ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 150

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. birželio 14d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. birželio 8 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/997, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB III priedo nuostatos dėl pavojingos savybės HP 14 ekotoksiškumas ( 1 )

1

 

*

2017 m. birželio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/998, kuriuo 268-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL (Da'esh) ir Al-Qaida organizacijomis

5

 

*

2017 m. birželio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/999, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas ( 1 )

7

 

*

2017 m. birželio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1000, kuriuo dėl perfluoroktano rūgšties (PFOA), jos druskų ir PFOA giminingų medžiagų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas ( 1 )

14

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2016 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1821, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas, klaidų ištaisymas ( OL L 294, 2016 10 28 )

19

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

14.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/997

2017 m. birželio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB III priedo nuostatos dėl pavojingos savybės HP 14 „ekotoksiškumas“

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančią kai kurias direktyvas (1), ypač į jos 38 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2008/98/EB III priede išvardijamos atliekų savybės, dėl kurių jos tampa pavojingos;

(2)

Direktyvoje 2008/98/EB nustatyta, kad atliekų priskyrimas pavojingoms atliekoms turėtų būti grindžiamas, inter alia, Sąjungos teisės aktais dėl cheminių medžiagų, visų pirma aktais dėl mišinių priskyrimo pavojingiems mišiniams, įskaitant tam tikslui naudojamas koncentracijos ribines vertes. Siekiant paskatinti suderintą atliekų klasifikavimą ir užtikrinti, kad visoje Sąjungoje pavojingos savybės atliekoms būtų priskiriamos vienodai, Komisijos sprendimu 2000/532/EB (2) nustatytas atliekų rūšių sąrašas;

(3)

Direktyvos 2008/98/EB III priede nustatyta, kad pavojinga savybė HP 14 „ekotoksiškumas“ turi būti priskiriama remiantis Tarybos direktyvos 67/548/EEB (3) VI priede nustatytais kriterijais;

(4)

Direktyva 67/548/EEB panaikinta nuo 2015 m. birželio 1 d. ir pakeista Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 (4). Tačiau ši direktyva tam tikriems mišiniams gali būti toliau taikoma iki 2017 m. birželio 1 d., jeigu jie buvo klasifikuojami, ženklinami ir pakuojami pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB (5) ir jau buvo pateikti rinkai anksčiau nei 2015 m. birželio 1 d.;

(5)

Direktyvos 2008/98/EB III priedas buvo pakeistas Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1357/2014 (6) siekiant tinkamais atvejais pavojingų savybių apibrėžtis suderinti su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008, o nuorodas į Direktyvą 67/548/EEB pakeisti nuorodomis į Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008;

(6)

Reglamentu (ES) Nr. 1357/2014 pavojingos savybės HP 14 „ekotoksiškumo“ apibrėžtis nebuvo pakeista, nes reikėjo atlikti papildomą tyrimą siekiant užtikrinti, kad informacija apie galimą pavojingos savybės HP 14 „ekotoksiškumo“ vertinimo suderinimo su Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytais kriterijais poveikį būtų išsami ir reprezentatyvi. Dabar, kai tyrimas jau baigtas, reikėtų atsižvelgti į jo rekomendacijas vertinant Direktyvos 2008/98/EB III priede nurodytą atliekų pavojingą savybę HP 14 „ekotoksiškumą“ ir tą vertinimą kiek įmanoma suderinti su Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytais cheminių medžiagų ekotoksiškumo vertinimo kriterijais. Kai pagal skaičiavimo formules atliekoms priskiriama pavojinga savybė HP 14 „ekotoksiškumas“, turėtų būti taikomos Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 apibrėžtos bendros ribinės vertės;

(7)

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priede pateikiami suderinti dauginimo koeficientai, priskirti tam tikroms medžiagoms, klasifikuojamoms kaip „pavojingos vandens aplinkai – ūmus pavojus, 1 kategorija“, arba „pavojingos vandens aplinkai – lėtinis pavojus, 1 kategorija“, kurie naudojami nustatant, kaip klasifikuoti mišinį, kuriame yra tokių medžiagų. Atsižvelgiant į pažangą, padarytą nustatant tokius dauginimo koeficientus, Komisija gali pagal Direktyvos 2008/98/EB 38 straipsnio 2 dalį peržiūrėti apskaičiavimo metodą, taikomą vertinant, ar medžiagos pasižymi pavojinga savybe HP 14 „ekotoksiškumu“, kad į tą metodą galbūt būtų galima įtraukti dauginimo koeficientus;

(8)

kai atliekamas bandymas, kuriuo siekiama nustatyti, ar atliekos pasižymi pavojinga savybe HP 14 „ekotoksiškumu“, tikslinga taikyti atitinkamus Komisijos reglamente (EB) Nr. 440/2008 (7) nustatytus metodus arba kitus tarptautiniu mastu pripažintus bandymų metodus ir gaires. Sprendime 2000/532/EB nustatyta, kad jei atliekų pavojinga savybė įvertinta atliekant bandymą ir naudojant tokią pavojingosios medžiagos koncentraciją, kokia nurodyta Direktyvos 2008/98/EB III priede, tokio bandymo rezultatai yra viršesni. Be to, turėtų būti atsižvelgta į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 12 straipsnį, ypač į jo b punktą, ir jo taikymo metodikas. Tikslinga, kad Komisija skatintų keistis geriausios praktikos pavyzdžiais, susijusiais su bandymų metodais, taikomais vertinant, ar medžiagos pasižymi pavojinga savybe HP 14 „ekotoksiškumas“, siekiant galimo jų suderinimo;

(9)

derėtų suteikti įmonėms ir kompetentingoms institucijoms pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų reikalavimų;

(10)

Direktyvos 2008/98/EB 39 straipsnyje nurodytas komitetas nuomonės apie šiame reglamente numatytas priemones nepateikė. Todėl tas priemones, remdamasi Tarybos sprendimo 1999/468/EB (8) 5a straipsnio 4 dalimi, turėtų priimti Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2008/98/EB III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. liepos 5 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta 2017 m. birželio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

K. SIMSON


(1)  OL L 312, 2008 11 22, p. 3.

