ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 306

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. lapkričio 22d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pranešimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, įsigaliojimo

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. liepos 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2167, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2374, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai pietvakarių vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas

2

 

*

2017 m. rugsėjo 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2168, kuriuo iš dalies keičiamos Komisijos reglamento (EB) Nr. 589/2008 nuostatos dėl laisvai laikomų vištų kiaušinių prekybos standartų, kai ribojamas vištų patekimas į lauko aptvarus

6

 

*

2017 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2169 dėl Europos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistikos perdavimo formos ir tvarkos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1952 ( 1 )

9

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. lapkričio 15 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2170 dėl kontrolės priemonių taikymo N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamidui (furanilfentaniliui)

19

 

*

2017 m. lapkričio 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/2171 dėl valstybių narių Europos plėtros fondui mokėtinų finansinių įnašų, įskaitant 2019 m. sumos viršutinę ribą, 2018 m. metinę sumą, pirmąją 2018 m. įnašo dalį ir preliminarią neprivalomą tikėtinų metinių įnašų sumų 2020 m. ir 2021 m. prognozę

21

 

*

2017 m. lapkričio 20 d. Komisijos sprendimas (ES) 2017/2172, kuriuo dėl pajamų, neišmokėtų pirmuoju kvietimo teikti paraiškas etapu, panaudojimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/670/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 7656)

24

 

*

2017 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2173, kuriuo dėl Aujeskio ligos likvidavimo Italijos Lombardijos regione kontrolės programos patvirtinimo iš dalies keičiamas Sprendimo 2008/185/EB II priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 7587)  ( 1 )

26

 

*

2017 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2174, kuriuo dėl veterinarijos sertifikato, skirto prekybai bitėmis ir kamanėmis, iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 7588)  ( 1 )

28

 

*

2017 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2175, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 7835)  ( 1 )

31

 

*

2017 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2176 dėl tam tikrų laikinų apsaugos priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Lenkijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 7874)  ( 1 )

82

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

22.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/1


Pranešimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, įsigaliojimo

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (1), įsigalios 2017 m. gruodžio 1 d., 2017 m. lapkričio 6 d. užbaigus pagrindų susitarimo protokolo 4 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą.


(1)  OL L 348, 2016 12 21, p. 3.


REGLAMENTAI

22.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/2


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/2167

2017 m. liepos 5 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2374, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai pietvakarių vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (1), ypač į jo 15 straipsnio 6 dalį ir 18 straipsnio 1 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 siekiama palaipsniui sustabdyti žuvų, sužvejotų vykdant ES žvejybą, išmetimą į jūrą, įvedant įpareigojimą iškrauti rūšių, kurioms taikomi sužvejojamo kiekio apribojimai, laimikį;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies d punktą pietvakarių vandenyse įpareigojimas iškrauti rūšių, pagal kurias apibrėžiama žvejyba, laimikį pradedamas taikyti ne vėliau kaip nuo 2017 m. sausio 1 d.;

(3)

atsižvelgiant į bendrą rekomendaciją, kurią Belgija, Ispanija, Prancūzija, Nyderlandai ir Portugalija pateikė 2016 m., Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/2374 (2) nustatytas tam tikrai priedugnio žvejybai pietvakarių vandenyse 2016–2018 m. laikotarpiu taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas siekiant įgyvendinti įpareigojimą iškrauti laimikį;

(4)

Belgija, Ispanija, Prancūzija, Nyderlandai ir Portugalija turi tiesioginių žvejybos pietvakarių vandenyse valdymo interesų. Pasikonsultavusios su Pietvakarių vandenų patariamąja taryba, 2017 m. sausio 2 d. minėtos valstybės narės Komisijai pateikė naują bendrą rekomendaciją;

(5)

naująja bendra rekomendacija papildomas Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/2374 nustatytas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas įtraukiant juodųjų kalavijų žvejybą ICES (Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos) VIIIa, IX ir X kvadratuose bei CECAF (Žvejybos rytų vidurio Atlante komiteto) 34.1.2 rajone ir raudonpelekių pagelų žvejybą ICES IX kvadrate;

(6)

naujojoje bendroje rekomendacijoje siūloma priemonė atitinka Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 3 dalį, taigi ją galima įtraukti į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/2374;

(7)

naujojoje bendroje rekomendacijoje siūloma įpareigojimo iškrauti laimikį išimtį taikyti juodosioms kalavijoms, sužvejotoms giliavandenėmis dugninėmis ūdomis ICES VIIIa, IX ir X kvadratuose ir CECAF 34.1.2 rajone, nes, turimais moksliniais duomenimis, jų išmetama retai ir nedidelis skaičius, atsižvelgiant į šios rūšies žuvų žvejybos įrankių, žvejybos praktikos ir ekosistemos charakteristikas. ICES savo vertinime padarė išvadą, kad žuvų į jūrą neišmetama arba jų kiekis nereikšmingas daugeliu vertinimo požiūrių, nes į jūrą išmetamų juodųjų kalavijų mirtingumą labiausiai lemia tai, kad užkibusias šias žuvis puola rykliai ir bangininiai, o, palyginti su iškrautų kalavijų kiekiu, jų mirtingumas nedidelis. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija pritaria siūlomai išimčiai;

(8)

naujojoje bendroje rekomendacijoje taip pat siūloma įpareigojimo iškrauti laimikį išimtį taikyti raudonpelekiams pagelams ICES IX parajonyje, nes valstybės narės laikosi nuomonės, kad, turimais moksliniais duomenimis, jų išgyvenimo rodikliai gali būti aukšti. Vis dėlto šiam teiginiui patvirtinti reikia atlikti daugiau tyrimų, o išimtį būtų galima įvesti vėliau, kai atitinkamos valstybės narės Komisijai pateiks šiuo metu vykdomų bandymų duomenis;

(9)

siekiant aiškumo, Deleguotojo reglamento (ES) 2016/2374 priedo struktūra turėtų būti pertvarkyta;

(10)

Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2374 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės daro tiesioginį poveikį atitinkamai Sąjungos laivų ekonominei veiklai ir žvejybos sezono planavimui, šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas. Atsižvelgiant į tai, kad bendra rekomendacija buvo pateikta vėlai, darant bendrojo principo išimtį jis turėtų būti taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/2374 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. liepos 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2013 12 28, p. 22.

(2)  2016 m. spalio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2374, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai pietvakarių vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (OL L 352, 2016 12 23, p. 33).


PRIEDAS

PRIEDAS

Žvejyba, kuriai taikomas įpareigojimas iškrauti laimikį

1.   Europinių jūrų liežuvių (Solea solea) žvejyba

Žvejybos zonos

Žvejybos įrankio kodas

Žvejybos įrankio aprašymas

Tinklo akių dydis

Iškraunamų žuvų rūšys

ICES VIII a, b, d ir e kvadratai

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Visi dugniniai tralai

70–100 mm dydžio

Visas sužvejotas europinių jūrų liežuvių kiekis

TBB

Visi sijiniai tralai

70–100 mm dydžio

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Visi sieniniai tinklai ir žiauniniai tinklai

100 mm dydžio arba didesnės


2.   Europinių jūrų liežuvių (Solea solea) ir jūrinių plekšnių (Pleuronectes platessa) žvejyba

Žvejybos zonos

Žvejybos įrankio kodas

Žvejybos įrankio aprašymas

Tinklo akių dydis

Iškraunamų žuvų rūšys

ICES IXa kvadratas

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Visi sieniniai tinklai ir žiauniniai tinklai

100 mm dydžio arba didesnės

Visas sužvejotas europinių jūrų liežuvių ir jūrinių plekšnių kiekis


3.   Europinių jūrinių lydekų (Merluccius merluccius) žvejyba

Žvejybos zonos

Žvejybos įrankio kodas

Žvejybos įrankio aprašymas

Tinklo akių dydis

Iškraunamų žuvų rūšys

ICES VIII a, b, d ir e kvadratai

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Visi dugniniai tralai ir velkamieji tinklai

100 mm dydžio arba didesnės

Visas sužvejotas europinių jūrinių lydekų kiekis

LL, LLS

Visos ūdos

Visi

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Visi žiauniniai tinklai

100 mm dydžio arba didesnės

ICES VIIIc ir IXa kvadratai

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Visi dugniniai tralai ir velkamieji tinklai

Laivai, atitinkantys šiuos suvestinius kriterijus:

1)

naudoja 70 mm arba didesnių akių tinklus;

2)

bendras 2014–2015 m. (1) iškrautų europinių jūrinių lydekų kiekis sudarė daugiau kaip 5 % visų rūšių iškrautų žuvų ir daugiau kaip 5 metrines tonas.

Visas sužvejotas europinių jūrinių lydekų kiekis

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Visi žiauniniai tinklai

80–99 mm dydžio

LL, LLS

Visos ūdos

Didesni nei 3,85 cm +/– 1,15 cm ilgio ir 1,6 cm +/– 0,4 cm pločio kabliukai


4.   Velniažuvinių (Lophiidae) žvejyba

Žvejybos zonos

Žvejybos įrankio kodas

Žvejybos įrankio aprašymas

Tinklo akių dydis

Iškraunamų žuvų rūšys

ICES VIII a, b, d ir e kvadratai

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Visi žiauniniai tinklai

200 mm dydžio arba didesnės

Visas sužvejotas velniažuvinių kiekis

ICES VIIIc ir IXa kvadratai

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Visi žiauniniai tinklai

200 mm dydžio arba didesnės

Visas sužvejotas velniažuvinių kiekis


5.   Norveginių omarų (Nephrops norvegicus) žvejyba

Žvejybos zonos

Žvejybos įrankio kodas

Žvejybos įrankio aprašymas

Tinklo akių dydis

Iškraunamų žuvų rūšys

ICES VIII a, b, d ir e kvadratai (tik funkciniuose vienetuose)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Visi dugniniai tralai

70 mm dydžio arba didesnės

Visas sužvejotas norveginių omarų kiekis

ICES VIIIc ir IXa kvadratai (tik funkciniuose vienetuose)

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX, TB

Visi dugniniai tralai

70 mm dydžio arba didesnės

Visas sužvejotas norveginių omarų kiekis


6.   Juodųjų kalavijų (Aphanopus carbo) žvejyba

Žvejybos zonos

Žvejybos įrankio kodas

Žvejybos įrankio aprašymas

Tinklo akių dydis

Iškraunamų žuvų rūšys

ICES VIIIc, IX bei X kvadratai ir CECAF 34.1.2 zona

LLS, DWS

Giliavandenės dugninės ūdos

Visas sužvejotas juodųjų kalavijų kiekis


7.   Raudonpelekių pagelų (Pagellus bogaraveo) žvejyba

Žvejybos zonos

Žvejybos įrankio kodas

Žvejybos įrankio aprašymas

Tinklo akių dydis

Iškraunamų žuvų rūšys

ICES IX kvadratas

LLS, DWS

Giliavandenės dugninės ūdos

Didesni nei 3,95 cm ilgio ir 1,65 cm pločio kabliukai

Visas sužvejotas raudonpelekių pagelų kiekis


(1)  Ataskaitinis laikotarpis vėlesniais metais bus atitinkamai atnaujintas. 2018 m. ataskaitinis laikotarpis bus 2015 ir 2016 metai, o 2019 m. – 2016 ir 2017 metai.


22.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/6


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/2168

2017 m. rugsėjo 20 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Komisijos reglamento (EB) Nr. 589/2008 nuostatos dėl laisvai laikomų vištų kiaušinių prekybos standartų, kai ribojamas vištų patekimas į lauko aptvarus

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 75 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 589/2008 (2) nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (3) įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartų. Visų pirma, Reglamento (EB) Nr. 589/2008 II priedo 1 punkte nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl „laisvai laikomų vištų kiaušinių“;

(2)

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 buvo pakeistas Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 kurio 227 straipsniu Komisija įgaliota priimti šios srities deleguotuosius aktus;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 589/2008 II priedo 1 punkto a papunktyje numatytas nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo laikotarpis, per kurį leidžiama kiaušiniais prekiauti kaip „laisvai laikomų vištų kiaušiniais“, kai dėl apribojimų, priimtų pagal Sąjungos teisės aktus, įskaitant veterinarinius apribojimus, kuriais siekiama apsaugoti visuomenės ir gyvūnų sveikatą, ribojamas vištų patekimas į lauko aptvarus, bet ne ilgiau kaip dvylika savaičių. Atsižvelgiant į didelius paukščių gripo epidemijos protrūkius Sąjungoje, reikėtų numatyti ilgesnį nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo laikotarpį ir dar labiau patikslinti taisykles, kad būtų suderintas jų įgyvendinimas visoje Sąjungoje, visų pirma dėl leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo pradžios;

(4)

todėl Reglamento (EB) Nr. 589/2008 II priedą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(5)

siekiant užtikrinti, kad ši priemonė būtų įgyvendinta nedelsiant, šis reglamentas turėtų įsigalioti trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 589/2008 II priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. rugsėjo 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2008 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 589/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartų (OL L 163, 2008 6 24, p. 6).

(3)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).


PRIEDAS

Būtiniausi gamybos sistemų reikalavimai įvairiems vištų laikymo būdams

1.

„Laisvai laikomų vištų kiaušiniai“ turi būti gaminami gamybos sistemose, kurios atitinka bent Tarybos direktyvos 1999/74/EB (1) 4 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

Visų pirma turi būti vykdomi šie reikalavimai:

a)

vištoms turi būti sudarytos sąlygos visą dieną būti lauko aptvaruose. Tačiau šis reikalavimas nedraudžia gamintojui tam tikrą laikotarpį rytais riboti vištų laikymą tokiuose aptvaruose pagal įprastą gero ūkininkavimo praktiką, įskaitant gerą paukštininkystės praktiką.

