ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 57

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. kovo 3d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/352, kuriuo nustatoma uosto paslaugų teikimo sistema ir bendros finansinio uostų skaidrumo taisyklės ( 1 )

1

 

*

2017 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/353, kuriuo pakeičiami Reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A ir B priedai

19

 

*

2017 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/354, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/936 dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių

31

 

*

2017 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/355 dėl tam tikros Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimo taikymo tvarkos ( *1 )

59

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2007 m. spalio 30 d. Lugano konvencijos priedų pakeitimai

63

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai (Gyvūnų sveikatos teisės aktas), klaidų ištaisymas ( OL L 84, 2016 3 31 )

65

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

 

(*1)   Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244(1999) bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

3.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/352

2017 m. vasario 15 d.

kuriuo nustatoma uosto paslaugų teikimo sistema ir bendros finansinio uostų skaidrumo taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

siekiant skatinti augimą ir užtikrinti efektyvesnį transeuropinio transporto tinklo bei vidaus rinkos naudojimą ir veikimą, uostus būtina visiškai integruoti į vientisas transporto ir logistikos grandines. Tam būtinos šiuolaikiškos uosto paslaugos, kurios padėtų efektyviai naudoti uostus ir kurti investicijoms palankias sąlygas, kad uostus būtų galima plėtoti atsižvelgiant į esamus ir būsimus transporto ir logistikos reikalavimus;

(2)

uostai prisideda prie ilgalaikio Europos pramonės konkurencingumo pasaulio rinkose, kartu sukurdami pridėtinę vertę ir darbo vietas visuose Sąjungos pakrančių regionuose. Siekiant reaguoti į iššūkius jūrų transporto sektoriuje bei padidinti transporto ir logistikos grandinių veiksmingumą ir tvarumą, labai svarbu, kad 2013 m. gegužės 23 d. Komisijos komunikate „Uostai – augimo variklis“ nurodyti veiksmai, susiję su administracinių formalumų supaprastinimu, būtų įgyvendindami kartu su šiuo reglamentu;

(3)

savo 2012 m. spalio 3 d. komunikate „II bendrosios rinkos aktas. Drauge už naująjį augimą“ Komisija primena, kad jūrų transporto patrauklumas priklauso nuo to, ar turimos uostų paslaugos yra veiksmingos ir patikimos, taip pat kad būtina spręsti klausimus, susijusius su viešojo finansavimo ir uosto mokesčių skaidrumu bei administracinių formalumų supaprastinimu uostuose, ir paslaugų teikimui uostuose taikomų apribojimų peržiūra;

(4)

palengvinus sąlygas patekti į uosto paslaugų rinką ir užtikrinus jūrų uostų finansinį skaidrumą ir autonomiją pagerės uosto naudotojams teikiamų paslaugų kokybė ir efektyvumas, taip pat bus sudarytos palankesnės sąlygos investicijoms į uostus, o tai padės sumažinti transporto naudotojų išlaidas, skatinti trumpųjų nuotolių laivybą ir geriau integruoti jūrų transportą su geležinkelių, vidaus vandens kelių ir kelių transportu;

(5)

muitinės procedūrų supaprastinimas gali duoti didelės ekonominės naudos jūrų uostams konkurencingumo atžvilgiu. Siekiant skatinti sąžiningą konkurenciją ir mažinti muitinės formalumus, svarbu, kad valstybių narių kompetentingos institucijos laikytųsi tinkamo ir veiksmingo rizika grindžiamo požiūrio. Šiame kontekste būtina, kad Komisija apsvarstytų, ar nevertėtų nustatyti atitinkamų priemonių, kuriomis būtų sumažinti pranešimo formalumai jūrų uostuose ir kovojama su nesąžininga konkurencija;

(6)

aiškios skaidrių, teisingų ir nediskriminacinių nuostatų, susijusių su uosto infrastruktūros ir uosto paslaugų finansavimu bei mokesčiais, sistemos nustatymas yra pagrindinis veiksnys užtikrinant, kad paties uosto komercijos strategija bei investicijų planai ir, jei tinka, bendra nacionalinė uostų politikos sistema visiškai atitiktų konkurencijos taisykles. Visų pirma užtikrinant finansinių santykių skaidrumą sudaromos sąlygos vykdyti teisingą ir veiksmingą valstybės pagalbos kontrolę, taip užkertant kelią rinkos iškraipymui. Tuo tikslu 2014 m. birželio 5 d. Tarybos išvadose Komisija raginama išnagrinėti galimybę parengti jūrų uostams skirtas valstybės pagalbos gaires siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir stabilią investicijų į uostus teisinę sistemą;

(7)

didžioji dalis Sąjungos jūrų transporto operacijų vykdoma tranzitu per transeuropinio transporto tinklo, įsteigto Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1315/2013 (4), jūrų uostus. Kad šio reglamento tikslas būtų pasiektas proporcingai, nenustatant jokių nereikalingų reikalavimų kitiems uostams, šis reglamentas turėtų būti taikomas transeuropinio transporto tinklo jūrų uostams, kurių kiekvienas atlieka svarbų vaidmenį Europos transporto sistemoje, t. y. arba dėl to, kad tame uoste aptarnaujama daugiau kaip 0,1 % visų ES krovinių ar visų keleivių, arba dėl to, kad jis padeda užtikrinti geresnį regioninį susisiekimą su salomis ar periferinėmis vietovėmis. Tačiau šiuo reglamentu valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė nuspręsti, ar šį reglamentą taikyti atokiausiuose regionuose esantiems visuotinio tinklo jūrų uostams, ar ne. Valstybėms narėms taip pat turėtų būti suteikta galimybė nustatyti nukrypti leidžiančias nuostatas, kad tiems visuotinio tinklo jūrų uostams, kuriuose metiniai krovinių eismo rodikliai nėra tokie, kad reikėtų visapusiškai taikyti šį reglamentą, nebūtų užkrauta neproporcinga administracinė našta;

(8)

atviroje jūroje teikiamos laivo vedimo paslaugos neturi tiesioginio poveikio uostų efektyvumui, nes tomis paslaugomis nėra naudojamasi tiesioginiam įplaukimui į uostus ir išplaukimui iš jų, todėl tokių paslaugų į šį reglamentą įtraukti nereikia;

(9)

šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis taisyklėms, kurios valstybėse narėse taikomos turto nuosavybės sistemai jūrų uostuose, ir turėtų būti leidžiamos skirtingos uostų struktūros valstybėse narėse;

(10)

šiuo reglamentu nenustatomas joks specialus jūrų uostų valdymo modelis ir jis neturi jokio poveikio valstybių narių kompetencijai nustatyti, laikantis Sąjungos teisės, visuotinės svarbos neekonomines paslaugas. Galima taikyti skirtingus uostų valdymo modelius su sąlyga, kad laikomasi šiame reglamente išdėstytos uosto paslaugų teikimo sistemos ir finansinio skaidrumo bendrųjų taisyklių;

(11)

laikantis Sutartyse nustatytų bendrųjų principų, uosto paslaugų teikėjams turėtų būti leidžiama teikti paslaugas jūrų uostuose, kuriems taikomas šis reglamentas. Tačiau turėtų būti nustatyta galimybė taikyti tam tikras sąlygas naudojimuisi ta laisve;

(12)

šiuo reglamentu neturėtų būti ribojami uosto valdymo įstaigos arba kompetentingos institucijos veiksmai nustatant apmokestinimo sistemą, jeigu uosto infrastruktūros mokesčiai, kuriuos moka laivų naudotojai arba krovinio savininkai, yra skaidrūs, visų pirma lengvai identifikuojami ir nediskriminaciniai bei jais prisidedama prie infrastruktūros ir paslaugų infrastruktūros priežiūros ir plėtojimo bei paslaugų, reikalingų transporto operacijoms vykdyti ar joms palengvinti uosto teritorijoje ir įplaukimo į tuos uostus vandens keliuose, kurie priklauso uosto valdymo įstaigos kompetencijai, teikimo;

(13)

siekiant užtikrinti, kad uostai būtų valdomi efektyviai, saugiai ir nekenkiant aplinkai, uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija turėtų turėti galimybę reikalauti, kad uosto paslaugų teikėjai galėtų įrodyti, jog tenkina būtiniausius tinkamam paslaugų teikimui keliamus reikalavimus. Tie būtiniausi reikalavimai turėtų apimti tik aiškiai apibrėžtas sąlygas tiek, kiek tokie reikalavimai yra skaidrūs, objektyvūs, nediskriminaciniai, proporcingi ir susiję su uosto paslaugų teikimu. Laikantis bendrųjų šio reglamento tikslų, būtiniausi reikalavimai turėtų padėti užtikrinti aukštą uosto paslaugų kokybę ir jais neturėtų būti sukuriamos kliūtys rinkoje;

(14)

svarbu, kad visi uosto paslaugų teikėjai uosto valdymo įstaigos prašymu galėtų įrodyti savo galimybes aptarnauti minimalų laivų skaičių, užtikrindami reikiamą personalą ir įrangą. Jie turėtų taikyti atitinkamas nuostatas ir taisykles, įskaitant taikytinus darbo teisės aktus bei atitinkamus kolektyvinius susitarimus ir atitinkamo uosto taikomus kokybės reikalavimus;

(15)

spręsdama, ar uosto paslaugų teikėjas atitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, kompetentinga institucija arba uosto valdymo įstaiga turėtų apsvarstyti, ar yra pagrįstų priežasčių abejoti uosto paslaugų teikėjo patikimumu, pavyzdžiui, ar jis yra teistas ar baustas už sunkią nusikalstamą veiką arba yra padaręs sunkių taikytinos Sąjungos ir nacionalinės teisės pažeidimų;

(16)

valstybės narės turėtų turėti galimybę reikalauti, kad norint teikti uosto paslaugas atitinkamame uoste būtų laikomasi įsipareigojimų socialinės ir darbo teisės srityje;

(17)

valstybės narės turėtų informuoti Komisiją prieš priimdamos bet kokį sprendimą nustatyti vėliavos valstybės reikalavimą laivams, kurie daugiausia naudojami vilkimo ir švartavimo operacijoms. Toks sprendimas turėtų būti nediskriminacinis, turėtų būti grindžiamas skaidriomis ir objektyviomis priežastimis, ir juo neturėtų būti sukuriamos neproporcingos kliūtys rinkoje;

(18)

kai reikalaujama įvykdyti būtiniausius reikalavimus, teisės teikti uosto paslaugas suteikimo procedūra turėtų būti skaidri, objektyvi, nediskriminacinė ir proporcinga, ir ji turėtų sudaryti sąlygas uosto paslaugų teikėjams pradėti teikti uosto paslaugas laiku;

(19)

uostai apima riboto ploto geografines teritorijas, todėl tam tikrais atvejais būtų galima apriboti uosto paslaugų teikėjų skaičių – dėl žemės arba pakrantės ploto stygiaus, uosto infrastruktūros ypatumų ar uosto eismo pobūdžio arba dėl to, kad reikia užtikrinti saugią, patikimą ar ekologiškai tvarią uosto veiklą;

(20)

visi uosto paslaugų teikėjų skaičiaus apribojimai turėtų būti pagrįsti aiškiomis ir objektyviomis priežastimis, ir jais neturėtų būti sukuriamos neproporcingos kliūtys rinkoje;

(21)

uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija turėtų paskelbti apie savo ketinimą taikyti atrankos procedūrą dėl uosto paslaugos teikimo, be kita ko, internete ir prireikus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tokiame skelbime turėtų būti nurodyta informacija apie atrankos procedūrą, pasiūlymų pateikimo terminas, atitinkami sutarties skyrimo kriterijai ir informacija apie tai, kaip galima susipažinti su atitinkamais dokumentais, reikalingais paraiškai parengti;

(22)

siekiant užtikrinti skaidrumą ir vienodas sąlygas, sutarties nuostatų pakeitimai jos galiojimo laikotarpiu turėtų būti laikomi naujai paskirta sutartimi, jei dėl jų sutartis savo pobūdžiu iš esmės skiriasi nuo pirminės sutarties ir todėl gali parodyti šalių valią iš naujo derėtis dėl esminių tos sutarties sąlygų;

(23)

šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis valstybių narių teisei nustatyti viešųjų paslaugų įsipareigojimus, susijusius su uosto paslaugomis;

(24)

Sąjunga turi įvairiausių jūrų uostų; juose taikomų uosto paslaugų organizavimo modeliai yra skirtingi. Todėl nustatyti vieną bendrą modelį būtų netikslinga. Uosto valdymo įstaiga ar kompetentinga institucija turėtų galėti apriboti tam tikros uosto paslaugos teikėjų skaičių, jei tai būtų pagrįsta dėl vienos ar kelių priežasčių;

(25)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES (5) 34 straipsnyje nustatyta, kad vykdytinoms sutartims, kuriomis siekiama suteikti galimybę vykdyti tam tikrą veiklą, ta direktyva netaikoma tuo atveju, jei valstybė narė arba perkantieji subjektai gali įrodyti, kad atitinkama veikla valstybėje narėje, kurioje veikla yra vykdoma, yra veikiama tiesioginės konkurencijos rinkose, į kurias patekti nėra apribojimų. Ar tai toks atvejis, turėtų būti nustatoma pagal Direktyvos 2014/25/ES 35 straipsnyje išdėstytą procedūrą. Todėl, jei taikant tą procedūrą nustatoma, kad uosto sektorius arba subsektorius, įskaitant jame teikiamas uosto paslaugas, yra tiesiogiai veikiamas tokios konkurencijos, jam neturėtų būti taikomos taisyklės dėl patekimo į rinką apribojimų pagal šį reglamentą;

(26)

išskyrus atvejus, kai taikoma nuo konkurencingos rinkos principų nukrypti leidžianti nuostata, uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija turėtų iš anksto paskelbti apie bet kokį ketinimą apriboti uosto paslaugų teikėjų skaičių, ir tas ketinimas turėtų būti visapusiškai pagrįstas, kad suinteresuotosios šalys turėtų galimybę pateikti pastabas;

(27)

jei uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija teikia uosto paslaugas pati arba per teisiškai atskirą subjektą, kurį ji tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja, turėtų būti imamasi priemonių, kad būtų išvengta interesų konfliktų ir būtų užtikrintas sąžiningas ir skaidrus patekimas į uosto paslaugų rinką tuo atveju, kai uosto paslaugų teikėjų skaičius yra apribotas. Tokios priemonės galėtų būti, inter alia, sprendimo, kuriuo apribojamas uosto paslaugų teikėjų skaičius, priėmimo pavedimas atitinkamai nacionalinei institucijai, kuri yra nepriklausoma nuo uosto valdymo įstaigos arba kompetentingos institucijos;

(28)

valstybių narių turima galimybė nustatyti būtiniausius reikalavimus ir apriboti uosto paslaugų teikėjų skaičių neturėtų užkirsti kelio joms užtikrinti neribotą laisvę teikti paslaugas savo uostuose;

(29)

apie uosto paslaugų teikėjų atrankos procedūrą ir jos rezultatus turėtų būti skelbiama viešai, procedūra ir rezultatai turėtų būti nediskriminaciniai, skaidrūs ir atviri visoms suinteresuotosioms šalims;

(30)

viešųjų paslaugų įsipareigojimų tvarka, dėl kurios taikymo būtų apribotas uosto paslaugų teikėjų skaičius, turėtų būti pateisinama tik viešojo intereso priežastimis, taip siekiant užtikrinti uosto paslaugų prieinamumą visiems naudotojams, uosto paslaugų teikimą visus metus, uosto paslaugų įperkamumą tam tikrų kategorijų naudotojams ar saugią, patikimą arba ekologiškai tvarią uosto veiklą bei teritorinę sanglaudą;

(31)

nors viešųjų paslaugų įsipareigojimus nustato nacionalinės institucijos, Sąjungos ar nacionalinėje teisėje nustatytas bendras uosto įpareigojimas nediskriminuojant ir nesudarant kliūčių priimti bet kurį laivą, fiziškai galintį įplaukti ir švartuotis, neturėtų būti suprantamas kaip viešųjų paslaugų įsipareigojimas šio reglamento tikslais;

(32)

šiuo reglamentu kompetentingoms institucijoms neturėtų būti užkertama galimybė skirti kompensaciją už veiksmus, kurių buvo imtasi viešųjų paslaugų įpareigojimams įvykdyti, jei tokia kompensacija skiriama laikantis galiojančių valstybės pagalbos taisyklių. Jeigu viešųjų paslaugų įsipareigojimai kvalifikuojami kaip visuotinės ekonominės svarbos paslaugos, būtina užtikrinti atitiktį Komisijos sprendimui 2012/21/ES (6) ir Komisijos reglamentui (ES) Nr. 360/2012 (7), taip pat atsižvelgti į 2012 m. sausio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos Sąjungos bendrosios nuostatos dėl valstybės pagalbos kompensacijos už viešąją paslaugą forma“;

(33)

tais atvejais, kai uosto paslaugų teikėjų yra daug, uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija neturėtų jų diskriminuoti, ir visų pirma sudarydama palankesnes sąlygas įmonėms ar įstaigoms, kuriose ji turi dalį;

