ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 153

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. birželio 16d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. birželio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1005, kuriuo nustatomi pranešimo ir paskelbimo apie prekybos finansinėmis priemonėmis sustabdymą ir jų pašalinimą iš prekybos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų formato ir laiko techniniai įgyvendinimo standartai ( 1 )

1

 

*

2017 m. birželio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1006, kuriuo dėl endo-1,4-beta-ksilanazės preparatui, naudojamam kaip mėsinių naminių paukščių, nujunkytų paršelių ir penimųjų kiaulių pašarų priedui, gaminti naudojamos Aspergillus oryzae padermės (DSM 10287) (leidimo turėtojas – DSM Nutritional Products) pakeitimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1206/2012 ( 1 )

9

 

*

2017 m. birželio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1007 dėl leidimo naudoti lecitinų preparatą kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedą ( 1 )

13

 

*

2017 m. birželio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1008 dėl leidimo naudoti Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ir Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p preparatą kaip mėsinių viščiukų pašaro priedą (leidimo turėtojas – JHJ Ltd) ( 1 )

16

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2017 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2017/1009, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti kadmį ir šviną filtrų stiklo ir atspindžio etalonams naudojamo stiklo sudėtyje ( 1 )

21

 

*

2017 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2017/1010, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti šviną tam tikrų šaltnešio kompresorių slydimo guoliuose ( 1 )

23

 

*

2017 m. kovo 15 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2017/1011, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti šviną optinėje įrangoje naudojamo balto stiklo sudėtyje ( 1 )

25

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. birželio 13 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2017/1012, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX KOSOVO) vadovo įgaliojimų terminas (EULEX KOSOVO/1/2017) ( *1 )

27

 

*

2017 m. kovo 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1013, kuriuo nustatoma standartinė informacijos teikimo forma, nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 17 straipsnyje (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 1927)  ( 1 )

28

 

*

2017 m. birželio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1014 dėl nuorodų į Europos standartus EN 13869:2016 dėl vaikų saugumo reikalavimų, keliamų žiebtuvėliams, ir EN 13209-2:2015 dėl kūdikio nešynių skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB ( 1 )

36

 

*

2017 m. birželio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1015 dėl kiekvienoje valstybėje narėje 2014 m. išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, kuriam taikomas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 406/2009/EB

38

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

 

(*1)   Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

16.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1005

2017 m. birželio 15 d.

kuriuo nustatomi pranešimo ir paskelbimo apie prekybos finansinėmis priemonėmis sustabdymą ir jų pašalinimą iš prekybos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų formato ir laiko techniniai įgyvendinimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (1), ypač į jos 32 straipsnio 3 dalį ir 52 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2014/65/ES nustatoma sistema, pagal kurią turi būti laiku veiksmingai paskelbiama ir pranešama apie prekybos finansinėmis priemonėmis sustabdymą, to sustabdymo panaikinimą ir finansinių priemonių pašalinimą iš prekybos;

(2)

kai minėtą informaciją prekybos vietų operatoriai ir kompetentingos institucijos skelbia interneto svetainėse, be didelių papildomų išlaidų užtikrinama lengva prieiga prie informacijos. Todėl skelbimas interneto svetainėje turėtų būti pagrindinė informacijos skelbimo ir vienalaikės sklaidos Sąjungoje priemonė. Siekiant užtikrinti, kad informacija visiems būtų pateikiama vienu metu, informaciją kitomis priemonėmis turėtų būti galima skelbti tik tuo pačiu metu, kai ji skelbiama interneto svetainėje, arba vėliau;

(3)

dėl poreikio informaciją pranešti greitai ir tiksliai, kad vyktų Direktyvoje 2014/65/ES nustatyti informacijos mainai ir bendradarbiavimas, reikėtų nustatyti vienodus informacijos pranešimo ir skelbimo formatus ir laiką, kurie sudarytų sąlygas visą aktualią informaciją lengvai ir veiksmingai pranešti ir paskelbti. Šių formatų ir laiko laikymasis neturėtų užkirsti kelio išskirtinėmis ir nenumatytomis aplinkybėmis laikytis kitų formatų ir laiko, kai dėl pranešimų, pavyzdžiui, susijusių su visos rinkos uždarymu, didelio masto ir skubumo šiame reglamente nurodyti formatai ir laikas nebūtų tinkami;

(4)

nuoseklumo sumetimais ir siekiant užtikrinti sklandų finansų rinkų veikimą, būtina, kad šiame reglamente ir Direktyvoje 2014/65/ES nustatytos nuostatos būtų pradėtos taikyti tą pačią dieną;

(5)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(6)

EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomi formatai ir laikas, kurių reikia laikytis šiais informacijos pranešimo ir skelbimo atvejais:

a)

reguliuojamą rinką valdančiam rinkos operatoriui arba investicinei įmonei ar rinkos operatoriui, valdančiam daugiašalę prekybos sistemą (DPS) arba organizuotos prekybos sistemą (OPS), skelbiant savo sprendimą sustabdyti prekybą finansine priemone ir atitinkamais atvejais susijusiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba pašalinti jas iš prekybos, arba panaikinti tą sustabdymą;

b)

pranešant a punkte nurodytus sprendimus atitinkamai kompetentingai institucijai;

c)

kompetentingai institucijai skelbiant savo sprendimą sustabdyti prekybą finansine priemone ir atitinkamais atvejais susijusiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba pašalinti jas iš prekybos, arba panaikinti tą sustabdymą;

d)

kompetentingai institucijai pranešant EVPRI ir kitoms kompetentingoms institucijoms savo sprendimą sustabdyti prekybą finansine priemone ir atitinkamais atvejais susijusiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba pašalinti jas iš prekybos, arba panaikinti tą sustabdymą;

e)

kompetentingai institucijai, kuriai buvo pranešta, pranešant EVPRI ir kitoms kompetentingoms institucijoms savo sprendimą dėl to, ar vykdyti d punkte nurodytą sprendimą.

2 straipsnis

Termino „prekybos vietos operatorius“ apibrėžtis

Šiame reglamente prekybos vietos operatorius –

a)

reguliuojamą rinką, DPS arba OPS valdantis rinkos operatorius;

b)

DPS arba OPS valdanti investicinė įmonė.

3 straipsnis

Prekybos vietos operatorių skelbiamos ir pranešamos informacijos formatas

1.   Prekybos vietos operatoriai 1 straipsnio a punkte nurodytus sprendimus paskelbia savo interneto svetainėse priedo 2 lentelėje nurodytu formatu.

2.   Prekybos vietos operatoriai 1 straipsnio a punkte nurodytus sprendimus praneša atitinkamai kompetentingai institucijai tos institucijos patvirtintu standartiniu kompiuteriu skaitomu formatu, naudodami priedo 2 lentelėje nurodytą formatą.

4 straipsnis

Prekybos vietos operatorių skelbiamos ir pranešamos informacijos laikas

1.   Prekybos vietos operatoriai 1 straipsnio a punkte nurodytus sprendimus paskelbia nedelsdami.

2.   Prieš paskelbdami 1 straipsnio a punkte nurodytus sprendimus pagal 3 straipsnio 1 dalį, prekybos vietos operatoriai tų sprendimų kitomis priemonėmis neskelbia.

3.   Prekybos vietos operatoriai 1 straipsnio a punkte nurodytus sprendimus atitinkamai kompetentingai institucijai praneša tuo pačiu metu, kai juos paskelbia, arba iš karto po to.

5 straipsnis

Kompetentingų institucijų skelbiamos ir pranešamos informacijos formatas

1.   Kompetentingos institucijos 1 straipsnio c punkte nurodytą sprendimą paskelbia interneto svetainėje priedo 3 lentelėje nurodytu formatu.

