ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 29

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. vasario 3d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. spalio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/180, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su lyginamųjų portfelių vertinimo standartais ir keitimosi vertinimais procedūromis ( 1 )

1

 

*

2017 m. sausio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/181 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

10

 

*

2017 m. sausio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/182 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

13

 

*

2017 m. sausio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/183 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

16

 

*

2017 m. vasario 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/184, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo

19

 

*

2017 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/185, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 tam tikrų nuostatų taikymo pereinamojo laikotarpio priemonės ( 1 )

21

 

*

2017 m. vasario 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/186, kuriuo dėl mikrobiologinės taršos nustatomos siuntų iš tam tikrų trečiųjų šalių įvežimo į Sąjungą specialiosios sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 669/2009 ( 1 )

24

 

*

2017 m. vasario 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/187 dėl leidimo naudoti preparatą Bacillus subtilis (DSM 28343) kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą (leidimo turėtojas – Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

35

 

 

2017 m. vasario 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/188, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

38

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. sausio 16 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/189 dėl pozicijų, kurios turi būti priimtos Europos Sąjungos vardu Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių pakomitetyje, Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitetyje, Muitinės pakomitetyje ir Geografinių nuorodų pakomitetyje, įsteigtuose vadovaujantis Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimu, dėl tų pakomitečių darbo tvarkos taisyklių priėmimo

40

 

*

2017 m. vasario 1 d. Komisijos sprendimas (ES) 2017/190, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 14 straipsnio 6 dalį Prancūzijai leidžiama nukrypti nuo tam tikrų bendrųjų aviacijos saugos taisyklių, susijusių su komponento įmontavimu (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 458)

61

 

*

2017 m. vasario 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/191, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/166/ES siekiant Europos Sąjungoje įdiegti naujas judriojo ryšio laivuose paslaugų technologijas ir nustatyti tam reikalingas dažnių juostas (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 450)  ( 1 )

63

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2016 m. gruodžio 12 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2016/2240, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/389/BUSP dėl Europos Sąjungos regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimo Somalio pusiasalyje misijos (EUCAP NESTOR), klaidų ištaisymas ( OL L 337, 2016 12 13 )

69

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

3.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/180

2016 m. spalio 24 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su lyginamųjų portfelių vertinimo standartais ir keitimosi vertinimais procedūromis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (1), ypač į jos 78 straipsnio 7 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

būtina nustatyti įstaigų priimtų vidaus metodų, pagal kuriuos apskaičiuojami nuosavų lėšų reikalavimai, išskyrus operacinę riziką, vertinimo, kurį turi atlikti kompetentingos institucijos, standartus ir nustatyti išsamias taisykles dėl procedūrų, pagal kurias kompetentingos institucijos, kurioms suteikti įgaliojimai stebėti įstaigų, kurioms leista naudoti vidaus metodus pagal riziką įvertintų pozicijų sumoms arba nuosavų lėšų reikalavimui apskaičiuoti, šių sumų arba nuosavų lėšų reikalavimo intervalą, keičiasi šiais vertinimais;

(2)

įvertinus įstaigų pažangiųjų metodų kokybę galima palyginti vidaus metodus Sąjungos lygmeniu, kuriuo Europos bankininkystės institucija (EBI) padeda kompetentingoms institucijoms įvertinti galimą nuosavų lėšų reikalavimo nepakankamą įvertinimą. Keitimosi vertinimais procedūrų taisyklės turėtų apimti atitinkamas nuostatas dėl keitimosi vertinimais su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis ir EBI laiko;

(3)

kompetentingos institucijos, atsakingos už įstaigų, priklausančių grupei, kuriai taikoma konsoliduota priežiūra, priežiūrą, yra teisėtai suinteresuotos tų įstaigų naudojamų vidaus metodų kokybe, nes jos pirmiausia prisideda prie bendro sprendimo dėl vidaus metodų patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (2) 20 straipsnį. Taisyklėse dėl keitimosi vertinimais, atliktais pagal Direktyvos 2013/36/ES 78 straipsnio 3 dalį, procedūrų taip pat turėtų būti nurodyta, kaip bendri bendradarbiavimo ir keitimosi informacija įpareigojimai kolegijose taikomi konkrečiai vykdant lyginamąją analizę;

(4)

siekdamos užtikrinti, kad vertinimais, atliktais pagal Direktyvos 2013/36/ES 78 straipsnio 3 dalį, būtų keičiamasi veiksmingai ir praktiškai, kompetentingos institucijos turėtų paskelbti savo įvertį arba nuomonę dėl galimo nepakankamo nuosavų lėšų reikalavimo įvertinimo, kurį lemia įstaigų taikomi vidaus metodai, mastą ir loginį pagrindą, kuriuo paremtos kompetentingų institucijų vertinimo išvados. Be to, faktiniai ar numatomi kompetentingų institucijų taisomieji veiksmai pagal tos direktyvos 78 straipsnio 4 dalį taip pat yra svarbūs visoms kitoms kompetentingoms institucijoms, atsakingomis už įstaigų, priklausančių grupei, kuriai taikoma konsoliduota priežiūra, priežiūrą, nes jos yra teisėtai suinteresuotos nuolatine tų įstaigų taikomo vidaus metodo kokybe. Be to, apie faktinius ar numatomus kompetentingų institucijų taisomuosius veiksmus taip pat turėtų būti pranešta EBI pagal tos direktyvos 107 straipsnio 1 dalį, nes jie yra būtini, kad EBI galėtų vykdyti savo užduotis;

(5)

EBI ataskaita, parengta siekiant padėti kompetentingoms institucijoms įvertinti vidaus metodų kokybę, yra kertinis lyginamosios analizės akmuo, nes tokioje ataskaitoje pateikiami atitinkamų įstaigų palyginimo su tokiomis pačiomis įstaigomis Sąjungos lygmeniu rezultatai. Todėl spręsdamos, kurias įmones ir portfelius reikėtų vertinti atkreipiant ypatingą dėmesį, kaip reikalaujama pagal Direktyvos 2013/36/ES 78 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, kompetentingos institucijos turėtų remtis EBI ataskaitoje pateikta informacija;

(6)

vidaus metodų kokybės vertinimo rezultatai priklauso nuo atitinkamų įstaigų pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/2070 (3) pateiktų kokybiškų duomenų, kurie taip pat turi būti nuoseklūs ir palyginami. Todėl iš kompetentingų institucijų turėtų būti reikalaujama patvirtinti, kad įstaigos teisingai taiko tą įgyvendinimo reglamentą, ypač atsižvelgiant į tai, kaip įstaigos pasinaudoja joms suteikta galimybe neteikti duomenų apie tam tikrus pavienius portfelius;

(7)

kai kompetentingos institucijos skaičiuoja lyginamuosius standartus remdamosi standartizuotu metodu, atsargumo sumetimais reikėtų koreguoti nuosavų lėšų reikalavimus kredito rizikai padengti, apskaičiuotus taikant standartizuotą metodą. Šis koregavimas turėtų būti nustatytas lygmeniu, taikomu apskaičiuojant pereinamojo laikotarpio žemiausią ribą pagal „Bazelį I“ remiantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 500 straipsniu;

(8)

šiuo metu laikoma, kad rinkos rizikos atveju nėra tinkama skaičiuoti lyginamųjų standartų pagal standartizuotą metodą, nes dėl jų gali atsirasti iškraipymų. Dėl didelių metodinių skirtumų skaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimą pagal standartizuotą metodą ir pagal vidaus metodus, daugiausia dėl labai skirtingo atskirų pozicijų sujungimo arba diversifikavimo, mažų portfelių rinkos rizikos dviejų parametrų palyginimas nesuteiktų prasmingos informacijos apie galimą nepakankamą nuosavų lėšų reikalavimo įvertinimą. Kai vertinant kredito rizikos modelius atsižvelgiama į skaičiavimus pagal standartizuotą metodą, jie turėtų būti naudojami tik kaip vertinimo lyginamasis standartas, o ne kaip žemiausios ribos;

(9)

vertindamos bendrą įstaigų vidaus metodų kokybę ir pastebėtą konkrečių metodų kintamumo laipsnį, visų pirma, kompetentingos institucijos neturėtų sutelkti dėmesio vien tik į rezultatus, bet turėtų siekti nustatyti pagrindinius kintamumą skatinančius veiksnius ir padaryti išvadas dėl skirtingų modeliavimo metodų. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad kompetentingos institucijos atsižvelgtų į alternatyvių vertės pokyčio rizikos (VaR) ir rizikos vertės nepalankiausiomis sąlygomis (sVaR) skaičiavimų, grindžiamų pelno ir nuostolių laiko eilutėmis, rezultatus;

(10)

turint omenyje tai, kad kompetentingos institucijos atlieka esminį vaidmenį tiriant ir patvirtinant vidaus metodų kokybę, be informacijos, įstaigų pateiktos pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/2070, kompetentingos institucijos turėtų aktyviai naudotis pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 suteiktais įgaliojimais tvirtinti ir peržiūrėti vidaus metodus, kad gautų papildomos informacijos, kuri pravers nuolat vertinant vidaus metodų kokybę;

(11)

siekiant įvertinti rinkos riziką, jau reikalaujama kasdien atlikti viso portfelio dienos pabaigos pozicijų grįžtamuosius patikrinimus, grindžiamus portfelio vertės numatomais ir faktiniais pokyčiais, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 366 straipsnio 3 dalyje. Nukrypimų skaičius turi būti praneštas kompetentingoms institucijoms ir nuolat naudojamas modelio veiklai įvertinti ir teisės aktais numatytų VaR ir sVaR daugiklių padidėjimo koeficientams nustatyti. Atitinkamai, portfeliams, susijusiems su rinkos rizikos vertinimo vidaus metodais, neturi būti taikomas ar vertinamas papildomas grįžtamasis patikrinimas;

(12)

tai, kad atskiro portfelio lyginamosios analizės rezultatas yra ribinė vertė arba EBI ataskaitoje nurodoma, kad kompetentingos institucijos turi tą rezultatą peržiūrėti, nebūtinai turėtų reikšti, kad įstaigos naudojamas modelis yra neteisingas ar blogas. Šiuo atžvilgiu kompetentingos institucijos atlikti vertinimai turėtų būti naudojami kaip priemonė geriau susipažinti su įstaigos modeliais ir modeliavimo prielaidomis. Be to, kompetentingos institucijos turėtų naudoti nuosavų lėšų reikalavimų kredito rizikai padengti, įstaigų pateiktų pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/2070, ir nuosavų lėšų reikalavimų kredito rizikai padengti, kurie gaunami naudojant istoriškai stebimus rizikos parametrus (rezultatus), galimų skirtumų analizę kaip pakaitinį rodiklį, rodantį, kad nuosavų lėšų reikalavimai yra sistemingai itin nepakankamai įvertinti, tačiau ši analizė niekada neturėtų pakeisti deramo vidaus metodo patikimumo vertinimo;

(13)

naudodamosi lyginamosios analizės rezultatais kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į galimą duomenų ribotumą ir tai nurodyti savo vertinime, jei nusprendžia, kad to reikia. Rezultatais pagrįstus papildomus parametrus EBI turėtų apskaičiuoti remdamasi surinkta informacija, ir jie turėtų prisidėti prie analizės. Taip pat, turint omeny tai, kad nuosavų lėšų reikalavimai, apskaičiuoti taikant rinkos rizikos modelius, yra priklausomi nuo portfelio, o bet kokios išvados, gautos neagreguotu lygmeniu, negali būti objektyviai ekstrapoliuotos į realius įstaigų turimus portfelius, bet kokios preliminarios išvados, pagrįstos vien tik bendru kapitalo, gauto iš agreguotų portfelių, lygiu, turėtų būti vertinamos pakankamai atsargiai. Vertindamos gautus rezultatus kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į tai, kad netgi agreguoti portfeliai, į kuriuos įeina didžiausiais finansinių priemonių skaičius, savo dydžiu ir struktūra labai skirsis nuo realaus portfelio. Be to, kadangi dauguma įstaigų negalės sumodeliuoti visų neagreguotų portfelių, gali būti, kad ne visais atvejais rezultatus bus galima palyginti. Be to, reikia turėti omenyje, kad duomenys neatspindės visų su nuosavomis lėšomis susijusių veiksmų, kaip antai diversifikavimo naudos arba papildomų nuosavų lėšų suvaržymų, įvestų siekiant spręsti žinomų modeliavimo trūkumų ar trūkstamų rizikos veiksnių problemas;

(14)

šis reglamentas grindžiamas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos Europos bankininkystės institucija pateikė Komisijai;

(15)

Europos bankininkystės institucija dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (4) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Keitimosi vertinimais procedūros

1.   Kompetentingos institucijos, atliekančios įstaigų vidaus metodų metinius kokybės vertinimus pagal Direktyvos 2013/36/ES 78 straipsnio 3 dalį, pasidalija šiais vertinimais su visomis kitomis atitinkamomis kompetentingomis institucijomis ir Europos bankininkystės institucija (EBI) per tris mėnesius nuo EBI parengtos ataskaitos, nurodytos tos direktyvos 78 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, išplatinimo.

2.   Gavusi 1 dalyje nurodytus vertinimus, EBI keičiasi jais su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už įstaigų, priklausančių grupei, kuriai taikoma konsoliduota priežiūra, priežiūrą, jei tuos įvertinimus parengusios kompetentingos institucijos to dar nepadarė.

2 straipsnis

Keitimosi informacija su kitomis kompetentingomis institucijomis ir EBI procedūros

Keisdamosi vertinimais, atliktais pagal Direktyvos 2013/36/ES 78 straipsnio 3 dalį, kompetentingos institucijos pateikia šią informaciją:

a)

savo vertinimo išvadas ir loginį pagrindą, grindžiamus taikomais 3–11 straipsniuose nurodytais vertinimo standartais;

b)

savo nuomonę dėl galimo nepakankamo nuosavų lėšų reikalavimo įvertinimo, kurį lėmė įstaigų naudojami vidaus metodai.

3 straipsnis

Apžvalga

1.   Atlikdamos Direktyvos 2013/36/ES 78 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą vertinimą, kompetentingos institucijos nustato vidaus metodus, kuriuos reikia konkrečiai įvertinti, atsižvelgiant į verslo modeliui būdingos rizikos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, taip pat į portfelių, įtrauktų į Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/2070, svarbą įstaigai, atsižvelgiant į įstaigos rizikos profilį. Jos taip pat atsižvelgia į Direktyvos 2013/36/ES 78 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytoje EBI ataskaitoje pateiktą analizę:

a)

jos vertina modeliuojant gautas vertes, kurios EBI ataskaitoje laikomos ekstremaliomis, kaip ženklą, kad nuosavų lėšų reikalavimai labai skiriasi, pagal Direktyvos 2013/36/ES 78 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą;

b)

jos vertina modeliuojant gautas vertes ir tų verčių standartinį nuokrypį to paties lyginamojo portfelio arba panašių lyginamųjų portfelių, nurodytų EBI ataskaitoje, pozicijų atžvilgiu kaip išankstinį ženklą, kad nuosavų lėšų reikalavimai labai skiriasi ir jiems atitinkamai būdinga maža arba didelė įvairovė, pagal Direktyvos 2013/36/ES 78 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą;

c)

jos vertina galimus skirtumus, apskaičiuotus pagal šio reglamento 4 straipsnį, kaip išankstinį ženklą, kad nuosavų lėšų reikalavimas pagal Direktyvos 2013/36/ES 78 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą yra sistemingai itin nepakankamai įvertintas;

d)

jos vertina galimus pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/2070 įstaigų pateiktų apskaičiuotų rizikos parametrų ir pagal tą įgyvendinimo reglamentą įstaigų pateiktų istoriškai stebimų rizikos parametrų (rezultatų) skirtumus kaip išankstinį ženklą, kad pagal Direktyvos 2013/36/ES 78 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą nuosavų lėšų reikalavimai labai skiriasi;

e)

jos vertina galimus nuosavų lėšų reikalavimų kredito rizikai padengti, kuriuos pateikė įstaigos pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/2070, ir nuosavų lėšų reikalavimų kredito rizikai padengti, kurie gaunami naudojant įstaigų rezultatus pagal tą įgyvendinimo reglamentą arba apskaičiuoti Direktyvos 2013/36/ES 78 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytoje EBI parengtoje ataskaitoje, skirtumus kaip išankstinį ženklą, kad nuosavų lėšų reikalavimas pagal tos direktyvos 78 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą yra sistemingai itin nepakankamai įvertintas. Naudodamosi EBI pateikta ataskaita kompetentingos institucijos gali atsižvelgti į galimą duomenų ribotumą ir tai nurodyti savo vertinime, jei nusprendžia, kad to reikia.

2.   Atlikdamos šio straipsnio 1 dalyje nurodytą vertinimą kompetentingos institucijos taiko 6–11 straipsniuose nurodytus vertinimo standartus.

4 straipsnis

Galimų kredito rizikos skirtumų naudojant standartizuotą metodą apskaičiavimas

1.   Kompetentingos institucijos apskaičiuoja galimus 3 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus skirtumus, atimdamos nuosavų lėšų reikalavimus kredito rizikai padengti, kuriuos pateikė įstaigos pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/2070, iš nuosavų lėšų reikalavimų kredito rizikai padengti, apskaičiuotų taikant standartizuotą metodą. Be to, jos apskaičiuoja lyginamuosius statistinius duomenis, susijusius su tais skirtumais taip:

a)

mažos įsipareigojimų neįvykdymo rizikos portfelių (LDP) atveju – portfelio lygmeniu, išskyrus valstybių narių centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijas, išreikštas ir finansuojamas nacionaline valiuta, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 114 straipsnio 4 dalyje;

b)

didelės įsipareigojimų neįvykdymo rizikos portfelių (HDP) atveju – portfelio lygmeniu.

2.   Skaičiuodamos šio straipsnio 1 dalyje nurodytus lyginamuosius statistinius duomenis kompetentingos institucijos naudoja nuosavų lėšų reikalavimus kredito rizikai padengti, pakoreguotus lygmeniu, taikomu apskaičiuojant pereinamojo laikotarpio žemiausią ribą pagal „Bazelį I“ remiantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 500 straipsniu.

