ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 335

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. gruodžio 15d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2305, kuriuo dėl lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir lėšų investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui pakeitimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

1

 

*

2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2306, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 230/2014, kuriuo nustatoma priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos

6

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2017 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1566 dėl laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai, kuriomis papildomos prekybos lengvatos, taikomos pagal Asociacijos susitarimą, nustatymo, klaidų ištaisymas ( OL L 254, 2017 9 30 )

11

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

15.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/2305

2017 m. gruodžio 12 d.

kuriuo dėl lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir lėšų investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui pakeitimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 177 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

pasikonsultavę su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013 (2) nustatytos Europos struktūriniams ir investicijų fondams taikomos bendrosios ir visuotinės taisyklės;

(2)

pagal Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 (3) 7 straipsnio 1 dalį ir Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 92 straipsnio 3 dalį Komisija 2016 m. peržiūrėjo siekiant sanglaudos politikos investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo 2017–2020 m. visoms valstybėms narėms skirtą bendrą asignavimų sumą;

(3)

pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 7 straipsnio 3 dalį ir Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 92 straipsnio 3 dalį Komisija pateikė tos peržiūros rezultatus 2016 m. birželio 30 d. komunikate Tarybai ir Europos Parlamentui „2017 m. finansinės programos techninis patikslinimas pagal bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) pokyčius ir sanglaudos politikos paketų patikslinimas“. Komisija tame komunikate nurodė, kad, remiantis naujausiais statistiniais duomenimis, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Airijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Kroatijoje, Italijoje, Kipre, Nyderlanduose, Slovėnijoje, Slovakijoje, Suomijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje bendras nuokrypis tarp bendros asignavimų sumos ir peržiūrėtų asignavimų yra didesnis nei +/–5 %. Be to, Komisija nurodė, kad, atsižvelgiant į 2012–2014 m. BNP vienam gyventojui rodiklius, nuo 2017 m. sausio 1 d. Kipras visiškai atitiktų paramos iš Sanglaudos fondo kriterijus;

(4)

pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 7 straipsnio 4 ir 5 dalis ir Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 92 straipsnio 3 dalį tų valstybių narių asignavimai turi būti atitinkamai patikslinti taip, kad tų patikslinimų bendras grynasis poveikis neviršytų 4 mlrd. EUR;

(5)

kadangi peržiūra turėjo poveikio visų lėšų metiniam asignavimų paskirstymui valstybėms narėms pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą, taip pat Jaunimo užimtumo iniciatyvai (JUI), peržiūra įgyvendinta Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/1941 (4);

(6)

tų patikslinimų bendras grynasis poveikis – lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai padidinimas 4 mlrd. EUR. Tas padidinimas turėtų būti parodytas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 91 straipsnio 1 dalyje, kuri turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(7)

siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo skiriamų lėšų suma ir jų paskirstymas mažiau išsivysčiusiems regionams, pereinamojo laikotarpio regionams, labiau išsivysčiusiems regionams, iš Sanglaudos fondo remiamoms valstybėms narėms ir atokiausiems regionams, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 92 straipsnio 1 dalyje, turėtų būti atitinkamai patikslinti;

(8)

pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 14 straipsnio 1 dalį žemiau daugiametės finansinės programos (toliau – DFP) viršutinių įsipareigojimų asignavimų ribų likusios maržos sudaro bendrąją DFP įsipareigojimų maržą, kurią galima panaudoti viršijant DFP nurodytas 2016–2020 m. viršutines ribas, nustatytas politiniams tikslams, susijusiems su augimu ir užimtumu, visų pirma jaunimo užimtumu. Turimų DFP 2014–2017 m. įsipareigojimų asignavimų viršutinių ribų nesiekiančių maržų apribojimai buvo panaikinti Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) 2017/1123 (5), todėl buvo galima pratęsti JUI galiojimą iki 2020 m. ir padidinti JUI 2017–2020 m. skirtą specialų asignavimą 1,2 mlrd. EUR galiojančiomis kainomis. Todėl Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 91 straipsnio 1 dalyje ir 92 straipsnio 5 dalyje nustatytas specialus asignavimas JUI turėtų būti atitinkamai iš dalies patikslintas;

