ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 81

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. kovo 28d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2017 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/594 dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas išplečiant jo nuostatų taikymą dvišalei prekybai tekstilės gaminiais, siekiant atsižvelgti į dvišalio susitarimo dėl tekstilės gaminių galiojimo pasibaigimą, sudarymo

1

 

 

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas išplečiant jo nuostatų taikymą dvišalei prekybai tekstilės gaminiais, siekiant atsižvelgti į dvišalio susitarimo dėl tekstilės gaminių galiojimo pasibaigimą

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. kovo 27 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/595, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2017/127 nuostatos, susijusios su tam tikromis žvejybos galimybėmis

6

 

*

2017 m. kovo 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/596, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [West Wales Coracle Caught Sewin (SGN)]

14

 

*

2017 m. kovo 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/597, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo [Estepa (SKVN)] specifikacijos pakeitimas

15

 

 

2017 m. kovo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/598, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

16

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. kovo 22 d. Komisijos sprendimas (ES) 2017/599 dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos ES pilietybė europiečiams: suvienijusi įvairovę nepaisydama žemės ir kraujo teisės (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 2001)

18

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

28.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2017/594

2017 m. kovo 21 d.

dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas išplečiant jo nuostatų taikymą dvišalei prekybai tekstilės gaminiais, siekiant atsižvelgti į dvišalio susitarimo dėl tekstilės gaminių galiojimo pasibaigimą, sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

2010 m. birželio 9 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Uzbekistano Respublika dėl dalinio Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę (2) (toliau – Susitarimas), pakeitimo siekiant užtikrinti, kad prekybos kitomis prekėmis principai būtų oficialiai pradėti taikyti prekybai tekstilės gaminiais. Šios derybos sėkmingai baigtos ir 2010 m. liepos 1 d. buvo parafuotas protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas panaikinant 16 straipsnį ir visas nuorodas į jį;

(2)

derybų pagrindu abi šalys susitarė redaguoti tekstą ir panaikinti nebereikalingą techninę nuostatą, kurios galiojimas baigėsi 1998 m., ir susijusį priedą, kuriame daroma nuoroda į tą nuostatą;

(3)

remiantis Tarybos sprendimu 2011/250/ES (3), Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas išplečiant jo nuostatų taikymą dvišalei prekybai tekstilės gaminiais, siekiant atsižvelgti į dvišalio susitarimo dėl tekstilės gaminių galiojimo pasibaigimą (toliau – Protokolas), buvo pasirašytas 2011 m. balandžio 7 d. su sąlyga, kad jis turi būti sudarytas;

(4)

Protokolas turėtų būti sudarytas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas išplečiant jo nuostatų taikymą dvišalei prekybai tekstilės gaminiais, siekiant atsižvelgti į dvišalio susitarimo dėl tekstilės gaminių galiojimo pasibaigimą (4).

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Protokolo 2 straipsnyje numatytą pranešimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. SCICLUNA


(1)  Sutikimas buvo pateiktas 2016 m. gruodžio 14 d.

(2)  OL L 229, 1999 8 31, p. 3.

(3)  OL L 106, 2011 4 27, p. 1.

(4)  Protokolo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas.


28.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/3


Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę,

PROTOKOLAS,

kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas išplečiant jo nuostatų taikymą dvišalei prekybai tekstilės gaminiais, siekiant atsižvelgti į dvišalio susitarimo dėl tekstilės gaminių galiojimo pasibaigimą

EUROPOS SĄJUNGA

ir

UZBEKISTANO RESPUBLIKA,

toliau šiame Protokole – Šalys,

kadangi:

(1)

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (toliau – PBS) įsigaliojo 1999 m. liepos 1 d.

(2)

Vyko derybos, kuriomis siekta užtikrinti, kad PBS principų taikymas prekybai kitomis prekėmis taip pat būtų oficialiai išplėstas prekybai tekstilės gaminiais.