2.   Kompetentingos institucijos 1 straipsnio d ir e punktuose nurodytus sprendimus praneša standartiniu kompiuteriu skaitomu formatu, naudodamos atitinkamai priedo 3 ir 4 lentelėse nurodytą formatą.

6 straipsnis

Kompetentingų institucijų skelbiamos ir pranešamos informacijos laikas

1.   Kompetentingos institucijos 1 straipsnio c punkte nurodytą sprendimą paskelbia nedelsdamos.

2.   Kompetentingos institucijos 1 straipsnio d punkte nurodytą sprendimą praneša tuo pačiu metu, kai jis paskelbiamas, arba iš karto po to.

3.   Kompetentinga institucija, kuriai buvo pranešta, 1 straipsnio e punkte nurodytą sprendimą nepagrįstai nedelsdama praneša gavusi 1 straipsnio d punkte nurodytą pranešimą.

7 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 3 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 349.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


PRIEDAS

1 lentelė

Simbolių lentelė, taikytina visoms lentelėms

SIMBOLIS

DUOMENŲ RŪŠIS

APIBRĖŽTIS

{ALPHANUM-n}

Iki n raidinių skaitinių ženklų

Laukelyje pateikiamas laisvo pobūdžio tekstas.

{COUNTRYCODE_2}

2 raidiniai skaitiniai ženklai

Dviraidis ISO 3166-1 šalies kodas.

{DATE_TIME_FORMAT}

ISO 8601 datos ir laiko formatas

Data ir laikas šiuo formatu:

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.Z.

MMMM – metai,

MM – mėnuo,

DD – diena,

T – reikia įrašyti raidę T,

hh – valanda,

mm – minutė,

ss – sekundė,

Z – suderintasis pasaulinis laikas.

Datos ir laikai pateikiami suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

{ISIN}

12 raidinių skaitinių ženklų

ISIN kodas pagal ISO 6166.

{LEI}

20 raidinių skaitinių ženklų

Juridinio asmens identifikatorius pagal ISO 17442.

{MIC}

4 raidiniai skaitiniai ženklai

Rinkos identifikatorius pagal ISO 10383.


2 lentelė

Prekybos vietos operatoriaus vykdomo paskelbimo ir pranešimo atitinkamai kompetentingai institucijai apie savo sprendimą sustabdyti prekybą finansine priemone ir susijusiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba pašalinti jas iš prekybos ir panaikinti tą sustabdymą formatas

LAUKELIS

IŠSAMI INFORMACIJA, KURIĄ REIKIA PATEIKTI

DUOMENŲ PATEIKIMO FORMATAS

Informacijos paskelbimo ir (arba) pranešimo data ir laikas

Į laukelį įrašoma paskelbimo ir (arba) pranešimo data ir laikas.

{DATE_TIME_FORMAT}

Veiksmo rūšis

Į laukelį įrašoma veiksmo rūšis.

Sustabdymas, pašalinimas, sustabdymo panaikinimas.

Veiksmo priežastys

Į laukelį įrašomos veiksmo priežastys.

{ALPHANUM-350}

Galiojimo pradžia

Į laukelį įrašoma veiksmo galiojimo pradžios data ir laikas.

{DATE_TIME_FORMAT}

Galiojimo pabaiga

Į laukelį įrašoma veiksmo galiojimo pabaigos data ir laikas.

{DATE_TIME_FORMAT}

Vykdymas

Jei veiksmas vykdomas, į laukelį įrašoma „true“, kitu atveju – „false“.

„True“– veiksmas vykdomas

„False“– veiksmas nevykdomas

Prekybos vieta (-os)

Į laukelį įrašomas prekybos vietos (-ų) arba jų segmentų, su kuriais susijęs veiksmas, MIC.

{MIC}

Jei reikia nurodyti kelis MIC kodus, į šį laukelį įrašomi keli MIC, juos atskiriant kableliais.

Emitento pavadinimas

Į laukelį įrašomas priemonės, su kuria susijęs veiksmas, emitento pavadinimas.

{ALPHANUM-350}

Emitentas

Į laukelį įrašomas priemonės, su kuria susijęs veiksmas, emitento LEI.

{LEI}

Priemonės identifikatorius

Į laukelį įrašomas priemonės ISIN.

{ISIN}

Nesutrumpintas priemonės pavadinimas

Į laukelį įrašomas priemonės pavadinimas.

{ALPHANUM-350}

Susijusios išvestinės finansinės priemonės

Į laukelį įrašomi su veiksmu taip pat susijusių išvestinių finansinių priemonių, kaip nurodyta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/569 (1), ISIN kodai.

{ISIN}

Jei reikia nurodyti kelis ISIN kodus, į šį laukelį įrašomi keli ISIN, juos atskiriant kableliais.

Kitos susijusios priemonės

Į laukelį įrašomi susijusių išvestinių finansinių priemonių, kurioms veiksmas daro poveikį, ISIN kodai.

{ISIN}

Jei reikia nurodyti kelis ISIN kodus, į šį laukelį įrašomi keli ISIN, juos atskiriant kableliais.

Pastabos

Į laukelį įrašomos pastabos.

{ALPHANUM-350}


3 lentelė

Kompetentingų institucijų vykdomo paskelbimo ir pranešimo apie sprendimą sustabdyti prekybą finansine priemone ir susijusiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba pašalinti jas iš prekybos ir panaikinti tą sustabdymą formatas

LAUKELIS

IŠSAMI INFORMACIJA, KURIĄ REIKIA PATEIKTI

DUOMENŲ PATEIKIMO FORMATAS

Kompetentinga institucija

Į laukelį įrašomas sprendimą skelbiančios ir (arba) apie jį pranešančios kompetentingos institucijos akronimas.

{ALPHANUM-10}

Kompetentingos institucijos valstybė narė

Į laukelį įrašomas sprendimą skelbiančios ir (arba) apie jį pranešančios kompetentingos institucijos valstybės narės šalies kodas.

{COUNTRYCODE_2}

Prekybos vietos operatorius, kaip veiksmo iniciatorius

Į laukelį įrašoma:

„true“, jeigu veiksmą inicijavo prekybos vietos operatorius, arba

„false“, jeigu veiksmą inicijavo ne prekybos vietos operatorius, o kompetentinga institucija.

„True“– iniciatorius yra prekybos vieta

„False“– iniciatorius yra ne prekybos vieta

Informacijos paskelbimo ir (arba) pranešimo data ir laikas

Į laukelį įrašoma paskelbimo ir (arba) pranešimo data ir laikas.

{DATE_TIME_FORMAT}

Veiksmo rūšis

Į laukelį įrašoma veiksmo rūšis.

Sustabdymas, pašalinimas, sustabdymo panaikinimas.

Veiksmo priežastys

Į laukelį įrašomos veiksmo priežastys.

{ALPHANUM-350}

Galiojimo pradžia

Į laukelį įrašoma veiksmo galiojimo pradžios data ir laikas.

{DATE_TIME_FORMAT}

Galiojimo pabaiga

Į laukelį įrašoma veiksmo galiojimo pabaigos data ir laikas.

{DATE_TIME_FORMAT}

Vykdymas

Jei veiksmas vykdomas, į laukelį įrašoma „true“, kitu atveju – „false“.

„True“– veiksmas vykdomas

„False“– veiksmas nevykdomas

Prekybos vieta (-os)

Į laukelį įrašomas prekybos vietos (-ų) arba jų segmentų, su kuriais susijęs veiksmas, MIC.

{MIC}

Jei reikia nurodyti kelis MIC kodus, į šį laukelį įrašomi keli MIC, juos atskiriant kableliais.

Emitento pavadinimas

Į laukelį įrašomas priemonės, su kuria susijęs veiksmas, emitento pavadinimas.

{ALPHANUM-350}

Emitentas

Į laukelį įrašomas priemonės, su kuria susijęs veiksmas, emitento LEI.

