ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 269

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. spalio 19d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. spalio 18 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1897, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

1

 

*

2017 m. spalio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1898, kuriuo į garantuotų tradicinių gaminių registrą įtraukiami tam tikri pavadinimai [Półtorak staropolski tradycyjny (GTG), Dwójniak staropolski tradycyjny (GTG), Trójniak staropolski tradycyjny (GTG), Czwórniak staropolski tradycyjny (GTG), Kiełbasa jałowcowa staropolska (GTG), Kiełbasa myśliwska staropolska (GTG) ir Olej rydzowy tradycyjny (GTG)]

3

 

*

2017 m. spalio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1899, kuriuo į garantuotų tradicinių gaminių registrą įtraukiami tam tikri pavadinimai [Tradiční Lovecký salám / Tradičná Lovecká saláma (GTG) ir Tradiční Špekáčky / Tradičné Špekačky (GTG)]

5

 

*

2017 m. spalio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1900, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Varaždinsko zelje (SKVN)]

7

 

*

2017 m. spalio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1901, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Danbo (SGN)]

10

 

*

2017 m. spalio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1902, kuriuo, siekiant apyvartinių taršos leidimų pardavimą aukcione suderinti su Komisijos sprendimu (ES) 2015/1814 ir į sąrašą įtraukti aukciono platformą, kurią paskirs Jungtinė Karalystė, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 ( 1 )

13

 

*

2017 m. spalio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1903 dėl leidimo naudoti Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 ir Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 preparatus kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedus ( 1 )

22

 

*

2017 m. spalio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1904 dėl leidimo naudoti Bacillus licheniformis DSM 28710 preparatą kaip mėsinių kalakutų ir dedeklinių vištaičių pašaro priedą (leidimo turėtojas – Huvepharma NV) ( 1 )

27

 

*

2017 m. spalio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1905 dėl leidimo naudoti Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 preparatą kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą ir retesnių rūšių mėsinių naminių paukščių pašaro priedą suteikimo (leidimo turėtojas Danster Ferment AG, atstovaujantis Lillemand SAS) ( 1 )

30

 

*

2017 m. spalio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1906 dėl leidimo naudoti endo-1,4-b-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš grybo Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135), preparatą kaip dedeklinių vištaičių ir retesnių rūšių dedeklinių naminių paukščių pašaro priedą (leidimo turėtojas – Huvepharma NV) ( 1 )

33

 

*

2017 m. spalio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1907 dėl leidimo naudoti Lactobacillus plantarum (KKP/593/p ir KKP/788/p) ir Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) preparatą kaip galvijų ir avių pašarų priedą ( 1 )

36

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. spalio 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/1908 dėl tam tikrų Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Vizų informacine sistema, pradėjimo taikyti Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje

39

 

*

2017 m. spalio 18 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2017/1909, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

44

 

*

2017 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1910, kuriuo dėl pripažinimo, kad tam tikruose Ispanijos regionuose nenustatyta bruceliozės (B. melitensis), iš dalies keičiamas Sprendimas 93/52/EEB, dėl pripažinimo, kad Kipre ir tam tikruose Ispanijos regionuose oficialiai nenustatyta galvijų bruceliozės, o Italijoje – enzootinės galvijų leukozės, iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/467/EB ir dėl pripažinimo, kad Italijos Kampanijos regione nenustatyta kiaulių vezikulinės ligos, iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/779/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 6891)  ( 1 )

46

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2017 m. balandžio 26 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 081/17/COL, baigti oficialią tyrimo procedūrą dėl įtariamos valstybės pagalbos, suteiktos nuomojant žemę ir nekilnojamąjį turtą Gufuneso teritorijoje (Islandija) [2017/1911]

53

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

19.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 269/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1897

2017 m. spalio 18 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos reglamentą (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 (1), ypač į jo 47 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2017 m. rugpjūčio 30 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2017/1509;

(2)

2017 m. spalio 3 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliuciją 1718 (2006), nurodė keturis laivus pagal JT ST rezoliucijos 2375 (2017) 6 punktą;

(3)

todėl Reglamento (ES) 2017/1509 XIV priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/1509 XIV priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. MAASIKAS


(1)  OL L 224, 2017 8 31, p. 1.


PRIEDAS

Toliau nurodyti laivai įtraukiami į laivų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, išdėstytą Reglamento (ES) 2017/1509 XIV priede.

Laivai, įtraukti į sąrašą pagal JT ST rezoliucijos 2375 (2017) 6 punktą:

1.   Pavadinimas: PETREL 8

Papildoma informacija

IMO: 9562233. MMSI: 620233000

2.   Pavadinimas: HAO FAN 6

Papildoma informacija

IMO: 8628597. MMSI: 341985000

3.   Pavadinimas: TONG SAN 2

Papildoma informacija

IMO: 8937675. MMSI: 445539000

4.   Pavadinimas: JIE SHUN

Papildoma informacija

IMO: 8518780. MMSI: 514569000


19.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 269/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1898

2017 m. spalio 18 d.

kuriuo į garantuotų tradicinių gaminių registrą įtraukiami tam tikri pavadinimai [Półtorak staropolski tradycyjny (GTG), Dwójniak staropolski tradycyjny (GTG), Trójniak staropolski tradycyjny (GTG), Czwórniak staropolski tradycyjny (GTG), Kiełbasa jałowcowa staropolska (GTG), Kiełbasa myśliwska staropolska (GTG) ir Olej rydzowy tradycyjny (GTG)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 26 straipsnį ir 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 26 straipsnį Lenkija pateikė pavadinimus „Półtorak staropolski tradycyjny“, „Dwójniak staropolski tradycyjny“, „Trójniak staropolski tradycyjny“, „Czwórniak staropolski tradycyjny“, „Kiełbasa jałowcowa staropolska“, „Kiełbasa myśliwska staropolska“, „Olej rydzowy tradycyjny“ ir „Kabanosy staropolskie“, siekdama juos įregistruoti Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 22 straipsnyje nurodytame Garantuotų tradicinių gaminių registre su išimtine naudojimo teise;

(2)

pavadinimai „Półtorak“, „Dwójniak“, „Trójniak“, „Czwórniak“, „Kiełbasa jałowcowa“, „Kiełbasa myśliwska“, „Olej rydzowy“ ir „Kabanosy“ jau yra įregistruoti (2) kaip garantuoti tradiciniai gaminiai be išimtinės pavadinimo naudojimo teisės pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 509/2006 (3) 13 straipsnio 1 dalį;

(3)

atsižvelgiant į nacionalinę prieštaravimo procedūrą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 26 straipsnio 1 dalyje, pavadinimai „Półtorak“, „Dwójniak“, „Trójniak“ ir „Czwórniak“ buvo papildyti sąvoka „staropolski tradycyjny“, pavadinimai „Kiełbasa jałowcowa“ ir „Kiełbasa myśliwska“ buvo papildyti sąvoka „staropolska“, pavadinimas „Olej rydzowy“ buvo papildytas sąvoka „tradycyjny“, o pavadinimas „Kabanosy“ buvo papildytas sąvoka „staropolskie“. Šios papildomos sąvokos nurodo tradicinį pavadinimų pobūdį, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 26 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje;

(4)

Komisija išnagrinėjo pateiktus pavadinimus „Półtorak staropolski tradycyjny“, „Dwójniak staropolski tradycyjny“, „Trójniak staropolski tradycyjny“, „Czwórniak staropolski tradycyjny“, „Kiełbasa jałowcowa staropolska“, „Kiełbasa myśliwska staropolska“, „Olej rydzowy tradycyjny“ ir „Kabanosy staropolskie“ ir juos paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (4);

(5)

Komisija gavo prieštaravimo pareiškimą dėl „Kabanosy staropolskie“ pavadinimo. Šio pavadinimo įregistravimas priklauso nuo prieštaravimo procedūros, kuri yra vykdoma atskirai, rezultato;

(6)

išskyrus prieštaravimą dėl pavadinimo „Kabanosy staropolskie“, kitų prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimai „Półtorak staropolski tradycyjny“, „Dwójniak staropolski tradycyjny“, „Trójniak staropolski tradycyjny“, „Czwórniak staropolski tradycyjny“, „Kiełbasa jałowcowa staropolska“, „Kiełbasa myśliwska staropolska“ ir „Olej rydzowy tradycyjny“ turėtų būti įregistruoti registre su išimtine pavadinimų naudojimo teise,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pavadinimai „Półtorak staropolski tradycyjny“ (GTG), „Dwójniak staropolski tradycyjny“ (GTG), „Trójniak staropolski tradycyjny“ (GTG), „Czwórniak staropolski tradycyjny“ (GTG), „Kiełbasa jałowcowa staropolska“ (GTG), „Kiełbasa myśliwska staropolska“ (GTG) ir „Olej rydzowy tradycyjny“ (GTG) įregistruojami registre su išimtine jų naudojimo teise.

GTG „Półtorak“, GTG „Dwójniak“, GTG „Trójniak“, GTG „Czwórniak“, GTG „Kiełbasa jałowcowa“, GTG „Kiełbasa myśliwska“ ir GTG „Olej rydzowy“ produktų specifikacija laikoma Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 19 straipsnyje nurodyta GTG „Półtorak staropolski tradycyjny“, GTG „Dwójniak staropolski tradycyjny“, GTG „Trójniak staropolski tradycyjny“, GTG „Czwórniak staropolski tradycyjny“, GTG „Kiełbasa jałowcowa staropolska“, GTG „Kiełbasa myśliwska staropolska“ ir GTG „Olej rydzowy tradycyjny“ specifikacija su išimtine pavadinimo naudojimo teise.

„Półtorak staropolski tradycyjny“ (GTG), „Dwójniak staropolski tradycyjny“ (GTG), „Trójniak staropolski tradycyjny“ (GTG) ir „Czwórniak staropolski tradycyjny“ (GTG) – tai produktų, priklausančių Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (5) XI priede nurodytai 1.8 klasei „Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.)“, pavadinimai; „Kiełbasa jałowcowa staropolska“ (GTG) ir „Kiełbasa myśliwska staropolska“ (GTG) – produktų, priklausančių tame pačiame priede nurodytai 1.2 klasei „Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)“, pavadinimai; „Olej rydzowy tradycyjny“ (GTG) – tame pačiame priede nurodytai 1.5 klasei „Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.)“, priklausančio produkto pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  2008 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 729/2008 dėl tam tikrų pavadinimų įtraukimo į garantuotų tradicinių gaminių registrą (Czwórniak (GTG), Dwójniak (GTG), Półtorak (GTG), Trójniak (GTG))(OL L 200, 2008 7 29, p. 6).

2011 m. balandžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 379/2011, kuriuo į garantuotų tradicinių gaminių registrą įtraukiamas pavadinimas (Kiełbasa jałowcowa (GTG)) (OL L 103, 2011 4 19, p. 2).

2011 m. balandžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 382/2011, kuriuo į garantuotų tradicinių gaminių registrą įtraukiamas pavadinimas (Kiełbasa myśliwska (GTG)) (OL L 103, 2011 4 19, p. 6).

2009 m. birželio 15 d.2009 m. birželio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 506/2009 dėl pavadinimo įregistravimo garantuotų tradicinių gaminių registre (Olej rydzowy (GTG)) (OL L 151, 2009 6 16, p. 26).

2011 m. spalio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1044/2011, kuriuo į garantuotų tradicinių gaminių registrą įtraukiamas pavadinimas [Kabanosy (GTG)] (OL L 275, 2011 10 20, p. 16).

(3)  2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių (OL L 93, 2006 3 31, p. 1). Šis reglamentas panaikintas ir pakeistas Reglamentu (ES) Nr. 1151/2012.

(4)  OL C 188, 2016 5 27, p. 6.

(5)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


19.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 269/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1899

2017 m. spalio 18 d.

kuriuo į garantuotų tradicinių gaminių registrą įtraukiami tam tikri pavadinimai [Tradiční Lovecký salám / Tradičná Lovecká saláma (GTG) ir Tradiční Špekáčky / Tradičné Špekačky (GTG)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 26 straipsnį ir 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 26 straipsnį Čekija pateikė pavadinimus „Tradiční Lovecký salám“ / „Tradičná Lovecká saláma“ ir „Tradiční Špekáčky“ / „Tradičné Špekačky“, siekdama juos įregistruoti Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 22 straipsnyje nurodytame garantuotų tradicinių gaminių registre su išimtine naudojimo teise;

(2)

pavadinimai „Lovecký salám“ / „Lovecká saláma“ ir „Špekáčky“ / „Špekačky“ jau yra įregistruoti (2) kaip garantuoti tradiciniai gaminiai be išimtinės pavadinimo naudojimo teisės pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 509/2006 13 straipsnio 1 dalį (3);

(3)

atsižvelgiant į nacionalinę prieštaravimo procedūrą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 26 straipsnio 1 dalyje, pavadinimai „Lovecký salám“ / „Lovecká saláma“ buvo papildyti atitinkamai sąvokomis „Tradiční“ ir „Tradičná“, o pavadinimai „Špekáčky“ / „Špekačky“ – sąvokomis „Tradiční“ ir „Tradičné“. Šios papildomos sąvokos nurodo tradicinį pavadinimų pobūdį, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 26 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje;

(4)

Komisija išnagrinėjo pateiktus pavadinimus „Tradiční Lovecký salám“ / „Tradičná Lovecká saláma“ ir „Tradiční Špekáčky“ / „Tradičné Špekačky“ ir juos paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (4);

(5)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimai „Tradiční Lovecký salám“ / „Tradičná Lovecká saláma“ ir „Tradiční Špekáčky“ / „Tradičné Špekačky“ turėtų būti įregistruoti registre su išimtine pavadinimų naudojimo teise,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pavadinimai „Tradiční Lovecký salám“ / „Tradičná Lovecká saláma“ (GTG) ir „Tradiční Špekáčky“ / „Tradičné Špekačky“ (GTG) įregistruojami registre su išimtine jų naudojimo teise.

GTG „Lovecký salám“ / „Lovecká saláma“ ir GTG „Špekáčky“ / „Špekačky“ produkto specifikacija laikoma Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 19 straipsnyje nurodyta GTG „Tradiční Lovecký salám“ / „Tradičná Lovecká saláma“ ir GTG „Tradiční Špekáčky“ / „Tradičné Špekačky“ specifikacija su išimtine pavadinimo naudojimo teise.

Pirmoje pastraipoje nurodyti pavadinimai – tai produktų, priklausančių Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (5) XI priede nurodytai 1.2 klasei „Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)“, pavadinimai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  2011 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 160/2011 dėl pavadinimo įregistravimo garantuotų tradicinių gaminių registre („Lovecký salám“ / „Lovecká saláma“ (GTG)) (OL L 47, 2011 2 22, p. 7).

2011 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 158/2011, kuriuo garantuotų tradicinių gaminių registre įregistruojamas pavadinimas („Špekáčky“ / „Špekačky“ (GTG)) (OL L 47, 2011 2 22, p. 3).

(3)  2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių (OL L 93, 2006 3 31, p. 1). Šis reglamentas panaikintas ir pakeistas Reglamentu (ES) Nr. 1151/2012.

(4)  OL C 167, 2016 5 11, p. 21.

(5)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


19.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 269/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1900

2017 m. spalio 18 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Varaždinsko zelje (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 3 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktą Kroatijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Varaždinsko zelje“ kaip saugomą kilmės vietos nuorodą paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

„Varaždinsko zelje“ yra kopūstas, gautas iš vietinės saugotinos ‘Varaždinski kupus‘ veislės (Brassica oleracea var. capitata f. alba), auginamos Varaždino rajone, Kroatijoje;

(3)

2015 m. spalio 7 d. Komisija gavo Slovėnijos pranešimą apie prieštaravimą. Susijusį pagrįstą prieštaravimo pareiškimą Komisija gavo 2015 m. gruodžio 4 d.;

(4)

Komisija tą prieštaravimą pripažino priimtinu ir 2016 m. sausio 28 d. raštu paragino Kroatiją ir Slovėniją pradėti atitinkamas trijų mėnesių konsultacijas, kad laikydamosi savo vidaus tvarkos jos pasiektų susitarimą;

(5)

pareiškėjo prašymu šių konsultacijų terminas buvo pratęstas dar trims mėnesiams;

(6)

šalys susitarimo nepasiekė. Informacija, susijusi su atitinkamomis Kroatijos ir Slovėnijos konsultacijomis, Komisijai buvo suteikta tinkamai. Todėl Komisija, atsižvelgusi į šių konsultacijų rezultatus, turėtų priimti sprendimą pagal procedūrą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 52 straipsnio 3 dalies b punkte;

(7)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 10 straipsnio 1 dalies b ir c punktus prieštaravimo teikėjai tvirtino, kad „Varaždinsko zelje“ saugomos kilmės vietos nuorodos įregistravimas prieštarauja Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 6 straipsnio 2 daliai ir kad tai pakenktų tapataus pavadinimo produktui, kuris iki 50 straipsnio 2 dalies a punkte numatyto paskelbimo dienos teisėtai tiekiamas rinkai ne trumpiau kaip penkerius metus;

(8)

teigiama, kad pavadinimas „Varaždinsko zelje“ yra panašus ar sutampa su kopūstų veislės pavadinimu, įregistruotu 1967 m. Veislė „Varaždinski“ 1967 m. buvo įtraukta į naminių ar sukultūrintų užsienio žemės ūkio augalų veislių sėklų Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos (JSFR) sąrašą. Po to, 1989 m., tame pačiame sąraše ji buvo įregistruota kaip „Varaždinski kupus“/„Varaždinsko zelje“. Šiuo metu ši veislė yra įtraukta į visų valstybių, susikūrusių po JFSR subyrėjimo, sąrašus. Slovėnijos Respublikoje po nepriklausomybės paskelbimo buvo įregistruota veislė „Varaždinski“/„Varaždinsko“. Kroatijos veislė „Varaždinski kupus“ ir Slovėnijos veislės „Varaždinsko 2“ ir „Varaždinsko 3“ įrašytos į Europos Sąjungos bendrąjį daržovių rūšių veislių katalogą;

(9)

anot prieštaravimo teikėjo, iš tų veislių užaugintas produktas Slovėnijoje, Serbijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ir Juodkalnijoje žinomas kaip „Varaždinsko zelje“. Slovėnijos Respublikoje Varaždinsko kopūstas, manoma, buvo auginamas daugiau kaip 75 metus. Šviežių Varaždinsko kopūstų Slovėnijoje parduodama apie 2 800–4 000 tonų per metus;