(3)

Turėtų būti priimti atitinkami PBS pakeitimai,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas, nustatantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, iš dalies keičiamas taip:

1)

8 straipsnio 3 dalis panaikinama;

2)

11 straipsnyje panaikinamos nuorodos į 16 straipsnį;

3)

16 straipsnis panaikinamas;

4)

susitarimo I priedas panaikinamas.

2 straipsnis

Šis protokolas įsigalioja nuo pirmosios sekančio mėnesio po to, kai gautas Europos Sąjungos arba Uzbekistano pranešimas apie visų šio protokolo patvirtinimui būtinų vidaus procedūrų užbaigimą, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių įvykių įvyks vėliau, dienos.

3 straipsnis

Šis protokolas yra neatskiriama Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, dalis.

4 straipsnis

Šis protokolas sudaromas dviem egzemplioriais kiekviena iš Šalių oficialių kalbų, t. y. anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir uzbekų kalbomis; visi tekstai yra autentiški.

Съставено в Ташкент на седми април две хиляди и единадесета година.

Hecho en Tashkent a los siete días del mes de abril del año dos mil once.

V Taškentu dne sedmého dubna dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Tashkent, den syvende april to tusind og elleve.

Geschehen zu Taschkent am siebten April zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta aprillikuu seitsmendal päeval Taškentis.

Έγινε στην Τασκένδη, στις εφτά Απριλίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Tashkent on the seventh day of April in the year two thousand and eleven.

Fait à Tachkent, le sept avril deux mille onze.

Fatto a Tashkent, addì sette aprile duemilaundici.

Taškentā, divi tūkstoši vienpadsmitā gada septītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų balandžio septintą dieną Taškente.

Kelt Taskentben, a kettőezer-tizenegyedik év április havának hetedik napján.

Magħmul f'Taxkent fis-seba' jum ta' April fis-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Tasjkent, de zevende april tweeduizend elf.

Sporządzono w Taszkencie dnia siódmego kwietnia roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Tachkent, aos sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e onze.

Întocmit la Tașkent la șapte aprilie două mii unsprezece.

V Taškente dňa siedmeho apríla dvetisícjedenásť.

V Taškentu, sedmega aprila dva tisoč enajst.

Tehty Tashkentissa seitsemäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Tasjkent den sjunde april år tjugohundraelva.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Узбекистан

Por la República de Uzbekistán

Za Uzbeckou republiku

For Republikken Usbekistan

Für die Republik Usbekistan

Usbekistani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν

For the Republic of Uzbekistan

Pour la République d'Ouzbékistan

Per la Repubblica dell'Uzbekistan

Uzbekistānas Republikas vārdā –

Uzbekistano Respublikos vardu

Üzbegisztán részéről

Għar-Repubblika ta' l-Uzbekistan

Voor de Republiek Oezbekistan

W imieniu Republiki Uzbekistanu

Pela República do Usbequistão

Pentru Republica Uzbekistan

Za Uzbeckú republiku

Za Republiko Uzbekistan

Uzbekistanin tasavallan puolesta

På republiken uzbekistans vägnar

Image

Image


REGLAMENTAI

28.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/6


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/595

2017 m. kovo 27 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2017/127 nuostatos, susijusios su tam tikromis žvejybos galimybėmis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) 2017/127 (1) 2017 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams;

(2)

Amerikos tropinių tunų komisija (IATTC) 2017 m. vasario 7–10 d. vykusiame 91-ajame (neeiliniame) metiniame susitikime patvirtino IATTC konvencijos rajone gelsvauodegiams tunams, didžiaakiams tunams ir dryžiesiems tunams taikytinas priemones. Tos priemonės turėtų būti įgyvendintos Sąjungos teisėje;

(3)

Tarybos reglamentuose dėl ankstesnių metų žvejybos galimybių buvo nustatytas nulinis paprastųjų dygliaryklių bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK) Atlanto vandenyno Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) rajone. Todėl draudimas žvejoti paprastuosius dygliaryklius turėtų galioti tik tame rajone, kartu laikantis vengimo programoms šiuo metu taikomos išimties;