(9)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 94 straipsnio 2 dalį Komisija sutiko su Danijos pasiūlymu dalį Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui skirtų jos asignavimų perkelti investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui. Tas perkėlimas turėtų būti parodytas pakoreguojant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui pagal to reglamento 92 straipsnio 9 dalį numatytą visų lėšų sumą;

(10)

pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 19 straipsnio 1 dalyje išdėstytą tvarką, Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) 2015/623 (6) į vėlesnius metus iš struktūriniams fondams ir Sanglaudos fondui numatyto asignavimo perkelta 11 216 187 326 EUR galiojančiomis kainomis suma. Tas perkėlimas turėtų būti parodytas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 VI priede, kuriame nustatomas metinis bendras įsipareigojimų asignavimų paskirstymas 2014–2020 m. Be to, į vėlesnius metus iš Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui numatyto asignavimo perkelta 9 446 050 652 EUR galiojančiomis kainomis suma, kurios nebuvo galima nei panaudoti 2014 m., nei perkelti į 2015 m.;

(11)

atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti, kad papildomų asignavimų sumos, kurias galima panaudoti 2017 biudžeto metais, būtų finansine prasme paskirtos, taip pat ir darant pakeitimus susijusioms programoms, būtina taikyti išimtį prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nustatytam aštuonių savaičių laikotarpiui;

(12)

atsižvelgiant į būtinybę kuo skubiau pratęsti JUI remiančių programų galiojimą, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(13)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 turėtų būti iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)

91 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Biudžetiniams įsipareigojimams 2014–2020 m. laikotarpiu esamų lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai numatyta 329 978 401 458 EUR 2011 m. kainomis pagal VI priede nustatytą metinį paskirstymą, iš kurių 325 938 694 233 EUR yra ERPF, ESF ir Sanglaudos fondui skirtos visos lėšos, o 4 039 707 225 EUR yra specialus asignavimas JUI. Lėšas programuojant ir vėliau įtraukiant į Sąjungos biudžetą, lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai suma yra indeksuojama 2 % per metus.“;

2)

92 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Investicijoms į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą skiriama 96,09 % visų lėšų (t. y. iš viso 317 103 114 309 EUR) ir jos paskirstomos taip:

a)

48,64 % (t. y. iš viso 160 498 028 177 EUR) – mažiau išsivysčiusiems regionams;

b)

10,19 % (t. y. iš viso 33 621 675 154 EUR) – pereinamojo laikotarpio regionams;

c)

15,43 % (t. y. iš viso 50 914 723 304 EUR) – labiau išsivysčiusiems regionams;

d)

20,01 % (t. y. iš viso 66 029 882 135 EUR) – iš Sanglaudos fondo remiamoms valstybėms narėms;

e)

0,42 % (t. y. iš viso 1 378 882 914 EUR) – kaip papildomas finansavimas SESV 349 straipsnyje nurodytiems atokiausiems regionams ir NUTS 2 lygio regionams, atitinkantiems 1994 m. stojimo akto Protokolo Nr. 6 2 straipsnyje nustatytus kriterijus.“;

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   JUI skiriama 4 039 707 225 EUR lėšų pagal specialų asignavimą JUI ir mažiausiai 4 039 707 225 EUR iš ESF tikslinių investicijų.“;

c)

9 dalis pakeičiama taip:

„9.   Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui skiriamos lėšos sudaro 2,69 % fondų biudžetiniams įsipareigojimams 2014–2020 m. numatytų visų lėšų (t. y. iš viso 8 865 148 841 EUR).“;

3)

VI priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2017 m. gruodžio 12 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. MAASIKAS


(1)  2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2017 m. gruodžio 7 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

(3)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(4)  2016 m. lapkričio 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1941, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/190/ES, kuriuo nustatomas 2014–2020 m., siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo, Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui skirtų visų lėšų metinis paskirstymas valstybėms narėms, specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų metinis paskirstymas valstybėms narėms ir reikalavimus atitinkančių regionų sąrašas, taip pat suma, iš kiekvienos valstybės narės Sanglaudos fondo ir struktūrinių fondų asignavimų perkeltina Europos infrastruktūros tinklų priemonei ir pagalbai labiausiai skurstantiems asmenims (OL L 299, 2016 11 5, p. 61).

