ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 31

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. vasario 4d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2016 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/192 dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo Protokolo dėl Susitariančiosios šalies stasuso suteikimo į Europos Sąjungą įstojusiai Kroatijos Respublikai sudarymo

1

 

 

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo Protokolas dėl Susitariančiosios šalies statuso suteikimo į Europos Sąjungą įstojusiai Kroatijos Respublikai

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. vasario 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/193, kuriuo dėl labai patogeniško paukščių gripo ir su juo susijusių Ukrainos įrašų trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti tam tikras prekes, sąrašuose iš dalies keičiamas Sprendimo 2007/777/EB II priedas ir Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas ( 1 )

13

 

*

2017 m. vasario 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/194 dėl leidimo naudoti Lactobacillus diolivorans DSM 32074 preparatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą ( 1 )

18

 

*

2017 m. vasario 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/195, kuriuo dėl tam tikrų į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 686/2012 priedo B dalies sąrašą įtrauktų veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (AIR IV atnaujinimo programa) ( 1 )

21

 

 

2017 m. vasario 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/196, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

25

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. vasario 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/197, kuriuo dėl tam tikrų terminų, nuo kurių reikia pradėti naudoti UN/CEFACT standartus keičiantis žuvininkystės informacija, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1138 (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 457)

27

 

*

2017 m. vasario 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/198 dėl priemonių, kad į Sąjungą nepatektų ir joje neišplistų bakterijos Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu ir Goto (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 460)

29

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

4.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 31/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2017/192

2016 m. lapkričio 8 d.

dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo Protokolo dėl Susitariančiosios šalies stasuso suteikimo į Europos Sąjungą įstojusiai Kroatijos Respublikai sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu ir 218 straipsnio 8 dalies antra pastraipa,

atsižvelgdama į Kroatijos Respublikos stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

pagal Tarybos sprendimą 2014/122/ES (2)2016 m. kovo 4 d. pasirašytas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo Protokolas dėl Susitariančiosios šalies stasuso suteikimo į Europos Sąjungą įstojusiai Kroatijos Respublikai (toliau – Protokolas), su sąlyga, kad jis vėliau bus sudarytas;

(2)

Protokolas turėtų būti sudarytas Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu patvirtinamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo Protokolas dėl Susitariančiosios šalies stasuso suteikimo į Europos Sąjungą įstojusiai Kroatijos Respublikai (3).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas paskiria asmenį, kuris įgaliojamas Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu pateikti Protokolo 6 straipsnyje numatytą pranešimą ir taip išreikšti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių sutikimą laikytis Protokolo (4).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. KAŽIMÍR


(1)  2016 m. rugsėjo 14 d. Pritarimas (dar neišspausdintas Oficialiajame leidinyje).

(2)  2014 m. vasario 11 d. Trybos sprendimas 2014/122/ES dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo Protokolo dėl Susitariančiosios šalies stasuso suteikimo į Europos Sąjungą įstojusiai Kroatijos Respublikai pasirašymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu (OL L 69, 2014 3 8, p. 2).

(3)  Protokolo tekstas paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL L 31, 2017 2 4, p. 3).

(4)  Protokolo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


4.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 31/3


Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo

PROTOKOLAS

dėl Susitariančiosios šalies statuso suteikimo į Europos Sąjungą įstojusiai Kroatijos Respublikai

EUROPOS SĄJUNGA

ir

AIRIJA

AUSTRIJOS RESPUBLIKA

BELGIJOS KARALYSTĖ

BULGARIJOS RESPUBLIKA

ČEKIJOS RESPUBLIKA

DANIJOS KARALYSTĖ

ESTIJOS RESPUBLIKA

GRAIKIJOS RESPUBLIKA

ISPANIJOS KARALYSTĖ

ITALIJOS RESPUBLIKA

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ

KIPRO RESPUBLIKA

KROATIJOS RESPUBLIKA

LATVIJOS RESPUBLIKA

LENKIJOS RESPUBLIKA

LIETUVOS RESPUBLIKA

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ

MALTOS RESPUBLIKA

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA

RUMUNIJA

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA

SUOMIJOS RESPUBLIKA

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ

VENGRIJA ir

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

toliau – valstybės narės,

ir

ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJA,

toliau – Šveicarija,

toliau – Susitariančiosios Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS Į 1999 m. birželio 21 d. Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl laisvo asmenų judėjimo (toliau – Susitarimas), kuris įsigaliojo 2002 m. birželio 1 d.,

ATSIŽVELGDAMOS Į 1999 m. birželio 21 d. Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo 2004 m. spalio 26 d. protokolą dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos dalyvavimo Susitariančiųjų Šalių statusu joms įstojus į Europos Sąjungą (toliau – 2004 m. protokolas), kuris įsigaliojo 2006 m. balandžio 1 d.,

ATSIŽVELGDAMOS Į 1999 m. birželio 21 d. Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo 2008 m. gegužės 27 d. protokolą dėl į Europos Sąjungą įstojusių Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos prisijungimo prie šio susitarimo (toliau – 2008 m. protokolas), kuris įsigaliojo 2009 m. birželio 1 d.,

ATSIŽVELGDAMOS Į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą 2013 m. liepos 1 d.,

KADANGI Kroatijos Respublika turi tapti Susitarimo Susitariančiąja Šalimi,

SUSITARĖ DĖL TOLIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ:

1 straipsnis

1.   Kroatijos Respublika tampa Susitarimo Susitariančiąja Šalimi.

2.   Nuo šio Protokolo įsigaliojimo dienos Susitarimo nuostatos privalomos Kroatijai tokiomis pačiomis sąlygomis kaip esamoms Susitariančiosioms Šalims šiame Protokole nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Pagrindinė Susitarimo dalis ir jo I priedas iš dalies keičiami taip:

a)

Kroatija įtraukiama į Susitariančiųjų Šalių sąrašą kartu su Europos Sąjunga ir jos valstybėmis narėmis.

b)

Susitarimo 10 straipsnyje po 1b, 2b, 3b, 4c ir 5b dalių įterpiamos atitinkamai šios 1c, 2c, 3c, 4d, 4e ir 5c dalys:

„1c.   Iki antrųjų metų nuo Susitarimo protokolo dėl Susitariančiosios Šalies statuso suteikimo Kroatijos Respublikai įsigaliojimo pabaigos Šveicarija gali išlaikyti kiekybinius apribojimus, taikomus Kroatijos piliečiams, kurie atvyksta į Šveicariją dirbti pagal darbo sutartį arba yra savarankiškai dirbantys asmenys, jeigu jie ketina būti šalyje kažkurį iš šių dviejų laikotarpių – ilgiau nei keturis mėnesius, tačiau trumpiau nei vienerius metus ir vienerius metus arba ilgiau. Būnant trumpiau nei keturis mėnesius, kiekybiniai apribojimai netaikomi.

Jungtinis komitetas, atsižvelgdamas į Šveicarijos ataskaitą, iki minėto laikotarpio pabaigos peržiūri Kroatijos piliečiams nustatytą pereinamąjį laikotarpį. Atlikus tokią peržiūrą ir ne vėliau kaip iki minėto laikotarpio pabaigos, Šveicarija Jungtiniam komitetui praneša, ar ji toliau taikys kiekybinius apribojimus pagal darbo sutartį Šveicarijoje dirbantiems darbuotojams. Tokias priemones Šveicarija gali taikyti penkerius metus nuo minėto protokolo įsigaliojimo. Nesant tokio pranešimo, pereinamasis laikotarpis baigiasi praėjus pirmoje pastraipoje nurodytam dvejų metų laikotarpiui.

Pasibaigus šioje dalyje nustatytam pereinamajam laikotarpiui, panaikinami visi Kroatijos piliečiams taikomi kiekybiniai apribojimai. Kroatijai suteikiama teisė tuo pačiu laikotarpiu Šveicarijos piliečiams taikyti tokius pačius kiekybinius apribojimus.“

„2c.   Šveicarija ir Kroatija iki antrųjų metų nuo Susitarimo protokolo dėl Kroatijos dalyvavimo Susitariančiosios Šalies teisėmis įsigaliojimo pabaigos jų pačių teritorijoje pagal darbo sutartį dirbantiems vienos iš Susitariančiųjų Šalių darbuotojams gali toliau taikyti priemones į įprastą darbo rinką integruotų darbuotojų pirmenybei, darbo užmokesčio ir darbo sąlygoms, kurios galioja kitos Susitariančiosios Šalies piliečiams, užtikrinti. Tas pačias priemones galima toliau taikyti asmenims, kurie teikia paslaugas šiuose keturiuose Susitarimo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytuose sektoriuose: sodininkystė; statyba, įskaitant susijusias pramonės šakas; apsaugos veikla; pramoninis valymas (atitinkamai 01.41, 45.1–4, 74.60 ir 74.70 NACE kodai (1)). Šveicarija 1c, 2c, 3c ir 4d dalyse minėtais pereinamaisiais laikotarpiais pirmenybę patekti į jos darbo rinką teikia darbuotojams, kurie yra Kroatijos piliečiai, darbuotojų, kurie nėra ES ir ELPA valstybių piliečiai, atžvilgiu. Priemonės į įprastą darbo rinką integruotų darbuotojų pirmenybei užtikrinti netaikomos paslaugų, kurios buvo liberalizuotos specialiu Susitariančiųjų Šalių susitarimu dėl paslaugų teikimo (įskaitant susitarimą dėl viešojo pirkimo tam tikrų aspektų, jeigu tas pirkimas apima paslaugų teikimą), teikėjams. Tuo pačiu laikotarpiu gali būti išlaikomi kvalifikacijos reikalavimai išduodant leidimus gyventi trumpesniam nei keturių mėnesių laikotarpiui (2) ir juos išduodant asmenims, kurie teikia paslaugas minėtuose keturiuose Susitarimo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytuose sektoriuose.