5 straipsnis

Galimų kredito rizikos skirtumų apskaičiavimas naudojant rezultatus

3 straipsnio 1 dalies d ir e punktų tikslais kompetentingos institucijos skirtumams apskaičiuoti naudoja tiek vienų metų, tiek penkerių metų rezultatų vidurkius.

6 straipsnis

Vertinimo standartai

1.   Atlikdamos šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą vertinimą, kompetentingos institucijos vertina, kaip įstaigos laikosi Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/2070 reikalavimų, kai įstaigos pasinaudojo to įgyvendinimo reglamento 3 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybe, kad pateiktų mažesnės apimties ataskaitą pagal tą įgyvendinimo reglamentą. Kompetentingos institucijos tai atlieka patvirtindamos duomenų, kuriuos šios įstaigos pateikė pagal tą įgyvendinimo reglamentą, bet kokių apribojimų loginį pagrindą ir pagrįstumą.

2.   Atlikdamos šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą vertinimą, kompetentingos institucijos nagrinėja toje dalyje nurodyto nuosavų lėšų reikalavimų sistemingo itin nepakankamo įvertinimo ir didelės arba mažos įvairovės priežastis taip:

a)

su kredito rizikos vertinimo metodais susijusių vertinimų atveju – taikydamos 7 ir 8 straipsniuose nurodytus standartus;

b)

su rinkos rizikos vertinimo metodais susijusių vertinimų atveju – taikydamos 9–11 straipsniuose nurodytus standartus.

7 straipsnis

Kredito rizikos vertinimo vidaus metodų bendrieji vertinimo standartai

1.   Atlikdamos 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą vertinimą, susijusį su kredito rizikos vertinimo metodais, kompetentingos institucijos atitinkamais atvejais naudojasi bent jau informacija apie vidaus metodus, taikomus portfelių priežiūros lyginamajai analizei, pateikta šiuose dokumentuose:

a)

Direktyvos 2013/36/ES 78 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytoje EBI ataskaitoje;

b)

įprastose įstaigos patikimumo vertinimo ataskaitose;

c)

modelio dokumentuose, įskaitant vadovus, vidaus metodų modelio ir metodikos kūrimo ir kalibravimo dokumentus;

d)

apsilankymų vietoje ataskaitose.

2.   Atlikdamos 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą vertinimą, susijusį su kredito rizikos vertinimo metodais, kompetentingos institucijos reikalui esant atsižvelgia į šiuos elementus:

a)

ar įstaiga naudoja savus nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD) ir perskaičiavimo koeficientų įverčius pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 143 straipsnį;

b)

modelio taikymo mastą ir lyginamųjų portfelių reprezentatyvumą;

c)

pagrindines modelių charakteristikas, kaip antai atskiriančias centralizuotu grupės (visuotiniu) lygmeniu sukurtus ir sukalibruotus modelius ir vien tik priimančios šalies jurisdikcijos (vietiniu) lygmeniu sukurtus ir sukalibruotus modelius, pardavėjo ir įstaigos modelius, naudojant vidaus duomenis sukurtus ir sukalibruotus modelius ir naudojant išorės duomenis sukurtus ir sukalibruotus modelius;

d)

modelio patvirtinimo datą ir modelio sukūrimo datą;

e)

prognozuotų ir stebimų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklių palyginimą per atitinkamą laiko tarpą;

f)

nuosmukio laikotarpiu prognozuotų LGD ir stebimų LGD palyginimą;

g)

apskaičiuotų ir stebimų pozicijų esant įsipareigojimų nevykdymui palyginimą;

h)

naudotų laiko eilučių ilgį ir, kai taikoma, nuosmukio metų įtraukimą ir bet kokio koregavimo pobūdį ir svarbą atskleidžiant nuosmukio sąlygas ir į modelio kalibravimą įtraukiant konservatyvumo atsargas;

i)

naujausius įstaigos portfelio, kuriam taikomas vidaus metodas, sudėties pokyčius;

j)

įstaigos portfelio mikro- ir makroekonominę padėtį, riziką ir verslo strategiją, taip pat vidaus procesus, kaip antai su įsipareigojimų neįvykdymu susijusio turto susigrąžinimo procedūras (pertvarkymo procedūras);

k)

dabartinę padėtį cikle, reitingavimo filosofijos pasirinkimą (laiko momento (PIT) ar ekonominio ciklo (TTC) sistema) ir stebimą modelio cikliškumą;

l)

įstaigų naudojamų reitingų rangų ir matmenų skaičių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės (PD), LGD ir perskaičiavimo koeficientų modeliuose;

m)

įstaigos naudojamas įsipareigojimų neįvykdymo ir pradelstų įsipareigojimų įvykdymo rodiklių apibrėžtis;

n)

atvirų pertvarkymo procedūrų įtraukimą arba neįtraukimą į laiko eilutes, naudojamas LGD modelių kalibravimui, kai taikoma.

3.   Kai kompetentingos institucijos nusprendžia, kad 1 dalyje nurodytos informacijos nepakanka, kad būtų galima padaryti išvadas, susijusias su 2 dalyje išvardytais elementais, jos nedelsdamos surenka iš įstaigų papildomą informaciją, kurios, jų manymu, reikia, kad galėtų užbaigti vertinimą.

Spręsdamos, kokią papildomą informaciją reikia surinkti, kompetentingos institucijos atsižvelgia į įstaigos parametrų ir nuosavų lėšų reikalavimų nuokrypio dydį ir svarbą. Kompetentingos institucijos renka papildomą informaciją tokiu būdu, koks joms atrodo tinkamas, įskaitant klausimynus, pokalbius ir ad hoc apsilankymus vietoje.

8 straipsnis

Mažos įsipareigojimų neįvykdymo rizikos portfeliams būdingos kredito rizikos vertinimo vidaus metodų vertinimo standartai

1.   Atlikdamos 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą vertinimą, susijusį su LDP sandorio šalimis, nustatytomis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/2070 I priedo 101 šablone, kompetentingos institucijos įvertina, ar įstaigos ir tokių pačių įstaigų nuosavų lėšų reikalavimų kredito rizikai padengti skirtumus lemia kuris nors iš šių veiksnių:

a)

skirtinga sandorio šalių, įtrauktų į LDP imtis, rangų išdėstymo tvarka arba skirtingi PD lygiai, priskirti kiekvienam rangui;

b)

konkrečių tipų priemonės, užtikrinimo priemonės arba sandorio šalių buvimo vieta;

c)

PD, LGD, išpirkimo terminų ir perskaičiavimo koeficientų įvairovė;

d)

užtikrinimo įkaitu praktika;

e)

nepriklausomumo nuo išorės reitingų vertinimo lygis ir vidaus reitingų atnaujinimo dažnumas.

2.   Kai įstaiga priskiria sandorio šalį prie įsipareigojimų nevykdančių šalių, o kitos įstaigos ją priskiria prie įsipareigojimus vykdančių šalių, arba atvirkščiai, kompetentingos institucijos tai sandorio šaliai taiko 1 dalyje nurodytą metodą.

9 straipsnis

Rinkos rizikos vertinimo vidaus metodų bendrieji vertinimo standartai

1.   Atlikdamos 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą vertinimą, kompetentingos institucijos atitinkamais atvejais naudojasi bent informacija apie vidaus metodus, taikomus portfelių priežiūros lyginamajai analizei, pateikta šiuose dokumentuose:

a)

Direktyvos 2013/36/ES 78 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytoje EBI ataskaitoje;

b)

įstaigos patikimumo vertinimo ataskaitose, kurias parengia kvalifikuotos nepriklausomos šalys, iš karto sukūrus vidaus modelį ir atlikus kokius nors reikšmingus jo pakeitimus. Ši informacija apima testus, skirtus parodyti, kad taikant vidaus metodą padarytos prielaidos yra tinkamos ir jomis nėra pervertinama arba nepakankamai įvertinama rizika, specialius su įstaigų portfelio rizika ir struktūra susijusius grįžtamuosius patikrinimus ir numatomų portfelių naudojimą siekiant užtikrinti, kad taikant vidaus metodus būtų galima paaiškinti galimus ypatingus struktūrinius aspektus, pvz., reikšmingą pagrindinę riziką ir koncentracijos riziką;

c)

pranešimuose apie kasdieninių ankstesniais metais per grįžtamuosius patikrinimus pastebėtų nukrypimų skaičių ir pagrindą, atsižvelgiant į portfelio vertės numatomų ir faktinių pokyčių grįžtamuosius patikrinimus;

d)

modelio dokumentuose, įskaitant vadovus, vidaus metodų modelio ir metodikos kūrimo ir kalibravimo dokumentus;

e)

apsilankymų vietoje ataskaitose.

2.   Atlikdamos 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą vertinimą, kompetentingos institucijos reikalui esant atsižvelgia į šiuos elementus:

a)

įstaigos taikomos VaR metodikos pasirinkimą;

b)

modelio taikymo perimetrą ir lyginamųjų portfelių reprezentatyvumą;

c)

pagrindimą ir loginį pagrindą tuo atveju, jei rizikos veiksnys yra įtrauktas į įstaigos kainodaros modelį, bet ne į rizikos vertinimo modelį;

d)

grupę įtrauktų rizikos veiksnių, atitinkančių kiekvienos valiutos, kuria išreikštos pozicijos įstaigos balansiniuose arba nebalansiniuose straipsniuose yra jautrios palūkanų normos pokyčiams, palūkanų normas;

e)

dalių pagal terminus, į kurias dalijama kiekviena pelningumo kreivė, skaičių;

f)

metodiką, taikomą siekiant nustatyti riziką, susijusią su nevisiškai koreliuojančiais skirtingų pelningumo kreivių pokyčiais;

g)

grupę modeliuojamų rizikos veiksnių, atitinkančių aukso pozicijas ir atskiras užsienio valiutas, kuriomis yra išreikštos įstaigos pozicijos;

h)

rizikos veiksnių, naudojamų nuosavybės vertybinių popierių rizikai nustatyti, skaičių;

i)

metodiką, taikomą rizikai, susijusiai su mažiau likvidžiomis pozicijomis ir riboto kainų skaidrumo pozicijomis, įvertinti atsižvelgiant į realius rinkos scenarijus;

j)

modelyje naudojamų pakaitinių rizikos veiksnių tinkamumą, jų poveikio rizikos parametrams įvertinimą;

k)

VaR naudojamų laiko eilučių ilgį;

l)

metodiką, taikomą sVaR nepalankiausiam laikotarpiui nustatyti, nepalankiausio laikotarpio, pasirinkto lyginamiesiems portfeliams, tinkamumą;

m)

metodikas, taikomas rizikos vertinimo modelyje, siekiant nustatyti pasirinkimo sandorių (ypač kai vietoj visiško perkainojimo metodo įstaiga naudoja Taylor aproksimavimo metodus) ir kitų produktų nelijiniškumą, taip pat nustatyti koreliacijos riziką ir pagrindinę riziką;

n)

metodikas, taikomas su pavadinimu susijusiai pagrindinei rizikai įvertinti ir nustatyti, ar jos yra jautrios reikšmingiems išskirtiniams panašių, tačiau netapačių pozicijų skirtumams;

o)

metodikas, taikomas įvykių rizikai nustatyti;

p)

vidaus papildomai įsipareigojimų neįvykdymo ir pasikeitimų rizikai (IRC) – metodikas, taikomas siekiant nustatyti likvidumo terminus pagal pozicijas, taip pat PD, LGD ir pasikeitimo tikimybių matricas, naudojamas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 374 straipsnyje nurodytam modeliavimui;

q)

koreliacinės prekybos vidaus modeliams – metodikas, taikomas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 377 straipsnio 3 dalyje išvardytų rūšių rizikai nustatyti, taip pat atitinkamų modeliuotų rizikos veiksnių koreliacines prielaidas.

3.   Kai kompetentingos institucijos nusprendžia, kad 1 dalyje nurodytos informacijos nepakanka, kad būtų galima padaryti išvadas, susijusias su 2 dalyje išvardytais elementais, jos nedelsdamos surenka iš įstaigų papildomą informaciją, kurios, jų manymu, reikia, kad galėtų užbaigti vertinimą.

Spręsdamos, kokią papildomą informaciją reikia surinkti, kompetentingos institucijos atsižvelgia į įstaigos rodiklių ir nuosavų lėšų reikalavimo nuokrypio dydį ir svarbą. Kompetentingos institucijos renka papildomą informaciją tokiu būdu, koks joms atrodo tinkamas, įskaitant klausimynus, pokalbius ir ad hoc apsilankymus vietoje.

10 straipsnis

Taikant vidaus metodus atliktų rinkos rizikos vertinimo rezultatų skirtumų vertinimas

1.   Atlikdamos 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą vertinimą, susijusį su rinkos rizikos vertinimo metodais, kompetentingos institucijos taiko šio straipsnio 2–8 dalyse nustatytus standartus.

2.   Vertindamos skirtingų VaR verčių priežastis, kompetentingos institucijos atsižvelgia į abu šiuos elementus:

a)

bet kokius alternatyvius homogenizuotus VaR skaičiavimus, kuriuos naudodama turimus duomenis apie pelną ir nuostolius EBI gali pateikti savo parengtoje Direktyvos 2013/36/ES 78 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytoje ataskaitoje;

b)

pastebėtą įstaigų pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/2070 pateiktų VaR parametrų dispersiją.

3.   Įstaigų, naudojančių istorinį rizikos vertės imitavimą, atveju kompetentingos institucijos įvertina kintamumą, pastebėtą tiek alternatyviuose homogenizuotuose VaR skaičiavimuose, tiek įstaigų pateiktuose VaR duomenyse, nurodytuose 2 dalyje, siekdamos nustatyti tų įstaigų taikomų skirtingų pasirinkimų vykdant istorinį rizikos vertės imitavimą poveikį.

4.   Kompetentingos institucijos įvertina dispersiją tarp įstaigų, susijusią su konkrečiais rizikos veiksniais, įtrauktais į kiekvieną iš neagreguotų lyginamųjų portfelių, naudodamos pastebėtą kintamumą ir pastebėtą pelno ir nuostolių vektoriaus koreliaciją, pateiktą įstaigų, taikančių istorinį rizikos vertės imitavimą neagreguotiems portfeliams.

5.   Kompetentingos institucijos analizuoja įstaigos VaR modelius, taikomus portfeliams, kurių pelno ir nuostolių laiko eilutės gali smarkiai skirtis nuo tokių pačių įstaigų pelno ir nuostolių laiko eilučių, kaip nurodyta Direktyvos 2013/36/ES 78 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytoje EBI ataskaitoje, net jeigu galutinis nuosavų lėšų reikalavimas tam konkrečiam portfeliui yra absoliučia išraiška panašus į tą, kurį pateikė tokios pačios įstaigos.

6.   Be to, VaR, sVaR, IRC ir koreliacinės prekybos veiklai naudojamų modelių atveju kompetentingos institucijos įvertina su reguliavimu susijusių kintamumo veiksnių poveikį, naudodamos duomenis, pateiktus Direktyvos 2013/36/ES 78 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytoje EBI ataskaitoje, ir grupuodamos gautus rezultatus pagal skirtingus modeliavimo pasirinkimus.

7.   Įvertinusios su skirtingais reguliavimo pasirinkimais susijusio kintamumo priežastis, kompetentingos institucijos įvertina, ar likusį kintamumą ir nepakankamą nuosavų lėšų reikalavimo vertinimą lemia vien ar daugiau iš šių priežasčių:

a)

nesutarimas dėl susijusių pozicijų ar rizikos veiksnių;

b)

nevisiškas modelio įgyvendinimas;

c)

trūkstami rizikos veiksniai;

d)

kalibravimo arba modeliavimo imitavimui naudojamų duomenų eilučių skirtumai;

e)

į modelį įtraukti papildomi rizikos veiksniai;

f)

taikytos alternatyvių modelių prielaidos;

g)

įstaigos taikomai metodikai priskiriami skirtumai.

8.   Kompetentingos institucijos palygina gautus portfelių rezultatus, kurie skiriasi tik konkrečiu rizikos veiksniu, siekdamos nustatyti, ar įstaigos nuosekliai įtraukia tokį rizikos veiksnį į savo vidaus modelius, palyginti su tokiomis pačiomis įstaigomis.

11 straipsnis

Nuosavų lėšų lygio įvertinimas, taikomas rinkos rizikos vertinimo vidaus metodams

1.   Vertindamos kiekvienos įstaigos nuosavų lėšų lygį kompetentingos institucijos atsižvelgia į abu šiuos veiksnius:

a)

nuosavų lėšų lygį pagal neagreguotus portfelius;

b)

kiekvienos įstaigos agreguotiems portfeliams taikomo diversifikavimo naudos poveikį, lyginant šios dalies a punkte nurodytų neagreguotų portfelių nuosavų lėšų sumą su nuosavų lėšų lygiu, numatytu agreguotam portfeliui, kaip nustatyta Direktyvos 2013/36/ES 78 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytoje EBI ataskaitoje.

2.   Vertindamos įstaigos nuosavų lėšų lygį pagal įstaigas kompetentingos institucijos taip pat atsižvelgia į abu šiuos veiksnius:

a)

papildomos priežiūros poveikį;

b)

priežiūros veiksmų, į kuriuos neatsižvelgta EBI surinktuose duomenyse, poveikį.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 338.

(2)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(3)  2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2070, kuriuo nustatomi formų, apibrėžčių ir IT sprendimų, kuriais įstaigos turi naudotis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES 78 straipsnio 2 dalį teikdamos duomenis Europos bankininkystės institucijai ir kompetentingoms institucijoms, techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 328, 2016 12 2, p. 1).

(4)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).