(2)  2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas 2000/532/EB, keičiantis sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį (OL L 226, 2000 9 6, p. 3).

(3)  1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (OL 196, 1967 8 16, p. 1).

(4)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

(5)  1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo (OL L 200, 1999 7 30, p. 1).

(6)  2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas (OL L 365, 2014 12 19, p. 89).

(7)  2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 440/2008, nustatantis bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 142, 2008 5 31, p. 1).

(8)  1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).


PRIEDAS

Direktyvos 2008/98/EB III priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

savybei HP 14 „ekotoksiškumas“ skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„HP 14 „Ekotoksiškos“: atliekos, kurios iš karto sukelia arba gali vėliau sukelti pavojų vienam ar daugiau aplinkos sektorių.

Atliekos, kurios atitinka kurią nors iš toliau pateiktų sąlygų, klasifikuojamos kaip pavojingos priskiriant kodą HP 14:

jeigu atliekų sudėtyje yra medžiagos, kuri pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (*1) yra klasifikuojama kaip ozono sluoksnį ardanti medžiaga priskiriant kodu H420 žymimą pavojingumo frazę ir tokios medžiagos koncentracija yra lygi 0,1 % ribinei koncentracijai arba didesnė,

[c(H420) ≥ 0,1 %]

jeigu atliekų sudėtyje yra vienos medžiagos ar daugiau medžiagų, kuri (-ios) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 yra klasifikuojama (-os) kaip ūmaus poveikio vandens aplinkai medžiaga (-os) priskiriant kodu H400 žymimą pavojingumo frazę ir tokios (-ių) medžiagos (-ų) koncentracija yra lygi 25 % ribinei koncentracijai arba didesnė. Tokioms medžiagoms taikoma 0,1 % ribinė vertė,

[Σ c (H400) ≥ 25 %]

jeigu atliekų sudėtyje yra vienos medžiagos ar daugiau medžiagų, kuri (-ios) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 yra klasifikuojama (-os) kaip lėtinio poveikio vandens aplinkai 1, 2 ar 3 kategorijos medžiaga (-os) priskiriant kodu (-ais) H410, H411 arba H412 žymimą (-as) pavojingumo frazę (-es) ir jei visų lėtinio poveikio vandens aplinkai 1 kategorijos (H410) medžiagų koncentracijos, padaugintos iš 100, ir lėtinio poveikio vandens aplinkai 2 kategorijos (H411) medžiagų koncentracijos, padaugintos iš 10, ir visų lėtinio poveikio vandens aplinkai 3 kategorijos (H412) medžiagų koncentracijos suma yra lygi 25 % ribinei koncentracijai arba didesnė. Medžiagoms, kurioms priskiriamas kodas H410, taikoma 0,1 % ribinė vertė, o medžiagoms, kurioms priskiriamas kodas H411 arba H412, taikoma 1 % ribinė vertė,

[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

jeigu atliekų sudėtyje yra vienos ar daugiau medžiagų, kuri (-ios) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 yra klasifikuojama (-os) kaip lėtinio poveikio vandens aplinkai 1, 2, 3 arba 4 kategorijos medžiaga (-os) priskiriant kodu (-ais) H410, H411, H412 arba H413 žymimą (-as) pavojingumo frazę (-es) ir visų lėtinio poveikio vandens aplinkai medžiagų koncentracijos suma yra lygi 25 % ribinei koncentracijai arba didesnė. Medžiagoms, kurioms priskiriamas kodas H410, taikoma 0,1 % ribinė vertė, o medžiagoms, kurioms priskiriamas kodas H411, H412 arba H413, taikoma 1 % ribinė vertė,

[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %],

čia: Σ = suma, o c = medžiagų koncentracija.

(*1)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).“;"

2.

po HP 15 skirtu įrašu esanti pastaba išbraukiama.14.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/998

2017 m. birželio 12 d.

kuriuo 268-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą įšaldomi;

(2)

2017 m. birželio 7 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti vieną asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems turėtų būti taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašo įrašą. Todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedo antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įraše „Al-Nusrah Front for the People of the Levant (alias a) the Victory Front; b) Jabhat al-Nusrah; c) Jabhet al-Nusra; d) Al-Nusrah Front; e) Al-Nusra Front; f) Ansar al-Mujahideen Network); g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad). Kita informacija: a) veikia Sirijoje; b) anksčiau buvo įtrauktas į sąrašą nuo 2013 m. gegužės 30 d. iki 2014 m. gegužės 13 d. kaip Al-Qaida alias Irake. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2014 5 14.“ pateikti identifikavimo duomenys pakeičiami taip:

„Al-Nusrah Front for the People of the Levant (alias a) the Victory Front; b) Jabhat al-Nusrah; c) Jabhet al-Nusra; d) Al-Nusrah Front; e) Al-Nusra Front; f) Ansar al-Mujahideen Network); g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad; h) Jabhat Fath al Sham; i) Jabhat Fath al-Sham; j) Jabhat Fatah al-Sham; k) Jabhat Fateh Al-Sham; l) Fatah al-Sham Front; m) Fateh al-Sham Front); n) Conquest of the Levant Front; o) The Front for the Liberation of al Sham; p) Front for the Conquest of Syria/the Levant; q) Front for the Liberation of the Levant; r) Front for the Conquest of Syria. Kita informacija: a) veikia Sirijos Arabų Respublikoje, b) Irake; c) anksčiau buvo įtrauktas į sąrašą nuo 2013 m. gegužės 30 d. iki 2014 m. gegužės 13 d. kaip Al-Qaida alias Irake. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2014 5 14.“