(10)

prieštaravimo teikėjo manymu, „Varaždinsko zelje“ registravimas galėtų klaidinti vartotojus, nes Slovėnijos augintojai ir vartotojai sieja „Varaždinsko zelje“ ne su kilme ar teritorija, nurodyta bendrojo dokumento 4 punkte, bet visų pirma su kokybe ir tinkamumu rauginimo procesui;

(11)

prieštaravimo teikėjas teigia, kad siūlomo pavadinimo įregistravimas sukeltų pavojų tokiam pačiam Slovėnijos pavadinimo „Varaždinsko zelje“, žyminčiam veislę, kuria teisėtai prekiaujama Slovėnijos Respublikoje, egzistavimui. Siūlomo pavadinimo įregistravimas padarytų ekonominės žalos „Varaždinsko zelje“ augintojams Slovėnijos Respublikoje, nes jie būtų priversti nutraukti gamybą. Tai taip pat pakenktų dviejų Slovėnijos kopūstų veislių, registruotų Europos Sąjungos bendrajame kataloge – „Varaždinsko 2“ ir „Varaždinsko 3“ – sėklų gamybai, nes iš jų užaugintas produktas – Varaždinsko kopūstas – parduodamas Slovėnijoje;

(12)

Komisija įvertino argumentus, pateiktus pagrįstuose prieštaravimo pareiškimuose, ir jai pateiktą informaciją apie suinteresuotųjų šalių konsultacijas ir padarė išvadą, kad „Varaždinsko zelje“ turėtų būti įregistruotas kaip SKVN;

(13)

reikalavimai „Varaždinsko zelje“ SKVN įregistravimui yra tenkinami. Produkto savybės – visų pirma didelis fenolių ir flavonoidų kiekis, didelis sausųjų medžiagų kiekis ir ypač didelis cukraus kiekis – iš esmės yra nulemtos gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių konkrečioje geografinėje aplinkoje. Didelis sausojo produkto kiekis ir ypač didelis cukraus kiekis „Varaždinsko zelje“ kopūstuose yra auginimo metodo pasekmė, t. y. dėl to, kad žemas temperatūras galintis toleruoti augalas paliekamas lauke iki vėlyvo rudens. Didelį bendrą fenolių ir flavonoidų kiekį „Varaždinsko zelje“ lemia produkto genetinės savybės bei aplinkos ir auginimo sąlygos. „Varaždinsko zelje“ auginamas tik iš saugotinos ‘Varaždinski kupus‘ veislės, įrašytos į Sąjungos veislių registrą, sėklų. Žodžiai „saugotina veislė“ rodo, kad sėkla yra gaunama tik nustatytoje geografinėje vietovėje ir niekur kitur;

(14)

kalbant apie teiginį dėl klaidinančio pavadinimo pobūdžio, Komisija mano, kad pavadinimu nurodoma vietovė, kurioje produktas auginamas. Tai negali per se klaidinti vartotojų dėl produkto kilmės;

(15)

dėl teiginio, kad pavadinimas, kurį norima įregistruoti, yra homonimiškas dviejų registruotų kopūstų veislių pavadinimams, ir kad registravimas sukels pavojų iš tų veislių užaugintam produktui, kuris Slovėnijoje, Serbijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ir Juodkalnijoje yra žinomas kaip „Varaždinsko zelje“, Komisija pažymi, kad, kalbant apie produktą, kuris parduodamas Slovėnijoje, terminas „Varaždinsko“, naudojamas kaip „zelie“ (slovėniškai „kopūstas“) apibūdinimas, tiesiog reiškia kopūstų veislės pavadinimą. Pavadinimas „Varaždinsko zelje“, koks jis naudojamas Slovėnijoje, nurodo, kad produktas yra Varaždinsko veislės kopūstas. Nėra įrodymų, kad pavadinimas naudojamas nesusiejant jo su kopūsto veisle. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir kadangi termino „Varaždinsko“ dominuojanti funkcija yra veislės nurodymas, Komisija mano, kad Slovėnijos pavadinimui „Varaždinsko zelje“ nustatyti pereinamąjį laikotarpį nėra tikslinga;

(16)

tačiau ir toliau leidžiama neribotą laiką naudoti į Europos Sąjungos bendrąjį daržovių rūšių veislių katalogą įtrauktus veislių pavadinimus „Varaždinsko 2“ ir „Varaždinsko 3“ ženklinant sėklas ir kopūstų produktus, pagamintus ne geografinėje vietovėje. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 42 straipsnį, nepaisant SKVN „Varaždinsko zelje“ registracijos, pavadinimus „Varaždinsko 2“ ir „Varaždinsko 3“ galima naudoti ant etikečių, jei tenkinamos susijusios sąlygos. Kopūsto produkto etiketėje turėtų būti aiškiai nurodyta kilmės šalis ir nedaroma jokia užuomina į Kroatiją. Be kita ko, tai padės užtikrinti teisingos informacijos pateikimą vartotojams, palyginti su produktu, parduodamu naudojant registruotą SKVN;

(17)

atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, pavadinimą „Varaždinsko zelje“ reikėtų įtraukti į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą,

(18)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Žemės ūkio produktų kokybės politikos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojamas pavadinimas „Varaždinsko zelje“ (SKVN).

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priskiriamo Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 1.6 klasei „Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti“, pavadinimas.

2 straipsnis

Tais atvejais, kai pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 42 straipsnio 1 dalį terminas „Varaždinsko“ naudojamas etiketėse su nuoroda į kopūsto produkto veislę, tame pačiame regėjimo lauke ir to paties dydžio raidėmis, kaip ir pavadinimas, turi būti nurodyta ir kilmės šalis.

Tokiais atvejais etiketėse draudžiama vaizduoti bet kokią vėliavą, emblemą, ženklą ar kitą grafinį darinį, jei tai gali klaidinti vartotojus, ypač dėl produkto savybių ar kilmės.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, , p. 1.

(2)  OL C 223, 7 8, p. 7.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


19.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 269/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1901

2017 m. spalio 18 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Danbo (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 3 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

2013 m. sausio 3 d. įsigaliojo Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012. Juo buvo panaikintas ir pakeistas 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (2);

(2)

pagal 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį, Danijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Danbo“ kaip saugomą geografinę nuorodą (SGN) paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3);

(3)

Austrija, Argentina kartu su „Centro de la Industria Lechera“ (Argentinos pieno pramonės federacija), Australija kartu su „Dairy Australia“, Naujoji Zelandija kartu su „Dairy Companies Association of New Zealand“, Urugvajus, Jungtinių Amerikos Valstijų prekybos atstovo biuras ir Jungtinių Amerikos Valstijų bendrinių pavadinimų apsaugos konsorciumas pareiškė prieštaravimus dėl įregistravimo pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnio 2 dalį. Šie prieštaravimai pripažinti priimtinais pagal minėto reglamento 7 straipsnio 3 dalį, išskyrus Austrijos prieštaravimą, kuris nebuvo gautas per nustatytą laikotarpį;

(4)

prieštaravimai susiję su Reglamento (EB) Nr. 510/2006 2 straipsnyje, pakeistame Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 5 straipsniu, nustatytų sąlygų nesilaikymu, visų pirma nurodant, kad „Danbo“ neturi konkrečių kokybės, gero vardo ar kitų savybių, kurios siejamos su geografine kilme. Prieštaraujančios šalys taip pat teigia, kad pavadinimas „Danbo“ negalėtų būti laikomas tradiciniu negeografiniu pavadinimu ir kad nėra ypatingų aplinkybių, kurios pateisintų visos Danijos priskyrimą nustatytai geografinei vietovei. Prieštaravimuose taip pat teigiama, kad pavadinimas „Danbo“ tapo bendriniu pavadinimu, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 510/2006 3 straipsnio 1 dalyje, kurią pakeitė Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 6 straipsnio 1 dalis ir 41 straipsnis. Šiuo atžvilgiu buvo nurodyta, kad „Danbo“ nuo 1966 m. yra įtrauktas į Maisto kodekso (Codex Alimentarius) standartą, taip pat į 1951 m. Stresa konvencijos B priedą. Bendrinį pavadinimo pobūdį rodo tai, kad „Danbo“ turi atskirą tarifinę eilutę. Be to, prieštaravimuose nurodoma „Danbo“ gamybos ir vartojimo svarba keliose ES ir ES nepriklausančiose šalyse, iš kurių kelios šalys turi konkretų teisinį gaminio standartą;

(5)

2012 m. rugsėjo 18 d. raštais pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnio 5 dalį Komisija paragino suinteresuotąsias šalis pradėti atitinkamas konsultacijas;

(6)

kadangi per nustatytą laikotarpį susitarimas nebuvo pasiektas, Komisija turėtų priimti sprendimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 52 straipsnio 3 dalies b punkte nustatytą tvarką;

(7)

kalbant apie tvirtinimą, kad pavadinimas „Danbo“ neatitinka Reglamento (EB) Nr. 510/2006 2 straipsnyje, pakeistame Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 5 straipsniu, nustatytų sąlygų, pažymėtina, kad atitinkama galiojanti nuostata neišskiria šalies kaip išimties dėl geografinių nuorodų. Taip pat nebėra būtina įvertinti, ar „Danbo“ yra „tradicinis negeografinis pavadinimas“. „Danbo“ įregistravimas kaip SGN yra paremtas geru produkto vardu, kuris sietinas su jo geografine kilme, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 5 straipsnio 2 dalies b punkte, ir kuris yra išsamiai aprašytas paskelbtame bendrajame dokumente ir produkto specifikacijoje. Prieštaraujančios šalys nepateikė svarių argumentų, prieštaraujančių tam aprašymui;

(8)

prieštaraujančios šalys nurodė kelis požymius, kurie, kaip teigiama, įrodo, kad pavadinimas yra bendrinis. Tačiau tai, kad „Danbo“ yra įtrauktas į Codex Alimentarius standartą ir į Stresa konvencijos B priedą, nereiškia, kad pavadinimas ipso facto tapo bendrinis. Kaip nurodė Teisingumo Teismas savo teismo praktikoje, tarifų kodai yra susiję su muitinės klausimais, todėl su intelektinės nuosavybės teisėmis nėra siejami. Be to, pateikti negausūs „Danbo“ gamybos ne Europos Sąjungoje duomenys nėra tinkami pagal Reglamente (ES) Nr. 1151/2012 numatytą teritorinį principą, pagal kurį galimas bendrinis pavadinimo pobūdis vertinamas lyginant Sąjungos teritoriją. Šio termino naudojimas už Europos Sąjungos ribų ir galimas gaminimo reguliavimo standartų trečiosiose šalyse buvimas nėra laikomas susijusiu su šiuo sprendimu;

(9)

prieštaravimo procedūroje nebuvo pateikta jokių įrodymų, susijusių su tokio sūrio importu iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą. Todėl nėra priežasčių, dėl kurių konkretiems gamintojams trečiosiose šalyse reikėtų suteikti pereinamąjį laikotarpį pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 15 straipsnio 1 dalį;

(10)

Danijos ir „Danbo“ ryšys grindžiamas geru vardu. Danija nurodė daug specializuotų leidinių ir pateikė nuorodų, įrodančių Danijos ir „Danbo“ ryšį. Gerą vardą patvirtina ir gaminio pristatymas tarptautinėse ir nacionalinėse parodose bei konkursuose ir daug suteiktų apdovanojimų;

(11)

kalbant apie ES teritoriją, „Danbo“ gaminamas ir parduodamas daugiausia Danijoje;

(12)

Danija pateikė neginčijamų įrodymų, kad „Danbo“ vartojimas ir žinojimas apie gaminį yra daugiausia sutelkti Danijoje, ir kad didžioji dauguma danų vartotojų pripažįsta jo nuolatinį ryšį su Danija. Už Danijos ribų šis sūris yra labai mažai žinomas. Dėl tokio nežinojimo „Danbo“ negali būti laikomas bendriniu pavadinimu;

(13)

atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, pavadinimą „Danbo“ reikėtų įtraukti į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą;

(14)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Žemės ūkio produktų kokybės politikos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojamas pavadinimas „Danbo“ (SGN).

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priskiriamo Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (4) XI priede nurodytai 1.3 klasei „Sūriai“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(3)  OL C 29, 2012 2 2, p. 14.

(4)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


19.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 269/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1902

2017 m. spalio 18 d.

kuriuo, siekiant apyvartinių taršos leidimų pardavimą aukcione suderinti su Komisijos sprendimu (ES) 2015/1814 ir į sąrašą įtraukti aukciono platformą, kurią paskirs Jungtinė Karalystė, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1031/2010

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), ypač į jos 3d straipsnio 3 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1031/2010 (2) nustatyti apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcionuose pagal Direktyvą 2003/87/EB terminai, administravimas ir kiti aspektai. Visų pirma, Reglamentu (ES) Nr. 1031/2010 nustatyti aukcionuose kasmet parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičiai. Taip Reglamentu (ES) Nr. 1031/2010 užtikrinama, kad apyvartinių taršos leidimų pardavimas aukcionuose būtų tinkamai veikiantis procesas. Dabar jie parduodami 25 valstybių narių bendroje aukciono platformoje ir keliose atskirose aukciono platformose;

(2)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2015/1814 (3) 2018 m. turi būti sukurtas rinkos stabilumo rezervas (toliau – rezervas), kuris pradėtų veikti nuo 2019 m. sausio 1 d. Vadovaujantis šiame sprendime iš anksto apibrėžtomis taisyklėmis tam tikras apyvartinių taršos leidimų skaičius turi būti perkeliamas į rezervą arba būti iš jo paimamas, ir koreguojamas per 12 mėnesių laikotarpį, kuris prasideda tų metų rugsėjo 1 d., aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičius. Tos rezervo veikimo taisyklės yra reikalingos tokiais atvejais, jei bendras ankstesniais metais apyvartoje buvusių apyvartinių taršos leidimų skaičius, kurį Komisija paskelbė tų metų gegužės 15 d., nebeatitiktų tam tikro iš anksto nustatyto intervalo. Pirmaisiais rezervo veikimo metais pirmą aukcionuose parduodamų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus koregavimą reikia atlikti nuo 2019 m. sausio 1 d. iki rugsėjo 1 d.;

(3)

Sprendime (ES) 2015/1814 taip pat numatyta, kad 900 mln. apyvartinių taršos leidimų, kuriuos iš pradžių planuota iš naujo pateikti 2019 ir 2020 m., kaip nustatyta Komisijos reglamente (ES) Nr. 176/2014 (4), nebeturi būti parduodami aukcionuose, bet turi būti perkeliami į rezervą. Be to, Sprendime (ES) 2015/1814 numatyta, kad pagal Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 7, 19 ir 20 dalis iš naujiems rinkos dalyviams skirto rezervo nepaskirstyti apyvartiniai taršos leidimai arba įrenginiams nepaskirstyti apyvartiniai taršos leidimai dėl to, kad jie nutraukė arba iš dalies nutraukė savo veiklą, turi būti perkeliami į rezervą 2020 m., o ne parduodami aukcionuose;

(4)

pagal Sprendimą (ES) 2015/1814 bendros aukciono platformos ir, jei taikoma, atskirų aukciono platformų aukcionų tvarkaraščiai turi būti koreguojami siekiant atsižvelgti į apyvartinių taršos leidimų, perkeltų į rezervą arba planuojamų iš jo paimami, skaičių;

(5)

siekiant rinkos dalyviams suteikti aiškumo bei tikrumo dėl apyvartinių taršos leidimų, kurie bus parduodami aukcionuose bent per artimiausius 12 mėnesių, skaičiaus, tų metų aukcionų tvarkaraščio pakeitimai, daromi dėl Sprendimo (ES) 2015/1814 taikymo, turėtų būti atliekami tuo pat metu, kai nustatomas ir skelbiamas kitų metų aukcionų tvarkaraštis. Be to, siekiant užtikrinti sklandų aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus korekcijų įgyvendinimą ir išvengti neigiamo poveikio aukcionams, rinkos dalyviai turėtų būti laiku informuojami apie Sprendimo (ES) 2015/1814 taikymo poveikį per artimiausius 12 mėnesių aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičiui. Todėl atitinkami tų ir kitų metų aukcionų tvarkaraščių pakeitimai turėtų būti skelbiami gerokai anksčiau nei tų metų, kuriais pradės būti taikomos atitinkamos aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus korekcijos, rugsėjo 1 d.;

(6)

Sprendimo (ES) 2015/1814 1 straipsnio 5 ir 8 dalyse pateiktos nukrypti nuo bendrųjų rezervo veikimo taisyklių leidžiančios nuostatos dėl 10 % visų aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo tam tikroms valstybėms narėms siekiant solidarumo, kaip numatyta Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 2 dalies b punkte. Todėl valstybių narių bet kuriais konkrečiais metais aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų dalys nustatomos ir pagal Sprendimo (ES) 2015/1814 1 straipsnio 5 antros pastraipos ir 8 dalies nuostatas dėl konkrečių taisyklių, pagal kurias iki 2025 m. pabaigos nustatomos valstybių narių dalys į rezervą perkeliamų ir po to iš jo paimamų apyvartinių taršos leidimų skaičiuje;

(7)

Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 60 straipsnio 1 dalyje pateiktas nebaigtinis nekonfidencialios informacijos, kuri turi būti skelbiama atitinkamai aukciono platformai priklausančioje tam skirtoje atnaujinamoje aukciono interneto svetainėje, sąrašas. Asmenų, kuriems leidžiama teikti pasiūlymus aukcionuose, sąrašas turėtų būti laikomas nekonfidencialia informacija, susijusia su konkrečios aukciono platformos aukcionais;

(8)

Reglamente (ES) Nr. 1031/2010 esama dėl to reglamento ankstesnių pakeitimų atsiradusių neatitikimų, kuriuos reikėtų ištaisyti. Visų pirma, reikėtų iš dalies pakeisti 10 straipsnio 3 dalį, kad būtų patikslinta, jog apskaičiuojant kiekvienais metais aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičių atsižvelgiama į visas korekcijas, padarytas pagal Direktyvos 2003/87/EB 24 ir 27 straipsnius. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1143/2013 (5) į Reglamentą (ES) Nr. 1031/2010 įtraukta taisyklė, kad subjektas gali būti paskirtas aukciono platforma tik jei jis yra patvirtintas kaip reguliuojama rinka, kurios operatorius organizuoja apyvartinių taršos leidimų arba jų išvestinių finansinių priemonių antrinę rinką. Siekiant užtikrinti suderinamumą su ta taisykle, reikia iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 19, 20 ir 35 straipsnius;

