ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 285

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. lapkričio 1d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. spalio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1977, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 876/2014 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

1

 

*

2017 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1978, kuriuo dėl dygiaodžių, surinktų ne į klasifikaciją įtrauktose auginimo teritorijose, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus, III priedas ( 1 )

3

 

*

2017 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1979, kuriuo dėl dygiaodžių, surinktų ne į klasifikaciją įtrauktose auginimo teritorijose, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles, II priedas ( 1 )

6

 

*

2017 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1980, kuriuo dėl paralyžiuojančių kiaukutinių nuodų nustatymo metodo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 2074/2005 III priedas ( 1 )

8

 

*

2017 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1981, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo nuostatos dėl temperatūros sąlygų vežant mėsą ( 1 )

10

 

*

2017 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1982, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, nustatytas tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos ir Vietnamo kilmės avalynei su batviršiais iš odos, pagamintai bendrovių Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company ir Zhaoqing Li Da Shoes Co., Ltd, ir kuriuo įgyvendinamas Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-659/13 ir C-34/14

14

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

Klaidų ištaisymas 2017 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos deleguotosios direktyvos (ES) 2017/1975, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria kadmį leidžiama naudoti spalvą keičiančiuose vaizdavimo sistemų šviesos dioduose, klaidų ištaisymas ( OL L 281, 2017 10 31 )

32

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

1.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1977

2017 m. spalio 26 d.

kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 876/2014 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 57 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 876/2014 (2) Komisija nešiojamąjį iš baterijų maitinamą nejudamo ir judamo vaizdo fiksavimo ir įrašymo aparatą suklasifikavo kaip kitas vaizdo kameras su vaizdo įrašymo įrenginiu ir jam priskyrė KN kodą 8525 80 99;

(2)

savo sprendime sujungtose bylose C-435/15 ir C-666/15 (3) Teisingumo Teismas nusprendė, kad Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 876/2014 negalioja;

(3)

dėl teisinio tikrumo nuostatos, kurias Teisingumo Teismas pripažino negaliojančiomis, turėtų būti oficialiai pašalintos iš Sąjungos teisinės sistemos;

(4)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 876/2014 turėtų būti panaikintas;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 876/2014 panaikinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Stephen QUEST

Generalinis direktorius

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  2014 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 876/2014 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje (OL L 240, 2014 8 13, p. 12).

(3)  2017 m. kovo 22 d. Teisingumo Teismo sprendimas GROFA and others bylose C-435/15 ir C-666/15, ECLI:EU:C:2017:232.


1.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1978

2017 m. spalio 31 d.

kuriuo dėl dygiaodžių, surinktų ne į klasifikaciją įtrauktose auginimo teritorijose, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus, III priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (1), ypač į jo 10 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 853/2004 maisto tvarkymo subjektams nustatyti specialūs gyvūninių maisto produktų higienos reikalavimai. Jame, inter alia, nustatyta, kad maisto tvarkymo subjektai gali pateikti rinkai gyvūninės kilmės produktus, tik jeigu jie buvo paruošti ir sutvarkyti įmonėse, atitinkančiose tam tikrus reikalavimus, įskaitant jo III priede nustatytus atitinkamus reikalavimus;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo VII skirsnyje nustatyta, kad šis skirsnis taikomas gyviems dvigeldžiams moliuskams ir, išskyrus su valymu susijusias nuostatas, gyviems dygiaodžiams, gyviems gaubtagyviams ir gyviems jūros pilvakojams. Jame taip pat nurodyta, kad šukutėms ir jūros pilvakojams, nefiltruojantiems maitinamosios terpės ir surinktiems ne auginimo teritorijose, yra taikomi specialūs reikalavimai;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 854/2004 (2) nustatomos specialiosios gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisyklės. Jame nustatyta, kad valstybės narės turi užtikrinti, kad gyvų dvigeldžių moliuskų, gyvų dygiaodžių, gyvų gaubtagyvių ir gyvų jūros pilvakojų auginimo ir tiekimo rinkai oficiali kontrolė būtų vykdoma vadovaujantis jo II priedu. Reglamento (EB) Nr. 854/2004 II priedo II skyriuje nustatyta, kad auginimo teritorijos turi būti suskirstomos atsižvelgiant į užterštumo fekalijomis laipsnį. Maitinamąją terpę filtruojantys gyvūnai, pvz., dvigeldžiai moliuskai, gali kaupti mikroorganizmus, keliančius grėsmę visuomenės sveikatai;

(4)

dygiaodžiai paprastai nefiltruoja maitinamosios terpės. Todėl mikroorganizmų, susijusių su užterštumu fekalijomis, susikaupimo šiuose gyvūnuose rizika yra nedidelė. Be to, nebuvo gauta epidemiologinių duomenų, leidžiančių susieti Reglamento (EB) Nr. 854/2004 II priede nustatytų auginimo teritorijų įtraukimo į klasifikaciją nuostatas su rizika visuomenės sveikatai dėl maitinamosios terpės nefiltruojančių dygiaodžių. Dėl šios priežasties šie dygiaodžiai taip pat neturėtų būti įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo VII skirsnio II skyriuje nustatytų auginimo teritorijų įtraukimo į klasifikaciją nuostatų taikymo sritį;

(5)

be to, Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo VII skirsnio IX skyriuje nustatyti specialūs reikalavimai, taikomi šukutėms ir gyviems jūros pilvakojams, nefiltruojantiems maitinamosios terpės ir surinktiems ne į klasifikaciją įtrauktose auginimo teritorijose. Minėti reikalavimai taip pat turėtų būti taikomi dygiaodžiams, nefiltruojantiems maitinamosios terpės;

(6)

todėl Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo VII skirsnis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(2)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 854/2004, nustatantis specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (OL L 139, 2004 4 30, p. 206).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo VII skirsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

Įvadinės dalies 1 pastraipa pakeičiama taip:

„1.

Šis skirsnis taikomas gyviems dvigeldžiams moliuskams. Išskyrus su valymu susijusius nuostatas, jis taip pat taikomas gyviems dygiaodžiams, gyviems gaubtagyviams ir gyviems jūros pilvakojams. Šio skirsnio II skyriaus A dalies nuostatos dėl auginimo teritorijų priskyrimo tam tikrai klasei netaikomos jūros pilvakojams ir dygiaodžiams, nefiltruojantiems maitinamosios terpės.“

2)

IX skyrius pakeičiamas taip:

„IX SKYRIUS.   SPECIALŪS REIKALAVIMAI, TAIKOMI MAITINAMOSIOS TERPĖS NEFILTRUOJANČIOMS ŠUKUTĖMS, JŪROS PILVAKOJAMS IR DYGIAODŽIAMS, SURINKTIEMS NE Į KLASIFIKACIJĄ ĮTRAUKTOSE AUGINIMO TERITORIJOSE

Maisto tvarkymo subjektai, renkantys maitinamosios terpės nefiltruojančias šukutes, jūros pilvakojus ir dygiaodžius ne į klasifikaciją įtrauktose auginimo teritorijose arba tvarkantys tokias šukutes ir (arba) jūros pilvakojus, ir (arba) dygiaodžius, privalo laikytis šių reikalavimų:

1.

Maitinamosios terpės nefiltruojančias šukutes, jūros pilvakojus ir dygiaodžius galima pateikti rinkai tik jeigu jie buvo surinkti ir sutvarkyti pagal II skyriaus B dalį ir jeigu, remiantis savikontrolės sistema, jie atitinka V skyriuje nustatytus standartus.

2.

Papildant 1 pastraipą, jeigu kompetentinga institucija, prireikus – bendradarbiaudama su maisto tvarkymo subjektais, žvejybos rajonus gali įtraukti į klasifikaciją remdamasi oficialios stebėsenos programų duomenimis, šukutėms analogiškai taikomos II skyriaus A dalies nuostatos.

3.

Maitinamosios terpės nefiltruojančias šukutes, jūros pilvakojus ir dygiaodžius galima pateikti rinkai ir žmonėms vartoti tik pardavus žuvų aukcione, per išsiuntimo centrą arba perdirbimo įmonę. Minėtas įmones valdantys maisto tvarkymo subjektai, tvarkydami šukutes ir (arba) jūros pilvakojus, ir (arba) dygiaodžius, apie tai privalo pranešti kompetentingai institucijai ir, jei tai yra išsiuntimo centrai, laikytis atitinkamų III ir IV skyrių reikalavimų.

4.

Maitinamosios terpės nefiltruojančias šukutes, gyvus jūros pilvakojus ir gyvus dygiaodžius tvarkantys maisto tvarkymo subjektai privalo laikytis šių reikalavimų:

a)

I skyriaus 3–7 pastraipose nustatytų reikalavimų dėl dokumentų, jeigu jie taikytini. Šiuo atveju registravimo dokumente turi būti aiškiai nurodoma auginimo teritorijos vieta, kurioje buvo surinktos šukutės ir (arba) gyvi jūros pilvakojai, ir (arba) gyvi dygiaodžiai, arba

b)

VI skyriaus 2 pastraipos reikalavimų dėl mažmeninei prekybai išsiųstų visų gyvų šukučių, gyvų jūros pilvakojų ir gyvų dygiaodžių pakuočių uždarymo ir VII skyriaus reikalavimų dėl identifikavimo ženklo ir ženklinimo.“


1.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1979

2017 m. spalio 31 d.

kuriuo dėl dygiaodžių, surinktų ne į klasifikaciją įtrauktose auginimo teritorijose, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles, II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 854/2004, nustatantį specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (1), ypač į jo 17 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 854/2004 nustatytos specialiosios žmonėms vartoti skirtų gyvūninių produktų oficialios kontrolės taisyklės;

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 854/2004 nustatyta, kad valstybės narės turi užtikrinti, kad gyvų dvigeldžių moliuskų ir gyvų dygiaodžių, gyvų gaubtagyvių ir gyvų jūros pilvakojų auginimo ir tiekimo rinkai oficiali kontrolė būtų vykdoma vadovaujantis jo II priedu. Šio priedo II skyriuje išdėstytos auginimo teritorijų įtraukimo į klasifikaciją ir jų stebėsenos taisyklės;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 854/2004 II priedo II skyriuje auginimo teritorijos suskirstomos į klases atsižvelgiant į užterštumo fekalijomis laipsnį. Maitinamąją terpę filtruojantys gyvūnai, pvz., gyvi moliuskai, gali kaupti mikroorganizmus, keliančius grėsmę visuomenės sveikatai. Todėl auginimo teritorijos įtraukiamos į klasifikaciją pagal tam tikrų mikroorganizmų, susijusių su fekaliniu užteršimu, aptikimą;

(4)

dygiaodžiai maitinamosios terpės paprastai nefiltruoja; todėl mikroorganizmų, susijusių su užterštumu fekalijomis, susikaupimo šiuose gyvūnuose rizika yra nedidelė. Be to, nebuvo gauta epidemiologinių duomenų, leidžiančių Reglamento (EB) Nr. 854/2004 II priedo II skyriaus taisykles dėl auginimo teritorijų įtraukimo į klasifikaciją susieti su maitinamosios terpės nefiltruojančių dygiaodžių rizika visuomenės sveikatai;

(5)

todėl dygiaodžiai neturėtų būti įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 854/2004 II priedo II skyriuje nustatytų auginimo teritorijų įtraukimo į klasifikaciją taisyklių taikymo sritį;

(6)

Reglamento (EB) Nr. 854/2004 II priedo III skyriuje pateiktos oficialios šukučių (pectinidae) ir gyvų maitinamosios terpės nefiltruojančių jūros pilvakojų, surinktų ne į klasifikaciją įtrauktose auginimo teritorijose, kontrolės nuostatos; į šį skyrių turėtų būti įtraukti maitinamosios terpės nefiltruojantys dygiaodžiai;

(7)

todėl Reglamento (EB) Nr. 854/2004 II priedo III skyrius turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 854/2004 II priedo III skyrius pakeičiamas taip:

„III SKYRIUS.   OFICIALI MAITINAMOSIOS TERPĖS NEFILTRUOJANČIŲ ŠUKUČIŲ (PECTINIDAE), JŪROS PILVAKOJŲ IR DYGIAODŽIŲ, SURINKTŲ NE Į KLASIFIKACIJĄ ĮTRAUKTOSE AUGINIMO TERITORIJOSE, KONTROLĖ

Oficiali maitinamosios terpės nefiltruojančių šukučių (pectinidae), jūros pilvakojų ir dygiaodžių, surinktų ne į klasifikaciją įtrauktose auginimo teritorijose, kontrolė turi būti vykdoma žuvų aukcionuose, siuntimo centruose ir perdirbimo įmonėse.

Vykdant tokią oficialią kontrolę turi būti tikrinama, ar laikomasi Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo VII skirsnio V skyriuje nustatytų gyvų dvigeldžių moliuskų sveikatos standartų ir kitų to reglamento III priedo VII skirsnio IX skyriuje nustatytų reikalavimų.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206.


