ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 337

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. gruodžio 19d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/2360, kuriuo nustatomos 2018 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje galimybės

1

 

*

2017 m. rugsėjo 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2361 dėl galutinės įnašų, skirtų Bendros pertvarkymo valdybos administracinėms išlaidoms padengti, sistemos

6

 

*

2017 m. gruodžio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2362, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Lenticchia di Altamura (SGN))

15

 

*

2017 m. gruodžio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2363, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Μελεκούνι (Melekouni) (SGN))

16

 

*

2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2364, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis ( 1 )

17

 

*

2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2365, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis ( 1 )

19

 

*

2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2366, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis ( 1 )

21

 

*

2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/2367, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/81/EB nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant viešojo pirkimo sutartis ( 1 )

22

 

*

2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2368, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/325, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį, importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės labai atspariems tempimui poliesterių siūlams nustatomas galutinis antidempingo muitas

24

 

*

2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2369, kuriuo dėl taikymo laikotarpio iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 743/2013, kuriuo nustatomos apsaugos priemonės žmonėms vartoti skirtiems importuojamiems Turkijos kilmės dvigeldžiams moliuskams ( 1 )

26

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/2370 dėl paramos Hagos elgesio kodeksui ir balistinių raketų neplatinimui įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

28

 

*

2017 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/2371, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine)

34

 

*

2017 m. birželio 16 d. Komisijos sprendimas (ES) 2017/2372 dėl valstybės pagalbos SA.31250–2011/C (ex 2011/N), kurią Bulgarija planuoja suteikti įmonėms BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD bei BDZ Cargo EOOD, ir dėl kitų priemonių (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 4051)  ( 1 )

35

 

*

2017 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2373, kuriuo leidžiama pateikti rinkai hidroksitirozolį kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8423)

56

 

*

2017 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2374, kuriuo nustatomos trečiųjų šalių kilmės tam tikrų vaisių ir jų hibridų gabenimo, laikymo ir perdirbimo sąlygos, kad į Sąjungą nepatektų tam tikri kenksmingieji organizmai (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8395)

60

 

*

2017 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2375, kuriuo leidžiama pateikti rinkai N-acetil-D-neuramino rūgštį kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8431)

63

 

*

2017 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2376, kuriuo dėl persvarstytų tikslinių rodiklių ekonominio efektyvumo pagrindinėje veiklos srityje, įrašytų į Maltos, Bulgarijos ir Lenkijos pateiktus iš dalies pakeistus nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, suderinamumo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/348 (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8433)  ( 1 )

68

 

*

2017 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2377 dėl kiekvienoje valstybėje narėje 2015 m. išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, kuriam taikomas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 406/2009/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8476)

80

 

*

2017 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2378 dėl 2017 m. mokesčių zonų vienetinių tarifų atitikties Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsniui (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8501)

83

 

*

2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2379 dėl Kanados ataskaitos, kurioje nurodytas tipinis išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išsiskiriančių auginant žemės ūkio žaliavas, kiekis, pripažinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8801)

86

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

19.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/2360

2017 m. gruodžio 11 d.

kuriuo nustatomos 2018 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje galimybės

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sutarties 43 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, turi patvirtinti žvejybos galimybių nustatymo ir paskirstymo priemones;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1380/2013 (1) reikalaujama patvirtinti išteklių išsaugojimo priemones, atsižvelgiant į turimas mokslines, technines ir ekonomines rekomendacijas, įskaitant, kai tinkama, Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (ŽMTEK, angl. santr. STECF) parengtas ataskaitas;

(3)

Taryba turi priimti su žvejybos Juodojoje jūroje galimybių nustatymu ir paskirstymu pagal žvejybą arba žvejybos grupes susijusias priemones, įskaitant, atitinkamais atvejais, funkciškai su jomis susietas sąlygas. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 straipsnio 1 ir 4 dalis žvejybos galimybės valstybėms narėms turi būti paskirstomos taip, kad būtų užtikrintas santykinis kiekvienos valstybės narės žvejybos veiklos stabilumas kiekvieno žuvų ištekliaus ar žvejybos atžvilgiu, atsižvelgiant į bendros žuvininkystės politikos tikslus, nustatytus to reglamento 2 straipsnio 2 dalyje;

(4)

2017 m. 41-ajame metiniame susitikime Bendroji Viduržemio jūros žvejybos komisija (GFCM) priėmė Rekomendaciją GFCM/40/2017/4 dėl daugiamečio paprastųjų otų žvejybos 29 geografiniame parajonyje (Juodojoje jūroje) valdymo plano. Toje rekomendacijoje ateinantiems dvejiems metams (2018 ir 2019 m.) nustatytas paprastųjų otų bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (toliau – BLSK), ir numatyta skirti laikinas kvotas. Ta priemonė turėtų būti įgyvendinta Sąjungos teisėje;

(5)

žvejybos galimybės turėtų būti nustatomos remiantis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis ir atsižvelgiant į biologinius, socialinius bei ekonominius aspektus ir per konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis pareikštas nuomones, kartu užtikrinant vienodas veiklos sąlygas visiems žvejybos sektoriams;

(6)

remiantis turimomis ŽMTEK mokslinėmis rekomendacijomis, kad būtų užtikrintas atlantinių šprotų išteklių Juodojoje jūroje tvarumas, būtina išlaikyti dabartinį žuvų mirtingumo dėl žvejybos lygį;

(7)

atlantinių šprotų žvejybai Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas iškrauti laimikį taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d. Paprastųjų otų žvejybai tame straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti laimikį taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.;

(8)

šiame reglamente nustatytos žvejybos galimybės naudojamos pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009 (2), ypač jo 33 ir 34 straipsnius, susijusius su laimikio registravimu ir duomenų apie žvejybos galimybių išnaudojimą teikimu. Todėl būtina nurodyti kodus, kuriuos valstybės narės turi naudoti siųsdamos Komisijai duomenis apie iškraunamus žuvų išteklių, kuriems taikomas šis reglamentas, kiekius;

(9)

pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96 (3) 2 straipsnį privaloma nustatyti išteklius, kuriems taikomos įvairios jame nurodytos priemonės;

(10)

turėtų būti imtasi papildomų priemonių paprastųjų otų ištekliams atkurti. Palikus galioti šiuo metu taikomą dviejų mėnesių (nuo balandžio 15 d. iki birželio 15 d.) žvejybos draudimo laikotarpį tie ištekliai būtų apsaugoti neršto sezonu. Žvejybos pastangų valdymas ir žvejybos dienų apribojimas iki 180 dienų per metus turėtų teigiamą poveikį paprastųjų otų išteklių išsaugojimui;

(11)

žvejybos galimybės turėtų būti naudojamos visapusiškai laikantis taikytinos Sąjungos teisės;

(12)

siekiant išvengti žvejybos veiklos pertrūkių ir užtikrinti pragyvenimo šaltinį Sąjungos žvejams, svarbu, kad atitinkamą žvejybos veiklą Juodojoje jūroje būtų galima pradėti 2018 m. sausio 1 d. Dėl skubos priežasčių šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos 2018 m. žvejybos Juodojoje jūroje galimybės Sąjungos žvejybos laivams, plaukiojantiems su Bulgarijos ir Rumunijos vėliavomis, taikomos šiems ištekliams:

a)

atlantinių šprotų (Sprattus sprattus);

b)

paprastųjų otų (Psetta maxima).

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas Sąjungos žvejybos laivams, vykdantiems veiklą Juodojoje jūroje.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   GFCM– Bendroji Viduržemio jūros žvejybos komisija;

b)   Juodoji jūra– 29 geografinis parajonis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1343/2011 (4) I priede;

c)   žvejybos laivas– laivas, turintis versliniam jūrų biologinių išteklių naudojimui skirtą įrangą;

d)   Sąjungos žvejybos laivas– žvejybos laivas, plaukiojantis su valstybės narės vėliava ir įregistruotas Sąjungoje;

e)   ištekliai– jūrų biologiniai ištekliai konkrečiame valdymo rajone;

f)   Sąjungos autonominė kvota– laimikio limitas, autonomiškai nustatomas Sąjungos žvejybos laivams, jeigu nėra susitarta dėl BLSK;

g)   analitiniu įvertinimu pagrįsta kvota– Sąjungos autonominė kvota, dėl kurios atliktas analitinis įvertinimas.

II SKYRIUS

ŽVEJYBOS GALIMYBĖS

4 straipsnis

Žvejybos galimybių paskirstymas

1.   Atlantinių šprotų Sąjungos autonominė kvota, tokios kvotos paskirstymas valstybėms narėms ir funkciškai su jomis susietos sąlygos, jei tokių yra, išdėstytos priede.

2.   Sąjungos vandenyse ir Sąjungos žvejybos laivams taikomas paprastųjų otų BLSK, jo paskirstymas valstybėms narėms ir su tuo funkciškai susietos sąlygos, jei tokių yra, nustatyti priede.

5 straipsnis

Specialiosios nuostatos dėl paskirstymo

Šiuo reglamentu žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos nedarant poveikio:

a)

žvejybos galimybėms, kuriomis keičiamasi pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 straipsnio 8 dalį;

b)

išskaitymams ir perskirstymams pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 37 straipsnį;

c)

išskaitymams, atliekamiems pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 ir 107 straipsnius.

6 straipsnis

Paprastųjų otų žvejybos pastangų valdymas

Sąjungos žvejybos laivams, kuriems leidžiama žvejoti paprastuosius otus Juodojoje jūroje, skiriama ne daugiau kaip 180 žvejybos dienų per metus, nepriklausomai nuo laivo bendrojo ilgio.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7 straipsnis

Duomenų perdavimas

Valstybės narės, pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 33 ir 34 straipsnius Komisijai siųsdamos duomenis apie iškrauto laimikio kiekius pagal išteklius, naudoja šio reglamento priede nustatytus išteklių kodus.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. KIISLER


(1)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

(2)  2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Sąjungos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).

(3)  1996 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 847/96, nustatantis bendrų leistinų sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas (OL L 115, 1996 5 9, p. 3).

(4)  2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių (OL L 347, 2011 12 30, p. 44).


PRIEDAS

Rūšis:

Paprastasis otas

Psetta maxima

Zona:

Juodosios jūros Sąjungos vandenys

(TUR/F3742C)

Bulgarija

57

 

 

Rumunija

57

 

 

Sąjunga

114 (*1)

 

 

BLSK

644

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.


Rūšis:

Atlantinis šprotas

Sprattus sprattus

Zona:

Juodosios jūros Sąjungos vandenys

(SPR/F3742C)

Bulgarija

8 032,50

 

 

Rumunija

3 442,50

 

 

Sąjunga

11 475

 

 

BLSK

Netaikoma/Nesutarta

 

Analitiniu įvertinimu pagrįsta kvota

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.


(*1)  Jokia žvejybos veikla, įskaitant perkrovimą, paėmimą į laivą, iškrovimą ir pirminį pardavimą, neleidžiama nuo 2018 m. balandžio 15 d. iki birželio 15 d.


19.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/6


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/2361

2017 m. rugsėjo 14 d.

dėl galutinės įnašų, skirtų Bendros pertvarkymo valdybos administracinėms išlaidoms padengti, sistemos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (1), ypač į jo 65 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1310/2014 (2) nustatyta laikina įnašų dalinių įmokų, skirtų Valdybos administracinėms išlaidoms padengti, sistema buvo pagrįsta supaprastinta metodika ir taikoma tik ribotam subjektų poaibiui, visų pirma subjektams, kuriuos Europos Centrinis Bankas (ECB) laiko svarbiais (toliau – svarbūs subjektai). Laikina sistema buvo nustatyta, kad būtų užtikrintas pakankamas Valdybos įsteigimo finansavimas ir kartu kuo labiau sumažinta Valdybai, kuri tuo metu turėjo tik ribotą struktūrą ir veiklos pajėgumą, tenkanti administracinė našta. Laikina sistema turėjo būti taikoma, kol Komisija priims galutinę įnašų, skirtų administracinėms išlaidoms padengti, nustatymo ir rinkimo sistemą;

(2)

Valdybos struktūra ir veiklos pajėgumas tapo stabilesni, todėl dabar reikėtų nustatyti galutinę metinių įnašų, skirtų Valdybos administracinėms išlaidoms padengti, sistemą. Galutinė sistema turėtų pakeisti Deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1310/2014 nustatytą laikiną sistemą;

(3)

tokioje galutinėje sistemoje reikėtų numatyti administracinių įnašų nustatymo ir rinkimo taisykles, galiojančias ne tik svarbiems subjektams, bet visiems subjektams, kuriems taikomas bendras pertvarkymo mechanizmas. Įnašai turėtų būti apskaičiuojami aukščiausiu tų subjektų konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse, nes Valdybos sprendimų priėmimo įgaliojimai, kai ji priima grupės pertvarkymo planus, atlieka sėkmingo grupių pertvarkymo galimybių įvertinimą ir priima grupių pertvarkymo sprendimus, taikomi visoms konsoliduojamoms grupių patronuojamosioms įmonėms. Vykdydama tas užduotis Valdyba patirs išlaidų, nes turės rinkti ir analizuoti informaciją ir duomenis, susijusius su kiekviena konsoliduojama patronuojamąja įmone. Kadangi šios išlaidos yra susijusios su subjektams, kuriems taikomas bendras pertvarkymo mechanizmas, Valdybos teikiamomis paslaugomis, jas turėtų apmokėti tie subjektai, todėl administraciniai įnašai turėtų būti apskaičiuojami remiantis jų konsoliduotosiomis ataskaitomis aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse ir kiekvienai grupei turėtų būti apskaičiuojamas tik vienas įnašas;

(4)

pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 65 straipsnio 3 dalį Valdyba turi nustatyti ir rinkti įnašus, taip pat užtikrinti, kad jie visi būtų sumokėti laiku. Kad Valdyba galėtų įvykdyti tuos reikalavimus, reikėtų užtikrinti veiksmingą administracinių įnašų rinkimo iš įstaigų ir subjektų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 806/2014 2 straipsnyje, sistemą. Toms įstaigoms ir subjektams jau taikoma daug ataskaitų teikimo reikalavimų, nustatytų Sąjungos teisės aktuose. Konkrečiau, pagal Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1163/2014 (3) ECB, siekdamas apskaičiuoti priežiūros mokesčius, renka duomenis apie visą turtą ir bendrą rizikos poziciją. Pagal Reglamentą (ES) Nr. 1163/2014 surinktus duomenis galima prasmingai panaudoti Valdybai skirtiems administraciniams įnašams apskaičiuoti. Pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 30 straipsnio 2 dalį Valdyba ir ECB, vykdydami atitinkamas tuo reglamentu jiems nustatytas pareigas, turi glaudžiai bendradarbiauti, visų pirma vienas kitam teikti visą informaciją, būtiną jų užduotims vykdyti. Prašyti ECB perduoti Valdybai duomenis, kuriuos jis gavo ir patikrino vykdydamas Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 (4) jam pavestas užduotis ir suteiktus įgaliojimus, būtų veiksmingiau nei dubliuoti ataskaitų teikimo naštą atitinkamoms įstaigoms ir subjektams. ECB ir Valdybos dalijimasis duomenimis taip pat leistų užtikrinti, kad Valdyba nedubliuotų duomenų tikrinimo proceso, ir yra paremtas Valdybos ir ECB pareiga glaudžiai bendradarbiauti vykdant atitinkamas Reglamentu (ES) Nr. 806/2014 jiems nustatytas pareigas. Jei duomenų teikimo ir tikrinimo procesai būtų kaip nors dubliuojami, įnašams apskaičiuoti ir surinkti neišvengiamai reikėtų daugiau laiko ir sistema būtų ne tokia efektyvi. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad ECB, vykdydamas pareigą bendradarbiauti, perduotų Valdybai iš atitinkamų įstaigų ir subjektų gautus duomenis, kad būtų galima apskaičiuoti Valdybai skirtus įnašus. Valdyba turėtų kuo daugiau kliautis ECB surinktais duomenimis. Valdyba turėtų turėti prieigą prie minėtų duomenų tokiu mastu, koks yra būtinas, kad ji galėtų įvykdyti savo užduotis pagal šį reglamentą;

(5)

paskirstant įnašus turėtų būti atsižvelgta į darbo krūvio ir susijusių išlaidų, tenkančių subjektams, už kuriuos tiesiogiai atsakinga Valdyba, palyginti su subjektais, už kuriuos atsakingos nacionalinės pertvarkymo institucijos, skirtumą. Todėl šiuo reglamentu turėtų būti nustatyta, kaip įnašus reikėtų padalyti šių dviejų grupių subjektams. Pagal šiuo reglamentu nustatytą galutinę sistemą turėtų būti reikalaujama, kad tose dviejose grupėse subjektai teiktų įnašus proporcingai išteklių poreikiams, kurių dėl kiekvieno iš jų kyla Valdybai, apytiksliai apskaičiuotiems remiantis stebimais duomenimis;

(6)

siekiant tiek Valdybai, tiek atitinkamiems subjektams suteikti tikrumo dėl to, kaip atskiri metiniai įnašai bus koreguojami, jei skaičiuojant būtų padaryta klaida arba pasikeistų pagrindiniai duomenys, šiuo reglamentu reikėtų nustatyti konkrečias tos srities taisykles. Jei apskaičiuodama metinį įnašą Valdyba padaro klaidą, turėtų būti reikalaujama, kad ji tą klaidą ištaisytų. Toks reikalavimas turėtų būti taikomas tuo atveju, kai klaidų padaroma dėl to, kad Valdyba neteisingai taiko atskirų metinių įnašų apskaičiavimo metodiką. Tokiais atvejais turėtų būti koreguojami visi įnašai. Kita vertus, atvejai, kai apskaičiuojant atskirus metinius įnašus naudoti įvesties duomenys yra neteisingi arba pasikeičia jau atlikus skaičiavimą, neturėtų būti laikomi skaičiavimo klaidomis ir todėl jų ištaisymo tvarka turėtų būti kitokia. Tokiais atvejais reikėtų koreguoti tik tų subjektų, kurių duomenys buvo neteisingi arba pasikeitė, įnašus;

(7)

pagal Tarybos reglamento Nr. 1 (5) 3 straipsnį pranešimas apie įnašą ir visi kiti Valdybos pranešimai turėtų būti pateikti valstybės narės, kurioje įsteigta gaunančioji įstaiga, kalba;

(8)

jei įnašas nesumokamas arba sumokama tik jo dalis, arba nesilaikoma pranešime apie įnašą nurodytų mokėjimo sąlygų, turėtų būti užtikrinama, kad metiniai įnašai būtų sumokėti, ir už pavėluotą mokėjimą turėtų būti skaičiuojami delspinigiai, siekiant garantuoti, kad visi įnašai būtų sumokėti laiku;

(9)

reikėtų perskaičiuoti svarbių subjektų, kuriems taikyta laikina sistema, įnašus, kad būtų atsižvelgta į jų pagal tą laikiną sistemą sumokėtas sumas. Bet koks pagal laikiną sistemą sumokėtų dalinių įmokų ir pagal galutinę sistemą apskaičiuotų įnašų skirtumas turėtų būti padengtas remiantis įnašų, skirtų Valdybos administracinėms išlaidoms padengti metais, einančiais po pereinamojo laikotarpio pabaigos, apskaičiavimu;

(10)

šiuo reglamentu nustatoma galutinė įnašų, skirtų Valdybos administracinėms išlaidoms padengti, sistema, todėl Reglamentas dėl laikinos sistemos nebereikalingas ir turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente išdėstomos taisyklės, kuriomis nustatoma:

1)

Reglamento (ES) Nr. 806/2014 2 straipsnyje nurodytų subjektų mokėtinų įnašų, skirtų Bendros pertvarkymo valdybos (toliau – Valdyba) administracinėms išlaidoms padengti, galutinė apskaičiavimo sistema;

2)

įnašų mokėjimo būdas;

3)

registravimo, apskaitos, ataskaitų teikimo ir kitos taisyklės, būtinos užtikrinti, kad visi įnašai būtų sumokėti laiku;

4)

už pereinamąjį laikotarpį mokėtinų įnašų perskaičiavimo ir koregavimo metodika.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Reglamente (ES) Nr. 1163/2014. Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   Valdybos administracinės išlaidos– Valdybos biudžeto I dalies išlaidos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 806/2014 59 straipsnio 2 dalyje;

2)   metinis įnašas– įnašas, kurį Valdyba turi rinkti už tam tikrus finansinius metus pagal šį reglamentą, kad padengtų savo administracines išlaidas;

3)   įnašo subjektas– mokesčio subjektas, apibrėžtas pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 4 straipsnį siekiant rinkti priežiūros mokestį ir patenkantis į Reglamento (ES) Nr. 806/2014 2 straipsnio taikymo sritį;

4)   pereinamasis laikotarpis– laikotarpis, kuris prasideda 2014 m. rugpjūčio 19 d. ir baigiasi 2017 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Bendros surinktinų metinių įnašų sumos nustatymas

Tam tikrais finansiniais metais surinktina bendra metinių įnašų suma apskaičiuojama remiantis pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 61 straipsnį Valdybos priimto tų finansinių metų biudžeto I dalimi, pakoreguota atsižvelgiant į paskutinių finansinių metų, kurių finansinės ataskaitos paskelbtos pagal to reglamento 63 straipsnio 7 dalį, biudžeto rezultatą.

Bendrą metinių įnašų sumą Valdyba nustato taip, kad Valdybos biudžeto I dalis būtų subalansuota.

4 straipsnis

Bendros metinių įnašų sumos paskirstymas

1.   Pagal 3 straipsnį surinktina bendra suma paskirstoma taip:

a)

95 % šiems subjektams ir grupėms:

i)

Reglamento (ES) Nr. 806/2014 7 straipsnio 2 dalyje nurodytiems subjektams ir grupėms;

ii)

subjektams ir grupėms, kurių atžvilgiu Valdyba nusprendė naudotis Reglamentu (ES) Nr. 806/2014 suteiktais įgaliojimais pagal to reglamento 7 straipsnio 4 dalies b punktą;

iii)

subjektams ir grupėms, kurių atžvilgiu dalyvaujančios valstybės narės pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 7 straipsnio 5 dalį nusprendė, kad Valdyba turi naudotis jai tuo reglamentu suteiktais įgaliojimais ir vykdyti jai tuo reglamentu pavestas pareigas;

b)

5 % Reglamento (ES) Nr. 806/2014 7 straipsnio 3 dalyje nurodytiems subjektams ir grupėms.

2.   Nepažeisdama 7 straipsnio, Valdyba subjektus ir grupes priskiria prie vienos iš dviejų 1 dalyje nustatytų kategorijų remdamasi duomenimis, kuriuos ECB teikia Valdybai pagal atitinkamai 6 straipsnio 1 dalį arba 11 straipsnį.

3.   Jeigu subjektui taikomas 1 dalies a punktas, visi tai pačiai grupei priklausantys subjektai priskiriami prie tos pačios kategorijos.

4.   Valdyba kasmet teikia Komisijai ataskaitą apie 1 dalyje nustatyto paskirstymo tinkamumą, atsižvelgdama į besikeičiančią abiejų subjektų ir grupių kategorijų sudėtį.

5 straipsnis

Atskirų metinių įnašų apskaičiavimas

1.   Atskirus metinius įnašus, mokėtinus už kiekvienus finansinius metus, Valdyba apskaičiuoja remdamasi pagal 6 straipsnį gautais duomenimis ir pagal 3 straipsnį nustatyta bendra metinių įnašų suma.

2.   Siekdama apskaičiuoti atskirus metinius įnašus, Valdyba taiko Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse ir 10 straipsnio 6 dalies a, b ir c punktuose išdėstytas nuostatas.

3.   Taikant 2 dalyje nurodytas nuostatas:

a)

metinis priežiūros mokestis yra atskiras metinis įnašas;

b)

svarbus prižiūrimas subjektas arba svarbi prižiūrima grupė yra 4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas subjektas arba grupė;

c)

mažiau svarbus prižiūrimas subjektas arba mažiau svarbi prižiūrima grupė yra 4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas subjektas arba grupė;

d)

prižiūrimas subjektas arba prižiūrima grupė yra bet koks subjektas arba grupė;

e)

mokesčio subjektas yra įnašo subjektas.

4.   Reglamento (ES) Nr. 806/2014 2 straipsnyje nurodytų subjektų, kurie yra tos pačios grupės nariai, mokėtinas metinis įnašas apskaičiuojamas kaip vienas įnašas.

5.   Jei apskaičiuodama atskirą metinį įnašą Valdyba padaro klaidą, ji tą klaidą ištaiso perskaičiuodama kiekvieno poveikį patiriančio subjekto atskirą metinį įnašą. Bet kokį sumokėto atskiro metinio įnašo ir perskaičiuotos sumos skirtumą Valdyba padengia padidindama arba sumažindama atskirą metinį įnašą, apskaičiuotą po perskaičiavimo einančiais finansiniais metais.

Tačiau, jeigu Valdyba sužino apie klaidą praėjus daugiau kaip penkeriems metams po finansinių metų, kuriais klaida padaryta, pabaigos, joks perskaičiavimas neatliekamas.

6 straipsnis

Atskiriems metiniams įnašams apskaičiuoti būtini duomenys

1.   Kiekvienais metais per 5 darbo dienas nuo pranešimų apie mokesčius pateikimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 12 straipsnio 1 dalį ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip metų, dėl kurių pateikiami pranešimai apie mokesčius, gruodžio 31 d. ECB pateikia Valdybai duomenis apie kiekvieną įnašo subjektą, kuriuos ECB surinko tais metais ir naudojo priežiūros mokesčiams nustatyti pagal Reglamentą (ES) Nr. 1163/2014.

2.   Duomenis sudaro bent šie elementai:

a)

kiekvieno įnašo subjekto, nustatyto pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 4 straipsnį priežiūros mokesčių tikslais, tapatybė ir kontaktiniai duomenys;

b)

mokestiniai veiksniai, nustatyti pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 10 straipsnį;

c)

tai, ar įnašo subjektas yra svarbus pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 6 straipsnio 4 dalį arba yra subjektas ar grupė, kurių atžvilgiu ECB nusprendė pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 6 straipsnio 5 dalies b punktą tiesiogiai naudotis visais atitinkamais įgaliojimais;

d)

bet kokie duomenys, kuriuos ECB nustato pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 10 straipsnio 5 dalį, jei įnašo subjektas nepateikia informacijos;

e)

kiekvieno įnašo subjekto mokesčio apskaičiavimo galiojimo data, pagal kurią nustatoma, kiek laiko įnašo subjektui buvo taikomas priežiūros mokestis, taip pat bet kokie statuso pasikeitimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 7 straipsnio 2 dalį atitinkamu mokestiniu laikotarpiu.

3.   Taikant 2 dalies a punktą, kiekvieno įnašo subjekto tapatybės ir kontaktiniai duomenys apima visus Reglamente (EB) Nr. 45/2001 (6) apibrėžtus asmens duomenis, kuriuos ECB renka, kad galėtų įvykdyti savo užduotis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1163/2014, ir kurie yra būtini Valdybos užduotims pagal šį reglamentą įvykdyti.

4.   Kai taikant šį reglamentą Valdyba turi nustatyti, ar subjektas priklauso grupei, kuri paskyrė atitinkamą įnašo subjektą, ECB, nacionalinės pertvarkymo institucijos ir nacionalinės kompetentingos institucijos pateikia Valdybai visą svarbią informaciją.

5.   Jeigu ECB išrašo papildomų sąskaitų faktūrų arba perskaičiuoja metinį priežiūros mokestį pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 7 straipsnį, per 5 dienas nuo pranešimų apie mokesčius pateikimo ECB pateikia Valdybai naujus duomenis.

6.   Apskaičiuodama tam tikrais finansiniais metais surinktinus atskirus metinius įnašus, Valdyba naudoja duomenis, kuriuos ECB surinko praėjusiais finansiniais metais pagal Reglamentą (ES) Nr. 1163/2014 ir atitinkamai pateikė Valdybai pagal šį arba 11 straipsnį.

7.   Jeigu tam tikrais finansiniais metais per šiame straipsnyje nustatytus laikotarpius ECB Valdybai nepateikia metiniams įnašams apskaičiuoti būtinų duomenų, Valdyba to apskaičiavimo tikslais gali naudoti naujausius turimus duomenis, kuriuos jai pateikė ECB.

8.   Jeigu ECB nepateikia duomenų, Valdybos prašymu atitinkama nacionalinė kompetentinga institucija pateikia jai savo turimus duomenis.

9.   Jeigu nacionalinė kompetentinga institucija nepateikia duomenų, Valdybos prašymu įnašo subjektas pateikia Valdybai būtinus duomenis per jos nustatytą terminą. Jeigu per Valdybos nustatytą terminą įnašo subjektas nepateikia atsakymo, Valdyba gali nustatyti duomenis remdamasi pagrįstomis prielaidomis.

10.   Šiame straipsnyje nurodytus duomenis Valdyba naudoja tik taikydama šį reglamentą ir jo laikydamasi.

7 straipsnis

Taikymo srities, statuso ar kitų duomenų pasikeitimas

1.   Jeigu subjektui arba grupei Reglamento (ES) Nr. 806/2014 2 straipsnis taikomas tik tam tikrą finansinių metų dalį, jų atskiras metinis įnašas už tuos finansinius metus apskaičiuojamas atsižvelgiant į visų mėnesių, kuriais jiems tas straipsnis buvo taikomas, skaičių.

2.   Jeigu subjekto arba grupės statusas per finansinius metus pasikeičia iš vienos 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos kategorijos į kitą, jų atskiras metinis įnašas už tuos finansinius metus apskaičiuojamas remiantis mėnesių, kuriais subjektas arba grupė priklausė atitinkamai kategorijai paskutinę mėnesio dieną, skaičiumi.

3.   Jeigu kitaip pasikeičia subjekto arba grupės duomenys, naudoti jų atskiram metiniam įnašui už tam tikrus finansinius metus apskaičiuoti, to subjekto arba grupės atskiras metinis įnašas už tuos finansinius metus apskaičiuojamas remiantis atnaujintais duomenimis.

4.   Jeigu apie 1 ir 2 dalyse nurodytą pasikeitimą pranešė ECB arba įvyko 3 dalyje nurodytas pasikeitimas, Valdyba perskaičiuoja tik to subjekto arba grupės atskirą metinį įnašą už atitinkamus finansinius metus. Jeigu 1, 2 arba 3 dalyje nurodyti tais pačiais finansiniais metais įvykę pasikeitimai yra susiję su keliais subjektais arba grupėmis, Valdyba, perskaičiuodama to subjekto ar grupės atskirą metinį įnašą, atsižvelgia tik į pasikeitimus, susijusius su atskiru subjektu arba grupe.

5.   Jeigu sumokėta atskiro metinio įnašo suma yra didesnė negu pagal 4 dalį perskaičiuota suma, Valdyba grąžina skirtumo sumą atitinkamam subjektui arba grupei. Jeigu sumokėta atskiro metinio įnašo suma yra mažesnė negu pagal 4 dalį perskaičiuota suma, atitinkamas subjektas arba grupė sumoka skirtumo sumą Valdybai. Siekdama grąžinti arba surinkti pagal šią dalį mokėtiną sumą, Valdyba sumažina arba padidina atitinkamo subjekto arba grupės atskirą metinį įnašą finansiniais metais, einančiais po perskaičiavimo pagal 4 dalį.