(9)

pagal 2011 m. vasario 18 d. Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 30 straipsnio 4 dalį Jungtinė Karalystė informavo Komisiją apie savo sprendimą nevykdyti bendros veiklos, numatytos to reglamento 26 straipsnio 1 ir 2 dalyse, ir paskirti savo aukciono platformą;

(10)

2012 m. balandžio 30 d. Jungtinė Karalystė informavo Komisiją apie savo ketinimą ICE Futures Europe (toliau – ICE) paskirti kaip aukciono platformą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 30 straipsnio 1 dalyje; ICE paskyrimo Jungtinės Karalystės aukciono platforma nuo 2012 m. lapkričio 10 d. iki 2017 m. lapkričio 9 d. sąlygos ir kitos taikytinos sąlygos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1042/2012 (6) įrašytos į Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 III priedą;

(11)

2016 m. lapkričio 16 d. Jungtinė Karalystė informavo Komisiją apie savo ketinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 30 straipsnio 1 dalį ICE Futures Europe (toliau – ICE) paskirti kaip antrą aukciono platformą; Vadovaujantis pranešime pateikta informacija, ICE paskyrimo sąlygos ir reikalavimai lieka tokie patys, kaip tie, apie kuriuos pranešta 2012 m. balandžio 30 d., o ICE biržos taisyklės, taikomos aukcionams, buvo iš dalies pakeistos siekiant užtikrinti, kad būtų tenkinamos įrašymui į Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 III priedą keliamos sąlygos ir vykdomi tame priede nustatyti įpareigojimai, kaip nustatyta tame priede pateiktos lentelės Jungtinės Karalystės paskirtos aukciono platformos įpareigojimams skirtos eilutės 6 punktą. Be to, Komisijos prašymu Jungtinė Karalystė savo pranešimą papildė – pateikė išsamesnės informacijos ir paaiškinimų;

(12)

siekiant užtikrinti, kad siūlomas ICE paskyrimas antrąja Jungtinės Karalystės aukciono platforma, nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 30 straipsnio 1 dalyje, ir ypač ICE biržos taisyklės tenkintų to reglamento reikalavimus ir atitiktų Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą, tikslinga Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 III priede nustatytas ICE taikomas sąlygas ir įpareigojimus taikyti ir ICE kaip antrai atskirai Jungtinės Karalystės aukciono platformai, atlikus pakeitimus, reikalingus, norint užtikrinti, kad jų tikslas būtų pasiektas, atsižvelgiant į konkrečias įgyvendinimo sąlygas, numatytas taikytinose ICE biržos taisyklėse;

(13)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(14)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Klimato kaitos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 iš dalies keičiamas taip:

1)

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„2.   2013 m. ir 2014 m. aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, skaičius apskaičiuojamas iš apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, nustatyto pagal tos direktyvos 9 ir 9a straipsnius tiems kalendoriniams metams, atėmus pagal tos direktyvos 10a straipsnio 7 dalį ir 11 straipsnio 2 dalį suteiktų nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičių ir pusę visų 2012 m. aukcionuose parduotų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus.

2015–2018 m. laikotarpiu kiekvienais metais aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, skaičius apskaičiuojamas iš apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, nustatyto pagal tos direktyvos 9 ir 9a straipsnius tiems kalendoriniams metams, atėmus pagal tos direktyvos 10a straipsnio 7 dalį ir 11 straipsnio 2 dalį suteiktų nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičių.“;

ii)

penkta pastraipa pakeičiama taip:

„Nuo 2019 m. aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, skaičius yra pagal tos direktyvos 10 straipsnio 1 ir 1a dalis nustatytas skaičius.“;

iii)

devinta pastraipa pakeičiama taip:

„Nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo (ES) 2015/1814 (*1), paskutiniais kiekvieno prekybos laikotarpio metais aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, skaičius nustatomas atsižvelgiant į įrenginių veiklos nutraukimą pagal tos direktyvos 10a straipsnio 19 dalį, į nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus pritaikymą pagal tos direktyvos 10a straipsnio 20 dalį ir į tos direktyvos 10a straipsnio 7 dalyje numatytame naujiems rinkos dalyviams skirtame rezerve likusių apyvartinių taršos leidimų skaičių.;

(*1)  2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/1814 dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo bei kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, (OL L 264, 2015 10 9, p. 1).“;"

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Kiekvienais kalendoriniais metais nuo 2013 m. aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, skaičius nustatomas remiantis I priedu ir pagal tos direktyvos 10 straipsnio 1 dalį Komisijos nustatytu ir paskelbtu numatomu aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičiumi arba naujausiu pirminio Komisijos numatyto skaičiaus pakeitimu, paskelbtu iki ankstesnių metų sausio 31 d., prireikus atsižvelgiant į Sprendimą (ES) 2015/1814 ir, kiek įmanoma, visus pereinamojo laikotarpio nemokamus apyvartinius taršos leidimus, kurie atimti arba bus atimami iš apyvartinių taršos leidimų, kuriuos kitu atveju atitinkama valstybė narė pagal Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 2 dalį parduotų aukcionuose, skaičiaus, kaip numatyta tos direktyvos 10c straipsnio 2 dalyje, taip pat į visas korekcijas, padarytas pagal tos direktyvos 24 ir 27 straipsnius.

Nepažeidžiant Sprendimo (ES) 2015/1814, į visus tolesnius atitinkamais kalendoriniais metais aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus pokyčius atsižvelgiama nustatant kitais kalendoriniais metais aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičių.“;

c)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Nepažeidžiant Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 7 dalies, bet kuriais konkrečiais kalendoriniais metais kiekvienos valstybės narės aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas tos direktyvos III skyrius, dalis yra dalis, nustatyta pagal tos pačios direktyvos 10 straipsnio 2 dalį, tačiau atsižvelgiant į visus tais kalendoriniais metais pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnį tos valstybės narės pereinamuoju laikotarpiu suteiktus nemokamus apyvartinius taršos leidimus, visus tos valstybės narės tais pačiais kalendoriniais metais pagal tos direktyvos 24 straipsnį aukcionuose parduotinus apyvartinius taršos leidimus, taip pat į apyvartinius taršos leidimus, kurie turi būti perkelti į rinkos stabilumo rezervą arba turi būti iš jo paimami pagal Sprendimo (ES) 2015/1814 1 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą ir 8 dalį.“;

2)

11 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos, pasikonsultavusios su Komisija ir gavusios jos nuomonę, iki kiekvienų ankstesnių metų birželio 30 d. arba kai tik įmanoma po tos datos nustato ir skelbia kiekvienais kalendoriniais metais kiekviename atskirame aukcione parduosimų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, pasiūlymų teikimo laikotarpius, atskirus skaičius, aukcionų datas ir aukcione parduodamo produkto rūšį, taip pat sumokėjimo ir apyvartinių taršos leidimų pristatymo datas. Atitinkamos aukciono platformos kuo labiau atsižvelgia į Komisijos nuomonę.“;

3)

14 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

k punktas pakeičiamas taip:

„k)

būtinybės, kad aukciono platforma nevykdytų aukciono, kuris neatitinka šio reglamento arba Direktyvos 2003/87/EB nuostatų;“;

b)

įrašomas l punktas:

„l)

korekcijų, kurias reikia atlikti pagal Sprendimą (ES) 2015/1814 ir kurios turi būti apskaičiuotos ir paskalbtos iki tų metų liepos 15 d. arba kai tik įmanoma po tos datos.“;

4)

19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Antrinės rinkos, kurią organizuoja pagal 26 straipsnio 1 dalį arba 30 straipsnio 1 dalį paskirta aukciono platforma, nariams arba dalyviams, atitinkantiems 18 straipsnio 1 arba 2 dalies reikalavimus, leidžiama tiesiogiai teikti pasiūlymus tos aukciono platformos vykdomuose aukcionuose netaikant jokių papildomų su leidimu teikti pasiūlymus susijusių reikalavimų, jei laikomasi visų toliau nurodytų sąlygų:

a)

leidimo rinkos nariui arba dalyviui prekiauti apyvartiniais taršos leidimais antrinėje rinkoje, kurią organizuoja pagal 26 straipsnio 1 dalį arba 30 straipsnio 1 dalį paskirta aukciono platforma, reikalavimai yra ne mažiau griežti negu nurodytieji šio straipsnio 2 dalyje;

b)

pagal 26 straipsnio 1 dalį arba 30 straipsnio 1 dalį paskirta aukciono platforma gauna visą papildomą informaciją, būtiną atitikčiai visiems šio straipsnio 2 dalies reikalavimams, kurių atitiktis nepatikrinta anksčiau, patikrinti.“;

b)

2 dalies antra pastraipa išbraukiama;

5)

20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Antrinės rinkos, kurią organizuoja atitinkama aukciono platforma, nariams arba dalyviams, atitinkantiems 19 straipsnio 1 dalies reikalavimus, leidžiama teikti pasiūlymus neteikiant prašymo pagal šios dalies pirmą pastraipą.“;

6)

30 straipsnio 6 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

išsamias veikimo taisykles, kurios bus taikomos siūlomos (-ų) paskirti aukciono platformos (-ų) vykdomo aukciono procesui, įskaitant sutartines nuostatas dėl atitinkamos aukciono platformos paskyrimo, įskaitant su siūloma aukciono platforma sujungtą (-as) bet kurią (-as) tarpuskaitos sistemą (-as) arba atsiskaitymo sistemą (-as), kuriose nurodomos su mokesčių struktūra ir jų dydžiu, užstato valdymu, mokėjimu už apyvartinius taršos leidimus ir jų pristatymu susijusios sąlygos;“;

7)

32 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, skaičius, parduodamas atskiruose pagal šio reglamento 30 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos vykdomuose aukcionuose, yra ne didesnis nei 20 mln. apyvartinių taršos leidimų ir ne mažesnis nei 3,5 mln. apyvartinių taršos leidimų, išskyrus tuos atvejus, kai bendras apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, skaičius, kurį turi aukcionuose parduoti aukciono platformą paskyrusi valstybė narė, tam tikrais kalendoriniais metais yra mažesnis nei 3,5 mln.; tuo atveju tie apyvartiniai taršos leidimai parduodami viename tais kalendoriniais metais vykdomame aukcione. Tačiau apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, parduodamų atskiruose tų aukciono platformų vykdomuose aukcionuose, skaičius yra ne mažesnis nei 1,5 mln. apyvartinių taršos leidimų per atitinkamus 12 mėnesių laikotarpius, jei apyvartinių taršos leidimų skaičius turi būti atimtas iš aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus pagal Sprendimo (ES) 2015/1814 1 straipsnio 5 dalį.“

b)

4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„4.   Pagal šio reglamento 30 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos iki ankstesnių metų spalio 31 d. arba kai tik įmanoma po tos datos nustato ir skelbia kiekvienais metais kiekviename atskirame aukcione parduosimų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB II skyrius, o iki ankstesnių metų liepos 15 d. arba kai tik įmanoma po tos datos – apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, atskirus skaičius, pasiūlymų teikimo laikotarpius, aukcionų datas ir aukcione parduodamo produkto rūšį, taip pat sumokėjimo ir apyvartinių taršos leidimų pristatymo datas. Atitinkamos aukciono platformos visa tai nustato ir skelbia tik po to, kai šiuos dalykus pagal šio reglamento 11 straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 1 dalį nustato ir paskelbia pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos, nebent tokia aukciono platforma dar būtų nepaskirta. Atitinkamos aukciono platformos visa tai nustato ir skelbia tik pasikonsultavusios su Komisija ir gavusios jos nuomonę. Atitinkamos aukciono platformos kuo labiau atsižvelgia į Komisijos nuomonę.“;

8)

35 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Aukcionai vykdomi tik aukciono platformoje, kuri yra patvirtinta kaip reguliuojama rinka, kurios operatorius organizuoja apyvartinių taršos leidimų arba jų išvestinių finansinių priemonių antrinę rinką.“;

9)

60 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Visi teisės aktai, gairės, nurodymai, formos, dokumentai, skelbimai, įskaitant aukcionų tvarkaraštį, bet kokia kita nekonfidenciali informacija, susijusi su konkrečios aukciono platformos aukcionais, įskaitant asmenų, kuriems leidžiama teikti pasiūlymus aukcionuose, sąrašą, visi sprendimai, įskaitant visus sprendimus pagal 57 straipsnį, nustatyti didžiausią siūlomą kiekį ir visos kitos taisomosios priemonės, būtinos faktinei arba galimai pastebimai pinigų plovimo, teroristų finansavimo, nusikalstamos veiklos ar piktnaudžiavimo rinka rizikai sumažinti, skelbiami atitinkamai aukciono platformai priklausančioje tam skirtoje atnaujinamoje aukciono interneto svetainėje.“;

10)

III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

11)

IV priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(2)  2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų (OL L 302, 2010 11 18, p. 1).

(3)  2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/1814 dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo bei kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, (OL L 264, 2015 10 9, p. 1).

(4)  2014 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 176/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010, kad būtų nustatyti 2013–2020 m. aukcionuose parduotinų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skaičiai (OL L 56, 2014 2 26, p. 11).

(5)  2013 m. lapkričio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1143/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų, visų pirma siekiant į sąrašą įtraukti aukciono platformą, kurią paskirs Vokietija (OL L 303, 2013 11 14, p. 10).

(6)  2012 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1042/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010, kad į sąrašą būtų įtraukta aukciono platforma, kurią paskirs Jungtinė Karalystė (OL L 310, 2012 11 9, p. 19).


I PRIEDAS

III priedas papildomas tokia 4 dalimi:

„Jungtinės Karalystės paskirtos aukciono platformos

4.

Aukciono platforma

ICE Futures Europe (ICE)

 

Teisinis pagrindas

30 straipsnio 1 dalis

 

Paskyrimo laikotarpis

Ne anksčiau kaip nuo 2017 m. lapkričio 10 d. iki vėliausiai 2022 m. lapkričio 9 d., nepažeidžiant 30 straipsnio 5 dalies antros pastraipos.

 

Terminų apibrėžtys

Taikomos šios su ICE taikoma sąlyga ir įpareigojimais susijusių terminų apibrėžtys:

a)   ICE biržos taisyklės– ICE taisyklės, visų pirma įskaitant sutarties taisykles ir procedūras, susijusias su ICE FUTURES ATL AUKCIONŲ SUTARTIMI ir ICE FUTURES AVIACIJOS ATL AUKCIONŲ SUTARTIMI;

b)   biržos narys– ICE biržos taisyklių A.1 skirsnyje apibrėžtas narys;

c)   klientas– biržos nario klientas, taip pat tų klientų klientai, padedantys asmenims teikti pasiūlymus ir veikiantys pasiūlymus teikiančių asmenų vardu.

 

Sąlygos

Dalyvauti aukcionuose turi būti leidžiama nereikalaujant tapti ICE arba kitos prekyvietės, kurios veiklą vykdo ICE, ar bet kurios kitos trečiosios šalies organizuojamos antrinės rinkos biržos nariais arba dalyviais.

 

Įpareigojimai

1.

ICE reikalauja, kad apie visus ICE biržos narių ar jų klientų priimtus sprendimus dėl leidimo teikti pasiūlymus aukcionuose, tokio leidimo atšaukimo ar sustabdymo – nepriklausomai nuo to, ar sprendimas priimamas tik dėl leidimo teikti pasiūlymus aukcione, ar dėl leidimo teikti pasiūlymus aukcionuose ir tapti antrinės rinkos nariu arba dalyviu – juos priėmę ICE biržos nariai ar jų klientai informuotų ICE taip:

a)

apie kiekvieną sprendimą nesuteikti leidimo teikti pasiūlymus aukcionuose, taip pat sprendimą atšaukti arba sustabdyti leidimą dalyvauti aukcionuose – nedelsiant;

b)

apie visus kitus sprendimus – paprašius.

ICE užtikrina, kad visus tokius sprendimus ICE galėtų išnagrinėti, ar jie atitinka Reglamentu (ES) Nr. 1031/2010 aukciono platformai nustatytus įpareigojimus, ir kad ICE biržos nariai ar jų klientai priimtų tokio ICE nagrinėjimo rezultatus. Tokie rezultatai gali būti, be kita ko, sprendimas taikyti galiojančias ICE biržos taisykles, įskaitant drausmines procedūras, ar bet kuris kitas atitinkamas veiksmas, kuriuo sudaromos sąlygos teikti pasiūlymus aukcionuose.

2.

ICE sudaro ir savo interneto svetainėje nuolat skelbia išsamų naujausią biržos narių ar jų klientų, kurie turi teisę padėti teikti pasiūlymus ICE rengiamuose Jungtinės Karalystės aukcionuose, sąrašą ir jame nurodo tik galimybę dalyvauti aukcionuose suteikiančius asmenis, kaip nustatyta ICE biržos taisyklėse, ir biržos narius ar jų klientus, suteikiančius leidimą teikti pasiūlymus aukcionuose asmenims, kurie gali būti ir antrinės rinkos nariai arba dalyviai.

Be to, ICE parengia ir savo interneto svetainėje nuolat skelbia MVĮ ir mažiesiems teršėjams skirtus lengvai suprantamus praktinius patarimus apie tai, ką reikia daryti norint dalyvauti aukcionuose per tokius biržos narius ar jų klientus.

3.

Visi ICE ir jos tarpuskaitos sistemos mokesčiai ir sąlygos, taikomos asmenims, kuriems leista teikti pasiūlymus, arba pasiūlymų teikėjams, turi būti aiškiai nustatyti, lengvai suprantami ir viešai skelbiami ICE interneto svetainėje, kuri turi būti nuolat atnaujinama.

ICE užtikrina, kad jei biržos narys ar jo klientas už leidimą teikti pasiūlymus ima papildomus mokesčius arba taiko papildomas sąlygas, tokie mokesčiai ir sąlygos taip pat turi būti aiškiai nurodyti, lengvai suprantami ir viešai skelbiami tų paslaugų teikėjų interneto svetainėse, o nuorodos į tas svetaines pateikiamos ICE interneto svetainėje, atskiriant mokesčius ir sąlygas, taikomas asmenims, kuriems leista tik teikti pasiūlymus aukcionuose, jei tokių yra, nuo mokesčių ir sąlygų, taikomų asmenims, kuriems leista teikti pasiūlymus aukcionuose ir kurie yra ir antrinės rinkos nariai arba dalyviai.

4.

