ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 203

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. rugpjūčio 4d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1413, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių IV priedas ( 1 )

1

 

*

2017 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1414, kuriuo dėl labai patogeniško paukščių gripo ir su juo susijusių buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Pietų Afrikos ir Zimbabvės įrašų trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas ( 1 )

4

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1415, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 5571)  ( 1 )

9

 

*

2017 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1416 dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Rumunijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 5570)  ( 1 )

19

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

4.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1413

2017 m. rugpjūčio 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių IV priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (1), ypač į jo 31 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

cinko oksidą leidžiama naudoti kaip dažiklį kosmetikos gaminiuose pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 IV priedo 144 įrašą;

(2)

2012 m. rugsėjo 18 d. nuomonėje (2), kuri buvo peržiūrėta 2014 m. rugsėjo 23 d. (3), Vartotojų saugos mokslinis komitetas (toliau – VSMK) padarė išvadą, kad nedengto ir ne nanodalelių pavidalo cinko oksidas yra saugus, kai naudojamas kaip dažiklis kosmetikos gaminiuose, skirtuose naudoti ant odos. Vis dėlto VSMK taip pat laikėsi nuomonės, kad, atsižvelgiant į plaučių uždegimą, kurį gali sukelti cinko oksido dalelės įkvėpus, kosmetikos gaminiuose naudojamas cinko oksidas, kurio įkvėpus gali būti daromas poveikis vartotojo plaučiams, kelia susirūpinimą;

(3)

atsižvelgiant į VSMK nuomones, nedengto ir ne nanodalelių pavidalo cinko oksidas gali būti naudojamas kaip dažiklis tik tuose kosmetikos gaminiuose, kurie įkvėpti negali daryti poveikio galutinio naudotojo plaučiams;

(4)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 IV priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

pramonei turėtų būti suteikta pakankamai laiko atlikti reikiamus gaminių sudėties pakeitimus atsižvelgiant į gaminių pateikimą rinkai ir reikalavimų neatitinkančių gaminių pašalinimą iš rinkos;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Kosmetikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Nuo 2018 m. vasario 24 d. Sąjungos rinkai pateikiami tik šio reglamento nuostatas atitinkantys kosmetikos gaminiai.

Nuo 2018 m. gegužės 24 d. Sąjungos rinkai tiekiami tik šio reglamento nuostatas atitinkantys kosmetikos gaminiai.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. rugpjūčio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 342, 2009 12 22, p. 59.

(2)  2012 m. gruodžio 11 d. peržiūra, SCCS/1489/12 http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_103.pdf

(3)  2015 m. birželio 25 d. peržiūra, SCCS/1539/14, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 IV priedo 144 įrašas pakeičiamas taip:

Nuorodos numeris

Medžiagos identifikacija

Sąlygos

Naudojimo sąlygų ir įspėjimų formuluotė

Cheminis pavadinimas

Spalvos indekso numeris / Bendrųjų ingredientų glosarijaus pavadinimas

CAS numeris

EB numeris

Spalva

Gaminių rūšis, kūno dalys

Didžiausia koncentracija gatavame preparate

Kita

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

„144

Cinko oksidas (*1)

77947

1314-13-2

215-222-5

Balta

 

 

Nenaudoti priemonėse, kurios įkvėptos gali daryti poveikį galutinio naudotojo plaučiams

 


(*1)  Dėl naudojimo kaip UV filtro žr. IV priedą, Nr. 30 ir Nr. 30a.“


4.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1414

2017 m. rugpjūčio 3 d.

kuriuo dėl labai patogeniško paukščių gripo ir su juo susijusių buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Pietų Afrikos ir Zimbabvės įrašų trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio įžanginį sakinį, 8 straipsnio 1 punkto pirmą pastraipą, 8 straipsnio 4 punktą ir 9 straipsnio 4 dalies c punktą,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą 2009/158/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių (2), ypač į jos 23 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 2 dalį ir 25 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 798/2008 (3) nustatyti veterinarijos sertifikatų reikalavimai, taikomi importuojant naminius paukščius ir naminių paukščių produktus (toliau – prekės) į Sąjungą ir vežant juos tranzitu per Sąjungą, įskaitant sandėliavimą tranzito metu. Tame reglamente nustatyta, kad prekes importuoti į Sąjungą ir vežti per ją tranzitu galima tik iš trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, kurie išvardyti jo I priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 1 ir 3 skiltyse;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 798/2008 taip pat nustatytos sąlygos, kuriomis vadovaujantis trečioji šalis, teritorija, zona ar skyrius laikomi neužkrėstais labai patogenišku paukščių gripu (LPPG);

(3)

į Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies sąrašą buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija įtraukta kaip trečioji šalis, iš kurios visos teritorijos leidžiama importuoti tam tikras naminių paukščių prekes į Sąjungą ir vežti per ją tranzitu;

(4)

2017 m. sausio 28 d. buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija patvirtino H5N8 potipio LPPG atvejį naminių paukščių ūkyje savo teritorijoje. Dėl to patvirtinto LPPG atvejo buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorija nebegalėtų būti laikoma neužkrėsta šia liga ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos veterinarijos tarnybos nebegalėtų sertifikuoti žmonėms vartoti skirtos naminių paukščių mėsos siuntų siekiant jas importuoti į Sąjungą ar vežti per ją tranzitu. Todėl tikslinga Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje nurodyti datą, nuo kurios ši trečioji šalis nebelaikoma neužkrėsta LPPG;

(5)

po 2017 m. sausio mėn. LPPG protrūkio buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, siekdama kontroliuoti ir riboti šios ligos plitimą, pradėjo taikyti likvidavimo strategiją. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija pateikė naujesnės informacijos apie jos teritorijoje susiklosčiusią epidemiologinę padėtį ir apie priemones, kurių ji ėmėsi, siekdama užkirsti kelią tolesniam LPPG plitimui, o Komisija jau atliko jų vertinimą. Be to, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija pranešė užbaigusi taikyti valymo ir dezinfekavimo priemones po naminių paukščių likvidavimo ūkyje, kuriame 2017 m. sausio mėn. nustatytas LPPG protrūkis;

