ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 27

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. vasario 1d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/160, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

1

 

*

2017 m. sausio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/161, kuriuo ištaisoma Komisijos reglamento (ES) Nr. 139/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros, teksto prancūzų kalba redakcija ( 1 )

99

 

*

2017 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/162 dėl tam tikrų žuvų išteklių 2016 m. žvejybos kvotų sumažinimo atsižvelgiant į ankstesniais metais viršytas kitų išteklių žvejybos kvotas, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2226 dėl tam tikrų žuvų išteklių 2016 m. žvejybos kvotų sumažinimo atsižvelgiant į ankstesniais metais viršytas žvejybos kvotas

101

 

 

2017 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/163, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

113

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2017 m. sausio 31 d. Komisijos direktyva (ES) 2017/164, kuria sudaromas ketvirtasis orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašas pagal Tarybos direktyvą 98/24/EB ir iš dalies keičiamos Komisijos direktyvos 91/322/EEB, 2000/39/EB ir 2009/161/ES ( 1 )

115

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. sausio 27 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/165, kuriuo skiriami Regionų komiteto Prancūzijos Respublikos pasiūlytas narys ir dvylika pakaitinių narių

121

 

*

2015 m. lapkričio 27 d. Komisijos sprendimas (ES) 2017/166 dėl valstybės pagalbos SA. 38831 (2014/C) (ex 2014/N), kurią Portugalija planuoja suteikti bendrovei Volkswagen Autoeuropa, Lda (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 8232)  ( 1 )

123

 

*

2017 m. sausio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/167, kuriuo Belgijai, Čekijai, Prancūzijai ir Ispanijai suteikiama laikina teisė sertifikuoti konkrečių vaisinių augalų rūšių, nurodytų Tarybos direktyvos 2008/90/EB I priede, superelitinius motininius augalus ir superelitinę medžiagą, auginamus lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 60)

143

 

*

2017 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/168 dėl Interneto inžinerijos grupės techninių specifikacijų, nurodytinų vykdant viešuosius pirkimus, identifikavimo ( 1 )

151

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2015 m. lapkričio 19 d. Jungtinio žemės ūkio komiteto sprendimas Nr. 1/2015 dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 4 priedo 1, 2 ir 4 priedėlių pakeitimo [2017/169]

155

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2016 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/799, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 ir nustatomi tachografų ir jų komponentų konstrukcijos, bandymo, įrengimo, naudojimo ir remonto reikalavimai, klaidų ištaisymas ( OL L 139, 2016 5 26 )

169

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

1.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/160

2017 m. sausio 20 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (1), ypač į jo 19 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 338/97 reguliuojama prekyba jo priede išvardytų rūšių gyvūnais ir augalais. Prie rūšių, išvardytų priede, priskiriamos į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (toliau – Konvencija) priedėlius įrašytos rūšys, taip pat rūšys, dėl kurių apsaugos būklės reikia užtikrinti, kad jų pardavimas iš Sąjungos, į Sąjungą ir Sąjungoje būtų reguliuojamas arba stebimas;

(2)

2016 m. rugsėjo 24 d.–spalio 4 d. Johanesburge, Pietų Afrikos Respublikoje, vykusioje 17-oje Konvencijos šalių konferencijos sesijoje (toliau – 17-oji sesija) buvo padaryti tam tikri Konvencijos priedėlių pakeitimai. Atitinkami pakeitimai turėtų būti padaryti Reglamento (EB) Nr. 338/97 prieduose;

(3)

šios į Konvencijos I priedėlį įrašytos gentys arba rūšys turėtų būti įrašytos į Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedą: Abronia anzuetoi, Abronia campbelli, Abronia fimbriata, Abronia frosti, Abronia meledona, Cnemaspis psychedelica, Lygodactylus williamsi, Telmatobius culeus, Polymita spp.;

(4)

šios iš Konvencijos II priedėlio į jos I priedėlį perkeltos rūšys turėtų būti išbrauktos iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priedo ir įrašytos į jo A priedą: Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis gigantea, Manis javanica, Manis pentadactyla, Manis temminckii, Manis tetradactyla, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus, Shinisaurus crocodilurus, Sclerocactus blainei, Sclerocactus cloverae, Sclerocactus sileri;

(5)

šie iš Konvencijos I priedėlio į jos II priedėlį perkelti taksonai turėtų būti išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedo ir įrašyti į jo B priedą: Puma concolor coryi, Puma concolor cougar, Equus zebra zebra, Lichenostomus melanops cassidix, Ninox novaeseelandiae undulata, Crocodylus acutus (Sispatos įlankos Kolumbijoje populiacija, su anotacija), Crocodylus porosus (Malaizijos populiacija, su anotacija), Dyscophus antongilii;

(6)

šios į Konvencijos II priedėlį įrašytos šeimos, gentys arba rūšys turėtų būti įrašytos į Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priedą: Capra caucasica, Abronia spp. (su Abronia aurita, Abronia gaiophantasma, Abronia montecristoi, Abronia salvadorensis ir Abronia vasconcelosii anotacija ir išskyrus I priedėlyje išvardytas rūšis), Rhampholeon spp., Rieppeleon spp., Paroedura masobe, Atheris desaixi, Bitis worthingtoni, Lanthanotidae spp. (su anotacija), Cyclanorbis elegans, Cyclanorbis senegalensis, Cycloderma aubryi, Cycloderma frenatum, Rafetus euphraticus, Trionyx triunguis, Dyscophus guineti, Dyscophus insularis, Scaphiophryne boribory, Scaphiophryne marmorata, Scaphiophryne spinosa, Paramesotriton hongkongensis, Carcharhinus falciformis (su anotacija), Alopias spp. (su anotacija), Mobula spp. (su anotacija), Holacanthus clarionensis, Nautilidae spp., Beaucarnea spp., Dalbergia spp. (su anotacija), Guibourtia demeusei (su anotacija), Guibourtia pellegriniana (su anotacija), Guibourtia tessmannii (su anotacija), Pterocarpus erinaceus, Adansonia grandidieri (su anotacija), Siphonochilus aethiopicus (su anotacija);

(7)

šios iš Konvencijos II priedėlio išbrauktos rūšys turėtų būti išbrauktos iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priedo: Bison bison athabascae, Tillandsia mauryana;

(8)

iki šiol III priedėlyje buvusios įrašytos rūšys iš jo išbrauktos ir įrašytos į II priedėlį, todėl jos turėtų būti išbrauktos iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priedo;

(9)

iki šiol Reglamento (EB) Nr. 338/97 D priede buvusios įrašytos rūšys Abronia graminea ir Salamandra algira turėtų būti iš jo išbrauktos, nes 17-ojoje sesijoje jos įrašytos atitinkamai į Konvencijos II ir III priedėlius;

(10)

17-ojoje sesijoje buvo priimtos arba iš dalies pakeistos kelios (rūšių Vicugna vicugna, Panthera leo, Crocodylus moreletti, Bulnesia sarmientoi,genčių Aquilaria spp. ir Gyrinops spp, genties Dalbergia spp., rūšių Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana ir Guibourtia tessmannii, taip pat rūšies Adansonia grandidieri) anotacijos, susijusios su rūšimis arba gentimis, įrašytomis į Konvencijos priedėlius, todėl atitinkami pakeitimai turi būti padaryti ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 prieduose;

(11)

Sąjunga nepateikė išlygos dėl nė vieno iš šių pakeitimų;

(12)

17-ojoje sesijoje priimtos gyvūnų ir augalų nomenklatūros nuorodos;

(13)

į Konvencijos III priedėlį neseniai įrašytos šios rūšys: Alžyro prašymu – Salamandra algira; Jungtinių Amerikos Valstijų prašymu – Chelydra serpentina, Apalone ferox, Apalone mutica ir Apalone spinifera; Brazilijos prašymu – Potamotrygon spp. (su anotacija) ir Hypancistrus zebra; Kolumbijos prašymu – Potamotrygon constellata, Potamotrygon magdalenae, Potamotrygon motoro, Potamotrygon orbignyi, Potamotrygon schroederi, Potamotrygon scobina, Potamotrygon yepezi ir Paratrygon aiereba. Todėl šios rūšys turėtų būti įrašytos į Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priedą;

(14)

atsižvelgiant į pakeitimų kiekį ir siekiant aiškumo, Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedą reikėtų pakeisti nauju priedu;

(15)

Reglamentas (EB) Nr. 338/97 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(16)

Konvencijos XV straipsnio 1 dalies c punkte rašoma, kad pakeitimai, kuriuos Konvencijos šalys priima susitikime, visoms šalims įsigalioja praėjus 90 dienų po susitikimo. Siekiant laikytis šio termino ir užtikrinti, kad šio reglamento priedo pakeitimai įsigaliotų laiku, šis reglamentas turėtų įsigalioti trečią dieną po jo paskelbimo;

(17)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 18 straipsnio 1 dalį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. sausio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 61, 1997 3 3, p. 1.


PRIEDAS

Pastabos dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo

1.

A, B, C ir D prieduose išvardytos rūšys yra nurodomos:

a)

vartojant rūšies pavadinimą arba

b)

pagal už rūšį aukštesnio taksono arba nurodytos jo dalies pavadinimą.

2.

Santrumpa „spp.“ naudojama visoms rūšims, priklausančioms aukštesniajam taksonui, žymėti.

3.

Kitos nuorodos į už rūšis aukštesnius taksonus naudojamos tik informacijos arba klasifikavimo tikslais.

4.

A priede nurodytos rūšys, pažymėtos pusjuodžiu šriftu, yra išvardytos laikantis jų apsaugos statuso, nustatyto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/147/EB (1) arba Tarybos direktyvoje 92/43/EEB (2).

5.

Žemesniems už rūšis augalų taksonams žymėti naudojamos šios santrumpos:

a)

„ssp.“ porūšiams;

b)

„var(s).“ varietetui (varietetams) ir

c)

„fa.“ formai.

6.

Ženklai (I), (II) ir (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo – nuoroda į Konvencijos priedėlius, kuriuose šios rūšys yra išvardytos, kaip nurodyta 7, 8 ir 9 pastabose. Jei nenurodoma nė viena iš šių anotacijų, vadinasi, šios rūšys neįtrauktos į Konvencijos priedėlius.

7.