(5)  2017 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2017/1123, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 163, 2017 6 24, p. 1).

(6)  2015 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2015/623, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 103, 2015 4 22, p. 1).


PRIEDAS

VI PRIEDAS

METINIS 2014–2020 M. ĮSIPAREIGOJIMŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS

Patikslintos metinės sumos (įskaitant papildomas lėšas Jaunimo užimtumo iniciatyvai)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Iš viso

EUR, 2011 m. kainomis

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 240 419 297

48 712 359 314

49 120 150 341

329 978 401 458


15.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/6


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/2306

2017 m. gruodžio 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 230/2014, kuriuo nustatoma priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 209 straipsnio 1 dalį ir 212 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Komisijos bendrame pareiškime dėl Europos Sąjungos vystymosi politikos „Europos konsensusas“ (2) bei bendrame pareiškime dėl „Naujojo Europos konsensuso dėl vystymosi“ (3) pripažinta saugumo ir vystymosi sąsaja;

(2)

2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija priimtoje Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. pabrėžiama, kad svarbu skatinti taikios ir įtraukios visuomenės kūrimą – tiek įgyvendinant 16-ąjį darnaus vystymosi tikslą (DVT), tiek siekiant kitų vystymosi politikos rezultatų. 16a DVT konkrečiai raginama „stiprinti atitinkamas nacionalines institucijas, įskaitant ir tarptautinį bendradarbiavimą, kurių paskirtis plėtoti gebėjimus visais lygiais, ypač besivystančiose šalyse, užkirsti kelią smurtui ir kovoti su terorizmu bei nusikalstamumu“;

(3)

Sąjungos vystymosi politikos svarbiausias tikslas – sumažinti ir ilgainiui panaikinti skurdą;

(4)

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Paramos vystymuisi komiteto 2016 m. vasario 19 d. aukšto lygio susitikimo komunikatu buvo atnaujinti ataskaitų dėl oficialios paramos vystymuisi taikos ir saugumo srityje teikimo nurodymai. Veiksmų, kurių imamasi pagal šį reglamentą, finansavimas yra oficiali parama vystymuisi, kai veiksmas atitinka kriterijus, nustatytus tuose ataskaitų teikimo nurodymuose arba bet kuriuose vėlesniuose ataskaitų teikimo nurodymuose, dėl kurių Paramos vystymuisi komitetas gali susitarti;

(5)

siekiant užtikrinti tinkamas sąlygas skurdui panaikinti ir vystymuisi skatinti, trečiosiose šalyse itin svarbu remti saugumo sektoriaus subjektus, išimtinėmis aplinkybėmis ir kariuomenę, konfliktų prevencijos, krizių valdymo ar padėties stabilizavimo kontekste. Saugumo sistemos, įskaitant kariuomenę, geras valdymas, veiksminga demokratinė kontrolė ir civilinė priežiūra, taip pat žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų laikymasis yra būtini gerai veikiančios valstybės atributai bet kokiame kontekste, ir tai turėtų būti skatinama remiant platesnio pobūdžio saugumo sektoriaus reformas trečiosiose šalyse;

(6)

Europos Vadovų Taryba savo 2013 m. gruodžio 19–20 d. išvadose dėl bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) pabrėžė, kad svarbu remti šalis partneres ir regionines organizacijas, rengiant mokymus, teikiant konsultacijas, įrangą ir išteklius, kai to reikia, kad jos vis labiau galėtų pačios užkirsti kelią krizėms ar jas valdyti;

