ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 39

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. vasario 16d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2017 m. vasario 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/261, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. vasario 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/262 dėl Tarybos Generalinio sekretoriato paskyrimų tarnybos ir sudaryti darbo sutartis įgaliotos tarnybos nustatymo, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2013/811/ES

4

 

*

2017 m. vasario 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/263 dėl rizikos mažinimo ir sustiprintų biologinio saugumo priemonių bei ankstyvo ligos nustatymo sistemų, susijusių su naminių paukščių užsikrėtimo labai patogenišku paukščių gripu nuo laukinių paukščių pavojumi (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 765)  ( 1 )

6

 

*

2017 m. vasario 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/264 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 766)

12

 

*

2017 m. vasario 14 d. Komisijos sprendimas (ES) 2017/265, kuriuo Kanados Šiaurės Vakarų teritorijų vyriausybė įrašoma į Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1850, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės, 3 straipsnyje nurodytą pripažintų įstaigų sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 757)

43

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2016 m. spalio 6 d. ES ir Moldovos Respublikos muitinės pakomitečio sprendimas Nr. 1/2016 dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo II protokolo dėl sąvokos kilmės statusą turintys produktai apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų pakeitimo [2017/266]

45

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2016 m. balandžio 27 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 84/16/COL, kuriuo šimtas pirmą kartą iš dalies keičiamos procesinės ir materialinės valstybės pagalbos taisyklės nustatant naujas Valstybės pagalbos, skirtos bendriems Europos interesams svarbių projektų vykdymui skatinti, suderinamumo su EEE susitarimo veikimu analizės gaires [2017/267]

49

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

16.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/261

2017 m. vasario 15 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

337,2

MA

120,3

SN

359,5

TR

130,6

ZZ

236,9

0707 00 05

MA

64,9

TR

186,2

ZZ

125,6

0709 91 00

EG

128,6

ZZ

128,6

0709 93 10

MA

57,8

TR

183,0

ZZ

120,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

48,8

IL

69,5

MA

48,8

TN

49,3

TR

76,6

ZZ

58,6

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

93,2

IL

166,2

JM

122,7

MA

92,0

TR

87,8

ZZ

112,4

0805 22 00

IL

114,7

MA

103,2

TR

60,4

ZZ

92,8

0805 50 10

EG

82,4

TR

98,8

ZZ

90,6

0808 10 80

US

105,5

ZZ

105,5

0808 30 90

CL

121,2

CN

112,8

ZA

121,7

ZZ

118,6


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

16.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/4


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2017/262

2017 m. vasario 6 d.

dėl Tarybos Generalinio sekretoriato paskyrimų tarnybos ir sudaryti darbo sutartis įgaliotos tarnybos nustatymo, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2013/811/ES

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygas, nustatytus Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (1), ypač į tų Tarnybos nuostatų 2 straipsnį ir tų Įdarbinimo sąlygų 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 240 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą už Tarybos Generalinio sekretoriato veiklą yra atsakingas Generalinis sekretorius;

(2)

siekiant skatinti administracinį supaprastinimą ir veiksmingą personalo valdymą, Generalinis sekretorius turėtų turėti daugiau galimybių savo įgaliojimus, susijusius su Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Tarnybos nuostatai) ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų (toliau – Įdarbinimo sąlygos) taikymu, perduoti administracijos generaliniam direktoriui. Be to, Generalinis sekretorius turėtų būti įgaliotas visiems generaliniams direktoriams perduoti įgaliojimus priimti sprendimus dėl vidaus perskyrimų ir perkėlimų atsižvelgiant į personalo poreikius jų generaliniuose direktoratuose;

(3)

Tarybos sprendimas 2013/811/ES (2) turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal Tarnybos nuostatus paskyrimų tarnybai suteiktais įgaliojimais ir pagal Įdarbinimo sąlygas sudaryti darbo sutartis kompetentingai tarnybai suteiktais įgaliojimais Tarybos Generaliniame sekretoriate naudojasi:

a)

Taryba, skirdama Generalinį sekretorių;

b)

Taryba, remdamasi Generalinio sekretoriaus pasiūlymu, generaliniams direktoriams taikydama Tarnybos nuostatų 1a, 30, 34, 41, 49, 50 ir 51 straipsnius;

c)

Generalinis sekretorius – kitais atvejais.

2.   Generalinis sekretorius yra įgaliotas visiškai arba iš dalies perduoti administracijos generaliniam direktoriui bet kuriuos arba visus savo įgaliojimus, susijusius su Tarnybos nuostatų ir Įdarbinimo sąlygų taikymu.

3.   Generalinis sekretorius yra įgaliotas visiems generaliniams direktoriams perduoti įgaliojimus, susijusius su perskyrimais ir perkėlimais, vadovaujantis tarnybos interesais atitinkamuose jų generaliniuose direktoratuose, pagal Tarnybos nuostatų 7 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą.

2 straipsnis

Sprendimas 2013/811/ES panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2017 m. kovo 1 d.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, taip pat įvedantis specialias priemones, taikomas laikinai Komisijos pareigūnams (OL L 56, 1968 3 4, p. 1).

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas 2013/811/ES dėl Tarybos Generalinio sekretoriato paskyrimų tarnybos ir sudaryti darbo sutartis įgaliotos tarnybos nustatymo, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/444/ES (OL L 355, 2013 12 31, p. 91).


16.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/263

2017 m. vasario 14 d.

dėl rizikos mažinimo ir sustiprintų biologinio saugumo priemonių bei ankstyvo ligos nustatymo sistemų, susijusių su naminių paukščių užsikrėtimo labai patogenišku paukščių gripu nuo laukinių paukščių pavojumi

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 765)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinančią Direktyvą 92/40/EEB (3), ypač į jos 63 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

paukščių gripas yra užkrečiama virusinė naminių ir kitų paukščių liga. Paukščių gripo virusų, kuriais užsikrečia naminiai paukščiai, sukelta liga būna dviejų pagrindinių formų, kurios skiriasi pagal virulentiškumą. Mažai patogeniškas virusas paprastai sukelia tik nesunkius simptomus, o labai patogeniško viruso pasekmė yra labai didelis daugelio rūšių naminių paukščių gaištamumas. Ši liga gali turėti labai didelį neigiamą poveikį paukštininkystės sektoriaus pelningumui;

(2)

Direktyvoje 2005/94/EB nustatytos būtiniausios kontrolės priemonės, kurios turi būti taikomos kilus šios naminių ar kitų nelaisvėje laikomų paukščių ligos protrūkiui, taip pat yra numatytos tam tikros prevencinės priemonės, susijusios su stebėsena ir ankstyvu paukščių gripo nustatymu;

(3)

be to, Direktyvoje 2005/94/EB numatyta, kad Komisija, atsižvelgdama į epizootinę padėtį, gali priimti išsamias taisykles, kad būtų papildytos toje direktyvoje nustatytos būtiniausios kontrolės priemonės;

(4)

Kaip žinoma, mažai patogeniškais paukščių gripo virusais užsikrečia laukiniai paukščiai, visų pirma laukiniai migruojantys vandens paukščiai, kurie sezoninės migracijos metu juos paprastai platina be jokių šios ligos požymių. Tačiau nuo 2005 m. vidurio nustatyta, kad labai patogeniško paukščių gripo (LPPG) viruso H5N1 potipio paderme gali užsikrėsti laukiniai paukščiai, kurie ją gali išplatinti dideliais atstumais (4);

(5)

paukščių gripo virusais užkrėsti laukiniai paukščiai kelia nuolatinę grėsmę, nes iš jų šie virusai gali netiesiogiai arba tiesiogiai patekti į naminių paukščių bei kitų nelaisvėje laikomų paukščių ūkius, o dėl to kyla viruso iš užkrėsto ūkio išplitimo į kitus ūkius pavojus;

(6)

H5N1 potipio LPPG virusui 2005 m. išplitus vakarų kryptimi iš Pietryčių Azijos ir patekus į Europą, Komisija priėmė Sprendimą 2005/734/EB (5), siekdama sustiprinti pagal Sąjungos teisės aktus jau nustatytas kontrolės priemones, visų pirma susijusias su rizika, kylančia dėl precedento neturinčio LPPG viruso plitimo tarp žemynų per laukinius paukščius;

(7)

Sprendime 2005/734/EB numatytos biologinio saugumo ir papildomos rizikos mažinimo priemonės, kad būtų sumažinta naminiams ir kitiems nelaisvėje laikomiems paukščiams kylanti rizika būti užkrėstiems nuo laukinių paukščių LPPG viruso H5N1 potipiu, išvengiant tiesioginio ir netiesioginio šių populiacijų kontakto. Pagal Sprendimą 2005/734/EB reikalaujama, kad valstybės narės, atsižvelgdamos į epizootinę padėtį ir konkrečius rizikos veiksnius, nustatytų, kuriose jų teritorijų srityse naminių paukščių ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių ūkiams yra ypač didelis pavojus užsikrėsti H5N1 potipio LPPG virusu. Tose didelės rizikos srityse valstybės narės privalo taikyti tam tikras rizikos mažinimo priemones, pavyzdžiui, užtikrinti, kad naminiai paukščiai būtų laikomi viduje. Valstybės narės taip pat privalo užtikrinti, kad savininkai būtų labiau informuojami apie užsikrėtimo pavojų ir apie būtinybę savo ūkiuose taikyti biologinio saugumo priemones;

(8)

be to, Sprendime 2005/734/EB reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų ankstyvo ligos nustatymo sistemas tam, kad naminių paukščių pulkų savininkai nedelsdami praneštų apie bet kokius paukščių gripo požymius kompetentingai veterinarijos tarnybai, kuri turėtų atsižvelgti į konkrečius parametrus ir nežymius produkcijos duomenų pokyčius;

(9)

Komisijos sprendime 2010/367/ES (6) nustatytos gairės dėl paukščių gripo stebėsenos naminių ir laukinių paukščių populiacijose, įskaitant mėginių ėmimą ir jų laboratorinius tyrimus, programų privalomo įgyvendinimo valstybėse narėse. Sprendime taip pat numatyta, kad kompetentingoms institucijoms būtų nedelsiant pranešta apie bet kokius anomalaus laukinių paukščių, ypač laukinių vandens paukščių gaištamumo atvejus arba žymų ligos protrūkį ar gaištamumą;

(10)

2014 m. pabaigoje ir 2015 m. pradžioje H5N8 potipio LPPG virusas pateko į Sąjungą per laukinius paukščius. Nors dėl šio viruso laukinių paukščių gaištamumas buvo labai nedidelis, jis sukėlė kelių valstybių narių naminiuose paukščiuose ar kituose nelaisvėje laikomuose paukščiuose didžiulį ligos protrūkį;

(11)

nuo 2016 m. spalio mėn. pabaigos 20 valstybių narių, būtent Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Vokietijoje, Airijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Kroatijoje, Italijoje, Vengrijoje, Nyderlanduose, Austrijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje, Suomijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje, taip pat kaimyninėse trečiosiose šalyse, kaip antai Serbijoje, Šveicarijoje ir Ukrainoje, laukiniuose migruojančiuose paukščiuose, kurių dauguma buvo negyvi, nustatyta labai artima H5N8 potipio LPPG virusui padermė. Dauguma protrūkio atvejų patvirtinta tam tikrose Bulgarijos, Prancūzijos ir Vengrijos srityse, kuriose yra daug ančių ir žąsų ūkių;

(12)

esama epizootinė padėtis yra labai dinamiška ir nuolat kinta. Migruojantys paukščiai nuolat juda, o valstybės narės, vykdydamos stebėseną, ir toliau aptinka H5N8 potipio LPPG virusą laukiniuose paukščiuose. Todėl virusas tebekels grėsmę naminiams ir kitiems nelaisvėje laikomiems paukščiams Sąjungoje ateinančiais mėnesiais ir veikiausiai kito migruojančių paukščių sezoninio judėjimo metu, todėl ir toliau kils ūkių užsikrėtimo virusu tam tikrose didelės rizikos vietovėse pavojus;

(13)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – EFSA) šiuo metu rengia išsamią mokslinę nuomonę dėl paukščių gripo, kuri turi būti parengta 2017 m. rugsėjo mėn. Tačiau, atsižvelgiant į esamą H5N8 potipio LPPG viruso epidemiją, EFSA buvo paprašyta skubiai įvertinti epizootinę padėtį ir pateikti preliminarias mokslines rekomendacijas dėl Sąjungos lygmens apsaugos priemonių tinkamumo, atsižvelgiant į H5N8 potipio LPPG virusu užkrėstų laukinių paukščių keliamą pavojų;

(14)

2016 m. gruodžio 20 d. EFSA gyvūnų sveikatos ir gerovės komisija paskelbė pareiškimą „Skubus prašymas dėl paukščių gripo (7)“, patvirtindama, kad biologinio saugumo ir rizikos mažinimo priemonių griežtas įgyvendinimas yra svarbiausias būdas siekiant apsaugoti naminių paukščių ir nelaisvėje laikomų paukščių ūkius nuo tiesioginio ar netiesioginio užsikrėtimo H5 ir H7 potipių LPPG virusais. Biologinis tokių ūkių saugumas turėtų būti įprasta praktika, o padidėjusio pavojaus laikotarpiu jis turėtų būti sustiprintas;

(15)

EFSA taip pat padarė išvadą, kad laukinių paukščių pasyvioji stebėsena yra veiksmingiausia ankstyvo LPPG virusų nustatymo laukiniuose paukščiuose priemonė, ir rekomenduoja imti mėginius iš laukinių paukščių ir juos tirti, kad būtų sugriežtintos tam tikros nuostatos dėl laukinių paukščių, išdėstytos paukščių gripo stebėsenos laukinių paukščių populiacijoje programų įgyvendinimo gairėse, nustatytose Sprendimo 2010/367/ES II priede;

(16)

be to, EFSA nurodo Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) atliktą vertinimą (8), kuriame teigiama, kad iki šiol visame pasaulyje nėra pranešta apie žmogaus organizmo užkrėtimą dabartiniu H5N8 potipio LPPG virusu ir kad iš tolesnio viruso apibūdinimo matyti, kad tai vis dar yra iš esmės paukščių virusas, kurio panašumas į žmonių virusus nėra kaip nors ypatingai padidėjęs;

(17)

valstybių narių kompetentingoms institucijoms įgyvendinant priemones, išdėstytas Sprendime 2005/734/EB, įgyta patirtis rodo, kad tam, kad būtų galima tas priemones pritaikyti pagal kiekvienos valstybės narės epizootinę padėtį, būtina išlaikyti lankstumą;

(18)

siekiant nustatyti paukščių populiacijas, kurioms kyla didžiausias pavojus, ir užtikrinti šiame sprendime nustatytų priemonių efektyvumą, naminių paukščių ūkiuose turėtų būti atlikti tam tikri prevenciniai veiksmai;

(19)

todėl Sprendime 2005/734/EB nustatytos priemonės turėtų būti persvarstytos ir pritaikytos atsižvelgiant į esamą valstybių narių naminių paukščių ir laukinių paukščių epizootinę padėtį, 2016 m. gruodžio 20 d. EFSA paskelbtą pareiškimą dėl paukščių gripo ir valstybių narių įgytą patirtį įgyvendinant tame sprendime nustatytas priemones;

(20)

Sprendime 2005/734/EB nustatytos priemonės buvo iš dalies pakeistos ir jų galiojimas keletą kartų pratęstas; jos yra taikomos iki 2017 m. gruodžio 31 d. Dėl Sąjungos teisės aktų aiškumo, Sprendimas 2005/734/EB turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo sprendimu;

(21)

šiame sprendime nustatytos priemonės, jei būtina, bus persvarstytos, atsižvelgiant į EFSA mokslinės nuomonės dėl paukščių gripo, kuri turi būti parengta 2017 m. rugsėjo mėn., galutinę išvadą;

(22)

šiame sprendime nustatytos priemonės taikomos iki 2018 m. birželio 30 d.;

(23)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiame sprendime nustatomos rizikos mažinimo priemonės ir ankstyvo ligos nustatymo sistemos, susijusios su pavojumi, kad labai patogeniškas paukščių gripas (LPPG) iš laukinių paukščių gali patekti į ūkius, ir priemonės, kuriomis didinamas savininkų informuotumas apie tokį pavojų ir apie būtinybę savo ūkiuose įgyvendinti arba sustiprinti biologinio saugumo priemones.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame sprendime taikomos Direktyvos 2005/94/EB 2 straipsnyje nustatytos sąvokų apibrėžtys.