(34)

uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija turėtų turėti galimybę nuspręsti, ar ji teiks uosto paslaugas pati, ar paves tokių paslaugų teikimą tiesiogiai vidaus veiklos vykdytojui. Jeigu uosto paslaugų teikėjų skaičius apribotas, vidaus veiklos vykdytojai uosto paslaugas galėtų teikti tik uoste arba uostuose, į kuriuos jie paskirti, išskyrus atvejus, kai taikoma nuo konkurencingos rinkos principų nukrypti leidžianti nuostata;

(35)

valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė užtikrinti uosto paslaugas teikiančių įmonių darbuotojų deramo lygio socialinę apsaugą. Šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis valstybių narių socialinių ir darbo taisyklių taikymui. Tikslinga paaiškinti, kad tais atvejais, kai Tarybos direktyva 2001/23/EB (8) netaikoma, tačiau sudarant uosto paslaugų sutartį pakeičiamas uosto paslaugų teikėjas, uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija turėtų vis tik galėti reikalauti, kad pasitraukiančio uosto paslaugų teikėjo teisės ir pareigos, kylančios iš darbo sutarties arba darbo santykių ir galiojančios to pasikeitimo dieną, būtų perleistos naujai paskirtam uosto paslaugų teikėjui;

(36)

kai šiame reglamente numatytos priemonės yra susijusios su asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas turėtų būti atliekamas pagal taikytiną Sąjungos teisę, ir visų pirma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 (9);

(37)

tokiame sudėtingame ir konkurencingame sektoriuje kaip uosto paslaugos pirminis ir periodinis personalo mokymas yra labai svarbus veiksnys siekiant užtikrinti paslaugų kokybę ir apsaugoti uosto darbuotojų sveikatą bei užtikrinti jų saugą. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad uosto paslaugų teikėjai teiktų savo darbuotojams tinkamą mokymą;

(38)

daugelyje uostų krovinių tvarkymo ir keleivių aptarnavimo paslaugų teikėjams teisė patekti į rinką suteikiama sudarant viešąsias sutartis. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas patvirtino, kad kompetentingos institucijos, sudarydamos tokias sutartis, turi laikytis skaidrumo ir nediskriminavimo principų. Todėl, nors šio reglamento II skyrius neturėtų būti taikomas krovinių tvarkymo ir keleivių aptarnavimo paslaugų teikimui, valstybėms narėms turėtų būti palikta galimybė pačioms nuspręsti, ar tų dviejų rūšių paslaugoms taikyti II skyriaus taisykles, ar toliau taikyti savo galiojančius nacionalinės teisės aktus, reglamentuojančius patekimą į krovinių tvarkymo ir keleivių aptarnavimo paslaugų rinką, tuo pat metu laikantis pagrindinių principų, nustatytų Teisingumo Teismo praktikoje;

(39)

pagal Tarptautinės jūrų organizacijos rezoliuciją A.960 kiekviename laivo vedimo ruože turi dirbti labai specializuotą patirtį ir vietos lygmens žinių turintis locmanas. Be to, laivo vedimas paprastai privalomas ir dažnai organizuojamas arba vykdomas pačių valstybių narių. Be to, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB (10) locmanams yra pavesta pranešti kompetentingoms institucijoms apie akivaizdžius defektus, dėl kurių gali kilti grėsmė saugiam laivo plaukiojimui arba gali kilti grėsmė jūros aplinkai ar gali būti padaryta jai žala. Be to, kai tai įmanoma atsižvelgiant į saugos sąlygas, svarbu, kad visos valstybės narės skatintų naudoti atleidimo nuo laivavedybos sertifikatus arba lygiaverčius mechanizmus, kad padidintų uostų veiklos veiksmingumą, visų pirma paskatintų trumpųjų nuotolių laivybą. Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų tarp tokių viešojo intereso funkcijų ir komercinių sumetimų, šio reglamento II skyrius neturėtų būti taikomas laivo vedimo paslaugoms. Tačiau valstybėms narėms turėtų būti palikta galimybė pačioms nuspręsti, ar taikyti II skyrių ir laivo vedimo paslaugoms. Jei jos taip nuspręstų, Komisija turėtų būti atitinkamai apie tai informuojama, kad būtų užtikrinta atitinkamos informacijos sklaida;

(40)

nedarant poveikio Sąjungos konkurencijos taisyklėms, šiuo reglamentu neturėtų būti pažeidžiama valstybių narių teisė atitinkamais atvejais reguliuoti mokesčius siekiant išvengti uosto paslaugų apmokestinimo pernelyg dideliais mokesčiais tais atvejais, kai uosto paslaugų rinkos padėtis yra tokia, kad neįmanoma užtikrinti veiksmingos konkurencijos;

(41)

viešąsias lėšas gaunančių jūrų uostų bei uosto paslaugų teikėjų ir valdžios institucijų finansiniai santykiai turėtų būti skaidrūs, kad būtų galima užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas ir išvengti rinkos iškraipymo. Tuo atžvilgiu šiuo reglamentu turėtų būti numatyta Komisijos direktyvoje 2006/111/EB (11) nustatytus finansinių santykių skaidrumo principus taikyti ir kitų kategorijų adresatams, nedarant poveikio tos direktyvos taikymo sričiai;

(42)

į šį reglamentą būtina įtraukti finansinių santykių skaidrumo taisykles, kad būtų išvengta nesąžiningos Sąjungos uostų konkurencijos, visų pirma dėl to, kad transeuropinio transporto tinklo uostai gali teikti paraiškas Sąjungos finansavimui gauti pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, įsteigtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1316/2013 (12);

(43)

siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, viešųjų lėšų skyrimo ir naudojimo skaidrumą ir išvengti rinkos iškraipymo, tais atvejais, kai viešąsias lėšas gaunanti uosto valdymo įstaiga dar vykdo ir paslaugų teikėjo veiklą, ją reikia įpareigoti sąskaitas, susijusias su viešosiomis lėšomis finansuojama veikla, kurią ji vykdo kaip uosto valdymo įstaiga, tvarkyti atskirai nuo sąskaitų, susijusių su veikla, kurią ji vykdo konkurencijos sąlygomis. Bet kuriuo atveju turėtų būti užtikrinta atitiktis valstybės pagalbos taisyklėms;

(44)

siekiant užtikrinti skaidrumą, kai uostas ar kitas subjektas uosto teritorijoje vykdo dugno gilinimo darbus, sąskaitos už dugno gilinimo darbus turėtų būti tvarkomos atskirai nuo kitos veiklos sąskaitų;

(45)

nedarant poveikio Sąjungos teisei ir Komisijos prerogatyvoms, svarbu, kad Komisija, pasikonsultavusi su visomis suinteresuotomis šalimis, tinkamu laiku nustatytų, kurios viešosios investicijos į uosto infrastruktūrą patenka į Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 (13) (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) taikymo sritį ir kurios infrastruktūra nepatenka į valstybės pagalbos taikymo sritį, atsižvelgiant į tam tikros infrastruktūros, įskaitant prieigos ir gynybos infrastruktūrą, neekonominį pobūdį, su sąlyga, kad visiems galimiems naudotojams jos būtų prieinamos vienodomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis;

(46)

uosto paslaugų mokesčiai, kuriuos uosto paslaugų teikėjai taiko pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimus, ir mokesčiai už laivo vedimo paslaugas, kurių neveikia veiksminga konkurencija, gali būti susiję su didesne rizika, kad kainos bus pernelyg aukštos atvejais, kai egzistuoja monopolinė galia. Toms paslaugoms teikti turėtų būti nustatyta tvarka, siekiant užtikrinti, kad mokesčiai būtų nustatomi skaidriai, objektyviai ir nediskriminuojant ir kad jie būtų proporcingi teikiamos paslaugos sąnaudoms;

(47)

siekiant efektyvumo, kiekvieno atskiro uosto infrastruktūros mokesčiai turėtų būti nustatomi skaidriai, laikantis paties uosto komercinės strategijos bei investicijų planų ir, jei taikoma, bendrų reikalavimų, nustatytų pagal atitinkamos valstybės narės bendrą uostų politikos sistemą;

(48)

šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis uostų ir jų klientų teisėms (kai taikytina) susitarti dėl komerciniu požiūriu konfidencialių nuolaidų. Šiuo reglamentu nesiekiama reikalauti visas tokias nuolaidas atskleisti visuomenei ar tretiesiems asmenims. Vis dėlto prieš diferencijuodama kainas uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija turėtų bent paskelbti standartinius mokesčius;

(49)

diferencijuoti uosto infrastruktūros mokesčius turėtų būti leidžiama siekiant propaguoti trumpųjų nuotolių laivybą ir pritraukti laivų, kurių vykdomų transporto operacijų, ypač atviroje jūroje arba krante vykdomų jūrų transporto operacijų, aplinkosauginio veiksmingumo, energijos vartojimo efektyvumo ar anglies dioksido efektyvumo rodiklis yra geresnis už vidutinį. Tai turėtų padėti siekti aplinkosaugos ir kovos su klimato kaita politikos tikslų ir užtikrinti uosto bei jo apylinkių darnų vystymąsi, visų pirma padedant sumažinti į uostą įplaukiančių ir ten stovinčių laivų aplinkosauginį pėdsaką;

(50)

atsižvelgiant į uosto ekonominę strategiją, uosto teritorijų planavimo politiką ar uosto komercinę praktiką ir, kai taikytina, į atitinkamos valstybės narės bendrą uostų politiką, diferencijuojant uosto infrastruktūros mokesčius tam tikrų kategorijų naudotojams gali būti nustatyti nuliniai tarifai. Tokios naudotojų kategorijos galėtų, be kita ko, apimti laivus-ligonines, laivus, naudojamus mokslinėse, kultūrinėse ar humanitarinėse misijose, vilkikus ir uosto plūduriuojančiuosius aptarnavimo įrenginius;

(51)

Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turėtų parengti gaires dėl laivų klasifikavimo bendrų kriterijų, naudotinų neprivalomų aplinkosaugos mokesčių nustatymui, atsižvelgdama į tarptautiniu mastu sutartus standartus;

(52)

būtina užtikrinti, kad su uosto naudotojais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais būtų konsultuojamasi dėl esminių klausimų, susijusių su darniu uosto vystymusi, jo mokesčių politika, jo veiklos rezultatais ir pajėgumu pritraukti ir sukurti ekonominę veiklą, Tokie esminiai klausimai apima uosto paslaugų koordinavimą uosto teritorijoje, jungčių su žemynu efektyvumą bei administracinių uosto procedūrų efektyvumą, taip pat aplinkosaugos klausimus. Tokiomis konsultacijomis neturėtų būti daromas poveikis jokiai kitai su tais klausimais susijusiai specialiai kompetencijai, taip pat valstybių narių galimybei surengti tas konsultacijas nacionaliniu lygmeniu. Uosto valdymo įstaiga su uosto naudotojais ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais turėtų visų pirma konsultuotis dėl uosto vystymo planų;

(53)

siekiant užtikrinti tinkamą ir veiksmingą šio reglamento taikymą, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų taikoma veiksminga skundų nagrinėjimo procedūra;

(54)

siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas vienodam šio reglamento taikymui, valstybių narių institucijos turėtų bendradarbiauti nagrinėjant skundus ginčuose, susijusiuose su skirtingose valstybėse narėse įsisteigusiomis šalimis, ir keistis bendra skundų nagrinėjimo informacija;

(55)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. nustatyti uosto paslaugų teikimo sistemą ir sukurti tinkamas sąlygas reikiamų investicijų į visus transeuropinio transporto tinklo jūrų uostus pritraukimui, valstybės narės negali deramai pasiekti dėl europinio jų masto ar tarptautinio ir tarpvalstybinio uostų bei su uostais susijusio jūrų verslo pobūdžio ir todėl, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas Europoje, tų tikslų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(56)

ES uostų sektoriaus socialinio dialogo komitetas nurodo socialiniams partneriams pagrindinius principus, kuriais remiantis būtų galima plėtoti bendrą požiūrį į socialinius iššūkius, susijusius su darbo uoste santykiais, įskaitant darbo sąlygas, sveikatos ir saugos klausimus, mokymo reikalavimus ir profesinę kvalifikaciją. Tie pagrindiniai principai turėtų būti plėtojami visų pirma atsižvelgiant į rinkos ir technologinius pokyčius ir turėtų padidinti šio sektoriaus patrauklumą jauniems darbuotojams ir darbuotojoms moterims, tuo pat metu atsižvelgiant į Europos jūrų uostų konkurencingumo užtikrinimo ir gerų darbo sąlygų skatinimo svarbą. Visapusiškai atsižvelgiant į socialinių partnerių autonomiją ir į technologinę pažangą bei transporto logistikos patobulinimus, ES uostų sektoriaus socialinio dialogo komiteto prašoma parengti mokymo reikalavimų rengimo gaires, siekiant apsisaugoti nuo nelaimingų atsitikimų darbo vietoje ir užtikrinti aukščiausią uosto darbuotojų sveikatos ir saugos lygį. Be to, socialiniai partneriai turėtų išnagrinėti įvairius darbo jūrų uostuose organizavimo modelius, kuriais būtų užtikrintos kokybiškos darbo vietos bei saugios darbo sąlygos ir būtų sprendžiamas darbo uoste paklausos svyravimų klausimas. Svarbu, kad Komisija remtų ir palengvintų ES uostų sektoriaus socialinio dialogo komiteto darbą;

(57)

šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir principai, įtvirtinti pirmiausia Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatoma:

a)

uosto paslaugų teikimo sistema;

b)

bendros finansinio skaidrumo ir uosto paslaugų bei uosto infrastruktūros mokesčių taisyklės.

2.   Šis reglamentas taikomas toliau nurodytų kategorijų uosto paslaugų (toliau – uosto paslaugos) teikimui uosto teritorijoje arba įplaukimo į uostą vandens kelyje:

a)

bunkeriavimui;

b)

krovinių tvarkymui;

c)

švartavimui;

d)

keleivių aptarnavimo paslaugoms;

e)

laivuose susidariusių atliekų ir krovinio likučių surinkimui;

f)

laivo vedimui ir

g)

laivo vilkimui.

3.   11 straipsnio 2 dalis taip pat taikoma dugno gilinimo paslaugai.

4.   Šis reglamentas taikomas visiems Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 II priede išvardytiems transeuropinio transporto tinklo jūrų uostams.

5.   Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šio reglamento visuotinio tinklo jūrų uostams, esantiems Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnyje nurodytuose atokiausiuose regionuose. Jei valstybės narės nusprendžia netaikyti šio reglamento tokiems jūrų uostams, apie tokį sprendimą jos praneša Komisijai.

6.   Valstybės narės taip pat gali taikyti šį reglamentą kitiems jūrų uostams. Jei valstybės narės nusprendžia taikyti šį reglamentą kitiems jūrų uostams, jos praneša apie savo sprendimą Komisijai.

