ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 42

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. vasario 18d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. vasario 17 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/284, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 314/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei

1

 

*

2017 m. vasario 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/285 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

5

 

*

2017 m. vasario 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/286, kuriuo dėl gyvulininkystės sektoriaus ūkininkų nuo žemės drebėjimo nukentėjusiuose Italijos regionuose iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1613

7

 

 

2017 m. vasario 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/287, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

9

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/288, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/101/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Zimbabvei

11

 

*

2017 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/289, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2015/2005, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimų terminas

13

 

*

2017 m. vasario 17 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/290, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/935/TVR, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašu

17

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2016 m. gruodžio 8 d. Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl oro transporto įsteigto Jungtinio Europos Sąjungos ir Šveicarijos oro transporto komiteto sprendimas Nr. 2/2016, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto priedas [2017/291]

19

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas, klaidų ištaisymas ( OL L 365, 2014 12 19 )

43

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

18.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 42/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/284

2017 m. vasario 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 314/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į Tarybos sprendimą (BUSP) 2017/288, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/101/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Zimbabvei (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 314/2004 (2) įgyvendinamas Tarybos sprendimas 2011/101/BUSP (3) ir numatomos tam tikros priemonės, nukreiptos prieš asmenis Zimbabvėje, įskaitant jų turto įšaldymą;

(2)

reikėtų numatyti papildomą nuo draudimo parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti įrangą, kuri gali būti panaudota vidaus represijoms, leidžiančią nukrypti nuostatą, kad prireikus būtų galima leisti tam tikrą įrangą, skirtą civiliniam naudojimui kalnakasybos ar infrastruktūros projektuose, priėmus Sprendimą (BUSP) 2017/288;

(3)

todėl Sprendimui (BUSP) 2017/288 įgyvendinti – visų pirma siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jį taikytų vienodai – būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(4)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 314/2004 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 314/2004 iš dalies keičiamas taip:

1.

įterpiamas šis straipsnis:

„4a straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 3 straipsnio, II priede nurodyta valstybės narės, kurioje įsisteigęs eksportuotojas, arba valstybės narės, iš kurios sprogstamosios medžiagos ar susijusi įranga tiekiamos, kompetentinga institucija gali tokiomis sąlygomis, kurias ji laiko tinkamomis, leisti parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti I priedo 4 punkte nurodytas sprogstamąsias medžiagas ir susijusią įrangą bei finansinę ir techninę pagalbą, jeigu tos sprogstamosios medžiagos ir susijusi įranga bus naudojamos ir skirtos tik civiliniam naudojimui kalnakasybos ir infrastruktūros projektuose.

2.   Šiame straipsnyje nurodytas leidimas suteikiamas vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 428/2009 11 straipsnyje nustatytomis išsamiomis taisyklėmis. Leidimas galioja visoje Sąjungoje.

3.   Eksportuotojai kompetentingai institucijai pateikia visą informaciją, kurios reikia norint įvertinti paraišką suteikti leidimą.

4.   Apie ketinimą suteikti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą leidimą atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai likus bent dviem savaitėms iki leidimo suteikimo.“;

2.

I priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. BARTOLO


(1)  OL L 42, 2017 2 18, p. 12.

(2)  2004 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 314/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei (OL L 55, 2004 2 24, p. 1).

(3)  2011 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas 2011/101/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Zimbabvei (OL L 42, 2011 2 16, p. 6).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

3 straipsnyje nurodytos įrangos, kuri gali būti naudojama represijoms šalies viduje, sąrašas

1.

Šie šaunamieji ginklai, šaudmenys ir susiję priedai:

1.1.

Šaunamieji ginklai, nekontroliuojami pagal ES bendrojo karinės įrangos sąrašo ML 1 ir ML 2 punktus;

1.2.

1.1. punkte išvardytiems šaunamiesiems ginklams specialiai sukurti šaudmenys ir specialiai sukurti jų komponentai;

1.3.

Taikikliai, nekontroliuojami pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

2.

Bombos ir granatos, nekontroliuojamos pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

3.

Šios transporto priemonės:

3.1.

Transporto priemonės su įmontuota vandens patranka, specialiai sukurtos ar pritaikytos riaušėms malšinti;

3.2.

Transporto priemonės, specialiai sukurtos ar pritaikytos elektros srove atremti užpuolimus;

3.3.

Transporto priemonės, specialiai sukurtos ar pritaikytos užtvaroms šalinti, įskaitant neperšaunamą statybos įrangą;

3.4.

Transporto priemonės, specialiai sukurtos kaliniams ir (arba) sulaikytiesiems vežti ar pervežti;

3.5.

Transporto priemonės, specialiai sukurtos mobiliosioms kliūtims išdėstyti;

3.6.

3.1–3.5 punktuose nurodytų transporto priemonių komponentai, specialiai sukurti riaušėms malšinti.

1 pastaba. Šis punktas netaikomas transporto priemonėms, specialiai sukurtoms gaisrams gesinti.

2 pastaba. 3.5 punkte terminas „transporto priemonės“ apima ir priekabas.

4.

Šios sprogstamosios medžiagos ir susijusi įranga:

4.1.

Įranga ir prietaisai, specialiai sukurti sprogimui sukelti elektrinėmis ir neelektrinėmis priemonėmis, įskaitant uždegimo įtaisus, detonatorius, uždegiklius, stiprintuvus ir detonavimo virves, ir specialiai sukurti jų komponentai, išskyrus įrangą ir prietaisus, specialiai sukurtus konkrečiai komercinei paskirčiai – naudojant sprogstamąsias medžiagas įjungti kitą įrangą ar prietaisus, kurie neskirti sprogdinti (pvz., automobilio oro pagalves pripūtimo įrenginius ar gaisro gesintuvų jungiklių elektros viršįtampio iškroviklius), arba palaikyti jų veikimą;

4.2.

Linijiniai sprogstamieji užtaisai, nekontroliuojami pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą;

4.3.

Kitos sprogstamosios medžiagos, nekontroliuojamos pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą, ir susijusios medžiagos:

a)

amatolis;

b)

nitroceliuliozė (kurio sudėtyje yra daugiau kaip 12,5 % azoto);

c)

nitroglikolis;

d)

pentaeritritolio tetranitratas (PETN);

e)

pikrilchloridas;

f)

2,4,6-trinitrotoluenas (TNT).

5.

Ši apsauginė įranga, nekontroliuojama pagal ES bendrojo karinės įrangos sąrašo ML 13 punktą:

5.1.

Neperšaunama ir (arba) neperduriama šarvuotė;

5.2.

Neperšaunami ir (arba) nuo skeveldrų apsaugantys šalmai, apsauginiai šalmai ir skydai gintis nuo riaušininkų bei neperšaunami skydai.

Pastaba: Šis punktas netaikomas:

specialiai sporto veiklai sukurtai įrangai;

darbo saugos reikalavimams atitikti specialiai sukurtai įrangai.

6.

Treniruokliai, išskyrus kontroliuojamus pagal ES bendrojo karinės įrangos sąrašo ML 14 punktą, skirti mokytis šaudyti iš šaunamųjų ginklų, ir specialiai jiems sukurta programinė įranga.

7.

Naktinio matymo ir terminio vaizdo įranga bei vaizdo skaisčio stiprintuvai, išskyrus kontroliuojamus pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

8.

Spygliuotoji viela.

9.

Kariniai peiliai, kovos peiliai ir durtuvai, kurių ašmenys ilgesni kaip 10 cm.

10.

Įranga, sukurta specialiai šiame sąraše nurodytų gaminių gamybai.

11.

Specialios technologijos, skirtos šiame sąraše nurodytiems objektams kurti, gaminti ar naudoti.“


18.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 42/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/285

2017 m. vasario 15 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 57 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (2) priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, visiškai ar iš dalies sudarytai remiantis Kombinuotąja nomenklatūra arba ją papildančiai subpozicijų dalimis, kad būtų galima taikyti tarifinio reguliavimo ir kitas su prekyba prekėmis susijusias priemones;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad suteikta šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija apie šiame reglamente nurodytas prekes jos adresatas galėtų remtis dar tam tikrą laikotarpį, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalyje. Tas laikotarpis turėtų būti trys mėnesiai;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalimi, galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Stephen QUEST

Generalinis direktorius

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Daugiasraigtis nuotolinio valdymo sraigtasparnis (vadinamasis dronas), kurio įstrižainė 35 cm, o masė – 1 030  g, mažmeninei prekybai pateikiamas pakuotėje su nuotolinio valdymo įrenginiu.

Sraigtasparnyje įrengta stabilumo užtikrinimo sistema, belaidžio interneto („WiFi“) ir globalinės padėties nustatymo sistemos (GPS) modulis. Didžiausias skridimo greitis yra maždaug 54 km/h, o skrydžio trukmė – 25 minutės.

Nuotolinio valdymo įrenginys veikia 2,4 GHz dažniu ir yra maitinamas iš 4 baterijų.

Sraigtasparnį galima valdyti nuotolinio valdymo įrenginiu (atviroje vietovėje) iki 1 000  m atstumu.

8802 11 00

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis ir KN kodus 8802 ir 8802 11 00 atitinkančiais prekių aprašymais.

Sraigtasparnyje įrengtos pažangios skrydžio valdymo sistemos ir jis gali skristi dideliu greičiu, todėl jis nelaikytinas žaislu, kaip apibrėžta 9503 pozicijoje.

Todėl sraigtasparnis laikytinas sraigtasparniu, kurio masė be krovinio ne didesnė kaip 2 000  kg, ir jam priskirtinas KN kodas 8802 11 00 .