6.   Subjektų arba grupių, kurių atžvilgiu 1, 2 arba 3 dalyje nurodytų pasikeitimų neįvyko, atskiri metiniai įnašai nekoreguojami.

7.   Valdyba bendrą perteklių arba deficitą, susidariusį dėl visų pagal 5 dalį atliktų koregavimų, taiko pagal 3 straipsnį nustatytinai bendrai metinių įnašų sumai finansiniais metais, einančiais po finansinių metų, kuriais taikomi koregavimai.

8.   Vadovaudamasi patikimo biudžeto valdymo principu, Valdyba priima visus sprendimus, būtinus šiame straipsnyje išdėstytoms nuostatoms įgyvendinti, įskaitant sprendimus dėl Valdybos grąžinamų sumų ir papildomų sumų, kurios turės būti surinktos iš subjektų, mokėjimo laiko.

8 straipsnis

Pranešimas apie įnašą, kiti pranešimai, mokėjimai ir delspinigiai už pavėluotą mokėjimą

1.   Įnašų subjektams Valdyba pateikia pranešimą apie įnašą.

2.   Valdyba perduoda pranešimą apie įnašą bet kuriuo iš šių būdų:

a)

elektroniniu būdu arba kitomis panašiomis ryšio priemonėmis;

b)

faksu;

c)

per greitojo pasiuntinių pašto tarnybas;

d)

registruotu paštu su patvirtinimu, kad gauta;

e)

įteikdama arba pristatydama asmeniškai.

Pranešimas apie įnašą galioja be parašo.

3.   Pranešime apie įnašą nurodoma metinio įnašo suma ir būdas, kaip sumokėti metinį įnašą. Jis turi būti tinkamai pagrįstas, kiek tai susiję su sprendimo dėl atskiro įnašo faktiniais ir teisiniais aspektais.

4.   Valdyba įnašo subjektui teikia bet kokius kitus pranešimus, susijusius su metiniu įnašu, įskaitant pranešimus apie bet kokį sprendimą dėl padengimo pagal 10 straipsnio 8 dalį.

5.   Įnašas mokamas eurais.

6.   Metinio įnašo sumą įnašo subjektas sumoka per 35 kalendorines dienas nuo pranešimo apie įnašą pateikimo dienos. Įnašo subjektas laikosi pranešime apie įnašą nurodytų metinio įnašo mokėjimo reikalavimų. Mokėjimo data yra data, kurią lėšos įskaitomos į Valdybos sąskaitą.

7.   Reglamento (ES) Nr. 806/2014 2 straipsnyje nurodytų subjektų, kurie yra tos pačios grupės nariai, mokėtinas metinis įnašas renkamas iš tos grupės įnašo subjekto.

8.   Nedarant poveikio kitoms Valdybos turimoms priemonėms, jei įnašas nesumokamas arba sumokama tik jo dalis, arba nesilaikoma pranešime apie įnašą nurodytų mokėjimo sąlygų, nuo dienos, kurią turėjo būti atliktas mokėjimas, už kiekvieną dieną už likusią nesumokėtą metinio įnašo sumą skaičiuojami delspinigiai, kurie yra ECB pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normos, padidintos 8 procentiniais punktais, dydžio.

9.   Jei įnašo subjektas įnašo nesumoka arba sumoka tik jo dalį, arba nesilaiko pranešime apie įnašą nurodytų mokėjimo sąlygų, Valdyba apie tai praneša dalyvaujančios valstybės narės, kurioje įsteigtas įnašo subjektas, nacionalinei pertvarkymo institucijai.

9 straipsnis

Vykdymo užtikrinimas

1.   Užtikrinama, kad mokėtini metiniai įnašai ir bet kokie delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 8 straipsnio 8 dalį būtų sumokėti.

2.   Vykdymo užtikrinimą reglamentuoja procedūrinės taisyklės, taikomos toje dalyvaujančioje valstybėje narėje, kurios teritorijoje jis atliekamas.

3.   Kiekvienos dalyvaujančios valstybės narės vyriausybė paskiria instituciją, kuri tikrina sprendimų dėl atskirų įnašų autentiškumą, ir apie ją praneša Valdybai ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

4.   Prie kiekvieno sprendimo dėl atskiro įnašo pridedamas vykdomasis raštas. Vykdymo užtikrinimui netaikomi jokie kiti formalumai, tik sprendimo autentiškumo patikrinimas, kurį atlieka pagal 3 dalį paskirta institucija.

5.   Nacionalinės pertvarkymo institucijos padeda Valdybai taikyti vykdymo užtikrinimo procedūrą, kurią reglamentuoja procedūrinės taisyklės, taikomos toje dalyvaujančioje valstybėje narėje.

10 straipsnis

Pereinamuoju laikotarpiu mokėtinų įnašų perskaičiavimas ir padengimas

1.   Perskaičiuojant ir padengiant pereinamuoju laikotarpiu mokėtinus įnašus, 2014 m. lapkričio ir gruodžio mėn. laikomi 2015 finansinių metų dalimi.

2.   Pagal šiame reglamente išdėstytas nuostatas Valdyba perskaičiuoja kiekvieno subjekto, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 806/2014 2 straipsnyje, mokėtinų įnašų, skirtų Valdybos administracinėms išlaidoms padengti pereinamuoju laikotarpiu, sumą.

3.   Nepažeisdama 6 straipsnio 4 dalies, įnašų, kiekvieno subjekto mokėtinų pereinamajam laikotarpiui priklausančiais finansiniais metais, sumai perskaičiuoti Valdyba naudoja duomenis, kuriuos ECB surinko tais finansiniais metais pagal Reglamentą (ES) Nr. 1163/2014 ir pateikė Valdybai pagal 11 straipsnį.

4.   Bet koks dalinių įmokų, kurias svarbūs subjektai sumokėjo pagal Deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1310/2014 nustatytą laikiną sistemą, ir 2 dalyje nurodytų įnašų skirtumas padengiamas apskaičiuojant metinius įnašus, mokėtinus finansiniais metais, einančiais po pereinamojo laikotarpio pabaigos. Skirtumas padengiamas sumažinant arba padidinant tais finansiniais metais mokėtinus metinius įnašus.

5.   Reglamento (ES) Nr. 806/2014 2 straipsnyje nurodyti subjektai, kurių įnašų apskaičiavimas ir rinkimas pereinamuoju laikotarpiu buvo atidėtas, sumoka pagal 2 dalį apskaičiuotus įnašus už pereinamajam laikotarpiui priklausančius metus. Tie įnašai padidina metinius įnašus, mokėtinus finansiniais metais, einančiais po pereinamojo laikotarpio pabaigos.

6.   Taikant 4 dalį, svarbūs subjektai yra subjektai, kuriems ECB aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse pranešė apie savo sprendimą laikyti juos svarbiais, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 6 straipsnio 4 dalyje ir Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (7) 147 straipsnio 1 dalyje, ir kurie yra nurodyti 2014 m. rugsėjo 4 d. ECB svetainėje paskelbtame sąraše, tačiau neįtraukiant tų svarbių subjektų, kurie yra grupės, į kurią jau atsižvelgta šioje apibrėžtyje, patronuojamosios įmonės, ir kredito įstaigų, įsteigtų nedalyvaujančiose valstybėse narėse, filialų, įsteigtų dalyvaujančiose valstybėse narėse.

7.   Jeigu 4 dalyje nurodytas skirtumas arba 5 dalyje nurodyti įnašai už metus, priklausančius pereinamajam laikotarpiui, yra didesni už įnašus, mokėtinus finansiniais metais, einančiais po pereinamojo laikotarpio pabaigos, koregavimas tęsiamas vėlesniais finansiniais metais.

8.   Jeigu pagal 4 ar 5 dalį turi būti koreguojami dviejų ar daugiau grupei priklausančių subjektų įnašai, Valdyba gali tarpusavyje įskaityti tos grupės subjektų mokėtinus įnašus ir jiems grąžintinas sumas.

11 straipsnis

Duomenys, būtini įnašams už pereinamajam laikotarpiui priklausančius finansinius metus perskaičiuoti

Per 30 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo ECB pateikia Valdybai 6 straipsnyje nurodytus duomenis, kuriuos ECB surinko pagal Reglamentą (ES) Nr. 1163/2014 pereinamajam laikotarpiui priklausančiais finansiniais metais.

12 straipsnis

Užsakomosios paslaugos

1.   Valdyba gali nuspręsti visiškai ar iš dalies perduoti konkrečias šiuo reglamentu numatytas užduotis.

2.   Valdyba perduoda tik technines užduotis, susijusias su įnašų rinkimu ir nesusijusias su jos įgaliojimų nustatyti įnašus vykdymu.

3.   Paslaugos teikėjui suteikiant įgaliojimą vykdyti perduotas užduotis aiškiai nurodoma įgaliojimo trukmė bei konkrečios perduodamos užduotys ir nustatoma paslaugų teikėjo reguliaraus ataskaitų teikimo Valdybai tvarka.

4.   Į bet kokią Valdybos ir paslaugų teikėjo sutartį dėl užduočių perdavimo pagal 1 dalį įtraukiamos nuostatos, reglamentuojančios Valdybos teises ją atšaukti, teises sudaryti tolesnes subrangos sutartis ir paslaugų teikėjo įsipareigojimų nevykdymą.

5.   Jeigu Valdyba visiškai ar iš dalies perduoda užduotis pagal 1 dalį, ji ir toliau yra visiškai atsakinga už visų savo pareigų pagal Reglamentą (ES) Nr. 806/2014 ir šį reglamentą vykdymą.

6.   Jeigu Valdyba visiškai ar iš dalies perduoda užduotis pagal 1 dalį, ji nuolat užtikrina, kad:

a)

jokioje užsakomųjų paslaugų sutartyje nebūtų numatytas Valdybos atsakomybės perdavimas;

b)

jokioje užsakomųjų paslaugų sutartyje nebūtų numatyta išimčių dėl Valdybos atskaitomybės pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 45 straipsnį ir 46 straipsnio 1 dalį arba jos nepriklausomumo pagal to reglamento 47 straipsnį;

c)

dėl užsakomųjų paslaugų iš Valdybos nebūtų atimta galimybė naudoti būtinas sistemas ir kontrolės priemones, kad ji galėtų valdyti riziką, su kuria susiduria;

d)

paslaugų teikėjas įgyvendintų veiklos tęstinumo tvarką, lygiavertę Valdybos tvarkai;

e)

Valdyba išlaikytų būtiną kompetenciją ir išteklius, kad galėtų įvertinti paslaugų teikėjo suteiktų paslaugų kokybę ir organizacinį adekvatumą; Valdyba nuolat veiksmingai prižiūrėtų perduotas funkcijas ir valdytų su funkcijų perdavimu siejamą riziką;

f)

Valdyba turėtų tiesioginę prieigą prie svarbios informacijos, kuri leistų jai užtikrinti būtiną perduotų užduočių kontrolę.

7.   Jeigu Valdyba visiškai ar iš dalies perduoda užduotis pagal 1 dalį, ji užtikrina, kad paslaugų teikėjas būtų įpareigotas laikytis Valdybos vidaus teisinių reikalavimų ir principų, susijusių su saugumu ir konfidencialumu. Visa su Valdyba susijusi ir paslaugų teikėjui prieinama konfidenciali informacija naudojama tik tiek, kiek būtina Valdybos suteiktiems įgaliojimams vykdyti.

8.   Prieš priimdama bet kokį sprendimą dėl užsakomųjų paslaugų, Valdyba gauna ECB sutikimą dalytis ECB suteiktais duomenimis su paslaugų teikėju pagal taikomas konfidencialumo nuostatas.

13 straipsnis

Nacionalinių pertvarkymo institucijų pagalba

Valdyba gali prašyti nacionalinių pertvarkymo institucijų, kad jos suteiktų pagalbą renkant metinius įnašus, kai toks prašymas yra pagrįstas konkretaus atvejo aplinkybėmis.

14 straipsnis

Panaikinimas

Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1310/2014 panaikinamas.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. rugsėjo 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 225, 2014 7 30, p. 1.

(2)  2014 m. spalio 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1310/2014 dėl laikinos įnašų dalinių įmokų, skirtų Bendros pertvarkymo valdybos administracinėms išlaidoms padengti pereinamuoju laikotarpiu, sistemos (OL L 354, 2014 12 11, p. 1).

(3)  2014 m. spalio 22 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių (ECB/2014/41) (OL L 311, 2014 10 31, p. 23).

(4)  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

(5)  Tarybos reglamentas Nr. 1, nustatantis kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (OL 17, 1958 10 6, p. 385).

(6)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(7)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).


19.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/15


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/2362

2017 m. gruodžio 5 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas („Lenticchia di Altamura“ (SGN))

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Italijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Lenticchia di Altamura“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Lenticchia di Altamura“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojamas pavadinimas „Lenticchia di Altamura“ (SGN).

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 1.6 klasei „Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 280, 2017 8 24, p. 4.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


19.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/2363

2017 m. gruodžio 6 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas („Μελεκούνι“ (Melekouni) (SGN))

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Graikijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Μελεκούνι“ (Melekouni) paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Μελεκούνι“ (Melekouni) turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojamas pavadinimas „Μελεκούνι“ (Melekouni) (SGN).

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 2.3 klasei „Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 280, 2017 8 24, p. 7.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


19.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/17


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/2364

2017 m. gruodžio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (1), ypač į jos 17 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Sprendimu 2014/115/ES (2) Taryba patvirtino Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų (toliau – Sutartis) (3), sudaryta Pasaulinėje prekybos organizacijoje. Sutartis yra daugiašalė priemonė ir ja šalys skatinamos atverti vienos kitoms viešojo pirkimo rinkas. Sutartis taikoma visoms pirkimo sutartims, kurių vertė siekia arba viršija joje nurodytas specialiosiomis skolinimosi teisėmis išreikštas sumas (toliau – ribos);

(2)

vienas iš Direktyvos 2014/25/ES tikslų – tą direktyvą taikantiems perkantiesiems subjektams sudaryti sąlygas vienu metu įvykdyti Sutartyje nustatytas prievoles. Todėl ta direktyva nustatytos viešojo pirkimo sutarčių, kurios yra numatytos ir Sutartyje, ribos turėtų būti suderintos su Sutartyje nustatytomis ribomis taip, kad atitiktų jų vertes eurais, suapvalinus iki artimiausio tūkstančio;

(3)

siekiant nuoseklumo, taip pat reikėtų suderinti Direktyvoje 2014/25/ES nustatytas ribas, kurios Sutartyje nenumatytos;

(4)

todėl Direktyva 2014/25/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2014/25/ES 15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

a punkte suma „418 000 EUR“ pakeičiama suma „443 000 EUR“,

2)

b punkte suma „5 225 000 EUR“ pakeičiama suma „5 548 000 EUR“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 94, 2014 3 28, p. 243.

(2)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas 2014/115/ES dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų, sudarymo (OL L 68, 2014 3 7, p. 1).

(3)  OL L 68, 2014 3 7, p. 4.


19.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/19


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/2365

2017 m. gruodžio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (1), ypač į jos 6 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Sprendimu 2014/115/ES (2) Taryba patvirtino Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų (toliau – Sutartis) (3), sudaryta Pasaulinėje prekybos organizacijoje. Sutartis yra daugiašalė priemonė ir ja šalys skatinamos atverti vienos kitoms viešojo pirkimo rinkas. Sutartis taikoma visoms pirkimo sutartims, kurių vertė siekia arba viršija joje nurodytas specialiosiomis skolinimosi teisėmis išreikštas sumas (toliau – ribos);

(2)

vienas iš Direktyvos 2014/24/ES tikslų – tą direktyvą taikančioms perkančiosioms organizacijoms sudaryti sąlygas vienu metu įvykdyti Sutartyje nustatytas prievoles. Todėl ta direktyva nustatytos viešojo pirkimo sutarčių, kurios yra numatytos ir Sutartyje, ribos turėtų būti suderintos su Sutartyje nustatytomis ribomis taip, kad atitiktų jų vertes eurais, suapvalinus iki artimiausio tūkstančio;

(3)

siekiant nuoseklumo, taip pat reikėtų suderinti Direktyvoje 2014/24/ES nustatytas ribas, kurios Sutartyje nenumatytos;

(4)

todėl Direktyva 2014/24/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2014/24/ES iš dalies keičiama taip:

1)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

a punkte suma „5 225 000 EUR“ pakeičiama suma „5 548 000 EUR“,

b)

b punkte suma „135 000 EUR“ pakeičiama suma „144 000 EUR“.

c)

c punkte suma „209 000 EUR“ pakeičiama suma „221 000 EUR“.

2)

13 straipsnio pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

a)

a punkte suma „5 225 000 EUR“ pakeičiama suma „5 548 000 EUR“,

b)

b punkte suma „209 000 EUR“ pakeičiama suma „221 000 EUR“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 94, 2014 3 28, p. 65.

(2)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas 2014/115/ES dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų, sudarymo (OL L 68, 2014 3 7, p. 1).

(3)  OL L 68, 2014 3 7, p. 4.


19.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/21


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/2366

2017 m. gruodžio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalies antrąją pastraipą,

kadangi:

(1)

Sprendimu 2014/115/ES (2) Taryba patvirtino Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų (toliau – Sutartis) (3), sudaryta Pasaulinėje prekybos organizacijoje. Sutartis yra daugiašalė priemonė ir ja šalys skatinamos atverti vienos kitoms viešojo pirkimo rinkas. Sutartis taikoma visoms pirkimo sutartims, kurių vertė siekia arba viršija joje nurodytas specialiosiomis skolinimosi teisėmis išreikštas sumas (toliau – ribos);

(2)

vienas iš Direktyvos 2014/23/ES tikslų – tą direktyvą taikantiems perkantiesiems subjektams ir perkančiosioms organizacijoms sudaryti sąlygas tuo pačiu įvykdyti Sutartyje nustatytas prievoles. Todėl ta direktyva nustatytos viešojo pirkimo sutarčių, kurios yra numatytos ir Sutartyje, ribos turėtų būti suderintos su Sutartyje nustatytomis ribomis taip, kad atitiktų jų vertes eurais, suapvalinus iki artimiausio tūkstančio;

(3)

siekiant nuoseklumo, taip pat reikėtų suderinti Direktyvoje 2014/23/ES nustatytas ribas, kurios Sutartyje nenumatytos;

(4)

todėl Direktyva 2014/23/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2014/23/ES 8 straipsnio 1 dalyje suma „5 225 000 EUR“ pakeičiama suma „5 548 000 EUR“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 94, 2014 3 28, p. 1.

(2)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas 2014/115/ES dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų, sudarymo (OL L 68, 2014 3 7, p. 1).

(3)  OL L 68, 2014 3 7, p. 4.


19.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/2367

2017 m. gruodžio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/81/EB nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant viešojo pirkimo sutartis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/81/EB dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias sudaro perkančiosios organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo tvarkos derinimo ir iš dalies keičiančią direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB (1), ypač į jos 68 straipsnį,

kadangi:

(1)

Sprendimu 2014/115/ES (2) Taryba patvirtino Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų (toliau – Sutartis) (3), sudaryta Pasaulinėje prekybos organizacijoje. Sutartis yra daugiašalė priemonė ir ja šalys skatinamos atverti vienos kitoms viešojo pirkimo rinkas. Sutartis taikoma visoms pirkimo sutartims, kurių vertė siekia arba viršija joje nurodytas specialiosiomis skolinimosi teisėmis išreikštas sumas (toliau – ribos);

(2)

vienas iš Direktyvos 2009/81/EB tikslų – tą direktyvą taikantiems perkantiesiems subjektams ir perkančiosioms organizacijoms sudaryti sąlygas vienu metu įvykdyti Sutartyje nustatytas prievoles. Todėl ta direktyva nustatytos viešojo pirkimo sutarčių, kurios yra numatytos ir Sutartyje, ribos turėtų būti suderintos su Sutartyje nustatytomis ribomis taip, kad atitiktų jų vertes eurais, suapvalinus iki artimiausio tūkstančio;

(3)

siekiant nuoseklumo, Direktyvoje 2009/81/EB nustatytas ribas reikėtų suderinti su patikslintomis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/25/ES (4) nustatytomis ribomis. Todėl Direktyva 2009/81/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(4)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Viešųjų sutarčių patariamojo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2009/81/EB 8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

a punkte suma „418 000 EUR“ pakeičiama suma „443 000 EUR“;

2)

b punkte suma „5 225 000 EUR“ pakeičiama suma „5 548 000 EUR“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 216, 2009 8 20, p. 76.

(2)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas 2014/115/ES dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų, sudarymo (OL L 68, 2014 3 7, p. 1).

(3)  OL L 68, 2014 3 7, p. 4.

(4)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243).


19.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/2368

2017 m. gruodžio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/325, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį, importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės labai atspariems tempimui poliesterių siūlams nustatomas galutinis antidempingo muitas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1), ypač į jo 9 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą Komisija Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/325 (2) importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės labai atspariems tempimui poliesterių siūlams nustatė galutinį antidempingo muitą;

(2)

tačiau Įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/325 nenumatyta galimybė bendrovėms, kurios pradiniu tiriamuoju laikotarpiu neeksportavo labai atsparių tempimui poliesterių siūlų, prašyti atlikti peržiūrą, per kurią būtų nustatyta, ar joms taip pat gali būti taikoma neatrinktoms bendradarbiaujančioms bendrovėms nustatyta muito norma;

(3)

tokią peržiūrą būtų galima atlikti, jeigu aptariamos nagrinėjamosios šalies naujas eksportuotojas ar gamintojas Komisijai pateiktų pakankamų įrodymų, kad jis 1) per tiriamąjį laikotarpį, kuriuo pagrįstos priemonės, produkto neeksportavo; 2) nėra susijęs su eksportuotoju arba gamintoju, kuriam taikomos nustatytos priemonės, ir 3) faktiškai eksportavo nagrinėjamąjį produktą arba yra prisiėmęs neatšaukiamų sutartinių įsipareigojimų eksportuoti į Sąjungą didelį kiekį pasibaigus tiriamajam laikotarpiui;

(4)

todėl tikslinga atitinkamai iš dalies keisti Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/325, kad naujiems eksportuotojams būtų sudaryta galimybė prašyti atlikti tokią peržiūrą;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2016/1036 15 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę;

(6)

atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/325 1 straipsnis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/325 1 straipsnis papildomas 5 dalimi:

„5.   Jei bet kuris Kinijos Liaudies Respublikos subjektas Komisijai pateiks pakankamai įrodymų, kad jis:

a)

neeksportavo 1 dalyje aprašytų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės prekių pradinio tyrimo laikotarpiu (2008 m. liepos 1 d. – 2009 m. birželio 30 d.);

b)

nėra susijęs su eksportuotoju arba gamintoju, kuriam taikomos šiuo reglamentu nustatytos priemonės, ir

c)

faktiškai eksportavo 1 dalyje aprašytas prekes arba yra prisiėmęs neatšaukiamų sutartinių įsipareigojimų eksportuoti į Sąjungą didelį kiekį pasibaigus pradinio tyrimo laikotarpiui,

Komisija gali iš dalies pakeisti I priedą, kad tam subjektui būtų nustatytas neatrinktiems bendradarbiaujantiems gamintojams taikomas muitas, t. y. 5,3 % muitas.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(2)  2017 m. vasario 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/325, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį, importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės labai atspariems tempimui poliesterių siūlams nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 49, 2017 2 25, p. 6).


19.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/2369

2017 m. gruodžio 18 d.

kuriuo dėl taikymo laikotarpio iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 743/2013, kuriuo nustatomos apsaugos priemonės žmonėms vartoti skirtiems importuojamiems Turkijos kilmės dvigeldžiams moliuskams

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (1), ypač į jos 22 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 743/2013 (2) buvo priimtas Komisijos audito tarnybai atlikus auditą Turkijoje ir nustačius eksportui į Sąjungą skirtų dvigeldžių moliuskų auginimo oficialiosios kontrolės įgyvendinimo trūkumų, taip pat valstybėms narėms pranešus apie reikalavimų neatitinkančias Turkijos kilmės dvigeldžių moliuskų siuntas, kurios neatitiko Sąjungos mikrobiologinių standartų;

(2)

Komisijos audito tarnyba, 2015 m. rugsėjo mėn. atlikusi paskutinį auditą, nustatė, kad reikšmingų eksportui į Sąjungą skirtų dvigeldžių moliuskų kontrolės sistemos trūkumų vis dar yra. Turkijos kompetentingos institucijos pateikė informacijos apie taisomąsias priemones, kurių imtasi tiems trūkumams šalinti. Tačiau vis dar yra tam tikrų trūkumų, būtent – laboratorijų veiklos trūkumų;

(3)

dėl susijusių produktų pobūdžio Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 743/2013 taikymas turėtų būti pratęstas, kol nebus gauta pakankamai garantijų, kol valstybių narių atliktais patikrinimais nebus įrodyta, kad siuntos atitinka reikalavimus, ir nebus atliktas papildomas auditas ir patvirtina, kad galima panaikinti priemones;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 743/2013 5 straipsnio antroje pastraipoje data „2017 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2021 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9.

(2)  2013 m. liepos 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 743/2013, kuriuo nustatomos apsaugos priemonės žmonėms vartoti skirtiems importuojamiems Turkijos kilmės dvigeldžiams moliuskams (OL L 205, 2013 8 1, p. 1).


SPRENDIMAI

19.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/28


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2017/2370

2017 m. gruodžio 18 d.

dėl paramos Hagos elgesio kodeksui ir balistinių raketų neplatinimui įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Taryba priėmė ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (toliau – Strategija), kurios III skyriuje numatytas kovos su tokiu platinimu priemonių, kurių reikia imtis Sąjungoje ir trečiosiose šalyse, sąrašas;

(2)

Sąjunga aktyviai įgyvendina Strategiją ir vykdo jos III skyriuje išvardytas priemones, visų pirma teikia finansinius išteklius konkretiems projektams, kuriais siekiama stiprinti daugiašalę ginklų neplatinimo sistemą ir daugiašales pasitikėjimo stiprinimo priemones, remti. Hagos kovos su balistinių raketų platinimu elgesio kodeksas (toliau – Kodeksas) yra sudėtinė tos daugiašalės ginklų neplatinimo sistemos dalis;

(3)

2003 m. lapkričio 17 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2003/805/BUSP (1). Toje bendrojoje pozicijoje Sąjunga raginama, inter alia, skatinti, kad kuo daugiau šalių prisijungtų prie Kodekso, visų pirma, kad tai padarytų šalys, turinčios balistinių raketų pajėgumų, taip pat toliau plėtoti ir įgyvendinti Kodeksą, ypač jame numatytas pasitikėjimo stiprinimo priemones, ir skatinti glaudesnes Kodekso ir Jungtinių Tautų (JT) daugiašalės ginklų neplatinimo sistemos sąsajas;

(4)

2008 m. gruodžio 8 d. Taryba priėmė išvadas ir dokumentą „Naujos Europos Sąjungos veiksmų kryptys kovojant su masinio naikinimo ginklų ir jų siuntimo į taikinį sistemų platinimu“. Dokumente, inter alia, teigiama, kad masinio naikinimo ginklų ir jų siuntimo į taikinį sistemų platinimas tebėra viena iš didžiausių problemų saugumo srityje ir kad neplatinimo politika yra labai svarbi bendros užsienio ir saugumo politikos dalis;

(5)

2008 m. gruodžio 18 d. Taryba priėmė Sprendimą 2008/974/BUSP (2) dėl paramos Kodekso įgyvendinimui, atsižvelgiant į Strategijos įgyvendinimą;

(6)

2012 m. liepos 23 d. Taryba priėmė Sprendimą 2012/423/BUSP (3). Tuo sprendimu suteikta galimybė sėkmingai skatinti visuotinį Kodekso taikymą ir jo principų laikymąsi;

(7)

2014 m. gruodžio 15 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/913/BUSP (4). Tas sprendimas padėjo padidinti Kodekso žinomumą ir taip buvo sudarytos palankesnės sąlygos prie Kodekso prisijungti naujoms narėms. Sąjungos prioritetas – tęsti prie Kodekso prisijungusių ir prie jo neprisijungusių valstybių dialogą, siekiant toliau skatinti visuotinį Kodekso taikymą ir jo geresnį įgyvendinimą bei stiprinimą. Šiuo sprendimu turėtų būti prisidėta prie to proceso;

(8)

apskritai vis didesnį tarptautinės bendruomenės susirūpinimą kelia toliau vykdomas balistinių raketų, galinčių siųsti į taikinį masinio naikinimo ginklus, platinimas, visų pirma raketų programos, vykdomos Artimuosiuose Rytuose, Šiaurės Rytų Azijoje ir Pietryčių Azijoje;

(9)

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (JT ST) rezoliucijoje 1540 (2004) pabrėžė, o JT ST rezoliucijose 1977 (2011) ir 2325 (2016) priminė, kad branduolinių, cheminių bei biologinių ginklų ir jų siuntimo į taikinį priemonių platinimas kelia grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui, ir įpareigojo valstybes, inter alia, jokiomis priemonėmis nepadėti nevalstybiniams subjektams kurti, įsigyti, gaminti, turėti, gabenti, perduoti ar naudoti branduolinių, cheminių ar biologinių ginklų ir jų siuntimo į taikinį priemonių. Tai, kad branduoliniai, cheminiai bei biologiniai ginklai ir jų siuntimo į taikinį priemonės kelia grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui, buvo dar kartą patvirtinta JT ST rezoliucijoje 1887 (2009) dėl branduolinio ginklo neplatinimo ir branduolinio nusiginklavimo,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (toliau – Strategija), kuria siekiama išsaugoti, įgyvendinti ir stiprinti daugiašalio nusiginklavimo ir ginklų neplatinimo sutartis bei susitarimus, Sąjunga toliau remia Hagos kovos su balistinių raketų platinimu elgesio kodekso (toliau – Kodeksas) visuotinį taikymą, visapusišką įgyvendinimą ir stiprinimą.

2.   Veiklą, kuria remiamas Kodeksas ir kuri atitinka priemones pagal Strategiją, sudaro regioniniai ir subregioniniai seminarai, konferencijos, ekspertų vizitai, moksliniai tyrimai, informacija ir komunikacija bei papildomi renginiai, vykstantys tarptautinių konferencijų metu.

3.   Tos veiklos tikslas:

a)

skatinti, kad prie Kodekso prisijungtų dar daugiau valstybių ir kad galiausiai jis būtų visuotinai taikomas;

b)

remti visapusišką Kodekso įgyvendinimą;

c)

skatinti prie Kodekso prisijungusių ir prie jo neprisijungusių valstybių dialogą siekiant stiprinti pasitikėjimą ir didinti skaidrumą, skatinti susilaikymą ir užtikrinti daugiau stabilumo ir saugumo visiems;

d)

didinti kodekso matomumą ir visuomenės informuotumą apie pavojus ir grėsmes, kurias kelia balistinių raketų platinimas;

e)

ieškoti galimybių, visų pirma vykdant akademinius tyrimus, tobulinti Kodeksą ir skatinti bendradarbiavimą įgyvendinant Kodeksą ir kitas atitinkamas daugiašales priemones, kaip antai, Raketų technologijų kontrolės režimą, JTST rezoliuciją 1540 (2004) ir Jungtinių Tautų objektų, paleistų į kosminę erdvę, registrą.