14.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/999

2017 m. birželio 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 58 ir 131 straipsnius,

kadangi:

(1)

cheminė medžiaga 1-bromopropanas (n-propilbromidas) atitinka 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (2), todėl ji atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(2)

cheminė medžiaga diizopentilftalatas atitinka 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl ji atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(3)

cheminė medžiaga 1,2-benzendikaboksirūgšties di-C6–8 šakotieji alkilesteriai, turintys daug C7, atitinka 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl ji atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(4)

cheminė medžiaga 1,2-benzendikarboksirūgšties di-C7–11 alkilesteriai, šakotosios ir linijinės grandinės, atitinka 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl ji atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(5)

cheminė medžiaga 1,2-benzendikarboksirūgšties dipentilesteris, šakotas ir linijinis, atitinka 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl ji atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(6)

cheminė medžiaga bi(2-metoksietil)ftalatas atitinka 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl ji atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(7)

cheminė medžiaga dipentilftalatas atitinka 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl ji atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(8)

cheminė medžiaga n-pentil-izopentilftalatas atitinka 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl ji atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(9)

cheminė medžiaga antraceno alyva, kai jos sudėtyje yra tam tikra benz(a)pireno procentinė dalis, atitinka 1B kategorijos kancerogeninių cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl ji atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus. Ši cheminė medžiaga taip pat yra patvari, bioakumuliacinė ir toksiška, ir labai patvari ir didelės bioakumuliacijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priede nustatytus kriterijus, todėl ji atitinka to reglamento 57 straipsnio d ir e punktuose nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(10)

cheminė medžiaga pikis, akmens anglių deguto, aukštos temperatūros, atitinka 1B kategorijos kancerogeninių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl ji atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus. Ši cheminė medžiaga taip pat yra patvari, bioakumuliacinė ir toksiška, ir labai patvari ir didelės bioakumuliacijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priede nustatytus kriterijus, todėl ji atitinka to reglamento 57 straipsnio d ir e punktuose nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(11)

cheminių medžiagų grupė etoksilintas 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolis (apimanti aiškiai apibrėžtas medžiagas ir medžiagas, kurių sudėtis yra nežinoma arba kintama, sudedamuosius reakcijų produktus ar biologines medžiagas (toliau – UVCB medžiagos), polimerus ir homologus) yra cheminė medžiagos, kurios skildamos turi endokrininę sistemą ardančių savybių, kurios, kaip įrodyta moksliniais tyrimais, gali turėti didelio poveikio aplinkai. Dėl to jos gali sukelti rimtą poveikį, prilygstantį Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a–e punktuose išvardytų cheminių medžiagų poveikiui, todėl jos atitinka to reglamento 57 straipsnio f punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(12)

cheminių medžiagų grupė etoksilintas šakotasis ir linijinis 4-nonilfenolis (apimanti medžiagas su šakotąją ir (arba) linijine alkilų grandine, kurių anglies atomų skaičius yra 9, kovalentiškai sujungta 4 pozicijoje su etoksilintu fenoliu, apimančiu UVCB ir aiškiai apibrėžtas medžiagas, polimerus ir homologus, kurie gali būti bet kokie atskiri izomerai ir (arba) jų deriniai) yra cheminės medžiagos, kurios skildamos turi endokrininę sistemą ardančių savybių, kurios, kaip įrodyta moksliniais tyrimais, gali turėti didelio poveikio aplinkai. Dėl to jos gali sukelti rimtą poveikį, prilygstantį Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a–e punktuose išvardytų cheminių medžiagų poveikiui, todėl jos atitinka to reglamento 57 straipsnio f punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(13)

šios cheminės medžiagos yra nustatytos ir įtrauktos į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį. Be to, 2014 m. vasario 6 d. (3) ir 2015 m. liepos 1 d. (4) Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – Agentūra) rekomendacijose, pateiktose vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsniu, nurodyta, kad jos į to reglamento XIV priedą turi būti įtraukiamos pirmumo tvarka. Komisija taip pat gavo informacijos apie socialinį ir ekonominį poveikį, apie kurį daug kartų informavo suinteresuotieji subjektai po to, kai buvo gauta penktoji Agentūros rekomendacija, arba apie kurį pranešta viešų konsultacijų metu, kurios vyko kartu su Agentūros vykdomomis viešomis konsultacijomis dėl jos šeštosios rekomendacijos projekto. Nepaisant gautos informacijos, yra tikslinga šias chemines medžiagas įtraukti į minėtą priedą;

(14)

atsižvelgiant į 2014 m. vasario 6 d. ir 2015 m. liepos 1 d. Agentūros rekomendacijas, tikslinga nurodyti datas, minimas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktyje. Šios datos buvo nustatytos remiantis numatomu laiku, kurio reikėtų autorizacijos paraiškai parengti, atsižvelgiant į turimą informaciją apie įvairias chemines medžiagas ir į informaciją, gautą per viešas konsultacijas, vykdytas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 4 dalį. Šiuo tikslu taip pat turėtų būti atsižvelgta į Agentūros galimybes išnagrinėti paraiškas per Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatytą laiką, kaip nurodyta to reglamento 58 straipsnio 3 dalyje;

(15)

nėra priežasčių, dėl kurių Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktyje minima data, skirta visoms šio reglamento priede išvardytoms cheminėms medžiagoms, turėtų būti 18 mėnesių vėlesnė už datą, nurodytą to reglamento 58 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktyje;