18.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 42/7


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/286

2017 m. vasario 17 d.

kuriuo dėl gyvulininkystės sektoriaus ūkininkų nuo žemės drebėjimo nukentėjusiuose Italijos regionuose iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1613

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 219 straipsnio 1 dalį kartu su 228 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1613 (2) buvo priimtas siekiant spręsti visame pasaulyje sutrikusios pasiūlos ir paklausos pusiausvyros nulemtą rinkos sutrikimą pieno sektoriuje, taip pat kiaulienos, jautienos, veršienos, avienos ir ožkienos ir kituose gyvulininkystės sektoriuose, kurie taip pat patiria sunkumų rinkoje;

(2)

2016 m. rugpjūčio 24 d. centrinėje Italijoje įvykęs žemės drebėjimas padarė daug žmogiškųjų ir materialinių nuostolių, dėl kurių nuo žemės drebėjimo nukentėjusiuose regionuose, kurie daugiausiai yra kalnuotose vietovėse, pasižyminčiose struktūriniais sunkumais, ir kuriuose gyvulininkystė yra svarbi ekonomine ir socialine prasme, buvo labai smarkiai sutrikdyta rinka. Kadangi regione po žemės drebėjimo tebesitęsia požeminiai smūgiai ir vyksta nauji žemės drebėjimai, Italijai tapo dar svarbiau pasinaudoti Deleguotajame reglamente (ES) 2016/1613 numatyta finansine pagalba.

(3)

Italijai pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/1613 skirta suma kompensuos tik nedidelę dalį faktinių nuostolių, kuriuos nuo žemės drebėjimo nukentėjusiuose regionuose patyrė gyvulininkystės sektoriaus ūkininkai, todėl reikėtų leisti Italijai teikti tiems ūkininkams papildomą paramą, padidinant jai ES skiriamos finansinės paramos paketą;

(4)

2017 m. rugsėjo 30 d. terminas, iki kurio turi būti patirtos atitinkamos išlaidos, kad tos išmokos atitiktų Sąjungos pagalbos skyrimo reikalavimus, Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 2016/1613 buvo nustatytas nežinant, kad ypatinga padėtis nuo žemės drebėjimo nukentėjusiuose Italijos regionuose toliau blogės. Todėl tą terminą reikėtų atidėti, kad atitinkamas išlaidas būtų galima patirti vėlesnę datą;

(5)

taip pat reikėtų atidėti terminą, iki kurio Italija turi pateikti bendras pagal kiekvieną priemonę išmokėtas sumas, pagalbos gavėjų skaičių ir tipą ir priemonės veiksmingumo vertinimą;

(6)

siekiant užtikrinti, kad gyvulininkystės sektoriaus ūkininkai nuo žemės drebėjimo nukentėjusiuose Italijos regionuose kuo greičiau gautų pagalbą, turėtų būti priimta nuostata, leidžianti Italijai nedelsiant taikyti Deleguotajame reglamente (ES) 2016/1613 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, nustatytas taisykles. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1613 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Tačiau nuo žemės drebėjimo nukentėjusių Italijos regionų atveju išlaidos, susijusios su mokėjimais gyvulių augintojams pagal šį reglamentą, atitinka Sąjungos pagalbos skyrimo reikalavimus tik tuomet, jei tie mokėjimai atlikti ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 30 d.“;

2)

2 straipsnis papildomas šiomis pastraipomis:

„Be pirmoje pastraipoje nurodytos paramos, Italijos gyvulininkystės sektoriaus ūkininkams nuo žemės drebėjimo nukentėjusiuose regionuose gali būti skiriama papildoma, 100 % priede nurodytos sumos neviršijanti parama.

Papildoma parama gyvulininkystės sektoriaus ūkininkams nuo žemės drebėjimo nukentėjusiuose Italijos regionuose išmokama ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 30 d.“;

3)

3 straipsnio b dalis papildoma šia pastraipa:

„Tačiau paramos gyvulininkystės sektoriaus ūkininkams nuo žemės drebėjimo nukentėjusiuose regionuose atveju Italija bendras pagal kiekvieną priemonę išmokėtas sumas, pagalbos gavėjų skaičių ir tipą ir priemonės veiksmingumo vertinimą Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2018 m. spalio 15 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1613, kuriuo pieno gamintojams ir kitų gyvulininkystės sektorių ūkininkams skiriama išimtinė sureguliavimo pagalba (OL L 242, 2016 9 9, p. 10).


18.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 42/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/287

2017 m. vasario 17 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

337,2

MA

108,3

TN

194,0

TR

126,9

ZZ

191,6

0707 00 05

MA

79,2

TR

184,4

ZZ

131,8

0709 91 00

EG

128,6

ZZ

128,6

0709 93 10

MA

58,6

TR

175,4

ZZ

117,0

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

51,5

IL

74,6

MA

45,3

TN

49,5

TR

76,2

ZZ

59,4

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

88,5

IL

127,8

JM

122,7

MA

92,4

TR

86,8

ZZ

103,6

0805 22 00

IL

115,2

MA

98,4

ZZ

106,8

0805 50 10

EG

82,4

TR

74,5

ZZ

78,5

0808 10 80

CN

128,2

US

115,7

ZZ

122,0

0808 30 90

CL

163,7

CN

102,6

ZA

115,6

ZZ

127,3


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

18.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 42/11


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2017/288

2017 m. vasario 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/101/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Zimbabvei

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2011 m. vasario 15 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/101/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Zimbabvei (1);

(2)

turėtų būti įtraukta nuostata, leidžianti nukrypti nuo draudimo parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, kad būtų galima vykdyti tam tikrų objektų, skirtų išimtinai civiliniam naudojimui kalnakasybos ar infrastruktūros projektuose, pardavimą, tiekimą, perdavimą ar eksportą;

(3)

Taryba, atsižvelgdama į politinius pokyčius Zimbabvėje, atliko Sprendimo 2011/101/BUSP peržiūrą;

(4)

ribojamųjų priemonių Zimbabvei taikymas turėtų būti pratęstas iki 2018 m. vasario 20 d.;

(5)

ribojamosios priemonės turėtų būti toliau taikomos septyniems asmenims ir vienam subjektui, išvardytiems Sprendimo 2011/101/BUSP I priede. Ribojamųjų priemonių galiojimo sustabdymas turėtų būti pratęstas penkiems asmenims, išvardytiems Sprendimo 2011/101/BUSP II priede;

(6)

todėl Sprendimas 2011/101/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2011/101/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1.

3 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   2 straipsnis netaikomas tam tikros įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, jeigu ji skirta išimtinai civiliniam naudojimui kalnakasybos ar infrastruktūros projektuose, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui su sąlyga, kad tuo tikslu kiekvienu atskiru atveju būtų išduodamas eksportuojančios valstybės narės kompetentingų institucijų leidimas.“;

2.

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

1.   Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

2.   Šis sprendimas taikomas iki 2018 m. vasario 20 d.

3.   4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 bei 2 dalyse nurodytų priemonių, kiek jos taikomos II priede išvardytiems asmenims, galiojimas sustabdomas iki 2018 m. vasario 20 d.

4.   Šis sprendimas nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas arba atitinkamai iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jo tikslai nebuvo pasiekti.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. BARTOLO


(1)  2011 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas 2011/101/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Zimbabvei (OL L 42, 2011 2 16, p. 6).


18.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 42/13


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2017/289

2017 m. vasario 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2015/2005, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimų terminas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 33 straipsnį ir 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2013 m. liepos 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/393/BUSP (1), kuriuo Franz-Michael SKJOLD MELLBIn paskirtas Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (toliau – ES specialusis įgaliotinis) Afganistane;

(2)

2015 m. lapkričio 10 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/2005 (2), kuriuo ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas pratęsiamas iki 2017 m. vasario 28 d.;

(3)

2016 m. gegužės 12 d. Taryba patvirtino Sąjungos įsipareigojimą remti civilinės policijos funkcijas Afganistane po to, kai 2016 m. bus užbaigta EUPOL misija Afganistane. Taryba visų pirma pabrėžė, kad šiuo atžvilgiu Afganistano padaryta pažanga laikantis žmogaus teisių, visų pirma moterų ir vaikų teisių, jas apsaugant ir propaguojant turi būti stiprinama ir toliau gerinama bei įtraukiama į visą Vyriausybės veiklą. Ta parama turėtų būti teikiama visų pirma sustiprinant ES specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimus;

(4)

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai turėtų būti pratęsti tolesniam šešių mėnesių laikotarpiui;

(5)

ES specialusis įgaliotinis vykdys savo įgaliojimus tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti siekti Sutarties 21 straipsnyje nustatytų Sąjungos išorės veiksmų tikslų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas (BUSP) 2015/2005 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

ES specialiojo įgaliotinio Afganistane Franz-Michael SKJOLD MELLBIN įgaliojimai pratęsiami iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. Taryba, remdamasi Politinio ir saugumo komiteto (toliau – PSK) įvertinimu bei Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) pasiūlymu, gali nuspręsti ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimus nutraukti anksčiau.“;

2.