Per dvejus metus nuo Susitarimo protokolo dėl Susitariančiosios Šalies statuso suteikimo Kroatijos Respublikai įsigaliojimo Jungtinis komitetas peržiūri, kaip įgyvendinamos šioje dalyje nurodytos pereinamojo laikotarpio priemonės, remdamasis kiekvienos iš tas priemones įgyvendinančių Susitariančiųjų Šalių parengtomis ataskaitomis. Užbaigus peržiūrą, tačiau ne vėliau nei po dvejų metų nuo minėto protokolo įsigaliojimo Susitariančioji Šalis, kuri įgyvendino šioje dalyje nurodytas pereinamojo laikotarpio priemones ir pranešė Jungtiniam komitetui apie savo ketinimą toliau jas taikyti, gali jas taikyti iki penktųjų metų nuo minėto protokolo įsigaliojimo pabaigos. Nesant tokio pranešimo, pereinamasis laikotarpis baigiasi praėjus pirmoje pastraipoje nurodytam dvejų metų laikotarpiui.

Pasibaigus šioje dalyje nustatytam pereinamajam laikotarpiui, panaikinami visi šioje dalyje nurodyti apribojimai.“

„3c.   Įsigaliojus Susitarimo protokolui dėl Susitariančiosios Šalies statuso suteikimo Kroatijos Respublikai ir iki 1c dalyje nustatyto laikotarpio pabaigos Šveicarija kiekvienais metais (pro rata temporis), atsižvelgdama į bendrą trečiosioms šalims skirtą kvotą, Šveicarijoje pagal darbo sutartį ir savarankiškai dirbantiems asmenims, esantiems Kroatijos piliečiais, numato mažiausią naujų leidimų gyventi skaičių (3) pagal toliau pateiktą tvarkaraštį:

Laikotarpis

Vieneriems metams arba ilgesniam laikui išduotų leidimų skaičius

Ilgiau nei keturiems mėnesiams, tačiau trumpiau nei vieneriems metams išduotų leidimų skaičius

Pirmieji metai

54

543

Antrieji metai

78

748

Tretieji metai

103

953

Ketvirtieji metai

133

1 158

Penktieji metai

250

2 000

3d.   Jeigu dėl rimtų sutrikimų jų darbo rinkoje arba tokio sutrikimo pavojaus Šveicarija ir (arba) Kroatija 1c, 2c ir 3c dalyse aprašytas priemones taiko jų pačių teritorijoje pagal darbo sutartį dirbantiesiems asmenims, apie tas aplinkybes jos praneša Jungtiniam komitetui prieš pasibaigiant 1c dalyje nurodytam laikotarpiui.

Remdamasis šiuo pranešimu Jungtinis komitetas priims sprendimą, ar pranešančioji šalis gali toliau taikyti pereinamojo laikotarpio priemones. Jei jis priima palankią nuomonę, pranešančioji šalis savo pačios teritorijoje pagal darbo sutartį dirbantiesiems asmenims gali toliau taikyti 1c, 2c ir 3c dalyse nustatytas priemones iki septintųjų metų nuo minėto protokolo įsigaliojimo pabaigos. Šiuo atveju 1c dalyje nurodytų leidimų gyventi skaičius per metus yra:

Laikotarpis

Vieneriems metams arba ilgesniam laikui išduotų leidimų skaičius

Ilgiau nei keturiems mėnesiams, tačiau trumpiau nei vieneriems metams išduotų leidimų skaičius

Šeštieji metai

260

2 100

Septintieji metai

300

2 300 .“

„4d.   1c ir 3d dalyse aprašyto laikotarpio pabaigoje ir iki dešimtųjų metų po Susitarimo protokolo dėl Susitariančiosios Šalies statuso suteikimo Kroatijos Respublikai įsigaliojimo pabaigos taikomos toliau išdėstytos nuostatos. Jei vienos iš 1c dalyje nurodytų kategorijų naujų leidimų gyventi, išduotų pagal darbo sutartį ir savarankiškai dirbantiems Kroatijos piliečiams, skaičius konkrečiais metais viršija trejų metų, buvusių prieš ataskaitinius metus, vidurkį daugiau kaip 10 proc., Šveicarija gali taikymo metais vienašališkai sumažinti vieneriems metams arba ilgesniam laikui išduodamų naujų leidimų gyventi skaičių pagal darbo sutartį ir savarankiškai dirbantiems Kroatijos piliečiams iki skaičiaus, atitinkančio trejų metų, buvusių prieš taikymo metus, vidurkį, pridėdama dar 5 proc., ir sumažinti ilgiau nei keturiems mėnesiams, tačiau trumpiau nei vieneriems metams išduotų leidimų gyventi skaičių iki skaičiaus, atitinkančio trejų metų, buvusių prieš taikymo metus, vidurkį, pridėdama dar 10 proc. Leidimų skaičius gali išlikti tiek pat apribotas ir kitais metais po taikymo metų.

Nukrypstant nuo ankstesnės pastraipos, šeštųjų ir septintųjų ataskaitinių metų pabaigoje taikomos toliau išdėstytos nuostatos. Jei vienos iš 1c dalyje nurodytų kategorijų naujų leidimų gyventi, išduotų pagal darbo sutartį ir savarankiškai dirbantiems Kroatijos piliečiams, skaičius konkrečiais metais viršija metų, buvusių prieš ataskaitinius metus, vidurkį daugiau kaip 10 proc., Šveicarija gali taikymo metais vienašališkai sumažinti vieneriems metams arba ilgesniam laikui išduodamų naujų leidimų gyventi skaičių pagal darbo sutartį ir savarankiškai dirbantiems Kroatijos piliečiams iki skaičiaus, atitinkančio trejų metų, buvusių prieš taikymo metus, vidurkį, pridėdama dar 5 proc., ir sumažinti ilgiau nei keturiems mėnesiams, tačiau trumpiau nei vieneriems metams išduotų leidimų gyventi skaičių iki skaičiaus, atitinkančio trejų metų, buvusių prieš taikymo metus, vidurkį, pridėdama dar 10 proc. Leidimų skaičius gali išlikti tiek pat apribotas ir kitais metais po taikymo metų.

4e.   Taikant 4d dalį:

1)

sąvoka „ataskaitiniai metai“ yra konkretūs metai, skaičiuojami nuo pirmos mėnesio, kai Protokolas įsigalioja, dienos;

2)

sąvoka „taikymo metai“ yra metai, einantys po ataskaitinių metų.“

„5c.   1c, 2c, 3c ir 4d dalių, visų pirma 2c dalies, pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl į įprastą darbo rinką integruotų darbuotojų pirmenybės ir priemonių darbo užmokesčio bei darbo sąlygoms užtikrinti netaikomos pagal darbo sutartį ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie Susitarimo protokolo dėl Susitariančiosios Šalies statuso suteikimo Kroatijos Respublikai įsigaliojimo metu turėjo leidimą Susitariančiųjų Šalių teritorijoje vykdyti ekonominę veiklą. Tokie asmenys visų pirma turi teisę į profesinį ir geografinį judumą.

Trumpiau nei vienerius metus galiojančių leidimų gyventi turėtojams suteikiama teisė, kad jų leidimai būtų atnaujinti; atsisakymo suteikti šiems asmenims leidimą negalima argumentuoti tuo, kad pasiektas kiekybiniais apribojimais nustatytas leidimų skaičius. Vienerius metus arba ilgiau galiojančių leidimų gyventi turėtojams automatiškai suteikiama teisė, kad jų leidimų galiojimas būtų pratęstas. Dėl to šie pagal darbo sutartį ir savarankiškai dirbantys asmenys nuo minėto protokolo įsigaliojimo naudojasi laisvo judėjimo teise, kuri įsisteigusiems asmenims suteikiama pagal pagrindines Susitarimo nuostatas, visų pirma jo 7 straipsnį.“.

c)

Susitarimo I priedo 27 straipsnio 2 dalies nuoroda į „10 straipsnio 2, 2a, 2b, 4a, 4b ir 4c dalis“ pakeičiama nuoroda į „10 straipsnio 2b, 2c, 4c ir 4d dalis“.

3 straipsnis

Nukrypstant nuo Susitarimo I priedo 25 straipsnio, taikomi šio Protokolo 1 priede nustatyti pereinamieji laikotarpiai.

4 straipsnis

Susitarimo II ir III priedai keičiami pagal šio Protokolo 2 ir 3 priedus.

5 straipsnis

1.   Šio Protokolo 1, 2 ir 3 priedai yra neatskiriama jo dalis.

2.   Šis Protokolas, taip pat 2004 m. ir 2008 m. protokolai, yra neatskiriama Susitarimo dalis.