(16)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies e punkte kartu su to straipsnio 2 dalimi nustatyta, kad naudojimo būdų arba naudojimo būdų kategorijų atžvilgiu reikalavimas gauti autorizaciją gali būti netaikomas, jei rizika yra tinkamai kontroliuojama konkrečiais Sąjungos teisės aktais, kuriais nustatomi minimalūs reikalavimai, susiję su žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga. Remiantis turima informacija, nėra tikslinga nustatyti tomis nuostatomis pagrįstų išimčių;

(17)

remiantis turima informacija, nėra tikslinga nustatyti išimčių dėl produkto ir technologinių tyrimų ir plėtros;

(18)

remiantis turima informacija, nėra tikslinga nustatyti peržiūros laikotarpių tam tikriems naudojimo būdams. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 60 straipsnio 8 dalį peržiūros trukmė nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju, be kita ko, atsižvelgiant į riziką, kylančią naudojant cheminę medžiagą, jos naudojimo teikiamą socialinę ir ekonominę naudą ir pateiktą naudojimo būdų, dėl kurių prašoma suteikti autorizaciją, alternatyvų analizę arba bet kokį pakeitimo planą. Tais atvejais, kai nėra tinkamos alternatyvos, dėl naudojimo kylanti rizika yra apribota tinkamomis ir veiksmingomis rizikos valdymo priemonėmis, ir kai tikimasi, kad nauda, kuri bus gauta dėl cheminės medžiagos naudojimo, bus didelė (taip gali būti tais atvejais, kai medžiaga naudojama vaistų ar medicinos priemonių gamyboje) peržiūros laikotarpiai galėtų būti ilgi;

(19)

siekiant išvengti priešlaikinio gaminių, kurie nebegaminami po Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priede nurodytų saulėlydžio terminų, senėjimo, reikia, kad kai kurias į tą priedą įtrauktas chemines medžiagas būtų galima naudoti (atskirai arba mišinyje) tiems gaminiams remontuoti naudojamoms atsarginėms dalims gaminti, jei tie gaminiai negali veikti pagal paskirtį be šių atsarginių dalių, taip pat jei kai kurios į XIV priedą įtrauktos cheminės medžiagos yra reikalingos (atskirai arba mišinyje) tokiems gaminiams remontuoti. Šiuo tikslu turėtų būti supaprastintos paraiškos autorizacijai gauti dėl į XIV priedą įtrauktų cheminių medžiagų naudojimo tokioms atsarginėms dalims gaminti ir tokiems gaminiams remontuoti. Cheminėms medžiagoms, susijusioms su tokiu naudojimu, taikytinų pereinamojo laikotarpio priemonių taikymas turėtų būti išplėstas, siekiant priimti įgyvendinimo nuostatas dėl tokių supaprastintų paraiškų autorizacijai gauti;

(20)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(21)

N,N-dimetilformamidas (DMF) atitinka 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl jis atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus. Ši cheminė medžiaga taip pat buvo nustatyta ir įtraukta į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį ir 2014 m. vasario 6 d. Agentūros rekomendacijoje, pateiktoje vadovaujantis to reglamento 58 straipsniu, nurodyta, kad ji į to reglamento XIV priedą turi būti įtraukta pirmumo tvarka. DMF būdingos savybės yra panašios į N,N-dimetilacetamido (DMAC) ir N-metil-2-pirolidono (NMP) būdingas savybes, be to, tam tikri pagrindiniai šių trijų cheminių medžiagų naudojimo būdai gali būti vertinami kaip galimos alternatyvos. Šiuo metu NMP pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69 straipsnį taikoma apribojimų tvarka. Atsižvelgdama į šių trijų cheminių medžiagų būdingų savybių ir pramoninio naudojimo panašumus ir tam, kad būtų užtikrintas nuoseklus reglamentavimo metodas, Komisija mano, kad tikslinga atidėti sprendimą dėl DMF įtraukimo į XIV priedą, kaip tai buvo padaryta DMAC atveju, kai Komisija atsižvelgė į 2013 m. sausio 17 d. Agentūros rekomendaciją;

(22)

diazen-1,2-dikarboksamidas (C,C′-azodi(formamidas)) (ADCA) atitinka kvėpavimo takus jautrinančių cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus (Jautrinimas. Kvėpavimo takai, 1). Atsižvelgdama į visą turimą informaciją apie ADCA būdingas savybes ir šios cheminės medžiagos neigiamą poveikį, Agentūra padarė išvadą, kad ją galima laikyti chemine medžiaga, kuri, kaip įrodyta moksliniais tyrimais, gali sukelti didelį poveikį žmonių sveikatai, prilygstantį Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a–e punktuose išvardytų cheminių medžiagų poveikiui, todėl ji atitinka to reglamento 57 straipsnio f punkte atitinka nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus. Ši cheminė medžiaga taip pat buvo nustatyta ir įtraukta į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį ir 2014 m. vasario 6 d. Agentūros rekomendacijoje, pateiktoje vadovaujantis to reglamento 58 straipsniu, nurodyta, kad ji į to reglamento XIV priedą turi būti įtraukta pirmumo tvarka. ADCA naudojama labai įvairiai labai daug įvairių gamybos pramonės šakų, todėl manoma, kad paraiškos autorizacijai gauti bus labai sudėtingos. Kadangi šiuo metu patirties nagrinėjant paraiškas autorizacijai, kuri apima daug naudojimo būdų, gauti yra vis dar nedaug, tikslinga kol kas atidėti sprendimą dėl ADCA įtraukimo į XIV priedą;