Ženklas (I) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos I priedėlį.

8.

Ženklas (II) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos II priedėlį.

9.

Ženklas (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad jie yra įtraukti į Konvencijos III priedėlį. Tokiu atveju nurodoma ir šalis, dėl kurios rūšis ar aukštesnysis taksonas yra įtraukti į III priedėlį.

10.

Atmaina – remiantis Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo 8-ąja redakcija, augalų, a) kurie buvo atrinkti dėl konkrečios savybės arba savybių derinio, b) kuriuose šios savybės yra aiškios, vienodos ir pastovios ir c) kurie tinkamai dauginami šias savybes išlaiko, grupė. Naujas atmainos taksonas pripažįstamas tik tuomet, kai jo kategorijos pavadinimas ir ribų apibūdinimas paskelbiamas naujausiame Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo leidime.

11.

Hibridai gali būti įtraukti į priedėlius, tačiau tik tuomet, kai jie sudaro aiškiai atskiras ir stabilias laukines populiacijas. Gyvūnų hibridams, kurie savo linijos ankstesnėse keturiose kartose turėjo vieną ar daugiau į A ar B priedus įtrauktų rūšių egzempliorių, šis reglamentas taikomas kaip ir tikroms rūšims priklausantiems gyvūnams, net tuo atveju, kai konkretus hibridas nėra įtrauktas į priedus.

12.

Kai rūšis įtraukiama į A, B ar C priedus, visos tos rūšies dalys ir išvestiniai produktai taip pat įtraukiami į tą patį priedą, nebent nurodoma, kad įtraukiamos tik konkrečios dalys ir išvestiniai produktai. Vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio t punktu, ženklas „#“ ir skaičius šalia B arba C priede nurodyto rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo žymi tokias pateiktų rūšių arba taksonų dalis ar išvestinius produktus:

#1

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a)

sėklas, sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkines),

b)

sėjinukus arba audinių kultūras, gautas in vitro, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose;

c)

dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus, ir

d)

Vanilla genties dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir išvestinius produktus.

#2

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a)

sėklas ir žiedadulkes ir

b)

supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus produktus.

#3

Žymi vientisas ir smulkintas šaknis ir šaknų dalis, išskyrus pagamintas dalis arba išvestinius produktus, pvz., miltelius, tabletes, ekstraktus, tonizuojančius preparatus, arbatas ir konditerijos gaminius.

#4

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a)

sėklas, (įskaitant Orchidaceae sėklų ankštis), sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkines). Išimtis netaikoma iš Meksikos eksportuojamoms Cactaceae spp. sėkloms ir iš Madagaskaro eksportuojamoms Beccariophoenix madagascariensis ir Dypsis decaryi sėkloms;

b)

sėjinukus arba audinių kultūras, gautas in vitro, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose;

c)

dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus;

d)

aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų Vanilla (Orchidaceae) genties ir Cactaceae šeimos augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus;

e)

aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų Opuntia genties Opuntia pogentės ir Selenicereus (Cactaceae) augalų stiebus, žiedus ir jų dalis bei išvestinius produktus ir ir

f)

supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus Euphorbia antisyphilitica gaminius.

#5

Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą.

#6

Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą ir fanerą.

#7

Žymi rąstus, medžio drožles, miltelius ir ekstraktus.

#8

Žymi po žeme esančias dalis (t. y. šaknis, šakniastiebius): vientisas, dalimis ir susmulkintas į miltelius.

#9

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus tuos, kurie yra paženklinti „Pagaminta iš Hoodia spp. medžiagos, kurios gamyba ir derliaus nuėmimas kontroliuojami laikantis susitarimo su atitinkama [Botsvanos pagal susitarimą Nr. BW/xxxxxx] [Namibijos pagal susitarimą Nr. NA/xxxxxx] [Pietų Afrikos pagal susitarimą Nr. ZA/xxxxxx] CITES valdymo institucija sąlygų“.

#10

Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą, įskaitant neužbaigtus medinius gaminius, skirtus styginių muzikos instrumentų strykams gaminti.

#11

Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą, fanerą, miltelius ir ekstraktus. Ši anotacija netaikoma gataviems produktams, kurių sudėtyje yra tokių ekstraktų.

#12

Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą, fanerą ir ekstraktus. Ši anotacija netaikoma gataviems produktams, kurių sudėtyje yra tokių ekstraktų, įskaitant aromatus.

#13

Žymi branduolį (taip pat vadinamą endospermu, minkštimu arba kopra) ir gaminius iš jo.

#14

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a)

sėklas ir žiedadulkes;

b)

sėjinukus arba audinių kultūras, gautas in vitro, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose;

c)

vaisius;

d)

lapus;

e)

iš agarmedžio išgautus miltelius, įskaitant visų pavidalų suspaustus miltelius ir

f)

gatavus supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus produktus; ši išimtis netaikoma medžio drožlėms, karoliams, rožiniams ir drožiniams.

#15

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a)

lapus, žiedus, žiedadulkes, vaisius ir sėklas;

b)

nekomercinei prekybai, jei vienos siuntos svoris ne didesnis kaip 10 kg;

c)

Dalbergia cochinchinensis dalims ir gaminiams, kuriems taikoma 4 anotacija;

d)

iš Meksikos kilusioms ir eksportuojamoms Dalbergia spp. dalims ir gaminiams, kuriems taikoma 6 anotacija.

#16

Žymi sėklas, vaisius, aliejų ir gyvus augalus.

13.

Šių priedų anotacijose naudojami terminai ir teiginiai apibrėžiami taip:

Ekstraktas –

bet kokia medžiaga, fizinėmis arba cheminėmis priemonėmis bet kokiu gamybos procesu gauta tiesiogiai iš augalinės medžiagos. Ekstraktas gali būti kietas (pvz., kristalai, derva, smulkios arba stambios dalelės), pusiau kietas (pvz., guma, vaškas) arba skystas (pvz., tirpalai, tinktūros, aliejai ir eteriniai aliejai).

Supakuoti ir mažmeninei prekybai paruošti gatavi produktai –

pavieniui arba dideliais kiekiais gabenami produktai, kurių nereikia daugiau perdirbti, pakuoti, ir ženklinti galutiniam naudojimui arba mažmeninei prekybai ir kurie yra tinkamos parduoti arba naudoti plačiajai visuomenei būklės.

Milteliai –

sausa, kieta, smulkių arba stambių dalelių pavidalo medžiaga.

Medžio drožlės –

į mažus gabalėlius susmulkinta mediena.

14.

Kadangi nėra nurodyta, kad A priede pateiktų FLOROS rūšių arba aukštesniųjų taksonų hibridams būtų taikoma 4 straipsnio 1 dalis, vadinasi, dirbtinai padaugintais hibridais, gautais iš vienos ar kelių šių rūšių arba taksonų, galima prekiauti pateikus dirbtinio padauginimo sertifikatą, ir kad šių hibridų sėkloms ir žiedadulkėms (įskaitant dulkines), skintoms gėlėms, sėjinukams arba audinių kultūroms, gautoms in vitro kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliose talpyklose, šis reglamentas netaikomas.

15.

Šlapimui, fekalijoms ir pilkajai ambrai, t. y. atliekoms, gautoms nemanipuliuojant konkrečiu gyvūnu, šis reglamentas netaikomas.

16.

Šis reglamentas taikomas D priede išvardytų faunos rūšių tik gyviems ir vientisiems arba beveik vientisiems negyviems egzemplioriams, išskyrus taksonus, kurie pažymėti taip, kad būtų aišku, jog reglamentas taip pat taikomas kitoms jų dalims ar išvestiniams produktams:

§ 1

Visos vientisos arba beveik vientisos odos, žaliavinės arba raugintos.

§ 2

Visos plunksnos ar oda arba kita dalis su plunksnomis.

17.

Šis reglamentas taikomas tik gyviems D priede išvardytų floros rūšių egzemplioriams, išskyrus taksonus, kurie pažymėti, kaip nurodyta toliau, kad būtų aišku, jog reglamentas taip pat taikomas kitoms jų dalims bei išvestiniams produktams:

§ 3

Džiovinti ir švieži augalai, įskaitant, jeigu tinka, lapus, šaknis (šakniastiebius), stiebus, sėklas (sporas), žievę ir vaisius.

§ 4

Rąstai, pjautinė mediena ir faneros lukštas.

 

A priedas

B priedas

C priedas

Bendrinis pavadinimas

FAUNA

CHORDATA (CHORDINIAI)

MAMMALIA

 

 

 

Žinduoliai

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

Šakiaraginiai

 

Antilocapra americana (I) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)

 

 

Šakiaragis

Bovidae

 

 

 

Antilopės, galvijai, dukeriai, gazelės, ožkos, avys ir kt.

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Adaksas

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Berberinis avinas

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepalas/Pakistanas)

Elniaožė gazelė

 

Bos gaurus (I) (išskyrus domestikuotus Bos gaurus, vadinamus Bos frontalis, kuriems netaikomas šis reglamentas)

 

 

Gauras

 

Bos mutus (I) (išskyrus domestikuotus Bos mutus, vadinamus Bos grunniens, kuriems netaikomas šis reglamentas)

 

 

Laukinis jakas

 

Bos sauveli (I)

 

 

Savelio jautis

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistanas)

Mėlynoji antilopė

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepalas) (išskyrus domestikuotus Bubalus arnee, vadinamus Bubalus bubalis, kuriems netaikomas šis reglamentas)

Laukinis Azijinis buivolas

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Mažasis buivolas

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Mindorinis buivolas

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Kalninis buivolas

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takinas

 

Capra falconeri (I)

 

 

Sraigtaragis ožys

 

 

Capra caucasica (II)

 

Dagestaninis ožys

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistanas) (domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas)

Laukinė ožka

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistanas)

Sibirinis kalninis ožys

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Ožkaragio rūšis – milneedwardsii

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Ožkaragio rūšis – rubidus

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Sumatrinis ožkaragis

 

Capricornis thar (I)

 

 

Himalajinis ožkaragis

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

Ganinis dukeris

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Juodnugaris dukeris

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Jentinko dukeris

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Odžilbio dukeris

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Geltonnugaris dukeris

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Zebriškasis dukeris

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Baltasnukė antilopė

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistanas)

