ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 28

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. vasario 2d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. vasario 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/172, kuriuo dėl šalutinių gyvūninių produktų transformavimo į biodujas ar kompostą kriterijų, gyvūnų augintinių ėdalo importo ir perdirbto mėšlo eksporto sąlygų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 142/2011 ( 1 )

1

 

*

2017 m. vasario 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/173, kuriuo dėl leidimo naudoti preparatus Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 ir Enterococcus faecium CECT 4515 turėtojo pavadinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1292/2008 ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 887/2011 ( 1 )

5

 

 

2017 m. vasario 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/174, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

7

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. sausio 25 d. Komisijos sprendimas (ES) 2017/175, kuriuo nustatomi ES ekologinio ženklo kriterijai turistų apgyvendinimo srityje (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 299)  ( 1 )

9

 

*

2017 m. sausio 25 d. Komisijos sprendimas (ES) 2017/176, kuriuo nustatomi kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą iš medienos, kamštienos arba bambuko pagamintoms grindų dangoms (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 303)  ( 1 )

44

 

*

2017 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/177 dėl bendro pasiūlymo sukurti krovinių vežimo geležinkeliais koridorių Amber atitikties Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 913/2010 5 straipsniui (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 141)

69

 

*

2017 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/178, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1111 dėl jungtinio valstybių narių pasiūlymo dėl Šiaurės jūros–Baltijos jūros krovinių vežimo geležinkelių koridoriaus pratęsimo atitikties Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 913/2010 dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo 5 straipsniui (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 142)

71

 

*

2017 m. vasario 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/179, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti 11 straipsnio 5 dalį nustatoma procedūrinė tvarka, būtina Bendradarbiavimo grupės veikimui užtikrinti

73

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/172

2017 m. vasario 1 d.

kuriuo dėl šalutinių gyvūninių produktų transformavimo į biodujas ar kompostą kriterijų, gyvūnų augintinių ėdalo importo ir perdirbto mėšlo eksporto sąlygų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 142/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (1), ypač į jo 15 straipsnio 1 dalies c punktą, 27 straipsnio g punktą, 41 straipsnio 3 dalį ir 43 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 142/2011 (2) nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 įgyvendinimo taisyklės, įskaitant šalutinių gyvūninių produktų transformavimo į biodujas ar kompostą kriterijus ir importuojamo gyvūnų augintinių ėdalo pateikimo rinkai sąlygas bei 2 kategorijos medžiagų eksporto taisykles;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 142/2011 V priede išdėstyti šalutinių gyvūninių produktų transformavimo į biodujas ar kompostą kriterijai. Vadovaudamasi V priedo III skyriaus 2 skirsnio 3 punkto b papunkčiu, kompetentinga institucija tam tikromis sąlygomis gali leisti taikyti specialius reikalavimus, kurie nėra nustatyti III skyriuje;

(3)

tačiau tokiais atvejais irimo atliekos ir kompostas turėtų būti pateikiami rinkai tik toje valstybėje narėje, kurioje buvo leista taikyti alternatyvius transformacijos kriterijus. Siekiant suteikti reikiamo lankstumo Reglamento (ES) Nr. 142/2011 V priedo III skyriaus 2 skirsnio 3 punkte nurodytas biodujų ir kompostavimo įmones reguliuojančiai kompetentingai institucijai, III skyriaus 3 skirsnio 2 punkte nustatytų standartų tikslinga netaikyti irimo atliekoms ir kompostui, kurių atveju valstybė narė jau yra leidusi taikyti alternatyvius transformacijos kriterijus. Todėl Reglamento (ES) Nr. 142/2011 V priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

valstybės narės gali leisti importuoti šalutinius gyvūninius produktus ir jų gaminius tik iš leidžiamų trečiųjų šalių. Valstybės narės gali leisti importuoti žalią gyvūnų augintinių ėdalą iš šalutinių žuvininkystės produktų iš ES nepriklausančių šalių, iš kurių leidžiama importuoti žmonėms skirtus žuvininkystės produktus vadovaujantis Komisijos sprendimo 2006/766/EB (3) II priedu. Tai netaikytina importuojamam perdirbtam gyvūnų augintinių ėdalui iš šalutinių žuvininkystės produktų. Šiuo atveju importuojamam perdirbtam gyvūnų augintinių ėdalui iš šalutinių žuvininkystės produktų taikomi griežtesni reikalavimai nei importuojamam žaliam gyvūnų augintinių ėdalui iš šalutinių žuvininkystės produktų. Tikslinga leisti importuoti perdirbtą gyvūnų augintinių ėdalą iš šalutinių žuvininkystės produktų iš visų ES nepriklausančių šalių, iš kurių leidžiama importuoti žalią gyvūnų augintinių ėdalą iš šalutinių žuvininkystės produktų. Todėl Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelė turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(5)

draudžiama eksportuoti perdirbtą mėšlą, skirtą sudeginti arba pašalinti sąvartynuose. Tačiau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 43 straipsnio 2 ir 3 dalimis, šią biodujų ar kompostavimo įmonėms skirtą medžiagą gali būti leidžiama eksportuoti, jeigu paskirties šalis priklauso Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (EBPO). Siekiant leisti eksportuoti perdirbtą mėšlą ir organines trąšas, kurių sudėtyje yra tik perdirbtas mėšlas, tikslinga nustatyti taisykles, taikomas eksportuojant šiuos produktus kitais tikslais, o ne siekiant juos sudeginti, pašalinti sąvartynuose ar panaudoti biodujų ar kompostavimo įmonėse tose šalyse, kurios nepriklauso EBPO. Į tas taisykles turėtų būti įtraukti reikalavimai, kurie yra bent jau lygiaverčiai reikalavimams, taikomiems pateikiant rinkai perdirbtą mėšlą ir organines trąšas, kurių sudėtyje yra tik perdirbtas mėšlas. Todėl Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 142/2011 25 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„4.   XIV priedo V skyriuje pateiktos taisyklės taikomos jame nurodytų šalutinių gyvūninių produktų gaminių eksportui iš Sąjungos.“

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 142/2011 V ir XIV priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priede pateiktą tekstą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 300, 2009 11 14, p. 1.

(2)  2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (OL L 54, 2011 2 26, p. 1).

(3)  2006 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimas 2006/766/EB, nustatantis trečiųjų šalių ir teritorijų, iš kurių leidžiama importuoti dvigeldžius moliuskus, dygiaodžius, gaubtagyvius, jūrų pilvakojus ir žuvininkystės produktus, sąrašus (OL L 320, 2006 11 18, p. 53).


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 142/2011 V ir XIV priedai iš dalies keičiami taip:

1.

V priedo III skyriaus 3 skirsnio 2 punktas pakeičiamas taip:

„2.

Irimo atliekos ir kompostas, jeigu jie neatitinka šiame skirsnyje nustatytų reikalavimų arba jei, aptikus Salmonella, nebuvo sutvarkyti ar sunaikinti pagal kompetentingos institucijos nurodymus, turi būti vėl pateikti transformavimui ar kompostavimui atlikti, išskyrus nurodytuosius 2 skirsnio 3 punkto b papunktyje.“

2.

XIV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 12 eilutė pakeičiama taip:

„12

Gyvūnų augintinių ėdalas, įskaitant šunų kramtalus

a)

jei tai perdirbtas gyvūnų augintinių ėdalas ir šunų kramtalai: 35 straipsnio a punkto i ir ii papunkčiuose nurodytos medžiagos.

b)

jei tai žalias gyvūnų augintinių ėdalas: 35 straipsnio a punkto iii papunktyje nurodytos medžiagos.

Gyvūnų augintinių ėdalas ir šunų kramtalai turi būti pagaminti pagal XIII priedo II skyrių.

a)

jei tai žalias gyvūnų augintinių ėdalas:

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje arba Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priede išvardytos trečiosios šalys, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti tų pačių rūšių gyvūnų šviežią mėsą, bet tik su kaulais.

Jei tai žuvų žaliavos – Sprendimo 2006/766/EB II priede išvardytos trečiosios šalys.

b)

jei tai šunų kramtalai ir gyvūnų augintinių ėdalas, išskyrus žalią gyvūnų augintinių ėdalą:

trečiosios šalys, išvardytos Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje, ir šios šalys:

 

(JP) Japonija,

 

(EC) Ekvadoras

 

(LK) Šri Lanka

 

(TW) Taivanas.

Jei tai perdirbtas gyvūnų augintinių ėdalas iš žuvų žaliavų – Sprendimo 2006/766/EB II priede išvardytos trečiosios šalys.

a)

jei tai konservuotas gyvūnų augintinių ėdalas: XV priedas, 3 skyriaus A dalis;

b)

jei tai perdirbtas gyvūnų augintinių ėdalas, išskyrus konservuotą gyvūnų augintinių ėdalą: XV priedas, 3 skyriaus B dalis;

c)

jei tai šunų kramtalai: XV priedas, 3 skyriaus C dalis;

d)

jei tai žalias gyvūnų augintinių ėdalas: XV priedas, 3 skyriaus D dalis.“

b)

įterpiamas šis V skyrius:

„V SKYRIUS

TAM TIKRŲ ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ GAMINIŲ EKSPORTO TAISYKLES

25 straipsnio 4 dalyje minimos toliau išvardijamų šalutinių gyvūninių produktų gaminių eksporto taisyklės:

 

Šalutinių gyvūninių produktų gaminiai

Eksporto taisykles

1

Perdirbtas mėšlas ir organinės trąšos, dėl biodųjų transformacijos susidarančios komposto ar irimo atliekos, kurių sudėtyje nėra jokių kitų šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių, išskyrus perdirbtą mėšlą.

Perdirbtas mėšlas ir organinės trąšos, dėl biodųjų transformacijos susidarančios komposto ar irimo atliekos, kurių sudėtyje nėra jokių kitų šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių, išskyrus perdirbtą mėšlą, turi atitikti bent XI priedo I skyriaus 2 skirsnio a, b, d ir e punktuose nustatytas sąlygas.“


2.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/173

2017 m. vasario 1 d.

kuriuo dėl leidimo naudoti preparatus Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 ir Enterococcus faecium CECT 4515 turėtojo pavadinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1292/2008 ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 887/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

bendrovė „Norel SA“ pateikė prašymą pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 13 straipsnio 3 dalį, siūlydama pakeisti leidimo turėtojo pavadinimą Komisijos reglamente (EB) Nr. 1292/2008 (2) ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 887/2011 (3);

(2)

pareiškėjas teigia, kad 2016 m. liepos 4 d. bendrovė „Evonik Nutrition & Care GmbH“ iš bendrovės „Norel SA“ įsigijo Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 ir Enterococcus faecium CECT 4515 pašaro priedų rinkodaros teises. Pareiškėjas pateikė savo prašymą patvirtinančių duomenų;

(3)

pasiūlytasis leidimo turėtojo pavadinimo pakeitimas yra tik administracinio pobūdžio, todėl nėra būtinybės iš naujo vertinti atitinkamų priedų. Apie šią paraišką pranešta Europos maisto saugos tarnybai;

(4)

kad bendrovei „Evonik Nutrition & Care GmbH“ būtų leidžiama naudotis rinkodaros teisėmis, būtina pakeisti atitinkamų leidimų sąlygas;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1292/2008 ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 887/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(6)

saugos priežasčių, dėl kurių reikėtų nedelsiant pradėti taikyti šiuo reglamentu padarytus Reglamento (EB) Nr. 1292/2008 ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 887/2011 pakeitimus, nėra, todėl tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį būtų galima sunaudoti turimas atsargas;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1292/2008 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 1292/2008 priedo 2 skiltyje žodžiai „Norel SA“ pakeičiami žodžiais „Evonik Nutrition & Care GmbH“.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 887/2011 pakeitimas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 887/2011 iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinime žodžiai „Norel SA“ pakeičiami žodžiais „Evonik Nutrition & Care GmbH“;

b)

priedo 2 skiltyje žodžiai „Norel SA“ pakeičiami žodžiais „Evonik Nutrition & Care GmbH“.

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Turimas priedų atsargas, atitinkančias nuostatas, taikomas prieš šio reglamento įsigaliojimą, galima toliau teikti rinkai ir naudoti tol, kol pasibaigs jų turimos atsargos.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1292/2008 dėl leidimo naudoti Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol ir Ecobiol plus) kaip pašarų priedą (OL L 340, 2008 12 19, p. 36).

(3)  2011 m. rugsėjo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 887/2011 dėl leidimo naudoti Enterococcus faecium CECT 4515 preparatą kaip pašarų priedą mėsiniams viščiukams (leidimo turėtojas – bendrovė „Norel S.A.“) (OL L 229, 2011 9 6, p. 7).


2.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/174

2017 m. vasario 1 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

299,8

MA

122,9

TR

153,5

ZZ

192,1

0707 00 05

MA

48,2

TR

192,3

ZZ

120,3

0709 91 00

EG

79,4

ZZ

79,4

0709 93 10

MA

172,1

TR

261,6

ZZ

216,9

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

44,2

MA

45,8

TN

52,9

TR

72,7

ZZ

53,9

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

97,9

IL

143,2

JM

112,4

MA

88,2

TR

83,6

ZZ

105,1

0805 22 00

IL

139,8

MA

83,3

ZZ

111,6

0805 50 10

EG

85,5

TR

85,8

ZZ

85,7

0808 10 80

US

186,4

ZZ

186,4

0808 30 90

CL

81,7

CN

101,0

TR

154,0

ZA

98,4

ZZ

108,8


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

2.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/9


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2017/175

2017 m. sausio 25 d.

kuriuo nustatomi ES ekologinio ženklo kriterijai turistų apgyvendinimo srityje

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 299)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 ES ekologinis ženklas gali būti suteikiamas tokioms paslaugoms, kurios per visą savo gyvavimo ciklą daro mažesnį poveikį aplinkai;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 66/2010 numatyta, kad kiekvienai produktų grupei turi būti nustatyti konkretūs ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijai;

(3)

atitinkamai stovyklaviečių ir turistų apgyvendinimo paslaugoms taikomi Komisijos sprendimais 2009/564/EB (2) ir 2009/578/EB (3) nustatyti ekologiniai kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.;

(4)

kad būtų geriau atspindėtos bendros turistų apgyvendinimo paslaugų ir stovyklaviečių paslaugų ypatybės ir kad šioms produktų grupėms taikant bendrą požiūrį būtų pasiekta sinergija ir būtų užtikrintas kuo didesnis kriterijų administravimo veiksmingumas, manoma, kad abi produktų grupes tikslinga sujungti į vieną produktų grupę pavadinimu „Turistų apgyvendinimas“;

(5)

taikant persvarstytus kriterijus siekiama skatinti naudoti atsinaujinančiuosius energijos šaltinius, taupyti energiją ir vandenį, mažinti atliekų kiekį ir gerinti vietos aplinką. Atsižvelgiant į šios produktų grupės inovacijų ciklą, persvarstyti kriterijai kartu su susijusiais vertinimo bei patikros reikalavimais turėtų galioti penkerius metus nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos;

(6)

produktų grupei priskirtas kodas yra sudėtinė ES ekologinio ženklo registracijos numerių dalis. Šiai produktų grupei būtina priskirti tam tikrą kodą, kad kompetentingos įstaigos ES ekologinio ženklo kriterijus atitinkančioms turistų apgyvendinimo įstaigoms galėtų suteikti ES ekologinio ženklo registracijos numerį;

(7)

todėl sprendimai 2009/564/EB ir 2009/578/EB turėtų būti panaikinti;

(8)

pareiškėjams, kurių turistų apgyvendinimo paslaugoms arba stovyklaviečių paslaugoms remiantis atitinkamai sprendimuose 2009/564/EB ir 2009/578/EB nustatytais kriterijais suteiktas stovyklaviečių paslaugų ir turistų apgyvendinimo paslaugų ES ekologinis ženklas, yra tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį ir taip suteikti jiems pakankamai laiko pritaikyti savo produktą, kad šis atitiktų persvarstytų kriterijų reikalavimus. Be to, pareiškėjams reikėtų leisti pakankamai ilgą laiką teikti paraiškas, parengtas pagal sprendimuose 2009/564/EB ir 2009/578/EB nustatytus ekologinius kriterijus;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 66/2010 16 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Produktų grupė „Turistų apgyvendinimas“ apima teikiamas turistų apgyvendinimo paslaugas, stovyklaviečių paslaugas ir visas kitas toliau išvardytas papildomas paslaugas, kurias administruoja turistų apgyvendinimo paslaugų teikėjas:

1)

maitinimo paslaugas;

2)

laisvalaikio arba kūno rengybos įrenginius;

3)

žaliąsias zonas;

4)

patalpas ypatingiems renginiams, pavyzdžiui, verslo konferencijoms, susitikimams ar mokymo renginiams;

5)

stovyklaviečių turistams, keliautojams ir poilsiautojams prieinamas bendro naudojimo sanitarines patalpas, prausimosi ir maisto gaminimo patalpas arba informavimo paslaugas.

2.   Pramoginės kelionės ir transporto paslaugos į produktų grupę „Turistų apgyvendinimas“ neįtraukiamos.

2 straipsnis

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   turistų apgyvendinimo paslaugos– turistams, keliautojams ir poilsiautojams už mokestį teikiamas apgyvendinimas su nakvyne kambariuose, kuriuose yra bent lova, taip pat privačios arba bendros sanitarinės patalpos;

2)   stovyklaviečių paslaugos– turistams, keliautojams ir poilsiautojams už mokestį teikiamos aikštelės, pritaikytos bet kuriai iš šių priemonių: palapinėms, priekabiniams nameliams, mobiliesiems nameliams, kemperiams, poilsio nameliams ir apartamentams, taip pat privačios arba bendros sanitarinės patalpos;

3)   maitinimo paslaugos– pusryčių ar kito maitinimo teikimas;

4)   laisvalaikio arba kūno rengybos įrenginiai– pirtys, plaukimo baseinai, sporto įrenginiai ir sveikatingumo centrai, kuriais gali naudotis ir svečiai, ir (arba) nerezidentai;

5)   žaliosios zonos– turistams, keliautojams ir poilsiautojams atviri parkai, sodai ar kitos lauko zonos.

3 straipsnis

Kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 turistų apgyvendinimo įstaigai būtų suteiktas ES ekologinis ženklas, ji turi būti priskiriama prie šio sprendimo 1 straipsnyje apibrėžtos produktų grupės „Turistų apgyvendinimas“ ir atitikti visus toliau nurodytus reikalavimus ir su jais susijusius šio sprendimo priede nustatytus vertinimo bei patikros reikalavimus:

a)

atitikti visus šio sprendimo priedo A skirsnyje nustatytus kriterijus;

b)

atitikti pakankamą šio sprendimo priedo B skirsnyje nustatytų kriterijų skaičių, kad būtų įvertinta tokiu balų skaičiumi, koks reikalaujamas pagal 4 ir 5 straipsnius.

4 straipsnis

1.   Taikant 3 straipsnio b punktą, turistų apgyvendinimo paslaugos turi būti įvertintos bent 20 balų.

2.   Pagal 1 dalį reikalaujamas mažiausias balų skaičius padidinamas taip:

a)

3 balais, jeigu turistų apgyvendinimo paslaugų įstaigos administracija arba savininkas teikia maitinimo paslaugas;

b)

3 balais, jeigu turistų apgyvendinimo paslaugų įstaigos administracija arba savininkas svečiams suteikia galimybę naudotis žaliosiomis zonomis;

c)

3 balais, jeigu turistų apgyvendinimo paslaugų įstaigos administracija arba savininkas siūlo laisvalaikio arba kūno rengybos įrenginius, arba 5 balais, jeigu tie laisvalaikio arba kūno rengybos įrenginiai yra sveikatingumo centre, kuriuo gali naudotis nerezidentai.

5 straipsnis

1.   Taikant 3 straipsnio b punktą, stovyklaviečių paslaugos turi būti įvertintos bent 20 balų arba, kai teikiamos kolektyvinės paslaugos, – 24 balais.

2.   1 dalyje nustatytas minimalusis reikalavimas padidinamas taip:

a)

3 balais, jeigu stovyklavietės paslaugų administracija arba stovyklavietės savininkas teikia maitinimo paslaugas;

b)

3 balais, jeigu stovyklavietės paslaugų administracija arba stovyklavietės savininkas svečiams suteikia galimybę naudotis žaliosiomis zonomis;

c)

3 balais, jeigu stovyklavietės paslaugų administracija arba stovyklavietės savininkas siūlo laisvalaikio arba kūno rengybos įrenginius, arba 5 balais, jeigu tie laisvalaikio arba kūno rengybos įrenginiai yra sveikatingumo centre, kuriuo gali naudotis nerezidentai.

6 straipsnis

Produktų grupei „Turistų apgyvendinimas“ taikomi ES ekologinio ženklo kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja penkerius metus nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos.

7 straipsnis

Administravimo tikslais produktų grupei „Turistų apgyvendinimas“ priskiriamas kodas „051“.

8 straipsnis

Sprendimai 2009/564/EB ir 2009/578/EB panaikinami.

9 straipsnis

Nukrypstant nuo 8 straipsnio, paraiškos suteikti ES ekologinį ženklą produktams, priskiriamiems prie produktų grupių „Turistų apgyvendinimo paslaugos“ arba „Stovyklaviečių paslaugos“, pateiktos per du mėnesius nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos, gali būti parengtos pagal Sprendime 2009/578/EB arba Sprendime 2009/564/EB nustatytus kriterijus arba šiame sprendime nustatytus kriterijus.

ES ekologinio ženklo licencijos, išduotos remiantis Sprendime 2009/564/EB arba Sprendime 2009/578/EB nustatytais kriterijais, gali būti naudojamos 20 mėnesių nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos.

10 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. sausio 25 d.

Komisijos vardu

Karmenu VELLA

Komisijos narys


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.

(2)  2009 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimas 2009/564/EB, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą stovyklaviečių paslaugoms (OL L 196, 2009 7 28, p. 36).

(3)  2009 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimas 2009/578/EB, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą turistų apgyvendinimo paslaugoms (OL L 198, 2009 7 30, p. 57).


PRIEDAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

ES EKOLOGINIO ŽENKLO KRITERIJAI

Turistų apgyvendinimo srityje taikomi ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijai

Privalomieji kriterijai

Bendrojo administravimo kriterijai

1 kriterijus.

Aplinkosaugos vadybos sistemos pagrindas

2 kriterijus.

Darbuotojų mokymas

3 kriterijus.

Informacija svečiams

4 kriterijus.

Bendra techninė priežiūra

5 kriterijus.

Vartojimo stebėsena

Su energija susiję kriterijai

6 kriterijus.

Efektyviai energiją vartojantys patalpų šildymo ir vandens šildymo prietaisai

7 kriterijus.

Efektyviai energiją vartojantys oro kondicionavimo prietaisai ir oriniai šilumos siurbliai

8 kriterijus.

Efektyviai energiją vartojančios apšvietimo priemonės

9 kriterijus.

Temperatūros reguliavimas

10 kriterijus.

Automatinis apšvietimo ir šildymo, vėdinimo bei oro kondicionavimo (ŠVOK) išjungimas

11 kriterijus.

Lauko šildymo ir oro kondicionavimo prietaisai

12 kriterijus.

Elektros energijos pirkimas iš atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos tiekėjo

13 kriterijus.

Anglys ir dyzelinis krosnių kuras

Su vandeniu susiję kriterijai

14 kriterijus.

Efektyvūs vandentiekio įrengimai: vonios kambario čiaupai ir dušai

15 kriterijus.

Efektyvūs vandentiekio įrengimai: klozetai ir pisuarai

16 kriterijus.

Skalbinių kiekio mažinimas pakartotinai naudojant rankšluosčius ir patalynę

Su atliekomis ir nuotekomis susiję kriterijai

17 kriterijus.

Atliekų prevencija: maisto atliekų mažinimo planas

18 kriterijus.

Atliekų prevencija: vienkartiniai reikmenys

19 kriterijus.

Atliekų rūšiavimas ir atidavimas perdirbti

Kiti kriterijai

20 kriterijus.

Draudimas rūkyti bendrojo naudojimo zonose ir kambariuose

21 kriterijus.

Ekologiškesnių transporto priemonių naudojimo skatinimas

22 kriterijus.

ES ekologinio ženklo etiketėje pateikiama informacija

Neprivalomieji kriterijai

Bendrojo administravimo kriterijai

23 kriterijus.

Turistų apgyvendinimo įstaigos registracija Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) ir ISO sertifikavimas (iki 5 balų)

24 kriterijus.

Tiekėjų registracija EMAS arba ISO sertifikavimas (iki 5 balų)

25 kriterijus.

Ekologiniu ženklu pažymėtos paslaugos (iki 4 balų)

26 kriterijus.

Informavimas ir švietimas aplinkosaugos ir socialiniais klausimais (iki 2 balų)

27 kriterijus.

Vartojimo stebėsena: papildomų energijos ir vandens skaitiklių naudojimas (iki 2 balų)

Su energija susiję kriterijai

28 kriterijus.

Efektyviai energiją vartojantys patalpų šildymo ir vandens šildymo prietaisai (iki 3 balų)

29 kriterijus.

Efektyviai energiją vartojantys oro kondicionavimo prietaisai ir oriniai šilumos siurbliai (iki 3,5 balo)

30 kriterijus.

Oriniai šilumos siurbliai, kurių šiluminė galia iki 100 kW (3 balai)

31 kriterijus.

Efektyviai energiją vartojantys buitiniai prietaisai ir apšvietimo priemonės (iki 4 balų)

32 kriterijus.

Šilumos atgavimas (iki 3 balų)

33 kriterijus.

Temperatūros reguliavimas ir langų izoliacija (iki 4 balų)

34 kriterijus.

Automatinis prietaisų ir (arba) įrenginių išjungimas (iki 4,5 balo)

35 kriterijus.

Centralizuotas šilumos arba vėsumos tiekimas ir vėsinimas kogeneracijos būdu (iki 4 balų)

36 kriterijus.

Elektriniai rankų džiovintuvai su arčio jutikliais (1 balas)

37 kriterijus.

Patalpų šildytuvų išmetami teršalai (1,5 balo)

38 kriterijus.

Elektros energijos pirkimas iš atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos tiekėjo (iki 4 balų)

39 kriterijus.

Savarankiška elektros energijos gamyba vietoje iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių (iki 5 balų)

40 kriterijus.

Šilumos energija iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių (iki 3,5 balo)

41 kriterijus.

Plaukimo baseinų šildymas (iki 1,5 balo)

Su vandeniu susiję kriterijai

42 kriterijus.

Efektyvūs vandentiekio įrengimai: vonios kambario čiaupai ir dušai (iki 4 balų)

43 kriterijus.

Efektyvūs vandentiekio įrengimai: klozetai ir pisuarai (iki 4,5 balo)

44 kriterijus.

Indaplovių suvartojamo vandens kiekis (2,5 balo)

45 kriterijus.

Skalbyklių suvartojamo vandens kiekis (3 balai)

46 kriterijus.

Vandens kietumo nuorodos (iki 1,5 balo)

47 kriterijus.

Optimizuotas baseinų valdymas (iki 2,5 balo)

48 kriterijus.

Lietaus vandens ir paplavų recirkuliavimas (iki 3 balų)

49 kriterijus.

Efektyvus drėkinimas (1,5 balo)

50 kriterijus.

Lauko zonoms apželdinti naudojamos vietinės arba neinvazinės svetimos rūšys (iki 2 balų)

Su atliekomis ir nuotekomis susiję kriterijai

51 kriterijus.

Popieriaus gaminiai (iki 2 balų)

52 kriterijus.

Ilgalaikio vartojimo prekės (iki 4 balų)

53 kriterijus.

Gėrimų tiekimas (2 balai)

54 kriterijus.

Ploviklių ir tualeto reikmenų pirkimas (iki 2 balų)

55 kriterijus.

Valymo produktų naudojimo mažinimas (1,5 balo)

56 kriterijus.

Ledo šalinimas (1 balas)

57 kriterijus.

Naudoti tekstilės gaminiai ir baldai (iki 2 balų)

58 kriterijus.

Kompostavimas (iki 2 balų)

59 kriterijus.

Nuotekų valymas (iki 3 balų)

Kiti kriterijai

60 kriterijus.

Draudimas rūkyti kambariuose (1 balas)

61 kriterijus.

Socialinė politika (iki 2 balų)

62 kriterijus.