7.   Šiuo reglamentu nedaromas poveikis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoms 2014/23/ES (14) ir 2014/24/ES (15) bei Direktyvai 2014/25/ES.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente:

1)   bunkeriavimas– kietojo, skystojo arba dujinio kuro ar kitos rūšies energijos šaltinio, naudojamo laivui varyti, taip pat prišvartuotam laivui aprūpinti bendrosios ir specialiosios paskirties energija, tiekimas laivui;

2)   krovinių tvarkymas– tiesiogiai su krovinių vežimu susijęs importuojamų, eksportuojamų ar tranzitu gabenamų krovinių krovos iš laivo į krantą ir atvirkščiai darbų organizavimas ir krovinių tvarkymas, įskaitant krovinių paruošimą, pritvirtinimą, atlaisvinimą, patalpinimą, vežimą ir laikiną saugojimą atitinkamame krovinių tvarkymo terminale; prie krovinių tvarkymo paslaugų nepriskiriamas, nebent valstybė narė nustato kitaip, sandėliavimas, konteinerių ištuštinimas, pakartotinis pakavimas arba kitos pridėtinės vertės paslaugos, susijusios su tuo kroviniu;

3)   kompetentinga institucija– viešoji arba privačioji įstaiga, kuri vietos, regioniniu arba nacionaliniu lygiu turi teisę pagal nacionalinę teisę ar kitus teisės aktus vykdyti veiklą, susijusią su uosto veiklos organizavimu ir administravimu, kartu su uosto valdymo įstaiga arba vietoje jos;

4)   dugno gilinimas– smėlio, nuosėdų ar kitų medžiagų šalinimas nuo dugno vandens kelyje, kuriuo įplaukiama į uostą arba toje uosto teritorijoje, kuri priklauso uosto valdymo įstaigos kompetencijai, įskaitant pašalintų medžiagų tvarkymą, kad laivai galėtų patekti į uostą; dugno gilinimas apima pirminį iškasimą (kapitalinį dugno gilinimą) ir tvarkomąjį dugno gilinimą, atliekamą, kad vandens kelią būtų galima naudoti, tačiau tai nėra uosto paslauga, teikiama naudotojui;

5)   uosto valdymo įstaiga– viešoji arba privačioji įstaiga, kurios tikslas, laikantis nacionalinės teisės ar kitų priemonių, neatsižvelgiant į tai, ar vykdoma kita veikla, ar ne, vykdyti vietos lygiu uosto infrastruktūros administravimą ir valdymą bei vykdyti vieną ar keletą iš šių užduočių atitinkamame uoste: koordinuoti eismą uoste, valdyti eismą uoste, koordinuoti atitinkamame uoste veikiančių veiklos vykdytojų veiklą ir (arba) kontroliuoti atitinkamame uoste veikiančių veiklos vykdytojų veiklą, arba kuri yra įgaliota vykdyti pirmiau nurodytą veiklą;

6)   švartavimas– prišvartavimo ir atšvartavimo paslaugos, įskaitant perkėlimą palei prieplauką, kurios reikalingos saugiam laivo eksploatavimui uoste arba vandens kelyje, kuriuo įplaukiama į uostą;

7)   keleivių aptarnavimo paslaugos– su keleivių išlaipinimu, jų bagažo ir jų transporto priemonių iškrovimu iš juos plukdančio laivo į krantą ir jų įlaipinimu ir pakrovimui į plukdantį laivą susijusių darbų organizavimas ir tų keleivių aptarnavimas ir jų bagažo bei privačių transporto priemonių tvarkymas; tokios paslaugos taip pat apima asmens duomenų tvarkymą ir keleivių pervežimą atitinkamo keleivinio terminalo viduje;

8)   laivo vedimas– locmano arba locmanų tarnybos teikiama laivo vedimo paslauga, kuria siekiama, kad laivas būtų saugiai įvestas į vandens kelią, kuriuo įplaukiama į uostą, arba išvestas iš jo, arba būtų saugiai vedamas uoste;

9)   uosto infrastruktūros mokestis– tiesioginei arba netiesioginei uosto valdymo įstaigos ar kompetentingos institucijos naudai renkamas mokestis už naudojimąsi infrastruktūra, įrenginiais ir paslaugomis, įskaitant vandens kelius, kuriais įplaukiama į atitinkamą uostą, taip pat už galimybę aptarnauti keleivius ir krovinius, tačiau neįskaitant žemės nuomos mokesčių ir lygiaverčio poveikio mokesčių;

10)   laivuose susidarančių atliekų ir krovinių likučių rinkimas– laivuose susidarančių atliekų ir krovinių likučių priėmimas į stacionarius, plūdriuosius ar mobilius įrenginius, galinčius priimti tokias atliekas ar likučius, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/59/EB (16);

11)   uosto paslaugų mokestis– uosto paslaugų teikėjo naudai renkamas mokestis, kurį moka atitinkamos paslaugos naudotojai;

12)   uosto paslaugų sutartis– oficiali ir teisiškai privaloma uosto paslaugų teikėjo ir uosto valdymo įstaigos ar kompetentingos institucijos sutartis ar kitas lygiaverčio teisinio poveikio aktas, kurio dalykas yra vienos ar kelių uosto paslaugų teikimas ir kuriuo nedaromas poveikis uosto paslaugų teikėjų skyrimo formai;

13)   uosto paslaugų teikėjas– fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis ar pageidaujantis už atlygį teikti vienos ar kelių kategorijų uosto paslaugas;

14)   viešųjų paslaugų įsipareigojimas– apibrėžtas ar nustatytas reikalavimas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad būtų teikiamos tokios visuotinės svarbos uosto paslaugos ar vykdoma veikla, kurių veiklos vykdytojas neįsipareigotų teikti ar vykdyti arba neįsipareigotų teikti ar vykdyti tokiu pat mastu ar tokiomis pat sąlygomis, jei paisytų savo verslo interesų;

15)   trumpųjų nuotolių laivyba– krovinių ir keleivių gabenimas jūra tarp Europos žemyne esančių uostų arba tarp tų uostų ir uostų ne Europos šalyse, kurių uždarų jūrų pakrantė ribojasi su Europa;

16)   jūrų uostas– žemės ir vandens teritorija, kurioje veikia tokia infrastruktūra ir įranga, kurią naudojant iš esmės galima priimti laivus, juos pakrauti ir iškrauti, sandėliuoti prekes, priimti ir pristatyti tas prekes, taip pat įlaipinti ir išlaipinti keleivius, įgulą ir kitus asmenis, taip pat bet kokia kita infrastruktūra, būtina transportavimo veiklos vykdytojams uosto teritorijoje;

17)   laivo vilkimas– pagalba, suteikta laivui naudojant vilkiką, kuris padeda laivui manevruoti taip, kad šis galėtų saugiai įplaukti į uostą arba išplaukti iš jo, ar jį saugiai vesti uoste;

18)   įplaukimo kelias– vandens kelias, kuriuo į uostą įplaukiama iš atviros jūros, pavyzdžiui, uosto laivakelis, farvateris, upė, jūros kanalas ir fjordas, jei toks vandens kelias priklauso uosto valdymo įstaigos kompetencijai.

II SKYRIUS

UOSTO PASLAUGŲ TEIKIMAS

3 straipsnis

Uosto paslaugų organizavimas

1.   Patekimui į rinką siekiant teikti uosto paslaugas jūrų uostuose pagal šį reglamentą gali būti taikoma:

a)

būtiniausi reikalavimai, taikomi uosto paslaugų teikimui;

b)

teikėjų skaičiaus apribojimai;

c)

viešųjų paslaugų įsipareigojimai;

d)

suvaržymai, susiję su vidaus veiklos vykdytojais.

2.   Valstybės narės gali nuspręsti nacionalinėje teisėje nenustatyti 1 dalyje nurodytų sąlygų vienai ar kelioms kategorijoms uosto paslaugų.

3.   Sąlygos, taikomos galimybėms naudotis uosto infrastruktūra, įrenginiais ir įranga, turi būti sąžiningos, pagrįstos ir nediskriminacinės.

4 straipsnis

Uosto paslaugų teikimui taikomi būtiniausi reikalavimai

1.   Uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija gali reikalauti, kad uosto paslaugų teikėjai, įskaitant subrangovus, įvykdytų būtiniausius reikalavimus, kad galėtų teikti atitinkamą uosto paslaugą.

2.   1 dalyje numatyti būtiniausi reikalavimai gali būti susiję tik su:

a)

profesine uosto paslaugų teikėjo, jo personalo arba fizinių asmenų, kurie faktiškai ir nuolatos valdo uosto paslaugų teikėjo veiklą, kvalifikacija;

b)

uosto paslaugų teikėjo finansiniu pajėgumu;

c)

įranga, kurios reikia atitinkamai uosto paslaugai teikti įprastomis ir saugiomis sąlygomis, ir pajėgumu išlaikyti reikiamą tokios įrangos būklę;

d)

atitinkamos uosto paslaugos prieinamumu visiems naudotojams, visose švartavimosi vietose, be pertrūkių, dieną ir naktį, visus metus;

e)

atitiktimi reikalavimams dėl jūrų saugumo arba reikalavimams dėl uosto ar prieigos prie jo, uosto įrenginių, įrangos ir darbuotojų bei kitų asmenų saugos ir saugumo;

f)

atitiktimi vietos, nacionaliniams, Sąjungos ir tarptautiniams aplinkosaugos reikalavimams;

g)

įsipareigojimų socialinės ir darbo teisės, taikomos atitinkamo uosto valstybėje narėje, srityje laikymusi, įskaitant taikytinų kolektyvinių susitarimų sąlygas, įgulų komplektavimo reikalavimus ir reikalavimus, susijusius su jūrininkų darbo valandomis ir poilsio valandomis, bei taikytinų taisyklių darbo inspekcijos srityje laikymusi;

h)

nepriekaištinga uosto paslaugų teikėjo reputacija, kaip nustatyta pagal taikytiną nacionalinę teisę dėl nepriekaištingos reputacijos, atsižvelgiant į pagrįstas priežastis, verčiančias abejoti uosto paslaugų teikėjo patikimumu.

3.   Nedarant poveikio 4 daliai, jei valstybė narė mano, kad reikia nustatyti vėliavos valstybės reikalavimą, kad būtų užtikrinta laivų, daugiausia naudojamų vilkimo arba švartavimo operacijoms uostuose, esančiuose jos teritorijoje, visiška atitiktis 2 dalies g punktui, ji informuoja Komisiją apie savo sprendimą prieš paskelbdama pranešimą apie uosto paslaugų sutarties skyrimą arba, jei pranešimo apie uosto paslaugų sutarties skyrimą nėra, prieš nustatydama vėliavos valstybės reikalavimą.

4.   Būtiniausi reikalavimai:

a)

turi būti skaidrūs, objektyvūs, nediskriminaciniai, proporcingi ir susiję su atitinkamos uosto paslaugos kategorija ir pobūdžiu;

b)

jų turi būti laikomasi iki teisės teikti uosto paslaugą galiojimo pabaigos.

5.   Tais atvejais, kai būtiniausi reikalavimai apima konkrečias žinias, susijusias su vietos sąlygomis, uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija užtikrina deramas galimybes susipažinti su informacija skaidriomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis.

6.   1 dalyje numatytais atvejais uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija paskelbia 2 dalyje nurodytus būtiniausius reikalavimus ir teisės teikti uosto paslaugas suteikimo pagal tuos reikalavimus tvarką ne vėliau kaip 2019 m. kovo 24 d. arba, jeigu būtiniausi reikalavimai turi būti taikomi po tos dienos, – likus bent trims mėnesiams iki dienos, nuo kurios tie reikalavimai turi būti pradėti taikyti. Uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija iš anksto informuoja uosto paslaugų teikėjus apie bet kokį kriterijų ir tvarkos pasikeitimą.

7.   Šis straipsnis taikomas nedarant poveikio 7 straipsniui.

5 straipsnis

Atitikties būtiniausiems reikalavimams užtikrinimo tvarka

1.   Uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija uosto paslaugų teikėjams taiko skaidrią, objektyvią, nediskriminacinę ir proporcingą tvarką.

2.   Uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija, remdamasi pagal 4 straipsnį nustatytais būtiniausiais reikalavimais, suteikia teisę teikti uosto paslaugas arba atsisako suteikti tokią teisę per pagrįstą laikotarpį, kuris bet kokiu atveju neviršija keturių mėnesių nuo prašymo suteikti tokią teisę ir reikalingų dokumentų gavimo dienos.

3.   Bet kuris toks uosto valdymo įstaigos arba kompetentingos institucijos atsisakymas turi būti deramai pagrindžiamas remiantis 4 straipsnio 2 dalyje nustatytais būtiniausiais reikalavimais.

4.   Bet koks uosto valdymo įstaigos arba kompetentingos institucijos nustatomas teisės teikti uosto paslaugas galiojimo trukmės apribojimas ar nutraukimas turi būti deramai pagrindžiamas ir turi atitikti 1 dalį.

6 straipsnis

Uosto paslaugų teikėjų skaičiaus apribojimai

1.   Uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija gali apriboti uosto paslaugų teikėjų, teikiančių konkrečią uosto paslaugą, skaičių dėl vienos ar kelių toliau nurodytų priežasčių:

a)

žemės arba pakrantės ploto stygiaus arba žemės arba pakrantės ploto naudojimo iš anksto numatytai paskirčiai, jei tas apribojimas atitinka sprendimus ar planus, dėl kurių susitarė uosto valdymo įstaiga ir atitinkamais atvejais kitos institucijos, kompetentingos pagal nacionalinę teisę;

b)

nenustačius tokio apribojimo trukdoma vykdyti 7 straipsnyje numatytus viešųjų paslaugų įsipareigojimus, be kita ko, kai dėl tokio nenustatymo uosto valdymo įstaiga, kompetentinga institucija ar uosto naudotojai patiria pernelyg dideles išlaidas, susijusias su tokių įsipareigojimų vykdymu;

c)

nenustačius tokio apribojimo trukdoma poreikiui užtikrinti saugią, patikimą ar ekologiškai tvarią uosto veiklą;

d)

uosto infrastruktūros ypatumai ar uosto eismo pobūdis yra tokie, jog uoste negali veikti keli uosto paslaugų teikėjai;

e)

kai pagal Direktyvos 2014/25/ES 35 straipsnį nustatyta, kad tam tikras uosto sektorius ar subsektorius, įskaitant jame teikiamas uosto paslaugas, tam tikroje valstybėje narėje vykdo veiklą, kuriai tiesioginę įtaką daro konkurencija, kaip numatyta tos direktyvos 34 straipsnyje. Tokiais atvejais šio straipsnio 2 ir 3 dalys netaikomos.

2.   Siekiant visoms suinteresuotosioms šalims suteikti galimybę pateikti pastabas per pagrįstą laikotarpį, uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija paskelbia pasiūlymą apriboti uosto paslaugų teikėjų skaičių pagal 1 dalį kartu su jį pagrindžiančiomis priežastimis bent prieš tris mėnesius iki sprendimo apriboti uosto paslaugų teikėjų skaičių priėmimo.

3.   Uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija paskelbia priimtą sprendimą apriboti uosto paslaugų teikėjų skaičių.

4.   Jei uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija nusprendžia apriboti uosto paslaugų teikėjų skaičių, ji taiko atrankos procedūrą, kuri turi būti atvira visoms suinteresuotosioms šalims, nediskriminacinė ir skaidri. Uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija skelbia informaciją apie uosto paslaugą, kuri turi būti teikiama, bei atrankos procedūrą, ir užtikrina, kad visos suinteresuotos šalys galėtų veiksmingai susipažinti su visa svarbia informacija, reikalinga jų paraiškoms parengti. Paraiškų pateikimo terminas turi būti pakankamai ilgas, kad suinteresuotosios šalys galėtų atlikti tinkamą įvertinimą ir parengti savo paraiškas. Įprastomis aplinkybėmis trumpiausias toks terminas yra 30 dienų.

5.   4 dalis netaikoma šio straipsnio 1 dalies e punkte ir 7 dalyje bei 8 straipsnyje nurodytais atvejais.

6.   Jei uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija teikia uosto paslaugas pati arba per teisiškai atskirą subjektą, kurį ji tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja, atitinkama valstybė narė imasi reikiamų priemonių, kad būtų išvengta interesų konfliktų. Jei tokių priemonių nesiimama, teikėjų skaičius negali būti mažesnis negu du, nebent uosto paslaugų teikėjų skaičiaus apribojimas paliekant vieną teikėją pagrindžiamas viena ar daugiau priežasčių, išvardytų 1 dalyje.

7.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad jų visuotinio tinklo uostai, kurie neatitinka Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 20 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų kriterijų, gali konkrečių uosto paslaugų atžvilgiu riboti paslaugų teikėjų skaičių. Valstybės narės apie tokį sprendimą praneša Komisijai.

7 straipsnis

Viešųjų paslaugų įpareigojimai

1.   Valstybės narės gali nuspręsti nustatyti uosto paslaugų teikėjams su uosto paslaugomis susijusius viešųjų paslaugų įpareigojimus, taip pat gali patikėti tokius įpareigojimus nustatyti uosto valdymo įstaigai arba kompetentingai institucijai, kad užtikrintų bent vieną iš šių galimybių:

a)

uosto paslaugos prieinamumą visiems uosto naudotojams, visose švartavimosi vietose, be pertrūkių, dieną ir naktį, visus metus;

b)

paslaugos prieinamumą visiems naudotojams vienodomis sąlygomis;

c)

paslaugos įperkamumą tam tikrų kategorijų naudotojams;

d)

uosto veiklos saugą, saugumą ir aplinkosauginį tvarumą;

e)

atitinkamų transporto paslaugų visuomenei teikimą ir

f)

teritorinę sanglaudą.

2.   1 dalyje nurodyti viešųjų paslaugų įpareigojimai turi būti aiškiai apibrėžti, skaidrūs, nediskriminaciniai ir įmanomi patikrinti bei jais turi būti garantuojamos vienodos patekimo sąlygos visiems Sąjungoje įsisteigusiems uosto paslaugų teikėjams.

3.   Jeigu valstybė narė nusprendžia nustatyti viešųjų paslaugų įpareigojimus tos pačios paslaugos atžvilgiu visuose valstybės narės jūrų uostuose, kuriems taikomas šis reglamentas, ji praneša apie tuos įpareigojimus Komisijai.

4.   Jeigu sutrinka uosto paslaugų, kurios teikiamos pagal viešųjų paslaugų įpareigojimus, teikimas arba kai atsiranda tiesioginis tokios padėties susidarymo pavojus, uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija gali taikyti neatidėliotiną priemonę. Kaip neatidėliotina priemonė gali būti taikomas tiesioginis skyrimas siekiant paslaugos teikimą pavesti kitam paslaugų teikėjui ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui. Per tą laikotarpį uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija pradeda naują procedūrą, kad atrinktų uosto paslaugų teikėją, arba taiko 8 straipsnį. Kolektyviniai veiksmai, kurių imamasi atsižvelgiant į nacionalinę teisę, nelaikomi uosto paslaugų teikimo trikdžiais, dėl kurių galima taikyti neatidėliotiną priemonę.

8 straipsnis

Vidaus veiklos vykdytojas

1.   Nedarydama poveikio 6 straipsnio 6 daliai, uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija gali nuspręsti teikti uosto paslaugą pati arba per teisiškai atskirą subjektą, kurį ji kontroliuoja taip pat kaip savo padalinius, su sąlyga, kad 4 straipsnis vienodai taikomas visiems veiklos vykdytojams, teikiantiems atitinkamą uosto paslaugą. Tokiu atveju, taikant šį reglamentą, uosto paslaugų teikėjas laikomas vidaus veiklos vykdytoju.