Indinė gazelė

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

Kiuvjierio gazelė

 

 

 

Gazella dorcas (III Alžyras/Tunisas)

Dorkas

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

Smėlyninė gazelė

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Didžioji juodoji antilopė

 

 

Kobus leche (II)

 

Ličis

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Rudasis goralas

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Kininis goralas

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goralas

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Kininis goralas

 

Nanger dama (I)

 

 

Sacharinė gazelė

 

Oryx dammah (I)

 

 

Kardaragis oriksas

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Baltasis oriksas

 

 

Ovis ammon (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)

 

Kalninis avinas, archaras, argalis, muflonas

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Nyjanas

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Kara Tau kalninis avinas

 

 

Ovis aries (išskyrus domestikuotą formą Ovis aries aries, A priede nurodytus porūšius ir porūšius O. a. isphahanica, O. a. laristanica, O. a. musimon bei O. a. orientalis, kurie nėra nurodyti šio reglamento prieduose)

 

Šapo avinas

 

Ovis aries ophion (I)

 

 

Kiprinis rytinis avinas

 

Ovis aries vignei (I)

 

 

Ladakho avinas

 

 

Ovis canadensis (II) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)

 

Snieginis avinas

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Orongas, čiras, tibetinė antilopė

 

 

Philantomba monticola (II)

 

Mėlynasis dukeris

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistanas)

Melsvasis avinas

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

Ispanijos gemzė

 

 

Saiga borealis (II)

 

Mongolinė saiga

 

 

Saiga tatarica (II)

 

Saiga

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepalas)

Keturragė antilopė

Camelidae

 

 

 

Kupranugariai

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanakas

 

Vicugna vicugna (I) (išskyrus Argentinos populiacijas (Chuchujaus ir Katamarkos provincijų populiacijas ir pusiau nelaisvėje gyvenančias Chuchujaus, Saltos, Katamarkos, La Riochos ir San Chuano provincijų populiacijas), Bolivijos populiaciją (visą), Čilės populiaciją (Primeros regiono populiaciją), Ekvadoro populiaciją (visą) ir Peru populiaciją (visą), kurios yra nurodytos B priede)

Vicugna vicugna (II) (tik Argentinos populiacijos (Chuchujaus bei Katamarkos provincijų populiacijos ir pusiau nelaisvėje gyvenančios Chuchujaus, Saltos, Katamarkos, La Riochos ir San Chuano provincijų populiacijos), Bolivijos populiacija (visa), Čilės populiacija (Primeros regiono populiacija), Ekvadoro populiacija (visa) ir Peru populiacija (visa); visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede) (3)

 

Vikunija

Cervidae

 

 

 

Pilnaragiai

 

Axis calamianensis (I)

 

 

Kalaminis elnias

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Bavinis elnias

 

 

 

Axis porcinus (III Pakistanas (išskyrus A priede nurodytus porūšius))

Kiaulinis elnias

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Anamitinis elnias

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Pelkinis elnias

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Baktrijaninis elnias

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžyras/Tunisas)

Afrikinis taurusis elnias

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Kašmirinis elnias

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Iraninis danielius

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Andiniai elniai

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Gvatemala)

Centrinės Amerikos mazama

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Juodasis muntjakas

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Didysis muntjakas

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Gvatemala)

Gvatemalinis elnias

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Pampinis elnias

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Šiaurinis pudu

 

Pudu puda (I)

 

 

Pietinis pudu

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasinga

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Lyraragis elnias

Hippopotamidae

 

 

 

Hipopotaminiai

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Mažasis hipopotamas

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Didysis hipopotamas

Moschidae

 

 

 

Kabarginiai

 

Moschus spp. (I) (tik Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

Moschus spp. (II) (išskyrus Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijas, kurios yra nurodytos A priede)

 

Kabarga

Suidae

 

 

 

Kiauliniai

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirusa

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Bolabatinė babirusa

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Sulavesinė babirusa

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Malenginė babirusa

 

Sus salvanius (I)

 

 

Nykštukinis šernas

Tayassuidae

 

 

 

Pekariniai

 

 

Tayassuidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus Pecari tajacu populiacijas Meksikoje ir Jungtinėse Valstijose, kurios nėra nurodytos šio reglamento prieduose)

 

Pekariai

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Čakinis pekaris

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Mažoji panda

Canidae

 

 

 

Šuniniai

 

 

 

Canis aureus (III Indija)

Paprastasis šakalas

 

Canis lupus (I/II)

(visos populiacijos, išskyrus Ispanijos Douro šiaurinę dalį ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančios Graikijos dalies populiacijas. Butano, Indijos, Nepalo ir Pakistano populiacijos yra išvardytos I priedėlyje, visos kitos populiacijos yra išvardytos II priedėlyje. Neįtraukiama domestikuota forma Canis lupus familiaris ir dingo Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Ispanijos Douro šiaurinėje dalyje ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančioje Graikijos dalyje gyvenančios populiacijos. Neįtraukiama domestikuota forma Canis lupus familiaris ir dingo Canis lupus dingo)

 

Pilkasis vilkas

 

Canis simensis

 

 

Etiopinis šakalas

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Savaninė lapė

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Karčiuotasis vilkas

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Raudonasis vilkas

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Andinė lapė

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Čilinė lapė

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

Pietų Amerikos pilkoji lapė

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Paragvajinė lapė

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Miškinis šuo

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Indija)

Bengalinė lapė

 

 

Vulpes cana (II)

 

Afganistaninė lapė

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Fenekas

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fosa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Smulkiadantis mungas

 

 

Fossa fossana (II)

 

Fanaloka

Felidae

 

 

 

Katiniai

 

 

Felidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis. Domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas) Panthera leo (Afrikos populiacijoms): nulinė metinė eksporto kvota nustatyta komerciniais tikslais naudojamiems laukinių gyvūnų kaulams, kaulo gabalams, kaulų produktams, nagams, skeletams, kaukolėms, dantims.

Metinės eksporto kvotos, taikomos komerciniais tikslais parduodamiems gyvūnų, veisiamų nelaisvėje Pietų Afrikoje, kaulų egzemplioriams, kaulo gabalams, kaulų produktams, nagams, skeletams, kaukolėms, dantims, bus kiekvienais metais nustatomos ir pranešamos CITES sekretoriatui.

 

Katės

 

Acinonyx jubatus (I) (skiriamos tokios metinės gyvų egzempliorių ir medžioklės trofėjų kvotos: Botsvanai – 5; Namibijai – 150; Zimbabvei – 50. Prekybai šiais egzemplioriais taikoma 4 straipsnio 1 dalis)

 

 

Gepardas

 

Caracal caracal (I) (tik Azijos populiacijai; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Karakalas

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Teminko katė

 

Felis nigripes (I)

 

 

Juodakojė katė

 

Felis silvestris (II)

 

 

Vilpišys, miškinė katė

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Žofrua katė

 

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Andinė katė

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelotas

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Dėmėtoji katė, oncila

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Ilgauodegė katė

 

Lynx lynx (II)

 

 

(Paprastoji) lūšis

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Ispanijos lūšis

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Dūminis leopardas

 

Panthera leo persica (I)

 

 

Persinis liūtas

 

Panthera onca (I)

 

 

Jaguaras

 

Panthera pardus (I)

 

 

Leopardas

 

Panthera tigris (I)

 

 

Tigras

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Marmurinė katė

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (tik Bangladešo, Indijos ir Tailando populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Bengalinė katė

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Japoninė katė

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Sumatrinė katė

 

Prionailurus rubiginosus (I) (tik Indijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Rudoji katė

 

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Kostarikinė puma

 

Puma yagouaroundi (I) (tik Centrinės ir Šiaurės Amerikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Jaguarundis

 

Uncia uncia (I)

 

 

Snieginis leopardas

Herpestidae

 

 

 

Mangustos

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Indija/Pakistanas)

Pilkoji indinė mangusta

 

 

 

Herpestes fuscus (III Indija)

Rudoji mangusta

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistanas)

Javinė mangusta

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indija)

Mažoji mangusta

 

 

 

Herpestes smithii (III Indija)

Smito mangusta

 

 

 

Herpestes urva (III Indija)

Vėžiaėdė mangusta, krabaėdė mangusta

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Indija)

Dryžuotakaklė mangusta

Hyaenidae

 

 

 

Hieniniai

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistanas)

Dryžuotoji hiena

 

 

 

Proteles cristata (III Botsvana)

Urvinė hiena

Mephitidae

 

 

 

Skunkiniai

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Humbolto skunkas

Mustelidae

 

 

 

Kiauniniai

Lutrinae

 

 

 

Ūdros

 

 

Lutrinae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Ūdros

 

Aonyx capensis microdon (I) (tik Kamerūno ir Nigerijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Kamerūno benagė ūdra

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Kaliforninė jūrinė ūdra

 

Lontra felina (I)

 

 

Ilgauodegė ūdra

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Pietinė ūdra

 

Lontra provocax (I)

 

 

Argentininė ūdra

 

Lutra lutra (I)

 

 

Ūdra

 

Lutra nippon (I)

 

 

Ūdros rūšis – nippon

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Brazilinė ūdra

Mustelinae

 

 

 

Grizonai, kiaunės, pilkagalvės mangustos, žebenkštys

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Pilkagalvė mangusta

 

 

 

Galictis vittata (III Kosta Rika)

Didysis grizonas

 

 

 

Martes flavigula (III Indija)

Didžioji kiaunė, charza

 

 

 

Martes foina intermedia (III Indija)

Akmeninė kiaunė, naminė kiaunė

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Indija)

Kiaunės rūšis – gwatkinsii

 

 

 

Mellivora capensis (III Botsvana)

Bitėdis barsukas

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Juodakojis šeškas

Odobenidae

 

 

 

Vėplys

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

Vėplys

Otariidae

 

 

 

Ausytieji ruoniai

 

 

Arctocephalus spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Pietiniai jūrų lokiai

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Fernandeso salų ruonis

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Gvadelupinis jūrų lokys

Phocidae

 

 

 

Tikrieji ruoniai

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Pietinis jūrų dramblys

 

Monachus spp. (I)

 

 

Ruoniai vienuoliai

Procyonidae

 

 

 

Meškėniniai

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III Kosta Rika)

Pūkuotauodegis olingas

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Kosta Rika)