Jei, siekiant apsaugoti visuomenės arba gyvūnų sveikatą, taikant pagal Sąjungos teisę priimtas priemones reikalaujama apriboti vištų patekimą į lauko aptvarus, kiaušiniai gali būti parduodami kaip „laisvai laikomų vištų kiaušiniai“ nepaisant tokio apribojimo, su sąlyga, kad vištoms dedeklėms į lauko aptvarus patekti nepertraukiamai nebuvo leidžiama ne ilgiau nei 16 savaičių. Toks ilgiausias laikotarpis prasideda nuo dienos, kurią susijusiai ir vienu metu suformuotai vištų grupei buvo apribotas patekimas į lauko aptvarus;

b)

lauko aptvarai, kuriuose laikomos vištos, turi būti didžiąja dalimi apaugę augmenija ir nenaudojami kitais tikslais, išskyrus sodams, miškingoms vietovėms ir naminių gyvulių ganykloms, jeigu pastarąsias leidžia kompetentingos institucijos;

c)

lauko aptvaruose viename hektare vištoms prieinamo žemės ploto visą laiką yra ne daugiau kaip 2 500 vištų arba vienai vištai tenka 4 m2 ploto. Tačiau jei vienai vištai tenka ne mažiau kaip 10 m2 ploto ir jei vykdoma rotacija, o vištos visą pulko gyvavimo laiką tolygiai naudojasi visu žemės plotu, būtina užtikrinti, kad vienai vištai visą laiką tektų ne mažiau kaip 2,5 m2 naudojamo aptvaro ploto;

d)

lauko aptvarų ribos yra ne toliau kaip už 150 m nuo artimiausios landos pastate. Tačiau atstumas iki artimiausios landos pastate gali būti iki 350 m, jeigu Direktyvos 1999/74/EB 4 straipsnio 1 dalies 3 skirsnio b punkto ii papunktyje nurodytas pakankamas pastogių skaičius yra tolygiai išdėstytas visame lauko aptvare, viename hektare – ne mažiau kaip keturios pastogės.

2.

„Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai“ turi būti gaminami gamybos sistemose, kurios atitinka bent Direktyvos 1999/74/EB 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

3.

„Narvuose laikomų vištų kiaušiniai“ turi būti gaminami gamybos sistemose, kurios atitinka bent:

a)

Direktyvos 1999/74/EB 5 straipsnyje nurodytus reikalavimus iki 2011 m. gruodžio 31 d. arba

b)

Direktyvos 1999/74/EB 6 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

4.

Mažiau kaip 350 vištų dedeklių laikančioms arba veislines vištas dedekles auginančioms įmonėms valstybės narės gali patvirtinti nuo šio priedo 1 ir 2 punktų leidžiančias nukrypti nuostatas, susijusias su įsipareigojimais, nurodytais Direktyvos 1999/74/EB 4 straipsnio 1 dalies 1 skirsnio d punkto antrame sakinyje, 4 straipsnio 1 dalies 1 skirsnio e punkte, 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte, 4 straipsnio 1 dalies 3 skirsnio a punkto i papunktyje ir 4 straipsnio 1 dalies 3 skirsnio b punkto i papunktyje.


(1)  1999 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 1999/74/EB, nustatanti būtiniausius dedeklių vištų apsaugos standartus (OL L 203, 1999 8 3, p. 53).


22.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/2169

2017 m. lapkričio 21 d.

dėl Europos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistikos perdavimo formos ir tvarkos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1952

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1952 dėl Europos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistikos, kuriuo panaikinama Direktyva 2008/92/EB (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2016/1952 nustatoma bendra palyginamos Europos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų namų ūkių ir galutiniams ne namų ūkių vartotojams statistikos Sąjungoje rengimo sistema;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2016/1952 5 straipsnio 2 dalį valstybės narės turėtų perduoti statistinius duomenis elektronine forma ir taip laikytis atitinkamo Komisijos nustatytino techninio formato;

(3)

remiantis keitimosi statistiniais duomenimis ir metaduomenimis (SDMX) iniciatyva nustatyti statistiniai ir techniniai keitimosi oficialiąja statistika standartai. Todėl Komisija (Eurostatas), glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turėtų nustatyti šiuos standartus atitinkantį ir Europos statistikos sistemoje taikytiną techninį formatą;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sąjungos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų namų ūkių ir galutiniams ne namų ūkių vartotojams statistiniai duomenys teikiami Eurostatui naudojant vieną bendrą prieigą, kad Komisija (Eurostatas) galėtų tuos duomenis gauti elektroniniu būdu.

2 straipsnis

Duomenų perdavimo Komisijai (Eurostatui) struktūra nustatyta prieduose.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. lapkričio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 311, 2016 11 17, p. 1.


I PRIEDAS

Gamtinių dujų kainų statistinių duomenų perdavimo struktūra

Į perduodamas rinkmenas turi būti įtraukta ši informacija:

Bendroji informacija

Laukelis

Pastabos

Duomenų teikimo dažnumas

Šalis

Duomenis teikiančios šalies pavadinimas

Kas pusmetį

Organizacija

Duomenis teikiančios organizacijos pavadinimas

Kas pusmetį

Asmuo ryšiams

Duomenis teikiančio darbuotojo vardas ir pavardė

Kas pusmetį

E. pašto adresas

Duomenis teikiančio darbuotojo e. pašto adresas

Kas pusmetį

Metai

Ataskaitiniai duomenų metai (2017, 2018 m. ir t. t.)

Kas pusmetį

Pusmetis

1 arba 2

Kas pusmetį

1, 2 ir 4 lentelių laukelių informacija turi būti perduodama apie visas suvartojimo grupes.

Namų ūkių vartotojų grupės:

D1 grupė (maža): metinis suvartojimas – mažiau nei 20 GJ,

D2 grupė (vidutinė): metinis suvartojimas – bent 20, bet mažiau nei 200 GJ,

D3 grupė (didelė): metinis suvartojimas – 200 ar daugiau GJ.

Ne namų ūkių vartotojų grupės:

I1 grupė: metinis suvartojimas – mažiau nei 1 000 GJ,

I2 grupė: metinis suvartojimas – bent 1 000, bet mažiau nei 10 000 GJ,

I3 grupė: metinis suvartojimas – 10 000 ar daugiau, bet mažiau nei 100 000 GJ,

I4 grupė: metinis suvartojimas – 100 000 ar daugiau, bet mažiau nei 1 000 000 GJ,

I5 grupė: metinis suvartojimas – 1 000 000 ar daugiau, bet mažiau nei 4 000 000 GJ,

I6 grupė: metinis suvartojimas – 4 000 000 ar daugiau GJ.

3 lentelės duomenys turi būti pateikti kaip visas suvartojimo grupes kartu apimantys vidurkiai.

1 lentelė. Pagrindiniai kainų lygmenys

Laukelis

Pastabos

Duomenų teikimo dažnumas

Konfidencialumo statusas

 

Kas pusmetį

Kaina be mokesčių

Vertė

Stebinio statusas

Šis kainų lygmuo apima tik energijos ir tiekimo komponentą ir tinklo komponentą.

Kas pusmetį

Kaina be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir kitų susigrąžinamų mokesčių

Vertė

Stebinio statusas

Šis kainų lygmuo apima energijos ir tiekimo komponentą, tinklo komponentą ir mokesčius, įmokas, rinkliavas bei išlaidas, laikomus nesusigrąžinamais galutiniams ne namų ūkių vartotojams. Namų ūkių vartotojų atveju šis kainų lygmuo apima energijos ir tinklo komponentus ir mokesčius, įmokas, rinkliavas bei išlaidas, tačiau neapima PVM.

Kas pusmetį

Kaina, apimanti visus mokesčius ir PVM (susigrąžinamus ir nesusigrąžinamus)

Vertė

Stebinio statusas

Šis kainų lygmuo apima energijos ir tiekimo komponentą, tinklo komponentą ir visus susigrąžinamus ir nesusigrąžinamus mokesčius, įmokas, rinkliavas ir išlaidas, įskaitant PVM.

Kas pusmetį

Vertės nurodomos nacionaline valiuta už gigadžaulį (viršutinis šilumingumas).

Konfidencialumo statusas ir stebinio statusas nustatomi naudojant standartinių kodų sąrašus.

2 lentelė. Išsamus kainų komponentų ir subkomponentų išskirstymas

Laukelis

Pastabos

Duomenų teikimo dažnumas

Konfidencialumo statusas

 

 

Energijos ir tiekimo kaina

Vertė

Stebinio statusas

Šis komponentas apima gamtinių dujų kainą, kurią moka tiekėjas, arba gamtinių dujų kainą įleidimo į perdavimo sistemą punkte, įskaitant, jei taikoma, šias galutiniam vartotojui tenkančias sąnaudas: saugojimo sąnaudas ir sąnaudas, susijusias su gamtinių dujų pardavimu galutiniams vartotojams.

Kasmet

Tinklo kaina

Vertė

Stebinio statusas

Tinklo kaina apima šias galutiniam vartotojui tenkančias sąnaudas: perdavimo ir skirstymo tarifus, perdavimo ir skirstymo nuostolius, tinklo sąnaudas, vartotojų aptarnavimo sąnaudas, sistemos priežiūros sąnaudas, skaitiklių nuomos ir skaitiklių rodmenų nuskaitymo sąnaudas.

Kasmet

Pridėtinės vertės mokestis

Vertė

Stebinio statusas

Pridėtinės vertės mokestis, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 2006/112/EB (1).

Kasmet

Su atsinaujinančiaisiais energijos šaltiniais susiję mokesčiai

Vertė

Stebinio statusas

Mokesčiai, įmokos, rinkliavos ar išlaidos, susijusios su skatinimu naudoti atsinaujinančiuosius energijos šaltinius, energijos vartojimo efektyvumo didinimu ir bendros šilumos ir elektros energijos gamybos skatinimu.

Kasmet

Su pajėgumais susiję mokesčiai

Vertė

Stebinio statusas

Mokesčiai, įmokos, rinkliavos arba išlaidos, susijusios su strateginėmis atsargomis, mokėjimais už pajėgumus ir energetiniu saugumu; gamtinių dujų skirstymo mokesčiai; neatgaunamos sąnaudos ir rinkliavos, kuriomis finansuojamos energetikos reguliavimo institucijos arba rinkos ir sistemos operatoriai.

Kasmet

Aplinkosaugos mokesčiai

Vertė

Stebinio statusas

Mokesčiai, įmokos, rinkliavos ar išlaidos, susijusios su oro kokybe ir kitais aplinkos apsaugos tikslais; CO2 arba kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mokesčiai.

Kasmet

Kiti mokesčiai

Vertė

Stebinio statusas

Visi kiti mokesčiai, įmokos, rinkliavos ar išlaidos, nepatenkančios į nė vieną iš pirmiau nurodytų keturių kategorijų: pagalba centralizuotam šilumos tiekimui, vietos ar regioniniai fiskaliniai mokesčiai, mokesčiai už tiekimą atokioje zonoje, koncesijos mokesčiai, susiję su licencijomis, ir mokesčiai už tinklams ir kitiems įrenginiams naudojamą žemę arba valstybinę ar privačią nuosavybę.

Kasmet

Komponentų ir subkomponentų duomenų ataskaitinis laikotarpis yra metai.

Vertės nurodomos nacionaline valiuta už gigadžaulį (GJ) remiantis viršutiniu šilumingumu (GCV).

Konfidencialumo statusas ir stebinio statusas nustatomi naudojant standartinių kodų sąrašus.

3 lentelė. Tinklo sąnaudos

Laukelis

Pastabos

Duomenų teikimo dažnumas

Konfidencialumo statusas

 

 

Perdavimo sąnaudos

Procentinė dalis

Stebinio statusas

Vidutinė santykinė perdavimo sąnaudų, tenkančių namų ūkių vartotojams, dalis ir vidutinė santykinė perdavimo sąnaudų, tenkančių galutiniams ne namų ūkių vartotojams, dalis, išreikštos procentais, palyginti su visomis tinklo sąnaudomis.

Kasmet

Skirstymo sąnaudos

Procentinė dalis

Stebinio statusas

Vidutinė santykinė skirstymo sąnaudų, tenkančių namų ūkių vartotojams, dalis ir vidutinė santykinė skirstymo sąnaudų, tenkančių galutiniams ne namų ūkių vartotojams, dalis, išreikštos procentais, palyginti su visomis tinklo sąnaudomis.

Kasmet

Perdavimo ir skirstymo sąnaudų duomenų ataskaitinis laikotarpis yra metai.

Vertės nurodomos procentinėmis dalimis.

Konfidencialumo statusas ir stebinio statusas nustatomi naudojant standartinių kodų sąrašus.

4 lentelė. Suvartojami kiekiai

Laukelis

Pastabos

Duomenų teikimo dažnumas

Konfidencialumo statusas

 

 

Suvartojami kiekiai

Procentinė dalis

Stebinio statusas

Santykinė gamtinių dujų dalis kiekvienoje suvartojimo grupėje, pagrįsta bendru kiekiu, su kuriuo yra susijusios kainos.

Kasmet

Suvartojamų kiekių duomenų ataskaitinis laikotarpis yra metai.

Vertės nurodomos procentinėmis dalimis.

Konfidencialumo statusas ir stebinio statusas nustatomi naudojant standartinių kodų sąrašus.


(1)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).


II PRIEDAS

Elektros energijos kainų statistinių duomenų perdavimo struktūra

Į perduodamas rinkmenas turi būti įtraukta ši informacija:

Bendroji informacija

Laukelis

Pastabos

Duomenų teikimo dažnumas

Šalis

Duomenis teikiančios šalies pavadinimas

Kas pusmetį

Organizacija

Duomenis teikiančios organizacijos pavadinimas

Kas pusmetį

Asmuo ryšiams

Duomenis teikiančio darbuotojo vardas ir pavardė

Kas pusmetį

E. pašto adresas

Duomenis teikiančio darbuotojo e. pašto adresas

Kas pusmetį

Metai

Ataskaitiniai duomenų metai (2017, 2018 m. ir t. t.)