3.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/181

2017 m. sausio 27 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 57 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (2) priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, visiškai ar iš dalies sudarytai remiantis Kombinuotąja nomenklatūra arba ją papildančiai subpozicijų dalimis, kad būtų galima taikyti tarifinio reguliavimo ir kitas su prekyba prekėmis susijusias priemones;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad suteikta šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija apie šiame reglamente nurodytas prekes jos adresatas galėtų remtis dar tam tikrą laikotarpį, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalyje. Tas laikotarpis turėtų būti trys mėnesiai;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalimi, galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. sausio 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Stephen QUEST

Generalinis direktorius

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Atskira stiklinė lentynėlė, pateikiama su metaliniais laikikliais, skirtais lentynėlei tvirtinti prie sienos.

Stiklinė lentynėlė sudaryta iš netaisyklingos formos skaidraus stiklo plokštės, kurios matmenys apytiksliai 60 × 13,5 × 0,7 cm, apdorotais kraštais (priekinis kraštas suapvalintas) ir dviejų nikeliuotų ir chromuotų laikiklių iš vario ir cinko lydinio (žalvario). Stiklo plokštėje yra dvi kiaurymės, skirtos stiklo plokštei pritvirtinti prie laikiklių.

Nesurinktas gaminys kartu su tvirtinimo varžtais ir kaiščiais pateikiamas kartoninėje dėžėje.

Žr. paveikslą (*1).

9403 89 00

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1, 3 (b punktu) ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, 94 skirsnio 2 pastabos a punktu ir KN kodus 9403 ir 9403 89 00 atitinkančiais prekių aprašymais.

Gaminys naudojamas kaip patalpų įranga, pavyzdžiui, privačiuose būstuose. Todėl jis yra baldas, priskiriamas 9403 pozicijai. Pagal 94 skirsnio 2 pastabos a punktą šiai pozicijai priskiriamos atskiros lentynos, pateikiamos su atramomis, kuriomis jos tvirtinamos prie sienų. Todėl jis nelaikytinas kitu stiklo dirbiniu ir nepriskirtinas 7020 pozicijai.

Stiklinė lentynėlė nulemia esminį gaminio požymį. Metaliniai laikikliai, varžtai ir kaiščiai reikalingi tik stiklinei lentynėlei tvirtinti prie sienos. Todėl gaminys nelaikytinas kitu metaliniu baldu ir jam nepriskirtinas KN kodas 9403 20 80 .

Todėl gaminys laikytinas kitu baldu ir jam priskirtinas KN kodas 9403 89 00 .

Image

(*1)  Paveikslas pateikiamas tik dėl informacijos.


3.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/182

2017 m. sausio 27 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 57 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (2) priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, visiškai ar iš dalies sudarytai remiantis Kombinuotąja nomenklatūra arba ją papildančiai subpozicijų dalimis, kad būtų galima taikyti tarifinio reguliavimo ir kitas su prekyba prekėmis susijusias priemones;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad suteikta šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija apie šiame reglamente nurodytas prekes jos adresatas galėtų remtis dar tam tikrą laikotarpį, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalyje. Tas laikotarpis turėtų būti trys mėnesiai;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalimi, galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. sausio 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Stephen QUEST

Generalinis direktorius

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas (KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Maždaug 20 mm skersmens ir 6 mm aukščio gaminiai (žaidimų konsolės valdiklio vairasvirčių antgaliai) iš lankstaus silikono (plastiko) neslidžiu paviršiumi. Juose įtaisytas lipnios aliuminio plėvelės profilis, suformuotas pagal vairasvirtės atraminį paviršių.

Antgaliai naudojami kaip žaidimų konsolės valdiklio vairasvirčių gaubteliai.

Jų paskirtis – apsaugoti žaidimų valdiklį nuo prakaito ir dėvėjimosi dėl intensyvaus naudojimo, taip pat neslidžiu paviršiumi prilaikyti pirštą, kad jis nenuslystų nuo valdiklio.

Žr. paveikslą (*1).

3926 90 97

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis ir KN kodus 3926 , 3926 90 ir 3926 90 97 atitinkančiais prekių aprašymais.

Antgaliai tik padeda naudotis žaidimų valdikliu. Taigi juos uždėjus žaidimų valdiklis nepritaikomas konkrečiam veikimui, neįgyja papildomų galimybių ir juo neužtikrinama konkreti su pagrindine žaidimų valdiklio ar žaidimų konsolės funkcija susijusi paslauga (žr. bylos C-152/10 Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, 13, 29 ir 38 punktus).

Todėl gaminys nelaikytinas vaizdo žaidimų pultų ir mašinų reikmeniu ir nepriskirtinas 9504 pozicijai.

Vadinasi, gaminys klasifikuotinas pagal medžiagą, iš kurios jis pagamintas (plastiką), laikytinas kitu gaminiu iš plastikų ir jam priskirtinas KN kodas 3926 90 97 .

Image

(*1)  Paveikslas pateikiamas tik dėl informacijos.


3.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/183

2017 m. sausio 27 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 57 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (2) priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, visiškai ar iš dalies sudarytai remiantis Kombinuotąja nomenklatūra arba ją papildančiai subpozicijų dalimis, kad būtų galima taikyti tarifinio reguliavimo ir kitas su prekyba prekėmis susijusias priemones;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad suteikta šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija apie šiame reglamente nurodytas prekes jos adresatas galėtų remtis dar tam tikrą laikotarpį, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalyje. Tas laikotarpis turėtų būti trys mėnesiai;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalimi, galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. sausio 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Stephen QUEST

Generalinis direktorius

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas (KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Maždaug 3 cm storio gaminys (vadinamasis sudedamasis tatamis) iš etilenvinilacetato (EVA), kurį sudaro 100 × 100 cm dydžio dalys neslidžiu paviršiumi. Tos dalys tarpusavyje sujungiamos kaip dėlionė ir tvirtai klojamos ant kito paviršiaus – taip suformuojamas kilimas.

Gaminys skirtas smūgiams sušvelninti užsiimant įvairia sporto veikla (pavyzdžiui, joga, gimnastika ar kovų menais), nes akyta jo struktūra apsaugo kūną. Sudedamasis tatamis taip pat slopina triukšmą, sulaiko šilumą ir drėgmę. Todėl šis kilimas apsaugo po juo esantį paviršių nuo pažeidimo, taip pat jis apsaugo ir įvairia kitokia veikla užsiimančius žmones (pavyzdžiui, jis gali būti naudojamas vaikų darželiuose arba artistų reikmėms).

Žr. paveikslą (*1).

3918 90 00

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis ir KN kodus 3918 ir 3918 90 00 atitinkančiais prekių aprašymais.

Gaminys nelaikytinas bendrųjų fizinių pratimų, gimnastikos, atletinių sporto šakų, kitų sporto šakų arba lauko žaidimų reikmeniu ar įranga ir nepriskirtinas 9506 pozicijai, nes nesujungta plastikinė grindų danga gali būti naudojama ne vien sportui, bet ir paviršiams bei kitokia veikla užsiimantiems žmonėms apsaugoti.

Todėl gaminys klasifikuotinas pagal medžiagą, iš kurios jis pagamintas (plastiką).

Vadinasi, gaminys laikytinas grindų danga iš plastikų ir jam priskirtinas KN kodas 3918 90 00 .

Image


(*1)  Paveikslas pateikiamas tik dėl informacijos.


3.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/184

2017 m. vasario 1 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2465/96 (1), ypač į jo 11 straipsnio b punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priede išvardytos viešosios įstaigos, korporacijos ir agentūros, taip pat fiziniai ir juridiniai asmenys, buvusios Irako Vyriausybės įstaigos ir organizacijos, kuriems pagal tą reglamentą taikomas lėšų ir ekonominių išteklių, kurie 2003 m. gegužės 22 d. buvo laikomi už Irako ribų, įšaldymas;

(2)

2017 m. sausio 26 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas nusprendė pašalinti vieną įrašą iš asmenų ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašo;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Laikinai einantis Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovo pareigas


(1)  OL L 169, 2003 7 8, p. 6.


PRIEDAS

Iš Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 III priedo išbraukiamas šis įrašas:

„13.

AMANAT AL-ASIMA. Adresas: P.O. Box 11151, Masarif, near Baghdad Muhafadha, Al-Kishia, Baghdad, Iraq.“


3.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/185

2017 m. vasario 2 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 tam tikrų nuostatų taikymo pereinamojo laikotarpio priemonės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (1), ypač į jo 9 straipsnio pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 854/2004, nustatantį specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (2), ypač į jo 16 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

reglamentais (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 nustatomi svarbūs taisyklių ir procedūrų, kuriomis turi vadovautis valstybių narių maisto tvarkymo subjektai ir kompetentingos institucijos, pakeitimai. Kadangi kai kurių iš šių taisyklių ir procedūrų taikymas nedelsiant tam tikrais atvejais būtų sukėlęs praktinių sunkumų, buvo būtina nustatyti pereinamojo laikotarpio priemones;

(2)

2009 m. liepos 28 d. Komisijos ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai apie patirtį, įgytą taikant Europos Parlamento ir Tarybos higienos reglamentus (EB) Nr. 852/2004, (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 (3) (toliau – ataskaita), pateikiama faktinė informacija apie patirtį, kurios per 2006 m., 2007 m. ir 2008 m. įgijo visos šiuos reglamentus įgyvendinančios šalys, įskaitant problemas, su kuriomis jos susidūrė;

(3)

ataskaitoje aprašyta patirtis, susijusi su Komisijos reglamente (EB) Nr. 2076/2005 (4) nustatytomis pereinamojo laikotarpio priemonėmis. Joje taip pat nurodyta, kad kilo sunkumų, susijusių su nedidelio tam tikro maisto produktų kiekio tiekimu vietos lygiu, ir kad būtina patikslinti importo sąlygas, kai nesant Sąjungos lygiu nustatytų taisyklių taikomos nacionalinės importo taisyklės, ir kad krizės, kilusios dėl įvežto maisto, kurio sudėtyje yra tiek augalinės kilmės produktų, tiek perdirbtų gyvūninių produktų (sudėtinių produktų), patvirtino būtinybę vykdyti griežtesnę tokių produktų kontrolę;

(4)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 1079/2013 (5) nustatytos pereinamojo laikotarpio, kuris baigiasi 2016 m. gruodžio 31 d., priemonės, kad būtų galima sklandžiai pereiti prie visiško naujų taisyklių ir procedūrų įgyvendinimo. Pereinamojo laikotarpio trukmė nustatyta atsižvelgiant į reglamentuose (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 numatytos higienos srities reglamentavimo sistemos peržiūrą;

(5)

be to, remiantis Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato inspektorių neseniai atliktų auditų metu surinkta informacija, kurią pateikė valstybių narių kompetentingos institucijos ir atitinkami Sąjungos maisto pramonės sektoriai, tam tikros pereinamojo laikotarpio priemonės, nustatytos Reglamentu (ES) Nr. 1079/2013, turi galioti iki tol, kol bus nustatyti nuolatiniai reikalavimai, nurodyti šio reglamento preambulėje;

(6)

Reglamento (EB) Nr. 853/2004 nuostatos netaikomos tais atvejais, kai gamintojas tiesiogiai galutiniam vartotojui arba į vietines mažmeninės prekybos vietas, tiesiogiai tiekiančias galutiniam vartotojui, mažais kiekiais tiekia ūkyje paskerstų naminių paukščių ir kiškiažvėrių šviežią mėsą. Jei ši nuostata būtų taikoma tik šviežiai mėsai, smulkiesiems gamintojams tektų papildoma našta. Todėl Reglamentu (ES) Nr. 1079/2013 nustatyta nuo Reglamento (EB) Nr. 853/2004 taikymo nukrypti leidžianti nuostata, kuria leidžiamas tiesioginis tokių prekių tiekimas tam tikromis sąlygomis, neapsiribojant šviežia mėsa. Ši išimtis turėtų būti toliau taikoma šiuo reglamentu nustatytu pereinamuoju laikotarpiu, kol svarstoma galimybė nustatyti nuolatinę nukrypti leidžiančią nuostatą;

(7)

reglamentuose (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 nustatytos tam tikros gyvūninių produktų ir sudėtinių produktų importo į Sąjungą taisyklės. Reglamente (ES) Nr. 1079/2013 nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, kuriomis leidžiama nukrypti nuo kai kurių šių taisyklių dėl tam tikrų sudėtinių produktų, kurių importui į Sąjungą dar nenustatyti Sąjungos lygmens visuomenės sveikatos reikalavimai, pvz., dėl sudėtinių produktų, išskyrus produktus, nurodytus Komisijos reglamento (ES) Nr. 28/2012 (6), 3 straipsnio 1 ir 3 dalyse;

(8)

taikant įprastą teisėkūros procedūrą netrukus bus priimtas Komisijos pasiūlymas dėl reglamento dėl oficialios kontrolės žemės ūkio maisto produktų grandinėje priėmimo. Kai tas reglamentas bus priimtas ir pradėtas taikyti, jis bus teisinis pagrindas, kuriuo remiantis bus taikomas rizika grindžiamas importuojamų sudėtinių produktų kontrolės metodas. Būtina nustatyti nukrypti leidžiančias nuostatas tolesniam ketverių metų pereinamajam laikotarpiui, kol, kaip tikimasi, bus pradėtas taikyti naujasis reglamentas;

(9)

reglamentais (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 leidžiama importuoti gyvūninius maisto produktus iš įmonių, tvarkančių gyvūninius produktus, kuriems Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priede nenustatyta jokių konkrečių reikalavimų, nebent būtų sudarytas suderintas ES nepriklausančių valstybių, kurioms leidžiama importuoti, sąrašas ir nustatytas bendras importo sertifikato pavyzdys. Reikia daugiau laiko konsultacijoms su suinteresuotaisiais subjektais ir valstybių narių bei ES nepriklausančių valstybių kompetentingomis institucijomis, atsižvelgiant į galimą tokio sąrašo sudarymo ir importo sertifikato pavyzdžio nustatymo poveikį tokio maisto importui;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos reglamentų (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 tam tikrų nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. priemonės.

2 straipsnis

Nukrypti leidžianti nuostata, susijusi su tiesioginiu naminių paukščių ir kiškiažvėrių mėsos tiekimu mažais kiekiais

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 853/2004 1 straipsnio 3 dalies d punkto, to reglamento nuostatos netaikomos tais atvejais, kai gamintojas tiesiogiai galutiniam vartotojui arba į vietines mažmeninės prekybos vietas, tiesiogiai tiekiančias galutiniam vartotojui, mažais kiekiais tiekia ūkyje paskerstų naminių paukščių ir kiškiažvėrių mėsą.

3 straipsnis

Nukrypti leidžianti nuostata, susijusi su visuomenės sveikatos reikalavimais, taikomais importuojamiems gyvūniniams produktams ir maisto produktams, kurių sudėtyje yra tiek augalinės kilmės produktų, tiek perdirbtų gyvūninių produktų

1.   Reglamento (EB) Nr. 853/2004 6 straipsnio 1 dalis netaikoma importuojamiems gyvūniniams produktams, kurių importui nenustatyti suderinti visuomenės sveikatos reikalavimai.

Importuojant šiuos produktus laikomasi importuojančios valstybės narės visuomenės sveikatos reikalavimų.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 853/2004 6 straipsnio 4 dalies, maisto tvarkymo subjektams, importuojantiems maistą, kurio sudėtyje yra tiek augalinės kilmės produktų, tiek perdirbtų gyvūninių produktų, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 28/2012 3 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytus produktus, netaikomi Reglamento (EB) Nr. 853/2004 6 straipsnio 4 dalyje nustatyti reikalavimai.

Importuojant šiuos produktus laikomasi importuojančios valstybės narės visuomenės sveikatos reikalavimų.

4 straipsnis

Nukrypti leidžianti nuostata, susijusi su importuojamiems gyvūniniams produktams taikomomis visuomenės sveikatos procedūromis

Reglamento (EB) Nr. 854/2004 III skyrius netaikomas importuojamiems gyvūniniams produktams, kurių importui nenustatyti suderinti visuomenės sveikatos reikalavimai.

Importuojant šiuos produktus laikomasi importuojančios valstybės narės visuomenės sveikatos reikalavimų.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206.

(3)  COM(2009) 403 final.

(4)  2005 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2076/2005, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams (EB) Nr. 853/2004, (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004 įgyvendinti ir iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 (OL L 338, 2005 12 22, p. 83).

(5)  2013 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1079/2013, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 taikymo pereinamojo laikotarpio priemonės (OL L 292, 2013 11 1, p. 10).

(6)  2012 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 28/2012, kuriuo nustatomi tam tikrų į Sąjungą importuojamų arba per ją vežamų sudėtinių produktų sertifikavimo reikalavimai ir kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/275/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 1162/2009 (OL L 12, 2012 1 14, p. 1).