2.   Uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija laikoma kontroliuojančia teisiškai atskirą subjektą taip pat, kaip ji kontroliuoja savo padalinius, tik tuo atveju, jei ji daro lemiamą įtaką atitinkamo teisinio subjekto strateginiams tikslams ir svarbiems jo sprendimams.

3.   6 straipsnio 1 dalies a–d punktuose numatytais atvejais vidaus veiklos vykdytojas teikia uosto paslaugą tik uoste (-uose), kuriame (-iuose) jam pavesta teikti uosto paslaugą.

9 straipsnis

Darbuotojų teisių apsauga

1.   Šiuo reglamentu nedaromas poveikis valstybių narių socialinių ir darbo taisyklių taikymui.

2.   Nedarydama poveikio Sąjungos ir nacionalinei teisei, įskaitant taikytinus socialinių partnerių kolektyvinius susitarimus, uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija reikalauja, kad paskirtasis uosto paslaugų teikėjas sudarytų darbuotojams darbo sąlygas vykdydamas taikytinas prievoles socialinės bei darbo teisės srityje ir kad jos atitiktų socialinius standartus, nustatytus Sąjungos teisėje, nacionalinėje teisėje arba kolektyviniuose susitarimuose.

3.   Kai uosto paslaugų teikėjo pasikeitimas yra susijęs su koncesijos ar viešosios sutarties skyrimu, uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija gali reikalauti, kad pasitraukiančio uosto paslaugų teikėjo teisės ir pareigos, kylančios iš darbo sutarties arba darbo santykių, kaip apibrėžta nacionalinėje teisėje, ir galiojančios to pasikeitimo dieną, būtų perkeltos naujai paskirtam uosto paslaugų teikėjui. Tokiu atveju anksčiau paslaugoms teikti pasitraukiančio uosto paslaugų teikėjo įdarbintiems darbuotojams suteikiamos tokios pat teisės, kurias jie būtų turėję, jei būtų buvęs atliktas įmonės perdavimas, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/23/EB.

4.   Kai teikiant uosto paslaugas įvykdomas darbuotojų perkėlimas, konkurso dokumentuose ir uosto paslaugų sutartyse nurodomi susiję darbuotojai ir pateikiama skaidri informacija apie jų sutartines teises ir sąlygas, kuriomis darbuotojai laikomi susijusiais su uosto paslaugomis.

10 straipsnis

Išimtys

1.   Šis skyrius ir 21 straipsnis netaikomi krovinių tvarkymo, keleivių aptarnavimo paslaugoms ir laivo vedimo paslaugai.

2.   Valstybės narės gali nuspręsti taikyti šį skyrių ir 21 straipsnį laivo vedimo paslaugai. Valstybės narės apie tokį sprendimą praneša Komisijai.

III SKYRIUS

FINANSINIS SKAIDRUMAS IR AUTONOMIJA

11 straipsnis

Finansinių santykių skaidrumas

1.   Valdžios institucijų ir viešąsias lėšas gaunančios uosto valdymo įstaigos ar kito subjekto, jos vardu teikiančio uosto paslaugas, finansiniai santykiai skaidriai atspindimi apskaitos sistemoje, kad būtų aiškiai matyti šie elementai:

a)

viešosios lėšos, kurias valdžios institucijos tiesiogiai skyrė atitinkamo uosto valdymo įstaigoms;

b)

viešosios lėšos, kurias valdžios institucijos skyrė tarpininkaujant valstybinėms įmonėms arba valstybinėms finansų įstaigoms, ir

c)

tų viešųjų lėšų naudojimo paskirtis.

2.   Tais atvejais, kai viešąsias lėšas gaunanti uosto valdymo įstaiga pati teikia uosto paslaugas ar atlieka dugno gilinimą arba kitas subjektas jos vardu teikia tokias paslaugas, tas viešosiomis lėšomis finansuojamos uosto paslaugos veiklos ar dugno gilinimo veiklos sąskaitas ji tvarko atskirai nuo kitos savo veiklos sąskaitų, kad:

a)

visos išlaidos ir įplaukos būtų teisingai priskirtos arba paskirstytos pagal nuosekliai taikomus ir objektyviai pagrįstus išlaidų apskaitos principus ir

b)

būtų aiškiai nustatyti išlaidų apskaitos principai, pagal kuriuos tvarkomos atskiros sąskaitos.

3.   1 dalyje nurodytos viešosios lėšos apima akcinio kapitalo ir kvazikapitalo lėšas, negrąžintinas dotacijas, tik tam tikromis aplinkybėmis grąžintinas dotacijas, paskolas, įskaitant paskolos viršijimą bei kapitalo investicijų avansines sumas, valdžios institucijų uosto valdymo įstaigai suteiktas garantijas ir kokios nors kitokios rūšies viešąją finansinę paramą.

4.   Uosto valdymo įstaiga ar kitas jos vardu uosto paslaugas teikiantis subjektas saugo informaciją apie 1 ir 2 dalyse nurodytus finansinius santykius penkerius metus nuo tų finansinių metų, su kuriais ta informacija yra susijusi, pabaigos.

5.   Uosto valdymo įstaiga ar kitas jos vardu uosto paslaugas teikiantis subjektas, gavę oficialų skundą ir prašymą, atitinkamos valstybės narės atitinkamai institucijai sudaro galimybę susipažinti su 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija ir papildoma informacija, kuri, jos manymu, reikalinga norint išsamiai išnagrinėti pateiktus duomenis ir įvertinti atitiktį šiam reglamentui laikantis konkurencijos taisyklių. Gavusi prašymą ta atitinkama institucija sudaro galimybę Komisijai susipažinti su tokia informacija. Informacija perduodama per tris mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos.

6.   Jei uosto valdymo įstaiga ar kitas jos vardu uosto paslaugas teikiantis subjektas negavo viešųjų lėšų ankstesniais ataskaitiniais metais, bet pradeda naudotis viešosiomis lėšomis, 1 ir 2 dalys taikomos nuo ataskaitinių metų po viešųjų lėšų pervedimo.

7.   Jeigu viešosios lėšos mokamos kaip kompensacija už viešųjų paslaugų įsipareigojimo vykdymą, jos atskirai nurodomos atitinkamose sąskaitose ir negali būti pervestos jokiai kitai paslaugų teikimo ar komercinei ūkinei veiklai.

8.   Valstybės narės gali nuspręsti šio straipsnio 2 dalies netaikyti visuotiniam tinklui priklausantiems savo uostams, neatitinkantiems Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 20 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų kriterijų, jei tai jiems sukeltų neproporcingą administracinę naštą, su sąlyga, kad visos gautos viešosios lėšos ir jų naudojimas teikiant uosto paslaugas apskaitos sistemoje išliktų visiškai skaidrūs. Valstybės narės apie tokį sprendimą iš anksto praneša Komisijai.

12 straipsnis

Uosto paslaugų mokesčiai

1.   Mokesčiai už paslaugas, kurias vidaus veiklos vykdytojas teikia pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimą, mokesčiai už laivo vedimo paslaugas, kurioms nedaro įtakos veiksminga konkurencija, ir uosto paslaugų teikėjų taikomi mokesčiai, nurodyti 6 straipsnio 1 dalies b punkte, turi būti nustatomi skaidriu, objektyviu ir nediskriminaciniu būdu ir turi būti proporcingi teikiamos paslaugos sąnaudoms.

2.   Uosto paslaugų mokesčių mokėjimas gali būti integruotas į kitus mokėjimus, pavyzdžiui, uosto infrastruktūros mokesčių mokėjimą. Tokiu atveju uosto paslaugų teikėjas ir tam tikrais atvejais uosto valdymo įstaiga užtikrina, kad uosto paslaugos mokesčio sumą uosto paslaugos naudotojas galėtų lengvai identifikuoti.

3.   Uosto paslaugų teikėjas, gavęs oficialų skundą ir prašymą, atitinkamos valstybės narės atitinkamai institucijai sudaro galimybę susipažinti su visa susijusia informacija apie elementus, kuriais remiantis galima nustatyti uosto paslaugos mokesčių, kuriems taikoma 1 dalis, struktūrą ir dydį.

13 straipsnis

Uosto infrastruktūros mokesčiai

1.   Valstybės narės užtikrina, kad būtų renkamas uosto infrastruktūros mokestis. Tai netrukdo uosto paslaugų teikėjams, kurie naudoja uosto infrastruktūrą, rinkti uosto paslaugų mokesčių.

2.   Uosto infrastruktūros mokesčių mokėjimas gali būti integruotas į kitus mokėjimus, pavyzdžiui, uosto paslaugų mokesčių mokėjimą. Tokiu atveju uosto valdymo įstaiga užtikrina, kad uosto infrastruktūros mokesčio sumą uosto infrastruktūros naudotojas galėtų lengvai identifikuoti.

3.   Siekiant užtikrinti infrastruktūros apmokestinimo sistemos veiksmingumą, uosto infrastruktūros mokesčių struktūra ir dydis nustatomi remiantis paties uosto komercine strategija bei investicijų planais, ir tai turi atitikti konkurencijos taisykles. Tam tikrais atvejais tokie mokesčiai taip pat turi tenkinti bendrus reikalavimus, nustatytus atitinkamos valstybės narės bendros uostų politikos sistemoje.

4.   Nedarant poveikio 3 daliai, uosto infrastruktūros mokesčiai gali būti diferencijuojami, laikantis paties uosto ekonominės strategijos ir jo teritorijų planavimo politikos, inter alia, tam tikrų naudotojų kategorijų atžvilgiu arba siekiant paskatinti veiksmingiau naudoti uosto infrastruktūrą, plėtoti trumpųjų nuotolių laivybą arba užtikrinti, kad vykdant transportavimo veiklą būtų daromas mažas poveikis aplinkai, energija vartojama efektyviai arba išmetama mažai anglies dioksido. Tokio diferencijavimo kriterijai turi būti skaidrūs, objektyvūs, nediskriminaciniai ir suderinami su konkurencijos teise, įskaitant valstybės pagalbos taisykles. Nustatant uosto infrastruktūros mokesčius gali būti atsižvelgiama į išorės sąnaudas ir jie gali būti diferencijuojami atsižvelgiant į komercinę praktiką.

5.   Uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija užtikrina, kad uosto naudotojai ir uosto naudotojų atstovai ar jų asociacijos būtų informuoti apie uosto infrastruktūros mokesčių pobūdį ir dydį. Uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija užtikrina, kad uosto infrastruktūros naudotojai būtų informuoti apie uosto infrastruktūros mokesčių pobūdžio ar dydžio pokyčius bent prieš du mėnesius iki tų pokyčių įsigaliojimo. Nereikalaujama, kad uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija atskleistų mokesčių skirtumus, kurie yra individualių derybų rezultatas.

6.   Uosto valdymo įstaiga, gavusi oficialų skundą ir prašymą, atitinkamos valstybės narės atitinkamai institucijai sudaro galimybę susipažinti su 4 ir 5 dalyse nurodyta informacija ir visa susijusia informacija apie elementus, kuriais grindžiamas uosto infrastruktūros mokesčių struktūros ir dydžio nustatymas. Ta institucija sudaro galimybę Komisijai, jos prašymu, susipažinti su ta informacija.

IV SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14 straipsnis

Darbuotojų mokymas

Uosto paslaugų teikėjai užtikrina, kad darbuotojai dalyvautų reikiamuose mokymuose, kuriuose įgytų jų darbui itin svarbių žinių, ypač daug dėmesio skiriant sveikatos ir saugos aspektams, ir kad mokymo reikalavimai būtų reguliariai atnaujinami atsižvelgiant į technologinių inovacijų iššūkius.

15 straipsnis

Konsultacijos su uosto naudotojais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais

1.   Uosto valdymo įstaiga, remdamasi taikytina nacionaline teise, konsultuojasi su uosto naudotojais savo mokesčių politikos klausimais, įskaitant atvejus, kuriems taikomas 8 straipsnis. Tokios konsultacijos apima uosto infrastruktūros mokesčių ir uosto paslaugų mokesčių esminius pakeitimus, kai uosto paslaugas pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimus teikia vidaus veiklos vykdytojai.

2.   Uosto valdymo įstaiga, remdamasi taikytina nacionaline teise, konsultuojasi su uosto naudotojais ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais svarbiais klausimais šiose jos kompetencijai priklausančiose srityse:

a)

uosto paslaugų teikimo uosto teritorijoje koordinavimas;

b)

priemonės, skirtos susisiekimui žemyno gilumoje gerinti, įskaitant priemones, skirtas vežimui geležinkeliais ir vidaus vandens keliais plėtoti bei tokio vežimo efektyvumui didinti;

c)

uoste taikomų administracinių procedūrų efektyvumas ir priemonės toms procedūroms supaprastinti;

d)

aplinkosauginiai klausimai;

e)

teritorijų planavimas ir

f)

priemonės saugai uosto teritorijoje užtikrinti, įskaitant prireikus uosto darbuotojų sveikatą bei saugą.

3.   Uosto paslaugų teikėjai sudaro uosto naudotojams galimybę susipažinti su atitinkama informacija apie uosto paslaugų mokesčių pobūdį ir dydį.

4.   Uosto valdymo įstaiga ir uosto paslaugų teikėjai, vykdydami įsipareigojimus pagal šį straipsnį, saugo neskelbtinos komercinės informacijos konfidencialumą.

16 straipsnis

Skundų nagrinėjimas

1.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad būtų nustatyta veiksminga skundų, susijusių su šio reglamento taikymu jos jūrų uostuose, kuriems taikomas šis reglamentas, nagrinėjimo procedūra.

2.   Skundai nagrinėjami išvengiant interesų konflikto ir funkciniu požiūriu nepriklausomai nuo uosto valdymo įstaigos arba uosto paslaugų teikėjų. Valstybės narės užtikrina, kad skundų nagrinėjimas būtų veiksmingai funkciniu požiūriu atskirtas nuo uostų nuosavybės ir valdymo, uosto paslaugų teikimo ir uosto naudojimo. Skundai nagrinėjami nešališkai ir skaidriai, tinkamai atsižvelgiant į teisę laisvai vykdyti komercinę ūkinę veiklą.

3.   Skundai pateikiami uosto, kuriame, manoma, kilo ginčas, valstybėje narėje. Valstybės narės užtikrina, kad uostų naudotojai ir kiti atitinkami suinteresuotieji subjektai būtų informuoti apie tai, kur ir kaip pateikti skundą, taip pat apie institucijas, atsakingas už skundų nagrinėjimą.

4.   Institucijos, atsakingos už skundų nagrinėjimą, prireikus bendradarbiauja savitarpio pagalbos tikslais, kai nagrinėjami ginčai, susiję su skirtingose valstybėse narėse įsisteigusiomis šalimis.

5.   Už skundų nagrinėjimą atsakingos institucijos, atsižvelgiant į nacionalinę teisę, turi teisę prašyti uostų valdymo įstaigų, uosto paslaugų teikėjų ir uosto naudotojų pateikti joms su skundu susijusią informaciją.

6.   Už skundų nagrinėjimą atsakingos institucijos, laikydamosi nacionalinės teisės, turi teisę priimti sprendimus, kurie yra privalomojo pobūdžio ir kuriems atitinkamais atvejais taikoma teisminė priežiūra.

7.   Valstybės narės praneša Komisijai apie skundų nagrinėjimo procedūrą ir apie 3 dalyje nurodytas institucijas ne vėliau kaip 2019 m. kovo 24 d., o vėliau – apie visus tos informacijos pasikeitimus. Komisija skelbia ir reguliariai atnaujina tokią informaciją savo interneto svetainėje.

8.   Valstybės narės prireikus keičiasi bendra informacija apie šio straipsnio taikymą. Komisija remia tokį bendradarbiavimą.

17 straipsnis

Atitinkamos institucijos

Valstybės narės užtikrina, kad uosto naudotojai ir kiti atitinkami suinteresuotieji subjektai būtų informuoti apie atitinkamas institucijas, nurodytas 11 straipsnio 5 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje ir 13 straipsnio 6 dalyje. Valstybės narės taip pat praneša Komisijai apie tas institucijas ne vėliau kaip 2019 m. kovo 24 d., o vėliau – apie visus tos informacijos pasikeitimus. Komisija skelbia ir reguliariai atnaujina tokią informaciją savo interneto svetainėje.

18 straipsnis

Apeliaciniai skundai

1.   Bet kuri teisėtą interesą turinti šalis turi teisę apskųsti uosto valdymo įstaigos, kompetentingos institucijos arba kitos atitinkamos nacionalinės institucijos pagal šį reglamentą priimtus sprendimus ar individualias priemones. Apeliacinės įstaigos yra nepriklausomos nuo susijusių šalių ir jos gali būti teismai.

2.   Kai 1 dalyje nurodyta apeliacinė įstaiga nėra teisminio pobūdžio, ji raštu išdėsto savo sprendimų priežastis. Jos sprendimus taip pat kontroliuoja nacionalinis teismas.

19 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos už šio reglamento pažeidimus taikytinos sankcijos, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės apie tas priemones praneša Komisijai ne vėliau kaip 2019 m. kovo 24 d. ir nedelsdamos jai praneša apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

20 straipsnis

Ataskaita

Komisija ne vėliau kaip 2023 m. kovo 24 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ir jo poveikio ataskaitą.