Centrinės Amerikos basariskas

 

 

 

Nasua narica (III Hondūras)

Baltanosis koatis

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Urugvajus)

Paprastasis žiedauodegis koatis

 

 

 

Potos flavus (III Hondūras)

Kibiauodegis meškėnas

Ursidae

 

 

 

Lokiai

 

 

Ursidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Lokiai

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Didžioji panda

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Malajinis lokys

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Ilgalūpis lokys

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Akiniuotasis lokys

 

Ursus arctos (I/II)

(I priedėlyje išvardytos tik Butano, Kinijos, Meksikos ir Mongolijos populiacijos ir Ursus arctos isabellinus porūšis; visos kitos populiacijos ir porūšiai yra išvardyti II priedėlyje)

 

 

Rudasis lokys, rudoji meška

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Himalajinis juodasis lokys

Viverridae

 

 

 

Viveros

 

 

 

Arctictis binturong (III Indija)

Binturongas

 

 

 

Civettictis civetta (III Botsvana)

Afrikinė civeta

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Ūdrinė civeta

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Dryžuotoji civeta

 

 

 

Paguma larvata (III Indija)

Himalajinė civeta

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indija)

Palminis musangas

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indija)

Indinis musangas

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Dryžuotasis linzangas

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Dėmėtasis linzangas

 

 

 

Viverra civettina (III Indija)

Dėmėtoji vivera

 

 

 

Viverra zibetha (III Indija)

Didžioji vivera

 

 

 

Viverricula indica (III Indija)

Mažoji civeta

CETACEA

 

 

 

Banginiai (delfinai, jūrų kiaulės, banginiai)

 

CETACEA spp. (I/II)  (4)

 

 

Banginiai

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

Amerikiniai lapanosiai

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Urugvajus)

Baltajuostis lapanosis

Pteropodidae

 

 

 

Vaisėdžiai šikšnosparniai

 

 

Acerodon spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Skraidančiosios lapės

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

Acerodonas

 

 

Pteropus spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus Pteropus brunneus)

 

Skraidančiosios lapės

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Mikronezinė skraidančioji lapė

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Komorinė skraidančioji lapė

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Okinavinė skraidančioji lapė

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Marianinė skraidančioji lapė

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Pandaninė skraidančioji lapė

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Mangrovinė skraidančioji lapė

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Sidabrapilvė skraidančioji lapė

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Rodrigesinė skraidančioji lapė

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Samoa skraidančioji lapė

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Tonginė skraidančioji lapė

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

Pakrantinė skraidančioji lapė

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Pembinė skraidančioji lapė

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

Japinė skraidančioji lapė

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

Šarvuotiniai

 

 

 

Cabassous centralis (III Kosta Rika)

Centrinės Amerikos šarvuotis

 

 

 

Cabassous tatouay (III Urugvajus)

Vienuolikajuostis šarvuotis

 

 

Chaetophractus nationi (II) (nustatyta nulinė metinė eksporto kvota. Visi egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)

 

Čilinis šarvuotis

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Didysis šarvuotis

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Pėšrieji sterbliniai

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Ilgauodegė siaurapėdė sterbliapelė

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Smėlyninė siaurapėdė sterbliapelė

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

Kengūriniai

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Pilkšvoji medlaipė kengūra

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Meškinė medlaipė kengūra

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Gauruotoji zuikinė valabė

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Dryžuotoji valabė

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Velso naguotauodegė valabė

Phalangeridae

 

 

 

Laipiojantieji sterbliniai

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Rytinis paprastasis kuskusas

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

Kuskuso rūšis – mimicus

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Pilkasis kuskusas

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Kuskuso rūšis – kraemeri

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Dėmėtasis kuskusas

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Kuskuso rūšis – papuensis

Potoroidae

 

 

 

Kengūrinės žiurkės

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Betongijos

Vombatidae

 

 

 

Vombatiniai

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Kvinslendinis vombatas

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

Kiškiniai

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Asaminis triušis

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Beuodegis triušis

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

Echidnos

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Proechidnos

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Šiurkščiaplaukis ilganosis bandikutas

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Triušinis bandikutas

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

Arkliniai

 

Equus africanus (I) (neįtraukiama domestikuota Equus asinus, kuriai šis reglamentas netaikomas)

 

 

Afrikinis (laukinis) asilas

 

Equus grevyi (I)

 

 

Dykuminis (Grevio) zebras

 

Equus hemionus (I/II) (ši rūšis yra nurodyta II priedėlyje, o Equus hemionus hemionus ir Equus hemionus khur porūšiai yra nurodyti I priedėlyje)

 

 

Azijinis asilas, kulanas

 

Equus kiang (II)

 

 

Kiangas

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Laukinis Prževalskio arklys

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmano zebras

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

Kapinis zebras

Rhinocerotidae

 

 

 

Raganosiai

 

Rhinocerotidae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)

 

 

Raganosiai

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (Tik Pietų Afrikos ir Svazilando populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede.) Skirta išimtinai tik tarptautinei prekybai gyvais gyvūnais tinkamose ir priimtinose paskirties vietose. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

 

Baltasis (plačialūpis) raganosis

Tapiridae

 

 

 

Tapyriniai

 

Tapiridae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytas rūšis)

 

 

Tapyriniai

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Lyguminis tapyras

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

Skujuotiniai

 

 

Manis spp. (II)

(išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Skujuočiai

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

Indinis skujuotis

 

Manis culionensis (I)

 

 

Skujuočio rūšis – culionensis

 

Manis gigantea (I)

 

 

Didysis skujuotis

 

Manis javanica (I)

 

 

Skujuočio rūšis – javanica

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

Kininis skujuotis

 

Manis temminckii (I)

 

 

Stepinis skujuotis

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

Keturpirštis skujuotis

 

Manis tricuspis (I)

 

 

Baltapilvis skujuotis

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

Tripirščiai tinginiai

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Pigmėjinis tripirštis tinginys

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Rudagerklis tinginys

Megalonychidae

 

 

 

Dvipirščiai tinginiai

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III Kosta Rika)

Hofmano tinginys

Myrmecophagidae

 

 

 

Skruzdėdiniai

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Didžioji skruzdėda

 

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Mažoji skruzdėda

PRIMATES

 

 

 

Primatai

 

 

PRIMATES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Primatai

Atelidae

 

 

 

Koatos

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

Asuero staugūnas

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Kolumbinis staugūnas

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Gvatemalinis staugūnas

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Juodakaktė Žofrua koata

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

Panaminė Žofrua koata

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Vorbeždžionė

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Šiaurinė mirikina

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Geltonuodegė vilnotoji beždžionė

Cebidae

 

 

 

Kabiauodegės beždžionės

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Geldo marmozetė

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Baltaausė marmozetė

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Geltongalvė marmozetė

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Liūtbeždžionės

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Dvispalvė tamarina

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Žofrua tamarina

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Baltakojė tamarina

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

Martinso tamarina

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Perukinė tamarina

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Raudonnugaris saimiris

Cercopithecidae

 

 

 

Šunbeždžionės

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Kuoduotasis taninis mangabis

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Diana

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Rolovėjaus markata

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Markatos rūšis – solatus

 

Colobus satanas (II)

 

 

Juodasis kolobas

 

Macaca silenus (I)

 

 

Vandera

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

Magotas

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drilas

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrilas

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Didnosa

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

Pietinis rudasis kolobas

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Rudojo kolobo rūšis – gordonorum

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Zanzibaro rudasis kolobas

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Penanto rudasis kolobas

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Preuso rudasis kolobas

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Tano rudasis kolobas

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Ugandos rudasis kolobas

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Tolono rudasis kolobas

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Mentavinis langūras

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Dukai

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Riestanosės beždžionės

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Kašmyro pilkasis langūras

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Pietinis pilkasis langūras

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Šiaurinis pilkasis langūras (hulmanas)

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

Pilkojo langūro rūšis – hector

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Tamsiapėdis pilkasis langūras

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

Kuoduotasis pilkasis langūras

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Nepalo pilkasis langūras

 

Simias concolor (I)

 

 

Trumpauodegis langūras

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Delakuro langūras

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Fransua langūras

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Žvilgantysis langūras

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Langūro rūšis – hatinhensis

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Nilgyrinis langūras

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Langūro rūšis – laotum

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Karūnuotasis langūras

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Baltagalvis langūras

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Langūro rūšis – shortridgei

Cheirogaleidae

 

 

 

Mažieji lemūrai

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Mažieji lemūrai

Daubentoniidae

 

 

 

Laibapirštis

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Laibapirštis

Hominidae

 

 

 

Žmoginės beždžionės

 

Gorilla beringei (I)

 

 

Lyguminė gorila

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorila

 

Pan spp. (I)

 

 

Šimpanzės

 

Pongo abelii (I)

 

 

Sumatros orangutanas

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Orangutanas

Hylobatidae

 

 

 

Gibonai

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibonai

Indriidae

 

 

 

Indriniai

 

Indriidae spp. (I)

 

 

Indriniai

Lemuridae

 

 

 

Lemūriniai

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemūriniai

Lepilemuridae

 

 

 

Žebenkštiniai lemūrai

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Žebenkštiniai lemūrai

Lorisidae

 

 

 

Loriniai

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

Storieji loriai

Pitheciidae

 

 

 

Sakiai

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Uakariai

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Tičio rūšis – barbarabrownae

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

Tičio rūšis – melanochir

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Juodgalvis titis

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Tičio rūšis – personatus

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Baltanosis (barzdotasis) sakis

Tarsiidae

 

 

 

Ilgakulniai

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Ilgakulniai

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

Drambliniai

 

Elephas maximus (I)

 

 

Azijinis dramblys

 

Loxodonta africana (I) (išskyrus B priede nurodytas Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijas)

Loxodonta africana (II)

(tik Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės (5) populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede)

 

Afrikinis dramblys

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

Šinšiliniai

 

Chinchilla spp. (I) (domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas)

 

 

Šinšilos

Cuniculidae

 

 

 

Pakos

 

 

 

Cuniculus paca (III Hondūras)

Paka

Dasyproctidae

 

 

 

Agutiniai

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Hondūras)

Taškuotasis agutis

Erethizontidae

 

 

 

Ursoniniai

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Hondūras)

Meksikinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Urugvajus)

Paragvajinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)

Hystricidae

 

 

 

Dygliatriušiniai

 

Hystrix cristata

 

 

Karčiuotasis dygliatriušis

Muridae

 

 

 

Peliniai

 

Leporillus conditor (I)

 

 

Ilgaausė kiškiažiurkė

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Pajūrinė netikroji pelė

 

Xeromys myoides (I)

 

 

Netikroji vandeninė žiurkė

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Storauodegė žiurkė

Sciuridae

 

 

 

Voveriniai

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Meksikinis prerinis šuniukas

 

 

 

Marmota caudata (III Indija)

Ilgauodegis švilpikas

 

 

 

Marmota himalayana (III Indija)

Himalajinis švilpikas

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Didžiosios voverės (ratufos)

 

 

 

Sciurus deppei (III Kosta Rika)

Kostarikinė voverė

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupajiniai

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

Diugoniniai

 

Dugong dugon (I)

 

 

Diugonis

Trichechidae

 

 

 

Sireniniai

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

 

 

Trichechus manatus (I)

 

 

 

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

 

AVES

 

 

 

Paukščiai

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

Antiniai

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Rudoji kryklė

 

 

Anas bernieri (II)

 

Madagaskarinė kryklė

 

Anas chlorotis (I)

 

 

Ryškiaspalvė rudoji kryklė

 

 

Anas formosa (II)

 

Baikalinė kryklė

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Laisaninė didžioji antis

 

Anas nesiotis (I)

 

 

Kempbelo rudoji kryklė

 

Anas querquedula

 

 

Dryžagalvė kryklė

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Baltasparnė muskusinė antis

 

Aythya innotata

 

 

Madagaskarinė šalminė antis

 

Aythya nyroca

 

 

Rudė

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Kanadinė berniklė

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Rudakaklė berniklė

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Havajinė berniklė

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Koskoroba

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Juodakaklė gulbė

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Kubinė medžąsė

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Hondūras)

Raudonsnapė medžąsė

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Hondūras)

Dvispalvė medžąsė

 

Mergus octosetaceus

 

 

Brazilinis dančiasnapis

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Baltagalvė stačiauodegė

 

Rhodonessa caryophyllacea (gali būti išnykusi) (I)

 

 

Raudongalvė antis

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Gumbasnapė antis

 

Tadorna cristata

 

 

Ragasnapė antis

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

Kolibriniai

 

 

Trochilidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Kolibriai

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Aštriasnapis kolibris atsiskyrėlis

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

Storkulniniai

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Gvatemala)

Meksikinis storkulnis

Laridae

 

 

 

Kiriniai

 

Larus relictus (I)

 

 

Reliktinis kiras

Scolopacidae

 

 

 

Tilvikiniai

 

Numenius borealis (I)

 

 

Eskiminė kuolinga

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Laibasnapė kuolinga

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Ochotskinis tilvikas

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

Garniniai

 

Ardea alba

 

 

Didysis baltasis garnys

 

Bubulcus ibis

 

 

Ibinis garnys

 

Egretta garzetta

 

 

Mažasis baltasis garnys

Balaenicipitidae

 

 

 

Klumpiasnapiniai

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Klumpiasnapis

Ciconiidae

 

 

 

Gandriniai

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Kininis gandras

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Juodasis gandras

 

Ciconia stormi

 

 

Rytinis gandras

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Žabiru

 

Leptoptilos dubius

 

 

Indinis marabu

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Balkšvasis gandrėnas

Phoenicopteridae

 

 

 

Flaminginiai

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Flamingai

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Paprastasis flamingas

Threskiornithidae

 

 

 

Ibiniai

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Rusvasis ibis

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Plikasis ibis

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Miškinis ibis

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Japoninis ibis

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Paprastoji girnovė

 

Pseudibis gigantea

 

 

Didysis ibis

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

Karveliniai

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Nikobarinis karvelis

 

Claravis godefrida

 

 

Dryžasparnis dirvinis purplelis

 

Columba livia

 

 

Uolinis karvelis

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Mindorinis imperatoriškasis karvelis

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Lusoninis vištinis karvelis

 

 

Goura spp. (II)

 

Gouros

 

Leptotila wellsi

 

 

Grenadinė leptotila

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauricijus)

Rožinis karvelis

 

Streptopelia turtur

 

 

Paprastasis purplelis

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

Riticerai

 

 

Aceros spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Riticerai

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Nepalinis aceras

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Riticerai

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Riticerai

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

Riticerai

 

 

Buceros spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Riticerai

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Didysis jaučiaragis

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Riticerai

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Ragasnapis

 

 

Rhyticeros spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Riticerai

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Geltongurklis riticeras

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

Tikrieji turakai

 

 

Tauraco spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Tikrieji turakai

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Banermano turakas

FALCONIFORMES

 

 

 

Plėšrieji paukščiai

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(išskyrus A priede nurodytas rūšis; išskyrus vieną Cathartidae šeimos rūšį, nurodytą C priede; kitos šios šeimos rūšys neįtrauktos į šio reglamento priedus; ir išskyrus Caracara lutosa)

 

Plėšrieji paukščiai

Accipitridae

 

 

 

Vanaginiai

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Trumpapirštis vanagas

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Vištvanagis

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Paukštvanagis

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Tamsusis grifas

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Ispaninis erelis

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Kilnusis erelis

 

Aquila clanga (II)

 

 

Didysis erelis rėksnys

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Karališkasis erelis

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Mažasis erelis rėksnys

 

Buteo buteo (II)

 

 

Paprastasis suopis

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Tūbuotasis suopis

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Stepinis suopis

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Kubinis peslys

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Gyvatėdis

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Nendrinė lingė

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Javinė lingė

 

Circus macrourus (II)

 

 

Stepinė lingė

 

Circus pygargus (II)

 

 

Pievinė lingė

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Paprastasis palšasis peslys

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Madagaskarinis gyvatėdis

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Avėdra

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Palšasis grifas

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla nurodyta I priedėlyje; kitos rūšys nurodytos II priede)

 

 

Jūriniai ereliai

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpija

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Juostuotasis sakalinis erelis

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Nykštukinis sakalinis erelis

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Pilkanugaris keršasis suopis

 

Milvus migrans (II) (išskyrus B priede nurodytą Milvus migrans lineatus)

 

 

Juodasis peslys

 

Milvus milvus (II)

 

 

Rudasis peslys

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Maitvanagis

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Vapsvaėdis

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Erelis beždžionėdis

Cathartidae

 

 

 

Naujojo pasaulio grifai

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kaliforninis kondoras

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Hondūras)

Karališkasis grifas

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Andinis kondoras

Falconidae

 

 

 

Sakaliniai

 

Falco araeus (I)

 

 

Seišelinis sakalas

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Viduržeminis sakalas

 

Falco cherrug (II)

 

 

Taurusis sakalas

 

Falco columbarius (II)

 

 

Startsakalis

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Eleonoros sakalas

 

Falco jugger (I)

 

 

Sakalas lagaras

 

Falco naumanni (II)

 

 

Stepinis pelėsakalis

 

Falco newtoni (I) (tik Seišelių salų populiacija)

 

 

Madagaskarinis pelėsakalis

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Stepinis sakalas

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Sakalas keleivis

 

Falco punctatus (I)

 

 

Mauricinis pelėsakalis

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Medžioklinis sakalas

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Eurazinis sketsakalis

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Paprastasis pelėsakalis

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Raudonkojis sakalas

Pandionidae

 

 

 

Žuvininkiniai

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Žuvininkas

GALLIFORMES

 

 

 

 

Cracidae

 

 

 

 

 

Crax alberti (III Kolumbija)

 

 

Melsvasnapis kraksas

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Raudonsnapis kraksas

 

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbija)

Dobantono kraksas

 

 

Crax fasciolata

 

Plikaveidis kraksas

 

 

 

Crax globulosa (III Kolumbija)

Rutuliasnapis kraksas

 

 

 

Crax rubra (III Kolumbija/Kosta Rika/Gvatemala/Hondūras)

Didysis kraksas

 

Mitu mitu (I)

 

 

Tikrasis mitu

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Raguotasis guanas

 

 

 

Ortalis vetula (III Gvatemala/Hondūras)

Rudasparnė čačalaka

 

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbija)

Šiaurinis šalminis kraksas

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Baltasparnė penelopė

 

 

 

Penelope purpurascens (III Hondūras)

Kuoduotoji penelopė

 

 

 

Penelopina nigra (III Gvatemala)

Juodoji penelopina

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Juodakaktė pipilė

 

Pipile pipile (I)

 

 

Trinidadinė pipilė

Megapodiidae

 

 

 

Didžiakojiniai

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Didžiagalvė višta

Phasianidae

 

 

 

Fazaniniai

 

 

Argusianus argus (II)

 

Argusas

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Himalajinis fazanas

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Kaukėtoji virgininė putpelė

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Tibetinis ausytasis fazanas

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Mandžiūrinis ausytasis fazanas

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Pilkoji džiunglinė višta

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Raudonasis fazanas

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Himalajinis trumpauodegis fazanas

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Kininis trumpauodegis fazanas

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Skleterio trumpauodegis fazanas

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Edvardso lofura

 

 

Lophura hatinhensis

 

Vietnaminis fazanas

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistanas)

Juodoji lofura

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Svaino lofura

 

 

 

Meleagris ocellata (III Gvatemala)

Akiniuotasis kalakutas

 

Odontophorus strophium

 

 

Apykaklėtoji miškinė puptelė

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Himalajinė kurapka

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistanas)

Paprastasis povas

 

 

Pavo muticus (II)

 

Žaliasis povas

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Pilkasis povinis fazanas

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Rudasis povinis fazanas

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Malajinis povinis fazanas

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Filipininis povinis fazanas

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Bornėjinis povinis fazanas

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistanas)

Koklas

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Kuoduotasis argusas

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Elioto fazanas

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Mianmarinis fazanas

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Japoninis fazanas

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Kaspijinis ularas

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tibetinis ularas

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Blaito satyras

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Kaboto satyras

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Juodagalvis satyras

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepalas)

Raudonasis satyras

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Teksasinis didysis prerinis tetervinas

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

Gerviniai

 

 

Gruidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Gervės

 