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Politikos tikslai

ES specialusis įgaliotinis atstovauja Sąjungai ir propaguoja Sąjungos politikos tikslus Afganistane, glaudžiai derindamas veiklą su valstybių narių atstovais Afganistane. Konkrečiau, ES specialusis įgaliotinis:

a)

prisideda prie ES ir Afganistano bendros deklaracijos, 2014–2016 m. ES strategijos Afganistane įgyvendinimo, taip pat prie naujos 2017–2020 m. ES strategijos Afganistane rengimo ir prireikus – prie ES ir Afganistano bendradarbiavimo susitarimo dėl partnerystės ir vystymosi bei Afganistano ir ES bendrų tolesnių veiksmų migracijos klausimais įgyvendinimo;

b)

remia Sąjungos ir Afganistano politinį dialogą;

c)

remia Jungtines Tautas (JT), joms atliekant pagrindinį vaidmenį Afganistane, ypatingą dėmesį skirdamas pastangoms geriau koordinuoti tarptautinę paramą, tokiu būdu skatindamas Bonos, Čikagos, Tokijo, Londono ir Briuselio konferencijų komunikatų bei atitinkamų JT rezoliucijų įgyvendinimą;

d)

remia Afganistano reformų procesą siekiant sukurti patikimą ir veiksmingą policijos tarnybą, veikiančią pagal Europos ir tarptautinius standartus, laikantis teisinės valstybės principų ir užtikrinant visapusišką pagarbą žmogaus teisėms.“;

3.

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Įgaliojimai

Įgyvendindamas savo įgaliojimus, ES specialusis įgaliotinis, glaudžiai bendradarbiaudamas su valstybių narių atstovais Afganistane:

a)

propaguoja Sąjungos požiūrį į politinį procesą ir įvykių raidą Afganistane;

b)

palaiko glaudžius ryšius su atitinkamomis Afganistano institucijomis, ypač Vyriausybe ir Parlamentu, taip pat vietos valdžios institucijomis, ir remia jų vystymą. Taip pat turėtų būti palaikomi ryšiai su kitomis Afganistano politinėmis grupėmis ir kitais svarbiais Afganistane veikiančiais subjektais, visų pirma atitinkamais pilietinės visuomenės subjektais;

c)

palaiko glaudžius ryšius su atitinkamais tarptautiniais ir regioniniais Afganistane veikiančiais subjektais, visų pirma JT Generalinio Sekretoriaus specialiuoju atstovu ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) vyresniuoju civiliniu įgaliotiniu bei kitais svarbiausiais partneriais ir organizacijomis;

d)

konsultuoja dėl padarytos pažangos siekiant ES ir Afganistano bendros deklaracijos, 2014–2016 m. ES strategijos Afganistane, ES ir Afganistano bendradarbiavimo susitarimo dėl partnerystės ir vystymosi bei Bonos, Čikagos, Tokijo, Londono ir Briuselio konferencijų komunikatų tikslų, visų pirma šiose srityse:

i)

civilinių gebėjimų stiprinimas, ypač subnacionaliniu lygiu;

ii)

geras valdymas, kova su korupcija ir teisinės valstybės egzistavimui būtinų institucijų, visų pirma nepriklausomos teismų sistemos, kūrimas;

iii)

rinkimų ir konstitucinės reformos;

iv)

saugumo sektoriaus reformos, įskaitant teisminių institucijų ir teisinės valstybės, nacionalinės kariuomenės ir policijos pajėgų stiprinimą bei visų pirma civilinės policijos tarnybos plėtojimą;

v)

augimo skatinimas, visų pirma pasitelkiant žemės ūkį ir kaimo plėtrą;

vi)

Afganistano tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje, įskaitant pagarbą mažumoms priklausančių asmenų teisėms ir moterų bei vaikų teisėms, laikymasis;

vii)

demokratijos ir teisinės valstybės principų laikymasis;

viii)

moterų dalyvavimo viešajame administravime, pilietinės visuomenės veikloje ir, vadovaujantis JT Saugumo Tarybos rezoliucija 1325 (2000), taikos procesuose skatinimas;

ix)

Afganistano tarptautinių įsipareigojimų laikymasis, įskaitant bendradarbiavimą, susijusį su tarptautinėmis pastangomis kovoti su terorizmu, neteisėta prekyba narkotikais, prekyba žmonėmis ir ginklų bei masinio naikinimo ginklų ir susijusių medžiagų platinimu;

x)

palankesnių sąlygų humanitarinės pagalbos teikimui ir tvarkingam pabėgėlių bei šalies viduje perkeltų asmenų grįžimui sudarymas ir

xi)

Sąjungos dalyvavimo ir veiklos Afganistane veiksmingumo didinimas ir dalyvavimas:

rengiant 2014–2016 m. ES strategijos Afganistane įgyvendinimo ataskaitas, kurių prašo Taryba,

rengiant naują 2017–2020 m. ES strategiją Afganistane,

įgyvendinant Afganistano ir ES bendrus tolesnius veiksmus migracijos klausimais;

e)

remia Afganistano policijos tarnybos vystymą, visų pirma:

i)

stebi ir konsultuoja Afganistano valdžios institucijas strateginiu lygmeniu siekiant pagerinti ilgalaikį vadovavimo ir sprendimų priėmimo gebėjimų plėtojimą, kad būtų puoselėjamos civilinės policijos funkcijos Afganistano nacionalinės policijos sudėtyje;

ii)

stebi ir konsultuoja Vidaus reikalų ministeriją (VRM) pasirinktais aspektais, susijusiais su VRM reforma ir Afganistano nacionalinės policijos profesionalumo didinimu, pavyzdžiui, įgyvendinant politiką, susijusią su bendruomenės viešosios tvarkos palaikymu, žvalgyba grindžiamomis policijos funkcijomis, nusikalstamų veikų tyrimu;

iii)

stebi ir konsultuoja Teisingumo ministerijos Kovos su korupcija teisės centrą siekiant didinti pajėgumus ir stiprinti gebėjimus kovoti su vyresniųjų pareigūnų korupcija viešajame sektoriuje;

f)

aktyviai dalyvauja vietos koordinavimo forumų, pavyzdžiui, Jungtinės koordinavimo ir stebėsenos valdybos, veikloje, kartu išsamiai informuodamas nedalyvaujančias valstybes nares apie šiais lygiais priimtus sprendimus;

g)

dalyvauja rengiant Sąjungos pozicijas su Afganistanu susijusiose tarptautinėse konferencijose ir konsultuoja dėl jų palaikant glaudžius ryšius su Afganistano valdžios institucijomis ir pagrindiniais tarptautiniais partneriais;

h)

aktyviai skatina regioninį bendradarbiavimą įgyvendinant atitinkamas iniciatyvas, įskaitant „Azijos šerdies“ / Stambulo procesą ir Regionų ekonominio bendradarbiavimo konferenciją Afganistano klausimais (RECCA);

i)

prisideda prie Sąjungos žmogaus teisių politikos ir ES žmogaus teisių gairių, visų pirma dėl moterų ir vaikų konfliktų apimtose vietovėse, įgyvendinimo, visų pirma vykdant stebėseną ir reaguojant į pokyčius šioje srityje;

j)

prireikus remia įtraukius Afganistano vadovaujamus taikos procesus, derybų keliu pasiekiant politinių sprendimų ir užtikrinant ilgalaikį susitaikymą pagal Briuselio konferencijos Afganistano klausimais „Partnerystė dėl gerovės ir taikos“ dalyvių komunikato 25 punktą.“;

4.

5 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu laikotarpiu nuo 2017 m. kovo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 5 700 000 EUR.“;

5.

14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

Peržiūra

Šio sprendimo įgyvendinimas ir jo suderinamumas su kita Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. Iki savo įgaliojimų termino pabaigos ES specialusis įgaliotinis pateikia Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijai išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. BARTOLO


(1)  2013 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas 2013/393/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/382/BUSP dėl Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimų pratęsimo (OL L 198, 2013 7 23, p. 47).

(2)  2015 m. lapkričio 10 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/2005, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimų terminas (OL L 294, 2015 11 11, p. 53).


18.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 42/17


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/290

2017 m. vasario 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/935/TVR, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo (1), ypač į jo 26 straipsnio 1 dalies a punktą,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/934/TVR dėl įgyvendinimo taisyklių, reglamentuojančių Europolo santykius su partneriais, įskaitant keitimąsi asmens duomenimis ir įslaptinta informacija, priėmimo (2), visų pirma į jo 5 ir 6 straipsnius,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (3),

kadangi:

(1)

2009 m. lapkričio 30 d. Taryba priėmė Sprendimą 2009/935/TVR (4);

(2)

Sprendimo 2009/371/TVR 26 straipsnio 1 dalies a punktu Tarybai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašą. Remiantis sprendimais 2009/371/TVR ir 2009/935/TVR, tas sąrašas pateiktas Sprendimo 2009/935/TVR priede;

(3)

Europolo valdyba nusprendžia prireikus peržiūrėti sąrašą ir nusprendžia, ar siūlyti Tarybai jo dalinius pakeitimus;

(4)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 (5) (toliau – Europolo reglamentas) bus taikomas nuo 2017 m. gegužės 1 d. Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos Europolo reglamentas nėra Danijai privalomas ar taikomas. Todėl nuo 2017 m. gegužės 1 d. Danija Europolo atžvilgiu bus laikoma trečiąja valstybe;

(5)

atsižvelgiant į svarbą, kurią visos šalys teikia sunkių nusikaltimų, darančių poveikį dviem ar daugiau valstybių narių, terorizmo ir kitų Sąjungos politikos bendrus interesus pažeidžiančių nusikaltimų prevencijai ir kovai su jais, svarbu užtikrinti Europolo ir Danijos bendradarbiavimą itin svarbiais klausimais, kad būtų sustiprintas Sąjungos atsparumas grėsmėms saugumui;

(6)

pagal Europolo reglamento 25 straipsnio 1 dalies c punktą Europolas asmens duomenis trečiajai valstybei gali perduoti remdamasis bendradarbiavimo susitarimu, kuriuo leidžiama keistis asmens duomenimis ir kurį Europolas ir ta trečioji valstybė sudarė anksčiau nei 2017 m. gegužės 1 d. pagal Sprendimo 2009/371/TVR 23 straipsnį, jei toks perdavimas reikalingas Europolo užduotims vykdyti;

(7)

2016 m. gruodžio 20 d. Europolo valdyba nusprendė rekomenduoti Tarybai įtraukti į sąrašą Daniją, nurodydama, kad, siekiant vykdyti veiklą, reikia sudaryti bendradarbiavimo susitarimą su Danija;

(8)

siekiant išvengti veiklos pertraukos nuo 2017 m. gegužės 1 d., kai Danija nebedalyvaus Europolo veikloje kaip valstybė narė, labai svarbu, kad Europolas nedelsdamas inicijuotų bendradarbiavimo su Danija kaip trečiąja valstybe susitarimo sudarymo procedūrą;

(9)

Danijai Sprendimas 2009/371/TVR yra privalomas, todėl ji dalyvauja priimant ir taikant šį sprendimą, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2009/371/TVR;

(10)

Jungtinei Karalystei ir Airijai Sprendimas 2009/371/TVR yra privalomas, todėl jos dalyvauja priimant ir taikant šį sprendimą, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2009/371/TVR;

(11)

todėl Sprendimas 2009/935/TVR turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2009/935/TVR priedo 1 punkte įterpiamas šis įrašas:

„—

Danija“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. BARTOLO


(1)  OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

(2)  OL L 325, 2009 12 11, p. 6.