Rengiant tą ataskaitą atsižvelgiama į pažangą, padarytą ES uostų sektoriaus socialinio dialogo komiteto veiklos kontekste.

21 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Šis reglamentas netaikomas uosto paslaugų sutartims, kurios buvo sudarytos anksčiau nei 2017 m. vasario 15 d. ir yra ribotos trukmės.

2.   Anksčiau nei 2017 m. vasario 15 d. sudarytos neribotos trukmės ar panašaus poveikio uosto paslaugų sutartys iš dalies pakeičiamos ne vėliau kaip iki 2025 m. liepos 1 d., kad atitiktų šį reglamentą.

22 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. kovo 24 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2017 m. vasario 15 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. BORG


(1)  OL C 327, 2013 11 12, p. 111.

(2)  OL C 114, 2014 4 15, p. 57.

(3)  2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2017 m. sausio 23 d. Tarybos sprendimas.

(4)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES (OL L 348, 2013 12 20, p. 1).

(5)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

(6)  2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas 2012/21/ES dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 106 straipsnio 2 dalies taikymo valstybės pagalbai, kompensacijos už viešąją paslaugą forma skiriamai tam tikroms įmonėms, kurioms pavesta teikti visuotinės ekonominės svarbos paslaugas (OL L 7, 2012 1 11, p. 3).

(7)  2012 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 360/2012 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms (OL L 114, 2012 4 26, p. 8).

(8)  2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyva 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo (OL L 82, 2001 3 22, p. 16).

(9)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(10)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės (OL L 131, 2009 5 28, p. 57).

(11)  2006 m. lapkričio 16 d. Komisijos direktyva 2006/111/EB dėl finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybės įmonių skaidrumo ir dėl finansinio skaidrumo tam tikrose įmonėse (OL L 318, 2006 11 17, p. 17).

(12)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL L 348, 2013 12 20, p. 129).

(13)  2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL L 187, 2014 6 26, p. 1).

(14)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).

(15)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

(16)  2000 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams (OL L 332, 2000 12 28, p. 81).


3.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/19


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/353

2017 m. vasario 15 d.

kuriuo pakeičiami Reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A ir B priedai

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 81 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/848 (2) A ir B prieduose išvardyti valstybių narių nacionalinės teisės aktuose nurodytų nemokumo bylų ir nemokumo specialistų, kuriems taikomas tas reglamentas, pavadinimai. A priede išvardytos to reglamento 2 straipsnio 4 punkte nurodytos nemokumo bylos, o B priede išvardyti to straipsnio 5 punkte nurodyti nemokumo specialistai;

(2)

2015 m. gruodžio 4 d. Lenkija pranešė Komisijai apie Reglamento (ES) 2015/848 A ir B prieduose pateiktų sąrašų pakeitimus. Tie pakeitimai atitinka tame reglamente nustatytus reikalavimus;

(3)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį ir 4a straipsnio 1 dalį 2016 m. rugsėjo 1 d. laišku Jungtinė Karalystė pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šį reglamentą;

(4)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius ir 4a straipsnio 1 dalį ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui, Airija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(5)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(6)

todėl Reglamento (ES) 2015/848 A ir B priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2015/848 A ir B priedai pakeičiami šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2017 m. birželio 26 d.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2017 m. vasario 15 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. BORG


(1)  2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2017 m. sausio 23 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų (OL L 141, 2015 6 5, p. 19).


PRIEDAS

A PRIEDAS

2 straipsnio 4 punkte nurodytos nemokumo bylos

BELGIQUE/BELGË

Het faillissement/La faillite,

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif,

De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord/La réorganisation judiciaire par accord amiable,

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice,

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes,

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire,

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire,

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l’article 8 de la loi sur les faillites,

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност,

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs,

Reorganizace,

Oddlužení,

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren,

Das gerichtliche Vergleichsverfahren,

Das Gesamtvollstreckungsverfahren,

Das Insolvenzverfahren,

EESTI

Pankrotimenetlus,

Võlgade ümberkujundamise menetlus,

ÉIRE/IRELAND

Compulsory winding-up by the court,

Bankruptcy,

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent,

Winding-up in bankruptcy of partnerships,

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court),

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution,

Examinership,

Debt Relief Notice,

Debt Settlement Arrangement,

Personal Insolvency Arrangement,

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση,

Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία,

Σχέδιο αναδιοργάνωσης,

Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου,

Διαδικασία εξυγίανσης,

ESPAÑA

Concurso,

Procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación,

Procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago,

Procedimiento de negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio,

FRANCE

Sauvegarde,

Sauvegarde accélérée,

Sauvegarde financière accélérée,

Redressement judiciaire,

Liquidation judiciaire,

HRVATSKA

Stečajni postupak,

ITALIA

Fallimento,

Concordato preventivo,

Liquidazione coatta amministrativa,

Amministrazione straordinaria,

Accordi di ristrutturazione,

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano),

Liquidazione dei beni,

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο,

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη,

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου,

Διάταγμα παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος,

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα,

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process,

Juridiskās personas maksātnespējas process,

Fiziskās personas maksātnespējas process,

LIETUVA

Įmonės restruktūrizavimo byla,

Įmonės bankroto byla,

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka,

Fizinio asmens bankroto procesas,

LUXEMBOURG

Faillite,

Gestion contrôlée,

Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif),

Régime spécial de liquidation du notariat,

Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás,

Felszámolási eljárás,

MALTA

Xoljiment,

Amministrazzjoni,

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri,

Stralċ mill-Qorti,

Falliment f’każ ta’ kummerċjant,

Proċedura biex kumpanija tirkupra,

NEDERLAND

Het faillissement,

De surséance van betaling,

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Schuldenregulierungsverfahren,

Das Abschöpfungsverfahren,

Das Ausgleichsverfahren,

POLSKA

Upadłość,

Postępowanie o zatwierdzenie układu,

Przyspieszone postępowanie układowe,

Postępowanie układowe,

Postępowanie sanacyjne,

PORTUGAL

Processo de insolvência,

Processo especial de revitalização,

ROMÂNIA

Procedura insolvenței,

Reorganizarea judiciară,

Procedura falimentului,

Concordatul preventiv,

SLOVENIJA

Postopek preventivnega prestrukturiranja,

Postopek prisilne poravnave,

Postopek poenostavljene prisilne poravnave,

Stečajni postopek: stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine,

SLOVENSKO

Konkurzné konanie,

Reštrukturalizačné konanie,

Oddlženie,

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs,

Yrityssaneeraus/företagssanering,

Yksityishenkilön velkajärjestely/skuldsanering för privatpersoner,

SVERIGE

Konkurs,

Företagsrekonstruktion,

Skuldsanering,

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court,

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court),

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court,

Voluntary arrangements under insolvency legislation,

Bankruptcy or sequestration.

B PRIEDAS

2 straipsnio 5 punkte nurodyti nemokumo specialistai

BELGIQUE/BELGË

De curator/Le curateur,

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

De vereffenaar/Le liquidateur,

De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик,

Временен синдик,

(Постоянен) синдик,

Служебен синдик,

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce,

Předběžný insolvenční správce,

Oddělený insolvenční správce,

Zvláštní insolvenční správce,

Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter,

Vergleichsverwalter,

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

Verwalter,

Insolvenzverwalter,

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

Treuhänder,

Vorläufiger Insolvenzverwalter,

Vorläufiger Sachwalter,

EESTI

Pankrotihaldur,

Ajutine pankrotihaldur,

Usaldusisik,

ÉIRE/IRELAND

Liquidator,

Official Assignee,

Trustee in bankruptcy,

Provisional Liquidator,

Examiner,

Personal Insolvency Practitioner,

Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

Ο σύνδικος,

Ο εισηγητής,

Η επιτροπή των πιστωτών,

Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

Administrador concursal,

Mediador concursal,

FRANCE

Mandataire judiciaire,

Liquidateur,

Administrateur judiciaire,

Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

Stečajni upravitelj,

Privremeni stečajni upravitelj,

Stečajni povjerenik,

Povjerenik,

ITALIA

Curatore,

Commissario giudiziale,

Commissario straordinario,

Commissario liquidatore,

Liquidatore giudiziale,

Professionista nominato dal Tribunale,

Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

Επίσημος Παραλήπτης,

Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators,

LIETUVA

Bankroto administratorius,

Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

Le curateur,

Le commissaire,

Le liquidateur,

Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő,

Felszámoló,

MALTA

Amministratur Proviżorju,

Riċevitur Uffiċjali,

Stralċjarju,

Manager Speċjali,

Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

Kontrollur Speċjali,

NEDERLAND

De curator in het faillissement,

De bewindvoerder in de surséance van betaling,

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

Masseverwalter,

Sanierungsverwalter,

Ausgleichsverwalter,

Besonderer Verwalter,

Einstweiliger Verwalter,

Sachwalter,

Treuhänder,

Insolvenzgericht,

Konkursgericht,

POLSKA

Syndyk,

Nadzorca sądowy,

Zarządca,

Nadzorca układu,

Tymczasowy nadzorca sądowy,

Tymczasowy zarządca,

Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

Administrador da insolvência,

Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

Practician în insolvență,

Administrator concordatar,

Administrator judiciar,

Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

Upravitelj,

SLOVENSKO

Predbežný správca,

Správca,

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare,

Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

Förvaltare,

Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

Liquidator,

Supervisor of a voluntary arrangement,

Administrator,

Official Receiver,

Trustee,

Provisional Liquidator,

Interim Receiver,

Judicial factor.


3.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/31


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/354

2017 m. vasario 15 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/936 dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/936 (2) nustatomos tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, bendrosios importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklės;

(2)

politinių kalinių Baltarusijos Respublikoje paleidimas 2015 m. rugpjūčio 22 d. buvo svarbus žingsnis, kuris kartu su keliomis sveikintinomis iniciatyvomis, kurių Baltarusijos Respublika ėmėsi per pastaruosius dvejus metus, pavyzdžiui, ES ir Baltarusijos dialogo žmogaus teisių klausimais atnaujinimu, padėjo pagerinti Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos santykius;

(3)

ES ir Baltarusijos santykiai turėtų būti grindžiami bendromis vertybėmis, visų pirma atsižvelgiant į žmogaus teises, demokratiją ir teisinės valstybės principą, ir reikėtų priminti, kad Sąjungai tebekelia susirūpinimą žmogaus teisių padėtis Baltarusijos Respublikoje, ypač tokie klausimai, kaip mirties bausmė, kuri turėtų būti panaikinta;

(4)

tie teigiami politinių Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos santykių pokyčiai turėtų būti pripažinti ir dvišaliai santykiai turėtų būti toliau gerinami. Todėl šiuo reglamentu turėtų būti panaikintos autonominės kvotos Baltarusijos Respublikos kilmės tekstilės ir aprangos gaminių importui, nustatytos Reglamento (ES) 2015/936 II ir III prieduose, nedarant poveikio Sąjungos galimybei ateityje taikyti kvotas, jei žmogaus teisių padėtis Baltarusijos Respublikoje labai pablogėtų;

(5)

autonominių kvotų panaikinimas Baltarusijos Respublikos kilmės tekstilės ir aprangos gaminių importui reiškia, kad laikinojo išvežimo perdirbti kvotos nebereikalingos. Todėl Reglamento (ES) 2015/936 4 straipsnio 2 dalis ir V skyrius bei V priedas turėtų būti išbraukti. To reglamento 31 straipsnis dėl deleguotųjų aktų priėmimo turėtų taip pat būti atitinkamai iš dalies pakeistas. Ribotas autonominių ir laikinojo išvežimo perdirbti kvotų taikymas Baltarusijos Respublikos kilmės tekstilės ir aprangos gaminių importui rodo, kad tų kvotų panaikinimas turėtų ribotą poveikį Sąjungos prekybai;

(6)

siekiant ištaisyti klaidingus Kombinuotosios nomenklatūros 12, 13, 18, 68, 78, 83 (II B grupė), 67, 70, 94, 96 (III B grupė) ir 161 (V grupė) kategorijų kodus, Reglamento (ES) 2015/936 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

Reglamento (ES) 2015/936 II, III ir IV prieduose turėtų būti vartojamas oficialus Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos pavadinimas;

(8)

siekiant palengvinti administracines procedūras, Reglamento (ES) 2015/936 21 straipsnio 2 dalyje nustatytas importo leidimų galiojimo terminas turėtų būti pratęstas nuo šešių iki devynių mėnesių,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) 2015/936 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

2)

21 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybių narių kompetentingų institucijų išduoti importo leidimai galioja devynis mėnesius. Tą galiojimo terminą, jeigu reikia, galima pakeisti laikantis 30 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

3)

V skyrius išbraukiamas.

4)

31 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   3 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje, 13 ir 35 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. vasario 20 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje, 13 ir 35 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.“

5)

31 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Pagal 3 straipsnio 3 dalį arba 12 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas keturiais mėnesiais.“

6)

I priedo A skirsnis iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą, o II, III ir IV priedai pakeičiami tekstais, pateiktais šio reglamento priede.

7)

V priedas išbraukiamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2017 m. vasario 15 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. BORG


(1)  2017 m. sausio 19 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2017 m. vasario 7 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2015 m. birželio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/936 dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (OL L 160, 2015 6 25, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (ES) 2015/936 I, II, III ir IV priedai iš dalies keičiami taip:

1.

I priedo A skirsnis pakeičiamas taip:

„A.   1 STRAIPSNYJE NURODYTI TEKSTILĖS GAMINIAI

1.

Nedarant poveikio Kombinuotosios nomenklatūros (KN) aiškinimo taisyklėms, prekių aprašymas laikomas tik nurodomojo pobūdžio, nes kiekvienos kategorijos gaminiai šiame priede nustatomi pagal KN kodus. Kai prieš KN kodą nurodomas simbolis „ex“, kiekvienai kategorijai priskirti gaminiai apibrėžiami pagal KN kodo ir atitinkamo aprašymo taikymo sritį.

2.

Drabužiai, kuriuos sunku priskirti vyriškiems ar berniukų drabužiams arba moteriškiems ar mergaičių drabužiams, priskiriami pastariesiems.

3.

Jeigu žymoje nurodoma „kūdikių drabužėliai“, tai reiškia drabužius iki 86 prekybinio dydžio imtinai.

Kategorija

Aprašymas

KN kodas (2016 m.)

Atitikmenų lentelė

vienetai/kg

g/vienetas

I A GRUPĖ

 

 

 

1

Medvilnės verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

 

 

5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 46 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 00 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 00 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 90

 

 

2

Medvilniniai audiniai, išskyrus marlę, kilpiniai audiniai, siaurieji audiniai, pūkiniai audiniai, šeniliniai audiniai, tiulis ir kitos tinklinės medžiagos

 

 

5208 11 10 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 00 5210 19 00 5210 21 00 5210 29 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 20 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Iš jų: išskyrus nebalintus arba balintus

 

 

5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

 

 

3

Sintetinių pluoštų audiniai (neištisiniai arba atliekos) išskyrus siauruosius audinius, pūkiniai audiniai (įskaitant kilpinius audinius) ir šeniliniai audiniai

 

 

5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 20 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 19 10 5514 19 90 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 00 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 20 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Iš jų: išskyrus nebalintus arba balintus

 

 

5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 ex 5515 29 00 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

 

 

I B GRUPĖ

 

 

 

4

Marškiniai, trumparankoviai marškinėliai, lengvi ploni megztiniai (džemperiai ir puloveriai) su atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis (išskyrus iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų), apatiniai marškiniai ir panašūs gaminiai, megzti arba nerti

6,48

154

6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 20 6110 20 10 6110 30 10

5

Megztiniai, puloveriai, berankoviai puloveriai, liemenės, ansambliai, susagstomi megztiniai, naktiniai marškiniai ir džemperiai (išskyrus švarkus ir sportinius švarkus (bleizerius)), striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės (wind-cheaters), striukės be rankovių ir panašūs gaminiai, megzti arba nerti

4,53

221

ex 6101 90 80 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 11 10 6110 11 30 6110 11 90 6110 12 10 6110 12 90 6110 19 10 6110 19 90 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99

6

Vyriški arba berniukų austi bridžai, šortai, išskyrus maudymosi kostiumėlius ir kelnaites bei kelnes (įskaitant ilgas laisvas kelnes (slacks); moteriškos arba mergaičių austos kelnės ir ilgos laisvos kelnės iš vilnos, medvilnės arba cheminių pluoštų; apatinės sportinių kostiumų dalys su pamušalu, išskyrus 16 arba 29 kategorijų, iš medvilnės arba cheminio pluošto

1,76

568

6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42

7

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės, megzti arba nerti arba ne, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

5,55

180

6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00

8

Vyriški arba berniukų marškiniai, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

4,60

217

ex 6205 90 80 6205 20 00 6205 30 00

II A GRUPĖ

 

 

 

9

Kilpiniai medvilniniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai medvilniniai audiniai; medvilniniai skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai, išskyrus megztus arba nertus, iš kilpinių rankšluostinių arba iš panašių kilpinių medvilninių audinių

 

 

5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00

 

 

20

Lovos skalbiniai, išskyrus megztus arba nertus

 

 

6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 00 6302 32 90 6302 39 90

 

 