(7)

bendrame 2015 m. balandžio 28 d. komunikate „Pajėgumų stiprinimas remiant saugumą ir vystymąsi – galimybės išvengti krizių ir jas valdyti suteikimas partneriams“ Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai dar kartą pabrėžė, kad siekiant vystymosi tikslų būtina stabili ir saugi visuomenė;

(8)

laikantis ES visapusiško požiūrio ir siekiant kuo didesnio ES paramos poveikio, veiksmingumo ir nuoseklumo, Taryba savo 2015 m. gegužės 18 d. išvadose dėl BSGP paragino Komisiją ir vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai, konsultuojantis su valstybėmis narėmis, parengti Sąjungos masto strateginę programą, skirtą saugumo sektoriaus reformai remti. Toje politikos koncepcijoje susiejama BSGP ir visos kitos aktualios bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) priemonės, taip pat vystomojo bendradarbiavimo priemonės, kartu laikantis atitinkamų jų teisinių pagrindų, pagrindinių tikslų ir sprendimų priėmimo procedūrų;

(9)

karinių subjektų trečiosiose šalyse pajėgumų stiprinimas turėtų būti vykdomas kaip Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politikos dalis, kai tuo veiksmu daugiausia siekiama tikslų vystymosi srityje, ir kaip Sąjungos BUSP dalis, kai juo daugiausia siekiama tikslų taikos ir saugumo srityje, laikantis Europos Sąjungos sutarties 40 straipsnio. Šiuo reglamentu paisoma taikomų procedūrų ir institucijų įgaliojimų pagal Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politiką ir Sąjungos BUSP apimties;

(10)

Sąjungos parama pagal šį reglamentą galėtų apimti visų pirma pajėgumų stiprinimo programas remiant vystymąsi ir saugumą vystymosi labui, įskaitant mokymą, kuravimą ir konsultacijas, pvz., žmogaus teisių, valdymo ir teisinės valstybės, moterų ir vaikų apsaugos, civilinio reagavimo į krizes, žmogiškųjų išteklių valdymo ir techninio bendradarbiavimo klausimais;

(11)

Komisija turi atidžiai stebėti priemones pagal šį reglamentą. Komisija turi deramai ir laiku informuoti Europos Parlamentą apie Sąjungos pagalbos pagal šį reglamentą įgyvendinimą. Ne vėliau kaip 2020 m. birželio 30 d. Komisija turi įvertinti priemonių, kurių imtasi pagal šį reglamentą, poveikį, veiksmingumą ir suderinamumą su 16-uoju DVT. Tuo tikslu Komisija turi įtraukti visus atitinkamus subjektus, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas ir vietos valdžios institucijas, į vertinimo etapą, užtikrindama, kad jų vaidmuo tame procese būtų reikšmingas. Komisija prireikus turi atlikti bendrus vertinimus su valstybėmis narėmis. Rezultatais turi būti remiamasi rengiant programas bei paskirstant išteklius, taip pat toliau didinant Sąjungos išorės veiksmų nuoseklumą ir papildomumą;

(12)

todėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 230/2014 (4) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 230/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Jei Sąjungos pagalba skiriama saugumo sektoriaus subjektams, tai, kaip numatyta 3a straipsnyje, išimtinėmis aplinkybėmis taip pat gali apimti pagalbą kariniams subjektams platesnio pobūdžio saugumo sektoriaus reformos proceso arba pajėgumų stiprinimo kontekste remiant vystymąsi ir saugumą vystymosi labui trečiosiose šalyse, laikantis bendro tikslo užtikrinti darnų vystymąsi.“;

2)

įterpiamas šis straipsnis:

„3a straipsnis

Karinių subjektų pajėgumų stiprinimas remiant vystymąsi ir saugumą vystymosi labui

1.   Siekiant prisidėti prie darnaus vystymosi, o tam reikia sukurti stabilią, taikią ir įtraukią visuomenę, Sąjungos pagalba pagal šį reglamentą išimtinėmis aplinkybėmis gali būti naudojama šalių partnerių karinių subjektų pajėgumams stiprinti, kaip nustatyta 3 dalyje, siekiant, kad būtų vykdoma vystymosi veikla ir veikla, susijusi su saugumu vystymosi labui.