{LEI}

Priemonės identifikatorius

Į laukelį įrašomas priemonės ISIN.

{ISIN}

Nesutrumpintas priemonės pavadinimas

Į laukelį įrašomas priemonės pavadinimas.

{ALPHANUM-350}

Susijusios išvestinės finansinės priemonės

Į laukelį įrašomi su veiksmu taip pat susijusių išvestinių finansinių priemonių, kaip nurodyta Deleguotajame reglamente (ES) 2017/569, ISIN kodai.

{ISIN}

Jei reikia nurodyti kelis ISIN kodus, į šį laukelį įrašomi keli ISIN, juos atskiriant kableliais.

Kitos susijusios priemonės

Į laukelį įrašomi susijusių išvestinių finansinių priemonių, kurioms veiksmas daro poveikį, ISIN kodai.

{ISIN}

Jei reikia nurodyti kelis ISIN kodus, į šį laukelį įrašomi keli ISIN, juos atskiriant kableliais.

Pastabos

Į laukelį įrašomos pastabos.

{ALPHANUM-350}


4 lentelė

Kompetentingų institucijų pranešimo EVPRI ir kitoms kompetentingoms institucijoms apie savo sprendimus dėl to, ar vykdyti sustabdymą, pašalinimą arba sustabdymo panaikinimą, formatas

LAUKELIS

IŠSAMI INFORMACIJA, KURIĄ REIKIA PATEIKTI

DUOMENŲ PATEIKIMO FORMATAS

Kompetentinga institucija

Į laukelį įrašomas apie pirminį veiksmą pranešusios kompetentingos institucijos akronimas.

{ALPHANUM-10}

Kompetentingos institucijos valstybė narė

Į laukelį įrašomas apie pirminį veiksmą pranešusios kompetentingos institucijos valstybės narės šalies kodas.

{COUNTRYCODE_2}

Dabartinį veiksmą inicijuojanti kompetentinga institucija

Į laukelį įrašomas pirminį veiksmą vykdančios arba nevykdančios kompetentingos institucijos akronimas.

{ALPHANUM-10}

Dabartinį veiksmą inicijuojančios kompetentingos institucijos valstybė narė

Į laukelį įrašomas pirminį veiksmą vykdančios arba nevykdančios kompetentingos institucijos valstybės narės šalies kodas.

{COUNTRYCODE_2}

Pirminio veiksmo rūšis

Į laukelį įrašoma pirminio veiksmo rūšis.

Sustabdymas, pašalinimas, sustabdymo panaikinimas.

Sprendimas vykdyti, jei yra

Į laukelį atitinkamais atvejais įrašoma:

„true“, jei veiksmas vykdomas, arba

„false“, jei veiksmas nevykdomas.

„True“– veiksmas vykdomas

„False“– veiksmas nevykdomas

Sprendimo nevykdyti pašalinimo, sustabdymo ar sustabdymo panaikinimo veiksmo, jei yra, priežastys

Į laukelį įrašomos sprendimo nevykdyti pašalinimo, sustabdymo ar sustabdymo panaikinimo veiksmo, jei yra, priežastys.

{ALPHANUM-350}

Informacijos perdavimo data ir laikas

Į laukelį įrašoma pranešimo apie dabartinį veiksmą data ir laikas.

{DATE_TIME_FORMAT}

Galiojimo pradžia

Į laukelį įrašoma dabartinio veiksmo galiojimo pradžios data ir laikas.

{DATE_TIME_FORMAT}

Galiojimo pabaiga

Į laukelį įrašoma dabartinio veiksmo galiojimo pabaigos data ir laikas.

{DATE_TIME_FORMAT}

Vykdymas

Jei veiksmas vykdomas, į laukelį įrašoma „true“, kitu atveju – „false“.

„True“– veiksmas vykdomas

„False“– veiksmas nevykdomas

Prekybos vieta (-os)

Į laukelį įrašomas prekybos vietos (-ų) arba jų segmentų, su kuriais susijęs dabartinis veiksmas, MIC.

{MIC}

Jei reikia nurodyti kelis MIC kodus, į šį laukelį įrašomi keli MIC, juos atskiriant kableliais.

Emitento pavadinimas

Į laukelį įrašomas priemonės, su kuria susijęs veiksmas, emitento pavadinimas.

{ALPHANUM-350}

Emitentas

Į laukelį įrašomas priemonės, su kuria susijęs veiksmas, emitento LEI.

{LEI}

Priemonės identifikatorius

Į laukelį įrašomas priemonės ISIN.

{ISIN}

Nesutrumpintas priemonės pavadinimas

Į laukelį įrašomas priemonės pavadinimas.

{ALPHANUM-350}

Susijusios išvestinės finansinės priemonės

Į laukelį įrašomi su veiksmu taip pat susijusių išvestinių finansinių priemonių, kaip nurodyta Deleguotajame reglamente (ES) 2017/569, ISIN kodai.

{ISIN}

Jei reikia nurodyti kelis ISIN kodus, į šį laukelį įrašomi keli ISIN, juos atskiriant kableliais.

Kitos susijusios priemonės

Į laukelį įrašomi susijusių išvestinių finansinių priemonių, kurioms veiksmas daro poveikį, ISIN kodai.

{ISIN}

Jei reikia nurodyti kelis ISIN kodus, į šį laukelį įrašomi keli ISIN, juos atskiriant kableliais.

Pastabos

Į laukelį įrašomos pastabos.

{ALPHANUM-350}


(1)  2016 m. gegužės 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/569, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma prekybos finansinėmis priemonėmis sustabdymo ir jų pašalinimo iš prekybos techniniais reguliavimo standartais (OL L 87, 2017 3 31, p. 122).


16.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1006

2017 m. birželio 15 d.

kuriuo dėl endo-1,4-beta-ksilanazės preparatui, naudojamam kaip mėsinių naminių paukščių, nujunkytų paršelių ir penimųjų kiaulių pašarų priedui, gaminti naudojamos Aspergillus oryzae padermės (DSM 10287) (leidimo turėtojas – „DSM Nutritional Products“) pakeitimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1206/2012

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

leidimas dešimt metų naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Aspergillus oryzae (DSM 10287), preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“, kaip mėsinių naminių paukščių, nujunkytų paršelių ir penimųjų kiaulių pašaro priedą buvo suteiktas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1206/2012 (2);

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 13 straipsnio 3 dalį leidimo turėtojas pasiūlė pakeisti leidimo naudoti minėtą preparatą sąlygas – paprašė pakeisti padermę iš Aspergillus oryzae (DSM 10287) į Aspergillus oryzae (DSM 26372). Kartu su prašymu buvo pateikti atitinkami jį pagrindžiantys duomenys. Komisija šį prašymą perdavė Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba);

(3)

Tarnyba 2016 m. liepos 14 d. priimtoje nuomonėje (3) padarė išvadą, kad endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Aspergillus oryzae (DSM 26372), preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad šį priedą galima naudoti kaip veiksmingą mėsinių naminių paukščių, nujunkytų paršelių ir penimųjų kiaulių pašarų zootechninį priedą. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašaruose esančio pašarų priedo analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos sąlygos įvykdytos;

(5)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1206/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1206/2012 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Priede nurodytą preparatą ir pašarus, kurių sudėtyje yra šio preparato, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2018 m. sausio 6 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2017 m. liepos 6 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  OL L 347, 2012 12 15, p. 12.

(3)  EFSA Journal 2016; 14(8):4564.