22

Kuokštelinių arba atliekinių sintetinių pluoštų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

 

 

5508 10 10 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 00 5509 22 00 5509 31 00 5509 32 00 5509 41 00 5509 42 00 5509 51 00 5509 52 00 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 00 5509 92 00 5509 99 00

 

 

22 a)

Iš jų: akriliniai

 

 

ex 5508 10 10 5509 31 00 5509 32 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00

 

 

23

Kuokštelinių arba atliekinių dirbtinių pluoštų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

 

 

5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00

 

 

32

Pūkiniai ir šeniliniai audiniai (išskyrus kilpinius rankšluosčių arba kilpinius audinius iš medvilnės ir siauruosius audinius) ir siūtiniai pūkiniai tekstilės paviršiai iš vilnos, medvilnės arba cheminio tekstilės pluošto

 

 

5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 26 00 5801 27 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 36 00 5801 37 00 5802 20 00 5802 30 00

 

 

32 a)

Iš jų: medvilninis velvetas

 

 

5801 22 00

 

 

39

Stalo, kūno priežiūros ir virtuvės skalbiniai, išskyrus megztus arba nertus, išskyrus kilpinius medvilninius rankšluosčių audinius ar panašius kilpinius medvilninius audinius

 

 

6302 51 00 6302 53 90 ex 6302 59 90 6302 91 00 6302 93 90 ex 6302 99 90

 

 

II B GRUPĖ

 

 

 

12

Pėdkelnės ir triko, kojinės, puskojinės, puskojinės iki kulkšnių, puskojinaitės ir panašūs dirbiniai, megzti ar nerti, išskyrus kūdikių drabužėlius, įskaitant elastines kojines, skirtas sergantiems varikoze, išskyrus 70 kategorijos gaminius

24,3 poros

41

ex 6115 10 10 6115 10 90 6115 22 00 6115 29 00 6115 30 11 6115 30 90 6115 94 00 6115 95 00 6115 96 10 6115 96 99 6115 99 00

13

Vyriškos arba berniukų apatinės kelnės ir trumpikės, moteriškos arba mergaičių kelnaitės ir trumpikės, megztos arba nertos, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

17

59

6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 50

14

Vyriški arba berniukų austi paltai, lietpalčiai ir kiti paltai, apsiaustai ir pelerinos, iš vilnos, medvilnės arba cheminio tekstilės pluošto (išskyrus skrandas su gobtuvais) (21 kategorijos)

0,72

1389

6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00

15

Moteriški arba mergaičių austi paltai, lietpalčiai ir kiti paltai, apsiaustai ir pelerinos; švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai), iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto (išskyrus skrandas su gobtuvais) (21 kategorijos)

0,84

1190

6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00

16

Vyriški arba berniukų kostiumai ir ansambliai, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto, išskyrus slidinėjimo kostiumus; vyriški arba berniukų sportiniai kostiumai su pamušalu, kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir tokio paties audinio, iš medvilnės arba cheminio pluošto

0,80

1250

6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6203 29 30 6211 32 31 6211 33 31

17

Vyriški arba berniukų švarkai ar sportiniai švarkai (bleizeriai), išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

1,43

700

6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19

18

Vyriški arba berniukų apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs gaminiai, išskyrus megztus arba nertus

 

 

6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 99 10 6207 99 90

 

 

Moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinukai, apatiniai sijonai, trumpikės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs gaminiai, išskyrus megztus arba nertus

 

 

6208 11 00 6208 19 00 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 00 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 50

 

 

19

Nosinės, išskyrus megztas arba nertas

59

17

6213 20 00 ex 6213 90 00

21

Skrandos su gobtuvais; striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės (wind-cheaters), striukės be rankovių ir panašūs gaminiai, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto; sportinių kostiumų su pamušalu viršutinės dalys, išskyrus 16 ir 29 kategorijos, iš medvilnės ir sintetinio pluošto

2,3

435

ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41

24

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs gaminiai, megzti arba nerti

3,9

257

6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 ex 6107 99 00

Moteriški arba mergaičių naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs gaminiai, megzti arba nerti

6108 31 00 6108 32 00 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 ex 6108 99 00

26

Moteriškos arba mergaičių suknelės, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

3,1

323

6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00

27

Moteriški arba mergaičių sijonai, įskaitant sijonus-kelnes

2,6

385

6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10

28

Kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžai ir šortai (išskyrus maudymosi kostiumėlius ir kelnaites), megzti arba nerti, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

1,61

620

6103 41 00 6103 42 00 6103 43 00 ex 6103 49 00 6104 61 00 6104 62 00 6104 63 00 ex 6104 69 00

29

Moteriški arba mergaičių kostiumai ir ansambliai, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto, išskyrus slidinėjimo kostiumus; moteriški arba mergaičių sportiniai kostiumai su pamušalu, kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir tokio paties audinio, iš medvilnės arba cheminio pluošto

1,37

730

6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31

31

Liemenėlės, austos, megztos ar nertos

18,2

55

ex 6212 10 10 6212 10 90

68

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai, išskyrus 10 ir 87 kategorijų pirštuotas pirštinėles, kumštines pirštinėles ir puspirštinėles, ir kūdikių kojinės, puskojinės ir puskojinaitės, išskyrus megztas ar austas, 88 kategorijos

 

 

6111 90 19 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 90 ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 ex 9619 00 50

 

 

73

Sportiniai kostiumai iš megzto ar nerto audinio, iš vilnos, medvilnės ar cheminio tekstilės pluošto

1,67

600

6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00

76

Vyriški arba berniukų darbo arba profesiniai drabužiai, išskyrus megztus arba nertus

 

 

6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10

 

 

Moteriškos arba mergaičių prijuostės, darbinės palaidinės ir kiti darbo ar profesiniai drabužiai, išskyrus megztus arba nertus

 

 

6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10

 

 

77

Slidinėjimo kostiumai, išskyrus megztus arba nertus

 

 

ex 6211 20 00

 

 

78

Drabužiai, išskyrus megztus ar nertus, išskyrus 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 ir 77 kategorijų drabužius

 

 

6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 85 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 32 90 6211 33 90 ex 6211 39 00 6211 42 90 6211 43 90 ex 6211 49 00 ex 9619 00 50

 

 

83

Paltai, švarkai, sportiniai švarkai (bleizeriai) ir kiti drabužiai, įskaitant slidinėjimo kostiumus, megzti arba nerti, išskyrus 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 kategorijų

 

 

ex 6101 90 20 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 20 00 6114 30 00 ex 6114 90 00 ex 9619 00 50

 

 

III A GRUPĖ

 

 

 

33

Audiniai iš sintetinių gijinių siūlų, pagaminti iš juostelių arba panašių dirbinių iš polietileno arba polipropileno, kurių plotis mažesnis kaip 3 m

 

 

5407 20 11

 

 

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, nemegzti ir nenerti, pagaminti iš juostelių arba iš panašių dirbinių

 

 

6305 32 19 6305 33 90

 

 

34

Audiniai iš sintetinių gijinių siūlų, pagaminti iš juostelių arba panašių dirbinių iš polietileno arba polipropileno, kurių plotis ne mažesnis kaip 3 m

 

 

5407 20 19

 

 

35

Audiniai iš sintetinių gijų, išskyrus skirtus 114 kategorijos padangoms

 

 

5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 10 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 10 5407 69 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Iš jų: išskyrus nebalintus arba balintus

 

 

ex 5407 10 00 ex 5407 20 90 ex 5407 30 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 90 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

36

Audiniai iš dirbtinių gijų, išskyrus skirtus 114 kategorijos padangoms

 

 

5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Iš jų: išskyrus nebalintus arba balintus

 

 

ex 5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

37

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai

 

 

5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Iš jų: išskyrus nebalintus arba balintus

 

 

5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

 

 

38 A

Megztas arba nertas sintetinis užuolaidų audinys, įskaitant tinklinį užuolaidų audinį

 

 

6005 31 10 6005 32 10 6005 33 10 6005 34 10 6006 31 10 6006 32 10 6006 33 10 6006 34 10

 

 

38 B

Tinklinės užuolaidos, išskyrus megztas arba nertas

 

 

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90

 

 

40

Austos užuolaidos (įskaitant portjeras, vidines uždangas, užuolaidų arba lovų lambrekenus ir kitus baldams ir būstui dekoruoti naudojamus dirbinius), išskyrus megztus ar nertus, iš vilnos, iš medvilnės arba iš sintetinio pluošto

 

 

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00

 

 

41

Sintetiniai gijiniai siūlai (ištisiniai), neskirti mažmeninei prekybai, išskyrus netekstūruotuosius vienagijus nesuktuosius arba suktuosius, kurių sukrumas ne didesnis kaip 50 sūkių/m

 

 

5401 10 12 5401 10 14 5401 10 16 5401 10 18 5402 11 00 5402 19 00 5402 20 00 5402 31 00 5402 32 00 5402 33 00 5402 34 00 5402 39 00 5402 44 00 5402 48 00 5402 49 00 5402 51 00 5402 52 00 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 00 5402 62 00 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

 

 

42

Ištisiniai cheminio pluošto verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

 

 

5401 20 10

 

 

Dirbtinių pluoštų verpalai; verpalai iš dirbtinių gijinių siūlų, neskirti mažmeninei prekybai, išskyrus pirminius siūlus iš viskozės verpalų, nesuktuosius arba suktuosius, kurių sukrumas ne didesnis kaip 250 sūkių/m, ir pirminius, netekstūruotuosius verpalus iš celiuliozės acetato

 

 

5403 10 00 5403 32 00 ex 5403 33 00 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 90 10

 

 

43

Cheminiai gijiniai siūlai, dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai, medvilnės verpalai, skirti mažmeninei prekybai

 

 

5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 00 00 5508 20 90 5511 30 00

 

 

46

Sukaršta arba šukuota avių arba ėriukų vilna arba kiti švelniavilnių gyvūnų plaukai

 

 

5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 31 00 5105 39 00

 

 

47

Sukarštos avių arba ėriukų vilnos verpalai (vilnoniai verpalai) arba sukarštų švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

 

 

5106 10 10 5106 10 90 5106 20 10 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90

 

 

48

Šukuotos avių arba ėriukų vilnos verpalai (šukuotiniai vilnoniai verpalai) arba šukuotų švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

 

 

5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90

 

 

49

Avių arba ėriukų vilnos verpalai arba švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, skirti mažmeninei prekybai

 

 

5109 10 10 5109 10 90 5109 90 00

 

 

50

Avių arba ėriukų vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų audiniai

 

 

5111 11 00 5111 19 00 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 80 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 98 5112 11 00 5112 19 00 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 80 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 98

 

 

51

Karšta arba šukuota medvilnė

 

 

5203 00 00

 

 

53

Medvilninis gazas

 

 

5803 00 10

 

 

54

Dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai, įskaitant atliekas, karšti, šukuoti ar kitu būdu paruošti verpimui

 

 

5507 00 00

 

 

55

Sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, įskaitant atliekas, karšti, šukuoti ar kitu būdu paruošti verpimui

 

 

5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 00

 

 

56

Sintetinio kuokštelinio arba atliekinio sintetinio pluošto verpalai, skirti mažmeninei prekybai

 

 

5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00

 

 

58

Kilimai, kiliminės dangos, kilimėliai, rišti (gatavi arba negatavi)

 

 

5701 10 10 5701 10 90 5701 90 10 5701 90 90

 

 

59

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga, išskyrus 58 kategorijos kilimus

 

 

5702 10 00 5702 31 10 5702 31 80 5702 32 10 5702 32 90 ex 5702 39 00 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 ex 5702 49 00 5702 50 10 5702 50 31 5702 50 39 ex 5702 50 90 5702 91 00 5702 92 10 5702 92 90 ex 5702 99 00 5703 10 00 5703 20 12 5703 20 18 5703 20 92 5703 20 98 5703 30 12 5703 30 18 5703 30 82 5703 30 88 5703 90 20 5703 90 80 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 30 ex 5705 00 80

 

 

60

Rankomis austi Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ir panašių rūšių gobelenai, taip pat siuvinėti (pavyzdžiui, mažu dygsneliu, kryželiu), įrėminti arba panašiai rankomis

 

 

5805 00 00

 

 

61

Siaurieji audiniai ir juostelės, kurias sudaro tik metmenys be ataudų, surišti adhezyvais (bolducs), išskyrus etiketes ir panašius 62 kategorijos dirbinius

Elastiniai audiniai ir apsiuvai (nemegzti ir nenerti), pagaminti iš tekstilinių medžiagų, susiūtų guminiais siūlais

 

 

ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 00 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00

 

 

62

Šeniliniai siūlai (įskaitant plaušelių šenilinius (flock chenille) siūlus), apvytiniai siūlai (išskyrus metalizuotuosius siūlus ir apvytinius ašutų siūlus)

 

 

5606 00 91 5606 00 99

 

 

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos, išskyrus austas, megztas arba nertas medžiagas, rankų darbo arba mechaniniu būdu pagaminti nėriniai, nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

 

 

5804 10 10 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00

 

 

Etiketės, emblemos ir panašūs dirbiniai iš tekstilės medžiagų, nesiuvinėti, rietime, juostelėmis arba iškirpti tam tikromis formomis ar dydžiais, austiniai

 

 

5807 10 10 5807 10 90

 

 

Pintinės juostelės ir dekoratyviniai apsiuvai rietime; kutai, pomponai ir panašūs dirbiniai

 

 

5808 10 00 5808 90 00

 

 

Siuvinėjimai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

 

 

5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90

 

 

63

Megztinės arba nertinės medžiagos iš sintetinio pluošto, kuriose elastomeriniai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir megztinės arba nertinės medžiagos, kuriose guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės

 

 

5906 91 00 ex 6002 40 00 6002 90 00 ex 6004 10 00 6004 90 00

 

 

Raschel nėriniai ir „ilgapūkės“ medžiagos iš sintetinių pluoštų

 

 

ex 6001 10 00 6003 30 10 6005 31 50 6005 32 50 6005 33 50 6005 34 50

 

 

65

Megztinės arba nertinės medžiagos, išskyrus 38 A ir 63 kategorijų, iš vilnos, medvilnės ar cheminio pluošto

 

 

5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 ex 6001 29 00 6001 91 00 6001 92 00 ex 6001 99 00 ex 6002 40 00 6003 10 00 6003 20 00 6003 30 90 6003 40 00 ex 6004 10 00 6005 90 10 6005 21 00 6005 22 00 6005 23 00 6005 24 00 6005 31 90 6005 32 90 6005 33 90 6005 34 90 6005 41 00 6005 42 00 6005 43 00 6005 44 00 6006 10 00 6006 21 00 6006 22 00 6006 23 00 6006 24 00 6006 31 90 6006 32 90 6006 33 90 6006 34 90 6006 41 00 6006 42 00 6006 43 00 6006 44 00

 

 

66

Kelioniniai pledai ir antklodės, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

 

 

6301 10 00 6301 20 90 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90

 

 

III B GRUPĖ

 

 

 

10

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės, megztos arba nertos

17 porų

59

6111 90 11 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 90 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00

67

Megzti arba nerti drabužių priedai, išskyrus skirtus kūdikiams; visų rūšių namų ūkio skalbiniai, megzti arba nerti; užuolaidos (įskaitant portjeras), vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų lambrekenai ir kiti patalpų įrengimui skirti dirbiniai, megzti arba nerti; megztos arba nertos antklodės ir kelioniniai pledai, kiti megzti arba nerti dirbiniai, įskaitant drabužių arba drabužių priedų dalis

 

 

5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 80 10 6117 80 80 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 00 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 32 11 ex 6305 32 90 6305 33 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10 ex 9619 00 40 ex 9619 00 50

 

 

67 a)

Iš jų: maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, pagaminti iš polietileno arba polipropileno juostelių

 

 

6305 32 11 6305 33 10

 

 

69

Moteriški arba mergaičių apatinukai ir apatiniai sijonai, megzti arba nerti

7,8

128

6108 11 00 6108 19 00

70

Pėdkelnės ir triko iš sintetinių pluoštų, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67 decitekso (6,7 tex)

30,4 poros

33

ex 6115 10 10 6115 21 00 6115 30 19

Moteriškos kojinės iš sintetinių pluoštų

ex 6115 10 10 6115 96 91

72

Maudymosi kostiumėliai, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

9,7

103

6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00

74

Moteriški arba mergaičių kostiumai ir ansambliai iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto, megzti arba nerti, išskyrus slidinėjimo kostiumus

1,54

650

6104 13 00 6104 19 20 ex 6104 19 90 6104 22 00 6104 23 00 6104 29 10 ex 6104 29 90

75

Vyriški arba berniukų kostiumai ir ansambliai, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto, megzti arba nerti, išskyrus slidinėjimo kostiumus

0,80

1 250

6103 10 10 6103 10 90 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00

84

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

 

 

6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 ex 6214 90 00

 

 

85

Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

17,9

56

6215 20 00 6215 90 00

86

Korsetai, juosmenėlės, keliaraiščiai, petnešos ir panašūs dirbiniai bei jų dalys, megzti ar nerti arba nemegzti ar nenerti

8,8

114

6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00

87

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės, nemegztos ir nenertos

 

 

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6216 00 00

 

 