(4)

2016 m. metiniame susitikime Indijos vandenyno tunų komisija patvirtino tam tikrus gelsvauodegių tunų (Thunnus albacares) leidžiamus sužvejoti kiekius. Kadangi minėti leidžiami sužvejoti kiekiai daro tiesioginį poveikį gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems Sąjungos laivams, tos priemonės turėtų būti įgyvendintos Sąjungos teisėje;

(5)

ICES patikslino savo rekomendaciją dėl 2017 m. juodadėmių menkių išteklių ICES VIIa kvadrate. Tų išteklių atžvilgiu taikomas įpareigojimas iškrauti laimikį ir, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 (2) 16 straipsnio, į žvejybos galimybes yra įtrauktas patikslinimas, susijęs su žuvų, kurios anksčiau būdavo išmetamos į jūrą, kiekiu. Todėl, siekiant atsižvelgti į naujausias mokslines rekomendacijas, tikslinga patikslinti juodadėmių menkių BLSK Airijos jūroje;

(6)

Reglamente (ES) 2017/127 nustatytas paprastųjų tobių BLSK yra 0. Paprastieji tobiai yra trumpai gyvenančių žuvų rūšis. Mokslinės rekomendacijos dėl paprastųjų tobių pateikiamos antroje vasario pusėje, o žvejyba prasideda jau balandžio mėn. Leidžiamas sužvejoti tos rūšies žuvų kiekis dabar turėtų būti pakeistas vadovaujantis 2017 m. vasario 23 d. paskelbtomis naujausiomis mokslinėmis ICES rekomendacijomis;

(7)

Žuvininkystės mokslinio, techninio ir ekonominio komiteto (ŽMTEK) mokslinėse rekomendacijose pritariama, kad būtų numatyta nedidelė papildoma komercinė kvota siekiant skatinti žvejybos laivų dalyvavimą su atlantinėmis menkėmis susijusioje mokslinėje programoje ICES VIIa kvadrate. Ta mokslinė programa galėtų būti vykdoma laikantis specialiųjų sąlygų, jei būtų bendras valstybių narių, turinčių atlantinių menkių kvotas tame rajone, sutarimas. Ta papildoma kvota turėtų būti suteikta tik mokslinės programos vykdymo laikotarpiui ir ja neturėtų būti daromas poveikis nustatytam tų išteklių sąlyginiam stabilumui;

(8)

ICES patvirtino, kad paprastųjų gelsvapelekių plekšnių ir europinių upinių plekšnių BLSK ICES IV parajonio ir IIa kvadrato Sąjungos vandenyse neturėjo apsauginio poveikio tiems ištekliams. Nustatytas BLSK nebuvo visiškai išnaudotas, o kitos priemonės galėtų turėti didesnį poveikį išteklių biologiniam statusui. Todėl tikslinga panaikinti paprastųjų gelsvapelekių plekšnių ir europinių upinių plekšnių BLSK ICES IV parajonio ir IIa kvadrato Sąjungos vandenyse ir tuos išteklius valdyti taikant kitas išsaugojimo priemones;

(9)

laikydamasis susitarime ir protokole dėl santykių žuvininkystės srityje su Grenlandija (3) numatytos tvarkos, Jungtinis komitetas nustatė 2017 m. paprastųjų stintenių žvejybos Grenlandijos vandenyse galimybių lygį. Todėl būtina tas žvejybos galimybes įtraukti į šį reglamentą;

(10)

2017 m. sausio 18–22 d. penktajame metiniame susitikime Regioninė žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacija (SPRFMO) nustatė Peru stauridžių BLSK. Ta priemonė turėtų būti įgyvendinta Sąjungos teisėje;

(11)

kad būtų tiksliai pranešama apie sužvejotą kiekį, turėtų būti pakeisti tam tikri ataskaitose nurodytini kodai ir turėtų būti pakoreguotos tam tikros nuorodos;

(12)

Reglamente (ES) 2017/127 nustatyti leidžiami sužvejoti kiekiai taikomi nuo 2017 m. sausio 1 d. Todėl šio reglamento nuostatos dėl leidžiamų sužvejoti kiekių turėtų taip pat būti taikomos nuo tos datos. Toks taikymas atgaline data nedaro poveikio teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principams, kadangi atitinkamos žvejybos galimybės dar neišnaudotos;

(13)

todėl Reglamentas (ES) 2017/127 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/127 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2017/127 iš dalies keičiamas taip:

1.