Kas pusmetį

Pusmetis

1 arba 2

Kas pusmetį

1, 2 ir 4 lentelių laukelių informacija turi būti perduodama apie visas suvartojimo grupes.

Namų ūkių vartotojų grupės:

DA grupė (labai maža): metinis suvartojimas – mažiau nei 1 000 kWh,

DB grupė (maža): metinis suvartojimas – 1 000 ar daugiau, bet mažiau nei 2 500 kWh,

DC grupė (vidutinė): metinis suvartojimas – 2 500 ar daugiau, bet mažiau nei 5 000 kWh,

DD grupė (didelė): metinis suvartojimas – 5 000 ar daugiau, bet mažiau nei 15 000 kWh,

DE grupė (labai didelė): metinis suvartojimas – 15 000 ar daugiau kWh.

Ne namų ūkių vartotojų grupės:

IA grupė: metinis suvartojimas – mažiau nei 20 MWh,

IB grupė: metinis suvartojimas – 20 ar daugiau, bet mažiau nei 500 MWh,

IC grupė: metinis suvartojimas – 500 ar daugiau, bet mažiau nei 2 000 MWh,

ID grupė: metinis suvartojimas – 2 000 ar daugiau, bet mažiau nei 20 000 MWh,

IE grupė: metinis suvartojimas – 20 000 ar daugiau, bet mažiau nei 70 000 MWh,

IF grupė: metinis suvartojimas – 70 000 ar daugiau, bet mažiau nei 150 000 MWh,

IG grupė: metinis suvartojimas – 150 000 ar daugiau MWh.

3 lentelės duomenys turi būti pateikti kaip visas suvartojimo grupes apimantys vidurkiai.

1 lentelė. Pagrindiniai kainų lygmenys

Laukelis

Pastabos

Duomenų teikimo dažnumas

Konfidencialumo statusas

 

Kas pusmetį

Kaina be mokesčių:

Vertė

Stebinio statusas

Šis kainų lygmuo apima tik energijos ir tiekimo komponentą ir tinklo komponentą.

Kas pusmetį

Kaina be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir kitų susigrąžinamų mokesčių

Vertė

Stebinio statusas

Šis kainų lygmuo apima energijos ir tiekimo komponentą, tinklo komponentą ir mokesčius, įmokas, rinkliavas bei išlaidas, laikomus nesusigrąžinamais galutiniams ne namų ūkių vartotojams. Namų ūkių vartotojų atveju šis kainų lygmuo apima energijos ir tinklo komponentus ir mokesčius, įmokas, rinkliavas bei išlaidas, tačiau neapima PVM.

Kas pusmetį

Kaina, apimanti visus mokesčius ir PVM (susigrąžinamus ir nesusigrąžinamus)

Vertė

Stebinio statusas

Šis kainų lygmuo apima energijos ir tiekimo komponentą, tinklo komponentą ir visus susigrąžinamus ir nesusigrąžinamus mokesčius, įmokas, rinkliavas ir išlaidas, įskaitant PVM.

Kas pusmetį

Vertės nurodomos nacionaline valiuta už kilovatvalandę.

Konfidencialumo statusas ir stebinio statusas nustatomi naudojant standartinių kodų sąrašus.

2 lentelė. Išsamus kainų komponentų ir subkomponentų išskirstymas

Laukelis

Pastabos

Duomenų teikimo dažnumas

Konfidencialumo statusas

 

 

Energijos ir tiekimo kaina

Vertė

Stebinio statusas

Bendros kainos komponentas, apimantis energiją ir tiekimą be mokesčių.

Šis komponentas apima šias galutiniam vartotojui tenkančias sąnaudas: gamybos, agregavimo, balansavimo energijos, elektros energijos tiekimo sąnaudas, paslaugų teikimo vartotojams, vartotojų aptarnavimo ir kitas tiekimo sąnaudas.

Kasmet

Tinklo kaina

Vertė

Stebinio statusas

Bendros kainos komponentas, apimantis tinklo kainas be mokesčių.

Tinklo kaina apima šias galutiniam vartotojui tenkančias sąnaudas: perdavimo ir skirstymo tarifus, perdavimo ir skirstymo nuostolius, tinklo sąnaudas, vartotojų aptarnavimo sąnaudas, sistemos priežiūros sąnaudas, skaitiklių nuomos ir skaitiklių rodmenų nuskaitymo sąnaudas.

Kasmet

Pridėtinės vertės mokestis

Vertė

Stebinio statusas

Pridėtinės vertės mokestis, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/112/EB.

Kasmet

Su atsinaujinančiaisiais energijos šaltiniais susiję mokesčiai

Vertė

Stebinio statusas

Mokesčiai, įmokos, rinkliavos ar išlaidos, susijusios su skatinimu naudoti atsinaujinančiuosius energijos šaltinius, energijos vartojimo efektyvumo didinimu ir bendros šilumos ir elektros energijos gamybos skatinimu.

Kasmet

Su pajėgumais susiję mokesčiai

Vertė

Stebinio statusas

Mokesčiai, įmokos, rinkliavos ar išlaidos, susijusios su mokėjimais už pajėgumus, energetiniu saugumu ir gamybos pakankamumu; anglies pramonės restruktūrizavimo mokesčiai; elektros skirstymo mokesčiai; neatgaunamos sąnaudos ir rinkliavos, kuriomis finansuojamos energetikos reguliavimo institucijos arba rinkos ir sistemos operatoriai.

Kasmet

Aplinkosaugos mokesčiai

Vertė

Stebinio statusas

Mokesčiai, įmokos, rinkliavos ar išlaidos, susijusios su oro kokybe ir kitais aplinkos apsaugos tikslais; CO2 arba kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mokesčiai.

Kasmet

Su branduoline energetika susiję mokesčiai

Vertė

Stebinio statusas

Mokesčiai, įmokos, rinkliavos ar išlaidos, susijusios su branduoliniu sektoriumi, įskaitant branduolinių įrenginių eksploatavimo nutraukimą, patikrinimus ir mokesčius už branduolinės energetikos objektus.

Kasmet

Kiti mokesčiai

Vertė

Stebinio statusas

Visi kiti mokesčiai, įmokos, rinkliavos ar išlaidos, nepatenkančios į nė vieną iš pirmiau nurodytų penkių kategorijų: pagalba centralizuotam šilumos tiekimui, vietos ar regioniniai fiskaliniai mokesčiai, mokesčiai už tiekimą atokioje zonoje, koncesijos mokesčiai, susiję su licencijomis, ir mokesčiai už tinklams ir kitiems įrenginiams naudojamą žemę arba valstybinę ar privačią nuosavybę.

Kasmet

Komponentų ir subkomponentų duomenų ataskaitinis laikotarpis yra metai.

Vertės nurodomos nacionaline valiuta už kilovatvalandę.

Konfidencialumo statusas ir stebinio statusas nustatomi naudojant standartinių kodų sąrašus.

3 lentelė. Tinklo sąnaudos

Laukelis

Pastabos

Duomenų teikimo dažnumas

Konfidencialumo statusas

 

 

Perdavimo sąnaudos

Procentinė dalis

Stebinio statusas

Vidutinė santykinė perdavimo sąnaudų, tenkančių namų ūkių vartotojams, dalis ir vidutinė santykinė perdavimo sąnaudų, tenkančių galutiniams ne namų ūkių vartotojams, dalis, išreikštos procentais, palyginti su visomis tinklo sąnaudomis.

Kasmet

Skirstymo sąnaudos

Procentinė dalis

Stebinio statusas

Vidutinė santykinė skirstymo sąnaudų, tenkančių namų ūkių vartotojams, dalis ir vidutinė santykinė skirstymo sąnaudų, tenkančių galutiniams ne namų ūkių vartotojams, dalis, išreikštos procentais, palyginti su visomis tinklo sąnaudomis.

Kasmet

Perdavimo ir skirstymo sąnaudų duomenų ataskaitinis laikotarpis yra metai.

Vertės nurodomos procentinėmis dalimis.

Konfidencialumo statusas ir stebinio statusas nustatomi naudojant standartinių kodų sąrašus.

4 lentelė. Suvartojami kiekiai

Laukelis

Pastabos

Duomenų teikimo dažnumas

Konfidencialumo statusas

 

 

Suvartojami kiekiai

Procentinė dalis

Stebinio statusas

Santykinė elektros energijos dalis kiekvienoje suvartojimo grupėje, pagrįsta bendru kiekiu, su kuriuo yra susijusios kainos.

Kasmet

Suvartojamų kiekių duomenų ataskaitinis laikotarpis yra metai.

Vertės nurodomos procentinėmis dalimis.

Konfidencialumo statusas ir stebinio statusas nustatomi naudojant standartinių kodų sąrašus.


SPRENDIMAI

22.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/19


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/2170

2017 m. lapkričio 15 d.

dėl kontrolės priemonių taikymo N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamidui (furanilfentaniliui)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimą 2005/387/TVR dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos iniciatyvą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

kadangi:

(1)

pagal Sprendimą 2005/387/TVR neeiliniame Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) išplėstinio mokslinio komiteto posėdyje buvo parengta naujos psichoaktyviosios medžiagos N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamido (furanilfentanilio) rizikos vertinimo ataskaita, o 2017 m. gegužės 24 d. ši ataskaita pateikta Komisijai ir Tarybai;

(2)

furanilfentanilis yra sintetinis opioidas, struktūriškai jis panašus į fentanilį – kontroliuojamą medžiagą, plačiai naudojamą medicinoje kaip bendros anestezijos priedą operacijų metu ir skausmo kontrolei. Furanilfentanilis taip pat yra struktūriškai susijęs su acetilfentaniliu ir akriloilfentaniliu – abi šios medžiagos 2015 m. gruodžio mėn. ir 2016 m. lapkričio mėn. buvo įtrauktos į bendrą EMCDDA ir Europolo ataskaitą;

(3)

furanilfentanilis Sąjungos narkotikų rinkoje prieinamas bent nuo 2015 m. birželio mėn. ir buvo aptiktas 16-oje valstybių narių. Daugeliu atvejų jis buvo konfiskuotas miltelių pavidalo, taip pat kaip skystis ir tabletės. Aptikti kiekiai yra palyginti nedideli. Tačiau tokie kiekiai turėtų būti vertinami atsižvelgiant į medžiagos poveikio stiprumą;

(4)

penkios valstybės narės pranešė apie dvidešimt dvi su furanilfentaniliu susijusias mirtis. Bent dešimties iš tų mirčių atveju furanilfentanilis buvo mirties priežastis arba galėjo prisidėjo prie mirties. Be to, trys valstybės narės pranešė apie 11 ūmaus nemirtino apsinuodijimo atvejų, susijusių su furanilfentaniliu;

(5)

informacijos apie organizuotų nusikalstamų grupuočių galimą dalyvavimą gaminant, platinant, tiekiant furanilfentanilį ir juo neteisėtai prekiaujant Sąjungoje nėra. Iš turimų duomenų matyti, kad furanilfentanilį pagamino Kinijoje įsisteigusios chemijos sektoriaus įmonės;

(6)

furanilfentanilis parduodamas mažais ir didmeninei prekybai pritaikytais kiekiais kaip „tyrimų cheminė medžiaga“, paprastai miltelių arba paruošto naudoti nosies purškalo pavidalu. Iš per konfiskavimus surinktos informacijos matyti, kad furanilfentanilis taip pat galėjo būti parduodamas neteisėtoje opioidų rinkoje;

(7)

furanilfentanilis neturi pripažinto naudojimo žmonėms skirtuose arba veterinariniuose vaistuose medicininės paskirties Sąjungoje. Nėra jokių požymių, kad furanilfentanilis galėtų būti naudojamas kitiems tikslams, išskyrus tai, kad jis naudojamas kaip etaloninė analizės medžiaga ir atliekant mokslinius tyrimus;

(8)

rizikos vertinimo ataskaitoje teigiama, kad daug su furanilfentaniliu susijusių klausimų kyla dėl trūkstamų duomenų apie riziką atskirų asmenų sveikatai, visuomenės sveikatai ir socialinę riziką, ir į juos galėtų būti atsakyta atlikus tolesnius mokslinius tyrimus. Tačiau esami įrodymai ir informacija apie medžiagos keliamą riziką sveikatai ir socialinę riziką, taip pat furanilfentanilio panašumas į fentanilį yra pakankamas pagrindas taikyti furanilfentaniliui kontrolės priemones visoje Sąjungoje;

(9)

1961 m. Jungtinių Tautų bendrojoje narkotinių medžiagų konvencijoje ir 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencijoje furanilfentanilis nėra nurodytas kaip kontroliuojama medžiaga. Šiuo metu pagal Jungtinių Tautų sistemą šios medžiagos vertinimas neatliekamas;

(10)

kadangi dešimt valstybių narių taiko furanilfentanilio kontrolės priemonės pagal nacionalinius narkotikų kontrolės teisės aktus, o dar trys valstybės narės taiko furanilfentanilio kontrolės priemones pagal kitus teisės aktus, visoje Sąjungoje taikomos šios medžiagos kontrolės priemonės padėtų išvengti galimų sunkumų tarpvalstybinio teisėsaugos ir teisminio bendradarbiavimo srityse ir apsaugotų Sąjungą nuo rizikos, kurią galėtų kelti jos prieinamumas ir vartojimas;

(11)

Sprendimu 2005/387/TVR Tarybai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, kad būtų galima greitai ir remiantis ekspertinėmis žiniomis Sąjungos lygmeniu reaguoti atsiradus naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms, kurias aptinka ir apie kurias praneša valstybės narės, taikant toms medžiagoms kontrolės priemones visoje Sąjungoje. Kadangi tokių įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo inicijavimui taikomos sąlygos ir procedūra yra įvykdytos, turėtų būti priimtas įgyvendinimo sprendimas, kad furanilfentaniliui visoje Sąjungoje būtų taikomos kontrolės priemonės;

(12)

Danijai Sprendimas 2005/387/TVR yra privalomas, todėl ji dalyvauja priimant ir taikant šį sprendimą, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2005/387/TVR;

(13)

Airijai Sprendimas 2005/387/TVR yra privalomas, todėl ji dalyvauja priimant ir taikant šį sprendimą, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2005/387/TVR;

(14)

Jungtinei Karalystei Sprendimas 2005/387/TVR nėra privalomas, todėl ji nedalyvauja priimant šį sprendimą, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2005/387/TVR, ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Naujai psichoaktyviajai medžiagai N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamidui (furanilfentaniliui) visoje Sąjungoje taikomos kontrolės priemonės.