(23)

tam tikri aliumosilikatų ugniai atsparūs keraminiai pluoštai (Al-RCF) ir cirkonio aliumosilikatų ugniai atsparūs keraminiai pluoštai (Zr-RCF) atitinka 1B kategorijos kancerogeninių cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl jie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus. Jie taip pat buvo nustatyti ir įtraukti į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį ir 2014 m. vasario 6 d. Agentūros rekomendacijoje, pateiktoje vadovaujantis to reglamento 58 straipsniu, nurodyta, kad jie į to reglamento XIV priedą turi būti įtraukti pirmumo tvarka. Pačius pluoštus gamina labai nedaug gamintojų ir paprastai per tą patį gamybos procesą jie tiesiogiai transformuojami į gaminius, kurie vėliau naudojami įvairioje pramoninėje įrangoje aukštai temperatūrai izoliuoti, o tai gali turėti didelio poveikio darbuotojams. Tačiau iš šių pluoštų pagamintus gaminius galima naudoti negavus autorizacijos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006. Siekdama nuspręsti, kuris reglamentavimo metodas yra tinkamiausias, Komisija mano, kad yra tikslinga kol kas atidėti sprendimą dėl Al-RCF ir Zr-RCF įtraukimo į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedą;

(24)

boro rūgštis, dinatrio tetraboratas (bevandenis), diboro trioksidas ir dinatrio tetraboro heptoksidas (hidratas) atitinka 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl jos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus. Jie taip pat buvo nustatyti ir įtraukti į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį ir 2015 m. liepos 1 d. Agentūros rekomendacijoje, pateiktoje vadovaujantis to reglamento 58 straipsniu, nurodyta, kad jie į to reglamento XIV priedą turi būti įtraukti pirmumo tvarka. Be to, šios cheminės medžiagos naudojamos labai įvairiai labai daug įvairių gamybos pramonės šakų, todėl manoma, kad paraiškos autorizacijai gauti bus labai sudėtingos. Kadangi šiuo metu patirties nagrinėjant paraiškas autorizacijai, kuri apima daug naudojimo būdų, gauti yra vis dar nedaug, tikslinga kol kas atidėti sprendimą dėl šių cheminių medžiagų įtraukimo į XIV priedą;

(25)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedo lentelė iš dalies keičiama taip:

1.

Įterpiami šie įrašai:

 

 

 

Pereinamojo laikotarpio priemonės

 

 

Įrašo Nr.

Cheminė medžiaga

57 straipsnyje nurodyta (-os) cheminei medžiagai būdinga (-os) savybė (-ės)

Galutinis paraiškos pateikimo terminas (1)

Saulėlydžio terminas (2)

Naudojimo būdai arba jų kategorijos, kuriems netaikomi reikalavimai

Peržiūros laikotarpiai

„32.

1-brompropanas (n-propilo bromidas)

EB Nr.

:

203–445–0

CAS Nr.

:

106–94–5

toksiška reprodukcijai

(1B kategorija)

2019 m. sausio 4 d.

2020 m. liepos 4 d.

33.

Diizopentilftalatas

EB Nr.

:

210–088–4

CAS Nr.

:

605–50–5

toksiška reprodukcijai

(1B kategorija)

2019 m. sausio 4 d.

2020 m. liepos 4 d.

34.

1,2-benzendikarboksirūgšties di-C6–8 šakotosios grandinės alkilesteriai, turintys daug C7

EB Nr.

:

276–158–1

CAS Nr.

:

71888–89–6

toksiška reprodukcijai

(1B kategorija)

2019 m. sausio 4 d.

2020 m. liepos 4 d.

35.

1,2-benzendikarboksirūgšties di-C7–11-alkilesteriai, šakotosios ir linijinės grandinės

EB Nr.

:

271–084–6

CAS Nr.

:

68515–42–4

toksiška reprodukcijai

(1B kategorija)

2019 m. sausio 4 d.

2020 m. liepos 4 d.

36.

1,2-benzendikarboksirūgšties dipentilesteris, šakotosios ir linijinės grandinės

EB Nr.

:

284–032–2

CAS Nr.

:

84777–06–0

toksiška reprodukcijai

(1B kategorija)

2019 m. sausio 4 d.

2020 m. liepos 4 d.

37.

Di(2-metoksietil)ftalatas

EB Nr.

:

204–212–6

CAS Nr.

:

117–82–8

toksiška reprodukcijai

(1B kategorija)

2019 m. sausio 4 d.

2020 m. liepos 4 d.

38.

Dipentilftalatas

EB Nr.

:

205–017–9

CAS Nr.

:

131–18–0

toksiška reprodukcijai

(1B kategorija)

2019 m. sausio 4 d.

2020 m. liepos 4 d.

39.

N-pentil-izopentilftalatas

EB Nr.

:

CAS Nr.

:

776297–69–9

toksiška reprodukcijai

(1B kategorija)

2019 m. sausio 4 d.

2020 m. liepos 4 d.

40.

Antraceno alyva

EB Nr.

:

292–602–7

CAS Nr.

:

90640–80–5

kancerogeninė

(1B kategorija)***, PBT, vPvB

2019 m. balandžio 4 d.

2020 m. spalio 4 d.

41.

Pikis, akmens anglių deguto, aukštos virimo temperatūros

EB Nr.

:

266–028–2

CAS Nr.

:

65996–93–2

kancerogeninė

(1B kategorija), PBT, vPvB

2019 m. balandžio 4 d.

2020 m. spalio 4 d.

42.

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolis, etoksilintas

[apima aiškiai apibrėžtas ir UVCB medžiagas, polimerus ir homologus]

EB Nr.

:

CAS Nr.

:

ardanti endokrininę sistemą (57 straipsnio f punktas – aplinka)

2019 m. liepos 4 d.

2021 m. sausio 4 d.

43.