12 straipsnio 1 dalies v punktas pakeičiamas taip:

„v)

paprastuosius dygliaryklius (Squalus acanthias) ICES II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX ir X parajonių Sąjungos vandenyse, išskyrus IA priede išdėstytas vengimo programas;“;

2.

įterpiamas šis straipsnis:

„22a straipsnis

Leidžiami sužvejoti kiekiai

Sužvejotų gelsvauodegių tunų, kuriuos sužvejoja gaubiamaisiais tinklais žvejojantys Sąjungos laivai, kiekis negali viršyti IK priede nustatytų leidžiamų sužvejoti kiekių.“;

3.

27 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„2a.   Valstybės narės su jų vėliava plaukiojančių ir gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų žvejybą žuvų suburiamaisiais įrenginiais uždraudžia, kai pasiekiamas nustatytas leidžiamas sužvejoti tų išteklių kiekis.“;

4.

41 straipsnio 1 dalies p punktas pakeičiamas taip:

„p)

paprastuosius dygliaryklius (Squalus acanthias) ICES II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX ir X parajonių Sąjungos vandenyse;“;

5.

IA, IB, ID, IE, IJ ir IID priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. ABELA


(1)  2017 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/127, kuriuo 2017 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams (OL L 24, 2017 1 28, p. 1).

(2)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

(3)  Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybes bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarimas (OL L 172, 2007 6 30, p. 4), ir Protokolas, nustatantis tame susitarime numatytas žvejybos galimybes ir finansinį įnašą (OL L 305, 2015 11 21, p. 3).


PRIEDAS

1.

Reglamento (ES) 2017/127 IA priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

visame IA priedo tekste žodžiai „Taikoma šio reglamento 12 straipsnio 1 dalis“ pakeičiami žodžiais:

„Taikoma šio reglamento 11 straipsnio 1 dalis“;

b)

paprastųjų tobių žvejybos IIa, IIIa kvadratų ir IV parajonio Sąjungos vandenyse galimybių lentelė pakeičiama taip:

„Rūšis:

Paprastieji tobiai ir susijusi priegauda

Ammodytes spp.

Zona:

IIa, IIIa kvadratų ir IV parajonio Sąjungos vandenys (1)

Danija

458 552  (2)

 

 

Jungtinė Karalystė

10 024  (2)

 

 

Vokietija

701 (2)

 

 

Švedija

16 838  (2)

 

 

Sąjunga

486 115

 

 

BLSK

486 115

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas

c)

atlantinių menkių žvejybos VIIa kvadrate galimybių lentelė pakeičiama taip:

„Rūšis:

Atlantinė menkė

Gadus morhua

Zona:

VIIa kvadratas

(COD/07A.)

Belgija

2 (3)  (4)

 

 

Prancūzija

5 (3)  (4)

 

 

Airija

97 (3)  (4)

 

 

Nyderlandai

0 (3)  (4)

 

 

Jungtinė Karalystė

42 (3)  (4)

 

 

Sąjunga

146 (3)  (4)

 

 

BLSK

146 (3)  (4)

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

d)

paprastųjų gelsvapelekių plekšnių ir europinių upinių plekšnių žvejybos IIa kvadrato ir IV parajonio Sąjungos vandenyse galimybių lentelė išbraukiama;

e)

juodadėmių menkių žvejybos VIIa kvadrate galimybių lentelė pakeičiama taip:

„Rūšis:

Juodadėmė menkė

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VIIa kvadratas

(HAD/07A.)