2 straipsnis

Valstybės narės, vadovaudamosi nacionaliniais teisės aktais, ne vėliau kaip 2018 m. lapkričio 19 d. imasi reikiamų priemonių, kad 1 straipsnyje nurodytai naujai psichoaktyviajai medžiagai būtų taikomos kontrolės priemonės ir baudžiamosios sankcijos, kaip numatyta šių valstybių teisės aktuose, kuriais vykdomi įsipareigojimai pagal 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis sprendimas taikomas pagal Sutartis.

Priimta Briuselyje 2017 m. lapkričio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. AAB


(1)  OL L 127, 2005 5 20, p. 32.

(2)  2017 m. spalio 24 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).


22.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/21


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2017/2171

2017 m. lapkričio 20 d.

dėl valstybių narių Europos plėtros fondui mokėtinų finansinių įnašų, įskaitant 2019 m. sumos viršutinę ribą, 2018 m. metinę sumą, pirmąją 2018 m. įnašo dalį ir preliminarią neprivalomą tikėtinų metinių įnašų sumų 2020 m. ir 2021 m. prognozę

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Partnerystės susitarimą tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (1), su paskutiniais pakeitimais (toliau – AKR ir ES partnerystės susitarimas),

atsižvelgdama į Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių Vyriausybių atstovų vidaus susitarimą dėl Europos Sąjungos pagalbos finansavimo pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą vadovaujantis AKR ir ES partnerystės susitarimu ir dėl finansinės paramos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ketvirtoji dalis (2) (toliau – Vidaus susitarimas), ypač jo 7 straipsnio 2 dalį.

atsižvelgdama į 2015 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentą (ES) 2015/323 dėl 11-ajam Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento (3) (toliau – 11-ajam EPF taikomas finansinis reglamentas), ypač į jo 21 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

pagal 11-ajam EPF taikomo finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką iki 2017 m. spalio 15 d. Komisija pateikė pasiūlymą, kuriame nurodoma a) valstybių narių 2019 m. Europos plėtros fondo (toliau – EPF) metinės įnašų sumos viršutinė riba; b) valstybių narių 2018 m. EPF metinė įnašų suma; c) 2018 m. pirmosios įnašo dalies suma ir d) preliminari neprivaloma tikėtinų metinių įnašų sumų 2020 m. ir 2021 m. prognozė;

(2)

pagal 11-ajam EPF taikomo finansinio reglamento 52 straipsnį 2017 m. rugsėjo 4 d. Europos investicijų bankas (toliau – EIB) atsiuntė Komisijai atnaujintas jo valdomų priemonių įsipareigojimų ir mokėjimų sąmatas;

(3)

11-ajam EPF taikomo finansinio reglamento 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kvietimuose sumokėti įnašus pirmiausia paeiliui panaudojamos sumos, nustatytos ankstesniems EPF. Todėl lėšos pagal 10-ąjį EPF turėtų būti skirtos EIB, o lėšos pagal 11-ąjį EPF – Europos Komisijai;

(4)

Tarybos sprendime (ES) 2016/2026 (4) nustatyta, kad valstybių narių Komisijai ir EIB mokėtino 2018 m. EPF metinio įnašo sumos viršutinė riba yra atitinkamai 4 550 000 000 EUR ir 250 000 000 EUR;

(5)

Tarybos sprendime (ES) 2017/1206 (5) nustatyta, kad įnašas sumažinamas 200 000 000 EUR nepanaudotų 8-ojo ir 9-ojo EPF lėšų suma,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybių narių 2019 m. EPF metinių įnašų sumos viršutinė riba yra 4 900 000 000 EUR. 4 600 000 000 EUR skiriama Komisijai ir 300 000 000 EUR – EIB.

2 straipsnis

Valstybių narių 2018 m. EPF įnašų metinė suma yra 4 800 000 000 EUR. 4 550 000 000 EUR skiriama Komisijai ir 250 000 000 EUR – EIB.

3 straipsnis

Kiekvienos valstybės narės Komisijai ir EIB mokėtinos EPF 2018 m. pirmosios įnašų dalys nustatytos šio sprendimo priede pateiktoje lentelėje.

Laikantis kiekvienos valstybės narės pateikto koregavimo plano, tų įnašų mokėjimai gali būti koreguojami atsižvelgiant į 200 000 000 EUR sumažintą nepanaudotų 8-ojo ir 9-ojo EPF lėšų sumą.

4 straipsnis

Preliminari neprivaloma tikėtinų metinių įnašų sumų 2020 m. prognozė yra 4 600 000 000 EUR Komisijai ir 300 000 000 EUR – EIB, o 2021 m. prognozė – 4 700 000 000 EUR Komisijai ir 300 000 000 EUR – EIB.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2017 m. lapkričio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. MAASIKAS


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  OL L 210, 2013 8 6, p. 1.

(3)  OL L 58, 2015 3 3, p. 17.

(4)  2016 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/2026 dėl valstybių narių mokėtinų finansinių įnašų Europos plėtros fondui finansuoti, įskaitant 2018 m. sumos viršutinę ribą, 2017 m. metinę sumą, pirmąją 2017 m. įnašo dalį ir preliminarią neprivalomą tikėtinų metinių įnašų sumų 2019 m. ir 2020 m. prognozę (OL L 313, 2016 11 19, p. 25).

(5)  2017 m. liepos 4 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/1206 dėl valstybių narių finansinių įnašų, mokėtinų Europos plėtros fondui finansuoti, įskaitant 2017 m. antrąją įnašo dalį (OL L 173, 2017 7 6, p. 15).


PRIEDAS

VALSTYBĖ NARĖ

10-asis EPF %

11-asis EPF %

Pirmoji 2018 m. įnašo dalis (EUR)

Iš viso

Komisija 11-asis EPF %

EIB 10-asis EPF %

BELGIJA

3,53

3,24927

66 610 035,00

5 295 000,00

71 905 035,00

BULGARIJA

0,14

0,21853

4 479 865,00

210 000,00

4 689 865,00

ČEKIJA

0,51

0,79745

16 347 725,00

765 000,00

17 112 725,00

DANIJA

2,00

1,98045

40 599 225,00

3 000 000,00

43 599 225,00

VOKIETIJA

20,50

20,57980

421 885 900,00

30 750 000,00

452 635 900,00

ESTIJA

0,05

0,08635

1 770 175,00

75 000,00

1 845 175,00

AIRIJA

0,91

0,94006

19 271 230,00

1 365 000,00

20 636 230,00

GRAIKIJA

1,47

1,50735

30 900 675,00

2 205 000,00

33 105 675,00

ISPANIJA

7,85

7,93248

162 615 840,00

11 775 000,00

174 390 840,00

PRANCŪZIJA

19,55

17,81269

365 160 145,00

29 325 000,00

394 485 145,00

KROATIJA

0,00

0,22518

4 616 190,00

0,00

4 616 190,00

ITALIJA

12,86

12,53009

256 866 845,00

19 290 000,00

276 156 845,00

KIPRAS

0,09

0,11162

2 288 210,00

135 000,00

2 423 210,00

LATVIJA

0,07

0,11612

2 380 460,00

105 000,00

2 485 460,00

LIETUVA

0,12

0,18077

3 705 785,00

180 000,00

3 885 785,00

LIUKSEMBURGAS

0,27

0,25509

5 229 345,00

405 000,00

5 634 345,00

VENGRIJA

0,55

0,61456

12 598 480,00

825 000,00

13 423 480,00

MALTA

0,03

0,03801

779 205,00

45 000,00

824 205,00

NYDERLANDAI

4,85

4,77678

97 923 990,00

7 275 000,00

105 198 990,00

AUSTRIJA

2,41

2,39757

49 150 185,00

3 615 000,00

52 765 185,00

LENKIJA

1,30

2,00734

41 150 470,00

1 950 000,00

43 100 470,00

PORTUGALIJA

1,15

1,19679

24 534 195,00

1 725 000,00

26 259 195,00

RUMUNIJA

0,37

0,71815

14 722 075,00

555 000,00

15 277 075,00

SLOVĖNIJA

0,18

0,22452

4 602 660,00

270 000,00

4 872 660,00

SLOVAKIJA

0,21

0,37616

7 711 280,00

315 000,00

8 026 280,00

SUOMIJA

1,47

1,50909

30 936 345,00

2 205 000,00

33 141 345,00

ŠVEDIJA

2,74

2,93911

60 251 755,00

4 110 000,00

64 361 755,00

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

14,82

14,67862

300 911 710,00

22 230 000,00

323 141 710,00

IŠ VISO ES 28

100,00

100,00

2 050 000 000,00

150 000 000,00

2 200 000 000,00


22.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/24


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2017/2172

2017 m. lapkričio 20 d.

kuriuo dėl pajamų, neišmokėtų pirmuoju kvietimo teikti paraiškas etapu, panaudojimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/670/ES

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 7656)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), ypač į jos 10a straipsnio 8 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 8 dalyje nustatytas mechanizmas, pagal kurį finansuojami komerciniai parodomieji projektai, kuriais siekiama užtikrinti aplinkai nežalingą CO2 surinkimą ir geologinį saugojimą (toliau – ADSS parodomieji projektai), ir inovacinių atsinaujinančių išteklių energijos technologijų parodomieji projektai (toliau – AIE parodomieji projektai), – jiems Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje numatyta 300 mln. apyvartinių taršos leidimų, kurie naujiems rinkos dalyviams buvo atidėti, tačiau nepaskirstyti;

(2)

Sprendime 2010/670/ES (2) Komisija nustatė tokių projektų atrankos kriterijus ir įgyvendinimo taisykles, taip pat pagrindinius apyvartinių taršos leidimų keitimo į pinigines lėšas ir gautų pajamų valdymo principus;

(3)

atsižvelgiant į pirmojo ir antrojo kvietimų teikti paraiškas rezultatus, iki 2014 m. vidurio buvo skirta lėšų 39 ADSS ir AIE parodomųjų projektų įgyvendinimui remti 20 ES valstybių narių. Tačiau dėl sudėtingos ekonominės aplinkos pasaulyje ir ES kai kuriems iš 20 projektų, kuriems buvo skirtas finansavimas pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas, buvo sunku surinkti pakankamai nuosavo kapitalo arba pritraukti papildomų finansuotojų. Todėl pagal Sprendimo 2010/670/ES 9 straipsnį iki 2016 m. gruodžio 31 d. dėl 14 projektų buvo priimtas galutinis investavimo sprendimas ir nebuvo panaudota mažiausiai 436 mln. EUR, susijusių su projektais, kuriems buvo skirtas finansavimas pagal šį pirmąjį kvietimą teikti paraiškas;

(4)

neišmokėtos lėšos turėtų būti panaudojamos projektams tiesiogiai finansuoti laikantis Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 8 dalyje nustatytos taikymo srities; be to, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, susijusią su itin inovatyviais AIE ir ADSS parodomaisiais projektais, dalis finansavimo turėtų būti teikiama dotacijų forma;

(5)

siekiant padidinti investicijas į šiuos itin inovatyvius projektus ES energetikos sektoriuje, kurį Komunikate dėl spartesnio švarios energetikos inovacijų kūrimo ir diegimo (3) Komisija pripažino prioritetiniu, pajamos, neišmokėtos pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas, turėtų būti nedelsiant ir pirmumo tvarka perskirtos taikant programos „Horizontas 2020“ (4)„InnovFin“ energetikos parodomųjų projektų priemonę. Ši parama turėtų papildyti esamą ir būsimą finansinę paramą, kaip antai dotacijas pagal programą „Horizontas 2020“;

(6)

siekiant padidinti investicijas į šiuos itin inovatyvius transporto sektoriaus projektus, reikalavimus atitinkantys projektai turėtų skatinti tik inovatyvų, atkartojamą ir didesniu mastu pritaikomą atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą, transporto sektoriuje taikant skolos priemonę pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (5);

(7)

projektai, kuriems skirtas finansavimas pagal pirmąjį arba antrąjį kvietimą teikti paraiškas, dėl kurių priimti galutiniai investavimo sprendimai ir kurie jau įgyvendinami, bus laikomi atitinkančiais reikalavimus teikti paraiškas pagal atitinkamą finansinę priemonę;

(8)

kad visuomenė būtų plačiau informuojama apie atitinkamas finansines priemones, Komisija ir Europos investicijų banko grupė toliau reguliariai rengs specialius techninius praktinius seminarus valstybėms narėms ir projektų rėmėjams;

(9)

Komisija pakankamai iš anksto informuos Klimato kaitos komitetą apie atitinkamų Komisijos ir Europos investicijų banko įgaliojimų perdavimo susitarimų rengimą, visų pirma dėl susijusių tinkamumo kriterijų, ir apie atitinkamų finansinių priemonių įgyvendinimą, ypač dėl planuojamų projektų turinio, projektų paraiškų vertinimo ir galiausiai dėl perskirtų pajamų panaudojimo; Komisija taip pat deramai atsižvelgs į valstybių narių nuomones;

(10)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Klimato kaitos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2010/670/ES iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnyje įterpiama ši 4 dalis:

„4.   Visos pajamos, neišmokėtos pirmuoju kvietimo teikti paraiškas etapu, teikiamos pirmiesiems tokio pobūdžio, atkartojamiems ir parengtiems demonstruoti dideliu mastu inovaciniams ADSS ir AIE parodomiesiems projektams remti, taikant atitinkamas Europos investicijų banko grupės administruojamas finansines priemones; pirmenybė teikiama „InnovFin“ energetikos parodomųjų projektų priemonei ir skolos priemonei transporto sektoriuje pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę.