Grus americana (I)

 

 

Amerikinė gervė

 

Grus canadensis (I/II) (rūšis yra nurodyta II priedėlyje, tačiau Grus canadensis nesiotes ir Grus canadensis pulla porūšiai yra nurodyti I priedėlyje)

 

 

Kanadinė gervė

 

Grus grus (II)

 

 

Pilkoji gervė

 

Grus japonensis (I)

 

 

Japoninė gervė

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

Sibirinė gervė

 

Grus monacha (I)

 

 

Juodoji gervė

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Juodakaklė gervė

 

Grus vipio (I)

 

 

Daūrinė gervė

Otididae

 

 

 

Eininiai

 

 

Otididae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Einiai

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Indinis didysis einis

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Einio rūšis – macqueenii

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Puošnusis einis

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Barzdotasis einis

 

Otis tarda (II)

 

 

Tikrasis einis

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

Mažasis indinis einis

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Mažasis einis

Rallidae

 

 

 

Vandeninės vištos

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Miškinė vištelė

Rhynochetidae

 

 

 

Kaginiai

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Atrichornithidae

 

 

 

Atrichorniniai

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Triukšmingasis atrichornis

Cotingidae

 

 

 

Kotinginiai

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbija)

Amazoninė skėtinė kotinga

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbija)

Ekvadorinė skėtinė kotinga

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Violetinė kotinga

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Akmengaidžiai

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Baltasparnė dailioji kotinga

Emberizidae

 

 

 

Startiniai

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Geltonasis kardinolas

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Geltonsnapė kardinolinė starta

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Raudonkuodė kardinolinė starta

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Septynspalvė tanagra

Estrildidae

 

 

 

Astrildiniai

 

 

Amandava formosa (II)

 

Alyvinė astrilda

 

 

Lonchura fuscata

 

Rudasis ryžinukas

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Javinis ryžinukas

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Juodagurklė pievinė amadina

Fringillidae

 

 

 

Kikiliniai

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Raudonasis alksninukas

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Geltonveidis alksninukas

Hirundinidae

 

 

 

Kregždiniai

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Baltaakė upinė kregždė

Icteridae

 

 

 

Trupialiniai

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Auksinis juodasis trupialas

Meliphagidae

 

 

 

Medsiurbiniai

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

Šalmuotasis geltonkuodis medčiulpys

Muscicapidae

 

 

 

Musinukiniai

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

Rodrigesinė nendrinukė

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Sumatrinė mėlynoji musinukė

 

Dasyornis broadbenti litoralis (gali būti išnykusi) (I)

 

 

Pajūrinis rudagalvis šeriasnapis

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Žvynuotasis šeriasnapis

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Kininis rusvasis garulaksas

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

Taivaninis rusvasis garulaksas

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Mesija

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Lejotriksas

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Pilkaskruostė liocichla

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Baltakaklė plikoji varna

 

Picathartes oreas (I)

 

 

Pilkakaklė plikoji varna

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Maskareninė rojinė musinukė

Paradisaeidae

 

 

 

Rojiniai paukščiai

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Rojiniai paukščiai

Pittidae

 

 

 

Pitidiniai

 

 

Pitta guajana (II)

 

Mėlynuodegė pita

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Gurnėjaus pita

 

Pitta kochi (I)

 

 

Kocho pita

 

 

Pitta nympha (II)

 

Fėjinė pita

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbiuliniai

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Rusvavaininkis bulbiulis

Sturnidae

 

 

 

Varnėniniai

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Javinė šventoji maina

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Balinis varnėnas

Zosteropidae

 

 

 

Baltavokiniai

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

Norfolkinis baltavokis

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

Fregatiniai

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Kalėdų salos fregata

Pelecanidae

 

 

 

Pelikaniniai

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Garbanotasis pelikanas

Sulidae

 

 

 

Padūkėliniai

 

Papasula abbotti (I)

 

 

Aboto padūkėlis

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

Ūsapaukštiniai

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbija)

Paprastasis tukaninis ūsagenis

Picidae

 

 

 

Geniniai

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Rytinė baltapilvė meleta

Ramphastidae

 

 

 

Tukaniniai

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

Auksinis tukanas

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Juodakaklis arakaris

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

Rudaausis arakaris

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Žaliasparnis arakaris

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

Rausvakrūtis tukanas

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Vaivorykštinis tukanas

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Didysis tukanas

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Baltagurklis tukanas

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Arielis

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

Dėmėtasnapė selenidera

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

Kraginiai

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

Didysis margasnapis kragas

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

Albatrosiniai

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Trumpauodegis albatrosas

PSITTACIFORMES

 

 

 

Papūginiai paukščiai

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ir Psittacula krameri, nenurodytas šio reglamento prieduose)

 

Papūgos ir kt.

Cacatuidae

 

 

 

Kakadu

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Gofino kakadu

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Filipininis kakadu

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Molukinis kakadu

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Geltonskruostis kakadu

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Palminis kakadu

Loriidae

 

 

 

Loriniai

 

Eos histrio (I)

 

 

Mėlyndryžis loris

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina nurodyta I priedėlyje, o kitos rūšys nurodytos II priedėlyje)

 

 

Loriai atsiskyrėliai

Psittacidae

 

 

 

Papūginiai

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

Raudongurklė amazonė

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

Geltonsparnė amazonė

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Geltonpetė amazonė

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Brazilinė amazonė

 

Amazona finschi (I)

 

 

Melsvakepurė amazonė

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Karališkoji amazonė

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Imperatoriškoji amazonė

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

Kubinė amazonė

 

Amazona oratrix (I)

 

 

Geltongalvė amazonė

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Puošnioji amazonė

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Raudonbruvė amazonė

 

Amazona tucumana (I)

 

 

Tukumaninė amazonė

 

Amazona versicolor (I)

 

 

Mėlynveidė amazonė

 

Amazona vinacea (I)

 

 

Vynuoginė amazonė

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Raudonvainikė amazonė

 

Amazona vittata (I)

 

 

Puertorikinė amazonė

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Mėlynosios aros

 

Ara ambiguus (I)

 

 

Ekvadorinė ara

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

Mėlyngurklė ara

 

Ara macao (I)

 

 

Raudonoji ara

 

Ara militaris (I)

 

 

Žalioji ara

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

Raudonkaktė ara

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Spikso papūga

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Raudonkaktė šoklioji papūga

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Čataminė šoklioji papūga

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Raudonkaktė šoklioji papūga

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Raudonkaktė šoklioji papūga

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Kokseno figinė papūga

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Raguotoji papūga

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

Auksinė aratinga

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Geltonpilvė žolinė papūgėlė

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Geltonausė papūga

 

Pezoporus occidentalis (gali būti išnykusi) (I)

 

 

Naktinė papūga

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Dirvinė papūga

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Raudongalvė puošnioji papūga

 

Primolius couloni (I)

 

 

Mėlyngalvė ara

 

Primolius maracana (I)

 

 

Mėlynsparnė ara

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Auksapetė plokščiauodegė papūga

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Kepurėtoji plokščiauodegė papūga

 

Psephotus pulcherrimus (gali būti išnykusi) (I)

 

 

Rojinė plokščiauodegė papūga

 

Psittacula echo (I)

 

 

Mauricinė žieduotoji papūga

 

Psittacus erithacus (I)

 

 

Pilkoji papūga

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Mėlyngurklė raudonuodegė papūga

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Storasnapės aros

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Pelėdinė papūga

RHEIFORMES

 

 

 

 

Rheidae

 

 

 

Nandiniai

 

Pterocnemia pennata (I) (išskyrus B priede nurodytą Pterocnemia pennata pennata)

 

 

Darvino nandu

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Darvino nandu

 

 

Rhea americana (II)

 

Amerikinis nandu

SPHENISCIFORMES

 

 

 

 

Spheniscidae

 

 

 

Pingvininiai

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

Akiniuotasis pingvinas

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Humbolto pingvinas

STRIGIFORMES

 

 

 

Pelėdiniai

 

 

STRIGIFORMES spp. (II)(išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus Sceloglaux albifacies)

 

Pelėdiniai

Strigidae

 

 

 

Pelėdiniai

 

Aegolius funereus (II)

 

 

Lututė

 

Asio flammeus (II)

 

 

Balinė pelėda

 

Asio otus (II)

 

 

Mažasis apuokas

 

Athene noctua (II)

 

 

Pelėdikė

 

Bubo bubo (II) (išskyrus B priede nurodytą Bubo bubo bengalensis)

 

 

Didysis apuokas

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Paprastoji žvirblinė pelėda

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Miškinė pelėdikė

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Didysis apuokėlis

 

Ninox natalis (I)

 

 

Kalėdų salos aštrianagė pelėda

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Baltoji pelėda

 

Otus ireneae (II)

 

 

Keninis apuokėlis

 

Otus scops (II)

 

 

Apuokėlis

 

Strix aluco (II)

 

 

Naminė pelėda

 

Strix nebulosa (II)

 

 

Laplandinė pelėda

 

Strix uralensis (II) (išskyrus B priede nurodytą Strix uralensis davidi)

 

 

Uralinė pelėda

 

Surnia ulula (II)

 

 

Raiboji pelėda

Tytonidae

 

 

 

Liepsnotosios pelėdos

 

Tyto alba (II)

 

 

Liepsnotoji pelėda

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

Madagaskarinė liepsnotoji pelėda

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

 

Struthionidae

 

 

 

Strutiniai

 

Struthio camelus (I) (tik Alžyro, Burkina Faso, Kamerūno, Centrinės Afrikos Respublikos, Čado, Malio, Mauritanijos, Maroko, Nigerio, Nigerijos, Senegalo ir Sudano populiacijos; visos kitos populiacijos nėra nurodytos šio reglamento prieduose)

 

 

Strutis

TINAMIFORMES

 

 

 

 

Tinamidae

 

 

 

Tinaminiai

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

Tinamas atsiskyrėlis

TROGONIFORMES

 

 

 

 

Trogonidae

 

 

 

Trogoniniai

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Puikusis kvezalas

REPTILIA

 

 

 

Ropliai

CROCODYLIA

 

 

 

Krokodilai

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Krokodilai

Alligatoridae

 

 

 

Aligatoriniai

 

Alligator sinensis (I)

 

 