4-nonifenolis, šakotasis ir linijinis, etoksilintas

[medžiagos su linijine ir (arba) šakotąja alkilų grandine, kurių anglies atomų skaičius yra 9, kovalentiškai sujungta 4 pozicijoje su etoksilintu fenoliu, apimančiu UVCB ir aiškiai apibrėžtas medžiagas, polimerus ir homologus, kurie gali būti bet kokie atskiri izomerai ir (arba) jų deriniai]

EB Nr.

:

CAS Nr.

:

ardanti endokrininę sistemą (57 straipsnio f punktas – aplinka)

2019 m. liepos 4 d.

2021 m. sausio 4 d.

—“

2.

Ženklas „(*)“ įterptas šalia datos, nurodytos skiltyje „Galutinis paraiškos pateikimo terminas“ dėl medžiagų, kurių įrašų numeriai yra šie: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 ir 31.

3.

Ženklas „(**)“ įterptas šalia datos, nurodytos skiltyje „Saulėlydžio terminas“ dėl medžiagų, kurių įrašų numeriai yra šie: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 ir 31

4.

Po lentele įterpiamos šios pastabos:

„(*)

2019 m. rugsėjo 1 d. – cheminės medžiagos naudojimui gaminiams, kurių gamyba nutraukta ar bus nutraukta iki XIV priede nurodyto tos cheminės medžiagos saulėlydžio termino, remontuoti naudojamoms atsarginėms dalims gaminti, jei ta cheminė medžiaga buvo panaudota tokių gaminių gamyboje ir jie negali veikti pagal paskirtį be šių atsarginių dalių, taip pat cheminės medžiagos (atskirai arba mišinyje) naudojimui tokiems gaminiams remontuoti, jei ta cheminė medžiaga, atskirai arba mišinyje, buvo panaudota šių gaminių gamyboje ir jie gali būti suremontuoti tik naudojant šią cheminę medžiagą.

(**)

2021 m. kovo 1 d. – cheminės medžiagos naudojimui gaminiams, kurių gamyba nutraukta ar bus nutraukta iki XIV priede nurodyto tos cheminės medžiagos saulėlydžio termino, remontuoti naudojamoms atsarginėms dalims gaminti, jei ta cheminė medžiaga buvo panaudota tokių gaminių gamyboje ir jie negali veikti pagal paskirtį be šių atsarginių dalių, taip pat cheminės medžiagos (atskirai arba mišinyje) naudojimui tokiems gaminiams remontuoti, jei ta cheminė medžiaga buvo panaudota šių gaminių gamyboje ir jie gali būti suremontuoti tik naudojant šią cheminę medžiagą.

(***)

Jei sudėtyje yra < 0,005 % (m/m) benz(a)pireno (Einecs Nr. 200–028–5), neatitinka klasifikavimo kaip kancerogeninė medžiaga kriterijų.“


(1)  58 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktyje nurodyta data.

(2)  58 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktyje nurodyta data.


14.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1000

2017 m. birželio 13 d.

kuriuo dėl perfluoroktano rūgšties (PFOA), jos druskų ir PFOA giminingų medžiagų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 68 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

perfluoroktano rūgštis (toliau – PFOA), jos druskos ir PFOA giminingos medžiagos (2) pasižymi specifinėmis savybėmis, kaip antai atsparumu didelei trinčiai, dielektriškumu, atsparumu karščiui ir cheminėms medžiagoms, taip pat maža paviršine energija. Jos naudojamos labai įvairioms paskirtims, kaip antai fluorpolimerui ir fluorelastomerui gaminti, kaip paviršinio aktyvumo medžiagos gaisro gesinimo putose, taip pat tekstilei ir popieriui gaminti, siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui, riebalams, tepalams ir (arba) purvui;

(2)

2013 m. birželio 14 d. valstybių narių komitetas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 76 straipsnio 1 dalies e punkte, nustatė, kad PFOA yra patvari, bioakumuliacinė ir toksiška cheminė medžiaga (toliau – PBT) pagal to reglamento 57 straipsnio d punktą. 2013 m. birželio 20 d. PFOA buvo įtraukta į labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (toliau – SVHC) kandidatinį sąrašą, kad ją būtų galima įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedą;

(3)

2014 m. spalio 17 d. Vokietija ir Norvegija Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) pateikė dokumentų rinkinį (3) pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69 straipsnio 4 dalį (toliau – XV priedo dokumentų rinkinys), siūlydamos apriboti PFOA, jos druskų ir PFOA giminingų medžiagų gamybą, pateikimą rinkai ir naudojimą, siekiant išvengti rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai. Vokietija ir Norvegija pasiūlė 2 ppb dydžio šių medžiagų ribinę vertę kitose cheminėse medžiagose, mišiniuose ar gaminiuose ir nepasiūlė jokių išimčių taikymo, išskyrus panaudotus gaminius, kurių galutinio naudojimo Sąjungoje būdas gali būti įrodytas prieš pradedant taikyti apribojimą;

(4)

2015 m. rugsėjo 8 d. Agentūros rizikos vertinimo komiteto (toliau – RAC) priimtoje nuomonėje daroma išvada, kad tinkamiausia Sąjungos masto priemone nustatytai rizikai sumažinti, atsižvelgiant į jos veiksmingumą, yra bendras PFOA, jos druskų ir PFOA giminingų medžiagų gamybos, naudojimo ir pateikimo rinkai apribojimas, su sąlyga, jeigu bus pakeista XV priedo dokumentų rinkinyje siūloma taikymo aprėptis ir sąlygos. RAC pasiūlė dvi skirtingas ribines koncentracijas, t. y. kitose cheminėse medžiagose, mišiniuose ar gaminiuose esančiai PFOA ir jos druskoms taikyti 25 ppb ribinę koncentraciją, o vienai ar keletui PFOA giminingų medžiagų – 1 000 ppb ribinę koncentraciją, atsižvelgiant į galimas neišvengiamas priemaišas bei nepageidautinus teršalus ir į analizės metodų galimybes. RAC pasiūlė netaikyti apribojimo fotografinių medžiagų sluoksniams, kuriais padengiamos juostos, popierius ar spausdinimo plokštelės, implantuojamiems medicinos prietaisams ir puslaidininkiams bei fotolitografijos procesams naudojamoms medžiagoms ar mišiniams, atsižvelgiant į palyginti nedidelį poveikį aplinkai ir į tai, kad pakaitalams atrasti reikia daug laiko. Be to, RAC pasiūlė netaikyti apribojimo cheminėms medžiagoms, naudojamoms kaip gabenama izoliuota tarpinė cheminė medžiaga, kad būtų galima gaminti alternatyvias medžiagas ir pateikti rinkai panaudotus gaminius;