PRIEDAS

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai

4a1607i

„DSM Nutritional Products Ltd.“

Endo-1,4-beta-ksilanazė

EC 3.2.1.8

Priedo sudėtis

endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Aspergillus oryzae (DSM 26372), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

 

Kieto pavidalo: 1 000 FXU (1)/g

 

Skysto pavidalo: 650 FXU/ml

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

endo-1,4-beta-ksilanazė, gauta iš Aspergillus oryzae (DSM 26372)

Analizės metodas  (2)

Pašaro priede esančios endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Aspergillus oryzae (DSM 26372), kiekybiniam vertinimui atlikti:

kolorimetrinis metodas, matuojant dažytą junginį, gautą iš dinitrosalicilo rūgšties (DNSA) ir ksilosilo dalių, atpalaiduotų ksilanazei reaguojant su arabinoksilanu.

Premiksuose ir pašaruose esančios endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Aspergillus oryzae (DSM26372), kiekybiniam vertinimui atlikti:

kolorimetrinis metodas, matuojant vandenyje tirpius dažus, endo-1,4-beta-ksilanazės atpalaiduotus iš dažikliu pažymėto avižų speltos azoksilano.

Mėsiniai naminiai paukščiai

100FXU

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

2.

Rekomenduojama didžiausia dozė kilograme visaverčio pašaro:

mėsiniams naminiams paukščiams: 200 FXU;

nujunkytiems paršeliams: 400 FXU;

penimoms kiaulėms: 400 FXU.

3.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos tokiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų ir odos apsaugos priemones.

4.

Naudoti nujunkytiems paršeliams maždaug iki 35 kg svorio.

2023 m. sausio 4 d.

Nujunkyti paršeliai

200FXU

Penimosios kiaulės

200FXU


(1)  1 FXU – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 7,8 mikromolio redukuojančio cukraus (ksilozės ekvivalentais) per minutę iš azo-kviečių arabinoksilano, esant 6,0 pH ir 50 °C temperatūrai.

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


16.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1007

2017 m. birželio 15 d.

dėl leidimo naudoti lecitinų preparatą kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. To reglamento 10 straipsnyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leidžiama naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB (2);

(2)

neterminuotas leidimas naudoti lecitinus kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedą buvo suteiktas remiantis Direktyva 70/524/EEB. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalies b punktu, šis priedas buvo įtrauktas į pašarų priedų registrą kaip esamas produktas;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalį buvo pateiktas prašymas iš naujo įvertinti lecitinų preparatą kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedą. Pareiškėjas paprašė tą priedą priskirti prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“ ir funkcinės grupės „emulsikliai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2016 m. liepos 13 d. priimtoje nuomonėje (3) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis lecitinų preparatas neturi nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad šis preparatas gali būti veiksmingai naudojamas pašare kaip emulsiklis. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedų pašaruose analizės metodų taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

atlikus lecitinų vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje išdėstytos leidimo suteikimo sąlygos įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(6)

kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkcinei grupei „emulsikliai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašaro priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Priede nurodytą preparatą ir premiksus, kurių sudėtyje yra šio preparato, pagamintus ir paženklintus iki 2018 m. sausio 6 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2017 m. liepos 6 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

2.   Kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodyto preparato, pagamintus ir paženklintus iki 2018 m. liepos 6 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2017 m. liepos 6 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti maistiniams gyvūnams.

3.   Kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodyto preparato, pagamintus ir paženklintus iki 2019 m. liepos 6 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2017 m. liepos 6 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti ne maistiniams gyvūnams.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2016;14(8):4560.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg lecitinų/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Technologinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: emulsikliai

1c322

Lecitinai

Priedo sudėtis

Lecitinų preparatas, kuriame yra ne mažesnis nei nurodytas išvardytų medžiagų kiekis:

fosfolipidų ≥ 18 %,

lizofosfolipidų ≥ 11 %,

kitų fosfolipidų ≥ 6 %,

Drėgnis ≤ 1 %

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Lecitinai (CAS Nr. 8002-43-5), gaunami iš sojų pupelių

Analizės metodas  (1)

Informacija apie pašaro priedo savybes pateikta:

Komisijos reglamente (ES) Nr. 231/2012 (2) ir atitinkamuose FAO JECFA monografijos Lecithin  (3)  (4) bandymuose.

Visų rūšių gyvūnai

Naudojimo norma visaverčiame pašare 100–1 500  mg preparato/1 kg visaverčio pašaro

2027 m. liepos 6 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  2012 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos (OL L 83, 2012 3 22, p. 1).

(3)  FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, Lecithin, monografija Nr. 4 (2007), http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/detail/en/c/260/.

(4)  FAO JECFA Combined Compendium for Food Additive SpecificationsAnalytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications, 4 tomas, http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm.


16.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1008

2017 m. birželio 15 d.

dėl leidimo naudoti Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ir Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p preparatą kaip mėsinių viščiukų pašaro priedą (leidimo turėtojas – „JHJ Ltd“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ir Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ir Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p preparatą naudoti kaip mėsinių viščiukų pašaro priedą, skirtiną prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2016 m. liepos 12 d. priimtoje nuomonėje (2) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ir Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų ir žmonių sveikatai arba aplinkai ir kad naudojant šį preparatą gali būti pagerinti zootechniniai mėsinių viščiukų rodikliai. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ir Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p preparato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2016;14(9):4555.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg visaverčio 12 % drėgnio pašaro

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai

4b1892

JHJ Ltd

Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ir Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p

Priedo sudėtis

Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ir Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 1,2 × 109 KSV/g visų pieno rūgšties bakterijų ir Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p 1 × 107 KSV/g,

kurio sudėtyje yra ne mažesnis nei nurodytas išvardytų medžiagų kiekis:

 

Lactococcus lactis PCM B/00039 ≥ 5 × 108 KSV/g

 

Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p ≥ 3 × 108 KSV/g

 

Lactobacillus casei B PCM/00080 ≥ 1 × 108 KSV/g

 

Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ≥ 3 × 108 KSV/g

 

Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p ≥ 1 × 107 KSV/g

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

gyvybingos Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ir Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p ląstelės

Analizės metodas  (1)

Lactococcus lactis PCM B/00039 ir Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p skaičiavimas pašaro priede ir pašaruose:

išpylimo ant plokštelės metodas naudojant Man, Rogosa ir Sharpe (MRS) agarą (ISO 15214).

Lactobacilli skaičiavimas pašaro priede ir pašaruose:

išpylimo ant plokštelės metodas naudojant MSR agarą (EN 15787).

Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p skaičiavimas pašaro priede ir pašaruose:

išpylimo ant plokštelės metodas naudojant chloramfenikolio gliukozės mielių ekstrakto agarą (EN 15789).

Lactobacilli, Lactococcus lactis PCM B/00039 ir Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p nustatymas:

nustatymas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).

Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p nustatymas:

polimerazės grandininė reakcija (PGR)

Mėsiniai viščiukai

5 × 108 (LAB)

5 × 106 (Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p)

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Gali būti naudojamas gyvūnų pašaruose, kurių sudėtyje yra leidžiamų kokcidiostatų: narazino/nikarbazino, natrio salinomicino, diklazurilo, dekoginato arba amonio maduramicino.

3.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos šiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų ir odos apsaugos priemones.