2.   Pagalba pagal šį straipsnį gali apimti visų pirma pajėgumų stiprinimo programas vystymuisi ir saugumui vystymosi labui remti, įskaitant mokymus, kuravimą ir konsultacijas, taip pat įrangos teikimą, infrastruktūros gerinimą ir tiesiogiai su ta pagalba susijusių paslaugų teikimą.

3.   Pagal šį straipsnį pagalba teikiama tik:

a)

jeigu reikalavimų neįmanoma įvykdyti pasitelkiant nekarinius subjektus siekiant tinkamai įvykdyti Sąjungos tikslus pagal šį reglamentą, ir yra iškilusi grėsmė veikiančių valstybės institucijų egzistavimui arba grėsmė žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugai, o valstybės institucijos negali pašalinti tos grėsmės, ir

b)

jeigu atitinkama šalis partnerė ir Sąjunga laikosi bendros nuomonės, kad kariniai subjektai yra itin svarbūs siekiant išsaugoti, sukurti ar atkurti sąlygas, būtinas darniam vystymuisi, be kita ko, krizių atvejais ir esant pažeidžiamumo arba destabilizuotiems kontekstams ir padėtims.

4.   Sąjungos pagal šį straipsnį teikiama pagalba karinių subjektų pajėgumų stiprinimui finansuoti negali būti naudojama kitais tikslais nei vystymosi veiklai ir saugumo vystymosi labui veiklai vykdyti. Visų pirma, Sąjungos pagalba negali būti naudojama siekiant finansuoti:

a)

pasikartojančias karines išlaidas;

b)

ginklų ir šaudmenų ar bet kokios kitos įrangos, kuri skirta mirtinai jėgai panaudoti, pirkimą;

c)

mokymus, skirtus konkrečiai prisidėti prie ginkluotųjų pajėgų kovinių pajėgumų stiprinimo.

5.   Rengdama ir įgyvendindama priemones pagal šį straipsnį, Komisija skatina šalies partnerės politinę atsakomybę. Ji taip pat parengia reikiamus elementus ir gerosios praktikos principus, būtinus siekiant užtikrinti tvarumą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais, ir propaguoja teisinę valstybę ir nustatytus tarptautinės teisės principus.

6.   Komisija nustato tinkamas pagal šį straipsnį nustatytų priemonių rizikos vertinimo, stebėjimo ir įvertinimo procedūras.“;

3)

7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Sąjungos pagalba pagal 3 straipsnį ir, atitinkamais atvejais, 3a straipsnį teikiama įgyvendinant išimtines pagalbos priemones ir laikinas atsakomąsias programas.“;

4)

8 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Teminiai strateginiai dokumentai sudaro bendrąjį pagal 4 ir 5 straipsnius ir, atitinkamais atvejais, 3a straipsnį teikiamos pagalbos pagrindą. Teminiuose strateginiuose dokumentuose nustatoma Sąjungos ir atitinkamų šalių partnerių arba regionų bendradarbiavimo sistema.“;

5)

10 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Komisija užtikrina, kad pagal šį reglamentą priimtos priemonės, susijusios su kova su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, taip pat 3a straipsnyje nurodytos priemonės būtų įgyvendinamos laikantis tarptautinės teisės, įskaitant žmogaus teisių teisę ir tarptautinę humanitarinę teisę.“;

6)

13 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.   1 dalyje nurodytas finansinis paketas papildomas 100 000 000 EUR suma; ji skiriama 3a straipsnyje nurodytoms priemonėms.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2017 m. gruodžio 12 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. MAASIKAS


(1)  2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2017 m. gruodžio 7 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL C 46, 2006 2 24, p. 1.

(3)  OL C 210, 2017 6 30, p. 1.

(4)  2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 230/2014, kuriuo nustatoma priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos (OL L 77, 2014 3 15, p. 1).