(6)

remiantis buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pateiktos informacijos vertinimu, taip pat tikslinga Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje nurodyti datą, nuo kurios ši trečioji šalis, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 798/2008 9 straipsniu, gali būti vėl laikoma neužkrėsta LPPG ir vėl turėtų būti leidžiama importuoti į Sąjungą ir vežti per ją tranzitu tam tikras naminių paukščių prekes iš šios trečiosios šalies;

(7)

todėl, siekiant atsižvelgti į naujausią epidemiologinę padėtį buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, reikėtų iš dalies pakeisti šios trečiosios šalies įrašą Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies sąraše;

(8)

į Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies sąrašą Jungtinės Amerikos Valstijos įtrauktos kaip trečioji šalis, iš kurios tam tikrų teritorijos dalių, atsižvelgiant į LPPG protrūkius, leidžiama prekes importuoti į Sąjungą ir vežti per ją tranzitu. Šis skirstymas į regionus nustatytas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 su pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/481 (4), I priedo 1 dalyje po to, kai 2017 m. kovo 4 d. Tenesio valstijoje esančiame naminių paukščių ūkyje nustatytas H7N9 potipio LPPG protrūkis;

(9)

2017 m. kovo 15 d. Jungtinės Valstijos patvirtino H7N9 potipio LPPG atvejį kitame Tenesio valstijoje esančiame naminių paukščių ūkyje. Šis protrūkis buvo aptiktas teritorijoje, kuri jau buvo įtraukta į skirstymą į regionus dėl anksčiau įvykusio protrūkio 2017 m. kovo 4 d., ir šiai teritorijai atitinkamai taikomi Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/481 padaryti Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies pakeitimai. Todėl atsižvelgiant į šį naujausią protrūkį, papildomo trečiosios šalies skirstymo į regionus nereikia;

(10)

Tarybos sprendimu 98/258/EB (5) patvirtintame Susitarime tarp Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dėl sanitarinių priemonių, skirtų apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą prekiaujant gyvais gyvūnais ir gyvūninės kilmės produktais (6) (toliau – Susitarimas), numatytas greitas abipusis skirstymo į regionus priemonių pripažinimas kilus ligos protrūkiams Sąjungoje arba Jungtinėse Amerikos Valstijose;

(11)

po 2017 m. kovo mėn. LPPG protrūkių Jungtinės Amerikos Valstijos, siekdamos kontroliuoti ir riboti šios ligos plitimą, pradėjo taikyti likvidavimo strategiją. Jungtinių Amerikos Valstijų veterinarijos tarnybos ir toliau neišdavė veterinarijos sertifikatų, skirtų prekių siuntoms, numatytoms eksportuoti į Sąjungą ar vežti per ją tranzitu iš užkrėstų Tenesio ir Alabamos valstijų apygardų, kurioms taikomi apribojimai dėl to, kad jose nustatyta ši liga, ir kurioms taikomos Sąjungos nustatytos skirstymo į regionus priemonės pagal Reglamentą (EB) Nr. 798/2008;

(12)

nuo 2017 m. kovo mėn. vidurio Jungtinėse Amerikos Valstijose naujų LPPG protrūkių nenustatyta. Jungtinės Amerikos Valstijos pateikė naujesnės informacijos apie jų teritorijoje susiklosčiusią epidemiologinę padėtį ir apie priemones, kurių jos ėmėsi, siekdamos užkirsti kelią tolesniam LPPG plitimui, o Komisija jau atliko jų vertinimą. Be to, Jungtinės Valstijos pranešė užbaigusios taikyti valymo ir dezinfekavimo priemones po naminių paukščių likvidavimo Tenesio valstijos ūkiuose, kuriuose 2017 m. kovo mėn. nustatyta LPPG protrūkių;

(13)

remiantis Jungtinių Amerikos Valstijų pateiktos informacijos vertinimu, taip pat Susitarime nustatytais įsipareigojimais ir Jungtinių Amerikos Valstijų suteiktomis garantijomis, tikslinga nustatyti datą, nuo kurios užkrėstos Tenesio ir Alabamos valstijų apygardoms, kurioms taikomi veterinariniai apribojimai, susiję su 2017 m. kovo mėn. nustatytais LPPG protrūkiais, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 798/2008 9 straipsniu, gali būti vėl laikomos neužkrėstomis LPPG ir vėl turėtų būti leidžiama importuoti į Sąjungą ir vežti per ją tranzitu tam tikras naminių paukščių prekes iš šių teritorijų;

(14)

todėl, siekiant atsižvelgti į esamą epidemiologinę padėtį šioje trečiojoje šalyje, reikėtų iš dalies pakeisti Jungtinių Amerikos Valstijų įrašą Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies sąraše;

(15)

į Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies sąrašą Pietų Afrika įtraukta kaip trečioji šalis, iš kurios visos teritorijos leidžiama į Sąjungą importuoti ir per ją tranzitu vežti tam tikras naminių paukščių prekes. Visų pirma, ūkiuose auginamų žmonėms vartoti skirtų Ratitae genties paukščių mėsą importuoti į Sąjungą ir vežti per ją tranzitu leidžiama vadovaujantis konkrečia sąlyga „H“, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 2 dalyje, kurioje nurodyta, kad konkrečiomis sąlygomis LPPG protrūkio atveju importuoti tokią mėsą vis dar gali būti leidžiama, jei ji gauta iš Ratitae genties paukščių, auginamų ūkyje, neužkrėstame LPPG;

(16)

2017 m. birželio 22 d. Pietų Afrika patvirtino H5N8 potipio LPPG atvejį naminių paukščių ūkyje savo teritorijoje. Dėl šio patvirtinto LPPG protrūkio Pietų Afrikos teritorija nebegali būti laikoma neužkrėsta šia liga ir todėl Pietų Afrikos veterinarijos tarnybos nebegali sertifikuoti ūkiuose auginamų Ratitae genties paukščių mėsos siuntų siekiant jas importuoti į Sąjungą ar vežti per ją tranzitu, nebent ši mėsa gauta laikantis konkrečios H sąlygos iš Ratitae paukščių, auginamų registruotame uždarame Ratitae genties paukščių ūkyje, neužkrėstame LPPG;