2027 m. liepos 6 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


DIREKTYVOS

16.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/21


KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA (ES) 2017/1009

2017 m. kovo 13 d.

kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti kadmį ir šviną filtrų stiklo ir atspindžio etalonams naudojamo stiklo sudėtyje

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (1), ypač į jos 5 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2011/65/ES draudžiama šviną ir kadmį naudoti rinkai teikiamoje elektros ir elektroninėje įrangoje;

(2)

optinio filtro stiklai, kurių sudėtyje yra kadmio arba švino, naudojami labai įvairiuose įvairių rūšių elektros ir elektroninės įrangos įrenginiuose. Tiek kadmis, tiek švinas naudojami todėl, kad juos naudojant išgaunama unikalių optinių savybių, kaip antai aiški ribinė linija matomoje spektro dalyje, kuri nepriklauso nuo žiūrėjimo kampo;

(3)

nors yra įvairių pakeitimo būtų, pakaitalai ne visuose įrenginiuose sukuria aiškias ribines linijas; tais retais atvejais, kai teigiama, kad yra šiuo aspektu pakankamai veiksmingų alternatyvų, naudojamos medžiagos yra pernelyg jautrios naudojimo aplinkos sąlygoms, todėl nėra pakankamai patikimos;

(4)

šia prasme alternatyvos dar nėra tinkamos naudoti daugelyje įrenginių ir rasti alternatyvų šiems įrenginiams sudėtinga ir ilgai trunka, todėl 1–7 ir 10 kategorijoms pagrįsta taikyti penkerių metų laikotarpį;

(5)

todėl 1–7 ir 10 kategorijų prietaisų atveju draudimo naudoti išimtis tam tikrų optinių filtrų stiklui, kurio sudėtyje yra kadmio ir (arba) švino, turėtų būti taikoma iki 2021 m. liepos 21 d. Atsižvelgiant į elektros ir elektroninės įrangos, kuriai taikoma išimtis, inovacijų ciklą, mažai tikėtina, kad išimties taikymo trukmė turės neigiamą poveikį inovacijoms;

(6)

todėl Direktyva 2011/65/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2011/65/ES III priedas iš dalies keičiamas kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2018 m. liepos 6 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2018 m. liepos 6 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 174, 2011 7 1, p. 88.


PRIEDAS

Direktyvos 2011/65/ES III priedo 13.b punktas pakeičiamas taip:

„13.b

Kadmis ir švinas, esantis filtrų stiklo ir atspindžio etalonams naudojamo stiklo sudėtyje

Taikoma 8, 9 ir 11 kategorijoms; nustoja galioti:

2023 m. liepos 21 d. – 8 kategorijos medicinos prietaisams, naudojamiems in vitro diagnozei,

2024 m. liepos 21 d. – 9 kategorijos pramoniniams stebėjimo bei kontrolės prietaisams ir 11 kategorijai,

2021 m. liepos 21 d. – kitoms 8 ir 9 kategorijų pakategorėms

13.b-I

Švinas metalo jonais dažyto optinio stiklo filtruose

Taikoma 1–7 ir 10 kategorijoms; 1–7 ir 10 kategorijoms nustoja galioti 2021 m. liepos 21 d.“

13.b-II

Kadmis su kadmio junginiais lydyto spalvoto stiklo rūšių filtruose; išskyrus reikmes, kurioms taikomas šio priedo 39 punktas

13.b-III

Kadmis ir švinas, esantis atspindžio etalonams naudojamo stiklo sudėtyje


16.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/23


KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA (ES) 2017/1010

2017 m. kovo 13 d.

kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti šviną tam tikrų šaltnešio kompresorių slydimo guoliuose

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (1), ypač į jos 5 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2011/65/ES draudžiama naudoti šviną rinkai pateikiamoje elektros ir elektroninėje įrangoje;

(2)

švinas naudojamas sandariųjų šaltnešio kompresorių guoliuose, kad nepratekėtų šaltnešis. Švinas užtikrina mažą trintį guolyje, nes jei tepimas nepakankamas, jis veikia kaip kietasis tepalas;

(3)

nors yra įmanoma sukurti bešvinius guolius, jie vis dar negali patikimai pakeisti švino guolių šaltnešio kompresoriuose, kurių deklaruojama elektrinė varomoji galia yra 9 kW arba mažesnė;

(4)

todėl švinui, naudojamam šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir šaldymo (angl. – HVACR) įrenginių šaltnešio kompresorių su sandariu sriegiu, kurių deklaruojama elektrinė varomoji galia yra 9 kW arba mažesnė, slydimo guoliuose, iki 2019 m. liepos 21 d. turėtų būti taikoma draudimo naudoti išimtis. Atsižvelgiant į šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginių inovacijų ciklą, mažai tikėtina, kad išimties taikymo trukmė turės neigiamą poveikį inovacijoms;

(5)

todėl Direktyva 2011/65/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2011/65/ES III priedas iš dalies keičiamas kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2018 m. liepos 6 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2018 m. liepos 6 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 174, 2011 7 1, p. 88.


PRIEDAS

Direktyvos 2011/65/ES III priedo 9.b punktas pakeičiamas taip:

„9.b

Švinas, naudojamas šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir šaldymo (angl. – HVACR) įrenginių šaltnešio kompresorių slydimo guoliuose

Taikoma 8, 9 ir 11 kategorijoms; nustoja galioti:

2023 m. liepos 21 d. – 8 kategorijos medicinos prietaisams, naudojamiems in vitro diagnozei;

2024 m. liepos 21 d. – 9 kategorijos pramoniniams stebėjimo bei kontrolės prietaisams ir 11 kategorijai;

2021 m. liepos 21 d. – kitoms 8 ir 9 kategorijų pakategorėms.

9.b-I

Švinas, naudojamas šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir šaldymo (angl. – HVACR) įrenginių šaltnešio kompresorių su sandariu sriegiu, kurių deklaruojama elektrinė varomoji galia yra 9 kW arba mažesnė, slydimo guoliuose

Taikoma 1 kategorijai; nustoja galioti 2019 m. liepos 21 d.“


16.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/25


KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA (ES) 2017/1011

2017 m. kovo 15 d.

kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti šviną optinėje įrangoje naudojamo balto stiklo sudėtyje

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (1), ypač į jos 5 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2011/65/ES draudžiama naudoti šviną rinkai pateikiamoje elektros ir elektroninėje įrangoje;

(2)

švino pagrindu pagamintas stiklas naudojamas, nes jo savybių – šviesos pralaidumo, optinės sklaidos, šiluminio laidžio, dvejopo lūžimo ir kt., – derinys yra unikalus;

(3)

yra alternatyvių bešvinio optinio stiklo modelių – bešvinio stiklo, plastikinių lęšių ir kitaip suprojektuotos įrangos. Nepaisant to, minėtos alternatyvos neturi keleto tokių savybių ir jų derinių, kokių turi švino pagrindu pagamintas stiklas;

(4)

kur buvo palyginti paprasta rasti pakaitalų, jie jau surasti ir naudojami. Tačiau likusiems naudojimo atvejams alternatyvų dar nerasta. Todėl visų reikmių pakeisti bešviniais pakaitalais apskritai neįmanoma. Todėl 1–7 ir 10 kategorijų prietaisų atveju draudimo naudoti išimtis švinui, esančiam optinėje įrangoje naudojamo balto stiklo sudėtyje, turėtų būti taikoma iki 2021 m. liepos 21 d. Atsižvelgiant į tokio pobūdžio optinių įrenginių inovacijų ciklą, mažai tikėtina, kad išimties taikymo trukmė turės neigiamą poveikį inovacijoms;

(5)

todėl Direktyva 2011/65/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2011/65/ES III priedas iš dalies keičiamas kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2018 m. liepos 6 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2018 m. liepos 6 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 174, 2011 7 1, p. 88.