4.   Išsamus projektų aprašymas pateikiamas priede.

2 straipsnis

1.   Už šio sprendimo įgyvendinimą yra atsakingas vyriausiasis įgaliotinis.

2.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytų projektų techninį įgyvendinimą vykdo „Fondation pour la recherche stratégique“ (FRS, Strateginių mokslinių tyrimų fondas). FRS vykdo tą užduotį vyriausiojo įgaliotinio atsakomybe. Tuo tikslu vyriausiasis įgaliotinis sudaro būtinus susitarimus su FRS.

3 straipsnis

1.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytiems projektams įgyvendinti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 1 878 120,05 EUR.

2.   Iš 1 dalyje nustatytos sumos finansuojamos išlaidos tvarkomos laikantis Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų procedūrų ir taisyklių.

3.   Komisija prižiūri, kad 2 dalyje nurodytos išlaidos būtų tinkamai valdomos. Tuo tikslu, priėmus šį sprendimą, Komisija sudaro dotacijos susitarimą su FRS dėl orientacinės sumos. Tam dotacijos susitarimui taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (5) numatytos dotacijoms taikomos taisyklės. Susitarime nustatoma, kad FRS turi užtikrinti Sąjungos įnašo matomumą, proporcingą jo dydžiui.

4.   Įsigaliojus šiam sprendimui, Komisija siekia kuo greičiau sudaryti 3 dalyje nurodytą dotacijos susitarimą. Ji praneša Tarybai apie visus sunkumus to proceso metu ir dotacijos susitarimo sudarymo datą.

4 straipsnis

1.   Vyriausiasis įgaliotinis pateikia Tarybai šio sprendimo įgyvendinimo ataskaitą, grindžiamą reguliariai rengiamomis FRS ataskaitomis. Taryba tų ataskaitų pagrindu atlieka įvertinimą.

2.   Komisija teikia informaciją apie 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų projektų finansinius aspektus.

5 straipsnis

1.   Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

2.   Šis sprendimas nustoja galioti po 40 mėnesių nuo dotacijos susitarimo, nurodyto 3 straipsnio 3 dalyje, sudarymo dienos. Vis dėlto, jis nustoja galioti po šešių mėnesių nuo jo įsigaliojimo dienos, jei iki to laiko nesudaromas dotacijos susitarimas.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

K. SIMSON


(1)  2003 m. lapkričio 17 d. Tarybos bendroji pozicija 2003/805/BUSP dėl daugiašalių susitarimų masinio naikinimo ginklų ir pristatymo priemonių neplatinimo srityje universalaus taikymo ir sustiprinimo (OL L 302, 2003 11 20, p. 34).

(2)  2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas 2008/974/BUSP dėl paramos Hagos kovos su balistinių raketų platinimu elgesio kodekso įgyvendinimui, atsižvelgiant į ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (OL L 345, 2008 12 23, p. 91).

(3)  2012 m. liepos 23 d. Tarybos sprendimas 2012/423/BUSP dėl paramos balistinių raketų neplatinimui įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją ir Tarybos bendrąją poziciją 2003/805/BUSP (OL L 196, 2012 7 24, p. 74).

(4)  2014 m. gruodžio 15 d. Tarybos sprendimas 2014/913/BUSP dėl paramos Hagos kovos su balistinių raketų platinimu elgesio kodekso įgyvendinimui, atsižvelgiant į ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (OL L 360, 2014 12 17, p. 44).

(5)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).


PRIEDAS

1.   TIKSLAS

Pagrindinis šio sprendimo tikslas – konkrečiomis priemonėmis skatinti Hagos kovos su balistinių raketų platinimu elgesio kodekso (toliau – Kodeksas) visuotinį taikymą, visapusišką įgyvendinimą ir stiprinimą, laikantis ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos.

Šis sprendimas papildys Sąjungos diplomatinę veiklą, palaikant santykius su prie Kodekso prisijungusiomis ir prie jo neprisijungusiomis valstybėmis. Šiuo atžvilgiu Sąjunga perduoda atitinkamas žinias:

a)

prie Kodekso prisijungusioms valstybėms:

i)

svarbu visapusiškai įgyvendinti Kodeksą, visų pirma per metines deklaracijas ir išankstinius pranešimus, kurie numatyti Kodekse;

ii)

skatinti visapusiškai taikyti Kodeksą kaip priemonę siekiant skatinti skaidrumą ir pasitikėjimą tiek regionų, tiek tarptautiniu lygmeniu ir padėti pažaboti balistinių raketų, galinčių siųsti į taikinį masinio naikinimo ginklą, platinimą ir užkirsti tam kelią;

b)

prie Kodekso neprisijungusioms valstybėms:

i)

skatinti prisijungti prie Kodekso ir taip prisidėti prie platesnių daugiašalių pastangų užkirsti kelią masinio naikinimo ginklų ir jų siuntimo į taikinį priemonių platinimui;

ii)

pasinaudoti Kodekso nuostatomis siekiant sumažinti regioninę įtampą ir didinti pasitikėjimą, taip skatinant didesnį saugumą visiems.

Be to, šis Sprendimas taikomas siekiant padėti finansuoti nedidelį skaičių mokslinių tyrimų dėl Kodekso ir kitų atitinkamų daugiašalių priemonių, kaip antai Raketų technologijų kontrolės režimo (MTCR), JT ST rezoliucijos 1540 (2004) ir Jungtinių Tautų objektų, paleistų į kosminę erdvę, registro, sinergijos.

Galiausiai, šiuo sprendimu siekiama remti vykstantį tarptautinės bendruomenės politinį dialogą dėl saugumo ir tvarumo kosminėje erdvėje, visų pirma teikiant ribotą finansinį įnašą, skirtą metinėms konferencijoms kosmoso klausimu, kurias organizuoja Jungtinių Tautų Nusiginklavimo tyrimų institutas (UNIDIR) Ženevoje.

2.   PRIEMONĖS

2.1.   Priemonių tikslai

a)

Skatinti, kad prie Kodekso prisijungtų dar daugiau valstybių ir kad galiausiai jis būtų visuotinai taikomas;

b)

prie Kodekso prisijungusios valstybės turi remti visapusišką Kodekso įgyvendinimą;

c)

skatinti prie Kodekso prisijungusių ir prie jo neprisijungusių valstybių dialogą siekiant stiprinti pasitikėjimą ir didinti skaidrumą, skatinti susilaikymą ir užtikrinti daugiau stabilumo ir saugumo visiems;

d)

didinti kodekso matomumą ir visuomenės informuotumą apie pavojus ir grėsmes, kurias kelia balistinių raketų platinimas;

e)

ieškoti galimybių, visų pirma vykdant akademinius tyrimus, tobulinti Kodeksą ir skatinti bendradarbiavimą įgyvendinant Kodeksą ir kitas atitinkamas daugiašales priemones, kaip antai MTCR ir JT ST rezoliuciją 1540 (2004).

2.2.   Priemonių apibūdinimas

a)

FRS organizuos informavimo veiklą rengdamas regioninius ir (arba) subregioninius seminarus ir ekspertų misijas, kuriais siekiama:

i)

didinti informuotumą apie pavojus ir problemas, susijusias su balistinių raketų platinimu;

ii)

suteikti atitinkamiems ekspertams platformą neformaliai keistis nuomonėmis („Chatham House“ taisyklės) strateginiais klausimais ir taip padėti stiprinti pasitikėjimą tarp valstybių ir

iii)

propaguoti Sąjungos tikslus dėl Kodekso visuotinio taikymo, visapusiško įgyvendinimo ir stiprinimo.

FRS surengs iki devynių regioninių ir (arba) subregioninių renginių, be kita ko, Lotynų Amerikoje ir Karibų jūros regione, Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje, Pietryčių Azijoje, taip pat iki šešių konkrečioms šalims skirtų ekspertų misijų į prie Kodekso neprisijungusias valstybes. Visi tie renginiai turi būti vykdomi glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamų priimančiųjų Vyriausybių institucijomis ir prireikus su atitinkama akademine bendruomene;

b)

FRS surengs iki šešių papildomų Kodeksui skirtų renginių tarptautinių konferencijų metu, visų pirma per Kodekso įprastinį metinį susitikimą Vienoje ir JT Generalinės asamblėjos Pirmojo komiteto sesiją Niujorke. Tokie papildomi renginiai bus parengti taip, kad padėtų stiprinti Kodekso ir JT santykius, laikantis rezoliucijos 71/33, kurią 2016 m. gruodžio 5 d. priėmė JT Generalinė asamblėja;

c)

FRS, glaudžiai bendradarbiaudamas su atitinkamomis institucijomis, surengs tarptautinės ekspertų grupės vizitą į kosmodromą pagal Kodekso 4 straipsnio a punkto ii papunkčio trečią įtrauką;

d)

FRS iš Sąjungos skirtos dotacijos perves UNIDIR tris kartus po 29 240,00 EUR siekiant padėti finansuoti UNIDIR metines konferencijas kosmoso saugumo klausimais ir taip padėti siekti bendro tikslo – remti Kodeksą. FRS ir UNIDIR tose konferencijose užtikrins Sąjungos matomumą, proporcingą Sąjungos įnašo dydžiui;

e)

FRS užsakys ir paskelbs bent keturis mokslinių tyrimų darbus su Kodeksu susijusiais klausimais, įskaitant vieną ar daugiau mokslinių tyrimų darbų dėl Kodekso ir kitų atitinkamų daugiašalių priemonių, kaip antai MTCR ir JT ST rezoliucijos 1540 (2004), sąsajos. Tuo tikslu FRS prašys prisidėti visų mokslinių tyrimų institutų, kurie priklauso ES neplatinimo konsorciumui arba yra su juo susiję. Dėl mokslinių tyrimų darbų temų turės susitarti FRS ir atitinkami Europos išorės veiksmų tarnybos (toliau – EIVT) padaliniai;

f)

FRS vykdys komunikacijos ir informavimo veiklą, turinčią dvejopą tikslą – didinti Kodekso matomumą ir Sąjungos įnašą į jo įgyvendinimą. FRS parengs išsamų komunikacijos ir informavimo planą, kurį turės patvirtinti EIVT ir Komisija.

2.3.   Priemonių rezultatai

a)

padidėjęs prie Kodekso prisijungusių valstybių skaičius;

b)

prie Kodekso prisijungusios valstybės geriau įgyvendina Kodeksą;

c)

didesnis politikos formuotojų, reguliavimo institucijų pareigūnų, ekspertų ir plačiosios visuomenės informuotumas apie valstybių prisijungimo prie Kodekso ir jo įgyvendinimo svarbą;

d)

didesnis Sąjungos pastangų skatinti Kodekso visuotinį taikymą, įgyvendinimą ir stiprinimą matomumas.

3.   PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PARTNERIAI

FRS, glaudžiai bendradarbiaudamas su EIVT, toliau plėtos veiksmingas partnerystes su suinteresuotomis regioninėmis ir subregioninėmis organizacijomis, valdžios institucijomis, mokslinių tyrimų institutais ir kitais atitinkamais subjektais.

FRS glaudžiai bendradarbiaus su UNIDIR įgyvendinant 2.2 punkto e papunktyje išdėstytas priemones.

4.   SĄVEIKA SU SĄJUNGOS PASTANGOMIS

Remdamasi FRS reguliariai teikiama grįžtamąja informacija apie jo veiklą, Sąjunga gali nuspręsti tas pastangas papildyti tiksline diplomatine veikla, kuria siekiama didinti informuotumą apie tai, kaip svarbu valstybėms prisijungti prie Kodekso ir jį įgyvendinti.

5.   SUBJEKTAI, KURIEMS SKIRTOS PRIEMONĖS

a)

tiek prie Kodekso prisijungusios, tiek neprisijungusios valstybės;

b)

Vyriausybės pareigūnai, politikos formuotojai, reguliavimo institucijų pareigūnai, ekspertai;

c)

tarptautinės, regioninės ir subregioninės organizacijos;

d)

akademinė bendruomenė ir pilietinė visuomenė;

e)

Kodekso pirmininkas.

6.   VIETA

FRS, pasikonsultavusi su atitinkamais EIVT padaliniais, atrinks galimas susitikimų, seminarų ir kitų renginių vietas. Kriterijai, taikomi pasirenkant vietas, be kita ko, bus atitinkamos valstybės ar tarpvyriausybinės organizacijos pasiryžimas ir įsipareigojimas tam tikrame regione surengti renginį. Konkrečių apsilankymų šalyse ar veiksmų konkrečiose šalyse vietų pasirinkimas priklausys nuo suinteresuotųjų valstybių arba tarpvyriausybinių organizacijų kvietimų.

7.   TRUKMĖ

Bendra planuojama veiksmų trukmė yra 36 mėnesiai.


19.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/34


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2017/2371

2017 m. gruodžio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį, 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/486/BUSP (1) dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine);

(2)

2017 m. lapkričio 20 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2017/2161 (2), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/486/BUSP; juo misijos EUAM Ukraine įgaliojimai pratęsti iki 2019 m. gegužės 31 d. ir jai skirta orientacinė finansavimo suma tam pačiam laikotarpiui;

(3)

atsižvelgdamas į civilinės operacijos vado rekomendaciją, 2017 m. gruodžio 13 d. Politinis ir saugumo komitetas (toliau – PSK) susitarė atidaryti regioninį skyrių Odesoje;

(4)

todėl turėtų būti numatyta patikslinta orientacinė finansavimo suma laikotarpiui iki 2019 m. gegužės 31 d. ir Sprendimas 2014/486/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

EUAM Ukraine bus vykdoma tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Sutarties 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2014/486/BUSP 14 straipsnio 1 dalies penkta ir šešta pastraipos pakeičiamos taip:

„Orientacinė finansavimo suma, skirta su EUAM Ukraine susijusioms išlaidoms 2017 m. gruodžio 1 d.–2019 m. gegužės 31 d. laikotarpiu padengti, yra 33 843 302,49 EUR.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

K. SIMSON


(1)  2014 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) OL L 217, 2014 7 23, p. 42.

(2)  2017 m. lapkričio 20 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/2161, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) (OL L 304, 2017 11 21, p. 48).


19.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/35


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2017/2372

2017 m. birželio 16 d.

dėl valstybės pagalbos SA.31250–2011/C (ex 2011/N), kurią Bulgarija planuoja suteikti įmonėms „BDZ Holding EAD SA“, „BDZ Passenger EOOD“ bei „BDZ Cargo EOOD“, ir dėl kitų priemonių

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 4051)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 108 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą ir ypač į jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

paraginusi suinteresuotąsias šalis pateikti pastabas pagal minėtas nuostatas (1) ir atsižvelgdama į tas pastabas,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

(1)

2011 m. gegužės 18 d. raštu Bulgarija Komisijai pranešė apie tam tikras priemones, įgyvendintas įmonės „BDZ Holding EAD SA“ (2) (toliau – „BDZ Holding“) ir jos patronuojamųjų įmonių „BDZ Passenger EOOD“ (toliau – „BDZ Passenger“) ir „BDZ Cargo EOOD“ (toliau – „BDZ Cargo“) naudai.

(2)

2011 m. gegužės 20 d. raštu Bulgarija Komisijai pateikė papildomos informacijos. 2011 m. liepos 15 d. ir rugsėjo 28 d. raštais Komisija paprašė daugiau informacijos. 2011 m. rugsėjo 5 d. ir spalio 7 d. raštais Bulgarija Komisijai pateikė daugiau informacijos.

(3)

2011 m. lapkričio 9 d. raštu Komisija Bulgarijai pranešė nusprendusi dėl priemonių pradėti Sutarties 108 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą (toliau – sprendimas pradėti tyrimą). 2012 m. sausio 12 d. raštu Bulgarija pateikė pastabas dėl sprendimo pradėti tyrimą.

(4)

Sprendimas pradėti tyrimą paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3). Komisija suinteresuotąsias šalis paragino teikti pastabas.

(5)

Komisija gavo vienos suinteresuotosios šalies pastabas. 2012 m. gegužės 16 d. raštu Komisija tas pastabas persiuntė Bulgarijai ir suteikė jai galimybę į jas atsakyti. 2012 m. birželio 13 d. raštu buvo gautos Bulgarijos pastabos. 2012 m. gruodžio 10 d. raštu Komisija suinteresuotajai šaliai pranešė, kad nekonfidenciali jos pastabų versija buvo persiųsta Bulgarijai.

(6)

2012 m. balandžio 12 d., liepos 24 d. ir gruodžio 10 d., 2013 m. gegužės 7 d. ir lapkričio 5 d., 2014 m. gegužės 6 d., birželio 6 d. ir liepos 29 d., 2015 m. balandžio 29 d. ir gruodžio 14 d., 2016 m. balandžio 26 d., rugsėjo 15 d. ir spalio 20 d., taip pat 2017 m. balandžio 3 d. raštais Komisija Bulgarijos paprašė papildomos informacijos.

(7)

Bulgarija Komisijai papildomą informaciją pateikė 2012 m. birželio 7 d. ir rugsėjo 28 d., 2013 m. sausio 31 d., vasario 1 d., gegužės 30 d., spalio 2 ir 15 d., gruodžio 2 d., 2014 m. sausio 3 d., vasario 6 d., balandžio 22 d., gegužės 14 d., birželio 23 d., rugpjūčio 4 ir 20 d., rugsėjo 1, 13 ir 23 d., 2015 m. birželio 1 d. ir gruodžio 9 d., 2016 m. sausio 20 d., gegužės 31 d., spalio 12 d. ir lapkričio 7 d. raštais.

(8)

2014 m. balandžio 22 d. ir 2016 m. spalio 12 d. raštais Bulgarija atsiėmė savo pranešimą dėl restruktūrizavimo pagalbos įmonei „BDZ Holding“, įtrauktos į 1 konstatuojamojoje dalyje nurodytas priemones. 2017 m. balandžio 5 d. raštu Bulgarija savo pranešimą pakeitė – sumažino skolos, kurią planavo panaikinti taikydama skolos panaikinimo priemonę, įtrauktą į 1 konstatuojamojoje dalyje nurodytas priemones, sumą.

(9)

2016 m. lapkričio 7 d. raštu Bulgarija išskirtinai sutiko, kad šis sprendimas būtų priimtas ir kad apie jį būtų pranešta tik anglų kalba.

2.   PRIEMONIŲ APRAŠYMAS

2.1.   PAGALBOS GAVĖJA

(10)

Priemonės yra skirtos įmonei „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosioms įmonėms „BDZ Passenger“ bei „BDZ Cargo“ – tai 100 % valstybės valdomos įmonės, Bulgarijoje už atlygį teikiančios keleivių ir krovinių vežimo geležinkeliais paslaugas.

(11)

Akcinė bendrovė „BDZ Holding“ (4) įsteigta 2001 m., kai Bulgarijos valstybinė geležinkelių įmonė buvo padalyta į geležinkelio infrastruktūros įmonę „National Railway Infrastructure Company“ (toliau – NRIC) ir transporto paslaugų įmonę (toliau – „BDZ Holding“).

(12)

2007 m. įmonė „BDZ Holding“ reorganizuota į kontroliuojančiąją įmonę ir įsteigtos trys patronuojamosios įmonės, teikiančios krovinių vežimo, keleivių vežimo ir vilkimo paslaugas. Patronuojančiajai įmonei „BDZ Holding“ priklausė keleiviniai bei krovininiai vagonai ir lokomotyvai, ir ji šiuos nuomojo savo patronuojamosioms įmonėms. Šios buvo atsakingos už riedmenų techninę priežiūrą. Įmonė „BDZ Holding“ buvo atsakinga ir už iki reorganizacijos susidariusių skolų tvarkymą. Pamačius, kad ši struktūra neveiksminga, 2010 m. vilkimo paslaugas teikianti įmonė buvo sujungta su įmone „BDZ Holding“.

(13)

Įmonės „BDZ Holding“ turima nuosavybės teisė į keleivinius bei krovininius vagonus ir lokomotyvus 2011 m. buvo perduota patronuojamosioms įmonėms „BDZ Passengers“ ir „BDZ Cargo“. Visas negamybinis turtas tebepriklauso įmonei „BDZ Cargo“.

(14)

Įmonė „BDZ Holding“, kurios registruota buveinė yra Sofijoje (Bulgarija), savo krovinių ir keleivių vežimo paslaugas teikia visoje Bulgarijos teritorijoje ir visiškai atitinka regioninės paramos gavimo reikalavimus pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a punktą.

(15)

Akcinė bendrovė „BDZ Cargo“ vykdo veiklą tarptautinėje ir nacionalinėje krovinių vežimo geležinkeliais rinkoje. 2007 m. Bulgarija liberalizavo krovinių vežimo geležinkeliais rinką. Nuo tada rinkoje veikia keli privatūs operatoriai. 2016 m. įmonei „BDZ Cargo“ teko 43 % rinkos (vertinant grynaisiais tonkilometriais), o jos pagrindinės konkurentės buvo įmonės „Bulgarian Railway Company“ (25 %), „DB Schenker Rail Bulgaria“ (18 %), „Bulmarket“ (6 %) ir „Rail Cargo“ (4 %).

(16)

Akcinė bendrovė „BDZ Passenger“ – vienintelė Bulgarijos viduje teikiamų keleivių vežimo paslaugų teikėja. Įmonė „BDZ Passenger“ vykdo viešųjų paslaugų įsipareigojimą ir užima apie 90 % keleivių vežimo geležinkeliais rinkos. 2009 m. įmonės „BDZ Passenger“ viešųjų paslaugų įsipareigojimo vykdymo sutartis buvo pasirašyta 15 metų laikotarpiui (2010–2025 m.)

2.2.   PRIEMONIŲ APIBŪDINIMAS IR PAGRINDAS PRADĖTI PROCEDŪRĄ

(17)

Sprendime pradėti tyrimą Komisija nustatė keturias priemones, galbūt esančias valstybės pagalba įmonei „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosioms įmonėms „BDZ Passenger“ bei „BDZ Cargo“.

a)

1 priemonė. Restruktūrizavimo pagalba, kurią sudaro įmonės „BDZ Holding“ kapitalo didinimas šešiomis dalimis ir kurios vertė – 550 mln. Bulgarijos levų (BGN) (281 mln. EUR (5));

b)

2 priemonė. Iki 2007 m. susidariusių skolų panaikinimas;

c)

3 priemonė. Įmonės „BDZ Holding“ atleidimas nuo negrąžintų skolų infrastruktūros valdytojai (NRIC);

d)

4 priemonė. Įmonei „BDZ Holding“ valstybės grąžinamas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

2.2.1.   1 PRIEMONĖ. RESTRUKTŪRIZAVIMO PAGALBA

(18)

Bulgarija numatė 2011–2016 m. suteikti 550 mln. BGN (281 mln. EUR) vertės restruktūrizavimo pagalbą, šešiomis dalimis padidinant įmonės „BDZ Holding“ kapitalą, ir 2011 m. apie tą restruktūrizavimo pagalbą pranešė Komisijai. Tačiau iki šiol atitinkamos valdžios institucijos nepriėmė galutinio sprendimo suteikti pagalbą ir įmonei „BDZ Holding“ lėšos nepervestos.

(19)

Sprendime pradėti tyrimą Komisija laikėsi nuomonės, kad restruktūrizavimo pagalba yra valstybės pagalba pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį, ir abejojo, ar ta pagalba yra suderinama su vidaus rinka.

2.2.2.   2 PRIEMONĖ. IKI 2007 M. SUSIDARIUSIŲ SKOLŲ PANAIKINIMAS

(20)

Remiantis Bulgarijos pateikta informacija, iki Bulgarijos įstojimo į Sąjungą 2007 m. sausio 1 d. įmonės „BDZ Holding“ ir jos patronuojamųjų įmonių neįvykdyti įsipareigojimai ir atidėjiniai 2006 m. gruodžio 31 d. buvo 806 729 558 BGN (412 mln. EUR).

(21)

Įmonės „BDZ Holding“ įsipareigojimai ir atidėjiniai buvo šie: i) tokių finansų įstaigų kaip „Kreditanstalt für Wiederaufbau“ (toliau – KfW), Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (toliau – ERPB) ir Tarptautinio rekonstrukcijos ir plėtros banko (toliau – TRPB) paskolos – jų pagrindinė paskirtis buvo rekonstruoti riedmenis, taip pat ii) su prekyba susiję įsipareigojimai, įskaitant įsipareigojimus Bulgarijos geležinkelių infrastruktūros įmonei NRIC, atidėjiniai ir įsipareigojimai darbuotojams ir draudimo paslaugų teikėjams, taip pat kiti įsipareigojimai, įskaitant įsipareigojimus, atsiradusius įmonėms „BDZ Holding“, „Siemens“ ir KfW 2005 m. sudarius susitarimą dėl riedmenų pirkimo. Šių įsipareigojimų ir atidėjinių sumos pateiktos 1 lentelėje.

1 lentelė

Įmonės „BDZ Holding“ ir jos patronuojamųjų įmonių įsipareigojimų ir atidėjinių apžvalga (2006 m. gruodžio 31 d. duomenys)

(mln. BGN)

 

Visi įmonės „BDZ Holding“ ir jos patronuojamųjų įmonių įsipareigojimai 2006 m. gruodžio 31 d.

Įsipareigojimai finansų įstaigoms

201,1

SIEMENS/KfW susitarimas

307,5

Prekybos įsipareigojimai

244,5

Įsipareigojimai darbuotojams ir draudimo paslaugų teikėjams

26,4

Kiti įsipareigojimai, įskaitant mokesčius ir atidėjinius

27,2

Visi įsipareigojimai

806,7

(22)

Bulgarija buvo numačiusi perimti dalį iki 2007 m. sausio 1 d. susidariusių įmonės „BDZ Holding“ ir jos patronuojamųjų įmonių įsipareigojimų arba visus juos.

(23)

Sprendime pradėti tyrimą Komisija laikėsi nuomonės, kad įsipareigojimų panaikinimas bus valstybės pagalba pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį, ir abejojo, ar ta pagalba bus suderinama su vidaus rinka. Bulgarija nenurodė taikanti Gaires dėl valstybės pagalbos geležinkelio įmonėms ir nepatvirtino, kad priemonė atitinka gairių reikalavimus (6). Todėl Komisija negalėjo susidaryti nuomonės dėl šios pagalbos derėjimo su vidaus rinka.

2.2.3.   3 PRIEMONĖ. ĮMONĖS „BDZ HOLDING“ IR JOS PATRONUOJAMŲJŲ ĮMONIŲ ATLEIDIMAS NUO NEGRĄŽINTŲ SKOLŲ INFRASTRUKTŪROS VALDYTOJAI (NRIC)

(24)

Remiantis Bulgarijos pateikta informacija, „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosios įmonės įmonei NRIC nemokėjo visų jai mokėtinų infrastruktūros mokesčių. Taigi, sprendime pradėti tyrimą nurodyta, kad neįvykdyti prekybos įsipareigojimai įmonei NRIC yra 45 mln. BGN.

(25)

Kadangi Bulgarija nepaaiškino šių prekybos įsipareigojimų atsiradimo ir raidos, Komisija sprendime pradėti tyrimą laikėsi nuomonės, kad, neužtikrinus šių skolų grąžinimo, gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip nustatyta Sutarties 107 straipsnio 1 dalyje. Šiuo atžvilgiu Komisija atkreipė dėmesį, kad, remiantis teismų praktika, neužtikrinant valstybinių įmonių įsipareigojimų vykdymo (7), gali būti teikiama valstybės pagalba, jeigu į tokią pat padėtį patekęs hipotetinis rinkos ekonomikos veiklos vykdytojas nebūtų veikęs taip, kaip veikė valstybinė įmonė, ir būtų užtikrinęs tų įsipareigojimų vykdymą (8). Tačiau Komisija neturi jokios tikslios faktinės informacijos, iš kurios būtų matyti, kad NRIC nesiėmė veiksmų, kurių tokiomis pat aplinkybėmis būtų ėmęsis uolus kreditorius. Todėl Komisija Bulgarijos paprašė pateikti informacijos apie tai, ar ir kaip NRIC bandė užtikrinti neįvykdytų įsipareigojimų vykdymą.

(26)

Kadangi buvo nustatyta, kad priemonė yra susijusi su valstybės pagalba, Komisija, vertindama restruktūrizavimo pagalbą, apie kurią tuo metu buvo pranešta, ir kartu pateiktą restruktūrizavimo planą, taip pat abejojo jos suderinamumu su vidaus rinka. Taigi Komisija Bulgarijos paprašė restruktūrizavimo planą papildyti, t. y. pateikti informacijos, kaip bus stengiamasi su NRIC spręsti su šiomis skolomis susijusius klausimus.

2.2.4.   4 PRIEMONĖ. ĮMONEI „BDZ HOLDING“ VALSTYBĖS GRĄŽINAMAS NETEISINGAI NUSTATYTAS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS (PVM)

(27)

Remiantis Bulgarijos pateikta informacija, Bulgarija įmonei „BDZ Holding“ anksčiau grąžino 72 mln. BGN (36,7 mln. EUR) dydžio pridėtinės vertės mokestį (PVM).

(28)

Kadangi tuo metu, kai buvo priimamas sprendimas pradėti tyrimą, Bulgarija nepaaiškino PVM grąžinimo priežasčių ir ar buvo laikytasi Tarybos direktyvos 2006/112/EB (9), Komisija laikėsi nuomonės, kad PVM grąžinimas galėjo būti susijęs su valstybės pagalba, kaip nustatyta Sutarties 107 straipsnio 1 dalyje. Šiuo atžvilgiu Komisija atkreipė dėmesį, kad pagal teismų praktiką pagalbos sąvoka apima ne tik pozityviąsias išmokas, bet ir priemones, kuriomis įvairiais būdais mažinami mokesčiai, paprastai įtraukiami į įmonės biudžetą. Todėl Komisija Bulgarijos paprašė pateikti papildomos informacijos apie PVM grąžinimo įmonei „BDZ Holding“ priežastis.

3.   SUINTERESUOTOSIOS ŠALIES PASTABOS

(29)

Krovinių vežimo geležinkeliu paslaugas teikiantis įmonės „BDZ Cargo“ konkurentas, nenorėjęs, kad būtų atskleista jo tapatybė, pateikė pastabų dėl dviejų sprendime pradėti tyrimą nurodytų priemonių.

(30)

Kalbant apie planuojamą restruktūrizavimo pagalbą (1 priemonė), konkurentas pasiūlė, kad, kaip kompensacinė priemonė, būtų parduoti nenaudojami įmonės „BDZ Holding“ ir jos patronuojamųjų įmonių „BDZ Passenger“ bei „BDZ Cargo“ lokomotyvai. Konkurentas teigė, kad įmonė „BDZ Holding“ konkurentams, neturintiems jokio kito šaltinio, iš kurio galėtų įsigyti arba nuomotis lokomotyvus, neleido naudotis jos nenaudojamu riedmenų parku.