3 straipsnis

Sričių, kuriose yra ypač didelis pavojus užsikrėsti LPPG virusais, nustatymas

Valstybės narės nustato ir peržiūri savo teritorijų sritis, kuriose yra ypač didelis pavojus, kad į ūkius pateks LPPG virusai (toliau – didelės rizikos sritys), taip pat laikotarpį, kuriuo toks pavojus išlieka, atsižvelgdamos į:

a)

savo arba kaimyninių valstybių narių ar trečiųjų šalių teritorijų epizootinę padėtį, visų pirma susijusią su:

i)

LPPG virusų nustatymu laukiniuose paukščiuose arba jų išmatose;

ii)

LPPG protrūkiais naminių paukščių ar kitų nelaisvėje laikomų paukščių ūkiuose, kurie yra greičiausiai susiję su i papunktyje nurodytais LPPG virusų protrūkiais;

iii)

anksčiau aptiktais LPPG virusais, nurodytais i ir ii papunkčiuose, ir su pasikartojimo pavojumi;

b)

LPPG virusų patekimo į ūkius rizikos veiksnius, visų pirma susijusius su:

i)

ūkių buvimu šalia paukščių, ypač iš centrinės ir rytų Azijos, Kaspijos ir Juodosios jūrų regionų, Artimųjų Rytų ir Afrikos atskrendančių paukščių, migracijos kelių;

ii)

atstumu tarp ūkio ir drėgnų vietovių, tvenkinių, pelkių, ežerų ar upių, kur gali rinktis migruojantys paukščiai, ypač Anseriformes ir Charadriiformes būrių paukščiai;

iii)

ūkių buvimu srityse, kur yra didelis migruojančių paukščių, ypač vandens paukščių, tankumas;

iv)

naminiais paukščiais, laikomais atviruose ūkiuose, kai negalima tinkamai užkirsti kelio laukinių paukščių ir naminių paukščių kontaktui;

c)

papildomus rizikos veiksnius, susijusius su LPPG virusų išplitimu ūkiuose ir tarp tokių ūkių, visų pirma tais atvejais, kai:

i)

ūkiai yra srityse, kuriose yra daug ūkių;

ii)

yra didelis naminių paukščių, transporto priemonių ir asmenų judėjimo ūkiuose bei iš ūkių intensyvumas ir yra daug kitų tiesioginių ir netiesioginių kontaktų tarp ūkių;

d)

Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) ir nacionalinių bei tarptautinių rizikos vertinimo tarnybų atliktą rizikos vertinimą, susijusį su LPPG virusų išplitimo laukiniuose paukščiuose aktualumu;

e)

pagal Direktyvos 2005/94/EB 4 straipsnį vykdomų stebėsenos programų rezultatus.

4 straipsnis

Rizikos mažinimo priemonės

1.   Atsižvelgdamos į konkrečią epizootinę padėtį savo teritorijoje ir būtiną laikotarpį, valstybės narės imasi tinkamų ir įmanomų priemonių naminių paukščių užsikrėtimo LPPG virusais nuo laukinių paukščių pavojui didelės rizikos srityse sumažinti.

2.   1 dalyje nurodytos priemonės skirtos, be kita ko, užkirsti kelią tiesioginiam ar netiesioginiam laukinių paukščių, ypač laukinių migruojančių vandens paukščių, kontaktui su naminiais paukščiais, ypač antimis ir žąsimis.

3.   Valstybės narės didelės rizikos srityse uždraudžia:

a)

laikyti naminius paukščius atvirame lauke;

b)

naudoti atvirus vandens telkinius naminiams paukščiams;

c)

tiekti vandenį naminiams paukščiams iš paviršinių vandens telkinių, į kuriuos gali patekti laukiniai paukščiai;

d)

naminių paukščių pašarą laikyti nuo laukinių paukščių ar kitų gyvūnų neapsaugotoje vietoje.

4.   Imdamosi papildomų rizikos mažinimo priemonių, valstybės narės uždraudžia:

a)

naminius paukščius ir kitus nelaisvėje laikomus paukščius telkti kartu turguose, pasirodymuose, parodose ir kultūriniuose renginiuose;

b)

naudoti Anseriformes ir Charadriiformes būrių paukščius kaip masalui skirtus paukščius („masalui skirti paukščiai“).

5.   Valstybės narės reguliariai persvarsto priemones, kurių jos ėmėsi pagal 1–4 dalis, kad, atsižvelgdamos į epizootinę padėtį, įskaitant laukinių paukščių keliamą pavojų, galėtų jas patikslinti ir pritaikyti.

5 straipsnis

Informuotumo didinimo ir biologinio saugumo priemonės

Valstybės narės užtikrina, kad būtų imtasi reikiamų priemonių siekiant geriau informuoti naminių paukščių sektoriaus suinteresuotuosius subjektus apie LPPG pavojų ir teikti jiems tinkamiausią informaciją greičiausiai jų dėmesį patrauksiančiu būdu apie biologinio saugumo priemones, visų pirma apie didelės rizikos srityse vykdytinas priemones.

6 straipsnis

Nukrypti nuo 4 straipsnyje išdėstytų rizikos mažinimo priemonių leidžianti nuostata

1.   Nukrypstant nuo 4 straipsnio 3 dalies ir su sąlyga, kad būtų taikomos biologinio saugumo priemonės, skirtos užkirsti kelią LPPG virusų perdavimui, valstybės narės gali leisti:

a)

laikyti naminius paukščius atvirame lauke, jei laikomasi šių sąlygų:

i)

tinklais, stogais arba kitu tinkamu būdu naminiai paukščiai būtų apsaugoti nuo kontakto su laukiniais paukščiais arba

ii)

paukščiams būtų tiekiamas pašaras ir vanduo viduje arba pastogėje, tokiu būdu laukiniai paukščiai negalėtų nutūpti ir būtų išvengta kontakto su laukiniais paukščiais per naminių paukščių pašarą ir vandenį;

b)

naudoti lauke esančius vandens telkinius, jeigu to reikalaujama gyvūnų gerovės sumetimais dėl tam tikrų naminių paukščių ir jeigu jie yra tinkamai atitverti nuo laukinių vandens paukščių;

c)

tiekti vandenį naminiams paukščiams iš paviršinių vandens telkinių, prieinamų laukiniams vandens paukščiams, apdorojus jį taip, kad būtų nukenksminti jame esantys paukščių gripo virusai.

2.   Nukrypstant nuo 4 straipsnio 4 dalies ir su sąlyga, kad būtų taikomos biologinio saugumo priemonės, skirtos užkirsti kelią LPPG virusų perdavimui, valstybės narės gali leisti:

a)

naminius paukščius ir kitus nelaisvėje laikomus paukščius telkti kartu turguose, pasirodymuose, parodose ir kultūriniuose renginiuose;

b)

naudoti masalui skirtus paukščius:

i)

kiek tai susiję su pagal Direktyvos 2005/94/EB 4 straipsnį vykdoma paukščių gripo stebėsenos programa, mokslinių tyrimų projektais, ornitologiniais tyrimais arba kita kompetentingos institucijos patvirtinta veikla, arba

ii)

laikantis tinkamų biologinio saugumo priemonių ir nuostatų, kuriomis siekiama užkirsti kelią LPPG viruso perdavimui naminiams paukščiams.

7 straipsnis

Ankstyvo naminių paukščių pulkų ligos nustatymo sistemos

1.   Valstybės narės įdiegia arba sustiprina ankstyvo ligos nustatymo sistemas tam, kad savininkai nedelsdami praneštų kompetentingai institucijai apie bet kokius naminių paukščių pulkų, laikomų didelės rizikos srityse esančiuose ūkiuose, paukščių gripo požymius.

2.   1 dalyje nurodytose sistemose atsižvelgiama bent į smarkiai sumažėjusį pašaro ir vandens suvartojimą ir kiaušinių gamybą, pastebėtą gaištamumą ir bet kokius klinikinius požymius arba pomirtinius pokyčius, pagal kuriuos galima įtarti LPPG viruso buvimą, atsižvelgiant į šių parametrų pokyčius pagal įvairių naminių paukščių rūšis ir gamybos tipus.

8 straipsnis

Padidinta laukinių paukščių stebėsena

1.   Kompetentinga institucija užtikrina, kad padidinta laukinių paukščių populiacijos pasyvioji stebėsena ir tolesnė nugaišusių arba sergančių paukščių stebėsena būtų vykdoma pagal paukščių gripo stebėsenos laukinių paukščių populiacijoje programų įgyvendinimo gaires, nustatytas Sprendimo 2010/367/ES II priede, konkrečiai atkreipiant dėmesį į tame sprendime nurodytą tikslinių rūšių, iš kurių imami mėginiai ir atliekami jų laboratoriniai tyrimai, sąrašą bei kitų rūšių laukinius paukščius, kurie buvo užkrėsti LPPG virusais.

2.   Kompetentinga institucija gali imti laukinių paukščių mėginius ir atlikti jų laboratorinius tyrimus, į juos įtraukiant anksčiau LPPG virusų nepaveiktas geografines teritorijas ir rūšis.

9 straipsnis

Įsipareigojimų laikymasis ir informavimo prievolės

Valstybės narės informuoja Komisiją apie priemones, kurių jos imasi, kad būtų laikomasi šio sprendimo, ir apie bet kokias pagal 6 straipsnį taikomas nukrypti leidžiančias nuostatas.

10 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2005/734/EB panaikinamas.

11 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas iki 2018 m. birželio 30 d.

12 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 14 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 10, 2006 1 14, p. 16.

(4)  Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare of the European Food SAFEty Authority on a request from the European Commission on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risk of its introduction into the ES poultry holdings (The EFSA Journal (2008) 715, 1–161).

(5)  2005 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimas 2005/734/EB, nustatantis biologinio saugumo priemones naminių ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių užsikrėtimo labai patogenišku paukščių gripu, kurį sukelia A gripo viruso H5N1 subtipas, nuo laukinių paukščių pavojui sumažinti ir nustatantis ankstyvo ligos aptikimo sistemą ypač pažeidžiamose teritorijose (OL L 274, 2005 10 20, p. 105).

(6)  2010 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas 2010/367/ES dėl paukščių gripo stebėsenos naminių ir laukinių paukščių populiacijose programų įgyvendinimo valstybėse narėse (OL L 166, 2010 7 1, p. 22).

(7)  EFSA Journal 2017;15(1):4687, 32 pp. doi: 10.2903/j.efsa.2016.4687.

(8)  2016 m. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) „Skubus rizikos vertinimas. Labai patogeniško paukščių gripo A (H5N8) protrūkiai Europoje“ (angl. Rapid Risk Assessment: Outbreaks of highly pathogenic avian influenza A(H5N8) in Europe) http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/risk-assessment-avian-influenza-H5N8-europe.pdf


16.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/264

2017 m. vasario 14 d.

dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP)

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 766)

(Tekstas autentiškas tik anglų, bulgarų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, portugalų, prancūzų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (1), ypač į jo 52 straipsnį,

pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,

kadangi:

(1)

pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 (2) 31 straipsnį ir nuo 2015 m. sausio 1 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnį Komisija turi atlikti reikiamus patikrinimus, pranešti valstybėms narėms tų patikrinimų rezultatus, atsižvelgti į valstybių narių pastabas, pradėti dvišales diskusijas siekdama susitarti su atitinkamomis valstybėmis narėmis ir oficialiai pranešti joms savo išvadas;

(2)

valstybės narės turėjo galimybę paprašyti pradėti suderinimo procedūrą. Šia galimybe kai kuriais atvejais buvo pasinaudota, ir Komisija išnagrinėjo tokios procedūros taikymo rezultatų ataskaitas;

(3)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 gali būti finansuojamos tik tokios žemės ūkio išlaidos, kurios patirtos nepažeidžiant Sąjungos teisės;

(4)

iš atliktų patikrinimų, dvišalių diskusijų ir suderinimo procedūrų rezultatų matyti, kad dalis valstybių narių deklaruotų išlaidų neatitinka šio reikalavimo ir todėl negali būti finansuojamos EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis;

(5)

turėtų būti nurodytos sumos, kurios negali būti pripažintos finansuojamomis EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis. Tai sumos, nesusijusios su išlaidomis, patirtomis prieš daugiau kaip dvidešimt keturis mėnesius iki Komisijos rašytinio pranešimo valstybėms narėms apie patikrinimų rezultatus;

(6)

šiame sprendime nurodytais atvejais apie nustatytas sumas, kurios nefinansuojamos dėl to, kad jos neatitinka Sąjungos teisės, Komisija valstybėms narėms pranešė suvestinėje ataskaitoje (3);

(7)

šis sprendimas nedaro poveikio finansiniams sprendimams, kuriuos Komisija gali priimti remdamasi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimais bylose, kurios 2016 m. gruodžio 31 d. dar nebuvo išspręstos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede nustatytos sumos, susijusios su valstybių narių akredituotų mokėjimo agentūrų patirtomis išlaidomis, kurios deklaruotos kaip išlaidos, finansuotinos iš EŽŪGF arba EŽŪFKP, Sąjungos lėšomis nefinansuojamos.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Bulgarijos Respublikai, Vokietijos Federacinei Respublikai, Graikijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Italijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Vengrijai, Austrijos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Portugalijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai, Suomijos Respublikai, Švedijos Karalystei ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 14 d.