PRIEDAS

Direktyvos 2011/65/ES III priedo 13.a punktas pakeičiamas taip:

„13.a

Švinas, esantis optinėje įrangoje naudojamo balto stiklo sudėtyje

Taikoma visoms kategorijoms; nustoja galioti:

2023 m. liepos 21 d. – 8 kategorijos medicinos prietaisams, naudojamiems in vitro diagnozei,

2024 m. liepos 21 d. – 9 kategorijos pramoniniams stebėjimo bei kontrolės prietaisams ir 11 kategorijai,

2021 m. liepos 21 d. – visoms kitoms kategorijoms ir pakategorėms“


SPRENDIMAI

16.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/27


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS (BUSP) 2017/1012

2017 m. birželio 13 d.

kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (*1) (EULEX KOSOVO) vadovo įgaliojimų terminas (EULEX KOSOVO/1/2017)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 38 straipsnio trečią dalį,

atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 4 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove, EULEX KOSOVO (1), ypač į jų 12 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Bendrųjų veiksmų 2008/124/BUSP 12 straipsnio 2 dalį Politinis ir saugumo komitetas (toliau – PSK) yra įgaliotas pagal Sutarties 38 straipsnio trečią dalį priimti atitinkamus sprendimus Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX KOSOVO) politinės priežiūros ir strateginio vadovavimo jai tikslu, įskaitant sprendimą dėl misijos vadovo skyrimo;

(2)

2016 m. birželio 14 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/947 (2), kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP ir EULEX KOSOVO pratęsiama iki 2018 m. birželio 14 d.;

(3)

2016 m. liepos 20 d. PSK priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/1207 (3), kuriuo EULEX KOSOVO misijos vadove nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. birželio 14 d. skiriama Alexandra PAPADOPOULOU;

(4)

2017 m. gegužės 30 d. Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlė pratęsti EULEX KOSOVO misijos vadovės Alexandra PAPADOPOULOU įgaliojimų terminą laikotarpiui nuo 2017 m. birželio 15 d. iki 2018 m. birželio 14 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX KOSOVO) vadovės Alexandra PAPADOPOULOU įgaliojimų terminas pratęsiamas laikotarpiui nuo 2017 m. birželio 15 d. iki 2018 m. birželio 14 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 13 d.

Politinio ir saugumo komiteto vardu

Pirmininkas

W. STEVENS


(*1)  Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

(1)  OL L 42, 2008 2 16, p. 92.

(2)  2016 m. birželio 14 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/947, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX KOSOVO) (OL L 157, 2016 6 15, p. 26).

(3)  2016 m. liepos 20 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2016/1207 dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove, EULEX KOSOVO, vadovo paskyrimo (EULEX KOSOVO/1/2016) (OL L 198, 2016 7 23, p. 49).


16.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/1013

2017 m. kovo 30 d.

kuriuo nustatoma standartinė informacijos teikimo forma, nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 17 straipsnyje

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 1927)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantį Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (1), ypač į jo 25 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Kelių transporto komiteto, įsteigto pagal 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (2), 42 straipsnio 1 dalį, nuomonę,

kadangi:

(1)

valstybės narės, naudodamos Reglamento (EB) Nr. 561/2006 17 straipsnio 1 dalyje nurodytą standartinę formą, turėtų Komisijai kas dvejus metus teikti informaciją, reikalingą to reglamento ir Reglamento (ES) Nr. 165/2014 įgyvendinimo ataskaitai ir ataskaitai dėl pokyčių tų aktų reglamentavimo srityse parengti;

(2)

reikėtų panaikinti Komisijos sprendimu 2009/810/EB (3) nustatytą standartinę formą ir priimti naują sprendimą, kad būtų atsižvelgta, be kita ko, į Sąjungoje įvykusius pokyčius, pavyzdžiui, Kroatijos įstojimą į ES ir naujas vairavimo ir poilsio trukmės taisykles, kurios buvo nustatytos nuo tada, kai buvo priimtas tas sprendimas;

(3)

informacijos teikimo reikalavimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 561/2006 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/22/EB (4), kurioje išdėstytos būtiniausios reglamento įgyvendinimo sąlygos, visų pirma yra susiję su informacija apie valstybių narių pagal Reglamento (EB) Nr. 561/2006 13 straipsnio 1 dalį taikomas išimtis ir išsamesne informacija apie atliekamus transporto priemonių patikrinimus;

(4)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/15/EB (5) papildomos Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytos nuostatos dėl vairavimo, pertraukų ir poilsio trukmės;

(5)

pagal Direktyvos 2002/15/EB 13 straipsnio 1 dalį ataskaitas apie tos direktyvos įgyvendinimą valstybės narės turėtų teikti kas dveji metai. Šis dvejų metų laikotarpis sutampa su laikotarpiu, nustatytu Reglamento (EB) Nr. 561/2006 17 straipsnio 1 dalyje. Todėl siekiant administracinio patogumo ir veiksmingo Sąjungos taisyklių poveikio šioje srityje stebėjimo tikslinga priimti nuostatą dėl šios informacijos įtraukimo į standartinę formą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 561/2006 17 straipsnio 1 dalyje nurodyta standartinė forma rengiama vadovaujantis šio sprendimo priede nustatytu pavyzdžiu.

2 straipsnis

1.   Sprendimas 2009/810/EB panaikinamas.

2.   Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Violeta BULC

Komisijos narė


(1)  OL L 102, 2006 4 11, p. 1.

(2)  OL L 60, 2014 2 28, p. 1.

(3)  2008 m. rugsėjo 22 d. Komisijos sprendimas 2009/810/EB, nustatantis standartinę informacijos teikimo formą, nurodytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 17 straipsnyje (OL L 289, 2009 11 5, p. 9).

(4)  2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinanti Direktyvą 88/599/EEB (OL L 102, 2006 4 11, p. 35).

(5)  2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo (OL L 80, 2002 3 23, p. 35).


PRIEDAS

Standartinė informacijos teikimo forma ataskaitai apie Reglamento (EB) Nr. 561/2006, Reglamento (ES) Nr. 165/2014 ir Direktyvos 2002/15/EB įgyvendinimą valstybėse narėse pagal Reglamento (EB) Nr. 561/2006 17 straipsnį ir Direktyvos 2002/15/EB 13 straipsnį rengti

1.   VALSTYBĖ NARĖ

2.   ATASKAITINIS LAIKOTARPIS

(Reglamento (EB) Nr. 561/2006 17 straipsnis)

Nuo (data):

Iki (data):

3.   MAŽIAUSIO ATLIKTINŲ PATIKRINIMŲ SKAIČIAUS APSKAIČIAVIMAS

(Direktyvos 2006/22/EB 2 straipsnis)

a)

Vieno vairuotojo dirbtų dienų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu: …

b)

Bendras transporto priemonių, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 561/2006, skaičius: …

c)

Bendras dirbtų dienų skaičius [(a) * (b)]: …

d)

Mažiausias patikrinimų skaičius [nuo 2010 m. sausio – 3 %]: …

4.   PATIKRINIMAI KELIUOSE

4.1.   Keliuose patikrintų vairuotojų skaičius pagal registracijos šalį ir pagrindinę vežimo rūšį

Pagrindinė vežimo rūšis

ES / EEE / Šveicarija

Trečiosios šalys

Piliečiai

Ne piliečiai

Keleivių vežimas

 

 

 

Krovinių vežimas

 

 

 

Iš viso

 

 

 

4.2.   Transporto priemonių, sustabdytų atliekant patikrinimus keliuose, skaičius pagal kelio tipą ir registracijos šalį

Kelio tipas

A

B

BG

CY

CZ

D

DK

E

EST

F

FIN

GB

GR

H

HR

I

IRL

Greitkelis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinės reikšmės kelias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietinės reikšmės kelias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelio tipas

L

LT

LV

M

NL

P

PL

RO

S

SK

SLO

FL

IS

N

CH

Kita

Iš viso

Greitkelis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinės reikšmės kelias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietinės reikšmės kelias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.   Transporto priemonių, sustabdytų atliekant patikrinimus keliuose, skaičius pagal tachografo tipą

Tachografo tipas

ES / EEE / Šveicarija

Trečiosios šalys

Piliečiai

Ne piliečiai

Analoginis

 

 

 

Skaitmeninis

 

 

 

Išmanusis (1)

 

 

 

Iš viso

 

 

 

Jeigu nacionalinių statistinių duomenų yra pakankamai, užpildykite ir toliau pateiktą lentelę, nurodydami tikslius duomenis apie transporto priemones, kuriose įrengti skaitmeniniai tachografai:

a)

transporto priemonių, kuriose įrengti skaitmeniniai tachografai, skaičius

 

b)

transporto priemonių, kuriose įrengti skaitmeniniai tachografai, dalis visame transporto priemonių, kurioms taikomi reglamentai, parke