1.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1980

2017 m. spalio 31 d.

kuriuo dėl paralyžiuojančių kiaukutinių nuodų nustatymo metodo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 2074/2005 III priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (1), ypač į jo 11 straipsnio 4 punktą,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 854/2004, nustatantį specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (2), ypač į jo 18 straipsnio 13 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 854/2004 nustatytos specialiosios gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisyklės, o Reglamentu (EB) Nr. 853/2004 – konkretūs gyvūninių kilmės maisto produktų higienos reikalavimai. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2074/2005 (3) III priede nustatytos tiems reglamentams skirtos įgyvendinimo priemonės dėl pripažintų jūrinių biotoksinų tyrimo metodų;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 2074/2005 III priedo I skyriaus 2 punkte nustatyta, kad, jei paralyžiuojančių kiaukutinių nuodų (PSP) nustatymo metodo rezultatai užginčijami, pamatinis metodas yra biologinis tyrimo metodas;

(3)

per 36-tą Maisto kodekso komiteto sesiją dėl analizės metodų ir mėginių ėmimo (vykusią 2015 m. vasario 23–27 d. Vengrijoje, Budapešte) (4) buvo patvirtinta, kad toliau bus taikomas biologinis tyrimo metodas, nurodytas Kodekso I-8.6.2 skirsnyje (IV tipo) (5);

(4)

visi Kodekso metodai, įskaitant IV tipo metodus, gali būti naudojami kontrolės, patikrinimo ir reguliavimo tikslu (analizės metodų nustatymo principai), o šalims pritarus, ir ginčų sprendimo tikslu (Ginčų dėl analizės (tyrimų) rezultatų sprendimo gairės (CAC/GL 70–2009)), bet ne kaip pamatinis metodas;

(5)

kadangi IV tipo metodas negali būti naudojamas kaip pamatinis metodas, būtina dabartines Sąjungos taisykles suderinti su tarptautiniais standartais;

(6)

atsižvelgiant į tai, kad vadinamasis Lawrence'o metodas, paskelbtas kaip AOAC oficialus metodas 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish), šiuo metu naudojamas paralyžiuojančių kiaukutinių nuodų (PSP) kiekiui valgomose moliuskų dalyse nustatyti, tikslinga šį metodą naudoti kaip pamatinį šių toksinų nustatymo metodą;

(7)

todėl Reglamento (EB) Nr. 2074/2005 III priedo I skyrius turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

kad valstybės narės galėtų pritaikyti savo metodus prie cheminio metodo, biologinis tyrimo metodas toliau gali būti naudojamas kaip pamatinis metodas iki 2018 m. gruodžio 31 d.;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2074/2005 III priedo I skyrius pakeičiamas taip:

„I SKYRIUS

PARALYŽIUOJANČIŲ KIAUKUTINIŲ NUODŲ (PSP) NUSTATYMO METODAS

1.

Paralyžiuojančių kiaukutinių nuodų (PSP) kiekis valgomose moliuskų dalyse (visas moliuskas ar atskira valgoma dalis) turi būti nustatomas taikant biologinio tyrimo metodą arba bet kurį kitą tarptautiniu mastu pripažintą metodą.

2.

Jeigu rezultatai užginčijami, pamatinis metodas yra vadinamasis Lawrence'o metodas, paskelbtas kaip AOAC oficialus metodas 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish).“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206.

(3)  2005 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2074/2005, nustatantis įgyvendinimo priemones tam tikriems produktams pagal Reglamentą (EB) Nr. 853/2004 ir oficialios kontrolės organizavimui pagal Reglamentus (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 852/2004 bei iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 (OL L 338, 2005 12 22, p. 27).

(4)  http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-715-36%252FREP15_MASe.pdf

(5)  Ataskaitos 56 punktas.


1.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1981

2017 m. spalio 31 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo nuostatos dėl temperatūros sąlygų vežant mėsą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (1), ypač į jo 10 straipsnio 1 dalies d ir e punktus,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 853/2004 maisto tvarkymo subjektams nustatyti konkretūs gyvūninių maisto produktų higienos reikalavimai. Tame reglamente nustatyta, kad maisto tvarkymo subjektai turi užtikrinti, kad būtų laikomasi konkrečių temperatūros reikalavimų, taikomų prieš mėsos vežimą ir jo metu;

(2)

pagal to reglamento III priedą atlikus tikrinimą po skerdimo naminių kanopinių mėsa, išskyrus subproduktus, turi būti nedelsiant atšaldoma, kad vidaus temperatūra būtų ne aukštesnė kaip 7 °C pagal atšaldymo temperatūros kreivę ir kad būtų užtikrintas nepertraukiamas temperatūros mažėjimas, jeigu kitomis konkrečiomis nuostatomis nenustatyta kitaip. Tai turi būti padaryta skerdyklos atšaldymo patalpose iki vežimo;

(3)

2014 m. kovo 6 d. Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) biologinio pavojaus mokslinė grupė pavirtino mokslinės nuomonės (2) dėl visuomenės sveikatai kylančios rizikos, susijusios su šalčio grandinės užtikrinimu mėsos laikymo ir vežimo metu, 1 dalį, kuri skirta tik naminių kanopinių mėsai. Šioje nuomonėje padaryta išvada, kad paviršiaus temperatūra yra tinkamas bakterijų dauginimosi rodiklis, nes bakterinė tarša dažniausiai pasitaiko ant skerdenų paviršiaus. Joje taip pat nurodyti didžiausios paviršiaus temperatūros verčių skerdenų krovimo metu ir ilgiausių atšaldymo ir vežimo laikotarpių deriniai, kurių laikantis patogenų (per maistą plintančias ligas sukeliančių mikroorganizmų) dauginimasis atitinka dauginimąsi, kuris nustatomas tuo atveju, kai skerdenos skerdykloje yra atšaldomos taip, kad vidaus temperatūra siektų 7 °C, arba yra už tą dauginimąsi lėtesnis;

(4)

2016 m. birželio 8 d. EFSA patvirtino dar vieną mokslinę nuomonę (3) dėl gedimą sukeliančių bakterijų dauginimosi mėsos laikymo ir vežimo metu. Toje nuomonėje nustatyta, kad kai kurių gedimą sukeliančių bakterijų (jos nebūtinai sukelia ligas, bet dėl jų sukelto maisto irimo jis gali tapti netinkamu vartoti žmonėms), ypač Pseudomonas spp, skaičius kritinį lygį gali pasiekti greičiau nei patogenų atveju; tai priklauso nuo pradinės taršos gedimą sukeliančiomis bakterijomis lygio ir temperatūros sąlygų;

(5)

maisto tvarkymo subjektai turi reguliariai tikrinti aerobinių kolonijų skaičių pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2073/2005 (4). Jis gali būti naudojamas kaip ant mėsos esančių bet kurios rūšies gedimą sukeliančių bakterijų skaičiaus viršutinės ribinės vertės rodiklis;

(6)

remiantis EFSA nuomone ir atsižvelgiant į turimas vertinimo priemones, galima nustatyti alternatyvius lankstesnius šviežios mėsos, ypač skerdenų arba didesnių gabalų vežimo metu taikytinus temperatūros sąlygų užtikrinimo metodus nepadidinant visuomenės sveikatai kylančios rizikos ir nenukrypstant nuo pagrindinio principo, kad tokia mėsa turi būti atšaldoma iki 7 °C nepertraukiamai mažinant temperatūrą. Dėl tokio didesnio lankstumo po skerdimo mėsą vartotojams būtų galima pristatyti greičiau, taip būtų sudarytos palankesnės sąlygos prekybos šviežia mėsa srautams Sąjungoje;

(7)

alternatyvūs metodai grindžiami paviršiaus ir oro temperatūra vežimo metu, tačiau nepertraukiamas temperatūros mažėjimas, kuris jau yra privalomas pagal galiojančias nuostatas, reiškia, kad dalis kūno šilumos taip pat turėtų būti pašalinta prieš vežimą dideliais atstumais. Nustačius prieš vežimą būtiną pasiekti skerdenų ir didesnių gabalų vidaus temperatūrą, galima užtikrinti, kad būtų pašalinta didžioji dalis kūno šilumos;

(8)

Reglamente (EB) Nr. 853/2004 taip pat nustatyta nuo prievolės prieš vežimą mėsą atšaldyti iki 7 °C nukrypti leidžianti nuostata, taikoma konkretiems produktams laikantis tam tikrų sąlygų. Kad nebūtų piktnaudžiaujama šia nukrypti leidžiančia nuostata, tikslinga paaiškinti, kad tai leidžiama tik tuo atveju, jei tai pateisinama dėl technologinių priežasčių, pvz., jeigu atšaldymas iki 7 °C higienos ir technologiniu požiūriu nėra pats tinkamiausias produkto apdorojimo būdas;

(9)

todėl Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

I skirsnio VII skyriaus 3 dalis pakeičiama taip:

„3.

„Prieš vežant mėsa turi būti atšaldoma iki 1 dalyje nurodytos temperatūros ir vežant ta temperatūra turi būti išlaikoma.

Tačiau taikomi šie a ir b punktai:

a)

konkretiems produktams gaminti skirtą mėsą galima vežti prieš pasiekiant 1 dalyje nurodytą temperatūrą, jeigu tai leidžia kompetentinga institucija, su sąlyga, kad:

i)

vežama laikantis kilmės ir paskirties vietų kompetentingų institucijų nustatytų vežimo iš vienos įmonės į kitą reikalavimų;

ii)

mėsa nedelsiant išvežama iš skerdyklos arba išpjaustymo patalpos, esančios toje pačioje vietoje kaip ir skerdimo patalpos, ir vežama ne ilgiau kaip dvi valandas

ir

iii)

toks vežimas yra pateisinamas dėl technologinių priežasčių;

b)

avių, ožkų, galvijų ir kiaulių skerdenas, skerdenų puses, ketvirčius arba skerdenų puses, supjaustytas į tris didmeninei prekybai skirtus gabalus, galima pradėti vežti prieš pasiekiant 1 dalyje nurodytą temperatūrą, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

i)

temperatūra yra stebima ir registruojama laikantis RVASVT principais grindžiamų procedūrų;

ii)

maisto tvarkymo subjektams, kurie išsiunčia ir veža skerdenas, skerdenų puses, ketvirčius arba skerdenų puses, supjaustytas į tris didmeninei prekybai skirtus gabalus, kompetentinga institucija išvežimo vietoje turi būti išdavusi raštišką leidimą pasinaudoti šia nukrypti leidžiančia nuostata;

iii)

transporto priemonėje, kurioje vežamos skerdenos, skerdenų pusės, ketvirčiai arba skerdenų pusės, supjaustytos į tris didmeninei prekybai skirtus gabalus, yra įtaisytas prietaisas, kuriuo stebima ir registruojama skerdenų, skerdenų pusių, ketvirčių arba skerdenų pusių, supjaustytų į tris didmeninei prekybai skirtus gabalus, vežimo oro temperatūra tokiu būdu, kad kompetentingos institucijos galėtų patikrinti atitiktį viii punkte nustatytoms laiko ir temperatūros sąlygoms;

iv)

transporto priemone, kurioje vežamos skerdenos, skerdenų pusės, ketvirčiai arba skerdenų pusės, supjaustytos į tris didmeninei prekybai skirtus gabalus, per vieną vežimą mėsa paimama tik iš vienos skerdyklos;

v)

skerdenų, skerdenų pusių, ketvirčių arba skerdenų pusių, supjaustytų į tris didmeninei prekybai skirtus gabalus, kuriems taikoma ši nukrypti leidžianti nuostata, vidaus temperatūra vežimo pradžioje turi siekti 15 °C, jeigu jie skirti vežti tame pačiame skyriuje kaip ir skerdenos, skerdenų pusės, ketvirčiai arba skerdenų pusės, supjaustytos į tris didmeninei prekybai skirtus gabalus, kurie atitinka 1 dalyje nustatytą temperatūros reikalavimą (t. y. 7 laipsnius);

vi)

prie siuntos pridėta maisto tvarkymo subjekto deklaracija; toje deklaracijoje turi būti nurodyta, kiek laiko truko skerdenų, skerdenų pusių, ketvirčių arba skerdenų pusių, supjaustytų į tris didmeninei prekybai skirtus gabalus, atšaldymas prieš juos pakraunant, jų krovimo pradžios laikas, jų vidaus temperatūra tuo laiku, didžiausia oro temperatūra, kurioje gali būti vežamos skerdenos, skerdenų pusės, ketvirčiai arba skerdenų pusės, kurios supjaustytos į tris didmeninei prekybai skirtus gabalus, ilgiausias leidžiamas vežimo laikotarpis, leidimo data ir kompetentingos institucijos, kuri leido taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą, pavadinimas;

vii)

paskirties vietos maisto tvarkymo subjektas turi informuoti kompetentingas institucijas prieš pirmą kartą gaudamas skerdenas, skerdenų puses, ketvirčius arba skerdenų puses, supjaustytas į tris didmeninei prekybai skirtus gabalus, kurių temperatūra prieš vežimą nepasiekė 1 dalyje nurodytos temperatūros;

viii)

tokia mėsa vežama laikantis toliau nurodytų parametrų.

Kai ilgiausias vežimo laikotarpis (5) yra šešios valandos:

Rūšis

Paviršiaus temperatūra (2)

Ilgiausias atšaldymo iki paviršiaus temperatūros laikotarpis (3)

Didžiausia oro temperatūra vežimo metu (4)

Didžiausias vidutinis paros skerdenos aerobinių kolonijų skaičius (5)

Avys ir ožkos

7 °C

8 valandos

6 °C

log10 3,5 ksv/cm2

Galvijai

20 valandų

log10 3,5 ksv/cm2

Kiaulės

16 valandų

log10 4 ksv/cm2

Kai ilgiausias vežimo laikotarpis (5) yra 30 valandų:

Rūšis

Paviršiaus temperatūra (2)

Ilgiausias atšaldymo iki paviršiaus temperatūros laikotarpis (3)

Vidaus temperatūra (6)

Didžiausia oro temperatūra vežimo metu (4)

Didžiausias vidutinis paros skerdenos aerobinių kolonijų skaičius (5)

Kiaulės

7 °C

16 valandų

15 °C

6 °C

log10 4 ksv/cm2

Kai ilgiausias vežimo laikotarpis (5) yra 60 valandų:

Rūšis

Paviršiaus temperatūra (2)

Ilgiausias atšaldymo iki paviršiaus temperatūros laikotarpis (3)

Vidaus temperatūra (6)

Didžiausia oro temperatūra vežimo metu (4)

Didžiausias vidutinis paros skerdenos aerobinių kolonijų skaičius (5)

Avys ir ožkos

4 °C

12 valandų

15 °C

3 °C

log10 3 ksv/cm2

Galvijai

24 valandos

2.

I skirsnio V skyrius papildomas tokia 5 dalimi:

„5.

Skerdenas, skerdenų puses, ketvirčius arba skerdenų puses, supjaustytas į tris didmeninei prekybai skirtus gabalus, galima iškaulinėti ir išpjaustyti prieš jiems pasiekiant 2 dalies b punkte nurodytą temperatūrą, jeigu jie buvo vežami laikantis I skirsnio VII skyriaus 3 dalies b punkte numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos. Šiuo atveju mėsa gali būti išpjaustoma ir iškaulinėjama esant tokiai oro temperatūrai, kuria būtų užtikrinta, kad mėsos temperatūra nepertraukiamai mažėtų. Kai tik mėsa išpjaustoma ir, jeigu reikia, supakuojama, ji turi būti atšaldoma iki 2 dalies b punkte nurodytos temperatūros, jeigu jos temperatūra dar nėra už ją žemesnė.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(2)  EFSA Journal 2014; 12(3):3601 [p. 81].