(17)

Pietų Afrikos veterinarijos tarnybos pateikė preliminarios informacijos apie LPPG protrūkį ir patvirtino, kad nedelsiant nutraukė veterinarijos sertifikatų išdavimą dėl žmonėms vartoti skirtų ūkiuose auginamų Ratitae paukščių mėsos siuntų, kurias ketinama importuoti į Sąjungą arba vežti per ją tranzitu;

(18)

todėl, siekiant atsižvelgti į esamą epidemiologinę padėtį šioje trečiojoje šalyje, reikėtų iš dalies pakeisti Pietų Afrikos įrašą Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies sąraše;

(19)

į Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies sąrašą Zimbabvė įtraukta kaip trečioji šalis, iš kurios visos teritorijos leidžiama į Sąjungą importuoti ir per ją tranzitu vežti tam tikras naminių paukščių prekes;

(20)

2017 m. birželio 1 d. Zimbabvė patvirtino H5N8 potipio LPPG atvejį naminių paukščių ūkyje savo teritorijoje. Dėl to patvirtinto LPPG atvejo Zimbabvės teritorija nebegali būti laikoma neužkrėsta šia liga ir Zimbabvės veterinarijos tarnybos nebegali sertifikuoti žmonėms vartoti skirtos naminių paukščių mėsos siuntų siekiant jas importuoti į Sąjungą ar vežti per ją tranzitu;

(21)

todėl, siekiant atsižvelgti į esamą epidemiologinę padėtį šioje trečiojoje šalyje, reikėtų iš dalies pakeisti Zimbabvės įrašą Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies sąraše;

(22)

todėl Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(23)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. rugpjūčio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  OL L 343, 2009 12 22, p. 74.

(3)  2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 226, 2008 8 23, p. 1).

(4)  2017 m. kovo 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/481, kuriuo dėl labai patogeniško paukščių gripo ir su juo susijusio Jungtinių Amerikos Valstijų įrašo trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas (OL L 75, 2017 3 21, p. 15).

(5)  1998 m. kovo 16 d. Tarybos sprendimas 98/258/EB dėl Susitarimo sudarymo tarp Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dėl sanitarinių priemonių, skirtų apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą prekiaujant gyvais gyvūnais ir gyvūninės kilmės produktais, sudarymo (OL L 118, 1998 4 21, p. 1).

(6)  OL L 118, 1998 4 21, p. 3.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalis iš dalies keičiama taip:

1)

buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Trečiosios šalies ar teritorijos ISO kodas ir pavadinimas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus kodas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus aprašymas

Veterinarijos sertifikatas

Specialiosios sąlygos

Specialiosios sąlygos

Paukščių gripo stebėjimo statusas

Skiepijimo nuo paukščių gripo statusas

Salmonelių kontrolės statusas (6)

Pavyzdys (-iai)

Papildomos garantijos

Galiojimo pabaigos diena (1)

Galiojimo pradžios diena (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„MK – buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

MK-0 (4)

Visa šalies teritorija

POU

 

 

2017 1 28

2017 5 1

 

 

 

E, EP“

 

 

 

 

 

 

 

2)

Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirtas įrašas dėl Tenesio valstijos US-2.23 ir Alabamos valstijos US-2.24 pakeičiamas taip:

Trečiosios šalies ar teritorijos ISO kodas ir pavadinimas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus kodas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus aprašymas

Veterinarijos sertifikatas

Specialiosios sąlygos

Specialiosios sąlygos

Paukščių gripo stebėjimo statusas

Skiepijimo nuo paukščių gripo statusas

Salmonelių kontrolės statusas (6)

Pavyzdys (-iai)

Papildomos garantijos

Galiojimo pabaigos diena (1)

Galiojimo pradžios diena (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„US – Jungtinės Amerikos Valstijos

US-2.23

Tenesio valstijoje:

 

Linkolno apygarda

 

Franklino apygarda

 

Mūro apygarda

WGM

VIII

P2

2017 3 4

2017 8 11

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.24

Alabamos valstijoje:

 

Madisono apygarda

 

Džeksono apygarda

WGM

VIII

P2

2017 3 4

2017 8 11

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1“

3)

Pietų Afrikai ir Zimbabvei skirti įrašai pakeičiami taip:

Trečiosios šalies ar teritorijos ISO kodas ir pavadinimas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus kodas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus aprašymas

Veterinarijos sertifikatas

Specialiosios sąlygos

Specialiosios sąlygos

Paukščių gripo stebėjimo statusas

Skiepijimo nuo paukščių gripo statusas

Salmonelių kontrolės statusas (6)

Pavyzdys (-iai)

Papildomos garantijos

Galiojimo pabaigos diena (1)

Galiojimo pradžios diena (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„ZA – Pietų Afrika

ZA-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

P2

2011 4 9

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

HER

III

 

 

 

RAT

VII

H, P2

2017 6 22

 

 

 

 

ZW – Zimbabvė

ZW-0

Visa šalies teritorija

RAT

VII

P2

2017 6 1

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4“


SPRENDIMAI

4.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/1415

2017 m. rugpjūčio 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 5571)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/247 (3) priimtas po labai patogeniško H5 potipio paukščių gripo protrūkių keliose valstybėse narėse (toliau – susijusios valstybės narės), tų valstybių narių kompetentingoms institucijoms pagal Tarybos direktyvą 2005/94/EB (4) nustačius apsaugos ir priežiūros zonas;

(2)

Įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/247 nustatyta, kad apsaugos ir priežiūros zonos, kurias susijusių valstybių narių kompetentingos institucijos nustatė pagal Direktyvą 2005/94/EB, turi apimti bent tas teritorijas, kurios to įgyvendinimo sprendimo priede yra nurodytos kaip apsaugos ir priežiūros zonos. Įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/247 taip pat nustatyta, kad priemonės, kurios turi būti taikomos apsaugos ir priežiūros zonose pagal Direktyvos 2005/94/EB 29 straipsnio 1 dalį ir 31 straipsnį, turi būti tęsiamos bent iki datų, kurios tų zonų atžvilgiu nustatytos to įgyvendinimo sprendimo priede;