Kiniškasis aligatorius

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Krokodilinis kaimanas

 

Caiman latirostris (I) (išskyrus B priede nurodytą Argentinos populiaciją)

 

 

Plačiasnukis kaimanas

 

Melanosuchus niger (I) (išskyrus B priede nurodytas Brazilijos ir Ekvadoro populiacijas, kurioms nulinės metinės eksporto kvotos bus taikomos tol, kol CITES sekretoriatas ir IUCN/SSC krokodilų specialistų grupė patvirtins metines eksporto kvotas)

 

 

Juodasis kaimanas

Crocodylidae

 

 

 

Tikrieji krokodilai

 

Crocodylus acutus (I) (išskyrus Sispatos įlankos, Tinachoneso, Balsos ir aplinkinių vietovių integruotojo valdymo mangrovių rajono, Kordobos departamento populiaciją ir Kubos populiaciją; šios populiacijos yra nuordytos B priede)

 

 

Amerikinis krokodilas

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Siaurasnukis krokodilas

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Orinoko krokodilas

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Filipinų krokodilas

 

Crocodylus moreletii (I) (išskyrus B priede nurodytą Belizo populiaciją, kurios laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota, ir B priede nurodytą Meksikos populiaciją)

 

 

Moreleto krokodilas

 

Crocodylus niloticus (I) (išskyrus Botsvanos, Egipto (kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota), Etiopijos, Kenijos, Madagaskaro, Malavio, Mozambiko, Namibijos, Pietų Afrikos, Ugandos, Jungtinės Tanzanijos Respublikos populiacijas (kurioms taikomos metinės eskporto kvotos, ne didesnės nei 1600 laukinių egzempliorių (įskaitant medžioklės trofėjus) ir ūkiuose auginamų egzempliorių), Zambijos ir Zimbabvės populiacijas; šios populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Nilo krokodilas

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

Krokodilo rūšis – palustris

 

Crocodylus porosus (I) (išskyrus Australijos, Indonezijos ir Malaizijos populiaciją (gyvūnus iš laukinės gamtos galima paimti tik Saravako valstijoje; kitose Malaizijos valstijose (Sabahe ir Malaizijos pusiasalyje) taikoma nulinė laukinių egzempliorių kvota, nulinė kvota nekeičiama, nebent pakeitimą patvirtintų CITES šalys; taip pat išskyrus Papua Naujosios Gvinėjos populiacijas (jos yra nuordytos B priede))

 

 

Briaunagalvis krokodilas

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Kubos krokodilas

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Siamo krokodilas

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Bukasnukis krokodilas

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Krokodilo rūšis – schlegelii

Gavialidae

 

 

 

Gavialai

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gavialas

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

 

Sphenodontidae

 

 

 

Tuataros

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

Tuataros (haterijos)

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

Agamos

 

 

Saara spp. (II)

 

 

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

Dygliuotauodegiai driežai

Anguidae

 

 

 

Alligator lizards

 

 

Abronia spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis. Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis ir A. vasconcelosii egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, nustatyta nulinė eksporto kvota)

 

Alligator lizards

 

Abronia anzuetoi (I)

 

 

 

 

Abronia campbelli (I)

 

 

 

 

Abronia fimbriata (I)

 

 

 

 

Abronia frosti (I)

 

 

 

 

Abronia meledona (I)

 

 

 

Chamaeleonidae

 

 

 

Chameleonai

 

 

Archaius spp. (II)

 

 

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

Nykštukiniai chameleonai

 

 

Brookesia spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Nykštukiniai chameleonai

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

Chameleono rūšis – perarmata

 

 

Calumma spp. (II)

 

Madagaskariniai chameleonai

 

 

Chamaeleo spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Chameleonai

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Paprastasis chameleonas

 

 

Furcifer spp. (II)

 

Madagaskariniai chameleonai

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

Nykštukiniai chameleonai

 

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Nykštukiniai chameleonai

 

 

Palleon spp. (II)

 

 

 

 

Rhampholeon spp. (II)

 

Pygmy chamaeleons

 

 

Rieppeleon spp. (II)

 

Pygmy chamaeleons

 

 

Trioceros spp. (II)

 

 

Cordylidae

 

 

 

Dygliuotauodegiai driežai

 

 

Cordylus spp. (II)

 

Dygliuotauodegiai driežai

 

 

Hemicordylus spp. (II)

 

 

 

 

Karusaurus spp. (II)

 

 

 

 

Namazonurus spp. (II)

 

 

 

 

Ninurta spp. (II)

 

 

 

 

Ouroborus spp. (II)

 

 

 

 

Pseudocordylus spp. (II)

 

 

 

 

Smaug spp. (II)

 

 

Gekkonidae

 

 

 

Gekonai

 

Cnemaspis psychedelica (I)

 

 

Psychedelic rock gecko

 

 

 

Dactylocnemis spp. (III Naujoji Zelandija)

 

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Naujoji Zelandija)

Pietiniai progekoniai

 

Lygodactylus williamsi (I)

 

 

Nairobinis gekoniukas

 

 

 

Mokopirirakau spp. (III Naujoji Zelandija)

 

 

 

Nactus serpensinsula (II)

 

Mauricinis naktūnas

 

 

Naultinus spp. (II)

 

Naujosios Zelandijos medžių gekonai

 

 

Paroedura masobe (II)

 

Masobe gecko

 

 

Phelsuma spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Dieniniai gekonai

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Dieninio gekono rūšis – guentheri

 

 

Rhoptropella spp. (II)

 

 

 

 

 

Toropuku spp. (III Naujoji Zelandija)

 

 

 

 

Tukutuku spp. (III Naujoji Zelandija)

 

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

Plokščiauodegiai gekonai

 

 

 

Woodworthia spp. (III Naujoji Zelandija)

 

Helodermatidae

 

 

 

Nuodadančiai

 

 

Heloderma spp. (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)

 

Nuodadančiai

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Meksikos nuodadančio porūšis – charlesbogerti

Iguanidae

 

 

 

Iguanos

 

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Jūrinė iguana

 

Brachylophus spp. (I)

 

 

Fidži iguanos

 

 

Conolophus spp. (II)

 

Konolofai

 

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Beikerio juodoji iguana

 

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Hondūrinė juodoji iguana

 

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Juodosios iguanos rūšis – oedirhina

 

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Gvatemalos dygliauodegė iguana

 

Cyclura spp. (I)

 

 

Žieduotauodegės iguanos

 

 

Iguana spp. (II)

 

Iguanos

 

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

Kaliforninė frinozoma

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

Meksikinė frinozoma

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Frinozoma

 

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

Pakrantinė frinozoma

 

Sauromalus varius (I)

 

 

Kortesinė iguana

Lacertidae

 

 

 

Tikrieji driežai

 

Gallotia simonyi (I)

 

 

Simono galocija

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Balearų uolinis driežas

 

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Pityuso uolinis driežas

Lanthanotidae

 

 

 

Earless Monitor Lizard

 

 

Lanthanotidae spp. (II) (komercinei prekybai taikoma nulinė egzempliorių, paimtų iš natūralios aplinkos, eksporto kvota)

 

 

Scincidae

 

 

 

Scinkai

 

 

Corucia zebrata (II)

 

Dryžuotasis scinkūnas

Teiidae

 

 

 

Tejidai

 

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Driežas drakonas

 

 

Dracaena spp. (II)

 

Kaimaniniai driežai

 

 

Salvator spp. (II)

 

 

 

 

Tupinambis spp.(II)

 

Tejai

Varanidae

 

 

 

Varanai

 

 

Varanus spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Varanai

 

Varanus bengalensis (I)

 

 

Indijos varanas

 

Varanus flavescens (I)

 

 

Geltonasis varanas

 

Varanus griseus (I)

 

 

Pilkasis varanas

 

Varanus komodoensis (I)

 

 

Komodo varanas

 

Varanus nebulosus (I)

 

 

Varano rūšis – nebulosus

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

Grėjaus varanas

Xenosauridae

 

 

 

Ksenozaurai

 

Shinisaurus crocodilurus (I)

 

 

Kininis ksenozauras

SERPENTES

 

 

 

Gyvatės

Boidae

 

 

 

Smaugliniai

 

 

Boidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Smaugliniai

 

Acrantophis spp. (I)

 

 

Madagaskariniai boa

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Tinklinis (pitonas) boa

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

Puerto Riko smauglys

 

Epicrates monensis (I)

 

 

Mona salos smauglys

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

Jamaikos smauglys

 

Eryx jaculus (II)

 

 

Smėlinis smaugliukas

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Madagaskarinis medžių boa

Bolyeriidae

 

 

 

Mauricijaus boa

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Mauricijaus boa

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Mauricijaus boa

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

Mauricijaus boa rūšis – dussumieri

Colubridae

 

 

 

Žaltiniai

 

 

 

Atretium schistosum (III Indija)

Briaunuotojo žalčio rūšis – schistosum

 

 

 

Cerberus rynchops (III Indija)

Šunagalvis vandeninis žaltys

 

 

Clelia clelia (II)

 

Musuranas

 

 

Cyclagras gigas (II)

 

Netikroji kobra

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Indinė kiaušinėdė gyvatė

 

 

Ptyas mucosus (II)

 

Indinė žiurkinė gyvatė

 

 

 

Xenochrophis piscator (III Indija)

Žaltys žuvėgaudis

 

 

 

Xenochrophis schnurrenbergeri (III Indija)

 

 

 

 

Xenochrophis tytleri (III Indija)

 

Elapidae

 

 

 

Aspidai

 

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Plokščiagalvė gyvatė

 

 

 

Micrurus diastema (III Hondūras)

Atlantinė koralinė gyvatė

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Hondūras)

Amerikinė koralinė gyvatė

 

 

 

Micrurus ruatanus (III Hondūras)

 

 

 

Naja atra (II)

 

Kininė kobra

 

 

Naja kaouthia (II)

 

Kobros rūšis – kaouthia

 

 

Naja mandalayensis (II)

 

Birminė spjaudančioji kobra

 

 

Naja naja (II)

 

Indiškoji kobra

 

 

Naja oxiana (II)

 

Vidurinės Azijos kobra

 

 

Naja philippinensis (II)

 

Filipininė kobra

 

 

Naja sagittifera (II)