Belgija

42

 

 

Prancūzija

189

 

 

Airija

1 132

 

 

Jungtinė Karalystė

1 252

 

 

Sąjunga

2 615

 

 

BLSK

2 615

 

Prevencinis BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 2 dalis.“

f)

sidabrinio polako žvejybos galimybių IX ir X parajoniuose ir CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenyse lentelės 2 išnašoje papildomai įrašomas ataskaitose nurodytinas kodas „(POL/93411P)“;

g)

ledjūrio menkių žvejybos galimybių IIIa kvadrate, IV parajonyje ir IIa kvadrato Sąjungos vandenyse lentelėje pateiktas ataskaitose nurodytinas kodas „(POK/2A3A4.)“ pakeičiamas kodu „(POK/2C3A4)“;

h)

rombinių rajožuvių žvejybos galimybių VIa, VIb, VIIa–c ir VIIe–k kvadratų Sąjungos vandenyse lentelės 3 išnašoje pateiktas ataskaitose nurodytinas kodas „(RJE/7FG)“ pakeičiamas kodu „(RJE/7FG.)“;

i)

rombinių rajožuvių žvejybos galimybių VIId kvadrato Sąjungos vandenyse lentelės 1 ir 2 išnašos pakeičiamos taip:

„(1)

Atskirai pranešama apie sužvejotų rajų gegučių (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), dygliųjų rajų (Raja clavata) (RJC/07D.), trumpauodegių rajų (Raja brachyura) (RJH/07D.), Montegju šlakuotųjų rajų (Raja montagui) (RJM/07D.) ir šlakuotųjų rajų (Raja microocellata) (RJE/07D.) kiekį.

(2)

Specialioji sąlyga: iš kurių ne daugiau kaip 5 % gali būti sužvejota VIa, VIb, VIIa–c ir VIIe–k kvadratų Sąjungos vandenyse (SRX/*67AKD). Atskirai pranešama apie sužvejotų rajų gegučių (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), dygliųjų rajų (Raja clavata) (RJC/*67AKD), trumpauodegių rajų (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) ir Montegju šlakuotųjų rajų (Raja montagui) (RJM/*67AKD) kiekį. Ši specialioji sąlyga netaikoma šlakuotosioms rajoms (Raja microocellata) ir marmurinėms rombinėms rajoms (Raja undulata).“;

j)

atlantinių skumbrių žvejybos galimybių IIIa kvadrato ir IV parajonio, IIa, IIIb, IIIc kvadratų ir 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenyse lentelės 3 išnaša pakeičiama taip:

„(3)

Specialioji sąlyga: įskaitant šį tonomis nurodytą kiekį, kuris turi būti sužvejotas IIa ir IVa kvadratų Norvegijos vandenyse (MAC/*2A4AN): 328

Žvejojant pagal šią specialiąją sąlygą atlantinių menkių, juodadėmių menkių, sidabrinių polakų, paprastųjų merlangų ir ledjūrio menkių priegauda turi būti įskaičiuojama į šių rūšių kvotas.“

2.

Reglamento (ES) 2017/127 IB priedo paprastųjų stintenių žvejybos galimybių V ir XIV parajonių Grenlandijos vandenyse lentelė pakeičiama taip:

„Rūšis:

Paprastoji stintenė

Mallotus villosus

Zona:

V ir XIV parajonių Grenlandijos vandenys

(CAP/514GRN)

Danija

0

 

 

Vokietija

0

 

 

Švedija

0

 

 

Jungtinė Karalystė

0

 

 

Visos valstybės narės

0 (5)

 

 

Sąjunga

0 (6)

 

 

Norvegija

4 389  (6)

 

 

BLSK

Netaikoma

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas

3.