Priežiūrai naudojamos transporto priemonės (1 balas)

63 kriterijus.

Ekologiškesnių transporto priemonių pasiūla (iki 2,5 balo)

64 kriterijus.

Nesandarinti/nehermetizuoti paviršiai (1 balas)

65 kriterijus.

Vietiniai ir ekologiški produktai (iki 4 balų)

66 kriterijus.

Pesticidų vengimas (2 balai)

67 kriterijus.

Papildomi aplinkosaugos ir socialiniai veiksmai (iki 3 balų)

VERTINIMAS IR PATIKRA

Prie kiekvieno A ir B skirsniuose nurodyto kriterijaus pateikti konkretūs vertinimo ir patikros reikalavimai.

Jeigu reikalaujama, kad pareiškėjas pateiktų deklaracijas, dokumentus, tyrimų rezultatus, bandymų ataskaitas ar kitus atitikties kriterijams įrodymus, jie gali būti parengti atitinkamai pareiškėjo ir (arba) jo tiekėjo (-ų) ir pan.

Kompetentingos įstaigos pirmiausia pripažįsta patvirtinimus, kuriuos išdavė įstaigos, akredituotos pagal atitinkamą darnųjį bandymų ir kalibravimo laboratorijų standartą, ir patikras, kurias atliko įstaigos, akredituotos pagal atitinkamą gaminių, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigų darnųjį standartą. Akreditavimas atliekamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008 (1) nuostatas.

Iš aplinkosaugos ataskaitų, kurios pateiktos pagal Sąjungos Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (2) (EMAS), gauta informacija yra laikoma įrodymu, lygiaverčiu pirmesnėje pastraipoje minėtiems patvirtinimams.

Tam tikrais atvejais gali būti taikomi ir kiti, nei kiekvieno kriterijaus apraše nurodyti, bandymų metodai, tačiau jų lygiavertiškumą turi patvirtinti paraišką nagrinėjanti kompetentinga įstaiga.

Prireikus kompetentingos įstaigos gali reikalauti patvirtinamųjų dokumentų ir atlikti nepriklausomas patikras.

Prieš suteikdamos ES ekologinio ženklo licenciją, kompetentingos įstaigos turi atlikti pradinį apsilankymą vietoje, o licencijos galiojimo laikotarpiu jos gali toliau reguliariai lankytis vietoje.

Būtina sąlyga – paslaugos turi atitikti visus atitinkamus šalyje (-yse), kurioje (-se) yra turistų apgyvendinimo įstaiga, galiojančius teisinius reikalavimus. Visų pirma būtina užtikrinti, kad:

1.

fizinė struktūra atitiktų Sąjungos, nacionalinius ir vietos įstatymus bei kitus teisės aktus, susijusius su energijos vartojimo efektyvumu ir šilumine izoliacija, vandens ištekliais, vandens valymu ir nuotekų šalinimu (įskaitant cheminius tualetus), atliekų surinkimu ir šalinimu, technine įrangos priežiūra ir aptarnavimu, saugos ir sveikatos sistema, taip pat visus atitinkamus kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo srities įstatymus ar kitus teisės aktus;

2.

įstaiga veiktų ir būtų registruota laikantis nacionalinių arba vietos įstatymų, o jos darbuotojai būtų teisėtai įdarbinti ir apdrausti. Todėl darbuotojai turi turėti rašytinę nacionalinę teisinę sutartį, jiems turi būti mokamas bent minimalus šalies arba regiono mastu kolektyviniais susitarimais nustatytas darbo užmokestis (jeigu kolektyvinių susitarimų nėra, darbuotojams turi būti mokamas bent minimalus šalies arba regiono mastu teisės aktais nustatytas darbo užmokestis), o darbo laikas turi atitikti nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Pareiškėjas, nepažeisdamas duomenų apsaugą reglamentuojančių nacionalinės teisės aktų, turi deklaruoti ir įrodyti, kad paslauga atitinka tuos reikalavimus, naudodamas nepriklausomos patikros arba dokumentinius įrodymus (pvz., statybos licenciją ar leidimą, profesionalių technikų parengtas deklaracijas, kuriose nurodoma, kaip laikomasi su pirmiau minėtais statinio aspektais susijusių nacionalinės teisės aktų ir vietos taisyklių, taip pat rašytinio socialinio draudimo poliso kopiją, sutarčių kopijas, darbuotojo registracijos nacionalinio draudimo sistemoje pažymas, vietos valdžios darbo inspekcijos ar agento išduotus oficialius dokumentus ir (arba) registro išrašus, patvirtinančius darbuotojų skaičių ir jų vardus bei pavardes); be to, per apsilankymą vietoje gali būti tiesiogiai apklausiami atsitiktine tvarka atrinkti darbuotojai.

A SKIRSNIS

3 STRAIPSNIO a PUNKTE NURODYTI KRITERIJAI

BENDRASIS ADMINISTRAVIMAS

1 kriterijus.   Aplinkosaugos vadybos sistemos pagrindas

Turistų apgyvendinimo įstaiga turi nustatyti aplinkosaugos vadybos sistemos pagrindą įgyvendindama šiuos procesus:

aplinkos politiką, kurioje nustatyti svarbiausi aplinkosaugos aspektai, susiję su energija, vandeniu ir atliekomis apgyvendinimo vietoje;

tikslią veiksmų programą, kurioje išdėstomi su nustatytais aplinkosaugos aspektais susiję aplinkosauginio veiksmingumo tikslai, nustatytini bent kas dvejus metus atsižvelgiant į šio sprendimo dėl ES ekologinio ženklo reikalavimus.

Jeigu šio ES ekologinio ženklo reikalavimai neapima nustatytų aplinkosaugos aspektų, tikslus geriausia būtų grįsti turizmo sektoriui skirtame geriausios aplinkosaugos vadybos praktikos informaciniame dokumente (3) (EMAS) nustatytais aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais ir pažangos kriterijais;

vidinio vertinimo procesą, kuris suteikia galimybę bent kartą per metus patikrinti organizacijos rezultatus atsižvelgiant į veiksmų programoje apibrėžtus tikslus, o prireikus nustatyti taisomuosius veiksmus.

Svečiai ir darbuotojai turi turėti galimybę susipažinti su informacija apie pirmesnėje pastraipoje išvardytus procesus.

Svečių pastabos ir atsiliepimai, surinkti naudojant 3 kriterijaus apraše nurodytą klausimyną, turi būti įvertinti per vidinio vertinimo procesą ir prireikus veiksmų programoje.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir:

aplinkos politikos nuostatų kopiją,

veiksmų programą ir

vertinimo ataskaitą (kuri kompetentingai įstaigai pateikiama per dvejus metus po to, kai pateikiama paraiška), o kas dvejus metus – atnaujintą ataskaitos versiją.

Pareiškėjai, užregistruoti EMAS sistemoje arba sertifikuoti pagal ISO 14001, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Tokiu atveju kaip įrodymas pateikiamas ISO 14001 sertifikatas arba registracijos EMAS liudijimas. Jeigu pateikiamas ISO 14001 sertifikatas, prie paraiškos reikia pridėti ataskaitą, kurioje apibendrinti su veiksmų programoje nustatytais tikslais susiję rezultatai.

2 kriterijus.   Darbuotojų mokymas

a)

Turistų apgyvendinimo įstaiga darbuotojams (įskaitant pagal subrangos sutartis samdomus išorės darbuotojus) turi teikti informaciją ir mokymus, taip pat rašytinius tvarkos aprašus ar vadovus, kad, remiantis privalomaisiais ir taikytinais neprivalomaisiais šio ES ekologinio ženklo kriterijais, būtų užtikrinamas aplinkosaugos priemonių taikymas ir didinamas supratimas apie aplinkosaugos požiūriu atsakingą elgesį. Visų pirma darbuotojų mokymo kursai turi apimti šiuos aspektus:

i.

turistų apgyvendinimo įstaigos aplinkos politiką ir veiksmų planą, taip pat supratimą apie turistų apgyvendinimo įstaigai suteiktą ES ekologinį ženklą;

ii.

energijos taupymo veiksmus, susijusius su apšvietimu, oro kondicionavimo ir šildymo sistemomis, kai darbuotojai išeina iš kambario arba atidaro langus;

iii.

vandens taupymo veiksmus, susijusius su nuotėkio tikrinimu, laistymu, patalynės ir rankšluosčių keitimo dažnumu ir baseinų atbulinio plovimo tvarka;

iv.

cheminių produktų naudojimo mažinimo veiksmus – valyti, indams plauti, dezinfekuoti bei skalbti skirti cheminiai produktai ir kiti specialūs valikliai (pvz., plaukimo baseinų atbuliniam plovimui) turi būti naudojami tik kai jų reikia, o kai turima informacijos apie dozavimą, minėtieji produktai turi būti naudojami laikantis ant pakuotės nurodytų arba gamintojo rekomenduojamų apribojimų;

v.

atliekų mažinimo ir rūšiavimo veiksmus, susijusius su vienkartiniais reikmenimis ir šalinimo kategorijomis;

vi.

galimybę darbuotojams naudotis ekologiškesnėmis transporto priemonėmis;

vii.

atitinkamą informaciją, kurią darbuotojai turi pateikti svečiams pagal 3 kriterijų.

b)

Visiems naujiems darbuotojams per keturias savaites nuo jų priėmimo į darbą turi būti surengti atitinkami mokymai, o bent kartą per metus turi būti surengti ir visų kitų darbuotojų mokymai apie pirmiau minėtų aspektų naujoves.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir mokymo programos aprašą bei jos turinį ir nurodyti, kurie darbuotojai ir kada išklausė atitinkamą mokymo kursą. Kaip įrodymas, kad buvo surengti šie žinių atnaujinimo mokymai, turi būti registruojamos darbuotojų mokymų datos ir rūšys.

3 kriterijus.   Informacija svečiams

a)

Turistų apgyvendinimo įstaiga informaciją turi teikti ir svečiams, kad, remiantis privalomaisiais ir taikytinais neprivalomaisiais šio ES ekologinio ženklo kriterijais, būtų užtikrinamas aplinkosaugos priemonių taikymas ir didinamas supratimas apie aplinkosaugos požiūriu atsakingą elgesį. Tokia informacija svečiams turi būti aktyviai teikiama žodžiu arba raštu priimamajame arba kambariuose ir visų pirma apimti šiuos aspektus:

i.

turistų apgyvendinimo įstaigos aplinkos politiką ir supratimą apie turistų apgyvendinimo įstaigai suteiktą ES ekologinį ženklą;

ii.

energijos taupymo veiksmus, susijusius su apšvietimu, oro kondicionavimo ir šildymo sistemomis, kai svečiai išeina iš kambario arba atidaro langus;

iii.

vandens taupymo veiksmus, susijusius su nuotėkio tikrinimu ir patalynės bei rankšluosčių keitimo dažnumu;

iv.

atliekų mažinimo ir rūšiavimo veiksmus, susijusius su vienkartiniais reikmenimis, šalinimo kategorijomis ir gaminiais, kurių negalima šalinti su nuotekomis. Be to, pusryčių ir kitose valgomosiose patalpose turi būti pakabintas plakatas arba pateikta kita informacinė medžiaga, kurioje pateikiama patarimų, kaip mažinti maisto švaistymą;

v.

galimybę svečiams naudotis ekologiškesnėmis transporto priemonėmis;

vi.

turistų apgyvendinimo įstaiga svečiams turi teikti informaciją apie esamus vietinius turistų intereso objektus, vietos vadovus, vietos restoranus, turgus ir amatų centrus.

b)

Svečiams internete arba patalpose turi būti pateikiamas klausimynas, kuriame jų prašoma išsakyti nuomonę apie a punkte išvardytus bendruosius turistų apgyvendinimo įstaigos aplinkosaugos aspektus ir bendrą savo pasitenkinimą turistų apgyvendinimo įstaigos infrastruktūra bei paslaugomis. Turi būti nustatyta aiški tvarka, pagal kurią registruojamos klientų pastabos, skundai, pateikti atsakymai ir atlikti taisomieji veiksmai.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir svečiams teikiamos informacijos kopiją. Pareiškėjas turi nurodyti nustatytą tvarką, pagal kurią platinama ir renkama informacija bei klausimynas ir atsižvelgiama į atsiliepimus.

4 kriterijus.   Bendra techninė priežiūra

Bent kartą per metus arba dažniau, jeigu to reikalaujama pagal įstatymus arba atitinkamus gamintojo nurodymus, turi būti atliekama prevencinė prietaisų ir (arba) įrenginių techninė priežiūra. Techninę priežiūrą sudaro galimo nuotėkio patikrinimas ir užtikrinimas, kad apgyvendinimo įstaigos patalpose tinkamai veiktų bent energijos įranga (pvz., šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) įrenginiai, šaldymo sistemos ir kt.) ir vandens įranga (pvz., santechnikos įrenginiai, drėkinimo sistemos ir kt.).

Prietaisuose naudojami aušalai, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014 (4), turi būti tikrinami ir prižiūrimi taip:

a)

įranga, kurioje fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis atitinka 5 tonų CO2 ekvivalentą arba yra didesnis, bet mažesnis už 50 tonų CO2 ekvivalentą, tikrinama bent kas 12 mėnesių arba, jei joje yra įdiegta nuotėkio aptikimo sistema, bent kas 24 mėnesius;

b)

įranga, kurioje fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis atitinka 50 tonų CO2 ekvivalentą arba yra didesnis, bet mažesnis už 500 tonų CO2 ekvivalentą, tikrinama bent kas šešis mėnesius arba, jei joje yra įdiegta nuotėkio aptikimo sistema, bent kas 12 mėnesių;

c)

įranga, kurioje fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis atitinka 500 tonų CO2 ekvivalentą arba yra didesnis, tikrinama bent kas tris mėnesius arba, jei joje yra įdiegta nuotėkio aptikimo sistema, bent kas 6 mėnesius.

Visi techninės priežiūros darbai turi būti registruojami specialiame techninės priežiūros žurnale, kuriame nurodomi apytikriai vandens nuotėkio iš vandentiekio įrangos kiekiai.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir glaustą techninės priežiūros programos aprašą, taip pat asmenų arba įmonių, kurie atlieka techninę priežiūrą, duomenis ir techninės priežiūros žurnalą.

5 kriterijus.   Vartojimo stebėsena

Turistų apgyvendinimo įstaiga turi nustatyti tvarką, pagal kurią kas mėnesį arba ne rečiau kaip kas metus renkami ir stebimi duomenys, susiję su konkrečiais aspektais:

a)

konkrečiu energijos suvartojimu (kWh per vieno asmens vieną nakvynę ir (arba) kWh/m2 (vidaus patalpų ploto) per metus);

b)

galutinio energijos suvartojimo, kuris patenkinamas vietoje pasigaminta atsinaujinančiųjų išteklių energija, procentine dalimi (%);

c)

vandens suvartojimu per vieno asmens vieną nakvynę (litrų per vieno asmens vieną nakvynę), įskaitant drėkinimui naudojamą vandenį (jei taikytina), ir bet kuria kita su vandens vartojimu susijusia veikla;

d)

per vieno asmens vieną nakvynę susidarančiu atliekų kiekiu (kg per vieno asmens vieną nakvynę). Maisto atliekos turi būti stebimos atskirai (5);

e)

valyti, indams plauti, skalbti, dezinfekuoti skirtų cheminių produktų ir kitų specialių valiklių (pvz., plaukimo baseinų atbuliniam plovimui) sunaudojimu (kg arba litrų per vieno asmens vieną nakvynę), nurodant, ar jie yra paruošti naudoti ar neskiesti;

f)

procentine dalimi (%) ISO I tipo ženklu pažymėtų produktų, kurie naudojami remiantis taikomais neprivalomaisiais šio sprendimo dėl ES ekologinio ženklo kriterijais.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir duomenų rinkimo ir stebėjimo tvarkos aprašą. Turistų apgyvendinimo įstaiga turi pateikti glaustą duomenų, surinktų pagal pirmiau išvardytus vartojimo parametrus, santrauką ir 1 kriterijaus apraše nurodytą vidinio vertinimo ataskaitą, kuri kompetentingai įstaigai pateikiama per dvejus metus po to, kai pateikiama paraiška, ir kas dvejus metus.

ENERGIJA

6 kriterijus.   Efektyviai energiją vartojantys patalpų šildymo ir vandens šildymo prietaisai

a)

ES ekologinio ženklo licencijos galiojimo laikotarpiu įrengtiems vandeniniams patalpų šildymo prietaisams keliami reikalavimai:

i.

jie turi būti didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiai, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/27/ES (6), arba

ii.

jų sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas ir (arba) išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio ribos turi atitikti toliau pateiktose lentelėse nurodytas vertes, apskaičiuotas remiantis Komisijos sprendimu 2014/314/ES (7):

Vandeninio patalpų šildytuvo tipas

Efektyvumo rodiklis

Visi patalpų šildymo prietaisai, išskyrus šildytuvus su kietosios biomasės katilais bei šildytuvus su šilumos siurbliais

Mažiausias sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas

s) ≥ 98 %

Šildytuvai su kietosios biomasės katilais

Mažiausias sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas

s) ≥ 79 %

Šildytuvai su šilumos siurbliais (šilumos siurbliai, naudojantys visuotinio atšilimo potencialo (VAP) ≤ 2 000 aušalus, gali būti vertinami pagal du rodiklius; antrasis variantas privalomai taikomas šilumos siurbliams, naudojantiems VAP ≤ 2 000 aušalus)

1 variantas – mažiausias sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas/aušalo VAP vertės

ηs ≥ 107 %/[0–500]

ηs ≥ 110 %/(500–1 000 ]

ηs ≥ 120 %/(1 000 –2 000 ]

ηs ≥ 130 %/> 2 000

2 variantas – išmetamųjų ŠESD kiekio ribos

150 g CO2 ekvivalento/kWh atiduodamos šilumos

b)

ES ekologinio ženklo licencijos galiojimo laikotarpiu įrengti vietiniai patalpų šildymo prietaisai turi atitikti Komisijos reglamente (ES) 2015/1185 (8) arba Komisijos reglamente (ES) 2015/1188 (9) nustatytą mažiausią sezoninį patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumą.

c)

ES ekologinio ženklo licencijos galiojimo laikotarpiu įrengti vandens šildymo prietaisai turi atitikti bent šiuos atitinkamus energijos vartojimo efektyvumo rodiklius:

Vandens šildytuvo tipas

Energijos vartojimo efektyvumo rodiklis

Visi vandens šildytuvai, kurių deklaruotasis apkrovos profilis ≤ S

Energijos vartojimo efektyvumo klasė A (b)

Visi vandens šildytuvai, išskyrus vandens šildytuvus su šilumos siurbliais, kurių deklaruotasis apkrovos profilis > S ir ≤ XXL

Energijos vartojimo efektyvumo klasė A (b)

Vandens šildytuvai su šilumos siurbliais, kurių deklaruotasis apkrovos profilis > S ir ≤ XXL

Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ (b)

Visi vandens šildytuvai, kurių deklaruotasis apkrovos profilis > XXL (3XL ir 4XL)

Vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumas ≥ 131 % (c)

d)

Esami kogeneracijos įrenginiai turi atitikti didelio naudingumo apibrėžtį, pateiktą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/8/EB (10) III priede arba Direktyvos 2012/27/ES II priede, jeigu jie įrengti po 2012 m. gruodžio 4 d.

e)

Esami skystąjį arba dujinį kurą deginantys karšto vandens katilai, apibrėžti Tarybos direktyvoje 92/42/EEB (11), turi atitikti bent trims žvaigždutėms lygiaverčius naudingumo standartus, kaip nustatyta toje direktyvoje. Katilų, kuriems netaikoma Direktyva 92/42/EEB, naudingumas turi atitikti gamintojo instrukcijas ir nacionalinius bei vietos teisės aktus, kuriais reglamentuojamas naudingumas, bet neturi būti leidžiama, kad tokių katilų (išskyrus biomasės katilus) naudingumas būtų mažesnis kaip 88 %.

Vertinimas ir patikra

Atsižvelgdamas į a, b ir c punktuose išdėstytus reikalavimus, licencijos turėtojas turi informuoti kompetentingą įstaigą apie atitinkamus ES ekologinio ženklo licencijos galiojimo laikotarpiu įrengtus naujus prietaisus ir pateikti gamintojo arba už patalpų ir vandens šildymo prietaisų įrengimą, pardavimą ar techninę priežiūrą atsakingų profesionalių technikų parengtas technines specifikacijas, kuriose nurodyta, kaip laikomasi naudingumo reikalavimo. ES ekologiniu ženklu pažymėti vandeniniai šildytuvai laikomi atitinkančiais a punkto ii papunkčio reikalavimus. Kitu ISO I tipo ženklu pažymėti gaminiai, kurie atitinka a–e punktuose nurodytus reikalavimus, laikomi atitinkančiais atitinkamą šio kriterijaus punktą. Jei naudojami ES ekologiniu ženklu pažymėti vandeniniai šildytuvai, pareiškėjas turi pateikti ES ekologinio ženklo sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją, kurioje nurodyta, kad ES ekologinis ženklas suteiktas pagal Sprendimą 2014/314/ES. Jei naudojami kitu ISO I tipo ženklu pažymėti gaminiai, pareiškėjas turi pateikti I tipo ženklo sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją ir nurodyti a–e punktuose išvardytus ISO I tipo ženklo reikalavimus. Atsižvelgdamas į d ir e punktuose išdėstytus reikalavimus, pareiškėjas turi pateikti gamintojo arba už patalpų ir vandens šildymo prietaisų įrengimą, pardavimą ar techninę priežiūrą atsakingų profesionalių technikų parengtas technines specifikacijas, kuriose nurodyta, kaip laikomasi naudingumo reikalavimo.

7 kriterijus.   Efektyviai energiją vartojantys oro kondicionavimo prietaisai ir oriniai šilumos siurbliai

ES ekologinio ženklo licencijos galiojimo laikotarpiu įrengti buityje naudojami oriniai šilumos siurbliai ir oro kondicionavimo prietaisai turi būti bent šių atitinkamų energijos vartojimo efektyvumo klasių, apibrėžtų Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 626/2011 (12):

Tipas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (vėsinimas ir (arba) šildymas)

Vieno galinio įrenginio sistema (monosplit) < 3 kW

A+++/A+++

Vieno galinio įrenginio sistemos 3–4 kW

A+++/A+++

Vieno galinio įrenginio sistemos 4–5 kW

A+++/A++

Vieno galinio įrenginio sistemos 5–6 kW

A+++/A+++

Vieno galinio įrenginio sistemos 6–7 kW

A++/A+

Vieno galinio įrenginio sistemos 7–8 kW

A++/A+

Vieno galinio įrenginio sistemos > 8 kW

A++/A++

Daugelio galinių įrenginių sistemos (multisplit)

A++/A+

Pastaba. Šis kriterijus taikomas iš elektros tinklo maitinamiems oro kondicionieriams ir oriniams šilumos siurbliams, kurių vėsinimo arba šildymo (jeigu gaminys neturi vėsinimo funkcijos) vardinis pajėgumas yra ne didesnis kaip 12 kW. Šis kriterijus netaikomas prietaisams, naudojantiems ne elektros energijos šaltinius, taip pat prietaisams, kurių ir kondensatoriaus, ir (arba) garintuvo pusėje oras nėra naudojamas kaip šilumnešis.

Vertinimas ir patikra

Licencijos turėtojas turi informuoti kompetentingą įstaigą apie ES ekologinio ženklo licencijos galiojimo laikotarpiu įrengtus pirmiau minėtus naujus prietaisus ir pateikti gamintojo arba už oro kondicionavimo sistemos įrengimą, pardavimą ar techninę priežiūrą atsakingų profesionalių technikų parengtas technines specifikacijas, kuriose nurodyta, kaip laikomasi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimo.

8 kriterijus.   Efektyviai energiją vartojančios apšvietimo priemonės

a)

ES ekologinio ženklo licencijos suteikimo dieną:

i.

bent 40 % viso turistų apgyvendinimo įstaigoje naudojamo apšvietimo priemonių turi būti bent A energijos vartojimo efektyvumo klasės, nustatytos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 874/2012 (13) VI priede;

ii.

bent 50 % apšvietimo, įrengto tose vietose, kur lempos greičiausiai bus laikomos įjungtos daugiau kaip penkias valandas per dieną, priemonių turi būti bent A energijos vartojimo efektyvumo klasės, nustatytos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 874/2012 VI priede.

b)

Daugiausia per 2 metus nuo ES ekologinio ženklo licencijos suteikimo dienos:

i.

bent 80 % viso turistų apgyvendinimo įstaigoje naudojamų apšvietimo priemonių turi būti bent A energijos vartojimo efektyvumo klasės, nustatytos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 874/2012 VI priede;

ii.

100 % apšvietimo, įrengto tose vietose, kur lempos greičiausiai bus laikomos įjungtos daugiau kaip penkias valandas per dieną, priemonių turi būti bent A energijos vartojimo efektyvumo klasės, nustatytos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 874/2012 VI priede.

Pastaba. Procentiniai dydžiai nustatyti atsižvelgiant į visus šviestuvus, kurie yra tinkami naudoti taikant energiją taupančio apšvietimo metodus. Pirmiau nurodyti tikslai netaikomi šviestuvams, dėl kurių fizinių charakteristikų negalima taikyti energiją taupančio apšvietimo metodų.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai turi pateikti rašytines ataskaitas, kuriose nurodomas bendras lempų ir šviestuvų, tinkamų naudoti taikant energiją taupančio apšvietimo metodus, skaičius ir veikimo valandos, taip pat energiją taupančių lempų ir šviestuvų, kurie yra bent A klasės, nustatytos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 874/2012 VI priede, skaičius. Be to, ataskaitose turi būti paaiškinta, kad nėra galimybės pakeisti lempų ir šviestuvų, jei dėl jų fizinių charakteristikų neįmanoma naudoti energiją taupančių lempų ir šviestuvų. Turi būti pateiktos dvi ataskaitos: pirmoji – paraiškos pateikimo dieną, antroji – ne vėliau kaip per 2 metus nuo licencijos suteikimo dienos.

Fizinės charakteristikos, dėl kurių neįmanoma naudoti energiją taupančių lempučių, be kitų, gali būti: dekoratyvinis apšvietimas, kuriam reikia specialių lempų ir šviestuvų; reguliuojamo ryškumo apšvietimas; aplinkybės, kuriomis energiją taupančio apšvietimo metodai gali būti negalimi. Tokiu atveju reikia pateikti įrodymų, kodėl negali būti naudojamos energiją taupančios lempos ir šviestuvai. Vienas iš tokių įrodymų, gali būti, pavyzdžiui, tam tikro įrengto apšvietimo nuotrauka.

9 kriterijus.   Temperatūros reguliavimas

Kiekvienoje bendrojo naudojimo zonoje (pavyzdžiui, restoranuose, poilsio zonose ir konferencijų salėse) temperatūra turi būti reguliuojama individualiai, laikantis toliau nurodyto intervalo:

i.

vasaros laikotarpiu, kai taikomas vėsinimo režimas, nustatytoji bendrojo naudojimo zonos temperatūros vertė yra lygi arba didesnė už 22 °C (± 2 °C klientų prašymu);

ii.

žiemos laikotarpiu, kai taikomas šildymo režimas, nustatytoji bendrojo naudojimo zonos temperatūros vertė yra lygi arba žemesnė už 22 °C (± 2 °C klientų prašymu).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir dokumentus apie temperatūros reguliavimo sistemas arba tvarką, kurios laikytasi nustatant nurodytą temperatūros intervalą.

10 kriterijus.   Automatinis apšvietimo ir šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) išjungimas

a)

ES ekologinio ženklo licencijos galiojimo laikotarpiu įrengtose ŠVOK sistemose ir (arba) prietaisuose turi būti sumontuotas automatinis išjungimas, kai langai atidaromi arba svečiai išeina iš kambario.

b)

ES ekologinio ženklo licencijos galiojimo laikotarpiu statant ir (arba) renovuojant visas naujas ir (arba) renovuotas nuomojamas apgyvendinimo patalpas ir (arba) svečių kambarius turi būti įrengiamos automatinės sistemos (pvz., jutikliai, centralizuotas raktas ar kortelė, t. t.), kurios svečiams išėjus iš kambario išjungia visą apšvietimą.

Pastaba. Netaikoma nedidelėms apgyvendinimo įstaigoms (iki 5 kambarių).