Pirmesnė dalis, 6 ir 8 straipsniai, 11 straipsnio 1–5 dalys, 11 straipsnio 6 dalies pirma ir antra pastraipos ir 13 straipsnis šių pajamų naudojimui netaikomi.

Komisija pakankamai iš anksto informuoja Klimato kaitos komitetą apie atitinkamų Komisijos ir Europos investicijų banko įgaliojimų perdavimo susitarimų rengimą, visų pirma dėl susijusių tinkamumo kriterijų, ir apie atitinkamų finansinių priemonių įgyvendinimą, ypač dėl planuojamų projektų turinio, projektų paraiškų vertinimo ir galiausiai dėl perskirtų pajamų panaudojimo; Komisija taip pat deramai atsižvelgia į valstybių narių nuomones.“;

2.

14 straipsnis papildomas šia dalimi:

„Komisija reguliariai informuoja Klimato kaitos komitetą apie 2 straipsnio 4 dalyje nurodytų pajamų panaudojimą, be kita ko, iš anksto teikia informaciją apie planuojamą paramą projektams ir paramos dalį, kuri turi būti teikiama dotacijų forma, geografinį projektų pasiskirstymą, projektų mastą ir technologijų aprėptį, taip pat ex post informaciją apie projektų įgyvendinimo pažangą, išmetamo CO2 kiekio sumažinimą, finansinius svertus, informuotumo didinimą ir įgytą patirtį, jei tinkama.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. lapkričio 20 d.

Komisijos vardu

Miguel ARIAS CAÑETE

Komisijos narys


(1)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(2)  2010 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendimas 2010/670/ES, kuriuo nustatomi komercinių parodomųjų projektų, kuriais siekiama užtikrinti aplinkai nežalingą CO2 surinkimą ir geologinį saugojimą, taip pat inovacinių atsinaujinančių išteklių energijos technologijų naudojimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB nustatytą Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, finansavimo kriterijai ir priemonės (OL L 290, 2010 11 6, p. 39).

(3)  COM(2016) 763 final.

(4)  2013 m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendimas 2013/743/ES dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), sukūrimo ir kuriuo panaikinami sprendimai 2006/971/EB, 2006/972/EB, 2006/973/EB, 2006/974/EB ir 2006/975/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 965).

(5)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL L 348, 2013 12 20, p. 129).


22.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/2173

2017 m. lapkričio 20 d.

kuriuo dėl Aujeskio ligos likvidavimo Italijos Lombardijos regione kontrolės programos patvirtinimo iš dalies keičiamas Sprendimo 2008/185/EB II priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 7587)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (1), ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 64/432/EEB nustatytos Sąjungos vidaus prekybos kiaulėmis taisyklės. Direktyvos 9 straipsnyje nustatyta, kad valstybė narė, kurios visoje teritorijoje ar jos dalyje vykdoma privaloma nacionalinė Aujeskio ligos kontrolės programa, šią programą gali pateikti Komisijai patvirtinti. Šiame straipsnyje taip pat nustatyta, kad Sąjungos vidaus prekybai kiaulėmis vykdyti gali būti reikalaujama papildomų garantijų;

(2)

Komisijos sprendime 2008/185/EB (2) nustatytos papildomos kiaulių vežimo tarp valstybių narių garantijos. Šios garantijos yra susijusios su valstybių narių klasifikavimu pagal joms taikomą Aujeskio ligos statusą. Sprendimo 2008/185/EB II priede išvardytos valstybės narės ar jų regionai, kuriose vykdomos patvirtintos nacionalinės Aujeskio ligos likvidavimo kontrolės programos;

(3)

Italija Komisijai pateikė patvirtinamuosius dokumentus, kad būtų patvirtinta jos Aujeskio ligos likvidavimo Lombardijos regione kontrolės programa ir kad šis regionas būtų tinkamai įtrauktas į Sprendimo 2008/185/EB II priedo sąrašą. Įvertinus Italijos pateiktus patvirtinamuosius dokumentus, Lombardijos regioną reikėtų įtraukti į Sprendimo 2008/185/EB II priedo sąrašą. Todėl Sprendimo 2008/185/EB II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

todėl Sprendimas 2008/185/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2008/185/EB II priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. lapkričio 20 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977.

(2)  2008 m. vasario 21 d. Komisijos sprendimas 2008/185/EB dėl papildomų garantijų, susijusių su Aujeskio liga, Bendrijos vidaus prekybai kiaulėmis, ir kriterijų, pateikiant informaciją apie šią ligą (OL L 59, 2008 3 4, p. 19).


PRIEDAS

II PRIEDAS

Valstybės narės ar jų regionai, kuriuose vykdomos patvirtintos nacionalinės kontrolės programos Aujeskio ligai likviduoti

ISO kodas

Valstybė narė

Regionai

ES

Ispanija

Visi regionai

IT

Italija

Friulio-Venecijos Džulijos regionas

Veneto regionas

Lombardijos regionas

LT

Lietuva

Visi regionai

PL

Lenkija

Žemutinės Silezijos vaivadija: visos apskritys;

Kujavijos Pamario vaivadija: visos apskritys;

Liublino vaivadija: visos apskritys;

Liubušo vaivadija: visos apskritys;

Lodzės vaivadija: visos apskritys;

Mažosios Lenkijos vaivadija: visos apskritys;

Mazovijos vaivadija: visos apskritys;

Opolės vaivadija: visos apskritys;

Pakarpatės vaivadija: visos apskritys;

Palenkės vaivadija: Grajevo, Kolno, Lomžos, Lomžos miesto, Mazovijos Vysockio, Zambruvo apskritys;

Pamario vaivadija: visos apskritys;

Silezijos vaivadija: visos apskritys;

Švento Kryžiaus vaivadija: visos apskritys;

Varmijos Mozūrų vaivadija: visos apskritys;

Didžiosios Lenkijos vaivadija: visos apskritys;

Vakarų Pamario vaivadija: visos apskritys.


22.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/2174

2017 m. lapkričio 20 d.

kuriuo dėl veterinarijos sertifikato, skirto prekybai bitėmis ir kamanėmis, iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 7588)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (1), ypač į jos 22 straipsnio pirmą dalį,

kadangi:

(1)

Sąjungos vidaus prekybai gyvomis bitėmis (Apis mellifera) ir kamanėmis (Bombus spp.) skirto sertifikato pavyzdys išdėstytas Direktyvos 92/65/EEB E priedo 2 dalyje. Tame sertifikate nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, įskaitant bitėms ir kamanėms taikomus reikalavimus, susijusius su bitinio žvilgvabalio (Aethina tumida) ir Tropilaelaps genties erkių (Tropilaelaps spp.) buvimu;

(2)

pagal tame veterinarijos sertifikato pavyzdyje nustatytus reikalavimus bites ir kamanes galima vežti tik iš vietovių, kurioms bent 100 km spinduliu netaikomi jokie apribojimai, susiję su įtariamu ar patvirtintu šių patogenų buvimu;

(3)

remiantis iš Italijos kompetentingų institucijų gauta informacija apie jų patirtį, įgytą po Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/909/ES (2) priėmimo ir susijusią su bitinio žvilgvabalio buvimu Italijos bičių spiečiuose siekiant užkirsti kelią bitinio žvilgvabalio paplitimui iš užkrėstų Italijos regionų, panašu, kad aptikus bitinį žvilgvabalį būtų neproporcinga nukentėjusio bitininkystės sektoriaus priežiūrai ilga laiką taikyti šiuos reikalavimus;

(4)

konkrečiai, šiuose reikalavimuose neatsižvelgiama į tai, kad gali būti vietovių, kurios nors ir yra arčiau nei 100 km iki vietovių, kuriose aptiktas bitinis žvilgvabalis, bet vis tiek nepatenka į apsaugos zonas, nacionaliniais teisės aktais nustatytas aplink vietoves, kuriose aptiktas bitinis žvilgvabalis, ir kurios taip pat nėra ribojamos Sąjungos apsaugos priemonėmis ir kurioms taikoma oficialiai numatyta ir įgyvendinta aktyvioji stebėsena pagal Europos Sąjungos bičių sveikatos etaloninės laboratorijos sudarytas užkrėtimo bitiniu žvilgvabaliu stebėjimo gaires (3), o tai leidžia garantuoti, kad nesama bitinio žvilgvabalio;

(5)

be to, šiuos reikalavimus reikėtų atnaujinti siekiant atsižvelgti į tai, kad labai veiksminga kilmės vietoje apžiūrėti ir nedelsiant siuntą apgobti smulkiu tinkleliu; tai techniškai pritaikoma bičių motinų, kurios vežamos kartu su nedideliu kiekiu bičių palydovių, siuntoms, siekiant sumažinti galimą bitinio žvilgvabalio paplitimo riziką. Tai patvirtinta 2015 m. gruodžio 15 d. priimtoje Europos maisto saugos tarnybos mokslinėje nuomonėje dėl bitinio žvilgvabalio išlikimo, paplitimo ir įsitvirtinimo (4);

(6)

kadangi dabartiniai reikalavimai yra bereikalingai ribojantys, būtina iš dalies pakeisti Sąjungos vidaus prekybai gyvomis bitėmis ir kamanėmis skirto veterinarijos sertifikato pavyzdį pridedant alternatyvų gyvūnų sveikatos reikalavimą, taikomą bičių motinų siuntoms, atsižvelgiant į kompetentingų institucijų aktyvią stebėseną ir Sąjungos vidaus prekybai taikomas sustiprintas rizikos mažinimo priemones, kuriomis bendrai garantuojama, kad nesama bitinio žvilgvabalio;

(7)

kamanės yra atsparios Tropilaelaps genties erkėms. Tai patvirtinta 2013 m. vasario 27 d. priimtoje Europos maisto saugos tarnybos mokslinėje nuomonėje dėl Aethina tumida ir Tropilaelaps spp patekimo į ES rizikos (5);

(8)

daugeliu atvejų kamanės yra veisiamos izoliuotos aplinkos struktūrose, kurioms taikomos aukšto biologinio saugumo priemonės ir kurias reguliariai kontroliuoja ir dėl ligos tikrina kompetentinga institucija. Tokias įmones pripažįsta ir prižiūri susijusios šalies kompetentinga institucija ir nėra tikėtina, kad, skirtingai nei atviroje teritorijoje esančius spiečius, bitinis žvilgvabalis joms turėtų įtakos. Pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 206/2010 (6) kompetentingos institucijos gali patvirtinti tokių įmonių siuntas, skirtas kamanių importui;

(9)

todėl reikia iš dalies pakeisti Sąjungos vidaus prekybai bitėmis ir kamanėmis skirto veterinarijos sertifikato pavyzdį, kad būtų galima nustatyti alternatyvų gyvūnų sveikatos reikalavimą kamanėms, veisiamoms izoliuotos aplinkos struktūrose;

(10)

dauguma kamanių siuntų parduodamos ir siunčiamos į kitas šalis apdulkinimui, todėl jos neturėtų būti sertifikuojamos veisimui arba sezoniniam pervežimui, atsižvelgiant į tai, kad jos nėra veisiamos ir nėra grąžinamos į jų kilmės vietą. Todėl tikslinga įtraukti papildomą galimybę sertifikuoti tokius gyvūnus gamybai;

(11)

bitės gali būti pateikiamos prekybai įvairiomis formomis, tai gali būti bičių motinos su keliomis bitėmis palydovėmis, ištisi spiečiai, šeimelės ir paketai. Šiuo atžvilgiu aiškumas dėl siuntos pobūdžio palengvintų rizikos analizę, kurią kompetentingos institucijos atlieka oficialiosios siuntų kontrolės paskirties vietose tikslu. Todėl sertifikatas turėtų būti papildytas papildoma išsamia informacija;

(12)

todėl Direktyvos 92/65/EEB E priedo 2 dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(13)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedo 2 dalis – veterinarijos sertifikatas, skirtas prekybai bitėmis ir kamanėmis, iš dalies pakeičiamas taip:

1)

I.25 įraše pridedamas langelis, kuriame įrašomi žodžiai: „Gamybai (apdulkinimui)“;

2)

I.31 įraše pridedama skiltis ir įrašomi žodžiai „Prekės pobūdis“, sudarantys skilties pavadinimą, o po pavadinimu atskirose eilutėse įrašomi tokie žodžiai: „bičių motinos, bičių paketai, šeimelės, spiečiai“;

3)

II.1 įrašo b punkte po žodžio „nėra“ įrašomas toks tekstas:

„arba

b)

siuntą sudaro tik bičių motinų narveliai, kuriuose yra viena bičių motina ir ne daugiau kaip 20 bičių palydovių; siunta yra iš ne mažesnio nei 100 km spindulio vietovės, kuriai nėra taikomi jokie apribojimai, susiję su įtariamu ar patvirtintu Tropilaelaps genties erkių (Tropilaelaps spp.) buvimu, ir iš įmonės, atitinkančios visus toliau išdėstytus reikalavimus:

ji įsteigta ne mažesniu nei 30 km atstumu nuo apsaugos zonos ribų ir bent 20 km atstumu aplink patvirtintą bitinio žvilgvabalio buvimo vietą (-as) ir

ji įsteigta už zonos, kuri dėl esančio bitinio žvilgvabalio apribota Sąjungos nustatytomis apsaugos priemonėmis, ribų, ir

ji įsteigta vietovėje, kurioje kompetentinga institucija atlieka metinę stebėseną bitiniam žvilgvabaliui aptikti, siekdama užtikrinti bent 95 % bitinio žvilgvabalio aptikimo patikimumo lygį, jei užkrėsti bent 2 % bitynų, ir

kompetentinga institucija ją tikrina kiekvieną mėnesį, siekdama užtikrinti bent 95 % bitinio žvilgvabalio aptikimo patikimumo lygį, jei užkrėsti bent 2 % bitynų ir gaunami neigiami rezultatai, ir

kurioje netrukus po apžiūros sveikatos sertifikavimo tikslu kiekvienas narvelis arba visa siunta apgaubiami smulkiu tinkleliu, kurio akutės ne didesnės nei 2 mm;

arba

b)

kamanės yra kilusios iš izoliuotos aplinkos struktūros, kurią pripažįsta ir prižiūri kompetentinga institucija ir kurioje nėra bitinių žvilgvabalių.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. lapkričio 20 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54.