6 straipsnis

1.   Šį Protokolą valstybių narių ir Europos Sąjungos vardu ratifikuoja arba patvirtina Europos Sąjungos Taryba ir Šveicarija pagal savo nustatytas procedūras.

2.   Susitariančiosios Šalys viena kitai praneša apie šių procedūrų užbaigimą.

7 straipsnis

Šis Protokolas įsigalioja pirmą pirmo mėnesio nuo paskutinio ratifikavimo ar patvirtinimo dokumento deponavimo dieną.

8 straipsnis

Šis Protokolas galioja tokį patį laikotarpį ir tomis pačiomis sąlygomis kaip ir Susitarimas.

9 straipsnis

1.   Šis Protokolas ir prie jo pridėtos deklaracijos sudarytos dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

2.   Susitarimo, įskaitant visus jo priedus ir protokolus bei baigiamąjį aktą, tekstai kroatų kalba taip pat autentiški. Pagal Susitarimo 14 straipsnį įsteigtas Jungtinis komitetas patvirtina autentišką Susitarimo tekstą kroatų kalba.

Съставено в Брюксел на четвърти март през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el cuatro de marzo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne čtvrtého března dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den fjerde marts to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am vierten März zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta märtsikuu neljandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the fourth day of March in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le quatre mars deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu četvrtog ožujka godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quattro marzo duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada ceturtajā martā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų kovo ketvirtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év március havának negyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fir-raba’ jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, vier maart tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia czwartego marca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em quatro de março de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la patru martie două mii șaisprezece.

V Bruseli štvrtého marca dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne četrtega marca leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä neljäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den fjärde mars år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image


(1)  NACE: 1990 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3037/90 dėl statistinio Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (OL L 293, 1990 10 24, p. 1).

(2)  Atsižvelgiant į 3c dalyje nurodytas kvotas, darbuotojai gali prašyti trumpalaikio leidimo gyventi net ir trumpesniam nei keturių mėnesių laikotarpiui.

(3)  Šie leidimai bus suteikiami papildant Susitarimo 10 straipsnyje nurodytas kvotas, kurios rezervuotos pagal darbo sutartį ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie Susitarimo pasirašymo metu (1999 m. birželio 21 d.) buvo valstybių narių ir valstybių narių, pagal Susitarimo 2004 m. ir 2008 m. protokolus tapusių Susitariančiosiomis Šalimis, piliečiais. Šie leidimai išduodami papildomai greta leidimų, kurie buvo išduoti pagal galiojančius Šveicarijos ir naujųjų valstybių narių dvišalius susitarimus dėl stažuotojų mainų.


1 PRIEDAS

ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS PIRKIMUI TAIKOMOS PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONĖS

Kroatija septynerius metus nuo Protokolo įsigaliojimo Šveicarijos piliečiams ir pagal Šveicarijos teisę įsteigtiems juridiniams asmenims gali toliau taikyti nacionalinėje teisėje įtvirtintus žemės ūkio paskirties žemės nuosavybės teisės įsigijimo apribojimus, galiojusius Protokolo pasirašymo metu. Žemės ūkio paskirties žemės įsigyjančiam Šveicarijos piliečiui jokiu atveju negali būti taikoma mažiau palanki tvarka nei galiojusi Protokolo pasirašymo dieną arba didesni apribojimai nei šalies, kuri nėra Susitarimo arba Europos ekonominės erdvės susitarimo Susitariančioji Šalis, piliečiui.

Šveicarijos piliečiams – savarankiškai dirbantiems ūkininkams, kurie pageidauja įsisteigti ir gyventi Kroatijoje, – netaikomos ankstesnės pastraipos nuostatos arba kokios nors kitos procedūros, išskyrus tas, kurios taikomos Kroatijos piliečiams.

Visos šios pereinamojo laikotarpio priemonės persvarstomos trečiaisiais metais nuo Protokolo įsigaliojimo. Jungtinis komitetas pirmojoje pastraipoje nurodytą pereinamąjį laikotarpį gali nuspręsti sutrumpinti arba atšaukti.

Jeigu yra pakankamai įrodymų, kad pasibaigus pereinamajam laikotarpiui labai sutriks Kroatijos žemės ūkio paskirties žemės rinka arba atsiras tokio sutrikimo pavojus, Kroatija apie tas aplinkybes praneša Jungtiniam komitetui prieš pasibaigiant pirmoje pastraipoje nurodytam septynerių metų pereinamajam laikotarpiui. Tokiu atveju Kroatija pirmoje pastraipoje aprašytas priemones gali taikyti dešimt metų nuo Protokolo įsigaliojimo. Šis laikotarpio pratęsimas gali būti taikomas tik atrinktoms, ypač paveiktoms geografinėms vietovėms.


2 PRIEDAS

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo II priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Antraštinės dalies „A skirsnis. Nurodytieji teisės aktai“ 1 punkte įterpiamas šis aktas:

2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2013 (OL L 158, 2013 6 10, p. 1), kuriuo dėl Kroatijos Respublikos stojimo adaptuojami tam tikri laisvo prekių judėjimo, laisvo asmenų judėjimo, bendrovių teisės, konkurencijos politikos, žemės ūkio, maisto saugos, veterinarijos ir fitosanitarijos politikos, transporto politikos, energetikos, mokesčių, statistikos, transeuropinių tinklų, teismų ir pagrindinių teisių, teisingumo, laisvės ir saugumo, aplinkos, muitų sąjungos, išorės santykių, užsienio, saugumo ir gynybos politikos bei institucijų sričių reglamentai ir sprendimai.

2.

To priedo protokolo skirsnio „Nedarbo draudimas“ 1 dalis taikoma darbuotojams, kurie yra Kroatijos Respublikos piliečiai, iki septintųjų metų po šio Protokolo įsigaliojimo pabaigos.


3 PRIEDAS

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo III priedas iš dalies keičiamas taip:

 

1a punktas papildomas šiomis įtraukomis:

Aktas dėl Kroatijos Respublikos stojimo (OL L 112, 2012 4 24, p. 10), III priedas (Akto dėl Kroatijos Respublikos stojimo 15 straipsnyje nurodytas sąrašas: institucijų priimtų aktų adaptacijos, OL L 112, 2012 4 24, p. 41)

Direktyvos 2005/36/EB 23 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Nedarant poveikio 43b straipsniui, kiekviena valstybė narė pripažįsta formalios kvalifikacijos įrodymą, suteikiantį galimybę užsiimti pagrindinio rengimo gydytojo ir gydytojo specialisto, bendrosios praktikos slaugytojo, gydytojo odontologo, specializuoto gydytojo odontologo, veterinarijos gydytojo, akušerio, vaistininko ir architekto profesine veikla, kurį turi valstybių narių piliečiai, išduotą buvusioje Jugoslavijoje, arba kurių rengimas prasidėjo:

a)

Slovėnijoje – iki 1991 m. birželio 25 d. ir

b)

Kroatijoje – iki 1991 m. spalio 8 d.,

jei pirmiau minėtų valstybių narių institucijos patvirtina, kad toks įrodymas jų teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip ir jų išduodamas įrodymas, o architektų atveju – kaip VI priedo 6 punkte toms valstybėms narėms nurodytas formalios kvalifikacijos įrodymas, dėl galimybės užsiimti pagrindinio rengimo gydytojo, gydytojo specialisto, bendrosios praktikos slaugytojo, gydytojo odontologo, specializuoto gydytojo odontologo, veterinarijos gydytojo, akušerio, vaistininko profesine veikla, nurodyta 45 straipsnio 2 dalyje, ir architekto veikla, nurodyta 48 straipsnyje, ir dėl vertimosi tokia veikla.

Kartu su tokiu kompetenciją patvirtinančiu dokumentu turi būti pateikiamas tų pačių institucijų išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tokie asmenys faktiškai ir teisėtai užsiėmė atitinkama veikla jų teritorijoje ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės per penkerių metų laikotarpį iki pažymėjimo išdavimo.“

Į Direktyvą 2005/36/EB įterpiamas šis 43b straipsnis:

„Akušerijos srityje įgytos teisės netaikomos toliau nurodytoms kvalifikacijoms, kurios įgytos Kroatijoje iki 2013 m. liepos 1 d.: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (vyresnioji ginekologijos-akušerijos medicinos sesuo), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (ginekologijos-akušerijos medicinos sesuo), viša medicinska sestra primaljskog smjera (vyresnioji medicinos sesuo, turinti akušerės kvalifikaciją), medicinska sestra primaljskog smjera (medicinos sesuo, turinti akušerės kvalifikaciją), ginekološko-opstetrička primalja (ginekologijos-akušerijos akušerė) ir primalja (akušerė).“

2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyvos 2013/25/ES, kuria dėl Kroatijos Respublikos stojimo adaptuojamos tam tikros įsisteigimo teisės ir laisvės teikti paslaugas srities direktyvos (OL L 158, 2013 6 10, p. 368), priedo A dalis.

 

2a punktas papildomas šia įtrauka:

2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyvos 2013/25/ES, kuria dėl Kroatijos Respublikos stojimo adaptuojamos tam tikros įsisteigimo teisės ir laisvės teikti paslaugas srities direktyvos (OL L 158, 2013 6 10, p. 368), priedo B dalies 1 punktas.