 

4.4.   Darbo dienų skaičius, nustatytas atliekant patikrinimus keliuose, pagal pagrindinę vežimo rūšį ir registracijos šalį

Pagrindinė vežimo rūšis

ES / EEE / Šveicarija

Trečiosios šalys

Piliečiai

Ne piliečiai

Keleivių vežimas

 

 

 

Krovinių vežimas

 

 

 

Iš viso

 

 

 

4.5.   Pažeidimai. Keliuose nustatytų pažeidimų skaičius ir rūšis

(R – Reglamento (EB) Nr. 561/2006 pažeidimas, D – Direktyvos 2006/22/EB pažeidimas)

Straipsnis

Pažeidimo rūšis

Keleivių vežimas

Krovinių vežimas

ES / EEE / Šveicarija

Trečiosios šalys

ES / EEE / Šveicarija

Trečiosios šalys

Piliečiai

Ne piliečiai

Piliečiai

Ne piliečiai

R 6

Vairavimo trukmė:

ilgiausia vairavimo per dieną trukmė,

ilgiausia vairavimo per savaitę trukmė,

ilgiausia vairavimo per dvi savaites trukmė

 

 

 

 

 

 

R 6

Įrašų apie kitokį darbą ir (arba) parengtį dirbti nebuvimas

 

 

 

 

 

 

R 7

Vairavimo metu daromos pertraukos (kai vairuojama ilgiau negu 4,5 val. be pertraukos arba pertrauka yra per trumpa)

 

 

 

 

 

 

R 8

Poilsio trukmė:

trumpiausia poilsio per dieną trukmė,

trumpiausia poilsio per savaitę trukmė

 

 

 

 

 

 

R 10 ir 26

Įrašai apie vairavimo trukmę:

paskutinių 28 dienų įrašai

 

 

 

 

 

 

D I priedo A dalis

Įrašymo įranga:

netinkamas veikimas,

netinkamas įrašymo įrangos naudojimas arba manipuliavimas ja

 

 

 

 

 

 

5.   PATIKRINIMAI ĮMONĖS PATALPOSE

5.1.   Įmonės patalpose patikrintų vairuotojų ir darbo dienų skaičius:

Vežimo rūšis

Patikrintų vairuotojų skaičius

Patikrintų darbo dienų skaičius

I.   Skirstymas pagal rūšis

Keleivių vežimas

 

 

Krovinių vežimas

 

 

II.   Skirstymas pagal rūšis

Vežimas samdos pagrindais arba už atlygį

 

 

Vežimas savo sąskaita

 

 

5.2.   Pažeidimai. Patalpose nustatytų pažeidimų skaičius ir rūšis

(R – Reglamento (EB) Nr. 561/2006 pažeidimas, D – Direktyvos 2006/22/EB pažeidimas)

Straipsnis

Pažeidimo rūšis

Keleivių vežimas

Krovinių vežimas

R 6

Vairavimo trukmė:

ilgiausia vairavimo per dieną trukmė,

ilgiausia vairavimo per savaitę trukmė,

ilgiausia vairavimo per dvi savaites trukmė

 

 

R 6

Įrašų apie kitokį darbą ir (arba) parengtį dirbti nebuvimas

 

 

R 7

Vairavimo metu daromos pertraukos (kai vairuojama ilgiau negu 4,5 val. be pertraukos arba pertrauka yra per trumpa)

 

 

R 8

Poilsio trukmė:

trumpiausia poilsio per dieną trukmė,

trumpiausia poilsio per savaitę trukmė

 

 

R 10 ir 26

Įrašai apie vairavimo trukmę:

duomenų saugojimas 1 metus,

 

 

D I priedo A dalis

Įrašymo įranga:

netinkamas veikimas,

netinkamas įrašymo įrangos naudojimas arba manipuliavimas ja

 

 

5.3.   Įmonių ir jų patalpose patikrintų vairuotojų skaičius pagal įmonės transporto priemonių parko dydį

Parko dydis

Patikrintų įmonių skaičius

Patikrintų vairuotojų skaičius

Nustatytų pažeidimų skaičius

1

 

 

 

2–5

 

 

 

6–10

 

 

 

11–20

 

 

 

21–50

 

 

 

51–200

 

 

 

201–500

 

 

 

Daugiau negu 500

 

 

 

6.   NACIONALINIAI VYKDYMO UŽTIKRINIMO PAJĖGUMAI

a)

Kontrolės pareigūnų, atliekančių patikrinimus keliuose ir įmonės patalpose, skaičius:

b)

Kontrolės pareigūnų, parengtų analizuoti skaitmeninių tachografų duomenis keliuose arba įmonių patalpose, skaičius:

c)

Įrangos vienetų, suteiktų kontrolės pareigūnams, kad jie galėtų atsisiųsti, perskaityti ir analizuoti skaitmeninių tachografų duomenis keliuose ir įmonių patalpose, skaičius:

7.   NACIONALINĖS IR TARPTAUTINĖS INICIATYVOS

7.1.   Nacionalinės iniciatyvos

a)

reguliavimo (įskaitant duomenų apie išimčių pagal 13 straipsnio 1 dalį taikymą, atnaujinimą);

b)

administracinės;

c)

kitos.

7.2.   Tarptautinės iniciatyvos

a)

suderinti patikrinimai: jų skaičius kiekvienais metais ir bendradarbiaujančios šalys;

b)

keitimasis patirtimi, duomenimis ir darbuotojais: iniciatyvų, žmonių, keitimosi subjektų ir bendradarbiaujančių šalių skaičius.

8.   BAUDOS

8.1.   Dydžiai ataskaitiniu laikotarpiu

8.2.   Pakeitimai

a)

paskutinių pakeitimų data ir pobūdis (per ataskaitinius metus);

b)

administracinės arba teisinės nuorodos.

9.   IŠVADOS IR PASTABOS, ĮSKAITANT VISUS SUSIJUSIOSE SRITYSE VYKSTANČIUS POKYČIUS

10.   DARBO LAIKO DIREKTYVOS 2002/15/EB ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Šiame skirsnyje paprastai turėtų būti pateikta informacija apie:

tai, kaip ataskaita buvo parengta ir su kokiomis suinteresuotosiomis šalimis buvo konsultuotasi,

įgyvendinimą [teisinė padėtis; kaip dėl perkėlimo į nacionalinę teisę pasikeitė ankstesnė teisinė padėtis, susijusi su darbo laiku; visi konkretūs sunkumai, su kuriais buvo susidurta taikant šią direktyvą; priemonės, kurių buvo imtasi tiems sunkumams pašalinti; visos susijusios priemonės, skirtos praktiniam teisės aktų įgyvendinimui palengvinti],

įgyvendinimo stebėseną [už atitikties taisyklėms stebėseną atsakingos institucijos; stebėsenos metodai; problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir taikyti sprendimai],

teisinį išaiškinimą [nurodyti, ar nacionaliniu lygiu yra teismo sprendimų, kuriuose direktyva buvo aiškinta arba taikyta sprendžiant kokius nors svarbius klausimus; kokie buvo pagrindiniai teisiniai argumentai tuo klausimu],

veiksmingumo įvertinimą [duomenys, naudoti vertinant priemonių perkėlimo į nacionalinę teisę veiksmingumą; teigiami ir neigiami praktinio teisės aktų įgyvendinimo aspektai],

perspektyvas [visi svarstomos srities prioritetai; pasiūlyti direktyvos pritaikymus arba pakeitimus, nurodant priežastis; nurodyti pakeitimus, kurie laikomi būtinais technikos pažangai; pasiūlyti susijusias priemones ES lygmeniu].