Komisijos vardu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(2)  2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (OL L 209, 2005 8 11, p. 1).

(3)  2017 m. vasario 1 d. Ares(2017) 555605.


PRIEDAS

Sprendimas: 53

Biudžeto punktas: 05040501

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

SI

Sertifikavimas

2013

EŽŪFKP skolos, per anksti pripažintos nesusigrąžinamomis

VIENKARTINIS

 

EUR

1 214,10

0,00

1 214,10

 

 

 

 

 

Iš viso SI:

EUR

1 214,10

0,00

1 214,10


Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

EUR

1 214,10

0,00

1 214,10

Biudžeto punktas: 05070107

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

PT

Finansinis auditas. Pavėluoti mokėjimai ir mokėjimo terminai

2012

Korekcija dėl pavėluotų mokėjimų

VIENKARTINIS

 

EUR

– 341 058,21

– 613 918,73

272 860,52

 

Finansinis auditas. Viršijimas

2012

Korekcija dėl viršutinių ribų viršijimo

VIENKARTINIS

 

EUR

– 2 249 991,75

– 2 249 991,75

0,00

 

 

 

 

 

Iš viso PT:

EUR

– 2 591 049,96

– 2 863 910,48

272 860,52

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

SI

Sertifikavimas

2013

EŽŪGF IAKS žinomos klaidos

VIENKARTINIS

 

EUR

285,33

0,00

285,33

 

 

 

 

 

Iš viso SI:

EUR

285,33

0,00

285,33


Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

EUR

– 2 590 764,63

– 2 863 910,48

273 145,85

Biudžeto punktas: 6701

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

AT

Sertifikavimas

2014

2014 m. finansinis patvirtinimas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 827 514,15

0,00

– 827 514,15

 

 

 

 

 

Iš viso AT:

EUR

– 827 514,15

0,00

– 827 514,15

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

BG

Sertifikavimas

2013

Lėšų susigrąžinimas dėl EŽŪGF administracinių klaidų

VIENKARTINIS

 

EUR

– 808 946,28

0,00

– 808 946,28

 

Sertifikavimas

2014

EŽŪGF IAKS žinoma klaida

VIENKARTINIS

 

EUR

– 23 513,30

0,00

– 23 513,30

 

Sertifikavimas

2013

EŽŪGF IAKS padidintos sumos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 12 839,99

0,00

– 12 839,99

 

 

 

 

 

Iš viso BG:

EUR

– 845 299,57

0,00

– 845 299,57

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

CY

Kompleksinė parama

2014

Visų 4 pagrindinių kontrolės priemonių ir 2 papildomų kontrolės priemonių trūkumai (statistiniai kontrolės duomenys, priežiūra). Tiesioginė pagalba. 2013 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 516 617,16

0,00

– 516 617,16

 

Kompleksinė parama

2015

Visų 4 pagrindinių kontrolės priemonių ir 2 papildomų kontrolės priemonių trūkumai (statistiniai kontrolės duomenys, priežiūra). Tiesioginė pagalba. 2014 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 503 559,05

– 8 178,75

– 495 380,30

 

Kompleksinė parama

2013

Visų 4 pagrindinių kontrolės priemonių ir 2 papildomų kontrolės priemonių trūkumai (statistiniai kontrolės duomenys, priežiūra). Vynas. 2014 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 29 474,10

0,00

– 29 474,10

 

Kompleksinė parama

2014

Visų 4 pagrindinių kontrolės priemonių ir 2 papildomų kontrolės priemonių trūkumai (statistiniai kontrolės duomenys, priežiūra). Vynas. 2014 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 2 023,66

0,00

– 2 023,66

 

 

 

 

 

Iš viso CY:

EUR

– 1 051 673,97

– 8 178,75

– 1 043 495,22

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

DE

Kompleksinė parama

2013

Netinkamas gyvūnų, kuriems trūksta 2 ausų įsagų, įvertinimas (TANVR Nr. 7 ir 8). 2012 paraiškų teikimo metai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 38 456,61

0,00

– 38 456,61

 

Kompleksinė parama

2014

Netinkamas gyvūnų, kuriems trūksta 2 ausų įsagų, įvertinimas (TANVR Nr. 7 ir 8). 2013 paraiškų teikimo metai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 45 384,43

0,00

– 45 384,43

 

Kompleksinė parama

2015

Netinkamas gyvūnų, kuriems trūksta 2 ausų įsagų, įvertinimas (TANVR Nr. 7 ir 8). 2014 paraiškų teikimo metai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 95 307,89

0,00

– 95 307,89

 

Sertifikavimas

2011

Cukraus pramonės restruktūrizavimas. Netinkamos finansuoti sumos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 17 137,39

0,00

– 17 137,39

 

Sertifikavimas

2012

Cukraus pramonės restruktūrizavimas. Netinkamos finansuoti sumos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 1 731 625,19

0,00

– 1 731 625,19

 

Pažeidimai

2010

Skolos valdymo procedūrų trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 964 861,71

0,00

– 1 964 861,71

 

 

 

 

 

Iš viso DE:

EUR

– 3 892 773,22

0,00

– 3 892 773,22

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

ES

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2009

Neįvykdytos pripažinimo sąlygos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 33 191,89

– 10 156,42

– 23 035,47

 

Sandorių tikrinimas

2010

Pavėluoti tikrinimai La Riochoje ir Andalūzijoje

FIKSUOTO DYDŽIO

0,50 %

EUR

– 146 150,05

0,00

– 146 150,05

 

Sandorių tikrinimas

2011

Pavėluoti tikrinimai La Riochoje ir Andalūzijoje

FIKSUOTO DYDŽIO

0,50 %

EUR

– 93 858,26

0,00

– 93 858,26

 

Sandorių tikrinimas

2012

Pavėluoti tikrinimai La Riochoje ir Andalūzijoje

FIKSUOTO DYDŽIO

0,50 %

EUR

– 35 460,70

0,00

– 35 460,70

 

Sandorių tikrinimas

2010

Pavėluotas tikrinimas. La Riocha

FIKSUOTO DYDŽIO

0,50 %

EUR

– 2 995,48

0,00

– 2 995,48

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2009

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Andalūzija

VIENKARTINIS

 

EUR

– 1 531 131,62

– 9 722,69

– 1 521 408,93

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2010

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Andalūzija

VIENKARTINIS

 

EUR

– 2 159 599,27

– 41 333,00

– 2 118 266,27

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2011

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Andalūzija

VIENKARTINIS

 

EUR

– 1 456 751,54

– 36 337,16

– 1 420 414,38

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2012

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Andalūzija

VIENKARTINIS

 

EUR

– 1 499 753,12

– 14 200,84

– 1 485 552,28

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2013

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Andalūzija

VIENKARTINIS

 

EUR

– 896 215,57

– 2 557,15

– 893 658,42

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2009

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Aragonas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 8 679,88

– 55,12

– 8 624,76

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2010

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Aragonas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 10 681,51

– 534,08

– 10 147,43

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2011

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Aragonas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 28 978,00

– 175,03

– 28 802,97

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2012

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Aragonas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 84 663,69

0,00

– 84 663,69

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2013

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Aragonas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 84 019,25

0,00

– 84 019,25

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2009

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Balearų salos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 11 860,02

– 75,32

– 11 784,70

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2010

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Balearų salos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 14 278,97

– 86,25

– 14 192,72

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2011

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Balearų salos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 233 449,16

– 2 262,89

– 231 186,27

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2012

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Balearų salos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 13 983,26

– 79,24

– 13 904,02

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2013

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Balearų salos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 8 720,47

– 113,07

– 8 607,40

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2009

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Kanarų salos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 22 767,51

– 798,11

– 21 969,40

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2010

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Kanarų salos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 54 144,30

– 15 229,33

– 38 914,97

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2011

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Kanarų salos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 83 110,99

– 4 155,55

– 78 955,44

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2012

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Kanarų salos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 127 228,11

– 1 732,48

– 125 495,63

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2013

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Kanarų salos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 114 108,33

– 1 463,88

– 112 644,45

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2009

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Kastilija-La Manča

VIENKARTINIS

 

EUR

– 26 883,50

– 1 712,30

– 25 171,20

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2010

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Kastilija-La Manča

VIENKARTINIS

 

EUR

– 15 731,99

– 95,02

– 15 636,97

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2011

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Kastilija-La Manča

VIENKARTINIS

 

EUR

– 37 119,79

– 224,21

– 36 895,58

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2012

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Kastilija-La Manča

VIENKARTINIS

 

EUR

– 16 217,50

0,00

– 16 217,50

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2013

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Kastilija-La Manča

VIENKARTINIS

 

EUR

– 29 443,87

0,00

– 29 443,87

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2009

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Kastilija ir Leonas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 26 234,89

– 166,59

– 26 068,30

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2010

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Kastilija ir Leonas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 151 821,60

– 917,00

– 150 904,60

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2011

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Kastilija ir Leonas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 22 932,79

– 138,58

– 22 794,21

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2012

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Kastilija ir Leonas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 32 744,91

0,00

– 32 744,91

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2013

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Kastilija ir Leonas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 68 357,82

0,00

– 68 357,82

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2009

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Katalonija

VIENKARTINIS

 

EUR

– 225 773,04

0,00

– 225 773,04

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2010

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Katalonija

VIENKARTINIS

 

EUR

– 170 694,03

– 8 534,70

– 162 159,33

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2011

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Katalonija

VIENKARTINIS

 

EUR

– 181 248,30

– 9 062,42

– 172 185,88

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2012

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Katalonija

VIENKARTINIS

 

EUR

– 192 820,93

0,00

– 192 820,93

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2013

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Katalonija

VIENKARTINIS

 

EUR

– 254 597,71

0,00

– 254 597,71

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2009

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Valensijos autonominė sritis

VIENKARTINIS

 

EUR

– 146 386,75

0,00

– 146 386,75

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2010

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Valensijos autonominė sritis

VIENKARTINIS

 

EUR

– 200 166,03

– 31 147,05

– 169 018,98

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2011

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Valensijos autonominė sritis

VIENKARTINIS

 

EUR

– 170 287,72

0,00

– 170 287,72

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2012

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Valensijos autonominė sritis

VIENKARTINIS

 

EUR

– 168 918,35

– 3 707,16

– 165 211,19

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2013

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Valensijos autonominė sritis

VIENKARTINIS

 

EUR

– 153 236,13

– 3 351,18

– 149 884,95

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2009

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Estremadūra

VIENKARTINIS

 

EUR

– 7 573,50

– 4 869,44

– 2 704,06

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2010

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Estremadūra

VIENKARTINIS

 

EUR

– 41 935,82

– 253,29

– 41 682,53

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2011

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Estremadūra

VIENKARTINIS

 

EUR

– 6 398,76

– 38,65

– 6 360,11

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2012

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Estremadūra

VIENKARTINIS

 

EUR

– 8 379,93

0,00

– 8 379,93

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2013

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Estremadūra

VIENKARTINIS

 

EUR

– 4 382,72

0,00

– 4 382,72

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2009

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. La Riocha

VIENKARTINIS

 

EUR

– 127 765,77

– 9 710,55

– 118 055,22

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2010

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. La Riocha

VIENKARTINIS

 

EUR

– 185 478,26

– 2 132,67

– 183 345,59

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2011

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. La Riocha

VIENKARTINIS

 

EUR

– 282 683,90

– 1 707,41

– 280 976,49

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2012

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. La Riocha

VIENKARTINIS

 

EUR

– 284 838,08

– 28,74

– 284 809,34

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2013

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. La Riocha

VIENKARTINIS

 

EUR

– 139 011,79

0,00

– 139 011,79

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2009

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Mursija

VIENKARTINIS

 

EUR

– 259 156,57

– 1 645,65

– 257 510,92

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2010

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Mursija

VIENKARTINIS

 

EUR

– 416 517,97

– 113 614,89

– 302 903,08

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2011

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Mursija

VIENKARTINIS

 

EUR

– 521 156,18

– 3 147,78

– 518 008,40

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2012

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Mursija

VIENKARTINIS

 

EUR

– 401 418,38

0,00

– 401 418,38

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2013

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Mursija

VIENKARTINIS

 

EUR

– 283 457,53

0,00

– 283 457,53

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2009

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Navara

VIENKARTINIS

 

EUR

– 15 774,57

– 100,17

– 15 674,40

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2010

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Navara

VIENKARTINIS

 

EUR

– 44 467,97

– 268,59

– 44 199,38

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2011

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Navara

VIENKARTINIS

 

EUR

– 215 685,94

– 1 302,74

– 214 383,20

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2012

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Navara

VIENKARTINIS

 

EUR

– 241 224,50

0,00

– 241 224,50

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2013

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Navara

VIENKARTINIS

 

EUR

– 72 761,39

0,00

– 72 761,39

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2009

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Baskų kraštas

VIENKARTINIS

 

EUR

0,00

0,00

0,00

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2010

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Baskų kraštas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 46 466,16

– 280,65

– 46 185,51

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2011

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Baskų kraštas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 37 334,18

– 225,49

– 37 108,69

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2012

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Baskų kraštas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 18 369,50

0,00

– 18 369,50

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2013

Netinkamos finansuoti išlaidos. Aplinkosaugos priemonės. Baskų kraštas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 18 173,37

0,00

– 18 173,37

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2009

Programų patvirtinimas ir sąmatų patikimumas

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 2 471 338,23

– 410 946,34

– 2 060 391,89

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2010

Programų patvirtinimas ir sąmatų patikimumas

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 2 458 742,85

– 487 812,57

– 1 970 930,28

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2011

Programų patvirtinimas ir sąmatų patikimumas

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 2 824 856,16

– 409 515,20

– 2 415 340,96

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2012

Programų patvirtinimas ir sąmatų patikimumas

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 64 228,60

– 753,71

– 63 474,89

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2013

Programų patvirtinimas ir sąmatų patikimumas

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 4 355,01

0,00

– 4 355,01

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2009

Gamintojų organizacijų pripažinimas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 183 847,65

– 9 192,38

– 174 655,27

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2009

Gamintojų organizacijų ir veiksmų programų pripažinimas

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 3 922 888,80

– 2 042 758,51

– 1 880 130,29

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2010

Gamintojų organizacijų ir veiksmų programų pripažinimas

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 4 917 485,69

– 2 566 722,82

– 2 350 762,87

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2011

Gamintojų organizacijų ir veiksmų programų pripažinimas

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 440 969,18

– 220 484,59

– 220 484,59

 

Kita tiesioginė pagalba. POSEI (2014+)

2015

Centriniame registre (RIIA) yra klaidų, dėl kurių negalima atlikti teisingų išsamių administracinių kryžminių patikrinimų, numatytų Reglamente (ES) Nr. 180/2014

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 82 894,34

0,00

– 82 894,34

 

Kita tiesioginė pagalba. POSEI

2013

Centriniame registre (RIIA) yra klaidų, dėl kurių negalima atlikti teisingų išsamių administracinių kryžminių patikrinimų, numatytų Reglamente (ES) Nr. 180/2014 ir Reglamente (EB) Nr. 793/2006