(3)

vėliau Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 priedas iš dalies pakeistas Komisijos įgyvendinimo sprendimais (ES) 2017/417 (5), (ES) 2017/554 (6), (ES) 2017/696 (7), (ES) 2017/780 (8), (ES) 2017/819 (9), (ES) 2017/977 (10), (ES) 2017/1139 (11), (ES) 2017/1240 (12) ir (ES) 2017/1397 (13), siekiant atsižvelgti į valstybių narių kompetentingų institucijų pagal Direktyvą 2005/94/EB nustatytų apsaugos ir priežiūros zonų pakeitimus, padarytus dėl naujų labai patogeniško H5 potipio paukščių gripo protrūkių Sąjungoje. Be to, Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/247 iš dalies pakeistas Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/696, siekiant nustatyti vienadienių paukščių jauniklių siuntų išsiuntimo iš teritorijų, išvardytų Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 priede, taisykles, Sąjungoje tam tikru mastu pagerėjus su tuo virusu susijusiai epidemiologinei padėčiai;

(4)

bendra epidemiologinė padėtis Sąjungoje nuolat gerėja. Tačiau nuo paskutinio Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 pakeitimo, padaryto Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/1397, naujų labai patogeniško H5N8 potipio paukščių gripo protrūkių naminių paukščių ūkiuose nustatyta Italijoje, t. y. tos valstybės narės Lombardijos ir Veneto regionuose. Italija pranešė Komisijai, kad ėmėsi pagal Direktyvą 2005/94/EB būtinų priemonių ir, be kita ko, aplink užkrėstą naminių paukščių ūkį nustatė apsaugos ir priežiūros zonas;

(5)

Komisija išnagrinėjo priemones, kurių Italija ėmėsi pagal Direktyvą 2005/94/EB po naujausio H5N8 potipio paukščių gripo protrūkio šioje valstybėje narėje, ir įsitikino, kad Italijos kompetentingos institucijos nustatytų apsaugos ir priežiūros zonų ribos yra pakankamu atstumu nuo visų ūkių, kuriuose patvirtintas labai patogeniško H5N8 potipio paukščių gripo protrūkis;

(6)

kad būtų išvengta bet kokių nereikalingų Sąjungos vidaus prekybos trikdžių ir trečiųjų šalių sudaromų nepagrįstų kliūčių prekybai, po naujausių labai patogeniško H5N8 potipio paukščių gripo protrūkių būtina bendradarbiaujant su Italija skubiai Sąjungos lygmeniu apibrėžti pagal Direktyvą 2005/94/EB šioje šalyje nustatytas apsaugos ir priežiūros zonas. Todėl Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 priede Italijai skirti įrašai turėtų būti atnaujinti siekiant atsižvelgti į dėl šios ligos šioje šalyje susiklosčiusią epidemiologinę padėtį;

(7)

todėl Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų atnaujintas Sąjungos lygmeniu nustatomas skirstymas į zonas ir įtrauktos pagal Direktyvą 2005/94/EB Italijos nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos bei jose taikytinų apribojimų trukmė;

(8)

todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/247 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. rugpjūčio 3 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  2017 m. vasario 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse (OL L 36, 2017 2 11, p. 62).

(4)  2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinanti Direktyvą 92/40/EEB (OL L 10, 2006 1 14, p. 16).

(5)  2017 m. kovo 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/417, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 63, 2017 3 9, p. 177).

(6)  2017 m. kovo 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/554, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 79, 2017 3 24, p. 15).

(7)  2017 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/696, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse (OL L 101, 2017 4 13, p. 80).

(8)  2017 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/780, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 116, 2017 5 5, p. 30).

(9)  2017 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/819, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 122, 2017 5 13, p. 76).

(10)  2017 m. birželio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/977, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse (OL L 146, 2017 6 9, p. 155).

(11)  2017 m. birželio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1139, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 164, 2017 6 27, p. 59).

(12)  2017 m. liepos 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1240, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 177, 2017 7 8, p. 45).

(13)  2017 m. liepos 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1397, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 197, 2017 7 28, p. 13).


PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

A dalyje Italijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Valstybė narė: Italija

Teritorija, kurią sudaro:

Taikoma iki (pagal Direktyvos 2005/94/EB 29 straipsnio 1 dalį)

Municipality of SOLFERINO (MN): West of via Caviana, of via XX Settembre, of via G. Garibaldi, of via Ossario, of via San Martino

Municipality of CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): South of via Astore, of via Fichetto, of via Astore, East of SP83, South of via Giuseppe Mazzini, East of via Casino Pernestano, of via Roversino, of via Berettina, North-East of SP9

Municipality of MEDOLE (MN): North of SP8, North-East of via Cà Morino, West of via Cà Morino, of via S. Martino, North of via Cavour, of SP9

2017 8 24

Municipality of BAGNOLO SAN VITO (MN): East of Via Ploner, North of Via Gradaro, East of Via Canova, North of SP413 and Via Romana Nuova, North-East of Via Molinara, West of SP413

Municipality of SUSTINENTE (MN): West of SP79, North of SP482, North of Via Sacchetta, left bank of Po river

Municipality of RONCOFERRARO (MN): South-East of SP31, South of SP30, South of SP80

2017 8 13

Municipality of CASALOLDO (MN): East of str. Grassi, North of via Squarzieri

Municipality of GUIDIZZOLO (MN): South of str. to Medole, South-West of via Casarole, West of via Marchionale

Municipality of CASTEL GOFFREDO (MN): East of SP8, of viale Prof. B. Umbertini, of via Monteverdi, North of SP6, North-East of via C. Battisti, East of via Ospedale, North-East of str. Zocca, North-East of Contrada Perosso Sopra, East of str. Profondi, of via Castellina

Municipality of MEDOLE (MN): South-East of SP8, South of via Matteotti, South-West of via Guidizzolo

Municipality of CERESARA (MN): North-West of SP16, North-East of via Colombare Bocchere and via S. Martino, North of SP16, North-West of SP7, e of SP15