 

3a punktas papildomas šia įtrauka:

2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyvos 2013/25/ES, kuria dėl Kroatijos Respublikos stojimo adaptuojamos tam tikros įsisteigimo teisės ir laisvės teikti paslaugas srities direktyvos (OL L 158, 2013 6 10, p. 368), priedo B dalies 2 punktas.

 

5a punktas papildomas šia įtrauka:

2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyvos 2013/25/ES, kuria dėl Kroatijos Respublikos stojimo adaptuojamos tam tikros įsisteigimo teisės ir laisvės teikti paslaugas srities direktyvos (OL L 158, 2013 6 10, p. 368), priedo C dalis.


ŠVEICARIJOS DEKLARACIJA DĖL SAVARANKIŠKŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO NUO PASIRAŠYMO DIENOS

Šveicarija, remdamasi savo nacionalinės teisės aktais, prieš įsigaliojant šiame Protokole numatytoms pereinamojo laikotarpio priemonėms, leis Kroatijos Respublikos piliečiams laikinai patekti į savo darbo rinką. Šiuo tikslu Šveicarija nuo šio Protokolo pasirašymo dienos paskelbs Kroatijos Respublikos piliečiams skirtas specialias trumpalaikių ir ilgalaikių darbo leidimų kvotas, kaip nustatyta Susitarimo 10 straipsnio 1 dalyje. Kvotas sudarys 50 ilgalaikių darbo leidimų ir 450 trumpalaikių darbo leidimų per metus. Be to, 1 000 darbuotojų per metus bus priimti trumpesniam nei keturių mėnesių buvimo laikotarpiui.


REGLAMENTAI

4.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 31/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/193

2017 m. vasario 3 d.

kuriuo dėl labai patogeniško paukščių gripo ir su juo susijusių Ukrainos įrašų trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti tam tikras prekes, sąrašuose iš dalies keičiamas Sprendimo 2007/777/EB II priedas ir Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio įžanginį sakinį, 8 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą ir 8 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą 2009/158/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių (2), ypač į jos 23 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 2 dalį, 25 straipsnio 2 dalį ir 28 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendime 2007/777/EB (3) nustatytos gyvūnų ir visuomenės sveikatos taisyklės importuojant į Sąjungą, taip pat vežant per Sąjungą tranzitu bei sandėliuojant Sąjungoje tam tikrų mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, apdorotų vienu iš būdų, nustatytų šio sprendimo II priedo 4 dalyje, siuntas;

(2)

Sprendimo 2007/777/EB II priedo 2 dalyje pateiktame sąraše išvardytos trečiosios šalys arba jų dalys, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti mėsos gaminių ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų siuntas, jei šios prekės buvo apdorotos toje dalyje nurodytu būdu. Jei įtraukiant trečiąsias šalis į tą sąrašą jos buvo suskirstytos į regionus, į regionus suskirstytos jų teritorijos išvardytos to priedo 1 dalyje;

(3)

Sprendimo 2007/777/EB II priedo 4 dalyje nustatyti to priedo 2 dalyje nurodyti apdorojimo būdai ir kiekvienam iš jų priskirtas kodas. Toje dalyje pagal mažėjantį intensyvumą išvardyti nespecifinio (A) ir specifinio (B–F) apdorojimo būdai;

(4)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 798/2008 (4) nustatyti veterinarijos sertifikatų reikalavimai, taikomi importuojant naminius paukščius ir naminių paukščių produktus į Sąjungą ir vežant juos tranzitu per Sąjungą, įskaitant sandėliavimą tranzito metu. Tame reglamente nustatyta, kad šias prekes importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per ją galima tik iš trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, kurie išvardyti jo I priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 1 ir 3 skiltyse;

(5)

veterinarijos sertifikatų reikalavimai Reglamente (EB) Nr. 798/2008 nustatyti atsižvelgiant į tai, ar dėl tam tikrų ligų tose trečiosiose šalyse, teritorijose, zonose ar skyriuose nustatomos specialiosios sąlygos, įskaitant, jei taikoma, mėginių ėmimą ir įvairių naminių paukščių ligų tyrimus. Šios specialiosios sąlygos ir veterinarijos sertifikatų, kurie turi būti pateikiami su į Sąjungą importuojamomis ir per ją tranzitu vežamomis prekėmis, pavyzdžiai pateikti to reglamento I priedo 2 dalyje. Reglamente (EB) Nr. 798/2008 taip pat nustatytos sąlygos, kuriomis vadovaujantis trečioji šalis, teritorija, zona ar skyrius turi būti laikomas neužkrėstu labai patogenišku paukščių gripu (LPPG);

(6)

Ukraina yra įtraukta į Sprendimo 2007/777/EB II priedo 2 dalyje pateiktą sąrašą kaip trečioji šalis, iš kurios visos teritorijos leidžiama į Sąjungą gabenti naminių paukščių, ūkiuose auginamų medžiojamųjų paukščių, ūkiuose auginamų beketerių (Ratitate) paukščių ir laukinių medžiojamųjų paukščių mėsos produktus ir apdorotus skrandžius, pūsles bei žarnas, apdorotus nespecifiniu A būdu;

(7)

be to, į Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies sąrašą Ukraina įtraukta kaip trečioji šalis, iš kurios visos teritorijos leidžiama į Sąjungą importuoti ir per ją tranzitu vežti naminius paukščius ir naminių paukščių produktus;

(8)

2016 m. lapkričio 30 d. Ukraina patvirtino, kad jos teritorijoje nustatyta H5N8 potipio LPPG atvejų, todėl ji nebegali būti laikoma neužkrėsta šia liga. Todėl Ukrainos veterinarijos tarnybos nebegali išduoti veterinarijos sertifikatų, pridedamų prie naminių paukščių ir naminių paukščių produktų siuntų, kurias ketinama eksportuoti į Sąjungą;

(9)

vėliau, 2017 m. sausio 4 d., Ukraina pavirtino, kad dar dviejų jos teritorijos regionų ūkiuose nustatyta H5N8 potipio LPPG atvejų. Ukrainos veterinarijos tarnybos patvirtino, kad jos įgyvendino likvidavimo strategiją LPPG kontroliuoti ir jo plitimui riboti;

(10)

Ukraina pateikė informaciją apie jos teritorijoje susiklosčiusią epidemiologinę padėtį ir apie priemones, kurių ji ėmėsi, siekdama užkirsti kelią tolesniam LPPG plitimui ir Komisija jau atliko šios informacijos vertinimą. Remiantis šiuo vertinimu, taip pat Ukrainos suteiktomis garantijomis, darytina išvada, kad taikyti apribojimus tik iš LPPG užkrėstos teritorijos, kuriai Ukrainos veterinarijos tarnybos dėl dabartinių protrūkių nustatė apribojimus, į Sąjungą įvežamiems naminiams paukščiams ir naminių paukščių produktams turėtų pakakti, kad būtų pašalinta su naminių paukščių ir naminių paukščių produktų įvežimu į Sąjungą susijusi rizika;

(11)

be to, siekiant užkirsti kelią LPPG pateikimui į Sąjungą, iš LPPG užkrėstos Ukrainos teritorijos ir teritorijos, kuriai Ukrainos veterinarijos tarnybos dėl dabartinių protrūkių nustatė apribojimus, iš naminių paukščių, ūkiuose auginamų medžiojamųjų paukščių ir laukinių medžiojamųjų paukščių gaunami mėsos produktai ir apdoroti skrandžiai, pūslės ir žarnos turėtų būti apdorojami bent D būdu, kaip nustatyta Sprendimo 2007/777/EB II priedo 4 dalyje;

(12)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 798/2008 ir Sprendimas 2007/777/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(13)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2007/777/EB II priedo 1 ir 2 dalys iš dalies keičiamos vadovaujantis šio reglamento I priedu.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalis iš dalies keičiama vadovaujantis šio reglamento II priedu.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  OL L 343, 2009 12 22, p. 74.

(3)  2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas 2007/777/EB nustatantis gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimus ir tam tikrų mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, skirtų žmonių maistui, importo iš trečiųjų šalių sertifikatų pavyzdžius ir panaikinantis Sprendimą 2005/432/EB (OL L 312, 2007 11 30, p. 49).

(4)  2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 226, 2008 8 23, p. 1).


I PRIEDAS

1.

Sprendimo 2007/777/EB II priedo 1 dalyje tarp Rusijai ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirtų įrašų įterpiamas Ukrainai skirtas įrašas:

Šalis

Teritorija

Teritorijos apibūdinimas

ISO kodas

Versija

„Ukraina

UA

01/2016

Visa šalies teritorija

UA-1

01/2016

Visa Ukrainos šalies teritorija, išskyrus teritoriją UA-2

UA-2

01/2016

Ukrainos teritorijos, nurodytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies lentelės 3 skiltyje UA-2 apibūdinime, atsižvelgiant į tos lentelės 6A ir 6B skiltyse nurodytas datas.“;

2.

Sprendimo 2007/777/EB II priedo 2 dalyje Ukrainai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

ISO kodas

Kilmės šalis arba jos dalis

1.

Naminiai galvijai

2.

Ūkiuose auginami poranagiai medžiojamieji gyvūnai (išskyrus kiaules)

Naminės avys / ožkos

1.