(5)

2015 m. gruodžio 4 d. Agentūros socialinės ir ekonominės analizės komiteto (toliau – SEAC) priimtoje nuomonėje nurodyta, kad XV priedo dokumentų rinkinyje siūlomas apribojimas su RAC ir SEAC padarytais pakeitimais, yra tinkamiausia Sąjungos masto priemonė nustatytai rizikai mažinti, atsižvelgiant į jos socialinę bei ekonominę naudą ir kainą;

(6)

SAEC pritarė RAC pasiūlytoms išimtims. Be to, SEAC pasiūlė apribojimo taikymą atidėti trejiems metams, užuot atidėjus aštuoniolikai mėnesių, kaip siūloma XV priedo dokumentų rinkinyje, kad suinteresuotieji subjektai galėtų imtis reikalavimų laikymuisi užtikrinti būtinų priemonių. Atsižvelgdamas į socialinius ir ekonominius aspektus, kaip antai dideles išlaidas, didelę ekonominę naštą, alternatyvų stoką, palyginti mažą aplinkos teršimą išmetamaisiais teršalais, būtiniausias reikmes ir didelę jų naudą visuomenei, SEAC pasiūlė ilgesniam laikui atidėti apribojimo taikymą lateksiniams spaustuviniams dažams, darbuotojų apsaugai skirtiems tekstilės gaminiams, medicininei tekstilei skirtoms membranoms, vandeniui valyti, gamybos procesams ir nuotekoms apdoroti naudojamiems filtrams, tam tikroms plazminiu būdu suformuotoms nanodangoms ir neimplantuojamiems medicinos prietaisams;

(7)

SEAK taip pat pasiūlė netaikyti siūlomo apribojimo gaisro gesinimo putoms, jei jos iki apribojimo taikymo jau buvo pateiktos rinkai, ir puslaidininkiams gaminti naudojamai įrangai;

(8)

svarstant apribojimą konsultuotasi su Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 76 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytu Agentūros keitimosi informacija apie vykdymą forumu ir atsižvelgta į jo nuomonę;

(9)

2016 m. sausio 12 d. Agentūra pateikė Komisijai RAC ir SEAC nuomones (4);

(10)

remdamasi šiomis nuomonėmis, Komisija padarė išvadą, kad dėl pačios PFOA, jos druskų ir PFOA giminingų medžiagų arba jų, kaip sudedamųjų dalių, naudojimo kitose medžiagose, mišiniuose ir gaminiuose, gamybos, naudojimo ar pateikimo rinkai kyla nepriimtina rizika žmonių sveikatai ir aplinkai. Komisija mano, kad šios rizikos klausimą reikia spręsti visos Sąjungos mastu;

(11)

siūlomas apribojimas neturėtų būti taikomas perfluoroktansulfonrūgščiai (toliau – PFOS) ir jos dariniams, nes šias medžiagas jau reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 (5). Siūlomas apribojimas neturėtų būti taikomas ir gaminant fluorintas chemines medžiagas, kurių anglies grandinę sudaro šeši ar daugiau atomų, neišvengiamai pagaminamai PFOA;

(12)

remiantis SEAC rekomendacija, apribojimo taikymas iš esmės turėtų būti atidėtas trejiems metams ir ilgesniam laikui, jei kalbama apie konkrečius sektorius, siekiant sudaryti suinteresuotiesiems subjektams sąlygas laikytis siūlomo apribojimo. Nors yra parengtas standartinis analizės metodas, kaip nustatyti ekstrahuojamą PFOS padengtuose ir impregnuotuose kietosios būsenos gaminiuose, skysčiuose ir gaisro gesinimo putose (CEN/TS 15968:2010), ir jį greičiausiai būtų galima pakeisti taip, kad būtų įtraukta PFOA ir jai giminingos medžiagos ir tinkama aptikimo riba, kol kas pastarųjų medžiagų ekstrahavimo ir cheminės analizės standartinio metodo nėra. Nustačius apribojimo taikymo atidėjimo laikotarpį, būtų sudarytos sąlygos pratęsti tinkamų visoms matricoms taikytinų analizės metodų rengimą;

(13)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(14)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  PFOA giminingos medžiagos yra medžiagos, kurios dėl savo molekulinės struktūros gali skilti arba transformuotis į PFOA.

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/e9cddee6-3164-473d-b590-8fcf9caa50e7.

(4)  https://echa.europa.eu/documents/10162/2f0dfce0-3dcf-4398-8d6b-2e59c86446be

(5)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 7).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas papildomas šiuo įrašu:

„68.

Perfluoroktano rūgštis (PFOA)

CAS Nr. 335–67–1

EB Nr. 206–397–9

ir jos druskos.

Bet kokia susijusi cheminė medžiaga (įskaitant jos druskas ir polimerus), turinti, kaip vieną iš struktūrinių elementų, linijinę ar šakotąją perfluorheptilinę grupę, kurios formulė yra C7F15-, tiesiogiai prisijungusią prie dar vieno anglies atomo.