Reglamento (ES) 2017/127 ID priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

buriažuvių žvejybos galimybių Atlanto vandenyne į rytus nuo 45 vakarų ilgumos lentelėje pateiktas ataskaitose nurodytinas kodas „(SAIL/AE45W)“ pakeičiamas kodu „(SAI/AE45W)“;

b)

buriažuvių žvejybos galimybių Atlanto vandenyne į vakarus nuo 45 vakarų ilgumos lentelėje pateiktas ataskaitose nurodytinas kodas „(SAIL/AW45W)“ pakeičiamas kodu „(SAI/AW45W)“;

c)

durklažuvių žvejybos galimybių Viduržemio jūroje lentelėje pateiktas ataskaitose nurodytinas kodas „(SWO/M)“ pakeičiamas kodu „(SWO/MED)“.

4.

Reglamento (ES) 2017/127 IE priedo paprastųjų grenadierių žvejybos galimybių FAO 48.3 Antarkties zonoje lentelėje pateiktas ataskaitose nurodytinas kodas „(SRX/F483.)“ pakeičiamas kodu „(GRV/F483.)“.

5.

Reglamento (ES) 2017/127 IJ priede Peru stauridžių žvejybos SPRFMO konvencijos rajone galimybių lentelė pakeičiama taip:

„Rūšis:

Peru stauridė

Trachurus murphyi

Zona:

SPRFMO konvencijos rajonas

(CJM/SPRFMO)

Vokietija

7 573,92

 

 

Nyderlandai

8 209,35

 

 

Lietuva

5 270,13

 

 

Lenkija

9 061,6

 

 

Sąjunga

30 115

 

 

BLSK

Netaikoma

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.“

6.

Reglamento (ES) 2017/127 IID priedas ir to priedo 1 priedėlis pakeičiami taip:

IID PRIEDAS

TOBINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO RAJONAI ICES IIa BEI IIIa KVADRATUOSE IR ICES IV PARAJONYJE

IA priede nustatytų tobinių žvejybos ICES IIa bei IIIa kvadratuose ir ICES IV parajonyje galimybių valdymo tikslais valdymo rajonai, kuriuose taikomi konkretūs leidžiami sužvejoti kiekiai, apibrėžiami, kaip nurodyta toliau ir šio priedo priedėlyje:

Tobinių išteklių valdymo rajonas

ICES statistiniai stačiakampiai

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38–41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 ir 48 G0

4

38–40 E7–E9 ir 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41–43 G0–G3; 44 G1

7r

47–52 E6–F0

IID priedo 1 priedėlis

TOBINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO RAJONAI

Image
“.

(1)  Išskyrus vandenis, esančius šešių jūrmylių atstumu nuo Jungtinės Karalystės bazinių linijų prie Šetlando, Fero salos ir Fulos.

(2)  Nedarant poveikio įpareigojimui iškrauti laimikį, paprastųjų gelsvapelekių plekšnių, paprastųjų merlangų ir atlantinių skumbrių priegauda gali sudaryti iki 2 % kvotos (OT1/*2A3A4). Jei valstybė narė, vykdydama šios rūšies žvejybą, taiko šią nuostatą tam tikros rūšies priegaudai, ta valstybė narė negali tai rūšiai taikyti lankstumo rūšių atžvilgiu nuostatos.

Specialioji sąlyga:

laikantis pirmiau minėtų kvotų, ne didesnius, nei toliau nurodyti, kiekius galima sužvejoti šiuose IID priede apibrėžtuose tobinių išteklių valdymo rajonuose:

Zona

:

paprastųjų tobių išteklių valdymo rajonų Sąjungos vandenys

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danija

241 443

165 965

0

50 979

0

165

0

Jungtinė Karalystė

5 278

3 628

0

1 114

0

4

0

Vokietija

369

254

0

78

0

0

0

Švedija

8 866

6 094

0

1 872

0

6

0

Sąjunga

255 956

175 941

0

54 043

0

175

0

Iš viso

255 956

175 941

0

54 043

0

175

0“

(3)  Tik priegauda. Pagal šią kvotą specializuotoji žvejyba neleidžiama.