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 280 114,91

– 14 005,75

– 266 109,16

 

Kita tiesioginė pagalba. POSEI (2014+)

2014

Centriniame registre (RIIA) yra klaidų, dėl kurių negalima atlikti teisingų išsamių administracinių kryžminių patikrinimų, numatytų Reglamente (ES) Nr. 180/2014 ir Reglamente (EB) Nr. 793/2006

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 234 195,06

0,00

– 234 195,06

 

 

 

 

 

Iš viso ES:

EUR

– 32 613 727,82

– 6 501 642,40

– 26 112 085,42

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

FR

Kita tiesioginė pagalba. Reglamento Nr. 73/2009 68–72 straipsniai

2014

Pagrindinė kontrolė: administracinės kontrolės priemonės, įskaitant kryžminius patikrinimus, siekiant nustatyti, ar pagalba atitinka reikalavimus (produktyvumo rodiklis)

VIENKARTINIS

 

EUR

– 1 297 619,43

0,00

– 1 297 619,43

 

Kita tiesioginė pagalba. Reglamento Nr. 73/2009 68–72 straipsniai

2015

Pagrindinė kontrolė: administracinės kontrolės priemonės, įskaitant kryžminius patikrinimus, siekiant nustatyti, ar pagalba atitinka reikalavimus (produktyvumo rodiklis)

VIENKARTINIS

 

EUR

– 2 043 712,69

0,00

– 2 043 712,69

 

Kita tiesioginė pagalba. Reglamento Nr. 73/2009 68–72 straipsniai

2014

Pagrindinė kontrolė: pagalbos apskaičiavimo teisingumo patikrinimai, įskaitant administracinių nuobaudų taikymą (skirtumas > 50 %)

VIENKARTINIS

 

EUR

– 369 979,82

0,00

– 369 979,82

 

Kita tiesioginė pagalba. Reglamento Nr. 73/2009 68–72 straipsniai

2015

Pagrindinė kontrolė: pagalbos apskaičiavimo teisingumo patikrinimai, įskaitant administracinių nuobaudų taikymą (skirtumas > 50 %)

VIENKARTINIS

 

EUR

– 393 123,12

0,00

– 393 123,12

 

 

 

 

 

Iš viso FR:

EUR

– 4 104 435,06

0,00

– 4 104 435,06

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

GB

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2010

Gamintojų organizacijų neatitiktis pripažinimo kriterijams (10 reikalavimų neatitinkančių gamintojų organizacijų 100 % nefinansavimas)

VIENKARTINIS

 

EUR

– 1 233 654,04

0,00

– 1 233 654,04

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2011

Gamintojų organizacijų neatitiktis pripažinimo kriterijams (10 reikalavimų neatitinkančių gamintojų organizacijų 100 % nefinansavimas)

VIENKARTINIS

 

EUR

– 1 776 039,39

0,00

– 1 776 039,39

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2012

Gamintojų organizacijų neatitiktis pripažinimo kriterijams (10 reikalavimų neatitinkančių gamintojų organizacijų 100 % nefinansavimas)

VIENKARTINIS

 

EUR

– 2 327,82

0,00

– 2 327,82

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2013

Gamintojų organizacijų neatitiktis pripažinimo kriterijams (10 reikalavimų neatitinkančių gamintojų organizacijų 100 % nefinansavimas)

VIENKARTINIS

 

EUR

– 1 050 108,51

0,00

– 1 050 108,51

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2010

Gamintojų organizacijų neatitiktis pripažinimo kriterijams (ekstrapoliacija)

VIENKARTINIS

 

EUR

– 2 905 862,05

0,00

– 2 905 862,05

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2011

Gamintojų organizacijų neatitiktis pripažinimo kriterijams (ekstrapoliacija)

VIENKARTINIS

 

EUR

– 3 362 953,03

0,00

– 3 362 953,03

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2012

Gamintojų organizacijų neatitiktis pripažinimo kriterijams (ekstrapoliacija)

VIENKARTINIS

 

EUR

– 7 253,20

0,00

– 7 253,20

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2013

Gamintojų organizacijų neatitiktis pripažinimo kriterijams (ekstrapoliacija)

VIENKARTINIS

 

EUR

– 446 492,31

0,00

– 446 492,31

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2010

Gamintojų organizacijų veiksmų programų pagrindinės kontrolės priemonių trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 789 356,47

– 413 951,61

– 375 404,86

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2011

Gamintojų organizacijų veiksmų programų pagrindinės kontrolės priemonių trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 877 758,79

– 513 899,25

– 363 859,54

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2012

Gamintojų organizacijų veiksmų programų pagrindinės kontrolės priemonių trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 1 432,06

– 958,11

– 473,95

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2013

Gamintojų organizacijų veiksmų programų pagrindinės kontrolės priemonių trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 178 835,64

– 149 660,08

– 29 175,56

 

Sertifikavimas

2006

Skolos valdymo procedūrų trūkumai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 406 257,93

0,00

– 406 257,93

 

Pažeidimai

2007

Skolos valdymo procedūrų trūkumai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 698,64

0,00

– 698,64

 

Pažeidimai

2008

Skolos valdymo procedūrų trūkumai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 9 595,20

0,00

– 9 595,20

 

Pažeidimai

2009

Skolos valdymo procedūrų trūkumai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 1 892,62

0,00

– 1 892,62

 

Pažeidimai

2010

Skolos valdymo procedūrų trūkumai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 195,28

0,00

– 195,28

 

Pažeidimai

2011

Skolos valdymo procedūrų trūkumai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 1 291,27

0,00

– 1 291,27

 

Pažeidimai

2012

Skolos valdymo procedūrų trūkumai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 1 880,44

0,00

– 1 880,44

 

Pažeidimai

2013

Skolos valdymo procedūrų trūkumai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 2 127,59

0,00

– 2 127,59

 

Pažeidimai

2014

Skolos valdymo procedūrų trūkumai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 462,29

0,00

– 462,29

 

 

 

 

 

Iš viso GB:

EUR

– 13 056 474,57

– 1 078 469,05

– 11 978 005,52

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

GR

Sertifikavimas

2013

Klaidos, kurias nustatė Sertifikavimo įstaiga, tikrindama III A priedo lentelės informacijos išsamumą

VIENKARTINIS

 

EUR

– 131 353,03

0,00

– 131 353,03

 

Sertifikavimas

2014

EŽŪGF ne IAKS tiriamosios visumos žinoma klaida, nustatyta Sertifikavimo įstaigos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 11 875,16

0,00

– 11 875,16

 

 

 

 

 

Iš viso GR:

EUR

– 143 228,19

0,00

– 143 228,19

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

HU

Vaisiai ir daržovės. Anksčiau pripažintos gamintojų grupės

2013

Gamintojų grupių trūkumai atlikus 2013 m. veiklos programų pagrindinę kontrolę

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 57 894,35

0,00

– 57 894,35

 

Vaisiai ir daržovės. Anksčiau pripažintos gamintojų grupės

2014

Gamintojų grupių trūkumai atlikus 2013 m. veiksmų programų pagrindinę kontrolę

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 504 307,84

0,00

– 504 307,84

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos, įskaitant pašalinimą iš rinkos

2014

Gamintojų grupių trūkumai atlikus 2012 ir 2013 m. veiksmų programų pagrindinę kontrolę 2014 finansiniai metai

FIKSUOTO DYDŽIO

7,00 %

EUR

– 199 419,79

0,00

– 199 419,79

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2013

Gamintojų grupių trūkumai atlikus 2012 ir 2013 m. veiksmų programų pagrindinę kontrolę 2013 finansiniai metai

FIKSUOTO DYDŽIO

7,00 %

EUR

– 66 339,25

– 47 385,18

– 18 954,07

 

 

 

 

 

Iš viso HU:

EUR

– 827 961,23

– 47 385,18

– 780 576,05

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

IT

Kompleksinė parama

2012

TANVR Nr. 1 ir TANVR Nr. 5 netinkamas patikrinimas, per švelni sankcijų sistema ir nuokrypių taikymas; gyvulių turintis ūkininkas, 2011 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 655 096,22

– 1 048,74

– 654 047,48

 

Kompleksinė parama

2013

TANVR Nr. 1 ir TANVR Nr. 5 netinkamas patikrinimas, per švelni sankcijų sistema ir nuokrypių taikymas; gyvulių turintis ūkininkas, 2012 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 666 277,37

0,00

– 666 277,37

 

Kompleksinė parama

2014

TANVR Nr. 1, TANVR Nr. 3, TANVR Nr. 5 ir būtiniausių trąšų naudojimo reikalavimų netinkamas patikrinimas, 2013 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 752 819,71

0,00

– 752 819,71

 

Kompleksinė parama

2012

TANVR Nr. 1, TANVR Nr. 3, TANVR Nr. 5 ir būtiniausių trąšų naudojimo reikalavimų netinkamas patikrinimas; gyvulių neturintys ūkininkai, 2011 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 483 713,21

– 774,38

– 482 938,83

 

Kompleksinė parama

2013

TANVR Nr. 1, TANVR Nr. 3, TANVR Nr. 5 ir būtiniausių trąšų naudojimo reikalavimų netinkamas patikrinimas; gyvulių neturintys ūkininkai, 2012 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 523 645,95

0,00

– 523 645,95

 

Sertifikavimas

2012

Mokėjimo terminų nesilaikymas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 210 365,00

0,00

– 210 365,00

 

Pagalba maistu Bendrijoje

2010

Viešųjų pirkimų terminų nesilaikymas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 1 197 563,28

0,00

– 1 197 563,28

 

Pagalba maistu Bendrijoje

2011

Viešųjų pirkimų terminų nesilaikymas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 4 573 837,72

0,00

– 4 573 837,72

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2011

Gamintojų organizacijų pripažinimo patikrinimų trūkumai. 2011 m. veiksmų programos, 2011–2013 finansiniai metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 122 952,77

0,00

– 1 122 952,77

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2012

Gamintojų organizacijų pripažinimo patikrinimų trūkumai. 2011 m. veiksmų programos, 2011–2013 finansiniai metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 3 580 398,29

0,00

– 3 580 398,29

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2013

Gamintojų organizacijų pripažinimo patikrinimų trūkumai. 2011 m. veiksmų programos, 2011–2013 finansiniai metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 3 853,07

0,00

– 3 853,07

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos, įskaitant pašalinimą iš rinkos

2014

Gamintojų organizacijų pripažinimo patikrinimų trūkumai. 2011 m. veiksmų programos, 2014 finansiniai metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

6 043,13

0,00

6 043,13

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2012

Gamintojų organizacijų pripažinimo patikrinimų trūkumai. 2012 m. veiksmų programos, 2012–2013 finansiniai metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 464 814,60

0,00

– 464 814,60

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2013

Gamintojų organizacijų pripažinimo patikrinimų trūkumai. 2012 m. veiksmų programos, 2012–2013 finansiniai metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 1 407 604,32

0,00

– 1 407 604,32

 

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos, įskaitant pašalinimą iš rinkos

2014

Gamintojų organizacijų pripažinimo patikrinimų trūkumai. 2012 m. veiksmų programos, 2014 finansiniai metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

1 101,64

0,00

1 101,64

 

 

 

 

 

Iš viso IT:

EUR

– 15 635 796,74

– 1 823,12

– 15 633 973,62

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

LV

Kompleksinė parama

2014

Nepakankamas patikrų vietoje skaičius TANVR Nr. 7 ir 8 atveju, pranešimų apie gyvūnų judėjimą netinkami patikrinimai. I ramstis, 2013 paraiškų teikimo metai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 189 485,56

0,00

– 189 485,56

 

Kompleksinė parama

2015

Nepakankamas patikrų vietoje skaičius TANVR Nr. 7 ir 8 atveju, pranešimų apie gyvūnų judėjimą netinkami patikrinimai. I ramstis, 2014 paraiškų teikimo metai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 210 598,79

0,00

– 210 598,79

 

 

 

 

 

Iš viso LV:

EUR

– 400 084,35

0,00

– 400 084,35

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

PL

Sertifikavimas

2014

EŽŪGF ne IAKS klaida, nustatyta atlikus patikros vietoje atitikties testus

VIENKARTINIS

 

EUR

– 7 165,39

0,00

– 7 165,39

 

Vaisiai ir daržovės. Išskirtinės rėmimo priemonės

2011

Neteisingai nurodytas (ploto / produkcijos) derlius

VIENKARTINIS

 

EUR

– 26 377 055,48

– 669 020,35

– 25 708 035,13

 

Pagalba maistu Bendrijoje

2010

Viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymas. 2010 m. planas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 1 873 784,07

0,00

– 1 873 784,07

 

Pagalba maistu Bendrijoje

2011

Viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymas. 2010 m. planas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 27 609,40

0,00

– 27 609,40

 

Pagalba maistu Bendrijoje

2011

Viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymas. 2011 m. planas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 1 442 500,04

0,00

– 1 442 500,04

 

Pagalba maistu Bendrijoje

2012

Viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymas. 2011 m. planas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 18 723,79

0,00

– 18 723,79

 

Pagalba maistu Bendrijoje

2012

Viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymas. 2012 m. planas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 329 465,32

0,00

– 329 465,32

 

Vaisiai ir daržovės. Išskirtinės rėmimo priemonės

2011

Su pranešimais ir ex ante kontrolės priemonėmis susiję trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 937 813,75

– 547 965,83

– 389 847,92

 

 

 

 

 

Iš viso PL:

EUR

– 31 014 117,24

– 1 216 986,18

– 29 797 131,06


Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

EUR

– 104 413 086,11

– 8 854 484,68

– 95 558 601,43

Biudžeto punktas: 6711

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

BG

Sertifikavimas

2014

EŽŪFKP IAKS žinoma klaida

VIENKARTINIS

 

EUR

– 9 930,63

0,00

– 9 930,63

 

Sertifikavimas

2013

EŽŪFKP IAKS padidinta suma ir žinoma klaida

VIENKARTINIS

 

EUR

– 186 798,27

0,00

– 186 798,27

 

Sertifikavimas

2014

EŽŪFKP ne IAKS žinoma klaida

VIENKARTINIS

 

EUR

– 581 320,04

0,00

– 581 320,04

 

Sertifikavimas

2013

EŽŪFKP ne IAKS labiausiai tikėtina klaida

VIENKARTINIS

 

EUR

– 1 797 022,09

0,00

– 1 797 022,09

 

Sertifikavimas

2014

Finansinės klaidos pagal 121 ir 123 priemones

VIENKARTINIS

 

EUR

– 125 203,54

0,00

– 125 203,54

 

Sertifikavimas

2013

123 priemonė. Vertinimo komiteto klausimai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 41 588,29

0,00

– 41 588,29

 

Sertifikavimas

2014

Kitos EŽŪFKP klaidos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 11 380,50