Bet kokia susijusi cheminė medžiaga (įskaitant jos druskas ir polimerus), turinti, kaip vieną iš struktūrinių elementų, linijinę ar šakotąją perfluoroktilinę grupę, kurios formulė yra C8F17-.

Į sąrašą neįtraukiamos šios medžiagos:

C8F17-X, čia X = F, Cl, Br.

C8F17-C(= O)OH, C8F17-C(= O)O-X′ arba C8F17-CF2-X′ (kai X′ = bet kuri grupė, įskaitant druskas).

1.

Draudžiama gaminti ar pateikti rinkai kaip atskirą cheminę medžiagą nuo 2020 m. liepos 4 d.

2.

Draudžiama naudoti gamybai ar pateikti rinkai nuo 2020 m. liepos 4 d.:

a)

kitoje medžiagoje kaip sudedamąją dalį;

b)

mišinyje;

c)

gaminyje,

jei medžiagos koncentracija yra lygi arba didesnė nei 25 ppb PFOA ir jos druskų arba 1 000 ppb vienos ar keleto PFOA giminingų medžiagų.

3.

1 ir 2 dalys taikomos nuo:

a)

2022 m. liepos 4 d.:

i)

puslaidininkiams gaminti naudojamai įrangai;

ii)

lateksiniams spaustuviniams dažams;

b)

2023 m. liepos 4 d.:

i)

tekstilės gaminiams, skirtiems darbuotojų apsaugai nuo rizikos jų sveikatai ir saugai;

ii)

medicininei tekstilei skirtoms membranoms, vandeniui valyti, gamybos procesams ir nuotekoms apdoroti naudojamiems filtrams;

iii)

plazminiu būdu suformuotoms nanodangoms;

c)

2032 m. liepos 4 d. neimplantuojamiems medicinos prietaisams, kuriems taikoma Direktyva 93/42/EEB.

4.

1 ir 2 dalys netaikomos:

a)

perfluoroktansulfonrūgščiai ir jos dariniams, išvardytiems Reglamento (EB) Nr. 850/2004 I priedo A dalyje;

b)

kaip neišvengiamam šalutiniam produktui pagamintai medžiagai, gautai gaminant fluorintas chemines medžiagas, kurių anglies grandinę sudaro šeši ar mažiau atomų;

c)

medžiagai, kuri bus naudojama arba yra naudojama kaip gabenama izoliuota tarpinė cheminė medžiaga, jeigu paisoma šio reglamento 18 straipsnio 4 dalies a–f punktuose pateiktų sąlygų;

d)

medžiagai, kitos medžiagos sudedamajai daliai ar mišiniui, kurie bus naudojami ar yra naudojami:

i)

implantuojamų medicinos prietaisų, kuriems taikoma Direktyva 93/42/EEB, gamybai;

ii)

fotografinių medžiagų sluoksniams, kuriais padengiamos juostos, popierius ar spausdinimo plokštelės;

iii)

fotolitografijos procesams naudojant puslaidininkius arba ėsdinimui naudojant sudėtinius puslaidininkius;

e)

koncentruotiems gaisro gesinimo putų mišiniams, jei jie buvo pateikti rinkai iki 2020 m. liepos 4 d. ir bus naudojami ar yra naudojami kitų gaisro gesinimo putų mišinių gamybai.

5.

2 dalies b punktas netaikomas gaisro gesinimo putų mišiniams:

a)

pateiktiems rinkai iki 2020 m. liepos 4 d. arba

b)

pagamintiems pagal 4 dalies e punktą, jeigu jie yra skirti mokymui ir jei užtikrinama, kad į aplinką būtų išmetama kuo mažiau teršalų, o surinktos nuotekos saugiai sunaikinamos.

6.

2 dalies c punktas netaikomas:

a)

gaminiams, pateiktiems rinkai iki 2020 m. liepos 4 d.;

b)

implantuojamiems medicinos prietaisams, pagamintiems pagal 4 dalies d punkto i papunktį;

c)

4 dalies d punkto ii papunktyje nurodytiems gaminiams, padengtiems fotografinių medžiagų sluoksniais;

d)

4 dalies d punkto iii papunktyje nurodytiems puslaidininkiams arba sudėtiniams puslaidininkiams.“


Klaidų ištaisymas

14.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/19


2016 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1821, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 294, 2016 m. spalio 28 d. )

184 puslapis, priedo tekstas, kuriuo pakeičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas, antros dalies V skyriaus 22 skirsnio lentelės antra eilutė dėl KN kodo 2204 29 84, 2 stulpelis:

yra:

„Kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 15 % tūrio“,

turi būti:

„Kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 15 % tūrio“;

207 puslapis, priedo tekstas, kuriuo pakeičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas, antros dalies V skyriaus 27 skirsnio 2 papildomosios pastabos f punkto trečia pastraipa:

yra:

„Sąvoka „tirpalo spalva C“ įvardija produkto spalvą, nustatytą ISO 2049 metodu (lygiaverčiu ASTM D 1500 metodui), kai viena produkto tūrio dalis sumaišoma su 100 ksileno, tolueno arba kito tinkamo tirpiklio tūrio dalių. Spalva turi būti nustatoma tuojau pat, praskiedus produktą“,

turi būti:

„Sąvoka „tirpalo spalva C“ įvardija produkto spalvą, nustatytą ISO 2049 metodu (lygiaverčiu ASTM D 1500 metodui), kai viena produkto tūrio dalis praskiedžiama ksilenu, toluenu arba kitu tinkamu tirpikliu iki 100 tūrio dalių. Spalva turi būti nustatoma tuojau pat, praskiedus produktą“.