(4)  Papildant šį BLSK, tos valstybės narės, kurios turi kvotą žvejoti atlantines menkes VIIa kvadrate, gali bendru sutarimu nuspręsti skirti bendrą 10 tonų kiekį vienam ar keliems laivams, vykdantiems specializuotąją mokslinę žvejybą, kurią vertina STECF, siekiant pagerinti turimus mokslinius duomenis apie šį išteklių (COD/*07A.). Prieš leisdamos iškrauti bet kokius kiekius, atitinkamos valstybės narės praneša Komisijai tokio (-ų) laivo (-ų) pavadinimą (-us).“

(5)  Danija, Jungtinė Karalystė, Švedija ir Vokietija „visų valstybių narių“ kvota gali pasinaudoti tik išnaudojusios savo kvotas. Tačiau valstybės narės, kurioms skirta daugiau kaip 10 % Sąjungos kvotos, „visų valstybių narių“ kvota pasinaudoti negali.

(6)  2016 m. birželio 20 d.–2017 m. balandžio 30 d. žvejybos laikotarpiu.“


28.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/596

2017 m. kovo 15 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [West Wales Coracle Caught Sewin (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Jungtinės Karalystės paraiška įregistruoti pavadinimą „West Wales Coracle Caught Sewin“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „West Wales Coracle Caught Sewin“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojamas pavadinimas „West Wales Coracle Caught Sewin“ (SGN).

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 1.7 klasei „Šviežios žuvys, moliuskai bei vėžiagyviai ir jų produktai“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 455, 2016 12 6, p. 11.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


28.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/15


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/597

2017 m. kovo 15 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo [Estepa (SKVN)] specifikacijos pakeitimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Ispanijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Estepa“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (ES) Nr. 900/2010 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Estepa“ (SKVN) specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  2010 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 900/2010, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Estepa (SKVN)] (OL L 266, 2010 10 9, p. 52).

(3)  OL C 453, 2016 12 3, p. 14.


28.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/598

2017 m. kovo 27 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAEuropos Sąjungos oficialiajame leidinyjeMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

EG

145,6

IL

288,6

MA

108,8

SN

213,0

TR

106,9

ZA

81,7

ZZ

157,4

0707 00 05

TR

180,4

ZZ

180,4

0709 93 10

MA

45,5

TR

149,9

ZZ

97,7

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

47,8

IL

83,4

MA

49,7

TN

48,4

TR

72,5

ZA

99,3

ZZ

66,9

0805 50 10

AR

45,3

EG

72,0

TR

71,4

ZZ

62,9

0808 10 80

CL

108,0

CN

142,3

US

128,4

ZA

114,1

ZZ

123,2

0808 30 90

AR

117,1

CL

135,0

CN

88,1

MA

115,2

TR

148,9

ZA

116,3

ZZ

120,1


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

28.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/18


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2017/599

2017 m. kovo 22 d.

dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos „ES pilietybė europiečiams: suvienijusi įvairovę nepaisydama žemės ir kraujo teisės“

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 2001)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

pasiūlytos piliečių iniciatyvos „ES pilietybė europiečiams: suvienijusi įvairovę nepaisydama žemės ir kraujo teisės“ dalykas – „Sąjungos pilietybės pobūdis ir tikslas, visų pirma susiję su nacionaline pilietybe. Valstybės narės išstojimas iš Sąjungos ir to pasekmės. ES teise užtikrinamos piliečių teisės“;

(2)

Sąjungos pilietybė turėtų papildyti nacionalinę pilietybę, bet jos nepakeisti. Norint būti Sąjungos piliečiu būtina turėti valstybės narės pilietybę. Todėl tam, kad asmuo būtų Sąjungos pilietis, bent viena iš valstybių, kurios pilietybę jis turi, turi būti Sąjungos narė;

(3)

šis ryšys tarp Sąjungos valstybės narės pilietybės ir Sąjungos pilietybės nustatytas Sutartimis. Sutartyse nėra teisinio pagrindo, kuriuo ES institucijos būtų įgaliotos priimti Sutartims įgyvendinti reikalingą Sąjungos teisės aktą, kuriuo būtų siekiama Sąjungos pilietybę suteikti Sąjungos valstybės narės pilietybės neturintiems asmenims;