(2)  2014 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/909/ES dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su patvirtintais bitinio žvilgvabalio paplitimo atvejais Italijoje (OL L 359, 2014 12 16, p. 161).

(3)  Paskutinį kartą peržiūrėta 2016 m. balandžio 1 d.: https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/free-access-documents-0.

(4)  EFSA Journal 2015;13(12):4328.

(5)  EFSA Journal 2013;11(3):3128.

(6)  2010 m. kovo 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 206/2010, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašai ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 73, 2010 3 20, p. 1).


22.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/31


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/2175

2017 m. lapkričio 21 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 7835)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/247 (3) priimtas po labai patogeniško H5 potipio paukščių gripo protrūkių keliose valstybėse narėse (toliau – susijusios valstybės narės), tų valstybių narių kompetentingoms institucijoms pagal Tarybos direktyvos 2005/94/EB (4) 16 straipsnio 1 dalį nustačius apsaugos ir priežiūros zonas;

(2)

Įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/247 nustatyta, kad apsaugos ir priežiūros zonos, kurias susijusių valstybių narių kompetentingos institucijos nustatė pagal Direktyvą 2005/94/EB, turi apimti bent tas teritorijas, kurios to įgyvendinimo sprendimo priede yra nurodytos kaip apsaugos ir priežiūros zonos. Įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/247 taip pat nustatyta, kad priemonės, kurios turi būti taikomos apsaugos ir priežiūros zonose pagal Direktyvos 2005/94/EB 29 straipsnio 1 dalį ir 31 straipsnį, turi būti tęsiamos bent iki datų, kurios tų zonų atžvilgiu nustatytos to įgyvendinimo sprendimo priede;

(3)

nuo Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 priėmimo dienos jis buvo kelis kartus iš dalies keistas, siekiant atsižvelgti į paukščių gripo epizootinės situacijos Sąjungoje raidą. Visų pirma, Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/247 iš dalies pakeistas Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/696 (5), siekiant nustatyti vienadienių paukščių jauniklių siuntų išsiuntimo iš teritorijų, išvardytų Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 priede, taisykles. Tame pakeitime atsižvelgta į faktą, kad vienadieniai paukščių jaunikliai, palyginti su kitomis naminių paukščių prekėmis, kelia labai nedidelę labai patogeniško paukščių gripo plitimo riziką;

(4)

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/247 taip pat vėliau iš dalies pakeistas Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/1841 (6), siekiant sustiprinti taikomas ligų kontrolės priemones esant padidėjusiai labai patogeniško paukščių gripo paplitimo rizikai. Todėl dabar Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/247 numatyta Sąjungos lygmeniu susijusiose valstybėse narėse po labai patogeniško paukščių gripo protrūkio ar protrūkių nustatyti papildomas ribojamąsias zonas, kaip nurodyta Direktyvos 2005/94/EB 16 straipsnio 4 dalyje, ir jose taikomų priemonių trukmę. Įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/247 dabar taip pat išdėstytos taisyklės dėl gyvų naminių paukščių, vienadienių paukščių jauniklių ir perinių kiaušinių išsiuntimo iš papildomų ribojamųjų zonų į kitas valstybes nares vadovaujantis tam tikromis sąlygomis;

(5)

be to, Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 priedas buvo iš dalies keistas daugelį kartų, visų pirma siekiant atsižvelgti į susijusių valstybių narių pagal Direktyvą 2005/94/EB nustatytų apsaugos ir priežiūros zonų ribų pakeitimus. Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 priedas paskutinį kartą iš dalies buvo keistas Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/2000 (7) po Italijos pranešimo apie naujus labai patogeniško H5N8 potipio paukščių gripo protrūkius naminių paukščių ūkiuose tos valstybės narės Lombardijos regione. Italija taip pat pranešė Komisijai, kad po šių protrūkių ėmėsi pagal Direktyvą 2005/94/EB būtinų priemonių ir, be kita ko, aplink visus užkrėstus naminių paukščių ūkius nustatė apsaugos ir priežiūros zonas;

(6)

nuo Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 paskutinio pakeitimo, padaryto Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/2000, datos Bulgarija pranešė Komisijai apie du naujausius labai patogeniško H5N8 potipio paukščių gripo protrūkius naminių paukščių ūkiuose tos valstybės narės Sliveno ir Jambolo regionuose. Bulgarija taip pat pranešė Komisijai, kad po šių naujausių protrūkių ėmėsi pagal Direktyvą 2005/94/EB būtinų priemonių ir, be kita ko, aplink visus užkrėstus naminių paukščių ūkius nustatė apsaugos ir priežiūros zonas;

(7)

be to, Italija pranešė Komisijai apie naujus labai patogeniško H5N8 potipio paukščių gripo protrūkius naminių paukščių ūkiuose tos valstybės narės Lombardijos, Pjemonto ir Lacijaus regionuose. Italija taip pat pranešė Komisijai, kad po šių naujausių protrūkių ėmėsi pagal Direktyvą 2005/94/EB būtinų priemonių ir, be kita ko, aplink visus užkrėstus naminių paukščių ūkius nustatė apsaugos ir priežiūros zonas ir išplėtė nustatytas papildomas ribojamąsias zonas;

(8)

Komisija išnagrinėjo priemones, kurių Bulgarija ir Italija ėmėsi pagal Direktyvą 2005/94/EB po naujausių labai patogeniško paukščių gripo protrūkių tose valstybėse narėse, ir įsitikino, kad tų dviejų valstybių narių kompetentingų institucijų nustatytų apsaugos ir priežiūros zonų ribos yra pakankamu atstumu nuo visų naminių paukščių ūkių, kuriuose patvirtintas labai patogeniško H5N8 potipio paukščių gripo protrūkis. Komisija taip pat nagrinėjo papildomų ribojamųjų zonų, kurias Italijos kompetentinga institucija nustatė po naujausių protrūkių toje valstybėje narėje, ribas ir įsitikino, kad šių ribojamųjų zonų teritorijos yra pakankamai išplėstos, kad būtų atsižvelgta į esamą epizootinę situaciją Italijoje;

(9)

kad būtų išvengta bet kokių nereikalingų Sąjungos vidaus prekybos trikdžių ir trečiųjų šalių sudaromų nepagrįstų kliūčių prekybai, po naujausių labai patogeniško paukščių gripo protrūkių tose valstybėse narėse būtina bendradarbiaujant su Bulgarija ir Italija skubiai Sąjungos lygmeniu apibrėžti pagal Direktyvą 2005/94/EB tose dviejose valstybėse narėse nustatytas apsaugos ir priežiūros zonas ir Italijoje išplėstas nustatytas papildomas ribojamąsias zonas. Todėl Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 priede Bulgarijai ir Italijai skirti įrašai turėtų būti atnaujinti, siekiant atsižvelgti į dėl šios ligos tose valstybėse narėse susiklosčiusią naujausią epizootinę situaciją. Visų pirma į Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 priede esančius sąrašus turėtų būti įtraukti nauji įrašai, skirti apsaugos ir priežiūros zonoms Bulgarijoje ir Italijoje ir išplėstoms papildomoms ribojamosioms zonoms Italijoje, kurioms dabar taikomi apribojimai pagal Direktyvą 2005/94/EB;

(10)

todėl Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų atnaujintas Sąjungos lygmeniu nustatomas skirstymas į zonas ir įtrauktos pagal Direktyvą 2005/94/EB Bulgarijoje ir Italijoje nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos ir Italijoje išplėstos nustatytos papildomos ribojamosios zonos po naujausių labai patogeniško paukščių gripo protrūkių tose valstybėse narėse bei jose taikytinų apribojimų trukmė;

(11)

todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/247 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(12)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. lapkričio 21 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  2017 m. vasario 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse (OL L 36, 2017 2 11, p. 62).

(4)  2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinanti Direktyvą 92/40/EEB (OL L 10, 2006 1 14, p. 16).

(5)  2017 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/696, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse (OL L 101, 2017 4 13, p. 80).

(6)  2017 m. spalio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1841, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse (OL L 261, 2017 10 11, p. 26).

(7)  2017 m. lapkričio 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2000, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 289, 2017 11 8, p. 9).


PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

A dalis iš dalies keičiama taip:

a)

Bulgarijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Valstybė narė: Bulgarija

Teritorija, kurią sudaro:

Taikoma iki (pagal Direktyvos 2005/94/EB 29 straipsnio 1 dalį)

Dobrich region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

2017 11 12

Haskovo region, Municipality of Haskovo

Uzundzhovo

2017 11 10

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

2017 11 24

Yambol region, Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

2017 11 29“

b)

Italijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Valstybė narė: Italija

Teritorija, kurią sudaro:

Taikoma iki (pagal Direktyvos 2005/94/EB 29 straipsnio 1 dalį)

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

2017 11 18

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

2017 11 28

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

2017 11 28

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E10,243124

2017 11 28

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

2017 11 28

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

2017 11 26

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,247829 E 10,173639

2017 11 27

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

2017 11 28

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

2017 11 29

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

2017 11 29

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E 10,236272

2017 11 30

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

2017 12 4

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

2017 12 1

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

2017 12 2

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

2017 11 26

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

2017 12 2

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

2017 12 7

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

2017 12 6

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

2017 12 5

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

2017 12 5

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

2017 12 6“

2.

B dalis iš dalies keičiama taip:

a)

Bulgarijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Valstybė narė: Bulgarija

Teritorija, kurią sudaro:

Taikoma iki (pagal Direktyvos 2005/94/EB 29 straipsnio 1 dalį)

Dobrich Region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

Nuo 2017 11 13 iki 2017 11 21

Bogdan

Branishte

Dobrich

Draganovo

Opanetz

Pchelino

Plachi dol

Pop Grigorovo

Slaveevo

Sokolnik

Stozher

2017 11 21

Haskovo region

Municipality of Dimitrovgrad

Uzundzhovo

Nuo 2017 11 11 iki 2017 11 20

Municipality of Haskovo:

Alexandrovo

Dinevo

Lubenovo

Nova Nadejda

Rodopi

Stamboliiski

Stoykovo

Haskovo

Municipality of Dimitrovgrad

Brod

Chernogorovo

Krepost

Rainovo

Voden

Zlatopole

2017 11 20

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

Nuo 2017 11 25 iki 2017 12 3

Sliven

Trapoklovo

Dragodanovo

Kamen

Topolchane

Sotirya

Sedlarevo

2017 12 3

Zhelyu voyvoda

Blatets

Gorno Aleksandorvo

2017 12 7

Yambol region

Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

Nuo 2017 11 30 iki 2017 12 7

Municipality of Straldzha

Straldzha

Atolovo

Vodenichene

Dzinot

Lozentets

Municipality of Tundzha

Mogila

Veselinovo

Kabile

Chargan

Municipality of Yambol

Yambol city

2017 12 7“

b)

Italijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Valstybė narė: Italija

Teritorija, kurią sudaro:

Taikoma iki (pagal Direktyvos 2005/94/EB 31 straipsnį)

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

Nuo 2017 11 8 iki 2017 11 16

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

2017 11 16

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

Nuo 2017 11 8 iki 2017 11 16

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

2017 11 16

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984

Nuo 2017 11 9 iki 2017 11 17

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984

2017 11 17

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

Nuo 2017 11 10 iki 2017 11 18

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

2017 11 18

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

Nuo 2017 11 10 iki 2017 11 18

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

2017 11 18

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0055) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273174 E10,147377

Nuo 2017 11 16 iki 2017 11 24

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0055) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,27317 E10,147377

2017 11 24

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0056) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

Nuo 2017 11 13 iki 2017 11 21

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0056) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

2017 11 21

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

Nuo 2017 11 16 iki 2017 11 24

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

2017 11 24

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072

Nuo 2017 11 16 iki 2017 11 24

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072

2017 11 24

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

Nuo 2017 11 19 iki 2017 11 27

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

2017 11 27

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

Nuo 2017 11 29 iki 2017 12 7

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

2017 12 7

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

Nuo 2017 11 29 iki 2017 12 7

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

2017 12 7

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

Nuo 2017 11 29 iki 2017 12 7

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

2017 12 7

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

Nuo 2017 11 29 iki 2017 12 7

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,244372 E 10,19965

2017 12 7

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

nuo 2017 11 27 iki 2017 12 5

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

2017 12 5

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

Nuo 2017 11 28 iki 2017 12 6

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

2017 12 6

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

Nuo 2017 11 29 iki 2017 12 7

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

2017 12 7

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

Nuo 2017 11 30 iki 2017 12 8

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

2017 12 8

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

Nuo 2017 11 30 iki 2017 12 8

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

2017 12 8

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

Nuo 2017 12 1 iki 2017 12 9

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

2017 12 9

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

Nuo 2017 12 5 iki 2017 12 13

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

2017 12 13

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

Nuo 2017 12 2 iki 2017 12 10

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

2017 12 10

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

Nuo 2017 12 3 iki 2017 12 11

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

2017 12 11

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

nuo 2017 11 27 iki 2017 12 5

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

2017 12 5

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

Nuo 2017 12 3 iki 2017 12 11

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

2017 12 11

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

Nuo 2017 12 8 iki 2017 12 16

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

2017 12 16

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

Nuo 2017 12 7 iki 2017 12 15

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

2017 12 15

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

Nuo 2017 12 6 iki 2017 12 14

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

2017 12 14

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

Nuo 2017 12 6 iki 2017 12 14

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

2017 12 14

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

Nuo 2017 12 7 iki 2017 12 15

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

2017 12 15“

3)