88

Kojinės, puskojinės ir kojinaitės, nemegztos ir nenertos; kiti drabužių priedai, drabužių arba drabužių priedų dalys, išskyrus skirtus kūdikiams, išskyrus megztus arba nertus

 

 

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6217 10 00 6217 90 00

 

 

90

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš sintetinio pluošto, pinti arba nepinti

 

 

5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90

 

 

91

Palapinės

 

 

6306 22 00 6306 29 00

 

 

93

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, pagaminti iš audinių, išskyrus polietileną arba polipropileno juosteles

 

 

ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00

 

 

94

Vata iš tekstilės medžiagų ir jos dirbiniai; tekstilės plaušeliai, kurių ilgis ne didesnis kaip 5 mm (flock), tekstilės dulkės ir gumuliukai

 

 

5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 90 5601 29 00 5601 30 00 9619 00 30

 

 

95

Veltinis ir dirbiniai iš veltinio, įmirkyti arba neįmirkyti, aptraukti arba neaptraukti, išskyrus grindų dangas

 

 

5602 10 19 5602 10 31 ex 5602 10 38 5602 10 90 5602 21 00 ex 5602 29 00 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91

 

 

96

Neaustinės medžiagos ir dirbiniai iš tokių medžiagų, įmirkyti arba neįmirkyti, aptraukti arba neaptraukti, padengti arba nepadengti, laminuotieji arba nelaminuotieji

 

 

5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10 5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90 5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10 5603 94 90 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 92 6210 10 98 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 6307 10 30 6307 90 92 ex 6307 90 98 ex 9619 00 40 ex 9619 00 50

 

 

97

Tinklai, rišti iš virvių, virvelių arba lynų, ir gatavi žvejybos tinklai iš siūlų, virvių, virvelių arba lynų

 

 

5608 11 20 5608 11 80 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 30 5608 19 90 5608 90 00

 

 

98

Kiti dirbiniai iš siūlų, virvių, virvelių, trosų ar lynų, išskyrus tekstilės medžiagas, dirbinius, pagamintus iš tokių medžiagų ir 97 kategorijos dirbinius

 

 

5609 00 00 5905 00 10

 

 

99

Tekstilės gaminiai, padengti dervomis (gum) arba krakmolingomis medžiagomis, naudojami knygoms įrišti arba turintys panašią paskirtį; techninė audinio kalkė; paruoštos tapybai gruntuotos drobės; klijuotės, kolenkorai ir panašūs sustandinantys tekstilės gaminiai, tokie kaip naudojami skrybėlių pagrindams

 

 

5901 10 00 5901 90 00

 

 

Linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų formų gabalais; grindų danga, sudaryta iš apvalkalo arba iš dangos, pritvirtintos prie tekstilinio pagrindo, supjaustyta arba nesupjaustyta reikiamų formų gabalais

 

 

5904 10 00 5904 90 00

 

 

Gumuoti tekstilės gaminiai, nemegzti arba nenerti, išskyrus skirtus padangoms

 

 

5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90

 

 

Kitu būdu įmirkyti ar aptraukti tekstilės gaminiai; tapybos būdu dekoruotos drobės, naudojamos kaip teatro dekoracijos; studijų fonai, išskyrus 100 kategorijos dirbinius

 

 

5907 00 00

 

 

100

Tekstilės gaminiai, įmirkyti, apvilkti, padengti arba laminuoti celiuliozės dariniais arba kitais plastikais

 

 

5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99

 

 

101

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, išskyrus iš sintetinių pluoštų

 

 

ex 5607 90 90

 

 

109

Dirbiniai iš brezento, burės, tentai ir markizės

 

 

6306 12 00 6306 19 00 6306 30 00

 

 

110

Austi pripučiami čiužiniai

 

 

6306 40 00

 

 

111

Stovyklavimo įranga, austa, išskyrus pripučiamus čiužinius ir palapines

 

 

6306 90 00

 

 

112

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai, austi, išskyrus 113 ir 114 kategorijų

 

 

6307 20 00 ex 6307 90 98

 

 

113

Grindų šluostės, indų pašluostės, dulkių šluostės, išskyrus megztas arba nertas

 

 

6307 10 90

 

 

114

Techninės paskirties tekstilės gaminiai ir dirbiniai

 

 

5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 11 5911 32 19 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90

 

 

IV GRUPĖ

 

 

 

115

Lininiai arba ramės (kiniškosios dilgėlės) verpalai

 

 

5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19

 

 

117

Lininiai arba ramės (kiniškosios dilgėlės) audiniai

 

 

5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30

 

 

118

Stalo skalbiniai, skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai iš lino arba iš ramės (kiniškosios dilgėlės) išskyrus megztus arba nertus

 

 

6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90

 

 

120

Užuolaidos (įskaitant portjeras), vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų lambrekenai ir kiti patalpų įrengimui skirti dirbiniai, nemegzti ir nenerti, iš lino arba ramės (kiniškosios dilgėlės)

 

 

ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00

 

 

121

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, iš linų arba ramės

 

 

ex 5607 90 90

 

 

122

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš lino arba iš ramės, išskyrus megztus arba nertus

 

 

ex 6305 90 00

 

 

123

Pūkiniai ir šeniliniai audiniai iš linų ar ramės, išskyrus siauruosius audinius

 

 

5801 90 10 ex 5801 90 90

 

 

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai iš lino arba ramės, išskyrus megztus arba nertus

 

 

ex 6214 90 00

 

 

V GRUPĖ

 

 

 

124

Sintetiniai kuokšteliniai pluoštai

 

 

5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90

 

 

125 A

Sintetiniai gijiniai siūlai (ištisiniai), neskirti mažmeninei prekybai, išskyrus 41 kategorijos siūlus

 

 

5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00

 

 

125 B

Vienagijai siūlai, juostelės (dirbtiniai šiaudeliai ir panašūs dirbiniai), ketguto imitacijos, iš sintetinių medžiagų

 

 

5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

 

 

126

Dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai

 

 

5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00

 

 

127 A

Dirbtiniai gijiniai siūlai (ištisiniai), neskirti mažmeninei prekybai, išskyrus 42 kategorijos siūlus

 

 

5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00

 

 

127 B

Vienagijai siūlai, juostelės (dirbtiniai šiaudeliai ir panašūs dirbiniai), ketguto imitacijos, iš dirbtinių tekstilės medžiagų

 

 

5405 00 00 ex 5604 90 90

 

 

128

Sukaršti arba šukuoti šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

 

 

5105 40 00

 

 

129

Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų verpalai

 

 

5110 00 00

 

 

130 A

Šilko siūlai, išskyrus šilko atliekų verpalus

 

 

5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10

 

 

130 B

Šilko siūlai, išskyrus 130 A kategorijos; šilkaverpių fibroinas

 

 

5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90

 

 

131

Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai

 

 

5308 90 90

 

 

132

Popierinis siūlas

 

 

5308 90 50

 

 

133

Sėjamosios kanapės verpalai

 

 

5308 20 10 5308 20 90

 

 

134

Metalizuotieji siūlai

 

 

5605 00 00

 

 

135

Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų audiniai

 

 

5113 00 00

 

 

136

Šilko arba šilko atliekų audiniai

 

 

5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00

 

 

137

Pūkiniai audiniai, šeniliniai audiniai ir siaurieji audiniai iš šilko arba šilko atliekų

 

 

ex 5801 90 90 ex 5806 10 00

 

 

138

Popierinių verpalų ir kitų tekstilės pluoštų audiniai, išskyrus iš ramės pagamintus audinius

 

 

5311 00 90 ex 5905 00 90

 

 

139

Audiniai iš metalinių siūlų ir audiniai iš metalizuotųjų siūlų

 

 

5809 00 00

 

 

140

Megztinės arba nertinės tekstilės medžiagos, išskyrus iš vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminio pluošto

 

 

ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00

 

 

141

Kelioniniai pledai ir antklodės iš tekstilės medžiagos, išskyrus pagamintas iš vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminio pluošto

 

 

ex 6301 90 90

 

 

142

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga iš sizalio, iš kitų Agave genties augalų tekstilės pluoštų arba iš pluoštinio banano

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 80

 

 

144

Veltinys iš šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų

 

 

ex 5602 10 38 ex 5602 29 00

 

 

145

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, iš abakos (pluoštinio banano) pluošto arba iš sėjamosios kanapės

 

 

ex 5607 90 20 ex 5607 90 90

 

 

146 A

Špagatai arba pakavimo virvės žemės ūkio mašinoms, iš sizalio arba iš kitų Agave genties augalų tekstilės pluoštų

 

 

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš sizalio arba iš kitų Agave genties augalų tekstilės pluoštų, išskyrus 146 A kategorijos gaminius

 

 

ex 5607 21 00 5607 29 00

 

 

146 C

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, apipinti arba neapipinti, iš džiuto arba iš kitų karnienos tekstilės pluoštų, priskiriamų 5303 pozicijai

 

 

ex 5607 90 20

 

 

147

Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti), verpalų atliekos ir išplaušinta žaliava, išskyrus nekarštas ir nešukuotas

 

 

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Džiuto arba kitų karnienos tekstilės pluoštų, priskiriamų 5303 pozicijai, verpalai

 

 

5307 10 00 5307 20 00

 

 

148 B

Kokoso pluošto (plaušų) verpalai

 

 

5308 10 00

 

 

149

Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos audiniai, kurių plotis didesnis kaip 150 cm

 

 

5310 10 90 ex 5310 90 00

 

 

150

Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos audiniai, kurių plotis ne didesnis kaip 150 cm; maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš džiuto arba iš kitų luobinių tekstilės pluoštų, išskyrus naudotus

 

 

5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90

 

 

151 A

Grindų danga iš kokoso pluošto (plaušų)

 

 

5702 20 00

 

 

151 B

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga iš džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos, išskyrus siūtinę ar klijuotinę

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00

 

 

152

Smaigstytinis veltinys iš džiuto arba iš kitų karnienos tekstilės pluoštų, neįmirkytas ir nepadengtas, išskyrus grindų dangas

 

 

5602 10 11

 

 

153

Naudoti maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš džiuto arba iš kitų karnienos tekstilės pluoštų, priskiriamų 5303 pozicijai

 

 

6305 10 10

 

 

154

Šilkaverpių kokonai, tinkami išvynioti

 

 

5001 00 00

 

 

Šilko žaliava (nesukta)

 

 

5002 00 00

 

 

Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti), verpalų atliekos ir išplaušinta žaliava, nekarštos ir nešukuotos

 

 

ex 5003 00 00

 

 

Nekaršta ir nešukuota vilna

 

 

5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00

 

 

Nekaršti ir nešukuoti švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

 

 

5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00

 

 

vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet neįskaitant išplaušintos žaliavos

 

 

5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00

 

 

Vilnos arba švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų išplaušinta žaliava

 

 

5104 00 00

 

 

Linai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti: linų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

 

 

5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00

 

 

Ramės (kiniškosios dilgėlės) ir kiti augaliniai tekstilės pluoštai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti: šių pluoštų pakulos, pašukos ir atliekos, išskyrus kokoso pluošto (plaušų) ir abakos

 

 

5305 00 00

 

 

Nekaršta ir nešukuota medvilnė

 

 

5201 00 10 5201 00 90

 

 

Medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

 

 

5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00

 

 

Sėjamosios kanapės (Cannabis sativa L.), žaliavinės arba apdorotos, bet nesuverptos: sėjamųjų kanapių pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

 

 

5302 10 00 5302 90 00

 

 

Abakos (manilinės kanapės arba Musa textilis Nee) pluoštai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; abakos pluoštų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

 

 

5305 00 00

 

 

Džiutas ir kiti tekstilės pluoštai iš karnienos (išskyrus linus, sėjamąsias kanapes ir ramę (kiniškąją dilgėlę)), žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti: šių pluoštų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

 

 

5303 10 00 5303 90 00

 

 

Kiti augaliniai tekstilės pluoštai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti: šių pluoštų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

 

 

5305 00 00

 

 

156

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės ir puloveriai, megzti arba nerti, iš šilko arba iš šilko atliekų

 

 

6106 90 30 ex 6110 90 90

 

 

157

Megzti arba nerti drabužiai, išskyrus 1–123 ir 156 kategorijų drabužius

 

 

ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00

 

 

159

Suknelės, palaidinukės ir marškiniai-palaidinukės, nemegztos ir nenertos, iš šilko arba šilko atliekų

 

 

6204 49 10 6206 10 00

 

 

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai, nemegzti ir nerti, iš šilko arba šilko atliekų

 

 

6214 10 00

 

 

Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai iš šilko arba šilko atliekų

 

 

6215 10 00

 

 

160

Nosinės iš šilko arba šilko atliekų

 

 

ex 6213 90 00

 

 

161

Nemegzti ir nenerti drabužiai, išskyrus 1–123 ir 159 kategorijų drabužius

 

 

6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 ex 6211 49 00 ex 9619 00 50

 

 

163

Marlė ir marlės dirbiniai, suformuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

 

 

3005 90 31 “

 

 

2.

II priedas pakeičiamas taip:

„II PRIEDAS

2 Straipsnyje nurodytų šalių sąrašas

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika“.

3.

III priedas pakeičiamas taip:

„III PRIEDAS

3 Straipsnio 1 dalyje nurodyti sąjungos metiniai kiekybiniai apribojimai

KORĖJOS LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

Kategorija

Vienetas

Kiekis

1

tonos

128

2

tonos

153

3

tonos

117

4

1 000 vienetų

289

5

1 000 vienetų

189

6

1 000 vienetų

218

7

1 000 vienetų

101

8

1 000 vienetų

302

9

tonos

71

12

1 000 porų

1 308

13

1 000 vienetų

1 509

14

1 000 vienetų

154

15

1 000 vienetų

175

16

1 000 vienetų

88

17

1 000 vienetų

61

18

tonos

61

19

1 000 vienetų

411

20

tonos

142

21

1 000 vienetų

3 416

24

1 000 vienetų

263

26

1 000 vienetų

176

27

1 000 vienetų

289

28

1 000 vienetų

286

29

1 000 vienetų

120

31

1 000 vienetų

293

36

tonos

96

37

tonos

394

39

tonos

51

59

tonos

466

61

tonos

40

68

tonos

120

69

1 000 vienetų

184

70

1 000 vienetų

270

73

1 000 vienetų

149

74

1 000 vienetų

133

75

1 000 vienetų

39

76

tonos

120

77

tonos

14

78

tonos

184

83

tonos

54

87

tonos

8

109

tonos

11

117

tonos

52

118

tonos

23

142

tonos

10

151 A

tonos

10

151 B

tonos

10

161

tonos

152 “

4.

IV priedas pakeičiamas taip:

„IV PRIEDAS

Nurodytas 3 straipsnio 3 dalyje

(Šiame priede išvardytų gaminių aprašymai pateikiami I priedo A skirsnyje)

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

Kategorijos:

10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146A, 146B, 146C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.“


3.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/59


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/355

2017 m. vasario 15 d.

dėl tam tikros Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo (*1) stabilizacijos ir asociacijos susitarimo taikymo tvarkos

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo (*1) stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (2) (toliau – Susitarimas) buvo pasirašytas 2015 m. spalio 27 d. Susitarimas įsigaliojo 2016 m. balandžio 1 d.;

(2)

būtina nustatyti tam tikrų Susitarimo nuostatų įgyvendinimo taisykles ir išsamių įgyvendinimo taisyklių priėmimo tvarką;

(3)

siekiant užtikrinti vienodas Susitarimo įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (3). Laikantis to reglamento, nagrinėjimo procedūra visų pirma taikoma priimant įgyvendinimo aktus, susijusius su bendra prekybos politika. Tačiau tinkamai pagrįstais atvejais gali būti taikoma patariamoji procedūra. Kai Susitarime yra numatyta galimybė susidarius išskirtinei ir kritinei padėčiai nedelsiant taikyti priemones, kurių reikia reaguojant į tą padėtį, Komisija turėtų nedelsdama priimti tokius įgyvendinimo aktus. Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su priemonėmis dėl žemės ūkio ir žuvininkystės produktų, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti;

(4)

Susitarime nustatyta, kad tam tikrus žemės ūkio ir žuvininkystės produktus, kurių kilmės šalis yra Kosovas, galima importuoti į Sąjungą pagal nustatytas tarifines kvotas, taikant sumažintą muitą. Todėl būtina nustatyti tų tarifinių kvotų valdymą ir peržiūrą reglamentuojančias nuostatas, kad būtų galima jas išsamiai įvertinti;

(5)

jei yra būtinos prekybos apsaugos priemonės, jos turėtų būti priimamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/478 (4), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 (5) arba, atskirais atvejais – pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1037 (6);

(6)

tais atvejais, kai valstybė narė suteikia Komisijai informaciją apie galimą sukčiavimo atvejį arba apie tai, kad nėra administracinio bendradarbiavimo, turėtų būti taikomi atitinkami Sąjungos teisės aktai, visų pirma Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 (7);

(7)

šiame reglamente pateikiamos Susitarimo įgyvendinimo priemonės, todėl jis turėtų būti taikomas nuo Susitarimo įsigaliojimo datos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo (*1) stabilizacijos ir asociacijos susitarimo (toliau – Susitarimas) tam tikrų nuostatų išsamių įgyvendinimo taisyklių priėmimo taisyklės ir tvarka.