(3)  2017 m. vasario 14 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(4)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/935/TVR, kuriuo nustatomas trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašas (OL L 325, 2009 12 11, p. 12).

(5)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).


TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

18.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 42/19


EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMU DĖL ORO TRANSPORTO ĮSTEIGTO JUNGTINIO EUROPOS SĄJUNGOS IR ŠVEICARIJOS ORO TRANSPORTO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 2/2016

2016 m. gruodžio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto priedas [2017/291]

EUROPOS SĄJUNGOS IR ŠVEICARIJOS ORO TRANSPORTO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl oro transporto (toliau – Susitarimas), ypač į jo 23 straipsnio 4 dalį,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Nuo 2017 m. vasario 1 d. Susitarimo priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

Priimta Ženevoje 2016 m. gruodžio 8 d.

Jungtinio komiteto vardu

Europos Sąjungos delegacijos vadovas

Filip CORNELIS

Šveicarijos delegacijos vadovas

Christian HEGNER


PRIEDAS

Šiame Susitarime:

remiantis 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusia Lisabonos sutartimi, Europos Sąjunga pakeičia Europos bendriją ir perima Europos bendrijos teises bei pareigas;

kai šiame priede nurodytuose teisės aktuose daromos nuorodos į Europos bendrijos, kurią pakeitė Europos Sąjunga, valstybes nares arba į reikalavimą, kad būtų sąsaja su Europos Sąjunga, šiame Susitarime tokios nuorodos laikomos ir nuorodomis į Šveicariją arba į reikalavimą, kad būtų sąsaja su Šveicarija;

Susitarimo 4, 15, 18, 27 ir 35 straipsniuose daromos nuorodos į Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 2407/92 ir (EEB) Nr. 2408/92 laikomos nuorodomis į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1008/2008;

nepažeidžiant šio Susitarimo 15 straipsnio, toliau išvardytose Bendrijos direktyvose ir reglamentuose nurodyta sąvoka „Bendrijos oro vežėjas“ apima ir oro vežėją, kuriam išduota licencija oro susisiekimui vykdyti ir kurio pagrindinė verslo vieta bei, jeigu tokia yra, registruotoji būstinė yra Šveicarijoje pagal Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 nuostatas. Nuorodos į Reglamentą (EEB) Nr. 2407/92 laikomos nuorodomis į Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008;

tolesniuose tekstuose pateikiamos nuorodos į Sutarties 81 ir 82 straipsnius arba į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnius laikomos nuorodomis į šio Susitarimo 8 ir 9 straipsnius.

1.   Aviacijos liberalizavimas ir kitos civilinės aviacijos taisyklės

Nr. 1008/2008

2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių

Nr. 2000/79

2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva dėl Europos aviakompanijų asociacijos (AEA), Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF), Europos skrydžių įgulų asociacijos (ECA), Europos regioninių aviakompanijų asociacijos (ERA) ir Tarptautinės oro vežėjų asociacijos (IACA) Europos susitarimo dėl civilinės aviacijos mobiliųjų darbuotojų darbo laiko organizavimo

Nr. 93/104

1993 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų su pakeitimais, padarytais:

Direktyva 2000/34/EB

Nr. 437/2003

2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl statistinių ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu

Nr. 1358/2003

2003 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 437/2003 dėl statistikos ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu ir iš dalies keičiantis jo I ir II priedus

Nr. 785/2004

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 285/2010

Nr. 95/93

1993 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentas dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių (1–12 straipsniai) su pakeitimais, padarytais:

Reglamentu (EB) Nr. 793/2004

Nr. 2009/12

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl oro uostų mokesčių

Nr. 96/67

1996 m. spalio 15 d. Tarybos direktyva dėl patekimo į Bendrijos oro uostuose teikiamų antžeminių paslaugų rinką

(1–9, 11–23 ir 25 straipsniai)

Nr. 80/2009

2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodekso ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2299/89.

2.   Konkurencijos taisyklės

Nr. 1/2003

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (1–13, 15–45 straipsniai)

(Kiek šis reglamentas susijęs su šio Susitarimo taikymu. Šio reglamento įtraukimas nedaro poveikio šiame Susitarime numatytam užduočių paskirstymui.)

Nr. 773/2004

2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas dėl bylų nagrinėjimo Komisijoje pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius tvarkos su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1792/2006,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 622/2008

Nr. 139/2004

2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas)

(1–18 straipsniai, 19 straipsnio 1–2 dalys ir 20–23 straipsniai)

Pagal Susijungimų reglamento 4 straipsnio 5 dalį Europos bendrijai ir Šveicarijai taikomos toliau nurodytos nuostatos:

1.

Jeigu atsiranda Reglamento (EB) Nr. 139/2004 3 straipsnyje apibrėžta koncentracija, kuri yra ne Bendrijos masto, kaip apibrėžta to reglamento 1 straipsnyje, ir kurią galima patikrinti remiantis mažiausiai trijų EB valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos nacionaliniais konkurencijos įstatymais, to reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys arba įmonės, prieš pateikdami pranešimą kompetentingoms institucijoms, gali argumentuotu pareiškimu pranešti EB Komisijai, kad ši turėtų patikrinti koncentraciją.

2.

Europos Komisija visus pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnio 5 dalį ir pirmesnę dalį pateiktus pareiškimus nedelsdama perduoda Šveicarijos Konfederacijai.

3.

Jeigu Šveicarijos Konfederacija pareiškia nesutinkanti su prašymu perduoti svarstyti klausimą, kompetentinga Šveicarijos konkurencijos institucija išlaiko savo įgaliojimus, ir Šveicarijos Konfederacija pagal šią dalį svarstyti klausimo neperduoda.

Susijungimų reglamento 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 9 straipsnio 2 bei 6 dalyse ir 22 straipsnio 2 dalyje nurodytų terminų laikomasi taip:

1.

Europos Komisija nedelsdama perduoda kompetentingai Šveicarijos konkurencijos institucijai visus reikiamus dokumentus pagal 4 straipsnio 4 ir 5 dalis, 9 straipsnio 2 bei 6 dalis ir 22 straipsnio 2 dalį;

2.

Reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 9 straipsnio 2 bei 6 dalyse ir 22 straipsnio 2 dalyje nurodyti terminai Šveicarijos Konfederacijai pradedami skaičiuoti nuo tos dienos, kurią kompetentinga Šveicarijos konkurencijos institucija gauna reikiamus dokumentus.

Nr. 802/2004

2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (1–24 straipsniai), su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1792/2006,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1033/2008,

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1269/2013

Nr. 2006/111

2006 m. lapkričio 16 d. Komisijos direktyva dėl finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybės įmonių skaidrumo ir dėl finansinio skaidrumo tam tikrose įmonėse

Nr. 487/2009

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų grupių susitarimams ir suderintiems veiksmams oro transporto sektoriuje.

3.   Aviacijos sauga

Nr. 216/2008

2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 690/2009,

Reglamentu (EB) Nr. 1108/2009,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 6/2013,

Komisijos reglamentu (ES) 2016/4.

Agentūra ir Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal reglamento nuostatas jai suteiktais įgaliojimais.

Komisija ir Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal 11 straipsnio 2 dalį, 14 straipsnio 5 ir 7 dalis, 24 straipsnio 5 dalį, 25 straipsnio 1 dalį, 38 straipsnio 3 dalies i punktą, 39 straipsnio 1 dalį, 40 straipsnio 3 dalį, 41 straipsnio 3 ir 5 dalis, 42 straipsnio 4 dalį, 54 straipsnio 1 dalį ir 61 straipsnio 3 dalį jai suteiktais įgaliojimais dėl sprendimų.

Nepaisant Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto priedo antrojoje įtraukoje numatyto horizontalaus suderinimo, reglamento 65 straipsnyje ar toje nuostatoje minimo Sprendimo 1999/468/EB nuostatose daromos nuorodos į valstybes nares nėra laikomos nuorodomis į Šveicariją.

Jokia šio reglamento nuostata nėra aiškinama taip, kad pagal ją EASA būtų perduodami įgaliojimai Šveicarijos vardu veikti pagal tarptautinius susitarimus kitais tikslais, nei siekiant padėti jai vykdyti jos pagal tuos susitarimus prisiimtus įsipareigojimus.