C dalyje Italijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Valstybė narė: Italija

Teritorija, kurią sudaro:

Data, iki kurios priemonės turi būti taikytinos pagal 3b straipsnį

Municipality of ARGENTA (FE)

Municipality of BERRA (FE)

Municipality of BONDENO (FE)

Municipality of CENTO (FE)

Municipality of CODIGORO (FE)

Municipality of COMACCHIO (FE)

Municipality of COPPARO (FE)

Municipality of FERRARA (FE)

Municipality of FISCAGLIA (FE)

Municipality of FORMIGNANA (FE)

Municipality of GORO (FE)

Municipality of JOLANDA DI SAVOIA (FE)

Municipality of LAGOSANTO (FE)

Municipality of MASI TORELLO (FE)

Municipality of MESOLA (FE)

Municipality of OSTELLATO (FE)

Municipality of POGGIO RENATICO (FE)

Municipality of PORTOMAGGIORE (FE)

Municipality of RO (FE)

Municipality of TERRE DEL RENO (FE)

Municipality of TRESIGALLO (FE)

Municipality of VIGARANO MAINARDA (FE)

Municipality of VOGHIERA (FE)

Municipality of ADRARA SAN MARTINO (BG)

Municipality of ADRARA SAN ROCCO (BG)

Municipality of ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

Municipality of ALBINO (BG)

Municipality of ALGUA (BG)

Municipality of ALMÈ (BG)

Municipality of ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG)

Municipality of ALMENNO SAN SALVATORE (BG)

Municipality of ALZANO LOMBARDO (BG)

Municipality of AMBIVERE (BG)

Municipality of ANTEGNATE (BG)

Municipality of ARCENE (BG)

Municipality of ARDESIO (BG)

Municipality of ARZAGO D'ADDA (BG)

Municipality of AVERARA (BG)

Municipality of AVIATICO (BG)

Municipality of AZZANO SAN PAOLO (BG)

Municipality of AZZONE (BG)

Municipality of BAGNATICA (BG)

Municipality of BARBATA (BG)

Municipality of BARIANO (BG)

Municipality of BARZANA (BG)

Municipality of BEDULITA (BG)

Municipality of BERBENNO (BG)

Municipality of BERGAMO (BG)

Municipality of BERZO SAN FERMO (BG)

Municipality of BIANZANO (BG)

Municipality of BLELLO (BG)

Municipality of BOLGARE (BG)

Municipality of BOLTIERE (BG)

Municipality of BONATE SOPRA (BG)

Municipality of BONATE SOTTO (BG)

Municipality of BORGO DI TERZO (BG)

Municipality of BOSSICO (BG)

Municipality of BOTTANUCO (BG)

Municipality of BRACCA (BG)

Municipality of BRANZI (BG)

Municipality of BREMBATE (BG)

Municipality of BREMBATE DI SOPRA (BG)

Municipality of BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)

Municipality of BRUMANO (BG)

Municipality of BRUSAPORTO (BG)

Municipality of CALCINATE (BG)

Municipality of CALCIO (BG)

Municipality of CALUSCO D'ADDA (BG)

Municipality of CALVENZANO (BG)

Municipality of CAMERATA CORNELLO (BG)

Municipality of CANONICA D'ADDA (BG)

Municipality of CAPIZZONE (BG)

Municipality of CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)

Municipality of CAPRINO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CARAVAGGIO (BG)

Municipality of CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)

Municipality of CARONA (BG)

Municipality of CARVICO (BG)

Municipality of CASAZZA (BG)

Municipality of CASIRATE D'ADDA (BG)

Municipality of CASNIGO (BG)

Municipality of CASSIGLIO (BG)

Municipality of CASTEL ROZZONE (BG)

Municipality of CASTELLI CALEPIO (BG)

Municipality of CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

Municipality of CASTRO (BG)

Municipality of CAVERNAGO (BG)

Municipality of CAZZANO SANT'ANDREA (BG)

Municipality of CENATE SOPRA (BG)

Municipality of CENATE SOTTO (BG)

Municipality of CENE (BG)

Municipality of CERETE (BG)

Municipality of CHIGNOLO D'ISOLA (BG)

Municipality of CHIUDUNO (BG)

Municipality of CISANO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CISERANO (BG)

Municipality of CIVIDATE AL PIANO (BG)

Municipality of CLUSONE (BG)

Municipality of COLERE (BG)

Municipality of COLOGNO AL SERIO (BG)

Municipality of COLZATE (BG)

Municipality of COMUN NUOVO (BG)

Municipality of CORNA IMAGNA (BG)

Municipality of CORNALBA (BG)

Municipality of CORTENUOVA (BG)

Municipality of COSTA DI MEZZATE (BG)

Municipality of COSTA SERINA (BG)

Municipality of COSTA VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of COSTA VOLPINO (BG)

Municipality of COVO (BG)

Municipality of CREDARO (BG)

Municipality of CURNO (BG)

Municipality of CUSIO (BG)

Municipality of DALMINE (BG)

Municipality of DOSSENA (BG)

Municipality of ENDINE GAIANO (BG)

Municipality of ENTRATICO (BG)

Municipality of FARA GERA D'ADDA (BG)

Municipality of FARA OLIVANA CON SOLA (BG)

Municipality of FILAGO (BG)

Municipality of FINO DEL MONTE (BG)

Municipality of FIORANO AL SERIO (BG)

Municipality of FONTANELLA (BG)

Municipality of FONTENO (BG)

Municipality of FOPPOLO (BG)

Municipality of FORESTO SPARSO (BG)

Municipality of FORNOVO SAN GIOVANNI (BG)

Municipality of FUIPIANO VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of GANDELLINO (BG)

Municipality of GANDINO (BG)

Municipality of GANDOSSO (BG)

Municipality of GAVERINA TERME (BG)

Municipality of GAZZANIGA (BG)

Municipality of GHISALBA (BG)

Municipality of GORLAGO (BG)

Municipality of GORLE (BG)

Municipality of GORNO (BG)

Municipality of GRASSOBBIO (BG)

Municipality of GROMO (BG)

Municipality of GRONE (BG)

Municipality of GRUMELLO DEL MONTE (BG)

Municipality of ISOLA DI FONDRA (BG)

Municipality of ISSO (BG)

Municipality of LALLIO (BG)

Municipality of LEFFE (BG)

Municipality of LENNA (BG)

Municipality of LEVATE (BG)

Municipality of LOCATELLO (BG)

Municipality of LOVERE (BG)

Municipality of LURANO (BG)

Municipality of LUZZANA (BG)

Municipality of MADONE (BG)

Municipality of MAPELLO (BG)

Municipality of MARTINENGO (BG)

Municipality of MEDOLAGO (BG)

Municipality of MEZZOLDO (BG)

Municipality of MISANO DI GERA D'ADDA (BG)

Municipality of MOIO DE' CALVI (BG)

Municipality of MONASTEROLO DEL CASTELLO (BG)

Municipality of MONTELLO (BG)

Municipality of MORENGO (BG)

Municipality of MORNICO AL SERIO (BG)

Municipality of MOZZANICA (BG)

Municipality of MOZZO (BG)

Municipality of NEMBRO (BG)

Municipality of OLMO AL BREMBO (BG)

Municipality of OLTRE IL COLLE (BG)

Municipality of OLTRESSENDA ALTA (BG)

Municipality of ONETA (BG)

Municipality of ONORE (BG)

Municipality of ORIO AL SERIO (BG)

Municipality of ORNICA (BG)

Municipality of OSIO SOPRA (BG)

Municipality of OSIO SOTTO (BG)

Municipality of PAGAZZANO (BG)

Municipality of PALADINA (BG)

Municipality of PALAZZAGO (BG)

Municipality of PALOSCO (BG)

Municipality of PARRE (BG)

Municipality of PARZANICA (BG)

Municipality of PEDRENGO (BG)

Municipality of PEIA (BG)

Municipality of PIANICO (BG)

Municipality of PIARIO (BG)

Municipality of PIAZZA BREMBANA (BG)

Municipality of PIAZZATORRE (BG)

Municipality of PIAZZOLO (BG)

Municipality of POGNANO (BG)

Municipality of PONTE NOSSA (BG)

Municipality of PONTE SAN PIETRO (BG)

Municipality of PONTERANICA (BG)

Municipality of PONTIDA (BG)

Municipality of PONTIROLO NUOVO (BG)

Municipality of PRADALUNGA (BG)

Municipality of PREDORE (BG)

Municipality of PREMOLO (BG)

Municipality of PRESEZZO (BG)

Municipality of PUMENENGO (BG)

Municipality of RANICA (BG)

Municipality of RANZANICO (BG)

Municipality of RIVA DI SOLTO (BG)

Municipality of ROGNO (BG)

Municipality of ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Municipality of RONCOBELLO (BG)

Municipality of RONCOLA (BG)

Municipality of ROTA D'IMAGNA (BG)

Municipality of ROVETTA (BG)

Municipality of SAN GIOVANNI BIANCO (BG)

Municipality of SAN PAOLO D'ARGON (BG)

Municipality of SAN PELLEGRINO TERME (BG)

Municipality of SANTA BRIGIDA (BG)

Municipality of SANT'OMOBONO TERME (BG)

Municipality of SARNICO (BG)

Municipality of SCANZOROSCIATE (BG)

Municipality of SCHILPARIO (BG)

Municipality of SEDRINA (BG)

Municipality of SELVINO (BG)

Municipality of SERIATE (BG)

Municipality of SERINA (BG)

Municipality of SOLTO COLLINA (BG)

Municipality of SOLZA (BG)

Municipality of SONGAVAZZO (BG)

Municipality of SORISOLE (BG)

Municipality of SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)

Municipality of SOVERE (BG)

Municipality of SPINONE AL LAGO (BG)

Municipality of SPIRANO (BG)

Municipality of STEZZANO (BG)

Municipality of STROZZA (BG)

Municipality of SUISIO (BG)

Municipality of TALEGGIO (BG)

Municipality of TAVERNOLA BERGAMASCA (BG)

Municipality of TELGATE (BG)

Municipality of TERNO D'ISOLA (BG)

Municipality of TORRE BOLDONE (BG)

Municipality of TORRE DE' ROVERI (BG)

Municipality of TORRE PALLAVICINA (BG)

Municipality of TRESCORE BALNEARIO (BG)

Municipality of TREVIGLIO (BG)

Municipality of TREVIOLO (BG)

Municipality of UBIALE CLANEZZO (BG)

Municipality of URGNANO (BG)

Municipality of VAL BREMBILLA (BG)

Municipality of VALBONDIONE (BG)

Municipality of VALBREMBO (BG)

Municipality of VALGOGLIO (BG)

Municipality of VALLEVE (BG)

Municipality of VALNEGRA (BG)

Municipality of VALTORTA (BG)

Municipality of VEDESETA (BG)

Municipality of VERDELLINO (BG)

Municipality of VERDELLO (BG)

Municipality of VERTOVA (BG)

Municipality of VIADANICA (BG)

Municipality of VIGANO SAN MARTINO (BG)

Municipality of VIGOLO (BG)

Municipality of VILLA D'ADDA (BG)

Municipality of VILLA D'ALMÈ (BG)

Municipality of VILLA DI SERIO (BG)

Municipality of VILLA D'OGNA (BG)

Municipality of VILLONGO (BG)

Municipality of VILMINORE DI SCALVE (BG)

Municipality of ZANDOBBIO (BG)

Municipality of ZANICA (BG)

Municipality of ZOGNO (BG)

Municipality of ACQUAFREDDA (BS)

Municipality of ADRO (BS)

Municipality of AGNOSINE (BS)

Municipality of ALFIANELLO (BS)

Municipality of ANFO (BS)

Municipality of AZZANO MELLA (BS)

Municipality of BAGNOLO MELLA (BS)

Municipality of BAGOLINO (BS)

Municipality of BARBARIGA (BS)

Municipality of BARGHE (BS)

Municipality of BASSANO BRESCIANO (BS)

Municipality of BEDIZZOLE (BS)

Municipality of BERLINGO (BS)

Municipality of BIONE (BS)

Municipality of BORGO SAN GIACOMO (BS)

Municipality of BORGOSATOLLO (BS)

Municipality of BOTTICINO (BS)

Municipality of BOVEGNO (BS)

Municipality of BOVEZZO (BS)

Municipality of BRANDICO (BS)

Municipality of BRESCIA (BS)

Municipality of BRIONE (BS)

Municipality of CAINO (BS)

Municipality of CALCINATO (BS)

Municipality of CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS)

Municipality of CALVISANO (BS)

Municipality of CAPOVALLE (BS)

Municipality of CAPRIANO DEL COLLE (BS)

Municipality of CAPRIOLO (BS)

Municipality of CARPENEDOLO (BS)

Municipality of CASTEGNATO (BS)

Municipality of CASTEL MELLA (BS)

Municipality of CASTELCOVATI (BS)

Municipality of CASTENEDOLO (BS)

Municipality of CASTO (BS)

Municipality of CASTREZZATO (BS)

Municipality of CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

Municipality of CELLATICA (BS)

Municipality of CHIARI (BS)

Municipality of CIGOLE (BS)

Municipality of COCCAGLIO (BS)

Municipality of COLLEBEATO (BS)

Municipality of COLLIO (BS)

Municipality of COLOGNE (BS)

Municipality of COMEZZANO-CIZZAGO (BS)

Municipality of CONCESIO (BS)

Municipality of CORTE FRANCA (BS)

Municipality of CORZANO (BS)

Municipality of DELLO (BS)

Municipality of DESENZANO DEL GARDA (BS)

Municipality of ERBUSCO (BS)

Municipality of FIESSE (BS)

Municipality of FLERO (BS)

Municipality of GAMBARA (BS)

Municipality of GARDONE RIVIERA (BS)