Naminės kiaulės

2.

Ūkiuose auginami medžiojamieji poranagiai gyvūnai (kiaulės)

Naminiai neporanagiai

1.

Naminiai paukščiai

2.

Ūkiuose auginami medžiojamieji paukščiai (išskyrus beketerius)

Ūkiuose auginami beketeriai paukščiai

Naminiai triušiai ir ūkyje auginami kiškiniai

Laukiniai medžiojamieji poranagiai gyvūnai (išskyrus kiaules)

Laukinės kiaulės

Laukiniai neporanagiai gyvūnai

Laukiniai kiškiniai (triušiai ir kiškiai)

Laukiniai medžiojamieji paukščiai

Laukiniai medžiojami sausumos žinduoliai (išskyrus kanopinius, neporakanopius ir kiškinius)

„UA

Ukraina UA

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

Ukraina UA-1

XXX

XXX

XXX

XXX

A

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Ukraina UA-2

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX“


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje Ukrainos įrašas pakeičiamas taip:

Trečiosios šalies ar teritorijos ISO kodas ir pavadinimas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus kodas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus aprašymas

Veterinarijos sertifikatas

Specialiosios sąlygos

Specialiosios sąlygos

Paukščių gripo stebėjimo statusas

Skiepijimo nuo paukščių gripo statusas

Salmonelių kontrolės statusas (6)

Pavyzdys (-iai)

Papildomos garantijos

Galiojimo pabaigos diena (1)

Galiojimo pradžios diena (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„UA – Ukraina

UA-0

Visa šalies teritorija

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

UA-1

Visa Ukrainos šalies teritorija, išskyrus teritoriją UA-2

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UA-2

Ukrainos teritorija, atitinkanti:

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Chersono sritį (regioną)

WGM

 

P2

2016 11 30

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2016 11 30

 

 

 

 

UA-2.2

Odesos sritį (regioną)

WGM

 

P2

2017 1 4

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2017 1 4

 

 

 

 

UA-2.3

Černivcių sritį (regioną)

WGM

 

P2

2017 1 4

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2017 1 4“

 

 

 

 


4.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 31/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/194

2017 m. vasario 3 d.

dėl leidimo naudoti Lactobacillus diolivorans DSM 32074 preparatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti Lactobacillus diolivorans DSM 32074 preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti Lactobacillus diolivorans DSM 32074 kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą, skirtiną prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2016 m. liepos 12 d. nuomonėje (2) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis Lactobacillus diolivorans DSM 32074 preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Tačiau priedas turėtų būti laikomas galimai kvėpavimo takus jautrinančia medžiaga. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad susijęs preparatas gali padėti pagerinti iš lengvai, vidutiniškai ir sunkiai silosuojamų žaliavų gaminamo siloso gamybą. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodų taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

atlikus Lactobacillus diolivorans DSM 32074 preparato vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo išdavimo sąlygos įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkcinei grupei „siloso priedai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2016; 14(9):4556.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Priedo KSV/kg šviežios medžiagos

Technologiniai priedai: siloso priedai

1k20752

Lactobacillus diolivorans

DSM 32074

Priedo sudėtis

Lactobacillus diolivorans DSM 32074 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 3 × 1011 KSV/g priedo.

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Gyvybingos Lactobacillus diolivorans DSM 32074 ląstelės

Analizės metodas  (1)

Pašarų priedo skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MRS agarą (EN 15787).

Pašarų priedo identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas.

2.

Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1 × 108 KSV/kg šviežios medžiagos.

3.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jo naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.

2027 m. vasario 24 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


4.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 31/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/195

2017 m. vasario 3 d.

kuriuo dėl tam tikrų į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 686/2012 priedo B dalies sąrašą įtrauktų veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (AIR IV atnaujinimo programa)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 17 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (2) priedo A dalyje išvardytos veikliosios medžiagos laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009; Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo B dalyje išvardytos veikliosios medžiagos patvirtintos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009;

(2)

paraiškos dėl į šį reglamentą įtrauktų veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimo atnaujinimo buvo pateiktos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 844/2012 (3). Tačiau šių medžiagų patvirtinimo galiojimas dėl nuo pareiškėjo nepriklausančių priežasčių gali baigtis anksčiau negu bus priimtas sprendimas dėl jų patvirtinimo galiojimo atnaujinimo. Todėl būtina pratęsti jų patvirtinimo galiojimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 17 straipsnį;

(3)

atsižvelgiant į laiko ir išteklių, reikalingų daugybės veikliųjų medžiagų, kurių patvirtinimo galiojimas baigiasi 2019–2021 m., patvirtinimo atnaujinimo paraiškų vertinimui užbaigti, Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2016)6104 (4) sudaryta darbo programa, kuria veikliosios medžiagos sugrupuotos pagal jų panašumus ir nustatyti prioritetai atsižvelgiant į su žmonių bei gyvūnų sveikata ir aplinka susijusius saugos apsektus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 18 straipsnyje;

(4)

vadovaujantis Įgyvendinimo sprendimu C(2016)6104, pirmenybė turėtų būti teikiama medžiagoms, kurios, manoma, kelia nedidelę riziką. Šių medžiagų patvirtinimo galiojimo pratęsimo laikotarpis turėtų būti kuo trumpesnis. Atsižvelgiant į valstybėms narėms ataskaitų rengėjoms ir antrosioms tą pačią ataskaitą rengiančioms valstybėms narėms tenkančių pareigų ir darbo pasiskirstymą ir turimus vertinimui atlikti ir sprendimams priimti būtinus išteklius, veikliosioms medžiagoms aliuminio amonio sulfatui, aliuminio silikatui, kraujo miltams, kalcio karbonatui, anglies dioksidui, arbatmedžio ekstraktui, riebalų distiliavimolikučiui, riebalų rūgštims nuo C7 iki C20, česnakų ekstraktui, giberelino rūgščiai, giberelinui, hidrolizuotiems baltymams, geležies sulfatui, diatomitui (infuzorinei žemei), maltų pipirų ekstrahavimo likučiui (MPEL), augaliniams aliejams / rapsų aliejui, kalio karbonatui, kvarciniam smėliui, žuvų taukams, gyvūninėms ir augalinėms kvapu atbaidančioms medžiagoms/avių riebalams, gyvūninėms arba augalinėms kvapu atbaidančioms medžiagoms/žaliai talo alyvai, gyvūninėms arba augalinėms kvapu atbaidančioms medžiagoms/talo alyvos dervai, natrio aliuminio silikatui, drugių (Lepidoptera) būrio atstovų linijinės grandinės feromonams ir karbamidui toks laikotarpis turėtų būti vieneri metai;

(5)

veikliųjų medžiagų, kurios nepriskirtos prioritetinėms Įgyvendinimo sprendimo C(2016)6104 kategorijoms, patvirtinimo galiojimo laikotarpis turėtų būti pratęstas dvejiems arba trejiems metais, atsižvelgiant į esamą galiojimo datą, į tai, kad, remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 844/2012 6 straipsnio 3 dalimi, papildomas veikliosios medžiagos rinkinys turi būti pateiktas likus ne mažiau kaip 30 mėnesių iki patvirtinimo galiojimo pabaigos, į poreikį užtikrinti tolygų narėms ataskaitų rengėjoms ir antrosioms tą pačią ataskaitą rengiančioms valstybėms narėms tenkančių pareigų ir darbo pasiskirstymą ir turimus vertinimui atlikti ir sprendimams priimti būtinus išteklius. Todėl veikliųjų medžiagų bifentrino, cimoksanilo ir metazachloro patvirtinimo galiojimo laikotarpis turėtų būti pratęstas dvejiems metams, o veikliųjų medžiagų 2,5-dichlorbenzenkarboksirūgšties metilesterio, acto rūgšties, aklonifeno, aliuminio fosfido, kalcio karbido, kalcio fosfido, denatonio benzoato, dodemorfo, etileno, imidakloprido, magnio fosfido, metamitrono, augalinių aliejų / kvapiųjų citrinžolių aliejaus, augalinių aliejų/gvazdikų aliejaus, augalinių aliejų ir (arba) šaltmėčių aliejaus, piretrinų ir sulkotriono patvirtinimo galiojimo laikotarpis – trejiems metams;

(6)

atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 17 straipsnio pirmos pastraipos tikslą, jei likus 30 mėnesių iki šio reglamento priede nustatytos atitinkamos galiojimo pabaigos datos pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 844/2012 nebus pateikta papildomų dokumentų rinkinio, Komisija nustatys galiojimo pabaigos datą – ji bus ta pati, kaip ir prieš priimant šį reglamentą, arba kita anksčiausia data;

(7)

atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 17 straipsnio pirmos pastraipos tikslą, tais atvejais, kai Komisija priims reglamentą, kuriame bus nustatyta, kad šio reglamento priede nurodytų veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimas neatnaujinamas, nes nėra patenkinti patvirtinimo kriterijai, Komisija nustatys galiojimo pabaigos datą, kuri bus tokia pati, kaip ir prieš priimant šį reglamentą, arba kuri bus reglamento, kuriuo nepratęsiamas veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimas, įsigaliojimo data, nelygu, kuri iš šių datų bus vėlesnė. Tais atvejais, kai Komisija priims reglamentą, kuriuo atnaujinamas šio reglamento priede nurodytos veikliosios medžiagos patvirtinimas, Komisija stengsis nustatyti, kai tinkama, kuo ankstesnę taikymo datą;

(8)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).

