ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 260

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. spalio 10d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. rugsėjo 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1833, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Capón de Vilalba (SGN)]

1

 

*

2017 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1834, kuriuo 279-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL (Da'esh) ir Al-Qaida organizacijomis

3

 

 

2017 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1835, kuriuo nustatomi nuo 2017 m. spalio 10 d. galiojantys grūdų sektoriaus importo muitai

5

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

10.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 260/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1833

2017 m. rugsėjo 25 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Capón de Vilalba (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Ispanijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Capón de Vilalba“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Capón de Vilalba“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojamas pavadinimas „Capón de Vilalba“ (SGN).

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 1.1 klasei „Šviežia mėsa (ir subproduktai)“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. rugsėjo 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 188, 2017 6 14, p. 26.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


10.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 260/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1834

2017 m. spalio 9 d.

kuriuo 279-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą įšaldomi;

(2)

2017 m. spalio 4 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti vieną asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems turėtų būti taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašo įrašą. Todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Šiame Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedo antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įraše pateikti identifikavimo duomenys:

„Isnilon Totoni Hapilon (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Gimimo data: a) 1966 3 18, b) 1967 3 10. Gimimo vieta: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipinai. Pilietybė: Filipinų.“

pakeičiami taip:

„Isnilon Totoni Hapilon (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Gimimo data: a) 1966 3 18, b) 1967 3 10. Gimimo vieta: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipinai. Pilietybė: Filipinų. Adresas: a) Basilan, Filipinai (ankstesnis adresas iki 2016 m.), b) Lanao del Sur, Filipinai (adresas nuo 2016 m.). Kita informacija: fizinis apibūdinimas: akys – rudos; plaukai – rudi; ūgis – 5 pėdos 6 coliai, 168 cm. svoris – 120 svarų, 54 kg; liekno kūno sudėjimo; odos spalva – šviesi; turi veido apgamų. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2005 12 6.“


10.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 260/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1835

2017 m. spalio 9 d.

kuriuo nustatomi nuo 2017 m. spalio 10 d. galiojantys grūdų sektoriaus importo muitai

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 183 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (ES) Nr. 642/2010 (2) 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad produktams, kurių KN kodai 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [paprastieji kviečiai, skirti sėjai], ex 1001 99 00 [aukštos kokybės paprastieji kviečiai, išskyrus skirtus sėklai], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ir 1007 90 00, nustatomas importo muitas yra lygus tiems produktams importavimo metu taikomai intervencinei kainai, padidintai 55 % ir atėmus konkrečiai siuntai taikomą CIF importo kainą. Tačiau tas muitas negali viršyti Bendrojo muitų tarifo muito normos;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 642/2010 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, siekiant apskaičiuoti to straipsnio 1 dalyje nurodytą importo muitą, reguliariai nustatomos tipinės toje dalyje nurodytų produktų CIF importo kainos;

(3)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 1 dalimi, apskaičiuojant to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų importo muitą turi būti taikoma kasdieninė tipinė CIF importo kaina, nustatyta to reglamento 5 straipsnyje nurodyta tvarka;

(4)

nuo 2017 m. rugsėjo 21 d. Kanados kilmės produktų, kurių KN kodai NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (aukštos kokybės paprastieji kviečiai, išskyrus skirtus sėklai), 1002 10 00 ir 1002 90 00, importo muitas apskaičiuojamas pagal Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 5 dalį;

(5)

reikėtų nustatyti nuo 2017 m. spalio 10 d. taikomus importo muitus, kurie būtų taikomi tol, kol bus nustatyti nauji;

(6)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalimi, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2017 m. spalio 10 d. galiojantys Reglamento (ES) Nr. 642/2010 1 straipsnio 1 dalyje nurodyti grūdų sektoriaus importo muitai nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2010 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 642/2010 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklių grūdų sektoriaus importo muitų srityje (OL L 187, 2010 7 21, p. 5).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 642/2010 1 straipsnio 1 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2017 m. spalio 10 d.

KN kodas

Prekių aprašymas

Importo muitas (1)  (2)

EUR už toną

1001 11 00

Kietieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

1001 19 00

Kietieji KVIEČIAI, aukštos kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

vidutinės kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

žemos kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

ex 1001 91 20

Paprastieji kviečiai, skirti sėjai

0,00

ex 1001 99 00

Paprastieji kviečiai, aukštos kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 10 00

RUGIAI, skirti sėjai

5,61

1002 90 00

RUGIAI, išskyrus skirtus sėjai

5,61

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

5,61

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus skirtus sėjai (3)

5,61

1007 10 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus sėjai skirtus hibridus

5,61

1007 90 00

Grūdinis SORGAS, išskyrus skirtą sėjai

5,61


(1)  Remiantis Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 4 dalimi, importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR už toną, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūros uostas (už Gibraltaro sąsiaurio ribų) arba Juodosios jūros uostas ir jei prekės į Sąjungą atgabenamos Atlanto vandenynu arba per Sueco kanalą;

2 EUR už toną, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Pirėnų pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje ir jei prekės į Sąjungą atgabenamos Atlanto vandenynu.

(2)  Kanados kilmės produktų, kurių KN kodai NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (aukštos kokybės paprastieji kviečiai, išskyrus skirtus sėklai), 1002 10 00 ir 1002 90 00, importo muitas apskaičiuojamas pagal Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 5 dalį.

(3)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas fiksuota 24 EUR už toną suma, jei laikomasi Reglamento (ES) Nr. 642/2010 3 straipsnyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I PRIEDE NUSTATYTO MUITO APSKAIČIAVIMO KOMPONENTAI

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalyje:

EUR už toną

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Prekių birža

Mineapolis

Čikaga

Kotiruojama

210,22

117,61

Meksikos įlankos priemoka

15,27

Didžiųjų ežerų priemoka

32,84

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalyje:

Vežimo išlaidos: Meksikos įlanka – Roterdamas

18,54 EUR už toną

Vežimo išlaidos: Didieji ežerai – Roterdamas

39,59 EUR už toną


(1)  Įtraukta 14 EUR už toną priemoka (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 5 straipsnio 3 dalis)