Vertinimas ir patikra

Licencijos turėtojas turi informuoti kompetentingą įstaigą apie ES ekologinio ženklo licencijos galiojimo laikotarpiu įrengtą naują automatinį ŠVOK ir apšvietimo sistemų arba prietaisų išjungimą, ir pateikti už šių sistemų/prietaisų įrengimą ar techninę priežiūrą atsakingų profesionalių technikų parengtas technines specifikacijas.

11 kriterijus.   Lauko šildymo ir oro kondicionavimo prietaisai

Turistų apgyvendinimo įstaigoje neturi būti naudojami jokie lauko šildymo ar oro kondicionavimo prietaisai.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją. Tai turi būti patikrinta per apsilankymą vietoje.

12 kriterijus.   Elektros energijos pirkimas iš atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos tiekėjo

a)

Jeigu apgyvendinimo įstaigos vietovėje yra 1–4 tiekėjai, siūlantys individualius žaliuosius tarifus (kurių 50 % tiekiamos elektros energijos yra atsinaujinančiųjų išteklių energija) arba turintys atskirus kilmės garantijų sertifikatus:

Turistų apgyvendinimo įstaigoje bent 50 % visos elektros energijos turi sudaryti pagal sutartis įsigyjama atsinaujinančiųjų išteklių elektros energija, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/28/EB (14). Todėl:

turistų apgyvendinimo įstaiga pirmenybę turi teikti sutartims dėl individualaus elektros energijos tarifo, taikomo elektros energijai, kuri pagaminta bent iš 50 % atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Šis reikalavimas laikomas įvykdytu, jeigu deklaruojama, kad tiekėjo parduodamą bendrą kuro rūšių derinį sudaro bent 50 % atsinaujinančiųjų energijos išteklių, arba jeigu deklaruojama, kad tam tikru tarifu įsigytą kuro rūšių derinio produktą sudaro bent 50 % atsinaujinančiųjų energijos išteklių,

arba

mažiausiai 50 % atsinaujinančiųjų išteklių energijos taip pat gali būti įsigyta atskirai perkant Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio j punkte apibrėžtas kilmės garantijas, kuriomis prekiaujama laikantis Europos energijos sertifikatų sistemos (angl. santrumpa EECS) veikimo principų ir taisyklių. Šiuo atveju turi būti įvykdytos šios sąlygos:

i)

tiek eksportuojančiosios, tiek importuojančiosios šalies nacionalinės teisės aktuose turi būti numatomi srities protokolai, kuriuos akredituoja Dokumentus išduodančių įstaigų asociacija (angl. santrumpa AIB) laikydamasi EECS veikimo principų ir taisyklių, tam, kad būtų išvengta dvigubo skaičiavimo tuo atveju, jei vartotojas rinktųsi atskirai pirkti kilmės garantijas;

ii)

atskirai įsigytas kilmės garantijų kiekis turi atitikti pareiškėjo elektros energijos suvartojimą per tą patį laikotarpį.

b)

Jeigu apgyvendinimo įstaigos vietovėje yra bent penki individualius elektros energijos tarifus siūlantys tiekėjai, kurių 100 % tiekiamos elektros energijos yra atsinaujinančiųjų išteklių energija, 100 % turistų apgyvendinimo įstaigos elektros energijos turi sudaryti pagal sutartis individualiu žaliuoju tarifu įsigyjama atsinaujinančiųjų išteklių elektros energija. Šis reikalavimas laikomas įvykdytu, jeigu deklaruojama, kad tiekėjo parduodamą bendrą kuro rūšių derinį sudaro 100 % atsinaujinančiųjų energijos išteklių, arba jeigu deklaruojama, kad tam tikru tarifu įsigytą kuro rūšių derinio produktą sudaro 100 % atsinaujinančiųjų energijos išteklių.

Pastaba. Netaikoma turistų apgyvendinimo įstaigoms, kurios nepriskiriamos a arba b punkte nurodytam atvejui. Į a ir b punktuose nurodytą mažiausią tiekėjų skaičių įskaitomi tik tie tiekėjai, kurie tenkina turistų apgyvendinimo įstaigos keliamus galios ir įtampos reikalavimus.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti elektros energijos arba kilmės garantijų tiekėjo (-ų) deklaraciją (arba su juo (jais) sudarytą sutartį (-is)), kurioje nurodytas atsinaujinančiųjų energijos išteklių pobūdis ir procentinė elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančiųjų išteklių, dalis, taip pat žaliųjų tarifų tiekėjų, apgyvendinimo įstaigos vietovėje tiekiančių žaliąją elektros energiją, sąrašą. Be to, pareiškėjai, pagal a punktą energiją perkantys atskirai, turi pateikti kilmės garantijų tiekėjo deklaracijas, įrodančias atitiktį a punkte nurodytoms sąlygoms.

Pareiškėjai, kurie apgyvendinimo įstaigos vietovėje neturi galimybės pasinaudoti tiekėjų, siūlančių pirmiau aprašytą elektros energijos tarifą arba kilmės garantijas, paslaugomis, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad nėra galimybės pasinaudoti žaliąjį tarifą ar atskiras kilmės garantijas siūlančių tiekėjų paslaugomis.

Pagal Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio a punktą atsinaujinančiųjų išteklių energija – tai atsinaujinančiųjų neiškastinių išteklių energija, būtent, vėjo, saulės energija, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų energija, hidroenergija, biomasė, sąvartynų dujos, nuotekų perdirbimo įrenginių dujos ir biologinės dujos.

13 kriterijus.   Anglys ir dyzelinis krosnių kuras

Kaip energijos išteklių draudžiama naudoti anglį ir dyzelinį krosnių kurą, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 0,1 % sieros.

Pastaba. Šis kriterijus taikomas tik toms turistų apgyvendinimo įstaigoms, kuriose yra autonominė šildymo sistema.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją, kurioje nurodytas naudojamų energijos išteklių pobūdis. Tai turi būti patikrinta per apsilankymą vietoje.

VANDUO

14 kriterijus.   Efektyvūs vandentiekio įrengimai: vonios kambario čiaupai ir dušai

Nepažeidžiant vietos ar nacionalinės teisės aktų dėl vandens srauto iš vonios kambario čiaupų ir dušų, vidutinis vandens srautas iš vonios kambario čiaupų ir dušų neturi viršyti 8,5 litro per minutę.

Pastaba. Netaikoma vonioms, lietaus dušams ir masažiniams dušams.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir atitinkamus dokumentus, tarp jų paaiškinimą, kaip turistų apgyvendinimo įstaiga atitinka šį kriterijų (pvz., naudojamas srautmatis arba nedidelis kibiras ir laikmatis). ES ekologiniu ženklu pažymėti santechnikos įtaisai arba kitu ISO I tipo ženklu pažymėti gaminiai, kurie atitinka pirmiau minėtus reikalavimus, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Jei naudojami ES ekologiniu ženklu pažymėti santechnikos įtaisai, pareiškėjas turi pateikti ES ekologinio ženklo sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją, kurioje nurodyta, kad ES ekologinis ženklas suteiktas pagal Komisijos sprendimą 2013/250/ES (15). Jei naudojami kitu ISO I tipo ženklu pažymėti gaminiai, pareiškėjas turi pateikti ISO I tipo ženklo sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją ir nurodyti ISO I tipo ženklo reikalavimus, atitinkančius pirmiau minėtuosius.

15 kriterijus.   Efektyvūs vandentiekio įrengimai: klozetai ir pisuarai

Nepažeidžiant vietos ar nacionalinės teisės aktų dėl klozetų ir pisuarų nuplovimo vandeniu,

a)

neleidžiama, kad vanduo tekėtų visą laiką nė viename apgyvendinimo įstaigos pisuare;

b)

ES ekologinio ženklo licencijos galiojimo laikotarpiu įrengti klozetai turi turėti efektyvų vandens nuleidimo mechanizmą, per vieną kartą sunaudojantį ne daugiau kaip 4,5 litro vandens.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi išsamiai paaiškinti, kaip turistų apgyvendinimo įstaiga atitinka šį kriterijų, ir pateikti atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus. Atsižvelgdamas į 2 punkte nustatytą reikalavimą, licencijos turėtojas turi informuoti kompetentingą įstaigą apie ES ekologinio ženklo licencijos galiojimo laikotarpiu įrengtus naujus klozetus ir pateikti atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus. ES ekologiniu ženklu pažymėti klozetai su nuplaunamuoju vandeniu ir pisuarai arba kitu ISO I tipo ženklu pažymėti klozetai ir pisuarai, kurie atitinka pirmiau minėtus reikalavimus, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Jei naudojami ES ekologiniu ženklu pažymėti klozetai ir pisuarai, pareiškėjas turi pateikti ES ekologinio ženklo sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją, kurioje nurodyta, kad ES ekologinis ženklas suteiktas pagal Komisijos sprendimą 2013/641/ES (16). Jei naudojami kitu ISO I tipo ženklu pažymėti gaminiai, pareiškėjas turi pateikti I tipo ženklo sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją ir nurodyti ISO I tipo ženklo reikalavimus, atitinkančius pirmiau minėtuosius.

16 kriterijus.   Skalbinių kiekio mažinimas pakartotinai naudojant rankšluosčius ir patalynę

Turistų apgyvendinimo įstaiga patalynę ir rankšluosčius turi automatiškai keisti aplinkosaugos veiksmų programoje nustatytu dažnumu ir rečiau negu kasdien, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus ar nacionalinės teisės aktus arba kai tai nustatyta trečiosios šalies sertifikavimo programoje, kurioje dalyvauja apgyvendinimo įstaiga. Dažnesnis keitimas galimas tik aiškiai to paprašius svečiams.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir atitinkamus dokumentus apie dažnumą, kurį nustatė turistų apgyvendinimo įstaiga arba kuris buvo nustatytas remiantis trečiosios šalies sertifikavimo programa arba įstatymais ar nacionalinės teisės aktais.

ATLIEKOS IR NUOTEKOS

17 kriterijus.   Atliekų prevencija: maisto atliekų mažinimo planas

Nepažeidžiant vietos ar nacionalinės teisės aktų dėl maitinimo paslaugų teikimo:

a)

kad būtų mažinamas pakuočių atliekų kiekis, teikiant maitinimo paslaugas, neturi būti naudojamos negendančių maisto produktų (pvz., kavos, cukraus, kakavos miltelių (išskyrus arbatos pakelius)) vienos porcijos pakuotės;

b)

kad būtų pasiekta pakuočių ir (arba) maisto atliekų pusiausvyra priklausomai nuo sezono, turistų apgyvendinimo įstaiga visų greitai gendančių maisto produktų (pvz., jogurto, uogienės, medaus, šaltų mėsos užkandžių, kepinių) tiekimą svečiams turi organizuoti stengdamasi mažinti tiek maisto, tiek pakuočių atliekas. Siekdama šio tikslo, turistų apgyvendinimo įstaiga turi laikytis dokumentais įformintos tvarkos, susijusios su veiksmų programa (1 kriterijus), kurioje nurodoma, kaip, remiantis svečių skaičiumi, optimizuoti maisto ir (arba) pakuočių atliekų pusiausvyrą.

Šis kriterijus netaikomas: turistų apgyvendinimo įstaigos administruojamoms parduotuvėms ir pardavimo automatams, taip pat vienos porcijos cukraus ir kavos pakuotėms kambariuose su sąlyga, kad šiam tikslui yra naudojami gaminiai, dėl kurių išduotas sąžiningos prekybos ir (arba) ekologinis sertifikatas, o panaudotos kavos kapsulės (jei taikoma) grąžinamos gamintojui perdirbti.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir dokumentais įformintą tvarką, kurioje išdėstyta, kaip mažinamos tiek maisto, tiek pakuočių atliekos. Be to, reikia nurodyti visus teisės aktus, kuriuose reikalaujama naudoti vienos porcijos produktus. Atitinkamais atvejais reikia pateikti dokumentus, įrodančius, kad laikomasi sąlygų, būtinų taikyti išimtį (pvz., kavos kapsulių gamintojo deklaraciją apie atliekų grąžinimą, ekologiškų ir (arba) sąžiningos prekybos pakuočių etiketes). Tai turi būti patikrinta per apsilankymą vietoje.

Greitai gendantys maisto produktai apibrėžiami kaip maisto produktai, kurie gali sugesti arba suirti ir paprastai, pvz., yra minimaliai perdirbti arba nėra kitaip konservuoti, ir kuriuos reikia laikyti šaltai siekiant sulėtinti gedimo greitį ir kokybės prastėjimą (Maisto kodeksas).

18 kriterijus.   Atliekų prevencija: vienkartiniai reikmenys

a)

Vienkartiniai tualeto reikmenys (dušo kepuraitės, šepetėliai, nagų dildės, šampūnai, muilas ir t. t.) kambariuose svečiams neturi būti teikiami, išskyrus atvejus, kai svečiai jų paprašo arba yra nustatyta tam tikra teisinė prievolė ar reikalavimas pagal nepriklausomo kokybės vertinimo ir (arba) sertifikavimo programą arba viešbučių tinklo, kuriam priklauso turistų apgyvendinimo įstaiga, kokybės politiką.

b)

Vienkartiniai maitinimo paslaugų reikmenys (indai, stalo įrankiai, ąsočiai vandeniui) kambariuose, restoranuose ir (arba) baruose svečiams neturi būti teikiami, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas yra sudaręs susitarimą su tokių reikmenų perdirbėju.

c)

Kambariuose neturi būti naudojami vienkartiniai rankšluosčiai ir lovos patalynė (išskyrus siauras paklodės juostas).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir atitinkamus dokumentus, kuriuose paaiškinama, kaip laikomasi šio kriterijaus. Be to, turi būti nurodyta nepriklausomo kokybės vertinimo ir (arba) sertifikavimo programa arba visi teisės aktai, pagal kuriuos reikalaujama naudoti vienkartinius reikmenis. Tai turi būti patikrinta per apsilankymą vietoje.

19 kriterijus.   Atliekų rūšiavimas ir atidavimas perdirbti

a)

Nepažeidžiant vietos arba nacionalinių atliekų rūšiavimo teisės aktų, kambariuose ir (arba) kiekviename aukšte, ir (arba) turistų apgyvendinimo įstaigos centre turi būti atitinkami konteineriai, kad svečiai galėtų rūšiuoti atliekas.

b)

Turistų apgyvendinimo įstaigoje atliekos turi būti rūšiuojamos pagal kategorijas, kurios yra privalomos arba siūlytinos atsižvelgiant į vietos atliekų tvarkymo įrenginius, ypač atkreipiant dėmesį į tualeto reikmenis ir pavojingas atliekas, pvz., dažomuosius miltelius, rašalą, šaldymo ir elektros įrangą, baterijas, energiją taupančias elektros lemputes, vaistus ir riebalus ar aliejus.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją, taip pat informaciją apie tai, kokias skirtingų kategorijų atliekas priima vietos valdžios institucijos, ir (arba) atitinkamas sutartis su perdirbimo paslaugų teikėjais. Tai turi būti patikrinta per apsilankymą vietoje.

KITI KRITERIJAI

20 kriterijus.   Draudimas rūkyti bendrojo naudojimo zonose ir kambariuose

a)

Rūkyti turi būti neleidžiama visose bendrojo naudojimo vidaus zonose.

b)

Rūkyti turi būti neleidžiama bent 80 % svečių kambarių ar nuomojamų apgyvendinimo patalpų (suapvalinant iki didesniojo sveikojo skaičiaus).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir dokumentinius įrodymus, pavyzdžiui, turistų apgyvendinimo įstaigoje išstatytų ar iškabintų ženklų nuotraukas. Pareiškėjas turi nurodyti svečių kambarių skaičių, taip pat nurodyti, kuriuose iš jų nerūkoma.

21 kriterijus.   Ekologiškesnių transporto priemonių naudojimo skatinimas

Pačioje apgyvendinimo įstaigoje ir jos interneto svetainėje (jei yra) svečiams ir darbuotojams turi būti pateikiama tokia informacija:

a)

informacija apie vietovėje esančias ekologiškesnes transporto priemones (viešąjį transportą, dviračius ir t. t.), kuriomis galima keliauti po miestą ar kaimą, kuriame yra turistų apgyvendinimo įstaiga;

b)

informacija apie vietovėje esančias ekologiškesnes transporto priemones, kuriomis galima atvykti į miestą ar kaimą, kuriame yra turistų apgyvendinimo įstaiga, arba iš jų išvykti;

c)

jei yra, specialūs pasiūlymai arba susitarimai su transporto agentūromis, kuriuos turistų apgyvendinimo įstaiga gali pasiūlyti svečiams ir darbuotojams (pvz., atvežimo paslauga, kolektyvinis personalo transportas, elektromobiliai ir pan.).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir turimos informacinės medžiagos (pvz., pateiktos interneto svetainėje, brošiūrose ir t. t.) kopiją.

22 kriterijus.   ES ekologinio ženklo etiketėje pateikiama informacija

Neprivalomos etiketės teksto langelyje pateikiamas toks įrašas:

„Šioje turistų apgyvendinimo įstaigoje aktyviai imamasi priemonių, kad būtų mažinamas poveikis aplinkai:

skatinama naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją,

taupoma energija ir vanduo

ir mažinamas atliekų kiekis.“

Neprivalomos etiketės su teksto langeliu naudojimo rekomendacijos pateiktos „ES ekologinio ženklo naudojimo gairėse“, paskelbtose interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir paaiškinti, kurioje vietoje ketina išstatyti ženklą.

B SKIRSNIS

3 STRAIPSNIO b PUNKTE NURODYTI KRITERIJAI

BENDRASIS ADMINISTRAVIMAS

23 kriterijus.   Turistų apgyvendinimo įstaigos registracija Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) ir ISO sertifikavimas (iki 5 balų)

Turistų apgyvendinimo įstaiga turi būti registruota Sąjungos Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) (5 balai) arba sertifikuota pagal standarto ISO 14001 reikalavimus (3 balai) arba standarto ISO 50001 reikalavimus (2 balai).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitinkamą registracijos EMAS arba ISO sertifikavimo liudijimą (-us).

24 kriterijus.   Tiekėjų registracija EMAS arba ISO sertifikavimas (iki 5 balų)

Bent du iš pagrindinių produktų tiekėjų ar paslaugų teikėjų, aptarnaujančių turistų apgyvendinimo įstaigą, turi būti vietos tiekėjai (teikėjai), registruoti EMAS (5 balai) arba sertifikuoti pagal ISO 14001 reikalavimus (2 balai) arba pagal standarto ISO 50001 reikalavimus (1,5 balo).

Taikant šį kriterijų, vietos paslaugų teikėju yra laikomas teikėjas, esantis 160 kilometrų spinduliu nuo turistų apgyvendinimo įstaigos.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti bent dviejų pagrindinių savo tiekėjų (teikėjų) atitinkamą registracijos EMAS arba ISO sertifikavimo liudijimą (-us).

25 kriterijus.   Ekologiniu ženklu pažymėtos paslaugos (iki 4 balų)

Visos užsakomosios skalbimo ir (arba) valymo paslaugos turi būti teikiamos teikėjo, kuriam suteiktas ISO I tipo ženklas (2 balai už kiekvieną paslaugą, bet ne daugiau kaip 4 balai).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitinkamą skalbimo ir (arba) valymo paslaugų teikėjų ISO I tipo sertifikavimo liudijimą.

26 kriterijus.   Informavimas ir švietimas aplinkosaugos ir socialiniais klausimais (iki 2 balų)

a)

Turistų apgyvendinimo įstaiga svečiams turi teikti informaciją apie aplinkosaugą ir šviečiamojo pobūdžio pranešimus apie vietos biologinę įvairovę, kraštovaizdį ir gamtos išsaugojimo priemones (1 balas).

b)

Į svečiams organizuojamas pramogas įtraukiama ir švietimo aplinkosaugos klausimais elementų (pvz., knygos, animacija, renginiai) (1 balas).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi išsamiai paaiškinti, kaip turistų apgyvendinimo įstaiga atitinka šį kriterijų, ir pateikti atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus.

27 kriterijus.   Vartojimo stebėsena: papildomų energijos ir vandens skaitiklių naudojimas (iki 2 balų)

Turistų apgyvendinimo įstaigoje turi būti įrengti energijos ir vandens skaitikliai, kad būtų galima rinkti energijos ir vandens kiekio, suvartojamo įvairiai veiklai ir (arba) įvairių prietaisų, duomenis, pavyzdžiui, susijusius su šiomis kategorijomis (1 balas už kiekvieną kategoriją, bet ne daugiau kaip 2 balai):

a)

kambariais,

b)

aikštelėmis,

c)

skalbimo paslaugomis,

d)

virtuvės paslaugomis,

e)

konkrečiais prietaisais (pvz., šaldytuvais, skalbyklėmis).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi išsamiai paaiškinti, kaip turistų apgyvendinimo įstaiga atitinka šį kriterijų, taip pat pateikti planą, kuriame pavaizduotos skaitiklių įrengimo vietos.

ENERGIJA

28 kriterijus.   Efektyviai energiją vartojantys patalpų šildymo ir vandens šildymo prietaisai (iki 3 balų)

Turistų apgyvendinimo įstaigoje turi būti bent:

a)

vandeninis patalpų šildymo prietaisas, atitinkantis 6 kriterijaus a punktą (1 balas);

b)

vietinis patalpų šildymo prietaisas, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė bent A, kaip nustatyta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/1186 (17) (1 balas);

c)

vandens šildymo prietaisas, atitinkantis 6 kriterijaus c punktą (1 balas).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti gamintojo arba už patalpų ir vandens šildymo prietaisų įrengimą, pardavimą arba techninę priežiūrą atsakingų profesionalių technikų parengtas technines specifikacijas, kuriose nurodyta, kaip laikomasi pagal 6 kriterijaus a, b ir c punktus keliamų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų. ES ekologiniu ženklu pažymėti vandeniniai šildytuvai laikomi atitinkančiais 6 kriterijaus a punkto ii papunkčio reikalavimus. Kitu ISO I tipo ženklu pažymėti gaminiai, atitinkantys bet kurį iš 6 kriterijaus a, b ir c punktuose nurodytų reikalavimų, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Jei naudojami ES ekologiniu ženklu pažymėti vandeniniai šildytuvai, pareiškėjas turi pateikti ES ekologinio ženklo sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją, kurioje nurodyta, kad ES ekologinis ženklas suteiktas pagal Sprendimą 2014/314/ES. Jei naudojami kitu ISO I tipo ženklu pažymėti gaminiai, pareiškėjas turi pateikti I tipo ženklo sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją ir nurodyti a, b ir c punktuose išvardytus ISO I tipo ženklo reikalavimus.

29 kriterijus.   Efektyviai energiją vartojantys oro kondicionavimo prietaisai ir oriniai šilumos siurbliai (iki 3,5 balo)

Turistų apgyvendinimo įstaiga turi atitikti bent vieną iš ribinių verčių reikalavimų:

a)

50 % buitinių oro kondicionierių ar orinių šilumos siurblių (suapvalinant iki didesniojo sveikojo skaičiaus) energijos vartojimo efektyvumas turi būti bent 15 % didesnis už 7 kriterijaus apraše nustatytą ribinę vertę (1,5 balo);

b)

50 % buitinių oro kondicionierių ar orinių šilumos siurblių (suapvalinant iki didesniojo sveikojo skaičiaus) energijos vartojimo efektyvumas turi būti bent 30 % didesnis už 7 kriterijaus apraše nustatytą ribinę vertę (3,5 balo).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti gamintojo arba už oro kondicionavimo sistemos įrengimą, pardavimą arba techninę priežiūrą atsakingų profesionalių technikų parengtas technines specifikacijas, kuriose nurodyta, kaip laikomasi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimo.

30 kriterijus.   Oriniai šilumos siurbliai, kurių šiluminė galia iki 100 kW (3 balai)

Turistų apgyvendinimo įstaigoje turi būti naudojami bent 7 kriterijų atitinkantys oriniai šilumos siurbliai (jei taikoma, žr. 7 kriterijaus pastabą), kuriems suteiktas ES ekologinis ženklas pagal Komisijos sprendimą 2007/742/EB (18) arba kitas ISO I tipo ženklas.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti gamintojo arba už orinio šilumos siurblio įrengimą, pardavimą arba techninę priežiūrą atsakingų profesionalių technikų parengtas technines specifikacijas, kuriose nurodyta, kaip laikomasi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimo (jei taikoma). Jei naudojami ES ekologiniu ženklu pažymėti šilumos siurbliai, pareiškėjas turi pateikti ES ekologinio ženklo sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją, kurioje nurodyta, kad ES ekologinis ženklas suteiktas pagal Sprendimą 2007/742/EB. Jei naudojami kitu ISO I tipo ženklu pažymėti gaminiai, pareiškėjas turi pateikti I tipo ženklo sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją.

31 kriterijus.   Efektyviai energiją vartojantys buitiniai prietaisai ir apšvietimo priemonės (iki 4 balų)

Turistų apgyvendinimo įstaigoje turi būti naudojami šių kategorijų energiją efektyviai vartojantys prietaisai (0,5 balo arba 1 balas už kiekvieną toliau nurodytą kategoriją, bet ne daugiau kaip 4 balai):

a)

buitiniai šaldymo aparatai, kurių bent 50 % (0,5 balo) arba 90 % (1 balas) (suapvalinant iki didesniojo sveikojo skaičiaus) pažymėti A++ arba aukštesnės klasės, nustatytos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1060/2010 (19) IX priede, ES energijos vartojimo efektyvumo etikete;

b)

buitinės elektrinės orkaitės, kurių bent 50 % (0,5 balo) arba 90 % (1 balas) (suapvalinant iki didesniojo sveikojo skaičiaus) pažymėtos A++ arba aukštesnės klasės, nustatytos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 65/2014 (20) I priede, ES energijos vartojimo efektyvumo etikete;

c)

buitinės indaplovės, kurių bent 50 % (0,5 balo) arba 90 % (1 balas) (suapvalinant iki didesniojo sveikojo skaičiaus) pažymėtos A++ arba aukštesnės klasės, nustatytos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1059/2010 (21) VI priede, ES energijos vartojimo efektyvumo etikete;

d)

buitinės skalbyklės, kurių bent 50 % (0,5 balo) arba 90 % (1 balas) (suapvalinant iki didesniojo sveikojo skaičiaus) pažymėtos A++ arba aukštesnės klasės, nustatytos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1061/2010 (22) VI priede, ES energijos vartojimo efektyvumo etikete;

e)

raštinės įranga, kurios bent 50 % (0,5 balo) arba 90 % (1 balas) (suapvalinant iki didesniojo sveikojo skaičiaus) atitinka „Energy Star“ reikalavimus, nustatytus kompiuteriams taikomoje „Energy Star“ 6.1 redakcijoje ir Komisijos sprendime (ES) 2015/1402 (23) nurodytame susitarime, monitoriams taikomoje „Energy Star“ 6.0 redakcijoje, vaizdo atkūrimo įrangai taikomoje „Energy Star“ 2.0 redakcijoje, nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniams taikomoje „Energy Star“ 1.0 redakcijoje ir (arba) įmonių serveriams taikomoje „Energy Star“ 2.0 redakcijoje ir Komisijos sprendime 2014/202/ES (24) nurodytame susitarime;

f)

buitinės būgninės džiovyklės, kurių bent 50 % (0,5 balo) arba 90 % (1 balas) (suapvalinant iki didesniojo sveikojo skaičiaus) pažymėtos A++ arba aukštesnės klasės, nustatytos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 392/2012 (25) VI priede, ES energijos vartojimo efektyvumo etikete;

g)

buitiniai dulkių siurbliai, kurių bent 50 % (0,5 balo) arba 90 % (1 balas) (suapvalinant iki didesniojo sveikojo skaičiaus) pažymėti A arba aukštesnės klasės ES energijos vartojimo efektyvumo etikete, kaip nustatyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 665/2013 (26) I priede;

h)

elektros lempos ir šviestuvai, kurių bent 50 % (0,5 balo) arba 90 % (1 balas) pažymėti bent A++ klase, nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 874/2012 VI priede.