Netrukdydama imtis kitų teisinių priemonių, ICE užtikrina, kad skundams, susijusiems su ICE biržos narių ar jų klientų sprendimais dėl leidimo teikti pasiūlymus aukcionuose, leidimo teikti pasiūlymus aukcionuose nesuteikimo, jau suteiktų tokių leidimų atšaukimo ar sustabdymo, kaip išsamiai nurodyta 1 punkte, nagrinėti būtų nustatyta ICE skundų nagrinėjimo tvarka ir kad visi šie skundai atitiktų ICE skundų nagrinėjimo tvarkos taikymo reikalavimus.

5.

Per šešis mėnesius nuo aukcionų pradžios, ICE aukcionų stebėtojui pateikia ataskaitą apie aprėptį, pasiektą taikant bendradarbiavimo su biržos nariais ir jų klientais modelį, įskaitant geografinės aprėpties mastą. ICE kuo labiau atsižvelgia į visas tuo klausimu pateiktas aukcionų stebėtojo rekomendacijas, kad įgyvendintų Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 35 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose jai nustatytus įpareigojimus.

6.

ICE užtikrina, kad būtų visiškai tenkinamos įrašymui į sąrašą keliamos sąlygos ir vykdomi įpareigojimai, nustatyti šiame priede.

7.

Jungtinė Karalystė informuoja Komisiją apie visus reikšmingus sutartinių sąlygų su ICE, apie kurias Komisijai pranešta, pasikeitimus.“


II PRIEDAS

IV PRIEDAS

2013–2020 m. aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus (mln.) korekcijos, nurodytos 10 straipsnio 2 dalyje

Metai

Atimamas skaičius

2013

 

2014

400

2015

300

2016

200

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 


19.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 269/22


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1903

2017 m. spalio 18 d.

dėl leidimo naudoti Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 ir Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 preparatus kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateikti prašymai suteikti leidimą naudoti Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 ir Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 preparatus. Kartu su prašymais pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

šie prašymai pateikti dėl leidimo naudoti Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 ir Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 preparatus kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedus, skirtinus prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2016 m. gruodžio 6 d. (2) ir 2017 m. sausio 24 d. (3)  (4) nuomonėse padarė išvadas, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis Lactobacillus rhamnosus DSM 29226, Pediococcus parvulus DSM 28875 ir Lactobacillus casei DSM 28872 preparatai nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad tie preparatai gali padėti pagerinti siloso gamybą, kai silosas gaminamas iš žaliavų, kurias lengva ir vidutiniškai sunku silosuoti, sumažinant sausos medžiagos nuostolius ir geriau išsaugant baltymus. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, Tarnyba patvirtino pašarų priedų pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitas, kurias pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 ir Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 preparatų vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteikti leidimai naudoti minėtus preparatus;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytus preparatus, priklausančius priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkcinei grupei „siloso priedai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus minėtame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2017; 15(1):4673.

(3)  EFSA Journal 2017; 15(3):4702.

(4)  EFSA Journal 2017; 15(3):4703.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Priedo KSV kilograme grynosios medžiagos

Technologiniai priedai: siloso priedai

1k21014

Pediococcus parvulus

DSM 28875

Priedo sudėtis

Pediococcus parvulus preparatas

DSM 28875, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 1 × 1011 KSV/g priedo.

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Gyvybingos Pediococcus parvulus ląstelės

DSM 28875.

Analizės metodas  (1)

Pašaro priedo apskaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas: EN 15786:2009.

Pašaro priedo identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė.

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas.

2.

Mažiausias priedo kiekis, kai naudojamas kartu su kitais į silosą dedamais mikroorganizmais arba be jų: 5 × 107 KSV/kg, kai grynąsias medžiagas silosuoti lengva arba vidutiniškai sunku (2).

3.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2027 m. lapkričio 8 d.

1k20755

Lactobacillus casei

DSM 28872

Priedo sudėtis

Lactobacillus casei preparatas

DSM 28872, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 1 × 1011 KSV/g priedo.

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Gyvybingos Lactobacillus casei ląstelės

DSM 28872

Analizės metodas  (1)

Pašaro priedo apskaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MRS agarą (EN 15787).

Pašaro priedo identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė.

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas.

2.

Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 5 × 107 KSV/kg, kai grynąsias medžiagas silosuoti lengva arba vidutiniškai sunku (2).

3.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2027 m. lapkričio 8 d.

1k20756

Lactobacillus rhamnosus

DSM 29226

Priedo sudėtis

Lactobacillus rhamnosus preparatas

DSM 29226, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 1 × 1010 KSV/g priedo.

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Gyvybingos Lactobacillus rhamnosus ląstelės

DSM 29226

Analizės metodas  (1)

Pašaro priedo apskaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MRS agarą (EN 15787).

Pašaro priedo identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė.

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas.

2.

Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 5 × 107 KSV/kg, kai grynąsias medžiagas silosuoti lengva arba vidutiniškai sunku (2).

3.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2027 m. lapkričio 8 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Lengva silosuoti žaliavą: > 3 % tirpių angliavandenių grynojoje medžiagoje. Vidutiniškai sunku silosuoti žaliavą: 1,5–3,0 % tirpių angliavandenių grynojoje medžiagoje. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 429/2008 (OL L 133, 2008 5 22, p. 1).


19.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 269/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1904

2017 m. spalio 18 d.

dėl leidimo naudoti Bacillus licheniformis DSM 28710 preparatą kaip mėsinių kalakutų ir dedeklinių vištaičių pašaro priedą (leidimo turėtojas – „Huvepharma NV“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti Bacillus licheniformis DSM 28710 preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti Bacillus licheniformis DSM 28710 preparatą kaip mėsinių kalakutų ir dedeklinių vištaičių pašaro priedą, skirtiną prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2016 m. spalio 18 d. nuomonėje (2) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis Bacillus licheniformis DSM 28710 preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai arba aplinkai ir kad jį naudojant galima pagerinti mėsinių viščiukų pašarų kiekio ir prieaugio santykį, o ši išvada gali būti taikoma ir dedeklinėms vištaitėms. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta Bendrijos etaloninė laboratorija;

(5)

Bacillus licheniformis DSM 28710 preparato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimų suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2016;14(11):4615.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg visaverčio 12 % drėgnio pašaro

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai

4b1828

„Huvepharma NV“

Bacillus licheniformis DSM 28710

Priedo sudėtis

Bacillus licheniformis DSM 28710 preparatas,

kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 3,2 × 109 KSV/g priedo.

Kieto pavidalo

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Bacillus licheniformis DSM 28710 gyvybingos sporos

Analizės metodas  (1)

Bacillus licheniformis DSM 28710 apskaičiavimui priede, premikse ir pašaruose:

paskleidimo ant plokštelės metodas (EN 15784).

Bacillus licheniformis DSM 28710:identifikavimui. Identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).

Mėsiniai viščiukai

Dedeklinės vištaitės

1,6 × 109

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

2.

Gali būti naudojamas gyvūnų pašaruose, kurių sudėtyje yra leidžiamų kokcidiostatų: dekokvinato, diklazurilio, halofuginono, nikarbazino, robenidino hidrochlorido, natrio lazalocido A, amonio maduromicino, natrio monenzino, narazino arba natrio salinomicino.

3.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veiklos procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos šiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos ir akių apsaugos priemones.

2027 m. lapkričio 8 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


19.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 269/30


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1905

2017 m. spalio 18 d.

dėl leidimo naudoti Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 preparatą kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą ir retesnių rūšių mėsinių naminių paukščių pašaro priedą suteikimo (leidimo turėtojas „Danster Ferment AG“, atstovaujantis „Lillemand SAS“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 preparatą kaip mėsinių viščiukų ir retesnių rūšių mėsinių naminių paukščių pašaro priedą, skirtiną prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2016 m. gruodžio 6 d. nuomonėje (2) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai arba aplinkai ir, kai naudojamas naminiams paukščiams šerti, yra veiksmingas mažinant skerdenų užteršimą salmonelėmis. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta Bendrijos etaloninė laboratorija;

(5)

Saccharomyces cerevisiae (NCYC I-1079) preparato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „kiti zootechniniai priedai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2017; 15(1):4674.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg visaverčio 12 % drėgnio pašaro

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: kiti zootechniniai priedai (skerdenų užkrato salmonelėmis mažinimas mažinant jų kiekį fekalijose)

4d1703

„Danstar Ferment AG“, atstovaujama „Lallemand SAS“

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079

Priedo sudėtis

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip:

2 × 1010 KSV/g priedo (nedengta forma)

2 × 1010 KSV/g priedo (dengta forma)

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 gyvybingos ląstelės

Analizės metodas  (1)

Skaičiavimas: išpylimo ant plokštelės metodas naudojant chloramfenikolio gliukozės mielių ekstrakto agarą (EN15789:2009)

Identifikavimas: polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodas.

Mėsiniai viščiukai

Retesnių rūšių mėsiniai naminiai paukščiai

1 × 109

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

2.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2027 m. lapkričio 8 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


19.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 269/33


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1906

2017 m. spalio 18 d.

dėl leidimo naudoti endo-1,4-b-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš grybo Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135), preparatą kaip dedeklinių vištaičių ir retesnių rūšių dedeklinių naminių paukščių pašaro priedą (leidimo turėtojas – „Huvepharma NV“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti endo-1,4-b-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135), preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

tas prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti endo-1,4-b-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135), preparatą kaip dedeklinių vištaičių ir retesnių rūšių dedeklinių naminių paukščių pašaro priedą, skirtiną prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“;

(4)

minėtą preparatą Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1043 (2) jau leista dešimt metų naudoti kaip mėsiniams viščiukams, mėsiniams kalakutams, dedeklinėms vištoms, retesnių rūšių mėsiniams ir dedekliniams naminiams paukščiams, nujunkytiems paršeliams ir penimosioms kiaulėms skirtą pašaro priedą;

(5)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2017 m. sausio 25 d. priimtoje nuomonėje (3) padarė išvadą, kad pasiūlytomis naudojimo sąlygomis endo-1,4-b-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Tarnyba padarė išvadą, kad priedas yra laikomas veiksmingu dedeklinėms vištaitėms ir retesnių rūšių dedekliniams naminiams paukščiams. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(6)

endo-1,4-b-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135), preparato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų suteikimo sąlygos įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „virškinimo stimuliatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašaro priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  2015 m. birželio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1043 dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš grybo Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135), preparatą kaip mėsinių viščiukų, mėsinių kalakutų, vištų dedeklių, nujunkytų paršelių, penimųjų kiaulių ir retesnių rūšių mėsinių ir dedeklinių naminių paukščių pašaro priedą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 2148/2004, (EB) Nr. 828/2007 ir (EB) Nr. 322/2009 (leidimo turėtojas – „Huvepharma NV“) (OL L 167, 2015 7 1, p. 63).

(3)  EFSA Journal 2017;15(2):4708.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai

4a1617

„Huvepharma NV“

Endo-1,4-beta-ksilanazė

EC 3.2.1.8

Priedo sudėtis

endo-1,4-beta-ksilanazės (EC 3.2.1.8), gautos iš grybo Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas 6 000 EPU (1)/g

(kieto ir skysto pavidalo)

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

endo-1,4-beta-ksilanazė (EC 3.2.1.8), gauta iš grybo Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135)

Analizės metodas  (2)

Endo-1,4-beta-ksilanazės aktyvumo apibūdinimas:

kolorimetrinis metodas matuojant vandenyje tirpius dažus, endo-1,4-beta-ksilanazės atpalaiduotus iš azurino, kryžmine jungtimi sujungto su kviečių arabinoksilano substratais.

Dedeklinės vištaitės

Retesnių rūšių dedekliniai naminiai paukščiai

1 500  EPU

 

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

2.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2027 m. lapkričio 8 d.


(1)  1 EPU – tai fermento, kuris, esant pH 4,7 ir 50 °C temperatūrai, iš avižų speltos ksilano atpalaiduoja 0,0083 μmol redukuojančio cukraus (ksilozės ekvivalentas) per minutę, kiekis.

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


19.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 269/36


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1907

2017 m. spalio 18 d.

dėl leidimo naudoti Lactobacillus plantarum (KKP/593/p ir KKP/788/p) ir Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) preparatą kaip galvijų ir avių pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti dviejų Lactobacillus plantarum padermių (KKP/593/p ir KKP/788/p) ir Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti Lactobacillus plantarum (KKP/593/p ir KKP/788/p) ir Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) preparatą kaip galvijų ir avių pašarų priedą, skirtiną prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2013 m. gruodžio 4 d. nuomonėje (2) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis Lactobacillus plantarum (KKP/593/p ir KKP/788/p) ir Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad šis preparatas gali padėti pagerinti iš lengvai, vidutiniškai ir sunkiai silosuojamų medžiagų gaminamo siloso gamybą. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

Lactobacillus plantarum (KKP/593/p ir KKP/788/p) ir Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) preparato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkcinei grupei „siloso priedai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, , p. 29.

(2)  EFSA Journal ; 12(1):.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Priedo KSV/kg šviežios medžiagos

Technologiniai priedai: siloso priedai

1k20754

Lactobacillus plantarum KKP/593/p

Lactobacillus plantarum KKP/788/p

Lactobacillus buchneri KKP/907/p

Priedo sudėtis

Lactobacillus plantarum KKP/593/p, Lactobacillus plantarum KKP/788/p ir Lactobacillus buchneri KKP/907/p preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip 1 × 109 KSV/g priedo, esant santykiui atitinkamai 4:4:1 (Lactobacillus plantarum KKP/593/p: Lactobacillus plantarum KKP/788/p: Lactobacillus buchneri KKP/907/p)

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Gyvybingos Lactobacillus plantarum KKP/593/p, Lactobacillus plantarum KKP/788/p ir Lactobacillus buchneri KKP/907p ląstelės.

Analizės metodas  (1)

Pašaro priedo skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MRS agarą (EN 15787).

Pašaro priedo identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).

Galvijai

Avys

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas.

2.

Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1 × 108 KSV/kg šviežios medžiagos.

3.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2027 m. lapkričio 8 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


SPRENDIMAI

19.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 269/39


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2017/1908

2017 m. spalio 12 d.

dėl tam tikrų Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Vizų informacine sistema, pradėjimo taikyti Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

remiantis 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, Šengeno acquis nuostatos, išskyrus to akto II priede išvardytas nuostatas, prie kurių Bulgarija ir Rumunija prisijungia įstodamos, Bulgarijoje ir Rumunijoje turi būti taikomos pagal šiuo tikslu priimtą Tarybos sprendimą, patikrinus, ar visų Šengeno acquis dalių taikymui būtinos sąlygos yra įvykdytos;

(2)

2011 m. birželio 9 d. Taryba padarė išvadą, laikydamasi taikytinų Šengeno vertinimo procedūrų, kad Bulgarija ir Rumunija įvykdė sąlygas visose Šengeno acquis srityse, susijusiose su oro sienomis, sausumos sienomis, policijos bendradarbiavimu, duomenų apsauga, Šengeno informacine sistema, jūrų sienomis ir vizomis;

(3)

laikantis Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 565/2014/ES (2) buvo nustatyta supaprastinta asmenų kontrolės prie išorės sienų tvarka. Ši tvarka grindžiama vienašališku Bulgarijos, Kroatijos, Kipro ir Rumunijos tam tikrų dokumentų, visų pirma Šengeno vizų, pripažinimu lygiaverčiais jų išduodamoms nacionalinėms vizoms tranzito per jų teritoriją arba numatomo buvimo joje ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį tikslu;

(4)

tikslinga nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos suteikti Bulgarijai ir Rumunijai prieigą prie Vizų informacinėje sistemoje (toliau – VIS) esančių duomenų susipažinimo tikslais, tik skaitymo režimu, nesuteikiant teisės įvesti į VIS duomenis, keisti ar trinti joje esančius duomenis. Tuo siekiama joms palengvinti nacionalinę prašymų išduoti vizą nagrinėjimo tvarką siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir bet kokiam piktnaudžiavimui Šengeno vizomis šių vizų galiojimą ir autentiškumą tikrinant pagal VIS saugomus duomenis, kad būtų lengviau (Šengeno vizą turinčių trečiųjų valstybių piliečių atžvilgiu) atlikti patikrinimus sienos perėjimo punktuose prie išorės sienų ir valstybių narių teritorijoje, nustatyti valstybę narę, atsakingą už tarptautinės apsaugos prašymus, bei nagrinėti šiuos prašymus, ir padidinti vidaus saugumo lygį valstybių narių teritorijoje sudarant palankesnes sąlygas kovai su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu. Prieigos prie VIS duomenų susipažinimo tikslais suteikimas ir naudojimasis jais taip pat turėtų padėti nustatant bet kurio asmens, kuris gali neatitikti arba nebeatitikti įleidimo į atitinkamų valstybių narių teritoriją arba buvimo joje sąlygų, tapatybę;

(5)

todėl pageidautina priimti sprendimą, kuriuo būtų pradedamos taikyti atitinkamos VIS nuostatos, kaip nurodyta priede, taip pat visi vėlesni šių nuostatų pakeitimai. Tokių nuostatų taikymas turėtų būti ribojamas tiek, kiek jos susijusios su prieiga prie VIS duomenų susipažinimo tikslais tik skaitymo formatu. Todėl Bulgarijai ir Rumunijai turėtų būti suteikta prieiga prie VIS duomenų siekiant su jais susipažinti ir laikantis taikomose nuostatose nurodytos tvarkos ir sąlygų. Priede turėtų būti pateikta atitinkama acquis, susijusi su prieiga prie VIS duomenų susipažinimo tikslais. Tačiau Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (3), Tarybos sprendimas 2004/512/EB (4) ir Komisijos sprendimas 2006/648/EB (5) jau taikomi Bulgarijai ir Rumunijai. Todėl jie nėra įtraukti į priedą.

