklės, praktika ir tvarka yra pakankamai suderinti, jog būtų galimas patvirtinimų ir atitikties suderintiems standartams išvadų, kuriuos viena Šalis parengė kitos Šalies vardu, savitarpio pripažinimas. Šalys taip pat susitaria, kad jų civilinės aviacijos sistemų techniniai skirtumai aptariami prieduose.“

2 straipsnis

Laikinas taikymas

Kol šis pakeitimas įsigalios, Šalys susitaria laikinai taikyti jį nuo pasirašymo dienos.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis pakeitimas įsigalioja pirmąją antro mėnesio dieną nuo tos dienos, kurią gauta paskutinė nota, Šalims pasikeitus diplomatinėmis notomis, patvirtinančiomis, kad įvykdytos visos šiam Susitarimui įsigalioti būtinos procedūros.

TAI PATVIRTINDAMI šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys.

Съставено в Брюксел на тринадесети декември през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el trece de diciembre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne třináctého prosince dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den trettende december to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Dezember zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the thirteenth day of December in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le treize décembre deux mille dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì tredici dicembre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trīspadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų gruodžio tryliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év december havának tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, dertien december tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em treze de dezembro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la treisprezece decembrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli trinásteho decembra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne trinajstega decembra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den trettonde december år tjugohundrasjutton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Съединените Американски Щати

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d'Amérique

Per gli Stati Uniti d'America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā –

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

Az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti ta' l-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Pentru Statele Unite ale Americii

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

För Amerikas förenta stater

Image


Klaidų ištaisymas

16.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 11/6


2017 m. sausio 25 d. Komisijos sprendimo (ES) 2017/175, kuriuo nustatomi ES ekologinio ženklo kriterijai turistų apgyvendinimo srityje, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 28, 2017m. vasario 2 d )

20 puslapis, priedo 6 kriterijaus a punkto ii papunkčio lentelė:

yra:

„Vandeninio patalpų šildytuvo tipas

Efektyvumo rodiklis

Šildytuvai su šilumos siurbliais (šilumos siurbliai, naudojantys visuotinio atšilimo potencialo (VAP) ≤ 2 000 aušalus, gali būti vertinami pagal du rodiklius; antrasis variantas privalomai taikomas šilumos siurbliams, naudojantiems VAP ≤ 2 000 aušalus)

1 variantas – mažiausias sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas/aušalo VAP vertės

ηs ≥ 107 %/[0–500]

ηs ≥ 110 %/(500–1 000 ]

ηs ≥ 120 %/(1 000 –2 000 ]

ηs ≥ 130 %/> 2 000

2 variantas – išmetamųjų ŠESD kiekio ribos

150 g CO2 ekvivalento/kWh atiduodamos šilumos“

turi būti:

„Vandeninio patalpų šildytuvo tipas

Efektyvumo rodiklis

Šildytuvai su šilumos siurbliais (šilumos siurbliai, naudojantys visuotinio atšilimo potencialo (VAP) ≤ 2 000 aušalus, gali būti vertinami pagal du rodiklius; antrasis variantas privalomai taikomas šilumos siurbliams, naudojantiems VAP > 2 000 )

1 variantas – mažiausias sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas/aušalo VAP vertės

ηs ≥ 107 %/[0–500]

ηs ≥ 110 %/(500–1 000 ]

ηs ≥ 120 %/(1 000 –2 000 ]

2 variantas – išmetamųjų ŠESD kiekio ribos

150 g CO2 ekvivalento/kWh atiduodamos šilumos“

23 puslapis, priedo 12 kriterijaus a punktas:

yra:

„Jeigu apgyvendinimo įstaigos vietovėje yra 1–4 tiekėjai, siūlantys individualius žaliuosius tarifus (kurių 50 % tiekiamos elektros energijos yra atsinaujinančiųjų išteklių energija) arba turintys atskirus kilmės garantijų sertifikatus:“,

turi būti:

„Jeigu netaikomas b punktas ir apgyvendinimo įstaigos vietovėje yra tiekėjų, siūlančių individualius žaliuosius tarifus (kurių bent 50 % tiekiamos elektros energijos yra atsinaujinančiųjų išteklių energija) arba turinčių atskirus kilmės garantijų sertifikatus:“.


16.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 11/7


2017 m. birželio 9 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/978, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios flupiramo, heksachlorcikloheksano (HCH) alfa izomero, heksachlorcikloheksano (HCH) beta izomero, heksachlorcikloheksano (HCH) izomerų sumos, išskyrus gama izomerą, lindano (heksachlorcikloheksano (HCH) gama izomero), nikotino ir profenofoso liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 151, 2017 m. birželio 14 d. )

26 puslapyje, kur yra Reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedo B dalies pakeitimai, priedo 2 dalies b punkto ii papunkčio lentelės įrašuose, skirtuose prieskoniams:

yra:

„0810000

Sėklos prieskoniai

0,05 (*)

0810010

Anyžinė ožiažolė

0,05 (*)

0810020

Persiniai gumbakmyniai

0,05 (*)

0810030

Salierai

0,05 (*)

0810040

Blakinės kalendros

0,05 (*)

0810050

Kuminai

0,05 (*)

0810060

Krapai

0,05 (*)

0810070

Paprastieji pankoliai

0,05 (*)

0810080

Vaistinės ožragės

0,05 (*)

0810090

Muskatai

0,05 (*)

0810990

Kita

0,05 (*)

0820000

Vaisių prieskoniai

0,07 (*)

0820010

Kvapieji pimentai

0,07 (*)

0820020

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

0,07 (*)

0820030

Kmynai

0,07 (*)

0820040

Kardamonas

0,07 (*)

0820050

Kadagio uogos

0,07 (*)

0820060

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji)

0,07 (*)

0820070

Vanilė

0,07 (*)

0820080

Tamarindas

0,07 (*)

0820990

Kita

0.07 (*)“

turi būti:

„0810000

Sėklos prieskoniai

 

0810010

Anyžinė ožiažolė

0,05 (*)

0810020

Persiniai gumbakmyniai

0,05 (*)

0810030

Salierai

0,05 (*)

0810040

Blakinės kalendros

0,1

0810050

Kuminai

5

0810060

Krapai

0,05 (*)

0810070

Paprastieji pankoliai

0,1

0810080

Vaistinės ožragės

0,05 (*)

0810090

Muskatai

0,05 (*)

0810990

Kita

0,05 (*)

0820000

Vaisių prieskoniai

 

0820010

Kvapieji pimentai

0,07

0820020

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

0,07

0820030

Kmynai

0,07

0820040

Kardamonas

3

0820050

Kadagio uogos

0,07

0820060

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji)

0,07

0820070

Vanilė

0,07

0820080

Tamarindas

0,07

0820990

Kita

0,07“