0,00

– 11 380,50

 

 

 

 

 

Iš viso BG:

EUR

– 2 753 243,36

0,00

– 2 753 243,36

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

CY

Kompleksinė parama

2013

Visų 4 pagrindinių kontrolės priemonių ir 2 papildomų kontrolės priemonių trūkumai (statistiniai kontrolės duomenys, priežiūra). MTTP. 2013 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 1 482,85

0,00

– 1 482,85

 

Kompleksinė parama

2014

Visų 4 pagrindinių kontrolės priemonių ir 2 papildomų kontrolės priemonių trūkumai (statistiniai kontrolės duomenys, priežiūra). MTTP. 2013 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 117 859,18

0,00

– 117 859,18

 

Kompleksinė parama

2014

Visų 4 pagrindinių kontrolės priemonių ir 2 papildomų kontrolės priemonių trūkumai (statistiniai kontrolės duomenys, priežiūra). MTTP. 2014 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 150,09

0,00

– 150,09

 

Kompleksinė parama

2015

Visų 4 pagrindinių kontrolės priemonių ir 2 papildomų kontrolės priemonių trūkumai (statistiniai kontrolės duomenys, priežiūra). MTTP. 2014 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 115 046,28

0,00

– 115 046,28

 

 

 

 

 

Iš viso CY:

EUR

– 234 538,40

0,00

– 234 538,40

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

DE

Kompleksinė parama

2015

Netinkamas gyvūnų, kuriems trūksta 2 ausų įsagų, įvertinimas (TANVR Nr. 7 ir 8). 2013 paraiškų teikimo metai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 291,68

0,00

– 291,68

 

 

 

 

 

Iš viso DE:

EUR

– 291,68

0,00

– 291,68

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

ES

Sertifikavimas

2013

Veiksmų plano 122, 223 ir 226 priemonės. Teismo sprendimas (nėra tinkamai pagrįstas)

VIENKARTINIS

 

EUR

– 33 557,18

0,00

– 33 557,18

 

Sertifikavimas

2012

Ankstesnių metų klaidos, dėl kurių neinicijuotas lėšų susigrąžinimas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 5 463,58

0,00

– 5 463,58

 

Sertifikavimas

2011

Trūksta sąskaitos faktūros apmokėjimo pagrindimo

VIENKARTINIS

 

EUR

– 35,99

0,00

– 35,99

 

Sertifikavimas

2012

EŽŪFKP ne IAKS tiriamosios visumos labiausiai tikėtina klaida

VIENKARTINIS

 

EUR

– 347 412,15

0,00

– 347 412,15

 

 

 

 

 

Iš viso ES:

EUR

– 386 468,90

0,00

– 386 468,90

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

FI

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2013

214 priemonė. Ekologinio ūkininkavimo tinkamumo kriterijų patikrinimas ir pažeidimo padarymo atgaline data įvertinimas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 2 548,82

0,00

– 2 548,82

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2014

214 priemonė. Ekologinio ūkininkavimo tinkamumo kriterijų patikrinimas ir pažeidimo padarymo atgaline data įvertinimas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 54 037,45

0,00

– 54 037,45

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2015

214 priemonė. Ekologinio ūkininkavimo tinkamumo kriterijų patikrinimas ir pažeidimo padarymo atgaline data įvertinimas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 28 246,38

0,00

– 28 246,38

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu nesusijusios priemonės)

2014

215 priemonė. Įsipareigojimų, susijusių su galimybe naudotis ganyklomis / patekti į lauką, tinkamas patikrinimas ir pažeidimo padarymo atgaline data įvertinimas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 38 301,03

0,00

– 38 301,03

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu nesusijusios priemonės)

2015

215 priemonė. Įsipareigojimų, susijusių su galimybe naudotis ganyklomis / patekti į lauką, tinkamas patikrinimas ir pažeidimo padarymo atgaline data įvertinimas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 31 769,21

0,00

– 31 769,21

 

 

 

 

 

Iš viso FI:

EUR

– 154 902,89

0,00

– 154 902,89

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

FR

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 krypties priemonės. Priemonės taikant fiksuoto dydžio paramą (2007–2013 m.)

2013

Reglamento Nr. 65/2011 25 straipsnio nesilaikymas (po galutinio mokėjimo atlikta patikra vietoje)

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 1 258 058,85

– 884 557,22

– 373 501,63

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 krypties priemonės. Priemonės taikant fiksuoto dydžio paramą

2014

Reglamento Nr. 65/2011 25 straipsnio nesilaikymas (po galutinio mokėjimo atlikta patikra vietoje)

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 1 539 396,19

0,00

– 1 539 396,19

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 krypties priemonės. Priemonės taikant fiksuoto dydžio paramą

2015

Reglamento Nr. 65/2011 25 straipsnio nesilaikymas (po galutinio mokėjimo atlikta patikra vietoje)

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 381 195,39

0,00

– 381 195,39

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP (2014–2020 m.). Priemonės taikant fiksuoto dydžio paramą

2016

Reglamento Nr. 65/2011 25 straipsnio nesilaikymas (po galutinio mokėjimo atlikta patikra vietoje)

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 1 681 851,57

0,00

– 1 681 851,57

 

 

 

 

 

Iš viso FR:

EUR

– 4 860 502,00

– 884 557,22

– 3 975 944,78

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

GR

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2013

Daugiamečių ganyklų tinkamumas finansuoti

VIENKARTINIS

 

EUR

– 16 790 207,07

– 482,39

– 16 789 724,68

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2014

Daugiamečių ganyklų tinkamumas finansuoti

VIENKARTINIS

 

EUR

– 4 092 054,10

0,00

– 4 092 054,10

 

Sertifikavimas

2013

Klaidos, kurias nustatė Sertifikavimo įstaiga, tikrindama III A priedo lentelės informacijos išsamumą

VIENKARTINIS

 

EUR

– 80 114,44

0,00

– 80 114,44

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP (2014–2020 m.). Priemonės taikant IAKS

2015

211 ir 212 priemonės. Daugiamečių ganyklų netinkamumas finansuoti

VIENKARTINIS

 

EUR

– 2 075 014,04

0,00

– 2 075 014,04

 

 

 

 

 

Iš viso GR:

EUR

– 23 037 389,65

– 482,39

– 23 036 907,26

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

HU

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 4 krypties (LEADER) priemonės (2007–2013 m.)

2014

Trečiojo paraiškų etapo projektų atrankos proceso trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 2 042 124,67

0,00

– 2 042 124,67

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 4 krypties (LEADER) priemonės (2007–2013 m.)

2015

Trečiojo paraiškų etapo projektų atrankos proceso trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 664 147,37

0,00

– 1 664 147,37

 

 

 

 

 

Iš viso HU:

EUR

– 3 706 272,04

0,00

– 3 706 272,04

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

IT

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu nesusijusios priemonės)

2013

216 ir 226 priemonės. Atitinkama audito seka (atlikto kontrolės darbo registravimas) atliekant administracinius patikrinimus ir patikras vietoje (papildoma kontrolė)

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 15 494,80

0,00

– 15 494,80

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu nesusijusios priemonės)

2014

216 ir 226 priemonės. Atitinkama audito seka (atlikto kontrolės darbo registravimas) atliekant administracinius patikrinimus ir patikras vietoje (papildoma kontrolė)

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 56 911,92

0,00

– 56 911,92

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP (2014–2020 m.). Miškininkystės priemonės

2015

216 ir 226 priemonės. Atitinkama audito seka (atlikto kontrolės darbo registravimas) atliekant administracinius patikrinimus ir patikras vietoje (papildoma kontrolė)

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 42 742,25

0,00

– 42 742,25

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP (2014–2020 m.). Investavimas. Privatieji paramos gavėjai

2015

216 ir 226 priemonės. Atitinkama audito seka (atlikto kontrolės darbo registravimas) atliekant administracinius patikrinimus ir patikras vietoje (papildoma kontrolė)

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 1 353,14

0,00

– 1 353,14

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP (2014–2020 m.). Miškininkystės priemonės

2016

216 ir 226 priemonės. Atitinkama audito seka (atlikto kontrolės darbo registravimas) atliekant administracinius patikrinimus ir patikras vietoje (papildoma kontrolė)

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 1 739,03

0,00

– 1 739,03

 

Sertifikavimas

2012

Mokėjimo terminų nesilaikymas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 5 006 487,10

– 5 006 487,10

0,00

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas. Privatieji paramos gavėjai

2015

Italijos valdžios institucijos atliko nepakankamą kryžminį įvairių turimų duomenų bazių patikrinimą, siekdamos nustatyti galimą saulės baterijų plokščių dvigubą finansavimą

VIENKARTINIS

 

EUR

– 216 521,27

0,00

– 216 521,27

 

 

 

 

 

Iš viso IT:

EUR

– 5 341 249,51

– 5 006 487,10

– 334 762,41

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

LV

Kompleksinė parama

2014

Nepakankamas patikrų vietoje skaičius TANVR Nr. 7 ir 8 atveju, pranešimų apie gyvūnų judėjimą netinkami patikrinimai. II ramstis, 2013 paraiškų teikimo metai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 125 376,52

0,00

– 125 376,52

 

Kompleksinė parama

2015

Nepakankamas patikrų vietoje skaičius TANVR Nr. 7 ir 8 atveju, pranešimų apie gyvūnų judėjimą netinkami patikrinimai. II ramstis, 2013 paraiškų teikimo metai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 3 253,18

0,00

– 3 253,18

 

Kompleksinė parama

2014

Nepakankamas patikrų vietoje skaičius TANVR Nr. 7 ir 8 atveju, pranešimų apie gyvūnų judėjimą netinkami patikrinimai. II ramstis, 2014 paraiškų teikimo metai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 83 384,34

0,00

– 83 384,34

 

Kompleksinė parama

2015

Nepakankamas patikrų vietoje skaičius TANVR Nr. 7 ir 8 atveju, pranešimų apie gyvūnų judėjimą netinkami patikrinimai. II ramstis, 2014 paraiškų teikimo metai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 2 163,59

0,00

– 2 163,59

 

 

 

 

 

Iš viso LV:

EUR

– 214 177,63

0,00

– 214 177,63

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

PL

Sertifikavimas

2014

EŽŪFKP ne IAKS klaida, nustatyta atlikus patikros vietoje atitikties testus

VIENKARTINIS

 

EUR

– 1 125,27

0,00

– 1 125,27

 

 

 

 

 

Iš viso PL:

EUR

– 1 125,27

0,00

– 1 125,27

Valstybė narė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

SE

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu nesusijusios priemonės)

2013

216 priemonė. Tinkamas sąnaudų pagrįstumo vertinimas, lyginant įvairius pasiūlymus

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 17 893,40

0,00

– 17 893,40

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu nesusijusios priemonės)

2014

216 priemonė. Tinkamas sąnaudų pagrįstumo vertinimas, lyginant įvairius pasiūlymus

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 207 835,80

– 207 835,80

0,00

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP (2014–2020 m.). Investavimas. Privatieji paramos gavėjai

2015

216 priemonė. Tinkamas sąnaudų pagrįstumo vertinimas, lyginant įvairius pasiūlymus

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 242 832,60

0,00

– 242 832,60

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu nesusijusios priemonės)

2014

227 priemonė. Viešųjų pirkimų procedūros patikrinimo trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 3 525,20

– 3 525,20

0,00

 

Kaimo plėtra, EŽŪFKP (2014–2020 m.). Miškininkystės priemonės

2015

227 priemonė. Viešųjų pirkimų procedūros patikrinimo trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 4 039,15

0,00

– 4 039,15

 

 

 

 

 

Iš viso SE:

EUR

– 476 126,15

– 211 361,00

– 264 765,15


Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

EUR

– 41 166 287,48

– 6 102 887,71

– 35 063 399,77


16.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/43


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2017/265

2017 m. vasario 14 d.

kuriuo Kanados Šiaurės Vakarų teritorijų vyriausybė įrašoma į Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1850, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės, 3 straipsnyje nurodytą pripažintų įstaigų sąrašą

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 757)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. spalio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/1850, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės (1), visų pirma į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 (2) 3 straipsnyje nustatytos sąlygos, kurias įvykdžius produktai iš ruonių, pagaminti iš inuitų ar kitų čiabuvių bendruomenių sumedžiotų ruonių, gali būti pateikiami Sąjungos rinkai. Pateikiant produktus iš ruonių rinkai, atitikį toms sąlygoms turi patvirtinti pripažinta įstaiga;

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1850 3 straipsnyje nustatyti reikalavimai, kuriuos įvykdę subjektai, taikant Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 3 straipsnį, įrašomi į pripažintų įstaigų sąrašą;

(3)

produktus iš ruonių, pagamintus iš inuitų ar kitų čiabuvių bendruomenių sumedžiotų ruonių, pateikiant rinkai kartu su jais turi būti pateikiamas pripažintos įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis atitiktį Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1850 nustatytoms sąlygoms;

(4)

2016 m. lapkričio 22 d. Komisija gavo Šiaurės Vakarų teritorijų vyriausybės prašymą Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 3 straipsnio 1a dalies taikymo tikslais gauti pripažintos įstaigos įgaliojimus. Kartu su prašymu buvo pateikti patvirtinamieji dokumentai, kurių reikalaujama pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1850 3 straipsnį;

(5)

remdamasi pateiktais patvirtinamaisiais dokumentais Komisija atliko vertinimą, kad nustatytų, ar Šiaurės Vakarų teritorijų vyriausybė tenkina reikalavimus, keliamus pripažintai įstaigai pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/1850;

(6)

Komisija padarė išvadą, kad Šiaurės Vakarų teritorijų vyriausybė tenkina visus Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1850 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus ir kad Šiaurės Vakarų teritorijų vyriausybė turėtų būti įrašyta į pripažintų įstaigų sąrašą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2015/1850 3 straipsnio taikymo tikslais Šiaurės Vakarų teritorijų vyriausybė laikoma pripažinta įstaiga.

2 straipsnis

Šio sprendimo turinys skelbiamas Komisijos interneto svetainėje nedelsiant.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Kanados Šiaurės Vakarų teritorijų vyriausybei.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 14 d.

Komisijos vardu

Karmenu VELLA

Komisijos narys


(1)  OL L 271, 2015 10 16, p. 1.

(2)  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių (OL L 286, 2009 10 31, p. 36).


TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

16.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/45


ES IR MOLDOVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS PAKOMITEČIO SPRENDIMAS Nr. 1/2016

2016 m. spalio 6 d.

dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo II protokolo dėl sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų pakeitimo [2017/266]

ES IR MOLDOVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS PAKOMITETIS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimą (1), ypač į jo II protokolo dėl sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų 38 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo (toliau – susitarimas) 144 straipsnio 2 dalyje daroma nuoroda į susitarimo II protokolą (toliau – II protokolas), kuriame nustatytos kilmės taisyklės ir numatyta kilmės kumuliacija tarp Sąjungos ir Moldovos Respublikos;

(2)

dauguma susitarimo nuostatų dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų, įskaitant II protokolą, laikinai taikomos nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.;

(3)

II protokolo 38 straipsnyje numatyta, kad susitarimo 200 straipsnyje nurodytas Muitinės pakomitetis gali priimti sprendimą iš dalies pakeisti to protokolo nuostatas;

(4)

Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regionine konvencija (2) (toliau – Konvencija) siekiama vienu teisės aktu pakeisti kilmės taisyklių protokolus, kurie šiuo metu galioja Europos ir Viduržemio jūros regiono šalyse;

(5)

Sąjunga Konvenciją pasirašė 2011 m. birželio 15 d. Konvencijos jungtinis komitetas 2014 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. 2 (3) nusprendė, kad Moldovos Respublika turėtų būti pakviesta prisijungti prie Konvencijos;

(6)

Sąjunga ir Moldovos Respublika savo priėmimo dokumentus Konvencijos depozitarui deponavo atitinkamai 2012 m. kovo 26 d. ir 2015 m. liepos 31 d. Todėl Konvencija pagal jos 10 straipsnio 3 dalį Sąjungai ir Moldovos Respublikai įsigaliojo atitinkamai 2012 m. gegužės 1 d. ir 2015 m. rugsėjo 1 d.;

(7)

todėl II protokolas turėtų būti pakeistas nauju protokolu, kuriame daroma nuoroda į Konvenciją,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo II protokolas dėl sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų pakeičiamas šio sprendimo priede išdėstytu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2016 m. gruodžio 1 d.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 6 d.

Muitinės pakomitečio vardu

Pirmininkas

P. KOVACS

Sekretoriai

O. ZIKUNA

N. CALENIC


(1)  OL L 260, 2014 8 30, p. 4.

(2)  OL L 54, 2013 2 26, p. 4.

(3)  OL L 217, 2014 7 23, p. 88.


PRIEDAS

„II PROTOKOLAS

DĖL SĄVOKOS „KILMĖS STATUSĄ TURINTYS PRODUKTAI“ APIBRĖŽTIES IR ADMINISTRACINIO BENDRADARBIAVIMO METODŲ

1 straipsnis

Taikytinos kilmės taisyklės

1.   Įgyvendinant šį susitarimą taikomas Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninės konvencijos (1) (toliau – Konvencija) I priedėlis ir atitinkamos II priedėlio nuostatos.

2.   Visos Konvencijos I priedėlyje ir atitinkamose II priedėlio nuostatose daromos nuorodos į „atitinkamą susitarimą“ reiškia nuorodas į šį susitarimą.

2 straipsnis

Ginčų sprendimas

1.   Jeigu dėl Konvencijos I priedėlio 32 straipsnyje numatytų tikrinimo procedūrų kyla ginčų, kurių tarpusavyje negali išspręsti tikrinimą atlikti prašanti muitinė ir tą tikrinimą atlikti turinti muitinė, tie ginčai perduodami spręsti Muitinės pakomitečiui. Šio susitarimo V antraštinės dalies („Prekyba ir su prekyba susiję klausimai“) 14 skyriaus („Ginčų sprendimas“) nuostatos dėl ginčų sprendimo tvarkos netaikomos.

2.   Importuotojo ir importuojančios šalies muitinės ginčai visais atvejais sprendžiami pagal tos šalies teisės aktus.

3 straipsnis

Protokolo pakeitimai

Muitinės pakomitetis gali priimti sprendimą iš dalies pakeisti šio protokolo nuostatas.

4 straipsnis

Pasitraukimas iš Konvencijos

1.   Jei Europos Sąjunga arba Moldovos Respublika raštu praneša Konvencijos depozitarui apie ketinimą pasitraukti iš Konvencijos pagal jos 9 straipsnį, Europos Sąjunga ir Moldovos Respublika nedelsdamos pradeda derybas dėl kilmės taisyklių, taikytinų siekiant įgyvendinti šį susitarimą.

2.   Iki tol, kol įsigalios tokios naujos derybomis sutartos kilmės taisyklės, šiam susitarimui toliau taikomos Konvencijos I priedėlyje nustatytos kilmės taisyklės ir, jei taikytina, atitinkamos II priedėlio nuostatos, galiojančios pasitraukimo metu. Tačiau nuo pasitraukimo momento laikoma, kad Konvencijos I priedėlyje nustatytomis kilmės taisyklėmis ir, jei taikytina, atitinkamomis II priedėlio nuostatomis leidžiama tik dvišalė kumuliacija tarp Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos.

5 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos. Kumuliacija

Nepaisant Konvencijos I priedėlio 16 straipsnio 5 dalies ir 21 straipsnio 3 dalies, jei kumuliacija susijusi tik su ELPA valstybėmis, Farerų salomis, Europos Sąjunga, Turkija, kitais stabilizacijos ir asociacijos proceso dalyviais ir Moldovos Respublika, kilmės įrodymas gali būti EUR.1 judėjimo sertifikatas arba kilmės deklaracija.“


(1)  OL L 54, 2013 2 26, p. 4.


III Kiti aktai

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

16.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/49


ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS SPRENDIMAS

Nr. 84/16/COL

2016 m. balandžio 27 d.

kuriuo šimtas pirmą kartą iš dalies keičiamos procesinės ir materialinės valstybės pagalbos taisyklės nustatant naujas Valstybės pagalbos, skirtos bendriems Europos interesams svarbių projektų vykdymui skatinti, suderinamumo su EEE susitarimo veikimu analizės gaires [2017/267]

ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA (TOLIAU – INSTITUCIJA),

ATSIŽVELGDAMA į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 61–63 straipsnius ir 26 protokolą,

ATSIŽVELGDAMA į ELPA valstybių susitarimą dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo (toliau – Susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teismo), ypač į jo 24 straipsnį ir 5 straipsnio 2 dalies b punktą,

kadangi:

pagal Susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teismo 24 straipsnį Institucija įgyvendina EEE susitarimo nuostatas dėl valstybės pagalbos;

pagal Susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teismo 5 straipsnio 2 dalies b punktą Institucija skelbia pranešimus arba gaires dėl EEE susitarime nagrinėjamų klausimų, jei tai aiškiai numatyta tame susitarime arba Susitarime dėl Priežiūros institucijos ir Teismo arba jei Institucija mano, kad to reikia;

2014 m. birželio 20 d. Europos Komisija priėmė komunikatą „Valstybės pagalbos, skirtos bendriems Europos interesams svarbių projektų vykdymui skatinti, suderinamumo su vidaus rinka analizės kriterijai“ (1). Komunikatas taikomas nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

šis komunikatas svarbus ir Europos ekonominei erdvei;

laikantis EEE susitarimo 1 straipsnyje nustatyto vientisumo tikslo, reikia užtikrinti, kad EEE valstybės pagalbos taisyklės būtų vienodai taikomos visoje Europos ekonominėje erdvėje;

pagal EEE susitarimo XV priedo 9 puslapyje esančio skyriaus „BENDROSIOS NUOSTATOS“ II punktą Institucija, pasikonsultavusi su Komisija, turi priimti aktus, atitinkančius Europos Komisijos priimtus aktus;

PASIKONSULTAVUSI su Europos Komisija,

PASIKONSULTAVUSI su ELPA valstybėmis šiuo klausimu 2016 m. sausio 25 d. raštu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės pagalbos materialinės taisyklės iš dalies keičiamos nustatant naujas Valstybės pagalbos, skirtos bendriems Europos interesams svarbių projektų vykdymui skatinti, suderinamumo su EEE susitarimo veikimu analizės gaires. Naujosios gairės pridedamos prie šio sprendimo ir yra neatskiriama jo dalis.

2 straipsnis

Šio sprendimo tekstas autentiškas tik anglų kalba.

Priimta Briuselyje 2016 m. balandžio 27 d.

ELPA priežiūros institucijos vardu

Sven Erik SVEDMAN

Pirmininkas

Frank BÜCHEL

Kolegijos narys


(1)  OL C 188, 2014 6 20, p. 4.


PRIEDAS

Valstybės pagalbos, skirtos bendriems Europos interesams svarbių projektų vykdymui skatinti, suderinamumo su EEE susitarimo veikimu analizės gairės  (1)

TURINYS

1.

Įžanga

2.

Taikymo sritis

3.

Tinkamumo kriterijai

3.1.

Projekto apibrėžimas

3.2.

Bendras Europos interesas

3.2.1.

Bendrieji suvestiniai kriterijai

3.2.2.

Bendrieji teigiami rodikliai

3.2.3.

Konkretūs kriterijai

3.3.

Projekto svarba

4.

Suderinamumo kriterijai

4.1.

Pagalbos būtinumas ir proporcingumas

4.2.

Netinkamo konkurencijos iškraipymo prevencija ir pusiausvyros tyrimas

4.3.

Skaidrumas

5.

Baigiamosios nuostatos

5.1.

Įsipareigojimas pranešti

5.2.

Ex post vertinimas ir ataskaitų teikimas

5.3.

Įsigaliojimas, galiojimas ir persvarstymas

Tinkamos finansuoti išlaidos

1.   Įžanga

1.

Šiame gairių skyriuje pateikiamos bendriems Europos interesams svarbių projektų (BEISP) viešojo finansavimo vertinimo pagal valstybės pagalbos taisykles gairės.

2.

BEISP gali būti reikšmingu įnašu į ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir Europos ekonominės erdvės (EEE) pramonės bei ekonomikos konkurencingumą, nes šie projektai daro teigiamą šalutinį poveikį vidaus rinkai ir visuomenei.

3.

Įgyvendinant BEISP, susidaro sąlygos bendrai kaupti žinias, patirtį, finansinius išteklius ir suburti ekonominės veiklos vykdytojus visoje EEE, kad būtų pašalintos didelės rinkos nepakankamumo arba sisteminės problemos ir įveikti socialiniai sunkumai, kuriems kitų priemonių nėra. Šie projektai skirti sutelkti viešojo ir privačiojo sektorių pajėgoms, kad būtų galima vykdyti didelio masto projektus, kurie būtų labai naudingi EEE ir Susitariančiųjų Šalių piliečiams.

4.

BEISP gali būti svarbūs visoms politikos sritims ir veiksmams, kuriais siekiama bendrų Europos tikslų, ypač tų, kurie susiję su strategijos „Europa 2020“ (2) tikslais, Europos Sąjungos pavyzdinėmis iniciatyvomis ir pagrindinėmis ekonomikos augimo sritimis, kaip antai bazinėmis didelio poveikio technologijomis (3).

5.

Valstybės pagalbos modernizavimo (VPM) iniciatyvoje (4) raginama valstybės pagalbą skirti siekiant bendros svarbos Europos tikslų, laikantis strategijos „Europa 2020“ darbotvarkės prioritetų, kad būtų pašalintos rinkos nepakankamumo arba kitos svarbios sisteminės problemos, trukdančios skatinti augimą, kurti darbo vietas bei integruotą, dinamišką ir konkurencingą vidaus rinką. Įgyvendinant BEISP dažnai reikia, kad aktyviai dalyvautų valdžios institucijos, nes priešingu atveju tokie projektai rinkoje nebūtų finansuojami. Jeigu tokių projektų viešasis finansavimas yra valstybės pagalba, šiame komunikate nustatomos taisyklės, taikytinos siekiant užtikrinti, kad vidaus rinkoje būtų išsaugotos vienodos sąlygos.

6.

VPM yra gera proga atnaujinti ir sujungti dabartines gaires į vieną dokumentą, kad jis atitiktų strategijos „Europa 2020“ tikslus ir VPM uždavinius, taip pat į šio dokumento taikymo sritį įtraukti kitas sritis, kurioms jis galėtų būti taikomas. Todėl šiomis gairėmis pakeičiamos visos galiojančios nuostatos dėl BEISP. Taigi šiose gairėse Susitariančiosioms Šalims pateikiamos specialios tarpdalykinės gairės, kurių tikslas – skatinti vystyti svarbius bendradarbiavimo projektus, kuriais skatinami bendri Europos interesai.

7.

EEE susitarimo 61 straipsnio 3 dalies b punkte nustatyta, kad pagalba, skirta bendriems Europos interesams svarbių projektų vykdymui skatinti, gali būti laikoma suderinama su EEE susitarimo veikimu. Šiose gairėse taip pat pateikiamos gairės dėl kriterijų, kuriuos ELPA priežiūros institucija (toliau – Institucija) taikys vertindama BEISP vykdymui skatinti skirtą valstybės pagalbą. Jose pirmiausia apibrėžiama taikymo sritis ir pateikiamas sąrašas kriterijų, kuriuos Institucija taikys vertindama tokių projektų pobūdį ir svarbą, kai taikomas EEE susitarimo 61 straipsnio 3 dalies b punktas. Gairėse taip pat paaiškinama, kaip Institucija vertins BEISP viešojo finansavimo suderinamumą pagal valstybės pagalbos taisykles.

8.

Šiose gairėse neatmetama galimybė, kad pagalba, kuria siekiama skatinti BEISP vykdymą, taip pat gali būti laikoma suderinama su EEE susitarimo veikimu pagal kitas nuostatas, visų pirma EEE susitarimo 61 straipsnio 3 dalies c punktą, ir jų įgyvendinimo taisykles. Valstybės pagalbos sistema buvo modernizuota, kad Susitariančiosioms Šalims būtų daugiau galimybių subsidijuoti svarbius projektus, kuriuos vykdant įvairiose srityse šalinamos rinkos nepakankamumo ir sanglaudos problemos siekiant skatinti tvarų augimą ir darbo vietų kūrimą. Tačiau tose nuostatose negali būti visiškai atsižvelgta į BEISP svarbą, ypatumus ir savybes – tam gali reikėti atskirų tinkamumo, suderinamumo ir procedūrinių nuostatų, kurios nustatytos šiose gairėse.

2.   Taikymo sritis

9.

Šios gairės taikomos visų ekonominės veiklos sektorių BEISP.

10.

Šios gairės netaikomos:

a)

priemonėms, susijusioms su pagalba sunkumų patiriančioms įmonėms, kaip nustatyta sanavimo ir restruktūrizavimo gairėse (5) arba bet kuriose vėlesnėse gairėse su pakeitimais arba jas pakeičiančiose gairėse;

b)

priemonėms, susijusioms su pagalba įmonėms, kurioms išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Institucijos sprendimą, kuriuo pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su EEE susitarimo veikimu;

c)

pagalbos priemonėms, kuriomis savaime arba jų sąlygomis, arba jų finansavimo būdu neišvengiamai pažeidžiama EEE teisė (6), visų pirma:

pagalbos priemonėms, pagal kurias pagalbos suteikimas yra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui turėti būstinę atitinkamoje Susitariančiojoje Šalyje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje Susitariančiojoje Šalyje,

pagalbos priemonėms, pagal kurias pagalbos suteikimas yra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui naudoti šalyje pagamintas prekes arba teikiamas paslaugas,

pagalbos priemonėms, kuriomis ribojamos pagalbos gavėjo galimybės naudoti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų rezultatus kitose Susitariančiosiose Šalyse.