(6)

taip pat pageidautina nustatyti datą, nuo kurios būtų pradėtos tos su VIS susijusios Šengeno acquis nuostatos, kaip nustatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 767/2008 (6) Bulgarijos ir Rumunijos atžvilgiu. Tai turėtų būti padaryta iš karto po to, kai Bulgarija ir Rumunija praneš Komisijai, kad buvo sėkmingai užbaigti „eu-LISA“ atliekami visi išsamūs susiję bandymai;

(7)

dėl atitinkamų valstybių narių vidaus sienų kontrolės panaikinimo ir visapusiško jų dalyvavimo taikant Šengeno acquis nuostatas, susijusias su bendra vizų politika, turėtų būti vieningai priimtas atskiras Tarybos sprendimas pagal 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalį. Kol bus priimtas minėtas sprendimas, kuriuo bus pradėtos taikyti nuostatos, taikytinos trumpalaikių vizų srityje, išskyrus nuostatas, išvardytas šio sprendimo priede Bulgarijos ir Rumunijos atžvilgiu, į kurias įeina visų pirma Vizų kodeksas (7) ir jo įgyvendinimo tikslais priimtos nuostatos, Bulgarija ir Rumunija negali išduoti Šengeno vizų ir toliau išduoda trumpalaikes vizas pagal savo nacionalinę teisę. Iki tame sprendime nustatytos datos turėtų būti išlaikyti iš šio sprendimo kylantys naudojimosi VIS apribojimai, visų pirma apribojimai, susiję su teise įvesti atitinkamus duomenimis į VIS;

(8)

tačiau pageidautina šiuo pereinamuoju laikotarpiu suteikti Bulgarijos ir Rumunijos kompetentingoms vizų institucijoms prieigą prie VIS duomenų susipažinimo tikslais tik skaitymo formatu tam, kad jos nagrinėtų prašymus dėl trumpalaikių vizų, kurias išduoda pagal savo nacionalinę teisę, ir priimtų su tais prašymais susijusius sprendimus. Tai apima sprendimą dėl pagal atitinkamas savo nacionalines nuostatas išduotos vizos panaikinimo, atšaukimo, jos galiojimo pratęsimo ar sutrumpinimo;

(9)

atsižvelgiant į tai, kad Bulgarijos ir Rumunijos patikrinimas pagal taikomas Šengeno vertinimo procedūras, kaip nurodyta 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje, jau užbaigtas, Tarybos reglamento (ES) Nr. 1053/2013 (8) 1 straipsnio 1 dalies b punkte numatytas patikrinimas tų valstybių narių atžvilgiu nebus vykdomas. Priėmus šį sprendimą priede išvardytos nuostatos turėtų būti pradėtos taikyti tik Bulgarijai ir (arba) Rumunijai sėkmingai užbaigus išsamius „eu-LISA“ atliekamus bandymus ir tinkamai apie juos pranešus Komisijai. Be to, pageidautina, kad Bulgarija ir Rumunija pasikviestų ekspertų iš valstybių narių ir Komisijos, kad jie atliktų tų nuostatų taikymo peržiūras;

(10)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės susitarime dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (9), kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB (10) 1 straipsnio B ir G punktuose nurodytą sritį;

(11)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (11), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B ir G punktuose nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2008/146/EB (12) 3 straipsniu;

(12)

Lichtenšteino atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (13), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B ir G punktuose nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2011/350/ES (14) 3 straipsniu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Priede nurodytos Šengeno acquis nuostatos, susijusios su VIS, taikomos Bulgarijai ir Rumunijai, jų tarpusavio santykiuose ir jų santykiuose su Belgijos Karalyste, Čekijos Respublika, Danijos Karalyste, Vokietijos Federacine Respublika, Estijos Respublika, Graikijos Respublika, Ispanijos Karalyste, Prancūzijos Respublika, Italijos Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Liuksemburgo Didžiąja Hercogyste, Vengrija, Maltos Respublika, Nyderlandų Karalyste, Austrijos Respublika, Lenkijos Respublika, Portugalijos Respublika, Slovėnijos Respublika, Slovakijos Respublika, Suomijos Respublika ir Švedijos Karalyste, taip pat su Islandijos Respublika, Lichtenšteino Kunigaikštyste, Norvegijos Karalyste ir Šveicarijos Konfederacija. Šios nuostatos taikomos nuo tada, kai sėkmingai užbaigiami visi susiję išsamūs bandymai priede išvardytų nuostatų atžvilgiu, kuriuos turi atlikti „eu-LISA“, Bulgarija ir Rumunija, ir pranešama Komisijai, kad tie bandymai sėkmingai užbaigti. Be to, Bulgarija ir Rumunija gali pasikviesti ekspertų iš valstybių narių ir Komisijos, kad jie atliktų tų nuostatų taikymo peržiūras.

2.   Kol bus priimtas Tarybos sprendimas, kuriuo panaikinama valstybių narių vidaus sienų kontrolė, Bulgarijos ir Rumunijos kompetentingos vizų institucijos gali naudotis prieiga prie VIS susipažinimo tikslais tik skaitymo formatu tam, kad:

a)

nagrinėtų prašymus dėl trumpalaikių vizų, kurias Bulgarija ir Rumunija išduoda pagal jų nacionalinę teisę;

b)

priimtų sprendimus dėl tų prašymų, įskaitant sprendimą dėl pagal jų atitinkamas nacionalines nuostatas išduotos vizos panaikinimo, atšaukimo arba jos galiojimo pratęsimo ar sutrumpinimo.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo dienos, kurią turi nustatyti Komisija, po to, kai Bulgarija ir Rumunija praneša Komisijai, kad 1 straipsnio 1 dalyje nurodyti išsamūs bandymai sėkmingai užbaigti.

3 straipsnis

Šis sprendimas taikomas pagal Sutartis.

Priimta Liuksemburge 2017 m. spalio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

U. REINSALU


(1)  Nuomonė pateikta 2017 m. spalio 4 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 565/2014/ES, kuriuo nustatoma supaprastinta asmenų kontrolės prie išorės sienų tvarka, grindžiama vienašališku Bulgarijos, Kroatijos, Kipro ir Rumunijos tam tikrų dokumentų pripažinimu lygiaverčiais jų išduodamoms nacionalinėms vizoms tranzito per jų teritoriją arba buvimo joje ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį tikslu ir panaikinami Sprendimai Nr. 895/2006/EB ir Nr. 582/2008/EB (OL L 157, 2014 5 27, p. 23).

(3)  2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 286, 2011 11 1, p. 1).

(4)  2004 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas 2004/512/EB dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) sukūrimo (OL L 213, 2004 6 15, p. 5).

(5)  2006 m. rugsėjo 22 d. Komisijos sprendimas 2006/648/EB, nustatantis techninius biometrinių požymių standartų, susijusių su Vizų informacinės sistemos plėtojimu, reikalavimus (OL L 267, 2006 9 27, p. 41).

(6)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (OL L 218, 2008 8 13, p. 60).

(7)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL L 243, 2009 9 15, p. 1).

(8)  2013 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo sukuriamas tikrinimo, kaip taikoma Šengeno acquis, vertinimo ir stebėsenos mechanizmas, ir panaikinamas 1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, įsteigiantis Šengeno įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą (OL L 295, 2013 11 6, p. 27).

(9)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(10)  1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimas 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (OL L 176, 1999 7 10, p. 31).

(11)  OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

(12)  2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas 2008/146/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 53, 2008 2 27, p. 1).

(13)  OL L 160, 2011 6 18, p. 21.

(14)  2011 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas 2011/350/ES dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su patikrinimų prie vidaus sienų panaikinimu ir asmenų judėjimu (OL L 160, 2011 6 18, p. 19).


PRIEDAS

Šengeno acquis nuostatų, susijusių su VIS, kurios turi tapti taikytinomis Bulgarijai ir Rumunijai, sąrašas

1.

Konvencijos dėl Šengeno susitarimo, 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo (toliau – Šengeno konvencija) (OL L 239, 2000 9 22, p. 19) 1 ir 126–130 straipsniai tiek, kiek jie yra susiję su kitomis šiame priede nurodytomis nuostatomis;

2.

2004 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas 2004/512/EB dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) sukūrimo (OL L 213, 2004 6 15, p. 5);

3.

Šios 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (OL L 218, 2008 8 13, p. 60) nuostatos:

I skyrius, išskyrus 6 straipsnio 1 dalį;

15 straipsnis, kuris taikomas mutatis mutandis prašymų dėl Bulgarijos ir Rumunijos pagal jų nacionalinę teisę išduodamų trumpalaikių vizų, įskaitant sprendimus dėl tų prašymų, nagrinėjimui;

III skyrius;

V skyrius, išskyrus 31 straipsnio 2 ir 3 dalis;

VI ir VII skyriai, išskyrus 50 straipsnio 6 dalį;

4.

2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais (OL L 218, 2008 8 13, p. 129);

5.

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL L 243, 2009 9 15, p. 1), 21 straipsnio 2 dalis, 37 straipsnio 1 dalis ir 43 straipsnio 5 dalis;

6.

2009 m. spalio 9 d. Komisijos sprendimas 2009/756/EB, kuriuo nustatomi skiriamosios gebos ir pirštų atspaudų naudojimo biometriniam identifikavimui ir biometrinei patikrai Vizų informacinėje sistemoje reikalavimai (OL L 270, 2009 10 15, p. 14).

7.

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas 2009/876/EB, kuriuo priimamos duomenų įvedimo ir prašymų susiejimo, prieigos prie duomenų, duomenų keitimo, trynimo ir išankstinio jų ištrynimo, taip pat duomenų tvarkymo operacijų Vizų informacinėje sistemoje įrašų saugojimo ir naudojimosi jais techninio įdiegimo priemonės (OL L 315, 2009 12 2, p. 30), tiek, kiek šis sprendimas yra susijęs su vizų prašymų nagrinėjimu;

8.

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 77, 2016 3 23, p. 1), II antraštinė dalis ir jo priedai tiek, kiek jie yra susiję su VIS.


19.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 269/44


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2017/1909

2017 m. spalio 18 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2013/183/BUSP (1), ypač į jo 33 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. gegužės 27 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/849;

(2)

2017 m. spalio 3 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliuciją 1718 (2006), nurodė keturis laivus pagal JT ST rezoliucijos 2375 (2017) 6 punktą;

(3)

todėl Sprendimo (BUSP) 2016/849 IV priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2016/849 IV priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. MAASIKAS


(1)  OL L 141, 2016 5 28, p. 79.


PRIEDAS

Toliau nurodyti laivai įtraukiami į laivų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, išdėstytą Sprendimo (BUSP) 2016/849 IV priede.

„Laivai, įtraukti į sąrašą pagal JT ST rezoliucijos 2375 (2017) 6 punktą:

1.   Pavadinimas: PETREL 8

Papildoma informacija

IMO: 9562233. MMSI: 620233000

2.   Pavadinimas: HAO FAN 6

Papildoma informacija

IMO: 8628597. MMSI: 341985000

3.   Pavadinimas: TONG SAN 2

Papildoma informacija

IMO: 8937675. MMSI: 445539000

4.   Pavadinimas: JIE SHUN

Papildoma informacija

IMO: 8518780. MMSI: 514569000“


19.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 269/46


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/1910

2017 m. spalio 17 d.

kuriuo dėl pripažinimo, kad tam tikruose Ispanijos regionuose nenustatyta bruceliozės (B. melitensis), iš dalies keičiamas Sprendimas 93/52/EEB, dėl pripažinimo, kad Kipre ir tam tikruose Ispanijos regionuose oficialiai nenustatyta galvijų bruceliozės, o Italijoje – enzootinės galvijų leukozės, iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/467/EB ir dėl pripažinimo, kad Italijos Kampanijos regione nenustatyta kiaulių vezikulinės ligos, iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/779/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 6891)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (1), ypač į jos A.II priedo 7 dalį ir D priedo I skyriaus E skirsnį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvą 91/68/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą avimis ir ožkomis (3), ypač į jos A priedo 1 skyriaus II skirsnį,

kadangi:

(1)

Direktyva 91/68/EEB nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, pagal kuriuos vykdoma Sąjungos vidaus prekyba avimis ir ožkomis. Joje nustatytos sąlygos, pagal kurias gali būti pripažįstama, kad valstybėse narėse arba jų regionuose bruceliozės (B. melitensis) oficialiai nenustatyta;

(2)

Komisijos sprendime 93/52/EEB (4), nustatyta, kad jo II priede nurodyti valstybių narių regionai pripažįstami regionais, kuriuose pagal Direktyvą 91/68/EEB reikalavimus oficialiai nenustatyta bruceliozės (B. melitensis);

(3)

Ispanija Komisijai pateikė dokumentus, kuriais patvirtinama atitiktis Direktyvoje 91/68/EEB nustatytoms sąlygoms, kad būtų pripažinta, kad autonominėse La Riojos ir Valensijos srityse ir autonominės Kastilijos-La Mančos srities Albacetės, Kuenkos ir Gvadalacharos provincijose avių ir ožkų bandose bruceliozės (B. melitensis)) oficialiai nenustatyta;

(4)

įvertinus Ispanijos pateiktus dokumentus, turėtų būti pripažinta, kad La Riochos ir Valensijos autonominėse srityse ir Kastilijos-La Mančos autonominės srities Albacetės, Kuenkos ir Gvadalacharos provincijose avių ir ožkų bandose bruceliozės (B. Melitensis)) oficialiai nenustatyta;

(5)

todėl Sprendimo 93/52/EEB II priede Ispanijai skirtas įrašas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

Direktyva 64/432/EEB taikoma Sąjungos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis. Joje nustatytos sąlygos, pagal kurias gali būti paskelbta, kad valstybėje narėje arba valstybės narės regione galvijų bandose oficialiai nenustatyta bruceliozės ir enzootinės galvijų leukozės;

(7)

Komisijos sprendime 2003/467/EB (5) nustatyta, kad valstybės narės ir jų regionai, išvardyti atitinkamai šio sprendimo II priedo 1 ir 2 skyriuose, paskelbti teritorijomis, kurių galvijų bandose bruceliozės oficialiai nenustatyta. Sprendime 2003/467/EB taip pat nustatyta, kad valstybės narės ir jų regionai, išvardyti atitinkamai šio sprendimo III priedo 1 ir 2 skyriuose, paskelbti teritorijomis, kurių galvijų bandose enzootinės galvijų leukozės oficialiai nenustatyta;

(8)

Kipras Komisijai pateikė dokumentus, kuriais įrodoma, kad visa jo teritorija atitinka Direktyvoje 64/432/EEB nustatytas sąlygas, todėl galima pripažinti, jog šios šalies galvijų bandose bruceliozės oficialiai nenustatyta;

(9)

įvertinus Kipro pateiktus dokumentus, ta valstybė narė turėtų būti pripažinta valstybe nare, kurios galvijų bandose bruceliozės oficialiai nenustatyta, ir įtraukta į Sprendimo 2003/467/EB II priedo 1 skyriaus sąrašą;

(10)

Ispanija Komisijai pateikė dokumentus, kuriais įrodoma, kad Katalonijos, Kastilijos-La Mančos ir Galisijos autonominėse srityse bei Kastilijos ir Leono autonominės srities Zamoros provincijoje laikomasi Direktyvoje 64/432/EEB nustatytų sąlygų, kad būtų galima paskelbti, jog galvijų bandose bruceliozės oficialiai nenustatyta;

(11)

įvertinus Ispanijos pateiktus dokumentus, turėtų būti paskelbta, kad Katalonijos, Kastilijos-La Mančos ir Galisijos autonominių sričių bei Kastilijos ir Leono autonominės srities Zamoros provincijos galvijų bandose bruceliozės oficialiai nenustatyta, ir jos turėtų būti įtrauktos į Sprendimo 2003/467/EB II priedo 2 skyriaus sąrašą;

(12)

Sprendimo 2003/467/EB III priedo 2 skyriuje šiuo metu išvardyti kai kurie Italijos regionai paskelbti teritorijomis, kuriuose enzootinės galvijų leukozės oficialiai nenustatyta. Italija Komisijai pateikė dokumentus, kuriais įrodoma, kad visa jos teritorija atitinka Direktyvoje 64/432/EEB nustatytas sąlygas, todėl galima pripažinti, jog šios šalies galvijų bandose enzootinės galvijų leukozės oficialiai nenustatyta;

(13)

įvertinus Italijos pateiktus dokumentus, ta valstybė narė turėtų būti pripažinta valstybe nare, kurios galvijų bandose enzootinės galvijų leukozės oficialiai nenustatyta, ir įtraukta į Sprendimo 2003/467/EB III priedo 1 skyriaus sąrašą, o nuorodos į tam tikrus regionus to priedo 2 skyriuje turėtų būti išbrauktos;

(14)

todėl Sprendimo 2003/467/EB II ir III priedus reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(15)

Komisijos sprendimas 2005/779/EB (6) buvo priimtas dėl kiaulių vezikulinės ligos protrūkių Italijoje. Jame nustatytos gyvūnų sveikatos taisyklės dėl kiaulių vezikulinės ligos tos valstybės narės regionuose, kurie buvo pripažinti regionais, kuriuose kiaulių vezikulinės ligos nenustatyta, ir kurie nurodyti to sprendimo I priede, ir tuose tos valstybės narės regionuose, kurie nebuvo pripažinti regionais, kuriuose tos ligos nenustatyta ir kurie yra nurodyti to sprendimo II priede;

(16)

Italijoje keletą metų buvo vykdoma kiaulių vezikulinės ligos likvidavimo ir stebėsenos programa siekiant pripažinimo, kad visuose tos valstybės narės regionuose kiaulių vezikulinės ligos nenustatyta. Italija pateikė Komisijai naują informaciją, patvirtinančią, kad Kampanijos regionas neužkrėstas kiaulių vezikuline liga, ir įrodančią, kad šiame regione liga buvo likviduota.

(17)

įvertinus Italijos pateiktą informaciją, Kampanijos regionas turėtų būti pripažintas regionu, kuriame kiaulių vezikulinės ligos nenustatyta, išbrauktas iš Sprendimo 2005/779/EB II priedo ir įrašytas į to sprendimo I priedą;

(18)

todėl Sprendimo 2005/779/EB I ir II priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(19)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 93/52/EEB II priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo I priedą.

2 straipsnis

Sprendimo 2003/467/EB II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio sprendimo II priedą.

3 straipsnis

Sprendimo 2005/779/EB I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šio sprendimo III priedą.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 17 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 46, 1991 2 19, p. 19.

(4)  1992 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas 93/52/EEB, nustatantis, kad tam tikros valstybės narės arba regionai atitinka reikalavimus dėl bruceliozės (B. melitensis) ir toms valstybėms narėms arba regionams suteikiantis oficialiai bruceliozės neapimtos valstybės narės arba regiono statusą (OL L 13, 1993 1 21, p. 14).

(5)  2003 m. birželio 23 d. Komisijos sprendimas 2003/467/EB, nustatantis tam tikrose valstybėse narėse ar valstybių narių regionuose, kuriuose oficialiai nenustatytos tuberkuliozė, bruceliozė ir enzootinė galvijų leukozė, galvijų bandų statusą (OL L 156, 2003 6 25, p. 74).