(4)

tačiau gali būti priimtas Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, susijęs su valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių teisėmis, įskaitant laisvo judėjimo ir gyvenimo kitose ES valstybėse narėse sąlygas. Todėl tokiu teisės aktu tam tikros teisės, panašios į tas, kurios susijusios su Sąjungos pilietybe, gali būti suteikiamos iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį išstojusios valstybės piliečiams;

(5)

ES sutartimi sustiprinama Sąjungos pilietybė ir dar labiau sutvirtinamas demokratinis Sąjungos veikimas, nes joje, inter alia, nustatyta, kad kiekvienam piliečiui turi būti suteikta teisė dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime, teikiant Europos piliečių iniciatyvą;

(6)

todėl procedūros ir sąlygos, kurias reikia taikyti siekiant įgyvendinti piliečių iniciatyvą, turėtų būti aiškios, paprastos, lengvos taikyti ir turėtų atitikti piliečių iniciatyvos pobūdį, kad būtų skatinamas piliečių dalyvavimas, o Sąjunga būtų prieinamesnė;

(7)

dėl šių priežasčių derėtų laikytis nuomonės, kad kadangi pasiūlyta piliečių iniciatyva siekiama siūlyti priimti Sutartims įgyvendinti reikalingą Sąjungos teisės aktą, susijusį su valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių teisėmis, įskaitant laisvo judėjimo ir gyvenimo kitose ES valstybėse narėse sąlygas, visų pirma teisės aktą, kuriuo tam tikros teisės, panašios į tas, kurios susijusios su Sąjungos pilietybe, suteikiamos iš Sąjungos pagal ES sutarties 50 straipsnį išstojusios valstybės piliečiams, nėra taip, kad ta iniciatyva akivaizdžiai nepatektų į Komisijos įgaliojimus pagal reglamento 4 straipsnio 2 dalies b punktą pateikti pasiūlymą dėl Sutartims įgyvendinti reikalingo Sąjungos teisės akto;

(8)

todėl pasiūlyta piliečių iniciatyva „ES pilietybė europiečiams: suvienijusi įvairovę nepaisydama žemės ir kraujo teisės“ turėtų būti užregistruota. Kadangi šia pasiūlyta iniciatyva siekiama siūlyti priimti Sutartims įgyvendinti reikalingą Sąjungos teisės aktą, susijusį su valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių teisėmis, įskaitant laisvo judėjimo ir gyvenimo kitose ES valstybėse narėse sąlygas, visų pirma teisės aktą, kuriuo tam tikros teisės, panašios į tas, kurios susijusios su Sąjungos pilietybe, suteikiamos iš Sąjungos pagal ES sutarties 50 straipsnį išstojusios valstybės piliečiams, turėtų būti renkami pritarimo jai pareiškimai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Pasiūlyta piliečių iniciatyva „ES pilietybė europiečiams: suvienijusi įvairovę nepaisydama žemės ir kraujo teisės“ užregistruojama.

2.   Remiantis tuo, kad šia pasiūlyta piliečių iniciatyva siekiama siūlyti priimti Sąjungos teisės aktą, kuriuo būtų užtikrinta, kad, valstybei narei išstojus iš Sąjungos pagal ES sutarties 50 straipsnį, jos piliečiai galėtų ir toliau naudotis teisėmis, panašiomis į tas, kuriomis jie naudojosi, kol ta valstybė tebebuvo ES valstybė narė, gali būti renkami pritarimo jai pareiškimai.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2017 m. kovo 27 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas pasiūlytos piliečių iniciatyvos „ES pilietybė europiečiams: suvienijusi įvairovę nepaisydama žemės ir kraujo teisės“ organizatoriams (piliečių komiteto nariams), kuriems, kaip kontaktiniai asmenys, atstovauja [pasikonsultavus su organizatoriais asmens duomenys ištrinti].

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 22 d.

Komisijos vardu

Frans TIMMERMANS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 65, 2011 3 11, p. 1.