(3)  EFSA Journal 2016; 14(6):4523 [p. 38].

(4)  2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (OL L 338, 2005 12 22, p. 1).

(5)  Ilgiausias leidžiamas vežimo laikotarpis nuo tada, kai mėsa pradedama krauti į transporto priemonę, iki tada, kai mėsa galutinai pristatoma. Mėsos pakrovimą į transporto priemonę galima atidėti viršijant ilgiausią leidžiamą mėsos atšaldymo iki konkrečios jos paviršiaus temperatūros laikotarpį. Tokiu atveju ilgiausias leidžiamas vežimo laikotarpis turi būti sumažintas lygiai tiek laiko, kiek buvo atidėtas pakrovimas. Paskirties vietos valstybės narės kompetentinga institucija gali apriboti pristatymo punktų skaičių.

(2)  Didžiausia leidžiama paviršiaus temperatūra pakrovimo metu ir vėliau matuojama storiausioje skerdenų, skerdenų pusių, ketvirčių arba skerdenų pusių, supjaustytų į tris didmeninei prekybai skirtus gabalus, vietoje.

(3)  Ilgiausias leidžiamas laikotarpis nuo nužudymo momento iki tol, kol pasiekiama didžiausia krovimo metu leidžiama paviršiaus temperatūra.

(4)  Didžiausia oro temperatūra, kurioje leidžiama laikyti mėsą nuo pakrovimo pradžios ir viso vežimo metu.

(5)  Didžiausias vidutinis paros skerdenos aerobinių kolonijų skaičius skerdykloje, kuris skaičiuojamas pagal tęstinį 10-ies savaičių laikotarpį ir kuris leidžiamas atitinkamų rūšių skerdenose, vadovaujantis kompetentingos institucijos patvirtintu maisto tvarkymo subjektų vertinimu pagal mėginių ėmimo ir tyrimų procedūras, nustatytas 2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų I priedo 2 skyriaus 2.1.1 ir 2.1.2 eilutėse ir 3 skyriaus 3.2 punkte (OL L 338, 2005 12 22, p. 1).

(6)  Didžiausia leidžiama mėsos vidaus temperatūra pakrovimo metu ir vėliau.“


1.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1982

2017 m. spalio 31 d.

kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, nustatytas tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos ir Vietnamo kilmės avalynei su batviršiais iš odos, pagamintai bendrovių „Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd“, „Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd“, „Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd“, „Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd“, „Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd“, „Long Son Joint Stock Company“ ir „Zhaoqing Li Da Shoes Co., Ltd“, ir kuriuo įgyvendinamas Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-659/13 ir C-34/14

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 266 straipsnį,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 9 straipsnio 4 dalį ir 14 straipsnio 1 ir 3 dalis,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

(1)

2006 m. kovo 23 d. Komisija priėmė Reglamentą (EB) Nr. 553/2006 (2), kuriuo tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR arba Kinija) ir Vietnamo kilmės avalynei su batviršiais iš odos (toliau – avalynė) nustatytos laikinosios antidempingo priemonės (toliau – laikinasis reglamentas).

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 1472/2006 (3) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1472/2006 arba ginčijamas reglamentas) Taryba tam tikrai importuojamai Vietnamo ir KLR kilmės avalynei su batviršiais iš odos dvejiems metams nustatė 9,7–16,5 % galutinius antidempingo muitus.

(3)

Reglamentu (EB) Nr. 388/2008 (4) Taryba tam tikrai importuojamai KLR kilmės avalynei su batviršiais iš odos nustatytų galutinių antidempingo priemonių taikymą išplėtė iš Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Makao (toliau – Makao) siunčiamam importuojam produktui, deklaruojamam kaip Makao kilmės arba ne.

(4)

Kai priemonės nustojo galioti, Taryba po 2008 m. spalio 3 d. inicijuotos priemonių galiojimo termino peržiūros (5) Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1294/2009 (6) (toliau – Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1294/2009) antidempingo priemonių taikymą pratęsė dar 15 mėnesių, t. y. iki 2011 m. kovo 31 d.

(5)

„Brosmann Footwear (HK) Ltd“, „Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd“, „Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd“, „Risen Footwear (HK) Co Ltd“ ir „Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd“ (toliau – pareiškėjai) Pirmosios instancijos teismui (dabar – Bendrasis Teismas) pateikė ieškinius dėl ginčijamo reglamento. Bendrasis Teismas šiuos ieškinius atmetė 2010 m. kovo 4 d. Sprendimu byloje T-401/06 Brosmann Footwear (HK) Ltd ir kt. prieš Tarybą ir 2010 m. kovo 4 d. Sprendimu sujungtose bylose T-407/06 Zhejiang Aokang Shoes ir T-408/06 Wenzhou Taima Shoes prieš Tarybą.

(6)

Šiuos sprendimus ieškovai apskundė. 2012 m. vasario 2 d. Sprendimu byloje C-249/10 P Brosmann Footwear (HK) ir kt. prieš Tarybą ir 2012 m. lapkričio 15 d. Sprendimu byloje C-247/10 P Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd prieš Tarybą (toliau – bendrovėms „Brosmann“ ir „Aokang“ skirti sprendimai) Teisingumo Teismas šiuos sprendimus panaikino. Jis konstatavo, kad Bendrasis Teismas, konstatavęs, kad Komisija pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b ir c punktus neturėjo nagrinėti neatrinktų prekiautojų prašymų taikyti rinkos ekonomikos režimą (toliau – RER) (Sprendimo C-249/10 P 36 punktas ir Sprendimo C-247/10 P 29 ir 32 punktai), padarė teisės klaidą.

(7)

Tada šiuo klausimu Teisingumo Teismas priėmė savo sprendimą. Jis konstatavo, kad „Komisija privalėjo išnagrinėti tinkamai pagrįstus apeliančių prašymus, pateiktus pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 daliesb ir c punktus, taikyti RESVĮS per ginčijamame reglamente išdėstytą antidempingo procedūrą. Taip pat reikia konstatuoti, kad negali būti atmesta galimybė, jog toks tyrimas būtų leidęs nustatyti kitokio nei 16,5 % dydžio galutinį antidempingo muitą, koks joms yra taikomas pagal ginčijamo reglamento 1 straipsnio 3 dalį. Iš tos pačios nuostatos matyti, kad 9,7 % galutinis antidempingo muitas nustatytas tik vienam Kinijos ūkio subjektui, kuris buvo atrinktas ir kuriam pripažintas RESVĮS. Tačiau, kaip matyti iš šio sprendimo 38 punkto, jei Komisija būtų konstatavusi, kad apeliantės taip pat veikė rinkos ekonomikos sąlygomis, tuomet, nesant galimybės apskaičiuoti individualų dempingo skirtumą, joms taip pat turėjo būti taikomas minėto dydžio muito tarifas“ (sprendimo (C-249/10 P) 42 punktas ir sprendimo (C-247/10 P) 36 punktas).

(8)

Todėl Teismas panaikino ginčijamą reglamentą, kiek jis susijęs su nagrinėjamaisiais pareiškėjais.

(9)

2013 m. spalio mėn. Komisija pranešimu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (7) paskelbė, kad nusprendė atnaujinti antidempingo tyrimą nuo to konkretaus momento, kai buvo padarytas pažeidimas, ir išnagrinėti, ar nuo 2004 m. balandžio 1 d. iki 2005 m. kovo 31 d. pareiškėjai veikė rinkos ekonomikos sąlygomis. Tame pranešime ji paprašė suinteresuotųjų šalių pranešti apie save.

(10)

2014 m. kovo mėn. Įgyvendinimo sprendimu 2014/149/ES (8) Taryba atmetė Komisijos pasiūlymą priimti Tarybos įgyvendinimo reglamentą, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, nustatytas importuojamai tam tikrai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės avalynei su odiniais batviršiais, kurią pagamino bendrovės „Brosmann Footwear (HK) Ltd“, „Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd“, „Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd“, „Risen Footwear (HK) Co Ltd“ ir „Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd“, ir šių gamintojų atžvilgiu tyrimą užbaigė. Taryba laikėsi nuomonės, kad importuotojai, nusipirkę batus iš šių eksportuojančių gamintojų, kuriems kompetentingos nacionalinės institucijos kompensavo atitinkamus muitus, remdamosi Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (9), nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (toliau – Bendrijos muitinės kodeksas), 236 straipsniu įgijo teisėtų lūkesčių pagal ginčijamo reglamento 1 straipsnio 4 dalį, nustatančią Bendrijos muitinės kodekso nuostatų, visų pirma jo 221 straipsnio, taikymą renkant muitus.

(11)

Trys nagrinėjamojo produkto importuotojai – „C&J Clark International Ltd.“ (toliau – „Clark“), „Puma SE“ (toliau – „Puma“) ir „Timberland Europe B.V.“ (toliau – „Timberland“) (toliau – nagrinėjamieji importuotojai), remdamiesi 5–7 konstatuojamosiose dalyse nurodyta teismų praktika, savo nacionaliniuose teismuose pateikė ieškinius dėl antidempingo priemonių, nustatytų iš Kinijos ir Vietnamo importuojamai tam tikrai avalynei; šie teismai perdavė klausimą Teisingumo Teismui, kad šis priimtų prejudicinį sprendimą.

(12)

2016 m. vasario 4 d. sprendimuose sujungtose bylose C-659/13 C & J Clark International Limited ir C-34/14 Puma SE (10) Teisingumo Teismas Reglamentą (EB) Nr. 1472/2006 ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1294/2009 paskelbė negaliojančiais tokia aprėptimi, kokia Europos Komisija nenagrinėjo RER ir individualaus režimo (toliau – IR) prašymų, kuriuos pateikė neatrinkti KLR ir Vietnamo eksportuojantys gamintojai (toliau – sprendimai), nesilaikydama 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 (11) dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių 2 straipsnio 7 dalies b punkto ir 9 straipsnio 5 dalies.

(13)

Dėl bylos C-571/14 Timberland Europe Teisingumo Teismas besikreipusio nacionalinio teismo prašymu 2016 m. balandžio 11 d. nusprendė pašalinti bylą iš registro.

(14)

SESV 266 straipsnyje nustatyta, kad institucijos privalo imtis būtinų priemonių Teismo sprendimams vykdyti. Jeigu panaikinamas aktas, institucijų priimtas atliekant administracinę procedūrą, pvz., antidempingo tyrimą, Teismo sprendimas įgyvendinamas panaikintą aktą pakeičiant nauju aktu, kuriuo pašalinamas Teismo nustatytas pažeidimas (12).

(15)

Pagal Teismo praktiką panaikinto akto pakeitimo procedūra gali būti atnaujinta nuo to konkretaus momento, kai buvo padarytas pažeidimas (13). Tiksliau tai reiškia, kad tokiu atveju, kai panaikinamas administracinę procedūrą užbaigiantis aktas, panaikinimas nebūtinai turi įtakos parengiamiesiems veiksmams, pvz., antidempingo tyrimo inicijavimui. Kai panaikinamas reglamentas, kuriuo nustatomos galutinės antidempingo priemonės, tai reiškia, kad po panaikinimo antidempingo tyrimas yra vis dar vykdomas, nes Sąjungos teisės sistemoje nebėra antidempingo tyrimą užbaigiančio akto (14), nebent pažeidimas padarytas inicijavimo etapu.

(16)

Išskyrus tai, kad institucijos neišnagrinėjo RER ir IR prašymų, kuriuos pateikė neatrinkti KLR ir Vietnamo eksportuojantys gamintojai, visi kiti Reglamentu (EB) Nr. 1472/2006 ir Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1294/2009 nustatyti faktai lieka galioti.

(17)

Šioje byloje pažeidimas padarytas po inicijavimo etapo. Taigi, Komisija nusprendė atnaujinti šį antidempingo tyrimą, kuris, priėmus sprendimus, tuo metu, kai buvo padarytas pažeidimas, dar nebuvo baigtas ir išnagrinėti, ar 2004 m. balandžio 1 d. – 2005 m. kovo 31 d. tiriamuoju laikotarpiu (toliau – tiriamasis laikotarpis) nagrinėjamieji eksportuojantys gamintojai veikė rinkos ekonomikos sąlygomis. Tinkamais atvejais Komisija taip pat apsvarstė, ar nagrinėjamiesiems eksportuojantiems gamintojams buvo galima suteikti individualų režimą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 (15) (toliau – pagrindinis reglamentas, prieš jį iš dalies pakeičiant) (16) 9 straipsnio 5 dalį.

(18)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1395 (17) Komisija iš naujo nustatė galutinį antidempingo muitą ir galutinai surinko laikinąjį muitą, nustatytą tam tikrai bendrovių „Clark“ ir „Puma“ importuojamai KLR kilmės avalynei su batviršiais iš odos, pagamintai trylikos Kinijos eksportuojančių gamintojų, kurie pateikė RER ir IR prašymus, bet nebuvo atrinkti.

(19)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1647 (18) Komisija iš naujo nustatė galutinį antidempingo muitą ir galutinai surinko laikinąjį muitą, nustatytą tam tikrai bendrovių „Clark“, „Puma“ ir „Timberland“ importuojamai Vietnamo kilmės avalynei su batviršiais iš odos, pagamintai tam tikrų Vietnamo eksportuojančių gamintojų, kurie buvo pateikę RER ir IR prašymus, bet nebuvo atrinkti.

(20)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1731 (19) Komisija iš naujo nustatė galutinį antidempingo muitą ir galutinai surinko laikinąjį muitą, nustatytą tam tikrai bendrovių „Puma“ ir „Timberland“ importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės avalynei su batviršiais iš odos, pagamintai vieno Vietnamo eksportuojančio gamintojo ir dviejų KLR eksportuojančių gamintojų, kurie buvo pateikę RER ir IR prašymus, bet nebuvo atrinkti.