(31)

Kalbant apie tai, kad įmonė „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosios įmonės įmonei NRIC nemokėjo pradelstų skolų (3 priemonė), konkurentas teigė, kad, nors visi krovinių vežėjai privalo mokėti tuos pačius mokesčius, neužtikrinus susidariusių įsipareigojimų įmonei NRIC vykdymo įmonei „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosioms įmonėms suteiktas konkurencinis pranašumas. Be to, konkurentas paprašė įmonei BDZ taikyti kompensacines priemones pagal Gaires dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti ir Gaires dėl valstybės pagalbos geležinkelio įmonėms ir įmonę „BDZ Cargo“ privatizuoti rinkos sąlygomis.

4.   BULGARIJOS PASTABOS

(32)

Atsakyme į sprendimą pradėti tyrimą ir vėliau pateiktoje medžiagoje Bulgarija pateikė pastabų ir išsamiau paaiškino sprendime pradėti tyrimą nurodytus faktus.

4.1.   1 PRIEMONĖ. RESTRUKTŪRIZAVIMO PAGALBA. PRANEŠIMO ATSIĖMIMAS

(33)

2014 m. balandžio 22 d. raštu Bulgarija atsiėmė pranešimą apie restruktūrizavimo pagalbą. Tačiau restruktūrizavimo pagalba buvo minima vėliau teiktoje medžiagoje, bet galiausiai 2016 m. lapkričio 7 d. raštu pranešimas atsiimtas.

(34)

Bulgarija nurodė ketinusi ne įmonei „BDZ Holding“ teikti restruktūrizavimo pagalbą, bet, panaikinant dalį iki Bulgarijos įstojimo susidariusių ir neapmokėtų skolų, refinansuoti įmonės „BDZ Holding“ įsipareigojimus.

4.2.   2 PRIEMONĖ. IKI 2007 M. SUSIDARIUSIŲ SKOLŲ PANAIKINIMAS

(35)

Bulgarija paaiškino, kad 2006 m. gruodžio 31 d., likus dienai iki stojimo į Sąjungą, bendra įmonės „BDZ Holding“ įsipareigojimų ir atidėjinių suma buvo 806,7 mln. BGN (412 mln. EUR), kaip pateikta 1 lentelėje. Atsižvelgdama į įmonės „BDZ Holding“ įvykdytus įsipareigojimus ir jos finansinius poreikius Bulgarija numatė panaikinti įmonės „BDZ Holding“ 601,9 mln. BGN (307,1 mln. EUR) vertės įsipareigojimus. Tačiau 2017 m. balandžio 5 d. raštu Bulgarija savo pranešimą pakeitė ir paprašė Komisijos patvirtinti 223,45 mln. BGN (114,25 mln. EUR) dydžio skolos panaikinimą. Iš dalies pakeitus pranešimą, planuojamos panaikinti skolos, įskaitant baudos palūkanas, būtų i) dar neapmokėta iki stojimo susidariusi skola bankui „KfW IPEX Bank“ ir ii) susidariusios skolos obligacijų turėtojams (2007 m. lapkričio 19 d. obligacijų emisija ISIN BG2100032072) ir Finansų ministerijai, refinansavusiai iki stojimo susidariusias skolas bankui „KfW IPEX Bank“, ERPB, TRPB, įmonėms NRIC ir NEC AD. Bulgarija Komisijai nurodė nepadengtas tebemokėtinas sumas ir pateikė toliau išdėstytų paaiškinimų (žr. 2 lentelę).

2 lentelė

Numatyti panaikinti įmonės „BDZ Holding“ įsipareigojimai, prisiimti iki 2006 m. gruodžio 31 d.

Kreditoriaus kategorija/sumos (BGN) (2017 m. kovo 31 d. duomenys)

BDZ skolos (BGN), neapmokėtos iki 2006 m. gruodžio 31 d. (iki stojimo susidariusios skolos)

Paskolos arba kitos skolos priemonės, kuriomis refinansuotos iki stojimo susidariusios skolos

 

Neapmokėtos iki stojimo susidariusios skolos

Neapmokėtos skolos, kuriomis refinansuotos įmonės BDZ iki stojimo susidariusios skolos

Baudos palūkanos

 

a)

Tarptautiniai finansiniai kreditoriai

30 967 919

105 642 950

24 901 981

 

„KfW IPEX Bank“ 80 % DMU

0

76 529 380

 

Antra ISIN obligacijų emisija: BG2100032072, pagal 2007 m. spalio mėn. pasiūlymą pirkti skolą

ERPB

0

20 980 115

 

Aktyvuota skolos grąžinimo valstybės garantija, taigi įmonė BDZ tapo skolinga Finansų ministerijai.

TRPB

0

8 133 455

 

Aktyvuota skolos grąžinimo valstybės garantija, taigi įmonė BDZ tapo skolinga Finansų ministerijai.

„KfW IPEX Bank“ 85 % EMU

30 967 919

0

 

 

b)

Tiekėjai

0

53 884 257

8 051 694

 

NRIC

0

26 292 761

3 928 815

Antra ISIN obligacijų emisija BG2100032072, pagal 2007 m. spalio mėn. pasiūlymą pirkti skolą

NEC AD

0

27 591 496

4 122 879

Antra ISIN obligacijų emisija BG2100032072, pagal 2007 m. spalio mėn. pasiūlymą pirkti skolą

Iš viso

30 967 919

159 527 207

32 953 675

 

Šaltinis.2017 m. balandžio 5 d. Bulgarijos pateikta medžiaga.

(36)

Kalbant apie įsiskolinimą bankams TRPB ir ERPB, Bulgarija paaiškino, kad šios paskolos (sutartys dėl jų sudarytos 1995 m.) buvo užtikrintos 100 % valstybės garantija. Kadangi įmonė „BDZ Holding“, atėjus mokėjimo laikui, nevykdė įsipareigojimų, buvo pasinaudota valstybės garantija ir skolas teko tvarkyti Finansų ministerijai. Taigi, pagal valstybės skolos įstatymą (10), nuo tos dienos, kurią naudojant valstybės garantiją atliekamas mokėjimas, valstybė įmonės „BDZ Holding“ atžvilgiu ir pagal sumokėtą sumą perėmė paskolos susitarimais nustatytas kreditoriaus teises. Įmonė „BDZ Holding“ privalo grąžinti visas sumas, valstybės sumokėtas bankams TRPB ir ERPB, įskaitant baudos delspinigius. Kalbant apie kitas skolas, refinansuotas 2007 m. lapkričio 19 d. obligacijų emisija ISIN BG2100032072, Bulgarija pateikė įrodymų, kad skola bankui „KfW IPEX Bank“ ir įmonėms NRIC bei NEC AD sumokėta.

(37)

Bulgarija neprieštarauja, kad skolos panaikinimas būtų įmonei „BDZ Holding“ teikiama valstybės pagalba. Tačiau Bulgarija mano, kad skolų panaikinimas būtų suderinamas su vidaus rinka pagal Gairių dėl valstybės pagalbos geležinkelio įmonėms 56–60 punktus, kaip dėstoma toliau.

(38)

Pirma, visi įsipareigojimai buvo aiškiai ir konkrečiai apibrėžti, jie susidarė iki Bulgarijai įstojant į Sąjungą. Įsipareigojimai į įmonės „BDZ Holding“ konsoliduotąsias finansines ataskaitas buvo įtraukti iki įstojimo dienos ir (arba) atsirado dėl sutarčių, neatšaukiamai sudarytų iki tos dienos.

(39)

Antra, visi įsipareigojimai, kuriuos numatoma panaikinti, buvo tiesiogiai susiję su keleivinio ir krovininio geležinkelių transporto veikla, jie daugiausia susidarė kaip paskolos dyzeliniams ir elektriniams sudėtiniams riedmenų vienetams įsigyti, įmonei priklausantiems krovininiams vagonams remontuoti ir modernizuoti, taip pat neįvykdytiems įsipareigojimams, susijusiems su geležinkelio paslaugų teikimu, pavyzdžiui įsipareigojimams įmonei NRIC, padengti.

(40)

Trečia, 2016 m. įmonė „BDZ Holding“ buvo pernelyg įsiskolinusi ir atitiko visus Bulgarijos teisės aktuose nustatytus kriterijus, kad jai būtų galima kelti nemokumo bylą. Dėl pernelyg didelio įsiskolinimo įmonė finansiniu požiūriu negalėjo stabiliai veikti. Susidarius pradelstiems įsipareigojimams, savo pačios operacijomis ji negalėjo patenkinti savo kapitalo poreikių. Įmonės tarptautiniai kreditoriai atsisakė be valstybės garantijos sutikti su skolų atidėjimu, o dėl to, pasak Bulgarijos, greičiausiai būtų kilusių papildomų rūpesčių dėl valstybės pagalbos. Įmonės „BDZ Holding“ verslo plane matyti, kad iki stojimo susidariusias skolas būtų būtina panaikinti, kad pagerėtų įmonės finansiniais rodikliai.

(41)

Ketvirta, vienintelis skolų panaikinimo tikslas – įmonę „BDZ Holding“ atleisti nuo skolų, susidariusių iki Bulgarijai įstojant į Sąjungą, ir normalizuoti įmonės finansinę padėtį. Tų skolų panaikinimu neviršijama tai, ko pagrįstai reikia įmonės finansiniam gyvybingumui atkurti.

(42)

Penkta, panaikinus įsipareigojimus, įmonei „BDZ Holding“ nebūtų suteiktas konkurencinis pranašumas, dėl kurio rinkoje negalėtų būti veiksmingai konkuruojama. Dėl to taip pat nepadidėtų įmonės „BDZ Holding“ pajėgumas ir nepasikeistų rinkos pozicija, taip pat įmonei neatsirastų galimybių patekti į naujas rinkas kitose valstybėse narėse. Be to, naujiems veiklos vykdytojams netrukdoma patekti į rinką, nes dabar, be įmonės „BDZ Cargo“, Bulgarijos geležinkelių transporto rinkoje veikia aštuoni veiklos vykdytojai (11).

(43)

Be to, Bulgarija paaiškino, kad dėl sunkios finansinės padėties buvo ribojamos įmonės galimybės investuoti. Trūkstant išteklių, buvo atliekami tik esminiai (einamieji arba avariniai) remonto darbai, o kapitalinis remontas buvo atidėliojamas. 94 % keleivinių vagonų yra senesni nei 15 metų, o 90 % krovininių vagonų senesni nei 29 metų. 90 % dyzelinių sudėtinių riedmenų vienetų ir 45 % elektrinių sudėtinių riedmenų vienetų yra senesni nei 30 metų. Įmonei priklausančių riedmenų ir lokomotyvų našumas gerokai mažesnis už Sąjungos vidurkį. Dėl nepakankamo remonto geležinkelio paslaugos nuolat prastėja, traukinių reisai atšaukiami.

(44)

Bulgarija taip pat nurodė, kad įmonei „BDZ Holding“ kilo grėsmė, kad tarptautiniai kreditoriai, teismui „High Court of Justice“ Londone nurodžius, kad būtų apmokėti jų ieškiniai, imsis priverstinio išieškojimo veiksmų, pavyzdžiui, rizika, kad bus parduotas įmonės turtas arba įšaldytos jos banko sąskaitos.

4.3.   3 PRIEMONĖ. ĮMONĖS „BDZ HOLDING“ IR JOS PATRONUOJAMŲJŲ ĮMONIŲ ATLEIDIMAS NUO PRADELSTŲ SKOLŲ INFRASTRUKTŪROS VALDYTOJAI (NRIC)

Įmonės „BDZ Holding“ skolų įmonei NRIC apžvalga

(45)

Atsakydama į sprendime pradėti tyrimą pateiktą kvietimą pateikti informacijos apie tai, ar ir kaip įmonė NRIC stengėsi užtikrinti anksčiau susidariusių skolų grąžinimą ir ketino išieškoti neapmokėtas skolas arba užtikrinti jų grąžinimą, Bulgarija tvirtino, kad įmonė „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosios įmonės savo skolas įmonei NRIC reguliariai tvarkė ir tebetvarko. Savo tvirtinimui paremti Bulgarija pateikė informacijos apie įmonės „BDZ Holding“ ir jos patronuojamųjų įmonių įmonei NRIC mokėtinų sumų, susijusių su infrastruktūros mokesčiais, elektros tiekimu ir kitomis papildomomis paslaugomis ir apskaičiuotų pagal įmonės NRIC mokesčių, taikomų visiems geležinkelių operatoriams, sąrašą, pokyčius.

(46)

Bulgarija atkreipė dėmesį, kad, priėmus sprendimą pradėti tyrimą, nuo 2011 m. lapkričio mėn. iki 2016 m. rugpjūčio mėn. įmonė „BDZ Holding“ įmonei NRIC iš viso sumokėjo 503,2 mln. BGN (257 mln. EUR). Mokėta banko pavedimais, užkaitant įmonės NRIC ir skolą įmonei „BDZ Holding“ ir vykdant skolos konvertavimo į nuosavybę sandorius.

Veiksmai, kurių NRIC ėmėsi siekdama užtikrinti skolų mokėjimą ir (arba) iš įmonės „BDZ Holding“ išieškoti skolas

(47)

Bulgarija tvirtina, kad įmonė NRIC ėmėsi visų būtinų veiksmų, kad įmonė „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosios įmonės vykdytų pradelstus įsipareigojimus, tačiau teismo procesų nepradėjo. Bulgarija atkreipia dėmesį, kad buvo reguliariai rengiami NRIC ir „BDZ Holding“ posėdžiai neįvykdytų įsipareigojimų vykdymui aptarti. Panašiai, įmonė NRIC įmonei „BDZ Holding“ reguliariai siuntė raštus, taip pat notaro patvirtintus pranešimus (12), ir reikalavo įvykdyti neįvykdytus įsipareigojimus, taip pat reikalavo sumokėti pradelstų įsipareigojimų delspinigius (13).

(48)

Dėl pradelstų įsipareigojimų įmonė NRIC pagal Ministrų tarybos 2012 m. rugsėjo 29 d. Dekretą Nr. 100 dėl teisės aktuose nustatytų delspinigių už pavėluotą mokėjimą nacionaline arba užsienio valiuta (14) (toliau – Dekretas Nr. 100) nustatė pavėluoto mokėjimo palūkanas. Bulgarija teigė, kad, remiantis Dekretu Nr. 100, metinę teisės aktuose nustatytų delspinigių už pavėluotą mokėjimą normą Bulgarijos levais sudaro pagrindinė Bulgarijos Nacionalinio banko palūkanų norma, galiojanti nuo atitinkamų metų sausio 1 d. arba liepos 1 d., pridėjus 10 % rizikos priedą. 2016 m. rugsėjo mėn. duomenimis, mokėtini delspinigiai yra 23,3 mln. BGN (12 mln. EUR).

(49)

Bulgarija tvirtina, kad įmonė NRIC veikė kaip rinkos ekonomikos kreditorė, nes ekonominiu požiūriu buvo logiška surinkti abiejų šalių pripažįstamas neįvykdytų įsipareigojimų sumas, o ne pradėti bankroto bylą arba rizikuoti, kad skolininkė nutrauks veiklą. Bulgarija nurodė, kad NRIC turėtų padengti teismo procesų išlaidas; tų išlaidų suma būtų 4 % reikalaujamos sumos, ir tai būtų žyminis mokestis. Be to, jeigu būtų pradėti teismo procesai, įmonė NRIC būtų negalėjusi visiškai užtikrinti, kad būtų vykdomi jos reikalavimai, nes įmonė „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosios įmonės būtų turėjusios įvykdyti visus savo įsipareigojimus, konkrečiam kreditoriui neteikiant pirmumo. Pasak Bulgarijos, kadangi įmonė „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosios įmonės yra įmonės NRIC pagrindinės klientės, ir tai liudija faktas, kad 2015 m. 77 % NRIC pajamų buvo galima susieti su „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosiomis įmonėmis, įmonės „BDZ Holding“ bankrotas būtų turėjęs neigiamą poveikį įmonės NRIC pelningumui ir gebėjimui tinkamai tvarkyti nacionalinį geležinkelių tinklą.

Įmonės NRIC skolos įmonei „BDZ Holding“

(50)

Įmonė NRIC įmonei „BDZ Holding“ buvo skolinga pinigų už suteiktas paslaugas, susijusias, inter alia, su nemokamų arba pigesnių kelionių leidimais ir bilietais NRIC darbuotojams ir jų šeimoms, išorės ir vidaus įrenginių ir patalpų, buvusių įmonės „BDZ Holding“ nuosavybe, nuomą, traukos maitinimą, prekių vežimą geležinkeliais, darbinių traukinių perkrovimą ir priežiūrą. Bulgarija teigė, kad 2008–2011 m. įmonės NRIC skolos įmonei „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosioms įmonėms už suteiktas paslaugas iš viso sudarė 45 532 415 BGN (23,8 mln. EUR), ir tai apibendrinta 3 lentelėje. 2016 m. rugpjūčio mėn. duomenimis, įmonės „BDZ Holding“ iš įmonės NRIC neapmokėtinos gautinos sumos buvo 1 094 367 BGN (0,6 mln. EUR).

3 lentelė

Įmonės NRIC skolos įmonei „BDZ Holding“ 2008–2011 m.

Iš NRIC gautinos sumos, BGN

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Iš viso

„BDZ Holding“

15 695 566

4 364 383

12 907 606

13 564 860

46 532 415

Skolos konvertavimas į nuosavybę

(51)

Atsakydama į sprendime pradėti tyrimą pateiktą kvietimą pateikti informacijos apie tai, ar ir kaip įmonė NRIC ketino išieškoti neapmokėtas skolas arba susigrąžinti jas, Bulgarija nurodė, kad NRIC ir „BDZ Holding“2012 m. gruodžio 1 d. ir 2013 m. gegužės 31 d. sudarė susitarimus, ir pagal juos NRIC ir „BDZ Holding“ pripažino tam tikrus abipusius reikalavimus bei nusprendė skolos konvertavimo į nuosavybę sandoriu iš dalies įvykdyti pradelstus įsipareigojimus. Skolos konvertavimo į nuosavybę tikslas buvo panaikinti pripažintus įmonės „BDZ Holding“ ir jos patronuojamųjų įmonių įsipareigojimus įmonei NRIC perduodant tinkamo likvidumo turtą, kuris įmonei NRIC būtų naudingas. Pagal nacionalinę teisę, visų pirma pagal Sutarčių ir įsipareigojimų įstatymo 65 straipsnio 2 dalį, toks sandoris buvo galimas, o jo teisinis pagrindas buvo Ministrų tarybos sprendimai.

(52)

Bulgarija savo 2016 m. lapkričio 7 d. pateiktoje medžiagoje pabrėžė, kad 2013–2016 m. laikotarpiu bendra iš skolos konvertuoto turto vertė, įskaitant PVM, buvo 25,9 mln. BGN (13,3 mln. EUR). Ministrų tarybos 2013 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu Nr. 481 paremtas pirmasis konvertavimo sandorio etapas vyko 2013 m. gruodžio mėn., jo vertė buvo 23 mln. BGN (11,8 mln. EUR). Be to, 2015 m. gruodžio mėn. ir 2016 m. rugpjūčio mėn. pagal 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. 965 ir 2016 m. liepos 29 d. sprendimą Nr. 626 buvo apsikeista atitinkamai 1,1 mln. BGN (0,58 mln. EUR) ir 1,8 mln. BGN (0,9 mln. EUR) vertės turtu. Konkretus apsikeitimo sandoriams naudotas turtas buvo iš anksto nustatytas atsižvelgiant į šalių poreikius, susijusius su tolesniu to turto naudojimu. Bulgarija teigė, kad pagal tai NRIC įsigijo 16 nuosavybės objektų, be kita ko tai buvo Varnos perkėlos kompleksas ir biurų pastatas Stara Zagoroje.

(53)

Bulgarija taip pat nurodė, kad NRIC savarankiškai nusprendė, kuris turtas komerciniu požiūriu jai naudingas. Šiam teiginiui pagrįsti Bulgarija nurodė, kad 2016 m. rugpjūčio mėn. NRIC atsisakė siūlomo skolos konvertavimo į nuosavybę sandorio, susijusio su tam tikru turtu, taigi BDZ sandoriui pateikė 1,8 mln. BGN (0,9 mln. EUR), o ne 10 mln. BGN (5,1 mln. EUR) turtą. Procesas buvo skaidrus. Apsikeitimo sandoriams naudotas turtas buvo įvertintas nepriklausomų vertintojų, turinčių Bulgarijos nepriklausomų vertintojų rūmų išduotus pažymėjimus. Turto vertė buvo nustatoma laikantis rinkos principų ir metodų, taikant tarptautinius ir Europos vertinimo standartus, nustatytus Bulgarijos teisės aktuose. Pasak Bulgarijos, šis turtas gali būti parduotas nekilnojamojo turto rinkoje už nepriklausomų vertintojų nustatytą orientacinę kainą. Galutinės kainos, dėl kurių susitarė „BDZ Holding“ ir NRIC, buvo panašaus dydžio į nurodytąsias vertinimuose.

(54)

Taigi, Bulgarija mano, kad NRIC veikė kaip rinkos ekonomikos kreditorė, dėl skolos konvertavimo į nuosavybę sandorių buvo susitarta ir jie buvo įvykdyti įprastomis rinkos sąlygomis.

4.4.   4 PRIEMONĖ. ĮMONEI „BDZ HOLDING“ VALSTYBĖS GRĄŽINAMAS KLAIDINGAI NUSTATYTAS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS (PVM)

(55)

Bulgarija teigia, kad, įmonei „BDZ Holding“ neteisingai aiškinant ir taikant tuo metu galiojusius teisės aktus, įmonė nuo už viešųjų paslaugų įsipareigojimo vykdymą mokamos kompensacijos 2004 m. gruodžio 1 d. – 2008 m. vasario 29 d. klaidingai sumokėjo 72 mln. BGN (36,8 mln. EUR) dydžio PVM. Klaida buvo nustatyta Nacionalinės mokesčių agentūros 2009 m. atlikto audito ataskaitoje. Bulgarija aiškina, kad įmonė „BDZ Holding“, laikydamasi Mokesčių draudimo procedūros kodekso, ėmėsi būtinų teisinių veiksmų, kad susigrąžintų neteisingai sumokėtą PVM. Neteisingai sumokėto mokesčio suma buvo nustatyta nacionalinės mokesčių administracijos priimtais dokumentais.

(56)

Bulgarija taip pat teigia, kad vykdyti viešųjų paslaugų įsipareigojimą įmonei buvo pavesta 2004 m. birželio 29 d. viešųjų paslaugų įsipareigojimo sutartimi, 2004 m. rugsėjo mėn. pasirašyta Bulgarijos transporto ir ryšių ministerijos ir įmonės „BDZ Holding“. Kompensacija už viešųjų paslaugų įsipareigojimo vykdymą buvo teikiama nuostoliams, patirtiems teikiant vežimo paslaugas, padengti. Be to, laikantis sutarties sąlygų, paslaugos turėjo būti teikiamos ir kompensacija turėjo būti mokama laikantis su traukinių, sėdimųjų vietų ir valandų skaičiumi susijusių sąlygų. Be to, kompensacija galėjo būti sumažinta, jeigu būtų nesilaikyta su kilometrais, sėdimosiomis vietomis ir valandomis susijusių reikalavimų.

(57)

Bulgarija aiškina, kad, remiantis 2006 m. gruodžio 31 d. galiojusio Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 29 straipsniu, apmokestinamoji paslaugų teikimo suma apima ir visas finansines priemones, paslaugų teikėjo gautas ir panaudotas bei tiesiogiai susijusias su tų paslaugų teikimu, įskaitant subsidijas. Bulgarija taip pat aiškina, kad, remiantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20 straipsnio 6 dalimi, visos finansinės priemonės (pavyzdžiui, subsidijos), tiesiogiai susijusios su prekių tiekimu ar paslaugų teikimu, turi būti laikomos valstybės biudžeto ar kito subjekto dotacijomis, esančiomis papildoma išmoka už prekes arba paslaugas. Remdamasi Nacionalinės mokesčių agentūros ataskaitomis (15) Bulgarija teigė, kad nuostoliams, išlaidoms arba turto įsigijimui padengti gautos subsidijos nepatenka į Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo taikymo sritį, nors pati sutartis dėl viešųjų paslaugų įsipareigojimo vykdymo į ją patenka. Taigi, Bulgarija paaiškino, kad nacionalinėmis nuostatomis leidžiama, remiantis mokesčių institucijų pateiktu PVM vertinimu, po to atlikus ex post patikrinimą ir reviziją, grąžinti PVM. Be to, Bulgarija tvirtino, kad iki Bulgarijai įstojant į Sąjungą šalis neprivalėjo visiškai suderinti savo PVM teisės.

(58)

Pasak Bulgarijos, nuo 2007 m. sausio 1 d., kai įsigaliojo naujasis PVM įstatymas, Bulgarijos PVM įstatymo nuostatos buvo visiškai suderintos su Direktyva 2006/112/EB. Bulgarija taip pat teigė, kad, remiantis PVM įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, apmokestinamoji paslaugų teikimo suma apima ir visas finansines priemones (pavyzdžiui, subsidijas), paslaugų teikėjo gautas ir panaudotas bei tiesiogiai susijusias su tų paslaugų teikimu, įskaitant subsidijas. Bulgarija taip pat aiškino, kad, remiantis naujuoju PVM įstatymu, visos finansinės priemonės (pavyzdžiui, subsidijos), tiesiogiai susijusios su prekių tiekimu ar paslaugų teikimu, turi būti laikomos valstybės biudžeto ar kito subjekto dotacijomis, esančiomis papildoma išmoka už prekes arba paslaugas. Tačiau, pasak Bulgarijos, subsidijos, gautos nuostoliams arba išlaidoms padengti, įskaitant turto įsigijimą arba likvidavimą, nepatenka į naujojo PVM įstatymo taikymo sritį.

(59)

Pasak Bulgarijos, klaidą (2004 m. gruodžio 1 d. – 2008 m. vasario 29 d. pajamoms, gautoms teikiant paslaugas, susijusias su viešųjų paslaugų įsipareigojimo vykdymu, neteisingai taikytas PVM) atlikdama patikrinimą nustatė atitinkama mokesčių institucija. Šiuo atžvilgiu Bulgarija paaiškino, kad atitinkamai mokesčių institucijai tai nustačius, buvo priimti sprendimai, kuriais nurodyta pagal Bulgarijos mokesčių draudimo procedūros kodeksą (16) grąžinti sumokėtą mokestį, ir parengta 2011 m. vasario 7 d. mokesčių audito ataskaita Nr. 29010038. Bulgarija taip pat paaiškino, kad PVM grąžinimo procedūros nustatytos Bulgarijos mokesčių draudimo procedūros kodekso 128–129 straipsniuose.

(60)

Todėl, pasak Bulgarijos, klaidingai sumokėto PVM grąžinimas nėra valstybės pagalba.

5.   PRANEŠIMO ATSIĖMIMAS

(61)

Kaip dėstoma 32 ir 34 konstatuojamosiose dalyse, Bulgarija atsiėmė savo pranešimą dėl restruktūrizavimo pagalbos įmonei „BDZ Holding“ (1 priemonė). Bulgarija nurodė ketinanti geriau panaikinti įmonės „BDZ Holding“ skolas, susidariusias iki Bulgarijos įstojimo į Sąjungą 2007 m. sausio 1 d. (2 priemonė).

(62)

Remiantis Tarybos reglamento (ES) 2015/1589 10 straipsniu, atitinkama valstybė narė gali nustatytu laiku pranešimą atsiimti, kol Komisija dar nėra priėmusi sprendimo dėl pagalbos. Remiantis Reglamento (ES) 2015/1589 10 straipsnio 2 dalimi, jeigu atsiimant pranešimą Komisija jau buvo pradėjusi oficialią tyrimo procedūrą, Komisija tą procedūrą turi užbaigti.

(63)

Komisija atkreipia dėmesį, kad restruktūrizavimo pagalba nebuvo suteikta. Kadangi Bulgarija atsiėmė savo pranešimą ir įmonei „BDZ Holding“ neteiks 550 mln. BGN dydžio restruktūrizavimo pagalbos, oficiali tyrimo procedūra, vykdoma pagal Sutarties 108 straipsnio 2 dalį, restruktūrizavimo pagalbos priemonės, apie kurią pranešta, atžvilgiu turėtų būti baigta.

6.   PRIEMONIŲ VERTINIMAS

(64)

Remiantis Sutarties 107 straipsnio 1 dalimi, „valstybės narės arba iš jos valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su vidaus rinka, kai ji daro įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai“.

(65)

Sutarties 107 straipsnio 1 dalyje nustatyti kriterijai taikomi kartu. Taigi tam, kad būtų nustatyta, ar valstybės priemonė yra pagalba, apibrėžta Sutarties 107 straipsnio 1 dalyje, turi būti įvykdytos visos toliau nurodytos sąlygos:

a)

pagalbos gavėja yra įmonė pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį, o tai reiškia, kad ji vykdo ekonominę veiklą;

b)

nagrinėjama priemonė finansuota valstybiniais ištekliais ir priskirtina valstybei;

c)

taikant priemonę suteikta ekonominės naudos;

d)

dėl šios naudos įgytas atrankusis pranašumas;

e)

dėl nagrinėjamos priemonės iškraipoma arba gali būti iškraipyta konkurencija ir daromas poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai.

6.1.   2 PRIEMONĖ. IKI 2007 M. SUSIDARIUSIŲ SKOLŲ PANAIKINIMAS

6.1.1.   VALSTYBĖS PAGALBOS PAGAL SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO (TOLIAU – SUTARTIS) 107 STRAIPSNIO 1 DALYJE PATEIKTĄ APIBRĖŽTĮ BUVIMAS

6.1.1.1.    Ekonominė veikla ir įmonės sąvoka pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį

(66)

Remiantis nusistovėjusia teismų praktika, Komisija privalo pirmiausia nustatyti, kas bus 2 priemonės gavėjas (-ai). Sutarties 107 straipsnio 1 dalyje apibrėžiant, kas yra pagalbos gavėjas, vartojama sąvoka „įmonė“. Kaip savo sprendimais patvirtino Sąjungos teismai, įmonė pagal šią nuostatą nebūtinai yra vienas juridinis asmuo, tai gali būti ir įmonių grupė (17). Nustatant įmonės, kaip apibrėžta toje nuostatoje, dalyvavimą, svarbiausia tai, ar esama susijusio „ekonominio vieneto“. Ekonominį vienetą gali sudaryti keli juridiniai asmenys. Toks ekonominis vienetas laikomas atitinkama įmone. Sąjungos teismai laiko, kad tokiu atveju svarbu nustatyti, ar vienas iš subjektų turi kito subjekto kontrolinį akcijų paketą ir ar juos sieja kiti funkciniai, ekonominiai ir struktūriniai ryšiai (18).