2017 8 9

Municipality of BONAVIGO (VR): North-East of SP18

Municipality of PRESSANA (VR): North of SP40b, East of the country road that intersect via Braggio at number n.56

Municipality of ALBEREDO D'ADIGE (VR): East of SP18

Municipality of VERONELLA (VR): South of the Leb canal, East of SP18

Municipality of COLOGNA VENETA (VR): West of SP500, South-West of via Santa Apollonia, North-East of SP19, South and West of via Santi Pietro and Paolo, South of the Leb canal

2017 8 19

Municipality of ISOLA of SCALA (VR): South of via Mandello, East of SS12, South of via Toccolo, West and South of via S. Gabriele, West and South of via Guasto, East of via Gabbietta, South of via Cognare

Municipality of SALIZZOLE (VR): West of SP48c, South of SP20, West of via G. Rossini, South of via Dante Alighieri, West of via Lavacchio, South of via Franchine

Municipality of SORGA' (VR): East of via S. Pietro

Municipality of NOGARA (VR): North of via Spin, East of via Montalto, of via Olmo, North of SR10, West of SS12, of SP20

Municipality of ERBE' (VR): South of via Campagnola, East of via Madonna, of via San Pietro, of via Pioppa Santa

2017 8 21

Municipality of CASTELLUCCHIO (MN): East of via Mantellazze, of via Marchiodola, North of SP55; North-West of via Borsatta, of str. Picco, of str. Fontana

Municipality of RODIGO (MN): South-East of SP1, South-West of SP1

2017 8 25“

2)

B dalyje Italijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Valstybė narė: Italija

Teritorija, kurią sudaro:

Taikoma iki (pagal Direktyvos 2005/94/EB 31 straipsnį)

Municipality of SOLFERINO (MN): West of via Caviana, of via XX Settembre, of via G. Garibaldi, of via Ossario, of via San Martino

Municipality of CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): South of via Astore, of via Fichetto, of via Astore, East of SP83, South of via Giuseppe Mazzini, East of via Casino Pernestano, of via Roversino, of via Berettina, North-East of SP9

Municipality of MEDOLE (MN):North of SP8, North-East of via Cà Morino, West of via Cà Morino, of via S. Martino, North of via Cavour, of SP9

Nuo 2017 8 25 iki 2017 9 2

Municipality of BAGNOLO SAN VITO (MN): East of Via Ploner, North of Via Gradaro, East of Via Canova, North of SP413 and Via Romana Nuova, North-East of Via Molinara, West of SP413

Municipality of SUSTINENTE (MN): West of SP79, North of SP482, North of Via Sacchetta, left bank of Po river

Municipality of RONCOFERRARO (MN): South-East of SP31, South of SP30, South of SP80

Nuo 2017 8 14 iki 2017 8 22

Municipality of CASALOLDO (MN): East of str. Grassi, North of via Squarzieri

Municipality of GUIDIZZOLO (MN): South of str. to Medole, South-West of via Casarole, West of via Marchionale

Municipality of CASTEL GOFFREDO (MN): East of SP8, of viale Prof. B. Umbertini, of via Monteverdi,North of SP6, North-East of via C. Battisti, East of via Ospedale, North-East of str. Zocca, North-East of Contrada Perosso Sopra, East of str. Profondi, of via Castellina

Municipality of MEDOLE (MN): South-East of SP8, South of via Matteotti, South-West of via Guidizzolo

Municipality of CERESARA (MN): North-West of SP16, North-West of via Colombare Bocchere

Nuo 2017 8 10 iki 2017 8 18

Municipality of CERESARA (MN): North-West of SP15, West of SP7, North of via S. Martino, North-East of via Colombare Bocchere

Nuo 2017 8 10 iki 2017 9 2

Municipality of SOLFERINO (MN): East of via Caviana, of via XX Settembre, of via G. Garibaldi, of via Ossario, of via San Martino

Municipality of DESENZANO DEL GARDA (BS)

Municipality of CARPENEDOLO (BS)

Municipality of ACQUAFREDDA (BS): North of SP6, of SP11

Municipality of GOITO (MN): North-West of str. Selvarizzo, East of str.Villanova

Municipality of CAVRIANA (MN)

Municipality of VOLTA MANTOVANA (MN): West of strada Bezzetti, North-West of SP19, of str. Cantonale, West of SP7, North-East of SP236, North of Cascina Pivello

Municipality of GUIDIZZOLO (MN)

Municipality of CALVISANO (BS): East of via Chiese, of via Tesoli, of via Paolo Brognoli, North of SP69, East of via Montechiaresa

Municipality of CALCINATO (BS): North of SP668

Municipality of CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): North of via Astore, of via Fichetto, of via Astore, West of SP83, North of via Giuseppe Mazzini, West of via Casino Pernestano, of via Roversino, of via Berettina, South-West of SP9

Municipality of CASTEL GOFFREDO (MN): East of SP8, North-East of str. Casaloldo, North of Contrada Molino, North-West of str. Casalmoro, East of str. Nuovissima, of str. Carobio, North-West of Contrada Casalpoglio, North of via Casalpoglio

Municipality of MONTICHIARI (BS): South of SP668, East of via Sant'Eurosia, of via Boschetti of Sopra, South of via Mantova, East of via Padre Annibale of Francia, of str. Vicinale Scoler, of via Scoler, South of SP236, of SP668, East of SP29, North-East of via Montechiaresa

Municipality of LONATO DEL GARDA (BS): South-West of SP11, East of SP25, South-East of SP668

Municipality of MEDOLE: South of SP8, South-West of via Cà Morino, East of via Cà Morino, of via S. Martino, South of via Cavour, of SP9

Municipality of MONZAMBANO (MN): West of SP19, South of SP74, West of str. S. Pietro

Municipality of POZZOLENGO: South of E70

2017 9 2

Municipality of SUSTINENTE (MN): East of SP79, South of SP482

Municipality of QUINGENTOLE (MN)

Municipality of SAN GIORGIO of MANTOVA (MN): East of SP28, South-East of SP10

Municipality of BIGARELLO (MN): South of SP10, Via Gazzo, West of via Galeotto, of via Roma.