3.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/186

2017 m. vasario 2 d.

kuriuo dėl mikrobiologinės taršos nustatomos siuntų iš tam tikrų trečiųjų šalių įvežimo į Sąjungą specialiosios sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 669/2009

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač jo 53 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį;

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (2), ypač į jo 15 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 53 straipsnyje nustatyta galimybė Sąjungai taikyti reikiamas skubias priemones iš trečiosios šalies importuotam maistui, siekiant apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą ir aplinką, kai akivaizdu, kad esama didelio pavojaus, kurio pavienių valstybių narių taikomomis priemonėmis tinkamai išvengti neįmanoma;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 11 straipsnyje reikalaujama, kad maistas, importuojamas į Sąjungą tam, kad būtų pateiktas į jos rinką, turi atitikti tam tikrus maisto produktus reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus reikalavimus arba sąlygas, kurias Sąjunga pripažįsta jiems lygiavertėmis, arba, tuomet, kai Sąjunga ir eksportuojanti šalis yra sudariusios atskirą sutartį, – tos sutarties reikalavimus;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 (3) maisto tvarkymo subjektams nustatytos bendrosios maisto produktų higienos taisyklės;

(4)

Reglamento (EB) Nr. 882/2004 11 straipsnyje nustatyti mėginių ėmimo ir analizės metodų, naudojamų atliekant oficialią kontrolę, reikalavimai;

(5)

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 14 straipsnyje nustatyta, kad nesaugus maistas nebūtų pateikiamas rinkai. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 kompetentingos valdžios institucijos turi patikrinti, ar maisto tvarkymo subjektai laikosi Sąjungos teisės aktų;

(6)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 669/2009 (4) nustatytos taisyklės dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninių pašarų ir maisto produktų, išvardytų to reglamento I priede, importo oficialiosios kontrolės;

(7)

daugelį metų importuojant iš Indijos sezamo sėklas (Sesamum) ir betelinio pipiro lapus (Piper betle L.) buvo dažnai nesilaikoma mikrobiologinių saugos reikalavimų. Todėl 2014 m. buvo pradėta vykdyti sustiprinta tų maisto produktų importo oficiali kontrolė, siekiant nustatyti, ar juose nėra salmonelių (Salmonella spp.). Vis dėlto po šios sustiprintos kontrolės patvirtinta, kad minėti maisto produktai dažnai neatitinka mikrobiologinių saugos reikalavimų dėl salmonelių. Vadinasi, minėti importuojami maisto produktai kelią didelį pavojų visuomenės sveikatai Sąjungoje, todėl reikia priimti skubias Sąjungos priemones;

(8)

siekiant apsaugoti žmonių sveikatą Sąjungoje, eksportuojančių šalių kompetentingos institucijos turi pateikti garantijas, kad tie maisto produktai pagaminti laikantis Reglamente (EB) Nr. 852/2004 išdėstytų higienos nuostatų. Siekiant užtikrinti darnų importo kontrolės vykdymą visoje Sąjungoje, prie visų tokių maisto produktų siuntų turėtų būti pridedamas tinkamumo maistui sertifikatas, pasirašytas eksportuojančios šalies kompetentingos institucijos, ir analitinių tyrimų rezultatai, kuriais patvirtinama, kad buvo imami ir tiriami tų produktų mėginiai, o gauti rezultatai dėl mikrobiologinių patogenų – patenkinami;

(9)

Reglamento (EB) Nr. 669/2009 6 straipsnyje reikalaujama, kad už siuntas atsakingi maisto tvarkymo subjektai iš anksto praneštų nustatytam įvežimo punktui (NĮP) apie siuntų atvežimą ir pobūdį;

(10)

Reglamento (EB) Nr. 669/2009 8 straipsnyje reikalaujama, kad vykdant sustiprintą oficialią kontrolę būtų atliekami dokumentų, atitikties ir fiziniai tikrinimai. Visų siuntų dokumentų tikrinimas turi būti atliekamas nedelsiant per dvi darbo dienas nuo atvežimo į NĮP, o atitikties ir fiziniai tikrinimai, įskaitant laboratorinius tyrimus, – to reglamento I priede nurodytu dažnumu;

(11)

siekiant užtikrinti veiksmingą organizavimą ir darnią importo kontrolę Sąjungos lygmeniu, vykdomą norint nustatyti, ar tam tikruose maisto produktuose iš tam tikrų trečiųjų šalių nėra mikrobiologinių patogenų, turėtų būti nustatytos specialiosios tokių maisto produktų importo sąlygos. Dėl teisinio aiškumo tikslinga visus maisto produktus iš trečiųjų šalių, kuriems taikomos specialios sąlygos dėl mikrobiologinės rizikos, surašyti į vieną reglamentą. Todėl Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/166 (5) nuostatos dėl betelinio pipiro lapų iš Indijos turėtų būti įtrauktos į šį reglamentą, o Reglamentas (EB) Nr. 669/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(12)

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/166 turėtų būti panaikintas ir kartu pakeistas bendresniu reglamentu, kuriuo dėl mikrobiologinės taršos nustatomos maisto produktų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių nuostatos;

(13)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas, kai įvežami I priede išvardyti maisto produktai.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 ir 3 straipsniuose, Reglamento (EB) Nr. 882/2004 2 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 669/2009 3 straipsnyje.

3 straipsnis

Įvežimas į Sąjungą

Maisto tvarkymo subjektas užtikrina, kad:

a)

I priede nurodytų maisto produktų siuntas būtų galima įvežti į Sąjungą tik šiame reglamente nustatyta tvarka.

b)

Maisto produktų siuntas būtų galima įvežti į Sąjungą tik per nustatytuosius įvežimo punktus (NĮP).

4 straipsnis

Prie siuntos pridedami mėginių ėmimo ir analizių rezultatai

1.   Prie kiekvienos maisto produktų siuntos pridedami mėginių ėmimo ir analizių, kuriuos atliko trečiosios išsiuntimo šalies kompetentinga institucija, siekdama patikrinti, ar nėra I priede nurodyto pavojaus, rezultatai.

2.   1 dalyje nurodytas mėginių ėmimas ir analizė atliekami vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 882/2004 II antraštinės dalies III skyriumi „Mėginių ėmimas ir analizė.“ Visų pirma mėginiai imami vadovaujantis atitinkamais ISO (Tarptautinės standartizacijos organizacijos) standartais ir Maisto kodekso (Codex Alimentarius) gairėmis, o salmonelių tyrimai atliekami vadovaujantis etaloniniu metodu EN/ISO 6579 (naujausia nustatymo metodo versija) arba metodu, kurio tinkamumas patvirtintas pagal šį metodą vadovaujantis naujausia EN/ISO 16140 standarto versija ar kitais tarptautiniu mastu patvirtintais panašiais protokolais.

5 straipsnis

Tinkamumo maistui sertifikatas

1.   Prie I priede išvardytų maisto produktų siuntų pridedamas ir tinkamumo maistui sertifikatas, atitinkantis III priede pateiktą pavyzdį.

2.   Tinkamumo maistui sertifikatas turi būti su trečiosios išsiuntimo šalies kompetentingos institucijos įgalioto atstovo parašu ir antspaudu.

3.   Tinkamumo maistui sertifikatas ir jo priedai turi būti parengti oficialia ar viena iš oficialių valstybės narės, kurioje yra NĮP, kalbų. Tačiau valstybė narė, kurioje yra NĮP, gali sutikti, kad tinkamumo maistui sertifikatai būtų parengti kita oficialia Sąjungos kalba.

4.   Tinkamumo maistui sertifikatas turi galioti keturis mėnesius nuo išdavimo datos, bet ne ilgiau kaip šešis mėnesius nuo paskutinio mikrobiologinio laboratorinio tyrimo.

6 straipsnis

Identifikavimas

Visos maisto produktų siuntos turi būti paženklintos identifikaciniu kodu (siuntos kodu), atitinkančiu identifikacinį kodą, nurodytą 4 straipsnyje nurodytuose mėginių ėmimo ir analizės rezultatuose ir 5 straipsnyje nurodytame tinkamumo maistui sertifikate. Tuo identifikaciniu kodu turi būti paženklintas kiekvienas siuntos maišelis arba kito pavidalo pakuotė.

7 straipsnis

Išankstinis pranešimas apie siuntas

1.   Maisto tvarkymo subjektai arba jų atstovai iš anksto praneša kompetentingai NĮP institucijai apie numatomą fizinio siuntos atvežimo datą, laiką ir siuntos pobūdį.

2.   Išankstiniam pranešimui maisto tvarkymo subjektai arba jų atstovai užpildo bendro įvežimo dokumento (BĮD) I dalį ir likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki siuntos atvežimo persiunčia tą dokumentą kompetentingai NĮP institucijai.

3.   Pildydami BĮD, maisto tvarkymo subjektai arba jų atstovai atsižvelgia į Reglamento (EB) Nr. 669/2009 II priede nustatytas BĮD pildymo gaires.

4.   BĮD rengiami tos valstybės narės, kurioje yra NĮP, oficialiąja kalba arba viena iš jos oficialiųjų kalbų. Tačiau valstybė narė, kurioje yra NĮP, gali sutikti, kad BĮD būtų parengti kita oficialia Sąjungos kalba.

8 straipsnis

Oficialioji kontrolė

1.   Kompetentinga NĮP institucija patikrina kiekvienos maisto produktų siuntos dokumentus, kad užtikrintų atitiktį 4 ir 5 straipsniuose nustatytiems reikalavimams.

2.   Maisto produktų atitikties ir fizinis tikrinimas atliekamas pagal Reglamento (EB) Nr. 669/2009 8, 9 ir 19 straipsnius šio reglamento II priede nustatytu dažnumu.

3.   Jeigu prie maisto produktų siuntos nepridėti 4 straipsnyje nurodyti mėginių ėmimo ir analizės rezultatai ir 5 straipsnyje nurodytas tinkamumo maistui sertifikatas, arba jeigu tie rezultatai ar tinkamumo maistui sertifikatas neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, siunta į Sąjungą neimportuojama ir siunčiama atgal į kilmės trečiąją šalį arba sunaikinama.

4.   Atlikusios atitikties ir fizinius tikrinimus kompetentingos institucijos:

a)

užpildo reikiamas BĮD II dalies vietas;

b)

prideda mėginių ėmimo ir analizių, atliktų pagal šio straipsnio 2 dalį, rezultatus;

c)

bendro įvežimo dokumente įrašo BĮD numerį;

d)

uždeda antspaudą ant BĮD originalo ir jį pasirašo;

e)

padaro pasirašyto ir antspauduoto BĮD kopiją ir ją saugo.

5.   Bendro įvežimo dokumento ir 5 straipsnyje nurodyto tinkamumo maistui sertifikato originalai bei 4 straipsnyje nurodyti mėginių ėmimo ir analizių rezultatai pridedami prie vežamos siuntos, kol ji išleidžiama į laisvą apyvartą. Jeigu belaukiant fizinio tikrinimo rezultatų maisto produktų siuntas leidžiama vežti toliau, išduodama originalaus BĮD patvirtinta kopija. Suteikusi leidimą, kompetentinga NĮP institucija praneša kompetentingai kontrolės punkto institucijai ir imasi tinkamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad belaukiant fizinių tikrinimų rezultatų siuntą toliau nuolat tikrintų kompetentingos institucijos ir kad ji nebūtų kokiu nors būdu pažeista.

9 straipsnis

Siuntos padalijimas

1.   Siuntos gali būti dalijamos tik tada, kai baigti visi tikrinimai ir kompetentingos NĮP institucijos užpildė BĮD, kaip nustatyta 8 straipsnyje.

2.   Jei siunta dar kartą dalijama, prie kiekvienos vežamos siuntos dalies pridedama patvirtinta BĮD kopija, kol siuntos dalis bus išleista į laisvą apyvartą.

10 straipsnis

Išleidimas į laisvą apyvartą

Baigus visą oficialiosios kontrolės procedūrą ir gavus teigiamus fizinio tikrinimo, jeigu jis buvo reikalingas, rezultatus, I priede išvardytų maisto produktų siuntos išleidžiamos į laisvą apyvartą, kai maisto tvarkymo subjektai arba jų atstovas muitinėms pateikia kompetentingos institucijos tinkamai užpildytą BĮD (popieriuje arba elektronine forma). Muitinės išleidžia siuntą į laisvą apyvartą, tik jei BĮD II.14 langelyje nurodyta, kad kompetentinga institucija priėmė palankų sprendimą, o BĮD II.21 langelyje yra parašas.

11 straipsnis

Neatitiktis reikalavimams

Jei atliekant oficialiąją kontrolę nustatoma neatitiktis atitinkamoms Reglamento (EB) Nr. 852/2004 nuostatoms, kompetentinga NĮP institucija užpildo BĮD III dalį ir imasi veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 19, 20 ir 21 straipsnių nuostatas.

12 straipsnis

Ataskaitos

Valstybės narės pateikia Komisijai visų maisto produktų siuntų analizių rezultatų, gautų pagal šio reglamento 8 straipsnį, ataskaitą.

Ataskaita teikiama už šešių mėnesių laikotarpį du kartus per metus iki mėnesio pabaigos po kiekvieno semestro.

Ataskaitoje pateikiama tokia informacija:

a)

įvežamų siuntų skaičius, jų dydis (grynasis svoris) ir kiekvienos siuntos kilmės šalis;

b)

siuntų, iš kurių paimti mėginiai analizei, skaičius;

c)

8 straipsnio 2 dalyje nurodytų atitikties ir fizinių tikrinimų rezultatai.

13 straipsnis

Išlaidos

Visas 8 straipsnyje nurodytos oficialiosios kontrolės, įskaitant mėginių ėmimą, analizę, sandėliavimą ir priemones, taikomas nustačius neatitiktį, kaip nurodyta 11 straipsnyje, išlaidas padengia maisto tvarkymo subjektai.

14 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Valstybės narės leidžia įvežti maisto produktų siuntas, kurios išvežtos iš kilmės šalies iki įsigaliojant šiam reglamentui, be 5 straipsnyje nurodyto tinkamumo maistui sertifikato ir 4 straipsnyje nurodytų mėginių ėmimo ir analizės rezultatų.

15 straipsnis

Panaikinimas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/166 panaikinamas.

16 straipsnis

Komisijos reglamento (EB) Nr. 669/2009 dalinis pakeitimas

Reglamentas (EB) Nr. 669/2009 iš dalies keičiamas pagal šio reglamento IV priedą.

17 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(2)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(3)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1).

(4)  2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/504/EB (OL L 194, 2009 7 25, p. 11).

(5)  2016 m. vasario 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/166, kuriuo nustatomos maisto produktų, kurių sudėtyje yra betelinio pipiro (lot. Piper betle) lapų arba kurie iš jų sudaryti, importo iš Indijos specialiosios sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 669/2009 (OL L 32, 2016 2 9, p. 143).


I PRIEDAS

1 straipsnyje minimų produktų sąrašas

Maisto produktai

(numatoma paskirtis)

KN kodas (1)

TARIC subpozicija

Kilmės šalis

Pavojus

Sezamų sėklos (sėklos Sesamum)

(Maisto produktai – švieži ar atšaldyti)

1207 40 90

 

Indija (IN)

Salmonelė

Betelinio pipiro lapai (Piper betle L.)

(Maisto produktai)

ex 1404 90 00

10

Indija (IN)

Salmonelė


(1)  Jei turi būti tikrinami tik tam tikri produktai, kuriems priskirtas kuris nors KN kodas, o tas kodas nesuskirstytas į konkrečius poskyrius, jis žymimas „ex“.


II PRIEDAS

1 straipsnyje minimų maisto produktų atitikties ir fizinių tikrinimų nustatytame įvežimo punkte pagal 8 straipsnio 2 dalį dažnumas

Maisto produktai

(numatoma paskirtis)

KN kodas (1)

TARIC subpozicija

Kilmės šalis

Pavojus

Fizinio ir atitikties tikrinimo dažnumas (%)

Sezamų sėklos (sėklos Sesamum)

(Maisto produktai – švieži ar atšaldyti)

1207 40 90

 

Indija (IN)

Salmonelė  (2)

20

Betelinio pipiro lapai (Piper betle L.)

(Maisto produktai)

ex 1404 90 00

10

Indija (IN)

Salmonelė  (2)

10


(1)  Jei turi būti tikrinami tik tam tikri produktai, kuriems priskirtas kuris nors KN kodas, o tas kodas nesuskirstytas į konkrečius poskyrius, jis žymimas „ex“.

(2)  Etaloninis metodas EN/ISO 6579 (naujausia nustatymo metodo versija) arba metodas, kurio tinkamumas patvirtintas pagal šį metodą vadovaujantis EN/ISO 16140 standarte nustatytu protokolu ar kitais tarptautiniu mastu patvirtintais panašiais protokolais.


III PRIEDAS

Tinkamumo maistui sertifikatas, naudojamas įvežant į Europos Sąjungą iš Indijos betelinio pipiro lapus ir sezamų sėklas

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

IV PRIEDAS

Iš Reglamento (EB) Nr. 669/2009 I priedo išbraukiamas šis įrašas:

„Sezamo sėklos

(Maisto produktai – švieži ar atšaldyti)

1207 40 90

 

Indija (IN)

Salmonelė (12)

20“


3.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/35


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/187

2017 m. vasario 2 d.

dėl leidimo naudoti preparatą Bacillus subtilis (DSM 28343) kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą (leidimo turėtojas – „Lactosan GmbH & Co. KG“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas dėl leidimo naudoti preparatą Bacillus subtilis (DSM 28343). Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti preparatą Bacillus subtilis (DSM 28343), priskirtiną prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“, kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2016 m. gegužės 24 d. priimtoje nuomonėje (2) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis preparatas Bacillus subtilis (DSM 28343) nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų ir žmonių sveikatai arba aplinkai ir kad jis gali padidinti mėsinių viščiukų produktyvumą. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

preparato Bacillus subtilis (DSM 28343) vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo suteikimo sąlygos įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2016;14(6):4507.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai

4b1825

„Lactosan GmbH & Co KG“

Bacillus subtilis

(DSM 28343)

Priedo sudėtis

Preparatas Bacillus subtilis (DSM 28343), kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 1 × 1010 KSV/g priedo

Kieto pavidalo

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Gyvybingos Bacillus subtilis (DSM 28343) sporos

Analizės metodas  (1)

Bacillus subtilis (DSM 28343) identifikavimas ir skaičiavimas pašaro priede, premiksuose ir pašaruose

Identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE)

Skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant triptono sojos agarą (EN 15784).

Mėsiniai viščiukai

1 × 109

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Gali būti naudojamas gyvūnų pašaruose, kurių sudėtyje yra leidžiamų kokcidiostatų: diklazurilo, nikarbazino, dekoginato, natrio lazalocido A, natrio monensino, robenidino hidrochlorido, amonio maduramicino ar halofuginono hidrobromido.

3.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jo naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų ir odos apsaugos priemones.