Municipality of GARDONE VAL TROMPIA (BS)

Municipality of GARGNANO (BS)

Municipality of GAVARDO (BS)

Municipality of GHEDI (BS)

Municipality of GOTTOLENGO (BS)

Municipality of GUSSAGO (BS)

Municipality of IDRO (BS)

Municipality of IRMA (BS)

Municipality of ISEO (BS)

Municipality of ISORELLA (BS)

Municipality of LAVENONE (BS)

Municipality of LENO (BS)

Municipality of LIMONE SUL GARDA (BS)

Municipality of LODRINO (BS)

Municipality of LOGRATO (BS)

Municipality of LONATO DEL GARDA (BS)

Municipality of LONGHENA (BS)

Municipality of LUMEZZANE (BS)

Municipality of MACLODIO (BS)

Municipality of MAGASA (BS)

Municipality of MAIRANO (BS)

Municipality of MANERBA DEL GARDA (BS)

Municipality of MANERBIO (BS)

Municipality of MARCHENO (BS)

Municipality of MARMENTINO (BS)

Municipality of MARONE (BS)

Municipality of MAZZANO (BS)

Municipality of MILZANO (BS)

Municipality of MONIGA DEL GARDA (BS)

Municipality of MONTE ISOLA (BS)

Municipality of MONTICELLI BRUSATI (BS)

Municipality of MONTICHIARI (BS)

Municipality of MONTIRONE (BS)

Municipality of MURA (BS)

Municipality of MUSCOLINE (BS)

Municipality of NAVE (BS)

Municipality of NUVOLENTO (BS)

Municipality of NUVOLERA (BS)

Municipality of ODOLO (BS)

Municipality of OFFLAGA (BS)

Municipality of OME (BS)

Municipality of ORZINUOVI (BS)

Municipality of ORZIVECCHI (BS)

Municipality of OSPITALETTO (BS)

Municipality of PADENGHE SUL GARDA (BS)

Municipality of PADERNO FRANCIACORTA (BS)

Municipality of PAITONE (BS)

Municipality of PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

Municipality of PARATICO (BS)

Municipality of PASSIRANO (BS)

Municipality of PAVONE DEL MELLA (BS)

Municipality of PERTICA ALTA (BS)

Municipality of PERTICA BASSA (BS)

Municipality of PEZZAZE (BS)

Municipality of POLAVENO (BS)

Municipality of POLPENAZZE DEL GARDA (BS)

Municipality of POMPIANO (BS)

Municipality of PONCARALE (BS)

Municipality of PONTEVICO (BS)

Municipality of PONTOGLIO (BS)

Municipality of POZZOLENGO (BS)

Municipality of PRALBOINO (BS)

Municipality of PRESEGLIE (BS)

Municipality of PREVALLE (BS)

Municipality of PROVAGLIO D'ISEO (BS)

Municipality of PROVAGLIO VAL SABBIA (BS)

Municipality of PUEGNAGO SUL GARDA (BS)

Municipality of QUINZANO D'OGLIO (BS)

Municipality of REMEDELLO (BS)

Municipality of REZZATO (BS)

Municipality of ROCCAFRANCA (BS)

Municipality of RODENGO SAIANO (BS)

Municipality of ROÈ VOLCIANO (BS)

Municipality of RONCADELLE (BS)

Municipality of ROVATO (BS)

Municipality of RUDIANO (BS)

Municipality of SABBIO CHIESE (BS)

Municipality of SALE MARASINO (BS)

Municipality of SALÒ (BS)

Municipality of SAN FELICE DEL BENACO (BS)

Municipality of SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)

Municipality of SAN PAOLO (BS)

Municipality of SAN ZENO NAVIGLIO (BS)

Municipality of SAREZZO (BS)

Municipality of SENIGA (BS)

Municipality of SERLE (BS)

Municipality of SIRMIONE (BS)

Municipality of SOIANO DEL LAGO (BS)

Municipality of SULZANO (BS)

Municipality of TAVERNOLE SUL MELLA (BS)

Municipality of TIGNALE (BS)

Municipality of TORBOLE CASAGLIA (BS)

Municipality of TOSCOLANO-MADERNO (BS)

Municipality of TRAVAGLIATO (BS)

Municipality of TREMOSINE SUL GARDA (BS)

Municipality of TRENZANO (BS)

Municipality of TREVISO BRESCIANO (BS)

Municipality of URAGO D'OGLIO (BS)

Municipality of VALLIO TERME (BS)

Municipality of VALVESTINO (BS)

Municipality of VEROLANUOVA (BS)

Municipality of VEROLAVECCHIA (BS)

Municipality of VESTONE (BS)

Municipality of VILLA CARCINA (BS)

Municipality of VILLACHIARA (BS)

Municipality of VILLANUOVA SUL CLISI (BS)

Municipality of VISANO (BS)

Municipality of VOBARNO (BS)

Municipality of ZONE (BS)

Municipality of ACQUANEGRA CREMONESE (CR)

Municipality of AGNADELLO (CR)

Municipality of ANNICCO (CR)

Municipality of AZZANELLO (CR)

Municipality of BAGNOLO CREMASCO (CR)

Municipality of BONEMERSE (CR)

Municipality of BORDOLANO (CR)

Municipality of CA' D'ANDREA (CR)

Municipality of CALVATONE (CR)

Municipality of CAMISANO (CR)

Municipality of CAMPAGNOLA CREMASCA (CR)

Municipality of CAPERGNANICA (CR)

Municipality of CAPPELLA CANTONE (CR)

Municipality of CAPPELLA DE' PICENARDI (CR)

Municipality of CAPRALBA (CR)

Municipality of CASALBUTTANO ED UNITI (CR)

Municipality of CASALE CREMASCO-VIDOLASCO (CR)

Municipality of CASALETTO CEREDANO (CR)

Municipality of CASALETTO DI SOPRA (CR)

Municipality of CASALETTO VAPRIO (CR)

Municipality of CASALMAGGIORE (CR)

Municipality of CASALMORANO (CR)

Municipality of CASTEL GABBIANO (CR)

Municipality of CASTELDIDONE (CR)

Municipality of CASTELLEONE (CR)

Municipality of CASTELVERDE (CR)

Municipality of CASTELVISCONTI (CR)

Municipality of CELLA DATI (CR)

Municipality of CHIEVE (CR)

Municipality of CICOGNOLO (CR)

Municipality of CINGIA DE' BOTTI (CR)

Municipality of CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR)

Municipality of CORTE DE' FRATI (CR)

Municipality of CREDERA RUBBIANO (CR)

Municipality of CREMA (CR)

Municipality of CREMONA (CR)

Municipality of CREMOSANO (CR)

Municipality of CROTTA D'ADDA (CR)

Municipality of CUMIGNANO SUL NAVIGLIO (CR)

Municipality of DEROVERE (CR)

Municipality of DOVERA (CR)

Municipality of DRIZZONA (CR)

Municipality of FIESCO (CR)

Municipality of FORMIGARA (CR)

Municipality of GABBIONETA-BINANUOVA (CR)

Municipality of GADESCO-PIEVE DELMONA (CR)

Municipality of GENIVOLTA (CR)

Municipality of GERRE DE' CAPRIOLI (CR)

Municipality of GOMBITO (CR)

Municipality of GRONTARDO (CR)

Municipality of GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (CR)

Municipality of GUSSOLA (CR)

Municipality of ISOLA DOVARESE (CR)

Municipality of IZANO (CR)

Municipality of MADIGNANO (CR)

Municipality of MALAGNINO (CR)

Municipality of MARTIGNANA DI PO (CR)

Municipality of MONTE CREMASCO (CR)

Municipality of MONTODINE (CR)

Municipality of MOSCAZZANO (CR)

Municipality of MOTTA BALUFFI (CR)

Municipality of OFFANENGO (CR)

Municipality of OLMENETA (CR)

Municipality of OSTIANO (CR)

Municipality of PADERNO PONCHIELLI (CR)

Municipality of PALAZZO PIGNANO (CR)

Municipality of PANDINO (CR)

Municipality of PERSICO DOSIMO (CR)

Municipality of PESCAROLO ED UNITI (CR)

Municipality of PESSINA CREMONESE (CR)

Municipality of PIADENA (CR)

Municipality of PIANENGO (CR)

Municipality of PIERANICA (CR)

Municipality of PIEVE D'OLMI (CR)

Municipality of PIEVE SAN GIACOMO (CR)

Municipality of PIZZIGHETTONE (CR)

Municipality of POZZAGLIO ED UNITI (CR)

Municipality of QUINTANO (CR)

Municipality of RICENGO (CR)

Municipality of RIPALTA ARPINA (CR)

Municipality of RIPALTA CREMASCA (CR)

Municipality of RIPALTA GUERINA (CR)

Municipality of RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR)

Municipality of RIVOLTA D'ADDA (CR)

Municipality of ROBECCO D'OGLIO (CR)

Municipality of ROMANENGO (CR)

Municipality of SALVIROLA (CR)

Municipality of SAN BASSANO (CR)

Municipality of SAN DANIELE PO (CR)

Municipality of SAN GIOVANNI IN CROCE (CR)

Municipality of SAN MARTINO DEL LAGO (CR)

Municipality of SCANDOLARA RAVARA (CR)

Municipality of SCANDOLARA RIPA D'OGLIO (CR)

Municipality of SERGNANO (CR)

Municipality of SESTO ED UNITI (CR)

Municipality of SOLAROLO RAINERIO (CR)

Municipality of SONCINO (CR)

Municipality of SORESINA (CR)

Municipality of SOSPIRO (CR)

Municipality of SPINADESCO (CR)

Municipality of SPINEDA (CR)

Municipality of SPINO D'ADDA (CR)

Municipality of STAGNO LOMBARDO (CR)

Municipality of TICENGO (CR)

Municipality of TORLINO VIMERCATI (CR)

Municipality of TORNATA (CR)

Municipality of TORRE DE' PICENARDI (CR)

Municipality of TORRICELLA DEL PIZZO (CR)

Municipality of TRESCORE CREMASCO (CR)

Municipality of TRIGOLO (CR)

Municipality of VAIANO CREMASCO (CR)

Municipality of VAILATE (CR)

Municipality of VESCOVATO (CR)

Municipality of VOLONGO (CR)

Municipality of VOLTIDO (CR)

Municipality of ABBADIA CERRETO (LO)

Municipality of BERTONICO (LO)

Municipality of BOFFALORA D'ADDA (LO)

Municipality of BORGHETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of BORGO SAN GIOVANNI (LO)

Municipality of BREMBIO (LO)

Municipality of CAMAIRAGO (LO)

Municipality of CASALETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of CASALMAIOCCO (LO)

Municipality of CASALPUSTERLENGO (LO)

Municipality of CASELLE LANDI (LO)

Municipality of CASELLE LURANI (LO)

Municipality of CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA (LO)

Municipality of CASTIGLIONE D'ADDA (LO)

Municipality of CASTIRAGA VIDARDO (LO)

Municipality of CAVACURTA (LO)

Municipality of CAVENAGO D'ADDA (LO)

Municipality of CERVIGNANO D'ADDA (LO)

Municipality of CODOGNO (LO)

Municipality of COMAZZO (LO)

Municipality of CORNEGLIANO LAUDENSE (LO)

Municipality of CORNO GIOVINE (LO)

Municipality of CORNOVECCHIO (LO)

Municipality of CORTE PALASIO (LO)

Municipality of CRESPIATICA (LO)

Municipality of FOMBIO (LO)

Municipality of GALGAGNANO (LO)

Municipality of GRAFFIGNANA (LO)

Municipality of GUARDAMIGLIO (LO)

Municipality of LIVRAGA (LO)

Municipality of LODI (LO)

Municipality of LODI VECCHIO (LO)

Municipality of MACCASTORNA (LO)

Municipality of MAIRAGO (LO)

Municipality of MALEO (LO)

Municipality of MARUDO (LO)

Municipality of MASSALENGO (LO)

Municipality of MELETI (LO)

Municipality of MERLINO (LO)

Municipality of MONTANASO LOMBARDO (LO)

Municipality of MULAZZANO (LO)

Municipality of ORIO LITTA (LO)

Municipality of OSPEDALETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of OSSAGO LODIGIANO (LO)

Municipality of PIEVE FISSIRAGA (LO)

Municipality of SALERANO SUL LAMBRO (LO)

Municipality of SAN FIORANO (LO)

Municipality of SAN MARTINO IN STRADA (LO)

Municipality of SAN ROCCO AL PORTO (LO)

Municipality of SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)

Municipality of SANTO STEFANO LODIGIANO (LO)

Municipality of SECUGNAGO (LO)

Municipality of SENNA LODIGIANA (LO)

Municipality of SOMAGLIA (LO)

Municipality of SORDIO (LO)

Municipality of TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)

Municipality of TERRANOVA DEI PASSERINI (LO)

Municipality of TURANO LODIGIANO (LO)

Municipality of VALERA FRATTA (LO)

Municipality of VILLANOVA DEL SILLARO (LO)

Municipality of ZELO BUON PERSICO (LO)

Municipality of ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN)

Municipality of ASOLA (MN)

Municipality of BAGNOLO SAN VITO (MN)

Municipality of BIGARELLO (MN)

Municipality of BORGO VIRGILIO (MN)

Municipality of BORGOFRANCO SUL PO (MN)

Municipality of BOZZOLO (MN)

Municipality of CANNETO SULL'OGLIO (MN)

Municipality of CARBONARA DI PO (MN)

Municipality of CASALMORO (MN)

Municipality of CASALOLDO (MN)

Municipality of CASALROMANO (MN)

Municipality of CASTEL D'ARIO (MN)

Municipality of CASTEL GOFFREDO (MN)

Municipality of CASTELBELFORTE (MN)

Municipality of CASTELLUCCHIO (MN)

Municipality of CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

Municipality of CAVRIANA (MN)

Municipality of CERESARA (MN)

Municipality of COMMESSAGGIO (MN)