Municipality of PEGOGNAGA (MN): North of SP49, East of Strada Ruggera, North-East of Strada Panazza Ruggera

Municipality of SAN BENEDETTO PO (MN): North of Tangenziale Sud, SP49

Municipality of BAGNOLO SAN VITO (MN): West of Via Ploner, South of Via Gradaro, West of Via Canova, South of SP413 and Via Romana Nuova, South-East of Via Molinara, West of SP413

Municipality of BORGO VIRGILIO (MN): North of SP413 and Strada Romana

Municipality of MANTOVA (MN): East of SR62 (Via Parma), South of SP28 (Via Brennero)

Municipality of SERRAVALLE A PO (MN)

Municipality of RONCOFERRARO (MN): North-East of SP482, North-West of SP31, North of SP30, North-East of SP80, and South of Stradello Pasqualone.

Municipality of QUISTELLO (MN): North of Tangenziale Sud, North-West of Via Cortesa, North-West of Via N. Sauro, North of SP496, East of Via Cantone, North-East of Via Basaglie, North of Via Sanguinetto, West of SP72

2017 8 22

Municipality of RONCOFERRARO (MN): North of Stradello Pasqualone

Nuo 2017 8 23 iki 2017 8 30

Municipality of CASALMORO (MN)

Municipality of CASTELGOFFREDO (MN): West of SP8, South-West of str. Casaloldo, South of Contrada Molino, South-East of str. Casalmoro, West of str. Nuovissima, of str. Carobio, South-East of Contrada Casalpoglio, South of via Casalpoglio

Municipality of ACQUAFREDDA (BS): South of SP6, SP11

Municipality of REMEDELLO (BS): North of via Solferino, of via Dante, of via XXIV Aprile, East of SP76, of via Silvio Pellico,North of SP29, East of via Padre M. Cappellazzi, South-East of SP29

Municipality of VOLTA MANTOVANA (MN): West of SP18, of via I Maggio, of via S. Martino, of via Golfo, of SP19. East of strada Bezzetti, South-East ofSP19, strada Cantonale, East of SP7, South-West of SP236, South of Cascina Pivello

Municipality of GOITO (MN): West of SP7, North-East of SP16, West of SP19; South-West of Str. Villanova, South-East of Str per Selvarizzo

Municipality of PIUBEGA (MN): North-West of SP7, South of SP1, North-West of SP7

Municipality of MARIANA MANTOVANA (MN)

Municipality of CERESARA (MN): South-East of SP16, South-West of via Colombare Bocchere and via S. Martino, South-East of SP7, and of SP15, West of SP7; North of Villa Belgiardino, North of via Piubega; West of str. Solarolo, North of via Santa Maria.

Municipality of CASALOLDO (MN): West of str. Grassi, South of via Squarzieri

Municipality of ASOLA (MN):North of SP7, North-East of SP68, North-East of via Bonincontri Longure, North of via Aporti, North-East of via SP343,North of SP2, East of via Bassa of Casalmoro

2017 8 18

Municipality of BONAVIGO (VR): North-East of SP18

Municipality of PRESSANA (VR): North of SP40b, East of the country road that intersect via Braggio at number n.56

Municipality of ALBEREDO D'ADIGE (VR): East of SP18

Municipality of VERONELLA (VR): South of the Leb canal, East of SP18

Municipality of COLOGNA VENETA (VR): West of SP500, South-West of via Santa Apollonia, North-East of SP19, South and West of via Santi Pietro and Paolo, South of the Leb canal

Nuo 2017 8 20 iki 2017 8 28

Municipality of BONAVIGO (VR): South-West of SP18

Municipality of LONIGO (VI): South of via Rotonda, West of SP17, South of via S. Giovanni, of via Madona, of via Pavarano, of via Lobbia Vicentina

Municipality of RONCO ALL'ADIGE (VR): East of SP39b,North of SP19, East of via Ronchi, South of via Gatelle, East of via Mazza

Municipality of MONTAGNANA (PD): North of via A. Dozzi, East of via Arzarin, West of via Pallonga,North of SR10, North-West of via Lognolo, West of via Saoncella, South-West of via Busi, West of via Argine Padovano

Municipality of COLOGNA VENETA (VR): East of SP500, North-East of via Santa Apollonia, South-West of SP19, North and East of via Santi Pietro and Paolo, North of Leb canal

Municipality of LEGNAGO (VR): East of via del Pontiere, North-West of viale Regina Margherita, North of via XXIV Maggio, of via Passeggio, of via Disciplina, West of SR10, East of via Papa Pio X, North-West of SP42a

Municipality of BOSCHI SANT'ANNA (VR): North of via Scaranella, of via Stradone, West of via Piazza S. Marco, North-West of via Casette, West of via Faro, North-East of via Viadane, North of via Stradone

Municipality of PRESSANA (VR): South of SP40b, West of country road that intersect via Braggio at number n.56

2017 8 28

Municipality of ASIGLIANO VENETO (VI): West of via Roma, South of via Trieste, West of via Vela, South of SP3

Municipality of OPPEANO (VR): North-East of Bussè river, East of SP21, of via Dante Alighieri, of via Fossette, North of via Postale Vecchia

Municipality of BEVILACQUA (VR): West of SP41, West of via Lupara, North-West of SP42a

Municipality of CEREA (VR): North of via Fossalta, East of SP45, North-East of via Palesella Scuole, of via Palesella, North of SP44c, East of SS434

Municipality of ALONTE (VI): West of via Sabbionara, South of via Castelletto

Municipality of ORGIANO (VI): West of via Paradiso, of via Teonghio, West of SP14

Municipality of SAN BONIFACIO (VR): East of SP38, South-East of via Cimitero, East of SP7, South of via Circonvallazione, South of SP38

Municipality of ROVEREDO of GUA' (VR): South-West of via Dante Alighieri, West of via Battisti, South-West of via Rosa

Municipality of SAN PIETRO of MORUBIO (VR): North of via Fossalta, of via Rubbiani, North-East of via Orti, East of via Luche, South of via Bosco, East of via Casalino