Reglamento tekstas šiame Susitarime pritaikomas taip:

a)

12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

1 dalyje po žodžio „Bendrijos“ įterpiami žodžiai „arba Šveicarijos“;

ii)

2 dalies a punkte po žodžio „Bendrija“ įterpiami žodžiai „arba Šveicarija“;

iii)

2 dalies b ir c punktai išbraukiami;

iv)

pridedama ši dalis:

„3.   Kai Bendrija derasi su trečiąja šalimi, kad būtų sudarytas susitarimas, kuriame būtų numatyta, kad valstybė narė arba Agentūra gali išduoti pažymėjimus, remdamasi tos trečiosios šalies aviacijos institucijų išduotais pažymėjimais, ji deda visas pastangas, kad ir Šveicarijai būtų pasiūlyta sudaryti tokį susitarimą su ta trečiąja šalimi. Šveicarija savo ruožtu siekia su trečiosiomis šalimis sudaryti susitarimus, atitinkančius Bendrijos susitarimus.“;

b)

29 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.   Nukrypstant nuo Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalies a punkto, Šveicarijos piliečiai, turintys visas piliečiams suteikiamas teises, gali būti pagal sutartį įdarbinti Agentūros vykdomojo direktoriaus.“;

c)

30 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Šveicarija Agentūrai taiko šio priedo A priede pateiktą Protokolą dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų pagal A priedo priedėlį.“;

d)

37 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Šveicarija visateisiškai dalyvauja valdančiojoje taryboje ir joje turi tokias pat teises ir įsipareigojimus kaip ir Europos Sąjungos valstybės narės, išskyrus teisę balsuoti.“;

e)

59 straipsnis papildomas šia dalimi:

„12.   Šveicarija prie šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto finansinio įnašo prisideda pagal šią formulę:

 

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

čia:

S

=

Agentūros biudžeto dalis, nedengiama iš 1 dalies c ir d punktuose paminėtų mokesčių ir rinkliavų;

A

=

asocijuotųjų valstybių skaičius;

b

=

ES valstybių narių skaičius;

c

=

Šveicarijos įnašas į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) biudžetą;

C

=

visas ES valstybių narių ir asocijuotųjų valstybių įnašas į ICAO biudžetą.“;

f)

61 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Nuostatos, susijusios su Bendrijos vykdoma Agentūros veikloje dalyvaujančių subjektų finansine kontrole Šveicarijoje, išdėstytos šio priedo B priede.“;

g)

į reglamento II priedą papildomai įtraukiami šie orlaiviai kaip gaminiai, kuriems taikomas 2003 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1702/2003, nustatančio orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles, 2 straipsnio 3 dalies a punkto ii papunktis (1):

 

orlaiviai [HB-IMY, HB-IWY] – tipas „Gulfstream G-IV“;

 

orlaiviai [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – tipas „Gulfstream G-V“;

 

orlaiviai [HB-ZCW, HB-ZDF] – tipas MD900.

Nr. 1178/2011

2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 290/2012,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 70/2014,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 245/2014,

Komisijos reglamentu (ES) 2015/445,

Komisijos reglamentu (ES) 2016/539

Nr. 3922/91

1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje (1–3 straipsniai, 4 straipsnio 2 dalis, 5–11 ir 13 straipsniai) su pakeitimais, padarytais:

Reglamentu (EB) Nr. 1899/2006,

Reglamentu (EB) Nr. 1900/2006,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 8/2008,

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 859/2008

Nr. 996/2010

2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB, su pakeitimais, padarytais:

Reglamentu (ES) Nr. 376/2014

Nr. 104/2004

2004 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentas, nustatantis taisykles dėl Europos aviacijos saugos agentūros Apeliacinės valdybos organizacijos ir sudėties

Nr. 2111/2005

2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį

Nr. 473/2006

2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas, nustatantis oro vežėjų, kuriems galioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo taikymo taisykles

Nr. 474/2006

2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/963

Nr. 1332/2011

2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomi bendri oro erdvės naudojimo reikalavimai ir veiklos procedūros, kad būtų išvengta susidūrimų ore, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (ES) 2016/583

Nr. 646/2012

2012 m. liepos 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo nustatomos taisyklės, susijusios su vienkartinėmis ir periodinėmis baudomis, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008

Nr. 748/2012

2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 7/2013,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 69/2014,

Komisijos reglamentu (ES) 2015/1039,

Komisijos reglamentu (ES) 2016/5

Nr. 965/2012

2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 800/2013,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 71/2014,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 83/2014,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 379/2014,

Komisijos reglamentu (ES) 2015/140,

Komisijos reglamentu (ES) 2015/1329,

Komisijos reglamentu (ES) 2015/640,

Komisijos reglamentu (ES) 2015/2338,

Komisijos reglamentu (ES) 2016/1199

Nr. 2012/780

2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimas dėl prieigos prie Europos centrinės saugos rekomendacijų ir su jomis susijusių atsakymų saugyklos, sukurtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB, 18 straipsnio 5 dalį, teisių

Nr. 628/2013

2013 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas dėl Europos aviacijos saugos agentūros darbo metodų, taikomų atliekant standartizacijos patikrinimus ir vykdant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 216/2008 nustatytų taisyklių taikymo stebėseną, kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 736/2006

Nr. 139/2014

2014 m. vasario 12 d. Komisijos reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros

Nr. 319/2014

2014 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 593/2007

Nr. 376/2014

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007

Nr. 452/2014

2014 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams, vykdomiems trečiųjų šalių vežėjų, susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (ES) 2016/1158

Nr. 1321/2014

2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (ES) 2015/1088,

Komisijos reglamentu (ES) 2015/1536

Nr. 2015/340

2015 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011

Nr. 2015/640

2015 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas dėl papildomų tinkamumo skraidyti specifikacijų, susijusių su tam tikro tipo skrydžiais, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012

Nr. 2015/1018

2015 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo nustatomas civilinės aviacijos įvykių, apie kuriuos privaloma pranešti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 376/2014, klasifikacinis sąrašas.

4.   Aviacijos saugumas

Nr. 300/2008

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002

Nr. 272/2009

2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 297/2010,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 720/2011,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1141/2011,

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 245/2013

Nr. 1254/2009

2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomi kriterijai, kurių laikydamosi valstybės narės gali netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir imtis alternatyvių saugumo priemonių

Nr. 18/2010

2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentas, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 300/2008 nuostatas dėl nacionalinių civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų reikalavimų

Nr. 72/2010

2010 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas, kuriuo nustatoma Komisijos atliekamų patikrinimų aviacijos saugumo srityje tvarka, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/472

Nr. 2015/1998

2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2426

Nr. 2015/8005

2015 m. lapkričio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomos visapusiškos bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti skirtos priemonės, kuriose pateikiama Reglamento (EB) Nr. 300/2008 18 straipsnio a punkte nurodyta informacija.

5.   Oro eismo valdymas

Nr. 549/2004

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas), su pakeitimais, padarytais:

Reglamentu (EB) Nr. 1070/2009

Komisija turi teisę Šveicarijoje naudotis pagal 6, 8, 10, 11 ir 12 straipsnius jai suteiktais įgaliojimais.

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

2 dalyje žodžiai „Bendrijos lygmens“ turėtų būti pakeisti žodžiais „Bendrijos lygmens, įskaitant Šveicariją“.

Nepaisant Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto priedo antrojoje įtraukoje nurodyto horizontalaus suderinimo, Reglamento (EB) Nr. 549/2004 5 straipsnyje ar toje nuostatoje minimo Sprendimo 1999/468/EB nuostatose daromos nuorodos į valstybes nares nėra laikomos nuorodomis į Šveicariją.

Nr. 550/2004

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (paslaugų teikimo reglamentas) su pakeitimais, padarytais:

Reglamentu (EB) Nr. 1070/2009

Komisija turi teisę Šveicarijoje naudotis pagal 9a, 9b, 15, 15a, 16 ir 17 straipsnius jai suteiktais įgaliojimais.

Reglamento nuostatos šiame Susitarime iš dalies keičiamos taip:

a)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

2 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ir Šveicarijoje“;

b)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1 ir 6 dalyse po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ir Šveicarijoje“;

c)

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ir Šveicarijoje“;

d)

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ir Šveicarijoje“;

e)

16 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija adresuoja savo sprendimą valstybėms narėms ir praneša apie tai paslaugų teikėjui, jei jis yra teisiškai suinteresuotas.“

Nr. 551/2004

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo (oro erdvės reglamentas) su pakeitimais, padarytais:

Reglamentu (EB) Nr. 1070/2009

Komisija turi teisę Šveicarijoje naudotis pagal 3a, 6 ir 10 straipsnius jai suteiktais įgaliojimais.

Nr. 552/2004

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (sąveikos reglamentas) su pakeitimais, padarytais:

Reglamentu (EB) Nr. 1070/2009

Komisija turi teisę Šveicarijoje naudotis pagal 4 straipsnį, 7 straipsnį ir 10 straipsnio 3 dalį jai suteiktais įgaliojimais.

Reglamento nuostatos šiame Susitarime iš dalies keičiamos taip:

a)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

2 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ar Šveicarijoje“;

b)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

4 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ar Šveicarijoje“;

c)

III priedas iš dalies keičiamas taip:

3 skirsnio antroje ir paskutinėje įtraukose po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ar Šveicarijoje“.