(67)

Šiuo atveju Bulgarija teigė, kad įmonė „BZD Holding“ yra juridinis subjektas, ir bus panaikintos jos skolos, susidariusios iki 2007 m. Iš tikrųjų, kaip teigiama 34, 35 ir 36 konstatuojamosiose dalyse, Bulgarija laikosi nuomonės, kad įmonė „BDZ Holding“ yra vienintelė 2 priemonės gavėja. Tačiau iš kelių dalykų matyti, kad atitinkama įmonė nėra vienintelis juridinis asmuo, t. y. nėra vien įmonė „BDZ Holding“.

(68)

Pirma, kalbant apie nuosavybės ryšius, reikia paminėti, kad įmonei „BDZ Holding“ priklauso 100 % ir įmonės „BDZ Passenger“, ir įmonės „BDZ Cargo“ akcijų. Taigi įmonė „BDZ Holding“ kontroliuoja visą įmonių „BDZ Passenger“ ir „BDZ Cargo“ verslo veiklą, vykdo bendrą valdymo politiką ir nustato abiejų patronuojamųjų įmonių tikslus.

(69)

Antra, pagrindinis pirminių paskolų tikslas buvo įsigyti ir suremontuoti įmonių „BDZ Cargo“ ir „BDZ Passenger“ naudojamą turtą, pavyzdžiui, lokomotyvus, krovininius ir keleivinius vagonus. Todėl skolų panaikinimas yra susijęs su abiejų patronuojamųjų įmonių teikiamomis vežimo geležinkeliais paslaugomis. Po 2007 m. įvykdytos reorganizacijos įmonei „BDZ Holding“ priklauso riedmenys, ji juos nuomoja įmonėms „BDZ Cargo“ ir „BDZ Passenger“, po 2011 m. įvykdytos reorganizacijos riedmenys buvo perduoti patronuojamosioms įmonėms „BDZ Cargo“ ir „BDZ Passenger“ (žr. 12 ir 13 konstatuojamąsias dalis). Todėl 2 priemonė, suteikta panaikinant skolas, susidariusias finansuojant riedmenis, iš tikrųjų naudinga ir įmonėms „BDZ Cargo“ bei „BDZ Passenger“.

(70)

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pagalbos, susijusios su tuo, kad panaikinama skola, gavėjomis reikia laikyti ne tik įmonę „BDZ Holding“, bet ir jos patronuojamąsias įmones „BDZ Passenger“ ir „BDZ Cargo“. Iš 2.1 skirsnyje pateikto įmonių „BDZ Passenger“ ir „BDZ Cargo“ veiklos aprašymo matyti, kad abi įmonės yra vienas ekonominis įmonės „BDZ Holding“ kontroliuojamas vienetas, ir abi už atlygį Bulgarijoje teikia paslaugas. Todėl Komisija laikosi nuomonės, kad teikdamos keleivių ir krovinių vežimo paslaugas, taip pat valdydamos ir koordinuodamos tas paslaugas įmonė „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosios įmonės „BDZ Passenger“ ir „BDZ Cargo“ vykdo ekonominę veiklą, taigi yra įmonės pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį.

6.1.1.2.    Valstybės ištekliai ir priskirtinumas valstybei

(71)

Tam, kad aptariama priemonė būtų valstybės pagalba, ji turi būti finansuojama iš valstybinių išteklių, o sprendimą įgyvendinti priemonę turi būti galima laikyti valstybės sprendimu (19).

(72)

Skolos panaikinimas bus finansuojamas tiesiogiai iš Bulgarijos valstybės biudžeto, tai padarys tos valstybės narės pagrindinė valdžios institucija.

(73)

Todėl skolos panaikinimas yra susijęs su valstybės išteklių naudojimu, o sprendimą dėl to priėmė valstybė, ir ši pagalba yra priskirtina valstybei.

6.1.1.3.    Ekonominė nauda

(74)

Kaip apibrėžta Sutarties 107 straipsnio 1 dalyje, pranašumas – tai bet kokia ekonominė nauda, kurios įmonė nebūtų gavusi įprastomis rinkos sąlygomis, t. y. be valstybės intervencijos (20). Svarbu ne valstybės intervencijos priežastis ar tikslas, o tik priemonės poveikis įmonei (21).

(75)

Šiuo atveju Bulgarija panaikins 223,45 mln. BGN (114,25 mln. EUR) dydžio skolas, tiesiogiai susijusias su įmonės „BDZ Holding“ geležinkelių veikla. Joks apdairus rinkos ekonomikos veiklos vykdytojas tokio dydžio įsipareigojimų nepanaikintų be jokio atlygio. Be to, šia priemone įmonė „BDZ Holding“ bus atleista nuo savo skolos mokėjimo įsipareigojimų, taigi atsiras laisvų lėšų, kurias įmonė „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosios įmonės galės naudoti savo veiklai plėtoti ir savo finansiniams rodikliams pagerinti.

(76)

Todėl daroma išvada, kad Bulgarijos sprendimu panaikinti įmonės „BDZ Holding“ įsipareigojimus įmonėms „BDZ Holding“, „BDZ Passenger“ ir „BDZ Cargo“ bus suteiktas ekonominis pranašumas, kurio jos nebūtų turėjusios įprastomis rinkos sąlygomis.

6.1.1.4.    Atrankumas

(77)

Kad valstybės priemonė patektų į Sutarties 107 straipsnio 1 dalies taikymo sritį, ja turi būti palaikomos tam tikros įmonės arba tam tikrų prekių gamyba. Taigi valstybės pagalbos sąvoka apima tik tas priemones, kuriomis įmonėms suteikiamas atrankusis pranašumas. Skolos panaikinimas bus naudingas tik įmonei „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosioms įmonėms, taigi ši priemonė yra atrankioji pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį.

Išvada

(78)

Daroma išvada, kad planuojamu skolos panaikinimu įmonei „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosioms įmonėms „BDZ Passenger“ ir „BDZ Cargo“ bus suteiktas atrankusis ekonominis pranašumas.

6.1.1.5.    Konkurencijos iškraipymas ir poveikis prekybai

Konkurencijos iškraipymas

(79)

Daroma prielaida, kad konkurencija yra iškraipoma pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį, kai valstybė kokiai nors įmonei suteikia finansinį pranašumą liberalizuotame sektoriuje, kuriame yra arba galėtų būti konkurencija (22).

(80)

Šiuo atžvilgiu pasakytina, kad Bulgarija krovinių vežimo geležinkeliais rinką kitiems šalies operatoriams, įsisteigusiems Bulgarijoje, atvėrė 2002 m. Sąjungos krovinių vežimo geležinkeliais rinka (europinis krovinių vežimo geležinkeliais tinklas) pirmą kartą konkurencijai buvo atverta 2003 m. kovo 15 d., priėmus pirmąjį geležinkelių dokumentų rinkinį (23). Antruoju geležinkelių dokumentų rinkiniu 2006 m. sausio 1 d. buvo liberalizuota visa tarptautinė krovinių vežimo rinka, o 2007 m. sausio 1 d. – nacionalinės krovinių vežimo geležinkeliais rinkos (24). Tačiau kelios valstybės narės savo nacionalines rinkas vienašališkai liberalizavo dar iki tos dienos.

(81)

Įmonei „BDZ Cargo“ 2016 m. teko 43 % Bulgarijos krovinių vežimo geležinkeliais rinkos. Įmonė „BDZ Cargo“ toje rinkoje tiesiogiai konkuruoja su kitais krovinių vežimo geležinkeliais operatoriais, kaip teigiama 15 konstatuojamojoje dalyje.

(82)

Kalbant apie keleivių vežimą, nuo 2010 m. sausio 1 d. trečiuoju geležinkelių dokumentų rinkiniu buvo atverta keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais rinka (25). Nors tai susiję tik su tarptautinėmis paslaugomis, pagalbos gavėjos veiklą tose linijose taip pat vykdo. Bet kokiu atveju, kaip Teismas nustatė sprendime Altmark Trans, tai, kad transporto įmonė veiklą vykdo tik vienoje valstybėje narėje, nepaneigia galimybės, kad pagalba iškraipoma Sąjungos vidaus prekyba (26). Šiuo atžvilgiu reikia paminėti, kad nuo 1995 m. kelios valstybės narės vienašališkai atvėrė savo keleivių vežimo geležinkeliais rinką ir kad bet kokiu dėl vienoje valstybėje narėje geležinkelių transporto įmonei suteikto pranašumo gali sumažėti konkurento iš kitos valstybės narės galimybės prekiauti toje geografinėje rinkoje.

(83)

Todėl Komisija daro išvadą, kad priemone bus iškraipyta arba gali būti iškraipyta konkurencija vidaus rinkoje.

Poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai

(84)

Jei valstybės narės teikiama pagalba stiprinama įmonės padėtis, palyginti su kitomis prekyboje tarp valstybių narių konkuruojančiomis įmonėmis, tokia prekyba turi būti laikoma prekyba, kuriai pagalba daro poveikį (27). Užtenka, kad konkurencijai atvirose rinkose pagalbos gavėjas konkuruotų su kitomis įmonėmis (28).

(85)

Šiuo atveju pagalbos gavėja teikia paslaugas konkuruodama su kitomis vidaus rinkoje transporto paslaugas teikiančiomis įmonėmis, o kai kurios tų įmonių teikia ir tarpvalstybines paslaugas. Todėl atrankiuoju ekonominiu pranašumu, kuris būtų suteikiamas planuojamu įmonės „BDZ Holding“ ir jos patronuojamųjų įmonių skolos panaikinimu, stiprinama įmonės ekonominė padėtis, nes geležinkelių operatorius bus atleistas nuo iki 2007 m. susidariusios skolos. Vadinasi, įmonė „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosios įmonės vežimo geležinkeliais paslaugas vidaus rinkoje teiks neturėdamos padengti visų savo patiriamų investicinių ir veiklos sąnaudų.

(86)

Todėl Komisija daro išvadą, kad planuojamu skolos panaikinimu gali būti daromas poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai.

6.1.1.6.    Išvada

(87)

Atsižvelgdama į tai, kas pirmiau išdėstyta, Komisija laikosi nuomonės, kad Bulgarijos planuojamas skolos panaikinimas yra valstybės pagalba pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį.

6.1.2.   PAGALBOS TEISĖTUMAS

(88)

Remiantis Sutarties 108 straipsnio 3 dalimi, valstybės narės privalo pranešti apie ketinimą suteikti ar keisti pagalbą ir neįgyvendinti siūlomų priemonių tol, kol pranešimo procedūroje priimamas galutinis sprendimas.

(89)

Kadangi įmonės „BDZ Holding“ ir jos patronuojamųjų įmonių skola dar nepanaikinta, Komisija laikosi nuomonės, kad Bulgarija vykdė Sutarties 108 straipsnio 3 dalyje nustatytas prievoles (29).

6.1.3.   PAGALBOS SUDERINAMUMAS

(90)

Kadangi skolos panaikinimas yra valstybės pagalba pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį, Komisija turi įvertinti, ar ta pagalba gali būti suderinama su vidaus rinka.

(91)

Sutarties 107 straipsnio 3 dalyje pateiktos tam tikros Sutarties 107 straipsnio 1 dalyje nustatytos bendrosios taisyklės, kad valstybės pagalba yra nesuderinama su vidaus rinka, išimtys. Sutarties 107 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad: „pagalba, skirta tam tikros ekonominės veiklos rūšių arba tam tikrų ekonomikos sričių plėtrai skatinti, jei ji netrikdo prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui“ gali būti laikoma suderinama su vidaus rinka.

(92)

Šiuo atžvilgiu vertinant, ar Komisija turėtų paskelbti pagalbą geležinkelių įmonėms, teikiamą panaikinant skolas, suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punktą, remiamasi Gairių dėl valstybės pagalbos geležinkelio įmonėms 4 skirsniu.

(93)

Komisija sutinka su Bulgarija, kad vertinant skolos panaikinimo suderinamumą reikia remtis Gairių dėl valstybės pagalbos geležinkelio įmonėms 4 skirsniu. Iš tikrųjų, remiantis Gairių dėl valstybės pagalbos geležinkelio įmonėms 54 punktu, „[a]tsižvelgdama į Tarybos direktyvos 91/440/EEB (30) 9 straipsnį Komisija be kita ko mano, kad tam tikromis sąlygomis turi būti leidžiama teikti tokią pagalbą neatliekant įmonės finansinio pertvarkymo, t. y. teikti pagalbą senoms skoloms panaikinti, kurios atsirado iki Direktyvos 2001/12/EB, kuria nustatomos sektoriaus konkurencijos atvėrimo sąlygos, įsigaliojimo“. Remiantis Gairių dėl valstybės pagalbos geležinkelio įmonėms 56 punktu, jau įsigaliojus Direktyvai 2001/12/EB į Sąjungą įstojusioms valstybėms narėms data, nuo kurios taikoma direktyva, yra jų įstojimo į Sąjungą diena. Todėl atitinkama data, taikoma siekiant nustatyti, kuri iki stojimo susidariusi skola gali būti panaikinta pagal Gaires dėl valstybės pagalbos geležinkelio įmonėms, yra 2007 m. sausio 1 d.

(94)

Bulgarija teigia, kad planuojamas skolos panaikinimas atitinka visas Gairėse dėl valstybės pagalbos geležinkelio įmonėms nustatytas suderinamumo sąlygas. Vadinasi Komisija turi vertinti šį teiginį. Iš tikrųjų, remiantis Gairių dėl valstybės pagalbos geležinkelio įmonėms 55–61 punktais, pagalba, kuria siekiama panaikinti skolas, susidariusias iki Bulgarijos įstojimo į Sąjungą, galima laikyti suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punktą, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:

a)

pirma, pagalba turi būti naudojama aiškiai apibrėžtoms ir konkrečioms skoloms, atsiradusioms iki 2001 m. kovo 15 d. — Direktyvos 2001/12/EB įsigaliojimo datos –kompensuoti. Pagalbos suma jokiu būdu negali viršyti tų skolų sumos. Pagalbos suma jokiu būdu negali viršyti tų skolų sumos. Po 2001 m. kovo 15 d. į Sąjungą įstojusių valstybių narių atveju atitinkama data yra įstojimo į Sąjungą diena. Direktyvos 91/440/EEB 9 straipsniu ir vėlesnėmis direktyvomis buvo siekiama sumažinti skolų, sukauptų iki sprendimo atverti rinką Bendrijos lygmeniu priėmimo, dydį.

b)

Antra, atitinkamos skolos turi būti tiesiogiai susijusios su geležinkelių transporto arba geležinkelių infrastruktūros valdymo, statybos ar naudojimo veikla. <…>

c)

Trečia, turi būti panaikintos pernelyg smarkiai įsiskolinusių įmonių skolos, dėl kurių joms sunku tinkamai valdyti finansus. Pagalba turi būti būtina šiai padėčiai pataisyti, atsižvelgiant į tai, kad numatomi konkurenciniai pokyčiai rinkoje numatomoje ateityje neleistų pagerinti įmonės finansinės padėties. <…>

d)

Ketvirta, pagalba neturi būti didesnė nei yra būtina šiam tikslui pasiekti. <…>

e)

Penkta, skolų panaikinimu įmonei neturi būti suteikiama konkurencinio pranašumo, kuris trukdytų veiksmingai konkurencijai rinkoje plėtotis, pavyzdžiui, trukdant išorės įmonėms arba naujiems dalyviams patekti į tam tikras nacionalines ar regionines rinkas.

a)   Pagalba turi būti naudojama aiškiai ir konkrečiai apibrėžtoms skoloms, susidariusioms iki Bulgarijai įstojant į Sąjungą, padengti.

(95)

Gairėse dėl valstybės pagalbos geležinkelio įmonėms reikalaujama, kad panaikintina (-os) skola (-os) turi būti aiškiai apibrėžta (-os) ir konkrečiai nustatyta (-os), o vertinant Bulgariją – susidariusi (-ios) iki įstojimo į ES. Remiantis Gairėmis dėl valstybės pagalbos geležinkelio įmonėms, negalima kompensuoti bendrų ir konkrečiai nenurodytų skolų. Kompensuoti būtų negalima, pavyzdžiui, jeigu būtų planuojama panaikinti tam tikros rūšies skolą, pvz., skolą visiems tiekėjams. Panašiai, kompensuoti nebūtų galima ir bendros skolos vienam kreditoriui; pavyzdžiui, buvo planuojama visus konkrečiam bankui turimus įsipareigojimus, kuriuos sudaro įvairios sudedamosios dalys – sąskaitos pereikvojimas, garantijos ar ilgalaikės paskolos, panaikinti kartu, neatskiriant sudedamųjų dalių.

(96)

Bulgarija numato panaikinti įmonės „BDZ Holding“ 223,45 mln. BGN (114,25 mln. EUR) dydžio skolą. Kaip nurodyta 35 konstatuojamojoje dalyje ir 2 lentelėje, ketinama panaikinti 223,45 mln. BGN suma yra susidariusi dėl finansinių įsipareigojimų, prisiimtų iki Bulgarijos įstojimo į Sąjungą dienos ir stojimo dieną neapmokėtų, arba dėl vėliau susidariusios įmonės „BDZ Holding“ skolos, kuria buvo pakeista ar refinansuota skola, susidariusi iki Bulgarijos įstojimo į Sąjungą dienos, ir tai patvirtinta dokumentais – įmonės „BDZ Holding“ 2006 m. konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis ir (arba) informacija apie atitinkamas sumokėtas paskolos sumos. Kiekviena skola, kurią planuojama panaikinti, gali būti konkrečiai apibrėžta pagal paskolos sutartis (finansiniai kreditoriai – „KfW IPEX Bank“, EPRB, TRPB) arba pagal įprastus sutartinius ryšius su konkrečiais geležinkelių infrastruktūros (NRIC) arba elektros energijos (NEC AD) paslaugų teikėjais iki stojimo.

(97)

Tą patį galima pasakyti apie įmonės „BDZ Holding“ konkrečiai apibrėžtus skolos įsipareigojimus 2007 m. lapkričio 19 d. obligacijų emisijos Nr. ISIN BG2100032072 obligacijų turėtojams ir Finansų ministerijai, kai pastaroji tapo įmonės „BDZ Holding“ kreditore (žr. 35–36 konstatuojamąsias dalis ir 2 lentelę). Abi skolos yra tinkamai konkrečiai apibrėžtos, o gautos lėšos buvo panaudotos refinansuoti aiškiai nurodytą iki stojimo susidariusią skolą, kurios įmonė „BDZ Holding“ negebėjo grąžinti ir padengti iš savo išteklių. Vadinasi, dabar neapmokėtos sumos ekonominiu požiūriu yra tiesiog perkelta ankstesnių laikotarpių skola.

(98)

Galiausiai, kadangi 223,45 mln. BGN skola, kurią planuojama panaikinti, atsiranda iš aiškiai apibrėžtų konkrečių skolų, susidariusių iki Bulgarijai įstojant į ES, nebūtina padaryti išvados, ar kitas įmonės „BDZ Holding“ skolas, įskaitant atidėjinius ir prekybos įsipareigojimus, Bulgarijos nurodytas kaip iki stojimo susidariusi skola (1 lentelė ir 35 ir 20 konstatuojamosios dalys) ir esančias 806,7 mln. BGN ir 223,45 mln. BGN sumų skirtumu, pagal Gaires dėl valstybės pagalbos geležinkelio įmonėms taip pat galima teisėtai panaikinti. Skola, lygi tam skirtumui, neįtraukiama į šio sprendimo taikymo sritį.

(99)

Todėl daroma išvada, kad nagrinėjamąja priemone siekiama panaikinti 223,45 mln. BGN dydžio aiškiai apibrėžtas konkrečias skolas, susidariusias iki Bulgarijos įstojimo į Sąjungą.

b)   Atitinkamos skolos turi būti tiesiogiai susijusios su geležinkelių transporto arba geležinkelių infrastruktūros valdymo, statybos ar naudojimo veikla

(100)

Bulgarija teigė, kad visos susidariusios įmonės „BDZ Holding“ skolos yra tiesiogiai susijusios su keleivių ir krovinių vežimo geležinkeliais veikla (žr. 39 konstatuojamąją dalį).

(101)

Komisija atkreipia dėmesį, kad skolos, kurias ketinama panaikinti, iš tikrųjų susidarė finansuojant riedmenų atnaujinimą ir remontą – įsigyti dyzeliniai ir elektriniai sudėtiniai riedmenų vienetai arba modernizuoti įmonei priklausantys krovininiai vagonai. Arba kitaip, skolomis, tokiomis kaip neįvykdyti įmonei NRIC prisiimti įsipareigojimai, taip pat finansuotas įmonės „BDZ Holding“ geležinkelių paslaugų teikimas. Ta veikla yra pagrindinė įmonės „BDZ Holding“ ir jos patronuojamųjų įmonių veikla, be to, ji tiesiogiai susijusi su geležinkelių transporto veikla.

(102)

Todėl Komisija laikosi nuomonės, kad tos skolos yra tiesiogiai susijusios su geležinkelių transporto veikla.

c)   Turi būti panaikintos pernelyg smarkiai įsiskolinusių įmonių skolos, dėl kurių joms sunku tinkamai valdyti finansus. Pagalba turi būti būtina šiai padėčiai pataisyti, atsižvelgiant į tai, kad numatomi konkurenciniai pokyčiai rinkoje numatomoje ateityje neleistų pagerinti įmonės finansinės padėties.

Pernelyg didelės įmonės „BDZ Holding“ skolos, dėl kurių jai sunku tinkamai valdyti finansus

(103)

Bulgarija tvirtino, kad įmonė „BDZ Holding“ atitiko reikalavimus, kad pagal Bulgarijos teisės aktus būtų laikoma nemokia ir pernelyg įsiskolinusia, ji taip pat atitiko visus Bulgarijos teisės aktuose nustatytus kriterijus, kad jai būtų galima kelti nemokumo bylą. Tai deramai rodo, kad įmonė pernelyg įsiskolinusi. Be to, Bulgarija teigė, kad įmonė dėl savo įsiskolinimo negebėjo vykdyti savo finansinių įsipareigojimų.

(104)

Bendros įmonės „BDZ Holding“ skolos 2006 m. gruodžio 31 d. buvo 806,7 mln. BGN ir sudarė 78 % viso įmonės „BDZ Holding“ kapitalo (nuosavybės ir skolų), o skolų ir nuosavybės santykio rodiklis buvo keturi. Nuo 2007 m. finansinė įmonės „BDZ Holding“ padėtis labai blogėjo. Nuo 2011 m. įmonės „BDZ Holding“ skolų ir nuosavybės santykio rodiklis padidėjo iki daugiau kaip 7,5 (9), o 2012 m. buvo 14, 2013 m. jis buvo 15, 2014 m. jis buvo – 209, 2015 m. spalio mėn. jis buvo – 33 (31). Be to, 2015 m. spalio mėn. neįvykdyti „BDZ Holding“ įsipareigojimai, būtent 499,1 mln. BGN (255 mln. EUR), sudarė 86 % balansinės turto, t. y. 582,4 mln. BGN (298 mln. EUR), vertės.

(105)

Komisija taip pat atkreipia dėmesį, kad, nors įmonė „BDZ Holding“ grąžino 724 mln. BGN (370 mln. EUR) neapmokėtų skolų, susidariusių laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 28 d., ji negebėjo įvykdyti visų savo finansinių įsipareigojimų. Dėl neįvykdytų įsipareigojimų tarptautiniams kreditoriams 2015 m. liepos 20 d. Londono teismas „High Court of Justice“ įmonei BDZ nurodė sumokėti 66,7 mln. EUR (130,4 mln. BGN) ir 8 % metinių delspinigių už pavėluotą mokėjimą (32).

(106)

Be to, atsižvelgiant į pernelyg didelį įmonės „BDZ Holding“ įsiskolinimą, nepanaikinus skolos, įmonei būtų labai sudėtinga vykdyti savo įsipareigojimus ir įmonė galbūt galiausiai būtų likviduota.

(107)

Remdamasi tuo, kas pirmiau išdėstyta, Komisija laikosi nuomonės, kad įmonės „BDZ Holding“ įsiskolinimas yra pernelyg didelis ir tai trukdo jos patikimam finansų valdymui.

Pagalbos būtinumas

(108)

Be to, pagalba turi būti būtina šiai padėčiai, susijusiai su pernelyg dideliu įsiskolinimu, pataisyti, atsižvelgiant į tai, kad numatomi konkurenciniai pokyčiai rinkoje įmonei „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosioms įmonėms neleistų per pagrįstą laikotarpį pagerinti įmonės finansinės padėties.

(109)

Dėl savo įsiskolinimo įmonė „BDZ Holding“ negebėjo vykdyti savo finansinių įsipareigojimų ir negalėjo investuoti į savo riedmenų modernizavimą. Neinvestuojant į riedmenų modernizaciją ir techninę priežiūrą, įmonės riedmenų parkas paseno ir iš dalies tapo atgyvenęs. Šiuo atžvilgiu Komisija atkreipia dėmesį, kad 82 % įmonės „BDZ Passenger“ vagonų yra senesni nei 20 metų, o 74 % jos lokomotyvų senesni nei 25 metų. 2015 m. apytikriai 50 % įmonės „BDZ Cargo“ lokomotyvų buvo arba remontuojami, arba neveikė. Panašiai, 2015 m. neveikė ir turėjo būti remontuojama apytikriai 51 % įmonės „BDZ Cargo“ krovininių vagonų.

(110)

Be pagalbos įmonė „BDZ Holding“ negalėtų grąžinti dar negrąžintų skolų, susidariusių iki Bulgarijai įstojant į Sąjungą, ji taip pat negalėtų naudoti savo išteklių investicijoms į savo riedmenų modernizavimą.

(111)

Pavyzdžiui, remiantis įmonės 2016 m. ataskaitose nurodyta pajamų suma (336,2 mln. BGN), reikėtų vidutiniškai 66 % didinti vienkartinę kainą ir (arba) tarifus, jei visa kita liktų, kaip buvę, kad per trumpą laiką būtų gautos 223,45 mln. BGN dydžio veiklos pajamos, reikalingos skolai, kurią planuojama panaikinti, padengti. Tačiau kol kas įmonės „BDZ Holding“ patronuojamosios įmonės veiklą vykdo tik geografinėje teritorijoje, atitinkančioje regioninės pagalbos teikimo pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a punktą reikalavimus. Nemažas tarifų padidinimas tokiose geografinėse teritorijose gali turėti didesnį neigiamą socialinį poveikį nei turtingesnėse Sąjungos teritorijose. Atitinkamai, hipotetinis tarifų padidinimas, kuriuo siekiama padidinti įmonės „BDZ Holding“ pajamas ir sumažinti jos skolas tiek, kiek tai būtina, jeigu ir būtų teisiškai įmanoma galimybė keleivių vežimo paslaugų, teikiamų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimą, sektoriuje ir komerciniu požiūriu tvarus variantas konkurencingame krovinių vežimo sektoriuje, tai galėtų daryti neproporcingą socialinį poveikį geležinkelių transportu besinaudojantiems Bulgarijos keleiviams arba įmonės „BDZ Cargo“ paslaugomis besinaudojančioms įmonėms.

(112)

Vadinasi, jokia kita patikima hipotetine politikos priemone, išskyrus planuojamą skolos panaikinimą, nebūtų galima užtikrinti tolesnės įmonės veiklos. Taigi nagrinėjamoji priemonė yra būtina įmonės „BDZ Holding“ įsiskolinimui sumažinti, atsižvelgiant į tai, kad numatomi konkurenciniai pokyčiai rinkoje numatomoje ateityje įmonei „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosioms įmonėms neleistų pagerinti įmonės finansinės padėties.

d)   Pagalba neturi būti didesnė nei yra būtina šiam tikslui pasiekti

(113)

Komisija atkreipia dėmesį, kad, atsižvelgiant į įmonės „BDZ Holding“ finansinę padėtį, panaikinamos skolos suma yra minimumas, būtinas siekiant užtikrinti, kad įmonė išliktų, taip pat tai būtina įmonės finansinio tvarumo sąlyga. Šios sumos būtinai reikia neįvykdytiems mokėjimas kreditoriams – tarptautinėms finansų įstaigoms ir NRIC – padengti. Įmonė „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosios įmonės tebeturi iki 2007 m. sausio 1 d. susidariusių skolų, ir tų skolų nepadengus, kiltų pagalbos gavėjos likvidavimo rizika. Finansiniai rodikliai rodo, kad dabar negali būti mokama iš nuosavų išteklių, ir būtų netikroviška tikėtis, kad įmonė galėtų gerokai padidinti savo tarifus arba kainas, kad per trumpą laikotarpį padidėtų jos pajamos.

(114)

Be to, Komisija atkreipia dėmesį, kad per laikotarpį nuo įstojimo įmonė „BDZ Holding“ iš savo išteklių, t. y. daugiausia iš to, kad pardavė turtą, padengė 166 mln. BGN iki 2007 m. sausio 1 d. susidariusių įsipareigojimų. Kadangi šios sumos galbūt atitiko panaikinimo reikalavimus, pagrįsta manyti, kad įmonė „BDZ Holding“ tuos išteklius galėjo panaudoti riedmenų ir teikiamų paslaugų plėtojimui ir modernizavimui. Techninių savybių ir informacinių sistemų požiūriu, įmonė buvo gerokai atsilikusi nuo geležinkelių sektoriaus pažangos. Todėl, kadangi „BDZ Holding“ taip pat iš savo išteklių grąžino dalį iki stojimo susidariusios skolos, negalima laikyti, kad skolos panaikinimu daroma daugiau, nei tai, kas būtina, net jeigu ir nebelieka grąžinimo prievolių bei atsiranda finansinių galimybių ateityje investuoti į modernizavimą ar remontą.

(115)

Atsižvelgdama į tai Komisija daro išvadą, kad negalima laikyti, jog, panaikinus skolą, įmonės „BDZ Holding“ padėtis tampa palankesnė nei vidutinės tinkamai valdomos įmonės, kurios veiklos profilis panašus.

e)   Skolų panaikinimu įmonei neturi būti suteikiama konkurencinio pranašumo, kuris trukdytų veiksmingai konkurencijai rinkoje plėtotis, pavyzdžiui, trukdant išorės įmonėms arba naujiems dalyviams patekti į tam tikras nacionalines ar regionines rinkas

(116)

Siūlomu skolų panaikinimu įmonei „BDZ Holding“ bus suteikta galimybė tik normalizuoti įmonės veiklos finansavimą, tačiau įmonei „BDZ Holding“ ar jos patronuojamosioms įmonėms nebus suteikta galimybių plėstis ar patekti į naujas rinkas. Tuo požiūriu, pagalba netrukdys rinkoje plėtotis veiksmingai konkurencijai. Ji nedarys poveikio konkurentų padėčiai rinkoje, konkurentai ir toliau galės su įmone „BDZ Holding“ konkuruoti tokiomis pat sąlygomis.