(3)  2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 844/2012, kuriuo nustatomos veikliųjų medžiagų patvirtinimo pratęsimo procedūros įgyvendinimo nuostatos, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 252, 2012 9 19, p. 26).

(4)  2016 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl veikliųjų medžiagų patvirtinimų, kurie nustoja galioti 2019, 2020 ir 2021 m., atnaujinimo paraiškų vertinimo darbo programos sudarymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 (OL C 357, 2016 9 29, p. 9).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas taip:

A)

A dalis iš dalies keičiama taip:

(1)

šeštoje skiltyje aklonifeno (215 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2022 m. liepos 31 d.“;

(2)

šeštoje skiltyje imidakloprido (216 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2022 m. liepos 31 d.“;

(3)

šeštoje skiltyje metazachloro (217 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2021 m. liepos 31 d.“;

(4)

šeštoje skiltyje acto rūgšties (218 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2022 m. rugpjūčio 31 d.“;

(5)

šeštoje skiltyje aliuminio amonio sulfato (219 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(6)

šeštoje skiltyje aliuminio silikato (220 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(7)

šeštoje skiltyje kraujo miltų (222 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(8)

šeštoje skiltyje kalcio karbido (223 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2022 m. rugpjūčio 31 d.“;

(9)

šeštoje skiltyje kalcio karbonato (224 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(10)

šeštoje skiltyje anglies dioksido (225 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(11)

šeštoje skiltyje denatonio benzoato (226 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2022 m. rugpjūčio 31 d.“;

(12)

šeštoje skiltyje etileno (227 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2022 m. rugpjūčio 31 d.“;

(13)

šeštoje skiltyje arbatmedžio ekstrakto (228 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(14)

šeštoje skiltyje riebalų distiliavimo likučio (229 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(15)

šeštoje skiltyje riebalų rūgščių nuo C7 iki C20 (230 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(16)

šeštoje skiltyje česnakų ekstrakto (231 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(17)

šeštoje skiltyje giberelino rūgšties (232 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(18)

šeštoje skiltyje giberelino (233 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(19)

šeštoje skiltyje hidrolizuotų baltymų (234 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(20)

šeštoje skiltyje geležies sulfato (235 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(21)

šeštoje skiltyje diatomito (infuzorinės žemės) (236 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(22)

šeštoje skiltyje maltų pipirų ekstrahavimo likučio (MPEL) (239 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(23)

šeštoje skiltyje augalinių aliejų/kvapiųjų citrinžolių aliejaus (240 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2022 m. rugpjūčio 31 d.“;

(24)

šeštoje skiltyje augalinių aliejų/gvazdikų aliejaus (241 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2022 m. rugpjūčio 31 d.“;

(25)

šeštoje skiltyje augalinių aliejų/rapsų aliejaus (242 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(26)

šeštoje skiltyje augalinių aliejų ir (arba) šaltmėčių aliejaus (243 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2022 m. rugpjūčio 31 d.“;

(27)

šeštoje skiltyje kalio hidrokarbonato (244 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(28)

šeštoje skiltyje piretrinų (246 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2022 m. rugpjūčio 31 d.“;

(29)

šeštoje skiltyje kvarcinio smėlio (247 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(30)

šeštoje skiltyje žuvų taukų (248 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(31)

šeštoje skiltyje gyvūninių ir augalinių kvapu atbaidančių medžiagų/avių riebalų (249 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(32)

šeštoje skiltyje gyvūninių arba augalinių kvapu atbaidančių medžiagų/žalios talo alyvos (250 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(33)

šeštoje skiltyje gyvūninių arba augalinių kvapu atbaidančių medžiagų/talo alyvos dervos (251 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(34)

šeštoje skiltyje natrio aliuminio silikato (253 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(35)

šeštoje skiltyje drugių (Lepidoptera) būrio atstovų linijinės grandinės feromonų (255 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(36)

šeštoje skiltyje karbamido (257 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2020 m. rugpjūčio 31 d.“;

(37)

šeštoje skiltyje aliuminio fosfido (260 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2022 m. rugpjūčio 31 d.“;

(38)

šeštoje skiltyje kalcio fosfido (261 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2022 m. rugpjūčio 31 d.“;

(39)

šeštoje skiltyje magnio fosfido (262 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2022 m. rugpjūčio 31 d.“;

(40)

šeštoje skiltyje cimoksanilo (263 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2021 m. rugpjūčio 31 d.“;

(41)

šeštoje skiltyje dodemorfo (264 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2022 m. rugpjūčio 31 d.“;

(42)

šeštoje skiltyje 2,5-dichlorbenzenkarboksirūgšties metilesterio (265 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2022 m. rugpjūčio 31 d.“;

(43)

šeštoje skiltyje metamitrono (266 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2022 m. rugpjūčio 31 d.“;

(44)

šeštoje skiltyje sulkotriono (267 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2022 m. rugpjūčio 31 d.“;

B)

B dalyje šeštoje skiltyje bifentrino (23 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2021 m. liepos 31 d.“


4.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 31/25


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/196

2017 m. vasario 3 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

116,2

TN

311,6

TR

163,3

ZZ

197,0

0707 00 05

MA

80,2

TR

187,3

ZZ

133,8

0709 91 00

EG

79,4

ZZ

79,4

0709 93 10

MA

130,8

TR

256,7

ZZ

193,8

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

40,0

IL

72,3

MA

46,6

TN

53,7

TR

73,5

ZZ

57,2

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

90,8

IL

130,5

JM

112,4

MA

88,3

TR

83,9

ZZ

101,2

0805 22 00

IL

139,7

MA

91,9

ZZ

115,8

0805 50 10

EG

85,5

TR

93,8

ZZ

89,7

0808 10 80

CN

139,4

US

205,0

ZZ

172,2

0808 30 90

CL

81,7

CN

112,5

TR

154,0

ZA

99,6

ZZ

112,0


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

4.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 31/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/197

2017 m. vasario 2 d.

kuriuo dėl tam tikrų terminų, nuo kurių reikia pradėti naudoti UN/CEFACT standartus keičiantis žuvininkystės informacija, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1138

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 457)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantį reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (1), ypač į jo 111 ir 116 straipsnius,

atsižvelgdama į 2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės (2), ypač į jo 146j straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 404/2011 146f straipsnio nuostatas vėliavos valstybių narių sistemomis turėtų būti galima siųsti laivų stebėjimo sistemos pranešimus ir atsakyti į prašymus pateikti laivų stebėjimo sistemos duomenis naudojant Jungtinių Tautų Prekybos lengvinimo ir elektroninio verslo centro (UN/CEFACT) standartą;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 404/2011 146d straipsnyje nustatyta, kad visi pranešimai, įskaitant laivų stebėjimo sistemos duomenis, turi būti perduodami keitimosi duomenimis lygmenyje, t. y. naudojant elektroninį keitimosi žuvininkystės duomenimis tinklą, kuriuo Komisija suteikia galimybę naudotis valstybėms narėms;

(3)

Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/1138 (3) nustatyti terminai, kada pradėti naudoti UN/CEFACT standartus keičiantis žuvininkystės informacija;

(4)

keitimosi duomenimis lygmens tinklą vėluota pateikti keturiais mėnesiais ir valstybėms narėms reikia pakankamai laiko jam įdiegti ir jį išbandyti;

(5)

taigi tikslinga atidėti tam tikrus Įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/1138 nustatytus šių UN/CEFACT standartų naudojimo terminus,

(6)

todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1138 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Keitimasis laivų stebėjimo sistemos duomenimis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/1138 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

1.   Nuo 2017 m. vasario 1 d. Reglamento (ES) Nr. 404/2011 146f straipsnyje nurodytas formatas, naudotinas laivų stebėjimo sistemos duomenų ataskaitoms teikti, ir atitinkami įgyvendinimo dokumentai iš dalies keičiami, kaip išdėstyta Europos Komisijos žuvininkystės svetainės pagrindinių duomenų registro puslapyje Master Data Register paskelbtose UN/CEFACT P 1000–7 formato Vessel Position domain (Laivo buvimo vietos sritis) specifikacijose.

2.   Nuo 2018 m. liepos 1 d. vėliavos valstybių narių sistemomis turi būti galima atsakyti į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 146f straipsnio 3 dalyje nurodytus prašymus pateikti laivų stebėjimo sistemos duomenis pagal šio straipsnio 1 dalį iš dalies pakeistu formatu.“

2 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Karmenu VELLA

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 112, 2011 4 30, p. 1.

(3)  2016 m. liepos 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1138, kuriuo iš dalies keičiami UN/CEFACT standartu grindžiami keitimosi žuvininkystės informacija formatai (OL L 188, 2016 7 13, p. 26).