Pastaba. Šis kriterijus netaikomas prietaisams ir apšvietimo priemonėms, kurie nepatenka į kiekvienai iš šių kategorijų nurodyto reglamento taikymo sritį (pvz., pramoniniams prietaisams).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti dokumentus, kuriuose nurodyta visų tinkamos kategorijos prietaisų energijos efektyvumo klasė (o e kategorijos atveju – „Energy Star“ sertifikatą).

32 kriterijus.   Šilumos atgavimas (iki 3 balų)

Turistų apgyvendinimo įstaigoje turi būti įrengta vienos (1,5 balo) arba dviejų (3 balai) iš šių kategorijų šilumos atgavimo sistemos: šaldymo sistemų, ventiliatorių, skalbyklių, indaplovių, plaukimo baseinų ir sanitarinių įrenginių nuotekų.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir šilumos atgavimo sistemų dokumentus (pvz., įdiegtų šilumos atgavimo sistemų projekto kopiją, techniko parengtą aprašą ir t. t.).

33 kriterijus.   Temperatūros reguliavimas ir langų izoliacija (iki 4 balų)

a)

Visuose svečių kambariuose temperatūrą reguliuoja svečiai. Temperatūros reguliavimo sistema turi suteikti individualaus reguliavimo galimybę laikantis tokio nustatyto intervalo (2 balai):

i.

vasaros laikotarpiu, kai taikomas vėsinimo režimas, nustatyta 22 °C ar aukštesnė kambario temperatūra;

ii.

žiemos laikotarpiu, kai taikomas šildymo režimas, nustatyta 22 °C ar žemesnė kambario temperatūra.

b)

90 % šildomų ir (arba) kondicionuojamų kambarių ir bendrojo naudojimo zonų turi būti izoliuoti bent dviejų stiklų paketu arba naudojant lygiavertes izoliavimo priemones (2 balai).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir atitinkamus dokumentus apie temperatūros reguliavimo sistemas arba tvarką, kurios laikomasi nustatant nurodytą temperatūros intervalą, arba langų nuotraukas. Jeigu naudojama kelių stiklų paketams lygiavertė langų izoliacija, būtina pateikti specialistų deklaraciją.

34 kriterijus.   Automatinis prietaisų ir (arba) įrenginių išjungimas (iki 4,5 balo)

a)

90 % turistų apgyvendinimo įstaigos svečių kambarių (suapvalinant iki didesniojo sveikojo skaičiaus) turi būti įrengtas automatinis sumontuotų ŠVOK sistemų išjungimas, kai langai atidaromi arba svečiai išeina iš kambario (1,5 balo).

b)

90 % turistų apgyvendinimo įstaigos svečių kambarių (suapvalinant iki didesniojo sveikojo skaičiaus) turi būti įrengta automatinė sistema, kuri išjungia šviesas svečiams išėjus iš kambario (1,5 balo).

c)

90 % lauko apšvietimo (suapvalinant iki didesniojo sveikojo skaičiaus), kuris nėra reikalingas saugumo sumetimais, turi automatiškai išsijungti po tam tikro nustatyto laiko arba įsijungti suveikus arčio jutikliui (1,5 balo).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti už šių prietaisų ir (arba) įrenginių įrengimą ar techninę priežiūrą atsakingų profesionalių technikų parengtas technines specifikacijas.

35 kriterijus.   Centralizuotas šilumos arba vėsumos tiekimas ir vėsinimas kogeneracijos būdu (iki 4 balų)

a)

Šiluma ir (arba) vėsuma turistų apgyvendinimo įstaigoje turi būti tiekiama naudojant efektyvią centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemą. Šio ES ekologinio ženklo tikslais taikomas Direktyvoje 2012/27/ES pateiktas apibrėžimas: tai centralizuoto šilumos arba vėsumos tiekimo sistema, kurią taikant naudojama bent 50 % atsinaujinančiųjų išteklių energijos, 50 % atliekinės šilumos, 75 % kogeneracijos metu pagamintos šilumos arba 50 % tokios energijos ir šilumos derinio (2 balai).

b)

Pagal Direktyvą 2012/27/ES turistų apgyvendinimo įstaigoje vėsuma turi būti tiekiama iš didelio naudingumo kogeneracijos įrenginio (2 balai).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir centralizuoto šilumos ir (arba) vėsumos tiekimo iš kogeneracijos įrenginio dokumentus.

36 kriterijus.   Elektriniai rankų džiovintuvai su arčio jutikliais (1 balas)

Visuose elektriniuose rankų džiovintuvuose turi būti sumontuotas arčio jutiklis arba jie turi turėti ISO I tipo ženklą.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitinkamus dokumentus, patvirtinančius, kaip turistų apgyvendinimo įstaiga atitinka šį kriterijų. Jei naudojami ISO I tipo ženklu pažymėti gaminiai, pareiškėjas turi pateikti I tipo ženklo sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją.

37 kriterijus.   Patalpų šildytuvų išmetami teršalai (1,5 balo)

Turistų apgyvendinimo įstaigoje esančių patalpų šildytuvų išmetamo azoto oksidų (NOx) kiekis išmetamosiose dujose neturi viršyti tolesnėje lentelėje nurodytų ribinių verčių, apskaičiuotų pagal toliau nurodytus teisės aktus:

a)

dujinio ir skystojo kuro vandeninių patalpų šildytuvų atveju – pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 813/2013 (27);

b)

kietojo kuro vandeninių patalpų šildytuvų atveju – pagal Komisijos reglamentą (ES) 2015/1189 (28).

c)

dujinio ir skystojo kuro vietinių patalpų šildytuvų atveju – pagal Reglamentą (ES) 2015/1188;

d)

kietojo kuro vietinių patalpų šildytuvų atveju – pagal Reglamentą (ES) 2015/1185.

Šilumos generatoriaus technologija

Išmetamo NOx kiekio ribinė vertė

Dujiniai šildytuvai

Vandeniniai šildytuvai su vidaus degimo varikliais – 240 mg/kWh GCV (viršutinio šilumingumo) tiekiamos energijos

Vandeniniai šildytuvai ir vietiniai šildytuvai su išoriniais kuro deginimo įrenginiais (katilais) – 56 mg/kWh GCV tiekiamos energijos

Skystojo kuro šildytuvai

Vandeniniai šildytuvai su vidaus degimo varikliais – 420 mg/kWh GCV tiekiamos energijos

Vandeniniai šildytuvai ir vietiniai šildytuvai su išoriniais kuro deginimo įrenginiais (katilais) – 120 mg/kWh GCV tiekiamos energijos

Kietojo kuro šildytuvai

Vandeniniai patalpų šildytuvai – 200 mg/Nm3 esant 10 % O2

Vietiniai patalpų šildytuvai – 200 mg/Nm3 esant 13 % O2

Turistų apgyvendinimo įstaigoje naudojamų kietojo kuro katilų ir kietojo kuro vietinių patalpų šildytuvų išmetamų kietųjų dalelių kiekis išmetamosiose dujose neturi viršyti ribinių verčių, kurios nustatytos atitinkamai Reglamente (ES) 2015/1189 ir Reglamente (ES) 2015/1185.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti gamintojo arba už patalpų šildymo prietaisų įrengimą, pardavimą arba techninę priežiūrą atsakingų profesionalių technikų parengtas technines specifikacijas, kuriose nurodyta, kaip laikomasi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimo. ES ekologiniu ženklu pažymėti vandeniniai šildytuvai laikomi atitinkančiais reikalavimus. Kitu ISO I tipo ženklu pažymėti gaminiai, kurie atitinka pirmiau minėtus reikalavimus, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Jei naudojami ES ekologiniu ženklu pažymėti vandeniniai šildytuvai, pareiškėjas turi pateikti ES ekologinio ženklo sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją, kurioje nurodyta, kad ES ekologinis ženklas suteiktas pagal Sprendimą 2014/314/ES. Jei naudojami kitu ISO I tipo ženklu pažymėti gaminiai, pareiškėjas turi pateikti ISO I tipo ženklo sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją ir nurodyti ISO I tipo ženklo reikalavimus, kurie atitinka pirmiau minėtus reikalavimus.

38 kriterijus.   Elektros energijos pirkimas iš atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos tiekėjo (iki 4 balų)

a)

Turistų apgyvendinimo įstaiga turi sudaryti sutartį dėl individualaus elektros energijos tarifo, taikomo elektros energijai, kuri pagaminta iš 100 % (tiekėjo parduodamo bendro kuro rūšių derinio arba tam tikru tarifu įsigyto kuro rūšių derinio produkto) atsinaujinančiųjų energijos išteklių, kaip apibrėžta Direktyvoje 2009/28/EB (3 balai), ir kuriai suteiktas ekologiškos elektros energijos ženklas (4 balai).

b)

Kita vertus, 100 % atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos, kuriai suteiktas ekologiškos elektros energijos ženklas, taip pat gali būti įsigyjama atskirai perkant Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio j punkte apibrėžtas kilmės garantijas (3 balai).

Taikant šį kriterijų ekologiškos elektros energijos ženklas turi atitikti šias sąlygas:

1.

kokybės ženklo standartas turi būti patikrintas nepriklausomos organizacijos (trečiosios šalies);

2.

įsigyta sertifikuota elektros energija turi būti pagaminta naudojant naujus atsinaujinančiųjų išteklių energijos jėgainės pajėgumus, įrengtus per pastaruosius dvejus metus, arba įsigytos sertifikuotos elektros energijos finansinė dalis turi būti naudojama investicijoms į naujus atsinaujinančiųjų išteklių energijos jėgainės pajėgumus skatinti.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti elektros energijos tiekėjo (-ų) deklaraciją (ar su juo (jais) sudarytą sutartį), kurioje nurodytas atsinaujinančiųjų energijos išteklių pobūdis, procentinė tiekiamos elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančiųjų išteklių, dalis ir, jei tinkama, patvirtinta, kad 100 % įsigytos elektros energijos yra sertifikuota arba jai suteiktas trečiosios šalies sertifikuotas ekologinis ženklas. Be to, b punkto atveju turi būti pateiktos kilmės garantijų tiekėjo deklaracijos, įrodančios atitiktį 12 kriterijaus a punkte nurodytoms sąlygoms.

39 kriterijus.   Savarankiška elektros energijos gamyba vietoje iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių (iki 5 balų)

Turistų apgyvendinimo įstaiga turi vietoje gaminti Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio a punkte apibrėžtą atsinaujinančiųjų išteklių elektros energiją, be kita ko, naudodama fotovoltinę (saulės baterijų plokščių) sistemą arba vietos hidroelektrinę, taip pat geotermines, vietinės biomasės arba vėjo elektrines, kurios pagamina:

a)

bent 10 % visos per metus suvartojamos elektros energijos (1 balas);

b)

bent 20 % visos per metus suvartojamos elektros energijos (3 balai);

c)

bent 50 % visos per metus suvartojamos elektros energijos (5 balai).

Taikant šį kriterijų, vietine biomase yra laikoma biomasė, gauta iš šaltinio, esančio 160 kilometrų spinduliu nuo turistų apgyvendinimo įstaigos.

Jeigu savarankiškai pagamintai atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijai išduodamos kilmės garantijos, į savarankišką gamybą galima atsižvelgti tik jei tos kilmės garantijos nepatenka į rinką ir yra panaikinamos siekiant patenkinti vietos vartojimo poreikius.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir fotovoltinės, hidroelektrinės, geoterminės, biomasės arba vėjo energijos sistemų dokumentus bei faktinės gamybos apimties duomenis. Jei naudojama vietinė biomasė, pareiškėjas turi pateikti įrodymą, kad yra galimybių gauti vietinės biomasės (pvz., biomasės tiekimo sutartį). Be to, tais atvejais, kai naudojama hidroelektrinė, pareiškėjas turi pateikti galiojantį leidimą, licenciją ar koncesijos sutartį, atitinkančius taikomus nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus. Gebėjimą atitikti šį kriterijų galima įrodyti apskaičiavus, kokią procentinę visos elektros energijos, suvartotos per ankstesnius metus iki tol, kol buvo pateikta paraiška, dalį sudarė pasigaminta elektros energija.

40 kriterijus.   Šilumos energija iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių (iki 3,5 balo)

a)

Bent 70 % visos energijos, suvartojamos kambariams šildyti ar vėsinti (1,5 balo) ir (arba) sanitariniam vandeniui šildyti (1 balas), turi būti gaunama iš Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio a punkte apibrėžtų atsinaujinančiųjų energijos išteklių.

b)

100 % visos energijos, suvartojamos kambariams šildyti ar vėsinti (2 balai) ir (arba) sanitariniam vandeniui šildyti (1,5 balo), turi būti gaunama iš Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio a punkte apibrėžtų atsinaujinančiųjų energijos išteklių.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir suvartotos energijos duomenis, taip pat dokumentus, įrodančius, kad bent 70 % arba 100 % šios energijos gaunama iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių.

41 kriterijus.   Plaukimo baseinų šildymas (iki 1,5 balo)

a)

Bent 50 % visos energijos, suvartojamos plaukimo baseinų vandeniui šildyti, turi būti gaunama iš Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio a punkte apibrėžtų atsinaujinančiųjų energijos išteklių (1 balas).

b)

Bent 95 % visos energijos, suvartojamos plaukimo baseinų vandeniui šildyti, turi būti gaunama iš Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio a punkte apibrėžtų atsinaujinančiųjų energijos išteklių (1,5 balas).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir plaukimo baseinų vandeniui šildyti suvartotos energijos duomenis, taip pat dokumentus, iš kurių matyti, koks suvartojamos energijos kiekis gaunamas iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių.

VANDUO

42 kriterijus.   Efektyvūs vandentiekio įrengimai: vonios kambario čiaupai ir dušai (iki 4 balų)

a)

Vidutinė vandens srovė iš dušų turi neviršyti 7 litrų per minutę, o iš vonios kambario čiaupų (išskyrus vonios čiaupus) – 6 litrų per minutę (2 balai).

b)

Bent 50 % vonios kambario čiaupų ir dušų (suapvalinant iki didesniojo sveikojo skaičiaus) turi turėti ES ekologinį ženklą pagal Sprendimą 2013/250/ES arba kitą ISO I tipo ženklą (2 balai).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir atitinkamus dokumentus, tarp jų paaiškinimą, kaip turistų apgyvendinimo įstaiga atitinka šį kriterijų (pvz., naudojamas srautmatis arba nedidelis kibiras ir laikmatis). ES ekologiniu ženklu pažymėti santechnikos įtaisai ir kitu ISO I tipo ženklu pažymėti gaminiai, kurie atitinka pirmiau minėtus reikalavimus, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Jei naudojami ES ekologiniu ženklu pažymėti santechnikos įtaisai, pareiškėjas turi pateikti ES ekologinio ženklo sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją, kurioje nurodyta, kad ES ekologinis ženklas suteiktas pagal Sprendimą 2013/250/ES. Jei naudojami kitu I tipo ženklu pažymėti gaminiai, pareiškėjas turi pateikti ISO I tipo ženklo sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją.

43 kriterijus.   Efektyvūs vandentiekio įrengimai: klozetai ir pisuarai (iki 4,5 balo)

a)

Visuose pisuaruose turi būti naudojama sistema be vandens (1,5 balo).

b)

Bent 50 % pisuarų (suapvalinant iki didesniojo sveikojo skaičiaus) turi turėti ES ekologinį ženklą pagal Sprendimą 2013/641/ES arba kitą ISO I tipo ženklą (1,5 balo).

c)

Bent 50 % klozetų (suapvalinant iki didesniojo sveikojo skaičiaus) turi turėti ES ekologinį ženklą pagal Sprendimą 2013/641/ES arba kitą ISO I tipo ženklą (1,5 balo).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi išsamiai paaiškinti, kaip turistų apgyvendinimo įstaiga atitinka šį kriterijų, ir pateikti atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus. ES ekologiniu ženklu pažymėti klozetai su nuplaunamuoju vandeniu ir pisuarai arba kitu ISO I tipo ženklu pažymėti gaminiai, kurie atitinka pirmiau minėtus reikalavimus, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Jei naudojami ES ekologiniu ženklu pažymėti klozetai su nuplaunamuoju vandeniu ir pisuarai, pareiškėjas turi pateikti ES ekologinio ženklo sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją, kurioje nurodyta, kad ES ekologinis ženklas suteiktas pagal Sprendimą 2013/641/ES. Jei naudojami kitu ISO I tipo ženklu pažymėti gaminiai, pareiškėjas turi pateikti I tipo ženklo sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją.

44 kriterijus.   Indaplovių suvartojamo vandens kiekis (2,5 balo)

Naudojant standartinį plovimo ciklą indaplovių suvartojamo vandens kiekis turi būti mažesnis arba lygus tolesnėje lentelėje nustatytai ribinei vertei, matuojamai pagal standartą EN 50242.

Gaminių pogrupis

Suvartojamo vandens kiekis

(litrų per ciklą)

Buitinės indaplovės, skirtos 15 valgymo reikmenų komplektų

10

Buitinės indaplovės, skirtos 14 valgymo reikmenų komplektų

10

Buitinės indaplovės, skirtos 13 valgymo reikmenų komplektų

10

Buitinės indaplovės, skirtos 12 valgymo reikmenų komplektų

9

Buitinės indaplovės, skirtos 9 valgymo reikmenų komplektams

9

Buitinės indaplovės, skirtos 6 valgymo reikmenų komplektams

7

Buitinės indaplovės, skirtos 4 valgymo reikmenų komplektams

9,5

Pastaba. Šis kriterijus taikomas tik buitinėms indaplovėms, kurioms taikomas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1016/2010 (29).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti gamintojo arba už indaplovių įrengimą, pardavimą ar techninę priežiūrą atsakingų profesionalių technikų parengtas technines specifikacijas. Jeigu pateikiami tik metinio suvartojimo duomenys, daroma prielaida, kad bendras standartinio plovimo ciklų skaičius per metus yra 280.

45 kriterijus.   Skalbyklių suvartojamo vandens kiekis (3 balai)

Skalbyklės, kurias turistų apgyvendinimo įstaigoje naudoja svečiai ir darbuotojai arba turistų apgyvendinimo įstaigos skalbimo paslaugų teikėjas, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

a)

naudojant standartinį skalbimo ciklą (60 °C medvilnės programą) buitinių skalbyklių suvartojamo vandens kiekis turi būti mažesnis arba lygus tolesnėje lentelėje nustatytai ribinei vertei, matuojamai pagal standartą EN 60456.

Gaminių pogrupis

Suvartojamo vandens kiekis (litrų per ciklą)

Buitinės skalbyklės, kurių vardinis pajėgumas – 3 kg

39

Buitinės skalbyklės, kurių vardinis pajėgumas – 3,5 kg

39

Buitinės skalbyklės, kurių vardinis pajėgumas – 4,5 kg

40

Buitinės skalbyklės, kurių vardinis pajėgumas – 5 kg

39

Buitinės skalbyklės, kurių vardinis pajėgumas – 6 kg

37

Buitinės skalbyklės, kurių vardinis pajėgumas – 7 kg

43

Buitinės skalbyklės, kurių vardinis pajėgumas – 8 kg

56

b)

naudojant komercines ar profesionalias skalbykles, vienam kilogramui skalbinių vidutiniškai suvartojami ne daugiau kaip 7 litrai vandens.

Pastaba. A punktas taikomas tik buitinėms skalbyklėms, kurioms taikomas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1015/2010 (30).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti gamintojo arba už skalbyklių įrengimą, pardavimą ar techninę priežiūrą atsakingų profesionalių technikų parengtas technines specifikacijas. Jeigu, siekiant įrodyti atitiktį a punktui, pateikiami tik metinio suvartojimo duomenys, daroma prielaida, kad bendras standartinio skalbimo ciklų skaičius per metus yra 220.

46 kriterijus.   Vandens kietumo nuorodos (iki 1,5 balo)

Pareiškėjas turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

a)

netoli sanitarinių zonų, skalbyklių ar indaplovių turi būti iškabinta informacija apie vietos vandens kietumą, kad svečiai ir darbuotojai galėtų tinkamiau parinkti ploviklius (0,5 balo);

b)

turistų apgyvendinimo įstaigoje svečių ir darbuotojų naudojamose skalbyklėse ar indaplovėse turi būti automatinio dozavimo sistema, kuri padeda, priklausomai nuo vandens kietumo, optimaliau naudoti ploviklius (1,5 balo).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir atitinkamus dokumentus, iš kurių matyti, kaip svečiai yra informuojami, arba atitinkamą informaciją apie naudojamas automatinio dozavimo sistemas.

47 kriterijus.   Optimizuotas baseinų valdymas (iki 2,5 balo)

a)

Šildomi plaukimo baseinai ir lauko sukūrinės vonios naktį turi būti uždengiami. Kai nešildomi vandens pripildyti plaukimo baseinai ir lauko sukūrinės vonios nenaudojami ilgiau kaip vieną dieną, jie turi būti uždengiami, kad mažiau garuotų (1 balas).

b)

Plaukimo baseinuose ir lauko sukūrinėse voniose turi būti automatinė sistema, kuri padeda optimizuoti chloro naudojimą nustatant optimalias jo dozes arba taikant papildomus dezinfekavimo metodus, tokius kaip ozoninimas ir apdorojimas ultravioletiniais spinduliais (0,5 balo), arba turi būti taikomas natūralus būdas – įveisiami vandenį filtruojantys augalai, padedantys išvalyti vandenį, kad jis atitiktų reikalaujamą higienos standartą (1,5 balo).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi išsamiai paaiškinti, kaip turistų apgyvendinimo įstaiga atitinka šį kriterijų, ir pateikti atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus (pvz., nuotraukas, kuriose matosi uždangos, automatinio dozavimo sistemos arba baseino rūšis, taip pat dokumentais įformintą automatinio dozavimo sistemų naudojimo tvarką).

48 kriterijus.   Lietaus vandens ir paplavų recirkuliavimas (iki 3 balų)

Apgyvendinimo įstaigoje nesanitariniams tikslams skirtas vanduo ir negeriamasis vanduo turi būti gaunamas iš šių alternatyviųjų vandens šaltinių:

i.

apytakinio vandens arba paplavų iš skalbyklių, dušų ir (arba) tualeto kriauklių (1 balas);

ii.

nuo stogo surinkto lietaus vandens (1 balas);

iii.

kondensato iš ŠVOK sistemų (1 balas).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi išsamiai paaiškinti, kaip turistų apgyvendinimo įstaiga atitinka šį kriterijų, taip pat pateikti nuotraukas, kuriose matosi alternatyviųjų šaltinių vandens paskirstymo sistemos, ir atitinkamas garantijas, kad sanitarinio ir geriamojo vandens tiekimas yra visiškai atskirtas.

49 kriterijus.   Efektyvus drėkinimas (1,5 balo)

Pareiškėjas turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

a)

turistų apgyvendinimo įstaiga turi parengti dokumentais įformintą lauko zonų ir (arba) augalų laistymo tvarką, kurioje pateikiama informacija apie tai, kaip buvo nustatytas optimalus laistymo laikas ir mažinamas vandens suvartojimas. Be visa ko, pavyzdžiui, joje gali būti nustatyta, kad lauko zonos nelaistomos (1,5 balo);

b)

turistų apgyvendinimo įstaigoje turi būti naudojama automatinė sistema, kuri padeda nustatyti optimalų lauko zonų ir (arba) augalų laistymo laiką ir jiems laistyti skirto vandens suvartojimą (1,5 balo).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi išsamiai paaiškinti, kaip turistų apgyvendinimo įstaiga atitinka šį kriterijų, taip pat pateikti atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus, tarp jų informaciją apie dokumentais įformintą laistymo sistemą ir (arba) tvarką arba nuotraukas, kuriose matosi automatinės laistymo sistemos.

50 kriterijus.   Lauko zonoms apželdinti naudojamos vietinės arba neinvazinės svetimos rūšys (iki 2 balų)

ES ekologinio ženklo galiojimo laikotarpiu lauko zonų augaliją, įskaitant visą vandens augaliją, turi sudaryti vietinės ir (arba) neinvazinės svetimos rūšys:

i.

neturi būti Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių, tačiau gali būti kitų invazinių svetimų rūšių (0,5 balo);

ii.

tik neinvazinės svetimos rūšys (1 balas);

iii.

vietinės ir (arba) neinvazinės svetimos rūšys (1,5 balo);

iv.

tik vietinės rūšys (2 balai).

Šio ES ekologinio ženklo tikslais vietinės rūšys – šalyje natūraliai pasitaikančios augalų rūšys.

Šio ES ekologinio ženklo tikslais neinvazinės rūšys – augalų rūšys, kurios šalyje natūraliai nepasitaiko ir dėl kurių nėra įrodymų, kad jos lengvai daugintųsi, įsitvirtintų ir plistų arba galėtų turėti neigiamo poveikio vietos biologinei įvairovei.

Tarp lauko želdinių neturi būti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1143/2014 (31) 3 straipsnio 3 dalyje apibrėžtų Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi tinkamai paaiškinti, kaip turistų apgyvendinimo įstaiga atitinka šį kriterijų, ir pateikti atitinkamus specialistų parengtus patvirtinamuosius dokumentus.

ATLIEKOS IR NUOTEKOS

51 kriterijus.   Popieriaus gaminiai (iki 2 balų)

90 % naudojamų toliau nurodytų kategorijų popieriaus gaminių turi turėti ES ekologinį ženklą arba kitą ISO I tipo ženklą (0,5 balo už kiekvieną iš šių kategorijų, bet ne daugiau kaip 2 balai):

a)

tualetinis popierius,

b)

plonasis popierius,

c)

biuro popierius,

d)

spausdintas popierius,

e)

gaminiai iš popieriaus (pvz., vokai).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti duomenis ir dokumentus (įskaitant atitinkamas sąskaitas), kuriuose nurodyti sunaudojami tokių gaminių kiekiai ir gaminių, kuriems suteiktas ekologinis ženklas, kiekiai. Jei naudojami ES ekologiniu ženklu pažymėti gaminiai, pareiškėjas turi pateikti ES ekologinio ženklo sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją, kurioje nurodyta, kad ES ekologinis ženklas suteiktas atitinkamai pagal Komisijos sprendimą 2014/256/ES (32), Komisijos sprendimą 2012/481/ES (33), Komisijos sprendimą 2011/333/ES (34) arba Komisijos sprendimą 2009/568/EB (35). Jei naudojami kitu ISO I tipo ženklu pažymėti gaminiai, pareiškėjas turi pateikti I tipo ženklo sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją.

52 kriterijus.   Ilgalaikio vartojimo prekės (iki 4 balų)

Bent 40 % (suapvalinant iki didesniojo sveikojo skaičiaus) bent vienos iš toliau nurodytų kategorijų turistų apgyvendinimo įstaigos turimų ilgalaikio vartojimo prekių turi turėti ES ekologinį ženklą arba kitą ISO I tipo ženklą (1 balas už kiekvieną kategoriją, bet ne daugiau kaip 4 balai):

a)

patalynė, rankšluosčiai ir staltiesės;

b)

kompiuteriai;

c)

televizoriai;

d)

lovų čiužiniai;

e)

mediniai baldai;

f)

dulkių siurbliai;

g)

grindų dangos;

h)

vaizdo atkūrimo įranga.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti duomenis ir dokumentus, kuriuose nurodyti turimi tokių gaminių kiekiai ir gaminių, kuriems suteiktas ekologinis ženklas, kiekiai. Jei naudojami ES ekologiniu ženklu pažymėti gaminiai, pareiškėjas turi pateikti ES ekologinio ženklo sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją, kurioje nurodyta, kad ES ekologinis ženklas suteiktas atitinkamai pagal Komisijos sprendimą 2014/350/ES (36), Komisijos sprendimą 2009/300/EB (37), Komisijos sprendimą 2014/391/ES (38), Komisijos sprendimą 2010/18/EB (39), Komisijos sprendimą (ES) 2016/1332 (40) arba Komisijos sprendimą 2009/607/EB (41). Jei naudojami kitu ISO I tipo ženklu pažymėti gaminiai, pareiškėjas turi pateikti I tipo ženklo sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją.

53 kriterijus.   Gėrimų tiekimas (2 balai)

Jei turistų apgyvendinimo įstaigai priklausančiose arba jos tiesiogiai administruojamose zonose (pvz., baruose ir (arba) restoranuose, taip pat parduotuvėse ir pardavimo automatuose) siūlomi gėrimai, bent 50 % (1 balas) arba 70 % (2 balai) gėrimų turi būti tiekiama grąžinamojoje arba pakartotinai užpildomoje taroje.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi išsamiai paaiškinti, kaip turistų apgyvendinimo įstaiga atitinka šį kriterijų, ir atitinkamais atvejais pateikti atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus.