(21)

Siekdama įgyvendinti 12 konstatuojamojoje dalyje nurodytą Sprendimą sujungtose bylose C-659/13 „C & J Clark International Limited“ ir C-34/14 „Puma SE“, Komisija priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/223 (20). To reglamento 1 straipsnyje Komisija nurodė nacionalinėms muitinėms persiųsti visus pagal Bendrijos muitinės kodekso 236 straipsnį importuotojų pateiktus prašymus sugrąžinti galutinius antidempingo muitus, sumokėtus už importuojamą Kinijos ir Vietnamo kilmės avalynę, atsižvelgiant į tai, kad atliekant tyrimą, po kurio Reglamentu (EB) Nr. 1472/2006 buvo nustatytos galutinės priemonės, neatrinktas eksportuojantis gamintojas pateikė RER arba IR prašymą (toliau – pradinis tyrimas). Komisija įvertina atitinkamą RER arba IR prašymą ir iš naujo nustato atitinkamą muitą. Remdamosi tuo nacionalinės muitinės vėliau turėtų nuspręsti dėl prašymo grąžinti arba atsisakyti išieškoti antidempingo muitus.

(22)

Gavusi Prancūzijos muitinės pranešimą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/223 1 straipsnį, Komisija nustatė du Kinijos eksportuojančius gamintojus, kurie buvo pateikę RER ir IR prašymus pradiniame tyrime, bet nebuvo atrinkti. Buvo nustatytas dar vienas eksportuojantis gamintojas, bendrovės „Deichmann“, t. y. muitų mokėjimą užginčijusio Vokietijos importuotojo, tiekėjas. Taigi Komisija išnagrinėjo šių trijų Kinijos eksportuojančių gamintojų pateiktas RER ir IR prašymo formas.

(23)

Atsižvelgdama į tai, Komisija Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2257 (21) iš naujo nustatė galutinį antidempingo muitą ir galutinai surinko laikinąjį muitą, nustatytą tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės avalynei su batviršiais iš odos, pagamintai trijų eksportuojančių gamintojų, kurie buvo pateikę RER ir IR prašymus, bet nebuvo atrinkti.

(24)

Pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/223 1 straipsnį Jungtinės Karalystės, Belgijos ir Švedijos muitinės pranešė Komisijai apie Sąjungos importuotojų pateiktus muitų sugrąžinimo prašymus (JK – 2016 m. liepos 12 d., Belgijos – 2016 m. liepos 13 d. ir Švedijos – 2016 m. liepos 26 d.) ir pateikė patvirtinamuosius dokumentus. Gavusi šiuos pranešimus, Komisija įvertino iš devyniolikos eksportuojančių gamintojų gautus RER ir IR prašymus ir Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/423 (22) iš naujo nustatė galutinį antidempingo muitą ir galutinai surinko laikinąjį muitą, nustatytą tam tikrai Kinijos Liaudies Respublikos ir Vietnamo kilmės importuojamai avalynei su odiniais batviršiais, pagamintai šių devyniolikos eksportuojančių gamintojų.

(25)

Kaip minėta pirmiau nurodyto Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/423 34 konstatuojamojoje dalyje, atliekant šį tyrimą pagal kai kurių suinteresuotųjų šalių pastabas, gautas po faktų atskleidimo, buvo nustatytos dar penkios bendrovės ir (arba) bendrovių grupės, kurios pačios arba per susijusį Kinijos ar Vietnamo eksportuojantį gamintoją buvo pateikusios RER ir (arba) IR prašymo formą atliekant pradinį tyrimą, tačiau nebuvo atrinktos ir nebuvo įvertintos per jokią ankstesnę įgyvendinimo procedūrą. Šios bendrovės buvo įtrauktos į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/423 VI priedą ir priklausė keturioms bendrovių grupėms.

(26)

Atsižvelgdama į tai, Komisija nustatė keturias bendrovių grupes, kurioms priklausė septynios atskiros bendrovės – per pradinį tyrimą neatrinkti ir RER arba IR prašymų formas pateikę Kinijos ar Vietnamo eksportuojantys gamintojai. Todėl šiame reglamente Komisija įvertino šių bendrovių RER ir IR prašymų formas: „Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd“, „Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd“, „Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd“, „Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd“, „Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd“, „Long Son Joint Stock Company“ ir „Zhaoqing Li Da Shoes Co. Ltd“ (toliau – nagrinėjamieji eksportuojantys gamintojai). Bendrovės „Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd“ ir „Zhaoqing Li Da Shoes Co. Ltd.“ yra susijusios su bendrove „Dah Lih Puh“, įtraukta į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/423 VI priedo sąrašą. Bendrovės „Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd“, „Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd“ ir „Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd“ yra susijusios su bendrove „Shing Tak Ind. Co. Ltd“, įtraukta į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/423 VI priedo sąrašą. Bendrovė „Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd“ yra susijusi su bendrove „Evervan Group P/A Eva Overseas Intl. Ltd“, taip pat įtraukta į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/423 VI priedo sąrašą.

B.   TEISINGUMO TEISMO SPRENDIMO SUJUNGTOSE BYLOSE C-659/13 IR C-34/14 DĖL IMPORTO IŠ KINIJOS ĮGYVENDINIMAS

(27)

Komisija turi galimybę ištaisyti ginčijamo reglamento dalis, dėl kurių reglamentas buvo panaikintas, ir nekeisti tų vertinimo dalių, kurioms sprendimas nedaro poveikio (23).

(28)

Šiuo reglamentu siekiama pataisyti tas ginčijamo reglamento dalis, kurios, kaip nustatyta, neatitinka pagrindinio reglamento ir dėl kurių reglamentas buvo paskelbtas negaliojančiu, kiek jis susijęs su 26 konstatuojamojoje dalyje nurodytais eksportuojančiais gamintojais.

(29)

Visos kitos Teismo nepanaikintos ginčijamo reglamento ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1294/2009 išvados lieka galioti ir yra įtraukiamos į šį reglamentą.

(30)

Todėl tolesnės konstatuojamosios dalys yra susijusios tik su nauju vertinimu, kuris būtinas Teismo sprendimams vykdyti.

(31)

Komisija ištyrė, ar tiriamuoju laikotarpiu RER arba IR prašymus pateikusiems 26 konstatuojamojoje dalyje nurodytiems nagrinėjamiems eksportuojantiems gamintojams buvo taikomas RER arba IR. Taip siekiama išsiaiškinti, kokią nagrinėjamieji importuotojai turi teisę susigrąžinti sumokėtą antidempingo muitą, atsižvelgiant į antidempingo muitus, sumokėtus už šių tiekėjų eksportuotus produktus.

(32)

Jeigu analizė parodys, kad nagrinėjamiesiems eksportuojantiems gamintojams, kurių eksportui buvo taikomas nagrinėjamųjų importuotojų sumokėtas antidempingo muitas, turėjo būti suteiktas RER, nagrinėjamiesiems eksportuojantiems gamintojams turėtų būti nustatyta individuali muito norma ir būtų grąžinta tik muito suma, atitinkanti sumokėto muito ir individualios muito normos skirtumą, t. y. 16,5 %, jei tai importas iš Kinijos, bei vienintelei atrinktai eksportuojančiai bendrovei, kuriai suteiktas RER, nustatytos 9,7 % muito normos skirtumą, ir 10 %, jei tai importas iš Vietnamo, bei nagrinėjamojo eksportuojančio gamintojo atžvilgiu apskaičiuotos individualios muito normos, jei ji yra, skirtumą.

(33)

Jeigu analizė parodys, kad eksportuojančiam gamintojui, kuriam atsisakyta suteikti RER, turėjo būti suteiktas IR, nagrinėjamajam eksportuojančiam gamintojui turėtų būti nustatyta individuali muito norma ir būtų grąžinta tik muito suma, atitinkanti sumokėto muito skirtumą, t. y. 16,5 %, jei tai importas iš Kinijos, bei 10 %, jei tai importas iš Vietnamo, ir nagrinėjamajam eksportuojančiam gamintojui apskaičiuoto individualaus muito (jei jis yra) skirtumą.

(34)

Priešingu atveju, jeigu tokių RER ir IR prašymų analizė parodytų, kad neturėtų būti taikomas nei RER, nei IR, negalima grąžinti jokių antidempingo muitų.

(35)

Kaip paaiškinta 12 konstatuojamojoje dalyje, Teisingumo Teismas tam tikrų Kinijos ir Vietnamo eksportuojančių gamintojų eksportuojamos tam tikros avalynės atžvilgiu ginčijamą reglamentą ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1294/2009 panaikino tokia aprėptimi, kokia Komisija nenagrinėjo šių eksportuojančių gamintojų pateiktų RER ir IR prašymų.

(36)

Todėl Komisija, siekdama nustatyti nagrinėjamųjų eksportuojančių gamintojų eksportui taikytiną muito normą, išnagrinėjo jų RER ir IR prašymus. Remiantis šiuo vertinimu paaiškėjo, kad pateikta informacija neįrodė, jog nagrinėjamieji eksportuojantys gamintojai veikė rinkos ekonomikos sąlygomis arba kad jiems buvo galima taikyti individualų režimą (išsamus paaiškinimas yra 37 ir tolesnėse konstatuojamosiose dalyse).

C.   RER PRAŠYMŲ VERTINIMAS

(37)

Reikia pabrėžti, kad prievolė įrodyti tenka gamintojui, pateikusiam RER prašymą pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą. Todėl 2 straipsnio 7 dalies c punkto pirmoje pastraipoje nustatyta, jog tokio gamintojo prašyme turi būti pateikta pakankamai toje nuostatoje nurodytų įrodymų, kad jis veikia rinkos ekonomikos sąlygomis. Todėl Sąjungos institucijos neprivalo įrodyti, kad gamintojas netenkina šiam statusui pripažinti būtinų sąlygų. Yra priešingai – Sąjungos institucijos, prieš taikydamos RER, turi įvertinti, ar nagrinėjamojo gamintojo pateiktos informacijos pakanka įrodyti, kad paisoma pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkto pirmoje pastraipoje nurodytų kriterijų, o Sąjungos teisminės institucijos turi išnagrinėti, ar atliekant šį vertinimą nebuvo padaryta akivaizdi klaida (Sprendimo byloje C-249/10 P 32 punktas ir Sprendimo byloje C-247/10 P 24 punktas).

(38)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punktu, tam, kad eksportuojančiam gamintojui būtų galima taikyti RER, reikėtų laikytis visų penkių šiame straipsnyje išvardytų kriterijų. Todėl Komisija nusprendė, kad RER prašymą buvo galima atmesti, jei nebuvo laikomasi bent vieno kriterijaus.

(39)

Nė vienas iš nagrinėjamųjų eksportuojančių gamintojų negalėjo įrodyti, kad atitiko kriterijų Nr. 1 (bendrovių sprendimai). Konkrečiau tariant, Komisija nustatė, kad tam tikri eksportuojantys gamintojai (bendrovės Nr. 28, 29, 31 ir 32) (24) negalėjo aiškiai nustatyti savo pardavimo kiekio vidaus ir eksporto rinkose. Šiuo atveju Komisija nustatė, kad konkrečiose rinkose (vidaus ir eksporto) buvo taikomi produkcijos ir (arba) parduodamo kiekio apribojimai. Be to, visi eksportuojantys gamintojai nepateikė esminės ir išsamios informacijos (pvz., įrodymų apie bendrovės struktūrą ir kapitalą, įrodymų ar paaiškinimų apie sprendimų priėmimą bendrovėje, įrodymų apie elektros kainą arba įstatų redakcijos anglų kalba), kad galėtų įrodyti, jog jų verslo sprendimai buvo priimami be didelio valstybės kišimosi ir atsižvelgiant į padėtį rinkoje.

(40)

Dėl kriterijaus Nr. 2 (apskaita) nė vienas iš septynių nagrinėjamųjų bendradarbiaujančių gamintojų neįrodė, kad jų pagrindinių apskaitos įrašų rinkinys buvo patikrintas nepriklausomų auditorių pagal tarptautinius apskaitos standartus. Šiuo atžvilgiu bendrovių Nr. 27, 28, 29 ir 31 vertinimas parodė, kad jų apskaitos dokumentai neatitiko tarptautinių apskaitos standartų, pavyzdžiui trūko informacijos apie pastatų nuomą arba buvo netinkamai nurodytos žemėnaudos teises arba naudojamas fiksuotas valiutos keitimo kursas. Kalbant apie bendroves Nr. 27, 28, 30 ir 32, Komisija nustatė prašyme taikyti RER ir patvirtinamuosiuose dokumentuose, t. y. balanse, pateiktos informacijos neatitikimų. Bendrovė Nr. 26 pateikė Komisijai nepriklausomo auditoriaus nuomonę (ataskaitą) ir finansines ataskaitas tik vietnamiečių kalba, o jų vertimo į anglų kalbą nepateikė.

(41)

Dėl kriterijaus Nr. 3 (turtas ir perkėlimas) bendrovės Nr. 26, 27, 28, 29, 30, 31 ir 32 neįrodė, jog iš ne rinkos ekonomikos sistemos nebuvo perkelta rinkos iškraipymų. Visų pirma, bendrovės nepateikė esminės ir išsamios informacijos, be kita ko, apie bendrovei priklausantį turtą, žemėnaudos teisių sąlygas ir vertę, standartinio mokesčio tarifo išimtis, bendrovės įdarbinimo politiką, mokesčio tarifą arba elektros energijos tiekėjus ir tarifus.

(42)

Bendrovė Nr. 27 negalėjo įrodyti, kad ji atitinka kriterijų Nr. 4 (teisinė aplinka). Visų pirma, nors, remiantis balansu, bendrovė akivaizdžiai buvo nemoki, jos finansinėse ataskaitose ar auditoriaus ataskaitoje tai nebuvo nurodyta. Todėl bendrovė negalėjo įrodyti, kad ji veikė laikydamasi bankroto ir nuosavybės įstatymų, kuriais užtikrinamas stabilumas ir teisinis tikrumas.

(43)

Bendrovė Nr. 29 negalėjo įrodyti, kad ji atitinka kriterijų Nr. 5 (valiutos keitimas), nes pagal finansinių ataskaitų aiškinamuosius raštus bendrovė taikė fiksuotą valiutos keitimo kursą operacijoms užsienio valiuta, o tai neatitinka kriterijaus Nr. 5, pagal kurį valiutos keitimo kursas nustatomas pagal rinkos kursą.

(44)

Komisija pranešė nagrinėjamiesiems eksportuojantiems gamintojams, kad RER neturėtų būti taikomas nė vienam iš jų ir paragino pateikti pastabų. Jokių pastabų negauta.

(45)

Todėl nė vienas iš nagrinėjamųjų septynių eksportuojančių gamintojų netenkino visų pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte nustatytų reikalavimų ir dėl to nė vienam iš jų nebuvo taikomas RER.