2027 m. vasario 23 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje adresu https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


3.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/38


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/188

2017 m. vasario 2 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

299,8

MA

120,2

TR

157,6

ZZ

192,5

0707 00 05

MA

48,2

TR

191,4

ZZ

119,8

0709 91 00

EG

79,4

ZZ

79,4

0709 93 10

MA

142,6

TR

234,0

ZZ

188,3

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

41,3

MA

47,1

TN

52,7

TR

71,9

ZZ

53,3

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

90,8

IL

135,7

JM

112,4

MA

88,4

TR

83,1

ZZ

102,1

0805 22 00

IL

139,7

MA

85,5

ZZ

112,6

0805 50 10

EG

85,5

TR

88,8

ZZ

87,2

0808 10 80

US

205,0

ZZ

205,0

0808 30 90

CL

81,7

CN

96,1

TR

154,0

ZA

99,6

ZZ

107,9


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

3.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/40


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2017/189

2017 m. sausio 16 d.

dėl pozicijų, kurios turi būti priimtos Europos Sąjungos vardu Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių pakomitetyje, Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitetyje, Muitinės pakomitetyje ir Geografinių nuorodų pakomitetyje, įsteigtuose vadovaujantis Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimu, dėl tų pakomitečių darbo tvarkos taisyklių priėmimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo (1) (toliau – Susitarimas) 486 straipsnyje numatytas dalies Susitarimo laikinas taikymas;

(2)

Tarybos sprendimo 2014/668/ES (2) 4 straipsnyje nurodyta, kurios Susitarimo nuostatos turi būti taikomos laikinai. Tos nuostatos apima ir nuostatas dėl Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių pakomitečio (toliau – SFP pakomitetis), Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitečio (toliau – PDV pakomitetis), Muitinės pakomitečio ir Geografinių nuorodų pakomitečio (toliau – GN pakomitetis) įsteigimo ir veikimo;

(3)

Susitarimo 74 straipsnyje numatyta, kad SFP pakomitetis savo pirmajame posėdyje patvirtina savo darbo tvarką;

(4)

Susitarimo 300 straipsnyje numatyta, kad PDV pakomitetis nustato savo darbo tvarkos taisykles;

(5)

Susitarimo 83 straipsnyje numatyta, kad Muitinės pakomitetis turėtų nustatyti savo darbo tvarkos taisykles;

(6)

Susitarimo 211 straipsnyje dalyje numatyta, kad GN pakomitetis turėtų nustatyti savo darbo tvarkos taisykles;

(7)

tikslinga nustatyti pozicijas, kurios turi būti priimtos Sąjungos vardu SFP pakomitetyje, PVD pakomitetyje, Muitinės pakomitetyje ir GN pakomitetyje dėl tų pakomitečių darbo tvarkos taisyklių priėmimo,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Pozicija, kuri turi būti priimta Sąjungos vardu SFP pakomitetyje, įsteigtame vadovaujantis Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo (toliau – Susitarimas) 74 straipsniu, grindžiama prie šio sprendimo pridėtu SFP pakomitečio sprendimo projektu.

2.   Neesminiams sprendimo projekto techniniams pakeitimams Sąjungos atstovai SFP pakomitetyje gali pritarti be papildomo Tarybos sprendimo.

2 straipsnis

1.   Pozicija, kuri turi būti priimta Sąjungos vardu PDV pakomitetyje, įsteigtame vadovaujantis Susitarimo 300 straipsniu, grindžiama prie šio sprendimo pridėtu PDV pakomitečio sprendimo projektu.

2.   Neesminiams techniniams sprendimo projekto pakeitimams Sąjungos atstovai PDV pakomitetyje gali pritarti be papildomo Tarybos sprendimo.

3 straipsnis

1.   Pozicija, kuri turi būti priimta Sąjungos vardu Muitinės pakomitetyje, įsteigtame vadovaujantis Susitarimo 83 straipsniu, grindžiama prie šio sprendimo pridėtu Muitinės pakomitečio sprendimo projektu.

2.   Neesminiams techniniams sprendimo projekto pakeitimams Sąjungos atstovai Muitinės pakomitetyje gali pritarti be papildomo Tarybos sprendimo.

4 straipsnis

1.   Pozicija, kuri turi būti priimta Sąjungos vardu GN pakomitetyje, įsteigtame vadovaujantis Susitarimo 211 straipsniu, grindžiama prie šio sprendimo pridėtu GN pakomitečio sprendimo projektu.

2.   Neesminiams techniniams sprendimo projekto pakeitimams Sąjungos atstovai SFP pakomitetyje gali pritarti be papildomo Tarybos sprendimo.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2017 m. sausio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  OL L 161, 2014 5 29, p. 3.

(2)  2014 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2014/668/ES dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo, kiek tai susiję su jo III antraštine dalimi (išskyrus nuostatas dėl vienodo požiūrio į kitos Šalies teritorijoje teisėtai dirbančius trečiųjų šalių piliečius), IV, V, VI bei VII antraštinėmis dalimis ir susijusiais priedais bei protokolais (OL L 278, 2014 9 20, p. 1).


PROJEKTAS

ES IR UKRAINOS SANITARINIŲ IR FITOSANITARINIŲ PRIEMONIŲ PAKOMITEČIO SPRENDIMAS Nr. …

… m. … … d.

kuriuo priimamos jo darbo tvarkos taisyklės

ES IR UKRAINOS SANITARINIŲ IR FITOSANITARINIŲ PRIEMONIŲ PAKOMITETIS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimą (1), ypač į jo 74 straipsnį,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo (toliau – Susitarimas) 486 straipsniu, tam tikros Susitarimo dalys, įskaitant IV antraštinės dalies (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai) 4 skyrių (Sanitarinės ir fitosanitarinės priemonės), laikinai taikomos nuo 2016 m. sausio 1 d.;

(2)

Susitarimo 74 straipsnyje numatyta, kad Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių pakomitetis (toliau – SFP pakomitetis) svarsto visus su Susitarimo IV antraštinės dalies 4 skyriaus įgyvendinimu susijusius klausimus;

(3)

Susitarimo 74 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad SFP pakomitetis priima savo darbo tvarkos taisykles,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priimamos šio sprendimo priede pateiktos SFP pakomitečio darbo tvarkos taisyklės.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta …

ES ir Ukrainos Sanitarinijos ir fitosanitarijos pakomitečio vardu

Pirmininkas


(1)  OL L 161, 2014 5 29, p. 3.

PRIEDAS

ES IR UKRAINOS SANITARINIŲ IR FITOSANITARINIŲ PRIEMONIŲ PAKOMITEČIO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

1 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Pagal Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo (1) (toliau – Susitarimas) 74 straipsnio 1 dalį įsteigtas Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių pakomitetis (toliau – SFP pakomitetis) padeda Asociacijos komitetui prekybos klausimais, kaip nustatyta Susitarimo 465 straipsnio 4 dalyje, vykdyti savo pareigas.

2.   SFP pakomitetis atlieka Susitarimo 74 straipsnio 2 dalyje nustatytas užduotis, atsižvelgdamas į Susitarimo 59 straipsnyje nustatytus tikslus.

3.   SFP pakomitetį sudaro šalių kompetentingų institucijų atstovai, atsakingi už sanitarijos ir fitosanitarijos klausimus.

4.   Europos Komisijos arba Ukrainos atstovas, atsakingas už sanitarijos ir fitosanitarijos klausimus, pagal 2 straipsnį atlieka pirmininko funkciją.

5.   Šiose darbo tvarkos taisyklėse vartojama termino „Šalys“ apibrėžtis, nustatyta Susitarimo 482 straipsnyje.

2 straipsnis

Pirmininkavimas

SFP pakomitečiui Šalys pirmininkauja paeiliui po 12 mėnesių. Pirmasis 12 mėnesių laikotarpis prasideda pirmojo Asociacijos tarybos posėdžio dieną ir baigiasi tų pačių metų gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Posėdžiai

1.   Jei Šalys nesusitaria kitaip, SFP pakomitetis susirenka per tris mėnesius nuo Susitarimo įsigaliojimo, o vėliau – bet kurios iš Šalių prašymu arba bent kartą per metus.

2.   Visus SFP pakomitečio posėdžius pirmininkas sušaukia Šalių sutartu laiku ir sutartoje vietoje. Pirmininkas pranešimą apie šaukiamą posėdį pateikia likus ne mažiau kaip 28 kalendorinėms dienoms iki posėdžio pradžios, nebent Šalys susitaria kitaip.

3.   Jei įmanoma, SFP pakomitečio reguliarūs posėdžiai šaukiami iš anksto prieš reguliarius Asociacijos komiteto prekybos klausimais posėdžius.

4.   SFP pakomitečio posėdžiai gali būti rengiami naudojant bet kokias sutartas technologines priemones, pavyzdžiui, vaizdo ar garso konferencijas.

5.   SFP pakomitetis klausimus gali spręsti ne tik posėdžiuose, bet ir korespondencijos būdu.

4 straipsnis

Delegacijos

Prieš kiekvieną posėdį per SFP pakomitečio sekretoriatą, numatytą 5 straipsnyje, Šalys praneša viena kitai apie planuojamą savo delegacijos sudėtį.

5 straipsnis

Sekretoriatas

Europos Komisijos pareigūnas ir Ukrainos pareigūnas kartu eina SFP pakomitečio sekretorių pareigas ir kartu atlieka sekretorių užduotis, laikydamiesi savitarpio pasitikėjimo ir bendradarbiavimo principų.

6 straipsnis

Korespondencija

1.   SFP pakomitečiui skirta korespondencija siunčiama vienos iš Šalių sekretoriui, kuris apie tai informuoja kitą sekretorių.

2.   Sekretoriatas užtikrina, kad SFP pakomitečiui skirta korespondencija būtų persiųsta jo pirmininkui ir, jei reikia, išplatinta pagal 7 straipsnį.

3.   Pirmininko korespondenciją jo vardu Šalims siunčia SFP pakomitečio sekretoriatas. Tokia korespondencija prireikus išplatinamapagal 7 straipsnį.

7 straipsnis

Dokumentai

1.   Dokumentus platina SFP pakomitečio sekretoriatas.

2.   Šalis savo dokumentus perduoda savo sekretoriui. Tas sekretorius tuos dokumentus perduoda kitos Šalies sekretoriui.

3.   Sąjungos sekretorius išplatina dokumentus atititnkamiems Sąjungos atstovams, o Ukrainos sekretoriui ir Asociacijos komiteto prekybos klausimais sekretoriams sistemingai perduoda tokios korespondencijos kopijas.

4.   Ukrainos sekretorius išplatina dokumentus atitinkamiems Ukrainos atstovams, o Sąjungos sekretoriui ir Asociacijos komiteto prekybos klausimais sekretoriams sistemingai perduoda tokios korespondencijos kopijas.

5.   SFP pakomitečio sekretoriai atlieka ryšių centrų, kurie keičiasi informacija pagal Susitarimo 67 straipsnį, funkcijas.

8 straipsnis

Konfidencialumas

SFP pakomitečio posėdžiai yra uždari, jeigu Šalys nenusprendė kitaip.

Kai Šalis SFP pakomitečiui pateikia informaciją, kuri nurodyta kaip konfidenciali, kita Šalis šią informaciją tvarko laikydamasi konfidencialumo principų.

9 straipsnis

Posėdžių darbotvarkės

1.   Remdamasis Šalių pateiktais pasiūlymais, SFP pakomitečio sekretoriatas parengia preliminarią kiekvieno posėdžio darbotvarkę ir 10 straipsnyje numatytų praktinių išvadų projektą. Į preliminarią darbotvarkę įtraukiami punktai, dėl kurių įtraukimo į darbotvarkę Šalies prašymą, kartu su susijusiais dokumentais, sekretoriatas gavo likus ne mažiau kaip 21 kalendorinei dienai iki posėdžio.

2.   Preliminari darbotvarkė ir susiję dokumentai išplatinami pagal 7 straipsnį, likus ne mažiau kaip 15 kalendorinių dienų iki posėdžio pradžios.

3.   Darbotvarkę SFP pakomitetis priima kiekvieno posėdžio pradžioje. Šalims susitarus, į darbotvarkę gali būti įtraukta ir kitų punktų, kurie nebuvo įtraukti į preliminarią darbotvarkę.

4.   Pirmininkas, kitai Šaliai pritarus, Šalių kitų organų atstovus arba nepriklausomus tam tikros srities ekspertus gali kviesti dalyvauti SFP pakomitečio posėdžiuose ad hoc pagrindu stebėtojų teisėmis, kad jie pateiktų informacijos tam tikrais klausimais. Šalys užtikrina, kad šie stebėtojai laikytųsi konfidencialumo reikalavimų.

5.   Pasikonsultavęs su Šalimis, pirmininkas gali sutrumpinti 1 ir 2 dalyse nurodytus terminus, kad būtų atsižvelgta į ypatingas aplinkybes.

10 straipsnis

Protokolai ir praktinės išvados

1.   Visų posėdžių protokolų projektus kartu rengia abu sekretoriai.

2.   Paprastai protokoluose pateikiama tokia su kiekvienu darbotvarkės klausimu susijusi informacija:

a)

posėdžio dalyviai, juos lydėję pareigūnai ir visi posėdyje dalyvavę stebėtojai;

b)

SFP pakomitečiui pateikti dokumentai;

c)

pareiškimai, kuriuos paprašė įrašyti SFS pakomitetis, ir

d)

posėdžio praktinės išvados, kaip nurodyta 4 dalyje.

3.   Protokolo projektas pateikiamas SFP pakomitečiui tvirtinti. Protokolai patvirtinami per 28 kalendorines dienas nuo kiekvieno SFP pakomitečio posėdžio. Patvirtinto protokolo kopija išsiunčiama visiems 7 straipsnyje nurodytiems adresatams.

4.   Pirmininkaujančios Šalies sekretorius parengia kiekvieno posėdžio praktinių išvadų projektą, kuris kartu su darbotvarke išplatinamas Šalims paprastai likus ne mažiau kaip 15 kalendorinių dienų iki posėdžio pradžios. Jei nesusitariama kitaip, praktinių išvadų projektas atnaujinamas vykstant posėdžiui, kad kiekvieno posėdžio pabaigoje SFP pakomitetis priimtų praktines išvadas, kuriose nurodomi tolesni Šalių sutarti veiksmai. Patvirtintos praktinės išvados pridedamos prie protokolo ir jų įgyvendinimas peržiūrimas vėlesniuose SFP pakomitečio posėdžiuose. SFP pakomitetis patvirtina šabloną, pagal kurį galima stebėti, kaip laikomasi dėl kiekvieno punkto nustatyto konkretaus tvarkaraščio.

11 straipsnis

Sprendimai ir rekomendacijos

1.   SFP pakomitetis priima sprendimus, nuomones, rekomendacijas, ataskaitas ir bendrus veiksmus, kaip nustatyta Susitarimo 74 straipsnyje. Tie sprendimai, nuomonės, rekomendacijos, ataskaitos ir bendri veiksmai priimami bendru Šalių sutarimu, užbaigus atitinkamas jų priėmimo vidaus procedūras. Sprendimai Šalims privalomi, jos imasi tinkamų jų įgyvendinimo priemonių.

2.   Kiekvieną sprendimą, nuomonę, rekomendaciją ar ataskaitą pasirašo pirmininkas, o autentiškumą patvirtina du sekretoriai. Nedarant poveikio 3 daliai, pirmininkas tuos dokumentus pasirašo per posėdį, kuriame priimamas susijęs sprendimas, nuomonė, rekomendacija ar ataskaita.

3.   Šalims susitarus, SFP pakomitetis gali priimti sprendimus, rekomendacijas ir nuomones ar ataskaitas taikydamas rašytinę procedūrą, kai užbaigiamos atitinkamos vidaus procedūros. Rašytinė procedūra – tai abiejų sekretorių, kurie veikia pagal Šalių susitarimą, pasikeitimas raštais. Tokiu atveju pasiūlymo tekstas išplatinamas pagal 7 straipsnį ir nustatomas ne trumpesnis nei 21 kalendorinės dienos terminas, per kurį turi būti nurodytos visos išlygos ar pakeitimai. Pasikonsultavęs su Šalimis, pirmininkas gali sutrumpinti šioje dalyje nurodytus terminus, kad būtų atsižvelgta į ypatingas aplinkybes. Susitarus dėl teksto, pirmininkas pasirašo sprendimą, nuomonę, rekomendaciją ar ataskaitą, o autentiškumą patvirtina du sekretoriai.

4.   SFP pakomitečio aktai vadinami sprendimu, nuomone, rekomendacija ar ataskaita. Visi sprendimai įsigalioja jų priėmimo dieną, nebent juose nustatyta kitaip.

5.   Sprendimai, nuomonės, rekomendacijos ir ataskaitos išplatinami abiem Šalims.

6.   Asociacijos komiteto prekybos klausimais sekretoriatas informuojamas apie visus SPF pakomitečio sprendimus, nuomones, rekomendacijas, ataskaitas ir kitus sutartus veiksmus.

7.   Kiekviena Šalis gali nuspręsti, ar skelbti SFP pakomitečio sprendimus, nuomones ir rekomendacijas savo atitinkamame oficialiajame leidinyje.

12 straipsnis

Ataskaitos

SFP pakomitetis pateikia Asociacijos komitetui prekybos klausimais savo ir savo įsteigtų techninių darbo grupių arba ad hoc grupių veiklos ataskaitą. Ataskaita teikiama likus 25 dienoms iki reguliaraus metinio Asociacijos komiteto prekybos klausimais posėdžio.

13 straipsnis

Kalbos

1.   SFP pakomitečio darbo kalbos yra anglų ir ukrainiečių kalbos.

2.   Jei nenuspręsta kitaip, SFP pakomitetis svarstydamas klausimus remiasi tomis kalbomis parengtais dokumentais.

14 straipsnis

Išlaidos

1.   Kiekviena Šalis apmoka visas savo dėl dalyvavimo SFP pakomitečio posėdžiuose patirtas išlaidas, susijusias su darbuotojų, kelionės ir pragyvenimo ir pašto bei telekomunikacijų išlaidomis.

2.   Posėdžių organizavimo ir dokumentų dauginimo išlaidas apmoka posėdį rengianti šalis.

3.   Išlaidas, susijusias su vertimu žodžiu posėdžiuose ir dokumentų vertimu raštu į anglų ir ukrainiečių kalbas, ar iš jų, siekiant laikytis 13 straipsnio 1 dalies, padengia posėdį rengianti Šalis.