54 kriterijus.   Ploviklių ir tualeto reikmenų pirkimas (iki 2 balų)

Bent 80 % įsigyjamų bent vienos iš toliau nurodytų kategorijų turistų apgyvendinimo įstaigoje naudojamų ploviklių ar tualeto reikmenų kiekio ar svorio turi sudaryti ploviklių ar reikmenų, kuriems suteiktas ES ekologinis ženklas arba kitas ISO I tipo ženklas, kiekis ar svoris (0,5 balo už kiekvieną kategoriją, bet ne daugiau kaip 2 balai):

a)

rankomis plaunamų indų plovikliai;

b)

indaplovėse naudojami plovikliai;

c)

skalbinių plovikliai;

d)

universalūs valikliai;

e)

sanitarinės įrangos valikliai,

f)

muilas ir šampūnas;

g)

plaukų kondicionierius.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti duomenis ir dokumentus, kuriuose nurodyti turimi tokių gaminių kiekiai ir gaminių, kuriems suteiktas ekologinis ženklas, kiekiai. Jei naudojami ES ekologiniu ženklu pažymėti gaminiai, pareiškėjas turi pateikti ES ekologinio ženklo sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją, kurioje nurodyta, kad ES ekologinis ženklas suteiktas atitinkamai pagal Komisijos sprendimą 2011/382/ES (42), Komisijos sprendimą 2011/263/ES (43), Komisijos sprendimą 2011/264/ES (44), Komisijos sprendimą 2011/383/ES (45) arba Komisijos sprendimą 2014/893/ES (46). Jei naudojami kitu ISO I tipo ženklu pažymėti gaminiai, pareiškėjas turi pateikti I tipo ženklo sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją.

55 kriterijus.   Valymo produktų naudojimo mažinimas (1,5 balo)

Turistų apgyvendinimo įstaiga turi nustatyti tikslią tvarką, kurios laikantis užtikrinamas veiksmingas valymo produktų, pavyzdžiui, mikropluošto gaminių ar kitų panašaus poveikio valymo medžiagų, naudojimas ir valymas vandeniu ar kiti panašaus poveikio valymo veiksmai. Kad šis kriterijus būtų įvykdytas, visi valymo veiksmai privalo būti atliekami taikant metodą, grindžiamą veiksmingu valymo produktų naudojimu, išskyrus atvejus, kai kitaip reikalauja įstatymai arba kitaip reikalaujama remiantis higienos ar sveikatos ir saugos praktika.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi išsamiai paaiškinti, kaip turistų apgyvendinimo įstaiga atitinka šį kriterijų, ir atitinkamais atvejais pateikti atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus (pvz., tvarkos aprašo kopiją, techninius naudojamų produktų duomenis).

56 kriterijus.   Ledo šalinimas (1 balas)

Jeigu būtina nuvalyti nuo kelių ledą, kad turistų apgyvendinimo įstaigos teritorijos keliai susidarius ledui ar iškritus sniegui būtų saugūs, ir tai atlieka apgyvendinimo paslaugų teikėjas, turi būti naudojamos mechaninės priemonės, smėlis ir (arba) žvyras arba ledo tirpikliai, kuriems suteiktas ISO I tipo ženklas.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi išsamiai paaiškinti, kaip turistų apgyvendinimo įstaiga atitinka šį kriterijų, ir pateikti atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus. Jei naudojami ledo tirpikliai, kuriems suteiktas ISO I tipo ekologinis ženklas, pareiškėjas turi pateikti gaminio ženklo sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją.

57 kriterijus.   Naudoti tekstilės gaminiai ir baldai (iki 2 balų)

Turistų apgyvendinimo įstaiga turi nustatyti tvarką, susijusią su:

a)

visų baldų ir tekstilės gaminių, kurių naudojimo laikas turistų apgyvendinimo įstaigoje baigiasi, tačiau kurie vis dar yra tinkami naudoti, visa dovanojimo veikla. Galutiniai naudotojai yra darbuotojai, labdaros organizacijos arba kiti susivienijimai, kurie surenka ir paskirsto prekes (1 balas);

b)

visa pakartotinai panaudotų ir (arba) naudotų baldų pirkimo veikla. Tiekėjai yra naudotų gaminių turgūs ar kiti susivienijimai ir (arba) grupės, kurie parduoda arba platina naudotas prekes (1 balas).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi išsamiai paaiškinti, kaip turistų apgyvendinimo įstaiga atitinka šį kriterijų, ir pateikti atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus (pvz., tvarkos aprašą, be kita ko, galutinių naudotojų kontaktinius duomenis, anksčiau panaudotų ar dovanotų prekių kvitus ir ataskaitas).

58 kriterijus.   Kompostavimas (iki 2 balų)

Turistų apgyvendinimo įstaigoje turi būti rūšiuojamos bent vienos iš toliau nurodytų atitinkamų kategorijų atliekos, užtikrinant, kad atliekos būtų kompostuojamos arba naudojamos biodujoms gaminti, laikantis vietos valdžios rekomendacijų (pvz., tai atlieka vietos administracija, tai atliekama vietoje arba tai atlieka privati firma) (1 balas už kiekvieną kategoriją, bet ne daugiau kaip 2 balai):

a)

sodo atliekos;

b)

maisto atliekos, susijusios su maisto teikimo paslaugomis;

c)

biologiškai skaidūs produktai (pvz., vienkartiniai reikmenys, pagaminti iš kukurūzų pagrindu pagamintų medžiagų);

d)

biologiškai skaidžios atliekos, kurias kambariuose ir (arba) apgyvendinimo vietoje išmeta svečiai.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi išsamiai paaiškinti, kaip turistų apgyvendinimo įstaiga atitinka šį kriterijų, ir atitinkamais atvejais pateikti atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus.

59 kriterijus.   Nuotekų valymas (iki 3 balų)

a)

Jeigu turistų apgyvendinimo įstaigoje siūloma automobilių plovimo įranga, automobilius plauti leidžiama tik specialiai tam skirtose vietose, kuriose yra specialūs įrenginiai naudotam vandeniui ir plovikliams surinkti ir jiems pašalinti į kanalizacijos sistemą (1 balas).

b)

Jeigu nuotekų neįmanoma atiduoti valyti centralizuotai, vietoje atliekamas nuotekų valymas turi apimti pirminio valymo etapą (per kurį naudojami sietai/smėliagaudės, vyksta nuotekų charakteristikų išlyginimas ir kietųjų medžiagų nusodinimas), po jo sekantį biologinio valymo etapą (per kurį pašalinama daugiau kaip 95 % BDS (biocheminis deguonies suvartojimas) ir užtikrinama didesnė kaip 90 % nitrifikacija) ir (ne vietoje atliekamą) anaerobinį perteklinio dumblo skaidymą (2 balai).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus (pvz., su a punkte išdėstytu reikalavimu susijusias nuotraukas ir su b punkte išdėstytu reikalavimu susijusios nuotekų sistemos technines specifikacijas, parengtas gamintojo arba už jos įrengimą, pardavimą arba techninę priežiūrą atsakingų profesionalių technikų).

KITI KRITERIJAI

60 kriterijus.   Draudimas rūkyti kambariuose (1 balas)

Svečių kambariuose ar nuomojamose apgyvendinimo patalpose rūkyti neleidžiama.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir dokumentinius įrodymus, pavyzdžiui, kambariuose ar nuomojamose apgyvendinimo patalpose išstatytų ar iškabintų ženklų nuotraukas.

61 kriterijus.   Socialinė politika (iki 2 balų)

Turistų apgyvendinimo įstaiga turi parengti socialinės politikos, kuria darbuotojams užtikrinama bent viena iš toliau nurodytų socialinių lengvatų (0,5 balo už kiekvieną lengvatą, bet ne daugiau kaip 2 balai), aprašą:

a)

mokymosi atostogos;

b)

nemokamas maitinimas ar maisto talonai;

c)

nemokamos uniformos ir darbo apranga;

d)

nuolaidos produktams ir (arba) paslaugoms turistų apgyvendinimo įstaigoje;

e)

subsidijuojama tvaraus transporto sistema;

f)

užstatas būsto paskolai gauti.

Socialinės politikos aprašas turi būti atnaujinamas, o darbuotojai apie tai informuojami kasmet. Informacinės sesijos metu darbuotojai politikos aprašą turi pasirašyti. Dokumentas turi būti prieinamas priimamajame visiems darbuotojams.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia darbuotojų tinkamai pasirašyto socialinės politikos aprašo kopiją ir savideklaraciją, kurioje paaiškinama, kaip laikomasi pirmiau išdėstytų reikalavimų. Be to, kompetentinga įstaiga gali paprašyti patvirtinamųjų dokumentų ir (arba) per apsilankymą vietoje tiesiogiai apklausti atsitiktine tvarka atrinktus darbuotojus.

62 kriterijus.   Priežiūrai naudojamos transporto priemonės (1 balas)

Turistų apgyvendinimo įstaigos priežiūrai neturi būti naudojamos vidaus degimo varikliu varomos transporto priemonės (1 balas).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi paaiškinti, kaip turistų apgyvendinimo įstaiga atitinka šį kriterijų, ir pateikti atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus.

63 kriterijus.   Ekologiškesnių transporto priemonių pasiūla (iki 2,5 balo)

a)

Turistų apgyvendinimo įstaiga svečiams turi siūlyti bent vieną iš šių ekologiškesnių transporto priemonių (1 balas už kiekvieną, bet ne daugiau kaip 2 balai):

i.

elektra varomas transporto priemones svečių atvežimo paslaugai arba svečių laisvalaikiui;

ii.

elektra varomų transporto priemonių lizdus (įkrovimo stoteles);

iii.

mažiausiai po 1 dviratį 5 vietų aikštelei arba 5 nuomojamų patalpų vienetams ar 5 kambariams.

b)

Turistų apgyvendinimo įstaiga turi būti sudariusi aktyvios partnerystės susitarimus su bendrovėmis, teikiančiomis elektra varomas transporto priemones arba dviračius (0,5 balo). Aktyvios partnerystės susitarimas – turistų apgyvendinimo įstaigos ir elektra varomas transporto priemones ar dviračius nuomojančios bendrovės susitarimas. Informacija apie aktyvios partnerystės susitarimą turi būti pateikiama matomoje apgyvendinimo įstaigos vietoje. Jeigu nuomos bendrovė turistų apgyvendinimo įstaigos teritorijoje neturi bazės, reikia imtis tam tikrų praktinių veiksmų (pvz., dviračių nuomos įmonė gali pristatyti dviračius į turistų apgyvendinimo paslaugų teikimo vietą).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi paaiškinti, kaip turistų apgyvendinimo įstaiga atitinka šį kriterijų, ir pateikti atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus bei visą svečiams teiktiną informaciją.

64 kriterijus.   Nesandarinti/nehermetizuoti paviršiai (1 balas)

Bent 90 % turistų apgyvendinimo įstaigos valdomos lauko teritorijos paviršiaus nėra dengiama asfaltu/cementu ar kitomis sandarinimo/hermetizavimo medžiagomis, kurios kliudo vandeniui susigerti ir dirvai vėdintis.

Jeigu paplavos ir lietaus vanduo surenkami, nepanaudotos buitinės nuotekos ir lietaus vanduo turi būti valomi ir infiltruojami į žemę.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi paaiškinti, kaip turistų apgyvendinimo įstaiga atitinka šį kriterijų, ir pateikti atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus.

65 kriterijus.   Vietiniai ir ekologiški produktai (iki 4 balų)

a)

Kiekvieno valgymo metu, įskaitant pusryčius, turi būti siūlomi bent du vietiniai ir sezoniniai (švieži vaisiai ir daržovės) maisto produktai (1 balas).

b)

Turistų apgyvendinimo įstaiga aktyviai renkasi vietinių prekių ir paslaugų teikėjus (1 balas).

c)

Bent 2 produktai (1 balas) arba 4 produktai (2 balai), kuriuos apgyvendinimo paslaugų teikėjas parduoda arba naudoja kasdien maistui ruošti, turi būti pagaminti taikant Tarybos reglamente (EB) Nr. 834/2007 (47) nustatytus ekologinio ūkininkavimo metodus.

Taikant šį kriterijų „vietiniai“ reiškia esantys 160 kilometrų spinduliu nuo turistų apgyvendinimo įstaigos.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus. Jei naudojami ekologiški produktai, pareiškėjas turi pateikti produkto sertifikato arba pakuotės etiketės kopiją, kurioje nurodyta, kad sertifikatas suteiktas pagal Reglamentą (EB) Nr. 834/2007. Kai kuriose šalyse sertifikatas tik ekologiškus produktus naudojantiems restoranams ir viešbučiams gali būti suteikiamas pagal tam tikras ženklinimo sistemas. Jeigu turistų apgyvendinimo įstaigai sertifikatas suteiktas pagal tokias sistemas, ši informacija gali būti pateikta kaip atitikties šiam kriterijui įrodymas.

66 kriterijus.   Pesticidų vengimas (2 balai)

Turistų apgyvendinimo įstaigos valdomos lauko zonos turi būti tvarkomos nenaudojant pesticidų.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi išsamiai paaiškinti, kaip turistų apgyvendinimo įstaiga stengiasi išvengti kenkėjų ir tvarko lauko zonas. Tai turi būti patikrinta per apsilankymą vietoje.

67 kriterijus.   Papildomi aplinkosaugos ir socialiniai veiksmai (iki 3 balų)

Siekdama gerinti turistų apgyvendinimo įstaigos aplinkosauginio veiksmingumo ar socialinius rodiklius, turistų apgyvendinimo įstaigos administracija be veiksmų, kurie kaip kriterijai išdėstyti šiame arba A skirsniuose, turi imtis papildomų veiksmų:

a)

papildomų aplinkosaugos veiksmų (iki 0,5 balo už kiekvieną veiksmą, bet ne daugiau kaip 2 balai)

ir (arba)

b)

papildomų socialinių veiksmų (iki 0,5 balo už kiekvieną veiksmą, bet ne daugiau kaip 1 balas).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas turi pateikti atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir išsamų kiekvieno papildomo veiksmo, į kurį norima, kad būtų atsižvelgta, aprašą (įskaitant dokumentais patvirtintą su tais veiksmais susijusią aplinkosauginę ar socialinę naudą).


(1)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

(2)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL L 342, 2009 12 22, p. 1).

(3)  2016 m. balandžio 15 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/611 dėl turizmo sektoriui skirto geriausios aplinkosaugos vadybos praktikos, sektoriaus aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių ir pažangos kriterijų informacinio dokumento, parengto pagal Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo (OL L 104, 2016 4 20, p. 27).

(4)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (OL L 150, 2014 5 20, p. 195).

(5)  Jei teikiama maitinimo paslauga ir atliekų tvarkymo vietos infrastruktūra leidžia atskirai rinkti organines atliekas.

(6)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, p. 1).

(7)  2014 m. gegužės 28 d. Komisijos sprendimas 2014/314/ES, kuriuo nustatomi kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą vandeniniams šildytuvams (OL L 164, 2014 6 3, p. 83).

(8)  2015 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1185, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kietojo kuro vietinių patalpų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 193, 2015 7 21, p. 1).

(9)  2015 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1188, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi vietinių patalpų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 193, 2015 7 21, p. 76).

(b)  Apibrėžta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 812/2013 (1) II priede.

(c)  Apibrėžtas Komisijos reglamento (ES) Nr. 814/2013 (2) VI priede.

(1)

2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 812/2013, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant vandens šildytuvų, karšto vandens talpyklų, taip pat vandens šildytuvo ir saulės energijos kolektoriaus komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL L 239, 2013 9 6, p. 83).

(2)

2013 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 814/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 239, 2013 9 6, p. 162).

(10)  2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/8/EB dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios šilumos paklausa vidaus energetikos rinkoje, ir iš dalies keičianti Direktyvą 92/42/EEB (OL L 52, 2004 2 21, p. 50).

(11)  1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/42/EEB dėl naudingumo koeficiento reikalavimų naujiems karšto vandens katilams, deginantiems skystąjį arba dujinį kurą (OL L 167, 1992 6 22, p. 17).

(12)  2011 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL L 178, 2011 7 6, p. 1).

(13)  2012 m. liepos 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 874/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant elektros lempų ir šviestuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL L 258, 2012 9 26, p. 1).

(14)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 16).

(15)  2013 m. gegužės 21 d. Komisijos sprendimas 2013/250/ES, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą santechnikos įtaisams (OL L 145, 2013 5 31, p. 6).

(16)  2013 m. lapkričio 7 d. Komisijos sprendimas 2013/641/ES, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą klozetams ir pisuarams su nuplaunamuoju vandeniu (OL L 299, 2013 11 9, p. 38).

(17)  2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1186, kuriuo dėl vietinių patalpų šildytuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų nustatymo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES (OL L 193, 2015 7 21, p. 20).

(18)  2007 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas 2007/742/EB, nustatantis ekologinius kriterijus, taikomus suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą elektra arba dujomis varomiems arba absorbciniams dujiniams šilumos siurbliams (OL L 301, 2007 11 20, p. 14).

(19)  2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1060/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 17).

(20)  2013 m. spalio 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 65/2014, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių orkaičių ir gartraukių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 29, 2014 1 31, p. 1).

(21)  2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1059/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių indaplovių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 1).

(22)  2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1061/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių skalbyklių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 47).

(23)  2015 m. liepos 15 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/1402, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos pozicija dėl valdymo subjektų, veikiančių pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ir Europos Sąjungos susitarimą dėl raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programų suderinimo, sprendimo peržiūrėti kompiuterių specifikacijas, įtrauktas į susitarimo C priedą (OL L 217, 2015 8 18, p. 9).

(24)  2014 m. kovo 20 d. Komisijos sprendimas 2014/202/ES, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos pozicija dėl valdymo subjektų, veikiančių pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ir Europos Sąjungos susitarimą dėl raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programų suderinimo, sprendimo dėl serverių ir nenutrūkstamojo maitinimo šaltinių specifikacijų įtraukimo į susitarimo C priedą ir dėl monitorių ir vaizdo atkūrimo įrangos specifikacijų, įtrauktų į susitarimo C priedą, persvarstymo (OL L 114, 2014 4 16, p. 68).

(25)  2012 m. kovo 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 392/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių būgninių džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL L 123, 2012 5 9, p. 1).

(26)  2013 m. gegužės 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 665/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES nustatomi dulkių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 192, 2013 7 13, p. 1).

(27)  2013 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 239, 2013 9 6, p. 136).

(28)  2015 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1189, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kietojo kuro katilų ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 193, 2015 7 21, p. 100).

(29)  2010 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1016/2010, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių indaplovių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 293, 2010 11 11, p. 31).

(30)  2010 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1015/2010, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių skalbyklių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 293, 2010 11 11, p. 21).

(31)  2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (OL L 317, 2014 11 4, p. 35).

(32)  2014 m. gegužės 2 d. Komisijos sprendimas 2014/256/ES, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą gaminiams iš popieriaus (OL L 135, 2014 5 8, p. 24).

(33)  2012 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos sprendimas 2012/481/ES, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą spausdintam popieriui (OL L 223, 2012 8 21, p. 55).

(34)  2011 m. birželio 7 d. Komisijos sprendimas 2011/333/ES dėl ekologinių kriterijų, kuriais remiantis kopijuojamajam ir rašomajam popieriui suteikiamas ES ekologinis ženklas, nustatymo (OL L 149, 2011 6 8, p. 12).

(35)  2009 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimas 2009/568/EB, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą plonajam popieriui (OL L 197, 2009 7 29, p. 87).

(36)  2014 m. birželio 5 d. Komisijos sprendimas 2014/350/ES, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą tekstilės gaminiams (OL L 174, 2014 6 13, p. 45).

(37)  2009 m. kovo 12 d. Komisijos sprendimas 2009/300/EB, kuriuo nustatomi patikslinti ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą televizoriams (OL L 82, 2009 3 28, p. 3).

(38)  2014 m. birželio 23 d. Komisijos sprendimas 2014/391/ES, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą lovų čiužiniams (OL L 184, 2014 6 25, p. 18).

(39)  2009 m. lapkričio 26 d. Komisijos sprendimas 2010/18/EB, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą medinėms grindų dangoms (OL L 8, 2010 1 13, p. 32).

(40)  2016 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/1332, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą baldams (OL L 210, 2016 8 4, p. 100).

(41)  2009 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimas 2009/607/EB, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą kietosioms dangoms (OL L 208, 2009 8 12, p. 21).

(42)  2011 m. birželio 24 d. Komisijos sprendimas 2011/382/ES dėl ekologinių kriterijų, kuriais remiantis rankomis plaunamų indų plovikliams suteikiamas ES ekologinis ženklas, nustatymo (OL L 169, 2011 6 29, p. 40).

(43)  2011 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas 2011/263/ES dėl ekologinių kriterijų, kuriais remiantis indaplovėse naudojamiems plovikliams suteikiamas ES ekologinis ženklas, nustatymo (OL L 111, 2011 4 30, p. 22).

(44)  2011 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas 2011/264/ES dėl ekologinių kriterijų, kuriais remiantis skalbinių plovikliams suteikiamas ES ekologinis ženklas, nustatymo (OL L 111, 2011 4 30, p. 34).

(45)  2011 m. birželio 28 d. Komisijos sprendimas 2011/383/ES dėl ekologinių kriterijų, kuriais remiantis universaliems ir sanitarinės įrangos valikliams suteikiamas ES ekologinis ženklas, nustatymo (OL L 169, 2011 6 29, p. 52).

(46)  2014 m. gruodžio 9 d. Komisijos sprendimas 2014/893/ES, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą nuplaunamiems kosmetikos gaminiams (OL L 354, 2014 12 11, p. 47).

(47)  2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL L 189, 2007 7 20, p. 1).


2.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/44


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2017/176

2017 m. sausio 25 d.

kuriuo nustatomi kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą iš medienos, kamštienos arba bambuko pagamintoms grindų dangoms

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 303)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 ES ekologinis ženklas gali būti suteikiamas gaminiams, kurie per visą būvio ciklą daro mažesnį poveikį aplinkai;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 66/2010 numatyta, kad kiekvienai gaminių grupei turi būti nustatyti konkretūs ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijai;

(3)

Komisijos sprendimu 2010/18/EB (2) nustatyti medinėms grindų dangoms taikomi ekologiniai kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai, kurie galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.;

(4)

siekiant geriau atspindėti iš medienos, kamštienos arba bambuko pagamintų grindų dangų asortimentą rinkoje bei dabartinę šių gaminių padėtį ir atsižvelgti į paskutinių kelerių metų naujoves, tikslinga pakeisti gaminių grupės pavadinimą ir apimtį ir nustatyti persvarstytus ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijus;

(5)

persvarstytais ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijais siekiama, kad būtų naudojamos tausesniu būdu pagamintos medžiagos (remiantis būvio ciklo analizės metodu), ribojamas pavojingų junginių naudojimas, pavojingų likučių kiekiai ir grindų dangų poveikis patalpų oro taršai, taip pat populiarinami patvarūs aukštos kokybės gaminiai. Atsižvelgiant į šios gaminių grupės inovacijų ciklą, persvarstyti kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikalavimai turėtų galioti šešerius metus nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos;

(6)

gaminių grupės kodas yra neatsiejama ES ekologinio ženklo registracijos numerių dalis. Kad kompetentingos institucijos galėtų suteikti ES ekologinio ženklo registracijos numerį ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijus atitinkančioms iš medienos, kamštienos arba bambuko pagamintoms grindų dangoms, būtina šiai gaminių grupei priskirti kodą;

(7)

todėl Sprendimas 2010/18/EB turėtų būti panaikintas;

(8)

tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį gamintojams, kurių gaminiams medinių grindų dangų ES ekologinis ženklas suteiktas remiantis Sprendime 2010/18/EB nustatytais ekologiniais kriterijais, ir taip suteikti jiems pakankamai laiko pritaikyti savo gaminius, kad šie atitiktų persvarstytus kriterijus ir reikalavimus. Be to, gamintojams reikėtų leisti pakankamai ilgą laiką teikti paraiškas, parengtas pagal Sprendime 2010/18/EB nustatytus ekologinius kriterijus;

(9)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 66/2010 16 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Gaminių grupę „iš medienos, kamštienos arba bambuko pagamintos grindų dangos“ sudaro vidaus grindų dangos, įskaitant medines grindų dangas, laminato grindis, kamštienos grindų dangas ir bambuko grindų dangas, kurių sudėtyje (vertinant pagal galutinio gaminio masę) yra daugiau kaip 80 % medienos, kamštienos arba bambuko arba iš jų pagamintų medžiagų ar pluoštų ir kurių sudėtiniuose sluoksniuose nėra jokio sintetinio pluošto.

Gaminių grupei nepriskiriami sienų apmušalai, lauke naudoti skirtos dangos, konstrukcinę funkciją turinčios dangos ir išlyginamieji mišiniai.

2 straipsnis

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   medinė grindų danga– medienos elementų, surinktųjų grindlenčių arba parketo plokščių, sudarančių dėvimąjį grindų paviršių, rinkinys;

2)   kamštienos grindų danga– grindų danga, pagaminta iš granuliuotos kamštienos, kuri sumaišoma su rišikliu ir po to sukietinama, g arba iš kelių suklijuotų ir suspaustų kamščio, aglomeruotos kamštienos arba vienasluoksnės kamštienos faneros sluoksnių, kuri skirta naudoti su dengimo medžiaga;

3)   dengimo medžiaga– mišinys, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/42/EB (3) 2 straipsnio 8 punkte;

4)   bambuko grindų danga– grindų danga, pagaminta iš bambuko masyvo arba iš su rišikliu sumaišyto bambuko aglomerato;

5)   laminuotoji grindų danga– kieta grindų danga, kurios paviršinį sluoksnį sudaro vienas ar daugiau ant pagrindo presuotų arba klijuotų plonų plaušinės medžiagos (paprastai popieriaus) lakštų, įmirkytų termoreaktyviosiomis aminoplastiko dervomis (paprastai melaminu), dažniausiai su stabilizaciniu sluoksniu;

6)   pusiau lakus organinis junginys (PLOJ)– bet kuris organinis junginys, kuris matuojant kapiliarinėje kolonėlėje, dengtoje 5 % fenilpolisiloksano ir 95 % metilpolisiloksano, išplaunamas sulaikymo intervale nuo n-heksadeksano (jo neįskaitant) iki n-dokozano (imtinai);

7)   R vertė– visų Ri verčių suma, kai Ri yra lygi santykiui Ci/MDKi, kur Ci yra junginio i masės koncentracija bandymo kameroje, o MDKi yra junginio i MDK (mažiausia dominanti koncentracija), nustatyta pagal Europos bendradarbiavimo veiksmo „Miesto oras, patalpų aplinka ir poveikis žmonėms“ (4) ataskaitas;

8)   cheminė medžiaga– cheminė medžiaga, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (5) 3 straipsnio 1 punkte;

9)   mišinys– preparatas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 2 punkte;

10)   biocidinis produktas– biocidinis produktas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 (6) 3 straipsnio 1 dalies a punkte;

11)   konservantas– bet kuris produktas, priskiriamas 8 produktų tipui (medienos konservantai), nurodytam Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede, taip pat produktai, skirti kamštienai ir bambukui apsaugoti;

12)   veiklioji medžiaga– veiklioji medžiaga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies c punkte;

13)   perdirbtoji medžiaga– ISO 14021 standarte apibrėžta medžiaga, pakartotinai apdirbta iš atliekų naudojimui tinkamos medžiagos gamyklinio proceso būdu ir tapusi galutiniu produktu arba produkto komponentu, išskyrus ruošiant ir pjaustant medieną susidarančias medienos atliekas, skiedras ir plaušus;

14)   medienos medžiaga– medžiaga, pagaminta iš medienos plaušų, medienos drožlių arba medienos viena iš kelių skirtingų technologijų, kaip antai kaitinimas, presavimas ir rišamųjų dervų arba klijų pridėjimas. Medienos medžiagos apima: statybinį kartoną, medienos plaušų plokštes, vidutinio ir didelio tankio medienos plaušų plokštes, smulkinių plokštes, orientuotų skiedrantų plokštes (OSB), fanerą ir medienos masyvo plokštes. Gaminant grindų dangas šios medžiagos gali būti padengiamos apdailos sluoksniu;

15)   kamštienos medžiaga– medžiaga, pagaminta iš kamštienos plaušų, kamštienos drožlių arba kamštienos viena iš kelių skirtingų technologijų, kaip antai kaitinimas, presavimas ir rišamųjų dervų arba klijų pridėjimas;

16)   bambuko medžiaga– medžiaga, pagaminta iš bambuko plaušų, bambuko drožlių arba bambuko viena iš kelių skirtingų technologijų, kaip antai kaitinimas, presavimas ir rišamųjų dervų arba klijų pridėjimas;

17)   sintetinis pluoštas– bet koks polimerinis pluoštas;

18)   atsinaujinančioji energija– atsinaujinančių išteklių energija, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB (7) 2 straipsnio a punkte;

19)   kilmės garantija– kilmės garantija, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio j punkte.