D.   IR PRAŠYMŲ VERTINIMAS

(46)

Remiantis pagrindinio reglamento, prieš jį iš dalies pakeičiant, 9 straipsnio 5 dalimi, tais atvejais, kai taikomas to paties reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktas, individualus muitas visgi turi būti nurodytas eksportuotojams, galintiems įrodyti, kad atitinka visus kriterijus, nustatytus pagrindinio reglamento, prieš jį iš dalies pakeičiant, 9 straipsnio 5 dalyje.

(47)

Kaip nurodyta 37 konstatuojamojoje dalyje, reikia pabrėžti, kad prievolė įrodyti tenka gamintojui, pateikusiam IR prašymą pagal pagrindinio reglamento, prieš jį iš dalies pakeičiant, 9 straipsnio 5 dalį. Šiuo tikslu pagrindinio reglamento, prieš jį iš dalies pakeičiant, 9 straipsnio 5 dalies pirmoje pastraipoje nustatyta, kad pateiktas prašymas turi būti tinkamai pagrįstas. Todėl Sąjungos institucijos neprivalo įrodyti, kad eksportuotojas netenkina šiam statusui pripažinti nustatytų sąlygų. Yra priešingai – Sąjungos institucijos, prieš taikydamos IR, turi įvertinti, ar nagrinėjamojo eksportuotojo pateiktos informacijos pakanka įrodyti, kad paisoma pagrindinio reglamento, prieš jį iš dalies pakeičiant, 9 straipsnio 5 dalyje nurodytų kriterijų.

(48)

Pagal pagrindinio reglamento, prieš jį iš dalies pakeičiant, 9 straipsnio 5 dalį eksportuotojai, remdamiesi tinkamai pagrįstu prašymu, turėtų įrodyti, kad tenkinami visi penki išvardyti kriterijai ir jiems gali būti taikomas IR. Todėl Komisija nusprendė, kad bent vieno kriterijaus nepaisymas buvo pakankama priežastis atmesti IR prašymą.

(49)

Minėti penki kriterijai:

1)

jei įmonės yra visiškai ar dalinai užsienio kapitalo įmonės ar bendros įmonės, eksportuotojai gali nevaržomai grąžinti kapitalą bei pelną į savo šalį;

2)

eksporto kainos, apimtis ir pardavimo sąlygos nustatomi laisvai;

3)

dauguma akcijų priklauso privatiems asmenims; direktorių valdyboje esantys ar svarbias vadovaujamas pareigas einantys valstybės pareigūnai turi sudaryti mažumą, arba turi būti įrodyta, kad nepaisant to bendrovė yra pakankamai nepriklausoma nuo valstybės kišimosi;

4)

valiuta konvertuojama pagal rinkos kursą taip pat

5)

valstybės kišimasis nėra toks, kad būtų galima išvengti nustatytų priemonių, jei atskiriems eksportuotojams nustatytos skirtingos muito normos.

(50)

Jeigu RER nebūtų taikomas, visi septyni nagrinėjamieji eksportuojantys gamintojai prašė jiems taikyti IR. Todėl be RER prašymų atmetimo, kaip nurodyta 37–44 konstatuojamosiose dalyse, Komisija taip pat vertino, ar šiems eksportuojantiems gamintojams turėtų būti taikomas IR.

(51)

Dėl kriterijaus Nr. 1 (kapitalo ir pelno grąžinimas į savo šalį) bendrovė Nr. 30 nepateikė įrodymų, kad galėjo nevaržomai grąžinti kapitalą bei pelną į savo šalį, tad neįrodė, kad šio kriterijaus buvo laikomasi.

(52)

Dėl kriterijaus Nr. 2 (pardavimas eksportui ir laisvas kainų nustatymas) Komisija padarė išvadą, kad bendrovės Nr. 29, 31 ir 32 neįrodė, kad verslo sprendimai, kaip antai dėl eksporto kainų bei kiekių ir pardavimo sąlygų, buvo priimami laisvai, atsižvelgiant į padėtį rinkoje, nes išnagrinėjus įrodymus, tokius kaip įstatai ar verslo licencijos, paaiškėjo, kad konkrečiose rinkose buvo taikomi avalynės produkcijos ir (arba) pardavimo kiekio apribojimai.

(53)

Dėl kriterijaus Nr. 3 (bendrovė (vadovybė ir akcijos) yra pakankamai nepriklausoma nuo valstybės kišimosi) Komisija padarė išvadą, kad bendrovės Nr. 26, 27, 28, 29, 30 ir 31 nepateikė reikiamos informacijos, kad įrodytų, jog yra pakankamai nepriklausomos nuo valstybės kišimosi. Be kita ko, nebuvo pateikta jokios informacijos apie bendrovių nuosavybės struktūrą, apie tai, kaip jose priimami sprendimai (bendrovės Nr. 27, 28, 29 ir 30), kaip šioms bendrovėms buvo perduotos žemėnaudos teisės ir kokiomis sąlygomis (bendrovės Nr. 28, 29 ir 31), arba ji buvo neišsami. Bendrovė Nr. 26 bendrovės įstatų redakcijos anglų kalba taip pat nepateikė, ją pateikė tik vietnamiečių kalba.

(54)

Be to, bendrovės Nr. 26, 27, 28, 29 ir 30 taip pat neįrodė, kad atitiko kriterijų Nr. 5 (apėjimas), kadangi nepateikė informacijos apie tai, kaip bendrovėse priimami sprendimai ir ar valstybė akivaizdžiai kišosi į sprendimų priėmimą bendrovėse.

(55)

Galiausiai bendrovėje Nr. 29 valiutų keitimo kursas atitiko ne rinkos kursą, o buvo fiksuotas, kaip minėta 43 konstatuojamojoje dalyje. Todėl ji neatitiko kriterijaus Nr. 4 (rinkos valiutos kursas).

(56)

Taigi, nė vienas iš nagrinėjamųjų septynių eksportuojančių gamintojų nesilaikė pagrindinio reglamento, prieš jį iš dalies pakeičiant, 9 straipsnio 5 dalyje nustatytų sąlygų, todėl nė vienam iš jų IR nebuvo taikomas. Komisija atitinkamai informavo nagrinėjamuosius eksportuojančius gamintojus ir paragino juos pateikti pastabų. Jokių pastabų negauta.

(57)

Todėl Reglamento (EB) Nr. 1472/2006 taikymo laikotarpiu šiems septyniems nagrinėjamiesiems eksportuojantiems gamintojams turėtų būti nustatytas visiems kitiems Kinijos ir Vietnamo eksportuojantiems gamintojams atitinkamai taikomas 16,5 ir 10 % dydžio antidempingo muitas. Pradžioje to reglamento taikymo laikotarpis buvo 2006 m. spalio 7 d. – 2008 m. spalio 7 d. Inicijavus priemonių galiojimo termino peržiūrą, 2009 m. gruodžio 30 d. laikotarpis buvo pratęstas iki 2011 m. kovo 31 d. Sprendimuose nustatyta, kad Sąjungos institucijos nenustatė, ar nagrinėjamųjų eksportuojančių gamintojų gaminamiems produktams turėtų būti taikomas kitiems eksportuojantiems gamintojams taikomas muitas ar individualus muitas, o tai yra pažeidimas. Remiantis Teismo nustatytu pažeidimu nėra teisinio pagrindo nagrinėjamuosius eksportuojančius gamintojus visiškai atleisti nuo bet kokio antidempingo muito taikymo jų gaminamiems produktams. Todėl nauju aktu, kuriuo pašalinamas Teismo nustatytas pažeidimas, turi būti iš naujo įvertinta tik taikytina antidempingo muito norma, o ne pačios priemonės.

(58)

Reglamento (EB) Nr. 388/2008 keisti nereikia, nes padaryta išvada, kad nagrinėjamiesiems eksportuojantiems gamintojams reikėtų iš naujo nustatyti pradžioje ginčijamu reglamentu ir Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1294/2009 nustatyto dydžio muitą, taikomą visiems kitiems Kinijos ir Vietnamo eksportuojantiems gamintojams. Pirmiau minėtasis reglamentas lieka galioti.

E.   SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ PASTABOS PO FAKTŲ ATSKLEIDIMO

(59)

Po faktų atskleidimo Komisija gavo pastabų iš Sąjungos avalynės importuotojams atstovaujančios FESI ir Avalynės sąjungos (25).

RER ir IR prašymų formų vertinimo procedūros reikalavimai

(60)

FESI ir Avalynės sąjunga tvirtino, kad vertinant RER arba IR prašymus prievolė įrodyti tenka Komisijai, nes Kinijos ir Vietnamo eksportuojantys gamintojai šią prievolę įvykdė pateikdami RER arba IR prašymus, kai buvo atliekamas pradinis tyrimas. FESI ir Avalynės sąjunga taip pat tvirtino, kad su dabartine įgyvendinimo procedūra susijusiems eksportuojantiems gamintojams turėjo būti suteiktos tos pačios procesinės teisės kaip per pradinį tyrimą atrinktiems eksportuojantiems gamintojams. FESI ir Avalynės sąjunga teigė, kad, visų pirma, vietoj tikrinimų vietoje buvo atlikta tik dokumentų analizė, o Kinijos ir Vietnamo eksportuojantiems gamintojams nebuvo suteikta galimybė papildyti savo RER arba IR prašymų formas atsiunčiant raštus dėl trūkstamos informacijos.

(61)

FESI ir Avalynės sąjunga taip pat teigė, kad su šia įgyvendinimo procedūra susijusiems eksportuojantiems gamintojams nebuvo suteiktos tokios pačios procedūrinės garantijos kaip per standartinius antidempingo tyrimus, o buvo taikomi griežtesni reikalavimai. FESI ir Avalynės sąjunga tvirtino, kad Komisija neatsižvelgė į laikotarpį nuo RER arba IR prašymo pateikimo, kai buvo atliekamas pradinis tyrimas, iki šių prašymų įvertinimo. Be to, atliekant pradinį tyrimą eksportuojantiems gamintojams RER arba IR prašymams užpildyti vietoj, kaip yra įprasta, 21 dienos buvo suteikta tik 15 dienų.

(62)

Tuo remdamosi FESI ir Avalynės sąjunga tvirtino, jog nepaisyta pagrindinio teisinio principo, kad suinteresuotosios šalys turėtų visapusišką galimybę pasinaudoti savo teise į gynybą, įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje ir Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje. Tuo remiantis buvo teigiama, kad, nesuteikusi eksportuojantiems gamintojams galimybės pateikti trūkstamą informaciją, įgyvendinimo etapu Komisija piktnaudžiavo įgaliojimais ir praktiškai perkėlė prievolę įrodyti.

(63)

Galiausiai FESI ir Avalynės sąjunga taip pat tvirtino, kad šis metodas diskriminuotų pradinio tyrimo metu atrinktus Kinijos ir Vietnamo eksportuojančius gamintojus, taip pat kitus ne rinkos ekonomikos šalių eksportuojančius gamintojus, kurių atžvilgiu buvo atliekamas antidempingo tyrimas ir kurie jo metu pateikė RER arba IR prašymus. Todėl su dabartinėmis įgyvendinimo procedūromis susijusioms Kinijos ir Vietnamo bendrovėms neturėtų būti taikomi griežtesni procesiniai reikalavimai ir toks pat informacijos pateikimo terminas kaip įprastinio 15 mėnesių trukmės tyrimo metu.

(64)

FESI ir Avalynės sąjunga taip pat tvirtino, kad Komisija de facto vadovavosi faktais, nustatytais remiantis pagrindinio reglamento 18 straipsnio 1 dalimi, nors Komisija nesilaikė pagrindinio reglamento 18 straipsnio 4 dalyje nustatytų procedūrinių taisyklių.

(65)

Komisija primena, kad, remiantis Teismo praktika, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą prievolė įrodyti tenka gamintojui, pageidaujančiam pateikti RER arba IR prašymą. Todėl 2 straipsnio 7 dalies c punkto pirmoje pastraipoje nustatyta, jog tokio gamintojo prašyme turi būti pateikta pakankamai toje nuostatoje nurodytų įrodymų, kad jis veikia rinkos ekonomikos sąlygomis. Taigi, kaip Teismas konstatavo bendrovėms „Brosmann“ ir „Aokang“ skirtuose sprendimuose, institucijos neprivalo įrodyti, kad gamintojas netenkina šiam statusui pripažinti nustatytų sąlygų. Yra priešingai – Komisija, prieš taikydama RER arba IR, turi įvertinti, ar nagrinėjamojo gamintojo pateiktos informacijos pakanka įrodyti, kad paisoma pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkto pirmoje pastraipoje nurodytų kriterijų (žr. 48 konstatuojamąją dalį). Šiuo atveju primenama, kad nei pagrindiniame reglamente, nei teismų praktikoje nėra nustatyta pareigos Komisijai suteikti eksportuojančiajam gamintojui galimybę papildyti RER arba IR prašymą visa trūkstama faktine informacija. Komisija vertinimą gali grįsti eksportuojančio gamintojo pateikta informacija.

(66)

Dėl tvirtinimo, kad buvo atlikta tik dokumentų analizė, Komisija pažymi, kad dokumentų analizė yra procedūra, kurią taikant RER arba IR prašymai nagrinėjami remiantis eksportuojančio gamintojo pateiktais dokumentais. Komisija taip turi išnagrinėti visus RER arba IR prašymus. Be to, Komisija gali nuspręsti surengti tikrinamąjį vizitą vietoje. Tačiau tikrinamieji vizitai vietoje nėra privalomi, be to, jie neatliekami dėl kiekvieno RER arba IR prašymo. Kai patikrinimai vietoje atliekami, paprastai siekiama patvirtinti tam tikrą institucijų atliktą preliminarų įvertinimą ir (arba) patikrinti nagrinėjamojo eksportuojančio gamintojo pateiktos informacijos teisingumą. Kitaip tariant, jeigu eksportuojančio gamintojo pateikti įrodymai akivaizdžiai rodo, kad RER arba IR nėra pagrįstas, papildomas, bet neprivalomas patikrinimų vietoje etapas paprastai nevykdomas. Komisija turi nuspręsti, ar tikrinamasis vizitas yra reikalingas (26). Šiai institucijai suteikta teisė savo nuožiūra nuspręsti, kokiu būdu bus patikrinta RER arba IR prašymo formoje pateikta informacija. Todėl jeigu, kaip šioje byloje, Komisija nusprendžia, remdamasi dokumentų analize, jog turi pakankamai įrodymų, kad priimtų sprendimą dėl RER arba IR prašymo, tikrinamasis vizitas yra nereikalingas ir negali būti privalomas.