Municipality of ISOLA RIZZA (VR): North of via Muselle, East of SP45a, North of SP3

Municipality of BELFIORE (VR): South of SP38, East of via Moneta, South-West of SP395, South-East of via Bionde, West of via Porto, South-East of SP39b

Municipality of ROVERCHIARA (VR)

Municipality of ANGIARI (VR)

Municipality of ARCOLE (VR)

Municipality of ALBEREDO D'ADIGE (VR): West of SP18

Municipality of VERONELLA (VR): North of Leb canal, West of SP18

Municipality of MINERBE (VR)

Municipality of ZIMELLA (VR)

2017 8 28

Municipality of ISOLA of SCALA (VR): South of via Mandello, East of SS12, South of via Toccolo, West and South of via S. Gabriele, West and South of via Guasto, East of via Gabbietta, South of via Cognare

Municipality of SALIZZOLE (VR): West of SP48c, South of SP20, West of via G. Rossini, South of via Dante Alighieri, West of via Lavacchio, South of via Franchine

Municipality of SORGA' (VR): East of via S. Pietro

Municipality of NOGARA (VR): North of via Spin, East of via Montalto, of via Olmo, North of SR10, West of SS12, of SP20

Municipality of ERBE' (VR): South of via Campagnola, East of via Madonna, of via San Pietro, of via Pioppa Santa

Nuo 2017 8 22 iki 2017 8 30

Municipality of SORGA' (VR): West of via S. Pietro

Municipality of GAZZO VERONESE (VR): West of e North of via Dosso de Pol, North of via Ronchetrin, North-West of via Bastia, West of SS12, North of via Frescà, of via Dante Alighieri, of via Olmo, West of SP47a, North-West of via Frassino

Municipality of CONCAMARISE (VR)

Municipality of NOGARA (VR): South of via Spin, West of via Montalto, of via Olmo, South of SR10, East of SS12, of SP20

Municipality of ERBE' (VR): North of via Campagnola, West of via Madonna, of via San Pietro, of via Pioppa Santa

Municipality of ISOLA of SCALA (VR): North of via Mandello, West of SS12, North of via Toccolo, East of e North of via S. Gabriele, East of e North of via Guasto, West of via Gabbietta, North of via Cognare

Municipality of BOVOLONE (VR)

Municipality of SAN PIETRO of MORUBIO (VR): West of via Farfusola, of via Borgo, South-West of via Parti

Municipality of SANGUINETTO (VR): North and West of via Marchiorina, West of via Bonzanini, North of SR10

Municipality of BIGARELLO (MN): East of via Galeotto, of via Roma, of SP71

Municipality of CASTEL D'ARIO (MN)

Municipality of VILLIMPENTA (MN)

Municipality of TREVENZUOLO (VR): East of SP25, South of via Venezia, East of via Roma, South-East of via D. Alighieri, East of str. Demorta

Municipality of OPPEANO (VR): North-West of SP20, West of via Corsina, of via SP21a, South of via Sorio, West of via Croce, South of SP21, and South of via Corte Fabbriche, West of SP51

Municipality of CEREA (VR): West of via Favaletto, of SP48a, of SP2, North of via Brunel, West of via Isolella Bassa

Municipality of SALIZZOLE (VR): East of SP48c, North of SP20, East of via G. Rossini, North of via Dante Alighieri, East of via Lavacchio, North of via Franchine

Municipality of CASTELBELFORTE (MN): North-East of SP249, East of SP25, South of via Pescine, East of and North of via Cimitero, East of via Roncolevà

2017 8 30

Municipality of CASTELLUCCHIO (MN): East of via Mantellazze, of via Marchiodola,North of SP55, e North-West of via Borsatta, of str. Picco, of str. Fontana

Municipality of RODIGO (MN): South-East of SP1, South-West of SP1

Nuo 2017 7 26 iki 2017 9 3

Municipality of CURTATONE

Municipality of PIUBEGA (MN): a South-East of SP7, North of SP1, South-East of SP7

Municipality of MARCARIA (MN): a South-East of SP10, East of SP57

Municipality of MARMIROLO (MN): West of SP236

Municipality of SAN MARTINO DALL'ARGINE (MN): North of SP58, East of SP78, North-East of left bank of Oglio river

Municipality of GAZZUOLO (MN): East of SP58

Municipality of ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN): North-East of SP67, South-East of SP17

Municipality of RODONDESCO

Municipality of CERESARA (MN): East of SP7, South of Villa Belgiardino, and East of str. Solarolo, South of via Santa Maria

Municipality of GOITO (MN): East of SP7, South-West of SP16, West of e South of SP236

Municipality of MANTOVA (MN): a North-West of via Brescia, East of SR62, North-West of SP10, West of viale Pompillio, West of SP29

Municipality of PORTO MANTOVANO (MN): West of SP236, of via Brescia

Municipality of GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN)

Municipality of CASTELLUCCHIO (MN): West of Via Mantellazze, of via Marchiodola, di SP55, South-East of via Borsatta, Str. Picco, Str. Fontana

Municipality of RODIGO (MN): a North-West of SP1, North-East of SP1

2017 9 3“


4.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/1416

2017 m. rugpjūčio 3 d.

dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Rumunijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 5570)

(Tekstas autentiškas tik rumunų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

afrikinis kiaulių maras – tai užkrečiama virusinė naminių ir laukinių kiaulių liga, galinti turėti didelio poveikio kiaulininkystės ūkio pelningumui ir sutrikdyti Sąjungos vidaus prekybą ir eksportą į trečiąsias šalis;

(2)

kilus afrikinio kiaulių maro protrūkiui atsiranda pavojus, kad ligos sukėlėjas gali išplisti į kitus kiaulių ūkius ir būti perduotas laukinėms kiaulėms. Todėl prekiaujant gyvomis kiaulėmis arba jų produktais liga gali plisti į kitas valstybes nares ir į trečiąsias šalis;

(3)