(6)  2005 m. lapkričio 8 d. Komisijos sprendimas 2005/779/EB dėl gyvūnų sveikatos apsaugos priemonių nuo kiaulių vezikulinės ligos Italijoje (OL L 293, 2005 11 9, p. 28).


I PRIEDAS

Sprendimo 93/52/EEB II priede Ispanijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Ispanijoje:

Astūrijos autonominė sritis,

Balearų salų autonominė sritis,

Kanarų salų autonominė sritis,

Kantabrijos autonominė sritis,

Kastilijos–La Mančos autonominė sritis: Albacetės, Kuenkos ir Gvadalacharos provincijos,

Kastilijos ir Leono autonominė sritis,

Estremadūros autonominė sritis,

Galisijos autonominė sritis,

La Riochos autonominė sritis,

Navaros autonominė sritis,

Baskų krašto autonominė sritis.

Valensijos autonominė sritis.“


II PRIEDAS

Sprendimo 2003/467/EB II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1.

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 skyrius pakeičiamas taip:

1 SKYRIUS

Valstybės narės, kuriose bruceliozės oficialiai nenustatyta

ISO kodas

Valstybė narė

BE

Belgija

CZ

Čekija

DK

Danija

DE

Vokietija

EE

Estija

IE

Airija

FR

Prancūzija

CY

Kipras

LV

Latvija

LT

Lietuva

LU

Liuksemburgas

MT

Мalta

NL

Nyderlandai

AT

Austrija

PL

Lenkija

RO

Rumunija

SI

Slovėnija

SK

Slovakija

FI

Suomija

SE

Švedija“;

b)

2 skyriaus Ispanijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Ispanijoje:

Astūrijos autonominė sritis,

Balearų salų autonominė sritis,

Kanarų salų autonominė sritis,

Kastilijos–La Mančos autonominė sritis:

Kastilijos ir Leono autonominė sritis, Burgos, Sorijos, Valjadolido ir Zamoros provincijos,

Katalonijos autonominė sritis,

Galisijos autonominė sritis,

La Riochos autonominė sritis,

Mursijos autonominė sritis,

Navaros autonominė sritis,

Baskų krašto autonominė sritis.“

2.

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 skyrius pakeičiamas taip:

1 SKYRIUS

Valstybės narės, kuriose enzootinės galvijų leukozės oficialiai nenustatyta

ISO kodas

Valstybė narė

BE

Belgija

CZ

Čekija

DK

Danija

DE

Vokietija

EE

Estija

IE

Airija

ES

Ispanija

IT

Italija

CY

Kipras

LV

Latvija

LT

Lietuva

LU

Liuksemburgas

NL

Nyderlandai

AT

Austrija

PL

Lenkija

SI

Slovėnija

SK

Slovakija

FI

Suomija

SE

Švedija

UK

Jungtinė Karalystė“;

b)

2 skyriuje išbraukiamas Italijai skirtas įrašas.


III PRIEDAS

Sprendimo 2005/779/EB I ir II priedai iš dalies keičiami taip:

1.

I priede tarp Bazilikatos ir Emilijos-Romanijos įrašų įterpiamas toks įrašas:

„—

Kampanija“;

2.

II priede išbraukiamas Kampanijai skirtas įrašas.


III Kiti aktai

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

19.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 269/53


ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS SPRENDIMAS

Nr. 081/17/COL

2017 m. balandžio 26 d.

baigti oficialią tyrimo procedūrą dėl įtariamos valstybės pagalbos, suteiktos nuomojant žemę ir nekilnojamąjį turtą Gufuneso teritorijoje (Islandija) [2017/1911]

ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA (toliau – Institucija),

atsižvelgdama į:

Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 61 straipsnį ir 26 protokolą,

ELPA valstybių susitarimą dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo (toliau – Susitarimas dėl Priežiūros institucijos ir Teismo), ypač į jo 24 straipsnį,

Susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teismo 3 protokolą (toliau – 3 protokolas), ypač į jo I dalies 1 straipsnį ir II dalies 7 straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnį,

paprašiusi suinteresuotųjų šalių pateikti pastabų pagal tas nuostatas (1) ir atsižvelgdama į jų pastabas,

kadangi:

I.   FAKTAI

1.   PROCEDŪRA

(1)

2014 m. balandžio 2 d. elektroniniu laišku įmonė „Gámaþjónustan hf.“ (toliau – skundo pateikėja) Institucijai pateikė skundą dėl įtariamos neteisėtos valstybės pagalbos, kurią Reikjaviko savivaldybė (toliau – savivaldybė) įmonei „Íslenska Gámafélagið“ (toliau – ÍG) suteikė tariamai mažesne nei rinkos kaina nuomodama nekilnojamąjį turtą ir žemę Gufuneso teritorijoje, Reikjavike, Islandijoje (2).

(2)

Atlikusi preliminarų tyrimą Institucija 2015 m. birželio 30 d. priėmė Sprendimą Nr. 261/15/COL pradėti oficialią tyrimo procedūrą dėl įtariamos pagalbos. 2015 m. spalio 1 d. raštu (3) Islandijos institucijos pateikė atsakymą dėl Institucijos sprendimo.

(3)

2015 m. rugsėjo 24 d. Institucijos sprendimas pradėti oficialią tyrimo procedūrą paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir jo EEE priede, o suinteresuotosioms šalims suteiktas mėnuo pastaboms dėl Institucijos preliminarių išvadų pateikti (4).

(4)

Terminą pratęsus viena savaite, ÍG 2015 m. spalio 29 d. raštu pateikė pastabų (5). Kitų pastabų Institucija negavo. Pasibaigus mėnesio trukmės pastabų teikimo terminui, Institucija 2015 m. lapkričio 25 d. elektroniniu laišku gavo rinkos informacijos iš skundo pateikėjos (6). 2015 m. lapkričio 26 d. raštu (7) Institucija pastabas ir rinkos informaciją persiuntė Islandijos institucijoms ir suteikė joms galimybę pateikti atsakymą. Islandijos institucijos savo atsakymą pateikė 2016 m. sausio 5 d. raštu (8). Šis klausimas taip pat aptartas Islandijos institucijų ir Institucijos atstovų susitikime 2016 m. vasario 12 d. Reikjavike.

(5)

Galiausiai Institucija 2016 m. gegužės 21 d. (9), 2016 m. gegužės 27 d. (10) ir 2016 m. gruodžio 15 d. (11) elektroniniais laiškais iš skundo pateikėjos gavo papildomos informacijos apie plėtrą Gufuneso teritorijoje.

2.   PRIEMONĖS APRAŠYMAS

2.1.   GUFUNESO TERITORIJA

(6)

Gufuneso teritorija yra Grafarvoguro rajone Reikjavike, Islandijoje. Iki 2001 m. šioje teritorijoje veikė trąšų gamykla „Áburðarverksmiðjan“. 2002 m. Reikjaviko planavimo fondas („Skipulagssjóður Reykjavíkur“, toliau – SR) iš „Áburðarverksmiðjan“ akcininkų nupirko gamyklą ir aplinkinę teritoriją (toliau – pirkimo sutartis). Pasak Islandijos institucijų, tuo metu buvo planuota teritorijoje nugriauti visus pastatus ir įrenginius. 2007 m. SR buvo panaikintas ir įsteigtas naujas fondas „Eignasjóður“, perėmęs SR turtą ir pareigas.

(7)

Remiantis Reikjaviko savivaldybės 2001–2024 m. padalijimo į zonas planu, Gufuneso teritorija turėtų būti gyvenamasis, o ne pramoninės veiklos rajonas (12). Be to, toje teritorijoje ketinama tiesti Sundabrauto greitkelį, jungiantį Laugarnesą ir Gufunesą. Taip pat, remiantis Reikjaviko savivaldybės 2010–2030 m. planu, pramoninė Gufuneso teritorija nyksta, ir numatoma, kad ateityje ji virs mišriu miesto rajonu, skirtu gyvenamiesiems namams ir švariai komercinei veiklai (13). Plane taip pat nenumatyta, kad toje teritorijoje ateityje toliau bus vykdoma pramoninė veikla.

2.2.   REIKJAVIKO SAVIVALDYBĖS IR ĮMONĖS „ÍSLENSKA GÁMAFÉLAGIГ SUSITARIMAI DĖL ŽEMĖS IR NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS GUFUNESO TERITORIJOJE

(8)

2002 m. vasario mėn. SR perkant žemę ir nekilnojamąjį turtą Gufuneso teritorijoje, teritorija buvo išnuomota keliems nuomininkams (daugiausia rangovams ir plėtotojams). Tuo metu ÍG buvo pasirašiusi 1999 m. spalio 29 d. sudarytą nuomos sutartį su „Áburðarverksmiðjan“ (toliau – 1999 m. sutartis). 1999 m. sutartyje nustatytas mėnesinis 159 240 Islandijos kronų (ISK) nuomos mokestis, pagrįstas kaina už kvadratinį metrą (14). ÍG žemę naudojo savo atliekų tvarkymo verslui. Remiantis pirkimo sutartimi, SR iš įmonės „Áburðarverksmiðjan“ perėmė visus įsipareigojimus ir teises, susijusias su esamomis nuomos sutartimis, įskaitant 1999 m. sutartį su ÍG.

(9)

Pasak savivaldybės, Gufuneso teritorijoje buvo nuolat vykdoma veikla ir teritoriją tvarkyti buvo sudėtinga. Be to, pastatai ir įrenginiai buvo blogos būklės, kai kurie nuomininkai nemokėjo nuomos, teritorijoje buvo metalo laužo krūvos (pavyzdžiui, automobilių nuolaužos). Taigi savivaldybei buvo akivaizdu, kad siekdama vykdyti savo, kaip žemės savininkės, pareigas ji turėtų samdyti darbuotojus, kurie teritoriją kontroliuotų visą parą.

(10)

Atsižvelgiant į tai, buvo nuspręsta, kad teritoriją siūlyti nuomai būtų nepraktiška. Todėl nuspręsta ne atnaujinti esamas nuomos sutartis, bet sudaryti vieną sutartį tik su viena šalimi. Taigi SR nusprendė su ÍG, kuri tuo metu buvo didžiausia nuomininkė ir laiku mokėjo nuomą, tartis dėl teritorijos nuomos, valymo ir priežiūros sąlygų (15). Toliau pateikiama SR ir ÍG sudarytų sutarčių apžvalga.

i)

2005 m. vasario 22 d. SR ir ÍG sudarė nuomos sutartį dėl tam tikro teritorijoje esančio nekilnojamojo turto, šia sutartimi buvo pakeista 1999 m. sutartis. Nustatyta, kad bendras mėnesio nuomos mokestis bus 960 000 ISK už visą 4 676 kvadratinių metrų plotą (įskaitant 500 kvadratinių metrų sklypą) (16).

ii)

2005 m. spalio 14 d. SR ir ÍG sudarė sutartį (toliau – 2005 m. bendroji nuomos sutartis), kuria buvo pakeista ankstesnė 2005 m. vasario 22 d. sudaryta Gufuneso teritorijoje esančios žemės nuomos, tvarkymo ir priežiūros sutartis. Šia sutartimi įmonei ÍG nustatyta prievolė atlikti visus nekilnojamojo turto techninės priežiūros ir gerinimo darbus. 2005 m. bendroji nuomos sutartis galiojo iki 2009 m. gruodžio 31 d. 2005 m. bendrojoje nuomos sutartyje nenustatyta, kiek kvadratinių metrų nekilnojamojo turto nuomojosi įmonė ÍG. Tačiau 2005 m. bendrosios nuomos sutarties priede pateikta aerofotografinė teritorijos nuotrauka ir joje parodyta, kurias teritorijos dalis ÍG nuomojasi (17). Islandijos institucijos paaiškino, kad sutartis apėmė apie 130 000 kvadratinių metrų plotą. 2005 m. bendrojoje nuomos sutartyje nenustatyta kvadratinio metro kaina ar įmonės ÍG prievolių vertė. Buvo nustatytas 2 000 000 ISK mėnesio nuomos mokestis, perskaičiuojamas kas mėnesį pagal vartotojų kainų indeksą (18).

iii)

2006 m. gruodžio 29 d. 2005 m. bendroji nuomos sutartis iš dalies pakeista ir jos galiojimas pratęstas iki 2011 m. gruodžio 31 d. ÍG taip pat privalėjo nugriauti nurodytus pastatus ir pašalinti teritorijoje esančius įrenginius. Įmonei ÍG leista pasilikti iš teritorijos savo lėšomis pašalintus prietaisus ir įrenginius (19).

iv)

2007 m. gruodžio 21 d. 2005 m. bendroji nuomos sutartis iš dalies pakeista ir jos galiojimas pratęstas iki 2015 m. gruodžio 31 d. Savininkas galėjo bet kuriuo metu perimti dalį nuomojamos žemės arba visą žemę, jeigu to prireiktų pasikeitus žemės naudojimo planams. ÍG taip pat įsipareigojo iš naujo prijungti nebenaudotas elektros, vandentiekio ir šilumos sistemas. Be to, ÍG atsiėmė savivaldybei pareikštą ieškinį dėl deliktinės atsakomybės (20).

v)

2009 m. birželio 15 d. 2005 m. bendroji nuomos sutartis iš dalies pakeista ir jos galiojimas pratęstas iki 2018 m. gruodžio 31 d. ÍG įsipareigojo valdyti teritorijos techninę priežiūrą ir paaukštinti krantinę, o esama nuomos sutartis dėl Reikjaviko jachtų klubui priklausančios valčių laikymo vietos buvo pratęsta. ÍG taip pat įsipareigojo atsiimti savivaldybei pareikštą ieškinį dėl techninės priežiūros sąnaudų (21).

(11)

Pasak savivaldybės, nors ÍG nuomojasi 130 000 m2 žemės, savo tikslams ji gali naudoti tik 110 000 m2. Bendras užregistruotas pastatų plotas yra 24 722 m2. Remiantis Islandijos nekilnojamojo turto registro duomenimis, anksčiau įmonei „Áburðarverksmiðjan“ priklausiusios žemės vertė – 211 000 000 ISK. Žemės, kurią ÍG nuomojasi, vertė nebuvo nustatyta, bet savivaldybė yra apskaičiavusi, kad visos žemės, anksčiau priklausiusios įmonei „Áburðarverksmiðjan“, vertė yra apie 137 000 000 ISK. Bendra registruota pastatų, kuriuos nuomojasi įmonė ÍG, vertė yra 850 323 512 ISK (22).

(12)

Remiantis Islandijos savivaldybės pajamų įstatymo Nr. 4/1995 4 straipsnio 2 dalimi, turto savininkas moka turto mokestį, išskyrus atvejus, kai sandoris susijęs su nuomojamais ūkiais, nuomojamais sklypais ar kitokiu žemės naudojimu pagal sutartį, – tokiu atveju mokestį moka gyventojas arba naudotojas. Aptariama žemė, pastatai ir įrenginiai yra apibrėžtoje uosto teritorijoje, kuri priklauso įmonei „Faxaflóahafnir sf.“ ir yra nuomojama savivaldybei. Todėl savivaldybė už nuomojamą žemę ir nekilnojamąjį turtą, pernuomotą įmonei ÍG, moka turto mokestį.

(13)

Nors nė vienoje sutartyje nėra informacijos apie įmonės ÍG teikiamų paslaugų vertę, savivaldybė pateikė lentelę, kurioje nurodytos apskaičiuotos įmonės ÍG sąnaudos, nustatytos 2005 m. bendrojoje nuomos sutartyje ir vėlesniuose pakeitimuose (toliau bendrai – nuomos sutartys) ir apimančios laikotarpį nuo 2005 m. bendrosios nuomos sutarties sudarymo iki nuomos laikotarpio pabaigos 2018 m. (23). Skaičiavimus atliko savivaldybės ekspertai analitikai. Be to, pateiktoje informacijoje nurodytos ir užbaigtų, ir neužbaigtų griovimo projektų sąnaudos. Remiantis pateikta informacija, ÍG vidutinės mėnesio sąnaudos yra 10 815 624 ISK, įskaitant nuomos mokestį. Taigi mėnesio nuomos mokestis sudaro apie 25 % įmonės ÍG visų mėnesio sąnaudų.

(14)

Sudarant 2005 m. vasario 22 d. nuomos sutartį, SR įmonei ÍG nenustatė jokių prievolių. ÍG prievolės pirmą kartą nustatytos 2005 m. bendrojoje nuomos sutartyje, sudarytoje 2005 m. spalio 14 d.; prievolės buvo apibrėžtos atsižvelgiant į siūlomus griovimo darbus ir apskaičiuotas valymo, šalinimo ir teritorijos priežiūros sąnaudas. Atsižvelgiant į teritorijos būklę laikyta, kad su valymu ir šalinimu susijusios prievolės yra plataus masto. Toliau pateikiamas ÍG sąnaudų vertinimas pagal 2005 m. bendrojoje nuomos sutartyje nustatytas jos prievoles (24).

Metai

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nuomos mokestis

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

Darbuotojai

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

Administravimas

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Techninė priežiūra

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Teisinės išlaidos

1 500 000

1 000 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Kitų subjektų energijos sąnaudos

5 000 000

5 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebaigti griovimo darbai

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

Baigti griovimo darbai

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

Remontas

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Vartai ir (arba) tvoros

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

600

600

600

600

600

600

600

600

600

Valymas

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

3 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Dažymas

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Atkūrimas

30 000 000

10 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Elektros laidų tiesimas ir t. t.

7 500 000

8 000 000

9 000 000

12 000 000

9 500 000

7 200 000

6 500 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Nuotekos

 

 

 

 

 

 

 

 

10 600 000

10 600 000

10 600 000

10 600 000

 

Bangolaužiai

 

 

 

 

 

6 000 000

6 000 000

 

 

 

 

 

 

Šalinimas

500 000

500 000

500 000

7 200 000

6 500 000

2 000 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Asfaltas

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

6 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Dirvožemis

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

5 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Priešgaisrinė signalizacija

10 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Bendra prievolių suma

138 393 684

109 393 684

104 893 684

112 593 684

95 394 284

91 594 284

89 394 284

81 894 284

91 494 284

90 494 284

90 494 284

90 494 284

79 894 284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso, ISK

170 763 999

141 763 999

137 263 999

144 963 999

127 764 599

123 964 599

121 764 599

114 264 599

123 864 599

122 864 599

122 864 599

122 864 599

112 264 599

Vidutiniškai per mėnesį

14 230 333

11 813 667

11 438 667

12 080 333

10 647 050

10 330 383

10 147 050

9 522 050

10 322 050

10 238 717

10 238 717

10 238 717

9 355 383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidutiniškai

10 815 624

Šaltinis – Reikjaviko savivaldybė.