Nr. 2150/2005

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas, nustatantis lankstaus oro erdvės naudojimo bendrąsias taisykles

Nr. 1033/2006

2006 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas, nustatantis bendro Europos dangaus priešskrydinio etapo skrydžių planų procedūrų reikalavimus, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 923/2012,

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 428/2013

Nr. 1032/2006

2006 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas, nustatantis automatinių sistemų, kurias skrydžių valdymo tarnybos naudoja keisdamosi skrydžio duomenimis, perduodamos pranešimus, derindamos ir vienos kitai perduodamos skrydžių valdymą, reikalavimus, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 30/2009

Nr. 219/2007

2007 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentas dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo su pakeitimais, padarytais:

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1361/2008,

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 721/2014

Nr. 633/2007

2007 m. birželio 7 d. Komisijos reglamentas, nustatantis pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolo, naudojamo pranešti, koordinuoti ir perduoti skrydžių valdymui iš vienos skrydžių valdymo tarnybos į kitą, taikymo reikalavimus, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 283/2011

Nr. 482/2008

2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas, kuriuo nustatoma oro navigacijos paslaugų teikėjų diegtina programinės įrangos saugos užtikrinimo sistema ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 2096/2005 II priedas, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1035/2011

Nr. 29/2009

2009 m. sausio 16 d. Komisijos reglamentas, nustatantis bendro Europos dangaus duomenų ryšio paslaugų reikalavimus, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/310.

Reglamento tekstas šiame Susitarime pritaikomas taip:

I priedo A dalyje papildomai įrašoma „Switzerland UIR“.

Nr. 262/2009

2009 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomi suderinto S režimo užklausiklio kodų skyrimo ir naudojimo bendrame Europos danguje reikalavimai

Nr. 73/2010

2010 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus oro navigacijos duomenų ir informacijos kokybės reikalavimai, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1029/2014

Nr. 255/2010

2010 m. kovo 25 d. Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomos bendrosios oro eismo srautų valdymo taisyklės, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 923/2012,

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1006

Nr. C(2010)5134

2010 m. liepos 29 d. Komisijos sprendimas dėl Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos paskyrimo

Nr. 2014/672

2014 m. rugsėjo 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos paskyrimo pratęsimo

Nr. 176/2011

2011 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentas dėl informacijos, pateiktinos prieš nustatant ir keičiant funkcinį oro erdvės bloką

Nr. 677/2011

2011 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomos išsamios oro eismo valdymo (OEV) tinklo funkcijų vykdymo taisyklės ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 691/2010, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 970/2014

Nr. 2011/4130

2011 m. liepos 7 d. Komisijos sprendimas dėl tinklo valdytojo paskyrimo bendro Europos dangaus oro eismo valdymo (OEV) tinklo funkcijoms vykdyti

Nr. 1034/2011

2011 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas dėl oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų saugos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 691/2010

Nr. 1035/2011

2011 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo nustatomi bendrieji oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimai ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 482/2008 ir (ES) Nr. 691/2010, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 923/2012,

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 448/2014

Nr. 1206/2011

2011 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus su apžvalga susiję orlaivių atpažinimo reikalavimai

Reglamento tekstas šiame Susitarime pritaikomas taip:

I priede papildomai įrašoma „Switzerland UIR“.

Nr. 1207/2011

2011 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus su apžvalga susiję veikimo charakteristikų ir sąveikos reikalavimai, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1028/2014

Nr. 923/2012

2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos reglamentu (ES) 2015/340,

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1185

Nr. 1079/2012

2012 m. lapkričio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo nustatomi bendrame Europos danguje naudojamų kalbinio ryšio kanalų išskirstymo reikalavimai, su pakeitimais, padarytais:

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 657/2013

Nr. 390/2013

2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų planas

Nr. 391/2013

2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema

Nr. 409/2013

2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas dėl Europos oro eismo valdymo planui įgyvendinti būtinų bendrų projektų apibrėžimo, valdymo struktūrų parengimo ir paskatų sukūrimo

Nr. 2014/132

2014 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomi antrojo ataskaitinio laikotarpio (2015–2019 m.) visos Sąjungos oro eismo valdymo tinklo tiksliniai veiklos rodikliai ir įspėjamosios ribos

Nr. 716/2014

2014 m. birželio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas dėl bandomojo bendro projekto, reikalingo Europos oro eismo valdymo pagrindiniam planui įgyvendinti, sukūrimo.

Nr. 2015/2224

2015 m. lapkričio 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl oro eismo valdymo tinklo valdybos pirmininko, narių ir jų pakaitinių narių skyrimo antrajam ataskaitiniam laikotarpiui (2015–2019 m.)

Nr. 2016/1373

2016 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo patvirtinamas Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų gerinimo sistemos įgyvendinimo antrojo ataskaitinio laikotarpio (2015–2019 m.) tinklo veiklos rezultatų planas.

6.   Aplinka ir triukšmas

Nr. 2002/30

2002 m. kovo 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl taisyklių ir tvarkos, reglamentuojančios triukšmingų operacijų apribojimų įvedimą Bendrijos oro uostuose, nustatymo (1–12 ir 14–18 straipsniai)

(Taikomi I priedo pakeitimai, susiję su Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų II priedo 8 skyriaus („Transporto politika“) G skirsnio („Oro transportas“) 2 punktu.)

Nr. 89/629

1989 m. gruodžio 4 d. Tarybos direktyva dėl civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų triukšmo skleidimo ribojimo

(1–8 straipsniai)

Nr. 2006/93

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl lėktuvų, kuriems taikomi Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos antrosios redakcijos (1988 m.) 16 priedo 1 tomo II dalies 3 skyriaus reikalavimai, naudojimo reglamentavimo.

7.   Vartotojų apsauga

Nr. 90/314

1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų

(1–10 straipsniai)

Nr. 93/13

1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais

(1–11 straipsniai)

Nr. 2027/97

1997 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentas dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju (1–8 straipsniai) su pakeitimais padarytais:

Reglamentu (EB) Nr. 889/2002

Nr. 261/2004

2004 m. vasario 11 d. Parlamento ir Tarybos reglamentas, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91

(1–18 straipsniai)

Nr. 1107/2006

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru.

8.   Kita

Nr. 2003/96

2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą

(14 straipsnio 1 dalies b punktas ir 14 straipsnio 2 dalis).

9.   Priedai

A.

Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų

B.

Nuostatos, susijusios su Europos Sąjungos vykdoma Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) veikloje dalyvaujančių Šveicarijos subjektų finansine kontrole


(1)  OL L 243, 2003 9 27, p. 6.

A PRIEDAS

Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 343 straipsniu ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – EAEB) steigimo sutarties 191 straipsniu Europos Sąjunga ir EAEB valstybių narių teritorijose naudojasi privilegijomis ir imunitetais, būtinais jos užduotims atlikti,

SUSITARĖ dėl šių nuostatų, kurios pridedamos prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties:

I SKYRIUS

EUROPOS SĄJUNGOS NUOSAVYBĖ, LĖŠOS, TURTAS IR VEIKLA

1 straipsnis

Sąjungos patalpos ir pastatai yra neliečiami. Juose neatliekama krata, jie nerekvizuojami, nekonfiskuojami ar neeksproprijuojami. Be Teisingumo Teismo leidimo Sąjungos nuosavybei ir turtui netaikomos jokios administracinės ar teisinės suvaržymo priemonės.

2 straipsnis

Sąjungos archyvai yra neliečiami.

3 straipsnis

Sąjunga, jos turtas, pajamos ir kita nuosavybė yra atleidžiami nuo visų tiesioginių mokesčių.

Jei įmanoma, valstybių narių Vyriausybės imasi atitinkamų priemonių, kad būtų netaikomi arba kompensuojami netiesioginiai ar apyvartos mokesčiai, įeinantys į kilnojamojo ar nekilnojamojo turto kainą, tais atvejais, kai Sąjunga savo oficialiam naudojimui perka didelės vertės pirkinius, į kurių kainą įeina minimi mokesčiai. Tačiau šios nuostatos netaikomos tais atvejais, kai tai gali iškreipti konkurenciją Sąjungoje.

Atsiskaitymui už komunalines paslaugas netaikomos jokios mokesčių ir rinkliavų lengvatos.

4 straipsnis

Sąjungos oficialiam naudojimui skirtiems daiktams netaikomi jokie muitai, importo ir eksporto draudimai ir apribojimai; taip importuotų daiktų šalies, į kurią jie importuoti, teritorijoje negalima nei mokamai, nei nemokamai perleisti kitiems, išskyrus atvejus, kai tai daroma tos šalies Vyriausybės patvirtintomis sąlygomis.

Jokie muitai, importo ir eksporto draudimai ir apribojimai netaikomi ir Sąjungos leidiniams.

II SKYRIUS

KOMUNIKACIJA IR LAISSEZ-PASSER

5 straipsnis

Oficialiai Sąjungos institucijų komunikacijai ir visų jų dokumentų perdavimui kiekvienos valstybės narės teritorijoje galioja tos pačios nuostatos kaip toje valstybėje esančioms diplomatinėms atstovybėms.

Oficiali Sąjungos institucijų korespondencija ir kita oficiali jų komunikacija necenzūruojamos.

6 straipsnis

Sąjungos institucijų pirmininkai gali išduoti šių institucijų nariams ir tarnautojams Tarybos paprasta balsų dauguma nustatytos formos laissez-passer, kurį valstybių narių valdžios institucijos pripažįsta kaip galiojantį kelionės dokumentą. Šie laissez-passer pareigūnams ir kitiems tarnautojams išduodami pagal Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas.

Komisija gali sudaryti susitarimus dėl šių laissez-passer pripažinimo galiojančiais kelionės dokumentais trečiųjų šalių teritorijose.

III SKYRIUS

EUROPOS PARLAMENTO NARIAI

7 straipsnis

Laisvam Europos Parlamento narių, vykstančių į Europos Parlamento posėdžius ar grįžtantiems iš jų, judėjimui netaikomi jokie administraciniai ar kitokie apribojimai.