(67)

Dėl tvirtinimo, kad, Komisijai nusprendus nesiųsti raštų dėl trūkstamos informacijos, buvo nepaisoma teisės į gynybą, visų pirma reikėtų priminti, kad teisė į gynybą yra individuali teisė ir kad FESI ir Avalynės sąjunga negali remtis tuo, jog gali būti pažeista kitų bendrovių individuali teisė. Antra, Komisija nesutinka su tvirtinimu dėl praktikos, kurią taikydama ir atlikdama tik dokumentų analizę, o ne dokumentų analizę ir patikrinimą vietoje, Komisija intensyviai keičiasi informacija ir atlieka išsamų trūkumų pašalinimo procesą. Iš tiesų, FESI ir Avalynės sąjunga nesugebėjo įrodyti, kad yra priešingai.

(68)

FESI ir Avalynės sąjungos pastabos dėl diskriminacijos taip pat turi būti atmestos kaip nepagrįstos. Reikia priminti, kad vienodo požiūrio principas pažeidžiamas tada, kai Sąjungos institucijos skirtingai traktuoja panašius atvejus, suteikdamos kai kuriems prekiautojams mažiau palankias sąlygas nei kitiems ir nepagrįsdamos tokio skirstymo jokiais esminiais objektyviais skirtumais (27). Tačiau tai nėra būtent tai, ką daro Komisija: reikalaudama, kad neatrinkti Kinijos ir Vietnamo eksportuojantys gamintojai pateiktų RER arba IR prašymus, kad juos būtų galima iš naujo įvertinti, ji siekia šiems anksčiau neatrinktiems eksportuojantiems gamintojams sudaryti tokias pačias sąlygas kaip ir tiems, kurie buvo atrinkti, kai buvo atliekamas pradinis tyrimas. Be to, pagrindiniamereglamente nenustatytas trumpiausias laikotarpis šiam tikslui pasiekti, todėl nėra jokios diskriminacijos, kol šiam tikslui pasiekti naudojamas laikotarpis yra pagrįstas ir šalims suteikiama pakankamai galimybių (iš naujo) surinkti reikiamą informaciją, tuo pačiu užtikrinant jų teisę į gynybą.

(69)

Dėl pagrindinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies šiuo atveju Komisija sutiko nagrinėti nagrinėjamųjų eksportuojančių gamintojų pateiktą informaciją, neatmetė šios informacijos ir ja pagrindė savo vertinimą. Taigi Komisija 18 straipsnio netaikė. Todėl pagrindinio reglamento 18 straipsnio 4 dalyje nustatytos procedūros nereikėjo taikyti. 18 straipsnio 4 dalyje nustatyta procedūra taikoma tais atvejais, kai Komisija ketina atmesti tam tikros suinteresuotosios šalies pateiktą informaciją ir remtis nustatytais faktais.

Teisinis pagrindas tyrimą pradėti iš naujo

(70)

FESI ir Avalynės sąjunga teigė, kad Komisija pažeistų SESV 266 straipsnį, nes šiuo straipsniu jai nesuteikiamas teisinis pagrindas iš naujo pradėti tyrimą dėl priemonės, kurios galiojimas baigėsi. FESI ir Avalynės sąjunga taip pat pakartojo, kad SESV 266 straipsniu neleidžiama atgaline data nustatyti antidempingo muitų, o tai patvirtina ir Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-458/98P IPS prieš Tarybą (28).

(71)

Šiuo požiūriu FESI ir Avalynės sąjunga teigė, kad antidempingo tyrimas dėl iš Kinijos ir Vietnamo importuojamos avalynės buvo baigtas 2011 m. kovo 31 d., kai baigėsi priemonių galiojimas. Šiuo tikslu 2011 m. kovo 16 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Komisija paskelbė pranešimą dėl muitų taikymo pabaigos (29) (toliau – pranešimas apie priemonių galiojimo pabaigą), Sąjungos pramonė neprašė pratęsti dempingo, o Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nepanaikino pranešimo apie priemonių galiojimo pabaigą.

(72)

Be to, tos pačios suinteresuotosios šalys tvirtino, kad pagrindiniame reglamente taip pat nėra jokio pagrindo, kuriuo remdamasi Komisija antidempingo tyrimą galėtų pradėti iš naujo.

(73)

Šiomis aplinkybėmis FESI ir Avalynės sąjunga dar teigė, kad tyrimo atnaujinimas ir su pradiniu tyrimu susijusių Kinijos ir Vietnamo eksportuojančių gamintojų pateiktų RER arba IR prašymų vertinimas pažeidžia visuotinį senaties principą. Šis principas nustatytas PPO susitarimu ir pagrindiniu reglamentu, kuriuose nurodyta, kad priemonių galiojimo trukmė yra 5 metai, ir Bendrijos muitinės kodekso 236 straipsnio 1 dalimi bei 221 straipsnio 3 dalimi, kuriose nustatytas 3 metų laikotarpis, per kurį importuotojai, viena vertus, gali reikalauti grąžinti sumokėtus antidempingo muitus, o nacionalinės muitinės, antra vertus, gali surinkti importo ir antidempingo muitus (30). Nuo šio principo neleidžia nukrypti SESV 266 straipsnis.

(74)

Galiausiai buvo tvirtinama, kad Komisija nepateikė jokių argumentų ar nenurodė ankstesnės teismo praktikos, kad pagrįstų SESV 266 straipsnio, kaip teisinio pagrindo iš naujo pradėti procedūrą, taikymą.

(75)

Dėl trūkstamo teisinio pagrindo iš naujo pradėti tyrimą Komisija primena 15 konstatuojamojoje dalyje paminėtą teismo praktiką, kuria remdamasi ji gali atnaujinti tyrimą nuo pažeidimo padarymo momento. Remiantis teismo praktika antidempingo reglamento teisėtumą reikia vertinti atsižvelgiant į objektyvias Sąjungos teisės normas, o ne į sprendimų priėmimo praktiką, net jeigu tokia praktika egzistuoja (tai netaikytina aptariamu atveju). Taigi ankstesnė Komisijos praktika, quod non, negali sukurti teisėtų lūkesčių: pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką teisėti lūkesčiai gali atsirasti tik tais atvejais, kai institucijos suteikė konkrečių garantijų, kurios suinteresuotajai šaliai leistų daryti teisėtą išvadą, kad Sąjungos institucijos veiks tam tikru būdu (31). Nei FESI, nei Avalynės sąjunga nebandė įrodyti, jog šioje byloje tokios garantijos buvo suteiktos. Juo labiau taip yra dėl to, kad pirmiau nurodyta praktika neatitinka šios bylos faktinės ir teisinės padėties, o skirtumus galima paaiškinti remiantis faktiniais ir teisiniais šios bylos skirtumais.

(76)

Toliau aprašomi nustatyti skirtumai. Teismo nustatytas pažeidimas susijęs ne su išvadomis dėl dempingo, žalos ir Sąjungos interesų, taigi ir ne su pačiu muito nustatymo principu, o tik su tikslia muito norma. Ankstesni panaikinimai, kuriais rėmėsi suinteresuotosios šalys, buvo kaip tik susiję su išvadomis dėl dempingo, žalos ir Sąjungos interesų. Todėl institucijoms leidžiama perskaičiuoti nagrinėjamiesiems eksportuojantiems gamintojams nustatytą tikslią muito normą.

(77)

Visų pirma, nagrinėjant šią bylą suinteresuotųjų šalių nereikėjo prašyti papildomos informacijos. Tiksliau tariant, Komisija turėjo įvertinti pateiktą informaciją, kuri nebuvo įvertinta prieš priimant Reglamentą (EB) Nr. 1472/2006. Bet kokiu atveju, kaip pažymėta 75 konstatuojamojoje dalyje, kitose bylose taikyta ankstesnė praktika nesuteikia tikslių ir besąlygiškų garantijų, kad taip bus ir šioje byloje.

(78)

Galiausiai, visoms šalims, kurių atžvilgiu vykdomas tyrimas, t. y. nagrinėjamiesiems eksportuojantiems gamintojams, taip pat Teismo bylų šalims ir asociacijoms, atstovaujančioms vienai iš šių šalių, buvo atskleisti atitinkami faktai, kuriais remdamasi Komisija ketina patvirtinti šį RER ir (arba) IR vertinimą. Tokiu būdų jų teisės į gynybą yra apsaugotos. Šiuo klausimu visų pirma pažymėtina, kad antidempingo tyrimo metu nesusiję importuotojai neturi teisės į gynybą, nes tokie tyrimai nėra nukreipti prieš juos.

(79)

Dėl tvirtinimo, kad aptariamos priemonės baigė galioti 2011 m. kovo 31 d., Komisija nemato priežasčių, kodėl priemonės galiojimo pabaiga galėtų turėti poveikio Komisijos galimybei po Teismo sprendimo, kuriuo panaikinamas pradinis aktas, priimti naują aktą, kuriuo būtų pakeistas panaikintas aktas. Pagal 15 konstatuojamojoje dalyje nurodytą teismo praktiką administracinė procedūra turėtų būti atnaujinta nuo pažeidimo padarymo momento.

(80)

Todėl antidempingo tyrimai yra vis dar neužbaigti, nes aktas, kuriuo tyrimai užbaigiami, yra panaikintas. Komisija privalo užbaigti šiuos tyrimus; pagrindinio reglamento 9 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad tyrimas turi būti užbaigtas Komisijos priimtu aktu.

Bendrijos muitinės kodekso 236 straipsnis

(81)

FESI ir Avalynės sąjunga taip pat tvirtino, kad priimtas sprendimas iš naujo pradėti tyrimą ir muitus nustatyti atgaline data prilygsta Komisijos piktnaudžiavimui įgaliojimais ir pažeidžia SESV. Šiuo požiūriu FESI ir Avalynės sąjunga tvirtina, kad Komisija neturi įgaliojimų kištis į Bendrijos muitinės kodekso 236 straipsnio 1 dalies taikymą, neleisdama grąžinti sumokėtų antidempingo muitų. Jos teigė, kad nacionalinės muitinės turėjo pačios įvertinti antidempingo muitų pripažinimo negaliojančiais pasekmes ir kad jos privalės grąžinti antidempingo muitus, kuriuos Teisingumo Teismas buvo paskelbęs negaliojančiais.

(82)

Šiuo požiūriu FESI ir Avalynės sąjunga tvirtino, kad pagrindinio reglamento 14 straipsnio 3 dalimi Komisijai nesuteikta galimybė nukrypti nuo Bendrijos muitinės kodekso 236 straipsnio, nes abu teisės aktai yra vienodos teisinės galios, tad Bendrijos muitinės kodekso atžvilgiu pagrindinis reglamentas negali būti laikomas lex specialis.

(83)

Be to, šios šalys toliau tvirtino, kad pagrindinio reglamento 14 straipsnio 3 dalyje nėra nuorodos į Bendrijos muitinės kodekso 236 straipsnį, tik nustatyta, kad Komisija gali priimti specialias nuostatas, išskyrus nukrypti nuo Bendrijos muitinės kodekso leidžiančias nuostatas.

(84)

Atsižvelgiant į tai, svarbu pabrėžti, kad pagrindinio reglamento 14 straipsnio 1 dalis nereiškia, kad Sąjungos muitų teisės aktų nuostatos yra automatiškai taikomos individualių antidempingo muitų nustatymui (32). Priešingai, pagrindinio reglamento 14 straipsnio 3 dalimi Sąjungos institucijoms suteikiama teisė perkelti Sąjungos muitų teisės aktų nuostatas į nacionalinę teisę ir, kai būtina ir tikslinga, nustatyti jų taikymą (33).

(85)

Perkeliant taip nuostatas į nacionalinę teisę nereikalaujama visapusiškai taikyti visas Sąjungos muitų teisės aktų nuostatas. Pagrindinio reglamento 14 straipsnio 3 dalyje aiškiai nustatytos specialios nuostatos dėl bendros kilmės sąvokos apibrėžties, ir tai yra geras pavyzdys, kaip atsiranda nukrypti nuo Sąjungos muitų teisės aktų leidžiančios nuostatos. Būtent tuo remdamasi Komisija pasinaudojo pagrindinio reglamento 14 straipsnio 3 dalyje nustatytais įgaliojimais, reikalaudama, kad nacionalinės muitinės laikinai susilaikytų nuo bet kokio muitų sugrąžinimo. Tai neužginčija nacionalinių muitinių išimtinės kompetencijos su skola muitinei susijusių ginčų klausimais: sprendimų priėmimo –galia priklauso valstybių narių muitinėms. Valstybių narių muitinės ir toliau sprendžia, ar, remiantis Komisijos išvadomis dėl RER ir IR prašymų, muitus reikėtų sugrąžinti.

(86)

Taigi, nors ir tiesa, kad jokia Sąjungos muitų teisės aktų nuostata nenumato galimybės sukliudyti sugrąžinti per klaidą sumokėtus muitus, tokios bendros išvados negalima daryti kalbant apie antidempingo muitų sugrąžinimą.Todėl, siekdama visų pirma apsaugoti Sąjungos nuosavus išteklius nuo nepagrįstų prašymų sugrąžinti muitus ir atsižvelgdama į su tuo susijusius sunkumus, kurie būtų kilę pareikalavus nepagrįstai sugrąžinti muitus, Komisija turėjo laikinai nukrypti nuo Sąjungos muitų teisės aktų, pasinaudodama pagrindinio reglamento 14 straipsnio 3 dalyje nustatytais įgaliojimais.

Nenurodytas tinkamas teisinis pagrindas

(87)

FESI ir Avalynės sąjunga taip pat teigė, kad Komisija pažeidė SESV 296 straipsnį, nes nenurodė tinkamų motyvų ir teisinio pagrindo, kuriais remiantis atgaline data buvo iš naujo nustatyti muitai ir todėl su dabartine įgyvendinimo procedūra susijusiems importuotojams nebuvo sugrąžinti sumokėti muitai. Taigi, FESI ir Avalynės sąjunga tvirtino, kad Komisija pažeidė suinteresuotųjų šalių teises į veiksmingą teisminę apsaugą.