3.   Tinkamumo kriterijai

11.

Nustatant, ar projektui taikomas EEE susitarimo 61 straipsnio 3 dalies b punktas, vadovaujamasi šiais kriterijais:

3.1.   Projekto apibrėžimas

12.

Pagalbą siūloma skirti vienam projektui, kurio tikslai ir įgyvendinimo sąlygos, įskaitant jo dalyvius ir finansavimą, yra aiškiai apibrėžti (7).

13.

Institucija taip pat gali laikyti tinkamu integruotą projektą, t. y. grupę atskirų projektų, įtrauktų į bendrą struktūrą, veiksmų planą arba programą, kuriais siekiama to paties tikslo ir kurie pagrįsti nuosekliu sisteminiu požiūriu. Atskiri integruoto projekto komponentai gali būti susiję su atskirais tiekimo grandinės lygmenimis, tačiau turi papildyti vieni kitus ir būti reikalingi siekiant įgyvendinti svarbų Europos tikslą (8).

3.2.   Bendras Europos interesas

3.2.1.   Bendrieji suvestiniai kriterijai

14.

Projektu turi būti konkrečiai, aiškiai ir pamatuojamai prisidedama prie vieno arba kelių bendrų Europos tikslų ir jis turi turėti didelį poveikį EEE konkurencingumui, tvariam augimui, taip pat sprendžiant visuomenės uždavinius arba kuriant vertę visoje EEE.

15.

Projektas turi būti svarbiu įnašu siekiant bendrų Europos tikslų, pavyzdžiui, jis turi būti labai svarbus strategijai „Europa 2020“, Europos mokslinių tyrimų erdvei, Europos didelio poveikio technologijų strategijai (9), Europos energetikos strategijai (10), 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijai (11), Europos energijos saugumo strategijai (12), Europos elektronikos strategijai, transeuropiniams transporto ir energetikos tinklams, tokioms Sąjungos pavyzdinėms iniciatyvoms, kaip „Inovacijų sąjunga“ (13), „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ (14), „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ (15) arba „Globalizacijos eros pramonės politika“ (16).

16.

Projektas paprastai turi būti vykdomas daugiau nei vienoje Susitariančiojoje Šalyje (17) ir būti naudingas ne tik finansuojančioms Susitariančiosioms Šalims, bet ir daugeliui EEE dalių. Projekto nauda turi būti apibrėžta aiškiai, konkrečiai ir pamatuojamai (18).

17.

Projektas negali būti naudingas vien tik įmonėms ar atitinkamam sektoriui; dėl aiškiai ir konkrečiai apibūdinto teigiamo šalutinio poveikio (pvz., sisteminio poveikio keliuose vertės grandinės lygmenyse arba tiekėjų ar vartotojų rinkose, arba dėl alternatyvių naudojimo kituose sektoriuose būdų arba paskatų rinktis kitas transporto rūšis) projektas turi būti svarbus ir taikomas platesniu mastu Europos ekonomikai ar visuomenei.

18.

Projektas taip pat turi būti finansuojamas bendrai su pagalbos gavėju.

19.

Vykdant projektą taip pat turi būti laikomasi laipsniško aplinkosaugos požiūriu žalingų subsidijų nutraukimo principo, apie kurį kalbama Efektyvaus išteklių naudojimo Europos plane (19).

3.2.2.   Bendrieji teigiami rodikliai

20.

Be 3.2.1 skirsnyje minėtų suvestinių kriterijų, Institucija projektą vertins palankiau, jei:

a)

projektas buvo parengtas taip, kad visos suinteresuotos Susitariančiosios Šalys galėtų dalyvauti, atsižvelgiant į projekto rūšį, tikslą ir jo finansavimo poreikius;

b)

rengiant projektą dalyvauja Europos Komisija arba bet kuris juridinis asmuo, kuriam Europos Komisija perdavė savo įgaliojimus, pavyzdžiui, Europos investicijų bankas;

c)

projekto atrankoje dalyvauja Europos Komisija arba bet kuris juridinis asmuo, kuriam Europos Komisija perdavė savo įgaliojimus, jeigu šis asmuo šiuo tikslu veikia tik kaip įgyvendinimo struktūra;

d)

projekto valdyme dalyvauja Europos Komisija – arba bet kuris juridinis asmuo, kuriam Europos Komisija perdavė savo įgaliojimus, – ir kelios Susitariančiosios Šalys;

e)

vykdant projektą bendradarbiavimas yra didelio masto (partnerių yra daug, dalyvauja skirtingų sektorių organizacijos arba įvairių dydžių įmonės);

f)

projektas bendrai finansuojamas iš ELPA arba Europos Sąjungos fondo (20).

3.2.3.   Konkretūs kriterijai

21.

MTTPI projektai turi būti dideli novatoriški projektai arba kurti didelę su MTTPI susijusią pridėtinę vertę, atsižvelgiant į atitinkamo sektoriaus naujausius technikos laimėjimus.

22.

Projektais, kuriuose numatytas produktų ar paslaugų diegimas pramonėje, turi būti sudaromos sąlygos kurti naują produktą ar paslaugą, kurie didžia dalimi būtų susiję su moksliniais tyrimais ir inovacijomis, ir (arba) diegti iš esmės novatorišką gamybos procesą. Reguliarus atnaujinimas be inovacijų esamuose įrenginiuose ir esamų produktų naujesnių versijų kūrimas nėra laikomi BEISP.

23.

Aplinkos, energetikos arba transporto projektai turi būti labai svarbūs Sąjungos aplinkos, energetikos (taip pat ir energijos tiekimo saugumo) arba transporto strategijai, arba jais turi būti reikšmingai prisidedama siekiant vidaus rinkos, įskaitant (tačiau ne tik) šiuos konkrečius sektorius, tikslų.

3.3.   Projekto svarba

24.

Kad projektą būtų galima laikyti BEISP, jis turi būti svarbus kiekybiniu arba kokybiniu požiūriu. Jis turėtų būti ypač didelės apimties arba masto ir (arba) susijęs su labai didele technologine arba finansine rizika.

4.   Suderinamumo kriterijai

25.

Vertindama pagalbos, kuria siekiama skatinti BEISP vykdymą, suderinamumą su EEE susitarimo veikimu pagal EEE susitarimo 61 straipsnio 3 dalies b punktą, Institucija atsižvelgs į toliau nurodytus kriterijus (21).

26.

Kaip nurodyta toliau, Institucija atliks pusiausvyros tyrimą, kad įvertintų, ar numatomas teigiamas poveikis viršija galimą neigiamą poveikį.

27.

Atsižvelgdama į projekto pobūdį, Institucija gali daryti prielaidą, kad rinkos nepakankamumas arba kitos svarbios sisteminės problemos yra tada ir kad prisidedama prie bendro Europos intereso tada, kai projektas atitinka 3 skirsnyje nurodytus tinkamumo kriterijus.

4.1.   Pagalbos būtinumas ir proporcingumas

28.

Pagalba neturi būti subsidijuojamos projekto išlaidos, kurias įmonė būtų patyrusi bet kuriuo atveju, ir negali būti atlyginama įprasta ekonominės veiklos verslo rizika. Projekto turėtų būti neįmanoma įvykdyti be pagalbos arba be pagalbos jis galėtų būti įvykdytas mažesne apimtimi ar mastu arba kitokiu būdu, dėl kurio būtų labai apribota jo numatoma nauda (22). Pagalba bus laikoma proporcinga tik tuo atveju, jeigu to paties rezultato negalima būtų pasiekti teikiant mažesnę pagalbą.

29.

Susitariančiosios Šalys turi pateikti Institucijai atitinkamą informaciją apie projektą, kuriam skiriama pagalba, taip pat išsamų priešingos padėties scenarijaus aprašymą, pagal kurį nė viena Susitariančioji Šalis neskiria gavėjui pagalbos. Priešingos padėties scenarijus gali būti būtinas, kai nėra alternatyvaus projekto arba kai į aiškiai apibrėžtą ir pakankamai nuspėjamą alternatyvų projektą pagalbos gavėjas atsižvelgia priimdamas vidaus sprendimus ir kai jis susijęs su alternatyviu projektu, kuris yra visiškai arba iš dalies vykdomas ne EEE.

30.

Jeigu nėra alternatyvaus projekto, Institucija patikrins, kad pagalbos suma neviršytų minimalios sumos, būtinos, kad projektas, kuriam teikiama pagalba, būtų pakankamai pelningas, pavyzdžiui, sudarydama galimybes pasiekti vidutinę grąžos normą (VGN), kuri atitiktų konkretaus sektoriaus ar įmonės orientacinę normą arba minimalaus pelningumo koeficientą (angl. hurdle rate). Šiuo tikslu taip pat galima naudoti įprastas grąžos, kurios pagalbos gavėjas reikalauja kituose tokios pat rūšies projektuose, normas, visos bendrovės kapitalo sąnaudas arba grąžą, kuri paprastai gaunama atitinkamame pramonės sektoriuje. Turi būti atsižvelgiama į visas numatomas susijusias išlaidas ir naudą per visą projekto vykdymo laikotarpį.

31.

Didžiausias pagalbos dydis bus nustatytas pagal trūkstamą finansavimą, atsižvelgiant į tinkamas finansuoti išlaidas. Jei galima pagrįsti trūkstamo finansavimo analize, pagalbos intensyvumas galėtų siekti iki 100 % tinkamų finansuoti išlaidų. Finansavimo trūkumas – teigiamų ir neigiamų grynųjų pinigų srautų skirtumas investicijos naudojimo laikotarpiu, diskontuotas iki dabartinės vertės pagal atitinkamą diskonto koeficientą, rodantį normą grąžos, kurią turi gauti pagalbos gavėjas, kad galėtų vykdyti projektą, visų pirma atsižvelgdamas į susijusią riziką. Tinkamos finansuoti išlaidos yra nurodytos priede (23).

32.

Jeigu matyti, pavyzdžiui, iš įmonės vidaus dokumentų, kad pagalbos gavėjas gali laisvai rinktis, ar vykdyti projektą, kuriam teikiama pagalba, ar alternatyvų projektą, kuriam pagalba neteikiama, Institucija palygins numatomas investicijų į projektą, kuriam teikiama pagalba, ir į priešingos padėties projektą grynąsias dabartines vertes, atsižvelgdama į skirtingų verslo scenarijų tikimybes.

33.

Atlikdama analizę, Institucija atsižvelgs į šiuos aspektus:

a)

:

numatomo pokyčio apibūdinimą

:

Susitariančioji Šalis turi aiškiai apibūdinti elgesio pokytį, kurį, kaip tikimasi, nulems valstybės pagalba, t. y. ar bus pradedamas naujas projektas, ar didinama projekto apimtis, mastas arba įgyvendinimo sparta. Reikia nurodyti elgesio pokytį palyginant, kokie būtų numatomos veiklos rezultatai ir lygis su pagalba ir be jos. Šių dviejų scenarijų skirtumas parodo pagalbos priemonės poveikį ir jos skatinamąjį poveikį;

b)

:

pelningumo lygį

:

Jeigu privačiai įmonei nebūtų pakankamai pelninga imtis projekto, bet jis duotų svarbios naudos visuomenei, pagalbos skatinamasis poveikis yra labiau tikėtinas.

34.

Siekdama pašalinti tikruosius arba galimus tiesioginius arba netiesioginius tarptautinės prekybos iškraipymus, Institucija gali atsižvelgti į tai, kad konkurentai, esantys ne EEE, tiesiogiai arba netiesiogiai gavo (per paskutinius trejus metus) arba gaus lygiaverčio intensyvumo pagalbą panašiems projektams. Tačiau jeigu tarptautinės prekybos iškraipymų gali būti vėliau nei po trejų metų, atsižvelgiant į konkretų nurodyto sektoriaus pobūdį, minėtas orientacinis laikotarpis gali būti atitinkamai pratęstas. Jei įmanoma, atitinkama Susitariančioji Šalis pateiks Institucijai pakankamai informacijos, kad Institucija galėtų įvertinti padėtį, visų pirma būtinybę atsižvelgti į trečiosios šalies konkurento pranašumą. Jeigu Institucija neturės skirtos arba pasiūlytos pagalbos įrodymų, savo sprendimą ji taip pat galės priimti remdamasi netiesioginiais įrodymais.

35.

Rinkdama įrodymus, Institucija gali naudotis savo įgaliojimais atlikti tyrimus (24).

36.

Pagalbos priemonė turi būti pasirinkta atsižvelgiant į rinkos nepakankamumą arba kitas svarbias sistemines problemas, kurias šia priemone siekiama pašalinti. Pavyzdžiui, kai pagrindinė problema yra susijusi su galimybių gauti finansavimą stoka, Susitariančiosios Šalys paprastai turėtų taikyti pagalbą likvidumo paramos, pvz., paskolų ar garantijų, pavidalu (25). Kai su įmone būtina iš dalies pasidalyti rizika, pagalbos priemone paprastai turėtų būti pasirenkamas grąžintinas avansas. Grąžintinos pagalbos priemonės paprastai bus laikomos teigiamu veiksniu.

37.

Atitinkamais atvejais turi būti atsižvelgiama į energijos tiekimo saugumo ir efektyvaus energijos vartojimo tikslus.

38.

Institucija palankiau vertins projektus, prie kurių finansavimo didele dalimi prisidės patys pagalbos gavėjai arba nepriklausomi privatūs investuotojai. Įnašas materialiuoju ir nematerialiuoju turtu, taip pat žeme, vertinamas pagal rinkos kainą.

39.

Pagalbos gavėjų atranka, vykdant konkurencinį, skaidrų ir nediskriminacinį konkursą, bus laikoma teigiamu veiksniu.

4.2.   Netinkamo konkurencijos iškraipymo prevencija ir pusiausvyros tyrimas

40.

Susitariančioji Šalis turėtų pateikti įrodymų, kad siūloma pagalbos priemonė yra tinkama politikos priemonė siekiant projekto tikslo. Pagalbos priemonė nebus laikoma tinkama, jei tą patį rezultatą galima pasiekti kitomis mažesnį iškraipomąjį poveikį turinčiomis politikos ar pagalbos priemonėmis.

41.

Kad pagalba būtų suderinama, neigiamas pagalbos priemonės poveikis (konkurencijos iškraipymas ir poveikis Susitariančiųjų Šalių tarpusavio prekybai) turi būti ribotas ir mažesnis už teigiamą poveikį prisidedant prie bendros svarbos Europos tikslo.

42.

Vertindama neigiamą pagalbos priemonės poveikį, Institucija analizėje kreips dėmesį į numatomą pagalbos poveikį įmonių konkurencijai atitinkamose produktų rinkose, įskaitant gamintojų grandies ir vartotojų grandies rinkas, ir į perteklinių pajėgumų riziką.

43.

