ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 193

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. liepos 25d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija apie Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo įsigaliojimą

1

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. liepos 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2017/1372 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką EGF/2017/001 ES/Castilla y León kasyba

2

 

*

2017 m. liepos 24 d. Komisijos sprendimas (ES) 2017/1373, kuriuo Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, pakeitimas

4

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

25.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/1


Informacija apie Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo įsigaliojimą

2014 m. kovo 21 d. ir 2014 m. birželio 27 d. Briuselyje pasirašytas Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimas (1) pagal to susitarimo 486 straipsnio 2 dalį įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d., nes 2017 m. liepos 11 d. buvo deponuotas paskutinis ratifikavimo arba patvirtinimo dokumentas.


(1)  OL L 161, 2014 5 29, p. 3.


SPRENDIMAI

25.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/2


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2017/1372

2017 m. liepos 14 d.

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2017/001 ES/Castilla y León kasyba“

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (2), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių darbo veikla nutrūko dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)

EGF didžiausia metinė suma turi neviršyti 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 (3) 12 straipsnyje;

(3)

2017 m. sausio 20 d. Ispanija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl atleistų darbuotojų ekonomikos sektoriuje, kuris Kastilijos ir Leono regione pagal Europos bendrijos statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (NACE) priskiriamas 2 red. 5 skyriui (Akmens ir rusvųjų anglių kasyba). Paraiška buvo papildyta papildoma informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 6 straipsnio 2 dalimi, Ispanija nusprendė 125 nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems (NEET) jaunuoliams taip pat teikti iš EGF bendrai finansuojamas individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas;

(5)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 2 dalį Ispanijos paraiška laikoma priimtina, kadangi darbuotojų atleidimas turi didelės įtakos užimtumui ir vietos ekonomikai;

(6)

todėl finansinei paramai pagal Ispanijos pateiktą paraišką suteikti iš EGF turėtų būti mobilizuota 1 002 264 EUR suma;

(7)

siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2017 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 1 002 264 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2017 m. liepos 14 d.

Priimta Briuselyje, 2017 m. liepos 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

T. TÕNISTE


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).


25.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/4


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2017/1373

2017 m. liepos 24 d.

kuriuo Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, pakeitimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 24 d. Tarybos sprendimą (ES) 2016/870 dėl Protokolo, kuriuo ketveriems metams nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu (1), ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo (2) (toliau – Susitarimas), patvirtinto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1801/2006 (3), 10 straipsnyje nustatyta, kad minėto Susitarimo įgyvendinimui stebėti įsteigiamas jungtinis komitetas, kuris prižiūri, kaip įgyvendinamas ir aiškinamas Susitarimas ir ar jis tinkamai taikomas;

(2)

Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (toliau – Protokolas), patvirtinto Sprendimu (ES) 2016/870, 3 straipsnio 3.9 dalyje nustatyta pagal ankstesnį protokolą numatytos 2013–2014 m. finansinės sektorinės paramos tausiai žuvininkystei skatinti likučio panaudojimo tvarka;

(3)

pasikeisdamos 2017 m. kovo 10 d.–balandžio 3 d. raštais Sąjungos ir Mauritanijos valdžios institucijos surengė neeilinį jungtinio komiteto posėdį, kuriame susitarė pakeisti protokolą ir atidėti galutinę minėto likučio panaudojimo datą;

(4)

prieš šį jungtinio komiteto posėdį Komisija perdavė Tarybai parengiamąjį dokumentą, kuriame išdėstyta išsami informacija apie numatomą Sąjungos poziciją, o Taryba šį dokumentą patvirtino;

(5)

protokolo pakeitimas turėtų būti patvirtintas Sąjungos vardu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, 3 straipsnio 3.9 dalies antro sakinio pakeitimas šio sprendimo priede pateiktu tekstu, kaip susitarta pagal minėto Susitarimo 10 straipsnį įsteigto jungtinio komiteto nariams pasikeitus raštais.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2017 m. liepos 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 145, 2016 6 2, p. 1.

(2)  OL L 343, 2006 12 8, p. 4.

(3)  2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1801/2006 dėl Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo (OL L 343, 2006 12 8, p. 1).


PRIEDAS

Ištrauka iš jungtinio komiteto, įsteigto Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo 10 straipsniu, narių pasikeitimo raštais (Protokolo 3 straipsnio 3.9 dalies antro sakinio tekstas).

„Tačiau šis 2013–2014 m. paramos sektoriui likutis turės būti panaudotas ne vėliau kaip per dvidešimt (20) mėnesių nuo šio Protokolo laikino taikymo pradžios ir suėjus šiam terminui bus laikomas išnaudotu ir nebebus pervestas.“