4.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 31/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/198

2017 m. vasario 2 d.

dėl priemonių, kad į Sąjungą nepatektų ir joje neišplistų bakterijos Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu ir Goto

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 460)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams arba augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies trečiąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2012/756/ES (2) nustatytos priemonės, kad į Sąjungą nepatektų ir joje neišplistų bakterijos Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu ir Goto (toliau – nurodytasis organizmas), sukeliančios kivių vėžį. To įgyvendinimo sprendimo galiojimas baigėsi 2016 m. kovo 31 d.;

(2)

kelios valstybės narės paprašė, kad Įgyvendinimo sprendimo 2012/756/ES priemonės būtų toliau taikomos, nes nurodytasis organizmas tebekelia fitosanitarinę riziką. Dėl šios priežasties reikėtų patvirtinti tokias pat priemones, kurios buvo nustatytos tame įgyvendinimo sprendime, taikomas sodinti skirtų Actinidia Lindl. augalų (toliau – nurodytieji augalai) įvežimui į Sąjungą iš trečiųjų šalių ir jų gabenimui Sąjungos viduje;

(3)

be to, taikant Įgyvendinimo sprendimą 2012/756/ES paaiškėjo, kad, kadangi lygiavertės vizualinei patikrai, visų nurodytųjų augalų sunaikinimui arba atskiram ištyrimui alternatyvos taip pat yra tinkamos priemonės nurodytojo organizmo plitimui tam tikrose zonose, ir kad tos priemonės yra vienodai veiksmingas atsakas kilus nurodytojo organizmo protrūkiui, turėtų būti leista taikyti šias priemones taikyti Sąjungos ar trečiųjų šalių kilmės nurodytiesiems augalams. Iš patirties taip pat matyti, kad, norint pasiekti šio sprendimo tikslų, užtenka nustatyti 100, o ne 500 metrų pločio zoną aplink kenksmingaisiais organizmais neužkrėstą auginimo vietą arba kenksmingaisiais organizmais neužkrėstą auginimo plotą, kurie izoliuoti ir apsaugoti taip, kad nurodytasis organizmas į juos visiškai negalėtų patekti iš išorinės aplinkos;

(4)

jei būtina, valstybės narės turėtų priderinti savo teisės aktus, kad jie atitiktų šio sprendimo reikalavimus;

(5)

kad pakaktų laiko stebėti padėties raidą, šis sprendimas turėtų būti taikomas iki 2020 m. kovo 31 d.;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Draudimas įvežti kenksmingąjį organizmą Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu ir Goto

Pseudomonas syringae pv. Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu ir Goto (toliau – nurodytasis organizmas) neturi patekti į Sąjungą ar joje plisti.

2 straipsnis

Actinidia Lindl. įvežimas į Sąjungą

Trečiųjų šalių kilmės Actinidia Lindl. augalų gyvas žiedadulkes ir sodinti skirtus augalus, išskyrus sėklas, (toliau – nurodytieji augalai) į Sąjungą galima įvežti tik jei jie atitinka I priede nustatytus konkrečius įvežimo reikalavimus.

3 straipsnis

Nurodytųjų augalų gabenimas Sąjungoje

Nurodytieji augalai Sąjungoje gali būti gabenami tik jei jie atitinka II priede nustatytus reikalavimus.

4 straipsnis

Nurodytojo organizmo tyrimai ir pranešimai apie juos

1.   Valstybės narės kasmet atlieka oficialius tyrimus, siekdamos nustatyti, ar ant nurodytųjų augalų yra nurodytųjų organizmų.

Atlikusios tyrimus, iki kitų metų sausio 31 d. valstybės narės apie šių tyrimų rezultatus praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

2.   Kai profesionalus veiklos vykdytojas įtaria arba sužino, kad jo kontroliuojamuose augaluose, augaliniuose produktuose ar kituose objektuose aptiktas nurodytasis organizmas, ir tai yra teritorijoje, kurioje apie to organizmo buvimą anksčiau nebuvo žinoma, jis apie tai nedelsdamas praneša atsakingai oficialiai įstaigai, kad pastaroji imtųsi atitinkamų veiksmų. Jei taikoma, profesionalus veiklos vykdytojas taip pat nedelsdamas imasi atsargumo priemonių, kad būtų užkirstas kelias to nurodytojo organizmo įsitvirtinimui ar išplitimui.

5 straipsnis

Atitiktis

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie priemones, kurių jos ėmėsi, kad būtų laikomasi šio sprendimo.

6 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas iki 2020 m. kovo 31 d.

7 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/756/ES dėl priemonių, kad į Sąjungą nepatektų ir joje neišplistų bakterijos Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu ir Goto (OL L 335, 2012 12 7, p. 49).


I PRIEDAS

Konkretūs įvežimo į Sąjungą reikalavimai, nurodyti 2 straipsnyje

I SKIRSNIS

Fitosanitarinis sertifikatas

1.

Prie trečiųjų šalių kilmės nurodytųjų augalų pridedamas Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto pirmojoje pastraipoje nurodytas fitosanitarinis sertifikatas (toliau – sertifikatas), kurio dalyje „Papildoma deklaracija“ pateikiama 2 ir 3 punktuose nurodyta informacija.

2.

Sertifikate pateikiama informacija, kad įvykdyti vieno iš tolesnių punktų reikalavimai:

a)

nurodytieji augalai visą auginimo laikotarpį buvo auginami šalyje, kurioje nurodytojo organizmo nebuvo aptikta;

b)

nurodytieji augalai visą auginimo laikotarpį buvo auginami kenksmingaisiais organizmais neužkrėstoje teritorijoje, kurią nurodytojo organizmo atžvilgiu pagal FAO Tarptautinį fitosanitarijos priemonių standartą (toliau – ISPM) Nr. 4 (1) nustatė kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija (toliau – NAAO);

c)

nurodytieji augalai buvo auginami kenksmingaisiais organizmais neužkrėstoje auginimo vietoje arba kenksmingaisiais organizmais neužkrėstame auginimo plote, kurį nurodytojo organizmo atžvilgiu pagal FAO ISPM Nr. 10 (2) nustatė NAAO. Nurodytieji augalai buvo auginami aplinkoje, kuri izoliuota ir apsaugota taip, kad nurodytasis organizmas į ją visiškai negalėtų patekti iš išorinės aplinkos. Toje vietoje ar plote nurodytieji augalai tinkamiausiu infekcijos požymiams nustatyti per visą paskutinį vegetacijos ciklą prieš eksportą laiku buvo du kartus oficialiai patikrinti ir nustatyta, kad jie neužkrėsti nurodytuoju organizmu.

Tą auginimo vietą ar plotą supa ne mažiau kaip 100 metrų spindulio zona, kuri atitinka vieną iš toliau nurodytų sąlygų:

i)

tinkamiausiu infekcijos požymiams nustatyti per visą paskutinį vegetacijos ciklą prieš eksportą laiku buvo du kartus oficialiai patikrinti ir visi augalai, kuriems minėtų patikrinimų metu buvo nustatyta infekcijos požymių, buvo nedelsiant sunaikinti;

ii)

visi nurodytieji augalai buvo nedelsiant sunaikinti;

iii)

kiekvienas nurodytasis augalas reguliariai tinkamiausiu laiku ištirtas ir nustatyta, kad jis neužkrėstas nurodytuoju organizmu;

d)

Nurodytieji augalai buvo auginami kenksmingaisiais organizmais neužkrėstoje auginimo vietoje, kurią nurodytojo organizmo atžvilgiu pagal FAO ISPM Nr. 10 nustatė NAAO. Toje vietoje nurodytieji augalai tinkamiausiu per visą paskutinį vegetacijos ciklą prieš eksportą laiku buvo oficialiai patikrinti, paimti jų mėginiai ir atlikti tyrimai ir nustatyta, kad jie neužkrėsti nurodytuoju organizmu.

Tą auginimo vietą supa ne mažiau kaip 4 500 metrų spindulio zona, kuri atitinka vieną iš toliau nurodytų sąlygų:

i)

toje zonoje tinkamiausiu per visą paskutinį vegetacijos ciklą prieš eksportą laiku du kartus atlikti oficialūs patikrinimai, paimti mėginiai ir atlikti tyrimai. Atlikus oficialius patikrinimus, paėmus mėginius ir atlikus tyrimus nurodytojo organizmo neaptikta;

ii)

visi nurodytieji augalai 500 metrų spinduliu nuo auginimo vietos buvo nedelsiant sunaikinti;

iii)

kiekvienas nurodytasis augalas 500 metrų spinduliu nuo tos auginimo vietos reguliariai tinkamiausiu laiku ištirtas ir nustatyta, kad jis neužkrėstas nurodytuoju organizmu.

ii) ir iii) punktų atveju visi nurodytieji augalai 500–4 500 metrų nuo auginimo vietos spinduliu buvo sunaikinti arba ištirti pagal imties planą, pagal kurį 99 % patikimumu galima patvirtinti, kad nurodytuosiuose augaluose nurodytojo organizmo yra mažiau nei 0,1 %.

3.

Jei yra pateikta 2 dalies c arba d punktuose nurodyta informacija, sertifikate papildomai nurodoma, kad laikomasi vieno iš tolesnių punktų nuostatų:

a)

nurodytieji augalai buvo gauti tiesiogiai iš motininių augalų, kurie buvo užauginti laikantis 2 dalies a, b arba c punktuose nurodytų sąlygų;

b)

nurodytieji augalai buvo gauti tiesiogiai iš motininių augalų, kurie prieš tai buvo atskirai ištirti ir buvo patvirtinta, kad jie neužkrėsti nurodytuoju organizmu;

c)

nurodytieji augalai buvo ištirti pagal imties planą, pagal kurį 99 % patikimumu galima patvirtinti, kad nurodytuose augaluose nurodytojo organizmo yra mažiau nei 0,1 %.