(117)

Komisija taip pat laikosi nuomonės, kad panaikinus skolas nebus nederamai iškraipyta konkurencija ir valstybių narių tarpusavio prekyba, nes tuo įmonei „BDZ Holding“ bus suteikta galimybė tik stabilizuoti savo finansinę padėtį, kuri buvo sudėtinga dėl iki rinkos liberalizavimo susidariusių įsipareigojimų. Be to, Komisija daro išvadą, kad naujiems rinkos dalyviams netrukdoma patekti į Bulgarijos transporto rinką. Kaip dėstoma 15 ir 42 konstatuojamosiose dalyse, be „BDZ Cargo“ Bulgarijos geležinkelių transporto rinkoje dabar veikia aštuoni krovinių vežimo operatoriai. Nėra jokių įrodymų, kad skolos panaikinimo priemone ši konkurencinė padėtis bus pakeista.

Išvada

(118)

Atsižvelgdama į tai, kas pirmiau išdėstyta, Komisija daro išvadą, kad valstybės pagalba, kurios forma – Bulgarijos planuojamas 223,45 mln. BGN (114,25 mln. EUR) dydžio skolos panaikinimas (2 priemonė), atitinka suderinamumo su vidaus rinka sąlygas, nustatytas Gairių dėl valstybės pagalbos geležinkelio įmonėms IV skyriuje.

6.2.   3 PRIEMONĖ. ĮMONĖS „BDZ HOLDING“ IR JOS PATRONUOJAMŲJŲ ĮMONIŲ ATLEIDIMAS NUO PRADELSTŲ SKOLŲ INFRASTRUKTŪROS VALDYTOJAI (NRIC)

(119)

Kadangi iki priimant sprendimą pradėti tyrimą Bulgarija nepaaiškino, kaip susidarė ir plėtojosi įmonės „BDZ Holding“ pradelsti įsipareigojimai įmonei NRIC, laikyta, jog tai, kad nebuvo užtikrintas šių pradelstų įsipareigojimų vykdymas, gali būti valstybės pagalba pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį.

(120)

Remiantis Bulgarijos pateikta informacija (4.3 skirsnis), dalis įmonės „BDZ Holding“ pradelstų įsipareigojimų įmonei NRIC yra įsipareigojimai, įmonei susidarę iki Bulgarijos įstojimo į Sąjungą. Dalis šios iki stojimo susidariusios skolos (iki 26,3 mln. BGN) vėliau buvo refinansuota lėšomis, gautomis iš 2007 m. lapkričio 19 d. obligacijų emisijos, ir iki šiol neapmokėta, todėl turi būti atliekamas vertinimas pagal 6.1 skirsnį „2 priemonė. Iki 2007 m. susidariusių skolų panaikinimas“. Kitaip sakant įmonei NRIC buvo sumokėta.

(121)

Be to, siekdama paaiškinti su likusiais neįvykdytais įsipareigojimais susijusią padėtį, Bulgarija pateikė daugiau informacijos apie vykdymo užtikrinimo priemones ir veiksmus, kurių ėmėsi įmonė NRIC (žr. 4.3 skirsnį). Pasak Bulgarijos, įmonė NRIC ėmėsi visų būtinų veiksmų ir reikalavo, kad įmonė „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosios įmonės vykdytų pradelstus įsipareigojimus ir kad būtų išieškota kuo daugiau mokėtinų sumų, tačiau teismo procesų nepradėjo.

(122)

Siekdama patikrinti, ar įmonė NRIC įmonei „BDZ Holding“ nederamai taikė palankias sąlygas, susijusias su pradelstų įsipareigojimų vykdymo vėlavimu ir tvarka, Komisija turi įvertinti, ar įprastomis rinkos sąlygomis jai būtų buvusi naudinga tokia tvarka (33). Taigi Komisija turi vertinti, ar hipotetinis rinkos ekonomikos kreditorius, kurio padėtis būtų panaši į įmonės NRIC padėtį, siekdamas užtikrinti, kad jam būtų sumokėta kuo daugiau jam grąžintinų sumų, būtų sutikęs su tokiu vėlavimu ir pradėjęs pakartotines derybas dėl pradelstų įsipareigojimų vykdymo panašiomis sąlygomis (34). Kitaip sakant, Komisija turi įvertinti, ar NRIC veikė taip pat uoliai, kaip tai būtų daręs rinkos ekonomikos kreditorius, kai sprendė, ką rinktis – individualų ir draugišką savo reikalavimų vykdymo užtikrinimą ar kolektyvinę išieškojimo procedūrą, kurios rezultatas galiausiai būtų įmonės „BDZ Holding“ ir jos patronuojamųjų įmonių bankrotas.

(123)

Komisija atkreipia dėmesį, kad, siekdamas nustatyti palankiausią alternatyvą, uolus rinkos ekonomikos kreditorius vertintų kiekvienos alternatyvos pranašumus ir trūkumus, atsižvelgdamas, inter alia, į grąžintinas sumas, savo ankstesnę ekonominę poziciją, išieškojimo proceso trukmę ir išlaidas (35).

(124)

Komisija pirmiausia atkreipia dėmesį, kad skolos įmonei NRIC susidarė (valstybės) įmonėms palaikant reguliarius ir ilgalaikius komercinius ryšius: įmonė „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosios įmonės buvo pagrindinės įmonės NRIC klientės ir davė jai daugiau nei 70 % veiklos pajamų. Tuo, kaip 2008–2011 m. susidarė 46,5 mln. BGN dydžio įmonės NRIC skola įmonei „BDZ Holding“ už įvairias įmonei NRIC suteiktas paslaugas (3 lentelė), papildomai įrodoma, kad įmonės NRIC ir „BDZ Holding“ nuolat palaiko ryšius ir yra viena nuo kitos priklausomos. Todėl galimas įmonės „BDZ Holding“ ir jos patronuojamųjų įmonių pasitraukimas iš rinkos dėl kolektyvinės nemokumo bylos būtų turėjęs didžiulį neigiamą poveikį įmonės NRIC finansinei padėčiai. Be to, dėl įmonės „BDZ Holding“ bankroto būtų sumažėjęs įmonės NRIC pelnas ir gebėjimas tinkamai tvarkyti nacionalinį geležinkelių tinklą, taigi būtų rizikuojama, kad sumažės komercinės pajamos, gaunamos iš kitų klientų, ne tik įmonės „BDZ Holding“ patronuojamųjų įmonių.

(125)

Vadinasi, rinkos kreditorius, kaip ir įmonė NRIC su savo skolininku (-ais), tokiu (-iais) kaip įmonė „BDZ Holding“, palaikydamas panašius komercinius ryšius būtų apdairiai vertinęs hipotetinius vykdymo užtikrinimo veiksmus, dėl kurių jo pagrindinis klientas pasitrauktų iš rinkos kitaip nei kreditorius, turintis vienkartinių skolos reikalavimų ir komerciniu bei finansiniu požiūriu nepriklausantis nuo to, ar jo skolininkas išliks aktyvus rinkoje po to, kai bus užtikrintas kreditoriaus reikalavimų vykdymas.

(126)

Antra, iškėlus hipotetinę kolektyvinę nemokumo bylą įmonės NRIC reikalavimai įmonei „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosioms įmonėms nebūtų buvę vykdomi kaip pirmaeiliai reikalavimai, ir tokiu atveju įmonei NRIC nebūtų suteikta jokia pirmumo teisė atgauti savo skolas, palyginti su kitais kreditoriais (žr. 49 konstatuojamąją dalį). Be to, sprendime pradėti tyrimą nurodyta skola įmonei NRIC (45 mln. BGN) buvo mažesnė, nei skolos kitiems kreditoriams (žr. 1 lentelę). Dar daugiau – įmonės „BDZ Holding“ turto balansinė vertė, vykdant priverstinį pardavimą dėl kolektyvinės nemokumo bylos, turėtų būti sumažinta taikant likvidavimo nuolaidą. Atsižvelgiant į šio turto rūšį, likvidavimo nuolaida gali būti iki 75 % turto vertės. Todėl labai tikėtina, kad įmonės „BDZ Holding“ turto likvidavimo vertės nepakantų likvidavimo išlaidoms, jos darbuotojų atlyginimams ir visiems neįvykdytiems įsipareigojimams padengti. Pavyzdžiu imant 2011 m., likvidavimo išlaidos, darbuotojų atlyginimai ir visi neįvykdyti įsipareigojimai sudarė 778 mln. BGN, o įmonės „BDZ Holding“ turto balandinė vertė buvo 933 mln. BGN. Taigi, jeigu būtų iškelta kolektyvinė nemokumo byla, įmonė NRIC galėjo tikroviškai tikėtis susigrąžinti tik mažą savo neapmokėtų reikalavimų dalį.

(127)

Be to, Komisija laikosi nuomonės, kad, atsižvelgiant į nusistovėjusią teismų praktiką, tos išlaidos, kartu su teismo procesų trukme, gali turėti įtakos kreditoriaus sprendimui, ar imtis įmonę likviduoti (36). Šiomis aplinkybėmis Komisija sutinka, kad NRIC buvo konkrečiai suinteresuota toliau bendradarbiauti su įmone „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosiomis įmonėmis, ne tik dėl būsimų komercinių pajamų, kurias ji gauna iš įmonės „BDZ Holding“, bet ir siekdama susigrąžinti kuo didesnę nepirmaeilių neįvykdytų įsipareigojimų, susidariusių iki 2011 m. lapkričio mėn., sumą, o ne inicijuoti įmonės likvidavimą. Komisija daro išvadą, kad ilgos kolektyvinės bylos, kurios rezultatas būtų priverstinis grupės likvidavimas, o susigrąžinimo norma būtų neaiški ir nedidelė, inicijavimas nebūtų tinkama ir tikroviška įmonės NRIC, siekiančios susigrąžinti kuo didesnę skolų sumą, galimybė.

(128)

Iš tikrųjų, Komisija atkreipia dėmesį, kad įmonė „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosios įmonės reguliariai tvarkė įmonei NRIC turimas skolas, o įmonė NRIC nebuvo traktuojama kitaip nei kiti grupės privatūs kreditoriai. Kai įmonė „BDZ Holding“ vėluodavo mokėti, jai nebuvo sudaromos palankesnės sąlygos atidedant grąžinimą, nes įmonei NRIC vėluojamoms mokėti sumoms buvo taikoma nemaža 1 000 bazinių punktų marža, pridedama prie Bulgarijos nacionalinio banko nustatytos pagrindinės palūkanų normos (žr. 48 konstatuojamąją dalį). Pavyzdžiui, Komisija laikosi nuomonės, kad finansinių sunkumų patiriančiai įmonei, tokiai, kokia yra įmonė „BDZ Holding“, 1 000 bazinių punktų yra rinkos sąlygas atitinkančios palūkanų maržos, taikomos paskolai, kurios užstatas prastos kokybės, pakaitinis kintamasis (37). Pradelsti įsipareigojimai buvo vykdomi reguliariais tiesioginiais banko pavedimais, įmonės NRIC įsipareigojimų įmonei „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosioms įmonėms užskaita ir skolos konvertavimo į nuosavybę sandoriais. Pavyzdžiui, 2011–2016 m. įmonė „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosios įmonės už įmonės NRIC suteiktas paslaugas sumokėjo 503 mln. BGN (257 mln. EUR). Palyginti su maža tikimybe įmonei NRIC susigrąžinti bent mažą dalį reikalavimų, jeigu įmonė „BDZ Holding“ būtų likviduota, įmonei NRIC nuo 2011 m. grąžinta skolos suma a posteriori patvirtinama, kad įmonės NRIC pasirinkimas nesiekti, kad būtų užtikrintas jos reikalavimų vykdymas, buvo racionalus.

(129)

Be to, nors informacija nėra konkrečiai susijusi su iki stojimo susidariusia skola, nurodyta sprendime pradėti tyrimą, Komisija atkreipia dėmesį, kad, pavyzdžiui, kalbant apie įsipareigojimų vykdymą skolos konvertavimo į nuosavybę sandoriais, įvykdytais po to, kai buvo priimtas sprendimas pradėti tyrimą, įmonė NRIC susitarimus su įmone „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosiomis įmonėmis sudarė įprastomis rinkos sąlygomis, kaip dėstoma 51, 52 ir 53 konstatuojamosiose dalyse, ir buvo pripažintos nesumokėtos skolos bei palengvintas jų grąžinimas.

(130)

Remdamasi Bulgarijos pateikta papildoma informacija bei patvirtinamaisiais dokumentais ir atsižvelgdama į tai, kas pirmiau išdėstyta, Komisija laikosi nuomonės, kad įmonė NRIC veikė kaip rinkos ekonomikos kreditorė, taigi skolų grąžinimo atidėjimu ir tvarka, dėl kurios įmonė NRIC ir įmonė „BDZ Holding“ bei jos patronuojamosios įmonės susitarė, pastarosioms nesuteikta jokio nederamo pranašumo, kurio jos nebūtų turėjusios įprastomis rinkos sąlygomis.

(131)

Taigi, Komisija daro išvadą, kad tai, kaip įmonė „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosios įmonės iki 2011 m. lapkričio mėn. stengėsi spręsti infrastruktūros valdytojai (įmonei NRIC) nesumokėtų skolų klausimą, nėra valstybės pagalba pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį.

(132)

Kadangi būtinos sąlygos, pagal kurias sprendžiama, ar esama valstybės pagalbos pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį, turi būti įvykdytos visos, ši straipsnio dalis netaikoma, kai viena iš tų sąlygų yra neįvykdyta. Todėl nereikia vertinti, ar tai, kad įmonė „BDZ Holding“ ir jos patronuojamosios įmonės įmonei NRIC anksčiau nemokėjo skolų, atitinka kitas Sutarties 107 straipsnio 1 dalies sąlygas.

6.3.   4 PRIEMONĖ. ĮMONEI „BDZ HOLDING“ VALSTYBĖS GRĄŽINAMAS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS (PVM)

(133)

Komisija 4 priemonės tyrimo ėmėsi dėl to, kad Bulgarija nepaaiškino PVM grąžinimo priežasčių ir to, ar laikytasi Direktyvos 2006/112/EB. Taigi Komisija laikėsi nuomonės, kad PVM grąžinimas gali būti valstybės pagalba pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį. Todėl Komisija Bulgarijos paprašė pateikti papildomos informacijos apie PVM grąžinimo įmonei „BDZ Holding“ priežastis.

(134)

Po to, kai buvo priimtas sprendimas pradėti tyrimą, Bulgarija paaiškino, kad 4 priemonė yra susijusi su nederamai nustatyto ir sumokėto 72 mln. BGN (36,7 mln. EUR) dydžio PVM, susijusio su iš Transporto ministerijos nuo 2004 m. gruodžio 1 d. iki 2008 m. vasario 29 d. gauta kompensacija už viešųjų paslaugų įsipareigojimų vykdymą, grąžinimu (žr. 55–59 konstatuojamąsias dalis). Bulgarija taip pat paaiškino, kad, laikantis taikytinų nacionalinės teisės aktų nuostatų, kompetentingai nacionalinei mokesčių institucijai atliekant patikrinimą buvo nustatyta administracinė klaida. Ši klaida buvo ištaisyta 2009 m. sausio 14 d. Sprendimu dėl mokesčio grąžinimo Nr. 2900180, 2009 m. liepos 8 d. Sprendimu dėl mokesčio grąžinimo Nr. 290900153, 2010 m. rugpjūčio 12 d. Sprendimu dėl mokesčio grąžinimo Nr. 100337 ir 2011 m. vasario mėn. Sprendimu dėl mokesčio grąžinimo Nr. 290100380.

(135)

Komisija atkreipia dėmesį, kad valstybės pagalbos sampratai svarbu ne tik suteikiami teigiami ekonominiai pranašumai. Pranašumas, pavyzdžiui, susijęs su mokesčiais, gali būti įgyjamas ir dėl palengvintos ekonominės naštos. Todėl reikia nagrinėti, ar su iš Transporto ministerijos gautomis viešųjų įsipareigojimų vykdymo kompensacijomis susijusio PVM grąžinimu įmonei „BDZ Holding“ suteiktas ekonominis pranašumas, sumažinant mokesčius, paprastai įtraukiamus į įmonės biudžetą (38), ar su viešųjų paslaugų įsipareigojimo vykdymo kompensacija susijęs PVM buvo iš tikrųjų neteisingai nustatytas. Jeigu tai neteisėtai nustatytų mokesčių grąžinimas, jokio pranašumo nesuteikiama (39).

(136)

Remiantis Direktyvos 2006/112/EB 73 straipsniu, paslaugų, įskaitant keleivinio transporto paslaugas, teikimui taikomas PVM, o apmokestinamoji vertė apima viską, kas sudaro atlygį, kurį už paslaugų teikimą paslaugų teikėjas gavo arba turi gauti iš kliento arba iš trečiosios šalies, įskaitant tiesiogiai su tiekimo kaina susijusias subsidijas. Be to, remiantis tos direktyvos 132 straipsniu, įmonės, kurioms patikėta vykdyti viešųjų paslaugų įsipareigojimą, nepatenka į sandorių, neapmokestinamų PVM, sąrašą.

(137)

Todėl, reikia vertinti, ar įmonės „BDZ Holding“ gauta viešųjų paslaugų įsipareigojimo vykdymo kompensacija buvo tiesiogiai susijusi su teikiamų paslaugų kaina. Viešųjų paslaugų įsipareigojimo vykdymo kompensacija buvo siekiama padengti nuostolius, susidarančius konkrečiomis sąlygomis, pavyzdžiui, nustatant traukinio kilometrus, sėdimųjų vietų skaičių, dažnį ir kitus kokybinius kriterijus, teikiant keleivinio transporto paslaugas. Visų pirma, viešųjų paslaugų įsipareigojimo vykdymo kompensacija būtų sumažinta, jeigu būtų nukrypta, inter alia, nuo nustatytų kilometrų, sėdimųjų vietų, valandų ir kitų kokybinių kriterijų, nustatytų teikiamoms paslaugoms. Todėl viešųjų paslaugų įsipareigojimo vykdymo kompensacijos negalima laikyti tiesiogiai susijusia su transporto paslaugų teikimo kaina – veikiau tai kompensacija už nuostolius, patiriamus vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimą.

(138)

Be to, Bulgarijos PVM teisės aktuose nenustatyta, kad viešųjų paslaugų įsipareigojimo vykdymo kompensacijai, susijusiai su nuostolių dengimu, turėtų būti taikomas PVM. Klaidą nustatė atitinkama mokesčių institucija, kai buvo atliktas patikrinimas, taigi mokesčių institucija priėmė kelis sprendimus (žr. 59 konstatuojamąją dalį), o tai atitiktina Bulgarijos mokesčių draudimo procedūros kodeksą.

(139)

Vadinasi, įmonės „BDZ Holding“ taikomai viešųjų paslaugų įsipareigojimo vykdymo kompensacijai nuo 2004 m. gruodžio 1 d. iki 2008 m. vasario 29 d. PVM taikytas neteisingai. Todėl Komisija laikosi nuomonės, kad neteisingai taikyto PVM grąžinimu įmonei „BDZ Holding“ nesuteikta ekonominio pranašumo.

(140)

Atsižvelgiant į tai, kad būtinos sąlygos, pagal kurias sprendžiama, ar esama valstybės pagalbos pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį, turi būti įvykdytos visos, tai, kad viena sąlyga neįvykdyta, turi lemiamą reikšmę. Todėl nereikia vertinti, ar 4 priemonė atitinka kitas Sutarties 107 straipsnio 1 dalies sąlygas.

(141)

Todėl Komisija daro išvadą, kad 4 priemonė nėra valstybės pagalba, kaip apibrėžta Sutarties 107 straipsnio 1 dalyje.

7.   IŠVADA

(142)

Atsižvelgiant į tai, kad pranešimas dėl restruktūrizavimo pagalbos įmonei „BDZ Holding“ buvo atsiimtas (1 priemonė, 5 skirsnis), su restruktūrizavimo pagalbos priemone, apie kurią pranešta, susijusi oficiali tyrimo procedūra pagal Sutarties 108 straipsnio 2 dalį turėtų būti baigta.

(143)

Kalbant apie 223,45 mln. BGN (114,25 mln. EUR) dydžio įmonės „BDZ Holding“ ir jos patronuojamųjų įmonių skolų panaikinimą (2 priemonė, 6.1 skirsnis), tai yra valstybės pagalba pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį, ir ši pagalba atitinka Gairėse dėl valstybės pagalbos geležinkelio įmonėms nustatytas suderinamumo sąlygas. Todėl 2 priemonė turėtų būti paskelbta suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punktą.

(144)

Kalbant apie tai, kad įmonei NRIC negrąžintos 45 mln. BGN dydžio nesumokėtos skolos (3 priemonė, 6.2 skirsnis), NRIC veikė kaip rinkos ekonomikos kreditorė. Todėl 3 priemonė nėra valstybės pagalba.

(145)

Kalbant apie neteisingai sumokėto PVM grąžinimą (4 priemonė, 6.3 skirsnis), kadangi PVM buvo neteisingai nustatytas, jo grąžinimas nėra valstybės pagalba,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bulgarijai atsiėmus pranešimą apie restruktūrizavimo pagalbą, nebeliko pagal Sutarties 108 straipsnio 2 dalį dėl planuojamos restruktūrizavimo pagalbos įmonei „BDZ Holding EAD SA“, apie kurią pranešta, pradėtos oficialios tyrimo procedūros objekto, taigi procedūra baigiama.

2 straipsnis

1.   Bulgarijos planuojama suteikti valstybės pagalba įmonei „BDZ Holding EAD SA“, kurios forma – 223 448 801 BGN dydžio skolų panaikinimas, yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punktą. Todėl leidžiama panaikinti skolas.

2.   Tai, kaip įmonė „National Railway Infrastructure Company“ iki 2011 m. lapkričio mėn. tvarkė įmonių „BDZ Holding EAD SA“, „BDZ Passenger EOOD“ ir „BDZ Cargo EOOD“ jai turimas nesumokėtas 45 mln. BGN sumas, nėra valstybės pagalba pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį.

3.   Tai, kad buvo sugrąžintas 72 mln. BGN dydžio neteisingai sumokėtas pridėtinės vertės mokestis, nėra valstybės pagalba, kaip apibrėžta Sutarties 107 straipsnio 1 dalyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Bulgarijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 16 d.

Komisijos vardu

Margrethe VESTAGER

Komisijos narė


(1)  OL C 10, 2012 1 12, p. 9.

(2)  Toliau šiame sprendime pavadinimas „BDZ Holding“ vartojamas kalbant ir apie įmonę „BDZ EAD“ iki jos pavadinimo pakeitimo 2011 m. spalio 22 d., ir apie vėliau atsiradusią įmonę „BDZ Holding EAD SA“. Žr. 4 išnašą.

(3)  Žr. 2 išnašą.

(4)  Transporto, informacinių technologijų ir ryšių ministerijos priimtu 2011 m. spalio 22 d. Protokoliniu sprendimu Nr. 151 įmonės pavadinimas „BDZ EAD“ buvo pakeistas pavadinimu „Holding Bulgarian State Railways (BDZ) EAD“ (toliau – „BDZ Holding“).

(5)  Šiame sprendime taikomas valiutos kursas yra 1 EUR = 1,9558 BGN (OL C 304, 2016 8 20, p. 2).

(6)  Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos geležinkelio įmonėms (OL C 184, 2008 7 22, p. 13).

(7)  2006 m. lapkričio 16 d. Komisijos direktyva 2006/111/EB dėl finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybės įmonių skaidrumo ir dėl finansinio skaidrumo tam tikrose įmonėse (OL L 318, 2006 11 17, p. 17).

(8)  1999 m. birželio 29 d. Teisingumo Teismo sprendimas Déménagements-Manutention Transport SA (DMT), C-256/97, ECLI:ES:C:1999:332, 25–28 punktai.

(9)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).

(10)  Bulgarijos oficialusis leidinys Nr. 93/2002.

(11)  Pavyzdžiui, 2010 m. gegužės mėn. licenciją gavo įmonė „DB Schenker Rail Bulgaria“, 2012 m. balandžio mėn. – įmonė „Port Rail“.

(12)  Remiantis Civilinio proceso kodekso 569 straipsnio 3 dalimi, notaro patvirtinti pranešimai yra savanoriška neteisminė su dviejų šalių finansiniais santykiais susijusių klausimų sprendimo priemonė, prieš tuos klausimus perimant spręsti teismui.

(13)  Pavyzdžiui, NRIC valdančiosios tarybos 2009 m. rugsėjo 25 d. posėdžio protokolas Nr. 109 arba NRIC valdančiosios tarybos 2010 m. birželio 3 d. posėdžio protokolas Nr. 145.

(14)  Bulgarijos oficialusis leidinys Nr. 42/2012.

(15)  Nacionalinės mokesčių agentūros raštai Nr. 24–34–350/20.07.2007 ir 24–00–39/17.08.2007.

(16)  2010 m. rugpjūčio 12 d. Sprendimas dėl mokesčio grąžinimo Nr. 100337 ir 2011 m. vasario mėn. Sprendimas dėl mokesčio 290100380 (2004 m. gruodžio mėn. – 2007 m. balandžio mėn. mokesčio suma buvo 36 877 000 BGN); 2009 m. sausio 14 d. Sprendimas dėl mokesčio grąžinimo Nr. 2900180 (2007 m. gegužės mėn. – 2008 m. vasario mėn. mokesčio suma buvo 19 167 000 BGN); 2009 m. liepos 8 d. Sprendimas dėl mokesčio grąžinimo Nr. 290900153 (2008 m. kovo mėn. – 2008 m. spalio mėn. mokesčio suma buvo 16 000 000 BGN).

(17)  1984 m. lapkričio 14 d. Teisingumo Teismo sprendimas Intermills/Komisija, C-323/82, ECLI:ES:C:1984:345, 11 ir paskesni punktai.

(18)  2010 m. gruodžio 16 d. Teisingumo Teismo sprendimas AceaElectrabel Produzione SpA/Komisija, C-480/09 P, ECLI:ES:C:2010:787, 47–55 punktai; 2006 m. sausio 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Cassa di Risparmio di Firenze SpA ir kiti, C-222/04, ECLI: ES:C:2006:8, 112 punktas.

(19)  2002 m. gegužės 16 d. Teisingumo Teismo sprendimas Prancūzija/Komisija („Stardust Marine“), C-482/99, ECLI:ES:C:2002:294.

(20)  1996 m. liepos 11 d. Teisingumo Teismo sprendimas Syndicat français de l'Express international (SFEI) ir kiti/La Poste ir kiti, C-39/94, ECLI:ES:C:1996:285, 60 punktas; 1999 m. balandžio 29 d. Teisingumo Teismo sprendimas Ispanijos Karalystė/Europos Bendrijų Komisija, C-342/96, ECLI:ES:C:1999:210, 41 punktas; 2002 m. gegužės 16 d. Teisingumo Teismo sprendimas Prancūzija/Komisija („Stardust Marine“), C-482/99, ECLI:ES:C:2002:294, 69 punktas.

(21)  1974 m. liepos 2 d. Teismo sprendimas Italijos Respublika/Europos Bendrijų Komisija, C-173/73, ECLI:ES:C:1974:71, 13 punktas.

(22)  2000 m. birželio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Alzetta ir kiti/Komisija, T-298/97, ECLI:ES:T:2000:151, 141–147 punktai.

(23)  2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/12/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros (OL L 75, 2001 3 15, p. 1), 2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/13/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo, (OL L 75, 2001 3 15, p. 26) ir 2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo (OL L 75, 2001 3 15, p. 29).

(24)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2004, kuriuo įsteigiama Europos geležinkelio agentūra (OL L 164, 2004 4 30, p. 1), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo bei Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo (OL L 164, 2004 4 30, p. 44), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/50/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos (OL L 164, 2004 4 30, p. 114) ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/51/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros (OL L 164, 2004 4 30, p. 164).

(25)  Trečiasis dokumentų rinkinys buvo patvirtintas 2007 m., jį sudaro 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 (OL L 315, 2007 12 3, p. 1), 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL L 315, 2007 12 3, p. 14), 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/58/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros ir Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo ir mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo (OL L 315, 2007 12 3, p. 44), ir 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/59/EB dėl traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo (OL L 315, 2007 12 3, p. 51).

(26)  2003 m. liepos 24 d. Teisingumo Teismo sprendimas Altmark Trans ir Regierungspräsidium Magdenburg, C-280/00, ECLI:ES:C:2003:415, 77–81 punktai.

(27)  Žr. visų pirma 1980 m. rugsėjo 17 d. Teismo sprendimą Philip Morris/Komisija, C-730/79, ECLI:ES:C:1980:209, 11 punktas; 2001 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimą, Ferring, C-53/00, ECLI:ES:C:2001:627, 21 punktas; 2004 m. balandžio 29 d. Teisingumo Teismo sprendimą Italija/Komisija, C-372/97, ECLI:ES:C:2004:234, 44 punktas.

(28)  1998 m. balandžio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimą Het Vlaamse Gewest/Komisija, T-214/95, ECLI:ES:T:1998:77.

(29)  2004 m. sausio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas Fleuren Compost/Komisija, T-109/01, ECLI:ES:T:2004:4.

(30)  1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros (OL L 237, 1991 8 24, p. 25).

(31)  Remiantis Gairių dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti 20 punkto d papunkčiu, vienas iš rodiklių, kad įmonė patiria sunkumų, yra tai, kad pastaruosius dvejus metus įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5.

(32)  2015 m. liepos 20 d. nutartys CL-2015–000309 FMS Wertmanagement AöR/BDZ Holding; CL-2015–000214 Dexia Credit Local/BDZ Holding; CL-2015–000090 KA Finanz AG/BDZ Holding.

(33)  1996 m. liepos 11 d. Teisingumo Teismo sprendimas SFEI ir kiti, C-39/94, ECLI:ES:C:1996:285, 60 punktas; 1999 m. balandžio 29 d. Teisingumo Teismo sprendimas Ispanija/Komisija, C-342/96, ECLI:ES:C:1999:210, 41 punktas.

(34)  Komisijos pranešimas dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje vartojamos valstybės pagalbos sąvokos (2016/C 262/01), 74 punktas; 2007 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimas Ispanija/Komisija, C-525/04 P, ECLI:ES:C:2007:698; 2013 m. sausio 24 d. Teisingumo Teismo sprendimas Frucona/Komisija, C-73/11 P, ECLI:ES:C:2013:32, 78 punktas; 1999 m. birželio 29 d. Teisingumo Teismo sprendimas DMTransport, C-256/97, ECLI:ES:C:1999:332; 1998 m. balandžio 30 d. Sprendimas Cityflyer, T-16/96, ECLI:ES:T:1998:78, 51 punktas; 2013 m. kovo 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Komisija/Buczek Automotive ir Lenkija, C-405/2011, ECLI:ES:C:2013:186, 54–60 punktai.

(35)  Sprendimas Frucona/Komisija, C-73/11 P, ECLI:ES:C:2013:32, 78 punktas; Sprendimas Komisija/Buczek Automotive ir Lenkija, C-405/2011, ECLI:ES:C:2013:186, 54–60 punktai; Sprendimas Europos Komisija/Électricité de France (EDF), C-124/10P, ECLI:ES:C:2012:318, 85 punktas.