Institucija įvertins rinkos protekcionizmo ir dominavimo joje pavojus, ypač tuo atveju, kai mokslinių tyrimų rezultatai neplatinami arba platinami ribotai. Vykdant su infrastruktūros statyba susijusius projektus (26), turi būti užtikrinta galimybė atvirai ir be diskriminacijos naudotis infrastruktūra ir nediskriminuojantis kainų nustatymas (27).

44.

Institucija įvertins galimą neigiamą poveikį prekybai, taip pat Susitariančiųjų Šalių tarpusavio varžymosi dėl subsidijų riziką, kuri visų pirma gali kilti dėl pasirinktos vietos.

4.3.   Skaidrumas

45.

Susitariančiosios šalys užtikrina, kad išsamioje nacionalinėje ar regioninėje valstybės pagalbos svetainėje būtų skelbiama ši informacija:

a)

pagalbos priemonės ir jos įgyvendinimo nuostatų tekstas arba šio teksto saitas;

b)

pagalbą teikiančių institucijų pavadinimai;

c)

atskirų pagalbos gavėjų pavadinimas, kiekvienam gavėjui suteiktos pagalbos forma ir suma, suteikimo data, įmonės rūšis (MVĮ ar didelė bendrovė); regionas, kuriame įsisteigęs pagalbos gavėjas NUTS II lygmeniu; pagrindinis ekonomikos sektorius, kuriame įmonė vykdo veiklą pagal NACE grupės lygį (28).

46.

Toks reikalavimas gali būti nevykdomas, jei skirta individuali pagalba yra mažesnė nei 500 000 EUR. Ši informacija turi būti skelbiama po to, kai priimamas sprendimas suteikti pagalbą, ir saugoma bent 10 metų; ji taip pat turi būti neribotai prieinama plačiajai visuomenei (29). Iki 2016 m. liepos 1 d. Susitariančiosios Šalys neprivalės pateikti pirmiau nurodytos informacijos.

5.   Baigiamosios nuostatos

5.1.   Įsipareigojimas pranešti

47.

Pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 3 protokolo I dalies 1 straipsnio 3 dalį Susitariančiosios Šalys turi iš anksto pranešti Institucijai apie visus planus suteikti arba pakeisti valstybės pagalbą, įskaitant pagalbą BEISP.

48.

Tame pačiame BEISP dalyvaujančios Susitariančiosios Šalys yra raginamos, kai įmanoma, pateikti Institucijai bendrą pranešimą.

5.2.   Ex post vertinimas ir ataskaitų teikimas

49.

Vykdant projektą turi būti reguliariai teikiamos ataskaitos. Prireikus Institucija gali paprašyti atlikti ex post vertinimą.

5.3.   Įsigaliojimas, galiojimas ir persvarstymas

50.

Šios gairės bus taikomos nuo priėmimo dienos iki 2020 m. gruodžio 31 d.

51.

Institucija taikys šiose gairėse nurodytus principus visiems pagalbos projektams, apie kuriuos pranešta ir dėl kurių ji raginama priimti sprendimą, po to, kai gairės bus paskelbtos Institucijos svetainėje, net jeigu apie projektus buvo pranešta iki jų paskelbimo dienos.

52.

Laikydamasi Valstybės pagalbos gairių (30) II dalies skyriaus dėl taisyklių, taikomų vertinant neteisėtą valstybės pagalbą, nustatymo nuostatų, Institucija pagalbai, apie kurią nepranešta, taikys šias gaires, jeigu pagalba buvo suteikta joms įsigaliojus, o visais kitais atvejais – taisykles, kurios galiojo tuo metu, kai pagalba buvo suteikta.

53.

Institucija gali nuspręsti bet kuriuo metu iš dalies pakeisti šias gaires, jei tai būtų reikalinga dėl priežasčių, susijusių su konkurencijos politika, arba siekiant atsižvelgti į kitas politikos sritis, tarptautinius įsipareigojimus, rinkų pokyčius arba dėl kitų pagrįstų priežasčių.


(1)  Šios gairės atitinka Europos Komisijos komunikatą „Valstybės pagalbos, skirtos bendriems Europos interesams svarbių projektų vykdymui skatinti, suderinamumo su vidaus rinka analizės kriterijai“, paskelbtą 2014 m. birželio 20 d. (OL C 188, 2014 6 20, p. 4).

(2)  Komisijos komunikatas „2020 m. Europa Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“, COM(2010) 2020 galutinis, 2010 m. kovo 3 d.

(3)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos didelio poveikio technologijų strategija – ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo priemonė“, COM(2012) 341 final, 2012 m. birželio 26 d.

(4)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES valstybės pagalbos modernizavimas“, COM(2012) 209 final, 2012 m. gegužės 8 d.

(5)  Gairės dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti, priimtos Sprendimu Nr. 321/14/COL (OL L 271, 2015 10 16, p. 35 ir EEE priedas Nr. 62, 2015 10 15, p. 1). Kaip paaiškinta tų gairių 23 punkte, kadangi kyla grėsmė tokių įmonių egzistavimui, sunkumų patirianti įmonė negali būti laikoma kitiems viešosios politikos tikslams siekti tinkama priemone, kol neužtikrinamas jos gyvybingumas.

(6)  Žr., pvz., Sprendimo Vokietija prieš Komisiją, C-156/98, ES:C:2000:467, 78 punktą ir Sprendimo Régie Networks prieš Rhône-Alpes Bourgogne, C-333/07, ES:C:2008:764, 94–116 punktus.

(7)  Kai dviejų ar daugiau mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) projektų negalima aiškiai atskirti vieno nuo kito, ypač tais atvejais, kai nėra tikėtina, kad technologiniu požiūriu juos galima sėkmingai įgyvendinti atskirai, jie turi būti laikomi vienu projektu. Projektui skirta pagalba, dėl kurios pasikeičia tik projekto vieta EEE, tačiau nesikeičia projekto pobūdis, apimtis ar mastas, nebus laikoma suderinama.

(8)  Toliau vienas projektas ir integruotas projektas yra vadinami projektu.

(9)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos didelio poveikio technologijų strategija – ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo priemonė“, COM(2012) 341 final, 2012 m. birželio 26 d.

(10)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Konkurencingos, tvarios ir saugios energetikos strategija“ Energetika 2020“, COM(2010) 639 galutinis, 2010 m. lapkričio 10 d.

(11)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2020–2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija“, COM(2014) 15 final, 2014 m. sausio 22 d.

(12)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos energijos saugumo strategijos, COM(2014) 330 final, 2014 m. gegužės 28 d.

(13)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga“, COM(2010) 546 galutinis, 2010 m. spalio 6 d.

(14)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos skaitmeninė darbotvarkė“, COM(2010) 245 galutinis, 2010 m. rugpjūčio 26 d., pripažintas 2011 m. spalio 26 d. vykusio EEE jungtinio parlamentinio komiteto 37-ojo posėdžio rezoliucijoje.

(15)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva „Tausiai išteklius naudojanti Europa“, COM(2011) 21, 2011 m. sausio 26 d.

(16)  Komisijos Komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Integruota globalizacijos eros pramonės politika. Didžiausias dėmesys konkurencingumui ir tvarumui“, COM(2010) 614 galutinis, 2010 m. spalio 28 d.

(17)  Išskyrus tarpusavyje susijusias infrastruktūras ir TEN-T projektus, kurių svarba iš esmės yra tarpvalstybinė, nes jie yra fiziškai sujungti tarpvalstybiniais tinklais, arba kurie yra itin svarbūs siekiant pagerinti tarpvalstybinio eismo valdymą arba sąveikumą.

(18)  Vien to, kad projektą vykdo skirtingose šalyse veikiančios įmonės arba kad mokslinių tyrimų infrastruktūra vėliau naudojasi skirtingose EEE valstybėse narėse įsteigtos įmonės, nepakanka tam, kad būtų galima laikyti projektą BEISP. Teisingumo Teismas konstatavo, kad projektą galima apibūdinti kaip bendram Europos interesui svarbų projektą, jei jis yra tarpvalstybinės Europos programos, kurią bendrai remia kelių EEE valstybių narių Vyriausybės, dalis arba pradedamas vykdyti kelioms EEE valstybėms narėms imantis suderintų veiksmų kovoje su bendra grėsme. Sprendimo Exécutif regional wallon ir SA Glaverbel prieš Komisiją, sujungtos bylos C-62/87 ir 72/87, ES:C:1988:132, 22–23 punktai.

(19)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planas“, COM(2011) 571 galutinis, 2011 m. rugsėjo 20 d.

(20)  ELPA arba Europos Sąjungos finansavimas, kurį centralizuotai valdo ELPA arba Europos Sąjungos institucijos, agentūros, bendrosios įmonės ar kitos įstaigos ir kuris nėra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas Susitariančiosios Šalies, nėra valstybės pagalba.

(21)  Pagal teismų praktiką Institucija gali savo nuožiūra įvertinti BEISP suderinamumą. 1988 m. kovo 8 d. Sprendimo Exécutif regional wallon ir SA Glaverbel prieš Komisiją, sujungtos bylos C-62/87 ir 72/87, Rink. p. 1573, 21 punktas.

(22)  Pagalbos paraiška turi būti pateikta prieš pradedant darbus, t. y. arba prieš su investicija susijusių statybos darbų pradžią, arba prieš pirmąjį įmonės įsipareigojimą užsakyti įrangą ar kitą įsipareigojimą, dėl kurio investicija tampa neatšaukiama (terminas yra anksčiausia iš šių datų). Žemės įsigijimas ir parengiamieji darbai, pvz., leidimų gavimas ir preliminarios galimybių studijos, darbų pradžia nelaikomi.

(23)  Integruoto projekto atveju tinkamos finansuoti išlaidos turi būti išsamiai nurodytos pagal kiekvieną atskirą projektą.

(24)  Žr. 2013 m. liepos 22 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 734/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 204, 2013 7 31, p. 15), 1 straipsnio 3 punktą. Priimant šias gaires svarstytas Reglamento (ES) Nr. 734/2013 įtraukimo į EEE susitarimą klausimas. Reglamentas (EB) Nr. 659/1999 įtrauktas į EEE susitarimą Jungtinio komiteto sprendimu Nr. 164/2001 (OL L 65, 2002 3 7, p. 46 ir EEE priedas Nr. 13, 2002 3 7, p. 26).

(25)  Pagalbos teikimo garantijų forma trukmė turi būti ribota, o paskolų forma teikiamai pagalbai turi būti taikomi grąžinimo terminai.

(26)  Kad nekiltų abejonių, bandomosios linijos nelaikomos infrastruktūra.

(27)  Jeigu projektas susijęs su energetikos infrastruktūra, jam taikomi tarifai ir prieigos reguliavimas bei atskyrimo reikalavimai pagal vidaus rinkos teisės aktus.

(28)  Išskyrus verslo paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją tinkamai pagrįstais atvejais ir gavus Institucijos pritarimą (Skyrius apie profesinę paslaptį valstybės pagalbos sprendimuose, Sprendimas Nr. 15/04/COL (paskelbta OL L 154, 2006 6 8, p. 27 ir EEE priede Nr. 29, 2006 6 8, p. 1).

(29)  Ši informacija skelbiama per 6 mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos. Susitariančiosios šalys privalės užtikrinti, kad neteisėtos pagalbos atveju ši informacija būtų paskelbta ex post per 6 mėnesius nuo Institucijos sprendimo datos. Informacija teikiama tokiu formatu, kuriuo naudojantis galima atlikti duomenų paiešką, juos gauti ir nesunkiai skelbti internete, pavyzdžiui, CSV arba XML formatu.

(30)  Sprendimas Nr. 154/07/COL (OL L 73, 2009 3 19, p. 23 ir EEE priedas Nr. 15, 2009 3 19, p. 1).

Priedėlis

Tinkamos finansuoti išlaidos

a)

Galimybių studijos, įskaitant parengiamąsias technines studijas, ir projektui įgyvendinti būtinų leidimų gavimo išlaidos.

b)

Išlaidos priemonėms ir įrangai (įskaitant įrenginius ir transporto priemones), kurios naudojamos projektui per jo vykdymo laikotarpį. Jei šios priemonės ir įranga nenaudojamos visą eksploatacijos laikotarpį, tinkamomis finansuoti laikomos tik tos nusidėvėjimo išlaidos, kurios susidaro projekto vykdymo metu ir yra apskaičiuotos pagal gerąją apskaitos praktiką.

c)

Išlaidos pastatams, infrastruktūrai ir žemei, kurie naudojami projektui per jo vykdymo laikotarpį, įsigyti (statyti). Kai šios išlaidos nustatomos atsižvelgiant į komercinę perdavimo vertę arba į faktines kapitalo sąnaudas, priešingai nusidėvėjimo išlaidoms, žemės, pastatų arba infrastruktūros likutinė vertė turėtų būti išskaičiuojama iš trūkstamo finansavimo ex ante arba ex post.

d)

Išlaidos kitoms medžiagoms, atsargoms ir panašiems produktams, kurie būtini įgyvendinant projektą.

e)

Patentų ir kito nematerialiojo turto gavimo, patvirtinimo ir gynimo išlaidos. Išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, taip pat konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien projektui, išlaidos.

f)

Personalo ir administracinės išlaidos (įskaitant pridėtines išlaidas), tiesiogiai patirtos vykdant MTTPI veiklą, įskaitant MTTPI veiklą, susijusią su pirmuoju pramoniniu diegimu (1), arba infrastruktūros projekto atveju, infrastruktūros statybos išlaidos.

g)

Kai pagalba skiriama pirmojo pramoninio diegimo projektui – kapitalo ir veiklos išlaidos (CAPEX ir OPEX), jeigu pramoninis diegimas yra paremtas MTTPI veikla (2) ir pats turi labai svarbų MTTPI komponentą, kuris yra neatskiriamas ir būtinas elementas siekiant sėkmingai įgyvendinti projektą. Veiklos išlaidos turi būti susijusios su tokiu projekto komponentu.

h)

Kitos išlaidos gali būti patvirtintos, jeigu jos pagrįstos ir kai jos neatskiriamai susijusios su projekto įgyvendinimu, išskyrus veiklos sąnaudas, kurioms netaikomas g punktas.


(1)  Kalbant apie pirmąjį pramoninį diegimą, turimas omenyje bandomųjų įrenginių masto padidinimas arba pirmoji tam tikros rūšies įranga ir įrenginiai, kurie naudojami tolesniais etapais po bandomojo projekto, įskaitant testavimo etapą, tačiau nėra susiję nei su masine gamyba, nei su pardavimu.

(2)  Pirmąjį pramoninį diegimą nebūtinai turi atlikti tas pats subjektas, kuris vykdė MTTPI veiklą, jeigu diegimą vykdantis subjektas įgyja teises naudoti ankstesnės MTTPI veiklos rezultatus, o MTTPI veikla ir pirmasis pramoninis diegimas yra įtraukti į projektą ir apie juos abu pranešta kartu.