Muitinio tikrinimo ir valiutos keitimo kontrolės atžvilgiu Europos Parlamento nariams:

a)

jų pačių Vyriausybės sudaro tokias pat sąlygas, kokios yra sudaromos aukšto rango pareigūnams, keliaujantiems į užsienį laikinų oficialių vizitų;

b)

kitų valstybių narių Vyriausybės sudaro tokias pat sąlygas, kokios yra sudaromos užsienio Vyriausybių atstovams per jų laikinus oficialius vizitus.

8 straipsnis

Europos Parlamento nariai neapklausiami, nesulaikomi ir netraukiami teisinėn atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo.

9 straipsnis

Europos Parlamento nariai sesijų metu naudojasi:

a)

savo valstybės teritorijoje – imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

b)

visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu, saugančiu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo teisinėn atsakomybėn.

Imunitetas taip pat galioja Europos Parlamento nariams vykstant į Europos Parlamento posėdžių vietą arba grįžtant iš jos.

Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darant nusikaltimą, taip pat joks imunitetas negali sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą.

IV SKYRIUS

VALSTYBIŲ NARIŲ ATSTOVAI, DALYVAUJANTYS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ VEIKLOJE

10 straipsnis

Sąjungos institucijų veikloje dalyvaujantys valstybių narių atstovai, jų patarėjai ir techniniai ekspertai, eidami savo pareigas ir vykdami į susitikimų vietą bei grįždami iš jos, naudojasi visomis įprastomis privilegijomis, imunitetais ir lengvatomis.

Šis straipsnis taikomas ir Sąjungos patariamųjų organų nariams.

V SKYRIUS

EUROPOS SĄJUNGOS PAREIGŪNAI IR KITI TARNAUTOJAI

11 straipsnis

Sąjungos pareigūnams ir kitiems tarnautojams, nepriklausomai nuo jų pilietybės, kiekvienos valstybės narės teritorijoje:

a)

pagal Sutarčių nuostatas dėl pareigūnų ir kitų tarnautojų atsakomybės Sąjungai ir dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijos spręsti Sąjungos ir jos pareigūnų bei kitų tarnautojų ginčus suteikiamas imunitetas, saugantis nuo patraukimo teisinėn atsakomybėn už einant pareigas atliktus veiksmus, įskaitant pasakytas ar rašytines kalbas. Šis imunitetas lieka galioti ir jiems nustojus eiti pareigas;

b)

kartu su sutuoktiniu ir išlaikomais šeimos nariais netaikomi imigracijos apribojimai bei užsieniečių registracijos formalumai;

c)

taikant valiutų ar jų keitimo taisykles, sudaromos tokios pat sąlygos, kokios toje šalyje paprastai yra sudaromos tarptautinių organizacijų pareigūnams;

d)

pirmą kartą atvykstant į konkrečią šalį eiti pareigų, suteikiama teisė be muito importuoti savo baldus ir turtą, taip pat be muito, toje šalyje baigus eiti pareigas, iš tos šalies reeksportuoti savo baldus ir turtą, abiem atvejais laikantis tos šalies, kurioje naudojamasi šia teise, Vyriausybės nustatytų privalomų sąlygų;

e)

suteikiama teisė asmeniniam naudojimui be muito importuoti ir vėliau reeksportuoti automobilį, įsigytą pagal vidaus rinkos sąlygas šalyje, kurioje gyveno prieš tai, arba šalyje, kurios piliečiai jie yra, abiem atvejais laikantis atitinkamos šalies Vyriausybės nustatytų privalomų sąlygų.

12 straipsnis

Sąjungos pareigūnai ir kiti tarnautojai moka Sąjungai mokesčius nuo Sąjungos jiems mokamų atlyginimų, darbo užmokesčio ir atlygių pagal sąlygas ir tvarką, kurias nustato Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su atitinkamomis institucijomis.

Iš Sąjungos gaunamiems atlyginimams, darbo užmokesčiui ir atlygiams netaikomi nacionaliniai mokesčiai.

13 straipsnis

Taikant pajamų mokestį, turto mokestį ir palikimo mokestį, taip pat tarp Sąjungos valstybių narių pasirašytas sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo, Sąjungos pareigūnai ir kiti tarnautojai, kurie vien todėl, kad eina pareigas Sąjungos tarnyboje, įgyja gyvenamąją vietą kitos valstybės narės nei šalies, kurioje prieš pradedant eiti pareigas buvo jų nuolatinė gyvenamoji vieta mokesčių mokėjimo tikslais, teritorijoje, yra ir šalyje, kurioje faktiškai gyvena, ir nuolatinės gyvenamosios vietos mokesčių mokėjimo tikslais šalyje laikomi išlaikiusiais nuolatinę gyvenamąją vietą pastarojoje šalyje, jei ši yra Sąjungos narė. Ši nuostata taikoma ir sutuoktiniui, jei jis atskirai neužsiima mokama veikla, bei vaikams, kuriuos išlaiko ir kuriais rūpinasi šiame straipsnyje minimi asmenys.

Pirmesnėje pastraipoje minimiems asmenims priklausantis jų buvimo šalyje esantis kilnojamasis turtas yra atleidžiamas nuo toje šalyje galiojančio palikimo mokesčio; apskaičiuojant palikimo mokestį, tokia nuosavybė yra laikoma esančia nuolatinės gyvenamosios vietos mokesčių mokėjimo tikslais šalyje, atsižvelgiant į trečiųjų šalių teises ir į galimą tarptautinių sutarčių dėl dvigubo apmokestinimo nuostatų taikymą.

Taikant šio straipsnio nuostatas neatsižvelgiama į nuolatines gyvenamąsias vietas, kurias minėti asmenys įgijo vien todėl, kad eina pareigas kitose tarptautinėse organizacijose.

14 straipsnis

Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su atitinkamomis institucijomis, nustato Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų socialinio draudimo išmokų sistemą.

15 straipsnis

Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su kitomis atitinkamomis institucijomis, nustato Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų kategorijas, kurioms taikomos visos arba kai kurios 11 straipsnio, 12 straipsnio antrosios pastraipos ir 13 straipsnio nuostatos.

Prie tokių kategorijų priskirtų pareigūnų ir kitų tarnautojų pavardės, pareigybių lygiai ir adresai periodiškai pateikiami valstybių narių Vyriausybėms.

VI SKYRIUS

EUROPOS SĄJUNGOJE AKREDITUOTŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ MISIJŲ PRIVILEGIJOS IR IMUNITETAI

16 straipsnis

Valstybė narė, kurios teritorijoje yra Sąjungos būstinė, suteikia įprastus diplomatinius imunitetus ir privilegijas Sąjungoje akredituotoms trečiųjų šalių misijoms.

VII SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

17 straipsnis

Privilegijos, imunitetai ir lengvatos Sąjungos pareigūnams ir kitiems tarnautojams suteikiami vadovaujantis tik Sąjungos interesais.

Kiekviena Sąjungos institucija privalo atšaukti savo pareigūno ar kito tarnautojo imunitetą, jei, šios institucijos nuomone, tokio imuniteto atšaukimas neprieštarauja Sąjungos interesams.

18 straipsnis

Taikydamos šį protokolą, Sąjungos institucijos bendradarbiauja su atsakingomis suinteresuotųjų valstybių narių valdžios institucijomis.

19 straipsnis

11–14 straipsniai ir 17 straipsnis taikomi Komisijos nariams.

20 straipsnis

11–14 straipsniai ir 17 straipsnis taikomi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjams, generaliniams advokatams, sekretoriams ir pranešėjų padėjėjams nepažeidžiant Protokolo dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 3 straipsnio nuostatų dėl teisėjų ir generalinių advokatų imuniteto, saugančio nuo patraukimo teisinėn atsakomybėn.

21 straipsnis

Šis protokolas taip pat taikomas Europos investicijų bankui, jo organų nariams, darbuotojams ir valstybių narių atstovams, dalyvaujantiems jo veikloje, nepažeidžiant Protokolo dėl Europos investicijų banko statuto nuostatų.

Be to, Europos investicijų bankas valstybėje, kurioje yra banko buveinė, yra atleidžiamas nuo bet kokio apmokestinimo ar panašaus pobūdžio prievolių taikymo padidėjus jo kapitalui ir nuo įvairių galimų su tuo susijusių formalumų. Jo išformavimas ar likvidavimas taip pat negali būti apmokestinimo priežastis. Galiausiai pagal Statutą vykdomai banko ir jo organų veiklai netaikomas joks apyvartos mokestis.

22 straipsnis

Šis protokolas taip pat taikomas Europos Centriniam Bankui, jo organų nariams ir jo darbuotojams nepažeidžiant Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto nuostatų.

Be to, Europos Centrinis Bankas valstybėje, kurioje yra banko buveinė, yra atleidžiamas nuo bet kokio apmokestinimo ar panašaus pobūdžio prievolių taikymo padidėjus jo kapitalui ir nuo įvairių galimų su tuo susijusių formalumų. Pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą vykdomai banko ir jo organų veiklai netaikomas joks apyvartos mokestis.

Priedėlis

Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų taikymo šveicarijoje tvarka

1.   Taikymas Šveicarijai

Protokole dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų (toliau – Protokolas) daromos nuorodos į valstybes nares turi būti laikomos ir nuorodomis į Šveicariją, nebent toliau pateiktose nuostatose nustatyta kitaip.

2.   Agentūros atleidimas nuo netiesioginių mokesčių (įskaitant PVM)

Iš Šveicarijos eksportuojamoms prekėms ir paslaugoms Šveicarijos pridėtinės vertės mokestis (PVM) netaikomas. Vadovaujantis Protokolo 3 straipsnio antrąja pastraipa, atleidimas nuo PVM, taikomo Šveicarijoje oficialiam Agentūros naudojimui tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms, vykdomas sugrąžinant sumokėtą mokestį. Nuo PVM atleidžiama tuo atveju, jei bendra faktinė sąskaitoje faktūroje ar lygiaverčiame dokumente nurodyta prekių ir paslaugų pirkimo kaina yra ne mažesnė kaip 100 Šveicarijos frankų (įskaitant mokestį).