Pareiškimas dėl 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 230/2014, kuriuo nustatoma priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, 3a straipsnyje numatytų pagalbos priemonių finansavimo šaltinių

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija sutinka, kad pajėgumų stiprinimas remiant vystymąsi ir saugumą vystymosi labui būtų finansuojamas pagal 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos IV išlaidų kategoriją, visų pirma perskirstant asignavimus, kartu išlaikant kuo didesnę visų priemonių finansinę pusiausvyrą. Be to, nedarant poveikio biudžeto valdymo institucijos prerogatyvoms metinėje biudžeto procedūroje, į perskirstomus asignavimus neturėtų būti įtraukiami asignavimai, skiriami priemonėms pagal 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 233/2014, kuriuo nustatoma vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonė 2014–2020 m. laikotarpiui.


Klaidų ištaisymas

15.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/11


2017 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1566 dėl laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai, kuriomis papildomos prekybos lengvatos, taikomos pagal Asociacijos susitarimą, nustatymo, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 254, 2017 m. rugsėjo 30 d. )

7 puslapis, II priedas:

yra:

II PRIEDAS

NULINĖS TARIFINĖS KVOTOS, TAIKOMOS 1 STRAIPSNIO 1 DALIES b PUNKTE NURODYTIEMS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAMS

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros (KN) aiškinimo taisyklių, turi būti laikoma, kad produktų aprašymas yra tik nurodomojo pobūdžio. Šiame priede lengvatų sistemos aprėptis nustatoma pagal 2017 m. spalio 1 d. galiojančius KN kodus.

Produktas

Tarifinis klasifikavimas

Metinės kvotos dydis

Paprastieji kviečiai, kviečiai spelta ir meslinas, miltai, kruopos, rupiniai ir granulės

1001 99 99

1101 00 15 , 1101 00 90

1102 90 90

1103 11 90 , 1103 20 60

65 000 tonų per metus

Kukurūzai, išskyrus sėklą, miltus, kruopas, rupinius, granules ir grūdus

1005 90 00

1102 20

1103 13

1103 20 40

1104 23

625 000 tonų per metus

Miežiai, išskyrus sėklą, miltus ir granules

1003 90 00

1102 90 10

ex 1103 20 25

325 000 tonų per metus

turi būti:

II PRIEDAS

NULINĖS TARIFINĖS KVOTOS, TAIKOMOS 1 STRAIPSNIO 1 DALIES b PUNKTE NURODYTIEMS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAMS

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros (KN) aiškinimo taisyklių, turi būti laikoma, kad produktų aprašymas yra tik nurodomojo pobūdžio. Šiame priede lengvatų sistemos aprėptis nustatoma pagal 2017 m. spalio 1 d. galiojančius KN kodus.

Jei prieš KN kodą yra dalelytė „ex“, lengvatų taikymas turi būti nustatomas remiantis KN kodu ir produkto aprašymu.

Produktas

Tarifinis klasifikavimas

Metinės kvotos dydis

Paprastieji kviečiai, spelta ir meslinas, išskyrus sėklą

1001 99 00

65 000 tonų per metus

Paprastųjų kviečių miltai ir speltos miltai

1101 00 15

Meslino miltai

1101 00 90

Javų, išskyrus kviečius, mesliną, rugius, kukurūzus, miežius, avižas ir ryžius, miltai

1102 90 90

Paprastųjų kviečių ir speltos kruopos ir rupiniai

1103 11 90

Kviečių granulės

1103 20 60

Kukurūzai, išskyrus sėklą

1005 90 00

625 000 tonų per metus

Kukurūziniai miltai

1102 20

Kukurūzų kruopos ir rupiniai

1103 13

Kukurūzų granulės

1103 20 40

Apdirbti kukurūzų grūdai

1104 23

Miežiai, išskyrus sėklą

1003 90 00

325 000 tonų per metus

Miežiniai miltai

1102 90 10

Miežių granulės

ex 1103 20 25