2 straipsnis

Nuolaidos žuvų ir žuvininkystės produktams

Komisija įgyvendinimo aktais priima išsamias Susitarimo 31 straipsnio įgyvendinimo taisykles dėl žuvų ir žuvininkystės produktų tarifinių kvotų. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 12 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3 straipsnis

Tarifų sumažinimas

1.   Taikant 2 dalį, lengvatinio muito normos suapvalinamos iki vieno skaitmens po kablelio.

2.   Lengvatinė norma laikoma visišku atleidimu nuo muito, jeigu pagal 1 dalį apskaičiuota lengvatinė muito norma yra viena iš toliau nurodytų:

a)

1 % ar mažiau ad valorem muitų atveju;

b)

1 EUR ar mažiau nuo kiekvienos sumos specifinių muitų atveju.

4 straipsnis

Techninės adaptacijos

Komisija įgyvendinimo aktais priima pagal šį reglamentą priimtų nuostatų dalinius pakeitimus ir technines adaptacijas, kurie yra būtini pasikeitus Kombinuotosios nomenklatūros kodams ir Europos Bendrijų integruotojo tarifo subpozicijoms arba būtini Sąjungai ir Kosovui sudarius naujus arba iš dalies pakeistus tarpusavio susitarimus, protokolus, pasikeitus laiškais ar sudarius kitus aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 12 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5 straipsnis

Bendroji apsaugos sąlyga

Jeigu Sąjungai reikia imtis priemonės, numatytos Susitarimo 43 straipsnyje, Komisija įgyvendinimo aktais priima tą priemonę. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 12 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, jei Susitarimo 43 straipsnyje nenustatyta kitaip.

6 straipsnis

Trūkumo sąlyga

Jeigu Sąjungai reikia imtis priemonės, kaip numatyta Susitarimo 44 straipsnyje, Komisija įgyvendinimo aktais priima tą priemonę. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 12 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

7 straipsnis

Išskirtinė ir kritinė padėtis

Jei susidaro išskirtinė ir kritinė padėtis, kaip nustatyta Susitarimo 43 straipsnio 5 dalies b punkte ir 44 straipsnio 4 dalyje, Komisija, laikydamasi šio reglamento 12 straipsnio 4 dalyje nurodytos procedūros, gali imtis nedelsiant taikytinų priemonių, kaip numatyta Susitarimo 43 ir 44 straipsniuose.

8 straipsnis

Žemės ūkio ir žuvininkystės produktams taikoma apsaugos sąlyga

1.   Nepaisant šio reglamento 5 ir 6 straipsniuose numatytos tvarkos, jeigu Sąjungai reikia imtis Susitarimo 34 arba 43 straipsnyje numatytos apsaugos priemonės dėl žemės ūkio ir žuvininkystės produktų, valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva Komisija priima sprendimą dėl būtinų priemonių, pasinaudojusi, kai taikoma, Susitarimo 43 straipsnyje numatyta klausimo perdavimo procedūra. Komisija įgyvendinimo aktais priima tas priemones. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 12 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, įskaitant šio straipsnio 2 dalyje nurodytą atvejį, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, laikydamasi šio reglamento 12 straipsnio 4 dalyje nurodytos procedūros.

2.   Jei Komisija gauna 1 dalyje nurodytą valstybės narės prašymą, ji priima dėl jo sprendimą:

a)

per tris darbo dienas nuo to prašymo gavimo dienos, kai Susitarimo 43 straipsnyje numatyta klausimo perdavimo procedūra netaikoma, arba

b)

per tris darbo dienas nuo Susitarimo 43 straipsnio 5 dalies a punkte nurodyto 30 dienų laikotarpio pabaigos, kai taikoma Susitarimo 43 straipsnyje numatyta klausimo perdavimo procedūra.

Komisija praneša Tarybai apie priemones, dėl kurių ji priėmė sprendimą.

9 straipsnis

Dempingas ir subsidijos

Jei dėl tam tikros praktikos Sąjungai gali tekti imtis Susitarimo 42 straipsnio 2 dalyje numatytų priemonių, vadovaujantis atitinkamai Reglamento (ES) 2016/1036 ir Reglamento (ES) 2016/1037 nuostatomis sprendžiama dėl galimybės taikyti antidempingo ir (arba) kompensacines priemones.

10 straipsnis

Konkurencija

1.   Manydama, kad tam tikra praktika yra nesuderinama su Susitarimo 75 straipsniu, Komisija, savo iniciatyva arba valstybės narės prašymu išnagrinėjusi konkretų atvejį, sprendžia, kurią iš Susitarimo 75 straipsnyje numatytų priemonių reikėtų taikyti.

Pagalbos atvejais Susitarimo 75 straipsnio 9 dalyje numatytos priemonės priimamos laikantis Reglamente (ES) 2016/1037 nustatytų procedūrų.

2.   Jei dėl tam tikros praktikos Kosovui gali tekti taikyti priemones Sąjungai remiantis Susitarimo 75 straipsniu, Komisija, išnagrinėjusi konkretų atvejį, sprendžia, ar ta praktika yra suderinama su Susitarime nustatytais principais. Prireikus Komisija priima atitinkamus sprendimus vadovaudamasi kriterijais, susijusiais su Sutarties 101, 102 ir 107 straipsnių taikymu.

11 straipsnis

Sukčiavimas arba administracinio bendradarbiavimo nebuvimas

1.   Jeigu remdamasi valstybės narės suteikta informacija arba savo pačios iniciatyva Komisija nustato, kad yra įvykdytos Susitarimo 48 straipsnyje nustatytos sąlygos, ji nedelsdama:

a)

informuoja apie tai Europos Parlamentą ir Tarybą ir

b)

praneša Stabilizacijos ir asociacijos komitetui apie nustatytą faktą, kartu pateikdama objektyvią informaciją, kuria jis grindžiamas, ir pradeda konsultacijas Stabilizacijos ir asociacijos komitete.

2.   Visą informaciją pagal Susitarimo 48 straipsnio 5 dalį Komisija skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3.   Komisija įgyvendinimo aktais gali nuspręsti laikinai sustabdyti taikomą atitinkamą lengvatinį režimą produktams, kaip numatyta Susitarimo 48 straipsnio 4 dalyje. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 12 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

12 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Įgyvendinant šio reglamento 2, 4 ir 11 straipsnius, Komisijai padeda Muitinės kodekso komitetas, įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 (8) 285 straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Įgyvendinant šio reglamento 5–8 straipsnius, Komisijai padeda Apsaugos priemonių komitetas, įsteigtas pagal Reglamento (ES) 2015/478 3 straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

4.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnio 1–4 dalys kartu su jo 5 straipsniu.

13 straipsnis

Pranešimas

Už pranešimą atitinkamai Stabilizacijos ir asociacijos tarybai ir Stabilizacijos ir asociacijos komitetui, kaip reikalaujama Susitarime, yra atsakinga Sąjungos vardu veikianti Komisija.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2017 m. vasario 15 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. BORG


(*1)  Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244(1999) bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

(1)  2017 m. sausio 19 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2017 m. vasario 7 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 71, 2016 3 16, p. 3.

(3)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(4)  2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/478 dėl bendrų importo taisyklių (OL L 83, 2015 3 27, p. 16).

(5)  2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (OL L 176, 2016 6 30, p. 21).

(6)  2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (OL L 176, 2016 6 30, p. 55).

(7)  1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (OL L 82, 1997 3 22, p. 1).

(8)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

3.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/63


2007 M. SPALIO 30 D. LUGANO KONVENCIJOS PRIEDŲ PAKEITIMAI

Pagal 2016 m. balandžio 11 d. ir 2016 m. gegužės 27 d. depozitarės Šveicarijos pranešimą I–IV ir X priedų tekstai iš dalies keičiami taip:

[I priedas

Konvencijos 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės yra šios:]

Čekijoje: Įstatymas Nr. 91/2012 dėl tarptautinės privatinės teisės (Zákon o mezinárodním právu soukromém), visų pirma jo 6 straipsnis,

Estijoje: Civilinio proceso kodekso (Tsiviilkohtumenetluse seadustik) 86 straipsnis (jurisdikcija pagal turto buvimo vietą), jeigu reikalavimas nesusijęs su tuo asmens turtu; Civilinio proceso kodekso 100 straipsnis (reikalavimas dėl standartinių sąlygų taikymo pabaigos), jeigu ieškinys turi būti teikiamas teismui, kurio teritorinėje jurisdikcijoje buvo taikyta standartinė sąlyga,

Kipre: Teismų įstatymo (Įstatymo 14/60) 21 straipsnis,

Latvijoje: Civilinio proceso kodekso (Civilprocesa likums) 27 straipsnio 2 dalis ir 28 straipsnio 3, 5, 6 ir 9 dalys,

Lietuvoje: Civilinio proceso kodekso 783 straipsnio 3 dalis, 787 straipsnis ir 789 straipsnio 3 dalis,

Portugalijoje: Civilinio proceso kodekso (Código de Processo Civil) 63 straipsnio 1 dalis, jeigu pagal ją galima pagrįsti išimtinę jurisdikciją – pavyzdžiui, vietos, kurioje yra filialas, atstovybė ar kitas padalinys (jeigu jie yra Portugalijoje), teismų jurisdikciją, kai atsakovė yra centrinė administracija (jeigu ji yra užsienio valstybėje) – ir Darbo proceso kodekso (Código de Processo do Trabalho) 10 straipsnis, jeigu pagal jį galima pagrįsti išimtinę jurisdikciją – pavyzdžiui, ieškovo nuolatinės gyvenamosios vietos teismų jurisdikciją su individualiomis darbo sutartimis susijusiose bylose, kurias darbuotojas iškėlė darbdaviui,

Rumunijoje: Įstatymo Nr. 134/2010 dėl civilinio proceso kodekso VII knygos „Tarptautinis civilinis procesas“ I antraštinės dalies „Rumunijos teismų tarptautinė jurisdikcija“ 1065–1081 straipsniai,

Belgijai skirtas įrašas 1 priede turėtų būti išbrauktas.

[II priedas

Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas konvencijos 39 straipsnyje nurodytas prašymas, yra:]

Čekijoje: okresní soud,

Vengrijoje: törvényszék székhelyén működő járásbíróság, o Budapešte – Budai Központi Kerületi Bíróság,

Portugalijoje: instâncias centrais de competência especializada cível, instâncias locais, secção competência genérica arba secção cível, jeigu pastaroji yra, kurios priklauso tribunais de comarca. Jaunesnių nei 18 ar daugiau metų vaikų išlaikymo prievolių atveju ir sutuoktinių tarpusavio išlaikymo prievolių atveju – secções de família e menores das instâncias centrais arba, jei jų nėra, secções de competência genérica arba secção cível, jeigu pastaroji yra, kurios priklauso instâncias locais. Likusių išlaikymo prievolių, kylančių iš kitų šeimos santykių, giminystės arba svainystės, atveju – secções de competência genérica arba secção cível, jeigu pastaroji yra, kurios priklauso instâncias locais,

Švedijoje: tingsrätt,

Jungtinėje Karalystėje:

a)

Anglijoje ir Velse: High Court of Justice arba, kai teismas turi priimti sprendimą dėl išlaikymo, Family Court, kuriam bylą perduoda Secretary of State,

[III priedas

Teismai, kuriems galima pateikti konvencijos 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus, yra:]

Čekijoje: okresní soud,

Vengrijoje: örvényszék székhelyén mőködő járásbíróság (Budapešte –Budai Központi Kerületi Bíróság); skundus nagrinėja törvényszék (Budapešte – Fővárosi Törvényszék),

Maltoje: Qorti ta’ l-Appell, laikantis apeliacinės procedūros, išdėstytos Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura ĊiviliKap. 12, arba, sprendimo dėl išlaikymo pagal rikors ġuramentat atveju, Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha,

Švedijoje: tingsrätt,

Jungtinėje Karalystėje:

a)

Anglijoje ir Velse: High Court of Justice arba, sprendimo dėl išlaikymo atveju, Family Court,

[IV priedas

Skundai, kuriuos galima pateikti pagal konvencijos 44 straipsnį, yra šie:]

Airijoje: apeliacija dėl teisės klausimo, skirta Court of Appeal,

Čekijoje: dovolání, žaloba na obnovu řízení ir žaloba pro zmatečnost,

Latvijoje: skundas, skirtas Augstākā tiesa, per Apgabaltiesa,

Rumunijoje: recursul,

Švedijoje: skundas, skirtas hovrätt ir Högsta domstolen.

[IX priedas

1 protokolo II straipsnyje nurodytos valstybės ir taisyklės yra šios:]

Kroatija: Civilinio proceso kodekso (Zakon o parničnom postupku) 211 straipsnis,

Latvijoje: Civilinio proceso kodekso (Civilprocesa likums) 75, 78, 79, 80, 81 straipsniai dėl trečiųjų asmenų informavimo.


Klaidų ištaisymas

3.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/65


2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“), klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 84, 2016 m. kovo 31 d. )

1.

39 puslapis, 14 straipsnis, 1 dalis, c punktas, i papunktis, antra įtrauka:

yra:

„… kai tai susiję su 61 straipsnyje, 65 straipsnio 1 dalies a, b, e, f ir i punktuose, 70 straipsnio 1 dalyje, 79 ir 80 straipsniuose bei 81 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir …“,

turi būti:

„… kai tai susiję su 61 straipsnyje, 65 straipsnio 1 dalies a, b, e, f ir i punktuose, 70 straipsnio 1 dalyje, 79, 80, 81 ir 82 straipsniuose ir …“.

2.

103 puslapis, 149 straipsnis, 1 dalis, b punktas:

yra:

„b)

pagal 125 straipsnio 2 dalį, 131 straipsnio 1 dalį, 135 straipsnį, 136 straipsnio 2 dalį, 137 straipsnio 2 dalį, 138 straipsnio 4 dalį, 139 straipsnio 4 dalį ir 140 straipsnį priimtuose deleguotuosiuose aktuose;“,

turi būti:

„b)

pagal 125 straipsnio 2 dalį, 131 straipsnio 1 dalį, 135 straipsnį, 136 straipsnio 2 dalį, 137 straipsnio 2 dalį, 138 straipsnio 3 dalį, 139 straipsnio 4 dalį ir 140 straipsnį priimtuose deleguotuosiuose aktuose;“.

3.

134 puslapis, 209 straipsnis, pavadinimas:

yra:

„Veiklos vykdytojų pareiga užtikrinti, kad prie kitų vandens gyvūnų būtų pridėtas gyvūnų sveikatos sertifikatas, ir įgyvendinimo įgaliojimai“,

turi būti:

„Veiklos vykdytojų pareiga užtikrinti, kad prie kitų vandens gyvūnų būtų pridėtas gyvūnų sveikatos sertifikatas“.

4.

138 puslapis, 219 straipsnis, 1 dalis, a punktas:

yra:

„… ir pagal 211 straipsnį ir 214 straipsnio 2 dalį priimtose taisyklėse;“,

turi būti:

„… ir pagal 211 bei 214 straipsnius priimtose taisyklėse;“.

5.

138 puslapis, 219 straipsnis, 1 dalis, b punktas:

yra:

„… kai jie perkeliami iš apribojimų taikymo zonos, kaip nurodyta 208 straipsnio 2 dalies a punkte;“,

turi būti:

„… kai jie perkeliami iš apribojimų taikymo zonos, kaip nurodyta 208 straipsnio 2 dalyje;“.

6.

140 puslapis, 223 straipsnis, 1 dalis, b punktas, i papunktis:

yra:

„… 61 straipsnio 1 dalies a punktą, 62 straipsnio 1 dalį, 63 straipsnio 1 dalį, 65 straipsnio 1 dalies c punktą, …“,

turi būti:

„… 61 straipsnio 1 dalies a punktą, 62 straipsnio 1 dalį, 65 straipsnio 1 dalies c punktą, …“.

7.

164 puslapis, 264 straipsnis, 3 dalis:

yra:

„3.   … 42 straipsnio 6 dalyje, 47 straipsnyje, 48 straipsnio 3 dalyje, … 109 straipsnio 2 dalyje, 118 straipsnyje, 119 straipsnyje, 122 straipsnio 1 dalyje, … 161 straipsnio 6 dalyje, 162 straipsnio 4 dalyje, … nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus …“,

turi būti:

„3.   … 42 straipsnio 6 dalyje, 47 straipsnio 1 dalyje, 48 straipsnio 3 dalyje, … 109 straipsnio 2 dalyje, 118 straipsnio 1 dalyje, 118 straipsnio 2 dalyje, 119 straipsnio 1 dalyje, 122 straipsnio 1 dalyje, … 161 straipsnio 6 dalyje, 162 straipsnio 3 dalyje, 162 straipsnio 4 dalyje, … nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus …“.

8.

167 puslapis, 271 straipsnis, 2 dalis, antra pastraipa:

yra:

„… ir 118 straipsniuose numatytus įgyvendinimo aktus, …“,

turi būti:

„… ir 120 straipsnyje numatytus įgyvendinimo aktus, …“.

9.

168 puslapis, 274 straipsnis:

yra:

„… 122 straipsnio 2 dalyje ir … 239 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus …“,

turi būti:

„… 122 straipsnio 1 dalyje ir … 239 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus …“.