Išlaidas, susijusias su vertimu žodžiu ir raštu į kitas kalbas ar iš jų tiesiogiai padengia tokių paslaugų prašanti Šalis.

15 straipsnis

Techninės darbo grupės ir ad hoc grupės

1.   SFP pakomitetis gali sprendimu pagal Susitarimo 74 straipsnio 3 dalį įsteigti arba prireikus panaikinti technines darbo grupes ar ad hoc darbo grupes, taip pat mokslines grupes.

2.   Ad hoc darbo grupių nariai nebūtinai turi būti Šalių atstovai. Šalys užtikrina, kad visų SFP pakomitečio įsteigtų grupių nariai laikytųsi atitinkamų konfidencialumo reikalavimų.

3.   Jeigu Šalys nenusprendė kitaip, SFP pakomitečio įsteigtos grupės yra pavaldžios SFP pakomitečiui ir yra jam atskaitingos.

4.   Darbo grupių posėdžiai prireikus gali būti rengiami asmeniškai arba surengiant vaizdo ar garso konferenciją.

5.   SFP pakomitečio sekretoriatui siunčiamos visos korespondencijos, dokumentų ir pranešimų, susijusių su darbo grupių veikla, kopijos.

6.   Darbo grupėms suteikiami įgaliojimai raštu teikti rekomendacijas SFP pakomitečiui. Rekomendacijos priimamos bendru sutarimu ir pateikiamos Pirmininkui, kuris jas išplatina, kaip nurodyta 7 straipsnyje.

7.   Jei šiame straipsnyje nenurodyta kitaip, šios darbo tvarkos taisyklės mutatis mutandis taikomos visoms SFP pakomitečio įsteigtoms techninėms darbo grupėms ar ad hoc darbo grupėms. Nuorodos į Asociacijos komitetą prekybos klausimais laikomos nuorodomis į SFP pakomitetį.

16 straipsnis

Keitimas

Šios darbo tvarkos taisyklės gali būti iš dalies keičiamos SFP pakomitečio sprendimu pagal Susitarimo 74 straipsnio 5 dalį.


(1)  OL L 161, 2014 5 29, p. 3.


PROJEKTAS

ES IR UKRAINOS PREKYBOS IR DARNAUS VYSTYMOSI PAKOMITEČIO SPRENDIMAS Nr. …

… m. … … d.

kuriuo priimamos jo darbo tvarkos taisyklės

ES IR UKRAINOS PREKYBOS IR DARNAUS VYSTYMOSI PAKOMITETIS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimą (1), ypač į jo 300 straipsnį,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo (toliau – Susitarimas) 486 straipsniu, tam tikros Susitarimo dalys, įskaitant IV antraštinės dalies (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai) 13 skyrių (Prekyba ir darnus vystymasis), laikinai taikomos nuo 2016 m. sausio 1 d.;

(2)

Susitarimo 300 straipsnyje nustatyta, kad Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitetis (toliau – PDV pakomitetis) turėtų prižiūrėti Susitarimo IV antraštinės dalies 13 skyriaus įgyvendinimą;

(3)

Susitarimo 300 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad PDV pakomitetis priima savo darbo tvarkos taisykles,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priimamos šio sprendimo priede pateiktos Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitečio darbo tvarkos taisyklės.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta …

ES ir Ukrainos Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitečio vardu

Pirmininkas


(1)  OL L 161, 2014 5 29, p. 3.

PRIEDAS

ES IR UKRAINOS PREKYBOS IR DARNAUS VYSTYMOSI PAKOMITEČIO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

1 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Pagal Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo (1) (toliau – Susitarimas) 300 straipsnį įsteigtas Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitetis (toliau – PDV pakomitetis) padeda Susitarimo 465 straipsnio 4 dalį įsteigtam Asociacijos komitetui prekybos klausimais vykdyti savo pareigas.

2.   PDV pakomitetis atlieka Susitarimo IV antraštinės dalies (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai) 13 skyriuje (Prekyba ir darnus vystymasis) nustatytas funkcijas.

3.   PDV pakomitetį sudaro kiekvienos šalies administracijos atstovai, atsakingi už prekybos ir darnaus vystymosi klausimus.

4.   Europos Komisijos arba Ukrainos atstovas, atsakingas už prekybos ir darnaus vystymosi klausimus, atlieka PDV pakomitečio pirmininko funkciją.

5.   Šiose darbo tvarkos taisyklėse vartojama termino „Šalys“ apibrėžtis, nustatyta Susitarimo 482 straipsnyje.

2 straipsnis

Konkrečios nuostatos

1.   Mutatis mutandis taikomi ES ir Ukrainos asociacijos komiteto darbo tvarkos taisyklių 2–14 straipsniai, išskyrus atvejus, kai šiose darbo tvarkos taisyklėse numatyta kitaip.

2.   Nuorodos į Asociacijos tarybą suprantamos kaip nuorodos į Asociacijos komitetą prekybos klausimais. Nuorodos į Asociacijos komitetą arba Asociacijos komitetą prekybos klausimais suprantamos kaip nuorodos į PDV pakomitetį.

3 straipsnis

Posėdžiai

PDV pakomitetis posėdžiauja prireikus. Šalys siekia rinktis vieną kartą per metus.

4 straipsnis

Keitimas

Šios darbo tvarkos taisyklės gali būti iš dalies keičiamos PDV pakomitečio sprendimu pagal Susitarimo 300 straipsnio 1 dalį.


(1)  OL L 161, 2014 5 29, p. 3.


PROJEKTAS

ES IR UKRAINOS MUITINĖS PAKOMITEČIO SPRENDIMAS Nr. …

… m. … … d.

kuriuo priimamos jo darbo tvarkos taisyklės

ES IR UKRAINOS MUITINĖS PAKOMITETIS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimą (1), ypač į jo 83 straipsnį,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo (toliau – Susitarimas) 486 straipsniu, tam tikros Susitarimo dalys, įskaitant IV antraštinės dalies (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai) 5 skyrių (Muitinė ir prekybos palengvinimas), laikinai taikomos nuo 2016 m. sausio 1 d.;

(2)

Susitarimo 83 straipsnyje numatyta, kad Muitinės pakomitetis stebi, kaip įgyvendinamas ir administruojamas Susitarimo IV antraštinės dalies 5 skyrius;

(3)

Susitarimo 83 straipsnio e punkte numatyta, kad Muitinės pakomitetis priima savo darbo tvarkos taisykles,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priimamos šio sprendimo priede pateiktos Muitinės pakomitečio darbo tvarkos taisyklės.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta …

ES ir Ukrainos Muitinės pakomitečio vardu

Pirmininkas


(1)  OL L 161, 2014 5 29, p. 3.

PRIEDAS

ES IR UKRAINOS MUITINĖS PAKOMITEČIO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

1 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo (1) (toliau – Susitarimas) 83 straipsniu įsteigtas Muitinės pakomitetis savo pareigas vykdo vadovaudamasis tuo straipsniu.

2.   Muitinės pakomitetį sudaro Europos Komisijos ir Ukrainos atstovai, atsakingi už muitinės ir su muitine susijusius klausimus.

3.   Europos Komisijos arba Ukrainos atstovas, atsakingas už muitinės ir su muitine susijusius klausimus, pagal 2 straipsnį atlieka pirmininko funkciją.

4.   Šiose darbo tvarkos taisyklėse vartojama termino „Šalys“ apibrėžtis, nustatyta Susitarimo 482 straipsnyje.

2 straipsnis

Pirmininkavimas

Muitinės pakomitečiui Šalys pirmininkauja paeiliui po 12 mėnesių. Pirmasis 12 mėnesių laikotarpis prasideda pirmojo Asociacijos tarybos posėdžio dieną ir baigiasi tų pačių metų gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Posėdžiai

1.   Jei Šalys nesusitaria kitaip, Muitinės pakomitetis posėdžius rengia kartą per metus arba bet kurios iš Šalių prašymu.

2.   Visus Muitinės pakomitečio posėdžius pirmininkas sušaukia Šalių sutartu laiku ir sutartoje vietoje. Pirmininkas pranešimą apie šaukiamą posėdį pateikia likus ne mažiau kaip 28 kalendorinėms dienoms iki posėdžio pradžios, nebent Šalys susitaria kitaip.

3.   Muitinės pakomitečio posėdžiai gali būti rengiami naudojant bet kokias sutartas technologines priemones, pavyzdžiui, vaizdo ar garso konferencijas.

4.   Muitinės pakomitetis klausimus gali spręsti ne tik posėdžiuose, bet ir korespondencijos būdu.

4 straipsnis

Delegacijos

Prieš kiekvieną posėdį per Muitinės pakomitečio sekretoriatą, numatytą 5 straipsnyje, Šalys praneša viena kitai apie planuojamą savo delegacijos sudėtį.

5 straipsnis

Sekretoriatas

Už muitinės ir su muitine susijusius klausimus atsakingi Europos Komisijos pareigūnas ir Ukrainos pareigūnas kartu eina Muitinės pakomitečio sekretorių pareigas ir kartu atlieka sekretorių užduotis, laikydamiesi savitarpio pasitikėjimo ir bendradarbiavimo principų.

6 straipsnis

Korespondencija

1.   Muitinės pakomitečiui skirta korespondencija siunčiama vienos iš Šalių sekretoriui, kuris apie tai informuoja kitą sekretorių.

2.   Sekretoriatas užtikrina, kad Muitinės pakomitečiui skirta korespondencija būtų persiųsta pirmininkui ir, jei reikia, išplatinta pagal 7 straipsnį.

3.   Pirmininko korespondenciją jo vardu Šalims siunčia Muitinės pakomitečio sekretoriatas. Tokia korespondencija prireikus išplatinama, pagal 7 straipsnį.

7 straipsnis

Dokumentai

1.   Dokumentus platina Muitinės pakomitečio sekretoriatas.

2.   Šalis savo dokumentus perduoda savo sekretoriui. Tas sekretorius tuos dokumentus perduoda kitos Šalies sekretoriui.

3.   Sąjungos sekretorius išplatina dokumentus atitinkamiems Sąjungos atstovams, o Ukrainos sekretoriui sistemingai perduoda tokios korespondencijos kopijas. Sąjungos sekretorius perduoda galutinių dokumentų kopijas Asociacijos komiteto prekybos klausimais sekretoriams.

4.   Ukrainos sekretorius išplatina dokumentus atitinkamiems Ukrainos atstovams, o Sąjungos sekretoriui sistemingai perduoda tokios korespondencijos kopijas. Ukrainos sekretorius perduoda galutinių dokumentų kopijas Asociacijos komiteto prekybos klausimais sekretoriams.

8 straipsnis

Konfidencialumas

Muitinės pakomitečio posėdžiai yra uždari, jeigu Šalys nenusprendė kitaip.

Kai Šalis Muitinės pakomitečiui pateikia informaciją, kuri nurodyta kaip konfidenciali, kita Šalis šią informaciją tvarko laikydamasi konfidencialumo principų.

9 straipsnis

Posėdžių darbotvarkės

1.   Remdamasis Šalių pateiktais pasiūlymais, Muitinės pakomitečio sekretoriatas sudaro preliminarią kiekvieno posėdžio darbotvarkę. Į preliminarią darbotvarkę įtraukiami punktai, dėl kurių įtraukimo į darbotvarkę Šalies prašymą, kartu su susijusiais dokumentais, sekretoriatas gavo likus ne mažiau kaip 21 kalendorinei dienai iki posėdžio.

2.   Preliminari darbotvarkė ir susiję dokumentai išplatinami, kaip numatyta 7 straipsnyje, likus ne mažiau kaip 15 kalendorinių dienų iki posėdžio pradžios.

3.   Darbotvarkę Muitinės pakomitetis priima kiekvieno posėdžio pradžioje. Šalims susitarus, į darbotvarkę gali būti įtraukta ir kitų punktų, kurie nebuvo įtraukti į preliminarią darbotvarkę.

4.   Pirmininkas, kitai Šaliai pritarus, Šalių kitų organų atstovus arba nepriklausomus ekspertus gali kviesti dalyvauti Muitinės pakomitečio posėdžiuose ad hoc pagrindu stebėtojų teisėmis, kad jie pateiktų informacijos tam tikrais klausimais. Šalys užtikrina, kad šie stebėtojai laikytųsi konfidencialumo reikalavimų.

5.   Pasikonsultavęs su Šalimis, pirmininkas gali sutrumpinti 1 ir 2 dalyse nurodytus terminus, kad būtų atsižvelgta į ypatingas aplinkybes.

10 straipsnis

Protokolai ir praktinės išvados

1.   Pirmininkaujančios Šalies sekretorius parengia kiekvieno posėdžio protokolo ir kame esančių praktinių išvadų projektą.

2.   Protokolo projektas ir jame esančios praktinės išvados pateikiami Muitinės pakomitečiui tvirtinti. Jie patvirtinami per 28 kalendorines dienas nuo kiekvieno Muitinės pakomitečio posėdžio. Patvirtinto protokolo kopija išsiunčiama visiems 7 straipsnyje nurodytiems adresatams.

11 straipsnis

Sprendimai ir rekomendacijos

1.   Muitinės pakomitetis priima praktinę tvarką, priemones, sprendimus ir rekomendacijas, kaip nustatyta Susitarimo 83 straipsnyje. Jie priimami bendru Šalių sutarimu, užbaigus atitinkamas jų priėmimo vidaus procedūras. Sprendimai Šalims privalomi, jos imasi tinkamų jų įgyvendinimo priemonių.

2.   Visus sprendimus ar rekomendacijas pasirašo kiekvienos Šalies atstovas. Nedarant poveikio 3 daliai, atstovai tuos dokumentus pasirašo per posėdį, kuriame priimamas susijęs sprendimas arba rekomendacija.

3.   Šalims susitarus, Muitinės pakomitetis gali priimti sprendimus arba rekomendacijas taikydamas rašytinę procedūrą, kai užbaigiamos atitinkamos vidaus procedūros. Rašytinė procedūra – tai abiejų skekretorių, kurie veikia pagal Šalių susitarimą, pasikeitimas raštais. Tokiu atveju pasiūlymo tekstas išplatinamas pagal 7 straipsnį ir nustatomas ne trumpesnis nei 21 kalendorinės dienos terminas, per kurį turi būti nurodytos visos išlygos ar pakeitimai. Pasikonsultavęs su Šalimis, pirmininkas gali sutrumpinti šioje dalyje nurodytus terminus, kad būtų atsižvelgta į ypatingas aplinkybes. Susitarus dėl teksto, sprendimą ar rekomendaciją pasirašo kiekvienos Šalies atstovas.

4.   Muitinės pakomitečio aktai vadinami sprendimu ar rekomendacija. Visi sprendimai įsigalioja jų priėmimo dieną, nebent juose nustatyta kitaip.

5.   Muitinės pakomitečio sprendimų ir rekomendacijų autentiškumą tvirtina abu sekretoriai.

6.   Sprendimai ir rekomendacijos išplatinami abiem Šalims.

7.   Asociacijos komiteto prekybos klausimais sekretoriatas informuojamas apie visus Muitinės pakomitečio sprendimus, nuomones, rekomendacijas, ataskaitas ir kitus sutartus veiksmus.

8.   Kiekviena Šalis gali nuspręsti, ar skelbti Muitinės pakomitečio sprendimus ir rekomendacijas savo atitinkamame oficialiajame leidinyje.

12 straipsnis

Ataskaitos

Muitinės pakomitetis teikia ataskaitą Asociacijos komitetui prekybos klausimais kiekviename reguliariame metiniame Asociacijos komiteto prekybos klausimais posėdyje.

13 straipsnis

Kalbos

1.   Muitinės pakomitečio darbo kalbos yra anglų ir ukrainiečių kalbos.

2.   Jei nenuspręsta kitaip, Muitinės pakomitetis svarstydamas klausimus remiasi tomis kalbomis parengtais dokumentais.

14 straipsnis

Išlaidos

1.   Kiekviena Šalis apmoka visas savo dėl dalyvavimo Muitinės pakomitečio posėdžiuose patirtas išlaidas, susijusias su darbuotojų, kelionės ir pragyvenimo ir pašto bei telekomunikacijų išlaidomis.

2.   Posėdžių organizavimo ir dokumentų dauginimo išlaidas apmoka posėdį rengianti šalis.

3.   Išlaidas, susijusias su vertimu žodžiu posėdžiuose ir dokumentų vertimu raštu į anglų ir ukrainiečių kalbas, ar iš jų, siekiant laikytis 13 straipsnio 1 dalies, padengia posėdį rengianti Šalis.

Išlaidas, susijusias su vertimu žodžiu ir raštu į kitas kalbas ar iš jų tiesiogiai padengia tokių paslaugų prašanti Šalis.

15 straipsnis

Keitimas

Šios darbo tvarkos taisyklės gali būti iš dalies keičiamos Muitinės pakomitečio sprendimu pagal Susitarimo 83 straipsnio e punktą.


(1)  OL L 161, 2014 5 29, p. 3.


PROJEKTAS

ES IR UKRAINOS GEOGRAFINIŲ NUORODŲ PAKOMITEČIO SPRENDIMAS Nr. …

… m. … … d.

kuriuo priimamos jo darbo tvarkos taisyklės

ES IR UKRAINOS GEOGRAFINIŲ NUORODŲ PAKOMITETIS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimą (1), ypač į jo 211 straipsnį,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo (toliau – Susitarimas) 486 straipsniu, tam tikros Susitarimo dalys, įskaitant IV antraštinės dalies (Prekyba ir su prekyba susiję klausimai) 9 skyriaus (Intelektinė nuosavybė) 2 dalies 3 poskirsnį (Geografinės nuorodos), laikinai taikomos nuo 2016 m. sausio 1 d.;

(2)

Susitarimo 211 straipsnyje numatyta, kad Geografinių nuorodų pakomitetis (toliau – GN pakomitetis) stebi, kaip Susitarimas įgyvendinamas geografinių nuorodų srityje, ir padeda bendradarbiauti ir vykdyti dialogą geografinių nuorodų klausimais;

(2)

Susitarimo 211 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad GN pakomitetis priima savo darbo tvarkos taisykles,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priimamos šio sprendimo priede pateiktos GN pakomitečio darbo tvarkos taisyklės.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta …

ES ir Ukrainos Geografinių nuorodų pakomitečio vardu

Pirmininkas


(1)  OL L 161, 2014 5 29, p. 3.