11.   ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ŠIOS ATASKAITOS PARENGIMĄ

Vardas, pavardė: …

Pareigos: …

Organizacija: …

Juridinis adresas: …

Tel./faks.: …

E. paštas: …

Data: …


(1)  Privaloma nuo tos dienos, kai įsigalioja Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/799 IC priedas (OL L 139, 2016 5 26, p. 1).


16.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/36


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/1014

2017 m. birželio 15 d.

dėl nuorodų į Europos standartus EN 13869:2016 dėl vaikų saugumo reikalavimų, keliamų žiebtuvėliams, ir EN 13209-2:2015 dėl kūdikio nešynių skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (1), ypač į jos 4 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą;

kadangi:

(1)

Direktyvos 2001/95/EB 3 straipsnio 1 dalimi gamintojai įpareigojami pateikti rinkai tik saugius gaminius;

(2)

pagal Direktyvos 2001/95/EB 3 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą gaminys turi būti laikomas saugiu (atsižvelgiant į riziką ir rizikos kategorijas, kurioms taikomi atitinkami nacionaliniai standartai), kai jis atitinka neprivalomus nacionalinius standartus, kuriais perkeliami Europos standartai, nuorodas į kuriuos pagal tos direktyvos 4 straipsnį Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(3)

pagal Direktyvos 2001/95/EB 4 straipsnio 1 dalį Europos standartus rengia Europos standartizacijos organizacijos pagal Komisijos suteiktus įgaliojimus;

(4)

pagal Direktyvos 2001/95/EB 4 straipsnio 2 dalį Komisija skelbia nuorodas į tokius standartus;

(5)

2008 m. balandžio 23 d. Komisija priėmė Sprendimą 2008/357/EB (2), o 2008 m. birželio 7 d. Komisija Europos standartizacijos komitetui (CEN) suteikė įgaliojimus M/427 dėl vaiko neįžiebiamų cigarečių žiebtuvėlių reikalavimų;

(6)

reaguodamas į įgaliojimą M/427 CEN priėmė standartą EN 13869:2016 „Žiebtuvėliai. Vaikų saugumo reikalavimai, keliami žiebtuvėliams. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“. Standartas EN 13869:2016 atitinka įgaliojimą M/427 ir Direktyvoje 2001/95/EB nustatytą bendrą saugos reikalavimą. Todėl nuoroda į jį turėtų būti paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(7)

1997 m. gruodžio 16 d. Komisija suteikė įgaliojimus M/264 CEN ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetui (Cenelec) vaikų priežiūros gaminių saugos srityje;

(8)

reaguodamas į įgaliojimą M/264 CEN priėmė standartą EN 13209-2:2015 „Vaiko naudojami ir jo priežiūros gaminiai. Kūdikio nešynės. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai. 2 dalis. Minkštoji nešynė“. Standartas EN 13209-2:2015 atitinka įgaliojimą M/264 ir Direktyvoje 2001/95/EB nustatytą bendrą saugos reikalavimą. Todėl nuoroda į jį turėtų būti paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Direktyva 2001/95/EB įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje skelbiamos šių standartų nuorodos:

a)

EN 13869:2016 „Žiebtuvėliai. Vaikų saugumo reikalavimai, keliami žiebtuvėliams. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“;

b)

EN 13209-2:2015 „Vaiko naudojami ir jo priežiūros gaminiai. Kūdikio nešynės. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai. 2 dalis. Minkštoji nešynė“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 11, 2002 1 15, p. 4.

(2)  2008 m. balandžio 23 d. Komisijos sprendimas 2008/357/EB dėl Europos žiebtuvėlių standartų ir specialių vaikų saugumo reikalavimų atitikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB (OL L 120, 2008 5 7, p. 11).


16.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/38


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/1015

2017 m. birželio 15 d.

dėl kiekvienoje valstybėje narėje 2014 m. išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, kuriam taikomas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 406/2009/EB

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB (1), ypač į jo 19 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 406/2009/EB (2) nustatytos išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ribos (metinės išmetamųjų teršalų kvotos) kiekvienai valstybei narei kiekvieniems 2013–2020 m. laikotarpio metams ir kasmetinio tų ribų laikymosi vertinimo mechanizmas. Valstybių narių metinės išmetamųjų teršalų kvotos, išreikštos CO2 ekvivalento tonomis, nurodytos Komisijos sprendime 2013/162/ES (3). Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2013/634/ES (4) tos kvotos patikslintos;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 525/2013 19 straipsnyje numatyta valstybėse narėse išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apskaitos ataskaitų peržiūros, kuria siekiama nustatyti, ar laikomasi Sprendimo Nr. 406/2009/EB nuostatų, procedūra. Reglamento (ES) Nr. 525/2013 19 straipsnio 1 dalyje nurodyta išsami peržiūra buvo atlikta remiantis 2014 m. išmestų teršalų duomenimis, Komisijai pateiktais 2016 m. balandžio mėn. pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 749/2014 (5) III skyriuje ir XVI priede nustatytas procedūras;

(3)

nustatant bendrą kiekvienoje valstybėje narėje 2014 m. išmestų ŠESD kiekį, kuriam taikomas Sprendimas Nr. 406/2009/EB, turėtų būti atsižvelgta į technines pataisas ir patikslintus įverčius, apskaičiuotus per išsamią peržiūrą ir nurodytus galutinėse peržiūros ataskaitose, parengtose pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 749/2014 35 straipsnio 2 dalį;

(4)

Reglamento (ES) Nr. 525/2013 19 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad šio sprendimo paskelbimo dieną prasideda keturių mėnesių laikotarpis, per kurį valstybėms narėms pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB leidžiama pasinaudoti lankstumo mechanizmais, todėl šis sprendimas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendras kiekvienoje valstybėje narėje 2014 m. išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuriam taikomas Sprendimas Nr. 406/2009/EB ir kuris gautas remiantis apskaitos duomenimis, patikslintais užbaigus Reglamento (ES) Nr. 525/2013 19 straipsnio 1 dalyje nurodytą išsamią peržiūrą, pateikiamas šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 165, 2013 6 18, p. 13.

(2)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas (OL L 140, 2009 6 5, p. 136).

(3)  2013 m. kovo 26 d. Komisijos sprendimas 2013/162/ES dėl valstybių narių metinių išmetamų dujų kiekio kvotų 2013–2020 m. laikotarpiu nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 406/2009/EB (OL L 90, 2013 3 28, p. 106).

(4)  2013 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/634/ES dėl valstybių narių metinių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio kvotų 2013–2020 m. laikotarpiu koregavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 406/2009/EB (OL L 292, 2013 11 1, p. 19).

(5)  2014 m. birželio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 749/2014 dėl valstybių narių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 525/2013 teikiamos informacijos struktūros, formato, pateikimo tvarkos ir peržiūros (OL L 203, 2014 7 11, p. 23).


PRIEDAS

Valstybė narė

2014 m. išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuriam taikomas Sprendimas Nr. 406/2009/EB

(anglies dioksido ekvivalento tonomis)

Belgija

70 054 910

Bulgarija

22 900 867

Čekija

57 620 658

Danija

32 643 514

Vokietija

436 790 185

Estija

6 083 093

Airija

41 663 021

Graikija

44 409 918

Ispanija

199 755 020

Prancūzija

353 528 786

Kroatija

14 663 196

Italija

265 275 604

Kipras

3 924 856

Latvija

9 017 595

Lietuva

12 922 268

Liuksemburgas

8 858 306

Vengrija

38 423 028

Мalta

1 291 392

Nyderlandai

97 887 338

Austrija

48 194 334

Lenkija

181 543 023

Portugalija

38 836 638

Rumunija

72 534 134

Slovėnija

10 472 374

Slovakija

19 782 144

Suomija

30 146 832

Švedija

34 522 651

Jungtinė Karalystė

324 444 705