PVM grąžinamas pateikus Šveicarijos federalinės mokesčių administracijos pagrindiniam PVM skyriui tuo tikslu Šveicarijos parengtas formas. Prašymai dėl grąžinimo paprastai apsvarstomi per tris mėnesius nuo prašymo ir reikiamų patvirtinamųjų dokumentų pateikimo dienos.

3.   Su Agentūros darbuotojais susijusių taisyklių taikymo tvarka

Taikant Protokolo 12 straipsnio antrąją pastraipą, Šveicarija, vadovaudamasi savo nacionalinės teisės principais, Agentūros pareigūnų ir kitų tarnautojų, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 549/69 (1) 2 straipsnyje, atlyginimams, darbo užmokesčiui ir atlygiams, kuriuos moka ir savo naudai vidaus mokesčiu apmokestina Europos Sąjunga, netaiko federalinių, kantonų ir savivaldybių mokesčių.

Taikant Protokolo 13 straipsnį, Šveicarija nelaikoma valstybe nare pagal šio priedėlio 1 punktą.

Agentūros pareigūnai ir kiti tarnautojai, taip pat jų šeimos nariai, kurie priklauso Europos Sąjungos pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomai socialinio draudimo sistemai, neprivalo tapti Šveicarijos socialinio draudimo sistemos nariais.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi išimtinę jurisdikciją spręsti visus su Agentūros ar Komisijos ir jų darbuotojų santykiais susijusius klausimus dėl Reglamento (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (2) ir kitų Europos Sąjungos teisės nuostatų, kuriomis nustatomos darbo sąlygos, taikymo.


(1)  1969 m. kovo 25 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 549/69, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų kategorijas, kurioms taikomos Bendrijų protokolo dėl privilegijų ir imunitetų 12 straipsnio, 13 straipsnio antrosios pastraipos ir 14 straipsnio nuostatos (OL L 74, 1969 3 27, p. 1).

(2)  1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos) (OL L 56, 1968 3 4, p. 1).

B PRIEDAS

Europos Aviacijos Saugos Agentūros veikloje dalyvaujančių Šveicarijos subjektų finansinė kontrolė

1 straipsnis

Tiesioginis bendravimas

Agentūra ir Komisija tiesiogiai bendrauja su visais Šveicarijoje įsisteigusiais asmenimis ar subjektais, kurie dalyvauja Agentūros veikloje: rangovais, Agentūros programų dalyviais, išmokų iš Agentūros arba Bendrijos biudžeto gavėjais ar subrangovais. Šie asmenys gali tiesiogiai siųsti Komisijai ir Agentūrai bet kokią svarbią informaciją ir dokumentus, kuriuos jie turi pateikti pagal šiame sprendime nurodytas priemones, taip pat pagal sudarytas sutartis ar susitarimus ir vadovaujantis tomis sutartis ar susitarimais priimtus sprendimus.

2 straipsnis

Patikros

1.   Pagal Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (1) ir 2003 m. kovo 26 d. Agentūros valdančiosios tarybos priimtą finansinį reglamentą, taip pat Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 (2) ir pagal kitas šiame sprendime nurodytas priemones su Šveicarijoje įsisteigusiais gavėjais sudarytose sutartyse ar susitarimuose bei priimtuose sprendimuose gali būti numatyta, kad Agentūros ir Komisijos pareigūnai arba kiti Agentūros ir Komisijos įgalioti asmenys bet kuriuo metu gavėjų ir jų subrangovų patalpose gali atlikti mokslinį, finansinį, technologinį ar kitokį auditą.

2.   Agentūros ir Komisijos pareigūnams ir kitiems Agentūros ir Komisijos įgaliotiems asmenims sudaromos tinkamos sąlygos patekti į patalpas, susipažinti su darbais, dokumentais ir visa informacija, įskaitant informaciją elektronine forma, kurios reikia tokiam auditui atlikti. Tokia prieigos teisė aiškiai nurodoma sutartyse ar susitarimuose, sudarytuose šiame sprendime nurodytoms priemonėms įgyvendinti.

3.   Europos Audito Rūmai turi tokias pat teises kaip ir Komisija.

4.   Auditas gali būti atliekamas dar penkerius metus po šio sprendimo galiojimo pabaigos arba laikantis sutartyse, susitarimuose ar priimtuose sprendimuose numatytų terminų.

5.   Šveicarijos federalinei audito tarnybai iš anksto pranešama apie Šveicarijos teritorijoje planuojamą atlikti auditą. Toks informavimas nėra teisinė sąlyga tokiam auditui atlikti.

3 straipsnis

Patikros vietoje

1.   Pagal šį susitarimą Komisijai (OLAF) suteikiami įgaliojimai Šveicarijos teritorijoje atlikti patikras ir inspektavimą vietoje, laikantis Tarybos reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 (3).

2.   Komisija, ruošdamasi atlikti ir atlikdama patikras ir inspektavimą vietoje, glaudžiai bendradarbiauja su Šveicarijos federaline audito tarnyba ar kitomis Šveicarijos federalinės audito tarnybos paskirtomis kompetentingomis Šveicarijos institucijomis, kurioms tinkamu laiku pranešama apie patikrų ir inspektavimo objektus, tikslus bei teisinį pagrindą, kad jos galėtų suteikti visą reikiamą pagalbą. Tuo tikslu Šveicarijos kompetentingų institucijų pareigūnai gali dalyvauti vietoje atliekamose patikrose ir inspektavime.

3.   Susijusių Šveicarijos kompetentingų institucijų pageidavimu Komisija patikras ir inspektavimą vietoje gali atlikti drauge su tomis institucijomis.

4.   Jei programos dalyviai nesutinka, kad būtų atlikta patikra ar inspektavimas vietoje, Šveicarijos institucijos, laikydamosi nacionalinių taisyklių, suteikia Komisijos inspektoriams reikalingą pagalbą, kad šie galėtų įvykdyti savo pareigą ir atlikti patikrą ar inspektavimą vietoje.

5.   Komisija kuo greičiau praneša Šveicarijos federalinei audito tarnybai apie bet kokį faktą ar įtarimą, susijusį su pažeidimu, kurį ji pastebėjo atlikdama patikrą ar inspektavimą vietoje. Bet kokiu atveju Komisija privalo minėtajai institucijai pranešti apie tokių patikrų ir inspektavimo rezultatus.

4 straipsnis

Informavimas ir konsultacijos

1.   Siekdamos tinkamai įgyvendinti šį priedą, Šveicarijos ir Bendrijos kompetentingos institucijos reguliariai keičiasi informacija ir vienos iš šalių prašymu rengia konsultacijas.

2.   Šveicarijos kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša Agentūrai ir Komisijai apie bet kokį jų pastebėtą faktą ar įtarimą, susijusį su sutarčių ar susitarimų, sudarytų taikant šiame sprendime nurodytas priemones, sudarymo ar vykdymo pažeidimu.

5 straipsnis

Konfidencialumas

Pagal šį priedą bet kokia forma perduota ar gauta informacija yra profesinė paslaptis ir yra saugoma taip pat, kaip panaši informacija saugoma pagal nacionalinę Šveicarijos teisę ir Bendrijos institucijoms taikomas atitinkamas nuostatas. Tokia informacija teikiama tik tiems asmenims, kuriems ją reikia žinoti vykdant savo pareigas Bendrijos institucijose, valstybėse narėse ar Šveicarijoje, ir gali būti naudojama tik veiksmingos susitariančiųjų šalių finansinių interesų apsaugos tikslais.

6 straipsnis

Administracinės priemonės ir nuobaudos

Nepažeisdama Šveicarijos baudžiamosios teisės taikymo principų, Agentūra ar Komisija gali taikyti administracines priemones ir nuobaudas pagal Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (4), Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 (5).

7 straipsnis

Išieškojimas ir vykdymas

Pagal šį sprendimą Agentūros ar Komisijos priimti sprendimai dėl asmenų, išskyrus valstybes, piniginės prievolės yra vykdytini Šveicarijoje.

Vykdomąjį raštą, patikrinusi tik akto autentiškumą, išduoda Šveicarijos Vyriausybės paskirta institucija, kuri apie tai privalo pranešti Agentūrai arba Komisijai. Sprendimas vykdomas Šveicarijoje galiojančia tvarka. Vykdymo sprendimo teisėtumą kontroliuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

Pagal arbitražinę išlygą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo priimti sprendimai vykdomi tokiomis pačiomis sąlygomis.


(1)  2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1).

(2)  2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje (OL L 357, 2002 12 31, p. 72).

(3)  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų nustatytų sąlygų ir tvarkos (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

(4)  2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (OL L 357, 2002 12 31, p. 1).

(5)  1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).


Klaidų ištaisymas

18.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 42/43


2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 365, 2014 m. gruodžio 19 d. )

96 puslapis, priedo paskutinė pastraipa po 9 lentelės:

yra:

„Bandymų metodai

Naudojami Tarybos reglamento (EB) Nr. 440/2008 (1) ir kituose atitinkamuose Europos standartizacijos komiteto (CEN) dokumentuose aprašyti metodai arba kiti tarptautiniu lygmeniu pripažįstami bandymų metodai ir gairės.“,

turi būti:

„Bandymų metodai

Naudojami Komisijos reglamento (EB) Nr. 440/2008 (1) ir kituose atitinkamuose Europos standartizacijos komiteto (CEN) dokumentuose aprašyti metodai arba kiti tarptautiniu lygmeniu pripažįstami bandymų metodai ir gairės.“