4.

Jei pateikiama 2 dalies b punkte nurodyta informacija, sertifikato dalyje „Kilmės vietos“ nurodomas kenksmingaisiais organizmais neužkrėstos teritorijos pavadinimas.

II SKIRSNIS

Tikrinimas

Nurodytieji augalai, įvežami į Sąjungą su fitosanitariniu sertifikatu, atitinkančiu I skirsnio reikalavimus, griežtai tikrinami įvežimo į Sąjungą punkte arba paskirties vietoje, nustatytoje pagal Komisijos direktyvą 2004/103/EB (3), ir prireikus atliekami tyrimai, ar jie neužkrėsti nurodytuoju organizmu.

Jeigu nurodytieji augalai įvežami į Sąjungą per valstybę narę, kuri nėra tų augalų paskirties valstybė narė, tos valstybės narės, per kurią augalai įvežami, atsakinga oficialioji įstaiga praneša apie tai paskirties valstybei narei.


(1)  Reikalavimai dėl kenksmingaisiais organizmais neužkrėstų teritorijų nustatymo. ISPM Nr. 4 (1995 m.), Roma, IPPC, FAO 2016 m.

(2)  Reikalavimai dėl kenksmingaisiais organizmais neužkrėstų gamybos vietų ir kenksmingaisiais organizmais neužkrėstų gamybos plotų nustatymo. ISPM Nr. 10 (1999 m.), Rome, IPPC, FAO 2016 m.

(3)  2004 m. spalio 7 d. Komisijos direktyva 2004/103/EB, dėl Tarybos direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalyje išvardytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, įvežamų iš trečiųjų šalių, tapatumo ir fitosanitarijos patikrinimų, kurie galėtų būti atliekami kitur nei įvežimo į Bendriją punkte arba šalia jo, ir tokiems patikrinimams taikytinų sąlygų (OL L 313, 2004 10 12, p. 16).


II PRIEDAS

Gabenimo Sąjungoje reikalavimai, nurodyti 3 straipsnyje

1.

Sąjungos kilmės nurodytieji augalai Sąjungoje gali būti gabenami tik jei kartu pateikiamas augalo pasas, parengtas ir išduotas pagal Komisijos direktyvą 92/105/EEB (1), ir jeigu jie atitinka 2 punkte nustatytus reikalavimus.

2.

Nurodytieji augalai atitinka vieno iš tolesnių punktų nuostatas:

a)

nurodytieji augalai visą auginimo laikotarpį buvo auginami valstybėje narėje, kurioje nurodytojo organizmo nebuvo nustatyta;

b)

nurodytieji augalai visą auginimo laikotarpį buvo auginami pripažintoje apsaugotoje zonoje, kuri nurodytojo organizmo atžvilgiu nustatyta pagal Direktyvos 2000/29/EB 2 straipsnio 1 dalies h punktą;

c)

nurodytieji augalai visą auginimo laikotarpį buvo auginami kenksmingaisiais organizmais neužkrėstoje teritorijoje, kurią nurodytojo organizmo atžvilgiu pagal FAO ISPM Nr. 4 (2) nustatė valstybės narės atsakinga oficiali įstaiga;

d)

nurodytieji augalai buvo auginami kenksmingaisiais organizmais neužkrėstoje gamybos vietoje arba kenksmingaisiais organizmais neužkrėstame auginimo plote, kurį nurodytojo organizmo atžvilgiu pagal FAO ISPM Nr. 10 (3) nustatė kilmės šalies valstybės narės atsakinga oficiali įstaiga. Nurodytieji augalai buvo auginami aplinkoje, kuri izoliuota ir apsaugota taip, kad nurodytasis organizmas į ją visiškai negalėtų patekti iš išorinės aplinkos. Toje vietoje ar plote nurodytieji augalai tinkamiausiu infekcijos požymiams nustatyti per visą paskutinį vegetacijos ciklą prieš gabenimą laiku buvo du kartus oficialiai patikrinti ir nustatyta, kad jie neužkrėsti nurodytuoju organizmu.

Tą auginimo vietą ar plotą supa ne mažiau kaip 100 metrų spindulio zona, kuri atitinka vieną iš toliau nurodytų sąlygų:

i)

tinkamiausiu infekcijos požymiams nustatyti per visą paskutinį vegetacijos ciklą prieš gabenimą laiku buvo du kartus oficialiai patikrinti ir visi augalai, kuriems minėtų patikrinimų metu buvo nustatyta infekcijos požymių, buvo nedelsiant sunaikinti;

ii)

visi nurodytieji augalai buvo nedelsiant sunaikinti;

iii)

kiekvienas nurodytasis augalas reguliariai tinkamiausiu laiku ištirtas ir nustatyta, kad jis neužkrėstas nurodytuoju organizmu;

e)

nurodytieji augalai buvo auginami kenksmingaisiais organizmais neužkrėstoje auginimo vietoje, kurią nurodytojo organizmo atžvilgiu pagal FAO ISPM Nr. 10 nustatė kilmės šalies valstybės narės atsakinga oficiali įstaiga. Toje vietoje nurodytieji augalai tinkamiausiu per visą paskutinį vegetacijos ciklą prieš gabenimą laiku buvo oficialiai patikrinti, paimti jų mėginiai ir atlikti tyrimai ir nustatyta, kad jie neužkrėsti nurodytuoju organizmu.

Tą auginimo vietą supa ne mažiau kaip 500 metrų spindulio zona (toliau – supančioji zona), kuri atitinka vieną iš toliau nurodytų sąlygų:

i)

supančiojoje zonoje tinkamiausiu per visą paskutinį vegetacijos ciklą prieš gabenimą laiku du kartus atlikti oficialūs patikrinimai, paimti mėginiai ir atlikti tyrimai. Atlikus oficialius patikrinimus, paėmus mėginius ir atlikus tyrimus nurodytojo organizmo neaptikta;

ii)

visi nurodytieji augalai supančiojoje zonoje buvo nedelsiant sunaikinti;

iii)

kiekvienas nurodytasis augalas supančiojoje zonoje reguliariai tinkamiausiu laiku ištirtas ir nustatyta, kad jis neužkrėstas nurodytuoju organizmu.

Supančiąją zoną supa ne mažiau kaip 4 km pločio juosta, kuri atitinka vieną iš toliau nurodytų sąlygų:

i)

tinkamiausiu infekcijos požymiams nustatyti per visą paskutinį vegetacijos ciklą prieš gabenimą laiku atlikus oficialius patikrinimus, paėmus mėginius ir atlikus tyrimus ir nustačius, kad nurodytieji augalai užkrėsti nurodytuoju organizmu, visais atvejais buvo imtasi likvidavimo priemonių. Šios priemonės – neatidėliotinas užkrėstų nurodytųjų augalų sunaikinimas;

ii)

visi nurodytieji augalai toje zonoje buvo sunaikinti;

iii)

visi nurodytieji augalai toje zonoje buvo ištirti pagal imties planą, pagal kurį 99 % patikimumu galima patvirtinti, kad nurodytuosiuose augaluose nurodytojo organizmo yra mažiau nei 0,1 %.

3.

Jei laikomasi 2 dalies d arba e punktuose nustatytų reikalavimų, nurodytieji augalai taip pat turi atitikti vieną iš toliau nurodytų reikalavimų:

a)

nurodytieji augalai buvo gauti tiesiogiai iš motininių augalų, kurie buvo auginami laikantis 2 dalies a, b, c arba d punktuose nurodytų sąlygų;

b)

nurodytieji augalai buvo gauti tiesiogiai iš motininių augalų, kurie prieš tai buvo atskirai ištirti ir buvo patvirtinta, kad jie neužkrėsti nurodytuoju organizmu;

c)

nurodytieji augalai buvo ištirti pagal imties planą, pagal kurį 99 % patikimumu galima patvirtinti, kad nurodytuose augaluose nurodytojo organizmo yra mažiau nei 0,1 %.

4.

Nurodytieji augalai, įvežami į Sąjungą iš trečiųjų šalių pagal I priedą, gali būti gabenami Sąjungoje tik jei su jais kartu pateikiamas augalo pasas, nurodytas 1 punkte.


(1)  1992 m. gruodžio 3 d. Komisijos direktyva 92/105/EEB, nustatanti augalų pasų, reikalingų tam tikrų augalų, augalinių produktų ar kitų objektų judėjimui Bendrijoje, standartizavimo laipsnį, išsamią tokių augalų pasų išdavimo tvarką ir jų keitimo sąlygas (OL L 4, 1993 1 8, p. 22).

(2)  Reikalavimai dėl kenksmingaisiais organizmais neužkrėstų teritorijų nustatymo. ISPM Nr. 4 (1995 m.), Roma, IPPC, FAO 2016 m.

(3)  Reikalavimai dėl kenksmingaisiais organizmais neužkrėstų gamybos vietų ir kenksmingaisiais organizmais neužkrėstų gamybos plotų nustatymo. ISPM Nr. 10 (1999 m.), Rome, IPPC, FAO 2016 m.