2.3.   PASTAROJO METO GUFUNESO TERITORIJOS PLĖTRA

(15)

2014 m. pradžioje Reikjaviko miesto taryba sutiko sudaryti iniciatyvinį komitetą Gufuneso teritorijos vizijai pristatyti (25). Komitetas pasiūlė atvirą idėjų dėl būsimo Gufuneso teritorijos planavimo konkursą. Reikjaviko miesto tarybos 2015 m. birželio mėn. posėdyje buvo susitarta paskelbti, kad rengiamas konkursas, ir suinteresuotąsias šalis paraginti siūlyti idėjas, kaip ateityje organizuoti Gufuneso teritoriją (26). Paskelbus apie tai, savivaldybei buvo pateiktos keturios idėjos. Vieną idėją pateikė filmų gamybos įmonė „RVK Studios“, pareiškusi, kad ją domintų dalies pastatų, esančių Gufuneso teritorijoje, įsigijimas, siekiant toje teritorijoje kurti kino pramonę. Pastatai, kuriuos įsigyti įmonė „RVK Studios“ nurodė esanti suinteresuota, – tai sena įmonės „Áburðarverksmiðjan“ nuosavybė, pagal nuomos sutartis išnuomota įmonei ÍG.

(16)

Savivaldybė ir „RVK Studios“ vėliau pasamdė du nepriklausomus nekilnojamojo turto agentus tai Gufuneso teritorijos daliai įvertinti (27). 2015 m. lapkričio 18 d. miesto tarybos posėdyje taryba susitarė Turto valdymo ir ekonomikos biurui pavesti pradėti vertinimu paremtas derybas su „RVK Studios“ (28). Be to, taryba biurui pavedė su ÍG pradėti derybas dėl patalpų atlaisvinimo ir galbūt persikėlimo pagal 2005 m. bendrosios nuomos sutarties nuostatas.

(17)

2016 m. gegužės 19 d. Reikjaviko miesto taryba sutiko su „RVK Studios“ sudaryti susitarimą dėl tam tikro Gufuneso teritorijoje esančio nekilnojamojo turto įsigijimo (29). Savivaldybė vėliau paskelbė, kad ÍG savo veiklą perkels į naują miesto pramoninę teritoriją, esančią Esjumelare (30). 2016 m. gegužės 20 d. Reikjaviko meras ir įmonės ÍG generalinis direktorius pasirašė susitarimus dėl nuomos sutarčių nutraukimo ir įmonės ÍG persikėlimo ir ėmėsi pirmųjų žingsnių, susijusių su naujosiomis ÍG patalpomis Esjumelare. 2016 m. gegužės 27 d. savivaldybė su „RVK Studios“ pasirašė susitarimą dėl tam tikros senos „Áburðarverksmiðjan“ nuosavybės pardavimo (31). Įmonei „RVK Studios“ parduotas 8 400 m2 dydžio nekilnojamasis turtas, pirkimo kaina buvo 301 650 000 ISK. Savivaldybė įmonei „RVK Studios“ taip pat suteikė galimybę įsigyti 19 200 m2 teritoriją, esančią į rytus nuo pastatų. „RVK Studios“ už tą galimybę per metus mokės 1 000 ISK/m2.

3.   SKUNDAS

(18)

Pasak skundo pateikėjos, savivaldybė, Gufuneso teritorijoje esantį nekilnojamąjį turtą ir žemę išnuomojusi mažesnėmis nei rinkos kainomis, įmonei ÍG suteikė neteisėtą valstybės pagalbą. Institucijai pateiktame skunde skundo pateikėja tvirtina, kad, nors sunku nurodyti tikslią pagalbos sumą, kaina akivaizdžiai mažesnė už pagrįstą rinkos kainą. Kadangi ÍG nemoka įprastos rinkos kainos, jai suteikiamas konkurencinis pranašumas. Be to, pasak skundo pateikėjos, Gufuneso teritorijoje esanti žemė domina daugelį įmonių, kurioms savo veiklai reikia daug žemės, pavyzdžiui, transporto centrus ir sandėliavimo įmones.

(19)

Skundo pateikėja atkreipė dėmesį, kad 2005 m. bendrojoje nuomos sutartyje buvo nustatyta 2 mln. ISK nuomos kaina, kasmet didinama taikant vartotojų kainų indeksą (turto mokestis, mokamas ne įmonės ÍG, bet turto savininko, t. y. savivaldybės, sudaro 41 % metinės nuomos sumos). ÍG turi ir tam tikrų techninės priežiūros prievolių, laikomų nuomos kainos dalimi, nors apytikrės tokių prievolių vykdymo sąnaudos nuomos sutartyse nenurodytos. Be to, nuomos sutartyse įmonei ÍG nedraudžiama žemę pernuomoti trečiosioms šalims. Skundo pateikėja pabrėžė, kad nuomos sutartyse nėra jokio galimų pajamų iš nekilnojamojo turto dalių subnuomos vertinimo, taip pat neįvertinta, ar tai turi poveikį nuomos kainai.

(20)

Skundo pateikėja taip pat atkreipia dėmesį, kad neaišku, kokia kvadratinio metro kaina ir kaip nustatyta nuomos kaina. Pasak skundo pateikėjos, taikant įvairius pripažintus kainodaros metodus, nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina turėtų būti 12–41 mln. ISK per mėnesį. Skundo pateikėja teigia, kad nekilnojamasis turtas įmonei ÍG buvo išnuomotas gerokai pigiau nei rinkos kaina ir tai prieštarauja EEE valstybės pagalbos taisyklėms.

4.   PAGRINDAS PRADĖTI OFICIALIĄ TYRIMO PROCEDŪRĄ

(21)

Sprendime Nr. 261/15/COL Institucija preliminariai vertino, ar savivaldybės ir ÍG sudarytos sutartys dėl Gufuneso teritorijos nuomos yra valstybės pagalba pagal EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalį, ir, jeigu taip, ar ta valstybės pagalba gali būti laikoma suderinama su EEE susitarimo veikimu.

(22)

Įvertinusi Islandijos institucijų pateiktą informaciją Institucija padarė preliminarią išvadą, kad negalima paneigti, jog savivaldybės ir ÍG sutartys yra valstybės pagalba pagal EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalį. Sprendime Nr. 261/15/COL nurodyti toliau išvardyti aspektai:

i)

taikant EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalį, valstybė reiškia visas valstybės administracijos įstaigas nuo centrinės valdžios iki savivaldybės lygmens valdžios. Kadangi įmonei ÍG išnuomota žemė ir nekilnojamasis turtas priklausė savivaldybei, bet kokia sumažinta nuomos kaina yra valstybės išteklių perdavimas.

ii)

Institucijai kilo abejonių, ar savivaldybė, su ÍG sudarydama sutartis, veikė kaip privatus nuomotojas, kurio teisinė ir faktinė padėtis panaši. Institucijos išankstinis vertinimas parodė, kad ekonominio pranašumo įmonei ÍG galimybės negalima atmesti.

iii)

Kadangi jokios kitos įmonės neturėjo galimybės tartis su savivaldybe dėl žemės ir nekilnojamojo turto nuomos, Institucija laikėsi preliminarios nuomonės, kad priemonės yra atrankiosios.

iv)

Galiausiai Institucija atkreipė dėmesį, kad dėl bet kokios sumažinant nuomos mokestį įmonei ÍG suteiktos pagalbos įmonė, naudodamasi ta pagalba, teoriškai galėtų didinti savo veiklos mastą arba bent išlaikyti jį tokį patį. Taigi gali būti, kad pagalba buvo ribojamos kitose susitariančiosiose šalyse įsisteigusių įmonių, galbūt pageidavusių Islandijos atliekų surinkimo rinkoje konkuruoti su įmone ÍG, galimybės. Taigi dėl šios pagalbos gali būti iškraipyta konkurencija ir daromas poveikis EEE vidaus prekybai.

(23)

Institucijos teigimu, siekiant nustatyti, ar nuomos sutarčių sąlygas būtų galima laikyti suderinamomis su EEE susitarimo veikimu, reikėjo papildomų įrodymų.

(24)

Galiausiai Institucijai kilo abejonių, ar savivaldybės ir ÍG nuomos sutartys yra valstybės pagalba ir, jeigu taip, ar jas galima laikyti suderinamomis su EEE susitarimo veikimu pagal EEE susitarimo 61 straipsnio 3 dalies c punktą.

5.   SAVIVALDYBĖS PASTABOS DĖL SPRENDIMO PRADĖTI PROCEDŪRĄ

(25)

Savivaldybės teigimu, nuomos sutartys su ÍG nesusijusios su valstybės pagalba pagal EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalį, nes įmonei ÍG jokio pranašumo nesuteikta.

(26)

Savivaldybės teigimu, 2005 m. vasario 22 d. ir 2005 m. spalio 14 d. nuomos sutartys buvo sudarytos įprastomis rinkos sąlygomis, nes nuomos mokestis buvo pagrįstas nuomos mokesčiu, nustatytu 2003 m. pabaigoje įvykus paskelbtam atviram konkursui, ir atitiko savivaldybės ekspertų analizes ir (arba) skaičiavimus.

(27)

Savivaldybė nesutinka, kad skundo pateikėjos pateiktas metodas yra tinkamas nustatant rinkos nuomos kainą. Savivaldybė veikiau renkasi lyginti su kito turto, t. y. senos valstybei priklausančios cemento gamyklos, esančios adresu Sævarhöfði 31 (tai panaši į Gufuneso teritoriją pramoninė vieta), nuoma.

(28)

2014 m. savivaldybė įsigijo nekilnojamąjį turtą, esantį adresu Sævarhöfði 31. 2013 m. Centrinė viešųjų pirkimų institucija (isl. Ríkiskaup) Islandijos valstybės vardu paskelbė, kad nekilnojamasis turtas bus nuomojamas. Remiantis skelbimu, nusipirkusi nekilnojamąjį turtą savivaldybė įsipareigojo sutikti su didžiausios kainos pasiūlymu. Centrinė viešųjų pirkimų institucija gavo keturis pasiūlymus, didžiausia siūloma kaina buvo 420 000 ISK per mėnesį, tačiau nuomininkui nebuvo nustatyta jokių specialių paslaugų ar prievolių. Nekilnojamojo turto, esančio adresu Sævarhöfði 31, apskaičiuota vertė yra 293 028 000 ISK. Todėl didžiausia siūlyta nuomos suma sudarė 0,147 % apskaičiuotos turto vertės. Palyginti, nuomos kaina pagal 2005 m. bendrąją nuomos sutartį, sudarytą su įmone ÍG, yra 0,320 % apskaičiuotos Gufuneso nekilnojamojo turto vertės. Savivaldybė pabrėžia, kad objekto, esančio adresu Sævarhöfði 31, nuomos kaina buvo nustatyta paskelbus atvirą konkursą ir sąžiningai atspindi mieste esančių pramoninių teritorijų rinkos kainą įprastomis rinkos sąlygomis. Iš palyginimo matyti, kad įmonės ÍG mokama nuomos kaina jokiais būdais negali būti laikoma mažesne už miesto pramoninių teritorijų rinkos vertę, visų pirma turint omenyje tai, kad nustatant objekto, esančio Sævarhöfði 31, nuomos kainą nebuvo atsižvelgta į veiksnius, dariusius poveikį Gufuneso teritorijos nuomos kainai.

(29)

Pasak savivaldybės, tai, kad teritorija vėliau susidomėjo kitos šalys, nėra svarbu vertinant teritorijos paklausą tuo metu, kai buvo sudaryta 2005 m. bendroji nuomos sutartis, t. y. 2005 m. spalio mėn. Tuo metu nemanyta, kad būtų galima teritoriją siūlyti nuomai. ÍG prisiėmė visas teritorijos išvalymo išlaidas ir pasiekė, kad pastatų būklė būtų tvarkinga. Be to, kitos šalys nerodė susidomėjimo tuo metu, kai 2003 m. buvo paskelbta apie teritorijos nuomą. Todėl reikia daryti išvadą, kad vėliau kitos šalys susidomėjo dėl teritorijos būklės, užtikrintos įmonei ÍG perėmus jos valdymą.

(30)

Pasak savivaldybės, didžiausia kaina yra ne vienintelis veiksnys, į kurį Institucija turėtų atsižvelgti taikydama rinkos ekonomikos veiklos vykdytojo principą. Veikiau reikėtų klausti, ar rinkos ekonomikos veiklos vykdytojas būtų sudaręs tą sandorį tokiomis pat sąlygomis (32). Be to, lyginant viešųjų ir privačių investuotojų veiksmus būtina atsižvelgti į požiūrį, kurio privatus investuotojas, remdamasis turima informacija ir tuo metu numatomais pokyčiais, būtų laikęsis tuo metu, kai buvo sudaromas nagrinėjamas sandoris.

(31)

Sudarant savivaldybės ir ÍG nuomos sutartis, rinkos sąlygos nebuvo įprastos, nes nebuvo aktyvios tokios rūšies ir būklės pramoninės nuosavybės rinkos. Todėl, pasak savivaldybės, įprastas rinkos sąlygas būtina vertinti iš objektyvios ir patikrinamos to meto perspektyvos. Remdamasi tuo, kas nurodyta, savivaldybė mano, kad tokią informaciją galima rasti Reikjaviko šioje byloje pateiktuose dokumentuose. Be to, jeigu ir būtų galima įrodyti įprastas tokios rūšies pramoninės teritorijos rinkos sąlygas, tokių pramoninių teritorijų kaip Gufuneso rinkos vertė matyti iš nuomos kainos, nustatytos 2014 m. už buvusios valstybinės cemento gamyklos, esančios Sævarhöfði 31, nuomą.

(32)

Pasak savivaldybės, įmonei ÍG nuomos sutartimis nustatytų prievolių negalima lyginti su ginčijamomis prievolėmis byloje Haslemoen Leir  (33). Toje byloje ginčyta kainos sumažinimo prievolė buvo susijusi su galimu įmonės „Haslemoen AS“ nuostoliu dėl negalėjimo išnuomoti tam tikrų pastatų. Tačiau įmonei ÍG nustatytos prievolės yra susijusios su nekilnojamojo turto techninės priežiūros ir gerinimo darbais, griovimo darbais, elektros energijos, vandentiekio ir šildymo sistemų prijungimu ir kitais šioje teritorijoje vykdomais statybos darbais. Šių prievolių vykdymo sąnaudas savivaldybės ekspertai apskaičiavo remdamiesi naujausių su panašiais projektais susijusių konkursų rezultatais. Nors nepateikta dokumentų, kuriais būtų galima pagrįsti tikslų ekonominį įmonei ÍG pavestų teikti paslaugų ir teritorinių planų neapibrėžtumo poveikį, Institucija privalo sutikti, kad dėl šių prievolių nuomos kaina buvo sumažinta. Pasak savivaldybės, būtų nepagrįsta nepaisyti prievolių poveikio, visų pirma dėl to, kad faktinės ÍG sąnaudos, patiriamos vykdant prievoles, atitinka sąmatą.

(33)

Pasak savivaldybės, ji veikė kaip rinkos ekonomikos veiklos vykdytoja ir su įmone ÍG sudarydama nuomos sutartis atsižvelgė į su teritoriniais planais susijusius aspektus. Savivaldybė įtraukė labai griežtas greito nutraukimo sąlygas, kad teritoriją būtų galima atlaisvinti per trumpą laiką, jeigu ir kai valstybė sutiktų, kad būtų pradėtas tiesti Sundabrauto greitkelis. SR buvo gerai susipažinęs su nekilnojamuoju turtu ir teritorija ir galėjo objektyviai įvertinti, ar teritorijos būklė yra pakankamai gera, kad teritoriją būtų galima išnuomoti rinkoje. Privatus investuotojas, priimdamas sprendimus dėl sklypo ir nekilnojamojo turto naudojimo, visada atkreiptų dėmesį į teritorinius planus.

(34)

Remdamasi tuo, kas išdėstyta, savivaldybė tvirtina, kad nuomos sutartys su ÍG atitinka rinkos ekonomikos veiklos vykdytojo principą.

6.   ÍG PASTABOS

(35)

Pasak ÍG, tai, kad žemės plotas yra didelis, jai, kaip nuomininkei, naudos neteikia, nes dėl didelio ploto techninės priežiūros ir valdymo prievoles vykdyti tik sunkiau ir brangiau. Be to, nors pastatų plotą sudaro daug kvadratinių metrų, pastatų būklė labai prasta. ÍG pabrėžia, kad pastatai iš tikrųjų buvo nupirkti tam, kad būtų nugriauti. Buvo planuojama viską nugriauti ir numatyta, kad toje vietoje bus gyvenamasis rajonas ir greitkelis. Todėl, siekiant nustatyti teritorijos nuomos rinkos vertę, netinkama remtis skaičiavimais pagal kvadratinius metrus ar žemės plotą.

(36)

2003 m. SR Gufunese esančią teritoriją ir pastatus naudojo kaip sandėlius, skirtus asmenims ir įmonėms, kuriems SR buvo nurodęs išsikelti iš kitų miesto vietų. Ši tvarka SR greitai ėmė kelti su logistika susijusių problemų, taigi SR įmonei ÍG pasiūlė išsinuomoti visą teritoriją ir ją išvalyti. ÍG iš pradžių labai nenorėjo imtis šios užduoties, nes teritorija kėlė problemų – joje buvo sunkiai sukalbamų nuomininkų, reikėjo surinkti automobilių nuolaužas ir pramonines atliekas.

(37)

Per pastaruosius 10 metų ÍG kas mėnesį išleisdavo vidutiniškai 16,5 mln. ISK – tai buvo techninės priežiūros ir kitos sąnaudos, kurias paprastai turėtų prisiimti nuomotojas. Į šias sąnaudas būtina atsižvelgti vertinant nuomos rinkos vertę.

(38)

Pasak ÍG, Gufuneso teritorijoje esančių pastatų būklė yra labai prasta, nors renovacijai buvo skirta išteklių. Beveik visi pastatai praleidžia vandenį, daugumos pastatų stogai sugadinti ir niekam tikę. Be to, išdaužyti beveik visi langai, išskyrus biurų pastatą, daugelio pastatų perdangos yra pavojingos būklės, kai kur yra kiaurymių, o laiptai neatitinka teisės aktais nustatytų sąlygų. Taip pat daugelyje pastatų nėra vandens ir tualetų, o elektros energijos sistema neatitinka teisės aktų reikalavimų.