3 straipsnis

Kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 gaminiui būtų galima suteikti ES ekologinį ženklą, jis turi būti priskiriamas prie šio sprendimo 1 straipsnyje apibrėžtos gaminių grupės „Iš medienos, kamštienos arba bambuko pagamintos grindų dangos“ ir atitikti šio sprendimo priede nustatytus ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijus ir su jais susijusius vertinimo bei patikros reikalavimus.

4 straipsnis

Gaminių grupei „Iš medienos, kamštienos arba bambuko pagamintos grindų dangos“ taikomi ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja šešerius metus nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos.

5 straipsnis

Administravimo tikslais gaminių grupei „Iš medienos, kamštienos arba bambuko pagamintos grindų dangos“ priskiriamas kodas 035.

6 straipsnis

Sprendimas 2010/18/EB panaikinamas.

7 straipsnis

Nukrypstant nuo 6 straipsnio nuostatų, per du mėnesius nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos pateiktos paraiškos suteikti ES ekologinį ženklą gaminių grupei „Medinės grindų dangos“ priskiriamiems gaminiams gali būti grindžiamos Sprendime 2010/18/EB arba šiame sprendime nustatytais kriterijais.

Pagal Sprendime 2010/18/EB nustatytus kriterijus suteiktos ES ekologinio ženklo licencijos gali būti naudojamos 12 mėnesių nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos.

8 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. sausio 25 d.

Komisijos vardu

Karmenu VELLA

Komisijos narys


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.

(2)  2009 m. lapkričio 26 d. Komisijos sprendimas 2010/18/EB, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą medinėms grindų dangoms (OL L 8, 2010 1 13, p. 32).

(3)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/42/EB dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių ribojimo ir iš dalies keičianti Direktyvą 1999/13/EB (OL L 143, 2004 4 30, p. 87).

(4)  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf

(5)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(6)  2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2012 6 27, p. 1).

(7)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 16).


PRIEDAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

ES EKOLOGINIO ŽENKLO SUTEIKIMO KRITERIJAI

ES ekologinio ženklo suteikimo iš medienos, kamštienos arba bambuko pagamintoms grindų dangoms kriterijai:

1 kriterijus.

Gaminio aprašymas

2 kriterijus.

Medienos, kamštienos ir bambuko medžiagos

3 kriterijus.

Pavojingosioms medžiagoms ir mišiniams taikomi bendrieji reikalavimai

4 kriterijus.

Konkretūs medžiagoms taikomi reikalavimai

5 kriterijus.

Gamybos proceso energijos sąnaudos

6 kriterijus.

Grindų dangų išskiriami LOJ

7 kriterijus.

Grindų dangų ir stalių plokščių išskiriamas formaldehidas

8 kriterijus.

Tinkamumas naudoti

9 kriterijus.

Remonto galimybė ir ilgesnė garantija

10 kriterijus.

Informacija vartotojams

11 kriterijus.

ES ekologinio ženklo etiketėje pateikiama informacija

I priedėlis.

LOJ kiekio apskaičiavimo gairės

II priedėlis.

Gamybos proceso energijos sąnaudų apskaičiavimo gairės

III priedėlis.

Standartų sąrašas

VERTINIMAS IR PATIKRA

Kiekvieno kriterijaus apraše nurodyti konkretūs vertinimo ir patikros reikalavimai.

Jeigu reikalaujama, kad pareiškėjas pateiktų deklaracijas, dokumentus, tyrimų rezultatus, bandymų ataskaitas ar kitus atitikties kriterijams įrodymus, juos gali pateikti pareiškėjas arba tam tikrais atvejais jo tiekėjas (-ai) ir pan.

Kompetentingos įstaigos pirmiausia pripažįsta patvirtinimus, kuriuos išdavė įstaigos, akredituotos pagal atitinkamą darnųjį bandymų ir kalibravimo laboratorijų standartą, ir patikras, kurias atliko įstaigos, akredituotos pagal atitinkamą darnųjį gaminių, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigų standartą. Įstaigos akredituojamos laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008 (1) nuostatų.

Tam tikrais atvejais leidžiama taikyti ir kitus bandymo metodus nei nurodyti kriterijaus apraše, tačiau jų lygiavertiškumą turi patvirtinti paraišką nagrinėjanti kompetentinga įstaiga.

Prireikus kompetentingos įstaigos gali reikalauti patvirtinamųjų dokumentų ir gali atlikti nepriklausomas patikras ar apsilankyti vietoje.

Būtina sąlyga – gaminys turi atitikti visus taikytinus šalies (-ių), kurioje (-se) gaminį ketinama pateikti rinkai, teisinius reikalavimus. Pareiškėjas turi pateikti deklaraciją, kad gaminys atitinka šį reikalavimą.

Jei tiekėjas nenori pareiškėjui atskleisti, kokios medžiagos įeina į mišinio sudėtį, šią informaciją jis gali siųsti tiesiogiai kompetentingai įstaigai.

1 kriterijus.   Gaminio aprašymas

Kompetentingai įstaigai pateikiamas techninis grindų dangos aprašymas, įskaitant brėžinius, kuriuose parodytos galutinį grindų dangos gaminį sudarančios detalės ir medžiagos, jo matmenys ir gamybos proceso aprašymas. Prie to aprašymo pridedamas gaminio medžiagų aprašas, kuriame nurodomas bendras gaminio svoris ir kokia jo dalis tenka kiekvienai medžiagai.

Įrodoma, kad gaminys priskirtinas prie gaminių grupės, nurodytos 1 straipsnyje.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties deklaraciją, prie kurios pridedama tokia informacija apie grindų dangą:

prekės ženklas ir (arba) prekės pavadinimas (2);

gaminio aprašymas, įskaitant brėžinius, kuriuose parodytos galutinį gaminį sudarančios detalės ir medžiagos;

medžiagų aprašas: procentinė galutinio gaminio žaliavų, cheminių medžiagų ir mišinių sudėtis pagal masę, įskaitant visus priedus ir paviršiaus apdorojimo medžiagas, kai taikytina;

visų gaminio sudedamųjų dalių (3) sąrašas, nurodant kiekvienos iš jų masę;

gamybos proceso aprašymas. Apibūdinami žaliavų arba cheminių medžiagų tiekėjai: nurodomas juridinis pavadinimas, gamybos vieta, kontaktiniai duomenys, apibūdinami gamybos etapai, kuriuos jie atliko arba kuriuose jie dalyvavo.

Kaip atitikties šiam kriterijui įrodymą galima pateikti gaminio duomenų lapą, aplinkosauginę gaminio deklaraciją arba lygiavertį dokumentą, jei juose nurodyta pirmiau išvardyta informacija.

2 kriterijus.   Medienos, kamštienos ir bambuko medžiagos

Šis reikalavimas taikomas medienai, medienos medžiagoms, kamštienai, kamštienos medžiagoms, bambukui ir bambuko medžiagoms, kurios sudaro daugiau nei 1 % gatavo gaminio masės.

Visa mediena, medienos medžiagos, kamštiena, kamštienos medžiagos, bambukas ir bambuko medžiagos turi būti gauta iš genetiškai nemodifikuotų organizmų ir turėti galiojančius kilmės patvirtinimo sertifikatus, išduotus pagal nepriklausomą trečiųjų šalių sertifikavimo sistemą, pvz., Miškų valdymo tarybos (FSC) taikomą sistemą, Miškų sertifikavimo schemų pripažinimo programą (PEFC) ar lygiavertę sistemą.

Visa pirminė mediena, kamštiena ir bambukas turi turėti galiojančius tvarios miškotvarkos sertifikatus, išduotus pagal nepriklausomą trečiųjų šalių sertifikavimo sistemą, pvz., FSC, PEFC arba lygiavertę sistemą.

Jei pagal sertifikavimo sistemą gaminyje arba gaminių linijoje galima nesertifikuotas medžiagas maišyti su sertifikuotomis ir (arba) perdirbtosiomis medžiagomis, ne mažiau kaip 70 % medienos, kamštienos ir (arba) bambuko turi sudaryti tvarumo sertifikuotos pirminės medžiagos ir (arba) perdirbtoji medžiaga.

Nesertifikuotai medžiagai taikoma patikros sistema, kuria užtikrinama, kad ji būtų gauta iš teisėto šaltinio ir atitiktų visus kitus nesertifikuotai medžiagai taikomus sertifikavimo sistemos reikalavimus.

Tvarios miškotvarkos ir (arba) kilmės patvirtinimo sertifikatus išduodančios sertifikavimo įstaigos akredituojamos arba pripažįstamos pagal tą sertifikavimo sistemą.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties deklaraciją, prie kurios prideda galiojantį (-čius), nepriklausomai išduotą (-us) visos gaminiui arba gamybos linijoje naudojamos medienos, medienos medžiagų, kamštienos, kamštienos medžiagų, bambuko arba bambuko medžiagų kilmės patvirtinimo sertifikatą (-us) ir įrodymą, kad jokia pirminė medžiaga nebuvo gauta iš GMO. Pareiškėjas pateikia audituotus apskaitos dokumentus, iš kurių matyti, kad bent 70 % medžiagų gauta iš miškų arba vietovių, valdomų pagal tvarios miškotvarkos principus, ir (arba) iš perdirbtų medžiagų šaltinių, atitinkančių nepriklausomos kilmės patvirtinimo sistemos reikalavimus. Kaip nepriklausomos trečiųjų šalių sertifikavimo sistemos pripažįstamos FSC, PEFC arba lygiavertės sistemos.

Jeigu gaminiui arba gamybos linijoje naudojama nesertifikuota medžiaga, pateikiami įrodymai, kad nesertifikuotos pirminės medžiagos dalis sudaro ne daugiau kaip 30 % ir kad jai taikoma patikros sistema, kuria užtikrinama, kad medžiaga būtų gauta iš teisėto šaltinio ir atitiktų visus kitus nesertifikuotai medžiagai taikomus sertifikavimo sistemos reikalavimus.

3 kriterijus.   Pavojingosioms medžiagoms ir mišiniams taikomi bendrieji reikalavimai

Cheminių medžiagų, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalį nustatomos kaip labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos (SVHC), arba cheminių medžiagų ir mišinių, kurie pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 (4) nustatytus klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (KŽP) kriterijus priskiriami prie šio sprendimo 3.1 lentelėje išvardytų pavojaus grupių, kiekis gaminyje ir bet kurioje jo sudedamojoje dalyje ribojamas pagal 3.a ir 3.b kriterijus. Šio kriterijaus taikymo tikslais 3.1 lentelėje pateikiamos pagal jų pavojingas savybes į grupes suskirstytos cheminės medžiagos, įtrauktos į labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų kandidatinį sąrašą, ir cheminės medžiagos, klasifikuojamos pagal KŽP pavojingumo klasifikaciją.

3.1 lentelė

Pavojų, dėl kurių taikomi apribojimai, grupės

1 grupės pavojai. SVHC ir KŽP

Pavojai, dėl kurių cheminė medžiaga priskiriama 1 grupei:

cheminės medžiagos, įtrauktos į labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų kandidatinį sąrašą,

1A arba 1B kategorijos kancerogeniškumas, mutageniškumas ir (arba) toksiškumas reprodukcijai (CMR): H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df.

2 grupės pavojai. KŽP

Pavojai, dėl kurių cheminė medžiaga priskiriama 2 grupei:

2 kategorijos CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361df, H362,

1 kategorijos toksiškumas vandens organizmams: H400, H410,

1 ir 2 kategorijų ūmus toksiškumas: H300, H310, H330, H304,

1 kategorijos toksiškumas įkvėpus: H304,

1 kategorijos specifinis toksiškumas konkrečiam organui: H370, H372,

1 kategorijos odą jautrinanti cheminė medžiaga: H317.

3 grupės pavojai. KŽP

Pavojai, dėl kurių cheminė medžiaga priskiriama 3 grupei:

2, 3 ir 4 kategorijų toksiškumas vandens organizmams: H411, H412, H413,

3 kategorijos ūmus toksiškumas: H301, H311, H331, EUH070,

2 kategorijos specifinis toksiškumas konkrečiam organui: H371, H373.

3.a.   Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC) ribojimas

SVHC koncentracija gaminyje ir bet kurioje jo sudedamojoje dalyje turi neviršyti 0,10 % masės.

Cheminėms medžiagoms, kurios įtrauktos į SVHC kandidatinį sąrašą ir kurių koncentracija gaminyje arba bet kurioje jo sudedamojoje dalyje yra didesnė nei 0,10 % masės, išimčių nedaroma.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas parengia deklaracijas, kuriose nurodo, kad SVHC kiekis gaminyje ir jo sudedamosiose dalyse neviršija nustatytos ribinės koncentracijos. Deklaracijos rengiamos remiantis naujausiu Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) paskelbtu kandidatiniu sąrašu (5).

3.b.   Pagal KŽP reglamentą klasifikuojamų cheminių medžiagų ir mišinių, naudojamų grindų dangoms, ribojimas

Grindų dangos gamintojo arba jo tiekėjų ruošiant žaliavas, gaminant, montuojant ar kaip nors kitaip apdorojant grindų dangas naudojamos cheminės medžiagos ir mišiniai negali būti priskiriami jokiai 3.1 lentelėje nurodytai KŽP reglamente nustatytai pavojaus grupei. Ribojamos cheminės medžiagos ir mišiniai apima klijus, dažus, gruntus, lakus, beicus, dervas, biocidinius produktus, užpildus, vaškus, alyvas, sandūrų hermetikus, dažiklius ir sandariklius.

Tačiau tokias ribojamas chemines medžiagas leidžiama naudoti, jei galioja bent viena iš šių sąlygų:

naudotas ribojamos cheminės medžiagos arba mišinio kiekis yra mažesnis nei 0,10 % visos grindų dangos ir visų jos sudedamųjų dalių masės;

ribojamos medžiagos savybės pasikeičia dėl apdorojimo (pvz., ji pasidaro biologiškai neįsisavinama arba chemiškai sureaguoja) ir ji nebepatenka į ribojamą KŽP reglamente nustatytą pavojaus grupę, o nesureagavusios ribojamos medžiagos likutis sudaro mažiau nei 0,10 % visos grindų dangos ir visų jos sudedamųjų dalių masės.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas ir (arba) jo tiekėjai kompetentingai įstaigai pateikia atitikties 3.b kriterijui deklaraciją ir, jei taikytina, prideda atitinkamų panaudotų cheminių medžiagų ir mišinių sąrašą bei deklaracijas, kuriose nurodoma, ar jie priskiriami, ar nepriskiriami prie pavojaus grupių, pridėtas medžiagų kiekis ir informacija, ar šių medžiagų arba mišinių savybės dėl apdorojimo pakinta taip, kad jos nebepatenka į ribojamas KŽP reglamente nustatytas pavojaus grupes. Pastaruoju atveju nurodoma, kiek liko nesureagavusių ribojamųjų medžiagų.

Nurodant, kad cheminė medžiaga priskiriama arba nepriskiriama prie pavojaus grupių, apie kiekvieną iš jų pateikiama tokia informacija:

i)

medžiagos Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (CAS) (6), Europos bendrijos (EB) (7) arba kito sąrašo numeris (jei turima – mišinių);

ii)

naudojamos cheminės medžiagos arba mišinio fizinė forma ir būvis;

iii)

klasifikavimas pagal darniąją KŽP pavojingumo klasifikaciją;

iv)

savarankiško klasifikavimo įrašai ECHA REACH užregistruotų cheminių medžiagų duomenų bazėje (8) (jei suderintos klasifikacijos nėra);

v)

mišinių klasifikavimas pagal Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytus kriterijus.

Norint pasiremti savarankiško klasifikavimo įrašais REACH užregistruotų cheminių medžiagų duomenų bazėje, pirmenybė teiktina bendrai teikiant informaciją sudarytiems įrašams.

Jei REACH užregistruotų cheminių medžiagų duomenų bazėje nurodyta, kad medžiagai suklasifikuoti „trūksta duomenų“ arba klasifikacija „negalutinė“, arba jei medžiaga pagal REACH sistemą dar neužregistruota, pateikiami Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII priedo reikalavimus atitinkantys toksikologiniai duomenys, kurių pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedą ir ECHA pagalbines gaires pakanka galutiniam savarankiškam klasifikavimui patvirtinti. Jei duomenų bazėje nurodyta „trūksta duomenų“ ar „negalutinė“, savarankiško klasifikavimo įrašai tikrinami. Tuo tikslu priimtinais laikomi šie informacijos šaltiniai:

i)

toksikologiniai tyrimai ir pavojaus vertinimai, kuriuos atliko kitos tos pačios kaip ECHA srities reguliavimo agentūros (9), valstybių narių reguliavimo įstaigos arba tarpvyriausybinės organizacijos;

ii)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą visiškai užpildytas saugos duomenų lapas;

iii)

dokumentais patvirtinta toksikologijos specialisto nuomonė, kuri privalo būti grindžiama mokslinės literatūros apžvalga ir turimais bandymų duomenimis, prireikus pagrindžiama naujų bandymų, kuriuos pagal ECHA patvirtintus bandymo metodus atlieka nepriklausomos laboratorijos, rezultatais;

iv)

cheminių medžiagų pavojingumo vertinimą pagal Pasauliniu mastu suderintą cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemą (GHS) arba KŽP pavojingumo klasifikacijos sistemą atliekančios akredituotos atitikties vertinimo įstaigos išduota pažyma, kuri prireikus grindžiama ekspertų nuomone.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XI priedą informacija apie cheminių medžiagų pavojingas savybes gali būti gaunama kitomis priemonėmis nei bandymai, pvz., naudojant alternatyvius metodus, kaip antai in vitro metodus, kiekybinius struktūros ir aktyvumo santykio modelius arba naudojant grupavimo arba analogijos metodą.

4 kriterijus.   Konkretūs medžiagoms taikomi reikalavimai

4.a.   Perdirbtos medienos, kamštienos ir bambuko teršalai

Visi gatavoms grindų dangoms gaminti naudojami perdirbti plaušai ir drožlės tikrinami pagal Europos medienos plokščių gamintojų federacijos (EPF) taikomą perdirbtos medienos tiekimo sąlygų standartą (10) arba jam lygiavertį standartą, kuriame nustatytos tokios pačios arba griežtesnės ribinės vertės, ir turi atitikti 4.1 lentelėje nurodytas teršalų ribines vertes.

4.1 lentelė

Perdirbtos medienos, kamštienos, bambuko ir jų plaušų bei drožlių teršalų ribinės vertės (mg/kg sausos perdirbtos medžiagos)

Teršalai

Ribinės vertės

Teršalai

Ribinės vertės

Arsenas (As)

25

Gyvsidabris (Hg)

25

Kadmis (Cd)

50

Fluoras (F)

100

Chromas (Cr)

25

Chloras (Cl)

1 000

Varis (Cu)

40

Pentachlorfenolis (PCP)

5

Švinas (Pb)

90

Deguto alyvos (benzo(a)pirenas)

0,5

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia:

gamintojo arba plokščių tiekėjo deklaraciją, kad grindų dangoje perdirbta mediena, kamštiena, bambukas, jų plaušai ir drožlės nenaudoti, arba

gamintojo arba plokščių tiekėjo deklaraciją, kad visos perdirbtos medienos, kamštienos, bambuko, jų plaušų ir drožlių reprezentatyvieji bandiniai ištirti pagal EPF perdirbtos medienos tiekimo sąlygų standartą arba pagal kitą lygiavertį standartą, kuriame nustatytos tokios pačios arba griežtesnės ribinės vertės, ir prideda atitinkamas bandymų ataskaitas, iš kurių matyti, kad perdirbtų medžiagų bandiniai atitinka 4.1 lentelėje nurodytas ribines vertes.

4.b.   Biocidiniai produktai

Negalima apdoroti medienos, kamštienos ir (arba) bambuko grindų dangų biocidiniais produktais.

Toliau nurodytų veikliųjų medžiagų negalima naudoti paruoštiems naudoti supakuotiems mišiniams, kurių pagrindą sudaro vanduo, tokiems kaip klijai arba lakai, konservuoti:

didesnės nei 15 ppm koncentracijos chlormetilizotiazolinono ir metilizotiazolinono mišinio (3:1) (CMIT/MIT CAS Nr. 55965–84–9),

didesnės nei 200 ppm koncentracijos metilizotiazolinono,

kitų didesnės nei 500 ppm koncentracijos izotiazolinonų.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia deklaraciją, kad biocidinių produktų nenaudota, arba, jei taikytina, deklaraciją, prie kurios pridedamas vandens pagrindu gaminamų mišinių saugos duomenų lapas (SDS), kuriame nurodyta, kokios veikliosios medžiagos naudotos šiems paruoštiems naudoti mišiniams konservuoti.

4.c.   Sunkieji metalai dažuose, gruntuose ir lakuose

Jokiuose ant medienos, medienos medžiagų, kamštienos, kamštienos medžiagų, bambuko arba bambuko medžiagų naudojamuose dažuose, gruntuose arba lakuose negali būti cheminių medžiagų su šiais metalais: kadmiu, švinu, chromu VI, gyvsidabriu, arsenu arba selenu, jei bent vieno jų koncentracija paruoštuose naudoti supakuotuose dažuose, gruntuose arba lakuose yra didesnė nei 0,010 % masės.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas arba atitinkamais atvejais jo tiekėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir atitinkamus naudotų dažų, gruntų ir lakų tiekėjų saugos duomenų lapus.

4.d.   LOJ kiekis paviršiaus apdorojimo medžiagose

Medienos, medienos medžiagų, kamštienos, kamštienos medžiagų, bambuko arba bambuko medžiagų paviršiaus apdorojimo produktai turi tenkinti vieną iš šių kriterijų:

bendras LOJ kiekis turi būti mažesnis arba lygus 5 % masės (koncentracija paruoštame naudoti supakuotame produkte);

bendras LOJ kiekis gali būti didesnis nei 5 % masės, jei parodoma, kad produkto naudojama mažiau nei 10 g/m2 apdorojamo paviršiaus ploto.

Šis kriterijus taikomas bendram LOJ kiekiui paviršiaus apdorojimo produktuose, remiantis jų chemine sudėtimi, kai jie yra drėgno pavidalo. Jei prieš naudojant produktus reikia skiesti, skaičiavimai atliekami remiantis praskiesto produkto sudėtimi.

Šio kriterijaus taikymo tikslais LOJ – lakusis organinis junginys, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/42/EB 2 straipsnio 5 punkte.

Šis kriterijus netaikomas mišiniams, gamybos procese naudojamiems taisymo reikmėms (pvz., šakų skylėms, plyšeliams, įdubimams ir pan. užtaisyti).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją, prie kurios prideda visų medienos, medienos medžiagų, kamštienos, kamštienos medžiagų, bambuko arba bambuko medžiagų paviršiui apdoroti naudojamų cheminių medžiagų ir mišinių SDS. Jei SDS nurodyta, kad LOJ naudotose paviršiaus apdorojimo cheminėse medžiagose ir mišiniuose sudaro mažiau nei 5 % masės, daugiau jokios patikros nereikia.

Jei SDS informacijos apie LOJ kiekį nėra, jį reikia apskaičiuoti remiantis paviršiaus apdorojimo mišinį sudarančių cheminių medžiagų sąrašu. Kiekvieno sudėtyje esančio LOJ koncentracija išreiškiama masės procentais.

Jei LOJ kiekis sudaro daugiau nei 5 % masės, pareiškėjas pateikia skaičiavimus, iš kurių matyti, kad, remiantis I priedėlyje pateiktomis gairėmis, 1 m2 apdorojamo grindų dangos paviršiaus ploto tenkantis faktinis LOJ kiekis yra mažesnis nei 10 g/m2.

4.e.   LOJ kiekis kitose naudotose cheminėse medžiagose ir mišiniuose

LOJ kiekis turi būti mažesnis nei:

3 % masės grindų dangoms gaminti skirtuose paruoštuose naudoti klijuose ir dervose;

1 % masės kitose cheminėse medžiagose, išskyrus grindų dangoms gaminti skirtus paruoštus naudoti klijus, dervas ir paviršiaus apdorojimo medžiagas (4.d kriterijus).

Grindų dangų gamyboje naudojamų skystųjų aminoplastiko dervų sudėtyje esantis laisvasis formaldehidas turi sudaryti mažiau nei 0,2 % masės.

Šis kriterijus taikomas bendram LOJ kiekiui medžiagose, remiantis jų chemine sudėtimi, kai jos yra drėgno pavidalo. Jei prieš naudojant mišinius reikia skiesti, skaičiavimai atliekami remiantis praskiesto produkto sudėtimi.

Šio kriterijaus taikymo tikslais LOJ – lakusis organinis junginys, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/42/EB 2 straipsnio 5 punkte.

Šis kriterijus netaikomas mišiniams, gamybos procese naudojamiems taisymo reikmėms (pvz., šakotumams, plyšeliams, įlenkimams ir pan. taisyti).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją, prie kurios prideda visų naudotų paruoštų naudoti klijų, dervų ar kitų medžiagų SDS arba lygiaverčius atitiktį įrodančius dokumentus, taip pat visą receptūrą, kurioje nurodyti sudedamųjų dalių kiekiai ir CAS numeriai.

Jei SDS nurodyta, kad LOJ naudotuose paruoštuose naudoti klijuose ir dervose sudaro mažiau nei 3 % masės, o kitose naudotose cheminėse medžiagose – mažiau nei 1 %, daugiau jokios patikros nereikia.

Jei SDS informacijos apie LOJ kiekį nėra, jį reikia apskaičiuoti remiantis cheminių medžiagų sąrašu. Kiekvieno sudėtyje esančio LOJ koncentracija išreiškiama masine dalimi.

Pareiškėjas pateikia bandymų ataskaitas, iš kurių matyti, kad skystųjų aminoplastiko dervų sudėtyje esančio laisvojo formaldehido masinė dalis, matuojant pagal EN1243 standartą, sudaro mažiau nei 0,2 %.

4.f.   Plastifikatoriai

Nei klijuose, nei dervose, nei paviršiaus apdorojimo medžiagose kaip plastifikatoriai negali būti naudoti ftalatai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnyje. Laikoma, kad tokių ftalatų nėra, jei susumavus visus išvardytus ftalatus gautas kiekis sudaro mažiau nei 0,10 % klijų, dervų arba paviršiaus apdorojimo medžiagos ar mišinio masės (1 000 mg/kg).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia vieną iš šių dokumentų:

tiekėjo arba grindų dangų gamintojo parengtą atitikties šiam kriterijui deklaraciją, kurioje deklaruojama, kad kaip plastifikatoriai nebuvo naudoti ftalatai, arba

tiekėjo arba grindų dangų gamintojo parengtą atitikties šiam kriterijui deklaraciją, kurioje deklaruojama, kad klijuose, dervose arba paviršiaus apdorojimo medžiagose ar mišiniuose ftalatai buvo naudoti kaip plastifikatoriai, tačiau nė vienas iš naudotų ftalatų neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnyje nurodytų kriterijų. Nepateikus tinkamos deklaracijos, klijai, dervos ir paviršiaus apdorojimo medžiagos ar mišiniai bandomi pagal ISO 8214–6 standartą, siekiant patikrinti, ar jų sudėtyje yra tokių ftalatų.