Tarybos direktyvoje 2002/60/EB (3) nustatytos būtiniausios afrikinio kiaulių maro kontrolės Sąjungoje priemonės. Direktyvos 2002/60/EB 9 straipsnyje numatyta, kad kilus šios ligos protrūkiui turi būti nustatomos apsaugos ir priežiūros zonos, kuriose būtų taikomos šios direktyvos 10 ir 11 straipsniuose nustatytos priemonės;

(4)

Rumunija pateikė Komisijai naujausią informaciją apie afrikinio kiaulių maro padėtį jos teritorijoje ir laikydamasi Direktyvos 2002/60/EB 9 straipsnio nustatė apsaugos ir priežiūros zonas, kuriose taikomos šios direktyvos 10 ir 11 straipsniuose nustatytos priemonės;

(5)

kad būtų išvengta bet kokių nereikalingų Sąjungos vidaus prekybos trikdymų ir trečiųjų šalių sudaromų nepagrįstų prekybos kliūčių, būtina bendradarbiaujant su Rumunija Sąjungos lygmeniu aprašyti teritorijas, kurios šios valstybės narės dėl afrikinio kiaulių maro pagal Direktyvą 2002/60/EB nustatytos apsaugos ir priežiūros zonomis;

(6)

todėl Rumunijos sritys, laikomos apsaugos ir priežiūros zonomis, turėtų būti išvardytos šio sprendimo priede ir turėtų būti nustatyta to regioninio suskirstymo trukmė;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Rumunija užtikrina, kad apsaugos ir priežiūros zonos, nustatytos pagal Direktyvos 2002/60/EB 9 straipsnį, apimtų bent tas teritorijas, kurios šio sprendimo priede nurodytos kaip apsaugos ir priežiūros zonos.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2017 m. spalio 15 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Rumunijai.

Priimta Briuselyje 2017 m. rugpjūčio 3 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  2002 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 2002/60/EB, nustatanti konkrečias nuostatas dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės ir iš dalies pakeičianti Direktyvos 92/119/EEB nuostatas dėl Tešeno ligos ir afrikinio kiaulių maro (OL L 192, 2002 7 20, p. 27).


PRIEDAS

Rumunija

1 straipsnyje nurodytos teritorijos

Data, iki kurios taikoma

Apsaugos zona

Apsaugos zonos ribos:

3 km aplink protrūkio vietą (47.7567 platumos, 22.8394 ilgumos)

2017 m. spalio 15 d.

Priežiūros zona

Į priežiūros zoną įtrauktos vietovės ir savivaldybės:

Satu Mare municipality (urban area)

Satmarel locality, Satu Mare municipality

Porumbesti locality, Halmeu commune

Mesteacan locality, Halmeu commune

Halmeu locality, Halmeu commune

Turulung locality, Turulung commune

Draguseni locality, Turulung commune

Adrian locality, Livada commune

Livada locality, Livada commune

Livada Mica locality, Livada commune

Iojib locality, Mediesu Aurit commune

Medies Raturi locality, Mediesu Aurit commune

Mediesu Aurit locality, Mediesu Aurit commune

Apa locality, Apa commune

Someseni locality, Apa commune

Lunca Apei locality, Apa commune

Potau locality, Mediesu Aurit commune

Romanesti locality, Mediesu Aurit commune

Babasesti locality, Mediesu Aurit commune

Caraseu locality, Culciu commune

Culciu Mare locality, Culciu commune

Lipau locality, Culciu commune

Valea Vinului locality, Valea Vinului commune

Rosiori locality, Valea Vinului commune

Culciu Mic locality, Culciu commune

Eteni locality, Odoreu commune

Bercu Nou locality, Micula commune

Micula Noua locality, Micula commune

Micula locality, Micula commune

Bercu locality, Lazuri commune

Nisipeni locality, Lazuri commune

Agris locality, Agris commune

Ciuperceni locality, Agris commune

Dumbrava locality, Livada commune

Vanatoresti locality, Odoreu commune

Botiz locality, Botiz commune

Noroieni locality, Lazuri commune

Pelisor locality, Lazuri commune

Peles locality, Lazuri commune

Atea locality, Dorolt commune

Petea locality, Dorolt commune

Dorolt locality, Dorolt commune

Lazuri locality, Lazuri commune

Dara locality, Dorolt commune

Oar locality, Vetis commune

Vetis locality, Vetis commune

Decebal locality, Vetis commune

Traian locality, Doba commune

Bochis locality, Doba commune

Doba locality, Doba commune

Aliza locality, Terebesti commune

Gelu locality, Terebesti commune

Madars locality, Ardud municipality

Baba Novac locality, Ardud municipality

Ardud municipality (urban area)

Gherausa locality, Ardud municipality

Medisa locality, Viile Satu Mare commune

Solduba locality, Homoroade commune

Homorodu de Sus locality, Homoroade commune

Homorodu de Jos locality, Homoroade commune

Homorodu de Mijloc Jos locality, Homoroade commune

Chilia locality, Homoroade commune

Sai locality, Valea Vinului commune

Necopoi locality, Homoroade commune

Saratura locality, Ardud municipality

Ardud-Vii locality, Ardud municipality

Viile Satu Mare municipality

Cionchesti locality, Viile Satu Mare commune

Ruseni locality, Paulesti commune

Tataresti locality, Viile Satu Mare commune

Tireac locality, Viile Satu Mare commune

Hrip locality, Paulesti commune

Amati locality, Paulesti commune

Ambud locality, Paulesti commune

Paulesti locality, Paulesti commune

Petin locality, Paulesti commune

Apateu locality, Culciu commune

Berindan locality, Odoreu commune

Odoreu municipality (urban area)

Terebesti locality, Terebesti commune

Bocicau locality, Tarna Mare commune

Valea Seaca locality, Tarna Mare commune

Sirlau locality, Bataci commune

Comlausa locality, Bataci commune

Bataci locality, Bataci commune

Halmeu Vii locality, Halmeu commune

Tamaseni locality, Bataci commune

Babesti locality, Halmeu commune

Dobolt locality, Halmeu commune

Cidreag locality, Halmeu commune

Turulung Vii locality, Turulung commune

Marius locality,Valea Vinului commune

2017 m. spalio 15 d.