(36)  2013 m. kovo 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Komisija/Buczek Automotive, C-405/11 P, ECLI:ES:C:2013:186, 59 punktas.

(37)  Komisijos komunikatas dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OL C 14, 2008 1 19, p. 6).

(38)  1994 m. kovo 15 d. Teisingumo Teismo sprendimas Banco Exterior de España, C-387/92, ECLI:ES:C:1994:100, 13 punktas, 2000 m. rugsėjo 19 d. Teisingumo Teismo sprendimas Vokietija/Komisija, C-156/98, ECLI:ES:C:2000:467, 25 punktas, 1999 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo sprendimas Italija/Komisija, C-6/97, ECLI:ES:C:1999:251, 15 punktas, 2005 m. kovo 3 d. Teisingumo Teismo sprendimas Heiser, C-172/03, ECLI:ES:C:2005:130, 36 punktas.

(39)  1980 m. kovo 27 d. Teisingumo Teismo sprendimas Amministrazione delle finanze dello Stato, 61/79, ECLI:ES:C:1980:100, 29–32 punktai.


19.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/56


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/2373

2017 m. gruodžio 14 d.

kuriuo leidžiama pateikti rinkai hidroksitirozolį kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8423)

(Tekstas autentiškas tik ispanų kalba)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (1), ypač į jo 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

2014 m. birželio 12 d. bendrovė „Seprox Biotech“ pateikė prašymą Ispanijos kompetentingai institucijai leisti pateikti Sąjungos rinkai sintetinį hidroksitirozolį (toliau – hidroksitirozolis) kaip naują maisto sudedamąją dalį, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 258/97 1 straipsnio 2 dalies c punkte. Tikslinė vartotojų grupė yra visi vartotojai, išskyrus vaikus iki trejų metų, nėščias moteris ir žindančias moteris;

(2)

2015 m. kovo 2 d. Ispanijos kompetentinga institucija pateikė pirminio vertinimo ataskaitą. Toje ataskaitoje ji padarė išvadą, kad hidroksitirozolis atitinka Reglamento (EB) Nr. 258/97 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus naujų maisto sudedamųjų dalių kriterijus;

(3)

2015 m. balandžio 10 d. Komisija pirminio vertinimo ataskaitą persiuntė kitoms valstybėms narėms;

(4)

per Reglamento (EB) Nr. 258/97 6 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nustatytą 60 dienų laikotarpį kitos valstybės narės pareiškė pagrįstų prieštaravimų;

(5)

2015 m. lapkričio 19 d. Komisija pasikonsultavo su Europos maisto saugos tarnyba (toliau – EFSA), prašydama jos atlikti papildomą hidroksitirozolio kaip naujos maisto sudedamosios dalies vertinimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97;

(6)

2017 m. sausio 31 d. EFSA mokslinėje nuomonėje dėl hidroksitirozolio kaip naujos maisto sudedamosios dalies saugos pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97 (2) padarė išvadą, kad hidroksitirozolis yra saugus, jeigu naudojamas pagal siūlomas paskirtis ir laikantis pasiūlytų koncentracijos verčių;

(7)

minėta nuomonė suteikia pakankamą pagrindą nustatyti, kad hidroksitirozolis, naudojamas pagal siūlomas paskirtis ir laikantis pasiūlytų koncentracijos verčių, atitinka Reglamento (EB) Nr. 258/97 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;

(8)

atsižvelgiant į tai, kad į prašymą dėl leidimo neįtrauktos tam tikros vartotojų grupės ir nustatyti tam tikri maisto produktų, kurių sudėtyje yra hidroksitirozolio, techninių charakteristikų, kai produktai yra termiškai apdorojami, reikalavimai, maisto produktai, kurių sudėtyje yra hidroksitirozolio, turėtų būti tinkamai paženklinti;

(9)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1925/2006 (3) nustatyti reikalavimai dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis. Hidroksitirozolį turėtų būti leista naudoti nedarant poveikio tam reglamentui;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nedarant poveikio Reglamentui (EB) Nr. 1925/2006, šio sprendimo I priede nurodytas hidroksitirozolis gali būti pateikiamas Sąjungos rinkai kaip nauja maisto sudedamoji dalis, skirta naudoti visiems vartotojams, išskyrus vaikus iki trejų metų amžiaus, nėščias moteris ir žindančias moteris, pagal šio sprendimo II priede nustatytas paskirtis ir laikantis tame priede nustatyto didžiausio leidžiamo kiekio.

2 straipsnis

1.   Hidroksitirozolio, kurį leidžiama pateikti rinkai šiuo sprendimu, pavadinimas ženklinant maisto produktus yra „hidroksitirozolis“.

2.   Ženklinant maisto produktus, kurių sudėtyje yra hidroksitirozolio, turi būti pateikiami tokie teiginiai:

a)

„Šis maisto produktas neskirtas vartoti vaikams iki trejų metų, nėščioms moterims ir žindančioms moterims“;

b)

„Šis maisto produktas neturėtų būti naudojamas virimui, kepimui ar gruzdinimui.“

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas „Seprox Biotech“, Centro Empresarial Ingenia N-8, Parque Tecnológico Fuente Álamo, 30320 Fuente Álamo, Murcia, Ispanija.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 43, 1997 2 14, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2017;15(3):4728.

(3)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis (OL L 404, 2006 12 30, p. 26).


I PRIEDAS

HIDROKSITIROZOLIO SPECIFIKACIJOS

Apibrėžtis:

Cheminis pavadinimas

IUPAC pavadinimas: 4-(2-hidroksietil)-benzen-1,2-diolis

Sinonimai:

3-hidroksitirozolis

3,4-dihidroksifeniletanolis

dihidroksifeniletanolis

2-(3,4-di-hidroksifenil)-etanolis

Cheminė formulė

C8H10O3

Molekulinė masė

154,16 Da

CAS Nr.

10597-60-1

Aprašymas: Hidroksitirozolis yra blankiai gelsvos spalvos klampus skystis.

Specifikacijos:

Parametras

Specifikacijos

Aprašymas

Blankiai gelsvos spalvos klampus skystis

Drėgnis

≤ 4,0 %

Kvapas

Būdingas

Skonis

Kiek kartokas

Tirpumas (vandenyje)

Maišosi su vandeniu

pH

3,5–4,5

Lūžio rodiklis (25 °C)

1,571–1,575

Hidroksitirozolis ir cheminės sintezės organiniai šalutiniai produktai

 

Hidroksitirozolis

≥ 99,0 %

Acto rūgštis

≤ 0,4 %

Hidroksitirozolio acetatas

≤ 0,3 %

Išreikštas bendru homovanilinio alkoholio, izohomovanilinio alkoholio ir 3-metoksi-4-hidroksifenilglikolio kiekiu

≤ 0,3 %

Sunkieji metalai

 

Švinas

≤ 0,03 mg/kg

Kadmis

≤ 0,01 mg/kg

Gyvsidabris

≤ 0,01 mg/kg

Tirpiklių liekanos

 

Etilacetatas

≤ 25,0 mg/kg

Izopropilo alkoholis

≤ 2,50 mg/kg

Metanolis

≤ 2,00 mg/kg

Tetrahidrofuranas

≤ 0,01 mg/kg


II PRIEDAS

Leidžiamos hidroksitirozolio naudojimo paskirtys

Maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Žuvų taukai ir daržovių aliejai (išskyrus alyvuogių aliejų ir alyvuogių išspaudų aliejų, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (1) VII priedo VIII dalyje), tokio pavidalo teikiami rinkai

0,215 g/kg

Tepieji riebalai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo VII dalyje, tokio pavidalo teikiami rinkai

0,175 g/kg


(1)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).


19.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/60


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/2374

2017 m. gruodžio 15 d.

kuriuo nustatomos trečiųjų šalių kilmės tam tikrų vaisių ir jų hibridų gabenimo, laikymo ir perdirbimo sąlygos, kad į Sąjungą nepatektų tam tikri kenksmingieji organizmai

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8395)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos IV priedo A dalies I skirsnio 16.2 e punktą ir 16.4 e punktą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2000/29/EB IV priede apibrėžti specialūs reikalavimai, kurių turi būti laikomasi įvežant augalus ir augalinius produktus į visas valstybes nares ir gabenant jose;

(2)

Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2017/1279 (2) į Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnį įtraukti 16.2 e ir 16.4 e punktai. Tuose punktuose nustatyti specialūs reikalavimai dėl tam tikrų vaisių (Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. vaisių ir jų hibridų), skirtų pramoniniam perdirbimui (toliau – nurodytieji vaisiai). Pagal tuos punktus Komisijai būtina nustatyti tų vaisių gabenimo Sąjungoje, jų laikymo ir perdirbimo sąlygas;

(3)

siekiant sudaryti atsakingosioms oficialioms įstaigoms ir profesionaliems veiklos vykdytojams sąlygas laikytis nurodytiesiems vaisiams taikomų reikalavimų, yra tikslinga reikalauti pateikti išsamios informacijos apie nurodytuosius vaisius prieš juos leidžiant gabenti Sąjungoje;

(4)

nurodytieji vaisiai Sąjungoje turėtų būti gabenami prižiūrint atsakingosioms oficialioms įstaigoms, siekiant veiksmingai kontroliuoti, ar laikomasi nustatytų sąlygų;

(5)

turėtų būti nustatytos konkrečios nurodytųjų vaisių pramoninio perdirbimo sąlygos, kad būtų užtikrinta Sąjungos teritorijos fitosanitarinė apsauga nuo kenksmingųjų organizmų. Tos sąlygos turėtų apimti nuostatas dėl patalpų, atliekų ir šalutinių produktų bei įrašų saugojimo;

(6)

siekiant užtikrinti Sąjungos fitosanitarinę apsaugą ir prireikus laikymo vietos kontrolę, nurodytieji vaisiai turėtų būti laikomi valstybės narės, kurioje tos patalpos yra, registruotose ir tuo tikslu patvirtintose patalpose, ir nurodytieji vaisiai turėtų būti laikomi taip, kad būtų užkirstas kelias galimai rizikai išplisti nurodytiesiems organizmams. Siekiant užtikrinti veiksmingą tų produktų atsekamumą, laikymo vietos kontrolę ir Sąjungos teritorijos fitosanitarinę apsaugą, turėtų būti nustatytos konkrečios su laikymu susijusios sąlygos;

(7)

kadangi valstybės narės savo nacionalines nuostatas, būtinas siekiant laikytis Direktyvos (ES) 2017/1279, turi taikyti nuo 2018 m. sausio 1 d., šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo tos pačios datos;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo sprendimu nustatomos trečiųjų šaliu kilmės Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans. ir Swinglea Merr. vaisių ir jų hibridų gabenimo, laikymo ir perdirbimo sąlygos Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnio 16.2 e ir 16.4 e punktų tikslu.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   nurodytieji organizmaiPhyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, Xanthomonas citri pv. citri ir Xanthomonas citri pv. aurantifolii;

b)   nurodytieji vaisiai– trečiųjų šalių kilmės Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans. ir Swinglea Merr. vaisiai ir jų hibridai.

3 straipsnis

Nurodytųjų vaisių gabenimas Sąjungoje

1.   Nurodytieji vaisiai gali būti gabenami Sąjungoje tik jei importuotojas pateikė išsamią informaciją apie kiekvieną konteinerį valstybės narės, kurioje yra įvežimo punktas, atsakingajai oficialiai įstaigai, ir jei taikoma, valstybės narės, kurioje vaisiai bus perdirbami pramoniniu būdu, atsakingajai oficialiai įstaigai.

Tokiame pranešime pateikiama ši informacija:

a)

nurodytųjų vaisių kiekis;

b)

konteinerių identifikavimo numeriai;

c)

numatoma įvežimo data ir įvežimo į Sąjungą punktas;

d)

4 straipsnyje nurodytų patalpų pavadinimai, adresai ir vieta.

2.   Importuotojai nedelsdami informuoja 1 dalyje nurodytas atsakingąsias oficialias įstaigas apie bet kokią pasikeitusią pranešime pateiktiną informaciją.

3.   Nurodytieji vaisiai gali būti gabenami į kitą valstybę narę nei ta valstybė narė, per kurią jie buvo įvežti į Sąjungą, jei susijusių valstybių narių atsakingosios oficialios įstaigos su tokiu gabenimu sutinka.

4.   Nurodytieji vaisiai tiesiogiai ir nedelsiant vežami į 4 straipsnyje nurodytas perdirbimo patalpas arba į 5 straipsnyje nurodytą laikymo vietą. Nurodytieji vaisiai gabenami prižiūrint valstybės narės, per kurią vaisiai gabenami, atsakingajai oficialiai įstaigai.

5.   Su gabenimu susijusios valstybės narės bendradarbiauja, kad užtikrintų šio straipsnio laikymąsi.

4 straipsnis

Nurodytųjų vaisių pramoninio perdirbimo reikalavimai

1.   Nurodytieji vaisiai perdirbami patalpose, esančiose vietovėje, kuriose nurodytieji vaisiai neauginami. Patalpos turi būti oficialiai registruotos ir tuo tikslu patvirtintos valstybės narės, kurioje tos patalpos yra, atsakingosios oficialios įstaigos.

2.   Nurodytųjų vaisių atliekos ir šalutiniai produktai panaudojami arba sunaikinami valstybės narės, kurioje tie vaisiai buvo perdirbti, teritorijoje, kurioje nurodytieji vaisiai neauginami.

3.   Atliekos ir šalutiniai produktai sunaikinami taikant valstybės narės, kurioje nurodytieji vaisiai buvo perdirbti, atsakingosios oficialios įstaigos patvirtintą metodą ir prižiūrint tai oficialiai įstaigai, siekiant, kad būtų užkirstas kelias galimai rizikai išplisti nurodytiesiems organizmams.

4.   Perdirbėjai ne mažiau kaip trejus metus saugo įrašus apie nurodytųjų vaisių perdirbimą ir prireikus pateikia juos valstybės narės, kurioje nurodytieji vaisiai perdirbami, atsakingajai oficialiai įstaigai. Tuose įrašuose turi būti nurodyti konteinerių numeriai ir skiriamieji ženklai, gautų nurodytųjų vaisių kiekis ir panaudotų arba sunaikintų atliekų ir šalutinių produktų kiekis ir kita išsami informacija apie jų panaudojimą arba sunaikinimą.

5 straipsnis

Nurodytųjų vaisių laikymo reikalavimai

1.   Jei nurodytieji vaisiai nėra perdirbami nedelsiant, jie turi būti laikomi valstybės narės, kurioje tos patalpos yra, atsakingosios oficialios įstaigos registruotose ir tuo tikslu patvirtintose patalpose.

2.   Turi būti galimybė identifikuoti atskiras nurodytųjų vaisių partijas.

3.   Nurodytieji vaisiai laikomi taip, kad būtų užkirstas kelias galimai rizikai išplisti nurodytiesiems organizmams.

6 straipsnis

Taikymo data

Šis sprendimas taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d.

7 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2017 m. liepos 14 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2017/1279, kuria iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje I–V priedai (OL L 184, 2017 7 15, p. 33).


19.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/63


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/2375

2017 m. gruodžio 15 d.

kuriuo leidžiama pateikti rinkai N-acetil-D-neuramino rūgštį kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8431)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (1), ypač į jo 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

2015 m. rugsėjo 22 d. bendrovė „Glycom A/S“ pateikė prašymą Airijos kompetentingai institucijai leisti pateikti sintetinę N-acetil-D-neuramino rūgštį (toliau – N-acetil-D-neuramino rūgštis (NANA)) Sąjungos rinkai kaip naują maisto sudedamąją dalį, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 258/97 1 straipsnio 2 dalies c punkte;

(2)

2016 m. kovo 8 d. kompetentinga Airijos institucija pateikė pirminio vertinimo ataskaitą. Toje ataskaitoje ji padarė išvadą, kad N-acetil-D-neuramino rūgštis atitinka Reglamento (EB) Nr. 258/97 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus naujų maisto sudedamųjų dalių kriterijus;

(3)

2016 m. kovo 15 d. Komisija pirminio vertinimo ataskaitą persiuntė kitoms valstybėms narėms;

(4)

per Reglamento (EB) Nr. 258/97 6 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nustatytą 60 dienų laikotarpį kitos valstybės narės pareiškė pagrįstų prieštaravimų;

(5)

2016 m. liepos 14 d. Komisija pasikonsultavo su Europos maisto saugos tarnyba (toliau – EFSA), prašydama jos atlikti papildomą N-acetil-D-neuramino rūgšties kaip naujos maisto sudedamosios dalies vertinimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97;

(6)

2017 m. birželio 28 d. EFSA mokslinėje nuomonėje dėl N-acetil-D-neuramino rūgšties kaip naujos maisto sudedamosios dalies saugos pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97 (2) padarė išvadą, kad N-acetil-D-neuramino rūgštis yra saugi, jeigu jos dedama į plačiajai visuomenei skirtus maisto produktus, išskyrus maisto papildus, ir naudojama pagal siūlomas paskirtis ir laikantis pasiūlytų koncentracijos verčių. Kalbant apie maisto papildus, EFSA nustatė, kad N-acetil-D-neuramino rūgštis yra saugi vyresniems nei 10 metų asmenims ir yra saugi jaunesniems nei 10 metų vaikams, su sąlyga, kad bendras jos poveikis iš skirtingų šaltinių neviršytų 11 mg/kg kūno masės, jeigu naudojama pagal siūlomas paskirtis ir laikantis pasiūlytų koncentracijos verčių;

(7)

todėl EFSA nuomonė suteikia pakankamą pagrindą nustatyti, kad N-acetil-D-neuramino rūgštis, naudojama pagal siūlomas paskirtis ir laikantis pasiūlytų koncentracijos verčių plačiajai visuomenei, atitinka Reglamento (EB) Nr. 258/97 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus. Be to, nuomonė taip pat suteikia pakankamą pagrindą nustatyti, kad N-acetil-D-neuramino rūgštis, naudojama pagal siūlomas paskirtis ir laikantis pasiūlytų koncentracijos verčių ir naudojama kaip maisto papildų sudedamoji dalis, atitinka Reglamento (EB) Nr. 258/97 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus, jei tinkamai ženklinant užtikrinama, kad jaunesniems nei 10 metų vaikams bendras poveikis iš skirtingų šaltinių neviršytų 11 mg/kg kūno masės ribos;

(8)

ženklinimo reikalavimai, kuriais užtikrinama, jog maisto papildų vartotojai būtų informuoti apie tam tikrus duomenis, produktams, kurių sudėtyje yra N-acetil-D-neuramino rūgšties, bet kuriuo atveju jau yra taikomi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB (3), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 609/2013 (4) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1169/2011 (5). Be to, reikia nustatyti konkrečias ženklinimo nuostatas, kuriomis būtų užtikrinta maisto papildų, kurių sudėtyje yra N-acetil-D-neuramino rūgšties, sauga, kai juos vartoja kūdikiai, maži vaikai ir jaunesni nei 10 metų vaikai kartu su krūties pienu ar kitais maisto produktais, kuriuose pridėta N-acetil-D-neuramino rūgšties;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

N-acetil-D-neuramino rūgštis, kaip nurodyta šio sprendimo I priede, gali būti teikiama Sąjungos rinkai kaip nauja maisto sudedamoji dalis, kurios naudojimo paskirtis ir didžiausias leidžiamas kiekis nustatyti šio sprendimo II priede.

2 straipsnis

1.   N-acetil-D-neuramino rūgšties, kurią leidžiama pateikti rinkai šiuo sprendimu, pavadinimas ženklinant maisto produktus yra „N-acetil-D-neuramino rūgštis“.

2.   Maisto papildai, kurių sudėtyje yra N-acetil-D-neuramino rūgšties, ženklinami vadovaujantis pateikimo reikalavimais, taikomais pagal Reglamentą (ES) Nr. 1169/2011, pateikiant teiginį, kad maisto papildas neturėtų būti duodamas kūdikiams, mažiems vaikams ir jaunesniems nei 10 metų vaikams, jei jie per dvidešimt keturių valandų laikotarpį vartoja krūties pieną ar kitus maisto produktus, kuriuose pridėta N-acetil-D-neuramino rūgšties.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas „Glycom A/S“, Kogle Allé 4, 2970 Hørsholm, Danija.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 43, 1997 2 14, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2017;15(7):4918.

(3)  2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (OL L 183, 2002 7 12, p. 51).

(4)  2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (OL L 181, 2013 6 29, p. 35).

(5)  2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL L 304, 2011 11 22, p. 18).


I PRIEDAS

N-ACETIL-D-NEURAMINO RŪGŠTIES (DIHIDRATO) SPECIFIKACIJOS

Apibrėžtis:

Cheminis pavadinimas

IUPAC pavadinimai:

 

N-acetil-D-neuramino rūgštis (dihidratas)

 

5-acetamido-3,5-dideoksi-D-glicero-D-galakto-non-2-ulopiranozinė rūgštis (dihidratas)

Sinonimai:

Sialo rūgštis (dihidratas)

Cheminė formulė

C11H19NO9 (rūgštis)

C11H23NO11 (C11H19NO9 *2H2O) (dihidratas)

Molekulinė masė

309,3 Da (rūgštis)

345,3 (309,3 + 36,0) (dihidratas)

CAS Nr.

131-48-6 (laisvoji rūgštis)

50795-27-2 (dihidratas)

Aprašymas: N-acetil-D-neuramino rūgštis yra balti arba beveik balti kristaliniai milteliai.

Specifikacijos:

Parametras

Specifikacijos

Aprašymas

nuo baltos iki beveik baltos spalvos kristaliniai milteliai

pH (5 % tirpalas esant 20 °C)

1,7–2,5

N-acetil-D-neuramino rūgštis (dihidratas)

> 97,0 %

Vanduo (dihidratas skaičiuojamas iki 10,4 %)

≤ 12,5 % (masės)

Sulfatiniai pelenai

< 0,2 % (masės)

Acto rūgštis (kaip laisvoji rūgštis ir (arba) natrio acetatas)

< 0,5 % (masės)

Sunkieji metalai

 

Geležis

< 20,0 mg/kg

Švinas

< 0,1 mg/kg

Baltymų liekanos

< 0,01 % (masės)

Tirpiklių liekanos

 

2-propanolis

< 0,1 % (masės)

Acetonas

< 0,1 % (masės)

Etilacetatas

< 0,1 % (masės)

Mikrobiologinės specifikacijos

 

Salmonella

Neaptinkama 25 g

Bendras aerobinių mezofilinių bakterijų skaičius

< 500 KSV/g

Enterobakterijos

Neaptinkama 10 g

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii

Neaptinkama 10 g

Listeria monocytogenes

Neaptinkama 25 g

Bacillus cereus

< 50 KSV/g

Mielės

< 10 KSV/g

Pelėsiai

< 10 KSV/g

Endotoksinų liekanos

< 10 EV/mg

KSV: kolonijas sudarantys vienetai; EV: endotoksinų vienetai


II PRIEDAS

Leidžiamos N-acetil-D-neuramino rūgšties naudojimo paskirtys

Maisto produktų kategorija

Didžiausias leidžiamas kiekis

Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

0,05 g/l paruošto mišinio

Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikiams bei mažiems vaikams skirti maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

0,05 g/kg kietų maisto produktų

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti specialiosios medicininės paskirties maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

Pagal konkrečius kūdikių ir mažų vaikų, kuriems skirti maisto produktai, mitybos poreikius, tačiau bet kokiu atveju ne daugiau nei II priede minimai produktus atitinkančiai kategorijai nustatytas didžiausias leidžiamas kiekis.

Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 609/2013

0,2 g/l (gėrimai)

1,7 g/kg (batonėliai)

Maisto produktai, prie kurių pridėtas teiginys apie tai, kad juose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis, pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 828/2014 (1) reikalavimus

1,25 g/kg

Nearomatizuoti pasterizuoto ir sterilizuoto (taip pat kaitinto UAT) pieno gaminiai

0,05 g/l

Nearomatizuoti rauginto pieno gaminiai, termiškai apdoroti po rauginimo, aromatizuoti rauginto pieno gaminiai, įskaitant termiškai apdorotus gaminius

0,05 g/l (gėrimai)

0,4 g/kg (kieti maisto produktai)

Pieno gaminių pakaitalai, įskaitant gėrimų baltiklius

0,05 g/l (gėrimai)

0,25 g/kg (kieti maisto produktai)

Javainių batonėliai

0,5 g/kg

Saldikliai, skirti pasaldinti maistą valgant

8,3 g/kg

Vaisių ir daržovių gėrimai

0,05 g/l

Aromatizuoti gėrimai

0,05 g/l

Rūšinė kava, arbata, žolelių ir vaisių užpilai, cikorija; arbatos, žolelių ir vaisių užpilų ir cikorijos ekstraktai; užpilams paruošta arbata, augalai, vaisiai ir grūdai

0,2 g/kg

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB

300 mg per dieną vyresniems nei 10 metų asmenims

55 mg per dieną kūdikiams

130 mg per dieną mažiems vaikams

250 mg per dieną 3–10 metų amžiaus vaikams


(1)  2014 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 828/2014 dėl informacijos apie tai, kad maisto produktuose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis, teikimo vartotojams reikalavimų (OL L 228, 2014 7 31, p. 5).


19.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/68


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/2376

2017 m. gruodžio 15 d.

kuriuo dėl persvarstytų tikslinių rodiklių ekonominio efektyvumo pagrindinėje veiklos srityje, įrašytų į Maltos, Bulgarijos ir Lenkijos pateiktus iš dalies pakeistus nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, suderinamumo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/348

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8433)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004 (1), nustatantį bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (Pagrindų reglamentą), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalies c punktą,

atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 390/2013, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų planas (2), ypač į jo 14 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2004 valstybės narės turi priimti nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, į kuriuos būtų įrašyti privalomieji nacionaliniai tiksliniai rodikliai arba funkcinių oro erdvės blokų lygmens tiksliniai rodikliai, suderinti su visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais. Reglamente (EB) Nr. 549/2004 taip pat nustatyta, kad Komisija, remdamasi jo 11 straipsnio 6 dalies d punkte nurodytais vertinimo kriterijais, turi įvertinti tų tikslinių rodiklių suderinamumą. Su tuo susijusios išsamios taisyklės yra pateiktos Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 390/2013;

(2)

įvertinusi veiklos rodiklių planus, Komisija priėmė Įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/348 (3), kuriame, be kita ko, nustatyta, kad tiksliniai rodikliai ekonominio efektyvumo pagrindinėje veiklos srityje, įrašyti į Maltos, Bulgarijos ir Lenkijos pateiktus veiklos rodiklių planus, yra suderinami su antrojo ataskaitinio laikotarpio (2015–2019 m.) visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais;

(3)

vėliau Komisija priėmė Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2017/1985 (4), kuriuo pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 17 straipsnio 1 dalį toms valstybėms narėms jų prašymu leidžiama persvarstyti 2017, 2018 ir 2019 m. tikslinius rodiklius ekonominio efektyvumo pagrindinėje veiklos srityje;

(4)

tuo remdamosi Malta, Bulgarija ir Lenkija persvarstė kiekviena savo tikslinius rodiklius ir atitinkamai pakoregavusios savo veiklos rodiklių planus pateikė juos Komisijai kartu su prašymu leisti atlikti persvarstymą 2016 m.;

(5)

Komisija jų pakoreguotus planus ir, visų pirma, persvarstytus tikslinius rodiklius, įvertino pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 14 straipsnį. Tikslinių rodiklių ekonominio efektyvumo pagrindinėje veiklos srityje, išreikštų nustatytomis maršruto vieneto sąnaudomis, suderinamumas su visos Sąjungos tiksliniais rodikliais įvertintas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 IV priedo 5 punkte, taip pat jo 1 punkte nustatytus principus, visų pirma atsižvelgiant į nustatytų maršruto vieneto sąnaudų tendencijos per antrąjį ataskaitinį laikotarpį santykį su siekiu sumažinti tas sąnaudas vidutiniškai 3,3 % per metus ir į nustatytų maršruto vieneto sąnaudų tendencijos per visą (2012–2019 m. pirmąjį ir antrąjį ataskaitinį) laikotarpį santykį su siekiu sumažinti tas sąnaudas vidutiniškai 1,7 % per metus, taip pat atsižvelgiant į nustatytas maršruto vieneto sąnaudas, palyginti su valstybėmis narėmis, kuriose veiklos ir ūkinė aplinka yra panaši;

(6)

įvertinus Maltos atvejį paaiškėjo, kad persvarstyti tiksliniai rodikliai grindžiami planu nustatytas maršruto vieneto sąnaudas per antrąjį ataskaitinį laikotarpį mažinti vidutiniškai 3 % per metus. Toks sumažinimas yra šiek tiek mažesnis už tai, kiek per tą laikotarpį siekiama sumažinti visos Sąjungos vidutines nustatytas maršruto vieneto sąnaudas. Tačiau per visą (pirmąjį ir antrąjį) ataskaitinį laikotarpį planuojamos nustatytos maršruto vieneto sąnaudos palyginti su visos Sąjungos tiksliniu rodikliu mažėja sparčiau (– 4,6 %). Be to, persvarstytas Maltos 2019 m. tikslinis rodiklis yra grindžiamas planuojamomis nustatytomis maršruto vieneto sąnaudomis, kurios yra gerokai (40,4 %) mažesnės už vidutines valstybių narių, kuriose veiklos ir ūkinė aplinka yra panaši kaip Maltoje, nustatytas maršruto vieneto sąnaudas. Todėl Komisija mano, kad persvarstyti Maltos 2017, 2018 ir 2019 m. tiksliniai rodikliai yra suderinami su antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tiksliniais rodikliais ekonominio efektyvumo pagrindinėje veiklos srityje;

(7)

įvertinus Bulgarijos atvejį paaiškėjo, kad persvarstyti tiksliniai rodikliai grindžiami planu nustatytas maršruto vieneto sąnaudas per antrąjį ataskaitinį laikotarpį mažinti vidutiniškai 1,1 % per metus. Toks sumažinimas yra mažesnis už tai, kiek per tą laikotarpį siekiama sumažinti visos Sąjungos vidutines nustatytas maršruto vieneto sąnaudas. Tačiau per visą (pirmąjį ir antrąjį) ataskaitinį laikotarpį planuojamos nustatytos maršruto vieneto sąnaudos palyginti su visos Sąjungos tiksliniu rodikliu mažėja sparčiau (– 2,3 %). Be to, persvarstytas Bulgarijos 2019 m. tikslinis rodiklis yra grindžiamas planuojamomis nustatytomis maršruto vieneto sąnaudomis, kurios yra mažesnės (3,0 %) už vidutines valstybių narių, kuriose veiklos ir ūkinė aplinka yra panaši kaip Bulgarijoje, nustatytas maršruto vieneto sąnaudas. Todėl Komisija mano, kad persvarstyti Bulgarijos 2017, 2018 ir 2019 m. tiksliniai rodikliai yra suderinami su antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tiksliniais rodikliais ekonominio efektyvumo pagrindinėje veiklos srityje;

(8)

įvertinus Lenkijos atvejį paaiškėjo, kad persvarstyti tiksliniai rodikliai grindžiami planu nustatytas maršruto vieneto sąnaudas per antrąjį ataskaitinį laikotarpį mažinti vidutiniškai 0,1 % per metus. Toks sumažinimas yra mažesnis už tai, kiek per tą laikotarpį siekiama sumažinti visos Sąjungos vidutines nustatytas maršruto vieneto sąnaudas. Per visą (pirmąjį ir antrąjį) ataskaitinį laikotarpį planuojamos nustatytos maršruto vieneto sąnaudos didėja (vidutiniškai + 1,4 % per metus). Tačiau persvarstytas Lenkijos 2019 m. tikslinis rodiklis yra grindžiamas planuojamomis nustatytomis maršruto vieneto sąnaudomis, kurios yra gerokai (14,9 %) mažesnės už vidutines valstybių narių, kuriose veiklos ir ūkinė aplinka yra panaši kaip Lenkijoje, nustatytas maršruto vieneto sąnaudas. Atsižvelgdama į geras nustatytas maršruto vieneto sąnaudas ir į specifines aplinkybes, kuriomis galima paaiškinti nepalankias nustatytų maršruto vieneto sąnaudų tendencijas, visų pirma būtinybę imtis su sauga susijusių priemonių, Komisija mano, kad, viską įvertinus, persvarstyti Lenkijos 2017, 2018 ir 2019 m. tiksliniai rodikliai yra suderinami su antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tiksliniais rodikliais ekonominio efektyvumo pagrindinėje veiklos srityje;

(9)

todėl, siekiant atsižvelgti į persvarstytus Bulgarijos, Maltos ir Lenkijos tikslinius rodiklius, Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/348 turėtų būti iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/348 priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Violeta BULC

Komisijos narė


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 1.