PRIEDAS

ES IR UKRAINOS GEOGRAFINIŲ NUORODŲ PAKOMITEČIO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

1 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Pagal Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo (toliau – Susitarimas) 211 straipsnį įsteigtas Geografinių nuorodų pakomitetis (1) (toliau – GN pakomitetis) padeda Asociacijos komitetui prekybos klausimais, kaip nurodyta Susitarimo 465 straipsnio 4 dalyje, atlikti savo funkcijas.

2.   GN pakomitetis atlieka Susitarimo 211 straipsnyje nustatytas funkcijas.

3.   GN pakomitetį sudaro Europos Komisijos ir Ukrainos pareigūnai, atsakingi už geografinių nuorodų klausimus.

4.   Kiekviena Šalis paskiria delegacijos vadovą, kuris yra asmuo ryšiams dėl visų su pakomitečiu susijusių klausimų.

5.   Delegacijos vadovai pagal 2 straipsnį atlieka pirmininko funkciją.

6.   Kiekvienas delegacijos vadovas gali perduoti kai kurias arba visas savo funkcijas paskirtajam pavaduotojui; tokiu atveju visos tolesnės nuorodos į delegacijos vadovą taip pat taikomos paskirtajam pavaduotojui.

7.   Šiose darbo tvarkos taisyklėse vartojama termino „Šalys“ apibrėžtis, nustatyta Susitarimo 482 straipsnyje.

2 straipsnis

Pirmininkavimas

GN pakomitečiui Šalys pirmininkauja paeiliui po 12 mėnesių. Pirmasis 12 mėnesių laikotarpis prasideda pirmojo Asociacijos tarybos posėdžio dieną ir baigiasi tų pačių metų gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Posėdžiai

1.   Jei Šalys nesusitaria kitaip, GN pakomitetis renkasi bet kurios Šalies prašymu pakaitomis Sąjungoje ir Ukrainoje, ir posėdis bet kuriuo atveju surengiamas ne vėliau kaip per 90 dienų nuo prašymo pateikimo.

2.   Visus GN pakomitečio posėdžius pirmininkas sušaukia Šalių sutartu laiku ir sutartoje vietoje. Pirmininkas pranešimą apie šaukiamą posėdį pateikia likus ne mažiau kaip 28 kalendorinėms dienoms iki posėdžio pradžios, nebent Šalys susitaria kitaip.

3.   Jei įmanoma, GN pakomitečio reguliarūs posėdžiai šaukiami tinkamu laiku iš anksto prieš reguliarius Asociacijos komiteto prekybos klausimais posėdžius.

4.   Išimties atveju GN pakomitečio posėdžiai gali būti rengiami naudojant bet kokias Šalių sutartas technologines priemones, taip pat ir vaizdo konferencijas.

4 straipsnis

Delegacijos

Prieš kiekvieną posėdį per GN pakomitečio sekretoriatą, nurodytą 5 straipsnyje, Šalys pranešaviena kitai apie planuojamą savo delegacijos sudėtį.

5 straipsnis

Sekretoriatas

Europos Komisijos atstovas ir Ukrainos atstovas kartu eina GN pakomitečio sekretorių pareigas, į kurias juos paskiria atitinkamų delegacijų vadovai, ir kartu atlieka sekretorių užduotis, laikydamiesi savitarpio pasitikėjimo ir bendradarbiavimo principų.

6 straipsnis

Korespondencija

1.   GN pakomitečiui skirta korespondencija siunčiama vienos iš Šalių sekretoriui, kuris apie tai informuoja kitą sekretorių.

2.   Sekretoriatas užtikrina, kad GN pakomitečiui skirta korespondencija būtų persiųsta jo pirmininkui ir, jei reikia, išplatinta pagal 7 straipsnį.

3.   Pirmininko korespondenciją jo vardu Šalims siunčia GN pakomitečio sekretoriatas. Tokia korespondencija prireikus išplatinamapagal 7 straipsnį.

7 straipsnis

Dokumentai

1.   Dokumentus platina GN pakomitečio sekretoriatas.

2.   Šalis savo dokumentus perduoda savo sekretoriui. Sekretorius tuos dokumentus perduoda kitos Šalies sekretoriui.

3.   Sąjungos sekretorius išplatina dokumentus atitinkamiems Sąjungos atstovams, o Ukrainos sekretoriui ir Asociacijos komiteto prekybos klausimais sekretoriams sistemingai perduoda tokios korespondencijos kopijas.

4.   Ukrainos sekretorius išplatina dokumentus atitinkamiems Ukrainos atstovams, o Sąjungos sekretoriui ir Asociacijos komiteto prekybos klausimais sekretoriams sistemingai perduoda tokios korespondencijos kopijas.

8 straipsnis

Konfidencialumas

GN pakomitečio posėdžiai yra uždari, jeigu Šalys nenusprendė kitaip.

Kai Šalis GN pakomitečiui pateikia informaciją, kuri nurodyta kaip konfidenciali, kita Šalis šią informaciją tvarko laikydamasi konfidencialumo principų.

9 straipsnis

Posėdžių darbotvarkės

1.   Remdamasis Šalių pateiktais pasiūlymais, GN pakomitečio sekretoriatas parengia preliminarią kiekvieno posėdžio darbotvarkę ir 10 straipsnyje numatytų praktinių išvadų projektą. Į preliminarią darbotvarkę įtraukiami punktai, dėl kurių įtraukimo į darbotvarkę Šalies prašymą, kartu su susijusiais dokumentais, GN pakomitečio sekretoriatas gavo likus ne mažiau kaip 21 kalendorinei dienai iki posėdžio.

2.   Preliminari darbotvarkė ir susiję dokumentai išplatinamipagal 7 straipsnį, likus ne mažiau kaip 15 kalendorinių dienų iki posėdžio pradžios.

3.   Pirmininkas ir kitas delegacijos vadovas patvirtina darbotvarkę kiekvieno posėdžio pradžioje. Šalims susitarus, į darbotvarkę gali būti įtraukta ir kitų punktų, kurie nebuvo įtraukti į preliminarią darbotvarkę.

4.   Pirmininkas, kitai Šaliai pritarus, Šalių kitų organų atstovus arba nepriklausomus ekspertus gali kviesti dalyvauti GN pakomitečio posėdžiuose ad hoc pagrindu stebėtojų teisėmis, kad jie pateiktų informacijos tam tikrais klausimais. Šalys užtikrina, kad šie stebėtojai laikytųsi konfidencialumo reikalavimų.

5.   Pasikonsultavęs su Šalimis, pirmininkas gali sutrumpinti 1 ir 2 dalyse nurodytus terminus, kad būtų atsižvelgta į ypatingas aplinkybes.

10 straipsnis

Protokolai ir praktinės išvados

1.   Visų posėdžių protokolų projektus kartu rengia abu sekretoriai.

2.   Paprastai protokoluose pateikiama tokia su kiekvienu darbotvarkės klausimu susijusi informacija:

a)

posėdžio dalyviai, juos lydėję pareigūnai ir visi posėdyje dalyvavę stebėtojai;

b)

GN pakomitečiui pateikti dokumentai;

c)

pareiškimai, kuriuos paprašė įrašyti GN pakomitetis, ir

d)

prireikus posėdžio praktinės išvados, kaip nurodyta 4 dalyje.

3.   Protokolo projektas pateikiamas GN pakomitečiui tvirtinti. Protokolai patvirtinami per 28 kalendorines dienas po kiekvieno GN pakomitečio posėdžio. Patvirtintų protokolų kopija išsiunčiama visiems 7 straipsnyje nurodytiems adresatams.

4.   Pirmininkaujančios Šalies GN pakomitečio sekretorius parengia kiekvieno posėdžio praktinių išvadų projektą, kuris kartu su darbotvarke išplatinamas Šalims paprastai likus ne mažiau kaip 15 kalendorinių dienų iki posėdžio pradžios. Jei nesusitariama kitaip, praktinių išvadų projektas atnaujinamas vykstant posėdžiui, kad kiekvieno posėdžio pabaigoje GN pakomitetis priimtų praktines išvadas, kuriose nurodomi tolesni Šalių sutarti veiksmai. Patvirtintos praktinės išvados pridedamos prie protokolo ir jų įgyvendinimas peržiūrimas vėlesniuose GN pakomitečio posėdžiuose. GN pakomitetis patvirtina šabloną, pagal kurį galima stebėti, kaip laikomasi dėl kiekvieno punkto nustatyto konkretaus tvarkaraščio.

11 straipsnis

Sprendimai

1.   GN pakomitetis turi įgaliojimus priimti sprendimus Susitarimo 211 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais. Tie sprendimai priimami bendru Šalių sutarimu, užbaigus atitinkamas jų priėmimo vidaus procedūras. Jie Šalims privalomi, jos imasi tinkamų jų įgyvendinimo priemonių.

2.   Visus sprendimus pasirašo kiekvienos Šalies atstovas. Nedarant poveikio 3 daliai, atstovai tuos dokumentus pasirašo per posėdį, kuriame priimamas susijęs sprendimas.

3.   Šalims susitarus, GN pakomitetis gali priimti sprendimus taikydamas rašytinę procedūrą, kai užbaigiamos atitinkamos vidaus procedūros. Rašytinė procedūra – tai abiejų sekretorių, kurie veikia pagal Šalių susitarimą, pasikeitimas raštais. Tokiu atveju pasiūlymo tekstas išplatinamas pagal 7 straipsnį ir nustatomas ne trumpesnis nei 21 kalendorinės dienos terminas, per kurį turi būti nurodytos visos išlygos ar pakeitimai. Pasikonsultavęs su Šalimis, pirmininkas gali sutrumpinti šioje dalyje nurodytus terminus, kad būtų atsižvelgta į ypatingas aplinkybes. Susitarus dėl teksto, sprendimą pasirašo kiekvienos Šalies atstovas.

4.   GN pakomitečio aktai vadinami sprendimu. Visi sprendimai įsigalioja jų priėmimo dieną, nebent juose nustatyta kitaip.

5.   GN pakomitečio sprendimų autentiškumą tvirtina abu sekretoriai.

6.   Sprendimai išplatinami abiem Šalims.

7.   Asociacijos komiteto prekybos klausimais sekretoriatas informuojamas apie visus GN pakomitečio sprendimus, ataskaitas ir kitus sutartus veiksmus.

8.   Kiekviena šalis gali nuspręsti, ar skelbti GN pakomitečio sprendimus savo atitinkamame oficialiajame leidinyje.

12 straipsnis

Ataskaitos

1.   GN pakomitetis teikia savo veiklos ataskaitas Asociacijos komitetui prekybos klausimais kiekviename reguliariame pastarojo komiteto posėdyje.

2.   Ataskaitos priimamos bendru Šalių sutarimu ir vadinamos ataskaita. Ataskaitos išplatinamos abiem Šalims.

3.   11 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta sprendimų priėmimo tvarka mutatis mutandis taikoma ataskaitoms.

13 straipsnis

Kalbos

1.   GN pakomitečio darbo kalbos yra anglų ir ukrainiečių kalbos.

2.   Jei nenuspręsta kitaip, GN pakomitetis svarstydamas klausimus remiasi tomis kalbomis parengtais dokumentais.

14 straipsnis

Išlaidos

1.   Kiekviena Šalis apmoka visas savo dėl dalyvavimo GN pakomitečio posėdžiuose patirtas išlaidas, susijusias su darbuotojų, kelionės ir pragyvenimo ir pašto bei telekomunikacijų išlaidomis.

2.   Posėdžių organizavimo ir dokumentų dauginimo išlaidas apmoka posėdį rengianti Šalis.

3.   Išlaidas, susijusias su vertimu žodžiu posėdžiuose ir dokumentų vertimu raštu į anglų ir ukrainiečių kalbas ar iš jų, siekiant laikytis 13 straipsnio 1 dalies, padengia posėdį rengianti Šalis.

Išlaidas, susijusias su vertimu žodžiu ir raštu į kitas kalbas ar iš jų tiesiogiai padengia tokių paslaugų prašanti Šalis.

15 straipsnis

Keitimas

Šios darbo tvarkos taisyklės gali būti iš dalies keičiamos GN pakomitečio sprendimu pagal Susitarimo 211 straipsnio 2 dalį.


(1)  OL L 161, 2014 5 29, p. 3.


3.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/61


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2017/190

2017 m. vasario 1 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 14 straipsnio 6 dalį Prancūzijai leidžiama nukrypti nuo tam tikrų bendrųjų aviacijos saugos taisyklių, susijusių su komponento įmontavimu

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 458)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (1), ypač į jo 14 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Prancūzija pranešė apie savo ketinimą suteikti patvirtinimą, kuriuo nukrypstama nuo Komisijos reglamente (ES) Nr. 1321/2014 (2) nustatytų bendrųjų aviacijos saugos taisyklių, kuriomis įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 216/2008. Remdamasi 2015 m. rugsėjo 24 d. Europos aviacijos saugos agentūros (toliau – EASA) rekomendacija (3), Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 14 straipsnio 7 dalį įvertino pasiūlytos nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo poreikį ir ja užtikrinamos apsaugos lygį;

(2)

pasiūlyta nukrypti leidžianti nuostata, apie kurią Prancūzija pranešė 2015 m. liepos 24 d., yra susijusi su Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedo (M dalies) M.A.501 punktu, kuriuo draudžiama orlaivyje įmontuoti komponentą, jeigu jis nebuvo nustatytu būdu išleistas eksploatuoti pagal EASA 1 formą arba lygiavertį dokumentą;

(3)

pasiūlyta nukrypti leidžianti nuostata susijusi su variklių R755B2M įmontavimu Prancūzijoje užregistruotuose YMF5C orlaiviuose. Tokius orlaivius gamina WACO Classic Aircraft Corporation, Jungtinėse Amerikos Valstijose įsisteigusi įmonė, turinti EASA patvirtintą tipo pažymėjimą EASA.IM.A.055 ir Federalinės aviacijos administracijos (FAA) gamybos pažymėjimą Nr. 328CE, kuriuo patvirtinta atitinkamo tipo orlaivių gamyba. Variklius R755B2M gamina AIR REPAIR, taip pat Jungtinėse Amerikos Valstijose įsisteigusi įmonė, turinti EASA patvirtintą tipo pažymėjimą EASA.E.092. Įmonė AIR REPAIR tiekia savo variklius įmonei WACO Classic Aircraft Corporation, kuri juos įmontuoja. Tačiau įmonė AIR REPAIR neturi nei gamybos patvirtinimo, nei FAA pagal 145 dalį suteikto remonto dirbtuvių patvirtinimo, todėl ji negali variklių su išleidimo eksploatuoti formomis tiekti kitiems klientams. Iš informacijos, kurią gavo EASA, matyti, kad įmonė AIR REPAIR nesiekia gauti gamybos patvirtinimo arba EASA pagal 145 dalį suteikiamo patvirtinimo;

(4)

įmonės AIR REPAIR pagaminti nauji varikliai negali būti tiekiami klientams su EASA 1 forma arba lygiaverčiu dokumentu, todėl Prancūzijos valdžios institucijos paaiškino, kad nuo M.A.501 punkto reikalavimo nukrypti leidžianti nuostata būtina siekiant užtikrinti, kad YMF5C orlaivio savininkas, ketinantis pirkti naują variklį, kurio gaminio numeris (modelis) – R755B2M, o serijos numeris – 17819, galėtų leisti tą variklį įmontuoti savo orlaivyje Prancūzijoje;

(5)

Prancūzijos valdžios institucijos paaiškino, kad lygiavertį apsaugos lygį galima pasiekti kitomis priemonėmis. Prie tokių priemonių priskiriamas reikalavimas, kad orlaivio gamintojas deklaruotų, kad varikliai, kurie bus įmontuoti, yra panašūs į variklius, kuriuos jis įmontuoja savo gamybos linijoje, ir reikalavimas, kad tuos variklius įmontuotų kvalifikuoti darbuotojai pagal atitinkamą orlaivio techninės priežiūros žurnalą, kuriame yra būtina informacija apie tokių variklių išmontavimą ir įmontavimą;

(6)

remdamasi 2015 m. rugsėjo 24 d. EASA rekomendacija, Komisija mano, kad tomis kitomis priemonėmis įmanoma pasiekti apsaugos lygį, lygiavertį apsaugos lygiui, pasiekiamam taikant Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedo (M dalies) M.A.501 punktą. Todėl Prancūzijai turėtų būti leista taikyti pasiūlytą nukrypti leidžiančią nuostatą;

(7)

pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 14 straipsnio 7 dalį apie Komisijos sprendimą valstybei narei leisti taikyti siūlomą nukrypti leidžiančią nuostatą pranešama visoms valstybėms narėms ir joms taip pat suteikiama teisė taikyti tą priemonę. Todėl šis sprendimas turėtų būti skirtas visoms valstybėms narėms. Nukrypti leidžianti nuostata ir jos taikymo sąlygos turėtų būti aprašytos taip, kad tokioje pačioje padėtyje esančios kitos valstybės narės taip pat galėtų taikyti tą priemonę be papildomo Komisijos sprendimo. Šią priemonę taikančios valstybės narės turėtų keistis su kitomis valstybėmis narėmis informacija apie jos taikymą pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 15 straipsnio 1 dalį, nes toks taikymas gali daryti poveikį už valstybių narių, kurios leidžia taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą, ribų;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Europos aviacijos saugos agentūros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Prancūzija gali suteikti patvirtinimus, kuriais nukrypstama nuo Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedo (M dalies) M.A.501 punkto, orlaivių YMF5C, kuriuos pagamino WACO Classic Aircraft Corporation, savininkams, ketinantiems pirkti variklius R755B2M ir leisti juos įmontuoti į savo orlaivius, jei orlaivio gamintojas yra deklaravęs, kad tie varikliai yra panašūs į variklius, kuriuos jis įmontuoja savo gamybos linijoje, ir jei tuos variklius įmontuoja kvalifikuoti darbuotojai pagal atitinkamą orlaivio techninės priežiūros žurnalą, kuriame yra būtina informacija apie tokių variklių išmontavimą ir įmontavimą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 1 d.