4.g.   Halogeninti organiniai junginiai

Grindų dangų gamyboje naudojamose medžiagose (rišikliuose, klijuose, dengimo medžiagose ir pan.) negali būti halogenintų organinių junginių.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties deklaraciją ir prideda cheminių medžiagų gamintojo deklaraciją, kad nenaudota halogenintų organinių junginių. Taip pat pateikiami atitinkami cheminių medžiagų SDS.

4.h.   Antipirenai

Grindų dangų gamyboje naudojamose medžiagose negali būti antipirenų.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties deklaraciją ir prideda cheminių medžiagų gamintojo deklaraciją, kad nenaudota antipirenų. Taip pat pateikiami atitinkami cheminių medžiagų SDS.

4.i.   Aziridinas ir poliaziridinas

Grindų dangų gamyboje naudojamose medžiagose (paviršiaus apdorojimo, dengimo medžiagose ir pan.) negali būti aziridino ir poliaziridino.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties deklaraciją ir prideda cheminių medžiagų gamintojo deklaraciją, kad nenaudota nei aziridino, nei poliaziridino. Taip pat pateikiami atitinkami cheminių medžiagų SDS.

5 kriterijus.   Gamybos proceso energijos sąnaudos

Vidutinis metinis energijos suvartojimas gaminant grindų dangas apskaičiuojamas pagal 5.1 lentelėje ir II priedėlyje pateiktus nurodymus ir turi viršyti šias ribas (E balą):

Produktas

E balas

Masyvinės medienos grindų dangos

> 11,0

Daugiasluoksnės medienos grindų dangos

Medienos faneros grindų dangos

Kamštienos grindų dangos ir kamštienos plytelės

Bambuko grindų dangos

Laminuotosios grindų dangos

> 8,0


5.1 lentelė

E balo apskaičiavimas

Formulė

 

Aplinkos parametras

Maksimali vertė

Formula

A

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis bendrame per metus suvartojamos energijos kiekyje

%

B

Per metus įsigyta elektros energija

kWh/m2

15 kWh/m2

C

Metinės kuro sąnaudos

kWh/m2

35 kWh/m2

 

Čia A – energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių ir bendro energijos kiekio santykis.

A santykio skaitiklyje skaičiuojama taip: įsigytas atsinaujinančiųjų energijos išteklių kuras (kuro kiekis × standartinė vertė) plius vietoje pagaminta šiluma iš ne kuro atsinaujinančiųjų energijos išteklių plius 2,5 × vietoje pagaminta elektros energija iš ne kuro atsinaujinančiųjų energijos išteklių plius 2,5 × įsigyta elektros energija iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių.

A santykio vardiklyje skaičiuojama taip: įsigytas atsinaujinančiųjų energijos išteklių kuras (kuro kiekis × standartinė vertė) plius įsigytas kuras ne iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių (kuro kiekis × standartinė vertė) plius vietoje pagaminta šiluma iš ne kuro atsinaujinančiųjų energijos išteklių plius 2,5 × vietoje pagaminta elektros energija iš ne kuro atsinaujinančiųjų energijos išteklių plius 2,5 × įsigyta elektros energija iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir plius 2,5 × įsigyta elektros energija ne iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių.

 

B-per metus įsigyta elektros energija reiškia iš išorės tiekėjo įsigytos elektros energijos sumą. Jei įsigyta elektros energija yra gauta iš atsinaujinančiųjų elektros energijos šaltinių, taikomas koeficientas 0,8.

 

C – metinės kuro sąnaudos reiškia visų įsigytų arba grindų dangų gamyboje kaip šalutiniai produktai gautų ir energijai vietoje gaminti panaudotų kuro rūšių sumą.

 

E balas skaičiuojamas vienam pagamintos grindų dangos m2, atsižvelgiant į tiesiogiai grindų dangos gamyboje suvartotą energiją. Į netiesioginį energijos suvartojimą neatsižvelgiama.

Toliau pateikiamas orientacinis veiklos rūšių, kurias reikia arba kurių nereikia įtraukti į energijos suvartojimo skaičiavimus, sąrašas. Veikla laikoma pradėta, kai gamintojas arba jo tiekėjai savo gamybos vietoje gauna nukirstus medžius (medžių rąstus), kamštieną arba bambuką, o baigiama pasibaigus gamybos procesui.

Produktas

Elektros energijos ir kuro suvartojimo sąlygos (orientacinis sąrašas)

Įtraukiama

Neįtraukiama

Masyvinės medienos grindų dangos

džiovinimas, smulkinimas ir pjaustymas

klijavimas ir apipjaustymas

šlifavimas

dengimas

pakavimas

bet kokia kita gamyboje reikalinga veikla

lakų arba kitų supakuotų paruoštų naudoti preparatų gamyba

atliekant kokybės patikras suvartojama energija

netiesioginės energijos sąnaudos (pvz., šildymo, apšvietimo, vidaus transporto ir pan. reikmėms)

Daugiasluoksnės medienos grindų dangos

džiovinimas, smulkinimas ir pjaustymas

klijavimas ir apipjaustymas

šlifavimas

presavimas

dengimas

pakavimas

bet kokia kita gamyboje reikalinga veikla

Kamštienos grindų dangos ir kamštienos plytelės

džiovinimas, smulkinimas ir pjaustymas

klijavimas ir apipjaustymas

šlifavimas

presavimas

jei naudojamos grindų dangų konstrukcijoje, stalių plokščių gamyba

dengimas

pakavimas

bet kokia kita gamyboje reikalinga veikla

Bambuko grindų dangos

Laminuotosios grindų dangos

stalių plokščių gamyba

puošybos ir klojamųjų elementų, taip pat dengiamojo popieriaus sluoksnio įmirkymas

presavimas

klijavimas

pakavimas

bet kokia kita gamyboje reikalinga veikla

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas nurodo ir įrodo:

vidutiniškai per metus iš išorės tiekėjo įsigytos elektros energijos rūšį ir kiekį. Jei įsigyta elektros energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių, reikia pateikti kilmės garantijas pagal Direktyvą 2009/28/EB. Jei šalyje, kurioje gaminamos grindų dangos, Direktyva 2009/28/EB netaikoma, reikia pateikti kitokius lygiaverčius įrodymus;

gaminant grindų dangas naudoto kuro rūšį (-is) ir kiekius, pateikiant sutartis, sąskaitas arba lygiaverčius dokumentus, kuriuose nurodytos datos, pristatyti arba įsigyti kiekiai ir kuro specifikacijos (pvz., fizikocheminės savybės, apatinis šilumingumas ir pan.). Reikia pridėti deklaraciją, kurioje pagal Direktyvą 2009/28/EB nurodoma, kuris panaudotas kuras yra iš atsinaujinančiųjų išteklių;

gamybos etapuose, kurie įtraukiami apskaičiuojant E balą, sunaudotos energijos kiekį, kartu pridedant pagrindžiančius dokumentus (pvz., energetinių matavimų, atliktų įvairiuose gamybos taškuose, rezultatus, įrangos dokumentacijoje nurodytą energijos suvartojimą ir pan.);

parduotos energijos rūšį ir kiekį. Į skaičiavimus, jei yra, reikia įtraukti kuro, naudojamo parduotai energijai gaminti, rūšis ir kiekius, datas arba laikotarpius, kai energija buvo gaminama, bei pardavimo datas;

vidutiniškai per metus pagaminamo grindų dangų, kurioms prašoma suteikti ES ekologinį ženklą, kiekio (m2) deklaracija.

Atitikčiai šiam kriterijui įrodyti gali būti naudojami dokumentai, kuriais deklaruojamas energijos suvartojimas, kuro pirkimas ir energijos gamyba, taip pat dokumentai, naudojami grindų dangų gamybai deklaruoti nacionalinėms institucijoms.

6 kriterijus.   Grindų dangų išskiriami LOJ

Grindų dangos neturi išskirti daugiau junginių, nei nurodyta 6.1 lentelėje, matavimus atliekant bandymo kameroje pagal bandymo standartą CEN/TS16516. Bandymams atlikti siunčiamų mėginių pakavimas ir pristatymas, tvarkymas ir laikymas turi atitikti CEN/TS 16516 standarte nustatytas procedūras.

6.1 lentelė

Išskiriamų teršalų kiekio reikalavimai

Produktai

Išskiriamų teršalų kiekio reikalavimai

Junginiai

Ribinė vertė 28 dienas palaikius vėdinamoje bandymo kameroje (žr. CEN/TS16516), mg/m3 oro (d)

Masyvinės medienos grindų dangos

Daugiasluoksnės medienos grindų dangos

Medienos faneros grindų dangos

Bendras LOJ, išskyrus acto rūgštį

(CAS 64–19–7), kiekis

< 0,3

Kamštienos grindų dangos

Bambuko grindų dangos

Bendras LOJ kiekis

Laminuotosios grindų dangos

Bendras LOJ kiekis

< 0,16

Visos grindų dangos

Bendras PLOJ kiekis

< 0,1

Masyvinės medienos grindų dangos

Daugiasluoksnės medienos grindų dangos

Medienos faneros grindų dangos

Mažiausios dominančios koncentracijos (MDK) medžiagų, išskyrus acto rūgštį (CAS 64–19–7), R vertė

≤ 1

Kamštienos grindų dangos

Bambuko grindų dangos

Laminuotosios grindų dangos

MDK medžiagų R vertė

≤ 1

Visos grindų dangos

Kancerogeninės medžiagos

< 0,001

Šio kriterijaus taikymo tikslais LOJ – bet kuris lakusis organinis junginys, kuris dujų chromatografo kolonėlėje išskiriamas tarp (imtinai) n-heksano ir n-heksadekano ir kurio apytikrė virimo temperatūra yra 68–287 °C, kai matuojama kapiliarinėje kolonėlėje, dengtoje 5 % fenilpolisiloksano ir 95 % metilpolisiloksano.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties deklaraciją, prie kurios prideda pagal CEN/TS16516 standartą arba lygiavertį metodą kameroje atliktų bandymų ataskaitas, iš kurių matyti, kad gaminys atitinka 6.1 lentelėje nurodytas ribines vertes. Bandymų ataskaitose turi būti nurodyta:

taikytas bandymo metodas;

bandymo rezultatai ir atlikti skaičiavimai, kad būtų matyti 6.1 lentelėje nurodytos ribinės vertės.

Jei koncentracijos ribinės vertės, kurios kameroje turi būti pasiektos 28-tą dieną, gali būti pasiektos praėjus 3 dienoms po mėginio įdėjimo į kamerą arba bet kuriam kitam laikotarpiui (nuo 3 iki 27 dienų po mėginio įdėjimo į kamerą), galima deklaruoti, kad mėginys atitinka reikalavimus ir bandymą nutraukti anksčiau.

Gaminių bandymų, kurie buvo atlikti ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos suteikti ES ekologinį ženklą pateikimo, duomenys galioja, jei nebuvo padaryta gamybos proceso arba naudojamų cheminių medžiagų sudėties pakeitimų, dėl kurių galėtų padidėti galutinio gaminio išskiriamų LOJ kiekis.

Atitiktį įrodyti galima ir pateikiant galiojantį patalpų mikroklimato ženklinimo sertifikatą, jei toks ženklinimas atitinka reikalavimus pagal šį kriterijų ir jei kompetentinga įstaiga laiko jį lygiaverčiu.

7 kriterijus.   Grindų dangų ir stalių plokščių išskiriamas formaldehidas

Grindų dangos, pagamintos naudojant formaldehidu apdorotas stalių plokštes, formaldehidinius klijus, dervas ar apdailos medžiagas ir, jei naudota, neapdorotas stalių plokštes, pagamintas naudojant formaldehidinius klijus arba dervas, turi tenkinti vieną iš šių kriterijų:

išskiriamas formaldehido kiekis yra mažesnis nei 50 % slenkstinės vertės, todėl juos galima priskirti E1 klasei, kaip apibrėžta EN 13986+A1 standarto B priede (taikoma visoms grindų dangoms ir ne MDF (vidutinio tankio medienos plaušų) bei ne HDF (didelio tankio medienos plaušų) stalių plokštėms),

išskiriamas formaledehido kiekis yra mažesnis nei 65 % EN 13986+A1 standarto B priede nustatytos E1 klasės slenkstinės vertės (taikoma neapdorotoms MDF ir HDF stalių plokštėms),

išskiriamo formaldehido kiekis nesiekia Kalifornijos oro išteklių valdybos (CARB) „Phase II“ reikalavimuose arba Japonijos standartuose „F-3 star“ ar „F-4 star“ nustatytų ribų.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją. Grindų dangų ir stalių plokščių, iš kurių išsiskiria mažas formaldehido kiekis, vertinimas ir patikra priklauso nuo jiems taikomos sertifikavimo sistemos. 7.1 lentelėje išvardyta, kokius dokumentus reikia pateikti pagal kiekvieną sistemą.

7.1 lentelė

Grindų dangų, iš kurių išsiskiria mažas formaldehido kiekis, tikrinimo dokumentai

Sertifikavimo sistema

Vertinimas ir patikra

E1

(kaip apibrėžta EN 13986+A1 standarto B priede)

Gamintojo ir, jei taikytina, stalių plokščių tiekėjo deklaracija, kurioje nurodyta, kad grindų dangos ir neapdorotos ne MDF ir ne HDF stalių plokštės atitinka 50 % EN 13986+A1 standarto B priede E1 klasei nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės reikalavimą (11) arba, jei tai neapdorotos MDF arba HDF plokštės, 65 % EN 13986+A1 standarto B priede E1 klasei nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės reikalavimą; prie deklaracijos pridedamos pagal EN 120, EN 717–2 arba EN 717–1 standartus arba lygiavertį metodą atliktų bandymų ataskaitos.

CARB. „Phase II“ ribinės vertės

Gamintojo ir, jei taikytina, stalių plokščių tiekėjo deklaracija, iš kurios būtų matyti, kad grindų danga atitinka Kalifornijos sudėtinių medienos gaminių reglamente Nr. 93120 (12) apibrėžtas formaldehido išsiskyrimo „Phase II“ ribines vertes, ir kuri pagrindžiama pagal ASTM E1333 arba ASTM D6007 atliktų bandymų rezultatais.

Grindų danga arba, jei taikytina, stalių plokštė gali būti ženklinama pagal Reglamento Nr. 93120 3 skirsnio e punktą, nurodant gamintojo pavadinimą, gaminio serijos arba pagamintos partijos numerį ir trečiosios šalies sertifikuotojui CARB suteiktą numerį (ši dalis neprivaloma, jei gaminiai parduodami už Kalifornijos ribų arba pagaminti papildomai nepridedant formaldehido ar naudojant tam tikras formaldehidines dervas, iš kurių išsiskiria ypač mažas teršalų kiekis).

„F-3“ arba „F-4 star“ ribinės vertės

Gamintojo ir, jei taikytina, stalių plokščių tiekėjo parengta atitikties pagal JIS A 5905 (plaušų plokštėms) arba JIS A 5908:2003 (smulkinių plokštėms ir sluoksniuotajai medienai) nustatytoms formaldehido išsiskyrimo ribinėms vertėms deklaracija, prie kurios pridedamos pagal JIS A 1460 nurodytą desikatoriaus metodą atliktų bandymų ataskaitos.

8 kriterijus.   Tinkamumas naudoti

Turi būti tenkinami tik su konkrečia grindų dangos rūšimi susiję reikalavimai.

Grindų dangas reikia išbandyti ir klasifikuoti pagal naujausias 8.1 lentelėje pateiktų standartų ir nurodymų versijas.

8.1 lentelė

Grindų dangų bandymo ir klasifikavimo standartai

Grindų danga

Bandymo metodas

Klasifikavimas

Medienos faneros grindų dangos (13)

EN 1534, atsparumo įspaudimui nustatymas

EN 13329, išsipūtimo nustatymas

Tinkamas bandymo metodas, pagal kurį nustatomas atsparumas smūgiams (14)

Tinkamas bandymo metodas, pagal kurį nustatomas atsparumas dilinimui (14)

ISO 24334, sukibimo stiprio nustatymas

EN ISO 10874 (1)

Gamykloje lakuotos masyvinės ir daugiasluoksnės medienos grindų dangos

Viršutinio sluoksnio storis

Paviršinio sluoksnio medienos kietumas (2)

EN 685 (2) CTBA

Gamykloje alyvuotos, nedengtos masyvinės medienos ir nedengtos daugiasluoksnės medienos grindų dangos

Kamštienos plytelių grindų dangos

EN 12104

EN ISO 10874

Kamštienos grindų dangos

EN 660–1, atsparumo dėvėjimuisi grupės nustatymas

EN 425, kėdės ratukų poveikio nustatymas

EN 425, baldo kojos poveikio nustatymas

ISO 24343–1, liekamųjų įspaudų nustatymas

Bambuko grindų dangos

EN 1534, atsparumo įspaudimui nustatymas

EN 13696, viršutinio sluoksnio arba dilimo sluoksnio storio nustatymas

Laminuotosios grindų dangos

EN 13329

EN 14978

EN 15468

EN ISO 10874

Grindų dangos turi siekti bent toliau pateiktoje lentelėje nurodytas vertes.

Grindų danga

Ribinės vertės

Medienos faneros grindų danga

23 klasės naudojimo lygis – gyvenamosioms patalpoms skirtos grindų dangos

32 klasės naudojimo lygis – komercinėms patalpoms skirtos grindų dangos

Gamykloje lakuotos masyvinės ir daugiasluoksnės medienos grindų dangos

23 klasės naudojimo lygis – gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms skirtos grindų dangos

Gamykloje alyvuotos, nedengtos medienos masyvo ir nedengtos daugiasluoksnės medienos grindų dangos

Kamštienos plytelių grindų dangos

23 klasės naudojimo lygis – gyvenamosioms patalpoms skirtos grindų dangos

32 klasės naudojimo lygis – komercinėms patalpoms skirtos grindų dangos

Kamštienos grindų dangos

Bambuko grindų dangos

Pusiausvirasis drėgnis: 8 % esant 20 °C ir 50 % santykiniam oro drėgnumui

Atsparumas įspaudimui:

≥ 4 kg/mm2 horizontaliai arba vertikaliai supresuotoms grindų dangoms

≥ 9,5 kg/mm2 didelio tankio grindų dangoms

Laminuotosios grindų dangos

23 klasės naudojimo lygis – gyvenamosioms patalpoms skirtos grindų dangos

32 klasės naudojimo lygis – komercinėms patalpoms skirtos grindų dangos

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją. Deklaracija pagrindžiama bandymų ataskaitomis, kuriose nurodoma:

grindų dangos rūšis;

pasirinktas (-i) bandymo metodas (-ai);

bandymų rezultatai ir pagal juos bei pagal atitinkamą standartą, jei taikytina, priskirta grindų dangos klasė.

Jei grindų danga bandyta pagal pirmiau nenurodytą bandymo metodą, rezultatai gali būti priimami, jei, kompetentingos įstaigos manymu, šis bandymo metodas yra palyginamas su nurodytaisiais.

9 kriterijus.   Remonto galimybė ir ilgesnės trukmės garantija

Turi būti tenkinami tik su konkrečia grindų dangos rūšimi susiję reikalavimai.

Kad būtų galima remontuoti arba pakeisti susidėvėjusias dalis, grindų dangos turi atitikti toliau pateiktus reikalavimus.

Remonto galimybė. Informacija turi būti pateikiama naudotojo instrukcijose arba gamintojo interneto svetainėje, kad naudotojai ir montuotojai galėtų ja pasinaudoti.

a)

Remonto konstrukcija ir remonto dokumentas. Jei grindų dangos nepriklijuojamos, jų konstrukcija turi būti išmontuojama, kad jas būtų lengviau remontuoti, pakartotinai panaudoti ir perdirbti. Pateikiamos paprastos iliustruotos instrukcijos, kaip išmontuoti grindų dangą ir pakeisti sugadintas dalis. Išmontavimo ir pakeitimo veiksmus turi būti galima atlikti naudojantis įprastais ir paprastais rankiniais įrankiais. Pateikiama informacija ir rekomendacijos, kad geriausia turėti atsarginių grindų dangos dalių, jei prireiktų remonto.

Ilgesnė garantija.

b)

Pareiškėjas nemokamai suteikia garantiją, kuri yra ne trumpesnė nei penkeri metai nuo gaminio pristatymo dienos. Ši garantija suteikiama nepažeidžiant nacionalinės teisės aktais nustatytų teisinių įpareigojimų gamintojui ir pardavėjui.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties deklaraciją kartu su:

remonto dokumento arba kitokios medžiagos, kurioje pateikiama informacija apie remonto konstrukciją, kopija,

garantijos dokumento, kuriame nurodytos ilgesnės garantijos suteikimo sąlygos, kurios išdėstomos vartotojams skirtuose informaciniuose dokumentuose ir atitinka būtiniausius šio kriterijaus apraše nustatytus reikalavimus, kopija.

10 kriterijus.   Informacija vartotojams

Gaminys turi būti parduodamas kartu su vartotojui svarbia informacija, pateikiama ant pakuotės arba kituose prie gaminio pridedamuose dokumentuose. Turi būti tenkinami tik su konkrečia grindų dangos rūšimi susiję reikalavimai.

Instrukcijos turi būti įskaitomos ir pateikiamos tos šalies, kurios rinkai tiekiamas gaminys, kalba ir (arba) su grafiniu atvaizdavimu arba piktogramomis bei apimti toliau išvardytus aspektus:

informaciją apie pogrupį, kuriam priklauso gaminys (masyvinė ar daugiasluoksnė medienos grindų danga, kamštienos grindų danga, kamštienos plytelių danga, bambuko grindų danga, laminuotoji grindų danga ir pan.), medienos, kamštienos arba bambuko medžiagos kiekį galutiniame gaminyje (masinę dalį) ir informaciją, ar naudotojo patalpose reikės apdoroti paviršių; montavimo rekomendacijas.

Reikia nurodyti visas instrukcijas, susijusias su geriausia aplinką tausojančio montavimo praktika:

kai tik įmanoma, rekomenduojama rinktis kloti plūdriąsias grindis. Reikia nurodyti, kaip būtina paruošti klojimo pagrindą ir kokių papildomų medžiagų reikės,

jei dėl galimos ilgesnės naudojimo trukmės rekomenduojama kloti klijuojant, reikia pridėti rekomendaciją naudoti klijus, kuriems suteiktas I tipo ekologinio ženklo sertifikatas, arba mažai teršalų išskiriančius klijus, kurie atitinka EMICODE EC1, arba lygiaverčius klijus,

iliustruotas sumontavimo ir išmontavimo instrukcijas pagal 9.a kriterijaus apraše pateiktus reikalavimus (jei taikytina).

Jei grindų dangos nedengtos arba jas reikia alyvuoti, pateikiama paviršiaus apdorojimo rekomendacija:

atitinkama informacija apie tai, kiek ir kokių dengimo produktų (pvz., alyvos arba lako) reikia, kad būtų užtikrintas numatytasis ilgaamžiškumas,

atitinkama informacija apie grindų dangų dengimą mažai teršalų išskiriančiais produktais pagal Direktyvą 2004/42/EB,

informacija apie tai, kaip galima pratęsti grindų naudojimo trukmę jas remontuojant, pvz., šlifuojant arba apdorojant jų paviršių.

Rekomendacijos, kaip naudoti, valyti ir prižiūrėti gaminį:

jei taikytina grindų dangos rūšiai, pridedama susijusi informacija, kaip atlikti įprastinį valymą, nurodant I tipo ekologiniu ženklu paženklintus valymo produktus,

priežiūros instrukcijos, įskaitant priežiūros produktus, taip pat grindų dangai atnaujinti ir intensyviai valyti skirtus produktus. Jei įmanoma, reikėtų rekomenduoti I tipo ekologiniu ženklu paženklintus priežiūros produktus,

aiškiai nurodoma, kur galima naudoti grindų dangą, taip pat gaminio atitiktis atitinkamiems EN standartams, kaip nurodyta 8 kriterijaus apraše.

Su galimybe remontuoti susijusią informaciją:

aiškiai nurodoma rekomendacija pasirūpinti atsarginėmis dalimis, atitinkanti 9.a kriterijaus apraše pateiktus reikalavimus,

atitinkama informacija apie sąlygas, kuriomis suteikiama garantija pagal 9.b kriterijaus apraše nurodytus reikalavimus.

Informaciją, susijusią su gaminio eksploatacijos pabaiga:

vartotojui skirtą išsamų geriausių gaminio šalinimo būdų (t. y. pakartotinio naudojimo, perdirbimo, panaudojimo energijai gauti ir pan.) aprašymą, kuriame tie būdai išvardijami eilės tvarka pagal jų poveikį aplinkai.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją, prie kurios prideda vartotojams skirtų informacinių dokumentų, kurie bus teikiami su gaminiu, kopiją. Iš kopijos turi būti matyti atitiktis kiekvienam tinkamam šio kriterijaus punktui.

11 kriterijus.   ES ekologinio ženklo etiketėje pateikiama informacija

Logotipas turi būti matomas ir įskaitomas. Ant gaminio turi būti įskaitomai ir aiškiai matomai nurodytas ES ekologinio ženklo registracijos arba licencijos numeris.

Neprivaloma etiketė, kurioje yra teksto langelis su tokiu įrašu:

medienos, kamštienos arba bambuko medžiaga iš miškų, valdomų pagal tvarios miškotvarkos principus;

gaminant šį gaminį suvartojama mažiau energijos;

mažai teršalų išskiriantis gaminys.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją, prie kurios prideda ES ekologinio ženklo etiketėje pateikiamos informacijos kopiją.


(1)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

(2)  Prekės pavadinimas – visi medžiagos pavadinimai, kuriais ji teikiama Europos Sąjungos rinkai.

(3)  Sudedamoji dalis – kiekvienas grindų dangos sluoksnis, kuris dėl savo sudėties, pavidalo arba formos atlieka tam tikrą funkciją. Pavyzdžiui, dėvėjimuisi atsparus sluoksnis, rašto arba lukšto sluoksnis, padėklinis ir stabilizacinis sluoksnis.

(4)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

(5)  ECHA, Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas: http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.

(6)  CAS registras: https://www.cas.org/content/chemical-substances.

(7)  EB aprašas: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory.

(8)  ECHA, REACH užregistruotų cheminių medžiagų duomenų bazė http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.

(9)  ECHA. Bendradarbiavimas su kitomis tos pačios srities reguliavimo agentūromis, http://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies.

(10)  „EPF Perdirbtos medienos tiekimo sąlygų standartas“ (2002 m. spalio mėn.) http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf.

(d)  Bandymas kameroje turi būti atliekamas praėjus 28 dienoms po paviršiaus apdorojimo. Iki tol bandomas gaminys laikomas sandarioje pakuotėje gamybos vietoje ir taip pristatomas į laboratoriją.

(11)  Šie reikalavimai taikomi grindų dangoms, kurių drėgnis H = 6,5 %.

(12)  Reglamentas Nr. 93120 „Oru pernešamų toksinių medžiagų kontrolės priemonė, skirta iš sudėtinių medienos gaminių išsiskiriančio formaldehido kiekiui mažinti“ (Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products), Kalifornijos administracinis kodeksas.

(13)  Medienos faneros grindų danga – tampri grindų danga, kurią sudaro medienos plokštės pagrindas ir viršutinis medienos faneros sluoksnis, taip pat gali būti stabilizacinis sluoksnis.

(14)  Matavimai ir skaičiavimai atitikčiai įrodyti turi būti atliekami naudojant patikimus, tikslius ir atkartojamus metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus naujausius matavimo ir skaičiavimo metodus, įskaitant darniuosius standartus, nuorodos į kuriuos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jie turi atitikti kriterijų naudotojo vadove nurodytas technines apibrėžtis, sąlygas ir parametrus.

(1)  Reikia nurodyti naudotą atsparumo abrazyviniam dilinimui bandymo metodą ir, jei tinka, viršutinio sluoksnio storį.

(2)  Medienos rūšių klasifikaciją pagal medienos kietumą ir EN 685 standarte nurodytų naudojimo klasių koreliaciją su viršutinio dilimo sluoksnio storiu ir medienos rūšimi galima rasti CTBA „Revetements interiors Parquet 71.01“.

I PRIEDĖLIS

LOJ kiekio apskaičiavimo gairės

Šis reikalavimas taikomas bendram LOJ kiekiui paviršiaus apdorojimo produktuose, remiantis jų chemine sudėtimi, kai jie yra drėgno pavidalo. Jei produktus reikia skiesti, skaičiavimai atliekami remiantis praskiesto produkto sudėtimi.