(88)

Komisija mano, kad pastarieji jos sprendimai buvo tinkamai pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais bendrame faktų atskleidimo dokumente ir šiame reglamente.

Teisėti lūkesčiai

(89)

Be to, FESI ir Avalynės sąjunga tvirtino, kad nebegaliojančių priemonių koregavimas atgaline data pažeidžia teisėtų lūkesčių apsaugos principą. FESI teigimu, pirma, suinteresuotosios šalys, įskaitant importuotojus, būtų gavusios patikinimą, kad priemonės nustojo galioti 2011 m. kovo 31 d. ir kad, atsižvelgiant į laiką, praėjusį nuo pradinio tyrimo, jos turėjo teisę turėti pagrįstų lūkesčių, jog pradinis tyrimas nebus atnaujintas arba pradėtas iš naujo. Be to, Kinijos ir Vietnamo eksportuojantys gamintojai turėjo teisę turėti pagrįstų teisėtų lūkesčių, kad Komisija nebesvarstys RER arba IR prašymų, kuriuos jie pateikė per pradinį tyrimą, remiantis tik tuo, kad šie prašymai nebuvo įvertinti per nustatytą trijų mėnesių laikotarpį, kai buvo atliekamas pradinis tyrimas.

(90)

Dėl suinteresuotųjų šalių teisėtų lūkesčių, kad antidempingo priemonių galiojimas baigėsi ir kad tyrimas nebus pradėtas iš naujo, daroma nuoroda į 78 ir 79 konstatuojamąsias dalis, kuriose minėti tvirtinimai išsamiai aptarti.

(91)

Dėl Kinijos ir Vietnamo eksportuojančių gamintojų teisėtų lūkesčių, kad jų RER arba IR prašymai nebus peržiūrėti, daroma nuoroda į 74 konstatuojamąją dalį, kurioje šis klausimas irgi išnagrinėtas, atsižvelgiant į susijusią Teisingumo Teismo praktiką.

Nediskriminavimo principas

(92)

FESI ir Avalynės sąjunga tvirtino, kad antidempingo priemonių nustatymas atgaline data yra diskriminuojantis i) su dabartine įgyvendinimo procedūra susijusius importuotojus, palyginti su importuotojais, kurių atžvilgiu įgyvendinami 6 konstatuojamojoje dalyje nurodyti bendrovėms „Brosmann“ ir „Aokang“ skirti sprendimai ir kuriems buvo sugrąžinti muitai, sumokėti už importuojamą penkių eksportuojančių gamintojų, kuriems buvo skirti šie sprendimai, avalynę, taip pat ii) su dabartine įgyvendinimo procedūra susijusius eksportuojančius gamintojus, palyginti su eksportuojančiais gamintojais, kuriems buvo skirti sprendimai, skirti bendrovėms „Brosmann“ ir „Aokang“, ir kuriems pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/149/ES nebuvo taikomas joks muitas.

(93)

Visų pirma, kalbant apie tvirtinimą dėl diskriminavimo, Komisija primena 67 konstatuojamojoje dalyje nurodytus diskriminavimo kriterijus.

(94)

Taip pat pažymima, kad su dabartine įgyvendinimo procedūra susiję importuotojai nuo tų, kurių atžvilgiu įgyvendinami bendrovėms „Brosmann“ ir „Aokang“ skirti sprendimai, skiriasi tuo, kad pastarieji Reglamentą (EB) Nr. 1472/2006 nusprendė užginčyti Bendrajame Teisme, o pirmiau minėtieji – ne.

(95)

Sąjungos institucijų priimtas sprendimas, kurio suinteresuotoji šalis neužginčijo per SESV 263 straipsnio šeštoje pastraipoje nustatytą laiką, jos atžvilgiu tampa galutinis. Visų pirma, ši taisyklė pagrįsta tvirtinimu, kad laikotarpis, per kurį galima užginčyti sprendimą, turi užtikrinti teisinį tikrumą, kad teisinį poveikį turinčių Sąjungos priemonių nebūtų įmanoma ginčyti neribotą laiką (34).

(96)

Taikant šį procedūrinį Sąjungos teisės principą neišvengiamai atsiranda dvi suinteresuotųjų šalių grupės: tų, kurios užginčijo Sąjungos priemonę ir taip įgijo palankią padėtį (pvz., „Brosmann“ ir kiti keturi eksportuojantys gamintojai), ir tų, kurios neužginčijo. Tačiau tai nereiškia, kad Komisija, pažeisdama vienodo požiūrio principą, abiem šalims taikė skirtingas sąlygas. Antrosios grupės nediskriminuoja pripažinimas, kad šalis priskirtina šiai grupei, nes sąmoningai nusprendė neginčyti Sąjungos priemonės.

(97)

Taigi, visoms suinteresuotosioms šalims Sąjungos teismuose visą laiką buvo taikoma teisminė apsauga.

(98)

Kalbant apie eksportuojančių gamintojų, kurie yra susiję su dabartine įgyvendinimo procedūra ir kuriems pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/149/ES nebuvo taikomas joks muitas, tariamą diskriminavimą, reikėtų pažymėti, kad Tarybos sprendimas iš naujo nenustatyti muitų buvo priimtas neabejotinai atsižvelgiant į su minėtu atveju susijusias konkrečias aplinkybes tuo metu, kai Komisija pateikė pasiūlymą tuos muitus nustatyti iš naujo, ypač atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjami antidempingo muitai jau buvo sugrąžinti, ir į tai, kad po bendrovėms „Brosmann“ ir „Aokang“ skirtų sprendimų susijusiam skolininkui adresuotas pradinis pranešimas apie skolą buvo atšauktas. Anot Tarybos, šis muitų sugrąžinimas nagrinėjamiems importuotojams suteikė teisėtų lūkesčių. Kadangi kitiems importuotojams muitai nebuvo panašiai sugrąžinti, jų padėtis nėra panaši į importuotojų, kuriems skirtas Tarybos sprendimas, padėtį.

(99)

Bet kuriuo atveju tai, kad Taryba nusprendė imtis tam tikrų veiksmų, atsižvelgdama į konkrečias bylos aplinkybes, negali įpareigoti Komisijos kitą sprendimą vykdyti tokiu pačiu būdu.

Komisijos kompetencija nustatyti galutines antidempingo priemones

(100)

Be to, FESI ir Avalynės sąjunga tvirtino, kad vykstant dabartinei įgyvendinimo procedūrai Komisija neturi kompetencijos priimti reglamentą, kuriuo antidempingo muitas nustatomas atgaline data, ir kad bet kuriuo atveju šią kompetenciją turi Taryba. Šis tvirtinimas grindžiamas tuo, kad tyrimą atnaujinus nuo pažeidimo padarymo momento, turėtų būti taikomos tos pačios taisyklės kaip ir pradinio tyrimo metu, kai Taryba patvirtino galutines priemones. Šios šalys teigė, kad šiomis aplinkybėmis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 37/2014 (dar vadinamas „Omnibus I“ reglamentu) (35), 3 straipsnį naujoji bendros prekybos politikos srities sprendimų priėmimo procedūra nėra taikoma, kadangi prieš įsigaliojant „Omnibus I“ reglamentui Komisija i) jau priėmė aktą (toliau – laikinąjį reglamentą), ii) buvo inicijuotos ir užbaigtos pagal Reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių privalomos konsultacijos ir iii) Komisija jau buvo priėmusi Tarybos reglamento, kuriuo patvirtinamos galutinės priemonės, pasiūlymą. Tuo remdamosi šalys padarė išvadą, kad turėtų būti taikomos iki „Omnibus I“ reglamento įsigaliojimo galiojusios sprendimų priėmimo procedūros.

(101)

Vis dėlto šis tvirtinimas grindžiamas tyrimo inicijavimo data (iš tiesų tai yra aktualu kitų esminių pagrindinio reglamento pakeitimų atveju), tačiau nepastebima to, kad Reglamente (ES) Nr. 37/2014 taikomas kitoks kriterijus (t. y. priemonių priėmimo procedūros inicijavimas). Todėl FESI ir Avalynės sąjungos nuomonė grindžiama klaidingu Reglamento (ES) Nr. 37/2014 pereinamojo laikotarpio taisyklės išaiškinimu.

(102)

Iš tiesų, dėl Reglamento (ES) Nr. 37/2014 3 straipsnyje, kuriuo nustatomos pereinamojo laikotarpio taisyklės dėl sprendimų, susijusių su antidempingo priemonių nustatymu, priėmimo procedūrų pakeitimų, pateiktos nuorodos, skirtos „procedūroms, inicijuotoms dėl […] priemonių patvirtinimo“, ir dėl pagrindinio reglamento sąvokos „procedūra“ reikšmės tyrimui, pradėtam iki Reglamento (ES) Nr. 37/2014 įsigaliojimo, Komisijai nesurengus konsultacijų su atitinkamu komitetu dėl priemonių patvirtinimo iki minėto reglamento įsigaliojimo, minėtų antidempingo priemonių patvirtinimo procedūrai yra taikomos naujosios taisyklės. Tą patį galima pasakyti ir apie antidempingo tyrimus, kuriuos atlikus priemonės nustatomos pagal ankstesnes normas ir yra peržiūrimos, arba apie priemones, kurias taikant laikinieji muitai nustatomi pagal ankstesnes normas, tačiau tuo metu, kai įsigaliojo Reglamentas (ES) Nr. 37/2014, galutinių priemonių priėmimo procedūra dar nebuvo pradėta. Kitaip tariant, Reglamentas (ES) Nr. 37/2014 taikomas konkrečiai priėmimo procedūrai, o ne visam konkretaus tyrimo arba net antidempingo tyrimo laikotarpiui.

(103)

Ginčijamas reglamentas buvo priimtas 2006 m. Atliekant šį tyrimą turėtų būti taikomas Pagrindinis reglamentas. Todėl šis tvirtinimas atmetamas.

F.   IŠVADOS

(104)

Atsižvelgus į pateiktas pastabas ir jų analizę Komisija padarė išvadą, kad ginčijamo reglamento taikymo laikotarpiu turėtų būti iš naujo nustatytas Kinijai ir Vietnamui taikomas visiems kitiems eksportuojantiems gamintojams atitinkamai nustatytas 16,5 ir 10 % dydžio antidempingo muitas.

G.   FAKTŲ ATSKLEIDIMAS

(105)

Nagrinėjamiesiems eksportuojantiems gamintojams ir visoms apie save pranešusioms suinteresuotosioms šalims pranešta apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis ketinta rekomenduoti septynių nagrinėjamųjų eksportuojančių gamintojų eksportuojamiems produktams iš naujo nustatyti galutinį antidempingo muitą. Jiems buvo nustatytas laikas pastaboms po faktų atskleidimo pareikšti.

(106)

Šis reglamentas atitinka Reglamento (ES) 2016/1036 15 straipsnio 1 dalimi įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1472/2006 ir Reglamento (ES) Nr. 1294/2009 taikymo laikotarpiu importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos ir Vietnamo kilmės avalynei su batviršiais iš odos arba kompozicinės odos (išskyrus sportinę avalynę, specialiosios technologijos avalynę, šlepetes ir kitą kambarinę avalynę bei avalynę su apsauginėmis nosimis), kurią pagamino šio reglamento II priede išvardyti eksportuojantys gamintojai ir kurios KN kodai yra 6403 20 00, ex 6403 30 00 (36), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ir ex 6405 10 00 (37), nustatomas galutinis antidempingo muitas. TARIC kodai išvardyti šio reglamento I priede.

2.   Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

—   sportinė avalynė– avalynė, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1719/2005 I priedo 64 skirsnio 1 subpozicijos pastaboje (38);

—   specialiosios technologijos avalynė– avalynė, kurios poros CIF kaina yra ne mažesnė kaip 7,5 EUR, skirta avėti sportuojant, su vieno ar kelių sluoksnių lietu padu, išskyrus injekcinį, pagamintu iš sintetinių medžiagų, specialiai skirtų amortizuoti vertikalių arba šoninių judesių smūgius, ir turinčiu techninių įtaisų, tokių kaip dujų ar skysčio pripildytų hermetiškų ertmių, mechaninių komponentų, kurie amortizuoja arba neutralizuoja smūgį, arba tokių medžiagų, kaip mažo tankio polimerų, ir kurios KN kodai yra 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98;

—   avalynė su apsauginėmis nosimis– avalynė su apsauginėmis nosimis, kurios atsparumas smūgiams yra ne mažesnis kaip 100 džaulių (39) ir kurios KN kodai yra ex 6403 30 00 (40), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ir ex 6405 10 00;

—   šlepetės ir kita kambarinė avalynė– avalynė, kurios KN kodas yra ex 6405 10 00.

3.   Galutinio antidempingo muito norma, taikoma 1 dalyje aprašytų produktų, kuriuos pagamino šio reglamento II priede išvardyti eksportuojantys gamintojai, neto kainai Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą, susijusių Kinijos eksportuojančių gamintojų atveju yra 16,5 %, o susijusio Vietnamo eksportuojančio gamintojo atveju yra 10 %.

2 straipsnis

Galutinai surenkamos laikinuoju antidempingo muitu pagal Reglamentą (EB) Nr. 553/2006 užtikrintos sumos. Sumos, viršijančios galutinio antidempingo muito normą, nerenkamos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(2)  2006 m. kovo 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 553/2006, nustatantis laikinąjį antidempingo muitą Kinijos Liaudies Respublikos ir Vietnamo kilmės tam tikros avalynės su batviršiais iš odos importui (OL L 98, 2006 4 6, p. 3).

(3)  2006 m. spalio 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1472/2006, nustatantis galutinį antidempingo muitą ir laikinojo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos ir Vietnamo kilmės tam tikros avalynės su batviršiais iš odos importui, galutinį surinkimą (OL L 275, 2006 10 6, p. 1).

(4)  2008 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 388/2008, išplečiantis galutinių antidempingo priemonių, nustatytų Reglamentu (EB) Nr. 1472/2006 importuojamai tam tikrai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės avalynei su batviršiais iš odos, taikymą tam pačiam importuojamam produktui, siunčiamam iš Makao SAR (deklaruojamam kaip Makao kilmės arba ne) (OL L 117, 2008 5 1, p. 1).