Komisijos vardu

Violeta BULC

Komisijos narė


(1)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(2)  2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (OL L 362, 2014 12 17, p. 1).

(3)  EASA CASE 2015/87 – Rekomendacija Nr. FR/18/2015 – EASA raštas 2015(D)54366.


3.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/63


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/191

2017 m. vasario 1 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/166/ES siekiant Europos Sąjungoje įdiegti naujas judriojo ryšio laivuose paslaugų technologijas ir nustatyti tam reikalingas dažnių juostas

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 450)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2010/166/ES (2) nustatomos techninės ir naudojimo sąlygos, būtinos, kad būtų galima teikti GSM ryšio laivuose paslaugas (JRL paslaugas) Sąjungoje;

(2)

pasinaudojus techninės pažangos laimėjimais sukurtos geresnės ryšio priemonės gali pagerinti visų piliečių galimybes būti nuolat prisijungusiems, o tai dera su Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 243/2012/ES (3) nustatyta Radijo spektro politikos programa ir padeda įgyvendinti bendrąją skaitmeninę rinką. Be to, spektras turėtų būti naudojamas laikantis technologijų ir paslaugų neutralumo principų, įtvirtintų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/21/EB (4);

(3)

Sprendimu 2010/166/ES valstybės narės raginamos nuolat tikrinti, kaip sistemos, kuriomis naudojantis šių valstybių teritorinėse jūrose teikiamos JRL paslaugos, veikia 900 MHz ir 1 800 MHz juostose, ypač ar visos tame sprendime nustatytos sąlygos yra ir toliau aktualios ir ar nekeliama žalingųjų trukdžių. Taip pat reikalaujama, kad valstybės narės teiktų Komisijai savo išvadų ataskaitą, o Komisija prireikus turėtų peržiūrėti Sprendimą 2010/166/ES;

(4)

Komisijai pateiktose valstybių narių ataskaitose aiškiai patvirtinama, kad būtina leisti naujas ryšių technologijas naudoti JRL paslaugoms teikti;

(5)

siekdama sudaryti sąlygas dar plačiau diegti JRL paslaugas Sąjungoje, Komisija 2015 m. lapkričio 16 d. davė užduotį Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijai (CEPT) pagal Sprendimo Nr. 676/2002/EB 4 straipsnio 2 dalį išnagrinėti jūroje naudojamų LTE technologijos įrenginių ir antžeminių elektroninių ryšių tinklų, veikiančių 1 710–1 785/1 805–1 880 MHz ir 2 500–2 570/2 620–2 690 MHz juostose, sambūvio, taip pat jūroje naudojamų UMTS technologijos įrenginių ir antžeminių elektroninių ryšių tinklų, veikiančių 1 920–1 980/2 110–2 170 MHz juostose, sambūvio galimybę;

(6)

vykdydama šią užduotį, CEPT 2016 m. birželio 17 d. patvirtino savo 62-ąją ataskaitą ir joje padarė išvadą, kad būtų galima teikti JRL naudojant LTE technologiją 1 710–1 785/1 805–1 880 MHz ir 2 500–2 570/2 620–2 690 MHz juostose ir UMTS technologiją 1 920–1 980/2 110–2 170 MHz juostose, jei būtų laikomasi atitinkamų techninių sąlygų. Todėl, remiantis CEPT 62-osios ataskaitos rezultatais, Sprendimas 2010/166/ES turėtų būti iš dalies pakeistas, siekiant įtraukti tas technologijas ir dažnius ir leisti laivuose naudoti šiomis technologijomis grindžiamas sistemas;

(7)

nedarydamos poveikio priede nustatytų reikalavimų taikymui ir siekdamos apsaugoti spektro naudotojus, kuriems leista spektrą naudoti kitais tikslais, valstybės narės gali nustatyti papildomų geografinių JRL sistemos naudojimo savo teritorinėje jūroje apribojimų;

(8)

atsižvelgiant į UMTS ir LTE technologijų svarbą belaidžio ryšio paslaugoms Sąjungoje, galimybė naudoti JRL LTE ir JRL UMTS sistemas, kaip apibūdinta šiame sprendime, turėtų būti užtikrinta kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams po pranešimo apie šį sprendimą dienos;

(9)

JRL techninės specifikacijos turėtų būti ir toliau peržiūrimos, siekiant užtikrinti, kad jos atitiktų technologijų pažangą;

(10)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Radijo spektro komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2010/166/ES iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Šiuo sprendimu siekiama suderinti 900 MHz, 1 800 MHz, 1 900/2 100 MHz ir 2 600 MHz dažnių juostų prieinamumo sistemoms, kuriomis naudojantis teritorinėse jūrose teikiamos judriojo ryšio paslaugos laivuose, ir efektyvaus tų juostų naudojimo technines sąlygas Sąjungoje.“

2)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 punktas pakeičiamas taip:

„1)   judriojo ryšio laivuose paslaugos (JRL paslaugos)– Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB (*1) 2 straipsnio c punkte apibrėžtos elektroninių ryšių paslaugos, kurias teikia įmonė, naudodama 3 straipsnyje nurodytą sistemą, kad užtikrintų galimybę laive esantiems asmenims naudotis viešaisiais ryšių tinklais tiesiogiai nesijungiant prie sausumoje esančių judriojo ryšio tinklų;

(*1)  2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų Direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 33).“;"

b)

7 punktas pakeičiamas taip:

„7)   „laivo bazinė siuntimo ir priėmimo stotis (laivo BS)– laive esanti judriojo ryšio pikoląstelės stotis, palaikanti GSM, LTE arba UMTS paslaugas pagal šio sprendimo priedo reikalavimus;“;

c)

pridedami šie punktai:

„8)   1 900/2 100 MHz juostos– 1 920–1 980 MHz juosta aukštynkryptei linijai (galinis įrenginys siunčia, o bazinė stotis priima signalus) ir 2 110–2 170 MHz juosta žemynkryptei linijai (bazinė stotis siunčia, o galinis įrenginys priima signalus);

9)   2 600 MHz juosta– 2 500–2 570 MHz juosta aukštynkryptei linijai (galinis įrenginys siunčia, o bazinė stotis priima signalus) ir 2 620–2 690 MHz juosta žemynkryptei linijai (bazinė stotis siunčia, o galinis įrenginys priima signalus);

10)   LTE sistema– Įgyvendinimo sprendimo 2011/251/ES (*2) priede apibrėžtas elektroninių ryšių tinklas;

11)   UMTS sistema– Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2011/251/ES priede apibrėžtas elektroninių ryšių tinklas.

(*2)  2011 m. balandžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/251/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/766/EB dėl 900 ir 1 800 MHz dažnių juostų suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti Europos masto elektroninių ryšių paslaugas Bendrijoje (OL L 106, 2011 4 27, p. 9).“"

3)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina galimybę savo teritorinėse jūrose neinterferencine teise ir be apsaugos naudoti ne mažiau kaip 2 MHz spektro aukštynkryptei linijai ir 2 MHz atitinkamai poruoto spektro žemynkryptei linijai 900 MHz ir (arba) 1 800 MHz dažnių juostose GSM sistemoms, naudojamoms JRL paslaugoms teikti.

2.   Kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams po pranešimo apie šį sprendimą dienos, valstybės narės užtikrina galimybę savo teritorinėse jūrose neinterferencine teise ir be apsaugos naudoti 5 MHz spektro aukštynkryptei linijai ir 5 MHz atitinkamai poruoto spektro žemynkryptei linijai 1 900/2 100 MHz dažnių juostose UMTS sistemoms ir 1 800 ir 2 600 MHz juostose LTE sistemoms, naudojamoms JRL paslaugoms teikti.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad 1 ir 2 dalyje nurodytos sistemos atitiktų priede nustatytas sąlygas.“

4)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Valstybės narės nuolat tikrina, kaip dažnių juostos naudojamos 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytoms sistemoms, kuriomis naudojantis šių valstybių teritorinėse jūrose teikiamos JRL paslaugos, ypač ar ir toliau yra aktualios visos 3 straipsnyje nustatytos sąlygos ir ar nekeliama žalingųjų trukdžių.“

5)

Priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 1 d.

Komisijos vardu

Andrus ANSIP

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 108, 2002 4 24, p. 1.

(2)  2010 m. kovo 19 d. Komisijos sprendimas 2010/166/ES dėl radijo spektro, skirto judriojo ryšio paslaugoms laivuose (JRL paslaugos) teikti, suderintų naudojimo sąlygų Europos Sąjungoje (OL L 72, 2010 3 20, p. 38).

(3)  2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (OL L 81, 2012 3 21, p. 7).

(4)  2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų Direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 33).


PRIEDAS

„PRIEDAS

Sąlygos, kurias turi atitikti sistema, naudojama JRL paslaugoms teikti Europos Sąjungos valstybių narių teritorinėse jūrose, kad būtų išvengta žalingųjų trukdžių sausumos judriojo ryšio tinklams

1)   Sąlygos, kurias turi atitikti GSM sistemos, veikiančios 900 MHz ir 1 800 MHz juostose ir naudojamos JRL paslaugoms teikti valstybių narių teritorinėse jūrose, kad būtų išvengta žalingųjų trukdžių sausumos judriojo ryšio tinklams.

Taikomos sąlygos:

a)

sistema, naudojama JRL paslaugoms teikti, negali būti naudojama arčiau kaip dviejų jūrmylių (1) atstumu nuo bazinės kranto linijos, apibrėžtos Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijoje;

b)

2–12 jūrmylių atstumu nuo bazinės kranto linijos naudojama tik vidinė laivo bazinės siuntimo ir priėmimo stoties antena (-os);

c)

laive naudojamiems judriojo ryšio galiniams įrenginiams ir laivo bazinei siuntimo ir priėmimo stočiai nustatomos ribinės vertės:

Parametras

Aprašymas

Spinduliuotės galia ir galios tankis

Didžiausia laivuose naudojamų 900 MHz juostoje veikiančių laivo bazinės siuntimo ir priėmimo stoties valdomų judriojo ryšio galinių įrenginių spinduliuotės galia –

5 dBm

Didžiausia laivuose naudojamų 1 800 MHz juostoje veikiančių laivo bazinės siuntimo ir priėmimo stoties valdomų judriojo ryšio galinių įrenginių spinduliuotės galia –

0 dBm

Laivo išorėje išmatuotas didžiausias laivo bazinių siuntimo ir priėmimo stočių galios tankis esant 0 dBi matavimo antenos stiprinimo koeficientui –

– 80 dBm 200 kHz pločio juostoje

Kanalų prieigos ir užėmimo taisyklės

Naudojami trukdžių mažinimo būdai, užtikrinantys bent lygiavertį veiksmingumą, palyginti su šiais GSM standartuose nustatytais trukdžių mažinimo veiksniais:

2–3 jūrmylių atstumu nuo bazinės kranto linijos laive naudojamų judriojo ryšio galinių įrenginių imtuvo jautris ir atjungimo slenkstis (ACCMIN (2) ir min RXLEV (3) lygis) turi būti ne mažesnis kaip: – 70 dBm 200 kHz pločio juostoje, o 3–12 jūrmylių atstumu nuo bazinės kranto linijos – ne mažesnis kaip – 75 dBm 200 kHz pločio juostoje;

JRL sistemos aukštynkryptėje linijoje naudojamas trūkusis siuntimas (4);

nustatoma mažiausia laivo bazinės siuntimo ir priėmimo stoties paankstinimo (5) vertė.

2)   Sąlygos, kurias turi atitikti UMTS sistemos, veikiančios 1 900/2 100 MHz juostose ir naudojamos JRL paslaugoms teikti valstybių narių teritorinėse jūrose, kad būtų išvengta žalingųjų trukdžių sausumos judriojo ryšio tinklams.

Taikomos sąlygos:

a)

sistema, naudojama JRL paslaugoms teikti, negali būti naudojama arčiau kaip dviejų jūrmylių atstumu nuo bazinės kranto linijos, apibrėžtos Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijoje;

b)

2–12 jūrmylių atstumu nuo bazinės kranto linijos naudojama tik vidinė laivo bazinės siuntimo ir priėmimo stoties antena (-os);

c)

gali būti naudojama tik ne didesnio kaip 5 MHz pločio juosta (dupleksas);

d)

laive naudojamiems judriojo ryšio galiniams įrenginiams ir laivo bazinei siuntimo ir priėmimo stočiai nustatomos ribinės vertės:

Parametras

Aprašymas

Spinduliuotės galia ir galios tankis

Didžiausia laivuose naudojamų 1 900 MHz juostoje veikiančių ir laivo bazinės siuntimo ir priėmimo stoties 2 100 MHz juostoje valdomų judriojo ryšio galinių perdavimo įrenginių spinduliuotės galia –

0 dBm 5 MHz pločio juostoje

Spinduliuotė ant denio

Laivo bazinės stoties spinduliuotė ant denio turi būti ne didesnė kaip – 102 dBm 5 MHz pločio juostoje (bendras valdymo kanalas)

Kanalų prieigos ir užėmimo taisyklės

2–12 jūrmylių atstumu nuo bazinės kranto linijos kokybės kriterijus (minimalus reikalaujamas priimamo signalo lygis zonoje) turi būti ne mažesnis kaip:

– 87 dBm 5 MHz pločio juostoje

Viešojo sausumos judriojo ryšio tinklo paieškos laikmačio nuostatis turi būti 10 minučių.

Paankstinimo parametras nustatomas atsižvelgiant į paskirstytų JRL antenų sistemos 600 m zonos dydį

Radijo išteklių atlaisvinimo, kai naudotojas neatlieka veiksmų, valdymo laikmačio nuostatis turi būti 2 sekundės.

Nesutapimas su sausumos tinklais

JRL nešlio centrinis dažnis turi nesutapti su sausumos tinklų nešlių dažniais

3)   Sąlygos, kurias turi atitikti LTE sistemos, veikiančios 1 800 MHz ir 2 600 MHz juostose ir naudojamos JRL paslaugoms teikti valstybių narių teritorinėse jūrose, kad būtų išvengta žalingųjų trukdžių sausumos judriojo ryšio tinklams.

Taikomos sąlygos:

a)

sistema, naudojama JRL paslaugoms teikti, negali būti naudojama arčiau kaip keturių jūrmylių atstumu nuo bazinės kranto linijos, apibrėžtos Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijoje;

b)

4–12 jūrmylių atstumu nuo bazinės kranto linijos naudojama tik vidinė laivo bazinės siuntimo ir priėmimo stoties antena (-os);

c)

Kiekvienoje dažnių juostoje (1 800 MHz ir 2 600 MHz) gali būti naudojama tik ne platesnė kaip 5 MHz juosta (dupleksas);

d)

laive naudojamiems judriojo ryšio galiniams įrenginiams ir laivo bazinei siuntimo ir priėmimo stočiai nustatomos ribinės vertės:

Parametras

Aprašymas

Spinduliuotės galia ir galios tankis

Didžiausia laivuose naudojamų 1 800 MHz ir 2 600 MHz juostose veikiančių laivo bazinės siuntimo ir priėmimo stoties valdomų judriojo ryšio galinių įrenginių spinduliuotės galia –

0 dBm

Spinduliuotė ant denio

Laivo bazinės siuntimo ir priėmimo stoties spinduliuotė ant denio turi būti ne didesnė kaip – 98 dBm 5 MHz juostoje (atitinka – 120 dBm 15 kHz juostoje)

Kanalų prieigos ir užėmimo taisyklės

4–12 jūrmylių atstumu nuo bazinės kranto linijos kokybės kriterijus (minimalus reikalaujamas priimamo signalo lygis zonoje) turi būti ne mažesnis kaip – 83 dBm 5 MHz juostoje (atitinka – 105 dBm 15 kHz juostoje)

Viešojo sausumos judriojo ryšio tinklo paieškos laikmačio nuostatis turi būti 10 minučių.

Paankstinimo parametras nustatomas atsižvelgiant į paskirstytų JRL antenų sistemos 400 m zonos dydį

Radijo išteklių atlaisvinimo, kai naudotojas neatlieka veiksmų, valdymo laikmačio nuostatis turi būti 2 sekundės.

Nesutapimas su sausumos tinklais

JRL nešlio centrinis dažnis turi nesutapti su sausumos tinklų nešlių dažniais“


(1)  Viena jūrmylė = 1 852 metrai

(2)  ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN), kaip aprašyta GSM standarte ETSI TS 144 018.

(3)  RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL), kaip aprašyta GSM standarte ETSI TS 148 008.

(4)  Discontinuous transmission (trūkusis siuntimas) (DTX), kaip aprašyta GSM standarte ETSI TS 148 008.

(5)  Timing advance (paankstinimas), kaip aprašyta GSM standarte ETSI TS 144 018.


Klaidų ištaisymas

3.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/69


2016 m. gruodžio 12 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2016/2240, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/389/BUSP dėl Europos Sąjungos regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimo Somalio pusiasalyje misijos (EUCAP NESTOR), klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 337, 2016 m. gruodžio 13 d. )

18 puslapis, 1 straipsnis, 1 punktas:

yra:

„1)

pavadinime ir visame tekste pavadinimas „EUCAP NESTOR“ pakeičiamas „EUCAP Somalia“;“,

turi būti:

„1)

pavadinimas pakeičiamas taip: „2012 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas 2012/389/BUSP dėl Europos Sąjungos pajėgumų stiprinimo Somalyje misijos (EUCAP Somalia)“ ir visame tekste pavadinimas „EUCAP NESTOR“ pakeičiamas „EUCAP Somalia“;“.