(2)  OL L 128, 2013 5 9, p. 1.

(3)  2015 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/348 dėl kai kurių į nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įrašytų tikslinių rodiklių suderinamumo su visos Sąjungos antrojo ataskaitinio laikotarpio tiksliniais veiklos rodikliais (OL L 60, 2015 3 4, p. 55).

(4)  2017 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1985, kuriuo pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 17 straipsnio 1 dalį leidžiama persvarstyti 2017, 2018 ir 2019 m. Maltos, Bulgarijos ir Lenkijos oro navigacijos paslaugų tikslinius rodiklius ekonominio efektyvumo pagrindinėje veiklos srityje (OL L 287, 2017 11 4, p. 28).


PRIEDAS

PRIEDAS

Į nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įtraukti tiksliniai rodikliai saugos, aplinkos apsaugos, pajėgumų ir ekonominio efektyvumo pagrindinėse veiklos srityse, kurie, kaip nustatyta, yra suderinami su antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais

SAUGOS PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS

Saugos valdymo veiksmingumas ir pavojingumo klasifikacijos, grindžiamos Rizikos analizės priemonės metodika, taikymas

VALSTYBĖ NARĖ

Funkcinis oro erdvės blokas

Saugos valdymo veiksmingumas

Oro eismo valdymo bazinis lygis, proc. (Rizikos analizės priemonė)

Bendras oro eismo valdymo lygis, proc. (Rizikos analizės priemonė)

 

VALSTYBĖS lygis

Oro navigacijos paslaugų teikėjo lygis

2017

2019

2017

2019

 

SK

Kiti VT

SMP

Įsibrovimas į KTT

OEVĮ

SMP

Įsibrovimas į KTT

OEVĮ

SMP

Įsibrovimas į KTT

OEVĮ

SMP

Įsibrovimas į KTT

OEVĮ

Austrija

FAB CE

C

D

D

94,17

93,33

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Kroatija

Čekija

Vengrija

Slovakija

Slovėnija

Airija

UK–IR

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Jungtinė Karalystė

Belgija ir Liuksemburgas

FAB EC

C

C

D

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

100

100

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

Prancūzija

Vokietija

Nyderlandai

[Šveicarija]

Lenkija

Baltic

C

C

D

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

100

100

≥ 80

≥ 80

≥ 80

90

90

100

Lietuva

Kipras

Blue Med

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

95

95

100

Graikija

Italija

Malta

Bulgarija

Danube

C

C

D

90

90

80

100

100

100

80

85

80

90

90

100

Rumunija

Danija

DK–SE

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Švedija

Estija

NEFAB

C

C

D

95

95

85

100

100

100

90

90

85

100

100

100

Suomija

Latvija

[Norvegija]

Portugalija

SW

C

D

D

90

90

90

100

100

100

80

80

90

80

80

100

Ispanija

Santrumpos:

SK

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 I priedo 2 skirsnio 1.1 punkto a papunktyje nurodytas valdymo tikslas „Saugos kultūra“

Kiti VT

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 I priedo 2 skirsnio 1.1 punkto a papunktyje išvardyti kiti valdymo tikslai nei saugos kultūra

Įsibrovimas į KTT

įsibrovimas į kilimo ir tūpimo taką

SMP

skirstymo minimumų pažeidimas

OEVĮ

su oro eismo valdymu susiję įvykiai

APLINKOS APSAUGOS PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS

Tikrosios trajektorijos horizontalaus maršrutinio skrydžio veiksmingumas

VALSTYBĖ NARĖ

FUNKCINIS ORO ERDVĖS BLOKAS

FUNKCINIO ORO ERDVĖS BLOKO APLINKOS APSAUGOS TIKSLINIS RODIKLIS (%)

 

 

2019

Austrija

FAB CE

1,81

Kroatija

Čekija

Vengrija

Slovakija

Slovėnija

Airija

UK–IR

2,99

Jungtinė Karalystė

Belgija ir Liuksemburgas

FAB EC

2,96

Prancūzija

Vokietija

Nyderlandai

[Šveicarija]

Lenkija

Baltic

1,36

Lietuva

Kipras

Blue Med

2,45

Graikija

Italija

Malta

Bulgarija

Danube

1,37

Rumunija

Danija

DK–SE

1,19

Švedija

Estija

NEFAB

1,22

Suomija

Latvija

[Norvegija]

Portugalija

SW

3,28

Ispanija

PAJĖGUMŲ PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS

Oro eismo srautų valdymo maršrutinis užlaikymas, min./skrydis

VALSTYBĖ NARĖ

FUNKCINIS ORO ERDVĖS BLOKAS

FUNKCINIO ORO ERDVĖS BLOKO MARŠRUTINIO PAJĖGUMO TIKSLINIS RODIKLIS

2015

2016

2017

2018

2019

Airija

UK–IR

0,25

0,26

0,26

0,26

0,26

Jungtinė Karalystė

Lenkija

Baltic

0,21

0,21

0,21

0,22

0,22

Lietuva

Danija

DK–SE

0,10

0,10

0,10

0,09

0,09

Švedija

Estija

NEFAB

0,12

0,12

0,13

0,13

0,13

Suomija

Latvija

[Norvegija]

EKONOMINIO EFEKTYVUMO PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS

Sutartiniai ženklai

Ženklas

Punktas

Vienetai

(A)

Nustatytos maršruto sąnaudos, iš viso

(nominaliąja verte ir nacionaline valiuta)

(B)

Infliacijos lygis

(%)

(C)

Infliacijos indeksas

(100 = 2009)

(D)

Nustatytos maršruto sąnaudos, iš viso

(2009 m. realiosiomis kainomis ir nacionaline valiuta)

(E)

Maršruto paslaugų vienetai, iš viso

(TSU)

(F)

Nustatytos maršruto vieneto sąnaudos

(2009 m. realiosiomis kainomis ir nacionaline valiuta)

BALTIC FAB

Mokesčių zona – Lietuva, valiuta – EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

23 316 993

23 342 321

24 186 978

25 093 574

25 748 766

(B)

1,7 %

2,2 %

2,5 %

2,2 %

2,2 %

(C)

112,9

115,4

118,4

121,0

123,7

(D)

20 652 919

20 223 855

20 434 886

20 737 566

20 814 037

(E)

490 928

508 601

524 877

541 672

559 548

(F)

42,07

39,76

38,93

38,28

37,20


Mokesčių zona – Lenkija, valiuta – PLN

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

658 592 342

687 375 337

807 874 605

840 660 505

795 098 157

(B)

2,4 %

2,5 %

1,1 %

1,9 %

2,4 %

(C)

115,9

118,7

111,3

113,4

116,1

(D)

568 474 758

578 848 069

725 678 008

741 339 221

685 060 982

(E)

4 362 840

4 544 000

4 299 929

4 419 000

4 560 000

(F)

130,30

127,39

168,77

167,76

150,23

BLUE MED FAB

Mokesčių zona – Kipras, valiuta – EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

52 708 045

53 598 493

55 916 691

57 610 277

59 360 816

(B)

1,6 %

1,7 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(C)

112,9

114,8

116,8

118,9

121,3

(D)

46 681 639

46 676 772

47 881 610

48 459 560

48 952 987

(E)

1 395 081

1 425 773

1 457 140

1 489 197

1 521 959

(F)

33,46

32,74

32,86

32,54

32,16


Mokesčių zona – Graikija, valiuta – EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

147 841 464

151 226 557

155 317 991

156 939 780

164 629 376

(B)

0,3 %

1,1 %

1,2 %

1,3 %

1,6 %

(C)

107,9

109,1

110,4

111,8

113,6

(D)

136 958 572

138 630 543

140 635 901

140 350 008

144 936 752

(E)

4 231 888

4 318 281

4 404 929

4 492 622

4 599 834

(F)

32,36

32,10

31,93

31,24

31,51


Mokesčių zona – Malta, valiuta – EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

17 736 060

19 082 057

20 694 940

21 720 523

22 752 314

(B)

1,7 %

1,8 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

111,9

114,0

115,9

117,9

119,9

(D)

15 844 908

16 745 957

17 857 802

18 429 483

18 982 242

(E)

609 000

621 000

880 000

933 000

990 000

(F)

26,02

26,97

20,29

19,75

19,17

DANUBE FAB

Mokesčių zona – Bulgarija, valiuta – BGN

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

166 771 377

172 805 739

219 350 068

228 283 095

232 773 544

(B)

0,9 %

1,8 %

1,1 %

1,2 %

1,4 %

(C)

110,1

112,1

106,9

108,1

109,7

(D)

151 495 007

154 219 178

205 254 233

211 080 244

212 260 655

(E)

2 627 000

2 667 000

3 439 000

3 611 824

3 745 039

(F)

57,67

57,82

59,68

58,44

56,68


Mokesčių zona – Rumunija, valiuta – RON

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

690 507 397

704 650 329

718 659 958

735 119 853

753 216 461

(B)

3,1 %

3,0 %

2,8 %

2,8 %

2,7 %

(C)

126,9

130,7

134,4

138,2

141,9

(D)

543 963 841

538 937 162

534 681 066

532 030 334

530 795 951

(E)

4 012 887

4 117 019

4 219 063

4 317 155

4 441 542

(F)

135,55

130,90

126,73

123,24

119,51

DENMARK-SWEDEN FAB

Mokesčių zona – Danija, valiuta – DKK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

726 872 134

724 495 393

735 983 926

749 032 040

750 157 741

(B)

1,8 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

(C)

111,6

114,1

116,6

119,1

121,8

(D)

651 263 654

635 160 606

631 342 985

628 704 443

616 095 213

(E)

1 553 000

1 571 000

1 589 000

1 608 000

1 628 000

(F)

419,36

404,30

397,32

390,99

378,44


Mokesčių zona – Švedija, valiuta – SEK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

1 951 544 485

1 974 263 091

1 970 314 688

1 964 628 986

1 958 887 595

(B)

1,6 %

2,4 %

2,1 %

2,0 %

2,0 %

(C)

106,1

108,6

110,9

113,1

115,4

(D)

1 840 204 091

1 817 994 673

1 777 040 937

1 737 169 570

1 698 130 296

(E)

3 257 000

3 303 000

3 341 000

3 383 000

3 425 000

(F)

565,00

550,41

531,89

513,50

495,80

FAB CE

Mokesčių zona – Kroatija, valiuta – HRK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

670 066 531

687 516 987

691 440 691

687 394 177

674 346 800

(B)

0,2 %

1,0 %

1,5 %

2,5 %

2,5 %

(C)

109,2

110,4

112,0

114,8

117,7

(D)

613 414 184

622 991 131

617 287 272

598 707 050

573 017 597

(E)

1 763 000

1 783 000

1 808 000

1 863 185

1 926 787

(F)

347,94

349,41

341,42

321,34

297,40


Mokesčių zona – Čekija, valiuta – CZK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

3 022 287 900

3 087 882 700

3 126 037 100

3 149 817 800

3 102 014 900

(B)

1,9 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

(C)

111,5

113,7

116,0

118,3

120,7

(D)

2 710 775 667

2 715 303 433

2 694 955 079

2 662 212 166

2 570 401 338

(E)

2 548 000

2 637 000

2 717 000

2 795 000

2 881 000

(F)

1 063,88

1 029,69

991,89

952,49

892,19


Mokesčių zona – Vengrija, valiuta – HUF

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

28 133 097 383

29 114 984 951

29 632 945 277

30 406 204 408

31 345 254 629

(B)

1,8 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

(C)

119,3

122,8

126,5

130,3

134,2

(D)

23 587 547 923

23 699 795 100

23 418 852 735

23 330 056 076

23 350 067 982

(E)

2 457 201

2 364 165

2 413 812

2 453 639

2 512 526

(F)

9 599,36

10 024,60

9 702,02

9 508,35

9 293,46


Mokesčių zona – Slovėnija, valiuta – EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

32 094 283

33 168 798

33 870 218

34 392 801

35 029 005

(B)

1,6 %

2,1 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

(C)

111,9

114,3

116,5

118,8

121,2

(D)

28 675 840

29 018 678

29 079 819

28 949 500

28 906 876

(E)

481 500

499 637

514 217

529 770

546 470

(F)

59,56

58,08

56,55

54,65

52,90

NEFAB

Mokesčių zona – Estija, valiuta – EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

23 098 175

24 757 151

25 985 553

27 073 003

28 182 980

(B)

3,0 %

3,1 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

(C)

123,3

127,1

130,9

134,8

138,9

(D)

18 739 585

19 481 586

19 852 645

20 081 013

20 295 459

(E)

774 641

801 575

827 117

855 350

885 643

(F)

24,19

24,30

24,00

23,48

22,92


Mokesčių zona – Suomija, valiuta – EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

45 050 000

45 596 000

46 064 000

46 321 000

46 468 000

(B)

1,5 %

1,7 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

(C)

114,4

116,4

118,6

121,0

123,4

(D)

39 368 663

39 179 750

38 843 860

38 294 684

37 662 953

(E)

792 600

812 000

827 000

843 000

861 000

(F)

49,67

48,25

46,97

45,43

43,74


Mokesčių zona – Latvija, valiuta – EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

22 680 662

23 118 000

23 902 000

24 692 818

25 534 000

(B)

2,5 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %

(C)

109,7

112,2

114,8

117,4

120,1

(D)

20 683 885

20 603 685

20 823 477

21 028 777

21 256 247

(E)

802 000

824 000

844 000

867 000

890 000

(F)

25,79

25,00

24,67

24,25

23,88

SW FAB

Mokesčių zona – Portugalija, valiuta – EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

111 331 252

117 112 878

121 117 127

124 427 807

127 871 286

(B)

1,2 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

(C)

110,5

112,2

113,8

115,5

117,3

(D)

100 758 704

104 424 905

106 399 345

107 692 336

109 037 112

(E)

3 095 250

3 104 536

3 122 232

3 147 209

3 171 128

(F)

32,55

33,64

34,08

34,22

34,38

ISPANIJA

Mokesčių zona – Ispanijos žemyninė zona, valiuta – EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

620 443 569

622 072 583

622 240 962

625 580 952

627 777 294

(B)

0,8 %

0,9 %

1,0 %

1,0 %

1,1 %

(C)

110,6

111,6

112,7

113,9

115,1

(D)

561 172 369

557 638 172

552 025 959

549 379 889

545 563 910

(E)

8 880 000

8 936 000

9 018 000

9 128 000

9 238 000

(F)

63,20

62,40

61,21

60,19

59,06


Mokesčių zona – Ispanijos Kanarų salų zona, valiuta – EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

98 528 223

98 750 683

99 003 882

98 495 359

98 326 935

(B)

0,8 %

0,9 %

1,0 %

1,0 %

1,1 %

(C)

110,6

111,6

112,7

113,9

115,1

(D)

89 115 786

88 522 066

87 832 072

86 497 790

85 450 091

(E)

1 531 000

1 528 000

1 531 000

1 537 000

1 543 000

(F)

58,21

57,93

57,37

56,28

55,38

UK-IR FAB

Mokesčių zona – Airija, valiuta – EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

118 046 200

121 386 700

125 595 100

129 364 400

130 778 800

(B)

1,1 %

1,2 %

1,4 %

1,7 %

1,7 %

(C)

103,7

105,0

106,4

108,2

110,1

(D)

113 811 728

115 644 664

118 001 964

119 511 684

118 798 780

(E)

4 000 000

4 049 624

4 113 288

4 184 878

4 262 135

(F)

28,45

28,56

28,69

28,56

27,87


Mokesčių zona – Jungtinė Karalystė, valiuta – GBP

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

686 348 218

687 119 724

690 004 230

682 569 359

673 089 111

(B)

1,9 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

(C)

118,2

120,5

122,9

125,3

127,8

(D)

580 582 809

570 397 867

561 561 156

544 617 914

526 523 219

(E)

10 244 000

10 435 000

10 583 000

10 758 000

10 940 000

(F)

56,68

54,66

53,06

50,62

48,13


19.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/80


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/2377

2017 m. gruodžio 15 d.

dėl kiekvienoje valstybėje narėje 2015 m. išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, kuriam taikomas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 406/2009/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8476)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB (1), ypač į jo 19 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 406/2009/EB (2) nustatytos metinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų kvotos kiekvienai valstybei narei kiekvieniems 2013–2020 m. laikotarpio metams ir kasmetinio tų ribų laikymosi vertinimo mechanizmas. Valstybių narių metinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų kvotos, išreikštos CO2 ekvivalento tonomis, nurodytos Komisijos sprendime 2013/162/ES (3). Komisijos įgyvendinimo sprendime 2013/634/ES (4) nustatyti kiekvienos valstybės narės metinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kvotų patikslinimai;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 525/2013 19 straipsnyje numatyta valstybėse narėse išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apskaitos ataskaitų peržiūros, kuria siekiama nustatyti, ar laikomasi Sprendimo Nr. 406/2009/EB nuostatų, procedūra. Reglamento (ES) Nr. 525/2013 19 straipsnio 2 dalyje nurodyta metinė peržiūra buvo atlikta remiantis 2015 m. išmestų teršalų duomenimis, Komisijai pateiktais 2017 m. kovo mėn. pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 749/2014 (5) III skyriuje ir to reglamento XVI priede nustatytas procedūras;

(3)

nustatant bendrą kiekvienoje valstybėje narėje 2015 m. išmestų ŠESD kiekį, kuriam taikomas Sprendimas Nr. 406/2009/EB, turėtų būti atsižvelgta į technines pataisas ir patikslintus įverčius, apskaičiuotus per metinę peržiūrą ir nurodytus galutinėse peržiūros ataskaitose, parengtose pagal Reglamento (ES) Nr. 749/2014 35 straipsnio 2 dalį;

(4)

Reglamento (ES) Nr. 525/2013 19 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad šio sprendimo paskelbimo dieną prasideda keturių mėnesių laikotarpis, per kurį valstybėms narėms pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB leidžiama pasinaudoti lankstumo mechanizmais, todėl šis sprendimas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendras kiekvienoje valstybėje narėje 2015 m. išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuriam taikomas Sprendimas Nr. 406/2009/EB ir kuris gautas remiantis apskaitos duomenimis, patikslintais užbaigus Reglamento (ES) Nr. 525/2013 19 straipsnio 2 dalyje nurodytą metinę peržiūrą, pateikiamas šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 165, 2013 6 18, p. 13.

(2)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas (OL L 140, 2009 6 5, p. 136).

(3)  2013 m. kovo 26 d. Komisijos sprendimas 2013/162/ES dėl valstybių narių metinių išmetamų dujų kiekio kvotų 2013–2020 m. laikotarpiu nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 406/2009/EB (OL L 90, 2013 3 28, p. 106).

(4)  2013 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/634/ES dėl valstybių narių metinių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio kvotų 2013–2020 m. laikotarpiu koregavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 406/2009/EB (OL L 292, 2013 11 1, p. 19).

(5)  2014 m. birželio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 749/2014 dėl valstybių narių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 525/2013 teikiamos informacijos struktūros, formato, pateikimo tvarkos ir peržiūros (OL L 203, 2014 7 11, p. 23).


PRIEDAS

Valstybė narė

2015 m. išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuriam taikomas Sprendimas Nr. 406/2009/EB

(anglies dioksido ekvivalento tonomis)

Belgija

72 719 520

Bulgarija

25 354 866

Čekija

61 282 020

Danija

32 520 220

Vokietija

444 080 615

Estija

6 144 411

Airija

43 037 173

Graikija

45 449 373

Ispanija

196 153 196

Prancūzija

353 009 851

Kroatija

15 565 304

Italija

273 282 682

Kipras

4 060 621

Latvija

9 005 121

Lietuva

13 250 961

Liuksemburgas

8 607 481

Vengrija

41 437 586

Мalta

1 300 741

Nyderlandai

101 119 720

Austrija

49 295 422

Lenkija

186 772 424

Portugalija

40 614 056

Rumunija

74 555 379

Slovėnija

10 719 610

Slovakija

20 084 623

Suomija

29 886 479

Švedija

33 897 178

Jungtinė Karalystė

326 027 912


19.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/83


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/2378

2017 m. gruodžio 15 d.

dėl 2017 m. mokesčių zonų vienetinių tarifų atitikties Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsniui

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8501)

(Tekstas autentiškas tik anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lietuvių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (Paslaugų teikimo reglamentą) (1), ypač į jo 15 straipsnį 4 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 391/2013, kuriuo nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema (2), ypač į jo 17 straipsnio 1 dalies d punktą,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 391/2013 nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema. Bendroji mokesčių sistema yra viena iš priemonių, kuriomis siekiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 549/2004 (3) 11 straipsnį ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 390/2013 (4) parengto veiklos rezultatų plano tikslų;

(2)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/132/ES (5) nustatyti antrojo ataskaitinio laikotarpio (2015–2019 m.) visos Sąjungos tiksliniai veiklos rodikliai, įskaitant maršrutinių oro navigacijos paslaugų ekonominio efektyvumo tikslinį rodiklį, išreikštą nustatytomis tokių paslaugų teikimo vieneto sąnaudomis;

(3)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsnio 1 dalies b ir c punktus Komisija turi įvertinti 2017 m. mokesčių zonų vienetinius tarifus, apie kuriuos valstybės narės Komisijai pranešė iki 2016 m. birželio 1 d., vykdydamos to reglamento 9 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus. Atliekant tą vertinimą tikrinama minėtų vienetinių tarifų atitiktis įgyvendinimo reglamentams (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013;

(4)

Komisija, padedama Eurokontrolės Veiklos rezultatų apžvalgos skyriaus ir naudodamasi valstybių narių iki 2016 m. lapkričio 1 d. pateiktais duomenimis ir papildoma informacija, atliko vienetinių tarifų vertinimą. Vertindama Komisija taip pat atsižvelgė į paaiškinimus ir taisymus, atliktus iki 2016 m. lapkričio 23 d. pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 9 straipsnio 1 dalį surengto konsultacijų posėdžio dėl maršrutinių paslaugų 2017 m. vienetinių tarifų, taip pat į vienetinių tarifų taisymus, kuriuos valstybės narės atliko po tolesnio bendravimo su Komisija;

(5)

remdamasi tuo vertinimu Komisija pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsnio 1 dalies d punktą nustatė, kad Airijos, Austrijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Kipro, Kroatijos, Latvijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos, Vengrijos ir Vokietijos pranešti 2017 m. mokesčių zonų maršrutinių paslaugų vienetiniai tarifai atitinka įgyvendinimo reglamentus (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013;

(6)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsnio 1 dalies d punktą atitinkamoms valstybėms narėms turėtų būti pranešta apie šią išvadą;

(7)

minėta išvada ir pranešimas apie mokesčių zonų vienetinių tarifų atitiktį įgyvendinimo reglamentams (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013 nedaro poveikio Reglamento (EB) Nr. 550/2004 16 straipsniui,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede pateikti 2017 m. mokesčių zonų maršrutinių paslaugų vienetiniai tarifai atitinka įgyvendinimo reglamentus (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei, Čekijos Respublikai, Danijos Karalystei, Vokietijos Federacinei Respublikai, Estijos Respublikai, Airijai, Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Kroatijos Respublikai, Italijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei, Vengrijai, Nyderlandų Karalystei, Austrijos Respublikai, Portugalijos Respublikai, Rumunijai, Slovėnijos Respublikai, Slovakijos Respublikai, Suomijos Respublikai, Švedijos Karalystei ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Violeta BULC

Komisijos narė


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 10.

(2)  OL L 128, 2013 5 9, p. 31.

(3)  2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (OL L 96, 2004 3 31, p. 1).

(4)  2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 390/2013, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų planas (OL L 128, 2013 5 9, p. 1).

(5)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/132/ES, kuriuo nustatomi antrojo ataskaitinio laikotarpio (2015–2019 m.) visos Sąjungos oro eismo valdymo tinklo tiksliniai veiklos rodikliai ir įspėjamosios ribos (OL L 71, 2014 3 12, p. 20).


PRIEDAS

 

Mokesčių zona

2017 m. maršruto vienetinis tarifas nacionaline valiuta (*1)

1

Austrija

72,71

2

Belgija–Liuksemburgas

67,46

3

Kroatija

346,74

4

Kipras

34,32

5

Čekija

1 134,76

6

Danija

450,23

7

Estija

28,46

8

Suomija

56,23

9

Prancūzija

67,00

10

Vokietija

69,36

11

Vengrija

10 898,29

12

Airija

29,54

13

Italija

80,00

14

Latvija

27,46

15

Lietuva

44,42

16

Nyderlandai

66,26

17

Portugalija

40,12

18

Rumunija

149,21

19

Slovakija

52,54

20

Slovėnija

64,60

21

Ispanijos Kanarų salos

58,36

22

Ispanija (žemyninė dalis)

71,69

23

Švedija

580,71

24

Jungtinė Karalystė

64,54


(*1)  Į šiuos vienetinius tarifus neįtrauktas administracinis vienetinis tarifas, nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 18 straipsnio 1 dalyje ir taikomas valstybėms, kurios yra Eurokontrolės daugiašalio susitarimo dėl maršruto rinkliavų šalys.


19.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/86


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/2379

2017 m. gruodžio 18 d.

dėl Kanados ataskaitos, kurioje nurodytas tipinis išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išsiskiriančių auginant žemės ūkio žaliavas, kiekis, pripažinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8801)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančią bei vėliau panaikinančią direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (1), ypač į jos 19 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

2016 m. kovo 14 d. Kanada pateikė ataskaitą, kurioje apibendrinami išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, išsiskiriančio auginant rapsus Kanados regionuose, kurie yra panašūs į ES NUTS 2 lygio regionus, skaičiavimo rezultatai;

(2)

išnagrinėjusi Kanados pateiktą ataskaitą, Komisija nusprendė, kad ji atitinka Direktyvoje 2009/28/EB nustatytas sąlygas, kuriomis trečiajai šaliai leidžiama tipines vertes taikyti mažesnei geografinei vietovei (Kanados regionams), nei ta, kuri buvo naudojama numatytosioms vertėms apskaičiuoti: šioje ataskaitoje pateikti auginant žemės ūkio žaliavas (rapsų aliejines sėklas) išmetamo teršalų kiekio duomenys; galima tikėtis, kad tipinių išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, susidarantis auginant rapsų aliejines sėklas, bus mažesnis arba lygus tokiam išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui, kuris buvo numatytas apskaičiuojant atitinkamas numatytąsias vertes; apie šiuos tipinių išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius buvo pranešta Komisijai;

(3)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Biodegalų ir skystųjų bioproduktų tvarumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Komisija laikosi nuomonės, kad ataskaitoje, kurią 2016 m. kovo 14 d. Kanada pateikė Komisijai pripažinti, Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 2 dalies tikslais nurodyti duomenys siekiant išmatuoti tipinių išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, susidarantį auginant rapsų aliejines sėklas Kanados regionuose, atitinkančiuose NUTS 2 lygio regionus, yra tikslūs. Ataskaitoje pateiktų duomenų suvestinė pateikta Priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas galioja penkerių metų laikotarpį. Jei 2016 m. kovo 14 d. Komisijai pripažinti pateiktos ataskaitos turinys ar aplinkybės pasikeistų taip, kad tai galėtų turėti poveikį 1 straipsnyje nustatytoms pripažinimo sąlygoms, apie tokius pasikeitimus nedelsiant pranešama Komisijai. Komisija įvertina praneštus pasikeitimus, siekdama nustatyti, ar ataskaitoje pateikti duomenys vis dar yra tikslūs.

3 straipsnis

Komisija gali panaikinti šį sprendimą, jei aiškiai įrodoma, kad ataskaitos duomenys, pateikti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, susidarančio auginant rapsų aliejines sėklas Kanadoje, išmatavimo tikslais tapo netikslūs.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 140, 2009 6 5, p. 16.


PRIEDAS

Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, išsiskiriantis auginant rapsų aliejines sėklas Kanados regionuose

Teršalų išmetimo bendras koeficientas

(kg CO2 ekvivalento / sausosios medžagos t)

Visas teršalų kiekis

Regionas

Sėja

Trąšų gamyba

Laukuose išskiriamas N2O

Pesticidų gamyba

Veikla laukuose

(kg CO2 ekvivalento / sausosios medžagos t)

Kg CO2 ekvivalentu / MJ FAME

RU 23

2,4

262,5

523,5

4,2

73,1

865,7

33

RU 24

2,2

266,5

510,6

3,7

64,9

847,9

33

RU 28

2,5

212,8

499,5

3,8

71,4

790,0

30

RU 29

2,5

203,1

319,4

3,6

63,4

592,0

23

RU 30

2,2

190,2

206,5

2,8

55,1

456,8

18

RU 34

2,2

170,4

421,2

3,3

57,7

654,8

25

RU 35

1,9

154,2

338,4

2,6

54,9

552,0

21

RU 37

2,1

166,6

198,2

2,8

58,3

428,0

16

Pastaba. Regioninis vienetas (RU) yra mažiausias erdvinis vienetas, kuriuo gali būti suderinami iš skirtingų šaltinių (pavyzdžiui, Kanados žemės ūkio ir žemės ūkio produktų departamento (AAFC), Kanados vyriausybės ir Kanados miškų tarnybos) gauti veiklos duomenys. RU – AAFC ataskaitinės zonos, suskirstytos pagal provincijų ribas. Taigi atskiras RU yra vienoje provincijoje. Kanados RU atitinka NUTS 2 koncepcijos administracinius ir gyventojų skaičiaus reikalavimus.