 

Kobros rūšis – sagittifera

 

 

Naja samarensis (II)

 

Filipininė spjaudančioji kobra

 

 

Naja siamensis (II)

 

Indijos spjaudančioji kobra

 

 

Naja sputatrix (II)

 

Indonezinė kobra

 

 

Naja sumatrana (II)

 

Kobros rūšis – sumatrana

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Karališkoji kobra

Loxocemidae

 

 

 

Meksikos nykštukiniai smaugliai

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Meksikos nykštukiniai smaugliai

Pythonidae

 

 

 

Pitonai

 

 

Pythonidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)

 

Pitonai

 

Python molurus molurus (I)

 

 

Tigrinis pitonas

Tropidophiidae

 

 

 

Miškiniai boa

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Miškiniai boa

Viperidae

 

 

 

Angys

 

 

Atheris desaixi (II)

 

Mt. Kenya bush viper

 

 

Bitis worthingtoni (II)

 

Kenya horned viper

 

 

 

Crotalus durissus (III Hondūras)

Tropikinė barškuolė

 

 

Crotalus durissus unicolor

 

Arubos salos barškuolė

 

 

 

Daboia russelii (III Indija)

Raselo angis

 

 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 

Mangano duobagalvė gyvatė

 

Vipera latifii

 

 

Elbrusinė angis

 

Vipera ursinii (I) (tik Europos populiacija, išskyrus buvusios SSRS teritoriją; pastarosios populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)

 

 

Stepinė angis

 

 

Vipera wagneri (II)

 

Vagnerio angis

TESTUDINES

 

 

 

 

Carettochelyidae

 

 

 

Kiaulianosiai vėžliai

 

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Kiaulianosis vėžlys

Chelidae

 

 

 

Žalčiakakliai vėžliai

 

 

Chelodina mccordi (II) (nustatyta nulinė metinė eksporto kvota iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams)

 

Žalčiakaklio vėžlio rūšis – mccordi

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Vakarų trumpakaklis vėžlys

Cheloniidae

 

 

 

Jūriniai vėžliai

 

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Jūriniai vėžliai

Chelydridae

 

 

 

Kaimaniniai vėžliai

 

 

 

Chelydra serpentina (III Jungtinės Amerikos Valstijos)

 

 

 

 

Macrochelys temminckii (III Jungtinės Amerikos Valstijos)

Grifinis vėžlys

Dermatemydidae

 

 

 

Amerikos upinis vėžlys

 

 

Dermatemys mawii (II)

 

Amerikos upinis vėžlys

Dermochelyidae

 

 

 

Kietaodis vėžlys

 

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Kietaodis vėžlys

Emydidae

 

 

 

Baliniai vėžliai

 

 

Chrysemys picta (tik gyvi egzemplioriai)

 

Geltonasis vėžlys

 

 

Clemmys guttata (II)

 

Dėmėtasis vėžlys

 

 

Emydoidea blandingii (II)

 

Amerikinis balinis vėžlys

 

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Miškinis vandenvėžlis

 

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Pensilvaninis vėžlys

 

 

 

Graptemys spp. (III Jungtinės Amerikos Valstijos)

Žemėlapiniai vėžliai

 

 

Malaclemys terrapin (II)

 

Misisipinis vėžlys

 

 

Terrapene spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Dėžiniai vėžliai

 

Terrapene coahuila (I)

 

 

Vandeninis dėžinis vėžlys

Geoemydidae

 

 

 

 

 

Batagur affinis (I)

 

 

Indonezinis dėžiavėžlis

 

Batagur baska (I)

 

 

Dėžiavėžlis

 

 

Batagur borneoensis (II) (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)

 

 

 

 

Batagur dhongoka (II)

 

 

 

 

Batagur kachuga (II)

 

 

 

 

Batagur trivittata (II) (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)

 

 

 

 

Cuora spp. (II) (Cuora aurocapitata, C. bourreti, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. picturata, C. trifasciata, C. yunnanensis ir C. zhoui egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)

 

Dėžiniai vėžliai

 

 

Cyclemys spp. (II)

 

Azijiniai lapavėžliai

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Hamiltono dėžinis vėžlys

 

 

Geoemyda japonica (II)

 

Japoninis lapavėžlis

 

 

Geoemyda spengleri (II)

 

Špenglerio kalninis vėžlys

 

 

Hardella thurjii (II)

 

Karūnuotasis upvėžlis

 

 

Heosemys annandalii (II) (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)

 

Dėžinio vėžlio rūšis – annandali

 

 

Heosemys depressa (II) (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)

 

Arkano miškinis vėžlys

 

 

Heosemys grandis (II)

 

Dėžinio vėžlio rūšis – grandis

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

Dėžinio vėžlio rūšis – spinosa

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Dėžinis miškinis vėžlys

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Malajinio vėžlio rūšis – macrocephala

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Malajinis vėžlys

 

 

Mauremys annamensis (II) (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)

 

Anamo lapiškasis vėžlys

 

 

 

Mauremys iversoni (III Kinija)

Dėžinio vėžlio rūšis – iversoni

 

 

Mauremys japonica (II)

 

Japoninis dėžinis vėžlys

 

 

 

Mauremys megalocephala (III Kinija)

Didžiagalvis balinis vėžlys

 

 

Mauremys mutica (II)

 

Geltonasis balinis vėžlys

 

 

Mauremys nigricans (II)

 

Raudonkaklis vėžlys

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Kinija)

Pričardo balinis vėžlys

 

 

 

Mauremys reevesii (III Kinija)

Rivso vėžlys

 

 

 

Mauremys sinensis (III Kinija)

Kininis juostakaklis vėžlys

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Tribriaunis upvėžlis

 

 

Melanochelys trijuga (II)

 

Juodapilvis vėžlys

 

Morenia ocellata (I)

 

 

Birmos balinis vėžlys

 

 

Morenia petersi (II)

 

Indinis upvėžlis

 

 

Notochelys platynota (II)

 

Malajinis plokščiašarvis vėžlys

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Kinija)

Dėžinio vėžlio rūšis – glyphistoma

 

 

 

Ocadia philippeni (III Kinija)

Dėžinio vėžlio rūšis – philippeni

 

 

Orlitia borneensis (II) (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)

 

Malajinis didysis vėžlys

 

 

Pangshura spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Stoginiai vėžliai

 

Pangshura tecta (I)

 

 

Indijos stoginis vėžlys

 

 

Sacalia bealei (II)

 

Dėžinio vėžlio rūšis – bealei

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III Kinija)

Dėžinio vėžlio rūšis – pseudocellata

 

 

Sacalia quadriocellata (II)

 

Keturakis vėžlys

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Juodasis storagalvis vėžlys

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Filipinų balinis vėžlys

 

 

Vijayachelys silvatica (II)

 

Miškinis dėžiavėžlis

Platysternidae

 

 

 

Didžiagalviai vėžliai

 

Platysternidae spp. (I)

 

 

Didžiagalviai vėžliai

Podocnemididae

 

 

 

Afroamerikiniai šonakakliai vėžliai

 

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Madagaskarinis šonakaklis vėžlys

 

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Didžiagalvis šonakaklis vėžlys

 

 

Podocnemis spp. (II)

 

Šonakakliai vėžliai

Testudinidae

 

 

 

Sausumos vėžliai

 

 

Testudinidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; Centrochelys sulcata egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami visų pirma komerciniais tikslais, taikomos nulinė metinė eksporto kvota)

 

Sausumos vėžliai

 

Astrochelys radiata (I)

 

 

Astrochelys yniphora (I)

 

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Noraginis vėžlys

 

Chelonoidis niger (I)

 

 

Geochelone platynota (I)

 

Geochelone platynota (I)

 

 

Vėžlio rūšis – platynota

 

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Geltonjuostis vėžlys

 

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Plokščiašarvis vėžlys

 

Psammobates geometricus (I)

 

 

Geometriškasis vėžlys

 

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Madagaskarinis voravėžlis

 

Pyxis planicauda (I)

 

 

Madagaskrao plokščiauodegis vėžlys

 

Testudo graeca (II)

 

 

Viduržemio vėžlys

 

Testudo hermanni (II)

 

 

Balkanų vėžlys

 

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Egiptinis vėžlys

 

Testudo marginata (II)

 

 

Kraštuotasis vėžlys

Trionychidae

 

 

 

Minkštaodžiai vėžliai

 

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Azijinis minkštaodis vėžlys

 

 

 

Apalone ferox (III Jungtinės Amerikos Valstijos)

 

 

 

 

Apalone mutica (III Jungtinės Amerikos Valstijos)

 

 

 

 

Apalone spinifera (III Jungtinės Amerikos Valstijos) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)

 

 

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Juodasis dygliuotasis minkštavėžlis

 

 

Chitra spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Dryžuotieji minkštašarviai vėžliai

 

Chitra chitra (I)

 

 

Minkštavėžlio rūšis –chitra

 

Chitra vandijki (I)

 

 

Siauragalvis minkštavėžlis

 

 

Cyclanorbis elegans (II)

 

Nubian flapshell turtle

 

 

Cyclanorbis senegalensis (II)

 

Senegal flapshell turtle

 

 

Cycloderma aubryi (II)

 

Aubrys flapshelll turtle

 

 

Cycloderma frenatum (II)

 

Zambezi flapshell turtle

 

 

Dogania subplana (II)

 

Malajinis minkštavėžlis

 

 

Lissemys ceylonensis (II)

 

Šrilankinis minkštavėžlis

 

 

Lissemys punctata (II)

 

Minkštaodžio vėžlio rūšis – punctata

 

 

Lissemys scutata (II)

 

Birminis minkštaodis vėžlys

 

 

Nilssonia formosa (II)

 

Raštuotasis minkštavėžlis

 

Nilssonia gangetica (I)

 

 

Indinis minkštavėžlis

 

Nilssonia hurum (I)

 

 

Puošnusis minkštavėžlis

 

 

Nilssonia leithii (II)

 

Upinis minkštavėžlis

 

Nilssonia nigricans (I)

 

 

Juodasis minkštavėžlis

 

 

Palea steindachneri (II)

 

Raukšlėtasis minkštavėžlis

 

 

Pelochelys spp. (II)

 

Didieji minkštaodžiai vėžliai