Šis metodas grindžiamas dengimo metodu, kai apskaičiuojamas vienam paviršiaus ploto m2 tenkantis kiekis. Juo nustatoma procentinė organinių tirpiklių dalis panaudotose paviršiaus apdorojimo medžiagose.

Panaudotas LOJ kiekis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Formula

Formulę sudaro:

paviršiaus apdorojimo produkto kiekis. Nurodomas dengiant kiekvieną sluoksnį į sistemą paduodamos paviršiaus apdorojimo medžiagos kiekis g/m2,

LOJ dalis paviršiaus apdorojimo produktuose. Koncentracija išreiškiama masine dalimi,

paviršiaus apdorojimo veiksmingumas, kuris priklauso nuo to, kokiu būdu dengiama. Veiksmingumas skirstomas pagal modernius pramoninius paviršiaus apdorojimo būdus, kaip nurodyta 4.2 lentelėje,

visų dangos sluoksnių suma.

4.2 lentelė

Paviršiaus apdorojimo veiksmingumas

Paviršiaus apdorojimo būdas

Veiksmingumas (%)

Paviršiaus apdorojimo būdas

Veiksmingumas (%)

Automatinis purškimas be recirkuliacijos

50

Valcinis dengimas

95

Automatinis purškimas su recirkuliacija

70

Plokščiačiurkšlis dengimas

95

Elektrostatinis purškimas

65

Vakuuminis dengimas

95

Purškimas panaudojant besisukančią taurę (diskinis purškimas)

80

 

 

II PRIEDĖLIS

Gamybos proceso energijos sąnaudų apskaičiavimo gairės

Vienam grindų dangos m2 per metus tenkantis energijos suvartojimas apskaičiuojamas kaip pastarųjų trejų metų aritmetinis vidurkis. Jei bendrovė tokių duomenų neturi, kompetentinga įstaiga įvertina, ar kiti atitinkami duomenys priimtini.

Jeigu gamintojas turi energijos perteklių, kuris parduodamas kaip elektros energija, garas ar šiluma, parduotą kiekį galima išskaityti iš kuro sąnaudų. Į skaičiavimus įtraukiamas tik tas kuras, kuris išties suvartojamas grindų dangoms gaminti.

Energijos suvartojimas pateikiamas kWh/m2, nors skaičiavimus galima atlikti ir MJ/m2 (1 kWh = 3,6 MJ).

Kuro energinė vertė apskaičiuojama pagal 5.2 lentelę. Jei gamybos vietoje gaminama elektros energija, kuro suvartojimui apskaičiuoti galima naudoti vieną iš šių metodų:

faktinis metinis kuro suvartojimas;

gamybos vietoje pagamintos elektros energijos suvartojimas, padaugintas iš 2,5, jei ji gaminama iš nedegiųjų atsinaujinančiųjų išteklių;

Energijos suvartojimo vertės apskaičiuojamos naudojant standartines kuro vertes. Įvairių kuro rūšių energinė vertė pateikiama 5.2 lentelėje.

5.2 lentelė

Standartinės kuro vertės  (1)

Kuro rūšis

MJ/kg

Kuro rūšis

MJ/kg

Benzinas

44,0

Pjuvenų granulės (7 % drėgnis)

16,8

Dyzelinas

 

Durpės

7,8–13,8

SND

45,2

Šiaudai (15 % drėgnio)

 

Eo1 alyva

42,3

Biodujos

 

Eo5 alyva

44,0

Medienos skiedros (25 % drėgnio)

13,8

Gamtinės dujos

47,2

Medienos atliekos

 

Jėgainių anglys

28,5

GJ/t atitinka MJ/kg

Medienos skiedrų energinė vertė priklauso nuo vandens kiekio, šis parametras įtrauktas į formulę. Vandeniui iš medienos išgarinti reikia energijos. Dėl to sumažėja medienos skiedrų šilumingumas. Energinę vertę galima apskaičiuoti pagal formulę:

Formula

Koeficientas 21,442 gaunamas susumavus vandens garavimo šilumą (2,442 MJ/kg) ir sausos medienos energinę vertę (19,0 MJ/kg). Jei pareiškėjas turi kuro šilumingumo laboratorinės analizės rezultatus, kompetentingos įstaigos gali apsvarstyti galimybę energinę vertę skaičiuoti pagal šilumingumą.


(1)  Vertės nustatytos 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB, IV priede (OL L 315, 2012 11 14, p. 1).

Drėgnis W, %– kure esančio vandens masinė dalis. Toliau pateiktoje formulėje žymimas raide f. Jei nenurodyta kitaip, f = 0 % W, o pelenų kiekis yra vidutinis.

III PRIEDĖLIS

Standartų ir kitų techninių specifikacijų sąrašas

III.1 lentelė

Standartų ir kitų techninių specifikacijų sąrašas

Standartas

Pavadinimas

Grindų dangų apibrėžtys

EN 12466

Tampriosios grindų dangos. Žodynas

EN 13329

Laminuotos grindų dangos. Aprašai, reikalavimai ir bandymo metodai

ISO 14021

Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. Savarankiški aplinkosauginiai pranešimai (II tipo aplinkosauginis ženklinimas)

Lakiųjų organinių junginių (LOJ) išsiskyrimas

CEN/TS 16516

Statybiniai gaminiai. Pavojingųjų medžiagų išmetimo įvertinimas. Išmetalų, patenkančių į patalpos orą, nustatymas

EN 717–1

Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu

EN 717–2

Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas dujų analizės metodu

EN 120

Medienos skydai. Laisvojo formaldehido kiekio nustatymas. Ekstrahavimo metodas, vadinamas perforatoriniu metodu

EMICODE

http://www.emicode.com/en/emicode-r/

Žaliavos

EPF

EPF perdirbtos medienos tiekimo sąlygų standartas (2002 m. spalio mėn.) http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf

EN 1243

Klijai. Laisvojo formaldehido kiekio aminoformaldehido ir amidoformaldehido kondensatuose nustatymas

ISO 8214–6

Žaislų sauga. 6 dalis. Tam tikri ftalatų esteriai žaisluose ir vaikams skirtuose gaminiuose

Tinkamumas naudoti

EN 425

Tampriosios grindų dangos. Kėdės ratukų poveikio nustatymas

EN 660–1

Tampriosios grindų dangos. Atsparumo dėvėjimuisi nustatymas. Stuttgart'o bandymas

EN 685

Tampriosios, tekstilinės ir laminuotosios grindų dangos. Klasifikavimas

EN 1534

Medienos ir parketo grindys. Atsparumo įspaudimui nustatymas (Brinell). Bandymo metodas

EN ISO 10874

Tampriosios, tekstilinės ir laminuotosios grindų dangos. Klasifikavimas

EN 12104

Tampriosios grindų dangos. Stačiakampio formos kamštienos grindų dangos. Techniniai reikalavimai

EN 13329

Laminuotosios grindų dangos. Aprašai, reikalavimai ir bandymo metodai

EN 13696

Medinės grindys. Bandymo metodai nustatyti tamprumą ir atsparumą dilinimui bei smūgiams

EN 14978

Laminuotosios grindų dangos. Elementai su elektronų pluoštu apdorotu akriliniu paviršiniu sluoksniu. Specifikacijos, reikalavimai ir bandymo metodai

EN 15468

Laminuotosios grindų dangos. Elementai su tiesiogiai dengtu paruošiamuoju ir guminiu paviršiniu sluoksniu. Specifikacijos, reikalavimai ir bandymo metodai

ISO 24343–1

Tampriosios ir laminuotosios grindų dangos. Įspaudų ir liekamųjų įspaudų gylio nustatymas. 1 dalis. Liekamieji įspaudai


2.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/69


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/177

2017 m. sausio 31 d.

dėl bendro pasiūlymo sukurti krovinių vežimo geležinkeliais koridorių „Amber“ atitikties Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 913/2010 5 straipsniui

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 141)

(Tekstas autentiškas tik vengrų, lenkų, slovakų ir slovėnų kalbomis)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 913/2010 dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo (1), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 913/2010 5 straipsnio 5 dalį už geležinkelio transportą atsakingos Vengrijos, Lenkijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Slovėnijos Respublikos ministerijos Komisijai atsiuntė ketinimų protokolą, kurį ši gavo 2016 m. balandžio 7 d. Protokole pateiktas pasiūlymas šių keturių valstybių narių teritorijoje sukurti krovinių vežimo geležinkeliais koridorių „Amber“;

(2)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 913/2010 5 straipsnio 6 dalimi Komisija šį pasiūlymą išnagrinėjo ir mano, kad dėl toliau išvardytų priežasčių jis atitinka minėto reglamento 5 straipsnį;

(3)

pasiūlyme atsižvelgta į reglamento 4 straipsnyje išdėstytus kriterijus. Siūlomas krovinių vežimo geležinkeliais koridorius, kertantis daugiau nei tris valstybes nares, geriau sujungia Slovėnijos Respublikos Adrijos jūros uostus, Vengrijos ir Slovakijos Respublikos Dunojaus upės vidaus vandenų kelių uostus. Dėl jo taip pat pagerėja jungtys su dalyvaujančių valstybių narių intermodaliniais geležinkelio ir kelių transporto terminalais ir sudaromas tiesioginis krovininio transporto maršrutas rytinėje Alpių pusėje. Koridorius gali paskatinti geležinkelio eismo su Serbija vystymą ir turi potencialo pagerinti geležinkelių eismą palei rytinę ES sieną bei ties žemynine Europos ir Azijos jungtimi;

(4)

be to, iš rinkos tyrimų, pridedamų prie krovinių vežimo geležinkeliais koridoriaus „Amber“ pasiūlymo, matyti, kad siūlomame maršrute yra transporto poreikis, įskaitant uosto ir toliau nuo pakrantės esančių rajonų jungtis per vakarinę Vengrijos dalį nuo Koperio jūrų uosto ir į jį, ir transportą tarp rytinių Lenkijos, Slovakijos ir Vengrijos regionų. Iš tyrimų matyti, kad yra paskatinimo naudotis kitomis transporto priemonėmis ir eismo srauto padidėjimo koridoriumi potencialas;

(5)

atitinkami infrastruktūros valdytojai išreiškė visišką paramą šiam naujam krovinių vežimo geležinkeliais koridoriui ir, kaip nurodoma ketinimų protokole, potencialūs pareiškėjai išreiškė susidomėjimą juo naudotis;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemones atitinka Reglamento (ES) Nr. 913/2010 21 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2016 m. balandžio 7 d. gautas ketinimų protokolas dėl krovinių vežimo geležinkeliais koridoriaus „Amber“ sukūrimo, kurį Komisijai atsiuntė už geležinkelio transportą atsakingos Vengrijos, Lenkijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Slovėnijos Respublikos ministerijos ir kuriame kaip pagrindinis krovinių vežimo geležinkeliais koridoriaus „Amber“ maršrutas siūlomas maršrutas Koperis – Liubliana – Zalaszentivanas – Šopronas/Čorna – (Vengrijos ir Serbijos siena) – Kelebia – Budapeštas – Komaromas – Leopoldovas/Raika – Bratislava – Žilina – Katovicai/Krokuva – Varšuva/Lukuvas – Terespolis – (Lenkijos ir Baltarusijos siena), Reglamento (ES) Nr. 913/2010 5 straipsnį atitinka.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vengrijai, Lenkijos Respublikai, Slovakijos Respublikai ir Slovėnijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2017 m. sausio 31 d.

Komisijos vardu

Violeta BULC

Komisijos narė


(1)  OL L 276, 2010 10 20, p. 22.


2.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/71


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/178

2017 m. sausio 31 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1111 dėl jungtinio valstybių narių pasiūlymo dėl Šiaurės jūros–Baltijos jūros krovinių vežimo geležinkelių koridoriaus pratęsimo atitikties Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 913/2010 dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo 5 straipsniui

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 142)

(Tekstas autentiškas tik čekų, lenkų, lietuvių, olandų, prancūzų ir vokiečių kalbomis)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 913/2010 dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo (1), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

remdamosi Reglamento (ES) Nr. 913/2010 5 straipsnio 5 dalimi, už geležinkelių transportą atsakingos Belgijos, Čekijos, Lenkijos, Lietuvos, Nyderlandų ir Vokietijos ministerijos nusiuntė Komisijai 2014 m. balandžio 27 d. ketinimų protokolą. Jame pateiktas pasiūlymas dėl Šiaurės jūros–Baltijos jūros krovinių vežimo geležinkelių koridoriaus pratęsimo į Čekiją, Pietų Lenkiją ir iki Lenkijos–Ukrainos sienos;

(2)

laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 913/2010 5 straipsnio 6 dalies, Komisija išnagrinėjo šį pasiūlymą ir priėmė Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/1111 (2) dėl atitikties šio reglamento 5 straipsniui;

(3)

2014 m. balandžio 27 d. ketinimų protokole nurodyta, kad pratęsimas iš Katovicų į Medyką galėtų pradėti veikti tik 2020 m. Tačiau Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1111 taikomas ir šiam pratęsimui, o pagal Reglamento (ES) Nr. 913/2010 5 straipsnio 7 dalį atitinkamos valstybės narės krovinių vežimo koridorių turėtų pastatyti ne vėliau kaip per dvejus metus nuo Komisijos sprendimo paskelbimo. Tuo remiantis pratęsimas į Medyką turėtų būti pradėtas eksploatuoti ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 7 d., o tai neatitinka valstybių narių protokole nurodytų ketinimų. Todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1111 turėtų būti iš dalies pakeistas išbraukiant nuorodą dėl Šiaurės jūros–Baltijos jūros krovinių vežimo geležinkelių koridoriaus pratęsimo į Medyką;

(4)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) Nr. 913/2010 21 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/1111 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Už geležinkelių transportą atsakingų Belgijos, Čekijos, Lenkijos, Lietuvos, Nyderlandų ir Vokietijos ministerijų 2014 m. balandžio 27 d. ketinimų protokolas, kurį jos atsiuntė Komisijai, dėl Šiaurės jūros–Baltijos jūros krovinių vežimo geležinkelių koridoriaus pratęsimo su siūlymu, kad maršrutas Vilhelmshafenas/Brėmerhafenas/Hamburgas/Amsterdamas/Roterdamas/Antverpenas–Achenas–Hanoveris/Berlynas–Varšuva–Terespolis (Lenkijos–Baltarusijos siena)/Kaunas–Ryga–Talinas/Falkenbergas–Praha/Vroclavas–Katovicai būtų pagrindiniu Šiaurės jūros–Baltijos jūros krovinių vežimo geležinkelių koridoriaus maršrutu, atitinka Reglamento (ES) Nr. 913/2010 5 straipsnį.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei, Čekijos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Nyderlandų Karalystei ir Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje 2017 m. sausio 31 d.

Komisijos vardu

Violeta BULC

Komisijos narė


(1)  OL L 276, 2010 10 20, p. 22.

(2)  2015 m. liepos 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1111 dėl jungtinio valstybių narių pasiūlymo dėl Šiaurės jūros–Baltijos jūros krovinių vežimo geležinkelių koridoriaus pratęsimo atitikties Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 913/2010 dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo 5 straipsniui (OL L 181, 2015 7 9, p. 82).


2.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/73


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/179

2017 m. vasario 1 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti 11 straipsnio 5 dalį nustatoma procedūrinė tvarka, būtina Bendradarbiavimo grupės veikimui užtikrinti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (1), ypač į jos 11 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

valstybių narių strateginis bendradarbiavimas ir keitimasis informacija, patirtimi bei geriausia praktika, susijusiomis su tinklų ir informacinių sistemų saugumu, yra ypač svarbus, kad būtų veiksmingai sprendžiamos problemos, kurias kelia su tų sistemų saugumu Sąjungoje susiję incidentai ir rizika;

(2)

siekiant remti ir palengvinti valstybių narių strateginį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija, taip pat didinti jų atsakomybę ir tarpusavio pasitikėjimą, pagal Direktyvos (ES) 2016/1148 11 straipsnį įsteigta Bendradarbiavimo grupė, kurią sudaro valstybių narių, Komisijos ir Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros atstovai;

(3)

pagal Direktyvos (ES) 2016/1148 11 straipsnį Bendradarbiavimo grupė savo užduotis turi vykdyti remdamasi dvimetėmis darbo programomis; pirmoji darbo programa turi būti parengta ne vėliau kaip 2018 m. vasario 9 d. Bendradarbiavimo grupės užduotys yra, be kita ko, teikti strategines gaires dėl reagavimo į kompiuterių saugumo incidentus tarnybų tinklo veiklos, keistis informacija ir geriausia praktika ir aptarti valstybių narių pajėgumus bei parengtį. Be to, Bendradarbiavimo grupė turi ne vėliau kaip 2018 m. rugpjūčio 9 d., o vėliau kas pusantrų metų parengti ataskaitą, kurioje įvertinama patirtis, įgyta vykdant strateginį bendradarbiavimą pagal šį straipsnį;

(4)

pagal Direktyvos (ES) 2016/1148 24 straipsnio 2 dalį laikotarpiu nuo 2017 m. vasario 9 d. iki 2018 m. lapkričio 9 d., siekiant remti valstybes nares, kad jos esminių paslaugų operatorių identifikavimo procese laikytųsi nuoseklaus požiūrio, Bendradarbiavimo grupė turi aptarti nacionalinių priemonių, kuriomis sudaromos sąlygos identifikuoti esminių paslaugų operatorius konkrečiame sektoriuje, taikymo procesą, turinį ir rūšį. Valstybės narės prašymu Bendradarbiavimo grupė taip pat turi aptarti konkrečius tos valstybės narės nacionalinių priemonių projektus dėl esminių paslaugų operatorių konkrečiame sektoriuje identifikavimo;

(5)

pagal Direktyvos (ES) 2016/1148 14 straipsnio 7 dalį kompetentingos institucijos, veikdamos kartu su Bendradarbiavimo grupe, gali parengti ir priimti gaires dėl aplinkybių, kuriomis esminių paslaugų operatoriai privalo pranešti apie incidentus, įskaitant apie parametrus, pagal kuriuos būtų nustatytas incidento poveikio mastas;

(6)

pagal Direktyvos (ES) 2016/1148 11 straipsnio 2 dalį Komisija turi teikti Bendradarbiavimo grupei sekretoriato paslaugas. Komisija taip pat turėtų teikti sekretoriato paslaugas pagal šį sprendimą įsteigtiems pogrupiams;

(7)

Bendradarbiavimo grupės pirmininku turėtų būti Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės atstovas. Pirmininkui vykdyti funkcijas turėtų padėti Europos Sąjungos Tarybai pirmininkavusios ir pirmininkausiančios valstybių narių atstovai. Pirmininkas gali nurodyti, dėl kokių funkcijų gali prireikti tokios pagalbos. Jei Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė nepageidautų pirmininkauti grupei, dviejų trečdalių grupės narių balsų dauguma turėtų būti išrinktas pakaitinis pirmininkas;

(8)

pirmininkas savo darbe turėtų vadovautis įtraukties, aktyvaus dalyvavimo, pagarbos įvairovei ir bendro sutarimo siekio principais. Visų pirma, Bendradarbiavimo grupės pirmininkas turėtų sudaryti palankesnes sąlygas visiems nariams aktyviai dalyvauti grupės veikloje, suteikdamas galimybę išsakyti įvairias nuomones ir pozicijas, ir siekti, kad būtų priimami tie sprendimai, kuriems pritartų kuo daugiau Bendradarbiavimo grupės narių;

(9)

pagal Direktyvos (ES) 2016/1148 11 straipsnio 2 dalį prireikus Bendradarbiavimo grupė gali pakviesti atitinkamų suinteresuotųjų subjektų atstovų dalyvauti jos posėdžiuose. Siekiant užtikrinti, kad stojančiosios šalys Direktyvos (ES) 2016/1148 reikalavimų laikytųsi nuo įstojimo į ES dienos, būtų tikslinga nuo stojimo sutarties pasirašymo dienos tokių šalių atstovus kviesti dalyvauti Bendradarbiavimo grupės posėdžiuose. Sprendimą pakviesti atitinkamų suinteresuotųjų subjektų atstovus arba ekspertus dalyvauti Bendradarbiavimo grupės posėdyje arba konkrečioje jo dalyje turėtų priimti pirmininkas, išskyrus atvejus, kai paprasta visų grupės narių balsų dauguma prieštaraujama tam, kad atitinkamas atstovas ar ekspertas dalyvautų posėdyje ar jo dalyje;

(10)

remiantis Direktyvos (ES) 2016/1148 13 straipsniu, pagal SESV 218 straipsnį Sąjunga gali sudaryti tarptautinius susitarimus su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, pagal kuriuos joms būtų leidžiama dalyvauti tam tikroje Bendradarbiavimo grupės veikloje ir toks dalyvavimas būtų organizuojamas;

(11)

veiksmingumo sumetimais Bendradarbiavimo grupė turėtų galėti steigti pogrupius;

(12)

supaprastinimo tikslais Bendradarbiavimo grupė turėtų priimti išsamesnes darbo tvarkos taisykles, kuriose būtų nustatyta, inter alia, dokumentų platinimo, rašytinės procedūros ar posėdžių protokolų santraukų rengimo tvarka;

(13)

paprastai grupės diskusijos neturėtų būti viešos, nes atskleidus jų turinį galėtų kilti neigiamas poveikis narių tarpusavio pasitikėjimui ir jo stiprinimui, atsižvelgiant į tai, kad aptariami klausimai neretai yra susiję su visuomenės saugumu. Vis dėlto, pritarus pirmininkui, grupė gali nuspręsti diskusijas tam tikrais klausimais paviešinti ir sudaryti palankesnes sąlygas atskleisti visuomenei atitinkamus dokumentus;

(14)

siekiant užtikrinti, kad grupė veiktų sklandžiai nuo Direktyvos (ES) 2016/1148 24 straipsnio 1 dalyje nurodytos dienos, šis sprendimas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(15)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos (ES) 2016/1148 22 straipsnį įsteigto Tinklų ir informacinių sistemų saugumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Tikslas

Šiuo sprendimu nustatoma procedūrinė tvarka, būtina pagal Direktyvos (ES) 2016/1148 11 straipsnį įsteigtos Bendradarbiavimo grupės (toliau – grupė) veikimui užtikrinti.

2 straipsnis

Grupės pirmininkas

1.   Grupės pirmininkas yra Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės atstovas. Pirmininkui vykdyti funkcijas padeda Europos Sąjungos Tarybai pirmininkavusios ir pirmininkausiančios valstybių narių atstovai.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, tuo atveju, kai Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė nepageidauja pirmininkauti grupei, tos valstybės narės atstovo prašymu grupė dviejų trečdalių visų jos narių balsų dauguma gali nuspręsti vieną iš valstybių narių atstovų išrinkti pakaitiniu pirmininku, kol pagal 1 dalį pirmininko postas pereis kitam pirmininkui.

3 straipsnis

Posėdžio sušaukimas

1.   Grupės posėdžius šaukia pirmininkas savo iniciatyva arba paprastos narių daugumos prašymu. Pirmininkas, atsižvelgdamas į grupės darbo programą, nustato orientacinę savo pirmininkavimo laikotarpio posėdžių darbotvarkę.

2.   Paprastai grupės posėdžiai vyksta Komisijos patalpose.

4 straipsnis

Darbo metodai

Grupė savo darbą organizuoja rengdama posėdžius, kuriuose dalyvaujama fiziškai arba naudojantis virtualiųjų ryšių priemonėmis, ir taikydama rašytinę procedūrą.

5 straipsnis

Darbotvarkė

1.   Pirmininkas, padedamas sekretoriato, parengia darbotvarkę ir ją išsiunčia grupės nariams.

2.   Grupė darbotvarkę patvirtina posėdžio pradžioje.

6 straipsnis

Balsavimo taisyklės ir grupės narių pareikštos pozicijos

1.   Grupė sprendimus priima bendru sutarimu, jei šiame sprendime nenustatyta kitaip.

2.   Jei tam tikru klausimu balsuojama, nariai, balsavę prieš arba susilaikę, turi teisę prie balsuoti pateikto dokumento pridėti savo poziciją pagrindžiančių motyvų santrauką.

3.   Grupė savo darbo programą priima dviejų trečdalių visų jos narių balsų dauguma.

7 straipsnis

Trečiosios šalys ir ekspertai

1.   Stojančiųjų šalių atstovai kviečiami dalyvauti grupės posėdžiuose nuo stojimo sutarties pasirašymo dienos.

2.   Savo iniciatyva arba kurio nors grupės nario prašymu pirmininkas gali nuspręsti pakviesti atitinkamų suinteresuotųjų subjektų atstovų arba ekspertų dalyvauti grupės posėdyje arba konkrečioje jo dalyje. Tačiau jų dalyvavimui grupę sudarantys nariai gali paprieštarauti paprasta balsų dauguma.

3.   1 ir 2 dalyse nurodyti trečiųjų šalių ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų atstovai ir ekspertai nedalyvauja grupei balsuojant ir patys nebalsuoja.

8 straipsnis

Pogrupių steigimas

1.   Grupė gali steigti pogrupius konkretiems su jos darbu susijusiems klausimams nagrinėti.

2.   Grupė nustato pogrupių įgaliojimus. Pogrupis yra atskaitingas grupei; pogrupio įgaliojimai pasibaigia jam įvykdžius nustatytas užduotis.

3.   Bet kuriam 1 dalyje nurodytam pogrupiui Komisija teikia sekretoriato pagalbą.

4.   Pogrupiams taikomos 10 straipsnyje nurodytos taisyklės dėl galimybės susipažinti su dokumentais ir konfidencialumo, 11 straipsnyje nurodytos asmens duomenų apsaugos taisyklės ir 12 straipsnyje nurodytos su posėdžiais susijusių išlaidų atlyginimo taisyklės.

9 straipsnis

Darbo tvarkos taisyklės

1.   Grupė dviejų trečdalių visų jos narių balsų dauguma priima darbo tvarkos taisykles.

2.   Kurio nors grupės nario prašymu arba savo iniciatyva pirmininkas gali pasiūlyti darbo tvarkos taisyklių pakeitimų.

10 straipsnis

Galimybė susipažinti su dokumentais ir konfidencialumas

1.   Grupei pateiktus prašymus leisti susipažinti su jos veiklos dokumentais tvarko Komisija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 (2).

2.   Grupės diskusijos yra neviešos. Pirmininkui pritarus, grupė gali nuspręsti diskusijas tam tikrais klausimais paviešinti.

3.   Grupės nariams, trečiųjų šalių atstovams ir ekspertams pateikti dokumentai negali būti paviešinti, išskyrus atvejus, kai pagal 1 dalį suteikta galimybė susipažinti su tais dokumentais arba Komisija tuos dokumentus paviešina kitu būdu.

4.   Bet kokiai grupės gautai, parengtai ar tvarkomai tokiai informacijai taikomos Komisijos sprendimuose (ES, Euratomas) 2015/443 (3) ir (ES, Euratomas) 2015/444 (4) nustatytos Sąjungos įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtos Komisijos saugumo taisyklės. Užtikrinama tinkama grupės tvarkomos informacijos, kuriai taikoma pareiga saugoti tarnybinę paslaptį, apsauga.

5.   Grupės nariai, taip pat trečiųjų šalių atstovai ir ekspertai privalo laikytis šiame straipsnyje nustatytų konfidencialumo įpareigojimų. Pirmininkas užtikrina, kad trečiųjų šalių atstovai ir ekspertai būtų informuoti apie jiems taikomus konfidencialumo reikalavimus.

11 straipsnis

Asmens duomenų apsauga

Grupė asmens duomenis tvarko laikydamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (5).

12 straipsnis

Su posėdžiais susijusios išlaidos

1.   Grupės veikloje dalyvaujančių asmenų patirtų išlaidų, susijusių su darbu grupėje, Komisija neatlygina.

2.   Grupės posėdžiuose dalyvaujančių asmenų kelionės išlaidas Komisija gali kompensuoti. Išlaidos kompensuojamos vadovaujantis galiojančiomis Komisijos taisyklėmis, neviršijant pagal metinę išteklių skyrimo procedūrą Komisijos tarnyboms skirtų asignavimų.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 194, 2016 7 19, p. 1.

(2)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

(3)  2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje (OL L 72, 2015 3 17, p. 41).

(4)  2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53).

(5)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).