(39)

Paminėtina dar ir tai, kad ÍG didžiąją dalį nuomos laikotarpio žinojo, jog savivaldybė gali pareikalauti žemę jai skubiai grąžinti. Greito sutarties nutraukimo (per 18 mėnesių) sąlyga ir prievolė pareikalavus per 12 mėnesių grąžinti dalį žemės buvo trūkumas valdant tokį verslą kaip atliekų šalinimas, kurį vykdant naudojama sunkioji technika ir įrenginiai.

(40)

Pasak ÍG, vėlyvas skundo pateikėjos susidomėjimas nelabai reikšmingas vertinant teritorijos paklausą tuo metu, kai buvo sudaryta 2005 m. bendroji nuomos sutartis. 2005 m. padėtis buvo tokia, jog tuo metu nemanyta, kad teritoriją būtų galima siūlyti nuomai. Nuo to laiko ÍG teritorijai renovuoti, išvalyti ir prižiūrėti skyrė daug išteklių. Todėl reikia daryti išvadą, kad vėliau teritorija susidomėta dėl jos būklės po to, kai ÍG perėmė jos valdymą.

(41)

Galiausiai ÍG pateikė nepriklausomą nuomos vertinimą, 2015 m. spalio 15 d. atliktą nekilnojamojo turto įmonės „101 Reykjavík Fasteignasala“ (34). Nuomos vertinime pateikta apskaičiuota 2005 m. bendrosios nuomos sutarties vertė 2005 m. spalio mėn., vertinant remtasi pavienių pastatų verte ir būkle. Vertintojo išvada – bendra nekilnojamojo turto ir teritorijos mėnesio nuomos vertė yra 1 870 000 ISK.

II.   VERTINIMAS

1.   VALSTYBĖS PAGALBOS BUVIMAS

(42)

EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

„Išskyrus tuos atvejus, kai šis Susitarimas nustato kitaip, EB valstybių narių, ELPA valstybių arba iš jų valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su šiuo Susitarimu, kai ji daro įtaką Susitariančiųjų Šalių tarpusavio prekybai.“

(43)

Tai reiškia, kad priemonė yra valstybės pagalba pagal EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalį, jeigu atitinka visas šias sąlygas: priemonė: i) yra taikoma valstybės arba naudojant valstybės išteklius; ii) ją taikant gavėjui suteikiamas atrankusis ekonominis pranašumas; iii) ji gali daryti poveikį susitariančiųjų šalių prekybai ir iškraipyti konkurenciją.

1.1.   NESUTEIKTAS PRANAŠUMAS

1.1.1.   Bendra informacija

(44)

Toliau Institucija dėsto savo argumentus, kodėl padarė išvadą, kad nuomos sutartimis įmonei ÍG pranašumo pagal EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalį nesuteikta.

(45)

Suteiktas pranašumas pagal EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalį yra bet kokia ekonominė nauda, kurios įmonė nebūtų gavusi įprastomis rinkos sąlygomis, t. y. be valstybės intervencijos, taigi dėl kurios jos padėtis palankesnė negu jos konkurentų (35). Jeigu sandoris būtų sudarytas palankesnėmis sąlygomis tuo požiūriu, kad įmonės ÍG mokamas nuomos mokestis yra mažesnis negu rinkos kaina, šiai įmonei būtų suteiktas pranašumas, kaip tai apibrėžta valstybės pagalbos taisyklėse.

(46)

Nagrinėdama šį klausimą Institucija taiko rinkos ekonomikos veiklos vykdytojo principą – jį taikant valstybių arba valdžios institucijų elgesys parduodant arba išnuomojant turtą lyginamas su atitinkamu privačių ekonominės veiklos vykdytojų elgesiu (36).

(47)

Taikant rinkos ekonomikos veiklos vykdytojo principą siekiama vertinti, ar valstybė įmonei suteikė pranašumą, nes sudarydama tam tikrą sandorį, pvz., parduodama ar išnuomodama turtą, veikė ne kaip privatus rinkos ekonomikos veiklos vykdytojas (37). Valdžios institucija privalo nepaisyti viešosios politikos tikslų ir dėmesį sutelkti į vienintelį tikslą – iš savo investicijų gauti rinkos vertę atitinkančią grąžą arba pelną, o turtą parduoti arba nuomoti rinkos verte (38). Tačiau Institucija atkreipia dėmesį, kad atliekant šį vertinimą paprastai turi būti atsižvelgta į visas specialiąsias teises ar prievoles, susijusias su atitinkamu turtu, visų pirma tas, kurios gali daryti poveikį rinkos vertei.

(48)

Ar laikomasi rinkos sąlygų ir ar sutarta sandorio kaina atitinka rinkos kainą, galima nustatyti pagal tam tikrus pakaitinius kintamuosius. Atviros, skaidrios ir besąlyginės konkurso procedūros organizavimas paprastai yra tinkamas būdas užtikrinti, kad nacionalinių institucijų turto pardavimas arba nuoma atitiktų rinkos ekonomikos veiklos vykdytojo principą ir kad už tokias prekes ir paslaugas būtų sumokėta kaina, atitinkanti tikrąją jų rinkos vertę. Tačiau vien dėl tvarkingos konkurso procedūros nebuvimo ar dėl galimų tokios procedūros trūkumų negalima iškart daryti prielaidos, kad suteikta valstybės pagalba. Institucija gali remtis ir kitais pakaitiniais kintamaisiais, įskaitant ekspertų vertinimus.

1.1.2.   Nesurengta konkurso procedūra

(49)

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Institucija pirmiausia turi ištirti, ar savivaldybė rengė konkurso procedūrą, pakankamą ir tinkamą rinkos kainai nustatyti (39). Tačiau šiuo atveju buvo patvirtinta, kad joks viešasis konkursas dėl nagrinėjamos teritorijos nerengtas. Be to, prieš sudarant 2005 m. bendrąją nuomos sutartį, nebuvo atliktas nepriklausomas vertinimas.

(50)

Tačiau savivaldybė pabrėžė, kad su ÍG sudarytoje 2005 m. bendrojoje nuomos sutartyje nustatant nuomą buvo atsižvelgta į įvairias esamas teritorijos nuomos sutartis, sudarytas 2003 m. Islandijos žiniasklaidoje apie tai viešai paskelbus. Bet Institucija mano, kad šie skelbimai buvo tik kvietimas pareikšti susidomėjimą, o ne atviras ir konkurencingas konkursas. Be to, jie buvo nesusiję su visa teritorija, pasiūlyta nuomotis vienam nuomininkui, veikiau buvo skelbiama apie pavienius toje teritorijoje esančius pastatus.

(51)

Todėl Institucija daro išvadą, kad ši skelbimo tvarka neatitinka rinkos ekonomikos veiklos vykdytojo principo reikalavimų. Taigi ši tvarka negali būti patikimas pakaitinis kintamasis nustatant atitinkamos nuomos teisės rinkos kainą.

1.1.3.   Ekspertų nustatyta nuomos vertė

(52)

Kaip minėta, vien tai, kad nebuvo tinkamo konkurso, nereiškia, kad Institucija netaikė rinkos ekonomikos veiklos vykdytojo principo. Tačiau Institucijai reikia patikrinti atitinkamo sandorio esmę, ypač palyginti sutartą kainą su rinkos kaina. Šiuo tikslu Institucija paprastai remiasi nepriklausomų ekspertų atliktu vertės nustatymo tyrimu kaip rinkos kainos pakaitiniu kintamuoju. Būtų geriausia, kad toks tyrimas būtų atliktas tada, kai sudarytas sandoris. Vis dėlto Institucija savo vertinimą gali grįsti ir ex post vertės nustatymo tyrimu (40).

(53)

Savivaldybė nurodė, kad yra keli dalykai, darantys poveikį Gufuneso teritorijos nuomos rinkos kainai. Pirma, pastatai ir įrenginiai buvo blogos būklės, kai kurie nuomininkai nemokėjo nuomos, teritorijoje buvo metalo laužo krūvos ir jas reikėjo pašalinti. Antra, padėtis buvo neapibrėžta ir dėl Gufuneso teritorinių planų. Remiantis ankstesniais ir dabartiniais savivaldybės teritoriniais planais, pramoninė veikla stumiama iš teritorijos, taigi savivaldybė negali sudaryti ilgalaikių nekilnojamojo turto nuomos sutarčių. Trečia, ÍG yra įsipareigojusi žemės dalį grąžinti per 12 mėnesių nuo pareikalavimo ją grąžinti, o įspėjimo laikotarpis, taikomas visai teritorijai, įskaitant pastatus, yra tik 18 mėnesių.

(54)

Kaip minėta, savivaldybė, su įmone „RVK Studios“ vesdama derybas dėl Gufuneso teritorijoje esančių pastatų pardavimo, pasamdė du nepriklausomus nekilnojamojo turto agentus nekilnojamojo turto ir nuomos teisių vertei nustatyti. Nors šie nepriklausomi vertinimai nėra tiesiogiai susiję su nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina, jais patvirtinama nekilnojamojo turto rinkos vertė ir tai, kad jo būklė buvo prasta. Abu nepriklausomi vertintojai pabrėžė, kad pastatai neatsparūs vandeniui, neapšiltinti, juose daug pramoninių atliekų iš tų laikų, kai juose veiklą vykdė trąšų įmonė, ir jie apskritai blogos būklės. Be to, vienuose pastatuose yra asbesto, o kitus reikia nugriauti.

(55)

Kaip minėta, savivaldybė pateikė ir palyginimą su panašia pramonine nuosavybe, esančia adresu Sævarhöfði 31. Centrinė viešųjų pirkimų institucija skelbė, kad tą nuosavybę ketina išnuomoti, ir iš keturių pasiūlymų buvo priimtas didžiausios kainos pasiūlymas, kurio vertė – 420 000 ISK per mėnesį. Šioje nuomos sutartyje nuomininkui nenustatyta jokių specialių paslaugų ar prievolių. Didžiausios kainos pasiūlymas sudarė 0,147 % nekilnojamojo turto vertės, o su ÍG sudarytoje 2005 m. bendrojoje nuomos sutartyje nustatyta nuomos kaina sudaro 0,320 % Gufuneso teritorijos nekilnojamojo turto vertės.

(56)

Be to, nekilnojamojo turto įmonė „101 Reykjavík Fasteignasala“ atliko nepriklausomą 2005 m. bendrosios nuomos sutarties vertinimą (41). Vertinimas atliktas 2015 m. spalio 15 d. Vertinant buvo nustatoma pavienių pastatų vertė ir būklė – kiekvienas pastatas patikrintas ir įvertintas. Vertinant atkreiptas dėmesys į pastatų ir teritorijos būklę tuo metu, kai 2005 m. buvo sudaryta bendroji nuomos sutartis, taip pat vertintos tuo metu vyravusios rinkos sąlygos. Vertintojo išvada – bendra nekilnojamojo turto mėnesio nuomos vertė 2005 m. spalio mėn. buvo 1 870 000 ISK. Tačiau 2005 m. bendrojoje nuomos sutartyje nustatytas 2 000 000 ISK mėnesio nuomos mokestis, perskaičiuojamas kas mėnesį pagal vartotojų kainų indeksą (42). Taigi, remiantis ekspertų vertinimu, įmonės ÍG kas mėnesį mokėtas mokestis yra didesnis už rinkos nuomos kainą.

(57)

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Institucija mano, kad 2005 m. bendroji nuomos sutartis nebuvo sudaryta mažesne nei rinkos kaina.

(58)

Galiausiai Institucija atkreipia dėmesį, kad nei lyginant su Sævarhöfði 31 esančiu nekilnojamuoju turtu, nei įmonei „101 Reykjavík Fasteignasala“ rengiant vertinimą neatsižvelgta į nuomos sutartyse nustatytas specialiąsias prievoles, visų pirma į trumpą pranešimo apie sutarties nutraukimą laikotarpį (dabar apie tai jau pranešta) ir į įvairias techninės priežiūros prievoles. Finansinį šių prievolių poveikį nuomos kainai kiekybiškai įvertinti sunku. Tačiau tos prievolės naudingos savivaldybei, o ne įmonei ÍG, taigi tuo dar labiau patvirtinama Institucijos išvada, kad 2005 m. bendroji nuomos sutartis sudaryta rinkos sąlygomis.

(59)

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Institucija daro išvadą, kad nuomos sutartimis įmonei ÍG ekonominio pranašumo nesuteikta.

2.   IŠVADA

(60)

Remdamasi išdėstytu vertinimu Institucija mano, kad savivaldybės ir ÍG sudarytos nuomos sutartys, susijusios su Gufuneso teritorijos nuoma, nėra valstybės pagalba pagal EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalį.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Reikjaviko savivaldybės ir „Íslenska Gámafélagið“ sudarytos Gufuneso teritorijos nuomos sutartys nėra valstybės pagalba pagal EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalį. Oficialus tyrimas baigtas.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Islandijai.

3 straipsnis

Šio sprendimo tekstas autentiškas tik anglų kalba.

Priimta Briuselyje 2017 m. balandžio 26 d.

ELPA priežiūros institucijos vardu

Sven Erik SVEDMAN

Pirmininkas

Frank J. BÜCHEL

Kolegijos narys


(1)  Sprendimas Nr. 261/15/COL pradėti oficialią tyrimo procedūrą dėl galimos valstybės pagalbos, suteiktos nuomojant žemę ir nekilnojamąjį turtą Gufuneso teritorijoje, paskelbtas OL C 316, 2015 9 24, p. 22, ir EEE priede Nr. 57, 2015 9 24, p. 21.

(2)  Dokumentai Nr. 704341–704343.

(3)  Dokumentas Nr. 774957.

(4)  Sprendimas Nr. 261/15/COL pradėti oficialią tyrimo procedūrą dėl galimos valstybės pagalbos, suteiktos nuomojant žemę ir nekilnojamąjį turtą Gufuneso teritorijoje, paskelbtas OL C 316, 2015 9 24, p. 22, ir EEE priede Nr. 57, 2015 9 24, p. 21.

(5)  Dokumentas Nr. 778453.

(6)  Dokumentas Nr. 781877.

(7)  Dokumentas Nr. 781927.

(8)  Dokumentas Nr. 786716.

(9)  Dokumentas Nr. 805588.

(10)  Dokumentas Nr. 806264.

(11)  Dokumentas Nr. 831665.

(12)  Galima rasti adresu http://skipulagssja.skipbygg.is/skipulagssja/. Taip pat žr. http://reykjavik.is/sites/default/files/adalskipulag/08_grafarvogur.pdf.

(13)  Ten pat.

(14)  Dokumentas Nr. 716986, p. 17.

(15)  Dokumentai Nr. 716985 ir 742948.

(16)  Dokumentas Nr. 716986, p. 21.

(17)  Žr. dokumentą Nr. 716985.

(18)  Dokumentas Nr. 716986, p. 25.

(19)  Dokumentas Nr. 716986, p. 29.

(20)  Dokumentas Nr. 716986, p. 31.

(21)  Dokumentas Nr. 716986, p. 33.

(22)  Dokumentas Nr. 716985.

(23)  Dokumentas Nr. 742948.

(24)  Visos sumos nurodytos ISK.

(25)  Dokumentas Nr. 716985.

(26)  Skelbimą galima rasti adresu http://www.hugmyndasamkeppni.is/samkeppnir/gufunes-framtidharskipulag.

(27)  Dokumentas Nr. 786718.

(28)  Miesto tarybos posėdžio protokolą galima rasti adresu http://reykjavik.is/fundargerd/fundur-nr-5386.

(29)  Miesto tarybos posėdžio protokolą galima rasti adresu http://reykjavik.is/fundargerd/fundur-nr-5407.

(30)  Skelbimą galima rasti adresu http://reykjavik.is/frettir/islenska-gamafelagid-flytur-esjumela.

(31)  Skelbimą galima rasti adresu http://reykjavik.is/frettir/gengid-fra-kaupum-rvk-studios-fasteignum-undir-kvikmyndaver.

(32)  Sprendimas Westdeutsche Landesbank Girozentrale prieš Komisiją, T-228/99 ir T-233/99, ES:T.2003:57.

(33)  Žr. 2012 m. kovo 15 d. Institucijos sprendimo Nr. 90/12/COL dėl tam tikrų Haslemoen Leir karinės bazės kareivinių pastatų pardavimo (jį galima rasti adresu http://www.eftasurv.int/media/decisions/90-12-COL.pdf) 81 punktą.

(34)  Dokumentas Nr. 778453.

(35)  Sprendimas SFEI ir kiti, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, 60 punktas, ir Sprendimas Ispanija prieš Komisiją, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, 41 punktas.

(36)  Daugiau informacijos apie rinkos ekonomikos veiklos vykdytojo principo taikymą galima rasti Sprendime Asker Brygge, E-12/11, [2012 m.] ELPA teismo ataskaitos, p. 536, ir Sprendime Land Burgenland ir kiti prieš Komisiją, C-214/12 P, C-215/12 P ir C-223/12 P, ES:C:2013:682. Šiose bylose nagrinėtas tiesioginės žemės nuosavybės teisės pardavimo klausimas. Tačiau jose taip pat pateikta gairių dėl atvejų, kai parduodamos kitokios teisės į žemę, įskaitant pastarąjį atvejį, kai tai yra nuomos teisė.

(37)  Žr. Institucijos gairių dėl EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalyje vartojamos valstybės pagalbos sąvokos 133 punktą. Galima rasti adresu http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/EFTA-Surveillance-Auhtority-Guidelines-on-the-notion-of-State-aid.pdf.

(38)  Sprendimas Land Burgenland ir kiti prieš Komisiją, C-214/12 P, C-215/12 P ir C-223/12 P, ES:C:2013:682.

(39)  ELPA Priežiūros institucijos sprendimas Nr. 61/16/COL baigti oficialią tyrimo procedūrą dėl įtariamos valstybės pagalbos išnuomojus optinę skaidulą, anksčiau eksploatuotą NATO vardu, dar nepaskelbtas, galima rasti adresu http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/061-16-COL.pdf, 80 punktas.

(40)  Sprendimas Asker Brygge, E-12/11, [2012 m.] ELPA teismo ataskaitos, p. 536, 81 punktas, ir ELPA Priežiūros institucijos sprendimas Nr. 61/16/COL baigti oficialią tyrimo procedūrą dėl įtariamos valstybės pagalbos išnuomojus optinę skaidulą, anksčiau eksploatuotą NATO vardu, 88 punktas.

(41)  Dokumentas Nr. 778453.

(42)  Dokumentas Nr. 716986, p. 25.