(5)  OL C 251, 2008 10 3, p. 21.

(6)  2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1294/2009, kuriuo, pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, tam tikrai importuojamai Vietnamo ir Kinijos Liaudies Respublikos kilmės avalynei su batviršiais iš odos nustatomas galutinis antidempingo muitas, kurio taikymas išplėstas tam tikrai importuojamai iš Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Makao siunčiamai avalynei su batviršiais iš odos, deklaruojamai kaip Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Makao kilmės arba ne (OL L 352, 2009 12 30, p. 1).

(7)  OL C 295, 2013 10 11, p. 6.

(8)  2014 m. kovo 18 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2014/149/ES, kuriuo atmetamas pasiūlymas dėl Įgyvendinimo reglamento, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, nustatytas importuojamai tam tikrai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės avalynei su batviršiais iš odos, kurią pagamino bendrovės „Brosmann Footwear (HK) Ltd“, „Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd“, „Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd“, „Risen Footwear (HK) Co Ltd“ ir „Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd“ (OL L 82, 2014 3 20, p. 27).

(9)  1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).

(10)  OL C 106, 2016 3 21, p. 2.

(11)  1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 56, 1996 3 6, p. 1).

(12)  1988 m. balandžio 26 d. Sprendimas sujungtose bylose 97, 193, 99 ir 215/86 „Asteris AE“ ir kt. ir Graikijos Respublika prieš Komisiją, Rink. p. 2181, 27 ir 28 punktai.

(13)  1998 m. lapkričio 12 d. Sprendimas Ispanija prieš Komisiją, C-415/96, Rink. p. I-6993, 31 punktas; 2000 m. spalio 3 d. Sprendimas Industrie des poudres sphériques prieš Tarybą, C-458/98 P, Rink. p. I-8147, 80–85 punktai; 2008 m. liepos 9 d. Sprendimas Alitalia prieš Komisiją, T-301/01, Rink. p. II-1753, 99 ir 142 punktai; 2011 m. gegužės 12 d. Sprendimas Région Nord-Pas de Calais prieš Komisiją, sujungtos bylos T-267/08 ir T-279/08, Rink. p. II-1999, 83 punktas.

(14)  1998 m. lapkričio 12 d. Sprendimas Ispanija prieš Komisiją, C-415/96, Rink. p. I-6993, 31 punktas; 2000 m. spalio 3 d. Sprendimas Industrie des poudres sphériques prieš Tarybą, C-458/98 P, Rink. p. I-8147, 80–85 punktai.

(15)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 343, 2009 12 22, p. 51).

(16)  Vėliau Reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 buvo iš dalies pakeistas 2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 765/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 237, 2012 9 3, p. 1). Pagal Reglamento (ES) Nr. 765/2012 2 straipsnį šiuo pakeitimų reglamentu nustatyti pakeitimai taikomi tik tyrimams, inicijuotiems po to reglamento įsigaliojimo. Tačiau dabartinis tyrimas buvo inicijuotas 2005 m. liepos 7 d. (OL C 166, 2005 7 7, p. 14).

(17)  2016 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1395, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, nustatytas tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės avalynei su batviršiais iš odos, pagamintai bendrovių „Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd.“, „Buildyet Shoes Mfg.“, „DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd“, „Dongguan Stella Footwear Co Ltd“, „Dongguan Taiway Sports Goods Limited“, „Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co.“, „Jianle Footwear Industrial“, „Sihui Kingo Rubber Shoes Factory“, „Synfort Shoes Co. Ltd.“, „Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd.“, „Wei Hao Shoe Co. Ltd.“, „Wei Hua Shoe Co. Ltd.“, „Win Profile Industries Ltd“, ir kuriuo įgyvendinamas Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-659/13 ir C-34/14 (OL L 225, 2016 8 19, p. 52).

(18)  2016 m. rugsėjo 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1647, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, nustatytas tam tikrai importuojamai Vietnamo kilmės avalynei su odiniais batviršiais, pagamintai bendrovių „Best Royal Co. Ltd“, „Lac Cuong Footwear Co., Ltd“, „Lac Ty Co., Ltd“, „Saoviet Joint Stock Company“ („Megastar Joint Stock Company“), „VMC Royal Co Ltd“, „Freetrend Industrial Ltd.“ ir jos susijusios bendrovės „Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd.“, „Fulgent Sun Footwear Co., Ltd“, „General Shoes Ltd“, „Golden Star Co, Ltd“, „Golden Top Company Co., Ltd“, „Kingmaker Footwear Co. Ltd.“, „Tripos Enterprise Inc.“, „Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd“, ir kuriuo įgyvendinamas Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-659/13 ir C-34/14, OL L 245, 2016 9 14, p. 16.

(19)  2016 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1731, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, nustatytas tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos ir Vietnamo kilmės avalynei su odiniais batviršiais, pagamintai bendrovių „General Footwear Ltd“ (Kinija), „Diamond Vietnam Co Ltd“ ir „Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd“, ir kuriuo įgyvendinamas Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-659/13 ir C-34/14, OL L 262, 2016 9 29, p. 4.

(20)  2016 m. vasario 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/223, kuriuo nustatoma tam tikrų rinkos ekonomikos režimo ir individualaus režimo prašymų, pateiktų Kinijos ir Vietnamo eksportuojančių gamintojų, vertinimo tvarka ir kuriuo įgyvendinamas Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-659/13 ir C-34/14 (OL L 41, 2016 2 18, p. 3).

(21)  2016 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2257, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, nustatytas tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės avalynei su odiniais batviršiais, pagamintai bendrovių „Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd.“, „Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd.“ ir „Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd.“, ir kuriuo įgyvendinamas Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-659/13 ir C-34/14, OL L 340I, 2016 12 15, p. 1.

(22)  2017 m. kovo 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/423, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, nustatytas tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos ir Vietnamo kilmės avalynei su batviršiais iš odos, pagamintai bendrovių „Fujian Viscap Shoes Co. Ltd“, „Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd“, „Vinh Thong Producing-Trading-Service Co. Ltd“, „Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd“, „Maystar Footwear Co. Ltd“, „Lien Phat Company Ltd“, „Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd“, „Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd“, „PanYu Leader Footwear Corporation“, „Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd“, „An Loc Joint Stock Company“, „Qingdao Changshin Shoes Company Limited“, „Chang Shin Vietnam Co. Ltd“, „Samyang Vietnam Co. Ltd“, „Qingdao Samho Shoes Co. Ltd“, „Min Yuan“, „Chau Giang Company Limited“, „Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd“ ir „Dongguan Texas Shoes Limited Co.“, ir kuriuo įgyvendinamas Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-659/13 ir C-34/14, OL L 64, 2017 3 10, p. 72.

(23)  2000 m. spalio 3 d. byla C-458/98 P Industrie des poudres sphériques prieš Tarybą, Rink. p. I-8147, 80–85 punktai.

(24)  Siekiant užtikrinti konfidencialumą, bendrovių pavadinimai buvo pakeisti numeriais. Bendrovėms Nr. 1–3 taikomas 20 konstatuojamojoje dalyje paminėtas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1731, o bendrovėms Nr. 4–6 taikomas 23 konstatuojamojoje dalyje paminėtas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2257. Bendrovėms Nr. 7–25 taikomas 24 konstatuojamojoje dalyje paminėtas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/423. Bendrovėms, kurioms taikomas šis reglamentas, suteikti eilės numeriai nuo 26 iki 32.

(25)  Atsakydamos į bendrą faktų atskleidimo dokumentą, bendrovės „Wolverine Europe BV“, „Wolverine Europe Limited“ ir „Damco Netherlands BV“ nurodė FESI ir Avalynės sąjungos pateiktas pastabas.

(26)  2011 m. spalio d. Sprendimas T-192/08 Transnational Company Kazchrome ir ENRC Marketing prieš Tarybą, Rink. II-07449, 298 punktas. Šis sprendimas buvo patvirtintas apeliacinės instancijos teismo, žr. Sprendimą C-10/12 Transnational Company Kazchrome ir ENRC Marketing prieš Tarybą, ECLI:ES:C:2013:865.

(27)  2003 m. spalio 23 d. Sprendimas T-255/01 Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures ir Zhejiang Sunlight Group prieš Tarybą, Rink. p. II-04741, 60 punktas.

(28)  2000 m. spalio 3 d. Sprendimas Industrie des poudres sphériques prieš Tarybą, C-458/98 P, Rink. p. I-8147, 80–85 punktai;

(29)  Pranešimas apie tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo pabaigą, OL C 82, 2011 3 16, p. 4.

(30)  Dabar šis terminas nustatytas 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1), 103 straipsnio 1 dalyje ir 121 straipsnio 1 dalies a punkte.

(31)  2009 m. balandžio 2 d. Sprendimas C-373/07 Membrom prieš Komisiją, Rink. p. I-00054, 91–94 punktai.

(32)  Žr. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „2012 m. vasario 2 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo Brosmann et al, C-249/10 P, ir 2012 m. lapkričio 15 d. Sprendimo Zhejiang Aokang, C-247/10P, vykdymas“, pridedamą prie Tarybos įgyvendinimo reglamento, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, nustatytas importuojamai tam tikrai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės avalynei su batviršiais iš odos, kurią pagamino bendrovės „Brosmann Footwear (HK) Ltd“, „Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd“, „Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd“, „Risen Footwear (HK) Co Ltd“ ir „Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd“, pasiūlymo, SWD/2014/046 final, 45–48 konstatuojamosios dalys.

(33)  2010 m. spalio 7 d. Sprendimas C-382/09 Stils Met, Rink. p. I-09315, 42 ir 43 punktai. Pavyzdžiui, sistema TARIC, kuri taip pat naudojama kaip priemonė, kuria siekiama užtikrinti, kad būtų paisoma prekybos apsaugos priemonių, yra įtvirtinta 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1) 2 straipsnyje.

(34)  2001 m. vasario 15 d. Sprendimas C-239/99 Nachi Europe, Rink. p. I-01197, 29 punktas.

(35)  2014 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 37/2014, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri su bendra prekybos politika susiję reglamentai dėl tam tikrų priemonių priėmimo procedūrų (OL L 18, 2014 1 21, p. 1).

(36)  Pagal 2006 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1549/2006, iš dalies keičiantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL L 301, 2006 10 31, p. 1), 2007 m. sausio 1 d. šis KN kodas pakeistas KN kodais ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 ir ex 6403 99 05.

(37)  Kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1719/2005. Produkto apibrėžtoji sritis nustatoma sujungiant 1 straipsnio 1 dalyje pateiktą produkto aprašymą ir pagal atitinkamus KN kodus pateiktą produkto aprašymą.

(38)  2005 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1719/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL L 286, 2005 10 28, p. 1).

(39)  Atsparumas smūgiui matuojamas pagal Europos normas EN345 arba EN346.

(40)  Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1549/2006 2007 m. sausio 1 d. šis KN kodas pakeistas KN kodais ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 ir ex 6403 99 05.


I PRIEDAS

Avalynės su batviršiais iš odos arba kompozicinės odos, kaip apibrėžta 1 straipsnyje, TARIC kodai:

a)

nuo 2006 m. spalio 7 d.:

6403300039, 6403300089, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 ir 6405100080;

b)

nuo 2007 m. sausio 1 d.:

6403510519, 6403510599, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403590519, 6403590599, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403910519, 6403910599, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403990519, 6403990599, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 ir 6405100080;

c)

nuo 2007 m. rugsėjo 7 d.:

6403510515, 6403510518, 6403510595, 6403510598, 6403511191, 6403511199, 6403511591, 6403511599, 6403511991, 6403511999, 6403519191, 6403519199, 6403519591, 6403519599, 6403519991, 6403519999, 6403590515, 6403590518, 6403590595, 6403590598, 6403591191, 6403591199, 6403593191, 6403593199, 6403593591, 6403593599, 6403593991, 6403593999, 6403599191, 6403599199, 6403599591, 6403599599, 6403599991, 6403599999, 6403910515, 6403910518, 6403910595, 6403910598, 6403911195, 6403911198, 6403911395, 6403911398, 6403911695, 6403911698, 6403911895, 6403911898, 6403919195, 6403919198, 6403919395, 6403919398, 6403919695, 6403919698, 6403919895, 6403919898, 6403990515, 6403990518, 6403990595, 6403990598, 6403991191, 6403991199, 6403993191, 6403993199, 6403993391, 6403993399, 6403993691, 6403993699, 6403993891, 6403993899, 6403999195, 6403999198, 6403999325, 6403999328, 6403999395, 6403999398, 6403999625, 6403999628, 6403999695, 6403999698, 6403999825, 6403999828, 6403999895, 6403999898, 6405100081 ir 6405100089.


II PRIEDAS

Eksportuojančių gamintojų, kurių importuojamiems produktams nustatytas galutinis antidempingo muitas, sąrašas

Eksportuojančio gamintojo pavadinimas

Nuoroda Įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/423

(VI priede)

Papildomas TARIC kodas

Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd

Dah Lih Puh

A999

Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd

Shing Tak Ind. Co. Ltd

A999

Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd

Shing Tak Ind. Co. Ltd

A999

Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd

Everan Group P/A Eva Overseas International, Ltd

ir

Everan Group P/A Jiangxi Guangyou Footwear Co.

A999

Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd

Shing Tak Ind. Co. Ltd

A999

Long Son Joint Stock Company

Long Son Joint Stock Company

A999

Zhaoqing Li Da Shoes Co., Ltd

Dah Lih Puh

A999


Klaidų ištaisymas

1.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/32


Klaidų ištaisymas 2017 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos deleguotosios direktyvos (ES) 2017/1975, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria kadmį leidžiama naudoti spalvą keičiančiuose vaizdavimo sistemų šviesos dioduose, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 281, 2017 m. spalio 31 d. )

30 puslapis, 2 straipsnio 1 dalis:

yra:

„1.   Valstybės narės ne vėliau kaip [12 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo] priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo [12 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo + 1 diena].

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.“;

turi būti:

„1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2018 m. lapkričio 20 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2018 m. lapkričio 21 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.“

31 puslapis, lentelė, trečia skiltis:

yra:

„Visoms kategorijoms nustoja galioti [dveji metai po deleguotosios direktyvos paskelbimo Oficialiajame leidinyje]“;

turi būti:

„Visoms kategorijoms nustoja galioti 2019 m. spalio 31 d.“